LG 60PZ850, 50PZ850 Owner's manual

LG 60PZ850, 50PZ850 Owner's manual
KASUTUSJUHEND
PLASMATELER
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis
minna.
www.lg.com
2
LITSENTSID
LITSENTSID
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D tähis on Dolby Laboratories kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud
DivX, Inc. See on ametliku DivX Certified® serdiga varustatud seade, mis esitab
DivX-videot. Lisateabe saamiseks ja oma failide DivX-videoteks teisendamise tarkvara hankimiseks külastage veebisaiti www.divx.com.
EESTI
EST
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX Certified®
serdiga varustatud seade peab ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks
olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Registreerimise lõpuleviimise kohta lisateabe saamiseks minge aadressile vod.divx.com.
"DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme
sisu.”
DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on DivX, Inc.’i litsentseeritud kaubamärgid.
Kehtib üks või mitu järgmist USA patenti:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
LITSENTSID
3
EESTI
EST
4
SISUKORD
SISUKORD
2
LITSENTSID
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
6
7
9
9
11
11
11
12
13
15
15
Lahtipakkimine
- Lisaseadmed
Müüakse eraldi
Osad ja nupud
Teleri tõstmine ja transportimine
Teleri seadistamine
- Statiivi ühendamine
- Lauale paigaldamine
- Seinale paigaldamine
- Kaablite korrastamine
- Krihvli kinnituslambri paigaldamine
EESTI
EST
16 KAUGJUHTIMISPULT
18 TV VAATAMINE
18
18
19
19
19
21
21
22
23
23
25
26
27
27
27
28
Antenni ühendamine
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri vaatamine
Programmide haldamine
- Programmi automaatne seadistamine
- Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
- Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
- Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
- Võimendi
- Programmiloendi muutmine
- CI [tavaliidese] teave
- Programmiloendi valimine
EPG (elektrooniline telekava)
(digitaalrežiimis)
- EPG sisse-/väljalülitamine
- Programmi valimine
- NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
28
28
28
28
29
29
29
31
31
32
33
34
34
35
35
35
- 8 päeva juhendi režiim
- Kuupäeva muutmine
- Laiendatud kirjelduse kast
- Salvestamise/meeldetuletuse
seadistamisrežiim
- Ajakava loendi režiim
Täiendavate suvandite kasutamine
- Kuvasuhte muutmine
- AV-režiimide muutmine
- Sisendite loendi kasutamine
- Teleri nuppude lukustamine (lapselukk)
Kiirmenüü kasutamine
Klienditoe kasutamine
- Tarkvarauuenduse testimine
- Pildi/heli testimine
- Signaalitesti kasutamine
- Toote või teenuse teabe kasutamine
36 PENTOUCH
36
37
37
37
38
38
39
41
43
44
45
47
48
49
50
51
Pentouchi kasutamine
- Pentouchi programmi kasutusjuhised
- Nõuded süsteemile
- Pentouchi programmi installimine
- USB-võtme draiveri installimine
- Pentouchi programmi ja draiveri eemaldamine
- Puutepliiatsi ja USB-võtme paaritamine
- Pentouchi funktsiooni kasutamine
Pentouchi funktsioonide vaatamine
- Tööriistariba kasutamine
- Märkmiku kasutamine
- Fototöötlus kaunistamine
- Päeviku kasutamine
- Galerii kasutamine
- Internetifunktsiooni kasutamine
- Funktsiooni Minu kontor kasutamine
52 3D-PILDINDUS
52
53
53
54
3D-tehnoloogia
- 3D-prillide kasutamine
- 3D-video vaateulatus
3D-video vaatamine
SISUKORD
56 MEELELAHUTUS
91 TELETEKST
56
57
58
59
60
63
65
67
91
91
91
91
91
91
92
92
92
- Traadiga võrku ühendamine
- Võrgu olek
- USB mäluseadmete ühendamine
- Failide sirvimine
- Filmide vaatamine
- Fotode vaatamine
- Muusika kuulamine
- DivX-i registreerimiskood
68 TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
93 DIGITAALNE TELETEKST
Põhimenüüde avamine
Sätete kohandamine
- Seadistussätted
- Pildisätted
- Heliseaded
- Ajaseaded
- Lukuseaded
- Suvandisätted
- Võrgu seaded
93
93
84 ÜHENDUSTE LOOMINE
85
86
86
86
86
87
87
87
87
88
88
89
89
89
89
90
90
Sisse- ja väljalülitamine
Režiim Simple Text
- Lehekülje valik
Režiim Top Text
- Ploki, grupi ja lehekülje valik
- Lehekülje otsene valik
Fastext
- Lehekülje valik
Teleteksti erifunktsioonid
Ühenduste ülevaade
Ühendamine HD-vastuvõtja, DVD-seadme või videomakiga
- HDMI-kaabli ühendamine
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
- Komponentkaabli ühendamine
- Euro Scart-kaabli ühendamine
- Komposiitkaabli ühendamine
Ühendamine arvutiga
- HDMI-kaabli ühendamine
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
- RGB-kaabli ühendamine
Helisüsteemiga ühendamine
- Digitaalne optiline heliühendus
USB-seadme ühendamine
CI-mooduli ühendamine
SIMPLINK-ühendus
- Funktsiooni SIMPLINK-aktiveerimine
Teletekst digitaalse teenusena
Teletekst digitaalse teenusena
94 HOOLDUS
94
94
94
94
95
Teleri puhastamine
- Ekraan ja raam
- Korpus ja statiiv
- Toitejuhe
Kujutise "sissepõlemise" vältimine
96 TÕRKEOTSING
98 TEHNILISED ANDMED
101INFRAPUNAKOODID
102VÄLISJUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
102 Pistikupesa RS-232C häälestus
102 Ühendustüüp:
D-Sub 9-viiguline pistik
102 Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
103 Sideparameetrid
103 Käskude loend
104 Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
EESTI
EST
68
69
69
70
76
79
80
81
83
5
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust seadme müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda teie seadmest ja tarvikutest.
EESTI
EST
Kaugjuhtimispult ja patareid
(AAA)
Kasutusjuhend
& Pentouchi tarkvara
Poleerimislapp1
(sõltub mudelist)
Ferriitsüdamik
(sõltub mudelist)
Toitejuhe
1 Puhastage korpusel asuvad plekid õrnalt poleerimislapiga.
x2
x8
M5 x 18
x4
x2
M6 x 28 M4 x 22
x4
x2
M8 x 35 M5 x 18
(Ainult 50PT49**,50PZ85**)
(Ainult 60PZ85**)
Rõngaspolt & seinakinniti
Montaažikruvi
Toitejuhtme hoidik
D-sub 15-viiguline
signaalikaabel
Kaablihoidik
Kaitsekate
3D-prillid
(AG-S250 : sõltub mudelist)
1 Võite krihvli kinnitusklambri paigaldada enda valitud kohta.
Krihvli kinnitusklambrite arv võib mudelist sõltuvalt erineda.
Aaskruvi ja teleri
kronstein
Krihvli kinnituslamber1
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
7
Lisaseadmed
Puutekrihvli tongel
(AN-TD200)
Laadimiskaabel
Puutekrihvel1
(AN-TP200)
Puutekrihvli ohutus- ja
kasutusjuhend
1 Puutekrihvlite arv võib mudelist sõltuvalt erineda.
Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või turunduskavast võidakse mudelinime või disaini
muuta.
Teie ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage järeletehtud tooteid.
yy
Garantii ei hüvita järeletehtud toodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
yy
EESTI
EST
ETTEVAATUST!
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad elemendid võivad sõltuvalt mudelist ja riigist erineda.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise
yy
tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ferriitsüdamiku kasutamine
1 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks arvuti helikaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel üks kord ümber ferriitsüdamiku A.
Kerige arvuti helikaabel kolm korda ümber ferriitsüdamiku B.
10 mm(+ / - 5 mm)
[välisseadmesse]
A
A (Hall)
[telerisse]
B
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
[Joonis 1]
2 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitekaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel üks kord ümber ferriitsüdamiku C.
(2)
(1)
[pistikupessa]
B (Hall)
C
C
C (Must)
[telerisse]
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
EESTI
EST
[Joonis 2]
3 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks LAN-kaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige LAN-kaabel üks kord ümber ferriitsüdamiku B ja kolm korda ümber ferriitsüdamiku D.
B (Hall)
[välisseadmesse]
D (Hall)
[telerisse]
D
D
B
[Joonis 3]
-60PZ85** puhul järgige joonist 2 (1).
-50PZ85**, 50PT49** puhul järgige jooniseid 1, 2 (2).
-LAN-pordi olemasolu korral järgige lisaks joonist 3.
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
9
Müüakse eraldi
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta.
Elementide ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
See seade töötab vaid ühilduva LG plasmateleri.
3D-prillid
(AG-S230, AG-S250, AG-S270
: ainult 3D-mudelid)
Puutekrihvli tongel
(AN-TD200)
Puutekrihvel
(AN-TP200)
Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või turunduskavast võidakse mudelinime või disaini
muuta.
EESTI
EST
Osad ja nupud
MÄRKUS
yy
Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi. Kui telerit pole pikemat aega
plaanis vaadata, tuleks see energiasäästmises välja lülitada.
yy
Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi heledust; selle tulemusel
vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.
ETTEVAATUST!
Ärge astuge klaasalusele ega asetage sellele liigset raskust. Alus võib puruneda või teler kukkuda
yy
ning purunemisel tekkivad klaasikillud võivad põhjustada vigastusi.
Ärge lohistage telerit. Võite vigastada toote aluspinda.
yy
Mõnedel mudelitel on õhuke ekraanikile teleri osa, mispuhul ärge seda eemaldage.
yy
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ekraan
PCMCIA kaardipesa
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
USB-sisend
HDMI IN
AV (audio ja
video) IN
Toite märgutuli
 Punane – aktiveeritud on ooterežiim
 Kustunud – teler
töötab
Kõlarid
Puutenupud2
EESTI
EST
(ainult
50/60PZ850T
50PT490T)
Ühenduspaneel
(Vt lk84)
Nupp
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja
Vahetab sisendallikat
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Reguleerib helitugevust
Sirvib salvestatud programme
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele.
2 Puutenupp - soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri tõstmine ja transportimine
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või
kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata
tagada selle ohutu transport.
ETTEVAATUST!
Vältige ekraani puudutamist, vastasel
yy
juhul võite ekraani või kujutiste loomiseks
kasutatavaid pikseleid kahjustada.
Soovitame telerit transportida müügikomplekti
yy
kuulunud karbis või pakendis.
Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage
yy
toitejuhe ja kõik kaablid.
Telerit hoides peab ekraan olema kriimustuste
yy
vältimiseks teist eemale suunatud olema.
11
Teleri seadistamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Asetage teler alusele ning kinnitage see laua või
seina külge.
Statiivi ühendamine
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie. Veenduge, et ükski objekt ei
puutu vastu ekraani.
2 Lükake komplekti kuuluv kaitsekate teleri põh-
jal olevasse avasse, kuni see paika lukustub.
Paigaldage kaitsekattelint.
- Nii väldite avasse tolmu ja mustuse kogunemist.
- Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel kasutage kaitsekatet.
EESTI
EST
Kaitseteip
Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alayy
osast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest
ega kõlarite iluvõrealast.
Kaitsekate
3 Paigaldage statiivi postid teleri külge.
Suurt telerit peavad transportima vähemalt
yy
kaks inimest.
Telerit transportides hoidke sellest nagu jooniyy
sel näidatud.
Telerit transportides ärge raputage seda ega
yy
laske sel liigselt vibreerida.
Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge
yy
keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
Mudel
Montaažikruvi
Kruvide arv
50PT49**,50PZ85**
60PZ85**
M6 x 28
M8 x 35
2
2
Statiivi post
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Mudel
Montaažikruvi
Kruvide arv
50PT49**,50PZ85**
60PZ85**
M4 x 22
M5 x 18
4
4
Lauale paigaldamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.
-Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja
seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune
vahe.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
4 Kinnitage teler ja statiivi alus kaheksa kruviga.
2 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
EESTI
EST
(M5x18)
statiivi alus
ETTEVAATUST!
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
yy
Ärge paigaldage telerit kütteseadmete
lähedusse, kuna see võib põhjustada
tulekahju või muid kahjustusi.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri seinale kinnitamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
13
Seinale paigaldamine
Ühendage seinakinnitus teleri tagaküljele ja täisseinale põrandaga risti. Kui ühendate teleri muu
ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga.
LG soovitab lasta konsooli seinale paigaldada
kvalifitseeritud spetsialistil.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aas-Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitus poltidega seina külge.
Sobitage seinakinnituse asukoht teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitused omavahel tugeva nööriga.
Hoidke nööri lameda pinnasega horisontaalselt.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega
yy
saa selle küljes rippuda.
MÄRKUS
Kasutage alust või platvormi, mis on teleri
yy
kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
EESTI
EST
kruvid, või teleri kronstein ja poldid.
14
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad
VESA standarditele. Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
Müüakse eraldi (seinakinnitus)
Mudel
50PT49**
50PZ85**
VESA (A x B) 400 x 400
Standardkruvi M6
Kruvide arv
4
Seinakinnitus PSW400B,
PSW400BG
60PZ85**
600 x 400
M8
4
PSW600B,
PSW600BG
ETTEVAATUST!
Eraldage esmalt toide, seejärel liigutage
yy
telerit või paigaldage see. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale,
yy
võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi tekitada. Kasutage heaks kiidetud LG
seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul
yy
võite telerit kahjustada ja garantii kehtetuks
muuta.
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis
yy
vastavad VESA standarditele. Garantii ei
kata valest kasutamisest või valede lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjusid
ega vigastusi.
MÄRKUS
EESTI
EST
Kasutage VESA standardi kruvide tehniyy
listele andmetele vastavaid kruvisid.
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigalyy
dusjuhendit ja vajalikke osasid.
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest.
yy
Kasutage õige pikkusega kruvisid.
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
yy
kuuluvast juhendist.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kaablite korrastamine
15
Krihvli kinnituslambri paigaldamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Paigaldage toitejuhtme hoidik ja toitejuhe.
See aitab ära hoida toitekaabli juhusliku eemaldamise.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Võite krihvli kinnitusklambri paigaldada meelepärasesse kohta.
ToiteJuhtme hoidik
2 Koguge kaablid kokku ja siduge need kaablihoidikuga.
MÄRKUS
Ärge kinnitage seda toite märgutule, nuyy
tiandurite või kaugjuhtimispuldi vastuvõtja
külge.
EESTI
EST
Kaablihoidik
ETTEVAATUST!
Ärge transportige telerit kaablihoidikust
yy
ega toitejuhtme hoidikust kinni hoides,
vastasel juhul võib see puruneda ja võite
end vigastada ja telerit kahjustada.
16
KAUGJUHTIMISPULT
KAUGJUHTIMISPULT
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate.
Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti
yy
kahjustada.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
(POWER)
Lülitab teleri sisse või välja.
ENERGY SAVING (ENERGIASÄÄST) (Vt lk��)
Reguleerib ekraani heledust energiatarbimise vähendamiseks.
EESTI
EST
3D(ainult 3D-mudelid)���������
(Vt lk��)
Kasutab vaatamiseks 3D-videot.
INPUT (SISEND) (Vt lk��)
Vahetab sisendallikat; lülitab teleri sisse.
TV/RAD
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.
Numbrinupud
Kasutage numbrite sisestamiseks.
LIST (Vt lk��)
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
Q.VIEW (Kiirvaade)
Naaseb viimati vaadatud programmile.
+Reguleerib helitugevust.
MARKEERI
Valib menüü või suvandi.
FAV (LEMMIKUD) (Vt lk��)
Avab lemmikprogrammide loendi.
TOUCH (Vt lk36)
Puutekrihvli funktsioonide kasutamine.
MUTE (Vaigista)
Vaigistab heli.
P
Sirvib salvestatud programme.
PAGE (LEHEKÜLG)
Liigub eelmisele või järgmisele ekraanile.
KAUGJUHTIMISPULT
17
GUIDE (Juhend)
Kuvab programmijuhi.
Home (Põhimenüü)
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
Q. MENU (KIIRMENÜÜ) (Vt lk��)
Avab kiirmenüüd.
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale)
Menüüdes või valikutes sirvimiseks.
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
BACK (Tagasi)
Naaseb tagasi eelmisele tasemele.
INFO (Vt lk��)
Kuvab valitud programmi teabe.
EXIT (VÄLJU)
Kustutab kõik ekraanilt ja naaseb TV-režiimi.
1
1 TELETEKSTI NUPUD (Vt lk��)
Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Üksikasju vaadake peatükist "Teletekst".
SUBTITLE (Subtiiter)
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
Juhtnupud ( , , ,
,
)
Juhib MINU MEEDIA menüüsid või SIMPLINK-ühilduvaid seadmeid
(USB,SIMPLINK).
PAUS
Peatab kaadri TV-d, AV-d, komponenti, RGB-PC-d või HDMI-i sisestusallikat kasutdes.
SIMPLINK (Vt lk���
)
Annab juurdepääsu teleriga ühendatud AV-seadmetele
Avab SIMPLINK menüü.
AD
Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.
RATIO (KUVASUHE) (Vt lk��)
Muudab kujutise suurust.
AV MODE (AV-REŽIIM) (Vt lk��)
Valib AV-režiimi.
EESTI
EST
Värvilised nupud
Neid nuppe kasutatakse teletekstiga (ainult funktsiooniga TELETEXT
mudelitel) või programmide muutmisel.
3D SETTING(ainult 3D-mudelid)
Kasutage seda 3D-video vaatamiseks.
18
TV VAATAMINE
TV VAATAMINE
Antenni ühendamine
Ühendage antenn teleriga järgmiseid juhiseid kasutades.
Seadmete kahjustamise vältimiseks ärge mingil
juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete
lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.
Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 Ω).
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätted.
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks nuppu (TOIDE).
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan.
MÄRKUS
Võite kasutada ka funktsiooni Tehaseyy
seaded , kui avate põhimenüüs suvandi
VALIK .
3 Teleri sätete vastavalt eelistustele
kohandamiseks järgige kuvatavaid juhiseid.
Keel
Valib kuvamiskeele.
EESTI
EST

Režiimi seadistamine
Antennipistmik seinal
Valib kodusele keskkonnale
sätte Kodukasutus.

Riik
Valib kuvamisriigi. (sõltub mudelist)

Ajatsoon
MÄRKUS
Pildi optimaalse kvaliteedi tagamiseks
yy
reguleerige antenni suunda.
Halvas levialas paigaldage parema pilyy
dikvaliteedi saamiseks antennivõimendi.
Kui pildikvaliteet on halb ka ühendatud
yy
antenniga, suunake antenn õiges suunas.
Antennikaablit ega muundurit tarnekompyy
lektis ei ole.

Parooli seadistamine

Automaatne häälestus
Valib ajatsooni ja suveaja.
(Kui riigiks on valitud Venemaa)
Määrab salasõna.
(Kui riigiks on valitud Prantsusmaa)
Skannib ja salvestab
saada olevad programmid automaatselt.
TV VAATAMINE
19
Programmide haldamine
MÄRKUS
Nendes riikides, kus puudub normeeritud
yy
digitelevisiooni levi, ei pruugi mõned digitelevisiooni funktsioonid töötada, sõltuvalt
digitelevisiooni levikeskkonnast.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole
yy
parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Programmi automaatne seadistamine
Antenni valimine
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada olevate
programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub
kogu eelnevalt salvestatud teave.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
4 Kui põhisätted on määratud,
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADIS-
vajutage nuppu OK.
TUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
MÄRKUS
yy
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse
see iga kord, kui teleri sisse lülitate.
yy
Kui telerit pika ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
(TOIDE).
2 Vajutage nuppu INPUT (SISEND) ja valige
Antenn.
(TOI-
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Saate salvestada kuni 1000 programmi.
Salvestatavate programmide arv sõltub
levisignaalist.
yy
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
yy
Kui olete riikide menüüs valinud Itaalia ja
automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks ringhäälingujaama saadetud
programminumber.
yy
Järgmistes riikides saab kasutada DVBkaablit: Saksamaa, Holland, Rootsi, Šveits,
Taani, Austria, Soome, Norra, Sloveenia,
Ungari, Ukraina, Bulgaaria, Iirimaa, Poola,
Rumeenia, Venemaa, Leedu, Eesti, Läti, Hispaania, Tšehhi.(Toetavaid riike saab lisada.)
yy
Digi-TVd ei saa kasutada järgmistes riikides:
Bosnia, Kasahstan.
EESTI
EST
1 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks
Teler lülitub ooterežiimi.
5 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
MÄRKUS
Teleri vaatamine
DE).
Antenn, seejärel vajutage nuppu OK.
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
(TOIDE).
3 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
5 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu
nuppu
Automaatne häälestus, seejärel vajutage
nuppu OK.
20
TV VAATAMINE
Kaabli valimine
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Automaatne häälestus, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Kaabel, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Comhem või Teised operaatorid, seejärel
vajutage nuppu OK.
6 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Kiire või Täis, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Kasutage sirvimiseks noole- või numbrinuppe,
tehke muudatused (v.a täisrežiimi jaoks) ja
vajutage nuppu OK.
EESTI
EST
8 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, paluyy
takse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Kui valite Kaabel, võib valikukuva Kaablioperaatorid sõltuvalt riigist erineda või
puududa.
yy
Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkuja, näidatakse esialgu ainult kolmel juhul:
kui avate menüü Algseaded menüü, lülitate
ümber valikult Antenn valikule Kaabel või
kui avate menüü pärast valiku Riik muutmist.
yy
Kui tahate valida teenusepakkuja, saate
seda teha lisaks ülaltoodud kolmele juhule
ka, valides Seadistus->Kaabel-DTV seadistus-> Teenusepakkuja.
yy
Omandatud teenusepakkujate sertifikaadid: Rootsi (Comhem, Canal Digital),
Taani (YouSee, Canal Digital, Stofa),
Norra (Canal Digital), Holland (Ziggo,
UPC Digitaal), Ukraina (Volia-Cable),
Saksamaa (KDG), Šveits (CableCom,
UPC), Austria (UPC Digital), Ungari
(UPC Digital), Iirimaa (UPC Digital),
Poola (UPC Digital), Rumeenia (UPC
Digital), Veemaa (OnLime) (mandatud teenusepakkuja sertifikaadi saab
lisada.)
yy
Kui valikus pole soovitud teenusepakkujat, valige Teised operaatorid.
yy
Kui valite "Teised operaatorid" või
valitud riik toetab vaid valikut "Teised
operaatorid", võib kõigi kanalite otsimine aega võtta või kõiki kanaleid ei otsita.
yy
Kui kõiki kanaleid ei kuvata, toimige
järgmiselt.
1. SEADED -> Automaatne häälestus ->
Kaabel -> Seadistus
2. Määrake valiku Koduhäälestus väärtuseks "Väljas" asemel "Sees"
3. Sisestage lisateave, nagu sagedus, sümbolimäär, modulatsioon ja võrgu ID. (Ülaltoodud teavet võite küsida oma kaabelteenuse
operaatorilt.)
Kõikide saada olevate programmide kiireks ja
korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised
väärtused.
"Vaikimisi" on pakutud üldiselt kasutatavad
väärtused.
Kuid õigeid sätteid küsige oma kaabeltelevisiooni pakkujalt.
Kui käivitate DVB-kaablirežiimi valiku Automaatne häälestus, siis suvandi "Täis" valimisel otsitakse võimalike kanalite leidmiseks läbi
kõik sagedused.
Kui suvandiga Vaikimisi programme ei otsita,
teostage otsing suvandiga Täisotsing.
Programmide otsimisel suvandi Täisotsing
abil võib Automaatne häälestus liiga palju
aega võtta.
Kui valisite Täis, kuid mõningaid kanaleid ei
tuvastata, märgistage märkeruut In detail (Üksikasjad) ja proovige uuesti häälestada.
• Sagedus: sisestage kasutaja määratud
sagedus.
• Sümbolite määr: sisestage kasutaja
määratud sümbolite määr (sümbolite
määr: kiirus, millega seade, nagu modem,
kanalile sümboleid saadab).
• Modulatisoon: sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või
videosignaalide laadimine kandjale).
• Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud tuvastuskood.
• Algsagedus: sisestage kasutaja määratud
algsagedusala.
• Lõppsagedus: sisestage kasutaja määratud lõppsagedusala.
TV VAATAMINE
Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate
arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel-DTV seadistus, seejärel vajutage nuppu
OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Teenusepakkuja või Kanali iseeneslik uuendamine, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
Manuaalne häälestus võimaldab programme käsitsi oma programminimekirja lisada.
Antenni valimine
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule DTV,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Sirvige programmitüüpe ja lisage või kustutage
programme.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Kui riigiks on valitud Norra või Läti, saate
valida suvandi SBAND.
Kaabli valimine
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
yy
Valides Kaabel, näete menüüd Kaabel
DTV seadistamine.
yy
Kui valik Kanali iseeneslik uuendamine on sisse lülitatud, saate uuendada
kõikide programmide teavet, mis seda
võimalust toetavad (sh programmi, mida
hetkel vaatate).
yy
Kui seade Kanali iseeneslik uuendamine on väljas, saate uuendada vaid
hetkel vaadatava programmi teavet.
yy
Kui teenusepakkujaks on määratud
Ziggo, ei saa valida valikutKaabel-DTV
seadistus.
3 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel-DTV, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Tehke vajalikud muudatused.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Sümbolite määr: sisestage kasutaja määratud sümbolikiirus (sümbolikiirus: kiirus, millel
seade, nagu modem, saadab sümboleid
kanalile).
yy
Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
yy
Kui teenusepakkujaks on Hollandis määratud
Ziggo või Teised operaatorid, ei saa valida
valikut Kaabel-DTV.
EESTI
EST
5 Valige soovitud allikas.
21
22
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
Programmide käsihäälestamine võimaldab kanaleid käsitsi häälestada ja seada neid soovitud
järjestusse.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik
Manuaalne häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik
TV või Kaabel-TV ja vajutage nuppu OK.
5 Sirvige programmitüüpe ning lisage või kustutage programme.
6 Vajutage noolenuppe ja leidke valik
TV-süsteem.
7 Leidke noolenuppude abil valik
EESTI
EST
V/UHF või Kaabel.
8 Soovitud kanalinumbri valimiseks vajutage
noole- või numbrinuppe.
9 Vajutage noolenuppe
otsingu alustamiseks.
10Leidke noolenuppude abil valik
Salvesta ja vajutage nuppu OK.
11Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
L: SECAM L/L’ (Prantsusmaa)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa/IdaEuroopa/Aasia/Uus-Meremaa/Lähis-Ida/
Aafrika)
yy
I : PAL I (Suurbritannia Iirimaa/Hongkong/
Lõuna-Aafrika)
yy
DK: PALD/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa/Hiina/Aafrika/SRÜ)
yy
Mõne teise kalani salvestamiseks korrake
juhiseid 5-10.
Jaama nimetuse määramine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik
Manuaalne häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik
TV või Kaabel-TV.
5 Vajutage noolenuppe ja leidke valik
Nimi, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Vajutage asukoha valimiseks noolenuppe,
valige teine märk jne. Võite kasutada tähti A
kuni Z, numreid 0 kuni 9, märke +/- ja tühikut,
seejärel vajutage nuppu OK.
7 Leidke noolenuppude abil valik
Sulge ja vajutage nuppu OK.
8 Vajutage noolenuppe ja leidke valik
Salvesta ning vajutage nuppu OK
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
TV VAATAMINE
Peenhäälestus
Tavaliselt on peenhäälestus vajalik üksnes halva
vastuvõtu korral.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik
Manuaalne häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik
TV või Kaabel-TV.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Peenhäälestus.
6 Peenhäälestage parima pildi ja heli saamiseks.
7 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Salvesta, seejärel vajutage nuppu OK
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
Võimendi
(sõltub mudelist)
Kui signaali kvaliteet on halb, seadke valiku Võimendi olekuks Sees.
Kui signaal on hea, valige Väljas.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik Võimendi,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige Sees või Väljas.
Programmiloendi muutmine
Programminumbri vahelejätmine tähendab, et
seda ei saa teleri vaatamise ajal nuppudega P ^,
v valida.
Kui soovite vahele jäetud programmi valida, sisestage programminumber otse numbrinuppudega või
valige see programmi redigeerimise menüüs.
See funktsioon võimaldab salvestatud programme
vahele jätta.
Programmide numeratsiooni saate muuta,
kasutades funktsiooni Liigu, juhul kui automaathäälestuse alustamisel on tühjendatud märkeruut
Automaatne nummerdus.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Programmi redigeerimine, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Salvestatava või vahele jäetava programmi
valimiseks vajutage noolenuppe.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
EESTI
EST
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
23
24
TV VAATAMINE
DTV-/RAADIO-režiimis
TV-režiimis
Programminumbri vahelejätt
Programmi kustutamine
1 Kerimiseks ja programminumbri vahelejätmi-
1 Kustutatava programminumbri valimiseks
seks vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu .
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu .
MÄRKUS
yy
Programminumbri vahelejätmisel kuvatakse
see programminumber sinisena ja seda ei
saa teleri vaatamise ajal nuppudega P ^ või
v valida.
yy
Kui soovite vahele jäetud programmi valida,
sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise
või tabeli menüüs.
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage punast nuppu.
MÄRKUS
yy
Valitud programm kustutatakse, kõiki järgmisi
programme nihutatakse ühe koha võrra
ülespoole.
Programmi teisaldamine
1 Kerimiseks ja programminumbri liigutamiseks
vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
EESTI
EST
vajutage rohelist nuppu ja noolenuppe.
Programmi numbri lukustamine
3 Vabastamiseks vajutage rohelist nuppu.
1 Lukustatava programminumbri valimiseks
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage kollast nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage kollast nuppu.
Programminumbri vahelejätt
1 Kerimiseks ja programminumbri vahelejätmiseks vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu .
MÄRKUS
yy
Programm lukustatakse isegi siis, kui Süsteemilukk on lülitatud välja.
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
yy
Programmi numbri vahelejätmine tähendab,
et vahelejäetud programm kuvatakse sinisena ja seda ei saa tavalise TV vaatamise ajal
nupu P
abil valida.
yy
Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage numbrinuppudega vahetult
programmi number või valige see programmi
redigeerimise menüüs.
TV VAATAMINE
Automaatsortimine
1 Kasutage valiku Automaatne sortimine käivitamiseks noolenuppe, seejärel vajutage nuppu
OK.
MÄRKUS
Pärast valiku Automaatne sortimine aktiveeriyy
mist ei saa programme enam redigeerida.
Programmi numbri lukustamine
1 Lukustatava programminumbri valimiseks
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage kollast nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage kollast nuppu.
MÄRKUS
CI [tavaliidese] teave
See funktsioon pole kõikides maades kasuyy
tusel.
See funktsioon võimaldab vaadata krüpteerituid
teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI
mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse.
Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks võtke ühendust
oma edasimüüjaga. Ärge sisestage CI moodulit
liiga sageli telerisse või eemaldage seda. See võib
tõrke põhjustada. Kui pärast CI mooduli sisestamist lülitate teleri sisse, ei pruugi te kuulda heli.
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi
ühildumatusest.
CI (tavaliidese) funktsioone ei pruugita riigi leviedastuse asjaolude tõttu rakendada.
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access
Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et
see vastab täielikult DVB-CI või CI plus nõuetele.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
Lemmikprogrammi valimine
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADIS-
1 Vajutage noolenuppe ja leidke soovitud prog-
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule CI
ramm.
2 Vajutage nuppu FAV (Lemmik), et lisada vastav
programm praeguse lemmikute rühma loendisse.
3 Vabastamiseks vajutage nuppu FAV .
Lemmik-programmirühma valimine
1 Vajutage noolenuppe ja leidke soovitud programm.
2 Vajutage nuppu Q.MENU (Kiirmenüü), et aavada hüpikaken lemmikute rühma muutmiseks
3 Vajutage noolenuppe ja leidke lemmikute rühm
, seejärel vajutage nuppu OK.
TUS, seejärel vajutage nuppu OK.
info, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige soovitud element: mooduli teave, kiipkaardi teave, keel või tarkvara allalaadimine
jne, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
MÄRKUS
See ekraanimenüü on näitlik; tegelikud meyy
nüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda, sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste
pakkujast.
Pöörduge edasimüüja poole, et muuta meyy
nüüd CI (tavaliides) ja teenuseid.
EESTI
EST
Programm lukustatakse isegi siis, kui Süsyy
teemilukk on lülitatud välja.
25
26
TV VAATAMINE
Programmiloendi valimine
Programmiloendi sirvimine
1 Lehtede vahetamiseks kasutage nuppe P
Mällu salvestatud programme saate kontrollida
programmiloendi kuvamise teel.
Programmiloendi kuvamine
1 Programmiloendi avamiseks vajutage nuppu
LIST (LOEND).
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu.
2 TV-režiimi naasmiseks vajutage nuppu LIST
(LOEND).
Lemmikprogrammide loendi kuvamine
1 Lemmikprogrammide loendi avamiseks vajutage nuppu FAV (LEMMIKUD).
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
MÄRKUS
EESTI
EST
Võite avastada mõne sinise programmi.
yy
Need on vahelejäetavad programmid, mis
häälestati automaatprogrammeerimise või
programmide redigeerimise režiimis.
Mõned programmiloendis kanalinumbriga vayy
rustatud programmid näitavad, et neile pole
kinnistatud jaama nime.
Programmi valimine programmiloendis
1 Programmi valimiseks vajutage noolenuppe.
2 Valitud programminumbri sisselülitamiseks
vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Vajutage nuppu TV/RAD (TV/RAADIO). (Reyy
žiimi vahetatakse teleri, DTV ja raadio vahel
programmist, mida momendil vaatate.)
.
Nupp
Kirjeldus
Sinine
nupp
Programmide muutmine.
Kollane
nupp
Valitud kanal registreeritakse/
tühistatakse kui eelistatud kanal
valitud rühmas.
OK
Valib vaadatava programmi
< või >
Lemmikute grupp on muudetud.
TV VAATAMINE
EPG (elektrooniline telekava)
(digitaalrežiimis)
See süsteem on varustatud elektroonilise telekavaga (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide võimalike
vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmi nimekirjad, kõigi olemasolevate teenuste algus- ja lõpuajad.
Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne teave programmi kohta (nende programmi üksikasjade olemas
olu ja hulk on sõltub levitajast).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui
telekanalid EPG-teavet edastavad.
Enne EPG-funktsiooni kasutamist peate menüüs
Aeg määrama kellaaja.
EPG kuvab kanaliteavet 8 päeva kohta.
►
DTV 1 TV ONE
Programmi muutmine ► Järgmine
►
Vaata
Good Morning
0:00
Show/telemäng
16:9 720p
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
▼
... HE-AAC
Üles
Näitab teavet järgmise programmi kohta.
ꕍ või
ꕌ
Kuvab muu programmi teabe.
Tyra
2 TV2
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Salvesta
Meeldetuletus
Sulge
OK
Kuvatakse hüpikaken salvestamise/meeldetuletuse seadetega.
Valige suvandi Taimeriga salvestamine/
meeldetuletus seadistusrežiim.
EPG sisse-/väljalülitamine
1 EPG sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu GUIDE (JUHEND).
EESTI
EST
21:00
>
27
Programmi valimine
Alla
1 Soovitud programmi valimiseks vajutage nooleyy
Valitud programmi teabe kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
Kuvatakse koos tele- või digitaalteleprogrammiga.
Kuvatakse raadioprogrammis.
Kuvatakse MHEG programmis.
HE-AAC C Kuvatakse HE-AAC programmis.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
nuppe või nuppe P
Telekava
▲
That ’70s show
25 Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
KÕIK
1 YLE TV1
NÜÜD
Kuvatakse krüpteeritud programmis.
Kuvatakse Dolby Digital kanaliga.
Kuvatakse Dolby Digital PLUS-programmiga.
576i/p, 720p, 1080i/p: ringhäälinguprogrammi eraldusvõime
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita ikooniga edastatud programmi režiimis Monitor
väljas kuvada.
JÄRGMINE
That ’70s show
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV.
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
Kuvatakse teletekstiga programmis.
Kuvatakse subtiitritega programmis.
.
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
▼
FAV Lemmik
Režiim
INFO i Info
Vaata/Ajasta
Manuaalne taimer
TV/RAD RAADIO
Ajakava loend
28
TV VAATAMINE
NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
Saate vaadata eetris olevat ja sellele järgnevat
programmi.
Nupp
Punane nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
<>
P
GUIDE
(Juhend)
BACK
(Tagasi)
EXIT (Välju)
TV/RAD
INFO
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
Kui valite "Nüüd", liigutakse valitud
programmile ja EPG suletakse
Kui valite "Järgmine", kuvatakse reserveerimise hüpikaken.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Edastatava programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
EPG väljalülitamine.
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja.
8 päeva juhendi režiim
EESTI
EST
Nupp
Punane nupp
Roheline nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
<>
P
GUIDE
(Juhend)
BACK
(Tagasi)
EXIT (Välju)
TV/RAD
INFO
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Kuupäevasätterežiimi sisenemine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
Kui valite "Praegu edastatav saade",
liigutakse valitud programmile ning EPG
suletakse
Kui valite "Hiljem edastatav saade",
kuvatakse reserveerimise hüpikaken.
Programmi valimine.
Edastatava programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
EPG väljalülitamine.
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja.
Kuupäeva muutmine
Nupp
Roheline nupp
ꕍ
BACK
(Tagasi)
OK
<>
GUIDE
(Juhend)
EXIT (Välju)
Kirjeldus
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalülitamine.
Valitud kuupäevale vahetamine.
Kuupäeva valimine.
EPG väljalülitamine.
Laiendatud kirjelduse kast
Nupp
INFO
<>
GUIDE (Juhend)
EXIT (Välju)
Kirjeldus
Üksikasjalik info sisse või välja.
Tekst üles/alla.
Valige suvandi Taimeriga salvestamine/meeldetuletus seadistusrežiim.
EPG väljalülitamine.
Salvestamise/meeldetuletuse seadistamisrežiim
Seadistab algus- või lõpuaja, salvestatava programmi ning algusaja meeldetuletuse (lõpuaeg on
hallis kirjas).
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui SCARTkaabli abil on Monitoriväljund (AV2) ühendatud salvestusseadmed, mis edastavad salvestussignaali
8. jala kaudu.
Salvestamise funktsioon töötab ainult digitaalrežiimis ja mitte analoogrežiimis.
Nupp
BACK
(Tagasi)
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
<>
Kirjeldus
Režiim Manuaalne taimer väljalülitamine.
Juhendi režiimi lülitumine.
Režiim Ajakava loend valimine.
Taimeriga salvestamise/meeldetuletuse salvestamine.
Valige Tüüp, Algusaeg, Lõppaeg või
Programm.
Valige funktsiooni Meeldetuletus või
Salvestamine seaded.
TV VAATAMINE
Ajakava loendi režiim
Kui olete loonud kavaoendi, kuvatakse plaanitud ajal
plaanitud programm, isegi juhul, kui vaatate sel ajal teist
programmi.
Nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
GUIDE
(Juhend)
OK
P
BACK
(Tagasi)
29
- 16:9: muudab kujutise suurust ekraanilaiusega
sobitamiseks.
Kirjeldus
Manuaalse taimeri režiimi lülitumine.
Juhendi režiimi lülitumine.
Valige soovitud suvand (Muuda / Kustuta / Kustuta kõik).
Programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
Lülitage Ajakava loend välja.
- Skaneerimine: kuvab videokujutised algses
suuruses kujutise osi ekraaniserva taha peitmata.
Kuvasuhte muutmine
Kujutise optimaalse suurusega vaatamiseks vajutage teleri vaatamisel nuppu RATIO (KUVASUHE).
Skaneerimine
MÄRKUS
yy
Kui valite Skaneerimine, võite näha võite
servas näha pildimüra.
MÄRKUS
Kujutise suurust saab muuta ka, kui vayy
jutate nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ) või
avate pildirežiimis valiku Kuvasuhe.
Suumisätteks valige nupuga RATIO (KUyy
VASUHE) 14:9, Suum või Kino suum.
Pärast suumi seadistamise lõpetamist
kuvatakse uuesti kiirmenüü.
Komponendirežiimis saab valida järgyy
miste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai), 14:9,
Suum/Kino suum.
HDMI-režiimis saab valida järgmiste
yy
valikute vahel: 4:3, Algne, 16:9 (lai), 14:9,
Suum/Kino suum.
RGB-PC-, HDMI-PC-režiimis saab valida
yy
järgmiste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai).
Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle
yy
720p) on saadaval valik Skaneerimine.
Režiimides Analoog/DTV/AV/Scart on
yy
saadaval valik Täisekraan.
- Algne: kui teler võtab vastu laiekraani signaali,
muudetakse pildivormingut automaatselt.
Originaal
EESTI
EST
Täiendavate suvandite kasutamine
30
TV VAATAMINE
- Täisekraan: kui teler saab laiekraani signaali,
pakub see teile reguleerida pilti horisontaalselt
või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et
täita kogu ekraan.
- Suum: suurendab pilti ekraanilaiusega sobitamiseks. Kujutise ülemist ja alumist osa ei
pruugita kuvada.
Suuruses 4:3 ja 14:9 video täisekraanil esitamist toetatakse DTV-sisendi vahendusel videot
moonutamata.
Täisekraan
MÄRKUS
yy
Kui avate kiirmenüüdes valiku Kuvasuhe,
-vajutage noolenuppe kujutise vertikaalseks venitamiseks.
-vajutage noolenuppe, et liigutada suurendusfookus üles või alla.
- 4:3: sobitab kujutise sobivaks varasema 4:3
standardiga.
- Kino suum: suurendab kujutist laiekraani
EESTI
EST
kuvasuhtes 2.35:1.
Kinosuumi kuvasuhte muutmiseks kasutage
yy
noolenuppe ja muutke vahemikkus väärtusvahemikus 1 kuni 16.
Suumi fookuse üles või alla liigutamiseks
yy
kasutage noolenuppe.
- 14:9: saate vaadata pildivormingus 14:9 või
vaadata telesaadet režiimis 14:9. 14:9 vorming
kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid
seda nihutatakse nii üles kui ka alla.
MÄRKUS
Pildi suurendamisel või vähendamisel
yy
võib see moonduda.
TV VAATAMINE
AV-režiimide muutmine
Igal AV-režiimil on optimeeritud kujutise ja heli
sätted.
Sobiva režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu
AV MODE (AV-REŽIIM).
Režiim
Kirjeldus
Väljas
Valib eelnevalt kohandatud sätted
Kino või
Kino
Kinoelamuse saamiseks kasutage
kujutise ja heli optimeeritud sätteid
Sport
Dünaamilisel spordielamuse saamiseks
kasutage kujutise ja heli optimeeritud
sätteid
Mäng
Kiire mänguelamuse saamiseks
kasutage kujutise ja heli optimeeritud
sätteid
Kui mängite videomängu seadme
PlayStation või Xbox vahendusel, soovitame kasutada režiimi Mäng.
Kui olete režiimis Mäng, optimeeritakse pildikvaliteediga seotud funktsioone
mängude mängimiseks.
31
Sisendite loendi kasutamine
Sisendallika valimine
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (SISEND).
-Ühendatud seadet kuvatakse igas sisendallikas.
MÄRKUS
yy
Sisendallikate loendit saate vaadata ka
siis, kui valite põhimenüüdes suvandi
SISEND.
2 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe, seejärel vajutage nuppu OK.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Sisendi loend
Liiguta
USB
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
AV3
Komponent-
Vajutage TOUCH nuppu kasutamaks Pentouch funktsiooni
TOUCH
MÄRKUS
yy
Kui valite AV-režiimis suvandi Väljas, valitakse algselt seadistatud pilt ja kujutis.
Sisendallikas
Pentouch
Sisendi silt
Välju
Kirjeldus
Antenn või
kaabel
Valige DTV/RADIO/TV vaatamisel.
USB
Valige USB kasutamisel, sõltub
konnektorist.
AV
Valige videomaki või välisseadme
kasutamisel.
Komponent-
Valige DVD või digiboksi kasutamisel,
sõltub konnektorist.
RGB
Valige arvuti kasutamisel, sõltub
konnektorist.
HDMI
Valige DVD, arvuti või digiboksi kasutamisel, sõltub konnektorist.
Ühendatud sisendallikad kuvatakse mustana,
lahutatud sisendallikad hallina.
-Sisendi sildi lisamiseks vajutage sinist nuppu.
Saate lihtsalt tuvastada iga sisendallikaga
ühendatud seadme.
- Pentouchi kasutamiseks vajutage nuppu TOUCH. Teleril saab kasutada mitmeid Pentouchi funktsioone.
EESTI
EST
Antenn
OK
32
TV VAATAMINE
Sisendi sildi lisamine
Lisage sisendallikale silt, et iga sisendallikaga
ühendatud seadet lihtsamini tuvastada.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Sisendi silt
AV1
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Komponent-
◄
►
RGB
◄
►
▼
Teleri nuppude lukustamine (lapselukk)
Lukustage teleri nupud, et vältida soovimatuid
toiminguid laste poolt.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule
Klaviatuurilukk, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Klahviluku funktsiooni aktiveerimiseks valige
SEes.
- Klahviluku funktsiooni väljalülitamiseks valige
Väljas.
Sulge
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (SISEND).
EESTI
EST
2 Vajutage sinist nuppu.
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
3 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe.
4 Sisendi siltidele liikumiseks vajutage noolenuppe.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Seda funktsiooni Pentouchi režiim ei
yy
toeta.
MÄRKUS
Teler on programmeeritud pärast väljalüliyy
tamist viimast sätet meelde jätma.
Kui lülitate teleri välja ja funktsioon Klayy
viatuurilukk on aktiivne, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe , INPUT (SISEND),
P
või numbrinuppe.
Kui vajutate teleril suvalist nuppu ja klahyy
viluku funktsioon on aktiivne, kuvatakse
ekraanil
Klaviatuurilukk.
TV VAATAMINE
Kiirmenüü kasutamine
33
MÄRKUS
Sagedasti kasutatavate menüüde kohandamine.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu Q.
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad
yy
sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast erineda.
MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Menüüdes liikumiseks kasutage noolenuppe,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Soovitud valiku leidmiseks vajutage noolenuppe.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Q. MENU
(Kiirmenüü).
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Kuvasuhe
1
2
8
7
3
16:9
6
4
5
Menüü
Kirjeldus
Kuvasuhe
Muudab kujutise suurust
(16:9, Skaneerimine, Algne,
Täisekraan, 4:3, 14:9, Suum,
Kino suum)
Selge hääl II
Eristades inimese
helivahemiku muudest vahemikest, aitab see kuulajal
paremini inimhääli kuulda.
Pildirežiim
(sõltub mudelist)
Muudab kujutise režiimi (Elav,
Standardne, APS, Kino,
Kino,
Bright Room,
Sport, Mäng, Foto, Ekspert1,
Ekspert2)
Helirežiim
Muudab helirežiimi (Standardne, Muusika Kino, Sport,
Mäng)
Audio või
Audio keel
Muudab heliväljundit.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub
Jäta vahele
(sees/väljas)
Lülitab vahelejätmise sisse
või välja.
USB-seade
Lahutab USB-seadme, kui
see on ühendatud
1
2
3
4
5
6
7
8
EESTI
EST
Välju
34
TV VAATAMINE
Klienditoe kasutamine
Tarkvarauuenduse testimine
Tarkvara laadimiseks digitaalse ülekandejaama
vahendusel.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
- Allalaadimine algab, kui valite Jah. Praegu
edenemise hüpikakent ei kuvata.
- Allalaadimise edenemist saab vaadata menüüst Tarkvara uuendus.
Tarkvara uuendus
◄ Sees ►
Tarkvara allalaadimise edenemine.
Ver. 00.00.01 ► Ver.00.00.00
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
4%
Sulge
3 Kasutage noolenuppe, et liikuda valikule Tarkvara uuendus.
4 Vajutage noolenuppe ja liikuge valikule Sees,
seejärel vajutage nuppu OK.
- Kui valite suvandi Sees, kuvatakse kasutaja
kinnitusteade, milles teavitatakse teid uue
tarkvara leidmisest.
- Allalaadimise lõppemisel teler
taaskäivitatakse.
Kohene taaskäivitamine.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
EESTI
EST
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Tarkvarauuenduse seadistamine
- Vahel avab uuendatud digitaalse tarkvara
teabe ülekanne teleri ekraanil järgmised
menüüd.
?
Uus tarkvaraversioon on saadaval.
Kas soovid kohe alla laadida?
Jah
Ei
- Lihtuuendus: praeguse uuenduse voo jaoks
? Uus tarkvara on saadaval seisuga 00/00/0
00:00.
Kas soovid saadaval tarkvara alla laadida?
Jah
Ei
- Ajastatud uuendus: ajastatud uuenduse voo
jaoks
- Kui menüü Tarkvara uuendus väärtuseks on
Väljas, kuvatakse teade, milles palutakse
väärtuse sätteks määrata Sees.
MÄRKUS
Tarkvara uuendamise ajal pange tähele
yy
järgmist.
- Telerit ei tohi välja lülitada.
- Antenni ei tohi eraldada.
- Pärasttarkvara uuendamist saab
uuendatud tarkvaraversiooni kinnitada
menüüs Tarkvara uuendus.
- Tarkvara allalaadimiseks võib kuluda
tunde, seetõttu veenduge, et toidet ei
katkestata.
- Tarkvara laaditakse alla vaid ooterežiimis
või tarkvarauuendusega MUX-režiimis.
Laadimine katkeb, kui toitejuhe eraldatakse või tarkvarauuenduseta MUX-režiimi vaatamisel.
- Kui naasete ooterežiimi või tarkvarauuendusega MUX-režiimi, jätkub allalaadimine sealt, kust see pooleli jäi.
TV VAATAMINE
35
Pildi/heli testimine
Toote või teenuse teabe kasutamine
Pildi ja heli testimiseks.
Toote või teenuse teabe kasutaminseks
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasuta-
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasuta-
da põhimenüüsid.
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Vajutage noolenuppe ja liikuge valikule Pildi
testimine või Heli testimine.
4 Vajutage noolenuppe ja liikuge valikule Jah,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
da põhimenüüsid.
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Vajutage noolenuppe, et liikuda valikule Toode/Teenusinfo.
Toote/teenuse teavet saate vaadata mudeli
alusel.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Signaalitesti kasutamine
Võimaldab vaadata teavet tootja, mudelii/tüübi,
seerianumbri ja tarkvaraversiooni kohta.
da põhimenüüsid.
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Kasutage noolenuppe, et liikuda valikule Signaali testimine.
4 Vajutage nuppu OK.
- Tootja, mudeli/tüübi, seerianumbri, tarkvaraversiooni ja kanali teave.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kuvatakse *MUX-i teave ja signaali tugeyy
vus.
Kuvatakse valitud MUX-i signaali teave ja
yy
teenuse nimi.
(*MUX: kõrgem kanalite kataloog digitaalsel
edastamisel (üks MUX sisaldab mitut kanalit.))
EESTI
EST
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasuta-
36
PENTOUCH
PENTOUCH
Pentouchi kasutamine
Pentouchi abil saate kasutada puutepliiatsit toetavaid funktsioone, näiteks Märkmik, Fototöötlus,
Internet, Galerii, Päevik ja Minu kontor.
HOIATUS
EESTI
EST
Ärge pillake puutepliiatsit maha ega visayy
ke seda. Ärge hoidke seda laadimiskaablist. Nii võite pliiatsit kahjustada või saada
vigastusi.
Südamestimulaatorite kasutajad peaksid
yy
hoidma puutepliiatsi ja südamestimulaatori vahel vähemalt 30 cm vahet. Ärge
kasutage puutepliiatsit kohas, kus juhtmeta sideseadmete kasutamine on keelatud.
Kaitske puutepliiatsit tugeva vibratsiooni
või magnetiliste esemete eest. Juhtmeta
side võib põhjustada vigu või rikkeid.
Ärge kasutage puutepliiatsit otsese
yy
päikesevalguse käes, kuuma eseme (nt
küttekeha või kamina) lähedal ega tolmuses või niiskes keskkonnas. See võib
pliiatsit kahjustada või põhjustada rikkeid
või tulekahju.
Kui märkate ebatavalist heli, suitsu või
yy
lõhna, eemaldage laadimiskaabel kohe
ja lõpetage toote kasutamine. Pöörduge
hoolduskeskuse poole. See võib põhjustada rikkeid või tulekahju.
Kui puutepliiatsist lekib vedelikku, ärge
yy
puudutage seda paljaste kätega. Vedeliku sattumisel silma loputage silmi kohe
ohtra kraaniveega ja seejärel pöörduge
arsti poole. Vedeliku silmasattumisel võite
jääda pimedaks. Kui vedelik puutub kokku
naha või riietega, peske see kohe kraanivee all maha. Kui vedelik põletab või
vigastab nahka, pöörduge arsti poole.
Ärge laske vedelikul tulega kokku puutuyy
da. Ärge soojendage toodet mikrolainevõi konvektsiooniahjus.
yyKasutage aku laadimiseks määratud
USB-kaablit.
Hoidke puutepliiats laste käeulatusest ja
yy
ebakindlatest kohtadest eemal. Ärge laske lastel või lemmikloomadel puutepliiatsit
suhu panna või lakkuda. Sellega mängimine või selle allaneelamine võib põhjustada
raskeid vigastusi.
Ärge puudutage puutepliiatsit märgade
yy
kätega. Ärge laske muudel ainetel (nt jookidel või veel) puutepliiatsisse sattuda; kui
see juhtub, ärge kasutage puutepliiatsit.
Ärge puudutage puutepliiatsi optilist vastuvõtjat terava esemega. See võib põhjustada elektrilöögi või toodet kahjustada.
Ärge kasutage toodet väga kõrge või
yy
madala temperatuuriga. Ärge kasutage
toodet vahetult pärast külmast välistemperatuurist sooja tuppa minemist. See võib
põhjustada kondensatsiooni puutepliiatsis.
* See võib toodet kahjustada. Enne toote
kasutamist lülitage toide välja ja oodake
paar tundi, kuni niiskus aurustub.
Ärge võtke puutepliiatsit koost lahti ega
yy
muutke seda. * Toote garantii ei kata lubamatust lahtivõtmisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi. See võib põhjustada
elektrilöögi või toodet kahjustada.
Kui puutepliiatsist lekib vedelikku, on selle
yy
läheduses tule tegemine rangelt keelatud.
Lekkinud vedelik või gaas võib süüdata
tule või tekitada kahjustusi.
Vältige toote põrutamist või surumist,
yy
näiteks raske eseme panemist toote peale
või sellele vajutamist.
Ärge kuvage ekraanil liiga kaua liikumatut
yy
pilti või tähti. See võib põhjustada kujutise
sööbimist.
Ärge ühendage laadimiskaablit perifeeryy
seadmetega või ketastega, mida pole
juhendis mainitud. See võib põhjustada
vigu või rikkeid.
Ärge jätke puutepliiatsit põrandale. Sellele
yy
astumine võib toodet kahjustada või põhjustada vigastusi. Kasutage puutepliiatsiga komplektis olevat hoidikut.
Olge toote äraviskamisel ettevaatlik. Puuyy
tepliiatsis on liitium-ioonaku ja plastmaterjalid. Toote põletamine võib olla ohtlik,
seega kõrvaldage see vastavalt kohalikele
nõuetele.
Ärge eemaldage laadimiskaablit liiga jõuyy
liselt. See võib kahjustada laadimispistikut
PENTOUCH
ja arvutit.
Ärge käsitsege puutepliiatsit liiga jõuliselt.
yy
Kui kasutate seda jõuliselt, võib ekraanile
jääda võõraineid. Puhastage toodet komplektis oleva puhastuslapiga.
Kui puutepliiatsit kasutab mitu inimest,
yy
leidke selleks piisavalt ruumi. Kokkupõrked
võivad põhjustada vigastusi või kahjustusi.
Soovitatud nõuded süsteemile Pentouchi kasuta
miseks
Protsessor: kahetuumaline 2 GHz või kiirem
yy
Mälu: 1 GB või rohkem
yy
Kõvakettaruum: 500 MB või rohkem
yy
Kuva: vormingut 1920 x 1080 (v.a 50PT49**),
yy
1024 x 768 (ainult 50PT49**) toetav graafikakaart RGB- või HDMI-väljundpordi kaudu
Soovitatakse operatsioonisüsteemi Windows
yy
7 mitmikpuute toe tõttu.
MÄRKUS
Pentouchi programmi kasutusjuhised
1 Enne installimist kontrollige süsteemi vastavust
nõuetele.
2 Installige Pentouchi programm ja USB-võtme
draiver installi-CD-lt.
4 Ühendage arvuti ja teler.
5 Seadistage arvuti ekraan.
6 Aktiveerige teleri Pentouchi režiim.
7 Käivitage Pentouchi programm.
Pentouchi programmi installimine
Installige arvutisse Pentouchi programm, et kasutada selle erinevaid funktsioone.
Programmi installimiseks järgige selles kasutusjuhendis toodud juhiseid.
1 Valmistage arvuti ette ja käivitage see.
2 Pärast käivitumist sisestage komplektis olev
CD. Installiaken kuvatakse automaatselt.
Nõuded süsteemile
Enne puutepliiatsi kasutamist veenduge, et draiverid on korralikult installitud.
3 Klõpsake veebisaidil linki [Install the Pentouch
Programme] (Pentouchi programmi installimine). Valige keel ja seejärel installige Pentouchi
programm.
yy
Windows 7 Starter Edition pole toetatud.
Toetatud operatsioonisüsteemid
Windows XP
32 bitti
Windows Vista
32 bitti
Windows 7
64 bitti
(Kui installiakent automaatselt ei kuvata, avage
kaust My computer, seejärel klõpsake kausta
LG ja faili index.htm, et kuvada installiaken.)
Installimiseks kasutatakse vaikekausta.
Kuvatakse aken, milles teatatakse installimise
õnnestunud lõpetamisest.
4 Pärast Pentouchi programmi installimist installige USB-võti.
EESTI
EST
Tarkvara eemaldamiseks või installimiyy
seks peate sisse logima administraatorina.
yyInstallige kindlasti komplekti kuuluval
CD-l olevad draiverid.
yyProgrammi võite alla laadida ka LG
Electronicsi veebisaidilt.
yyEnne draiverite installimist sulgege kindlasti kõik töötavad rakendused.
Pentouchi kasutamiseks järgige alltoodud juhiseid.
3 Paaritage puutepliiats ja USB-võti.
37
38
PENTOUCH
USB-võtme draiveri installimine
Enne USB-võtme draiveri installimist installige
Pentouchi programm.
1 Klõpsake veebisaidil olevat linki [Pentouchi
USB-võtme draiveri paigaldamine]. Valige keel
ja seejärel installige Pentouchi USB-võtme
draiver.
Installimiseks kasutatakse vaikekausta.
Kuvatakse aken, milles teatatakse installimise
õnnestunud lõpetamisest.
2 Windows XP viisard Found New Hardware
installib draiveri automaatselt.
3 Installimise järel käivitage arvuti uuesti.
4 Kui arvuti lülitub sisse, registreerige oma
puutepliiats ja Pentouchi USB-võti.(Vt lk39)
EESTI
EST
MÄRKUS
Draiveri installimiseks ühendage esmalt
yy
USB-võti lahti.
Pentouchi programmi ja draiveri
eemaldamine
Kui Pentouchi programmi või draiveri installimisel
tekib probleem või programmi kasutamisel tekib
tõrge, järgige alltoodud juhiseid programmi või
draiveri desinstallimiseks ja seejärel installige see
uuesti.
1 Klõpsake arvuti nuppu Start, Juhtpaneel ja
Lisa/eemalda programme, et eemaldada Pentouchi programm või draiver.
Installitud draiver: LG Pentouchi mitmikpuuyy
dutuse draiver
Installitud Pentouchi programm: Pentouch
yy
TV
2 Klõpsake nuppu Jah. Kuvatakse aken teatega,
et programm või draiver on eemaldatud.
3 Programmi või draiveri eemaldamise järel
käivitage arvuti uuesti.
PENTOUCH
Puutepliiatsi ja USB-võtme paaritamine
39
Puutepliiats
1
2
Mis on paaritamine?
Enne puutepliiatsi kasutamist peate selle paaritama USB-võtmega.
Kui seadmed on paaritatud, ei pea te seda uuesti
tegema, välja arvatud järgmistel juhtudel:
ostsite uue pliiatsi,
yy
asendasite vana pliiatsi uuega,
yy
kavatsete paaritada uue pliiatsi, et kasutada
yy
korraga kahte puutepliiatsit.
Oluline teave enne paaritamist
<Arvuti tagakülg>
4
Nr
Kirjeldus

1
USB laadimisport

2
LED-märgutuli

3
Nupp Power/Home (Toide/
Kodu)

4
Puutepliiatsi otsa lüliti
USB-võti
1
LED-märgutuli
MÄRKUS
yy
Lisateabe saamiseks lugege kasutusjuhendit (Puutepliiats, USB-võti).
yy
Puutepliiatsid ja USB-võtmed on LG
Electronicsi kauplustes eraldi müügil.
yy
Kui te puutepliiatsit 10 minuti jooksul ei
kasuta, lülitub see automaatselt välja.
Paaritamine
Esmakordne paaritamine
1 Sisestage Pentouchi USB-võti USB-porti.
Seejärel kuvab Windows tegumiribal teate, et
draivereid otsitakse ja installimine algas. Kui
installimine on lõpetatud, süttivad USB-võtme
kaks LED-märgutuld punaselt. Kui näete teadet
uue seadme installimise kohta, valmistage puutepliiats ette.
EESTI
EST
Selle programmi abil saab paaritada kuni
yy
kaks puutepliiatsit ja ühe USB-võtme.
Kui soovite kasutada samal ajal kahte pliiatyy
sit, peab need ükshaaval USB-võtmega
paaritama.
Paaritatud pliiatsi kasutamise ajal pole paariyy
tamine võimalik.
Uue puutepliiatsi paaritamisel siis, kui USByy
võtmega on juba paaritatud kaks puutepliiatsit, kustutatakse kõik varasemad paaritamisandmed.
Draiveri installimiseks arvutisse kasutage
yy
komplektis olevat installi-CD-d. (Lisateabe
saamiseks draiveri installimise kohta lugege
draiveri installimise juhendit.)
3
40
PENTOUCH
2 Seadke puutepliiats USB-võtmest kuni 50 cm
kaugusele. Vajutage üks kord puutepliiatsi
nuppu /Home. Puutepliiatsi LED-märgutuli
süttib punaselt kaheks sekundiks ja vilgub
roheliselt kolm korda, kui paaritamine on lõpetatud.
3 Kui puutepliiats on USB-võtmega paaritatud,
vilgub punane LED ühe kord, kui vajutate nuppu /Home.
MÄRKUS
Paaritamine on vajalik vaid puutepliiatsi
yy
esmakordsel kasutamisel. Järgmisel korral,
kui soovite puutepliiatsit kasutada, ühendage esmalt Pentouchi USB-võti. Kui kaks
märgutuld muutuvad punaseks, vajutage
nuppu /Home.
Kui paaritamine ebaõnnestub
1 Paaritamine ebaõnnestub, kui USB-võtme
EESTI
EST
draiver pole arvutisse installitud.
2 Paaritamine ebaõnnestub, kui USB-võtme
LED-märgutuli pole punane.
Puutepliiatsi kasutamine
Kui puutepliiats on paaritatud, võite seda kasutada
järgmiselt.
1 Sisselülitamine
-Vajutage üks kord nuppu /Home. Punane
ja roheline LED süttivad, näidates sisselülitatud olekut.
2 Väljalülitamine
- Vajutage nuppu /Home ja hoidke seda all.
Kui punane LED lühidalt süttib, vabastage
nupp. Punane LED vilgub kolm korda ja
pliiats lülitub välja.
3 Nupu
/Home vajutamine puutepliiatsi kasutamise ajal
- Pentouchi programmis: kuvatakse või varjatakse funktsiooni tööriistariba.
- Windowsis: toimib nagu paremklõps.
Osutage puutepliiatsiga elementi, mida soovite paremklõpsata, ja seejärel vajutage nuppu.
4 Topeltklõps ei pruugi Windows XP-s või Windows Vistas korralikult toimida.
Sellisel juhul kasutage nuppu /Home.
5 Puutepliiats toimib Windowsis hiire sarnaselt.
3 Eemaldage USB-võti arvutist, ühendage see
uuesti ja proovige seadet uuesti paaritada.
Lahtiühendamine (puutepliiatsi lähtestamine)
1 Vajutage puutepliiatsi nuppu
/Home ja kontrollige, et punane LED vilguks ühe korra.
2 Vajutage puutepliiatsi nuppu
/Home ja hoid-
ke seda 9–10 sekundit all.
3 Kui roheline tuli vilgub ühe korra, vabastage
nupp. Punane tuli vilgub kolm korda ja seejärel
on pliiats algolekus (paaritamata).
Ettevaatust paaritamise lõpetamisel
1 Olge ettevaatlik, et te puutepliiatsit kogemata ei
lahutaks. Kui pliiats lahutatakse, proovige see
uuesti paaritada.
2 Kui lahutate ja paaritate korralikult töötava puutepliiatsi, ei pruugi teine paaritatud pliiats enam
töötada. Sel juhul eemaldage mittetöötav puutepliiats ja paaritage see uuesti, järgides lõigus
"Esmakordne paaritamine" toodud juhiseid.
MÄRKUS
yyPärast kolmetunnilist laadimist saate puutepliiatsit kasutada umbes kaheksa tundi.
yyPentouch ei pruugi laadimise ajal tavapäraselt töötada.
yy
Puutepliiatsi kasutamisel süttib roheline
LED. Kui te puutepliiatsit ei kasuta, lülitub
see ühe minuti järel automaatselt välja.
yyPuutepliiatsi aku oleku LED-märgutuli
- Laeb: punane LED
- Laetud: roheline LED
- Aku tase on 20% või madalam: punane LED
vilgub iga kolme sekundi järel
- Aku on tühi: punane LED vilgub korra sekundis ja seade lülitub automaatselt välja.
PENTOUCH
Pentouchi funktsiooni kasutamine
41
Ekraani eraldusvõime seaded Pentouchi kasutamiseks
Lauaarvutil
Kujutatud pilt võib erineda teie teleri omast.
yy
Pentouchi funktsioonide kasutamiseks vajate järgmisi tarvikuid.
- RGB- või HDMI-väljundiga arvuti.
- RGB- või HDMI-kaabel.
1 Teleri ja arvuti RGB- või HDMI-kaabliga
ühendamise järel vajutage puldi nuppu INPUT
(Sisend) ja valige arvutiga ühendatud sisend.
2 Seadistage arvutiekraan vastavalt juhistele
peatükis "Pentouchi eraldusvõime seadistamine". Kui teil on sülearvuti, seadistage pilt kuvatavaks ainult teleriekraanil, mitte arvutiekraanil.
3 Käivitage teleris Pentouchi režiim.
Valige väline ühendus arvutiga millele on installeeritud Pentouch programm.
Paremklõpsake töölauda ja valige Properties
(Atribuudid). Valige akna Display Properties (Kuvaatribuudid) vahekaardil Settings (Sätted) ekraani
eraldusvõimeks 1920 x 1080 (v.a 50PT49**), 1024
x 768 (ainult 50PT49**) .
Windows Vista
Tehke töölaual paremklõps ning valige Personalize
(Kohanda) ja Display Settings (Kuvasätted). Määrake jaotises Resolution (Eraldusvõime) ekraani
eraldusvõimeks 1920 x 1080 (v.a 50PT49**), 1024
x 768 (ainult 50PT49**) .
Windows 7
Tehke töölaual paremklõps ja valige Screen Resolution (Ekraani eraldusvõime). Määrake jaotises
Resolution (Eraldusvõime) ekraani eraldusvõimeks
1920 x 1080 (v.a 50PT49**), 1024 x 768 (ainult
50PT49**) .
Sülearvuti
1. meetod
5 Käivitage Pentouchi programm puutepliiatsi või
hiire abil. Puutepliiatsi /Home ja kodunupp
toimib sarnaselt hiire paremklõpsule.
Vajutage sülearvuti klahvi Fn + ekraanivahetusklahv, et kuvada arvuti kuva teleriekraaanil, seejärel
seadke ekraani eraldusvõimeks 1920 x 1080 (v.a
50PT49**), 1024 x 768 (ainult 50PT49**).
* Märkus: sülearvuti ekraanivahetusklahv võib tootjast sõltuvalt olla erinev.
* Arvutikuva peab olema kuvatud ainult teleriekraanil.
MÄRKUS
Kui lülitate teleri Pentouchi kasutamise ajal
yy
välja ja uuesti sisse, kuvatakse viimane
kasutatud kuva.
Pentouchi režiimilt mõnele muule režiimile
yy
ümberlülitumiseks vajutage puldi nuppu
INPUT, et valida soovitud sisend, või teleri
nuppu, et naasta teleri vaatamisele.
LG
SAMSUNG
HP
TOSHIBA
Fn + F7
Fn + F4
Fn + F5
Fn + F5
SONY
Acer
Dell
Lenovo
Fn + F7
Fn + F5
Fn + F8
Fn + F7
EESTI
EST
- Vajutage puldi nuppu TOUCH või Home, et
avada peamenüü. Seejärel valige Pentouchi
funktsioon.
4 Pentouchi režiimi käivitamiseks valige õige
arvutisisendi ühendus.
Windows XP
42
PENTOUCH
2. meetod
ETTEVAATUST!
Avage arvuti graafikakaardi juhtpaneel.
Valige kuvarežiimiks [Single Display] (Üks ekraan)
ja seejärel kasutatavaks ekraaniks [LG TV].
* Määrake arvutiekraani eraldusvõimeks 1920
x 1080 (v.a 50PT49**) või 1024 x 768 (ainult
50PT49**).
MÄRKUS
Ekraani eraldusvõime muutmisviis võib
yy
sõltuvalt arvuti seadistusest olla erinev.
Pentouch ei toeta kahe ekraani või topeltekyy
raani režiimi. Veenduge, et arvutikuva oleks
seadistatud vaid teleriekraanil kuvamiseks.
Sülearvuti ekraanivahetusklahv võib tootjast
yy
sõltuvalt olla erinev.
EESTI
EST
Ekraaniseadete vaatamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Puldi nupu OK vajutamisel kuvatakse alltoodud
aken, mis tähistab ekraaniseadete uuendamise
õnnestumist.
TOUCH
Pentouch
1
2
yy
1 Ekraanil peaks olema kuvatud tekst
"Pentouch", mis tähistab Pentouchi režiimi
aktiveerimist. Kui see pole kuvatud, käivitage
Pentouchi režiim uuesti. (Vt lk41)
yy
2 Eraldusvõime määramise õnnestumise
puhul peaks olema kuvatud "1920 x 1080 (v.a
50PT49**) ja 1024 x 768 (ainult 50PT49**)".
Kui see pole nii, määrake ekraani eraldusvõime
uuesti. (Vt lk41)
Windows XP-s ja Vistas ei pruugi topeltyy
klõpsu funktsioon toimida, sest need
operatsioonisüsteemid ei kasuta puutedraivereid.
Pentouchi kasutamine võib arvuti jõudluyy
sest sõltuvalt olla aeglane.
Kuva suurus võib muutuda, kui ühendate
yy
kaabli arvuti väljundpordist lahti ja seejärel ühendate selle uuesti. Sel juhul määrake arvutiekraani eraldusvõime uuesti.
Kui vahetusklahvi (Fn + tootja määratud
yy
klahv) vajutamisel teleri- ja arvutiekraanil
midagi ei kuvata, vajutage klahvi uuesti.
Pärast vahetusklahvi (Fn + tootja määyy
ratud klahv) vajutamist võib teleri kuva
väiksemaks muutuda. Sel juhul määrake
eraldusvõime uuesti.
Windows 7 töölauaikoonide atribuutide
yy
muutmine võib Pentouchi programmi tööd
mõjutada.
Pentouchi programmi kasutamise ajal
yy
soovitatakse teised programmid sulgeda.
Kui arvuti ja teler on ühendatud arvuti
yy
signaalkaabliga (RGB) ning puutepliiatsiga ekraanil puudutatud koht ja kuval
märgitud koht ei ühti, valige teleri puldiga
menüü Home (Avamenüü), PICTURE
(Pilt), SCREEN (Ekraan) ja RGB ning
seejärel valige kuva reguleerimiseks Auto
Configure (Automaatseadistus).
Kui arvuti ja teler on ühendatud vaid arvuyy
ti signaalkaabliga (RGB), ei pruugi telerist
kosta heli. Ühendage arvuti ja teler ka
helikaabliga.
Rakenduse Fototöötlus funktsioon Video
yy
esitamine ei pruugi arvutisse installitud
koodekitest sõltuvalt õigesti toimida.
Kui soovite Window XP-s või Vistas
yy
rakendusi ühe klõpsuga avada, klõpsake arvuti nuppu Start, →Control Panel
(Juhtpaneel), → Folder Options (Kausta
suvandid) ja seejärel märkige ruut "Single-click to open an item (point to select)"
(Ühe klõpsuga avamine (osutage valimiseks)).
Kui arvuti operatsioonisüsteem on Winyy
dows XP, toetab virtuaalne klaviatuur vaid
inglise keelt.
Pentouchi režiimi avamisel või Pentouchi
yy
režiimis RGB-sisendsignaalide
eraldusvõime muutmisel võivad pildid
automaatreguleerimise tõttu olla mõnda
aega valesti kuvatud.
PENTOUCH
Pentouchi funktsioonide vaatamine
Kujutatud pilt võib erineda teie teleri omast.
yy
7
8
Pentouch
Seadistus
43
9
Välju
Pentouchi programmi käivitamisel näete alltoodud
avaakent.
1 Pentouchi funktsioonide vaatamiseksvajutage
Märkmik
Fototöötlus
Päevik
Galerii
Internet
Minu kontor
1
2
3
4
5
6
nuppu.
MÄRKUS
yy
Pentouchi funktsioone võite kasutada ka
peamenüü valiku Pentouch valimisel.
Nr
1
2 Funktsiooni Märkmik, Fototöötlus, Internet,
Galerii, Päevik või Minu kontor valimiseks
vajutage ekraani puutepliiatsiga.
2
3
5
6
7
Puutepliiatsi aku tase
8
Kausta, ekraanisäästuri ja keele valiku
salvestamine ja avamine
9
Pentouchi programmi sulgemine
EESTI
EST
4
Kirjeldus
Märkmik
Valige soovitud taust ja seejärel joonistage
sellele pilte.
Fototöötlus
Joonistage fotodele ja videotele pilte või
muutke neid.
Päevik
Salvestusaja järgi sorditud fotodest, videotest, märkmetest ja joonistustest koosnev
päevik.
Galerii
Rakenduse Sketchbook, Photo Editor
(Fotoredaktor), Family Diary, Gallery, Internet või My Office valimiseks puudutage
ekraani puutepliiatsiga.
Internet
Joonistatud piltide kogu, mis on salvestatud rakendustes Sketchbook, Photo Editor
(Fotoredaktor), Internet, My Office.
Minu kontor
Toetab Microsoft Office'i ja PDF-failide
klaasiefekti.
44
PENTOUCH
Kui valite seadistuse
1 Valige puutepliiatsiga Pentouchi avaaknast
valik Setting (Seadistus).
Püsiva tööriistariba funktsioonid
1
5 6
3
7
8 9
2 Valige soovitud menüüsuvand.
Suvand
Kirjeldus
Avamiskaust Valige kaust, millest soovite fotosid
või videoid avada.
SalvestusValige kaust, kuhu soovite pilte salkaust
vestada.
Ekraanisääs- Valige ooteaeg ekraanisäästuri käitur
vitumiseni.
Keel
Valige keel, mida soovite kasutada,
või muutke seda.
2
Nr
1
2
3
EESTI
EST
Joonistamise tööriistariba saate kasutada kõigis
menüükuvades.
Tööriistariba saab kuvada puutepliiatsiga ekraani
alaserva puudutades.
Tööriistaribasid on kahte tüüpi: püsivad ja erifunktsioonidega.
Püsivalt tööriistaribalt leiate kõigis menüüdes
yy
kasutatavad funktsioonid.
Eritööriistaribalt leiate mõnes kindlas menüüs
yy
kasutatavad funktsioonid.
:
Kirjeldus
Lähtestamine: tausta ja joonistuste eemaldamine.
Tagasivõtmine: kuni viie viimase toimingu
tagasivõtmine.
Joonistusvahendid: pastapliiats, marker,
võlupliiats.
4
Joonistusvahendi laiuse valimine.
5
Värvipott: suletud detaili täitmine valitud
värviga.
6
Kustutuskumm
7
Tööriistariba kasutamine
4
8
Värvi valimine: praeguse joonistusvahendi
värvi valimine.
Värvi vaba valimine: värvi valimine värvikettalt.
9
Salvesta
:
Printimine
Printeri, printimise, printimisvahemiku ja
eksemplaride arvu määramine. Vaadata
saab ka eelvaadet.
* Tööriistariba funktsioonide kirjeldused leiate menüüfunktsioonide kirjelduste lõigust.
ETTEVAATUST!
Kui joonistatavad objektid kattuvad, võib
yy
kustutuskummi funktsioon olla aeglasem.
Programmi töökiirus sõltub arvuti jõudlusest.
PENTOUCH
Märkmiku kasutamine
45
Tööriistariba erifunktsioonid
Valige soovitud taust ja seejärel joonistage sellele
pilte.
1
2
3
4
5
6
1 Märkmiku valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga.
2 Soovitud suvandi valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga või joonistage tööriistariba
abil pilt.
1 2
4
Märkmik
Galerii
Menüü
Kodu
3
1
1
2
3
4
5
Kirjeldus
2
Galerii avamine.
Pentouchi avamenüü avamine.
Leheküljenupud
Valige need nupud eelmisele või järgmisele lehele liikumiseks.
Võite liigutada kuni kolme lehte.
Teksti lisamine.
Kui valite ala, kuhu teksti sisestada, kuvatakse ekraanil klaviatuur.
Mõnes operatsioonisüsteemis võidakse kuvada
kaks virtuaalset klaviatuuri.
Jooksva lehe asukoht
Tööriistariba funktsioonid
3

EESTI
EST
Kujundite lisamine.
Valige soovitud ikoon, seejärel vajutage seda
kiirelt, et luua vaikesuurusega kujund.
5
Nr
Kirjeldus
Taustapildi valimine.
46
PENTOUCH
Kustutage objekt ekraanilt.
Joont, pliiatsit või kujundit teisaldades saate
korraga liigutada vaid üht elementi või muuta
selle suurust.
Kui vajutate kiirelt mõnda elementi ja liigutate
seda, kuvatakse valitud elemendi ala.
Teisaldamine
Elementi saate teisaldada, liigutades valitud
elemendi ala.

4
Suurendamine/vähendamine
Elementi saate suurendada või vähendada, liigutades ühte valitud elemendi kaheksast nurgast.
Elemendi suurust muudetakse valitud nurga/serva
alusel.

↔
EESTI
EST
Pööramine
Valitud elemendi pööramiseks liigutage seda
sissepoole.

Valiku väljalõikamine ja teisaldamine/suurendamine/vähendamine/pööramine.
5

6

47
PENTOUCH
Fototöötlus kaunistamine
3 Valige foto või video, mida soovite kaunistada.
Pilti saate kaunistada tööriistariba abil.
Võite fotole või salvestatud videopildile pilte joonistada või neid muuta.
1 Pildi valimiseks puudutage ekraani Fototööt-
3
1
Fototöötlus
Galerii
2
Fotode nimekiri
lus.
2 Soovitud valiku valimiseks puudutage ekraani
puutepliiatsiga.
4
Fototöötlus
1
2
Galerii
Kodu
4
3
6


Nr
1
2
3
4
7
Kirjeldus
1
Galerii avamine.
2
Fotode nimekiri avamine
3
4
Siin kuvatakse kõigi kaustas olevate piltide ja
videote eelvaated (uusimast vanimani).
Tööriistariba funktsioonid
Kirjeldus
Galerii avamine.
Pentouchi avamenüü avamine.
Lehekülje nupp
Vajutage seda nuppu eelmisele või
järgmisele lehele liikumiseks.
Valige fotoloendi kuvamisvalik.
(juhuslik vaade / Sorditud vaade)
5
Lehel navigeerimise kerimisriba
6
Videonäidiku ikoon
Korraga saab esitada vaid üht videot;
varem esitatud video peatatakse.
7
Leheküljenumbrite kuvamine.
MÄRKUS
Video vaatamisel võite vajutada pausinupyy
pu ja salvestada vaadatava kaadri, et seda
funktsiooniga Fototöötlus.
Võite redigeerida Fotode nimekiri salvestayy
tud fotosid või videoid.
Sõltuvalt teie arvutist ei pruugi Pentouchi
yy
režiimis teler videofaile õigesti esitada.
Tööriistariba erifunktsioonid
1
2
3
EESTI
EST
5


Nr
48
PENTOUCH
Nr
1
Kirjeldus
Pildiraam.
Päeviku kasutamine
Saate pidada salvestusaja järgi sorditud fotodest,
videotest, märkmetest ja joonistustest koosnevat
päevikut.
1 Päeviku valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga.
2 Valige puutepliiatsiga soovitud kuupäev.
2
Päevik
Mai
1
2011
Kodu
3
2
Elemendi teisaldamine.
EESTI
EST
Elemendi valimisel kuvatakse väike hüpikekraan.
Esile toomine.
Taustale seadmine.
Kustutamine.
3
Lõigake element pildilt välja.

Pärast valitud ala väljalõikamist saate selle
suurust muuta.
PENTOUCH
3 Päeviku loomiseks ja kaunistamiseks kasutage
tööriistariba.
5
4
Päevik
Mai 13 . 2011
49
Galerii kasutamine
See on funktsioonide Märkmik, Fototöötlus ja Internet abil loodud ja salvestatud piltide galerii.
1 Galerii valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga.
6
2 Soovitud suvandi valimiseks puudutage ekraani
puutepliiatsiga ja seejärel kasutage galeriikuva.
2


Nr
Kirjeldus
Pentouchi avamenüü avamine.
2
Kuupäeva valimine

3
Värvide ja ikoonide juures kuvatakse kuupäevad ja pildid.

4
Avage päevikukuva.

5
Valige eelvaade või täisekraan.

6
Kirjutage või joonistage pildile.
Galerii
Avaaken
3
4
EESTI
EST
1
1
5
Minu galerii
Galerii
Galeriinimekiri
6


Nr
1
2
3
4
5
6
Kirjeldus
Pentouchi avamenüü avamine.
Slaidiseansi käivitamine jooksva lehe esimeselt pildilt.
Slaidiseansi peatamiseks puudutage ekraani
slaidiseansi esitamise ajal puutepliiatsiga.
Seejärel naasete eelmisele kuvale.
Lehekülje nupp: vajutage seda nuppu eelmisele või järgmisele lehele liikumiseks.
Lehel navigeerimise kerimisriba
Galeriinimekirja avamine
Selle nupu valimisel kustutatakse praegune
pilt ja kuvatakse järgmine pilt.
50
PENTOUCH
Internetifunktsiooni kasutamine
Tööriistariba erifunktsioonid
1
Võite salvestada veebisisu, et sellele märkmeid
joonistada või märkusi kirjutada.
1 Interneti valimiseks puudutage ekraani puute-
2 3
pliiatsiga.
2
4
Soovitud suvandi valimiseks puudutage ekraani puutepliiatsiga või kasutage tööriistariba.
Nr
Kirjeldus
Märkmed
Valige märkme loomiseks pilt.
2 1
Kodu
3
EESTI
EST

1

2

3

4
4

Nr
1

2

3

4
Kirjeldus
Pentouchi avamenüü avamine.
Joonistusrežiimi valimine
Joonistusrežiimis on virtuaalne klaviatuur
varjatud.
Virtuaalse klaviatuuri vahekaart: teksti sisestamine.
Valige virtuaalse klaviatuuri vahekaart, et
kuvada ekraanil klaviatuur.
Mõnes operatsioonisüsteemis võidakse
kuvada kaks virtuaalset klaviatuuri.
Eelmisele tasemele naasmine.
Joonistamisrežiimist väljumisel joonistused
kustutatakse.
Kõige salvestamine: kuvatakse salvestamise
kinnitusteade.
Valiku salvestamine: pärast salvestatava ala
valimist kuvatakse salvestamise kinnitusteade.
Salvesta
PENTOUCH
Funktsiooni Minu kontor kasutamine

Võite joonistada või kirjutada Microsoft Office'i või
PDF-failidele.
yyArvutisse peavad olema installitud rakendused,
mis toetavad Microsoft Office'i ja PDF-faile.
yyAknas kuvatakse toetatud kaustad ja vormingud.
Nr
1

2

3

4
Toetatud failivorming
Tüüp
Toetatud failivorming
Office'i ppt-, doc- ja xls-failide 2003. aasta versioon
failid
pptx-, docx- ja xlsx-failide 2007. aasta
versioon
Kõik Microsoft PowerPointi failid (*.ppt,
*.pptx)
Kõik Microsoft Wordi failid (*.doc, *.docx)
Kõik Microsoft Exceli failid (*.xls, *.xlsx)
Outlooki andmefailid (*.msg, *.eml)
PDF- Adobe PDF-failid (*.pdf)
failid
51
Kirjeldus
Pentouchi avamenüü avamine.
Joonistusrežiimi avamine
Joonistusrežiimis on virtuaalne klaviatuur
varjatud.
Virtuaalse klaviatuuri vahekaart: teksti sisestamine.
Valige virtuaalse klaviatuuri vahekaart, et
kuvada ekraanil klaviatuur.
Mõnes operatsioonisüsteemis võidakse
kuvada kaks virtuaalset klaviatuuri.
Eelmisele tasemele naasmine.
Joonistamisrežiimist väljumisel joonistused
kustutatakse.
Tööriistariba erifunktsioonid
1
1 Minu kontori valimiseks puudutage ekraani puu-
4
2 Puudutage ekraani puutepliiatsiga ja seejärel
2 3
valige soovitud fail hüpikaknas Ava.
3 Soovitud valiku valimiseks puudutage ekraani
puutepliiatsiga või kasutage tööriistariba.
Nr
2 1
Kirjeldus
Märkmed
Valige märkme loomiseks pilt.
Avaaken
3

1

2

3

4
4
Kõige salvestamine: kuvatakse salvestamise
kinnitusteade.
Valiku salvestamine: pärast salvestatava ala
valimist kuvatakse salvestamise kinnitusteade.
Salvesta
EESTI
EST
tepliiatsiga.
52
3D-PILDINDUS
3D-PILDINDUS
(ainult 3D-mudelid)
3D-tehnoloogia
Kolmemõõtmelise edastuse vahendusel või ühilduva seadme kasutamisel (nt Blu-ray 3D-pleier)
saab telerist vaadata kolmemõõtmelist videopilti.
Kolmemõõtmelise video vaatamiseks on vaja seda
võimalust toetavat riistvara. 3D-teler kuvab kaks
eraldiolevat kujutist, mis on vormindatud kummagi
silma jaoks. Kujutiste kolmemõõtmeliseks nägemiseks peab kasutaja kandma 3D-prille.
HOIATUS
EESTI
EST
yy
3D-videote soovitatav vaatamiskaugus
on vähemalt kahekordne teleri diagonaalpikkus.
yy
3D-kujutiste vaatamine liiga lähedalt või
liiga kaua võib kahjustada silmi.
yy
3D-prillide kasutamine ja pikaaegne
3D-kujutisi sisaldava filmi vaatamine või
videomängu mängimine võib põhjustada
peapööritust, peavalu ning uimasust ja/
või silmade väsimust. Kui teil on peavalu
või tunnete end muul moel väsinud või
uimasena, lõpetage teleri vaatamine ja
puhake.
yy
Rasedad, vanurid, südamehaiged ja peapöörituse all kannatavad isikud ei tohiks
3D-filme vaadata.
yy
Kuna kolmemõõtmeline video on väga
tõetruu, võib see põhjustada üllatusmomente ja ootamatuid liigutusi. Seepärast
ärge vaadake 3D-videot esemete läheduses, mida on võimalik maha tõugata ja
katki teha.
yy
Ärge laske alla viieaastatel lastel 3D-videot vaadata. See võib mõjutada nende
silmade arengut.
yy
Valgustajust tingitud krambihood:
teatud teguritega kokkupuutel (sh kiiresti
vahelduv ekraanipilt või vilkuv valgus, mis
on omane telesaadetele ja videomängudele) võivad mõnel vaatajal tekkida epilepsia- või krambihood. Kui teie või keegi
teie perekonnast on põdenud epilepsiat
või on kedagi vallanud krambihood,
võtke enne 3D-video vaatamist ühendust
arstiga.
Mõned sümptomid võivad määramata
olukordades ilmneda ka eelneva ajaloota.
Kui teil esineb järgmiseid sümptomeid,
lõpetage viivitamatult 3D-video vaatamine
ja võtke ühendust arstiga: uimasus, peapööritus, nägemishäired, mitmekordselt
nägemine, silma- või näolihaste häired
(silma- või lihasetõmblused), tahtmatud
liigutused, kehalised tõmblused, teadvusekaotus, meeltesegadus, suunakadu,
orientatsioonihäired, krambid või iiveldus.
Vanemad peavad oma lapsi (sh teismelisi)
kirjeldatud sümptomite osas jälgima, sest
lapsed võivad 3D-video efektidele vastuvõtlikumad olla.
yy
Valgustajust tingitud krambihoogude
avaldumise tõenäosust saab vähendada
järgmiste toimingutega.
» Tehke 3D-video vaatamise ajal puhkepause.
» Kui teie silmadel on nägemiserinevus,
siis kasutage teleri vaatamisel nägemist korrigeerivaid prille või läätseid.
» 3D-video vaatamisel veenduge, et teie
silmad on ekraaniga samal kõrgusel ja
te ei istu liiga lähedal.
» Ärge vaadake 3D-videot liiga kaua ning
siis, kui olete väsinud või haige.
» 3D-prille tohib kasutada vaid 3D-video
vaatamiseks 3D-seadme vahendusel.
» Mõnedel isikutel võib pärast 3D-video
vaatamist esineda orientatsioonihäireid.
Seetõttu on pärast 3D-video vaatamist
soovitatav natuke aega istuda ja puhata.
3D-PILDINDUS
MÄRKUS
3D-prillide kasutamine
ETTEVAATUST!
yy
3D-prille müüakse eraldi. Juhiseid vt
3D-prillide kasutusjuhendist.
yy
Ärge kasutage 3D-prille nägemis-, päikese- või kaitseprillide asemel.
yy
Ärge hoidke 3D-prille liiga külmas või
kuumas kohas.
yy
Ärge kukutage 3D-prillide peale teisi
esemeid. Ärge väänake prille ega pillake
neid maha.
yy
Kuna 3D-prillide klaasid on kriimustustele
vastuvõtlikud, siis kasutage puhastamiseks ainult pehmet lappi. Lappi tuleb
enne puhastamist raputada, et vältida
võõrkehade sattumist kriimustustundlikele
prilliklaasidele.
3D-video vaateulatus
Teleri suurus, vaatamisnurk ja muud tegurid võivad
vaatamiskaugust ja -nurka mõjutada.
Vaatamiskaugus
Vaatamisnurk
2 m kuni 10 m
120º
(kui vaatamiskaugus on 2 m)
EESTI
EST
yy
Teleri vaatamiseks 3D-režiimis tuleb kanda 3D-prille. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada LG 3D-prille.
Kui kasutate mõne teise tootja 3D-prille,
ei pruugi 3D-kujutised korralikult näha
olla. 3D-prillide kasutusjuhised leiate
nende kasutusjuhendist.
yy
Pärast teleri sisselülitamist kulub mõni
sekund selle kalibreerimisele.
yy
Kui suunate pilgu mujale ja seejärel
uuesti teleri ekraanile, võib 3D-kujutise
tekkimiseks kuluda natuke aega.
yy
Kolmemõõtmelise kujutise vaatamine on
häiritud, kui teleri ja 3D-prillide vahel on
takistus.
yy
Ärge kasutage telerit teiste elektroonikaja raadiosagedusseadmete läheduses.
yy
2D-kujutiste vaatamiseks soovitame
3D-prillid eest võtta. 3D-prillidega 2D-kujutiste vaatamisel võite näha moonutatud
kujutisi.
yy
Teleri 3D-pilt võib virvendada veidi, kui
vaatate fluorestsentslambi läheduses.
Sellisel juhul on soovitatav tuled kustutada või hämardada.
53
54
3D-PILDINDUS
3D kiirmenüüvalikute kasutamine
3D-video vaatamine
y Teie teler võib erineda pildil olevast.
3D-režiim3D-kujutisevaatamiseks
1
Vaadake 3D-videot või valige 3D-kanal.
(2D-ja3D-režiimonsaadavalkõikidesisudega)
2
Vajutage 3D ja valige ekraanil kuvatud pildil
sama tüüp.(Valige tüüp saki alt “3D-video”)
3D-video
2D-video
* Märkus. 3-D Blueray-filmide vaatamiseks HDMIsisendikauduaktiveerige3D-režiimiautomaatne
sisselülitus.
3 Vajutage kuvatud infoaknas nuppu OK.
1 Vajutage valikut 3D seadistus.
2 3D-video vaatamise ajal saate kasutada järgmiseid valikuid.
3D seadistus
3D Depth
Tühista
OK
EESTI
EST
ꔅ 3D seadistus
4 3D-režiimiväljalülitamiseksvajutage3Dja
valige OK.
Lülita 3D-režiim välja.
2D-režiim
OK
Tühista
ꔅ 3D seadistus
2D-režiim3D-kujutisevaatamiseks
1
Vaadake 3D-videot või valige 3D-kanal.
2
Vajutage 3D ja valige ekraanil kuvatud pildil
sama tüüp.(Valige tüüp saki alt “2D-video”)
3D-video
3
2D-video
2D-režiimiväljalülitamiseksvajutage3Dja
valige OK.
Lõpeta 2D-video
3D-video
OK
Tühista
15
3D-vaatepunkt
◀
▶
0 ◀
▶
3D-pildi tasakaal
◀
Väljas
▶
3D-pildi korrektuur
◀
Vasak/parem
▶
OK
Lõpeta 3D video
(sõltub mudelist)
Nupp
Lülitage 3D-prillid sisse ja pange pähe.
Parima 3D-vaate nautimiseks istu telerist
2 m kaugusele.
◀ Skaneerimine ▶
3D-pildi suurus
Kirjeldus
Lõikab pildi välisservad ära ja
3D-pildi suurus venitabpilti3D-režiimistäisekraanile mahutamiseks.
Reguleerib objekti ja pilditausta
3D Depth
vahelist vahemaad, et parendada
3D-efekti2D-režiimist3D-režiimi.
Toob pildi (sh nii objekti kui taustkujutised)3D-efekti3D-režiimis
3D-vaatepunkt
parendamiseks esi- või tagaplaanile.
Reguleerib3D-režiimispildi
3D-pildi
vasaku ja parema külje värvi- ja
Tasakaal
ereduserinevusi.
3D-pildi
Muudab3D-režiimiskujutiste
korrektuur
järjekorda vasakul ja paremal.
3D-PILDINDUS
55
ETTEVAATUST!
yy
Kõik menüüd ei pruugi 3D-režiimi kasutamisel töötada.
yy
Kui 3D-efekti kasutatakse 2D-allikaga, siis 3D-režiim ei tööta.
yy
Digitelevisiooni kanali või sisendallika vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
yy
Kui vaatate 2D-digitelevisiooni 3D-režiimis, ei pruugita kujutist korralikult kuvada.
yy
3D-efekti näeb siis, kui telerisse tuleva 3D-sisendsignaali kuvamisel valitakse 3D-režiim.
yy
MPO-failide (3D-kaamera faili) korral on 3D-režiim automaatselt sisse lülitatud.
yy
Mõnede arvutite graafikakaartide puhul ei pruugita 3D-efekt õigesti kuvada.
EESTI
EST
56
MEELELAHUTUS
MEELELAHUTUS
Traadiga võrku ühendamine
(sõltub mudelist)
Ühendage teler LAN pordi vahendusel kohtvõrku (LAN), nagu joonisel näidatud ja seadistage
võrgusätted.
Kui saadaval on nii traadiga kui traadita võrk,
tuleks eelistada esimest.
Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned
koduvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist. Suurem osa koduvõrke ühendab teleri
automaatselt ja reguleerimist vajamata.
Lisateavet saate oma Interneti-teenusepakkujalt
või ruuteri kasutusjuhendist.
Võrgusätete seadistamine: isegi kui teler on juba
automaatselt ühendatud, ei riku uuesti seadistamine midagi
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule VÕRK,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Võrguseaded, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui korraga on ühendatud nii traadiga kui
traadita võrk, kasutage noolenuppe ja liikuge
valikule Traadiga, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete võrgusätted juba seadistanud, valige
EESTI
EST
Lähtestamine. Uue ühenduse seadistamisel
lähtestatakse kehtivad võrguseaded.
7 Valige suvand IP-automaatseade või IP-ma-
Internet
ETTEVAATUST!
yy
Ärge ühendage LAN-ühenduspessa moodultelefoni kaablit.
yy
Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte
või Interneti-teenusepakkuja juhiseid.
nuaalseade.
-Kui valite suvandi IP-manuaalseade, kasutage noole- ja numbrinuppe. IP-aadressid tuleb
sisestada käsitsi.
-IP-automaatseade: valige see, kui traadiga
kohtvõrku (LAN) on ühendatud DHCP server
(ruuter), telerile määratakse IP-aadress
automaatselt. Kui kasutate DHCP-serveri
(dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll)
funktsiooniga lairibaruuterit või -modemit,
määratakse IP-aadress automaatselt.
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
MEELELAHUTUS
MÄRKUS
yy
Kui soovite teleris otse Internetiga ühenduse luua, peab lairiba Interneti-ühendus
alati olema sisse lülitatud.
yy
Kui te ei saa Interneti-ühendust luua,
kontrollige võrgutingimusi arvutist.
yy
Kui kasutate suvandit Võrguseaded,
veenduge, et LAN-kaabel on ühendatud
või kas DHCP on ruuteris sisse lülitatud.
yy
Kui võrgu seadistamist ei viida lõpule, ei
pruugi võrk korralikult töötada.
57
yy
DSL-teenuste kasutamiseks on vaja DSLmodemit, kaabelmodemiga seotud teenuste
kasutamiseks on vaja kaabelmodemit. Sõltuvalt
ühendusviisist ja Interneti-teenusepakkujaga sõlmitud lepingust võib olla keelatud teleri Internetifunktsioon või piiratud samaaegselt ühendatud
seadmete arv. (Kui teie Interneti-teenusepakkuja
võimaldab Interneti-ühendust ainult ühele seadmele, ei saa teler ühendust, kui olete Internetti
ühendanud näiteks arvuti.)
yy
Teie Interneti-teenusepakkuja võib keelata või
piirata ruuteri kasutamist Lisateabe saamiseks
võtke ühendust otse oma teenusepakkujaga.
Nõuanded võrgu seadistamiseks
EESTI
EST
yy
Kasutage teleriga standardset LAN-kaablit. Sobib 5. kategooria kaabel RJ45 pistikuga.
yy
Enamikke seadistamise ajal tekkivaid ühendusprobleeme saab lahendada ruuteri või modemi lähtestamisega. Pärast pleieri koduvõrku
ühendamist lülitage võrguruuter või kaabelmodem välja ja/või eraldage toitekaabel. Seejärel
lülitage toide uuesti sisse ja/või ühendage
toitekaabel.
yy
Sõltuvalt Interneti-teenusepakkujast võib Internetti ühendatavate seadmete arv olla kasutustingimustega piiratud. Lisateavet saate oma
teenusepakkujalt.
yy
LG ei vastuta teleri ja/või Inteneti-ühenduse
probleemide eest, mis on tingitud lairiba Interneti-ühendusese vigadest/tõrgetest või mis on
põhjustatud kolmandate seadmete poolt.
yy
LG ei vastuta teie Interneti-ühenduse toimimise
eest.
yy
Kogu võrguühenduse kaudu saabuv sisu ei
pruugi ühilduda teie teleriga. Kui teil on mõne
sisufailiga probleeme, võtke ühendust selle
autoriga.
yy
Kui võrguühenduse kiirus ei vasta kasutatavale
sisule, võib esineda häireid.
yy
Mõned Internetiga seotud toimingud võib lairibaühenduse teenusepakkuja (Interneti-teenusepakkuja) olla ära keelanud.
yy
Kõigi võrguühenduse teenustasude maksmise
eest vastutate piiranguteta ainult teie ise.
yy
Selle teleriga traadiga ühenduse kasutamiseks
on vajalik 10 Base-T või 100 Base-TX LAN-port.
Kui teie Interneti-teenus ei võimalda sellise
ühenduse loomist, ei saa te telerit ühendada.
Võrgu olek
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik VÕRK,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja valige suvand Võrgu
olek.
4 Võrgu oleku kontrollimiseks vajutage nuppu
OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Valik
Seade
Test
Sulge
Kirjeldus
Naasmine võrgu seadistamise
menüüsse.
Praeguse võrgu oleku testimine
pärast võrgu seadistamist.
Naasmine eelmisse menüüsse.
58
MEELELAHUTUS
USB mäluseadmete ühendamine
Ühendage teleriga USB-mäluseade, nagu USBvälkmälu või väline kõvaketas, ning kasutage
multimeediumi funktsioone. (vt “Failide sirvimine”
lk59).
Ühendage USB-välmälu või USB-mälukaardilugeja
teleriga, nagu joonisel näidatud. Kuvatakse ekraan
Minu meedia.
või
EESTI
EST
USB-seadme lahtiühendamiseks veenduge,
et lõpetate ühenduse õigesti; nii väldite teleri või
failide kahjustamist.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule USBseade, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Eemalda, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Eraldage USB-mäluseade alles siis, kui kuvatakse teade selle eemaldamise ohutuse kohta.
ETTEVAATUST!
yy
Ärge lülitage telerit sisse ega eemaldage
USB-mäluseadet, kui USB-mäluseade on
teleriga ühendatud, vastasel juhul võite
faile või USB-mäluseadet kahjustada.
yy
Varundage USB-mäluseadmele talletatud faile sagedasti, vastasel juhul võite
faile kahjustada ja garantii ei pruugi seda
katta.
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise kohta
yy
Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoturi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
yy
USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset tuvastamisprogrammi, võidakse mitte
tuvastada.
yy
USB-mäluseade, mis kasutab oma ajamit,
võidakse mitte tuvastata.
yy
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
sõltuda igast seadmest eraldi.
yy
Palun ärge lülitage telerit välja ega tõmmake
USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal. Kui selline seade on
äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see
kahjustada salvestatud faile või USB-mäluseadet.
yy
Palun ärge ühendage USB-mäluseadet, mis
manööverdati arvutisse kunstlikult. Seade
võib põhjustada toote talitlushäireid ja see
võib mitte tööle hakata. Kasutage vaid sellist
USB-mäluseadet, millele on salvestatud
tavalised muusika-, pildi- või filmifailid.
yy
Kasutage ainult sellist USB-mäluseadet,
mida on vormindatud Windowsi töökeskkonna NTFS-failisüsteemis FAT32-failisüsteemina. Juhul kui mäluseadet on vormindatud
teise abiprogrammina ja Windows seda ei
toeta, ei saa seda alati tuvastada.
yy
Palun ühendage välise toitega töötav USBmäluseade (üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te
seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
yy
Ühendage USB-mäluseade seadme tootja
pakutava kaabliga.
yy
Kõiki USB-mäluseadmeid ei toetata või ei
toimi need sujuvalt.
yy
USB-mäluseadme failijoondusmeetod sarnaneb Windows XP meetodile ning failinimi tunneb ära kuni 100 ladina tähestiku tähemärki.
yy
Varundage kindlasti olulised failid, kuna
USB-mäluseadmele salvestatud andmed
võivad kahjustuda. Me ei vastuta andmekao
eest.
yy
Kui USB HDD-l ei ole välist toiteallikat, ei
pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage
see kindlasti välise toiteallikaga.
- Välise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit välisele
toiteallikale.
yy
Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooni või kui te kasutate USB multikaardilugejat,
võite kasutada kuni 4 sektsiooni või USB-
59
MEELELAHUTUS
Failide sirvimine
Annab juurdepääsu foto-, muusika- või filmi loenditele.
1 Ühendage USB-mäluseade.
2 Põhimenüüde sirvimiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Minu
meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule FOTOLOEND, MUUSIKALOEND või FILMILOEND ,
seejärel vajutage nuppu OK.
 
Filmiloend
Fotoloend
2
1
Lehekülg 1/1
Fotoloend
Väline USB-seade
001
002
010
011
Draiv1
Lehekülg 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Liiguta
Muusikaloendisse
Muusikaloend
Vaata
Muuda numbreid
007
P
008
Lehekülje muutmine
Markeerimisrežiim
009
4
5
MARKEERI Markeeri
Välju
3

nr
Kirjeldus
1
Teisaldab kõrgema taseme kausta
2
Käesolev leht / kõik lehed
4
Vastavad nupud
kaugjuhtimispuldil
Valitud kausta sisu sisu 1
5
Valitud kausta sisu 1
3
Nupp
Kirjeldus
Vajutage ROHELIST nuppu korduvalt, et
Roheline vahetada Fotoloend->Muusikaloend,
nupp Muusikaloend->Filmiloend või Filmiloend->Fotoloend.
Kollane Meetod 5 suure pildi kaupa või tavalise
nupp loendina kuvamiseks.
Sinine
Markeerimisrežiimi vahetamine.
nupp
EESTI
EST
mäluseadet.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USBmultikaardilugejaga, ei pruugita leida selle
mahtandmeid.
yy
Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult,
ühendage see lahti ning ühendage siis
uuesti.
yy
USB-mäluseadme leidmise kiirus on seadmete puhul erinev.
yy
Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laaditakse kõvaketas teleri sisselülitamisel automaatselt.
yy
Välise USB-kõvaketta soovitatav mälumaht
on kuni 1 TB, USB-mäluseadme soovitatav
mälumaht on kuni 32 GB.
yy
Soovitatavast suurema mälumahuga seade
ei pruugi korralikult töötada.
yy
Kui energiasäästmise funktsiooniga väline
USB-kõvaketas ei töötam lülitage kõvaketas
sisse ja välja, et see korralikult tööle hakkaks.
yy
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis
korralikult töötada.
yy
Ühte kausta saab koostada maksimaalselt
kuni 999 kausta või faili.
60
MEELELAHUTUS
Filmide vaatamine
Toetatud failivorming
Tüüp
Film
Toetatud failivorming
DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,
TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)
Film(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.
mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.
flv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
tugifail
Videovorming: DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01,
Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1,
JPEG, Sorenson H.263
Audiovorming: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps(MP3)
Väliste subtiitrite vorming: *.smi/*.srt/*.
sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.
ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Foto
Sisemiste subtiitrite vorming: ainult
XSUB (DivX6 failides kasutatav subtiitrivorming)
JPEG
EESTI
EST
Äärejoon: 64 x 64 kuni 15360 x 8640
Progressiivne: 64 x 64 kuni 1920 x 1440
Esitage videofaile teleris. Teler kuvab kõik
USB-mäluseadmele või arvuti ühiskausta
salvestatud videofailid.
1 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Minu
meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Filmiloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks valige Draiv1.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kausta, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
Lehekülg 1/1
Filmiloend
Draiv1
Väline USB-seade
001
002
005
006
yyTe saate esitada vaid JPEG-faile.
yyMittetoetatavad failid on kuvatud eelmääratud ikoonina.
Ainult 3D-mudelid
Fail
Element Profiil
laiendid
2D jpeg
jpg
jpe
toetatud yySOF0: äärejoon
failivor- yySOF1: laiendusming
järjestus
yySOF2: progressiivne
foto
suurus
3D mpo
yyMin: 64 X 64
yyMax tava tüüpi:
15360 (W) X 8640
(H)
yyProgressiivset
tüüpi: 1920 (W) X
1440 (H)
toetatud mpo
failivorming
foto
suurus
yy4:3 suurus: 3,648
X 2,736 2,592 X
1,944 2,048 X 1,536
yy3:2 suurus: 3,648
X 2,432
Muusika MP3
Bitikiirus 32 kuni 320
yyDiskreetimiskiirus MPEG1 kihis 3: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
yyDiskreetimiskiirus MPEG2 kihis 3: 16
kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
yyDiskreetimiskiirus MPEG2.5 kihis 3 : 8
kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Liiguta
Muuda numbreid
Fotoloendisse
Lehekülg 1/1
003
Esita
P
Lehekülje muutmine
Markeerimisrežiim
MARK
Markeeri
Välju
Lehekülg 1/1
Filmiloend
Markeerimisrežiim
Draiv1
Väline USB-seade
001
002
005
006
Markeeri kõik
Menüü
Esita markeeritud
Markeeri kõik
Lehekülg 1/1
003
004
051. Apple_ ......
02:30:25
Liiguta
Esita markeeritud
004
Markeeri P
Eemalda
markeering kõigilt
Lehekülje muutmine
MARK
Välju
markeerimisrežiimist
Markeeri
Välju
Kirjeldus
Esitage valitud filmifail.
Kui filmifaili esitamine on lõppenud,
alustatakse automaatselt järgmise
valitud faili esitamist.
Märkige kõik ekraanil kuvatavad
filmifailid.
Tühistage kõikide märgitud filmifailide valimine.
Eemalda markeering kõigilt
Välju markeeriVäljuge markeerimisrežiimist.
misrežiimist
MEELELAHUTUS
6 Käivitage filmi esitus.
Nõuanded videofailide esitamiseks
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina
.
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina
.
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.

►
■
◄►
►
II
◄◄
01:02:30 / 02:30:25
►►
Q.MENU
Nupp
Valik
Peida
Välju
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
Esitab video
Peatab või jätkab esitust
Liigub failis tagasi
Liigub failis edasi
Home (Põhimenüü)
Kuvab menüü Valik.
või Q.MENU
(Kiirmenüü)
BACK (TaPeidab menüü täisekraanil.
gasi)
EXIT (Välju) Naaseb valikusse Filmiloend.
Liigub faili esitamise ajal spetsiaalsetesse punktidesse. Spetsiifilise
< või >
punkti aeg kuvatakse olekuribal.
Teatud failides ei tööta see funktsioon korralikult.
ENERGY
Vajutage korduvalt nuppu ENERSAVING
GY SAVING (ENERGIASÄÄST),
(Eneret suurendada ekraani heledust.
giasääst)
Vajutage korduvalt nuppu AV
AV MODE
MODE (AV-REŽIIM), et soovitud
(AV-režiim)
allikat valida.
yy
Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi
korralikult töötada.
yy
Kõiki erimärke subtiitrites ei toetata.
yy
HTML-silte subtiitrites ei toetata.
yy
Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole
saadaval.
yy
Helikeele muutmise ajal võib ekraanil esineda ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat
taasesitust jne).
yy
Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult
mängida või mõned funktsioonid ei pruugi
olla kasutatavad.
yy
Kõigi kooderite filmifaile ei pruugita korralikult
mängida.
yy
Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur
ei ole vahelelisatud, väljastatakse kas videot
või audiot.
yy
HD videoid maksimaalse eraldusvõimega 1920 x [email protected]/30P või 1280 x
[email protected]/60P toetatakse sõltuvalt raamist
yy
Videod, mille eraldusvõime on suurem kui
[email protected]/30P või [email protected]/60P,
ei pruugi sõltuvalt raamist korralikult töötada.
yy
Muud kui märgitud tüüpi ja vormingus filmifaile ei pruugi korralikult töötada.
yy
Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus on
20 Mbps. (ainult, Motion JPEG: 10 Mbps)
yy
Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilidele, mis on H.264/AVC-s kodeeritud
tasemel 4.1 või kõrgemal.
yy
DTS-audiokodek ei ole toetatud.
yy
Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei
toetata.
yy
DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad
asuma samas kaustas.
yy
Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peavad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
yy
Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei
toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
yy
Võimalik, et GMC (Global Motion Compensation) abil kodeeritud faile ei esitata.
yy
Funktsiooniga Filmiloend filmi vaatamise
ajal saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi
nuppe Energy Saving (Energiasääst) ja AV
Mode (AV-režiim) kasutades. Iga pildirežiimi
kasutajapoolne häälestamine ei toimi.
EESTI
EST
r
s
t
v
w
61
62
MEELELAHUTUS
Videosuvandid
Sünkr.
Reguleerib filmi esituse ajal
subtiitrite aegsünkroonimist
alates -10 sekundist kuni +10
sekundini 0,5 sekundi kaupa.
Asend
Vahetab subtiitri asetust esitamise ajal üles või alla.
Suurus
Valige soovitud subtiitrite
suuruse esitamise ajal.
Korda
Lülitab esitamise kordamisfunktsiooni sisse või välja.
Sisselülitatuna esitatakse
kaustas olevat faili korduvalt.
Kui kordusesitus on välja
lülitatud võidakse faili esitada,
kui faili nimi on sarnane eelnevalt esitatud faili nimele.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü), et
kasutada hüpikmenüüsid.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Seadista videoesitus, Seadista video või
Seadista audio ,seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yyFilmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yyFotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
yy
Pärast videofaili esitamise peatamist saate
selle esitust jätkata sealt, kus pooleli jäi.
Kui valisite Seadista videoesitus, toimige järgmiselt.
EESTI
EST
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Pildi suurus, Audio keel, Subtiitri keel või Kordus.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
Menüü
Pildi suurus
Audio keel
Kirjeldus
Valib soovitud pildivormingu
filmi esitamise ajal.
Muudab heli keelerühma filmi
esitamise ajal. Faile üksiku
heliribagaei saa valida.
Subtiitri keel Subtiitrite sisse-/väljalülitamiseks.
Keel
Aktiveeritakse SMI subtiitrite
jaoks ja võimaldab keele valimist subtiitrites.
Koodi lehekülg
Saate valida subtiitrite fondi.
Vaikeseadete korral kasutatakse üldmenüüga sama fonti.
Subtiitri keel
Toetatud keel
Ladina 1
Inglise, hispaania, prantsuse,
saksa, itaalia, rootsi, soome,
hollandi, portugali, taani, rumeenia norra, albaania, gaeli,
kõmri, iiri, katalaani, valentsia
keel
Ladina 2
Bosnia, poola, horvaadi, tšehhi, slovaki, sloveeni, serbia,
ungari keel
Ladina 4
Eesti, läti, leedu keel
Kirillitsa
Bulgaaria, makedoonia, vene,
ukraina, kasahhi keel
Kreeka
Kreeka
Türgi keel
Türgi keel
MÄRKUS
yy
Ühes subtiitrifailis toetatakse ainult 10 000
sünkroonimisplokki.
yy
Video esitamise ajal saab pildi suurust muuta
nupuga RATIO (Kuvasuhe).
MEELELAHUTUS
Kui valisite Seadista video
1 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk71)
Lehekülg 1/1
Fotoloend
Väline USB-seade
001
010
002
011
Draiv1
004
005
006
012
013
014
015
1 Kasutage noolenuppe ning kuvage valikud Helirežiim, Automaatne helitugev, Selge hääl II
või Tasakaal.
2 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk76)
008
Lehekülje muutmine
009
MARK
Markeeri
Välju
Lehekülg 1/1
Markeerimisrežiim
Väline USB-seade
001
010
002
011
Draiv1
Lehekülg 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Liiguta
Markeeri kõik
Markeeri
P
Eemalda
markeering kõigilt
007
008
Lehekülje muutmine
Välju
markeerimisrežiimist
009
MARK
Markeeri
Välju
Menüü
Kirjeldus
Vaata markeeKuvage valitud fotofail.
ritud
Märkige kõik ekraanil nähtavad
Markeeri kõik
fotofailid.
Eemalda mar- Tühistage kõikide märgitud fotofailikeering kõigilt de valimine.
Välju markeeriVäljuge markeerimisrežiimist.
misrežiimist
6 Vaadake fotosid.
1 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Minu
meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Fotoloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Draiv1.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kausta, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina
.
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina
.
EESTI
EST
Vaadake USB-mäluseadmele või võrguühenduse
kaudu arvuti ühiskausta talletatud pildifaile. Ekraanikuvad võivad mudeliti erineda.
007
Markeerimisrežiim
Fotoloend
Vaata markeeritud
Fotode vaatamine
Vaata P
Muuda numbreid
Muusikaloendisse
Lehekülg 1/1
003
Liiguta
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
63
64
MEELELAHUTUS
Fotosuvandite kasutamine
Valik
Fotode vaatamise ajal saate kasutada järgmiseid
valikuid.
yySlaidi kiirus: määrab slaidiseansi kiiruse (Kiire, Keskmine,
Aeglane).
yyBGM: valib taustamuusikale
muusikakausta.

MÄRKUS
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
◄
yyMuusikakausta ei saa vahetada taustamuusika esitamise
ajal.
yySaate valida vaid MP3kausta, mis on salvestatud
samasse seadmesse, millest
fotot kuvatakse.
◄
◄
Slaidiseanss
►
BGM
■
Suvandid
2/13
Peida
►
Q.MENU
Valik
Peida
Välju
Valitud fotode arv
EXIT
(Välju)
Peidab suvandite akna.
Suvandite kuvamiseks vajutage
nuppu OK.
Naaseb valikusse Fotoloend.
Fotovalikud
Valik
Slaidiseanss
EESTI
EST
BGM

(pööra)
Kirjeldus
Käivitab või peatab valitud fotode slaidiseansi.
Kui fotosid pole valitud, kuvatakse slaidiseansis kõik valitud
kausta salvestatud fotod.
Slaidiseansi kiiruse määramiseks valige Valik.
Lülitab taustmuusika sisse või
välja. Taustmuusika kausta
määramiseks valige Valik.
Suvandeid saab reguleerida
kaugjuhtimispuldi nuppudega
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) ja
Home (Põhimenüü).
Pöörab fotosid päripäeva (90°,
180°, 270°, 360°).

MÄRKUS
yyToetatud fotosuurused on
piiratud. Fotot ei saa pöörata,
kui pööratud laiuse eraldusvõime on suurem, kui toetatav
eraldusvõime.
ꔦ
ENERGY
SAVING
(Energiasääst)
Fotode 2 või 4 kordse suumiga
vaatamiseks.
Vajutage korduvalt nuppu
ENERGY SAVING (ENERGIASÄÄST), et muuta ekraani
heledust.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü) või
Home (Põhimenüü), et avada menüü Valik.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Seadista fotovaade, Seadista video või Seadista
audio ,seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yy
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
Valides suvandi Seadista fotovaade, toimige
järgmiselt.
1 Leidke noolenuppudega valik Slaidi kiirus või
BGM.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
MEELELAHUTUS
Kui valisite Seadista video
1 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk71)
6 Esitage muusikat.
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
3 markeeritud fail(i)
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
2 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk76)
Muusika kuulamine
1 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Minu
meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Muusikaloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Draiv1.
ta, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
Väline USB-seade
Draiv1
001. - B01.mp3
0:00
Lehekülg 1/1
002. -B02.mp3
0:00
003. B03.mp3
0:00
004. - B04.mp3
0:00
005. - B05.mp3
0:00
Liiguta
Filmiloendisse
Esita
P
Muuda numbreid
Lehekülje muutmine
MARK
Markeeri
Välju
Markeerimisrežiim
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
Markeerimisrežiim
Väline USB-seade
Draiv1
001. - B01.mp3
0:00
Lehekülg 1/1
002. -B02.mp3
0:00
003. B03.mp3
0:00
004. - B04.mp3
0:00
005. - B05.mp3
0:00
Liiguta
Esita markeeritud
Markeeri
Markeeri kõik
P
Lehekülje muutmine
Eemalda markeering kõigilt
MARK
Välju
markeerimisrežiimist
Markeeri
Välju
Menüü
Kirjeldus
Esita markeeriKuvage valitud muusikafail.
tud
Märkige kõik ekraanil nähtavad
Markeeri kõik
muusikafailid.
Eemalda mar- Tühistage kõikide märgitud muusikeering kõigilt kafailide valimine.
Välju markeeriVäljuge markeerimisrežiimist.
misrežiimist
Lehekülg 1/1
004. - B04.mp3
0:00
005. - B05.mp3
0:00
005. - B05.mp3
■
►
II
◄◄
►►
Nupp
r
s
t
w
v
►
006. - B06.mp3
0:00
◄►
Esita fotoga
007. - B07.mp3
0:00
008. - B08.mp3
0:00
2:30 / 3:25
Q.MENU
Valik
Peida
Välju
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
Esitab muusikafaili
Peatab või jätkab esitust
Liigub järgmisele failile
Liigub eelmisele failile
Esituse ajal
Kui vajutate esituse ajal nuppu
v, esitatakse eelmine muusikafail.
Kui vajutate esituse ajal nuppu
w, esitatakse järgmine muusikafail.
Roheline
Alustage valitud muusikafaili esinupp
tamiset, seejärel liikuge valikule
Fotoloend.
ENERGY SA- Vajutage korduvalt nuppu
VING (Ener- ENERGY SAVING (ENERgiasääst)
GIASÄÄST), et muuta ekraani
heledust.
Home (Põhimenüü)
Kuvage menüü Valik.
või Q.MENU
(Kiirmenüü)
Peidab suvandite akna.
Peida
Suvandite kuvamiseks vajutage
nuppu OK.
Kui vajutate muusikamängija
kuvamise ajal nuppu Exit (Välju), peatatakse ainult muusika
esitamine, kuid mängijalt ei
liiguta tavapärase telerivaatamise juurde.
EXIT (Välju)
Kui vajutate nuppu Exit (Välju) samal ajal, kui muusika on
peatatud või kui muusikamängija
on peidetud, liigutakse mängijalt
tavapärasesse telerivaatamise
režiimi.
Kui kasutate esitamise ajal nup< või >
pu < või >, kuvatakse asukohta
märkiv kursor.
v või w
Nõuanded muusikafailide esitamiseks
See seade ei toeta ID3 sildiga MP3-faile.
yy
EESTI
EST
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kaus-
Draiv1
►
1 Kasutage noolenuppe ning kuvage valikud Helirežiim, Automaatne helitugev, Selge hääl II
või Tasakaal.
65
66
MEELELAHUTUS
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina .
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina .
yy
Kahjustatud või rikutud muusikat ei esitata,
vaid see näitab esitusaega 00:00.
yy
Tasulisest teeninduspunktist allalaetud
muusika koos autorikaitseõigusega ei käivitu,
vaid kuvab mängu ajal sobimatut informatsiooni.
yy
Kui vajutate nuppu OK või r, ekraanisäästja peatub.
yy
Kaugjuhtimispuldi nupud PLAY (Esita) (s),
Pause (Paus) (t), r, w, v on kasutatavad ka selles režiimis.
yy
Järgmise pala kuulamiseks kasutage nuppu
w, eelmise pala kuulamiseks kasutage
nuppu v.
faili nimi
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
EESTI
EST
Kulunud aeg / Kestus
Muusikavalikud
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü), et
kasutada hüpikmenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Sadista
audioesitus või Seadista audio ,seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yy
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
Kui valisite Seadista audioesitus, toimige järgmiselt.
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Kordus või
Juhuslik.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Helirežiim,
Automaatne helitugevus, Selge hääl II või
Tasakaal.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.(Vt lk76)
MEELELAHUTUS
67
DivX-i registreerimiskood
DivX koodi registreerimine
DivX-funktsiooni desaktiveerimine
Kontrollige ja registreerige teleri DivX registreerimiskood ning saate aadressilt www.divx.com/vod
kõige uuemaid filme rentida või osta. Renditud või
ostetud DivX-faili esitamiseks peab faili registreerimiskood olema teleri DivX registreerimiskoodiga
sama.
Desaktiveerib kõik seadmed veebiserveri kaudu
ning blokeerib seadme aktiveerimise.
Telerile uue DivX kasutustunnuse saamiseks
kustutage olemasolev autentimisteave. Kui see
toiming on sooritatud, hangitakse DivX DRM-failide kuvamiseks uuesti DivX kasutustunnus.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasuta-
Home (Põhimenüü).
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule MINU
MEEDIA, seejärel vajutage nuppu OK.
da põhimenüüsid.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule MINU
MEEDIA, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage sinist nuppu.
3 Vajutage sinist nuppu.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i regist-
4 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i deak-
reerimiskood, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Vaadake teleri registreerimiskood järele.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT

Peate oma seadme registreerima,
et mängida DivX-kaitstud videoid.
Registreerimiskood:**********
Registreerige aadressil http://vod.divx.com
Sulge
MÄRKUS
yy
Filmifaile toetatakse järgnevalt
Eraldusvõime: alla 1920x1080 WxH piksli
Kaadrikiirus: alla 30 kaadri sekundis
(1920x1080), alla 60 kaadri sekundis (alla
1280x720)
yy
Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG
4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1,
Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson
H.263/H.264.
5 Kinnitamiseks liikuge noolenuppudega valikule
Jah.
Registreerimise tühistamiskood:
********
Tühistage registreerimine aadressil http://vod.divx.com
Jätkan registreerimist?

Jah
Ei
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
EESTI
EST
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
tiveerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
68
SÄTETE KOHANDAMINE
TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Põhimenüüde avamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
PILT (Vt lk70)Reguleerib
pildi suurust, kvaliteeti
või efekti
EESTI
EST
SEADED (Vt lk69)
Seadistab ja muudab
programme
VALIK (Vt lk81)
Kohandab
üldsätteid
VÕRK (sõltub mudelist)
(Vt lk83)
Seadistab võrku.
AUDIO (Vt lk76)
Reguleerib helikvaliteeti,
efekti või helitugevust
AEG (Vt lk79)
Määrab kellaaja,
kuupäeva või taimeri
funktsiooni
LUKK (Vt lk80)
Lukustab või avab kanalid ja programmid
SEADED
VALIK
PILT
VÕRK
AUDIO
SISEND
SISEND(sõltub mudelist)
(Vt lk31)
Esitab sisendallikad
koos siltidega
AEG
LUKK
Pentouch MINU MEEDIA
Pentouch (Vt lk36)
Pentouch võimaldab
kasutada mitmeid funktsioone teleril puutekrihvliga.
MINU MEEDIA (Vt lk58)
Kuvab ja esitab USBmäluseadmel olevaid
filme, fotosid ja muusikat
69
SÄTETE KOHANDAMINE
Sätete kohandamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Seadistussätted
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
SEADED
Liiguta
OK
● Automaathäälestus
●
Manuaalne häälestus
●
Programmi redigeerimine
●
CI info
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe
ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Kirjeldus
Häälestab ja talletab antenni või kaabli kaudu saadavad programmid (Vt lk19).
Manuaalne häälestus
Häälestab ja talletab programmid käsitsi (Vt lk21).
Programmi redigeerimine
Redigeerib programme (Vt lk23).
CI info
Võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused).(Vt lk25).
Kaabel-DTV seadistus
(ainult kaabelrežiimis)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate arvule on operaatorite valik teenusepakkujate menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta
on 1, muutub vastav funktsioon mitteaktiivseks.
Pärast teenusepakkuja vahetamist kuvatakse hoiatusaken, mis ütleb, et nupu OK
vajutamisel või suvandi Sulge valides kustutakse kanalikaart, ning kui valitakse JAH,
kuvatakse automaatse häälestuse hüpikaken.(Vt lk21).
EESTI
EST
Seade
Automaatne häälestus
70
SÄTETE KOHANDAMINE
Pildisätted
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel vajutage nuppu OK.
PILT
●
Kuvasuhe
●
Pildiviisard
Pildirežiim :
●
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile,
seejärel vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
●
OK
Energiasääst: Arukas andur
●
●
Liiguta
: 16:9
Kontrastsus 100
●
Heledus
50
●
Teravus
65
●
Värv
60
●
Varjund
0
●
Värvitemp.
0
●
Erijuhtnupp
●
Pildi lähtestamine
R
G
W
C
Ekraan
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid pildisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kuvasuhe
Kirjeldus
Muudab kujutise suurust, et kujutist optimaalse suurusega vaadata (Vt lk29).
Pildiviisard
Reguleerib pildi kvaliteeti ja kalibreerib ekraani kasutatud juhiste alusel.
Kohandatud suvandid salvestatakse valikus Picture Mode kui Ekspert1.
Standard
Standardse pildikvaliteedi määramise režiim.
(Musta tase, Valge tase, Varjund, Värv, Horisontaalne teravus, Vertikaalne teravus)
Standardse pildikvaliteedi asemel kasutaja eelistatud pildikvaliteedi määramise režiim.
(Musta tase, Valge tase, Varjund, Värv, Teravus, Dünaamiline kontrastsus, Värvi temp.)
Eelistatud
EESTI
EST

MÄRKUS
yyKui peatate seadistamise enne viimast etappi, siis muudatusi ei rakendata.
yyKui kasutate suvandit Pildiviisard, lülitub energiasäästu funktsioon automaatselt välja.
yySuvandis Pildiviisard tehtud muudatuste lähtestamiseks kasutage suvandit Pildi lähtestamine, kui suvandi Pildirežiim sätteks on Ekspert1.
yyRežiimis RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC ei rakendata suvandite Värv, Varjund ja H/V teravus
muudetud väärtusi.
Energiasääst
Vähendab voolu tarbimist ekraani heledust muutes.
Valik
Nutikas andur
*See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.
Valitakse kõige sobilikum heledusaste vastavalt ümbritsevale keskkonnale.
Väljas
Energiasääst on välja lülitatud
Minimaalne/kesk- Määrab heledusastme.
mine/maksimaalne
Ekraan välja
Ekraan lülitub 3 sekundi möödumisel välja.

MÄRKUS
Kui valite suvandi Ekraan väljas, lülitatakse ekraan 3 sekundi möödumisel välja ning käiviyy
tub režiim Ekraan väljas.
Kui reguleerite funktsiooni Energiasääst-nutikas andur, funktsioonid Teravus, Värv,
yy
Värvi temp. ei tööta. (ainult plasmateler)
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Pildirežiim
71
Kirjeldus
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid teleri parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad teleriti.
Režiim
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt
poekeskkonnale.
Standard
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Optimeerib elektri tarbimist.
Kino,
Kino või
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Sellega optimeeritakse telepilti eredas keskkonnas vaatamiseks.
Ere ruum
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise tegevuse esitamiseks, tõstes
selleks esile põhivärve.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Foto
Optimeerib liikumatut kujutist, näiteks fotofaili, USB režiimis.
»»näiteks DSLR-kaamera ühendamisel.
Ekspert

Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja tavavaatajatele.
MÄRKUS
EESTI
EST
Pildirežiim kohandab teleripildi parimale võimalikule tasemele. Valige menüüs
yy
Pildirežiim eelväärtus, mis põhineb programmi kategoorial.
yyKui nutika anduri funktsioon on sisse lülitatud, kohandatakse kõige sobivam pilt automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
yyPildirežiimi sätteid saab ka menüüs Q. Menu (Kiirmenüü) kohandada.
(Automaatne energiasääst): vähendage energiatarbimist pildikvaliteedi osas järeleandyy
misi tegemata.
Kino,
Ere ruum", funktsioon "Energiasääst-Nutikas
yyKui kohandate "Pildirežiimi andur, Minimaalne, Keskmine, Maksimaalne" ei tööta.
", funktsioon "Energiasääst-Väljas, Minimaalne, KeskmiyyKui kohandate "Pildirežiimine, Maksimaalne ei tööta.
»»
Kino või
Kino: selles režiimis naudite filme, justkui oleksite kinos. Kasutaja saab
täiendavaid seadistusi tegemata vaadata igat filmi parima võimaliku kvaliteediga. Hämaras
keskkonnas on pildikvaliteet optimaalseim. Kui valite suvandi
Kino,
Ere ruum, muudetakse kuvasuhte väärtuseks Skaneerimine.
»» Kino (Thomlinson Holmani eksperiment) on filmidega Star Wars ja Thomlinson tuntuks
saanud George Lucase loodud ettevõtte THX audio- ja videosertimise standard. THX standard tagab seadme kvaliteetse pildi- ja heliesituse nii riistvara kui tarkvara osas.
72
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
EKRAAN
Kirjeldus
Kohandab arvuti ekraanisuvandeid.
Valik
Eraldusvõime
Valib arvuti kasutamisel õige eraldusvõime.
Automaatkonfigureerimine
Asend
Määrab teleri suvandeid teleri ekraani jaoks automaatselt optimeerima.
Suurus
Reguleerib kujutise suurust.
Faas
Kõrvaldab horisontaaljooned.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
Paigutab kujutise õigesse kohta.
EESTI
EST
SÄTETE KOHANDAMINE
73
Peamised kujutise suvandid
Seade
Kontrast
Heledus
Teravus
Kirjeldus
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Kontrasti saab kasutada, kui pildi hele osa
on küllastunud.
Reguleerib pildi signaali peamist taset.
Värv
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel.
Mida madalam tase, seda pehmem pilt.
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemp.
Seadke soe häälestus punaste toonide rõhutamiseks või jahe häälestus vähem intensiivsete
toonide esiletõstmiseks, nagu näiteks sinine.
Täiendavate suvandite kohandamiseks
Täiustatud juhtimine
või ekspertjuhtimine
Pildi lähtestamine
Taastab iga režiimi suvandid tehasesätetele
MÄRKUS
Saate RGB-PC/HDMI-PC-režiimis reguleerida värvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele.
yy
EESTI
EST
74
SÄTETE KOHANDAMINE
Kujundi täiustatud suvandid
Seade
Kirjeldus
Dünaamiline kontrast- Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
sus
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
EESTI
EST
Dünaamiline värv
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Müravaigistus
Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Gamma
Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.
»»Madal: muudab tumedamad ja keskmised hallid toonid heledamaks.
»»Keskmine: pildi originaaltase.
»»Kõrge: muudab tumedamad ja keskmised hallid toonid tumedamaks.
Must tase
äärab ekraani musta taseme õigele tasemele. See funktsioon on kasutatav järgmistes režiiM
mides: AV (NTSC-M), HDMI, komponent või USB.
»»Madal: ekraanipilt muutub tumedamaks.
»»Kõrge: ekraanipilt muutub heledamaks.
»»Automaatne: seadistab vastavalt sisendsignaali tasemele ekraani musta taseme kõrgeks
või madalaks.
Filmirežiim
Muudab salvestatud videoklipid loomulikumaks, eemaldades väriseva efekti.
DVD- ja Blu-ray-filmid filmitakse kiirusega 24 kaadrit sekundis (fps).
Värvigamma
Maksimeerib värvide kasutamist värvikvaliteedi suurendamiseks.
»»Standard: kuvab standardse värvikomplekti.
»»Lai: kasutab suuremat arvu värve.
Serva täiustaja
Näitab video selgemaid ja iseloomulikemaid ning naturaalsemaid servasid.
XVYCC
(kasutatav režiimides
Kino ja Ekspert)
*See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.
Selle funktsiooniga väljendatakse rikkalikemaid värve.
Selle funktsiooniga esitatakse rikkalikemaid värve ning tavavideosignaali.
Kui xvYCC signaali edastatakse HDMI kaudu, on see funktsioon kasutatav režiimides "Pildirežiim - Kino, Ekspert".
Ekspertmuster
(kasutatav režiimis
Ekspert)
See on ekspertreguleerimise jaoks vajalik muster.
DTV vaatamisel on see funktsioon kasutatav režiimis "Pildirežiim - Ekspert".
Värvifilter
See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks.
Värvi küllastumise ja tooni täpseks seadistamiseks saate kasutada RGB-filtrit.
SÄTETE KOHANDAMINE
75
Kujundi täiustatud suvandid
Seade
Värvitemperatuur
Värvihaldussüsteem
Kirjeldus
Kohandab ekraani üleüldist värvitooni valge alusjoont muutes.
a. Meetod: 2 punkti
b. Meetod: 20 punkti IRE
yyMuster: sisemine,
yyIRE
(Institute of Radio Engineers — raadioinvälimine
seneride instituut) on üksus videosignaali
yyPunane/roheline/
suuruse kuvamiseks ning selle saab seadissinine kontrast, putada väärtustele 5, 10, 15 kuni 100. Saate
nane/roheline/sinine
reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt
heledus: reguleeriigale seadistusele.
misvahemik on -50 yyPunane/roheline/sinine: reguleerimisvahemik
kuni +50.
on -50 kuni +50.
c. Rakendub kõigile sisenditele
Tööriistana, mida kasutavad eksperdid reguleerimiseks, kasutades testmustreid, ei mõjuta
see teisi värve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane,
roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane).
Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad, isegi kui reguleerite tavalist videot.
Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta värv: reguleerimisvahemik on -30 kuni
+30.
Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta toon: reguleerimisvahemik on -30 kuni
+30.
See funktsioon on RGB-PC ja HDMI-PC režiimides blokeeritud.
EESTI
EST
76
SÄTETE KOHANDAMINE
Heliseaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile
ja vajutage nuppu OK.
AUDIO
●
Liiguta
Automaatne helitugevus
● Selge
hääl II
: Väljas
●
Tasakaal ●
Helirežiim : Standardne
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
3
0
L
R
• Infinite Surround : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
OK
: Väljas
50
• Lähtesta
●
Digitaalne audioväljund: PCM
●
TV kõlar
●
DTV heliseade: Automaatne
: Sees
Kasutatavaid helisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Automaatne
helitugevus
Aktiveerib automaatse helitugevuse funktsiooni, mis hoiab helitugevuse ühtlasena ka kanaleid vahetades. Helitugevuse tase ei pruugi erinevate ringhäälingujaamade signaalitingimuste tõttu ühtlane
olla.
Selge hääl
Määrab inimhääle selguse. Kui funktsioon on sisse lülitatud, saate hääle selgust reguleerida.

MÄRKUS
EESTI
EST
yyKui valite režiimi "Selge hääl II" seadeks Sees, funktsioon Infinite Surround ei tööta.
yyValige tase vahemikus -6 kuni +6.
Tasakaal
Reguleerib vasaku ja parema kõlari helitasakaalu vastavalt keskkonnale.
Helirežiim
Valib ühe eelmääratud helirežiimi või kohandab iga režiimi suvandeid.
Režiim
Standard
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmi vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
Valik
Infinite Surround
Infinite Surround on LG patenteeritud helitöötlemistehnoloogia, mille eesmärgiks on kahe esikõlariga tagada muljetavaldav 5.1 ruumiline heli.
Kõrged toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid. Kõrgete toonide lisamisel suurendab see
kõrgema sagedusvahemiku väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid. Bassi lisamisel suurendab see madalama
sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Digitaalne audioväljund
Kirjeldus
See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
Kui funktsioon Dolby Digital on kasutatav, siis valides menüüst suvandi Digitaalne audioväljund,
määrate SPDIF-väljundi (Sony Philips Digital InterFace — Sony Philipsi digitaalne liides) väärtusele
Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole
kasutatav, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel,
esitatakse vaid Dolby Digital.
Element
Automaatne
PCM
TV-kõlar
77
Helisisend
Digitaalne audioväljund
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Kõik
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Lülitab teleri sisemised kõlari välise Hi-Fi süsteemi kasutamisel sisse. Teleri kõlareid saab audio
väljundseadmena kasutada ka videosisendi puudumisel.

MÄRKUS
yyKui teleri kõlarid on Simplink kodukinosüsteemi kasutamisel välja lülitatud, lülitub heliväljund automaatselt kodukinosüsteemi kõlaritele, kuid kui teleri kõlarid on sisse lülitatud, tuleb heli teleri kõlaritest.
yyMõned menüüd valikus AUDIO on blokeeritud, kui teleri kõlarid on välja lülitatud.
Automaatne
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby
Digital > MPEG (v.a Itaalias).
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG
> Dolby Digital (ainult Itaalias).
HE-AAC, Dolby
Digital+, Dolby
Digital, MPEG
Võimaldab kasutajal valida sobiva heli tüübi.
Kui valitud on MPEG, on heliväljundiks alati MPEG.
Kui MPEG-d ei toetata, valitakse teine järjekorras olev helitüüp.
Vt lk��������������������
Helikeele valimine
EESTI
EST
DTV
Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, võimaldab see funktsioon valida sobiva tüübi.
heliseade(ainult
digitaalrežiimis) Režiim
78
SÄTETE KOHANDAMINE
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, kuvatakse jaama heliteave koos programminumbri ja jaama nimega.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü), seejärel liikuge noolenuppudega valikule Audio või Audio keel
ja vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega heliväljundile ja vajutage nuppu OK.
Edastus
Mono
Stereo
Kaksik
Kuval
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Monoheli valimine
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
yy
Keele valik kakskeelse edastuse jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), saate lülituda režiimi DUAL I, DUAL II või
DUAL I+II.
EESTI
EST
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
saadab kõlaritesse edastuse primaarkeele.
saadab kõlaritesse edastuse sekundaarkeele.
saadab igasse kõlarisse eri keele.
NICAM-vastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik vastu võtta kvaliteetset digitaalheli NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplex).
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetavale edastustüübile.
1 NICAM-mono vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM MONO või FM MONO.
2 NICAM-stereo vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM STEREO või FM MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülitage ümber seadele FM MONO.
3 NICAM-kaksikedastuse vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM DUAL I, NICAM DUAL II või
NICAM DUAL I+II või FM MONO.
Kõlarite heliväljundi valik
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolsed kõlarid.
Valige heliväljund.
L+R: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R: parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
79
SÄTETE KOHANDAMINE
Ajaseaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AEG, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning
vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
AEG
Liiguta
●
Kell
●
Väljalülitusaeg
●
Sisselülitusaeg
: Väljas
●
Unetaimer
: Väljas
● Automaatne
seisak
OK
: Väljas
: 4 tundi
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid ajasätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kell
Kirjeldus
Määrab kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja.
Kellaaeg määratakse automaatselt vastavalt digitaalkanali signaalile, mis sisaldab ringhäälingujaama pakutavat ajateavet. Vastasel juhul määrake kellaaeg ja kuupäev käsitsi.

MÄRKUS

Ajatsoon
Magadan, Kamtšatka
Vladivostok
Jakutsk
Irkutsk
Krasnojarsk
Omsk
Jekaterinburg
Moskva, Samara
Kaliningrad
See tabel tähistab Venemaa 9 piirkonna ajavööndit; kui
kasutaja valib enda piirkonna ajavööndi, siis seadistatakse
kellaaeg automaatselt.
Kui telejaam kohaliku kellaaja nihet ei edastata või pärast
piirkonna valimist andmed ei ühti, siis saab kasutaja õige
kellaaja määramiseks muuta nihet ajavööndi seadetes.
EESTI
EST
yyKellaaeg määratakse ajanihke teabe järgi, mille aluseks on ajavöönd ja GMT (Greenwichi
aeg), mis võetakse vastu koos edastussignaaliga, kellaaeg seadistatakse automaatselt
digitaalse signaali järgi.
yyKui linna nime ajavööndis muudetakse vastavalt nihkele, saate kellaaega 1 tunni võrra
muuta.
yyAjavööndi menüüd saab muuta režiimis Automaatne.
80
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Väljalülitusaeg/
Sisselülitusaeg
Kirjeldus
Määrab teleri automaatse sisse- või väljalülitusaja. Funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt määrama kehtiva kellaaja ja kuupäeva.

MÄRKUS
yyKui 2 tunni jooksul pärast teleri sisselülitamisfunktsiooniga sisselülitamist ühtegi nuppu ei
vajutata, siseneb teler automaatselt ooterežiimi.
yyKui määrata nii väljalülitusaja kui sisselülitusaja samale ajale, alistab väljalülitusaja funktsioon sisselülitusaja funktsiooni.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub Kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse, lülitub unetaimeri funktsioon välja.
Automaatne
seisak (sõltub
mudelist)
Kui te ei vajuta ühtegi nuppu ja funktsioon Automatic Standby on sisse lülitatud, siis lülitub teler
automaatselt ooterežiimile.
MÄRKUS
yySee funktsioon ei tööta režiimis Store Demo või tarkvara värskendamise ajal.
Lukuseaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu
EESTI
EST
OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile, seejärel vajutage nuppu OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
LUKK
Liiguta
●
Parooli seadistamine
●
Süsteemilukk
●
OK
: Väljas
Programmi blokeerimine
●
Vanemlik järelvalve: Blokeering väljas
●
Sisendi blokeerimine
●
Klaviatuurilukk
: Väljas
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid lukusätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Süsteemilukk
Aktiveerib ja desaktiveerib süsteemiluku.
Parooli seadistamine
Vahetab neljamärgilise salasõna. Vaikimisi kasutatav PIN-kood on "0 0 0 0".
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa määratud parool olla ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui olete oma salasõna unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’.
Programmi
blokeerimine
Blokeerib lastele ebasobiliku sisuga programmid, kui vajutate rohelist nuppu. Blokeeritud programmide ette kuvatakse luku ikoon. Programme saab valida, kui ekraan jääb tühjaks ja heli vaigistatakse.
Lukustatud kanali vaatamiseks sisestage parool.
Funktsioon on kasutatav, kui suvandi Süsteemilukk sätteks on Sees
Vanemlik järel- See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitavale teabele. Kui signaal
valve
edastab vale teavet, ei saa seda funktsiooni kasutada.
(ainult digitaalre- Selle menüü avamiseks on vaja sisestada parool.
žiimis)
Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele vaadata teatud täiskasvanute programme.
Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage parool.
Kategooriad erinevad riigiti.
Sisendi blokee- Blokeerib sisendallikad.
rimine
Funktsioon on kasutatav, kui suvandi Süsteemilukk sätteks on Sees
Klaviatuurilukk
Lukustab või avab teleri nupud.
81
SÄTETE KOHANDAMINE
Suvandisätted
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
VALIK
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK, seejärel vajutage nuppu
●
Keel (keel)
●
Riik
● Abi
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe
OK
: UK
puuetega inimestele
● ISM-meetod
OK.
Liiguta
: Tavaline
●
Tehaseseaded
●
Seadista ID
:1
●
Režiimi seadistamine
: Kodukasutus
ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid üldsätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Keel
Kirjeldus
Valib kuva- või helikeele.
Valik
Menüükeel
Valige soovitud keel.
Audio keel
Audio funktsioon võimaldab teil valida helile eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis esitatakse heli vaikimisi valitud keeles.
Helikeele OSD informatsioon
Kuva
N.A
Olek
Ei ole kasutatav
Dolby Digital heli
Heli vaegnägijatele

Heli vaegkuuljate
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC
Subtiitri keel
HE-AAC heli
Kasutage subtiitrite funktsiooni, kui subtiitreid edastatakse kahes või
enamas keeles. Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed
puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Subtiitrite keele OSD informatsioon
Kuva
N.A
Olek
Ei ole kasutatav
Teleteksti subtiitrid

Teksti keel

Subtiitrid vaegkuuljatele
Kasutage digirežiimis teksti keele funktsiooni, kui teksti edastatakse
kahes või enamas keeles. Kui valitud keeles edastatava teksti andmed
puuduvad, kuvatakse tekst vaikimisi keeles.
MÄRKUS
yyKui esimeseks eelistuseks valitud keel heli, subtiitrite ja teksti jaoks pole saadaval, saate
valida teise eelistuskeele.
yyHeli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal kujul, 1 kuni 3 märgiga, mida edastatakse teenusepakkuja poolt.
yyKui te valite täiendava heli (heli vaegnägijatele/vaegkuuljatele), siis võib see asendada osa
põhihelist.
EESTI
EST
MPEG heli
82
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Riik
Kirjeldus
Valib soovitud riigi.

MÄRKUS
yyKui te ei lõpeta seadistamise installimist nupuga BACK (TAGASI) või kui ekraanikuva
aeg lõpeb, kuvatakse installimenüü teleri sisselülitamisel alati, kuni seadistamine on
lõpetatud.
yyKui valite vale asukohariigi, ei kuvata teleteksti ekraanil õigesti ja teleteksti kasutamisel
võivad ilmneda probleemid.
yyCI-funktsiooni (üldliides) ei pruugita riigi leviedastustingimuste alusel rakendada.
yyDTV-režiimi juhtnupud ei pruugi riigi leviedastustingimuste alusel töötada.
yyRiigis, kus digitaalse leviedastuse määrused pole kinnitatud, ei pruugi kõik DTV-funktsiooni sõltuvalt digitaalse leviedastuse tingimustest töötada.
yyRiigihäälestus "UK" peaks olema aktiveeritud ainult Inglismaal.
yyKui riigihäälestuse seadeks on "--", on kasutatavad Euroopa standardsed leviedastusprogrammid, kuid kõik DTV-funktsioonid ei pruugi korralikult töötada.
Puuetega inimeste abi (ainult
digitaalrežiimis)
Valik
Kuulmispuue
Funktsioon kuulmispuudega inimestele.
Audio kirjeldus
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta telesaates.
Kui valitud on säte Audio kirjeldus sees, pakutakse tavaheli ja audio
kirjeldust vaid nende programmidega, mis sisaldavad audio kirjeldust.
Helitugevus Muudab audio kirjelduse helitugevust
Piiks
ISM-meetod
Audio kirjelduse teave valimisel kostab piiks
EESTI
EST
Kui ekraanil kuvatakse pikka aega fikseeritud või liikumatu kujutis, siis kujutise vahetamisel
võib see põhjustada varipildi. Ärge lubage teleri ekraanil pikka aega liikumatu pildi kuvamist.
Valik
Täiesti valge
Andmeteenus
(ainult Iirimaal)
Tehaseseaded
Funktsioon eemaldab ekraanilt püsikujutised.
Märkus: intensiivset püsikujutist võib olla raske ainult selle funktsiooni
abil eemaldada.
Süstik
See funktsioon võib olla abiks parasiitkujutiste vältimisel. Siiski on
parem, kui teleri ekraanipilt ei ole pikka aega
üks ja sama. Püsikujutise tõkestamiseks muudetakse ekraanipilti iga 2
minuti tagant.
Värviline
Värviplokk koos ekraanikuvaga liigub vähehaaval ja valgeid mustreid
muudetakse. Järelkujutist on raske märgata, kui ajutine järelkujutis
eemaldatakse ja värvimuster on aktiveeritud.
See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne teletekst) või Teletekst, kui
mõlemad on samaaegselt olemas.
See funktsioon lähtestab kõik seadistused.

MÄRKUS
yyKui funktsioon Süsteemilukk on Sees ja olete parooli unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’.
ID-seadistus
Annab ühendatud seadmetele tunnuse
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Režiimi seadistamine
83
Kirjeldus
Vaikesätteks on Kodukasutus. Koduses keskkonnas parima pildikvaliteedi tagamiseks soovitame kasutada režiimi Kodukasutus.
Valik
Kodukasutus
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.
Kaupluse demo
Valib poekeskkonnale sätte Kaupluse demo.
Demorežiim
Määratakse teleris erifunktsioonide kuvamiseks. Demorežiimi tühistamiseks vajutage suvalist nuppu, v.a helitugevuse ja vaigistamise
nupud.

MÄRKUS
yyRežiimis Kodukasutus pole režiimi Demorežiim võimalik
kasutada.
yyRežiimis Kaupluse demo on režiimi Demorežiim seadeks
automaatselt Sees.
yyKui režiimis Kaupluse demo lülitatakse režiimi Demorežiim
seadeks Väljas, režiim Demorežiim ei tööta ja ainult ekraan
lähtestatakse.
yy5 minuti möödumisel lähtestatakse ekraan automaatselt režiimi
Demorežiim.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
VÕRK
(sõltub mudelist)
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik VÕRK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage
noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Allpool on kirjeldatud kasutatavaid võrguseadeid.
Seade
Võrguseaded
Kirjeldus
Võrguseadete konfigureerimine (Vt lk56).
Võrgu olek
Võrgu oleku vaatamine (Vt lk57).
Liiguta
●
Võrguseadistus : Traadiga
●
Võrgu olek
: Interneti-ühendus on loodud
OK
EESTI
EST
Võrgu seaded
84
ÜHENDUSTE LOOMINE
ÜHENDUSTE LOOMINE
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendage telesignaali siyy
sendkaabli teleriga DVD-salvesti või videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta
leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
yy
Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast sõltumatult.
yy
EESTI
EST
ÜHENDUSTE LOOMINE
85
Ühenduste ülevaade
Teleri tagapaneeli pistikupesadesse saab ühendada erinevaid välisseadmeid.
1 Vaadake alltoodud joonist ja leidke seade, mida soovite teleriga ühendada.
2 Kontrollige välisseadme ühendustüüpi.
3 Liikuge vastava joonise juurde ja vaadake ühenduse üksikasju.
HD-vastuvõtja
HDMI – Vt lk86
DVI – Vt lk86
Komponent – Vt lk86
Komposiit –Vt lk87
DVD
VCR
HDMI – Vt lk86
DVI – Vt lk86
Komponent – Vt lk86
Komposiit – Vt lk87
Euro Scart – Vt lk87
Digitaalne – Vt lk89
Arvuti
HDMI – Vt lk87
DVI – Vt lk88
RGB – Vt lk88
MÄRKUS
Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
yy
USB
Mäluseade –
Vt lk89
Mälukaardi lugeja –
Vt lk89
Mänguseade
HDMI – Vt lk86
Komponent – Vt lk86
Komposiit – Vt lk87
EESTI
EST
Kõlar
Komposiit – Vt lk87
Euro Scart – Vt lk87
86
ÜHENDUSTE LOOMINE
See jaotis ÜHENDUSTE LOOMINE sisaldab
yy
peamiselt telerimudelite 50/60PZ85** diagramme.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ühendamine HD-vastuvõtja,
DVD-seadme või videomakiga
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
DVI-HDMI kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
Ühendage HD-vastuvõtja, DVD-seade või videomakk teleriga ja valige vastav sisendrežiim.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
EESTI
EST
Komponentkaabli ühendamine
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele komponentkaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.
MÄRKUS
HDMI-kaabli abil võib teler samaaegselt
yy
vastu võtta video- ja audiosignaali.
Kui DVD-mängija ei toeta funktsiooni Auto
yy
HDMI, siis peate vastavalt häälestama
väljunderaldusvõime.
Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed
yy
HDMI-kaabel. Kui HDMI-kaabel pole High
Speed HDMI-kaabel, siis võib esineda pildi
värelemist või pole pilti üldse. Palun kasutage High Speed HDMI-kaablit.
ÜHENDUSTE LOOMINE
87
Euro Scart-kaabli ühendamine
Komposiitkaabli ühendamine
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro
Scart-kaablit.
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele komposiitkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
MÄRKUS
Väljund
Tüüp
AV1
(TV-väljund1)
AV2
(Monitoriväljund2)
Digitaalteler
X
O
Analoogteler, AV
Analoogteler
O
Komponent / RGB
Analoogteler
X
HDMI
Analoogteler
X
Praegune
sisendrežiim
1 TV-väljund: teler edastab analoogsignaale.
2 Moitoriväljund: edastatakse praegune ekraanikujutis.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada Euro Scart-kaablit,
yy
peab see olema varjestatud.
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa
yy
teleri/monitori väljundsignaale edastada
läbi SCART-kaabli. (Ainult 3D-mudelid)
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiyy
TV sooritab ajakavastatud salvestamist, ei
saa ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
(Ainult 3D-mudelid)
Ühendamine arvutiga
MÄRKUS
yy
Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks
on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist
telerisse. Ühendage arvuti ja teleri vahele HDMIkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
EESTI
EST
Kui teil on monoheli edastav videomakk,
yy
ühendage selle helikaabel teleri ühenduspessa AUDIO L/MONO.
88
ÜHENDUSTE LOOMINE
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab video digitaalsignaali arvutist telerisse.
Ühendage arvuti ja teleri vahele DVI-HDMI kaabel
nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
EESTI
EST
RGB-kaabli ühendamine
Edastab analoogsignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teleri vahele müügikomplekti kuuluv
15-viiguline D-sub-signaalikaabel nii, nagu on
näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
MÄRKUS
Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist
yy
teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jäljend
võib püsivalt ekraanile jääda; võimaluse
korral kasutage ekraanisäästjat.
PC-režiimis võib esineda teatud müra oleyy
nevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist,
kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke
PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil
heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui
personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi
valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroniyy
seerimise sisendkuju on eraldatud.
Soovitame arvutirežiimis kasutayy
da 1920x1080, 60 Hz (Välja arvatud
50PT49**), 1024x768, 60 Hz(Ainult
50PT49**) — see peaks andma parima
pildikvaliteedi.
Ühendage personaalarvuti monitori väljunyy
dpordi signaalkaabel RGB (PC) seadmepordiga või personaalarvuti signaalkaabel
HDMI-väljundpordist HDMI IN (või HDMI/
DVI IN) seadmepordiga.
Ühendage personaalarvuti helikaabel teleri
yy
helisisendiga. (Helikaablid ei ole teleriga
kaasas.)
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastayy
valt arvuti heli.
Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta
yy
samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d,
ühendage personaalarvuti kuvamiseks vaid
üks RGB või HDMI IN (või HDMI/DVI IN).
DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist
yy
töötada, kui kasutate HDMI-DVI kaablit.
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib
yy
ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab
parima pildikvaliteedi.
ÜHENDUSTE LOOMINE
Helisüsteemiga ühendamine
USB-seadme ühendamine
Kasutage sisseehitatud kõlarite asemel välist helisüsteemi.
Ühendage teleriga USB-mäluseade, nagu
USB-välkmälu, väline kõvaketas või USBmälukaardilugeja, ning avage menüü Minu
meediumid, et sirvida mitmesuguseid
multimeediumfaile. Vt jaotisi “USB-mäluseadme
ühendamine” lk58 ja “Failide sirvimine” lk59 .
MÄRKUS
Vaigistage teleri sisseehitatud kõlarid, kui
yy
kasutate välist heliseadet (Vt lk77).
89
või
Digitaalne optiline heliühendus
Edastab digitaalse helisignaali arvutist välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
optiline helikaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
Vaadake šifreeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses
TV-režiimis.
Vt lk25.
MÄRKUS
Ärge vaadake optilise väljundpordi sisse.
yy
Laserkiirde vaatamine võib teie nägemist
kahjustada.
Kontrollige seda punkti näidatud viisil ja sisestage CImoodul.
MÄRKUS
Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIAyy
kaardipesasse sisestatud õiges suunas.
Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib
see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
EESTI
EST
CI-mooduli ühendamine
90
ÜHENDUSTE LOOMINE
SIMPLINK-ühendus
Kasutage kaugjuhtimispulti HDMI-kaabliga ühendatud ja HDMI-CEC funktsiooni toetavate AV-seadmete juhtimiseks. Teie teler ühildub vaid funktsiooni HDMI-CEC toetavate seadmetega.
Ühendage HDMI-kaabli üks ots teleri tagaosas
olevasse pistikupessa HDMI/DVI IN või HDMI IN ja
teine ots SIMPLINK-seadmega.
Traadita väljundrežiimis ei toetata funktsiooni
SIMPLINK.
MÄRKUS
EESTI
EST
Funktsiooni SIMPLINK-aktiveerimine
1 Funktsiooni SIMPLINK menüüde kasutamiseks
vajutage nuppu SIMPLINK.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Sees.
3 Soovitud seadme juurde liikumiseks vajutage
noolenuppe ning vajutage OK.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
OK
Välju
◄ Sees ►
Valitud seade
TV
2
KETAS
3
VCR
4
HDD-salvesti
VCR
5
◄
Kui seade on ühendatud (kuvatud ereda
värviga)
Kõlar
TV-kõlar
nr
Kirjeldus
1 Kuvab eelnevalt vaadatud telekanali.
2
Ketaste esitamine. Kui on saadaval mitu ketast,
kuvatakse ketta pealkiri ekraani allosas.

3 Ühendatud videomaki juhtimine.

4

Kõvakettadraivi salvestuste taasesitamine: esitage kõvakettadraivil olevaid salvestisi.
Heliväljundina kodukinosüsteem või telerikõla5 rid: heliväljundit lülitatakse kodukinosüsteemi ja
telerikõlarite vahel.
- Valitud seadme ees kuvatakse tähistusmärk.
- Kasutatavad seadmed kuvatakse ereda värviga.
- Mittekasutatavad seadmed on hallid.
4 Hallake valitud AV-seadet.
Kui ühendatud seade ei toeta funktsiooni
yy
HDMI-CEC, ei saa SIMPLINK-i kasutada.
SIMPLINK-i kasutamiseks peab olema
yy
ühendatud *CEC-funktsiooni toetav kiire
HDMI-kaabel. (*CEC: tarbija elektroonikaseadmete haldus).
1


►
Kui seadet ei ole
ühendatud (kuvatud hallina)
- Otseesitus: pärast AV-seadme teleriga ühendamist võite seadmeid otse juhtida ja esitada
meediumit ilma täiendavate seadistusteta.
- Vali AV-seade: valige teleriga ühendatud üks
AV-seade.
- Plaadi taasesitus: hallake ühendatud AVseadmeid noolenuppude ja valikutega OK,
,
.
- Kõigi seadmete toide välja: teleri väljalülitamisel katkestatakse kõigi ühendatud seadmete
toide.
- Lülita heliväljundit: pakub lihtsat võimalust
heliväljundi lülitamiseks..
- Toite sünkroonitud sisselülitus: kui HDMI
kaudu ühendatud Simplinki funktsiooniga seadmed hakkavad mängima, lülitub teler automaatselt sisse.
MÄRKUS
Kui muudate nupu INPUT (Sisend) abil
yy
sisendallikat, peatatakse SIMPLINKseadme pooleliolev funktsioon.
Valides kodukino funktsiooniga seadme,
yy
lülitatakse heliväljund automaatselt kodukino kõlaritesse ning telerikõlarid vaigistatakse.
Kui ühendatud SIMPLINK-kodukino
yy
süsteem ei esita telerist heli, ühendage optiline kaabel teleri taga olevasse
pistikupessa DIGITAL AUDIO OUT ja
SIMPLINK-seadme taga olevasse pessa
DIGITAL AUDIO IN.
TELETEKST
TELETEKST
91
Režiim Top Text
yy
See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus,
mis annabreaalajas teavet uudiste, ilma, telekava,
aktsiahindade ja paljudemuude teemade kohta.
Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida
valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad
meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja
hõlpsat valimist.
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane,
roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli
tähendab järgmist plokki.
Ploki, grupi ja lehekülje valik
1 Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
2 Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile
siirdumiseks koos automaatse üleminekuga
järgmisele plokile.
3 Rohelise nupuga saate minna järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile.
4 Lisavõimalusena saab kasutada nuppu P ^ .
Sisse- ja väljalülitamine
Režiim Simple Text
Lehekülje valik
1 Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutage valimise
ajal valet numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama
uuesti õige lehenumbri.
2 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saate kasutada nuppu P
.
Lehekülje otsene valik
Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis
TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri
sisestamise teel numbrinuppude abil.
EESTI
EST
Teleteksti lugemisele lülitumiseks vajutage nuppu
TEXT (Teletekst). Ekraanile ilmub esimene või
viimane lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit,
TV-jaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene
lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti
kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT
(Teletekst). Taastub eelmine režiim.
Punane nupp võimaldab naasta eelmisele valikule. Lisavõimalusena saate kasutada nuppu P
v.
92
TELETEKST
ꔾ Kellaaeg
Fastext
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
värvinuppu vajutades.
Lehekülje valik
1 Vajutage nuppu T.OPT (Tekstivalik) ja seejärel
leidke noolenuppude abil menüü
se indeksilehekülg.
. Kuvatak-
Vaadates TV-programmi, valige see menüü, et
kuvada ekraani üleval paremal nurgas kellaaega.
Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida
alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number
kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje
hoidmiseks või vahetamiseks vajutage nuppu
Punane/Roheline, < > või mõnda numbrinuppu.
2 Saate valida allrea värvikoodidega varustatud
lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3 Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise
numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
4 Eelmise või järgmise lehekülje valimise vajutage nuppu P
.
EESTI
EST
Teleteksti erifunktsioonid
Vajutage nuppu T. OPT ja kasutage seejärel noolenuppe menüü Teksti valik valimiseks.
ꕀ Hoia
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub
juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam
alamlehekülge.
Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava
alamlehekülje number on tavaliselt näha
ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel
kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas
stopp-sümbol ja automaatne leheküljevahetus
on blokeeritud.
ꔽ Näita
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale
toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
Teksti valik
Indeks
Aeg
Hoia
Näita
Uuenda
Sulge
ꔼ Uuenda
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje
numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata
uuendatud teleteksti lehekülge.
ꔻ Indeks
Valige iga indeksi lehekülg.
MÄRKUS
Ühendkuningriigis (digitaalrežiim) ei tööta
yy
nupp T. OPT (Tekstivalik).
DIGITAALNE TELETEKST
DIGITAALNE TELETEKST
yy
See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis
ja Iirimaal.
Seade võimaldab juurdepääsu digitaalsele teletekstile, mis on mitmel moel suuresti parandatud,
nagu tekst, graafika jne. Digitaalsele teletekstile
on juurdepääs spetsiaalse digitaalse teleteksti
teenuste ja eriliste teenustega, mis kannavad üle
digitaalset teleteksti.
93
Teletekst digiteenuses
Teletekst digitaalse teenusena
1 Vajutage numbreid või nuppu P
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu
TEXT (Teletekst) või värvilisi nuppe.
3 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
1 Vajutage numbreid või nuppu P
, et valida
digitaalne teenuse, mis edastab digitaalset
teleteksti.
2 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
järgmise etapi juurde, vajutades nuppu TEXT
(Teletekst), OK, noolenuppu, punast, rohelist, kollast, sinist nuppu, numbrinuppu jne.
3 Digitaalse teleteksti teenuse muutmiseks valige
teine teenus numbrite või nupuga P
.
järgmise etapi juurde, vajutades nuppu OK,
noolenuppu, punast, rohelist, kollast, sinist,
numbrinuppu jne.
4 Vajutage nuppu TEXT (Teletekst) või värvilist
nuppu, et lülitada teletekst välja naasta teleri
vaatamise juurde.
Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu
tekstiteenustele PUNASE nupu vajutamisega.
EESTI
EST
, et valida
teatud teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
94
HOOLDUS
HOOLDUS
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks uuendage ja puhastage telerit regulaarselt.
Teleri puhastamine
ETTEVAATUST!
Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik muud juhtmed.
yy
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat
yy
aega ei kasuta.
Ekraan ja raam
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees
või pehmetoimelises ja lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.
EESTI
EST
ETTEVAATUST!
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada ega toksata, kuna see võib ekraani kriiyy
mustada ja põhjustada moonutusi.
Ärge kasutage teleri puhastamisel kemikaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti, putukatõrjevayy
hend, õhuvärskendid, määrdeained), sest need võivad rikkuda teleri välimuse ja värvikatte.
Korpus ja statiiv
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas
vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge pihustage telerile vedelikke. Kui vedelik satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju,
yy
elektrilöök või rike.
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
yy
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.
HOOLDUS
95
Kujutise "sissepõlemise" vältimine
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa eemaldada. Seda
yy
nimetatakse kujutise "sissepõlemiseks", mida garantii alusel ei hüvitata.
Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekyy
raani servades.
Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCD-teleri
yy
korral kauem kui kaks tundi,
plasmateleri puhul kauem kui üks tund).
EESTI
EST
96
TÕRKEOTSING
TÕRKEOTSING
Üldine
Probleem
Eraldusvõime
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga
kasutada.
yyKontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
yyVeenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
ja 
, 
ja 
).
yyVeenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (
yyKontrollige, kas kaugjuhtimispuldile on määratud vastav sisendrežiim (näiteks
teler või videomakk).
Puudub pilt ja heli.
yyKontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
yyVeenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
yyKontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teleri sisselülitamisel ilmub kujutis
aeglaselt.
yyPilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. See on normaalne. Kui kujutis ei ilmu
ekraanile mõne minuti möödudes, eraldage toitejuhe 30 sekundiks ja proovige
uuesti. Kui kujutis ikka puudub, võtke ühendust kohaliku volitatud hoolduskeskusega.
Välisseadmete ühendamine ei õnnestu.
yyVt alajaotist “Ühenduste ülevaade” ja ühendage välisseade.
Teler lülitub ootamatult välja.
yyKontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
yyAvage valik Kellaaja seade ja kontrollige, kas unetaimer on aktiveeritud.
Vt punkti “Unetaimer” .
yyKui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral
15 minuti pärast välja.
EESTI
EST
Heli
Probleem
Pilt on, kuid heli puudub.
Eraldusvõime
+ või - .
yyVajutage nuppu
yyVajutage nuppu MUTE (Vaigista) ja kontrollige, kas heli on vaigistatud.
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
yyKontrollige, kas helijuhtmed on korralikult ühendatud.
Üks kõlaritest tekitab ebaloomulikku yyKeskkonna temperatuuri või niiskuse muutumine võib seadme sisse- või väljaheli või ei tööta.
lülitamisel põhjustada ebatavalisi helisid.
yySee ei tähenda, et seade on katki.
TÕRKEOTSING
97
Video
Probleem
Eraldusvõime
Ekraanipilt on mustvalge või halbade värvidega.
yyReguleerige värvide seadeid menüüs PILT.
yyVeenduge, et teleri ja muude elektroonikaseadmete vahel on piisavalt ruumi.
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
Ekraanil on horisontaalsed või
vertikaalsed triibud või hägused
kujutised
yyKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
Ekraanipildil on jooned või triibud
yyKontrollige antenni või suunake see ümber.
Teleri väljalülitamisel kuvatakse
järelkujutis
yyVõimalik, et pikaaegse püsikujutise kuvamise tõttu on pikslid kahjustada saanud (kujutise sissepõlemine). Ekraani pikslite kahjustumise vältimiseks kasutage ekraanisäästjat.
Toide on sisse lülitatud, kuid ekraan yyReguleerige heledust ja kontrasti menüüs PILT.
tume.
yyVeenduge, et signaalikaabel on teleri ja muude vastavate seadmetega korralikult ühendatud.
yyVajutage nuppu INPUT (Sisend) ja kontrollige valitud sisendallikat.
Ekraanipildi asend on vale.
yyReguleerige asukohaseadeid menüüs PILT .
yyKontrollige, kas teler toetab videokaardi eraldusvõimet ja sagedust. Kui sagedus on vahemikust väljas, seadistage välisseadme kuvasätete abil soovituslik
eraldusvõime.
Taustal kuvatakse kitsad ribad.
yyKontrollige videokaabli ühendusi.
Esineb horisontaalmüra või häguseid kujutisi.
yyReguleerige faasiseadeid menüüs PILT. Vt punkti “EKRAAN”.
Mõnede kanalite vastuvõtt on halb
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
yyVõimalik, et telejaama ülekandesignaal on nõrk. Paigutage antenn õigesse
suunda.
yyKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
Pentouch
Probleem
Eraldusvõime
Puutekrihvel ei tööta.
yyKontrollige, kas kasutasite Pentouchi režiimi käivitamiseks pulti.
yyVeenduge, et puutekrihvli tongel on arvutiga ühendatud ja punane märgutuli
põleb.
/Home.
yyToite kontrollimiseks vajutage krihvlil olevat nuppu
yyKontrollige, kas krihvel on seotud. (Krihvel on õigesti seotud, kui punane
märgutuli süttib nupu
/Home vajutamisel)
yyValige arvutikuva näitamine vaid teleris.
Puutefunktsiooni kasutamisel on
teleriekraan moondunud.
yyVeenduge, et arvuti on teleriga õigesti ühendatud.
yyVeenduge, et kasutate optimaalset eraldusvõimet.
yySeadke teleri kuvasuhteks Just Scan.
Krihvliga puudutamisel valitakse
vale koht.
yyValige arvutikuva näitamine vaid teleris.
yyKui teleriekraanil krihvliga puudutatud koht ja arvutis valitud punkt ei ühti
arvuti- ja telerivahelise PC (RGB) signaalikaabli kasutamisel, siis valige
ekraani seadistamiseks teleri kaugjuhtimispuldi abil suvand [Home] (Kodu) →
[PICTURE] (PILT) → [SCREEN] (EKRAAN) (RGB) ja viimaks [Auto Configure]
(Automaatkonfiguratsioon).
Krihvliga valimine pole sujuv.
yyKontrollige, kas arvuti ja teler on piisavalt lähedal. Veenduge, et arvuti ja teleri
vahel pole palju takistusi.
yyVeenduge, et arvutis ei tööta teisi rakendusi. (Programmi Pentouch töötamisel
tuleb vältida teiste rakenduste kasutamist.)
EESTI
EST
Ekraanil kuvatakse teade "Signaal
puudub".
98
TEHNILISED ANDMED
TEHNILISED ANDMED
50PZ85**
60PZ85**
Statiiviga
50PZ850-ZA / 50P850T-ZA
50PZ850N-ZA / 50PZ850A-ZA
1168,7 mm x 777 mm x 349,2mm
60PZ850-ZA / 60P850T-ZA
60PZ850N-ZA / 60PZ850A-ZA
1387,1 mm x 920,5 mm x 395,6mm
Statiivita
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1387,1 mm x 834,9 mm x 52,5 mm
Statiiviga
30,1 kg
42,0 kg
Statiivita
28,1 kg
38,5 kg
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
50PT49**
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
50PT490-ZD / 50PT490T-ZD
50PT490N-ZD / 50PT490A-ZD
1168,7 mm x 777 mm x 349,2 mm
Statiivita
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Statiiviga
29,4 Kg
Statiivita
27,4 Kg
Cl-mooduli suurus
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(laius x kõrgus x sügavus)
EESTI
EST
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
Keskkonnatingimused
Televisioonisüsteem
Töötemperatuur
Tööniiskus
0 °C kuni 40 °C
Alla 80 %
Hoiutemperatuur
Hoiuniiskus
-20 °C kuni 60 °C
Alla 85 %
Digitaalteler1
Digitaalteler
Analoogteler
DVB-T/T2
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
DVB-C
SECAM L/L’2
Programmid
VHF, UHF
Salvestatavate programmide
maksimumarv
Välisantenni näivtakistus
1
2
Ainult DVB-T2 toega mudelid
Välja arvatud DVB-T2 toega mudelid
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69,
CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
1,000
75 Ω
75 Ω
99
TEHNILISED ANDMED
RGB-PC, HDMI/DVI-PC toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,981
60,02
1920x1080
(RGB-PC)
66,587
59,93
1920x1080
(HDMI-PC)
67,5
60,00
(Välja arvatud 50PT49**)
Komponentpordi ühendusteave
Teleri
komponentpordid
DVD-mängija
videoväljundipordid
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signaal
Komponent-
480i/576i
O
480p/576p
O
720p/1080i
O
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz ainult)
EESTI
EST
RAADIOSAGEDUSE TEHNILISED ANDMED
HDMI/DVI-DTV toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Raadiosagedusmooduli (BM-LDS201) tehniyy
lised andmed (ainult 50/60PZ85**)
Teleriga 2,4 GHz raadiosagedusvahemikus
kasutamiseks.
»»Väljund: 1 dBm või vähem
»»Suurim sidekaugus: 10 m takistuste puudumisel
»»Sagedusriba: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
»»Edastuskiirus: 250 kilobitti sekundis
Teleris asuva raadiosidemooduli FCC ID
FCC ID : BEJLDS201
100
TEHNILISED ANDMED
Toetusega videorežiimid
Fail
Max lahutusvõime
Videokodek
Audiokodek
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
dat
MPEG1
MP2
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC, VC1
MP2,MP3,Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX
5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid
1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2,
H.264/AVC
AAC,HE-AAC,MP3
mkv
H.264/AVC, MPEG-1,2,4
MP2,MP3,Dolby Digital,AAC
HE-AAC,LPCM
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.
DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10beta1/2, H.264/AVC
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
ADPCM,AAC,HE-AAC
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263,H.264/AVC
MP3, AAC
Laiendi nimi
[email protected]
(Ainult, Motion
JPEG
[email protected])
EESTI
EST
Toetusega 3D-režiimid
Signaal
720p
Eraldusvõime
1280 X 720
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Esitatavad 3D-video formaadid
44,96 / 45
59,94 / 60
Ülemine ja alumine, kõrvuti
89,9 / 90
59,94/60
37,5
75
HDMIsisend
1080i
1080p
USB-sisend
1080p
1920 X 1080
50
33,72 / 33,75
59,94/60
28,125
50
69,433 / 67,50
59,94/60
56,250
50
1920 X 1080
Komponentsisend
DTV
HDMI 3D Kaadripakendus
Ülemine ja alumine, kõrvuti
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster,
Järjestikkaader
27
24
53,95 / 54
23,98/24
HDMI 3D Kaadripakendus
33,75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster
33,75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster, MPO (foto)
1920 X 1080
Eraldusvõime
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster
Esitatavad 3D-video formaadid
Muud eraldusvõimed
Arvutisisend
HDMI 3D Kaadripakendus
Ülemine ja alumine, kõrvuti
Ülemine ja alumine, kõrvuti
1920 X 1080
66,587
59,93
Ülemine ja alumine, kõrvuti
720p
1280 X 720
44,96
45,00
37,50
59,94
60,00
50,00
Ülemine ja alumine, kõrvuti
1080i
1920 X 1080
33,72
33,75
28,125
59,94
60,00
50,00
Ülemine ja alumine, kõrvuti
Signaal
Esitatavad 3D-video formaadid
720p, 1080i
Top & Bottom, Side by Side
INFRAPUNAKOODID
101
INFRAPUNAKOODID
(See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.)
yy
Kood
Funktsioon
08
(POWER)
Märkus
Kaugjuhtimispuldi nupp (Toide sisse/välja)
95
ENERGY SAVING (Energiasääst)
Kaugjuhtimispuldi nupp
30
AV MODE (AV-režiim)
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
INPUT (Sisend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD
Kaugjuhtimispuldi nupp
10-19
Numbrinupud 0–9
Kaugjuhtimispuldi nupp
53
LIST (Loend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
Q.VIEW (Kiirvaade)
Kaugjuhtimispuldi nupp
02
+
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
-
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV/MARK (Lemmik/markeeri)
Kaugjuhtimispuldi nupp
DC
3D
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
MUTE (Vaigista)
Kaugjuhtimispuldi nupp
00
Kaugjuhtimispuldi nupp
01
P^
Pv
43
Home (Põhimenüü)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
GUIDE (Juhend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU
Kaugjuhtimispuldi nupp
28
BACK (Tagasi)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AA
INFO
Kaugjuhtimispuldi nupp
5B
EXIT (Välju)
Kaugjuhtimispuldi nupp
44
OK
Kaugjuhtimispuldi nupp
40
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
^
v
07
<
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
>
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
PUNANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
71
ROHELINE
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
KOLLANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
61
SININE(3D-SEADE)
Kaugjuhtimispuldi nupp
20
TEXT (Teletekst)
Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT (Tekstivalik)
Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTITLE (Subtiiter)
Kaugjuhtimispuldi nupp
B1
n
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0

Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
yy(PAUS)
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E

Kaugjuhtimispuldi nupp
8F

Kaugjuhtimispuldi nupp
7E
SIMPLINK
Kaugjuhtimispuldi nupp
79
RATIO (Kuvasuhe)
Kaugjuhtimispuldi nupp
6B
TOUCH
Kaugjuhtimispuldi nupp
91
AD
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
EESTI
EST
Kaugjuhtimispuldi nupp
102
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C häälestus
Ühendage sisendpesa RS-232C välisjuhtseadmega (nagu näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja
juhtige teleri funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport teleri tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
Märkus. RS-232C ühenduskaableid teleriga
kaasas ei ole.
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
7-juhtmeline konfiguratsioon (standardne RS-232Ckaabel)
PC
TV
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
EESTI
EST
Ühendustüüp:
D-Sub 9-viiguline pistik
1
5
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
ID-seadistus
ID-seadistusnumber. “Reaalandmete
teisendamine” lk108
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
9
6
nr
Viigu nimetus
1
Ühenduseta
2
RXD (Andmete vastuvõtt)
3
TXD (Andmete edastus)
4
DTR (DTE-pool valmis)
5
MAANDUS
6
DSR (DCE-pool valmis)
7
RTS (Saatmiseks valmis)
8
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9
Ühenduseta
2 Vajutage noolenuppe, et leida suvand
VA-
LIK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik SEADISTA ID,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 ID-numbri määramiseks sirvige vasakule või
paremale ning vajutage valige Sulge. Reguleerimise vahemik on 1 kuni 99.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
103
Sideparameetrid
yy
Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
yy
Andmepikkus: 8 bitti
yy
Paarsus: puudub
yy
Stopp-bitt: 1. bitt
yy
Sidekood: ASCII-kood
yy
Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Käskude loend
k
k
a
c
k
d
(Vt lk105)
k
e
00 kuni 01
k
f
00 kuni 64
06. Kontrast
k
g
00 kuni 64
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 64
k
l
00 kuni 01
k
m
00 kuni 01
k
r
00 kuni 64
11. OSD-režiimi valik
12. Kaugjuhtimispuldi
lukustusrežiim
13. Kõrged
toonid
COMMAND2
(KÄSK 2)
k
k
s
t
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
00 kuni 64
00 kuni 64
x
u
00 kuni 64
j
p
(Vt lk107)
j
q
00 kuni 05
j
u
01
m
a
(Vt lk107)
m
b
00 kuni 01
m
x
c
b
Nupu kood
(Vt lk108)
x
t
(Vt lk108)
x
v
(Vt lk108)
COMMAND1
(KÄSK 1)
14. Bass
15. Tasakaal
16. Värvitemperatuur
17. ISM-meetod
18. Energiasääst
19. Automaatne konfiguratsioon
20. Häälestuskäsk
21. Lisa kanal/
jäta vahele
22. Nupp
23. Põhipildi
sisendi valik
24. 3D
25. Laiendatud
3D
COMMAND2
(KÄSK 2)
yy
* Märkus: USB-toimingute, nagu DivX või EMF, jooksul ei täideta ühtegi käsku [v.a Power (ka) (Toide)
ja Key (mc) (Klahv)] ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
EESTI
EST
01. Toide
02. Kuvasuhe
03. Ekraanisummutus
04. Helitugevuse vaigistamine
05. Helitugevuse reguleerimine
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
00 kuni 01
(Vt lk105)
COMMAND1
(KÄSK 1)
104
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
: esimene käsk teleri juhtimiseks (j, k, m või x).
: teine käsk teleri juhtimiseks.
: saate häälestada ID-seadistuse soovitud monitori ID-koodi valimiseks suvandimenüüs.
Häälestusvahemik 1–99. Kui valite ID-seadistuse väärtuseks 0, juhitakse iga ühendatud seadet.
ID-seadistuse väärtus esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu protokollis kuueteistkümnendarvuna (0x0–0x63).
[DATA] : käsuandmete edastamine. Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.
[Cr] : tagasijooks
ASCII-kood "0x0D"
[ ]
: ASCII-kood "tühik (0x20)"
OK, jaatav vastus
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
EESTI
EST
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kviteering
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler
selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi).
Andmed 00: lubamatu kood
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
01. Toide (käsklus: k a)
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus: k e)
►► Teleri toite sisse-/väljalülitamine.
►► Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE (Vaigista) abil.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: toide välja
01: toide sisse
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Toite oleku sees/väljas näitamine.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
FF-andmeid selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error Ack.
(Jaatusmärgi tõrge) ja muud säärased võivad ilmuda
teleri ekraanile, kui toide on sees.
105
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed00: helitugevuse vaigistus sees (helitugevus
väljas)
01 : helitugevuse vaigistus väljas (helitugevus sees)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus: k f)
►► Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
HELITUGEVUSnuppude abil.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02.Kuvasuhe (käsklus: k c) (põhipildi suurus)
►► Ekraanivormingu häälestamine. (Põhipildi vorming)
Te saate muuta ekraaniformaati, kasutades valikut
Kuvasuhe kiirmenüüs või menüüs PILT.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
07 : 14:9
09 : skannimine
0B : täis ekraan
10 to 1F : kinosuum
1 kuni 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) ja
Skannimine.
* Režiim Full Wide (Täisekraan) töötab ainult DTV, analoogi ja AV korral.
03. Ekraanisummutus (käsklus: k d)
►► Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed00 :ekraanisummutus väljas (pilt sees).
Video vaigistus väljas
01: ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10: video vaigistus sees
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui video vaigistus on sees, kuvatakse ekraanikuva
(OSD). Ent kui ekraani vaigistus on sees, siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (käsklus: k g)
►► Ekraani kontrasti reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Heledus (käsklus: k h)
►► Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Värv (käsklus: k i)
►► Ekraani värvide reguleerimine.
Värve saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
Andmed01 : tavaekraan(4:3)
02 : laiekraan (16:9)
04 : suum
06 : originaal
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
106
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
09. Varjund (käsklus: k j)
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
►► Ekraani varjundi reguleerimine.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PILT .
►► Kõrgete toonide reguleerimine.
Kõrgeid toone saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed punane: 00 kuni roheline: 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus: k k)
►► Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (käsklus: k s )
►► Bassi reguleerimine.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108..
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
11. OSD-režiimi valik (käsklus: k l)
15. Helitasakaal (käsklus: k t)
►► Ekraanikuva (OSD) sisse--väljalülitamine kaugjuhtimise
korral.
►► Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : OSD väljas
01: OSD sees
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus: k m)
►► Kaugjuhtimispuldi ja teleri esipaneeli juhtseadiste lukustamine.
16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)
►► Värvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-sätteid saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed00 : lukk väljas
01: lukk sees
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti.
Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme lukustus
vabastatakse.
* Kui klahvilukk on ooterežiimis sees, ei lülitu teler sisse
toiteklahvi ega klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk108.
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
17. ISM-meetod (käsklus: j p)
20. Häälestuskäsk (käsklus: m a)
►► ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate reguleerida
ka menüüs VALIK
►► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ]
Andmed02: süstik
04: valgepesu
08: tavaline
20: värvipesu
[Data1][ ][Data2][Cr]
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Energiasääst (käsklus: j q)
►► Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Energiasäästufunktsioon
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tase
Kirjeldus
3
2
1
0
Madal
Toide
0
0
0
0
Väljas
0
Madal
Toide
0
0
0
1
Minimaalne
0
Madal
Toide
0
0
1
0
Keskmine
0
0
1
1
Maksimaalne
Ekraan
Väljas
Andmed 00: kõrge kanali andmed
Andmed 01: madala kanali andmed
nt nr 47 -> 00 2F (2FH)
nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Andmed 02 0x00: analoog, põhi
0x10: DTV Põhi
0x20: raadio
Kanali andmete vahemik
Analoog – min: 00 kuni max: 63 (0~99)
Digitaal – min: 00 kuni max: 3E7 (0~999)
(v.a Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0~9999)
(ainult Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Andmed Min: 00 kuni max: 7DH
0
0
0
0
Madal
Toide
0
0
0
0
Madal
Toide
0
1
0
1
0
0
0
0
Madal
Toide
0
1
0
0
Arukas andur
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
21. Programmi lisamine/vahelejätt (käsklus: m b)
►► Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: vahelejätt
01: lisamine
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Nupp (käsklus: m c)
►► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
19. Automaatkonfigureerimine (käsklus: j u)
►► Pildi asendi ja väreluse automaatne reguleerimine. Töötab
ainult RGB (PC)-režiimis.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed klahvikood - Vt lk 101.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed01: seada
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
7
107
108
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
24. 3D (käsk: x t) (ainult 3D mudelid)
23. Sisendi valik (käsklus: x b)
(põhipildi sisend)
►► 3D režiimi muutmiseks telerites.
►► Sisendallika valik põhipildi jaoks.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed: struktuur
MSB
0
LSB
0
0
0
Välissisend
0
0
0
Sisendi number
Välissisend
Andmed
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analoog-
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponent-
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
EESTI
EST
Sisendi number
HDMI
Andmed
0
0
0
0
Sisend 1
0
0
0
1
Sisend 2
0
0
1
0
Sisend 3
0
0
1
1
Sisend 4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Reaalandmete teisendamine
00 : Samm 0
A:
Samm 10 (Seadista ID 10)
F:
10 :
Samm 15 (Seadista ID 15)
Samm 16 (Seadista ID 16)
64 :
Samm 100
6E : Samm 110
73 :
74 :
Samm 115
Samm 116
CF : Samm 199
FE : Samm 254
FF : Samm 255
0
Ülekanne [x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02]
[ ][Data03][ ][Data04][Cr]
Andmed: struktuur
Andmed01 00 : 3D sees
01 : 3D väljas
02 : 3D kuni 2D
03 : 2D kuni 3D
Andmed02 00 : üla- ja alaesitus
01 : kõrvuti
02 : muster
03 : järjestikkaader
Andmed03 00 : paremalt vasakule
01 : vasakult paremale
Andmed04
3D-efekt (3D sügavus): Min : 00 ~ Max : 14
(*edastus kuueteistkümnendkoodiga)
*Kui data1 on 00(3D sees), ei oma data4 tähendust.
*Kui data1 on 01(3D väljas) või 02 (3D > 2D), ei oma
data2, data3 ja data4 tähendust.
*Kui data1 on 03 (2D > 3D), ei oma data2 ja data3 tähendust.
Andmed 1 Andmed 2
Andmed 3
Andmed 4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: Ei hooli
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
25 . Laiendatud 3D(Käsk: x v) (ainult 3D mudelid)
►► 3D režiimi muutmiseks telerites.
Ülekanne [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Andmed01 : 3D valik
00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D sügavus (ainult 2D-st 3D-ks)
02 : 3D vaatenurk
03 : 3D-pildi suurus
04 : 3D-pildi tasakaal
05 : 3D optimeerimine (ainult aktiivtüüp)
Andmed02 Iga Data01 andmetega määratud 3D valiku puhul on eraldi vahemik.
1) Kui Data01 on 00
00 : paremalt vasakule
01 : asakult paremale
2) Kui Data01 on 01, 02
Data Min: 0 ~ Maks: 14
3) Kui Data01 on 03
00 : skannimine
01 : 16:9
4) Kui Data01 on 04
00 : väljas
01 : sees
5) Kui Andmed 01 on 05
Andmed
Min: 0 ~ Max: 02
* Vt jaotist „Reaalandmete teisendamine”.
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
Teleri mudeli- ja seerianumber asuvad teleri
taga.
Kirjutage need allolevatele ridadele (neid andmeid läheb vaja hooldusesse pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement