LG | 42LW551C | Owner's Manual | LG 47LW980S,47LV770S,55LV770S,55LW980S,42LW551C,47LW551C,55LW551C Руководство пользователя

LG 47LW980S,47LV770S,55LV770S,55LW980S,42LW551C,47LW551C,55LW551C Руководство пользователя
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LED LCD TV
Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
www.lg.com
2
LICENCES
LICENCES
Atbalstītas licences var atšķirties atbilstoši modelim. Lai uzzinātu vairāk par licencēm, apmeklējiet www.
lg.com.
Ražots, izmantojot licenci no Dolby Laboratories. “Dolby” un dubultais D simbols ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing
LLCpreču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
PAR DIVX VIDEO: DivX® ir ciparu videoformāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX,Inc.
Šī ierīce ar logotipu DivX Certified® ir sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video.
Apmeklējiet vietni www.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras
rīkus failu pārvēršanai DivX videoformātā.
LATVIEŠU
LV
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī ierīce ar logotipu DivX Certified® ir
jāreģistrē, lai varētu atskaņot pasūtītās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas.
Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet sadaļu DivX VOD.
Apmeklējiet vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.
“DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus ™ HD (H.264/MKV) pat līdz
1080p HD, tostarp Premium saturu.”
“Logotipi DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistīti logotipi ir uzņēmuma DivX, Inc.
preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.”
Attiecas viens vai vairāki šādi ASV patenti:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
PIEZĪME
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Jūsu TV OSD (Ekrāna izvēlne) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties no jūsu izmantotā ievades avota vai izstrādājuma modeļa.
3
LICENCES
LATVIEŠU
LV
4
SATURA RĀDĪTĀJS
SATURA RĀDĪTĀJS
2
LICENCES
LATVIEŠU
LV
6
MONTĀŽA UN
SAGATAVOŠANA
6
9
10
15
15
15
19
21
22
Izpakošana
Jāiegādājas atsevišķi
Detaļas un pogas
Televizora pacelšana un pārvietošana
Televizora uzstādīšana
- Statīva pievienošana
- Uzstādīšana uz galda
- Uzstādīšana pie sienas
- Kabeļu sakārtošana
23
TĀLVADĪBAS PULTS
26
27
27
Magic Motion tālvadības pults funkcijas
- RF sargspraudņa uzstādīšana
- Magic Motion tālvadības pults
reģistrācija
- Padomi par Magic Motion tālvadības
pults izmantošanu
- Piesardzības pasākumi saistībā ar Magic Motion tālvadības pults izmantošanu
27
27
28
TV SKATĪŠANĀS
28
28
28
29
29
30
31
31
34
34
35
36
Antenas pievienošana
- Antenas pievienošana
- Savienojums ar satelīta šķīvi
Televizora ieslēgšana pirmo reizi
TV skatīšanās
Sākuma izvēlnes atvēršana
Programmu pārvaldība
- Programmas automātiska iestatīšana
- Kabeļa DTV iestatīšana
- Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana
- Tivu programmu saraksta atjauninājums
- Manuāla programmas iestatīšana
(digitālajā režīmā)
- Manuāla programmas iestatīšana
(analogajā režīmā)
- Programmu saraksta rediģēšana
- Pastiprinātājs
- Izlases programmu izmantošana
- CI [Kopīgā interfeisa] informācija
Papildu opciju izmantošana
- Malu attiecības pielāgošana
- AV režīmu maiņa
- Ievades saraksta izmantošana
Ātrās izvēlnes izmantošana
37
39
40
40
40
41
41
42
43
44
45
IZKLAIDE
45
45
46
48
51
52
52
54
54
55
56
57
58
58
59
60
60
61
61
62
Tīkla savienojums
- Savienojums ar vadu tīklu
- Savienojums ar bezvadu tīklu
- Ja jau ir norādīts drošības kods
- Tīkla statuss
Premium konta funkcija
- Piezīme
LG Apps Funkcija
- LG Apps reģistrācija.
- Pierakstieties savā LG Apps kontā.
- LG Apps izmantošana.
- Izvēlnes Manas lietojumpr. izmantošana
Tīmekļa pārlūka funkcija
- Tīmekļa pārlūka lietošana
LATVIEŠU
- Izvēlēto vietņu pārlūkošana
- Vietņu pārlūkošana, norādot adresi
- Apmeklēto vietņu saraksta aplūkošana
Funkcija Smart Share
- USB atmiņas ierīces pievienošana
- Savienojums DLNA ar DLNA DMP
(Digital Living Network Alliance, Digital
Media Player)
- Savienojums ar DLNA DMR (Digital Living
Network Alliance, Digital Media Render)
- Failu pārlūkošana
- Videoklipu skatīšana
- DivX reģistrācijas kods
- Fotoattēlu skatīšana
- Mūzikas klausīšanās
Multivides saišu funkcija
- Multivides saišu savienojums
- Mūzikas sadaļas lietošana
- TV pārraižu sadaļas izmantošana
- Multivides saišu lietošana
- Filmu skatīšanās
- ISpraudņu instalēšana
Funkcija DVR
- Piesardzības pasākumi, izmantojot USB ierīci
- Laika nobīde (TIEŠRAIDES TV
PAUZĒŠANA UN ATSKAŅOŠANA VĒLREIZ)
- IERAKSTĪŠANA
- GRAFIKS
- TV ieraksti
Funkcija EPG (Electronic programme guide —
elektroniskais programmu ceļvedis) (digitālajā
režīmā)
- EPG ieslēgšana/izslēgšana
- Programmas izvēle
- Ceļveža režīms TAGAD/NĀKAMAIS
- 8 dienu ceļveža režīms
- Datuma maiņas režīms
- Apraksta tabulas turpinājums
65
66
67
70
71
73
75
75
76
76
77
77
78
79
79
80
83
84
87
90
90
90
91
91
91
91
SATURA RĀDĪTĀJS
92
3D ATTĒLVEIDOŠANA
127
92
93
93
94
94
3D tehnoloģija
Ja izmantojat 3D brilles
3D attēlveidošanas skatīšanās diapazons
3D attēlveidošanas skatīšana
- 3D attēlveidošanas iestatīšana
127
127
96
TV IESTATĪJUMU
PIELĀGOŠANA
96
97
97
98
103
106
108
109
112
113
Izvēlne IESTATĪŠANA
Iestatījumu pielāgošana
- Izvēlnes IESTATĪŠANA iestatījumi
- Izvēlnes ATTĒLS iestatījumi
- Izvēlnes AUDIO iestatījumi
- Izvēlnes LAIKS iestatījumi
- Izvēlnes BLOĶĒT iestatījumi
- Izvēlnes OPCIJA iestatījumi
- Izvēlnes TĪKLS iestatījumi
- Izvēlnes ATBALSTS iestatījumi
114
115
116
Savienojumu pārskats
HD uztvērēja, DVD atskaņotāja vai videomagnetofona pievienošana
- HDMI savienojums
- DVI-HDMI savienojums
- Kombinētā signāla savienojums
- Euro Scart savienojums
- Kompozītsignāla savienojums
Savienojums ar datoru
- HDMI savienojums
- DVI-HDMI savienojums
- RGB savienojums
Audiosistēmas savienojums
- Digitālā optiskā audio savienojums
Austiņu savienojums
Savienojums ar USB
CI moduļa savienojums
Bezvadu multivides moduļa savienojums
SIMPLINK savienojums
- SIMPLINK izvēļņu aktivizēšana un
izmantošana
125
125
125
125
125
125
125
126
126
126
TELETEKSTS
Ieslēgšana/izslēgšana
Vienkāršs teksts
- Lapas izvēle
Augstākā līmeņa teksts
- Bloka/grupas/lapas izvēle
- Lapas tieša izvēle
Ātrais teksts
- Lapas izvēle
Īpašā teleteksta funkcija
TEHNISKĀ APKOPE
Televizora programmaparatūras
atjaunināšana
Televizora tīrīšana
- Ekrāns un rāmis
- Korpuss un statīvs
- Strāvas vads
“Attēla izdegšanas/sadegšanas”
novēršana televizora ekrānā
131
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
133
SPECIFIKĀCIJAS
145
IR (INFRASARKANO STARU)
KODI
146
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU
IESTATĪŠANA
146
146
147
148
148
149
RS-232C iestatīšana
Savienotāja tips;
D-Sub 9 kontaktu, ietvertais
RS-232C konfigurācijas
Sakaru parametri
Komandu atsauces saraksts
Pārraides/uztveršanas protokols
LATVIEŠU
LV
116
116
117
117
118
118
119
119
120
121
121
121
122
122
123
123
124
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
129
129
129
129
130
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros
Teleteksts digitālā pakalpojumā
128
128
5
6
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Izpakošana
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļauti tālāk redzamie piederumi. Ja kāds no piederumiem trūkst, sazinieties
ar vietējo izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu. Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli var atšķirties no
faktiskā produkta un piederumiem.
LATVIEŠU
LV
Tālvadības pults un baterijas
(AAA)
Nero MediaHome 4 Essentials
kompaktdisks
Lietotāja rokasgrāmata
Spodrināšanas drāniņa1
(Atkarīgs no modeļa)
Ferīta serde
(Atkarīgs no modeļa)
Tīrīšanas drāniņas (cimdiņš)2
(Atkarīgs no modeļa)
1
Viegli tīriet netīrumus uz korpusa ar spodrināšanas drāniņu.
2
Netīrumus uz ārējās virsmas tīriet tikai ar tīrīšanas drāniņām.
Noņemot traipus, nedariet to ar spēku. Pārmērīgi spiežot,
iespējams iekārtu saskrāpēt vai sabojāt tās krāsojumu.
Lai notīrītu korpusa priekšpusi, lēnām slaukiet vienā virzienā,
vispirms 1-2 reizēm izsmidzinot ūdeni uz tīrīšanas drāniņas.
Pēc tīrīšanas nosusiniet mitrās vietas. Pārmērīgs mitrums var
atstāt uz korpusa ūdens traipus.
Ūdens
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
7
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**, 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**, 47/55LW95**, 47/55LW98**, 72LZ97**
x8
x8
M4 x 16
(Tikai modelim
47/55LW95**,
47/55LW98**)
M4 x 12
(Tikai modeļiem
32/37/42/47LV55**,
32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**,
32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**,
32/42/47/55LW65**,
42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**)
Montāžas skrūve
Kompozītsignāla kabelis
Kombinētā signāla
kabelis
x4
x4
M5 x 35
M4 x 26
(Tikai modelim 72LZ97**)
SCART kabelis
Strāvas vads
(Tikai modelim
72LZ97**)
Kabeļu turētājs
(Atkarīgs no modeļa)
LATVIEŠU
LV
Magic Motion tālvadības
pults,
siksniņa, baterijas (AA)
(Tikai modeļiem
42/47/55LV77**,
42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**,
47/55LW95**,
47/55LW98**, 72LZ97**)
1
3D brilles (AG-S250)
FPR 3D brilles1
Nostiprināšanas skrūve
(Tikai modeļiem
(Tikai modeļiem
(Tikai modeļiem
32/37LV55**,
42/47/55LW75**,
32/37/42/47/55LW55**,
32/37LV57**,
32/37/42/47/55LW57**, 42/47/55LW77**, 47/55LW95**,
32/37LW55
**,
32/42/47/55LW65**,
72LZ97**)
32/37LW57**,
47/55LW98**)
32LW65**)
3D briļļu skaits var atšķirties atkarībā no valsts.
Tikai modeļiem 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S
Magic Motion tālvadības
pults,
siksniņa, baterijas (AA)
RF sargspraudnis
RF sargspraudņa kabelis
Liplente
8
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
UZMANĪBU!
Lai nodrošinātu izstrādājuma drošu darbību un kalpošanas ilgumu, neizmantojiet neoriģinālos piederumus.
Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
PIEZĪME
Produkta komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atbilstoši modelim.
Šajā rokasgrāmatā norādītās produktu specifikācijas vai saturs var tikt mainīti bez brīdinājuma, ja
tiek atjauninātas produktu specifikācijas.
Padomi par ferīta serdes izmantošanu (atkarīgs no modeļa)
- Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos viļņus, kas traucē televizoram. Novietojiet ferīta serdi uz strāvas vada sienas kontaktdakšas tuvumā.
- Uzstādiet ferīta serdi, kā redzams attēlā.(Tikai modelim 72LZ97**)
Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos viļņus, kas traucē HDMI vai DVI kabelim.
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
LATVIEŠU
LV
Uzstādiet ferīta serdi 15 cm
attālumā no HDMI/DVI IN kabeļa.
Optimāliem savienojumiem ar HDMI kabeļiem un USB ierīcēm turētājiem ir jābūt ne biezākiem kā
10 mm un ne platākiem kā 18 mm.
*A
*B
10 mm
18 mm
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
9
Jāiegādājas atsevišķi
Atsevišķi iegādājamie piederumi var tikt mainīti vai pārveidoti kvalitātes uzlabošanas nolūkos bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju.
Šīs ierīces darbojas tikai ar saderīgiem LG LED LCD TV.
Bezvadu multivides modulis
(AN-WL100E,
AN-WL100ET)
Magic Motion tālvadības pults
(AN-MR200)
FPR 3D brilles 1
(AG-F2**)
(Tikai modeļiem
32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**,
32/42/47/55LW65**, 47/55LW98**)
Videozvanu kameru2
(AN-VC300)
(Atkarīgs no modeļa)
1 Modeļa nosaukums vai dizains var tikt mainīts, atkarībā no produkta funkciju atjauninājumiem, ražotāja
norādījumiem vai politikas.
2 Videozvanu kameru var lietot kopā ar atsevišķiem LG televizoriem.
Videozvanu kamera nav pieejama visās valstīs.
LATVIEŠU
LV
Bezvadu LAN platjoslas/
DLNA adapteram
(AN-WF100)
(Izņemot modeli 47/55LW95**,
47/55LW98**)
3D brilles
LG USB, kas paredzēts VOD
(AG-S230, AG-S250, AG-S270)
(AN-UM200)
(Tikai modeļiem 42/47/55LW75**,
(Tikai Francija)
42/47/55LW77**, 47/55LW95**, 72LZ97**)
10
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Detaļas un pogas
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
PIEZĪME
Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves režīmā. Ja televizors netiks
skatīts kādu laika posmu, to ir jāizslēdz, tādējādi tiks samazināts strāvas patēriņš.
Samazinot attēla spilgtuma līmeni, TV skatīšanās laikā patērēto enerģiju var ievērojami samazināt, kas savukārt pazemina vispārējās darbināšanas izmaksas.
UZMANĪBU!
Nekāpiet uz stikla statīva un nepakļaujiet to triecieniem. Tas var saplīst, stikla daļiņas var radīt traumas vai televizors var nokrist.
Nevelciet televizoru pa zemi. Varat sabojāt grīdu vai televizoru.
Dažiem modeļiem plānā plēve uz ekrāna ir daļa no televizora, tādēļ neņemiet to nost.
LATVIEŠU
LV
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
11
Tikai modelim 32/42/47/55LW65**, 47/55LW95**, 47/55LW98**
Ekrāns
Tikai modelim 47/55LW95**, 47/55LW98**
P
OK
HOME
INPUT
H
Tikai modelim 32/42/47/55LW65**
Skārienpogas2
H
P
OK
HOME
INPUT
Tālvadības pults sensors
un inteliģentais sensors1
Skaļruņi
Barošanas indikators
HDMI/DVI
IN 4
ᯱ
HDMI/DVI
IN 3
WIRELESS
CONTROL
AV IN2
AUDIO IN
RGB IN (PC) (RGB/DVI)
AV1
(RGB)
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
L/MONO AUDIO R
HDMI/DVI
IN 2
VIDEO
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
LAN
LATVIEŠU
LV
HDD IN
USB IN 1
USB Apps
USB IN 2
Aizmugurējais
savienojumu panelis
(lpp.114)
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AV IN 3
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
ANTENNA/
CABLE IN
(Izņemot modeļus 32/42/47/55LW650S,
32/42/47/55LW650G, 47/55LW950S,
47/55LW950G, 47/55LW980S,
47/55LW980G)
(Tikai modeļiem 32/42/47/55LW650S, 32/42/47/55LW650G,
47/55LW950S, 47/55LW950G, 47/55LW980S,
47/55LW980G)
Skārienpoga2
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana.
/I
INPUT (IEVADE)
Ievades signāla avota maiņa.
HOME (SĀKUMS)
Sākuma izvēlnes atvēršana, ievades saglabāšana un izvēļņu aizvēršana.
OK (LABI) ꔉ
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana.
Skaļuma līmeņa regulēšana.
P
1
2
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti un spilgtumu atbilstoši apkārtējai videi.
Visas pogas ir skārienjutīgas, un tās var izmantot, vienkārši pieskaroties tām ar pirkstu.
PIEZĪME
Barošanas indikatoru var ieslēgt vai izslēgt, atverot Sākuma izvēlne — IESTATĪŠANA un izvēloties
OPCIJA.
12
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LW55**, 42/47/55LW75**
Ekrāns
Tālvadības pults sensors un
inteliģentais sensors1
Barošanas indikators
Skaļruņi
Skārienpogas2
H
P
OK
HOME
INPUT
HDMI/DVI
IN 4
WIRELESS
CONTROL
ᯱ
HDMI/DVI
IN 3
LATVIEŠU
LV
HDD IN
USB IN 1
USB Apps
USB IN 2
Aizmugurējais
savienojumu panelis
(lpp.114)
AV IN2
AUDIO IN
RGB IN (PC) (RGB/DVI)
AV1
(RGB)
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
L/MONO AUDIO R
HDMI/DVI
IN 2
VIDEO
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
LAN
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AV IN 3
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
ANTENNA/
CABLE IN
(Tikai modeļiem 32/37/42/47LV550S, 32/37/42/47LV550G,
32/37/42/47/55LW550S, 32/37/42/47/55LW550G, 42/47/55LW750S,
42/47/55LW750G)
Skārienpoga2
(Izņemot modeļus
32/37/42/47LV550S,
32/37/42/47LV550G,
32/37/42/47/55LW550S,
32/37/42/47/55LW550G,
42/47/55LW750S,
42/47/55LW750G)
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana.
/I
INPUT (IEVADE)
Ievades signāla avota maiņa.
HOME (SĀKUMS)
Sākuma izvēlnes atvēršana, ievades saglabāšana un izvēļņu aizvēršana.
OK (LABI) ꔉ
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana.
Skaļuma līmeņa regulēšana.
P
1
2
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti un spilgtumu atbilstoši apkārtējai videi.
Visas pogas ir skārienjutīgas, un tās var izmantot, vienkārši pieskaroties tām ar pirkstu.
PIEZĪME
Barošanas indikatoru var ieslēgt vai izslēgt, atverot Sākuma izvēlne — IESTATĪŠANA un izvēloties
OPCIJA.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
13
Tikai modeļiem 32/37/42/47/55LV57**, 42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW57**, 42/47/55LW77**
Ekrāns
P
Pogas
OK
HOME
H
INPUT
Skaļruņi
Tālvadības pults sensors un inteliģentais
sensors1, barošanas indikators
HDMI/DVI
IN 4
ᯱ
HDMI/DVI
IN 3
WIRELESS
CONTROL
AV IN2
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
L/MONO AUDIO R
HDMI/DVI
IN 2
VIDEO
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
AUDIO IN
RGB IN (PC) (RGB/DVI)
LAN
AV1
(RGB)
LATVIEŠU
LV
HDD IN
USB IN 1
USB Apps
USB IN 2
Aizmugurējais
savienojumu panelis
(lpp.114)
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AV IN 3
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
ANTENNA/
CABLE IN
(Tikai modeļiem 32/37/42/47/55LV570S, 32/37/42/47/55LV571S,
32/37/42/47/55LV570G, 42/47/55LV770S, 32/37/42/47/55LW570S,
32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S, 32/37/42/47/55LW570G,
42/47/55LW770S, 42/47/55LW770G)
Poga
(Izņemot modeļus
32/37/42/47/55LV570S,
32/37/42/47/55LV571S,
32/37/42/47/55LV570G,
42/47/55LV770S,
32/37/42/47/55LW570S,
32/37/42/47/55LW573S,
32/37/42/47/55LW575S,
32/37/42/47/55LW570G,
42/47/55LW770S,
42/47/55LW770G)
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana.
/I
INPUT (IEVADE)
Ievades signāla avota maiņa.
HOME (SĀKUMS)
Sākuma izvēlnes atvēršana, ievades saglabāšana un izvēļņu aizvēršana.
OK (LABI) ꔉ
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana.
Skaļuma līmeņa regulēšana.
P
1
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti un spilgtumu atbilstoši apkārtējai videi.
PIEZĪME
Barošanas indikatoru var ieslēgt vai izslēgt, atverot Sākuma izvēlne — IESTATĪŠANA un izvēloties
OPCIJA.
14
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Tikai modelim 72LZ97**
Ekrāns
Tālvadības pults sensors un inteliģentais
sensors1
Barošanas indikators
Skaļruņi
P
OK
HOME
INPUT
H
Skārienpogas2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
ANTENNA
/CABLE
IN
Y
PR
PB
AUDIO
H/P
AV1
(RGB)
AV2 COMPO
NENT
IN
(RGB/DVI)
RGB IN (PC)
AUDIO IN
LAN
VIDEO
1
ARC
2
HDMI/DVI IN
3
ᯱ
LATVIEŠU
LV
WIRELESS
CONTROL
1
HDD IN
USB IN
2
USB Apps
Aizmugurējais
savienojumu panelis
(lpp.114)
RS-232C IN
ANTENNA
/CABLE
IN
(CONTROL&SERVICE)
(Izņemot modeļus 72LZ970S,
72LZ970G)
(Tikai modeļiem 72LZ970S, 72LZ970G)
Skārienpoga2
/I
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana.
INPUT (IEVADE)
Ievades signāla avota maiņa.
HOME (SĀKUMS)
Sākuma izvēlnes atvēršana, ievades saglabāšana un izvēļņu aizvēršana.
OK (LABI) ꔉ
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana.
Skaļuma līmeņa regulēšana.
P
1
2
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti un spilgtumu atbilstoši apkārtējai videi.
Visas pogas ir skārienjutīgas, un tās var izmantot, vienkārši pieskaroties tām ar pirkstu.
PIEZĪME
Barošanas indikatoru var ieslēgt vai izslēgt, atverot Sākuma izvēlne — IESTATĪŠANA un izvēloties
OPCIJA.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Televizora pacelšana un
pārvietošana
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk
minēto informāciju, lai televizors netiktu saskrāpēts
vai sabojāts un pārvietošana notiktu droši, neatkarīgi no televizora tipa un izmēriem.
UZMANĪBU!
Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādējādi iespējams to sabojāt.
Televizoru ir ieteicams ievietot tā oriģinālajā
kastē vai iepakojumā.
Pirms televizora pārvietošanas vai pacelšanas
atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
Turot televizoru, tā ekrāns nedrīkst atrasties
pret ķermeni, lai tas netiktu sabojāts.
15
Televizora uzstādīšana
Novietojiet televizoru uz tā statīva un piestipriniet
to pie galda vai sienas.
Statīva pievienošana
Ja televizoru piestiprināt pie sienas, izpildiet tālāk
norādītās statīva piestiprināšanas instrukcijas.
Tikai modelim 47/55LW95**, 47/55LW98**
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu. Nodrošiniet, lai neviens priekšmets netiktu atspiests pret ekrānu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Modelis
Stingri turiet televizora augšējo un apakšējo
daļu. Neturiet aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa
vai skaļruņa režģa.
Skrūvju skaits
4
Statīva savienojošā daļa
Televizora statīva pamatne
Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz
2 personām.
Ja pārvietojat televizoru, turot to rokās, turiet
televizoru, kā parādīts attēlā.
3 Statīva aizmugurējā pārsega daļas piestipriniet pie televizora.
Statīva aizmugurējais pārsegs
Pārvietojot televizoru, nepakļaujiet to triecieniem vai pārmērīgai vibrācijai.
Pārvietojot televizoru, turiet to taisni. Nekad
nepagrieziet televizoru uz sāniem un nelieciet
to pa kreisi vai pa labi.
LATVIEŠU
LV
47/55LW95**
47/55LW98**
Montāžas
skrūve
M4 x 16
16
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
4 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
Modelis
47/55LW95**
47/55LW98**
Montāžas
skrūve
M4 x 16
Skrūvju skaits
4
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**,
42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz
līdzenas virsmas.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu. Nodrošiniet, lai neviens priekšmets netiktu atspiests pret ekrānu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Modelis
UZMANĪBU!
LATVIEŠU
LV
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
32/37/42/47LV55**,
32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**,
32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**,
42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**,
32/42/47/55LW65**
Montāžas
skrūve
M4 x 12
Skrūvju
skaits
4
Statīva savienojošā daļa
Televizora statīva
pamatne
3 Samontējiet televizoru, kā parādīts.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
17
4 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
Modelis
32/37/42/47LV55**,
32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**,
32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**,
42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**,
32/42/47/55LW65**
Montāžas
skrūve
M4 x 12
Skrūvju
skaits
4
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
LATVIEŠU
LV
UZMANĪBU!
18
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Tikai modelim 72LZ97**
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas.
4 Statīva aizmugurējā pārsega daļas piestipriniet pie televizora.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu. Nodrošiniet, lai neviens priekšmets netiktu atspiests pret ekrānu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Modelis
72LZ97**
Montāžas
skrūve
M5 x 35
Skrūvju skaits
4
Pamatnes savienojošā daļa
5 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
Modelis
72LZ97**
Montāžas
skrūve
M4 x 26
Skrūvju skaits
4
LATVIEŠU
LV
Televizora statīva
pamatne
3 Samontējiet televizoru, kā parādīts.
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Uzstādīšana uz galda
Televizora piestiprināšana galdam
1 Paceliet un nolieciet televizoru taisnā pozīcijā
uz galda.
- Atstājiet 10 cm (minimālu) atstarpi no sienas,
lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju.
10 cm
10 cm
19
Tikai modeļiem 32/37LV55**, 32/37LV57**,
32/37LW55**, 32/37LW57**, 32LW65**
Piestipriniet televizoru pie galda, lai tas nenoliektos
uz priekšu, netiktu sabojāts, kā arī netiktu gūtas
traumas.
Uzstādiet televizoru uz galda un pēc tam statīva aizmugurē ievietojiet un pievelciet komplektā
iekļauto skrūvi.
10 cm
10 cm
2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktrozetei.
Nenovietojiet televizoru siltumizdales avotu
tuvumā vai virs tiem, jo tādējādi var notikt
aizdegšanās vai cita veida bojājumi.
PIEZĪME
Pagrieziet par 20 grādiem uz kreiso vai
labo pusi un pielāgojiet televizora leņķi,
lai tas atbilstu jūsu skata leņķim.
BRĪDINĀJUMS
Lai televizors neapgāztos, tam ir jābūt
stingri pieskrūvētam pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas instrukcijās norādītajam. Televizora sašķiebšana, kratīšana
vai šūpošana var izraisīt traumas.
LATVIEŠU
LV
UZMANĪBU!
20
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Televizora nostiprināšana pie sienas
(Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.)
Kensington drošības sistēmas izmantošana
(Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.)
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora aizmugurējā daļā. Lai uzzinātu
vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet
Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai
apmeklējiet vietni http://www.kensington.com.
Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļa
vienu galu pie televizora, bet otru pie galda.
1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai tele-
LATVIEŠU
LV
vizora kronšteinus un bultskrūves televizora
aizmugurējā daļā.
- Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves,
izņemiet tās.
2 Pie sienas piestipriniet kronšteinus ar bultskrūvēm.
Savietojiet sienas kronšteinus ar televizora
aizmugurē esošajām cilpskrūvēm.
3 Savienojiet visas cilpskrūves un sienas kronšteinus ar stipru virvi.
Nodrošiniet, lai virve būtu horizontāli līdzenajai
virsmai.
UZMANĪBU!
Nodrošiniet, lai bērni nerāptos uz televizora un nekarātos tajā.
PIEZĪME
Izmantojiet paaugstinājumu vai korpusu,
kas ir pietiekami spēcīgs un liels televizora drošai atbalstīšanai.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Modelis
Uzstādīšana pie sienas
Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet
sienas stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas,
kas ir perpendikulāra grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem ēkas materiāliem, lūdzu, sazinieties
ar kvalificētu personālu.
LG iesaka piestiprināšanu pie sienas veikt kvalificētam profesionālim.
42/47LV55**
42/47/55LV57**
42/47/55LV77**
42/47/55LW55**
42/47/55LW57**
42/47/55LW65**
42/47/55LW75**
42/47/55LW77**
47/55LW95**
47/55LW98**
VESA (A x B)
400 x 400
Standarta skrūve M6
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprināju- LSW400B,
ma kronšteins
LSW400BG
21
72LZ97**
600 x 400
M8
4
LSW600B
10 cm
10 cm
10 cm
A
B
10 cm
Atsevišķi iegādājams piederums
(sienas stiprinājuma kronšteins)
Modelis
32LV55**
32LV57**
32LW55**
32LW57**
32LW65**
VESA (A x B)
200 x 100
Standarta skrūve M4
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprināju- LSW100B,
ma kronšteins
LSW100BG
37LV55**
37LV57**
37LW55**
37LW57**
200 x 200
M6
4
LSW200B,
LSW200BG
UZMANĪBU!
Vispirms atvienojiet strāvu un pēc tam
pārvietojiet vai uzstādiet televizoru. Citādi
varat gūt elektriskās strāvas triecienu.
Ja uzstādāt televizoru pie griestiem
vai slīpas sienas, tas var nokrist, radot
nopietnas traumas. Izmantojiet LG apstiprinātu sienas stiprinājuma kronšteinu
un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai
kvalificētu personālu.
Nepārvelciet skrūves, jo tādējādi varat
sabojāt televizoru un zaudēt garantiju.
Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājuma kronšteinu, kas atbilst VESA
standartam. Visi bojājumi un traumas,
kas radušies neatbilstošas lietošanas vai
neatbilstoša piederuma izmantošanas
dēļ, garantijā netiek segti.
PIEZĪME
Izmantojiet skrūves, kas ir norādītas
VESA standarta skrūvju specifikācijās.
Sienas stiprinājuma komplektācijā ir
iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un
nepieciešamās detaļas.
Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas
stiprinājuma tipa. Noteikti izmantojiet
atbilstoša garuma skrūves.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet sienas stiprinājuma kronšteina komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
LATVIEŠU
LV
Noteikti izmantojiet skrūves un sienas stiprinājuma
kronšteinus, kas atbilst VESA standartam. Tālāk
redzamajā tabulā ir norādīti sienas stiprinājumu
standarta izmēri.
22
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Kabeļu sakārtošana
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV55**,
32/37/42/47/55LV57**, 42/47/55LV77**,
32/37/42/47/55LW55**, 32/37/42/47/55LW57**,
32/42/47/55LW65**, 42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**, 47/55LW95**, 47/55LW98**
1 Sakopojiet un nostipriniet kabeļus ar kabeļa
turētāju uz televizora aizmugurējā pārsega.
Kabeļu turētājs
Tikai modelim 72LZ97**
1 Sakopojiet un sastipriniet kabeļus ar kabeļu
turētāja skavu.
LATVIEŠU
LV
Kabeļu turētājs
2 Pavelciet kabeļu turētāja skavu uz statīva pārsega un sakārtojiet kabeļus. Pēc tam ielieciet
to atpakaļ.
UZMANĪBU!
Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabeļu
turētāja skavas, jo tā var salūzt, televizors
var tikt sabojāts, kā arī var gūt traumas.
TĀLVADĪBAS PULTS
23
TĀLVADĪBAS PULTS
Šīs rokasgrāmatas apraksti ir balstīti uz tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un izmantojiet televizoru pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5
V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam
un
polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti novietojiet televizora tālvadības sensora tiešā redzamībā.
Lai izņemtu baterijas, veiciet to ievietošanas darbības apgrieztā secībā.
UZMANĪBU!
Vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi var sabojāt tālvadības pulti.
(POWER) (BAROŠANA)
Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
LIGHT (GAISMA)
Tālvadības pults pogu izgaismošana.
AV MODE (AV REŽĪMS) (lpp.42)
AV režīma izvēle.
INPUT (IEVADE) (lpp.43)
Ievades avota maiņa; televizora ieslēgšana.
TV/RAD
Radio, TV un DTV kanāla izvēle.
Burtciparu pogas
Burtu un ciparu ievade.
]
LIST (SARAKSTS) (lpp.39)
Saglabāto programmu saraksta atvēršana.
(atstarpe)
Ievieto tukšumzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru.
Q.VIEW (ĀTRAIS SKATS)
Izmantojot šo pogu, tiek parādīta iepriekš skatītā programma.
LATVIEŠU
LV
ENERGY SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠANA) (lpp.98)
Ekrāna spilgtuma pielāgošana, lai samazinātu strāvas patēriņu.
24
TĀLVADĪBAS PULTS
+Skaļuma līmeņa regulēšana.
MARK
FAV
CHAR/NUM
RATIO
P
DELETE
MUTE
SMART TV
P
A
G
E
MARK (ATZĪMĒT)
Izvēlnes vai opcijas izvēle.
FAV (lpp.40)
Izlases programmu saraksta atvēršana.
CHAR/NUM (RAKSTZĪMES/CIPARI)
Pārslēgšanās no rakstzīmju ievades režīma uz ciparu ievades režīmu vai
otrādi.
3D (tikai 3D modeļiem) (lpp.92)
3D video skatīšanās.
RATIO (ATTIECĪBA) (lpp.41)
Attēla izmēru maiņa.
DELETE (DZĒST)
Rakstzīmju un ciparu dzēšana.
MUTE (IZSL. SKAŅU)
Skaņas izslēgšana.
P
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
PAGE (LAPA)
Atgriešanās iepriekšējā ekrānā vai pāriešana uz nākamo.
LATVIEŠU
LV
Premium
Premium izvēļņu atvēršana.
Home (Sākums)
Sākuma izvēlnes atvēršana.
Q. MENU (lpp.44)
Ātro izvēļņu atvēršana.
3D OPTION (3D ATTĒLA OPCIJA) (tikai 3D modeļiem) (lpp.92)
3D video skatīšanās.
Tieša piekļuve Orange izstrādātam interneta portālam ar izklaides un
ziņu pakalpojumiem. (Tikai Francija)
Navigācijas pogas (augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)
Ritināšana pa izvēlnēm vai opcijām.
OK
Izvēļņu un opciju izvēle un ievades apstiprināšana.
SMART TV
Premium Home
Q.MENU
GUIDE (CEĻVEDIS)
Programmu ceļveža atvēršana.
OK
BACK GUIDE EXIT
SMART TV
Premium Home
BACK (ATPAKAĻ)
Atgriešanās iepriekšējā līmenī.
@
OK
BACK Q.MENU EXIT
EXIT (IZIET)
Ekrāna izvēļņu aizvēršana un atgriešanās TV skatīšanās režīmā.
TĀLVADĪBAS PULTS
25
Krāsu pogas
Piekļuve dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
TELETEKSTA POGAS (lpp.125)
Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.
Turpmāko informāciju sk. sadaļā “Teleteksts”.
SUBTITLE (SUBTITRI)
Iecienītā subtitru režīma atsaukšana digitālajā režīmā.
)
Vadības pogas (
Premium satura, DVR vai Smart Share izvēļņu vai SIMPLINK saderīgo
ierīču (USB, SIMPLINK vai DVR) vadība.
LIVE TV (TIEŠRAIDES TV) (lpp.79)
Atgriešanās tiešraides TV.
REC (IER.)
DVR izvēlnes pielāgošana.
INFO (INFORM.) (lpp.90)
Pašreizējās programmas vai ekrāna informācijas skatīšana.
RATIO (ATTIECĪBA) (lpp.41)
Attēla izmēru maiņa.
LIVE TV
REC
INFO
INFO
GUIDE
INFO
AD
SIMPLINK (lpp.123)
Piekļuve AV ierīcēm, kas pievienotas televizoram;
SIMPLINK izvēlnes atvēršana.
APP/*
Izvēlēties MHP TV izvēlnes avotu. (Tikai Itālija)
(Atkarīgs no modeļa)
AD
INFO
AD
AD
APP/*
LIVE TV
REC
GUIDE
INFO
RATIO
LIVE TV
REC
GUIDE
INFO
GUIDE (CEĻVEDIS)
Programmu ceļveža atvēršana.
LATVIEŠU
LV
AD
Audioaprakstu ieslēgšana un izslēgšana.
26
TĀLVADĪBAS PULTS
Magic Motion tālvadības pults funkcijas
Šī vienība nav iekļauta visu modeļu komplektācijās.
Lietošanas instrukcijas skatiet Magic Motion tālvadības pults rokasgrāmatā.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un izmantojiet televizoru pareizi.
Ja tiek parādīts ziņojums “Magic Motion tālvadības pults baterijas uzlādes līmenis ir zems. Nomainiet bateriju.”, nomainiet bateriju.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas
(1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam
un
polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības
pulti novietojiet televizora tālvadības sensora tiešā redzamībā.
Lai izņemtu baterijas, veiciet to ievietošanas darbības apgrieztā secībā.
UZMANĪBU!
Vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi var sabojāt tālvadības pulti.
Rādītājs (RF raidītājs)
Lietošanas laikā lampiņa mirgo.
LATVIEŠU
LV
(POWER) (BAROŠANA)
Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
Home (Sākums)
Sākuma izvēlnes atvēršana.
OK
Navigācijas pogas (augšup/lejup/
pa kreisi/pa labi)
Ritināšana pa izvēlnēm vai opcijām.
P
MUTE (IZSL. SKAŅU)
Skaņas izslēgšana.
Sākuma izvēlne
Programmu saraksts
MUTE
Ātrā izvēlne
(Tikai 3D modeļiem)
OK (LABI)
Izvēļņu un opciju izvēle un ievades
apstiprināšana.
Nospiediet šo pogu, lai gadījumā,
kad rādītājs vairs nav redzams ekrānā, to atkal parādītu. Televizoru var
vadīt, ekrānā atlasot ātro izvēlni.
- Ja laikā, kad pārvietojat rādītāju pa
ekrānu, nospiežat navigācijas pogu,
rādītājs pazūd un Magic Motion
tālvadības pults darbojas kā parasta
tālvadības pults.
Lai atkal parādītu rādītāju, divu
minūšu laikā pēc tā pazušanas
pakratiet Magic Motion tālvadības
pulti no vieniem sāniem uz otriem.
(Ja divas minūtes ir pagājušas,
nospiediet pogu OK (LABI), lai
atkal parādītu rādītāju.)
+Skaļuma līmeņa regulēšana.
P ꕌꕍ
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
TĀLVADĪBAS PULTS
RF sargspraudņa uzstādīšana
(Tikai modeļiem 32/37/42/47LV55**,
32/37/42/47/55LV57**, 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**)
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
1 Atrodiet uz televizora paredzēto liplentes
pievienošanas vietu. Pēc tam noplēsiet
aizsargpapīru un pievienojiet liplenti
(pievienošanas vieta atšķiras atkarībā no jūsu
televizora modeļa).
Liplente
27
Magic Motion tālvadības pults
reģistrācija
Magic Motion tālvadības pults darbojas, sapārojot
to ar televizoru.
Lai Magic Motion tālvadības pulti varētu izmantot,
reģistrējiet to.
Padomi par Magic Motion tālvadības pults reģistrāciju
Lai reģistrētu tālvadības pulti , nospiediet pogu OK
(LABI), kad tā ir novietota pret televizoru.
Padomi par Magic Motion tālvadības pults atkārtotu reģistrāciju pēc reģistrācijas neizdošanās
Atiestatiet vadības pulti, nospiežot pogas OK
(LABI) un MUTE (IZSL. SKAŅU) un turot tās nospiestas 5 sekundes. (Pēc atiestatīšanas rādītāja
lampiņa mirgo.) Pēc tam atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai reģistrētu tālvadības pulti.
Padomi par Magic Motion tālvadības pults izmantošanu
vai
* Pievienojiet RF sargspraudni, to salāgojot ar
augšējā kreisā stūra kronšteinu.
2 RF sargspraudņa kabeļa spraudni pievienojiet
televizora USB spraudkontaktam.
USB Apps
USB IN 2
HDD IN
USB IN 1
3 Pievienojiet RF sargspraudni liplentei kā
parādīts tālāk un pēc tam ieslēdziet televizoru.
* Ja ir pievienots bezvadu multivides moduļa RF sargspraudnis, pievienojiet Magic Motion tālvadības pults
RF sargspraudni televizora aizmugurē (augšā pa labi).
* Lai izvairītos no bezvadu traucējumiem,
jāsaglabā 20 cm attālums starp Magic Motion
tālvadības pulti un Wi-Fi sargspraudni.
20 cm
PIEZĪME
Atsevišķi iegādājams: izņemot modeļus
32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LW573S,
32/37/42/47/55LW575S
2
diet pogu OK (LABI). Ekrānā tiks parādīts rādītājs.
Ja rādītājs netiek izmantots noteiktu laika posmu, tas pazūd.
Jūs varat pārvietot rādītāju, nomērķējot tālvadības
pults rādītāja uztvērēju televizora virzienā, un pēc
tam pārvietot to pa kreisi, pa labi, augšup un lejup.
Ja rādītājs nedarbojas pareizi pēc pogas OK
(LABI) nospiešanas, atkārtojiet šo darbību pēc
10 sekundēm.
Piesardzības pasākumi saistībā
ar Magic Motion tālvadības pults
izmantošanu
Izmantojiet tālvadības pulti ar maksimālo sakaru attālumu (10 m). Ja tālvadības ierīce tiek
izmantota tālāk par šo attālumu vai starpā atrodas kāds šķērslis, sakari var netikt izveidoti.
Sakaru kļūme var rasties tuvumā esošu
ierīču dēļ. Tādas elektriskās ierīces kā mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce var radīt
traucējumus, jo tās izmanto tieši tādu pašu
frekvenču joslas platumu (2,4 GHz) kā Magic
Motion tālvadības pults.
Ja Magic Motion tālvadības pults tiek nomesta vai pakļauta spēcīgai ietekmei, tā var tikt
sabojāta vai nedarboties pareizi.
Ja spēlējat spēles, izmantojot Magic Motion
tālvadības pulti, turiet to stingri, tās siksniņu
aptinot ap roku un pielāgojot tās garumu ar
pielāgojamo gredzenu.
Esiet uzmanīgs, lai Magic Motion tālvadības
pults lietošanas laikā neatsistos pret mēbelēm vai citām personām.
Ražotājs un uzstādītājs nevar nodrošināt
pakalpojumu, kas saistīts ar personu drošību, jo atbilstošām bezvadu ierīcēm pastāv
elektrisko viļņu traucējumu risks.
Piekļuves punktu (AP) ieteicams izvietot
vairāk nekā 1 m attālumā no televizora. Ja
piekļuves punkts tiek uzstādīts tuvāk par
1 m, frekvences traucējumu dēļ Magic Motion
tālvadības pults var nedarboties, kā iecerēts.
LATVIEŠU
LV
RF sargspraudnis
1 Ja televizora ekrānā rādītājs nav redzams, nospie-
28
TV SKATĪŠANĀS
TV SKATĪŠANĀS
Savienojums ar satelīta šķīvi
(Tikai modeļiem ar satelītu)
Antenas pievienošana
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvja ligzdai, izmantojot satelīta RF kabeli (75 ).
Lai pievienotu antenu televizora skatīšanai, izpildiet tālāk minētās darbības.
Lai novērstu televizora bojājumus, nekad nepieslēdziet to kontaktrozetei, kamēr neesat pievienojis
visas ierīces.
Antenas pievienošana
Pievienojiet televizoru pie sienas antenas ligzdas,
izmantojot RF kabeli (75 ).
LATVIEŠU
LV
Satelīta šķīvis
Sienas antenas ligzda
PIEZĪME
Ja signāls jāsadala uz vairāk nekā 2 televizoriem, izmantojiet antenas signāla
sadalītāju.
Ja attēla kvalitāte ir vāja, uzstādiet antenas signāla pastiprinātāju, lai uzlabotu
attēla kvalitāti.
Ja attēla kvalitāte ir vāja ar pievienotu antenu, pagrieziet antenu pareizajā virzienā.
Antenas kabelis un pārveidotājs komplektācijā nav ietverti.
TV SKATĪŠANĀS
Televizora ieslēgšana pirmo
reizi
Televizora pirmajā ieslēgšanas reizē tiek atvērts
sākotnējo iestatījumu ekrāns. Atlasiet valodu un
pielāgojiet pamata iestatījumus.
1 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktrozetei.
2 Gaidstāves režīmā nospiediet
(BAROŠA-
NA), lai ieslēgtu televizoru.
Televizora pirmajā ieslēgšanas reizē tiek atvērts sākotnējo iestatījumu ekrāns.
PIEZĪME
Funkcijai Rūpnīcas iestatījumi var
piekļūt, atverot izvēlni OPCIJA, kurai var
piekļūt šādi: Sākuma izvēlne — IESTATĪŠANA.
29
PIEZĪME
Valstīs bez apstiprinātiem DTV apraides
standartiem dažas DTV funkcijas var
nedarboties atkarībā no DTV apraides
vides.
Ja kā valsts tiek izvēlēta Francija, parole
ir nevis “0”, “0”, “0”, “0”, bet gan “1”, “2”,
“3”, “4”.
Lai iegūtu mājas kinozālei vislabāko
iespējamo attēla kvalitāti, atlasiet Lietošana mājās .
Izvēlne Demonstrācija veikalā ir piemērota mazumtirdzniecības telpām.
Ja atlasāt Demonstrācija veikalā, pēc
5 minūtēm visi pielāgotie iestatījumi tiks
atiestatīti uz izvēlnes Demonstrācija
veikalā noklusējuma iestatījumiem.
4 Ja pamata iestatījumi ir veikti, nospiediet OK
3 Lai pielāgotu televizora iestatījumus savām vēl-
(LABI).
mēm, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
PIEZĪME
Ekrāna valodas atlase.
Režīma iestatīšana
Režīma Lietošana mājās
izvēle mājas videi.
Barošanas indikators
Barošanas indikatora iestatīšana.
(Ja izvēlnē Režīma iestatīšana atlasāt Lietošana mājās)
Valsts
Parādāmās valsts izvēle. (Atkarīgs no modeļa)
Laika josla
Laika joslas un vasaras laika
izvēle.
(Ja valstij ir izvēlēta Krievija)
Iestatīt paroli
Paroles iestatīšana.
(Ja valstij ir izvēlēta Francija)
Ja neveiksiet sākotnējos iestatījumus, tie
būs redzami katrā televizora ieslēgšanas
reizē.
Ja neizmantosit televizoru ilgāku laika
periodu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktrozetes.
5 Lai izslēgtu televizoru, nospiediet
(BARO-
ŠANA).
TV skatīšanās
1 Gaidstāves režīmā nospiediet
(BAROŠA-
NA), lai ieslēgtu televizoru.
Tīkla iestatīšana
Automātiskā meklēš.
Tīkla iestatīšana, lai televizorā iespējotu ar tīklu saistīto funkciju. (Tikai modelim
47/55LW95**, 47/55LW98**)
Pieejamo programmu
automātiska meklēšana
un saglabāšana.
2 Nospiediet INPUT (IEVADE) un atlasiet Antena.
3 Lai izslēgtu televizoru, nospiediet
(BARO-
ŠANA).
Televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā.
LATVIEŠU
LV
Valoda
30
TV SKATĪŠANĀS
Sākuma izvēlnes atvēršana
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu no tālāk minētajām izvēlnēm, un pēc tam nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
1
2
3
4
Sestd. 2011. gada 1. janv. 12.00
Premium
5
6
Pierakstīties
Iziet
LG Apps
Karsts
Jauna
UCC pakalpojums
7
Filmas tiešsaistē
Ierīces pārveidotājs
Puzle
Valsts karogs
Horoskopi
Mah-Jong
Winesound
Laikapstākļu informācija
World Nature
8
INPUT
(IEVADE)
5:05 ~ 5:55
SETUP
(IESTATĪŠANA)
GUIDE
(CEĻVEDIS)
Fotoalbums
Sociālo tīklu pakalpojums
LATVIEŠU
LV
9
Meklēt
LG Apps
Tīmekļa
pārlūks
Multivides
saite
Bultiņa
Sudoku
Manas
lietojumpr.
Opcija
Apraksts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pašreizējais datums, laiks
Kanālu programmu informācija
Funkciju karte: Varat izbaudīt dažāda satura failus, izvēloties katru
no kartēm, un rediģēt funkciju karti, izvēloties piecus vienumus.
Funkciju kartes pozīcija
Pierakstīties
Iziet
Pašreiz skatītā kanāla ekrāns
Izvēlne IEVADE, IESTATĪŠANA, CEĻVEDIS.
Palaidēja josla
TV SKATĪŠANĀS
Programmu pārvaldība
Programmas automātiska iestatīšana
Izvēlnes Antena izvēle
Izmantojot šo pogu, varat veikt automātisku visu
pieejamo programmu meklēšanu un saglabāšanu.
Sākot automātisko programmēšanu, visa iepriekš
iestatītā pakalpojumu informācija tiek dzēsta.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
31
Izvēlnes Kabelis izvēle
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Antena, un nospiediet OK (LABI).
6 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
Varat saglabāt līdz 1200 programmām (izņemot modeļiem ar satelītu) vai 6000 programmām (tikai modeļiem ar satelītu). Saglabājamo
programmu skaits ir atkarīgs no apraides
signāla kvalitātes.
Ja izvēlnē Valsts tiek izvēlēta Itālija un ja pēc
bloķētās programmas automātiskās meklēšanas tiek parādīts uznirstošs logs, atlasiet
apraides staciju, lai atrisinātu problēmu ar
bloķētās stacijas numuru.
Ja izvēlnē Valsts tiek izvēlēta Apvienotā Karaliste un ja pēc bloķētās programmas automātiskās meklēšanas tiek parādīts uznirstošs
logs, atlasiet reģionus un valsti, lai atrisinātu
problēmu ar bloķētās stacijas numuru.
Ja izvēlnē Valsts ir izvēlēta Norvēģija un ja pēc
automātiskās meklēšanas ir atpazīti vairāk nekā
divi tīkla nosaukumi, varat izvēlēties nepieciešamo. Programmu saraksti tiek izkārtoti atbilstoši
izvēlētajam tīkla nosaukumam. (Tikai ziemeļvalstīm paredzētajiem modeļiem)
DVB kabeli var izmantot šajās valstīs: Vācija,
Nīderlande, Zviedrija, Šveice, Dānija, Austrija,
Somija, Norvēģija, Slovēnija, Ungārija, Ukraina, Bulgārija, Īrija, Polija, Rumānija, Krievija,
Lietuva, Igaunija, Latvija, Spānija, Čehija. (Var
pievienot atbalstīto valsti.)
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Pakalpojuma operators, un nospiediet OK
(LABI).
7 Spiediet navigācijas pogas vai ciparu pogas, lai
veiktu atbilstošās korekcijas, un nospiediet OK
(LABI).
8 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
9 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
Izmantojot šo pogu, varat veikt automātisku
visu pieejamo programmu meklēšanu un
saglabāšanu. Sākot automātisko programmēšanu, visa iepriekš iestatītā pakalpojumu
informācija tiek dzēsta.
Kad izvēlaties Kabeļtelevīzija, izvēlne
Kabeļtelevīzijas operatori var būt atšķirīga
atkarībā no valsts, kurā atrodaties.
Uznirstošais logs, kurā var izvēlēties Pakalpojuma operators, sākotnēji tiek rādīts 3
gadījumos: kad atverat izvēlni Sākotnējie
iestatījumi, pārslēdzoties no Antena uz
Kabelis vai atverot šo izvēlni pēc iestatījuma
Valsts mainīšanas.
Lai atlasītu Pakalpojuma operators, kas
atšķiras no iepriekš minētajiem 3 gadījumiem, varat to izdarīt, izvēloties Iestatīšana>Kabeļa DTV iestatīšana-> Pakalpojuma
operators.
LATVIEŠU
LV
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
ni Kabelis, un nospiediet OK (LABI).
32
TV SKATĪŠANĀS
Saņemtā SO sertifikācija: Zviedrija
(Comhem, Canal Digital), Dānija (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norvēģija
(Canal Digital), Nīderlande (Ziggo, UPC
Digitaal), Ukraina (Volia-Cable), Vācija
(KDG), Šveice (CableCom, UPC),
Austrija (UPC Digital), Ungārija (UPC
Digital), Īrija (UPC Digital), Polija (UPC
Digital), Rumānija (UPC Digital), Krievija
(OnLime).
Ja neviens no vēlamajiem pakalpojuma
operatoriem nav pieejams, izvēlieties
Citi operatori.
Ja izvēlējāties Citi operatori vai ja izvēlētā valsts atbalsta tikai Citi operatori,
kanālu meklēšana var prasīt zināmu laiku vai arī daži kanāli var netikt meklēti.
Satelīta izvēle
(Tikai modeļiem ar satelītu)
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet
OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Satelīts, un nospiediet OK (LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
LATVIEŠU
LV
Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai
ātri un pareizi meklētu visas pieejamās programmas.
Biežāk lietotās vērtības norādītas kā noklusējums.
Tomēr, lai veiktu pareizus iestatījumus, lūdzu,
jautājiet kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējam.
DVB kabeļtelevīzijas režīmā izmantojot funkciju Automātiskā meklēš. un izvēloties Pilns,
tiks skenētas visas frekvences, lai atrastu
pieejamos kanālus.
Ja programma netiek atrasta, kad ir izvēlēts
režīms Noklusējums, veiciet meklēšanu, izvēloties režīmu Pilns.
Ja tomēr programma tiek meklēta ar atlasītu
režīmu Pilns, funkcija Automātiskā meklēš.
var aizņemt pārāk daudz laika.
• Frekvence: ievadiet lietotāja definētu
frekvenci.
• Simbolu ātrums: ievadiet lietotāja definētu
simbolu ātrumu (simbolu ātrums ir ātrums,
ar kuru ierīce, piemēram, modems, sūta
simbolus kanālam).
• Modulācija: ievadiet lietotāja definētu
modulāciju. (Modulācija: audio vai video
signālu ielāde nesējā).
• Tīkla ID: unikāls identifikators, kas piešķirts
katram lietotājam.
• Sākuma frekvence: ievadiet lietotāja definētu sākuma frekvenču diapazonu.
• Beigu frekvence: ievadiet lietotāja definētu beigu frekvenču diapazonu.
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic, un
nospiediet pogu OK (LABI).
7 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā
pieejamās programmas.
8 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Programmas tips : varat atlasīt Visas
programmas, Bezmaksas programma vai
Maksas programma.
Tīkla meklēšana : varat meklēt, izmantojot gan esošo Retranslatoru sarakstu un
Retranslatoru sarakstu, kas tika pārsūtīts,
izmantojot NIT.
Izvēlnē Iestatīšana varat mainīt opciju Iestatījuma ID informācija.
Varat pievienot/dzēst opciju Iestatījuma ID
izvēlnē IESTATĪŠANA -> Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana.
6000 programmas ir maksimālais skaits, kas
saglabājamas. Lai pievienotu programmas,
dzēsiet neizmantoto iestatījuma ID izvēlnē
IESTATĪŠANA > Digitālās satelīttelevīzijas
iestatīšana un vēlreiz meklējiet TV programmas.
TV SKATĪŠANĀS
Izvēlnes Antena un satelīts izvēle
33
Izvēlnes Kabelis un satelīts izvēle
(Tikai modeļiem ar satelītu)
(Tikai modeļiem ar satelītu)
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
ma izvēlni.
ma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Antena un satelīts, un nospiediet OK
(LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz atbilstošajām korekcijām, kas jāveic, un nospiediet pogu OK (LABI).
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Kabelis un satelīts, un nospiediet OK
(LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Pakalpojuma operators, un nospiediet OK
(LABI).
7 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos nepie-
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
ciešamo kabeļa iestatījumu, un nospiediet OK
(LABI).
8 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
8 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos nepieciešamo kabeļa iestatījumu, un nospiediet OK
(LABI).
9 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
10 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
LATVIEŠU
LV
7 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
34
TV SKATĪŠANĀS
Kabeļa DTV iestatīšana
Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana
(Tikai režīmā Kabelis, Kabelis un satelīts (tikai
modeļiem ar satelītu))
(Režīmā Satelīts, Antena un satelīts, Kabelis un
satelīts tikai modeļiem ar satelītu)
Iespējamo izvēļu skaits izvēlnē Pakalpojuma
operators ir atkarīgs no katrā konkrētajā valstī
darbojošos pakalpojuma operatoru skaita, tātad,
ja valstī būs tikai viens pakalpojuma operators, šī
izvēles funkcija būs neaktīva.
Varat pievienot vai dzēst satelīta iestatījuma ID.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (Labi).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Kabeļa DTV iestatīšana, un nospiediet OK
(LABI).
ni Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana, un
nospiediet OK (LABI).
5 Izvēlieties vēlamo iestatījuma ID.
Tālāk redzamos iestatījumus varat mainīt katram iestatījuma ID pēc saviem ieskatiem.
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlLATVIEŠU
LV
ni Pakalpojuma operators vai Kanāla autom.
atjaunināšana, un nospiediet OK (LABI).
6 Atlasiet vēlamo avotu.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Opcija
Satelīts
Izvēlieties nepieciešamo satelītu.
LNB
lejuppārveidotāja
frekvence
Atlasiet vienu vienu no šādām vērtībām:
Universāla, 9750, 10600, 5150.
Ja atlasāt Universāla LNB lejuppārveidotāja frekvencei, kas ir 9750/10600
(MHz), 22KHz Tone tiek atspējots.
Ja sarakstā nevarat atrast LNB lejuppārveidotāja frekvenci, izvēlieties Lietotājs
un manuāli ievadiet frekvenci.
22KHz
Tone
Izmantojot slēdzi 22KHz Tone, izvēlieties
A vai B. Ja izmantojat 22KHz Tone, slēdži Tone Burst un Motorizēta sistēma
ir atspējoti.
Tone Burst
Izmantojot slēdzi Tone Burst, izvēlieties
A vai B. Ja izmantojat Tone Burst, slēdži
22KHz Tone un Motorizēta sistēma ir
atspējoti.
LNB lejuppārveidotāja jauda
Lai iespējotu LNB strāvas padevi, izvēlieties Ieslēgt.
Ja izvēlaties Izslēgt, slēdzis Motorizēta
sistēma ir atspējots.
DiSEqC
Izmantojot DiSEqC, izvēlieties vienu
opciju no DiSEqC A~D. Ja izmantojat
DiSEqC, slēdzis Motorizētā sistēma ir
atspējots.
Motorizēta
sistēma
Izmantojot motoru, izvēlieties Ieslēgt.
Lai iestatītu antenas pozīciju, nospiediet
pogu OK (LABI) un pārvietojiet motoru.
Ja izmantojat motoru, slēdži 22KHz
Tone, Tone Burst un DiSEqC ir atspējoti.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja funkcija Kanāla autom. atjaunināšana ir
Ieslēgta, varat atjaunināt visu to programmu
informāciju, kas ir atjaunināmas, tostarp arī
pašreiz skatīto programmu.
Kad Kanāla autom. atjaunināšana ir
Izslēgta, varat atjaunināt informāciju tikai tai
programmai, kuru pašlaik skatāties.
Jūs nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV
iestatīšana, ja kā pakalpojuma operators ir
izvēlēts Ziggo.
Apraksts
TV SKATĪŠANĀS
6 Ja iestatāt Motorizētā sistēma uz Ieslēgt,
izvēlieties nepieciešamo avotu.
Opcija
Apraksts
Braukšanas virziens
Izvēlieties virzienu, kurā vēlaties pārvietot motoru.
Braukšanas režīms
Ir pieejami divi režīmi: Solis un Nepārtraukti.
Solis: motors tiek pārvietots atbilstoši
ievadītajai vērtībai (no 1 līdz 128).
Nepārtraukti: motors pārvietojas
nepārtraukti, līdz nospiežat Stop
(Pārtraukt).
Pārbaudīt
retranslatoru
Atlasiet retranslatoru, kas jāmeklē.
Iestatīt
ierobežojumu
Iestatiet motora kustību uz austrumiem
vai rietumiem, lai motors pārvietotos
tikai šajos virzienos.
Ieslēgt: varat ierobežot kustību ar
pašreizējo virzienu, izvēloties Austrumi/rietumi.
Izslēgt: varat atcelt iestatīto ierobežojumu.
35
Tivu programmu saraksta atjauninājums
(Režīmā Satelīts, Antena un satelīts, Kabelis un
satelīts tikai modeļiem ar satelītu) (Tikai Itālijā)
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (Labi).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
Varat pārvietot motoru pozīcijā Nulle.
Saglabāt
Varat saglabāt motora pašreizējo virzienu.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja iestatāt Satelīts uz Citi, kad pievienojat
iestatījuma ID, retranslators ir jāpievieno,
izmantojot funkciju Manuālā meklēšana.
Iespējams pievienot līdz 16 iestatījuma ID.
Izdzēst var visus ID, izņemot 1. iestatījuma
ID.
Atlasot 22KHz Tone un DiSEqc vai Tone
Burst un DiSEqc, jums tie ir jāpievieno tādā
pašā pozīcijā, kā redzams ekrānā.
Ja dzēšat iestatījuma ID, visas iestatījuma ID
saglabātās programmas tiek dzēstas.
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
Izslēgt vai Ieslēgt.
PIEZĪME
Tas atjaunina mainīto programmu saraksta
informāciju, balstoties uz valsts apraides
apstākļiem un satelītu.
Tas atjaunina programmu sarakstu, ja televizors to visu laiku ir izslēgts. Pēc atjauninājumu lejupielādes programmu saraksts var būt
mainīts. Ja nav, izvēlieties Izslēgt.
LATVIEŠU
LV
Pārvietot
pozīcijā
Nulle
ni Tivu programmu saraksta atjauninājums,
un nospiediet OK (LABI).
36
TV SKATĪŠANĀS
Manuāla programmas iestatīšana (digitālajā režīmā)
Izmantojot opciju Manuālā meklēšana, varat
manuāli pievienot programmu savam programmu
sarakstam.
Izvēlnes Antena izvēle
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
Izvēlnes Kabelis izvēle
(Tikai režīmā Kabelis, Kabelis un satelīts (tikai
modeļiem ar satelītu))
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni DTV.
LATVIEŠU
LV
6 Ritiniet pa programmu tipiem un pievienojiet
ni Kabeļu DTV.
6 Veiciet nepieciešamās korekcijas.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
programmas.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
Ja izvēlētā valsts ir Norvēģija vai Latvija,
varat izvēlēties SBAND.
PIEZĪME
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
Simbolu ātrums: ievadiet lietotāja definētu
simbolu ātrumu (simbolu ātrums ir ātrums, ar
kuru ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus kanālam).
Modulācija: ievadiet lietotāja definētu modulāciju. (Modulācija: audio vai video signālu
ielāde nesējā).
Jūs nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV,
ja kā pakalpojuma operators ir izvēlēts Ziggo
vai Citi operatori no Nīderlandes.
TV SKATĪŠANĀS
Satelīta izvēle
(Režīmā Satelīts, Antena un satelīts, Kabelis un
satelīts tikai modeļiem ar satelītu)
37
Manuāla programmas iestatīšana (analogajā režīmā)
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
Manuālā programmu meklēšana ļauj veikt manuālu staciju meklēšanu un sakārtot tās jums
vēlamajā secībā.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Digitālā satelīttelevīzija.
6 Veiciet nepieciešamās korekcijas.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Manuālā meklēšana, un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni TV, Kabeļtelevīzija, Kabeļu DTV vai
Digitālā satelīttelevīzija.
6 Ritiniet pa programmu tipiem un pievienojiet
PIEZĪME
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
Retranslators: ja nav izmantojama retranslatora, varat tādu pievienot, piesakoties kā
Lietotājs.
2000 retranslatori ir maksimālais skaits, kas
saglabājams. Lai pievienotu retranslatoru,
dzēsiet neizmantoto iestatījuma ID izvēlnē
IESTATĪŠANA > Digitālās satelīttelevīzijas
iestatīšana un mēģiniet vēlreiz.
Ja neviens retranslators nav pieejams, varat
izmantot opciju Automātiskā meklēš. Šajā
gadījumā jums ir jāpievieno retranslators,
izmantojot opciju Manuālā meklēšana.
7 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TV sistēma.
8 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni V/UHF vai Kabelis.
9 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo kanāla numuru, vai izvēlieties to, izmantojot
ciparu pogas.
10 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz meklēšanu un sāktu to.
11 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet pogu OK (LABI).
12 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
L : SECAM L/L’ (Francija) (izņemot modeļiem, kas atbalsta DVB-T2)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa/Austrumeiropa/Āzija/Jaunzēlande/Vidējie austrumi/Āfrika)
I: PAL I (Apvienotā Karaliste /Īrija/Honkonga/
Dienvidāfrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa/
Ķīna/Āfrika/NVS)
Lai saglabātu citu kanālu, atkārtojiet no 6.
līdz 11. darbībai.
LATVIEŠU
LV
vai dzēsiet programmas.
38
TV SKATĪŠANĀS
Stacijas nosaukuma piešķiršana
Varat piešķirt stacijas nosaukumu, izmantojot piecas rakstzīmes katram programmas numuram.
Precīzā meklēš.
(Izņemot modeļiem ar satelītu)
Parasti precīzā meklēšana ir nepieciešama tikai
tad, ja uztvertais signāls ir vājš.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
ma izvēlni.
ma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni TV vai Kabeļtelevīzija.
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Nosaukums, un nospiediet OK (LABI).
7 Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz
LATVIEŠU
LV
vēlamajai pozīcijai, un izvēlieties otro rakstzīmi
un pārējās. Varat izmantot burtus no A līdz Z,
ciparus no 0 līdz 9 , +/- un tukšuma zīmi un
nospiest OK (LABI).
8 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Aizvērt, un nospiediet OK (LABI).
9 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet OK (LABI).
10 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
ni TV vai Kabeļtelevīzija.
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Precīzā meklēš.
7 Veiciet precīzo meklēšanu, lai iegūtu labāko
attēla un skaņas kvalitāti.
8 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet OK (LABI).
9 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
TV SKATĪŠANĀS
Programmu saraksta rediģēšana
Programmas izvēle programmu sarakstā
Ja programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē,
ka TV skatīšanās režīmā jūs nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot pogas P
.
Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet programmas numuru tieši ar CIPARU pogām vai arī
izvēlieties to programmu rediģēšanas izvēlnē.
Ar šo funkciju var izlaist saglabātās programmas.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
1 Lai atvērtu programmu sarakstu, nospiediet
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
LIST (SARAKSTS).
Poga
OK (LABI)
P
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
Sarkanā
poga
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
TV/RAD
ni Programmu rediģēšana, un nospiediet OK
(LABI).
5 Rediģējiet programmas, izmantojot tālāk minētās pogas.
Poga
Apraksts
39
FAV
Apraksts
Programmu saraksta vai neseno
programmu saraksta izvēle.
Ritināšana pa programmām.
Izceltās programmas izvēle skatīšanai.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai
pāriešana uz nākamo.
Programmas rediģēšana.
Vēlamās programmas režīma
izvēle.
Izlases programmu saraksta
pārvietošana.
2 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Izceliet programmas tipu.
OK
Programmu rediģēšana.
Skatīties
Pievienot
izlasei
Izlaist
Pievienot/
dzēst (tikai
analogajā
režīmā)
Pārvietot (tikai analogajā
režīmā)
Progr. num.
rediģēš. (tikai digitālajā
režīmā)
Izceltās programmas
izvēle skatīšanai.
Pašreizējās izlases
programmu saraksta
programmas reģistrēšana vai atcelšana.
Izlaižamās programmas
numura izvēle.
Programmu pievienošana
un dzēšana.
Dzēstā programma ir
redzama zilā krāsā.
Programmas pārvietošana.
Vēlamās programmas
numura izvēle.
Programmu bloķēšana
vai atbloķēšana.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai pāriešana uz nākamo.
Bloķēt
P
Sarkanā
poga
Vēlamās izlases programmu grupas
izvēle.
Zaļā poga
Automātiskās kārtošanas palaišana. (tikai
analogajā režīmā)
Satelīta programmu kārtošanas palaišana. (Tikai režīmā Digitālā satelīttelevīzija,
Satelītradio)
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja izvēlaties bloķēto programmu, jums tiek
pieprasīts ievadīt paroli.
LATVIEŠU
LV
Ritināšana pa programmu tipiem vai
programmām.
40
TV SKATĪŠANĀS
Pastiprinātājs
CI [Kopīgā interfeisa] informācija
(Izņemot modeļiem ar satelītu)
Ja uztveršana ir vāja, iestatiet opciju Pastiprinātājs
uz Ieslēgt.
Ja signāls ir stiprs, izvēlieties Izslēgt.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Pastiprinātājs, un nospiediet OK (LABI).
5 Izvēlieties Ieslēgt vai Izslēgt.
Izlases programmu izmantošana
LATVIEŠU
LV
Izlases sarakstam pievienojiet programmas, kuras
bieži skatāties.
1 Izvēlieties programmu, kas jāpievieno izlases
sarakstam.
Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas) pakalpojumus. Ja izņemat CI moduli,
jūs nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt
moduļa izvēlnei.
Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar
savu piegādātāju. Neievietojiet un neizņemiet
CI moduli no televizora pārāk bieži. Tas var radīt
problēmas. Kad televizors tiek ieslēgts pēc CI moduļa ievietošanas, bieži vien nevar dzirdēt skaņu.
Var rādīties nedabisks attēls saskaņā ar CI moduli
un viedkarti.
Izvēlnes CI (Kopīgs interfeiss) funkcijas var nebūt
pieejamas atkarībā no konkrētās valsts apraides
apstākļiem.
Lietojot CAM (Nosacījumpiekļuves moduli), pārliecinieties, vai tas pilnībā atbilsts DVB-CI vai CI plus
prasībām.
CAM (Nosacījumpiekļuves moduļa) normām
neatbilstoša darbība var radīt neatbilstošu attēla
kvalitāti.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Nospiediet FAV.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
Poga
P
Sarkanā
poga
Zaļā poga
TV/RAD
FAV
Apraksts
Vēlamās izlases programmu grupas izvēle.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai
pāriešana uz nākamo.
Pāriešana uz Programmas rediģēšana.
Pašreizējās programmas reģistrācija vai atcelšana.
Vēlamās programmas režīma
izvēle.
Pāriešana uz Programmu saraksts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni CI informācija, un nospiediet OK (LABI).
5 Izvēlieties nepieciešamo vienību: moduļa
informācija, viedkartes informācija, valoda vai
programmatūras lejupielāde utt. un nospiediet
OK (LABI).
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
3 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
PIEZĪME
Šis OSD ir paredzēts tikai ilustrācijai, un
izvēlnes opcijas un ekrāna formāts atšķirsies
saskaņā ar Digitālo maksas pakalpojumu
sniedzēju.
Jūs varat izmainīt izvēlnes CI (Kopīgs interfeiss) ekrānu un pakalpojumu, sazinoties ar
izplatītāju.
TV SKATĪŠANĀS
Papildu opciju izmantošana
Malu attiecības pielāgošana
41
- Oriģināla: ja televizors saņem platekrāna
signālu, tas automātiski tiek mainīts uz pārraidāmā attēla formātu.
TV skatīšanās režīmā mainiet attēla izmērus,
nospiežot RATIO (ATTIECĪBA), lai skatītos tā
optimālo lielumu.
Oriģinālais
PIEZĪME
- Pilnekrāna: televizoram saņemot platekrāna
signālu, jums tiks piedāvāts horizontāli vai
vertikāli lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā,
lai tas aizpildītu visu ekrānu.
Izmantojot DTV ieeju, iespējams bez videotraucējumiem rādīt videofilmu, kuras malu
attiecība ir 4:3 un 14:9.
Pilnekrāna
- 4:3: attēla izmēra uz iepriekšējo standarta
4:3.
- 16:9: maiņa uz attēla izmēriem, kas atbilst
ekrāna platumam.
- Izejas formāts: parāda videoattēlus ar tā
oriģinālajiem izmēriem, nezaudējot attēla
malas.
Tikai skenē
PIEZĪME
Ja izvēlaties Izejas formāts, jūs varat
redzēt trokšņus ekrāna malā vai malās.
LATVIEŠU
LV
Jūs varat arī mainīt attēla izmērus,
nospiežot Q. MENU vai atverot Malu
attiecība ATTĒLU izvēlnēs.
Palielināšanas proporcijas varat pielāgot,
izmantojot navigācijas pogas.
Režīmā Komb. sign. varat izvēlēties tikai
4:3, 16:9 (Plaša), 14:9, Kino tālummaiņa.
Režīmā HDMI varat izvēlēties tikai 4:3,
Oriģināla, 16:9 (Plaša), 14:9, Kino
tālummaiņa.
Režīmā RGB-PC vai HDMI-PC varat
izvēlēties tikai 4:3 vai 16:9 (Plaša).
Režīmā DTV/HDMI/Komb. sign. (vairāk par 720p) ir pieejama opcija Izejas
formāts.
Režīmā Analogais/DTV/AV/Scart ir pieejama opcija Pilnekrāna.
42
TV SKATĪŠANĀS
- 14:9: režīmā 14:9 varat skatīt 14:9 attēla
formātu vai parastu TV programmu. Attēls ar
proporciju 14:9 tiek parādīts tāpat kā attēls ar
proporciju 4:3, tikai tas tiks pārvietots augšup
vai lejup.
AV režīmu maiņa
Katram AV režīmam ir optimizēti attēla un skaņas
iestatījumi.
Spiediet pogu AV MODE (AV REŽĪMS) tik ilgi, līdz
tiek parādīts nepieciešamais režīms.
Režīms
- Kino tālummaiņa: izvēlieties opciju Kino tālummaiņa, ja vēlaties palielināt attēlu pareizā
proporcijā.
Lai mainītu kino tālummaiņas attiecību, spiediet < > . Tās diapazons ir no 1 līdz 16.
Lai pārvietotu tālummaiņas fokusu augšup
vai lejup, ^ v.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Palielinot vai samazinot attēlu, tas var tikt
sakropļots.
Apraksts
Izslēgt
Iepriekšējā pielāgotā iestatījuma maiņa.
Kino
Kino izskata optimizēto attēlu un skaņas iestatījumu izmantošana.
Spēle
Ātru spēļu optimizēto attēlu un skaņas
iestatījumu izmantošana.
Ja tiek spēlētas videospēles, izmantojot PlayStation vai Xbox, ieteicams
izmantot režīmu Spēle.
Režīmā Spēle funkcijas, kas saistītas
ar attēla kvalitāti, tiek pielāgotas
videospēlēm.
TV SKATĪŠANĀS
Ievades saraksta izmantošana
Ievades avota izvēle
1 Lai atvērtu ievades avotus, nospiediet INPUT
(IEVADE).
- Katram ievades avotam ir redzama pievienotā ierīce.
PIEZĪME
Ieejas avotu sarakstam varat piekļūt, sākuma izvēlnē atlasot izvēlni IEVADE.
43
Atvienotie ievades signāla avoti redzami pelēkā krāsā.
- Lai pievienotu ievades apzīmējumu, nospiediet zaļo pogu. Jūs varat viegli noteikt katram
ievades avotam pievienoto ierīci.
- Pievienojot televizoram jaunu ārējo ierīci,
tiek atvērts uznirstošs logs. Uznirstošajā logā
atlasiet Jā, lai izvēlētos vienu no ievades
signāla avotiem.
- Lai piekļūtu SIMPLINK, nospiediet sarkano
pogu. Ja atlasāt SIMPLINK un Ieslēgt, HDMI
ievades uznirstošais logs netiks parādīts.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ievades avotiem, un nospiediet OK (LABI).
Ievades saraksts
▼
USB 1
USB 2
Komb. sign.1
Komb. sign. 2
RGB
TĪKLS
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
HDMI3
▼
SIMPLINK
Signāla ieejas nosaukums
Iziet
Ievades avots
Apraksts
Antena vai
TV skatīšanās ar bezvadu, kabeļa vai
kabelis vai
digitālā kabeļa apraidi.
Satelīts
USB
Multivides failu atskaņošana, izmantojot zibatmiņu.
TĪKLS
Multivides failu atskaņošana, izmantojot mājas tīklu.
AV
Video skatīšanās, izmantojot videomagnetofonu vai citas ārējās ierīces.
Komb. sign.
Video skatīšanās, izmantojot DVD
vai citas ārējās ierīces vai izmantojot
digitālo dekoderu.
RGB
Televizora ekrāna izmantošana kā
datora monitoru.
HDMI
Video skatīšanās, izmantojot HTS vai
citas augstas izšķirtspējas ierīces.
LATVIEŠU
LV
Antena
Lapa 1/2
44
TV SKATĪŠANĀS
Ievades apzīmējuma pievienošana
Pievienojiet apzīmējumu ievades avotam, lai jūs
varētu viegli noteikt katram ievades avotam pievienoto ierīci.
Ātrās izvēlnes izmantošana
Bieži izmantoto izvēļņu pielāgošana.
1 Nospiediet Q. MENU, lai atvērtu ātrās izvēlnes.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu pa
Signāla ieejas nosaukums
▼
Lapa 1/2
AV1
◄
►
AV2
◄
►
Komb. sign.1
◄
►
Komb. sign. 2 ◄
►
RGB
►
◄
tālāk redzamajām izvēlnēm, un nospiediet OK
(LABI).
Izvēlne
Apraksts
Malu attiecība
Attēla izmēru maiņa (16:9, Izejas
formāts, Oriģin. formāts, Pilnekrāna,
4:3, 14:9 un Kino tālummaiņa)
Attēla režīms
Attēla režīma maiņa (Inteliģentais
sensors, Spilgts, Standarta, Kino,
Spēle, Eksperts1, Eksperts2)
Skaņas režīms
Skaņas režīma maiņa (Standarta,
Mūzika, Kino, Sports, Spēle)
Miega taimeris
Laika intervāla iestatīšana, pēc kura
televizors izslēdzas.
Subtitru valoda
Iecienītā subtitru režīma atsaukšana
digitālajā režīmā.
Audio vai
Audiovaloda
Skaņas izejas maiņa.
Audio apraksts
Audioaprakstu ieslēgšana un izslēgšana.
Enerģijas
taupīšana
Strāvas patēriņa samazinājums,
pielāgojot ekrāna spilgtumu. (Automātiski, Izslēgt, Minimāla, Vidēja,
Maksimāla, Ekrāna izslēgšana)
AV režīms
Optimizēto attēla un skaņas iestatījumu iestatīšana (Izslēgt, Kino, Spēle)
Izlaišana ieslēgta/izslēgta
Izvēlnes Izlaišana ieslēgta/izslēgta
iestatīšana.
▼
Aizvērt
1 Lai atvērtu ievades signāla avotus, nospiediet
INPUT (IEVADE).
LATVIEŠU
LV
2 Nospiediet zaļo pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ievades signāla avotiem.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ievades apzīmējumiem.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
MULTPLŪSMA Video izvēle sarakstā multiplūsmas
(tikai modeļiem pakalpojumam.
ar satelītu)
USB ierīce
USB ierīces noņemšana.
Izvēlne ir redzama tikai tad, ja USB
ierīce ir pievienota.
PIEZĪME
Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties no jūsu izmantotā ievades avota.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo opciju.
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet Q MENU.
IZKLAIDE
45
IZKLAIDE
Tīkla savienojums
Savienojums ar vadu tīklu
Pievienojiet televizoru lokālajam tīklam (LAN), izmantojot LAN portu, kā redzams attēlā, un izpildiet
tīkla iestatījumus.
Ja ir pieejami gan vadu, gan bezvadu tīkli, ieteicamā metode ir vadu savienojums.
Pēc fiziskā savienojuma izveides dažos mājas tīklos, iespējams, televizorā jānoregulē tīkla iestatījumi. Vairumam mājas tīklu televizors pievienosies
automātiski bez jebkādu korekciju veikšanas.
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.
UZMANĪBU!
Nepievienojiet LAN portam modulāru
tālruņa kabeli.
Tā kā pastāv vairākas savienojuma
metodes, lūdzu, izpildiet sava tālsakaru
vai interneta pakalpojuma sniedzēja
instrukcijas.
Pēc pievienošanas LAN portam izmantojiet izvēlni Premium vai LG Apps.
Lai veiktu tīkla iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk. (Pat tad, ja televizors jau ir automātiski
izveidojis savienojumu, atkārtota iestatīšanas
palaišana nenodarīs neko kaitīgu.)
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Tīkla
iestatīšana, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja ir pievienots gan vadu tīkls, gan bezvadu
tīkls, spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Vadu, un nospiediet OK (Labi).
6 Ja esat jau iestatījis opciju Tīkla iestatīšana,
izvēlieties Atiestatīšana. Jaunie savienojuma
iestatījumi tiek atiestatīti uz pašreizējiem tīkla
iestatījumiem.
7 Izvēlieties Automātiski IP iestatījumi vai
Manuāli IP iestatījumi.
- Ja atlasāt Manuāli IP iestatījumi, spiediet
navigācijas vai ciparu pogas. IP adreses būs
jāievada manuāli.
- Automātiski IP iestatījumi: izvēlieties, ja
lokālajam tīklam ar vadu savienojumu ir
pievienots DHCP serveris (maršrutētājs); televizoram automātiski tiks piešķirta IP adrese.
Ja izmantojat platjoslas maršrutētāju vai
platjoslas modemu, kuram ir DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol - dinamiskais
resursdatora konfigurācijas protokols) servera
funkcija. IP adrese tiks noteikta automātiski.
LATVIEŠU
LV
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
46
IZKLAIDE
- Manuāli IP iestatījumi: izvēlieties, ja tīklā
nav DHCP servera vai ja vēlaties iestatīt IP
adresi manuāli.
8 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
PIEZĪME
Ja vēlaties izmantot internetu tieši televizorā, platjoslas interneta savienojumam
vienmēr ir jābūt ieslēgtam.
Ja nevarat piekļūt internetam, datorā
pārbaudiet tīkla apstākļus.
Ja izmantojat opciju Tīkla iestatīšana,
pārbaudiet LAN kabeli vai pārbaudiet, vai
maršrutētājam ir ieslēgts DHCP.
Ja neizpildāt tīkla iestatījumus pilnībā,
tīkls var nedarboties pareizi.
Savienojums ar bezvadu tīklu
LG bezvadu LAN platjoslas/DLNA adapteris, ko
var iegādāties atsevišķi, ļauj savienot televizoru ar
bezvadu lokālo tīklu.
Tīkla konfigurācija un savienojuma metodes var
būt atšķirīgas atkarībā no izmantotās aparatūras
un tīkla vides. Detalizētus norādījumus par savienojumiem un tīkla iestatījumiem skatiet piekļuves
punkta vai bezvadu maršrutētāja uzstādīšanas
instrukcijās.
Lai pievienotu televizoru tīklam, ir jāiestata piekļuves punkts vai bezvadu maršrutētājs. Visvieglākā
metode ir WPS pogas metode (trešā metode, kas
aprakstīta šajā sadaļā).
(Tikai modelim 47/55LW95**, 47/55LW98** :
iebūvēts Wi-Fi modulis, nevajadzīgs bezvadu LAN
platjoslas/DLNA adaptera uzstādīšanai)
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Lai varētu skatīties datorā glabātos
attēlus, klausīties mūziku vai skatīties
video, izmantojot maršrutētāju, ieteicams
izveidot vadu savienojumu.
Ja tiek izmantots maršrutētāja bezvadu
ports, dažas funkcijas var būt ierobežotas.
Piekļuves punktu (AP) ieteicams izvietot
vairāk nekā 1 m attālumā no televizora.
Ja piekļuves punkts tiek uzstādīts tuvāk
par 1 m, frekvences traucējumu dēļ Magic
Motion tālvadības pults var nedarboties,
kā iecerēts.
IZKLAIDE
47
9 Spiediet ciparu pogas, lai ievadītu AP atslēgu,
Tīkla iestatījumu iestatīšana
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
un nospiediet OK (Labi).
ma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Tīkla
iestatīšana, un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Bezvadu, un nospiediet OK (LABI).
6 Ja esat jau iestatījis opciju Tīkla iestatīšana,
izvēlieties Atiestatīšana un nospiediet OK
(LABI).
Pašreizējie savienojuma iestatījumi tiek aizstāti
ar jaunajiem.
7 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos Ie-
Bezvadu tīkla iestatījuma tipa izvēle
Izvēlieties bezvadu tīkla iestatījumu tipu.
Iestatījumi no piekļuves punktu saraksta
Vienkāršs iestatījums (WPS-pogas režīms)
Eksprompta tīkla iestatīšana
Nākamais
Iziet
Iepr.
8 Nospiediet navigācijas pogas, lai sarakstā
izvēlētos AP (Piekļuves punkts) vai bezvadu
maršrutētāju. (Ja AP ir drošs, jums tiks prasīts
ievadīt atslēgu, un nospiediet OK (LABI).)
AP izvēle
Izvēlieties piekļuves punktu, ar ko veidosit savienojumu.
Lapa 1/1
Ievadiet jaunu SSID
iptime
ASW
Piekļuves
punkts
Meklēt
Tīkls1
PIN
Iepr.
Pievienot
Iziet
LATVIEŠU
LV
statīšana no AP saraksta, un nospiediet OK
(LABI).
- Visu diapazonā pieejamo AP (Piekļuves punktu) vai bezvadu maršrutētāju meklēšana un
to parādīšana sarakstā.
48
IZKLAIDE
Ja jau ir norādīts drošības kods
PIN (Personiskais identifikācijas numurs)
Ja maršrutētājam ir iestatīta PIN izmantošana,
izpildiet tālāk minētos norādījumus.
1 Atkārtojiet 1.-7. darbībai, kas minētas sadaļā
“Bezvadu tīkla savienojums”.
2 Nospiediet sarkano pogu, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, izmantojot PIN
režīmu.
3 Televizora ekrānā ir redzams tīkla ID un drošības atslēga.
Ievadiet ierīces PIN numuru.
PIN numurs ir unikāls 8 ciparu atslēgas kods.
4 Nospiediet OK (LABI), lai izvēlētos Pievienot.
Savienojums PIN režīmā
Ievadiet PIN numuru piekļuves punkta tīmekļa
lapā un nospiediet pogu [Pievienot].
LATVIEŠU
LV
PIN NUMURS : 12345670
Pievienot
Papildinformāciju skatiet piekļuves punkta rokasgrāmatā.
Nākamais
Iepr.
Iziet
5 Atkārtojiet 6.-7. darbībai, kas minētas sadaļā
“Bezvadu tīkla savienojums”.
WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana)
Ja maršrutētājam vai AP ir WPS poga, tas ir vieglākais veids, kā izveidot savienojumu. Vienkārši
nospiediet maršrutētāja pogu un 120 sekunžu
laikā televizorā izvēlieties WPS.
1 Atkārtojiet 1.-7. darbībai, kas minētas sadaļā
“Bezvadu tīkla savienojums”.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos Vienkāršs iestatījums (WPS-pogas režīms).
3 Nospiediet maršrutētāja pogu WPS.
4 Atgriezieties televizorā un izvēlieties Pievienot.
5 Atkārtojiet 6.-7. darbībai, kas minētas sadaļā
“Bezvadu tīkla savienojums”.
IZKLAIDE
Eksprompta režīms
Lietojot eksprompta režīmu, televizoram var
izmantot bezvadu savienojumu, lai pievienotos
datoram, neizmantojot maršrutētāju vai piekļuves
punktu.
1 Atkārtojiet 1.-5. darbībai, kas minētas sadaļā
“Bezvadu tīkla savienojums”.
5 Spiediet navigācijas pogas. lai ievadītu IP
adresi, un nospiediet OK (LABI).
Opcija
Datora
iestatīšana
2 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Eksprompta tīkla iestatīšana, un nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos LABI,
un nospiediet OK (LABI).
4 Nospiediet OK (LABI), lai izvēlētos Pievienot,
PIEZĪME
Ja savā datorā meklējat bezvadu tīklus,
izmantojot eksprompta režīmu, televizora
nosaukums ir LGTV10.
LGTV10, kas ir redzams sarakstā. (Izvēlieties to pašu nosaukumu, kāds ir tīkla
ID, kas redzams televizora ekrānā.)
TV iestatīšana
Apraksts
Datora interneta protokols (TCP/
IP) ir jāiestata manuāli. IP adresi,
apakštīkla masku un noklusējuma vārteju varat iestatīt pēc
saviem ieskatiem.
» Piem. IP adrese:
192.168.0.1/apakštīkla maska: 255.255.255.0/noklusējuma vārteja: 192.168.0.10
Pārbaudiet datora IP adresi un
vārteju. Ievadiet datora vārtejas
adresei IP adresi, bet datora
IP adresi ievadiet vārtejai, un
nospiediet OK (LABI).
» Piem. IP adrese:
192.168.0.10/apakštīkla
maska: 255.255.255.0/noklusējuma vārteja: 192.168.0.1
6 Pēc tam, kad tīkla iestatīšana ir pabeigta, spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos Aizvērt.
7 Nospiediet OK (LABI).
LATVIEŠU
LV
tādējādi izveidojot savienojumu ar eksprompta
tīklu.
- Televizora ekrānā ir redzams tīkla ID un drošības atslēga.
- Ievadiet ierīcē šo tīkla ID un drošības atslēgu.
- Ja nepieciešams, varat mainīt iestatījumu
informāciju, izmantojot sarkano pogu.
49
50
IZKLAIDE
Padomi par tīkla iestatīšanu
LATVIEŠU
LV
Ar šo televizoru izmantojiet standarta LAN kabeli. Cat5 vai labāku ar RJ45 savienotāju.
Daudzas tīkla savienojuma problēmas, kas
rodas iestatīšanas laikā, bieži var novērst, atiestatot maršrutētāju vai modemu. Pēc atskaņotāja pievienošanas mājas tīklam ātri izslēdziet
barošanu un/vai atvienojiet strāvas kabeli no
mājas tīkla maršrutētāja vai kabeļmodema. Pēc
tam atkal ieslēdziet un/vai pievienojiet strāvas
kabeli.
Atkarībā no interneta pakalpojumu sniedzēja
(IPS) ierīču skaits, kas var saņemt interneta
pakalpojumus, var būt ierobežots saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, sazinieties ar savu IPS.
LG neuzņemas atbildību par televizora un/vai interneta savienojuma funkcijas traucējumiem, ko
izraisa sakaru kļūdas vai traucējumi, kas saistīti
ar platjoslas interneta savienojumu vai citām
pievienotajām ierīcēm.
LG neuzņemas atbildību par jūsu interneta
savienojuma problēmām.
Iespējams, daļa satura, kas ir pieejams, izmantojot tīkla savienojumu, nav saderīga ar televizoru. Ja jums ir jautājumi par šāda veida saturu,
lūdzu, sazinieties ar šī satura izgatavotāju.
Ja tīkla savienojuma ātrums neatbilst tā izmantotā satura prasībām, kuram piekļūstat, rezultāti
var nebūt cerētie.
Dažas darbības internetā var nebūt iespējamas
tā interneta pakalpojumu sniedzēja (IPS) noteikto ierobežojumu dēļ, kas nodrošina platjoslas
interneta savienojumu,
Jebkādi maksājumi IPS, tai skaitā un ne tikai
savienojuma maksa, ir jūsu atbildība.
Savienojumam ar šo televizoru ir nepieciešams
10 Base-T vai 100 Base-TX LAN ports, ja tiek
izmantots vadu savienojums. Ja jūsu interneta
pakalpojums neparedz šādu savienojumu, jūs
nevarēsit pievienot televizoru.
Lai izmantotu DSL pakalpojumu, ir nepieciešams
DSL modems, un, lai izmantotu kabeļmodema
pakalpojumu, ir vajadzīgs kabeļmodems. Atkarībā no piekļuves metodes un ar IPS noslēgtā
abonenta līguma, iespējams, nevarēsit izmantot
šī televizora interneta savienojuma funkciju, kā
arī var būt ierobežots vienlaikus pievienojamo
ierīču skaits. (Ja jūsu IPS ļauj abonementam
izmantot tikai vienu ierīci, šo ierīci, iespējams,
nevarēs pievienot, ja jau ir pievienots dators.)
Iespējams, nebūs atļauta maršrutētāja lietošana
vai tā izmantošana būs ierobežota atkarībā no
IPS noteiktās politikas un ierobežojumiem. Lai
iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu
IPS tieši.
Bezvadu tīkls darbojas 2,4 GHz radiofrekvencēs, ko izmanto arī citas mājsaimniecības
ierīces, piemēram, bezvadu tālruņi, Bluetooth®
ierīces, mikroviļņu krāsns, un to var ietekmēt šo
ierīču izraisīti traucējumi. Traucējumus var izraisīt ierīces, kas izmanto 5 Ghz radiofrekvenci.
Šādas ierīces ir LG bezvadu multivides modulis,
bezvadu tālruņi un citas Wi-Fi ierīces.
Izmantojot bezvadu tīklu, pakalpojuma ātrums
var samazināties atkarībā no apkārtējām bezvadu ierīcēm.
Izslēdziet visas mājas lokālā tīkla neizmantotās
ierīces. Dažas no šīm ierīcēm var radīt tīkla
datplūsmu.
Dažos gadījumos uztveršanu var uzlabot, novietojot piekļuves punktu vai bezvadu maršrutētāju
augstāk no grīdas.
Uztveršanas kvalitāte bezvadu tīklā ir atkarīga
no daudziem faktoriem, piemēram, piekļuves
punkta veida, attāluma no televizora līdz piekļuves punktam, kā arī no televizora atrašanās
vietas.
Lai pievienotu bezvadu AP, ir nepieciešams
AP, kas atbalsta bezvadu savienojumu, kā arī
ir jāaktivizē AP bezvadu savienojuma funkcija.
Lūdzu, jautājiet AP ražotājam par AP bezvadu
savienojumu iespējām.
Lūdzu, pārbaudiet bezvadu AP savienojuma AP
SSID drošības iestatījumus, un jautājiet AP ražotājam par AP SSID drošības iestatījumiem.
Televizora darbība var palēnināties vai tas var
nedarboties pareizi, ja iestatījumi vai tīkla ierīces
nav pareizas (vadu/bezvadu maršrutētājs,
centrmezgls vai citas ierīces). Lūdzu, instalējiet
pareizi, ņemot vērā ierīces rokasgrāmatā izklāstīto, un iestatiet tīklu.
Ja AP ir iestatīts, lai ietvertu 802.11 n(izņemot
Krieviju), un šifrēšana ir paredzēta kā WEP
(64/128 biti) vai WPA (TKIP/AES), savienojums
var nebūt iespējams. Atbilstoši AP ražotājiem var
būt pieejami citi savienojuma veidi.
IZKLAIDE
51
Tīkla statuss
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Tīkla
statuss.
5 Lai pārbaudītu tīkla statusu, nospiediet OK
(LABI).
Opcija
Iestatījums
Pārbaude
Aizvērt
Apraksts
Atgriešanās tīkla iestatīšanas izvēlnē vai bezvadu tīkla tipa iestatīšanas izvēlnē.
Pašreizējā tīkla statusa pārbaude
pēc tīkla iestatīšanas.
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.
LATVIEŠU
LV
52
IZKLAIDE
Premium konta funkcija
Piezīme
LG Premium tehnoloģija nodrošina iespēju piekļūt
dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem un saturam
tieši televizorā. Šis televizors nodrošina tūlītēju
filmu, laika ziņu, video un fotoalbumu pakalpojumu
plūsmu ar Premium kontu un interneta savienojumu.
Izbaudiet izklaidi, tostarp ne tikai izklaides saturu,
bet arī visjaunākās ziņas, laika ziņu atjauninājumus
fotoattēlu pārvaldību un vēl daudzas citas iespējas,
vienkārši izmantojot televizora tālvadības pulti bez
datora izmantošanas.
1 Lai atvērtu Premium opciju, nospiediet Premium.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo saturu, un nospiediet OK (LABI).
2
1
3
LATVIEŠU
LV
Pierakstīties
Sestd. 2011. gada 1. janv. 12.00
4
Atgriezties
Iziet
UCC
Pakalpojums
Filma
Tiešsaiste
Laikapstākļu
informācija
Fotoalbums
Sociālo tīklu
pakalpojums
Ziņas
Sporta pakalpojums
Video straumēšana
Karte
Ziņas
5
Meklēt
LG Apps
Opcija
1
2
3
4
5
6
Tīmekļa
pārlūks
Multivides
saite
Bultiņa
Sudoku
Manas lietojumpr.
6
Apraksts
Pāriet laikapstākļu iestatījumu ekrānu.
Pierakstīšanās Premium pakalpojumā.
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes ekrāna
logā.
Atgriešanās TV skatīšanās režīmā.
Vēlamā tiešsaistes pakalpojuma izvēle.
Ja pakalpojuma izmantošanai ir
nepieciešams pieteikties, vispirms
jums ir jāreģistrējas pakalpojumam
savā datorā un pēc tam jāpiesakās
pakalpojumam savā televizorā.
Palaidēja josla
3 Izbaudiet Premium funkcijas.
Šos pakalpojumus nodrošina cits satura
nodrošinātājs.
Lai iegūtu konkrētu informāciju par pakalpojumu, apmeklējiet satura nodrošinātāja vietni.
Premium izvēlne var atšķirties atkarībā no
valsts.
Ņemiet vērā, ka saturs var tikt atjaunināts
automātiski atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas, tādējādi satura izkārtojums vai
darbības metode var tikt mainīti bez brīdinājuma. Lūdzu, skatiet ekrānā redzamo palīdzības
izvēlni.
Visa informācija, datums, dokumenti, sakari, lejupielādes, faili, teksts, attēli, fotoattēli,
grafikas, videoklipi, interneta pārraides,
publikācijas, rīki, resursi, programmatūra,
kods, programmas, sīklietotnes, logrīki,
lietojumprogrammas, izstrādājumi, cits saturs
(“Saturs”) un visi citi pakalpojumi un piedāvājumi (“Pakalpojumi”), kurus nodrošina vai
piedāvā jebkura trešā puse (katra atsevišķi —
“Pakalpojumu sniedzējs”), ir tikai un vienīgi
pakalpojuma sākotnēja sniedzēja atbildība.
Tā satura un pakalpojumu pieeja un piekļuve, kurus pakalpojumu sniedzējs nodrošina,
izmantojot LGE ierīci, ir pakļauta izmaiņām,
kas veiktas jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma, tostarp, bet neaprobežojoties,
ar visu vai daļu satura vai pakalpojuma apturēšanu, noņemšanu vai pārtraukšanu.
Ja rodas kādi ar saturu vai pakalpojumiem
saistīti jautājumi vai problēmas, skatiet pakalpojumu sniedzēja vietni, lai iegūtu jaunāko
informāciju. LGE neatbild par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu un pakalpojumiem.
Jebkādi jautājumi vai pieprasījumi attiecībā
uz saturu vai pakalpojumiem jāadresē tieši
attiecīgā satura un pakalpojumu sniedzējam.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka LGE neuzņemas
atbildību par nevienu pakalpojumu sniedzēja
nodrošināto saturu vai pakalpojumu un šāda
satura vai pakalpojumu nevienām izmaiņām,
izņemšanu vai pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda satura vai pakalpojumu pieejamību
un piekļuvi tiem.
Daži pakalpojumi var būt nepiemēroti nepilngadīgajiem, kas ir atkarīgs no pakalpojumu
sniedzēja. Ir nepieciešama vecāku uzraudzība.
Ja interneta savienojums nav stabils, pakalpojums var būt ar pārtraukumiem. Ja jums ir
problēmas, pārbaudiet savienojuma statusu.
Ar televizora palīdzību meklēto videoklipu
IZKLAIDE
saraksts var atšķirties no datorā ar tīmekļa
pārlūkprogrammas palīdzību meklēto videoklipu saraksta.
Videoklipu atskaņošana var tikt pauzēta,
pārtraukta vai buferizēta, kas ir atkarīgs no
platjoslas ātruma.
Izmantojot pakalpojumus, kuros jāpiesakās, reģistrējieties pakalpojumam tā vietnē,
izmantojot datoru, bet piesakieties tajā no
televizora un izmantojiet dažādas papildfunkcijas.
Juridisks paziņojums
AR LĪGUMSAISTĪBĀM, NEDZ TIESĪBU PĀRKĀPUMA GADĪJUMĀ, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM,
NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KO RADĪJUSI IETVERTĀ INFORMĀCIJA VAI SATURS
VAI PAKALPOJUMI, KURIEM ESAT PIEKĻUVIS
JŪS VAI KĀDA TREŠĀ PUSE, PAT JA SAŅEMTS
BRĪDINĀJUMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.
Trešo pušu pakalpojumi var tikt mainīti, atlikti,
dzēsti, izbeigti vai pārtraukti, kā arī tiem var tikt
atslēgta piekļuve jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma, un LG nesniedz nekādus galvojumus vai garantijas, ka saturs vai pakalpojums būs
pieejams noteiktā laikposmā. Saturu un pakalpojumus nodrošina trešās puses, izmantojot tīklus
un pārraides aparatūru, ko LG nekontrolē. LG
vienmēr bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām,
var uzlikt ierobežojumus noteiktu pakalpojumu
vai satura lietošanai vai piekļuvei tiem. LG ar šo
noliedz jebkādu atbildību vai saistības par jebkādām satura vai pakalpojumu, kas padarīti pieejami
ar šīs ierīces palīdzību, izmaiņām, pārtraukšanu,
dzēšanu vai atlikšanu.
LG neatbild par klientu apkalpošanu saistībā ar
saturu un pakalpojumiem. Jebkādi jautājumi vai
lūgumi attiecībā uz saturu vai pakalpojumiem
jāadresē tieši attiecīgā satura un pakalpojumu
nodrošinātājiem.
LATVIEŠU
LV
SVARĪGS PAZIŅOJUMS PAR TĪKLA PAKALPOJUMU
Viss saturs un pakalpojumi, kam var piekļūt,
izmantojot šo ierīci, pieder trešajām pusēm un
tos aizsargā autortiesību, patentu, prečzīmju un/
vai cita intelektuālā īpašuma likumi. Šāda veida
saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti vienīgi jūsu
nekomerciālai, personīgai lietošanai. Saturu vai
pakalpojumus nedrīkst lietot veidā, ko neatļauj
satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminētā vispārīgo nozīmi, ja vien
to neatļauj attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, nav atļauts kopēt, augšupielādēt,
izvietot, pārraidīt, tulkot, pārdot, mainīt, izveidot
atvasinājumus vai kādā veidā izplatīt ar jebkādiem
līdzekļiem jebkādu saturu vai pakalpojumus, kas
attēloti, izmantojot šo ierīci.
AR ŠO JŪS APSTIPRINĀT UN PIEKRĪTAT, KA
IERĪCE UN JEBKĀDA VEIDA TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI
“TĀDI, KĀDI TIE IR” BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠI
NOTEIKTĀM VAI DOMĀTĀM GARANTIJĀM. LG
ELECTRONICS AR ŠO NOLIEDZ VISAS GARANTIJAS UN NOTEIKUMUS ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDA VEIDA SATURU UN PAKALPOJUMIEM,
VAI TIE BŪTU TIEŠI NOTEIKTI VAI DOMĀTI,
TAI SKAITĀ GARANTIJAS PAR DERĪGUMU
PĀRDOŠANAI, PAR APMIERINOŠU KVALITĀTI, DERĪGUMU KONKRĒTAM NOLŪKAM UN
TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU VAI
CITIEM PROGRAMMATŪRAS DARĪJUMIEM. LG
NEGARANTĒ SATURA VAI PAKALPOJUMA, KAS
PADARĪTS PIEEJAMS AR ŠĪS IERĪCES PALĪDZĪBU, PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU,
LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEGARANTĒ,
KA IERĪCE VAI PAKALPOJUMI ATBILST JŪSU
VAJADZĪBĀM VAI TO, KA IERĪCES DARBĪBA VAI
PAKALPOJUMU SNIEGŠANA NETIKS PĀRTRAUKTA. LG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, TOSTARP
NEVĒRĪBAS DĒĻ, NEATBILD, NEDZ SASKAŅĀ
53
54
IZKLAIDE
LG Apps Funkcija
LG Apps reģistrācija.
Papildu lietojumprogrammas var lejupielādēt no
LG App Store.
Šīs funkcijas var nebūt pieejamas noteiktam laika
periodam, kas ir atkarīgs no valsts vai komplektācijas. Šādos gadījumos pogas var būt atspējotas.
Tas tiek iespējotas, kad pakalpojumi ir pieejami.
Nākotnē šis viedais televizors var tikt papildināts
ar jaunām funkcijām.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
1
Iziet
LG Apps
Premium
Karsts
Jauna
2 Lai reģistrētos, nospiediet sarkano pogu.
- Televizorā varat reģistrēties tikai kā bezmaksas dalībnieks.
3 Izveidojiet savu ID un paroli.
Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos burtus
un ciparus, un pēc tam nospiediet OK (LABI).
2
Pierakstīties
Sestd. 2011. gada 1. janv. 12.00
ma izvēlni.
3
4 Reģistrācija ir pabeigta.
UCC pakalpojums
Filmas tiešsaistē
Ierīces
pārveidotājs
Puzle
Valsts karogs
Horoskopi
Mah-Jong
Winesound
PIEZĪME
Laikapstākļu informācija
World Nature
INPUT
(IEVADE)
Meklēt
5
SETUP
(IESTATĪŠANA)
LG Apps
GUIDE
(CEĻVEDIS)
Sociālo tīklu pakalpojums
Tīmekļa
pārlūks
Multivides
saite
6
7
3
LATVIEŠU
LV
1
Opcija
Pierakstīties,
Izrakstīties
2
Iziet
3
4
LG Apps
5
6
Meklēt
Tīmekļa pārlūks
Multivides
saite
7
Fotoalbums
5:05 ~ 5:55
8
Ātrās lietojumprogrammas
9
Manas lietojumpr.
Bultiņa
4
Sudoku
8
Manas lietojumpr.
9
Apraksts
Pierakstīšanās Premium pakalpojumā un
izrakstīšanās to tā.
Atgriešanās TV skatīšanās
režīmā.
Pariešana uz izvēlni LG Apps.
Tieša pāriešana uz vēlamo
LG Apps.
Šīs funkcijas var nebūt
pieejamas noteiktam laika
periodam, kas ir atkarīgs no
valsts vai komplektācijas.
Šādos gadījumos pogas var
būt atspējotas.
Tas tiek iespējotas, kad pakalpojumi ir pieejami.
Visbiežāk lietoto lietojumprogrammu starp visām
lejupielādēm saglabāšana. Lai
mainītu ātro lietojumprogrammu sarakstu, skatiet sadaļu
“Izvēlnes Manas lietojumpr.
izmantošana”.
Pariešana uz izvēlni Manas
lietojumpr.
Varat pārlūkot visas instalētās
lietojumprogrammas, mainīt
ātro lietojumprogrammu
sarakstu un izvēlēties palaist
vēlamo lietojumprogrammu.
Ja vēlaties kļūt par maksas dalībnieku vai
mainīt savu informāciju, lūdzu, izmantojiet datoru un apmeklējiet vietni http://
www.lgappstv.com
IZKLAIDE
Pierakstieties savā LG Apps
kontā.
Lai izmantotu LG Apps savā kontā, jums ir jāpierakstās savā LG Apps kontā.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
55
ID pārvaldība
1 Pēc pierakstīšanās vēlreiz nospiediet sarkano
pogu.
Tiks atvērts uznirstošs logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo izvēlnes opciju, un nospiediet OK (LABI).
2 Lai pierakstītos, nospiediet sarkano pogu.
Konta iestatīšana
Tiek parādīta tastatūras izvēlne ID un paroles
ievadīšanai.
- Ja neesat dalībnieks, vēlreiz nospiediet sarkano pogu. Televizorā varat reģistrēties tikai
kā bezmaksas dalībnieks.
Mainīt lietotāju
Izrakstīties
Aizvērt
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz alfabētu vai cipariem, un nospiediet OK (LABI).
- Ja atzīmējat izvēles rūtiņu Automātiska pierakstīšanās, jūs tiksiet automātiski pierakstīts
vienmēr, kad televizors tiek ieslēgts.
4 Baudiet LG Apps.
PIEZĪME
Maksas lietojumprogrammu var lejupielādēt pat līdz piecos televizoros.
Opcija
Apraksts
Pamatinformācijas, iegādāto lietoKonta iestajumprogrammu un televizorā instalētīšana
to lietojumprogrammu pārbaude.
Mainīt lietoKonta mainīšana.
tāju
Izrakstīšanās no Premium pakalpoIzrakstīties
juma.
LATVIEŠU
LV
Varat baudīt izvēlnes Premium pakalpojums,
LG Apps, Manas lietojumpr. un citas izvēlnes.
3 Pārvaldiet ID, izmantojot tālāk minēto izvēlni.
56
IZKLAIDE
LG Apps izmantošana.
Lietojumprogrammu iegāde un instalēšana.
Pirms lietojumprogrammas iegādes, ir jāpiesakās.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
1 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos nepie-
ma izvēlni.
ciešamās lietojumprogrammas, un nospiediet
OK (LABI).
Varat redzēt lietojumprogrammas informāciju.
2 Pierakstieties savā televizorā.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni LG Apps, un nospiediet OK (LABI).
2 Lai iegādātos lietojumprogrammu, nospiediet
Pirkt.
4 Rediģējiet lietojumprogrammas, izmantojot
1
tālāk norādīto izvēlni.
ꔅ lgtv2011
2
ꔅ Manas lietojumpr.
3
Atpakaļ
Horoskopi
1
LG Apps
7
Visi
2
Pierakstīties
Spēle
Izklaide
Krāsas
3
Meklēt
Manas
lietojumpr.
Dzīve
Wine Sound
4
KAKLASAITE
5
6
7
8
Iziet
Atpakaļ
Izglītība
Ierīces
pārveidotājs
Spēle
5
Ziņas/inform.
Taro kārtis
KARSTS
8
6
Redzes
pārbaude
Valsts
karogs
Fitness
KRĀSAS
Joga
MahJong
Horoskopi
DĀRGUMU
meklēšana
Pirmā
palīdzība
1
2
LATVIEŠU
LV
4
Meklēt
Manas lietojumpr.
Atpakaļ
5
6
Iziet
Lietojumprogrammu
kārtošana
7
Lietojumprogrammu
kategorija
8
Tiešraides TV
4
Pēdējais atjaunināšanas
datums 02.01.2011
0 novērtējumu
★★★★★
MAKSAS
2
3
Piešķirt pakāpi
Svētd.
1.0 versija
3 megabaiti
POPULĀRĀKĀS
1
Horoskopi ir klasiska spēle.
Instalēt
Kalendārs
JAUNA
Opcija
Pierakstīties,
Izrakstīties
Bezmaksas
Apraksts
Pierakstīšanās vai izrakstīšanās, lai izmantotu izvēlni LG
Apps.
Meklējiet LG Apps.
Pariešana uz izvēlni Manas
lietojumpr.
Atgriešanās iepriekšējā ekrāna
logā.
LG Apps aizvēršana.
Karsts: biežāk lejupielādētās
lietojumprogrammas pēdējo
7 dienu laikā
Jauna: pēdējā laikā izlaistās
lietojumprogrammas
Populārākās maksas: visbiežāk lejupielādētās maksas
lietojumprogrammas
Populārākās bezmaksas:
visbiežāk lejupielādētās bezmaksas lietojumprogrammas
VISI: alfabētiska secība
Atgriešanās iepriekšējā lapā
vai pāriešana uz nākamo,
izmantojot pogu P
.
Tiek parādīta izvēlnes LG Apps
kategorija (Visi, Spēle, Izklaide,
Dzīve, Izglītība, Ziņas/inform.)
Pašreizējās programmas
skatīšana.
3
4
5
6
7
8
Opcija
Pierakstīties,
Izrakstīties
Manas lietojumpr.
Atpakaļ
Lietojumprogrammu
apraksts
Maksa
ꔍ
Apraksts
Pierakstīšanās vai izrakstīšanās,
lai izmantotu izvēlni LG Apps.
Pariešana uz izvēlni Manas
lietojumpr.
Atgriešanās iepriekšējā ekrāna logā.
Tiek parādīts pašreizējo lietojumprogrammu apraksts.
Tiek parādīta pašreizējās
lietojumprogrammas maksa.
Instalēt
Instalējiet vai iegādājieties
lietojumprogrammu. Lietojumprogrammu varat iegādāties,
izmantojot datoru vai televizoru, bet to var instalēt un
palaist tikai televizorā.
Lai iegādātos maksas
lietojumprogrammu, jums
ir jāreģistrējas kā maksas
dalībniekam vietnē www.
lgappstv.com.
Ja televizora atmiņā nepietiek vietas, varat lejupielādēt
lietojumprogrammas USB
atmiņas ierīcē, pieslēdzot to
USB IN 2 portam.
Ekrānā Manas lietojumpr.
varat palaist, dzēst vai
pārvietot lietojumprogrammas, kas tiek glabātas USB
atmiņas ierīcē.
Piešķirt pakāpi Novērtējiet iegādāto lietojumprogrammu ar zvaigznītēm.
Lietojumprog- Parāda pašreizējo lietojumrammas inform. programmu autoru/programmas versiju/atjaunināšanas
datumu/apjomu/novērtējumu.
PIEZĪME
Lai saglabātu lietojumprogrammas USB
atmiņas ierīcē, pārliecinieties, vai tā ir
pieslēgta USB IN 2/USB Apps portam.
USB ierīcē var saglabāt līdz 1000 lietojumprogrammām.
USB atmiņas ierīci, kurā tiek glabātas
lietojumprogrammas, nevar izmantot
neviena cita veida datu glabāšanai.
IZKLAIDE
57
Izvēlnes Manas lietojumpr. izmantošana
1 Pēc pierakstīšanās atveriet izvēlni LG Apps.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Manas lietojumpr., un nospiediet OK
(LABI).
4
56
Pierakstīties
Manas lietojumpr.
7
8
Rediģēt
Iziet
9
Meklēt
LG Apps
Horoskopi
KRĀSAS
Tīmekļa pārlūks Multivides saite
Bultiņa
Sudoku
Home (Sākums)
3
2
1
Joga
Lapa 1/1
Opcija
1
2
4
5
6
7
8
9
:
Apraksts
Tiek parādīts izmantotais un pieejamais
atmiņas daudzums.
Izvēlnes Manas lietojumpr. pašreizējās
lapas numurs/kopējais lapu skaits.
Tiek parādītas lejupielādētās lietojumprogrammas.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai pāriešana uz nākamo, izmantojot pogu P
.
Pariešana uz izvēlni LG Apps.
Ātrās lietojumprogrammas
Pierakstīšanās izvēlnē LG Apps.
Pēc pierakstīšanās pārvaldiet ID opciju
(Konta iestatīšana, Mainīt lietotāju,
Izrakstīties).
Izvēlnes Manas lietojumpr. rediģēšana.
Iziešana no izvēlnes Manas lietojumpr.
Pāriešana uz Sākuma izvēlni.
Lietojumprogrammu dzēšana.
-
LATVIEŠU
LV
3
Dzēst
58
IZKLAIDE
Tīmekļa pārlūka funkcija
Tīmekļa pārlūka lietošana
Tīmekļa pārlūka funkcija dod iespēju apskatīt
tīmekļa lapas jūsu televizorā.
1 Izveidojiet savienojumu ar tīklu.
2 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
Padomi tīmekļa pārlūka lietošanā
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks atbalsta programmu Flash 8 un vecākas versijas.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks neatbalsta uz
platformām bāzētas tehnoloģijas,
piemēram, ActiveX.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks neatbalsta uz
platformām bāzētas tehnoloģijas,
piemēram, ActiveX.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
tīmekļa pārlūku, un nospiediet OK.
4 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
URL, un nospiediet OK.
5 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
nepieciešamo URL adresi, un nospiediet OK.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks var neatbalstīt
citus multivides formātus, atskaitot šos
: JPEG/PNG/GIF/WMV (ASF)/WMA/MP3/MP4
LATVIEŠU
LV
ꔈDažas tīmekļa vietnes var pārsniegt tīmekļa
pārlūka atmiņas apjomu. Ja tā noticis,
tīmekļa pārlūks aizvērsies.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks izmanto
vienkāršu iebūvēto fontu. Daži teksti var
parādīties citādāk, nekā paredzēts.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks neatbalsta failu
vai fontu lejupielādi.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks ir televizora
pārlūks. Tas var darboties citādāk nekā
datoru pārlūki.
Pārlūka sākums
URL
Izlase
Vēsture
www.lg.com
OK
http://www.lg.com
ENG
Notīrīt līdzīgu URL
Atpakaļ
Iziet
IZKLAIDE
6 Varat pārlūkot vietnes savā televizorā.
Izvēlēto vietņu pārlūkošana
Lai ekrāna lejasdaļā parādītos tastatūra, atlasiet
pārlūkaieejas logu.
1 Izveidojiet savienojumu ar tīklu.
59
2 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
tīmekļa pārlūku, un nospiediet OK.
4 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
izlasi, un nospiediet OK.
Izvēlne
1
2
3
4
5
6
Varat ērti pārlūkot visbiežāk apmeklētās vietnes, pievienojot tās izlasei.
Iziet
7
1
Apraksts
1
2
3
4
5
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Atvērt izlases ekrānu.
Pietuvināt vai attālināt ekrānu.
Pievienot šo tīmekļa lapu izlasei.
Atvērt meklēšanas ekrānu.
Atvērt nesen skatīto tīmekļa lapu saraksta iepriekšējo/nākamo lapu.
Varat nomainīt URL adresi, lai atvērtu
citas tīmekļa lapas.
Varat izdzēst sarakstu un nesen
skatīto tīmekļa lapu sīkdatnes.
6
7
Aizvērt tīmekļa pārlūku.
3
URL
Izlase
Vēsture
1/2 Lapa
4
Rediģēt
5
Atpakaļ
6
Iziet
7
Opcija
Apraksts
1
2
3
4
Pārlūkojiet vietni, ievadot URL adresi.
Atlasiet vietni izlases sarakstā.
Apskatiet nesen aplūkoto tīmekļa lapu
sarakstu.
Atlasiet vietni, ko pārlūkot.
Rediģēt izlasi.
-Pārvietot: mainīt izlases vienumu
secību.
-Pārdēvēt: pārdēvēt izlasē iekļautās
vietnes.
-Dzēst: noņemt vietnes no izlases
saraksta.
5
6
7
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt tīmekļa pārlūku.
LATVIEŠU
LV
Poga
2
Pārlūka sākums
60
IZKLAIDE
Vietņu pārlūkošana, norādot
adresi
Apmeklēto vietņu saraksta
aplūkošana
1 Izveidojiet savienojumu ar tīklu.
2 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
1 Izveidojiet savienojumu ar tīklu.
tīmekļa pārlūku, un nospiediet OK.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
tīmekļa pārlūku, un nospiediet OK.
4 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
URL, un nospiediet OK.
4 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Pārlūkojiet vietni, ievadot URL adresi.
1
2 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
2
vēsture, un tad nospiediet OK.
Varat redzēt iepriekš apmeklēto vietņu
adreses. Izvēlieties vienumu, lai atvērtu vietni.
3
Pārlūka sākums
URL
Izlase
Vēsture
www.lg.com
4
OK
>
1
2
URL
Izlase
3
http://www.lg.com
Pārlūka sākums
5
6
7
=
<
;
ENG
Notīrīt līdzīgu URL
Atpakaļ
Vēsture
1/2 Lapa
http://www.wingspoon.com/seoul/index.nhn?
4
http://me2day.net/
http://www.naver.com/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
Iziet
http://www.paran.com/
LATVIEŠU
LV
http://paran.com/
8
9
:
Opcija
Apraksts
1
2
3
Pārlūkojiet vietni, ievadot URL adresi.
Atlasiet vietni izlases sarakstā.
Apskatiet nesen aplūkoto tīmekļa lapu
sarakstu.
Ievadiet URL adresi. Ja adrese atbilst
kādai no iepriekš apmeklēto vietņu
adresēm, parādīsies nolaižamā
izvēlne
Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu
adresi. Izvēlieties rakstzīmes, ko
ievadīt.
Izvēlieties tastatūras valodu.
Nomainīt tastatūru.
Nodzēsiet līdzīgās adreses, kas
parādās adrešu ievades laukā.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt tīmekļa pārlūku.
Slēpt tastatūru. Izvēlieties adrešu
ievades lauku, lai tastatūra atkal būtu
redzama.
Virzīt kursoru pa labi vai kreisi.
Izdzēst tekstu pa vienai rakstzīmei
pirms kursora.
Nospiediet šo, lai pēc adreses
ievadīšanas atvērtu šo vietni.
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
http://kr.yahoo.com/?p=us
http://www.nate.com
Notīrīt vēsturi
5
Opcija
1
2
3
4
5
6
7
Atpakaļ
6
Iziet
7
Apraksts
Pārlūkojiet vietni, ievadot URL
adresi.
Atlasiet vietni izlases sarakstā.
Apskatiet nesen aplūkoto tīmekļa
lapu sarakstu.
Parādīt nesen apmeklētās vietnes.
Izvēlieties vienumu, lai atvērtu
vietni.
Nodzēst apmeklēto vietņu sarakstu.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt tīmekļa pārlūku.
IZKLAIDE
Funkcija Smart Share
USB atmiņas ierīces pievienošana
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, piemēram, USB
zibatmiņu vai ārējo cieto disku, pie televizora un
izmantojiet multivides funkcijas (skatiet sadaļu
“Failu pārlūkošana”).
Pievienojiet USB zibatmiņu vai USB atmiņas karšu
lasītāju pie televizora, kā redzams attēlā.
vai
1 Lai atvērtu ātrās izvēlnes, nospiediet Q.MENU.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni USB ierīce, un nospiediet OK (LABI).
3 Atvienojiet USB atmiņas ierīci tikai tad, ja ziņojumā ir norādīts, ka to ir droši atvienot.
UZMANĪBU!
Ja USB atmiņas ierīce ir pievienota televizoram, neizslēdziet televizoru un nenoņemiet
USB atmiņas ierīci, jo tādējādi varat zaudēt
datus vai sabojāt USB atmiņas ierīci.
Regulāri veiciet USB atmiņas ierīcē glabāto
failu dublēšanu, jo šos failus iespējams zaudēt vai sabojāt, un to garantija var nesegt.
Padomi par USB atmiņas ierīču izmantošanu
Televizors atpazīst tikai USB atmiņas ierīci.
Ja pievienojat USB atmiņas ierīci pie
televizora, izmantojot USB pieslēgvietu,
ir iespējams, ka televizors neatpazīs USB
atmiņas ierīci.
Iespējams, ka televizors neatpazīs USB
atmiņas ierīci, kam nepieciešams īpašs
diskdzinis.
USB glabāšanas ierīces atpazīšanas ātrums
ir atkarīgs no ierīces.
Izmantojiet tikai tādas USB ierīces, kas satur
parastus mūzikas vai attēlu failus.
Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas
formatētas kā FAT 32 vai NTFS failu sistēma.
Iespējams, jums būs jāpievieno USB atmiņas ierīce pie ārējā strāvas padeves avota,
izmantojot strāvas adapteri.
Ja televizors neatpazīst pievienoto USB
atmiņas ierīci, nomainiet kabeli un mēģiniet
vēlreiz. Neizmantojiet pārāk garu kabeli.
Dažas USB atmiņas ierīces televizors neatbalsta pareizi.
Varat izmantot vairāku partīciju (pat līdz 4)
USB atmiņas ierīci.
Izmantojot USB karšu lasītāju, varat izmantot
pat līdz 4 USB atmiņas ierīcēm.
USB atmiņas ierīces failu līdzināšanas metode ir līdzīga tai, ko izmanto operētājsistēmā
Windows XP.
Televizorā nevar veikt USB atmiņas ierīcē
glabātu mapju izveidi vai dzēšanu.
Faila nosaukuma rakstzīmju skaits ir līdz
100 rakstzīmēm angļu valodā.
Atpazīt var pat līdz 1000 mapēm un failiem.
Ja vienā mapē ir pārāk daudz mapju vai
failu, ierīce var nedarboties pareizi.
USB ārējā cietā diska ieteicamā ietilpība ir
1 TB vai mazāk, bet USB atmiņas ierīcei tā ir
32 GB vai mazāka.
Ja USB ārējais cietais disks nedarbojas ar
funkciju Enerģijas taupīšana, izslēdziet to
un vēlreiz ieslēdziet, lai tas darbotos pareizi.
Papildinformāciju skatiet USB ārējā cietā diska
lietotāja rokasgrāmatā.
Tiek atbalstītas arī USB atmiņas ierīces, kuru
versija ir vecāka par USB 2.0. Filmu sarakstā
tās var nedarboties pareizi.
Elektrostatistiskais lādiņš var izraisīt UCB
ierīces nepareizu darbību. Šajā gadījumā
USB ierīce ir no jauna jāpievieno.
LATVIEŠU
LV
Lai atvienotu USB atmiņas ierīci, noteikti pārtrauciet savienojumu pareizi, lai nesabojātu televizoru
vai failus.
61
62
IZKLAIDE
Savienojums DLNA ar DLNA
DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media Player)
LATVIEŠU
LV
Šajā televizorā var demonstrēt un atskaņot daudzus filmu, fotoattēlu un mūzikas failu tipus no
DLNA servera, un tas ir apstiprināts saskaņā ar
DLNA filmām, fotoattēliem un mūziku.
Digital Living Network Alliance (DLNA) ir patērētāju elektronikas, skaitļošanas un mobilo iekārtu
uzņēmumu starpnozaru organizācija. Digital Living
nodrošina patērētājiem iespēju ērti koplietot multividi, izmantojot vadu vai bezvadu mājas tīklu.
Pateicoties DLNA sertifikācijas logotipam, var
viegli atrast izstrādājumus, kas atbilst DLNA
sadarbspējas pamatnostādnēm. Šī iekārta atbalst
DLNA sadarbspējas pamatnostādņu versijai 1.5.
Pievienojot šim televizoram datoru, kurā darbojas
DLNA servera programmatūra, vai citu ar DLNA
saderīgu ierīci, var būt nepieciešams iestatīt noteiktas programmatūras izmaiņas vai citas ierīces.
Papildinformāciju skatiet programmatūras vai
ierīces lietošanas instrukcijā.
Lai skatītu papildinformāciju par atbalstītajiem failu
tipiem un citus norādījumus, skatiet sadaļu “Smart
Share funkcija”.
PIEZĪME
Nodrošinātais kompaktdisks ar Nero MediaHome 4 Essentials ir pielāgots programmatūras izdevums, kas paredzēts tikai failu un
mapju koplietošanai ar šo televizoru.
Nodrošinātā Nero MediaHome 4 Essentials
programmatūra neatbalsta šādas funkcijas:
pārkodēšana, attālais lietotāja interfeiss,
televizora vadība, interneta pakalpojumi un
Apple iTunes.
Šajā rokasgrāmatā sniegti darbību piemēri
Nero MediaHome 4 Essentials versijai angļu
valodā. Izpildiet norādījumus, kas paredzēti
darbībām jūsu valodas versijā.
Ja vienā mapē ir pārāk daudz mapju vai
failu, ierīce var nedarboties pareizi.
DLNA opcijai izmantojiet Nero MediaHome
programmu, kas iekļauta televizora komplektācijā. Tomēr mēs nevaram garantēt,
ka trešās puses programmas darbosies
nevainojami.
Jūs varat izvēlēties programmu, kamēr televizora ekrānā tiek rādīts neliels programmu
saraksta priekšskatījums.
Ja DLNA opcija nedarbojas pareizi, pārbaudiet tīkla iestatījumus.
Ja novērota normām neatbilstoša darbība vai
kļūda Nero Media Home programmā, DLNA
opcija var nedarboties pareizi. Šajā gadījumā
aizveriet Nero Media Home un restartējiet
to. Jaunāko Nero Media Home versiju varat
lejupielādēt, noklikšķinot uz jautājuma zīmes,
kas atrodas programmas apakšējā kreisajā
stūrī.
Ja tīkls ir nestabils, ierīces darbība var būt
palēnināta vai tā jālādē atskaņošanas laikā.
Demonstrējot video DLNA režīmā, funkcijas
Audio un Slēgti subtitri netiek atbalstītas.
Ja DLNA režīmā tiek izvēlēts Pilnekrāna,
redzamā ekrāna attiecība var atšķirties no
oriģinālā.
Ja vairāk nekā viens televizors ir pievienots
vienam serverim DLNA režīmā, fails var
netikt atskaņots pareizi, kas ir atkarīgs no
servera veiktspējas.
Ja serveris nenodrošina atskaņošanas laika
informāciju, ekrānā redzams “- -”.
IZKLAIDE
Nero MediaHome 4 Essentials instalēšana
Nero MediaHome 4 Essentials ir ērti lietojama
DLNA servera programmatūra operētājsistēmai
Windows.
Nero MediaHome 4 Essentials datora prasības
1 Startējiet datoru.
2 Aizveriet visas Microsoft Windows programmas
un aizveriet pretvīrusu programmatūru, ja tāda
darbojas.
3 Datora CD-ROM diskdzinī ievietojiet Nero
MediaHome 4 Essentials kompaktdisku.
4 Noklikšķiniet uz Nero MediaHome 4 Essentials. Tiek atvērts instalēšanas vednis.
5 Nospiediet pogu Nākamais, lai atvērtu sērijas
numura ievades ekrānu. Noklikšķiniet uz Nākamais, lai pārietu uz nākamo darbību.
6 Ja piekrītat visiem noteikumiem, noklikšķiniet
uz izvēles rūtiņas Es piekrītu licences noteikumiem un pēc tam noklikšķiniet uz Nāka-
mais. Nepiekrītot šim līgumam, instalēšana
nav iespējama.
7 Noklikšķiniet uz Tipisks un uz Nākamais. Tiek
sākts instalēšanas process.
8 Ja vēlaties piedalīties anonīmā datu apkopošanā, atzīmējiet izvēles rūtiņu un nospiediet pogu
Next (Nākamais).
9 Lai pabeigtu instalēšanu, nospiediet pogu Exit
(Iziet).
Failu un mapju koplietošana
Pēc Nero MediaHome instalēšanas ir jāpievieno
mapes, ko vēlaties koplietot.
1 Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas Nero
MediaHome 4 Essentials.
2 Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas Tīkls un
norādiet tīkla nosaukumu laukā Tīkla nosaukums. Ievadīto tīkla nosaukumu atradīs jūsu
televizors.
3 Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas Koplietotie vienumi.
4 Koplietotajā ekrānā Noklikšķiniet uz cilnes
Lokālās mapes.
5 Noklikšķiniet uz ikonas Pievienot, lai atvērtu
logu Pārlūkot mapi.
6 Izvēlieties mapi, kas satur koplietojamos failus.
Izvēlētā mape tiek pievienota koplietojamo
mapju sarakstam.
7 Noklikšķiniet uz ikonas Startēt serveri, lai palaistu serveri.
PIEZĪME
Ja televizorā netiek rādītas koplietojamās
mapes vai faili, noklikšķiniet uz mapes cilnē
Lokālās mapes un tad noklikšķiniet uz Skenēt mapi vēlreiz blakus pogai Vēl.
Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, apmeklējiet vietni http://www.
nero.com.
LATVIEŠU
LV
Windows® XP (2. servisa pakotne vai
jaunāka), Windows Vista® (nav nepieciešama servisa pakotne), Windows® XP Media
Center Edition 2005 (2. servisa pakotne vai
jaunāka), Windows Server® 2003 (1. servisa
pakotne vai jaunāka)
Windows® 7 Home Premium, Professional,
Enterprise vai Ultimate (32 un 64 bitu)
Windows Vista® 64 bitu izdevums (lietojumprogramma darbojas 32 bitu režīmā)
Windows® 7 64 bitu izdevums (lietojumprogramma darbojas 32 bitu režīmā)
Vieta cietajā diskā: 200 MB vieta cietajā
diskā Nero MediaHome savrupās versijas
standarta instalācijai
1,2 GHz Intel® Pentium® III vai AMD Sempron™ 2200+ procesors
Atmiņa: 256 MB RAM
Grafiskā karte ar vismaz 32 MB videoatmiņu,
minimālo izšķirtspēju 800 x 600 pikseļi un 16
bitu krāsu iestatījumiem
Windows® Internet Explorer® 6.0 vai jaunāka versija
DirectX® 9.0c pārskatījums 30 (2006. gada
augusts) vai jaunāka versija
Tīkla vide: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE
802.11g) vai ātrāka
63
64
IZKLAIDE
Koplietota multivides faila atskaņošana
Iespējams rādīt un atskaņot filmas, fotoattēlus un
mūziku, kas glabājas datorā vai citos DLNA multivides serveros.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos DLNA.
Atkarībā no multivides servera šim televizoram,
iespējams, būs jāiegūst atļauja no servera.
Padomi par DLNA DMP izmantošanu
LATVIEŠU
LV
DLNA funkcija nav pieejama maršrutētājiem,
kuri neatbalsta vairākpunktu apraidi. Papildinformāciju skatiet maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Lai atskaņotu multivides serverī esošu failu,
televizoram un multivides serverim jābūt
savienotiem ar vienu un to pašu piekļuves
punktu.
Izvēlnes Smart Share failu prasības un atskaņošanas funkcijas var atšķirties atbilstoši
izmantotajam multivides serverim.
Iespējami daži ierobežojumi failu funkcijām
un multivides serverim, kas ierobežo atskaņošanas iespējas.
Filmas sīktēls ir atbalstīts tikai tad, ja DLNA
serveris atbalsta to.
Ja izvēlnē Smart Share ir mūzikas fails,
ko nevar atskaņot, televizors to izlaidīs un
atskaņos nākamo failu.
Mapes failus var atskaņot tikai tad, ja tiem
visiem ir viens tips.
Ekrānā redzamā informācija par failiem var
ne vienmēr atbilst izvēlnes Smart Share
mūzikas un filmu failiem.
Šis televizors atbalsta tikai tādus filmu subtitru failus, ko nodrošina Nero MediaHome 4.
Subtitru faila nosaukumam un filmas faila
nosaukumam jābūt vienādiem un jāatrodas
vienā mapē.
Ja subtitru faili ir pievienoti pēc direktorija
indeksācijas, lietotājam mape jānoņem no
koplietoto vienumu saraksta un pēc tam no
jauna jāpievieno.
DRM/*.tp/*.trp fails DLNA serverī netiek
atskaņots, ja darbojas Filmu saraksts.
MPO fails nav atskaņojams, ja darbojas
Fotoatt. saraksts.
Izvēlnes Smart Share atskaņošanas un
darbības kvalitāti var ietekmēt mājas tīkla
stāvoklis.
Iespējams, jūsu multivides serverī nevarēs
pareizi koplietot failus, kas atrodas noņemamos datu nesējos, piemēram, USB diskos,
DVD diskos utt.
Atskaņojot multividi ar DLNA savienojuma
palīdzību, netiek atbalstīta ar DRM aizsargātu failu atskaņošana.
Atpazīt var pat līdz 1000 mapēm un failiem.
Ja vienā mapē ir pārāk daudz mapju vai
failu, ierīce var nedarboties pareizi.
IZKLAIDE
Savienojums ar DLNA DMR
(Digital Living Network Alliance,
Digital Media Render)
Tas atbalsta multivides failu attālu atskaņošanu.
Multivides failus no saderīgas ierīces (operētājsistēmas Windows 7, mobilā tālruņa ar funkciju
Atskaņot vai citas ierīce, kas saderīga ar DLNADMC) var pārvietot uz televizoru.
DMR funkcija darbojas pareizi tikai tad, ja televizors un dators atrodas vienā tīklā.
1 Lai atskaņotu failu, izvēlieties failu, izmantojot
operētājsistēmas Windows 7 funkciju Attālā
atskaņošana.
Lai to izdarītu, veiciet peles labās pogas klikšķi
uz atskaņojamā faila.
2 Failu var atskaņot tikai vienā televizorā vai
Faila nosaukums
Svētd.
Servera nosaukums
MYPC1
Attēla parādīšanas pieprasījums no ārējas ierīces.
PIEZĪME
Subtitri tiek atbalstīti tikai dažās DMC
ierīcēs.
DMR funkcija var nedarboties pareizi
bezvadu tīklā.
DMC meklēšanas funkcija darbojas tikai
ar video failiem.
DMR nav pieejama, ja tiek izmantota cita
funkcija (ierakstīšana, atskaņošana vai
Smart Share utt.).
Skatiet mobilā tālruņa vai citas ierīces
lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu,
kā to izmantot faila atskaņošanai.
Varat mainīt pievienotā televizora nosaukumu, veicot dubultklikšķi uz vienuma,
kuru vēlaties mainīt; lai veiktu izmaiņas,
atveriet Vadības panelis > Tīkls un
internets > Skatīt tīkla datorus un ierīces.
(Tikai operētājsistēmai Windows 7)
Televizora nosaukumu nevar mainīt laikā,
kad tiek atskaņots DMR multivides fails.
Mainiet to laikā, kad atskaņošana ir pārtraukta.
LATVIEŠU
LV
ierīcē pat tad, ja ir pievienotas vairākas ierīces.
Atskaņošanas ātrums ir atkarīgs no tīkla statusa.
65
66
IZKLAIDE
Failu pārlūkošana
Padomi par USB atmiņas ierīču izmantošanu
Atveriet fotoattēlus, mūzikas failus vai mūzikas
failu sarakstus un pārlūkojiet failus.
Video
Tips
1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci.
2 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Visi datu nesēji, Filmu saraksts, Fotoatt.
saraksts vai Mūzikas sar., un nospiediet OK
(LABI).
- Visi datu nesēji: visu saraksta failu rādīšana.
- Filmu saraksts, Fotoatt. saraksts vai Mūzikas sar.: tikai viena sarakstā esoša faila tipa
rādīšana.
Fotoattēls
2D
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo mapi vai failu.
LATVIEŠU
LV
Lapa 1/1
Visi datu nesēji
Visi datu nesēji
Failu
paplašinājumi
jpeg
jpg
jpe
Vienība
Atbalstītais faila
formāts
2
1
USB1 External
Atbalstītais faila formāts
MPG, MPEG, DAT, TS, TRP, TP, VOB , MP4,
MOV, MKV, DivX, AVI, ASF, WMV, M4V
Demonstrējama filmas faila maksimālais
bitu pārraides ātrums: 20 Mbps (megabiti
sekundē)
Audio formāta bitu pārraides ātrums: no 32
kb/s līdz 320 kb/s (MP3)
Atbalstītais ārējo subtitru formāts: *.smi, *.srt,
*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass,
*.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Atbalstītais iekšējo subtitru formāts: tikai
XSUB (subtitru formāts, kas ierakstīts DivX
failos), Text UTF-8, SRT, ASS, SSA (subtitru
formāts, kas ierakstīts DivX-Plus HD failos)
Saglabājot JPG failus datorā, neizmantojiet
progresīvo opciju.
Var paiet nedaudz laika, pirms pilnekrānā tiek
atvērti augstas izšķirtspējas attēli.
Filmu
saraksts
Foto
saraksts
Mūzikas
sar.
Lapas maiņa
Lapa 1/2
3
4
Fotoattēla
izmēri
Diskdzinis 1
5
Mainīt ierīci
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Iziet
6
3D (tikai mpo
3D modeļiem)
Apraksts
Nr.
Visu multivides mapju rādīšana.
Pašreizējās lapas numurs/kopējais lapu
skaits.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai pāriešana
uz nākamo.
Pašreizējās lapas numurs/kopējais lapu
skaits.
Failu informācija vai sīktēls.
Tālvadības pults pieejamās pogas.
Sīktēlu informācija
Tips
Video
Fotoattēls
Mūzika
Normām neatbilstoši faili
Neatbalstītie faili
Mūzika
Atbalstītais faila
formāts
Fotoattēla
izmēri
Profils
SOF0: pamata līnija
SOF1:
paplašinātais
secīgums
SOF2: progresīvais
Min.: 64 x 64
Maks. parastais tips:
15 360 (platums) x 8640
(augstums)
Progresīvais
tips: 1920 (platums) x 1440
(augstums)
mpo
4:3 izmēri:
3648 x 2736
2,592 x 1,944
2,048 x 1,536
3:2 izmēri:
3648 x 2,432
MP3
Bitu pārraides ātrums: no 32 kb/s līdz 320
kb/s
Iztveršanas ātrums (Iztveršanas frekvence)
MPEG1 3. slānis: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG2 3. slānis: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
* Pret kopēšanu aizsargātais fails netiks
atskaņots.
IZKLAIDE
Videoklipu skatīšana
67
7 Atskaņojiet failus, izmantojot tālāk minētās
pogas.
Demonstrējiet video failus televizorā. Šajā televizorā ir iespējams demonstrēt video failus no USB
atmiņas ierīces.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
01:02:30 / 02:30:25
Nodaļa
mo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Mūzikas sar., un nospiediet OK (LABI).
Poga
Meklēšana atpakaļ failā.
izvēlnes/pogas.
Meklēšana uz priekšu failā.
USB2 External
Lapas maiņa
Diskdzinis 1
Lapa 1/2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Iziet
Sarkanā
poga un
ENERGY
SAVING
Ekrāna spilgtuma palielināšana vai
(ENERĢIJAS samazināšana.
TAUPĪŠANA)
3D attēlveidošanas skatīšana. (Tikai 3D
3D
modeļiem)
Q.MENU
Sarkanā
poga
Zaļā poga
Dzeltenā
poga
Apraksts
Ritināšana pa failiem.
Izceltā faila atskaņošana.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai
pāriešana uz nākamo.
Ierīces maiņa: maiņa uz citu ievades
avotu.
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Video failu demonstrēšana lēnā kustībā.
Tieša kadra izvēle.
Viss fails ir sadalīts 10 kadros.
Kadri var nebūt redzami, kas ir atkarīgs
no faila.
Izvēlnes Opcija atvēršana (lpp.69).
AV MODE
Nepieciešamā avota izvēle.
(AV REŽĪMS)
Izvēlnes slēpšana ekrānā.
BACK (ATLai no jauna atvērtu izvēlni, nospiediet
PAKAĻ)
OK (LABI).
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes ekrāna
EXIT (IZIET)
logā.
LATVIEŠU
LV
un
Lapa 1/1
Filmu saraksts
P
Apraksts
Atskaņošanas pauzēšana vai atsākšana.
6 Demonstrējiet filmu, izmantojot tālāk minētās
OK (LABI)
Iziet
Video demonstrēšana.
mo mapi vai failu, un nospiediet OK (LABI).
Poga
Navigācijas
poga
Slēpt
Atskaņošanas pārtraukšana.
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
Mainīt ierīci
Opcija
68
IZKLAIDE
LATVIEŠU
LV
Padomi par video failu demonstrēšanu
Televizors neatbalsta failus, kas kodēti
Motion JPEG formātā. (lpp.142)
Daži lietotāja veidoti subtitri var nedarboties
pareizi.
Subtitros var nebūt redzamas dažas īpašās
rakstzīmes vai HTML tagi.
Subtitru fonta un krāsas maiņa netiek atbalstīta.
Subtitri neatbalstītās valodās nav pieejami.
Video faili ar subtitru failu, kas ir 1 MB liels
vai lielāks, var netikt demonstrēti pareizi.
Audio valodas mainīšanas laikā, ekrānā var
būt īslaicīgi traucējumi, piemēram, attēla
iesaldēšana vai ātrāka demonstrēšana.
Ja demonstrējat bojātu video failu, tas var
netikt atskaņots pareizi vai dažas atskaņotāja
funkcijas var nebūt pieejamas.
Ir iespējams, ka televizors nedemonstrēs pareizi video failus, kas ģenerēti ar noteiktiem
kodētājiem.
Ja ierakstītajam failam nav video vai audio,
neviens no tiem netiek atskaņots.
Ja televizors atskaņo ierakstīto failu bez video vai audio, neviens no tiem netiek atskaņots.
Iespējams, ka televizors neatskaņos vienmērīgi video failus ar izšķirtspēju, kas lielāka
nekā katra kadra atbalstītā izšķirtspēja.
Iespējams, ka televizors nedemonstrēs pareizi video failus, kuriem nav norādītā tipa un
formāta.
Iespējams, ka televizors nedemonstrēs
failus, kas kodēti ar GMC (globālās kustības
kompensāciju) vai quarterpel kustību novērtēšanu.
Televizors atbalsta tikai viena subtitru faila
10 000 sinhronos blokus.
Televizors atbalsta H.264/AVC kodeku līdz
4.1 profila līmenim.
Televizors neatbalsta DTS audio kodeku.
Televizors nevar demonstrēt failu, kura izmērs ir lielāks par 30 GB.
Ja demonstrējat video failu, izmantojot USB
savienojumu, kas neatbalsta lielu ātrumu,
video atskaņotājs var nedarboties pareizi.
Video failam un tā subtitriem ir jābūt vienā
mapē, un video faila un subtitru nosaukumam ir jābūt identiskam.
Iespējams, ka televizors nedemonstrēs video
failus atbalstītā faila formātā, kas ir atkarīgs
no kodēšanas apstākļiem.
Attēla rādījuma režīms neatbalsta citas funkcijas kā tikai ꕙ, ja video failam nav rādītāja
informācijas.
Iespējams, ka video failu nosaukumi, kas
ietver īpašas rakstzīmes, netiks demonstrēti.
3D WMV failiem, kas kodēti ar dubulto straumēšanu, 3D režīms netiek atbalstīts. (Tikai
3D modeļiem)
IZKLAIDE
Q.MENU opcijas filmu sarakstam
1 Nospiediet Q. MENU.
Tiks atvērts uznirstošs logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz opciju, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no tālāk minētajām opcijām, un nospiediet OK
(LABI).
Iestatīt video demonstrēšanu.
Opcija
Attēla
lielums
Audio
valoda
Subtitru
valoda
Video faila vēlamā attēla formāta
izvēle.
Pilnekrāna režīms: faili tiek
demonstrēti pilnekrāna režīmā atbilstoši video malu attiecībai.
Oriģinālais režīms: faili tiek demonstrēti to dabīgajā lielumā.
Video failu audio valodu grupas maiņa.
Failus ar vienu audioierakstu nevar
izvēlēties.
Subtitrus var ieslēgt un izslēgt.
Aktivizēts SMI subtitriem un ļauj izvēlēties subtitru valodu.
Subtitru fonta izvēle. Ja izvēlēts noklusējuma iestatījums, saturs tiek rādīts
valodā, kas iestatīta izvēlnē Opcija —
Valoda — Galvenā valoda.
Opcija
Apraksts
Subtitru
valodu
grupa
Kodu
lappuse
Sinhr.
Atkārtot
Latīņu1: angļu,
spāņu, franču, vācu,
itāļu, zviedru, somu,
holandiešu, portugāļu,
dāņu, rumāņu, norvēģu, albāņu, gēlu,
velsiešu, katalāņu,
valensiešu
Latīņu2: bosniešu,
poļu, horvātu, čehu,
slovāku, slovēņu,
serbu, ungāru
Latīņu4: igauņu,
latviešu, lietuviešu
Kirilica: bulgāru,
maķedoniešu, krievu,
ukraiņu, kazahu
Grieķu : grieķu
Turku : turku
Ja video nav sinhronizēts
ar subtitriem, to var pielāgot par 0,5 sekundēm.
Pozīcija
Subtitru atrašanās vietas
maiņa.
Izmēri
Subtitru fonta izmēru
maiņa.
Filmas demonstrēšanas atkārtošanas
funkcijas ieslēgšana/izslēgšana. Ja tā
būs aktivizēta, mapē esošais fails tiks
demonstrēts atkārtoti. Ja tā būs izslēgta, tad nākamos failu nosaukumus, kas
līdzīgi iepriekšējam, var demonstrēt
secīgi.
PIEZĪME
Opciju vērtības, kas izmainītas izvēlnē
Filmu saraksts, neietekmē izvēļņu Fotoatt. saraksts un Mūzikas sar. vērtības.
Opciju vērtības, kas izmainītas izvēlnē
Fotoatt. saraksts un Mūzikas saraksts,
tiek arī mainītas izvēlnē Fotoatt. saraksts
un Mūzikas sar., izņemot izvēlnes Filmu
saraksts vērtības.
Atsākot video faila demonstrēšanu pēc
pārtraukšanas, izvēlieties Jā, lai restartētu no tās vietas, kur fails tika apturēts.
Ja mapē atrodas vairāki faili, tad automātiski tiks uzsākta nākamā faila demonstrēšana. Taču tas neattiecas uz gadījumiem, kad opcijas Filmu saraksts funkcija
Atkārtot ir iestatīta uz Ieslēgt.
Iestatīt video.
Video iepriekšiestatīto iestatījumu maiņa. (Skatiet
sadaļu Attēla iestatījumi)
Iestatīt audio.
Audio iepriekšiestatīto iestatījumu maiņa. (Skatiet
sadaļu Audio iestatījumi)
DivX PLUS HD iestatīšana
Šīs opcijas tiek iespējotas tikai tad, ja demonstrētais filmas fails ietver nosaukumu, izdevumu un
autora nodaļas informāciju.
Opcija
Apraksts
Failiem ar vairāk nekā vienu nosaukumu, izvēlieties demonstrējamo
nosaukumu.
Failiem ar vairāk nekā vienu izdevumu, izvēlieties demonstrējamo
nosaukumu.
Izdevums
Izdevums attiecas uz atskaņošanas secību, kas balstīta uz
nodaļām.
Apstiprināta Nepieciešamās nodaļas izvēle un
nodaļa
demonstrēšana.
Nosaukums
LATVIEŠU
LV
Valoda
Apraksts
69
70
IZKLAIDE
DivX reģistrācijas kods
DivX funkcijas reģistrācijas atcelšana
DivX koda reģistrācija
Izmantojot DivX reģistrācijas kodu, varat nomāt un
iegādāties jaunākās filmas vietnē www.divx.com/
vod. Lai atskaņotu nomātu vai iegādātu DivX failu,
reģistrācijas kodam ir jābūt tieši tādam pašam,
kāds ir jūsu televizora DivX reģistrācijas kods.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
Varat deaktivizēt visas ierīces, izmantojot tīmekļa
serveri, un bloķēt ierīču aktivizēšanu.
Dzēsiet esošo autentifikācijas informāciju, lai
saņemtu jaunu televizora DivX lietotāja autentifikāciju. Pēc funkcijas izpildes no jauna ir jāveic DivX
lietotāja autentifikācija, lai DivX DRM faili būtu
redzami.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ma izvēlni.
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni OPCIJA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share iestatījums , un nospiediet
OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlLATVIEŠU
LV
ni DivX reģ. kods, un nospiediet OK (LABI).
6 Skatiet sava televizora reģistrācijas kodu.
i Lai varētu atskaņot aizsargātu DivX video,
jums ir jāreģistrē ierīce.
Reģistrācijas kods: xxxxxxxxxx
Reģistrējiet vietnē http://vod.divx.com
Aizvērt
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
PIEZĪME
Reģistrācijas koda pārbaudes laikā dažas
pogas var nedarboties.
Ja izmantojat citas ierīces DivX reģistrācijas
kodu, jūs nevarat atskaņot nomātus vai iegādātus DivX failus. Noteikti izmantojiet savam
televizoram piešķirto DivX reģistrācijas kodu.
Video vai audio faili, kas nav konvertēti ar
standarta DivX kodeku, var būt bojāti vai var
netikt atskaņoti.
Izmantojot DivX VOD kodu, varat aktivizēt
pat līdz 6 ierīcēm vienā kontā.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni OPCIJA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share iestatījums , un nospiediet
OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni DivX reģistrācijas atcelšana, un nospiediet
OK (LABI).
6 Lai apstiprinātu, izvēlieties Jā.
Reģistrācijas atcelšanas kods:
********
Atceliet reģistrāciju vietnē http://vod.divx.co
Vai turpināt reģistrāciju?
i
Jā
Nē
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
IZKLAIDE
71
7 Fotoattēlu skatīšanai ir pieejamas tālāk minē-
Fotoattēlu skatīšana
tās opcijas.
Varat skatīt attēlu failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē. Ekrāna attēlojums atšķirsies atbilstoši
modelim.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/66]
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
Slaidrāde
Fona mūz.
Opcija
Slēpt
Iziet
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Fotoattēlu saraksts, un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo mapi/failu, un nospiediet OK (LABI).
6 Skatiet fotoattēlus, izmantojot tālāk minētās
Lapa 1/1
Foto saraksts
USB2 External
Lapas maiņa
Diskdzinis 1
Lapa 1/2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
Mainīt ierīci
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Slaidrāde
Apraksts
Slaidrādes sākšana vai pārtraukšana.
Slaidrādes laikā tiek rādīti visi pašreizējā mapē saglabātie fotoattēli.
Lai iestatītu slaidrādes ātrumu, izvēlieties Opcija.
Fona mūz.
(Background Fona mūzikas ieslēgšana un izslēgMusic
šana. Lai iestatītu fona mūzikas mapi,
— Fona
izvēlieties Opcija.
mūzika)
Fotoattēlu griešana pulksteņrādītāju
kustības virzienā (90°, 180°, 270°,
360°).
(Pagriezt)
Iziet
PIEZĪME
Atbalstītie fotoattēla izmēri ir
ierobežoti. Ja pagrieztā platuma izšķirtspēja ir lielāka nekā
atbalstītie izšķirtspējas izmēri, jūs
nevarat pagriezt fotoattēlu.
Fotoattēlu skatīšana pilnekrāna vai
oriģinālā režīmā.
Poga
Navigācijas
poga
OK (LABI)
P
Sarkanā
poga
Zaļā poga
Dzeltenā
poga
Apraksts
Faila ritināšana.
Izceltā faila skatīšana.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai
pāriešana uz nākamo.
Ierīces maiņa: maiņa uz citu ievades
avotu.
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
(ENERGY
Ekrāna spilgtuma palielināšana vai
SAVING)
samazināšana.
(ENERĢIJAS
TAUPĪŠANA)
3D attēlu skatīšana. (Tikai 3D modeļiem)
3D
Opcija
Slēpt
Iziet
Izvēlnes Opcija atvēršana (lpp.72).
Opciju loga slēpšana.
Lai atvērtu opcijas, nospiediet OK
(LABI).
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes ekrāna
logā.
LATVIEŠU
LV
izvēlnes/pogas.
Opcija
72
IZKLAIDE
Q.MENU opcijas fotoattēlu sarakstam
1 Nospiediet Q. MENU.
Tiks atvērts uznirstošais logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz opciju, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no tālāk minētajām opcijām, un nospiediet OK
(LABI).
Iestatīt foto skatīšanu.
Opcija
Apraksts
Slaidu
ātrums
Slaidrādes ātruma izvēle (Ātrs,
Vidējs, Lēns).
Mūzikas mapes izvēle fona mūzikai.
Opcijas Atkārtošana vai Nejauši
izvēle.
Fona mūz.
PIEZĪME
Fona mūzikas atskaņošanas
laikā mūzikas mapi nevar
mainīt.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Opciju vērtības, kas izmainītas fotoattēlu sarakstā, neietekmē filmu sarakstu un mūzikas
sarakstu.
Opciju vērtības, kas izmainītas fotoattēlu
sarakstā vai mūzikas sarakstā, analoģiski
izmainīsies gan fotoattēlu sarakstā, gan
mūzikas sarakstā, bet nemainīsies filmu
sarakstā.
Iestatīt video.
Video iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu Attēla
iestatījumi)
Iestatīt audio.
Audio iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu Audio
iestatījumi)
IZKLAIDE
Mūzikas klausīšanās
73
7 Atskaņojiet failus, izmantojot tālāk minētās
pogas.
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sāku-
Lapa 1/1
Mūzikas sar.
USB2 External
ma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
M1
M2
Lapas maiņa
M3
Lapa 1/2
001. - B01.mp3
002. - B02.mp3
003. - B03.mp3
004. - B04.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
005. - B05.mp3
006. - B06.mp3
007. - B07.mp3
008. - B08.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
009. - B09.mp3
010. - B10.mp3
011. - B011.mp3
012. - B012.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
013. - B13.mp3
014. - B014.mp3
015. - B15.mp3
016. - B016.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
001. - B01.mp3 ꕖ
00:03 / 02:58
Opcija
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
Slēpt
Iziet
ni Mūzikas sar., un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo mapi vai failu, un nospiediet OK (LABI).
6 Atskaņojiet mūziku, izmantojot tālāk minētās
Poga
izvēlnes/pogas.
Mūzikas faila atskaņošana.
Lapa 1/1
Mūzikas sar.
USB2 External
Apraksts
Atskaņošanas pārtraukšana.
Atskaņošanas pauzēšana vai atsākšana.
Lapas maiņa
Diskdzinis 1
Pāriešana pie iepriekšējā faila.
Lapa 1/2
M2
M3
M4
Pāriešana pie nākamā faila.
M5
M6
M7
M8
Kursora norādīšana.
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
Mainīt ierīci
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Iziet
(ENERGY
Ekrāna spilgtuma palielināšana vai
SAVING)
samazināšana.
(ENERĢIJAS
TAUPĪŠANA)
Q.MENU
Poga
Navigācijas
poga
OK (LABI)
P
Sarkanā
poga
Zaļā poga
Dzeltenā
poga
Zilā poga
Apraksts
Ritināšana pa failiem.
Izceltā faila atskaņošana.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai
pāriešana uz nākamo.
Ierīces maiņa: maiņa uz citu ievades
avotu.
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Mūzikas atskaņotāja atvēršana.
Tas ir iespējots mūzikas atskaņošanas laikā.
Izvēlnes Opcija atvēršana (lpp.74).
Opciju loga slēpšana.
Lai atvērtu opcijas, nospiediet OK
(LABI).
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes ekrāna
EXIT (IZIET)
logā.
BACK (ATPAKAĻ)
Padomi par mūzikas failu atskaņošanu
Šī ierīce neatbalsta ar ID3 tagu iegultos MP3
failus.
LATVIEŠU
LV
M1
74
IZKLAIDE
Q.MENU opcijas mūzikas sarakstam
1 Nospiediet Q. MENU.
Iestatīt audio atskaņošanu.
Opcijas Atkārtošana vai Nejauši izvēle.
Tiks atvērts uznirstošais logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz opciju, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
Iestatīt audio.
Audio iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu Audio
iestatījumi)
no tālāk minētajām opcijām, un nospiediet OK
(LABI).
PIEZĪME
Opciju vērtības, kas izmainītas filmu
sarakstā, neietekmē fotoattēlu sarakstu un
mūzikas sarakstu.
Opciju vērtības, kas izmainītas fotoattēlu
sarakstā vai mūzikas sarakstā, analoģiski
izmainīsies gan fotoattēlu sarakstā, gan
mūzikas sarakstā.
PIEZĪME
Televizors neatskaņos pret kopēšanu aizsargātos failus.
Ja atskaņošanas laikā televizors netiek izmantots noteiktu laika posmu, tiks parādīts
informācijas lodziņš kā ekrānsaudzētājs,
lai novērstu attēla izdegšanu.
Lai atgrieztos mūzikas saraksta ekrānā,
nospiediet OK (LABI).
Faila nosaukums
LATVIEŠU
LV
002. B02.mp3
00:31 / 04:04
Pagājušais laiks/ilgums
Funkcija DVR
Multivides saišu funkcija
Multivides saišu savienojums
Multivides saišu programma ļauj izveidot
savienojumu ar Plex multivides serveri. Plex
multivides serveris sniedz iespēju bez maksas
lejupielādēt failus no www.plexapp.com. Tas
sniedz iespēju atskaņot multivides failus un
lejupielādēt Plex lietojumprogrammas. Plex
lietojumprogrammas tiek lejupielādētas datorā un
neaizņem vietu televizorā.
1 Televizoram jābūt pieslēgtam mājas tīklam.
PIEZĪME
ꔈMēs iesakām Mac vai Windows datorā instalēt
PLEX multivides servera 0.9.1.14 vai jaunāku
versiju. (Lejupielādējiet failu no vietnes: http://
www.plexapp.com/medialink)
75
Izmantojot savienojumu ar vadu vai bez tā.
(Skatīt no lpp.45. līdz 51 . lpp.)
2 Varat lejupielādēt no PLEX vietnes http://www.
plexapp.com/medialink.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju par instalēšanu,
apmeklējiet iepriekš minēto vietni.
3 Izmantojot PLEX pirmo reizi, vednis norādīs
soļus, kas jāveic, lai iestatītu programmu.
- Papildu informāciju par vedņa izmantošanu
varat iegūt iepriekš minētajā vietnē.
ꔈGrafiskā lietotāja saskarne tiek attēlota angļu
valodā un pārraidītie dati netiks parādīti, ja tiek
izmantotas šādas valodas: taizemiešu, arābu,
persiešu, ebreju un kurdu.
ꔈAtskaņojot failus, kas saglabāti datorā (filmas,
televīzijas šovus un mūziku), tiek atbalstīti tādi
paši failu formāti kā, izmantojot DLNA funkciju.
Satura izlaišanas funkcija nav pieejama
mūzikas atskaņošanas laikā. (Tāpat kā DLNA)
ꔈAtskaņojot HD filmas, izmantojot Wi-Fi, var rasties problēmas tīkla ātruma samazināšanās dēļ.
ꔈIzmantojot maršrutētāju, televizors var
neatpazīt datoru maršrutētāja iestatījumu dēļ.
(Piemēram, dažos maršrutētājos izmantojot
multiraides pārtīšanas funkciju, televizori var
neatpazīt datorus, izmantojot Wi-Fi.)
ꔈDaži spraudņi atkarībā no multivides formāta
var nedarboties.
ꔈSpraudņi ir pakļauti izmaiņām un pēc pakalpojumu sniedzēju ieskatiem var pārstāt darboties
bez iepriekšēja brīdinājuma.
LATVIEŠU
LV
ꔈIzmantojot video spraudni, sākotnējā
buferizācija var aizņemt noteiktu laiku, ja televizors neatbalsta atskaņojamā faila formātu un
nepieciešams veikt faila pārveidošanu datorā.
Faila pārveidošanas ilgums atkarīgs no datora
un tīkla ātruma.
76
Funkcija DVR
Multivides saišu lietošana
Filmu skatīšanās
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
Media Link will retrieve information on shared
movies as described below.
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
mūzikas sadaļu, un nospiediet OK.
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Multivides saite
video, un nospiediet OK.
M's PC
Multivides saite
1
2
Movies
M's PC
Music
M's PC
TV show
M's PC
Video
Plug-i...
Music
Plug-i...
M's PC
Movies
Picture
Plug-i...
1
Šķirot pēc servera
3
Ierīces izvēle
4
PLEX Online
5
Atpakaļ
6
Iziet
7
2
LATVIEŠU
LV
Opcija
Meklēt
Apraksts
3
Filtrs
4
Iziet
Atpakaļ
5
6
7
1
This is a list of categories you set on the
connected computer.
2
Šis ir tiešsaistes satura spraudņu saraksts.
Opcija
3
Mainīt sadaļu sakārtojumu.
- Pēc servera nosaukuma: kārtot sarakstu
pēc servera nosaukuma.
- Pēc vienības nosaukuma: kārtot sarakstu
pēc vienuma nosaukuma.
1
2
3
4
Izvēlēties citu iekārtu.
4
5
Izmantojot PLEX tiešsaistes režīmu, datorā
varat instalēt, izdzēst vai atjaunināt lietojumprogrammas.
Parādīt sarakstu atbilstoši izvēlētajam
filtram.
5
Izvēlēties, lai rādītu filmu pilnekrāna režīmā.
Ja esat jau skatījies filmu, varat turpināt,
sākot ar pēdējo ainu.
6
7
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
6
7
Apraksts
Parādīt informāciju par izvēlēto filmu.
Parādīt attēlus, kas iegūti no filmu failiem.
Meklēt filmas šīs sadaļas ietvaros.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
Funkcija DVR
77
Mūzikas sadaļas lietošana
TV pārraižu sadaļas izmantošana
Varat aplūkot mūzikas sadaļā iekļauto mūzikas failu
informāciju un izbaudīt tos.
You can view information for the programmes contained in the TV Show section and enjoy them.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
mūzikas sadaļu, un nospiediet OK.
televīzijas pārraižu sadaļu, un nospiediet OK.
Multivides saite
M's PC
Music
1
2
M's PC
3
TV Show > TV Sitcom > Season 2
1
3
2
Meklēt
Iziet
Atpakaļ
5
6
Meklēt
4
Opcija
Apraksts
Šķirojiet mūzikas failus izvēlētās sadaļas
1
ietvaros pēc izpildītāja > albuma > dziesmas nosaukuma.
2
3
4
5
6
7
Izvēlēties mapi vai dziesmu.
Parādīt izvēlētās mūzikas izpildītāju, albumu
un informāciju.
Meklēt mūzikas failus sadaļas ietvaros.
Parādīt sarakstu atbilstoši izvēlētajam filtram.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
Filtrs
7
5
Opcija
AAtpakaļ
6
Iziet
7
Apraksts
Šķirojiet televīzijas pārraižu failus sadaļas
1
ietvaros pēc pārraides nosaukuma > sezo-
2
3
4
5
6
7
Izvēlēties mapi vai pārraidi.
nas > sērijas.
Parādīt informāciju par izvēlēto pārraidi.
Meklēt televīzijas pārraides sadaļas ietvaros.
Parādīt sarakstu atbilstoši izvēlētajam filtram.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
LATVIEŠU
LV
4
Filtrs
78
Funkcija DVR
ISpraudņu instalēšana
Multivides saites dod iespēju instalēt spraudņus, lai varētu
izbaudīt multivides saturu tīmeklī.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
3 Nospiediet dzelteno pogu, lai izvēlētos PLEX
online.
M's PC
Movie Plug-ins
1
2
Atpakaļ
LATVIEŠU
LV
3
Opcija
Iziet
4
Apraksts
Novietojiet kursoru uz spraudņa, lai labajā
rūtī redzētu spraudņa informāciju.
Spraudņi jau ir uzinstalēti: varat tos palaist,
atjaunināt, pārinstalēt vai noņemt.
1
Spraudņi vēl nav uzinstalēti: varat tos
uzinstalēt.
Pēc uzinstalēšanas varat palaist spraudni,
multivides saišu galvenajā ekrānā izvēloties
video, mūzikas vai attēlu spraudni.
2
3
4
A list of plug-ins available for installation.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
Funkcija DVR
79
Funkcija DVR
(Šī funkcija ir pieejama ierobežota daudzuma
modeļiem atsevišķās valstīs. DVR sagatavotiem
modeļiem uz tālvadības pults ir REC poga.)
Piesardzības pasākumi, izmantojot USB ierīci
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
Atpazīta tiek tikai USB atmiņas ierīce.
Ja USB ierīce pievienota, izmantojot USB
pieslēgvietu, ierīce nav atpazīstama.
USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto automātiskās atpazīšanas programmu, var nebūt
atpazīstama.
USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto pati
savu dzini, var nebūt atpazīstama.
Vairāku iedalījumu vai karšu lasītāja gadījumā var atpazīt līdz četrām atmiņas kartēm
vienlaikus.
USB atmiņas ierīces atpazīšanas ātrums ir
atkarīgs no ierīces.
Lūdzu, neizslēdziet TV un neatvienojiet USB
ierīci laikā, kad darbojas pievienotā USB ierīce. Ja šāda ierīce nejauši tiek noņemta vai
atvienota, var tikt bojātas saglabātās datnes
vai USB ierīce.
Pievienojiet strāvu USB atmiņas ierīcei, kam
nepieciešama ārēja barošana. Pretējā gadījumā ierīci var neatpazīt.
Lūdzu, pievienojiet USB atmiņas ierīci ar
kabeli, ko nodrošinājis USB ražotājs. Ja
pievienošanai izmantotais kabelis nav USB
ražotāja nodrošināts vai kabelis ir pārāk garš,
ierīce var būt neatpazīstama.
Iespējams, dažas USB atmiņas ierīces netiks
atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
Televizorā faila nosaukums ir redzamas pat
līdz 128 rakstzīmēm.
Lūdzu, dublējiet svarīgos failus, jo dati USB
ierīcē var tikt bojāti. Datu pārvaldība ir lietotāja atbildība, un tāpēc ražotāja garantija
nesedz datu bojājumus.
USB HDD ieteicamā ietilpība ir 40 GB vai
vairāk un 1 TB vai mazāk.
Jebkura ierīce, kuras ietilpība ir lielāka nekā
ieteicamā, var nedarboties pareizi.
Filmas demonstrēšana, izmantojot USB
savienojumu, kas neatbalsta lielu ātrumu, var
nedarboties pareizi.
Tiek atbalstītas arī USB atmiņas ierīces, kuru
versija ir vecāka par USB 2.0. Filmu sarakstā
tās var nedarboties pareizi.
Lūdzu, uzturiet ārējā HDD stabilitāti, izmantojot HDD procesu mērījumu rīku, lai nodrošinātu HDD vienmērīgu darbību.
HDD procesu mērījumu rīks pārbauda HDD
veiktspēju, kas ir lasīšanas/rakstīšanas
ātrums, piekļuves laiks un stabilitāte. HDD
procesu mērījumu rīku ir iespējams atrast
vietnē, un pēc tā lejupielādes to var viegli
izmantot.
DVR USB cietais disks atbalsta tikai SSD vai
HDD disku tipus. (USB atmiņa netiek atbalstīta.)
SSD (cietvielu diskam) ir ierobežots rakstīšanas/dzēšanas ciklu skaits. HDD (cietais
disks) ir ieteicams šim izstrādājumam.
80
Funkcija DVR
Laika nobīde (TIEŠRAIDES TV
PAUZĒŠANA UN ATSKAŅOŠANA VĒLREIZ)
Izmantojot šo funkciju, televizors var automātiski
ierakstīt tiešraides TV pārraidi, kuru pēc tam var
skatīt jebkurā laikā.
Ja funkcija Laika nobīde ir ieslēgta, jūs varat pauzēt un attīt parastās TV pārraides jebkurā laikā,
nepalaižot garām nevienu tiešraides apraidi.
Funkcijas Laika nobīde un Ierakstīšana var nedarboties, ja signāla stiprums ir vājš.
Šo funkciju var izmantot tikai pēc USB ierīces
inicializācijas.
USB ierīces inicializācija
!
Lai izmantotu LG funkciju DVR, USB
atmiņas ierīce ir jāformatē.
Vai vēlaties turpināt?
OK (LABI)
!
Atcelt
Veicot inicializāciju, visi USB ierīcē
glabātie dati tiks dzēsti. Ja USB ierīce
ir inicializēta DVR formātā, to nevar
izmantot datorā. Lai turpinātu inicializāciju, izvēlieties LABI.
OK (LABI)
Atcelt
USB atmiņas ierīces pievienošana
i
Inicializācija ir pabeigta. Gatavs
ierakstīšanai.
Laika nobīdes
režīms
◄ Ieslēgta ►
Aizvērt
LATVIEŠU
LV
1 Pievienojiet neformatēto USB funkcijas DVR
izmantošanai un nospiediet REC (IER.), lai
inicializētu USB ierīci.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz LABI,
un nospiediet OK (LABI).
1 Pievienojiet USB ierīci spraudkontaktiem USB
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz Ieslēgt vai Izslēgt, un nospiediet OK (LABI).
IN 1/HDD IN, kas atrodas televizora sānos.
2 Lai izmantotu USB ierīci (ar ietilpību lielāku par
40 GB) funkcijas DVR izmantošanai, veiciet
USB ierīces inicializāciju.
PIEZĪME
Tā inicializē USB pievienoto HDD kā diska
režīmu DVR formātam.
Tas tiek aktivēts tikai tad, ja pievienots DVR
formātam piemērots USB HDD.
Kad USB ierīces inicializācija ir pabeigta, visi
USB ierīcē glabātie dati tiek dzēsti.
Veicot USB ierīces inicializāciju, neatvienojiet
USB ierīci. Tādējādi var izraisīt kļūmes TV
un atmiņas ierīcē.
PIEZĪME
Kad inicializācija pabeigta, tiek parādīta uznirstoša piezīme par pabeigšanu un pievienotais USB HDD pieejams DVR formātam.
Atkarībā no USB ierīces ietilpības, inicializācijas laiks var būt dažāds.
Dators neatpazīst inicializēto USB ierīci.
Ja tiek pievienota par 40 GB mazāka USB
ierīce, USB ierīces inicializācija netiek aktivēta.
Maksimālais dublēšanai atbalstītais HDD
lielums ir līdz 1 TB.
Funkcija DVR
Laika nobīdes režīma maiņa
DVR
Ierakstīt/ieplānot
Laika nobīdes režīms ◄
Ierakstusaraksts
USB ierīces atkārtota inicializācija
DVR
Ieslēgt
► Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Ieplānotā saraksta inicializācija
2010.gada2.apr.15.30
Varat redzēt ierakstīto TV.
Grafikaizvēlēšanapēc Grafikaizvēlēšanapēc
programmas
datuma
Opcija
Sākas ierakstīšana
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu, lai atvērtu DVR opci-
USB ierīces inicializācija
Ieplānotāsaraksts
Aizvērt
Sākas ierakstīšana.
81
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu, lai atvērtu DVR opci-
ju izvēlni, un nospiediet Q.MENU.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
USB ierīces inicializācija , un nospiediet OK
(LABI).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
ju izvēlni, un nospiediet Q.MENU.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Laika nobīdes režīms, un nospiediet OK
(LABI).
slēgt vai Izslēgt, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Izvēlne
Apraksts
Ierakstu saraksts
Pāriešana uz Ierakstu saraksts.
Ieplānotā sa-
Pāriešana uz Ieplānotā saraksts.
raksts
Grafika izvēlēšana pēc datuma
Pāriešana uz Manuālais tai-
Grafika izvēlēšana pēc programmas
Taimera ieraksta iestatīšana
programmu ceļvedī.
meris.
LATVIEŠU
LV
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz Ie-
82
Funkcija DVR
Laika nobīdes norise
ꕖ
2
ꔊꔋ
ꔄ Sākas ierakstīšana
PIEZĪME
3
1
00:35
05:35
ꕗ Tiešraiꕖ ꕘ ꕚ ꕙ
des TV
ꔅ Ierakstu
saraksts
ꔅ Ierakstīt/
ieplānot
ꕉ Slēpt
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
-
Tiklīdz funkcija Laika nobīde sāk darboties,
ekrāna apakšējā daļā tiek parādīta norises
josla, kurā redzams pašreizējais ierakstīšanas
statuss.
-
Nospiediet pogu BACK (ATPAKAĻ), lai slēptu
norises joslu, vai nospiediet pogu OK (LABI),
lai parādītu norises joslu.
-
Šī funkcija nemainās pat tad, ja tiek pārslēgta
programma laikā, kad tiek izmantota funkcija
Laika nobīde.
LATVIEŠU
LV
Norises josla
Šī funkcija norāda, kāda laika nobīde
ir pieejama skatīšanai — pašreizējā
ekrāna vai tiešraides apraides pozīcija.
1
Priekšskatījums
2
Pašreizējā atrašanās vieta un
demonstrēšanas norises laiks
3
Laika nobīdes kopējais norises laiks
Atskaņot
Ātri pārtīt
Attīt
Pauze
Tiešs skats+
Tiešs skatsAr vienu ekrānu
Lēna atskaņošana
Lai taupītu cietā diska vietu, nekas netiek
ierakstīts, ja nav signāla.
Laika nobīdes maksimālais izmantošanas
laiks ir 2 stundas.
Ierakstīšanas laikā nevar veikt programmas
izmaiņas vai ievades pārveidošanu.
Ieslēdzot ierīci, var paiet līdz 3 minūtēm,
pirms HDD tiek inicializēts.
Programmas ierakstīšana vai tās demonstrēšana var nedarboties pret kopēšanu aizsargātai programmai.
Ierakstīšanas laiks tiek iestatīts uz 3 stundām, un atbalstītais maksimālais laiks ir līdz
5 stundām.
Sīktēls tiek izveidots ik pēc 3 minūtēm ierakstiem, kas garāki par 18 minūtēm, bet ik pēc
no 1 līdz 3 minūtēm ierakstiem, kas īsāki par
18 minūtēm.
Vienā ekrānā tiek izveidoti līdz 6 sīktēliem.
DVR formāts ir pieejams DTV kanālā.
Radio vai satelīta programmas vai dažas šifrētas
programmas nevar ierakstīt.
DTV programmas nevar ierakstīt un skatīties 3D
režīmā.
Funkcija DVR
Demonstrēšana laika nobīdes izmantoša-
83
IERAKSTĪŠANA
nas laikā
Laika nobīdes izmantošanas laikā ir pieejamas
tālāk minētās opcijas.
Izmantojiet šo funkciju, ja nevarat skatīties vēlamo
programmu.
Sākt/pārtraukt ierakstu
Tālvadības pults izmantošana
Laika nobīdes izmantošanas laikā varat demonstrēt
īslaicīgi saglabātu daļu dažādos veidos.
Jūs varat ierakstīt programmu, kuru skatāties.
Sākt ierakstu
Poga
Apraksts
Demonstrēšanas laikā
vairākkārt spiediet pogu REW ( ) vai
FF ( ), lai paātrinātu.
- Vienmēr, kad nospiežat pogu, meklēšanas ātrums tiks palielināts par
vienu posmu (līdz 4 posmiem).
OK (LABI)
TIEŠRAIDES
TV
Ja demonstrēšanas laikā pārvietojat
kursoru, izmantojot navigācijas (
) pogu, un pēc tam nospiežat pogu
OK (LABI), ekrāns tieši demonstrēs
pieejamo ekrānu vietā, kur novietots
kursors. (
)
Lai skatītos pašreizējo tieši pārraidi,
demonstrēšanas laikā nospiediet
LIVE TV (TIEŠRAIDES TV).
Pārtraukt ierakstu
!
Notiek ierakstīšana. Vai
pārtraukt ierakstīšanu?
Ierakstīšanas apturēšana
Ierakstīšanas laika modificēšana
Aizvērt
Sākas ierakstīšana.
1 Ierakstīšanai nospiediet REC (IER.).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Ieraksta apturēšana, un nospiediet OK (LABI).
PIEZĪME
Jūs varat arī pārtraukt ierakstīšanu,
nospiežot STOP ( ).
LATVIEŠU
LV
Atskaņošanas laikā nospiediet pogu
Pause ( ) (Pauze).
- Tiek rādīts pauzēts ekrāns.
- Vienmēr, kad pauzētā ekrānā
nospiežat pogu ( ) (Pauze), tas pārvietosies no ekrāna uz ekrānu ( ).
- Nospiediet pogu Pause ( ) (Pauze)
un pēc tam izmantojiet pogu FF ( ),
lai iegūtu palēnināto kustību ( ).
1 Ierakstīšanai nospiediet REC (IER.).
84
Funkcija DVR
GRAFIKS
Ieraksta beigu laika mainīšana
!
Notiek ierakstīšana. Vai
pārtraukt ierakstīšanu?
Manuālais taimeris
Ierakstīšanas apturēšana
Šo funkciju var viegli reģistrēt rezervētai ierakstīšanai Taimera ierakstīšana iestatīta.
Ierakstīšanas laika modificēšana
Aizvērt
Sākas ierakstīšana.
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Ierakstīt/ieplānot
2010. gada 2. apr. 15.30
Pāriešana uz izvēlni Manuālais taimeris.
Atlasiet ierakstīšanas laiku.
Sākuma laiks
10
:
37
Beigu laiks
13
:
37
Ieplānotāsaraksts
Ierakstusaraksts
Grafikaizvēlēšanapēc Grafikaizvēlēšanapēc
programmas
datuma
Opcija
Sākas ierakstīšana
OK (LABI)
Iziet
Atcelt
1 Ierakstīšanai nospiediet REC (IER.)
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Ieraksta beigu laika mainīšana, un nospiediet
OK (LABI).
LATVIEŠU
LV
3 Spiediet navigācijas pogas, lai iestatītu ierakstīšanas beigu laiku, un nospiediet OK (LABI).
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Manuālais taimeris
2010.gada2.apr.15.30
Atlasiet ieplānojamo datumu.
Svētd.
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Sestd.
3
Vienreiz
28
29
30
31
1
22
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2010. gadaꔉ2. apr.
ꔡ
Katru dienu
10
Ik nedēļu
(piektd.)
Ieplānotā saraksta nav
Pirmd. Piektd.
Atcelt
PIEZĪME
Ja ierakstīšanas laikā pieejamā atmiņas vieta ir nepietiekama, ierakstīšana tiks automātiski pārtraukta.
Ieraksti, kas īsāki par 10 sekundēm, netiks
saglabāti.
Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 5 stundas.
Lai saglabātu brīvu vietu diskā, rakstot apraides, dati netiks saglabāti, ja nav signāla.
Ierakstīšanas funkcija nedarbosies pret
kopēšanu aizsargātai programmai.
Redzamais laiks var nedaudz atšķirties no
faktiskā laika.
Ja nav signāla vai tiek skatīts filmas avots,
redzamais laiks var nedaudz atšķirties no
faktiskā laika.
Pārvietot
Programmu
ceļvedis
OK
Ieplānotā saraksts
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Izvēlēties grafiku pēc datuma, un nospiediet
OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos datumu, un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos atkārtošanas opciju, un nospiediet OK (LABI).
BRĪDINĀJUMS
Apraides materiālus aizsargā autortiesības,
un noteiktu materiālu ierakstīšana
un atskaņošana ir pieļaujama tikai ar
autortiesību īpašnieka atļauju.
Audio un video ieraksti, kas veikti ar šo
rakstītāju, ir paredzēti tikai personīgai
lietošanai. Tos nedrīkst pārdot, aizdot vai izīrēt
citām personām.
6 Spiediet navigācijas pogas, lai iestatītu grafika
tipu, laiku un programmu, un nospiediet OK
(LABI).
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Funkcija DVR
Ieplānotā saraksts
Šī funkcija tiek izmantota, lai parādītu ieplānoto programmu. Varat saglabāt līdz 30 programmām.
2010.gada2.apr.15.30
Varat skatīt ieplānotā sarakstu.
Ierakstusaraksts
Izvēlne
Apraksts
Mainīt
Vienumu Sākuma datums/Sākuma laiks/Beigu laiks/Nosaukums/Atkārtot satura rediģēšana. Lai saglabātu izmainīto
saturu, jums ir jānospiež BACK
(ATPAKAĻ).
Šī funkcija ir atspējota rezervētai
atgādināšanai.
Dzēst
Sarakstā izvēlētā vienuma dzēšana.
Dzēst visu
Visu sarakstā izvēlēto vienumu
dzēšana.
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Ierakstīt/ieplānot
Ieplānotāsaraksts
Grafikaizvēlēšanapēc Grafikaizvēlēšanapēc
programmas
datuma
Opcija
Sākas ierakstīšana
Aizvērt
Iziet
85
Aizver uznirstošo izvēlni.
Ieplānotā saraksta inicializācija
Ieplānotā saraksts
Šī funkcija ir paredzēta ieplānotā saraksta atiestatīšanai.
2007.gada2.apr.15.30
Lapa1/1
16:00
6. maijs
18.00
16:00
Friend1
Ieplānotā saraksta inicializācija
Friend2
Mainīt
Mainīt
►
6 May
Laika nobīdes režīms Ieslēgta
►
◄
Nosaukums
Friend2
Sākuma datums Sākuma laiks
USB ierīces inicializācija
Dzēst
ꔀ
Manuālais taimeris
Aizvērt
Sākas ierakstīšana.
Aizvērt
Pārvietot
Mainīt/Dzēst
Programmu
ceļvedis
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Ieplānotā saraksts, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos vēlamo programmu, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
!
Ieplānotais saraksts tiek dzēsts pēc
inicializācijas. Lai turpinātu
inicializāciju, izvēlieties LABI.
OK (LABI)
Atcelt
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu, lai atvērtu DVR opciju izvēlni, un nospiediet Q.MENU.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Ieplānotā saraksta inicializācija, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz LABI,
un nospiediet OK (LABI). Sāciet ieplānotā
saraksta inicializāciju.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
LATVIEŠU
LV
Dzēst visu
Atgādināt
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
86
Funkcija DVR
Programmu ceļvedis
PIEZĪME
Šo funkciju var viegli reģistrēt rezervētai ierakstīšanai.
(Skatiet sadaļu “EPG”.)
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Ierakstīt/ieplānot
2010.gada2.apr.15.30
Pāriešana uz izvēlni Manuālais taimeris.
Ieplānotāsaraksts
Ierakstusaraksts
Grafikaizvēlēšanapēc Grafikaizvēlēšanapēc
datuma
programmas
Opcija
Sākas ierakstīšana
Programmu ceļvedis
Iziet
▲
That ’70s show
25. nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09.45~10.15
VISI
TAGAD
1 YLE TV1
NĀKAMAIS
LATVIEŠU
LV
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
5 YLE FST
6 CNN
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
That ’70s show
▼
INFO i Informācija
Režīms
Skatīties/rezervēt
Manuālais taimeris
TV/
RAD
RADIO
Ieplānotā saraksts
Iziet
FAV
Izlase
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Izvēlēties grafiku pēc programmas, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos programmu, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Ierakstīšana nav iespējama ar pret kopēšanu
aizsargātām programmām.
Programma ar kopēšanas aizsardzību: neizdevās
ierakstīt.
Ja tiek ierakstīts zemas kvalitātes ārējais
avots, ieraksta kvalitāte nebūs optimāla.
Maksimālais manuālajai ierakstīšanai pieejamais laiks ir 5 stundas un minimālais laiks ir
2 minūtes.
Ja apraides stacija pārraida nepareizu laika
informāciju, rezervētā ierakstīšana var neizdoties.
Ja citas programmas ir iestatītas tam pašam
laikam ieslēgšanas laikā un rezervētajai
ierakstīšanai, šajā televizorā tiek ieslēgta
programmas rezervētā ierakstīšana.
Ja ierakstīšanas laikā atslēdzat strāvu,
ierakstītā programma var netikt saglabāta.
Tāpēc ieteicams nospiest pogu STOP ( )
(PĀRTRAUKT), pārbaudīt rezervēto/ierakstu
sarakstu un pēc tam atslēgt strāvu.
Ierakstīšanu nevar rezervēt laika posmam,
kas īsāks par 10 sekundēm.
Tā kā opcijai Ierakstīt/atgādināt programmas
nosaukums un laiks ir balstīts uz informāciju,
kas tiek pārraidīta no apraides stacijas, tie
var atšķirties no faktiskajiem, kas ir atkarīgs
no apraides stacijas situācijas.
Ierakstīšanas laiks var atšķirties atkarībā no
ievades signāla izšķirtspējas vai USB HDD
ietilpības.
Ja ir jāsāk rezervētā ierakstīšana un televizors ir izslēgts, televizoram tiks ieslēgta tā
daļa, kas nepieciešama ierakstīšanai, un tiks
sākta ierakstīšana.
Ja jāsāk rezervētā ierakstīšana un notiek tūlītējā ierakstīšana, tiks apturēta un saglabāta
pašreizējās programmas ierakstīšana un tiks
sākta rezervētā ierakstīšana.
Ja televizors ir atvienots no strāvas vai izslēgts, rezervētā ierakstīšana nedarbosies.
Funkcija DVR
TV ieraksti
PIEZĪME
Ierakstīto programmu sarakstu var skatīt uzreiz.
USB ierīcē saglabātu ierakstītu programmu var
demonstrēt.
TV ierakstu saraksts
ꕖ
ꔊꔋ
ꔄ Sākas ierakstīšana
00:35
05:35
ꕗ Tiešraiꕖ ꕘ ꕚ ꕙ
des TV
Ierakstu saraksts
USB
USB1 XTICK
ꔅ Ierakstu
saraksts
ꔅ Ierakstīt/
ieplānot
Atskaņot
ꕉ Slēpt
Lapas maiņa
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
1. lapa no 1
D1
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
87
D2
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
D3
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet zaļo pogu, lai izvēlētos Ierakstu
saraksts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ierakstītu programmu, un nospiediet OK (LABI).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
LATVIEŠU
LV
Atzīmēšanas režīms
Ja diskā ir sektors ar neatbilstošu kvalitāti,
var tikt dzēsta daļa vai visi ierakstu saraksta
vienumi.
Ierakstu saraksta maksimālais ierakstu skaits
ir 200. Ja ierakstu saraksta ierakstu skaits ir
200, citus ierakstu nevar pievienot.
Ja tiek demonstrēts pilns ieraksta garums,
ekrāns paliks pārtrauktā stāvoklī 10 sekundes un tad automātiski pārtrauks demonstrēšanu.
Ierakstu var demonstrēt pat ierakstīšanas/
rezervētās ierakstīšanas laikā.
Ieraksta demonstrēšanas laikā, cietais disks
var ģenerēt troksni.
Šis troksnis nav saistīts ar izstrādājuma
veiktspēju un uzticamību, un troksnis ir normāla cietā diska parādība.
Citā televizorā ierakstīto programmu var demonstrēt saskaņā ar autortiesību likumiem.
Ja mēģināt demonstrēt citā televizorā ierakstītu programmu, ekrāns tiek parādīts melns.
88
Funkcija DVR
Atzīmēšanas režīms
Ierakstīto programmu demonstrēšana
Atskaņot
Ierakstu saraksts
USB
Lapas maiņa
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
USB1 XTICK
Atzīmēšanas režīms 1. lapa no 1
D1
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
Varat demonstrēt ierakstu sarakstā izvēlēto programmu.
D2
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
1
D3
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
2
ꔅ Noņemt atzīmes
visam
ꔅ Atzīmēt visu
ꔅ Demonstrēt
atzīmētos
ꔅ Dzēst atzīmētos
Iziet no atzīmēšanas režīma
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet zaļo pogu, lai izvēlētos Ierakstu
saraksts.
3 Nospiediet FAV , lai atzīmētu vēlamo ierakstīto
programmu.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos vēlamo
ierakstīto programmu.
LATVIEŠU
LV
5 Nospiediet dzelteno pogu , lai demonstrētu atzīmēto ierakstīto programmu.
Poga
Sarkanā poga
Noņemt atzīmi visam: mainīt atzīmētās ierakstītās programmas uz
neatzīmētām ierakstītām programmām.
Atzīmēt visu: atzīmēt visas sarakstā
minētās ierakstītās programmas.
Dzeltenā poga
Demonstrēt atzīmētos: demonstrēt
pirmo atzīmēto failu. Ja ierakstītās
programmas demonstrēšana ir
pabeigta, nākamā tiks demonstrēta
automātiski.
FAV
ꔊꔋ
00:35
ꕗ ꕖ ꕘ ꕚ ꕙ
05:35
ꔅ Klipa
rediģēšana
ꔅ Atkārtot
ꔅ Opcija ꕉ Slēpt
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet zaļo pogu, lai izvēlētos Ierakstu
saraksts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ierakstītu programmu, un nospiediet OK (LABI).
4 Nospiediet zaļo pogu, lai izvēlētos izvēlni Opcija, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Apraksts
Zaļā poga
Zilā poga
3
Dzēst atzīmētos: dzēst atzīmētās
ierakstītās programmas.
Iziet no atzīmēšanas režīma.
Izvēlne
Sākt demonstrēt
no pēdējās apstā-
Apraksts
Demonstrēšanas atsākšana no
pēdējās apstāšanās vietas.
šanās vietas
Demonstrēt no
sākuma
Pārdēvēt
Dzēst
Izvēlēto ierakstīto programmu
demonstrēšana.
Programmas pārdēvēšana.
Programmas dzēšana.
Funkcija DVR
89
Tālvadības pults izmantošana
Norises josla
Šī funkcija norāda, kāda ierakstītā programma ir pieejama skatīšanai — pašreizējā ekrāna vai tiešraides apraides pozīcija.
1
Ierakstītas programmas demonstrēšanas laikā
varat pielāgot dažādas metodes.
Poga
Demonstrēšanas laikā
vairākkārt spiediet pogu REW ( ) vai FF ( ),
lai paātrinātu.
- Vienmēr, kad nospiežat pogu, meklēšanas
ātrums tiks palielināts par vienu posmu (līdz
4 posmiem).
Priekšskatījums
2
Pašreizējā atrašanās vieta un
demonstrēšanas norises laiks
3
Ierakstītās programmas kopējais
norises laiks
Zaļā
poga
Opcija: nospiediet zaļo pogu, lai ievadītu
ierakstītā faila video un audio iestatījumus.
Dzeltenā
poga
Klipa rediģēšana:
nospiediet dzelteno pogu sākuma vietā, kur
vēlaties iestatīt intervāla klipa rediģēšanu, un
nospiediet to vēlreiz beigu punktā. Lai saglabātu, izvēlieties Jā.
- Intervāla klipa rediģēšanas sākums ir
redzams kā
, bet intervāla klipa rediģēšanas beigas kā
ieraksta norises joslā
ekrāna apakšējā daļā. Intervāla klipa rediģēšanas sākums un beigas var iestatīt gan
virzienā uz priekšu, gan virzienā atpakaļ.
- Intervāls, kas īsāks par 10 sekundēm,
netiks saglabāts.
Zilā poga
Atkārtot:
nospiediet zilo pogu sākuma vietā, kur
vēlaties iestatīt intervāla atkārtošanu, un
nospiediet to vēlreiz beigu punktā. Lai atceltu
intervāla atkārtošanas demonstrēšanu, vēlreiz nospiediet zilo pogu.
- Intervāla atkārtošanas sākums ir redzams
kā
, bet intervāla atkārtošanas beigas
kā
ieraksta norises joslā ekrāna apakšējā daļā. Intervāla atkārtošanas sākums un
beigas var iestatīt gan virzienā uz priekšu,
gan virzienā atpakaļ.
- Intervāls, kas īsāks par 10 sekundēm,
netiks iestatīts.
- Ja intervāla atkārtošana tiek atcelta, tā tiks
atgriezta uz parasto atskaņošanas režīmu
no intervāla beigu punkta.
Atskaņošanas laikā nospiediet pogu Pause ( )
(Pauze).
- Tiek rādīts pauzēts ekrāns.
- Vienmēr, kad pauzētā ekrānā nospiežat pogu
( ) (Pauze), tas pārvietojas no ekrāna uz ekrānu
( ).
Nospiediet pogu Pause ( ) (Pauze) un pēc tam
izmantojiet pogu FF ( ), lai iegūtu palēnināto
kustību ( ).
- Ja 10 minūšu laikā pēc pauzes aktivizēšanas nenospiežat nevienu pogu, tiks atsākta
demonstrēšana.
OK
(LABI)
3D
a atskaņošanas laikā pārvietojat kursoru,
izmantojot navigācijas ( ) pogu,
un tad nospiežat pogu OK (LABI), ekrāns
atsāks demonstrēšanu tieši
tajā ekrāna daļā, kur kursors ir novietots.
(
)
3D videoklipu skatīšana.(Tikai 3D modeļiem)
LATVIEŠU
LV
Atskaņot
Ātri pārtīt
Attīt
Pauze
Tiešs skats+
Tiešs skatsAr vienu ekrānu
Lēna atskaņošana
(Zila) Sākt atkārtošanas intervālu
(Dzeltena) Sākt klipa rediģēšanas
intervālu
(Zila) Beigt atkārtošanas intervālu
(Dzeltena) Beigt klipa rediģēšanas
intervālu
Atkārtošanas intervāls
Apraksts
90
Funkcija EPG (Electronic programme guide — elektroniskais programmu ceļvedis)
Funkcija EPG (Electronic
programme guide — elektroniskais programmu ceļvedis) (digitālajā režīmā)
Šai sistēmai ir elektroniskais programmu ceļvedis
(EPG — Electronic Programme Guide), kas palīdz
pārvietoties pa visām iespējamām skatīšanās režīmu opcijām.
EPG nodrošina tādu informāciju kā programmu
sarakstus, sākuma un beigu laiku visiem iespējamiem pakalpojumiem. Turklāt EPG bieži ir pieejama
detalizēta informācija par programmu (šo programmu detaļu pieejamība un apjoms ir atšķirīgs atkarībā
no konkrētās raidorganizācijas).
Šo funkciju var lietot tikai tad, ja EPG informāciju
pārraida apraides stacijas.
Lai lietotu EPG funkciju, izvēlnē Laiks jāiestata
pareizs pulksteņa laiks.
EPG uzrāda programmu nākamajām 8 dienām.
LATVIEŠU
LV
DTV
18 HITI
Nākamais
Movers and Shakers: 86-06
18:00
19:30
Pr. maiņa
MHEG ... 4:3
Trešd. 7 febr.
19:28
Skatīties
576i
Tyra
DTV 18 HITI
2008. gada 28. sept. 21.00~00.00
Ieraksta
Atgādināt
Aizvērt
OK
(LABI)
Ierakstīt: tiks atvērts ieraksta iestatījumu
uznirstošais logs.
Atgādināt: rezervēts.
Ieraksta ar taimeri/atgādinājuma iestatījumu
režīma izvēle.
EPG ieslēgšana/izslēgšana
Atskats uz populārākajam deju kustībām pēdējo 20 gadu laikā.
1 Lai ieslēgtu vai izslēgtu EPG, nospiediet GUILai skatītu informāciju par pašreizējo programmu, nospiediet INFO (INFORM.).
Tiek parādīts TV vai DTV programmas laikā.
Tiek attēlots pie Radio Programme
(Radioprogramma).
Tiek attēlots pie MHEG Programme
(MHEGprogramma).
HE-AAC C Rāda ar programmu HE-AAC.
Pārraidāmās programmas malu
attiecība.
Pārraidāmās programmas malu
attiecība.
Tiek attēlots pie Teletext Programme
(Teleteksta programma).
Tiek attēlots pie Subtitle Programme
(Subtitru programma).
Tiek attēlots pie Scramble Programme
(Specifiskupakalpojumu programma).
Uzrāda ar Dolby Digital programmu.
Rāda ar programmu Dolby Digital
PLUS.
576i/p, Apraides programmas izšķirtspēja.
720p,
1080i/p
Monitora izejā var arī nebūt redzama
pārraidītā programma kopā ar ikonu,
jo tas ir atkarīgs no programmā ietvertās informācijas.
Parāda ar MHP programmu.
>
Parāda informāciju par nākamo
programmu
Parāda informāciju par citām programmām.
DE (CEĻVEDIS).
Programmas izvēle
1 Lai izvēlētos nepieciešamo programmu, spiediet navigācijas pogas vai P
Programmu ceļvedis
.
▲
That ’70s show
25. nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09.45~10.15
VISI
TAGAD
1 YLE TV1
NĀKAMAIS
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
5 YLE FST
6 CNN
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
That ’70s show
▼
INFO i Informācija
Režīms
Skatīties/rezervēt
Manuālais taimeris
TV/
RAD
RADIO
Ieplānotā saraksts
Iziet
FAV
Izlase
Funkcija EPG (Electronic programme guide — elektroniskais programmu ceļvedis)
Ceļveža režīms TAGAD/NĀKAMAIS
Varat skatīt pašlaik pārraidīto programmu, kā arī
nākamo.
8 dienu ceļveža režīms
Poga
Apraksts
Sarkanā poga EPG režīma maiņa.
Datuma iestatīšanas režīma atvēršaZaļā poga
na.
Manuālā taimera režīma atvēršana.
Dzeltenā poga
(lpp.84)
Ieplānotā saraksta režīma atvēršana.
Zilā poga
(lpp.85)
Izvēloties Pašreiz pārraidītā programma,
tiek atvērta izvēlētā programma un EPG
tiek aizvērts.
OK (LABI)
Izvēloties Nākamā pārraidītā programma, tiks atvērts rezervācijas uznirstošais
logs.
Izvēlnes Programma izvēle.
Pārraidāmās programmas izvēle.
P
Lapa augšup/lejup.
GUIDE (CEĻVEDIS)
BACK (ATPA- EPG izslēgšana.
KAĻ)
EXIT (IZIET)
TV/RAD
DTV vai RADIO programmas izvēle.
Detalizētas informācijas parādīšana
INFO
vai noņemšana.
FAV
Izlases režīma maiņa.
Datuma maiņas režīms
Poga
Zaļā poga
Apraksts
Datuma iestatīšanas režīma izslēgBACK (ATPA- šana.
KAĻ)
OK (LABI)
Izvēlētā datuma maiņa.
Datuma izvēle.
GUIDE (CEĻVEDIS)
EPG izslēgšana.
EXIT (IZIET)
Apraksta tabulas turpinājums
Poga
INFO
GUIDE (CEĻVEDIS)
EXIT (IZIET)
Apraksts
Detalizētas informācijas parādīšana
vai noņemšana.
Teksta šķiršana augšup/lejup.
Ieraksta ar taimeri/atgādinājuma iestatījumu režīma izvēle.
EPG izslēgšana.
LATVIEŠU
LV
Poga
Apraksts
Sarkanā poga EPG režīma maiņa.
Manuālā taimera režīma atvēršana.
Dzeltenā poga
(lpp.84)
Ieplānotā saraksta režīma atvēršana.
Zilā poga
(lpp.85)
Izvēloties TAGAD, tiek atvērta izvēlētā
programma un EPG tiek aizvērts.
OK (LABI)
Izvēloties NĀKAMAIS, tiek atvērts
rezervācijas uznirstošais logs.
Tagadējās vai nākamās programmas
izvēle.
Pārraidāmās programmas izvēle.
P
Lapa augšup/lejup.
GUIDE (CEĻVEDIS)
BACK (ATPA- EPG izslēgšana.
KAĻ)
EXIT (IZIET)
TV/RAD
DTV vai RADIO programmas izvēle.
INFO (InDetalizētas informācijas parādīšana
form.)
vai noņemšana.
FAV
Izlases režīma maiņa.
91
92
3D ATTĒLVEIDOŠANA
3D ATTĒLVEIDOŠANA
(Tikai 3D modeļiem)
3D tehnoloģija
3D satura skatīšanās šajā televizorā ir iespējama,
izmantojot 3D apraidi vai savienojot TV ar saderīgu ierīci, piemēram, Blu-ray 3D atskaņotāju.
Lai šos attēlus redzētu 3D formātā, skatītājam ir
nepieciešamas saderīgas 3D brilles.
BRĪDINĀJUMS
LATVIEŠU
LV
Iesakām 3D video skatīšanās laikā atrasties
no televizora attālumā, kas ir vismaz divas
reizes lielāks par televizora diagonāles
garumu.
Lai skatītos 3D televizoru, ir jāuzliek 3D
brilles. Lai rezultāti būtu pēc iespējas labāki,
vajadzētu izmantot LG ražotās 3D brilles.
Cita ražojuma 3D briļļu izmantošanas gadījumā 3D attēlveidošana, iespējams, nebūs
redzama pareizi. Norādījumus par 3D briļļu
izmantošanu, lūdzu, skatiet 3D briļļu rokasgrāmatā.
Skatoties 2D attēlus, 3D brilles ir ieteicams
noņemt. Ja skatāties 2D attēlus, izmantojot
3D brilles, attēls var būt izkropļots.
Ja 3D attēlveidošanu skatāties pārāk tuvu
vai pārāk ilgi, tas var kaitēt redzei.
Ja skatāties televizoru vai spēlējat videospēles ar 3D attēlveidošanu, izmantojot
3D brilles ilgu laiku, var rasties miegainība,
galvassāpes vai nogurums jums un/vai jūsu
acīm. Ja jums ir galvassāpes vai jūtat nogurumu vai miegainību, pārtrauciet televizora
skatīšanos un ieturiet pauzi.
Grūtniecēm, vecākiem cilvēkiem vai personām ar sirds problēmām vai biežu miegainību ir jāatturas no 3D TV skatīšanās.
Dažkārt 3D attēlveidošana var izraisīt
kustības, kas saistītas ar izvairīšanos vai
izlocīšanos no video redzamā attēla. Tāpēc
3D TV nevajadzētu skatīties trauslu vai viegli
plīstošu priekšmetu tuvumā.
Lūdzu, neļaujiet 3D televizoru skatīties
bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem, jo tas var
ietekmēt viņu redzes attīstību.
Brīdinājums par fotojutīguma lēkmēm:
dažiem skatītājiem zināmu faktoru, piemēram, spilgtu televizora vai videospēļu gaismu
vai attēlu, ietekmē iespējamas epilepsijas vai
citas slimības lēkmes. Ja jums vai kādam no
jūsu ģimenes locekļiem ir bijusi epilepsija vai
lēkmes, lūdzu, konsultējieties ar ārstu pirms
3D televizora skatīšanās.
Tāpat nenoteiktos apstākļos var rasties
noteikti simptomi pat tad, ja iepriekš nav
novērotas minētās slimības. Nekavējoties
pārtrauciet 3D attēlveidošanas skatīšanos
un konsultējieties ar ārstu, ja jums ir kāds
no šiem simptomiem: jūtat miegainību vai
vieglu reiboni, redzes pāreju vai izmaiņas,
acu vai sejas nestabilitāti, piemēram, acs vai
muskuļa raustīšanos, neapzinātu kustību,
konvulsijas, samaņas zudumu vai dezorientāciju, virziena sajūtas zudumu, krampjus vai
nelabumu. Vecākiem ir jāuzrauga, vai šādi
simptomi neparādās bērniem (tostarp pusaudžiem), jo viņi var būt jutīgāki pret 3D televizora skatīšanās izraisīto ietekmi.
Fotojutīguma lēkmes risku var samazināt,
veicot tālāk minētās darbības.
» Skatoties 3D televizoru, ir nepieciešami
bieži pārtraukumi.
» Personām, kuru acīm ir atšķirīga redze,
televizoru drīkst skatīties tikai pēc redzes
korekcijas pasākumu veikšanas.
» Skatieties televizoru tā, lai acis būtu vienā
līmenī ar 3D ekrānu, un nesēdiet pārāk tuvu
televizoram.
» Neskatieties 3D attēlveidošanu, ja esat
noguris vai slims, kā arī neskatieties to ilgu
laiku.
» 3D brilles izmantojiet tikai 3D attēlveidošanas skatīšanai 3D televizorā.
» Daži skatītāji pēc 3D televizora skatīšanās
var uz laiku zaudēt orientēšanās spējas.
Tāpēc, kad pārtraucat skatīties 3D televizoru, mirkli uzgaidiet, lai orientētos apkārtējā
vidē, un tikai pēc tam pārvietojieties.
3D ATTĒLVEIDOŠANA
PIEZĪME
PIEZĪME
(Tikai modeļiem 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**, 47/55LW98**)
Skatoties digitālo televīziju 3D attēlveidošanas režīmā, monitora izejas signālus nevar
raidīt caur SCART kabeli.
Ja ieslēgsiet 3D režīmu, kamēr digitālajā televīzijā tiek veikts plānots ieraksts, monitora
signālu nevarēs raidīt caur SCART kabeli, un
ierakstu nevarēs veikt.
Ja izmantojat 3D brilles
UZMANĪBU!
Neizmantojiet 3D brilles koriģējošo, saules vai aizsargbriļļu vietā.
Neglabājiet 3D brilles karstā vai aukstā
vietā.
Nemetiet uz 3D brillēm priekšmetus.
Nemetiet un nelieciet brilles.
Tā kā 3D briļļu stiklus var viegli saskrambāt, tīriet tos tikai ar mīkstu drāniņu. Tā
kā brilles ir viegli saskrambājamas, pirms
drāniņas izmantošanas izpuriniet no tās
putekļus.
Var rasties sakaru kļūme, ja brilles atrodas tuvu elektroniskām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslas platumu (2,4 GHz),
piemēram, mikroviļņu krāsns vai bezvadu
LAN ierīce.
3D attēlveidošanas skatīšanās diapazons
(Tikai modeļiem 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**,
47/55LW95** 72LZ97**)
Televizora izmērs, skatīšanās leņķis un citi apstākļi
var mainīt skatīšanās attālumu un leņķi.
Skatīšanās attālums
No 2ºm līdz 7ºm
Maksimālais skatīšanās
attālums
10 m
LATVIEŠU
LV
(Tikai modeļiem 42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**, 47/55LW95** 72LZ97**)
Pēc TV ieslēgšanas, iespējams, dažas sekundes būs nepieciešamas tā kalibrēšanai.
Ja starp TV un 3D brillēm atrodas kāds
traucēklis, 3D attēlveidošana, iespējams,
nebūs redzama pareizi.
Neizmantojiet televizoru elektroniska vai
cita IR aprīkojuma tiešā tuvumā.
Skatoties digitālo televīziju 3D attēlveidošanas režīmā, monitora izejas signālus nevar
raidīt caur SCART kabeli.
Ja ieslēgsiet 3D režīmu, kamēr digitālajā
televīzijā tiek veikts plānots ieraksts, monitora signālu nevarēs raidīt caur SCART
kabeli, un ierakstu nevarēs veikt.
Tāpat 3D attēlveidošana var nebūt redzama, ja skatāties televizoru guļus.
Ja novēršat acis no TV un pēc tam atkal
pievēršaties 3D programmas skatīšanai,
iespējams, 3D attēlveidošanu redzēsiet
tikai pēc brīža.
Ja 3D attēlveidošana notiek zem dienasgaismas lampām, televizora attēls var
nedaudz mirgot. Šādos apstākļos ieteicams
izslēgt lampas vai samazināt to spilgtumu.
93
94
3D ATTĒLVEIDOŠANA
3D attēlveidošanas skatīšana
3D attēlveidošanas iestatīšana
1 Demonstrējiet ar 3D saturu izveidotu video.
1 3D attēlveidošanas skatīšanas laikā nospie-
2 Nospiediet 3D , lai skatītu 3D attēlveidošanu.
3 Nēsājiet 3D brilles.
diet 3D OPTION (3D OPCIJA) Tiks atvērts
uznirstošais logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vie-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni LABI, un nospiediet OK (LABI).
nu no tālāk minētajām opcijām, un nospiediet
OK (LABI).
Opciju izvēle.
5 Spiediet navigācijas pogas, lai pielāgotu formu,
un nospiediet OK (LABI).
Režīms
2D 3D
3D režīma iestatījums
Apraksts
Režīms mainīts no 2D attēlveidošanas uz 3D attēlveidošanu.
3D formātā pārveidotie 2D
video var nebūt tik reālistiski
kā oriģinālie 3D video.
Iestatīt video.
Iestatīt audio.
Aizvērt
3D režīma iestatījums
Sānu pie sāna
LATVIEŠU
LV
Opcija
(Atkarīgs no modeļa)
Augšpuse un
apakšpuse
3D attēla labošana
dambretes
galdiņš
3D dziļums
Kadru secīgums
3D skatupunkts
6 Spiediet pogu 3D , lai izvēlētos 2D izsl. vai 3D
3D optimizācija
izsl.
Opcija
3D -> 2D
3D izsl.
Apraksts
Funkcijas Kreisais/labais vai
Labais/kreisais izvēle.
3D video ekrāna ar labāku
redzamību izvēle.
3D attēla, kas pārveidots
no 2D attēla stereoskopiskā
efekta pielāgošana.
3D attēla pārvietošana uz
priekšu vai aizmuguri, lai
pielāgotu 3D perspektīvo
skatu.
3D attēla ekrāna optimizēšana skatīšanās videi.
Apraksts
Attēlu rādīšana 2D režīmā bez
3D efektiem.
Attēlu rādīšana oriģinālajā
formātā.
2D -> 3D
Attēlu rādīšana 3D formātā.
Atcelt
Uznirstošā loga aizvēršana.
Iestatīt video.
Video iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu “Attēla
iestatījumi”.)
Iestatīt audio.
Audio iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu “Audio
iestatījumi”.)
3D ATTĒLVEIDOŠANA
95
UZMANĪBU!
3D attēlveidošanas skatīšanas laikā
dažas izvēlnes var nedarboties.
Pārslēdzot DTV kanālus vai ievades
signāla avotu, 3D attēlveidošanas režīms
tiek atspējots automātiski.
Skatoties 2D attēlus 3D attēlveidošanas
režīmā, ekrāna skats, iespējams, nebūs
pareizs.
3D efektu var skatīt, ja 3D režīms ir izvēlēts atbilstoši televizoram pienākošajam
3D ievades signālam.
*.mpo failiem (3D kameras failiem) 3D
attēlveidošanas režīms tiek iespējots
automātiski.
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
Atlasot 3D režīmu, barošanas indikators
tiek automātiski izslēgts.
Izmantojot tālvadības pults pogu AV
MODE (AV režīms) varat izvēlēties tikai
Izslēgt vai Kino.
Atskaņojot 3D, enerģijas taupīšana ir
atspējota.
3D failu skatīšanas laikā Sākuma izvēlni
nevar atvērt.
96
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
TV IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlne IESTATĪŠANA
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu no tālāk minētajām izvēlnēm, un pēc tam nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Izvēlne
Apraksts
LATVIEŠU
LV
IESTATĪŠANA
Programmu iestatīšana un rediģēšana.
ATTĒLS
Attēla izmēru, kvalitātes vai efekta pielāgošana.
AUDIO
Skaņas kvalitātes, efekta vai skaļuma līmeņa pielāgošana.
LAIKS
Laika, datuma vai taimera funkcijas iestatīšana.
BLOĶĒT
Kanālu un programmu bloķēšana vai atbloķēšana.
OPCIJA
Vispārējo iestatījumu pielāgošana.
TĪKLS
Tīkla iestatījumu iestatīšana.
ATBALSTS
Klienta informācijas pārbaude.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
97
Iestatījumu pielāgošana
Izvēlnes IESTATĪŠANA iestatījumi
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iesta-
IESTATĪŠANA
● Automātiskā
Pārvietot
OK(LABI)
Iziet
meklēš.
●
Manuāla noskaņošana
●
Programmu rediģēšana
●
Pastiprinātājs: ieslēgt
●
CI informācija
●
Kabeļa DTV iestatīšana
●
Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana
●
Tivu programmu saraksta atjauninājums: ieslēgt
tījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie programmu iestatījumi.
Iestatījums
Automātiskā meklēš.
CI informācija
Dažu šifrēto (maksas) pakalpojumu iespējošana skatīšanai. (lpp.40).
Kabeļa DTV iestatīšana
(Tikai režīmā Kabelis,
Kabelis un satelīts
(tikai modeļiem ar
satelītu))
Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana
(Režīmā Satelīts,
Antena un satelīts,
Kabelis un satelīts
tikai modeļiem ar
satelītu)
Tivu programmu
saraksta atjauninājums
(Režīmā Satelīts,
Antena un satelīts,
Kabelis un satelīts
tikai modeļiem ar
satelītu, tikai Itālijā)
Dažādu opciju iestatīšana kabeļu DTV skatīšanai. (lpp.34).
Dažādu opciju iestatīšana digitālās satelīttelevīzijas skatīšanai. (lpp.34).
Tas atjaunina mainīto programmu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides
apstākļiem un satelītu. (lpp.35).
LATVIEŠU
LV
Apraksts
Visu pieejamo programmu noskaņošana un saglabāšana, izmantojot antenas, kabeļu vai
satelīta ievades (lpp.31).
Manuālā noskaņoša- Manuāla programmu noskaņošana un saglabāšana (lpp.36).
na
Programmu rediģē- Programmu rediģēšana (lpp.39).
šana
Pastiprinātājs
Optimizētā jutīguma iestatīšana, kas atkarīga no signāla uztveršanas. (lpp.40)
98
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes ATTĒLS iestatījumi
ATTĒLS
Pārvietot
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
●
Malu attiecība
●
Iestatīt 3D video
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠA-
●
Attēlu vednis
●
ꕊ Enerģijas
●
Attēla režīms: standarta
NA, un nospiediet OK (LABI).
Iziet
: 16:9
taupīšana: izslēgt
● Apgaismojums 70
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni ATTĒLS, un
pēc tam nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (Labi).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
OK(LABI)
● Kontrasts
100
● Spilgtums
50
● Asums
70
● Krāsa
60
● Tonis
0
R
G
● Krāsu t.
0
W
C
● Papildu regulēšana
● Attēlu atiestatīšana
●
TruMotion: zems
●
Ekrāns
●
LED lokālā aptumšošana
Tālāk aprakstīti pieejamie attēlu iestatījumi.
LATVIEŠU
LV
Iestatījums
Malu attiecība
Apraksts
Attēla izmēru maiņa, lai skatītu to ar tā optimālajiem izmēriem (lpp.41).
Iestatīt 3D video
(Tikai 3D modeļiem)
Attēlu vednis
3D attēlveidošanas opcijas iestatīšana. (lpp.92)
Attēla kvalitātes pielāgošana un ekrāna kalibrēšana.
Pielāgotās opcijas tiks saglabātas izvēlnē Attēla režīms kā Eksperts1.
PIEZĪME
Ja izmantojat izvēlni Attēlu vednis, funkcija Enerģijas taupīšana tiks automātiski izslēgta.
Lai atiestatītu izvēlnē Attēlu vednis veiktās izmaiņas, izmantojiet opciju Attēla atiestatīšana, ja izvēlnei Attēla režīms ir veikts iestatījums Eksperts1.
RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC režīmā netiek piemērotas mainītās krāsas, toņa un H/V asuma vērtības.
Enerģijas
šana
taupī- Strāvas patēriņa samazinājums, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
PIEZĪME
Pielāgojot opciju Enerģijas taupīšana MHEG/MHP režīmā, opcijas Enerģijas taupīšana iestatījumu lieto
pēc tam, kad ir pabeigts MHEG/MHP.
Izvēloties opciju Ekrāns izslēgšana, kamēr meklējat radiostacijas kanālu, tiks samazināts strāvas patēriņš.
Izvēloties opciju Automātiski vai Maksimāls, opcija Apgaismojums nedarbosies.
Opcija
Automātiski
Apgaismojums tiek pielāgots automātiski apkārtējai videi, ja tiek atlasīta
opcija Automātiski, izmantojot funkciju Inteliģentais sensors.
Izslēgt
Atlasiet, ja funkcija nav nepieciešama.
Minimāls/Vidējs/
Maksimāls
Spilgtuma līmeņa izvēle.
Ekrāna izslēgšana
Ekrāns tiek izslēgts pēc 3 sekundēm.
Nospiežot jebkuru tālvadības pults pogu, ekrāns atkal tiks aktivizēts.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Attēla režīms
99
Apraksts
Viena iepriekšiestatītā attēla izvēle vai opciju pielāgošana katrā režīmā, lai iegūtu labāko attēlu.
Jūs varat arī pielāgot katra režīma papildu opcijas.
Pieejamie iepriekšiestatītie attēlu režīmi ir atkarīgi no televizora.
PIEZĪME
Ja atlasāt funkciju Inteliģentais sensors, funkcija Enerģijas taupīšana automātiski tiks
pārslēgta uz Automātiski.
Ja atlasāt Kino, funkcija Malu attiecība automātiski pārslēgsies uz Izejas formāts.
Režīms (atkarīgs no modeļa)
Inteliģentais
sensors
Televizora iestatīšana, lai pielāgotu attēla iestatījumus, piemēram, kontrastu, spilgtumu, asumu, krāsu un toni, automātiski pielāgojot apkārtējai videi.
Spilgts
Videoattēla pielāgošana mazumtirdzniecības telpām, uzlabojot kontrastu,
spilgtumu, krāsas un asumu.
Standarta
Attēla pielāgošana normālai videi.
Kino
Videoattēla optimizēšana kino videi, lai filmas tiktu skatītas kā kinoteātrī.
Spēle
Videoattēla optimizēšana ātru videospēļu ekrānam, piemēram, datora darbībām vai spēlēm.
Detalizētu videoattēla iestatījumu pielāgošana videoekspertiem, kā arī
vispārējiem skatītājiem.
Eksperts
PIEZĪME
TruMotion
Uzlabotā video tehnoloģija, kas nodrošina skaidrākus un vienmērīgākus attēlus pat ātru ainu
laikā, izveidojot asāku attēlu stabilāku struktūru.
TruMotion darbojas ar visām ievadēm, izņemot datora režīmu.
PIEZĪME
Ja aktivizēsiet TruMotion, ekrānā var parādīties troksnis. Ja tā notiek, iestatiet TruMotion
uz Izslēgt.
Ja izvēlaties Attēla režīms — Spēle, tad TruMotion iestatiet uz Izslēgt.
Režīms
Augsts
Vienmērīgākas attēla kustības nodrošinājums.
Zems
Vienmērīgas attēla kustības nodrošinājums. Šo iestatījumu izmantojiet
parastajā režīmā.
Iestatījuma TruMotion izslēgšana.
Izslēgt
Lietotājs
De-Judder: trokšņa līmeņa regulēšana ekrānā.
De-Blur: attēla saglabāšanas ilguma regulēšana ekrānā.
LATVIEŠU
LV
ISFccc (ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control): šim televizoram ir detalizēta kalibrācija, kas nepieciešama
saskaņā ar Imaging Science Foundation profesionālo sertifikāciju.
Izrietošie ISF dienas un nakts režīmi būs pieejami lietotājam, lai
lietotājs varētu baudīt labāko, ko piedāvā LG HDTV.
Izsmalcināto un detalizēto kalibrāciju iespējams veikt, izmantojot
ISFccc režīmu.
Detalizēto kalibrāciju jāveic sertificētam speciālistam. Lūdzu, sazinieties ar vietējo dīleri, lai pieprasītu ISF sertificētu speciālistu.
100
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
EKRĀNS
Apraksts
Datora ekrāna opciju pielāgošana.
Opcija
Izšķirtspēja
Atbilstošas izšķirtspējas izvēle, ja tiek izmantots dators.
Automātiskā konfigurēšana
Pozīcija
Televizora iestatīšana, lai automātiski optimizētu televizora ekrāna opcijas.
Attēla novietošana atbilstošajā pozīcijā.
Izmēri
Attēla izmēru pielāgošana.
Fāze
Horizontālo svītru samazināšana.
Atiestatīt
Opciju atiestatīšana uz noklusējuma iestatījumiem.
LED lokālā aptum- Pēc ieejas video signāla analīzes atbilstoši ekrāna apgabaliem tiek noregulēts fona apgaismošošana
jums, lai uzlabotu kontrastu.
(Atkarīgs no moRežīms
deļa)
Izslēgt
LED lokālās aptumšošanas darbības izslēgšana.
Zems
Vidējs
Augsts
Attēla spilgtuma palielināšana un melnās krāsas līmeņu padziļināšana,
izmantojot vieglo lokālo aptumšošanu.
Melnās krāsas līmeņu padziļināšana, izmantojot spēcīgo lokālo aptumšošanu.
Attēla attīrīšana un melnās krāsas līmeņu padziļināšana, izmantojot vieglo
lokālo aptumšošanu.
LATVIEŠU
LV
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
101
Pamata attēlu opcijas
Iestatījums
Aizmugurapgaismojums
Apraksts
Ekrāna spilgtuma pielāgošana, kontrolējot LCD apgaismojumu. Ja samazināt spilgtuma līmeni, ekrāns kļūst tumšāks un strāvas patēriņš tiek samazināts, nezaudējot videosignālu.
PIEZĪME
Ja izmantojat Enerģijas taupīšana — Izslēgt, Minimāls, Vidējs, funkcija Apgaismojums nav pieejama.
Kontrasts
Videosignāla novirzes palielināšana vai samazināšana. Ja attēla gaišā daļa ir piesātināta,
varat izmantot funkciju Kontrasts.
Regulē signāla pamatlīmeni attēlā.
Spilgtums
Asums
Krāsa
Lai regulētu asumu pārejās starp attēla gaišajām un tumšajām zonām. Jo zemāks ir asuma
līmenis, jo maigāks ir attēls.
Lai regulētu visu krāsu intensitāti.
Nokrāsa
Lai iestatītu līdzsvaru starp sarkanās un zaļās krāsas līmeņiem.
Krāsu t.
Iestatiet uz silto krāsu līmeni, lai pastiprinātu karstākas krāsas, piemēram, sarkano, vai iestatiet auksto krāsu līmeni, lai pastiprinātu aukstākas krāsas, piemēram, zilo.
Papildu opciju pielāgošana.
Papildu regulēšana
vai Eksperta regulēšana
Attēla atiestatīšana
Visu režīmu opciju atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
PIEZĪME
Papildu attēlu opcijas (atkarībā no modeļa)
Iestatījums
Dinamiskais kontrasts
Dinamiskā krāsa
Clear White
Apraksts
Pielāgo kontrastu, lai saglabātu labāko līmeni atbilstoši ekrāna spilgtumam. Attēls tiek uzlabots, padarot gaišās daļas gaišākas un tumšās — tumšākas.
Pielāgo ekrāna krāsas, lai tās izskatītos dzīvākas, spilgtākas un skaidrākas. Šī funkcija
uzlabo nokrāsu, piesātinājumu un gaišumu, lai sarkanā, zilā, zaļā un baltā krāsa izskatītos
spilgtāka.
Ekrāna baltā apgabala spilgtuma un baltās krāsas palielināšana.
Apdares krāsa
Tas nosaka video apdares apgabalu un pielāgo to, lai radītu dabiskās apdares krāsas.
Trokšņu mazināšana
Ekrāna trokšņu samazināšana, nemazinot video kvalitāti.
Izcila izšķirtspēja
Kristāldzidra attēla nodrošināšana, uzlabojot detaļas apgabalā, kur ir izplūdis un neskaidrs
attēls.
MPEG trokšņa samazi- Trokšņa noņemšana, ko rada video saspiešana.
nāšana
Gamma
Varat pielāgot attēla tumšās zonas un vidēji pelēkās zonas spilgtumu.
» Zems: padariet tumšākās un vidēji pelēkās vietas gaišākas.
» Vidējs: atainojiet oriģinālās attēla krāsas.
» Augsts: padariet tumšākās un vidēji pelēkās vietas tumšākas.
Melnās krāsas līm.
Ekrāna melnās krāsas līmeņa iestatīšana uz atbilstošu līmeni. Šī funkcija ir pieejama šādos režīmos: TV(NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), AV (NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), HDMI vai Komb. sign.
» Automātiski: Automātiska ekrāna melnās krāsas līmeņa iestatīšana uz Augsts vai Zems
atbilstoši ievades signāla līmenim.
» Zems: attēls ekrānā kļūst tumšāks.
» Augsts: attēls ekrānā kļūst gaišāks.
LATVIEŠU
LV
Šī funkcija nav pieejama, ja tiek izmantots Inteliģentais sensors.
RGB-PC/HDMI-PC režīmā nav iespējams regulēt krāsas, asumu un toni līdz līmenim, kādam
jūs dodat priekšroku.
Ja ir izvēlēts Eksperts 1/2 , var izvēlēties Apgaismojums, Kontrasts, Spilgtums, H asums, V
asums, Krāsas vai Nokrāsa.
102
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Saudzīgs acīm
Reāls kino
Krāsu gamma
Apraksts
Ekrāna spilgtuma regulēšana, lai tas nebūtu pārāk spilgts. Ļoti spilgtu attēlu kontrasta
samazināšana.
Šī funkcija ir iespējota izvēlnē Attēla režīms — Standarta, Spēle.
Padara filmā ierakstītos videoklipus dabiskākus, atbrīvojoties no vibrācijas efekta.
Funkcija tiek izmantota, skatoties no kinofilmām veidotus videomateriālus.
Šī funkcija var arī darboties, kad ir izslēgta opcija TruMotion.
Papildu regulēšana
Maksimāla krāsu izmantošana, lai palielinātu krāsu kvalitāti.
» Standarta: standarta krāsu rādīšana.
» Plaša: palielināta krāsu skaita izmantošana.
Eksperta kontrole
Signāla krāsu sfēras rādīšana.
» Standarta: standarta krāsu rādīšana.
» Plaša: palielināta krāsu skaita izmantošana.
» EBU: režīms, kurā tiek rādīts EBU standarta krāsu apgabals.
» SMPTE: režīms, kurā tiek rādīts SMPTE standarta krāsu apgabals.
» BT709: režīms, kurā tiek rādīts BT709 standarta krāsu apgabals.
Malu uzlabotājs
xvYCC
Krāsu filtrs
Eksperta struktūra
LATVIEŠU
LV
Krāsu t.
Krāsu pārvaldības
sistēma
Skaidrākas un izteiktākas video malas, tomēr dabīgas.
Šī funkcija labi darbojas ar asuma UI 60 vērtību.
Šī funkcija nav pieejama visiem modeļiem.
Šī funkcija rada bagātīgākas krāsas.
Šī funkcija attēlo bagātīgas krāsas tādā apjomā, kā to dara parasts videosignāls.
Šī funkcija ir iespējota opcijai Attēla režīms — Kino, Eksperts, kad xvYCC signāls tiek
ievadīts, izmantojot HDMI.
Ar šo funkciju tiek filtrētas noteiktas video krāsas.
Varat izmantot RGB filtru, lai precīzi iestatītu krāsu piesātinātību un nokrāsu.
Šī ir struktūra, ko izmanto eksperta līmeņa regulēšanai.
Šī funkcija ir iespējota izvēlnē Attēla režīms — Eksperts, ja skatāties DTV.
Ekrāna visu krāsu pielāgošana, kontrolējot baltās krāsas pamata līniju.
a. Gamma: izvēlēties 1.9, 2.2, 2.4
b. Metode: 2 punkti
Struktūra: iekšēja, ārēja
Sarkanās/Zaļās/Zilās kr. kontr., Sarkanās/Zaļās/Zilās kr. spilgtums: pielāgošanas diapazons ir no -50 līdz +50.
c. Metode: 10 punktu IRE
Struktūra: iekšēja, ārēja
IRE (Institute of Radio Engineers — Radioinženieru institūts) ir vienība, ar kuru rāda video
signāla lielumu, un to iespējams iestatīt kā 10, 20 un no 30 līdz 100. Atbilstoši katram
iestatījumam varat regulēt krāsas Sarkana, Zaļa vai Zila.
Spilgtums: šī funkcija rāda aprēķināto spilgtuma vērtību 2.2 gammai. Varat ievadīt vēlamo
spilgtuma vērtību 100 IRE, tad mērķa spilgtuma vērtība 2.2 gamma tiek rādīta pēc katriem
10 soļiem no 10 IRE līdz 90 IRE.
Sarkanā/Zaļā/Zilā: regulēšanas diapazons ir no -50 līdz +50.
d. Lietot visām ievadēm
Šo rīku eksperti izmanto, lai veiktu korekcijas, izmantojot pārbaudes struktūras. Tas neietekmē citas krāsas, bet to iespējams izmantot, lai atsevišķi pielāgotu 6 krāsu zonas (Sarkana/
Zaļa/Zila/Ciāna/Fuksīna/Dzeltena).
Krāsu atšķirība var nebūt izteikta arī tad, ja regulējat parasto video.
Krāsu Sarkana/Zaļa/Zila/Dzeltena/Ciāna/Fuksīna pielāgošana
» Krāsas Zaļā/Zilā/Dzeltenā/Ciāna/Fuksīna: regulēšanas diapazons ir no -30 līdz +30.
» Sarkanā/Zaļā/Zilā/Dzeltenā/Ciāna/Fuksīna tonis: regulēšanas diapazons ir no -30 līdz
+30.
Šī funkcija ir atspējota RGB-PC un HDMI-PC režīmā.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
AUDIO
Izvēlnes AUDIO iestatījumi
● Automātisks
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪ-
● Skaidra
Pārvietot
Iziet
OK(LABI)
skaļums: izslēgt
balss II: izslēgt
● Balanss
● Skaņas
103
ꕅ
2
0
L
R
režīms: standarta
ŠANA, un nospiediet OK (LABI).
• Infinite 3D Surround: izslēgt
• Diskants 50
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni AUDIO, un
pēc tam nospiediet OK (LABI).
• Bass
● Sound
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo
iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
50
• Skaņas atiestat.
Optimizer: normāls
● Digitālā
● TV
audio izvade: PCM
skaļrunis: ieslēgt
● ARC
režīms: ieslēgt
● DTV
Audio iestatīšana: automātiski
● AV
sinhronizācija
: izslēgt
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie audio iestatījumi.
Iestatījums
Apraksts
Funkcijas Automātisks skaļums aktivizēšana, lai skaļuma līmenis nemainītos, pārslēdzot kanālus.
Skaļuma līmenis var nebūt konstants apraides staciju atšķirīgās signālu kvalitātes dēļ.
Skaidra balss
Iestatījums cilvēka balss skaidrības pastiprināšanai. Varat pielāgot skaidrības līmeni, iestatot šo
funkciju.
Balanss
Balansa pielāgošana starp kreiso un labo skaļruni atbilstoši telpai.
Skaņas režīms
Iepriekš iestatīta skaņas režīma izvēle vai katra režīma opciju pielāgošana.
Režīms
Standarta
Izvēlieties standarta kvalitātes skaņai.
Mūzika
Izvēlieties mūzikas klausīšanai.
Kino
Izvēlieties filmu skatīšanai.
Sport
Izvēlieties sporta notikumu skatīšanai.
Spēle
Izvēlieties spēļu spēlēšanai.
PIEZĪME
Ja skaņas kvalitāte vai skaļums nav vēlamajā līmenī, ieteicams izmantot atsevišķu mājas
kinozāles sistēmu vai pastiprinātāju, kas spēj apstrādāt dažādas lietotāja vides.
Ja izvēlaties Ieslēgt opcijai Skaidra balss II, funkcija Infinite 3D Surround nedarbojas.
Opcija
Sound Optimizer
Infinite 3D Surround
LG patentēta skaņas apstrādes tehnoloģija, kas spēj nodrošināt
telpisku 5.1 visaptverošu skanējumu, izmantojot tikai divus priekšējos
skaļruņus.
Diskants
Dominējošo izejas skaņu kontrole. Aktivizējot diskantu, tas palielinās
izejas skaņu uz lielāku frekvenču diapazonu.
Bass
Klusāko izejas skaņu kontrole. Aktivizējot basu, tas palielinās izejas
skaņu uz zemāku frekvenču diapazonu.
Skaņas atiestat.
Skaņas režīma atiestatīšana uz noklusējuma iestatījumiem.
Skaņas optimizēšana atkarībā no vides, kurā televizors ir uzstādīts.
Opcija
Normāla
Normālas skaņas režīms.
Sienas stiprinājuma tips
Optimizēts skaņas režīms pie sienas piestiprinātam televizoram.
Statīva tips
Optimizēts skaņas režīms uz statīva uzstādītam televizoram.
LATVIEŠU
LV
Automātisks
skaļums
104
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Digitāla audio
izvade
Apraksts
Šī funkcija ļauj izvēlēties jums vēlamo Digitālo audio izvadi.
Kad ir pieejams Dolby Digital, izvēlnē Digitālā audio izvade atlasot Automātiski, tiks iestatīts SPDIF.
(Sony Philips Digital InterFace — Sony Philips digitālais interfeiss) izvade uz Dolby Digital.
Ja izvēlnē Digitālā audio izvade ir atlasīts Automātiski, kad Dolby Digital nav pieejams, SPDIF izeja
būs PCM (Pulse-code modulation — Impulskoda modulācija).
Pat ja kanālā, kas pārraida Dolby Digital Audio, ir iestatīts gan Dolby Digital, gan Audio valoda,
tiek atskaņots vienīgi Dolby Digital.
Vienība
Automātiski
PCM
TV skaļrunis
Audio ievade
Digitālā audio izvade
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Visi
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Televizora iekšējā skaļruņa ieslēgšana, ja tiek izmantota ārējā Hi-Fi sistēma. TV skaļruņus var izmantot kā audio izvades ierīci pat tad, ja nav video ievades.
PIEZĪME
Ja, darbojoties Simplink mājas kinozālei, tiek izslēgti televizora skaļruņi, skaņas izvade automātiski pārslēdzas uz mājas kinozāles skaļruņiem, taču, ieslēdzot televizora skaļruņus, skaņas
izvade pārslēdzas uz televizora skaļruņiem.
Dažas AUDIO izvēlnes ir atspējotas, ja televizora skaļrunis ir iestatīts uz Izslēgt.
ARC režīms
Izmantojot ārējo audio ierīci ar funkciju ARC (Audio atgriešanas kanāls), SPDIF var izvadīt, izmanto(Audio atgrieša- jot tikai lielātruma HDMI kabeli bez papildu optiskā kabeļa.
nas kanāls)
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
Daži HDMI kabeļi var neatbalstīt šo režīmu. (Ieteicams izmantot lielātruma HDMI kabeli.)
ARC režīms darbojas tikai ar televizora HDMI 1 ievadi.
SIMPLINK funkcijas aktivizēšana šīs funkcijas izmantošanai.
Opcija
DTV Audio
iestatīšana
(tikai digitālajā
režīmā)
Ieslēgta
Ja tiek ieslēgta ierīce ar ARC, ierīces skaļrunis tiek automātiski izmantots, ja SIMPLINK ir iespējota.
Izslēgt
Pat tad, ja tiek ieslēgta ierīce ar ARC funkciju un SIMPLINK ir iespējota, ierīces skaļrunis netiek automātiski izmantots.
Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, ar šo funkciju varat izvēlēties nepieciešamo
audio veidu.
Režīms
Automātiski
Automātiski atskaņo izvades skaņu šādā secībā: HE-AAC > Dolby
Digital+ > Dolby Digital > MPEG (izņemot Itāliju).
Automātiski atskaņo izvades skaņu šādā secībā: HE-AAC > Dolby
Digital+ > MPEG > Dolby Digital (tikai Itālijā).
HE-AAC,
Vēlamā audio veida izvēle.
Dolby Digital+, Dolby Digital, (Piem.) Ja ir izvēlēts MPEG, vienmēr tiek izvadīts MPEG.
MPEG
Ja MPEG netiek atbalstīts, secībā tiek iestatīts cits audio veids.
AV sinhronizācija
Ja video un audio netiek sinhronizēti, jūs varat tos pielāgot manuāli.
(-) iestatījums: audio ir ātrāks nekā pēc noklusējuma.
(+) iestatījums : audio ir lēnāks nekā pēc noklusējuma.
Opcija
AV sinhronizācija
TV skaļruņa un SPDIF sinhronizācijas pielāgošana.
TV skaļrunis
Televizora iekšējā skaļruņa skaņas sinhronizācijas pielāgošana.
SPDIF (Sony/Philips digitālais interfeiss)
Ārējā skaļruņa, kas pievienots pie digitālās audio izvades porta, skaņas sinhronizācijas pielāgošana.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
105
Uztveršana stereo/divvalodu režīmā (tikai analogajā režīmā)
Ja ir izvēlēta programma, informācija par stacijas skaņu parādās kopā ar programmas
numuru un stacijas nosaukumu.
1 Nospiediet Q. MENU.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai atvērtu izvēlni Audio vai Audio valoda, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz skaņas izvadi, un nospiediet OK (LABI).
Apraides signāls
Mono
Stereo
Dual
Ekrāna izvēlne
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
Monoskaņas izvēle
Ja stereo uztveršanā stereosignāls ir vājš, varat pārslēgt uz mono. Mono uztveršanas režīmā skaņas
skaidrība tiek uzlabota.
Valodas izvēle divvalodu apraidei
Ja programmu iespējams uztvert divās valodās (divvalodu), varat pārslēgt uz DUAL I,
DUAL II vai DUAL I+II.
Nicam kodētās skaņas uztveršana (tikai analogajā režīmā)
Ja televizors ir aprīkots ar uztvērēju NICAM kodētas skaņas uztveršanai, iespējams uztvert augstas kvalitātes NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex – gandrīz tūlītēja signāla logaritmiskā vai eksponenciālā multipleksā skaņas
pārveidošana) digitālo skaņu.
Skaņas izvadi iespējams izvēlēties atbilstošu uztvertās pārraides veidam.
1 Kad tiek uztverts NICAM monosignāls, varat izvēlēties NICAM MONO vai FM MONO.
2 Kad tiek uztverts NICAM stereosignāls, varat izvēlēties NICAM STEREO vai FM MONO.
Ja stereosignāls ir vājš, pārslēdziet uz FM MONO.
3 Kad tiek uztverts NICAM divvalodu signāls, varat izvēlēties NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM
DUAL I+II vai FM MONO.
Skaļruņu skaņas izvades izvēle
Režīmā AV, Komb. sign., RGB un HDMI varat izvēlēties izejas skaņu kreisās un labās puses skaļrunim.
Izvēlieties skaņas izvadi.
L+R (kreisā puse + labā puse): audiosignāls no skaņas ievades L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās puses skaļrunim, un audiosignāls no skaņas ievades R (labā puse) tiek nosūtīts labās puses skaļrunim.
L+L (kreisā puse + kreisā puse): audiosignāls no skaņas ievades L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās un
labās puses skaļruņiem.
R+R (labā puse + labā puse): audiosignāls no skaņas ievades R (labā puse) tiek nosūtīts kreisās un labās
puses skaļruņiem.
LATVIEŠU
LV
DUAL I Skaļruņiem tiek nosūtīts galvenās pārraides valodas signāls.
DUAL II Skaļruņiem tiek nosūtīts otrās pārraides valodas signāls.
DUAL I+II
Katram skaļrunim tiek nosūtīts savs valodas signāls.
106
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes LAIKS iestatījumi
LAIKS
Pārvietot
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
● Pulkstenis
● Izslēgšanas
laiks: izslēgt
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠA-
● Ieslēgšanas
laiks: izslēgt
NA, un nospiediet OK (LABI).
● Miega
● Aut.
OK(LABI)
Iziet
taimeris: izslēgt
gaidstāve
: 4 stundas
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni LAIKS, un
nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo
iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie laika iestatījumi.
Iestatījums
Pulkstenis
Apraksts
Laika, datuma, laika joslas un vasaras laika funkcijas iestatīšana.
Laiks tiks iestatīts automātiski atbilstoši apraides stacijas digitālā kanāla signālam, kam ir norādīta
informācija par laiku. Ja nav, iestatiet laiku un datumu manuāli.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
TV laika iestatīšana notiek saskaņā ar laika nobīdes informāciju atbilstoši laika joslai un
GMT (Griničas laikam), ko aparāts saņem līdz ar raidījuma signālu, un laiks automātiski
tiek iestatīts pēc ciparu signāla.
Ja pilsētas nosaukumu izvēlnē Laika josla maina ar nobīdi, laiku var regulēt ar 1 stundas
iedaļu.
Izvēlni Laika josla var mainīt režīmā Automātiski.
Laika josla
Maskava
Šajā tabulā ir ietverta Krievijas 9. reģiona laika joslas tabula, un, ja lietotājs izvēlas sava reģiona laika joslu, laiks tiek
automātiski iestatīts atbilstoši šim reģionam.
Jekaterinburga
Omska
Krasnojarska
Irkutska
Jakutska
Vladivostoka
Magadan
Kaļiņingrada
Tomēr pat tad, ja lietotājam pēc sava reģiona izvēlēšanās
netiek piedāvāta apraides stacijas vietējā laika nobīde vai
nesakrīt reģiona informācija, lietotājs pareiza laika iestatīšanai var izvēlēties opciju Nobīde sadaļā Laika josla.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Izslēgšanas
laiks/ieslēgšanas laiks
107
Apraksts
Laika iestatīšana automātiskai televizora ieslēgšanai un izslēgšanai. Lai izmantotu šo funkciju,
vispirms ir jāiestata pašreizējais laiks un datums.
PIEZĪME
Ja 2 stundu laikā pēc televizora ieslēgšanas, izmantojot funkciju Ieslēgšanas laiks, netiek
nospiesta neviena poga, televizors automātiski tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.
Ja vienlaikus iestatāt gan funkciju Izslēgšanas laiks, gan funkciju Ieslēgšanas laiks, funkcija Izslēgšanas laiks dominēs pār funkciju Ieslēgšanas laiks.
Miega taimeris
Laika intervāla iestatīšana, pēc kura televizors izslēdzas. Ja izslēdzat un pēc tam ieslēdzat televizoru, funkcija Miega režīms tiks izslēgta.
Aut. gaidstāve
(Atkarīgs no modeļa)
Ja ir ieslēgta Automatic Standby (Automātiskās gaidstāves) funkcija un tās laikā nenospiežat nevienu pogu, televizors automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
PIEZĪME
Šī funkcija nedarbojas režīmā Demonstrācija veikalā un programmatūras jaunināšanas laikā.
LATVIEŠU
LV
108
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes BLOĶĒT iestatījumi
BLOĶĒT
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
● Iestatīt
OK(LABI)
Iziet
paroli
● Sistēmas
bloķēšana
: Izslēgta
● Bloķēt programmu
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
Pārvietot
● Vecāku uzraudzība: bloķēšana
izslēgta
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni BLOĶĒT, un
● Ievades bloķēšana
nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie bloķēšanas iestatījumi.
Iestatījums
Apraksts
LATVIEŠU
LV
Iestatīt paroli
Ievadiet 4 ciparu paroli. Noklusējuma PIN kods ir “0 0 0 0”.
Ja kā mītnes zeme tiks izvēlēta Francija, parole ir nevis “0”, “0”, “0”, “0”, bet gan “1”, “2”, “3”, “4”.
Ja Francija tiks izvēlēta kā mītnes zeme, parole nevarēs būt “0”, “0”, “0”, “0”.
Ja esat aizmirsis savu paroli, nospiediet tālvadības pults pogu kombināciju “0”, “3”, “2”, “5”.
Sistēmas bloķēšana
Sistēmas bloķēšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana.
Bloķēt programmu
Programmu bloķēšana, kas ietver bērniem nepiemērotu saturu. Programmas var izvēlēties, bet
ekrāns ir tukšs un skaņa ir izslēgta.
Lai skatītos bloķētu kanālu, ievadiet paroli.
Šīs funkcijas izmantošana ir pieejama izvēlnē Sistēmas bloķēšana — Ieslēgt.
Vecāku uzraudzība
Šī funkcija darbojas atbilstoši informācijai, kas tiek saņemta no apraides stacijas. Tādēļ, ja signālam
ir
nepareiza informācija, šī funkcija nedarbojas.
Lai atvērtu šo izvēlni, ir jāievada parole.
Šis displejs ir ieprogrammēts tā, ka tas atceras, kāda opcija bija iestatīta pēdējā - pat gadījumā, ja
displejs tiek izslēgts.
Neļauj bērniem skatīties konkrētas pieaugušajiem paredzētas TV programmas saskaņā ar iestatītajiem programmu kategoriju ierobežojumiem.
Lai skatītos maksas programmu, ievadiet paroli.
Novērtējums dažādās valstīs ir atšķirīgs.
Ievades bloķē- Bloķējiet ievades signāla avotu.
šana
Šīs funkcijas izmantošana ir pieejama izvēlnē Sistēmas bloķēšana — Ieslēgt.
109
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes OPCIJA iestatījumi
OPCIJA
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
● Valoda
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠA-
● Palīdzība
Pārvietot
Iziet
(Language)
● Valsts
: Latvija
nespējīgajiem
● Barošanas
NA, un nospiediet OK (LABI).
OK(LABI)
indikators
● Rādītājs
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni OPCIJA, un
● Smart
nospiediet OK (LABI).
Share iestatījums
● Rūpnīcas
iestatījumi
● Televizora
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iesta-
●
tījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
ID
:1
Režīma iestatīšana : Lietošana mājās
● IR
emulators
: Izslēgts
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie vispārējie iestatījumi.
Iestatījums
Valoda
Apraksts
Ekrāna vai audiovalodas izvēle.
Opcija
Izvēlnes valoda
Izvēlieties nepieciešamo valodu.
Audio valoda
Audiofunkcija ļauj izvēlēties jums vēlamo valodu.
Ja audiodati izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, audio tiks atskaņots pēc
noklusējuma iestatītajā valodā.
Displejs
N.A
Statuss
Nav pieejams
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio “Cilvēkiem ar redzes traucējumiem”
Audio “Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem”
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC Audio
Subtitru valoda
Ja tiek pārraidītas divas vai vairākas subtitru valodas, lietojiet funkciju
Subtitri. Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, subtitri tiks parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.
Informācija par subtitru valodu ekrānā
Displejs
N.A
Statuss
Nav pieejams
Teleteksta subtitri
Subtitri “Apgrūtinātai dzirdamībai”
Teksta valoda
Ciparu režīmā izmantojiet teksta valodu izvēles funkciju, ja teksts tiek
pārraidīts divās vai vairākās valodās. Ja teleteksts netiek pārraidīts izraudzītajā valodā, teksts tiks uzrādīts saskaņā ar noklusējuma valodas
iestatījumiem.
PIEZĪME
Ja valodas, ko izvēlējāties kā primārās iestatījumiem Audio valoda, Subtitru valoda un Teksta valoda, netiek atbalstītas, iespējams izvēlēties otrās kategorijas valodu.
Audio/subtitrus var attēlot vienkāršotā formātā kā 1 – 3 rakstzīmes, ko raida pakalpojuma
sniedzējs.
Ja izvēlaties papildu audio (audio “Cilvēkiem ar redzes/dzirdes traucējumiem”), iespējams,
televizors atskaņo daļu no galvenās audioplūsmas.
LATVIEŠU
LV
Audiovalodas ekrāna izvēlnes informācija
110
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Valsts
Apraksts
Vēlamās valsts izvēle (Atkarīgs no modeļa)
PIEZĪME
Ja nepabeidzāt uzstādīšanas vedņa norādījumus, nospiežot pogu BACK (ATPAKAĻ),
vai ja OSD (Ekrāna izvēlne) iestājās taimauts, uzstādīšanas izvēlne tiks parādīta,
ikreiz ieslēdzot televizoru, līdz brīdim, kad uzstādīšana tiks pilnībā pabeigta.
Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdains un var būt
kādas problēmas teleteksta lietošanas laikā.
CI (Kopējās saskarnes) funkcija var nebūt pielietota, pamatojoties uz konkrētās
valsts apraides apstākļiem.
DTV režīma vadības pogas var nestrādāt, jo to darbība ir atkarīga no apraides
sistēmas jūsu mītnes zemē.
Valstī, kur digitālās apraides regulēšana nav fiksēta, dažas DTV funkcijas var nedarboties atkarībā no digitālās apraides apstākļiem.
Valsts iestatījums AK ir jāaktivizē tikai Apvienotajā Karalistē.
Ja valsts iestatījums ir iestatīts uz “--”, ir pieejamas Eiropas virszemes digitālā standarta pārraides programmas, taču DTV funkcijas var nedarboties.
Palīdzība nespējīgajiem
(digitālajā režīmā)
LATVIEŠU
LV
Barošanas indikators
Audio komentāri un subtitri ir nodrošināti tiem, kuriem ir slikta dzirde vai redze.
Opcija
Vājdzirdīgajiem
Šī funkcija ir paredzēta vājdzirdīgajiem.
Ja tā ir ieslēgta, subtitri tiek rādīti pēc noklusējuma.
Audio apraksts
Skaļums
Šī funkcija paredzēta vājredzīgajiem un nodrošina skaidrojošo
audio, kas papildus pamata audio apraksta pašreizējo situāciju TV
programmā.
Ja ir izvēlēts Audio apraksts: ieslēgt, pamata audio un audio
apraksts tiek nodrošināts tikai tām programmām, kurās ir iekļauts
audio apraksts.
Audio apraksta skaļuma maiņa
Signāls
Signāls tiek atskaņots, ja tiek atlasīta programma ar audio aprakstu
TV indikatora ieslēgšana vai izslēgšana.
Opcija
Gaidstāves gaisma
Indikatora gaismas ieslēgšana vai izslēgšana gaidstāves režīmā.
Jaudas gaisma
HbbTV
(Atkarīgs no modeļa)
Rādītājs
(Atkarīgs no modeļa)
Indikatora gaismas ieslēgšana vai izslēgšana, ja televizors tiek
ieslēgts.
Šī funkcija darbojas tikai Vācijā un Francijā.
Ja ierīce nav pieslēgta tīklam, šis pakalpojums var būt ierobežots.
Magic Motion tālvadības pults rādītāja opcijas iestatīšana.
Opcija
Ātrums
Rādītāja kustības ātruma maiņa.
Forma
Rādītāja formas izvēle.
Izmēri
Rādītāja izmēru maiņa.
Līdzināš.
Smart Share iestatījums
Līdziniet tālvadības pults virzienu ar rādītāju savā televizora ekrānā,
pakratot tālvadības pulti uz kreiso un labo pusi. Pēc tam rādītājs
automātiski pārvietojas uz ekrāna centrālo daļu.
DivX un DLNA opcijas iestatīšana.
Opcija
DivX reģ. kods
Lai atskaņotu DivX aizsargātus videomateriālus, reģistrējiet savu
televizoru. (lpp.70)
DivX reģistrācijas
atcelšana
DMR
Atceliet televizora reģistrāciju. (lpp.70)
DMR (Digital Media Render) savienojuma aktivizēšana vai deaktivizēšana.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Data Service
(tikai Īrijā)
Rūpnīcas iestatījumi
111
Apraksts
Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG (Digitālais teleteksts) un Teleteksts, ja
tie abi ir pieejami vienlaikus.
Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkarīgi no atlasītās opcijas tiks iespējots MHEG
vai Teletext.
Televizora rūpnīcas iestatījumu atjaunošana un visu saglabāto programmu dzēšana.
TV iestatījumu pielāgošana lietotāja preferencēm. Televizora pirmās ieslēgšanas reizē tiks
parādīts rūpnīcas atiestates ekrāns.
PIEZĪME
Ja laikā, kad Sistēmas bloķēšana ir iestatīta uz Ieslēgta, esat aizmirsis savu
paroli, uz tālvadības pults nospiediet “0”, “3”, “2”, “5”.
Televizora ID
ID piešķiršana pievienotajai ierīcei
Režīma iestatīšana
Noklusējuma režīms ir Lietošana mājās. Lai nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti mājas
apstākļos, ieteicams televizoru iestatīt režīmā Lietošana mājās.
Opcija
Lietošana mājās
Režīma izvēle mājas videi.
Demonstrācija veikalā
Režīma izvēle mazumtirdzniecības telpām.
Demonstr. režīms
TV īpašo funkciju atvēršana.
Varat atcelt demonstrācijas režīmu, nospiežot jebkuru pogu, izņemot Volume (Skaļums) un Mute (Izsl. skaņu).
PIEZĪME
MHP automātiskā
palaišana
(Tikai Itālija)
(Atkarīgs no modeļa)
IR emulators
(Atkarīgs no modeļa)
Šī izvēlne ir iespējota tikai Itālijā, un citu valstu MHP pakalpojumi var nedarboties pareizi.
Šī funkcija ir MHP, Itālijas datu apraides, automātiskās startēšanas funkcija.
Izmantot kanālā ar MHP signālu.
Datu apraides funkcija var nedarboties pareizi atkarībā no raidstacijas stāvokļa.
Pielāgošana tiek veikta, ja bezvadu multivides modulis ir pievienots (iegādājams atsevišķi).
Papildinformāciju un lietošanas instrukcijas skatiet bezvadu multivides moduļa rokasgrāmatā.
LATVIEŠU
LV
Režīmu Demonstr. režīms nav iespējams izmantot režīmā
Lietošana mājās.
Demonstrācija veikalā, Demonstr. režīms tiek automātiski
iestatīts uz Ieslēgt.
Kad Demonstr. režīms ir iestatīts uz Izslēgt režīmā Demonstrācija veikalā, Demonstr. režīms netiek izmantots
un atiestatīts tiek tikai ekrāns.
Demonstrācijas režīmā ekrāns pēc 5 minūtēm tiek atiestatīts automātiski.
112
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes TĪKLS iestatījumi
TĪKLS
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠA-
Pārvietot
OK(LABI)
• Tīkla iestatījums
: Vadu
• Tīkla statuss
: internets ir pievienots
Iziet
• Smart TV iestatījums
• Juridisks paziņojums
NA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un
nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie tīkla iestatījumi.
Iestatījums
Tīkla iestatīšana
Apraksts
Tīkla iestatījumu konfigurēšana (lpp.45).
Tīkla statusa rādīšana (lpp.51).
Reģiona iestatīšana, kuram tiek nodrošinātas laika ziņas, un televizoram pievienoto ID pārvaldīšana.
LATVIEŠU
LV
Tīkla statuss
Smart TV iestatījums
Iestatījums
Juridisks paziņojums
Valsts iestatīšana
Premium pakalpojumu valsts iestatīšana. Dažādi Premium pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši iestatītajai valstij.
Laika apstākļu efekts
Reģiona iestatīšana, kura laikapstākļi ir redzami Premium pakalpojuma fonā.
Izvēlieties savu reģionu.
Premium versija
Premium pakalpojuma versijas rādīšana.
ID pārvaldība
Televizoram izmantotā ID pieteikšanās vēstures pārvaldība.
Atiestatīt
Izdzēsiet visus televizoram pievienotos ID.
Juridiskā paziņojuma rādīšana. (lpp.53)
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes ATBALSTS iestatījumi
ATBALSTS
Pārvietot
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
• Programmatūras atjaunināšana
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠA-
• Skaņas pārbaude
NA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni ATBALSTS,
OK(LABI)
113
Iziet
• Attēla pārbaude
• Signāla pārbaude
• Informācija par produktu/pakalpojumu
• Premium inicializēšana
un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie atbalsta iestatījumi.
Iestatījums
Programmatūras
atjaunināšana
Attēla pārbaude
Apraksts
Televizora atjaunināšana uz visjaunāko programmaparatūru.
PIEZĪME
Tā attēlo pārveidoto *MUX (MULTIPLEKSĒTĀJA) informāciju un signāla stiprumu.
Tā attēlo informāciju par signālu un atlasītā MUX (MULTIPLEKSĒTĀJA) pakalpojuma nosaukumu.(*MUX (MULTIPLEKSĒTĀJS): kanālu augstāks direktorijs digitālajā
apraidē (vienā MUX (MULTIPLEKSĒTĀJA) pakalpojumā ir vairāki kanāli.))
Ja atlasāt opciju Satelīts kā automātiskās meklēšanas ievades avotu, signāla pārbaude netiek rādīta. Ja atlasāt opciju Antena un satelīts vai Kabelis un satelīts,
signāla pārbaude tiek rādīta tikai opcijai Antena vai Kabelis.
Informācija par
produktu/pakalpojumu
Premium inicializēšana
Informācijas par izstrādājumiem vai pakalpojumiem rādīšana.
Klientu apkalpošanas centrs var atšķirties atkarībā no valsts.
Ja Premium izvēlnes atjaunināšanas laikā rodas kļūda, inicializējiet izvēlni.
Pēc tam televizors automātiski izslēgsies un atkal ieslēgsies.
LATVIEŠU
LV
Attēla vai iebūvētās melodijas skaņas pārbaužu izpilde.
» Ja šajā pārbaudē ir kļūda, izvēlieties Jā. Jūs redzēsiet informāciju par izstrādājumu vai
Skaņas pārbaude
pakalpojumu.
» Ja pārbaudē nav nevienas kļūdas, pārbaudiet ārējās ierīces savienojuma statusu un skatiet
tās rokasgrāmatu.
Signāla pārbaude MUX (MULTIPLEKSĒTĀJA) un pakalpojuma informācijas utt. rādīšana.
114
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Pievienojiet dažādas ārējās ierīces televizoram un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai izvēlētos ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audiosistēmas,
USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
Ja ierakstāt TV programmu DVD rakstītājā vai videomagnetofonā, noteikti pievienojiet televizora signāla ievades kabeli pie televizora, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
Ārējās ierīces savienojums atšķirsies atbilstoši modelim.
Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu secības.
LATVIEŠU
LV
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
115
Savienojumu pārskats
Pievienojiet dažādas ārējās ierīces pie televizora aizmugurējā panelī esošajiem portiem.
1 Atrodiet ārējo ierīci, kuru vēlaties pievienot televizoram, kā redzams attēlā.
2 Pārbaudiet ārējās ierīces savienojuma veidu.
3 Atrodiet atbilstošo attēlu un pārbaudiet informāciju par savienojumu.
HD uztvērējs
HDMI – lpp.116
DVI – lpp.116
Komb. sign. – lpp.117
Kompozītsignāls –
lpp.118
Digitālais – lpp.121
Dators
HDMI – lpp.119
DVI – lpp.119
RGB – lpp.120
VCR
HDMI – lpp.116
DVI – lpp.116
Komb. sign. – lpp.117
Kompozītsignāls –
lpp.118
Euro Scart – lpp.117
Kompozītsignāls –
lpp.118
Euro Scart – lpp.117
USB
Atmiņas ierīce –
lpp.122
Atmiņas karšu
lasītājs – lpp.122
Spēļu ierīce
HDMI – lpp.116
Komb. sign. – lpp.117
Kompozītsignāls –
lpp.118
PIEZĪME
Lai pievienotu spēļu ierīci televizoram, izmantojiet spēļu ierīces komplektācijā ietverto kabeli.
Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās rokasgrāmatā.
LATVIEŠU
LV
Skaļrunis
DVD
116
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Šajā sadaļā SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
galvenokārt ir parādītās shēmas modeļiem
47/55LW95**.
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
HD uztvērēja, DVD atskaņotāja vai videomagnetofona
pievienošana
Pievienojiet HD uztvērēju, DVD atskaņotāju vai
videomagnetofonu pie televizora un izvēlieties
atbilstošu ievades signāla režīmu.
HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot HDMI kabeli, kā redzams
attēlā.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Izmantojiet jaunāko lielātruma HDMI™
kabeli ar funkciju CEC (patēriņa elektroierīču vadība).
Lielātruma HDMI™ kabeļiem ir veikta
pārbaude uz HD signāla pārraidi pat līdz
1080p vai lielāku ātrumu.
DVI-HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo videosignālu no ārējās ierīces
uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot DVI-HDMI kabeli, kā redzams attēlā. Lai
pārraidītu audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
117
Kombinētā signāla savienojums
Euro Scart savienojums
Tas pārraida analogo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot kombinētā signāla kabeli,
kā redzams attēlā.
Tas pārraida video un audio signālu no ārējās
ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot Euro Scart kabeli, kā redzams
attēlā. Lai parādītu attēlus, lietojot progresīvo
izvēršanu, noteikti izmantojiet Euro Scart kabeli.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Ja kabeļi ir uzstādīti nepareizi, tas var
radīt attēla rādīšanu melnbaltās krāsās
vai ar izkropļotām krāsām. Pārbaudiet
to, lai nodrošinātu, ka kabelis atbilst
nepieciešamajam krāsu savienojumam.
Izejas
veids
Pašreizējais
ievades režīms
AV1
(Televizora
izeja1)
AV1
(Kad notiek DTV
plānotā ierakstīšana, izmantojot
ierakstīšanas aprīkojumu.)
Digitālā TV
Digitālā TV
Analogā TV, AV
Analogā TV
O
O
Kombinētais signāls/RGB
Analogā TV
(Ievades režīms ir pārveidots par DTV.)
HDMI
X
X
TV izeja: izejā nodrošina analogos vai digitālos TV
signālus.
PIEZĪME
Ja vēlaties izmantot Euro scart kabeli,
jāizmanto Euro scart kabelis ar ekranētu
signāla vadu.
Skatoties digitālo televīziju 3D attēlveidošanas režīmā, monitora izejas signālus nevar raidīt caur SCART kabeli. (Tikai
3D modeļiem)
Ja ieslēgsiet 3D režīmu, kamēr digitālajā televīzijā tiek veikts plānots ieraksts,
monitora signālu nevarēs raidīt caur
SCART kabeli, un ierakstu nevarēs
veikt. (Tikai 3D modeļiem)
118
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Kompozītsignāla savienojums
Tas pārraida analogo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot kompozītsignāla kabeli,
kā redzams attēlā.
vai
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Ja jums ir mono videomagnetofons, pievienojiet videomagnetofona audio kabeli
televizora ligzdai AUDIO L/MONO.
Savienojums ar datoru
PIEZĪME
Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti, ieteicams
televizoram izmantot HDMI savienojumu.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
119
HDMI savienojums
DVI-HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo video un audio signālu no datora uz televizoru. Savienojiet datoru un televizoru,
izmantojot HDMI kabeli, kā redzams attēlā.
Tas pārraida digitālo videosignālu no datora uz
televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot DVI-HDMI kabeli, kā redzams attēlā. Lai
pārraidītu audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
LATVIEŠU
LV
120
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
RGB savienojums
Tas pārraida analogo videosignālu no datora uz
televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot komplektācijā iekļauto D-sub 15 kontaktu
signāla kabeli, kā redzams attēlā. Lai pārraidītu
audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
Datora darba režīmā var rasties trokšņi, ko
izraisa atsevišķas izšķirtspējas, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums.
Mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju,
mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē
regulējiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
paliek tīrs. Ja datora grafiskās kartes atsvaidzes intensitāti nevar mainīt, nomainiet
datora grafisko karti vai konsultējieties ar
datora grafiskās kartes ražotāju.
Sinhronizācijas ievades signāla forma horizontālās un vertikālās izvērses frekvencēm
ir atšķirīga.
Mēs iesakām datora režīmā izmantot
1920 x 1080, 60 Hz; tā tiks nodrošināta
labākā attēla kvalitāte.
Savienojiet signāla kabeli no datora monitora izvades ligzdas ar displeja RGB (PC) vai
arī signāla kabeli no datora HDMI izvades
ligzdas ar displeja HDMI IN (vai HDMI/DVI
IN) pieslēgvietu.
Pievienojiet audiokabeli no datora TV audio
ieejai. (Audiokabeļi televizora piegādes
komplektā nav iekļauti.)
Ja lietojat skaņas karti, noregulējiet datora
skaņu pēc vajadzības.
Ja datora grafiskā karte neizdod signālu
vienlaikus gan analogā, gan digitālā RGB
režīmā, savienojiet tikai vienu – vai nu
RGB, vai arī HDMI IN (vai HDMI/DVI IN),
lai rādītu datora informāciju uz displeja.
Lietojot kabeli, kas savieno HDMI ar DVI,
DOS režīms var nedarboties (atkarībā no
izmantotās videokartes).
Ja tiek izmantots pārāk garš RGB-PC kabelis, ekrānā iespējami traucējumi. Iesakām
izmantot kabeli, kas ir īsāks par 5 m. Tas
nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Audiosistēmas savienojums
Austiņu savienojums
Izmantojiet ārējo audiosistēmu iebūvētā skaļruņa
vietā.
Varat klausīties skaņu, izmantojot austiņas.
121
PIEZĪME
Ja izmantojat ārējo audioierīci iebūvētā
skaļruņa vietā, izslēdziet funkciju TV
skaļrunis (lpp.104).
Digitālā optiskā audio savienojums
Tas pārraida digitālo audiosignālu no televizora uz
ārējo ierīci. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot optisko audiokabeli, kā redzams attēlā.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
UZMANĪBU!
Neskatieties iekšā pa optisko izejas ligzdu.
Skatīšanās uz lāzera staru var bojāt redzi.
Kad ir pievienotas austiņas, izvēlnes
AUDIO elementi ir atslēgti.
Pārslēdzoties uz AV REŽĪMS, kad ir pieslēgtas austiņas, šīs izmaiņas attieksies
uz video, bet ne uz audio iestatījumiem.
Kad ir pieslēgtas austiņas, nevar izvēlēties optisko digitālā audio izeju.
Austiņu pretestība: 16
Austiņu maksimālā audio izvade: no
10 mW līdz 15 mW
Austiņu spraudņa lielums: 0,35 cm
122
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Savienojums ar USB
CI moduļa savienojums
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, piemēram, USB
zibatmiņu, ārējo cieto disku vai USB atmiņas karšu
lasītāju, pie televizora un atveriet izvēlni Smart
Share, lai izmantotu dažādos multivides failus.
Skatiet sadaļu “USB atmiņas ierīces savienojums”
un sadaļu “Failu pārlūkošana”.
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās
TV režīmā. Šī funkcija nav pieejama visās valstīs.
(lpp.40)
vai
Atrodiet šo stūri, kā parādīts attēlā, un ievietojiet CI
moduli.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes
ligzdā ir ievietots pareizā virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt
televizora un PCMCIA kartes ligzdas bojājumus.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Bezvadu multivides moduļa
savienojums
LG televizori ar bezvadu vadības portu atbalsta
LG bezvadu multivides moduli, ko var iegādāties
atsevišķi. Ja televizoram pievieno bezvadu sakaru atslēgu (iekļauta bezvadu multivides moduļa
komplektā), LG bezvadu multivides modulim var
pievienot ārējās ierīces, un video un audio signāli
tiks sūtīti televizoram, izmantojot bezvadu sakarus.
123
SIMPLINK savienojums
Atskaņojiet un vadiet AV ierīci, kas pievienota ar
HDMI kabeli, izmantojot HDMI-CEC. Šis televizors
var darboties ar ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC,
bet pilnībā atbalstītas tiek tikai ierīces ar logotipu
.
Vienu HDMI kabeļa galu pievienojiet televizora
aizmugurē esošajam HDMI/DVI IN vai HDMI IN
terminālam, bet otru galu pievienojiet SIMPLINK
ierīcei.
Lietošanas instrukcijas skatiet bezvadu multivides
moduļa rokasgrāmatā.
PIEZĪME
PIEZĪME
Izmantojot ārējo ierīci, kas savienota ar
bezvadu multivides moduli, dažas TV izvēlnes funkcijas var nedarboties.
LATVIEŠU
LV
LG bezvadu
multivides modulis
Ja pievienotā ierīce neatbalsta HDMICEC, SIMPLINK funkcija nav pieejama.
Lai lietotu SIMPLINK, ir jāizmanto lielātruma HDMI kabelis ar *CEC funkciju.
(*CEC: patēriņa elektroierīču vadība).
SIMPLINK var nedarboties pareizi, ja
izmantojat trešās puses ierīci, kurai ir
HDMI-CEC funkcija.
Bezvadu ārējai izvadei netiek atbalstīta
funkcija SIMPLINK.
124
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
SIMPLINK izvēļņu aktivizēšana
un izmantošana
1 Lai atvērtu ievades signāla avotus, nospiediet
INPUT (IEVADE).
5 Vadiet izvēlēto AV ierīci.
2 Lai atvērtu ātrās SIMPLINK izvēlnes, nospiediet sarkano pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Ieslēgt.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ierīcēm, un pēc tam nospiediet OK (Labi).
Ieslēgta
►
◀ DISKS 1
▶
1
2
◀ VCR 1
▶
3
◄
TV
HDD/DVD-R
HD HT
HDD rakstītājs
◀ Skaļrunis
TV skaļrunis
LATVIEŠU
LV
INPUT(IEVADE)
Nr.
1
2
3
4
5
- Izvēlētajai ierīcei tiek parādīta atzīme.
- Pieejamās ierīces tiek parādītas gaišā krāsā.
- Nepieejamās ierīces tiek parādītas pelēkā
krāsā.
4
▶
5
Iziet
Apraksts
Iepriekš izvēlēta TV kanāla rādīšana.
Disku atskaņošana. Ja ir pieejami vairāki
diski, diska nosaukums tiek rādīts ekrāna
lejasdaļā.
Pievienotā videomagnetofona vadība.
HDD (cietā diska) ierakstu atskaņošana:
cietajā diskā saglabāto disku vadība.
Audio izvade mājas kinozāles skaļrunī vai
audio izvade televizorā: audio izejas maiņa
starp mājas kinozāles skaļruni un TV skaļruni.
- Tiešā atskaņošana: ja AV ierīces ir pievienotas televizoram, varat tieši vadīt šīs ierīces un
atskaņot multivides failus, nenorādot papildu
iestatījumus.
- Izvēlēties AV ierīci: televizoram pievienotas
AV ierīces izvēle.
- Diska atskaņošana: vadiet pievienotās AV
ierīces, izmantojot navigācijas pogas un
pogas OK (LABI), , , , un .
- Izslēgt visas ierīces: izslēdzot televizoru,
visas pievienotās ierīces tiek izslēgtas.
- Pārslēgt audio izvadu: nodrošina veidu, kā
vienkārši pārslēgt audio izvadu.
- Sinhronizēt ieslēgšanu: ja HDMI terminālam
pievienotais aprīkojums ar SIMPLINK funkciju
sāk atskaņošanu, televizors tiks automātiski
ieslēgts.
PIEZĪME
Ja maināt ieejas avotu, nospiežot pogu
INPUT (IEVADE), SIMPLINK ierīces darbojošās funkcija tiks pārtraukta.
Ja izvēlaties ierīci, kurai ir mājas kinozāles funkcija, skaņas izeja automātiski tiek
pārslēgta uz mājas kinozāles skaļruni,
bet TV skaļrunis tiek izslēgts.
Ja pievienotā SIMPLINK mājas kinozāles
sistēma neatskaņo audio no televizora,
optiskā kabeļa vienu galu pievienojiet televizora aizmugurē esošajam DIGITĀLĀS
AUDIO IZVADES terminālam, bet otru
kabeļa galu pie SIMPLINK ierīces aizmugurē esošā DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES
termināla.
TELETEKSTS
125
TELETEKSTS
Šī funkcija nav pieejama visās valstīs.
Teleteksts ir brīvs pakalpojums, ko apraida lielākā
TV staciju daļa un kas sniedz pašu jaunāko
informāciju par jaunākajām ziņām, gaidāmo laiku,
televīzijas programmām, biržas indeksiem un
daudzām citām tēmām.
Augstākā līmeņa teksts
Šī TV teleteksta dekoders var atbalstīt sistēmas
VIENKĀRŠS, AUGSTĀKĀ LĪMEŅA un ĀTRAIS
TEKSTS. VIENKĀRŠS (standarta teleteksts) ietver
virkni lapu, ko izvēlas, tieši ievadot atbilstošo
lapas numuru. AUGSTĀKĀ LĪMEŅA un ĀTRAIS
TEKSTS ir modernākas metodes, kas dod iespēju
ātri un viegli izvēlēties teleteksta informāciju.
Bloka/grupas/lapas izvēle
Ieslēgšana/izslēgšana
Vienkāršs teksts
Lapas izvēle
1 Ar CIPARU pogām ievadiet vēlamās lapas
numuru kā trīsciparu skaitli. Ja izvēles laikā
tiek piespiests nepareizs numurs, jāpabeidz
trīsciparu numura ievade un tad atkārtoti jāievada pareizais lapas numurs.
2 Pogu P
var izmantot, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu.
1 Ar zilo pogu varat pāriet no bloka uz bloku.
2 Izmantojiet dzelteno pogu, lai pārietu uz nākamo grupu ar automātisku pāreju uz nākamo
bloku.
3 Izmantojot zaļo pogu, varat pāriet uz nākamo
esošo lapu ar automātisku pāreju uz nākamo
grupu.
4 Pārmaiņus var izmantot pogu P . Nospiežot
sarkano pogu, var atgriezties iepriekšējā izvēlē. Pārmaiņus var izmantot pogu P .
Lapas tieša izvēle
Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS), lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu
numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā TOP
(AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts.
LATVIEŠU
LV
Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS). Ekrānā tiek parādīta pirmā lapa vai
pēdējā lapa.
Ekrāna virsrakstā ir redzami divu lapu numuri,
TV stacijas nosaukums, datums un laiks. Pirmais
lapas numurs norāda jūsu izvēli, kamēr otrais
numurs atbilst pašreiz redzamajai lapai.
Lai izslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS). Vēlreiz tiek parādīts iepriekšējais
režīms.
Lietotāja rokasgrāmatā ekrāna lejasdaļā ir parādīti
četri lauki – sarkans, zaļš, dzeltens unzils. Dzeltenais lauks apzīmē nākamo grupu, un zilais lauks
norāda nākamo bloku.
126
TELETEKSTS
Ātrais teksts
Laiks
Teleteksta lapas ir kodētas ar krāsām gar ekrāna
lejasdaļu, un tās tiek izvēlētas, nospiežot atbilstošo krāsu pogu.
Lapas izvēle
1 Nospiediet pogu T.OPT un pēc tam izmantojiet navigācijas pogas, lai izvēlētos izvēlni
Atveriet rādītāju lapu.
Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni,
lai ekrāna augšējā labajā stūrī redzētu laiku.
Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos apakšlapas numuru. Apakšlapas numurs
parādās ekrāna lejasdaļā. Lai atstātu vai mainītu apakšlapu, nospiediet sarkano pogu, zaļo
pogu,
vai CIPARU pogas.
.
2 Lapas, kas ir kodētas ar krāsu gar apakšējo
rindu, var izvēlēties, izmantojot tās pašas krāsu
pogas.
3 Atbilstoši teleteksta režīmam VIENKĀRŠS lapu
var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru, izmantojot ciparu pogas režīmā ĀTRAIS
TEKSTS.
4 Pogu P
var izmantot, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu.
LATVIEŠU
LV
Īpašā teleteksta funkcija
Nospiediet pogu T. OPT un tad izmantojiet navigācijas pogas, lai atlasītu izvēlni Teksta opcija.
Atstāt
Tas aptur automātisko lapas maiņu, kas
notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas. Apakšlapu skaits un ekrānā
attēlotā apakšlapa parasti ir redzama ekrānā
zem laika. Izvēloties šo izvēlni,ekrāna augšējā
kreisajā stūrī parādās apturēšanas simbols un
automātiskā lapu maiņa nav aktīva.
Atklāt
Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju, piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.
Atjaunot
Teksta opcija
Indekss
Laiks
Atstāt
Atklāt
Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams
TV attēls. Jaunās lapas attēls parādīsies ekrāna augšējā kreisās puses stūrī. Kad ir pieejama atjauninātā lapa, displejā attēla vietā būs
redzams lapas numurs. Izvēlieties šo izvēlni
vēlreiz, lai redzētu atjaunināto teleteksta lapu.
Atjaunot
Aizvērt
Indekss
Izvēlieties katru rādītāju lapu.
PIEZĪME
Apvienotajā Karalistē (digitālajā režīmā)
poga T. OPT nedarbojas.
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
127
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
Šī funkcija darbojas tikai Apvienotajā Karalistē un Īrijā.
Displejs nodrošina Jums piekļuvi digitālajam teletekstam, kas ir krietni uzlabots dažādos aspektos,
kā piemēram, teksts, grafika utt.
Šim digitālajam teletekstam var piekļūt izmantojot
speciālus digitālā teleteksta pakalpojumus un specifiskus servisus, kas pārraida digitālo teletekstu.
Teleteksts digitālā pakalpojumā
Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros
1 Nospiediet ciparu pogu vai pogu P
2 Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS) vai krāsu pogu.
3 Izpildiet norādījumus digitālajā teletekstā un
1 Nospiediet ciparu pogu vai pogu P
, lai
izvēlētos digitālo pakalpojumu, kas pārraida
digitālo teletekstu.
2 Izpildiet norādījumus digitālajā teletekstā un
pārvietojieties uz nākamo darbību, spiežot pogas TEXT (TEKSTS), OK (LABI), navigācijas
pogu, sarkano pogu, zaļo pogu, dzelteno pogu,
zilo pogu vai CIPARU pogas.
3 Lai mainītu digitālā teleteksta pakalpojumu,
vienkārši izvēlieties citu pakalpojumu, izmantojot ciparu pogu vai pogu P
.
pārvietojieties uz nākamo darbību, spiežot pogas TEXT (TEKSTS), OK (LABI), navigācijas
pogu, sarkano pogu, zaļo pogu, dzelteno pogu,
zilo pogu vai CIPARU pogas.
4 Nospiediet TEXT (TEKSTS) vai krāsu pogu,
lai izslēgtu digitālo teletekstu un atgrieztos TV
skatīšanās režīmā.
Dažos pakalpojumos teksta pakalpojumiem var
piekļūt, izmantojot sarkano pogu.
LATVIEŠU
LV
, lai
izvēlētos noteiktu pakalpojumu, kas pārraida
digitālo teletekstu.
128
TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀ APKOPE
Regulāri atjauniniet un tīriet televizoru, lai nodrošinātu labāko attēla kvalitāti un pagarinātu produkta
kalpošanas laiku.
Televizora programmaparatūras atjaunināšana
Lejupielādējiet un instalējiet jaunāko programmaparatūru, izveidojot savienojumu ar programmaparatūras serveri vai apraides OTA pakalpojumu,
lai uzlabotu vai mainītu izstrādājuma funkciju vai
pievienotu jaunas funkcijas.
Programmaparatūras atjaunināšana var nedarboties pareizi, kas ir atkarīgs no interneta vides
un DTV signāla stipruma. Ja tā notiek, jūs varat
saņemt jaunākos programmaparatūras atjauninājumus autorizētā LG Electronics klientu apkalpes
centrā.
LATVIEŠU
LV
Pašreizējās programmaparatūras versijas pārbaude vai programmaparatūras atjaunināšana
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
PIEZĪME
Programmaparatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet LAN kabeli, neizslēdziet
televizoru un neatvienojiet strāvas vadu.
Ja programmaparatūras atjaunināšanas
laikā, izmantojot OTA, pārslēdzat kanālu,
atjaunināšana tiek pārtraukta. Process
tiek atsākts, kad pārslēdzat uz sākotnējo
programmu. Atjaunināšana tiek turpināta
pat tad, ja strāva tiek atslēgta, izmantojot
tālvadības pulti. Šādā gadījuma ir normāli, ja barošanas indikatora krāsa mainās
un ekrāns ir tumšs. Ierīce atsāk darboties
normālā režīmā, tiklīdz atjaunināšana ir
pabeigta.
Premium pakalpojums ir atspējots
laikā, kad programmatūra tiek atjaunināta, izmantojot NSU.
Jūs varat pārbaudīt programmatūras
atjaunināšanas statusu izvēlnē Programmatūras atjaunināšana vai skatīt atjaunināšanas informāciju, kas redzama kanāla
simbolā.
Savienojuma atjaunināšanas pakalpojums (tikai ziemeļu valstīm paredzētajiem
modeļiem): jūs varat pārbaudīt, vai LG
OTA pakalpojums ir pieejams DTV kanālā, nospiežot šo Magic Motion tālvadības
pults pogu vai sarkano pogu, kad zem
kanāla simbola tiek parādīts ziņojums
Atrasts atjauninājums.
ni ATBALSTS, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
5
izvēlni Programmatūras atjaunināšana, un
nospiediet OK (LABI).
Tiek parādīta pašreizējā programmaparatūras
versija.
Izvēlieties Pārbaudīt atjauninājuma versiju,
lai manuāli pārbaudītu programmaparatūras
versiju.
Programmatūras atjaunināšana
◀ Ieslēgta ▶
• Pašreizējā versija
01.00.09
Pārbaudīt atjauninājuma versiju
Aizvērt
Ja atlasāt Programm. atjaunināšana — Ieslēgt, televizors atrod jauno programmaparatūru, izmantojot NSU*/OTA*, un ekrānā tiek
atvērts atjauninājuma uznirstošais logs.
* NSU (Tīkla programmatūras atjaunināšana):
ja televizoram ir izveidots savienojums ar internetu, tas atrod jauno programmaparatūru,
kas augšupielādēta LG serverī.
* OTA (Bezvadu): skatoties digitālās apraides
sistēmu, televizors pārsūta jauno programmaparatūru, izmantojot DTV signālu.
6 Ja atjaunināšana ir pabeigta, televizors automātiski restartēsies pēc 5 sekundēm.
Jums var būt nepieciešams atiestatīt dažas
opciju IESTATĪŠANA, ATTĒLS vai AUDIO
izvēlnes.
PIEZĪME
Nav iespējams pazemināt uz vecāku
programmaparatūras versiju.
Programmatūras atjaunināšanas ilgums
var būt atšķirīgs, kas ir atkarīgs no programmaparatūras izmēriem, tīkla apstākļiem vai DTV signāla stipruma.
Ja programmaparatūras atjauninājuma
lejupielāde neizdodas, izmantojot bezvadu savienojumu, uz laiku pievienojiet kabeli tieši pie maršrutētāja. Ja lejupielāde
joprojām neizdodas, sazinieties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
TEHNISKĀ APKOPE
Televizora tīrīšana
UZMANĪBU!
Vispirms izslēdziet televizoru un atvienojiet
strāvas vadu un visus citus kabeļus.
Ja televizors tiek atstāts bez uzraudzības un
netiek izmantots ilgu laika periodu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktrozetes,
lai zibens vai strāvas pārspriegojumi neradītu
bojājumus.
Ekrāns un rāmis
Lai notīrītu putekļus vai vieglus netīrumus, tīriet
virsmu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu
drāniņu, kas samitrināta ar tīru ūdeni vai atšķaidītā
vieglā mazgāšanas līdzeklī. Pēc tam nekavējoties
notīriet ar sausu drāniņu.
UZMANĪBU!
Korpuss un statīvs
Lai notīrītu putekļus vai vieglus netīrumus, tīriet
korpusu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet korpusu ar
mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar tīru ūdeni vai
ūdenim pievienotu nelielu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu. Pēc tam nekavējoties notīriet ar sausu
drāniņu.
UZMANĪBU!
Nesmidziniet šķidrumu uz virsmas. Ja
televizorā nokļūst ūdens, var tikt izraisīta
aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai
ierīces nepareiza darbība.
Nelietojiet ķīmiskās vielas, jo tās var sabojāt
virsmu.
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus,
kas sakrājušies uz strāvas vada.
LATVIEŠU
LV
Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar
nagu vai asu priekšmetu, jo tādējādi varat
saskrambāt ekrānu un attēls var tikt izkropļots.
Neizmantojiet tâdas íîmiskâs vielas kâ vasks,
benzols, spirts, atðíaidîtâji, insekticîdi, gaisa
atsvaidzinâtâji, smçrvielas, jo tâs var sabojât
ekrâna apdari un izraisît krâsu izmaiòas.
129
130
TEHNISKĀ APKOPE
“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana televizora
ekrānā
Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un
atstāt neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir “attēla
izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana var parādīties arī jūsu
televizora teksta daļās.
Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu televizora ekrānā uz ilgu laika periodu
(2 vai vairākas stundas LCD televizoram, 1 vai
vairākas stundas plazmas TV).
LATVIEŠU
LV
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
131
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Vispārēja informācija
Problēma
Nevar vadīt televizora funkcijas,
izmantojot tālvadības pulti.
Attēls netiek rādīts, un nav dzirdama skaņa.
Ieslēdzot televizoru, attēls kustas
lēnām.
Nevar pievienot ārējās ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
Audio
Problēma
Attēlu rādīšanas laikā nav skaņas.
Nav signāla no viena no skaļruņiem.
Neparasta skaņa no ierīces iekšpuses.
Izšķirtspēja
Spiediet pogu
+ vai -.
Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta, nospiežot pogu MUTE (IZSL. SKAŅU).
Pārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
Pārbaudiet, vai audiokabeļi ir pareizi pievienoti.
Pārbaudiet, vai opciju izvēlnē ir aktivizēta funkcija TV skaļrunis.
Noregulējiet balansu ar atbilstošo izvēlnes opciju.
Ja mainās apkārtējās vides mitruma līmenis vai temperatūra, tad televizora
ieslēgšanas vai izslēgšanas laikā var atskanēt neparasts troksnis. Televizoram
nav nekādu problēmu.
LATVIEŠU
LV
Izšķirtspēja
Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav neviena šķēršļa.
ar
,
Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir atbilstoši ievietotas (
ar
).
Pārbaudiet, vai atbilstošs ievades signāla režīms, piemēram, televizors vai
videomagnetofons, ir iestatīts tālvadības pults izmantošanai.
Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktrozetei.
Pārbaudiet, vai sienas kontaktrozete darbojas, pievienojot citas ierīces.
Televizora ieslēgšanās laikā attēls tiek izslēgts. Tā ir normāla parādība. Ja
pēc dažām minūtēm attēls netiek parādīts, atslēdziet televizoru no strāvas uz
30 sekundēm un mēģiniet vēlreiz. Ja attēls joprojām nav redzams, sazinieties
ar vietējo pilnvaroto apkalpes dienestu.
Skatiet sadaļu “Savienojumu pārskats” un pievienojiet ārējo ierīci.
Pārbaudiet barošanas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt ar traucējumiem.
Pārbaudiet, vai Laika iestatījumu režīmā ir aktivizēta funkcija Automātiskais
miega režīms.
Skatiet sadaļu “Miega taimeris”.
Ja televizors ieslēgtā režīmā nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
pēc 15 minūtēm, kad neviena darbība nav veikta.
132
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Video
Problēma
Attēls redzams melnbaltā krāsā vai
krāsu kvalitāte ir zema.
Redzamas horizontālas vai vertikālas joslas vai attēls ir izplūdis.
Attēlos redzamas līnijas vai svītras.
Pēc televizora izslēgšanas parādās
pēcattēli (māņattēli).
Televizors ir ieslēgts, bet ekrāns ir
ļoti tumšs.
Ekrānā ir redzams ziņojums Nav
signāla.
Ekrānā ir redzami melni punkti.
Ekrāna nobīde nav pareiza.
Izšķirtspēja
yyPielāgojiet krāsu iestatījumus izvēlnes opcijā.
yyNodrošiniet pietiekamu attālumu starp televizoru un citām elektroierīcēm.
yyPārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
yyPārbaudiet, vai nav lokālu traucējumu, piemēram, no elektroierīces vai jaudīga
instrumenta.
yyPārbaudiet antenu vai pagrieziet antenu pareizajā virzienā.
yyIespējams, ka pikseļi ir bojāti ilgstoša nemainīga attēla rādīšanas dēļ (attēla
sadegšana). Lai ekrāna pikseļi netiku bojāti, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
yyPielāgojiet spilgtumu un kontrastu izvēlnes opcijā.
yyPārbaudiet, vai starp televizoru un ierīci ir pievienots signāla kabelis.
yyPārbaudiet izvēlēto ievades avotu, nospiežot pogu INPUT (IEVADE).
yyVairāki pikseļi sarkanā, zaļā, baltā vai melnā krāsā var būt redzami ekrānā, kas
raksturo paneļa īpašības.
Tā ir normāla parādība.
yyPielāgojiet pozīcijas iestatījumus izvēlnes opcijā.
yyPārbaudiet, vai televizors atbalsta videokartes izšķirtspēju un frekvenci. Ja
frekvence neatbilst vajadzīgajam diapazonam, iestatiet uz ieteicamo izšķirtspēju, izmantojot ārējās ierīces ekrāna iestatījumus.
yyPārbaudiet videokabeļa savienojumus.
LATVIEŠU
LV
Ekrāna fonā ir redzamas plānas
līnijas.
yyPielāgojiet fāzes iestatījumus izvēlnes opcijā.
Redzami horizontālie trokšņi vai
Skatiet sadaļu “EKRĀNS”.
rakstzīmes ir izplūdušas.
Signāla uztveršanas kvalitāte dažos yyPārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
yyStacijas signāls var būt vājš. Pagrieziet antenu pareizajā virzienā.
kanālos ir zema.
yyPārbaudiet, vai nav lokālu traucējumu, piemēram, no elektroierīces vai jaudīga
instrumenta.
SPECIFIKĀCIJAS
133
SPECIFIKĀCIJAS
32LV55**
37LV55**
Ar statīvu
32LV5500-ZC/32LV550S-ZE/
32LV550T-ZC/32LV550W-ZC/
32LV550G-ZC / 32LV5590-ZC
776,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
37LV5500-ZC/37LV550S-ZE/
37LV550T-ZC/37LV550W-ZC/
37LV550G-ZC / 37LV5590-ZC
896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
Bez statīva
776,0 mm x 485,0 mm x 34,9 mm
896,0 mm x 553,0 mm x 34,9 mm
Ar statīvu
Bez statīva
10,8 kg
8,8 kg
12,6 kg
10,8 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
120 W
130 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
42LV55**
47LV55**
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
Bez statīva
1012,0 mm x 617,0 mm x 29,9 mm
1121,0 mm x 678,0 mm x 29,9 mm
Svars
Ar statīvu
15,5 kg
20,7 kg
Bez statīva
13,2 kg
18,4 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
140 W
150 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
LATVIEŠU
LV
47LV5500-ZC/47LV550S-ZE/
47LV550T-ZC/47LV550W-ZC/
47LV550G-ZC / 47LV5590-ZC
1121,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
42LV5500-ZC/42LV550S-ZE/
42LV550T-ZC/42LV550W-ZC/
42LV550G-ZC / 42LV5590-ZC
1012,0 mm x 683,0 mm x 256,0 mm
MODEĻI
134
SPECIFIKĀCIJAS
32LV57**
37LV57**
Ar statīvu
32LV5700-ZA/32LV571S-ZA/
32LV570S-ZB/32LV570T-ZA/
32LV570W-ZB/32LV570G-ZB/
32LV579S-ZB
766,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
37LV5700-ZA/37LV571S-ZA/
37LV570S-ZB/37LV570T-ZA/
37LV570W-ZB/37LV570G-ZB/
37LV579S-ZB
896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
Bez statīva
766,0 mm x 491,0 mm x 41,0 mm
896,0 mm x 558,0 mm x 35,9 mm
Ar statīvu
Bez statīva
10,7 kg
8,9 kg
12,8 kg
11,0 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
120 W
130 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
42LV57**
47LV57**
LATVIEŠU
LV
47LV5700-ZA/47LV571S-ZA/
47LV570S-ZB/47LV570T-ZA/
47LV570W-ZB/47LV570G-ZB/
47LV579S-ZB
1109,0 mm x 744,0 mm x 255,0 mm
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
42LV5700-ZA/42LV571S-ZA/
42LV570S-ZB/42LV570T-ZA/
42LV570W-ZB/42LV570G-ZB/
42LV579S-ZB
999,0 mm x 681,0 mm x 255,0 mm
Bez statīva
999,0 mm x 623,0 mm x 30,9 mm
1109,0 mm x 684,0 mm x 30,9 mm
Svars
Ar statīvu
15,7 kg
20,2 kg
Bez statīva
MODEĻI
13,4 kg
17,9 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
140 W
150 W
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
55LV57**
55LV5700-ZA/55LV571S-ZA/55LV570S-ZB/55LV570T-ZA/
55LV570W-ZB/55LV570G-ZB/55LV579S-ZB
1286,0 mm x 848,0 mm x 338,0 mm
Bez statīva
1286,0 mm x 784,0 mm x 30,9 mm
Svars
Ar statīvu
26,2 kg
Bez statīva
22,1 kg
MODEĻI
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
170 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
32LW55**
135
37LW55**
Ar statīvu
32LW5500-ZE / 32LW550S-ZB / 37LW5500-ZE / 37LW550S-ZB /
32LW550T-ZE / 32LW550W-ZE / 37LW550T-ZE / 37LW550W-ZE /
32LW550G-ZE / 32LW551C-ZE / 37LW550G-ZE / 37LW551C-ZE /
37LW5590-ZE
32LW5590-ZE
776,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
Bez statīva
776,0 mm x 485,0 mm x 34,9 mm
896,0 mm x 553,0 mm x 34,9 mm
Ar statīvu
Bez statīva
10,8 kg
8,8 kg
12,6 kg
10,8 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
120 W
130 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
42LW55**
47LW55**
Ar statīvu
Bez statīva
1012,0 mm x 617,0 mm x 29,9 mm
1121,0 mm x 678,0 mm x 29,9 mm
Svars
Ar statīvu
15,5 kg
20,7 kg
Bez statīva
13,2 kg
18,4 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
140 W
150 W
55LW55**
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
55LW5500-ZE / 55LW550S-ZB / 55LW550T-ZE / 55LW550W-ZE /
55LW550G-ZE / 55LW551C-ZE / 55LW5590-ZE
1298,0 mm x 849,0 mm x 341,0 mm
Bez statīva
1298,0 mm x 778,0 mm x 29,9 mm
Svars
Ar statīvu
26,5 kg
Bez statīva
21,7 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
170 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
LATVIEŠU
LV
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
42LW5500-ZE / 42LW550S-ZB / 47LW5500-ZE / 47LW550S-ZB /
42LW550T-ZE / 42LW550W-ZE / 47LW550T-ZE / 47LW550W-ZE /
42LW550G-ZE / 42LW551C-ZE / 47LW550G-ZE / 47LW551C-ZE /
47LW5590-ZE
42LW5590-ZE
1012,0 mm x 683,0 mm x 256,0 mm 1121,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
MODEĻI
136
SPECIFIKĀCIJAS
32LW57**
37LW57**
Ar statīvu
32LW5700-ZA / 32LW575S-ZC / 37LW5700-ZB / 37LW575S-ZC /
32LW570S-ZD / 32LW570T-ZA / 37LW570S-ZD / 37LW570T-ZB /
32LW570W-ZD / 32LW570G-ZD / 37LW570W-ZD / 37LW570G-ZD
/ 37LW573S-ZG / 37LW579S-ZD
32LW573S-ZG / 32LW579S-ZD
766,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
Bez statīva
766,0 mm x 491,0 mm x 41,0 mm
896,0 mm x 558,0 mm x 35,9 mm
Ar statīvu
Bez statīva
10,7 kg
8,9 kg
12,8 kg
11,0 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
120 W
130 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
42LW57**
47LW57**
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
42LW5700-ZB / 42LW575S-ZC / 47LW5700-ZB / 47LW575S-ZC /
42LW570S-ZD / 42LW570T-ZB / 47LW570S-ZD / 47LW570T-ZB /
42LW570W-ZD / 42LW570G-ZD / 47LW570W-ZD / 47LW570G-ZD
/ 47LW573S-ZG / 47LW579S-ZD
42LW573S-ZG / 42LW579S-ZD
999,0 mm x 681,0 mm x 255,0 mm
1109,0 mm x 744,0 mm x 255,0 mm
Bez statīva
999,0 mm x 623,0 mm x 30,9 mm
1109,0 mm x 684,0 mm x 30,9 mm
Svars
Ar statīvu
15,7 kg
20,2 kg
Bez statīva
13,4 kg
17,9 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
140 W
150 W
MODEĻI
LATVIEŠU
LV
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
55LW57**
55LW5700-ZB / 55LW575S-ZC / 55LW570S-ZD / 55LW570T-ZB /
55LW570W-ZD / 55LW570G-ZD / 55LW573S-ZG / 55LW579S-ZD
1286,0 mm x 848,0 mm x 341,0 mm
Bez statīva
1286,0 mm x 784,0 mm x 30,9 mm
Svars
Ar statīvu
26,9 kg
Bez statīva
22,1 kg
MODEĻI
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
170 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
32LW65**
137
42LW65**
Ar statīvu
32LW6500-ZA/32LW650S-ZC/
32LW650T-ZC/32LW650G-ZC/
32LW650W-ZC/32LW659S-ZC
775,0 mm x 550,0 mm x 240,0 mm
42LW6500-ZA/42LW650S-ZC/
42LW650T-ZC/42LW650G-ZC/
42LW650W-ZC/42LW659S-ZC
1009,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
Bez statīva
775,0 mm x 489,0 mm x 34,9 mm
1009,0 mm x 622,0 mm x 29,9 mm
Ar statīvu
Bez statīva
11,8 kg
9,4 kg
16,2 kg
13,4 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
120 W
140 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
47LW65**
55LW65**
Ar statīvu
Bez statīva
1119,0 mm x 684,0 mm x 29,9 mm
1297,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
Svars
Ar statīvu
21,0 kg
27,0 kg
Bez statīva
18,2 kg
22,0 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
150 W
170 W
55LW6500-ZA/55LW650S-ZC/
55LW650T-ZC/55LW650G-ZC/
55LW650W-ZC/55LW659S-ZC
1297,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
LATVIEŠU
LV
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
47LW6500-ZA/47LW650S-ZC/
47LW650T-ZC/47LW650G-ZC/
47LW650W-ZC/47LW659S-ZC
1119,0 mm x 749,0 mm x 255,0 mm
MODEĻI
138
SPECIFIKĀCIJAS
42LW75**
47LW75**
47LW7500-ZA/47LW750S-ZA/
47LW750T-ZA/47LW750W-ZA/
47LW750G-ZA
1113,0 mm x 746,0 mm x 263,0 mm
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
42LW7500-ZA/42LW750S-ZA/
42LW750T-ZA/42LW750W-ZA/
42LW750G-ZA
1003,0 mm x 685,0 mm x 263,0 mm
Bez statīva
1003,0 mm x 614,0 mm x 30,6 mm
1113,0 mm x 676,0 mm x 30,6 mm
Svars
Ar statīvu
16,4 kg
21,4 kg
Bez statīva
13,6 kg
18,7 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
140 W
150 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
55LW75**
55LW7500-ZA/55LW750S-ZA/55LW750T-ZA/55LW750W-ZA/
55LW750G-ZA
1290,0 mm x 849,0 mm x 347,0 mm
Bez statīva
1290,0 mm x 776,0 mm x 30,6 mm
Svars
Ar statīvu
27,6 kg
Bez statīva
22,4 kg
MODEĻI
LATVIEŠU
LV
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
170 W
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
47LW98**
47LW9800-ZA / 47LW980S-ZA /
47LW980T-ZA / 47LW980G-ZA /
47LW980W-ZA
1095,0 mm x 735,0 mm x 235,0 mm
Bez statīva
1095,0 mm x 665,0 mm x 27,9 mm
1265,0 mm x 760,0 mm x 27,9 mm
Svars
Ar statīvu
22,5 kg
29,0 kg
Bez statīva
MODEĻI
55LW98**
55LW9800-ZA / 55LW980S-ZA /
55LW980T-ZA / 55LW980G-ZA /
55LW980W-ZA
1265,0 mm x 831,0 mm x 285,0 mm
18,2 kg
23,8 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
210 W
270 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
139
42LW77**
47LW77**
Ar statīvu
42LW7700-ZA / 42LW770S-ZA /
42LW770T-ZA / 42LW770G-ZA /
42LW770W-ZA
1003,0 mm x 684,0 mm x 263,0 mm
47LW7700-ZA / 47LW770S-ZA /
47LW770T-ZA / 47LW770G-ZA /
47LW770W-ZA
1114,0 mm x 747,0 mm x 263,0 mm
Bez statīva
1003,0 mm x 618,0 mm x 31,1 mm
1114,0 mm x 680,0 mm x 31,1 mm
Ar statīvu
20,4 kg
23,7 kg
Bez statīva
17,6 kg
20,9 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
160 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
180 W
55LW77**
MODEĻI
Ar statīvu
Bez statīva
1291,0 mm x 780,0 mm x 31,1 mm
Ar statīvu
33,4 kg
Bez statīva
28,2 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
200 W
Ar statīvu
42LV770S-ZA
1003,0 mm x 684,0 mm x 263,0 mm
47LV77**
47LV770S-ZA
1114,0 mm x 747,0 mm x 263,0 mm
Bez statīva
1003,0 mm x 618,0 mm x 31,1 mm
1114,0 mm x 680,0 mm x 31,1 mm
Ar statīvu
20,4 kg
23,7 kg
Bez statīva
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
42LV77**
LATVIEŠU
LV
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
55LW7700-ZA / 55LW770S-ZA / 55LW770T-ZA / 55LW770G-ZA /
55LW770W-ZA
1291,0 mm x 860,0 mm x 347,0 mm
17,6 kg
20,9 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
160 W
180 W
Ar statīvu
55LV77**
55LV770S-ZA
1291,0 mm x 860,0 mm x 347,0 mm
Bez statīva
1291,0 mm x 780,0 mm x 31,1 mm
Ar statīvu
33,4 kg
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Bez statīva
28,2 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
200 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
140
SPECIFIKĀCIJAS
47LW95**
55LW95**
Ar statīvu
47LW9500-ZA/47LW950S-ZA/
47LW950T-ZA/47LW950G-ZA/
47LW950W-ZA
1095,0 mm x 735,0 mm x 235,0 mm
55LW9500-ZA/55LW950S-ZA/
55LW950T-ZA/55LW950G-ZA/
55LW950W-ZA
1265,0 mm x 831,0 mm x 285,0 mm
Bez statīva
1095,0 mm x 665,0 mm x 27,5 mm
1265,0 mm x 760,0 mm x 27,5 mm
Ar statīvu
Bez statīva
22,5 kg
18,2 kg
29,0 kg
23,8 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
210 W
250 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
72LZ97**
MODEĻI
LATVIEŠU
LV
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Ar statīvu
72LZ9700-ZA/72LZ970S-ZA/72LZ970T-ZA/72LZ970G-ZA/
72LZ970W-ZA
1721,0 mm x 1126,0 mm x 410,0 mm
Bez statīva
1721,0 mm x 1045,0 mm x 69,9 mm
Svars
Ar statīvu
79,1 kg
Bez statīva
64,6 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
520 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Darba temperatūra
Apkārtējās
vides apstākļi
Apkārtējās vides mitrums
Mazāk par 80 %
Uzglabāšanas temperatūra
No -20 °C līdz 60 °C
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
Televīzijas sistēma
Mazāk par 85 %
Digitālā satelīttelevīzija1
Digitālā
TV2
Digitālā TV
Analogā TV
DVB-T
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
SECAM L/L’3
Programmu pārklājums
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
Maksimālais saglabājamo programmu skaits
6,000
Ārējās antenas pilnā
pretestība
1
2
3
No 0 °C līdz 40 °C
Tikai modeļiem ar satelītu
Tikai modeļiem, kas atbalsta DVB-T2
Izņemot modeļus, kas atbalsta DVB-T2
VHF: no E2 līdz E12, UHF: no
E21 līdz E69,
CATV: no S1 līdz S20, HYPER:
no S21 līdz S47
VHF, UHF
1,200
75 Ω
141
SPECIFIKĀCIJAS
RGB-PC, HDMI/DVI-PC atbalstītais režīms
Izšķirtspēja
Horizontālās izvērses frekvence
(kHz)
Vertikālās izvērses frekvence (Hz)
720x400
31.468
70.08
640x480
31.469
59.94
800 x 600
37.879
60.31
1024x768
48.363
60.00
1360x768
47.72
59.80
1280x1024
(HDMI-PC)
63.981
60.02
1920x1080
(RGB-PC)
66.587
59.93
1920x1080
(HDMI-PC)
67.5
60.00
Informācija par kombinētā signāla savienojumiem
Kombinētā signāla porti
TV
Video izeju porti
uz DVD atskaņotāja
Vertikālās
izvērses frekvence (Hz)
720x480
31.469
31.5
59.94
60
720x576
31.25
50
1280x720
37.5
44.96
45
50
59.94
60
1920x1080
33.72
33.75
28.125
26.97
27
33.716
33.75
56.25
67.43
67.5
59.94
60
50
23.97
24
29.976
30.00
50
59.94
60
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Komb. sign.
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz
tikai)
O
(24 Hz/30 Hz/
(50 Hz/60 Hz/
LATVIEŠU
LV
Horizontālās izvērses frekvence
(kHz)
PR
PB
Signāls
HDMI/DVI-DTV atbalstītais režīms
Izšķirtspēja
Y
142
SPECIFIKĀCIJAS
Atbalstītie DivX faili
Failu papla- Audio
šinājumi Video
Kodeks
VC-1 papildu profils
.asf
.wmv
Video
Audio
Atbalstītais profils/līmenis
Skaidrojums
Papildu profils, 3. līmenis
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Tiek atbalstītas tikai straumes, kas ir saderīgas ar
Vienkāršais profils, vidējais līmenis
standartu SMPTE 421M
VC-1 vienkāršais un galve- (piem., CIF, QVGA)
nais profils
Galvenais profils, augsts līmenis (piem., VC-1.
1080p30)
WMA standarts
WMA 9 Professional
DivX3.11
Video
.divx
.avi
Advanced Simple Profile
(piem., 720p/1080i)
XViD
H.264 / AVC
Audio
LATVIEŠU
LV
.mp4
.m4v
.mov
DivX4
DivX5
DivX6
Galvenais profils, līmenis 4.1
Galvenais profils, līmenis 4.1
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-1 I, II slānis
MPEG-1 III slānis (MP3)
Dolby Digital
H.264 / AVC
Galvenais profils, līmenis 4.1
Galvenais profils, līmenis 4.1
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-4 Part 2
Papildu vienkāršais profils (piem.,
720p/1080i)
Audio
AAC
AAC-LC un HE-AAC
Video
H.264 / AVC
Galvenais profils, līmenis 4.1
Galvenais profils, līmenis 4.1
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
HE-AAC
HE-AAC-LC un HE-AAC
Video
.mkv
Audio
Audio
Netiek atbalstīta globālā
kustību kompensācija vai
quarterpel kustību novērtēšana. Straumes, kas
izmanto šo sintaksi, netiek
atbalstītas.
Lielākā daļa pieejamā MKV
satura ir kodēta, izmantojot atklātā pirmkoda x264
kodeku.
Dolby Digital
H.264 / AVC
Galvenais profils, līmenis 4.1
Galvenais profils, līmenis 4.1
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-2
Galvenais profils, augsts līmenis
(piem., 720p60, 1080i60)
VC-1
Vienkāršais profils, vidējais līmenis
(piem., CIF, QVGA)
Galvenais profils, augsts līmenis
(piem., 1080p30)
Papildu profils, 3. līmenis
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Video
.ts
.trp
.tp
Netiek atbalstīta globālā
kustību kompensācija vai
quarterpel kustību novērtēšana. Straumes, kas
izmanto šo sintaksi, netiek
atbalstītas.
MPEG-1 I, II slānis
MPEG-1 III slānis (MP3)
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
AAC
Tiek atbalstītas tikai straumes, kas ir saderīgas ar
standartu SMPTE 421M
VC-1.
AAC-LC un HE-AAC
MPEG-1
Video
.vob
.mpg
MPEG-2
Audio
Dolby Digital
MPEG-1 I, II slānis
DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Audio
MPEG-1 I, II slānis
Galvenais profils, augsts līmenis
(piem., 720p60, 1080i60)
Galvenais profils, augsts līmenis
(piem., 720p60, 1080i60)
Tikai saderīgas straumes,
kas pareizi konfigurētas TS,
PS vai ES
SPECIFIKĀCIJAS
143
3D atbalstītais režīms
Ievade
Signāls
720p
Izšķirtspēja
1280x720
Horizontāls
Frekvence (kHz)
Vertikālās izvērses frekvence
(Hz)
Atskaņojamie 3D video formāti
45
60
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna,
HDMI 3D augšpuse un apakšpuse
89,9/90
59,94/60
HDMI 3D Frame Packing
50
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna,
HDMI 3D augšpuse un apakšpuse
37,5
75
1080i
1920 X 1080
28,125
50
67,50
60
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna, dambretes galdiņš
Viena kadra secīgums
56,250
50
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna, dambretes galdiņš,
Viena kadra secīgums
27
24
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna, dambretes galdiņš,
HDMI 3D augšpuse un apakšpuse
53,95/54
23,98/24
HDMI 3D Frame Packing
67,50
30
HDMI 3D Frame Packing
33,75
30
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna,
dambretes galdiņš
1920 X 1080
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna,
HDMI 3D sānu pie sāna (puse)
RGB
1080p
1920 X 1080
66,587
59,934
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna
USB
1080p
1920 X 1080
33,75
30
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna,
dambretes galdiņš, MPO (fotoattēls)
DLNA
1080p
1920 X 1080
33,75
30
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna,
dambretes galdiņš
DTV
Signāls
Atskaņojamie 3D video formāti
720p, 1080i
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna
Multivides saturam un atskaņotājam ir jāatbalsta HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D sānu pie sāna,
HDMI 3D augšpuse un apakšpuse, lai demonstrētu 3D.
Video ar HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D sānu pie sāna, HDMI 3D augšpuse un apakšpuse formāta ievadi tiek automātiski pārslēgts uz 3D ekrānu.
LATVIEŠU
LV
60
HDMI
1080p
HDMI 3D Frame Packing
33,75
144
SPECIFIKĀCIJAS
Bezvadu LAN platjoslas/DLNA adaptera modulim (WN8522D1) specifikācijas
Šī ierīce darbojas tikai ar saderīgiem LG LED LCD TV. (Tikai modelim 47/55LW95**, 47/55LW98**)
Standarta
Frekvenču
diapazons
Modulācija
Izejas jauda
(parasti)
Datu pārraides ātrums
Antenas pastiprinājums
(parasti)
Aizņemtais
joslas platums
IEEE802.11a/b/g/n
IEEE802.11a/b/g Krievijai
No 2402 līdz 2483 MHz
No 5150 līdz 5250 MHz
No 5725 līdz 5850 MHz
CCK/OFDM/MIMO
802.11a: 14 dBm
802.11b: 17 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n: 13 dBm
802,11a/g: 54 Mb/s
802.11b: 11 Mb/s
802.11n: 300 Mb/s
No 2402 līdz 2483 MHz: 1,17 dBi
No 5150 līdz 5250 MHz: 4,67 dBi
No 5725 līdz 5850 MHz: 3,30 dBi
802.11a/b/g: HT20
802.11n: HT20/40
LATVIEŠU
LV
Tā kā valsts izmantotais frekvenču joslas kanāls var būt atšķirīgs, lietotājs nevar mainīt vai noregulēt
darbības frekvenci, un šis izstrādājums ir iestatīts atbilstoši reģionālo frekvenču tabulai.
Bezvadu LAN FCC ID platjoslas/DLNA adaptera modulim televizora iekšpusē.
FCC ID: BEJWN8522D1
RF moduļa (BM-LDS201) specifikācija
(Tikai modeļiem 42/47/55LV77**, 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**, 47/55LW95**, 47/55LW98**, 72LZ97**)
Televizoram, izmantojot 2,4 GHz joslas platuma radiofrekvenci (RF).
Izvade: 1 dBm vai mazāk
Maksimālais sakaru attālums: 10 m bez šķēršļiem
Joslas platums: 2,4 GHz (2,4035 GHz – 2,4783 GHz)
Pārraides ātrums: 250 kadri/sekundē
RF moduļa FCC ID televizorā
FCC ID: BEJLDS201
IR (INFRASARKANO STARU) KODI
145
IR (INFRASARKANO STARU) KODI
(Atkarīgs no modeļa)
Kods
Funkcija
(Heksa)
08
POWER (BAROŠANA)
Kods
(Heksa)
Tālvadības pults poga (ba- B1
rošana ieslēgta/izslēgta)
Piezīme
Funkcija
Piezīme
/LIVE TV (TIEŠ- Tālvadības pults poga
RAIDES TV)
95
ENERGY SAVING
Tālvadības pults poga
(ENERĢIJAS TAUPĪŠANA)
B0
Tālvadības pults poga
30
AV MODE (AV REŽĪMS)
Tālvadības pults poga
BA
Tālvadības pults poga
0B
INPUT (IEVADE)
Tālvadības pults poga
8E
Tālvadības pults poga
F0
TV/RAD
Tālvadības pults poga
8F
10-19
Burtciparu pogas 0-9
Tālvadības pults poga
7E
SIMPLINK
53
LIST
Tālvadības pults poga
79
RATIO
Tālvadības pults poga
1A
Q.VIEW (ĀTRAIS
SKATS)
Tālvadības pults poga
BD
REC (IER.)
Tālvadības pults poga
02
VOL + (SKAĻUMS +) Tālvadības pults poga
91
AD
Tālvadības pults poga
03
VOL - (SKAĻUMS -)
Tālvadības pults poga
AA
INFO
Tālvadības pults poga
1E
FAV/MARK/CHAR/
NUM
Tālvadības pults poga
9F
APP/*
Tālvadības pults poga
DC
3D
Tālvadības pults poga
09
MUTE/DELETE
(IZSL. SKAŅU/
DZĒST)
Tālvadības pults poga
00
P^
Pv
Tālvadības pults poga
01
59
Premium
Tālvadības pults poga
43
Home (Sākums)
Tālvadības pults poga
45
Q.MENU
Tālvadības pults poga
58
@
Tālvadības pults poga
40
^
Tālvadības pults poga
41
v
Tālvadības pults poga
07
<
Tālvadības pults poga
06
>
Tālvadības pults poga
44
OK (LABI)
Tālvadības pults poga
28
BACK (ATPAKAĻ)
Tālvadības pults poga
AB
GUIDE (CEĻVEDIS)
Tālvadības pults poga
5B
EXIT (IZIET)
Tālvadības pults poga
72
SARKANA
Tālvadības pults poga
71
ZAĻA
Tālvadības pults poga
63
DZELTENA
Tālvadības pults poga
61
BLUE (ZILS)
Tālvadības pults poga
20
TEXT
Tālvadības pults poga
21
T. OPT (T.Option)
Tālvadības pults poga
39
SUBTITLE
(SUBTITRI)
Tālvadības pults poga
LATVIEŠU
LV
Tālvadības pults poga
Tālvadības pults poga
Tālvadības pults poga
146
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
RS-232C iestatīšana
Pievienojiet RS-232C (seriālā porta) ievades
ligzdu ārējai vadības ierīcei (piem., datoram vai
A/V vadības sistēmai) un vadiet TV funkcijas no
ārpuses.
Pievienojiet vadības ierīces seriālo portu televizora
aizmugures paneļa RS-232C ligzdai.
Savienotāja tips;
D-Sub 9 kontaktu, ietvertais
1
6
PIEZĪME
Šī televizora RS-232C ir paredzēts lietošanai
ar trešās puses RS-232C vadības aparatūru vai programmaparatūru. Tālāk ietvertie
norādījumi ir paredzēti kā palīgs programmatūras programmēšanai vai funkcionalitātes pārbaudei, izmantojot televīzijas tīkla
programmatūru.
RS-232C savienošanas kabeļi nav ietverti
televizora komplektācijā.
5
Nr.
9
Kontakta nosaukuma
LATVIEŠU
LV
1
Nav savienojuma
2
RXD (Receive data - Datu saņemšana)
3
TXD (Transmit data - Datu pārraide)
4
DTR (DTE side ready - Datu termināļa
gatavība)
5
GND
6
DSR (DCE side ready - Datu termināļa
gatavība)
7
RTS (Ready to send - Gatavība pārraidei)
8
CTS (Clear to send - Gatavība uztveršanai)
9
Nav savienojuma
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
RS-232C konfigurācijas
147
Televizora ID
Iestatiet ID numuru. “Reālo datu attēlojums”.
(lpp.153).
7 vadu konfigurācijas (standarta RS-232C kabelis)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
1 Nospiediet Home (Sākums), lai atvērtu SākuTXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
ma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz opciju, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪT ID, un nospiediet OK (LABI).
5 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu ID
numuru, un izvēlieties AIZVĒRT. Regulēšanas
diapazons ir no 1 līdz 99.
3 vadu konfigurācijas (neatbilst standartam)
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
LATVIEŠU
LV
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
148
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
Sakaru parametri
Datu pārraides ātrums bodos: 9600 b/s
(UART)
Datu garums: 8 biti
Pārības bits: nav
Stopbits: 1 bits
Komunikācijas kods: kods ASCII
Izmantojiet vīto (reversīvo) kabeli.
Komandu atsauces saraksts
COMMAND1 COMMAND2
(KOMANDA 1) (KOMANDA 2)
01. Power
(Barošana)
02. Malu attiecība
03. Ekrāna
atslēgšana
04. Skaļuma
izslēgšana
DATI
(heksadecimālā sistēmā)
No 00 līdz
14. Bass
01
k
a
k
c
(lpp.150)
k
d
k
05. Skaļuma
regulēšana
COMMAND1 COMMAND2
(KOMANDA 1) (KOMANDA 2)
DATI
(heksadecimālā sistēmā)
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
05
LATVIEŠU
LV
k
s
15. Balanss
k
t
(lpp.150)
16. Krāsu t.
x
u
e
No 00 līdz
01
j
q
k
f
No 00 līdz
64
j
u
01
06. Kontrasts
k
g
No 00 līdz
64
m
a
(lpp.152)
b
k
h
No 00 līdz
64
m
07. Spilgtums
No 00 līdz
01
08. Krāsa
k
i
17. Enerģijas
taupīšana
18. Automātiskā konfigurēšana
19. Noskaņošanas
komanda
20. Programmas pievienošana/izlaišana
21. Atslēga
m
c
09. Nokrāsa
k
j
m
g
10. Asums
k
k
x
b
Atslēgas
kods
No 00 līdz
64
(lpp.153)
k
l
x
t
(lpp.154)
25. Paplašināts x
3D
(lpp.154)
m
No 00 līdz
01
v
k
k
r
No 00 līdz
64
11. Ekrāna
izvēlnes izvēle
12. Tālvadības
pults bloķēšanas režīms
13. Diskants
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
01
22. Kontroles
apgaismojums
23. Ievades izvēle (galvenā)
24. 3D
* Piezīme. USB darbību laikā, piemēram, Dvix vai EMF, visas komandas, izņemot Barošana (ka) un
Taustiņš (mc), netiek izpildītas un apstrādātas kā NG.
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
149
Pārraides/uztveršanas protokols
Pārraide
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]: pirmā televizora vadības komanda (j, k, m vai x).
[Command 2]: televizora otrā vadības komanda.
[Set ID]\
:: opciju izvēlnē varat pielāgot ID, lai izvēlētos vēlamo monitora ID numuru.
Regulēšanas diapazons ir no 1 līdz 99.
Izvēloties Televizora ID = ‘0’, tiek kontrolētas visas TV pieslēgtās ierīces.
Set ID (Televizora ID) izvēlnē ir norādīts ar skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (no 1 līdz 99) un
pārraides/uztveršanas protokolā – ar skaitli heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (no 0x0 līdz 0x63).
[DATA] : komandas datu pārraide. Lai nolasītu komandas stāvokli, pārraidiet datus 'FF'.
[Cr]: rakstatgrieze kods ASCII 0x0D
[ ]: koda ASCII atstarpe (0 x 20)
OK – apliecinājums
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
nas režīmā, atbildē tiek sniegti datora dati.
Kļūdas apliecinājums
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu, kad uztver nepareizus datus no
funkcijām, kas nav dzīvotspējīgas, vai no sakaru kļūdām.
Data 00: neatļauts kods
LATVIEŠU
LV
* Uztverot pareizus datus, TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā laikā, ja
dati atrodas datu lasīšanas režīmā, tas norāda pašreizējā stāvokļa datus. Ja dati atrodas datu rakstīša-
150
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
01. Barošana (Komanda: k a)
04. Skaņas atslēgšana (Komanda: k e)
► Lai kontrolētu TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu.
► Skaļuma ieslēgšana/izslēgšana.
Skaņas atslēgšanu varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: barošanas izslēgšana
01: barošanas ieslēgšana
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
► Ieslēgta/izslēgta barošanas stāvokļa rādīšana.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: skaņas atslēgšana ieslēgta (skaļums izslēgts)
01 : Skaņas atslēgšana izslēgta (skaļums ieslēgts)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida 0xFF datus,
izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite ar apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas stāvokli.
* Kad televizoram ir ieslēgta strāva, ekrānā var parādīties OK apst., Kļūdas apst. vai citi ziņojumi.
05. Skaļuma regulēšana (Komanda : k f)
► Skaļuma regulēšana.
Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot tālvadības
pults SKAĻUMA REGULĒŠANAS pogas.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
LATVIEŠU
LV
02. Malu attiecība (Komanda: k c) (Galvenā attēla
lielums)
► Ekrāna formāta pielāgošana. (Galvenā attēla formāts)
Iespējams regulēt arī ekrāna formātu, izmantojot iestatījumu Malu attiecība izvēlnē Q MENU vai izvēlnē
ATTĒLS.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: normāls ekrāns (4:3)
02: platekrāns (16:9)
06: oriģinālais
07 : 14:9
09 : Tikai skenē
0B: pilnekrāna platekrāna
No 10 līdz 1F: kino tālummaiņa
no 1 līdz 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Izmantojot datora ievadi, iespējams izvēlēties ekrāna
malu attiecību 16:9 vai 4:3.
* Režīmā DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50
Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz), Komb.
sign. (720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz) ir pieejama
opcija Izejas formāts.
* Režīms Pilnekrāna tiek atbalstīts tikai ar Digitālais,
Analogais vai AV.
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrasts (Komanda : k g)
► Lai regulētu ekrāna kontrastu.
Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Spilgtums (Komanda : k h)
► Lai regulētu ekrāna spilgtumu.
Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
03. Ekrāna atslēgšana (Komanda : k d)
► Lai izvēlētos, vai ekrāna atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: ekrāna atslēgšana izslēgta (attēls ieslēgts)
Videoskaņas izslēgšana atslēgta
01 : Ekrāna atslēgšana ieslēgta (attēls izslēgts)
10: videoskaņas izslēgšana ieslēgta
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Gadījumā “video atslēgšana tikai ieslēgta” televizorā
tiks rādīta Screen Display (OSD — ekrāna izvēlne).
Bet, ja ir atlasīta opcija Screen mute on (Ekrāna
atslēgšana ieslēgta), televizorā netiks rādīta OSD.
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Krāsa (Komanda: k i)
► Lai regulētu ekrāna krāsas.
Krāsas varat pielāgot arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
09. Nokrāsa (Komanda : k j)
13. Augstās frekvences skaņas (Komanda : k r)
► Lai regulētu ekrāna nokrāsu.
Toni varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
► Lai pielāgotu diskantu.
Diskantu varat pielāgot arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red: 00 – Green: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
151
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Asums (Komanda : k k)
► Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
14. Bass (Komanda: k s)
► Lai pielāgotu basu.
Basu varat pielāgot arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Līdzsvars (Komanda : k t)
► Lai regulētu balansu.
Līdzsvaru varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD izslēgta
01 : OSD ieslēgta
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms (Komanda :
k m)
► Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā paneļa
vadības elementus.
16. Krāsu siltums (Komanda: x u)
► Lai regulētu krāsu siltumu. Krāsu siltumu var regulēt arī
izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: bloķēšana izslēgta
01: Bloķēšana ieslēgta
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Izmantojiet šo režīmu, ja nelietojat tālvadības pulti.
Kad tīkla barošana tiek ieslēgta/izslēgta, ārējās vadības pults tiek atbloķēta.
* Gaidstāves režīmā, ja ir ieslēgta taustiņu bloķēšana,
televizoru nevarēs ieslēgt ar infrasarkanā savienojuma un lokālo ieslēgšanas taustiņu.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
LATVIEŠU
LV
11. OSD izvēle (Komanda : k l)
► Lai izvēlētos OSD (On Screen Display – ekrāna izvēlne)
ieslēgta/izslēgta, izmantojot tālvadības pulti.
152
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
17. Enerģijas taupīšana (Komanda: j q)
19. Noskaņošanas komanda (Komanda: m a)
►► Lai samazinātu televizora strāvas patēriņu. Enerģijas taupīšanu var regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
►► Izvēlieties kanālu šādam fiziskajam numuram.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Enerģijas taupīšanas funkcija
7
0
0
0
0
6
0
0
0
0
5
0
0
0
0
Līmenis
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
Zems
Power
(Barošana)
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
Apraksts
0
0
0
1
Izslēgt
1
Minimāla
0
Vidēja
LATVIEŠU
LV
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
1
1
Maksimāla
0
1
0
0
Automātiski
0
1
0
1
Ekrāna
izslēgšana
0
0
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
0
Zems
Power
(Barošana)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Automātiskā konfigurēšana (Komanda: j u)
►► Lai koriģētu attēla pozīciju un automātiski samazinātu attēla šūpošanos. Šī komanda darbojas tikai RGB (PC) režīmā.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 01: lai iestatītu
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data00 (Dati00): augstākā kanāla dati
Data01 (Dati01): zemākā kanāla dati
piem. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> patvaļīgi
Data02 (Dati02):
0x00
ATV galvenais
0x10
DTV galvenais
0x20
Radio galvenais
0x80
CATV galvenais
0x90
CADTV galvenais
0xa0
CA-Radio galvenais
0x40
Sat DTV galvenais
0x50
Sat Radio galvenais
Kanāla datu diapazons
Analogais — min.: no 00 līdz maks. vērtība: C7 (0 līdz
199)
Digitālais — min.: no 00 līdz maks. vērtība: 270F (0 līdz
9999)
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Dati Min.: 00 – Maks: 7 DH
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
153
20. Programmas pievienošana/izlaišana(Komanda: m b)
22. Kontroles aizmugurapgaismojums (Komanda: m g)
►► Izlaišanas statusa iestatīšana pašreizējai programmai.
►► Aizmugurapgaismojuma kontrole.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Izlaist 01: Pievienot
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Reālo datu attēlojums
00 : 0. darbība
10. darbība (televizora
ID 10)
A:
F:
10 :
15. darbība (televizora
ID 15)
16. darbība (televizora
ID 16)
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Ievades izvēle (Komanda: x b)
(Galvenā attēla ievade)
►► Lai izvēlētos ieejas avotu galvenajam attēlam.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data (Dati)
Data (Dati)
Input (Ieeja)
0x00
DTV
100. darbība
0x01
CADTV
0x02
Sat DTV
6E:
110. darbība
0x10
ATV
73 :
74 :
115. darbība
116. darbība
0x11
CATV
0x20
AV1
0x21
AV2
CF:
199. darbība
0x22
AV3
FE:
FF:
254. darbība
255. darbība
0x40
Komb. sign.1
0x41
Komb. sign.2
0x42
Komb. sign.3
0x60
RGB
0x70/80/90/a0
HDMI1
0x71/81/91/a1
HDMI2
0x72/82/92/a2
HDMI3
0x73/83/93/a3
HDMI4
21. Key (Taustiņš)(Komanda: m c)
►► Lai sūtītu infrasarkano staru tālvadības pults atslēgas
kodu.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
Atslēgas kods (lpp.145)
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ja ārējā ievade ir DTV, ievades numurs 0 ir
BEZVADU, 1 ir CATV un 2 ir SATELĪTS.
LATVIEŠU
LV
64 :
154
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
24. 3D (Komanda: x t) (tikai 3D modeļiem)
25. Paplašinātais 3D (Komanda: x t) (tikai 3D modeļiem)
► Lai mainītu televizora 3D režīmu.
► Lai mainītu televizora 3D opciju.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02]
[ ][Data03][ ][Data04][Cr]
Data01 00: 3D ieslēgts
01: 3D izslēgts
02: no 3D līdz 2D
03: no 2D līdz 3D
Data02 00: augšpuse un apakšpuse
01: sānu pie sāna
02: dambretes galdiņš
03: kadru secīgums
Data03 00: no labās uz kreiso
01: no kreisās uz labo
Data04 3D dziļums: Min.: 0 ~ Maks.: 14
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
*Ja data1 ir 00(3D ieslēgts), data4 nav nozīmes.
*Ja data1 ir 01(3D izslēgs) vai 02(no 3D līdz 2D), data2,
data3 un data4 nav nozīmes.
*Ja data1 ir 03(no 2D līdz 3D), data2 un data3 nav nozīmes.
LATVIEŠU
LV
Data1
Data2
Data3
Data4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: mazsvarīgs stāvoklis
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Data01: 3D opcija
00: 3D attēla labošana
01: 3D dziļums (tikai no 2D uz 3D)
02: 3D skatupunkts
05: 3D optimizācija
Data02 Tam ir savs diapazons katrai 3D opcijai, ko
nosaka Data01.
1) Ja Data01 ir 00
00: no labās uz kreiso
01: no kreisās uz labo
2) Ja Data01 ir 01
Data Min.: 0 – Maks.: 14
3) Ja Data01 ir 02
Min.: 0 ~ Maks.: 14 (izņemot modelim 72LZ97**)
Data
Datu vērtību diapazons (0 līdz 20) automātiski pārveido
skatupunkta diapazonu (-10 līdz 10).
Data
Min.: 0 ~ Maks.: 06 (tikai modelim 72LZ97**)
Datu vērtību diapazons (0 līdz 20) automātiski pārveido
skatupunkta diapazonu (-3 līdz 3).
4) Ja Data01 ir 05
Data Min.: 0 – Maks.: 02
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”.(lpp.153)
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
* Izmantojiet funkciju atbilstoši savam modelim.
Televizora modeļa un sērijas numurs ir norādīts
televizora aizmugurē.
Pierakstiet to tālāk norādītajā vietā iespējamai turpmākai apkalpošanai.
MODELIS
SĒRIJAS NUMURS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising