LG 50PC1RR Руководство пользователя

LG 50PC1RR Руководство пользователя
ENGLISH
SVENSKA
3 7 L C 2 R R*
4 2 L C 2 R R*
SUOMI
Lietotāja rokasagrāmata
NORSK
Televizors ar šķidro
kristālu displeju (LCD TV)
Televizors ar plazmas
displeju (plazmas TV)
4 2 P C 1 R R*
5 0 P C 1 R R*
EESTI
Saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
Pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas
numuru.
Atrodiet uzlīmi uz aizmugurējā apvalka un sniedziet
tās informāciju savam izplatītājam, kad būs
nepieciešama apkope.
DANSK
Pirms šīs rokasgrāmatas lietošanas un
televizora ieslēgšanas iepazīstieties ar
Informācijas rokasgrāmatu, kas ietverta piegādes
komplektā.
Lietuvių k.
Latviešu
PIEDERUMI
Pārliecinieties, vai plazmas displeja piegādes komplektā ir šādi piederumi. Ja kāda no piederumiem nav,
sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.
INPUT
POWER
DVD
TV
MULTIMEDIA
VCR
MODE
CABLE
STB
AUDIO
MARK
LIVE
TV
EXIT
MENU
OK
Owner's Manual
PIP PR
-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP INPUT
PR
MUTE
TEXT
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
LIST
Q.VIEW
?
PIP
Lietotāja
rokasgrāmata
Akumulatori
Tālvadības
pults
Barošanas
vads
Spodrināšanas drāna
Spodriniet ekrānu ar
drānu.(opcija)
Ja uz ārējās virsmas ir traips
vai pirksta nospiedums,
uzmanīgi noslaukiet netīro
vietu ar drāniņu, kas
paredzēta ierīču ārpuses
tīrīšanai. Slaukiet tikai no
ārpuses.
Noņemot traipu, esiet
uzmanīgs. Ņemiet vērā, ka,
lietojot pārliecīgu spēku, var
saskrāpēt virsmu vai
izbalināt krāsu.
PIEDERUMI
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Modeļiem 4 2 P C 1 R R * , 5 0 P C 1 R R *
2 bultskrūves statīva
montāžai (Sk. 11. lpp.)
2 kronšteini
stiprināšanai
pie sienas
2 bultskrūves ar
gredzenu
Šī iespēja nav pieejama
visiem modeļiem.
Modeļiem 3 7 L C 2 R R* , 4 2 L C 2 R R *
2 TV kronšteinu
skrūves
2 kronšteini
stiprināšanai
pie sienas
Vadu savilcējcilpa
Vadu savilcējcilpa
paredzēta vadu
sakārtošanai.
Kabeļu
saturētājs
2 bultskrūves
1
SATURS
PIEDERUMI ................................................................... 1
IEVADS
VADĪBAS ELEMENT / SAVIENOŠANAS ELEMENTI ....... 4-7
SATURS
TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS .. 8-9
Izvēlne Home (Sākuma izvēlne)............................ 10
SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI
Pamatnes atliekša .............................................. 11
PAMATSAVIENOJUMI/ KĀ NOŅEMT KABEĻU
SATURĒTĀJU ................................................ 12-13
KĀ PIESTIPRINĀT TELEVIZORA KOMPLEKTU PIE
SIENAS, LAI TAS NENOKRISTU ........................ 14
PAMATNES PIESTIPRINĀŠANA .......................... 15
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
DVR (digitālais videomagnetafons)
Līdzierakste......................................................... 29
Līdzierakstes norise ........................................30-31
Ierakstīšana...................................................32-33
Skatīšanās & ierakstīšana ..............................34
Ierakstītās TV programmas .................................35
Ierakstīto programmu izvēle un
uznirstošā izvēlne ...........................................35-36
Ierakstīto programmu atskaņošana....................36
Tālvadības pults lietošana .................................37
Manuālā ierakstīšana ........................................38
Plānotais saraksts ................................................39
Video kvalitāte ......................................................39
Format Hard Disk (Formatēt cieto disku)...............40
PIP/POP/Twin attēls
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠANA
PIP (Picture-In-Picture – attēls attēlā) / Double
Window (Divkāršais logs)/ PO ........................... 41
ANTENAS PIEVIENOŠANA .................................. 16
Skatīšanās režīmā PIP/Double Window
Videomagnetofona (VCR) pieslēgšan............ 17-18
(Divkāršais logs) /POP ...................................... 41
Savienojumi ar ārējo aparatūru ........................... 19
PIP Transparency (tikai PIP režīmā) ................... 41
DVD (CIPARVIDEODISKU )
Programmas izvēle apakšattēlam)....................... 42
Sekundāro ekrānu ievadīšanas režīms ........... 42
Apakšattēla izmēra iestatīšana (tikai PIP režīmā) ...... 42
Apakšattēla pārvietošana (tikai PIP režīmā) .... 42
Pāreja no galvenā ekrāna uz sekundāro .......... 43
POP...................................................................... 43
ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGŠA NA...................... 20-21
STB (DIGITĀLĀS ABONENTA IERĪCES)
IESTATĪŠANA.................................................. 22-23
DATORA PIESLĒGŠANA .................................. 24-26
PAMATFUNKCIJAS
TV IESLĒGŠANA.................................................... 27
Skaļuma regulēšana ........................................... 27
Programmas izvēle ............................................... 28
Ekrāna izvēlnes valodas izvēle (opcija) ............... 28
Teleteksts
Teleteksta valodas izvēle (opcija) ........................ 44
Ieslēgšana/izslēgšana ....................................... 44
SIMPLE (VIENKĀRŠS) teksts (opcija) .................. 45
TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts ..................... 45
FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS).............................. 45
Speciālās teleteksta funkcijas............................. 46
2
TV IZVĒLNE
EKRĀNA IZVĒLNES IZVĒLE UN REGULĒŠANA . 47
Izvēlnes Special (Speciālās funkcijas) iespējas
Child lock (Bērnu piekļuves noslēgs) . . . . . . . . . . 71
Automātiskā programmu noskaņoša . . . . . . . . 48
ISM (Image Sticking Minimization – ekrāna
“dedzināšanas” samazināšana) METOD . . . . . .72
Manuālā programmu noskaņošana . . . . . . . . 49
LOW POWER (MAZA ENERĢIJAS
Precīzā noskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
PATĒRIŅA REŽĪMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Stacijas nosaukuma piešķiršana . . . . . . . . . . . 51
XD DEMO (XD demonstrēšana) . . . . . . . . . . . . 73
Pastiprinātājs (Booster) (opcija) . . . . . . . . . . . . 52
Index (opcija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SATURS
TV staciju iestatīšan
Programmu rediģēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Programmu izlase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PROGRAMMU TABULAS ATVĒRŠANA . . . . . . . . . 55
TV IZVĒLNE Izvēlnes Screen (Ekrāns) funkcijas
AUTOMĀTISKĀ KONFIGURĒŠANA . . . . . . . . . . . . 75
Manuālā konfigurēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Izvēlnes Picture (Attēls) funkcijas
PLATEKRĀNA VGA/XGA REŽĪMA IZVĒLE . . . . . 77
PSM (Picture Status Memory – attēlu stāvokļa atmiņa) 56
ATTĒLA FORMĀTA IESTATĪŠANA . . . . . . . . . . . 78
CSM (Colour Status Memory – krāsu stāvokļa atmiņa) . 57
Cinema (Kino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Manuālā krāsu siltuma regulēšana (CSM)
Spilgtuma traucējumu samazināšana . . . . . . . 80
(Krāsu stāvokļa atmiņa –lietotāja funkcija) . . . . . 58
INICIALIZĒŠANA (RŪPNĪCAS SĀKOTNĒJO
Funkcija XD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA) . . . . . . . . . . . 80
Funkcija sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Fona tonis (Fleshtone) . . . . . . . . . . . . . . . 61
Manuālā attēla vadība . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Izvēlnes Sound (Skaņa) funkcijas
SSM (Sound Status Memory
– skaņas stāvokļa atmiņa) . . . . . . . . . . . . . . . . 63
AVL (Auto Volume Leveler –
PIELIKUMS
TĀLVADĪBAS PULTS PROGRAMMĒŠANA . . . . . 81
Programmēšanas kodi . . . . . . . . . . . . . . . . 82-85
Traucējummeklēšanas kontroles tabula . . . . 86-87
TEHNISKĀ APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS . . . . . . . 89-90
automātiskais skaļuma izlīdzinātājs) . . . . . . . . 64
Skaņas regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
TV SKAĻRUNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
UZTVERŠANA STEREO/DIVVALODU REŽĪMĀ . 66
NICAM KODĒTAS SKAŅAS UZTVERŠANA (opcija) . . 67
SKAŅAS IZEJAS IZVĒLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
TV IZVĒLNE Izvēlnes Time (Laiks) funkcijas
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . 68
ON/OFF TIME(Ieslēgšanas/izslēgšanas laiks) . . 69
AUTOMĀTISKAIS MIEGA REŽĪMS . . . . . . . . . . 70
MIEGA TAIMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3
IEVADS
VADĪBAS ELEMENTI
Attēlā redzams TV modeļu 42PC1RR*, 50PC1RR* priekšējais panelis.
■
Šis ir priekšējā paneļa vienkāršots attēlojums. Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
IEVADS
Priekšējā paneļa vadības elementi
INPUT
MENU
PR
VOL
OK
Barošanas/nodroses režīma
indikators
• nodroses režīmā deg sarkanā
krāsā.
• kad TV ir ieslēgts, deg baltā krāsā.
• deg oranžs, kad manuāla
ierakstīšana ir nodroses režīmā.
INPUT
INPUT
MENU
Poga INPUT
(IEEJA)
Poga POWER
(BAROŠANA)
4
OK
Poga OK
(LABI)
Poga MENU
(IZVĒLNE)
MENU
OK
PR
VOL
Pogas PROGRAMME
(PROGRAMMA)
Pogas VOLUME
(SKAĻUMS)
VOL
SAVIENOŠANAS ELEMENTI
Attēlā redzams TV modeļu 42PC1RR*, 50PC1RR* aizmugurējais panelis.
Aizmugures savienojumu panelis
S-VIDEO
R
AUDIO
L/MONO
VIDEO
IEVADS
AV IN 4
S-Video ieeja
Pievienojiet S-Video izeju no SVIDEO ierīces.
AUDIO ieeja
Iespējams izveidot savienojumus
stereo skaņas atskaņošanai no
ārējās ierīces.
VIDEO ieeja
Videosignāla pieslēgšanai no
video ierīces.
4
AC IN
1
3
2
6
5
COMPONENT IN
RGB IN
HDMI/
DVI IN
VIDEO
AUDIO
AV 1
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
VARIABLE
AUDIO OUT
RS-232C IN
AV 2
(MONO)
(CONTROL
& SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
7
8
S-VIDEO VIDEO
AV IN 3
9
10
11
1
HDMI/DVI ieeja
HDMI signālu pievienojiet HDMI/DVI ieejai.
2
RGB/Audio ieeja
Atbilstošajam ieejas portam pievienojiet datora
monitora izeju.
3
4
ANTENNA
IN
AUDIO
Component (Kombinētais signāls) ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla
video/audio ierīci.
Kontaktligzda barošanas vada pieslēgšanai
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva.
Spriegums ir norādīts specifikāciju lapā.
Nedarbiniet TV ar līdzstrāvu.
5
Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai
izeju no ārējās ierīces
6
Antenas ieeja
7
RS-232C ieejas (CONTROL&SERVICE)
(VADĪBA&APKOPE) ports
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču
seriālo portu.
8
Tālvadības port
9
S-Video ieeja
Pievienojiet S-Video izeju no S-VIDEO ierīces.
10
Audio/Video ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet audio/video izeju no
ārējās ierīces.
11
Variable Audio (Dažādas audio ierīces) izeja
Pievienojiet ārējo pastiprinātāju vai pieslēdziet
sabvūferu savai telpiskās skaņas sistēmai.
5
IEVADS
VADĪBAS ELEMENTI
Attēlā redzams TV modeļu 3 7 L C 2 R R*, 4 2 L C 2 R R* priekšējais panelis.
■
Šis ir priekšējā paneļa vienkāršots attēlojums. Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
IEVADS
<Priekšējā paneļa vadības elementi>
PR
VOL
OK
Pogas PROGRAMME
(PROGRAMMA)
Pogas VOLUME
(SKAĻUMS)
Poga OK (LABI)
MENU
Poga MENU (IZVĒLNE)
INPUT
Poga INPUT (IEEJA)
R
/I
Poga POWER
(BAROŠANA)
Tālvadības pults sensors
Barošanas/nodroses režīma
indikators
<SÇnu panelis>
• nodroses režīmā deg sarkanā krāsā.
• kad TV ir ieslēgts, deg baltā krāsā.
• deg oranžs, kad manuāla ierakstīšana ir
nodroses režīmā.
Grozāma pamatne (Tikai modeļiem 42LC2RR *)
- Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
30°
30°
R
6
- Televizoru uz pamatnes var ērti grozīt 30° pa kreisi
vai pa labi, lai nodrošinātu optimālu skatīšanās
leņķi.
SAVIENOŠANAS ELEMENTI
Attēlā redzams TV modeļu 3 7 L C 2 R R*, 4 2 L C 2 R R* aizmugurējais panelis.
Aizmugures savienojumu panelis
R
S-VIDEO
L/MONO
AUDIO
VIDEO
AV IN 4
AC IN
IEVADS
S-Video ieeja
Pievienojiet S-Video izeju no SVIDEO ierīces.
AUDIO ieeja
Iespējams izveidot savienojumus
stereo skaņas atskaņošanai no
ārējās ierīces.
VIDEO ieeja
Videosignāla pieslēgšanai no
video ierīces.
4
1
3
2
6
5
COMPONENT IN
RGB IN
HDMI/
DVI IN
VIDEO
AUDIO
AV 1
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
VARIABLE
ARIABLE
ANTENNA
IN
AUDIO OUT
RS-232C IN
AV 2
(MONO)
(CONTROL
& SERVICE)
7
REMOTE
CONTROL IN
8
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
AV IN 3
9
10
1
HDMI/DVI ieeja
HDMI signālu pievienojiet HDMI/DVI ieejai.
2
RGB/Audio ieeja
Atbilstošajam ieejas portam pievienojiet datora
monitora izeju.
3
4
Component (Kombinētais signāls) ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla
video/audio ierīci.
Kontaktligzda barošanas vada pieslēgšanai
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva.
Spriegums ir norādīts specifikāciju lapā.
Nedarbiniet TV ar līdzstrāvu.
5
Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai
izeju no ārējās ierīces
6
Antenas ieeja
11
7
RS-232C ieejas (CONTROL&SERVICE)
(VADĪBA&APKOPE) ports
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču
seriālo portu.
8
Tālvadības port
9
S-Video ieeja
Pievienojiet S-Video izeju no S-VIDEO ierīces.
10
Audio/Video ieeja
Šīm ligzdām pievienojiet audio/video izeju no
ārējās ierīces.
11
Variable Audio (Dažādas audio ierīces) izeja
Pievienojiet ārējo pastiprinātāju vai pieslēdziet
sabvūferu savai telpiskās skaņas sistēmai.
7
IEVADS
TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS
Lietojot tālvadības pulti, virziet to uz TV aparāta tālvadības pults sensoru.
Iespējams tālvadības pults secīgas darbināšanas defekts noteiktā spilgtumā atbilstoši šā
aparāta funkcijai.
POWER Lai ieslēgtu televizoru no nodroses režīma vai izslēgtu
(BAROŠANA) ar pāreju nodroses režīmā.
IEVADS
INPUT Izvēlas TV, AV, Component (Kombinētais signāls), RGB vai
(IEEJA) HDMI/DVI režīmu. Lai ieslēgtu televizoru no nodroses režīma.
INPUT
POWER
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
MULTIMEDIA Izvēlas Component (Kombinētais signāls), RGB vai HDMI/DVI
režīmu. Lai ieslēgtu televizoru no nodroses režīma.
VCR Paredzētas dažu VCR un DVD atskaņotāju vadībai,
kad jau ir nospiesta DVD vai VCR režīma poga.
STB
AUDIO
MODE(REŽĪMS) Tālvadības režīmu izvēlei.
MARK
M
MULTIMEDIA
LIVE
TV
EXIT
ENU
MARK Fiksē atmiņā izvēlnes izmaiņas
LIVE TV TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, režīmā ekrāns
. pārslēdzas atpakaļ uz tiešraides programmu. (Sk. 37. lpp.)
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Atver izvēlni HOME (SĀKUMA izvēlni).
MENU Vienu pēc otras parāda ekrāna izvēlnes
(IZVĒLNE)) Iziet no pašreizējās izvēlnes
Fiksē atmiņā izvēlnes izmaiņas
PIP P
R-
PUT
PIP PR +
SWAP
VOL
EXIT (IZIET) Paredzēta visu ekrāna attēlu notīrīšanai un atgriešanās
TV skatīšanās režīmā no jebkuras izvēlnes.
PIP IN
PR
MUTE
TEXT
SKAĻUMA (VOL) Lai regulētu skaļumu.
PALIELINĀŠANA/
SAMAZINĀŠANA
NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒ Lai izvēlētos programmu.
JĀ programma
(PR)
MUTE Skaņas ieslēgšanai un atslēgšanai
(ATSLĒGT SKA ŅU)
TEXT Šos taustiņus izmanto teletekstam.
Detalizētāku aprakstu skat. nodaļā „Teleteksts".
Piezīme: Teleteksta režīmā PIP PR +/-, SWAP un PIP
INPUT pogas tiek izmantotas teleteksta funkcijām.
ARC Vēlamā attēla formāta izvēlei.
I/II Izvēlas valodu duālajā raidīšanas formātā.
Izvēlas skaņas izvadu.
8
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS
IVE T
V
OK (LABI) Lai akceptētu izvēli vai parādītu pašreizējo režīmu.
EXIT
U
MEN
E vai F / G Ļauj pārvietoties ekrāna izvēlnēs un pielāgot sistēmas
TIME SHIFT iestatījumus savām vēlmēm.
(LĪDZIERAKSTE)
D
/
PIP Režīmā PIP, DW tiek pārslēgts apakšattēls.
(Attēls attēlā))
TIME
SHIFT
PIP PR +/- Apakšattēla programmas izvēlei.
PIP P
R-
SWAP Attēla režīmā PIP/Twin galveno attēlu apmaina
vietām ar apakšattēlu
PIP PR +
SWAP
PUT
PIP IN
VOL
PIP INPUT Ieejas avota izvēlei apakšattēlam attēlu režīmā PIP/Twin.
IEVADS
OK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
TEXT
SIZE (IZMĒRS) Lai iestatītu apakšattēla izmēru.
POSITION Lai pārvietotu apakšattēlu.
(POZĪCIJA)
Ciparu pogas Lai izvēlētos programmu.
0-9 Lai izvēlnē izvēlētos numurētos elementus.
Lai ieslēgtu televizoru no nodroses režīma.
LIST
LIST Lai attēlotu programmu tabulu.
(SARAKSTS)
Q.VIEW Lai atgrieztos iepriekšējā programmā.
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
SLEEP Lai iestatītu miega taimeri.
(IEMIDZINĀŠANA)
FAV (IZLASE) Lai parādītu izvēlētās izlases programmas.
Akumulatoru ievietošana
1
Tālvadības pults darbības
diapazons
Atveriet aizmugurē
akumulatoru nodalījuma
vāku un ievietojiet
akumulatorus, ievērojot
pareizo polaritāti
(+ pret +, - pret -).
MULTIMEDIA
INPUT
POWER
MULTIMEDIA
INPUT
DVD
TV
VCR
POWER
MODE
CABLE
AUDIO
STB
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
2
3
Jaunus akumulatorus
neievietojiet kopā ar veciem
vai lietotiem akumulatoriem.
AUDIO
STB
MARK
LIVE
TV
EXIT
MENU
MARK
LIVE
TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
OK
PIP PR
-
PIP PR +
SWAP
PIP INPUT
PIP PR
VOL
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
MUTE
TEXT
PR
VOL
-
PIP PR +
MUTE
SWAP
TEXT
PIP INPUT
PR
■
Izmantojiet tālvadības pulti 7 metru attālumā
un 30 grādu diapazonā (pa labi/pa kreisi) no
uztvērēja.
■
Lietotus akumulatorus izmetiet atkritumu kastē,
lai saudzētu vidi.
Aizveriet vāku.
9
IEVADS
Izvēlne Home (Sākuma izvēlne)
Šī izvēlne palīdz orientēties saturā.
Home Menu (Sākuma izvēlnē) ievada DVR Recoreded List (Ierakstīto programmu saraksts), Manual Rec.
(Manuālā ierakstīšana), Scheduled List (Plānotais saraksts) vai TV Menu (TV izvēlne).
IEVADS
INPUT
POWER
DVD
TV
MODE
CABLE
AUDIO
Home
MULTIMEDIA
VCR
STB
Free Space
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
High
3h 19m
Normal
5h 24m
Recorded TV
DVR
2 9. lpp.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R
-
PIP PR +
SWAP
VOL
PUT
PR
MUTE
10
PIP IN
TEXT
Manual Rec.
Scheduled List
TV Menu
TV izvēlne
47. lpp.
SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI
Pamatnes atliekšan (42PC1RR*)
■
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
A
3
SAGATAVOŠ ANA LIETOŠ ANAI
1
2
4
B
C
■
Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīksta materiāla, kā parādīts 1. attēlā.
Pirms pamatnes atliekšanas pārliecinieties, vai divi fiksatori (A) pamatnes apakšā ir izvilkti uz āru.
■
Izvelciet pamatni ārā, kā parādīts 2. – 3. attēlā.
Pēc pamatnes atliekšanas tās apakšējās daļas caurumos (B) ievietojiet un pievelciet skrūves.
■
Pievienojot televizoram kabeļus, neatbrīvojiet fiksatoru (C).
Tas var izraisīt televizora krišanu, nopietni traumējot cilvēkus un sabojājot televizoru.
! PIEZĪME
Šeit redzamie attēli var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
Pamatnes aizvēršana uzglabāšanai
D
A
B
Vispirms izskrūvējiet skrūves no caurumiem (B) pamatnes
apakšējā daļā. Tad no pamatnes apakšas izvelciet divas
aizķeres (D) un pielokiet pamatni televizora aizmugurējai
daļai.
Pēc tam no pamatnes apakšas uz āru izvelciet divus
fiksatorus (A).
11
SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI
PAMATSAVIENOJUMI (42PC1RR *, 50PC1RR *)
■
Šiem modeļiem ir paredzētas divas kabeļu sakārtošanas metodes atkarībā no pamatnes tipa.
1. tipa pamatne
SAGATAVOŠ ANA LIETOŠ ANAI
Sakārtojiet kabeļus, kā parādīts attēlā.
2. tipa pamatne
1
Ar abām rokām satveriet KABEĻU
SATURĒTĀJU un spiediet to, kā parādīts
attēlā.
KABEĻU SATURĒTĀJS
2
Pievienojiet kabeļus, ja nepieciešams.
Papildu aparatūras pievienošanu sk. sadaļā
“Savienojumi ar ārējo aparatūru”.
3
12
Ievietojiet KABEĻU SATURĒTĀJU
atpakaļ, kā parādīts attēlā.
PAMATSAVIENOJUMI (37LC2RR*, 42LC2RR*)
1
Pievienojiet kabeļus pēc vajadzības.
Pēc kabeļu pareizas pievienošanas
ievietojiet tos kabeļu turētājā.
2
Pielieciet KABEĻU SATURĒTĀJU,
kā parādīts attēlā.
3
Sasaistiet kabeļus, izmantojot
piegādes komplektā esošo vadu
savilcējcilpu.
SAGATAVOŠ ANA LIETOŠ ANAI
Papildu aparatūras pievienošanu sk.
sadaļā “SAVIENOJUMI UN
IESTATĪŠANA”.
KĀ NOŅEMT KABEĻU SATURĒTĀJU
Ar abām rokām satveriet KABEĻU
SATURĒTĀJU un velciet to atpakaļ.
! PIEZĪME
G
Pārvietojot televizoru, neturiet to aiz KABEĻU SATURĒTĀJA.
Ja televizors nokrīt, varat iegūt traumu un televizors var tikt bojāts.
13
SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI
KĀ PIESTIPRINĀT TELEVIZORA KOMPLEKTU PIE
SIENAS, LAI TAS NENOKRISTU
■
■
SAGATAVOŠ ANA LIETOŠ ANAI
Novietojiet televizoru tuvu sienai, tā lai, to pavelkot atpakaļ, tas nenokristu.
Turpmākajās instrukcijās norādīts drošāks paņēmiens, kā novietot televizoru, t. i., to piestiprināt
pie sienas, tā lai tas nenokristu, pavelkot virzienā uz priekšu. Tādējādi tiks novērsta televizora
krišana uz priekšu un cilvēku traumēšana. Televizors tiks pasargāts arī no krišanas izraisītiem
bojājumiem. Nodrošiniet, lai bērni nerāptos uz televizora un tajā nekarātos.
1
1
2
vai
2
1
Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, izmantojiet cilpskrūves vai TV kronšteinus/bultskrūves, kā
parādīts attēlā.
(Ja televizoram cilpskrūvju vietās ir bultskrūves, pirms cilpskrūvju ievietošanas izskrūvējiet
bultskrūves.)
* Ievietojiet cilpskrūves vai TV kronšteinus/bultskrūves un tās stingri pievelciet augšējos caurumos.
2
Piestipriniet pie sienas kronšteinus ar bultskrūvēm (nav piegādātas kopā ar izstrādājumu un
jāiegādājas atsevišķi). Pielāgojiet pie sienas piestiprinātā kronšteina augstumu.
3
33
Pie televizora piestipriniet stipru virvi (nav piegādāta kopā ar izstrādājumu un jāiegādājas atsevišķi).
Drošāk ir šo virvi piesiet tā, lai tā starp sienu un televizoru būtu horizontāli.
! PIEZĪME
G
G
G
14
Pārvietojot televizoru uz citu vietu, vispirms noņemiet virves.
Izmantojiet televizora ietvaru vai kasti, kas televizora izmēriem un svaram ir pietiekami liela un
izturīga.
Lai televizoru droši lietotu, nodrošiniet, lai pie sienas piestiprinātā kronšteina augstums atbilstu
televizora augstumam.
PAMATNES PIESTIPRINĀŠANA
■
■
TV var novietot dažādi, piem., to var piestiprināt pie sienas, novietot uz galda utt.
TV ir paredzēts novietošanai horizontāli.
SAZEMĒŠANA
Novietošana uz galda virsmas
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās pusēs un no sienas atstājiet 4 collas lielu atstarpi.
4 inches
4 inches
4 inches
SAGATAVOŠ ANA LIETOŠ ANAI
Lai novērstu iespējamu elektriskās strāvas triecienu,
nodrošiniet, lai būtu pievienots zemējuma vads. Ja nav
iespējams izmantot parastās sazemēšanas metodes,
lūdziet kvalificētam elektriķim ierīkot atsevišķu ķēdes
pārtraucēju. Nemēģiniet sazemēt aparātu, to pievienojot
telefona vadiem, apgaismošanas kopnēm vai gāzes
caurulēm.
4 inches
Piestiprināšana pie sienas Piestiprināšana horizont
INPUT
MENU
OK
VOL
PR
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās pusēs un no sienas atstājiet 4 collas lielu
atstarpi. Detalizētas piestiprināšanas instrukcijas varat saņemt no sava izplatītāja; sk. papildu
materiālu “Slīpās sienas montāžas kronšteina novietošanas un piestiprināšanas
instrukcijkcija”.
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
4 inches
< Tikai modeļiem 4 2 P C 1 R R* >
Pirms sienas montāžas kronšteina
piestiprināšanas no televizora aizmugurējās daļas
izskrūvējiet divas skrūves.
15
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠANA
Lai novērstu aparatūras bojājumus, nekad nepieslēdziet jebkādus barošanas vadus, kamēr neesat
pabeidzis pievienot visu aparatūru.
■ Šajā nodaļas daļā “SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠANA” galvenokārt tiek izmantoti attēli modelim
42PC1RR*, 50PC1RR*.
■
ANTENAS PIEVIENOŠANA
■
■
Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, regulējiet antenas virzienu.
Antenas kabelis un pārveidotājs piegādes komplektā nav ietverts.
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
Daudzdzīvokļu mājas
(Pievienojiet sienas antenas ligzdai)
Sienas antenas ligzda
ANTENNA
IN
ANTENNA
IN
Radiofrekvenču koaksiālais kabelis (75 omi)
ANTENNA
IN
Ļoti augstu frekvenču (VHF) antena
Lai nostiprinātu, grieziet
pulksteņrādītāja virzienā.
Sevišķi augstu frekvenču
(UHF) antena
Āra antena
Privātmājas
(Pievienojiet āra antenu sienas ligzdai)
Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti zonās ar
vāju signālu, , uzstādiet antenas signāla
pastiprinātāju, kā parādīts pa labi.
■ Ja signāls jāsadala uz diviem televizoriem,
pievienošanai izmantojiet antenas signāla
sadalītāju.
■
16
UHF
VHF
ANTENNA
IN
Signāla
pastiprinātājs
ANTENNA
IN
Videomagnetofona (VCR) pieslēgšana
Lai novērstu attēla trokšņus (traucējumus), starp VCR un TV atstājiet piemērotu attālumu.
■ No VCR tipiski pienāk nekustīgs attēls. Ja tiek izmantots attēla formāts 4:3; nekustīgie attēli ekrāna
malās ekrānā var palikt redzami.
■
Pievienojot antenu
Pievienojiet VCR ligzdu ANT OUT
(ANTENAS IZEJA) TV ligzdai ANTENNA
IN (ANTENAS IEEJA).
2
Pievienojiet antenas kabeli VCR ligzdai
ANT IN (ANTENAS IEEJA).
3
Nospiediet VCR pogu PLAY (ATSKAŅOT)
un salāgojiet TV un VCR, lai skatītos
atbilstošo programmu.
VCR
ANT IN
IN
S-VIDEO
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
3
4
OUT
(R) AUDIO (L) VIDEO
ANTENNA
IN
AV 1
1
ANTENNA
IN
AV 2
(
S-VIDEO VIDEO
AV IN 3
Pieslēdzot VCR ar RCA kabeli
(
S-VIDEO VIDEO
)
AUDIO
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
2
1
)
AUDIO
AV IN 3
ANT IN
VCR
1
Starp TV un VCR savienojiet
AUDIO/VIDEO ligzdas. Saskaņojiet ligzdu
krāsas (video = dzeltens, audio kreisais
kanāls = balts un audio labais kanāls =
sarkans)
2
Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet
VCR pogu PLAY (ATSKAŅOT). (Sk. VCR
lietošanas rokasgrāmatu.)
3
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV3, izmantojot tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
- Ja signāls ir pievienots ligzdai AV IN4,
izvēlieties ieejas signāla avotu AV4
(izņemot modeli 42PC3R*)
IN
S-VIDEO
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
3
OUT
(R) AUDIO (L) VIDEO
4
1
COMPONENT IN
VIDEO
RGB IN
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
RGB
(PC/DTV)
(MONO)
REMOTE
CONTROL IN
S-VIDEO VIDEO
(
S-VIDEO VIDEO
AV IN 3
)
AUDIO
AV
V IN 3
AUDIO
AV 1
AV 2
! PIEZĪME
G
Ja jums ir mono VCR, pievienojiet audio kabeli no VCR televizora AUDIO L/MONO ligzdai.
17
(
S-VIDEO VIDEO
)
AUDIO
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠANA
AV IN 3
Videomagnetofona (VCR) pieslēgšana
(
Pieslēdzot VCR ar savienotāju Euro Scart
Pievienojiet VCR Euro scart ligzdu TV Euro
scart ligz dai AV1.
2
Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet
VCR pogu PLAY (ATSKAŅOT). (Sk. VCR
lietošanas rokasgrāmatu.)
3
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV1,
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT
(IEEJA).
- Ja signāls ir pievienots Euro scart ligzdai
AV2, izvēlieties ieejas signāla avotu AV2.
ANTENNA
IN
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
1
VCR
! PIEZĪME
(R) AUDIO (L)
AUDIO/
VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
1
AV 1
AV 2
S-VIDEO VIDEO
G
Ja signāls S-VIDEO(Y/C) pienāk caur
Euro scart ligzdu 2 (AV2), televizors
jāpārslēdz S-Video2 režīmā.
AUDIO
Ja vēlaties izmantot EURO scart kabeli,
jāizmanto Euro scart kabelis ar ekranētu
VIDEO
signāla vadu.
AV IN 4
R
G
L/MONO
Pieslēdzot VCR ar S-V ideo kabeli
VCR
ANT IN
IN
1
Pievienojiet VCR S-VIDEO izeju TV ieejai
S-VIDEO. Attēla kvalitāte uzlabojas,
salīdzinot ar parasto kombinētā signāla
(RCA kabelim) ieeju.
2
Pievienojiet VCR audio izejas TV ieejas
AUDIO ligzdām.
3
Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet
VCR pogu PLAY (ATSKAŅOT). (Sk. VCR
lietošanas rokasgrāmatu.)
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV3, izmantojot tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
S-VIDEO
ANT OUT
OUTPUT
SWITCH
3
OUT
(R) AUDIO (L) VIDEO
4
2
1
COMPONENT IN
RGB IN
AUDIO
(RGB/DVI)
VIDEO
AUDIO
RGB
(PC/DTV)
(MONO)
REMOTE
CONTROL IN
S-VIDEO VIDEO
AV
V IN 3
AUDIO
! PIEZĪME
G
18
Ja S-VHS VCR vienlaikus ir pievienotas abas ligzdas – S-VIDEO un VIDEO, iespējams
saņemt tikai S-VIDEO signālu.
Savienojumi ar ārējo aparatūru
Starp TV un ārējo ierīci savienojiet
AUDIO/VIDEO ligzdas . Saskaņojiet ligzdu krāsas (video = dzeltens, audio kreisais kanāls = balts un audio labais
kanāls = sarkans).
2
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV4,
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT
(IEEJA) (izņemot mod eli 42PC3R*)
- Ja signāls ir pievienots ieejai AV IN3,
izvēlieties ieejas signāla avotu AV3.
3
Iedarbiniet atbilstošo ārējo ierīci.
Sk. ārējās ierīces lietošanas
rokasgrāmatu.
S-VIDEO
R
AUDIO
L/MONO
VIDEO
1
Portatīvā
videokamera
Videospēļu ierīce
R
AUDIO
L
VIDEO
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
1
AV
V IN 4
19
VIDEO
VIDEO
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠANA
COMPONENT IN
COMPONENT IN
VIDEO
VIDEO
AUDIO
AUDIO
DVD (CIPARVIDEODISKU ) ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGŠA NA
Pieslēdzot ar S-Video kabeli
DVD
(R) AUDIO (L)
2
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
1
Pievienojiet DVD S-VIDEO izeju TV ieejai SVIDEO.
2
Pievienojiet DVD audio izejas TV AUDIO
ieejas ligzdām .
3
Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet
DVD.
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV3, izmantojot tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
5
Lietošanas instrukcijas sk. DVD
atskaņotāja rokasgrāmatā.
S-VIDEO
1
COMPONENT IN
RGB IN
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
VIDEO
RGB
(PC/DTV)
(MONO)
REMOTE
CONTROL IN
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
S-VIDEO VIDEO
AV
V IN 3
(
)
AUDIO
AV IN 3
RGB IN
Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar HDMI kabeli
1
Pievienojiet DVD izeju HDMI TV HDMI/DVI
IN ieejas ligzdai.
2
Izvēlieties ieejas signāla avotu HDMI/DVI,
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT
(IEEJA).
3
Lietošanas instrukcijas sk. DVD
atskaņotāja rokasgrāmatā.
RGB IN
HDMI/
DVI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB
(PC/DTV)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
1
DVD
HDMI OUTPUT
! PIEZĪME
G
G
G
20
RGB
RGB
(PC/DTV)
Izmantojot HDMI kabeli, TV var vienlaikus uztvert video un audio signālu.
Ja DVD atskaņotājs atbalsta funkciju Auto HDMI, DVD izejas signāla izšķirtspēja
automātiski tiks iestatīta 1280x720.
Ja DVD atskaņotājs neatbalsta režīmu Auto HDMI, nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas
izšķirtspēju. Lai iegūtu labāko attēla kvalitāti, DVD atskaņotāja izejas izšķirtspējai jābūt
1280x720.
DVD (CIPARVIDEODISKU ) ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGŠA NA
Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar kombinētā signāla kabeli
AV IN 4
1
DVD
B
R
(R) AUDIO (L)
Pievienojiet DVD video izejas (Y, PB, PR)
AUDIO
TV ligzdām COMPONENT IN VIDEO
VIDEO
(KOMBINĒTĀ
SIGNĀLA VIDEO IEEJA).
R
L/MONO
1
2
Pievienojiet DVD audio izejas TV ieejas
ligzdām COMPONENT IN AUDIO
(KOMBINĒTĀ SIGNĀLA AUDIO IEEJA).
3
Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet
DVD.
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu Component
(Kombinētais signāls), izmantojot
tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
5
Lietošanas instrukcijas sk. DVD
atskaņotāja rokasgrāmatā.
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
(MONO)
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
AV IN 3
(
S-VIDEO VIDEO
AV IN 3
)
AUDIO
! PIEZĪME
G
Kombinētā signāla (Component) ieejas porti
Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pievienojiet
DVD atskaņotāju kombinētā signāla (component)
ieejas portiem, kā parādīts turpmāk.
TV kombinētā signāla
(Component) porti
Y
PB
PR
DVD atskaņotāja video
izejas porti
Y
Y
Y
Y
Pb
B-Y
Cb
PB
Pr
R-Y
Cr
PR
(
S-VIDEO VIDEO
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
2
)
AUDIO
AV IN 3
Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar savienotāju Euro Scart
1
Pievienojiet DVD atskaņotāja Euro scart
ligzdu TV Euro scart ligzdai AV1.
2
Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet
DVD.
3
Izvēlieties ieejas signāla avotu AV1, izmantojot tālvadības pults pogu INPUT (IEEJA).
- Ja signāls ir pievienots Euro scart ligzdai
AV2, izvēlieties ieejas signāla avotu AV2.
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
AV 1
AV 2
ANTENNA
IN
1
DVD
! PIEZĪME
AUDIO/
VIDEO
(R) AUDIO (L)
G
Noteikti izmantojiet ekranētu Scart kabeli.
21
COMPONENT IN
AV IN 4
AUDIO
VIDEO
R
AUDIO
L/MONO
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠANA
VIDEO
STB (DIGITĀLĀS ABONENTA IERĪCES) IESTATĪŠANA
COMPONENT IN
VIDEO
■
AUDIO
Šis televizors var uztvert digitālo ētera signālu un kabeļa signālu bez ārējās digitālās abonenta
ierīces. Tomēr, ja digitālos signālus uztverat no digitālās abonenta ierīces vai citas digitālas ārējās
ierīces, sk. turpmāko attēlu.
Pieslēdzot ar D-sub 15 kontaktu kabeli
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
(R) AUDIO (L)
RGB-DTV OUTPUT
1
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces
izeju RGB TV RGB IN (PC/DTV) ieejas
ligzdai.
2
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces
audio izejas TV AUDIO (RGB/DVI) ieejas
ligzdai.
3
Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk.
digitālās abonenta ierīces lietotāja
rokasgrāmatu.)
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu RGB,
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT
(IEEJA).
Digitālā
abonenta
ierīce
2
1
RGB IN
(
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
S-VIDEO VIDEO
)
AUDIO
AV IN 3
REMOTE
CONTROL IN
RG
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar HDMI kabeli
NA
1
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces
izeju HDMI TV ieejas ligzdai HDMI/DVI
IN.
2
Izvēlieties ieejas signāla avotu HDMI/DVI,
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT
(IEEJA).
3
Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk.
digitālās abonenta ierīces lietotāja
rokasgrāmatu.)
RGB IN
HDMI/
DVI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB
(PC/DTV)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
1
Digitālā abonenta ierīce
HDMI OUTPUT
! PIEZĪME
G
G
G
22
Izmantojot HDMI kabeli, TV var vienlaikus uztvert video un audio signālu.
Ja digitālā abonenta ierīce atbalsta funkciju Auto HDMI, digitālās abonenta ierīces izejas
signāla izšķirtspēja automātiski tiks iestatīta 1280x720.
Ja digitālā abonenta ierīce neatbalsta Auto HDMI režīmu, nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas izšķirtspēju. Lai iegūtu labāko attēla kvalitāti, digitālās abonenta ierīces izejas
izšķirtspējai jābūt 1280x720.
STB (DIGITĀLĀS ABONENTA IERĪCES) IESTATĪŠANA
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kombinētā signāla kabeli
Digitālā abonenta ierīce
B
R
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces video izejas (Y, PB, PR) TV ligzdām COMPONENT IN
VIDEO (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA VIDEO IEEJA).
2
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces audio
izeju TV ieejas ligzdām COMPONENT IN AUDIO
(KOMBINĒTĀ SIGNĀLA AUDIO IEEJA).
3
Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās
abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.)
4
COMPONENT IN
Izvēlieties
ieejas signāla avotu Component
(Kombinētais signāls), izmantojot tālvadības
pults pogu INPUT (IEEJA).
(R) AUDIO (L)
1
2
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
(MONO)
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
VIDEO
AV IN 3
AUDIO
! PIEZĪME
Signāls
Component
RGB-DTV
HDMI-DTV
480i/576i
Jā
Nē
Nē
480p/576p/720p/1080i
Jā
Jā
Jā
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kabeli HDMI – DVI
1
RGB IN
HDMI/
DVI IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
2
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
(
O VIDEO
REMOTE
CONTROL IN
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
1
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces izeju
DVI TV ieejas ligzdai HDMI/DVI IN.
Pievienojiet digitālās abonenta ierīces audio
izejas TV AUDIO (RGB/DVI) ieejas ligzdai.
)
AUDIO
AV IN 3
1
2
3
Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās
abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu HDMI/DVI,
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT
(IEEJA)
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
Digitālā
abonenta ierīce
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
DVI OUTPUT
(R) AUDIO (L)
! PIEZĪME
G
G
G
Ja digitālajai abonenta ierīcei ir DVI izeja, bet nav HDMI izejas, nepieciešams atsevišķs audio savienojums.
Ja digitālā abonenta ierīce atbalsta Auto DVI funkciju, digitālās abonenta ierīces izejas
signāla izšķirtspēja automātiski tiks iestatīta 1280x720.
Ja digitālā abonenta ierīce neatbalsta režīmu Auto DVI, nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas izšķirtspēju. Lai iegūtu labāko attēla kvalitāti, digitālās abonenta ierīces izejas izšķirtspējai jābūt 1280x720.
23
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠANA
DATORA PIESLĒGŠANA
■
Šis TV nodrošina standarta Plug and Play iespējas, kas nozīmē, ka dators automātiski pieskaņojas TV
iestatījumiem.
Pieslēdzot ar D-sub 15 kontaktu kabeli
1
Pievienojiet datora izeju RGB IN TV
ieejas ligzdai RGB IN (PC/DTV).
2
Pievienojiet datora audio izejas TV
AUDIO (RGB/DVI) ieejas ligzdai.
3
Ieslēdziet datoru un televizoru.
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu RGB,
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT
(IEEJA).
PC
(R) AUDIO (L)
RGB-DTV OUTPUT
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
1
2
COMPONENT IN
RGB IN
VIDEO
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
REMOTE
CONTROL IN
Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kabeli HDMI – DVI
1
Pievienojiet datora DVI izeju TV
HDMI/DVI IN ieejas ligzdai.
2
Pievienojiet datora audio izejas TV AUDIO
(RGB/DVI) ieejas ligzdai.
3
Ieslēdziet datoru un televizoru.
4
Izvēlieties ieejas signāla avotu HDMI/DVI,
izmantojot tālvadības pults pogu INPUT
(IEEJA).
RGB IN
HDMI/
DVI IN
RGB
(PC/DTV)
AUDIO
(RGB/DVI)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
(
S-VIDEO VIDEO
REMOTE
CONTROL IN
)
AUDIO
1
AV IN 3
2
PC
DVI OUTPUT
RGB IN
RGB
(PC/DTV)
(R) AUDIO (L)
! PIEZĪME
G
G
24
Ja datoram ir DVI izeja, bet nav HDMI izejas, nepieciešams atdalīts audio savienojums.
Ja dators neatbalsta režīmu Auto DVI, nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas
izšķirtspēju. Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti, noregulējiet datora grafiskās kartes
izejas izšķirtspēju uz 1024x768, 60 Hz.
! PIEZĪME
G
G
Lai baudītu kvalitatīvu attēlu un skaņu, pies
lēdziet televizoram datoru.
Izvairieties no nekustīga attēla palikšanas
televizora ekrānā ilgāku laiku. Nekustīgais
attēls var atstāt pastāvīgu nospiedumu uz
ekrāna; tādēļ iespējami biežāk izmantojiet
ekrānsaudzētāju.
datoru TV portam RGB
(PC/DTV) vai HDMI/DVI; atbilstoši mainiet
datora izejas izšķirtspēju.
G Datora darba režīmā var rasties trokšņi, ko
izraisa atsevišķas izšķirtspējas, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Tad
mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju,
mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē reg
ulējiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls paliek
tīrs. Ja datora grafiskās kartes atsvaidzes
intensitāti nevar mainīt, nomainiet datora
grafisko karti vai konsultējieties ar datora
grafiskās kartes ražotāju.
G Sinhronizācijas ieejas signāla forma
horizontālās un vertikālās izvērses
frekvencēm ir atšķirīga
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
G Pievienojiet
modeļiem iesakām
datora režīmam izmantot izšķirtspēju
1024x768, 60 Hz, jo tā nodrošina vislabāko
attēla kvalitāti.
iesakām
G 37LC2RR/42LC2RR modeļiem
datora režīmam izmantot izšķirtspēju
1360x768, 60 Hz, jo tā nodrošina vislabāko
attēla kvalitāti.
G Ja datora izšķirtspēja ir lielāka par standartā
UXGA noteikto, televizora ekrānā nebūs attēla.
G Pievienojiet signāla kabeli no datora monitora izejas porta TV portam RGB (PC/DTV), vai
signāla kabeli no datora HDMI izejas porta
TV HDMI/DVI portam.
G Pievienojiet audio kabeli no datora TV audio
ieejai. (Audio kabeļi televizora piegādes
komplektā nav iekļauti.)
G Ja datora grafiskajai kartei nevar vienlaikus
pieslēgt analogo un digitālo RGB, pieslēdziet
tikai RGB (PC/DTV) vai HDMI/DVI, lai saslēgtu datoru ar televizoru.
G 42PC1RR/50PC1RR
25
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠANA
SAVIENOJUMI UN IESTATĪŠ ANA
26
Atbalstītā displeja izšķirtspēj(RGB / HDMI ] režīm)
Atbalstītā displeja izšķirtspēj(RGB / HDMI ] režīm)
(MODELIM 37LC2RR *, 42LC2RR *)
(MODELIM 42PC1RR *, 50PC1RR *)
Horizontālās
Vertikālās
izvērses
izvērses
Izšķirtspēja
frekvence (KHz) frekvence (Hz)
Izšķirtspēja
Horizontālās
izvērses
frekvence (KHz)
Vertikālās
izvērses
frekvence (Hz)
720x400
31,468
70,8
640x350
31,468
37,861
70,09
85,08
640x480
31,469
37,684
59,94
75,00
720x400
31,469
37,927
70,08
85,03
800x600
37,879
46,875
60,31
75,00
832x624
49,725
74,55
640x480
48,363
56,47
60,123
60,00
70,00
75,029
59,94
66,66
72,80
75,00
85,00
1024x768
31,469
35,000
37,861
37,500
43,269
848x480
31,500
37,799
39,375
60,00
70,00
75,00
852x480
31,500
37,799
39,375
60,00
70,00
75,00
800x600
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
56,25
60,31
72,18
75,00
85,06
832x624
49,725
74,55
1024x768
48,363
56,476
60,023
68,677
60,00
70,06
75,02
85,00
1360x768
47,700
60,00
1366x768
47,700
60,00
1152x864
54,348
63,995
60,05
70,01
1280x768
47,776
59,87
1280x768
47,776
59,870
1360x768
47,720
59,799
1366x768
47,720
59,799
PAMATFUNKCIJAS
TV IESLĒGŠANA
Ja TV tiks ieslēgts, varēsiet izmantot tā iespējas.
INPUT
POWER
Televizora ieslēgšana
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
1
Vispirms pareizi pievienojiet barošanas vadu.
Šajā brīdī TV pārslēdzas nodroses režīmā.
■ Lai TV ieslēgtu no nodroses režīma, nospiediet TV
pogu
, INPUT (IEEJA), PR D / E vai nospiediet
tālvadības pults pogu POWER (BAROŠANA), INPUT
(IEEJA), MULTIMEDIA, PR D / E, cipari (0-9) un tad
TV ieslēgsies.
STB
AUDIO
MARK
Lai regulētu skaļumu, nospiediet pogu VOL (SKAĻUMS) D / E.
2
Ja vēlaties izslēgt skaņu, nospiediet pogu MUTE
(ATSLĒGT SKAŅU).
3
Šo funkciju varat atcelt, nospiežot pogu MUTE (ATSLĒGT
SKAŅU), VOL (SKAĻUMS) D / E vai I/II.
TV
OK
TIME
SHIFT
PIP P
R
-
PIP PR +
SWAP
VOL
PUT
PIP IN
PR
MUTE
TEXT
LIST
PAMATFUNKCIJAS
1
LIVE
EXIT
U
MEN
TIME
SHIFT
Skaļuma regulēšana
MULTIMEDIA
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
27
PAMATFUNKCIJAS
TV IESLĒGŠANA
INPUT
POWER
Programmas izvēle
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
STB
AUDIO
1
MULTIMEDIA
Lai izvēlētos programmas numuru, nospiediet pogu PR
D / E vai CIP ARU pogu.
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PAMATFUNKCIJAS
Ekrāna izvēlnes valodas izvēle
- Izvēlnes ekrānā var attēlot izvēlētajā valodā. Vispirms izvēlieties
savu valodu.
PIP P
R
-
1
Lai izvēlētos izvēlni Special (Speciālās funkcijas),
nospiediet pogu M E N U (IZVĒLNE) un tad izmantojiet
pogas D / E.
2
Lai izvēlētos Language (Valoda), nospiediet pogu G
un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai izvēlētos vēlamo valodu, nospiediet pogu G un tad
izmantojiet pogas D / E.
4
PUT
PIP IN
PR
TEXT
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
! PIEZĪME
G
SWAP
VOL
MUTE
3
28
PIP PR +
Ja esat paredzējis doties atvaļinājumā, atvienojiet barošanas kontaktdakšu no
sienas barošanas kontaktligzdas.
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
DVR (digitālais videomagnetafons)
DVD
Līdzierakste
TV
CABLE
AUDIO
- Šī funkcija ļauj aparātam automātiski ierakstīt TV
pārraides un tās noskatīties atkārtoti jebkurā
laikā.
- Kad ieslēgta līdzierakste, jūs varat apturēt un atsākt
normālu TV skatīšanos, nepalaižot garām nevienu
tiešo pārraidi.
MARK
VCR
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
1
MODE
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
STATIONO Timeshift
PICTUREO Recorded TV
Lai izvēlētos DVR izvēlni, nospiediet pogu MENU
(IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO Manual Recording
TIMEO Scheduled List
SPECIALO Video Quality
SCREENO Format Hard Disk
PIP/DWO
2
Lai izvēlētos Timeshift (līdzierakste), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E
DVR{
Move
MENU
Menu
1
3
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas
D
/
E.
Timeshift
Recorded TV
G
On
Off
Manual Recording
Scheduled List
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Video Quality
Format Hard Disk
2 3
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
4
29
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
DVR (digitālais videomagnetafons)
Līdzierakstes norise
1
1
2
3
4
“Norises josla”?
Šī funkcija norāda iespējamu DVR
atkārtotas rādīšanas sadaļu, pašreizējo
statusu uz ekrāna un pārraides statusu,
kā arī sadaļas ierakstīšanas sadaļu.
Kad esat izvēlējies Timeshift On (līdzierakste
ieslēgta), nospiediet pogu OK (LABI).
Tiklīdz sāk darboties līdzierakste, ekrāna apakšā
redzama norises josla, kas norāda pašreizējo ierakstīšanas statusu.
■ Lai paslēptu “Norises joslu”, nospiediet pogu EXIT
(IZIET), lai parādītu “Norises joslu”, nospiediet
pogu OK (LABI).
■ Šī funkcija tiek saglabāta pat tad, ja jūs maināt
programmu, kad tiek veikta līdzierakste.
■
2
Patlaban redzamā video statuss.
2
Esošais saglabāšanas laiks
3
15 minūšu intervāli, kopš sākusies
līdzierakste. (Kopējais laiks — viena
stunda).
4
Norāda esošo līdzierakstes pozīciju.
Kad līdzierakste pabeigta, atveriet funkciju izvēlni un
izvēlieties Timeshift Off (līdzierakste izslēgta).
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
! PIEZĪME
DVR (digitālais videomagnetafons) : Ierīce,
kas pārraidītās programmas saturu
ieraksta televizora cietajā diskā vai
DIGITĀLAJĀ ABONENTA IERĪCĒ.
Lai taupītu vietu uz cietā diska, nekas
netiek ierakstīts, ja nav signāla.
Kopējā cietā diska ietilpība ir 80 GB.
Vismaz 4 GB rezervēti līdzierakstei.
Ieslēdzot barošanu, HDD aktivēšana var
ilgt ne vairāk kā 3 minūtes.
Funkcija Recording (Ierakstīšana) netiks
aktivizēta, ja programma aizsargāta pret
kopēšanu.
30
1
Tā kā analoga pārraide tiek pārveidota
digitālā signālā, video ar strauju kustību
var parādīties “švīkas”. Tas notiek, ja
analogais signāls tiek saspiests un pēc tam
atjaunots kā digitāls signāls. Ierīce
centīsies samazināt šos pārmērīgos attēla
trokšņus.
Izmantojot PIP/DW, POP režīmu,
līdzierakste tiek apturēta.
Līdzierakste ir pieejama AV1, AV2,
S-Video2, AV3, AV4, antenas režīmā.
Līdzierakste nav pieejama audiokanāliem.
Līdzierakstes norise, atskaņot
DVD
TV
VCR
MODE
CABLE
AUDIO
STB
- Norisot līdzierakstei, var veikt dažādotu atskaņošanu
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
Norāda notiekošās pārraides un redzamā video atšķirību.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
ATSKAŅOT
Pauze
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
Tālvadības pults lietošana
PUT
PR
MUTE
TEXT
Atskaņojot ierakstītu programmu, jūs varat to atskaņot no jebkuras vietas.
Atskaņojot
) (ATTĪT UZ SĀKUMU), lai
atkārtoti nospiediet pogu REW(
x2
x50
x5
x10 ->
paātrinātu
->
->
-> x100 .
MARK
atkārtoti nospiediet pogu F F(
x2
paātrinātu
-> x5 ->
■
Atkārtoti nospiežot šīs pogas, palielinās pārtīšanas uz priekšu/
attīšanas atpakaļ ātrums.
Nospiediet pogu
vai
esošajā programmā.
■
Nospiediet pogu
■
Nospiediet pogu
LIVE
TV
, lai virzītos uz priekšu vai atpakaļ
, lai pārietu uz programmas beigām.
TV
Nospiediet pogu
■
LIVE
D,
Nospiediet pogu
TV
, lai pārietu uz programmas sākumu.
lai pārietu aptuveni 20 sekundes uz priekšu.
E,
lai pārietu aptuveni 8 sekundes atpakaļ.
) (Pauze).
Atskaņošanas laikā nospiediet pogu P a u s e (
■ Redzams nekustīgs ekrāns.
■ Atkārtoti nospiediet pogu P a u s e (
) (Pauze), lai virzītos no viena
kadra uz otru.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
■
) (Pauze), tad izmantojiet pogu F F (
Nospiediet pogu P a u s e(
palēninātai kustībai (kā redzams
.)
■
Atskaņošanas laikā izmantojot pogu F vai G kursors redzams uz
ekrāna.
MARK
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
LIVE
) (PĀRT Ī T UZ PRIEKŠU), lai
x10
-> x50 -> x100 .
MARK
)
Lai atgrieztos parastajā atskaņošanas režīmā, nospiediet po
) (ATSKAŅOT).
P L A Y(
LIVE
TV
Ja vēlaties atsākt skatīties tiešraidi, nospiediet pogu
LIVE
TV
.
31
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
DVR (digitālais videomagnetafons)
Ierakstīšana
- Izmantojiet šo funkciju, lai ierakstītu programmu, ko skatāties uz galvenā
ekrāna.
Tūlītēja ierakstīšana
Ar šo funkciju ieraksta patlaban redzamo programmu.
1
Izvēlieties programmu, ko vēlaties ierakstīt, tad nospiediet pogu
Ieraksta laikā redzams
. Izmantojiet šo funkciju, lai
ierakstītu aptuveni 2 stundas raidlaika.
2
Ja vēlaties apturēt ierakstu, nospiediet pogu
■
■
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
32
3
.
.
Ja ieraksta laikā nospiež pogu
mazāk par 10
sekundēm, parādās šis ziņojums.
Ja nospiež pogu
lgāk par 10 sekundēm,
parādās šis ziņojums.
Recording is not completed.
Recording time must exceed 10 seconds.
Recording is completed.
Ieraksta laiku var palielināt/samazināt, ieraksta laikā nospiežot pogu
. Lai palielinātu/samazinātu ieraksta laiku, atkārtoti nospiediet pog
F vai G . Ik reizi, kad nospiežat pogu F vai G ieraksta ilgums mainās,
kā parādīts zemāk.
+ 10 m i n -> + 2 0 m i n -> + 3 0 m i n -> + 4 0 m i n -> + 5 0 m i n -> + 6 0 m i n
Bez izmaiņām
- 10 m i n -> - 2 0 m i n -> - 3 0 m i n -> - 4 0 m i n -> - 5 0 m i n -> - 6 0 m i n
Papildu ieraksta laiks un jau iestatītais ieraksta laiks
kopā veido galīgo ieraksta laiku.
Recording time
00:00~02:00
(0
4
Pēc ieraksta laika iestatīšanas izvēlieties O K(LABI).
Būs redzama statusa josla.
00:00
min recorded)
No change
Kopējais ieraksta ilgums
3
0:00 / 2:00
Pagājušais ieraksta laiks
■
5
Lai paslēptu statusa joslu, nospiediet pogu E X I T
(IZIET). Lai parādītu statusa joslu, nospiediet pogu
O K (LABI).
Ierakstīšana tiek pārtraukta, kad sasniegts izvēlētais
ieraksta ilgums vai tiek nospiesta poga
.
Kaut arī ierakstīšana ir apturēta, līdzierakstes
funkcija vēl aizvien ir aktīva.
Ja ieraksta laikā pieejamā saglabāšanas
vieta pārlieku samazinās, ieraksts tiks
automātiski apturēts.
Ierakstīšanu nevar izmantot ar
progresējošo līdzieraksti, ja programmas
saturs ir aizsargāts.
Ieraksti, kas īsāki par 10 sekundēm, netiks
saglabāti.
Lai taupītu vietu uz diska pārraižu ieraksta
laikā, dati netiks saglabāti, ja nav signāla.
Funkcija Recording (Ierakstīšana) netiks
aktivizēta, ja programma aizsargāta pret
kopēšanu.
Parādītais laiks nedaudz atšķiras no
faktiskā laika.
Stop recording due to copy protection.
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
! PIEZĪME
Ja tiek ierakstīta vecs ieraksts, tas var kaitēt
ieraksta kvalitātei.
Tas tiks saglabāts atsevišķi no
programmas atbilstīgi krāsu sistēmas
signālam.
Ja nav signāla vai filmas avota, parādītais
laiks nedaudz atšķiras no faktiskā laika.
33
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
DVR (digitālais videomagnetafons)
SHIFT
SHIFT
Skatīšanās & ierakstīšana
PIP P
R-
PUT
PIP PR +
PIP IN
SWAP
VOL
- Ierakstot jūs varat mainīt programmas vai ieejas,
netraucējot ierakstīšanai. Pārraidi, kas tiek ierakstīta,
var attēlot galvenā ekrāna labajā apakšējā stūrī.
PR
MUTE
TEXT
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
1
Pēc Instant Record (Tūlītējais ieraksts) vai Reserved
Record (Atliktais ieraksts) uzsākšanas mainiet
programmu vai ieeju.
Pārraidi, kas tiek ierakstīta, varat apskatīt galvenā
ekrāna labajā apakšējā stūrī (kā redzams
zemāk).
■ Nospiediet pogu PIP (ATTĒLS ATTĒLĀ), lai paslēptu
vai parādītu programmu, kas tiek ierakstīta.
■ Nospiediet pogu SWAP (APMAIŅA VIETĀM), lai
paslēptu vai parādītu programmu, kas tiek
ierakstīta skatīšanās un ieraksta režīmā.
■ Mainot programmu, kas tiek ierakstīta skatīšanās
un ieraksta režīmā, ekrāns pārslēdzas uz tūlītējas
ierakstīšanas vai atliktās ierakstīšanas režīmu.
■
Ieraksts
Skatīšanās
Analogais
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
AV1
AV2
S-Video2
AV3
AV4
Kombinētais
signāls
RGB
HDMI/DVI
UZMANĪBU!
Ja ieraksta laikā atslēdzat barošanu, parādās
zemāk redzamais ziņojums.
Yes
Analogais AV1 AV2 S-Video2
AV3 AV4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatīšanās & ierakstīšanas ieeja
Powering off while recording.
Continue recording?
No
Ja izvēlaties No (Nē), ieraksts tiek apturēts un
barošana atslēgta.
Ja izvēlaties Yes (Jā), ieraksts tiek turpināts un
barošana atslēgta.
34
Ekrāns, uz kura redzamais tiek ierakstīts
TV
Ierakstītās TV programmas
STB
LIVE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
PIP IN
SWAP
VOL
Home
Input
Date
Duration
Quality
Free Space
High
3h 19m
High
3h 19m
Normal
5h 24m
Normal
5h 24m
Recorded TV
:
:
:
:
Page 1/2
PUT
PR
TV 19
Sun.Jan 1 2006
1 min
High
0
TV
EXIT
U
MEN
Lai atvērtu izvēlni Home menu (Sākuma izvēlne),
nospiediet pogu
. Izmantojiet pogu D vai E, lai
izvēlētos Recorded TV (Ierakstītās TV programmas),
tad izmantojiet pogu OK (LABI) vai G.
Free Space
CABLE
MARK
- Jūs uzreiz varat apskatīt ierakstīto programmu sarakstu.
- Šī funkcija pieejama izmantošanai DVR izvēlnē.
1
VCR
MODE
AUDIO
MUTE
TEXT
marked
No Title
TV 19
Sun.Jan 1
02:47
No Title
TV 19
Sun.Jan 1
02:46
Manual Rec.
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:23
Scheduled List
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:18
No Title
TV 58
Sun.Jan 1
00:04
TV Menu
Popup Menu
Move page
Mark
Exit
STB
AUDIO
Ierakstīto programmu izvēle un
uznirstošā izvēlne
MARK
LIVE
- Sīktēlu ierakstītais saraksts redzams augstāk.
TV
EXIT
U
MEN
OK
PIP P
1
2
Izmantojiet pogu D vai
leju.
E
R-
PIP PR +
Input
Date
Duration
Quality
navigācijai uz augšu/uz
Izmantojiet pogu MARK (IEZĪMĒT), lai elementu
pievienotu sarakstam vai dzēstu no tā. Ja elements
ir atzīmēts, līdzās sīktēlam redzams .
Free Space
High
3h 19m
Normal
5h 24m
Popup Menu
PIP IN
SWAP
:
:
:
:
Page 1/2
PUT
TV 19
Sun.Jan 1 2006
1 min
High
0
marked
No Title
TV 19
Sun.Jan 1
02:47
No Title
TV 19
Sun.Jan 1
02:46
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:23
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:18
No Title
TV 58
Sun.Jan 1
00:04
Move page
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Mark
Exit
1
Input
Date
Duration
Quality
Free Space
High
3h 19m
Normal
5h 24m
Page 1/2
TV 19
Sun.Jan 1 2006
1 min
High
No Title
0 marked
1 marked
Sun.Jan 1 02:47
Unmark All
TV 19 Delete
Sun.Jan 1 02:46
No Title
TV 53
Cancel
Sun.Jan 1
00:23
No Title
TV 53
Sun.Jan 1
00:18
No Title
TV 58
Sun.Jan 1
00:04
No Title
Popup Menu
:
:
:
:
Move page
TV 19
Mark
Exit
2
35
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
DVR (digitālais videomagnetafons)
3
Izmantojiet pogu
navigācijai līdz
atbilstīgajam sīktēlam, tad nospiediet pogu OK
(LABI), lai atvērtu uznirstošo izvēlni.
Play (Atskaņot) : Uzsākt izvēlētā ieraksta atskaņošanu.
Mark All (Iezīmēt visus): Iezīmēt visus attēlus ekrānā.
Unmark All (Atcelt visus iezīmējumus): Iezīmētus
attēlus pārveidot par neiezīmētiem attēliem.
Delete (Dzēst): Dzēst izvēlēto ierakstu..
Rename (Pārdēvēt): Rediģēt ierakstītās programmas
nosaukumu.
Input
Date
Duration
Quality
Free Space
High
3h 19m
Normal
5h 24m
Page 1/2
TV 19
Sun.Jan 1 2006
1 min
High
0 marked
TV 19
Sun.Jan 1 02:47
02:47~02:48
No Title
TV 19
No Title
TV 19 PlaySun.Jan 1
Mark All
TV 53 Delete
Sun.Jan 1
No Title
Popup Menu
:
:
:
:
02:46
00:23
No Title
Rename
TV 53
Sun.Jan 1
Cancel
00:18
No Title
TV 58
00:04
Move page
Sun.Jan 1
Mark
Exit
3
Cancel (Atcelt): Aizvērt uznirstošo izvēlni.
4
Lai atgrieztos TV skatīšanās režīmā, nospiediet
pogu EXIT (IZIET), vai nospiediet pogu
, lai
atgrieztos izvēlnē Home (Sākuma izvēlne).
■
■
Ja HDD rodas problēmas veikt funkciju (Recording
(Ieraksts)) saistībā ar DVR, parādās šis
ziņojums.
Hard disk initialisation is in progress.
Ja temperatūra zemāka par nulli, parādās
brīdinājuma ziņojums un jāaktivizē HDD.
Cannot operate DVR at low temperature.
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
Ierakstīto programmu atskaņošana
- Jūs varat atskaņot izvēlēto programmu ierakstīto programmu sarakstā.
1
Atskaņojiet ierakstīto programmu.
2
Atskaņošanas laikā jūs varat redzēt dažādotās atskaņošanas
ekrānu, kā redzams zemāk.
■ Vispirms redzama ikona, kas norāda pašreizējo atskaņošanas
režīmu kā
. Lai parādītu norises joslu, nospiediet pogu
OK (LABI).
■ Lai vairs nerādītu ierakstīto programmu ikonas, nospiediet
pogu EXIT (IZIET).
1
36
4
2
3
4
5
6
“Norises josla”?
Šī funkcija norāda iespējamu DVR
atkārtotas rādīšanas sadaļu,
pašreizējo statusu uz ekrāna un
pārraides statusu, kā arī sadaļas
ierakstīšanas sadaļu.
1 Norāda ierakstītās programmas
virzību.
2 Norāda ierakstītās programmas
statusu.
3 Norāda pagājušo
atskaņošanas laiku.
4 Norāda kopējo atskaņošanas
laiku.
5 Norāda vienu ceturto daļu no
programmas izpildlaika.
6 Norāda esošo atskaņošanas
pozīciju.
Tālvadības pults lietošana
Atskaņojot ierakstītu programmu, jūs varat to atskaņot no jebkuras vietas.
Atskaņojot
) (ATTĪT UZ SĀKUMU), lai
atkārtoti nospiediet pogu REW(
x2
x50
x5
x10 ->
paātrinātu
->
->
-> x100 .
MARK
atkārtoti nospiediet pogu F F (
x2
paātrinātu
-> x5 ->
■
Atkārtoti nospiežot šīs pogas, palielinās pārtīšanas uz priekšu/
attīšanas atpakaļ ātrums.
Nospiediet pogu
vai
esošajā programmā.
LIVE
) (PĀRT Ī T UZ PRIEKŠU), lai
x10
-> x50 -> x100 .
MARK
■
Nospiediet pogu
■
Nospiediet pogu
LIVE
TV
, lai virzītos uz priekšu vai atpakaļ
, lai pārietu uz programmas beigām.
TV
Nospiediet pogu
■
LIVE
D,
Nospiediet pogu
TV
, lai pārietu uz programmas sākumu.
lai pārietu aptuveni 20 sekundes uz priekšu.
E,
lai pārietu aptuveni 8 sekundes atpakaļ.
) (Pauze).
Atskaņošanas laikā nospiediet pogu P a u s e(
Redzams nekustīgs ekrāns.
■ Atkārtoti nospiediet pogu P a u s e (
) (Pauze), lai virzītos no viena
kadra uz otru.
■
) (Pauze), tad izmantojiet pogu F F (
Nospiediet pogu P a u s e (
palēninātai kustībai (kā redzams
).
■
Atskaņošanas laikā izmantojot pogu F vai G kursors redzams uz
ekrāna.
TIME
SHIFT
MARK
)
Lai atgrieztos parastajā atskaņošanas režīmā, nospiediet po
) (ATSKAŅOT).
P L A Y(
LIVE
TV
Ja vēlaties atsākt skatīties tiešraidi, nospiediet pogu
■
Nospiežot pogu S T O P (
LIVE
TV
.
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
TIME
SHIFT
■
) (APTURĒT), jūs varat skatīties televizoru.
37
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
DVR (digitālais videomagnetafons)
Manuālā ierakstīšana
- Ar šo funkciju viegli reģistrēt atlikto ierakstu.
- Šī funkcija pieejama izmantošanai DVR izvēlnē.
- Veicot manuālo ierakstīšanu, tas tiek saglabāts kā
noklusētā televizora skaņa.
MARK
LIVE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
2
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
38
Lai atvērtu izvēlni Home menu (Sākuma izvēlne),
nospiediet pogu
. lzmantojiet pogu D vai E lai
izvēlētos Manual Rec. (Manuālais ieraksts), tad
izmantojiet pogu OK (LABI) vai G.
Parādās zemāk redzamais manuālā ieraksta
ekrāns.
Izmantojiet pogu
, lai iestatītu I n p u t
(Ieeja), P R, D a t e(Datums), T i m e(Laiks),
D u r a t i o n(Ilgums), F r e q u e n c y(Biežums) .
Input (Ieeja): Izvēlieties ieejas avotu no TV, AV1, AV2,
S-Video2, AV3 un AV4.
PR : Izvēlieties esošo programmu vai skenētu programmu.
Date (Datums): Jūs varat izvēlēties datumu vienu
mēnesi uz priekšu.
Time (Laiks) /Duration (Ilgums) : Pārliecinieties, ka
tie iestatīti pareizi.
Frequency (Biežums): Izvēlieties no Once (Vienreiz),
Daily (Ik dienas) un Weekly (Ik nedēļu).
3
Kad esat iestatījis manuālo ierakstu, nospiediet pogu
OK (LABI).
PUT
PR
MUTE
1
TV
EXIT
U
MEN
TEXT
Home
Free Space
High
3h 19m
Normal
5h 24m
Recorded TV
Manual Rec.
Scheduled List
TV Menu
2
Plānotais saraksts
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
Varat saglabāt līdz 8 programmām.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Šī funkcija pieejama izmantošanai DVR izvēlnē.
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
O
Home
1
Lai atvērtu izvēlni Home menu (Sākuma izvēlne),
nospiediet pogu
. Izmantojiet pogu D vai E, lai
izvēlētos Scheduled List (Plānotais saraksts), tad
izmantojiet pogu OK (LABI) vai G.
Free Space
High
3h 19m
Normal
5h 24m
Recorded TV
Manual Rec.
2
Parādās zemāk redzamais plānotā saraksta
ekrāns.
Izmantojiet pogu
, lai izvēlētos ierakstīto programmu.
Scheduled List
TV Menu
1
Video kvalitāte
STATIONO Timeshift
PICTUREO Recorded TV
SOUNDO Manual Recording
TIMEO Scheduled List
- Šo funkciju nav iespējams izmantot programmas ierakstīšanai.
1
SPECIALO Video Quality
SCREENO Format Hard Disk
PIP/DWO
Lai izvēlētos izvēlni DVR, nospiediet pogu MENU
(IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
DVR{
Move
2
Lai izvēlētos Video Quality (Video kvalitāte),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D /
MENU
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
2
Menu
1
E.
Timeshift
Recorded TV
Manual Recording
3
4
Scheduled List
Lai izvēlētos High(Augsta) vai Normal(Normāla),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Video Quality
Format Hard Disk
G
High
Normal
2 3
39
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
DVR (digitālais videomagnetafons)
MARK
Format Hard Disk
(Formatēt cieto disku)
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
2
3
TEXT
STATIONO Timeshift
PICTUREO Recorded TV
Lai izvēlētos izvēlni DVR, nospiediet pogu MENU
(IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO Manual Recording
TIMEO Scheduled List
SPECIALO Video Quality
SCREENO Format Hard Disk
Lai izvēlētos Format Hard Disk (Formatēt cieto disku),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai uzsāktu cietā diska formatēšanu, nospiediet pog G.
PUT
PR
MUTE
1
PIP IN
PIP/DWO
DVR{
Move
MENU
Menu
1
■
ja nospiež pogu
G
parādās šis ziņojums.
Timeshift
Do you want to format HDD?
Yes
No
Recorded TV
Manual Recording
Scheduled List
Video Quality
■
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
40
ja izvēlas Yes (Jā), parādās šis ziņojums.
Hard disk
Disk
Format hard
G
To set
Hard disk formatting is in progress.
■
Pabeidzot parādās šis ziņojums.
Hard disk formatting completed.
4
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
2 3
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS PIP/POP/Twin attēls
PIP (Picture-In-Picture – attēls attēlā) / Double
Window (Divkāršais logs) / POP
Režīms PIP (Attēls attēlā) TV ekrānā ļauj vienlaikus skatīties 2
dažādus ieejas signālus (avotus). Viena signāla avota attēls
MARK
būs liels, un otrā signāla avota attēls būs tajā ievietots un
mazāks.
Šo funkciju nevar izmantot režīmā TELETEXT.
Twin attēla režīmā ekrāns tiek sadalīts divos attēlos; tas
ļauj uz televizora ekrāna vienlaikus rādīt divus attēla
avotus. Katram avotam paredzēta puse ekrāna.
Šo funkciju nav iespējams izmantot, ierakstot vai atskaņojot.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
LIST
! PIEZĪME
Ja sekundÇrÇ attïla lielums ir 1/2 no galvenÇ ekrÇna,
attïla kvalitÇte var pasliktinÇties.
PIP IN
PUT
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
Skatīšanās režīmā PIP/Double Window
(Divkāršais logs) /POP
Lai piekļūtu apakšattēlam, nospiediet pogu PIP. Katru reizi nospiežot pogu PIP (Attēls attēlā),
PIP opcijas mainās, kā parādīts turpmāk.
PIP režīms
DW1 režīms
RGB
AV1
DW2 režīms
RGB
AV1
RGB
AV1
10:30
10:30
10:30
POP režīms
RGB
RGB
C 05 1
10:30
10:30
PIP Transparency (tikai PIP režīmā)
1
Lai izvēlētos izvēlni PIP/DW, nospiediet pogu MENU
(IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos PIP Transparency, nospiediet pogu
tad izmantojiet pogas D / E.
G
un
3
Lai izvēlētos PIP Transparency, nospiediet pogu
tad izmantojiet pogas F / G.
G
un
4
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
PIP izslēgts
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
41
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
PIP/POP/Twin attēls
Programmas izvēle apakšattēlam
1
Lai apakšattēlam izvēlētos programmu, nospiediet pogu PIP (Attēls attēlā) PR +/-.
SekundÇro ekrÇnu ievad¥‰anas reÏ¥ms
1
Lai izvïlïtos sekundÇro attïlu ievad¥‰anas reÏ¥mu, nospiediet PIP INPUT pogu.
■
Katru reizi, kad tiek nospiesta poga PIP INPUT (ATTĒLA ATTĒLĀ IEEJA), apakšattēlā parādās
katra nākamā ieejas avota attēls, kā redzams zemāk.
TV
HDMI/DVI
AV1
AV2
RGB
S-Video2
Component
RGB
AV1
AV3
10:30
AV4
Apakšattēla izmēra iestatīšana (tikai PIP režīmā)
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
1
Nospiediet pogu SIZE, pēc tam ar
attēla izmēru .
■
F/G
pogām noregulējiet sekundārā
DW1, DW2 režīmos ar SIZE pogu galvenā un sekundārā attēla
izmēri tiek regulēti vienlaikus. PIP režīmā ar .SIZE pogu tiek regulēts
sekundārais attēls.
Win. size
F
G
Apakšattēla pārvietošana (tikai PIP režīmā)
1
Nospiediet POSITION pogu.
■ Vairākkārt nospiedietD / E vai
F/G
pogas, līdz ir panākta vēlamā
Win. position
pozīcija. Sekundārais attēls pārvietojas augšup/lejup vai pa
labi/pa kreisi.
42
D
F
G
E
Pāreja no galvenā ekrāna uz sekundāro
1
Lai pārslēgtos no galvenā ekrāna uz sekundāro un otrādi, nospiediet SWAP pogu.
SWAP
(APMAIŅA
VIETĀM)
PIP
Galvenais
attēls
Apakšattēls
SWAP
(APMAIŅA
VIETĀM)
DW1
Galvenais
attēls
Apakšattēls
DW2
Galvenais
attēls
Apakšattēls
POP
1
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
SWAP
(APMAIŅA
VIETĀM)
Izmantojiet POP režīmu, lai pa vienai meklētu visu
atmiņā ierakstīto kanālu programmas 3 POP režīma
ekrānā (kamēr galvenā attēla avots paliek
pašreizējais kanāls). Visu ieprogrammēto kanālu attēli
tiek meklēti, izmantojot 3 POP ekrānu.
43
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
Teleteksts
- Teleteksts ir brīvs pakalpojums, ko apraida lielākā TV staciju daļa un kas sniedz pašu jaunāko informāciju
par jaunākajām ziņām, gaidāmo laiku, televīzijas programmām, biržas indeksiem un daudzām citām tēmām.
- Šī TV teleteksta dekoders var atbalstīt sistēmas SIMPLE (VIENKĀRŠS), TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts un
FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS).
- Sistēma SIMPLE (VIENKĀRŠS) (standarta teleteksts) ietver virkni lapu, ko izvēlas, tieši ievadot atbilstošo lapas
numuru. Sistēmā TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts un FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS) tiek izmantotas
modernākas metodes, kas dod iespēju ātri un viegli izvēlēties teleteksta informāciju.
Teleteksta valodas izvēle (opcija)
1
Lai izvēlētos izvēlni SPECIAL (SPECIĀLĀS FUNKCIJAS), nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE) un tad
izmantojiet pogas D / E.
2
3
Lai izvēlētos Language (Valoda), nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas
4
5
Lai izvēlētos vēlamo valodu, izmantojiet pogas
D
/
E.
Lai izvēlētos Teletext Language (Teleteksta valoda), nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogu G.
D
/
E.
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti nospiediet pogu EXIT.
! PIEZĪME
a. Izvēlieties savu vietējo teleteksta valodu.
b. Ja to neizdarāt, teleteksts ekrānā var nebūt redzams pareizi.
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
44
Ieslēgšana/izslēgšana
1
Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT (TEKSTS). Ekrānā parādās sākuma lapa vai pēdējā
lapa.
Ekrāna virsrakstā ir redzami divu lapu numuri, TV stacijas nosaukums, datums un laiks. Pirmais
lapas numurs norāda jūsu izvēli, kamēr otrais numurs atbilst pašreiz redzamajai lapai.
Lai izslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT (TEKSTS). Atkal parādās iepriekšējais režīms.
SIMPLE (VIENKĀRŠS) teksts (opcija)
A Lapas izvēle
1
Ar CIPARU pogām ievadiet vēlamās lapas numuru kā trīsciparu skaitli. Ja izvēles laikā tiek piespiests nepareizs numurs, jāpabeidz trīsciparu numura ievade un tad atkārtoti jāievada pareizais lapas
numurs.
2
Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu, var izmantot pogu PR
D
/
E.
TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts
- Lietotāja rokasgrāmatā ekrāna apakšējā daļā ir parādīti četri lauki – sarkans, zaļš, dzeltens un zils..
Dzeltenais lauks apzīmē nākamo grupu, un zilais lauks norāda nākamo bloku.
A Bloka / grupas / lapas izvēle
1
2
3
Ar zilo pogu varat pāriet no bloka uz bloku.
Izmantojiet dzelteno pogu, lai pārietu uz nākamo grupu ar automātisku pāreju uz nākamo bloku.
Izmantojot zaļo pogu, varat pāriet uz nākamo esošo lapu ar automātisku pāreju uz nākamo grupu.
■
4
Pārmaiņus var izmantot pogu PR
D.
Sarkanā poga ļauj atgriezties iepriekšējā izvēlē. Pārmaiņus var izmantot pogu PR
E.
1
Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS), lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts.
FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS)
- Teleteksta lapas ir kodētas ar krāsām gar ekrāna apakšējo daļu, un tās tiek izvēlētas, nospiežot atbilstošo
krāsu pogu.
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
A Lapas tieša izvēle
A Lapas izvēle
1
2
3
Lapas, kas ir kodētas ar krāsu gar apakšējo rindu, var izvēlēties, izmantojot tās pašas krāsas pogas.
4
Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu, var izmantot pogas P RD /
Lai izvēlētos rādītāja lapu, nospiediet pogu
i
.
Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS) lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS).
E.
45
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
Teleteksts
Speciālās teleteksta funkcijas
REVEAL (ATKLĀT)
Nospiediet šo pogu, lai redzētu slēpto informāciju, piem., mīklu
atbildes.
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai noņemtu šo informāciju no displeja ekrāna.
SIZE (IZMĒRS)
Lai izvēlētos divkārša augstuma tekstu.
Nospiediet šo pogu, lai palielinātu augšējo lapas pusi.
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai palielinātu apakšējo lapas pusi.
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atgrieztu TV normālā attēlojuma
režīmā.
UPDATE (ATJAUNINĀT)
Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams TV attēls. Jaunās
lapas attēls parādīsies ekrāna augšējā kreisās puses stūrī. Kad
ir pieejama atjauninātā lapa, displejā attēla vietā būs redzams
lapas numurs.
Nospiediet šo pogu, lai redzētu atjaunināto teleteksta lapu.
HOLD (ATSTĀT)
SPECIĀLĀS FUNKCIJAS
46
Aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja teleteksta lapa
ietver 2 vai vairākas apakšlapas. Apakšlapu skaits un ekrānā
attēlotā apakšlapa parasti ir redzama ekrānā zem laika.
Nospiežot šo pogu, ekrāna augšējā kreisās puses stūrī
parādās apturēšanas simbols un automātiskā lapu maiņa tiek
aizliegta. Lai turpinātu darbu, nospiediet šo pogu vēlreiz.
TIME (LAIKS)
Skatoties TV programmu, nospiediet šo pogu, lai ekrāna
augšējā labās puses stūrī redzētu laiku.
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai šo informāciju noņemtu no displeja ekrāna. Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos apakšlapas numuru.
Apakšlapas numurs parādās ekrāna apakšā. Lai atstātu vai
mainītu apakšlapu, nospiediet pogas RED/GREEN
(SARKANS/ZAĻŠ), P R D / E vai CIPARU pogas.
Nospiediet vēlreiz, lai izietu no šīs funkcijas.
TV IZVĒLNE
EKRĀNA IZVĒLNES IZVĒLE UN REGULĒŠANA
Jūsu TV OSD (Ekrāna izvēlne) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamā.
1
Lai redzētu katru izvēlni, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos izvēlnes elementu, nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
3
Elementa iestatījumu mainiet apakšizvēlnē vai izvelkamajā izvēlnē ar pogām F / G.
Augstākā līmeņa izvēlnē var pāriet, nospiežot pogu OK (LABI) vai MENU (IZVĒLNE).
STATION{ Auto programme
PICTUREO Manual programme
SOUNDO Programme edit
TIMEO Favourite programme
SOUNDO
SPECIALO
SPECIALO Contrast
SCREENO
SCREENO Brightness
50
PIP/DWO
PIP/DWO Colour
MENU
Menu
Move
Izvēlne STATION (STACIJAS)
SOUND{ Balance
TIMEO Treble
TIMEO ACM
DVRO
Move
STATIONO SSM
PICTUREO AVL
STATIONO PSM
PICTURE{ CSM
MENU
SPECIALO Bass
SCREENO TV Speaker
100
50
PIP/DWO
DVRO Sharpness
50
DVRO
Tint
0
Menu
Izvēlne PICTURE (ATTĒLS)
Move
STATIONO Clock
PICTUREO Off time
SOUNDO On time
TIME{ Auto sleep
SPECIALO Video Quality
SCREENO Format Hard Disk
SPECIALO
SCREENO
PIP/DWO
PIP/DWO
DVR{
DVRO
Move
STATIONO Input
PICTUREO DW
STATIONO Auto config.
PICTUREO Manual config.
SOUNDO PIP
SPECIALO Cinema
SCREENO Win.position
SCREEN{ NR
PIP/DW{ PIP Transparency
PIP/DWO Reset
DVRO PIP System
SPECIAL{ Set ID
SCREENO
Demo
PIP/DWO
DVRO
Move
Izvēlne PIP/DW
SOUNDO ISM Method
TIMEO Low power
TIMEO ARC
SPECIALO Win.size
Menu
Menu
STATIONO Language
PICTUREO Child lock
SOUNDO XGA Mode
TIMEO PIP Input
MENU
MENU
Izvēlne TIME (LAIKS)
MENU
Menu
Izvēlne SCREEN (EKRĀNS)
TV IZVĒLNE
Menu
Izvēlne DVR
Move
Menu
SOUNDO Manual Recording
TIMEO Scheduled List
MENU
50
Izvēlne SOUND (SKAŅA)
STATIONO Timeshift
PICTUREO Recorded TV
Move
MENU
0
50
DVRO
Move
MENU
Menu
Izvēlne SPECIAL (SPECIĀLĀS FUNKCIJAS)
! PIEZĪME
a. Teleteksta režīmā izvēlnes nav redzamas.
b.STATION (STACIJA), PIP/DW izvēlni nav iespējams izmantot, atskaņojot ierakstītu programmu.
47
TV IZVĒLNE
TV staciju iestatīšana
MODE
Automātiskā programmu noskaņoša
- Ar šo metodi tiek saglabātas visas stacijas, kuras var
uztvert. Šī televizora iestatīšanas laikā ieteicams izmantot
automātisko programmu noskaņošanu.
- Šo funkciju nav iespējams izmantot programmas ierakstīšanai.
1
Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos Auto programme (Automātiskā programmu
noskaņošana), nospiediet pogu G un tad izmantojiet
pogas D / E.
L : SECAM L/L’ (opcija)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija /
Jaunzēlande / Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
I
: PAL I/II (U.K. / Ireland / Hong Kong / South Africa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (East Europe / China / Africa / CIS)
M : (USA / Korea / Philippines) (opcija)
5
6
Lai izvēlētos Storage from (Atmiņa no), spiediet pogas E.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PUT
PR
STATION{ Auto programme
PICTUREO Manual programme
SOUNDO Programme edit
TIMEO Favourite programme
SPECIALO
SCREENO
PIP/DWO
DVRO
Move
MENU
Menu
1
Auto programme
G
G
Manual programme
Programme edit
System
Storage from
Start
BG
1
Favourite programme
TV IZVĒLNE
Ar F / G pogÇm vai CIPARU pogÇm Storage from
izsl¥do‰ajÇ izvïlnï izvïlieties sÇkuma programmas numuru.
7
8
Lai izvēlētos Start, izmantojiet pogas
E.
Lai sāktu automātisko programmu noskaņošanu,
nospiediet pogu G
Visas uztveramās stacijas tiek saglabātas.
2 3 4 5 6 7
! PIEZĪME
Stacijas nosaukums tiek saglabāts tām stacijām, kas
raida VPS (Video Programme Service — videoprogrammu pakalpojums), PDC (Programme Delivery Control —
pievadāmās programmas vadība) vai teleteksta datus.
Ja stacijai nevar piešķirt stacijas nosaukumu, tiek
piešķirts kanāla numurs, kas tiek saglabāts kā C
(V/UHF 01-69) vai S (Kabelis 01-47), aiz kura seko cipars.
48
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
Lai izvēlētos TV sistēmas funkciju izvēlni, izmantojiet pogas
F / G.
4
STB
MARK
Lai izvēlētos izvēlni System (Sistēmas funkcijas), izmantojiet pogas G
3
CABLE
AUDIO
9
Lai apturētu automātisko programmu noskaņošanu,
nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE). Kad automātiskā programmu noskaņošana ir pabeigta, ekrānā parādās programmu rediģēšanas izvēlne. Lai rediģētu saglabātās
programmas, sk. sadaļu “Programmu rediģēšana”.
10
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Auto programme
Name
C 05
System
M
Storage
Menu
5
65
%
Stop
8 9
LIVE
Manuālā programmu noskaņošana
TV
EXIT
U
MEN
OK
- Manuālā programmu noskaņošana ļauj veikt manuālu staciju noskaņošanu un sakārtot tās jums vēlamajā secībā.
- Šo funkciju nevar izmantot režīmā līdzierakstes režīmā.
- Šo funkciju nav iespējams izmantot programmas ierakstīšanai.
1
Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu MENU
(IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos Manual programme (Manuālā programmu
noskaņošana), nospiediet pogu G un tad izmantojiet
pogas D / E.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
T
PR
MUTE
TEXT
LIST
3
PU
PIP IN
Q.VIEW
STATION{ Auto programme
PICTUREO Manual programme
SOUNDO Programme edit
TIMEO Favourite programme
Lai izsauktu saglabljanas reϥmu, nospiediet G pogu.
Saglabljanas izsl¥do‰ajÇ izvïlnï, spieÏot F / G pogu vai
CIPARU taustiņus, izvïlieties programmas numuru (0 l¥dz 99).
SPECIALO
SCREENO
PIP/DWO
DVRO
4
5
Lai izvēlētos izvēlni System (Sistēmas funkcijas), izmantojiet pogasE.
MENU
Menu
1
Lai izvēlētos TV sistēmas funkciju izvēlni, izmantojiet pogas
F / G.
6
Lai izvēlētos Band (Diapazons), izmantojiet pogas E.
7
Lai izvēlētos V/UHF vai Cable (Kabelis), izmantojiet pogas
F
/
G.
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
G
Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name
Booster
5
BG
V/UHF
5
C 05
Off
2 3 4 5 6
Lai izvēlētos Channel (Kanāls), izmantojiet pogas
E.
9
Vēlamās programmas numuru varat izvēlēties ar pogām
F / G vai ciparu pogām. Ja iespējams, izvēlieties programmas numuru tieši ar ciparu pogām
10
Lai izvēlētos Search (Meklēt), izmantojiet pogas
11
Lai sāktu meklēšanu, izmantojiet poga
ir atrasta, meklēšana tiek pārtraukta.
12
Lai saglabātu staciju, nospiediet pogu OK (LABI).
13
Lai saglabātu citu staciju, atkārtojiet soļus no 3 līdz 12.
14
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
F
/
G.
TV IZVĒLNE
L : SECAM L/L’ (opcija)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija /
Jaunzēlande / Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
I
: PAL I/II (U.K. / Ireland / Hong Kong / South Africa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (East Europe / China / Africa / CIS)
M : (USA / Korea / Philippines) (opcija)
8
Move
7 8 9 10 11 12
E.
Ja stacija
49
TV IZVĒLNE
TV staciju iestatīšana
MODE
Precīzā noskaņošana
AUDIO
CABLE
STB
MARK
- Parasti precīzā noskaņošana ir nepieciešama tikai tad, ja uztvertais
signāls ir vājš.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
1
PIP IN
PUT
PR
STATION{ Auto programme
PICTUREO Manual programme
Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO Programme edit
TIMEO Favourite programme
SPECIALO
2
SCREENO
Lai izvēlētos Manual programme (Manuālā programmu
noskaņošana), nospiediet pogu G un tad izmantojiet
pogas D / E.
PIP/DWO
DVRO
Move
G
MENU
Menu
un tad
3
Lai izvēlētos Fine (Precīzā), nospiediet pogu
izmantojiet pogas D / E.
4
Lai precīzi noskaņotu uz labāko attēla un skaņas
kvalitāti, izmantojiet pogas F / G.
1
Auto programme
Manual programme
Programme edit
TV IZVĒLNE
50
5
Nospiediet OK pogu.
6
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Programmu izvïles laikÇ prec¥zi regulïtÇ programma tiks
parÇd¥ta ar pelïku kÇrtas numuru.
Favourite programme
Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name
5
BG
V/UHF
5
FG
C 05
Off
Booster
Store
2 3 4 5
MODE
Stacijas nosaukuma piešķiršana
AUDIO
CABLE
MARK
- Varat piešķirt stacijas nosaukumu, izmantojot piecas rakstzīmes
katram programmas numuram.
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
1
Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos Manual programme (Manuālā programmu
noskaņošana), nospiediet poguG un tad izmantojiet
pogas D / E.
PIP IN
PUT
PR
STATION{ Auto programme
PICTUREO Manual programme
SOUNDO Programme edit
TIMEO Favourite programme
SPECIALO
SCREENO
PIP/DWO
DVRO
Move
3
4
SpieÏot
G
Nospiediet
MENU
Menu
pogas, izvïlieties nosaukuma izvïlni (Name).
D
1
pogu. Js varat izmantot opcijas blank (t¥rs),
+, -, ciparus no 0 l¥dz 9 un burtus no A l¥dz Z.
Ar
E
pogu js varat izvïlïties pretïjÇ virzienÇ.
SpieÏot G pogas, izvïlieties vietu, tad izvïlieties nÇkamo
burtu utt.
6
Lai saglabātu nosaukumu, nospiediet pogu OK (LABI).
7
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name
5
BG
V/UHF
5
G
+C 05
Off
Booster
Store
G
Edit
2 3 4 5 6
TV IZVĒLNE
5
Auto programme
51
TV IZVĒLNE
TV staciju iestatīšana
MODE
Pastiprinātājs (Booster) (opcija)
AUDIO
CABLE
STB
MARK
Dažiem modeļiem ir pastiprinātāja (Booster) papildu funkcija.
Šo funkciju var izpildīt tikai tāds aparāts, kam ir pastiprinātājs
(Booster).
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
Ja TV signāls ir vājš, aktivizējiet pastiprinātāju (Booster iestata
On). Ja attēls ir labs, aktivizēt pastiprinātāju nav nepieciešams.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
1
PIP IN
PUT
PR
STATION{ Auto programme
PICTUREO Manual programme
Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO Programme edit
TIMEO Favourite programme
SPECIALO
SCREENO
2
TV IZVĒLNE
3
Lai izvēlētos Manual programme (Manuālā programmu
noskaņošana), nospiediet poguG un tad izmantojiet
pogas D / E.
PIP/DWO
DVRO
Move
MENU
Menu
1
Lai izvēlētos Booster, nospiediet poguG un tad izman
tojiet pogas D / E.
Auto programme
4
5
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu F / G.
Lai saglabātu nosaukumu, nospiediet pogu OK (LABI).
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
Storage
System
Band
5
BG
V/UHF
Channel
Fine
Search
Name
5
+ C 05
F G Off
Booster
6
52
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Store
2 3 4 5
E TV
Programmu rediģēšana
OK
- Šī funkcija ļauj dzēst vai izlaist saglabātās programmas.
PIP P
- Šo funkciju nav iespējams izmantot programmas ierakstīšanai.
Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu MENU
(IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos Programme edit (Programmu rediģēšana),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Varat arī pārvietot dažas stacijas uz citiem programmas
numuriem vai izvēlētajā programmas numurā iekopēt tukšas
stacijas datus.
1
EXIT
U
MEN
PUT
R-
PIP PR +
PIP IN
VOL
PR
MUTE
LIST
3
SWAP
TEXT
Q.VIEW
Lai atvērtu izvēlni Programme edit (Programmu
rediģēšana), nospiedie pogu G.
Programmas dzēšana
1. Izvēlieties dzēšamo programmu ar pogām D / E /
F / G .
2. Divreiz nospiediet pogu RED (SARKANS).
Izvēlētās programmas tiek izdzēstas, un nākamās
programmas tiek pārbīdītas par vienu pozīciju uz
augšu.
A
STATION{ Auto programme
PICTUREO Manual programme
SOUNDO Programme edit
TIMEO Favourite programme
SPECIALO
SCREENO
Programmas kopēšana
1. Izvēlieties kopējamo programmu ar pogām D / E /
F / G .
2. Nospiediet pogu GREEN (ZAĻŠ).
Visas nākamās programmas tiek pārbīdītas par
vienu pozīciju uz leju.
A
DVRO
Move
MENU
Menu
1
TV IZVĒLNE
Programmas pārvietošan
1. Izvēlieties pārvietojamo programmu ar pogām D /
E / F / G .
2. Nospiediet pogu YELLOW (DZELTENS).
3. Pārvietojiet programmu līdz vēlamajam programmas numuram, izmantojot pogas D / E / F / G .
4. Lai izietu no šīs funkcijas, vēlreiz nospiediet pogu
YELLOW (DZELTENS).
PIP/DWO
A
Programmas numura izlaišana
1. Izvēlieties izlaižamo programmas numuru, izmantojot
pogas D / E / F / G .
2. Nospiediet pogu BLUE (ZILS). Izlaistā programma
iekrāsojas zilā krāsā.
3. Lai atbrīvotu izlaisto programmu, vēlreiz nospiediet
pogu BLUE (ZILS). Kad programmas numurs tiek
izlaists, tas nozīmē, ka parastajā TV skatīšanās
režīmā jūs nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot pogas
PR D / E. Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet
programmas numuru tieši ar CIPARU pogām vai
to izvēlieties programmu rediģēšanas vai tabulas
izvēlnē.
Auto programme
Manual programme
Programmeedit
edit
Programme
To set
G
Favourite programme
A
4
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
2
Programme edit
0
C 02
6
S 15
1
+ C 04
7
S 16
2
C 05
8
S 17
3
C 06
9
S 18
4
S 14
10
S 19
Delete
Move
Copy
Skip
Menu
3
53
TV IZVĒLNE
TV staciju iestatīšana
TV
Programmu izlase
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Šī funkcija ļauj tieši izvēlēties savu programmu izlasi.
PIP P
R-
Lai izvēlētos saglabātās izlases programmas, atkārtoti spiediet pogu FAV (IZLASE).
T
PIP PR +
Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos Favourite programme (Programmu izlase),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
PR
TEXT
LIST
Nospiediet
gramme.
4
Lai izvēlētos - - - - - - -, izmantojiet pogas
5
Izvēlieties vēlamo programmu ar pogām F / G vai
CIPARU pogām. Jebkurš numurs, kas ir mazāks par
10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu ‘0’ (vai ‘00’), t. i.,
numuram 5 ievadiet ciparus ‘05’ (vai ‘005’).
6
G
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
3
PU
PIP IN
VOL
MUTE
1
SWAP
pogu, lai atvïrtu izvïlni Favourite pro-
D
/
E.
Lai saglabātu citu programmu, atkārtojiet soļus no 4
līdz 5.
Varat saglabāt līdz 8 programmām.
TV IZVĒLNE
7
Lai saglabātu nosaukumu, nospiediet pogu OK (LABI).
8
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
STATION{ Auto programme
PICTUREO Manual programme
SOUNDO Programme edit
TIMEO Favourite programme
SPECIALO
SCREENO
PIP/DWO
DVRO
Move
MENU
Menu
1
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
G
-
0
C
-
-
-
02
-
-
-
2 3 4 5 6 7
54
XIT
MEN
PROGRAMMU TABULAS ATVĒRŠANA
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
- Atmiņā saglabātās programmas var pārbaudīt, atverot programmu tabulu.
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
A
Programmu tabulas attēlošana
Lai atvērtu izvēlni Programme table (Programmu tabula),
nospiediet pogu LIST (SARAKSTS). Ekrānā parādās
programmu tabula.
TEXT
LIST
SIZE
PUT
Q.VIEW
POSITION
INDEX
TIME
! PIEZĪME
a. Varat ieraudzīt dažas zilā krāsā iekrāsotas programmas.
Tās ir iestatītas, lai tās tiktu izlaistas pie automātiskās
programmēšanas vai programmu rediģēšanas režīmā.
b. Dažām programmām, kuru numurs atrodas programmu
tabulā, norādīts, ka tām nav piešķirts stacijas
nosaukums.
Programmas izvēle programmu tabulā
Izvēlieties programmu ar pogām D / E / F / G.
Tad nospiediet pogu OK (LABI).
Televizors pārslēdzas uz izvēlēto programmas numuru.
A
Lapošana caur programmu tabulu
Ir 10 programmu tabulas lapas, kas ietver līdz 100 programmu.
Atkārtoti spiežot pogas D / E / F / G, tiek pāršķirtas lapas.
0
C 02
6
S 15
1
C 04
7
S 16
2
C 05
8
S 17
3
C 06
9
S 18
4
S 14
10
S 19
TV IZVĒLNE
A
Programme list
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet
pogu LIST (SARAKSTS).
55
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Picture (Attēls) funkcijas
CABLE
AUDIO
PSM (Picture Status
Memory – attēlu stāvokļa atmiņa)
STB
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
P UT
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PR
MUTE
1
Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos PSM, nospiediet pogu G n tad pogas D /
PIP IN
TEXT
E.
STATIONO PSM
PICTURE{ CSM
3
4
TV IZVĒLNE
56
SOUNDO
Nospiediet pogu G un tad pogas D / E , lai izvēlētos
funkciju Dynamic (Dinamisks), Standard (Standarta),
Mild (Maigs), User (Lietotājs).
TIMEO ACM
SPECIALO Contrast
Move
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
PSM funkcija ļauj noregulēt TV aparātam vislabāko attēlu.
Izvēlnē PSM (Programmu stāvokļa atmiņa) izvēlieties
iepriekš iestatīto vērtību, pamatojoties uz programmas kategoriju.
A Regulējot attēla opcijas (kontrastu, spilgtumu, krāsas,
asumu un toni (tikai NTSC ievadam) rokas režīmā,
PSM tiek automātiski pārslēgts uz lietotāja režīmu.
A Attēla opcijas IDynamic (Dinamisks), Standard
(Standarta), Mild (Maigs), User (Lietotājs) ir ieprogrammētas rūpnīcā optimālai attēla atveidošanai, un
tās nevar mainīt.
100
SCREENO Brightness
50
PIP/DWO Colour
50
MENU
DVRO Sharpness
50
Tint
0
Menu
1
A
PSM
G
CSM
ACM
Contrast
100
Brightness
50
Colour
50
Sharpness
50
Tint
Dynamic
Standard
Mild
User
0
2 3
CSM (Colour Status Memory –
krāsu stāvokļa atmiņa)
MARK
Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos CSM (Krāsu stāvokļa atmiņa), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
3
4
Nospiediet G pogu un tad ar D /
jums vēlamo krāsu temperatūru.
E
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
- Lai inicializētu vērtības (atiestatītu to noklusējuma
iestatījumus), izvēlieties funkciju Normal (Normāls).
- Manuāli regulējot krāsu siltumu (sarkans, zaļš vai zils),
CSM automātiski pārslēdzas uz User (Lietotājs).
- Izvēlieties vienu no trijiem automātiskiem krāsu
iestatījumiem. Iestatiet līmeni warm (silts), lai uzlabotu
karstākās krāsas, tādas kā sarkans, vai iestatiet līmeni
cool (auksts), lai redzētu mazāk intensīvākās krāsas
vēsākā tonī.
1
CABLE
AUDIO
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
P UT
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PR
MUTE
TEXT
STATIONO PSM
PICTURE{ CSM
pogām izvēlieties
SOUNDO
TIMEO ACM
SPECIALO Contrast
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Move
100
SCREENO Brightness
50
PIP/DWO Colour
50
MENU
DVRO Sharpness
50
Tint
0
Menu
PSM
CSM
G
ACM
Contrast
100
Brightness
50
Colour
50
Sharpness
50
Tint
Cool
Normal
Warm
User
Red
Green
Blue
TV IZVĒLNE
1
0
0
0
0
2 3
57
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Picture (Attēls) funkcijas
CABLE
AUDIO
Manuālā krāsu siltuma regulēšana (CSM)
(CSM - User (Lietotājs) opcija)
MARK
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
- Varat regulēt sarkano, zaļo un zilo toni līdz jebkurai krāsu
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
temperatūrai, kādai jūs dodat priekšroku.
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos CSM (Krāsu stāvokļa atmiņa), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
3
4
Lai izvēlētos User (Lietotājs), nospiediet pogu
izmantojiet pogas D / E.
G
TEXT
STATIONO PSM
PICTURE{ CSM
SOUNDO
un tad
TIMEO ACM
SPECIALO Contrast
Nospiediet G pogu, tad ar D / E / F / G pogÇm veiciet
nepiecie‰amo regulï‰anu katrÇ apak‰izvïlnï.
Move
TV IZVĒLNE
5
PUT
PR
MUTE
1
PIP IN
100
SCREENO Brightness
50
PIP/DWO Colour
50
MENU
DVRO Sharpness
50
Tint
0
Menu
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
1
PSM
CSM
G
ACM
Contrast
100
Brightness
50
Colour
50
Sharpness
50
Tint
Cool
Normal
Warm
User
Red
Green
Blue
0
0
0
0
2 3 4
58
Funkcija
CABLE
AUDIO
MARK
- XD ir LG Electronic's unikāla attēlu uzlabošanas
tehnoloģija, lai attēlotu reālu HD signāla avota attēlu,
izmantojot modernus signālu ciparapstrādes algoritmus.
- Pateicoties LG lieliskajām digitālās realitātes
tehnoloģijām, jūs varat baudīt dzīvu augstas kvalitātes
attēlu.
- Šo funkciju nevar izmantot režīmā RGB[PC] vai
HDMI[PC].
- Izvēloties attēla opcijas I Dynamic (Dinamisks), Standard
(Standarta), Mild (Maigs) izvēlnē PICTURE (ATTĒLS), XD
tiek automātiski iestatīts pozīcijā On (Ieslēgts).
1
3
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PUT
PR
MUTE
TEXT
STATIONO PSM
PICTURE{ CSM
SOUNDO
TIMEO ACM
un tad izmantojiet
Move
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
100
SCREENO Brightness
50
PIP/DWO Colour
50
MENU
DVRO Sharpness
50
Tint
0
Menu
1
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
PSM
CSM
G
ACM
Contrast
100
Brightness
50
Colour
50
Sharpness
50
Tint
On
Off
TV IZVĒLNE
4
G
TV
OK
TIME
SHIFT
Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai izvēlētos XD, nospiediet pogu
pogas D / E.
LIVE
EXIT
U
MEN
SPECIALO Contrast
2
STB
0
2 3
59
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Picture (Attēls) funkcijas
Funkcija sRGB
CABLE
AUDIO
MARK
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
2
Lai izvēlētos sRGB, nospiediet pogu
pogas D / E.
3
G
PUT
TEXT
un tad izmantojiet
STATIONO PSM
PICTURE{ CSM
SOUNDO
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
TIMEO sRGB
SPECIALO Contrast
SCREENO Brightness
4
PIP IN
PR
MUTE
Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
TV
OK
TIME
SHIFT
VOL
1
LIVE
EXIT
U
MEN
- Ja aparāts ir pieslēgts pie ārējās aparatūras ar sRGB
funkciju, tiek noregulēta krāsu starpība, lai parādītu
vienādu attēlu.
- Šo funkciju nevar izmantot režīmā RGB[PC] vai
HDMI[PC].
STB
100
50
PIP/DWO
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
DVRO
Move
MENU
Menu
TV IZVĒLNE
1
PSM
CSM
sRGB
sRGB
Contrast
Brightness
G
100
On
Off
50
2 3
60
Fona tonis (Fleshtone)
CABLE
AUDIO
MARK
LIVE
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos PSM, nospiediet pogu
pogas D / E.
3
4
G
PUT
PR
MUTE
1
TV
EXIT
U
MEN
- Izmantojot fona toņa opciju, izvēlieties jums tīkamas
izvēlnes noformējuma krāsas.
- Šī funkcija darbojas šādos režīmos: TV, AV1, AV2, SVideo2, AV3, AV4, COMPONENT (KOMBINĒTAIS
SIGNĀLS), RGB[DTV], HDMI[DTV].
STB
TEXT
un tad izmantojiet
STATIONO PSM
PICTURE{ CSM
SOUNDO
Nospiediet G pogu, tad ar F / G pogÇm veiciet
nepiecie‰amo regulï‰anu katrÇ apak‰izvïlnï.
TIMEO ACM
SPECIALO Contrast
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Move
100
SCREENO Brightness
50
PIP/DWO Colour
50
MENU
DVRO Sharpness
50
Tint
0
Menu
PSM
CSM
ACM
Contrast
G
100
Brightness
50
Colour
50
Sharpness
50
Tint
Fleshtone
Greentone
Bluetone
TV IZVĒLNE
1
0
0
0
0
2 3
61
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Picture (Attēls) funkcijas
Manuālā attēla vadība
CABLE
AUDIO
MARK
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
2
Nospiediet G pogu un tad ar
jums vēlamo attēla opciju.
3
4
D
/
E
PIP IN
PUT
PR
MUTE
Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
TV
OK
TIME
SHIFT
VOL
1
LIVE
EXIT
U
MEN
- Jūs varat regulēt attēla kontrastu, spilgtumu, krāsas,
asumu un tonējumu (tikai NTSC ievadei) līdz jums vēlamajam līmenim.
- Šo funkciju nevar izmantot režīmā RGB[PC] vai
HDMI[PC].
- PAL/SECAM sistēmā attēla toņa opcija (Tint) nedarbojas.
STB
TEXT
pogām izvēlieties
STATIONO PSM
PICTURE{ CSM
SOUNDO
Nospiediet G pogu, tad ar F / G pogÇm veiciet
nepiecie‰amo regulï‰anu katrÇ apak‰izvïlnï.
TIMEO ACM
SPECIALO Contrast
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Move
100
SCREENO Brightness
50
PIP/DWO Colour
50
MENU
DVRO Sharpness
50
Tint
0
Menu
TV IZVĒLNE
1
PSM
CSM
ACM
Contrast
Contrast
100
100G
Brightness
50
Colour
50
Sharpness
50
Tint
0
2 3
62
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Sound (Skaņa) funkcijas
SSM (Sound Status Memory –
skaņas stāvokļa atmiņa)
CABLE
AUDIO
MARK
- Šī funkcija ļauj izbaudīt vislabāko skaņas kvalitāti, neveicot speciālu regulēšanu; aparāts automātiski izvēlas
piemērotu skaņas opciju, ņemot vērā programmas saturu.
- Regulējot skaņas opcijas (augstās un basa skaņas) rokas
režīmā, SSM tiek automātiski pārslēgts uz lietotāja
režīmu.
- Opcijas SRS TSXT, Flat, Music, Movie un Sports ir ieprogrammētas rūpnīcā, lai nodrošinātu labu skaņas
kvalitāti, un tās nav iespējams izmainīt.
2
3
PIP P
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PR
MUTE
TEXT
STATIONO SSM
PICTUREO AVL
SOUND{ Balance
TIMEO Treble
SPECIALO Bass
SCREENO TV Speaker
0
50
50
PIP/DWO
DVRO
Lai izvēlētos SRS TSXT, Flat (Dzīvoklis), Music
(Mūzika), Movie (Kinofilma), Sports (Sports) vai
User (Lietotājs), nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
Move
MENU
Menu
1
SSM
G
AVL
Balance
! PIEZĪME
PUT
R-
VOL
un tad izmantojiet
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
TIME
SHIFT
0
Treble
50
Bass
50
SRS TSXT
Flat
Music
Movie
Sports
User
TV IZVĒLNE
4
G
TV
OK
TIME
SHIFT
Lai izvēlētos izvēlni Sound (Skaņa), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai izvēlētos SSM, nospiediet pogu
pogas D / E.
LIVE
EXIT
U
MEN
1
STB
TV Speaker
R
a.
ir kompānijas SRS Labs, Inc. tirdzniecības zīme
b. TruSurround XT tehnoloģija ir ietverta saskaņā ar
SRS Labs, Inc. izsniegto licenci.
TruSurround XT
2 3
63
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Sound (Skaņa) funkcijas
AVL (Auto Volume Leveler –
automātiskais skaļuma izlīdzinātājs)
CABLE
AUDIO
MARK
- AVL automātiski uztur vienādu skaļuma līmeni pat, mainot
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
TV IZVĒLNE
4
PUT
TEXT
STATIONO SSM
PICTUREO AVL
Lai izvēlētos izvēlni Sound (Skaņa), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUND{ Balance
TIMEO Treble
SPECIALO Bass
SCREENO TV Speaker
Lai izvēlētos AVL (Automātiskais skaļuma izlīdzinātājs),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
0
50
50
PIP/DWO
DVRO
Move
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
PIP IN
PR
MUTE
3
TV
OK
programmas.
2
LIVE
EXIT
U
MEN
1
STB
MENU
Menu
1
SSM
AVL
G
Balance
0
Treble
50
Bass
50
On
Off
TV Speaker
2 3
64
Skaņas regulï‰ana
CABLE
AUDIO
MARK
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
1
2
3
4
Lai izvēlētos izvēlni Sound (Skaņa), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUND{ Balance
TIMEO Treble
50
PIP/DWO
DVRO
Nospiediet G pogu, tad ar F / G pogÇm veiciet
nepiecie‰amo regulï‰anu katrÇ apak‰izvïlnï.
Move
MENU
Menu
1
SSM
AVL
Balance
0
Treble
Treble
! PIEZĪME
0
50
SPECIALO Bass
SCREENO TV Speaker
Nospiediet G pogu un tad D / E pogas, lai izvïlïtos kÇdu
no jums vïlamajiem skaņas parametriem.
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
T
NPU
STATIONO SSM
PICTUREO AVL
5050
G
Bass
50
TV Speaker
a. Opcijas Treble, Bass vai BBE nav piemērotas izmantošanai ar SRS TSXT.
TV SKAĻRUNIS
2 3
Režīmos AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, COMPONENT
(Kombinētais signāls), RGB un HDMI/DVI ar HDMI uz DVI
kabeli TV skaļrunis un/vai dažādas audio ierīces var darboties arī tad, ja nav video signāla.
Ja vēlaties izmantot savu ārējo hi-fi (augstākās kvalitātes)
stereo sistēmu, izslēdziet televizora iekšējos skaļruņus.
1
Lai izvēlētos izvēlni Sound (Skaņa), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos TV Speaker (TV Skaļrunis), nospiediet pogu
G un tad izmantojiet pogas D / E.
CABLE
AUDIO
MARK
TV IZVĒLNE
Varat iestatīt iekšējā skaļruņa stāvok
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
PUT
PIP IN
R
SSM
AVL
Balance
50
Bass
50
TV Speaker
3
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
4
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
0
Treble
G
On
Off
2 3
65
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Sound (Skaņa) funkcijas
UZTVERŠANA STEREO/
DIVVALODU REŽĪMĀ
VOL
PR
MUTE
TEXT
- Kad ir izvēlēta programma, informācija par stacijas skaņu
parādās pēc programmas numura un stacijas nosaukums
pazūd.
LIST
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
REVEAL
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
1
Ekrāna displejs
Nospiediet I/II pogu, lai uztvertu raidīšanas statusu.
Apraides signāls
Mono
Stereo
Divvalodu
Ekrāna izvēlne
MONO
STEREO
DUAL I (DIVVALODU I)
TV IZVĒLNE
2
Mono skaņas izvēle
Ja uztvertais stereo signÇls ir vÇj‰, divreiz nospieÏot I/II pogu, js varat pÇrslïgties uz
monofoniskÇs skaņas uztver‰anu. Mono uztveršanas režīmā skaņas dziļums tiek
uzlabots. Lai skaņu pārslēgtu atpakaļ stereo režīmā, atkal divreiz nospiediet pogu I / I I.
3
Valodas izvēle divvalodu apraidei
Ja programma tiek saņemta divās valodās (divvalodu), varat ieslēgt režīmu DUAL I
(DIVVALODU I), DUAL II (DIVVALODU II) vai DUAL I+II (DIVVALODU I+II), atkārtoti
nospiežot pogu I / II.
• DUAL I (DIVVALODU I)
Skaļruņiem tiek nosūtīts galvenās pārraides valodas
signāls.
• DUAL II (DIVVALODU II)
Skaļruņiem tiek nosūtīts otrās pārraides valodas
signāls.
• DUAL I+II (DIVVALODU I + II) Katram skaļrunim tiek nosūtīts savs valodas signāls.
66
NICAM KODĒTAS SKAŅAS UZTVERŠANA (opcija)
Ja televizors ir aprīkots ar uztvērēju NICAM kodētas skaņas uztveršanai, iespējams uztvert
augstas kvalitātes NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex – gandrīz
tūlītēja signāla logaritmiskā vai eksponenciālā multipleksā skaņas pārveidošana) digitālo
skaņu.
Skaņas izeju var izvēlēties atbilstoši uztvertās pārraides veidam, kā norādīts turpmāk,
atkārtoti nospiežot pogu I/II.
1
Kad tiek uztverts NICAM mono signāls, varat izvēlēties NICAM MONO vai FM MONO.
2
Kad tiek uztverts NICAM stereo signāls, varat izvēlēties NICAM STEREO vai FM
MONO.
Ja stereo signāls ir vājš, pārslēdziet uz FM mono
3
Kad tiek uztverts NICAM divvalodu signāls, varat izvēlēties NICAM DUAL I (NICAM
DIVVALODU I), NICAM DUAL II (NICAM DIVVALODU II), NICAM DUAL I+II (NICAM
DIVVALODU I+II) vai MONO. Ja esat izvïlïjies FM mono, uz ekrÇna parÇd¥sies norÇde
MONO.
SKAŅAS IZEJAS IZVĒLE
Lai izvēlētos skaņas izeju, atkārtoti spiediet pogu I / I I.
L+R (kreisā puse + labā puse): audio signāls no skaņas ieejas L (kreisā puse) tiek
nosūtīts kreisās puses skaļrunim, un audio signāls no
skaņas ieejas R (labā puse) tiek nosūtīts labās puses
skaļrunim.
L+L (kreisā puse + kreisā puse):audio signāls no skaņas ieejas L (kreisā puse) tiek
nosūtīts kreisās un labās puses skaļruņiem.
R+R (labā puse + labā puse): audio signāls no skaņas ieejas R (labā puse) tiek nosūtīts
kreisās un labās puses skaļruņiem.
TV IZVĒLNE
- Režīmā AV, Component (Kombinētais signāls) RGB vai HDMI/DVI varat izvēlēties izejas
skaņu kreisās un labās puses skaļrunim.
67
TV IZVĒLNE
TV IZVĒLNE Izvēlnes Time (Laiks) funkcijas
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
AUDIO
CABLE
STB
MARK
- Ja pareizā laika iestatījums tiek izdzēsts barošanas atteices
dēļ vai gadījumā, ja televizors ir atvienots no barošanas
avota, atiestatiet pulksteni.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PUT
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
1
TEXT
STATIONO Clock
PICTUREO Off time
Lai izvēlētos izvēlni Time (Laiks), nospiediet pogu MENU
(IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO On time
TIME{ Auto sleep
SPECIALO
2
3
Lai izvēlētos Clock (Pulkstenis), nospiediet pogu
tad izmantojiet pogas D / E.
G
SCREENO
un
Lai iestatītu stundu, nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
PIP/DWO
DVRO
Move
MENU
1
TV IZVĒLNE
Clock
4
5
Lai iestatītu minūtes, nospiediet pogu
tojiet pogas D / E.
G
un tad izman-
Menu
G
Year
2006
Off time
Date
1
/
1
On time
Time
00
:
03
Auto sleep
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
2 3 4
68
ON/OFF TIME
(Ieslēgšanas/izslēgšanas laiks)
CABLE
AUDIO
STB
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
- Taimera funkcija darbojas tikai tad, ja ir iestatīts
pašreizējais laiks.
- Funkcijai Off time (Izslēgšanas laiks) ir prioritāte pār funkci-
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
ju On time (Ieslēgšanas laiks), ja tie abi ir iestatīti vienam
un tam pašam laikam.
- Lai varētu darboties funkcija On time (Ieslēgšanas laiks),
televizoram jāatrodas nodroses režīmā.
PIP P
R-
PIP PR +
PIP IN
SWAP
VOL
PUT
PR
MUTE
TEXT
STATIONO Clock
PICTUREO Off time
1
Lai izvēlētos izvēlni Time (Laiks), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D /
2
Lai izvēlētos On time/Off time (Ieslēgšanas
laiks/Izslēgšanas laiks), nospiediet pogu G un tad
izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO On time
TIME{ Auto sleep
E.
SPECIALO
Lai izvēlētos On (Ieslēgt), nospiediet pogu
izmantojiet pogas D / E.
4
Lai iestatītu stundu, nospiediet pogu
izmantojiet pogas D / E.
G
G
un tad
PIP/DWO
DVRO
Move
MENU
1
un tad
Clock
Off time
On time
Auto sleep
5
Lai iestatītu minūtes, nospiediet pogu
izmantojiet pogas D / E.
G
Menu
G
On
Off
un tad
12
:
Vol.
Programme
6
7
Tikai On time (ieslēgšanas laika) funkcijai;
nospiedie; G pogu, tad a D / E pogu ievadiet
programmas numuru un skaļuma līmeni.
00
30
1
TV IZVĒLNE
3
SCREENO
2 3 4
5 6
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
! PIEZĪME
a. Lai atceltu Off/On time(ieslēgšanas/izslēgšanas)
laika funkciju, nospiedieD / E pogu, lai 3. darbībā
izvēlētos Off.
b. Divas stundas pēc tam, kad aparāts ir ieslēgts ar laika
funkciju, tas automātiski pārslēgsies gaidīšanas
režīmā, ja vien netiek nospiests taustiņš.
69
TV IZVĒLNE
TV IZVĒLNE Izvēlnes Time (Laiks) funkcijas
TV
AUTOMĀTISKAIS MIEGA REŽĪMS
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Ja televizors ir ieslēgts un nav ieejas signāla, televizors
automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm.
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PUT
PR
MUTE
1
PIP IN
TEXT
STATIONO Clock
PICTUREO Off time
Lai izvēlētos izvēlni Time (Laiks), nospiediet pogu MENU
(IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO On time
TIME{ Auto sleep
SPECIALO
SCREENO
2
PIP/DWO
Lai izvēlētos Auto sleep (Automātiskais miega režīms),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
DVRO
Move
3
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
MENU
Menu
1
Clock
Off time
On time
Auto sleep
4
TV IZVĒLNE
70
On
Off
G
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
2 3
MIEGA TAIMERIS
LIST
- Izslēgšanas taimeris iepriekš iestatītā laikā izslēdz TV
aparātu.
- Nospiediet pogu Sleep, lai ievadītu minūšu skaitu. Uz
ekrāna parādās un minūšu skaits: 10, 20, 30, 60, 90,
120, 180 un 240 minūtes. Taimers sāk ievadītā minūšu
skaita atpakaļejošo skaitīšanu.
1
Lai pārbaudītu atlikušo izslēgšanās laiku, vienu
reizi nospiediet SLEEP pogu.
2
Lai atceltu miega laiku, atkārtoti spiediet pogu SLEEP
z
(MIEGS), līdz parādās z --- Min.
3
Ja pēc izslēgšanas laika iestatīšanas TV aparāts
tiek izslēgts, izslēgšanās laika iestatījumi tiek dzēsti.
SIZE
REVEAL
Q.VIEW
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
SLEEP
FAV
ARC
I/II
?
PIP
zz
------ Min
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Special (Speciālās funkcijas) iespējas
Child lock (Bērnu piekļuves noslēgs)
INPUT
POWER
DVD
TV
MODE
CABLE
AUDIO
- Televizoru var iestatīt tā, ka tā vadībai ir nepieciešama
tālvadības pults.
- Šo iespēju var izmantot, lai novērstu neatļautu skatīšanos.
MARK
M
MULTIMEDIA
VCR
STB
LIVE
TV
EXIT
ENU
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PR -
PIP PR +
SWAP
VOL
PR
MUTE
TEXT
POSITION
INDEX
LIST
SIZE
1
Lai izvēlētos Child lock (Bērnu piekļuves noslēgs),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
3
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
4
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Q.VIEW
TIME
STATIONO Language
PICTUREO Child lock
Lai izvēlētos izvēlni Special (Speciālās funkcijas),
nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet
pogas D / E.
2
PIP IN
SOUNDO ISM Method
TIMEO Low power
SPECIAL{ Set ID
SCREENO
Demo
PIP/DWO
DVRO
Move
MENU
Menu
1
Language
ISM Method
G
On
Off
TV IZVĒLNE
Child lock
Low power
Set ID
Demo
2 3
! PIEZĪME
- Šis televizors ir ieprogrammēts tā, ka tas atceras, kāda opcija bija iestatīta pēdējā pat gadījumā, ja
televizors tiek izslēgts.
- Kad Child lock (Bērnu piekļuves noslēgs) atrodas pozīcijā ‘On’ (Ieslēgts), izslēdzot televizoru, nospiediet televizora pogu r / I, INPUT (IEEJA), PR D / E vai tālvadības pults pogu POWER (BAROŠANA), INPUT
(IEEJA), MULTIMEDIA, PR D / E vai CIPARU pogas.
- Kad Child lock (Bērnu piekļuves noslēgs) atrodas pozīcijā On (Ieslēgts), skatoties televizoru, uz tā priekšējā
paneļa tiek nospiesta jebkura poga, ekrānā redzams uzraksts ‘ i Child lock on (Bērnu piekļuves noslēgs
ieslēgts)’.
71
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Special (Speciālās funkcijas) iespējas
ISM (Image Sticking Minimization –
ekrāna “dedzināšanas
” samazināšana) METOD
AUDIO
CABLE
STB
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
- Fiksēts vai nekustīgs attēls no datora/videospēles, kas ilgu laiku tiek attēlots
OK
ekrānā, izraisīs māņattēla palikšanu pat gadījumā, ja attēls tiek mainīts.
Izvairieties no nekustīga attēla palikšanas televizora ekrānā ilgāku laiku.
- Nav iespējams izmantot šo funkciju modeļiem LCD TV.
PIP P
1
Lai izvēlētos izvēlni Special (Speciālās funkcijas),
nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet
pogas D / E.
2
Lai izvēlētos ISM Method (ISM (attēlu “salipšanas”
samazināšana) metode), nospiediet pogu G un tad
izmantojiet pogas D / E.
3
Lai izvēlētos Normal (Normāls), White wash
(Balināšana), Orbiter (Orbiters) vai Inversion
(Inversija), nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas
D / E.
TV IZVĒLNE
• White Wash (Balināšana):
Ar funkciju White wash (Balināšana) no ekrāna tiek
noņemti visi tajā esošie pastāvīgie attēli.
Piezīme: Ar funkciju White Wash (Balināšana) var
būt neiespējami pilnībā noņemt pārlieku fiksētu
pastāvīgu attēlu.
• Inversion (Inversija) :
Ar šo funkciju tiek invertēta ekrāna paneļa krāsa.
Paneļa krāsa automātiski tiek invertēta ik pēc 30
minūtēm.
• Normal (Normāls) :
Ja ieejas signāls ir konstanti statisks vai temperatūra
ir augsta, spilgtuma līmenis samazināsies
automātiski, lai samazinātu ekrāna “dedzināšanu”.
4
72
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
R-
PUT
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PR
MUTE
TEXT
STATIONO Language
PICTUREO Child lock
SOUNDO ISM Method
TIMEO Low power
SPECIAL{ Set ID
SCREENO
Demo
PIP/DWO
DVRO
Move
MENU
Menu
1
Language
Child lock
ISM Method
• Orbiter (Orbiters) :
Funkcija Orbiter (Orbiters) var palīdzēt novērst
māņattēlus. Tomēr labāk ir neļaut ekrānā palikt
jebkādiem fiksētiem attēliem. Lai izvairītos no
pastāvīgu attēlu palikšanu ekrānā, ekrāna attēls ik
pēc 2 minūtēm pārvietojas.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
G
Normal
Low power
White wash
Set ID
Orbiter
Demo
Inversion
2 3
AUDIO
LOW POWER (MAZA ENERĢIJAS
PATĒRIŅA REŽĪMS)
OK
3
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
STATIONO Language
PICTUREO Child lock
Lai izvēlētos izvēlni Special (Speciālās funkcijas),
nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet
pogas D / E.
Lai izvēlētos Low power (Maza enerģijas patēriņa režīms),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
PIP P
2
STB
MARK
- Ar šo funkciju tiek samazināts televizora enerģijas
patēriņš.
- Nav iespējams izmantot šo funkciju modeļiem LCD TV.
1
CABLE
SOUNDO ISM Method
TIMEO Low power
SPECIAL{ Set ID
SCREENO
Demo
PIP/DWO
DVRO
Move
MENU
Menu
1
Language
4
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Child lock
ISM Method
Low Power
power
G
Set ID
On
Off
Demo
- Izmantojiet šo funkciju, lai redzētu atšķirību starp XD Demo
on (XD demonstrēšana ieslēgta) un XD Demo off (XD
demonstrēšana izslēgta).
- Šo funkciju nevar izmantot režīmā RGB[PC] vai HDMI[PC] .
2 3
Language
TV IZVĒLNE
DEMO (XD demonstrēšana)
Child lock
ISM Method
Low Power
Set ID
Demo
1
Lai izvēlētos izvēlni Special (Speciālās funkcijas),
nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet
pogas D / E.
2
Lai izvēlētos XD Demo (XD demonstrēšana), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
3
Lai ieslēgtu režīmu XD Demo (XD demonstrēšana),
nospiediet pogu G.
4
Lai apturētu režīmu XD Demo (XD demonstrēšana),
nospiediet pogu EXIT vai MENU (IZVĒLNE).
G
To Start
2 3
73
TV IZVĒLNE
Izvēlnes Special (Speciālās funkcijas) iespējas
AUDIO
INDEX (opcija)
CABLE
MARK
- ieslïdz vai izslïdz ‰ķidro kristÇlu displeju (LED DISPLAY).
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
P UT
PIP PR +
SWAP
VOL
PR
MUTE
1
2
G
SOUNDO ISM Method
TIMEO Low power
SPECIAL{ Set ID
SCREENO
Demo
PIP/DWO Index
un tad izmantojiet
DVRO
Move
3
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
TEXT
STATIONO Language
PICTUREO Child lock
Lai izvēlētos izvēlni Special (Speciālās funkcijas),
nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet
pogas D / E.
Lai izvēlētos Index, nospiediet pogu
pogas D / E.
PIP IN
MENU
Menu
1
Language
TV IZVĒLNE
Child lock
ISM Method
4
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Low power
Set ID
Demo
Index
G
On
Off
2 3
74
TV IZVĒLNE
TV IZVĒLNE Izvēlnes Screen (Ekrāns) funkcijas
CABLE
AUDIO
AUTOMĀTISKĀ KONFIGURĒŠANA
STB
MARK
- Lai automātiski regulētu attēla pozīciju un samazinātu
attēla nestabilitāti.
- Lai gan attēls joprojām nav pareizs, televizors darbojas
pareizi, bet tam nepieciešama turpmākā regulēšan
- Funkcija Auto config. (Automātiskā konfig.) nav jāaktivizē,
lai izmantotu HDMI/DVI režīmu.
- Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB[PC]
- Šī funkcija paredzēta ekrāna pozīcijas, takts frekvences
un fāzes automātiskai iestatīšanai. Redzamais attēls
automātiskās regulēšanas laikā dažas sekundes
pazudīs.
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
P UT
PIP PR +
SWAP
PIP IN
VOL
PR
MUTE
TEXT
STATIONO Auto config.
PICTUREO Manual config.
SOUNDO XGA Mode
TIMEO ARC
1
SPECIALO Cinema
Lai izvēlētos izvēlni Screen (Ekrāns), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SCREEN{ NR
PIP/DWO Reset
DVRO
2
Lai izvēlētos Auto config. (Automātiskā konfig.),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D /
3
Lai palaistu funkciju Auto config. (Automātiskā konfig.),
nospiediet pogu G.
Move
E.
MENU
Menu
1
G
To set
XGA Mode
• Kad funkcija Auto config. (Automātiskā konfig.) ir beigusi darbu, ekrānā būs redzams uzraksts OK (Labi).
• Ja attēla pozīcija joprojām nav pareiza, vēlreiz
mēģiniet izpildīt funkciju Auto adjustment
(Automātiskā iestatīšana).
4
Ja attēlu pēc funkcijas Auto adjustment (Automātiskā iestatīšana) veikšanas režīmā RGB (PC) nepieciešams
regulēt vēl, to varat veikt ar funkciju Manual config.
(Manuālā konfig.).
5
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
ARC
Cinema
NR
Reset
TV IZVĒLNE
Auto config.
Manual config.
2 3 4
75
TV IZVĒLNE
TV IZVĒLNE Izvēlnes Screen (Ekrāns) funkcijas
CABLE
AUDIO
Manuālā konfigurēšana
MARK
- Ja pēc automātiskās iestatīšanas attēls nav skaidrs,
īpaši gadījumā, ja rakstzīmes joprojām ir nestabilas,
iestatiet attēla fāzi manuāli.
- Lai iestatītu ekrāna izmērus, iestatiet Clock (Takts
impulsu ģenerators).
- Šī funkcija darbojas šādos režīmo:tikai RGB[PC],
RGB[DTV], HDMI[DTV], COMPONENT[DTV] režīms
- Funkciju Phase (Fāze), Clock (Takts impulsu ģenerators)
nevar izmantot režīmos RGB[DTV], COMPONENT [DTV],
HDMI[DTV].
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PUT
PR
MUTE
TEXT
Minivārdnīca
Clock (Takts impulsu ģenerators): Šī funkcija paredzēta,
lai samazinātu jebkādas vertikālas joslas vai
svītras, kas redzamas ekrāna fonā. Mainīsies
arī ekrāna horizontālais izmērs.
STATIONO Auto config.
PICTUREO Manual config.
SOUNDO XGA Mode
TIMEO ARC
SPECIALO Cinema
Phase (Fāze): Šī funkcija ļauj likvidēt jebkādus
horizontālās izvērses trokšņus un attīra vai
padara asākas rakstzīmes.
SCREEN{ NR
PIP/DWO Reset
DVRO
Move
MENU
Menu
1
1
TV IZVĒLNE
76
2
3
Lai izvēlētos izvēlni Screen (Ekrāns), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai izvēlētos Manual config. (Manuālā konfig.),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D /
E.
Auto config.
Manual config.
Phase
0
XGA Mode
Clock
0
ARC
H-Position
0
Cinema
V-Position
0
G
NR
Reset
Lai izvēlētos Phase (Fāze), Clock (Takts impulsu
ģenerators), H-Position (Horizontālā pozīcija) vai VPosition (Vertikālā pozīcija, nospiediet pogu G un tad
izmantojiet pogas D / E.
4
Lai veiktu atbilstošās korekcijas, izmantojiet pogs a
F / G.
5
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
2 3 4
CABLE
AUDIO
PLATEKRĀNA VGA/XGA
REŽĪMA IZVĒLE
STB
MARK
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
- Lai skatītos normālu attēlu, saskaņojiet RGB režīma izšķirtspēju un VGA/XGA režīma izvēli.
OK
- Dažiem modeļiem tā nav pieejama, lai izvēlētos XGA
režīmu.
- Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB[PC] režīms.
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
P UT
PIP PR +
SWAP
VOL
PR
MUTE
1
PIP IN
TEXT
STATIONO Auto config.
PICTUREO Manual config.
Lai izvēlētos izvēlni Screen (Ekrāns), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO XGA Mode
TIMEO ARC
SPECIALO Cinema
2
SCREEN{ NR
Lai izvēlētos XGA Mode (VGA režīms) (vai VGA Mode
(XGA režīms)), nospiediet pogu G un tad izmantojiet
pogas D / E.
PIP/DWO Reset
DVRO
Move
3
Menu
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
1
Auto config.
Manual config.
XGA Mode
G
TV IZVĒLNE
4
MENU
Lai izvēlētos vēlamo VGA/XGA izšķirtspēju, nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
1024x768
ARC
1280x768
Cinema
1360x768
NR
1366x768
Reset
2 3
77
TV IZVĒLNE Izvēlnes Screen (Ekrāns) funkcijas
TV IZVĒLNE
ATTĒLA FORMĀTA IESTATĪŠANA
CABLE
AUDIO
- Attēlu ekrānā var skatīties dažādos formātos – Spectacle (Skats), Full
(Pilns ekrāns) (opcija), Original (Oriģinālais formāts), 4:3, 16:9, 14:9 un
Zoom (Tālummaiņa)
- Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls
var iespiesties ekrānā un atstāt redzamu nospiedumu.
- Režīmā RGB[PC] un HDMI[PC] var izvēlēties tikai formātu 4:3 un 16:9
(platekrāns).
- Režīmā RGB[DTV], HDMI[DTV] un Component[DTV] var izvēlēties tikai
formātu 4:3, 16:9 (platekrāns) un Zoom.
- Režīmā Component[480i/576i] var izvēlēties tikai formātu Spectacle, Full,
4:3, 16:9 (platekrāns) un Zoom.
- Tas var radīt neērtības pilnā režīmā. Tādā gadījumā mainiet režīmu.
- Palielināšanas proporcijas varat regulēt, izmantojot pogas D / E.
- Ar šo funkciju tiek izveidoti turpmākie signālu formāti.
MARK
Lai izvēlētos izvēlni Screen (Ekrāns), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
2
Lai izvēlētos ARC, nospiediet pogu
pogas D / E.
3
Lai izvēlētos formātu Spectacle (Skats), Full (Pilns
ekrāns) (opcija), Original (Oriģinālais formāts), 4:3,
16:9, 14:9, Zoom1 (Tālummaiņa), nospiediet pogu G
un tad izmantojiet pogas D / E.
G un
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PUT
PR
TEXT
tad izmantojiet
• Full (Pilns ekrāns) (opcija)
Kad TV saņem platekrāna signālu, izvēloties šo opciju,
attēls tiks izvērsts pa horizontāli vai vertikāli lineārā
proporcijā, lai pilnībā aizpildītu visu ekrānu. Šī iespēja
nav pieejama NTSC signālam.
TV IZVĒLNE
• Original (Oriģinālais formāts)
Kad TV saņem platekrāna signālu, tas automātiski tiks
mainīts uz nosūtāmā attēla formātu.
•4:3
Pēc šīs izvēles būs redzams attēls ar sākotnējo malu
attiecību 4:3 ar pelēkām joslām kā kreisajā, tā arī
labajā pusē.
• 16 : 9 (Wide)
Pēc šīs izvēles attēls tiks izvērsts pa horizontāli lineārā
proporcijā, lai piepildītu visu ekrānu (noderīgs formāta
4:3 DVD skatīšanai).
• 14 : 9
Režīmā 14:9 varat baudīt formāta 14:9 attēlu vai
parastās TV programmas. Ekrāna formāts 14:9
izskatās tā, it kā ekrāna formāts 4:3 būtu palielināts
pa kreisi / pa labi.
• Zoom (Tālummaiņa)
Pēc šīs izvēles attēls būs redzams bez jebkādām
izmaiņām, piepildot visu ekrānu. Tomēr attēla augšējā
un apakšējā daļa tiks kadrēta.
78
TV
OK
TIME
SHIFT
STATIONO Auto config.
PICTUREO Manual config.
SOUNDO XGA Mode
TIMEO ARC
SPECIALO Cinema
SCREEN{ NR
• Spectacle (Skats)
Kad TV saņem platekrāna signālu, izvēloties šo opciju,
attēls tiks izvērsts pa horizontāli nelineārā proporcijā, lai
aizpildītu visu ekrānu.
4
LIVE
EXIT
U
MEN
MUTE
1
STB
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
PIP/DWO Reset
DVRO
Move
MENU
Menu
1
Auto config.
Manual config.
XGA Mode
ARC
G
Spectacle
Cinema
Full
NR
Original
Reset
4:3
16:9
14:9
Zoom
2 3
CABLE
AUDIO
Cinema (Kino)
MARK
- Šī funkcija darbojas šādos režīmos: TV, AV1, AV2, SVIDEO2, AV3, AV4 vai COMPONENT (KOMBINĒTAIS
SIGNĀLS) (480i/576i).
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
VOL
PIP IN
PUT
PR
MUTE
1
STB
TEXT
STATIONO Auto config.
PICTUREO Manual config.
Lai izvēlētos izvēlni Screen (Ekrāns), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SOUNDO XGA Mode
TIMEO ARC
SPECIALO Cinema
2
3
G un
SCREEN{ NR
tad izmantoji-
PIP/DWO Reset
DVRO
Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet
pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
Move
MENU
Menu
1
Auto config.
Manual config.
TV IZVĒLNE
4
Lai izvēlētos Cinema, nospiediet pogu
et pogas D / E.
XGA Mode
ARC
Cinema
NR
G
On
Off
Reset
2 3
79
TV IZVĒLNE
TV IZVĒLNE Izvēlnes Screen (Ekrāns) funkcijas
CABLE
AUDIO
Spilgtuma traucējumu samazināšana
MARK
- Jūs varat ieslēgt 3D NR vai izslēgt MPEG NR šo funkciju,
lai samazinātu traucējumus, kas var parādīties uz ekrāna
laikā, kad skatāties TV.
- Šo funkciju nevar izmantot režīmā RGB[PC] vai HDMI[PC]
STB
LIVE
TV
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
P UT
PIP PR +
SWAP
PIP IN
STATIONO Auto config.
PICTUREO Manual config.
SOUNDO XGA Mode
1
TIMEO ARC
Lai izvēlētos izvēlni Screen (Ekrāns), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
SPECIALO Cinema
SCREEN{ NR
PIP/DWO Reset
2
Lai izvēlētos NR, nospiediet pogu
pogas D / E.
G un
tad izmantojiet
DVRO
Move
3
Lai izvēlētos 3D NR vai MPEG NR, nospiediet pogu
tad izmantojiet pogas D / E.
4
Spiežot F /
5
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET).
G
G
MENU
Menu
un
1
Auto config.
Manual config.
pogas, veiciet nepieciešamo regulēšanu.
XGA Mode
ARC
Cinema
NR
G
Reset
3D NR
0
MPEG NR
0
TV IZVĒLNE
2 3 4
INICIALIZĒŠANA(RŪPNĪCAS SĀKOTNĒJO
IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA)
MARK
- Šī funkcija darbojas esošajā režīmā.
- Lai inicializētu iestatīto vērtību.
2
Lai izvēlētos izvēlni Screen (Ekrāns), nospiediet pogu
MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas D / E.
Lai izvēlētos Reset (Atiestatīt), nospiediet pogu
tad izmantojiet pogas D / E.
TV
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
1
LIVE
EXIT
U
MEN
G
un
PIP P
R-
PIP PR +
SWAP
PIP IN
PUT
Auto config.
Manual config.
XGA Mode
ARC
3
Nospiediet pogu
G.
• Jūs varat aktivizēt Phase (Fāze), Clock (Takts impulsu ģenerators), H-Position (Horizontālā pozīcija),
V-Position (Vertikālā pozīcija), Position (Pozīcija),
Win. size (Loga izmērs), Win. position (Loga
pozīcija), PIP Transparency (PIP caurspīdīgums)
un Twin (dalītā) attēla apakšattēlu.
80
Cinema
NR
Reset
G
To set
2 3
PIELIKUMS
TĀLVADĪBAS PULTS PROGRAMMĒŠANA
Tālvadības pults ir lietojama dažādu zīmolu televizoriem. To var programmēt, lai darbinātu lielāko
daļu citu ražotāju tālvadības ierīces.
Ievērojiet, ka ar šo tālvadības pulti varbūt nevarēs kontrolēt visus citu ražotāju modeļus.
Koda programmēšana tālvadības režīmā
1
Lai pārbaudītu, vai jūsu tālvadības pults var darbināt ierīci bez tās programmēšanas, ieslēdziet ierīci, piem., VCR, un nospiediet atbilstošā režīma pogu (tādu kā DVD vai VCR), vēršot
tālvadības pulti pret šo ierīci. Pārbaudiet pogas POWER (BAROŠANA) un PR +/-, lai redzētu,
vai ierīce reaģē pareizi. Ja tā nav, tālvadības pults jāprogrammē, lai šo ierīci varētu vadīt.
2
Vienlaikus nospiediet pogas MENU (IZVĒLNE) un MUTE (ATSLĒGT SKAŅU), un tālvadības pults
ir sagatavota koda programmēšanai.
Ieslēdziet programmējamo ierīci un uz tālvadības pults nospiediet atbilstošā režīma pogu (tādu
kā DVD vai VCR). Iedegas vajadzīgās ierīces tālvadības pogas indikato
3
Ievadiet koda skaitli, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas. Programmēšanas kodu skaitļus
atbilstošajai ierīcei var atrast turpmākajās lapās. Ja kods ir pareizs, ierīce atkal izslēgsi
4
Lai saglabātu kodu, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE).
5
Pārbaudiet tālvadības pults funkcijas, lai redzētu, vai ierīce reaģē pareizi. Ja tā nav, atkārtojiet
darbības, sākot ar soli 2.
PIELIKUMS
81
PIELIKUMS
Programmēšanas kodi
VCRs
Zīmols
AIWA
AKAI
PIELIKUMS
82
Kodi
034
016
125
AMPRO
072
ANAM
031
AUDIO DYNAMICS 012
BROKSONIC
035
CANON
028
CAPEHART
108
CRAIG
003
CURTIS MATHES 031
DAEWOO
005
065
112
DAYTRON
108
DBX
012
DYNATECH
034
ELECTROHOME 059
EMERSON
006
029
036
129
FISHER
003
FUNAI
034
GE
031
107
GO VIDEO
132
HARMAN KARDON
HITACHI
004
043
INSTANTREPLAY 031
JCL
031
JCPENNY
012
040
JENSEN
043
JVC
012
048
130
KENWOOD
014
047
LG (GOLDSTAR) 001
101
LLOYD
034
LXI
003
017
MAGIN
040
Zīmols
MAGNAVOX
043 046 124
146
MARANTZ
033
023
037
031
103
039 043
129
033
MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX
040
033
007
108
116
135
041
010 064
110 111
117 119
MGA
MINOLTA
MITSUBISHI
023 039 043
053
017
031
037
131
008
025
034
046
138
009
033
109
136
012
018
063
033
033
013
066
063 072
144 147
031
050
150
034
048
012
106
027
035
101
153
010
045
026 034
137 150
015 033
101
033 043
055 060
152
039 043
MTC
MULTITECH
NEC
NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA
REALISTIC
013 020
114 123
009 013 014
034 101 106
RICO
RUNCO
SALORA
Kodi
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133
013
063
031
031
067
101
013
108
072
011
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014
Zīmols
033 034 041
068
031 033 067
030
033
010
034
102
046
020
020
051
014 031
053 072
134 139
059
045 046
059 061
040
034
023 039 043
054
070 074 083
140 145
020 031 033
034 067
033 034 054
071 101
021 048
014
066
020
041
109
147
008
033
054
075
033
062
140
145
034
063
144
010 014
034 040
101
SAMSUNG
Kodi
032
105
113
125
SANSUI
022
SANYO
003
102
SCOTT
017
131
SEARS
003
013
031
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
056
077
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
TATUNG
039
TEAC
034
TECHNICS
031
TEKNIKA
019
101
THOMAS
034
TMK
006
TOSHIBA
008
059
TOTEVISION
040
UNITECH
040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR
048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC
040
WARDS
003
031
053
YAMAHA
012
ZENITH
034
058
040 102 104
107 109 112
115 120 122
043 048 135
007 010 014
134
037 112 129
008 009 010
014 017 020
042 073 081
054 149
009 031 052
057 058 076
078 149
033 034 059
034
043
039 043
033 070
031 033 034
013 042 047
082 112 131
101
034 046
013
033
054
034
048
072
017
034
131
039
056
080
024
040
043
101
CATV
Zīmols
ABC
Kodi
003
046
AJIN
112
ANTRONIK
014
ARCHER
005
CABLE STAR
026
CENTURION
092
CENTURY
007
CITIZEN
007
COLOUR VOICE 065
COMBANO
080
COMTRONICS
019
DIAMOND
023
EAGLE
020
EASTERN
057
ELECTRICORD
032
GE
072
GEMINI
008
GI
052
GOLDEN CHANNEL 030
HAMLIN
049
HITACHI
052
HOSPITALITY
070
JERROLD
002
009
074
004 039 042
052 053
007 014 024
090
081
030
030 040
062 066
022 025 054
074
050 055
055
077
003 004 008
010 052 069
Zīmols
LG (GOLDSTAR)
M-NET
MACOM
MAGNAVOX
MEMOREX
MOVIE TIME
NSC
Kodi
106 101 005
012 064 079
032
028 038 071
031 037 053
047
012 013 020
085 090
051 052 063
048 071 072
074
SHERITECH
SIGNAL
SIGNATURE
SL MARX
SPRUCER
STARCOM
STARGATE
TADIRAN
TAEKWANG
TAIHAN
TANDY
TEXSCAN
TOCOM
TOSHIBA
UNIKA
UNITED CABLE
UNIVERSAL
VIEWSTAR
ZENITH
Kodi
022
030
052
030
047
002
008
030
110
105
017
029
039
100
007
004
005
026
012
087
100
078
004 008 009
030
040 056
014
053
007
027
015
088
114
024
014
032
018
089
060
024
035
086
093
050
107 030 068
011 041 042
045 046
PIELIKUMS
001
037
033
010
100
028
015
073
OAK
016
PANASONIC
044
PARAGON
100
PHILIPS
006
065
PIONEER
034
076
POST NEWS WEEK 016
PRUCER
059
PTS
011
073
PULSAR
100
RCA
047
REGAL
049
REGENCY
057
REMBRANT
025
SAMSUNG
102
SCIENTIFIC ATLANTA 003
043
Zīmols
83
PIELIKUMS
Programmēšanas kodi
HDSTB
Zīmols
Kodi
ALPHASTAR DSR
AMPLICA
BIRDVIEW
CHANNEL MASTER
123
050
051
013
036
CHAPARRAL
008
CITOH
054
CURTIS MATHES 050
DRAKE
005
011
141
DX ANTENNA
024
ECHOSTAR
038
093
097
122
ELECTRO HOME 089
EUROPLUS
114
FUJITSU
017
133
GENERAL INSTRUMENT 003
031
HITACHI
139
126 129
014 015 018
055
009 012 077
145
006 007 010
052 112 116
046
040
094
098
056
057
095
099
076
058
096
100
021 022 027
134
004 016 029
059 101
140
Kodi
HOUSTON TRACKER 033
057
HUGHES
068
JANIEL
060
JERROLD
061
KATHREIN
108
LEGEND
057
LG
001
LUTRON
132
LUXOR
062
MACOM
010
065
MEMOREX
057
NEXTWAVE
028
NORSAT
069
PACE SKY SATELLITE 143
PANASONIC
060
PANSAT
121
PERSONAL CABLE 117
PHILIPS
071
PICO
105
PRESIDENT
019
PRIMESTAR
030
037 039 051
104
147
144
059 063 064
124 125
070
142
102
110 111
Zīmols
Kodi
PROSAT
072
RCA
066
REALISTIC
043
SAMSUNG
123
SATELLITE SERVICE CO 028
085
SCIENTIFIC ATLANTA 032
SONY
103
STARCAST
041
SUPER GUIDE
020
TEECOM
023
088
137
TOSHIBA
002
UNIDEN
016
044
078
101
VIEWSTAR
115
WINEGARD
128
ZENITH
081
091
106
074
035 047 057
138
124 125
026 075 087
090 107 130
127
025
045
079
135
042 043
048 049
080 086
136
146
082 083 084
120
PIELIKUMS
DVD
Zīmols
Kodi
APEX DIGITAL
022
DENON
020
GE
005
HARMAN KARDON
JVC
012
LG
001
MAGNAVOX
013
MARANTZ
024
84
Zīmols
014
006
027
010 016 025
Zīmols
MITSUBISHI
NAD
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
PROCEED
PROSCAN
Kodi
002
023
008
003
013
004
021
005
017
009
026
006
Zīmols
RCA
SAMSUNG
SONY
THOMPSON
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
Kodi
005
011
007
005
019
009
010
006
015
006
008
018
016 025
Audio
Zīmols
AIWA
Kodi
028 070 096
129 139 229
NAD
LOTTE
014 017 023
106 189 216
235 236
053 060 084
148 198 221
075 130 143
099
021
107
191
212
035
024
108
192
239
188
029
110
210
222
058
079
149
153
158
207
226
062
095
150
154
159
222
227
069
121
151
155
160
224
243
013
186
050
171
222
141
187
067 089
197 206
LXI
MAGNAVOX
MARANTZ
MCINTOSH
MCS
MEMOREX
NAD
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PENNEY
PHILIPS
PIONEER
QUASAR
RCA
RCX
REALISTIC
SAMSUNG
SANSUI
Kodi
045
014
100
175
179
201
214
238
103
111
002
034
097
049
104
107
046
013
048
133
158
007
142
104
026
039
065
115
113
080
092
103
124
193
204
011
046
016
172
176
180
202
219
240
Zīmols
036
173
177
181
208
223
098
174
178
183
213
232
SANYO
SCOTT
SHARP
SHERWOOD
SONY
TAEKWANG
018 020 025
041 081 090
112
TEAC
TECHNICS
040 041 047
056 057 132
140
033 064 113
220 241 251
112
042
091
123
143
043 063
093 094
127 250
106
145
194
244
135
146
195
245
138
182
203
246
144
TOSHIBA
THE
VICTOR
WARDS
YAMAHA
Kodi
019
106
031
072
156
206
005
044
118
012
076
162
166
205
010
185
101
147
137
061
088
089
054
199
083
186
032
082
184
209
006
045
126
020
077
163
167
231
085
187
113
218
234
051 052
117 119
199 200
158
109
248
073
105
164
168
233
106
237
128
114
249
074
161
165
169
242
136
134
131
055 066 092
PIELIKUMS
014
125
230
AKAI
163
ANAM
003
059
217
BURMECTER
252
CARVER
086
CLARION
199
DAEWOO
027
102
DENON
015
FANTASIA
071
FINEARTS
022
FISHER
089
LG(GOLDSTAR) 001
087
190
211
HAITAI
034
HARMAN/KARDON 068
INKEL
037
078
122
152
157
189
225
247
JVC
004
KEC
185
KENWOOD
038
170
215
KOHEL
030
Zīmols
85
PIELIKUMS
Traucējummeklēšanas kontroles tabula
Darbība netiek veikta pareizi.
Pārbaudiet, vai starp ierīci un tālvadības pulti nav priekšmetu, kas rada
šķēršļus.
■ Vai akumulatori ir ievietoti ar pareizu polaritāti (+ pret +, - pret -)?
■ Vai ir iestatīts pareizais tālvadības režīms: TV, VCR utt.?
■ Ievietojiet jaunus akumulatorus.
■
Tālvadības pults
nedarbojas.
Vai nav iestatīts iemidzināšanas taimeris?
■ Pārbaudiet barošanas vadības iestatījumus. Barošana ir pārtraukta.
■ Nav pārraides no stacijas ar aktivētu automātiskās izslēgšanas funkciju.
■
Barošana pēkšņi
izslēdzas.
Video funkcija nedarbojas.
Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
■ Vai barošanas vads ir pievienots sienas barošanas kontaktligzdai?
■ Pārbaudiet antenas virzienu un/vai novietojumu.
■ Pārbaudiet sienas barošanas kontaktligzdu, pievienojiet citas ierīces
barošanas vadu šai kontaktligzdai.
■
■
Nav attēla un nav
skaņas.
Pēc ieslēgšanas attēls
parādās lēni.
■
Tas ir normāli, ierīces ieslēgšanās procesa laikā attēls tiek atslēgts. Ja attēls
nav parādījies pēc piecām minūtēm, sazinieties ar savu servisa centru.
PIELIKUMS
Regulējiet krāsu ar atbilstošo izvēlnes funkciju.
Nodrošiniet pietiekamu attālumu starp televizoru un VCR.
■ Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
■ Vai video kabeļi ir pievienoti pareizi?
■ Aktivējiet jebkuru funkciju, lai atjaunotu attēla spilgtumu.
■
■
Nav krāsas vai tā ir
bāla, vai arī attēls ir
vājš.
Horizontālas/vertikāla
s joslas vai attēls ir
nestabils.
■
Pārbaudiet, vai nav lokālo traucējumu, piem., no elektroierīces vai jaudīgas
ierīces.
Problēmas ar staciju vai kabeļa signālu, noskaņojiet citu staciju.
Stacijas signāls ir vājš, pārvietojiet antenu, lai varētu uztvert vājāku signālu.
■ Nosakiet iespējamo traucējumu avotus.
■
Vāja atsevišķu kanālu
uztveršana.
Attēlos ir līnijas vai
svītras.
86
■
■
Pārbaudiet antenu (mainiet antenas virzienu).
Audio funkcija nedarbojas.
Nospiediet pogu VOL D / E.
Vai skaņa nav atslēgta? Nospiediet pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).
■ Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
■ Vai audio kabeļi ir ierīkoti pareizi?
■
Attēls ir labs, bet nav
skaņas.
Nav signāla no viena
no skaļruņiem.
■
■
Iestatiet līdzsvaru ar atbilstošo izvēlnes funkciju.
■
Apkārtējās vides mitruma vai temperatūras izmaiņa var izraisīt neparastu
troksni, kad ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, un tas nenorāda, ka ierīce ir
bojāta.
Neparasta skaņa no
ierīces iekšpuses.
Problēma ar PC režīmu. (Tiek izmantots tikai režīms PC)
Signāls ir ārpus
uztveršanas
diapazona.
Ekrāna krāsa nav
stabila vai attēls ir
vienkrāsains.
■
Veiciet automātisko konfigurēšanu vai iestatiet takts impulsu ģeneratoru,
fāzi vai pozīciju pa horizontāli/vertikāli.
Pārbaudiet signāla kabeli.
■ Pārinstalējiet datora videokarti.
■
PIELIKUMS
Vertikāla josla vai
svītra fonā,
horizontālās izvērses
trokšņi, nepareiza
attēla pozīcija.
Iestatiet izšķirtspēju, horizontālās vai vertikālās izvērses frekvenci.
■ Pārbaudiet ieejas signāla avotu.
■
87
PIELIKUMS
TEHNISKĀ APKOPE
Savlaicīgi konstatētu nepareizu darbību iespējams novērst. Rūpīga un regulāra tīrīšana var palielināt
laiku, cik ilgi jums būs jauns TV. Pirms sākt tīrīšanu, pārliecinieties, vai barošana ir izslēgta, un no
kontaktligzdas atvienojiet barošanas vadu.
Ekrāna tīrīšana
1
Šeit aprakstīts lielisks paņēmiens, kā no ekrāna visefektīvāk notīrīt putekļus. Samitriniet mīkstu
drānu remdenā ūdenī, kurā izšķīdināts nedaudz auduma mīkstinātāja vai trauku mazgājamā
līdzekļa. Izgrieziet šo drānu, līdz tā ir gandrīz sausa, un tad ar to noslaukiet ekrānu.
2
Nodrošiniet, lai uz ekrāna nepaliktu ūdens, un tad pirms TV ieslēgšanas ļaujiet tam nožūt.
Korpusa tīrīšana
■
■
Lai notīrītu netīrumus un putekļus, noslaukiet korpusu ar mīkstu, sausu drānu, kurā nav šķiedru.
Nelietojiet mitru drānu.
Ilga prombūtne
UZMANĪBU!
PIELIKUMS
88
Ja ir paredzēts TV nelietot ilgāku laiku (piem., dodoties atvaļinājumā), lietderīgi ir atvienot
barošanas vadu, lai TV aizsargātu no iespējamiem bojājumiem, ko varētu izraisīt zibens vai
barošanas pārspriegumi.
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
ar pamatni
Izmēri (
platums x augstums x
dziļums)
Svars
bez pamatnes
ar pamatni
bez pamatnes
Patērētā jauda
■
50PC1RR*
42PC1RR-ZL
50PC1RR-ZL
1129,0 x 748,5 x 380,0 mm
1302,6 x 872 x 355,8 mm
44,5 x 29,5 x 15,0 collas
51,2 x 34,3 x 14 collas
1129,0 x 695,0 x 108,9 mm
44,5 x 27,4 x 4,3 collas
1302,6 x 810x 108,7 mm
29,1kg/64,2 mārciņas
25,6kg/56,5 mārciņas
51,7 kg/114,0 mārciņas
51,2 x 31,8 x 4,3 collas
42,9 kg/94,6 mārciņas
AC100-240V~ 50/60Hz
310 W
450W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Televīzijas sistēma
Ārējās antenas pilnā pretestība
Apkārtējās vides apstākļi
42PC1RR*
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
Uzglabāšanas
temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
PIELIKUMS
89
PIELIKUMS
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS
37LC2RR*
42LC2R**
42LC2RR
37LC2RR-ZL
42LC2R-ZH
42LC2RR-ZL
944,0 x 729 x 286 mm
37,1 x 28,7 x 11,2 collas
1054 x 813 x286 mm
41,4 x 32x 11,2 collas
MODEĻI
ar pamatni
Izmēri (
platums x augstums x
dziļums)
bez pamatnes
944,0 x 659,3 x 129,7 mm
37,1 x 26 x 5,1 collas
1054 x 746 x 136,8mm
41,4 x 29,3 x 5,3 collas
Svars
ar pamatni
bez pamatnes
30,4 kg/67,0 mārciņas
25,9 kg /57,1 mārciņas
42,3kg/93,2 mārciņas
35,7kg/78,7 mārciņas
Patērētā jauda
AC100-240V~ 50/60Hz
200W
250W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
75 Ω
Televīzijas sistēma
Ārējās antenas pilnā pretestība
Apkārtējās vides apstākļi
Darba temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
Uzglabāšanas temperatūra
Apkārtējās vides mitrums
uzglabāšanas telpā
■
PIELIKUMS
90
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Mazāk par 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mazāk par 85%
Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
PIELIKUMS
- Pievienojiet RS-232C ieejas ligzdu ārējai vadības ierīcei (piem., datoram vai A/V
vadības sistēmai) un vadiet TV funkcijas no ārpuses.
• Pievienojiet vadības ierīces seriālo portu RS-232C ligzdai monitora aizmugures
panelī.
• RS-232C savienošanas kabeļi nav piegādāti kopā ar televizoru.
• Televizora tālvadības pults un priekšējā paneļa vadības elementi (izņemot tīkla
barošanu) nefunkcionēs, ja monitoru vada no datora vai citas ārējas ierīces.
NORSK
RS-232C iestatīšan
SUOMI
RGB IN
HDMI/
DVI IN
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB
(PC/DTV)
RS-232C IN
(CONTROL
& SERVICE)
REMOTE
CONTROL IN
SVENSKA
Ārēju vadības ierīču pievienošana
ENGLISH
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
RGB IN
(PC/DTV)
HDMI/DVI IN
UPGRADE
(MODULE)
DANSK
VARIABLE
AUDIO OUT
Savienotāja tips: D-Sub 9 kontaktu, ietvertais
5
6
Latviešu
1
Lietuvių k.
nosaukuma Nr.
Nav savienojuma
RXD (Receive data – Datu saņemšana
TXD (Transmit data – Datu pārraide)
DTR (DTE side ready – Datu termināļa gatavība
GND (Zeme)
DSR (DCE side ready – Datu modema gatavība
RTS (Ready to send – Gatavība pārraidei
CTS (Clear to send – Gatavība uztveršana
Nav savienojuma
EESTI
Kontakta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
9
1
PIELIKUMS
RS-232C konfigurācijas
7 vadu konfigurācijas (standarta RS-232C kabelis)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Dators
TELEVIZORS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
3 vadu konfigurācijas (neatbilst standartam)
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Dators
TELEVIZORS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
IVE T
V
Set ID (Televizora ID)
EXIT
U
MEN
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
PIP P
R-
PIP PR +
PIP IN
SWAP
Izmantojiet šo funkciju, lai norādītu televizora ID numur
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk.6. lpp.
STATIONO Language
PICTUREO Child lock
1
Lai izvēlētos izvēlni Special (Speciālās funkcijas), n
ospiediet pogu MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet
pogas D / E.
SPECIAL{ Set ID
SCREENO
Demo
PIP/DWO
2
Lai izvēlētos funkciju Set ID (Televizora ID), nospiediet
pogu G n tad izmantojiet pogas D / E.
PUT
SOUNDO ISM Method
TIMEO Low Power
DVRO
3
Nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogu F / G , lai
koriģētu Set ID (Televizora ID) un izvēlētos vajadzīgo
monitora ID numuru.
• Set ID (Televizora ID) regulēšanas diapazons ir 1 ~ 99.
Move
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet pogu EXIT (IZIET)
Menu
1
Language
Child lock
ISM Method
Low Power
Set ID
4
MENU
G
2 3
Komunikācijas parametri
Datu pārraides ātrums bodos: 9600 b/s (UART)
■ Datu garums: 8 biti
■ Pārības bits: Nav
■
2
1
Demo
Izmantojiet vīto (reversīvo) kabeli
■ Stopbits: 1 bits
■ Komunikācijas kods: kods ASCII
■
Komandu atsauces saraksts
1 KOMANDA2
2 DATI(heksadec
KOMANDA1
imālā sistēmā)
1 KOMANDA2
2 DATA(heksadeci
KOMANDA1
mālā sistēmā)
01. Barošana
k
a
0~1
19. Krāsu siltums
k
u
0~3
02. Ievades izvēlēšanās
k
b
0~8
20. Sarkanās krāsas regulēšan k
v
0 ~50
03. Malu attiecība
k
c
Sk. 4. lpp.
21. Zaļās krāsas regulēšan k
w
0 ~ 50
04. Ekrāna atslēgšana k
d
0~1
22. Zilās krāsas regulēšan k
$
0 ~ 50
05. Skaņas atslēgšana k
e
0~1
23. PIP ievades izvēle
k
y
0~8
06. Skaļuma regulēšana
k
f
0 ~ 64
24. Anormāls stāvoklis k
z
0~9
07. Kontrasts
k
g
0 ~ 64
25. ISM metode (izvēles) j
p
0~3
08. Spilgtums
k
h
0 ~ 64
26. Maza enerģijas
09. Krāsas
k
i
0 ~ 64
patēriņa režīms (izvēles) j
q
0~1
r
1~FE
10. Nokrāsa (izvēles)
k
j
0 ~ 64
27. Orbitera laika iestatījums(izvēles) j
11. Asums
k
k
0 ~ 64
28. Orbitera stacijas pikseļu
12. Ekrāna izvēlnes OSD izvēle
k
l
0 ~1
13. Tālvadības
bloķēšanas režīms
k
m
0~1
14. PIP (Attēls attēlā)/DW
k
n
Sk. 5. lpp.
iestatījums(izvēles)
j
s
1~3
29. Attēla izmēra iestatījumi j
t
0 ~ 20
30. Automātiskā konfigurēšan (izvēles j
u
1
Twin (dalītā) attēla režīmam
15. Attēla attēlā pozīcija k
q
0~3
31. Programmas izvēle
m
a
0 ~ 63
16. Augstās svārstības k
r
0 ~ 64
32. Sūtīt IR kodu
m
c
Atslēgas kods
17. Bass
k
s
0 ~ 64
33. Ieejas izvēle (galvenās) x
b
Sk. 7. lpp.
18. Līdzsvars
k
t
0 ~ 64
34. Ieejas izvēle (attēls attēlā)
y
Sk. 7. lpp.
x
Pārraides / uztveršanas protokols
Pārraide
[ Komanda1
1 ] [Komanda2
2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
: televizora pirmā vadības komanda.
(j, k, m or x)
[Komanda 2] : televizora otrā vadības komanda.
[Televizora ID] : izvēlnē Setup (Iestatīšana) varat
regulēt, lai izvēlētos vēlamo TV ID numuru.
Regulēšanas diapazons ir 1~99.
Izvēloties Set ID = ‘0’, tiek kontrolētas
visas TV pieslēgtās ierīces. Set ID
(Televizora ID) izvēlnē ir norādīts ar skaitli
decimālajā skaitīšanas sistēmā (1 ~ 99)
un pārraides/uztveršanas protokolā – ar
skaitli heksadecimālajā skaitīšanas
sistēmā (0x0 – 0x63).
: komandas datu pārraidei.
* [DATI]
Lai nolasītu komandas stāvokli,
pārraidiet datus 'FF'.
: Rakstatgrieze
* [Cr]
kods ASCII ‘0x0D’
: Koda ASCII 'atstarpe (0x20)'
* [ ]
[Komanda 1]
OK – apliecinājums
[ Komanda2
2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Uztverot pareizus datus, TV pārraida signālu ACK
(apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā laikā, ja
dati atrodas datu lasīšanas režīmā, tas norāda
pašreizējā stāvokļa datus. Ja dati atrodas datu
rakstīšanas režīmā, atbildē tiek doti datora dati.
Kļūdas apliecinājums
[ Komanda2
2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
Uztverot anormālus datus no kļūdainām funkcijām vai
komunikācijas kļūdu gadījumā, TV pārraida signālu
ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu.
Data1 (Dati 1): neatļauts kods
Data2 (Dati 2): neatbalstīta funkcija
Data3 (Dati 3): gaidīt ilgāk
3
PIELIKUMS
0 1 . Barošan (Komanda 2:a)
Lai kontrolētu TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu.
Pārraide [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: barošanas izslēgšana
Dati 1: barošanas ieslēgšana
Apliecinājums [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Lai rādītu barošanas stāvokli – ieslēgta/izslēgta.
0 6 . Skaļuma regulēšana (Komanda 2:f)
Lai regulētu skaļumu.
Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot
tālvadības pults skaļuma regulēšanas pogas.
Pārraide [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk.6. lpp.
Apliecinājums [f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Pārraide [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Apliecinājums [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida 'FF'
datus, izmantojot šo formātu, atgriezeniskā
saite ar apliecinājuma datiem parāda katras
funkcijas stāvokli.
0 2 . Ievades izvēlēšanās ( Komanda 2 : b )
0 7 . Kontrasts (Komanda 2:g)
Lai regulētu ekrāna kontrastu.
Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).
Pārraide [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk.6. lpp.
Pārraide [k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Apliecinājums [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: TV
Dati 1: AV1
Dati 2: AV2
Dati 3: S-Video2
Dati 4: AV3
Dati 5: AV4
Dati 6: Component
Dati 7: RGB
Dati 8: HDMI/DVI
Apliecinājums [b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
03. Malu attiecība (Komanda 2:c) (Galvenā attēla izmērs)
Lai regulētu ekrāna formātu. (Galvenā attēla
formāts) Ekrāna formātu varat arī regulēt,
izmantojot pogu ARC (Malu attiecības kontrole),
vai izvēlnē SCREEN (EKRĀNS).
Pārraide [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 1: Normālais ekrāns (4:3)
Dati 2: Platekrāns (16:9)
Dati 3: Horizon (Spectacle) (Skats)
Dati 4: Tālummaiņa
Dati 6: Oriģināls
Dati 7: 14:9
Dati 8: Pilns
Apliecinājums [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Izmantojot ieeju RGB-PC vai Component
(Kombinētais signāls), izvēlieties ekrāna malu
attiecību 16:9 vai 4:3.
0 4 . Ekrāna atslēgšana (Komanda 2:d)
Lai izvēlētos, vai ekrāna atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.
Pārraide [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Ekrāna atslēgšana izslēgta (attēls ieslēgts)
Dati 1: Ekrāna atslēgšana ieslēgta (attēls izslēgts)
Apliecinājums [d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 5 . Skaņas atslēgšana(Komanda 2:e)
Lai izvēlētos, vai skaņas atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.
Skaņas atslēgšanu varat arī kontrolēt, izmantojot
tālvadības pults pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).
Pārraide [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Skaņas atslēgšana izslēgta (skaļums ieslēgts)
Dati 1: Skaņas atslēgšana ieslēgta (skaļums izslēgts)
Apliecinājums [e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
4
0 8 . Spilgtums (Komanda 2:h)
Lai regulētu ekrāna spilgtumu.
Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).
Pārraide [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.
Apliecinājums [h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
0 9 . Krāsa (Komanda 2:i)
Lai regulētu ekrāna krāsas.
Krāsas varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).
Pārraide [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.
Apliecinājums [i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 0 . Nokrāsa (Komanda 2:j) (izvēles)
Lai regulētu ekrāna nokrāsu.
Nokrāsu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).
Pārraide [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati Sarkans: 0 ~ Zaļš: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.
Apliecinājums [j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 1 . Asums (Komanda 2:k)
Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).
Pārraide [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.
Apliecinājums [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 2 . OSD izvēle (Komanda 2:l)
Lai izvēlētos OSD (On Screen Display – e
krāna izvēlne) ieslēgta/izslēgta, izmantojot
tālvadības pulti.
Pārraide [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: OSD izslēgta
Dati 1: OSD ieslēgta
Apliecinājums [l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 3 . Tālvadības pults bloķēšanas režīms (Komanda 2:m)
Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un
priekšējā paneļa vadības elementus.
Pārraide [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Bloķēšana izslēgta
Dati
1: Bloķēšana
Apliecinājums
[m][ieslēgta
][Set ID][ ][OK][Data][x]
Izmantojiet šo režīmu, ja nelietojiet tālvadības
pulti un priekšējā paneļa vadības elementus.
Kad tīkla barošana tiek ieslēgta/izslēgta,
tālvadības pults tiek atbloķēta.
1 4 . PIP / DW (Komanda 2:n)
Lai kontrolētu PIP (Picture-In-Picture) (Attēls
attēlā)/DW.
PIP/DW varat arī kontrolēt, izmantojot
tālvadības pults vai izvēlnes PIP/DW pogu PIP
(Attēls attēlā).
Pārraide [k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0:PIP/DW izslēgts Dati 1: PIP (Attēls attēlā)
Dati 2: DW1
Dati 3: DW2
Dati 5: POP
Apliecinājums [n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 5 . PIP pozīcija) (Komanda 2:q)
Lai izvēlētos apakšattēla pozīciju PIP režīmā.
Apakšattēla pozīciju varat arī kontrolēt, izmantojot
tālvadības pults vai izvēlnes PIP/DW pogu
POSI-TION (POZĪCIJA)
Pārraide [k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Ekrānā labā pusē apakšā
Dati 1: Ekrānā kreisā pusē apakšā
Dati 2: Ekrāna kreisā pusē augšā
Dati 3: Ekrāna labā pusē augšā
Apliecinājums [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 6 . Augstās svārstības ( Komanda 2 : r )
Pārraide [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.
Apliecinājums [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 7 . Bass ( Komanda 2 : s )
Pārraide [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.
1 8 . Līdzsvars (Command2:t) (Komanda 2:t)
Lai regulētu balansu.
Līdzsvaru varat regulēt arī izvēlnē SOUND (SKAŅA).
Pārraide [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk 6. lpp.
Apliecinājums [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
1 9 . Krāsu siltums (Komanda 2:u)
Lai regulētu krāsu siltumu.
CSM varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).
Pārraide [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Auksta 1: Normāla 2: Silta 3: Lietotājs
Apliecinājums [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 0 . Sarkanās krāsas regulēšana (Komanda 2:v)
Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.
Pārraide [k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50
Sk. “Reālo datu kartēšana 2”. Sk. 6. lpp.
Apliecinājums [v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 1 . Zaļās krāsas regulēšana (Komanda 2:w)
Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.
Pārraide [k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50
Sk. “Reālo datu kartēšana 2”. Sk. 6. lpp.
Apliecinājums [w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 2 . Zilās krāsas regulēšana (Komanda 2:$)
Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.
Pārraide [k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50
Sk. “Reālo datu kartēšana 2”. Sk. 6. lpp.
Apliecinājums [$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 3 . PIP ievades izvēle ( Komanda 2 : y )
Pārraide [k][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: TV
Dati 1: AV1
Dati 2: AV2
Dati 3: S-Video2
Dati 4: AV3
Dati 5: AV4
Dati 6: Component
Dati 7: RGB
Dati 8: HDMI/DVI
Apliecinājums [y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Apliecinājums [s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
5
PIELIKUMS
2 4 . Anormāls stāvoklis (Komanda2:z)
Lai atpazītu anormālu stāvokli
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
Pārraide [k][z][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Dati FF: Lasīt
Apliecinājums [z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: Normāls (Barošana ieslēgta un ir signāls )
Dati 1: Nav signāla (Power On) (Barošana ieslēgta)
Dati 2: TV izslēgšana ar tālvadības pulti
Dati 3: TV izslēgšana ar funkciju Sleep Time
(Miega režīms)
Dati 4: TV izslēgšana ar funkciju RS-232C
Dati 5: 5 V izslēgšana
Dati 6: Maiņstrāvas barošanas izslēgšana
Dati 7: TV izslēgšana ar funkciju Fan Alarm
(Ventilatora trauksme)
Data 8 (Dati 8): TV izslēgšana ar funkciju Sleep Time
(Miega režīms)
Data 9 (Dati 9): TV izslēgšana ar funkciju Auto sleep
(Automātiskais miegs)
* Šī funkcija ir “tikai lasīšanai”.
2 5 . ISM metode (Komanda 1:j, Komanda 2:p) (izvēles)
Lai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat
regulēt arī izvēlnē Special (Speciālās funkcijas).
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
Pārraide [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Normālais režīms Dati 1: Balināšana
Dati 2: Orbiters
Dati 3: Inversija
Apliecinājums [p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 6 . Low Power (Maza enerģijas patēriņa režīms)
(Komanda 1:j, Komanda 2:q)(izvēles)
Lai samazinātu monitora enerģijas patēriņu.
Mazu enerģijas patēriņu varat iestatīt arī izvēlnē
Special (Speciālās funkcijas)
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
Pārraide [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Izslēgts
Dati 1: Ieslēgts
Apliecinājums [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
2 7 . Orbitālās stacijas laika iestatījums
(Komanda 1:j, Komanda 2:r)(izvēles)
Lai koriģētu orbitālās stacijas darbības laika nosacījumu.
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
Pārraide [j][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 1 ~ maks. vērtība: FE
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”
29. Attēla izmēra iestatījumi Twin (dalītā) attēla režīmam
(Komanda 1:j, Komanda 2:t) (izvēles)
Lai koriģētu pikseļu skaitu orbitālās stacijas funkcijā.
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
Pārraide [j][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 20
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”
Apliecinājums [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
3 0 . Automātiskā konfigurēšana (Komanda 1:j,
Komanda 2:u)(izvēles)
Lai koriģētu attēla pozīciju un automātiski
samazinātu attēla šūpošanos. Šī komanda
darbojas tikai RGB (PC) režīm
Pārraide [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 1: Lai iestatītu
Apliecinājums [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
3 1 . Programmas izvēle (Komanda 1m, Komanda 2:a)
Lai izvēlētos programmu galvenajam attēlam.
Pārraide [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
[ ][Data2][Cr]
Data 0 (Dati 0): Min.: 0 ~ maks. vērtība: 63
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”
Dati 1: Patvaļīgi
Dati 2: 0 : Main (Galvenais attēls)
1 : Sub (Apakšattēls)
Apliecinājums [a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]
* Reālo datu kartēšana 1
0 : Solis 0
A : Solis 10
(Televizora ID 10)
F : Solis 15
(Televizora ID 15)
10 : Solis 16
(Televizora ID 16)
64 : Solis 100
6E : Solis 110
Apliecinājums [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
28. Orbitālās stacijas pikseļu iestatījum
(Komanda 1:j, Komanda 2:s (izvēles)
Lai koriģētu pikseļu skaitu orbitālās stacijas funkcijā.
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
Pārraide [j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Datu min. vērtība: 1 ~ maks. vērtība: 3
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”
Apliecinājums [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
6
73 : Solis 115
74 : Solis 116
C7 : Solis 199
FE : Solis 254
FF : Solis 255
* Reālo datu
kartēšana 2
0 : -40
1 : -39
2 : -38
28 : 0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
3 2 . Sūtīt IR kodu (Komanda 1:m, Komanda 2:c)
3 4 . Ieejas izvēle (Komanda 1:x, Komanda 2:y)
Lai sūtītu infrasarkano staru tālvadības pults
atslēgas kodu.
Lai koriģētu ieejas signāla avotu apakšattēlam
režīmā PIP (Attēls attēlā)
Pārraide [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati: Key code (Atslēgas kods) – Sk. 9 lpp.
Pārraide [x][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati: Structure (Struktūra)
Apliecinājums [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
MSB
3 3 . Ieejas izvēle (Komanda 1:x, Komanda 2:b)
(Galvenā attēla ieeja)
0
Lai izvēlētos TV ieejas signāla avotu
Pārraide [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
Ārējā ieeja
Ieejas numurs
Dati
0
0
1
0
AV
0
0
1
1
S-Video
0
1
0
0
Kombinētais signāls
Dati
0
1
0
1
RGB-DTV
Analogais signāls
0
1
1
0
RGB-PC
1
0
0
1
HDMI/DVI
0
0
0
0
0
0
0
1
0
AV
0
0
1
1
S-Video
0
1
0
0
Kombinētais signāls
0
1
0
1
RGB-DTV
0
1
1
0
RGB-PC
1
0
0
1
HDMI/DVI
0
0
Analogais signāls
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Ieejas numurs
0
0
Ieejas numurs
Ārējā ieeja
0
Ārējā ieeja
LSB
0
0
0
MSB
0
0
Ārējā ieeja
Dati: Structure (Struktūra)
0
LSB
Ieejas numurs
Dati
0
0
0
0
Ieeja1
0
0
0
1
Ieeja2
0
0
1
0
Ieeja3
0
0
1
1
Ieeja4
Dati
0
Ieeja1
0
0
0
1
Ieeja2
0
0
1
0
Ieeja3
0
0
1
1
Ieeja4
Apliecinājums [y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Apliecinājums [b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
7
PIELIKUMS
IR (INFRASARKANIE STARI) KODI
1. Kā pievienot
■
Pievienojiet savu tālvadības pults uztverošo shēmu TV portam Remote Control (Tālvadība).
2. Tālvadības pults infrasarkano staru kodi
■
Izejas signāla forma
Atsevišķs impulss, modulēts ar 37,917 KHz signālu frekvencē 455 KHz
Tc
Nesējfrekvence
FCAR = 1/TC = fOSC/12
Aizpildīšanas koeficients = T1/TC = 1/3
T1
■
Kadra konfigurācija
Pirmais kadrs
Vadošais
Lead
kods
code
Low
custom code
Low
(Klienta
koda
jaunākā daļa)
custom
code
High
custom code
High
(Klienta
koda
vecākā daļa)
custom
code
Data
Datu code
kods
Data
code
Datu kods
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Repeat frame (Atkārtošanas kadrs)
Repeat code
(Atkārtošanas
Repeatkods)
code
■
Tf
Lead code (Vadošais kods)
ms
99 ms
4.5ms
ms
4,5
■
Repeat code (Atkārtošanas kods)
9 ms
9 ms
■
0,55
0.55 ms
ms
2.25msms
2,25
Bitu apraksts
Bit ”0”
Bit ”1”
0,56
0.56ms
ms
0,56
0.56ms
ms
1,12
1.12ms
ms
■
2,24
2.24 ms
ms
Kadru atkārtošanās intervāls: Tf
Signāla forma tiek pārraidīta, kamēr ir nospiests taustiņš.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
8
TĀLVADĪBAS PULTS INFRASARKANO STARU KODI
Kods
(heksadecimāls) Funkcija
Piezīme
Kods
(heksadecimāls) Funkcija
Piezīme
PR D
Poga R/C
1A
SKATS
Poga R/C
01
PR E
Poga R/C
0A
I/II
Poga R/C
02
SKAĻUMS D
Poga R/C
0E
SLEEP
Poga R/C
03
SKAĻUMS E
Poga R/C
43
IZVĒLNE
Poga R/C
40
D
Poga R/C
44
LABI(
Poga R/C
41
E
Poga R/C
4D
PSM
Poga R/C
06
G
Poga R/C
52
SSM
Poga R/C
07
F
Poga R/C
53
SARAKSTS
Poga R/C
08
POWER
Poga R/C ( Barošana Ieslēgta/Izslēgta)
20
TEXT
Poga R/C
C4
BAROŠANAIESLĒGTA Ciparu IR kods (tikai, ja
00
)
2A
ATSEGT
Poga R/C
barošana ir ON (IESLĒGTA))
22
MODE
Poga R/C
C5
IZSLĒGT BAROŠANU
Ciparu IR kods (tikai, ja
barošana ir OFF (IZSLĒGTA))
24
MIX
Poga R/C
26
LAIKS
Poga R/C
09
ATSLĒGT SKAŅU
Poga R/C
62
UPDATE / POSITION Poga R/C
10
Ciparu taustiņš0 Poga R/C
64
IZMĒRS
Poga R/C
11
Ciparu taustiņš1 Poga R/C
65
HOLD
Poga R/C
12
Ciparu taustiņš2 Poga R/C
70
RĀDĪTĀJS
Poga R/C
13
Ciparu taustiņš3 Poga R/C
60
Attēls attēlā
Poga R/C
14
Ciparu taustiņš4 Poga R/C
61
PIP INPUT
Poga R/C
15
Ciparu taustiņš5 Poga R/C
63
SWAP
Poga R/C
16
Ciparu taustiņš6 Poga R/C
71
PIP PR+
Poga R/C
17
Ciparu taustiņš7 Poga R/C
72
PIP PR-
Poga R/C
18
Ciparu taustiņš8 Poga R/C
79
ARC
Poga R/C
19
Ciparu taustiņš9 Poga R/C
76
ARC (4:3)
Ciparu IR kods (4:3)
0B
IEEJA
Poga R/C
77
ARC (16:9)
Ciparu IR kods (16:9)
98
MULTIMEDIA
Poga R/C
AF
ARC (Zoom)
Ciparu IR kods (Zoom)
BF
COMPONENT
Ciparu IR kods (COMPONENT)
B5
MARK
Poga R/C
C6
HDMI
Ciparu IR kods (HDMI)
B0
PLAY
Poga R/C
D5
RGB
Ciparu IR kods (RGB)
B1
STOP
Poga R/C
D6
TV
Ciparu IR kods (TV)
BA
PAUSE
Poga R/C
5A
AV1
Ciparu IR kods (AV1)
D0
AV2
Ciparu IR kods (AV2)
1E
FAV (IZLASE)
Poga R/C
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement