LG LHD655 Довідник користувача
External device Connection
TV Connection (HDMI OUT)
Подключение внешнего устройства / Ārējas ierīces pievienošana /
Išorinio įrenginio jungtis / Välise seadme ühendamine
Подключение ТВ (HDMI OUT) / Televizora pievienošana (HDMI OUT) /
Televizoriaus jungtis (HMDI OUT) / Teleri ühendus (HDMI OUT)
OPTICAL IN connection / Подключение к разъему OPTICAL IN / OPTICAL IN savienojums /
OPTICAL IN jungtis / OPTICAL IN sisend
РУССКИЙ | ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО
(1 из 2)
DVD Home
Cinema
System
Model : LHD655
TV
Для ознакомления с инструкциями по
использованию расширенных функциональных
возможностей посетите веб-сайт http://www.lg.com
и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая
информация в данном руководстве может не
соответствовать вашему устройству.
TV
Select the AUX OPT. /
Выберите AUX OPT. /
Atlasiet opciju AUX OPT. /
Pasirinkite AUX OPT. /
Valige AUX OPT.
OPTICAL OUT
LATVIEŠU | VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA
(1. no 2)
,
Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām,
apmeklējiet http://www.lg.com un lejupielādējiet
lietošanas rokasgrāmatu. Šīs lietotāja rokasgrāmatas
saturs, iespējams, var atšķirties no ierīces.
SIMPLINK / SIMPLINK / SIMPLINK /
SIMPLINK / SIMPLINK
SIMPLINK enables you to control some functions of this unit by a remote control of your TV. Controllable
functions are power on/off and volume up/down, mute, etc. Make sure that your TV has SIMPLINK logo as
shown above. / Функция SIMPLINK позволяет управлять некоторыми функциями этого устройства с
помощью пульта дистанционного управления вашего телевизора. Контролироваться могут функции
увеличения/уменьшения громкости и звука, его отключения и т. п. Убедитесь, что телевизор имеет
логотип SIMPLINK, как показано выше. / SIMPLINK ļauj kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar jūsu televizora
tālvadības pulti. Kontrolējamās funkcijas ir iekārtas ieslēgšana/izslēgšana un skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana
u.c. Pārliecinieties, ka uz jūsu televizora ir augstāk redzamais SIMPLINK logotips. / SIMPLINK galite valdyti
kai kurias įrenginio funkcijas su TV nuotolinio valdymo pulteliu. Funkcijos, kurias galite valdyti: įjungimas
/ išjungimas ir garsumo lygio didinimas / mažinimas, nutildymas, t. t. Įsitikinkite, kad ant TV yra aukščiau
pavaizduotas SIMPLINK logotipas. / SIMPLINK võimaldab teil juhtida selle seadme mõningaid funktsioone
teleri kaugjuhtimispuldi abil. Reguleeritavad funktsioonid on toite sisse- ja väljalülitamine, helitugevuse
reguleerimine, vaigistamine jne. Veenduge, et teie teleril on SIMPLINKi logo, nagu ülal näidatud.
LIETUVIŲ | PAPRASTASIS VADOVAS (1 iš 2)
Norėdami peržiūrėti papildomų funkcijų instrukcijas,
apsilankykite http://www.lg.com internetiniame
puslapyje ir atsisiųskite naudotojo vadovą. Kai kurios
šio vadovo turinio vietos gali skirtis nuo Jūsų grotuvo.
ENGLISH | SIMPLE MANUAL (1 of 2)
EESTI | LIHTNE KASUTUSJUHEND (1/2)
To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner’s
Manual. Some of the content in this manual may differ
from your unit.
Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt
http://www.lg.com, seejärel laadige alla kasutusjuhend.
Teatud osa siinsest juhendist võib teie seadmest
erineda.
AUX (L/R) INPUT Connection / Подключение к разъему AUX(L/R) INPUT /
AUX (L/R) INPUT savienojums / AUX (L/R) INPUT jungtis / AUX (L/R) INPUT sisend
AUDIO OUT
TV
Some TV need to change setting of sound output. Refer to the description below.
Details of TV setting menu vary depending on the manufacturers or models of your TV. /
Для некоторых телевизоров может потребоваться изменение настроек звукового вывода.
См. описание ниже. Пункты меню настройки телевизора могут меняться в зависимости от
производителя телевизора и его модели. / Dažiem televizoriem ir jāmaina skaņas izejas iestatījumi.
Skatiet zemāk redzamo aprakstu. Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no
jūsu televizora ražotāja vai modeļa. / Gali reikti pakeisti kai kurių televizorių garso išvesties nustatymus.
Žr. toliau pateiktą aprašymą. Televizoriaus nustatymų meniu informacija gali skirtis priklausomai nuo
gamintojo ar televizoriaus modelio. / Mõne teleri puhul on vaja muuta heliväljundi seadeid. Vaadake
allolevat kirjeldust. Teleri seadete menüü detailid võivad sõltuvalt teie teleri tootjast või mudelist
erineda.
Select the AUX. /
Выберите AUX. /
Atlasiet opciju AUX. /
Pasirinkite AUX. /
Valige AUX.
R - AUX - L
TV Connection (VIDEO OUT)
Подключение ТВ (VIDEO OUT) / Televizora pievienošana (VIDEO OUT) /
Televizoriaus jungtis (VIDEO OUT) / Teleri ühendus (VIDEO OUT)
PORT. IN Connection / Подключение к разъему PORT. IN / PORT. IN savienojums /
PORT. IN jungtis / PORT. IN sisend
Video cable
Speaker cables
TV
FM antenna
Select the PORTABLE. /
Выберите PORTABLE. /
Atlasiet opciju PORTABLE. /
Pasirinkite PORTABLE. /
Valige PORTABLE.
<
www.lg.com
Speaker Connection
Assembling the speaker
a
a
c
Attach the base to the pole. Be careful with the orientation of the pole and base, as in the illustration. /
Прикрепите основу к стойке. Будьте внимательны, ориентируя правильным образом стойку и основу, как
показано на рисунке. /
Piestipriniet pamatni balstam. Balstu un pamatni uzmanīgi salāgojiet, kā redzams attēlā. /
Pritvirtinkite pagrindą prie strypo. Atkreipkite dėmesį į iliustracijoje nurodytą strypo ir pagrindo orientaciją. /
Kinnitage tald samba külge. Pöörake erilist tähelepanu joonisel näidatud samba ja talla suunale.
b
Secure the connection with a supplied screw. When assembling, be careful that the pole and base do not fall
down. /
Закрепите соединение с помощью винтов, входящих в комплект поставки. Во время сборки, необходимо
следить за тем, чтобы основа и стойка не упали. /
Nostipriniet savienojumu ar komplektā iekļautajām skrūvēm. Uzstādīšanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai balsts un
pamatne nenokristu. /
Suveržkite jungtį pridėtu varžtu. Montuokite atsargiai, kad strypas ir pagrindas nenuvirstų. /
Kinnitage ühenduskoht kaasasoleva kruviga. Kokkupanemise ajal vältige samba ja talla kukkumist.
c
Thread the speaker cable through the hole in the bottom of the base. /
Протащите кабель динамика через отверстие в нижней части основы. /
Izvelciet skaļruņa vadu cauri atverei pamatnes apakšpusē. /
Prakiškite garsiakalbio laidą pro pagrindo apačioje esančią skylę. /
Ajage valjuhääldi kaabel talla põhjas olevast avast läbi.
LHD655-FB.DEUSLLK_SIMPLE_2225_A_5.indd 1
e
d
e
Первоначальная настройка (дополнительно) / Sākotnējā iestatīšana (pēc izvēles) /
Pradinis diegimas (pasirinktinai) / Algseadistus (valikuline)
,
Speaker design and connection method may be different according to models. / Конструкция
динамика и способ подключения могут отличаться в зависимости от модели. / Skaļruņu izskats un
pievienošanas metode var atšķirties atkarībā no modeļa. / Garsiakalbių dizainas ir prijungimo būdas
gali skirtis priklausomai nuo modelio. / Kõlari disain ja ühendusviis võivad sõltuvalt mudelist erineda.
,
Use the speakers far away from either TV screen or PC monitor. /
Устанавливайте динамики на некотором расстоянии от экрана телевизора или монитора ПК. /
Izmantojiet skaļruņus tālu no televizora ekrāna vai datora monitora. /
Garsiakalbius statykite atokiau nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus. /
Asetage kõlarid teleri- või arvutiekraanist kaugemale.
d
b
Initial Setup (Optional)
Подключение динамика / Skaļruņu pievienošana /
Garsiakalbių jungtis / Kõlarite ühendamine
Сборка динамика / Skaļruņa uzstādīšana /
Garsiakalbio surinkimas / Kõlari kokkupanemine
WOOFER /
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК /
ZEMFREKVENCES REPRODUKTORS /
FRONT L /
WOOFER /
ПЕРЕДНИЙ Л /
PRIEKŠĒJAIS KREISAIS / KÕMISEJA
CENTER
FRONT L /
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ /
TAGUMINE V
CENTRS /
CENTER /
KESKMINE
Take the speaker cable out of the hole. /
Вытащите кабель динамика из отверстия. /
Izņemiet skaļruņa vadu no cauruma. /
Ištraukite garsiakalbio laidą iš skylės. /
Võtke kõlarikaabel pesast välja.
Attach the speaker to the pole, then secure the connection with a supplied screw. /
Прикрепите динамик к основе, а затем закрепите полученное соединение с помощью винта, входящего в
комплект поставки. /
Piestipriniet skaļruni pie balsta un pēc tam nostipriniet savienojumu, izmantojot komplektā iekļauto skrūvi. /
Pritvirtinkite garsiakalbį prie strypo ir suveržkite jungtį pridėtu varžtu. /
Ühendage valjuhääldi samba külge, seejärel kinnitage ühendus kaasasolevate kruvidega.
REAR L /
ЗАДНИЙ Л /
AIZMUGURĒJAIS KREISAIS /
REAR L /
TAGUMINE V
FRONT R /
ПЕРЕДНИЙ П /
PRIEKŠĒJAIS LABAIS /
FRONT R /
EESMINE P
a
Press 1 button. /
Нажмите кнопку 1. /
Piespiediet pogu 1. /
Paspauskite mygtuką 1. /
Vajutage 1 nuppu.
b
Select a language. /
Выберите язык. /
Atlasiet valodu. /
Pasirinkite kalbą. /
Valige keel
REAR R /
ЗАДНИЙ П /
AIZMUGURĒJAIS LABAIS /
REAR R /
TAGUMINE P
2015-05-07
12:03:18
Enjoy the sound via all speakers
Наслаждайтесь звуком через все динамики. / Izbaudiet skaņu no visiem skaļruņiem /
Mėgaukite garsu, sklindančiu visais garsiakalbiais / Nautige heli läbi kõikide kõlarite.
Press sound effect button repeatedly until Cinema, Bass, Power Front or
Football is displayed. /
Нажмите кнопку звукового эффекта несколько раз, пока не отобразится
пункт Фильм, Басы, Фронтальная мощность или Футбол. /
Atkārtoti spiediet skaņas efektu pogu, līdz parādās uzraksts Kino, Bass, Izcelts
vai Futbols. /
Kelis kartus paspauskite garso efektų mygtuką iki kol bus rodomi užrašai
„Cinema“, „Bass“, „Power Front“, ar „Football“. /
Vajutage korduvalt heliefekti nuppu, kuni kuvatakse kiri „Kino”, „Bass”, „Võimas
esikõlar” või „Jalgpall”.
USER EQ
Remote Control
Эквалайзер пользователя / LIETOTĀJA IZVĒLE /
USER EQ / KASUTAJA KOHAN.
Пульт дистанционного управления / Tālvadības pults /
Nuotolinio valdymo pultelis / Kaugjuhtimispult
a
Select the USER EQ. /
Выберите USER EQ. /
Atlasiet opciju USER EQ. /
Pasirinkite USER EQ. /
Valige USER EQ.
Changes input sources. /
Изменяет источник входного сигнала. /
Maina ievades avotus. /
Pakeičia įvesties šaltinį. /
Muudab sisendallikat.
Disc tray is opened or closed. /
Открывает или закрывает дисковод. /
Diskdzinis ir atvērts vai aizvērts. /
Atidaro ar uždaro diskų dėklą. /
Plaadisalv on avatud või suletud.
Turns on the power. /
Включает питание /
Ieslēdz iekārtu. /
Įjungia maitinimą. /
Lülitab sisse toite.
Sets to turn off automatically at a specified time./
The display window will be darken by half. /
Автоматически отключает систему в
заданное время./Окно дисплея будет темным
наполовину. / Iestata sistēmas automātisku
izslēgšanos noteiktā laikā./Displeja spilgtums
tiks samazināts uz pusi. / Nustato automatinį
išsijungimą nurodytu laiku./Šiek tiek patamsina
ekraną. / Häälestab süsteemi määratud ajal
automaatselt välja lülituma. Kuvaakna heledust
vähendatakse poole võrra.
b
Marks play list. /
Отмечает список воспроизведения. /
Atzīmē atskaņošanas sarakstu. /
Pažymi grojaraštį. /
Märgib esitusloendi.
Sound effect
Select the Bass (BASS) or Treble(TRE). /
Выберите Басы (BASS) или Высокая частота (TRE). /
Atlasiet opciju Bass (BASS) vai Diskants (TRE). /
Pasirinkite žemųjų (BASS) arba aukštųjų (TRE) dažnių garsą. /
Valige bass (BASS) või kõrged toonid (TRE).
Звуковой эффект / Skaņas efekts /
Garso efektai / Heliefekt
BASS
P-FRONT
USER EQ
Displays the [Home Menu]. /
Отображает [Home Menu]. /
Parāda vienumu [Home Menu]. /
Ekrane parodo [Home Menu]. /
Kuvab [Home Menu].
STD
Goes to chapter title. /
Переход к названию раздела. /
Iet uz epizodes nosaukumu. /
Pereina į skyriaus titulinį langą. /
Liigub peatüki pealkirjale.
c
MUSIC
FOOTBALL
TRE/BASS
BOOST
FLAT
Selects a sound effect mode. /
Выбирает режим звуковых эффектов. /
Izvēlas skaņas efekta režīmu. /
Parenka garso efekto režimą. /
Valib soovitud heliefekti režiimi.
CINEMA
Select the sound level. /
Выберите уровень звука. /
Atlasiet skaņas līmeni. /
Pasirinkite garsumo lygį. /
Valige heli tase.
Controls play-back. / Управляет воспроизведением. /
Kontrolē atskaņošanu. / Valdo atkūrimą. /
Juhib taasesitust.
Replacement of battery /
Замена батареи /
Baterijas nomaiņa /
Elemento pakeitimas /
Patarei vahetamine
Select the SOUND EFFECT /
Выберите SOUND EFFECT /
Atlasiet opciju SOUND EFFECT /
Pasirinkite SOUND EFFECT. /
Valige SOUND EFFECT.
Using HOME menu
Использование HOME меню / Izvēlnes HOME izmantošana /
Meniu HOME valdymas / Kasutamine HOME menüü
a
b
c
d
Select an option. /
Выбор опции. /
Atlasiet opciju. /
Pasirinkite parinktį. /
Valige suvand.
a
Displays MUSIC menu. /
Отображает меню MUSIC. /
Attēlo izvēlni MUSIC /
Ekrane parodo meniu MUSIC. /
Kuvab MUSIC menüü.
b
Start video media’s playback or displays the MOVIE menu. /
Начинает воспроизведение носителя видео или отображает меню MOVIE. /
Sāk video multivides atskaņošanu vai attēlo izvēlni MOVIE. /
Pradeda atkurti vaizdo mediją arba ekrane parodo meniu MOVIE. /
Käivitab video taasesituse või kuvab MOVIE menüü.
c
Displays PHOTO menu. /
Отображает меню PHOTO. /
Attēlo izvēlni PHOTO. /
Ekrane parodo meniu PHOTO. /
Kuvab PHOTO menüü.
d
Displays the Setup menu. /
Отображает меню Setup. /
Attēlo Setup izvēlni. /
Ekrane parodo meniu Setup. /
Kuvab Setup menüü.
On-Screen Display
Disc Playback, Data Playback
Отображение на экране / Ekrāna displejs /
Rodymas ekrane / Ekraanikuva
Воспроизведение диска, воспроизведение данных / Disku atskaņošana, datu atskaņošana /
Diskų ir duomenų atkūrimas / Plaadi taasesitamine, andmete taasesitamine
a
b
d
Select DISC or USB. /
Выберите DISC или USB. /
Atlasiet DISC vai USB. /
Pasirinkite DISC arba USB. /
Valige DISC või USB.
Select HOME. /
Выберите HOME. /
Atlasiet vienumu HOME. /
Pasirinkite HOME. /
Valige HOME.
,
c
,
Select Music, Movie or Photo. /
Выберите Музыка, Фильм или Фото. /
Atlasiet opciju Mūzika, Filma vai Foto. /
Pasirinkite „Music“, „Movie“ ar „Photo“. /
Valige Muusika, Film või Foto.
Use HOME menu to change media(Disc or USB) or option.
(Music, Movie or Photo) /
Используйте HOME меню для изменения носителя (диск
или USB) или опции (Музыка, Фильм или Фото). /
Izmantojiet izvēlni HOME, lai nomainītu datu nesēju (disku vai
USB) vai opciju. (Mūzika, Filma vai Foto) /
Norėdami pakeisti laikmeną (diskas ar USB) arba parinktį,
naudokite meniu HOME. („Music“, „Movie“ ar „Photo“) /
Kasutage HOME, et muuta meediumi (plaat või USB) või
suvandit. (Muusika, film või foto)
For the most Audio CD and DVD discs, playback starts automatically. /
Для большинства аудиодисков и DVD-дисков воспроизведение начинается автоматически. /
Vairumam audio CD un DVD disku atskaņošana ieslēgsies automātiski. /
Dažniausiai pradedamas automatinis atkūrimas, įdėjus garso CD ir DVD diską. /
Enamiku heliplaatide CD ja DVD-plaatide puhul algab esitus automaatselt.
Title / Название / Nosaukums /
Pavadinimas / Pealkiri
Chapter / Раздел / Epizode / Skyrius / Peatükk
Time / Время / Laiks / Laikas / Aeg
Audio / Аудио / Audio / Garsas / Heli
,
Press MENU button to move contained menu when you play DVD. /
Нажмите кнопку MENU для прокрутки содержимого меню при проигрывании DVD-диска. /
Piespiediet pogu MENU, lai DVD atskaņošanas laikā pārvietotu ietverto izvēlni. /
Norėdami perkelti pateiktą meniu kai atkuriamas DVD diskas, paspauskite mygtuką MENU. /
Vajutage MENU nuppu, et liikuda DVD esitamise ajal sisumenüüsse.
Subtitle / Субтитры / Subtitri / Subtitrai / Subtiitrid
Angle / Ракурс / Leņķis / Kampas / Nurk
LHD655-FB.DEUSLLK_SIMPLE_2225_A_5.indd 2
2015-05-07
12:03:22
Radio Operation
Presetting Radio Station
Прослушивание радиостанций / Radio darbība /
Naudojimasis radiju / Raadio funktsioonid
Предварительная настройка радиостанций / Radiostacijas iepriekšiestatīšana /
Radijo stoties išsaugojimas / Raadiokanali eelhäälestamine
a
Connect the FM Wire antenna to the
FM antenna connector. /
Подключите проволочную FMантенну к разъему для FM-антенны. /
Pie FM antenas savienotāja pievienojiet
FM stieples antenu. /
Prijunkite FM laidinę anteną prie FM
antenos prievado. /
Ühendage FM-traatantenn seadme FMantenni ühenduspesaga.
РУССКИЙ | ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО
(2 из 2)
DVD Home
Cinema
System
Model : LHD655
Для ознакомления с инструкциями по
использованию расширенных функциональных
возможностей посетите веб-сайт http://www.lg.com
и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая
информация в данном руководстве может не
соответствовать вашему устройству.
LATVIEŠU | VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA
(2. no 2)
Select the Radio. /
Выберите Радио. /
Atlasiet opciju Radio. /
Pasirinkite radiją. /
Valige „Raadio”.
Norėdami peržiūrėti papildomų funkcijų instrukcijas,
apsilankykite http://www.lg.com internetiniame
puslapyje ir atsisiųskite naudotojo vadovą. Kai kurios
šio vadovo turinio vietos gali skirtis nuo Jūsų grotuvo.
EESTI | LIHTNE KASUTUSJUHEND (2/2)
Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt
http://www.lg.com, seejärel laadige alla kasutusjuhend.
Teatud osa siinsest juhendist võib teie seadmest
erineda.
Tune the desired frequency. /
Настройте желаемую частоту. /
Noregulējiet vēlamo frekvenci. /
Nustatykite norimą dažnį. /
Häälestage soovitud sagedus.
c
,
,
www.lg.com
Select the station to preset. /
Выберите станцию для предварительной
настройки. /
Atlasiet radiostaciju, ko iepriekšiestatīt. /
Pasirinkite stotį, kurią norėtumėte išsaugoti. /
Valige eelhäälestamiseks kanal.
Deleting the preset radio station / Удаление предварительно настроенной
радиостанции. / Iepriekšiestatītās radiostacijas dzēšana / Išsaugotos radijo stoties
trynimas / Eelhäälestatud raadiokanali kustutamine
c
Auto tuning : Press and hold the button for about two seconds until the frequency indication starts
to change, then release. Scanning stops when the unit tunes in a station. /
Автоматическая настройка : нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно двух
секунд, пока индикатор частоты не начнет изменяться, а затем отпустите кнопку. Сканирование
останавливается, когда устройство настраивается на станцию. /
Automātiska frekvenču meklēšana : Nospiediet un apmēram divas sekundes turiet nospiestu pogu,
līdz frekvences rādījums sāk mainīties, pēc tam atlaidiet. Kad iekārta atrod staciju, frekvenču skenēšana
tiek pārtraukta. /
Automatinis reguliavimas : Maždaug dvi sekundes palaikykite paspaudę mygtuką iki kol pradės
keistis dažnio indikatorius. Tada atleiskite mygtuką. Įrenginiui sureguliavus stotį, radijo stočių paieška
bus sustabdyta. /
Automaatne häälestamine : Vajutage ja hoidke nuppu all umbes kaks sekundit, kuni sagedusnäidik
muutub, seejärel vabastage nupp. Otsing peatub, kui seade leiab jaama.
Using Bluetooth
Использование технологии Bluetooth / Bluetooth izmantošana /
„Bluetooth“ naudojimas / Bluetoothi kasutamine
LG Sound Sync
This unit recognizes input signals such as Bluetooth and LG TV and then changes suitable function
automatically. / Эта система распознает такие входящие сигналы, как Bluetooth и телевизор LG, и
автоматически изменяет режим работы соответствующей функции. / Šī iekārta atpazīst ievades signālus,
piemēram, Bluetooth un LG TV, un automātiski maina piemēroto funkciju. / Šis įrenginys atpažįsta įvesties
signalus, tokius kaip „Bluetooth“ ir LG televizorius, ir automatiškai pakeičia į tinkamą funkciją. / See seade
tuvastab selliseid sisendsignaale nagu Bluetooth ja LG TV ning seejärel lülitub automaatselt sobivale
funktsioonile.
a
LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV.
Controllable functions are volume up/down and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo
as shown above. / LG Sound Sync позволяет управлять некоторыми функциями данного устройства
с помощью пульта дистанционного управления телевизора LG. К управляемым функциям относятся
усиление/снижение громкости и выключение звука. Убедитесь, что на вашем телевизоре имеется
логотип LG Sound Sync, как показано выше. / LG Sound Sync ļauj jums kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas,
izmantojot jūsu LG televizora tālvadības pulti. Kontrolējamās funkcijas ir skaļuma maiņa un skaņas izslēgšana.
Pārliecinieties, ka uz jūsu televizora ir augstāk redzamais LG Sound Sync logotips. / Naudodamiesi „LG Sound
Sync“, galite valdyti kai kurias šio įrenginio funkcijas LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Valdomos
funkcijos: garso didinimas ar mažinimas bei nutildymas. Įsitikinkite, kad ant televizoriaus yra aukščiau
parodytas „LG Sound Sync“ logotipas. / LG Sound Sync võimaldab teil juhtida selle seadme mõningaid
funktsioone oma LG TV kaugjuhtimispuldi abil. Juhitavad funktsioonid on helitugevuse reguleerimine ja
vaigistamine. Veenduge, et teie teleril on LG Sound Synci logo, nagu üleval näidatud.
Select the Bluetooth. /
Выберите Bluetooth. /
Atlasiet opciju Bluetooth. /
Pasirinkite „Bluetooth“. /
Valige Bluetooth.
Auto power On/Off
Автоматическое включение/выключение электропитания / Automātiskā ieslēgšanās Ieslēgt/
Izslēgt / Automatinis įjungimas ar išjungimas / Automaatne toite sisse- ja väljalülitamine
This unit automatically turns on by an input source : LG TV or Bluetooth. / Это устройство автоматически
включается с помощью источника входного сигнала: телевизора LG или Bluetooth / Šī iekārta automātiski
ieslēdzas caur ievades avotu: LG TV vai Bluetooth / Įjungus prietaisą į elektros lizdą, jis automatiškai įjungs: LG
televizorių arba „Bluetooth“. / Sisendi allikas (LG TV või Bluetooth-seade) lülitab seadme automaatselt sisse.
This unit automatically turns off when you turn off the LG TV after the unit is connected to LG TV by AUTO
POWER function. / Данное устройство автоматически выключается, когда вы отключите телевизор
LG после того, как устройство было подключено к телевизору LG с помощью функции AUTO POWER.
/ Šī iekārta automātiski izslēdzas, izslēdzot LG televizoru pēc tam, kad iekārta ir pievienota LG televizoram
ar AUTO POWER funkciju. / Kai išjungiate LG televizorių, prie kurio įrenginys prijungtas naudojant AUTO
POWER funkciją, kartu su televizoriumi automatiškai išsijungia ir įrenginys. / See seade lülitub AUTO POWER
funktsiooni abil automaatselt välja, kui olete seadme ühendanud LG TV ning te lülitate teleri välja.
LHD655-FB.DEUSLLK_SIMPLE_2226_B_5.indd 1
Press again it when “ERASE ALL” blinks to confirm. /
Чтобы подтвердить, нажмите снова, когда замигает “ERASE ALL”. /
Nospiediet to vēlreiz, kamēr mirgo uzraksts “ERASE ALL”, lai
apstiprinātu. /
Dar kartą paspauskite jį, kai sumirksi patvirtinamasis užrašas ERASE
ALL. /
Kinnitamiseks vajutage uuesti, kui „ERASE ALL” vilgub.
b
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
Set up the sound output of your TV : TV setting menu
[ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Wireless)] /
Настройка звукового вывода телевизора: Меню
настроек телевизора [ [Sound] [ [TV Sound output]
[ [LG Sound Sync (Wireless)] /
Iestatiet sava televizora skaņas izeju : televizora iestatījumu
izvēlne [ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound
Sync (Wireless)] /
Nustatykite televizoriaus garso išvestį: Televizoriaus
nustatymų meniu [ [Sound] [ [TV Sound output] [
[LG Sound Sync (Wireless)] /
Määrake oma teleri heliväljund: teleri seadistuste menüü
[ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Wireless)]
a
LG HTS(XX:XX)
When this unit successfully paired with your Bluetooth device,
Bluetooth LED of this unit lights up and appears paired device
name. / Если согласование этого устройства с вашим
устройством Bluetooth прошло удачно, загорится индикатор
Bluetooth и на дисплее отобразится название согласованного
устройства. / Kad iekārta ir veiksmīgi savienota pārī ar jūsu
Bluetooth ierīci, iedegas iekārtas Bluetooth LED diode un ekrānā
parādās pievienotās ierīces nosaukums. / Kai įrenginys yra
sėkmingai suporuotas su „Bluetooth“ prietaisu, užsidega įrenginio
„Bluetooth“ LED lemputė ir parodomas suporuoto prietaiso
pavadinimas. / Kui seadme seostamine Bluetooth-seadmega
õnnestus, süttib seadmel Bluetoothi LED ning ekraanile kuvatakse
seotud seadme nimetus.
,
b
LG Sound Sync / LG Sound Sync /
LG Sound Sync / LG Sound Sync
Wireless / Беспроводная / Bezvadu savienojums / Belaidis / Juhtmeta
LG TV
Press and hold CLEAR button. Then, “ERASE ALL”” will blink. /
Нажмите и удерживайте кнопку CLEAR. Затем начнет
мигать сообщение “ERASE ALL”. /
Nospiediet un turiet pogu CLEAR. Tad sāks mirgot uzraksts
“ERASE ALL”. /
Palaikykite paspaudę mygtuką CLEAR. Tuomet mirksės
užrašas ERASE ALL. /
Vajutage ja hoidke all nuppu CLEAR. Seejärel hakkab
vilkuma kiri „ERASE ALL”.
Manual tuning : Press. / Настройка вручную : нажмите. /
Manuāla frekvenču meklēšana : Nospiediet. / Rankinis reguliavimas : Paspauskite. /
Käsitsi häälestamine: Vajutage.
Автоматическое изменение функции / Automātiska funkcijas maiņa /
Automatinis funkcijos keitimas / Automaatne funktsiooni muutmine
b
a
Press the ENTER button repeatedly to
store the station. /
Нажмите кнопку ENTER несколько раз,
чтобы сохранить станцию. /
Lai saglabātu staciju, atkārtoti nospiediet
pogu ENTER. /
Norėdami išsaugoti stotį, kelis kartus
paspauskite mygtuką ENTER. /
Vajutage jaama salvestamiseks korduvalt
nuppu ENTER.
Auto Function Change
BLUETOOTH
Listening the preset radio station / Прослушивание предварительно
настроенной радиостанции / Iepriekšiestatītās radiostacijas klausīšanās /
Išsaugotos radijo stoties klausymas / Eelhäälestatud raadiokanali kuulamine
Selected preset station to lesten to. /
Выберите предварительно настроенную станцию, чтобы
ее прослушать. /
Atlasiet iepriekšiestatīto radiostaciju, ko vēlaties klausīties. /
Pasirinkite nustatytą stotį, kurios norite klausytis. /
Valige kuulamiseks eelhäälestatud kanal.
b
LIETUVIŲ | PAPRASTASIS VADOVAS (2 iš 2)
To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner’s
Manual. Some of the content in this manual may differ
from your unit.
Select the Radio. /
Выберите Радио. /
Atlasiet opciju Radio. /
Pasirinkite radiją. /
Valige „Raadio”.
b
Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām,
apmeklējiet http://www.lg.com un lejupielādējiet
lietošanas rokasgrāmatu. Šīs lietotāja rokasgrāmatas
saturs, iespējams, var atšķirties no ierīces.
ENGLISH | SIMPLE MANUAL (2 of 2)
a
Select the LG TV. /
Выберите телевизор LG. /
Atlasiet opciju LG TV. /
Pasirinkite LG televizorių. /
Valige LG TV.
Enter the PIN code (0000) as needed. / Введите PIN-код (0000) при необходимости. /
Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams. / Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000). /
Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
c
Play music on your Bluetooth device. / Воспроизведение музыки на вашем устройстве Bluetooth. /
Atskaņojiet mūziku savā Bluetooth ierīcē. / Paleiskite muziką „Bluetooth“ prietaise. /
Esitage muusikat oma Bluetooth-seadmes.
2015-05-07
12:02:49
Additional Information
Specification
Дополнительная информация / Papildinformācija /
Papildoma informacija / Lisateave
Auto power down
Playable Movie Files / Проигрываемые видеофайлы / Atskaņojamie filmu faili /
Atkuriami vaizdo failai / Esitatavad filmifailid
Resolution / Разрешение / Izšķirtspēja /
Raiška / Lahutusvõime
720 x 576 (W x H) pixels / 720 x 576 Bildpunkte (B x H) /
720 x 576 pixels (L x H) / 720 x 576 (Anch x Alt) píxeles /
720 x 576 (La x A) pixel
File extensions / Расширения файлов /
Failu paplašinājumi / Failų plėtiniai /
Faililaiendid
.avi, .mpg, .mpeg
Subtitle / Субтитры / Subtitri /
Subtitrai / Subtiitrid
SubRip (.srt/ txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
Codec / Кодек / Kodeks / Kodekas / Kodek
Xvid, Mpeg-1, Mpeg-2
Audio / Аудио / Audio / Garsas / Heli
AC3, PCM , MP3, WMA
This unit will be off itself to save electric
consumption in the case main unit is not connected
to external device and is not used for 20 minutes.
So does this unit after six hours since Main unit has
been connected to other device using analog input.
Автовыключение
Region Code / Код региона / Reģionālais kods / Regioninis kodas / Regioonikood
Please check this DVD player’s region code from the package. If the region code is mismatched, the disk
cannot be played. / Выберите код региона для этого DVD-плеера в соответствующем пакете. Если код
региона окажется неправильным, воспроизведение диска станет невозможным. / Lūdzu, pārbaudiet šī
DVD atskaņotāja reģionālo kodu, kas norādīts uz iepakojuma. Ja reģionālais kods nesakrīt, diska atskaņošana
nav iespējama. / Norėdami sužinoti DVD grotuvo regioninį kodą, žr. pakuotę. Jeigu neatitinka regioninis
kodas, disko nepavyks atkurti. / Palun kontrollige selle DVD-mängija regioonikoodi pakendilt.
Kui regioonikoodid ei ühti, ei saa plaati esitada.
В целях энергосбережения устройство
автоматически отключает питание, если
данное устройство не подключено к внешнему
устройству и не используется в течение 20 минут.
То же самое произойдет с данным устройством
через шесть часов, если основное устройство
подключено к другому с помощью аналогового
входа.
Automatinis maitinimo išjungimas
Šis įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti
elektros energijos suvartojimą, tuo atveju, jei
pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio
įrenginio ir nebus naudojamas 20 minučių.
Pagrindinis įrenginys taip pat išsijungs po šešių
valandų, jeigu jis yra analogine įvestimi prijungtas
prie kitų prietaisų.
Automaatne väljalülitamine
Käesolev seade lülitub automaatselt elektrienergia
säästmiseks välja, kui seade pole ühendatud
välisseadmega ning seda pole kasutatud 20 minutit.
Samamoodi käitub seade kuus tundi pärast seda, kui
peaseade on analoogsisendit kasutades ühendatud
mõne muu seadmega.
ENGLISH
Power requirements
Maitinimo reikalavimai
Refer to main lebel
2
2
6
1
How to disconnect the wireless
network connection or the wireless
device.
Turn off the unit by pressing the power button for
more than 5 seconds.
3
5
4
Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes
palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.
Kuidas katkestada juhtmeta võrguühendus või ühendada lahti juhtmeta seade?
Как отключить беспроводное
подключение к сети или
беспроводное устройство.
Выключите устройство, нажав кнопку питания и
удерживая ее более 5 секунд.
Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui
viis sekundit.
Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu
vai bezvadu ierīci.
Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu
ilgāk par 5 sekundēm.
Declaration of Conformity
Atitikties deklaracija
NOTICE for using this Unit
Hereby, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declares that
this DVD HOME CINEMA is compliant with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete Declaration of
Conformity may be requested through the following postal address:
Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center B.V.“
patvirtina, kad ši DVD NAMŲ KINO TEATRO SISTEMA atitinka esminius ir visus
kitus direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą pilnai atitikties
deklaracijos formai gauti toliau nurodytu adresu:
yy For specific information of operating, refer to the
instruction manual of your TV.
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Total amplifier
Magistralės maitinimo
tiekimas (USB)
5 V 0 500 mA
Stiprintuvas, veikiantis
pilnu pajėgumu
1000 W
1000 W
Design and specifications are subject to change
without notice.
Требования к питанию
or can be requested at our dedicated DoC website:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms skirtame
tinklalapyje:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all
EU member states and EFTA countries.
Заявление о соответствии
Šis prietaisas yra 2,4 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta naudojimui visose ES
valstybėse ir ELPA šalyse.
Vastavusdeklaratsioon
Auto power On/Off
yy Depending on the connected device, this function may
not operate.
yy After the unit is turned on by AUTO POWER function, it
will be automatically turned off if there is no signal for
a certain period of time from the TV connected by LG
Sound Sync (Wireless).
См. паспортную
табличку.
EESTI
См. паспортную
табличку.
Voolunõuded
Режим ожидания сети:
0,4 Вт (если активны все
сетевые порты).
Электропитание на
шине (USB)
5 V 0 500 mA
Общее усиление
1000 W
Настоящим сервисный центр LG Electronics European Shared Service
Center B.V. заявляет, что этот ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР DVD соответствует
требованиям и другим важным условиям Директивы 1999/5/EC. Полный
текст Заявления о соответствии может быть запрошен по следующему
почтовому адресу:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
или может быть запрошено на нашем выделенном веб-сайте DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Это устройство представляет собой широкополосную передающую
систему с частотой 2,4 ГГц, предназначенную для использования во всех
странах – членах ЕС и ЕАСТ.
Atbilstības deklarācija
Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo,
ka šis DVD HOME CINEMA ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem
saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var
saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab, et see DVDKODUKINOSÜSTEEM vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele
asjakohastele sätetele. Kogu vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke
vastav taotlus järgmisele postiaadressile:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
See seade on 2,4 GHz lairibaülekandesüsteem, mida saab kasutada kõigis ELi
liikmesriikides ja EFTA riikides.
Vt põhisilti
Voolutarve
Võrguühendusega: 0,4 W
(Kui kõik võrgupordid on
aktiveeritud.)
Pordi toide (USB)
5 V 0 500 mA
Kogu võimendus
1000 W
Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette
teatamata muuta.
LATVIEŠU
Jaudas prasības
Skatiet galveno
marķējumu
Skatiet galveno
marķējumu
Patērētā jauda
Tīkla gaidstāve: 0,4 W (ja
visas tīkla pieslēgvietas ir
aktivizētas)
Kopnes barošanas avots
5 V 0 500 mA
(USB)
Kopējā pastiprinātāja
jauda
1000 W
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
PAZIŅOJUMS par šīs iekārtas
lietošanu
ĮSPĖJIMAS kaip naudoti šį įrenginį
LG Sound Sync
LG Sound Sync (LG Skaņas sinhronizācija)
yy За конкретной информацией обращайтесь к
инструкции по эксплуатации своего телевизора.
yy Plašāku informāciju par darbību skatiet sava televizora
lietošanas rokasgrāmatā.
yy Norėdami gauti specifinės informacijos apie veikimą žr.
savo televizoriaus instrukciją.
yy Если не удается подключиться, убедитесь, что
соблюдены условия для подключения данного
устройства и телевизора: электропитание,
функционирование и подключение с помощью
кабеля.
yy Ja neizdodas izveidot savienojumus, pārliecinieties par
šīs iekārtas un televizora stāvokli: barošana, darbība un
kabeļa savienojums.
MÄRKUS selle seadme kasutamise
kohta
„LG Sound Sync“
Автоматическое включение/
выключение электропитания
yy В зависимости от подключенного устройства данная
функция может быть недоступна.
yy When Auto Function Change does not work properly,
turn off the external device and then turn on the device
after 5 seconds. (Bluetooth function only)
Using Bluetooth
Автоматическое изменение функции
yy Sound quality may become lower or disconnected
depending on the distance, interference or obstacles.
yy Если автоматическое изменение функции работает
ненадлежащим образом, выключите внешнее
устройство, а через 5 секунд включите его. (Только
функция Bluetooth)
yy Depending on the type of the device, you may not be
able to use the Bluetooth function.
Vt põhisilti
ПРИМЕЧАНИЕ к использованию
данного устройства
yy При включении устройства с помощью функции
AUTO POWER, оно автоматически выключается,
если в течение определенного периода времени с
телевизора с функцией LG Sound Sync (Беспроводное)
не подается сигнал.
Auto Function Change
Budėjimo režimas
prisijungus prie tinklo: 0,4
W (jei aktyvuoti visi tinklo
prievadai.)
Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.
РУССКИЙ
LG Sound Sync
yy When the connections failed, make sure of the
conditions of this unit and your TV : power, function and
cable connection.
Žr. pagrindinę etiketę
Energijos suvartojimas
Потребляемая
мощность
Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie
tinklo arba belaidį prietaisą.
Žr. pagrindinę etiketę
Refer to main lebel
Networked standby :
Power consumption
0.4 W (If all network ports
are activated.)
Bus Power Supply (USB) 5 V 0 500 mA
Automātiskā izslēgšanās
Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas
nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci
un 20 minūtes netiek izmantota.
Iekārta izslēdzas arī tad, ja galvenā iekārta sešas
stundas no vietas ir pieslēgta pie citas ierīces ar
analogā savienojuma palīdzību. Информация по технике безопасности / Informācija par drošību /
Saugos informacija / Ohutusteave
LIETUVIŲ
Конструкция устройства и его технические
характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
2
Safety Information
Технические характеристики / Tehniskie parametri /
Specifikacija / Tehnilised andmed
Additional Information
Использование Bluetooth
yy The exFAT/NTFS file system is not supported on this unit.
(FAT16/FAT32 systems are available.)
yy Звук может становиться тише или отключаться в
зависимости от расстояния, взаимного влияния или
помех.
yy В зависимости от типа устройства выполнение
функции Bluetooth может оказаться невозможным.
AUTO POWER (ON/OFF)
yy Jei ryšys nutrūko, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus
būseną : maitinimą, funkcionavimą ir kabelių sujungimus.
Automatinis maitinimo įjungimas/
išjungimas
LG Sound Sync
yy Töötamise kohta täpsema info saamiseks vaadake oma
teleri kasutusjuhendit.
yy Kui ühendused ebaõnnestuvad, kontrollige oma teleri ja
selle seadme olekut: toidet, funktsioneerimist ja juhtmete
ühendust.
AUTOMAATTOITE sisse-/väljalülitamine
yy Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
yy Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo prijungto
įrenginio.
yy Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see toimida.
yy Pēc tam, kad iekārta ir tikusi ieslēgta ar funkciju AUTO
POWER, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā
nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG
Sound Sync (Bezvadu).
yy Kai įrenginys įjungiamas naudojant AUTO POWER
funkciją, jis bus automatiškai išjungiamas, jei nėra signalo
iš „LG Sound Sync“ (Belaidis) prijungto televizoriaus tam
tikrą laiko tarpą.
yy Pärast seadme funktsiooniga AUTOMAATTOITE
sisselülitamist lülitub see automaatselt välja, kui kindla
perioodi jooksul ei edasta LG Sound Synciga ühendatud
teler signaali (Juhtmevaba).
Automātiskā funkcijas maiņa
Automatinis funkcijos keitimas
Automaatne funktsiooni muutmine
yy Ja automātiskā funkcijas maiņa nedarbojas pareizi,
izslēdziet ārējo ierīci un pēc piecām sekundēm ieslēdziet
ierīci. (Tikai Bluetooth funkcija)
yy Jei automatinio funkcijos keitimo funkcija tinkamai
neveikia, išjunkite išorinį įrenginį ir palaukę 5 sekundes jį
vėl įjunkite. (Tik funkcija „Bluetooth“)
yy Kui automaatne funktsiooni muutmine ei toimi õigesti,
lülitage väline seade välja ja seejärel lülitage seade 5
sekundi pärast uuesti sisse. (Ainult Bluetoothi funktsiooni
puhul)
Bluetooth lietošana
„Bluetooth“ naudojimas
yy Skaņas kvalitāte var būt zemāka, vai savienojums var
tikt pārtraukts atkarībā no attāluma, traucējumiem vai
šķēršļiem.
yy Garso kokybė gali suprastėti arba garsas gali nutrūkti,
priklausomai nuo atstumo, trikdžių ar kliūčių.
yy Atkarībā no iekārtas veida pastāv iespēja, ka nevarēsit
izmantot Bluetooth funkciju.
Papildinformācija
yy Šī iekārta neatbalsta exFAT/NTFS failu sistēmu (ir
pieejamas FAT16/FAT32 sistēmas).
yy Priklausomai nuo įrenginio tipo, „Bluetooth“ funkcija gali
būti nepasiekiama.
Papildoma informacija
yy Šis įrenginys nepalaiko failų sistemos „exFAT“ / NTFS.
(Palaikomos sistemos FAT16 / FAT32.)
Bluetoothi kasutamine
yy Helikvaliteet võib sõltuvalt vahekaugusest, segajatest või
takistustest muutuda kehvemaks või katkeda.
yy Seadme tüübist olenevalt võib Bluetooth-funktsiooni
kasutamine ka ebaõnnestuda.
Lisateavet
yy exFAT/NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole selle seadme
puhul toetatud. (On võimalik kasutada failisüsteeme
FAT16/FAT32.)
Дополнительные сведения
yy Файловая система exFAT/NTFS на этом узле не
поддерживается. (Доступны системы FAT16/FAT32.)
vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šī ierīce is 2,4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai
visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.
LHD655-FB.DEUSLLK_SIMPLE_2226_B_5.indd 2
2015-05-07
12:02:51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement