LG BD620 คู่มือการใช้งาน

LG BD620 คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
เครื่องเล่น Blu-ray Disc™/DVD
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโดยตลอดก่อนใช้งานเครื่องเล่นและเก็บไว้อ้างอิงในภายหน้า
BD620
MFL67463701_Rev 1.0
2
เริ่มต้นใช้งาน
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
1
ข้อควรระวัง
เริ่มต้นใช้งาน
อัน ต ร า ย จ า ก ไ ฟ ฟ้า ดูด
อ ย่า เ ปิด ฝ า ค ร อ บ เ ค รื่อ ง
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาปิด (หรือ
ฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมได้ด้วยตนเอง
ให้ช่างผู้ชำ�นาญงานเป็นผู้ทำ�การตรวจซ่อม
เครื่องหมายรูปสายฟ้าที่มีหัวลูกศรภายใน
พื้น 3 เหลี่ยมด้านเท่า แสดงเพื่อเตือนผู้ใช้
ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอยู่
ภายในตัวเครื่อง ถ้าท่านเปิดฝาครอบเครื่อง
ท่านอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยม
ด้านเท่าแสดงไว้ เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ� ที่ติดไว้บนตัวเครื่องเพื่อป้องกัน
ปัญหาจากการใช้งานและการดูแลรักษา
(ซ่อมแซม) เครื่อง
คำ�เตือน: ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ให้ถูกฝนหรือความชื้น
เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
คำ�เตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำ�กัด เช่น
บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ
ทำ�การติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�จากผู้ผลิต
ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศและ
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิต ภัณฑ์จะทำ�งานได้อย่างถูกต้อง
และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องต่างๆ
โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบยึดติด เช่น
ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
หรือได้รับคำ�แนะนำ�จากผู้ผลิตว่าสามารถทำ�ได้
ข้อควรระวัง: ผลิตภัณฑ์นี้มีการใช้งานระบบเลเซอร์
เพื่อให้แน่ใจว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากต้องการบำ�รุงรักษาหรือตรวจซ่อมผลิตภัณฑ์
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
การใช้ส่วนควบคุม, การปรับค่า หรือการทำ�งานด้วยขั้นตอนที่นอกเหนือไป
จากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้อาจทำ�ให้เกิดการสัมผัสกับการแผ่รังสีที่เป็นอั
นตรายได้
เพื่อป้องกันการสัมผัสกับลำ�แสงเลเซอร์โดยตรง
อย่าพยายามเปิดฝาครอบออก เมื่อเปิดออก
จะพบการแผ่รังสีเลเซอร์ที่มองเห็นได้
ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับสายไฟ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยวงจรการทำ�งานเฉพาะตัว
ดังนั้นวงจรของเต้าจ่ายไฟต้องจ่ายไฟให้อุปกรณ์นี้เพียงเครื่องเดียว
เท่านั้น และไม่มีวงจรย่อยหรือเต้าจ่ายไฟในจุดอื่นๆ อีก อ้างอิง
ข้อมูลจำ�เพาะของคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อความแน่ใจ ไม่ควร
เสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ อุปกรณ์เข้ากับ
เต้าจ่ายไฟที่ผนังในเวลาเดียวกัน ถ้าเต้าจ่ายไฟจ่ายกระแสไฟฟ้า
มากเกินไป, หลวมหรือชำ�รุดเสียหาย, สายต่อหรือสายไฟฟ้า
ฉีกหลุดลุ่ย, ชำ�รุดเสียหายหรือฉนวนหุ้มของสายไฟแตกออกมา
ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้ ควรตรวจสอบสายไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ท่านใช้
เป็นประจำ� และถ้าพบว่าสายไฟฟ้าชำ�รุดหรือเสียหายในส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟ, หยุดใช้งาน
อุปกรณ์และเรียกช่างผู้ชำ� นาญมาเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟฟ้า
ป้องกันสายไฟฟ้าได้รับความเสียหายทั้งจากทางวัตถุหรือ
เครื่องจักร เช่น บิดเบี้ยว, หักงอ, ใกล้กับประตูหรือทางเดิน
ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำ�หรับส่วนปลั๊กไฟ, เต้าจ่ายไฟ
และตำ� แหน่งที่สายไฟฟ้ายื่นออกมาจากอุปกรณ์ ดึงที่ตัว
ปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟที่ผนัง เมื่อ
ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟอยู่ในตำ�แหน่งที่สามารถ
เสียบ/ถอดได้ง่าย
เริ่มต้นใช้งาน
3
อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้
ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่จะสัมผัสกับน้ำ�
(หยดน้ำ�หรือน้ำ�ที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น
แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์
1
เริ่มต้นใช้งาน
วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์:
ถอดแบตเตอรี่ชุดเก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่
ในลำ�ดับ ย้อนกลับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม
และไม่ให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะคุกคามสุขภาพของมนุษย์และสัตว์
ให้ใส่แบตเตอรี่เก่าหรือแบตเตอรี่ไว้ในภาชนะที่เหมาะสม ณ
จุดรวบรวมขยะที่ได้กำ�หนดไว้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะอื่นๆ ขอแนะ
นำ�ให้ท่านใช้ระบบการคืนแบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณ
ที่โดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ
ที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน
4
1
เริ่มต้นใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
หมายเหตุเรื่องลิขสิทธิ์
หมายเหตุสำ�คัญสำ�หรับระบบสีของโทรทัศน์
yy เนื่องจากระบบ AACS (Advanced Access
Content System - ระบบเนื้อหาที่เข้าถึงได้ขั้นสูง)
ได้รับการรับรองว่าเป็นระบบการป้องกันเนื้อหาสำ�หรับรูปแบบข้อมูลแบบ
Blu-ray ดิสก์จึงมีการกำ�หนดข้อจำ�กัดบางอย่างสำ�หรับการเล่น,
เอาท์พุทสัญญาณอนาล็อกฯลฯของเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วยระบบ
AACS เช่นเดียวกับการใช้ระบบ CSS (Content Scramble System ระบบการสแครมเบิลเนื้อหา) สำ�หรับรูปแบบข้อมูลแบบ DVD
การทำ�งานของผลิตภัณฑ์นี้และข้อจำ�กัดบนผลิตภัณฑ์นี้อา
จเปลี่ยนแปลงไป โดยขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านสั่งซื้อเนื่อ
งจากข้อจำ�กัดเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นและ/หรือเปลี่ยนแปลงโดย AACS
หลังจากการผลิตผลิตภัณฑ์นี้
ระบบสีของเครื่องเล่นนี้จะแตกต่างกันไปตามดิสก์ที่กำ�ลังเล่นอยู่ ณ ขณะนั้น
yy นอกจากนี้ อาจใช้ BD-ROM Mark และ BD+
เพิ่มเติมเพื่อเป็นระบบการป้องกันเนื้อหาสำ�หรับรูปแบบข้อมูลแบบ Blu-ray
ซึ่งจะกำ�หนดให้มีข้อจำ�กัดบางอย่าง รวมทั้งข้อจำ�กัดในการเล่นเนื้อหา
BD-ROM Mark และ/หรือ BD+ ที่ได้รับการป้องกัน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AACS, BD-ROM Mark, BD+
หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อศูน
ย์บริการลูกค้าที่ได้รับการรับรอง
yy แผ่นดิสก์ BD-ROM/DVD ส่วนใหญ่จะถูกเข้ารหัสโดยมีการป้องกันกา
รทำ�ซ้ำ�ด้วย ด้วยเหตุนี้ ท่านควรเชื่อมต่อเครื่องเล่นของท่านเข้ากับโท
รทัศน์ของท่านโดยตรงเท่านั้นไม่ใช่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง VCR การเชื่อ
มต่อเข้ากับเครื่อง VCR จะทำ�ให้ภาพจากแผ่นดิสก์ที่มีการป้องกันการทำ�
ซ้ำ�ผิดเพี้ยนไป
yy ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านการป้องกันลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับการ
ปกป้องโดย สิทธิบตั รของสหรัฐอเมริกา และสิทธิข์ องทรัพย์สนิ ทางปัญญ
าอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการปกป้องลิขสิทธิ์นี้ต้องอยู่ใต้การอนุญาตของ
Rovi และมีจุดมุ่งหมายสำ�หรับการรับชมในที่พักอาศัยและอื่นๆ
แบบจำ�กัด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Rovi ห้ามทำ�การย้อนกลับทาง
วิศวกรรมหรือถอดชิ้นส่วน
yy ภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ของปร
ะเทศอื่นๆ การบันทึก, ใช้, เล่น, แจกจ่าย หรือทำ�ซ้ำ�รายการโทรทัศน์,
วิดีโอเทป, แผ่นดิสก์บีดี - รอม, ดีวีดี, ซีดี และวัตถุอื่นใดโดยไม่ได้รับอ
นุญาต มีความผิดทั้งทางคดีแพ่งและ/หรืออาญา
ตัวอย่างเช่น หากเครื่องเล่นเล่นดิสก์ที่บันทึกในระบบสีแบบ NTSC
สัญญาณภาพที่ได้จะเป็นสัญญาณ NTSC
เฉพาะโทรทัศน์ที่มีระบบสีแบบมัลติซิสเต็มเท่านั้นที่สามารถรับสัญญาณ
ทั้งหมดที่เอาท์พุทมาจากเครื่องเล่นได้
yy หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบสีแบบ PAL
เมื่อใช้ดิสก์หรือเนื้อหาในวิดีโอที่บันทึกในแบบ NTSC
ภาพที่ท่านเห็นจะผิดเพี้ยนไป
yy โทรทัศน์ที่มีระบบสีแบบมัลติซิสเต็มจะเปลี่ยนระบบสีตามสัญญาณอิน
พุทโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ระบบสีไม่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อดูภาพปกติบนหน้าจอ
yy แม้ว่าแผ่นดิสก์ที่บันทึกในระบบสี NTSC
จะสามารถเล่นได้เป็นอย่างดีบนโทรทัศน์ของท่าน
แต่อาจไม่สามารถถูกบันทึกได้อย่างถูกต้องบนเครื่องบันทึกของท่าน
สารบัญ
สารบัญ
1
เริ่มต้นใช้งาน
2
6
11
12
12
ข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัย
บทนำ�
รีโมทคอนโทรล
แผงด้านหน้า
แผงด้านหลัง
2
การเชื่อมต่อ
13
13
14
15
16
17
17
การเชือ่ มต่อกับโทรทัศน์ของท่าน
– การเชื่อมต่อ HDMI
– การเชื่อมต่อสัญญาณ Video/Audio (ซ้าย/ขวา)
– การตั้งค่าความละเอียด
การเชือ่ มต่อกับเครือ่ งขยายเสียง
การเชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB
– การเล่นข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ USB
3
ตั้งค่าระบบ
18
18
18
20
20
21
22
การตัง้ ค่า
– การปรับการตั้งค่า
– เมนู [หน้าจอ]
– เมนู [ภาษา]
– เมนู [เสียง]
– เมนู [ล็อก]
– เมนู [อื่นๆ]
4
การใช้งาน
23
23
23
23
24
การเล่นแบบทัว่ ไป
– การใช้เมนู [HOME] (หน้าหลัก)
– การเล่นแผ่นดิสก์
– การเล่นไฟล์บนแผ่นดิสก์/อุปกรณ์ USB
– การใช้งานพื้นฐานสำ�หรับเนื้อหาประเภทวิดีโอ
และเสียง
– การใช้งานพื้นฐานสำ�หรับข้อมูลภาพถ่าย
– การใช้เมนูของแผ่นดิสก์
– การเล่นต่อ
การเล่นขัน้ สูง
– การเล่นซ้ำ�
– การเล่นซ้ำ�ส่วนที่กำ�หนด
24
24
24
25
25
25
25
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
– การขยายภาพที่เล่น
– การค้นหาตัวทำ�เครื่องหมาย
– การใช้เมนูค้นหา
– การเปลี่ยนมุมมองการแสดงรายการข้อมูล
– การดูข้อมูลของเนื้อหา
– การเลือกไฟล์คำ�บรรยาย
– การจดจำ�ฉากสุดท้ายที่เล่น
– ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้ในระหว่างที่ดูภาพถ่าย
– การฟังเพลงในระหว่างที่แสดงสไลด์
การแสดงผลบนหน้าจอ
– การแสดงข้อมูลเนื้อหาบนหน้าจอ
– การเล่นจากเวลาที่ได้เลือกไว้
– การรับฟังเสียงที่ต่างๆ กัน
– การเลือกภาษาของคำ�บรรยาย
– การรับชมจากมุมมองที่ต่างๆ กัน
– การเปลี่ยนอัตราส่วนลักษณะของโทรทัศน์
– การเปลี่ยนโหมดภาพ
– การเปลี่ยนหน้าแสดงรหัสคำ�บรรยาย
5
1
2
3
4
5
การแก้ไขปัญหา
32
32
33
33
33
33
การแก้ไขปัญหา
– ทั่วไป
– ภาพ
– เสียง
– ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
– การแจ้งเตือนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Open source
6
ภาคผนวก
34
35
36
37
38
39
รายการรหัสพืน้ ที่
ตารางรหัสภาษา
เครือ่ งหมายการค้าและสิทธิก์ ารใช้งาน
ข้อกำ�หนดรายละเอียดของเอาท์พทุ สัญญาณเสียง
ข้อกำ�หนดรายละเอียด
การบำ�รุงรักษา
5
6
6
เริ่มต้นใช้งาน
บทนำ�
1
แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้
เริ่มต้นใช้งาน
มีเดีย/ชนิด
โลโก้
สัญลักษณ์
e
y
u
i
Blu-ray
r
DVD-ROM
คำ�อธิบาย
yy แผ่นดิสก์ เช่น แผ่นภาพยนตร์ ซึ่งสามารถหาซื้อหรือเช่าได้
yy แผ่นดิสก์ BD-R/RE ที่บันทึกในรูปแบบ BDAV
yy แผ่นดิสก์ BD-R/RE ที่มีไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เพลง หรือไฟล์ภาพถ่าย
yy ISO 9660+JOLIET, รูปแบบ UDF และ UDF Bridge
yy แผ่นดิสก์ เช่น แผ่นภาพยนตร์ ซึ่งสามารถหาซื้อหรือเช่าได้
yy เฉพาะโหมดภาพยนตร์และได้บันทึกแบบปิดแผ่นแล้วเท่านั้น
yy สามารถเล่นแผ่นดิสก์สองชั้นได้ด้วย
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(แผ่นดิสก์ขนาด 8
ซม./12 ซม.)
o
รูปแบบ AVCHD ที่ได้บันทึกแบบปิดแผ่นแล้ว
y
u
i
yy แผ่นดิสก์ DVD±R/RW ที่มีไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เพลง
หรือไฟล์ภาพถ่าย
DVD-RW (VR)
(แผ่นดิสก์ขนาด 8
ซม./12 ซม.)
r
Audio CD
(แผ่นดิสก์ขนาด 8
ซม./12 ซม.)
t
CD-R/RW
(แผ่นดิสก์ขนาด 8
ซม./12 ซม.)
y
u
i
หมายเหตุ
–
ข้อควรระวัง
–
,
>
yy ISO 9660+JOLIET, รูปแบบ UDF และ UDF Bridge
เฉพาะโหมด VR และได้บันทึกแบบปิดแผ่นแล้วเท่านั้น
ซีดีเพลง
yy แผ่นดิสก์ CD-R/RW ที่มีไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เพลง หรือไฟล์ภาพถ่าย
yy ISO 9660+JOLIET, รูปแบบ UDF และ UDF Bridge
แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ
แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด
เริ่มต้นใช้งาน
,,หมายเหตุ
yy แผ่นดิสก์ BD-R/RE, DVD±R/RW และ CD-R/RW
ซึ่งถูกบันทึกข้อมูลโดยการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ
เครื่องบันทึก DVD หรือ CD อาจจะไม่เล่นหากแผ่นดิสก์นั้นเสีย
หายหรือสกปรกหรือหากมีสิ่งสกปรกหรือหยดน้ำ�จากการควบแ
น่นอยู่บนเลนส์ของเครื่องเล่นนี้
yy หากท่านบันทึกแผ่นดิสก์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
แม้ว่าจะได้บันทึกในรูปแบบที่สามารถเข้ากันได้แล้วก็ตาม
จะมีหลายกรณีที่ไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์นั้นๆ ได้
เนื่องจากการตั้งค่าของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างแผ่น
ดิสก์ขึ้น (หากต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ให้ตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์)
yy เครื่องเล่นนี้ต้องการแผ่นดิสก์และการบันทึกที่เป็นไปตามมาต
รฐานทางเทคนิคบางอย่าง เพื่อให้ได้คุณภาพการเล่นที่ดีที่สุด
yy แผ่น DVD ทีย่ งั ไม่ได้รบั การบันทึกข้อมูลจะถูกตัง้ ค่าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเหล่านี้โดยอัตโนมัติ มีรูปแบบของแผ่นดิสก์ที่ส
ามารถนำ�มาบันทึกได้อยู่หลายชนิดต่างๆ กันไป (รวมทั้งแผ่น
CD-R ทีม่ ไี ฟล์ MP3 หรือ WMA) และรูปแบบเหล่านีจ้ ะต้องการส
ภาวะเงื่อนไขที่มีอยู่แล้วบางอย่าง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถเล่
นแผ่นดิสก์ได้อย่างถูกต้อง
yy ลูกค้าควรทราบว่าการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 / WMA
และเพลงจากอินเตอร์เน็ตต้องได้รับอนุญาตด้วย
ทางบริษัทของเราไม่มีสิทธิในการให้การอนุญาตเหล่านั้นได้
การอนุญาตนั้นควรที่จะได้มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอ
yy เมื่อฟอร์แมตแผ่นดิสก์ที่สามารถเขียนข้อมูลซ้ำ�ได้
ท่านต้องตั้งค่าตัวเลือกการฟอร์แมตแผ่นดิสก์ให้เป็น [Mastered]
(มาสเตอร์) เพื่อให้แผ่นดิสก์เข้ากันได้กับเครื่องเล่นของ LG
เมือ่ ตัง้ ค่าตัวเลือกดังกล่าวให้เป็น Live System ท่านจะไม่สามารถ
ใช้แผ่นดิสก์นั้นบนเครื่องเล่นของ LG ได้ (ระบบไฟล์ Mastered/
Live: ระบบการฟอร์แมตแผ่นดิสก์สำ�หรับระบบปฏิบัติการ
windows Vista)
เกี่ยวกับการแสดงสัญลักษณ์ 7”
สัญลักษณ์ “7” อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอในขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งาน
ซึ่งแสดงให้ทราบว่าฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ใช้ไม่ไดกับสื่อบา้งป
ระเภท
1
เริ่มต้นใช้งาน
yy แผ่นดิสก์ CD-R/RW (หรือ DVD±R/RW)
บางแผ่นไม่สามารถนำ�มาเล่นบนเครื่องเล่นนี้ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกแผ่น
หรืออาจเกิดจากแผ่นดิสก์ CD-R/RW (หรือ DVD±R/RW) เอง
yy แผ่นดิสก์ที่ได้รับการบันทึกข้อมูลแล้ว (CD-R/RW,
DVD±R/RW, BD-R/RE) อาจจะไม่สามารถนำ�มาเล่นได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบันทึกและการปิดแผ่น
7
8
เริ่มต้นใช้งาน
ความต้องการเกี่ยวกับไฟล์
1
ไฟล์ภาพยนตร์
เริ่มต้นใช้งาน
นามสกุล
ของไฟล์
แผ่นดิสก์,
USB
นามสกุล
ของไฟล์
“.divx”, “.avi”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”
รูปแบบโคเดก
รูปแบบของเสียง
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx (standard
playback only), XVID,
MPEG1 SS, H.264/MPEG-4
AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS
Dolby Digital, DTS,
MP3, WMA, AAC,
AC3
คำ�บรรยาย
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation
Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt),
VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
ไฟล์เพลง
นามสกุล
ของไฟล์
แผ่นดิสก์, USB
นามสกุล
ของไฟล์
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง
อยู่ในช่วง 32 - 48 กิโลเฮิรตซ์ (WMA),
อยู่ในช่วง 16 - 48 กิโลเฮิรตซ์ (MP3)
อัตราบิต
อยู่ในช่วง 32 - 192
กิโลบิตต่อวินาที (WMA),
อยู่ในช่วง 32 - 320
กิโลบิตต่อวินาที (MP3)
หมายเหตุ
เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุน
ไฟล์ WAV บางไฟล์
ไฟล์ภาพถ่าย
นามสกุล
ของไฟล์
แผ่นดิสก์, USB
นามสกุล
ของไฟล์
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”
ขนาด
ที่แนะนำ�
น้อยกว่า 4,000 x 3,000 x 24 บิต/พิกเซล
น้อยกว่า 3,000 x 3,000 x 32 บิต/พิกเซล
หมายเหตุ
ไม่สนับสนุนไฟล์ภาพถ่ายที่มีการบีบอัดแบบเพิ่ม
ขนาดหรือไม่ลดขนาด
เริ่มต้นใช้งาน
,,หมายเหตุ
9
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
yy เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD ได้
แผ่นดิสก์เหล่านี้ได้รับการบันทึกในแบบปกติและจะใช้ในกล้องวิดีโอ
yy เครื่องอาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่ออ่านข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแ
ละจำ�นวนของไฟล์
yy รูปแบบ AVCHD คือรูปแบบของกล้องวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง
yy รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 สามารถบีบอัดรูปภาพได้มีประสิทธิภา
พสูงกว่ารูปแบบการบีบอัดรูปภาพทั่วไป
yy เครื่องเล่นนี้ไม่สามารถรองรับไฟล์ MP3 ที่มีแท็ก ID3 ฝังตัวอยู่
yy เวลารวมของการเล่นไฟล์เสียงที่แสดงอยู่บนหน้อจออาจไม่ถกู
ต้องสำ�หรับไฟล์ VBR
yy เครื่องเล่นนี้อาจไม่สามารถเล่นซีดีหรือ USB
1.0/1.1 ที่มีไฟล์ภาพยนตร์ HD ได้อย่างถูกต้อง
หากต้องการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ HD ควรใช้ Blu-ray ดิสก์, DVD
หรือ USB 2.0
yy เครือ่ งเล่นนีส้ นับสนุน H.264/MPEG-4 AVC โปรไฟล์
Main, High ที่ Level 4.1 สำ�หรับไฟล์ทม่ี รี ะดับสูงกว่านี้
จะมีขอ้ ความเตือนปรากฏขึน้ บนหน้าจอ
*1
*2
yy เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนไฟล์ที่บันทึกด้วย GMC หรือ Qpel
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy เครื่องเล่นนี้รองรับไฟล์ UTF-8
แม้ว่าจะมีข้อมูลในส่วนของคำ�บรรยายแบบ Unicode ก็ตาม
เครื่องเล่นนี้ไม่สามาร ถรองรับไฟล์คำ�บรรยายแบบ Unicode
อย่างแท้จริงได้
yy เครื่องอาจไม่เล่นไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์หรือวิธีการบันทึก
yy เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับดิสก์ที่บันทึกโดยการแบ่งออกเป็นหลายๆ
ส่วนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบปกติ
yy ในการเล่นไฟล์ภาพยนตร์
ชื่อไฟล์ภาพยนตร์และชื่อไฟล์คำ�บรรยายต้องเหมือนกัน
yy หากโคเดกของวิดีโอเป็น MPEG2 TS หรือ MPEG2 PS
เครื่องจะไม่เล่นไฟล์คำ�บรรยาย
yy เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD ได้โดยใช้รูปแบบ
“x.v.Colour”
yy แผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD บางแผ่นอาจจะไม่เล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ในการบันทึก
yy แผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD ต้องบันทึกแบบปิดแผ่น
yy “x.v.Colour” จะให้ช่วงของสีที่กว้างกว่าแผ่นดิสก์ของกล้องวิดีโอ DVD
แบบปกติ
1
เริ่มต้นใช้งาน
yy ชื่อไฟล์ต้องมีความยาวไม่เกิน 180 ตัวอักษร
yy ไม่สนับสนุนไฟล์ “avi “ ซึ่งเข้ารหัสด้วย “WMV 9 codec”
10
1
เริ่มต้นใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
ความต้องการของระบบ
หมายเหตุเกี่ยวกับความเข้ากันได้
สำ�หรับเล่นวิดีโอความละเอียดสูง:
yy เนื่องจาก BD-ROM เป็นรูปแบบใหม่
จึงอาจเกิดปัญหากับแผ่นดิสก์บางแผ่น, การเชื่อมต่อแบบดิจิตอล
และปัญหาเรื่องความเข้ากันได้อื่นๆ ได้ หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับ
ความเข้ากันได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับการรับรอง
yy หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงที่มีขั้วอินพุท HDMI
yy แผ่นดิสก์ BD-ROM ที่มีเนื้อหาที่มีความละเอียดสูง
yy เนื้อหาบางอย่างจะต้องการอินพุท DVI ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ
HDCP ได้บนอุปกรณ์แสดงภาพของท่าน (ตามทีผ่ ผู้ ลิตแผ่นดิสก์ได้ระบุไว้)
การเล่นไฟล์เสียงแบบหลายช่องสัญญาณชนิด Dolby® Digital Plus, Dolby
TrueHD และ DTS-HD:
yy เครื่องขยายเสียง/เครื่องรับสัญญาณที่มีตัวถอดรหัส (Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS หรือ DTS-HD) ในตัว
yy ลำ�โพงหลัก, ลำ�โพงตรงกลาง, ลำ�โพงเซอร์ราวด์ และซับวูฟเฟอร์
ตามความจำ�เป็นสำ�หรับรูปแบบที่ได้เลือกไว้
เกี่ยวกับระบบเสียงดิจิตอลแบบหลายช่องสัญญาณ
การเชื่อมต่อระบบเสียงดิจิตอลแบบหลายช่องสัญญาณจะให้คุณภาพเสีย
งที่ดีที่สุด การที่จะใช้ระบบเสียงนี้ท่านจะต้องมีตัวรับสัญญาณเสียง/
ภาพ แบบหลายช่องสัญญาณ ซึ่งสนับสนุนรูปแบบสัญญาณเสียงที่เครื่อง
เล่นของท่านสนับสนุนหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่า
ตรวจสอบโลโก้บนด้านหน้าของตัวรับสัญญาณเสียง/
ภาพ และในคู่มือการใช้งาน (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS และ/หรือ DTS-HD)
การเลือกระบบ (ตัวเลือก)
นำ�แผ่นดิสก์ที่อาจอยู่ในชุดอุปกรณ์ออก กดปุ่ม OPEN/CLOSE
(B) เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นดิสก์ จากนั้นจึงกดปุ่ม PAUSE (M)
ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 5 วินาที เพื่อให้สามารถเลือกระบบ (PAL, NTSC,
AUTO) ได้
yy เครื่องเล่นนี้จะทำ�ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชันต่างๆ
เช่น picture-in-picture, สัญญาณเสียงที่สอง และแพ็คเกจ
Virtual ฯลฯ พร้อมด้วย BD-ROM ที่รองรับ BONUSVIEW
(BD-ROM เวอร์ชัน 2 Profile 1 เวอร์ชัน 1.1)
สัญญาณวิดีโอและเสียงที่สองสามารถเล่นได้จากแผ่นดิสก์ที่สามารถใ
ช้งานกับฟ้งก์ชัน picture-in-picture ได้ สำ�หรับวิธีในการเล่น
โปรดดูคำ�แนะนำ�ในแผ่นดิสก์
yy การรับชมเนื้อหาความละเอียดสูงและเนื้อหาดีวีดีมาตรฐานที่มีการแปล
งให้สูงขึ้นอาจจะต้องการอินพุท DVI ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ HDCP
ได้บนอุปกรณ์แสดงภาพของท่าน
yy แผ่นดิสก์ BD-ROM และ DVD บางแผ่นอาจอาจจำ�กัดการใช้คำ�สั่งในกา
รทำ�งานหรือคุณสมบัติบางอย่าง
yy รองรับระบบเสียง Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus และ DTS-HD
ได้สูงสุด 7.1 ช่องสัญญาณ หากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI
สำ�หรับเอาท์พุทเสียงของเครื่องเล่นนี้
รหัสภูมิภาค
ชุดอุปกรณ์นี้มีรหัสภูมิภาคพิมพ์อยู่ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์
ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นได้เฉพาะแผ่น BD-ROM หรือแผ่นดีวีดีที่ติดฉลาก
ที่เหมือนกับที่ติดไว้ที่ด้านหลังชุดอุปกรณ์หรือ “ALL”
เริ่มต้นใช้งาน
11
รีโมทคอนโทรล
• • • • • • •c• • • • • • HOME (n): แสดงหรือออกจาก [เมนูหลัก]
การใส่แบตเตอรี่
ปุ่มลูกศร: เลือกตัวเลือกในเมนู
ENTER (b): ใช้เพื่อตอบรับการเลือกเมนู
BACK (x): ออกจากหน้าจอเมนูหรือเล่นต่อ
ฟังก์ชันเล่นต่ออาจจะไม่ทำ�งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่น
ดิสก์ BD-ROM
DISC MENU: เข้าใช้งานเมนูของแผ่นดิสก์
• • • • • • •d• • • • • • ZOOM: แสดงหรือออกจากเมนู [ย่อขยาย]
MARKER: ทำ�เครื่องหมาย ณ
จุดที่ต้องการในขณะที่เล่น
SEARCH: แสดงหรือออกจากเมนูค้นหา
TITLE/POP-UP: แสดงเมนูชื่อเรื่องของแผ่น DVD
หรือเมนูป็อปอัพของแผ่น BD-ROM (ถ้ามี)
ปุ่มสี (R, G, Y, B): ใช้เพื่อเลื่อนดูเมนูของแผ่น
BD-ROM นอกจากนี้ยังใช้สำ�หรับเมนู
[ภาพยนตร์], [ภาพถ่าย] และ [ดนตรี] ด้วย
• • • • • • •a• • • • • • 1 (POWER): เปิดหรือปิดเครื่องเล่น
B (OPEN/CLOSE): เปิดและปิดถาดใส่แผ่นดิสก
ปุม่ ควบคุมโทรทัศน์:์ ควบคุมระดับความดังเสียง,
ช่องสัญญาณ, แหล่งที่มา และเปิด/ปิดโทรทัศน์
ปุ่มตัวเลข 0-9:
ใช้เพื่อเลือกตัวเลือกที่มีหมายเลขกำ�กับในเมนู
CLEAR: ลบเครื่องหมายที่ทำ�ไว้บนเมนู Search
(ค้นหา) หรือลบตัวเลขในขณะที่ตั้งรหัสผ่าน
• • • • • • •b• • • • • • c/v (SCAN): ค้นหาย้อนหลังหรือไปข้
างหน้า
C/V (SKIP): ข้ามไปยังบท/ แทร็ค/
ไฟล์ ถัดไปหรือก่อนหน้า
M (PAUSE): ใช้เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
d (PLAY): เริ่มเล่น
Z (STOP): หยุดเล่น
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทค
อนโทรล และใส่แบตเตอรี่ R03 (ขนาด AAA)
โดยให้ 4 และ 5 ตรงกันอย่างถูกต้อง
หมายเลขรหัสสำ�หรับควบคุมโทรทัศน์
1. ในขณะที่กดปุ่ม 1 (TV POWER) ค้างไว้
ให้กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนรหัสผู้ผลิตสำ�หรับโทร
ทัศน์ของท่าน (ดูจากตารางด้านล่างนี้)
ผู้ผลิต
หมายเลขรหัส
LG
1(ค่าเริ่มต้น), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
REPEAT (h): เล่นซ้ำ�ส่วนที่ต้องการหรือเล่น
ต่อเนื่องตามลำ�ดับ
Samsung
6, 7
AUDIO ([): เลือกภาษาของเสียง
Sony
8, 9
Hitachi
4
SUBTITLE (]): เลือกภาษาของคำ�บรรยาย
TV MUTE: เปิดหรือปิดเสียงของโทรทัศน์
1
เริ่มต้นใช้งาน
INFO/DISPLAY (m): แสดงหรือออกจากการแส
ดงผลบนหน้าจอ
2. ปล่อยปุ่ม 1 (TV POWER)
เพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
12
เริ่มต้นใช้งาน
แผงด้านหน้า
1
เริ่มต้นใช้งาน
a ถาดใส่แผ่นดิสก์
b หน้าจอแสดงผล
c ตัวรับสัญญาณจากรีโมท
d B (OPEN/CLOSE)
e N (PLAY / PAUSE)
f Z (STOP)
g 1 (POWER)
h พอร์ต USB
แผงด้านหลัง
a สายไฟกระแสสลับ
b VIDEO OUT
c AUDIO OUT (ซ้าย/ขวา)
d HDMI OUT
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน
ทำ�การเชื่อมต่อแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
โดยขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ของท่านที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อแบบใดได้บ้าง
yy การเชื่อมต่อ HDMI (หน้า 13)
yy การเชือ่ มต่อ Video (หน้า 14)
13
การเชื่อมต่อ HDMI
หากท่านมีโทรทัศน์หรือมอนิเตอร์แบบ HDMI ท่านจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากั
บเครื่องเล่นนี้ได้โดยใช้สายเคเบิล HDMI (ประเภท A, High Speed HDMI™
Cable) เชื่อมต่อขั้ว HDMI ที่เครื่องเล่นเข้ากับขั้ว HDMI
ที่โทรทัศน์หรือมอนิเตอร์ที่สามารถใช้งาน HDMI ได้
,,หมายเหตุ
ด้านหลังของเครื่องเล่น
yy โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือของโทรทัศน์, ระบบเสียงสเตอริโอ
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านตามที่จำ�เป็น
เพื่อให้ได้การเชื่อมต่อที่ดีที่สุด
yy ห้ามเชื่อมต่อขั้ว AUDIO OUT ของเครื่องเล่นเข้ากับขั้วอินพุทโฟน
(เครื่องบันทึก) ของระบบเครื่องเสียงของท่าน
yy ห้ามเชื่อมต่อเครื่องเล่นของท่านผ่านทางเครื่อง VCR
ภาพอาจผิดเพี้ยนไปเนื่องจากระบบป้องกันการทำ�สำ�เนา
2
การเชื่อมต่อ
yy การเชื่อมต่อเครื่องเล่นมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์และอุป
กรณ์อื่นๆ ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อ ให้ใช้วิธีการเชื่อมต่อเพียงห
นึ่งวิธีจากวิธีต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้
สายเคเบิล
HDMI
โทรทัศน์
ตั้งค่าแหล่งสัญญาณของโทรทัศน์เป็น HDMI
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์)
ข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับ HDMI
yy เมื่อท่านจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ DVI ได้
ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
-- ลองปิดสวิตช์การทำ�งานของอุปกรณ์ HDMI/DVI
และเครื่องเล่นน จากนั้น ให้เปิดสวิตช์การทำ�งานของอุปกรณ์
HDMI/DVI และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที
จากนั้นจึงเปิดสวิตช์การทำ�งานของเครื่องเล่นนี้ ี้
-- ตั้งค่าอินพุทสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์ที่นำ�มาเชื่อมต่อสำ�หรับชุด
อุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง
-- อุปกรณ์ที่นำ�มาเชื่อมต่อสามารถใช้งานร่วมกับอินพุทวิดีโอ
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i หรือ 1920x1080p
ได้
yy เครือ่ งเล่นนีส้ ามารถใช้งานกับอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ทีส่ ามารถใช้งาน
HDCP ได้บางชนิดเท่านั้น
-- เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน HDCP ได้
ภาพจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง
-- เครื่องเล่นนี้ไม่สามารถเล่นและโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็น
จอภาพสีดำ�
14
การเชื่อมต่อ
,,หมายเหตุ
yy หากอุปกรณ์ HDMI ที่นำ�มาเชื่อมต่อไม่ยอมรับสัญญาณเอาท์พุท
เสียงจากเครื่องเล่น เสียงจากอุปกรณ์ HDMI
อาจผิดเพี้ยนไปหรือไม่มีเสียงออกมา
yy เมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อ HDMI ท่านจะสามารถเปลี่ยนค่าความล
ะเอียดของเอาท์พุท HDMI ได้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน
“การตั้งค่าความละเอียด” ในหน้า 15)
2
yy เลือกชนิดของเอาท์พุทวิดีโอจากขั้ว HDMI OUT โดยใช้ตัวเลือก
[การกำ�หนดสี HDMI] ในเมนู [ตั้งค่า] (ดูที่หน้า 19)
การเชื่อมต่อสัญญาณ Video/Audio (ซ้าย/ขวา)
เชื่อมต่อขั้ว VIDEO OUT ที่ตัวเครื่องเข้ากับขั้วสัญญาณวิดีโอที่โทร
ทัศน์โดยใช้สายเคเบิลวิดีโอ เชื่อมต่อขั้ว AUDIO OUT
ซ้ายและขวาของเครื่องเล่นเข้ากับขั้วสัญญาณเสียง IN
ซ้ายและขวาที่โทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิลเสียง
ด้านหลังของเครื่องเล่น
การเชื่อมต่อ
yy การเปลี่ยนค่าความละเอียดเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจ
ทำ�ให้เกิดการทำ�งานบกพร่องได้ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ให้ปิดการทำ�งานของเครื่องเล่น และจากนั้นจึงเปิดการทำ�งานอีกครั้ง
yy หากไม่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI กับ HDCP
หน้าจอโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีดำ� ในกรณีนี้
ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือถอดสายเคเบิล HDMI ออก
yy หากมีสัญญาณรบกวนหรือเส้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
โปรดตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (โดยทั่วไป
ความยาวจะจำ�กัดอยู่ที่ 4.5 ม.)
SIMPLINK คืออะไร?
เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้และโทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK
ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI ฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้จะถูกค
วบคุมโดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้แก่
Play (เล่น), Pause (หยุดชั่วคราว), Scan (สแกน), Skip (ข้าม), Stop
(หยุด), Power Off (ปิดเครื่อง) ฯลฯ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของฟังก์ชัน SIMPLINK
ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์
โทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK จะมีโลโก้ดังที่แสดงไว้ทางด้านบน
,,หมายเหตุ
การทำ�งานของฟังก์ชัน SIMPLINK
บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่านและอาจจะใช้ไม่ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์หรือสถานะการเล่นในขณะนั้น
สายเคเบิลภาพ/เสียง
โทรทัศน์
การเชื่อมต่อ
การตั้งค่าความละเอียด
เครื่องเล่นจะมีความละเอียดของเอาท์พุทสำ�หรับ HDMI OUT หลายระดับ
ท่านสามารถเปลี่ยนค่าความละเอียดได้โดยใช้เมนู [ตั้งค่า]
1. กด HOME (n)
2. ใช้ a/d เพื่อเลือก [ตั้งค่า] และกด ENTER (b)
3. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [หน้าจอ] จากนั้นจึงกด d
เพื่อเลื่อนไปยังระดับที่
4. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [ความละเอียด] จากนั้นจึงกด
ENTER (b) เพื่อเลื่อนไปยังระดับที่
5. ใช้ w/s เพื่อเลือกความละเอียดที่ต้องการ จากนั้นจึงกด
ENTER (b) เพื่อยืนยันการเลือกของท่าน
,,หมายเหตุ
yy หากโทรทัศน์ของท่านไม่ยอมรับค่าความละเอียดที่ท่านได้ตั้งไว้ที่เ
ครื่องเล่น ท่านสามารถตั้งค่าความละเอียดให้เป็น 576p ได้ดังนี้:
1. กดปุ่ม B เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นดิสก์ออก
2. กดปุ่ม Z (STOP) ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
yy เมื่อท่านตั้งค่าความละเอียดเป็น 576i
ในระหว่างที่ใช้การเชื่อมต่อ HDMI
ความละเอียดจริงที่เอาท์พุทออกมาคือ 576p
yy หากท่านเลือกค่าความละเอียดด้วยตนเองและจากนัน้ เชือ่ มต่อขัว้
HDMI เข้ากับโทรทัศน์และโทรทัศน์ของท่านไม่ยอมรับค่าความ
ละเอียดนี้ การตั้งค่าความละเอียดจะถูกตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ]
yy หากท่านเลือกความละเอียดที่โทรทัศน์ของท่านไม่สามารถรองรับได้
ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น หลังจากเปลี่ยนความละเอียดแล้ว
หากหน้าจอไม่ปรากฏขึ้น ให้รอ 20 วินาที จากนั้นความละเอียดจะ
เปลี่ยนกลับไปเป็นความละเอียดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
yy อัตราเฟรมของเอาท์พุทวิดีโอ 1080p อาจถูกตั้งค่าเป็น
24 เฮิรตซ์หรือ 50 เฮิรตซ์โดยอัตโนมัติ
โดยขึ้นอยู่กับทั้งความสามารถและการใช้งานของโทรทัศน์ที่เชื่อมต่ออยู่
และอ้างอิงจากค่าอัตราเฟรมวิดีโอดั้งเดิมของข้อมูลในแผ่นดิสก์ BD-ROM
yy ค่าความละเอียดของขั้ว VIDEO OUT
จะถูกเอาท์พุทที่ค่าความละเอียด 576i เสมอ
2
การเชื่อมต่อ
3
15
16
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียง
ถ้าเครื่องขยายเสียงของท่านมีขั้วเอาท์พุท HDMI
ให้เชื่อมต่อขั้วเอาท์พุท HDMI ของเครื่องขยายเสียงเข้ากับขั้วอินพุท HDMI
ที่โทรทัศน์ของท่านโดยใช้สายเคเบิล HDMI
ทำ�การเชื่อมต่อแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
โดยขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ของท่านที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อแบบใดได้บ้าง
ท่านจะต้องเปิดใช้งานเอาท์พุทดิจิตอลของเครื่องเล่น (ดูที่หัวข้อ “เมนู
[เสียง]” ในหน้า 20)
yy การเชื่อมต่อสัญญาณเสียง HDMI
yy การเชือ่ มต่อสัญญาณเสียงอนาล็อก 2 ช่องสัญญาณ
2
เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลต่อชนิดของเอ
าท์พุทสัญญาณเสียง ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ
“ข้อกำ�หนดรายละเอียดของเอาท์พุทสัญญาณเสียง” (หน้า 37)
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงผ่านทางเอ
าท์พุท HDMI
การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงโดยผ่านท
างเอาท์พุทเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ
เชื่อมต่อขั้ว 2CH AUDIO OUT ซ้ายและขวาที่เครื่องเล่นเข้ากับขั้วอิน
พุทสัญญาณเสียงซ้ายและขวาที่เครื่องขยายเสียง,
ตัวรับสัญญาณหรือระบบสเตอริโอของท่านโดยใช้สายเคเบิลสัญญาณเสียง
ด้านหลังของเครื่องเล่น
เชื่อมต่อขั้ว HDMI OUT ของเครื่องเล่นเข้ากับขั้วอินพุทที่สอดคล้องกันบนเ
ครื่องขยายเสียงของท่านโดยใช้สายเคเบิล HDMI
ด้านหลังของเครื่องเล่น
สายเคเบิลเสียง
สายเคเบิล HDMI
ตัวรับสัญญาณ/เครื่องขยายเสียง
สายเคเบิล
HDMI
ตัวรับสัญญาณ/เครื่องขยายเสียง
โทรทัศน์
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เพลง และไฟล์ภาพถ่าย
ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ได้
การเล่นข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ USB
1. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ให้แน่น
17
,,หมายเหตุ
yy เครื่องเล่นนี้รองรับแฟลชไดร์ฟ USB / HDD
ภายนอกที่ได้รับการฟอร์แมตในรูปแบบ FAT16, FAT32
และ NTFS ในขณะที่เข้าใช้งานไฟล์ต่างๆ (เพลง, ภาพถ่าย,
ภาพยนตร์)
อย่างไรก็ตาม สำ�หรับเนื้อหาแบบ Blu-ray
จะสามารถรองรับฟอร์แมต FAT16 และ FAT32 เท่านั้น
เมื่อเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาแบบ Blu-ray ให้ใช้แฟลชไดร์ฟ
USB/HDD ภายนอกที่ฟอร์แมตในแบบ FAT16 หรือ FAT32
yy เครื่องเล่นนี้สามารถรองรับการแบ่งพาร์ติชันของอุปกรณ์ USB
ได้ถึง 4 พาร์ติชัน
yy ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกในระหว่างการใช้งาน (ขณะกำ�ลังเล่น
ฯลฯ)
เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยที่อยู่ในเมนู HOME
เครื่องเล่นจะเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
โดยอัตโนมัติ หากไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
มีหลากหลายชนิด เมนูสำ�หรับเลือกชนิดไฟล์จะปรากฏขึ้น
การโหลดไฟล์อาจใช้เวลาหลายนาที
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB กด
ENTER (b) เมื่อเลือก [ยกเลิก] เพื่อหยุดโหลด
2. กด HOME (n)
3. เลือก [ภาพยนตร์], [ภาพถ่าย] หรือ [ดนตรี] โดยใช้ a/d และกด
ENTER (b)
4. เลือกตัวเลือก [USB] โดยใช้ w/s และกด ENTER (b)
yy ไม่สามารถรองรับอุปกรณ์ USB
ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นๆ
เข้ากับคอมพิวเตอร์
yy อุปกรณ์ USB: อุปกรณ์ USB ซึ่งรองรับ USB1.1 และ USB2.0
yy สามารถเล่นไฟล์ภาพยนตร์, เพลง และภาพถ่ายได้
หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ�งานกับแต่ละไฟล์
ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าที่เกี่ยวข้อง
yy แนะนำ�ให้สำ�รองข้อมูลไว้เสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
yy หากท่านใช้สายเคเบิล USB, ฮับ USB
หรือเครื่องอ่านอเนกประสงค์ USB เครื่องเล่นอาจไม่รู้จักอุปกรณ์
USB นั้น
yy อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่ทำ�งานร่วมกับเครื่องเล่นนี้
yy ไม่รองรับกล้องดิจิตอลและโทรศัพท์เคลื่อนที่
yy ไม่สามารถเชื่อมต่อพอร์ต USB
ของเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้
ไม่สามารถใช้เครื่องเล่นนี้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้
5. เลือกไฟล์โดยใช้ w/s/a/d และกด PLAY (d) หรือ
ENTER (b) เพื่อเล่นไฟล์
6. ถอดอุปกรณ์ USB ออกอย่างระมัดระวัง
2
การเชื่อมต่อ
yy สามารถใช้อุปกรณ์ USB เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่เพ
ื่อเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาแบบ Blu-ray ได้
18
ตั้งค่าระบบ
การตั้งค่า
เมนู [หน้าจอ]
สัดส่วนมุมมอง TV
การปรับการตั้งค่า
เลือกตัวเลือกอัตราส่วนลักษณะของโทรทัศน์ตามชนิดของโทรทัศน์ของท่าน
ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องเล่นได้ในเมนู [ตั้งค่า]
[เล็ตเตอร์บ็อกซ์ 4:3]
1. กด HOME (n)
เลือกเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่มีอัตราส่วนลักษณะหน้าจอ 4:3
ตามมาตรฐาน แสดงภาพแบบโรงภาพยนตร์โดยมีแถบคาดปิดอยู่
เหนือและใต้ภาพ
[สแกนมุมกว้าง 4:3]
3
2. ใช้ a/d เพื่อเลือก [ตั้งค่า] และกด ENTER (b)
เมนู [ตั้งค่า] จะปรากฏขึ้น
เลือกเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่มีอัตราส่วนลักษณะหน้าจอ 4:3
ตามมาตรฐาน แสดงภาพที่ได้รับการตัดภาพเพื่อให้แสดงภาพเต็ม
หน้าจอโทรทัศน์ของท่าน ด้านข้างทั้งสองด้านของภาพจะถูกตัดออก
ตั้งค่าระบบ
[16:9 ต้นฉบับ]
เลือกเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่มีอัตราส่วนลักษณะหน้าจอ
16:9 แบบจอกว้าง ภาพที่มีอัตราส่วนลักษณะ 4:3
จะถูกแสดงด้วยอัตราส่วนลักษณะ 4:3 แบบดั้งเดิม
โดยมีแถบคาดปิดสีดำ�ปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายและขวา
[16:9 เต็ม]
3. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือกการตั้งค่าครั้งแรก และกด d
เพื่อเลื่อนไปยังระดับที่สอง
เลือกเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่มีอัตราส่วนลักษณะหน้าจอ
16:9 แบบจอกว้าง ภาพที่มีอัตราส่วนลักษณะ 4:3
จะถูกปรับภาพตามแนวนอน (ในสัดส่วนเชิงเส้น)
เพื่อให้แสดงภาพได้เต็มหน้าจอทั้งหมด
,,หมายเหตุ
ท่านไม่สามารถเลือกตัวเลือก [เล็ตเตอร์บ็อกซ์ 4:3] และ
[สแกนมุมกว้าง 4:3] เมื่อตั้งค่าความละเอียดไว้สูงกว่า 720p
4. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือกการตั้งค่าครั้งที่สอง และกด
ENTER (b) เพื่อเลื่อนไปยังระดับที่สาม
5. ใช้ w/s เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ และกด ENTER (b)
เพื่อยืนยันการเลือกของท่าน
ตั้งค่าระบบ
19
ความละเอียด
การกำ�หนดสี HDMI
ตั้งความละเอียดเอาท์พุทของสัญญาณวิดีโอ HDMI
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าความละเอียดในหน้า 15
เลือกชนิดของเอาท์พุทที่ส่งออกจากขั้ว HDMI OUT สำ�หรับการตั้งค่านี้
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในคูม่ อื ใช้งานของอุปกรณ์แสดงผล (จอภาพ) ของท่าน
[อัตโนมัติ]
[YCbCr]
หากเชือ่ มต่อขัว้ HDMI OUT เข้ากับโทรทัศน์ทม่ี ขี อ้ มูลการแสดงผล (EDID)
ระบบจะเลือกความละเอียดที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ
ไว้โดยอัตโนมัติ
เลือกเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แสดงผล (จอภาพ) แบบ HDMI
[1080p]
[RGB]
เลือกเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แสดงผล (จอภาพ) แบบ DVI
แสดงภาพวิดีโอแบบก้าวหน้า 1080 เส้น
ภาพพื้นหลัง
[1080i]
เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอเริ่มต้น
แสดงภาพวิดีโอแบบผ่านกัน 1080 เส้น
[720p]
[576p]
แสดงภาพวิดีโอแบบก้าวหน้า 576 เส้น
[576i]
แสดงภาพวิดีโอแบบผ่านกัน 576 เส้น
แสดงผลแบบ 1080p
เมื่อค่าความละเอียดถูกตั้งไว้ที่ 1080p ให้เลือก [24 Hz]
เพื่อให้การแสดงข้อมูลภาพยนตร์ (1080p/24 เฮิรตซ์)
เป็นไปอย่างไม่ติดขัด ด้วยจอแสดงผลที่มีระบบ HDMI
ติดตั้งอยู่ซึ่งเข้ากันได้กับอินพุท 1080p/24 เฮิรตซ์
,,หมายเหตุ
yy เมื่อท่านเลือกตัวเลือก [24 Hz] ท่านอาจจะพบว่ามีการรบกวน
สัญญาณภาพเมื่อวิดีโอสลับจากวิดีโอไปเป็นข้อมูลของภาพยนตร์
ในกรณีนี้ให้เลือกตัวเลือก [50 Hz]
yy ถึงแม้ว่าเมื่อ [แสดงผลแบบ 1080p] ถูกตั้งค่าไว้ที่ [24 Hz]
หากโทรทัศน์ของท่านไม่สามารถเข้ากันได้กับ 1080p/24
เฮิรตซ์ ความถี่ของเฟรมที่แท้จริงของเอาท์พุทวิดีโอจะเป็น
50 เฮิรตซ์ เพื่อให้ตรงกับรูปแบบของแหล่งสัญญาณวิดีโอ
ตั้งค่าระบบ
แสดงภาพวิดีโอแบบก้าวหน้า 720 เส้น
3
20 ตั้งค่าระบบ
เมนู [ภาษา]
เมนู [เสียง]
เมนูแสดงผล
แผ่นดิสก์แต่ละแผ่นจะมีตัวเลือกของเอาท์พุทเสียงที่หลากหลายให้เลือก
ตั้งค่าการใช้งานเสียงให้ตรงกับชนิดของระบบเสียงที่ท่านใช้
เลือกภาษาสำ�หรับเมนู [ตั้งค่า]
และจากนั้นจึงเลือกภาษาที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอ
เมนูดิสก์/เสียงดิสก์/คำ�บรรยายดิสก์
เลือกภาษาทีท่ า่ นต้องการใช้สำ�หรับแทร็คเสียง (เสียงของดิสก์), คำ�บรรยาย
และเมนูของดิสก์
[Original]
3
,,หมายเหตุ
เนื่องจากมีหลายปัจจัยซึ่งส่งผลต่อชนิดของสัญญาณเสียงที่จ่าย
ออกจากเครื่อง ดู “ข้อมูลจำ�เพาะของสัญญาณเสียงที่จ่ายออก”
บนหน้า 37 สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม
HDMI
ตั้งค่าระบบ
หมายถึงภาษาดั้งเดิมที่บันทึกแผ่นดิสก์นั้น
[PCM สเตอริโอ]
[อื่นๆ]
หากท่านเชื่อมต่อขั้ว HDMI OUT ของเครื่องเล่นนี้เข้ากับอุปกรณ์ที่มี
ตัวถอดรหัสสัญญาณเสียงสเตอริโอดิจิตอล 2 ช่องสัญญาณ
ให้เลือกตัวเลือกนี้
กด ENTER (b) เพื่อเลือกภาษาอื่น ใช้ปุ่มตัวเลขและจากนั้นกดปุ่ม
ENTER (b) เพื่อป้อนตัวเลข 4 หลัก ตามรายการรหัสภาษาในหน้า
35
[ปิด] (เฉพาะคำ�บรรยายของแผ่นดิสก์เท่านั้น)
ปิดคำ�บรรยาย
,,หมายเหตุ
การตั้งค่าภาษาอาจไม่ทำ�งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
[PCM หลายช่อง]
หากท่านเชือ่ มต่อขัว้ HDMI OUT ของเครือ่ งเล่นนีเ้ ข้ากับอุปกรณ์ทม่ี ตี วั
ถอดรหัสสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบหลายช่องสัญญาณ
ให้เลือกตัวเลือกนี้
[DTS Re-Encode]
หากท่านเชื่อมต่อขั้ว HDMI OUT ของเครื่องเล่นนี้เข้ากับอุ
ปกรณ์ที่มีตัวถอดรหัส DTS ให้เลือกตัวเลือกนี้
[Pass-Thru หลัก]
หากท่านเชื่อมต่อขั้ว HDMI OUT ของเครื่องเล่นนี้เข้ากับอุปก
รณ์ที่มีตัวถอดรหัส LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS และ DTS-HD ให้เลือกตัวเลือกนี้
,,หมายเหตุ
yy เมื่อตั้งค่าตัวเลือก [HDMI] เป็น [PCM หลายช่อง]
สัญญาณเสียงอาจถูกส่งออกมาในแบบ PCM สเตอริโอ
หากอุปกรณ์ HDMI ไม่พบข้อมูล PCM Multi-Ch ที่มี EDID
yy หากตั้งค่าตัวเลือก [HDMI] เป็น [DTS Re-Encode]
สัญญาณเสียงที่เข้ารหัสแบบ DTS ReEncode จะถูกเอาท์พุทสำ�หรับดิสก์ BD-ROM
โดยสัญญาณเสียงที่สองและสัญญาณเสียงต้นฉบับจะถูกเอ
าท์พุทสำ�หรับดิสก์อื่นๆ (เช่น [Pass-Thru หลัก])
ตั้งค่าระบบ
ความถี่การสุ่มตัวอย่าง
(เอาท์พุทเสียงแบบดิจิตอล)
[192 kHz]
หากตัวรับสัญญาณ A/V หรือเครื่องขยายเสียงของท่านสามารถรอง
รับสัญญาณความถี่ 192 กิโลเฮิรตซ์ได้ ให้เลือกตัวเลือกนี้
[96 kHz]
หากตัวรับสัญญาณ A/V หรือเครื่องขยายเสียงของท่านไม่สามารถ
รองรับสัญญาณความถี่ 192 กิโลเฮิรตซ์ได้ ให้เลือกตัวเลือกนี้
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องเล่นนี้จะ แปลงสัญญาณความถี่
192 กิโลเฮิรตซ์ ไปเป็น 96 กิโลเฮิรตซ์โดยอัตโนมัติ
ทำ�ให้ระบบของท่านสามารถถอดรหัสสัญญาณเหล่านั้นได้
[48 kHz]
ให้ตรวจสอบจากเอกสารของตัวรับสัญญาณ A/V หรือ
เครื่องขยายเสียงของท่านเพื่อตรวจสอบความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้
DRC -Dynamic Range Control (การควบคุมช่วงไดนามิก)
ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ท่านสามารถรับฟังเสียงของภาพยนตร์ได้ในระดับควา
มดังที่ต่ำ�กว่าโดยที่ไม่สูญเสียความชัดเจนของเสียงไป
[ปิด]
ปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
เมนู [ล็อก]
การตั้งค่า [ล็อก] จะมีผลก็ต่อเมื่อเล่นดิสก์ Blu-ray และแผ่นดีวีดีเท่านั้น
ในการจะเข้าใช้งานคุณสมบัติใดๆ ในการตั้งค่า [ล็อก]
ท่านจะต้องป้อนรหัสความปลอดภัยที่เป็นตัวเลข 4 หลัก ที่ท่านได้สร้างไว้
หากท่านยังไม่ได้ป้อนรหัสผ่าน ท่านจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน
ป้อนรหัสผ่านที่เป็นตัวเลข 4 หลักสองครั้ง และกด ENTER (b)
เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รหัสผ่าน
ท่านสามารถสร้างหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้
[ไม่มี]
ป้อนรหัสผ่านที่เป็นตัวเลข 4 หลักสองครั้ง และกด ENTER (b)
เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
[เปลี่ยน]
ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันและกด ENTER (b)
ป้อนรหัสผ่านที่เป็นตัวเลข 4 หลักสองครั้ง และกด ENTER (b)
เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
หากท่านลืมรหัสผ่านของท่าน
หากท่านลืมรหัสผ่านของท่าน
ท่านสามารถล้างรหัสผ่านได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
1. นำ�แผ่นดิสก์ที่อาจอยู่ในเครื่องเล่นออก
2. เลือกตัวเลือก [รหัสผ่าน] ในเมนู [ตั้งค่า]
3. ใช้ปุ่มตัวเลขป้อนค่า “210499” รหัสผ่านจะถูกล้าง
,,หมายเหตุ
หากท่านทำ�สิ่งใดผิดพลาดก่อนที่จะกด ENTER (b) ให้กด CLEAR
จากนั้นจึงป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง
[เปิด]
บีบอัดช่วงไดนามิกสำ�หรับเอาท์พุทเสียงของระบบเสียง Dolby Digital,
Dolby Digital Plus หรือ Dolby TrueHD
จัดเรต DVD
[อัตโนมัติ]
ยับยั้งการเล่นแผ่นดีวีดีที่มีการจัดเรต โดยอ้างอิงจากเนื้อหาในแผ่นดีวีดีนั้น
(แผ่นดิสก์บางแผ่นจะไม่มีการจัดเรต)
ช่วงไดนามิกสำ�หรับเอาท์พุทเสียงของระบบเสียง Dolby TrueHD
จะถูกระบุโดยระบบเสียงเอง
และช่วงไดนามิกสำ�หรับระบบเสียง Dolby Digital และ Dolby Digital
Plus จะทำ�งานเหมือนกับเมื่อใช้โหมด [เปิด]
,,หมายเหตุ
ท่านจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า DRC
ได้ก็ต่อเมื่อไม่ได้ใส่ดิสก์หรือเครื่องอยู่ในโหมดหยุดโดยสิ้นเชิงเท่านั้น
[จัดเรต 1-8]
เรตหนึ่ง (1) มีข้อจำ�กัดมากที่สุดและเรตแปด (8)
มีข้อจำ�กัดน้อยที่สุด
[ปลดล็อก]
หากท่านเลือก [ปลดล็อก] ฟังก์ชนั การควบคุมจากผูป้ กครองจะไม่ทำ�ง
านและจะเล่นเนื้อหาในดิสก์ทั้งหมด
3
ตั้งค่าระบบ
หากตัวรับสัญญาณ A/V หรือเครื่องขยายเสียงของท่านไม่สามารถรอ
งรับสัญญาณความถี่ 192 กิโลเฮิรตซ์และ 96 กิโลเฮิรตซ์ได้
ให้เลือกตัวเลือกนี้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้
เครื่องเล่นนี้จะแปลงสัญญาณความถี่ 192 กิโลเฮิรตซ์และ
96 กิโลเฮิรตซ์ ไปเป็น 48 กิโลเฮิรตซ์โดยอัตโนมัติ
ทำ�ให้ระบบของท่านสามารถถอดรหัสสัญญาณเหล่านั้นได้
21
22 ตั้งค่าระบบ
จัดเรต Blu-ray ดิสก์
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ตั้งค่าการจำ�กัดอายุสำ�หรับการเล่นแผ่น BD-ROM
ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนระดับการจำ�กัดอายุสำ�หรับการรับชมแผ่น BD-ROM
สามารถเล่นแผ่น BD-ROM ทุกแผ่นได้
ภาพพักหน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านปล่อยเครื่องเล่นให้อยู่ในโหมด Stop
(หยุด) เป็นเวลาประมาณ 5 นาที หากท่านตั้งค่าตัวเลือกนี้ให้เป็น [เปิด]
ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำ�งานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ภาพพักหน้าจอ
ปรากฏขึ้นเป็นเวลานาน 20 นาที ตั้งค่าตัวเลือกนี้ไว้ที่ [ปิด]
เพื่อปล่อยภาพพักหน้าจอเอาไว้จนกระทั่งผู้ใช้ใช้งานเครื่องเล่น
[0-254]
Iเริ่มแรก
[255]
3
ห้ามเล่นแผ่น BD-ROM
ตามการจัดเรตที่สอดคล้องกันที่บันทึกอยู่ในแผ่น
[ค่าตั้งจากโรงงาน]
,,หมายเหตุ
ท่านสามารถรีเซตเครื่องเล่นให้กลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงานตามเ
ดิมได้
[จัดเรต Blu-ray ดิสก์] จะใช้ได้เฉพาะกับดิสค์ Blu-ray ซึ่งมี
Advanced Rating Control (การควบคุมเรตติ้งแบบก้าวหน้า)
ตั้งค่าระบบ
รหัสพื้นที่
ใส่รหัสของประเทศหรือพื้นที่ที่ใช้ระดับมาตรฐานของแผ่นดีวีดี
ภาพยนตร์ อ้างอิงข้อมูลในตารางบนหน้า 34 ประกอบ
เมนู [อื่นๆ]
DivX® VOD
เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดย
DivX, LLC, บริษัทย่อยของ Rovi Corporation
ชุดอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง DivX Certified®
อย่างเป็นทางการว่าสามารถเล่นวิดีโอ DivX ได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเครื่องมือซอฟต์แวร์สำ�หรับ
แปลงไฟล์ของท่านให้เป็นวิดีโอ DivX โปรดเยี่ยมชมที่ divx.com
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
จะต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง DivX Certified®
เครื่องนี้ เพื่อให้สามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand
(VOD) ที่สั่งซื้อมาได้ หากต้องการทราบรหัสการลงทะเบียน ให้ไปที่ส่วน
DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน ไปที่ vod.divx.com
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
[ลงทะเบียน]
แสดงรหัสการลงทะเบียนของเครื่องเล่นของท่าน
[ยกเลิกการลงทะเบียน]
ปิดการทำ�งานของเครื่องเล่นของท่านและแสดงรหัสการปิดการทำ�งาน
,,หมายเหตุ
วิดโี อทีท่ ง้ั หมดดาวน์โหลดมาจาก DivX VOD โดยใช้รหัสการลงทะเบีย
นของเครื่องเล่นนี้จะสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่นนี้เท่านั้น
[ลบการเก็บข้อมูล Blu-ray]
เริ่มการทำ�งานของเนื้อหาแบบ Blu-ray จากอุปกรณ์ USB
ที่เชื่อมต่ออยู่
ซอฟต์แวร์
[ข้อมูล]
แสดงรุ่นซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
การใช้งาน 23
การเล่นแบบทั่วไป
การใช้เมนู [HOME] (หน้าหลัก)
เมนูหน้าหลักจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านกดปุ่ม HOME (n) ใช้
a/d เพื่อเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง แล้วกด
ENTER (b)
,,หมายเหตุ
yy ฟังก์ชันการเล่นที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับ
ไฟล์และสื่อบางอย่าง ฟังก์ชันบางอย่างสามารถที่จะถูกจำ�กัดไว้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยด้วยกัน
yy อาจจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
เพื่อให้สามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตอนต่างๆ
ในแผ่น BD-ROM
yy แผ่นดิสก์ที่มีรูปแบบ DVD VR ที่ยังไม่ได้ทำ�การปิดแผ่นอาจเล่น
กับเครื่องเล่นนี้ไม่ได้
yy แผ่นดิสก์ DVD-VR บางแผ่นจะผลิตโดยมีข้อมูล
CPRM จากเครื่องบันทึก DVD อยู่ด้วย
เครื่องเล่นนี้ไม่สามารถรองรับแผ่นดิสก์ประเภทนี้ได้
การเล่นไฟล์บนแผ่นดิสก์/อุปกรณ์ USB
yui
เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นไฟล์ภาพยนตร์, ไฟล์เพลง และไฟล์ภาพถ่าย
ที่จัดเก็บไว้ในแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB ได้
b [ภาพถ่าย] - เล่นเนื้อหาที่เป็นภาพถ่าย
c [ดนตรี] - เล่นเนื้อหาที่เป็นเสียง
2. เลือก [ภาพยนตร์], [ภาพถ่าย] หรือ [ดนตรี] โดยใช้ a/d และกด
ENTER (b)
d [ตั้งค่า] - ปรับการตั้งค่าของระบบ
3. เลือกตัวเลือก [ข้อมูล] หรือ [USB] โดยใช้ w/s และกด
ENTER (b)
การเล่นแผ่นดิสก์
4. เลือกไฟล์โดยใช้ w/s/a/d และกดปุ่ม d (PLAY) หรือ
ENTER (b) เพื่อเล่นไฟล์นั้นๆ
ert
1. กด B (OPEN/CLOSE) และวางแผ่นดิสก์เข้าในถาดใส่แผ่นดิสก์
2. กด B (OPEN/CLOSE) เพื่อปิดถาดใส่แผ่นดิสก์
สำ�หรับแผ่นซีดีเพลง, BD-ROM และ DVD-ROM ส่วนใหญ่
การเล่นแผ่นดิสก์จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
3. กด HOME (n)
4. เลือก [ภาพยนตร์] หรือ [ดนตรี] โดยใช้ a/d และกด
ENTER (b)
5. เลือกตัวเลือก [Blu-ray ดิสก์], [DVD], [VR] หรือ [เสียง] โดยใช้
w/s และกด ENTER (b)
4
การใช้งาน
a [ภาพยนตร์] - เล่นเนื้อหาที่เป็นวิดีโอ
1. ใส่แผ่นดิสก์ข้อมูลลงในถาดใส่แผ่นดิสก์หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB (เมื่อท่านเสียบอุปกรณ์ USB เมนูตัวเลือก USB
จะปรากฏขึ้นเพื่อให้ท่านเลือก [ภาพยนตร์], [ภาพถ่าย] หรือ [ดนตร])
24 การใช้งาน
การใช้งานพื้นฐานสำ�หรับเนื้อหาประเภทวิดีโอ
และเสียง
การใช้งานพื้นฐานสำ�หรับข้อมูลภาพถ่าย
การหยุดการเล่น
กด d (PLAY) เพื่อเริ่มการแสดงแบบสไลด์
กด Z (STOP) ในขณะที่เล่น
การหยุดการแสดงแบบสไลด์
การหยุดการเล่นชั่วคราว
กด Z (STOP) ในขณะที่กำ�ลังแสดงแบบสไลด์
กด M (PAUSE) ในขณะที่เล่น
กด d (PLAY) เพื่อเล่นต่อ
การหยุดการแสดงแบบสไลด์ชั่วคราว
การเล่นการแสดงแบบสไลด์
กด M (PAUSE) ในขณะที่กำ�ลังแสดงแบบสไลด์
กด d (PLAY) เพื่อเริ่มการแสดงแบบสไลด์อีกครั้ง
กด M (PAUSE) ในขณะที่เล่นไฟล์ภาพยนตร์
กดปุ่ม M (PAUSE) ซ้ำ�ๆ เพื่อเล่นแบบเฟรมต่อเฟรม
การข้ามไปยังภาพถ่ายถัดไป/ก่อนหน้า
การสแกนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
ในขณะที่กำ�ลังชมภาพถ่ายในแบบเต็มหน้าจอ ให้กด a หรือ d
เพื่อข้ามไปยังภาพถ่ายก่อนหน้าหรือถัดไป
กด c หรือ v เพื่อเล่นไปข้างหน้าอย่างเร็วหรือเล่นย้อนกลับอ
ย่างเร็วในระหว่างที่กำ�ลังเล่น
การใช้เมนูของแผ่นดิสก์
4
ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเล่นได้หลายระดับโดยการกดปุ่ม
c หรือ v ซ้ำ�ๆ
ero
การใช้งาน
การเล่นแบบเฟรมต่อเฟรม (วิดีโอ)
การลดความเร็วในการเล่นลง
การแสดงเมนูของแผ่นดิสก์
ในระหว่างที่หยุดการเล่นไว้ชั่วคราว ให้กด v ซ้ำ�ๆ
เพื่อเล่นในแบบช้าที่ความเร็วระดับต่างๆ
หน้าจอเมนูนี้อาจปรากฏเป็นอันดับแรกหลังจากที่ได้ใส่แผ่นดิสก์ที่มีเมนูเข้า
ในเครื่องเล่น หากท่านต้องการแสดงเมนูของแผ่นดิสก์
ในขณะที่กำ�ลังเล่นให้กดปุ่ม DISC MENU
การข้ามไปยังบท/แทร็ค/ไฟล์ ถัดไป/ก่อนหน้า
ใช้ปุ่ม w/s/a/d เพื่อเลื่อนดูรายการเมนู
ในระหว่างการเล่น ท่านสามารถกด C หรือ V เพื่อไปยังบท/
แทร็ค/ไฟล์ถัดไป หรือเพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นของบท/แทร็ค/ไฟล์ปัจจุบัน
การแสดงเมนู Pop-up (ป็อปอัพ)
กด C แล้วปล่อย 2 ครั้ง เพื่อย้อนกลับไปยังบท/แทร็ค/ไฟล์ก่อนหน้า
แผ่นดิสก์ BD-ROM บางแผ่นจะมีข้อมูลของเมนู Pop-up (ป็อปอัพ)
บันทึกเอาไว้ ซึ่งจะปรากฏขึ้นในขณะที่กำ�ลังเล่น
กดปุ่ม TITLE/POP-UP ในขณะที่กำ�ลังเล่นและใช้ปุ่ม w/s/a/d
เพื่อเลื่อนดูรายการเมนู
การเล่นต่อ
eroyt
u
เครื่องเล่นนี้จะบันทึกเวลาที่ท่านกดปุ่ม Z (STOP) ตามเวลาของแผ่นดิสก์
If “MZ (Resume Stop - การหยุดที่เล่นต่อได้)”
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอครู่หนึ่ง ให้กด d (PLAY) เพื่อเล่นต่อ
(จากจุดที่หยุดไว้ในฉากนั้น)
หากท่านกดปุ่ม Z (STOP) 2 ครั้งหรือนำ�แผ่นดิสก์ออก เครื่องหมาย
“Z (Complete Stop - หยุดโดยสิ้นเชิง)” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เครื่องเล่นจะล้างจุดที่กดปุ่มหยุดออกไป
การใช้งาน 25
,,หมายเหตุ
การเล่นซ้ำ�ส่วนที่กำ�หนด
yy จุดที่จะกลับมาเล่นต่ออาจถูกล้างไปเมื่อได้กดบางปุ่ม
(ตัวอย่างเช่น; 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) ฯลฯ)
eroty
yy ในแผ่นดิสก์ BD-ROM ที่มี BD-J ฟังก์ชันเล่นต่อจะไม่ทำ�งาน
yy หากท่านกดปุ่ม Z (STOP)
หนึ่งครั้งในระหว่างการเล่นข้อมูลอินเตอร์แอคทีฟของ BD-ROM
เครื่องเล่นจะเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดหยุดโดยสิ้นเชิง
1. ในระหว่างการเล่น ให้กด REPEAT (h) เพื่อเลือก [A-]
ที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่ท่านต้องการเล่นซ้ำ�
การเล่นขั้นสูง
เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นซ้ำ�ส่วนที่ท่านได้เลือกเอาไว้ได้
2. กด ENTER (b) ที่จุดสิ้นสุดของส่วนที่ต้องการ
ส่วนที่ท่านเลือกจะถูกเล่นซ้ำ�อย่างต่อเนื่อง
3. หากต้องการกลับไปยังโหมดการเล่นแบบปกติ ให้กด REPEAT
(h) ซ้ำ�ๆ เพื่อเลือก [ปิด]
,,หมายเหตุ
yy ท่านไม่สามารถเลือกช่วงที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 วินาทีได้
การเล่นซ้ำ�
erotu
y
ในระหว่างที่เล่น ให้กดปุ่ม REPEAT (h) ซ้ำ�ๆ
เพื่อเลือกโหมดการเล่นซ้ำ�ที่ต้องการ
jA- – ส่วนทีเ่ ลือกจะถูกเล่นซ้�ำ อย่างต่อเนือ่ ง
jบท – บทปัจจุบันจะถูกเล่นซ้ำ�
jหัวข้อ – ตอนปัจจุบันจะถูกเล่นซ้ำ�
jทั้งหมด – เล่นซ้ำ�เพลงหรือไฟล์เพลงทั้งหมด
หากต้องการกลับไปยังโหมดการเล่นแบบปกติ ให้กด REPEAT (h)
ซ้ำ�ๆ เพื่อเลือก [ปิด]
ซีดีเพลง/ไฟล์เพลง
kA-B – ส่วนทีเ่ ลือกจะถูกเล่นซ้�ำ อย่างต่อเนือ่ ง (ซีดเี พลงเท่านัน้ )
;Track – แทร็คหรือไฟล์ปัจจุบันจะถูกเล่นซ้ำ�
:All – แทร็คหรือไฟล์ทั้งหมดจะถูกเล่นซ้ำ�
l:All – แทร็คหรือไฟล์ทั้งหมดจะถูกเล่นซ้ำ�ในลำ�ดับแบบสุ่ม
l – แทร็คหรือไฟล์จะถูกเล่นซ้ำ�ในลำ�ดับแบบสุ่ม
หากต้องการกลับไปยังโหมดการเล่นแบบปกติ ให้กด CLEAR
,,หมายเหตุ
yy หากท่านกดปุ่ม V หนึ่งครั้งในระหว่างการเล่นซ้ำ�บท/แทร็ค
การเล่นซ้ำ�จะถูกยกเลิก
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้กับดิสก์บางแผ่นหรือตอ
นบางตอน
การขยายภาพที่เล่น
eroyi
1. ในระหว่างการเล่นหรือเมื่ออยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่ม ZOOM
เพื่อแสดงเมนู [ย่อขยาย]
2. ใช้ปุ่มสีแดง (R) หรือสีเขียว (G) เพื่อซูมภาพออกหรือซูมภาพเข้า
ท่านสามารถเลื่อนไปมาบนภาพที่ย่อ/ขยายโดยการใช้ปุ่ม
w/s/a/d
3. หากต้องการกลับไปเป็นขนาดภาพปกติ ให้กดปุ่มสีเหลือง (Y)
4. กดปุ่ม BACK (x) เพื่อออกจากเมนู [ย่อขยาย]
4
การใช้งาน
ดิสก์ Blu-ray/ดีวีดี/ภาพยนตร
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้กับดิสก์บางแผ่นหรือตอ
นบางตอน
26 การใช้งาน
การค้นหาตัวทำ�เครื่องหมาย
การใช้เมนูค้นหา
eroy
eroy
ท่านสามารถเริ่มการเล่นจากจุดที่บันทึกไว้ได้มากถึง 9 จุด
การใช้เมนูค้นหาจะช่วยให้ท่านสามารถหาจุดที่ท่านต้องการจะเริ่มการเล่น
ได้อย่างง่ายดาย
การใส่ตัวทำ�เครื่องหมาย
1. ในขณะที่กำ�ลังเล่น ให้กดปุ่ม MARKER ที่จุดที่ต้องการ
ไอคอนตัวทำ�เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ครู่หนึ่ง
การค้นหาจุดใดจุดหนึ่ง
1. ในระหว่างที่เล่น ให้กดปุ่ม SEARCH เพื่อแสดงเมนูค้นหา
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ซ้ำ� เพื่อเพิ่มตัวทำ�เครื่องหมายได้สูงถึง 9 จุด
การเรียกฉากที่ได้ทำ�เครื่องหมายไว้ขึ้นมาเล่น
1. กด SEARCH จากนั้น เมนูค้นหาจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกหมายเลขของตัวทำ�เครื่องหมายที่ท่านต้องการเรียก
การเล่นจะเริ่มจากฉากที่ได้ทำ�เครื่องหมายไว้
การลบเครื่องหมายที่ทำ�ไว้
1. กด SEARCH จากนั้น เมนูค้นหาจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4
การใช้งาน
2. กดปุ่ม s เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่หมายเลขของตัวทำ�เครื่องหมาย
ใช้ a/d เพื่อเลือกฉากที่ได้ทำ�เครื่องหมายไว้ที่ท่านต้องการลบ
3. กดปุ่ม CLEAR และฉากทีท่ ำ�เครื่องหมายไว้จะถูกลบออกจากเมนูค้นหา
,,หมายเหตุ
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์, ตอน
และประเภทของไฟล์
yy จุดที่ได้ทำ�เครื่องหมายไว้จะถูกล้างทั้งหมดหากตอนที่เล่นอยู่
ในโหมดหยุด (Z) โดยสิ้นเชิง, มีการเปลี่ยนตอน
หรือหากท่านนำ�แผ่นดิสก์ออก
yy หากความยาวทั้งหมดของตอนน้อยกว่า 10 วินาที
จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
2. กด a/d เพื่อข้ามการเล่นไปข้างหน้าหรือย้อนหลังไป 15 วินาที
ท่านสามารถเลือกจุดที่ท่านต้องการจะข้ามได้โดยการกดปุ่ม a/d
ค้างไว้
การเริ่มการเล่นจากฉากที่ได้ทำ�เครื่องหมายเอาไว้
1. กด SEARCH จากนั้น เมนูค้นหาจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. กดปุ่ม s เพื่อเลื่อนแถบสว่างไปที่หมายเลขของตัวทำ�เครื่องหมาย
ใช้ a/d เพื่อเลือกฉากที่ได้ทำ�เครื่องหมายไว้ที่ท่านต้องการเริ่ม
การเล่น
3. กดปุ่ม ENTER (b) เพื่อเริ่มการเล่นจากฉากที่ได้ทำ�เครื่องหมายไว้
,,หมายเหตุ
ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์, ตอน
และประเภทของไฟล์
การใช้งาน 27
การเปลี่ยนมุมมองการแสดงรายการข้อมูล
การดูข้อมูลของเนื้อหา
yui
y
ในเมนู [ภาพยนตร์], [ดนตรี] หรือ [ภาพถ่าย]
ท่านสามารถเปลี่ยนมุมมองการแสดงรายการข้อมูลได้
เครื่องเล่นสามารถแสดงข้อมูลของเนื้อหาได้
วิธีที่ 1
2. กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m) เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก
3. เลือกตัวเลือก [ข้อมูล] โดยใช้ w/s และกด ENTER (b)
กดปุ่มสีแดง (R) ซ้ำ�ๆ
1. เลือกไฟล์โดยใช้ w/s/a/d
ข้อมูลของไฟล์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ในระหว่างที่เล่นภาพยนตร์ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ได้โดยกด
TITLE/POP-UP
,,หมายเหตุ
ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจออาจไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับข้อมูลขอ
งเนื้อหาที่แท้จริง
การเลือกไฟล์คำ�บรรยาย
y
1. ใช้ w/s/a/d เพื่อเลือกไฟล์คำ�บรรยายที่ท่านต้อ
งการเล่นในเมนู [ภาพยนตร์]
2. กด ENTER (b)
วิธีที่ 2
1. ที่รายการข้อมูล ให้กด INFO/DISPLAY (m) เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [เปลี่ยนมุมมอง]
3. กด ENTER (b) เพื่อเปลี่ยนมุมมองการแสดงรายการข้อมูล
กด ENTER (b) อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกไฟล์คำ�บรรยาย
ไฟล์คำ�บรรยายที่เลือกจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเล่นไฟล์ภาพยนตร์
,,หมายเหตุ
หากท่านกดปุ่ม Z (STOP) ในระหว่างการเล่น
ไฟล์คำ�บรรยายที่เลือกจะถูกยกเลิก
4
การใช้งาน
หากชื่อของไฟล์คำ�บรรยายแตกต่างจากชื่อของไฟล์ภาพยนตร์
ท่านต้องเลือกไฟล์คำ�บรรยายในเมนู [ภาพยนตร์]
ก่อนที่จะเล่นไฟล์ภาพยนตร์
28 การใช้งาน
การจดจำ�ฉากสุดท้ายที่เล่น
e หมุน – กด ENTER (b) เพื่อหมุนภาพถ่ายตามเข็มนาฬิกา
er
f ย่อขยาย – กด ENTER (b) เพื่อแสดงเมนู [ย่อขยาย]
ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจำ�ฉากสุดท้ายจากแผ่นดิสก์แผ่นสุดท้ายที่ได้รับชม
ฉากสุดท้ายจะยังคงอยู่ในหน่วยความจำ�ถึงแม้ว่าท่านจะนำ�
แผ่นดิสก์ออกจากเครื่องเล่นหรือปิดการทำ�งานของเครื่องเล่นไปแล้ว
หากท่านใส่แผ่นดิสก์ที่มีฉากที่ชุดอุปกรณ์ได้จดจำ�ไว้เข้าไปในเครื่อง
ฉากนั้นจะถูกเรียกขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
,,หมายเหตุ
yy ฟังก์ชันการจดจำ�ฉากสุดท้ายที่เล่นสำ�หรับแผ่นดิสก์ก่อนหน้า
จะถูกลบออกเมื่อเล่นแผ่นดิสก์แผ่นอื่น
yy ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์แผ่นนั้น
4
g เอฟเฟค – ใช้ a/d เพือ่ เลือกเอฟเฟกในการเปลีย่ นภาพถ่า
ยที่จะปรากฏขึ้นระหว่างภาพแต่ละภาพในการแสดงแบบสไลด์
h ความเร็ว – ใช้ a/d เพื่อเลือกความเร็วของการหน่วง
เวลาระหว่างภาพแต่ละภาพในการแสดงแบบสไลด์
3. กดปุ่ม BACK (x) เพื่อออกจากเมนูตัวเลือก
การฟังเพลงในระหว่างที่แสดงสไลด์
i
ท่านสามารถแสดงไฟล์ภาพถ่ายในระหว่างที่ฟังไฟล์เพลงได้
yy ในแผ่นดิสก์ BD-ROM ที่มี BD-J
ฟังก์ชันการจดจำ�ฉากสุดท้ายที่เล่นจะไม่ทำ�งาน
1. ในขณะที่กำ�ลังดูภาพถ่ายแบบเต็มหน้าจอ ให้กด INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก
yy เครื่องนี้จะไม่จดจำ�การตั้งค่าของดิสก์
หากท่านปิดเครื่องก่อนที่จะเริ่มเล่นแผ่น
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [การเลือกดนตรี] และกด ENTER
(b) เพื่อแสดงเมนู [การเลือกดนตรี]
การใช้งาน
ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้ในระหว่างที่ดูภาพถ่าย
3. ใช้ w/s เพื่อเลือกอุปกรณ์ แล้วกด ENTER (b)
4. ใช้ w/s เพื่อเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการเล่น
i
ท่านสามารถใช้ตัวเลือกที่หลากหลายได้ในขณะที่กำ�ลังดูภาพถ่ายใน
แบบเต็มหน้าจอ
1. ในขณะที่กำ�ลังดูภาพถ่ายแบบเต็มหน้าจอ ให้กด INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก
2. เลือกตัวเลือกโดยใช้ w/s
เลือก g และกด ENTER (b) เพื่อแสดงไดเรกทอรีที่สูงกว่า
,,หมายเหตุ
ในการเลือกไฟล์เพลง จะไม่สามารถเลือกเป็นโฟลเดอร์
จะทำ�ได้เพียงการเลือกไฟล์เท่านั้น
5. ใช้ d เพื่อเลือก [OK] และกด ENTER (b)
เพื่อเลือกเพลงให้เสร็จสมบูรณ์
a ภาพถ่ายปัจจุบัน/จำ�นวนภาพถ่ายทั้งหมด – ใช้ a/d
เพื่อดูภาพถ่ายก่อนหน้า/ถัดไป
b แสดงสไลด์ – กด ENTER (b) เพื่อเริ่มการแสดงแบบส
ไลด์หรือหยุดชั่วคราว
c การเลือกดนตรี – เลือกเพลงประกอบสำ�หรับการแสดง
แบบสไลด์ (หน้า 28)
d ดนตรี – กด ENTER (b) เพือ่ เริม่ การเล่นเพลงประกอบหรือ
หยุดชั่วคราว
การใช้งาน 29
การแสดงผลบนหน้าจอ
ท่านสามารถแสดงข้อมูลต่างๆ และปรับการตั้งค่าของเนื้อหาที่จะเล่นได้
การแสดงข้อมูลเนื้อหาบนหน้าจอ
eroy
1. ในขณะที่กำ�ลังเล่น ให้กด INFO/DISPLAY (m)
เพื่อดูข้อมูลการเล่นต่างๆ
2. เลือกตัวเลือกโดยใช้ w/s
3. ใช้ a/d เพื่อปรับค่าของตัวเลือกที่ได้เลือกไว้
4. กด BACK (x) เพื่อออกจากการแสดงผลบนหน้าจอ
,,หมายเหตุ
yy หากไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 2-3 วินาที
การแสดงผลบนหน้าจอจะหายไป
yy ไม่สามารถเลือกหมายเลขตอนได้บนแผ่นดิสก์บางแผ่น
yy รายการที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ
แผ่นดิสก์หรือตอน
yy ถ้ากำ�ลังเล่นดิสค์ Blu-ray
แบบโต้ตอบ ข้อมูลการตั้งค่าบางอย่างจะแสดงบนหน้าจอ
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเล่นจากเวลาที่ได้เลือกไว้
eroy
2. เลือกตัวเลือก [เวลา] จากนั้นจึงป้อนเวลาที่ต้องการ
ให้เริ่มเล่นในหน่วยชั่วโมง, นาที และวินาที จากซ้ายไปขวา
a หัวข้อ – หมายเลขตอนปัจจุบัน/จำ�นวนตอนทั้งหมด
b บท – หมายเลขบทปัจจุบัน/จำ�นวนบททั้งหมด
c เวลา – เวลาที่เล่นไปแล้ว/เวลาที่เล่นทั้งหมด
d เสียง – ภาษาหรือช่องสัญญาณเสียงที่ได้เลือกไว้
e คำ�บรรยาย – คำ�บรรยายที่ได้เลือกไว้
f มุม – มุมที่ได้เลือกไว้/จำ�นวนมุมทั้งหมด
g สัดส่วนมุมมอง TV – อัตราส่วนลักษณะของโทรทัศน์ที่ได้เลือกไว้
h โหมดรูปภาพ – โหมดภาพที่ได้เลือกไว้
ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาฉากที่เวลา 2 ชั่วโมง, 10 นาที และ
20 วินาที ให้ป้อนตัวเลข “21020”
กด a/d เพื่อข้ามการเล่นไปข้างหน้าหรือย้อนหลังไป 60 วินาที
3. กดปุ่ม ENTER (b) เพื่อเริ่มการเล่นจากเวลาที่ได้เลือกไว้
,,หมายเหตุ
ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้กับดิสก์บางแผ่นหรือตอนบางตอน
4
การใช้งาน
1. กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m) ในระหว่างที่เล่น
ช่องสำ�หรับค้นหาเวลาจะแสดงเวลาที่ได้เล่นไปแล้ว
30 การใช้งาน
การรับฟังเสียงที่ต่างๆ กัน
การรับชมจากมุมมองที่ต่างๆ กัน
eroy
er
1. ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงการแสดงผลบนหน้าจอ
หากในแผ่นดิสก์มีฉากที่ถูกบันทึกด้วยมุมกล้องหลายมุมที่ต่างๆ กัน
ท่านจะสามารถเปลี่ยนไปใช้มุมกล้องที่ต่างจากเดิมได้ในระหว่างการเล่น
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [เสียง]
1. ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงการแสดงผลบนหน้าจอ
3. ใช้ a/d เพื่อเลือกภาษาของเสียง, แทร็คเสียง
หรือช่องสัญญาณเสียงที่ต้องการ
,,หมายเหตุ
yy ในระหว่างการเล่น ท่านยังสามารถสลับระหว่างภาษ
าของเสียงที่มีให้ได้โดยการกดปุ่ม AUDIO ([) ซ้ำ�ๆ
yy แผ่นดิสก์บางแผ่นจะให้ท่านสามารถเปลี่ยนการเลือกระบบเสียง
ผ่านทางเมนูของแผ่นดิสก์เท่านั้น ในกรณีนี้ให้กดปุ่ม
TITLE/POP-UP หรือ DISC MENU และเลือกระบบเสียงที่เหม
าะสมจากตัวเลือกในเมนูของแผ่นดิสก์
yy ในทันทีหลังจากที่ท่านได้เปลี่ยนระบบเสียง
อาจจะมีความขัดแย้งกันชั่วคราวระหว่างหน้าจอกับเสียงที่แท้จริง
4
การใช้งาน
yy บนแผ่นดิสก์ BD-ROM
รูปแบบระบบเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ
(5.1CH หรือ 7.1CH) จะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ [MultiCH]
ในการแสดงผลบนหน้าจอ
การเลือกภาษาของคำ�บรรยาย
eroy
1. ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงการแสดงผลบนหน้าจอ
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [คำ�บรรยาย]
3. ใช้ a/d เพื่อเลือกภาษาของคำ�บรรยายที่ต้องการ
4. กด BACK (x) เพื่อออกจากการแสดงผลบนหน้าจอ
,,หมายเหตุ
yy ในระหว่างการเล่น ท่านยังสามารถเลือกภาษาของคำ�บร
รยายที่ต้องการได้โดยการกดปุ่ม SUBTITLE (]) ซ้ำ�ๆ
yy แผ่นดิสก์บางแผ่นจะให้ท่านสามารถเปลี่ยนการเลือกคำ�บรรย
ายผ่านทางเมนูของแผ่นดิสก์เท่านั้น ในกรณีนี้ให้กดปุ่ม
TITLE/POP-UP หรือ DISC MENU และเลือกคำ�บรรยายทีเ่ หมาะสมจ
ากตัวเลือกในเมนูของแผ่นดิสก์
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [มุม]
3. ใช้ a/d เพื่อเลือกมุมมองที่ต้องการ
4. กด BACK (x) เพื่อออกจากการแสดงผลบนหน้าจอ
การเปลี่ยนอัตราส่วนลักษณะของโทรทัศน์
eroy
ในขณะที่กำ�ลังเล่น ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอัตราส่วนลักษณะของ
โทรทัศน์ได้
1. ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงการแสดงผลบนหน้าจอ
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [สัดส่วนมุมมอง TV]
3. ใช้ a/d เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
4. กด BACK (x) เพื่อออกจากการแสดงผลบนหน้าจอ
,,หมายเหตุ
ถึงแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนค่าของตัวเลือก [สัดส่วนมุมมอง TV]
ในการแสดงผลทางหน้าจอ ตัวเลือก [สัดส่วนมุมมอง TV] ในเมนู
[ตั้งค่า] จะไม่เปลี่ยนไป
การใช้งาน
การเปลี่ยนโหมดภาพ
การเปลี่ยนหน้าแสดงรหัสคำ�บรรยาย
eroy
y
ในขณะที่กำ�ลังเล่น ท่านสามารถเปลี่ยนตัวเลือก [โหมดรูปภาพ] ได้
หากคำ�บรรยายแสดงขึ้นมาเป็นตัวอักษรที่ผิดปกติ
ท่านสามารถเปลี่ยนหน้าแสดงรหัสคำ�บรรยายใต้ภาพ
เพื่อดูไฟล์คำ�บรรยายได้อย่างถูกต้อง
1. ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงการแสดงผลบนหน้าจอ
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [โหมดรูปภาพ]
3. ใช้ a/d เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
4. กด BACK (x) เพื่อออกจากการแสดงผลบนหน้าจอ
31
1. ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงเมนูการเล่น
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [หน้ารหัส]
3. ใช้ a/d เพื่อเลือกตัวเลือกรหัสที่ต้องการ
การตั้งค่าตัวเลือก [ค่าของผู้ใช้]
1. ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม INFO/DISPLAY (m)
เพื่อแสดงการแสดงผลบนหน้าจอ
2. ใช้ w/s เพื่อเลือกตัวเลือก [โหมดรูปภาพ]
3. ใช้ a/d เพื่อเลือกตัวเลือก [ค่าของผู้ใช้] และกด ENTER (b)
4
4. ใช้ w/s/a/d เพื่อปรับค่าของตัวเลือก [โหมดรูปภาพ]
เลือกตัวเลือก [ค่าเริ่มต้น] จากนั้นกด ENTER (b)
เพื่อรีเซตการปรับค่าวิดีโอทั้งหมด
5. ใช้ w/s/a/d เพื่อเลือกตัวเลือก [ปิด] และกด
ENTER (b) เพื่อทำ�ให้การตั้งค่าเสร็จสิ้น
การใช้งาน
4. กด BACK (x) เพื่อออกจากการแสดงผลบนหน้าจอ
32 การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ทั่วไป
อาการ
สาเหตุและวิธีแก้ไข
เปิดใช้งานเครื่องเล่นไม่ได้
yy เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น
เครื่องเล่นไม่เริ่มเล่น
yy ใส่แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้เข้าไป (ตรวจสอบประเภทของแผ่นดิสก์, ระบบสี และรหัสภูมิภาค)
yy ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่จะเล่นอยู่ทางด้านล่าง
yy ใส่แผ่นดิสก์ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์อย่างถูกต้อง โดยให้อยู่ในร่องนำ�
yy ทำ�ความสะอาดแผ่นดิสก์
yy ยกเลิกฟังก์ชันการจัดเรตหรือเปลี่ยนระดับการจัดเรต
ไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้
yy ข้อมูลแบบหลายมุมมองไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแผ่น DVD Video ที่กำ�ลังเล่นอยู่
ไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพยนตร์, ภาพถ่าย
หรือเพลงได้
yy ไฟล์เหล่านั้นไม่ได้รับการบันทึกในรูปแบบที่เครื่องเล่นนี้จะสามารถเล่นได้
yy เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับโคเดกของไฟล์ภาพยนตร์นี้
รีโมทคอนโทรลทำ�งานไม่ถูกต้อง
yy ไม่ได้ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์ตรวจจับรีโมทของชุดอุปกรณ์
yy รีโมทคอนโทรลอยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
yy มีสิ่งกีดขวางในเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและเครื่องเล่น
yy แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไฟหมด
5
การแก้ไขปัญหา
เสียบปลั๊กเครื่องเล่นไว้
แต่ไม่สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานเครื่องเล่นได้
เครื่องเล่นไม่ทำ�งานตามปกติ
ท่านสามารถรีเซตเครื่องเล่นได้ดังนี้
yy ถอดปลั๊กสายไฟ รออย่างน้อย 5 วินาที จากนั้นจึงเสียบสายไฟเข้าอีกครั้ง
การแก้ไขปัญหา 33
ภาพ
อาการ
สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่มีภาพแสดงขึ้น
yy เลือกโหมดอินพุทวิดีโอที่เหมาะกับโทรทัศน์ เพื่อให้ภาพจากเครื่องเล่นปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
yy เชื่อมต่อการเชื่อมต่อวิดีโอให้แน่น
yy ตรวจสอบตัวเลือก [การกำ�หนดสี HDMI] ในเมนู [ตั้งค่า]
ว่าได้ตั้งค่าไว้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับการเชื่อมต่อวิดีโอของท่าน
yy โทรทัศน์ของท่านอาจจะไม่รองรับค่าความละเอียดที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ที่เครื่องเล่น
เปลี่ยนค่าความละเอียดให้เป็นค่าที่โทรทัศน์ของท่านยอมรับได้
yy ขั้ว HDMI OUT ของเครื่องเล่นถูกเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ DVI ที่ไม่รองรับการป้องกันลิขสิทธิ์
มีสัญญาณภาพรบกวนปรากฏขึ้น
yy ท่านกำ�ลังเล่นแผ่นดิสก์ที่ได้รับการบันทึกในระบบสีที่ต่างจากโทรทัศน์ของท่าน
yy ตั้งค่าความละเอียดให้เป็นค่าที่โทรทัศน์ของท่านยอมรับได้
เสียง
อาการ
สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่มีเสียงหรือเสียงเพี้ยน
yy ต่อสายเสียงให้แน่น
yy การตั้งค่าแหล่งสัญญาณเข้าของเครื่องขยายเสียงหรือเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียง
ไม่ถูกต้อง
yy ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงว่าใช้ได้กับรูปแบบเสียงที่จ่ายจากเครื่องเล่น
yy ช่องต่อ HDMI OUT ของเครื่องเล่นต่อไปยังอุปกรณ์ DVI ช่องต่อ DVI ไม่รับสัญญาณเสียง
yy ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นที่ช่องต่อ HDMI OUT ว่ารองรับกับรูปแบบเสียง
จากเครื่องเล่น
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ท่านสามารถอัพเดตเครื่องเล่นของท่านโดยใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของผลิตภัณฑ์ และ/
หรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ได้ หากต้องการขอรับซอฟต์แวร์ล่าสุดสำ�หรับเครื่องเล่นนี้ (หากมีการอัพเดต) โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.lg.com/global/support
หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ LG Electronics
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Open source
หากต้องการขอรับรหัสต้นฉบับที่สอดคล้องกันภายใต้ GPL, LGPL และใบอนุญาต open source อื่นๆ โปรดเยี่ยมชมที่ http://opensource.lge.com
สามารถดาวน์โหลดเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาตที่อ้างอิงถึง, เอกสารสละสิทธิ์การรับประกัน และคำ�ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหมดพร้อมรหัสต้นฉบับได้
การแก้ไขปัญหา
yy เครื่องเล่นกำ�ลังทำ�การค้นหา, เล่นภาพช้าหรือหยุดเล่นชั่วคราว
yy ระดับเสียงถูกตั้งไว้ที่ระดับต่ำ�สุด
5
34 ภาคผนวก
รายการรหัสพื้นที่
เลือกรหัสพื้นที่จากรายการนี้
ประเทศ
รหัส ประเทศ
รหัส ประเทศ
รหัส ประเทศ
รหัส
อัฟกานิสถาน AF ฟิจิ FJ โมนาโค MC สิงคโปร์ SG
อาร์เจนตินา AR ฟินแลนด์ FI มองโกเลีย MN สาธารณรัฐสโลวัค SK
ออสเตรเลีย AU ฝรั่งเศส FR โมร็อคโค MA สโลวีเนีย SI
ออสเตรีย AT เยอรมัน DE เนปาล NP แอฟริกาใต้ ZA
เบลเยียม BE อังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ GB เนเธอร์แลนด์ NL เกาหลีใต้ KR
ภูฏาน BT กรีซ GR แอนทิลลิส AN สเปน ES
โบลิเวีย BO กรีนแลนด์ GL นิวซีแลนด์ NZ ศรีลังกา LK
บราซิล BR ฮ่องกง HK ไนจีเรีย NG สวีเดน SE
กัมพูชา KH ฮังการี HU นอร์เวย์ NO สวิตเซอร์แลนด์ CH
แคนาดา CA อินเดีย IN โอมาน OM ไต้หวัน TW
ชิลี CL อินโดนีเซีย ID ปากีสถาน PK ไทย TH
จีน CN อิสราเอล IL ปานามา PA ตุรกี TR
โคลัมเบีย CO อิตาลี IT ปารากวัย PY ยูกันดา UG
คองโก CG จาไมก้า JM ฟิลิปปินส์ PH ยูเครน UA
คอสตาริกา CR ญี่ปุ่น JP โปแลนด์ PL สหรัฐอเมริกา US
โครเอเชีย HR เคนยา KE โปรตุเกส PT อุรุกวัย UY
สาธารณะรัฐเช็ค CZ คูเวต KW โรมาเนีย RO อุซเบกิสถาน UZ
เดนมาร์ก DK ลิเบีย LY รัสเซีย สหพันธรัฐ RU เวียดนาม VN
เอกวาดอร์ EC ลักเซมเบอร์ก LU ซาอุดิอาระเบีย SA ซิมบับเว ZW
6
อียิปต์ EG มาเลเซีย MY เซเนกัล SN
ภาคผนวก
เอลซัลวาดอร์ SV มัลดีฟส์ MV
เอธิโอเปีย ET เม็กซิโก MX
ภาคผนวก 35
ตารางรหัสภาษา
ใช้ตารางนี้เพื่อใส่ภาษาที่ท่านต้องการตั้งเป็น ค่าที่ตั้งไว้ในครั้งแรกของ : [เสียงดิสก์], [คำ�บรรยายดิสก์] และ [เมนูดิสก์]
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
อะฟาร์ 6565
ฝรั่งเศส 7082
แอฟริกา 6570
ฟรีเซีย 7089
อัลบาเนีย 8381
กาลิเชียน 7176
อัมฮารา 6577
จอร์เจียน อาหรับ 6582
อาร์เมเนีย ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ลิธัวเนีย 7684
สินธี 8368
มาเซโดเนีย 7775
สิงหล (ศรีลังกา) 8373
มาดากัสการ์ 7771
สโลวัค 8375
7565
มาเลเซีย 7783
สโลวีเนีย 8376
เยอรมัน 6869
มาลายาลัม (อินเดีย) 7776
สเปน 6983
7289
กรีก 6976
เมารี 7773
ซูดาน 8385
อัสสัม 6583
กรีนแลนด์ 7576
มราฐี (อินเดีย) 7782
สวาฮีลี (แอฟริกาตะวันออก) 8 387
ไอมารา 6588
กวารานิ 7178
มอลโดวา 7779
สวีเดน 8386
อาเซอร์ไบจัน 6590
คุชราต 7185
มองโกล 7778
ตากาล็อก 8476
8471
6665
เฮาซา 7265
นาอูรู 7865
บาสก์ 6985
ฮิบรู 7387
เนปาล 7869
ทมิฬ (รัฐทมิฬนาฑู อินเดีย) 8465
เบงกอล 6678
ฮินดู 7273
นอร์เวย์ 7879
เตลูกู (อินเดีย) 8469
ภูฏาน 6890
ฮังการี 7285
โอริยา (อินเดีย) 7982
ไทย 8472
พิหาร 6672
ไอซ์แลนด์ 7383
ปัญจาบ 8065
ตองกา 8479
บริตตานี 6682
อินโดนีเซีย 7378
พาชตู (อัฟกานิสถาน) 8083
ตุรกี 8482
บัลแกเรีย 6671
อินเทอร์ลิงกวา 7365
เปอร์เซีย 7065
เติร์กเมนิสถาน 8475
พม่า 7789
ไอร์แลนด์ 7165
โปแลนด์ 8076
ทวิ (กานา) 8487
ไบเอลโลรัสเซีย 6669
อิตาลี 7384
โปรตุเกส 8084
ยูเครน 8575
จีน 9072
ญี่ปุ่น 7465
เกชัว (อเมริกาใต้) 8185
อูรดู (ปากีสถาน) 8582
โครเอเชีย 7282
กันนาดา 7578
8590
6783
แคชเมียร์ 7583
แรโต-โรมานซ์ (ใช้ในอิตาลี,
สวิตเซอร์แลนด์) 8277
อุซเบกิสถาน เชค เวียดนาม 8673
เดนมาร์ก 6865
คาซัคสถาน 7575
โรมาเนีย 8279
โวลาปุก 8679
ดัตช์ 7876
คีร์กีซ 7589
รัสเซีย 8285
เวลส์ 6789
อังกฤษ 6978
เกาหลี 7579
ซามัว 8377
โวลอฟ (เซเนกัล) 8779
เอสเพอแรนโต 6979
เคิร์ด 7585
สันสกฤษ 8365
โคซา (แอฟริกาใต้) 8872
เอสโตเนีย 6984
ลาว 7679
สก๊อต เกลิค (สก๊อตแลนด์) 7168
ยิดดิช 7473
แฟโร 7079
ละติน 7665
เซอร์เบีย 8382
โยรูบา (ไนจีเรีย) 8979
ฟิจิ 7074
ลัตเวีย 7686
เซอร์โบ-โครเอเชีย 8372
ซูลู (แอฟริกาใต้) 9085
ฟินแลนด์ 7073
ลิงกาลา 7678
โซนา 8378
6
ภาคผนวก
บัชคีร์ รหัสภาษา ทาจิกิสถาน 36 ภาคผนวก
เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BONUSVIEW™ และโลโก้ต่างๆ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
ผลิตขึ้นภายใต้ข้อตกลงอนุญาตตามสิทธิบัตรสหรัฐฯ
หมายเลขสิทธิบัตร: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
และสิทธิบัตรอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ทั่วโลกที่มีและกำ�ลังอยู่ระหว่างดำ�เนินการ DTS, สัญลักษณ์, & DTS
และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน & DTS 2.0+Digital
Out เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ผลิตภัณฑ์รวมซอฟต์แวร์ ©
DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Java เป็นเครื่องหมายการค้าของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ
“โลโก้ DVD” เป็นเครื่องหมายการค้าของ DVD Format/Logo Licensing
Corporation
HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI
Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ
“x.v.Colour” is a trademark of Sony Corporation.
“AVCHD” และโลโก้ “AVCHD” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic
Corporation และ Sony Corporation
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby และ
double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
6
DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ
Rovi Corporation หรือบริษัทย่อย และถูกใช้ภายใต้การอนุญาต
ภาคผนวก
ภาคผนวก 37
ข้อกำ�หนดรายละเอียดของเอาท์พุทสัญญาณเสียง
แหล่งที่มา
ขั้ว/การตั้งค่า เอาท์พุทนาล็อก
2 ช่องสัญญาณ
HDMI OUT
PCM สเตอริโอ
PCM หลายช่อง
DTS Re-encode *3
Pass-Thru หลัก *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby TrueHD
AAC
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 หากตั้งค่าตัวเลือก [HDMI] เป็น [Pass-Thru หลัก]
ระบบเสียงที่สองและระบบเสียงอินเตอร์แอคทีฟอาจไม่รวมอยู่ใน
Bitstream ของเอาท์พุท (ยกเว้นโคเดกของ LPCM : เอาท์พุทจะมี
ระบบเสียงอินเตอร์แอคทีฟและระบบเสียงที่สองรวมอยู่ด้วยเสมอ)
*2 เครื่องเล่นนี้จะเลือกระบบเสียงของ HDMI
โดยอัตโนมัติตามความสามารถในการถอดรหัสของอุปกรณ์ HDMI
ที่เชื่อมต่ออยู่ แม้ว่าจะตั้งค่าตัวเลือก [HDMI] เป็น [Pass-Thru หลัก]
ก็ตาม
*3 หากตั้งค่าตัวเลือก [HDMI] เป็น [DTS re-encode]
เอาท์พุทเสียงจะถูกจำ�กัดที่ 48 กิโลเฮิรตซ์ และ 5.1 ch
หากตั้งค่าตัวเลือก [HDMI] เป็น [DTS re-encode] สัญญาณเสียงแบบ
DTS Re-encode จะถูกเอาท์พุทสำ�หรับดิสก์ BD-ROM
และสัญญาณเสียงต้นฉบับจะถูกเอาท์พุทสำ�หรับดิสก์อื่นๆ (เช่น
[Pass-Thru หลัก])
yy เสียงจะถูกเอาท์พุทเป็นสัญญาณ PCM 48 กิโลเฮิรตซ์/16 บิต
สำ�หรับไฟล์ MP3/WMA และ PCM 44.1 กิโลเฮิรตซ์/16 บิต
สำ�หรับซีดีเพลงในขณะที่เล่น
yy ท่านจะต้องเลือกเอาท์พุทเสียงแล ะค่าความถี่ในการสุ่มตัวอย่างสูงสุดท
ี่เครื่องขยายเสียง (หรือตัวรับสัญญาณ AV) รับได้โดยใช้ตัวเลือก [HDMI]
และ [ความถี่การสุ่มตัวอย่าง] ในเมนู [ตั้งค่า] (ดูหน้า 21)
yy เมื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล (HDMI) อาจจะไม่ได้ยินเสียงของปุ่
มในเมนูของแผ่นดิสก์ของแผ่น BD-ROM หากตั้งค่าตัวเลือก [HDMI]
เป็น [Primary Pass-Thru]
yy หากรูปแบบเสียงของเอาท์พุทแบบดิจิตอลไม่ตรงกับความสามารถของ
ตัวรับสัญญาณของท่าน ตัวรับสัญญาณจะสร้างเสียงแบบรุนแรง,
ผิดเพี้ยน หรือไม่มีเสียงดังออกมาเลย
6
ภาคผนวก
yy จะสามารถได้เสียงเซอร์ราวด์ดิจิตอลแบบหลายช่องสัญญาณผ่า
นทางการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลได้ต่อเมื่อตัวรับสัญญาณของท่า
นมีตัวถอดรหัสสัญญาณดิจิตอลแบบหลายช่องสัญญาณเท่านั้น
38 ภาคผนวก
ข้อกำ�หนดรายละเอียด
ทั่วไป
การจ่ายไฟที่ต้องการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายบนแผงด้านหลัง
การสิ้นเปลืองพลังงาน
13 วัตต์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ 360 x 40 x 190 มม.
น้ำ�หนักสุทธิ (โดยประมาณ)
1.3 กิโลกรัม
อุณหภูมิในการทำ�งาน
5 °C ถึง 35 °C
ค่าความชื้นในการทำ�งาน
5 % ถึง 90 %
เอาท์พุท
VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, ขั้วต่อ RCA x 1
HDMI OUT (ภาพ/เสียง)
19 ขา (ประเภท A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO OUT
2.0 Vrms (1 กิโลเฮิรตซ์, 0 เดซิเบล), 600 Ω, ขั้วต่อ RCA (L, R) x 1
ระบบ
เลเซอร์
เลเซอร์ชนิดกึ่งตัวนำ�ไฟฟ้า
ความยาวคลื่น
405 นาโนเมตร / 650 นาโนเมตร
ระบบสัญญาณ
ระบบโทรทัศน์สี PAL / NTSC มาตรฐาน
การตอบสนองความถี่
20 เฮิรตซ์ ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ (การสุ่มตัวอย่าง 48 กิโลเฮิรตซ์, 96 กิโลเฮิรตซ์, 192 กิโลเฮิรตซ์)
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
มากกว่า 90 เดซิเบล (เฉพาะขั้วต่อสายของช่อง ANALOG OUT เท่านั้น)
6
ความเพี้ยนฮาร์โมนิก
น้อยกว่า 0.02%
ภาคผนวก
ช่วงไดนามิก
สูงกว่า 95 เดซิเบล
แหล่งจ่ายไฟบัส (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy การออกแบบและข้อกำ�หนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ภาคผนวก 39
การบำ�รุงรักษา
หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิสก์
การจัดการกับแผ่นดิสก์
การจัดการกับชุดอุปกรณ์
เมื่อจัดส่งชุดอุปกรณ์
โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้
หากท่านต้องการจัดส่งชุดอุปกรณ์นี้ เพื่อป้องกันอย่างเต็มที่ ให้บรรจุชุดอุปกรณ์
กลับเข้าในบรรจุภัณฑ์ให้เหมือนกับเมื่อครั้งที่บรรจุหีบห่อครั้งแรกที่โรงงาน
การทำ�ความสะอาดชุดอุปกรณ์
ในการทำ�ความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำ�ความสะอาด
หากพื้นผิวสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำ�สบู่อ่อนๆ เช็ดทำ�ความสะอาด
ห้ามใช้สารละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือทินเนอร์
เนื่องจากอาจทำ�ให้พื้นผิวของเครื่องเล่นเสียหายได้
รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ
yy ห้ามใช้ของเหลวที่ระเหยได้ เช่น สเปรย์ฆ่าแมลง ใกล้กับชุดอุปกรณ์
yy การเช็ดแรงๆ อาจทำ�ให้พื้นผิวเสียหายได้
ห้ามสัมผัสด้านที่ใช้เล่นของแผ่นดิสก์
การจับแผ่นดิสก์ให้จับที่ขอบเพื่อให้รอยนิ้วมือไม่ไปติดอยู่บนพื้นผิว
ห้ามติดกระดาษหรือเทปลงบนแผ่นดิสก์
การจัดเก็บแผ่นดิสก์
หลังจากเล่น ให้เก็บแผ่นดิสก์ในกล่องของแผ่นดิสก์นั้น
ห้ามวางแผ่นดิสก์ไว้ในที่ถูกแสงแดดโดยตรงหรือใกล้กับแหล่งความร้อน
และห้ามวางทิ้งไว้ในรถที่จอดตากแดดโดยตรง
การทำ�ความสะอาดแผ่นดิสก์
รอยนิ้วมือและฝุ่นบนแผ่นดิสก์สามารถทำ�ให้ภาพมีคุณภาพไม่ดีและเสียง
ผิดเพี้ยนได้ ก่อนที่จะเล่น ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำ�ความสะอาดแผ่นดิสก์
เช็ดแผ่นดิสก์จากตรงกลางแผ่นออกมาด้านนอก
ห้ามใช้สารละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์, เบนซิน,
ทินเนอร์, น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่มีขายตามท้องตลาด
หรือสเปรย์ขจัดไฟฟ้าสถิตที่ใช้สำ�หรับเทปบันทึกไวนิลแบบเดิม
yy ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับชุดอุปกรณ์เป็นเวลานาน
การบำ�รุงรักษาชุดอุปกรณ์
ชุดอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ไฮเทคที่มีความแม่นยำ�
หากเลนส์หัวอ่านแบบออปติคัลและชิ้นส่วนของดิสก์ไดร์ฟสกปรกหรือสึกหรอ
คุณภาพของภาพอาจลดลง หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านท่าน
6
ภาคผนวก
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement