LG 42PA4500, 60PA5500, 50PA5500, 50PA4500, 60PA6500, 50PA6500 Owner's manual

LG 42PA4500, 60PA5500, 50PA5500, 50PA4500, 60PA6500, 50PA6500 Owner's manual
Kasutusjuhend
PLASMATELER
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt
läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.
PA45**
PA49**
PA55**
PA65**
www.lg.com
2
LITSENTSID
LITSENTSID
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D tähis on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC
välja töötatud digivideovorming. See on ametlik DivX Certified®-i seade, mis esitab
DivX-videot. Lisateavet ja tarkvaravahendid failide DivX-videoteks teisendamiseks
saate veebilehelt www.divx.com.
EESTI
EST
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX Certified®
serdiga seade peab ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse DivX VOD. Lisateavet registreerimise kohta leiate aadressilt vod.divx.com.
"DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme
sisu.”
„DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on Rovi Corporationi või selle
tütarettevõtete kaubamärgid ja on litsentseeritud.”
Kehtib üks või mitu järgmist USA patenti:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
MÄRKUS
yy
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
LITSENTSID
3
EST
EESTI
4
SISUKORD
SISUKORD
2
LITSENTSID
6
INSTALLIMINE
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
6
9
9
12
13
13
15
16
17
Lahtipakkimine
Müüakse eraldi
Osad ja nupud
Teleri tõstmine ja transportimine
Teleri seadistamine
- Alusele paigaldamine
- Lauale paigaldamine
- Seinale paigaldamine
- Kaablite korrastamine
EESTI
EST
18 KAUGJUHTIMISPULT
20 TV VAATAMINE
20
20
21
21
21
23
23
24
25
27
28
29
29
29
30
30
30
30
30
31
Antenni ühendamine
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri vaatamine
Programmide haldamine
- Programmi automaatne seadistamine
- Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
- Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
- Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
- Programmiloendi muutmine
- CI [tavaliidese] teave
- Programmiloendi valimine
EPG (elektrooniline telekava)
(digitaalrežiimis)
- EPG sisse-/väljalülitamine
- Programmi valimine
- NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
- 8 päeva telekava režiim
- Kuupäeva muutmine
- Laiendatud kirjelduse kast
- Meeldetuletuse seadistamisrežiim
- Ajakava loendi režiim
31
31
33
33
34
35
36
36
37
37
37
Täiendavate suvandite kasutamine
- Kuvasuhte muutmine
- AV-režiimide muutmine
- Sisendite loendi kasutamine
- Telerinuppude lukustamine (lapselukk)
Kiirmenüü kasutamine
Klienditoe kasutamine
- Tarkvarauuenduse testimine
- Pildi/heli testimine
- Signaalitesti kasutamine
- Toote või teenuse teabe kasutamine
38 PENTOUCH
38
39
39
39
40
40
44
44
46
47
48
50
52
52
53
54
Pentouchi kasutamine
- Pentouchi programmi kasutusjuhised
- Nõuded süsteemile
- Pentouchi programmi installimine
- Pentouchi programmi eemaldamine
- Puutepliiatsi ja USB-võtme sidumine
- Pentouchi funktsiooni kasutamine
- Ekraani eraldusvõime seaded Pentouchi kasutamiseks
Pentouchi funktsioonide vaatamine
- Tööriistariba kasutamine
- Märkmiku kasutamine
- Fototöötluse kasutamine
- Päeviku kasutamine
- Galerii kasutamine
- Interneti kasutamine
- Funktsiooni Minu kontor kasutamine
55 VÕRGUSEADED
55
56
- Traadiga võrku ühendamine
- Võrgu olek
57 MEELELAHUTUS
57
58
59
62
64
66
- USB mäluseadmete ühendamine
- Failide sirvimine
- Filmide vaatamine
- Fotode vaatamine
- Muusika kuulamine
- DivX® VOD-i juhend
SISUKORD
67 TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
67
68
68
73
76
77
78
79
81
Põhimenüüde avamine
Sätete kohandamine
- Pildisätted
- Heliseaded
- Seadistussätted
- Ajaseaded
- Lukuseaded
- Suvandisätted
- Võrgu seaded
82 ÜHENDUSTE LOOMINE
83
84
94 TELETEKST
94
94
94
94
94
94
95
95
95
Sisse- ja väljalülitamine
Režiim Simple Text
- Lehekülje valik
Režiim Top Text
- Ploki, grupi ja lehekülje valik
- Lehekülje otsene valik
Fastext
- Lehekülje valik
Teleteksti erifunktsioonid
96 DIGITAALNE TELETEKST
96
96
Teletekst digitaalse teenusena
Teletekst digitaalse teenusena
97 HOOLDUS
97
97
97
97
98
Teleri puhastamine
- Ekraan ja raam
- Korpus ja statiiv
- Toitejuhe
Kujutise "sissepõlemise" vältimine
99 TÕRKEOTSING
101
TEHNILISED ANDMED
104
INFRAPUNAKOODID
105
ÄLISJUHTSEADME
V
HÄÄLESTAMINE
105
105
105
106
106
107
Pistikupesa RS-232C häälestus
Ühendustüüp: D-Sub 9-viiguline pistik
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
Sideparameetrid
Käskude loend
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
EST
EESTI
84
85
86
87
88
89
89
91
91
92
92
93
93
Ühenduste ülevaade
Ühendamine HD-vastuvõtja, DVD-seadme või videomakiga
- HDMI-kaabli ühendamine
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
- Komponentkaabli ühendamine
- Euro Scart-kaabli ühendamine
- Komposiitkaabli ühendamine
Ühendamine arvutiga
- HDMI-, DVI–HDMI- või RGB-ühendus
Helisüsteemiga ühendamine
- Digitaalne optiline heliühendus
USB-seadme ühendamine
CI-mooduli ühendamine
SIMPLINK-ühendus
- Funktsiooni SIMPLINK-aktiveerimine
5
6
INSTALLIMINE / MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
INSTALLIMINE
1 Avage pakend ja veenduge, et kõik tarvikud on olemas.
2 Kinnitage alus teleri külge.
3 Ühendage välisseade teleriga.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust seadme müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda teie seadmest ja tarvikutest.
Ainult 42/50PA45**, 50/60PA55**, 50/60PA65**
EESTI
EST
Kaugjuhtimispult,
patareid (AAA)(Vt lk18)
Kasutusjuhend,
CD-l olev juhend
Kaablihoidik(Vt lk17)
M5 x 16
M4 x 30
Montaažikruvi
Toitejuhtme hoidik(Vt lk17)
Toitejuhe
Kaitsekate(Vt lk14)
Ferriitsüdamik
(sõltub mudelist)
Puhastuslapp
(sõltub mudelist)
Puhastage korpusel asuvad
plekid õrnalt poleerimislapiga.
Statiivi korpus(Vt lk13)
Statiivi alus(Vt lk13)
x3
x4
(Vt lk13, Vt lk14)
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
7
Ainult 42/50PA49**
Kaugjuhtimispult,
patareid (AAA)(Vt lk18)
Kasutusjuhend,
CD-l olev juhend
Puutekrihvli kasutusjuhend
M5 x 16
M4 x 30
Montaažikruvi
Toitejuhtme hoidik(Vt lk17)
D-sub 15-viiguline signaalikaabel
Kaitsekate(Vt lk14)
Ferriitsüdamik
(sõltub mudelist)
Toitejuhe
x3
x4
(Vt lk13, Vt lk14)
EST
EESTI
x2
Kaablihoidik(Vt lk17)
Aaskruvi, seinakinnitus
Puhastuslapp
(sõltub mudelist)
Puhastage korpusel asuvad
plekid õrnalt poleerimislapiga.
Laadimiskaabli otsik(Vt lk43)
Otsik(Vt lk43)
Otsikute arv võib mudelist
sõltuvalt erineda.
Puutepliiats (AN-TP300)
Puutepliiatsite arv võib mudelist sõltuvalt erineda.
Hoidik(Vt lk41)
Statiivi alus(Vt lk13)
(Vt lk15)
(Vt lk41)
Home
Puutepliiatsi tongel
(AN-TD200)(Vt lk41)
Statiivi korpus(Vt lk13)
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad elemendid sõltuvad mudelist.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise
yy
tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
Ferriitsüdamiku kasutamine
1 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks arvuti helikaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel kolm korda ümber ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri lähe
dale.
10 mm(+ / - 5 mm)
[välisseadmesse]
[telerisse]
(Hall)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
2 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitekaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel üks kord ümber ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri ja pistikupesa
lähedale.
[Joonis 1]
[telerisse]
[pistikupessa]
[Joonis 2]
(Must)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
3 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks Y, Pb, Pr, L, R komponentkaablis kasutage
ferriitsüdamikku. Kerige Y, Pb, Pr, L, R komponentkaabel ferriitsüdamikule üks kord. Paigutage
ferriitsüdamik teleri lähedale.
EESTI
EST
[telerisse]
[välisseadmesse]
[Joonis 3]
10 mm(+ / - 5 mm)
(Must)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
4 Kasutage ferriitsüdamikku LAN-kaabli elektromagnetiliste häirete vähendamiseks. Kerige
LAN-kaabel kolm korda ümber ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri ja välisseadme l
ähedale.
A (Hall)
B (Hall)
[välisseadmesse]
[telerisse]
B
A
A
[Joonis 4]
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
-Ühe ferriitsüdamiku korral toimige joonise 1 kohaselt.
-Kolme ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1 ja 2 kohaselt.
-Nelja ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1, 2 ja 3 kohaselt.
- LAN-pesa olemasolu korral järgige lisaks joonist 4.
yy
Optimaalseks ühenduseks peaksid HDMI- ja USBseadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm
paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või
-mälupulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB
2.0 toega pikenduskaablit.
*A
*B
10 mm
18 mm
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
9
ETTEVAATUST!
Toote turvalisuse ja pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage piraattooteid.
yy
Garantii ei hüvita piraattoodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
yy
Müüakse eraldi
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta.
Elementide ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
See seade töötab vaid ühilduva LG plasmateleri.
AN-TP300
Puutepliiats, tugiraam
Puutepliiatsite ja tugiraamide
arv võib mudelist sõltuvalt
erineda.
AN-TP300
Puutepliiats, tugiraam
42/50PA45**
50/60PA55**
50/60PA65**
42/50PA49**
•
Osad ja nupud
MÄRKUS
yy
Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi. Kui telerit pole pikemat aega plaanis vaadata, tuleks see energiasäästmiseks välja lülitada.
yy
Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi heledust; selle tulemusel
vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.
ETTEVAATUST!
Ärge astuge klaasalusele ega asetage sellele liigset raskust. Alus võib puruneda või teler kukkuda
yy
ning purunemisel tekkivad klaasikillud võivad põhjustada vigastusi.
Ärge lohistage telerit. Võite vigastada toote aluspinda.
yy
Mõningate mudelite ekraanil on õhuke kile ja seda ei tohiks eemaldada.
yy
EST
EESTI
Ühilduvus
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 42/50PA45**-ZA~F, 42/50PA49**-ZA~F, 50/60PA55**-ZA~F, 50/60PA65**-ZA~F
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ainult
42/50PA45**,
50/60PA55**
Ainult
42/50PA49**,
50/60PA65**
Ekraan
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
1
2
Sisselülituse indikaator
yyPunane – aktiveeritud on
ooterežiim
yyKustunud – teler töötab
3
4
EESTI
EST
Menüü
Kirjeldus
1
PCMCIA kaardipesa
2
USB-sisend
3
HDMI IN 3
4
HDMI / DVI IN 2
Kõlarid
(AInult LAN-ühenduspesaga
mudel)
Ühenduspaneel
(Vt lk82)
Nupp
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja
Vahetab sisendallikat
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Reguleerib helitugevust
Sirvib salvestatud programme
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
11
Ainult 42/50PA45**-ZG~M, 42/50PA49**-ZG~M, 50/60PA55**-ZG~M, 50/60PA65**-ZG~M
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ainult
42/50PA45**,
50/60PA55**
Ainult
42/50PA49**,
50/60PA65**
Ekraan
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
1
2
Sisselülituse indikaator
yyPunane – aktiveeritud on
ooterežiim
yyKustunud – teler töötab
3
4
Kirjeldus
1
PCMCIA kaardipesa
2
USB-sisend
3
HDMI IN 3
4
HDMI IN 2
EST
EESTI
Menüü
Kõlarid
(AInult LAN-ühenduspesaga
mudel)
Ühenduspaneel
(Vt lk82)
Nupp
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja
Vahetab sisendallikat
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Reguleerib helitugevust
Sirvib salvestatud programme
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele.
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri tõstmine ja transportimine
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või
kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata
tagada selle ohutu transport.
Suurt telerit peavad transportima vähemalt
yy
kaks inimest.
Telerit transportides hoidke sellest nagu jooniyy
sel näidatud.
ETTEVAATUST!
Vältige ekraani puudutamist, vastasel
yy
juhul võite ekraani või kujutiste loomiseks
kasutatavaid pikseleid kahjustada.
Soovitame telerit transportida müügikomplekti
yy
kuulunud karbis või pakendis.
Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage
yy
toitejuhe ja kõik kaablid.
Telerit hoides peab ekraan olema kriimustuste
yy
vältimiseks teist eemale suunatud olema.
EESTI
EST
Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alayy
osast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest
ega kõlarite iluvõrealast.
Telerit transportides ärge raputage seda ega
yy
laske sel liigselt vibreerida.
Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge
yy
keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
13
Teleri seadistamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Asetage teler alusele ning kinnitage see laua või seina külge.
Alusele paigaldamine
Kui te ei paigalda telerit seinale, järgige järgmisi juhiseid alusele paigaldamiseks.
Ainult 42/50PA45**, 42/50PA49**, 50/60PA55**, 50/60PA65**
1
2
3 EA
M5 x 16
Statiivi korpus
Esikülg
Statiivi alus
Statiivi ühendamisel teleriga asetage teler
yy
pehmendusega lauale (ekraan allpool), et
kaitsta ekraani kriimustuste eest.
3
4 EA
M4 x 30
ETTEVAATUST!
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
yy
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
EST
EESTI
ETTEVAATUST!
14
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Aluse eraldamine
1
4 EA
M4 x 30
ETTEVAATUST!
Statiivi ühendamisel teleriga asetage teler
yy
pehmendusega lauale (ekraan allpool), et
kaitsta ekraani kriimustuste eest.
2
EESTI
EST
MÄRKUS
Kaitsekate
Nii väldite avausse tolmu ja mustuse
yy
kogunemist.
Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel
yy
kasutage kaitsekatet.
3
2 EA
M4 x 30
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida teleri
ettepoole kaldumist. Ärge pingutage üle.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lauale paigaldamine
15
Teleri seina kinnitamine (sõltub mudelist)
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.
-Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja
seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune
vahe.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
2 Ühendage toitejuhe seina pistikupessa.
yy
Ärge paigaldage telerit kütteseadmete
lähedusse, kuna see võib põhjustada
tulekahju või muid kahjustusi.
MÄRKUS
yy
Pöörake telerit 20 kraadi vasakule või
paremale ning reguleerige vaatenurka
vastavalt eelistustele.
kruvid või teleri kronstein ja poldid.
-Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitus poltidega seina külge.
Sobitage seinakinnituse asukoht teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitused omavahel tugeva nööriga.
Hoidke nööri lameda pinnasega horisontaalselt.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega
yy
saa selle küljes rippuda.
MÄRKUS
ETTEVAATUST!
Teleri vaatenurka reguleerides jälgige, et
yy
teie sõrmed ei jää vahele.
-- Vastasel juhul võite viga saada. Kui
toodet liiga palju kallutada, võib see
kukkuda ja kahju saada või vigastusi
tekitada.
Kasutage alust või platvormi, mis on teleri
yy
kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
EST
EESTI
ETTEVAATUST!
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aas-
16
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Seinale paigaldamine
A
Ühendage seinakinnitus teleri tagaküljele ja täisseinale põrandaga risti. Kui ühendate teleri muu
ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga.
LG soovitab lasta konsooli seinale paigaldada
kvalifitseeritud spetsialistil.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
EESTI
EST
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad
VESA standardile. Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
Müüakse eraldi (seinakinnitus)
Mudel
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus
42/50PA45**
42/50PA49**
50PA55**
50PA65**
400 x 400
M6
4
PSW400B
60PA55**
60PA65**
PSW420BX
PSW620BX
600 x 400
M8
4
PSW600B
B
ETTEVAATUST!
Eraldage esmalt toide, seejärel liigutage
yy
telerit või paigaldage see. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale,
yy
võib see alla kukkuda ning vigastusi tekitada. Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või
kvalifitseeritud personaliga.
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul
yy
võite telerit kahjustada ja garantii kehtetuks
muuta.
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis
yy
vastavad VESA standardile. Garantii ei
kata valest kasutamisest või valede lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjusid
ega vigastusi.
MÄRKUS
Kasutage VESA standardi kruvide tehniyy
listele andmetele vastavaid kruvisid.
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigalyy
dusjuhendit ja vajalikke osasid.
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest.
yy
Kasutage õige pikkusega kruvisid.
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
yy
kuuluvast juhendist.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
17
Kaablite korrastamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Paigaldage toitejuhtme hoidik ja toitejuhe.
See aitab ära hoida toitekaabli juhusliku eemaldamise.
Toitekabli hoidik
2 Koguge kaablid kokku ja siduge need kaablihoidikuga.
EST
EESTI
Kaablihoidik
ETTEVAATUST!
Ärge transportige telerit kaablihoidikust
yy
ega toitejuhtme hoidikust kinni hoides,
vastasel juhul võib see puruneda ja võite
end vigastada ja telerit kahjustada.
18
KAUGJUHTIMISPULT
KAUGJUHTIMISPULT
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V
AAA), sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning
sulgege patareide kate. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi
andurile.
või
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises
järjestuses.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti
yy
kahjustada.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
(TOIDE)
Lülitab teleri sisse või välja.
EESTI
EST
ENERGY SAVING (Vt lk��)
Ekraani heleduse reguleerimine energiatarbimise vähendamiseks.
TV/RAD
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.
GUIDE
Kuvab telekava.
INFO (Vt lk��)
Kuvab valitud programmi teabe.
RATIO (Vt lk��)
Kujutise suuruse muutmine.
INPUT (Vt lk��)
Vahetab sisendalllika, lülitab teleri sisse.
Numbrinupud
Kasutage numbrite sisestamiseks.
LIST (Vt lk��)
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
Q.VIEW
Naaseb viimati vaadatud programmile.
KAUGJUHTIMISPULT
19
SETTINGS
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
Q. MENU (Vt lk��)
Avab kiirmenüüd.
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale)
Menüüdes või valikutes sirvimiseks.
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
Eelmisele tasemele naasmine.
EXIT
Kustutab kõik ekraanilt ja naaseb TV-režiimi.
+Reguleerib helitugevust.
1
FAV (Vt lk��)
Lemmikprogrammide loendi avamine.
AD
Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.
MUTE
Vaigistab heli.
P∧∨ (P + -)
Sirvib salvestatud programme.
Värvilised nupud
Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga TELETEXT mudelitel) või Progr. redigeerimine funktsiooni jaoks.
Juhtnupud ( , , ,
,
)
Juhib MINU MEEDIA menüüsid või SIMPLINK-ühilduvaid seadmeid
(USB,SIMPLINK).
SUBTITLE
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
1 TELETEKSTI NUPUD (Vt lk��)
Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Üksikasju vaadake jaotisest "Teletekst".
1
INFO (Vt lk��)
Kuvab valitud programmi teabe.
GUIDE
Kuvab telekava.
SIMPLINK (Vt lk��������������������
) (sõltub mudelist)
Annab juurdepääsu HDMI-CEC-i kaudu HDMI-kaabliga ühendatud AVseadmetele.
SIMPLINK-menüü avamine.
AV MODE (Vt lk33) (sõltub mudelist)
Valib AV-režiimi.
EST
EESTI
PAGE (LEHEKÜLG)
Liigub eelmisele või järgmisele kuvale.
20
TV VAATAMINE
TV VAATAMINE
Antenni ühendamine
Ühendage antenn teleriga järgmiseid juhiseid kasutades.
Seadmete kahjustamise vältimiseks ärge mingil
juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete
lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.
Ühendage teler antenni seinapistmikusse RFkaabliga (75 Ω).
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri esmakordsel sisselülitamisel avaneb algsätete kuva. Valige keel ja kohandage põhisätted.
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks nuppu
(TOIDE).
Teleri esmakordsel sisselülitamisel avaneb
algsätete kuva.
MÄRKUS
Võite kasutada ka funktsiooni Tehaseyy
seaded, kui avate põhimenüüs suvandi
VALIK.
3 Teleri sätete vastavalt eelistustele kohandamiseks järgige kuvatavaid juhiseid.
EESTI
EST
Keel
Valib kuvamiskeele.

Režiimi seadistamine
Antennipistmik
seinal

Riik

Parooli seadistamine

MÄRKUS
Pildi optimaalse kvaliteedi tagamiseks
yy
reguleerige antenni suunda.
Halvas levialas paigaldage parema pilyy
dikvaliteedi saamiseks antennivõimendi.
Kui pildikvaliteet on halb ka ühendatud
yy
antenniga, suunake antenn õiges suunas.
Antennikaablit ega muundurit tarnekompyy
lektis ei ole.
Ajatsoon

Võrguseaded

Automaatne häälestus
Valib kodusele keskkonnale
sätte Kodukasutus.
Valib kuvamisriigi. (Sõltub mudelist)
Määrab salasõna.
(Kui riigiks on valitud Prantsusmaa või Itaalia)
Valib ajatsooni ja suveaja.
(Kui riigiks on valitud Venemaa)
LAN-pesa olemasolul avab
valiku Võrgu seadistamine.
Skannib ja salvestab
saadaolevad programmid
automaatselt.
TV VAATAMINE
MÄRKUS
Nendes riikides, kus puudub normeeritud
yy
digitelevisiooni levi, ei pruugi mõned digitelevisiooni funktsioonid töötada, sõltuvalt
digitelevisiooni levikeskkonnast.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole
yy
parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kodumeelelahutuseks parima kvaliteediga
yy
pildi vaatamiseks valige Home Use (Kodukasutus).
Store Demo (Kaupluse demo) sobib kasuyy
tamiseks kaupluses.
Kui valite Kaupluse demo, lähtestatakse
yy
kohandatud seaded viie minuti järel Kaupluse demo vaikesätetele.
4 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu
OK.
21
Programmide haldamine
Programmi automaatne seadistamine
Antenni valimine
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada olevate
programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub
kogu eelnevalt salvestatud teave.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Antenn,
MÄRKUS
5 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
5 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu (TOIDE).
MÄRKUS
Teleri vaatamine
1 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks
nuppu
(TOIDE).
2 Vajutage nuppu INPUT (SISEND) ja valige
Antenn.
3 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu (TOIDE).
Teler lülitub ooterežiimi.
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Saate salvestada kuni 1,800 programmi.
Salvestatavate programmide arv sõltub
levisignaalist.
yy
Kui olete riikide menüüs valinud Itaalia ja
automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks ringhäälingujaama saadetud
programminumber.
yy
Kui olete riikide menüüs valinud Suurbritannia ja automaathäälestus kuvab konfliktse
programmi leidmisel hüpikakna, valige
probleemi lahendamiseks piirkonna või riigi
saadetud programminumber.
yy
Kui olete menüüs Riik valinud Norra ja pärast
automaathäälestust tuvastatakse rohkem
kui kaks võrgunime, valige sobilik. Programmiloendid korrastatakse valitud võrgu nime
alusel. (Ainult põhjamaistel mudelitel)
EST
EESTI
yy
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse
see iga kord, kui teleri sisse lülitate.
yy
Kui telerit pika ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
seejärel vajutage nuppu OK.
22
TV VAATAMINE
Kaabelteenusepakkuja valimine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTING.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Põhioperaator või Teised operaatorid, seejärel
vajutage nuppu OK.
6 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kiire
või Täis, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Kasutage sirvimiseks noole- või numbrinuppe,
EESTI
EST
tehke muudatused (v.a täisrežiimi jaoks) ja
vajutage nuppu OK.
8 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, paluyy
takse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Kui valite Kaabel, võib valikukuva Kaablioperaatorid sõltuvalt riigist erineda või
puududa.
yy
Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkuja, näidatakse esialgu ainult kolmel juhul:
kui avate menüü Algseaded menüü, lülitate
ümber valikult Antenn valikule Kaabel või
kui avate menüü pärast valiku Riik muutmist.
yy
Kui tahate valida teenusepakkuja, saate
seda teha lisaks ülaltoodud kolmele juhule
ka valides Seadistus->Kaabel-DTV seadistus-> Teenusepakkuja.
yy
Omandatud teenusepakkujate sertifikaadid: Rootsi (Comhem, Canal Digital),
Taani (YouSee, Canal Digital, Stofa),
Norra (Canal Digital), Holland (Ziggo,
UPC Digitaal), Ukraina (Volia-Cable),
Saksamaa (KDG, Unity Media), Šveits
(CableCom, UPC), Austria (UPC Digital), Ungari (UPC Digital), Iirimaa (UPC
Digital), Poola (UPC Digital), Rumeenia
(UPC Digital), Veemaa (TVOE TV (Petersburi), TVOE (Jekaterinburg), Dom.
ru, AKADO, OnLime) (omandatud teenusepakkuja sertifikaadi saab lisada.)
yy
Kui valikus pole soovitud teenuseoperaatorit, valige Teised operaatorid.
yy
Kui valite "Teised operaatorid" või
valitud riik toetab vaid valikut "Teised
operaatorid", võib kõigi kanalite otsimine aega võtta või kõiki kanaleid ei otsita.
yy
Kui kõiki kanaleid ei kuvata, toimige
järgmiselt.
1. SEADED -> Automaatne häälestus ->
Kaabel -> Seadistus
2. Sisestage lisateave, nagu sagedus, sümbolimäär, modulatsioon ja võrgu ID. (Ülalmainitud teavet saate küsida oma kaabelteenusepakkujalt.)
Kõikide saada olevate programmide kiireks ja
korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised
väärtused.
"Vaikimisi" on pakutud üldiselt kasutatavad
väärtused.
Kuid õigeid sätteid küsige oma kaabeltelevisiooni pakkujalt.
Kui käivitate DVB-kaablirežiimi valiku Automaatne häälestus, siis suvandi "Täis" valimisel otsitakse võimalike kanalite leidmiseks läbi
kõik sagedused.
Kui suvandiga Vaikimisi programme ei otsita,
teostage otsing suvandiga Täisotsing.
Programmide otsimisel suvandi Täisotsing
abil võib Automaatne häälestus liiga palju
aega võtta.
Kui valisite Täis, kuid mõningaid kanaleid ei
tuvastata, märgistage märkeruut Detailne ja
proovige uuesti häälestada.
• Sagedus: sisestage kasutaja määratud
sagedus.
• Sümbolite määr: sisestage kasutaja
määratud sümbolite määr (sümbolite
määr: kiirus, millega seade, nagu modem,
kanalile sümboleid saadab).
• Modulatisoon: sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või
videosignaalide laadimine kandjale).
• Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud tuvastuskood.
• Algsagedus: sisestage kasutaja määratud
algsagedusala.
• Lõppsagedus: sisestage kasutaja määratud lõppsagedusala.
TV VAATAMINE
23
Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate
arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
Manuaalne häälestus võimaldab programme käsitsi oma programminimekirja lisada.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel-DTV seadistus, seejärel vajutage nuppu
OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Teenusepakkuja või Kanali iseeneslik uuendamine, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige soovitud allikas.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule DTV,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Sirvige programmitüüpe ja lisage või kustutage
programme.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage
nuppu .
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Kui riigiks on valitud Norra või Läti, saate
valida suvandi SBAND.
Kaabli valimine
yy
Valides Kaabel, näete menüüd Kaabel
DTV seadistamine.
yy
Kui valik Kanali iseeneslik uuendamine on sisse lülitatud, saate uuendada
kõikide programmide teavet, mis seda
võimalust toetavad (sh programmi, mida
hetkel vaatate).
yy
Kui seade Kanali iseeneslik uuendamine on väljas, saate uuendada vaid
hetkel vaadatava programmi teavet.
yy
Kui teenusepakkujaks on määratud
Ziggo, ei saa valida valikut Kaabel-DTV
seadistus.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel-DTV, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Tehke vajalikud muudatused.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
MÄRKUS
yyKui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse
jätkamiseks sisestada parool.
yySümbolite määr: sisestage kasutaja määratud sümbolikiirus (sümbolikiirus: kiirus, millel seade, nagu
modem, saadab sümboleid kanalile).
yyModulatisoon: sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide
laadimine kandjale).
yyKui teenusepakkujaks on Hollandis määratud Ziggo
või Teised operaatorid, ei saa valida valikut KaabelDTV.
EST
EESTI
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Antenni valimine
24
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
Programmide käsihäälestamine võimaldab kanaleid käsitsi häälestada ja seada neid soovitud
järjestusse.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik TV või KaabelTV ja vajutage nuppu OK.
5 Sirvige programmitüüpe ning lisage või kustutage programme.
6 Vajutage noolenuppe ja leidke valik TV-süsteem.
EESTI
EST
7 Leidke noolenuppude abil valik V/UHF või
Kaabel.
8 Soovitud kanalinumbri valimiseks vajutage
noole- või numbrinuppe.
9 Vajutage noolenuppe otsingu alustamiseks.
10Leidke noolenuppude abil valik Salvesta ja
vajutage nuppu OK.
11Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
L: SECAM L/L’ (Prantsusmaa)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa/IdaEuroopa/Aasia/Uus-Meremaa/Lähis-Ida/
Aafrika)
yy
I : PAL I (Suurbritannia / Iirimaa / Hongkong /
Lõuna-Aafrika)
yy
DK: PALD/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa/Hiina/Aafrika/SRÜ)
yy
Mõne teise kalani salvestamiseks korrake
juhiseid 5-10.
Jaama nimetuse määramine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik TV või KaabelTV.
5 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Nimi, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Vajutage asukoha valimiseks noolenuppe,
valige teine märk jne. Võite kasutada tähti A
kuni Z, numbreid 0 kuni 9, märke +/- ja tühikut,
seejärel vajutage nuppu OK.
7 Leidke noolenuppude abil valik Sulge ja vajutage nuppu OK.
8 Leidke noolenuppudega valik Salvesta, seejärel vajutage nuppu OK.
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
TV VAATAMINE
Programmiloendi muutmine
Programminumbri vahelejätmine tähendab, et
seda ei saa teleri vaatamise ajal nuppudega P∧∨
(P + -) valida.
Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage programmi number otse numbrinuppudega
või valige see programmi redigeerimise menüüs.
See funktsioon võimaldab salvestatud programme
vahele jätta.
Programmide numeratsiooni saate muuta,
kasutades funktsiooni Liigu, juhul kui automaathäälestuse alustamisel on tühjendatud märkeruut
Automaatne nummerdus.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Prog-
25
DTV-/RAADIO-režiimis
Programminumbri vahelejätt
1 Kerimiseks ja programminumbri vahelejätmiseks vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu .
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
yy
Programminumbri vahelejätmisel kuvatakse
see programminumber sinisena ja seda ei
saa teleri vaatamise ajal nuppudega P∧(P +)
või P∨(P -) valida.
yy
Kui soovite vahele jäetud programmi valida,
sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise
või tabeli menüüs.
rammi redigeerimine, seejärel vajutage nuppu
OK.
valimiseks vajutage noolenuppe.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
EST
EESTI
4 Salvestatava või vahele jäetava programmi
26
TV VAATAMINE
Programminumbri lukustamine
1 Lukustatava programminumbri valimiseks
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage kollast nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage kollast nuppu.
TV-režiimis
Programmi kustutamine
1 Kustutatava programminumbri valimiseks
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage punast nuppu.
MÄRKUS
MÄRKUS
yy
Programm lukustatakse isegi siis, kui Süsteemilukk on lülitatud välja.
yy
Valitud programm kustutatakse, kõiki järgmisi
programme nihutatakse ühe koha võrra
ülespoole.
Programmi teisaldamine
1 Kerimiseks ja programminumbri liigutamiseks
Programminumbri redigeerimine
1 Redigeeritava programminumbri valimiseks
kasutage noolenuppe.
EESTI
EST
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage rohelist nuppu ja noolenuppe.
3 Vabastamiseks vajutage rohelist nuppu.
vajutage punast nuppu.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke soovitud programm.
4 Vabastamiseks vajutage kollast nuppu.
Programminumbri vahelejätt
1 Kerimiseks ja programminumbri vahelejätmiseks vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu .
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
yy
Programminumbri vahelejätmisel kuvatakse
see programminumber sinisena ja seda ei
saa teleri vaatamise ajal nuppudega P∧∨ (P
+ -) valida.
yy
Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage numbrinuppudega vahetult
programmi number või valige see programmi
redigeerimise menüüs.
TV VAATAMINE
Automaatsortimine
1 Kasutage valiku Automaatne sortimine käivitamiseks noolenuppe, seejärel vajutage nuppu
OK.
MÄRKUS
Pärast valiku Automaatne sortimine aktiveeriyy
mist ei saa programme enam redigeerida.
Programmi numbri lukustamine
1 Lukustatava programminumbri valimiseks
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage kollast nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage kollast nuppu.
Programm lukustatakse isegi siis, kui Süsyy
teemilukk on lülitatud välja.
CI [tavaliidese] teave
See funktsioon pole kõikides maades kasuyy
tusel.
See funktsioon võimaldab vaadata krüpteerituid
teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI
mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse.
Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks võtke ühendust
oma edasimüüjaga. Ärge sisestage CI moodulit
liiga sageli telerisse või eemaldage seda sealt.
See võib põhjustada tõrke. Kui pärast CI mooduli
sisestamist lülitate seadme sisse, ei pruugi te
kuulda heli.
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi
ühildumatusest.
CI (tavaliidese) funktsioone ei pruugita riigi leviedastuse asjaolude tõttu rakendada.
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access
Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et
see vastab täielikult DVB-CI või CI plus nõuetele.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
Lemmikprogrammi valimine
1 Vajutage noolenuppe ja leidke soovitud programm.
2 Vajutage nuppu FAV, et lisada vastav programm
praeguse lemmikute rühma loendisse.
3 Vabastamiseks vajutage nuppu FAV.
Lemmik-programmirühma valimine
1 Vajutage noolenuppe ja leidke soovitud programm.
2 Vajutage nuppu Q.MENU, et aavada hüpikaken
lemmikute rühma muutmiseks
3 Vajutage noolenuppe ja leidke lemmikute rühm
, seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule CI
info, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige soovitud element: mooduli teave, kiipkaardi teave, keel või tarkvara allalaadimine
jne, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
MÄRKUS
See ekraanimenüü on näitlik; tegelikud meyy
nüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda, sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste
pakkujast.
Pöörduge edasimüüja poole, et muuta meyy
nüüd CI (tavaliides) ja teenuseid.
EST
EESTI
MÄRKUS
27
28
TV VAATAMINE
Programmiloendi valimine
Mällu salvestatud programme saate kontrollida
programmiloendi kuvamise teel.
Programmide loendi sirvimine
1 Lehekülgede pööramiseks vajutage nuppu
P∧∨ (P + -).
2
TV-režiimi naasmiseks vajutage nuppu LIST.
Programmide loendi kuvamine
1 Programmiloendi avamiseks vajutage nuppu
LIST.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu.
Lemmikprogrammide loendi kuvamine
1 Lemmikprogrammide loendi avamiseks vajutage nuppu FAV.
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
MÄRKUS
Võite avastada mõne sinise programmi.
yy
Need on vahelejäetavad programmid, mis
häälestati automaatprogrammeerimise või
programmide redigeerimise režiimis.
Mõned programmiloendis kanalinumbriga vayy
rustatud programmid näitavad, et neile pole
kinnistatud jaama nime.
EESTI
EST
Programmi valimine programmiloendis
1 Programmi valimiseks vajutage noolenuppe.
2 Valitud programminumbri sisselülitamiseks
vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Vajutage nuppu TV/RAD. (Režiimi vahetatakyy
se teleri, DTV ja raadio vahel programmist,
mida momendil vaatate.)
Nupp
Kirjeldus
Sinine
nupp
Programmide muutmine.
Kollane
nupp
Antud kanal on valitud rühma eeliskanalina registreeritud/tühistatud.
OK
Valib vaadatava programmi
< või >
Lemmikute grupp on muudetud.
TV VAATAMINE
EPG (elektrooniline telekava)
(digitaalrežiimis)
See süsteem on varustatud elektroonilise telekavaga (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide võimalike
vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmi nimekirjad, kõikide olemasolevate teenuste algus- ja lõpuajad. Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne teave
programmi kohta (nende programmi üksikasjade
olemas olu ja hulk on sõltub levitajast).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui
telekanalid EPG-teavet edastavad.
Enne EPG-funktsiooni kasutamist peate menüüs
Aeg määrama kellaaja.
EPG kuvab kanaliteavet 8 päeva kohta.
►
Programmi muutmine
►
DTV 1 TV ONE
► Järgmine Vaata
Good Morning
21:00
00:00
Show/telemäng
... HE-AAC 16:9 720p
▼
>
Näitab teavet järgmise programmi kohta.
ꕍ või ꕌ
Kuvab muu programmi teabe.
Kas soovid valitud saate jaoks seada
meeldetuletuse?
?
Bob The Builder Special
DTV 1 ABC TV Sydney
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Jah
OK
< >
Ei
Kuvatakse hüpikaken meeldetuletuse seadetega.
Valige suvandi Taimeriga meeldetuletus
seadistusrežiim.
EPG sisse-/väljalülitamine
1 EPG sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu GUIDE.
EST
EESTI
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
29
Üles
Alla
yy
Valitud programmi teabe kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
Kuvatakse koos tele- või digitaalteleprogrammiga.
Kuvatakse raadioprogrammis.
Kuvatakse MHEG programmis.
HE-AAC C Kuvatakse HE-AAC programmis.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Kuvatakse teletekstiga programmis.
Kuvatakse subtiitritega programmis.
Programmi valimine
(NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis)
1 Soovitud programmi valimiseks vajutage noolenuppe või P∧∨ (P + -).
Telekava
▲
That ’70s show
T 25 Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
KÕIK
NÜÜD
1 YLE TV1
JÄRGMINE
That ’70s show
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
▼
Kuvatakse šifreeritud programmis.
Kuvatakse Dolby Digital kanaliga.
Kuvatud Dolby Digital Plus-programmiga.
576i/p, 720p, 1080i/p: ringhäälinguprogrammi eraldusvõime
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita
ikooniga edastatud programmi režiimis
Monitor väljas kuvada.
FAV Lemmik
Režiim
INFO
i Info
Vaata/Ajakava
Manuaalne taimer
TV/RAD RAADIO
Ajakava loend
30
TV VAATAMINE
NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
Saate vaadata eetris olevat ja sellele järgnevat
programmi.
Nupp
Punane nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
<>
P∧∨ (P + -)
GUIDE
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
Kui valite "Nüüd", liigutakse valitud
programmile ja EPG suletakse
Kui valite "Järgmine", kuvatakse reserveerimise hüpikaken.
Praeguse või järgmise programmi
valimine.
Edastatava programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
Laiendatud kirjelduse kast
Nupp
INFO
GUIDE
EXIT
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja.
8 päeva telekava režiim
EESTI
EST
Nupp
Punane nupp
Roheline nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
<>
P∧∨ (P + -)
GUIDE
Kirjeldus
EPG-režiimi muutmine.
Sisenemine kuupäevasätte režiimi.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
Kui valite "Praegu edastatav saade",
liigutakse valitud programmile ning EPG
suletakse
Kui valite "Hiljem edastatav saade",
kuvatakse reserveerimise hüpikaken.
Programmi valimine.
Edastatava programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
EPG väljalülitamine.
EXIT
TV/RAD
INFO (
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja.
Kuupäeva muutmine
Nupp
Kirjeldus
Roheline nupp
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalüliꕍ
tamine.
OK
<>
GUIDE
EXIT
Valitud kuupäevale vahetamine.
Kuupäeva valimine
EPG väljalülitamine.
EPG väljalülitamine.
Meeldetuletuse seadistamisrežiim
Nupp
EPG väljalülitamine.
EXIT
TV/RAD
INFO
Kirjeldus
Üksikasjalik info sisse või välja.
Tekst üles/alla.
OK
<>
Kirjeldus
Režiim Manuaalne taimer väljalülitamine.
Salvestage taimeri meeldetuletus.
Valige Algusaeg või Programm.
Valige funktsiooni Meeldetuletus
seaded.
TV VAATAMINE
Ajakava loendi režiim
Kui olete loonud plaaniloendi, kuvatakse plaanitud
ajal plaanitud programm, isegi kui vaatate sel ajal teist
programmi.
Nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
GUIDE
OK
P∧∨ (P + -)
31
- 16:9: muudab kujutise suurust ekraanilaiusega
sobitamiseks.
Kirjeldus
Manuaalse taimeri režiimi lülitumine.
Telekava režiimi lülitumine.
Valige soovitud suvand (Muuda / Kustuta / Kustuta kõik).
Programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
Lülitage Ajakava loend välja.
- Skaneerimine: kuvab videokujutised algses
suuruses kujutise osi ekraaniserva taha peitmata.
Täiendavate suvandite kasutamine
Skaneerimine
Kujutise optimaalse suurusega vaatamiseks vajutage teleri vaatamisel nuppu RATIO.
MÄRKUS
Kujutisesuuruse muutmiseks võite valida
yy
nupu Q. MENU Pildimenüü ja siis Kuvasuhe.
Suumisätteks valige nupuga RATIO (KUyy
VASUHE) 14:9, Suum või Kino suum.
Pärast suumi seadistamise lõpetamist
kuvatakse uuesti kiirmenüü.
Komponendirežiimis saab valida järgyy
miste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai), 14:9,
Suum/Kino suum.
HDMI-režiimis saab valida järgmiste
yy
valikute vahel: 4:3, Algne, 16:9 (lai), 14:9,
Suum/Kino suum.
RGB-PC-, HDMI-PC-režiimis saab valida
yy
järgmiste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai).
Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle
yy
720p) on saadaval valik Skaneerimine.
Režiimides Analoog/DTV/AV/Scart on
yy
saadaval valik Täisekraan.
EST
EESTI
Kuvasuhte muutmine
MÄRKUS
yy
Kui valite Skaneerimine, võite näha võite
servas näha pildimüra.
- Algne: kui teler võtab vastu laiekraansignaali,
muudetakse pildivormingut automaatselt.
Algne
32
TV VAATAMINE
- Täisekraan: kui teler võtab vastu laiekraani-
signaali, pakub see teile võimaluse reguleerida
pilti horisontaalselt või vertikaalselt lineaarses
proportsioonis, et täita kogu ekraan.
- Suum (sõltub mudelist): suurendab pilti ekraanilaiusega sobitamiseks. Kujutise ülemist ja
alumist osa ei pruugita kuvada.
Suuruses 4:3 ja 14:9 video täisekraanil esitamist toetatakse DTV-sisendi vahendusel videot
moonutamata.
MÄRKUS
Täisekraan
- 4:3: sobitab kujutise sobivaks varasema 4:3
standardiga.
Kui avate kiirmenüüdes valiku Kuvasuyy
he,
- vajutage noolenuppe kujutise vertikaalseks venitamiseks.
- vajutage noolenuppe, et liigutada suurendusfookus üles või alla.
- Kino suum: suurendab kujutist laiekraani
EESTI
EST
kuvasuhtes 2.35:1.
Kinosuumi kuvasuhte muutmiseks kasutage
yy
noolenuppe ja muutke vahemikkus väärtusvahemikus 1 kuni 16.
Suumi fookuse üles või alla liigutamiseks
yy
kasutage noolenuppe.
MÄRKUS
- 14:9: saate vaadata pildivormingus 14:9 või
vaadata telesaadet režiimis 14:9. 14:9 vorming
kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid
seda nihutatakse nii üles kui ka alla.
Pildi suurendamisel või vähendamisel
yy
võib see moonduda.
TV VAATAMINE
AV-režiimide muutmine
(Sõltub mudelist)
33
Sisendite loendi kasutamine
Sisendallika valimine
Igal AV-režiimil on optimeeritud kujutise ja heli
sätted.
Sobiva režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu
AV MODE.
Režiim
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu INPUT (SISEND).
-Ühendatud seadet kuvatakse igas sisendallikas.
MÄRKUS
Kirjeldus
Väljas
Valib eelnevalt kohandatud sätted
Kino
Kinoelamuse saamiseks kasutage
kujutise ja heli optimeeritud sätteid.
Mäng
Kiire mänguelamuse saamiseks
kasutage kujutise ja heli optimeeritud
sätteid.
Kui mängite videomängu PlayStationi
või Xboxiga, soovitame
kasutada režiimi Mäng.
Kui olete režiimis Mäng, optimeeritakse pildikvaliteediga seotud funktsioone
mängude mängimiseks.
yy
Sisendallikate loendit saate vaadata ka
siis, kui valite põhimenüüdes suvandi
SISEND.
2 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe, seejärel vajutage nuppu OK.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Sisendite loend
OK
PUUTEFUNKTSIOON
Antenn
USB
AV1
AV2
PUUTEFUNKTSIOON
RGB
HDMI1
Komponent
HDMI1
RGB
PUUTEFUNKTSIOON
PUUTEFUNKTSIOON
HDMI2
HDMI2
HDMI3
▼
SIMPLINK
Sisendi silt
Välju
Sisendallikas
Kirjeldus
Antenn või kaabel
Valige DTV/RADIO/TV vaatamisel.
USB
Valige USB kasutamisel, sõltub
ühendusest.
AV
Valige see videomaki või muu välisseadme kasutamisel.
Komponent
Valige DVD või digiboksi kasutamisel, sõltub ühendusest.
RGB
(PUUTEFUNKTSIOON)
Valige arvuti kasutamisel, sõltub
ühendusest. (Funktsiooniga Pentouch teler)
RGB
Valige arvuti kasutamisel, sõltub
ühendusest.
HDMI
(PUUTEFUNKTSIOON)
Valige see DVD-seadme, arvuti
või digiboksi kasutamisel, sõltuvalt
ühendusest.
(Funktsiooniga Pentouch teler)
HDMI
Valige see DVD-seadme, arvuti
või digiboksi kasutamisel, sõltuvalt
ühendusest.
Ühendatud sisendallikad kuvatakse mustana,
lahutatud sisendallikad hallina.
-Sisendi sildi lisamiseks vajutage sinist nuppu.
Saate lihtsalt tuvastada iga sisendallikaga
ühendatud seadme.
EST
EESTI
MÄRKUS
yy
Kui valite AV-režiimis suvandi Väljas, valitakse algselt seadistatud pilt ja kujutis.
Teisalda
▲
34
TV VAATAMINE
Sisendi sildi lisamine
Lisage sisendallikale silt, et iga sisendallikaga
ühendatud seadet lihtsamini tuvastada.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Sisendi silt
Telerinuppude lukustamine (lapselukk)
Lukustage telerinupud, et vältida soovimatuid toiminguid laste poolt.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejä-
AV1
◄
►
AV2
◄
►
Komponent
◄
►
RGB
◄
►
HDMI1
◄
►
rel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Klaviatuurilukk, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Klahviluku funktsiooni aktiveerimiseks valige
SEes.
-Klahviluku funktsiooni väljalülitamiseks valige
Väljas.
▼
Sulge
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
EESTI
EST
2 Vajutage sinist nuppu.
3 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe.
4 Sisendi siltidele liikumiseks vajutage noolenuppe.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
MÄRKUS
Seda funktsiooni Pentouchi režiim ei
yy
toeta.
MÄRKUS
Teler on programmeeritud pärast väljalüliyy
tamist viimast sätet meelde jätma.
Kui lülitate teleri välja ja funktsioon Klahyy
vilukk on aktiivne, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe , INPUT, P∧∨ (P + -) või
numbrinuppe.
Kui vajutate teleril suvalist nuppu ja klahyy
viluku funktsioon on aktiivne, kuvatakse
ekraanil
Klaviatuurilukk.
TV VAATAMINE
Kiirmenüü kasutamine
35
MÄRKUS
Kohandage sagedasti kasutatavaid menüüsid.
1 Vajutage nuppu Q.MENU, et avada kiirmenüü.
2 Menüüdes liikumiseks kasutage noolenuppe,
seejärel vajutage nuppu OK.
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad
yy
sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast erineda.
3 Soovitud valiku leidmiseks vajutage noolenuppe.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Q.MENU.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Kuvasuhe
1
2
8
7
3
16:9
6
4
5
VäljuKirjeldus
Kuvasuhe
Muudab kujutise suurust
(16:9, Skaneerimine, Algne,
Täisekraan, 4:3, 14:9, Suum,
Kino suum) (sõltub mudelist)
Selge hääl II
Eristades
inimhääli teistest häältest,
võimaldab see kuulajail inimhääli paremini kuulata.
3
Pildirežiim
(Sõltub mudelist)
Vahetab pildirežiimi (Elav,
Standardne, APS, Film
Mäng, Ekspert1, Ekspert2)
4
Helirežiim
Muudab helirežiimi (Standardne, Muusika Kino, Sport,
Mäng)
5
Audio või Audio keel
6
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub
7
Jäta vahele
(sees/väljas)
Lülitab vahelejätmise sisse
või välja.
8
USB-seade
Lahutab USB-seadme, kui
see on ühendatud
1
2
Muudab heliväljundit.
EST
EESTI

Menüü
36
TV VAATAMINE
Klienditoe kasutamine
Tarkvarauuenduse testimine
Tarkvara laadimine digitaalse ülekandejaama
vahendusel.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SET-
- Allalaadimine algab, kui valite Jah. Praegu
edenemise hüpikakent ei kuvata.
- Allalaadimise edenemist saab vaadata menüüst Tarkvara uuendus.
Tarkvara uuendus
◄ Sees ►
Tarkvara allalaadimise edenemine.
Ver. 03.00.00 ► Ver.03.01.00
TINGS.
4%
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
Sulge
3 Kasutage noolenuppe, et liikuda valikule Tarkvara uuendus.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Sees ja siis
vajutage nuppu OK.
- Kui valite suvandi Sees, kuvatakse kasutaja
kinnitusteade, milles teavitatakse teid uue
tarkvara leidmisest.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
EESTI
EST
Tarkvarauuenduse seadistamine
- Vahel avab uuendatud digitaalse tarkvara
teabe ülekanne teleri ekraanil järgmised
menüüd.
?
Uus tarkvaraversioon on saadaval.
Kas soovid kohe alla laadida?
Jah
Ei
- Lihtuuendus: praeguse uuenduse voo jaoks
? Uus tarkvara on saadaval seisuga 00/00/0
00:00.
Kas soovid saadaval tarkvara alla laadida?
Jah
Ei
- Ajastatud uuendus: ajastatud uuenduse voo
jaoks
- Kui menüü Tarkvara uuendus väärtuseks on
Väljas, kuvatakse teade, milles palutakse
väärtuse sätteks määrata Sees.
- Allalaadimise lõppemisel teler taaskäivitatakse.
Taaskäivitamine.
MÄRKUS
Tarkvara uuendamise ajal pange tähele
yy
järgmist.
- Telerit ei tohi välja lülitada.
- Antenni ei tohi eraldada.
- Pärast tarkvara uuendamist saab
uuendatud tarkvaraversiooni kinnitada
menüüs Tarkvara uuendus.
- Tarkvara allalaadimiseks võib kuluda
tunde, seetõttu veenduge, et toidet ei
katkestata.
- Tarkvara laaditakse alla vaid ooterežiimis
või tarkvarauuendusega MUX-režiimis.
Laadimine katkeb, kui toitejuhe eraldatakse või tarkvarauuenduseta MUX-režiimi vaatamisel.
- Kui naasete ooterežiimi või tarkvarauuendusega MUX-režiimi, jätkub allalaadimine sealt, kust see pooleli jäi.
TV VAATAMINE
37
Pildi/heli testimine
Toote või teenuse teabe kasutamine
Pildi ja heli testimiseks.
Toote või teenuse teabe kasutaminseks
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SET-
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SET-
TINGS.
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Vajutage noolenuppe ja liikuge valikule Pildi
testimine või Heli testimine.
4 Vajutage noolenuppe ja liikuge valikule Jah,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
TINGS..
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Vajutage noolenuppe, et liikuda valikule Toote/
teenuse teave.
Toote/teenuse teavet saate vaadata mudeli
alusel.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
Signaalitesti kasutamine
Võimaldab vaadata teavet tootja, mudeli/tüübi,
seerianumbri ja tarkvaraversiooni kohta.
TINGS.
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Kasutage noolenuppe, et liikuda valikule Signaali testimine.
4 Vajutage nuppu OK.
- Tootja, mudeli/tüübi, seerianumbri, tarkvaraversiooni ja kanali teave.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
MÄRKUS
Kuvatakse *MUX-i teave ja signaali tugeyy
vus.
Kuvatakse valitud MUX-i signaali teave ja
yy
teenuse nimi.
(*MUX: kõrgem kanalite kataloog digitaalsel
edastamisel (üks MUX sisaldab mitut kanalit.))
EST
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SET-
38
PENTOUCH
PENTOUCH
(Ainult PENTOUCH TELER)
Pentouchi kasutamine
Pentouchiga saate kasutada puutepliiatsi toega
rakendusi, näiteks Sketchbook, Photo Editor
(Fotoredaktor), Family Diary, Gallery, Internet ja
My Office.
HOIATUS
EESTI
EST
Ärge pillake puutepliiatsit ega tugiraami
yy
maha ega visake neid. Ärge hoidke puutepliiatsit ega tugiraami selle külge ühendatud
laadimiskaablist. Nii võite pliiatsit kahjustada või saada vigastusi.
Südamestimulaatorite kasutajad peaksid
yy
hoidma puutepliiatsi ja südamestimulaatori
vahel vähemalt 30 cm vahet. Ärge kasutage puutepliiatsit kohas, kus juhtmeta
sideseadmete kasutamine on keelatud.
Kaitske puutepliiatsit tugeva vibratsiooni või
magnetiliste esemete eest. Juhtmeta side
võib põhjustada vigu või rikkeid.
Ärge kasutage ega hoiustage puutepliiatsit
yy
ega tugiraami otsese päikesevalguse käes,
kuuma eseme (nt küttekeha või kamin)
lähedal ega tolmuses või niiskes keskkonnas. See võib toodet kahjustada, põhjustada rikkeid või tulekahju.
Kui märkate ebatavalist heli, suitsu või
yy
lõhna, eemaldage laadimiskaabel kohe ja
lõpetage toote kasutamine. Pöörduge hoolduskeskuse poole. See võib põhjustada
rikkeid või tulekahju.
KKui puutepliiatsist või tugiraamist lekib
yy
vedelikku, ärge puudutage seda paljaste
kätega. Vedeliku sattumisel silma loputage
silmi kohe ohtra kraaniveega ja seejärel
pöörduge arsti poole. Vedeliku silmasattumisel võite jääda pimedaks. Kui vedelik
puutub kokku naha või riietega, peske
see kohe kraanivee all maha. Kui vedelik
põletab või vigastab nahka, pöörduge arsti
poole.
Ärge laske vedelikul tulega kokku puutuda.
yy
Ärge soojendage toodet mikrolaine- või
konvektsiooniahjus.
yyKasutage aku laadimiseks määratud USBkaablit.
Hoidke puutepliiats ja tugiraam laste käeyy
ulatusest ja ebakindlatest kohtadest ee-
mal. Ärge laske lastel või lemmikloomadel
puutepliiatsit ega tugiraami suhu panna või
lakkuda. Sellega mängimine või selle allaneelamine võib põhjustada raskeid vigastusi.
Ärge kasutage puutepliiatsit ega tugiraami
yy
märgade kätega. Ärge laske muudel ainetel (nt jookidel või veel) puutepliiatsisse
ega tugiraami sattuda; kui see juhtub, ärge
kasutage puutepliiatsit ega tugiraami. Ärge
puudutage puutepliiatsi ega tugiraami optilist vastuvõtjat terava esemega. See võib
põhjustada elektrilöögi või toodet kahjustada..
Ärge kasutage toodet väga kõrge või mayy
dala temperatuuriga. Ärge kasutage toodet
vahetult pärast külmast välistemperatuurist
sooja tuppa minemist. See võib põhjustada
kondensatsiooni puutepliiatsis. * See võib
toodet kahjustada. Enne toote kasutamist
lülitage toide välja ja oodake paar tundi,
kuni niiskus aurustub.
Ärge võtke puutepliiatsit ega tugiraami
yy
koost lahti ega muutke seda. * Toote garantii ei kata lubamatust lahtivõtmisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi. See võib
põhjustada elektrilöögi või toodet kahjustada.
Kui puutepliiatsist või tugiraamist lekib
yy
vedelikku, on selle läheduses tule tegemine
rangelt keelatud. Lekkinud vedelik või gaas
võib süüdata tule või tekitada kahjustusi.
Vältige toote põrutamist või surumist, näiyy
teks raske eseme panemist toote peale või
sellele vajutamist.
Ärge kuvage ekraanil liiga kaua liikumatut
yy
pilti või tähti. See võib põhjustada kujutise
sööbimist.
Ärge ühendage laadimiskaablit välisseadyy
mete või ketastega, mida pole juhendis mainitud. See võib põhjustada vigu või rikkeid.
Ärge jätke puutepliiatsit ega tugiraami
yy
põrandale vedelema. Sellele astumine võib
toodet kahjustada või põhjustada vigastusi.
Olge toote äraviskamisel ettevaatlik. Puuteyy
pliiatsis ja tugiraam koosnevad liitiumpolümeerakust ja plastmaterjalist.
yyToote põletamine võib olla ohtlik, seega
kõrvaldage see vastavalt kohalikele nõuetele.
Ärge eemaldage laadimiskaablit liiga jõuliyy
selt. See võib kahjustada laadimispistikut ja
arvutit.
PENTOUCH
Ärge käsitsege puutepliiatsit ega tugiraami
yy
jõuliselt. Käsitsedes puutepliiatsit ja tugiraami jõuliselt, võib ekraanile jääda võõraineid.
Puhastage toodet kaasasoleva puhastuslapiga.
Kui puutepliiatsit või tugiraami kasutab mitu
yy
inimest, leidke selleks piisavalt ruumi. Kokkupõrked võivad põhjustada vigastusi või
kahjustusi.
39
Soovitatud nõuded süsteemile Pentouchi kasuta
miseks
Protsessor: kahetuumaline 2 GHz või kiirem
yy
Mälu: 1 GB või rohkem
yy
Kõvakettaruum: 500 MB või rohkem
yy
Kuva: vormingut 1024 x 768 toetav graafikayy
kaart RGB- või HDMI-väljundpordi kaudu
Soovitatakse operatsioonisüsteemi Windows
yy
7 mitmikpuute toe tõttu.
MÄRKUS
Pentouchi programmi kasutusjuhised
Pentouchi kasutamiseks järgige alltoodud juhiseid.
1 Enne installimist kontrollige süsteemi vastavust
nõuetele.
3 Siduge puutepliiats ja tongel.
4 Ühendage arvuti ja teler.
5 Seadistage arvutiekraan.
Pentouchi programmi installimine
6 Aktiveerige teleri Pentouchi režiim.
Programmi installimiseks järgige selles kasutusjuhendis toodud juhiseid.
7 Käivitage Pentouchi programm.
1 Valmistage arvuti ette ja käivitage see.
2 Pärast käivitumist sisestage komplektis olev
Nõuded süsteemile
Enne puutepliiatsi kasutamist veenduge, et draiverid on korralikult installitud.
yy
Windows 7 Starter Edition pole toetatud.
Toetatud operatsioonisüsteemid
Windows XP
32 bitti
Windows Vista
32 bitti
Windows 7
64 bitti
CD. Installiaken kuvatakse automaatselt.
(Kui installiakent automaatselt ei kuvata, avage
installiakna nägemiseks My computer, valik LG
ja siis fail index.htm.)
3 Klõpsake installiaknas valikut [Pentouchi programmi installimine].
Installimisel kasutatakse vaikekausta.
Kuvatakse aken, milles teatatakse installimise
õnnestunud lõpetamisest.
4 Windows XP viisard [Found New Hardware]
installib draiveri automaatselt.
5 Installimise järel taaskäivitage arvuti
MÄRKUS
yy
Programmi installimiseks ühendage
esmalt lahti USB-tongel.
EST
EESTI
2 Installige CD-l olev Pentouchi programm.
Tarkvara eemaldamiseks või installimiseks
yy
peate sisse logima administraatorina.
yyInstallige kindlasti komplekti kuuluval CD-l
olevad draiverid.
yyProgrammi võite alla laadida ka LG Electronicsi veebisaidilt.
yyEnne draiverite installimist sulgege kindlasti kõik töötavad rakendused.
Enne uue versiooni (uuesti) installimist
yy
eemaldage oma arvutisse installitud
Pentouchi programmi vana versioon.
40
PENTOUCH
Pentouchi programmi eemaldamine
Kui Pentouchi programm ei tööta või on tõrkeline,
siis järgige alltoodud juhiseid programmi eemaldamiseks ja taasinstallimiseks.
1 Pentouchi programmi eemaldamiseks valige
arvutis [Start] → [Control Panel] (Juhtpaneel)
→ [Add/Remove Programs] (Programmide lisamine/eemaldamine).
- Seejärel klõpsake Pentouchi programmi: LG
Pentouch TV
Puutepliiatsi ja USB-võtme sidumine
Mis on sidumine?
Enne puutepliiatsi kasutamist peate selle siduma
tongliga.
Kui seadmed on seotud, ei pea te seda uuesti
tegema, välja arvatud järgmistel juhtudel:
ostsite uue pliiatsi,
yy
asendasite vana pliiatsi uuega,
yy
kavatsete siduda uue pliiatsi, et kasutada
yy
korraga kahte puutepliiatsit.
2 Klõpsake nuppu [Yes] (Jah). Kuvatakse aken
teatega, et programm või draiver on eemaldatud.
3 Pärast programmi eemaldust taaskäivitage
arvuti.
Oluline teave enne sidumist
EESTI
EST
Selle programmi abil saab siduda kuni kaks
yy
puutepliiatsit ja ühe tongli.
Kui soovite kasutada samal ajal kahte pliiatyy
sit, peab need ükshaaval tongliga siduma.
Seotud pliiatsi kasutamise ajal pole sidumine
yy
võimalik.
Uue puutepliiatsi sidumisel siis, kui tongliga
yy
on juba seotud kaks puutepliiatsit, kustutatakse kõik varasemad sidumisandmed.
Paaritamine
PENTOUCH
41
Puutepliiats
1
2
3
4
Nr
Kirjeldus

1
Toitenupp/LED-märgutuli

2
USB-laadimispesa

3
Nupp Touch Home

4
Puutepliiatsi otsa lüliti
Hoidik
EST
EESTI
USB-laadimispesa
Tongel
1
LED-märgutuli
MÄRKUS
yy
Lisateavet leiate kasutusjuhendist (puutepliiats, tongel).
yy
Puutepliiatsid, tonglid ja hoidikud on LG
Electronicsi kauplustes eraldi müügil.
yy
Kui te puutepliiatsit 10 minuti jooksul ei
kasuta, lülitub see automaatselt välja.
42
PENTOUCH
Esmakordne sidumine
Puutepliiatsi kasutamine
1 Kontrollige, kas arvutiga ühendatud tongli mär-
Kui puutepliiats on seotud, võite seda kasutada
järgmiselt.
2 Jälgige, et puutepliiats oleks tonglist kuni 30
1 Sisselülitamine
gutuli on punane.
cm kaugusel.
3 Vajutage üks kord puutepliiatsi nuppu
(Toide).
4 Puutepliiatsi punane märgutuli põleb 2 sekundit; pärast edukat sidumist vilgub roheline
märgutuli kolm korda.
5 Sidumine nurjus, kui punane märgutuli põleb 4
kuni 5 sekundit ja siis vilgub kolm korda Palun
proovige uuesti siduda.
6 Pärast edukat sidumist vilgub punane märgutuli nupu Puuduta Home vajutamisel.
Kui sidumine ebaõnnestub
1 Sidumine ebaõnnestub, kui tongli draiver pole
EESTI
EST
arvutisse installitud.
2 Sidumine ebaõnnestub, kui tongi LED-märgutuli pole punane.
3 Eemaldage tongel arvutist, ühendage see
uuesti ja proovige seadet uuesti siduda.
Lahtiühendamine (puutepliiatsi lähtestamine)
1 Vajutage puutepliiatsi nuppu Puuduta Home ja
kontrollige, et punane LED vilguks ühe korra.
2 Järjestusest hoolimata hoidke nuppu Puuduta
Home a (Toide) korraga all kauem kui neli
sekundit.
3 Kui vabastate nupud nelja sekundi möödudes,
siis pliiat lähtestatakse. Punane märgutuli
vilgub kolm korda ja pliiats lülitatakse välja
Ettevaatust sidumise lõpetamisel
1 Olge ettevaatlik, et te puutepliiatsit kogemata ei
lahutaks. Kui pliiats lahutatakse, proovige see
uuesti siduda.
2 Kui lahutate ja seote korralikult töötava puutepliiatsi, ei pruugi teine seotud pliiats enam
töötada. Sel juhul eemaldage mittetöötav puutepliiats ja siduge see uuesti, järgides teemas
"Esmakordne paaritamine" toodud juhiseid.
-Vajutage üks kor nuppu (Toide). Punane ja
roheline LED süttivad, näidates sisselülitatud
olekut.
2 Väljalülitamine
-Hoidke nuppu (Toide) all kauem kui kolm
sekundit ja siis laske lahti. Punane märgutuli
vilgub kolm korda ja pliiats lülitatakse välja
3 Nupu Puuduta Home vajutamine puutepliiatsi
kasutamise ajal
- Pentouchi programmis: kuvatakse või varjatakse funktsiooni tööriistariba.
- Windowsis: toimib nagu paremklõps.
Osutage puutepliiatsiga elementi, mida soovite paremklõpsata, ja seejärel vajutage nuppu.
4 Topeltklõps ei pruugi Windows XP-s või Windows Vistas korralikult toimida.
Sellisel juhul kasutage nuppu Puuduta Home.
5 Puutepliiats toimib Windowsis hiire sarnaselt.
PENTOUCH
MÄRKUS
Otsiku vahetamine
1 Eemaldage pliiatsi küljest väljavahetatav Otsaku hoidik ja Otsak.
Otsaku hoidik
Otsak
2 Paigaldage uus Otsak eemaldatud Otsaku hoidikusse ning paigaldage Otsaku hoidik pliiatsi
külge.
Otsak
Otsaku hoidik
Puutepliiatsi laadimine
1 Laadmine hoidikus
või
2 Laadimine otse

või
yyPärast 1 tund ja 30 minutit kestnud pidevlaadimist saab pliiatsit kasutada umbes
kaks tundi.
yyPentouch ei pruugi laadimise ajal tavapäraselt töötada.
yy
Roheline LED-märgutuli lülitatakse puutepliiatsi kasutamise ajal sisse. Kui te pliiatsit
ei kasuta, lülitatakse see 10 minuti pärast
automaatselt välja.
yy
Puutepliiatsi aku oleku LED-märgutuli
- Laeb: punane LED
- Laetud: roheline LED
- Aku on tühi: punane LED vilgub korra sekundis ja seade lülitub automaatselt välja.
- LED ON Sleep mode (MÄRGUTULI PÕLEB,
uinakurežiim): kui ühtki lülitit (otsaku lüliti,
funktsiooniklahv, toiteklahv) ei vajutata 10
sekundi jooksul, läheb seade uinakurežiimi,
kuid LED-märgutuli jääb roheliselt põlema.
- LED OFF Sleep mode (MÄRGUTULI
KUSTUNUD, uinakurežiim): kui ühe minuti
jooksul pärast režiimi LED ON Sleep mode
(MÄRGUTULI PÕLEB, uinakurežiimis) sisenemist puudub sisendsignaal, siis LED-märgutuli kustub ja seade siseneb režiimi LED
OFF Sleep mode (MÄRGUTULI KUSTUNUD, uinakurežiimi).
- Väljalülitatud režiim: seade lülitatakse välja,
kui sisendsignaali ei tuvastata üheksa minuti
jooksul pärast seda, kui seade on ühe minuti
uinakurežiimis olnud.
yy
Kui hoidik on teleriga ühendatud, saab
pliiatsit laadida siis, kui teler on sisse lülitatud või ooterežiimis.
yy
Kui pliiats on laadimiskaabli abil otse teleriga ühendatud, ei saa pliiatsit laadida, kui
teler on ooterežiimis.
EST
EESTI

43
44
PENTOUCH
Pentouchi funktsiooni kasutamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Pentouchi funktsioonide kasutamiseks vajate järgmisi tarvikuid.
- RGB- või HDMI-väljundiga arvuti.
- RGB- või HDMI-kaabel.
1 Teleri ja arvuti RGB- või HDMI-kaabliga
ühendamise järel vajutage puldi nuppu INPUT
(Sisend) ja valige arvutiga ühendatud sisend.
2 Seadistage arvutiekraan vastavalt juhistele
peatükis "Pentouchi eraldusvõime seadistamine". Kui teil on sülearvuti, seadistage pilt kuvatavaks ainult teleriekraanil, mitte arvutiekraanil.
3 Käivitage teleris Pentouchi režiim.
EESTI
EST
4
-P
‌ eamenüüde avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT või SETTINGS.
Vajutage noolenuppe, leidke valik Pentouch
ja vajutage OK.
Pentouchi režiimi käivitamiseks valige õige
arvutisisendi ühendus.
Valige väline ühendus arvutiga, millele on installeeritud Pentouch programm.
5 Käivitage Pentouchi programm puutepliiatsi või
hiire abil. Puutepliiatsi Puuduta Home toimib
sarnaselt hiire paremklõpsule.
MÄRKUS
Kui lülitate teleri Pentouchi kasutamise ajal
yy
välja ja uuesti sisse, kuvatakse viimane
kasutatud kuva.
Pentouchi režiimist teise režiimi ümberyy
lülitumiseks vajutage puldi nuppu INPUT
(SISEND), et valida soovitud sisend, või
telerinuppu, et naasta teleri vaatamisele.
Ekraani eraldusvõime seaded Pentouchi kasutamiseks
Lauaarvutil
Windows XP
Paremklõpsake töölauda ja valige Properties
(Atribuudid). Aknas Display Properties (Ekraani atribuudid) valige sakk Settings (Seaded) ja seejärel
määrake ekraani eraldusvõimeks 1024 x 768.
Windows Vista
Tehke töölaual paremklõps ning valige Personalize
(Kohanda) ja Display Settings (Kuvasätted). Valige
Resolution (Eraldusvõime) ja seejärel 1024 x 768.
Windows 7
Tehke töölaual paremklõps ja valige Screen Resolution (Ekraani eraldusvõime). Valige Resolution
(Eraldusvõime) ja seejärel 1024 x 768.
Sülearvuti
1. meetod
Vajutage sülearvuti klahvi Fn + ekraanivahetusklahv, et suunata arvuti kuva teleriekraaanile, seejärel seadke arvutiekraani eraldusvõimeks 1024 x
768.
* Märkus: sülearvuti ekraanivahetusklahv võib tootjast sõltuvalt olla erinev.
LG
SAMSUNG
HP
TOSHIBA
Fn + F7
Fn + F4
Fn + F5
Fn + F5
SONY
Acer
Dell
Lenovo
Fn + F7
Fn + F5
Fn + F8
Fn + F7
2. meetod
Avage arvuti graafikakaardi juhtpaneel.
Valige kuvarežiimiks Single Display (Üks ekraan)
ja seejärel kasutatavaks ekraaniks LG TV.
* Määrake arvutiekraani eraldusvõimeks 1024 x
768.
PENTOUCH
MÄRKUS
Ekraani eraldusvõime muutmisviis võib
yy
sõltuvalt arvuti seadistusest olla erinev.
Pentouch ei toeta kahe ekraani või topeltekyy
raani režiimi. Veenduge, et arvutikuva oleks
seadistatud vaid teleriekraanil kuvamiseks.
Sülearvuti ekraanivahetusklahv võib tootjast
yy
sõltuvalt olla erinev.
ETTEVAATUST!
kustutuskummi funktsioon olla aeglasem.
Programmi töökiirus sõltub arvuti jõudlusest.
Kui soovite Window XP-s või Vistas rakenyy
dusi ühe klõpsuga avada, klõpsake nuppu
Start, →Control Panel (Juhtpaneel), →
Folder Options (Kausta suvandid) ja seejärel
märkige ruut "Single-click to open an item
(point to select)" (Ühe klõpsuga avamine
(osutage valimiseks)).
Kui arvuti operatsioonisüsteem on Windows
yy
XP, toetab virtuaalne klaviatuur vaid inglise
keelt.
Pentouchi režiimi avamisel või Pentouchi
yy
režiimis RGB-sisendsignaalide eraldusvõime
muutmisel võivad pildid automaatreguleerimise tõttu olla mõnda aega valesti kuvatud.
yy
Veenduge, et pliiatsi ja tongli vahel pole palju
metallesemeid. Vajstasel juhul võib seadme
töö olla häiritud.
yy
Funktsioon Pentouchi ei pruugi korralikult
töötada, kui teleriekraan on muude valgusallikate tõttu liiga hele.
yy
Windows 7 puhul ei pruugi teine pliiats
korralikult töötada, kui mitmikpuudutuse viipe
valik on välja lülitatud.
EST
EESTI
Windows XP-s ja Vistas ei pruugi topeltyy
klõpsu funktsioon toimida, sest need
operatsioonisüsteemid ei kasuta puutedraivereid.
Pentouchi kasutamine võib arvuti jõudluyy
sest sõltuvalt olla aeglane.
Kuva suurus võib muutuda, kui ühendate
yy
kaabli arvuti väljundpordist lahti ja seejärel ühendate selle uuesti. Sel juhul määrake arvutiekraani eraldusvõime uuesti.
Kui vahetusklahvi (Fn + tootja määratud
yy
klahv) vajutamisel teleri- ja arvutiekraanil
midagi ei kuvata, vajutage klahvi uuesti.
Pärast vahetusklahvi (Fn + tootja määyy
ratud klahv) vajutamist võib teleri kuva
väiksemaks muutuda. Sel juhul määrake
eraldusvõime uuesti.
Windows 7 töölauaikoonide atribuutide
yy
muutmine võib Pentouchi programmi tööd
mõjutada.
Pentouchi programmi kasutamise ajal
yy
soovitatakse teised programmid sulgeda.
Kui arvuti ja teler on ühendatud arvuti
yy
signaalkaabliga (RGB) ning puutepliiatsiga ekraanil puudutatud koht ja kuval
märgitud koht ei ühti, valige teleripuldiga
menüü SETTINGS (Seaded) → PICTURE (Pilt) → SCREEN (Ekraan) (RGB)
ning seejärel valige kuva reguleerimiseks
Auto Configure (Automaatseadistus).
Kui arvuti ja teler on ühendatud vaid arvuyy
ti signaalkaabliga (RGB), ei pruugi telerist
kosta heli. Ühendage arvuti ja teler ka
helikaabliga.
Rakenduse Photo Editor (Fotoredaktor)
yy
funktsioon Play Video (Video esitamine)
ei pruugi arvutisse installitud koodekitest
sõltuvalt õigesti toimida.
Kui joonistatavad objektid kattuvad, võib
yy
45
46
PENTOUCH
Pentouchi funktsioonide vaatamine
Nr
1
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
2
Pentouchi programmi käivitamisel näete alltoodud
avaakent.
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil SETTINGS nuppu
INPUT, et avada peamenüü. Vajutage noolenuppe, leidke valik Pentouch ja vajutage OK.
3
4
5
MÄRKUS
yy
Pentouchi funktsioone võite kasutada ka
peamenüü valiku Pentouch valimisel.
6
2 Rakenduse Märkmik, Fototöötlus, Päevik,
Galerii, Internet või Minu kontor valimiseks
puudutage ekraani puutepliiatsiga.
EESTI
EST
7
8
Pentouch
Seade
9
Välju
Kirjeldus
Märkmik
Valige soovitud taust ja seejärel joonistage
sellele pilte.
Fototöötlus
Joonistage fotodele ja videotele pilte või muutke
neid.
Päevik
Salvestusaja järgi sorditud fotodest, videotest,
märkmetest ja joonistustest koosnev päevik.
Galerii
Joonistatud piltide kogu, mis on salvestatud
rakendustes Märkmik, Fototöötlus, Internet, Minu
kontor.
Internet
Käivitage veebibrauser, et salvestada veebisisu,
ja seejärel kirjutage sellele märkmeid.
Minu kontor
Toetab Microsoft Office'i ja PDF-failide klaasiefekti.
7
Puutepliiatsi aku tase
8
Kausta, ekraanisäästja ja keele valiku salvestamine ja avamine.
9
Pentouchi programmi sulgemine
Kui valite seadistuse
1 Valige puutepliiatsiga Pentouchi avaaknas valik
Setting (Seadistus).
2 Valige soovitud menüüsuvand.
Märkmik
Fototöötlus
Päevik
Galerii
1
2
3
4
Internet
5
Minu kontor
6
Valik
Avamiskaust
Kirjeldus
Valige kaust, millest soovite
fotosid või videoid avada.
Salvestuskaust Valige kaust, kuhu soovite pilte
salvestada.
Ekraanisäästja
Valige ooteaeg ekraanisäästuri
käivitumiseni.
Keel
Valige keel, mida soovite kasutada, või muutke seda.
47
PENTOUCH
Tööriistariba kasutamine
Joonistamise tööriistariba saate kasutada kõigis
menüükuvades.
Püsiva tööriistariba funktsioonid
1
5 6
3
7
8 9
Tööriistariba saab kuvada puutepliiatsiga ekraani
alaserva puudutades.
2
Nr
Tööriistaribasid on kahte tüüpi: püsivad ja erifunktsioonidega.
Püsivalt tööriistaribalt leiate kõigis menüüdes
yy
kasutatavad funktsioonid.
Eritööriistaribalt leiate mõnes kindlas menüüs
yy
kasutatavad funktsioonid.
1
2
3
4
5
6
7
:
:
Kirjeldus
Lähtestamine: tausta ja joonistuste eemaldamine.
Tagasivõtmine: kuni viie viimase toimingu tagasivõtmine.
Joonistusvahendid: pastapliiats, marker, võlupliiats.
Joonistusvahendi laiuse valimine.
Värvipott: suletud detaili täitmine valitud värviga.
Kustutuskumm
Värvi valimine: praeguse joonistusvahendi värvi
valimine.
Värvi vaba valimine: värvi valimine värvikettalt.
Salvesta
Printimine
Printeri, printimise, printimisvahemiku ja eksemplaride arvu määramine. Vaadata saab ka eelvaadet.
* Tööriistariba funktsioonide kirjeldused leiate menüüfunktsioonide kirjelduste lõigust.
EST
EESTI
8
9
4
48
PENTOUCH
Märkmiku kasutamine
Tööriistariba erifunktsioonid
Valige soovitud taust ja seejärel joonistage sellele
pilte.
1
2
3
4
5
6
1 Märkmiku valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga.
2 Soovitud suvandi valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga või joonistage tööriistariba
abil pilt.
Menüü
1 2
4
Märkmik
Galerii
Kirjeldus
Taustapildi valimine.
Põhimenüü
1
3
Kujundite lisamine.
Valige soovitud ikoon, seejärel vajutage seda
kiirelt, et luua vaikesuurusega kujund.
EESTI
EST
5
Nr
1
2
3
4
5
2
Kirjeldus
Galerii avamine.
Pentouchi avamenüü avamine.
Teksti lisamine.
Kui valite ala, kuhu teksti sisestada, kuvatakse ekraanil klaviatuur.
Mõnes operatsioonisüsteemis võidakse kuvada kaks virtuaalset klaviatuuri.
Valige need nupud eelmisele või järgmisele lehele liikumiseks.
Võite liigutada kuni kolme lehte.
Jooksva lehe asukoht
Tööriistariba funktsioonid
3

PENTOUCH
Objekti kustutamine ekraanilt.
Joont, pliiatsit või kujundit teisaldades saate
korraga liigutada vaid üht elementi või muuta
selle suurust.
Kui vajutate kiirelt mõnda elementi ja liigutate
seda, kuvatakse valitud elemendi ala.
Teisalda
Elementi saate teisaldada, liigutades valitud
elemendi ala.

4
49
6

Suurendamine/vähendamine
Elementi saate suurendada või vähendada, liigutades ühte valitud elemendi kaheksast nurgast.
Elemendi suurust muudetakse valitud nurga/serva
alusel.

↔
EST
EESTI
Pööramine
Valitud elemendi pööramiseks liigutage seda
sissepoole.

Valiku väljalõikamine ja teisaldamine/suurendamine/vähendamine/pööramine.
5

50
PENTOUCH
Fototöötluse kasutamine
3 Valige foto või video, mida soovite kaunistada.
Pilti saate kaunistada tööriistariba abil.
Võite fotole või salvestatud videopildile pilte joonistada või neid muuta.
3
1
Fototöötlus
Galerii
2
Fotoloend
1 Fototöötluse valimiseks puudutage ekraani
puutepliiatsiga.
2 Soovitud valiku valimiseks puudutage ekraani
puutepliiatsiga.
4
1
Fototöötlus
Galerii
2
Põhimenüü
4
3
6


EESTI
EST


5
Nr
Kirjeldus
1
Galerii avamine.
2
Fotoloendi avamine.
3
4
Siin kuvatakse kõigi kaustas olevate piltide ja
videote eelvaated (uusimast vanimani).
Tööriistariba funktsioonid
MÄRKUS
Nr
1
2
3
4
Kirjeldus
Galerii avamine.
Pentouchi avamenüü avamine.
Valige need nupud eelmisele või järgmisele lehele liikumiseks.
Valige fotoloendi kuvamisvalik.
(Juhuslik vaade/sorditud vaade)
5
Lehel navigeerimise kerimisriba
6
Korraga saab esitada vaid üht videot;
varem esitatud video peatatakse.
Video vaatamisel saate vajutada pausinupyy
pu ja edastada stoppkaadri rakendusse
Fototöötlus.
Võite redigeerida fotoloendis olevaid fotoyy
sid või videoid.
Arvutist sõltuvalt ei pruugi teler Pentouchyy
režiimis olles videofaile korralikult esitada.
PENTOUCH
Tööriistariba erifunktsioonid
3
51
Lõigake element pildilt välja.
1

2
Nr
1
3
Kirjeldus
Pildiraam.
Pärast valitud ala väljalõikamist saate selle
suurust muuta.
EST
EESTI
2
Elemendi teisaldamine.
Elemendi valimisel kuvatakse väike hüpikekraan.
Esile toomine.
Taustale seadmine.
Kustutamine.
52
PENTOUCH
Päeviku kasutamine
Galerii kasutamine
Saate pidada salvestusaja järgi sorditud fotodest,
videotest, märkmetest ja joonistustest koosnevat
päevikut.
See on programmidega Märkmik, Fototöötlus,
Internet ja Minu kontor tehtud ja salvestatud piltide
galerii.
1 Päeviku valimiseks puudutage ekraani puutep-
1 Galerii valimiseks puudutage ekraani puute-
2 Valige puutepliiatsiga soovitud kuupäev.
2 Soovitud suvandi valimiseks puudutage ekraani
liiatsiga.
pliiatsiga.
puutepliiatsiga ja seejärel kasutage galeriikuva.
2
Juuni
Päevik
1
2012
Põhimenüü
2
3
1
Galerii
Põhimenüü
3
EESTI
EST
3 Päeviku loomiseks ja kaunistamiseks kasutage
4
tööriistariba.
6
5
Galeriinimekiri
Päevik
Juuni 13 . 2012
Nr
4
5
Minu galerii
Galerii
Kirjeldus
6
Nr
Kirjeldus
1
Pentouchi avamenüü avamine.
Slaidiseansi käivitamine jooksva lehe esimeselt pildilt.
Slaidiseansi peatamiseks puudutage ekraani
slaidiseansi esitamise ajal puutepliiatsiga.
Seejärel naasete eelmisele kuvale.
Lehekülje nupp: vajutage seda nuppu eelmisele või järgmisele lehele liikumiseks.
Lehel navigeerimise kerimisriba
1
Pentouchi avamenüü avamine.
2
Kuupäeva valimine.
3
Kuupäevade ja piltide juures kuvatakse ikoonid. Avamiseks valige piltidega kuupäev.
4
Avage päevikukuva.
5
Valige eelvaade või täisekraan.
3
6
Kirjutage või joonistage pildile.
4
2
5
6
Galeriinimekirja avamine
Selle nupu valimisel kustutatakse praegune
pilt ja kuvatakse järgmine pilt.
PENTOUCH
53
Interneti kasutamine
4
Võite salvestada veebisisu, et sellele märkmeid
joonistada või märkusi kirjutada.
1 Interneti valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga.
2 Soovitud suvandi valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga või kasutage tööriistariba.
2 1
Põhimenüü
3
Kirjeldus
1
Pentouchi avamenüü avamine.
Kui valite teleriekraanilt pliiatsiikooni, siis
aktiveeritakse joonistusrežiim.
Joonistusrežiimis on virtuaalne klaviatuur
varjatud.
Virtuaalse klaviatuuri vahekaart: teksti sisestamine.
Valige virtuaalse klaviatuuri vahekaart, et
kuvada ekraanil klaviatuur.
Mõnes operatsioonisüsteemis võidakse
kuvada kaks virtuaalset klaviatuuri.
Eelmisele tasemele naasmine.
Joonistamisrežiimist väljumisel joonistused
kustutatakse.
2
3
4
EST
EESTI
Nr
54
PENTOUCH
Funktsiooni Minu kontor kasutamine
2 1
Põhimenüü
Võite joonistada või kirjutada Microsoft Office'i või
PDF-failidele.
Arvutisse peavad olema installitud rakenduyy
sed, mis toetavad Microsoft Office'i ja PDFfaile.
Aknas kuvatakse toetatud kaustad ja vorminyy
gud.
3
Toetatud failivorming
Tüüp
Toetatud failivorming
EESTI
EST
Office'i ppt-, doc- ja xls-failide 2003. aasta verfailid
sioon
pptx-, docx- ja xlsx-failide 2007. aasta
versioon
Kõik Microsoft PowerPointi failid (*.ppt,
*.pptx)
Kõik Microsoft Wordi failid (*.doc, *.docx)
Kõik Microsoft Exceli failid (*.xls, *.xlsx)
Outlooki andmefailid (*.msg, *.eml)
PDF- Adobe PDF-failid (*.pdf)
failid
4
Nr
1 Minu kontori valimiseks puudutage ekraani

2 Puudutage ekraani puutepliiatsiga ja seejärel

2

3

4
puutepliiatsiga.
1
valige soovitud fail hüpikaknas Ava.
3 Soovitud valiku valimiseks puudutage ekraani
puutepliiatsiga või kasutage tööriistariba.
Kirjeldus
Pentouchi avamenüü avamine.
Kui valite teleriekraanilt pliiatsiikooni, siis
aktiveeritakse joonistusrežiim.
Joonistusrežiimis on virtuaalne klaviatuur
varjatud.
Virtuaalse klaviatuuri vahekaart: teksti sisestamine.
Valige virtuaalse klaviatuuri vahekaart, et
kuvada ekraanil klaviatuur.
Mõnes operatsioonisüsteemis võidakse
kuvada kaks virtuaalset klaviatuuri.
Kui valite teleriekraanilt hiireikooni, siis aktiveeritakse klõpsurežiim.
Joonistamisrežiimist väljumisel joonistused
kustutatakse.
VÕRGUSEADED
55
VÕRGUSEADED
Traadiga võrku ühendamine
*LAN on kasutatav ainult riikides, mis toetavad HD
MHEG vormingut.
Ühendage teler LAN-pesa vahendusel kohtvõrku
(LAN), nagu joonisel näidatud ja seadistage võrgusätted. (Vt lk81).
Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned
koduvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist. Suurem osa koduvõrke ühendab teleri
automaatselt ja reguleerimist vajamata.
Lisateavet saate oma Interneti-teenusepakkujalt
või ruuteri kasutusjuhendist.
Võrgusätete seadistamine: isegi kui teler on juba
automaatselt ühendatud, ei riku uuesti seadistamine midagi
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Press the Navigation buttons to scroll to NETWORK and press OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võrguseaded,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui korraga on ühendatud nii traadiga kui
traadita võrk, kasutage noolenuppe ja liikuge
valikule Traadiga, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete võrgusätted juba seadistanud, valige
7 Valige valik IP-automaatseade või IP-ma-
Internet
ETTEVAATUST
yy
Ärge ühendage LAN-ühenduspessa moodultelefoni kaablit.
yy
Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte
või Interneti-teenusepakkuja juhiseid.
nuaalseade.
-Kui valite valiku IP käsitsi seadistamine, kasutage noole- ja numbrinuppe. IP-aadressid
tuleb sisestada käsitsi.
-IP automaatseade: valige see, kui traadiga
kohtvõrku (LAN) on ühendatud DHCP server
(ruuter), telerile määratakse IP-aadress
automaatselt. Kui kasutate DHCP-serveri
(dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll)
funktsiooniga lairibaruuterit või -modemit,
määratakse IP-aadress automaatselt.
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
EST
EESTI
Lähtestamine. Uue ühenduse seadistamisel
lähtestatakse kehtivad võrguseaded.
56
VÕRGUSEADED
MÄRKUS
yy
Kui soovite teleris otse Internetiga ühenduse luua, peab lairiba Internetiühendus
alati olema sisse lülitatud.
yy
Kui te ei saa Interneti-ühendust luua,
kontrollige võrgutingimusi arvutist.
yy
Kui kasutate suvandit Võrguseaded,
veenduge, et LAN-kaabel on ühendatud
või kas DHCP on ruuteris sisse lülitatud.
yy
Kui võrgu seadistamist ei viida lõpule, ei
pruugi võrk korralikult töötada.
yy
DSL-teenuste kasutamiseks on vaja DSLmodemit, kaabelmodemiga seotud teenuste
kasutamiseks on vaja kaabelmodemit. Sõltuvalt
ühendusviisist ja Interneti-teenusepakkujaga sõlmitud lepingust võib olla keelatud teleri Internetifunktsioon või piiratud samaaegselt ühendatud
seadmete arv. (Kui teie Interneti-teenusepakkuja
võimaldab Interneti-ühendust ainult ühele seadmele, ei saa teler ühendust, kui olete Internetti
ühendanud näiteks arvuti.)
yy
Teie Interneti-teenusepakkuja võib keelata või
piirata ruuteri kasutamist Lisateabe saamiseks
võtke ühendust otse oma teenusepakkujaga.
Nõuanded võrgu seadistamiseks
EESTI
EST
yy
Kasutage teleriga standardset LAN-kaablit. Sobib 5. kategooria kaabel RJ45 pistikuga.
yy
Enamikke seadistamise ajal tekkivaid ühendusprobleeme saab lahendada ruuteri või modemi lähtestamisega. Pärast pleieri koduvõrku
ühendamist lülitage võrguruuter või kaabelmodem välja ja/või eraldage toitekaabel. Seejärel
lülitage toide uuesti sisse ja/või ühendage
toitekaabel.
yy
Sõltuvalt Interneti-teenusepakkujast võib Internetti ühendatavate seadmete arv olla kasutustingimustega piiratud. Lisateavet saate oma
teenusepakkujalt.
yy
LG ei vastuta teleri ja/või Inteneti-ühenduse
probleemide eest, mis on tingitud lairiba Interneti-ühendusese vigadest/tõrgetest või mis on
põhjustatud kolmandate seadmete poolt.
yy
LG ei vastuta teie Interneti-ühenduse toimimise
eest.
yy
Kogu võrguühenduse kaudu saabuv sisu ei
pruugi ühilduda teie teleriga. Kui teil on mõne
sisufailiga probleeme, võtke ühendust selle
autoriga.
yy
Kui võrguühenduse kiirus ei vasta kasutatavale
sisule, võib esineda häireid.
yy
Mõned Internetiga seotud toimingud võib lairibaühenduse teenusepakkuja (Interneti-teenusepakkuja) olla ära keelanud.
yy
Kõigi võrguühenduse teenustasude maksmise
eest vastutate piiranguteta ainult teie ise.
yy
Selle teleriga traadiga ühenduse kasutamiseks
on vajalik 10 Base-T või 100 Base-TX LAN-pesa. Kui teie Interneti-teenus ei võimalda sellise
ühenduse loomist, ei saa te telerit ühendada.
Võrgu olek
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik VÕRK,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja valige suvand Võrgu
olek.
4 Võrgu oleku kontrollimiseks vajutage nuppu
OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Valik
Seade
Test
Sulge
Kirjeldus
Naasmine võrgu seadistamise
menüüsse.
Praeguse võrgu oleku testimine
pärast võrgu seadistamist.
Naasmine eelmisse menüüsse.
MEELELAHUTUS
MEELELAHUTUS
USB mäluseadmete ühendamine
Ühendage teleriga USB-mäluseade, nagu USBvälkmälu või väline kõvaketas, ning kasutage
multimeediumi funktsioone (vt “Failide sirvimine”
lk58).
Ühendage USB-välmälu või USB-mälukaardilugeja
teleriga, nagu joonisel näidatud. Kuvatakse ekraan
Minu meedia.
või
1 Vajutage nuppu Q.MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada kiirmenüü.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule USBseade, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Eemalda, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Eraldage USB-mäluseade alles siis, kui kuvatakse teade selle eemaldamise ohutuse kohta.
ETTEVAATUST!
yy
Ärge lülitage telerit sisse ega eemaldage
USB-mäluseadet, kui USB-mäluseade on
teleriga ühendatud, vastasel juhul võite
faile või USB-mäluseadet kahjustada.
yy
Varundage USB-mäluseadmele talletatud faile sagedasti, vastasel juhul võite
faile kahjustada ja garantii ei pruugi seda
katta.
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise kohta
yy
Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoturi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
yy
USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset tuvastamisprogrammi, võidakse mitte
tuvastada.
yy
USB-mäluseade, mis kasutab oma ajamit,
võidakse mitte tuvastata.
yy
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
sõltuda igast seadmest eraldi.
yy
Palun ärge lülitage telerit välja ega tõmmake
USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal. Kui selline seade on
äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see
kahjustada salvestatud faile või USB-mäluseadet.
yy
Palun ärge ühendage USB-mäluseadet, mis
manööverdati arvutisse kunstlikult. Seade
võib põhjustada toote talitlushäireid ja see
võib mitte tööle hakata. Kasutage vaid sellist
USB-mäluseadet, millele on salvestatud
tavalised muusika-, pildi- või filmifailid.
yy
Kasutage ainult sellist USB-mäluseadet,
mida on vormindatud Windowsi töökeskkonna NTFS-failisüsteemis FAT32-failisüsteemina. Kui mäluseadet on vormindatud teise
abiprogrammina ja Windows seda ei toeta, ei
pruugi see olla tuvastatav.
yy
Palun ühendage välise toitega töötav USBmäluseade (üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te
seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
yy
Ühendage USB-mäluseade seadme tootja
pakutava kaabliga.
yy
Kõiki USB-mäluseadmeid ei toetata või ei
toimi need sujuvalt.
yy
USB-mäluseadme failijoondusmeetod sarnaneb Windows XP meetodile ning failinimi tunneb ära kuni 100 ladina tähestiku tähemärki.
yy
Varundage kindlasti olulised failid, kuna
USB-mäluseadmele salvestatud andmed
võivad kahjustuda. Me ei vastuta andmekao
eest.
yy
Kui USB HDD-l ei ole välist toiteallikat, ei
pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage
see kindlasti välise toiteallikaga.
- Välise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit välisele
toiteallikale.
yy
Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooni või kui te kasutate USB multikaardilugejat,
võite kasutada kuni 4 sektsiooni või USBmäluseadet.
EST
EESTI
USB-seadme lahtiühendamiseks veenduge,
et lõpetate ühenduse õigesti; nii väldite teleri või
failide kahjustamist.
57
58
MEELELAHUTUS
EESTI
EST
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USBmultikaardilugejaga, ei pruugita leida selle
mahtandmeid.
yy
Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult,
ühendage see lahti ning ühendage siis
uuesti.
yy
USB-mäluseadme leidmise kiirus on seadmete puhul erinev.
yy
Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laaditakse kõvaketas teleri sisselülitamisel automaatselt.
yy
Soovitatav maht USB-ga välisele kõvakettale
on 1 TB või vähem ja USB-mälupulgale 32
GB või vähem.
yy
Soovitatavast suurema mälumahuga seade
ei pruugi korralikult töötada.
yy
Kui energiasäästmise funktsiooniga väline
USB-kõvaketas ei töötam lülitage kõvaketas
sisse ja välja, et see korralikult tööle hakkaks.
yy
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis
korralikult töötada.
yy
Ühte kausta saab koostada maksimaalselt
kuni 999 kausta või faili.
yy
Kui ühes kaustas on liiga palju kaustu ja
faile, ei pruugi see korralikult töötada.
Failide sirvimine
Annab juurdepääsu foto-, muusika- või filmiloenditele.
1 Ühendage USB-mäluseade.
2 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
SETTINGS.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Minu meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule FOTOLOEND, MUUSIKALOEND või FILMILOEND,
seejärel vajutage nuppu OK.
Väline USB-seade

FILMILOEND

FOTOLOEND
MUUSIKALOEND
2
1
Lehekülg 1/1
Fotoloend
Väline USB-seade
001
010
002
011
Draiv1
003
004
005
006
012
013
014
015
Teisalda
Muusikaloendisse
Lehekülg 1/1
Muuda numbreid
Vaata
007
P
008
Lehekülje muutmine FAV
Markeerimisrežiim
009
4
5
Markeeri
Välju
3
Nr
Kirjeldus
1
Teisaldab kõrgema taseme kausta
2
Käesolev leht / kõik lehed
3
Kaugjuhtimispuldi vastavad nupud
4
Praegune lehekülg / kogu sisu lehekülgede
arv kaustas, mis keskendub objektile 1
5
Kaustas olev sisu keskendub objektile 1
Nupp
Kirjeldus
Vajutage ROHELIST nuppu korduvalt, et
Roheline vahetada Fotoloend->Muusikaloend,
nupp Muusikaloend->Filmiloend või Filmiloend->Fotoloend.
Kollane Meetod 5 suure pildi kaupa või tavalise
nupp loendina kuvamiseks.
Sinine
Liikuge Markeerimisrežiimi.
nupp
MEELELAHUTUS
Toetatud failivorming
Tüüp
Film
Toetatud failivorming
DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV
,TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)
Film(*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.
mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.
flv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
tugifail
Videovorming: DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01,
Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC,
VC1, JPEG, Sorenson H.263
Audiovorming: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM
Foto
59
Filmide vaatamine
Esitage videofaile teleris. Teler kuvab kõik
USB-mäluseadmele või arvuti ühiskausta
salvestatud videofailid.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Minu meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Filmiloend, seejärel vajutage nuppu OK.
Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps(MP3)
4 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks vali-
Väliste subtiitrite vorming: *.smi/*.srt/*.
sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.
ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kaus-
Sisemiste subtiitrite vorming: ainult
XSUB (DivX6 failides kasutatav subtiitrivorming)
JPEG
y yTe saate esitada vaid JPEG-faile.
y yMittetoetatavad failid on kuvatud eelmääratud ikoonina.
Muusika MP3
Bitikiirus 32 kuni 320
y yDiskreetimiskiirus MPEG1 kihis 3: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
y yDiskreetimiskiirus MPEG2 kihis 3: 16
kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
y yDiskreetimiskiirus MPEG2.5 kihis 3 : 8
kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
ta, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
Lehekülg 1/1
Filmiloend
Väline USB-seade
001
Draiv1
 
Lehekülg 1/1
002
005
003
Teisalda
Muuda numbreid
Fotoloendisse
Esita
P
Lehekülje muutmine FAV
Markeeri
Välju
Markeerimisrežiim
Lehekülg 1/1
Filmiloend
Markeerimisrežiim
Draiv1
Väline USB-seade
001
002
005
006
Lehekülg 1/1
003
Markeeri kõik
Menüü
Esita markeeritud
Markeeri kõik
004
051. Apple_ ......
02:30:25
Teisalda
Esita markeeritud
004
006
Eemalda markeering kõigilt
Markeeri P
Lehekülje muutmine FAV
Välju markeerimisrežiimist
Markeeri
Välju
Kirjeldus
Esitage valitud filmifail.
Kui filmifaili esitamine on lõppenud,
alustatakse automaatselt järgmise
valitud faili esitamist.
Märkige kõik ekraanil kuvatavad
filmifailid.
Tühistage kõikide märgitud filmifailide valimine.
Eemalda markeering kõigilt
Välju markeeriVäljumine markeerimisrežiimist.
misrežiimist
EST
EESTI
Äärejoon: 64 x 64 ~ 15360 x 8640
Progressiivne : 64 x 64 ~ 1920 x 1440
ge Draiv1.
60
MEELELAHUTUS
7 Filmi esitamine.
Nõuanded videofailide esitamiseks
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina
.
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina
.
8 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.

►
■
◄►
►
II
◄◄
01:02:30 / 02:30:25
►►
KIIRMENÜÜ
Nupp
EESTI
EST
r
s
t
v
w
t ja w
Q.MENU
Valik
Peida
Välju
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
Esitab video
Peatab või jätkab esitust
Liigub failis tagasi
Liigub failis edasi
esitab videoid aeglaselt.
Kuvab menüü Valik.
Peidab menüü täisekraanil.
EXIT
Naaseb valikusse Filmiloend.
Liigub faili esitamise ajal spetsiaalsetesse punktidesse. Spetsiifilise
< või >
punkti aeg kuvatakse olekuribal.
Teatud failides ei tööta see funktsioon korralikult.
Vajutage korduvalt nuppu ENERENERGY
GY SAVING (Energiasääst), et
SAVING
suurendada ekraani heledust.
Vajutage korduvalt nuppu AV
AV MODE
MODE (AV-REŽIIM), et soovitud
(Sõltub mudelist)
allikat valida.
yy
Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi
korralikult töötada.
yy
Kõiki erimärke subtiitrites ei toetata.
yy
HTML-silte subtiitrites ei toetata.
yy
Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole
saadaval.
yy
Helikeele muutmise ajal võib ekraanil esineda ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat
taasesitust jne).
yy
Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult
mängida või mõned funktsioonid ei pruugi
olla kasutatavad.
yy
Kõigi kooderite filmifaile ei pruugita korralikult
mängida.
yy
Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur
ei ole vaheldatud, väljastatakse kas videot
või audiot.
yy
HD videoid maksimaalse eraldusvõimega 1920 x [email protected]/30P või 1280 x
[email protected]/60P toetatakse sõltuvalt raamist
yy
Videod, mille eraldusvõime on suurem kui
[email protected]/30P või [email protected]/60P,
ei pruugi sõltuvalt raamist korralikult töötada.
yy
Muud kui märgitud tüüpi ja vormingus filmifaile ei pruugi korralikult töötada.
yy
Maksimaalne bitikiirus mängitavale filmifailile
on 20 Mbps. (ainult, Motion JPEG: 10 Mbps)
yy
Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilidele, mis on H.264/AVC-s kodeeritud
tasemel 4.1 või kõrgemal.
yy
DTS-audiokodek ei ole toetatud.
yy
Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei
toetata. Faili suuruse piirang oleneb kodeerimiskeskkonnast.
yy
DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad
asuma samas kaustas.
yy
Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peavad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
yy
Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei
toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
yy
Võimalik, et GMC (Global Motion Compensation) abil kodeeritud faile ei esitata.
yy
Funktsiooniga Filmiloend filmi vaatamise
ajal saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi
nuppe Energy Saving (Energiasäästurežiim)
ja AV Mode(Sõltub mudelist) kasutades. Iga
pildirežiimi kasutajapoolne häälestamine ei
toimi.
yy
Erimärke sisaldavate nimedega videofaile ei
pruugi saada esitada.
MEELELAHUTUS
Videosuvandid
Sünk.
Reguleerib filmi esituse ajal
subtiitrite aegsünkroonimist
alates -10 sekundist kuni +10
sekundini 0,5 sekundi kaupa.
Asend
Vahetab subtiitri
asetust esitamise ajal üles või
alla.
Suurus
Valige soovitud subtiitrite
suuruse
esitamise ajal.
Lülitab esitamise kordamisfunktsiooni
sisse või välja. Sisselülitatuna
esitatakse kaustas olevat faili
korduvalt. Kui kordusesitus on
välja lülitatud
võidakse faili esitada, kui
faili nimi on sarnane eelnevalt
esitatud faili nimele.
1 Hüpikmenüüde avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule S
eadista videoesitus, Seadista videovõi Seadista audio,seejärel vajutage nuppu OK.
Korda
MÄRKUS
yyFilmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yyFotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
yy
Pärast videofaili esitamise peatamist saate
selle esitust jätkata sealt, kus pooleli jäi.
Kui valisite Seadista videoesitus, toimige järgmiselt.
rus, Audio keel, Subtiitri keel või Kordus.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
Menüü
Pildi suurus
Audio keel
Subtiitri keel
Kirjeldus
Valib soovitud pildivormingu
filmi esitamise ajal.
Muudab heli keelerühma filmi
esitamise ajal. Ei saa valida
ühe heliväljaga failide korral.
Subtiitrite sisse-/väljalülitamiseks.
Subtiitri keel
Toetatud keel
Ladina 1
Inglise, hispaania, prantsuse, saksa, itaalia, rootsi, soome, hollandi,
portugali, taani, rumeenia
norra, albaania, gaeli, kõmri, iiri,
katalaani, valentsia keel
Ladina 2
Bosnia, poola, horvaadi, tšehhi,
slovaki, sloveeni, serbia, ungari
keel
Ladina 4
Eesti, läti, leedu keel
Kirillitsa
Bulgaaria, makedoonia, vene,
ukraina, kasahhi keel
Kreeka
Kreeka
Türgi keel
Türgi keel
Keel
Aktiveeritakse SMI subtiitrite
jaoks
ja võimaldab keele valimist
subtiitrites.
Koodi lehekülg Saate valida subtiitrite fondi.
Vaikeseadete korral kasutatakse üldmenüüga sama fonti.
MÄRKUS
yy
Ühes subtiitrifailis toetatakse ainult 10 000
sünkroonimisplokki.
yy
Video esitamise ajal saab pildi suurust muuta
nupuga RATIO.
EST
EESTI
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Pildi suu-
61
62
MEELELAHUTUS
Kui valisite Seadista video, toimige järgmiselt.
1 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk68)
Lehekülg 1/1
Fotoloend
Väline USB-seade
001
010
002
011
Draiv1
003
004
005
006
012
013
014
015
Teisalda
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
1 Kasutage noolenuppe ning kuvage valikud Helirežiim, Automaatne helitugev, Selge hääl II
või Tasakaal.
2 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk73)
Muuda numbreid
Muusikaloendisse
007
P
008
Lehekülje muutmine
009
FAV
Markeeri
Välju
Markeerimisrežiim
Lehekülg 1/1
Markeerimisrežiim
Väline USB-seade
001
010
002
011
Draiv1
Lehekülg 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Teisalda
EESTI
EST
Vaadake USB-mäluseadmele või võrguühenduse
kaudu arvuti ühiskausta talletatud pildifaile. Ekraanikuvad võivad mudeliti erineda.
Vaata
Fotoloend
Vaata markeeritud
Fotode vaatamine
Lehekülg 1/1
Markeeri kõik
Markeeri P
Eemalda markeering kõigilt
007
008
Lehekülje muutmine
Välju markeerimisrežiimist
009
FAV
Markeeri
Välju
Menüü
Kirjeldus
Vaata markeeKuvage valitud fotofail.
ritud
Märkige kõik ekraanil nähtavad
Markeeri kõik
fotofailid.
Eemalda mar- Tühistage kõikide märgitud fotofailikeering kõigilt de valimine.
Välju markeeriVäljuge markeerimisrežiimist.
misrežiimist
7 Vaadake fotosid.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Minu meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Fotoloend, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Draiv1.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kausta, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina
.
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina
.
MEELELAHUTUS
Fotosuvandite kasutamine
Valik
yySlaidi kiirus: määrab slaidiseansi
kiiruse (Kiire, Keskmine, Aeglane).
yyBGM: valib taustamuusikale muusikakausta.
Fotode vaatamise ajal saate kasutada järgmiseid
valikuid.

MÄRKUS
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
◄
yyMuusikakausta ei saa vahetada taustamuusika esitamise
ajal.
yySaate valida vaid MP3kausta, mis on salvestatud
samasse seadmesse, millest
fotot kuvatakse.
◄
◄
Slaidiseanss
►
63
BGM
■
Suvandid
2/13
Peida
►
KIIRMENÜÜ
Valik
Peida
Välju
Valitud fotode arv
Lülitab taustmuusika sisse või
välja. Taustmuusika kausta määramiseks valige Valik.
Suvandeid saab reguleerida kaugjuhtimispuldi nupuga
Q.MENU või SETTINGS.
(pööra)
Pöörab fotosid päripäeva (90°,
180°, 270°, 360°).

MÄRKUS
yyToetatud fotosuurused on
piiratud. Fotot ei saa pöörata,
kui pööratud laiuse eraldusvõime on suurem, kui toetatav
eraldusvõime.
EXIT
Fotovalikud
1 Valikmenüüde nägemiseks vajutage nuppu Q.
MENU või SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Seadista fotovaade, Seadista video või Seadista
audio, seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yy
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
Valides suvandi Seadista fotovaade, toimige
ꔦ
ENERGY
SAVING
Fotode kahe- või neljakordse
suumiga vaatamiseks.
Vajutage korduvalt nuppu ENERGY SAVING, et muuta ekraani
heledust.
järgmiselt.
1 Leidke noolenuppudega valik Slaidi kiirus või
BGM.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
EST
EESTI
Valik
Kirjeldus
Slaidiseanss Käivitab või peatab valitud fotode
slaidiseansi.
Kui fotosid pole valitud, kuvatakse slaidiseansis kõik valitud
kausta salvestatud fotod.
Slaidiseansi kiiruse määramiseks
valige Valik.
BGM
Peidab suvandite akna.
Suvandite kuvamiseks vajutage
nuppu OK.
Naaseb valikusse Fotoloend.
64
MEELELAHUTUS
Kui valisite Seadista video, toimige järgmiselt.
1 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk68)
7 Esitage muusikat.
8 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
1 Kasutage noolenuppe ning kuvage valikud Helirežiim, Automaatne helitugev, Selge hääl II
või Tasakaal.
3 markeeritud fail(i)
004. - B04.mp3
00:00
■
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Minu meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Muusikaloend, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Draiv1.
EESTI
EST
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kaus-
►
II
◄◄
Nupp
r
s
t
w
v
vvõiw
ta, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
Roheline
nupp
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
001. - B01.mp3
00:00
Draiv1
Lehekülg 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Teisalda
Filmiloendisse
Muuda numbreid
Esita
P
Lehekülje muutmine
Markeerimisrežiim
FAV
Markeeri
ENERGY
SAVING
(Energiasääst)
Q.MENU
Välju
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
Markeerimisrežiim
Väline USB-seade
001. - B01.mp3
00:00
Draiv1
002. -B02.mp3
00:00
Lehekülg 1/1
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Teisalda
Esita markeeritud
Markeeri kõik
005. - B05.mp3
00:00
005. - B05.mp3
Muusika kuulamine
Väline USB-seade
Draiv1
Markeeri P
Eemalda markeering kõigilt
Lehekülje muutmine
Välju markeerimisrežiimist
FAV
Markeeri
EXIT
Välju
Menüü
Kirjeldus
Esita markeeriKuvage valitud muusikafail.
tud
Märkige kõik ekraanil nähtavad
Markeeri kõik
muusikafailid.
Eemalda mar- Tühistage kõikide märgitud muusikeering kõigilt kafailide valimine.
Välju markeeriVäljuge markeerimisrežiimist.
misrežiimist
Lehekülg 1/1
►
2 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk73)
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
< või >
►►
►
006. - B06.mp3
00:00
◄►
Esita fotoga
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
02:30 / 03:25
KIIRMENÜÜ
Valik
Peida
Välju
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
Esitab muusikafaili
Peatab või jätkab esitust
Liigub järgmisele failile
Liigub eelmisele failile
kui esituse ajal,
Kui vajutate esituse ajal nuppu v,
esitatakse eelmine muusikafail.
Kui vajutate esituse ajal nuppu
w, esitatakse järgmine muusikafail.
Alustage valitud muusikafaili esitamiset, seejärel liikuge valikule
Fotoloend.
Vajutage korduvalt nuppu ENERGY SAVING, et muuta ekraani
heledust.
Kuvab menüü Valik.
Peidab suvandite akna.
Suvandite kuvamiseks vajutage
nuppu OK.
Kui vajutate muusikamängija
kuvamise ajal nuppu Välju, peatatakse ainult muusika esitamine,
kuid mängijalt ei liiguta tavapärase telerivaatamise juurde.
Kui vajutate nuppu Välju samal
ajal, kui muusika on peatatud või
kui muusikamängija on peidetud,
liigutakse mängijalt tavapärasesse telerivaatamise režiimi.
Kui kasutate esitamise ajal nuppu
< või >, kuvatakse asukohta märkiv kursor.
Nõuanded muusikafailide esitamiseks
See seade ei toeta ID3 sildiga MP3-faile.
yy
MEELELAHUTUS
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina .
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina .
yy
Kahjustatud või rikutud muusikat ei esitata,
vaid see näitab esitusaega 00:00.
yy
Tasulisest teeninduspunktist allalaetud
muusika koos autorikaitseõigusega ei käivitu,
vaid kuvab mängu ajal sobimatut informatsiooni.
yy
Kui vajutate nuppu OK või r, ekraanisäästja peatub.
yy
Kaugjuhtimispuldi nupud PLAY (Esita) (s),
Pause (Paus) (t), r , w, v on kasutatavad ka selles režiimis.
yy
Järgmise pala kuulamiseks kasutage nuppu
w, eelmise pala kuulamiseks kasutage
nuppu v.
65
Muusikavalikud
1 Hüpikmenüüde avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Seadista
audioesitus või Seadista audio, seejärel
vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yy
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
faili nimi
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Kordus või
Juhuslik.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Helirežiim,
Automaatne helitugevus, Selge hääl II või
Tasakaal.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.(Vt lk73)
EST
EESTI
Kulunud aeg / Kestus
Kui valisite Seadista audioesitus, toimige järgmiselt.
66
MEELELAHUTUS
DivX® VOD-i juhend
DivX® VOD-i registreerimine
DivX® VOD-i registreeringu tühistamine
Selleks, et esitada soetatud või renditud DivX®
VOD-i sisu, peaksite oma seadme registreerima
sellel oleva kümnekohalise DivX-i registreerimiskoodiga veebilehel www.divx.com/vod.
Oma seadme registreeringu saate tühistada sellel
oleva kaheksakohalise DivX-i registreerimise
tühistamise koodiga veebilehel
www.divx.com/vod.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SET-
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SET-
TINGS.
TINGS.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule MINU
MEEDIA, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule MINU
MEEDIA, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage sinist nuppu.
3 Vajutage sinist nuppu.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i regist-
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule DivX-i
reerimiskood ja vajutage nuppu OK.
5 Vaadake teleri registreerimiskood järele.
Peate oma seadme registreerima,
et mängida DivX-kaitstud videoid.
Registreerimiskood:**********
Registreerige aadressil http://vod.divx.com
deaktiveerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kinnitamiseks liikuge noolenuppudega valikule
Jah.
Registreerimise tühistamiskood:
********
Tühistage registreerimine aadressil http://vod.divx.com
Jätkan registreerimist?
Sulge
EESTI
EST
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
MÄRKUS

yy
Filmifaile toetatakse järgnevalt
Eraldusvõime: alla 1920x1080 WxH piksli
Kaadrikiirus: alla 30 kaadri sekundis
(1920x1080), alla 60 kaadri sekundis (alla
1280x720)
yy
Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG
4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1,
Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson
H.263/H.264.
Jah

Ei
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu .
MÄRKUS
yy
Kui registreering on tühistatud, peaksite
oma seadme DivX® VOD-i sisu vaatamiseks uuesti registreerima.
SÄTETE KOHANDAMINE
67
TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Põhimenüüde avamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
AUDIO (Vt lk73)
Reguleerib helikvaliteeti,
-efekti või helitugevuse taset
AEG (Vt lk77)
Määrab kellaaja, kuupäeva või taimeri funktsiooni
LUKK (Vt lk78)
Lukustab või avab kanalid ja programmid
PILT
AUDIO
SEADED
AEG
LUKK
VALIK (Vt lk79)
Kohandab üldsätteid
VALIK
VÕRK (sõltub
mudelist)(Vt lk81)
Kasutatakse võrgusätete
määramiseks.
VÕRK
SISEND
SISEND (sõltub
mudelist) (Vt lk33)
Kuvab sisendallikad
nende siltide sees
Pentouch
MINU MEEDIA
Pentouch (sõltub
mudelist)(Vt lk38)
Pentouch võimaldab
kasutada mitmeid funktsioone teleril puutekrihvliga.
MINU MEEDIA (Vt lk57)
Kuvab ja esitab USBmäluseadmel olevaid
filme, fotosid ja muusikat
EST
EESTI
PILT (Vt lk68)
Reguleerib pildi suurust,
kvaliteeti või efekti
SEADED (Vt lk76)
Seadistab ja muudab
programme
68
SÄTETE KOHANDAMINE
Sätete kohandamine
Pildisätted
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
PILT
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
●
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel vajutage nup-
●
Pildirežiim
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile,
.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
OK
:
●
pu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
Teisalda
Energiasääst: Arukas andur
●
Pildiviisard II
●
Kuvasuhe
●
Ekraan
Kontrastsus 100
●
Heledus
●
Teravus
50
50
●
Värv
60
●
Varjund
0
●
Värvi temp.
0
●
Erijuhtnupp
R
G
●
Pildi lähtestamine
W
C
: 16:9
Kasutatavaid pildisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Energiasääst
Kirjeldus
Vähendab voolu tarbimist ekraani heledust muutes.
Valik
Arukas andur
EESTI
EST
Väljas
*See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.
Valitakse kõige sobilikum heledusaste vastavalt ümbritsevale keskkonnale.
Energiasääst on välja lülitatud.
Minimaalne/kesk- Määrab heledusastme.
mine/maksimaalne
Ekraan välja
Ekraan lülitub 3 sekundi möödumisel välja.
MÄRKUS
Kui valite suvandi Ekraan väljas, lülitatakse ekraan 3 sekundi möödumisel välja
yy
ning käivitub režiim Ekraan väljas.
Kui reguleerite valikut "Energiasääst-arukas andur", siis Teravus, Värv, Värvi
yy
temperatuur ei tööta.
Pildirežiim
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid teleri parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad teleriti.
Režiim
Elav
Standard
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt
poekeskkonnale.
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Optimeerib elektri tarbimist.
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Ekspert1,2
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja tavavaatajatele.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
69
Kirjeldus
MÄRKUS
Pildirežiim kohandab teleripildi parimale võimalikule tasemele. Valige Pildirežiimyy
menüü eelsäte programmi klassi järgi.
Kui programmeeritava anduri funktsioon on sisse lülitatud, kohandatakse kõige
yy
sobivam pilt automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
Pildirežiimi sätteid saate reguleerida ka kiirmenüüs.
yy
(Automaatne energiasääst): vähendage energiatarbimist pildikvaliteedi osas
yy
järeleandmisi tegemata.
Kui valite “Pildirežiim-”, siis“Energiasääst-arukas andur, Minimaalne, Keskmiyy
ne, Maksimaalne” ei tööta.
Kui valite “Pildirežiim”, siis “Energiasääst-Väljas, Minimaalne, Keskmine,
yy
Maksimaalne” ei tööta.
Pildiviisard II
Reguleerib pildi kvaliteeti ja kalibreerib ekraani kasutatud juhiste alusel.
Kohandatud suvandid salvestatakse valikus Pildirežiim kui Ekspert1.
Standardne
Eelistatud

MÄRKUS
Kui peatate seadistamise enne viimast etappi, siis muudatusi ei rakendata.
yy
Kui kasutate suvandit Pildiviisard II, lülitub energiasäästu funktsioon automaatselt
yy
välja.
Suvandis Pildiviisard II tehtud muudatuste lähtestamiseks kasutage suvandit Pildi
yy
lähtestamine, kui suvandi Pildirežiim sätteks on Ekspert1.
Režiimis RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC ei rakendata suvandite Värv, Varjund ja H/V
yy
teravus muudetud väärtusi.
Kuvasuhe
EKRAAN
Muudab kujutise suurust, et kujutist optimaalse suurusega vaadata (Vt lk31).
Kohandab arvuti ekraanisuvandeid.
Valik
Eraldusvõime
Valib arvuti kasutamisel õige eraldusvõime.
Automaatkonfigu- Teler optimeerib automaatselt teleriekraani suvandeid.
reerimine
Asend
Paigutab kujutise õigesse kohta.
Suurus
Reguleerib kujutise suurust.
Faas
Kõrvaldab horisontaaljooned.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
EST
EESTI
Standardse pildikvaliteedi määramise režiim.
(Must tase, Valge tase, Varjund, Värv, Horisontaalne teravus,
Vertikaalne teravus)
Standardse pildikvaliteedi asemel kasutaja eelistatud pildikvaliteedi
määramise režiim.
(Must tase, Valge tase, Varjund, Teravus, Dünaamiline kontrastsus, Värvi temp.)
70
SÄTETE KOHANDAMINE
Peamised kujutise suvandid
Seade
Kontrast
Heledus
Teravus
Kirjeldus
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Kontrasti saab kasutada, kui pildi hele osa
on küllastunud.
Reguleerib pildi signaali peamist taset.
Värv
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel.
Mida madalam tase, seda pehmem pilt.
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemp.
Seadke soe häälestus punaste toonide rõhutamiseks või jahe häälestus vähem intensiivsete
toonide esiletõstmiseks, nagu näiteks sinine.
Kasutatakse täiendavate suvandite kohandamiseks
Täiustatud juhtimine
või ekspertjuhtimine
Pildi lähtestamine
Taastab iga režiimi suvandid tehasesätetele
MÄRKUS
Saate RGB-PC/HDMI-PC-režiimis reguleerida värvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele.
yy
EESTI
EST
SÄTETE KOHANDAMINE
71
Täiustatud pildivalikud
Seade
Kirjeldus
Dünaamiline kontrast- Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
sus
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Müravaigistus
Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Gamma
Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.
»»Madal: muudab tumedamad ja keskmised hallid toonid heledamaks.
»»Keskmine: pildi originaaltase.
»»Kõrge: muudab tumedamad ja keskmised hallid toonid tumedamaks.
Musta tase
äärab ekraani musta taseme õigele tasemele. See funktsioon on kasutatav järgmistes režiiM
mides: AV (NTSC-M), HDMI, komponent või USB
»»Madal: ekraanipilt muutub tumedamaks.
»»Kõrge: ekraanipilt muutub heledamaks.
»»Automaatne : seadistab vastavalt sisendsignaali tasemele ekraani musta taseme kõrgeks
või madalaks.
Filmirežiim
Muudab salvestatud videoklipid loomulikumaks, eemaldades väriseva efekti.
DVD- ja Blu-ray-filmid filmitakse kiirusega 24 kaadrit sekundis (fps).
Värvigamma
Erijuhtnupp
Maksimeerib värvide kasutamist värvikvaliteedi parendamiseks.
»»Standardne: kuvab standardse värvikomplekti.
»»Lai: kasutab suuremat arvu värve.
Ekspertjuhtnupp
Kuvab signaali värviandmed.
»»Standardne: kuvab standardse värvikomplekti.
»»Lai: kasutab suuremat arvu värve.
Näitab video selgemaid ja iseloomulikemaid ning naturaalsemaid servasid.
XVYCC
(kasutatav režiimides
Kino ja Ekspert)
*See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.
Selle funktsiooniga väljendatakse rikkalikemaid värve.
Selle funktsiooniga esitatakse rikkalikemaid värve ning tavavideosignaali.
Kui xvYCC signaali edastatakse HDMI kaudu, on see funktsioon kasutatav režiimides "Pildirežiim - Kino, Ekspert".
Ekspertmall
(kasutatav režiimides
Kino ja Ekspert)
See on ekspertreguleerimise jaoks vajalik muster.
DTV vaatamisel on see funktsioon kasutatav režiimis "Pildirežiim - Kino, Ekspert".
Värvifilter
See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks.
Värvi küllastumise ja tooni täpseks seadistamiseks saate kasutada RGB-filtrit.
EST
EESTI
Serva täiustaja
72
SÄTETE KOHANDAMINE
Täiustatud pildivalikud
Seade
Värvitemperatuur
Kirjeldus
Kohandab ekraani üleüldist värvitooni valge alusjoont muutes.
a. Meetod: 2 punkti
yyMuster: sisemine, välimine
yyPunkt: kõrge/madal
yyPunane/roheline/sinine: reguleerimise
vahemik on -50 kuni +50
Värvi haldamise
süsteem
b. Meetod: 20 punkti IRE
yyIRE (Institute of Radio Engineers – raadioinseneride instituut) on ühik, mis näitab videosignaali suurust ning selle saab seadistada
väärtustele 5, 10, 15 – 100 (plasmateler).
Saate reguleerida punast, rohelist või sinist
vastavalt igale seadistusele.
yyPunane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
c. Rakendub kõigile sisenditele
Asjatundjatele mõeldud töövahend värvide reguleerimiseks testmustrite abil; see ei mõjuta
teisi värve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane,
roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane).
Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad, isegi kui reguleerite tavalist videot.
Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta värv: reguleerimise vahemik on -30
kuni +30.
Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta Varjund: reguleerimise vahemik on -30
kuni +30.
See funktsioon on RGB-PC ja HDMI-PC režiimides blokeeritud.
EESTI
EST
73
SÄTETE KOHANDAMINE
Heliseaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS (SEADED).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile, seejärel
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
AUDIO
Teisalda
OK
Automaatne helitugevus
: Väljas
● Selge hääl II
: Väljas
● Tasakaal 0 L
● Helirežiim
: Standardne
• Virtual Surround
: Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass
50
• Lähtesta
● Digitaalne audioväljund: PCM
● TV kõlar
: Sees
● DTV heliseade: Automaatne
●
R
Kasutatavaid helisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
(Sõltub mudelist)
Seade
Kirjeldus
Automaatne
helitugevus
Aktiveerib automaatse helitugevuse funktsiooni, mis hoiab helitugevuse ühtlasena ka kanaleid vahetades. Helitugevuse tase ei pruugi erinevate ringhäälingujaamade signaalitingimuste tõttu ühtlane
olla.
Selge hääl
Määrab inimhääle selguse. Kui funktsioon on sisse lülitatud, saate hääle selgust reguleerida.

yyKui valite režiimi "Selge hääl II" seadeks Sees, funktsioon Virtual Surround ei tööta.
yyValige tase vahemikus -6 kuni +6.
Tasakaal
Reguleerib vasaku ja parema kõlari helitasakaalu vastavalt keskkonnale.
Helirežiim
Valib ühe eelmääratud helirežiimi või kohandab iga režiimi suvandeid.
Režiim
Standard
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmi vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
Valik
Virtual Surround
Virtual Surround on LG patenteeritud helitöötlemistehnoloogia, mille eesmärgiks
on kahe esikõlariga tagada muljetavaldav 5.1 ruumiline heli.
Kõrged toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid. Kõrgete toonide lisamisel suurendab see
kõrgema sagedusvahemiku väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid. Bassi lisamisel suurendab see madalama
sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
EST
EESTI
MÄRKUS
74
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Digitaalne audioväljund
Kirjeldus
See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
Kui funktsioon Dolby Digital on kasutatav, siis valides menüüst suvandi Digitaalne audioväljund,
määrate SPDIF-väljundi (Sony
Philips Digital InterFace — Sony Philipsi digitaalne liides) väärtusele Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole
saadaval, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel,
esitatakse vaid Dolby Digital.
Element
Automaatne
PCM
TV-kõlar
Helisisend
Digitaalne audioväljund
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus Pulse
HE-AAC
Kõik
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Lülitab teleri sisemised kõlari välise Hi-Fi süsteemi kasutamisel sisse. Teleri kõlareid saab audio
väljundseadmena kasutada ka videosisendi puudumisel.

MÄRKUS
Kui teleri kõlad on Simplinki kodukino töötamise ajal välja lülitatud, lülitub helivälyy
jund automaatselt kodukino kõlaritele, ent kui teleri kõlarid on sees, tuleb heli telerikõlaritest.
Mõned menüüd valikus AUDIO on blokeeritud, kui teleri kõlarid on välja lülitatud.
yy
EESTI
EST
DTV
Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, võimaldab see funktsioon valida
heliseade(ainult sobiva tüübi.
digitaalrežiimis)
Režiim
Automaatne
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby
Digital > MPEG (Välja arvatud Taani, Soome, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Norra,
Rootsi).
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG
> Dolby Digital (Ainult Itaalia, Läti, Leedu).
Väljutab automaatselt järjekorras Dolby Digital+ > Dolby Digital > HE-AAC >
MPEG. (Ainult Ungari)
Kui digitaalne audioväljund on seadistatud PCM peale, väljutatakse automaatselt
järjekorras MPEG > HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital. (Ainult Taani,
Soome, Norra, Rootsi)
Kui digitaalne audioväljund on seadistatud väärtusele Automaatne, väljutatakse
automaatselt järjekorras Dolby Digital+ > Dolby Digital > HE-AAC > MPEG.
(Ainult Taani, Soome, Norra, Rootsi)
HE-AAC, Dolby
Digital+, Dolby
Digital, MPEG
Võimaldab kasutajal valida sobiva heli tüübi.
Kui valitud on MPEG, on heliväljundiks alati MPEG.
Kui MPEG vormingut ei toetata. määratakse muu audio tüüp.
Vt lk��������������������
Helikeele valimine
SÄTETE KOHANDAMINE
75
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, kuvatakse heliteave koos programmi numbri ja jaama nimega.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), seejärel liikuge noolenuppudega valikule Audio või Audio
keel ja vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega heliväljundile ja vajutage nuppu OK.
Edastus
Mono
Stereo
Kaksik
Kuval
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Monoheli valimine
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
yy
Keele valik kakskeelse edastuse jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), võite sisse lülitada DUAL I, DUAL II võiDUAL I+II.
saadab kõlaritesse edastuse primaarkeele.
saadab kõlaritesse saate sekundaarkeele.
saadab igasse kõlarisse eri keele.
NICAM-vastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetset digitaalheli NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) vastu võtta.
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetavale edastustüübile.
1 NICAM-mono vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM MONO või FM MONO.
2 NICAM-stereo vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM STEREO või FM MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülitage ümber seadele FM MONO.
3 NICAM-kaksikedastuse vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM DUAL I, NICAM DUAL II või
NICAM DUAL I+II või FM MONO.
Kõlarite heliväljundi valik
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolsed kõlarid.
Valige heliväljund.
L+R: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R: parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
EST
EESTI
DUAL I
DUAL II (KAKSIREŽIIM II)
DUAL I+II (KAKSIKREŽIIM I+II)
76
SÄTETE KOHANDAMINE
Seadistussätted
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
SEADED
Teisalda
OK
● Automaathäälestus
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe
ning vajutage OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
●
Manuaalne häälestus
●
Programmi redigeerimine
●
CI info
.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
EESTI
EST
Seade
Kirjeldus
Automaatne hää- Häälestab ja talletab antenni või kaabli kaudu saadavad programmid (Vt lk21).
lestus
Manuaalne hää- Häälestab ja talletab programmid käsitsi (Vt lk23).
lestus
Programmi redi- Redigeerib programme. (Vt lk25).
geerimine
CI info
Võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused).(Vt lk27).
Kaabel-DTV seadistus
(ainult kaabelrežiimis)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon mitteaktiivseks.
Pärast teenusepakkuja vahetamist kuvatakse hoiatusaken, mis ütleb, et nupu OK vajutamisel
või suvandi Sulge valides kustutakse kanalikaart, ning kui valitakse JAH, kuvatakse automaatse
häälestuse hüpikaken.(Vt lk23).
SÄTETE KOHANDAMINE
Ajaseaded
77
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
AEG
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Liikuge noolenuppudega valikule AEG, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning
vajutage OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
Teisalda OK
●
Kell
●
Väljalülitusaeg
●
Sisselülitusaeg
: Väljas
●
Unetaimer
: Väljas
● Automaatne
: Väljas
ooterežiim : 4 tundi
.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kasutatavaid ajasätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kell
Kirjeldus
Määrab kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja.
Kellaaeg määratakse automaatselt vastavalt digitaalkanali signaalile, mis sisaldab ringhäälingujaama pakutavat ajateavet. Vastasel juhul määrake kellaaeg ja kuupäev käsitsi.

MÄRKUS

Ajatsoon
Magadan, Kamtšatka
Vladivostok
Jakutsk
Irkutsk
Krasnojarsk
Omsk
Jekaterinburg
Moskva, Samara
Kaliningrad
See tabel tähistab Venemaa 9 piirkonna ajavööndit; kui
kasutaja valib enda piirkonna ajavööndi, siis seadistatakse
selle kellaaeg automaatselt.
Kui telejaam kohaliku kellaaja nihet ei edastata või pärast
piirkonna valimist andmed ei ühti, siis saab kasutaja õige
kellaaja määramiseks muuta nihet valiku Ajatsoon seadetes.
EST
EESTI
Kellaaeg määratakse ajanihke teabe järgi, mille aluseks on ajavöönd ja GMT
yy
(Greenwichi aeg), mida võetakse vastu ringhäälingusignaaliga ning kellaaeg seadistatakse automaatselt digitaalse signaali järgi.
Kui linna nimi menüüs Ajatsoon muudetakse vastavalt nihkele, saate kellaaega 1
yy
tunni võrra muuta.
Ajavööndi menüüd saab muuta režiimis Automaatne.
yy
78
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Kirjeldus
Väljalülitusaeg/
sisselülitusaeg
Määrab teleri automaatse sisse- või väljalülitusaja. Funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt määrama kehtiva kellaaja ja kuupäeva.

MÄRKUS
yyKui 2 tunni jooksul pärast teleri sisselülitamisfunktsiooniga sisselülitamist ühtegi nuppu ei
vajutata, siseneb t eler automaatselt ooterežiimi.
yyKui määrata nii väljalülitusaja kui sisselülitusaja samale ajale, alistab väljalülitusaja funktsioon sisselülitusaja funktsiooni.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub Kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse, lülitub unetaimeri funktsioon välja.
Automaatne oo- Kui automaatse seisaku funktsioon on sisse lülitatud ja te ei vajuta ühtki nuppu lülitub teler autoterežiim
maatselt ooterežiimi.
(Sõltub mude- 
list)
MÄRKUS
yySee funktsioon ei tööta režiimis Kaupluse demo või tarkvara värskendamise ajal.
Lukuseaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
LUKK
EESTI
EST
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu
Parooli seadistamine
●
Süsteemilukk
●
OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile, seejärel vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
Teisalda OK
●
●
: Väljas
Programmi blokeerimine
●
Vanemlik järelvalve: Blokeering väljas
●
Sisendi blokeerimine
Klaviatuurilukk
: Väljas
.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Kasutatavaid lukusätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Parooli seadistamine
Vahetab neljamärgilise salasõna. Vaikimisi kasutatav PIN-kood on "0 0 0 0".
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa määratud parool olla ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui olete oma salasõna unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’.
Süsteemilukk
Aktiveerib ja desaktiveerib süsteemiluku.
Programmi
blokeerimine
Blokeerib lastele ebasobiliku sisuga programmid, kui vajutate rohelist nuppu. Blokeeritud programmide ette kuvatakse luku ikoon. Programme saab valida, kui ekraan jääb tühjaks ja heli vaigistatakse.
Lukustatud kanali vaatamiseks sisestage parool.
Funktsioon on kasutatav, kui suvandi Süsteemilukk sätteks on Sees
Vanemlik järel- See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitavale teabele. Seetõttu see funktsioon ei toimi, kui
valve
signaalil on vale informatsioon.
(ainult digitaalre- Selle menüü avamiseks on vaja sisestada parool.
žiimis)
Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele vaadata teatud täiskasvanute programme.
Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage parool.
Kategooriad erinevad riigiti.
Sisendi blokee- Blokeerib sisendallikad.
rimine
Funktsioon on kasutatav, kui suvandi Süsteemilukk sätteks on Sees
Klaviatuurilukk
Lukustab või avab teleri nupud.
SÄTETE KOHANDAMINE
Suvandisätted
79
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
VALIK
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS (SEADED).
Keel (keel)
●
Riik
● Abi
2 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK, seejärel vajutage
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenup-
Teisalda OK
: UK
puuetega inimestele
● ISM-meetod
nuppu OK.
pe ning vajutage OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
●
: Tavaline
●
Tehaseseaded
●
Seadista ID
:1
●
Režiimi seadistamine
: Kodukasutus
.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid üldsätteid on kirjeldatud järgmiselt.
(Sõltub mudelist)
Seade
Keel
Kirjeldus
Valib kuva- või helikeele.
Valik
Menüükeel
Valige soovitud keel.
Audio keel
(ainult digirežiimis)
Audio funktsioon võimaldab teil valida helile eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis esitatakse heli vaikimisi valitud keeles.
Helikeele OSD informatsioon
Pole saad.
Olek
Ei ole kasutatav
MPEG heli
Dolby Digitali heli

Dolby Digital Plus Audio
Heli vaegnägijatele
Heli vaegkuuljate
HE-AAC
Subtiitri keel
(ainult digirežiimis)
HE-AAC heli
Kasutage subtiitrite funktsiooni, kui subtiitreid edastatakse kahes või
enamas keeles. Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed
puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Subtiitrite keele OSD informatsioon
Kuva
Pole saad.
Olek
Ei ole kasutatav
Teleteksti subtiitrid

Teksti keel
(ainult digirežiimis)

Subtiitrid vaegkuuljatele
Kasutage digirežiimis teksti keele funktsiooni, kui teksti edastatakse
kahes või enamas keeles. Kui valitud keeles edastatava teksti andmed
puuduvad, kuvatakse tekst vaikimisi keeles.
MÄRKUS
yyKui esimeseks eelistuseks valitud keel heli, subtiitrite ja teksti jaoks pole saadaval, saate
valida teise eelistuskeele.
yyHeli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal kujul, 1 kuni 3 märgiga, mis saadetakse eetrisse
teenusepakkuja poolt.
yyKui te valite täiendava heli (heli “vaegnägijate/vaegkuuljate” jaoks), siis võib see asendada
osa põhihelist.
EST
EESTI
Kuva
80
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Riik
Kirjeldus
Valib soovitud riigi.

MÄRKUS
vajutamisega või ekraanikuva (OSD)
Kui te jätate pooleli seadistamise nupu
yy
on passiivne liiga kaua, ilmub menüü teleri sisselülitamisel pidevalt ekraanile,
kuni seadistus lõpetatakse.
Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleyy
teksti talitluses võib tekkida häireid.
CI (Common Interface- üldine liides) funktsiooni ei või rakendada, tuginedes
yy
riigi leviedastuse asjaoludele.
Võimalik, et DTV-režiimi juhtnupud ei tööta sõltuvalt riigi levindustingimustest.
yy
Riigis, kus digitaalse ülekande määrus ei kehti, võivad mõned DTV funktsiooyy
nid mitte töötada, sõltuvalt digitaalse saateedastuse oludest.
yyRiigihäälestus "UK" peaks olema aktiveeritud ainult Inglismaal.
Kui riigi seadistuseks on valitud „——”, saab vaadata Euroopa maapealse
yy
edastusega / digitaalse kaabeltelevisiooni kanaleid, kuid mõned
digitaaltelevisiooni funktsioonid ei pruugi korralikult töötada.
EESTI
EST
Puuetega inimeste abi (ainult
digitaalrežiimis)
Valik
ISM-meetod
Kui ekraanil on pikka aega fikseeritud või liikumatu kujutis, siis kujutise vahetamisel võib see
põhjustada varipildi. Ärge lubage teleri ekraanil pikka aega liikumatu pildi kuvamist.
Valik
Kuulmispuue
Funktsioon kuulmispuudega inimestele.
Audio kirjeldus
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta telesaates.
Kui valitud on säte Audio kirjeldus sees, pakutakse tavaheli ja audio
kirjeldust vaid nende programmidega, mis sisaldavad audio kirjeldust.
Helitugevus Muudab audio kirjelduse helitugevust
Piiks
Tavaline
Audio kirjelduse teave valimisel kostab piiks
Valige see, kui varipildi tekkimine pole probleem.
Süstik
Andmeteenus
(ainult Iirimaal)
Tehaseseaded
See funktsioon võib olla abiks parasiitkujutiste vältimisel. Siiski on
parem, kui liikumatuid kujutisi ekraanile ei jääks. Püsikujutise tõkestamiseks muudetakse ekraanipilti iga 2 minuti tagant.
Värviline
Värviplokk koos ekraanikuvaga liigub vähehaaval ja valgeid mustreid
muudetakse. Järelkujutist on raske märgata, kui ajutine järelkujutis
eemaldatakse ja värvimuster on aktiveeritud.
See funktsioon lubab kasutajatel valida kahe vahel: MHEG(Digitaalne teletekst) ja Teletekst, kui
mõlemad on samaaegselt olemas.
See funktsioon lähtestab kõik seadistused.

MÄRKUS
Kui olete parooli unustanud, tuleb sätte Süsteemilukk "Sees" puhul juhtpuldilt
yy
sisestada "0","'3", "2", "5".
ID-seadistus
Annab ühendatud seadmetele tunnuse
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Režiimi seadistamine
81
Kirjeldus
Vaikesätteks on Kodukasutus. Koduses keskkonnas parima pildikvaliteedi tagamiseks soovitame kasutada režiimi Kodukasutus.
Valik
Kodukasutus
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.
Kaupluse demo
Valib poekeskkonnale sätte Kaupluse demo.
Demorežiim
Määratakse teleris erifunktsioonide kuvamiseks. Demorežiimi tühistamiseks vajutage suvalist nuppu, v.a helitugevuse ja vaigistamise
nupud.

MÄRKUS
Režiimis Kodukasutus pole režiimi Demorežiim võimayy
lik kasutada.
Režiimis Kaupluse demo on režiimi Demorežiim seayy
deks automaatselt Sees.
Kui režiimis Kaupluse demo määratakse valiku Deyy
morežiim seadeks Väljas, siis Demorežiim ei tööta ja
ainult ekraan lähtestatakse.
5 minuti möödumisel lähtestatakse ekraan automaatselt
yy
režiimis Demorežiim.
EST
EESTI
Võrgu seaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
(Sõltub mudelist)
VÕRK
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik VÕRK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage
noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Allpool on kirjeldatud kasutatavaid võrguseadeid.
Seade
Võrguseaded
Kirjeldus
Võrguseadete konfigureerimine (Vt lk55).
Võrgu olek
Võrgu oleku vaatamine (Vt lk56).
Teisalda
OK
●
Võrguseadistus
: Traadiga
●
Võrgu olek
: Interneti-ühendus on loodud
OK
82
ÜHENDUSTE LOOMINE
ÜHENDUSTE LOOMINE
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
yy
Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast sõltumatult.
yy
EESTI
EST
ÜHENDUSTE LOOMINE
83
Ühenduste ülevaade
Teleri tagapaneeli pistikupesadesse saab ühendada erinevaid välisseadmeid.
1 Vaadake alltoodud joonist ja leidke seade, mida soovite teleriga ühendada.
2 Kontrollige välisseadme ühendustüüpi.
3 Liikuge vastava joonise juurde ja vaadake ühenduse üksikasju.
(Sõltub mudelist)
HD-vastuvõtja
DVD
Arvuti
MÄRKUS
Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
yy
yy
Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
USB
Mänguseade
EST
EESTI
Kõlar
VCR
84
ÜHENDUSTE LOOMINE
yy
Jaotises ÜHENDUSTE LOOMINE kasutatakse 50/60PA6500-ZA tooteseeria pilti.
Ühendamine HD-vastuvõtja, DVD-seadme või videomakiga
Ühendage HD-vastuvõtja, DVD-seade või videomakk teleriga ja valige vastav sisendrežiim.
HDMI-kaabli ühendamine
HDMI on parim moodus seadme ühendamiseks.
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
MÄRKUS
yy
Kasutage uusimat High Speed HDMI™ kaablit, millel on funktsioon CEC (Customer Electronics Control).
yy
High Speed HDMI™ kaablite võime edastada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali on
kontrollitud.
/DVI IN 2
EESTI
EST
IN 3
Ühendamiseks valige suvaline HDMI-sisendpesa.
Pole tähtis, millise psa valite.
HDMI
(*ei kuulu müügikomplekti)
DVD/Blu-Ray/HD-kaabliboks/HD STB
1
IN
ÜHENDUSTE LOOMINE
85
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele DVI-HDMI
kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
(*ei kuulu müügikomplekti)
(*ei kuulu müügikomplekti)
EST
EESTI
DVD/Blu-Ray/HD-kaabliboks
86
ÜHENDUSTE LOOMINE
Komponentkaabli ühendamine
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele komponentkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
MÄRKUS
yy
Kui kaablid ühendatakse valesti, võib kuvatav pilt olla must-valge või moonutatud värvidega.
yy
Kontrollige, et kaablid on ühendatud vastavat värvi pistikupessa.
PUNANE
(*ei kuulu müügikomplekti)
PUNANE
VALGE
PUNANE
SININE
(*ei kuulu müügikomplekti)
SININE
ROHELINE
EESTI
EST
PUNANE
VALGE
ROHELINE
DVD/Blu-Ray/HD-kaabliboks
ÜHENDUSTE LOOMINE
87
Euro Scart-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele Euro Scartkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro Scart-kaablit.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada Euro Scart kaablit, peab see olema varjestatud.
yy
Väljundi tüüp
Praegune sisendtüüp
AV1
(TV-väljund1)
Digitaalteler
O
Analoogteler, AV
Analoogteler
Komponent / RGB
Analoogteler
HDMI
Analoogteler
1 Teleriväljund: analoog- või digitaaltelevisiooni signaalide väljundid.
EST
EESTI
Videomakk/DVD/Blu-Ray/HD-kaabliboks
88
ÜHENDUSTE LOOMINE
Komposiitkaabli ühendamine
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele komposiitkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
MÄRKUS
yyKui teil on monoheli edastav videomakk, ühendage selle helikaabel teleri ühenduspessa AUDIO L/
MONO.
PUNANE
VALGE
KOLLANE
EESTI
EST
(*ei kuulu müügikomplekti)
PUNANE
VALGE
KOLLANE
Videomakk/DVD/Blu-Ray/HD-kaabliboks
ÜHENDUSTE LOOMINE
89
Ühendamine arvutiga
MÄRKUS
Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jäljend võib püsivalt
yy
ekraanile jääda; võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
PC-režiimis võib esineda teatud müra olenevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist, kontrastist või heyy
ledusest. Sel juhul muutke PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige
menüü abil heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroniseerimise sisendkuju on eraldatud.
yy
Soovitame arvutirežiimis kasutada 1920x1080 see peaks andma parima pildikvaliteedi.
yy
Ühendage personaalarvuti monitori väljundpordi signaalkaabel RGB (PC) seadmepordiga või persoyy
naalarvuti signaalkaabel HDMI-väljundpordist HDMI IN (või HDMI/DVI IN) seadmepordiga.
Ühendage personaalarvuti helikaabel teleri helisisendiga. (Helikaablid ei ole teleriga kaasas.)
yy
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt arvuti heli.
yy
Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage persoyy
naalarvuti kuvamiseks vaid üks RGB või HDMI IN (või HDMI/DVI IN).
DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist töötada, kui kasutate HDMI-DVI kaablit.
yy
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m
yy
pikkust kaablit. See annab parima pildikvaliteedi.
HDMI-, DVI–HDMI- või RGB-ühendus
EST
EESTI
Ühenduse loomiseks valige meetod A, B või C.
Meetod A: HDMI-ühendus
Ühendamiseks valige suvaline HDMI-sisendpesa.
Pole tähtis, millise psa valite.
Arvuti
(*ei kuulu müügikomplekti)
90
ÜHENDUSTE LOOMINE
Meetod B: DVI–HDMI-ühendus
(*ei kuulu müügikomplekti)
(*ei kuulu müügikomplekti)
EESTI
EST
Arvuti
Meetod C: RGB-ühendus
(*ei kuulu müügikomplekti)
(*ei kuulu müügikomplekti)
Arvuti
ÜHENDUSTE LOOMINE
91
Helisüsteemiga ühendamine
Kasutage sisse ehitatud kõlarite asemel valikulist välist helisüsteemi.
MÄRKUS
yy
Vaigistage sisseehitatud kõlarid, kui kasutate valikulist välist heliseadet.
Digitaalne optiline heliühendus
Edastab digitaalse helisignaali arvutist välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele optiline
helikaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
MÄRKUS
yy
Ärge vaadake optilise väljundpordi sisse. Laserkiirde vaatamine võib teie nägemist kahjustada.
yy
Heli ACP-funktsioon (heli kopeerimiskaitse) võib blokeerida digitaalse heliväljundi.
EST
EESTI
(*ei kuulu müügikomplekti)
OPTICAL AUDIO IN
Digitaalne helisüsteem
92
ÜHENDUSTE LOOMINE
USB-seadme ühendamine
Ühendage teleriga USB-mäluseade (näiteks USB-välkmälu, väline kõvakettadraiv või USB-mälukaardilugeja), avage menüü Smart Share ja sirvige erinevaid multimeediumfaile.
USB IN
(*ei kuulu müügikomplekti)
või
USB
EESTI
EST
CI-mooduli ühendamine
Vaadake šifreeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.
MÄRKUS
Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA-kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole
yy
õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
Kontrollige seda punkti näidatud viisil ja sisestage CImoodul.
ÜHENDUSTE LOOMINE
SIMPLINK-ühendus
Nr
Kasutage kaugjuhtimispulti HDMI-kaabliga ühendatud ja HDMI-CEC funktsiooni toetavate AV-seadmete juhtimiseks. Teie teler ühildub vaid funktsiooni HDMI-CEC toetavate seadmetega.
Ühendage HDMI-kaabli üks ots teleri tagaosas
olevasse pistikupessa HDMI/DVI IN või HDMI IN ja
teine ots SIMPLINK-seadmega.
Traadita väljundrežiimis ei toetata funktsiooni
SIMPLINK.
MÄRKUS
Kui ühendatud seade ei toeta funktsiooni
yy
HDMI-CEC, ei saa SIMPLINK-i kasutada.
SIMPLINK-i kasutamiseks peab olema
yy
ühendatud *CEC-funktsiooni toetav kiire
HDMI-kaabel. (*CEC: tarbija elektroonikaseadmete haldus).
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu INPUT.
2 SIMPLINK-menüüde avamiseks vajutagepunast nuppu.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Sees.
4 Soovitud seadme juurde liikumiseks vajutage
noolenuppe ning vajutage OK.
2
3
4
5
Kirjeldus
Kuvab eelnevalt vaadatud telekanali.
Ketaste esitamine. Kui on saadaval mitu ketast,
kuvatakse ketta pealkiri ekraani allosas.
Ühendatud videomaki juhtimine.
Kõvakettadraivi salvestuste taasesitamine: esitage kõvakettadraivil olevaid salvestisi.
Heliväljundina kodukinosüsteem või telerikõlarid: heliväljundit lülitatakse kodukinosüsteemi ja
telerikõlarite vahel.
- Valitud seadme ees kuvatakse tähistusmärk.
- Kasutatavad seadmed kuvatakse ereda värviga.
- Mittekasutatavad seadmed on hallid.
5 Hallake valitud AV-seadet.
- Otseesitus: pärast AV-seadme teleriga ühendamist võite seadmeid otse juhtida ja esitada
meediumit ilma täiendavate seadistusteta.
- Vali AV-seade: valige teleriga ühendatud üks
AV-seade.
- Plaadi taasesitus: hallake ühendatud AVseadmeid noolenuppude ja valikutega OK,
,
.
- Kõigi seadmete toide välja: teleri väljalülitamisel katkestatakse kõigi ühendatud seadmete
toide.
- Lülita heliväljundit: pakub lihtsat võimalust
heliväljundi lülitamiseks..
- Toite sünkroonitud sisselülitus: kui HDMI
kaudu ühendatud Simplinki funktsiooniga seadmed hakkavad mängima, lülitub teler automaatselt sisse.
MÄRKUS
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
OK
◄
Sees
TV
2
KETAS
3
VCR
4
HDD-salvesti
VCR
◄
►
Valitud seade
1
5
Välju
Kui seade on ühendatud (kuvatud ereda
värviga)
Kõlar
TV-kõlar
►
Kui seadet ei ole
ühendatud (kuvatud hallina)
Kui muudate nupu INPUT (SISEND) abil
yy
sisendallikat, peatatakse SIMPLINKseadme pooleliolev funktsioon.
Valides kodukino funktsiooniga seadme,
yy
lülitatakse heliväljund automaatselt kodukino kõlaritesse ning telerikõlarid vaigistatakse.
Kui ühendatud SIMPLINK-kodukino
yy
süsteem ei esita telerist heli, ühendage optiline kaabel teleri taga olevasse
pistikupessa DIGITAL AUDIO OUT ja
SIMPLINK-seadme taga olevasse pessa
DIGITAL AUDIO IN.
EST
EESTI
Funktsiooni SIMPLINK-aktiveerimine
1
93
94
TELETEKST
TELETEKST
yy
See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus,
mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava,
aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta.
Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida
valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad
meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja
hõlpsat valimist.
Režiim Top Text
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane,
roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli
tähendab järgmist plokki.
Ploki, grupi ja lehekülje valik
1 Sinise nupuga saate liikuda plokilt plokile.
2 Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile
siirdumiseks koos automaatse üleminekuga
järgmisele plokile.
3 Rohelise nupuga saate minna järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile.
4 Lisavõimalusena saab kasutada nuppu P∧ (P +
Sisse- ja väljalülitamine
EESTI
EST
Teleteksti lugemisele lülitumiseks vajutage nuppu
TEXT (Teletekst). Ekraanile ilmub esimene või
viimane lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit,
TV-jaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene
lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti
kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT
(Teletekst). Taastub eelmine režiim.
Režiim Simple Text
Lehekülje valik
1 Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutage valimise
ajal valet numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama
uuesti õige lehenumbri.
2 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saate kasutada nuppu P∧∨ (P + -).
).
Punane nupp võimaldab naasta eelmisele valikule. Lisavõimalusena võite kasutada nuppu
P∨ (P -).
Lehekülje otsene valik
Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis
TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sises
tamise teel numbrinuppude abil.
TELETEKST
95
ꔾ Kellaaeg
Fastext
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
värvinuppu vajutades.
Lehekülje valik
1 Vajutage nuppu T.OPT (TEKSTIVALIK) ja
seejärel leidke noolenuppude abil menüü
Kuvatakse indeksilehekülg.
.
2 Saate valida allrea värvikoodidega varustatud
lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3 Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise
numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
4 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saate kasutada nuppu P∧∨ (P + -).
Vajutage nuppu T. OPT (TEKSTIVALIK) ja kasutage seejärel noolenuppe menüü Teksti valik
valimiseks.
ꕀ Hoia
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub
juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam
alamlehekülge.
Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava
alamlehekülje number on tavaliselt näha
ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel
kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas
stopp-süm bol ja automaatne leheküljevahetus
on blokeeritud.
ꔽ Näita
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale
toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
ꔼ Uuenda
Teksti valik
Register
Aeg
Hoia
Näita
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje
numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata
uuendatud teleteksti lehekülge.
Uuenda
Keel
Sulge
ꔻ Indeks
Valige iga indeksi lehekülg.
Keel (sõltub mudelist)
Digitaalrežiimis kuvatakse kasutatava keele
teave ja te võite valida soovitud teleteksti
keele.
MÄRKUS
Ühendkuningriigis (digirežiimis), T. OPT
yy
(TEKSTIVALIK).
EST
EESTI
Teleteksti erifunktsioonid
Vaadates TV-programmi, valige see menüü,
et näidata ekraani üleval paremal nurgas
kellaaega.
Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida
alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number
kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje
hoidmiseks või vahetamiseks vajutage nuppu
Punane/Roheline, < > või mõnda numbrinuppu.
96
DIGITAALNE TELETEKST
DIGITAALNE TELETEKST
yy
See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis
ja Iirimaal.
Monitor annab ligipääsu digitaalsele teletekstile,
mis parendab erinevaid aspekte, nagu tekst, graafika jne. See digitaalne teletekst annab ligipääsu
spetsiaalsetele digitaalse teleteksti teenustele ja
digitaalset teleteksti levitavatele spetsiaalsetele
teenustele.
Teletekst digitaalse teenusena
Teletekst digitaalse teenusena
1 Vajutage numbreid või nuppu P∧∨ (P + -), et
EESTI
EST
valida teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu
TEXT (Teletekst) või värvilisi nuppe.
3 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
1 Vajutage numbreid või nuppu P∧∨ (P + -), et
valida digitaalne teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
2 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
järgmise etapi juurde, vajutades nuppu TEXT
(TELETEKST), OK, noolenuppu, punast,
rohelist, kollast, sinist nuppu, numbrinuppu
jne.
3 Digitaalse teleteksti teenuse muutmiseks valige
teine teenus numbrite või nupuga P∧∨ (P + -).
järgmise etapi juurde, vajutades nuppu OK,
noolenuppu, punast, rohelist, kollast, sinist,
numbrinuppu jne.
4 Vajutage nuppu TEXT (TELETEKST) või värvilist nuppu, et lülitada teletekst välja ja naasta
teleri vaatamise juurde.
Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu
tekstiteenustele PUNASE nupu vajutamisega.
HOOLDUS
97
HOOLDUS
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks uuendage ja puhastage telerit regulaarselt.
Teleri puhastamine
ETTEVAATUST!
Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik muud juhtmed.
yy
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat
yy
aega ei kasuta.
Ekraan ja raam
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees
või pehmetoimelises ja lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
Korpus ja statiiv
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas
vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge pihustage monitorile vedelikke. Kui vedelik satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla tuleyy
kahju, elektrilöök või rike.
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
yy
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.
EST
EESTI
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada ega toksata, kuna see võib ekraani kriiyy
mustada ja põhjustada moonutusi.
Ärge kasutage monitori puhastamisel kemikaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti, putukatõrjevayy
hend, õhuvärskendajad, määrdeained), sest need võivad rikkuda monitori välimuse ja värvikatte.
98
HOOLDUS
Kujutise "sissepõlemise" vältimine
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa eemaldada. Seda
yy
nimetatakse kujutise "sissepõlemiseks", mida garantii alusel ei hüvitata.
Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekyy
raani servades.
Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCD-teleri
yy
korral kauem kui kaks tundi, plasmateleri puhul kauem kui üks tund).
EESTI
EST
TÕRKEOTSING
99
TÕRKEOTSING
Üldine
Probleem
Lahendus
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga
kasutada.
yyKontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
yyVeenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
ja ,
ja ).
yyVeenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (
Puudub pilt ja heli.
yyKontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
yyVeenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
yyKontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teleri sisselülitamisel ilmub kujutis
aeglaselt.
yyPilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. See on normaalne. Kui kujutis ei ilmu
ekraanile mõne minuti möödudes, eraldage toitejuhe 30 sekundiks ja proovige
uuesti. Kui kujutis ikka puudub, võtke ühendust kohaliku volitatud hoolduskeskusega.
Välisseadmete ühendamine ei õnnestu.
yyVt teemat “Ühenduste ülevaade” ja ühendage välisseade.
Teler lülitub ootamatult välja.
yyKontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
yyAvage valik Kellaaja seade ja kontrollige, kas unetaimer on aktiveeritud.
Vaadake teemat "Unetaimer".
yyKui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral
15 minuti pärast välja.
EST
EESTI
Audio
Probleem
Pilt on, kuid heli puudub.
Lahendus
+ või - .
yyVajutage nuppu
yyVajutage nuppu MUTE (VAIGISTA) ja kontrollige, kas heli on vaigistatud.
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
yyKontrollige, kas helijuhtmed on korralikult ühendatud.
Üks kõlaritest tekitab ebaloomulikku yyKeskkonna temperatuuri või niiskuse muutumine võib seadme sisse- või väljaheli või ei tööta.
lülitamisel põhjustada ebatavalisi helisid.
yySee ei tähenda, et seade on katki.
100
TÕRKEOTSING
Video
Probleem
Lahendus
Ekraanipilt on mustvalge või halbade värvidega.
yyReguleerige värvide seadeid menüüs PILT.
yyVeenduge, et teleri ja muude elektroonikaseadmete vahel on piisavalt ruumi.
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
Ekraanil on horisontaalsed või
vertikaalsed triibud või hägused
kujutised
yyKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
Ekraanipildil on jooned või triibud
yyKontrollige antenni või suunake see ümber.
Teleri väljalülitamisel kuvatakse
järelkujutis
yyVõimalik, et pikaaegse püsikujutise kuvamise tõttu on pikslid kahjustada saanud (kujutise sissepõlemine). Ekraani pikslite kahjustumise vältimiseks kasutage ekraanisäästjat.
Toide on sisse lülitatud, kuid ekraan yyReguleerige heledust ja kontrasti menüüs PILT.
tume.
yyVeenduge, et signaalikaabel on teleri ja muude vastavate seadmetega korralikult ühendatud.
yyVajutage nuppu INPUT (SISEND) ja kontrollige valitud sisendallikat.
Ekraanipildi asend on vale.
yyReguleerige asukohaseadeid menüüs PILT.
yyKontrollige, kas teler toetab videokaardi eraldusvõimet ja sagedust. Kui sagedus on vahemikust väljas, seadistage välisseadme kuvasätete abil soovituslik
eraldusvõime.
Taustal kuvatakse kitsad ribad.
yyKontrollige videokaabli ühendusi.
Esineb horisontaalmüra või häguseid kujutisi.
yyReguleerige faasiseadeid menüüs PILT. Vt punkti “EKRAAN”.
Mõnede kanalite vastuvõtt on halb
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
yyVõimalik, et telejaama ülekandesignaal on nõrk. Paigutage antenn õigesse
suunda.
yyKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
EESTI
EST
Ekraanil kuvatakse teade "Signaal
puudub".
Pentouch
Probleem
Lahendus
Puutekrihvel ei tööta.
yyKontrollige, kas kasutasite Pentouchi režiimi käivitamiseks pulti.
yyVeenduge, et puutekrihvli tongel on arvutiga ühendatud ja punane märgutuli
põleb.
yyToite kontrollimiseks vajutage krihvlil olevat nuppu .
yyKontrollige, kas krihvel on seotud. (Krihvel on õigesti seotud, kui punane
märgutuli süttib nupu Touch Home vajutamisel)
yyValige arvutikuva näitamine vaid teleris.
Puutefunktsiooni kasutamisel on
teleriekraan moondunud.
yyVeenduge, et arvuti on teleriga õigesti ühendatud.
yyVeenduge, et kasutate optimaalset eraldusvõimet.
yySeadke teleri kuvasuhteks Just Scan.
Krihvliga puudutamisel valitakse
vale koht.
yyValige arvutikuva näitamine vaid teleris.
yyKui teleriekraanil krihvliga puudutatud koht ja arvutis valitud punkt ei ühti
arvuti- ja telerivahelise PC (RGB) signaalikaabli kasutamisel, siis valige
ekraani seadistamiseks teleri kaugjuhtimispuldi abil suvand [Home] (Kodu) →
[PICTURE] (PILT) → [SCREEN] (EKRAAN) (RGB) ja viimaks [Auto Configure]
(Automaatkonfiguratsioon).
Krihvliga valimine pole sujuv.
yyKontrollige, kas arvuti ja teler on piisavalt lähedal. Veenduge, et arvuti ja teleri
vahel pole palju takistusi.
yyVeenduge, et arvutis ei tööta teisi rakendusi. (Programmi Pentouch töötamisel
tuleb vältida teiste rakenduste kasutamist.)
TEHNILISED ANDMED
101
TEHNILISED ANDMED
42PA45**
MUDELID
Mõõdud
Statiiviga
(Laius x kõrgus x sügavus) Statiivita
Kaal
Statiiviga
Statiivita
MUDELID
Mõõdud
Statiiviga
(Laius x kõrgus x sügavus) Statiivita
Kaal
42PA4500-ZF / 42PA450T-ZF
42PA4500-ZM / 42PA450T-ZM
42PA4510-ZA / 42PA451T-ZA
42PA4510-ZG / 42PA451T-ZG
42PA4520-ZC / 42PA452T-ZC
42PA4520-ZJ / 42PA452T-ZJ
983,6 mm x 655,0 mm x 246,7 mm
983,6 mm x 601,3 mm x 58,0 mm
20,6 kg
20,6 kg
19,0 kg
19,0 kg
50PA45**
50PA49**
50PA4500-ZF / 50PA450T-ZF
50PA4500-ZM / 50PA450T-ZM
50PA4510-ZA / 50PA451T-ZA
50PA4510-ZG / 50PA451T-ZG
50PA4520-ZC / 50PA452T-ZC
50PA4520-ZJ / 50PA452T-ZJ
1168,0 mm x 758,0 mm x 297,0 mm
1168,0 mm x 758,0 mm x 297,0 mm
28,2 kg
Statiivita
25,8 kg
25,8 kg
50PA65**
1168,0 mm x 758,0 mm x 297,0 mm
50PA6500-ZA / 50PA650T-ZA
50PA6500-ZG / 50PA650T-ZG
50PA6520-ZF / 50PA652T-ZF
50PA6520-ZM / 50PA652T-ZM
1168,0 mm x 758,0 mm x 297,0 mm
1168,0 mm x 704,0 mm x 53,0 mm
1168,0 mm x 704,0 mm x 53,0 mm
Statiiviga
28,8 kg
28,8 kg
Statiivita
26,4 kg
26,4 kg
60PA55**
60PA65**
60PA5500-ZB / 60PA550T-ZB
60PA5500-ZH / 60PA550T-ZH
1386,8 mm x 883,2 mm x 354,7mm
60PA6500-ZA / 60PA650T-ZA
60PA6500-ZG / 60PA650T-ZG
1386,8 mm x 883,2 mm x 354,7mm
1386,8 mm x 818,2 mm x 53,0 mm
1386,8 mm x 818,2 mm x 53,0 mm
Statiiviga
40,6kg
40,6kg
Statiivita
36,4kg
36,4kg
MUDELID
Statiiviga
(Laius x kõrgus x sügavus) Statiivita
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
50PA5500-ZB / 50PA550T-ZB
50PA5500-ZH / 50PA550T-ZH
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
EST
EESTI
1168,0 mm x 704,0 mm x 53,0 mm
28,2 kg
Statiiviga
Kaal
50PA4900-ZE / 50PA490T-ZE
50PA4900-ZG / 50PA490T-ZG
50PA4900-ZL / 50PA490T-ZL
1168,0 mm x 704,0 mm x 53,0 mm
(Laius x kõrgus x sügavus) Statiivita
Mõõdud
983,6 mm x 655,0 mm x 246,7 mm
Statiiviga
MUDELID
Kaal
42PA4900-ZE / 42PA490T-ZE
42PA4900-ZL / 42PA490T-ZL
983,6 mm x 601,3 mm x 58,0 mm
50PA55**
Mõõdud
42PA49**
102
TEHNILISED ANDMED
0 °C kuni 40 °C
Alla 80 %
Töötemperatuur
Tööniiskus
Keskkonnatingimused
Temperatuur hoidmisel
-20 °C kuni 60 °C
Alla 85 %
Niiskus hoidmisel
Digitaaltelevisioon1
Digitaaltelevisioon
Analoogtelevisioon
DVB-T/T2
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
DVB-C
SECAM L/L’2
Televisioonisüsteem
Programmid
VHF, UHF
Salvestatavate programmide maksimumarv
CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
1,000
Välisantenni näivtakistus
1
2
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69,
75 Ω
75 Ω
Ainult DVB-T2 toega mudelid
Välja arvatud DVB-T2 toega mudelid
RGB-PC, HDMI/DVI-PC toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
640x350
31,468
70,09
Komponentpordi ühendusteave
EESTI
EST
Teleri komponentpordid
Y
PB
Y
PB
PR
DVD-mängija videoväljundpordid
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
720x400
31,469
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1360x768
47,712
60,01
Signaal
Komponent
1280x1024
(HDMI-PC)
63,981
60,02
480i/576i
O
1920x1080
67,5
60,02
(V.a 42/50PA45**, 42/50PA49**)
HDMI/DVI-DTV toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60,02
PR
480p/576p
O
720p/1080i
O
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz ainult)
TEHNILISED ANDMED
103
Toetusega videorežiimid
Fail
Videokodek
Audiokodek
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264, VC1
MP2,MP3,Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
mp4, mov, m4v
MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2, H.264
AAC,HE-AAC,MP3
mkv
H.264, MPEG-1,2,4
MP2,MP3,Dolby Digital,AAC
HE-AAC,LPCM
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX
4.DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2, H.264
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
ADPCM,AAC,HE-AAC
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
Max lahutusvõime
Laiendi nimi
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H264
MP3, AAC
[email protected]
(Ainult, Motion
JPEG
[email protected])
EST
EESTI
104
INFRAPUNAKOODID
INFRAPUNAKOODID
(See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.)
yy
Kood
Funktsioon
08
(POWER; TOIDE)
Märkus
Kaugjuhtimispuldi nupp (Toide sisse/välja)
95
ENERGY SAVING
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
SISEND
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD
Kaugjuhtimispuldi nupp
10-19
Numbrinupud 0–9
Kaugjuhtimispuldi nupp
53
LIST
Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
Q.VIEW
Kaugjuhtimispuldi nupp
02
+
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
-
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
Helitugevuse vaigistamine
Kaugjuhtimispuldi nupp
00
P∧ (P +)
Kaugjuhtimispuldi nupp
01
P∨ (P -)
Kaugjuhtimispuldi nupp
43
SETTINGS
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
GUIDE
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU
Kaugjuhtimispuldi nupp
28
Kaugjuhtimispuldi nupp
EESTI
EST
AA
INFO
Kaugjuhtimispuldi nupp
5B
EXIT
Kaugjuhtimispuldi nupp
44
OK
Kaugjuhtimispuldi nupp
40
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
^
v
07
<
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
>
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
PUNANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
71
ROHELINE
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
KOLLANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
61
SININE
Kaugjuhtimispuldi nupp
20
TEXT (TEKST)
Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT (TEKSTIVALIK)
Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTITLE
Kaugjuhtimispuldi nupp
B1
n
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0

Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
yy
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E

Kaugjuhtimispuldi nupp
8F

Kaugjuhtimispuldi nupp
79
RATIO
Kaugjuhtimispuldi nupp
91
AD
Kaugjuhtimispuldi nupp
30
AV MODE
Kaugjuhtimispuldi nupp
7E
SIMPLINK
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
105
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C häälestus
Ühendage sisendpesa RS-232C välisjuhtseadmega (näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja juhtige
teleri funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport teleri tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
RS-232C ühenduskaableid teleriga kaasas ei ole.
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
7-juhtmeline konfiguratsioon (standardne RS-232Ckaabel)
PC
TV
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
Ühendustüüp: D-Sub 9-viiguline pistik
1
5
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
ID-seadistus
ID-seadistusnumber. “Reaalandmete
teisendamine” lk111
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu SETTINGS.
9
6
Nr
Viigu nimetus
1
Ühenduseta
2
RXD (Andmete vastuvõtt)
3
TXD (Andmete edastus)
4
DTR (DTE-pool valmis)
5
MAANDUS
6
DSR (DCE-pool valmis)
7
RTS (Saatmiseks valmis)
8
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9
Ühenduseta
2 Vajutage noolenuppe, et leida suvand VALIK,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik SEADISTA ID,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 ID-numbri määramiseks sirvige vasakule või
paremale ning vajutage valige Sulge. Reguleerimise vahemik on 1 kuni 99.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
EST
EESTI
PC
106
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Sideparameetrid
yy
Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
yy
Andmepikkus: 8 bitti
yy
Paarsus: puudub
yy
Stopp-bitt: 1. bitt
yy
Sidekood: ASCII-kood
yy
Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Käskude loend
KÄSK 1
KÄSK 2
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
KÄSK 1
EESTI
EST
01. Toide
k
a
00 kuni 01
02. Kuvasuhe
03. Ekraanisummutus
04. Volume
Mute (Helitugevuse vaigistamine)
05. Helitugevuse reguleerimine
k
c
(Vt lk108)
13. Kõrged
toonid
14. Bass
k
d
(Vt lk108)
k
e
k
06. Kontrast
KÄSK 2
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
k
r
00 kuni 64
k
s
00 kuni 64
15. Tasakaal
k
t
00 kuni 64
00 kuni 01
16. Värvitemperatuur
x
u
00 kuni 64
f
00 kuni 64
17. ISM-meetod
j
p
(Vt lk110)
k
g
00 kuni 64
j
q
00 kuni 05
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
j
u
01
08. Värv
k
i
00 kuni 64
m
a
(Vt lk110)
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
m
b
00 kuni 01
10. Teravus
11. OSD-režiimi valik
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim
k
k
00 kuni 32
k
l
00 kuni 01
m
x
c
b
Nupu kood
(Vt lk111)
k
m
00 kuni 01
18. Energiasääst
19. Automaatne konfiguratsioon
20. Häälestuskäsk
21. Lisa kanal/
jäta vahele
22. Nupp
23. Sisendi
valik (põhi-)
yy
* Märkus: USB-toimingute, nagu DivX või EMF, jooksul ei täideta ühtegi käsku [v.a Power (ka) (Toide)
ja Key (mc) (Klahv)] ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
107
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
: esimene käsk teleri juhtimiseks (j, k, m või x).
: teine käsk teleri juhtimiseks.
: saate häälestada ID-seadistuse soovitud monitori ID-koodi valimiseks suvandimenüüs.
Häälestusvahemik 1–99. Kui valite Seadista ID väärtuseks 0, juhitakse iga ühendatud telerit.
ID-seadistuse väärtus esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu protokollis kuueteistkümnendarvuna (0x0–0x63).
[DATA] : käsuandmete edastamine. Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.
[Cr] : tagasijooks
ASCII-kood "0x0D"
[ ]
: ASCII-kood "tühik (0x20)"
OK, jaatav vastus
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
tusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kviteering
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
*Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab seade selle
vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Andmed 00: lubamatu kood
EST
EESTI
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirju-
108
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
01. Toide (käsklus: k a)
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus: k e)
►► Monitori toite sisse-/väljalülitamine.
►► Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE (Vaigista) abil.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : toide välja
01 : toide sisse
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Toite oleku sees/väljas näitamine.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : Helitugevuse vaigistus väljas (helitugevus sees).
01 : helitugevuse vaigistus väljas (helitugevus sees)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
FF-andmeid selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error Ack.
(Jaatusmärgi tõrge) ja muud säärased võivad ilmuda
teleri ekraanile, kui toide on sees.
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus: k f)
►► Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
HELITUGEVUSnuppude abil.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02.Kuvasuhe (käsklus: k c) (põhipildi suurus)
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Ekraanivormingu häälestamiseks (Põhipildi vorming)
Te saate muuta ekraaniformaati, kasutades valikut
Kuvasuhe kiirmenüüs või menüüs PILT.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
EESTI
EST
Andmed
01
02
04
06
:
:
:
:
tavaekraan(4:3)
laiekraan (16:9)
suum
originaal
07 : 14:9
09 : skannimine
0B : täis ekraan
10 to 1F : kinosuum 1
kuni 16
06. Kontrast (käsklus: k g)
►► Ekraani kontrasti reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) on
saadaval ainult skaneerimine.
* Režiim Täisekraan töötab ainult DTV, analoogi ja AV
korral.
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Heledus (käsklus: k h)
►► Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
03. Ekraanisummutus (käsklus: k d)
►► Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : ekraanisummutus väljas (pilt sees).
Video vaigistus väljas
01: ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10: video vaigistus sees
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui video vaigistus on sees, kuvatakse ekraanikuva
(OSD). Kui ekraanisummutus on sees, siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Värv (käsklus: k i)
►► Ekraani värvide reguleerimine.
Värve saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
109
09. Varjund (käsklus: k j)
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
►► Ekraani varjundi reguleerimiseks.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PILT.
►► Kõrgete toonide reguleerimine.
Kõrgeid toone saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed punane: 00 kuni roheline: 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min: 00 kuni max: 64
*Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus: k k)
►► Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
14. Bass (käsklus: k s )
►► Bassi reguleerimine.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Data min: 00 kuni max: 32
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min: 00 kuni max: 64
*Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Helitasakaal (käsklus: k t)
►► Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine kaugjuhtimisega.
►► Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : OSD väljas
01 : OSD sees
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min: 00 kuni max: 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k m)
►► Kaugjuhtimispuldi ja monitori esipaneeli juhtseadiste lukustamine.
16. Värvitemperatuur (käsklus: x u)
►► Värvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-sätteid saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: lukk väljas
01 : lukk sees
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti.
Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme lukustus
vabastatakse.
* Kui klahvilukk on ooterežiimis sees, ei lülitu teler sisse
toiteklahvi ega klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min: 00 kuni max: 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk111.
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EST
EESTI
11. OSD-režiimi valik (käsklus: k l)
110
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
17. ISM-meetod (käsklus: j p)
20. Häälestuskäsk (käsklus : m a)
►► ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate reguleerida
ka menüüs VALIK
►► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed02: süstik
08: tavaline
20: värvipesu
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Energiasääst (käsklus: j q)
►► Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
EESTI
EST
Andmed 00: Väljas
01: Minimaalne
02: Keskmine
03: Maksimaalne
04: Arukas andur
05: Ekraan Väljas
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Andmed 00: kõrge kanali andmed
Andmed 01: madala kanali andmed
nt Nr 47 -> 00 2F (2FH)
Nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Andmed 02 0x00: analoog, põhi
0x10: DTV Põhi
0x20: raadio
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min: 00 kuni max: 7DH
21. Programme Add/Skip (Lisa programm/jäta vahele)
(käsklus : m b)
►► Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: vahelejätt
01: lisamine
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Nupp (käsklus: m c)
►► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
19. Automaatkonfigureerimine (käsklus: j u)
►► Pildi asendi ja väreluse automaatne reguleerimine. Töötab
ainult RGB (PC)-režiimis.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed klahvikood - Vt lk 104.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed01: seada
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
111
23. Sisendi valik (käsklus : x b)
(põhipildi sisend)
►► Sisendallika valik põhipildi jaoks.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed: struktuur
MSB
0
LSB
0
0
0
Välissisend
0
0
0
Sisendi number
Välissisend
Andmed
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analoog-
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponent
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
HDMI
Andmed
0
0
0
Sisend 1
0
0
0
1
Sisend 2
0
0
1
0
Sisend 3
0
0
1
1
Sisend 4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Reaalandmete teisendamine
00 :
Samm 0
A:
Samm 10 (Seadista ID
10)
10 :
64 :
Samm 15 (Seadista ID
15)
Samm 16 (Seadista ID
16)
Samm 100
6E : Samm 110
73 :
74 :
Samm 115
Samm 116
CF : Samm 199
FE : Samm 254
FF : Samm 255
EST
EESTI
Sisendi number
0
F:
0
Teleri mudeli- ja seerianumber asuvad teleri
taga.
Kirjutage need allolevatele ridadele (neid
andmeid läheb vaja hooldusesse pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement