LG ARNU24GSCL2.EMBALEU Handleiding
DUTCH
HANDLEIDING
AIR CONDITIONER
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
TYPE : WANDMODEL
www.lg.com
Gebruikershandleiding
binnenelement wandmodel
INHOUD
BELANGRIJKE GEGEVENS
Veiligheidsvoorzieningen......3
Noteer hier de naam en de nummers van het model en de serie:
Model nr.
Serie nr.
Voorbereidingen.....................6
Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van
elk apparaat.
Naam van de dealer
Datum van aankoop
Bedieningsinstructies............8
n Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op
deze pagina vast voor het geval u deze in verband
met een aanspraak op garantie moet overleggen.
Onderhoud en service .........10
LEES DEZE HANDLEIDING
ZORGVULDIG DOOR
Voordat u om
service belt ........................12
In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor een
correct gebruik en onderhoud van uw airco.
Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de
hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen.
In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u
in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden.
Lees altijd eerst onze tips voor het oplossen van problemen.
Waarschijnlijk hoeft u dan geen service in te roepen.
LET OP
• Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatie of
onderhoud van dit apparaat.
• Bel een erkende installateur voor het installeren van dit
apparaat.
• Het aircosysteem mag zonder toezicht van een
volwassene niet door kinderen en minder valide
personen worden bediend.
• Voorkom dat kinderen met het aircosysteem spelen.
• De netvoedingskabel van het aircosysteem mag alleen
met gebruikmaking van originele remplace-onderdelen
door een bevoegde elektromonteur worden vervangen.
• De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden
uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMAvoorschriften.
2
Binnenelement
Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de
apparatuur te voorkomen.
n Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernst
hiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen.
WAARSCHUWING
Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel.
LET OP
Dit teken wijst op de mogelijkheid van persoonlijk letsel of materiële schade.
n De betekenis van de tekens die in deze handleiding worden gebruikt is hieronder aangegeven.
Zeker niet doen.
Volg deze instructie nauwgezet op.
WAARSCHUWING
n Installeren
Roep voor elektrische installatie- of
reparatiewerkzaamheden de hulp in van de
dealer, de leverancier, een deskundige
elektromonteur of een erkend
elektrotechnisch installatiebureau.
• Daardoor voorkomt u het risico
van brand of kortsluiting.
• Demonteer of repareer het product
niet zelf. Daardoor voorkomt u het
risico van brand of kortsluiting.
Zet het paneel en de afdekplaat
van de schakelkast stevig vast.
• Daardoor helpt u brand,
kortsluiting en schokgevaar te
voorkomen.
Vervang of verleng de
netvoedingskabel niet.
• Daardoor helpt u brand,
kortsluiting en schokgevaar te
voorkomen.
Bel de dealer of een erkende
servicecentrale voor installatie.
• Daardoor kunt u brand-, schoken explosiegevaar en persoonlijk
letsel voorkomen.
Laat altijd een afzonderlijke groep
inclusief hoofdstroomverbreker
installeren.
Dit apparaat moet altijd geaard
worden.
• Daardoor helpt u brand,
kortsluiting en schokgevaar te
voorkomen.
Gebruik een
stroomonderbreker of zekering
van de juiste waarde.
• Een verkeerde bedrading of
installatie kan brand, kortsluiting
en elektrisch schokgevaar
veroorzaken.
Als gebruiker mag u het
aircosysteem niet zelf
installeren, verwijderen of
opnieuw installeren.
• Daardoor helpt u brand,
kortsluiting en schokgevaar te
voorkomen.
• Daardoor voorkomt u brand-,
schok- en explosiegevaar en
persoonlijk letsel.
• U kunt zich aan de scherpe
randen verwonden. Pas op voor
de randen van het huis en de
condensor- en verdampervinnen.
Installeer het aircosysteem niet
in een bouwvallige structuur.
• Dit kan verwondingen, een
ongeval of beschadiging van het
aircosysteem veroorzaken.
Behandel het aircosysteem
voorzichtig bij het uitpakken en
installeren.
Zorg ervoor dat de
installatiestructuur niet
geleidelijk vervallen raakt.
• De airconditioner kan tegelijk met
de installatiestructuur vallen,
onklaar raken en materiële
schade en persoonlijk letsel
veroorzaken.
Handleiding 3
DUTCH
Gebruik geen defecte of te laag
gewaardeerde stroomverbreker.
Installeer dit apparaat in een speciaal
daarvoor bestemde groep.
Veiligheidsmaatregelen
n Bediening
Laat de airconditioner niet langdurig
werken wanneer de luchtvochtigheid zeer
hoog en een deur of raam open staat.
• Daardoor kan vocht uit de lucht
condenseren en het meubilair
nat maken of beschadigen.
Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij
het bedienen van het aircosysteem niet
losgetrokken of beschadigd kan worden.
• Daardoor kunt u brand,
kortsluiting en schokgevaar
voorkomen.
Trek de stekker van de netvoedingskabel
niet uit het stopcontact wanneer het
aircosysteem in werking is.
• Daardoor kunt u brand,
kortsluiting en schokgevaar
voorkomen.
Raak het aircosysteem niet met
natte handen aan.
• Daardoor kunt u brand,
kortsluiting en schokgevaar
voorkomen.
Voorkom dat de elektrische
onderdelen van het
aircosysteem nat worden.
Bewaar geen ontvlambare
gassen en brandstoffen in de
buurt van het aircosysteem.
• Daardoor helpt u brand,
kortsluiting, schokgevaar en
uitvallen van het aircosysteem
te voorkomen.
• Daardoor helpt u brand en
uitvallen van het aircosysteem
te voorkomen.
Als er een lek is van ontvlambaar
gas, sluit dan de gaskraan en open
een raam om te ventileren voordat
u het aircosysteem inschakelt.
• Gebruik geen telefoon en zet
geen schakelaars aan of uit.
Door vonken kan een explosie of
brand ontstaan.
Er komen vreemde geluiden of
rookslierten uit het aircosysteem.
Zet de hoofdschakelaar uit of trek de
netvoedingskabel uit het stopcontact.
• Daardoor kunt u brand,
kortsluiting en schokgevaar
voorkomen.
Open het inlaatrooster van het
aircosysteem niet als dit in werking is.
(Raak het elektrostatische filter niet aan als
het aircosysteem hiermee is uitgerust.)
• Daardoor kunt u lichamelijk letsel,
kortsluiting, schokgevaar en
uitvallen van het aircosysteem
voorkomen.
Neem contact op met een erkend
elektrotechnisch installatiebureau als
het aircosysteem geheel of gedeeltelijk
onder water heeft gestaan.
• Daardoor kunt u brand,
kortsluiting en schokgevaar
voorkomen.
Ventileer het aircosysteem regelmatig als u het
samen met een kachel e.d. gebruikt.
• Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
schokgevaar voorkomen.
Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact of
schakel de centrale stroomverbreker uit als het
aircosysteem lange tijd niet wordt gebruikt.
• Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar
worden en per abuis inschakelen van het
aircosysteem.
4
Binnenelement
Plaats niets op de
netvoedingskabel.
• Daardoor kunt u brand,
kortsluiting en schokgevaar
voorkomen.
Plaats geen verwarmingsapparaten
of andere toestellen in de buurt van
de netvoedingskabel.
• Daardoor helpt u brand,
kortsluiting en schokgevaar te
voorkomen.
Gebruik het aircosysteem niet
langdurig in een hermetisch
gesloten ruimte.
• Dit kan leiden tot zuurstoftekort.
Schakel het aircosysteem bij stormachtig
weer uit. Verwijder het aircosysteem bij
een orkaanwaarschuwing tijdig uit het
venster.
• Een orkaan kan materiële
schade, uitvallen van het
product en kortsluiting
veroorzaken.
Zorg ervoor dat geen water in
het product kan doordringen.
• Daardoor kunt u brand,
kortsluiting, schokgevaar en
beschadiging van het product
voorkomen.
Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of
controlebeurt van het aircosysteem.
• Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen.
Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement
kan trappen of erover vallen.
• Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en
beschadiging van het aircosysteem.
Veiligheidsmaatregelen
n Installeren
Controleer na de installatie of
eventuele reparaties het aircosysteem
altijd op gaslekken (koelmiddel).
• De airco-installatie kan door
een te laag koelmiddelniveau
beschadigd worden.
Installeer het aircosysteem niet op
plaatsen waar het geluid of warme
lucht van het buitenelement
omwonenden kan hinderen.
• Daardoor voorkomt u
problemen met de buren.
LET OP
Installeer altijd een afvoerbuis om
condenswater correct af te voeren.
• Door een slechte aansluiting
kunnen waterlekken ontstaan.
Het apparaat moet altijd door
minimaal twee personen getild en
verplaatst worden.
• Daardoor wordt persoonlijk
letsel voorkomen.
n Bediening
Houd het aircosysteem altijd
horizontaal – ook tijdens
installatiewerkzaamheden.
• Daardoor voorkomt u trillingen
en lekken.
Installeer het aircosysteem niet
waar het rechtstreeks blootstaat
aan wind uit zee (zoutinwerking).
• Daardoor wordt corrosie van het
aircosysteem voorkomen. Door
toenemende corrosievorming op de
condensor en de verdampervinnen
gaat het aircosysteem steeds
slechter werken.
Gebruik het aircosysteem niet voor speciale
toepassingen als voedselconservering, de
instandhouding van kunstwerken e.d. Het is
een aircosysteem voor de gemiddelde
consument, niet een precisiekoelsysteem.
Blokkeer de luchtinlaat of
luchtuitlaat niet.
• Dat is slecht voor uw gezondheid.
• Zo voorkomt u schade van uw bezittingen.
• Daardoor kan het product defect raken.
Reinig het aircosysteem altijd
met een zachte doek. Gebruik
geen agressieve detergenten,
oplosmiddelen e.d.
Raak bij het verwijderen van
het luchtfilter de metalen delen
van het aircosysteem niet aan.
Deze zijn zeer scherp.
Trap niet op de onderdelen van
het aircosysteem en plaats er
niets op. (buitenelementen)
• Daardoor voorkomt brand, kortsluiting,
schokgevaar en beschadiging van de
kunststof onderdelen van de installatie.
• Voorkom dus dat u gewond raakt.
• Daardoor voorkomt u persoonlijk
letsel en storingen van het
aircosysteem.
Breng het filter altijd voorzichtig aan.
Reinig het filter minstens elke veertien
dagen of vaker als het nodig is.
Steek nooit uw vingers of een ander
object in de luchtinlaat of luchtuitlaat
terwijl het systeem in werking is.
Drink geen water dat door het
systeem wordt afgevoerd.
• Een vuil filter vermindert de efficiëntie
van het aircosysteem en kan
storingen storing of beschadigingen
van het systeem veroorzaken.
• Er zijn scherpe en bewegende
onderdelen waaraan u zich kunt
verwonden.
Ga bij het reinigen of controleren
van het systeem altijd op een
stevige stoel of ladder staan.
Vervang uitgeputte batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde
type. Gebruik geen oude en nieuwe of
verschillende typen batterijen door elkaar.
Laad de batterijen niet op en
haal ze niet uit elkaar. Gooi
batterijen nooit in een
(haard)vuur.
• Daardoor voorkomt u brand- en
explosiegevaar.
• Daardoor voorkomt u
brandwonden en explosiegevaar.
• Wees voorzichtig en zorg
ervoor dat u niet valt.
• Dit water is niet schoon en kan
ernstige gezondheidsproblemen
veroorzaken.
Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding,
meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze
dan goed af met schoon water. Gebruik de
afstandsbediening niet als de batterijen lekken.
Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in
de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en
ga naar een arts. Gebruik de afstandsbediening
niet als de batterijen lekken.
• De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden
en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.
• De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden
en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.
Handleiding 5
DUTCH
Stel uw huid (en die van andere
kamersbewoners) niet langdurig
aan koude lucht bloot. (Ga niet in
de luchtstroom zitten.)
Vóór gebruik
Vóór gebruik
De bediening voorbereiden
1. Laat de installatie uitvoeren door een installatiespecialist.
2. Gebruik een afzonderlijke lichtnetgroep.
Gebruik
1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel
kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom.
2. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin
ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden.
3. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. instandhouding
resp. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken).
Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn.
Reiniging en onderhoud
1. Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. Bij het
hanteren van de scherpe metalen randen kunt u een verwonding oplopen.
2. Maak de binnenkant van het aircosysteem niet met water schoon.
De isolatie kan door contact met water beschadigd worden met schokgevaar als gevolg.
3. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de stroomverbreker uitgeschakeld zijn voordat u het
systeem reinigt. De ventilator draait met zeer hoge snelheid wanneer het systeem ingeschakeld
is. U riskeert ernstige verwondingen als het aircosysteem tijdens het reinigen van de inwendige
delen per abuis wordt ingeschakeld.
Service
Neem voor reparaties en onderhoud contact op met een officiële dealer of erkende servicecentrale.
6
Binnenelement
Inleiding product
Inleiding product
Hier volgt een korte inleiding op binnenelementen.
Zie de gegevens die specifiek uw binnenelement betreffen.
Binnenelementen
Luchtinvoer
AAN/UIT-knop
Luchtfilter
Rooster voor
Lamp dat de
Signaalontvanger
eenheid werkt
Horizontale
Luchtuitvoer vin
Allergievrij filter
Verticale
ventilatiekoepel
Handleiding 7
DUTCH
Driemaal
werkend filter
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Namen en functies van de met een kabel aangesloten afstandsbediening (optie)
1. Bedieningsscherm
2. Knop voor temperatuurinstelling
• Hierdoor wordt niet de kamertemperatuur maar de
temperatuur van de uitgeblazen lucht geregeld.
1
10
9
8
2
3
7
4
11
12
13
5
6
14
15
3. Knop voor ventilatorsnelheid
• De ventilatorsnelheid is in drie stappen instelbaar.
• De middelste en de lage snelheid zijn dezelfde.
4. AAN/UIT-knop
5. Knop voor het selecteren van de
bedieningsmodus
6. Ontvanger voor draadloze afstandsbediening
• Sommige systemen zijn niet geschikt voor de
ontvangst van de draadloze signalen.
7. Knop voor de luchtstroom
8. Knop voor subfuncties
9. Knop voor het instellen van functies
10. Knop voor ventilatie
11. Gereserveerd
Bevestig het informatie-etiket aan de binnenzijde
van de deur van het systeem.
Gebruik de taalversie die voor uw land geldt.
12. Knop voor op, neer, links en rechts
• Druk op knop ( ) om de temperatuur van de
binnenlucht de controleren.
13. Knop voor de kamertemperatuur
• Geeft alleen de door de afstandsbediening
waargenomen kamertemperatuur aan.
• De kamertemperatuur wordt niet geregeld.
• Geeft bij het aanvoerelement voor verse lucht
alleen de temperatuur in de directe omgeving van
de afstandsbediening aan.
14. Knop voor instellen/annuleren
15. Knop voor afsluiten
※ Afhankelijk van het producttype kunnen sommige functies niet worden ingeschakeld en weergegeven.
※ Geeft een vreemde waarde voor de kamertemperatuur aan als de bekabelde afstandsbediening niet wordt
aangesloten.
Model nr.: PQRCVSL0 (Zwarte uitvoering)
PQRCVSL0QW (Witte uitvoering)
8
Binnenelement
Gebruiksaanwijzing
Namen en functies van de met een kabel aangesloten afstandsbediening (optie)
8
1
9
2
10
11
12
4
13
14
5
6
15
7
16
PQWRCDF0 (Alleen koelen)
PQWRHDF0 (Warmtepomp)
Bedieningsmodus
Koelmodus
Automatische modus of automatisch overschakelen
Ontvochtingsmodus
Verwarmingsmodus
Ventilatormodus
• Koelmodel (
), warmtepompmodel (
)
Handleiding 9
DUTCH
3
1. Plasmaknop (optie)
Bestemd voor het starten en stoppen van de plasmareinigingsfunctie.
2. Knop voor straalkoeling
Snelkoelen door superhoge ventilatorsnelheid.
3. Knop voor selectie van de bedieningsmodus
Bestemd voor het kiezen van de bedieningsmodus.
4. Knop voor instellen van functies
Bestemd voor het instellen of ongedaan maken van
automatisch reinigen of de Smart reinigingsmodus.
5. LCD-helderheidsknop (optie)
Bestemd voor het instellen van de helderheid van de
statuslampjes.
6. Smart-reinigingsknop (optie)
Bestemd voor het starten en stoppen van de Smartreinigingsfunctie.
7. Reinigingsknop
Bestemd voor het wissen van alle timerfuncties.
8. Instelknop voor kamertemperatuur
Bestemd voor het instellen van de kamertemperatuur.
9. AAN/UIT-knop
Wordt gebruikt om het aircosysteem in en uit te schakelen.
10. Regelknop voor de ventilatorsnelheid van het
binnenelement
Bestemd voor het in vier stappen instellen van de
draaisnelheid van de ventilator: langzaam, gemiddeld,
snel en afwisselend.
11. Knop voor automatische draaiing
Bestemd voor stoppen en starten van de
jaloeziebeweging en het instellen van de gewenste
richting van de luchtstroom.
12. Regelknop voor horizontale luchtstroom (optie)
Bestemd voor het instellen van de gewenste richting van
de horizontale luchtstroom.
13. Instelknop voor timer en tijd
Bestemd voor het instellen van de start- en stoptijd en de
slaapstand.
14. Controleknop voor kamertemperatuur
Bestemd voor het controleren van de kamertemperatuur.
15. Omschakelknop °C/°F
Bestemd voor het overschakelen van de
temperatuuruitlezing van graden Celsius naar graden
Fahrenheit en omgekeerd.
16. Resetknop
Bestemd voor het resetten van de afstandsbediening.
Onderhoud en service
Onderhoud en service
Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening
naar het aircosysteem uit.
Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:
• Water warmer dan 40 °C.
Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
• Vluchtige middelen.
Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.
Pow
d er
G a s o li n e
Luchtfilters
De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als
het nodig is – gecontroleerd en gereinigd worden.
Zie voor het verwijderen van de filters de duidelijke schemaʼs op elke uitvoering van dit apparaat.
U kunt de filters reinigen met een stofzuiger of een lauwwarm sopje.
Als het vuil niet gemakkelijk verdwijnt, kunt u het proberen met lauwwarm water waaraan u een
reinigingsmiddel toevoegt.
Laat de filters binnen of buiten drogen (niet in de zon!) en plaats de filters terug in het apparaat.
Plasmafilters
De plasmafilters achter het luchtfilter moeten eenmaal per drie maanden of zoveel vaker als nodig is
gecontroleerd worden.
Zie voor het verwijderen van de filters de duidelijke schemaʼs op elke uitvoering van dit apparaat.
Reinig de filters met een stofzuiger. Was een vuil filter met water, laat het in de schaduw drogen en
plaats het in het aircosysteem terug.
Geurfilters
Verwijder de geurfilters achter het luchtfilter en leg ze twee uur in de volle zon.
Breng de geurfilters vervolgens op hun oorspronkelijke plaats terug.
Filters verwijderen
Er zijn twee verschillende methoden voor het openen van het frontpaneel afhankelijk van het geïnstalleerde aircosysteem.
Methode 1 : Open het frontpaneel zoals hier aangegeven.
Trek vervolgens het filterlipje enigszins naar voren om het luchtfilter te verwijderen.
Nadat u het luchtfilter hebt verwijderd kunt u ook het plasma- en het geurfilter verwijderen door ze enigszins naar
voren te trekken.
Raak het plasmafilter binnen 10 seconden na het openen van het inlootrooster niet aan. Het kan een elektrische schok veroorzaken.
10
Binnenelement
Onderhoud en service
Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is.
Wanneer het systeem langdurig buiten
gebruik is...
Wanneer het aircosysteem opnieuw wordt
gebruikt.
Laat het aircosysteem met de volgende
instellingen 2 tot 3 uur draaien.
• Type bediening: Ventilator ingeschakeld.
• Hierdoor worden de interne mechanieken
kurkdroog.
Schakel de stroomverbreker uit.
CAUTION
Schakel de stroomverbreker uit als het
aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt.
Daardoor voorkomt u de opeenhoping van
stof en brandgevaar.
De luchtfilters en uw energienota.
Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de
koelcapaciteit en is 6% van de energie die nodig is om
het aircosysteem te laten werken weggegooid geld.
Controleer of de luchtinlaat en de uitlaat van het binnen- en het
buitenelement niet geblokkeerd zijn.
Controleer of de aardleiding correct is
aangesloten.
Deze kan op de zijkant van het
binnenelement zijn aangesloten.
Gebruikstips
Laat de ruimte niet te koud
worden.
Houd de blinden en gordijnen
gesloten.
Dit is slecht voor de
gezondheid en een verspilling
van elektrische energie.
Voorkom direct zonlicht in de
ruimte wanneer het
aircosysteem in werking is.
Zorg ervoor dat de deuren en
vensters gesloten zijn.
Reinig de luchtfilters
regelmatig.
Laat de deuren en vensters
zoveel mogelijk gesloten om
de koele lucht in de ruimte
vast te houden.
Vervuilde luchtfilters verminderen
de luchtdoorstroming en verlagen
het koelende en ontvochtende
effect. Reinig de luchtfilters
minstens eenmaal per veertien
dagen.
Houd de temperatuur in de
ruimte constant.
Stel de richting van de
verticale en horizontale
luchtstromen in om in de
ruimte een uniforme
temperatuur te handhaven.
Ventileer de ruimte zo nu en
dan.
Omdat de vensters gesloten
blijven, is het een goed idee
ze nu en dan te openen en de
ruimte te ventileren.
Handleiding 11
DUTCH
Praktische informatie
Reinig het luchtfilter en plaats het in
het binnenelement terug.
(Zie pagina 10 voor het reinigen van het
filter.)
Onderhoud en service
Voordat u de service belt...
?
Tips voor het oplossen van problemen Spaar tijd en geld!
Controleer de volgende punten voordat u belt voor een reparatie of service...
Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen.
Het aircosysteem
werkt niet.
In de kamer hangt
een vreemd luchtje.
Het lijkt of er
condenswater uit het
aircosysteem lekt.
Bij opnieuw opstarten
duurt het zoʼn drie minuten
voordat het aircosysteem
ingeschakeld wordt.
• Hebt u de timer
misschien verkeerd
ingesteld?
• Is de zekering
misschien
doorgeslagen of de
stroomverbreker
ingeschakeld?
• Controleer of dit
wellicht een
vochtluchtje van de
muren, de
vloerbedekking, de
meubels of andere
textielproducten in de
ruimte is.
• Condenswater kan
ontstaan als de
warme lucht in het
lokaal door de
luchtstroom van het
aircosysteem wordt
afgekoeld.
• Dit komt door een
veiligheidsschakeling
van het mechanisme.
• Wacht rustig drie
minuten en het
aircosysteem start.
Het aircosysteem
koelt of verwarmt
niet echt.
Het aircosysteem
werkt niet echt
geruisloos.
U hoort een krakend
geluid.
Het display van de
afstandsbediening is
wazig of geeft niets
aan.
• Is het luchtfilter
misschien vuil? Zie de
aanwijzingen voor het
reinigen van het
luchtfilter.
• Het is mogelijk dat de
ruimte erg warm was
toen het aircosysteem
voor het eerst werd
ingeschakeld. Laat de
ruimte een tijdje
afkoelen.
• Is de temperatuur
misschien niet goed
ingesteld?
• Is de luchtinlaat of de
luchtuitlaat van het
binnenelement
mogelijk geblokkeerd?
• U hoort een geluid als
van stromend water.
- Dit is het geluid van
het koelmiddel freon
dat door het
aircosysteem stroomt.
• U hoort een geluid als
van perslucht die met
kracht in de lucht
stroomt.
-Dit is het geluid van
het ontvochtingswater
dat binnen in het
aircosysteem wordt
verwerkt.
• Dit geluid ontstaat door
het uitzetten en krimpen
van het frontpaneel e.d.
als gevolg van de
temperatuurwisselingen
in het aircosysteem.
• Zijn de batterijen
misschien uitgeput?
• Hebt u de batterijen
om (+) en om (-)
ingelegd?
Het filterstatuslampje
(LED) brandt.
• Nadat u het filter hebt
gereinigd, drukt u gelijktijdig
gedurende drie seconden op
de “Timer”-knop en op de
(◀)-knop van de met een
kabel aangesloten
afstandsbediening.
OPMERKING
WATERVAST : Het buitenelement van dit aircosysteem is waterbestendig.
Het binnenelement is niet waterbestendig en mag niet echt nat worden.
12
Binnenelement
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement