LG AN215, AN215-JD Owner's manual

LG AN215, AN215-JD Owner's manual
ëÓı‡ÌËÚÂ Â„Ó ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
á‡Ô˯ËÚ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Ë ÌÓÏÂ ÒÂËË ËÁ‰ÂÎËfl,
Û͇Á‡ÌÌ˚ ÌËÊÂ.
àÁÛ˜ËÚ flÎ˚Í, ÔËÍÂÔÎÂÌÌ˚È Í ÌËÊÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË
ËÁ‰ÂÎËfl, Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ËÁ‰ÂÎË ÔÓÚ·ÛÂÚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÒÓÓ·˘ËÚ Ô˂‰ÂÌÌÛ˛ ‚ ÌÂÏ
ËÌÙÓχˆË˛ ‚‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.
åÓ‰Âθ ‹
:
çÓÏÂ ÒÂËË :
DLP-èêéÖäíéê LG
èÂʉÂ, ˜ÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
AN215
êìäéÇéÑëíÇé
èéãúáéÇÄíÖãü
DLP-èêéÖäíéê
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
ǂ‰ÂÌËÂ
è‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË .........................................4
éÔËÒ‡ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËfl
äÓÔÛÒ ËÁ‰ÂÎËfl .........................................................................7
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl...................................................................8
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl........................................9
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl.................................................9
à̉Ë͇ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔÓÂÍÚÓ‡ ............................................10
èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË.......................................................................11
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ..............................................11
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ........................................................12
éÒÌÓ‚Ì˚ Ô‡‚Ë· ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÂÍÚÓ‡ ........................13
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓÂÍÚÓ‡ ̇ ÒÚÂÌÂ................................................14
ÇÍβ˜ÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡ ...................................................... 22
Ç˚Íβ˜ÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡...................................................... 22
Ç˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò˄̇·. ................................................. 22
îÓÍÛÒ, å‡Ò¯Ú‡· ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡ÌÂ.... 23
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í Ì‡ÒÚÓθÌÓÏÛ èä ........................................
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í èä ÚËÔ‡ «ÌÓÛÚ·ÛÍ» ....................................
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‚ˉÂÓËÒÚÓ˜ÌËÍÛ.........................................
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í DVD...........................................................
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‰ÂÍÓ‰ÂÛ Ò˄̇· ˆËÙÓ‚Ó„Ó íÇ...............
24
24
25
25
26
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÓÔˆËË ÏÂÌ˛
Ç˚·Ó flÁ˚͇ ......................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ARC ...........................................
‘ÛÌÍˆËˇ ÛÒÚ‡ÌÂÌˡ ËÒ͇ÊÂÌËÈ ÔÓ Í‡ˇÏ Overscan...........
îÛÌ͈Ëfl „ÓËÁÓÌڇθÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ............................
îÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÒÔfl˘ËÈ ÂÊËÏ........
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Ú‡ÔˆÂˉ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË ......
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ÔÛÒÚÓ„Ó Í‡‰‡ .............................
Ç˚·Ó ˆ‚ÂÚ‡ ÔÛÒÚÓ„Ó Í‡‰‡ ...............................................
îÛÌ͈Ëfl ÂÊËχ ·ÏÔ˚ .....................................................
îÛÌ͈Ëfl ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ·ÏÔ˚.......
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Ô‡ÛÁ˚ ..........................................
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
éÔˆËË ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛
îÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË ..................................
»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ‘‡Á‡......................................
»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ◊‡ÒÚÓÚ‡..................................
»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË √ÓËÁÓÌڇθ̇ˇ ‡Á‚ÂÚ͇...........
»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ¬ÂÚË͇θ̇ˇ ‡Á‚ÂÚ͇.....
34
34
34
35
35
àÌÙÓχˆËfl
è‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ı ÏÓÌËÚÓÓ‚............................
ìıÓ‰ Á‡ ËÁ‰ÂÎËÂÏ ...............................................................
á‡ÏÂ̇ ·ÏÔ˚ ....................................................................
ÑÎfl Á‡ÏÂÚÓÍ.......................................................................
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË .............................................
36
37
38
41
43
îÛÌ͈ËË
27
27
28
28
28
29
29
29
–ÛÒÒÍËÈ
éÔˆËË ÏÂÌ˛ ‚ˉÂÓ
ç‡ÒÚÓÈ͇ ‚ˉÂÓ................................................................
APC (Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl „ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl)..............
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl „ÛÎËӂ͇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ........
îÛÌ͈Ëfl Gamma (ɇÏχ-ÙÛÌ͈Ëfl).....................................
îÛÌ͈Ëfl White peaking (ÔËÍ ·ÂÎÓ„Ó) ...................................
‘ÛÌÍˆËˇ Brilliant Color TM ...............................................
‘ÛÌÍˆËˇ ”Ó‚Â̸ ˜ÂÌÓ„Ó..............................................
‘ÛÌÍˆËˇ ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÓÈ ‰Ë‡Ù‡„Ï˚......................
3
è‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
è‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
àÁÛ˜ËÚ Ô‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ˆÂÎflı Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚
ËÎË Ô‰ÛÔÂʉÂÌËfl ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÂÍÚÓ‡.
➟ è‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔËÒ‡Ì˚ ÌËÊ ‚ˉ Ô‰ÛÔÂʉ‡˛˘Ëı/Ô‰ÔËÒ˚‚‡˛˘Ëı
ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚ı ·ÎÓÍÓ‚ ‰‚Ûı ÚËÔÓ‚.
ÇçàåÄçàÖ : ç‡Û¯ÂÌË ËÌÒÚÛ͈ËÈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ÔÓ‚ÂʉÂÌËflÏ Ë ‰‡ÊÂ
ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÎÂڇθÌÓ„Ó ËÒıÓ‰‡.
èêàåÖóÄçàü : ç‡Û¯ÂÌË ˝ÚËı ËÌÒÚÛ͈ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Î„ÍËÏ ÔÓ‚ÂʉÂÌËflÏ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ ÔÓÂÍÚÓ‡.
➟ èÓÒΠÔÓ˜ÚÂÌËfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ı‡ÌËÚÂ Â„Ó ‚ Û‰Ó·ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ‚˚ ‚Ò„‰‡ ΄ÍÓ ÒÏÓÊÂÚÂ Â„Ó Ì‡ÈÚË.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË
ÇçàåÄçàÖ
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ÔÓÂÍÚÓ ‚ ÁÓÌÂ
ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ÔflÏ˚ı ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ
ËÎË ‚·ÎËÁË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ· Ú‡ÍËı,
Í‡Í ·‡Ú‡ÂË, ͇ÏËÌ˚, ÔÂ˜Ë Ë Ú. ‰.
á‡ÍÂÔËÚ ÔÓÂÍÚÓ ‚
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÏÓÈ ÔÓÁˈËË.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÚ‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓʇ‡!
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ‚·ÎËÁË ÔÓÂÍÚÓ‡
΄ÍÓ‚ÓÒÔ·ÏÂÌfl˛˘ËÂÒfl χÚÂˇÎ˚
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓʇ‡.
ç ‡Á¯‡ÈÚ ‰ÂÚflÏ ÓÔË‡Ú¸Òfl ̇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓÂÍÚÓ/‚ËÒÂÚ¸ ̇ ÌÂÏ.
Ö„Ó Ô‡‰ÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚Ï ËÎË ÎÂڇθÌÓÏÛ ËÒıÓ‰Û.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË
éÚÍβ˜ËÚ ÔËÚ‡ÌË Ë
ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ‚ÒÂ
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÔÂ‰ ÔÂÂÏ¢ÂÌËÂÏ
ÔÓÂÍÚÓ‡.
èêàåÖóÄçàü
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ÔÓÂÍÚÓ ‚·ÎËÁË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
Ô‡‡ ËÎË ÊËÓÒÓ‰Âʇ˘Ëı ËÒÔ‡ÂÌËÈ
(̇ÔËÏÂ, ‚·ÎËÁË Û‚Î‡ÊÌËÚÂÎfl ‚ÓÁ‰Ûı‡).
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ÔÓÂÍÚÓ ‚
˜ÂÁÏÂÌÓ Á‡Ô˚ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓʇ‡!
àÒÔÓθÁÛÈÚ ÔÓÂÍÚÓ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚
Â„Ó Ì‡ Ó‚ÌÓÈ Ë ÛÒÚÓȘ˂ÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
é·ÂÒÔ˜¸Ú ËÁ‰ÂÎ˲ ÓÔÚËχθÌÛ˛
‚ÂÌÚËÎflˆË˛. ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂʉÛ
ÔÓÂÍÚÓÓÏ Ë ÔÓÚÓÎÍÓÏ ËÎË ÔÓÎÓÏ
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ì ÏÂÌ 20 ÒÏ (8 ‰˛ÈÏÓ‚).
ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÌÂ
Ó„‡Ì˘˂‡ÈÚ ‰‚ËÊÂÌË ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚
β·ÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
ÇÓÁÏÓÊ̇fl ÌÂÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚ¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÏÓÊÂÚ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òfl ̇ ‡·ÓÚ ËÁ‰ÂÎËfl.
óÂÁÏÂÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔÓʇÓÓÔ‡ÒÌ˚Ï!
ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚˚¯ÂÌ˲
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÌÛÚË ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÒÚ‡Ú¸
Ô˘ËÌÓÈ ÔÓʇ‡!
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ÔÓÂÍÚÓ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
̇ ÍÓ‚Ó‚ÓÏ ÔÓÍ˚ÚËË, ÍÓ‚ ËÎË
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ
‚ÂÌÚËÎflˆËË.
ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚˚¯ÂÌ˲ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚ÌÛÚË ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÔÓʇ‡!
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚Ì ÔÓÏ¢ÂÌËfl
Ç˚ıÓ‰fl˘ËÈ ËÁ ÔÓÂÍÚÓ‡ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ÔÓÚÓÍ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ÌËÊÌÂÈ Î‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË Ë ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‚ Ô‡‚ÓÈ ‚ÂıÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ËÁ‰ÂÎËfl. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡fl ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ‚
ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÒΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ‡·ÓÚ‡ ÌÂ
ÔÓ‚ÎÂÍ· Á‡ ÒÓ·ÓÈ ËÁÏÂÌÂÌË ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓ͇.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ‚·ÎËÁË ÌËÊÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ËÁ‰ÂÎËfl ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÌÛÚË ËÁ‰ÂÎËfl.
ÇçàåÄçàÖ
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÁ‰ÂÎËfl ‚Ó ‚·ÊÌ˚ı ÔÓÏ¢ÂÌËflı, Ú‡ÍËı Í‡Í ‚‡Ì̇fl ÍÓÏ̇ڇ, „‰Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸
̇ÏÓ͇ÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ.
ÖÒÎË ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl Ì ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ,
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‡θ̇fl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ, ÔÓ Ô˘ËÌ ÛÚ˜ÍË ÚÓ͇.
ÖÒÎË Á‡ÁÂÏÎÂÌË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒΉÛÂÚ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÓÚ‰ÂθÌ˚È ˆÂÔË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ
‚˚Íβ˜‡ÚÂθ, ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÓÎÊ̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ˝ÎÂÍÚËÍÓÏ.
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl Á‡ÁÂÏÎflÚ¸ ËÁ‰ÂÎË ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â
͇·ÂÎË, „ÓÏÓÓÚ‚Ó‰˚ ËÎË „‡ÁÓ‚˚ ÚÛ·˚.
4
ÇçàåÄçàÖ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓʇ‡ ÒΉËÚÂ
Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ËÎ͇ ¯ÌÛ‡
ÔËÚ‡ÌËfl ·˚· ‰Ó ÍÓ̈‡
‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ!
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓʇ‡.
ç ÒÚ‡‚¸Ú ÚflÊÂÎ˚ Ô‰ÏÂÚ˚
̇ ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
è‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ
ÇçàåÄçàÖ
ç ÔÓ‰Íβ˜‡ÈÚ ·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Í Ó‰ÌÓÈ ÓÁÂÚÍÂ.
ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÂ„‚‡Ì˲ ÓÁÂÚÍË Ë ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl!
ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ
èêàåÖóÄçàü
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÔË͇҇ڸÒfl Í ‚ËÎÍÂ
ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Í‡·ÂÎfl ‚·ÊÌ˚ÏË
Û͇ÏË.
äÂÔÍÓ ‰ÂÊËÚ ‚ËÎÍÛ ÒÂÚ‚ӄÓ
͇·ÂÎfl ÔË ËÁ‚ΘÂÌËË Â ËÁ
ÓÁÂÚÍË.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ͇̇ÔÎË‚‡ÌËfl Ô˚ÎË
̇ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ¯Ú˚flı ‚ËÎÍË
ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Í‡·ÂÎfl ËÎË ÓÁÂÚÍÂ.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÔÓʇ‡.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÔÓʇ‡.
ç ÔÓ‰Íβ˜‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎËÂ Í ÒÂÚË,
ÂÒÎË ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ ËÎË ‚ËÎ͇
ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Í‡·ÂÎfl ÔÓ‚ÂʉÂ̇ ËÎË
ÒÓ‰ËÌËÚÂθ̇fl ˜‡ÒÚ¸ ÓÁÂÚÍË
ÌÂÔÎÓÚÌÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì‡.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ
Ì ÒÓÔË͇҇ÂÚÒfl Ò ÓÒÚ˚ÏË Ë
„Ófl˜ËÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË, Ú‡ÍËÏË
͇Í, ̇ÔËÏÂ, Ó·Ó„‚‡ÚÂθ.
ê‡ÁÏ¢‡fl ÔÓÂÍÚÓ, ÔÓÎÓÊËÚÂ
ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
̇ÒÚÛÔ‡Ú¸ ̇ ÌÂ„Ó Ë ËÒÍβ˜ËÚ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÔÛÚ˚‚‡ÌËfl ‚ ÌÂÏ
ÔË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ÔÓ ÔÓÏ¢ÂÌ˲.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ‚Íβ˜‡Ú¸ Ë ‚˚Íβ˜‡Ú¸ ÔÓÂÍÚÓ ÔÛÚÂÏ ‚‚‰ÂÌËfl Ë ËÁ‚ΘÂÌËfl ‚ËÎÍË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Í‡·ÂÎfl ‚ ̇ÒÚÂÌÌÛ˛
ÓÁÂÚÍÛ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl.
(ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÓÏÏÛÚËÛÂÏÛ˛ ÓÁÂÚÍÛ ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl.)
ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ÎË·Ó ÔÓ‡ÊÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÔÓÂÍÚÓ‡ Ô‰ÏÂÚ˚, ÒÓ‰Âʇ˘ËÂ
ÊˉÍÓÒÚ¸, Ú‡ÍËÂ Í‡Í ˆ‚ÂÚÓ˜Ì˚Â
„Ó¯ÍË, ˜‡¯ÍË, ÍÓÒÏÂÚ˘ÂÒÍËÂ
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ËÎË Ò‚Â˜Ë.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl!
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚ ‚ ÍÓÔÛÒ
ÔÓÂÍÚÓ‡, ÌÂωÎÂÌÌÓ ÓÚÍβ˜ËÚÂ
Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸
Á‡ ÍÓÌÒÛθڇˆËÂÈ Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ
ÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
ÇçàåÄçàÖ
Ç ÒÎÛ˜‡Â Û‰‡‡ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl
ÔÓÂÍÚÓ‡, ‚˚Íβ˜ËÚÂ Â„Ó Ë
ÓÚÍβ˜ËÚ ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl.
é·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ͇ÍËıÎË·Ó Ô‰ÏÂÚÓ‚ ‚ ÍÓÔÛÒ
ÔÓÂÍÚÓ‡.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
éÒÚÓÓÊÌÓ Û‰‡ÎËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌ˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÔËÚ‡ÌËfl.
ÖÒÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌË Ì ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl
̇ ˝Í‡ÌÂ, ‚˚Íβ˜ËÚ ËÁ‰ÂÎË Ë
ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ÓÁÂÚÍË ÒÂÚË
ÔËÚ‡ÌËfl. ë‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï
‡„ÂÌÚÓÏ
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
Ç ÒÎÛ˜‡Â Ôӄ·Ú˚‚‡ÌËfl ˝ÎÂÏÂÌÚ‡
ÔËÚ‡ÌËfl ·ÂÌÍÓÏ, ÌÂωÎÂÌÌÓ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡ ωˈËÌÒÍÓÈ
ÔÓÏÓ˘¸˛.
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÒÌËχڸ ͇ÍËÂ-ÎË·Ó
Ô‡ÌÂÎË-Í˚¯ÍË ËÁ‰ÂÎËfl (ÍÓÏÂ
Í˚¯ÂÍ Ó·˙ÂÍÚË‚‡). Ç˚ÒÓ͇fl
ÒÚÂÔÂ̸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
ÇÓ ‚ÂÏfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl
Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÒÏÓÚÂÚ¸
ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÎËÌÁ˚
ÔÓÂÍÚÓ‡. èËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl „·Á!
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
ç ÔË͇҇ÈÚÂÒ¸ Í ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÏ
˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï ËÁ‰ÂÎËfl ‚Ó ‚ÂÏfl ËÎË
Ò‡ÁÛ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË Â„Ó
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÔÓ͇ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ë Í˚¯Í‡ ·ÏÔ˚ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl
Ó˜Â̸ „Ófl˜ËÏË!
–ÛÒÒÍËÈ
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
5
è‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
ÇçàåÄçàÖ
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÚ˜ÍË „‡Á‡ Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇ÒÚÂÌÌÛ˛ ÓÁÂÚÍÛ. éÚÍÓÈÚÂ
ÓÍÌÓ Ë ÔÓ‚ÂÚËÚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl
ÔÓʇ‡ ËÎË ÓÊÓ„‡, ‚˚Á‚‡ÌÌÓ„Ó ËÒÍÓÈ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ԇ‰ÂÌËÈ ËÁ‰ÂÎËfl Ë Û‰‡ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ Ì„Ó.
ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÛ˛ ÔÓÎÓÏÍÛ ËÁ‰ÂÎËfl ËÎË Ì‡ÌÂÒÚË Ú‡‚ÏÛ
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ!
èêàåÖóÄçàü
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ÚflÊÂÎ˚ Ô‰ÏÂÚ˚
̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl.
àÁ·Â„‡ÈÚ ۉ‡ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
̇ ÎËÌÁ˚, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔË
ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ÔÓÂÍÚÓ‡.
ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÛ˛
ÔÓÎÓÏÍÛ ËÁ‰ÂÎËfl ËÎË Ì‡ÌÂÒÚË Ú‡‚ÏÛ
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ!
ç ÔË͇҇ÈÚÂÒ¸ Í ÎËÌÁ‡Ï
ÔÓÂÍÚÓ‡. ãËÌÁ˚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ıÛÔÍËÂ Ë Î„ÍÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÔÓ‚ÂʉÂÌ˚.
èË Ó·‡˘ÂÌËË Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÓÒÚ˚ÏË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË, Ú. Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÍÓÔÛÒ ËÁ‰ÂÎËfl.
óËÒÚ͇
ÇçàåÄçàÖ
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ó‰Û
‰Îfl ˜ËÒÚÍË ËÁ‰ÂÎËfl.
ÇÓ‰‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÔÓÂÍÚÓ ËÎË
ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÌÂÓ·˚˜ÌÓ„Ó ‰˚χ
ËÎË ÒÚ‡ÌÌÓ„Ó Á‡Ô‡ı‡, ‚˚Íβ˜ËÚÂ
ËÁ‰ÂÎËÂ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ
ÓÁÂÚÍË Ë Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ
‰ËÎÂÓÏ ËÎË ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ!
óËÒÚ͇
é‰ËÌ ‡Á ‚ „Ó‰ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚
ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
‚ÌÛÚÂÌÌËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚
ÔÓÂÍÚÓ‡.
ç‡ÍÓÔË‚¯‡flÒfl Ô˚θ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸
Ô˘ËÌÓÈ ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓ„Ó
ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl.
àÒÔÓθÁÛÈÚ ‡˝ÓÁÓθ ËÎË Ïfl„ÍÛ˛
Ò‡ÎÙÂÚÍÛ, ۂ·ÊÌÂÌÌÛ˛
̇„ÂÒÒË‚Ì˚Ï ˜ËÒÚfl˘ËÏ
Ò‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ‚Ó‰ÓÈ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl
Ô˚ÎË ËÎË ÔflÚÂÌ Ò ÎËÌÁ ÔÓÂÍÚÓ‡.
èêàåÖóÄçàü
èË ˜ËÒÚÍ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËfl, Ú‡ÍËı Í‡Í ÍÓÔÛÒ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ
ËÁ‰ÂÎË ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl Ë ÔÓÚËÚÂ Â„Ó Ïfl„ÍÓÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ.
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˜ËÒÚfl˘Ëı Ò‰ÒÚ‚, ‡ÒÔ˚ÎflÂÏÓÈ ‚Ó‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‚˚ÚË‡Ú¸ ËÁ‰ÂÎË ÏÓÍ˚ÏË Ò‡ÎÙÂÚ͇ÏË. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˜ËÒÚfl˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (Ó˜ËÒÚËÚÂθ ‰Îfl ÒÚÂÍÓÎ), ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚ı Ë
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ˜ËÒÚfl˘Ëı Ò‰ÒÚ‚, ‡·‡ÁË‚Ó‚ ËÎË ‚ÓÒ͇, ·ÂÌÁÓ·, ‡ÎÍÓ„ÓÎfl Ë Ú.
‰., ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚Ò„Ó, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ËÁ‰ÂÎËÂ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚËı Ò‰ÒÚ‚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ÔÓʇ‡, ÔÓ‡ÊÂÌ˲
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ÎË·Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ËÁ‰ÂÎËfl (‰ÂÙÓχˆËË, ÍÓÓÁËË Ë Ú. ‰.).
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ËÌÙÓχˆËfl
ÇçàåÄçàÖ
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ. ë‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚‡¯Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔÓÂÍÚÓ‡, ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ Ë, ÍÓÏ ÚÓ„Ó, ‚‡¯‡
„‡‡ÌÚËfl ·Û‰ÂÚ ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡Ì‡!
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ËÌÙÓχˆËfl
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ
ÓÚÍβ˜ÂÌÓ ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl, ÂÒÎË
ÓÌÓ Ì ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌËÂ
‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË.
èêàåÖóÄçàü
àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ Á‡ÏÂÌ ·ÏÔ˚
Ô˂‰ÂÌ˚ ̇ ÒÚ. 38~39.
ç‡ÍÓÔË‚¯‡flÒfl Ô˚θ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸
Ô˘ËÌÓÈ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓʇ‡!
6
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÔËÚ‡ÌËfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚˚ÏË.
ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ëı ÔÂ„Â‚Û Ë
Ûژ͠˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ÔËÚ‡ÌËfl ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ˝Í‡Ì ÔÓÂÍÚÓ‡ Ò ‡ÒÒÚÓflÌËfl ‡‚ÌÓ„Ó
5~7 ‰Ë‡„Ó̇ÎflÏ ˝Í‡Ì‡.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÔÛθÚ
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ˝Í‡ÌÂ, Ò ·ÎËÁÍÓ„Ó ‡ÒÒÚÓflÌËfl
ÏÓÊÂÚ Ì„‡ÚË‚ÌÓ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òfl ̇ ‚‡¯ÂÏ ÁÂÌËË.
éÔËÒ‡ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËfl
éÔËÒ‡ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËfl
äÓÔÛÒ ËÁ‰ÂÎËfl
* èÓÂÍÚÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ̇ ˝Í‡Ì ÔÓÂÍÚÓ‡ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸
ÏÂÎÍË ˜ÂÌ˚ Ë/ËÎË flÍË ÚÓ˜ÍË (Í‡ÒÌ˚Â, ÒËÌËÂ, ÁÂÎÂÌ˚Â). чÌ̇fl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ Ò‚flÁ‡Ì‡ ÒÓ ÒÔˆËÙËÍÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ËÁ‰ÂÎËfl Ë Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸˛.
‘ŒK¿À‹ÕŒ≈ ÍÓθˆÓ
чژËÍ, ÔËÌËχ˛˘ËÈ
ÒË„Ì‡Î Ò ÔÛθڇ
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
äÓÎÂÒÓ
„ÛÎËÓ‚ÍË
ÎËÌÁ˚
à̉Ë͇ÚÓ˚
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰ RGB
(PC/DTV)
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰ VIDEO
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰ S-VIDEO
KŒÃœŒÕ≈Õ“Õ¤
… ‚ıÓ‰
–ÛÒÒÍËÈ
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÒÂÚ‚ӄÓ
͇·ÂÎfl AC IN
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰ HDMI
7
éÔËÒ‡ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËfl
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
äÌÓÔ͇ MENU (åÂÌ˛)
äÌÓÔ͇ SOURCE (àÒÚÓ˜ÌËÍ Ò˄̇·)
A
äÌÓÔ͇ OK
D / äÌÓÔ͇ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍË KEY STONE (“–¿œ≈÷≈»ƒ¿À‹ÕŒ√Œ »—K¿Δ≈Õ»fl)
E / äÌÓÔ͇ SMART IRIS (»Õ“≈ÀÀ≈K“”¿À‹ÕŒ… ƒ»¿‘–¿√ä)
G
F
8
/ äÌÓÔ͇ ZOOM - (å‡Ò¯Ú‡· ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl)
/ äÌÓÔ͇ ZOOM + (å‡Ò¯Ú‡· ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl)
äÌÓÔ͇ POWER (èËÚ‡ÌËÂ)
éÔËÒ‡ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËfl
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
POWER
äÌÓÔ͇ POWER (èËÚ‡ÌËÂ)
MENU
SOURCE
äÌÓÔ͇ MENU (åÂÌ˛)
äÌÓÔ͇ SOURCE
äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl D /
äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl F / G
äÌÓÔ͇ AUTO (Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ÂÊËÏ)
(ëÏ. ÒÚ. 34)
A
AUTO
äÌÓÔ͇ OK
OK
äÌÓÔ͇ ARC (ëÏ. ÒÚ. 30)
äÌÓÔ͇ BLANK (èÛÒÚÓÈ Í‡‰) (ëÏ. ÒÚ. 32)
äÌÓÔ͇ STILL (è‡ÛÁ‡) (ëÏ. ÒÚ. 33)
BLANK
äÌÓÔ͇ KEYSTONE (í‡ÔˆÂˉ‡Î¸Ì‡fl
ÍÓÂÍÚËӂ͇) (ëÏ. ÒÚ. 32)
KÌÓÔ͇ SMART IRIS
(»Õ“≈ÀÀ≈K“”¿À‹ÕŒ… ƒ»¿‘–¿√ä)
(ëÏ. ÒÚ. 29)
E
KEYSTONE
ARC
STILL
ZOOM
äÌÓÔ͇ ZOOM +/- (ëÏ. ÒÚ. 23)
SMART IRIS
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl
–ÛÒÒÍËÈ
èêÖÑéëíÖêÖÜÖçàÖ
èêà áÄåÖçÖ ùãÖåÖçíÄ èàíÄçàü çÄ ùãÖåÖçí èàíÄçàü çÖëééíÇÖíëíÇìûôÖÉé íàèÄ ëìôÖëíÇìÖí
ÇÖêéüíçéëíú êÄáêõÇÄ äéêèìëÄ ùãÖåÖçíÄ èàíÄçàü. ìÑÄãÖçàÖ àëèéãúáéÇÄççõï ùãÖåÖçíéÇ
èàíÄçàü ÑéãÜçé Åõíú èêéàáÇÖÑÖçé ëéÉãÄëçé ëééíÇÖíëíÇìûôàå àçëíêìäñàüå.
• éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ·‡Ú‡ÂÈÌÓ„Ó ÓÚÒÂ͇ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌËfl, Òӷ≇fl ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÓÚÏÂÚ͇Ï,
ÒÓ‚Ï¢‡fl «+» Ò «+», Ë «-» Ò «-».
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰‚‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ̇ÔflÊÂÌËÂÏ 1,5. Ç.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌËfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚˚ÏË.
9
éÔËÒ‡ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËfl
à̉Ë͇ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔÓÂÍÚÓ‡
* à̉Ë͇ÚÓ ·ÏÔ˚, Ë̉Ë͇ÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ÔÓÂÍÚÓ ÓÚÓ·‡Ê‡˛Ú ‡·Ó˜ÂÂ
ÒÓÒÚÓflÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
à̉Ë͇ÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl
à̉Ë͇ÚÓ ·ÏÔ˚
íÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È Ë̉Ë͇ÚÓ
à̉Ë͇ÚÓ
ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl
é‡ÌÊ‚˚È ˆ‚ÂÚ
áÂÎÂÌ˚È ˆ‚ÂÚ (ÏË„‡˛˘ËÈ)
áÂÎÂÌ˚È ˆ‚ÂÚ
é‡ÌÊ‚˚È ˆ‚ÂÚ (ÏË„‡˛˘ËÈ)
éÚÍβ˜ÂÌËÂ
ä‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ
à̉Ë͇ÚÓ ·ÏÔ˚
ä‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ (ÏË„‡˛˘ËÈ)
áÂÎÂÌ˚È ˆ‚ÂÚ (ÏË„‡˛˘ËÈ)
íÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È
Ë̉Ë͇ÚÓ
é‡ÌÊ‚˚È ˆ‚ÂÚ
ä‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ
ä‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ (ÏË„‡˛˘ËÈ)
10
êÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl.
éÒÚ˚‚‡ÌË ·ÏÔ˚ ‰Ó ‚Íβ˜ÂÌËfl.
Ç ‡·ÓÚ (‚Íβ˜ÂÌË ·ÏÔ˚).
ã‡ÏÔ‡ ÔÓÂÍÚÓ‡ ÓÒÚ˚‚‡ÂÚ ÔË ÓÚÍβ˜ÂÌÌÓÏ ÔËÚ‡ÌËË (2 ÏËÌÛÚ˚)
éÚÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl
ëÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Î‡ÏÔ˚ ÔÓÂÍÚÓ‡ ËÒÚÂ͇ÂÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Á‡ÏÂÌËÚ¸
(Ò‚˚¯Â 2000 ˜‡ÒÓ‚). 燉ÔËÒ¸ ˝Í‡ÌÌÓÈ Ë̉Ë͇ˆËË “Replace the lamp”
(«á‡ÏÂÌËÚ ·ÏÔÛ»), ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ̇ ˝Í‡Ì ‚ Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍÛ̉ Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÂ‚Ó„Ó ‚Íβ˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl.
èÓ‚ÂʉÂÌË ·ÏÔ˚ ËÎË ÒÓÔflÊÂÌÌÓ„Ó Ò ÌÂÈ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÔË
‚Íβ˜ÂÌËË ÔËÚ‡ÌËfl. èÓ‚ÚÓËÚ ÔÓÔ˚ÚÍÛ ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌË ÔÓÁÊÂ.
ÖÒÎË Ë̉Ë͇ÚÓ ·ÏÔ˚ ÒÌÓ‚‡ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ (ÏË„‡ÂÚ),
ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.
ä˚¯Í‡ ·ÏÔ˚ Ì Á‡Í˚Ú‡.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓ‚˚¯Â̇. éÚÍβ˜ËÚ ËÁ‰ÂÎË ÓÚ ÒÂÚË Ë ÔÓ‚Â¸ÚÂ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËË.
èÓÂÍÚÓ ÓÚÍβ˜ÂÌ ÓÚ ÒÂÚË ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ Â„Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚.
èËÚ‡ÌË ÓÚÍβ˜ÂÌÓ ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂÏ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡
Óı·ʉÂÌËfl. é·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.
éÔËÒ‡ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËfl
èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË
POWER
MENU
SOURCE
AUTO
BLANK
KEYSTONE
OK
ARC
STILL
ZOOM
SMART IRIS
1.5V
1.5V
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
2 ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔËÚ‡ÌËfl
ëÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ
ÇˉÂÓ Í‡·Âθ
PROJECTOR
Owner’s manual
äÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È Í‡·Âθ
–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂΡ
CD ROM
äÓ̯ÚÂÈÌ ‰Îfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó
ÏÓÌڇʇ
* ÄÌÍÂ Ë ·ÓÎÚ ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ÍÓ̯ÚÂÈÌÓÏ.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
óÚÓ·˚ ÔËÓ·ÂÒÚË ˝ÚÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ.
óÚÓ·˚ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Á‡ÏÂÌÛ Î‡ÏÔ˚, Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÒÓÚÛ‰ÌË͇ÏË ÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
ëÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Î‡ÏÔ˚ ÔÓÂÍÚÓ‡ ËÒÚÂ͇ÂÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ·ÏÔÛ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (Ì ‚ıÓ‰fl˘Â„Ó ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ), ËÎË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ÏÓÊÂÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ ͇˜ÂÒÚ‚‡ ËÁ‰ÂÎËfl.
ùÍ‡Ì ÔÓÂÍÚÓ‡
䇷Âθ S-Video
ã‡ÏÔ‡
䇷Âθ HDMI
ç‡ÒÚÓθ̇fl ÒÚÓÈ͇
KÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È Í‡·Âθ
䇷Âθ SCART - RCA (ÓÔˆËfl)
–ÛÒÒÍËÈ
*
*
*
*
é·Í·‰Í‡ ͇·ÂÎfl
* ÄÌÍÂ Ë ·ÓÎÚ ‚ıÓ‰flÚ ‚
ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÍÓ̯ÚÂÈ̇.
11
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
Installation and Composition
àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
* ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ÔÓÂÍÚÓ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚Ëflı. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ËÎË ÔÓÎÓÏÍË ËÁ‰ÂÎËfl.
é·ÂÒÔ˜¸Ú ̇‰ÎÂʇ˘Û˛ ‚ÂÌÚËÎflˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl.
● èÓÂÍÚÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ÏË ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË
(‚ÔÛÒÍÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl) ̇ ÌËÊÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ËÁ‰ÂÎËfl Ë
‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ÏË ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË (‚˚ÔÛÒÍÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl) ̇
ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ËÁ‰ÂÎËfl.
ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ë Ì ‡ÁÏ¢‡ÈÚÂ
͇ÍËÂ-ÎË·Ó Ô‰ÏÂÚ˚ ‚·ÎËÁË ˝ÚËı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ, Ú. Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚˚¯ÂÌ˲ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÌÛÚË ÍÓÔÛÒ‡ ËÁ‰ÂÎËfl, Ë
‚ÒΉÒÚ‚Ë ˝ÚÓ„Ó Í ÛıÛ‰¯ÂÌ˲ ͇˜ÂÒÚ‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÎË
ÔÓÎÓÏÍ ÔÓÂÍÚÓ‡.
● é·ÂÒÔ˜¸Ú ËÁ‰ÂÎ˲ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‰Îfl ıÓÓ¯ÂÈ ‚ÂÌÚËÎflˆËË.
ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÔÓÂÍÚÓÓÏ Ë ÔÓÚÓÎÍÓÏ ËÎË ÔÓÎÓÏ ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ Ì ÏÂÌ 20 ÒÏ (8 ‰˛ÈÏÓ‚).
● ç ‚ÒÚ‡‚ÎflÈÚ ͇ÍËÂ-ÎË·Ó Ï‡ÚÂˇÎ˚, ̇ÔËÏÂ,
·Ûχ„Û, ‚ ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÂÍÚÓ‡.
● ƒÎˇ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌˡ ̇‰ÎÂʇ˘ÂÈ ‚ÂÌÚËΡˆËË
ÓÒÚ‡‚¸Ú 1 ÒÏ ÔÛÒÚÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚ ÒÚÂÌ˚ Ë Ò
͇ʉÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
1cm
1cm
1cm
ê‡ÁÏ¢‡ÈÚ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Ò ÌÓχθÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ Ë ‚·ÊÌÓÒÚ¸˛.
● ìÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ‰‡ÌÌ˚È ÔÓÂÍÚÓ ÚÓθÍÓ Ú‡Ï, „‰Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌË Ú·ÛÂÏ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë
‚·ÊÌÓÒÚË (ÒÏ. ÒÚ. 43).
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ÔÓÂÍÚÓ ‚ ÒËθÌÓ Á‡Ô˚ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı.
● ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÂ„‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl.
èÓÂÍÚÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ̇ ˝Í‡Ì ÔÓÂÍÚÓ‡
ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸ ÏÂÎÍË ˜ÂÌ˚ Ë/ËÎË flÍË ÚÓ˜ÍË (Í‡ÒÌ˚Â, ÒËÌËÂ, ÁÂÎÂÌ˚Â).
чÌ̇fl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ Ò‚flÁ‡Ì‡ ÒÓ ÒÔˆËÙËÍÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ËÁ‰ÂÎËfl Ë Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸˛.
ÑÎfl ÔÓ͇Á‡ ÔÓ„‡ÏÏ DTV, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ DTP-ÂÒË‚Â (‰ÂÍÓ‰Â Ò˄̇·) Ë ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸
Â„Ó Í ÔÓÂÍÚÓÛ.
ÖÒÎË ‚ıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Π·Û‰ÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÏÂÌ˛ Ì ·Û‰ÂÚ ‚˚‚‰ÂÌÓ Ì‡ ˝Í‡Ì.
12
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
éÒÌÓ‚Ì˚ Ô‡‚Ë· ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÂÍÚÓ‡
1. ê‡ÁÏÂÒÚËÚ ÔÓÂÍÚÓ ̇ ÒÚÂÌÂ.
2. ê‡ÁÏÂÒÚËÚ ÔÓÂÍÚÓ ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ˝Í‡Ì‡. ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÔÓÂÍÚÓÓÏ Ë ˝Í‡ÌÓÏ ÓÔ‰ÂÎflÂÚ
‡θÌÛ˛ ‚Â΢ËÌÛ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
3. ê‡ÁÏÂÒÚËÚ ÔÓÂÍÚÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÎËÌÁ‡ ·˚· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ÔÓ‰ Ô‡‚ËθÌ˚Ï Û„ÎÓÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í ˝Í‡ÌÛ.
ÖÒÎË ÔÓÂÍÚÓ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÔÓ‰ Ô‡‚ËθÌ˚Ï Û„ÎÓÏ, ËÁÓ·‡ÊÂÌË ̇ ˝Í‡Ì ·Û‰ÂÚ ËÒ͇ÊÂÌÓ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÍÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË Ú‡ÔˆÂˉ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË (ÒÏ. ÒÚ. 32).
4. èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ͇·ÂÎË ÔÓÂÍÚÓ‡ Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍÂ Ë ‰Û„ËÏ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌË͇Ï.
èÓÂ͈ËÓÌÌÓ ‡ÒÒÚÓflÌË ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ËÒıÓ‰fl ËÁ ÙÓχڇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
èÓÂ͈ËÓÌÌÓ ‡ÒÒÚÓflÌË (D)
èÓÂ͈ËÓÌÌÓ ‡ÒÒÚÓflÌË (D)
îÓÏ‡Ú ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl 16:9
œÓÂ͈ËÓÌÌÓ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ
P‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡ (‰˛ÈÏÓ‚)
P‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡ (ÏÏ)
¯ËË̇ ˝Í‡Ì‡ (ÏÏ)
‚˚ÒÓÚ‡ ˝Í‡Ì‡ (ÏÏ)
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1016
1270
1524
1778
2032
2286
2540
3048
3556
4064
4572
5080
5588
6036
6604
7112
7620
886
1107
1328
1550
1771
1992
2214
2657
3099
3542
3985
4428
4870
5313
5756
6199
6641
498
623
747
872
996
1121
1245
1494
1743
1992
2241
2491
2740
2989
3238
3487
3736
åËÌËχθÌÓ ‡ÒÒÚÓflÌË å‡ÍÒËχθÌÓ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ
(ÏÏ)
(ÏÏ)
1532
2144
1921
2688
2311
3233
2700
3777
3069
4322
3478
4866
3867
5411
4645
6500
5424
7589
6202
8678
6980
9767
7759
10656
8537
11945
9315
13064
10093
14123
10372
15212
11650
16300
–ÛÒÒÍËÈ
˝Í‡Ì
ÏÏ / ‰˛ÈÏÓ‚
* èË „ÛÎËÓ‚Í ‡ÒÒÚÓflÌËfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË Ï‡Ò¯Ú‡·‡ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl χÍÒËχθÌÓ / ÏËÌËχθÌÓÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ.
13
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓÂÍÚÓ‡ ̇ ÒÚÂÌÂ
ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Òӷ≇ÂÏ˚ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔÓÂÍÚÓ‡ ̇ ÒÚÂÌÂ
é·‡ÚËÚ ‚ÌËχÌË ̇ Ô‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ˆÂÎflı Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ„Ó
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl ËÎË Ô‰ÛÔÂʉÂÌËfl ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÂÍÚÓ‡.
➟ è‡‚Ë· ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔËÒ‡Ì˚ ÌËÊ ‚ ‚ˉ Ô‰ÛÔÂʉ‡˛˘Ëı / Ô‰ÔËÒ˚‚‡˛˘Ëı
ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚ı ·ÎÓÍÓ‚ ‰‚Ûı ÚËÔÓ‚.
ÇçàåÄçàÖ : ç‡Û¯ÂÌË ËÌÒÚÛ͈ËÈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï
ÔÓ‚ÂʉÂÌËflÏ ËÎË Í ÎÂڇθÌÓÏÛ ËÒıÓ‰Û.
èêàåÖóÄçàü : ç‡Û¯ÂÌË ˝ÚËı ËÌÒÚÛ͈ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÙËÁ˘ÂÒÍËÏ ÔÓ‚ÂʉÂÌËflÏ ËÎË
ÔÓÎÓÏÍ ÔÓÂÍÚÓ‡.
➟ èÓÒΠÔÓ˜ÚÂÌËfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ı‡ÌËÚÂ Â„Ó ‚ Û‰Ó·ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ‚˚ ‚Ò„‰‡ ΄ÍÓ ÒÏÓÊÂÚÂ Â„Ó Ì‡ÈÚË.
ÇçàåÄçàÖ
ç ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ·ÂÁ ÓÔÓ˚.
臉ÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚ÏÂ.
á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÓÔË‡Ú¸Òfl / ÔÓ‚ËÒ‡Ú¸ ̇ ËÁ‰ÂÎËË
ËÎË Ó͇Á˚‚‡Ú¸ ̇ ÌÂ„Ó Û‰‡ÌÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
臉ÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚ÏÂ.
èêàåÖóÄçàü
ëΉÛÈÚ Ô˂‰ÂÌÌ˚Ï ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ËÌÒÚÛ͈ËflÏ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
ç ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ. é·‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚‡¯Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ
ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı Ú‡‚Ï ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl.
臉ÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚ÏÂ.
èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂˇΠÒÚÂÌ˚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÁ‰ÂÎËfl Ë ‚
ıӉ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ
‡ÌÍÂÌ˚ ÓÔÓ˚, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‰‡ÌÌÓ„Ó
ËÁ‰ÂÎËfl.
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‚ÂÎËθÌ˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰ÂÎË Ë Ò‚Â·,
ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó
ËÁ‰ÂÎËfl. ÉÎÛ·Ë̇ ‚˚Ò‚ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËfl
‰ÓÎÊ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏ ÛÒÎÓ‚ËflÏ.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â
Ò Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â
Ò Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÚÂÔ· (Ó·Ó„‚‡ÚÂθ)
ËÎË Û‚Î‡ÊÌËÚÂθ ÔÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ.
ç ‡ÁÏ¢‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ‚·ÎËÁË ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÚÂÎÂÈ,
ÒÂÌÒÓÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓθÚÌ˚ı ãùè,
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ËÎË ÏÂÒÚ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
ËÁ‰ÂÎË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÓ Û‰‡ÌÓÏÛ
‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ËÎË ‚Ë·‡ˆËË.
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÓÚÍβ˜ËÚ ËÁ‰ÂÎË ÓÚ
ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl.
ç ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl ·ÂÁ
Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔÂ˜‡ÚÓÍ.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ!
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÙËÁ˘ÂÒÍË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl.
14
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇
äÓ̯ÚÂÈÌ ‰Îfl
̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌڇʇ
ÅÓÎÚ˚ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÍÓ̯ÚÂÈ̇
ç‡ÒÚÂÌÌ˚ ‡ÌÍÂÌ˚ ÏÛÙÚ˚
‰Îfl ÔÓÔÛÒ͇ ·ÓÎÚ‡
ÅÓÎÚ˚ ‰Îfl ÙËÍÒ‡ˆËË
ÍÓ̯ÚÂÈ̇
îËÍÒ‡ÚÓ˚
òÛÛÔ˚
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ‰Îfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌڇʇ
1
èÓ‰„ÓÚӂ͇ ÍÂÔÂÊÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Í ÏÓÌÚ‡ÊÛ
- éÚÒÓ‰ËÌËÚ ·ÓÎÚ ÓÚ Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇
- éÚÒÓ‰ËÌËÚ ÍÂÔÂÊÌÛ˛ ÒÍÓ·Û ËÁ‰ÂÎËfl ÓÚ Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇
äÂÔÂÊ̇fl ÒÍÓ·‡ ËÁ‰ÂÎËfl
➡ 燉‡‚ËÚ ̇ ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÍÓ̯ÚÂÈ̇
Ó·ÂËÏË Û͇ÏË, ˜ÚÓ·˚ ̇ÍÎÓÌËÚ¸ ÍÓ̯ÚÂÈÌ.
í‡ÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓ̯ÚÂÈ̇ Û‰Ó·ÌÓ ‰Îfl
Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÂÔÂÊÌÓ„Ó ·ÓÎÚ‡ (ÒÏ. ÒÚ.18).
2
äÓ̯ÚÂÈÌ ‰Îfl
̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌڇʇ
ÅÓÎÚ ‰Îfl ÙËÍÒ‡ˆËË ÍÓ̯ÚÂÈ̇
* èÓÒΠÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓÂÍÚÓ‡,
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÓÚ ·ÓÎÚ. (ëÏ. ÒÚ. 18)
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÍÂÔÂÊÌÛ˛ ÒÍÓ·Û Ì‡ ÍÓÔÛÒ ÔÓÂÍÚÓ‡
a. éÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓÎÓÊËÚ ÔÓÂÍÚÓ ÎËÌÁÓÈ ‚ÌËÁ ̇ Ïfl„ÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘Û˛ ÎËÌÁÛ ÓÚ ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ.
b. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ 2 ÙËÍÒ‡ÚÓ‡ ‚ ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÂÍÚÓ‡. (àÏÂÌÌÓ ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÏÂÒÚÓ ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ
‚ÂÌÚËÎflˆËË ËÁ‰ÂÎËfl).
c. á‡ÍÂÔËÚ ÒÍÓ·˚, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Í ÏÓÌÚ‡ÊÛ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. 1, ̇ ÍÓÔÛÒ ÔÓÂÍÚÓ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÂÔÂÊÌ˚ı ·ÓÎÚÓ‚ ÒÍÓ·˚.
äÂÔÂÊÌ˚È ·ÓÎÚ ÒÍÓ·˚
–ÛÒÒÍËÈ
îËÍÒ‡ÚÓ
15
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
3
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
ÇÒÚ‡‚¸Ú ‡ÌÍÂ˚ ËÎË ¯ÛÛÔ˚ ÔÓÒΠ̇ÌÂÒÂÌËfl ÓËÂÌÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÓÚÏÂÚÓÍ ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl ̇ ÒÚÂÌÂ.
èÓ‚Â¸Ú ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ë ÚÓ΢ËÌÛ ÒÚÂÌ˚, ̇ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ·Û‰ÂÚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ÍÓ̯ÚÂÈÌ.
ÖÒÎË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸, ̇ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ·Û‰ÂÚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ̇ÒÚÂÌÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂ̇ ËÁ ·ÂÚÓ̇, ÔÓ˜ÌÓ„Ó ËÎË ÌÂÔÓ˜ÌÓ„Ó
ÔËÓ‰ÌÓ„Ó Í‡ÏÌfl, ·ÂÚÓÌÌ˚ı ·ÎÓÍÓ‚ Ë ÔÛÒÚÓÚÂÎÓ„Ó ÍËÔ˘‡, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÌÍÂ˚ ËÎË ·ÓÎÚ˚.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÌÍÂ˚ ËÎË ·ÓÎÚ˚, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ, ÚÓθÍÓ ÂÒÎË ÚÓ΢Ë̇ ÓÚ‰ÂÎÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ· ÏÂÌ 20 ÏÏ.
ÇıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ¯ÛÛÔ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ ÔË ÏÓÌڇʠËÁ‰ÂÎËfl ̇ ‰Â‚flÌÌÛ˛ ÒÚÂÌÛ.
ÉËÔÒÓ͇ÚÓÌ Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ˜Ì˚Ï Ï‡ÚÂˇÎÓÏ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ÒÚÂÌÌÓÈ ÏÛÙÚ˚ ‰Îfl ÔÓÔÛÒ͇ ‡ÌÍÂÌ˚ı ·ÓÎÚÓ‚ Ë ·ÓÎÚÓ‚ ‰Îfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇
a. èËÎÓÊË‚ ÍÓ̯ÚÂÈÌ Í ÒÚÂÌ ‚ ÓÚϘÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, ‡ÁÏÂÚ¸Ú ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ‰ ‡ÌÍÂ˚.
b. èË Ò‚ÂÎÂÌËË ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÔÓ‰ ‡ÌÍÂ˚ ‚ ‡ÁϘÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, ËÒÔÓθÁÛÈÚ 6 ÏÏ Ò‚ÂÎÓ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â χÚÂˇÎÛ
ÒÚÂÌ˚, ÔÓÒ‚ÂÎËÚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl, „ÎÛ·ËÌÓÈ Ì ÏÂÌ 40~50 ÏÏ Í‡Ê‰ÓÂ.
c. é˜ËÒÚËÚ ÔÓÒ‚ÂÎÂÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ë ‚ ͇ʉÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‡ÌÍÂÌ˚ ·ÓÎÚ˚, ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ÒÚÂÌÌ˚Ï ÍÓ̯ÚÂÈÌÓÏ.
a
b
ë‚ÂÎÓ
ëÚÂ̇
c
➡
: åÂÒÚÓ ‚‚‰ÂÌËfl ‡ÌÍÂÌÓ„Ó ·ÓÎÚ‡
ÄÌÍÂÌ˚È ·ÓÎÚ
16
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
4
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ̇ ÒÚÂÌÛ
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ÒÚÂÌÌÓÈ ÏÛÙÚ˚ ‰Îfl ÔÓÔÛÒ͇ ‡ÌÍÂÌ˚ı ·ÓÎÚÓ‚ Ë ·ÓÎÚÓ‚ ‰Îfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇
a. ÇÏÓÌÚËÛÈÚ ÍÓ̯ÚÂÈÌ ‚ ÒÚÂÌÛ, ËÒÔÓθÁÛfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
b. ÇÒÚ‡‚¸Ú ·ÓÎÚ˚ ‰Îfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ‚ ͇ʉÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
a
b
ÅÓÎÚ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ¯ÛÛÔÓ‚
Ó
òÛÛÔ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ ÔË ÏÓÌڇʠËÁ‰ÂÎËfl ̇ ‰Â‚flÌÌÛ˛ ÒÚÂÌÛ.
–ÛÒÒÍËÈ
- èÓÒΠÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ÔÓÎÓÊÂÌËfl ̇ ÒÚÂÌÂ, ‚ÏÓÌÚËÛÈÚ ‚ Ì ̇ÒÚÂÌÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ, ËÒÔÓθÁÛfl ¯ÛÛÔ˚ (‚ıÓ‰flÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ).
17
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
5
Ó
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ËÁ‰ÂÎËfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÂÍÚÓ ̇ ÒÚÂÌÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊ ̇ ËÒÛÌÍÂ. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ËÁ‰ÂÎËfl Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ. é·‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛. 臉ÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚ÏÂ.
a.èÓ‚ÂÒ¸Ú ÔÓÂÍÚÓ, Á‡ÍÂÔË‚ 2 ÙËÍÒ‡ÚÓ‡ ‚ Ô‡Á‡ı ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÓ̯ÚÂÈ̇.
b.ÇÒÚ‡‚¸Ú ÍÂÔÂÊÌÛ˛ ÒÍÓ·Û ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ô‡Á ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇.
c. èÓÒΠÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓÂÍÚÓ‡, ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ·ÓÎÚ˚ ‰Îfl ÙËÍÒ‡ˆËË ÍÓ̯ÚÂÈ̇.
d.éÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÂÍÚÓ ÔÓ˜ÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ, ÔÓÚflÌÛ‚ Â„Ó Á‡ ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸.
a
îËÍÒ‡ÚÓ
b
äÂÔÂÊ̇fl ÒÍÓ·‡ ËÁ‰ÂÎËfl
c
ÅÓÎÚ ‰Îfl ÙËÍÒ‡ˆËË ÍÓ̯ÚÂÈ̇
18
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
œÓˇ‰ÓÍ Ó·‡˘ÂÌˡ Ò Í‡·ÂΡÏË
2
œÓÎÓÊËÚ ‡ÔÔ‡‡Ú Îˈ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚ÌËÁ ̇ ÔÓ‰Û¯ÍÛ
ËÎË Ïˇ„ÍÛ˛ Ú̸͇.
ŒÚÍÓÈÚ Á‡‰Ì˛˛ Í˚¯ÍÛ, ÔÓÚˇÌÛ‚ ‚‚Âı.
«‡‰Ìˇˇ Ô‡ÌÂθ ‡ÔÔ‡‡Ú‡
œÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÌÛÊÌ˚ ͇·ÂÎË.
—ÎÓÊËÚ ͇·ÂÎË ÔÓ ÔÓˇ‰ÍÛ: HDMI, VIDEO, S-VIDEO,
ËÒÔÓθÁÛˇ ‰ÂʇÚÂÎË Í‡·ÂÎÂÈ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
ƒÂʇÚÂθ ͇·ÂΡ
K‡·Âθ HDMI ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏ¢‡Ú¸Òˇ Ò‚ÂıÛ.
K‡·Âθ RGB
‘ËÍÒËÛ˛˘ËÈ ‰ÂʇÚÂθ ͇·ÂΡ
K‡·Âθ ÔËÚ‡Ìˡ
19
–ÛÒÒÍËÈ
1
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
3
œÓÏÂÒÚËÚ Á‡‰Ì˛˛ Í˚¯ÍÛ Ì‡ ÏÂÒÚÓ Ë Á‡ÙËÍÒËÛÈÚÂ
‚ËÌÚÓÏ Ò Í˚θ˜‡ÚÍÓÈ.
¬ËÌÚ Ò Í˚θ˜‡ÚÍÓÈ
4
œÓÔÛÒÚËÚ ˜ÂÂÁ ÍÓ̯ÚÂÈÌ Í‡·Âθ ÔËÚ‡Ìˡ Ë Í‡·Âθ
HDMI ÓÚ‰ÂθÌÓ ÓÚ ‰Û„Ëı ͇·ÂÎÂÈ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
K˚¯Í‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË
K‡·Âθ HDMI
KÓ̯ÚÂÈÌ
K‡·Âθ ÔËÚ‡Ìˡ
K‡·ÂÎË
20
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
ê„ÛÎËӂ͇ ۄ· ̇ÍÎÓ̇
- ê„ÛÎËÛÂÏ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Û„Î‡ ̇ÍÎÓ̇ ‡‚ÂÌ 5° (‚‚Âı/‚ÌËÁ/‚΂Ó/‚Ô‡‚Ó), Ë ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ‡‚ÂÌ ±10.
- èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ۄ· ̇ÍÎÓ̇ Ì ÔËÍ·‰˚‚‡ÈÚ ˜ÂÁÏÂÌÛ˛ ÒËÎÛ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ËÁ‰ÂÎË ËÎË
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÙËÁ˘ÂÒÍË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl.
<ê„ÛÎËӂ͇ ۄ· ̇ÍÎÓ̇>
<èÓ‚ÓÓÚ>
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÒÚÂÌÓÈ Ë ËÁ‰ÂÎËÂÏ
- ìÒڇ̇‚ÎË‚‡fl ̇ ÒÚÂÌ ÍÓ̯ÚÂÈÌ, Ô‰ÛÒÏÓÚËÚ ‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÔÓÂÍÚÓÓÏ Ë ÒÚÂÌÓÈ ‡‚ÌÓ 16,8 ÏÏ.
–ÛÒÒÍËÈ
16,8 ÏÏ
21
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
ÇÍβ˜ÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡
1. èÓ‰Íβ˜ËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER (ÔËÚ‡ÌËÂ) ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
(à̉Ë͇ÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÏË„‡ÂÚ ÁÂÎÂÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl Óı·ʉÂÌËfl ·ÏÔ˚.)
●
●
àÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ ˝Í‡Ì ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í Ë̉Ë͇ÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Á‡„ÓËÚÒfl ÁÂÎÂÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ.
Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ò˄̇· Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË SOURCE.
èËϘ‡ÌËÂ!
* ç ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ͇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ (̇ ‚ÔÛÒÍ/‚˚ÔÛÒÍ). Ç
ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚‡Ï ÔÓÚ·ÛÂÚÒfl ·Óθ¯Â ‚ÂÏÂÌË ‰Ó ‚Íβ˜ÂÌËfl ·ÏÔ˚.
Ç˚Íβ˜ÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
Power off?
Please press Power key again.
2. óÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌË ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
3. ÖÒÎË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È Ë̉Ë͇ÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÏË„‡ÂÚ Ó‡ÌÊ‚˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ, Ì ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ÓÚ ÒÂÚË
ÔËÚ‡ÌËfl ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ Ì ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ (Á‡„ÓËÚÒfl Ó‡ÌÊ‚˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ).
● ÖÒÎË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È Ë̉Ë͇ÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÏË„‡ÂÚ Ó‡ÌÊ‚˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ, ÍÌÓÔ͇ ÔËÚ‡ÌËfl ̇ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÛθÚÂ
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ·Û‰ÂÚ Ì‡ÍÚ˂̇.
Ç˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò˄̇·.
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE.
Select
F
RGB
OK
G
2. ä‡Ê‰Ó ̇ʇÚË ÍÌÓÔÍË F, G ËÁÏÂÌflÂÚ Ë̉Ë͇ˆË˛ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
RGB
Component
22
HDMI
S-Video
Video
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë Ò·Ó͇
îÓÍÛÒ, å‡Ò¯Ú‡· ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡ÌÂ
èË ÔÓfl‚ÎÂÌËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡ÌÂ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÎË ÓÌÓ ‚ ÙÓÍÛÒÂ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË
ÓÌÓ ‡ÁÏÂ‡Ï ˝Í‡Ì‡.
●
Õ‡ÒÚÓÈ͇ ÙÓÍÛÒ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÓ͇θÌÓ„Ó ÍÓθˆ‡ ‡ÔÔ‡‡Ú‡
‘ŒK¿À‹ÕŒ≈ ÍÓθˆÓ
●
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡, ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ ZOOM +/- ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
ZOOM
ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓ‰ÌflÚ¸ ËÎË ÓÔÛÒÚËÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ‚˚·Ë‡ÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË „ÛÎËÛ˛˘Â„Ó ÍÓÎÂÒ‡ ÎËÌÁ˚, ͇Í
ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
–ÛÒÒÍËÈ
ê„ÛÎËÛ˛˘ÂÂ
ÍÓÎÂÒÓ ÎËÌÁ˚
●
óÚÓ·˚ Ôˉ‡Ú¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌ˲ ÓÔÚËχθÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ̇ ˝Í‡ÌÂ, ÔÂ‚‰ËÚ „ÛÎËÛ˛˘Â ÍÓÎÂÒÓ ÎËÌÁ˚ ‚‚Âı/‚ÌËÁ,
˜ÚÓ·˚ Á‡ÌflÚ¸ ÌÛÊÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ̇ ˝Í‡ÌÂ.
23
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í Ì‡ÒÚÓθÌÓÏÛ èä
* Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ÔÓÂÍÚÓ Í ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ Ò Ëϲ˘ËÏËÒfl ‚ ÌÂÏ ‚˚ıÓ‰‡ÏË VGA, SVGA, XGA Ë SXGA.
* ëÏ. ÒÚ. 36, „‰Â ÓÔËÒ‡Ì˚ ‚ˉ˚ ‚ˉÂÓÏÓÌËÚÓÓ‚, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÂÍÚÓÓÏ.
<ä‡Í ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ>
èÓ‰Íβ˜ËÚ ͇·Âθ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Í ‚ıÓ‰Û RGB IN (PC/DTV)
ÔÓÂÍÚÓ‡.
* ÃÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡,
ÂÒÎË ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ÔÓÂÍÚÓ Í ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ Ò˄̇·
HDMI.
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
S-VIDEO
PB
PR
COMPONENT IN
Y
HDMI IN
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í èä ÚËÔ‡ «ÌÓÛÚ·ÛÍ»
<ëÔÓÒÓ·˚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl>
- èÓ‰Íβ˜ËÚ ͇·Âθ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Í ‚ıÓ‰Û
RGB IN (PC/DTV) ÔÓÂÍÚÓ‡.
24
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
Y
HDMI IN
PB
S-VIDEO
PR
COMPONENT IN
* ÖÒÎË Ì‡ÒÚÓÈÍË ‚‡¯Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ (ÌÓÛÚ·ÛÍ,
ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚È Ò IBM PC/AT) Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛Ú
‚˚‚‰ÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡Ì ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë Ì‡
‚̯ÌËÈ ÏÓÌËÚÓ, ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ‚̯ÌÂÏ ÏÓÌËÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ̇ÒÚÓÈÚÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ ‚˚‚Ó‰‡ Ò˄̇· ‚‡¯Â„Ó
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ̇ ‚˚‚‰ÂÌË Ò˄̇· ÚÓθÍÓ Ì‡
‚̯ÌËÈ ÏÓÌËÚÓ. óÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ
ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ‚‡¯Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‚ˉÂÓËÒÚÓ˜ÌËÍÛ
* Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Í ÔÓÂÍÚÓÛ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ, ‚ˉÂÓ͇ÏÂÛ, ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ·ÁÂÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ ËÎË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó
‰Û„ÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚È Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ˉÂÓËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
<ëÔÓÒÓ· ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl 1>
a. èÓ‰Íβ˜ËÚ ‡Á˙ÂÏ˚ ‚ˉÂÓ‚ıÓ‰‡ ÔÓÂÍÚÓ‡ Í
‚˚ıÓ‰Ì˚Ï ‡Á˙ÂÏ‡Ï ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ˉÂÓ͇·ÂÎfl.
<ëÔÓÒÓ· ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl 2>
b. èÓ‰Íβ˜ËÚ ‚ıÓ‰ÌÓÈ ‡Á˙ÂÏ ÔÓÂÍÚÓ‡ S-Video
Í ‚˚ıÓ‰ÌÓÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ͇·ÂÎfl S-Video.
<ÇˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ>
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
Y
PB
S-VIDEO
COMPONENT IN
* Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl,
ÔÓ‰Íβ˜Ë‚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ S-Video Í ÔÓÂÍÚÓÛ.
PR
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
HDMI IN
VIDEO
OUT
IN
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í DVD
* ç‡ ‚ıÓ‰Ì˚ı ‡Á˙Âχı (Y, PB, PR) ÌÂÍÓÚÓÓ„Ó DVD-Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ Ô‰ÛÒχÚË‚‡Ú¸Òfl flÎ˚ÍË Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr.
<ëÔÓÒÓ· ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl>
‡. œÓ‰Íβ˜ËÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È Í‡·Âθ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
DVD Í ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓÏÛ ‚ıÓ‰Û Pr, Pb, Y ÔÓÂÍÚÓ‡.
* èË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË Í‡·ÂÎfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl,
ÔÓ‰·ÂËÚÂ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ Í‡·Âθ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
ˆ‚ÂÚ‡ (Y=ÁÂÎÂÌ˚È, PB=„ÓÎÛ·ÓÈ, PR=Í‡ÒÌ˚È)
·. ≈ÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD ËÏÂÂÚ ‚˚ıÓ‰ HDMI,
ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÂÊËÏ HDMI.
<DVD>
RGB IN (PC/DTV)
Component
RGB/DTV
HDMI/DVI
480i
O
X
X
480p
O
O
O
Y
PB
S-VIDEO
PR
COMPONENT IN
—˄̇Î
VIDEO
HDMI IN
O
O
O
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
䇷Âθ HDMI - DVI
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
KÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È
͇·Âθ
䇷Âθ HDMI
25
–ÛÒÒÍËÈ
720p
1080i
(R) AUDIO (L)
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‰ÂÍÓ‰ÂÛ Ò˄̇· ˆËÙÓ‚Ó„Ó íÇ
* ÑÎfl ÔËÂχ ÔÓ„‡ÏÏ ˆËÙÓ‚Ó„Ó íÇ (D-TV), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ·ÂÒÚË ÔËÌËχ˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó D-TV
(‰ÂÍÓ‰Â Ò˄̇·) Ë ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Â„Ó Í ÔÓÂÍÚÓÛ.
* àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ˲ ‰ÂÍÓ‰Â‡ Ë ÔÓÂÍÚÓ‡ Ô˂‰ÂÌ˚ ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ‰ÂÍÓ‰Â‡ ˆËÙÓ‚Ó„Ó íÇ.
< œÓ‰Íβ˜ÂÌË ËÒÚÓ˜ÌË͇ RGB >
‡. œÓ‰Íβ˜ËÚ ͇·Âθ RGB Í ‚ıÓ‰Û RGB IN
(PC/DTV) ÔÓÂÍÚÓ‡.
·. »ÒÔÓθÁÛÈÚ ÂÒË‚Â DTV Ò ÂÊËχÏË DTV
480p(576p)/720p/1080i.
* –ÂÊËÏ HDMI ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ HDCP.
<D-TV Set-Top Box>
RGB IN (PC/DTV)
Y
S-VIDEO
PB
PR
COMPONENT IN
< œÓ‰Íβ˜ÂÌË ËÒÚÓ˜ÌË͇ HDMI >
VIDEO
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
HDMI IN
‡. œÓ‰Íβ˜ËÚ ͇·Âθ D-TV Set-Top Box HDMI Í
‚ıÓ‰Û HDMI ÔÓÂÍÚÓ‡.
·. »ÒÔÓθÁÛÈÚ ÂÒË‚Â DTV Ò ÂÊËχÏË DTV
480p(576p)/720p/1080i.
K‡·Âθ RGB
䇷Âθ HDMI - DVI
䇷Âθ HDMI
<ëÔÓÒÓ· ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ËÒÚÓ˜ÌË͇
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl>
‡. œÓ‰Íβ˜ËÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È Í‡·Âθ D-TV Set-Top
Box Í ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓÏÛ ‚ıÓ‰Û PR, PB, Y ÔÓÂÍÚÓ‡.
* èË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË Í‡·ÂÎfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl,
ÔÓ‰·ÂËÚ ͇ʉÓÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ Í‡·Âθ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
ˆ‚ÂÚ‡ (Y=ÁÂÎÂÌ˚È, PB=„ÓÎÛ·ÓÈ, PR=Í‡ÒÌ˚È)
<ÑÂÍÓ‰Â ˆËÙÓ‚Ó„Ó íÇ>
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
Y
PB
S-VIDEO
PR
COMPONENT IN
·. àÒÔÓθÁÛÈÚ ÔËÂÏÌËÍ DTV ‚ ÂÊËÏ DTV 480 ÚÓ˜ÂÍ
(576 ÚÓ˜ÂÍ)/ 720 ÚÓ˜ÂÍ/1080i.
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
HDMI IN
䇷Âθ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
26
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
PR
îÛÌ͈ËË
îÛÌ͈ËË
* ùÍ‡Ì̇fl Ë̉Ë͇ˆËfl ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÏÓÊÂÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ ˝Í‡ÌÌÓÈ Ë̉Ë͇ˆËË ‚‡¯Â„Ó ÔÓÂÍÚÓ‡, ÔÓÒÍÓθÍÛ
Á‰ÂÒ¸ Ó̇ Ô˂‰Â̇ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡ ‚ ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÔË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl.
* ÖÒÎË ‚ıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Π·Û‰ÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÏÂÌ˛ Ì ·Û‰ÂÚ ‚˚‚‰ÂÌÓ Ì‡ ˝Í‡Ì.
* чÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ó·˙flÒÌflÂÚ „·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‡·ÓÚÛ ÂÊËχ RGB (èä).
éÔˆËË ÏÂÌ˛ ‚ˉÂÓ
ç‡ÒÚÓÈ͇ ‚ˉÂÓ
<êÂÊËÏ RGB>
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‚ˉÂÓÔ‡‡ÏÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚ ÌÛÊÌÓ
̇ÒÚÓËÚ¸.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ˝Í‡Ì‡ ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
50
50
50
50
50
MENU Exit
ä‡Ê‰‡fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÓÔˆËÈ ÏÂÌ˛
Ì ·Û‰ÂÚ Ó͇Á˚‚‡Ú¸ ‚ÎËflÌËfl ̇ ‰Û„ËÂ
ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ıÓ‰fl˘Â„Ó Ò˄̇·.
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÔÓ‚ÚÓÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ÓÔˆËÈ ÏÂÌ˛
‰Îfl
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‚ıÓ‰fl˘Â„Ó Ò˄̇·:
Video/S-Video/äÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË (480i(576i)), äÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓÂ
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË (480 ÚÓ˜ÂÍ (576 ÚÓ˜ÂÍ), 720 ÚÓ˜ÂÍ, 1080i)
● óÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò˄̇· ÔÓÒΠËı ËÁÏÂÌÂÌËfl,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A OK ÔÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ [Reset].
● Ç ÒËÒÚÂÏ ‚¢‡ÌËfl NTSC, Ô‡‡ÏÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Tint (íÓÌ) ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ̇
˝Í‡Ì Ë ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ì. (60Hz)
● óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
FG
Move
Enter
<êÂÊËÏ ÇˉÂÓ>
●
F
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
G
Clear
80
50
50
50
0
MENU Exit
FG
Move
Enter
< –ÂÊËÏ HDMI >
Contrast
Brightness
Reset
50
50
APC (Auto Picture Control)
* Use APC to set the projector for the best picture appearance.
* This function will not work in RGB mode.
MENU Exit
FG
Move
Enter
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ
ÔÓ‰ÒÚÓÈÍË ÙÓχڇ ˝Í‡Ì‡ APC.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ˝Í‡Ì‡ ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
●
ä‡Ê‰Ó ̇ʇÚË ÍÌÓÔÓÍ D, E ËÁÏÂÌflÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
Clear
Soft
User
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Prev.
●
F
Clear
G
80
50
50
50
0
D
E
Move
FG
Select
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
27
–ÛÒÒÍËÈ
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
îÛÌ͈ËË
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl „ÛÎËӂ͇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
- ÑÎfl ËÌˈˇÎËÁ‡ˆËË Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ (‚ÓÁ‚‡Ú Í Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ï ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲), ‚˚·ÂËÚ ÓÔˆË˛ Normal (ëڇ̉‡ÚÌ˚È)
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ ‡‚ÚÓÔÓ‰ÒÚÓÈÍË ˆ‚ÂÚÓ‚
ACC.
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
MENU Exit
●
ä‡Ê‰Ó ̇ʇÚË ÍÌÓÔÓÍ D, E ËÁÏÂÌflÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
Cool
●
Normal
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
step0
G
10
D
E
Move
FG
Select
Warm
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
Gamma Function
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Gamma.
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ˝Í‡Ì‡ ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
●
ä‡Ê‰Ó ̇ʇÚË ÍÌÓÔÓÍ D, E ËÁÏÂÌflÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
Normal
●
Film
Sports
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
MENU Exit
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
step0
G
10
D
E
Move
FG
Select
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
‘ÛÌÍˆËˇ Brilliant Color
TM
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Brilliant Color
TM
.
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G , ˜ÚÓ·˚ On (‚Íβ˜ËÚ¸) ËÎË Off (ÓÚÍβ˜ËÚ¸) ˝ÚÛ
ÙÛÌÍˆË˛.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
MENU Exit
* ◊ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ ÙÛÌÍˆËˇ Brilliant Color TM?
— ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸ ËÎË ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ˇÍÓÒÚ¸,
‰Ó·‡‚Ρˇ ̇Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚ¸ ˆ‚ÂÚÓ‚˚Ï ÔÓÎÛÚÓ̇Ï.
28
F
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
step0
G
10
D
E
Move
FG
Select
îÛÌ͈ËË
îÛÌ͈Ëfl ÔËÍ ·ÂÎÓ„Ó
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ White peaking (KÓÂÍˆËˇ
·ÂÎÓ„Ó).
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ˝Í‡Ì‡ ÔÓ ‚‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
step0
G
10
D
E
MENU Exit
Move
FG
Adjust
”‚Â΢¸Ú Á̇˜ÂÌË ԇ‡ÏÂÚ‡, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ˇÍÓÒÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌ˲.
”ÏÂ̸¯ËÚ Á̇˜ÂÌË ԇ‡ÏÂÚ‡, ˜ÚÓ·˚ ҉·ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÏÌÂÂ.
● óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
● œ‡‡ÏÂÚ White peaking (KÓÂÍˆËˇ ·ÂÎÓ„Ó) ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ÚÓθÍÓ ÔË
‚Íβ˜ÂÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË Brilliant Color TM.
●
‘ÛÌÍˆËˇ ”Ó‚Â̸ ˜ÂÌÓ„Ó
ñ Õ‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚ‡ Black Level (”Ó‚Â̸ ˜ÂÌÓ„Ó) ‰ÓÒÚÛÔ̇ ÚÓθÍÓ ‚
ÂÊËÏÂ HDMI.
< –ÂÊËÏ HDMI >
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Black Level (”Ó‚Â̸
˜ÂÌÓ„Ó).
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Á̇˜ÂÌË Low (ÕËÁÍËÈ) ËÎË High
(¬˚ÒÓÍËÈ).
●
●
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black Level
Smart Iris
MENU Exit
Low (ÕËÁÍËÈ) : ÒÌËÊÂÌË ÓÚÚÂÌÍÓ‚ ˝Í‡Ì‡ ‰Ó ÚÂÏÌ˚ı.
High (¬˚ÒÓÍËÈ) : ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÓÚÚÂÌÍÓ‚ ˝Í‡Ì‡ ‰Ó ˇÍËı.
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
High
G
F
step0
G
10
D
E
Move
FG
Select
‘ÛÌÍˆËˇ ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÓÈ ‰Ë‡Ù‡„Ï˚
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚
(ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌÓÈ ‰Ë‡Ù‡„Ï˚).
‚˚·‡Ú¸
Ô‡‡ÏÂÚ
Smart
Iris
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸.
●
ä‡Ê‰Ó ̇ʇÚË ÍÌÓÔÓÍ D, E ËÁÏÂÌflÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
Step 0
●
●
Step 1
Step 2
Step 3
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
MENU Exit
F
Normal
G
F
Normal
G
On
G
step0
G
10 F
F
D
E
Move
FG
Select
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
”Ó‚Â̸ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚË ·Û‰ÂÚ ‡‚ÂÌ Á̇˜ÂÌ˲, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ Ì‡ ¯‡„ 0.
29
–ÛÒÒÍËÈ
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
îÛÌ͈ËË
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÓÔˆËË ÏÂÌ˛
Ç˚·Ó flÁ˚͇
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË Í Ô‡‡ÏÂÚÛ Language item (‚˚·Ó‡
ˇÁ˚͇).
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ˇÁ˚Í.
●
●
›Í‡Ì̇ˇ ËÌÙÓχˆËˇ ·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òˇ ̇ ‚˚·‡ÌÌÓÏ ˇÁ˚ÍÂ.
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ARC
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ARC.
ä‡Ê‰Ó ̇ʇÚË ÍÌÓÔÍË ËÁÏÂÌflÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
16:9
4:3
16:9
4:3
èËϘ‡ÌËÂ!
Ç˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË MENU.
30
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Auto sleep
MENU Prev.
D
E
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
Move
FG
Select
îÛÌ͈ËË
‘ÛÌÍˆËˇ ÛÒÚ‡ÌÂÌˡ ËÒ͇ÊÂÌËÈ ÔÓ Í‡ˇÏ Overscan
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Auto sleep
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Overscan.
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G , ˜ÚÓ·˚ On (‚Íβ˜ËÚ¸) ËÎË Off (ÓÚÍβ˜ËÚ¸) ˝ÚÛ
ÙÛÌÍˆË˛.
●
Õ‡ÒÚÓÈ͇ Overscan ‰ÓÒÚÛÔ̇ ÚÓθÍÓ ‚ ÂÊËχı RGB-DTV, HDMI-DTV Ë
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È.
MENU Prev.
D
E
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
F
Off
G
Move
FG
Select
îÛÌ͈Ëfl „ÓËÁÓÌڇθÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl
* ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰‡ÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓˆËÛÂÏÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ Â„Ó ‚ „ÓËÁÓÌڇθÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ÔË ËÔÓÂ͈ËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Flip horizontal
(œÂ‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË).
3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A OK, ˜ÚÓ·˚ ۂˉÂÚ¸ ÔÂ‚ÂÌÛÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
●
èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË A OK , ËÁÓ·‡ÊÂÌË ·Û‰ÂÚ ÔÂ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl.
●
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Auto sleep
MENU Prev.
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
To flip
F
D
E
Move
G
Off
A
Enter
îÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÒÔfl˘ËÈ ÂÊËÏ
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
(‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚ıÓ‰‡ ‚ ÒÔˇ˘ËÈ ÂÊËÏ).
Ô‡‡ÏÂÚ
Auto
sleep
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏˇ.
●
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Auto sleep
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
MENU Prev.
D
E
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
F
Off
G
Move
FG
Select
31
–ÛÒÒÍËÈ
* í‡ÈÏÂ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÓÚÍβ˜‡ÂÚ ËÁ‰ÂÎË ̇ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË.
îÛÌ͈ËË
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÓÔˆËË ÏÂÌ˛
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Ú‡ÔˆÂˉ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË
* êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛, ÂÒÎË ˝Í‡Ì ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì ÔÓ‰ ÔflÏ˚Ï Û„ÎÓÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
ÔÓÂÍÚÓÛ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌË ËÏÂÂÚ ÙÓÏÛ Ú‡ÔˆËË.
* ≈ÒÎË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÓ˜ÌÓ Û„ÓÎ ÔÓÂ͈ËË, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ÍÓÂ͈ËË Ú‡ÔˆÂˉ‡Î¸ÌÓ„Ó
ËÒ͇ÊÂÌˡ.
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ KEYSTONE.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ ÍÓÂ͈ËË
‚ÂÚË͇θÌÓ„Ó (V Keystone) ËÎË „ÓËÁÓÌڇθÌÓ„Ó (H Keystone)
Ú‡ÔˆÂˉ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒ͇ÊÂÌˡ.
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
F, G,
˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ.
●
ç‡ÒÚÓÈ͇ ÙÛÌ͈ËË Keystone ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ -20 ‰Ó +20.
●
Ç˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË MENU.
V Keystone
0
H Keystone
0
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ÔÛÒÚÓ„Ó Í‡‰‡
* àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰‡ÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ, ÂÒÎË ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ô˂Θ¸ ‚ÌËχÌË ‡Û‰ËÚÓËË ‚ ıӉ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÈ,
‚ÒÚ˜ ËÎË ·ËÙËÌ„Ó‚.
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ BLANK (èÛÒÚÓÈ Í‡‰).
●
●
ùÍ‡Ì ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ·ÂÒˆ‚ÂÚÌ˚Ï.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ˆ‚ÂÚ ÙÓ̇ ͇‰‡.
(ëÏ. ÔÛÌÍÚ «Ç˚·Ó ˆ‚ÂÚ‡ ÔÛÒÚÓ„Ó Í‡‰‡»)
2. ç‡ÊÏËÚ β·Û˛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÛÒÚÓ„Ó ˝Í‡Ì‡.
Ç˚·Ó ˆ‚ÂÚ‡ ÔÛÒÚÓ„Ó Í‡‰‡
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Blank image
(ÔÛÒÚÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ).
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
F, G,
˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ˆ‚ÂÚ.
●
¬˚·‡ÌÌ˚È ˆ‚ÂÚ ·Û‰ÂÚ ÙÓÌÓ‚˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ ÔË ‚˚·Ó ÙÛÌ͈ËË
ÔÛÒÚÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ.
●
Ç˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË MENU.
32
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
Logo
G
F
High Bright
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
îÛÌ͈ËË
îÛÌ͈Ëfl ÂÊËχ ·ÏÔ˚
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
(ÂÊËχ ·ÏÔ˚).
D , E,
˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Lamp mode
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ F, G, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Á̇˜ÂÌË High Bright (flÍËÈ)
ËÎË Economic (›ÍÓÌÓÏ˘Ì˚È).
●
Ç˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË MENU.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
Logo
G
F
High Bright
G
11 Hr
D
E
Move
Select
FG
îÛÌ͈Ëfl ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ·ÏÔ˚
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. ÇÂÏfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ·ÏÔ˚ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ̇ ˝Í‡Ì.
●
●
●
ÖÒÎË ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Î‡ÏÔ˚ ÔÓÂÍÚÓ‡ ËÒÚÂ͇ÂÚ (·ÓΠ2000 ˜‡ÒÓ‚),
Ë̉Ë͇ÚÓ ·ÏÔ˚ Á‡„ÓËÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ.
è‰ÛÔ‰ËÚÂθÌ˚È Î‡ÏÔÓ‚˚È Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ (ëàÑ) ·Û‰ÂÚ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ
Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ˜ÂÁÏÂÌÓ ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
·ÏÔ˚.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Exit
0
0
F
Logo
G
F
High Bright
G
11 Hr
FG
Move
A
Enter
Ç˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË MENU.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Ô‡ÛÁ˚
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ STILL.
* Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸ ‚ıÓ‰fl˘Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
<çÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ>
–ÛÒÒÍËÈ
<Ñ‚ËÊÛ˘ÂÂÒfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ>
2. óÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ Ô‡ÛÁ˚, ̇ÊÏËÚ β·Û˛ ÍÌÓÔÍÛ.
* Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÓÚÍβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË Ô‡ÛÁ˚ ÔÓËÁÓȉÂÚ ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ 10 ÏËÌÛÚ.
33
îÛÌ͈ËË
éÔˆËË ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛
îÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË
* чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl Ó·ÂÒÔ˜ËÚ ‚‡Ï ÓÔÚËχθÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ‚ˉÂÓËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË
„ÓËÁÓÌڇθÌÓ„Ó ÙÓχڇ Ë ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
* îÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÚÂÍËÌ„‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ ÔË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË Ò˄̇· ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ıÓ‰‡ RGB PC.
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ AUTO.
●
ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ·Û‰ÛÚ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸Òfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
Auto Configure
2. ¬ ÏÂÌ˛
ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÂÊËÏ˚ ‚ıÓ‰‡ PC,
̇ÒÚÓËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ Phase (‘‡Á‡), Clock (◊‡ÒÚÓÚ‡), Horizontal
(√ÓËÁÓÌڇθ̇ˇ ‡Á‚ÂÚ͇) Ë Vertical (¬ÂÚË͇θ̇ˇ ‡Á‚ÂÚ͇).
Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ÚÓθÍÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ÍÓÂ͈ËË
èËϘ‡ÌËÂ!
Ç˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË MENU. (íÓθÍÓ ‚ ÂÊËÏ RGB)
óÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÓÔÚËχθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ‚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
Ò ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂÏ Ì‡ ˝Í‡Ì ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ‘‡Á‡
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
D , E,
˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Phase (‘‡Á‡).
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
F, G,
˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ.
ÑˇԇÁÓÌ Ì‡ÒÚÓÈÍË ÓÔˆËË Phase ÍÓηÎÂÚÒfl ‚ Ô‰Â·ı ÓÚ 0 ‰Ó 31.
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
● ›ÚÓÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÏÓÊÂÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òˇ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó
‡Á¯ÂÌˡ.
●
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
FG
Adjust
●
»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ◊‡ÒÚÓÚ‡
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
D , E,
˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Clock (◊‡ÒÚÓÚ‡).
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
F, G,
˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ.
ÑˇԇÁÓÌ Ì‡ÒÚÓÈÍË ÓÔˆËË Clock ÍÓηÎÂÚÒfl ‚ Ô‰Â·ı ÓÚ -20 ‰Ó +20.
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
● ›ÚÓÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÏÓÊÂÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òˇ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó
‡Á¯ÂÌˡ.
●
●
34
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
D
E
Move
îÛÌ͈ËË
»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË √ÓËÁÓÌڇθ̇ˇ ‡Á‚ÂÚ͇
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Horizontal
(√ÓËÁÓÌڇθ̇ˇ ‡Á‚ÂÚ͇).
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
F, G,
˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ.
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍË „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË: -25 ~+25.
● óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
● ›ÚÓÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÏÓÊÂÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òˇ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó
‡Á¯ÂÌˡ.
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
FG
Adjust
●
»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ¬ÂÚË͇θ̇ˇ ‡Á‚ÂÚ͇
2. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ D , E , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ Vertical
(¬ÂÚË͇θ̇ˇ ‡Á‚ÂÚ͇).
3. Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
F, G,
˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ.
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
●
ƒË‡Ô‡ÁÓÌ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍË ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË: -25 ~+25.
●
óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
›ÚÓÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÏÓÊÂÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òˇ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó
‡Á¯ÂÌˡ.
●
8
0
0
0
D
E
Move
–ÛÒÒÍËÈ
1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË F, G, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸
ÏÂÌ˛.
35
àÌÙÓχˆËfl
è‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ı ÏÓÌËÚÓÓ‚
* Ç Ú‡·ÎˈÂ, Ô˂‰ÂÌÌÓÈ ÌËÊÂ, ÔÂ˜ËÒÎÂÌ˚ ÙÓχÚ˚ ‰ËÒÔÎÂfl, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ ÔÓÂÍÚÓÓÏ.
àÒÚÓ˜ÌËÍË Ò˄̇·
îÓχÚ
ó‡ÒÚÓÚ‡ ‚ÂÚË͇θÌÓÈ
‡Á‚ÂÚÍË (Ɉ)
ó‡ÒÚÓÚ‡ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË (ÍɈ)
EGA
640X350
640X350
70,09Hz
85,08Hz
31,468kHz
37,861kHz
PC98
640X400
85,08Hz
37,861kHz
DOS
720X400
720X400
70,08Hz
85,03Hz
31,469kHz
37,927kHz
VGA
640X480
640X480
640X480
640X480
59,94Hz
72,80Hz
75,00Hz
85,00Hz
31,469kHz
37,861kHz
37,500kHz
43,269kHz
SVGA
800X600
800X600
800X600
800X600
800X600
56,25Hz
60,31Hz
72,18Hz
75,00Hz
85,06Hz
35,156kHz
37,879kHz
48,077kHz
46,875kHz
53,674kHz
XGA
1024X768
1024X768
1024X768
1024X768
60,00Hz
70,06Hz
75,02Hz
84,99Hz
48,363kHz
56,476kHz
60,023kHz
68,677kHz
SXGA
1152X864
1152X864
1152X864
1280X768
1280X960
1280X1024
1280X1024
60,05Hz
70,01Hz
75,00Hz
60,00Hz
60,00Hz
60,02Hz
75,025Hz
54,348kHz
63,995kHz
67,500kHz
47,693kHz
60,000kHz
63,981kHz
79,976kHz
* Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ͇·ÂÎfl HDMI ‡·ÓÚ‡ Ò èä Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl.
* ÖÒÎË ÔÓÂÍÚÓ Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‚ıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Î, ̇ ˝Í‡Ì ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ «Out of range» («ë˄̇Π‚Ì ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇»).
* èÓÂÍÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÚËÔ DDC1/2B ‚ ÂÊËÏ ҇ÏÓÍÓÌÙË„ÛËÓ‚‡ÌËfl, ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓÏ Plug & Play. (Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËÂ
ÏÓÌËÚÓ‡ èä)
* îÓÏ‡Ú ‚ıÓ‰‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË ÔÓ ˜‡ÒÚÓÚ‡Ï „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ Ë ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË – ‡Á‰Âθ̇fl, Òϯ‡Ì̇fl Ë ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl ÔÓ
ÁÂÎÂÌÓÏÛ (SOG).
* Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ̇ÒÚÓÈÍË ‚‡¯Â„Ó èä, ÓÔÚËχθ̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ‡Á‚ÂÒÚÍË ÔÓÂÍÚÓ‡, Á‡‰‡Ì̇fl ‚
«ê„ËÒÚ‡ˆËÓÌ̇fl ËÌÙÓχˆËfl (éÚÓ·‡ÁËÚ¸ „ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛)», ÏÓÊÂÚ Ì ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl.
(̇ÔËÏÂ, ÔË ‡Á¯ÂÌËË ˝Í‡Ì‡ 640X480 ËÎË 800X600 ÓÚÓ·‡Ê‡Âχfl ÓÔÚËχθ̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ‡Á‚ÂÒÚÍË – 85 Ɉ Ë ÌËÊÂ).
<ÇıÓ‰ DVD/DTV>
ë˄̇Î
NTSC(60 Ɉ)
PAL(50 Ɉ)
äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È ‚ıÓ‰-*1
RGB(DTV)-*2
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
* íËÔ Í‡·ÂÎfl
1- KÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È Í‡·Âθ
2 - 䇷Âθ èä
3- K‡·Âθ HDMI
* –ÂÍÓÏẨÛÂÏÓ ‡Á¯ÂÌË ñ 720 ÔËÍÒÂÎÓ‚.
36
HDMI(DTV)-*3
àÌÙÓχˆËfl
ìıÓ‰ Á‡ ËÁ‰ÂÎËÂÏ
* чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË Ì Ú·ÛÂÚ ÓÒÓ·Ó„Ó ÛıÓ‰‡. ëΉÛÂÚ ÒÓ‰Âʇڸ ÎËÌÁ˚ ÔÓÂÍÚÓ‡ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ, ÔÓÒÍÓθÍÛ Î˛·‡fl „flÁ¸
ËÎË ÔflÚ̇ ÏÓ„ÛÚ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸Òfl ̇ ˝Í‡ÌÂ. ÖÒÎË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ Ú·ÛÂÚ Á‡ÏÂÌ˚, Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ.
èË ˜ËÒÚÍ ͇ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ ËÁ‰ÂÎËfl ‚Ò„‰‡ ‚˚Íβ˜‡ÈÚ ÔÓÂÍÚÓ Ë ËÁ‚ÎÂ͇ÈÚ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
óËÒÚ͇ ÎËÌÁ˚
é˜Ë˘‡ÈÚ ÎËÌÁÛ ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, ‚ˉËÚ ÎË ‚˚ „flÁ¸ ̇  ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ËÎË ÌÂÚ.
éÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓÚË‡ÈÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÎËÌÁ˚ Ïfl„ÍÓÈ, ÒÛıÓÈ, Ì ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ‚ÓÒ‡, Ú̸͇˛ Ò ‡˝ÓÁÓÎÂÏ.
óÚÓ·˚ Û‰‡ÎËÚ¸ „flÁ¸ ËÎË ÔflÚ̇ Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÎËÌÁ, ۂ·ÊÌËÚ Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇ ‚Ó‰ÓÈ Ë Ì‡„ÂÒÒË‚Ì˚Ï
ÏÓ˛˘ËÏ Ò‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓÚËÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÎËÌÁ˚.
óËÒÚ͇ ÍÓÔÛÒ‡ ÔÓÚÂÍÚÓ‡
–ÛÒÒÍËÈ
èÂʉÂ, ˜ÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ˜ËÒÚÍ ÍÓÔÛÒ‡ ËÁ‰ÂÎËfl, ÓÚÍβ˜ËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl.
óÚÓ·˚ Û‰‡ÎËÚ¸ „flÁ¸ ËÎË Ô˚θ, ÔÓÚËÚ ÍÓÔÛÒ Ïfl„ÍÓÈ, ÒÛıÓÈ, Ì ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ‚ÓÒ‡, Ú̸͇˛.
óÚÓ·˚ Û‰‡ÎËÚ¸ ÚÛ‰ÌÓÒÏ˚‚‡ÂÏÛ˛ „flÁ¸ ËÎË ÔflÚ̇ Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ۂ·ÊÌËÚ Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇ ‚Ó‰ÓÈ Ë
̇„ÂÒÒË‚Ì˚Ï ÏÓ˛˘ËÏ Ò‰ÒÚ‚ÓÏ Ë Á‡ÚÂÏ ÔÓÚËÚ ÍÓÔÛÒ.
ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÔËÚ‡, ·ÂÌÁÓ·, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎfl Ë ‰Û„Ëı ıËÏ˘ÂÒÍËı ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚, Ú.
Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ËÎË Ó·ÂÒˆ‚ÂÚËÚ¸ ÍÓÔÛÒ ËÁ‰ÂÎËfl.
37
àÌÙÓχˆËfl
á‡ÏÂ̇ ·ÏÔ˚
èÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Á‡ÏÂÌfl˛˘ÂÈ Î‡ÏÔ˚
èÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ·ÏÔ˚ ÔÓÂÍÚÓ‡, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔËÏÂÌÓ 2000 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ÛÁ̇ڸ Ó ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ·ÏÔ˚, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‡Á‰ÂÎÛ «Ç˚·Ó
ÙÛÌ͈ËÈ».
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ Á‡ÏÂÌÛ Î‡ÏÔ˚, ÂÒÎË:
●
●
●
èÓˆËÛÂÏÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÏÌÂÂÚ ËÎË ËÒ͇ʇÂÚÒfl.
à̉Ë͇ÚÓ ·ÏÔ˚ Ò‚ÂÚËÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ.
èË ‚Íβ˜ÂÌËË ÔÓÂÍÚÓ‡ ̇ ˝Í‡Ì ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË “Replace the lamp”
«á‡ÏÂÌËÚ ·ÏÔÛ».
<èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ ÔÓÂÍÚÓ‡>
à̉Ë͇ÚÓ˚
·ÏÔ˚
ÅÛ‰¸Ú ÓÒÚÓÓÊÌ˚ ÔË Á‡ÏÂÌ ·ÏÔ˚
- ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER (èËÚ‡ÌËÂ) ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌËÂ.
- ÖÒÎË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È Ë̉Ë͇ÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÏË„‡ÂÚ Ó‡ÌÊ‚˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ, Ì ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl ‰Ó ÚÂı ÔÓ,
ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ Ì ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ (Á‡„ÓËÚÒfl Ó‡ÌÊ‚˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ).
- èÂʉÂ, ˜ÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í Á‡ÏÂÌ ·ÏÔ˚, ·ÏÔ‡ ‰ÓÎÊ̇ ÓÒÚ˚‚‡Ú¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÔËÏÂÌÓ 1 ˜‡Ò‡.
- éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÈÚ Á‡ÏÂÌÛ Î‡ÏÔ˚ ÚÓθÍÓ Ì‡ ‡Ì‡Îӄ˘ÌÛ˛ ·ÏÔÛ, ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÛ˛ ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ LG Electronics, Ú. Í.
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰Û„Ëı ·ÏÔ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÔÓÂÍÚÓ‡ Ë Î‡ÏÔ˚.
- àÁ‚ÎÂ͇ÈÚ ·ÏÔÛ ÚÓθÍÓ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Â Á‡ÏÂÌ˚.
- ï‡ÌËÚ ·ÏÔÛ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ̉ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ Ë ÏÂÒÚ‡ı, ÌÂÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚ı ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·, Ú‡ÍËı ͇Í
Ó·Ó„‚‡ÚÂÎË, Ô˜Ë.
- óÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl Ì ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ·ÏÔÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ÊˉÍÓÒÚË Ë ËÌÓÓ‰Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚.
- ç ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ·ÏÔÛ ‚·ÎËÁË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·.
- ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÓ‚‡fl ·ÏÔ‡ ̇‰ÂÊÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂ̇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÓÎÚÓ‚.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔÓÚÂÏÌÂÚ¸ ËÎË ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl.
- á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÔË͇҇ڸÒfl Í ÒÚÂÍÎÛ Î‡ÏÔ˚, ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÊÂÚ ÛıÛ‰¯ËÚ¸Òfl ͇˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÎË ÒÌËÁËÚ¸Òfl ÒÓÍ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
èËÓ·ÂÚÂÌË Á‡ÏÂÌfl˛˘ÂÈ Î‡ÏÔ˚
çÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Î‡ÏÔ˚ Û͇Á‡Ì ̇ ÒÚ. 43. ìÚÓ˜ÌËÚ ÏÓ‰Âθ ·ÏÔ˚ Ë ÔËÓ·ÂÚËڠ ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚ LG Electronics.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·Ï˚ ‰Û„Ó„Ó ÚËÔ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÎÓÏÍ ÔÓÂÍÚÓ‡.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ·ÏÔ˚
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ۉ‡ÎËÚ¸ ·ÏÔÛ, ‚ÓÁ‚‡ÚË‚  ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ LG Electronic.
38
àÌÙÓχˆËfl
á‡ÏÂ̇ ·ÏÔ˚
1
3
éÚÍβ˜ËÚ ·ÏÔÛ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ ËÁ ÒÂÚË.
éÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓÎÓÊËÚ ÔÓÂÍÚÓ ÎËÌÁÓÈ ‚ÌËÁ ̇ Ïfl„ÍÛ˛
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘Û˛ ÎËÌÁÛ ÓÚ ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ.
(ã‡ÏÔ‡ ‰ÓÎÊ̇ ÓÒÚ˚‚‡Ú¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÔËÏÂÌÓ 1 ˜‡Ò‡,
ÔÂʉÂ, ˜ÂÏ ‚˚ ÔËÒÚÛÔËÚÂ Í Â Á‡ÏÂÌÂ).
èÓ‰Ìfl‚ Í˚¯ÍÛ Î‡ÏÔ˚, Û‰‡ÎËÚ ‰‚‡
ÒÚÓÔÓÌ˚ı ·ÓÎÚ‡ Ò ÍÓÔÛÒ‡ ·ÏÔ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÓÚ‚ÂÚÍË ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚.
2
éÚ‚ËÌÚËÚ ÍÂÔÂÊÌ˚È ·ÓÎÚ ÓÚ Á‡˘ËÚÌÓ„Ó
˜Âı·.
ã‡ÏÔÓ‚˚È ·ÓÎÚ
Ò ÍÛ„ÎÓÈ
„ÓÎÓ‚ÍÓÈ
4
èÓ‰ÌËÏËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ „ÓÎÓ‚ÍÛ,
Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ̇ ·ÏÔÂ.
ÉÓÎӂ͇
5
å‰ÎÂÌÌÓ ÔÓÚflÌËÚ Á‡ Û˜ÍÛ Ë ÒÌËÏËÚÂ
ÍÓÔÛÒ Î‡ÏÔ˚.
6
ÄÍÍÛ‡ÚÌÓ ‚ÒÚ‡‚¸Ú ÌÓ‚Û˛ ·ÏÔÛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ëڠ ‚
Ô‡‚ËθÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Î‡ÏÔ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇
Ô‡‚ËθÌÓ.
7
èÎÓÚÌÓ Á‡ÍÛÚËÚ ·ÓÎÚ˚, ‚˚‚ÂÌÛÚ˚ ‚ ¯‡„ 3.
8
á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ Î‡ÏÔ˚ Ë Á‡ÙËÍÒËÛÈÚ ÂÂ
·ÓÎÚ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË ÒÌflÚ˚, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ¯‡„ 2.
(ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·ÓÎÚ˚ ÔÎÓÚÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚.)
–ÛÒÒÍËÈ
ÅÓÎÚ
(ÖÒÎË Í˚¯Í‡ ·ÏÔ˚ ÓÚÍ˚Ú‡, Ë̉Ë͇ÚÓ ·ÏÔ˚
‚ÒÔ˚ıË‚‡ÂÚ ÁÂÎÂÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ Ë ÔÓÂÍÚÓ ÌÂ
‚Íβ˜‡ÂÚÒfl).
èËϘ‡ÌËÂ!
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·Ï˚ ‰Û„Ó„Ó ÚËÔ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ÔÓÂÍÚÓ‡ ËÎË Î‡ÏÔ˚.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í˚¯Í‡ ·ÏÔ˚ ÔÓ˜ÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂ̇. (ÖÒÎË Í˚¯Í‡ ·ÏÔ˚ ÓÚÍ˚Ú‡, Ë ÔÓÂÍÚÓ Ì ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl.)
Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ, ÔÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Î‡ÏÔ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ Ô‡‚ËθÌÓ.
39
àÌÙÓχˆËfl
éÚÌÓÒËÚÂθÌÓ „ÛÎËÓ‚ÍË Î‡ÏÔ˚ ÔÓÂÍÚÓ‡
ÇçàåÄçàÖ
40
●
èÓÒΠ‚Íβ˜ÂÌËfl ÔÓÂÍÚÓ‡ ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰Óʉ‡Ú¸ ÏËÌËÏÛÏ 5 ÏËÌÛÚ ÔÂʉ ˜ÂÏ ÓÚÍβ˜‡Ú¸ „Ó.
- ó‡ÒÚÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂ/‚˚Íβ˜ÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ ·ÏÔ˚.
●
ç ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡ÈÚ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ËÁ ÓÁÂÚÍË ÔË ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ÔÓÂÍÚÓÂ Ë Óı·ʉ‡˛˘ÂÏ ‚ÂÌÚËÎflÚÓÂ.
- ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÓÍ‡˘ÂÌ˲ ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚ ·ÏÔ˚ Ë Â ÔÓÎÓÏÍÂ.
●
ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓÂÍÚÓ‡ ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔË·Ó‡.
●
Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÔÓÂÍÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ÚÛÚ̇fl ·ÏÔ‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÓÒÓ·Û˛
ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË Ó·‡˘ÂÌËË Ò ÌËÏ. 쉇 ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Î‡ÏÔ˚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÂÂ
‚Á˚‚Û.
●
ÖÒÎË ‚˚ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ·ÏÔÛ ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË Â ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚, ·ÏÔ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÁÓ‚‡Ú¸Òfl.
●
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚Á˚‚‡ ·ÏÔ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÏÂ˚:
- çÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl.
- ë‡ÁÛ Ê ÔÓ‚ÂÚËÚ¸ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ.
- èÓ‚Â¸Ú ÒÓÒÚÓflÌË ÔË·Ó‡ ‚ ·ÎËʇȯÂÏ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚ ·ÏÔÛ.
- ç Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‡Á·Ë‡Ú¸ ÔË·Ó, Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ Í Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ
ÒÔˆˇÎËÒÚÛ.
àÌÙÓχˆËfl
–ÛÒÒÍËÈ
ÑÎfl Á‡ÏÂÚÓÍ
41
àÌÙÓχˆËfl
ÑÎfl Á‡ÏÂÚÓÍ
42
àÌÙÓχˆËfl
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
AN215
åéÑÖãú
AN215-JD
ê‡Á¯ÂÌËÂ
1280(ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË)x 720(ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË) ÚÓ˜ÂÍ
ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË/‚ÂÚË͇ÎË
16:9(ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË : ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË)
ê‡ÁÏÂ Ô‡ÌÂÎË DLP
0.62 ‰˛ÈÏÓ‚
ê‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡
1.53~11.65Ï(40~300 ‰˛ÈÏÓ‚)
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
12 Ï
äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ËÁÏÂÌÂÌËfl χүڇ·‡
1:1.4
ëÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ‚ˉÂÓ
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
èËÚ‡ÌËÂ
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3A-1A, 260W
Ç˚ÒÓÚ‡ (ÏÏ/‰˛ÈÏÓ‚)
285/11.3
òËË̇ (ÏÏ/ ‰˛ÈÏÓ‚)
470,0/18,5
ÑÎË̇ (ÏÏ/ ‰˛ÈÏÓ‚)
107,8/4,3
ã‡ÏÔ‡ ÔÓÂÍÚÓ‡
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
åÓ‰Âθ ·ÏÔ˚
ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl: 32~104°F (0~40°C)
èË ı‡ÌÂÌËË Ë ÔÂ‚ÓÁÍÂ: -4~140°F (-20~60°C)
AJ-LAN2
Ç·ÊÌÓÒÚ¸
åÓ˘ÌÓÒÚ¸, ÔÓÚ·ÎflÂχfl ·ÏÔÓÈ
ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl: 0~80% ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓÈ ‚·ÊÌÓÒÚË
ÔÓ ÒÛıÓÏÛ „ˉÓÏÂÚÛ
ç ‚ ÔÓˆÂÒÒ ‡·ÓÚ˚: 0~90% ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓÈ ‚·ÊÌÓÒÚË ÔÓ
ÒÛıÓÏÛ „ˉÓÏÂÚÛ
210ÇÚ
–ÛÒÒÍËÈ
ìÒÎÓ‚Ëfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
43
Skriv model- og fabrikationsnummeret på enheden ned
herunder.
Opgiv oplysningerne på mærkatet i bunden af enheden til din
forhandler, hvis du får brug
for service.
Modelnummer
Fabrikationsnummer
:
:
LG DLP PROJEKTOR
Du bedes læse denne brugervejledning grundigt igennem,
førend du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til fremtidig brug.
AN215-JD
BRUGERVEJLEDNING
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement