LG DP471B คู่มือการใช้งาน

LG DP471B คู่มือการใช้งาน
THAI
DP471B
P/NO: MFL61969629
1
ขอควรระวัง: ไมควรเปดฝาครอบเครือ่ ง (หรือฝาดานหลัง)
เพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด ไฟฟ า ช็ อ ต ไม ค วรซ อ มแซมภายใน
เครื่องดวยตัวทานเองกรุณาเรียกชางผูชํานาญมาทําการ
ซอมแซมเครื่องเทานั้น
เครือ่ งหมายรูปสายฟาทีม่ หี วั ลูกศรภายในพืน้ 3 หลีย่ มดานเทา
แสดงเพื่ อ เตื อ นผู ใ ช ถึ ง อั น ตรายจากกระแสไฟฟ า แรงสู ง
ซึ่งอยูภายในตัวเครื่อง ถาทานเปดฝาครอบเครื่องทานอาจ
ไดรบั อันตรายจากไฟฟาช็อตได
เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยมดานเทา แสดงไวเพื่อ
เตื อ นผู ใ ช ใ ห ป ฏิ บั ติ ต ามคําแนะนําที่ติดไวบนตัวเครื่อง เพื่อ
ปองกันปญหาจากการใชงานและการดูแลรักษา (ซอมแซม)
เครือ่ ง
คําเตือน: ไม ค วรวางอุ ป กรณ นี้ ใ ห ถู ก ฝนหรื อ ความชื้ น เพื่ อ
ปองกันการเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
คําเตือน: ไมควรติดตั้งอุปกรณนี้ไวในพื้นที่ที่จํากัด เชน ตูหนังสือหรือ
ตูเ ก็บของ
ขอควรระวัง: ไมควรปดกัน้ ชองระบายอากาศใดๆ ควรติดตัง้ อุปกรณนี้
ตามคําแนะนําของผูผลิต รูและชองบนตัวเครื่องมีไวสําหรับระบายอากาศ
ออกจากตั ว เครื่ อ ง และเพื่ อ ความมั่ น ใจในประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน
ของอุปกรณและปองกันการเกิดความรอนสะสมภายในเครื่อง ไมควร
ปดกั้นชองระบายอากาศ โดยวางอุปกรณบนที่นอน, โซฟา, พรมหรือ
เครื่องเรือนอื่นๆ ที่มีพื้นผิวคลายกัน ไมควรติดตั้งอุปกรณนี้ไวในพื้นที่
ทีจ่ าํ กัด เชน ตูห นังสือหรือตูเ ก็บของ โดยไมไดเวนพืน้ ทีว่ า งตามระยะหาง
ทีผ่ ผู ลิตกําหนดไว
ขอควรระวัง: เครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้ใช
ระบบแสงเลเซอร เพื่อความมั่นใจในการ
ใชงานอุปกรณนี้อยางถูกตอง กรุณาอาน
คู มื อ การใช ง านเล ม นี้ อ ย า งละเอี ย ดและเก็ บ คู มื อ การใช ง านเล ม นี้ ไ ว
เพื่อใชอางอิงในอนาคต เมื่อเครื่องเลนเสียและทานตองการรับบริการ
กรุ ณ าติ ด ต อ ศู น ย บ ริ ก ารลู ก ค า แอลจี ใ กล บ า นท า น การควบคุ ม ,
การปรับแตงหรือการใชงานเครื่องเลน ซึ่งนอกเหนือไปจากคําแนะนํา
2
ทีอ่ ธิบายไวในคูม อื การใชงานเลมนี้ อาจทําใหเกิดอันตรายจากรังสีทแี่ พร
กระจายออกมาได ไมควรพยายามเปดฝาครอบเครื่องเพื่อปองกันการ
โดนแสงเลเซอรโดยตรง ถาเปดฝาครอบเครือ่ งออก แสงเลเซอรทสี่ ามารถ
มองเห็นไดจะแพรกระจายออกมา ไมควรจองมองแสงเลเซอร
ข อ ควรระวั ง: ไม ค วรวางเครื่ อ งเล น ให โ ดนน้ํ า (หกหรื อ กระเด็ น )
และไมควรวางภาชนะทีบ่ รรจุนา้ํ เชน แจกันดอกไมไวบนเครื่องเลน
ขอควรระวัง
• ช อ งระบายอากาศไม ค วรมี สิ่ ง ของป ด บั ง ช อ งระบายอากาศ
เชนหนังสือพิมพ, ผาปูโตะ, ผามานเปนตน
• อยาวางแหลงทีเ่ กิดไฟเชนเทียนไข ไวบนตัวเครือ่ งเลน
• แบตเตอรี่ที่ใชแลวควรกําจัดอยางถูกวิธีและหามเขาเตาเผา ควรให
ความสนใจตอสภาพแวดลอมในการกําจัดแบตเตอรี่อยางถูกวิธี
• ใชเครือ่ งเลนภายในทีร่ ม และในสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสมเทานัน้
• การรั บ ฟ ง เสี ย งในระดั บ สู ง จากหู ฟ ง และหู ค รองสามารถทํ า ให เ กิ ด
การสูญเสียตอการไดยนิ ได
• ไมควรวางแบตเตอรี่ในที่มีความรอนสูงเชน แสงอาทิตย, ไฟหรือ
ในลักษณะคลายกัน
ขอควรระวังเกี่ยวกับสายไฟฟา
อุปกรณสว นใหญจะประกอบดวยวงจรการทํางานเฉพาะตัว
ดั ง นั้ น วงจรของเต า จ า ยไฟต อ งจ า ยไฟให อุ ป กรณ นี้ เ พี ย งอุ ป กรณ เ ดี ย ว
เทานั้น และไมมีวงจรยอยหรือเตาจายไฟในจุดอื่นๆ อีก อางอิงขอมูล
จําเพาะของคูมือการใชงานเลมนี้เพื่อความแนใจ ไมควรเสียบปลั๊กไฟ
ของอุ ป กรณ ไ ฟฟ า หลายๆ อุ ป กรณ เ ข า กั บ เต า จ า ยไฟที่ ผ นั ง ในเวลา
เดียวกัน ถาเตาจายไฟจายกระแสไฟฟามากเกินไป, หลวมหรือชํารุด
เสี ย หาย, สายต อ หรื อ สายไฟฟ า ฉี ก หลุ ด ลุ ย , ชํ า รุ ด เสี ย หายหรื อ
ฉนวนหุมของสายไฟแตกออกมา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้อาจเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได ควรตรวจสอบสายไฟฟา
ของอุ ป กรณ ที่ ท า นใช เ ป น ประจํ า และถ า พบว า สายไฟฟ า ชํ า รุ ด หรื อ
เสียหายในสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ถอดปลั๊กไฟฟาออกจากเตาจายไฟ,
หยุดใชงานอุปกรณ และเรียกชางผูชํานาญมาเปนผูเปลี่ยนสายไฟฟา
ป อ งกั น สายไฟฟ า ได รั บ ความเสี ย หายทั้ ง จากทางวั ต ถุ ห รื อ เครื่ อ งจั ก ร
เชน บิดเบี้ยว, หักงอ, ใกลกับประตูหรือทางเดิน ควรใหความระมัดระวัง
เปนพิเศษสําหรับสวนปลั๊กไฟ, เตาจายไฟและตําแหนงที่สายไฟฟายื่น
ออกมาจากอุปกรณ ดึงทีต่ วั ปลัก๊ ไฟเพือ่ ถอดสายไฟฟาออกจากเตาจายไฟ
ทีผ่ นัง เมือ่ ติดตัง้ อุปกรณนี้ ตรวจสอบวาปลัก๊ ไฟอยูใ นตําแหนงทีส่ ามารถ
เสียบ/ถอดไดสะดวก
สารบัญ
ชนิดของแผนดิสกทสี่ ามารถเลนได ..................................................................................................... 3
แบตเตอรีแ่ บบชารจได ........................................................................................................................ 3
ตัวเครือ่ งเลน ...................................................................................................................................... 4
รีโมท คอนโทรล ................................................................................................................................. 5
การเชือ่ มตอสายไฟฟา ........................................................................................................................ 6
การเชือ่ มตอสายสัญญาณ ................................................................................................................... 7
การปรับหมุนจอ LCD ......................................................................................................................... 7
การปรับตัง้ .................................................................................................................................... 8-9
การแสดงขอมูลแผนดิสก .................................................................................................................... 9
การเลนแผนดิสก ...................................................................................................................... 10-11
การเลนภาพยนตร DivX .................................................................................................................. 11
การรับฟงเพลงจากแผนดิสกหรือไฟล .............................................................................................. 12
การรับชมไฟลภาพ .......................................................................................................................... 12
การใช USB Flash Drive .................................................................................................................. 13
ตารางรหัสภาษา .............................................................................................................................. 14
ตารางรหัสพืน้ ที่ ............................................................................................................................... 14
การแกไขปญหาเบือ้ งตน .................................................................................................................. 15
ขอมูลจําเพาะ ................................................................................................................................... 15
ชนิดของแผนดิสกทส
ี่ ามารถเลนได
ชนิด
สัญลักษณ
DVD-VIDEO: แผนดิสกเชนภาพยตรที่สามารถซื้อหรือเชาไดทั่วไป
DVD-R: ในรูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณเทานั้น
DVD-RW: ในรูปแบบ VR, ในรูปแบบวิดีโอและบันทึกสมบูรณเทานั้น
DVD+R: ในรูปแบบวิดีโอเทานั้น
DVD+RW: ในรูปแบบวิดีโอเทานั้น
Audio CD: ซีดเี พลงหรือ CD-R/CD-RW ในรูปแบบซีดเี พลง ทีส่ ามารถซือ้ ไดทวั่ ไป
เครื่องเลนนี้สามารถเลนแผน DVD R/RW ที่ประกอบดวยไตเติ้ลเพลง, ไฟล DivX, ไฟลเพลง MP3, ไฟลเพลง
WMA และ/หรือไฟลภาพ JPEG ได แผนดีวดี บี างแผนไมสามารถเลนกับเครือ่ งเลนนีไ้ ดเนือ่ งจากคุณภาพการบันทึก
หรือลักษณะทางกายภาพของแผนดิสก หรือลักษณะอุปกรณบนั ทึกและซอฟทแวรบนั ทึก
ผลิตภายใตลข
ิ สิทธิข
์ อง Dolby Laboratories. Dolby และเครือ่ งหมาย D คู เปนเครือ่ งหมายการคา
ของบริษท
ั Dolby Laboratories
เครื่องหมาย DVD” เปนเครื่องหมายการคารูปแบบดีวีดีและเครื่องหมายของเจาของลิขสิทธิ์นั้นๆ
เกี่ยวกับสัญลักษณ ทีแ
่ สดงบนจอภาพ
“ ” อาจแสดงบนจอโทรทัศนระหวางการทํางาน สัญลักษณนแี้ สดงวาการทํางานทีอ่ ธิบายในคูม อื การใชงานเลมนี้
ไมมีในแผนดิสก
รหัสภูมิภาค
เครื่องเลนดีวีดีเครื่องนี้มีปายแสดงรหัสภูมิภาคพิมพอยูบนดานหลังตัวเครื่อง เครื่องเลนนี้สามารถเลนไดเฉพาะ
แผนดีวีดีที่มีปายแสดงรหัสภูมิภาค ซึ่งตรงกับรหัสภูมิภาคที่แสดงบนดานหลังเครื่อง หรือมีรหัสภูมิภาค “ALL”
• แผนดีวีดีสวนใหญจะมีเครื่องหมายลูกโลก ซึ่งมีหมายเลขแสดงในลูกโลก 1 ตัวหรือหลายๆ ตัวบนกลองบรรจุ
แผนดิสก หมายเลขนี้ตองตรงกับรหัสภูมิภาคของเครื่องเลนดีวีดี ถาไมตรงกันเครื่องเลนจะไมสามารถ
เลนแผนดิสกแผนนีไ้ ด
• ถาทานพยายามเลนแผนดีวดี ซี งึ่ มีรหัสภูมภิ าคทีต่ า งจากเครือ่ งเลน ขอความ “Check Regional Code” จะแสดง
บนจอโทรทัศน
ขอควรรูเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การบันทึก , กระจายเสียง, แพรภาพ, เลนในที่สาธารณชนและเชาลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต เปนการกระทํา
ที่ ผิ ด กฎหมาย เครื่ อ งเล น ดี วี ดี เ ครื่ อ งนี้ มี ร ะบบป อ งกั น การบั น ทึ ก ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น มาโดยบริ ษั ท Macrovision
สัญญาณปองกันการบันทึกจะถูกบันทึกอยูในแผนดิสกบางแผนเทานั้น เมื่อทําการบันทึกหรือเลนภาพของ
แผนดิสกเหลานี้บนเครื่องบันทึกวีดีโอเทป จะมีคลื่นรบกวนบนภาพเครื่องเลนเครื่องนี้ไดรวบรวมเทคโนโลยี
การปกปองลิขสิทธิ์โดยใชรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกาและปกปองลิขสิทธิ์คุณสมบัติตางๆ โดยบริษัท
Macrovision Corporation และเจาของลิขสิทธิ์อื่นๆ การใชเทคโนโลยีปกปองลิขสิทธิ์ตองไดรับอนุญาติจาก
บริษทั Macrovision Corporation และ เทคโนโลยีนมี้ ไี วสาํ หรับรับชมภายในบานเทานัน้ ยกเวนจะไดรบั อนุญาติ
จากบริษทั Macrovision Corporation หามถอดหรือแยกชิน้ สวนของเครือ่ งเลน
แบตเตอรีแ
่ บบชารจได
• ดวยแบตเตอรีแ่ บบชารจไดภายในเครือ่ งเลน ทําใหทา นเปนอิสระในการเลนและไปสถานทีต่ า งๆ โดยปราศจาก
สายไฟ
• แบตเตอรี่แบบชารจไดภายในเครื่องเลนจะทําการชารจไฟเมื่อปดเครื่องเลนและ ตอเอซี อะแดปเตอรกับ
เตาจายไฟทีผ่ นัง
• เมือ่ ทานเปดเครือ่ งเลนจะหยุดทําการชารจไฟ
• ใชเวลาชารจประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที
• ระยะเวลาใชงานประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที เวลาในการใชงานของแบตเตอรี่อาจแตกตางกันไปตามสถานะ
ของแบตเตอรี่ สถานะการทํางานและสภาวะแวดลอมและเวลาในการเลนไดนานสูงสุดประมาณ 3 ชั่วโมง
• ขณะชารจ ไฟบอกสถานะจะเปลีย่ นเปนสีแดง เมือ่ ทําการชารจจนเต็มไฟสถานะจะดับลง
• เมือ่ ไฟแบตเตอรีใ่ กลหมด สามารถใชไดไมกนี่ าที เครือ่ งหมาย “ Check Battery” จะปรากฏบนจอแสดงขอมูล
เวลาในการชารจแบตเตอรี่
• ชารจแบบเร็ว (เมือ่ ตําแหนงสวิทชอยูท ี่ OFF) นอยกวา 3 ชัว่ โมง
• ชารจแบบชา (เมือ่ ตําแหนงสวิทชอยูท ี่ ON) มากกวา 8 ชัว่ โมง
3
ตัวเครือ่ งเลน
4
จอ LCD
ปุมเลือกการทํางาน
• ปุม
 DISPLAY: เปดหรือปดจอภาพ เพือ่ ปดจอ LCD กดปุม
DISPLAY คางไวนานประมาณ 2 วินาที และเพือ่ เปดจอ LCD
กดปุม DISPLAY อีกครั้ง
 SETUP: เปดหรือปดเมนูปรับตั้ง
• ปุม
• ปุม COLOR/BRIGHT*: แสดงเมนูปรับความสวาง
หรือสี สําหรับจอ LCD
• ปุม MENU: เพือ่ เขาเมนูดวี ดี ี
* เพื่อปรับสีหรือความสวางของจอ LCD กดปุม COLOR/
BRIGHT ซ้าํ ๆ บนเครือ่ งเลนเพือ่ แสดงเมนูปรับความสวาง
หรือสี จากนั้นใชปุม / เพื่อปรับคา กดปุม ENTER
เพือ่ ยืนยันการปรับตัง้
ปุม
 ควบคุมเมนู
• ปุม
(ซาย/ขวา/ขึ้น/ลง): เพื่อเลือก
รายการในเมนู
• ปุม
 ENTER: ยืนยันเมนูที่เลือก
ตัวรับสัญญาณจากรีโมท: ชีร้ โี มท คอนโทรลมาตําแหนงนี้
เพือ่ ควบคุมเครือ่ งเลนดวยรีโมท คอนโทรล อยาพับหนาจอ LCD
ลง
ลําโพง
ฝาชองบรรจุแผนดิสก
ชองชารจแบตเตอรี่และไฟสถานะการทํางาน
• ไฟสถานะจะสวางเปนสีแดงในขณะชารจและดับลงเมื่อ
ชารจแบตเตอรีเ่ ต็ม (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมหนา 3)
• ไฟสถานะจะสวางเปนสีเขียว เมือ่ เปดเครือ่ งเลน
ปุม
 OPEN: เปดฝาชองบรรจุแผนดิสก โดยเลือ่ นสวิทชเพือ่ เปด
ชองตอ USB: ตอกับ USB แฟลชไดรฟ
ปุมควบคุมการเลน
• ปุม
(Play)/ปุม

(PAUSE): เพื่อเริ่มเลน
และหยุดเลนชั่วคราว กดปุมอีกครั้งเพื่อเลนตามปกติ
• ปุม (Stop): เพือ่ หยุดเลน
• ปุม
(Skip): คนหาไปขางหลัง* หรือกลับไปยัง
จุ ด เริ่ ม ต น ของชาปเตอร ป จ จุ บั น หรื อ แทร็ ค หรื อ ไปยั ง
ชาปเตอรหรือแทร็คทีผ่ า นมา
• ปุม

(Skip): คนหาไปขางหนา* หรือไปยังชาปเตอร
หรือแทร็คถัดไป หรือไปยังชาปเตอรหรือแทร็คที่ผานมา
* กดปุมคางไวนานประมาณ 2 วินาที
ปุม POWER
: เปดหรือปดเครือ่ งเลน
ขอสังเกตุ: เพือ่ ใชงานเครือ่ งเลน ตองตัง้ ปุม ไวทตี่ าํ แหนง ON
ปุม

VOL : เพือ่ ปรับระดับความดังเสียงของลําโพงภายใน
เครือ่ งเลนและหูฟง
ชอง (หูฟง): ตอหูฟง
ชอง AV OUT: ตอกับโทรทัศนเพือ่ รับสัญญาณภาพและเสียง
ชอง DC 9V IN: ตอกับตัวแปลงกระแสไฟฟาเอซีหรือ
ตัวแปลงสําหรับรถยนต
รีโมท คอนโทรล
หมายเหตุ: เพื่อควบคุมเครื่องเลนดวยรีโมท คอนโทรล
ตองตัง้ สวิทชปด /เปดไปทีต่ าํ แหนง ON (อางอิงจากหนา 4)
ปุม
 ANGLE ( ): เพื่อเลือกมุมกลอง ถามีบันทึกไว
ปุม SKIP(
/
):ไปยังชาปเตอร/แทร็คถัดไปหรือที่ผานมา
ปุม SCAN (
/
): คนหา ไปขางหลัง/ไปขางหนา
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ปุม
 SETUP: เพื่อเขาหรือออกจากเมนูปรับตั้ง
ปุม MENU: เพือ่ เขาเมนูดวี ดี ี
ปุม
: เพื่อเลื่อนเลือกรายการในเมนู
ปุม
 ENTER ( ): ยืนยันรายการเลือกในเมนู
ปุม RETURN ( ): กดเพื่อยอนกลับไปเมนูที่ผานมาหรือออกจาก
เมนู
ปุม DISPLAY: เพื่อเปดการแสดงบนจอภาพ
การใสแบตเตอรี่รีโมท คอนโทรล
ใช นิ้ ว เลื่ อ นคลิ๊ ป ล็ อ คที่ บ รรจุ แ บตเตอรี่ จากนั้ น ดึ ง แถบเพื่ อ นํ า ที่ บ รรจุ
แบตเตอรี่ออกมา ใสแบตเตอรี่ใหดาน + หันไปตามเครื่องหมาย + บนชอง
บรรจุแบตเตอรี่ ใสทบี่ รรจุแบตเตอรีพ่ รอมแบตเตอรีเ่ ขายังรีโมท คอนโทรล
กระทัง่ เขาแนนสนิทดี
• ใสแบตเตอรี่ของรีโมท คอนโทรล ดวยแบตเตอรี่แบบกระดุม ขนาด
CR. 2025 หรือเหมือนกัน
• กํ า จั ด แบตเตอรี่ อ ย า งถู ก วิ ธี อ ย า งเหมาะสมตามกฎในท อ งถิ่ น ท า น
อยากําจัดดวยวิธเี ผาไฟ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ปุม PAUSE/STEP ( ): เพื่อหยุดเลนชั่วคราว/กดซ้ําๆ เพื่อเลน
ภาพชาแบบทีละภาพ
ปุม
 PALY ( ): เพื่อเริ่มเลน
ปุม
 STOP ( ): เพือ่ หยุดเลน
ปุมตัวเลข: เลือกหมายเลขรายการเลือกในเมนู
ปุม PROG: เพือ่ เขาแกไขรายการทีต่ งั้ ไว
ปุม
 CLEAR: เพื่อลบหมายเลขแทร็คทีต่ ั้งไวในรายการเลน
คําเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม
• หากใสแบตเตอรี่ไมถูกตองอาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
• เปลีย่ นเฉพาะแบตเตอรีช่ นิดเดียวกันเทานัน้
• สั ง เกตุ เ ครื่ อ งหมายเตื อ นซึ่ ง อยู บ นแบตเตอรี่ ถ า หากผู ใ ช เ ปลี่ ย น
แบตเตอรีเ่ อง
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ปุม POWER ( ): เพื่อเปดหรือปดเครื่องเลน
ปุม AUDIO ( ): เลือกภาษาเสียงพากยหรือชองเสียง
ปุม SUBTITLE ( ): เลือกภาษาคําบรรยายใตภาพ
ปุม
 TITLE: เพือ่ เปดเมนูไตเติล้ ของแผนดิสก
ปุม REPEAT: เพือ่ เลนซ้าํ ชาปเตอร, แทร็ค, ไตเติล้ หรือทัง้ หมด
ปุม
 A-B: เพื่อเลนซ้ําในสวนที่กําหนด
ปุม ZOOM: ขยายภาพวิดโี อ
ปุม
 MARKER: ทําเครือ่ งหมายไวในตําแหนงใดๆ ในระหวางเลน
ปุม
 SEARCH: เพื่อแสดงเมนู (คนหาจากเครื่องหมาย)
ปุม RANDOM: เพือ่ เลนเพลงแบบสุม ลําดับ
ปุม VIRTUAL SURROUND: กดซ้ําๆ เพื่อรับฟงเสียงพิเศษรูปแบบ
ตางๆ (อางอิงหนา 11)
คําเตือน : แบตเตอรี่ที่ใชกับอุปกรณนี้อาจไดรับอันตรายจากการ
เปลวเพลิงหรือการลุกไหมทางเคมี หากปฏิบัตไมถูกวิธี อยาชารจ
แบตเตอรี่ , แยกส ว นประกอบ, เผา หรื อ อยู ใ นที่ ค วามร อ นสู ง กว า
100 oC (212 oF)
เปลีย่ นแบตเตอรีข่ องบริษทั Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic)
หมายเลขอะไหล CR. 2025 เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่อื่นอาจทําใหเกิดอันตรายจากเพลิงไหมหรือระเบิด
กํ า จั ด แบตเตอรี่ ใ ช แ ล ว เก็ บ ให ห า งจากเด็ ก อย า ทํ า การแยก
สวนประกอบ หรือกําจัดดวยวิธกี ารเผาไฟ
5
การเชือ่ มตอสายไฟฟา
ดานขวาของตัวเครือ่ งเลน
การตอสายไฟฟา
ตอสายไฟทีจ่ ดั มาใหจากตัวเครือ่ งเลนไปยังเตาจายไฟ
ดานขวาของตัวเครือ่ งเลน
เสียบเขากับ
ชองทีจ่ ดุ บุหรี่
เสียบเขากับ
ชองตอ “DC 9V IN”
เสียบเขากับ
แหลงไฟฟา
เสียบกับชองตอ “DC 9V IN”
เอซี อะแดปเตอร
• อะแดปเตอรนยี้ า นการใชงาน 100-240V~0.5A 50/60Hz
• ติดตอผูจ าํ หนายอุปกรณไฟฟาสําหรับปรึกษาการเลือกปลัก๊ เอซี อะแอปเตอรหรือสายไฟเอซี ทีเ่ หมาะสม
• ผลิตโดย I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD
การตอกับอะแดปเตอรรถยนต
เครือ่ งเลนและอะแดปเตอรสาํ หรับรถยนตไดถกู ออกแบบเพือ่ ใชกบั ยานยนตทมี่ แี รงดันไฟฟา 8.5-1 5 โวลท
ซึ่งเปนมาตรฐานใชกับรถยนตสวนใหญ ถารถยนตของทานมีชนิดระบบไฟฟาที่แตกตางจากนี้ ไมสามารถใข
กับระบบไฟ ดีซีได
6
อะแดปเตอรสําหรับรถยนต
• อะแดปเตอรนใี้ ชงานกับแรงดันไฟฟา DC 8.5-1 5 V.
• ติดตอผูจ าํ หนายอุปกรณไฟฟาสําหรับปรึกษาการเลือกปลัก๊ เอซี อะแดปเตอรหรือสายไฟเอซี ทีเ่ หมาะสม
• ผลิตโดย GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD
ขอควรระวัง
• เพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาชอตและความเสียหายกับเครื่องเลนหรือรถยนต ควรถอดปลั๊กอะแดปเตอร
สําหรับรถยนตออกจากชองทีจ่ ดุ บุหรี่ กอนทีท่ า นจะถอดปลัก๊ จากเครือ่ งเลน
• ใชฟว สปอ งกันขนาด 3 แอมป 250 โวลท อยูภ ายในอะแดปเตอรสาํ หรับรถยนต
• ขณะทีจ่ ะสตารทเครือ่ งยนต ใหถอดอะแดปเตอรสาํ หรับรถยนตออกจากชองทีจ่ ดุ บุหรีก่ อ น
• อยาใชงานเครือ่ งเลนขณะทีช่ ารจไฟใหกบั แบตเตอรีร่ ถยนต
กระแสไฟจากชองทีจ่ ดุ บุหรีอ่ าจทําใหฟว ส DC ขาดได
• ถารถยนตจา ยกระแสไฟฟาลดลงต่าํ กวา 10 โวลท เครือ่ งเลนของทานอาจทํางานไมถกู ตอง
• อยาปลอยเครื่องเลนไวในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกวา 70oC (158oF) หรือหัวอานของอุปกรณอาจ
เสียหายได
ตัวอยางเชน:
- ภายในรถยนตที่ปดหนาตางและจอดอยูกลางแสงแดด
- ใกลอุปกรณที่ใหความรอน
การเชือ่ มตอสายสัญญาณ
การปรับหมุนจอ LCD
การตอสายสัญญาณเสียงและภาพ
ตอชองจายสัญญาณ AV OUT บนเครื่องเลนไปยังชองรับสัญญาณของโทรทัศน ดวยสายสัญญาณ เอวี ที่จัด
มาใหดังภาพที่แสดง
ทานสามารถปรับจอ LCD ของตัวเครื่องเลน ไปตามทิศเข็มนาฬกาไดสูงสุด 180o อีกทั้งทานยังสามารถ
ควบคุมเครื่องเลนหลังจากปรับจอ LCD แลวและยังพับกลับลงมาไดอีกดวย
สายสัญญาณเสียง/ภาพ
(ไมจัดมาให)
ดานขวาของตัวเครือ่ งเลน
สีเหลือง
สีขาว
สีแดง
เพื่อปรับหมุนจอ LCD วางตัวเครื่องลงบนพื้นที่มั่นคงและมีผิวที่เรียบเชน บนโตะ ดันจอ LCD ขึ้นและจากนั้น
ยกขึ้นใหอยูในแนวตั้ง หมุนจอ LCD ไปตามทิศเข็มนาฬกาชาๆ 180o หากทานตองการ ใหพับจอ LCD ลง
หลังจากหมุนเรียบรอย
การหมุนจอ LCD กลับยังตําแหนงเดิม ใหเปดจอ LCD ขึ้นในแนวตั้ง หมุนจอ LCD ทวนเข็มนาฬกาชา ๆ 180o
• เมือ่ ใชเครือ่ งเลนเสร็จ ใหเปลีย่ นจอ LCD ไวในตําแหนงเดิม
• อยาปลอยใหจอ LCD อยูใ นตําแหนงยกขึน้ คางไว หรือเกิดแรงกระแทกฉับพลันอาจทําใหเสียหายได
ตอกับชองจาย
สัญญาณ “AV OUT”
อะแดปเตอรสัญญาณเสียง/ภาพ
7
การปรับตัง้
ปุม
1 แสดงเมนูปรับตั้ง:
SETUP
2 เลือกรายการเลือกที่ตองการในระดับที่หนึ่ง:
3 เลื่อนไปยังระดับที่สอง:
การปรับตั้งภาพ
TV Aspect - เพือ่ เลือกอัตราสวนจอภาพ โดยยึดตามขนาดของจอโทรทัศนของทาน
[4:3]: เลือกเมื่อตอกับโทรทัศนแบบมาตรฐาน 4:3
[16:9]: เลือกเมื่อตอกับโทรทัศนแบบไวดสกรีน 16:9
Display Mode - ถาทานเลือกที่ 4:3 ทานตองกําหนดวาทานชอบแสดงแบบไวดสกรีนและแบบแผนฟลมเพือ่ แสดง
บนจอโทรทัศนของทาน
[LetterBox]: แสดงภาพแบบไวดสกรีน โดยมีแถบสีดําที่ดานบนและลางของจอภาพ
[Panscan]: แสดงภาพเต็มจอภาพในแบบ 4:3 โดยตัดภาพในสวนทีเ่ กินตามจําเปน
4 เลือกรายการเลือกที่ตองการในระดับที่สอง:
5 เลื่อนไปยังระดับที่สาม:
6 เปลี่ยนการปรับตั้ง:
/ ENTER
การปรับตัง้ - ไดมากกวาทีท
่ า นคิด
เมื่อทานเปดเครื่องเลนในครั้งแรก (สามารถเลือกได)
เมนูสําหรับเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อทานเปดเครื่องเลนในครั้งแรก ทานตองเลือกภาษาที่ตองการใชกับ
เครื่องเลนนี้ ใชปุม
เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุม ENTER และเมนูยืนยันการเลือกจะปรากฏ
ใชปุม
เพื่อเลือก [เขารายการ] จากนั้นกดปุม ENTER
การปรับตั้งภาษา
เมนูภาษา (Menu Language) - เลือกภาษาสําหรับเมนูปรับตั้งและการแสดงขอมูลบนจอภาพ
เสียงพากย/คําบรรยายใตภาพ/เมนู (Disc Audio/Subtitle/Menu) - เลือกภาษาเสียงพากย/
คําบรรยายใตภาพ/เมนู
[Original]: อางอิงจากภาษาตนฉบับที่บันทึกในแผนดิสก
[Other]: เลือกภาษาอื่นๆ กดปุมหมายเลข จากนั้นกดปุม ENTER เพื่อใสรหัสตัวเลข 4 หลัก ของรหัสภาษา
(ดูหนา 14) ถาทานใสหมายเลขรหัสผิด ใหกดปุม CLEAR เพื่อลบหมายเลขจากนั้นจึงใสใหมอีกครั้ง
[Off]: (สําหรับแผนดิสกทมี่ คี าํ บรรยายใตภาพ): เพือ่ ปดคําบรรยายใตภาพ
8
การปรับตั้งเสียง
DRC (Dynamic Range Control) - ทําใหไดเสียงทีแ่ จมใสเมือ่ ปรับระดับเสียงไวทตี่ า่ํ ๆ (เฉพาะระบบ Dolby
Digital เทานั้น) ตั้งไวที่ [On] เพื่อใชการทํางานนี้
Volcal - ตั้งไวที่ [On] เทานั้น เมื่อเลนแผนดีวีดีคาราโอเกะแบบหลายชองเสียง ชองเสียงจากคาราโอเกะจะรวม
กับเสียงสเตอริโอปกติ
การปรับตั้งการล็อค
ทานตองตั้งรายการเลือก [รหัสภูมิภาค] เพื่อใชล็อครายการเลือก เลือกรายการเลือก [รหัสภูมิภาค] จากนั้น
กดปุม
ใสตัวเลขรหัสผาน 4 หลัก จากนั้นกดปุม ENTER เขารายการอีกครั้งจากนั้นกดปุม ENTER เพือ่
ตรวจสอบ ถาทานใสตัวเลขรหัสผานผิด ใหกดปุม CLEAR จากนั้นแกไขใหถูกตอง
ถาทานลืมรหัสผานทานสามารถปรับตั้งใหม ขั้นแรก นําแผนดิสกออกจากเครื่องเลน แสดงเมนูปรับตั้งจากนั้น
ใสตัวเลข 6 หลัก “210499” และรหัสผานจะถูกลบออกไป
ระดับปองกัน (Rating) - เลื อ กระดั บ ป อ งกั น จะป อ งกั น การแสดงระดั บ ที่ ต่ํ า กว า ระดั บ ที่ ป อ งกั น ไว
เลือก [Unlock] เพื่อยกเลิกการปองกัน
รหัสผาน (Password) - ปรับตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานสําหรับการปรับตั้งการล็อค
[New]: ใสรหัสผานใหม 4 หลัก ดวยปุมตัวเลข จากนั้นกดปุม ENTER ใสรหัสผานใหมอีกครั้งเพื่อยืนยัน
[Change]: ใสรหัสผานใหมอกี ครัง้ เพือ่ ยืนยั
รหัสภูมิภาค [Area Code] - เลือกรหัสภูมิภาคเชนเดียวกับการเลนระดับปองกัน เปนการกําหนด
มาตรฐานพื้นที่ในการควบคุมระดับปองกันแผนดีวีดี โดยระบบควบคุมการเลน (ดูหนา 14)
การปรับตั้งอื่นๆ
REC Bit Rate - ทานสามารถเลือกบิตเรทสําหรับการบันทึกไปยัง USB โดยตรง
บิตเรททีส่ งู จะใหเสียงทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพแตใชพนื้ ทีใ่ น USB Flash Drive มาก สําหรับรายละเอียดการบันทึกลงยัง USB
ดูหนา 13
DivX(R) VOD - เราไดเตรียมรหัสการลงทะเบียน DivX VOD (Video On Demans) เพือ่ ใหทา นสามารถเชา
และจัดซือ้ ดวยบริการ DivX VOD สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม เยีย่ มชมไดที่ www.divx.com/vod
กดปุม ENTER เมื่อเครื่องหมาย [Select] เปนแถบสวางและทานสามารถเห็นรหัสลงทะเบียนของเครื่องเลนนี้
ภาพยนตรทั้งหมดที่ทานดาวนโหลดจาก DivX VOD สามารถเลนไดเฉพาะจากเครื่องเลนนี้เทานั้น
การแสดงขอมูลแผนดิสก
ปุม
1 กดปุม
 DISPLAY ระหวางเลน:
DISPLAY
2 เลือกรายการเลือก:
3 ปรับการแสดงจากเมนูปรับตัง้ :
4 ออกจากเมนู:
/ ENTER
DISPLAY
การแสดงขอมูลแผนดิสก - มากกวาทีท
่ า นคิด
ทานสามารถเลือกรายการโดยกดปุม
และเปลี่ยนหรือเลือกการปรับตั้งโดยกดปุม
แสดงหมายเลขไตเติล้ ปจจุบนั (หรือแทร็ค)/จํานวนทัง้ หมดของไตเติล้ (หรือแทร็ค)
หมายเลขชาปเตอรปจ จุบนั /จํานวนทัง้ หมดของชาปเตอร
เวลาเลนทีผ่ า นไป
เลือกเสียงพากยหรือชองเสียง
เลือกคําบรรยายใตภาพ
เลือกมุมกลอง/จํานวนมุมกลองทัง้ หมด
สัญลักษณทใี่ ชในคูม
 อื นี้
หนึ่งในสัญลักษณที่แสดงนี้แสดงถึง สามารถใชไดเฉพาะกับแผนดิสกหรือไฟลนั้น โดยแสดงเปนสัญลักษณ
แผนดิสกและไฟลทั้งหมด
ซีดีเพลง
แผนดีวีดีและแผน DVD R/RWที่บันทึกสมบูรณแลว
ไฟล MP3
ไฟล DivX
ไฟล WMA
9
การเลนแผนดิสก
ปุม
1 กดฝาปดชองบรรจุแผนดิสก:
2 ใสแผนดิสก:
3 ปดฝาชองบรรจุแผนดิสก:
4 เริ่มเลน:
5. ปรับระดับเสียง:
6. เพื่อหยุดเลน:
PLAY
VOLUME
STOP
การเลนแผนดิสก - มากกวาทีท
่ า นคิด
การหยุดเลน
กดปุม STOP ( ) เพื่อหยุดเลน เครื่องบันทึกจะหยุดในตําแหนงใดขึ้นอยูกับแผนดิสก เครื่องหมาย “
”
จะปรากฏบนจอภาพชั่วครู กดปุม PLAY ( ) เพือ่ กลับเลนจากตําแหนงทีห่ ยุด ถาทานกดปุม STOP ( )
อีกครัง้ หรือนําแผนดิสกออก (เครือ่ งหมาย “” จะปรากฏบนจอภาพ) เครือ่ งเลนจะออกจากตําแหนงทีห่ ยุด
(
= เลนซ้ําตําแหนงที่หยุด, = หยุดเลนโดยสมบูรณ์) ตําแหนงทีเ่ ลนซ้าํ อาจจะลบออกไป เมือ่ กดปุม
(ตัวอยางเชน: ปุม POWER, OPEN เปนตน)
การเลนแผนดีวด
ี ห
ี รือวิดโี อ ซีดซ
ี งึ่ มีเมนู
แผนดีวีดีและวิดีโอ ซีดีสวนมากจะมีเมนู ซึ่งจะแสดงกอนที่จะเริ่มเลนภาพยนตร ทานสามารถเลือกรายการ
ตางๆ ดวยปุม
หรือปุมตัวเลขเพื่อใหรายการเลือกเปนแถบสวาง กดปุม ENTER เพือ่ เลือก
การเลนแผน DVD VR
เครื่องเลนจะเลนแผน DVD-RW ซึ่งบันทึกดวยรูปแบบบันทึกภาพวิดีโอ (VR) เมื่อทานใสแผนดีวีดี เมนูจะแสดง
ที่จอภาพ ใชปุม
เพื่อเลือกไตเติ้ลจากนั้นกดปุม PLAY ( ) กดปุม MENU หรือ TITLE เพื่อแสดงเมนู
DVD-VR
แผน DVD-VR บางแผนจะสรางจากขอมูล CPRM ดวยเครือ่ งบันทึกดีวดี ี เครือ่ งเลนไมรองรับแผนดิสกชนิดนี้
การขามไปยังชาปเตอร/แทร็ค/ไตเติ้ล ถัดไป/ที่ผานมา
กดปุม SKIP ( ) เพื่อไปยังชาปเตอร/แทร็ค/ไตเติ้ลถัดไป
กดปุม SKIP ( ) เพื่อกลับไปยังจุดเริ่มตนของชาปเตอร/แทร็ค/ไตเติ้ลปจจุบัน
กดปุม SKIP ( ) 2 ครั้งสั้นๆ เพื่อยอนกลับไปยังชาปเตอร/แทร็ค/ไตเติ้ลที่ผานมา
หยุดเลนชั่วคราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพื่อหยุดเลนชั่วคราว กดปุม PLAY ( ) เพื่อเลนตอตามปกติ
10
เลนภาพชาแบบภาพตอภาพ
กดปุม PAUSE/STEP ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลนภาพชาแบบภาพตอภาพ
การเลนซ้าํ
กดปุม REPEAT ซ้ําๆ เพื่อเลือกรายการเลนซ้ํา จะเลนซ้ําไตเติ้ล, ชาปเตอรหรือแทร็คปจจุบัน เพื่อกลับไปเลน
ตามปกติ กดปุม REPEAT ซ้ําๆ เลือก [Off] กับแผนวิดีโอ ซีดีที่มีระบบ PBC ทานตองปดระบบ PBC กอน
เพือ่ ใชการทํางานนี้ (ดูหนา 9)
เดินหนาเร็วหรือยอนกลับเร็ว
กดปุม SKIP (
หรือ
) คางไว เพื่อเลนแบบเดินหนาเร็วหรือยอนกลับเร็วในระหวางเลน ทานสามารถ
เปลี่ยนความเร็วตางๆ ในการเลนโดยกดปุม SKIP (
หรือ
) ซ้าํ ๆ กดปุม PLAY ( ) เพื่อเลนตอ
แบบปกติ
- DVD, DivX:
- ACD, WMA, MP3:
การเลนซ้าํ โดยกําหนดชวง (A-B)
กดปุม A-B ในตําแหนงที่ตองการเริ่มตนเลนซ้ําและกดอีกครั้งที่ตําแหนงสิ้นสุดการเลนซ้ํา จะเลนซ้ําตําแหนง
ทีท่ า นเลือกอยางตอเนือ่ ง
กดปุม A-B เลือก [Off] เพื่อกลับไปเลนตามปกติ
การเลือกภาษาคําบรรยายใตภาพ
ระหวางเลน กดปุม SUBTITLE ( ) ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกภาษาคําบรรยายใตภาพทีต่ อ งการ
การรับชมจากมุมกลองตางๆ
ถาปรากฏเครือ่ งหมายมุมกลองบนจอภาพชัว่ ครู ทานสามารถเลือกมุมกลองตางๆ โดยกดปุม ANGLE ( ) ซ้าํ ๆ
การรับฟงเสียงพากยภาษาตางๆ
ระหวางเลน กดปุม AUDIO ( ) ซ้ําๆ เพื่อสลับเปลี่ยนระหวางเสียงพากยภาษาตางๆ ที่มี, ชองเสียงหรือ
วิธีการเขารหัส
การเลนภาพชา
ระหวางเลน กดปุม SCAN ( ) เพื่อเลนภาพชายอนกลับหรือไปขางหนา ทานสามารถเปลี่ยนความเร็ว
ในการเลนไดโดยกดปุม SCAN ( ) ซ้าํ ๆ กดปุม PALY ( ) เพื่อเลนดวยความเร็วปกติ
การชมภาพขยาย
ระหวางเลนหรือหยุดเลนชั่วคราว กดปุม ZOOM ซ้ําๆ เพื่อเลือกการขยายภาพ ทานสามารถเลื่อนไปยัง
สวนตางๆ ของภาพทีข่ ยาย ดวยปุม
กดปุม CLEAR เพื่อออก
(100% 200% 300% 400% 100%)
การดูเมนูไตเติ้ล
กดปุม TITLE เพื่อแสดงเมนูไตเติ้ลของแผนดิสก หากมี
การดูเมนูดวี ด
ี ี
กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนูของแผนดีวีดี หากมี
การเริ่มเลนโดยกําหนดเวลา
คนหาตําแหนงเริ่มเลนจากรหัสเวลาที่ใส กดปุม DISPLAY จากนั้นเลือกเครื่องหมายนาฬกา ใสเวลาจากนั้น
กดปุม ENTER ตัวอยาง คนหาฉากที่เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาทีและ 20 วินาที ใหใส “11020” และกดปุม ENTER
หากทานใสตวั เลขผิด กดปุม CLEAR เพือ่ ใสใหมอกี ครัง้
การเลนแบบสุมลําดับ
ระหวางเลนหรือหยุดเลน กดปุม RANDOM เพื่อเลนแบบสุมลําดับ กดปุม RANDOM อีกครั้งเพื่อกลับไปเลน
ตามปกติ
การทําเครือ่ งหมายฉากบนแผนดิสก
ทานสามารถทําเครือ่ งหมายบนแผนดิสกเพือ่ กลับไปเลนยังตําแหนงทีท่ าํ เครือ่ งหมาย งายๆ เพียงกดปุม MARKER
ทีต่ าํ แหนงทีต่ อ งการ เครือ่ งหมายทําตําแหนงจะแสดงบนจอภาพชัว่ ครู สามารถทําเครือ่ งหมายไดถงึ 9 ตําแหนง
อี ก ทั้ ง ท า นยั ง สามารถเรี ย กหรื อ ลบตํ า แหน ง โดยกดปุ ม SEARCH และเมนู [ค น หาเครื่ อ งหมาย] ใช ปุ ม
หรือ เพือเลือกเครือ่ งหมายทีต่ อ งการ จากนัน้ กดปุม ENTER เพือ่ เรียกดูเครือ่ งหมายหรือกดปุม CLEAR
เพื่อลบ
การบันทึกฉากสุดทายไวในหนวยความจํา
เครื่องเลนนี้จะบันทึกฉากสุดทายจากแผนดิสกสุดทายที่รับชมไว ฉากสุดทายจะยังคงอยูในหนวยความจํา
ถึ ง แม ท า นจะนํ า แผ น ดิ ส ก อ อกหรื อ ป ด เครื่ อ งเล น แล ว ก็ ต าม หากท า นใส แ ผ น ดิ ส ก ที่ บั น ทึ ก ฉากสุ ด ท า ยไว
จะเลนฉากสุดทายอัตโนมัติ
ระบบถนอมจอภาพ (Screen Saver)
ระบบถนอมจอภาพจะแสดงเมื่อทานปลอยเครื่องเลนทิ้งไวในขณะหยุดเลน นาน 5 นาที ถาระบบถนอมจอภาพ
ทํางานนาน 5 นาที เครือ่ งเลนจะปดเองอัตโนมัติ
ระบบ Virtual Surround
ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางโดยเลือกหนึ่งในรูปแบบโปรแกรมสนามเสียงที่เตรียมไวลวงหนา
เพือ่ ใหตรงกับความชอบในการรับฟงของทาน แตละครัง้ ทีท่ า นกดปุม VIRTUAL SURROUND รูปแบบเสียงจะเปลีย่ น
ไปดังนี้ Concert Hall Arena
การรวมแผนดิสกหรือ USB Flash Drive - DivX, MP3/WMA และ JPEG
เมื่อเลนแผนดิสกหรือ USB Flash Drive ที่มีไฟล DivX, MP3/WMA และ JPEG ทานสามารถเลือกเมนูของไฟล
ที่ทานตองการเลน โดยกดปุม TITLE
การเลนไฟลภาพยนตร DivX
ปุม
1
2
3
4
กดฝาปดชองบรรจุแผนดิสก:
ใสแผนดิสก:
ปดฝาชองบรรจุแผนดิสกห:
เลือกไฟลภาพยนตรจากเมนู:
เพือ่ ไปไฟลและเลนทันที ใสหมายเลขไฟลดว ยปุม ตัวเลข (0-9)
5. เริ่มเลน:
6. เพื่อหยุดเลน:
MENU
PLAY
STOP
เลนไฟลภาพยนตร DivX - มากกวาทีท
่ า นคิด
การเปลี่ยนตัวอักษรเพื่อแสดงคําบรรยายใตภาพ DivX อยางถูกตอง
กดปุม SUBTITLE คางไว นาน 3 วินาที ระหวางเลน รหัสภาษาจะปรากฏ กดปุม
เพือ่ เลือกรหัสภาษาอืน่
กระทัง่ คําบรรยายใตภาพทีจ่ อแสดงภาพ แสดงอยางถูกตองและจากนัน้ กดปุม ENTER
ความตองการของไฟล DivX
ไฟล DivX เลนไดกบั เครือ่ งเลนนี้ โดยมีขอ จํากัดดังนี:้
• ตองมีขนาดความละเอียด: 720x576 (กวาง x สูง) พิกเซล
• ชือ่ ไฟลของ DivX และคําบรรยายใตภาพตองไมเกิน 4 5ตัวอักษร
• นามสกุลของไฟล DivX: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• คําบรรยายใตภาพ DivX ทีเ่ ลนได: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi),
Substation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
• รูปแบบรหัสที่เลนได: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
• เฉพาะการเลนเทานั้นที่รองรับกับ DivX 6.0 ในเครื่องเลน
• รูปแบบเสียงที่เลนได: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 8-48 kHz (MP3), ภายใน 32-48 kHz (WMA)
• บิทเรต: ภายใน 32-320 kbps (MP3), ภายใน 32-192 kbps (WMA), นอยกวา 4Mbps (ไฟล DivX)
• รูปแบบ CD-R/RW, DVD R/RW: ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุด/แผน: นอยกวา 600 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
11
การเลนรับฟงซีดเี พลงหรือไฟล
การรับชมไฟลภาพ
ปุม
ปุม
1 กดฝาปดชองบรรจุแผนดิสก:
2 ใสแผนดิสก:
3 ปดฝาชองบรรจุแผนดิสก:
เลือกเพลงจากเมนู:
4 เพื่อไปยังเพลง/ไฟลและเลนทันที ใสหมายเลขเพลง/ไฟลดวยปุมตัวเลข
(0-9)
5 เริ่มเลน:
6. เพื่อหยุดเลน:
MENU
PLAY
STOP
1 กดฝาปดชองบรรจุแผนดิสก:
2 ใสแผนดิสก:
3 ปดฝาชองบรรจุแผนดิสก:
เลือกไฟลภาพจากเมนู:
4 เพื่อไปยังเพลง/ไฟลและเลนทันที ใสหมายเลขเพลง/ไฟลดวยปุมตัวเลข
(0-9)
5 แสดงภาพที่เลือกแบบเต็มจอภาพ:
6. เพื่อหยุดเลน:
MENU
PLAY
STOP
การรับฟงเพลงจากซีดีเพลงหรือไฟล - มากกวา การรับชมไฟลภาพ - มากกวาทีท
่ า นคิด
รับชมไฟลภาพแบบสไลด
ทีท
่ า นคิด
ใชปมุ
เพือ่ ใหเครือ่ งหมาย ( ) จากนั้นกดปุม ENTER เพือ่ เริม่ แสดงภาพแบบสไลด
การสร้างรายการเพลงของท่าน
ทานสามารถเลนรายการเพลงในแผนดิสกไดตามลําดับที่ทานตองการ โดยการจัดเรียงลําดับเพลงของแผนดิสก
การเพิม่ เพลงลงยังรายการเพลง กดปุม PROG. เพือ่ เขาการแกไขรายการเพลง (เครือ่ งหมาย จะปรากฏบนเมนู)
เลือกเพลงที่ตองการจากรายชื่อเพลง จากนั้นกดปุม ENTER เพื่อเพิ่มเพลงลงยังรายการเพลง เลือกเพลง
จากรายการเพลงจากนั้นกดปุม ENTER เพือ่ เริม่ เลนรายการเพลง การลบเพลงออกจากรายการเพลง เลือกเพลง
ที่ทานตองการลบ จากนั้นกดปุม CLEAR ในการแกไขรายการเพลง เพื่อลบเพลงทั้งหมดจากรายการเพลง เลือก
[Clear All] จากนั้นกดปุม ENTER ในการแกไขรายการเพลง รายการทั้งหมดจะถูกลบออกไปเมื่อนําแผนดิสก
ออกหรือปดเครือ่ งเลน
การแสดงขอมูลไฟล (ID3 TAG)
ขณะเลนไฟล MP3 ที่มีไฟลขอมูล ทานสามารถแสดงขอมูลไดโดยกดปุม DISPLAY ซ้าํ ๆ
ความตองการของไฟลเพลง MP3/WMA
ไฟล MP3/WMA สามารถเลนกับเครือ่ งเลนนีไ้ ด โดยมีขอ จํากัดดังนี:้
• นามสกุลไฟล “.mp3”, “.wma”
• ความถีส่ มุ : ภายใน 8-48 kHz (MP3), ภายใน 32-48 kHz (WMA)
• บิทเรต: ภายใน 32-320kbps (MP3), ภายใน 32-192kbps (WMA)
• รูปแบบแผน CD-R/RW, DVD R/RW: ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุด/แผนดิสก: นอยกวา 600 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
12
ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วการแสดงภาพแบบสไลด ดวยปุม
เมือ่ เครือ่ งหมาย ( ) เปนแถบสวาง
การขามไปยังภาพถัดไป/ที่ผานมา
กดปุม SKIP (
หรือ
) เพื่อรับชมภาพที่ผานมา/ถัดไป
การหมุนภาพ
ใชปมุ
เพื่อหมุนภาพทั้งจอภาพไปตามเข็มนาฬกาหรือทวนเข็มนาฬกา ขณะที่รับชมภาพแบบเต็มจอภาพ
หยุดการแสดงภาพชั่วคราว
กดปุม PAUSE/STEP ( ) เพื่อหยุดแสดงภาพแบบสไลดชั่วคราว กดปุม PLAY ( ) เพื่อเลนภาพนิ่ง
แบบสไลดตอ
การรับฟงเพลงระหวางแสดงภาพแบบสไลด
ทานสามารถรับฟงเพลงระหวางแสดงภาพแบบสไลด ถาแผนดิสกมีทั้งไฟลเพลงและไฟลภาพนิ่งอยูดวยกัน
เพือ่ ใหเครือ่ งหมาย ( ) เปนแถบสวาง กดปุม ENTER เพือ่ เริม่ แสดงภาพแบบสไลด
ใชปมุ
การขยายภาพ
ขณะรับชมภาพแบบเต็มจอภาพ กดปุม ZOOM ซ้าํ ๆ เพือ่ เลือกการขยายภาพ ทานสามารถเลือ่ นไปยังสวนตางๆ
กดปุม CLEAR เพือ่ ออก
ของภาพทีข่ ยายดวยปุม
ความตองการของไฟลภาพ
เครือ่ งเลนนีส้ ามารถเลนกับไฟล JPEG โดยมีขอ จํากัดดังนี:้
• มีนามสกุล: “.jpg”
• ขนาดภาพ: ควรนอยกวา 2MB
• รูปแบบแผน CD-R/RW, DVD R/RW: ISO 9660
• จํานวนไฟลสงู สุด/แผนดิสก: นอยกวา 600 (จํานวนไฟลและโฟลเดอรทงั้ หมด)
การคัดลอกวัสดุที่มีการปองกันการคัดลอกโดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร, ไฟล,
รายการทางสถานีและเสียง อาจเปนการละเมิดกฎหมายและนับเปนการกออาชญากรรม ไมควรใชเครื่องเลน
เพื่อการดังกลาว
โปรดใหความเคารพและปฎิบัติตอกฎหมายลิขสิทธิ์
การบันทึกดวย USB Direct
ตอ USB Flash Drive เขากับเครื่องเลนกอนบันทึก ตั้งรายการเลือก (REC Bitrate) ตามตองการ (ดูหนา 9)
การใช USB Flash Drive
ปุม
ทานสามารถเลนไฟล MP3/WMA/JPEG/DivX ที่อยูใน USB Flash Drive เวอรชั่น 1.1, 2.0 ได
1 ใสแผนซีดีเพลง:
เลือกเพลงที่ตองการ:
2 ไปยังเพลงที่ตองการโดยตรงและเลน ใสหมายเลขเพลงดวยปุมตัวเลข
(0-9)
3 เริ่มบันทึก :
4 หยุดบันทึก:
ปุม
, MENU
, AUDIO
STOP
รูปแบบการบันทึก
ทานสามารถบันทึกเพลงที่ตองการหรือทั้งหมดในแผนซีดีเพลงไปยัง USA Flash Drive ได
• สําหรับบันทึกเพลง: กดปุม AUDIO ในขณะเลน, หยุดเลนชั่วคราวหรือเพื่อเลนตามปกติ
• สําหรับบันทึกทัง้ แผนดิสก: กดปุม AUDIO ขณะหยุดเลน
• สําหรับบันทึกรายการเลน: ขณะหยุดเลน กดปุม AUDIO หลังจากเลือกเพลงจากรายการเพลง
ขอสังเกตุเกี่ยวกับการบันทึกดวย USB Direct
• บันทึกไดเฉพาะซีดเี พลงเทานัน้
• ถาทานใชการทํางานนี้ โฟลเดอร “CD_REC” จะสรางเองอัตโนมัตใิ น USB Flash Drive จากนัน้ เพลงจะถูกบันทึก
ไวภายในโฟลเดอรนี้
• ถาทานถอด USB Flash Drive หรือปดเครือ่ งเลนขณะบันทึกอยู อาจทําใหเกิดการทํางานผิดปกติได
• ถาหากมีพื้นที่วางบน USB Flash Drive ไมเพียงพอ จะไมสามารถบันทึกได ใหเพิ่มพื้นที่วางโดยการลบไฟล
ดวยเครือ่ งคอมพิวเตอรพซี ี
• ไมสามารถบันทึกแผนดิสก CD-G และแผนซีดเี พลงทีเ่ ขารหัส DTS ได
• ไมรองรับฮารดดิสกแบบภายนอก, เครื่องอานแผนการด, USB แบบหลายพารติชั่น, อุปกรณที่ล็อคไวและ
เครื่องเลน MP3
• ทานสามารถตั้งความเร็วการบันทึก โดยกดปุม AUDIO ในระหวางบันทึกดวย USB Direct
- x1 Track: บันทึกดวยความเร็วปกติ ทานสามารถรับฟงเพลงได
- x4 Track: บันทึกดวยความเร็ว 4 เทา ทานไมสามารถรับฟงเพลงได
• รูปแบบที่บันทึก: ไฟล MP3
• เขารหัสบิตเรท: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps
• จํานวนไฟล/โฟลเดอรสงู สุด: นอยกวา 600 (จํานวนทัง้ หมดของไฟลและโฟลเดอร)
1 ตอ USB Flash Drive กับชองตอ USB บนเครือ่ งเลน:
2 ทีจ่ อแสดงจะแสดง [ USB] :
3 กดปุม RETURN ( ) เปลี่ยนเปนรูปแบบการทํางาน USB :
เลือกเพลง/ไฟล:
4 ไปยังเพลงที่ตองการโดยตรงและเลน ใสหมายเลขเพลงดวยปุมตัวเลข
(0-9)
5 เลนไฟล:
6. นํา USB Flash Drive ออก:
RETURN
, MENU
PLAY
-
ขอสังเกตุเกีย
่ วกับ USB Flash Drive
• ทานสามารถสลับเปลี่ยนระหวาง [DSC], และ [USB] โดยกดปุม RETURN ( )
• อยานําอุปกรณ USB ออกในระหวางทํางานอยู
• เราแนะนําใหทานทําสําเนาไฟลสําคัญภายในอุปกรณ USB Flash Drive ไว เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมคาดคิด
• ถาทานใชสายตอ USB หรือ USB HUB อาจไมสามารถติดตอกับอุปกรณ USB ได
• สามารถเลนไฟลเพลง (MP3/WMA), ไฟลภาพ (JPEG) และไฟล DivX ได
สําหรับรายละเอียดใชงานแตละไฟล อางอิงจากหนาทีเ่ กีย่ วของ
• จํานวนไฟลสงู สุด/USB Flash Drive: ตองไมเกิน 600(จํานวนไฟลและโฟลเดอรทั้งหมด)
• การทํางาน USB ของเครือ่ งเลนนี้ ไมครอบคลุมอุปกรณ USB ทุกชนิด
• ไมรองรับกลองถายภาพดิจิตอลและโทรศัพทเคลื่อนที่
13
ตารางรหัสภาษา
ใชตารางรายการนีเ้ พือ่ ใสภาษาทีท่ า นตองการสําหรับการปรับตัง้ ในครัง้ แรก: เสียงพากย, คําบรรยายใตภาพ, เมนู
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
ภาษา
รหัส
รหัส
ประเทศ
รหัส
ประเทศ
รหัส
ตารางรหัสพืน
้ ที่
เลือกรหัสประเทศจากรายการนี้
ประเทศ
รหัส
14
ประเทศ
รหัส
ประเทศ
รหัส
ประเทศ
การแกไขปญหาเบือ้ งตน
ปญหา
ไมมไี ฟฟาเขาเครือ่ ง
เปดเครื่องเลน, แต
เครือ่ งเลนไมทาํ งาน
ไมมภี าพ
สาเหตุ
ไมไดตอ สายไฟฟา
ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ไมไดใสแผนดิสก
เสียบปลั๊กไฟเขากับเตาจายไฟที่ผนัง
ใหแนน
ชารจแบตเตอรี่
ใสแผนดิสก
โทรทัศนไมไดตงั้ รับ
สัญญาณจากเครือ่ งเลน
ตอสายสัญญาณภาพไมแนน
เลือกรูปแบบการรับสัญญาณวิดีโอบน
โทรทัศนใหถกู ตอง
ตอสายสัญญาณภาพใหถกู ตอง
ไมมเี สียง
อุปกรณทตี่ อ กับสายสัญญาณ
ไมไดเสียงตั้งไวเพื่อรับสัญญาณ
จากเครือ่ งเลน
ตัง้ ระดับเสียงไวตา่ํ เกินไป
รายการเลือก AUDIO ตั้งไว
ผิดตําแหนง
เครือ่ งเลนไมเริม่ เลน ไมเลนแผนดิสกทใี่ ส
รีโมท คอนโทรล
ทํางานไมถกู ตอง
ขอมูลจําเพาะ
การแกไข
ตั้งระดับปองกันการเลนไว
ไมไดชรี้ โี มท คอนโทรลไปที่
ตัวรับสัญญาณบนเครือ่ งเลน
รีโมท คอนโทรลอยูห า งจาก
เครือ่ งเลนมากเกินไป
เลือกรูปแบบสัญญาณเขาใหถูกตอง
ของเครือ่ งขยายเสียง
ใชปุมควบคุมระดับเสียงปรับระดับเสียง
ตัง้ รายการเลือก AUDIO ใหถกู ตอง
ใสแผนดิสกทเี่ ลนได (ตรวจประเภทของ
แผนดิสกและรหัสประเทศ)
เปลีย่ นระดับปองกันการเลน
ชีร้ โี มท คอนโทรลไปทีต่ วั รับสัญญาณ
บนเครือ่ งเลน
ใชรีโมท คอนโทรลใหใกลกับเครื่องเลน
มากยิง่ ขึน้
ทัว่ ไป
แรงดันไฟฟาทีต่ อ งการ
ใชกาํ ลังไฟ
ขนาดภายนอก
น้าํ หนักสุทธิ (ประมาณ)
อุณหภูมขิ ณะทํางาน:
ความชืน้ ขณะใชงาน
เลเซอร
ระบบสัญญาณโทรทัศน
การเชือ่ มตอ
ชองจายสัญญาณเสียง/ภาพ
- ภาพ: 1.0 V (p-p), 75 , sync negative
- เสียง: 1.5 Vrms (1 KHz, 0 dB)
ชองตอหูฟง
ชองตอ USB
จอภาพ LCD (Liquid Crystal Display)
ขนาดจอภาพ
ระบบฉายภาพ
ระบบจอภาพ
ความละเอียดจอภาพ
อุปกรณทจี่ ด
ั มาให
• อะแดปเตอรสายสัญญาณภาพ/เสียง
• เอซี อะแดปเตอร (IM090WU-150B)
• Automotive Adapter (Cu-2993)
• รีโมท คอนโทรล
• แบตเตอรีส่ าํ หรับรีโมท คอนโทรล (ชนิดลิเธียม)
DC 9V
12 วัตต
202 x 41 x 168 มม. (กวาง x สูง x ลึก)
0.76 กิโลกรัม
5 oC ถึง 40 oC
5 % ถึง 90 %
เซมิคอนดัคเตอร เลเซอร
PAL
3.5 มม. แบบมินิ x 1
3.5 มม. แบบมินิ x 2
4 pin (มาตรฐาน USB 2.0/1.1)
กวาง 7 นิว้ (แนวทแยง)
R.G.B. stripe
TFT active matrix
480 x 234 (WQVGA)
การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
15
ความบั น เทิ ง ภายในรถยนต กั บ
ชุดติดตัง้ พนักพิงศีรษะ
ชุดติดตั้งพนักพิงศีรษะ
การติดตั้ง
ถอดพนักพิงศีรษะ
(อางอิงจากคูม อื รถยนตของทาน)
ท า นสามารถสนุ ก ไปกั บ ภาพยนตร จ ากที่ นั่ ง ตอนหลั ง จากชุ ด ติ ด ตั้ ง
เครือ่ งเลนกับทีน่ งั่ ตอนหนา
คําเตือน
• ผูข ับตองไมเปนผูควบคุมเครื่องเลนนีใ้ นระหวางควบคุมยานพาหนะ
อยาใชงานเครือ่ งเลนนี้ ในตําแหนงทีผ่ ขู บั สามารถรับชมได
การที่ผูขับควบคุมหรือรับชมเครื่องเลนนี้ในขณะควบคุมยานพาหนะ
เปนสาเหตุทําใหเสียสมาธิในการควบคุมยานพาหนะ อาจเปนเหตุ
ใหเกิดอุบตั เิ หตุรา ยแรงและทําใหไดรบั บาดเจ็บหรือทรัพยสนิ เสียหาย
• อยาประกอบหรือถอดเครื่องเลนในระหวางขับขี่ และอยาติดตั้งไวใน
สถานทีต่ อ ไปนี,้ อาจทําใหไดรบั บาดเจ็บหรือเกิดอุบตั เิ หตุทางจราจร
- ตําแหนงใดๆ ทีน่ อกเหนือจากดานหลังของทีน่ งั่
- ในตําแหนงที่รบกวนสมาธิของผูควบคุมยานพาหนะจากการรับชม
หรือควบคุม
- ในตําแหนงทีก่ ดี ขวางการทํางานของถุงลมนิรภัย
- ในตําแหนงทีก่ ดี ขวางอุปกรณในการขับขีภ่ ายในรถ
• ขึ้นอยูกับชนิดของพนักพิงศีรษะ อาจไมสามารถติดตั้ง
ชุดติดตั้งพนักพิงศีรษะได
สกรูยึด
ใชยึดเครื่องเลนกับพนักพิงศีรษะ
สกรูปรับความเอียง
ใชปรับมุมเอียง
สกรูปรับแนวนอน
ใชปรับมุมแนวนอน
ปุม
 ปลดล็อค
กดทั้ ง สองด า นของปุ ม เพื่ อ ปลดแขนยึ ด ออกจากแผ น ติ ด ตั้ ง
พนักพิงศีรษะ
แผนติดตัง้ พนักพิงศีรษะ
ติดตั้งแผนยึดกับพนักพิงศีรษะ
ดังภาพที่แสดง
หมายเหตุ: ถาทานไมตอ งการ
ติดตัง้ แผนยึดกับพนักงพิงศีรษะ
เพราะความหนาของแกนพนักพิง
ใหขยายแผนติดตัง้ พนักพิงศีรษะ
โดยคลายสกรูและติดตัง้ เขายังตําแหนง
ประกอบตัวเครือ่ งเขากับเขากับแผนยึด
และยึดใหแนนดวยสกรู
นําเครือ่ งเลนประกอบเขาและ
ขันสกรูใหแนน
22 ซม.
หรือ
นอยกวา
ปรับแนวนอนและมุมเอียงแขนยึดและ
พรอมทีส่ นุกไปกับเครือ่ งเลนไดทนั ที
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement