LG 50PM470T Краткое руководство

LG 50PM470T Краткое руководство
Lietotāja rokasgrāmata
Šī ir 「lietotāja rokasgrāmata」, kas ir instalēta TV.
Lai uzlabotu kvalitāti, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
paziņojuma.
❐❐Programmas informācijas skatīšana
Ritenītis(OK) ➾ Info.
Parāda informāciju par pašreizējo programmu un/vai pašreizējo laiku u.c.
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Pašreizējais laiks
Sestd. 1 Jan. 12:02
Iepr./nākamais
22.00
22.00
Programmas nosaukums vai ārējās
ierīces nosaukums
Mainīt pr.
Saraksts
Detalizēta informācija par programmu
(digitālajai apraide)
❐❐Izlases programmu iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESTATĪŠANA ➙ Programmu rediģēšana
1 Pārvietojieties uz izvēlēto programmu un nospiediet pogu Ritenītis(OK).
Programma ir izvēlēta.
2 Nospiediet Pievienot izlasei.
3 Izvēlieties vajadzīgo izlases pr. Grupa.
4 Izvēlieties OK. Izlase ir iestatīta.
❐❐Izlases izmantošana
HOME ➾ Pr. saraksts
Būs redzams programmu saraksts. Izvēlas vajadzīgo sākotnējo izlases
programmu no izlases saraksta A līdz D.
HOME ➾ Programmu ceļvedis
[Tikai digitālajā režīmā]
Iegūst informāciju par programmām un raidīšanas laiku. Iegūst informāciju par
programmu un plāno skatīšanos/ierakstīšanu.
[Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.]
Programmu ceļvedis
VISI
Šodien
1/2 lapa
25.10.2011., otrd.
-24H
+24H
Izvēlēties grafiku
pēc datuma
Ieplānotā saraksts
IZLASE
Izlases pr. grupa
Lai pēc izvēlētās programmas pārslēgšanas
skatītu vai skatītu/ierakstītu, nospiediet
Ritenītis(OK).
Pēc skatīšanās ieplānotā saraksta apskates
veic pārskatīšanu vai dzēšanu.
Izveido ieplānotu rezervāciju, izvēloties datumu/laiku/
programmu. Izveido atkārtotu ieplānotu rezervāciju.
❐❐Programmas automātiska iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESTATĪŠANA ➙ Automātiskā meklēšana
Automātiski meklē programmas.
1 Atlasiet valsti, kurā TV tiek lietots. Programmas iestatījumi mainās atkarībā
no izvēlētās valsts.
2 Sākt Automātisko meklēšanu.
3 Atlasiet vēlamo ievades avotu.
4 Iestatiet automātisko meklēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
✎✎ Ja ievades avots nav pareizi pieslēgts, programmas reģistrācija, iespējams,
nedarbosies.
✎✎ Automātiskā meklēšana sameklē tikai programmas, kas pašreiz tiek
pārraidītas.
✎✎ Ja ir ieslēgta funkcija Sistēmas bloķēšana, ekrānā tiks parādīts
uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt paroli.
❌❌Kabeļu DTV iestatīšanas opcija
Meklējot programmas, izmantojot iestatījumu PILNS, tam var būt
nepieciešams daudz laika.
Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri un pareizi meklētu visas
pieejamās programmas. Biežāk lietotās vērtības norādītas kā „noklusējuma”.
Frekvence
Simbolu ātrums
Modulācija
Tīkla ID
Sākuma
frekvence
Beigu frekvence
Ievadiet lietotāja noteiktu frekvenci.
Ātrums, kādā ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus
programmai.
Audio vai video signālu ielāde nesējā.
Unikāls identifikators, kas tiek piešķirts katram
lietotājam.
Ievadiet lietotāja noteiktu sākuma frekvenču diapazonu.
Ievadiet lietotāja noteiktu beigu frekvenču diapazonu.
❐❐Kabeļa DTV iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESTATĪŠANA ➙ Kabeļa DTV iestatīšana
[tikai kabeļu režīmā]
Pakalpojuma
operators
Kanāla
automātiska
atjaunināšana
Iestatiet Pakalpojuma operators.
Mainot pakalpojuma operatoru, tiek izdzēstas esošās
saglabātās programmas, un tiek palaista automātiskā
meklēšana.
• Ieslēgt: varat atjaunināt visu atjaunināmo programmu
informāciju, tostarp pašlaik skatīto programmu.
• Izslēgt: varat atjaunināt tikai pašlaik skatītās
programmas informāciju.
✎✎ Diapazons, kādu lietotājs var izvēlēties izvēlnē Pakalpojuma operators,
atšķiras atkarībā no katrā valstī atbalstīto pakalpojuma operatoru skaita.
✎✎ Ja atbalstīto pakalpojuma operatoru skaits katrā valstī ir 1, atbilstošā
funkcija kļūs neaktīva.
✎✎ Nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV iestatīšana, ja kā pakalpojuma
operators ir izvēlēts Ziggo.
❐❐Manuālās meklēšanas lietošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESTATĪŠANA ➙ Manuālā meklēšana
Manuāli regulē programmas un saglabā rezultātus.
Digitālo apraižu signāla stiprumu un kvalitāti var pārbaudīt.
❐❐Programmu rediģēšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESTATĪŠANA ➙ Programmu rediģēšana
Rediģē saglabātās programmas.
Iestatīt kā iecienītu programmu, bloķēt/atbloķēt programmu, izlaist programmu
u.c. izvēlētās programmas funkcijas.
Ritenītis(OK) ➙
(ekrāna tālvadības pults)
(vai nospiediet pogu TEXT.)
[atkarīgs no valsts]
Teleteksts ir bezmaksas pakalpojums, ko nodrošina televīzijas stacija, kas
piedāvā tekstveida informāciju par televīzijas raidījumiem, ziņas un laika
prognozi.
Šī TV teleteksta dekoderis var atbalstīt sistēmas SIMPLE, TOP un FASTEXT.
Krāsu pogas
Ciparu pogas
ꔵ
Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.
Ievada lappuses numuru, uz kuru jāpāriet.
Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.
❐❐Īpašā teleteksta funkcija
Ritenītis(OK) ➙
(ekrāna tālvadības pults)
(vai nospiediet T. OPT pogu.)
Izvēlieties izvēlni Teksta iespēja.
ꔻ Rādītājs
ꔾ Laiks
ꕀ Atstāt
Izvēlieties katru rādītāju lapu.
Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni, lai ekrāna
augšējā labajā stūrī redzētu laiku.
Tas aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja
teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas.
ꔽ Atklāt
ꔼ Atjaunināt
Valoda
Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju,
piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.
Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams TV attēls.
[Tikai digitālajā režīmā]
Iestata teleteksta valodu.
Ritenītis(OK) ➙
(ekrāna tālvadības pults)
(vai nospiediet pogu TEXT.)
[Tikai Lielbritānijā/Īrijā]
Televizors nodrošina piekļuvi digitālam teletekstam, kura teksts, grafika u.c.
elementi ir daudz labāki nekā vecajam analogajam teletekstam. Šim digitālajam
teletekstam var piekļūt izmantojot speciālus digitālā teleteksta pakalpojumus un
specifiskus servisus, kas pārraida digitālo teletekstu.
❌❌Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros
1 Nospiediet ciparu vai ꔵ pogu, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu ar apraides
digitālo teletekstu.
2 Ievērojiet digitālā teleteksta norādījumus un pārejiet pie nākamās darbības,
nospiežot Ritenītis(OK), TEXT, Navigācija, sarkano, zaļo, dzelteno, zilo vai
CIPARU pogas utt.
3 Nospiediet ciparu vai ꔵ pogu, lai izmantotu citu digitālā teleteksta
pakalpojumu.
❌❌Teleteksts digitālā pakalpojumā
1 Nospiediet ciparu vai ꔵ pogu, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu ar apraides
digitālo teletekstu.
2 Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT vai krāsu pogu.
3 Ievērojiet digitālā teleteksta norādījumus un pārejiet pie nākamās darbības,
nospiežot Ritenīti(OK), Navigācija, sarkano, zaļo, dzelteno, zilo vai CIPARU pogas
utt.
4 Lai izslēgtu digitālo teletekstu un atgrieztos uz TV skatīšanos, nospiediet pogu
TEXT vai krāsu pogu.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Data Service
[Atkarīgs no valsts]
Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG (digitālo teletekstu) un
teletekstu, ja tie abi ir pieejami vienlaikus.
Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkarīgi no atlasītās opcijas tiks
iespējots MHEG vai teleteksts.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESTATĪŠANA ➙ CI informācija
• Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas)
pakalpojumus.
• Ja izņemat CI moduli, nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
• Izvēlnes CI (kopīgs interfeiss) funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no
konkrētās valsts apraides apstākļiem.
• Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt moduļa izvēlnei.
• Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar izplatītāju.
• Kad televizors tiek ieslēgts pēc CI moduļa ievietošanas, bieži vien nevar
dzirdēt skaņu. Tas var būt nesaderīgs ar CI moduli un viedkarti.
• Lietojot CAM (nosacījumpiekļuves moduli), pārliecinieties, vai tas pilnībā
atbilsts DVB-CI vai CI plus prasībām.
• CAM (nosacījumpiekļuves moduļa) normām neatbilstoša darbība var radīt
neatbilstošu attēla kvalitāti.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Malu attiecība
Izvēlas ekrāna malu attiecību.
16:9
Izejas formāts
Oriģinālais
Maina attēlu izmērus, lai ietilptu ekrāna platumā.
Parāda videoattēlus oriģinālajos izmēros, nezaudējot attēla
malas.
✎✎ Režīmā DTV/HDMI/Komb. sign. (vairāk par 720p) ir pieejama
opcija Tikai skenē.
Kad TV uztver platekrāna signālu, attēls automātiski tiek mainīts
uz pārraidāmo formātu.
Pilnekrāna
4:3
14:9
Tālummaiņa
Kino
tālummaiņa
Kad TV uztver platekrāna signālu, tas ļaus horizontāli vai
vertikāli lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā, lai tas aizpildītu
visu ekrānu.
Izmantojot DTV ieeju, iespējams bez video traucējumiem rādīt
videofilmu, kuras malu attiecība ir 4:3 un 14:9.
✎✎ Režīmā Analogais/DTV/AV/Scart ir pieejama opcija
Pilnekrāna.
Maina attēlu izmērus uz iepriekšējo standartu 4:3.
Režīmā 14:9 varat skatīties 14:9 attēla formātu vai parastās TV
programmas. Attēls ar proporciju 14:9 tiek parādīts tāpat kā
attēls ar proporciju 4:3, tikai tas tiks pārvietots augšup vai lejup.
Maina attēla lielumu atbilstoši ekrāna platumam. Iespējams, tiks
nogriezta attēla augšdaļa un apakšdaļa.
Izvēlieties kino tālummaiņu, ja vēlaties palielināt attēlu pareizās
proporcijās.
✎✎ Skatoties no ārējas ierīces, attēls šādā gadījumā var izdegt:
- video ar nemainīgu virsrakstu (piemēram, tīkla nosaukums);
- 4:3 malu attiecība ilgākam periodam.
Izmantojot šīs funkcijas, rīkojieties piesardzīgi.
✎✎ Pieejamie attēlu izmēri var atšķirties atkarībā no ievades signāla.
✎✎ Ekrāna malu attiecības HDMI/RGB datora ievadei ir pieejamas tikai formātos
4:3 un 16:9.
✎✎ [Modeļiem, kas atbalsta 2160p] Ja tiek ievadīts 2160p signāls vai datora
izšķirtspēja tiek iestatīta uz 3840x2160, malu attiecība tiek fiksēta uz Izejas
formāts.
❐❐Attēla pielāgošana datora ievades režīmā
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Ekrāns
Pielāgo attēlu RGB datora režīmā.
Izšķirtspēja
Automātiskā
konfigurēšana
Pozīcija/
izmēri/fāze
Atiestatīšana
Iestata izvēlēto izšķirtspēju.
✎✎ Izšķirtspēju var izvēlēties tikai tad, ja datorā iestatītā
izšķirtspēja ir 1024 x 768, 1280 x 768 vai 1360 x 768.
Optimizē attēlu.
Ja ekrāna izmēri vai izvietojums ir sašķiebti, lietotājs var
tieši pielāgot ekrāna izmērus un pozīciju.
Atiestata visas attēla iestatījumu izmaiņas datora ievades
režīmā.
❐❐Datora izšķirtspējas iestatīšana
1 Kad kursors atrodas uz datora darbvirsmas, noklikšķiniet labo peles
taustiņu un izvēlieties 「Rekvizīti」.
2 Noklikšķiniet uz 「Iestatījumi」 un, ievērojot atbalstītos formātus, iestatiet
izšķirtspēju.
3 Iestatījumu logā izvēlieties 「Papildu → Monitors → Monitora iestatījumi」.
Lai izvēlētos optimālo vertikālo frekvenci, ievērojiet atbalstītos formātus.
✎✎ Datora režīmā optimālu attēla kvalitāti nodrošina 1024 x 768 pikseļu
izšķirtspēja.
✎✎ Izšķirtspējas iestatījumi atšķiras atkarībā no datora veida.
❌❌Atbalstītie formāti
Datora ievades
režīms
HDMI
RGB-PC
Izšķirtspēja
640x350
720x400
640x480
800x600
1024x768
Horizontālā
frekvence (KHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
Vertikālā
frekvence (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
HOME ➾ Ātrā izvēlne ➙ AV režīms
Iestata labāko attēlu/skaņu, kas optimizēti dažādiem AV režīmiem.
Izslēgts
Kino/
ꔧ Kino
Spēle
Darbojas ar vērtību, kas iestatīta izvēlnē Attēls/Skaņa.
Optimizē attēla un skaņas iestatījumus filmām.
Optimizē attēla un skaņas iestatījumus spēlēm.
✎✎ ꔧ [Atkarīgs no modeļa]
THX (Tomlinsona Holmaņa eksperiments) ir Džordža Lūkasa un Tomlinsona
izveidots audio un video sertificēšanas standarts. THX sertificēts ekrāns
garantē ekrāna kvalitāti, kas pārsniedz attēlojuma standarta specifikācijas
gan aparatūrai, gan programmatūrai.
❐❐Attēlu pielāgošana ar attēlu vedni
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēlu vednis Ⅱ
Lietojiet tālvadības pulti un ievērojiet attēlu vedņa norādījumus, lai kalibrētu
un pielāgotu attēlu optimālai kvalitātei, neizmantojot dārgas struktūras ierīces
vai palīdzības dienesta speciālista atbalstu.
Ievērojiet norādījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti.
❐❐Attēla režīma izvēle
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms
Izvēlas attēla režīmu, kas optimizēts skatīšanās videi vai programmai.
Spilgts
Standarta
APS
Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus
attēlus.
Rāda attēlus standarta kontrasta, spilgtuma un asuma
līmeņos.
APS: automātiskā enerģijas taupīšana
Šis režīms iestata optimālu spilgtuma līmeni atkarībā no
apkārtējā apgaismojuma un tam ir enerģijas taupīšanas
funkcija. Atkarībā no ievades attēla tas arī iestata optimālu
attēla kvalitāti un minimālu elektroenerģijas patēriņu.
Parāda optimālus filmu un spēļu attēlus, kā arī fotoattēlus
(nekustīgus attēlus).
[ꔧ Kino : Atkarīgs no modeļa]
Attēla kvalitātes pielāgošanas izvēlne, kas ļauj lietpratējiem
un entuziastiem baudīt vislabākās TV skatīšanās iespējas.
Šī ir ISF sertificēta izvēlne un paredzēta lietpratējiem, lai
varētu veikt attēla precīzu regulēšanu. (ISF logotipu var
ꕋ Lietpratējs
izmantot tikai ISF sertificētās TV ierīcēs.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control (Attēlveidošanas zinātniskā fonda sertificēta
kalibrācijas vadība)
Kino/ ꔧ
Kino/spēles/
FOTO
✎✎ Pieejamais attēla režīmu diapazons var atšķirties atkarībā no ievades signāla.
✎✎ ꕋ Lietpratēja režīms paredzēts attēla precīzas regulēšanas profesionāļiem,
lai vadītu un precīzi regulētu īpašu attēlu. Normāliem attēliem efekti var nebūt
dramatiski
❐❐Attēla režīma precīza noregulēšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Kontrasts/Spilgtums/
Asums/Krāsa/Tonis/Krāsu t.
Vispirms izvēlieties sev vajadzīgo attēla režīmu.
Kontrasts
Spilgtums
Asums
Krāsa
Pielāgo starpību starp spilgtiem un tumšiem ekrāna
apgabaliem.
Pielāgo vispārējo ekrāna spilgtumu.
Pielāgo asumu starp spilgtām un tumšām robežpārejām.
Pielāgo tumšākas vai gaišākas ekrāna krāsas.
Nokrāsa
Krāsu t.
Pielāgo sarkanās/zaļās krāsas balansu.
Pielāgo vispārējo krāsu toni no silta līdz aukstam.
✎✎ Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties atkarībā
no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
❐❐Papildu regulēšanas iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Papildu
regulēšana/ Eksperta regulēšana
Kalibrē ekrānu katram attēla režīmam vai pielāgo attēla iestatījumus īpašam
ekrānam.
Vispirms izvēlieties sev vajadzīgo attēla režīmu.
Dinamiskais
kontrasts
Iecienītākā krāsa
Atbilstoši ekrāna spilgtumam optimāli pielāgo kontrastu un
krāsu.
Apdares krāsa: apdares krāsu spektru var iestatīt atsevišķi,
lai izveidotu lietotāja noteikto apdares krāsu.
Zāles krāsa: dabisku krāsu spektru (pļavas, kalni utt.) var
iestatīt atsevišķi.
Debess krāsa: Debesu krāsu tiek iestatīta atsevišķi.
Izcila izšķirtspēja
Gamma
Krāsu gamma
Stūru uzlabotājs
xvYCC
Krāsu filtrs
Lietpratēja
struktūra
Nodrošina kristāldzidru attēlu, uzlabojot detaļas attēla
izplūdušajos vai neskaidrajos apgabalos.
Iestata pakāpeniskās pārejas līnijas saskaņā ar attēla signāla
izvadi un saistībā ar ievades signālu.
Izvēlas krāsu diapazonu, ko var attēlot.
Skaidrākas un izteiktākas video malas, tomēr dabīgas.
Attēlo piesātinātākas krāsas.
Filtrē īpašu RGB krāsu spektru, lai precīzi noregulētu
piesātinājumu un nokrāsas precizitāti.
Struktūras, kas tiek izmantotas lietpratēja pielāgošanai.
Pielāgo vajadzīgo ekrāna vispārējo toni.
Baltās kr. bal.
Lietpratēja režīmā detalizēti precīzu noregulējumu var
iestatīt, izmantojot Metode/Struktūra utt.
Šo funkciju izmanto lietpratēji, lai pielāgotu krāsas, kas
izmanto sešu krāsu pārbaudes struktūru (sarkana/zaļa/zila/
Krāsu pārvaldības
ciāna/fuksīna/dzeltena), neietekmējot citus krāsu apgabalus.
sistēma
Labas kvalitātes attēliem pielāgošana var nesniegt redzamas
krāsu izmaiņas.
✎✎ Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties atkarībā no
ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
❐❐Papildu attēla iespēju iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Attēla iespējas
Pielāgo detalizētu attēla iestatījumu.
Trokšņa
samazināšana
Melnās krāsas
līmenis
Filmu režīms
Motion Eye Care
Samazina ekrāna trokšņus video attēlošanas laikā.
Pielāgo ekrāna spilgtumu vai tumšumu, lai atbilstu attēla
ievades melnās krāsas līmenim, izmantojot ekrāna
tumšuma pakāpi (melnās krāsas līmeni).
Optimizē ekrānu filmu skatīšanās vajadzībām.
[Atkarīgs no modeļa]
Pielāgo ekrāna spilgtumu, lai novērstu acu apžilbināšanu.
❐❐Attēla režīma atiestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Attēla atiestatīšana
Atiestata lietotāja pielāgotās vērtības.
Tiek atiestatīts katrs attēla režīms. Izvēlieties attēla režīmu, ko vēlaties
atiestatīt.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Attēla režīms ➙ Attēla opcija ➙
TruMotion
Labo attēlus, lai parādītu vienmērīgākas kustības.
Gluds
Notīrīt
Lietotājs
De-Judder iestatītā vērtība ir 3.
De-Judder iestatītā vērtība ir 7.
De-Judder var iestatīt manuāli.
• De-judder : šī funkcija pielāgo ekrāna vibrēšanu.
✎✎ Ja video signāls ir 60 Hz, TruMotion, iespējams, nedarbosies.
❐❐Skaņas režīma izmantošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ AUDIO ➙ Skaņas režīms
Optimizē TV skaņu izvēlētajam skaņas režīmam.
Standarta
Piemērots visiem videomateriālu veidiem
Mūzika/kino/sports/
Iestata īpašam žanram optimizētu skaņu.
spēles
Nodrošina izteiktākas balsis ar piesātinātāku basu un
Spilgts
skaidras augstas izšķirtspējas skaņas.
Pielāgo skaļuma līmeni pēc izvēles, izmantojot
Lietotāja iestatījums
lietotāja ekv.
❐❐Skaļuma precīza noregulēšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ AUDIO ➙ Lietotāja ekv.
Vispirms lietotāja iestatījumos iestata skaņas režīmu.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Atiestatīšana
Iestata EQ, manuāli pielāgojos skaņas diapazonu.
Atiestata lietotāja mainītās ekvalaizera vērtības.
❐❐Skaļuma režīma iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ Skaņa ➙ Skaļuma režīms
Iestata dažādus skaļuma regulēšanas režīmus.
Automātisks
skaļums
Skaļuma
kontrole
Iestatiet funkciju Automātiskais skaļums uz Ieslēgt. Atšķirīga
skaļuma izvade pārslēdzot pārraides. Pārslēdzot pārraides, tā
tiek automātiski noregulēta patīkamai televīzijas baudīšanai.
Atkarībā no vides vienas skaņas līknes izmantošana var radīt
slikti dzirdamu vai skaļu skaņu. Noregulē skaļuma līmeni atkarībā
no dienas laika (diena/nakts).
❐❐Funkcijas Sound Optimizer izmantošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ Skaņa ➙ Sound Optimizer
Nodrošina optimizētu skaņu pielāgotām televizora uzstādīšanas vietām.
Standarta
Sienas st. tips
Statīva tips
Vispārīgais skaņas režīms.
Optimizē skaņu pie sienas piestiprinātam televizoram.
Optimizē skaņu uz statīva novietotam televizoram.
❐❐Virtuālās ieskaujošās skaņas lietošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ Skaņa ➙ Virtuālā ieskaušana
LG patentētā skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina 5.1 kanālam līdzvērtīgu
telpisko skaņu, izmantojot divus skaļruņus.
✎✎ Ja funkcija Skaidra balss II ir iestatīta uz Ieslēgt, opcija Virtuālā ieskaušana
netiks izvēlēta.
❐❐Funkcijas Skaidra balss ll izmantošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ Skaņa ➙ Skaidra balss ll
Uzlabo balss kvalitāti.
❐❐Audio un video sinhronizēšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ Skaņa ➙ AV sinhr.
Tiešā veidā sinhronizē video un audio signālus, ja tie nesakrīt.
Iestatot AV sinhr. uz Ieslēgta, skaņas izvadi (televizora skaļruņu vai SPDIF) var
pielāgot ekrāna attēlam.
TV skaļrunis
SPDIF
Pielāgo televizora iekšējo skaļruņu skaņas sinhronizāciju.
Nospiežot pogu „-”, skaņas izvade ir ātrāka, bet, nospiežot
pogu „+”, skaņas izvade ir lēnāka par noklusējuma vērtību.
(Sony Philips Digital InterFace) Pielāgo skaņas sinhronizāciju
skaļruņos, kas pievienoti ciparu audio savienotājiem.
Nospiežot pogu „-”, skaņas izvade ir ātrāka, bet, nospiežot
pogu „+”, skaņas izvade ir lēnāka par noklusējuma vērtību.
Bypass
izvada ārējas ierīces radītus apraides vai audio signālus bez
aizkaves. Audio var tikt izvadīts pirms video, jo video ievades
TV apstrādei nepieciešams laiks.
❐❐ARC režīma izmantošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ Skaņa ➙ Skaņas iestatījums ➙ ARC režīms
Lai nodrošinātu SPDIF izvadi, ārējās audio ierīces var pievienot bez papildu
optiskā audio kabeļa, izmantojot ātrdarbīgu HDMIⓇ kabeli. Tas izveido interfeisu
ar SIMPLINK.
Izmantojot ārēju ierīci, kas atbalsta ARC (audio atgriešanas kanālu), pievienojiet
to HDMI(ARC) portam.
Izslēgts
Ieslēgt
Pat gadījumos, kad pievienotā ārējā audio ierīce ar ARC atbalstu
tiek ieslēgta, audio izvade netiek automātiski apstrādāta ārējās
audio ierīces skaļruņos.
Ieslēdzot ārēju audio ierīci ar ARC atbalstu, audio izvade tiek
automātiski apstrādāta ārējās audio ierīces skaļruņos.
Informācija par SIMPLINK ir atrodama sadaļā 「Vispārīga
informācija → ārēju ierīču vadība」.
✎✎ Pieslēdzot ārējām ierīcēm, pievienojiet tikai ARC terminālim.
✎✎ Pievienojot ārējām ierīcēm, izmantojiet ātrdarbīgu HDMIⓇ kabeli.
✎✎ Izmantojot trešo pušu ierīces ar ARC funkciju, var rasties darbības
traucējumi.
❐❐Audio balansa regulēšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ Skaņa ➙ Skaņas iestatījums ➙ Balanss
Noregulē kreisās/labās puses audio balansu.
❐❐Televizora skaļruņu izmantošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ Skaņa ➙ Skaņas iestatījums ➙ TV skaļrunis
Klausoties no televizoram pievienotas ārējas audio ierīces, piemēram, mājas
kinozāles skaļruņiem, televizora skaļruni var izslēgt. Ja savienojumam SIMPLINK
ir pieslēgta mājas kinozāle, iestatot opciju TV skaļrunis uz Izslēgts, mājas kinozāle
tiks automātiski ieslēgta.
Izslēgts
Ieslēgt
TV skaļrunī nekas netiek atskaņots.
Atskaņo TV skaņu televizoram pievienotu ārēju audio ierīču skaļruņos.
✎✎ Regulē skaļumu, izmantojot ārējās ierīces pogu.
Atskaņo TV skaņu televizora iekšējā skaļrunī.
❐❐Digitālās skaņas izejas izmantošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ Skaņas iestatījums ➙ Digitālās skaņas
izeja
Iestata digitālās skaņas izvadi.
Vienums
Auto
PCM
Skaņas ievade
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Visi
Digitālās skaņas izeja
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐DTV skaņas iestatījums
HOME ➾ Iestatījumi ➙ SKAŅA ➙ DTV skaņas iestatījums
[Atkarīgs no modeļa]
Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, šī funkcija ļauj jums izvēlēties sev vēlamo
audio veidu.
Ja ir iestatīts AUTO, meklēšanas secība ir HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG un izvade tiek atskaņota pirmajā atrastajā audio formātā.
✎✎ Tikai Itālijā: secība ir HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
✎✎ Tikai jaunzēlandē secība ir Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC →
MPEG.
✎✎ Ja izvēlētais audio formāts netiek atbalstīts, izvadei var izmantot citu audio
formātu.
❐❐Ārējās ievades izvēlēšanās
HOME ➾ Ievades saraksts
Atlasa ārējo ievadi.
Ievades saraksts
Atlasa skaļruni.
TV skaļrunis
Atlasa ievadi.
TV
USB
AV
Komb. sign.
HDMI1
HDMI2
Nomainiet ierīces nosaukumu
SimpLink iestatīšana
Iestata SIMPLINK.
Rediģē pie ārējā termināļa pievienotās ārējās ierīces
nosaukumu.
❐❐SIMPLINK lietošana
SIMPLINK ir funkcija, kas izvēlnē SIMPLINK ļauj vadīt un pārvaldīt dažādas
multivides ierīces, ērti izmantojot tikai TV tālvadības pulti.
1 Savienojiet TV HDMI IN termināli un SIMPLINK ierīces HDMI izvades
termināli, izmantojot HDMI kabeli. Mājas kinozāles ierīcēm ar funkciju
SIMPLINK savienojiet HDMI termināļus, kā aprakstīts iepriekš, un
izmantojiet optisko kabeli, lai pievienotu optisko digitālā audio izvadi no TV
pie SIMPLINK ierīces optiskās digitālā audio ieejas.
2 Izvēlieties HOME ➾ SIMPLINK. Atveras izvēlnes SIMPLINK logs.
3 SIMPLINK izvēlnes logā atlasiet Iestatīt SIMPLINK. Parādās SIMPLINK
iestatīšanas logs.
4 SIMPLINK iestatīšanas logā iestatiet funkciju SIMPLINK uz Ieslēgta.
5 Aizveriet SIMPLINK iestatīšanas logu.
6 Izvēlnē HOME ➾ SIMPLINK izvēlieties vadāmo ierīci.
✎✎ Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kurām ir SIMPLINK logotips (
).
Pārbaudiet, vai ārējai ierīcei ir SIMPLINK logotips.
✎✎ Lai lietotu funkciju SIMPLINK, jāizmanto ātrdarbīgs HDMIⓇ kabelis (ar
pievienotu funkciju CEC (sadzīves elektronikas vadība)). Ātrdarbīgajiem
HDMIⓇ kabeļiem 13. tapiņa ir pievienota informācijas apmaiņai starp
ierīcēm.
✎✎ Ieslēdziet vai izvēlieties multividi ierīcē ar mājas kinozāles funkcijām, lai
redzētu, kā skaļruņi tiek pārslēgti uz funkciju HT skaļrunis.
✎✎ Lai izmantotu funkciju HT skaļrunis, pievienojiet ierīci, izmantojot optisko
kabeli (jāiegādājas atsevišķi).
✎✎ Pārslēdzot uz ārēju ievadi, SIMPLINK ierīce pārstāj darboties.
✎✎ Izmantojot trešo pušu ierīces ar HDMI-CEC funkcijām, var rasties darbības
traucējumi.
❌❌SIMPLINK funkciju skaidrojums Tiešā
atskaņošana
Multivides
ierīces
izvēlēšanās
Disku
atskaņošana
Visu ierīču
izslēgšana
Tūlīt atskaņo multivides ierīces saturu TV.
Izvēlas vēlamo ierīci SIMPLINK izvēlnē, lai to tūlīt vadītu
no TV ekrāna.
Pārvalda multivides ierīci, izmantojot TV tālvadības pulti.
Ja SIMPLINK iestatījumos automātiskās barošanas
funkcija ir iestatīta kā Ieslēgta, izslēdzot TV, tiks izslēgta
barošana visām pievienotajām SIMPLINK ierīcēm.
Sinhronizācija
ieslēdzot
Skaļrunis
Ja SIMPLINK iestatījumos automātiskā ieslēgšana/
izslēgšana ir ieslēgta, ieslēdzot SIMPLINK ierīci, tiks
ieslēgts arī TV.
Izvēlas vai nu mājas kinozāles, vai arī TV skaļruni.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ Enerģijas taupīšana
Samazina enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
Inteliģentais
sensors
Izslēgts
Minimāla /
Vidēja /
Maksimāla
Ekrāns izslēgts
TV sensoros uztver apkārtējo apgaismojumu un
automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.
Izslēdz enerģijas taupīšanas režīmu.
Lieto iepriekš iestatītu enerģijas taupīšanas režīmu.
Ekrāns tiek izslēgts un tiek atskaņota tikai skaņa.
Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības
pults pogu.
❐❐Miega taimera izmantošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ LAIKS ➙ Miega taimeris
Izslēdz TV pēc minūtēs norādīta laika.
Lai atceltu miega taimeri, izvēlieties Izslēgt.
❐❐Pašreizējā laika iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ LAIKS ➙ Pulkstenis
TV skatīšanās laikā pārbauda vai nomaina laiku.
Automātiski
Manuāli
Sinhronizē TV pulksteni ar digitālo pulksteņa laika informāciju,
ko sūta televīzijas stacija.
Manuāli iestata laiku un datumu, ja automātiskais iestatījums
neatbilst pašreizējam laikam.
❐❐TV automātiskas ieslēgšanās un izslēgšanās iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ LAIKS ➙ Ieslēgšanas laiks / izslēgšanas laiks
Iestata ieslēgšanas/izslēgšanas laiku.
Izvēlieties Izslēgt izvēlnē Atkārtot, lai pārtrauktu ieslēgšanas laiku /
izslēgšanas laiku.
✎✎ Lai izmantotu ieslēgšanas laiku / izslēgšanas laiku, pareizi iestatiet
pašreizējo laiku.
✎✎ Pat ja ir ieslēgta funkcija Ieslēgšanas laiks, TV tiks automātiski izslēgts pēc
120 minūtēm, ja šajā laikā netiks nospiesta neviena poga.
❐❐Automātiskās gaidstāves iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ LAIKS ➙ Aut. gaidstāve
[Atkarīgs no modeļa]
Ja noteiktu laika posmu nenospiedīsit nevienu tālvadības pults pogu, TV
automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.
✎✎ Šī funkcija nedarbojas režīmā Demonstrācija veikalā un programmatūras
jaunināšanas laikā.
❐❐Paroles iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ BLOĶĒT ➙ Iestatīt paroli
Iestata vai maina TV paroli.
✎✎ Sākotnēji iestatītā parole ir 「0000」.
Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nav 「0000」, bet gan 「1234」.
Ja kā valsts iestatīta Francija, parole nevar būt 「0000」.
❐❐Sistēmas bloķēšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ BLOĶĒT ➙ Sistēmas bloķēšana
Atļauj skatīties tikai noteiktas programmas, bloķējot kanālus vai ārēju ievadi.
Izvēlieties bloķēšanas sistēmai vērtību Ieslēgta.
Programmu bloķēšana, kas ietver bērniem nepiemērotu
Programmas saturu. Programmas var izvēlēties, bet ekrāns ir tukšs un
bloķēšana skaņa ir izslēgta.
Lai skatītos bloķētu kanālu, ievadiet paroli.
Vecāku
uzraudzība
Ievades
bloķēšana
Šī funkcija darbojas atbilstoši informācijai, kas tiek saņemta
no apraides stacijas. Tāpēc, ja signālam ir nepareiza
informācija, šī funkcija nedarbojas.
Neļauj bērniem skatīties konkrētas pieaugušajiem paredzētas
TV programmas saskaņā ar iestatītajiem programmu
kategoriju ierobežojumiem.
Lai skatītos maksas programmu, ievadiet paroli.
Novērtējums dažādās valstīs ir atšķirīgs.
Bloķējiet ievades signāla avotu.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ OPCIJA ➙ Valoda
Izvēlas ekrānā redzamo izvēlnes un audio valodu.
Izvēlnes valoda
Audio valoda
Subtitru valoda
Izvēlas ekrāna teksta valodu.
[Tikai digitālajā režīmā]
Skatoties digitālu pārraidi, kurā ir vairākas audio valodas,
varat izvēlēties vēlamo valodu.
[Tikai digitālajā režīmā]
Ja tiek pārraidītas divas vai vairākas subtitru valodas,
lietojiet funkciju Subtitri.
✎✎ Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, tie tiks
parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.
Teksta valoda
Balss
meklēšanas
valoda
[Tikai digitālajā režīmā]
Lietojiet teksta valodas funkciju, ja teksts tiek pārraidīts
divās vai vairāk valodās.
✎✎ Ja teleteksts netiek pārraidīts izvēlētajā valodā, teksts
tiks rādīts noklusējuma valodā.
✎✎ Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna
var būt kļūdains un var būt problēmas teleteksta
lietošanas laikā.
Izvēlieties valodu, ar kuru veikt balss meklēšanu.
✎✎ Šis iestatījums tiek atbalstīts tikai modeļos ar balss
meklēšanas funkciju.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Valsts
Iestata valsti, kuru izmanto TV.
TV iestatījumi tiek mainīti atbilstoši izvēlētās valsts apraides videi.
✎✎ Ja ir mainīti valsts iestatījumi, ekrānā, iespējams, būs redzama Automātiskā
meklēš. informācija.
✎✎ Valstī, kur digitālās apraides regulēšana nav fiksēta, dažas DTV funkcijas var
nedarboties atkarībā no digitālās apraides apstākļiem.
✎✎ Ja valsts iestatījums ir iestatīts uz „--”, ir pieejamas Eiropas zemes digitālā
standarta pārraides programmas, taču DTV funkcijas var nedarboties.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Palīdzība nespējīgajiem
Audio komentāri vai subtitri tiek piedāvāti tiem, kuriem ir vāja dzirde vai redze.
Vājdzirdīgajiem
Audio apraksts
Šī funkcija ir paredzēta vājdzirdīgajiem.
Ja tā ir ieslēgta, subtitri tiek rādīti pēc noklusējuma.
Šī funkcija paredzēta akliem cilvēkiem un nodrošina
skaidrojošo audio, kas papildus pamata audio apraksta
pašreizējo situāciju TV programmā.
Ja Audio apraksts ir izvēlēta vērtība Ieslēgt, pamata audio
un audio apraksts tiek nodrošināts tikai tām programmām,
kurās ir iekļauts audio apraksts.
❐❐Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pults)
reģistrēšana
Lai izmantotu Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti), reģistrējiet to
vispirms TV.
Pirms lietošanas reģistrējiet Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti),
veicot šādas darbības.
1 Ieslēdziet televizoru un gaidiet aptuveni 10 sekundes, pēc tam nospiediet
ritenīša pogu Ritenīti(OK), tālvadības pulti vēršot televizora virzienā.
2 Tālvadības pults tiek reģistrēta automātiski, un televizora ekrānā tiek
parādīts reģistrēšanas pabeigšanas ziņojums.
✎✎ Ja neizdevās reģistrēt Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti),
izslēdziet TV un mēģiniet vēlreiz.
❐❐Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pults)
atkārtota reģistrēšana
1 Vienlaicīgi apmēram 5 sekundes turiet nospiestas pogas HOME un BACK.
2 Vērsiet tālvadības pulti televizora virzienā un aptuveni 5 sekundes turiet
ritenīša pogu Ritenīti(OK).
✎✎ Nospiediet pogu BACK vienlaicīgi vēršot tālvadības pulti TV virzienā vismaz
5 sekundes, lai to atiestatītu un atkārtoti reģistrētu.
❐❐Magic Remote Control (maģiskās tālvadības pults) rādītāja
iestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Rādītājs
Iestata TV ekrānā redzamā rādītāja ātrumu un formu.
Ātrums
Forma
Izmērs
Līdzināš.
Iestata rādītāja pārvietošanās ātrumu.
Izvēlas rādītāja formu no dažādām iespējām.
Izvēlas rādītāja izmēru.
Iestatiet vērtību Ieslēgts. Ja līdzinājums starp rādītāju un
pašreizējo virzienu, ko norāda tālvadības pults, nav pareizs,
lai izlīdzinātu, pārvietojiet Magic Remote Control (maģisko
tālvadības pulti) pa kreisi un pēc tam pa labi. Rādītājs
automātiski tiek izlīdzināts uz centru un ir ērti regulējams.
✎✎ Ja rādītāju kādu laiku neizmanto, tas nozūd. Kad rādītājs pazūd no ekrāna,
pakratiet Magic Remote Control (maģisko tālvadības pulti) pa labi un kreisi.
Tad tas parādās vēlreiz.
✎✎ Ja laikā, kad pārvietojat rādītāju pa ekrānu, nospiežat navigācijas pogu,
rādītājs pazūd un Magic Remote Control (maģiskā tālvadības pults)
darbojas kā parasta tālvadības pults.
✎✎ Izmantojiet efektīvā attālumā, kas ir 33 pēdas. (10 metri). Izmantojot
tālvadības pulti no lielāka attāluma vai, ja šķērslis bloķē signāla
redzeslauka līniju, tā var darboties nepareizi.
✎✎ Blakus esošās elektroniskās ierīces var izraisīt sakaru traucējumus.
Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN izmanto tādu pašu
frekvences diapazonu (2,4 GHz) kā Magic Remote Control (maģiskā
tālvadības pults) un var izraisīt traucējumus.
✎✎ Magic Remote Control (maģiskā tālvadības pults) var sabojāties, ja tā
jebkādā veidā tiek nomesta vai bojāta.
✎✎ Uzmanieties, lai tā neatsistos pret citiem cietiem priekšmetiem, piemēram,
mēbelēm vai grīdu.
❐❐Žesta parauga funkcijas lietošana
Nospiediet ritenīša pogu Ritenīti(OK), kad ir aktivizēts parasts video ekrāns,
un zīmējiet ekrānā paraugu.
Iepriekšējais kanāls: pārvietojas atpakaļ uz iepriekšējo
kanālu.
Pēdējo kanālu saraksts: parāda nesen skatītos kanālus.
✎✎ Šī funkcija var nedarboties, ja ir atvērti noteikti logi.
❐❐Televizora režīma maiņa
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Režīma iestatīšana
Izvēlas Lietošana mājās vai Demonstrācija veikalā .
Lietošanai mājās atlasiet Lietošana mājās.
Demonstrācija veikalā ir režīms, ko izmanto parādīšanai veikalā.
❐❐ISM metodes lietošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ ISM metode
Šī funkcija novērš attēlu pielipšanu, ko izraisa ilgstoša nekustīgu attēlu
demonstrēšana.
• Normāls: mazina attēlu pielipšanu, pakāpeniski samazinot spilgtumu
nekustīgu attēlu demonstrēšanas laikā un palielinot spilgtumu, kad tiek
rādīti kustīgi attēli.
• Pārvietotājs: mazina attēlu pielipšanu, ik pēc divām minūtēm nedaudz
pārvietojot attēlus pa kreisi, pa labi, augšup vai lejup.
• Krāsu mazgātājs: novērš attēlu pielipšanu, noteiktā veidā pārvietojot katru
pikseli ekrānā uz noteiktu laika posmu. Izmantojiet šo funkciju, lai novērstu
īslaicīgu attēlu pielipšanu.
✎✎ Attēlu pielipšana ir plaši izplatīta kļūme plazmas televizoriem, ilgstoši
demonstrējot nekustīgus attēlus. ISM metode aizkavē attēlu pielipšanas
efektu; tā pilnībā nenovērš šo parādību. Izmantojiet šo funkciju ar apdomu.
❐❐Sākotnējo iestatījumu atjaunošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
Nodzēš visus izvēles iestatījumus un atgriežas sākotnējā noklusējuma režīmā.
Kad inicializēšana būs pabeigta, televizors pats izslēgsies un ieslēgsies.
✎✎ Ja sistēmas bloķēšana būs aktivizēta, parādīsies uznirstošs paroles
pieprasījums.
✎✎ Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.
❐❐Ekrāna Home izmantošana
Nospiediet tālvadības pults pogu HOME
Tā kā visas Smart TV funkcijas ir redzamas vienā ekrānā, ir iespējams ērti
piekļūt plašajam satura un lietojumprogrammu klāstam, izmantojot vienkārši
lietojamo izvēlni, kas sadalīta pa tēmām, tai skaitā Tiešraides TV, Karte, Manas
lietojumprogrammas u.c.
Pierakstīšanās
Premium
Laika
prognoze
Vairāk...
Vairāk...
Ziņas
11-1 MBC HD
Kartes rediģēšana
SMART SHARE
Kino
Sports
4. jūlijs, 20:30
Attēli
Karte
Trons
Rotaļlietu stāsts
Briesmonis
Spoks
Abata
Uz augšu
Paldies
Mans puika
Populāri
video
Spēles
Manas lietojumprogrammas
Ievades saraksts
Iestatījumi
Meklēšana
Internets
LG Smart...
Programma... Multivides saite Smart Share Ātrā izvēlne
Lietotāja ceļvedis
MANA KARTE
Izvēlieties karti, kuru
izmantosit
Manas lietojumprogrammas
❐❐Opcijas Mana karte izmantošana un rediģēšana
HOME ➾ MANA KARTE
Lai varētu ātri pārskatīt un piekļūt plašam satura un funkciju klāstam, galvenās
funkcijas ir sagrupētas kategorijās un parādītas kartēs.
Atlasot kartes nosaukumu, varat atvērt šīs kategorijas lapu.
Sākuma ekrāna augšdaļā atlasiet Rediģēt, lai mainītu karšu pozīciju un izveidotu
savu karti. (Nevarat rediģēt karti Live un Premium.)
❐❐Opcijas Manas lietojumprogrammas izmantošana
HOME ➾ Manas lietojumprogrammas
Sākuma ekrāna apakšdaļā atlasiet Manas lietojumprogrammas vai nospiediet
tālvadības pults pogu MY APPS.
Atlasiet Manas lietojumprogrammas, lai skatītu lietojumprogrammas, sākotnēji
instalētas lietojumprogrammas vai lejupielādētās lietojumprogrammas.
Manas lietojumprogrammas
Ievades saraksts
Iestatījumi
Meklēšana
Internets
LG Smart...
Programma... Multivides saite Smart Share
Izvēlieties lietojumprogrammu, kas jāpalaiž.
Ātrā izvēlne Lietotāja ceļvedis
❐❐Lai rediģētu saraksta Manas lietojumprogrammas
vienumus:
HOME ➾ Manas lietojumprogrammas ➙ Rediģēt
Lapas Manas lietojumprogrammas ekrāna augšdaļā atlasiet Rediģēt, lai pārvietotu
vai izdzēstu lietojumprogrammas. Ņemiet vērā, ka sistēmas lietojumprogrammas var
pārvietot, bet nevar izdzēst.
✎✎ Ja jūsu ierīcei ir maģiskā tālvadības pults, mainiet secību/dzēsiet vienumus, velkot
lietojumprogrammu ikonas.
MANAS LIETOJUMPROGRAMMAS
Atkritne
❐❐LG Smart TV iestatījuma pārvaldīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Smart TV iestatījums
Ļauj pielāgot dažādus Premium iestatījumus un pārvaldīt ID.
Smart TV valsts
Ļauj mainīt Smart TV valsts iestatījumu.
Saņemiet maksas pakalpojumus un LG Smart World,
kas paredzēti jūsu izvēlētajai valstij.
Premium versija
Parāda Premium pakalpojumu versiju.
ID saraksts
Atiestatīšana
Juridiskais
paziņojums
Pārbauda un dzēš to lietotāju ID, kas pierakstījušies
televizorā.
Dzēš no televizora visu reģistrēto ID informāciju.
Parāda Smart TV juridisko paziņojumu.
Lai lietotu viedās funkcijas, nepieciešams bezvadu vai vadi tīkla savienojums.
Kad ir izveidots savienojums ar tīklu, varat izmantot Premium (maksas saturu),
LG Smart World, DLNA un citas iespējas.
❐❐Tīkla savienojums ar vienu klikšķi
Ļauj viegli izveidot savienojumu ar vadu/bezvadu tīklu.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ TĪKLS ➙ Tīkla savienojums: atlasiet, lai automātiski
izveidotu savienojumu ar pieejamu tīklu. Izpildiet norādījumus televizora ekrānā
redzamajās uzvednēs.
❐❐Pievienošanās tīklam, izmantojot opciju Iestatīt eksperta
līmeni
HOME ➾ Iestatījumi ➙ TĪKLS ➙ Tīkla savienojums
Šī opcija ir paredzēta īpašiem apstākļiem, piemēram, lietošanai birojā (ja tiek
izmantota statiska IP adrese).
1 Izvēlieties vadu vai tīkla.
2 Savienojoties, izmantojot Wi-Fi, izmantojiet kādu no šiem tīkla savienojumiem.
AP saraksts
Izveido savienojumu ar AP sarakstā izvēlēto tīklu.
Ievadīt SSID
Izveido savienojumu ar ievadītu bezvadu AP.
WPS-PBC
Viegla savienojuma izveide, nospiežot bezvadu AP atbalstošu
PBC.
WPS-PIN
Eksprompta
Viegla savienojuma izveide, ievadot AP vietnē vēlamā bezvadu
AP PIN.
Izveido savienojumu ar tīklu, izmantojot datoru vai mobilo
tālruni ar bezvadu iespēju.
❐❐Wi-Fi ekrāna funkcijas izmantošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ TĪKLS ➙ Wi-Fi Screen Share
Atļauj izmantot bezvadu savienojuma funkciju, piemēram, Wi-Fi Direct un WiDi.
Koplieto to ierīču ekrānu, kas funkcijā Smart Share savienotas, izmantojot Wi-Fi
Screen Share.
1 Norādiet Wi-Fi Screen Share iestatījumu Ieslēgt. (Ja to neizmantojat, mainiet
iestatījumu uz Izslēgt.)
2 Iespējo Wi-Fi Direct iestatījumus ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
3 Tiek parādīts to ierīču saraksts, kuras var savienot ar televizoru.
4 Atlasiet ierīci, ar kuru jāizveido savienojums.
5 Atlasiet Jā, kad tiek parādīts savienojuma pieprasījuma ziņojums.
6 Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, apstiprina pieprasījumu,
funkcija Wi-Fi Screen Share tiek savienota.
❐❐Tīkla iestatīšana — brīdinājums
✎✎ Izmantojiet standarta LAN kabeli (Cat5 vai jaunāku versiju ar RJ45 savienotāju
un 10 Base-T vai 100 Base TX LAN portu).
✎✎ Modema atiestatīšana var izraisīt tīkla savienojuma problēmas. Lai atrisinātu
problēmu, atslēdziet elektropadevi, veiciet atvienošanu un pēc tam atkal
pievienošanu un pieslēdziet elektropadevi.
✎✎ LG Electronics nav atbildīgs par jebkādām ar tīkla savienojumu saistītām
problēmām vai jebkādām kļūmēm, darbības traucējumiem un kļūdām, ko
radījis tīkla savienojums.
✎✎ Tīkla savienojums var nedarboties pareizi. Tas ir atkarīgs no interneta
pakalpojumu sniedzēja.
✎✎ Lai nodrošinātu DSL pakalpojumu, ir vajadzīgs DSL modems. Lai nodrošinātu
kabeļa pakalpojumu, ir vajadzīgs kabeļa modems. Atkarībā no līguma ar
interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), iespējams, ir pieejams tikai ierobežots
tīkla savienojumu skaits, un televīzijas tīkla iestatīšana var nebūt pieejama.
(Ja ir atļauts savienojums tikai ar vienu ierīci un dators jau ir pievienots, citas
ierīces nevar pievienot.)
✎✎ Citas ierīces, kas darbojas 2,4 GHz frekvencē (piemēram, bezvadu
tālruņi, Bluetooth ierīces vai mikroviļņu krāsnis) var izraisīt bezvadu tīkla
traucējumus. Traucējumus var radīt arī ierīces ar 5 GHz frekvenci, kā arī citas
Wi-Fi ierīces.
✎✎ Tuvumā esošās bezvadu ierīces var izraisīt lēnu bezvadu tīkla darbību.
✎✎ Ja viss lokālais mājas tīkls nav izslēgts, dažās ierīcēs var veidoties tīkla
trafiks.
✎✎ Lai izveidotu AP savienojumu, ir nepieciešama piekļuves punkta ierīce, kas
atbalsta bezvadu savienojumu. Ierīcē ir jābūt iespējotai bezvadu savienojuma
funkcijai. Lai uzzinātu par bezvadu savienojuma pieejamību piekļuves
punktam, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
✎✎ Lai izveidotu AP savienojumu, pārbaudiet AP SSID un drošības iestatījumus.
Informāciju par AP SSID un drošības iestatījumiem skatiet attiecīgajā
dokumentācijā.
✎✎ Nepareizi tīkla ierīču (vadu/bezvadu līnijas koplietošanas ierīces, centrmezgla)
iestatījumi var izraisīt lēnu vai nepareizu televizora darbību. Instalējiet ierīces
pareizi, vadoties pēc atbilstošajām pamācībām, un iestatiet tīklu.
✎✎ Atkarībā no pievienotās ierīces (piemēram, klēpjdatora) eksprompta
savienojums var nedarboties.
✎✎ Savienojuma metode var būt atkarīga no AP ražotāja.
❐ ❐Smart Share izmantošana
HOME ➾ Smart Share
Nodrošina attēlu/mūzikas/video failu demonstrēšanu televizorā, savienojot to ar
USB ierīci vai mājas tīklu (DLNA, multivides saite).
SMART SHARE
Satura tips
Vēl...
Nesen skatīta
Vēl...
Nesen pievienota
Vēl...
Saistītā ierīce
Vēl...
VISI
VIDEO
MŪZIKA
ATTĒLI
IERAKSTĪTĀ TV
Iestatījumi
Pievienošanas vadlīnijas
Atlasa ierakstus, kas saglabāti
USB cietajā diskā, lai tos
skatītu/izdzēstu.
❐❐Filmu demonstrēšanas procesa vadība
Filmas skatīšanās laikā ļauj vadīt demonstrēšanas procesu un iestatīt
nepieciešamās opcijas.
Ļauj izvēlēties attiecīgo vietu un
demonstrē to
Option
Demonstrēt
Aptur demonstrēšanu un atver sarakstu
List
Ļauj iestatīt opcijas
Pārslēdzas uz 3D režīmu
❐❐Attēlu apskates procesa vadība
Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, ļauj vadīt demonstrēšanu un iestatīt
nepieciešamās opcijas.
✎✎ 3D attēliem Slaidrādes efekts nedarbojas pat, ja funkcija Slaidrāde ir
iespējota.
Slaidrāde
BGM
Opcija
Saraksts
Rāda attēlu slaidrādi
Aptur demonstrēšanu un
atver sarakstu
Atskaņo fona mūziku
Ļauj iestatīt opcijas
Pagriež vai palielina attēlu
Pārslēdzas uz 3D režīmu
❐❐Mūzikas atskaņošanas procesa vadība
Mūzikas atskaņošanas laikā ļauj vadīt atskaņošanu un iestatīt nepieciešamās
opcijas.
Ļauj izvēlēties attiecīgo vietu un
atskaņo to
Opcija
Atskaņošanas
vadības pogas
Saraksts
Ļauj iestatīt opcijas
Aptur atskaņošanu un atver
sarakstu
❐ ❐Ar Smart Share saistīto funkciju iestatīšana
HOME ➾ Smart Share ➙ Iestatījumi
Ļauj mainīt Smart Share satura demonstrēšanas iestatījumus.
❌ ❌Papildu iestatījums
Televizora
nosaukums
Tīkla statuss
Wi-Fi Screen
Share
Koplietot manu
TV
Ļauj nomainīt nosaukumu, kas tiek parādīts, izvēloties
televizoru citās ierīcēs.
Pārbauda tīkla savienojumu.
Atļauj izmantot bezvadu savienojuma funkciju, piemēram, WiFi Direct un WiDi.
Atļauj/aizliedz pieslēgties televizoram no citām ierīcēm.
Ieslēdz/izslēdz DMR (Digital Media Renderer) savienojumu.
Automātiska
atskaņošana pēc Apstiprina/noraida satura pārsūtīšanu no citām ierīcēm.
saņemšanas
DivX VOD
Reģistrē vai izlaiž DivX.
Pārbauda DivX reģistrācijas kodu DivX aizsargātu video
demonstrēšanai. Reģistrējieties vietnē http://vod.divx.com.
Reģistrācijas kods tiek izmantots, lai nomātu vai pirktu filmas
vietnē www.divx.com/vod.
✎✎ Nomātus/nopirktus DivX failus nevar demonstrēt, ja tiek
izmantots citas ierīces DivX reģistrācijas kods. Izmantojiet
tikai šai ierīcei piešķirto DivX reģistrācijas kodu.
✎✎ Pārveidotus failus, kas neatbilst DivX kodeka standartam,
var nebūt iespējams demonstrēt, kā arī var parādīties
dīvaini attēli un skaņa.
❌❌Vēsture
Lai dzēstu satura vēsturi, nospiediet tālāk esošo pogu. Izmantojiet saturu, kas
atrodas izvēlnē Satura veids un Saistītā ierīce.
❌❌Privātums
Pārbaudiet ierīci, kuru nevēlaties atvērt, izvēlnēs Tikko pievienots un Nesen skatīts.
❐❐Smart Share atbalsta fails
Maksimālais datu pārraides ātrums:
20 Mbps (megabiti sekundē)
Atbalstītie ārējo subtitru formāti: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Atbalstītie iekšējo subtitru formāti: XSUB (atbalsta ar DivX6 izveidotus iekšējos subtitrus)
❐❐Video atbalstīti kodeki
Maksimāla: 1920 x 1080 @30p
Paplašinājums
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Kodeks
VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple un Main Profile
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
Motion Jpeg
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC
Paplašinājums
.mkv
.ts
.trp
.tp
.vob
.mpg
.mpeg
Video
Audio
Video
Kodeks
Video
Audio
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Audio
MPEG-1 Layer I, II
Audio
Video
MPEG-1
❌❌Pieejamie mūzikas faili
Faila tips
mp3
Vienums
Bitu ātrums
Parauga
frekvence
Atbalsts
32 Kbps–320 Kbps
Informācija
16 kHz–48 kHz
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Pieejamie attēlu faili
Faila tips
2D(jpeg, jpg,
jpe)
3D(jps)
3D (mpo)
Vienums
Profils
SOF0: baseline
Pieejamais
SOF1: Extend Sequential
faila tips
SOF2: Progressive
Minimālais: 64x64
Attēla
Maksimālais:
izmērs
Normāls tips: 15360 (P)x8640 (A)
Progressive tips: 1920 (P)x1440 (A)
Pieejamais
mpo
faila tips
4:3 izmērs:
Attēla
3648x2736,2592x1944, 2048x1536
izmērs
3:2 izmērs: 3648x2432
❐❐Video demonstrēšana — brīdinājums
✎✎ Atsevišķi lietotāju izveidoti subtitri var nedarboties pareizi.
✎✎ Video un subtitru failiem ir jāatrodas vienā mapē. Lai subtitri tiktu rādīti pareizi,
video un subtitru failiem ir jābūt ar vienādu nosaukumu.
✎✎ Mēs neatbalstām straumes, kas satur GMC (Global Motion Compensation) vai
Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
✎✎ Tiek atbalstīts tikai H.264/AVC profila līmenis 4.1 vai zemāks.
✎✎ Faila izmēra ierobežojums ir atkarīgs no kodēšanas vides.
✎✎ Iespējams, nevar atskaņot videofailus, kas izveidoti ar dažiem kodētājiem.
✎✎ espējams, nevar atskaņot videofailus, kuriem ir cits formāts, kas nav
norādīts šeit.
✎✎ Tādu videofailu atskaņošana, kas saglabāti USB ierīcē, kas neatbalsta
ātrdarbīgu standartu, var nedarboties pareizi.
✎✎ TV atbalsta DTS audio kodeku USB videofaila atskaņošanas laikā.
DLNA (Digital Living Network Alliance) ļauj televizorā skatīt datorā vai serverī
saglabātus video/mūzikas/attēlu failus, izmantojot mājas tīklu.
❐❐Viedtālruņa, kas atbalsta DLNA, pievienošana
Televizoram un viedtālrunim ir jāatrodas vienā un tajā pašā tīklā.
1
2
3
4
5
6
7
Pārliecinieties, vai viedtālrunī ir iespējots Wi-Fi.
Lai koplietotu viedtālruņa saturu, instalējiet/palaidiet lietojumprogrammu.
Izvēlieties Share my mobile phone contents (Koplietot mobilā tālruņa saturu).
Izvēlieties demonstrējamā satura (video/audio/attēla) veidu.
Izvēlieties video, mūzikas vai attēla failu, lai demonstrētu to televizorā.
Izvēlieties Add to Play List (Pievienot demonstrēšanas sarakstam).
Ierīcē, kuras saturu vēlaties demonstrēt, izvēlieties televizora modeļa
nosaukumu
(televizora modeļa nosaukums ir atrodams uz ierīces marķējuma).
8 Demonstrēšanas laikā (Play ▶) izvēlētais fails tiek rādīts televizora ekrānā.
❐❐DLNA DMR (Digital Media Renderer) pievienošana
Ja datora operētājsistēma ir Windows 7 vai ja tīklā ir pievienota ierīce, kas atbalsta
DLNA (piemēram, mobilais tālrunis), televizorā var atskaņot mūziku/video/attēlus,
neinstalējot atsevišķu programmatūru.
1 Konfigurējiet televizoru un datoru vienā un tajā pašā tīklā. Tīklā konfigurējiet
datoru ar operētājsistēmu Windows 7.
2 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā mūzikas/video/attēla faila un
izmantojiet operētājsistēmā Windows 7 iekļauto attālās demonstrēšanas
funkciju. Lai demonstrētu ierīces, piemēram, mobilā tālruņa, saturu, skatiet
ierīces lietošanas pamācību.
3 Televizora uznirstošajā logā izvēlieties Jā. Saturs tiks demonstrēts tikai vienā
ierīcē pat tad, ja ir pievienoti vairāki televizori vai ierīces. Demonstrēšanas
ātrums ir atkarīgs no tīkla ātruma.
❐❐DLNA DMP (Digital Media Player) pievienošana
Ja datorā ir instalēta programma Nero MediaHome 4 Essentials, mūzikas/video/
attēlu failus var demonstrēt televizorā, izmantojot mājas tīkla savienojumu.
1 Konfigurējiet televizoru un datoru vienā un tajā pašā tīklā. Televizoram un
pārējām ierīcēm ir jābūt savienotām, izmantojot vienu piekļuves punktu, lai
iespējotu DLNA un Multivides saite pakalpojumus.
2 Datorā instalējiet programmu Nero MediaHome 4, kas pieejama vietnē (http://
www.lg.com). Pirms instalēšanas aizveriet visas darbojošās programmas, tai
skaitā ugunsmūri un pretvīrusu programmu.
3 Norādiet failus/mapes, ko vēlaties koplietot, izmantojot datorā instalēto
programmu Nero MediaHome 4 Essentials.
1. Palaidiet datorā instalēto programmu Nero MediaHome 4 Essentials.
2. Izvēlieties koplietojamos mapes vienumus.
3. Konfigurējiet koplietojamo mapi un noklikšķiniet uz Start Server (Startēt
serveri). Serveris tiek startēts.
✎✎ Ja koplietojamā mape nav redzama televizorā, noklikšķiniet uz lokālās mapes
cilnes un meklējiet vēlreiz.
✎✎ Lai iegūtu papildinformāciju un informāciju par programmatūru, skatiet vietni
http://www.nero.com.
❌❌Nero MediaHome 4 Essentials instalēšanai nepieciešamie datora
parametri
• WindowsⓇ XP (2. servisa pakotne vai jaunāka versija), Windows VistaⓇ,
WindowsⓇ XP Media Centre Edition 2005 (2. servisa pakotne vai jaunāka
versija), Windows ServerⓇ 2003 (1. servisa pakotne vai jaunāka versija)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Professional, Enterprise vai Ultimate (32 un
64 bitu versijas)
• Windows VistaⓇ 64 bitu versija (programma darbojas 32 bitu režīmā)
• WindowsⓇ 7 64 bitu versija (programma darbojas 32 bitu režīmā)
• Cietā diska atmiņa: vairāk nekā 200 MB
• CPU: 1,2 GHz IntelⓇPentiumⓇ III vai AMD Sempron™ 2200+ procesors
• Atmiņa: vairāk nekā 256 MB RAM
• Grafikas karte: virs 32 MB; vismaz 800x600 pikseļu izšķirtspēja, vismaz 16 bitu
krāsu iestatījumi
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 vai jaunāka versija
• DirectXⓇ 9.0c, 30. pārskatījums (2006. gada augusts) vai jaunāka versija
• Tīkla vide: 100 MB Ethernet, bezvadu LAN WLAN (IEEE 802.11g) vai jaunāka
versija
❌❌Ja DLNA nedarbojas pareizi
✎✎ Ja DLNA nedarbojas pareizi, pārbaudiet tīkla iestatījumus.
✎✎ Ja vēlaties skatīt 1080p attēlus, izmantojot DLNA, ir nepieciešams 5 GHz
piekļuves punkts. Ja izmantosit 2,4 GHz piekļuves punktu, var tikt rādīti
bojāti attēli un rasties citas problēmas.
✎✎ DLNA var nedarboties pareizi bezvadu tīklā. Ieteicams izveidot
savienojumu ar vadu tīklu.
✎✎ Demonstrējot video DLNA režīmā, netiek atbalstītas Multi Audio un iekšējo
subtitru funkcijas.
✎✎ Ja DLNA režīmā vienam serverim ir pievienoti vairāki televizori, atkarībā no
servera veiktspējas saturs var arī netikt demonstrēts.
✎✎ Atkarībā no DLNA ierīces subtitri var nebūt atbalstīti.
✎✎ Atkarībā no tīkla vides DLNA funkcija var nedarboties pareizi.
✎✎ DLNA funkciju nevar izmantot kopā ar dažiem piekļuves punktiem, kas
neatbalsta multiraidi. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet piekļuves punkta
lietošanas pamācību vai sazinieties ar ražotāju.
✎✎ Atkarībā no DLNA servera vides atbalstītie failu tipi var atšķirties. Tas attiecas
arī uz failu tipiem, ko atbalsta televizors.
✎✎ Par daudz apakšmapju un failu vienā mapē var radīt kļūmes.
✎✎ Informācija par failu DLNA serverī var netikt parādīta pareizi.
✎✎ Skatoties video subtitrus DLNA serverī, ir ieteicams izmantot Nero
MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Ja subtitru fails tiek pievienots vēlāk, izslēdziet koplietojamo mapi un veiciet
atiestatīšanu.
✎ ✎ DRM failu, kas atrodas Nero MediaHome serverī, nevar atskaņot.
❐❐Multivides saites pievienošana
Datorā vai klēpjdatorā, kas savienots tīklā ar Smart TV, instalējiet programmu
Plex, lai ērti piekļūtu dažāda veida multividei, tai skaitā datorā/klēpjdatorā
saglabātajiem attēliem, video un mūzikas failiem.
1 Datorā/klēpjdatorā instalējiet programmu Plex Media Server. Apmeklējiet
vietni (http://www.lg.com) un lejupielādējiet savam datoram/klēpjdatoram
piemērotāko programmas Plex versiju.
2 Kad programma ir instalēta, ekrāna apakšējā joslā ar peles labo pogu
noklikšķiniet uz Plex ikonas. Iestatiet multivides pārvaldnieka failu sadaļu.
3 Televizora ekrānā Home izvēlieties Multivides saite.
4 Parādīsies pievienotā datora/klēpjdatora multivides saites sadaļa.
Izvēlieties sadaļu.
❐❐Multivides saites izmantošana
HOME ➾ Multivides saite
MULTIVIDES SAITE
Informācija var būt pieejama tikai angļu valodā.
Mapes ir redzamas tā, kā tās
iestatītas programmā PLEX Media
Manager.
Kārtot pēc servera
Ierīces izvēle
PLEX kanāli
Atpakaļ
Iziet
❐❐Sistēmas prasības programmas PLEX instalēšanai
• Minimālās prasības
Dators ar vismaz 1,6 GHz Core Duo procesoru, Windows XP SP3 un vismaz
512 MB RAM
• HD satura pārkodēšanas prasības (720p un 1080p)
Dators ar vismaz 2,4 GHz Core Duo procesoru, Windows XP SP3 un vismaz
2 GB RAM
Atbalsta Windows XP, Vista un Windows 7
• Tīkla prasības
ADSL/kabeļa/Wi-Fi interneta savienojums multivides metadatu izvadei un
atjaunināšanai
Vadu tīkls: Ethernet tīkls ar 100 Base-T vai 1000 Base-T
Bezvadu tīkls: ieteicamie parametri ir nenoslogoti 802,11n; atbalsta
multivides atskaņošanu bezvadu mobilajās ierīcēs
❐❐Multivides saites lietošana — brīdinājums
✎✎ Mac vai PC datorā instalētā PLEX Media Server versija atbalsta versiju
0.9.1.14 vai jaunāku versiju.
✎✎ Tālāk norādītajās valodās GUI valoda ir angļu; piegādātie dati netiek
parādīti:
taju, arābu, persiešu, kurdu valodā un ivritā.
✎✎ Atkārtoti atskaņojot video spraudni, kura multivides tipu neatbalsta
televizors, var aizkavēties sākotnējā buferēšana, jo ir nepieciešams lielāks
apstrādes laiks.
Datora pārveidošanas ātrums var mainīties atkarībā no datora veiktspējas
un tīkla ātruma.
✎✎ Datorā saglabāto failu tipi, kas tiek atbalstīti, (filmas, TV pārraides, mūzika)
ir tādi paši kā DLNA.
✎✎ Atskaņojot mūzikas klipus, ir dzirdama skaņa, bet attēls ir statisks (līdzīgi
kā DLNA).
✎✎ Ja, izmantojot Wi-Fi savienojumu, tiek demonstrēti augstas izšķirtspējas
video, ir iespējama kavēšanās vai nepareiza demonstrēšana.
✎✎ Ja AP iestatījumi nav pareizi, televizors var neatpazīt datoru
(piemēram, ja AP ierīcē ir iestatīta multiraides pārsūtīšanas funkcija,
televizors nevar atpazīt datoru, izmantojot Wi-Fi savienojumu).
✎✎ Atsevišķiem spraudņiem dažu multivides tipu atskaņošanas funkcija var
būt ierobežota.
✎✎ Spraudņi ir pakļauti izmaiņām un tie var kļūt nelietojami bez iepriekšēja
brīdinājuma (atbilstoši pakalpojumu sniedzēja politikai).
❐❐USB ierīču pievienošana
Pievienojiet USB atmiņas ierīci (ārējo cieto disku, USB atmiņu) TV USB
portam, lai izbaudītu USB ierīcē saglabātos failus TV.
Lai noņemtu USB atmiņas ierīci, izvēlieties ierīci Ātrā izvēlne ➙ USB ierīce,
kas jānoņem. Nenoņemiet pašu ierīci, kamēr nav redzams paziņojums, ka
ierīce ir atvienota. Ja ierīci noņem (fiziski) priekšlaicīgi, var rasties televizora
vai USB atmiņas ierīces darbības kļūda.
✎✎ Kad USB atmiņas ierīce ir izvēlēta noņemšanai, to vairs nevar nolasīt.
Noņemiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to vēlreiz.
❐❐USB atmiņas ierīces lietošana — brīdinājums
✎✎ Ja USB atmiņas ierīcē ir iebūvēta automātiska atpazīšanas programma vai
ja tā izmanto pati savu dzini, tā var nedarboties.
✎✎ Atsevišķas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai arī var darboties
nepareizi.
✎✎ Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas formatētas, izmantojot
Windows FAT32 vai NTFS failu sistēmu.
✎✎ Ja vēlaties izmantot ārējus USB HDD, ieteicams izmantot ierīces, kuru
nominālais spriegums nesasniedz 5 V un nominālā strāva ir mazāka par
500 mA.
✎✎ Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai cieto disku ar pieslēgtu enerģijas
avotu. (Ja piegādātās enerģijas apjoms nav pietiekams, USB atmiņas ierīce,
iespējams, netiks noteikta pareizi.)
✎✎ Ieteicams izmantot USB atmiņas kartes līdz 32 GB un USB HDD līdz 2 TB.
✎✎ Ja USB HDD ar enerģijas taupīšanas funkciju nedarbojas pareizi,
atvienojiet un pievienojiet elektropadevi. Lai iegūtu papildinformāciju,
skatiet USB HDD lietošanas pamācību.
✎✎ USB atmiņas ierīcē esošie dati var tikt sabojāti, tādēļ kopējiet svarīgus
failus citās ierīcēs. Par datu uzturēšanu atbildīgs ir lietotājs. Ražotājs
neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem.
❐❐Premium❐izmantošana
HOME❐➾❐Premium
Šis pakalpojums jebkurā brīdī nodrošina ērtu piekļuvi plašam saturam, piemēram,
video, ziņām un UCC, ja vien ir izveidots savienojums ar tīklu.
Premium saturs ietver specializētus, konkrētām valstīm paredzētus
pakalpojumus, ņemot vērā katras kultūras sensitīvos aspektus, kā arī globālu
saturu.
PREMIUM
Meklēšana
Apraides attēls
Pierakstīšanās
Premium saturs
Izvēlieties saturu, ko
izmantosit
Populāri video
Kino
Laika prognoze
Attēli
Sociālie tīkli
Ziņas
Sports
Video
Karte
Spēles
Piev. Manas lietojumpr.
Pievienot
sadaļai Manas
lietojumprogrammas
❐❐Maksas satura izmantošana
Par noteiktu Premium saturu var tikt piemērota samaksa. Maksas pakalpojumi tiek
apmaksāti vai nu LG Electronics patentētajā norēķinu sistēmā, vai izmantojot attiecīgā
pakalpojumu nodrošinātāja sistēmu.
Lai lietotu LG norēķinu sistēmu un iegādātos maksas saturu, televizorā vai vietnē
(www.lgappstv.com) jāreģistrējas dalībai un jānorāda maksājumu informācija.
Dalībai varat reģistrēties televizora pieteikšanās ekrānā vai mūsu vietnē. Pēc tam
televizorā un mūsu vietnē varat pieteikties, izmantojot vienu ID.
1 Lai pierakstītos, Home ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas
Pierakstīties.
2 Tiek atvērts vajadzīgais Premium pakalpojums. (Dažiem maksas pakalpojumiem
pēc reģistrēšanās tajos nepieciešama atsevišķa pierakstīšanās.)
3 Kad ir pārskatīta satura cenas un pakalpojumu informācija, noklikšķiniet uz pogas
Pirkt. (Var būt pieejamā perioda un reižu skaita ierobežojumi atkarībā no satura.)
4 Kad pirkuma process ir pabeigts, varat apskatīt nopirkto saturu, noklikšķinot uz
pogas Iegādāties.
5 Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties savu ID un skatiet pirkumu vēsturi sadaļā Mana
lapa ➙ Uzziņas par maksājumiem. Šī informācija ir pieejama arī vietnes (www.
lgappstv.com) sadaļā Mana lapa ➙ Pirkumu vēsture.
❐❐Premium atiestatīšana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Premium inicializēšana
Ļauj atiestatīt Premium sarakstu, Premium informāciju, valsts iestatījumu un
lietotāja pierakstīšanās informāciju. Atiestatīšana palīdz novērst kļūdas, kas
radušās Premium atjaunināšanas laikā.
✎✎ Pakalpojumu sniedzēju piedāvātais saturs kvalitātes uzlabošanas nolūkos
var tikt mainīts un dzēsts, iepriekš par to nebrīdinot. Lai saņemtu atbildes uz
jautājumiem, informāciju par problēmu novēršanu un jaunāko saturu, skatiet
attiecīgā satura nodrošinātāja vietni. LG Electronics neuzņemas juridisko
atbildību par satura pakalpojumiem un ar tiem saistīto informāciju pat tad, ja
pakalpojumu sniedzējs ir beidzis sniegt attiecīgos pakalpojumus.
✎✎ Premium pakalpojuma kvalitāte var būt atkarīga no interneta savienojuma.
Ja jums ir jautājumi par interneta ātrumu un citām problēmām, sazinieties ar
interneta pakalpojumu sniedzēju.
✎✎ Lai panāktu labāko pakalpojumu kvalitāti, iesakām abonēt interneta
pakalpojumu, kas nodrošina 4,0 Mbps (1,5 Mbps vai lielāku) ātrumu. Ja
jums rodas ar interneta ātrumu saistītas problēmas, sazinieties ar interneta
pakalpojumu sniedzēju.
✎✎ Atsevišķi satura nodrošinātāji var piedāvāt nepilngadīgām personām
nepiemērotu saturu — ir ieteicama vecāku uzraudzība.
❐❐LG Smart World izmantošana
HOME ➾ LG Smart World
LG Smart World ir televizora lietojumprogrammu pakalpojums, kas pieejams
Smart TV pakalpojumā. Jūs varat lejupielādēt un izmantot dažādas populāras
maksas/bezmaksas lietojumprogrammas, kas paredzētas mācībām, izklaidei,
sadzīvei, kā arī ziņām un dažādiem jaunumiem.
Manas lietojumprogrammas
Visi
Karsts
Spēles
Izklaide
Apmaksāto tops
Bezmaksas tops
Sadzīve
JAUNS
Izglītība
Ziņas/informācija
Kopā
Pierakstieties.
Pierakstīšanās laikā tiek parādīts ID.
Kad ir atlasīts ID, varat izvēlēties Mana
lapa un Izrakstīties.
Izvēlieties lietojumprogrammu, ko
vēlaties instalēt.
❐❐Reģistrēšanās LG Smart World
HOME ➾ Pierakstīties
Lai lejupielādētu un palaistu lietojumprogrammas, ir jāreģistrējas.
1 Izvēlieties Reģistrēties un piekrītiet juridiskajam paziņojumam.
2 Ievadiet ID un paroli.
3 Paroles apstiprināšanas lodziņā vēlreiz ievadiet paroli.
4 Lai pabeigtu reģistrēšanos, izvēlieties OK.
✎✎ Dalībai varat reģistrēties televizorā vai vietnē (www.lgappstv.com).
✎✎ Kad būsit reģistrējies dalībai, piesakieties televizorā un mūsu vietnē,
izmantojot to pašu ID.
✎✎ Ar vienu ID varat pierakstīties vairākos televizoros (līdz pieciem televizoriem).
❐❐Lietojumprogrammas instalēšana televizorā
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Lai pieteiktos, sākuma ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Pierakstīties.
Atlasiet LG Smart World karti.
Sarakstā atlasiet vajadzīgo lietojumprogrammu.
Pārbaudiet lietojumprogrammas informāciju, pēc tam atlasiet pogu Instalēt vai
Iegādāties.
5 Pārbaudiet, vai jums ir pieejamas nepieciešamās funkcijas vai TV
papildierīces, lai instalētu lietojumprogrammu, pēc tam atlasiet pogu Labi.
6 Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, nepieciešama maksājuma un
pirkuma autentifikācija.
7 Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet Palaist, lai nekavējoties palaistu
lietojumprogrammu. Ja programmu nevēlaties palaist nekavējoties, atlasiet
Aizvērt. Ja lietojumprogrammu vēlaties palaist vēlāk, atlasiet Manas
lietojumprogrammas, lai skatītu televizorā instalēto lietojumprogrammu
sarakstu.
✎✎ Lietojumprogrammas varat iegādāties, izmantojot datoru vai televizoru.
Instalēšanai un palaišanai ir jāizmanto televizors.
✎✎ Ja televizora atmiņā nepietiek vietas, varat lejupielādēt
lietojumprogrammas USB atmiņas ierīcē, kas pievienota televizora USB
Apps ieejai. USB ierīcē saglabātās lietojumprogrammas var palaist/dzēst/
pārvietot ekrānā Manas lietojumprogrammas.
✎✎ USB atmiņas ierīci, kurā saglabātas lietojumprogrammas, nevar izmantot
citu veidu datu saglabāšanai (tas attiecas tikai uz USB Apps).
❐❐Informācijas pārvaldīšana
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Pierakstieties.
Ekrāna augšdaļā izvēlieties ID, ar ko konkrētajā brīdī esat pierakstījies.
Izvēlieties Mana lapa.
Pārvaldiet dalībnieka informāciju, nopirkto lietojumprogrammu sarakstu un
televizorā instalēto lietojumprogrammu sarakstu.
Mana informācija
Uzziņas par
maksājumiem
Pamatinformācija par ID, ar ko konkrētajā brīdī esat
pierakstījies. Lai mainītu dalībnieka informāciju,
datorā apmeklējiet vietni www.lgappstv.com.
Parāda maksājumu vēsturi tam ID, ar ko konkrētajā
brīdī esat pierakstījies.
Parāda nopirkto lietojumprogrammu sarakstu tam ID,
Nopirktās
ar ko konkrētajā brīdī esat pierakstījies.
lietojumprogrammas Nopirktās lietojumprogrammas var dzēst/atkārtoti
instalēt.
HOME ➾ Internets
Manuāli ievadiet televizorā vietrādi URL vai apmeklējiet izlasei pievienotās
vietnes.
Ļauj ievadīt tīmekļa adresi.
Ļauj izvēlēties, ja
ir atvērtas vairākas
pārlūkprogrammas.
Pievienot šo lapu izlasei.
Ļauj doties uz iepriekš
apmeklētu vietni.
✎✎ Internets nodrošina atbalstu visām programmas Flash versijām līdz pat Flash 10,
taču neatbalsta no platformas atkarīgas tehnoloģijas, piemēram, ActiveX.
✎✎ Internets darbojas tikai kopā ar iepriekš instalētu spraudni.
✎✎ Izmantojot funkciju Internets, var demonstrēt tikai šādu veidu multivides failus:
JPEG/PNG/GIF/WMV (ASF)/WMA/MP3/MP4
✎✎ Internets tiek aizvērta, ja nepietiek atmiņas.
✎✎ Televizorā instalētie Internets paredzētie fonti tiek lietoti un atkarībā no atskaņotā
satura, iespējams, netiks parādīti pareizi.
✎✎ Internets neatbalsta failu un fontu lejupielādi.
✎✎ Internets ir paredzēta izmantošanai televizorā, tādēļ tā var darboties citādi nekā
datoriem paredzētās pārlūkprogrammas.
✎✎ Internets ir TV pārlūks, un tas var nedarboties pareizi, atskaņojot dažus satura
failus.
HOME ➾ Social Center
LG Smart TV nodrošina lietojumprogrammu Social Center, kas, skatot TV, ļauj
sazināties sociālo tīklu pakalpojumos, piemēram, Facebook un Twitter.
Izmantojot Social Center, varat sazināties ar draugiem, kad skatāties TV, un
nekavējoties aplūkot komentārus un attēlus, ko draugi publicējuši sociālo tīklu
pakalpojumos.
Varat rediģēt cilni Social Center.
Social Center
Izvēlieties cilni, piemēram, Facebook/
Twitter/Darbība/Runāt, lai sazinātos
sociālo tīklu pakalpojumos.
Konts
Atsvaidzināt
1 Varat pierakstīties, izmantojot LG TV kontu. Ja vēl neesat dalībnieks, lūdzu,
vispirms reģistrējieties.
2 Izvēlieties cilni no izvēlnes Facebook, Twitter, Darbība vai Runāt. Dažas
funkcijas ir saistītas ar citiem sociālo tīklu pakalpojumiem, tāpēc, iespējams,
būs nepieciešams sociālo tīklu pakalpojumu konts, lai pierakstītos
pakalpojumā.
3 Tagad, skatoties TV, varat aplūkot dažādu saturu un publicēt komentārus.
Social Center ļauj rakstīt komentārus, ja izmantojat LG Smart TV
pakalpojumus, kas savienoti ar Facebook vai Twitter, kā arī skatīt
komentārus tīmeklī vai mobilajā ierīcē.
Facebook/
Twitter
Darbība
Runāt
Varat sazināties sociālo tīklu pakalpojumos, piemēram,
Facebook un Twitter, kad skatāties TV.
Izmantojot Facebook kontu, varat skatīt lielisku LG Smart TV
saturu, ko ieteikuši citi lietotāji. Noklikšķiniet uz ieteicamās
programmas/pārraides, lai pārietu pie attiecīgās iespējas 3D
World, K-pop vai LG app.
Varat noskaidrot citu Twitter lietotāju domas par pašlaik rādīto
pārraidi.
✎✎ Lietojumprogrammas Social Center funkcijas var tikt mainītas atbilstoši TV
programmatūras atjauninājumam.
Bezmaksas lietojumprogrammas ir pieejamas nekavējoties pēc reģistrēšanās,
savukārt, lai izmantotu maksas lietojumprogrammas, jānorāda maksāšanas
metode.
Reģistrēties un norādīt maksāšanas metodes varat televizorā vai mūsu vietnē
(www.lgappstv.com).
Problēma
Atverot izvēlni,
vienmēr atveras
paziņojums par
inicializēšanu.
Netiek parādīts
Premium kartes saturs.
Risinājums
• Paziņojums Inicializē... tiek rādīts, kamēr mikroprocesors
un aparatūra tiek atsāknēta, tiek iestatīti tīkla sakari
un veidota saziņa ar SDP (ierīces autentificēšana un
pamatinformācijas lejupielāde). Tas aizņem aptuveni
20 sekundes un ir ierasts process.
• Saturs var nebūt redzams, ja esat mainījis Smart TV valsts
iestatījumu. Mainiet valsti, izvēloties HOME ➾ Iestatījumi
➙ IESPĒJA ➙ Smart TV iestatījums ➙ Smart TV valsts.
Problēma
Interneta lietošanas
laikā dažās vietnēs ir
tukši laukumi.
Internets automātiski
aizveras, apmeklējot
vietni.
Es jau esmu
reģistrējies, izmantojot
televizoru. Vai man ir
vēlreiz jāreģistrējas
vietnē (www.lgappstv.
com)?
Risinājums
• Televizora interneta funkcija nodrošina atbalstu visām
programmas Flash versijām līdz pat Flash 10 un demonstrē
tikai šādu formātu failus:
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4.
• Iespējams, internets var aizvērties, ja vietnes informācijas
apjoma apstrādei nepietiek atmiņas.
• Ja reģistrējaties savā TV, nav jāveic papildu reģistrēšanās
LG vietnē (www.lgappstv.com). Kad esat reģistrējies savā
TV, varat pierakstīties vietnē, izmantojot to pašu ID un paroli
un ievadot papildinformāciju, lai pabeigtu e-pasta pārbaudes
procesu.
Problēma
Vai katrs ģimenes
loceklis var izmantot
citu ID vienā
televizorā?
Ko darīt, ja esmu
aizmirsis savu ID?
Risinājums
• Vienā televizorā ir iespējams vairākkārt reģistrēties ar
dažādiem ID.
• Jūs varat aplūkot televizorā reģistrētos ID, atverot HOME ➾
Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Smart TV iestatīšana ➙ ID saraksts.
• Varat aplūkot katra ID lietotāja nopirkto lietojumprogrammu
sarakstu. Savukārt sadaļā Manas lietojumprogrammas.
• Ja esat reģistrējies, izmantojot datoru, vietnē (www.
lgappstv.com) izmantojiet funkciju Vai aizmirsāt savu ID?.
• Ja esat reģistrējies, izmantojot televizoru, ID var aplūkot,
atverot HOME ➾ Iestatījumi ➙ IESPĒJA ➙ Smart TV
iestatīšana ➙ ID saraksts.
Problēma
Es iegādājos
lietojumprogrammu
vietnē (www.lgappstv.
com). Kā es varu to
izmantot televizorā?
Vai varu skatīt
savu iegādāto
lietojumprogrammu
vēsturi?
Risinājums
• Ja vēlaties televizorā atvērt nopirkto lietojumprogrammu,
pierakstieties un aplūkojiet to izvēlnē Iegādātās
lietojumprogrammas.
Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties ID un skatiet
lietojumprogrammu sadaļā Mana lapa ➙ Iegādātās
lietojumprogrammas.
• Ekrāna Home augšdaļā izvēlieties ID un skatiet
lietojumprogrammu sadaļā Mana lapa ➙ Iegādātās
lietojumprogrammas.
• Pierakstieties vietnē (www.lgappstv.com) un izvēlieties
Mana lapa ➙ Pirkumu vēsture.
Problēma
Es izdzēsu maksas
lietojumprogrammu.
Vai, lai to lejupielādētu,
tā ir jāpērk vēlreiz?
Vai LG Smart TV
pakalpojuma LG Smart
World programmas var
lietot gan televizorā,
gan datorā?
Risinājums
• Ja nejauši esat izdzēsis iegādāto lietojumprogrammu,
varat to lejupielādēt un instalēt atkārtoti, neveicot
papildu iegādi, ja vien šī lietojumprogramma joprojām ir
pieejama. Sākuma ekrāna augšdaļā atlasiet ID un atkārtoti
lejupielādējiet lietojumprogrammas: Mana lapa ➙ Iegādātās
lietojumprogrammas. (Iepriekš iegādātās programmas,
iespējams, netiks atkārtoti lejupielādētas vai palaistas
atkarībā no programmatūras versijas.)
• Pārbaudiet, vai TV modelis atbalsta LG Smart World.
• LG Smart TV pakalpojuma LG Smart World programmas var
lietot tikai LG Smart TV.
• Turklāt ir iespējams, ka vietnē (www.lgappstv.com)
iegādātās lietojumprogrammas nevar palaist PC un Mac
datoros, tādēļ, pērkot lietojumprogrammas, tas ir jāņem
vērā.
Problēma
Kā uzzināt, kurš ID
lietotājs pašlaik ir
pierakstījies televizorā?
Es instalēju
lietojumprogrammu
televizorā. Kā varu
aplūkot instalēto
lietojumprogrammu?
Ekrānā parādītā
lietojumprogrammai
nepieciešamā
atmiņas vieta var
atšķirties no faktiskās
televizorā instalētās
lietojumprogrammas
nepieciešamās atmiņas
vietas.
Risinājums
• Izvēlieties ID ekrāna Home augšdaļā un skatiet ID, kas
konkrētajā brīdī ir pierakstījies, atverot Mana lapa ➙ Mana
informācija.
• Izvēlieties HOME ➾ Manas lietojumprogrammas. Tiek
parādītas visas televizorā instalētās maksas un bezmaksas
lietojumprogrammas.
• Ekrānā parādītajai lietojumprogrammai nepieciešamajai
atmiņas vietai ir iekļauta papildu vieta, kas nepieciešama
instalēšanai, tādēļ šis lielums var būt atšķirīgs no faktiskā.
Problēma
Es aizmirsu sava
televizora paroli. Kā
man rīkoties?
Risinājums
• Ja, reģistrējoties TV, norādāt tikai ID un paroli, nevarat
atkopt paroli, ja tā tiek pazaudēta. Izveidojiet jaunu ID un
reģistrējieties ar šo ID.
• Ja, reģistrējoties TV vai LG vietnē (www.lgappstv.com),
norādāt papildinformāciju, nevis tikai ID un paroli, vietnē varat
atkopt savu paroli.
Problēma
Risinājums
• Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, televizorā
vai vietnē (www.lgappstv.com) jāreģistrē kredītkarte
Vai ir jāsaglabā
vai nepieciešams kredīts. Ja nevēlaties saglabāt savas
maksājuma informācija,
kredītkartes informāciju, savlaicīgi iegādājieties kredītu.
lai iegādātos maksas
Kredītu var iegādāties tikai mūsu vietnē, un maksas
lietojumprogrammas?
lietojumprogrammas nevarat iegādāties, ja nav reģistrēta
kredītkartes informācija vai nav pietiekama kredīta.
• Kā dalībnieks jūs nevarat pieprasīt atgriezt samaksāto
Vai ir iespējams
summu, ja pēc pirkuma veikšanas esat pārdomājis.
atgriezt nopirktu
• Ja produktam ir defekts vai tā lietošanas laikā radušās
lietojumprogrammu?
problēmas, ko jūs neesat radījuši, varat prasīt atlīdzību.
Tomēr jānorāda atlīdzības iemesls.
Problēma
Es reģistrējos savā
televizorā, bet nevaru
iegādāties maksas
lietojumprogrammas.
Vai kā ID ir jāizmanto
tikai e-pasta adrese?
Risinājums
• Lai iegādātos maksas lietojumprogrammas, nepieciešama
vietnē (www.lgappstv.com) reģistrēta kredītkarte. Turklāt,
lai veiktu pirkumus, varat uzturēt savu kredītu, papildinot to
vietnē. Jūs nevarat iegādāties maksas lietojumprogrammas,
ja jūsu kredītkartes dati nav reģistrēti mūsu vietnē vai jums
nepietiek kredīta.
• Jauniem dalībniekiem, kas reģistrējas, ID formāts ir mainīts no
burtciparu kombinācijas uz e-pasta adresi.
• Reģistrējoties kā savu ID varat norādīt tikai e-pasta adresi.
Problēma
Vai ir jāmaina ID
formāts uz e-pasta
adresi?
Kas ir LG konts?
Risinājums
• Jauniem dalībniekiem, kas reģistrējas, ID formāts ir mainīts no
burtciparu kombinācijas uz e-pasta adresi.
• Ja jau esat dalībnieks, joprojām varat izmantot savu
esošo ID vai mainīt to uz e-pasta adresi.
• LG konts ļauj pierakstīties visās pakalpojuma LG Smart
vietnēs, izmantojot vienu ID un paroli. LG kontā varat izmantot
šādus pakalpojumus: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World
(izņemot dažas valstis), LG Smart ThinQ un LG Smart air
conditioning (LG Smart vadu pakalpojums) utt.
• Atkarībā no pakalpojuma var tikt pieprasīta papildinformācija.
❐❐3D attēlu skatīšanās
3D attēlveidošana ir tehnoloģija, kas izmanto kreisās un labās acs redzes
atšķirības, lai TV redzamie attēli izskatītos kā īsta trīsdimensiju telpa.
1 Atskaņojiet 3D attēla virsrakstu vai pārslēdziet uz 3D programmu.
2 Nospiediet pogu 3D, lai mainītu 3D attēlveidošanu.
3 Ieslēdziet 3D brilles un uzlieciet tās uz acīm.
4 Lai beigtu 3D attēla skatīšanos, 3D attēlu skatīšanās laikā nospiediet tālvadības
pults pogu 3D.
✎✎ Atkarībā no ievades signāla pieejamais 3D veids var atšķirties.
❐❐3D attēlu detaļu pielāgošana
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATTĒLS ➙ 3D iestatījumi
Pielāgo dažādus 3D attēlveidošanas aspektus.
3D režīms
3D skaņas
tālummaiņa
3D īpašību atpazīšana
Norādiet atbilstošo 3D dziļumu.
• 3D dziļums : Pielāgo 3D dziļumu starp objektu un
fonu.
• 3D skatupunkts : Pielāgo 3D attēlu tuvāk/tālāk
skatītājam.
Nodrošina uzlabotu 3D skaņu.
Analizējot oriģinālā ekrāna attēla īpašības,
automātiski tiek veikta pielāgošana 3D ekrānam.
Normāla attēla skats
3D attēlu korekcija
3D vednis
Jūs varat skatīt 2D attēlus, kuriem noņemts 3D efekts.
Pārslēdz 3D video kreisos/labos attēlus.
Optimizē 3D režīmu ar 3D vedņa izvēlni.
❐❐3D attēlu skatīšanās — brīdinājums
✎✎ Skatoties 3D attēlus, ieteicams, lai skatītājs saglabā attālumu, kas ir vismaz
divas reizes lielāks par ekrāna diagonāli.
✎✎ Ja nākotnē par 3D apraides standartu kļūs formāts, ko šis TV neatbalsta, jums
būs nepieciešama papildu ierīce, piemēram, abonenta ierīce.
❐❐3D briļļu izmantošana — brīdinājums
✎✎ Nelietojiet 3D brilles optisko briļļu, saulesbriļļu vai aizsargbriļļu vietā. Nepareiza
3D briļļu lietošana var traumēt acis.
✎✎ Neglabājiet 3D brilles ārkārtas apstākļos. Ļoti augstas vai zemas temperatūras
iedarbība var deformēt lēcas. Nelietojiet deformētas brilles.
✎✎ Nespiediet uz 3D brillēm un nepakļaujiet tās triecienu iedarbībai. Nevērīgi
rīkojoties ar 3D brillēm, tās var tikt bojātas.
✎✎ 3D briļļu lēcas ir viegli saskrāpējamas. Tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu un tīru
drāniņu. Netīra drāniņa var saskrāpēt lēcu.
✎✎ Nesaskrāpējiet 3D briļļu lēcas virsmu ar asiem priekšmetiem vai tīrot ar
ķimikālijām. Ja lēcas virsma ir saskrāpēta, 3D attēls, iespējams, netiks attēlots
pareizi.
❐❐Izvēlētās DVR USB atmiņas ierīces pievienošana
1 Pievienojiet USB cieto disku (40 GB vai ietilpīgāku) pie HDD IN TV spraudņa.
DVR funkcija darbojas rikai ar HDD IN spraudni.
2 USB cietajiem diskiem nepieciešams veikt inicializāciju, lai tos varētu lietot DVR.
Pievienojot USB cieto disku, kas nav inicializēts, izvēlieties MY APPS ➾ DVR.
Tiek parādīts USB ierīces inicializācijas ekrāns.
3 Pabeidziet USB cietā diska inicializāciju un Laika nobīdes režīmam iestatiet
vērtību Ieslēgt.
✎✎ Lai noņemtu USB atmiņas ierīci, izvēlieties Ātrā izvēlne ➙ USB ierīce un pirms
fiziskas atvienošanas apstipriniet ziņojumu, ka USB atmiņas ierīce ir noņemta.
❐❐Laika nobīdes režīma mainīšana vai USB atmiņas ierīces
inicializēšana
Ritenītis(OK) ➾ Opcija
Maina DVR iestatījumus, kad izmanto DVR.
Laika nobīdes
režīms
USB ierīces
inicializācija
Ieslēgt: automātiski iespējo laika nobīdes režīmu, kad
televizors ir ieslēgts.
Izslēgt: atspējo laika nobīdes režīmu.
Pievienotais cietais disks ir pieejams lietošanai ar DVR. Visi
USB ierīcē saglabātie dati tiek izdzēsti.
✎✎ Ieteicams lietot HDD (cieto disku). Izmantojot SSD (cietvielu disku),
ierakstīšanas/izdzēšanas reižu skaits ir ierobežots.
✎✎ Ieteicams izmantot USD cieto disku ar ietilpību no 40 GB līdz 2 TB.
✎✎ Jebkuras USB ierīces inicializācija izmantošanai netiks atpazīta datorā.
✎✎ USB ierīcē saglabātie dati, iespējams, ir bojāti. Datu uzturēšana ir lietotāja
atbildība, un ražotājs nav atbildīgs par datu zudumu.
✎✎ Ja ir problēma ar USB atmiņas ierīces datu sektoru, tā var nedarboties pareizi.
DVR sniedz iespēju ierakstīt tiešraides televīzijas raidījumus USB atmiņas
ierīcē digitālās pārraides skatīšanās laikā. Varat noskatīties nokavētās
pārraides daļas un atsākt skatīšanos no vietas, kur beidzāt pat, ja kādu laiku
neesat skatījies televizoru.
✎✎ Laika nobīdes režīmu var iestatīt līdz 90 minūtēm. (Itālijā to var iestatīt līdz
60 minūtēm.)
✎✎ Ja ir problēma ar USB atmiņas ierīces datu sektoru, tā var nedarboties
pareizi.
DVR laikā nospiediet Ritenīti (OK).
Ļauj izvēlēties konkrētu vietu un atskaņo.
Pārslēdzas uz pašreizējo pārraidi
Sākas ierakstīšana.
Tiešraides TV
Sāk ierakstīšanu no
šā brīža
TV ieraksti
Ieplānotā saraksts
Maina laika nobīdes režīmu
Inicializē USB ierīci
Ieplānotais
Opcija
DVR atskaņošanas Pārbauda
kontrole
ieplānoto sarakstu
Parāda ierakstītās
Iestata sarakstu
programmas
✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
❐❐Tūlītēja ierakstīšanas sākšana
Ritenīti(OK) ➾ Sākas ierakstīšana
Ieraksta programmu, kad jums nepieciešams iziet no istabas skatīšanās laikā.
✎✎ Ieraksta tikai digitālu raidījumu, ko jūs pašlaik skatāties.
✎✎ Ja liksiet TV izslēgties ierakstīšanas laikā, programma var netikt
saglabāta. Jums vajadzētu pirms TV izslēgšanas apturēt ierakstīšanu un
pārliecināties, ka programma ir ierakstīta.
✎✎ Programmas aizsargā dažādi saistoši autortiesību likumi un programmu
kopēšanai un atskaņošanai, iespējams, vispirms ir nepieciešams saņemt
atļauju no autortiesību turētāja. Ar šo ierīci izveidotos ierakstus drīkst
izmantot tikai personiskām vajadzībām. Ar autortiesībām aizsargātus
ierakstus aizliegts pārdot, pārsūtīt vai aizdot trešajai pusei.
❌❌Ierakstīšanas pārtraukšana
Ritenīti(OK) ➾ Ieraksta apturēšana
Nekavējoties aptur ierakstīšanu.
❌❌Ieraksta beigu laika mainīšana
Ritenīti(OK) ➾ Opcija Pārtraukt ➙ Ieraksta beigu laika mainīšana
✎✎ Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 5 stundas.
❐❐Ierakstīšanas plānošana
Ritenīti(OK) ➾ Saraksts
Plāna izvēlēšanās
pēc programmas
Izvēlēties grafiku
pēc datuma
Izvēlas skatāmo vai ierakstāmo programmu no
programmu ceļveža ekrāna.
Izvēlas datumu, laiku un programmu, ko skatīties vai
ierakstīt.
✎✎ Minimālais taimera ierakstīšanas ilgums ir 2 minūtes.
✎✎ Bojāts diska sektors var ietekmēt dažus vai visus ieplānotā saraksta
vienumus.
✎✎ Maksimālais vienumu skaits ieplānotajā sarakstā ir 30.
❐❐Ieplānotā saraksta apstiprināšana un/vai mainīšana
Ritenīti(OK) ➾ Ieplānotā saraksts
Apstiprina, maina vai dzēš ieplānoto skatīšanos vai ierakstīšanu.
❐❐TV ierakstu skatīšanās
HOME ➾ Smart Share ➙ Ierakstu saraksts
Atlasa ierakstus, kas saglabāti USB cietajā diskā, lai tos skatītu/izdzēstu.
Sākt demonstrēt
no pēdējās
apstāšanās vietas
Demonstrēt no
sākuma
Dzēst
Ieraksts, kas iepriekš atskaņots tikai vienu reizi, tiek
atskaņots no pēdējās apstāšanās vietas.
Izvēlētā ieraksta atskaņošana no sākuma.
Dzēš izvēlēto ierakstu.
✎✎ Maksimālais ierakstu saraksta skaits ir 300.
❐❐Ieraksta atskaņošanas regulēšana
Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu Ritenītis(OK).
Ļauj izvēlēties konkrētu vietu un atskaņo.
Sīktēlu saraksts
Klipa rediģēšana
Iestata ierakstīšanas atskaņošanas
opcijas
Atkārtot
Opcija
List
Atskaņošanas Sīktēlu saraksts Klipa rediģēšanas/ 3D skats
atkārtošanas
regulēšana
funkcija
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
❐❐Lietot MemoCaster
HOME ➾ MemoCaster
Šī funkcija parāda lietotāja izveidoto saturu televizora ekrānā.
Varat atstāt ziņojumus ģimenes locekļiem vai iestatīt
signālus īpašiem notikumiem Jūsu grafikā.
Varat izveidot pats savu saturu, izmantojot pieejamās
Advanced veidnes. Izmantojiet šo funkciju sludinājumu vai
paziņojumu radīšanai.
Simple
❐❐Lietot MemoCaster ar vienkāršu funkciju
HOME ➾ MemoCaster ➙ Simple
Varat parādīt atgādinājumus televizora ekrānā vai iestatīt signālus īpašiem
notikumiem Jūsu grafikā.
✎✎ Opcijas
Paziņojums,
kad televizors ir
ieslēgts
• Ieslēgts: parāda atgādinājumu, kad televizors ir
ieslēgts.
• Izslēgts: parāda atgādinājumu norādītajā laikā.
Datuma un laika konfigurācija, Atkārtot ik nedēļu
un Signālu uzskaite ir iestatāmi. Izņemot Atkārtot
ik nedēļu, laikam jābūt vēlākam par pašreizējo
laiku.
❐❐Lietot MemoCaster ar papildu funkciju
HOME ➾ MemoCaster ➙ Advanced
Varat izveidot pats savu saturu, izmantojot pieejamās veidnes, un parādīt tās
televizora ekrānā.
1 Atlasīt vēlamo veidni.
Atlasīt tekstu/LED, mainītu veidnes režīmu.
2 Rediģēt attēlus un tekstu.
Zona, kurā parādīsies attēls. Atlasīt vēlamo attēlu.
✎✎ Ievietot attēlu USB "lg_img" mapē.
Zona, kurā parādīsies teksts, ierakstiet savu ziņojumu.
Opcija
Iestatīt fona krāsu, fonta krāsu un fonta lielumu.
Efekts
Pievienot animāciju vai LED efektu Jūsu izveidotajam
saturam.
Vēsture
Atskaņot
iestatni
Importēt nesen lietoto tekstu.
Iestatīt sākuma laiku, beigu laiku vai atgādinājuma iknedēļas
atkārtojumu ekrānā.
✎✎ Atbalstītais formāts MemoCaster
Rezolūcija: maksimālā 1920 x 1080
Faila lielums: līdz 2MB
Atbalstītais formāts: JPG, JPEG, JPE (nav reģistrjutīgs)
3 Atlasīt Pabeigts.
Pēc tam izdevums ir pabeigts un Jūsu saturs ir saglabāts.
4 Sākt tikko izveidoto saturu.
Vietnē Google Play Store vai Apple App Store lejupielādējiet lietojumprogrammu
LG Magic Remote, lai viedtālrunī skatītu TV.
• Tagad savā viedtālrunī varat skatīties iecienītākās TV pārraides. (Tikai dažos
modeļos)
• Pievienojiet viedtālrunī savus iecienītākos kanālus.
• Tieši savā viedtālrunī varat izmantot tādas funkcijas kā PREMIUM, MANAS
LIETOJUMPROGRAMMAS lietojumprogrammas.
• Tiek atbalstīta teksta ievades funkcija, tāpēc varat ērti ievadīt tekstu.
(Dažos ekrānos tekstu nevar ievadīt.)
• Izmantojiet lietojumprogrammas skārienpaliktni, lai kontrolētu ierīci tāpat,
kā to darītu ar tālvadības pults Magic Remote Control rādītāju.
• Programmā LG Magic Remote izvēlieties Game Pad (Spēļu paliktnis), lai
televizorā kontrolētu spēļu programmas.
✎✎ Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no televizora vai
lietojumprogrammas LG Magic Remote versijas.
❐❐USB vadu/bezvadu peles lietošana
Pievienojiet peli USB portam. Izmantojiet peli, lai televizora ekrānā pārvietotu
rādītāju un atlasītu vajadzīgo izvēlni.
Pele
Magic Remote Control
Kreisā poga
Tālvadības pults Magic Remote Control poga OK
Ritenīša poga
Tālvadības pults Magic Remote Control ritenīša poga
✎✎ Peles labā poga un speciālās pogas nedarbojas.
✎✎ Bezvadu USB peles un tastatūras izmantošanu var ietekmēt radiofrekvences
un attālums.
❐❐USB vadu/bezvadu tastatūras lietošana
Pievienojiet tastatūru USB portam. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu tekstu, kad
lietojat meklēšanas funkciju vai internetu.
✎✎ Dažos ekrānos tekstu nevar ievadīt.
✎✎ Ieteicams izmantot tādu izstrādājumu, kuram ir pārbaudīta saderība ar LG TV.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 un LG Electronics ST-800
✎✎ Lai mainītu ievades valodu, tastatūrā nospiediet valodas pārslēgšanas
taustiņu (vai labo taustiņu Alt).
❐❐Spēļu paliktņa lietošana
Ja spēlei nepieciešams spēļu paliktnis, pievienojiet to TV USB portam.
✎✎ Ieteicams izmantot autorizētu spēļu paliktni, kuram ir pārbaudīta saderība ar
LG TV.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 un
Microsoft Xbox 360 kontrolleris (vadu)
HOME ➾ Settings ➙ ATBALSTS ➙ Programm. atjaunināšana
Tā izmanto programmatūras atjaunināšanas funkciju, lai pārbaudītu jaunākās
versijas pieejamību un to lejupielādētu.
Atjauninājumu pieejamību var pārbaudīt arī manuāli.
Programm.
atjaunināšana
Pārbaudīt
atjauninājuma
versiju
Iestatiet to kā Iesl.
Konstatējot atjauninājuma failu, tas tiek lejupielādēts
automātiski.
Kad faila lejupielāde ir pabeigta, tiek attēlots
programmatūras atjaunināšanas logs.
Pārbauda jaunāko instalēto atjauninājuma versiju. Kad
pieejams jaunāks atjauninājums, lejupielādes procesu var
veikt manuāli.
✎✎ Jaunāko versiju var iegūt, izmantojot digitālās apraides signālu vai
interneta savienojumu.
✎✎ Ja programmatūras lejupielāde tiek veikta, izmantojot digitālās apraides
signālu, tad, pārslēdzot programmu, lejupielādes process tiek pārtraukts.
Atgriežoties sākotnējā programmā, var atjaunot lejupielādes procesu.
✎✎ Ja programmatūra netiek atjaunināta, dažas funkcijas var nedarboties
pareizi.
✎✎ [Tikai Ziemeļvalstu modeļiem]
Varat pārbaudīt, vai LG OTA pakalpojums ir pieejams DTV kanālā, nospiežot
sarkano pogu, kad zem kanāla simbola redzams ziņojums Atrasts
atjauninājums!.
Ja parādās šādas pazīmes, veiciet turpmāk aprakstītās pārbaudes un
pielāgojumus. Iespējams, tie nav bojājumi.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Signāla pārbaude
Rāda MUX (multipleksētāja) un pakalpojuma informāciju utt. Izvēloties Antena
un satelīts vai Kabelis un satelīts, tiek rādīta tikai antenas vai kabeļa signāla
pārbaude.
❐❐Vispārīga informācija
Problēma
Nevar redzēt noteiktus
kanālus.
Pēc televizora
ieslēgšanas viss attēls
parādīts ar aizkavi.
Risinājums
• Noregulējiet antenas atrašanās vietu un virzienu.
• Saglabājiet vajadzīgos kanālus sadaļā Automātiskā meklēš.
vai Kanāla rediģēšana.
• Tā nav problēma, jo šis process ir paredzēts, lai notīrītu
attēla traucējumus, kuri var rasties, ja TV tiek ieslēgts
pirmo reizi.
❐❐Attēli
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Attēla pārbaude
Pārbaudiet, vai attēla signāla izvade ir normāla, sākumā veicot attēla
pārbaudi.
Ja nav problēmu ar pārbaudes attēlu, pārbaudiet ārējās ierīces savienojumus
vai apraides signālus.
Problēma
Uzkavējas iepriekšējo
kanālu vai citu kanālu
attēli, vai ekrānā redzamas
nepatīkamas svītras.
Risinājums
• Noregulējiet antenu TV stacijas virzienā vai skatiet
rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par antenas
pareizu pievienošanu.
Problēma
Risinājums
Uz īsu brīdi parādās
• Šādu problēmu var radīti spēcīgi elektroniski
vibrējošas horizontālas/
traucējumi. Izslēdziet citas elektroniskās ierīces,
vertikālas līnijas un tīklveida
piemēram, mobilos tālruņus, jaudīgus instrumentus un
raksti.
citas mazas elektriskās ierīces.
• Tas var notikt vāju signālu vai nestabilas uztveršanas
dēļ. Noregulējiet antenas novietojuma virzienu vai
Digitālās apraides laikā
kabeļu savienojumus.
ekrāna displejs sastingst vai
• Ja manuālā meklēšanā signāla stiprums vai kvalitāte
nedarbojas pareizi.
ir zema, sazinieties ar TV staciju vai administratīvo
biroju, lai veiktu pārbaudi.
Digitālā apraide nav
pieejama pat tad, kad ir
pievienots kabelis.
• Sazinieties ar kabeļtelevīzijas operatoru attiecībā uz
abonementu un/vai signālu. (Atkarībā no abonementa
digitālā apraide var netikt atbalstīta.)
Problēma
Risinājums
Nedarbojas, ja ir pievienota
USB atmiņas ierīce.
• Pārbaudiet, vai USB ierīces un kabeļa versija ir 2.0 vai
jaunāka.
• Pārbaudiet HDMIⓇ kabeļa specifikāciju. Izmantojiet
tikai HDMIⓇ kabeli. Izmantojot citus kabeļus, attēli
var pakāpeniski parādīties vai izzust, vai arī tikt rādīti
Pievienojot HDMI, attēls nav
nepareizi.
redzams vai ir neskaidrs.
• Pārliecinieties, vai visi kabeļu savienojumi ir droši
pievienoti. Ja savienojumi nav droši pievienoti, attēli
netiks rādīti pareizi.
❐❐Skaņa
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Skaņas pārbaude
Vispirms veiciet skaņas pārbaudi, lai pārbaudītu, vai skaņas signāla izvade ir
normāla.
Ja pārbaudes skaņa ir normāla, pārbaudiet ārējo ierīču savienojumus vai
apraides signālus.
Problēma
Ekrānā redzams attēls, bet
nav skaņas.
Analogajai apraidei stereo
skaņa nav skaidra vai skan
tikai viens skaļrunis.
Risinājums
• Pārbaudiet citus TV kanālus.
• Pārliecinieties, vai TV skaļrunim iestatīta opcija
Ieslēgts.
• Sliktas uztveramības apgabalos (teritorijās ar vāju vai
nestabilu signālu) vai arī, ja nav stabils multi audio
signāls, sadaļā Multi Audio izvēlieties Mono.
• Pielāgojiet balansu, izmantojot navigācijas pogu.
Problēma
TV skaņa nav sinhrona ar
mutes kustībām, vai skaņa
laiku pa laikam pazūd.
Mainot kanālus, skaļums ir
dažāds.
Risinājums
• Ja šī problēma ir tikai noteiktam TV kanālam, tās
cēlonis var būt problēmas ar atsevišķas stacijas
apraides signālu. Sazinieties ar TV staciju vai vietējo
kabeļtelevīzijas operatoru.
• Dažādiem kanāliem skaļums var būt atšķirīgs.
• Iestatiet funkciju Automātiskais skaļums uz Ieslēgts.
Problēma
Risinājums
Dažiem kanāliem nav skaņas
• Sadaļā Valoda kā vēlamo valodu iestatiet Valoda ➙
vai ir dzirdama tikai fona
Audio valoda . Pat ja tiek mainīta opcijas Multi Audio
mūzika (ja tā ir programma,
valoda, pēc televizora izslēgšanas vai kanāla maiņas
kas veidota citu valstu
tiks atiestatīti noklusējuma iestatījumi.
skatītājiem).
Pievienojot HDMI/USB, nav
skaņas.
• Pārbaudiet, vai HDMIⓇ kabelis ir ātrdarbīgs.
• Pārbaudiet, vai USB ierīces un kabeļa versija ir 2.0 vai
jaunāka.
• Izmantojiet tikai parastos mūzikas failus (*mp3).
❐❐Datora pievienošanas problēma
Problēma
Pēc datora
pievienošanas ekrānā
nav redzams attēls.
Pēc datora
pievienošanas,
izmantojot HDMI
kabeli, nav skaņas.
•
•
•
•
Risinājums
Pārliecinieties, vai dators un TV ir droši savienoti.
Izmantojot tālvadības pulti, izslēdziet un atkal ieslēdziet TV.
Pārstartējiet datoru, neizslēdzot TV.
Pārbaudiet, vai datora ievadei ir iestatīta pareiza
izšķirtspēja.
• Lai televizoru izmantotu kā otru monitoru, pārbaudiet, vai
pievienotais galddators vai klēpjdators atbalsta attēlošanu
uz diviem ekrāniem.
• Atkārtoti pievienojiet RGB/HDMI kabeli.
• Sazinieties ar videokartes ražotāju, lai pārliecinātos, ka
tā atbalsta HDMI balss izvadi. (DVI formāta videokartēm
nepieciešams pievienot atsevišķu skaņas kabeli.)
Problēma
Risinājums
Kad ir pievienots
• Iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbalsta datora ievadi. (Ja tā
dators, ekrāna attēls
nedarbojas, atkārtoti palaidiet datoru.)
daļēji tiek nogriezts vai • Izvēlieties Ekrāns (RGB-PC) un pielāgojiet Pozīcija/Izmērs/
nobīdīts uz malu.
Fāze.
❐❐Problēmas ar filmu atskaņošanu, izmantojot funkciju Mana
multivide.
Problēma
Risinājums
• Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīcē esošos failus var
Netiek rādīti filmu saraksta
nolasīt datorā.
faili.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila
paplašinājums.
• Pārliecinieties, vai failu var normāli atskaņot datora
„This file is invalid.” („Fails
video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.)
nav derīgs.”) Parādās šāds
• Pārbaudiet, vai dators atbalsta šādu izšķirtspēju.
kļūdas paziņojums vai nav
• Pārliecinieties, vai tiek atbalstīts šis video/audio
normāls ekrāna attēls, bet
kodeks.
skaņas kvalitāte tomēr ir
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts šāds kadru nomaiņas
laba.
ātrums.
Problēma
„Unsupported Audio.”
(„Neatbalstīts audio.”)
Redzams šis kļūdas
paziņojums, vai skaņa nav
normāla, kaut arī ekrāna
attēls ir labs.
Risinājums
• Pārliecinieties, vai failu var normāli atskaņot datora
video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.)
• Pārbaudiet, vai dators atbalsta audio kodeku.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts bitu pārraides ātrums.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts iztveršanas ātrums.
Problēma
Nav redzami subtitri.
Risinājums
• Pārliecinieties, vai failu var normāli atskaņot datora
video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.)
• Pārbaudiet, vai video failam ir tāds pats nosaukums kā
subtitru failam.
• Pārliecinieties, vai video un subtitru faili atrodas vienā
mapē.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts subtitru formāts.
• Pārbaudiet, vai tiek atbalstīta subtitru valoda.
(Lai pārbaudītu valodu, atveriet subtitru failu
lietojumprogrammā Piezīmjbloks.)
✎✎ Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
✎✎ Lai iegūtu informāciju par pakalpojumu pieprasīšanu, skatiet televizora
izvēlni.
HOME ➾ Iestatījumi ➙ ATBALSTS ➙ Inform. par prod./pakalpoj.
❐❐Paziņojums par atbilstību ES direktīvām
LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk
minētajām direktīvām.
R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK
Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.
Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nīderlande
❐❐Iznīcināšana (Tikai LCD TV, kuros izmantota Hg lampa)
• Izstrādājuma izmantotā fluorescējošā lampa satur nelielu daudzumu dzīvsudraba.
• Neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.
• Šis izstrādājums jāiznīcina atbilstoši vietējo varas iestāžu izdotajiem noteikumiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement