LG DP372B คู่มือการใช้งาน

LG DP372B คู่มือการใช้งาน
THAI
DP372B
P/NO: MFL56732888
1
ขอควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
ขอควรระวัง : ไมควรเปดฝาครอบเครือ่ ง (หรือฝาดานหลัง) เพือ่
ปองกันการเกิดไฟฟาช็อต ไมควรซอมแซมภายในเครื่องดวยตัว
ทานเอง กรุณาเรียกชางผูช าํ นาญมาทําการซอมแซมเครือ่ งเทานัน
้
เครื่องหมายรูปสายฟาที่มีหัวลูกศรภายในพื้น 3 เหลี่ยมดานเทา แสดงเพื่อเตือนผูใชถึงอันตราย
จากกระแสไฟฟาแรงสูง ซึง่ อยูภ ายในตัวเครือ่ ง ถาทานเปดฝาครอบเครือ่ ง ทานอาจไดรบั อันตราย
จากไฟฟาช็อตได
เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยมดานเทา แสดงไวเพื่อเตือนผูใชใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ทีต่ ดิ ไวบนตัวเครือ่ ง เพือ่ ปองกันปญหาจากการใชงานและการดูแลรักษา (ซอมแซม) เครือ่ ง
คําเตือน: ไมควรวางอุปกรณนี้ใหถูกฝนหรือความชื้น เพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหมหรือ
ไฟฟาช็อต
คําเตือน: ไมควรติดตัง้ อุปกรณนไี้ วในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ตูห นังสือหรือตูเ ก็บของ
ขอควรระวัง: ไมควรปดกั้นชองระบายอากาศใดๆ ควรติดตั้งอุปกรณนี้ตามคําแนะนําของผูผลิต
รูและชองบนตัวเครื่องมีไวสําหรับระบายอากาศออกจากตัวเครื่อง และเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพ
การทํางานของอุปกรณและปองกันการเกิดความรอนสะสมภายในเครือ่ ง
ไมควรปดกั้นชองระบายอากาศ โดยวางอุปกรณบนที่นอน, โซฟา, พรมหรือเครื่องเรือนอื่นๆ ที่มีพื้นผิว
คลายกัน ไมควรติดตั้งอุปกรณนี้ไวในพื้นที่ที่จํากัด เชน ตูหนังสือหรือตูเก็บของ โดยไมไดเวนพื้นที่วาง
ตามระยะหางทีผ่ ผู ลิตกําหนดไว
ขอควรระวัง: เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีใ้ ชระบบแสงเลเซอร เพือ่ ความมัน่ ใจ
ในการใชงานอุปกรณนอี้ ยางถูกตอง กรุณาอานคูม อื การใชงานเลมนี้
อยางละเอียดและเก็บคูม อื การใชงานเลมนีไ้ วเพือ่ ใชอา งอิงในอนาคต
เมือ่ เครือ่ งเลนเสียและทานตองการรับบริการกรุณาติดตอศูนยบริการลูกคา
แอลจีใกลบา นทาน
การควบคุ ม , การปรั บ แต ง หรื อ การใช ง านเครื่ อ งเล น ซึ่ ง นอกเหนื อ ไปจากคํ า แนะนํ า ที่ อ ธิ บ ายไว ใ น
คูม อื การใชงานเลมนี้ อาจทําใหเกิดอันตรายจากรังสีทแี่ พรกระจายออกมาได
ไมควรพยายามเปดฝาครอบเครื่องเพื่อปองกันการโดนแสงเลเซอรโดยตรง ถาเปดฝาครอบเครื่องออก
แสงเลเซอรทสี่ ามารถมองเห็นไดจะแพรกระจายออกมา ไมควรจองมองแสงเลเซอร
2
ขอควรระวัง: ไมควรวางเครื่องเลนใหโดนน้ํา (หกหรือกระเด็น) และไมควรวางภาชนะที่บรรจุน้ํา เชน
แจกันดอกไมไวบนเครื่องเลน
ขอควรระวัง
• ชองระบายอากาศไมควรมีสงิ่ ของปดบังชองระบายอากาศ เชนหนังสือพิมพ, ผาปูโตะ, ผามานเปนตน
• อยาวางแหลงทีเ่ กิดไฟเชนเทียนไข ไวบนตัวเครือ่ งเลน
• แบตเตอรี่ที่ใชแลวควรกําจัดอยางถูกวิธีและหามเขาเตาเผา ควรใหความสนใจตอสภาพแวดลอม
ในการกําจัดแบตเตอรีอ่ ยางถูกวิธี
• ใชเครือ่ งเลนภายในทีร่ ม และในสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสมเทานัน้
• การรับฟงเสียงในระดับสูงจากหูฟง และหูครองสามารถทําใหเกิดการสูญเสียตอการไดยนิ ได
• ไมควรวางแบตเตอรีใ่ นทีม่ คี วามรอนสูงเชน แสงอาทิตย, ไฟหรือในลักษณะคลายกัน
ขอควรระวังเกีย
่ วกับสายไฟฟา
อุปกรณสว นใหญจะประกอบดวยวงจรการทํางานเฉพาะตัว
ดังนัน้ วงจรของเตาจายไฟตองจายไฟใหอปุ กรณนเี้ พียงอุปกรณเดียวเทานัน้ และไมมวี งจรยอยหรือเตาจายไฟ
ในจุดอืน่ ๆ อีก อางอิงขอมูลจําเพาะของคูม อื การใชงานเลมนีเ้ พือ่ ความแนใจ
ไมควรเสียบปลัก๊ ไฟของอุปกรณไฟฟาหลายๆ อุปกรณเขากับเตาจายไฟทีผ่ นังในเวลาเดียวกัน ถาเตาจายไฟ
จายกระแสไฟฟามากเกินไป, หลวมหรือชํารุดเสียหาย, สายตอหรือสายไฟฟาฉีกหลุดลุย , ชํารุดเสียหายหรือ
ฉนวนหุมของสายไฟแตกออกมา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเพลิงไหมหรือ
ไฟฟาช็อตได ควรตรวจสอบสายไฟฟาของอุปกรณที่ทานใชเปนประจํา และถาพบวาสายไฟฟาชํารุดหรือ
เสียหายในสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ถอดปลั๊กไฟฟาออกจากเตาจายไฟ, หยุดใชงานอุปกรณ และเรียก
ชางผูช าํ นาญมาเปนผูเ ปลีย่ นสายไฟฟา
ปองกันสายไฟฟาไดรบั ความเสียหายทัง้ จากทางวัตถุหรือเครือ่ งจักร เชน บิดเบีย้ ว, หักงอ, ใกลกบั ประตูหรือ
ทางเดิน ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับสวนปลั๊กไฟ, เตาจายไฟและตําแหนงที่สายไฟฟายื่น
ออกมาจากอุปกรณ
ดึงที่ตัวปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟาออกจากเตาจายไฟที่ผนัง เมื่อติดตั้งอุปกรณนี้ ตรวจสอบวาปลั๊กไฟ
อยูใ นตําแหนงทีส่ ามารถเสียบ/ถอดไดสะดวก
สารบัญ
ชนิดของแผนดิสกทสี่ ามารถเลนได ..................................................................................................... 3
แบตเตอรีแ่ บบได ................................................................................................................................ 3
ตัวเครือ่ งเลน ...................................................................................................................................... 4
รีโมท คอนโทรล ................................................................................................................................. 5
การเชือ่ มตอสายไฟฟา ........................................................................................................................ 6
การเชือ่ มตอสายสัญญาณ ................................................................................................................... 7
การปรับหมุนจอ LCD ......................................................................................................................... 7
การเลือกรูปแบบการทํางาน ............................................................................................................... 7
การปรับตัง้ ......................................................................................................................................... 8
การแสดงขอมูลแผนดิสก .................................................................................................................... 9
การเลนแผนดิสก ............................................................................................................................. 10
การเลนภาพยนตร DivX .................................................................................................................. 11
การรับฟงเพลงจากแผนดิสกหรือไฟล .............................................................................................. 12
การรับชมไฟลภาพ .......................................................................................................................... 12
การใช USB Flas Drive .................................................................................................................... 13
ตารางรหัสภาษา .............................................................................................................................. 14
ตารางรหัสพืน้ ที่ ............................................................................................................................... 14
การแกไขปญหาเบือ้ งตน .................................................................................................................. 15
ขอมูลจําเพาะ ................................................................................................................................... 15
ชนิดของแผนดิสกทส
ี่ ามารถเลนได
ชนิด
สัญลักษณ
DVD-VIDEO: แผนดิสกเชนภาพยตรที่สามารถซื้อหรือเชาไดทั่วไป
DVD-R: ในรูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณเทานั้น
เกีย
่ วกับสัญลักษณ
ทีแ
่ สดงบนจอภาพ
“ ” อาจแสดงบนจอโทรทัศนระหวางการทํางาน สัญลักษณนแี้ สดงวาการทํางานทีอ่ ธิบายในคูม อื การใชงาน
เลมนีไ้ มมใี นแผนดิสก
รหัสภูมภ
ิ าค
เครือ่ งเลนดีวดี เี ครือ่ งนีม้ ปี า ยแสดงรหัสภูมภิ าคพิมพอยูบ นดานหลังตัวเครือ่ ง เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนไดเฉพาะ
แผนดีวดี ที มี่ ปี า ยแสดงรหัสภูมภิ าค ซึง่ ตรงกับรหัสภูมภิ าคทีแ่ สดงบนดานหลังเครือ่ ง หรือมีรหัสภูมภิ าค “ALL”
• แผนดีวีดีสวนใหญจะมีเครื่องหมายลูกโลก ซึ่งมีหมายเลขแสดงในลูกโลก 1 ตัวหรือหลายๆ ตัวบน
กลองบรรจุแผนดิสก หมายเลขนีต้ อ งตรงกับรหัสภูมภิ าคของเครือ่ งเลนดีวดี ี ถาไมตรงกันเครือ่ งเลน
จะไมสามารถเลนแผนดิสกแผนนีไ้ ด
• ถาทานพยายามเลนแผนดีวดี ซี งึ่ มีรหัสภูมภิ าคทีต่ า งจากเครือ่ งเลน ขอความ “Check Regional Code”
จะแสดงบนจอโทรทัศน
ขอควรรูเ กีย
่ วกับลิขสิทธิ์
การบันทึก , กระจายเสียง, แพรภาพ, เลนในทีส่ าธารณชน และเชาลิขสิทธิโ์ ดยไมไดรบั อนุญาตเปนการกระทํา
ที่ผิดกฎหมาย เครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้มีระบบปองกันการบันทึกซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Macrovision
สัญญาณปองกันการบันทึกจะถูกบันทึกอยูใ นแผนดิสกบางแผนเทานัน้ เมือ่ ทําการบันทึกหรือเลนภาพของ
แผนดิสกเหลานีบ้ นเครือ่ งบันทึกวีดโี อเทป จะมีคลืน่ รบกวนบนภาพเครือ่ งเลนเครือ่ งนีไ้ ดรวบรวมเทคโนโลยี
การปกปองลิขสิทธิ์โดยใชรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกาและปกปองลิขสิทธิ์คุณสมบัติตางๆ โดยบริษัท
Macrovision Corporation และเจาของลิขสิทธิ์อื่นๆ การใชเทคโนโลยีปกปองลิขสิทธิต์ อ งไดรบั อนุญาติจาก
บริษทั Macrovision Corporation และ เทคโนโลยีนมี้ ไี วสาํ หรับรับชมภายในบานเทานัน้ ยกเวนจะไดรบั อนุญาติ
จากบริษทั Macrovision Corporation หามถอดหรือแยกชิน้ สวนของเครือ่ งเลน
DVD-RW: ในรูปแบบ VR, ในรูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณเทานั้น
แบตเตอรีแ
่ บบชารจได
DVD+R: ในรูปแบบวิดีโอเทานั้น
• ดวยแบตเตอรี่แบบชารจไดภายในเครื่องเลน ทําใหทานเปนอิสระในการเลนและไปสถานที่ตางๆ โดย
ปราศจากสายไฟ
• แบตเตอรีแ่ บบชารจไดภายในเครือ่ งเลนจะทําการชารจไฟเมือ่ ปดเครือ่ งเลนและ ตอเอซี อะแดปเตอรกบั
เตาจายไฟที่ผนัง
• เมือ่ ทานเปดเครือ่ งเลนจะหยุดทําการชารจไฟ
• ใชเวลาชารจประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที
• ระยะเวลาใชงานประมาณ 2 ชัว่ โมง 20 นาที เวลาในการใชงานของแบตเตอรีอ่ าจแตกตางกันไปตาม
สถานะของแบตเตอรี่ สถานะการทํางานและสภาวะแวดลอม
• ขณะชารจ ไฟบอกสถานะจะเปลีย่ นเปนสีแดง เมือ่ ทําการชารจจนเต็มไฟสถานะจะเปลีย่ นเปนสีเขียว
• เมือ่ ไฟแบตเตอรีใ่ กลหมด สามารถใชไดไมกนี่ าที เครือ่ งหมาย
จะกะพริบบนจอแสดงขอมูล
DVD+RW: ในรูปแบบวิดีโอเทานั้น
Audio CD: ซีดเี พลงหรือ CD-R/CD-RW ในรูปแบบซีดเี พลง ทีส่ ามารถซือ้ ไดทวั่ ไป
นอกจากนี้ เครื่องเลนนี้ยังสามารถเลนแผน DVD R/RW, แผน CD-R/RW, แผนซุปเปอรวดี โี อ ซีดี และอุปกรณ USB
ทีป่ ระกอบดวยไตเติล้ เพลง, ไฟล DivX, ไฟลเพลง MP3, ไฟลเพลง WMA และ/หรือไฟลภาพ JPEG ได แผนดีวดี บี างแผน
ไมสามารถเลนกับเครื่องเลนนี้ไดเนื่องจากคุณภาพการบันทึกหรือลักษณะทางกายภาพของแผนดิสก หรือลักษณะ
อุปกรณบันทึกและซอฟทแวรบันทึก
3
ตัวเครือ่ งเลน
ปุม
 Volume: ทานสามารถปรับระดับเสียงดวยปุม ควบคุมระดับเสียง ซึง่ อยูด า นขวาของเครือ่ งเลน
ปุม
 Earphone: ตอหูฟง เขากับชองตอหูฟง ซึง่ อยูด า นขวาของเครือ่ งเลนเพือ่ สนุกกับการรับฟง
เปนสวนตัว
4
จอ LCD
ปุม
 ควบคุมการเลน
• ปุม

(Play): เพื่อเริ่มเลน
• ปุม

(Stop): เพือ่ หยุดเลน
• ปุม

(PAUSE/STEP): หยุดเลนชัว่ คราว/ กดซ้าํ ๆ เพือ่ เลนภาพแบบชาแบบทีละภาพ
• ปุม

(Skip): คนหาไปขางหลัง* หรือกลับยังจุดเริม่ ตนของชาปเตอรปจ จุบนั หรือแทร็คหรือ
ไปยังชาปเตอรหรือแทร็คทีผ่ า นมา

(Skip): คนหาไปขางหนา* หรือไปยังของชาปเตอรหรือแทร็คถัดไป หรือไปยังชาปเตอร
• ปุม
หรือแทร็คทีผ่ า นมา
* กดปุม คางไวนานประมาณ 2 วินาที
ตัวรับสัญญาณจากรีโมท: ชี้รีโมท คอนโทรลมาตําแหนงนี้ เพื่อควบคุมเครื่องเลนดวยรีโมท
คอนโทรล อยาพับหนาจอ LCD ลง
ลําโพง
ปุม
 เลือกการทํางาน
• ปุม
 POWER ( ): เปดหรือปดเครือ่ งเลน
 SETUP: เปดหรือปดเมนูปรับตัง้
• ปุม
• ปุม
 MENU: เพื่อเขาเมนูดีวีดี
 DISPLAY: เพือ่ แสดงการทํางานบนจอภาพ
• ปุม
• ปุม
 LCD MODE: เลือกรูปแบบจอ LCD (16:9, 4:3 หรือ ปด)
• ปุม
 COLOR/BRIGHT*: แสดงเมนูปรับความสวางหรือสี สําหรับจอ LCD
 MODE: เลือกรูปแบบการทํางาน
• ปุม
* เพือ่ ปรับสีหรือความสวางของจอ LCD กดปุม COLOR/BRIGHT ซ้าํ ๆ บนเครือ่ งเลนเพือ่ แสดงเมนู
ปรับความสวางหรือสี จากนัน้ ใชปมุ / เพื่อปรับคา กดปุม ENTER เพือ่ ยืนยันการปรับตัง้
ปุม
 ควบคุมเมนู
• ปุม

(ซาย/ขวา/ขึน
้ /ลง): เพื่อเลือกรายการในเมนู
• ปุม
 ENTER: ยืนยันเมนูที่เลือก
ปุม
 OPEN ( ): เปดฝาชองบรรจุแผนดิสก
ฝาชองบรรจุแผนดิสก
ชองชารจแบตเตอรีแ
่ ละไฟสถานะการทํางาน
• ไฟสถานะจะสวางเปนสีแดงในขณะชารจและเปลีย่ นเปนสีเขียวเมือ่ ชารจแบตเตอรีเ่ ต็ม (ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมหนา 3)
• ไฟสถานะจะสวางเปนสีเขียวนาน 2 วินาที เมื่อเปดเครื่องเลน
ชองตอ USB: ตอกับ USB แฟลชไดรฟ
รีโมท คอนโทรล
ปุม SKIP/SEARCH (
/
): คนหา* ไปขางหลัง/ไป
ขางหนา ไยังชาปเตอร/แทร็คถัดไปหรือทีผ่ า นมา
* กดปุม คางไวนานประมาณ 2 วินาที
ปุม
 SLOW ( / ): เพือ่ เลนภาพชายอนกลับหรือไปขางหนา
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ปุม
 SETUP: เพือ่ เขาหรือออกจากเมนูปรับตัง้
ปุม
 MENU: เพื่อเขาเมนูดีวีดี
ปุม

: เพื่อเลื่อนเลือกรายการในเมนู
ปุม
 ENTER ( ): ยืนยันรายการเลือกในเมนู
ปุม
 RETURN ( ): กดเพือ่ ยอนกลับไปเมนูทผี่ า นมาหรือออกจาก
เมนู
ปุม
 DISPLAY: เพือ่ เปดการแสดงบนจอภาพ
การใสแบตเตอรีร่ โี มท คอนโทรล
ใชนิ้วเลื่อนคลิ๊ปล็อคที่บรรจุแบตเตอรี่ จากนั้นดึงแถบเพื่อนําที่บรรจุ
แบตเตอรี่ออกมา ใสแบตเตอรี่ใหดาน + หันไปตามเครื่องหมาย +
บนชองบรรจุแบตเตอรี่ ใสที่บรรจุแบตเตอรี่พรอมแบตเตอรี่เขายัง
รีโมท คอนโทรล กระทัง่ เขาแนนสนิทดี
• ใสแบตเตอรีข่ องรีโมท คอนโทรล ดวยแบตเตอรีแ่ บบกระดุม ขนาด
CR. 2025 หรือเหมือนกัน
• กําจัดแบตเตอรี่อยางถูกวิธีอยางเหมาะสมตามกฎในทองถิ่นทาน
อยากําจัดดวยวิธเี ผาไฟ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ปุม
 PAUSE/STEP ( ): เพือ่ หยุดเลนชัว่ คราว/กดซ้าํ ๆ เพือ่ เลน
ภาพชาแบบทีละภาพ
ปุม
 PALY ( ): เพือ่ เริม่ เลน
ปุม
 STOP ( ): เพื่อหยุดเลน
ปุม
 ตัวเลข: เลือกหมายเลขรายการเลือกในเมนู
ปุม
 PROG: เพือ่ เขาแกไขรายการทีต่ งั้ ไว
ปุม
 CLEAR: เพือ่ ลบหมายเลขแทร็คทีต่ งั้ ไวในรายการเลน
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ปุม
 POWER ( ): เพือ่ เปดหรือปดเครือ่ งเลน
ปุม
 AUDIO ( ): เลือกภาษาเสียงพากยหรือชองเสียง
ปุม
 SUBTITLE ( ): เลือกภาษาคําบรรยายใตภาพ
ปุม
 ANGLE ( ): เพือ่ เลือกมุมกลอง ถามีบนั ทึกไว
คําเตือนเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแบตเตอรีล
่ เิ ธียม
• หากใสแบตเตอรีไ่ มถกู ตองอาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
• เปลีย่ นเฉพาะแบตเตอรีช่ นิดเดียวกันเทานัน้
• สังเกตุเครื่องหมายเตือนซึ่งอยูบนแบตเตอรี่ ถาหากผูใชเปลี่ยน
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
แบตเตอรี่เอง
ปุม
 TITLE: เพือ่ เปดเมนูไตเติล้ ของแผนดิสก
คําเตือน : แบตเตอรีท่ ใี่ ชกบั อุปกรณนอี้ าจไดรบั อันตรายจากการ
ปุม
 REPEAT: เพือ่ เลนซ้าํ ชาปเตอร, แทร็ค, ไตเติล้ หรือทัง้ หมด
เปลวเพลิงหรือการลุกไหมทางเคมี หากปฏิบัตไมถูกวิธี อยาชารจ
ปุม
 A-B: เพื่อเลนซ้ําในสวนที่กําหนด
แบตเตอรี่, แยกสวนประกอบ, เผา หรืออยูในที่ความรอนสูงกวา
ปุม
 ZOOM: ขยายภาพวิดโี อ
100 oC (212 oF)
ปุม
 MARKER: ทําเครือ่ งหมายไวในตําแหนงใดๆ ในระหวางเลน
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd.
ปุม
 SEARCH: เพือ่ แสดงเมนู (คนหาจากเครือ่ งหมาย)
(Panasonic) หมายเลขอะไหล CR. 2025 เทานั้น
ปุม
 RANDOM: เพือ่ เลนเพลงแบบสุม ลําดับ
หากใชแบตเตอรีอ่ นื่ อาจทําใหเกิดอันตรายจากเพลิงไหมหรือระเบิด
กํ า จั ด แบตเตอรี่ ใ ช แ ล ว เก็ บ ให ห า งจากเด็ ก อย า ทํ า การแยก
สวนประกอบ หรือกําจัดดวยวิธกี ารเผาไฟ
5
ดานขวาของตัวเครือ่ งเลน
การเชือ่ มตอสายไฟฟา
การตอสายไฟฟา
ตอสายไฟทีจ่ ดั มาใหจากตัวเครือ่ งเลนไปยังเตาจายไฟ
ประกอบตัวปลัก๊ เขากับตัว เอซี อะแดปเตอร
(ขนาดอาจแตกตางไปจากภาพวาด)
ดานขวาของตัวเครือ่ งเลน
เสียบเขากับ
แหลงไฟฟา
เสียบเขากับ
ชองทีจ่ ดุ บุหรี่
เสียบเขากับ
ชองตอ “DC 12V IN”
อะแดปเตอรสาํ หรับรถยนต
• อะแดปเตอรนใี้ ชงานกับแรงดันไฟฟา DC 8.5-16V.
• ติดตอผูจ าํ หนายอุปกรณไฟฟาสําหรับปรึกษาการเลือกปลัก๊ เอซี อะแอปเตอรหรือสายไฟเอซี ทีเ่ หมาะสม
• ผลิตโดย NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD
ปุม ปลดสายไฟ
เสียบกับชองตอ “DC 12V IN”
เอซี อะแดปเตอร
• อะแดปเตอรนยี้ า นการใชงาน 100-240V~1A 50/60Hz
• ติดตอผูจ าํ หนายอุปกรณไฟฟาสําหรับปรึกษาการเลือกปลัก๊ เอซี อะแอปเตอรหรือสายไฟเอซี ทีเ่ หมาะสม
• ผลิตโดย NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD
การตอกับอะแดปเตอรรถยนต
เครือ่ งเลนและอะแดปเตอรสาํ หรับรถยนตไดถกู ออกแบบเพือ่ ใชกบั ยานยนตทมี่ แี รงดันไฟฟา 8.5-16 โวลท
ซึง่ เปนมาตรฐานใชกบั รถยนตสว นใหญ ถารถยนตของทานมีชนิดระบบไฟฟาทีแ่ ตกตางจากนี้ ไมสามารถใข
กับระบบไฟ ดีซไี ด
6
ขอควรระวัง
• เพือ่ ปองกันอันตรายจากไฟฟาชอตและความเสียหายกับเครือ่ งเลนหรือรถยนต ควรถอดปลัก๊ อะแดปเตอร
สําหรับรถยนตออกจากชองทีจ่ ดุ บุหรี่ กอนทีท่ า นจะถอดปลัก๊ จากเครือ่ งเลน
• ใชฟว สปอ งกันขนาด 3 แอมป 250 โวลท อยูภ ายในอะแดปเตอรสาํ หรับรถยนต
• ขณะทีจ่ ะสตารทเครือ่ งยนต ใหถอดอะแดปเตอรสาํ หรับรถยนตออกจากชองทีจ่ ดุ บุหรีก่ อ น
• อยาใชงานเครือ่ งเลนขณะทีช่ ารจไฟใหกบั แบตเตอรีร่ ถยนต
กระแสไฟจากชองทีจ่ ดุ บุหรีอ่ าจทําใหฟว ส DC ขาดได
• ถารถยนตจา ยกระแสไฟฟาลดลงต่าํ กวา 10 โวลท เครือ่ งเลนของทานอาจทํางานไมถกู ตอง
• อยาปลอยเครือ่ งเลนไวในสถานทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู เกินกวา 70oC (158oF) หรือหัวอานของอุปกรณอาจ
เสียหายได
ตัวอยางเชน:
- ภายในรถยนตทปี่ ด หนาตางและจอดอยูก ลางแสงแดด
- ใกลอปุ กรณทใี่ หความรอน
การเชือ่ มตอสายสัญญาณ
การปรับหมุนจอ LCD
การตอสายสัญญาณเสียงและภาพ
ทานสามารถปรับจอ LCD ของตัวเครื่องเลน ไปตามทิศเข็มนาฬกาไดสูงสุด 180o อีกทั้งทานยังสามารถ
ควบคุมเครือ่ งเลนหลังจากปรับจอ LCD แลวและยังพับกลับลงมาไดอกี ดวย
ตอชองจายสัญญาณ AV OUT บนเครือ่ งเลนไปยังชองรับสัญญาณของโทรทัศน ดวยสายสัญญาณ เอวี ทีจ่ ดั มาให
ดังภาพทีแ่ สดง
ดานขวาของตัวเครือ่ งเลน
เพือ่ ปรับหมุนจอ LCD วางตัวเครือ่ งลงบนพืน้ ทีม่ นั่ คงและมีผวิ ทีเ่ รียบเชน บนโตะ ดันจอ LCD ขึน้ และจากนัน้
ยกขึน้ ใหอยูใ นแนวตัง้ หมุนจอ LCD ไปตามทิศเข็มนาฬกาชาๆ 180o หากทานตองการ ใหพบั จอ LCD ลง
หลังจากหมุนเรียบรอย
ตอกับชองจาย
สัญญาณ “AV OUT”
โทรทัศน
ผลิตภายใตลข
ิ สิทธิข
์ องบริษท
ั Dolby Laboratories เครือ่ งหมาย “Dolby” และ
D คู เปนเครือ่ งหมายการคาของบริษท
ั Dolby Laboratories
การหมุนจอ LCD กลับยังตําแหนงเดิม ใหเปดจอ LCD ขึน้ ในแนวตัง้ หมุนจอ LCD ทวนเข็มนาฬกาชา ๆ
180o
• เมือ่ ใชเครือ่ งเลนเสร็จ ใหเปลีย่ นจอ LCD ไวในตําแหนงเดิม
• อยาปลอยใหจอ LCD อยูใ นตําแหนงยกขึน้ คางไว หรือเกิดแรงกระแทกฉับพลันอาจทําใหเสียหายได
การเลือกรูปแบบการทํางาน
ทานจําเปนตองเลือกรูปแบบการทํางานกอนใชเครือ่ งเลน กดปุม MODE
บนเครือ่ งเลน และเมนูเลือกรูปแบบการทํางานจะปรากฏ ใชปมุ /
เพือ่ เลือกรูปแบบ จากนัน้ กดปุม่ ENTER
• เลือก [DISC] เพื่อเล่นจากแผ่นดิสก์ที่ใส่ไว้
• เลือก [USB] เพือ่ เล่นไฟล์จากอุปกรณ์ USB Flash Drive ทีเ่ ชือ่ มต่อ
7
การปรับตัง้ ภาพ
การปรับตัง้
ปุม

1 แสดงเมนูปรับตัง้ :
SETUP
2 เลือกรายการเลือกทีต
่ อ งการในระดับทีห
่ นึง่ :
3 เลือ่ นไปยังระดับทีส
่ อง:
4 เลือกรายการเลือกทีต
่ อ งการในระดับทีส
่ อง:
การปรับตัง้ เสียง
5 เลือ่ นไปยังระดับทีส
่ าม:
6 เปลีย
่ นการปรับตัง้ :
TV Aspect - เพือ่ เลือกอัตราสวนจอภาพ โดยยึดตามขนาดของจอโทรทัศนของทาน
[4:3]: เลือกเมือ่ ตอกับโทรทัศนแบบมาตรฐาน 4:3
[16:9]: เลือกเมือ่ ตอกับโทรทัศนแบบไวดสกรีน 16:9
Display Mode - ถาทานเลือกที่ 4:3 ทานตองกําหนดวาทานชอบแสดงแบบไวดสกรีนและแบบแผนฟลม
เพือ่ แสดงบนจอโทรทัศนของทาน
[LetterBox]: แสดงภาพแบบไวดสกรีน โดยมีแถบสีดาํ ทีด่ า นบนและลางของจอภาพ
[Panscan]: แสดงภาพเต็มจอภาพในแบบ 4:3 โดยตัดภาพในสวนทีเ่ กินตามจําเปน
/ ENTER
การปรับตัง้ - ไดมากกวาทีท
่ า นคิด
DRC (Dynamic Range Control) - ทําใหไดเสียงทีแ่ จมใสเมือ่ ปรับระดับเสียงไวทตี่ า่ํ ๆ (เฉพาะระบบ
Dolby Digital เทานัน้ ) ตัง้ ไวที่ [On] เพือ่ ใชการทํางานนี้
Volcal - ตัง้ ไวที่ [On] เทานัน้ เมือ่ เลนแผนดีวดี คี าราโอเกะแบบหลายชองเสียง ชองเสียงจากคาราโอเกะจะ
รวมกับเสียงสเตอริโอปกติ
เมือ่ ทานเปดเครือ่ งเลนในครัง้ แรก
การปรับตัง้ การล็อค
เมนูสําหรับเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อทานเปดเครื่องเลนในครั้งแรก ทานตองเลือกภาษาที่ตองการใช
เพือ่ เลือกภาษา จากนัน้ กดปุม ENTER และเมนูยนื ยันการเลือกจะปรากฏ
กับเครือ่ งเลนนี้ ใชปมุ
ใชปมุ
เพือ่ เลือก [เขารายการ] จากนัน้ กดปุม ENTER
การปรับตัง้ ภาษา
เมนูภาษา (Menu Language) - เลือกภาษาสําหรับเมนูปรับตัง้ และการแสดงขอมูลบนจอภาพ
เสียงพากย/คําบรรยายใตภาพ/เมนู (Disc Audio/Subtitle/Menu) - เลือกภาษาเสียงพากย/
คําบรรยายใตภาพ/เมนู
[Original]: อางอิงจากภาษาตนฉบับทีบ่ นั ทึกในแผนดิสก
[Other]: เลือกภาษาอืน่ ๆ กดปุม หมายเลข จากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่ ใสรหัสตัวเลข 4 หลัก ของรหัสภาษา
(ดูหนา 14) ถาทานใสหมายเลขรหัสผิด ใหกดปุม CLEAR เพือ่ ลบหมายเลขจากนัน้ จึงใสใหมอกี ครัง้
[Off]: (สําหรับแผนดิสกทมี่ คี าํ บรรยายใตภาพ): เพือ่ ปดคําบรรยายใตภาพ
ทานตองตัง้ รายการเลือก [รหัสภูมภิ าค] เพือ่ ใชลอ็ ครายการเลือก เลือกรายการเลือก [รหัสภูมภิ าค] จากนัน้
กดปุม
ใสตวั เลขรหัสผาน 4 หลัก จากนัน้ กดปุม ENTER เขารายการอีกครัง้ จากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่
ตรวจสอบ ถาทานใสตวั เลขรหัสผานผิด ใหกดปุม CLEAR จากนัน้ แกไขใหถกู ตอง
ถาทานลืมรหัสผานทานสามารถปรับตัง้ ใหม ขัน้ แรก นําแผนดิสกออกจากเครือ่ งเลน แสดงเมนูปรับตัง้ จากนัน้
ใสตัวเลข 6 หลัก “210499” และรหัสผานจะถูกลบออกไป
ระดับปองกัน (Rating) - เลือกระดับปองกัน จะปองกันการแสดงระดับที่ต่ํากวาระดับที่ปองกันไว
เลือก [Unlock] เพือ่ ยกเลิกการปองกัน
รหัสผาน (Password) - ปรับตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานสําหรับการปรับตั้งการล็อค
[New]: ใสรหัสผานใหม 4 หลัก ดวยปุม ตัวเลข จากนัน้ กดปุม ENTER ใสรหัสผานใหมอกี ครัง้ เพือ่ ยืนยัน
[Change]: ใสรหัสผานใหมอกี ครัง้ เพือ่ ยืนยั
รหัสภูมภ
ิ าค [Area Code] - เลือกรหัสภูมิภาคเชนเดียวกับการเลนระดับปองกัน เปนการกําหนด
มาตรฐานพืน้ ทีใ่ นการควบคุมระดับปองกันแผนดีวดี ี โดยระบบควบคุมการเลน (ดูหนา 14)
8
การปรับตัง้ อืน
่ ๆ
การแสดงขอมูลแผนดิสก
PBC (Playback Control) - ระบบควบคุมการเลนประกอบดวยการควบคุมแบบพิเศษ ซึ่งสามารถใชไดกับ
แผนดิสกบางแผนเทานั้น เลือก [On] เพื่อใชการทํางานนี้
DivX(R) VOD - เราไดเตรียมรหัสการลงทะเบียน DivX VOD (Video On Demans) เพือ่ ใหทา นสามารถเชา
และจัดซื้อ ดวยบริการ DivX VOD สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมไดที่ www.divx.com/vod
กดปุม ENTER เมือ่ เครือ่ งหมาย [Select] เปนแถบสวางและทานสามารถเห็นรหัสลงทะเบียนของเครือ่ งเลนนี้
ภาพยนตรทงั้ หมดทีท่ า นดาวนโหลดจาก DivX VOD สามารถเลนไดเฉพาะจากเครื่องเลนนี้เทานั้น
ปุม

1 กดปุม
 DISPLAY ระหวางเลน:
DISPLAY
2 เลือกรายการเลือก:
3 ปรับการแสดงจากเมนูปรับตัง้ :
4 ออกจากเมนู:
/ ENTER
DISPLAY
การแสดงขอมูลแผนดิสก - มากกวาทีท
่ า นคิด
ทานสามารถเลือกรายการโดยกดปุม
และเปลีย่ นหรือเลือกการปรับตัง้ โดยกดปุม
แสดงหมายเลขไตเติล้ ปจจุบนั (หรือแทร็ค)/จํานวนทัง้ หมดของไตเติล้ (หรือแทร็ค)
หมายเลขชาปเตอรปจ จุบนั /จํานวนทัง้ หมดของชาปเตอร
เวลาเลนที่ผานไป
เลือกเสียงพากยหรือชองเสียง
เลือกคําบรรยายใตภาพ
เลือกมุมกลอง/จํานวนมุมกลองทัง้ หมด
สัญลักษณทใี่ ชในคูม
 อื นี้
หนึง่ ในสัญลักษณทแี่ สดงนีแ้ สดงถึง สามารถใชไดเฉพาะกับแผนดิสกหรือไฟลนนั้ โดยแสดงเปนสัญลักษณ
แผนดิสกและไฟลทงั้ หมด
ซีดเี พลง
แผนดีวีดีและแผน DVD R/RW
ไฟล MP3
ที่บันทึกสมบูรณแลว
ไฟล WMA
ไฟล DivX
9
หยุดเลนชัว่ คราว
การเลนแผนดิสก
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพือ่ หยุดเลนชัว่ คราว กดปุม PLAY ( ) เพือ่ เลนตอตามปกติ
ปุม

เลนภาพชาแบบภาพตอภาพ
1 กดฝาปดชองบรรจุแผนดิสก:
2 ใสแผนดิสก:
3 ปดฝาชองบรรจุแผนดิสก:
4 เริม
่ เลน:
5. ปรับระดับเสียง:
6. เพือ่ หยุดเลน:
OPEN ( )
PLAY
VOLUME
STOP
กดปุม PAUSE/STEP ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลนภาพชาแบบภาพตอภาพ
การเลนซ้าํ
กดปุม REPEAT ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกรายการเลนซ้าํ จะเลนซ้าํ ไตเติล้ , ชาปเตอรหรือแทร็คปจจุบนั เพือ่ กลับไปเลน
ตามปกติ กดปุม REPEAT ซ้าํ ๆ เลือก [Off]
การเลนแผนดิสก - มากกวาทีท
่ า นคิด
เดินหนาเร็วหรือยอนกลับเร็ว
การหยุดเลน
กดปุม SKIP ( หรือ ) คางไว เพือ่ เลนแบบเดินหนาเร็วหรือยอนกลับเร็วในระหวางเลน ทานสามารถ
เปลีย่ นความเร็วตางๆ ในการเลนโดยกดปุม SKIP ( หรือ ) ซ้าํ ๆ กดปุม PLAY ( ) เพือ่ เลนตอ
แบบปกติ
กดปุม STOP เพือ่ หยุดเลน เครือ่ งบันทึกจะหยุดในตําแหนงใดขึน้ อยูก บั แผนดิสก เครือ่ งหมาย “ ” จะ
ปรากฏบนจอภาพชัว่ ครู กดปุม PLAY ( ) เพือ่ กลับเลนจากตําแหนงทีห่ ยุด ถาทานกดปุม STOP ( )
อีกครัง้ หรือนําแผนดิสกออก (เครือ่ งหมาย “” จะปรากฏบนจอภาพ) เครือ่ งเลนจะออกจากตําแหนงทีห่ ยุด
( = เลนซ้าํ ตําแหนงทีห่ ยุด, = หยุดเลนโดยสมบูรณ์) ตําแหนงทีเ่ ลนซ้าํ อาจจะลบออกไป เมือ่ กดปุม
(ตัวอยางเชน: ปุม POWER, OPEN เปนตน)
การเลนแผนดีวีดีที่มีเมนู
แผนดีวีดีสว นใหญจะมีเมนู ซึ่งจะแสดงกอนเริ่มเลนภาพยนตร ทานสามารถเลื่อนผานเมนูเหลานี้ได โดยใชปุม
หรือปุมตัวเลขเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการที่ตองการ กดปุม ENTER เพือ่ เลือก
การเลนซ้าํ โดยกําหนดชวง (A-B)
กดปุม A-B ในตําแหนงทีต่ อ งการเริม่ ตนเลนซ้าํ และกดอีกครัง้ ทีต่ าํ แหนงสิน้ สุดการเลนซ้าํ จะเลนซ้าํ ตําแหนง
ทีท่ า นเลือกอยางตอเนือ่ ง
กดปุม A-B เลือก [Off] เพื่อกลับไปเลนตามปกติ
การเลือกภาษาคําบรรยายใตภาพ
ระหวางเลน กดปุม SUBTITLE ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกภาษาคําบรรยายใตภาพทีต่ อ งการ
การเลนแผน DVD VR
การรับชมจากมุมกลองตางๆ
เครือ่ งเลนจะเลนแผน DVD-RW ซึง่ บันทึกดวยรูปแบบบันทึกภาพวิดโี อ (VR) เมือ่ ทานใสแผนดีวดี ี เมนูจะแสดง
ทีจ่ อภาพ ใชปมุ
เพือ่ เลือกไตเติล้ จากนัน้ กดปุม PLAY ( ) กดปุม MENU หรือ TITLE เพือ่ แสดงเมนู
DVD-VR
แผน DVD-VR บางแผนจะสรางจากขอมูล CPRM ดวยเครือ่ งบันทึกดีวดี ี เครือ่ งเลนไมรองรับแผนดิสกชนิดนี้
ถาปรากฏเครือ่ งหมายมุมกลองบนจอภาพชัว่ ครู ทานสามารถเลือกมุมกลองตางๆ โดยกดปุม ANGLE ( )
ซ้าํ ๆ
การขามไปยังชาปเตอร/แทร็ค/ไตเติล
้ ถัดไป/ทีผ
่ า นมา
ระหวางเลน กดปุม AUDIO (
วิธกี ารเขารหัส
กดปุม SKIP (
กดปุม SKIP (
กดปุม SKIP (
การเลนภาพชา
10
) เพือ่ ไปยังชาปเตอร/แทร็ค/ไตเติล้ ถัดไป
) เพือ่ กลับไปยังจุดเริม่ ตนของชาปเตอร/แทร็ค/ไตเติล้ ปจจุบนั
) 2 ครัง้ สัน้ ๆ เพือ่ ยอนกลับไปยังชาปเตอร/แทร็ค/ไตเติล้ ทีผ่ า นมา
การรับฟงเสียงพากยภาษาตางๆ
) ซ้าํ ๆ เพือ่ สลับเปลีย่ นระหวางเสียงพากยภาษาตางๆ ทีม่ ,ี ชองเสียงหรือ
: ไปขางหนาเทานัน
้
ระหวางเลน กดปุม SLOW ( หรือ ) เพือ่ เลนภาพชายอนกลับหรือไปขางหนา ทานสามารถเปลีย่ น
ความเร็วในการเลนได โดยกดปุม SLOW ( หรือ ) ซ้าํ ๆ กดปุม PALY ( ) เพือ่ เลนดวยความเร็วปกติ
การชมภาพขยาย
การรวมแผนดิสกหรือ USB Flash Drive - DivX, MP3/WMA และ JPEG
ระหวางเลนหรือหยุดเลนชั่วคราว กดปุม ZOOM ซ้ําๆ เพื่อเลือกการขยายภาพ ทานสามารถเลื่อนไปยัง
สวนตางๆ ของภาพทีข่ ยาย ดวยปุม
กดปุม CLEAR เพือ่ ออก
เมือ่ เลนแผนดิสกหรือ USB Flash Drive ทีม่ ไี ฟล DivX, MP3/WMA และ JPEG ทานสามารถเลือกเมนูของไฟล
ทีท่ า นตองการเลน โดยกดปุม TITLE
การดูเมนูไตเติล
้
การเลนไฟลภาพยนตร DivX
กดปุม TITLE เพือ่ แสดงเมนูไตเติล้ ของแผนดิสก หากมี
ปุม

การดูเมนูดวี ด
ี ี
กดปุม MENU เพือ่ แสดงเมนูของแผนดีวดี ี หากมี
การเริม
่ เลนโดยกําหนดเวลา
คนหาตําแหนงเริม่ เลนจากรหัสเวลาทีใ่ ส กดปุม DISPLAY จากนัน้ เลือกเครือ่ งหมายนาฬกา ใสเวลาจากนัน้
กดปุม ENTER ตัวอยาง คนหาฉากทีเ่ วลา 1 ชัว่ โมง 10 นาทีและ 20 วินาที ใหใส “11020” และกดปุม
ENTER หากทานใสตวั เลขผิด กดปุม CLEAR เพื่อใสใหมอีกครั้ง
1 กดฝาปดชองบรรจุแผนดิสก:
2 ใสแผนดิสก:
3 ปดฝาชองบรรจุแผนดิสกห:
4 เลือกไฟลภาพยนตรจากเมนู:
5. เริม
่ เลน:
6. เพือ่ หยุดเลน:
OPEN ( )
MENU
PLAY
STOP
การเลนแบบสุม
 ลําดับ
เลนไฟลภาพยนตร DivX - มากกวาทีท
่ า นคิด
ระหวางเลนหรือหยุดเลน กดปุม RANDOM เพือ่ เลนแบบสุม ลําดับ กดปุม RANDOM อีกครัง้ เพือ่ กลับไปเลน
ตามปกติ
การเปลีย
่ นตัวอักษรเพือ่ แสดงคําบรรยายใตภาพ DivX อยางถูกตอง
การทําเครือ่ งหมายฉากบนแผนดิสก
ทานสามารถทําเครื่องหมายบนแผนดิสกเพื่อกลับไปเลนยังตําแหนงที่ทําเครื่องหมาย งายๆ เพียงกดปุม
MARKER ทีต่ าํ แหนงทีต่ อ งการ เครือ่ งหมายทําตําแหนงจะแสดงบนจอภาพชัว่ ครู สามารถทําเครือ่ งหมาย
ไดถงึ 9 ตําแหนง
อีกทั้งทานยังสามารถเรียกหรือลบตําแหนง โดยกดปุม SEARCH และเมนู [คนหาเครื่องหมาย] ใชปุม
หรือ เพือเลือกเครือ่ งหมายทีต่ อ งการ จากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่ เรียกดูเครือ่ งหมายหรือกดปุม CLEAR
เพื่อลบ
การบันทึกฉากสุดทายไวในหนวยความจํา
เครื่องเลนนี้จะบันทึกฉากสุดทายจากแผนดิสกสุดทายที่รับชมไว ฉากสุดทายจะยังคงอยูในหนวยความจํา
ถึงแมทานจะนําแผนดิสกออกหรือปดเครื่องเลนแลวก็ตาม หากทานใสแผนดิสกที่บันทึกฉากสุดทายไว
จะเลนฉากสุดทายอัตโนมัติ
ระบบถนอมจอภาพ (Screen Saver)
ระบบถนอมจอภาพจะแสดงเมื่อทานปลอยเครื่องเลนทิ้งไวในขณะหยุดเลน นาน 5 นาที ถาระบบถนอม
จอภาพทํางานนาน 5 นาที เครือ่ งเลนจะปดเองอัตโนมัติ
กดปุม SUBTITLE คางไว นาน 3 วินาที ระหวางเลน รหัสภาษาจะปรากฏ กดปุม
เพือ่ เลือกรหัสภาษาอืน่
กระทัง่ คําบรรยายใตภาพทีจ่ อแสดงภาพ แสดงอยางถูกตองและจากนัน้ กดปุม ENTER
ความตองการของไฟล DivX
ไฟล DivX เลนไดกบั เครือ่ งเลนนี้ โดยมีขอ จํากัดดังนี:้
• ตองมีขนาดความละเอียด: 720x576 (กวาง x สูง) พิกเซล
• ชือ่ ไฟลของ DivX และคําบรรยายใตภาพตองไมเกิน 20 ตัวอักษร
• นามสกุลของไฟล DivX: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• คําบรรยายใตภาพ DivX ทีเ่ ลนได: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), Substation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
• รูปแบบรหัสทีเ่ ลนได: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
• เฉพาะการเลนเทานัน้ ทีร่ องรับกับ DivX 6.0 ในเครือ่ งเลน
• รูปแบบเสียงทีเ่ ลนได: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 8-48 kHz (MP3), ภายใน 32-48 kHz (WMA)
• บิทเรต: ภายใน 8-320 kbps (MP3), ภายใน 32-192 kbps (WMA), นอยกวา 4Mbps (ไฟล DivX)
• รูปแบบ CD-R/RW, DVD R/RW: ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุด/แผน: นอยกวา 650 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
11
การเลนรับฟงซีดเี พลงหรือไฟล
การรับชมไฟลภาพ
ปุม

ปุม

1 กดฝาปดชองบรรจุแผนดิสก:
2 ใสแผนดิสก:
3 ปดฝาชองบรรจุแผนดิสก:
4 เลือกเพลงจากเมนู:
5 เริม
่ เลน:
6. เพือ่ หยุดเลน:
OPEN ( )
MENU
PLAY
STOP
1 กดฝาปดชองบรรจุแผนดิสก:
2 ใสแผนดิสก:
3 ปดฝาชองบรรจุแผนดิสก:
4 เลือกไฟลภาพจากเมนู:
5 แสดงภาพทีเ่ ลือกแบบเต็มจอภาพ:
6. เพือ่ หยุดเลน:
OPEN ( )
MENU
PLAY
STOP
การรับฟงเพลงจากซีดีเพลงหรือไฟล - มากกวา การรับชมไฟลภาพ - มากกวาทีท
่ า นคิด
รับชมไฟลภาพแบบสไลด
ทีท
่ า นคิด
การสรางรายการเพลงของทาน
ทานสามารถเลนรายการเพลงในแผนดิสกไดตามลําดับทีท่ า นตองการ โดยการจัดเรียงลําดับเพลงของแผนดิสก
การเพิม่ เพลงลงยังรายการเพลง กดปุม PROG. เพือ่ เขาการแกไขรายการเพลง (เครือ่ งหมาย จะปรากฏ
บนเมนู) เลือกเพลงทีต่ อ งการจากรายชือ่ เพลง จากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่ เพิม่ เพลงลงยังรายการเพลง เลือก
เพลงจากรายการเพลงจากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่ เริม่ เลนรายการเพลง การลบเพลงออกจากรายการเพลง
เลือกเพลงที่ทานตองการลบ จากนั้นกดปุม CLEAR ในการแกไขรายการเพลง เพื่อลบเพลงทั้งหมด
จากรายการเพลง เลือก [Clear All] จากนั้นกดปุม ENTER ในการแกไขรายการเพลง รายการทั้งหมด
จะถูกลบออกไปเมือ่ นําแผนดิสกออกหรือปดเครือ่ งเลน
ใชปมุ
เพือ่ ใหเครือ่ งหมาย ( ) จากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่ เริม่ แสดงภาพแบบสไลด
เมือ่ เครือ่ งหมาย ( ) เปนแถบสวาง
ทานสามารถเปลีย่ นความเร็วการแสดงภาพแบบสไลด ดวยปุม
การขามไปยังภาพถัดไป/ทีผ
่ า นมา
กดปุม SKIP (
หรือ
) เพือ่ รับชมภาพทีผ่ า นมา/ถัดไป
การหมุนภาพ
ใชปมุ
เพือ่ หมุนภาพทัง้ จอภาพไปตามเข็มนาฬกาหรือทวนเข็มนาฬกา ขณะทีร่ บั ชมภาพแบบเต็มจอภาพ
หยุดการแสดงภาพชัว่ คราว
การแสดงขอมูลไฟล (ID3 TAG)
ขณะเลนไฟล MP3 ทีม่ ไี ฟลขอ มูล ทานสามารถแสดงขอมูลไดโดยกดปุม DISPLAY ซ้าํ ๆ
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพือ่ หยุดแสดงภาพแบบสไลดชวั่ คราว กดปุม PLAY ( ) เพื่อเลนภาพนิ่ง
แบบสไลดตอ
ความตองการของไฟลเพลง MP3/WMA
การรับฟงเพลงระหวางแสดงภาพแบบสไลด
ไฟล MP3/WMA สามารถเลนกับเครือ่ งเลนนีไ้ ด โดยมีขอ จํากัดดังนี:้
• นามสกุลไฟล “.mp3”, “.wma”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 8-48 kHz (MP3), ภายใน 32-48 kHz (WMA)
• บิทเรต: ภายใน 8-320kbps (MP3), ภายใน 32-192kbps (WMA)
• รูปแบบแผน CD-R/RW, DVD R/RW: ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุด/แผนดิสก: นอยกวา 650 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
ทานสามารถรับฟงเพลงระหวางแสดงภาพแบบสไลด ถาแผนดิสกมที งั้ ไฟลเพลงและไฟลภาพนิง่ อยูด ว ยกัน
ใชปมุ
เพือ่ ใหเครือ่ งหมาย ( ) เปนแถบสวาง กดปุม ENTER เพือ่ เริม่ แสดงภาพแบบสไลด
12
การขยายภาพ
ขณะรับชมภาพแบบเต็มจอภาพ กดปุม ZOOM ซ้ําๆ เพื่อเลือกการขยายภาพ ทานสามารถเลื่อนไปยัง
สวนตางๆ ของภาพทีข่ ยายดวยปุม
กดปุม CLEAR เพือ่ ออก
ความตองการของไฟลภาพ
การใช USB Flash Drive
เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนกับไฟล JPEG โดยมีขอ จํากัดดังนี:้
• มีนามสกุล: “.jpg”
• ขนาดภาพ: ควรนอยกวา 2MB
• รูปแบบแผน CD-R/RW, DVD R/RW: ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุด/แผนดิสก: นอยกวา 650 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
ปุม

1 ตอ USB Flash Drive กับชองตอ USB บนเครือ่ งเลน:
2 แสดงเมนูเลือกรูปแบบการทำงาน USB:
3 เลือก [USB] :
4 เลือกไฟล:
5 เลนไฟล:
6. นํา USB Flash Drive ออก:
MODE
, ENTER
, MENU
PLAY
-
ขอสังเกตุเกีย
่ วกับ USB Flash Drive
• ทานสามารถสลับเปลีย่ นระหวาง [DSC] และ [USB] โดยกดปุม MODE
• อยานําอุปกรณ USB ออกในระหวางทํางานอยู
• เราแนะนําใหทา นทําสําเนาไฟลสาํ คัญภายในอุปกรณ USB Flash Drive ไว เพือ่ ปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมคาดคิด
• ถาทานใชสายตอ USB หรือ USB HUB อาจไมสามารถติดตอกับอุปกรณ USB ได
• สามารถเลนไฟลเพลง (MP3/WMA), ไฟลภาพ (JPEG) และไฟล DivX ได
สําหรับรายละเอียดใชงานแตละไฟล อางอิงจากหนาทีเ่ กีย่ วของ
• จํานวนไฟลสงู สุด/USB Flash Drive: ตองไมเกิน 650 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
• การทํางาน USB ของเครือ่ งเลนนี้ ไมครอบคลุมอุปกรณ USB ทุกชนิด
• ไมรองรับกลองถายภาพดิจติ อลและโทรศัพทเคลือ่ นที่
13
ตารางรหัสภาษา
ใชตารางรายการนีเ้ พือ่ ใสภาษาทีท่ า นตองการสําหรับการปรับตัง้ ในครัง้ แรก: เสียงพากย, คําบรรยายใตภาพ, เมนู
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
รหัส
ประเทศ
รหัส
ประเทศ
รหัส
ตารางรหัสพืน
้ ที่
เลือกรหัสประเทศจากรายการนี้
ประเทศ
รหัส
14
ประเทศ
รหัส
ประเทศ
รหัส
ประเทศ
การแกไขปญหาเบือ้ งตน
ปญหา
ไมมไี ฟฟาเขาเครือ่ ง
สาเหตุ
ไมไดตอ สายไฟฟา
ไมไดชารจแบตเตอรี่
ไมไดใสแผนดิสก
การทํางานไมถกู ตองกับ
ทีเ่ ลือก
ไมมภี าพ
โทรทัศนไมไดตงั้ รับ
สัญญาณจากเครือ่ งเลน
ตอสายสัญญาณภาพไมแนน
ไมไดตงั้ จอ LCD ไปที่ [Off]
ไมมเี สียง
อุปกรณทตี่ อ กับสายสัญญาณ
ไมไดเสียงตั้งไวเพื่อรับสัญญาณ
จากเครือ่ งเลน
ตัง้ ระดับเสียงไวตา่ํ เกินไป
รายการเลือก AUDIO ตัง้ ไว
ผิดตําแหนง
เครือ่ งเลนไมเริม่ เลน ไมเลนแผนดิสกทใี่ ส
เปดเครื่องเลน, แต
เครือ่ งเลนไมทาํ งาน
รีโมท คอนโทรล
ทํางานไมถกู ตอง
ตั้งระดับปองกันการเลนไว
ไมไดชรี้ โี มท คอนโทรลไปที่
ตัวรับสัญญาณบนเครือ่ งเลน
รีโมท คอนโทรลอยูห า งจาก
เครือ่ งเลนมากเกินไป
ขอมูลจําเพาะ
การแกไข
ทัว่ ไป
เสียบปลั๊กไฟเขากับเตาจายไฟที่ผนัง
ใหแนน
ชารจแบตเตอรี่
ใสแผนดิสก
ใชปมุ MODE เลือกรูปแบบการทํางาน
(หนา 7)
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณวิดีโอบน
โทรทัศนใหถกู ตอง
ตอสายสัญญาณภาพใหถกู ตอง
เลือกรูปแบบ LCD แบบอืน่ [Off]
เลือกรูปแบบสัญญาณเขาใหถูกตอง
ของเครือ่ งขยายเสียง
แรงดันไฟฟาทีต่ อ งการ
ใชกาํ ลังไฟ
ขนาดภายนอก
น้าํ หนักสุทธิ (ประมาณ)
อุณหภูมขิ ณะทํางาน:
ความชืน้ ขณะใชงาน
เลเซอร
ระบบสัญญาณโทรทัศน
ใชปุมควบคุมระดับเสียงปรับระดับเสียง
ตัง้ รายการเลือก AUDIO ใหถกู ตอง
จอภาพ LCD (Liquid Crystal Display)
ใสแผนดิสกทเี่ ลนได (ตรวจประเภทของ
แผนดิสกและรหัสประเทศ)
เปลีย่ นระดับปองกันการเลน
ชีร้ โี มท คอนโทรลไปทีต่ วั รับสัญญาณ
บนเครือ่ งเลน
ใชรีโมท คอนโทรลใหใกลกับเครื่องเลน
มากยิง่ ขึน้
DC 12V
12 วัตต
207 x 39 x 168 มม. (กวาง x สูง x ลึก)
0.85 กิโลกรัม
5 oC ถึง 40 oC
5 % ถึง 90 %
เซมิคอนดัคเตอร เลเซอร
PAL
การเชือ่ มตอ
ชองจายสัญญาณเสียง/ภาพ
- ภาพ: 1.0 V (p-p), 75 , sync negative
- เสียง: 1.5 Vrms (1 KHz, 0 dB)
ชองตอหูฟง
ขนาดจอภาพ
ระบบฉายภาพ
ระบบจอภาพ
ความละเอียดจอภาพ
3.5 มม. แบบมินิ x 1
3.5 มม. แบบมินิ x 2
กวาง 7 นิว้ (แนวทแยง)
R.G.B. stripe
TFT active matrix
480 x 234 (WQVGA)
อุปกรณทจี่ ด
ั มาให
•
•
•
•
•
สายสัญญาณภาพ/เสียง RCA
เอซี อะแดปเตอร (MPA-630)
Automotive Adapter (DPDC1)
รีโมท คอนโทรล
แบตเตอรีส่ าํ หรับรีโมท คอนโทรล (ชนิดลิเธียม)
การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงไดโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
15
ความบั น เทิ ง ภายในรถยนต กั บ
ชุดติดตัง้ พนักพิงศีรษะ
ชุดติดตัง้ พนักพิงศีรษะ
การติดตัง้
ถอดพนักพิงศีรษะ
(อางอิงจากคูม อื รถยนต
ของทาน)
ทานสามารถสนุกไปกับภาพยนตรจากที่นั่งตอนหลัง จากชุดติดตั้ง
เครือ่ งเลนกับทีน่ งั่ ตอนหนา
คําเตือน
• ผู ขั บ ต อ งไม เ ป น ผู ค วบคุ ม เครื่ อ งเล น นี้ ใ นระหว า งควบคุ ม
ยานพาหนะ
อยาใชงานเครือ่ งเลนนี้ ในตําแหนงทีผ่ ขู บั สามารถรับชมได
การที่ ผู ขั บ ควบคุ ม หรื อ รั บ ชมเครื่ อ งเล น นี้ ใ นขณะควบคุ ม
ยานพาหนะ เปนสาเหตุทาํ ใหเสียสมาธิในการควบคุมยานพาหนะ
อาจเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงและทําใหไดรับบาดเจ็บหรือ
ทรัพยสนิ เสียหาย
• อยาประกอบหรือถอดเครื่องเลนในระหวางขับขี่ และอยาติดตั้ง
ไวในสถานที่ตอไปนี้, อาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ
ทางจราจร
- ตําแหนงใดๆ ทีน่ อกเหนือจากดานหลังของทีน่ งั่
- ในตําแหนงที่รบกวนสมาธิของผูควบคุมยานพาหนะจากการ
รับชมหรือควบคุม
- ในตําแหนงทีก่ ดี ขวางการทํางานของถุงลมนิรภัย
- ในตําแหนงทีก่ ดี ขวางอุปกรณในการขับขีภ่ ายในรถ
• ขึ้นอยูกับชนิดของพนักพิงศีรษะ อาจไมสามารถ
ติดตัง้ ชุดติดตัง้ พนักพิงศีรษะได
19 ซม.
หรือ
นอยกวา
16
ติดตัง้ แผนยึดกับพนักพิงศีรษะ
ดังภาพทีแ่ สดง
สกรูยด
ึ
ใชยดึ เครือ่ งเลนกับพนักพิงศีรษะ
สกรูปรับความเอียง
ใชปรับมุมเอียง
ประกอบแขนยึดเขากับแผนยึด
สกรูปรับแนวนอน
ใชปรับมุมแนวนอน
ปุม
 ปลดล็อค
กดทั้ ง สองด า นของปุ ม เพื่ อ ปลดแขนยึ ด ออกจากแผ น ติ ด ตั้ ง
พนักพิงศีรษะ
แผนติดตัง้ พนักพิงศีรษะ
นําเครือ่ งเลนประกอบเขาและ
ขันสกรูใหแนน
ปรับแนวนอนและมุมเอียงแขนยึดและ
พรอมทีส่ นุกไปกับเครือ่ งเลนไดทนั ที
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement