LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
ไทย
คู่มือการใช้งาน
ฟังเพลงอย่างมีสไตล์
ลำ�โพงแบบแท่นเสียบ
โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ND1520
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 1
2012-09-03
1:36:32
1
เริ่มต้นใช้งาน
2
เริ่มต้นใช้งาน
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง
1
เริ่มต้นใช้งาน
อัน ต ร า ย จ า ก ไ ฟ ฟ้า ดูด
อ ย่า เ ปิด ฝ า ค ร อ บ เ ค รื่อ ง
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝา
ปิด (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจ
ซ่อมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำ�นาญงานเป็นผู้ทำ�การตรวจซ่อม
ไฟฟ้าช็อตได้
เครื่องหมายรูปสายฟ้าที่มีหัวลูกศรภายใน
พื้น 3 เหลี่ยมด้านเท่า แสดงเพื่อเตือนผู้
ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอยู่ภายในตัวเครื่อง ถ้าท่านเปิดฝา
ครอบเครื่องท่านอาจได้รับอันตรายจาก
เครื่องหมายตกใจภายในพื้น 3 เหลี่ยม
ด้านเท่าแสดงไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ�ที่ติดไว้บนตัวเครื่องเพื่อ
ป้องกันปัญหาจากการใช้งานและการ
ดูแลรักษา(ซ่อมแซม) เครื่อง
ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับสายไฟ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยวงจรการทำ�งานเฉพาะตัว
ดังนั้นวงจรของเต้าจ่ายไฟต้องจ่ายไฟให้อุปกรณ์นี้เพียงเครื่องเดียว
เท่านั้น และไม่มีวงจรย่อยหรือเต้าจ่ายไฟในจุดอื่นๆ อีก อ้างอิงข้อมูลจำ�เพาะของคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อความแน่ใจ ไม่
ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ อุปกรณ์เข้ากับ
เต้าจ่ายไฟที่ผนังในเวลาเดียวกัน ถ้าเต้าจ่ายไฟจ่ายกระแสไฟฟ้า
มากเกินไป หลวมหรือชำ�รุดเสียหาย สายต่อหรือสายไฟฟ้าฉีกหลุด
ลุ่ย ชำ�รุดเสียหายหรือฉนวนหุ้มของสายไฟแตกออกมา
ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้ ควรตรวจสอบสายไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ท่านใช้
เป็นประจำ� และถ้าพบว่าสายไฟฟ้าชำ�รุดหรือเสียหายในส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม ให้ทำ�การถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟ หยุด
ใช้งานอุปกรณ์และเรียกช่างผู้ชำ�นาญมาเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟฟ้า
ป้องกันสายไฟฟ้าได้รับความเสียหายทั้งจากทางวัตถุหรือ
เครื่องจักร เช่น บิดเบี้ยว หักงอ ใกล้กับประตููหรือทางเดิน ควรให้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำ�หรับส่วนปลั๊กไฟ เต้าจ่ายไฟ
ตามคำ�แนะนำ�ที่ติดที่สายไฟฟ้ายื่นออกมาจากอุปกรณ์ ควรดึงที่ตัว
ปลั๊กไฟเพื่อถอดสายไฟฟ้าออกจากเต้าจ่ายไฟที่ผนัง เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟอยู่ในตำ�แหน่งที่
สามารถเสียบ/ถอดได้ง่าย
คำ�เตือน: ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ให้ถูกฝนหรือความชื้น เพื่อ
ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
คำ�เตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำ�กัด เช่น บน
ชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
หมายเหตุ: ดูข้อมูลแจ้งเตือนเรื่อความปลอดภัย รวมทั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์และประเภทกำ�ลังส่งไฟ ได้ที่ป้ายด้านล่างของอุปกรณ์
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 2
2012-09-03
1:36:33
เริ่มต้นใช้งาน
3
อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้
วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์:
ถอดแบตเตอรี่ชุดเก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ใน
ลำ�ดับย้อนกลับพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ให้ใส่แบตเตอรี่เก่า
หรือแบตเตอรี่ไว้ในภาชนะที่เหมาะสมณ จุดรวบรวมขยะที่ได้กำ�หนดไว้
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะอื่นๆ ขอแนะนำ�ให้้ท่านใช้ระบบการคืน
แบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ของท่าน ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณที่โดนความร้อนสูง เช่น
แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกัน
1
เริ่มต้นใช้งาน
ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่จะสัมผัสกับน้ำ� (หยดน้ำ�
หรือน้ำ�ที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่น แจกัน ไว้
บนชุดอุปกรณ์
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 3
2012-09-03
1:36:33
4
สารบัญ
สารบัญ
3 การแก้ไขปัญหา
14
การแก้ไขปัญหา
1
เริ่มต้นใช้งาน
4 ภาคผนวก
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
ข้อมูลเพือ
่ ความปลอดภัย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตัว
– สร้างขึ้นสำ�หรับ iPod/iPhone
– อุปกรณ์แบบพกพา
– การตั้งปลุก
– วิทยุ (FM)
– ซิงค์เวลา
อุปกรณ์เสริม
บทนำ�
– สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือ
แผงด้านหลัง แผงด้านหน้า
คุณสมบัตเิ ฉพาะตัว
การเชือ
่ มต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
15
16
17
เครือ
่ งหมายการค้าและสิทธิก
์ ารใช้งาน
ข้อมูลจำ�เพาะ
การเคลือ
่ นย้ายเครือ
่ งเล่น
2 การใช้งาน
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
การใช้งานโดยทัว่ ไป
การใช้งานพืน
้ ฐาน
– การใช้งานร่วมกับ iPod/iPhone
– iPod/iPhone ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
– ปิดเครือ
่ งอัตโนมัติ
การตัง้ ค่านาฬิกา
– ใช้อุปกรณ์ของท่านเป็นนาฬิกาปลุก
– SNOOZE
– การหรี่แสง
– การตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจากไม่ใช้งาน
การใช้งานวิทยุ
– การเชื่อมต่อสายอากาศ
– การตั้งค่าสถานี้ีวิทยุล่วงหน้า
การใช้งานขัน
้ สูง
– การฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 4
2012-09-03
1:36:33
เริ่มต้นใช้งาน
คุณสมบัติเฉพาะตัว
บทนำ�
สร้างขึ้นสำ�หรับ iPod/iPhone
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้
ช่องต่อสัญญาณเข้าจากอุปกรณ์แบบพกพา
ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา
,,หมายเหตุ
แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ
>>ข้อควรระวัง
1
เริ่มต้นใช้งาน
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจาก iPod/iPhone ด้วย
การเชื่อมต่ออันแสนง่ายดาย
5
แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด
การตั้งปลุก
ตั้งปลุกตามเวลาที่ต้องการ
วิทยุ (FM)
ฟังวิทยุช่องโปรด
ซิงค์เวลา
ตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ iPod/
iPhone
อุปกรณ์เสริม
โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ให้มาด้วย
อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
(1)
สายไฟ(1)
สายอากาศ FM (1)
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 5
2012-09-03
1:36:33
6
เริ่มต้นใช้งาน
แผงด้านหน้า
1
เริ่มต้นใช้งาน
a SNOOZE/SLEEP
- ปลุกท่านทุกๆ 10 นาที่เมื่อเปิดใช้
ฟังก์ชันการตั้งปลุก
- ปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้
b - / + (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียงลำ�โพง
c ต่อ iPod/iPhone กับแท่นเสียบ
เชื่อมต่อ iPod/iPhone
d P/1
- เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณขาเข้า
- เปิด : กด P/1
- ปิด : กด P/1 ค้างไว้
e D/Pr
- เลือกและฟังรายการวิทยุ :
กด D/Pr ในโหมด FM
- บันทึกสถานี้ีวิทยุ : กด D/Pr ค้างไว้
ในโหมด FM
- เริ่มเล่นสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
f หน้าจอแสดงผล
แสดงสถานะ
g
/
(ข้าม/ค้นหา)
- ข้าม : กด
/
- ค้นหา : กด
/
ค้างไว้- ใน
โหมด FM จูนไปยัสถานีวิทยุุที่ต้องการและเลือกหมายเลขที่ีกำ�หนด
ไว้ล่วงหน้า
h ลำ�โพง
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 6
2012-09-03
1:36:34
เริ่มต้นใช้งาน
7
แผงด้านหลัง
1
เริ่มต้นใช้งาน
a ALARM
- ตั้งเวลาปลุก
- ปิดการตั้งปลุก
- แสดงการตั้งค่าการปลุก
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 7
b FM ANT.
c PORT.IN
ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา
d DC.IN 12 V 01.5 A (จุดรับไฟจากอะแดป
เตอร์ AC)
2012-09-03
1:36:34
8
เริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
1
1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
เริ่มต้นใช้งาน
2. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับเข้ากับจุดรับกระแสไฟของอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
3. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับ
จากนั้นอุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดแสตนด์บาย
>>ข้อควรระวัง
ใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ีให้มากับเครื่องเท่านั้น
อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การ
ใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่น อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายกับอุปกรณ์และทำ�ให้การรับประกันเป็นโมฆะ
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 8
2012-09-03
1:36:34
การใช้งาน
9
การใช้งานโดยทั่วไป
ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้โดยใช้ปุ่มกดเหล่านี้ รับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง
โหมด
IPOD
PORT
FM
ระหว่างตั้งค่าการปลุก
ระหว่างการปลุกกำ�ลังทำ�งาน
-/+
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
กด P/1
เปิดเครื่อง
เปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ
เปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ
เปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ
P/1
ค้างไว้
เปิดเครื่อง
ปิดเครื่อง
ปิดเครื่อง
ปิดเครื่อง
/
-
ข้าม -/+
-
จูนสัญญาณ -/+
-
เล่น/หยุดชั่วคราว
-
ฟังสถานีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า บันทึกแหล่งที่ีมาของเสียงปลุก
-
-
-
-
เลือกหมายเลขที่ีตั้งไว้ล่วงหน้า
-
-
-
Sleep (หรี่แสง)
Sleep (หรี่แสง)
Sleep (หรี่แสง)
เปิดหรือปิดการตั้งปลุก
เปิดหรือปิดการตั้งปลุก
เปิดหรือปิดการตั้งปลุก
เปิดหรือปิดการตั้งปลุก
หยุดการตั้งค่าการปลุก
เริ่มการตั้งค่าการปลุก
เริ่มการตั้งค่าการปลุก
เริ่มการตั้งค่าการปลุก
เริ่มการตั้งค่าการปลุก
หยุดการตั้งค่าการปลุก
กด กด
D/Pr
หยุดการตั้งค่าการปลุก
เปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ
ปิดเครื่อง
หยุดการตั้งค่าการปลุก
หยุดเสียงปลุก
ปิดเครื่อง
ปิดเครื่อง
VOL-/+
ตั้งค่าชั่วโมงและนาที่ี
2
การใช้งาน
แสตนด์บาย
ปุ่มกด
-
กด D/Pr
ค้างไว้
SNOOZE/
SLEEP
กด
ALARM
หยุดการตั้งค่าการปลุก
Sleep (หรี่แสง)
กด ALARM
ค้างไว้
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 9
SNOOZE
หยุดเสียงปลุก
ปิดเครื่อง
หยุดเสียงปลุก
ปิดเครื่อง
2012-09-03
1:36:34
10
การใช้งาน
การใช้งานพื้นฐาน
การใช้งานร่วมกับiPod/
iPhone
2
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจาก iPod/iPhoneได้ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้
งาน iPod/iPhoneให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน iPod/iPhone
1. เชื่อมต่อ iPod/iPhone ให้แน่น หากท่านเปิดอุปกรณ์ของท่าน iPod/iPhone
จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและจะเริ่มชาร์จไฟเข้าเครื่อง
iPod/iPhone
ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
yy ลำ�โพงนี้รองรับรุ่นอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
การใช้งาน
iPhone 3GS
iPhone 3G
ท ่านอาจจะไม่สามารถควบคุม iPod/iPhoneของท่านจากอุปกรณ์ได้เนื่องจาก
เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone ไม่รองรับ
ท่านอาจจะไม่สามารถควบคุม iPod/ iPhone ของท่านจากอุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับ iPod/ iPhone
ของท่าน
2. กด
P/1
เพื่อเลือกฟังก์ชัน IPOD
หากต้องการ
ให้
หยุดพักหรือเริ่มใหม่
กด D/Pr
ข้าม
ระหว่างการเล่น ให้กด
/
เพื่อไปยังไฟล์ถัดไปหรือ
กลับไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์ปัจจุบัน
กด
ค้นหา
สองครั้งเร็ว ๆ เพื่อย้อนกลับไปยังไฟล์ก่อนหน้า
กดปุ่ม
/
ค้างไว้ระหว่างเล่นและปล่อยปุ่มใน
ตำ�แหน่งที่ท่านอยากฟัง
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 10
2012-09-03
1:36:35
การใช้งาน
,,หมายเหตุ
yy หากชุดอุปกรณ์ของท่านแสดงข้อความแจ้งความผิดพลาด
ให้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในข้อความนั้นๆ ข้อความแจ้ง
ความผิดพลาด “ERR”
- เชื่อมต่อ iPod/iPhone ไม่แน่น
-เครื่องไม่สามารถตรวจพบ iPod/iPhone ของท่านได้
- ระดับพลังงานของ iPod/iPhone ต่ำ�เกินไป
/ จำ�เป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ีใหม่
/หากท่านชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ iPod/iPhone
มีแบตเตอรี่อ่อนมาก อาจใช้เวลาชาร์จนานขึ้น
yy หากท่านใช้แอปพลิเคชั่น โทรศัพท์ หรือส่งและรับข้อความ
SMS ฯลฯ ผ่านทาง iPod touch หรือ iPhone ให้ปลดการเชื่อม
ต่ออุปกรณ์สื่อสารของท่านออกจากแท่นเสียบ iPod/iPhone
ของชุดอุปกรณ์นี้ จากนั้นจึงใช้งานอุปกรณ์สื่อสารของท่าน
yy หากพบปัญหาในการใช้งาน iPod/iPhone โปรดดูข้อมูลได้ที่
www.apple.com/support
yy ในโหมดแสตนด์บาย ท่านสามารถชาร์จ iPod/iPhone
ได้โดยเชื่อมต่อกับแท่นเสียบ iPod/iPhone Dock
yy ท่านอาจต้องควบคุม iPod touch หรือ iPhone เพิ่มเติม เช่น
“ปลดล็อค” โดยลากขึ้น
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
อุปกรณ์จะปิดตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟใน
กรณีที่อุปกรณ์หลักไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอกนานกว่า 25 นาที
และอุปกรณ์นี้จะปิดทำ�งานภายในหกชั่วโมงหลังจาก
เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์หลักเข้ากับอุปกรณ์อื่นด้วย
อินพุตแอนะล็อก
การตั้งค่านาฬิกา
เชื่อมต่อ iPod/iPhone ให้แน่น จากนั้นการตั้งค่านาฬิกาใน
หน้าจอแสดงผลจะซิงโครไนซ์กับ iPod/iPhone ของท่าน
หลังจากอุปกรณ์ซิงโครไนซ์การตั้งค่านาฬิกากับ iPod/
iPhone แล้ว เวลาบน iPod/iPhone อาจจะยังแตกต่างกับ
อุปกรณ์อยู่ ในโหมดแสตนด์บาย นาฬิกาจะไม่ซิงโครไนซ์กับ
iPod/iPhone ของท่าน
,,หมายเหตุ
ตรวจสอบดูว่าเวลาปัจจุบันใน iPod/iPhone ถูก
ต้องหรือไม่ ถ้าเวลาไม่ถูกต้อง ให้ตั้งเวลาใหม่
โดยใช้เวลาปัจจุบัน เวลาที่ผิดใน iPod/iPhone
อาจส่งผลทำ�ให้มีความแตกต่างเรื่องเวลา
ระหว่าง iPod/iPhone กับตัวเครื่อง
2
การใช้งาน
yy ท่านอาจจะไม่สามารถควบคุม iPod/ iPhone
ของท่านจากอุปกรณ์ได้ เนื่องจากวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/
iPhone ไม่รองรับ เราแนะนำ�ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด
11
ใช้อุปกรณ์ของท่านเป็นนาฬิกาปลุก
1. เปิดหรือปิดชุดอุปกรณ์
2. กดปุ่ม ALARM ค้างไว้เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการปลุก
3. แหล่งข้อมูลเสียงปลุกจะกะพริบ (FM(TUNER)/IPOD)
ระหว่างที่แหล่งข้อมูลเสียงแต่ตัวกะพริบ
ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการโดยกด D/Pr.
ถ้าท่านเลือกโหมด FM(TUNER)
ท่านสามารถเลือกสถานี้ี่ตั้งไว้ก่อนหน้าได้โดยกด /
4. การตั้งค่า “ON (TIME)” จะปรากฏขึ้น
การตั้งค่าชั่วโมงจะกะพริบ กด
/
เพื่อเลือกชั่วโมงและจากนั้นกด D/Pr. เพื่อบันทึก
5. การตั้งค่านาที่จะกะพริบ กด
/
เพื่อเลือกนาที่ีและจากนั้นกด D/Pr. เพื่อบันทึก
6. การตั้งค่าระดับเสียงจะกะพริบ กด
/
เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงและจากนั้น กด D/Pr.
เพื่อบันทึก
7. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าได้
8. ถ้าท่านต้องการรีเซ็ตนาฬิกาปลุก ให้ทำ�ขั้นตอนที่ 2-6
ซ้ำ�อีกครั้ง
SNOOZE
ในระหว่างที่เปิดใช้ฟังก์ชันการปลุก ฟังก์ชัน SNOOZE จะ
ปลุกท่านขึ้นมาทุก 10 นาที ถ้าท่าน กด SNOOZE/
SLEEP ถ้าหมดเวลาที่ีกำ�หนด อุปกรณ์จะเปิดขึ้นมาโดย
อัตโนมัติและส่งเสียงปลุก ถ้าท่านกด SNOOZE/SLEEP
เสียงปลุกจะหยุดลง “ZZZ” และ “
” จะกะพริบ เสียงปลุก
จะดังอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 นาที
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 11
2012-09-03
1:36:35
12
การใช้งาน
การใช้งานวิทยุ
การหรี่แสง
กดปุ่ม SNOOZE/SLEEP หนึ่งครั้ง หน้าจอแสดงผลจะ
มืดลงครึ่งหนึ่งจากความสว่างเดิม ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด
SNOOZE/SLEEP ซ้ำ�หลายๆ ครั้งจนกว่าหน้าจอแสดง
ผลจะสว่างขึ้น
,,หมายเหตุ
2
การเชื่อมต่อสายอากาศ
เชื่อมต่อเสาอากาศ FM กับ ช่องเชื่อมต่อเสาอากาศ
FM
•• ถ้าท่านไม่ตั้งนาฬิกาบน iPod/iPhone
เครื่องจะไม่สามารถซิงโครไนซ์นาฬิกากับ iPod/iPhone
ของท่านได้
การใช้งาน
•• ถ้าท่านถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
การตั้งค่านาฬิกาที่กำ�หนดไว้จะไม่ถูกบันทึก
•• หลังจากตั้งค่าฟังก์ชันนาฬิกา
ท่านจะสามารถตั้งค่าฟังก์ชันการปลุกได้
•• เมื่อสัญญาณปลุกดังขึ้น ถ้าคุณไม่กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา
30 นาทีี่ การปลุกจะหยุดโดยอัตโนมัติ
•• ถ้ าท่านตั้งค่านาฬิกาและตั้งปลุกเอาไว้
ท่านสามารถตรวจสอบเวลาและไอคอนการปลุก “
ได้โดยกดปุ่ม ALARM
แม้ว่าเครื่องจะอยู่ในโหมดแสตนด์บายก็ตาม
“
“
•• ถ้าท่านเปิดใช้สัญญาณปลุก ไอคอนการปลุก “
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
•• ถ้าท่านปิดใช้สัญญาณปลุก ไอคอนการปลุก “
จะหายไปจากหน้าจอแสดงผล
“
•• เสียงปลุกจะดังขึ้นเมื่อปิดอุปกรณ์เท่านั้น
•• ถ้าหมดเวลาที่ีตั้งไว้ อุปกรณ์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
•• หลังจากเสียงปลุกดังขึ้น
ท่านสามารถปิดเสียงได้โดยกด ALARM หรือ
P/1
•• ท่านสามารถกำ�หนด 12 : 00 ได้เท่านั้น
(สำ�หรับการแสดงเวลา PM)
1. กด P/1
ซ้ำ�หลายๆ ครั้งจนกระทั่ง FM ปรากฏบนจอแสดงผล
เครื่องจะจูนไปยสถานีเมื่อได้รับสัญญาณล่าสุด
2. การจูนอัตโนมัติ : กดปุ่ม /
ค้างไว้ประมาณ 2
วินาทีี่จนกว่าไฟแสดงความถี่เริ่มเปลี่ยนค่า
จากนั้นให้ปล่อยปุ่ม
การสแกนจะหยุดลงเมื่ออุปกรณ์ได้รับสัญญาณจากสถานี้ี
การจูนด้วยตนเอง: กด /
ซ้ำ�หลายๆ ครั้ง
3. ปรับระดับเสียงโดยกด - / + (ระดับเสียง)
การตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจากไม่ใช้งาน
ขณะฟังเพลงหรือวิทยุ กด SNOOZE/SLEEP ซ้ำ�หลายๆ ครั้งเพื่อเลือก
เวลาหน่วงระหว่าง 10 ถึง 180 นาที่ี หลังจากช่วงหน่วงเวลา ชุดอุปกรณ์จะ
ปิดการทำ�งาน (ท่านจะเห็นลำ�ดับดังต่อไปนี้ 180 -> 150 ->120 -> 90
-> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
ถ้าต้องการยกเลิกฟังก์ชันการปิดเครื่องหลังจากไม่ใช้งาน ให้กด
SNOOZE/SLEEP ซ้ำ�หลายๆ ครั้งจนกว่าหน้าจอแสดงผลจะสว่างขึ้น
,,หมายเหตุ
•• ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่ีเหลือก่อนที่ีจะปิดเครื่องได้โดยกด
SNOOZE/SLEEP
•• ฟังก์ชันการปิดเครื่องตามเวลาที่ีกำ�หนดจะทำ�งานภายหลังจากการหรี่แสง
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 12
2012-09-03
1:36:35
การใช้งาน
การตั้งค่าสถานีวิทยุุล่วงหน้า
ท่านสามารถตั้งค่าสถานีวิทยุล่วงหน้าสำ�หรับคลื่นความถี่ FM
ได้ 10 สถานี้ี
ก่อนที่ีจะจูนคลื่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านลดระดับ
เสียงลงแล้ว
1. กด P/1 ซ้ำ�หลายๆ ครั้งจนกระทั่ง FM
ปรากฏบนจอแสดงผล
2. เลือกคลื่นความถี่ที่ต้องการโดยใช้ 13
การใช้งานขั้นสูง
การฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
ลำ�โพงนี้สามารถใช้เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกหลากหลายชนิด (เราไม่ได้เตรียม
สายเคเบิลแบบพกพาเอาไว้สำ�หรับเป็นอุปกรณ์เสริมกับลำ�โพง)
/
2
เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น
การใช้งาน
3. กด D/Pr ค้างไว้
ตัวเลขที่ีตั้งค่าไว้จะกะพริบบนจอแสดงผล
4. กด /
เพื่อเลือกหมายเลขสถานีี้่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ี้ท่านต้องการ
5. กด D/Pr. สถานีี้จะถูกบันทึก
6. ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อจัดเก็บสถานีี้อื่นๆ
7. ถ้าต้องการฟัสถานีที่้บันทึกไว้ ให้กด D/Pr
และจากนั้นกด
/
เพื่อเลือกสถานีที่้ต้องการ
,,หมายเหตุ
•• ถ้าสถานีทุกช่องมีการกำ�หนดความถี่ไว้เรียบร้อยแล้ว คำ�ว่า “FULL”
จะปรากฏขึ้นในหน้าจอแสดงผลครู่หนึ่ง จากนั้นหมายเลขช่องที่ีตั้งไว้จะ
กะพริบ ถ้าต้องการเปลี่ยนหมายเลขช่องที่ีกำ�หนดไว้ ให้ทำ�ขั้นตอนที่ี 4-5
ซ้ำ�อีกครั้ง
•• ท่านไม่สามารถลบสถานีที่้ตั้งไว้ล่วงหน้าได้
•• แม้ว่าทุกช่อสถานีี้จะมีการกำ�หนดความถี่เอาไว้แล้ว
ท่านสามารถตั้งช่อสถานีหม่ได้โดยกำ�หนดค่าความถี่ทับช่อสถานีดิม
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับขั้วต่อ PORT.IN
ของเครื่อง
•• ขณะฟังวิทยุ ถ้าท่านกด D/Pr ค้างไว้
หมายเลขช่องที่ีท่านฟังล่าสุดจะกะพริบเพื่อทำ�การเขียนทัสถานีี้ก่อนหน้า
2. เปิดเครื่องโดยกด P/1
•• ขณะฟังวิทยุในช่องที่ีกำ�หนดไว้ล่วงหน้า
ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนหมายเลขช่องโดยใช้ ความถี่เดิมให้กด D/Pr
ค้างไว้ และจากนั้นเปลี่ยนหมายเลขช่องโดยกด /
4. เปิดเครื่องอุปกรณ์ภายนอกและเริ่มเล่นเพลง
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 13
3. เลือกฟังก์ชัน PORT (PORTABLE) โดยกด P/1
2012-09-03
1:36:36
3
14
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
ไม่มีกระแสไฟ
ไม่มีเสียง
สาเหตุและวิธีแก้ไข
yy เสียบสายไฟ
yy ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ตรวจสอบว่าท่านเลือกฟังก์ชันถูกต้องหรือไม่ กด
P/1และตรวจสอบฟังก์ชันที่เลือก
yy ปรับตำ�แหน่งที่วางอุปกรณ์
3
การแก้ไขปัญหา
จูนสถานี้ีวิทยุไม่ถูกต้อง
yy จูนไปยังสถานีที่้ต้องการด้วยตนเอง
iPod/iPhone ไม่ทำ�งาน
เชื่อมต่อ iPod/iPhone เข้ากับชุดอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
นาฬิกาไม่ปรากฏขึ้นมา
เชื่อมต่อ iPod/iPhone เข้ากับชุดอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 14
yy จูนหาคลื่นของสถานีี้ ดู page 13 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
2012-09-03
1:36:36
4
ภาคผนวก
ภาคผนวก
15
เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ิการใช้งาน
"Made for iPod" (จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับ iPod) and "Made for iPhone" (จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับ iPhone)
หมายถึงอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อเข้ากับ iPod หรือ
iPhone โดยเฉพาะ ตามลำ�ดับ และได้รับการรับรองโดยผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิ์ิ
ภาพในการทำ�งานจาก Apple
Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำ�งานขออุปกรณ์ี้ หรือความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและข้อกำ�หนดของอุปกรณ์นี้
การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod และ iPhone อาจจะมีผลกระทบกัประสิทธิภาพ องการใช้งานแบบไร้
สาย
4
ภาคผนวก
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 15
2012-09-03
1:36:36
16
ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพาะ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับอะแดปเตอร์กระแสสลับ
กระแสตรง 12 V 0 1.5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
การใช้พลังงาน
18 วัตต์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
158 x 88 x 67(87) มม.
น้ำ�หนักสุทธิ (โดย
ประมาณ)
อุณหภูมิในการทำ�งาน
ค่าความชื้นในการทำ�งาน
แหล่งจ่ายไฟบัส
0.57 กก.
5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
5 % ถึง 90 %
iPod/iPhone : DC 5 V 01 A
การรับสัญญาณเข้า
PORT. IN
4
500 mV (แจ็คสเตอริโอ 3.5 มม.)
จูนเนอร์
พิสัยการจูนสัญญาณ FM
87.5 MHz ถึง 108.0 MHz หรือ 87.50 MHz ถึง 108.00 MHz
ภาคผนวก
แอมพลิไฟเออร์
กำ�ลังขาออก
5 วัตต์ X 1 แชนแนล (8 Ω ที่ี 1 กิโลเฮิรตซ์)
T.H.D
10 %
ลำ�โพง
ประเภท
ติดตั้งในตัวเครื่อง
อัตราอิมพีแดนซ์
8Ω
อัตราไฟเข้า
5 วัตต์
กำ�ลังไฟเข้าสูงสุด
10 วัตต์
yy การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 16
2012-09-03
1:36:36
ภาคผนวก
17
การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น
เมื่อจัดส่งชุดอุปกรณ์
กรุณาเก็บกล่องกระดาษและวัสดุที่ใช้สำ�หรับห่อบรรจุ เครื่องเล่นไว้ ท่านองการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นและ
ป้องกันตัวเครื่องเล่นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุควรห่อและบรรจุุเครื่องเล่นลงในกล่องเหมือนกับตอน
ท่านซื้อครื่องเล่นมา
รักษาพื้นผิวภายนอกของเครื่องเล่นให้สะอาดอยู่เสมอ
ไม่ควรใช้น้ำ�ยาที่สามารถระเหยได้ เช่น สเปรย์กำ�จัดแมลงกล้กับตัวเครื่องเล่น การเช็ดหรือถูตัวเครื่องเล่น
แรงๆ อาจทำ�ให้พื้นผิของเครื่องเล่นป็นรอยได้ไม่ควรวางส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกของผลิตภัณฑ์ใดติด
กันกับครื่องเล่นเป็นเวลานาน เพราะยาได้ ไม่ควรอาจทำ�ให้เกิดรอยบนพื้นผิวของเครื่องเล่นได้
การทำ�ความสะอาดเครื่องเล่น
ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ เช็ดภายนอกตัวเครื่องเล่น ถ้าพื้นผิของเครื่องเล่นกปรกมาก ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบน้ำ�ยาทำ�ควาสะ
อาดอย่างอ่อนเช็ดอยสกปรกบนเครื่องเล่นไม่ควรใน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดย่างแรง เช่น แอลกอฮอล์
เบนซิน หรือทินเนอร์์ ซึ่งอาจทำ�ให้พื้นผิวของเครื่องเล่นเสียหายได้
4
ภาคผนวก
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 17
2012-09-03
1:36:36
ND1520-FI.BTHALL_2901-THAI.indd 18
2012-09-03
1:36:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement