LG 22LV255C, 22LK335C Owner's manual

LG 22LV255C, 22LK335C Owner's manual
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LCD TV/LED LCD TV
PLAZMAS TV
Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
www.lg.com
2
LICENCES
LICENCES
Atbalstītas licences var atšķirties atbilstoši modelim. Lai uzzinātu vairāk par licencēm, apmeklējiet www.
lg.com.
Izgatavots, izmantojot Dolby Laboratories licenci. “Dolby” un dubultais D simbols ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing
LLCpreču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
PAR DIVX VIDEO: DivX® ir ciparu videoformāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX,Inc.
Šī ierīce ar logotipu DivX Certified® ir sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video.
Apmeklējiet vietni www.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras
rīkus failu pārvēršanai DivX videoformātā.
Latviešu
LV
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī ierīce ar logotipu DivX Certified® ir
jāreģistrē, lai varētu atskaņot pasūtītās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas.
Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet sadaļu DivX VOD.
Apmeklējiet vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.
„Logotips DivX Certified® norāda, ka ierīce ir sertificēta, lai atskaņotu DivX® video
ar izšķirtspēju līdz HD 1080p, ieskaitot maksas saturu.”
Logotipi DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistīti logotipi ir uzņēmuma DivX, Inc.
prečzīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.
Attiecas viens vai vairāki šādi ASV patenti:
7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274
3
LICENCES
Latviešu
LV
4
SATURA RĀDĪTĀJS
SATURA RĀDĪTĀJS
2
LICENCES
6
MONTĀŽA UN
SAGATAVOŠANA
Latviešu
LV
6
Izpakošana
9
Jāiegādājas atsevišķi
9
Detaļas un pogas
16
Televizora pacelšana un pārvietošana
16
Televizora uzstādīšana
16
- Statīva pievienošana
19
- Galda statīva neizmantošana
20
- Uzstādīšana uz galda
21
- Uzstādīšana pie sienas
23
- Kabeļu sakārtošana
24
- Ekrāna novietošana
24
- Televizora pieslēgšana
25 TĀLVADĪBAS PULTS
29 TV SKATĪŠANĀS
(digitālajā režīmā)
39
- EPG ieslēgšana/izslēgšana
39
- Programmas izvēle
40
- Ceļveža režīms TAGAD/NĀKAMAIS
40
- 8 dienu ceļveža režīms
40
- Datuma maiņas režīms
40
- Apraksta tabulas turpinājums
40
- Ieraksta/atgādinājuma iestatījumu
40
- Atgādinājuma iestatīšanas režīms
režīms
41
- Ieplānotā saraksta režīms
41
Papildu opciju izmantošana
41
- Malu attiecības pielāgošana
43
- AV režīmu maiņa
43
- Ievades saraksta izmantošana
44
- Televizora pogu bloķēšana (Bērnu
45
Ātrās izvēlnes izmantošana
46
Klientu atbalsta funkcijas izmantošana
46
- Izvēlnes Programmatūras
piekļuves noslēgs)
atjaunināšana pārbaude
47
- Attēla/skaņas pārbaude
47
- Izvēlnes Signāla pārbaude izmantošana
47
- Informācijas par produktiem vai pakalpojumiem izmantošana
29
Antenas pievienošana
29
Televizora ieslēgšana pirmo reizi
48 3D ATTĒLVEIDOŠANA
30
TV skatīšanās
48
3D tehnoloģija
30
Programmu pārvaldība
49
- 3D briļļu izmantošana
30
- Programmas automātiska iestatīšana
49
- 3D attēlveidošanas skatīšanās diapa-
32
- Kabeļa DTV iestatīšana (tikai režīmā
Kabelis)
33
- Manuāla programmas iestatīšana
34
- Manuāla programmas iestatīšana
(digitālajā režīmā)
(analogajā režīmā)
35
- Pastiprinātājs
35
- Programmu saraksta rediģēšana
37
- CI [Kopīgā interfeisa] informācija
38
- Programmu saraksta izvēle
39
EPG (Electronic programme guide —
elektroniskais programmu ceļvedis)
zons
50
3D attēlu skatīšanās
52 IZKLAIDE
52
- Savienojums ar vadu tīklu
53
- Tīkla statuss
54
- USB atmiņas ierīces pievienošana
55
- Failu pārlūkošana
56
- Filmu skatīšanās
59
- Fotoattēlu skatīšanās
SATURA RĀDĪTĀJS
61
- Mūzikas klausīšanās
89
- Bloka/grupas/lapas izvēle
63
- DivX reģistrācijas kods
89
- Lapas tieša izvēle
90
Ātrais teksts
64 TV IESTATĪJUMU
90
- Lapas izvēle
PIELĀGOŠANA
90
Īpašā teleteksta funkcija
64
Galveno izvēļņu atvēršana
65
Iestatījumu pielāgošana
91 DIGITĀLAIS TELETEKSTS
65
- Izvēlnes IESTATĪŠANA iestatījumi
91
Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros
66
- Izvēlnes ATTĒLS iestatījumi
91
Teleteksts digitālā pakalpojumā
72
- AUDIO iestatījumi
75
- Izvēlnes LAIKS iestatījumi
76
- Izvēlnes BLOĶĒT iestatījumi
77
- Izvēlnes OPCIJA iestatījumi
80
- Izvēlnes TĪKLS iestatījumi
81 SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Savienojumu pārskats
83
HD uztvērēja, DVD atskaņotāja vai videomagnetofona pievienošana
83
- HDMI savienojums
83
- DVI-HDMI savienojums
83
- Kombinētā signāla savienojums
84
- Euro Scart savienojums
84
- Kompozītsignāla savienojums
85
Savienojums ar datoru
85
- HDMI savienojums
85
- DVI-HDMI savienojums
85
- RGB savienojums
86
Audiosistēmas savienojums
86
- Digitālā optiskā audio savienojums
87
- Austiņu savienojums
87
Savienojums ar USB
87
CI moduļa savienojums
88
SIMPLINK savienojums
88
- SIMPLINK funkcijas deaktivizēšana
89 TELETEKSTS
89
Ieslēgšana/izslēgšana
89
Vienkāršs teksts
89
- Lapas izvēle
89
Augstākā līmeņa teksts
92 TEHNISKĀ APKOPE
92
Televizora tīrīšana
92
- Ekrāns un rāmis
92
- Korpuss un statīvs
92
- Strāvas vads
93
“Attēla izdegšanas/sadegšanas”
novēršana televizora ekrānā
94 PROBLĒMU NOVĒRŠANA
96 SPECIFIKĀCIJAS
107IR (INFRASARKANO STARU)
KODI
108ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU
IESTATĪŠANA
108 RS-232C iestatīšana
108 Savienotāja tips;
D-Sub 9 kontaktu, ietvertais
108 RS-232C konfigurācijas
109 Sakaru parametri
109 Komandu atsauces saraksts
110 Pārraides/uztveršanas protokols
Latviešu
LV
82
5
6
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Izpakošana
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļauti tālāk redzamie piederumi. Ja kāds no piederumiem trūkst, sazinieties
ar vietējo izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu. Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli var atšķirties no
faktiskā produkta un piederumiem.
Latviešu
LV
Tālvadības pults un baterijas
(AAA)
Lietotāja rokasgrāmata
Spodrināšanas drāniņa1
(šis piederums nav iekļauts visu
modeļu komplektācijās)
Ferīta serde
(atkarīgs no modeļa)
Strāvas vads
(šis piederums nav
iekļauts visu modeļu komplektācijās)
1 Viegli tīriet netīrumus uz korpusa ar spodrināšanas drāniņu.
Tikai modeļiem 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**
x4
M4 x 26
x4
x3
M5 x 14,5
(Izņemot modeļus
60PV25**, 60PZ25**,
60PZ55**)
M4 x 28
x3
M5 x 24
(Tikai modeļiem
60PV25**, 60PZ25**,
60PZ55**)
Montāžas skrūve
Aizsargpārsegs
3D brilles
(AG-S250 : atkarīgs no
modeļa)
Kabeļu turētājs
Aizsargpārsega
lente
Strāvas vada
turētājs
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
7
Tikai modelim 22LK33**
Kabeļu turētājs
Aizsargpārsegs
Tikai modeļiem 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**
x8
(M4 x 20)
(Izņemot modeli
47LK53**)
Montāžas skrūve
Nostiprināšanas skrūve
Aizsargpārsegs
Tikai modeļiem 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**
x2
(M4x6)
(M4x16)
x4
(Izņemot modeļus 19/22LV23**)
Montāžas skrūve
Latviešu
LV
x2
vai
M4 x 14
(Tikai modeļiem
19/22LV23**)
Kabeļu turētājs
DC adapteris
Tikai modeļiem 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**
x8
x8
(M4x12)
(M4x14)
(Izņemot modeļus
32LV25**)
(Tikai modeļiem
32LV25**)
Montāžas skrūve
1 3D briļļu skaits var atšķirties atkarībā no valsts.
(Tikai modeļiem
32LV25**, 32/37LV35**,
32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**)
Nostiprināšanas skrūve
(Tikai modeļiem 32/
42/47/55LW45**)
FPR 3D brilles1
8
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
UZMANĪBU!
yyLai nodrošinātu produkta drošu darbību un kalpošanas ilgumu, neizmantojiet neoriģinālos piederumus.
Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek
yy
segti.
PIEZĪME
Produkta komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atbilstoši modelim.
yy
Šajā rokasgrāmatā norādītās produktu specifikācijas vai saturs var tikt mainīti bez brīdinājuma, ja
yy
tiek atjauninātas produktu specifikācijas.
Padomi par ferīta serdes izmantošanu(Tikai plazmas TV)
1 Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus datora audio kabelī.
Trīs reizes aptiniet datora audio kabeli ap ferīta serdi. Novietojiet ferīta serdi televizora tuvumā.
10 mm(+ / - 5 mm)
[pie ārējas ierīces]
[pie televizora]
(Pelēka)
[Ferīta serdes
šķērsgriezums]
2 Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus barošanas kabelī.
Trīs reizes aptiniet barošanas kabeli ap ferīta serdi. Novietojiet ferīta serdi televizora tuvumā.
[1. attēls]
Latviešu
LV
[pie sienas kontaktligzdas]
[pie televizora]
(Melna)
[Ferīta serdes
šķērsgriezums]
[2. attēls]
3 Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus barošanas kabelī.
Trīs reizes aptiniet barošanas kabeli ap ferīta serdi. Novietojiet ferīta serdi televizora un sienas kon
taktligzdas tuvumā.
[pie sienas kontaktligzdas]
[pie televizora]
(Melna)
[Ferīta serdes
[3. attēls]
šķērsgriezums]
4 Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus lokālā tīkla kabelī. Vien
reiz aptiniet lokālā tīkla kabeli ap mazo ferīta serdi un trīsreiz aptiniet to ap lielo ferīta serdi. Novietojiet ferīta serdi televizora tuvumā.
(2)
(1)
A(Pelēka) B(Pelēka)
[pie ārējas
[pie televiierīces]
zora]
A
B
B
[Ferīta serdes
[4. attēls]
šķērsgriezums]
-Ja ir iekļauta viena ferīta serde, rīkojieties kā norādīts 1. attēlā.
-Ja ir iekļautas divas ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 1. un 2. attēlā.
-Ja ir iekļautas trīs ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 1. un 3. attēlā.
-Ja ir iekļautas četras ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 1., 2. un 4.(1) attēlā.
-Ja ir iekļautas piecas ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 1., 3. un 4.(1) attēlā.
-Ja ir iekļautas sešas ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 1., 3. un 4.(2) attēlā.
yy
Optimāliem savienojumiem ar HDMI kabeļiem un
USB ierīcēm turētājiem ir jābūt ne biezākiem kā
10 mm un ne platākiem kā 18 mm (izņemot modeļiem 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 42/50PT45**).
*A
*B
10 mm
18 mm
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
9
Jāiegādājas atsevišķi
Atsevišķi iegādājamie piederumi var tikt mainīti vai pārveidoti kvalitātes uzlabošanas nolūkos bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju.
Šī ierīce darbojas tikai ar saderīgu LG plazmas TV, LED LCD TV vai LCD TV.
Tikai plazmas TV
Tikai LCD TV/LED LCD TV
3D brilles
(AG-S230, AG-S250, AG-S270:
tikai 3D modeļiem)
FPR 3D brilles1
(AG-F2** : tikai 3D modeļiem)
1 Modeļa nosaukums vai dizains var tikt mainīts, atkarībā no produkta funkciju atjauninājumiem, ražotāja norādījumiem
vai politikas.
Latviešu
LV
Detaļas un pogas
PIEZĪME
yy
Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves režīmā. Ja televizors netiks
skatīts kādu laika posmu, to ir jāizslēdz, tādējādi tiks samazināts strāvas patēriņš.
yy
Samazinot attēla spilgtuma līmeni, TV skatīšanās laikā patērēto enerģiju var ievērojami samazināt,
kas savukārt pazemina vispārējās darbināšanas izmaksas.
UZMANĪBU!
Nekāpiet uz stikla statīva un nepakļaujiet to triecieniem. Tas var saplīst, stikla daļiņas var radīt
yy
traumas vai televizors var nokrist.
Nevelciet televizoru pa zemi. Varat sabojāt grīdu vai televizoru.
yy
Dažiem modeļiem plānā plēve uz ekrāna ir daļa no televizora, tādēļ neņemiet to nost.
yy
10
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
Tikai modeļiem 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**
Ekrāns
PCMCIA kartes
ligzda
Tālvadības pults sensors un inteliģentais
sensors1
USB ievade
HDMI IN
AV (audio un
video) ievade
Barošanas indikators
Sarkans — gaidstā
ves režīmā
Izslēgts — televizo
ru var ieslēgt
Skaļruņi
Skārienpogas2
Latviešu
LV
(Tikai modeļiem
50/60PZ250T,
42/50PW450T,
42/50PW451T,
50/60PZ550T)
Savienojumu
panelis
(lpp.81)
Poga
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana
Ievades signāla avota maiņa
Galveno izvēļņu atvēršana, ievades saglabāšana vai izvēļņu aizvēršana
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana
Skaļuma regulēšana
Ritināšana pa saglabātajām programmām
1 Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti atbilstoši apkārtējai videi.
2 Skārienpoga — var aktivizēt vajadzīgo funkciju, vienkārši pieskaroties.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
11
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
Tikai modeļiem 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**
Ekrāns
PCMCIA kartes
ligzda
Tālvadības pults sensors un inteliģentais
sensors1
USB ieeja
HDMI IN
AV (audio un
video) ievade
Barošanas indikators
Sarkans — gaidstā
ves režīmā
Izslēgts — televizo
ru var ieslēgt
Skaļruņi
Skārienpogas2
Latviešu
LV
(Tikai modelim
50PV350T)
Savienojumu
panelis
(lpp.81)
Poga
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana
Ievades signāla avota maiņa
Galveno izvēļņu atvēršana, ievades saglabāšana vai izvēļņu aizvēršana
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana
Skaļuma regulēšana
Ritināšana pa saglabātajām programmām
1 Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti atbilstoši apkārtējai videi.
2 Skārienpoga — var aktivizēt vajadzīgo funkciju, vienkārši pieskaroties.
12
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
Tikai modeļiem 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(Izņemot modeļus 32/42/47LK530T)
(Tikai modeļiem
22/26/32LK33**)
(Tikai modeļiem
32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**)
Ekrāns
(Tikai modeļiem 22LK33**)
(Tikai modeļiem 26/32LK33**)
(Tikai modeļiem
32/37/42LK43**)
(Tikai modeļiem
32/42/47LK53**)
1
2
3
4
Skaļruņi
Latviešu
LV
Nr.
Tālvadības pults sensors un
inteliģentais sensors1
Apraksts
1
USB ieeja
2
PCMCIA kartes ligzda
3
HDMI IN(�������������
Izņemot modeļus 22LK33**)
4
Austiņu ligzda
Barošanas indikators
(var pielāgot, izmantojot
barošanas indikatoru
izvēlnē OPCIJA.
Savienojumu
panelis
(lpp.81)
(Izņemot modeļus 22/26/32LK33**)
Poga
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana
Ievades signāla avota maiņa
Galveno izvēļņu atvēršana, ievades saglabāšana vai izvēļņu aizvēršana
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana
Skaļuma regulēšana
Ritināšana pa saglabātajām programmām
1 Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti atbilstoši apkārtējai videi. (Tikai modeļiem
32/42/47LK53**)
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
13
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
Tikai modeļiem 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**
Ekrāns
USB ieeja
PCMCIA kartes
ligzda
Tālvadības pults sensors un inteliģentais
sensors1
HDMI IN
(Tikai modeļiem
26LV25**, 26LV55**)
Austiņu ligzda
Barošanas indikators
(var pielāgot, izmantojot
barošanas indikatoru
izvēlnē OPCIJA.
Skaļruņi
(Tikai modeļiem 19/22/26LV25**)
Skārienpogas2
(Tikai modeļiem 22/26LV55**, 19/22LV23**)
Latviešu
LV
(Tikai modeļiem 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)
(Tikai modeļiem 22/26LV55**)
Poga
Savienojumu panelis
(lpp.81)
Apraksts
Ritināšana pa saglabātajām programmām
Skaļuma regulēšana
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana
Galveno izvēļņu atvēršana, ievades saglabāšana vai izvēļņu aizvēršana
Ievades signāla avota maiņa
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana
1 Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti atbilstoši apkārtējai videi.
2 Skārienpoga — var aktivizēt vajadzīgo funkciju, vienkārši pieskaroties.
14
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
Tikai modeļiem 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T
Tālvadības pults sensors
un inteliģentais sensors1
Barošanas indikators
(var pielāgot, izmantojot
barošanas indikatoru
izvēlnē OPCIJA.
Ekrāns
USB ieeja
(Tikai modeļiem
32/42/47LK530T)
PCMCIA kartes
ligzda
HDMI IN
Austiņu ligzda
Skaļruņi
Latviešu
LV
Skārienpogas2
(Izņemot modeļus
32/42/47LK530T)
Savienojumu
panelis
(lpp.81)
Poga
Apraksts
Ritināšana pa saglabātajām programmām
Skaļuma regulēšana
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana
Galveno izvēļņu atvēršana, ievades saglabāšana vai izvēļņu aizvēršana
Ievades signāla avota maiņa
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana
1 Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti atbilstoši apkārtējai videi.
2 Skārienpoga — var aktivizēt vajadzīgo funkciju, vienkārši pieskaroties.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
15
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
Tikai modeļiem 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45**(Izņemot modeļus 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)
Tālvadības pults sensors un inteliģentais
sensors1
(Tikai modelim 32/37/42LK45**,
Barošanas indikators
32/42LK55**)
Ekrāns
(var pielāgot, izmantojot
barošanas indikatoru
izvēlnē OPCIJA.
1
(Tikai modelim
32/42LV34**)
2
3
4
Skaļruņi
Nr.
Skārienpogas2
(Izņemot modeļus
32/42LV34**)
Apraksts
1
USB ieeja
2
PCMCIA kartes ligzda
3
HDMI IN(Izņemot
modeļus
32/42LV34**)
4
Austiņu
ligzda������������
(�����������
Izņemot modeļus 32/42LV34**)
Poga
Savienojumu
panelis
(lpp.81)
Apraksts
Ritināšana pa saglabātajām programmām
Skaļuma regulēšana
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana
Galveno izvēļņu atvēršana, ievades saglabāšana vai izvēļņu aizvēršana
Ievades signāla avota maiņa
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana
1 Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti atbilstoši apkārtējai videi.
2 Skārienpoga — var aktivizēt vajadzīgo funkciju, vienkārši pieskaroties.
Latviešu
LV
(Izņemot modeļus 32/37/
42LK45**, 32/42LK55**)
16
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Televizora pacelšana un pārvietošana
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk
minēto informāciju, lai televizors netiktu saskrambāts vai sabojāts un pārvietošana notiktu droši,
neatkarīgi no televizora tipa un izmēriem.
UZMANĪBU!
yyVienmēr centieties nepieskarties ekrānam,
jo tādējādi var sabojāt ekrānu vai pikseļus,
kas tiek izmantoti attēlu reproducēšanai.
Televizora uzstādīšana
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Novietojiet televizoru uz tā statīva un piestipriniet
to pie galda vai sienas.
Statīva pievienošana
(Tikai modeļiem 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas.
UZMANĪBU!
Televizoru ir ieteicams ievietot tā oriģinālajā
yy
kastē vai iepakojumā.
Pirms televizora pārvietošanas vai pacelšanas
yy
atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
Turot televizoru, tā ekrāns nedrīkst atrasties
yy
pret ķermeni, lai tas netiktu saskrambāts.
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Latviešu
LV
Pamatnes savienojošā daļa
Televizora statīva
pamatne
Stingri turiet televizora augšējo un apakšējo
yy
daļu. Neturiet aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa
vai skaļruņa režģa.
Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz
yy
2 personām.
Ja pārvietojat televizoru, turot to rokās, turiet
yy
televizoru, kā parādīts attēlā.
3 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
Noteikti pievienojiet statīva priekšējo un aizmugurējo daļu.
Priekšpuse
Aizmugure
Pārvietojot televizoru, nepakļaujiet to triecieyy
niem vai pārmērīgai vibrācijai.
Pārvietojot televizoru, turiet to taisni. Nekad
yy
nepagrieziet televizoru uz sāniem un nelieciet
to pa kreisi vai pa labi.
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
(Tikai modelim 22LK33**)
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdze-
17
(Tikai modeļiem 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)
nas virsmas.
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz
UZMANĪBU!
līdzenas virsmas.
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
2 Pievienojiet televizoru, kā parādīts attēlā.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Statīva savienojošā daļa
(Tikai modelim 19/22LV23**)
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdzeUZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
3 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Statīva savienojošā daļa
Televizora statīva pamatne
3 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
Latviešu
LV
Televizora statīva
pamatne
nas virsmas.
18
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
(Tikai modeļiem 19/22/26LV25**, 22/26LV55**)
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas.
(Tikai modeļiem 32LV25**, 32/42LV34**,
32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**,
32/42/47/55LW45**)
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Statīva savienojošā daļa
(M4 x 6)
Televizora statīva
pamatne
Tikai modeļiem
32LV25**
Statīva savienojošā daļa
Televizora
statīva
pamatne
Latviešu
LV
3 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 2 skrūvēm.
Izņemot
modeļus
32LV25**
Statīva savienojošā daļa
Televizora statīva pamatne
(M4 x 16)
3 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Galda statīva neizmantošana
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
(Tikai modeļiem 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
(Tikai modeļiem 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)
1 Televizora pamatnes atverē stumiet komplektā-
cijā iekļauto aizsargpārsegu, līdz atskan klikšķis.
Televizora pamatnes atverē stumiet komplektāyy
cijā iekļauto aizsargpārsegu , līdz tas nofiksējas.
Piestipriniet aizsargpārsega lenti.
yy
- Tā aizsargās atveri no putekļiem un netīrumiem.
- Uzstādot sienas stiprinājuma kronšteinu,
izmantojiet aizsargpārsegu.
Aizsargpārsega lente
Aizsargpārsegs
(Tikai modelim 22LK33**)
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz
līdzenas virsmas.
2 Atskrūvējiet visas 2 skrūves un izvelciet statīvu
no televizora.
3 Televizora pamatnes atverē stumiet komplektācijā iekļauto aizsargpārsegu, līdz tas nofiksējas.
Tas aizsargās atveri no putekļiem un netīrumiem.
Aizsargpārsegs
Latviešu
LV
Aizsargpārsegs
19
20
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Uzstādīšana uz galda
Televizora piestiprināšana galdam
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
1 Paceliet un nolieciet televizoru taisnā pozīcijā
uz galda.
-Atstājiet 10 cm (minimālu) atstarpi no sienas,
lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju.
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
(Tikai modeļiem 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**)
Piestipriniet televizoru pie galda, lai tas nenoliektos uz
priekšu, netiktu sabojāts, kā arī netiktu gūtas traumas.
Uzstādiet televizoru uz galda un pēc tam statīva aizmugurē ievietojiet un pievelciet komplektā
iekļauto skrūvi.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktrozetei.
Latviešu
LV
BRĪDINĀJUMS
UZMANĪBU!
yy
Nenovietojiet televizoru siltumizdales
avotu tuvumā vai virs tiem, jo tādējādi var
notikt aizdegšanās.
PIEZĪME
yy
Pagrieziet par 20 grādiem uz kreiso vai
labo pusi un pielāgojiet televizora leņķi,
lai tas atbilstu jūsu skata leņķim (izņemot
modeļiem 22LK33**, 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22LV23**).
Lai televizors neapgāztos, tam ir jābūt
yy
stingri pieskrūvētam pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas instrukcijās norādītajam. Televizora sašķiebšana, kratīšana
vai šūpošana var izraisīt traumas.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Televizora nostiprināšana pie sienas
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
21
Kensington drošības sistēmas izmantošana
(šī funkcija nav pieejama visiem modeļiem).
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora aizmugurējā daļā. Lai uzzinātu
vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet
Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai
apmeklējiet vietni http://www.kensington.com.
Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļa
vienu galu pie televizora, bet otru pie galda.
1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinus un bultskrūves televizora aizmugurējā daļā.
-Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves,
izņemiet tās.
Latviešu
LV
2 Pie sienas piestipriniet kronšteinus ar bultskrūvēm.
Savietojiet sienas kronšteinus ar televizora
aizmugurē esošajām cilpskrūvēm.
3 Savienojiet visas cilpskrūves un sienas kronšteinus ar stipru virvi.
Nodrošiniet, lai virve būtu horizontāli līdzenajai
virsmai.
UZMANĪBU
Nodrošiniet, lai bērni nerāptos uz televiyy
zora un nekarātos tajā.
Uzstādīšana pie sienas
Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājumu pie
televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet sienas
stiprinājumu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem
ēkas materiāliem, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu
personālu.
LG iesaka piestiprināšanu pie sienas veikt kvalificētam profesionālim.
PIEZĪME
Izmantojiet paaugstinājumu vai korpusu,
yy
kas ir pietiekami spēcīgs un liels televizora drošai atbalstīšanai.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
22
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Noteikti izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus,
kas atbilst VESA standartam. Tālāk redzamajā tabulā
ir norādīti sienas stiprinājumu standarta izmēri.
Atsevišķi iegādājams piederums
Modelis
VESA (A x B)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma kronšteins
42LV34**
400 x 400
M6
4
LSW400BX,
LSW400BXG
(sienas stiprinājuma kronšteins)
Modelis
42/50PT25**
42/50PT35**
50PV35**
50PZ25**
42/50PW45**
50PZ55**
42/50PT45**
50PV25**
VESA (A x B)
400 x 400
Standarta skrūve M6
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprināju- PSW400B,
ma kronšteins
PSW400BG,
DSW400BG
Modelis
60PV25**
60PZ25**
60PZ55**
600 x 400
M8
4
PSW600B,
PSW600BG
Latviešu
LV
26/32LK33**
32LK43**
32LK45**
32LK53**
32LK55**
32LV25**
32LV35**
32LV45**
32LW45**
32LV34**
VESA (A x B)
100 x 100
200 x 100
Standarta skrūve M4
M4
Skrūvju skaits
4
4
Sienas stiprināju- LSW100B, LSW100BG
ma kronšteins
Modelis
22LK33**
19/22/26LV25**
22/26LV55**
19/22LV23**
37/42LK43**
37/42LK45**
42LK55**
42/47LK53**
37LV35**
37LV45**
VESA (A x B)
200 x 200
Standarta skrūve M6
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprināju- LSW200B,
ma kronšteins
LSW200BG
40/42/47LV35**
42/47LV45**
42/47/55LW45**
400 x 400
M6
4
LSW400B,
LSW400BG
UZMANĪBU!
Vispirms atvienojiet strāvu un pēc tam
yy
pārvietojiet vai uzstādiet televizoru. Citādi
varat gūt elektriskās strāvas triecienu.
Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai
yy
slīpas sienas, tas var nokrist, radot nopietnas traumas. Izmantojiet LG apstiprinātu
sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo
izplatītāju vai kvalificētu personālu.
Nepārvelciet skrūves, jo tādējādi varat
yy
sabojāt televizoru un zaudēt garantiju.
Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājuyy
mus, kas atbilst VESA standartam. Visi bojājumi un traumas, kas radušies neatbilstošas lietošanas vai neatbilstoša piederuma
izmantošanas dēļ, garantijā netiek segti.
PIEZĪME
Izmantojiet skrūves, kas ir norādītas
yy
VESA standarta skrūvju specifikācijās.
Sienas stiprinājuma komplektācijā ir
yy
iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un
nepieciešamās detaļas.
Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stipyy
rinājuma tipa. Noteikti izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet sienas stipriyy
nājuma komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Kabeļu sakārtošana
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
(Tikai modeļiem 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
1 Uzstādiet strāvas vada turētāju un strāvas
23
(Tikai modeļiem 22LK33**, 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22LV23**)
1 Pēc kabeļu atbilstošas pievienošanas uzstādiet
kabeļu turētāju, kā parādīts attēlā, un sakopojiet kabeļus.
vadu. Tādējādi tiks novērsta nejauša strāvas
vada izraušana.
Kabeļu turētājs
Strāvas VADA turētājs
2 Sakopojiet un sastipriniet kabeļus ar kabeļu
1 Sakopojiet un sastipriniet kabeļus ar kabeļu
turētāja skavu.
2 Kabeļu turētāja skavu cieši piestipriniet pie
televizora.
Kabeļu turētājs
UZMANĪBU!
Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabeļu
yy
turētāja un strāvas vada turētāja, jo tie
var salūzt, televizors var tikt sabojāts, kā
arī var gūt traumas.
Kabeļu turētāja skava
PIEZĪME
Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabeļu
yy
turētāja skavas, jo tā var salūzt, televizors
var tikt sabojāts, kā arī var gūt traumas.
Latviešu
LV
turētāju.
LAN kabeli uzstādiet, kā redzams attēlā,
lai samazinātu elektromagnētiskos viļņus.
(Tikai modeļiem 50PV350T, 50/60PZ250T,
42/50PW450T, 42/50PW451T, 50/60PZ550T).
(Tikai modeļiem 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42/47LK53**, 32/42LK55**)
24
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
(Tikai modeļiem 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**,
32/42LV34**)
Ekrāna novietošana
1 Pēc atbilstošo kabeļu pievienošanas uzstādiet
(Tikai modelim 22LK33**)
kabeļu turētāju, kā parādīts attēlā, un sakopojiet kabeļus.
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Paneļa novietojumu varat dažādi regulēt, līdz tas
novietots visērtākajā pozīcijā.
• Slīpuma diapazons
Kabeļu turētājs
Latviešu
LV
Televizora pieslēgšana
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
(Tikai modeļiem 19/22/26LV25**, 22/26LV55**,
19/22LV23**)
Līdzstrāvas adapteris
1 Pievienojiet antenas kabeli televizora antenas
ievadei.
2 Pievienojiet līdzstrāvas adapteri televizora strāvas ievades ligzdai.
3Vispirms strāvas vada vienu galu pievienojiet
līdzstrāvas adapterim un pēc tam tā otru galu
pievienojiet sienas kontaktrozetei.
TĀLVADĪBAS PULTS
25
TĀLVADĪBAS PULTS
Šīs rokasgrāmatas apraksti ir pamatoti uz tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un izmantojiet televizoru pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5
V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam 
un 
polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti novietojiet
televizora tālvadības sensora tiešā redzamībā.
Lai izņemtu baterijas, veiciet to ievietošanas darbības apgrieztā secībā.
UZMANĪBU!
Vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi var sabojāt tālvadības pulti.
yy
(BAROŠANA)
Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
ENERGY SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠANA) (lpp.��)
Ekrāna spilgtuma pielāgošana, lai samazinātu strāvas patēriņu.
INPUT (IEVADE) (lpp.��)
Ievades avota maiņa; televizora ieslēgšana.
TV/RAD
Radio, TV un DTV kanāla izvēle.
LIGHT (GAISMA)
Tālvadības pults pogu izgaismošana.
Ciparu pogas
Ciparu ievade.
LIST (SARAKSTS) (lpp.��)
Saglabāto programmu saraksta atvēršana.
Q.VIEW
Izmantojot šo pogu, tiek parādīta iepriekš skatītā programma.
Latviešu
LV
AV MODE (AV REŽĪMS) (lpp.��)
AV režīma izvēle.
26
TĀLVADĪBAS PULTS
+Skaļuma līmeņa regulēšana.
MARK (ATZĪMĒT)
Izvēlnes vai opcijas izvēle.
FAV (lpp.��)
Izlases programmu saraksta atvēršana.
3D(tikai 3D modeļiem)��������
(lpp.��)
3D video skatīšanās.
RATIO (ATTIECĪBA) (lpp.��)
Attēla izmēru maiņai.
MUTE (IZSL. SKAŅU)
Skaņas izslēgšana.
P
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
PAGE (LAPA)
Atgriešanās iepriekšējā ekrānā vai pāriešana uz nākamo.
CHAR/NUM (RAKSTZĪMES/CIPARI)
Pārslēgšanās no rakstzīmju ievades režīma uz ciparu ievades režīmu vai
otrādi.
Latviešu
LV
DELETE (DZĒST)
Rakstzīmju un ciparu dzēšana.
TĀLVADĪBAS PULTS
27
GUIDE (CEĻVEDIS)
Programmas ceļveža atvēršana.
Home (Sākums)
Galveno izvēļņu atvēršana.
Q. MENU (lpp.��)
Ātro izvēļņu atvēršana.
Navigācijas pogas (augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)
Ritināšana pa izvēlnēm vai opcijām.
OK (LABI)
Izvēļņu un opciju izvēle un ievades apstiprināšana.
BACK (ATPAKAĻ)
Atgriešanās iepriekšējā līmenī.
INFO (lpp.��)
Pašreizējās programmas vai ekrāna informācijas skatīšana.
EXIT (IZIET)
Ekrāna izvēļņu aizvēršana un atgriešanās TV skatīšanās režīmā.
TELETEKSTA POGAS (lpp.��)
Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.
Turpmāko informāciju sk. sadaļā “Teleteksts”.
Latviešu
LV
Krāsu pogas
Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam (tikai modeļiem ar teletekstu)
vai izvēlnei Programmu rediģēšana.
3D SETTING (3D IESTATĪŠANA)(tikai 3D modeļiem)
3D video skaitīšanās.
28
TĀLVADĪBAS PULTS
SUBTITLE (SUBTITRI)
Iecienītā subtitru režīma atsaukšana digitālajā režīmā.
Vadības pogas ( , , ,
,
)
Izvēlnes MANA MULTIVIDE vai SIMPLINK saderīgo ierīču (USB, SIMPLINK) vadība.
FREEZE (IESALDĒT)
Pašreizējā kadra iesaldēšana, izmantojot TV, AV, komb. sign., RGB-PC
vai HDMI ievades avotu.
SIMPLINK (lpp.���
)
Piekļuve AV ierīcēm, kas pievienotas televizoram;
SIMPLINK izvēlnes atvēršana.
AD
Audioaprakstu ieslēgšana un izslēgšana.
RATIO (ATTIECĪBA) (lpp.��)
Attēla izmēru maiņa.
Latviešu
LV
TV SKATĪŠANĀS
TV SKATĪŠANĀS
Antenas pievienošana
Lai pievienotu antenu televizora skatīšanai, izpildiet tālāk minētās darbības.
Lai novērstu televizora bojājumus, nekad nepieslēdziet to kontaktrozetei, kamēr neesat pievienojis
visas ierīces.
Pievienojiet televizoru pie sienas antenas ligzdas,
izmantojot RF kabeli (75 Ω).
29
Televizora ieslēgšana pirmo
reizi
Televizora pirmajā ieslēgšanas reizē tiek atvērts
sākotnējo iestatījumu ekrāns. Atlasiet valodu un
pielāgojiet pamata iestatījumus.
1 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktrozetei.
2 Gaidstāves režīmā nospiediet (BAROŠANA), lai
ieslēgtu televizoru.
Televizora pirmajā ieslēgšanas reizē tiek atvērts sākotnējo iestatījumu ekrāns.
PIEZĪME
Funkcijai Rūpnīcas iestatījumi var
yy
piekļūt, galvenajās izvēlnēs atlasot izvēlni
OPCIJA.
3 Lai pielāgotu televizora iestatījumus savām vēlmēm, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Ekrāna valodas atlase.

Režīma iestatīšana
Sienas antenas
ligzda

Barošanas indikators

PIEZĪME
Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, regulēyy
jiet antenas virzienu.
Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti zonās ar
yy
vāju signālu, uzstādiet antenas signāla
pastiprinātāju.
Ja attēla kvalitāte ir vāja ar pievienotu
yy
antenu, pagrieziet antenu pareizajā
virzienā.
Antenas kabelis un pārveidotājs piegādes
yy
komplektā nav ietverts.
Valsts

Laika josla

Iestatīt paroli

Automātiskā meklēš.
Režīma Lietošana mājās
izvēle mājas videi.
Barošanas indikatora iestatīšana.
(Izvēlnē Režīma iestatīšana
atlasot režīmu Lietošana
mājās — tikai LED LCD TV)
Parādāmās valsts izvēle. (Atkarīgs no modeļa)
Laika joslas un vasaras laika
izvēle.
(Ja valstij ir izvēlēta Krievija)
Paroles iestatīšana.
(Ja valstij ir izvēlēta Francija)
Pieejamo programmu
automātiska meklēšana
un saglabāšana.
Latviešu
LV
Valoda
30
TV SKATĪŠANĀS
Programmu pārvaldība
PIEZĪME
Valstīs bez apstiprinātiem DTV apraides
yy
standartiem dažas DTV funkcijas var
nedarboties atkarībā no DTV apraides
vides.
Ja kā valsts tiek izvēlēta Francija, parole
yy
ir nevis “0”, “0”, “0”, “0”, bet gan “1”, “2”,
“3”, “4”.
4 Ja pamata iestatījumi ir veikti, nospiediet OK
(LABI).
Programmas automātiska iestatīšana
(Izņemot modeļus 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Izvēlnes Antena izvēle
Izmantojot šo pogu, varat veikt automātisku visu
pieejamo programmu meklēšanu un saglabāšanu.
Sākot automātisko programmēšanu, visa iepriekš
iestatītā pakalpojumu informācija tiek dzēsta.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
PIEZĪME
Latviešu
LV
yy
Ja neveiksit sākotnējos iestatījumus, tie
būs redzami katrā televizora ieslēgšanas
reizē.
yy
Ja neizmantosit televizoru ilgāku laika
periodu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktrozetes.
5 Lai izslēgtu televizoru, nospiediet
(BAROŠA-
NA).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Antena, un nospiediet OK (LABI).
5 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
TV skatīšanās
1 Gaidstāves režīmā nospiediet
(BAROŠANA), lai
ieslēgtu televizoru.
2 Nospiediet INPUT (IEVADE) un izvēlieties Antena.
3 Lai izslēgtu televizoru, nospiediet
(BAROŠANA).
Televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā.
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums prasīs ievadīt paroli, lai programma
tiktu sameklēta.
yy
Varat saglabāt līdz 1000 programmām. Saglabājamo programmu skaits ir atkarīgs no
apraides signāla kvalitātes.
yy
Automātiska numurēšana: izlemiet, vai
meklēšanai izmantot programmu numurus
tā, kā tie tiek saņemti no apraides stacijām.
yy
Ja izvēlnē Valsts tiek izvēlēta Itālija un ja
pēc bloķētās programmas automātiskās
meklēšanas tiek parādīts uznirstošs logs, atlasiet apraides staciju, lai atrisinātu problēmu
ar bloķētās stacijas numuru.
yy
DVB kabeli var izmantot šādās valstīs:
Vācija, Nīderlande, Zviedrija, Šveice, Dānija,
Austrija, Somija, Norvēģija, Slovēnija, Ungārija, Ukraina, Īrija, Polija, Rumānija, Spānija,
Bulgārija, Krievija, Lietuva, Igaunija un Latvija. (Var pievienot atbalstīto valsti.)
yy
Digitālo TV nevar izmantot Bosnijā un Kazahstānā. (Tikai plazmas TV).
TV SKATĪŠANĀS
Izvēlnes Kabelis izvēle
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Kabelis, un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Comhem vai Citi operatori, un nospiediet
OK (LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Ātrs vai Pilns, un nospiediet OK (LABI).
7 Spiediet navigācijas pogas vai ciparu pogas, lai
veiktu atbilstošās korekcijas (izņemot režīmu
Pilns), un nospiediet OK (LABI).
8 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
9 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja televizors meklē bloķētu programmu, jums
yy
tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu
sameklēta.
yy
Kad izvēlaties Kabeļtelevīzija, izvēlne
Kabeļtelevīzijas operatori var būt atšķirīga
atkarībā no valsts, kurā atrodaties.
yy
Uznirstošais logs, kurā var izvēlēties Pakalpojuma operators, sākotnēji tiek rādīts 3
gadījumos: kad atverat izvēlni Sākotnējie
iestatījumi, pārslēdzoties no Antena uz
Kabelis vai atverot šo izvēlni pēc iestatījuma
Valsts mainīšanas.
yy
Lai atlasītu Pakalpojuma operators, kas
atšķiras no iepriekš minētajiem 3 gadījumiem, varat to izdarīt, izvēloties Iestatīšana>Kabeļa DTV iestatīšana-> Pakalpojuma
operators.
yySaņemtā SO sertifikācija: Zviedrija (Comhem, Canal Digital), Dānija (YouSee,
Canal Digital, Stofa), Norvēģija (Canal Digital), Nīderlande (Ziggo, UPC Digitaal),
Ukraina (Volia-Cable), Vācija (KDG),
Šveice (CableCom, UPC), Austrija (UPC
Digital), Ungārija (UPC Digital), Īrija (UPC
Digital), Polija (UPC Digital), Rumānija
(UPC Digital), Krievija (OnLime) (Saņemto SO sertifikāciju var pievienot.)
yy
Ja neviens no vēlamajiem pakalpojuma
operatoriem nav pieejams, izvēlieties
Citi operatori.
yy
Ja izvēlējāties Citi operatori vai ja izvēlētā valsts atbalsta tikai Citi operatori,
kanālu meklēšana var prasīt zināmu laiku vai arī daži kanāli var netikt meklēti.
yy
Ja daži kanāli netiek parādīti; rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.
1. IESTATĪŠANA -> Automātiska meklēš. ->
Kabelis -> Iestatīšana
2. Pārslēdziet funkciju Sākuma meklēšana no
Izslēgt uz Ieslēgt
3. Ievadiet citas vērtības, piemēram, frekvenci, simbolu ātrumu, modulāciju un tīkla ID.
(Iepriekš minēto informāciju varat pajautāt
kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējam.)
Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri
un pareizi meklētu visas pieejamās programmas.
Biežāk lietotās vērtības norādītas kā noklusējums.
Tomēr, lai veiktu pareizus iestatījumus, lūdzu,
jautājiet kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējam.
Ja režīmā DVB kabelis izpildāt funkciju Automātiskā meklēš., tad, izvēloties režīmu Pilns,
tiks pārbaudītas visas frekvences, lai atrastu
pieejamos kanālus.
Ja programma netiek atrasta, kad ir izvēlēts
režīms Noklusējums, veiciet meklēšanu, izvēloties režīmu Pilns.
Ja tomēr programma tiek meklēta ar atlasītu
režīmu Pilns, funkcija Automātiskā meklēš.
var aizņemt pārāk daudz laika.
Ja tad, kad atlasīts Pilns, daži kanāli netiek
konstatēti, atzīmējiet izvēles rūtiņu In detail (Detalizēti) un pēc tam vēlreiz mēģiniet
ieslēgt.
• Frekvence: ievadiet lietotāja definētu
frekvenci.
• Simbolu ātrums: ievadiet lietotāja definētu
simbolu ātrumu (simbolu ātrums ir ātrums,
ar kuru ierīce, piemēram, modems, sūta
simbolus kanālam).
• Modulācija: ievadiet lietotāja definētu
modulāciju. (Modulācija: audio vai video
signāla ielāde nesējfrekvencē).
• Tīkla ID: unikāls identifikators, kas piešķirts
katram lietotājam.
• Sākuma frekvence: ievadiet lietotāja definētu sākuma frekvenču diapazonu.
• Beigu frekvence: ievadiet lietotāja definētu beigu frekvenču diapazonu.
Latviešu
LV
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
31
32
TV SKATĪŠANĀS
Programmas automātiska iestatīšana
Kabeļa DTV iestatīšana (tikai režīmā Kabelis)
(Tikai modeļiem 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
(Izņemot modeļus 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Lietojiet to, lai automātiski atrastu un saglabātu
visas programmas.
Kad sākat automātisko programmu regulēšanu,
visa iepriekš saglabātā informācija tiek dzēsta.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
Iespējamo izvēļu skaits izvēlnē Pakalpojuma
operators būs atkarīgs no katrā konkrētajā valstī
darbojošos pakalpojuma operatoru skaita, tātad,
ja valstī būs tikai viens pakalpojuma operators, šī
izvēles funkcija būs neaktīva.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
4 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Latviešu
LV
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Ja televizors meklē bloķētu programmu, jums
yy
prasīs ievadīt paroli, lai programma tiktu
sameklēta.
Saglabājamo programmu skaits ir atkarīgs
yy
no apraides signāla kvalitātes.
Ja vēlaties paturēt automātisko kanālu
yy
noskaņošanu, izvēlieties Sākt izmantojot
pogu. Tad nospiediet pogu OK (LABI).
Pretējā gadījumā izvēlieties Aizvērt.
Ja izvēlnē Valsts tiek izvēlēta Itālija un ja pēc
yy
bloķētās programmas automātiskās meklēšanas tiek parādīts uznirstošs logs, atlasiet
apraides staciju, lai atrisinātu problēmu ar
bloķētās stacijas numuru.
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni Kabeļa DTV iestatīšana, un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Pakalpojuma operators vai Kanāla autom.
atjaunināšana, un nospiediet OK (LABI).
5 Atlasiet vēlamo avotu.
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
yy
Kad izvēlaties Kabelis, tiek parādīta
izvēlne Kabeļa DTV iestatīšana.
yy
Ja funkcija Kanāla autom. atjaunināšana ir Ieslēgta, varat atjaunināt
visu to programmu informāciju, kas ir
atjaunināmas, tostarp arī pašreiz skatīto
programmu.
yy
Kad Kanāla autom. atjaunināšana
ir Izslēgta, varat atjaunināt informāciju tikai tai programmai, kuru pašlaik
skatāties.
yy
Jūs nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa
DTV iestatīšana, ja kā pakalpojuma
operators ir izvēlēts Ziggo.
TV SKATĪŠANĀS
Manuāla programmas iestatīšana
(digitālajā režīmā)
Izmantojot opciju Manuālā meklēšana, varat manuāli
pievienot programmu savam programmu sarakstam.
(Izņemot modeļus 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Izvēlnes Antena izvēle
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni DTV, un nospiediet OK (LABI).
5 Ritiniet pa programmu tipiem un pievienojiet
vai dzēsiet programmas.
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Izvēlnes Kabelis izvēle
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
Manuāla programmas iestatīšana
(digitālajā režīmā)
Izmantojot opciju Manuālā meklēšana, varat manuāli
pievienot programmu savam programmu sarakstam.
(Tikai modeļiem 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Izvēlnes DTV izvēle,
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni DTV, un nospiediet OK (LABI).
5 Ritiniet pa programmu tipiem un pievienojiet
vai dzēsiet programmas.
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yy
Ja izvēlētā valsts ir Norvēģija vai Latvija,
varat izvēlēties SBAND.
Izvēlnes Kabeļu DTV izvēle
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
5 Veiciet nepieciešamās korekcijas.
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
5 Ritiniet pa programmu tipiem un pievienojiet
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
ni Kabeļu DTV, un nospiediet OK (LABI).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yyJa televizors meklē bloķētu programmu, jums tiks
prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yySimbolu ātrums: ievadiet lietotāja definētu simbolu ātrumu (simbolu ātrums ir ātrums, ar kuru ierīce,
piemēram, modems, sūta simbolus kanālam).
yyModulācija: ievadiet lietotāja definētu modulāciju.
(Modulācija: audio vai video signālu ielāde nesējā).
yyJūs nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV, ja kā
pakalpojuma operators ir izvēlēts Ziggo vai Citi
operatori no Nīderlandes.
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
ni Kabeļu DTV, un nospiediet OK (LABI).
vai dzēsiet programmas.
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yyJa televizors meklē bloķētu programmu, jums tiks
prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yySimbolu ātrums: ievadiet lietotāja definētu simbolu ātrumu (simbolu ātrums ir ātrums, ar kuru ierīce,
piemēram, modems, sūta simbolus kanālam).
yyModulācija: ievadiet lietotāja definētu modulāciju.
(Modulācija: audio vai video signālu ielāde nesējā).
Latviešu
LV
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yy
Ja izvēlētā valsts ir Norvēģija vai Latvija,
varat izvēlēties SBAND.
33
34
TV SKATĪŠANĀS
Manuāla programmas iestatīšana
(analogajā režīmā)
Manuālā programmu meklēšana ļauj veikt manuālu staciju meklēšanu un sakārtot tās jums
vēlamajā secībā.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
Stacijas nosaukuma piešķiršana
Varat piešķirt stacijas nosaukumu, izmantojot piecas rakstzīmes katram programmas numuram.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
izvēlni Manuālā meklēšana, un nospiediet OK
(LABI).
vēlni TV vai Kabeļtelevīzija, un nospiediet OK
(LABI).
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
ni TV vai Kabeļtelevīzija.
5 Ritiniet pa programmu tipiem un pievienojiet
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
6 Izmantojiet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz
vai dzēsiet programmas.
ni TV sistēma.
7 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlLatviešu
LV
ni V/UHF vai Kabelis.
8 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
mo kanāla numuru, vai izvēlieties to, izmantojot
ciparu pogas.
9 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
meklēšanas sākšanu.
10Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet pogu OK (LABI).
11Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yy
L : SECAM L/L’(Francija)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa/Austrumeiropa/Āzija/Jaunzēlande/Vidējie austrumi/
Āfrika)
yy
I: PAL I (Apvienotā Karaliste /Īrija/Honkonga/
Dienvidāfrika)
yy
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa/
Ķīna/Āfrika/NVS)
yy
Lai saglabātu citu kanālu, atkārtojiet no 5.
līdz 10. darbībai.
ni Kabelis, un nospiediet OK (LABI).
vēlamajai pozīcijai, un izvēlieties otro rakstzīmi
un pārējās. Varat izmantot burtus no A līdz Z,
ciparus no 0 līdz 9 , +/- un tukšuma zīmi un
nospiest OK (LABI).
7 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Aizvērt, un nospiediet OK (LABI).
8 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet OK (LABI).
9 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET)
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
TV SKATĪŠANĀS
Precīzā meklēš.
Parasti precīzā meklēšana ir nepieciešama tikai
tad, ja uztvertais signāls ir vājš.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Manuālā meklēšana, un nospiediet OK
(LABI).
35
Pastiprinātājs
(Atkarīgs no modeļa)
Ja uztveršana ir vāja, iestatiet opciju Pastiprinātājs
uz Ieslēgt.
Ja signāls ir stiprs, izvēlieties Izslēgt.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home
(Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
4 Izvēlieties Ieslēgt vai Izslēgt.
ni TV vai Kabeļtelevīzija.
ni Precīzā meklēš.
Pastiprinātājs, un nospiediet OK (LABI).
6 Veiciet precīzo meklēšanu, lai iegūtu labāko
attēla un skaņas kvalitāti.
7 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet OK (LABI)
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Ja programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē,
ka TV skatīšanās režīmā jūs nevarēsit to izvēlēties, izmantojot pogas P ^, v .
Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet programmas numuru tieši ar ciparu pogām vai arī
izvēlieties to izvēlnē Programmu rediģēšana.
Šī funkcija ļauj izlaist saglabātās programmas.
Ja, palaižot opciju Automātiskā meklēš., opcija
Automātiska numurēšana nav atzīmēta, varat
mainīt programmas numuru, izmantojot funkciju
Pārvietot. (Izņemot modeļus 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C)
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home
(Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Programmu rediģēšana, un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos programmu, kas jāsaglabā vai jāizlaiž.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Latviešu
LV
8 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Programmu saraksta rediģēšana
36
TV SKATĪŠANĀS
DTV/RADIO režīmā
(Izņemot modeļus 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Programmas numura izlaišana
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz programmas numuru, kas jāizlaiž.
2 Nospiediet zilo pogu, lai apietu programmas
numuru.
3 Nospiediet zilo pogu, lai apstiprinātu un izietu.
PIEZĪME
Latviešu
LV
yy
Ja programmu numuri tiek izlaisti, izlaistā
programma ir redzama zilā krāsā un TV
skatīšanās režīmā šīs programmas nevar
izvēlēties, izmantojot pogas P ^ vai v .
yy
Lai izvēlētos izlaistu programmu, ievadiet
programmas numuru tieši ar CIPARU pogām
vai izvēlieties to programmu rediģēšanas
izvēlnē vai EPG.
TV režīmā
Programmas dzēšana
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz programmas numuru, kas jādzēš.
2 Nospiediet sarkano pogu, lai apietu programmas numuru.
PIEZĪME
yy
Izvēlētā programma tiek izdzēsta, un visas
nākamās programmas tiek pārbīdītas par
vienu pozīciju uz augšu.
Programmas pārvietošana
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz programmas numuru, kas jāpārvieto.
2 Spiediet zaļo pogu, lai pārslēgtu programmas
numuru, un spiediet navigācijas pogas.
3 Nospiediet zaļo pogu, lai apstiprinātu un izietu.
Programmas numura bloķēšana
Programmas numura izlaišana
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz prog-
programmas numuram, kas jābloķē.
2 Nospiediet dzelteno pogu, lai pārslēgtu programmas numuru.
3 Nospiediet dzelteno pogu, lai apstiprinātu un
izietu.
PIEZĪME
yyTo var saglabāt kā bloķētu programmu arī tad,
ja opcija Sistēmas bloķēšana ir izslēgta.
rammas numuru, kas jāizlaiž.
2 Nospiediet zilo pogu, lai apietu programmas
numuru.
3 Nospiediet zilo pogu, lai apstiprinātu un izietu.
PIEZĪME
yy
Ja programmu numuri tiek izlaisti, izlaisto
programmu numuri ir redzami zilā krāsā un
parastajā TV skatīšanās režīmā jūs nevarēsit
tos izvēlēties, izmantojot pogas P
P.
yy
Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet
programmas numuru tieši ar ciparu pogām
vai izvēlieties to programmu rediģēšanas
izvēlnē.
TV SKATĪŠANĀS
Automātiskā kārtošana
(Izņemot modeļus 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
1 Spiediet navigācijas pogas, lai palaistu opciju
Automātiskā kārtošana, un nospiediet OK
(LABI).
PIEZĪME
Pēc tam, kad opcija Automātiskā kārtošana ir
yy
aktivizēta, programmas vairs nevar rediģēt.
Programmas numura bloķēšana
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz
programmas numuram, kas jābloķē.
2 Nospiediet dzelteno pogu, lai pārslēgtu programmas numuru.
3 Nospiediet dzelteno pogu, lai apstiprinātu un
CI [Kopīgā interfeisa] informācija
Šī funkcija nav pieejama visās valstīs.
yy
Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas) pakalpojumus. Ja izņemat CI moduli,
jūs nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt
moduļa izvēlnei.
Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar
savu piegādātāju. Neievietojiet un neizņemiet
CI moduli no televizora pārāk bieži. Tas var radīt
problēmas. Kad televizors tiek ieslēgts pēc CI moduļa ievietošanas, bieži vien nevar dzirdēt skaņu.
Var rādīties nedabisks attēls saskaņā ar CI moduli
un viedkarti.
Izvēlnes CI (Kopīgs interfeiss) funkcijas var nebūt
pieejamas atkarībā no konkrētās valsts apraides
apstākļiem.
Lietojot CAM (Nosacījumpiekļuves moduli), pārliecinieties, vai tas pilnībā atbilsts DVB-CI vai CI plus
prasībām.
PIEZĪME
yyTo var saglabāt kā bloķētu programmu arī tad,
ja opcija Sistēmas bloķēšana ir izslēgta.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlIecienītās programmas atlasīšana
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo programmu.
2 Nospiediet FAV, lai atbilstošo programmu
pievienotu pašreizējās izlases grupas izlases
sarakstam.
3 Nospiediet FAV, lai apstiprinātu un izietu.
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni CI informācija, un nospiediet OK (LABI).
4 Izvēlieties nepieciešamo vienību: moduļa
informācija, viedkartes informācija, valoda vai
programmatūras lejupielāde utt. un nospiediet
OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
PIEZĪME
Iecienīto programmu grupas izvēle
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo programmu.
2 Spiediet Q.MENU, lai atvērtu uznirstošo logu,
kurā iespējams mainīt izlases grupu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Izlases grupa, un nospiediet OK (LABI).
Šis OSD ir paredzēts tikai ilustrācijai, un
yy
izvēlnes opcijas un ekrāna formāts atšķirsies
saskaņā ar Digitālo maksas pakalpojumu
sniedzēju.
Jūs varat izmainīt izvēlnes CI (Kopīgs interyy
feiss) ekrānu un pakalpojumu, sazinoties ar
izplatītāju.
Latviešu
LV
izietu.
37
38
TV SKATĪŠANĀS
Programmu saraksta izvēle
Lapošana caur programmu sarakstu
1 Spiediet pogas P
Atmiņā saglabātās programmas var pārbaudīt,
atverot programmu sarakstu.
Programmu tabulas attēlošana
1 Lai atvērtu programmu sarakstu, nospiediet
LIST (SARAKSTS).
2 Nospiediet zilo pogu, lai pārslēgtu programmu
rediģēšanu.
PIEZĪME
Latviešu
LV
Varat ieraudzīt dažas zilā krāsā iekrāsotas
yy
programmas. Tās ir iestatītas, lai tiktu izlaistas automātiskajā programmēšanā vai
programmu rediģēšanas režīmā.
Dažām programmām, kuru numurs atrodas
yy
programmu tabulā, norādīts, ka tām nav
piešķirts stacijas nosaukums.
Programmas izvēle programmu sarakstā
1 Lai izvēlētos programmas, spiediet navigācijas
pogas.
2 Lai pārslēgtos uz izvēlēto programmas numuru, nospiediet OK (LABI).
PIEZĪME
Nospiediet TV/RAD. (Režīms tiks mainīts no
yy
pašreiz skatītās programmas uz TV, DTV vai
Radio.)
, lai pārslēgtu lapas.
2 Lai atgrieztos parastā TV skatīšanās režīmā,
nospiediet LIST (SARAKSTS).
Iecienīto programmu saraksta atvēršana
1 Lai atvērtu iecienīto programmu sarakstu,
nospiediet FAV.
2 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Poga
Apraksts
Zilā poga
Programmu rediģēšanas funkcijas
aktivizēšana.
Dzeltenā
poga
Pašreizējais kanāls ir reģistrēts/
atcelts kā vēlamais kanāls
pašreiz izvēlētajā grupā.
OK (LABI)
Skatāmās programmas izvēle.
< vai >
Izlases grupas maiņa.
TV SKATĪŠANĀS
EPG (Electronic programme
guide — elektroniskais programmu ceļvedis) (digitālajā režīmā)
Šai sistēmai ir elektroniskais programmu ceļvedis (EPG —
Electronic Programme Guide), kas palīdz pārvietoties pa
visām iespējamām skatīšanās režīmu opcijām.
EPG piegādā tādu informāciju, kā, piemēram, programmu sarakstus, sākuma un beigu laiku visiem
iespējamiem pakalpojumiem. Piedevām EPG bieži ir
pieejama detalizēta informācija par programmu (šo
programmu detaļu pieejamība un apjoms ir atšķirīgs
atkarībā no konkrētās raidorganizācijas).
Šo funkciju var lietot tikai tad, ja EPG informāciju
pārraida apraides stacijas.
Lai lietotu EPG funkciju, izvēlnē Laiks jāiestata
pareizs pulksteņa laiks.
EPG uzrāda programmu nākamajām 8 dienām.
►
DTV 1 TV ONE
►
Pr. maiņa
► Nākamais
>
Parāda informāciju par nākamo programmu
ꕍ vai ꕌ Parāda informāciju par citām programmām.
(Tikai plazmas TV)
Tyra
2 TV2
2008. gada 28. sept. 21.00~00.00
Ieraksta
Atgādināt
Aizvērt
OK
(LABI)
Tiks atvērts ieraksta/atgādinājuma iestatījumu uznirstošais logs.
Izvēlieties ieraksta ar taimeri/atgādinājuma
iestatījumu režīmu.
vai
(tikai LCD TV/LED LCD TV)
?
Vai vēlaties iestatīt atgādinājumu
izvēlētajai programmai?
Bob The Builder Special
DTV 1 ABC TV Sydney
2008. gada 28. sept. 21.00~00.00
Skatīties
Good Morning
Jā
0:00
Pārraide/spēļu pārraide
16:9 720p
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
▼
Nē
... HE-AAC
Uz augšu
Uz leju
yy
Lai skatītu informāciju par pašreizējo programmu, nospiediet INFO.
Tiek parādīts TV vai DTV programmas laikā.
Tiek attēlots pie Radio Programme
(Radioprogramma).
Tiek attēlots pie MHEG Programme
(MHEGprogramma).
HE-AAC C Rāda ar programmu HE-AAC.
Pārraidāmās programmas malu attiecība.
Pārraidāmās programmas malu attiecība.
Tiek attēlots pie Teletext Programme
(Teleteksta programma).
Tiek attēlots pie Subtitle Programme
(Subtitru programma).
Tiek attēlots pie Scramble Programme
(Specifiskupakalpojumu programma).
Uzrāda ar Dolby Digital programmu.
Rāda ar programmu Dolby Digital PLUS.
576i/p, 720p, 1080i/p : Pārraidāmās programmas
izšķirtspēja
Monitora izejā var arī nebūt redzama
pārraidītā programma kopā ar ikonu, jo
tas ir atkarīgs no programmā ietvertās
informācijas.
OK
(LABI)
Tiks atvērts atgādinājuma iestatījumu
uznirstošais logs.
<>
Izvēlieties taimera/atgādinājuma iestatījumu režīmu.
EPG ieslēgšana/izslēgšana
1 Lai ieslēgtu vai izslēgtu EPG, nospiediet GUIDE (CEĻVEDIS).
Programmas izvēle
1 Lai izvēlētos nepieciešamo programmu, spiediet navigācijas pogas vai P
.
Programmu ceļvedis
▲
That ’70s show
2008. gada 25. nov. 10.05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09.45~10.15
VISI
1 YLE TV1
TAGAD
Nākamais
That ’70s show
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
▼
FAV Izlase
Režīms
INFO i Informācija
Skatīties/rezervēt
Manuālais taimeris
TV/RAD RADIO
Ieplānotā saraksts
Latviešu
LV
21:00
39
40
TV SKATĪŠANĀS
Ceļveža režīms TAGAD/NĀKAMAIS
Apraksta tabulas turpinājums
Varat skatīt pašlaik pārraidīto programmu, kā arī nākamo.
Poga
Apraksts
Sarkanā poga EPG režīma maiņa.
Dzeltenā poga Manuālā taimera režīma atvēršana.
Zilā poga
Ieplānotā saraksta režīma atvēršana.
Izvēloties Tagad, tiek atvērta izvēlētā
programma un EPG tiek aizvērts.
OK (LABI)
Izvēloties Nākamais, tiek atvērts rezervācijas uznirstošais logs.
Tagadējās vai nākamās programmas
< >
izvēle.
Pārraidāmās programmas izvēle.
P
Lapa augšup/lejup
GUIDE
(CEĻVEDIS)
BACK
EPG izslēgšana.
(ATPAKAĻ)
EXIT (IZIET)
TV/RAD
DTV vai RADIO programmas izvēle.
Detalizētas informācijas parādīšana
INFO
vai noņemšana.
8 dienu ceļveža režīms
Latviešu
LV
Poga
Apraksts
Sarkanā poga EPG režīma maiņa.
Datuma iestatīšanas režīma atvēršaZaļā poga
na.
Dzeltenā poga Manuālā taimera režīma atvēršana.
Zilā poga
Ieplānotā saraksta režīma atvēršana.
Izvēloties Pašreiz pārraidītā programma,
tiek atvērta izvēlētā programma un EPG
OK (LABI)
tiek aizvērts.
Izvēloties Nākamā pārraidītā programma,
tiks atvērts rezervācijas uznirstošais logs.
< >
Izvēlnes Programma izvēle.
Pārraidāmās Programmas izvēle.
P
Lapa augšup/lejup
GUIDE
(CEĻVEDIS)
BACK
EPG izslēgšana.
(ATPAKAĻ)
EXIT (IZIET)
TV/RAD
Izvēlieties DTV vai RADIO programmu.
INFO
Detalizētā informācija ieslēgta vai izslēgta.
Datuma maiņas režīms
Poga
Zaļā poga
ꕍ
BACK
(ATPAKAĻ)
OK (LABI)
< >
GUIDE
(CEĻVEDIS)
EXIT (IZIET)
Apraksts
Datuma iestatīšanas režīma izslēgšana.
Izvēlētā datuma maiņa.
Datuma izvēle.
EPG izslēgšana.
Poga
INFO
< >
GUIDE
(CEĻVEDIS)
EXIT (IZIET)
Apraksts
Detalizētas informācijas parādīšana
vai noņemšana.
Teksta šķiršana augšup/lejup.
Ieraksta ar taimeri/atgādinājuma iestatījumu režīma izvēle.
EPG izslēgšana.
Ieraksta/atgādinājuma iestatījumu
režīms
(Tikai plazmas TV)
Iestata sākuma vai beigu laiku, ierakstāmo programmu un iestata atgādinājuma sākuma laiku,
beigu laiku iekrāsojot pelēku.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja rakstītājs, kas
izmanto 8 kontaktu signāla pārraidi, ar SCART
kabeli ir pievienots pie TV-OUT (AV1) ligzdas.
Ierakstīšanas funkcija tiek atbalstīta tikai ciparu
režīmā un nav pieejama analogajā režīmā.
Poga
Apraksts
BACK
Manuālā taimera režīma izslēgšana.
(ATPAKAĻ)
Dzeltenā poga Pāriešana uz Ceļvež režīmu.
Pāriešana uz Ieplānotā saraksta
Zilā poga
režīmu.
Laika ieraksta/atgādinājuma saglabāOK (LABI)
šana.
Opciju Tips, Sākuma laiks, Beigu laiks
< >
un Programma izvēle.
Atgādinājuma vai ieraksta funkcijas
iestatījumu izvēle.
vai
Atgādinājuma iestatīšanas režīms
(tikai LCD TV/LED LCD TV)
Poga
BACK
(ATPAKAĻ)
OK (LABI)
Apraksts
Manuālā taimera režīma izslēgšana.
Tiek parādītais uznirstošais logs
Atkārtošana.
Navigācijas
Atlasiet ieplānojamo datumu.
poga
Dzeltenā poga Pāriešana uz Ceļveža režīmu.
Pāriešana uz Ieplānotā saraksta
Zilā poga
režīmu.
TV SKATĪŠANĀS
Ieplānotā saraksta režīms
Ja esat izveidojis ieplānotā sarakstu, ieplānotajā laikā
tiek parādīta ieplānotā programma pat tad, ja tajā laikā
skatāties citu programmu.
Poga
Apraksts
Dzeltenā poga Pāriešana uz Manuālā taimera režīmu.
Zilā poga
GUIDE (CEĻ- Pāriešana uz Ceļveža režīmu.
VEDIS)
Vēlamās opcijas izvēle (Mainīt/Dzēst/
OK (LABI)
Dzēst visu).
Programmas izvēle.
Lapa augšup/lejup.
P
BACK (ATPAIeplānotā saraksta režīma izslēgšana.
KAĻ)
41
- 16:9: maiņa uz attēla izmēriem, kas atbilst
ekrāna platumam.
- Izejas formāts: parāda videoattēlus ar tā oriģinālajiem izmēriem, nezaudējot attēlu malas.
Malu attiecības pielāgošana
TV skatīšanās režīmā mainiet attēla izmērus,
nospiežot RATIO (ATTIECĪBA), lai skatītos tā
optimālo lielumu.
Izejas formāts
PIEZĪME
yy
Ja izvēlaties Izejas formāts, jūs varat
redzēt oriģinālo signāla attēla trokšņus.
PIEZĪME
Jūs varat arī mainīt attēla izmērus,
yy
nospiežot Q. MENU vai attēlu izvēlnēs
atverot Malu attiecība.
Izvēlnē Attiecība tālummaiņas iestatījuyy
mam izvēlieties 14:9, Tālummaiņa un
Kino tālummaiņa. Pēc tālummaiņas
iestatījuma izvēles ekrāns tiek atgriezts
izvēlnē Q.Menu.
Režīmā Komb. sign. varat izvēlēties tikai
yy
4:3, 16:9 (Plaša), 14:9, Tālummaiņa/
Kino tālummaiņa.
Režīmā HDMI varat izvēlēties tikai 4:3,
yy
Oriģināla 16:9 (Plaša), 14:9, Tālummaiņa/Kino tālummaiņa.
Režīmā RGB-PC vai HDMI-PC varat
yy
izvēlēties tikai 4:3 vai 16:9 (Plaša).
yyRežīmā DTV/HDMI/Komb. sign. (vairāk par
720p) ir pieejama opcija Izejas formāts.
Režīmā Analogais/DTV/AV/Scart ir pieyy
ejama opcija Pilnekrāna.
- Oriģin. formāts: ja televizors saņem plat-
ekrāna signālu, tas automātiski tiek mainīts uz
pārraidāmā attēla formātu.
Oriģin. formāts
Latviešu
LV
Papildu opciju izmantošana
42
TV SKATĪŠANĀS
- Pilnekrāna: televizoram saņemot platekrāna
signālu, jums tiks piedāvāts horizontāli vai vertikāli lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā, lai tas
aizpildītu visu ekrānu.
- Tālummaiņa: palielina attēlu līdz tādam
lielumam, kas atbilst ekrāna platumam. Attēla
augšdaļa vai lejasdaļa var nebūt redzama.
Izmantojot DTV ieeju, iespējams bez videotraucējumiem rādīt videofilmu, kuras malu attiecība
ir 4:3 un 14:9.
Pilnekrāna
PIEZĪME
yy
Ja galvenajās izvēlnēs atvērta izvēlne
Malu attiecība,
-spiediet navigācijas pogas, lai izstieptu
attēlu vertikāli;
-spiediet navigācijas pogas, lai tālummaiņas fokusu pārvietotu augšup vai lejup.
- 4:3: attēla izmēra uz iepriekšējo standarta
4:3.
Latviešu
LV
- Kino tālummaiņa: palielina attēlu līdz kino
attiecībai 2.35:1.
Lai mainītu kino tālummaiņas attiecību, spieyy
diet navigācija pogas. Tās diapazons ir no 1
līdz 16.
Lai pārvietotu tālummaiņas fokusu augšup
yy
vai lejup, spiediet navigācijas pogas.
- 14:9: režīmā 14:9 varat skatīt 14:9 attēla for-
mātu vai parastās TV programmas. Attēls ar
proporciju 14:9 tiek parādīts tāpat kā attēls ar
proporciju 4:3, tikai tas tiks pārvietots augšup
vai lejup.
PIEZĪME
Palielinot vai samazinot attēlu, tas var tikt
yy
sakropļots.
TV SKATĪŠANĀS
Ievades saraksta izmantošana
AV režīmu maiņa
Katram AV režīmam ir optimizēti attēla un skaņas
iestatījumi.
Spiediet pogu AV MODE (AV REŽĪMS) tik ilgi, līdz
tiek parādīts nepieciešamais režīms.
Režīms
43
Apraksts
Ievades avota izvēle
1 Lai atvērtu ievades avotus, nospiediet INPUT
(IEVADE).
-Katram ievades avotam ir redzama pievienotā
ierīce.
PIEZĪME
Izslēgt
Iepriekšējā pielāgotā iestatījuma maiņa
Kino vai
Kino
Kino izskata optimizēto attēlu un skaņas iestatījumu izmantošana
Sports
Dinamisku sporta pārraižu optimizēto
attēlu un skaņas iestatījumu izmantošana
2 Spiediet navigācijas pogas , lai ritinātu uz vienu
Ātru spēļu optimizēto attēlu un skaņas
iestatījumu izmantošana
Ja tiek spēlētas videospēles, izmantojot PlayStation vai Xbox, ieteicams
izmantot režīmu Spēle.
Režīmā Spēle funkcijas, kas saistītas
ar attēla kvalitāti, tiek pielāgotas
videospēlēm.
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Spēle
yy
Ieejas avotu sarakstam varat piekļūt, galvenajās izvēlnēs atlasot izvēlni IEVADE.
no ievades avotiem, un nospiediet OK (LABI).
Ievades saraksts
Pārvietot
USB
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
PIEZĪME
SIMPLINK
AV3
Signāla ieejas nosaukums
Komb. sign.
Iziet
yy
Ja AV režīmā izvēlaties Izslēgt, tiek izvēlēts sākotnēji iestatītais attēls un skaņa.
Ievades
avots
Apraksts
Antena vai
Kabelis
Izvēlieties to, ja skatāties režīmā DTV/
RADIO/TV.
USB
Izvēlieties to, ja izmantojat USB, kas
pievienots ar savienotāju.
AV
Izvēlieties to, ja skatāties, izmantojot
videomagnetofonu vai ārējo ierīci.
Komb. sign.
Izvēlieties to, ja izmantojat DVD vai
digitālu dekoderu, kas pievienoti ar
savienotāju.
RGB
Izvēlieties to, ja izmantojat datoru, kas
pievienots ar savienotāju.
HDMI
Izvēlieties to, ja skatāties DVD, datoru
vai digitālo dekoderu, kas pievienoti ar
savienotāju.
Latviešu
LV
Antena
OK
44
TV SKATĪŠANĀS
Pievienotie ievades avoti ir redzami melnā krāsā, bet atvienotie ievades avoti pelēkā krāsā.
-Lai pievienotu ievades apzīmējumu, nospiediet zilo pogu. Jūs varat viegli noteikt katram
ievades avotam pievienoto ierīci.
- Lai piekļūtu SIMPLINK, nospiediet sarkano
pogu. Ja atlasāt SIMPLINK un Ieslēgt, HDMI
ievades uznirstošais logs netiks parādīts.(Tikai
LCD TV/LED LCD TV)
Televizora pogu bloķēšana (Bērnu
piekļuves noslēgs)
Bloķējiet televizora pogas, lai bērni nevarētu veikt
nevēlamas darbības, kā arī neizraisītu negadījumus.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home
(Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni BLOĶĒT , un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Taustiņu bloķēšana, un nospiediet OK (LABI).
4 Atlasiet IESLĒGT, lai aktivizētu funkciju Tausti-
Ievades apzīmējuma pievienošana
Pievienojiet apzīmējumu ievades avotam, lai jūs
varētu viegli noteikt katram ievades avotam pievienoto ierīci.
ņu bloķēšana.
- Lai deaktivizētu funkciju Taustiņu bloķēšana,
izvēlieties Izslēgt.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Signāla ieejas nosaukums
Latviešu
LV
AV1
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Komb. sign.
◄
►
◄
►
RGB
▼
Aizvērt
1 Lai atvērtu ievades avotus, nospiediet INPUT
(IEVADE).
2 Nospiediet zilo pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ievades avotiem.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ievades apzīmējumiem.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Televizoram ir ieprogrammēts atcerēties
yy
pēdējo darbību, kas veikta pirms televizora izslēgšanas.
Ja, izslēdzot televizoru, funkcija Taustiņu
yy
bloķēšana ir aktivizēta, nospiediet tālvadības pults pogu , INPUT (IEVADE) P
vai ciparu pogas.
Ja nospiežat kādu no televizora pogām,
yy
kad funkcija Taustiņu bloķēšana ir aktivizēta, ekrānā tiek parādīts
Taustiņu
bloķēšana.
TV SKATĪŠANĀS
Ātrās izvēlnes izmantošana
45
PIEZĪME
Pielāgojiet bieži izmantotās izvēlnes.
1 Nospiediet Q. MENU, lai atvērtu ātrās izvēlnes.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu pa
tālāk redzamajām izvēlnēm, un nospiediet OK
(LABI).
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķiryy
ties no jūsu izmantotā ievades avota.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo opciju.
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet Q. MENU.
Malu attiecība
1
2
8
7
3
16:9
6
4
5
Izvēlne
Malu attiecība
1
2
3
Skaidra balss II Atšķirot cilvēka
balss diapazonu no citām
skaņām, lietotājam ir vieglāk
saklausīt cilvēka balsi.
Attēla režīms
(atkarīgs no
modeļa)
Attēla režīma maiņa (Spilgts,
Standarta, APS, Kino,
Kino,
Bright Room,
Sports, Spēle, Fotoattēls,
Eksperts1, Eksperts2)
Skaņas režīms
Skaņas režīma maiņa (Standarta, Mūzika, Kino, Sports,
Spēle)
Audio vai
Audio valoda
Skaņas izejas maiņa.
Miega taimeris
Laika intervāla iestatīšana,
pēc kura televizors izslēdzas.
Izlaišana ieslēgta/izslēgta
Izvēlnes Izlaišana ieslēgta/
izslēgta iestatīšana.
USB ierīce
USB ierīces noņemšana, ja
USB ierīce ir pievienota
4
5
6
7
8
Apraksts
Attēla izmēru maiņa (16:9, Izejas formāts, Oriģin. formāts,
Pilnekrāna, 4:3, 14:9, Tālummaiņa un Kino tālummaiņa)
Latviešu
LV
Iziet
46
TV SKATĪŠANĀS
Klientu atbalsta funkcijas izmantošana
Izvēlnes Programmatūras atjaunināšana pārbaude
Lai lejupielādētu programmatūru, izmantojot
digitālo virszemes apraides sistēmu, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.
- Lejupielāde sāksies pēc tam, kad būsit izvēlējies Jā. Šoreiz uznirstošais logs ar lejupielādes norises indikatoru netiks parādīts.
Lejupielādes gaitu jūs varat pārbaudīt izvēlnē
Programmatūras atjaunināšana.
Programmatūras atjaunināšana
◄ Ieslēgt ►
Programmatūras lejupielādes norise.
Ver. 00.00.01 ► Ver.00.00.00
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet sarkano pogu, lai ritinātu uz izvēlni
4%
Aizvērt
Klientu atbalsts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Programmatūras atjaunināšana.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Ieslēgt, un nospiediet OK (LABI).
- Kad lejupielāde ir pabeigta, televizors tiek
restartēts.
Notiek atsāknēšana.
- Ja izvēlaties Ieslēgt, tiks parādīts lietotāja
apstiprinājuma ziņojuma logs, lai paziņotu, ka
ir atrasta jauna programmatūra.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET)
Latviešu
LV
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Izvēlnes Programmatūras atjaunināšana iestatīšana
- Ik pa laikam, pārraidot atjauninātu digitālās
programmatūras informāciju, televizora
ekrānā tiks parādīta tālāk redzamā izvēlne.
?
Ir pieejams programmatūras atjauninājums.
Vai vēlaties lejupielādēt tagad?
Jā
Nē
- Vienkāršā atjaunināšana: pašreizējai atjaunināšanas straumei
? Jaunā programmatūra tiek atjaunināta
plkst.00/00/0 00:00.
Vai vēlaties lejupielādēt tagad?
Jā
Nē
- Ieplānotā atjaunināšana: ieplānotai atjaunināšanas straumei
- Ja izvēlne Programmatūras atjaunināšana ir
iestatīta uz Izslēgt, tiek parādīts ziņojums,
ka tās iestatījums jāmaina uz Ieslēgt.
PIEZĪME
Programmatūras atjaunināšanas laikā
yy
ņemiet vērā tālāk minēto.
- Nedrīkst pārtraukt televizora strāvas
padevi.
- Nedrīkst atvienot antenu.
- Pēc programmatūras atjaunināšanas
izvēlnē Programmatūras atjaunināšana
varat apstiprināt atjaunināto programmatūras versiju.
- Programmatūras lejupielādēšanai var būt
nepieciešamas vairākas stundas, tādēļ
nodrošiniet, lai lejupielādes laikā strāvas
padeve netiktu pārtraukta.
- Programmatūra tiek lejupielādēta tikai
gaidstāves režīmā vai režīmā MUX ar
programmatūras atjaunināšanas pakalpojumu, un lejupielāde tiek pārtraukta,
ja strāvas vads tiek atvienots vai ja tiek
skatīts režīms MUX bez programmatūras
atjaunināšanas pakalpojuma.
- Atgriežoties gaidstāves režīmā vai
režīmā MUX ar programmatūras atjaunināšanas pakalpojumu, programmatūras
lejupielāde tiks atsākta no tās vietas, kur
tā tika pārtraukta.
TV SKATĪŠANĀS
Attēla/skaņas pārbaude
Lai veiktu attēla vai skaņas pārbaudes, rīkojieties
šādi.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet sarkano pogu, lai ritinātu uz izvēlni
Klientu atbalsts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Attēla pārbaude vai Skaņas pārbaude.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Jā, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
47
Informācijas par produktiem vai pakalpojumiem izmantošana
Lai pārbaudītu informāciju par produktiem vai pakalpojumiem, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet sarkano pogu, lai ritinātu uz izvēlni
Klientu atbalsts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Inform. par prod./pakalpoj..
Jūs varat pārbaudīt dažādu produktu/pakalpojumu informāciju atbilstoši modelim.
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Izvēlnes Signāla pārbaude izmantošana
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet sarkano pogu, lai ritinātu uz izvēlni
Klientu atbalsts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Signāla pārbaude.
4 Nospiediet OK (LABI).
- Ražotājs, Modelis/tips, Sērijas numurs, Programmatūras versija un informācija par opciju
Kanāls.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
Tā attēlo pārveidoto *MUX (MULTIPLEKyy
SĒTO) informāciju un signāla stiprumu.
Tā attēlo izvēlētā MUX (MULTIPLEKyy
SĒTĀJA) signāla informāciju un servisa
nosaukumu.
(*MUX (MULTIPLEKSĒTĀJS): augstāks
kanālu katalogs digitālajā apraidē (viens
MUX (MULTIPLEKSĒTĀJS) satur vairākus
kanālus.)
Latviešu
LV
Lai skatītu informāciju par opcijām Ražotājs,
Modelis/tips, Sērijas Numurs un Programmatūras
versija, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
48
3D ATTĒLVEIDOŠANA
3D ATTĒLVEIDOŠANA
(Tikai 3D modeļiem)
3D tehnoloģija
3D satura skatīšanās šajā televizorā ir iespējama,
izmantojot 3D apraidi vai savienojot TV ar saderīgu ierīci, piemēram, Blu-ray 3D atskaņotāju. Šāda
ierīce ir nepieciešama, lai skatītos TV 3D režīmā.
3D TV parāda divus atsevišķus, katrai acij formatētus attēlus. Lai šos attēlus redzētu 3D formātā,
skatītājam ir nepieciešamas 3D brilles.
BRĪDINĀJUMS
Latviešu
LV
yy
Skatoties 3D attēlus, jāsaglabā atstatums, kas vismaz divreiz pārsniedz ekrāna platumu, kā arī visam ekrānam ir jābūt
redzamam acu līmenī.
yy
Ja 3D attēlveidošanu skatāties pārāk tuvu
vai pārāk ilgi, tas var kaitēt redzei.
yy
Ja skatāties televizoru vai spēlējat videospēles ar 3D attēlveidošanu, izmantojot
3D brilles ilgu laiku, var rasties miegainība, galvassāpes vai nogurums jums un/
vai jūsu acīm. Ja jums ir galvassāpes vai
jūtat nogurumu vai miegainību, pārtrauciet televizora skatīšanos un ieturiet
pauzi.
yy
Grūtniecēm, vecākiem cilvēkiem vai
personām ar sirds problēmām vai biežu
miegainību ir jāatturas no 3D TV skatīšanās.
yy
Dažkārt 3D attēlveidošana var izraisīt
kustības, kas saistītas ar izvairīšanos vai
izlocīšanos no video redzamā attēla. Tāpēc 3D TV nevajadzētu skatīties trauslu
vai viegli plīstošu priekšmetu tuvumā.
yy
Lūdzu, neļaujiet 3D televizoru skatīties
bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem, jo tas
var ietekmēt viņu redzes attīstību.
yy
Brīdinājums par fotojutīguma lēkmēm:
dažiem skatītājiem zināmu faktoru, piemēram, spilgtu televizora vai videospēļu
gaismu vai attēlu, ietekmē iespējamas
epilepsijas vai citas slimības lēkmes. Ja
jums vai kādam no jūsu ģimenes locekļiem ir bijusi epilepsija vai lēkmes, lūdzu,
konsultējieties ar ārstu pirms 3D televizora skatīšanās.
Tāpat nenoteiktos apstākļos var rasties
noteikti simptomi pat tad, ja iepriekš nav
novērotas minētās slimības. Nekavējoties
pārtrauciet 3D attēlveidošanas skatīšanos
un konsultējieties ar ārstu, ja jums ir kāds
no šiem simptomiem: jūtat miegainību vai
vieglu reiboni, redzes pāreju vai izmaiņas,
acu vai sejas nestabilitāti, piemēram,
acs vai muskuļa raustīšanos, neapzinātu
kustību, konvulsijas, samaņas zudumu vai
dezorientāciju, virziena sajūtas zudumu,
krampjus vai nelabumu. Vecākiem ir
jāuzrauga, vai šādi simptomi neparādās
bērniem (tostarp pusaudžiem), jo viņi var
būt jutīgāki pret 3D televizora skatīšanās
izraisīto ietekmi.
yy
Fotojutīguma lēkmes risku var samazināt,
veicot tālāk minētās darbības darbības.
» Skatoties 3D televizoru, ir nepieciešami
bieži pārtraukumi.
» Personām, kuru acīm ir atšķirīga redze,
televizoru drīkst skatīties tikai pēc redzes korekcijas pasākumu veikšanas.
» Skatieties televizoru tā, lai acis būtu
vienā līmenī ar 3D ekrānu, un nesēdiet
pārāk tuvu televizoram.
» Neskatieties 3D attēlveidošanu, ja esat
noguris vai slims, kā arī neskatieties to
ilgu laiku.
» 3D brilles izmantojiet tikai 3D attēlveidošanas skatīšanai 3D televizorā.
» Daži skatītāji pēc 3D televizora skatīšanās var uz laiku zaudēt orientēšanās
spējas. Tāpēc, kad pārtraucat skatīties
3D televizoru, mirkli uzgaidiet, lai orientētos apkārtējā vidē, un tikai pēc tam
pārvietojieties.
3D ATTĒLVEIDOŠANA
PIEZĪME
3D briļļu izmantošana
UZMANĪBU!
yy
3D brilles var iegādāties atsevišķi.
Lietošanas norādījumus skatiet 3D briļļu
rokasgrāmatā.
yy
Neizmantojiet 3D brilles koriģējošo, saules vai aizsargbriļļu vietā.
yy
Neglabājiet 3D brilles karstā vai aukstā
vietā.
yy
Nemetiet uz 3D brillēm priekšmetus.
Nemetiet un nelieciet brilles.
yy
Tā kā 3D briļļu stiklus var viegli saskrambāt, tīriet tos tikai ar mīkstu drāniņu. Tā
kā brilles ir viegli saskrambājamas, pirms
drāniņas izmantošanas izpuriniet no tās
putekļus.
3D attēlveidošanas skatīšanās
diapazons
(Tikai plazmas TV)
Televizora izmērs, skatīšanās leņķis un citi apstākļi
var mainīt skatīšanās attālumu un leņķi.
Skatīšanās
attālums
Skatīšanās
leņķis
No 2ºm līdz 10ºm
120º
(Ja skatīšanās attālums ir 2ºm)
Latviešu
LV
yy
Lai skatītos 3D televizoru, ir jāuzliek 3D
brilles. Lai rezultāti būtu pēc iespējas
labāki, vajadzētu izmantot LG ražotās 3D
brilles. Cita ražojuma 3D briļļu izmantošanas gadījumā 3D attēlveidošana, iespējams, nebūs redzama pareizi. Norādījumus par 3D briļļu izmantošanu, lūdzu,
skatiet 3D briļļu rokasgrāmatā.
yy
Pēc TV ieslēgšanas, iespējams, dažas
sekundes būs nepieciešamas tā kalibrēšanai.
yy
Ja novēršat acis no TV un pēc tam atkal
pievēršaties 3D programmas skatīšanai,
iespējams, 3D attēlveidošanu redzēsit
tikai pēc brīža. (Tikai plazmas TV)
yy
Ja starp TV un 3D brillēm atrodas kāds
traucēklis, 3D attēlveidošana, iespējams,
nebūs redzama pareizi. (Tikai plazmas
TV)
yy
Neizmantojiet televizoru elektroniska vai
cita IR aprīkojuma tiešā tuvumā. (Tikai
plazmas TV)
yy
Skatoties 2D attēlus, 3D brilles ir ieteicams noņemt. Ja skatāties 2D attēlus,
izmantojot 3D brilles, attēls var būt
izkropļots.
49
50
3D ATTĒLVEIDOŠANA
3D ātrās izvēlnes opcijas izmantošana
3D attēlu skatīšanās
1 Nospiediet 3D IESTATĪŠANA.
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
2 3D attēlveidošanas skaitīšanai izmantojiet tālāk
3D režīma skatīšana 3D attēliem
minētās opcijas.
1
Atskaņojiet 3D video vai atlasiet 3D kanālu(2D - 3D
režīms ir pieejams jebkuram saturam).
2
Nospiediet 3D un atlasiet to pašu veidu savā
ekrānā parādītajā attēlā(atlasiet veidu cilnē „3D
Video” (3D video)).
3D Video
3D iestatīšana
◀ Izejas formāts ▶
3D attēla izmērs
3D Depth
15
◀
▶
0
◀
▶
3D skatupunkts
2D Video
3D attēla balanss
◀
3D attēla labošana
◀ Kreisais/labais ▶
OK
*Piezīme. Automātiski ieslēdziet 3D režīmu HDMI
ievadei, atskaņojot 3D Blueray nosaukumus.
Izslēgts
▶
Beigt 3D video
vai
3 Parādītajā informācijas logā nospiediet OK.
Ieslēdziet 3D brilles un uzlieciet tās.
Sēdiet 2 metrus no TV un baudiet vislabāko
3D skatu.
Uzlieciet 3D brilles.
Sēdiet 2 metrus no TV un baudiet vislabāko
3D skatu.
vai
Latviešu
LV
Atcelt
OK
Atcelt
OK
ꔅ 3D iestatīšana
ꔅ 3D iestatīšana
3D iestatīšana
◀ Kreisais/labais ▶
3D attēla labošana
3D Depth
3D skatupunkts
15
◀
▶
0
◀
▶
OK
4 Lai izslēgtu 3D režīmu, nospiediet 3D un at-
Beigt 3D video
lasiet OK.
Izslēgt 3D režīmu.
2D režīms
OK
(Atkarīgs no modeļa)
Atcelt
ꔅ 3D iestatīšana
2D režīma skatīšana 3D attēliem
1
Atskaņojiet 3D video vai atlasiet 3D kanālu.
2
Nospiediet 3D un atlasiet to pašu veidu savā
ekrānā parādītajā attēlā
(atlasiet veidu cilnē „2D Video” (2D video)).
3D Video
3
2D Video
Lai ieslēgtu 2D režīmu, nospiediet 3D un atlasiet OK
Beigt 2D video
3D video
OK
Atcelt
Poga
Apraksts
Attēla ārējo malu nogriešana un
attēla izstiepšana, lai 3D režīmā
tas ietilptu pilnekrānā.
Attāluma pielāgošana attēlā starp
3D Depth
objektu un fonu, lai uzlabotu 3D
efektu 2D un 3D režīmā.
Attēla (tostarp objekta un fona
attēla) novietošana priekšpusē
3D skatupunkts
vai aizmugurē, lai uzlabotu 3D
efektu 3D režīmā.
Krāsas un spilgtuma atšķirības
3D attēls
pielāgošana starp attēla kreiso
Balanss
un labo pusi 3D režīmā.
Attēlu izkārtojuma maiņa attēla
3D attēls
kreisajā un labajā pusē 3D režīKorekcija
mā.
3D attēla izmērs
3D ATTĒLVEIDOŠANA
51
UZMANĪBU
yy
Skatoties 3D saturu televizorā, iespējams, nedarbosies dažas izvēlnes.
yy
Ja 3D efekts tiek izmantots ar 2D avotu, 3D, iespējams, nedarbosies.
yy
Pārslēdzot DTV kanālus vai ievades avotu, 3D attēlveidošanas režīms tiek atspējots automātiski.
yy
Skatoties 2D DTV attēlus 3D attēlveidošanas režīmā, ekrāna skats, iespējams, nebūs pareizs.
yy3D efektu var skatīt, ja 3D režīms ir izvēlēts atbilstoši televizoram pienākošajam 3D ievades signālam.
yy
*.mpo failiem (3D kameras failiem) 3D attēlveidošanas režīms tiek iespējots automātiski.
yy
Dažas datoru grafikas kartes nespēj pareizi atveidot 3D.
UZMANĪBU
* Paredzēts LCD TV/LED LCD TV
Atlasot 3D režīmu, barošanas indikators tiek automātiski izslēgts.
yy
Skatoties 3D attēlveidošanu, video/audio iestatījumus nevar pielāgot ar izvēlnes palīdzību.
yy
Opcijas Standarta → Kino → Spēle var izvēlēties tikai ar tālvadības pults pogu AV MODE (AV
yy
REŽĪMS). AV režīms tiek iestatīts kā Standarta, demonstrējot 3D saturu.
yyJa vēlaties atskaņot fona mūziku, izmantojot *.mpo failu (3D kameras failu), fona mūzikas satura ceļu
iepriekš ir jāiestata pilnizmēra fotoattēlu skatīšanās ekrānā, kas nav *.mpo fails (3D kameras fails).
Pārejot 3D režīmā, attēla režīms tiek iestatīts kā Standarta, bet funkcija Enerģijas taupīšana tiek
yy
izslēgta.
Latviešu
LV
52
IZKLAIDE
IZKLAIDE
Savienojums ar vadu tīklu
(Atkarīgs no modeļa)
Pievienojiet televizoru lokālajam tīklam (LAN), izmantojot LAN portu, kā redzams attēlā, un izpildiet
tīkla iestatījumus.
Ja ir pieejami gan vadu, gan bezvadu tīkli, ieteicamā metode ir vadu savienojums.
Pēc fiziskā savienojuma izveides dažos mājas tīklos, iespējams, televizorā jānoregulē tīkla iestatījumi. Vairumam mājas tīklu televizors pievienosies
automātiski bez jebkādu korekciju veikšanas.
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.
Lai veiktu tīkla iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk. (Pat tad, ja televizors jau ir automātiski
izveidojis savienojumu, atkārtota iestatīšanas
palaišana nenodarīs neko kaitīgu.)
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Tīkla
iestatīšana, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja ir pievienots gan vadu tīkls, gan bezvadu
tīkls, spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Vadu, un nospiediet OK (Labi).
6 Ja esat jau iestatījis opciju Tīkla iestatīšana,
Latviešu
LV
izvēlieties Atiestatīšana. Pašreizējie savienojuma iestatījumi tiek aizstāti ar jaunajiem.
7 Izvēlieties Automātiski IP iestatījumi vai
Internets
UZMANĪBU!
yy
Nepievienojiet LAN portam modulāru
tālruņa kabeli.
yyTā kā pastāv vairākas savienojuma metodes, lūdzu, izpildiet sava tālsakaru vai interneta pakalpojuma sniedzēja instrukcijas.
Manuāli IP iestatījumi.
-Ja atlasāt Manuāli IP iestatījumi, spiediet
navigācijas vai ciparu pogas. IP adreses būs
jāievada manuāli.
-Automātiski IP iestatījumi: izvēlieties, ja
lokālajam tīklam ar vadu savienojumu ir
pievienots DHCP serveris (maršrutētājs); televizoram automātiski tiks piešķirta IP adrese.
Ja izmantojat platjoslas maršrutētāju vai
platjoslas modemu, kuram ir DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol - dinamiskais
resursdatora konfigurācijas protokols) servera
funkcija. IP adrese tiks noteikta automātiski.
8 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
IZKLAIDE
PIEZĪME
yy
Ja vēlaties izmantot internetu tieši televizorā, platjoslas interneta savienojumam
vienmēr ir jābūt ieslēgtam.
yy
Ja nevarat piekļūt internetam, datorā
pārbaudiet tīkla apstākļus.
yy
Ja izmantojat opciju Tīkla iestatīšana,
pārbaudiet LAN kabeli vai pārbaudiet, vai
maršrutētājam ir ieslēgts DHCP.
yy
Ja neizpildāt tīkla iestatījumus pilnībā,
tīkls var nedarboties pareizi.
Padomi par tīkla iestatīšanu
izmantots vadu savienojums. Ja jūsu interneta
pakalpojums neparedz šādu savienojumu, jūs
nevarēsit pievienot televizoru.
yy
Lai izmantotu DSL pakalpojumu, ir nepieciešams
DSL modems, un, lai izmantotu kabeļmodema
pakalpojumu, ir vajadzīgs kabeļmodems. Atkarībā no piekļuves metodes un ar IPS noslēgtā
abonenta līguma, iespējams, nevarēsit izmantot
šī televizora interneta savienojuma funkciju, kā
arī var būt ierobežots vienlaikus pievienojamo
ierīču skaits. (Ja jūsu IPS ļauj abonementam
izmantot tikai vienu ierīci, šo ierīci, iespējams,
nevarēs pievienot, ja jau ir pievienots dators.)
yy
Iespējams, nebūs atļauta maršrutētāja lietošana
vai tā izmantošana būs ierobežota atkarībā no
IPS noteiktās politikas un ierobežojumiem. Lai
iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties tieši ar
savu IPS.
Tīkla statuss
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni NETWORK (TĪKLS), un nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Tīkla
statuss.
4 Lai pārbaudītu tīkla statusu, nospiediet OK
(LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Opcija
Iestatījums
Pārbaude
Aizvērt
Apraksts
Atgriešanās tīkla iestatījumu
izvēlnē.
Pašreizējā tīkla statusa pārbaude
pēc tīkla iestatīšanas.
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.
Latviešu
LV
yy
Ar šo televizoru izmantojiet standarta LAN kabeli. Cat5 vai labāku ar RJ45 savienotāju.
yyDaudzas tīkla savienojuma problēmas, kas rodas
iestatīšanas laikā, bieži var novērst, atiestatot
maršrutētāju vai modemu. Pēc atskaņotāja pievienošanas mājas tīklam ātri izslēdziet barošanu
un/vai atvienojiet strāvas kabeli no mājas tīkla
maršrutētāja vai kabeļmodema. Pēc tam atkal
ieslēdziet un/vai pievienojiet strāvas kabeli.
yy
Atkarībā no interneta pakalpojumu sniedzēja
(IPS) ierīču skaits, kas var saņemt interneta
pakalpojumus, var būt ierobežots saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, sazinieties ar savu IPS.
yy
LG neuzņemas atbildību par televizora un/vai interneta savienojuma funkcijas traucējumiem, ko
izraisa sakaru kļūdas vai traucējumi, kas saistīti
ar platjoslas interneta savienojumu vai citām
pievienotajām ierīcēm.
yy
LG neuzņemas atbildību par jūsu interneta
savienojuma problēmām.
yy
Iespējams, daļa satura, kas ir pieejams, izmantojot tīkla savienojumu, nav saderīga ar televizoru. Ja jums ir jautājumi par šāda veida saturu,
lūdzu, sazinieties ar šī satura izstrādātāju.
yy
Ja tīkla savienojuma ātrums neatbilst tā izmantotā satura prasībām, kuram piekļūstat, rezultāti
var nebūt cerētie.
yy
Dažas darbības internetā var nebūt iespējamas
tā interneta pakalpojumu sniedzēja (IPS) noteikto ierobežojumu dēļ, kas nodrošina platjoslas
interneta savienojumu,
yy
Jebkādi maksājumi IPS, tai skaitā un ne tikai
savienojuma maksa, ir jūsu atbildība.
yy
Savienojumam ar šo televizoru ir nepieciešams
10 Base-T vai 100 Base-TX LAN ports, ja tiek
53
54
IZKLAIDE
USB atmiņas ierīces pievienošana
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, piemēram, USB
zibatmiņu vai ārējo cieto disku, pie televizora un
izmantojiet multivides funkcijas (skatiet “Failu
pārlūkošana”, kas atrodama lpp.55).
Pievienojiet USB zibatmiņu vai USB atmiņas karšu
lasītāju pie televizora, kā redzams attēlā. Tiek
atvērts ekrāns Mana multivide.
vai
Latviešu
LV
Lai atvienotu USB atmiņas ierīci,
noteikti pārtrauciet savienojumu pareizi, lai nesabojātu televizoru vai failus.
1 Lai atvērtu ātrās izvēlnes, nospiediet Q.MENU.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni USB ierīce, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Noņemt, un nospiediet OK (LABI).
4 Atvienojiet USB atmiņas ierīci tikai tad, ja ziņojumā ir norādīts, ka to ir droši atvienot.
UZMANĪBU!
yy
Ja USB atmiņas ierīce ir pievienota
televizoram, neizslēdziet televizoru un
nenoņemiet USB atmiņas ierīci, jo tādējādi varat zaudēt datus vai sabojāt USB
atmiņas ierīci.
yy
Regulāri veiciet USB atmiņas ierīcē glabāto failu dublēšanu, jo šos failus iespējams zaudēt vai sabojāt, un to garantija
var nesegt.
Padomi par USB atmiņas ierīču izmantošanu
yy
Atpazīta tiek tikai USB atmiņas ierīce.
yy
Ja USB ierīce pievienota, izmantojot USB
pieslēgvietu, ierīce nav atpazīstama.
yy
USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto automātiskās atpazīšanas programmu, var nebūt
atpazīstama.
yy
USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto pati
savu dzini, var nebūt atpazīstama.
yy
USB datu glabāšanas ierīces atpazīšanas
ātrums ir atkarīgs no ierīces.
yy
Lūdzu, neizslēdziet TV un neatvienojiet USB
ierīci laikā, kad darbojas pievienotā USB ierīce. Ja šāda ierīce nejauši tiek noņemta vai
atvienota, iespējams bojāt saglabātās datnes
vai USB ierīci.
yy
Lūdzu, nepievienojiet USB uzglabāšanas
ierīci, kas ar datoru nedarbojas normāli.
Ierīce var izraisīt nepareizu produkta darbību
vai nespēju to atskaņot. Nekad neaizmirstiet,
ka jāizmanto tikai tādas USB uzglabāšanas
ierīces, kas satur normālus mūzikas, attēlu
vai filmu failus.
yy
Lūdzu, izmantojiet tikai tādas USB uzglabāšanas ierīces, kas formatētas kā Windows
operētājsistēmā ietilpstošā FAT32 failu
sistēma vai NTFS failu sistēma. Gadījumā, ja
uzglabāšanas ierīce formatēta kā cita Windows neatbalstīta utilītprogramma, tā var būt
neatpazīstama.
yy
Lūdzu, pievienojiet strāvu USB datu glabāšanas ierīcei (virs 0,5 A), kurai ir nepieciešams
ārējais barošanas avots. Pretējā gadījumā
ierīci var neatpazīt.
yy
Lūdzu, pievienojiet USB uzglabāšanas ierīci
ar kabeli, ko nodrošinājis ierīces ražotājs.
yy
Iespējams, USB atmiņas ierīcē esošie dati
netiks atpazīti.
yy
USB atmiņas ierīces failu pielāgošanas
metode ir līdzīga kā Windows XP un faila
nosaukums spēj atpazīt līdz pat 100 angļu
rakstzīmēm.
yy
Noteikti dublējiet svarīgus datus, jo USB
atmiņas ierīcē uzglabātie dati var tikt bojāti.
Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu datu
zudumu.
yy
Ja USB HDD nav ārējā barošanas avota,
USB ierīci var neatpazīt. Tādēļ noteikti pievienojiet ārēju barošanas avotu.
- Lūdzu, ārējam enerģijas avotam pieslēdzieties ar barošanas adapteru. Mēs negarantējam ārējo barošanas avotuUSB kabelim.
55
IZKLAIDE
Failu pārlūkošana
Atveriet fotoattēlus, mūzikas failus vai Filmu failu
(Izņemot modeļus 50PV250N, 50PT250N) sarakstus
un pārlūkojiet failus.
1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci.
2 Nospiediet Home (Sākums), lai ritinātu uz galvenajām izvēlnēm.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Mana multivide, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni FOTOATT. SARAKSTS, MŪZIKAS SAR. vai
FILMU SARAKSTS (Izņemot modeļus 50PV250N,
50PT250N), un nospiediet OK (LABI).
 
Filmu saraksts
Foto saraksts
Mūzikas sar.
Izņemot modeļus 50PV250N, 50PT250N
2
1
Lapa 1/1
Foto saraksts
USB ārējā ierīce
001
010
002
011
Diskdzinis 1
003
004
005
006
012
013
014
015
Pārvietot
Uz mūzikas sarakstu
Lapa 1/1
Mainīt numurus
Skatīt
008
007
P
Lapas maiņa
009
4
5
MARK Atzīmēt
Iziet
Atzīmēšanas režīms
3


Nr.
Apraksts
1
Pārvietojas uz augšējā līmeņa datni
2
Pašreizējā lapa/kopējais lapu skaits

3
Atbilstošās tālvadības pults pogas

4
Pašreizējā lapa/kopējais lapu skaits
mapē, nospiežot  1

5
Saturs mapē, nospiežot 
Poga
Zaļā poga
1
Apraksts
Atkārtoti spiediet zaļo pogu, lai pārietu uz
Fotoatt. saraksts->Mūzikas sar., Mūzikas
sar.->Filmu saraksts vai Filmu saraksts
->Fotoatt. saraksts.
(Izņemot modeļus 50PV250N, 50PT250N)
Atkārtoti spiediet zaļo pogu, lai pārietu uz Fotoatt. saraksts->Mūzikas sar. vai Mūzikas
sar.->Fotoatt. saraksts.
(Tikai modeļiem 50PV250N, 50PT250N)
Dzeltenā Veids, kā pārlūkot 5 lielus sīktēlus vai vienpoga kāršo sarakstu.
Zilā poga Pārveidošana uz atzīmēšanas režīmu.
Latviešu
LV
yy
Ja USB atmiņas ierīcei ir vairāki iedalījumi
vai ja izmantojat USB vairāku karšu lasītāju,
varat izmantot līdz 4 iedalījumiem vai USB
atmiņas ierīcēm.
yy
Ja USB atmiņas ierīce ir pievienota USB
vairāku karšu lasītājam, tā sējuma datus var
nenoteikt.
yy
Ja USB atmiņas ierīce nedarbojas pareizi,
atvienojiet to un pievienojiet vēlreiz.
yy
Ātrums, ar kādu tiek noteikta USB atmiņas
ierīce, dažādām ierīcēm atšķiras.
yy
Ja gaidstāves režīmā tiek pievienots USB,
noteikts cietais disks tiks automātiski ielādēts, kad tiks ieslēgts televizors.
yy
Ieteicamā ietilpība USB ārējam cietajam
diskam ir 1 TB vai mazāk, USB atmiņai — 32
GB vai mazāk.
yy
Jebkura ierīce, kuras ietilpība ir lielāka nekā
ieteicamā, var nedarboties pareizi.
yy
Ja USB ārējais cietais disks nedarbojas ar
funkciju Enerģijas taupīšana, izslēdziet to un
vēlreiz ieslēdziet, lai tas darbotos pareizi.
yy
Tiek atbalstītas arī USB atmiņas ierīces, kuru
versija ir vecāka par USB 2.0. Filmu sarakstā
tās var nedarboties pareizi.
yy
Vienā mapē tiek atpazītas ne vairāk kā 999
mapes vai faili.
56
IZKLAIDE
Filmu skatīšanās
Atbalstītais faila formāts
Tips
Filma
(Izņemot
modeļus
50PV250N,
50PT250N)
Atbalstītais faila formāts
DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,
TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)
Filmu formāts: (*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.
trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.
avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Video formāts: DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01,
Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1,
JPEG, Sorenson H.263
Audio formāts: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Mana multivide, un nospiediet OK (LABI).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Mūzikas sar., un nospiediet OK (LABI).
3 Izvēlieties Diskdzinis 1, lai atvērtu pievienoto
USB atmiņas ierīci.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
Ārējais subtitru formāts: *.smi/*.srt/*.sub(
MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.
txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
Pamata līnija : no 64 x 64 līdz 15360 x 8640
Progresīvais : no 64 x 64 līdz 1920 x 1440
Latviešu
LV
yyIespējams atskaņot tikai JPEG datnes.
yyNeatbalstīti faili tiek parādīti kā iepriekš
noteiktas ikonas.
Tikai 3D modeļiem
Fails
Vienība
Paplašinājumi
2D jpeg
jpg
jpe
3D mpo
mo mapi, un nospiediet OK (Labi).
mo failu, un nospiediet OK (Labi).
 
Lapa 1/1
Filmu saraksts
Diskdzinis 1
USB ārējā ierīce
001
002
005
006
Lapa 1/1
003
004
Profils
Atbalstītais yySOF0: pafaila formāts
mata līnija
yySOF1: paplašinātais
secīgums
yySOF2: progresīvais
Fotoattēla yyMin.: 64 x 64
lielums
yyMaks. parastais tips:
15 360 (platums) x 8640
(augstums)
yyProgresīvais tips:
1920 (platums) x 1440
(augstums)
Atbalstītais mpo
faila formāts
fotoattēla yy4:3 izmēri:
lielums
3648 x 2736
2592 x 1944,
2048 x 1536
yy3:2 izmēri:
3648 x 2432
Mūzika
Demonstrējiet videofailus televizorā. Šis televizors
rāda visus USB atmiņas ierīcē saglabātos vai
datora mapē koplietotos videofailus.
Bitu pārraides ātrums: no 32 kb/s līdz 320
kb/s (MP3)
Iekšējais subtitru formāts : tikai XSUB (tas ir
DivX6 tipa failos izmantotais subtitru formāts)
F o t o a t - JPEG
tēls
(Izņemot modeļus 50PV250N, 50PT250N)
MP3
Bitu pārraides ātrums no 32 līdz 320
yyIztveršanas ātrums MPEG1 3. slānis: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
yyIztveršanas ātrums MPEG2 3. slānis: 16
kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
yyIztveršanas ātrums MPEG2.5 3. slānis : 8
kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Pārvietot
Mainīt numurus
Uz foto sarakstu
Atskaņot P
Atzīmēšanas režīms
Atzīmēšanas režīms
Diskdzinis 1
USB ārējā ierīce
001
002
005
006
Lapa 1/1
003
Izvēlne
004
051. Apple_ ......
02:30:25
Pārvietot
Atzīmēt visu
MARK Atzīmēt
Iziet
Lapa 1/1
Filmu saraksts
Atskaņot atzīmētos
Lapas maiņa
Noņemt atzīmi visam
Atzīmēt
P
Lapas maiņa
Iziet no atzīmēšanas režīma
MARK Atzīmēt
Iziet
Apraksts
Atskaņot izvēlēto filmas failu.
Atskaņot atzī- Kad šī filmas faila atskaņošana
mētos
beidzas, automātiski sākas nākamā
iezīmētā faila atskaņošana.
Atlasīt visus ekrānā redzamos filmu
Atzīmēt visu
failus.
Noņemt atzīmi Noņemt atlasi visiem atzīmētajiem
visam
filmu failiem.
Iziet no atzīmēIziet no atzīmēšanas režīma.
šanas režīma
IZKLAIDE
6 Atskaņojiet filmu.
Padomi par videofailu demonstrēšanu
PIEZĪME
yy
Neatbalstītie faili tiek parādīti tikai ar priekšskatījuma attēla ikonu
.
yy
Standartiem neatbilstoši faili tiek parādīti
bitkartes formā
.
7 Atskaņojiet failus, izmantojot tālāk minētās
pogas.

►
■
Poga
t
v
w
II
◄◄
01:02:30 / 02:30:25
►►
Q.MENU
Opcija
Slēpt
Iziet
Apraksts
Atskaņošanas pārtraukšana
Video demonstrēšana
Atskaņošanas pauzēšana vai
atsākšana
Meklēšana atpakaļ failā
Meklēšana uz priekšu failā
Home (Sākums) vai Atveriet izvēlni Opcija.
Q.MENU
BACK
Izvēlnes slēpšana pilnizmēra
(ATPAKAĻ) ekrānā.
Atgriezieties izvēlnē Filmu saEXIT (IZIET)
raksts.
Atskaņošanas laikā tiek izlaistas
noteiktas faila vietas. Noteiktās
< vai >
vietas laiks būs redzams statusa
joslā. Dažos failos funkcija var
nedarboties pareizi.
ENERGY
SAVING
Vairākkārt nospiediet pogu ENER(ENERĢI- ĢIJAS TAUPĪŠANA, lai palielinātu
JAS TAUPĪ- ekrāna spilgtumu.
ŠANA)
AV MODE Atkārtoti spiediet pogu AV MODE
(AV RE(AV REŽĪMS), lai izvēlētos nepieŽĪMS)
ciešamo avotu.
yy
Daži lietotāja veidoti subtitri var nedarboties
pareizi.
yy
Subtitros dažas īpašas rakstzīmes netiek
atbalstītas.
yy
HTML tagi subtitros netiek atbalstīti.
yy
Subtitri neatbalstītajās valodās nav pieejami.
yy
Mainot audiovalodu, ekrānam var būt īslaicīgi traucējumi (attēlu apstāšanās, ātrāka
atskaņošana utt.).
yy
Bojāts filmas fails, iespējams, netiks atskaņots pareizi vai dažas atskaņotāja funkcijas
nebūs pieejamas.
yy
Filmas fails, kas izveidots ar dažiem kodētājiem, iespējams, netiks atskaņots pareizi.
yy
Ja ierakstītās datnes video un audio struktūras nav nodalītas, tiek atskaņots vai nu
video, vai audio.
yy
Tiek atbalstīti HD video ar maksimums
[email protected]/30P vai [email protected]/60P,
atkarībā no kadra
yy
Video ar izšķirtspēju, kas ir augstāka par
[email protected]/30P vai [email protected]/60P,
var nedarboties pareizi atkarībā no kadra.
yy
Filmas fails, kas nepieder pie norādītajiem
tipiem vai formātiem, iespējams, nedarbosies
pareizi.
yy
Atskaņojamā filmas faila maksimālais bitu
pārraides ātrums ir 20 Mbps. (Tikai Motion
JPEG : 10 Mbps)
yy
Mēs negarantējam nevainojamu atskaņošanas kvalitāti profiliem, kas ir kodēti līmenim
4.1 vai augstākam līmenim H.264/AVC
standartā.
yy
DTS audiokodeks netiek atbalstīts.
yy
Filmu failiem, kuru faila lielums pārsniedz
30 GB, netiek atbalstīta atskaņošana.
yy
DivX filmas failam un subtitru failam jāatrodas vienā mapē.
yy
Videofaila nosaukumam un tā subtitru faila
nosaukumam jābūt vienādiem, lai tie tiktu
parādīti.
yy
Video atskaņošana, izmantojot USB savienojumu, kas neatbalsta lielu ātrumu, var
nedarboties pareizi.
yy
Failus, kas kodēti ar GMC (globālās kustības
kompensāciju – Global Motion Compensation), nevar atskaņot.
Skatoties filmas ar funkciju Filmu saraksts,
yy
varat pielāgot attēlu, izmantojot pogas Energy Saving (Enerģijas taupīšana) un AV Mode
(AV režīms). Lietotāja iestatne katram attēlu
režīmam nedarbojas.
Latviešu
LV
r
s
◄►
►
57
58
IZKLAIDE
Video opcijas
Sinhr.
Subtitru sinhronizācijas laika regulēšana no -10 sekundēm ~ +10
sekundēm ar 0,5 sekunžu iedaļu
filmu demonstrēšanas laikā.
Pozīcija
Subtitru pārvietošana
augšup vai lejup filmas demonstrēšanas laikā.
Izmēri
Vēlamo subtitru izmēru izvēle
filmas demonstrēšanas laikā.
Atkārtot
Filmas demonstrēšanas atkārtošanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana. Ja tā būs
aktivizēta, mapē esošais fails tiks
atskaņots atkārtoti. Pat tad, ja
atkārtotā atskaņošana
tiek izslēgta, atskaņošana var
darboties, ja faila nosaukums ir
līdzīgs iepriekšējam.
Subtitru
valoda
Latīņu1
Atbalstītās valodas
1 Nospiediet Q. MENU, lai atvērtu uznirstošās
izvēlnes.
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Iestatīt video demonstrēšanu, Iestatīt
video vai Iestatīt audio, un nospiediet OK
(LABI).
PIEZĪME
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas izvēlnē Filmu
saraksts, neietekmē izvēļņu Fotoatt. saraksts un Mūzikas sar. vērības.
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas Foto sarakstā vai Mūzikas sarakstā, analoģiski
mainīsies gan Foto sarakstā, gan Mūzikas
sarakstā, bet nemainīsies Filmu sarakstā.
yy
Atsākot pēc apturēšanas videofaila atskaņošanu, skatīšanos varēs turpināt no vietas,
kur tā tika pārtraukta.
Latviešu
LV
Ja izvēlaties Iestatīt video demonstrēšanu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz un atvērtu izvēlnes Attēla lielums, Audio valoda,
Subtitru valoda vai Atkārtot.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic.
Izvēlne
Apraksts
Attēla lieVēlamā attēla formāta izvēle
lums
filmas demonstrēšanas laikā.
Audiovaloda Audiovalodu grupas maiņa filmas
demonstrēšanas laikā. Failus
ar vienu audioierakstu nevar
izvēlēties.
Subtitru
valoda
Subtitru ieslēgšana/izslēgšana.
Valoda
Aktivizēta SMI subtitriem
un var izvēlēties subtitru valodu.
Kodu lappuse
Var izvēlēties subtitru fontu.
Pēc noklusējuma titros tiks izmantots tāds pats fonts kā kopējās
izvēlnēs.
Latīņu2
Angļu, spāņu, franču, vācu,
itāļu, zviedru, somu, holandiešu,
portugāļu,dāņu, rumāņu,
norvēģu, albāņu, gēlu, velsiešu,
īru, kataloniešu, valensiešu
Bosniešu, poļu, horvātu, čehu,
slovāku, slovēņu, serbu, ungāru
Latīņu4
Igauņu, latviešu, lietuviešu
Kirilicas
Bulgāru, maķedoniešu, krievu,
ukraiņu, kazahu
Greek
(Grieķu)
Turku
Greek (Grieķu)
Turku
PIEZĪME
yy
Subtitru failā ir atbalstīti tikai 10 000 sinhronie bloki.
yy
Demonstrējot video, varat pielāgot attēla
lielumu, nospiežot pogu ATTIECĪBA.
IZKLAIDE
Ja izvēlaties Iestatīt video, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic. (lpp.67)
Lapa 1/1
Foto saraksts
USB ārējā ierīce
001
Diskdzinis 1
002
010
011
004
005
006
012
013
014
015
Pārvietot
Ja izvēlaties Iestatīt audio, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1 Nospiediet navigācijas pogu, lai ritinātu uz un
atvērtu izvēlni Skaņas režīms, Automātisks
skaļums, Skaidra balss II vai Balanss.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
Lapa 1/1
003
Mainīt numurus
Uz mūzikas sarakstu
59
Skatīt
007
P
008
Lapas maiņa
009
MARK Atzīmēt
Iziet
Atzīmēšanas režīms
Lapa 1/1
Foto saraksts
Atzīmēšanas režīms
USB ārējā ierīce
001
Diskdzinis 1
002
010
011
Lapa 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
007
008
009
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic. (lpp.72)
Pārvietot
Skatīt atzīmēto
Atzīmēt visu
Izvēlne
Atzīmēt
Noņemt atzīmi visam
P
Lapas maiņa
MARK Atzīmēt
Iziet no atzīmēšanas režīma
Iziet
Apraksts
Skatīt atzīmēto Parādīt atlasīto fotoattēla failu.
Fotoattēlu skatīšanās
Skatiet USB atmiņas ierīcē vai datora koplietotā
mapē glabātos failus, izmantojot tīkla savienojumu. Ekrāna attēlojums atšķirsies atbilstoši
modelim.
6 Skatiet fotoattēlus.
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Mana multivide, un nospiediet OK (LABI).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Fotoattēlu saraksts, un nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Diskdzinis 1, tādējādi atverot pievienoto USB
atmiņas ierīci.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo mapi, un nospiediet OK (Labi).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo failu, un nospiediet OK (Labi).
PIEZĪME
yy
Neatbalstītie faili tiek parādīti tikai ar priekšskatījuma attēla ikonu
.
yy
Standartiem neatbilstoši faili tiek parādīti
bitkartes formā
.
Latviešu
LV
Atzīmēt ekrānā visus fotoattēlu
failus.
Noņemt atzīmi Atzīmes noņemšana visiem atzīmēvisam
tajiem fotoattēlu failiem.
Iziet no atzīmēIziet no atzīmēšanas režīma.
šanas režīma
Atzīmēt visu
60
IZKLAIDE
Fotoattēlu opciju izmantošana
Opcija
Fotoattēlu skaitīšanai izmantojiet tālāk minētās
opcijas.

PIEZĪME
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
yyFona mūzikas atskaņošanas
laikā mūzikas mapi nevar
mainīt.
yyVarat izvēlēties tikai MP3
mapi, kas ir saglabāta ierīcē,
no kuras tiek rādīts fotoattēls.
◄
◄
Slēpt
◄
Slaidrāde
►
yySlaidu ātrums: slaidrādes ātruma
izvēle (Ātrs, Vidējs, Lēns).
yyFon. mūz.: mūzikas mapes izvēle
fona mūzikai.
Fona
mūz.
Opcijas
Opcija
Slaidrāde
■
2/13
►
Q.MENU
Opcija
Slēpt
Iziet
Izvēlēto fotoattēlu skaits
Latviešu
LV
Apraksts
Izvēlēto fotoattēlu slaidrādes palaišana vai pārtraukšana.
Ja neviens fotoattēls nav izvēlēts,
visi pašreizējā mapē saglabātie
fotoattēli tiek rādīti slaidrādē.
Lai iestatītu slaidrādes ātrumu,
izvēlieties Opcija.
Fona mūz. Fona mūzikas ieslēgšana un izslēgšana. Lai iestatītu fona mūzikas
mapi, izvēlieties Opcija.
Varat pielāgot izvēlni Opcija, izmantojot tālvadības pults pogu Q.MENU
vai Home (Sākums).

(Pagriezt)
Fotoattēlu griešana pulksteņrādītāju
kustības virzienā (90°, 180°, 270°,
360°).
PIEZĪME

yyAtbalstītie fotoattēla izmēri
ir ierobežoti. Ja pagrieztā
platuma izšķirtspēja ir lielāka
nekā atbalstītie izšķirtspējas
izmēri, jūs nevarat pagriezt
fotoattēlu.
EXIT
(IZIET)
Opciju loga slēpšana.
Lai atvērtu opcijas, nospiediet OK
(LABI).
Atgriezieties izvēlnē Fotoatt. saraksts.
Fotoattēlu opcijas
1 Nospiediet Q. MENU vai Home (Sākums), lai
atvērtu izvēlni Option (Opcija).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Iestatīt foto skatīšanu, Iestatīt video vai
Iestatīt audio, un nospiediet OK (LABI).
PIEZĪME
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas izvēlnē Filmu
saraksts, neietekmē izvēļņu Fotoatt. saraksts un Mūzikas sar. vērtības.
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas izvēlnē Fotoatt. saraksts un Mūzikas sar., tiek mainītas
arī izvēlnē Fotoatt. saraksts un Mūzikas
sar., izņemot izvēlni Filmu saraksts.
Skatiet fotoattēlus, veicot to tālummaiņu par 2 vai 4 reizēm.
Ja izvēlaties Iestatīt foto skatīšanu, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.
ENERGY Vairākkārt spiediet pogu ENERGY
SAVING SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠA(ENERĢI- NA), lai mainītu ekrāna spilgtumu.
JAS TAUPĪŠANA)
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu un izvēlētos izvēlni Slaidu ātrums vai Fon.mūz.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz atbilstošo korekciju veikšanu.
61
IZKLAIDE
Ja jūs izvēlaties Iestatīt video, rīkojieties, kā
6 Atskaņojiet mūziku.
aprakstīts tālāk.
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic. (lpp.67)
7 Atskaņojiet failus, izmantojot tālāk minētās
pogas.
Lapa 1/1
Mūzikas sar.
Ja izvēlaties Iestatīt audio, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
Atzīmēts(-i) 3 fails(-i)
1 Nospiediet navigācijas pogu, lai ritinātu uz un
atvērtu izvēlni Skaņas režīms, Automātisks
skaļums, Skaidra balss II vai Balanss.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic. (lpp.72)
■
►
r
s
t
w
v
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Mūzikas sar., un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo failu, un nospiediet OK (Labi).
Lapa 1/1
Mūzikas sar.
USB ārējā ierīce
001. - B01.mp3
0:00
Diskdzinis 1
Lapa 1/1
002. - B02.mp3
0:00
003. B03.mp3
0:00
004. - B04.mp3
0:00
005. - B05.mp3
0:00
Pārvietot
Uz filmu sarakstu
Mainīt numurus
Atskaņot P
Lapas maiņa
Atzīmēšanas režīms
MARK Atzīmēt
Iziet
Lapa 1/1
Mūzikas sar.
Atzīmēšanas režīms
USB ārējā ierīce
001. - B01.mp3
0:00
Diskdzinis 1
Lapa 1/1
002. - B02.mp3
0:00
003. B03.mp3
0:00
004. - B04.mp3
0:00
005. - B05.mp3
0:00
Pārvietot
Atskaņot atzīmētos
Atzīmēt visu
Atzīmēt
Noņemt atzīmi visam
P
Lapas maiņa
MARK Atzīmēt
Iziet no atzīmēšanas režīma
Iziet
Izvēlne
Apraksts
Atskaņot atzīParādīt atlasīto mūzikas failu.
mētos
Atzīmēt visu
Atzīmēt ekrānā visus mūzikas failus.
Noņemt atzīmi Noņemt atlasi visiem atzīmētajiem
visam
mūzikas failiem.
Iziet no atzīmēIziet no atzīmēšanas režīma.
šanas režīma
◄◄
►►
►
006. - B06.mp3
0:00
◄►
Atskaņot ar foto
007. - B07.mp3
0:00
008. - B08.mp3
0:00
2:30 / 3:25
Q.MENU
Opcija
Slēpt
Iziet
Apraksts
Atskaņošanas pārtraukšana
Mūzikas faila atskaņošana
Atskaņošanas pauzēšana vai
atsākšana
Pāriešana pie nākamā faila
Pāriešana pie iepriekšējā faila
Atskaņošanas laikā
vai w Ja nospiedīsiet pogu v, tiks atskaņots iepriekšējais mūzikas fails.
Ja nospiedīsiet pogu w, tiks
atskaņots nākamais mūzikas fails.
Zaļā
Izvēlēto mūzikas failu atskaņopoga
šana un pāriešana uz fotoattēlu
sarakstu.
ENERGY Vairākkārt spiediet pogu ENERGY
SAVING SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠA(ENERĢI- NA), lai mainītu ekrāna spilgtumu.
JAS TAUPĪŠANA)
Home (Sākums) vai Izvēlnes Opcija atvēršana.
Q.MENU
Opciju loga slēpšana.
Slēpt
Lai atvērtu opcijas, nospiediet OK
(OK).
Ja tiek nospiesta poga EXIT
(IZIET), kad redzams mūzikas
atskaņotājs, tiek pārtraukta tikai
mūzikas atskaņošana, bet ierīce
netiek atgriezta parastā TV skatīEXIT
šanās režīmā.
(IZIET)
Ja tiek nospiesta poga EXIT (IZIET), kad mūzikas atskaņošana ir
apturēta vai mūzikas atskaņotājs
paslēpts, ierīce netiek atgriezta
parastā TV skatīšanās režīmā.
Izmantojot pogu < vai > atskaņošanas laikā, ekrānā var ieslēgt
< vai >
kursoru, kurš rādīs atskaņošanas
gaitu.
v
Padomi par mūzikas failu atskaņošanu
Šī ierīce neatbalsta ar ID3 tagu iegultos MP3
yy
failus.
Latviešu
LV
mo mapi, un nospiediet OK (Labi).
II
Poga
ni Mana multivide, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
005. - B05.mp3
0:00
005. - B05.mp3
1 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
dzinis 1, lai atvērtu pievienoto USB atmiņas
ierīci.
Lapa 1/1
►
004. - B04.mp3
0:00
Mūzikas klausīšanās
3 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Disk-
Diskdzinis 1
62
IZKLAIDE
Mūzikas opcijas
PIEZĪME
yy
Neatbalstītie faili tiek parādīti tikai ar priekšskatījuma attēla ikonu .
yy
Standartiem neatbilstoši faili tiek parādīti
bitkartes formā .
yy
Bojātas vai nederīgas mūzikas vienības netiek atskaņotas, bet redzams atskaņošanas
laiks 00:00.
yy
Mūzikas vienības, kas lejupielādētas no
maksas pakalpojumiem ar autortiesību aizsardzību, nesāk atskaņot, bet atskaņošanas
laika vietā parāda neatbilstošu informāciju.
yy
Nospiežot pogu OK (LABI) vai r, ekrānsaudzētājs izslēdzas.
yy
Šajā režīmā ar pieejama arī tālvadības pults
poga PLAY (s) (ATSKAŅOT), Pause (t)
(Pauze), r , w un v.
yy
Lai izvēlētos nākamo mūzikas failu, varat izmantot pogu w, bet, lai izvēlētos iepriekšējo mūzikas failu, varat izmantot pogu v.
Faila nosaukums
Latviešu
LV
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
Pagājušais laiks/ilgums
1 Nospiediet Q. MENU, lai atvērtu uznirstošās
izvēlnes.
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Iestatīt audio atskaņošanu vai Iestatīt
audio, un nospiediet OK (LABI).
PIEZĪME
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas izvēlnē Filmu
saraksts, neietekmē izvēļņu Fotoatt. saraksts un Mūzikas sar. vērtības.
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas izvēlnē
Fotoatt. saraksts un Mūzikas saraksts,
tiek arī mainītas izvēlnē Fotoatt. saraksts
un Mūzikas sar., izņemot izvēlnes Filmu
saraksts vērtības.
Ja izvēlaties Iestatīt audio atskaņošanu, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.
1 Spiediet navigācijas pogas, ritinātu uz un atlasītu Atkārtot vai Nejauši.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic.
Ja izvēlaties Iestatīt audio, rīkojieties, kā aprakstīts
tālāk.
1 Spiediet navigācijas pogu, lai ritinātu uz un
izvēlētos izvēlni Skaņas režīms, Automātisks
skaļums, Skaidra balss II vai Balanss.
2 Spiediet navigācijas pogas, ritinātu uz
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic.(lpp.72)
IZKLAIDE
63
DivX reģistrācijas kods
(Izņemot modeļus 50PV250N, 50PT250N)
DivX funkcijas deaktivizēšana
DivX koda reģistrācija
Pārbaudiet un reģistrējiet sava televizora DivX
reģistrācijas kodu, tādējādi varēsiet nomāt vai
iegādāties jaunākās filmas vietnē www.divx.com/
vod. Lai atskaņotu nomātu vai iegādātu DivX failu,
reģistrācijas kodam ir jābūt tieši tādam pašam,
kāds ir jūsu televizora DivX reģistrācijas kods.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni MANA MULTIVIDE, un nospiediet OK
(LABI).
3 Nospiediet zilo pogu.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni DivX reģ. kods, un nospiediet OK (LABI).
5 Skatiet sava televizora reģistrācijas kodu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni MANA MULTIVIDE, un nospiediet OK
(LABI).
3 Nospiediet zilo pogu.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni DivX reģistrācijas atcelšana, un nospiediet
OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos Jā, ar
kuru tiks veikts apstiprinājums.

Lai varētu atskaņot aizsargātu DivX video,
jums ir jāreģistrē ierīce.
Reģistrācijas kods: **********
Reģistrējiet tīmekļa vietnē http://vod.divx.com
Aizvērt
PIEZĪME
yy
Tiek atbalstīti šādi filmu faili
Izšķirtspēja: mazāka par 1920 x 1080 (P x
A) pikseļiem
Kadru nomaiņas ātrums: mazāks par 30
kadriem/sekundē (1920 x 1080), mazāks par
60 kadriem/sekundē (mazāks par 1280 x 720)
yy
Video kodeks : MPEG 1, MPEG 2, MPEG
4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1,
Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson
H.263/H.264.

Reģistrācijas atcelšanas kods:
********
Atceliet reģistrāciju vietnē http://vod.divx.co
Vai turpināt reģistrāciju?
Jā
Nē
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET.)
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Latviešu
LV
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET)
Deaktivizējiet visas ierīces, izmantojot tīmekļa
serveri, un bloķējiet ierīču aktivizēšanu.
Dzēsiet esošo autentifikācijas informāciju, lai
saņemtu jaunu televizora DivX lietotāja autentifikāciju. Pēc funkcijas izpildes no jauna ir jāveic DivX
lietotāja autentifikācija, lai DivX DRM faili būtu
redzami.
64
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
TV IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Galveno izvēļņu atvēršana
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu no tālāk minētajām izvēlnēm, un pēc tam nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
ATTĒLS (lpp.66)Attēla
izmēru, kvalitātes vai
efekta pielāgošana
Latviešu
LV
IESTATĪŠANA (lpp.65)
Programmu iestatīšana
un rediģēšana
BLOĶĒT (lpp.76)
Kanālu un programmu
bloķēšana vai atbloķēšana
IESTATĪŠANA
BLOĶĒT
ATTĒLS
OPCIJA
OPCIJA (lpp.77)
Vispārējo
iestatījumu pielāgošana
AUDIO (lpp.72)
Skaņas kvalitātes,
efekta vai skaļuma līmeņa
pielāgošana
AUDIO
LAIKS
IEVADE
MANA MULTIVIDE
IEVADE (lpp.43)
Ievades avotu
ar to apzīmējumiem skatīšana
vai
TĪKLS
TĪKLS (lpp.80)
Tīkla iestatījumu
iestatīšana.
LAIKS (lpp.75)
Laika, datuma
vai taimera funkcijas
iestatīšana
MANA MULTIVIDE
(lpp.54)
USB ierīcē glabāto
filmu (Izņemot modeļus
50PV250N, 50PT250N)
un fotoattēlu demonstrēšana un mūzikas
atskaņošana
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījumu pielāgošana
Izvēlnes IESTATĪŠANA iestatījumi
65
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu
yy
televizora.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un
nospiediet OK (LABI).
IESTATĪŠANA
● Automātiskā
Pārvietot
OK (LABI)
meklēš.
●
Manuālā meklēšana
●
Programmu rediģēšana
●
Pastiprinātājs
●
CI informācija
: Izslēgt
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu
vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
-Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie programmu iestatījumi.
Iestatījums
Automātiskā meklēš.
Manuālā meklēšana
Apraksts
Visu pieejamo programmu meklēšana un saglabāšana, izmantojot antenas vai kabeļu
ievades(lpp.30).
Manuāla programmu meklēšana un saglabāšana (lpp.33).
Programmu rediģēšana Programmu rediģēšana (lpp.35).
Optimizētā jutīguma iestatīšana, kas atkarīga no signāla uztveršanas (lpp.35).
CI informācija
Dažu šifrēto (maksas) pakalpojumu iespējošana skatīšanai. (lpp.37).
Kabeļa DTV iestatīšana Iespējamo izvēļu skaits izvēlnē Pakalpojuma operators ir atkarīgs no katrā konkrētajā val(tikai kabeļu režīmā)
stī darbojošos pakalpojuma operatoru skaita, tātad, ja valstī būs tikai viens pakalpojuma
operators, šī izvēles funkcija būs neaktīva.
Pēc pakalpojuma operatora maiņas tiks atvērts logs ar brīdinošu uzrakstu par to, ka,
nospiežot pogu OK (LABI) vai izvēloties Aizvērt, kanālu karte tiks dzēsta, bet, izvēloties JĀ,
tiks atvērts uznirstošais logs Automātiskā meklēš. (lpp.32)
Latviešu
LV
Pastiprinātājs
66
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes ATTĒLS iestatījumi
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu
yy
televizora.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni ATTĒLS, un
pēc tam nospiediet OK (LABI).
ATTĒLS
●
Malu attiecība
●
Attēlu vednis
●
●
Pārvietot OK (LABI)
: 16:9
Enerģijas taupīšana: Inteliģentais sensors
Attēla režīms
:
●
Kontrasts
100
●
Spilgtums
50
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatī-
●
Asums
65
●
Krāsa
60
jumu vai opciju, un nospiediet OK (Labi).
-Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
●
Tonis
0
R
G
●
Krāsu t.
0
W
C
●
Papildu regulēšana
●
Attēlu atiestatīšana
●
Ekrāns
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie attēlu iestatījumi.
Iestatījums
Malu attiecība
Apraksts
Attēla izmēru maiņa, lai skatītu to ar tā optimālajiem izmēriem (lpp.41).
Attēlu vednis
Attēla kvalitātes pielāgošana un ekrāna kalibrēšana, izpildot ekrāna instrukcijas.
Pielāgotās opcijas tiks saglabātas izvēlnē Attēla režīms kā Eksperts1.
Standarta
Vēlamais
Latviešu
LV

Režīms, kas iestata standarta attēla kvalitāti.
(Melnās krāsas līm., Baltā līmenis, Tonis, Krāsa, Horizontālais asums,
Vertikālais asums, Apgaismojums (tikai LCD TV/LED LCD TV))
Režīms, kas iestata lietotāja vēlamo attēla kvalitāti, nevis standarta attēlu.
(Melnās krāsas līm., Baltā līmenis, Tonis, Krāsa, Asums, Dinamiskais
kontrasts, Krāsu t., Apgaismojums (tikai LCD TV/LED LCD TV))
PIEZĪME
yyNeveicot iestatījuma pēdējo darbību, izmaiņas netiks piemērotas.
yyJa izmantojat izvēlni Attēlu vednis, funkcija Enerģijas taupīšana tiks automātiski izslēgta.
yyLai atiestatītu izvēlnē Attēlu vednis veiktās izmaiņas, izmantojiet opciju Attēla atiestatīšana, ja izvēlnei Attēla režīms ir veikts iestatījums Eksperts1.
yyRGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC režīmā iestatījumu Krāsa, Tonis un Hor./vert. asums mainītās vērtības netiek piemērotas.
Enerģijas taupī- Strāvas patēriņa samazinājums, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
šana
Opcija
Inteliģentais sen*Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.
sors (tikai plazmas Vispiemērotākais spilgtums tiek automātiski pielāgots atbilstoši apkārtējai videi.
TV) vai Automātiski
(tikai LCD TV/LED
LCD TV)
Izslēgt
Funkcija Enerģijas taupīšana ir izslēgta
Minimāls/Vidējs/
Maksimāls
Ekrāna izslēgšana

Spilgtuma līmeņa izvēle.
Ekrāns tiek izslēgts pēc 3 sekundēm.
PIEZĪME
yyJa izvēlēsieties opciju Ekrāna izslēgšana, pēc trim sekundēm ekrāns tiks izslēgts, un
opcija Ekrāna izslēgšana sāks darboties.
yyJa pielāgojat opciju Enerģijas taupīšana — Automātiski (atkarīgs no modeļa), Maksimāls,
funkcija Spilgtums nedarbosies. (Tikai LCD TV/LED LCD TV)
yyJa pielāgojat opciju Enerģijas taupīšana — Inteliģentais sensors, funkcijas Asums,
Krāsa un Krāsu t. nedarbosies. (Tikai plazmas TV)
yyAtlasot opciju Automātiski, funkcija Apgaismojums tiek automātiski pielāgota, izmantojot
inteliģento sensoru, atbilstoši apkārtējai videi, ja inteliģentais sensors ir iebūvēts televizorā.
(Tikai LCD TV/LED LCD TV) (atkarīgs no modeļa)
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Attēla režīms
67
Apraksts
Viena iepriekšiestatītā attēla izvēle vai opciju pielāgošana katrā režīmā, lai iegūtu labāko attēlu. Jūs
varat arī pielāgot katra režīma papildu opcijas.
Pieejamie iepriekšiestatītie attēlu režīmi ir atkarīgi no televizora.
Režīms
Inteliģentais senAttēla pielāgošana atbilstoši apkārtējai videi.
sors (Tikai LCD TV)
Spilgts
Videoattēla pielāgošana mazumtirdzniecības telpām, uzlabojot kontrastu,
spilgtumu, krāsas un asumu.
Standarta
Attēla pielāgošana normālai videi.
Strāvas patēriņa optimizēšana.
(Tikai plazmas TV)
Kino
Kino vai
Kino
Bright Room
(Tikai plazmas TV)
Sports
Videoattēla optimizēšana kino videi, lai filmas tiktu skatītas kā kinoteātrī.
Šī ir specifikācija televizora optimizēšanai, lai skatītos Bright Room vidē.
Videoattēla optimizēšana augstām un dinamiskām darbībām, akcentējot sākotnējās krāsas, piemēram, balto, zāles krāsu vai debesszilo.
Spēle
Videoattēla optimizēšana ātru videospēļu ekrānam, piemēram, datora darbībām vai spēlēm.
Fotoattēls
Optimizē nekustīgo attēlu, piemēram, fotoattēla failu, USB režīmā.
»»piemēram), pievienojot ārēju ierīci, piemēram, DSLR.
(atkarīgs no modeļa)
Eksperts
PIEZĪME
yyAr opciju Attēla režīms tiek pielāgots televizors, lai iegūtu vislabāko attēlu. Izvēlnē Attēla
režīms izvēlieties iepriekšiestatītu vērtību, pamatojoties uz programmas kategoriju.
yyJa funkcija Inteliģentais sensors ir ieslēgta, vispiemērotākais attēls automātiski tiek piemērots
atbilstoši apkārtējai videi.
yyOpciju Attēla režīms var pielāgot izvēlnē Ātrā izvēlne.
(Automātiska enerģijas taupīšana): maksimāla enerģijas taupīšana, nesamazinot attēla
yy
kvalitāti. (Tikai plazmas TV)
Kino,
Spilgta telpa, funkcija Enerģijas taupīšana
yyJa pielāgojat Attēla režīms —
— Inteliģentais sensors, Minimāls, Vidējs, Maksimāls nedarbosies. (Tikai plazmas TV)
, funkcija Enerģijas taupīšana — Izslēgt, Minimāls,
yyJa pielāgojat Attēla režīms —
Vidējs, Maksimāls nedarbosies. (Tikai plazmas TV)
»»
Kino vai
Kino(tikai plazmas TV): šis ir kino kvalitātes režīms, kas nodrošina
iespēju skatīties kino mājās. Lietotājs varēs baudīt augstākā līmeņa ekrāna kvalitāti jebkurai
filmai, neveicot atsevišķas korekcijas. Kino režīmā tiek iestatīta optimālā ekrāna kvalitāte
tumšiem apstākļiem. Izvēloties
Kino,
Spilgta telpa, malu attiecība mainās uz izejas
formātu.
»»
Kino (Tomlinsona Holmaņa eksperiments) ir filmas Zvaigžņu kari režisora Džordža Lūkasa un Tomlinsona izveidots audio un video sertifikācijas standarts THX. Šis izstrādājums ir sertificēts THX attēla nozarē un garantē ekrāna kvalitāti, kas pārsniedz
standarta attēlojuma specifikācijas gan ierīcei, gan programmatūrai.
Latviešu
LV

Detalizētu videoattēla iestatījumu pielāgošana videoekspertiem, kā arī vispārējiem skatītājiem.
68
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
TruMotion
(Tikai LCD TV/
LED LCD TV)
Apraksts
*Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.
To izmanto, lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti bez izplūdušām kustībām vai vibrācijas, kad izmantojat ātro attēlu pārlūkošanas vai filmu avota režīmu.
Šī funkcija ir atspējota RGB-PC, HDMI-PC režīmā.
Ja aktivizēsit TruMotion, ekrānā var parādīties troksnis.
Ja tā notiek, iestatiet TruMotion uz Izslēgt.
Ja izvēlieties Attēla režīms — Spēle, iestatiet TruMotion uz Izslēgt.
Opcija
EKRĀNS
Augsts
Vienmērīgākas attēla kustības nodrošinājums.
Zems
Vienmērīgas attēla kustības nodrošinājums. Šo iestatījumu izmantojiet parastajā režīmā.
Izslēgt
Iestatījuma TruMotion izslēgšana
Lietotājs
Iestatījumam TruMotion lietotājs var atsevišķi regulēt iestatījumu Judder un
Blur līmeni.
Judder
Trokšņa līmeņa regulēšana ekrānā.
Blur
Attēla saglabāšanas ilguma regulēšana ekrānā.
Datora ekrāna opciju pielāgošana.
Opcija
Latviešu
LV
Izšķirtspēja
Atbilstošas izšķirtspējas izvēle, ja tiek izmantots dators.
Automātiskā konfigurēšana
Pozīcija
Televizora iestatīšana, lai automātiski optimizētu televizora ekrāna opcijas.
Izmēri
Attēla izmēru pielāgošana.
Fāze
Horizontālo svītru samazināšana.
Atiestatīt
Opciju atiestatīšana uz noklusējuma iestatījumiem.
Attēla novietošana atbilstošajā pozīcijā.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
69
Pamata attēlu opcijas
Iestatījums
Apgaismojums (tikai
LCD TV/LED LCD TV)
Apraksts
Ekrāna spilgtuma pielāgošana, kontrolējot LCD apgaismojumu. Ja samazināt spilgtuma līmeni, ekrāns kļūst tumšāks un strāvas patēriņš tiek samazināts, nezaudējot videosignālu.
yyJa izmantojat Enerģijas taupīšana — Automātiski, Minimāls, Vidējs, Maksimums,
funkcija Apgaismojums nav pieejama.
yyApgaismojuma priekšrocības
- Elektrības patēriņš samazinās par līdz pat 60%.
- Tiek samazināts melnās krāsas spilgtums. (Tā kā melnajai krāsai ir lielāks dziļums,
varēsit izbaudīt precīzāku attēlu.)
- Varat regulēt spilgtumu, saglabājot sākotnējo signāla izšķirtspēju.
Kontrasts
Videosignāla novirzes palielināšana vai samazināšana. Ja attēla gaišā daļa ir piesātināta,
varat izmantot funkciju Kontrasts.
Regulē signāla pamatlīmeni attēlā.
Spilgtums
Asums
Krāsa
Lai regulētu asumu pārejās starp attēla gaišajām un tumšajām zonām.
Jo zemāks ir asuma līmenis, jo maigāks ir attēls.
Lai regulētu visu krāsu intensitāti.
Nokrāsa
Lai iestatītu līdzsvaru starp sarkanās un zaļās krāsas līmeņiem.
Krāsu t.
Iestatiet uz silto krāsu līmeni, lai pastiprinātu karstākas krāsas, piemēram, sarkano, vai iestatiet auksto krāsu līmeni, lai pastiprinātu aukstākas krāsas, piemēram, zilo.
Papildu opciju pielāgošana
Papildu regulēšana
vai Eksperta regulēšana
Attēla atiestatīšana
Visu režīmu opciju atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem
RGB-PC/HDMI-PC režīmā nav iespējams regulēt krāsas, asumu un nokrāsas līdz līmenim, kādam jūs
yy
dodat priekšroku.
Latviešu
LV
PIEZĪME
70
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Papildu attēlu opcijas (atkarībā no modeļa)
Iestatījums
Apraksts
Dinamiskais kontrasts Pielāgo kontrastu, lai saglabātu labāko līmeni atbilstoši ekrāna spilgtumam. Attēls tiek uzlabots, padarot gaišās daļas gaišākas un tumšās — tumšākas.
Dinamiskā krāsa
Pielāgo ekrāna krāsas, lai tās izskatītos dzīvākas, spilgtākas un skaidrākas. Šī funkcija uzlabo
krāsu, piesātinājumu un gaišumu, lai sarkanā, zilā, zaļā un baltā krāsa izskatītos spilgtāka.
Clear White
Padara ekrāna balto laukumu gaišāku un skaidrāku.
Apvalka krāsa
Attēla ādas krāsas pielāgošana, lai lietotājs varētu izvēlēties savu iecienītāko.
Trokšņa samazināšana Samazina ekrāna trokšņus (traucējumus), nemazinot video kvalitāti.
Latviešu
LV
Digitālā trokšņa samazināšana
Samazina trokšņus, kas parādās ar MPEG kompresiju apstrādātos videomateriālos.
Gamma
Varat pielāgot attēla tumšās zonas un vidēji pelēkās zonas spilgtumu.
»»Zems: padariet tumšākās un vidēji pelēkās vietas gaišākas.
»»Vidējs: atainojiet oriģinālās attēla krāsas.
»»Augsts: padariet tumšākās un vidēji pelēkās vietas tumšākas.
Melnās krāsas līm.
krāna melnās krāsas līmeņa iestatīšana uz atbilstošu līmeni. Šī funkcija ir pieejama šādos
E
režīmos: AV (NTSC-M), HDMI, Komb. sign. USB (tikai plazmas TV).
»»Zems: attēls ekrānā kļūst tumšāks.
»»Augsts: attēls ekrānā kļūst gaišāks.
»»Automātiski: automātiska melnās krāsas līmeņa iestatīšana uz Augsts vai Zems atbilstoši
ievades signāla līmenim.
Saudzīgs acīm
Ekrāna spilgtuma regulēšana, lai tas nebūtu pārāk spilgts. Ļoti spilgtu attēlu kontrasta samazināšana.
Šī funkcija tiek atspējota, ja izvēlēts Attēla režīms — Spilgts, Kino, Eksperts1, Eksperts2,
Inteliģentais sensors.
Reāls kino vai Filmu
režīms
Padara filmā ierakstītos videoklipus dabiskākus, atbrīvojoties no vibrācijas efekta.
DVD un Blu-ray filmas tiek uzņemtas ar 24 kadriem/sekundē (fps). Izmantojot LG RealCinema, katrs kadrs tiek pastāvīgi apstrādāts 5 reizes 1/24 sekundē, izveidojot 120 kadrus/sekundē ar opciju TruMotion, vai 2 reizes 1/24 sekundē, izveidojot 48 kadrus sekundē bez opcijas
TruMotion, tādējādi pilnībā samazinot vibrāciju efektu.
Krāsu gamma
Maksimāla krāsu izmantošana, lai palielinātu krāsu kvalitāti.
»»Standarta: standarta krāsu rādīšana.
»»Plaša: palielināta krāsu skaita izmantošana.
Malu uzlabotājs
Skaidrākas un izteiktākas video malas, tomēr dabīgas.
XVYCC
(pieejams kino un eksperta režīmiem)
*Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.
Šī funkcija palīdz atveidot bagātīgākas krāsas.
Šī funkcija attēlo bagātīgas krāsas tādā apjomā, kā to dara parasts videosignāls.
Šī funkcija ir iespējota opcijai Attēla režīms — Kino, Eksperts, ja xvYCC signāls tiek uztverts, izmantojot HDMI.
Eksperta struktūra
(pieejams eksperta
režīmā)
Šī ir struktūra, kas vajadzīga eksperta līmeņa regulēšanai.
Šī funkcija ir iespējota opcijai Attēla režīms — Eksperts, ja skatāties DTV.
Krāsu filtrs
Ar šo funkciju tiek filtrētas noteiktas video krāsas.
Varat izmantot RGB filtru, lai precīzi iestatītu krāsu piesātinātību un nokrāsu.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
71
Papildu attēlu opcijas (atkarībā no modeļa)
Iestatījums
Krāsu t.
Apraksts
Ekrāna visu krāsu pielāgošana, kontrolējot baltās krāsas balansu.
Plazmas TV
b. Metode: 20 punktu IRE
yyIRE (Institute of Radio Engineers — Radioinženieru institūts) ir vienība, ar ko rāda videosignāla lielumu, un to iespējams iestatīt kā
5, 10, 15 - 100 plazmas TV. Atbilstoši katram
iestatījumam varat regulēt krāsas Sarkana,
Zaļa, Zila.
yySarkana/Zaļa/Zila: pielāgošanas diapazons ir
no -50 līdz +50.
c. Lietot visām ievadēm
(LCD TV/LED LCD TV)
b. Metode: 10 punktu IRE
yyStruktūra: iekšēja, ārēja
yyIRE (Institute of Radio Engineers — Radioinženieru institūts) ir vienība, ar ko rāda videosignāla lielumu, un to iespējams iestatīt kā 10,
20, 30 - 100. Atbilstoši katram iestatījumam
varat pielāgot krāsas Sarkana, Zaļa, Zila.
yySpilgtums: šī funkcija rāda aprēķināto spilgtuma vērtību 2,2 gammai. Varat ievadīt vēlamo
spilgtuma vērtību 100 IRE; šādā gadījumā
mērķa spilgtuma vērtība 2.2 gamma tiek
rādīta pēc katriem 10 soļiem no 10 IRE līdz 90
IRE.
yySarkana/Zaļa/Zila: pielāgošanas diapazons ir
no -50 līdz +50.
c. Lietot visām ievadēm
Šo rīku eksperti izmanto, lai veiktu korekcijas, izmantojot pārbaudes struktūras. Tas neietekmē citas krāsas, bet to iespējams izmantot, lai atsevišķi pielāgotu 6 krāsu zonas (Sarkana/
Zaļa/Zila/Ciāna)/Fuksīna/Dzeltena).
Krāsu atšķirība var nebūt izteikta arī tad, ja regulējat parasto video.
Krāsu Sarkana/Zaļa/Zila/Dzeltena/Ciāna/Fuksīna pielāgošana
Krāsas Sarkana/Zaļa/Zila/Dzeltena/Ciāna/Fuksīna: pielāgošanas diapazons ir no -30 līdz +30.
Tonis krāsām Sarkana/Zaļa/Zila/Dzeltena/Ciāna/Fuksīna: pielāgošanas diapazons ir no -30
līdz +30.
Šī funkcija ir atspējota RGB-PC un HDMI-PC režīmā.
Latviešu
LV
Krāsu pārvaldības
sistēma
a. Metode: 2 punkti
yyStruktūra: iekšēja,
ārēja
yySarkana/Zaļa/Zilās
kr. kontr., Sarkana/
Zaļa/Zilās kr. spilgtums: pielāgošanas
diapazons ir no -50
līdz +50.
72
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu
yy
televizora.
AUDIO iestatījumi
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni AUDIO, un pēc tam
nospiediet OK (LABI).
AUDIO
Pārvietot OK (LABI)
●
Automātisks skaļums
●
Skaidra balss II
●
Balanss ●
Skaņas režīms
: Izslēgt
: Izslēgt
3
0
• Infinite Surround
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai
opciju, un nospiediet OK (LABI).
-Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
R
L
: Standarta
• Diskants
50
• Bass
50
: Izslēgt
• Atiestatīt
●
Digitālā audio izvade: PCM
●
TV skaļrunis
● DTV
: Ieslēgt
Audio iestatīšana: Automātiski
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie audio iestatījumi.
Iestatījums
Apraksts
Automātisks
skaļums
Funkcijas Automātisks skaļums aktivizēšana, lai skaļuma līmenis nemainītos, pārslēdzot kanālus.
Skaļuma līmenis var nebūt konstants apraides staciju atšķirīgās signālu kvalitātes dēļ.
Skaidra balss
Iestatījums cilvēka balss skaidrības pastiprināšanai. Varat pielāgot skaidrības līmeni, iestatot šo funkciju.

PIEZĪME
Latviešu
LV
yyJa izvēlaties Ieslēgt opcijai Skaidra balss II, funkcija Infinite Surround nedarbojas.
yyIzvēlieties līmeņus no -6 līdz +6.
Balanss
Balansa pielāgošana starp kreiso un labo skaļruni atbilstoši telpai.
Skaņas režīms
Iepriekš iestatīta skaņas režīma izvēle vai katra režīma opciju pielāgošana.
Režīms
Standarta
Izvēlieties standarta kvalitātes skaņai.
Mūzika
Izvēlieties mūzikas klausīšanai.
Kino
Izvēlieties filmu skatīšanai.
Sports
Izvēlieties sporta notikumu skatīšanai.
Spēle
Izvēlieties spēļu spēlēšanai.
Opcija
Infinite Surround
Infinite Sound ir LG patentēta skaņas apstrādes tehnoloģija, kas spēj nodrošināt telpisku 5.1 visaptverošu skanējumu, izmantojot tikai divus priekšējos skaļruņus.
Diskants
Dominējošo izejas skaņu kontrole. Aktivizējot diskantu, tas palielinās izejas skaņu
uz lielāku frekvenču diapazonu.
Bass
Klusāko izejas skaņu kontrole. Aktivizējot basu, tas palielinās izejas skaņu uz
zemāku frekvenču diapazonu.
Atiestatīt
Skaņas režīma atiestatīšana uz noklusējuma iestatījumiem.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Digitāla audio
izvade
Apraksts
Šī funkcija ļauj izvēlēties jums vēlamo Digitālo audio izvadi.
Kad ir pieejams Dolby Digital, izvēlnē Digitālā audio izvade atlasot Automātiski, tiks iestatīts SPDIF.
(Sony Philips Digital InterFace — Sony Philips digitālais interfeiss) izvade uz Dolby Digital.
Ja izvēlnē Digitālā audio izvade ir atlasīts Automātiski, kad Dolby Digital nav pieejams, SPDIF izeja
būs PCM (Pulse-code modulation — Impulskoda modulācija).
Pat ja kanālā, kas pārraida Dolby Digital Audio, ir iestatīts gan Dolby Digital, gan Audio valoda,
tiek atskaņots vienīgi Dolby Digital.
Vienība
Auto
PCM
TV skaļrunis
73
Audio ievade
Digitālā audio izvade
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Visi
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Televizora iekšējā skaļruņa ieslēgšana, ja tiek izmantota ārējā Hi-Fi sistēma. TV skaļruņus var izmantot kā audio izvades ierīci pat tad, ja nav video ievades.

PIEZĪME
yyJa, darbojoties Simplink mājas kinozālei, TV skaļrunis tiek izslēgts, skaņas izeja automātiski
tiek pārslēgta uz mājas kinozāles skaļruni, taču, ieslēdzot TV skaļruni, skaņas izvade tiek
pārslēgta uz TV skaļruni.
yyDažas AUDIO izvēlnes tiek atspējotas, ja TV skaļrunis ir iestatīts uz Izslēgt.
Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, ar šo funkciju varat izvēlēties nepieciešamo
audio veidu.
Režīms
Automātiski
Automātiski atskaņo izvades skaņu šādā secībā: HE-AAC > Dolby Digital+ >
Dolby Digital > MPEG (izņemot Itāliju).
Automātiski atskaņo izvades skaņu šādā secībā: HE-AAC > Dolby Digital+ >
MPEG > Dolby Digital (tikai Itālijā).
HE-AAC, Dolby
Digital+, Dolby
Digital, MPEG
Vēlamā audio veida atlase.
Piem., ja izvēlēts MPEG, vienmēr tiek atskaņots MPEG.
Ja MPEG netiek atbalstīts, secībā tiek iestatīts cits audio veids.
lpp.�����������������������
(Audiovalodas izvēle)
Latviešu
LV
DTV Audio
iestatīšana
(tikai digitālajā
režīmā)
74
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Uztveršana stereo/divvalodu režīmā (tikai analogajā režīmā)
Ja ir izvēlēta programma, informācija par stacijas skaņu parādās kopā ar programmas
numuru un stacijas nosaukumu.
1 Nospiediet Q. MENU un spiediet navigācijas pogas, lai atvērtu izvēlni Audio vai Audio valoda, un
nospiediet OK (LABI).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz skaņas izvadi, un nospiediet OK (LABI).
Apraides signāls
Mono
Stereo
Dual
Ekrāna izvēlne
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Monoskaņas izvēle
Ja stereo uztveršanā stereosignāls ir vājš, varat pārslēgt uz mono. Mono uztveršanas režīmā skaņas
dziļums tiek uzlabots.
yy
Valodas izvēle divvalodu apraidei
Ja programmu iespējams uztvert divās valodās (divvalodu), varat pārslēgt uz DUAL I,
DUAL II vai DUAL I+II.
Latviešu
LV
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
Skaļruņiem tiek nosūtīts galvenās pārraides valodas signāls.
Skaļruņiem tiek nosūtīts otrās pārraides valodas signāls.
Katram skaļrunim tiek nosūtīts savs valodas signāls.
Nicam kodētās skaņas uztveršana (tikai analogajā režīmā)
Ja televizors ir aprīkots ar uztvērēju NICAM kodētas skaņas uztveršanai, iespējams uztvert augstas kvalitātes NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex – gandrīz tūlītēja signāla logaritmiskā vai eksponenciālā multipleksā skaņas
pārveidošana) digitālo skaņu.
Skaņas izvadi iespējams izvēlēties atbilstošu uztvertās pārraides veidam.
1 Kad tiek uztverts NICAM monosignāls, varat izvēlēties NICAM MONO vai FM MONO.
2 Kad tiek uztverts NICAM stereosignāls, varat izvēlēties NICAM STEREO vai FM MONO.
Ja stereosignāls ir vājš, pārslēdziet uz FM MONO.
3 Kad tiek uztverts NICAM divvalodu signāls, varat izvēlēties NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM
DUAL I+II vai FM MONO.
Skaļruņu skaņas izvades izvēle
Režīmā AV, Komb. sign., RGB un HDMI varat izvēlēties izejas skaņu kreisās un labās puses skaļrunim.
Izvēlieties skaņas izvadi.
L+R (kreisā puse + labā puse):
L+L (kreisā puse + kreisā puse):
R+R (labā puse + labā puse):
audiosignāls no skaņas ievades L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās puses skaļrunim, un audiosignāls no skaņas ievades R (labā puse) tiek nosūtīts labās puses skaļrunim.
audiosignāls no skaņas ievades L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās un labās puses skaļruņiem.
audiosignāls no skaņas ievades R (labā puse) tiek nosūtīts kreisās un labās puses skaļruņiem.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes LAIKS iestatījumi
75
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu
yy
televizora.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni LAIKS, un nospiediet
OK (LABI).
LAIKS
Pārvietot OK (LABI)
●
Pulkstenis
●
Izslēgšanas laiks: Izslēgt
●
Ieslēgšanas laiks: Izslēgt
●
Miega taimeris: Izslēgt
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai
opciju, un nospiediet OK (LABI).
-Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie laika iestatījumi.
Iestatījums
Pulkstenis
Apraksts
Laika, datuma, laika joslas un vasaras laika funkcijas iestatīšana.
Laiks tiks iestatīts automātiski atbilstoši apraides stacijas digitālā kanāla signālam, kam ir norādīta
informācija par laiku. Ja nav, iestatiet laiku un datumu manuāli.

PIEZĪME

Laika josla
Magadana, Kamčatka
Vladivostoka
Jakutska
Irkutska
Krasnojarska
Omska
Jekaterinburga
Maskava, Samara
Kaļiņingrada
Šajā tabulā ir ietverta Krievijas 9. reģiona laika joslas tabula, un, ja lietotājs izvēlas sava reģiona laika joslu, laiks tiek
automātiski iestatīts atbilstoši šim reģionam.
Tomēr pat tad, ja lietotājam pēc sava reģiona izvēlēšanās
netiek piedāvāta apraides stacijas vietējā laika nobīde vai
nesakrīt reģiona informācija, lietotājs pareiza laika iestatīšanai var izvēlēties opciju Nobīde sadaļā Laika josla.
Latviešu
LV
yyTV laika iestatīšana notiek saskaņā ar laika nobīdes informāciju atbilstoši laika joslai un
GMT (Griničas laikam), ko ierīce uztver līdz ar apraides signālu, un laiks automātiski tiek
iestatīts pēc ciparu signāla.
yyJa pilsētas nosaukumu izvēlnē Laika josla maina ar nobīdi, laiku var regulēt ar 1 stundas
iedaļu.
yyIzvēlni Laika josla var mainīt režīmā Automātiski.
76
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Izslēgšanas
laiks/ieslēgšanas laiks
Apraksts
Laika iestatīšana automātiskai televizora ieslēgšanai un izslēgšanai. Lai izmantotu šo funkciju,
vispirms ir jāiestata pašreizējais laiks un datums.

PIEZĪME
yyJa 2 stundu laikā pēc televizora ieslēgšanas, izmantojot funkciju Ieslēgšanas laiks, netiek
nospiesta neviena poga, televizors automātiski tiek pārslēgts gaidstāves režīmā. (Izņemot
modeļus 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
yyJa vienlaikus iestatāt gan funkciju Izslēgšanas laiks, gan funkciju Ieslēgšanas laiks, funkcija Izslēgšanas laiks dominēs par funkciju Ieslēgšanas laiks.
Miega taimeris
Laika intervāla iestatīšana, pēc kura televizors izslēdzas. Ja izslēdzat un pēc tam ieslēdzat televizoru, funkcija Miega režīms tiks izslēgta.
Izvēlnes BLOĶĒT iestatījumi
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu
yy
televizora.
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home (Sākums).
Latviešu
LV
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni BLOĶĒT, un no-
BLOĶĒT
Pārvietot OK (LABI)
●
Iestatīt paroli
●
Sistēmas bloķēšana
●
spiediet OK (LABI).
: Izslēgt
Bloķēt programmu
●Vecāku uzraudzība: bloķēšana izslēgta
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu
vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
-Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
●
●
Ievades bloķēšana
Taustiņu bloķēšana
: Izslēgt
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie bloķēšanas iestatījumi.
Iestatījums
Apraksts
Sistēmas bloķēšana
Sistēmas bloķēšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana.
Iestatīt paroli
Ievadiet 4 ciparu paroli. Noklusējuma PIN kods ir “0 0 0 0”.
Ja kā mītnes zeme tiks izvēlēta Francija, parole ir nevis “0”, “0”, “0”, “0”, bet gan “1”, “2”, “3”, “4”.
Ja Francija tiks izvēlēta kā mītnes zeme, parole nevarēs būt “0”, “0”, “0”, “0”.
Ja esat aizmirsis savu paroli, nospiediet tālvadības pults pogu kombināciju “0”, “3”, “2”, “5”.
Bloķēt programmu
Tādu programmu bloķēšana, kas pārraida bērniem nepiemērotu saturu. Bloķēšana tiek veikta, nospiežot zaļo pogu. Bloķētajām programmām tiek parādīta ikona Bloķēt. Programmas var izvēlēties,
bet ekrāns ir tukšs un skaņa ir izslēgta.
Lai skatītos bloķētu kanālu, ievadiet paroli.
Šo funkciju var izmantot izvēlnē Sistēmas bloķēšana: Ieslēgt
Šī funkcija darbojas atbilstoši informācijai, kas tiek saņemta no apraides stacijas. Tādēļ, ja signālam
ir nepareiza informācija, šī funkcija nedarbojas.
Lai atvērtu šo izvēlni, ir jāievada parole.
Šis displejs ir ieprogrammēts tā, ka tas atceras, kāda opcija bija iestatīta pēdējā - pat gadījumā, ja
displejs tiek izslēgts.
Neļauj bērniem skatīties konkrētas pieaugušajiem paredzētas TV programmas saskaņā ar iestatītajiem programmu kategoriju ierobežojumiem.
Lai skatītos maksas programmu, ievadiet paroli.
Novērtējums dažādās valstīs ir atšķirīgs.
Vecāku uzraudzība
(Tikai digitālajā
režīmā)
Ievades bloķē- Bloķējiet ievades signāla avotu.
šana
Šo funkciju var izmantot izvēlnē Sistēmas bloķēšana: Ieslēgt
Taustiņu bloķē- Televizora pogu bloķēšana vai atbloķēšana.
šana
77
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu
yy
televizora.
Izvēlnes OPCIJA iestatījumi
OPCIJA
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni OPCIJA, un
nospiediet OK (LABI).
Valoda (Language)
●
Valsts: AK
●
Palīdzība nespējīgajiem
● ISM
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
-Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
Pārvietot
●
OK (LABI)
metode: Normāla
●
Rūpnīcas iestatījumi
●
Iestatīt ID: 1
●
Režīma iestatīšana: Lietošana mājās
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie vispārējie iestatījumi.
Iestatījums
Valoda
Apraksts
Ekrāna vai audiovalodas izvēle.
Opcija
Izvēlnes valoda
Izvēlieties nepieciešamo valodu.
Audiovaloda
Audiofunkcija ļauj izvēlēties jums vēlamo valodu.
Ja audiodati izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, audio tiks atskaņots pēc
noklusējuma iestatītajā valodā.
Audiovalodas ekrāna izvēlnes informācija
Displejs
Statuss
Nav pieejams
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio “Cilvēkiem ar redzes traucējumiem”

Audio “Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem”
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC
Subtitru valoda
HE-AAC Audio
Ja tiek pārraidītas divas vai vairākas subtitru valodas, lietojiet funkciju
Subtitri. Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, subtitri tiks parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.
Informācija par subtitru valodu ekrānā
Displejs
N.A
Statuss
Nav pieejams
Teleteksta subtitri

Teksta valoda

Subtitri “Apgrūtinātai dzirdamībai”
Ciparu režīmā izmantojiet teksta valodu izvēles funkciju, ja teksts tiek
pārraidīts divās vai vairākās valodās. Ja teleteksts netiek pārraidīts izraudzītajā valodā, teksts tiks uzrādīts saskaņā ar noklusējuma valodas
iestatījumiem.
PIEZĪME
yyJa valodas, ko izvēlējāties kā primārās iestatījumiem Audiovaloda, Subtitru valoda un Teksta
valoda, netiek atbalstītas, iespējams izvēlēties otrās kategorijas valodu.
yyAudio/subtitrus var attēlot vienkāršotā formātā kā 1 – 3 rakstzīmes, ko raida pakalpojuma
sniedzējs.
yyJa izvēlaties papildu audio (audio “Cilvēkiem ar redzes/dzirdes traucējumiem”), iespējams,
televizors atskaņo daļu no galvenās audioplūsmas.
Latviešu
LV
N.A
78
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Valsts
Apraksts
Vēlamās valsts izvēle

PIEZĪME
yyJa nepabeidzāt uzstādīšanas vedņa norādījumus, nospiežot pogu BACK (ATPAKAĻ)
vai ja OSD (Ekrāna izvēlne) iestājās taimauts, uzstādīšanas izvēlne tiks parādīta, ikreiz
ieslēdzot televizoru, līdz brīdim, kad uzstādīšana tiks pilnībā pabeigta.
yyJa izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdains un var būt problēmas
teleteksta lietošanas laikā.
yyFunkcija CI (Kopīgs interfeiss) var nebūt piemērota, pamatojoties uz konkrētās valsts
apraides apstākļiem.
yyDTV režīma vadības pogas var nestrādāt, jo to darbība ir atkarīga no apraides sistēmas
jūsu valstī.
yyValstī, kurā nav noteikti digitālās apraides noteikumi, dažas DTV (Digitālā televīzijas)
funkcijas var nedarboties pareizi, kas ir atkarīgs no apraides sistēmas.
yyValsts iestatījums AK ir jāaktivizē tikai Apvienotajā Karalistē.
yyJa valsts iestatījums ir iestatīts uz “--”, ir pieejamas Eiropas virszemes digitālās standarta
apraides programmas, bet dažas DTV var nedarboties pareizi.
Palīdzība nespējīgajiem (tikai
digitālajā režīmā)
Opcija
Latviešu
LV
Vājdzirdīgajiem
Šī funkcija ir paredzēta vājdzirdīgajiem.
Audio apraksts
Šī funkcija paredzēta vājredzīgajiem un nodrošina skaidrojošo audio,
kas papildus pamata audio apraksta pašreizējo situāciju TV programmā.
Ja ir izvēlēts Audio apraksts: ieslēgt, pamata audio un audio apraksts tiek nodrošināts tikai tām programmām, kurās ir iekļauts audio
apraksts.
Skaļums
Audio apraksta skaļuma maiņa
Signāls
ISM metode
(tikai plazmas TV)
Signāls tiek atskaņots, ja tiek atlasīta programma ar
audio aprakstu
Ilgstoši ekrānā sastindzis vai nekustīgs attēls atstāj sākotnējā attēla pēdas,
kas paliek pat pēc attēla nomainīšanās. Neļaujiet ekrānā ilgstoši palikt fiksētam attēlam.
Opcija
Balts
Ar funkciju Balts no ekrāna tiek noņemti visi tajā esošie pastāvīgie
attēli.
Piezīme: pārāk ilgi atstātu attēlu, iespējams, nevarēs pilnībā notīrīt,
izmantojot iespēju Balts.
Orbiters
Funkcija Orbiters palīdz novērst māņattēlus. Tomēr vislabāk ir neļaut
ekrānā palikt
fiksētam attēlam. Lai izvairītos no pastāvīgu attēlu palikšanas ekrānā,
ekrāna attēls ik pēc 2 minūtēm pārvietojas.
Krāsains
Krāsu bloks ekrānā nedaudz kustās un pārmaiņus tiek rādīta baltā
struktūra. Ir grūti noteikt attēla pēdas, kas rodas pēc pagaidu attēla
noņemšanas, kad darbojas krāsu bloks.
Barošanas indika- TV indikatora ieslēgšana vai izslēgšana.
tors
Atlasot 3D režīmu, barošanas indikators tiek automātiski izslēgts.
(tikai LCD TV/LED Opcija
LCD TV)
Gaidstāves gaisma
Indikatora gaismas ieslēgšana vai izslēgšana gaidstāves režīmā.
Jaudas gaisma
Indikatora gaismas ieslēgšana vai izslēgšana, ja televizors tiek ieslēgts.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Data Service
(tikai Īrijā)
Rūpnīcas iestatījumi
79
Apraksts
Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG (Digitālais teleteksts) un Teleteksts, ja tie abi
ir pieejami vienlaikus.
Šī funkcija inicializē visus iestatījumus.

PIEZĪME
yyJa izvēlēts Sistēmas bloķēšana: ieslēgt un esat aizmirsis paroli, nospiediet tālvadības
pults pogas “0”, “3”, “2”, “5” .
Iestatīt ID
ID piešķiršana pievienotajai ierīcei
Režīma iestatīšana
Noklusējuma režīms ir Lietošana mājās. Lai nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti mājas apstākļos, ieteicams televizoru iestatīt režīmā Lietošana mājās.
Opcija
Lietošana mājās
Režīma izvēle mājas videi.
Demonstrācija veikalā
Režīma izvēle mazumtirdzniecības telpām.
Demonstr. režīms
TV īpašo funkciju atvēršana. Varat atcelt demonstrācijas režīmu,
nospiežot jebkuru pogu, izņemot Volume (Skaļums) un Mute (Izsl.
skaņu).

PIEZĪME
Latviešu
LV
yyFunkciju Demonstr. režīms nevar izmantot režīmā Lietošana
mājās.
yyRežīmā Demonstrācija veikalā funkcija Demonstr. režīms
tiek automātiski iestatīta uz Ieslēgt.
yyJa funkcija Demonstr. režīms tiek iestatīta uz Izslēgt režīmā
Demonstrācija veikalā, funkcija Demonstr. režīms netiek
palaista un tiek atiestatīts tikai ekrāns.
yyEkrāns tiek atiestatīts automātiski pēc 5 minūtēm demonstrācijas režīmā.
80
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes TĪKLS iestatījumi
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu
yy
televizora.
TĪKLS
(Atkarīgs no modeļa)
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS,
un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo
iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
-Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie tīkla iestatījumi.
Iestatījums
Tīkla iestatīšana
Apraksts
Tīkla iestatījumu konfigurēšana (lpp.52).
Tīkla statuss
Tīkla statusa rādīšana (lpp.53).
●
Tīkla iestatījums: vadu
●
Tīkla statuss: internets ir pievienots
Pārvietot
OK (LABI)
Latviešu
LV
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
81
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Pievienojiet dažādas ārējās ierīces televizoram un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai izvēlētos ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audiosistēmas,
USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
Ja ierakstāt TV programmu DVD rakstītājā vai videomagnetofonā, noteikti pievienojiet televiyy
zora signāla ievades kabeli pie televizora, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
Ārējās ierīces savienojums atšķirsies atbilstoši modelim.
yy
Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu secības.
yy
Latviešu
LV
82
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Savienojumu pārskats
Pievienojiet dažādas ārējās ierīces pie televizora aizmugurējā panelī esošajiem portiem.
1 Atrodiet attēlā ārējo ierīci, kuru vēlaties pievienot televizoram.
2 Pārbaudiet ārējās ierīces savienojuma veidu.
3 Atrodiet atbilstošo attēlu un pārbaudiet informāciju par savienojumu.
HD uztvērējs
HDMI – lpp.83
DVI – lpp.83
Komb. sign. – lpp.83
Kompozītsignāls –lpp.84
Latviešu
LV
Skaļrunis
Digitālais – lpp.86
Dators
HDMI – lpp.85
DVI – lpp.85
RGB – lpp.85
DVD
VCR
HDMI – lpp.83
DVI – lpp.83
Komb. sign. – lpp.83
Kompozītsignāls – lpp.84
Euro Scart – lpp.84
Kompozītsignāls – lpp.84
Euro Scart – lpp.84
USB
Atmiņas ierīce –
lpp.87
Atmiņas karšu lasītājs
– lpp.87
Spēļu ierīce
HDMI – lpp.83
Komb. sign. – lpp.83
Kompozītsignāls – lpp.84
PIEZĪME
Lai pievienotu spēļu ierīci televizoram, izmantojiet spēļu ierīces komplektācijā ietverto kabeli.
yy
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Šajā sadaļā SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
yy
galvenokārt ir parādītās shēmas modeļiem
50/60PZ55**.
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
HD uztvērēja, DVD atskaņotāja vai videomagnetofona pievienošana
83
DVI-HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo videosignālu no ārējās ierīces
uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot DVI-HDMI kabeli, kā redzams attēlā. Lai
pārraidītu audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
Pievienojiet HD uztvērēju, DVD atskaņotāju vai
videomagnetofonu pie televizora un izvēlieties
atbilstošu ievades signāla režīmu.
HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot HDMI kabeli, kā redzams
attēlā.
Latviešu
LV
Kombinētā signāla savienojums
Tas pārraida analogo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot kombinētā signāla kabeli,
kā redzams attēlā.
PIEZĪME
Izmantojot HDMI kabeli, TV var vienlaikus
yy
uztvert video un audio signālu.
Ja DVD atskaņotājs neatbalsta režīmu Auto
yy
HDMI, atbilstoši jāiestata izvades izšķirtspēja.
Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir lielātruma
yy
HDMI kabelis. Ja HDMI kabeļi nav lielātruma HDMI kabeļi, var rasties mirgošana
vai neparādīties attēls. Lūdzu, izmantojiet
lielātruma HDMI kabeli.
84
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Euro Scart savienojums
Kompozītsignāla savienojums
Tas pārraida video un audio signālu no ārējās
ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot Euro Scart kabeli, kā redzams
attēlā. Lai parādītu attēlus, lietojot progresīvo
izvēršanu, noteikti izmantojiet Euro Scart kabeli.
Tas pārraida analogo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot kompozītsignāla kabeli,
kā redzams attēlā.
PIEZĪME
Latviešu
LV
Izeja
Tips
Ja jums ir mono videomagnetofons, pieyy
vienojiet videomagnetofona audiokabeli
televizora ligzdai AUDIO L/MONO.
AV1
(Televizora
izeja1)
AV2
(Televizora
izeja2)
Digitālā TV
X
O
Analogā TV, AV
Analogā TV
O
Komb. sign./RGB
Analogā TV
X
HDMI
Analogā TV
X
Pašreizējais
ievades režīms
1 TV izvade: analogā TV signāla izvade.
2 Monitora izvade: pašreizējā ekrāna attēla izvade.
PIEZĪME
Ja vēlaties izmantot Euro scart kabeli,
yy
jāizmanto Euro scart kabelis ar ekranētu
signāla vadu.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Savienojums ar datoru
PIEZĪME
yy
Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti,
ieteicams televizoram izmantot HDMI
savienojumu.
85
DVI-HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo videosignālu no datora uz
televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot DVI-HDMI kabeli, kā redzams attēlā. Lai
pārraidītu audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
Latviešu
LV
HDMI savienojums
RGB savienojums
Tas pārraida digitālo video un audio signālu no datora uz televizoru. Savienojiet datoru un televizoru,
izmantojot HDMI kabeli, kā redzams attēlā.
Tas pārraida analogo videosignālu no datora uz
televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot komplektācijā iekļauto D-sub 15 kontaktu
signāla kabeli, kā redzams attēlā. Lai pārraidītu
audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
86
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
PIEZĪME
Latviešu
LV
Izvairieties no nekustīga attēla, kas paliek
yy
televizora ekrānā ilgāku laiku. Nekustīgais
attēls var atstāt pastāvīgu nospiedumu uz
ekrāna, tādēļ iespējami biežāk izmantojiet
ekrānsaudzētāju.
Datora darba režīmā var rasties trokšņi, ko
yy
izraisa atsevišķas izšķirtspējas, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums.
Mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju,
mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē
regulējiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
paliek tīrs. Ja datora grafiskās kartes atsvaidzes intensitāti nevar mainīt, nomainiet
datora grafisko karti vai konsultējieties ar
datora grafiskās kartes ražotāju.
Sinhronizācijas ievades signāla forma horiyy
zontālās un vertikālās izvērses frekvencēm
ir atšķirīga.
Datora režīmā iesakām lietot 1920x1080,
yy
60 Hz (izņemot 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**,
19/22LV23**), 1024x768, 60 Hz(tikai
42/50PT****, 42/50PW****) 1360 x768, 60
Hz(tikai 22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**,
19/22LV23**), tādējādi tiks iegūta vislabākā
attēla kvalitāte.
Savienojiet signāla kabeli no datora monitoyy
ra izvades ligzdas ar displeja RGB (PC) vai
arī signāla kabeli no datora HDMI izvades
ligzdas ar displeja HDMI IN (vai HDMI/DVI
IN) pieslēgvietu.
Pievienojiet audiokabeli no datora TV audio
yy
ieejai. (Audiokabeļi televizora piegādes
komplektā nav iekļauti.)
Ja lietojat skaņas karti, noregulējiet datora
yy
skaņu pēc vajadzības.
Ja datora grafiskā karte neizdod signālu
yy
vienlaikus gan analogā, gan digitālā RGB
režīmā, savienojiet tikai vienu – vai nu
RGB, vai arī HDMI IN (vai HDMI/DVI IN),
lai rādītu datora informāciju uz displeja.
Lietojot kabeli, kas savieno HDMI ar DVI,
yy
DOS režīms var nedarboties (atkarībā no
izmantotās videokartes).
Ja tiek izmantots pārāk garš RGB-PC kabeyy
lis, ekrānā iespējami traucējumi. Iesakām
izmantot kabeli, kas ir īsāks par 5 m. Tas
nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.
Audiosistēmas savienojums
Izmantojiet ārējo audiosistēmu iebūvētā skaļruņa
vietā.
PIEZĪME
Ja izmantojat ārējo audioierīci iebūvētā
yy
skaļruņa vietā, izslēdziet funkciju TV
skaļrunis (lpp.73).
Digitālā optiskā audio savienojums
Tas pārraida digitālo audiosignālu no televizora uz
ārējo ierīci. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot optisko audiokabeli, kā redzams attēlā.
PIEZĪME
Neskatieties iekšā pa optisko izejas ligzyy
du. Skatīšanās uz lāzera staru var bojāt
redzi.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Austiņu savienojums
(Izņemot modeļus 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Tas pārraida austiņu signālu no televizora uz ārējo
ierīci. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot austiņas, kā redzams attēlā.
87
Savienojums ar USB
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, piemēram, USB
zibatmiņu vai ārējo cieto disku, pie televizora
un atveriet izvēlni Mana multivide, lai izmantotu
dažādos multivides failus. Skatiet “USB atmiņas
ierīces pievienošana”, kas atrodama lpp.54 un
skatiet Skatiet sadaļu “Failu pārlūkošana, kas
atrodama55 .
vai
Kad ir pievienotas austiņas, izvēlnes
yy
AUDIO elementi ir atslēgti.
Pārslēdzoties uz AV REŽĪMS, kad ir pieyy
slēgtas austiņas, šīs izmaiņas attieksies
uz video, bet ne uz audio iestatījumiem.
Kad ir pieslēgtas austiņas, nevar izvēlēyy
ties optisko digitālā audio izeju.
Austiņu pretestība: 16 Ω
yy
Austiņu maksimālā audio izvade: no
yy
10 mW līdz 15 mW
Austiņu spraudņa izmēri : 0,35 cm
yy
CI moduļa savienojums
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās
TV režīmā.
lpp.37.
Atrodiet šo stūri, kā parādīts attēlā, un ievietojiet CI
moduli.
PIEZĪME
Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes
yy
ligzdā ir ievietots pareizā virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt
televizora un PCMCIA kartes ligzdas bojājumus.
Latviešu
LV
PIEZĪME
88
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
SIMPLINK savienojums
Nr.
Apraksts
Izmantojiet televizora pulti, lai atskaņotu un vadītu
AV ierīci, kas pievienota, ar HDMI kabeli, izmantojot HDMI-CEC. Televizors ir saderīgs tikai ar
ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC.3 Pievienotā videomagnetofona vadība.
Vienu HDMI kabeļa galu pievienojiet televizora
aizmugurē esošajam HDMI/DVI IN vai HDMI IN
terminālam, bet otru galu pievienojiet SIMPLINK
ierīcei.

4
Bezvadu ārējai izvadei netiek atbalstīta funkcija
SIMPLINK.
PIEZĪME
Ja pievienotā ierīce neatbalsta HDMIyy
CEC, SIMPLINK funkcija nav pieejama.
Lai lietotu SIMPLINK, ir jāizmanto lielyy
ātruma HDMI kabelis ar *CEC funkciju.
(*CEC: patēriņa elektroierīču vadība).
Latviešu
LV
SIMPLINK funkcijas deaktivizēšana
1 Lai piekļūtu SIMPINK izvēlnēm, nospiediet
SIMPLINK.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz Ieslēgt.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu

1 Iepriekš izvēlēta TV kanāla rādīšana.
2
Disku atskaņošana. Ja ir pieejami vairāki diski,
diska nosaukums tiek rādīts ekrāna lejasdaļā.
HDD (cietā diska) ierakstu atskaņošana: cietajā
diskā saglabāto disku vadība.
Audio izvade mājas kinozāles skaļrunī vai audio
5 izvade televizorā: audio izejas maiņa starp mājas
kinozāles skaļruni un TV skaļruni.
- Izvēlētajai ierīcei tiek parādīta atzīme.
- Pieejamās ierīces tiek parādītas gaišā krāsā.
- Nepieejamās ierīces tiek parādītas pelēkā
krāsā.
4 Vadiet izvēlēto AV ierīci.
- Tiešā atskaņošana: ja AV ierīces ir pievienotas televizoram, varat tieši vadīt šīs ierīces un
atskaņot multivides failus, nenorādot papildu
iestatījumus.
- Izvēlēties AV ierīci: televizoram pievienotas AV
ierīces izvēle.
- Diska atskaņošana: vadiet pievienotās AV
ierīces, izmantojot navigācijas pogas un
pogas OK (LABI),
un
.
- Izslēgt visas ierīces: izslēdzot televizoru, visas
pievienotās ierīces tek izslēgtas.
- Pārslēgt audio izvadu: nodrošina veidu, kā
vienkārši pārslēgt audio izvadu.
- Sinhronizēt ieslēgšanu: ja HDMI terminālam
pievienotais aprīkojums ar SIMPLINK funkciju
sāk atskaņošanu, televizors tiks automātiski
ieslēgts.
no ierīcēm, un pēc tam nospiediet OK (LABI).
PIEZĪME
yyRedzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
OK (LABI)
◄
Ieslēgta
TV
2
DISKS
3
VCR
4
HDD
VCR rakstītājs
◄
►
Izvēlētā ierīce
1
5
Iziet
Ja ierīce ir
pievienota(spilgtā
krāsā)
Skaļrunis
TV skaļrunis
►
Ja nav pievienota
neviena ierīce
(pelēkots)
Ja maināt ieejas avotu, nospiežot pogu
yy
INPUT (IEVADE), SIMPLINK ierīces darbojošās funkcija tiks pārtraukta.
Ja izvēlaties ierīci, kurai ir mājas kinozāyy
les funkcija, skaņas izeja automātiski tiek
pārslēgta uz mājas kinozāles skaļruni,
bet TV skaļrunis tiek izslēgts.
Ja pievienotā SIMPLINK mājas kinozāles
yy
sistēma neatskaņo audio no televizora,
optiskā kabeļa vienu galu pievienojiet televizora aizmugurē esošajam DIGITĀLĀS
AUDIO IZVADES terminālam, bet otru
kabeļa galu pie SIMPLINK ierīces aizmugurē esošā DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES
termināla.
TELETEKSTS
TELETEKSTS
yy
Šī funkcija nav pieejama visās valstīs.
Teleteksts ir brīvs pakalpojums, ko apraida lielākā
daļa TV staciju un kas sniedz pašu jaunāko informāciju par jaunākajām ziņām, gaidāmo laiku, TV
programmām, biržas indeksiem un daudzām citām
tēmām.
Šī televizora teleteksta dekoders var atbalstīt sistēmas VIENKĀRŠS, AUGSTĀKĀ LĪMEŅA un ĀTRAIS TEKSTS. VIENKĀRŠS (standarta teleteksts)
ietver virkni lapu, ko izvēlas, tieši ievadot atbilstošo
lapas numuru. AUGSTĀKĀ LĪMEŅA un ĀTRAIS
TEKSTS ir modernākas metodes, kas dod iespēju
ātri un viegli izvēlēties teleteksta informāciju.
89
Augstākā līmeņa teksts
Lietotāja rokasgrāmatā ekrāna lejasdaļā ir parādīti
četri lauki – sarkans, zaļš, dzeltens unzils. Dzeltenais lauks apzīmē nākamo grupu, un zilais lauks
norāda nākamo bloku.
Bloka/grupas/lapas izvēle
1 Ar zilo pogu varat pāriet no bloka uz bloku.
2 Izmantojiet dzelteno pogu, lai pārietu uz nākamo grupu ar automātisku pāreju uz nākamo
bloku.
3 Izmantojot zaļo pogu, varat pāriet uz nākamo
esošo lapu ar automātisku pāreju uz nākamo
grupu..
4 Tāpat var izmantot pogu P ^ .
Ieslēgšana/izslēgšana
Vienkāršs teksts
Lapas izvēle
1 Ar ciparu pogām ievadiet vēlamās lapas numuru kā trīsciparu skaitli. Ja izvēles laikā tiek
nospiests nepareizs cipars, pabeidziet trīsciparu numura ievadi un pēc tam atkārtoti ievadiet
pareizo lapas numuru.
2 Pogu P
var izmantot, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu.
Lapas tieša izvēle
Atbilstoši teleteksta režīmam VIENKĀRŠS lapu
var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru,
izmantojot ciparu pogas režīmā AUGSTĀKAIS
LĪMENIS.
Latviešu
LV
Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS). Ekrānā tiek parādīta pirmā lapa vai
pēdējā lapa.
Ekrāna virsrakstā ir redzami divu lapu numuri,
TV stacijas nosaukums, datums un laiks. Pirmais
lapas numurs norāda jūsu izvēli, kamēr otrais
numurs atbilst pašreiz redzamajai lapai.
Lai izslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS). Vēlreiz tiek parādīts iepriekšējais
režīms.
Nospiežot sarkano pogu, var atgriezties iepriekšējā izvēlē. Tāpat var izmantot pogu P v .
90
TELETEKSTS
ꔾ Laiks
Ātrais teksts
Teleteksta lapas ir kodētas ar krāsām gar ekrāna
lejasdaļu, un tās tiek izvēlētas, nospiežot atbilstošo krāsu pogu.
Lapas izvēle
1 Nospiediet pogu T.OPT un pēc tam izmantojiet
navigācijas pogas , lai izvēlētos izvēlni
Atveriet rādītāju lapu.
Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni,
lai ekrāna augšējā labajā stūrī redzētu laiku.
Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos apakšlapas numuru. Apakšlapas numurs
parādās ekrāna lejasdaļā. Lai atstātu vai mainītu apakšlapu, nospiediet sarkano/zaļo, < > vai
ciparu pogu.
.
2 Lapas, kas ir kodētas ar krāsu gar apakšējo
rindu, var izvēlēties, izmantojot tās pašas krāsu
pogas.
3 Atbilstoši teleteksta režīmam VIENKĀRŠS lapu
var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru,
izmantojot ciparu pogas režīmā ĀTRAIS
TEKSTS.
4 Pogu P
var izmantot, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu.
Latviešu
LV
Īpašā teleteksta funkcija
Nospiediet pogu T. OPT un pēc tam izmantojiet
navigācijas pogas, lai izvēlētos izvēlni Teksta
opcija.
ꕀ Atstāt
Tas aptur automātisko lapas maiņu, kas
notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas
apakšlapas.
Apakšlapu skaits un ekrānā attēlotā apakšlapa
parasti ir redzama ekrānā zem laika. Izvēloties
šo izvēlni,ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādās apturēšanas simbols un automātiskā lapu
maiņa nav aktīva.
ꔽ Atklāt
Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju, piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.
Teksta opcija
Indekss
Laiks
Atstāt
Atklāt
Atjaunot
Aizvērt
ꔼ Atjaunināt
Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams
TV attēls. Jaunās lapas attēls parādīsies ekrāna augšējā kreisās puses stūrī. Kad ir pieejama atjauninātā lapa, displejā attēla vietā būs
redzams lapas numurs. Izvēlieties šo izvēlni
vēlreiz, lai redzētu atjaunināto teleteksta lapu.
ꔻ Rādītājs
Izvēlieties katru rādītāju lapu.
PIEZĪME
Apvienotajā Karalistē (digitālajā režīmā)
yy
poga T. OPT nedarbojas.
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
91
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
yyŠī funkcija darbojas tikai Apvienotajā Karalistē
un Īrijā.
Televizors nodrošina piekļuvi digitālajam teletekstam, kas ir krietni uzlabots no dažādiem
aspektiem, piemēram, teksta,
grafikas utt. Šim digitālajam teletekstam var
piekļūt, izmantojot speciālus digitālā teleteksta pakalpojumus un īpašus pakalpojumus, kas pārraida
digitālo teletekstu.
Teleteksts digitālā pakalpojumā
Teleteksts digitālā pakalpojuma
ietvaros
1 Spiediet ciparu pogas vai pogu P,
2 Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS) vai krāsu pogu.
3 Izpildiet digitālajā tekstā minētos norādījumus
1 Spiediet ciparu pogas vai pogu P,
lai
izvēlētos digitālo pakalpojumu, kas pārraida
digitālo teletekstu.
2 Izpildiet digitālajā tekstā minētos norādījumus
un pārvietojieties uz nākamo soli, nospiežot
TEXT (TEKSTS), OK (LABI), navigācijas
pogu, sarkano, zaļo, dzelteno, zilo vai ciparu pogas un citas pogas.
3 Lai mainītu digitālā teleteksta pakalpojumu,
izvēlieties citu pakalpojumu, izmantojot ciparu
pogas vai pogu P
.
un pārvietojieties uz nākamo soli, nospiežot
OK (LABI), navigācijas pogas, sarkano,
zaļo, dzelteno, zilo vai ciparu pogas un citas
pogas
4 Nospiediet TEXT (TEKSTS) vai krāsu pogu,
lai izslēgtu digitālo teletekstu un atgrieztos TV
skatīšanās režīmā.
Dažos pakalpojumos teksta pakalpojumiem var
piekļūt, izmantojot sarkano pogu.
Latviešu
LV
lai
izvēlētos noteiktu pakalpojumu, kas pārraida
digitālo teletekstu.
92
TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀ APKOPE
Regulāri atjauniniet un tīriet televizoru, lai nodrošinātu labāko attēla kvalitāti un pagarinātu produkta kalpošanas laiku.
Televizora tīrīšana
UZMANĪBU!
Vispirms izslēdziet televizoru un atvienojiet strāvas vadu un visus citus kabeļus.
yy
Ja televizors tiek atstāts bez uzraudzības un netiek izmantots ilgu laika periodu, atvienojiet strāvas
yy
vadu no sienas kontaktrozetes, lai zibens vai strāvas pārspriegojumi neradītu bojājumus.
Ekrāns un rāmis
Lai notīrītu putekļus vai vieglus netīrumus, tīriet virsmu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar tīru ūdeni vai atšķaidītā vieglā
mazgāšanas līdzeklī. Pēc tam nekavējoties notīriet ar sausu drāniņu.
Latviešu
LV
UZMANĪBU!
Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tādējādi varat saskrambāt
yy
ekrānu un attēls var tikt izkropļots.
Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts, atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaiyy
dzinātāji, smērvielas, jo tās var sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.
Korpuss un statīvs
Lai notīrītu putekļus vai vieglus netīrumus, tīriet korpusu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet korpusu ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar tīru ūdeni vai ūdenim pievienotu nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Pēc tam nekavējoties notīriet ar sausu drāniņu.
UZMANĪBU!
Nesmidziniet šķidrumu uz virsmas. Ja televizorā nokļūst ūdens, var tikt izraisīta aizdegšanās, elekyy
triskās strāvas trieciens vai ierīces nepareiza darbība.
Nelietojiet ķīmiskās vielas, jo tās var sabojāt virsmu.
yy
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz strāvas vada.
TEHNISKĀ APKOPE
93
“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana televizora ekrānā
Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un atstāt
yy
neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir “attēla izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana var parādīties arī jūsu televizora
yy
teksta daļās.
Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu televizora ekrānā uz ilgu laika periodu (2
yy
vai vairākas stundas LCD televizoram, 1 vai vairākas stundas plazmas TV).
Latviešu
LV
94
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Vispārēja informācija
Problēma
Izšķirtspēja
yyPārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
yyPārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav neviena šķēršļa.
ar 
, 
yyPārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir atbilstoši ievietotas (
ar 
).
yyPārbaudiet, vai atbilstošs ievades signāla režīms, piemēram, televizors vai
videomagnetofons, ir iestatīts tālvadības pults izmantošanai.
Attēls netiek rādīts, un nav dzirdama skaņa.
yyPārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
yyPārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktrozetei.
yyPārbaudiet, vai sienas kontaktrozete darbojas, pievienojot citas ierīces.
Ieslēdzot televizoru, attēls kustas
lēnām.
yyTelevizora ieslēgšanās laikā attēls tiek izslēgts. Tā ir normāla parādība. Ja
pēc dažām minūtēm attēls netiek parādīts, atslēdziet televizoru no strāvas uz
30 sekundēm un mēģiniet vēlreiz. Ja attēls joprojām nav redzams, sazinieties
ar vietējo pilnvaroto apkalpes dienestu.
Nevar pievienot ārējās ierīces.
) un pievienojiet ārējo ierīci.
yySkatiet sadaļu “Savienojumu pārskats” (lpp.��������������������������������
Televizors pēkšņi izslēdzas.
yyPārbaudiet barošanas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt ar traucējumiem.
yyPārbaudiet, vai Laika iestatījumu režīmā ir aktivizēta funkcija Automātiskais
miega režīms.
Skatiet sadaļu “Miega taimeris” (lpp.���
).
yyJa televizors ieslēgtā režīmā nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts pēc 15 minūtēm, kad neviena darbība nav veikta. (Izņemot modeļus
22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)
Latviešu
LV
Nevar vadīt televizora funkcijas,
izmantojot tālvadības pulti.
Audio
Problēma
Izšķirtspēja
Attēlu rādīšanas laikā nav skaņas.
+ vai - .
yySpiediet pogu
yyPārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta, nospiežot pogu MUTE (IZSL. SKAŅU).
yyPārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
yyPārbaudiet, vai audiokabeļi ir pareizi pievienoti.
Viens no skaļruņiem rada trokšņus
vai neskan vispār.
yyJa mainās apkārtējās vides mitruma līmenis vai temperatūra, tad televizora
ieslēgšanas vai izslēgšanas laikā var atskanēt neparasts troksnis.
yyTelevizoram nav nekādu problēmu.
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
95
Video
Izšķirtspēja
).
yyPielāgojiet krāsu iestatījumus izvēlnē ATTĒLS (lpp.���
yyNodrošiniet pietiekamu attālumu starp televizoru un citām elektronikas ierīcēm.
yyPārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
Redzamas horizontālas vai vertikālas joslas vai attēls ir izplūdis.
yyPārbaudiet, vai nav lokālu traucējumu, piemēram, no elektroierīces vai jaudīga
instrumenta.
Attēlos redzamas līnijas vai svītras.
yyPārbaudiet antenu vai pagrieziet antenu atbilstošā virzienā.
Pēc televizora izslēgšanas parādās
pēcattēli (māņattēli).
yyIespējams, ka pikseļi ir bojāti ilgstoša nemainīga attēla rādīšanas dēļ (attēla
sadegšana). Lai ekrāna pikseļi netiku bojāti, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
Televizors ir ieslēgts, bet ekrāns ir
ļoti tumšs.
).
yyPielāgojiet spilgtumu un kontrastu izvēlnē ATTĒLS (lpp.���
Ekrāna ir redzams ziņojums Nav
signāla.
yyPārbaudiet, vai starp televizoru un ierīci ir pievienots signāla kabelis.
yyPārbaudiet izvēlēto ievades avotu, nospiežot pogu INPUT (IEVADE).
Ekrāna ir redzami melni punkti.
yyVairāki pikseļi sarkanā, zaļā, baltā vai melnā krāsā var būt redzami ekrānā, kas
raksturo LCD īpašības.
yyTā ir normāla parādība.
Ekrāna nobīde nav pareiza.
).
yyPielāgojiet pozīcijas iestatījumu izvēlnē ATTĒLS (lpp.���
yyPārbaudiet, vai televizors atbalsta videokartes izšķirtspēju un frekvenci. Ja
frekvence neatbilst vajadzīgajam diapazonam, iestatiet uz ieteicamo izšķirtspēju, izmantojot ārējās ierīces ekrāna iestatījumus.
Ekrāna fonā ir redzamas plānas
līnijas.
yyPārbaudiet videokabeļa savienojumus.
Redzami horizontālie trokšņi vai
rakstzīmes ir izplūdušas.
yyPielāgojiet fāzes iestatījumu izvēlnē ATTĒLS (). Skatiet sadaļu “EKRĀNS”
(lpp.���
).
Signāla uztveršanas kvalitāte dažos yyPārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
kanālos ir zema.
yyStacijas signāls var būt vājš. Pagrieziet antenu pareizā virzienā.
yyPārbaudiet, vai nav lokālu traucējumu, piemēram, no elektroierīces vai jaudīga
instrumenta.
Latviešu
LV
Problēma
Attēls redzams melnbaltā krāsā vai
krāsu kvalitāte ir zema.
96
SPECIFIKĀCIJAS
SPECIFIKĀCIJAS
42PT25**
50PT25**
42PT250-ZA/42PT250N-ZA
42PT250A-ZA/42PT250K-ZA
987,6 mm x 662,8 mm x 230,5 mm
50PT250-ZA / 50PT250N-ZA
50PT250A-ZA / 50PT250K-ZA
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
Bez statīva
987,6 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
Bez statīva
21,4 kg
19,9 kg
29,5 kg
27,2 kg
50PV25**
60PV25**
50PV250-ZA / 50PV250N-ZA
50PV250A-ZA / 50PV250K-ZA
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
60PV250-ZA/60PV250N-ZA
60PV250A-ZA/60PV250K-ZA
1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Bez statīva
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
Bez statīva
29,8 kg
27,5 kg
42PT351* / 42PT353*
42PT352*
42,6 kg
38,5 kg
50PT351* / 50PT353*
50PT352*
42PT351-ZC / 42PT351A-ZC
42PT351N-ZC / 42PT351K-ZC
42PT352-ZB / 42PT352A-ZB
42PT352N-ZB / 42PT352K-ZB
42PT353-ZA / 42PT353A-ZA
42PT353N-ZA / 42PT353K-ZA
991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm
50PT351-ZC / 50PT351A-ZC
50PT351N-ZC / 50PT351K-ZC
50PT352-ZB / 50PT352A-ZB
50PT352N-ZB / 50PT352K-ZB
50PT353-ZA / 50PT353A-ZA
50PT353N-ZA / 50PT353K-ZA
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
Bez statīva
991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
Bez statīva
21,5 kg
20,0 kg
29,6 kg
27,3 kg
42PT350*
50PT350*
42PT350-ZD / 42PT350N-ZD
42PT350A-ZD / 42PT350K-ZD
991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm
50PT350-ZD / 50PT350N-ZD
50PT350A-ZD / 50PT350K-ZD
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
21,5 kg
29,6 kg
Bez statīva
20,0 kg
27,3 kg
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Latviešu
LV
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
50PV35**
Ar statīvu
50PV350-ZD/50PV350A-ZD
50PV350T-ZD/50PV350N-ZD
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
Bez statīva
1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
29,9 kg
Bez statīva
27,6 kg
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek atjauninātas produktu funkcijas.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet produktam pievienotajā etiķetē.
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
97
50PZ25**
60PZ25**
60PZ250-ZB/60PZ250N-ZB
60PZ250A-ZB/60PZ250T-ZB
1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Ar statīvu
50PZ250-ZB/50PZ250N-ZB
50PZ250A-ZB/50PZ250T-ZB
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
Bez statīva
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Svars
Ar statīvu
29,8 kg
42,6 kg
Bez statīva
27,5 kg
38,5 kg
50PW45**
50PW450-ZA / 50PW450N-ZA
50PW450A-ZA / 50PW450T-ZA
50PW451-ZD / 50PW451N-ZD
50PW451A-ZD / 50PW451T-ZD
1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
21,5 kg
29,5 kg
Bez statīva
20,0 kg
27,2 kg
50PZ55**
60PZ55**
Ar statīvu
50PZ550-ZA/50PZ550N-ZA
50PZ550A-ZA/50PZ550T-ZA
50PZ551-ZC/50PZ552-ZD
1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
60PZ550-ZA/60PZ550N-ZA
60PZ550A-ZA/60PZ550T-ZA
60PZ551-ZC/60PZ552-ZD
1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Bez statīva
1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
29,8 kg
42,6 kg
Bez statīva
27,5 kg
38,5 kg
42PT45**
50PT45**
42PT450-ZB / 42PT450N-ZB
42PT450A-ZB / 42PT450K-ZB
984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm
50PT450-ZB / 50PT450N-ZB
50PT450A-ZB / 50PT450K-ZB
1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
21,5 Kg
29,5 Kg
Bez statīva
20,0 Kg
27,2 Kg
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek atjauninātas produktu funkcijas.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet produktam pievienotajā etiķetē.
Latviešu
LV
42PW45**
42PW450-ZA / 42PW450N-ZA
42PW450A-ZA / 42PW450T-ZA
42PW451-ZD / 42PW451N-ZD
42PW451A-ZD / 42PW451T-ZD
984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm
98
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Latviešu
LV
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
26LK33**
22LK330-ZB / 22LK330A-ZB
22LK330N-ZB / 22LK331-ZA
22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB
22LK330-ZH / 22LK330N-ZH
22LK330A-ZH / 22LK330U-ZH
22LK331-ZG
526,0 mm x 377,0 mm x 165,0 mm
526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm
26LK330-ZB / 26LK330A-ZB
26LK330N-ZB / 26LK331-ZA
26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
26LK330-ZH / 26LK330N-ZH
26LK330A-ZH / 26LK330U-ZH
26LK331-ZG
663,0 mm x 484,0 mm x 207,0 mm
663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
4,3 kg
7,6 kg
4,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55 W
32LK33**
6,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
32LK43**
32LK330-ZB / 32LK330A-ZB
32LK330N-ZB / 32LK331-ZA
32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB
32LK330-ZH / 32LK330N-ZH
32LK330A-ZH / 32LK330U-ZH
32LK331-ZG
800,0 mm x 565,0 mm x 207,0 mm
800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
32LK430-ZA / 32LK430N-ZA
32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
32LK430-ZG / 32LK430N-ZG
32LK430A-ZG / 32LK430U-ZG
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
9,6 kg
8,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
37LK43**
9,4 kg
8,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
42LK43**
Ar statīvu
Bez statīva
37LK430-ZA / 37LK430N-ZA
37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA
37LK430-ZG / 37LK430N-ZG
37LK430A-ZG / 37LK430U-ZG
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
42LK430-ZA / 42LK430N-ZA
42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
42LK430-ZG / 42LK430N-ZG
42LK430A-ZG / 42LK430U-ZG
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
Ar statīvu
Bez statīva
12,5 kg
10,8 kg
15,1 kg
13,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
22LK33**
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
CI moduļa izmērs
(platums xaugstums x dziļums)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek atjauninātas produktu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
32LK45**
37LK45**
32LK450-ZB / 32LK450A-ZB
32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB
32LK451-ZA / 32LK455C-ZB
32LK450-ZH / 32LK450A-ZH
32LK450U-ZH / 32LK450N-ZH
32LK451-ZG
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
37LK450-ZB / 37LK450A-ZB
37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB
37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
37LK450-ZH / 37LK450A-ZH
37LK450U-ZH / 37LK450N-ZH
37LK451-ZG
913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
Bez statīva
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
Ar statīvu
Bez statīva
9,6 kg
8,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
12,8 kg
11,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LK45**
32LK53**
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
42LK450-ZB / 42LK450A-ZB
42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB
42LK451-ZA / 42LK455C-ZB
42LK450-ZH / 42LK450A-ZH
42LK450U-ZH / 42LK450N-ZH
42LK451-ZG
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
32LK530-ZC / 32LK530N-ZC
32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC
32LK530T-ZC
797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
42LK53**
9,8 kg
8,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
47LK53**
42LK530-ZC / 42LK530N-ZC
42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC
42LK530T-ZC
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
47LK530-ZC / 47LK530N-ZC
47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC
47LK530T-ZC
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
15,5 kg
13,9 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
42LK95**
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
47LK95**
42LK950-ZA / 42LK950N-ZA
42LK950A-ZA/ 42LK950U-ZA
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
47LK950-ZA / 47LK950N-ZA
47LK950A-ZA/ 47LK950U-ZA
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
15,5 kg
13,9 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek atjauninātas produktu funkcijas.
Latviešu
LV
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
99
100
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Latviešu
LV
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
32LK55**
42LK55**
32LK550-ZA / 32LK550A-ZA
32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA
32LK551-ZB / 32LK550T-ZA
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
42LK550-ZA / 42LK550A-ZA
42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA
42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
9,2 kg
8,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
19LV25**
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
22LV25**
19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA
19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA
19LV255C-ZA / 19LV2500-ZG
19LV250A-ZG / 19LV250U-ZG
19LV250N-ZG
455,2 mm x 354,5 mm x 150,7 mm
455,2 mm x 313,1 mm x 40,9 mm
22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA
22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA
22LV255C-ZA / 22LV2500-ZG
22LV250A-ZG / 22LV250U-ZG
22LV250N-ZG
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 40,9 mm
2,8 kg
3,4 kg
2,5 kg
3,2 kg
Līdzstrāva 24 V, 1,4 A, 38 W
Līdzstrāva 24 V, 1,7 A, 40 W
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris: 24 V Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris: 24 V

, 2,5 A/AC 100-240 V~ 50/60 Hz 
, 2,5 A/AC 100-240 V~ 50/60 Hz
26LV25**
26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE
26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE
26LV255C-ZA / 26LV2500-ZG / 26LV250A-ZG / 26LV250U-ZG
26LV250N-ZG / 26LV2540-ZL
635,6 mm x 475,0 mm x 178,0 mm
635,6 mm x 413,5 mm x 40,9 mm
5,6 kg
5,0 kg
Līdzstrāva 24 V, 1,8 A, 50 W
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris: 24 V 
, 2,5 A / AC 100-240 V~ 50/60 Hz
32LV25**
32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE
32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE
32LV255C-ZA / 32LV2500-ZG / 32LV250A-ZG / 32LV250U-ZG
32LV250N-ZG / 32LV2540-ZL
777,0 mm x 552,0 mm x 234,0 mm
777,0 mm x 501,0 mm x 35,4 mm
11,9 kg
10,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
70 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek atjauninātas produktu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
32LV35**
37LV35**
32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB
32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB
32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB
32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB
32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB
32LV3551-ZD / 32LV355T-ZJ
32LV3550-ZH / 32LV355A-ZH
32LV355U-ZH / 32LV355N-ZH
32LV3500-ZG / 32LV3551-ZK
764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm
37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB
37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB
37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB
37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB
37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
37LV3551-ZD / 37LV355T-ZJ
37LV3550-ZH / 37LV355A-ZH
37LV355U-ZH / 37LV355N-ZH
37LV3500-ZG
888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
11,4 kg
9,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
40LV35**
13,5 kg
11,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV35**
40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB
40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB
1228,0 mm x 836,5 mm x 364,0 mm
1228,0 mm x 795,1 mm x 78,9 mm
42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB
42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB
42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB
42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB
42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB
42LV3551-ZD / 42LV355T-ZJ
42LV3550-ZH / 42LV355A-ZH
42LV355U-ZH / 42LV355N-ZH
42LV3500-ZG / 42LV3551-ZK
998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
37,3 kg
15,5 kg
34,3 kg
13,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
110 W
47LV35**
47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB
47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB
47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB
47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB
47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB
47LV3551-ZD / 47LV355T-ZJ
47LV3550-ZH / 47LV355A-ZH
47LV355U-ZH / 47LV355N-ZH
47LV3500-ZG
1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
20,9 kg
18,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek atjauninātas produktu funkcijas.
Latviešu
LV
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
101
102
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
Latviešu
LV
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
32LV34**
42LV34**
32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA
32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA
32LV3400-ZG / 32LV340N-ZG
32LV340A-ZG / 32LV340U-ZG
768,0 mm x 555,0 mm x 240,0 mm
768,0 mm x 492,0 mm x 45,0 mm
42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA
42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
42LV3400-ZG / 42LV340N-ZG
42LV340A-ZG / 42LV340U-ZG
1000,0 mm x 694,0 mm x 257,0 mm
1000,0 mm x 623,0 mm x 43,0 mm
11,0 kg
9,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
32LV45**
14,8 kg
12,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
37LV45**
32LV4500-ZC/32LV450N-ZC
32LV450A-ZC/32LV450U-ZC
772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
37LV4500-ZC/37LV450N-ZC
37LV450A-ZC/37LV450U-ZC
893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
10,9 kg
9,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV45**
12,4 kg
10,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
47LV45**
42LV4500-ZC/42LV450N-ZC
42LV450A-ZC/42LV450U-ZC
1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
47LV4500-ZC/47LV450N-ZC
47LV450A-ZC/47LV450U-ZC
1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
15,2 kg
13,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
20,7 kg
18,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
Enerģijas patēriņš
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
32LW45**
32LW4500-ZB/32LW450N-ZB
32LW450A-ZB/32LW450U-ZB
772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
11,4 kg
9,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LW45**
47LW45**
42LW4500-ZB/42LW450N-ZB
42LW450A-ZB/42LW450U-ZB
1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
47WL4500-ZB/47WL450N-ZB
47WL450A-ZB/47LW450U-ZB
1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
15,9 kg
21,4 kg
13,0 kg
18,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
140 W
55LW45**
55LW4500-ZB/55LW450N-ZB
55LW450A-ZB/55LW450U-ZB
1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
27,0 kg
22,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LW54**
47LW54**
42LW5400-ZA
976,9 mm x 644,1 mm x 268,0 mm
976,9 mm x 584,0 mm x 36,6 mm
47LW5400-ZA
1089,1 mm x 706,3 mm x 268,0 mm
1089,1 mm x 647,2 mm x 36,6 mm
15,8 kg
12,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
21,0 kg
17,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek atjauninātas produktu funkcijas.
Latviešu
LV
MODEĻI
103
104
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
MODEĻI
Latviešu
LV
Izmēri
(Platums x augstums x dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Patērētā jauda
22LV55**
26LV55**
22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC
22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC
22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD
22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD
22LV5500-ZJ / 22LV550A-ZJ
22LV550N-ZJ / 22LV550U-ZJ
22LV5510-ZK
530,0 mm x 388,0 mm x 151,0 mm
530,0 mm x 340,0 mm x 31,3 mm
26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC
26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC
26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD
26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
26LV5500-ZJ / 26LV550A-ZJ
26LV550N-ZJ / 26LV550U-ZJ
26LV5510-ZK
640,0 mm x 474,0 mm x 178,0 mm
640,0 mm x 405,0 mm x 31,0 mm
3,2 kg
2,8 kg
Līdzstrāva 24 V, 1,7 A, 40 W
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris:
24 V 
, 2,5 A / AC 100-240 V~
50/60 Hz
19LV23**
5,05 kg
4,4 kg
Līdzstrāva 24 V, 2,1 A, 60 W
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris:
24 V 
, 2,5 A / AC 100-240 V~
50/60 Hz
22LV23**
19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA
19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA
19LV2300-ZG
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA
22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA
22LV2300-ZG
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
3,4 kg
4,2 kg
3,2 kg
3,9 kg
Līdzstrāva 24 V, 1,4 A, 38 W
Līdzstrāva 24 V, 1,7 A, 40 W
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris: 24 V Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris: 24 V

, 2,5 A/AC 100-240 V~ 50/60 Hz 
, 2,5 A/AC 100-240 V~ 50/60 Hz
CI moduļa izmērs
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Platums x augstums x dziļums)
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
Apkārtējās vides apstākļi
Televīzijas sistēma
Darba vides temperatūra
Darba vides mitrums
No 0 °C līdz 40 °C
Mazāk par 80%
Glabāšanas temperatūra
Glabāšanas mitrums
No -20 °C līdz 60 °C
Mazāk par 85%
Digitālā TV1
Digitālā TV
Analogā TV
DVB-T/T2
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
DVB-C
SECAM L/L’2
VHF: no E2 līdz E12, UHF: no E21
Programmu pārklājums
VHF, UHF
līdz E69,
CATV: no S1 līdz S20, HYPER: no
S21 līdz S47
Maksimālais saglabājamo
programmu skaits
Ārējās antenas pilnā pretestība
1
2
Tikai modeļiem, kas atbalsta DVB-T2
Izņemot modeļus, kas atbalsta DVB-T2
1,000
75 Ω
75 Ω
SPECIFIKĀCIJAS
RGB-PC, HDMI/DVI-PC atbalstītais režīms
Izšķirtspēja
Horizontālās izvērses frekvence
(kHz)
Vertikālās izvērses frekvence (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
(HDMI-PC
režīms: izņemot
LCD TV/LED
LCD TV)
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,981
60,02
1920x1080
(RGB-PC)
66,587
59,93
1920x1080
(HDMI-PC)
67,5
60,00
105
Informācija par kombinētā signāla savienojumiem
Kombinētā signāla porti
televizoram
Video izeju porti
uz DVD atskaņotāja
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signāls
Komb. sign.
480i/576i
O
480p/576p
O
720p/1080i
O
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz tikai)
(Izņemot modeļus 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**)
Latviešu
LV
(Izņemot modeļus 42/50PT****, 42/50PW****)
RF SPECIFIKĀCIJAS
HDMI/DVI-DTV atbalstītais režīms
Izšķirtspēja
Horizontālās izvērses frekvence
(kHz)
Vertikālās
izvērses frekvence (Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
RF moduļa (BM-LDS201) specifikācija (tikai
yy
modeļiem 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**)
Televizoram, izmantojot 2,4 GHz joslas platuma
radiofrekvenci (RF).
»»Izvade: 1 dBm vai mazāk
»»Maksimālais sakaru attālums: 10 m (30 pēdas) bez
šķēršļiem
»»Joslas platums: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
»»Pārraides ātrums: 250 kadri/sekundē
RF moduļa FCC ID televizorā
FCC ID: BEJLDS201
106
SPECIFIKĀCIJAS
Video atbalstītais režīms
Fails
Video dekoders
Audio kodeks
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM
dat
MPEG1
MP2
ts,trp,tp
MPEG2, H.264, AVS, VC1
MP2, MP3, Dolby Digital,
AAC, HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX
5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2H.264
AAC, HE-AAC
mkv
H.264, MPEG-1,2,4
MP2, MP3, Dolby Digital, AAC
HE-AAC, LPCM
divX, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX
4.DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2H.264
MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM
ADPCM, AAC, HE-AAC
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H264
MP3, AAC
Paplašinājuma
nosaukums
Maks. izšķirtspēja
[email protected]
(Tikai Motion
JPEG
[email protected])
Latviešu
LV
3D atbalstītais režīms
Signāls
720p
Izšķirtspēja
Horizontāls
Frekvence (kHz)
Vertikālās izvērses frekvence
(Hz)
Atskaņojamie 3D video formāti
44,96/45
59,94/60
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
89,9/90
59,94/60
HDMI 3D Frame Packing
1280 x 720
37,5
75
1080i
1920 x 1080
HDMI
ieeja
1080p
1080p
USB ieeja
50
Komb. sign.
Ievade
(tikai plazmas TV)
DTV
HDMI 3D Frame Packing
33,72/33,75
59,94/60
28,125
50
69,433/67,50
59,94/60
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna, dambretes galdiņš
Viena kadra secīgums
56,250
50
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
27
24
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie
sāna, dambretes galdiņš
53,95/54
23,98/24
HDMI 3D Frame Packing
33,75
30
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna,
dambretes galdiņš
33,75
30
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
Dambretes galdiņš , MPO (fotoattēls)
1920 x 1080
1920 x 1080
Izšķirtspēja
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
Atskaņojamie 3D video formāti
Cita izšķirtspēja
Datora
ievade
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
1920 X 1080
66,587
59,93
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
720p
1280 x 720
44,96
45,00
37,50
59,94
60,00
50,00
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
1080i
1920 x 1080
33,72
33,75
28,125
59,94
60,00
50,00
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
Signāls
Atskaņojamie 3D video formāti
720p, 1080i
Augšpuse un apakšpuse, sānu pie sāna
(Tikai modeļiem 50/60PZ****, 32/42/47/55LW45**)
(Tikai plazmas TV)
IR (INFRASARKANIE STARI) KODI
107
IR (INFRASARKANO STARU) KODI
*Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.
yy
Kods
(Heksa)
Funkcija
08
(POWER) (BAROŠANA)
Piezīme
Tālvadības pults poga (barošana ieslēgta/izslēgta)
95
ENERGY SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠANA)
Tālvadības pults poga
30
AV MODE (AV REŽĪMS)
Tālvadības pults poga
0B
INPUT (IEVADE)
Tālvadības pults poga
F0
TV/RAD
Tālvadības pults poga
10-19
Ciparu pogas no 0 līdz 9
Tālvadības pults poga
53
LIST (SARAKSTS)
Tālvadības pults poga
1A
Q.VIEW
Tālvadības pults poga
02
+
Tālvadības pults poga
03
-
Tālvadības pults poga
FAV/MARK (FAV/ATZĪMĒT)
Tālvadības pults poga
DC
3D
Tālvadības pults poga
09
MUTE (IZSL. SKAŅU)
Tālvadības pults poga
00
P^
Tālvadības pults poga
01
Pv
Tālvadības pults poga
43
Home (Sākums)
Tālvadības pults poga
AB
GUIDE (CEĻVEDIS)
Tālvadības pults poga
45
Q.MENU
Tālvadības pults poga
28
BACK (ATPAKAĻ)
Tālvadības pults poga
AA
INFO
Tālvadības pults poga
5B
EXIT (IZIET)
Tālvadības pults poga
44
OK (LABI)
Tālvadības pults poga
40
Tālvadības pults poga
41
^
v
07
<
Tālvadības pults poga
06
>
Tālvadības pults poga
72
SARKANA
Tālvadības pults poga
71
ZAĻA
Tālvadības pults poga
63
DZELTENA
Tālvadības pults poga
61
ZILA (3D IESTATĪŠANA)
Tālvadības pults poga
20
TEXT
Tālvadības pults poga
21
T.OPT (T.Option)
Tālvadības pults poga
39
SUBTITLE (SUBTITRI)
Tālvadības pults poga
B1
n
Tālvadības pults poga
B0

Tālvadības pults poga
BA
yy(IESALDĒT)
Tālvadības pults poga
8E

Tālvadības pults poga
8F

Tālvadības pults poga
7E
SIMPLINK
Tālvadības pults poga
79
RATIO
Tālvadības pults poga
91
AD
Tālvadības pults poga
Tālvadības pults poga
Latviešu
LV
1E
108
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
RS-232C iestatīšana
RS-232C konfigurācijas
Pievienojiet RS-232C ievades ligzdu ārējai
vadības ierīcei (piem., datoram vai A/V vadības
sistēmai) un vadiet TV funkcijas no ārpuses.
Pievienojiet vadības ierīces seriālo portu televizora
aizmugures paneļa RS-232C ligzdai.
Piezīme: RS-232C savienojumu kabeļi nav ietverti
televizora komplektācijā.
7 vadu konfigurācijas (standarta RS-232C kabelis)
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3 vadu konfigurācijas (neatbilst standartam)
Latviešu
LV
Savienotāja tips;
D-Sub 9 kontaktu, ietvertais
1
5
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Televizora ID
Iestatiet ID numuru. Skatiet sadaļu “Reāls datu
attēlojums”, kas atrodama lpp.114
1 Lai atvērtu galvenās izvēlnes, nospiediet
9
6
Nr.
Kontakta nosaukuma
1
Nav savienojuma
2
RXD (Receive data – Datu saņemšana)
3
TXD (Transmit data – Datu pārraide)
4
DTR (DTE side ready – Datu termināļa gatavība)
5
GND
6
DSR (DCE side ready – Datu termināļa gatavība)
7
RTS (Ready to send – Gatavība pārraidei)
8
CTS (Clear to send – Gatavība uztveršanai)
9
Nav savienojuma
Home (Sākums).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
OPCIJU, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪT ID, un nospiediet OK (LABI).
4 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu ID
numuru, un izvēlieties Aizvērt. Pielāgošanas
diapazons ir 1–99.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
109
Sakaru parametri
yy
Datu pārraides ātrums bodos: 9600 b/s
(UART)
yy
Datu garums: 8 biti
yy
Pārības bits: nav
yy
Stopbits: 1 bits
yy
Komunikācijas kods: kods ASCII
yy
Izmantojiet vīto (reversīvo) kabeli.
Komandu atsauces saraksts
COMMAND1 COMMAND2
(KOMANDA 1) (KOMANDA 2)
01. Power
(Barošana)
02. Malu attiecība
03. Ekrāna
atslēgšana
04. Skaļuma
izslēgšana
05. Skaļuma
regulēšana
DATI
(heksadecimālā sistēmā)
No 00 līdz
14. Bass
01
a
k
c
(lpp.111)
k
d
k
e
k
f
06. Kontrasts
k
g
No 00 līdz
64
07. Spilgtums
k
h
No 00 līdz
64
08. Krāsa
k
i
No 00 līdz
64
09. Nokrāsa
k
j
10. Asums
k
k
k
l
k
m
No 00 līdz
01
k
r
No 00 līdz
64
11. Ekrāna
izvēlnes izvēle
12. Tālvadības
pults
Bloķēšanas
režīms
13. Diskants
DATI
(heksadecimālā sistēmā)
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
k
s
15. Balanss
k
t
(lpp.111)
16. Krāsu t.
x
u
No 00 līdz
01
No 00 līdz
64
17. ISM metode
18. Enerģijas
taupīšana
19. Automātiskā konfigurēšana
20. Noskaņošanas
komanda
21. Programmas pievienošana/izlaišana
22. Atslēga
j
p
(lpp.113)
j
q
No 00 līdz
05
j
u
01
m
a
(lpp.113)
m
b
No 00 līdz
01
m
c
m
g
x
b
Atslēgas
kods
No 00 līdz
64
(lpp.114)
x
t
(lpp.114)
26. Paplašināts x
3D
v
(lpp.114)
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
01
23. Kontroles
apgaismojums
24. Ievades izvēle (galvenā)
25. 3D
yy
* Piezīme. USB darbību laikā, piemēram, Dvix vai EMF, visas komandas, izņemot Power (Barošana)
(ka) un Key (Taustiņš) (mc), netiek izpildītas un apstrādātas kā NG.
Latviešu
LV
k
COMMAND1 COMMAND2
(KOMANDA 1) (KOMANDA 2)
110
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
Pārraides/uztveršanas protokols
Pārraide
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]: pirmā televizora vadības komanda (j, k, m vai x).
[Command 2]: televizora otrā vadības komanda.
[Set ID]:: opciju izvēlnē varat pielāgot ID, lai izvēlētos vēlamo monitora ID numuru. Regulēšanas diapazons ir
no 1 līdz 99. Izvēloties Televizora ID = ‘0’, tiek kontrolētas visas TV pieslēgtās ierīces.
Set ID (Televizora ID) izvēlnē ir norādīts ar skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (no 1 līdz 99) un
pārraides/uztveršanas protokolā – ar skaitli heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (no 0x0 līdz
0x63).
[DATA] : komandas datu pārraide. Lai nolasītu komandas stāvokli, pārraidiet datus 'FF'.
[Cr]: rakstatgrieze
kods ASCII 0x0D
[ ]: koda ASCII atstarpe (0 x 20)
OK – apliecinājums
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Latviešu
LV
* Uztverot pareizus datus, TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā laikā, ja
dati atrodas datu lasīšanas režīmā, tas norāda pašreizējā stāvokļa datus. Ja dati atrodas datu rakstīšanas režīmā, atbildē tiek sniegti datora dati.
Kļūdas apliecinājums
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu, kad uztver nepareizus datus no
funkcijām, kas nav dzīvotspējīgas, vai no sakaru kļūdām.
Data 00 : neatļauts kods
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
111
01. Barošana (Komanda: k a)
04. Skaļuma izslēgšana (Komanda: k e)
►► Lai kontrolētu TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu.
►► Skaļuma ieslēgšana/izslēgšana.
Skaņas atslēgšanu varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: barošanas izslēgšana
01: barošanas ieslēgšana
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Ieslēgta/izslēgta barošanas stāvokļa rādīšana.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida 0xFF datus,
izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite ar apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas stāvokli.
* Kad televizoram ir ieslēgta strāva, ekrānā var parādīties OK apst., Kļūdas apst. vai citi ziņojumi.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : skaņas atslēgšana ieslēgta (skaļums izslēgts)
01 : Skaņas atslēgšana izslēgta (skaļums ieslēgts)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Skaļuma regulēšana (Komanda: k f)
►► Skaļuma regulēšana.
Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot tālvadības
pults SKAĻUMA REGULĒŠANAS pogas.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02. Malu attiecība (Komanda: k c) (Galvenā attēla lielums)
Data 01: Normāls ekrāns (4:3)
02 : Platekrāns (16:9)
04 : Zoom (Tālummaiņa)
06 : Oriģin. formāts
07 : 14:9
09 : Tikai skenē
0B : Pilnekrāna Platekrāna
No 10 līdz 1F : Kino tālummaiņa no 1 līdz 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Izmantojot datora ievadi, iespējams izvēlēties ekrāna
malu attiecību 16:9 vai 4:3.
* Režīmā DTV/HDMI(1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) ir pieejama iespēja Tikai skenē (Tikai skenēšana).
* Režīms Pilnekrāna tiek atbalstīts tikai ar Digitālais,
Analogais vai AV.
03. Ekrāna atslēgšana (Komanda: k d)
►► Lai izvēlētos, vai ekrāna atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : Ekrāna atslēgšana izslēgta (attēls ieslēgts)
Videoskaņas izslēgšana atslēgta
01 : Ekrāna atslēgšana ieslēgta (attēls izslēgts)
10 : Videoskaņas izslēgšana ieslēgta
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Gadījumā “video atslēgšana tikai ieslēgta” televizorā
tiks rādīta Screen Display (OSD — ekrāna izvēlne).
Bet, ja ir atlasīta opcija Screen mute on (Ekrāna
atslēgšana ieslēgta), televizorā netiks rādīta OSD.
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrasts (Komanda: k g)
►► Lai regulētu ekrāna kontrastu.
Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Spilgtums (Komanda: k h)
►► Lai regulētu ekrāna spilgtumu.
Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Krāsa (Komanda: k i)
►► Lai regulētu ekrāna krāsas.
Krāsas varat pielāgot arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Latviešu
LV
►► Ekrāna formāta pielāgošana. (Galvenā attēla formāts)
Iespējams regulēt arī ekrāna formātu, izmantojot
iestatījumu Malu attiecība izvēlnē Q (ĀTRĀ
IZVĒLNE) vai izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
112
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
09. Tonis (Komanda: k j)
13. Augstās frekvences skaņas (Komanda : k r)
►► Lai regulētu ekrāna nokrāsu.
Toni varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
►► Lai pielāgotu diskantu.
Diskantu varat pielāgot arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red: 00 – Green: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Asums (Komanda: k k)
►► Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (Komanda: k s)
►► Lai pielāgotu basu.
Basu varat pielāgot arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. lpp.114..
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Latviešu
LV
11. OSD izvēle (Komanda: k l)
15. Balanss (Komanda: k t)
►► Lai izvēlētos OSD (On Screen Display – ekrāna izvēlne)
ieslēgta/izslēgta, izmantojot tālvadības pulti.
►► Lai regulētu balansu.
Līdzsvaru varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD izslēgta
01 : OSD ieslēgta
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms (Komanda: k m)
►► Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā paneļa
vadības elementus.
16. Krāsu siltums (Komanda: x u)
►► Lai regulētu krāsu siltumu. Krāsu siltumu var regulēt arī
izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Bloķēšana izslēgta
01: Bloķēšana ieslēgta
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Izmantojiet šo režīmu, ja nelietojat tālvadības pulti.
Kad tīkla barošana tiek ieslēgta/izslēgta, ārējās vadības pults tiek atbloķēta.
* Gaidstāves režīmā, ja ir ieslēgta taustiņu bloķēšana,
televizoru nevarēs ieslēgt ar infrasarkanā savienojuma un lokālo ieslēgšanas taustiņu.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet “Reāls datu attēlojums”. lpp.114.
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
17. ISM metode (Komanda: j p) (tikai plazmas TV)
20. Noskaņošanas komanda (Komanda: m a)
►► Lai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat regulēt arī
izvēlnē OPCIJA.
►► Izvēlieties kanālu šādam fiziskajam numuram.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
02:
04:
08:
20:
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Enerģijas taupīšana (Komanda: j q)
►► Lai samazinātu televizora strāvas patēriņu. Enerģijas taupīšanu var regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Līmenis
2
1
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
0
Izslēgta
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
1
Minimāla
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
1
0
1
0
0
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
Apraksts
3
0
Zems
Power
(Barošana)
Kanāla datu diapazons
Analogais — min.: no 00 līdz maks. vērtība: 63 (0 līdz 99)
Digitālais — min.: no 00 līdz maks. vērtība: 3E7 (0 līdz 999)
(Izņemot Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Dāniju, Īriju)
Digitālais — min.: no 00 līdz maks. vērtība: 270F (0 līdz 9999)
(Tikai Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Īrijā)
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 – Max: 7DH
21. Programmas pievienošana/izlaišana(Komanda: m b)
►► Lai iestatītu izlaišanas statusu pašreizējai programmai.
0
1
0
Vidējs
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0
0
1
Data 00: Orbiters
01: Pievienot
1
Maksimāla
0
1
Ekrāna
izslēgšana
0
0
Inteliģentais
sensors
(tikai plazmas TV)
►► Lai sūtītu infrasarkano staru tālvadības pults atslēgas kodu.
Automātiski
(tikai LCD
TV/LED
LCD TV atkarīgs no
modeļa)
Dati Atslēgas kods – Sk. lpp. 107.
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
1
0
0
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
19. Automātiskā konfigurēšana (Komanda: j u)
►► Lai koriģētu attēla pozīciju un automātiski samazinātu attēla šūpošanos. Šī komanda darbojas tikai RGB
(PC) režīmā.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 01: lai iestatītu
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Key (Taustiņš)(Komanda: m c)
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Kontroles aizmugurgaismojums (Komanda: m g)
(tikai LCD TV/LED LCD TV)
►► Lai kontrolētu aizmugurgaismojumu.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data : data Min: 00 – Max: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Latviešu
LV
7
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
[ ][Data2][Cr]
Dati00 (Data00): augstākā kanāla dati
Dati01 (Data01): zemākā kanāla dati
piem. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> patvaļīgi
Data02 : 0x00 : Analogais galvenais
0x10 : DTV galvenais
0x20 : Radio
Orbiters
Balts
Normāls
Krāsains
Enerģijas taupīšanas funkcija
113
114
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
24. Ievades izvēle (Komanda: x b)
(Galvenā attēla ievade)
25. 3D (Komanda: x t) (tikai 3D modeļiem)
►► Lai mainītu televizora 3D režīmu.
►► Lai izvēlētos ieejas avotu galvenajam attēlam.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati Struktūra
MSB
0
LSB
0
0
0
0
Ārējā ieeja
0
0
Ieejas numurs
Ārējā ievade
Dati
0
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02]
[ ][Data03][ ][Data04][Cr]
Dati Struktūra
Dati01 00 : 3D iesl.
01 : 3D izsl.
02 : no 3D līdz 2D
03 : no 2D līdz 3D
Dati02
00 : augšpuse un apakšpuse
01 : sānu pie sāna
02 : dambretes galdiņš
03 : kadru secīgums
Dati03 00 : no labās uz kreiso
01 : no kreisās uz labo
Dati04
3D efekts (3D dziļums) : Min.: 00 – Maks.: 14
(*heksadecimālā koda pārraide)
*Ja data1 ir 00 (3D iesl.), data4 nav nozīmes.
*Ja data1 ir 01 (3D izsl.) vai 02 (no 3D līdz 2D), data2,
data3 un data4 nav nozīmes.
*Ja data1 ir 03 (no 2D līdz 3D), data2 un data3 nav
nozīmes.
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogais signāls
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komb. sign.
0
1
1
0
RGB
Dati 1
Dati 2
Dati 3
Dati 4
0
1
1
1
00
O
O
X
1
0
0
0
01
X
X
X
1
0
0
1
02
X
X
X
1
0
1
0
03
X
X
O
Latviešu
LV
Ieejas numurs
HDMI
Dati
0
0
0
0
Input1 (Ieeja 1)
0
0
0
1
Input2 (Ieeja 2)
0
0
1
0
Input3 (Ieeja 3)
0
0
1
1
Input4 (Ieeja 4)
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Reālo datu attēlojums
00 : 0. darbība
A:
10. darbība (televizora ID 10)
F:
10 :
15. darbība (televizora ID 15)
16. darbība (televizora ID 16)
64 :
100. darbība
6E : 110. darbība
73 :
74 :
115. darbība
116. darbība
CF : 199. darbība
FE : 254. darbība
FF : 255. darbība
X: mazsvarīgs stāvoklis
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
26 . Paplašinātais 3D (Komanda: x t) (tikai 3D modeļiem)
►► Lai mainītu televizora 3D opciju.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Dati01 : 3D opcija
00 : 3D attēla labošana
01 : 3D dziļums (tikai no 2D uz 3D)
02 : 3D skatupunkts
03 : 3D attēla lielums(Tikai plazmas TV)
04 : 3D attēla balanss(Tikai plazmas TV)
05 : 3D optimizēšana
(tikai aktīvais veids (LCD TV))
Dati02 Tam ir savs diapazons katrai 3D opcijai, ko
nosaka Data01.
1) Ja Data01 ir 00
00 : no labās uz kreiso
01 : no kreisās uz labo
2) Ja Data01 ir 01, 02
Data Min.: 0 – Maks.: 14
3) Ja Data01 ir 03
00 : Izejas formāts
01 : 16:9
4) Ja Data01 ir 04
00 : Izslēgt
01 : Ieslēgt
5) Kad dati 01 ir 05
Dati
Min.: 0 ~ Maks.: 02
* Skatiet ‘Reāls datu attēlojums’.
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
Televizora modeļa un sērijas numurs ir norādīts
iekārtas aizmugurē.
Pierakstiet to tālāk norādītajā vietā iespējamai
turpmākai apkalpošanai.
MODELIS
SĒRIJAS NUMURS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement