LG 98UB980T, 105UC9T Owner's manual

LG 98UB980T, 105UC9T Owner's manual
¤Á‹ÙÍ×¼ãŒÙª§ŒÒ¹
LED TV*
*LG LED TV ¤Í× áÍÅ«´Õ·ÕÇÕ·Õã‹ÕªËŒÅÍ´
LED ໹ç Backlight
¤Å¡Ô ! User Guide
â»Ã´ÍÒ‹¹¤Á‹ÙÍסÒÃ㪧ŒÒ¹à¾Í‹×¤ÇÒÁà¢ÒŒã¨ã¹¡ÒÃ㪧ŒÒ¹¼ÅµÔÀ³
Ñ ±
áÅÐࡺç¤Á‹ÙÍסÒÃ㪧ŒÒ¹äÇàŒ¾Í‹×ÍÒŒ§Í§Ô¡ÒÃ㪧ŒÒ¹µÍ‹ä»
UB85**
UB93**
UB95**
UB98**
*MFL68140505*
UC97**
UG88**
UC9*
www.lg.com
P/NO : MFL68140505 (1412-REV00)
Printed in Korea
2
สารบัญ
ENG
ภาษาไทย
สารบัญ
36
36
3
36
37
37
2สารบัญ
ลิขสิทธิ์และข้อมูลอื่น ๆ
3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE
SOFTWARE
3 การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์
ภายนอก
4
10
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
การรับชมเนื้อหา 3D (เฉพาะรุ่น 3D)
11 ขั้นตอนการติดตั้ง
11 การประกอบและการเตรียมพร้อม
เครื่องเพื่อใช้งาน
11
15
16
19
20
20
20
25
26
28
29
30
31
31
32
32
แกะกล่อง
อุปกรณ์เสริมแยกขาย
ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุม
-การใช้งานปุ่มกดแบบ Joystick
การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์
การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
-ประกอบขาตั้งเครื่อง
การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ
การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง
การเก็บสายไฟ
การประกอบฝาครอบ AV
ล�ำโพงแบบเลื่อน
การใช้งานกล้อง
-เตรียมใช้งานกล้อง
-ส่วนประกอบของกล้อง
-ตรวจสอบระยะของกล้อง
32 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
33
33
34
35
35
การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
การเชื่อมต่อด้วย HDMI
เชือ่ มต่อด้วยสายแปลงสัญญาณ DVI เป็น HDMI
การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์
เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต
การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง
-การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล ด้วยสาย
ออปติคอล
เชื่อมต่อกับหูฟัง
การเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์ USB
การเชื่อมต่อ MHL
38 การใช้งานรีโมทคอนโทรล
39 การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
40
40
41
ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
การใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล
ข้อควรระวังเมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
41 การใช้คู่มือผู้ใช้
42 การบ�ำรุงรักษา
42
42
42
การท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ
-หน้าจอ,กรอบ,ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง
-สายไฟหลัก
42 การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น
43 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
คำ�เตือน
yyถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน คุณอาจจะได้รบั บาด
เจ็บสาหัส หรือมีความเป็นไปได้จะเกิดอุบัติเหตุ
หรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง
yyถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน, คุณอาจจะได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อย หรือสินค้าอาจเกิดความเสียหาย
บันทึก
yyบันทึกช่วยให้คณ
ุ เข้าใจ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ปลอดภัยโปรดอ่านบันทึกอย่างละเอียดก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์
ลิขสิทธิแ์ ละข้อมูลอืน่ ๆ / ข้อควรรูเ้ กีย่ วกับ OPEN SOURCE SOFTWARE / การตัง้ ค่าการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
3
ลิขสิทธิท์ รี่ บั รองอาจแตกต่างไปตามรุน่ ผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับใบอนุญาตให้เยีย่ มชม www.lg.com
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE
SOFTWARE
เพื่อให้ได้ซอร์สโค้ดภายใต้ GPL, LGPL, MPL และใบอนุญาตโอเพนซอร์ส อื่น ๆ, ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นโี้ ปรดเยี่ยม
ชม http://opensource.lge.com
source code นอกจากนี้ , เงื่อนไขการอนุญาตที่กล่าวทั้งหมด, การรับประกัน ข้อจ�ำกัดการรับประกัน และ
ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่มีให้ดาวน์โหลด
LG Electronics จะให้คุณใน CD-ROM จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมในการด�ำเนินการจัดส่งดังกล่าว (เช่น
ต้นทุนของข้อมูล, การขนส่งและการจัดการ) เมื่อแจ้งความประสงค์อีเมลไปที่ [email protected] ข้อเสนอ
นีใ้ ช้ได้สำ� หรับสามปี (3) นับแต่วันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์
การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก
เยี่ยมชมเว็บ www.lg.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการตั้งค่าควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก
ภาษาไทย
ENG
ลิขสิทธิ์และข้อมูลอื่น ๆ
4
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
ENG
ภาษาไทย
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
คำ�เตือน
yyอย่าวางเครื่องรับโทรทัศน์ และรีโมทคอนโทรล
ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้:
- สถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- เป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน�ำ้
- ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
- สถานทีใ่ กล้เคียงเคาน์เตอร์หอ้ งครัวหรือความชืน้
ซึ่งสัมผัสกับไอน�ำ้ หรือน�้ำมันได้ง่าย
- ในพื้นทีไ่ ด้รับน�ำ้ ฝนหรือลม
- อยู่ใกล้ ภาชนะบรรจุน�้ำเช่นแจกัน
มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตการท�ำงานผิด
พลาดหรือการเสียรูปของผลิตภัณฑ์
yyอย่าวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณซึ่งมีการสัมผัสกับ
ฝุ่นละออง ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
yyปลั๊กไฟหลักที่ยังไม่ได้ถอดออกจากเต้าเสีย ปลั๊ก
ไฟจะยังคงสภาพพร้อมใช้งานอยู่ ซึ่งอาจเกิด
อันตรายได้
yyอย่าสัมผัสปลัก๊ ไฟด้วยมือทีเ่ ปียก ถ้าขาทีส่ ายไฟมี
ความชื้น หรือปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง ควรเช็ด
ปลั๊กสายไฟให้แห้งโดยทั่ว หรือ ขจัดฝุ่นละออง
ออกก่อนใช้งาน คุณอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
ดูดเนื่องจากการความชื้นสูง
yyตรวจสอบให้แน่ใจในการเชือ่ มต่อสายไฟ และต่อ
สายดิน (ยกเว้นส�ำหรับอุปกรณ์ทไี่ ม่ได้มีสายดิน)
เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ
yyยึดสายไฟหลักให้แน่น หากสายไฟหลักยึดไว้อย่าง
หลวม ๆ อาจเกิดประกายไฟขึ้นได้
yyตรวจสอบให้แน่ใจสายไฟทีใ่ ช้ อยู่ไกลจากวัตถุที่
ร้อนเช่นเครื่องท�ำความร้อนซึ่งอาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต
yyอย่าวางวัตถุทหี่ นัก หรือตัวผลิตภัณฑ์เอง บนสาย
ไฟ อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yyควรโค้งสายอากาศระหว่างภายในและนอกอาคาร
เพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้ ฝนทีไ่ หลมาจากด้านนอก อาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายจากน�ำ้ ทีอ่ ยูภ่ ายในผลิตภัณฑ์
และจะท�ำให้ไฟฟ้าช็อต
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
yyอย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปลงในเต้าเสียบ
ไฟฟ้าอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อน
มากเกินไป
yyห้ามปล่อยให้เครือ่ งรับโทรทัศน์ลว่ งหล่น เมือ่ เชือ่ ม
ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแล้ว เพราะอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายกับเครือ่ งรับโทรทัศน์ และเกิดการ
บาดเจ็บได้
yyเก็บวัสดุปอ้ งกันความชืน้ ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์ หรือไวนิล
บรรจุภณ
ั ฑ์ออกห่างจากมือเด็ก วัสดุปอ้ งกันความชืน้
เป็นวัสดุอนั ตรายหากกลืนกิน หากกลืนกินโดยไม่
ได้ตั้งใจ พยายามให้ผู้ป่วยอาเจียน และไปทีโ่ รง
พยาบาลทีใ่ กล้ที่สุด บรรจุภัณฑ์ไวนิลสามารถ
ท�ำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เก็บ
ไว้ให้ห่างจากมือเด็ก
yyทิง้ แบตเตอรีท่ ใี่ ช้อย่างระมัดระวังเพือ่ ป้องกันเด็ก
จากการเผลอรับประทาน ในกรณีที่รับประทาน
ให้รีบน�ำไปพบแพทย์ทันที
yyห้ามน�ำวัสดุตัวน�ำไฟฟ้า (เช่นตะเกียบที่เป็น
โลหะ) ใส่ลงในปลายด้านหนึ่งของสายไฟ
ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับขั้วอินพุต
บนผนัง ห้ามสัมผัสสายไฟหลังจากเสียบเข้า
ขั้วอินพุตผนัง คุณอาจจะได้รับอันตรายจาก
ไฟฟ้า(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
yyห้ามวางหรือจัดเก็บสารไวไฟอยูใ่ กล้ผลิตภัณฑ์ อาจ
เกิดอันตรายจากความประมาท เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้เนื่องจากสารไวไฟ
yyอย่าวางวัตถุทเี่ ป็นโลหะเช่นเหรียญ หมุดผมตะเกียบ
หรือเส้นลวดลงในผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุไวไฟ เช่น
กระดาษและไม้ขีดไฟ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะเด็ก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือได้รับบาด
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าวัตถุแปลกปลอมหล่นลงใน
ผลิตภัณฑ์ ควรถอดสายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ
Desic
cant
yyอย่าปล่อยให้เด็กของท่านปีนขึ้นไปหรือเกาะบน
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์อาจตกเสีย
หายหรือล้ม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
yyอย่าฉีดน�ำ้ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือ ขัดสีดว้ ยสารไวไฟ
(ทินเนอร์หรือเบนซิน) อาจเกิดไฟไหม้หรืออุบตั เิ หตุ
จากไฟฟ้า อาจเกิดขึ้นได้
ภาษาไทย
ENG
yyเมื่อการติดตั้งทีวีบนผนังแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าจะไม่ติดตั้งทีวีด้วยการแขวนสายไฟฟ้าหลัก
และสายสัญญาณที่ด้านหลังของทีวีอาจจะท�ำให้
เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
5
6
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
ENG
ภาษาไทย
yyห้ามมิให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการกระแทก หรือวัตถุ
ใด ๆ ร่วงสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ และห้ามวางสิ่ง
ใดลงบนหน้าจอ คุณอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือ
ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
yyหากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ควรถอด
สายไฟออกจากผลิตภัณฑ์เพราะการสะสมของฝุน่
ทีป่ กคลุมจะท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสือ่ มสภาพ
ฉนวนกันความร้อนอาจท�ำให้เกิดการรั่วไหลของ
กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้
yyหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้หรือเสา
อากาศในช่วงพายุฟ้าคะนองหรือฟ้าแลบ คุณ
อาจจะได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
yyผลิตภัณฑ์ตอ้ งไม่ถกู สัมผัสกับหยดน�ำ้ หรือถูกราด
และรดด้วยน�ำ้ หลีกเลีย่ งการวางวัสดุอปุ กรณ์บน
เครื่องรับโทรทัศน์
yyห้ามเสียบปลัก๊ ไฟในบริเวณทีม่ กี ารรัว่ ไหลของก๊าซ
การเปิดหน้าต่างและระบายอากาศ ซึ่งอาจจะ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ตามจุดประกายไฟ
yyห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์บริเวณที่มโี อกาส
สัมผัสกับน�้ำมันหรือเขม่าน�้ำมัน เพราะอาจท�ำ
ให้เคร่อื่ งรับโทรทัศน์ลว่ งหล่นและเกิดอันตรายได้
ข้อควรระวัง
yyติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณทีไ่ ม่มีคลื่นวิทยุรบกวน
yyห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้า
ด้วยตนเอง เพราะเหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุไฟฟ้า
ช็อตอาจเกิดขึ้นได้ ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจ
สอบหรือการซ่อมแซม
yyถ้าเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑ์ทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
-ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับผลกระทบจากการกระแทก
-เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
-วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปในผลิตภัณฑ์
-ผลิตภัณฑ์เกิดควันไฟหรือกลิ่นแปลก ๆ
เพราะสิง่ ต่างเหล่านีอ้ าจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
yyควรจะมีระยะห่างเพียงพอระหว่างเสาอากาศ
ภายนอกและสายส่งไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การสัมผัส แม้ในขณะที่เสาอากาศร่วง หรือล้ม
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yyอย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์บนสถานทีเ่ ช่นชัน้ วางทีไ่ ม่แข็ง
แรง หรือพื้นผิวที่เอียง. และหลีกเลี่ยงบริเวณที่
ที่มีการสั่นสะเทือน หรือที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
รองรับได้อย่างเต็มที่ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจตก
หรือพลิกคว�ำ่ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
7
yyห้ามใส่แบตเตอรี่ทไี่ ม่สามารถชาร์ตใหม่ได้ เข้า
กับอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่
yyตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ าไม่ มี วั ต ถุ ที่ กั้ น ระหว่ า ง
รีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
yyถ้าคุณต้องการที่จะยึดผลิตภัณฑ์ไว้ที่ผนัง ยึดกับ
ส่วนต่อ ตามมาตรฐานการติดตัง้ VESA (อุปกรณ์
เสริม) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติดตั้ง
ชุดที่จะใช้ยึดติดผนัง (อะไหล่เสริม) ควรติดตั้ง
ด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้ผลิตภัณฑ์
หลุดร่วงลงกับพื้น
yyใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
yyเมือ่ ติดตัง้ เสาอากาศ, ควรปรึกษาช่างผูช้ ำ� นาญหาก
ติดตัง้ โดยช่างผูไ่ ม่ชำ� นาญงานอาจเกิดอันตรายจาก
ไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
yyสัญญาณของรีโมทคอนโทรลอาจถูกรบกวนจาก
แสงอาทิตย์ หรือแสงที่จ้าอื่น ๆ ในกรณีนี้อาจ
ต้องท�ำให้หอ้ งมืดลง ด้วยการปิดไฟ หรือใส่ผา้ ม่าน
yyควรให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ถึง 7 เท่า
ของขนาดหน้าจอในแนวทแยงเมื่อดูทีวี ถ้าคุณ
ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน อาจท�ำให้เกิดการมอง
เห็นเป็นภาพซ้อน
yyห้ามเปิด / ปิดเครื่อง ด้วยการเสียบปลั๊ก หรือ
ถอดปลั๊กเสียบไฟที่ผนัง (ห้ามใช้สายไฟเพื่อเป็น
สวิตช์เปิด / ปิด เครื่อง) อาจจะท�ำให้สายเกิด
การช�ำรุดหรือจะท�ำให้ไฟฟ้าช็อต
yyควรใช้ชนิดของแบตเตอรีท่ กี่ ำ� หนดเท่านัน้ เพราะ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรล
yyกรุณาท�ำตามค�ำแนะน�ำการติดตั้งด้านล่างนี้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความร้อนสูงเกินไป
ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนังควร
-เกิน 10 ซม
อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานทีไ่ ม่มีการระบาย
-อากาศ (เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือในตู้)
-อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรองนั่ง
ตรวจสอบให้แน่ใจช่องระบายอากาศไม่ได้ถูก
-ปิดกั้นโดยผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน
มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
yyห้ามใช้แบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า ซึ่ง
อาจท�ำให้แบตเตอรี่ร้อนมากเกินไปและรั่วไหล
yyห้ามให้แบตเตอรีอ่ ยูใ่ นบริเวณทีส่ ามารถส�ำผัสกับ
ความร้อน เช่น แสงแดด กองไฟ หรือเตาไฟ เพือ่
ป้องกัน อันตรายได้ ควรหลีกเลีย่ งบริเวณดังกล่าว
yyเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นวิดโี อเกม
คอนโซล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อม
ต่อมีความยาวพอ มิฉะนั้น สินค้าอาจร่วงหล่น
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ต่อลผลิตภัณฑ์ได้
ภาษาไทย
ENG
yyหากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนขาตั้ง, คุณจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากการพลิก
คว�่ำ มิฉะนั้น,ผลิตภัณฑ์อาจจะตก หรือหล่นซึ่ง
อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์ได้รับ
ความเสียหาย
8
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
ENG
ภาษาไทย
yyไม่ควรสัมผัสกับช่องระบายอากาศเมือ่ ดูโทรทัศน์
เป็นเวลานาน ช่องระบายอากาศอาจจะปล่อย
ลมร้อน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท�ำงานหรือ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
yyตรวจสอบสายไฟของอุปกณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ, หาก
พบมีรอ่ งรอยของความเสียหายหรือผิดปกติ ถอด
สายไฟ และหยุดใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้า และติดต่อศูนย์
บริการเพื่อเปลี่ยนสายไฟ
yyป้องกันไม่ให้ ฝุน่ เก็บสะสมบนขาปลัก๊ สายไฟหรือ
เต้าเสียบ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม
yyป้องกันสายไฟจากการ�ำชุด เสียหายทางกายภาพ
หรือเชิงกล เช่นการบิด งอ หยิก ใกล้ประตูหรือ
โดนเหยียบด้านบน ควรให้ความสนใจตรวจสอบ
กับปลัก๊ ผนังและจุดทีอ่ อกจากสายไฟเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
yyอย่าใช้ฝา่ มือกดลงทีห่ น้าจอ หรือวัตถุมคี มเช่นเล็บ
ดินสอหรือปากกา หรือท�ำให้รอยขีดข่วน ซึ่งอาจ
ท�ำให้หน้าจอเสียหายได้
yyหลีกเลีย่ งการสัมผัสหน้าจอหรือใช้นวิ้ ของคุณ กด
ไว้ในระยะเวลานาน การท�ำเช่นนั้นอาจมีผลกระ
ทบเนือ่ งจากการบิดเบือนข้อมูลบางส่วนชัว่ คราว
หรือถาวรบนหน้าจอ
yyเมื่อท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ
ถอดปลั๊กไฟฟ้าก่อนและเช็ดด้วยผ้านุ่ม การใช้
แรงมากเกินไปอาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเปือ้ น
อย่าฉีดด้วยน�ำ้ หรือเช็ดด้วยผ้าเปียก อย่าใช้นำ�้ ยา
ท�ำความสะอาดกระจก น�ำ้ ยาส�ำหรับล้างรถหรือ
น�ำ้ ยาใช้ในงานอุตสาหกรรม, สารกัดกร่อน หรือขี้
ผึ้ง เบนซิน หรือ แอลกอฮอล์ อื่น ๆ ซึ่งสามารถ
สร้างความเสียหายต่อสินค้า และจอแสดงภาพ
มิฉะนั้น อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าช็อตหรือ
ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ (การกัดกร่อนการ
เปลี่ยนรูปหรือแตก)
yyขณะที่ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับ แหล่งจ่ายไฟ AC
เต้าเสียบ, ผลิตภัณฑ์จะยังคงเชื่อมต่อแหล่งจ่าย
ไฟ AC แม้ว่าคุณจะปิดเครื่องนีโ้ ดยใช้ ปุ่มกดที่
เครื่อง หรือที่ปุ่มกดบนรีโมทคอนโทรล
yyเมื่อถอดปลั๊กไฟ ควรจับที่ตัวปลั๊กและดึงออก
ไม่ควรจีบที่สายไฟ และดึงออกจากเต้าเสียบที่
ผนัง เพราะอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด
จากสายไฟขาด
yyเมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบว่าปิด
เครื่องเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ถอดปลั๊กสายไฟ
สายเสาอากาศและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ เครื่องรับ
โทรทัศน์ หรือสายไฟอาจเกิดความเสียหาย ซึง่ อาจ
เกิดอันตรายจากอัคคีภัยหรือท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
yyเมื่อมีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือน�ำออกจาก
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ให้ช่วยกันอย่างน้อย
2 คน เพราะผลิตภัณฑ์ที่มีนำ�้ หนักมากมิฉะนั้น
อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
yyเรียกใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ เหมาะ
สม เมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เช่นสายไฟ
หรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวรั่วไหลหรือวัตถุไป
ภายในผลิตภัณฑ์ เปียกฝนหรือความชื้น ท�ำงาน
ผิดปกติ หรือร่วงจากที่สูง
yyหากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น และอาจจะมี
ความรู้สึก “วูบวาบ” เมื่อเปิดอยู่ ซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติไม่มีอะไรผิดปกติกับผลิตภัณฑ์
yyพาเนลเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์แสดง
ผลแบบ TFT กับความละเอียดของ 2-6 ล้าน
พิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีด�ำเล็ก ๆ / หรือจุดสี
ที่สว่าง (สีแดง, สีฟ้า หรือสีเขียว) ที่ขนาดของ
1 ppm บนพาแนล นีไ้ ม่ได้บ่งชี้ถึงความผิดปกติ
และไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อ
ถือของผลิตภัณฑ์ ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นใน
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่น และไม่อยู่ในเงื่อนไข
การแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
yyคุณอาจพบความสว่างที่แตกต่างกัน และสีของ
พาเนลขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งชมของคุณ (ซ้าย/
ขวา /บน/ล่าง)ปรากฏการณ์ได้เกิดขึ้นเนื่องจาก
ลักษณะของพาเนล ซึ่งไม่ได้เป็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของผลิตภัณฑ์และไม่
ได้เป็นความผิดปกติ
yyการแสดงภาพนิ่ง เช่น โลโก้ของช่องสัญญาณ
การออกอากาศ, เมนูบนหน้าจอฉากจากวิดโี อ
เกม เป็นเวลาที่นานอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
กับหน้าจอ, ส่งผลต่อการประมวลผลของภาพ,
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันรูปภาพค้างบนหน้าจอ การรับ
ประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หน้าจอ
ในกรณีนี้ ควรหลีกเลีย่ งการแสดงรูปภาพคงทีบ่ น
หน้าจอโทรทัศน์ของคุณเป็นเวลานาน (2 ชัว่ โมง
หรือมากกว่าส�ำหรับจอแอลซีดี 1 ชั่วโมงหรือ
มากกว่าส�ำหรับพลาสม่า) เช่นเดียวกัน ถ้าคุณ
ดูทีวใี นอัตราส่วน 4:3 (4:3 หรือ 16:9 ส�ำหรับ
รุ่น 21:9 ) เป็นเวลานาน รูปภาพค้างบนหน้า
จออาจเกิดขึ้นบนเส้นขอบของจอ ปรากฏการณ์
นี้ยังเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ บริษัทอื่น และไม่
ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
เสียงเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์
yyเสียงของพลาสติกที่เกิดขึ้นเมื่อรับชมหรือปิด
โทรทัศน์ ถูกสร้างขึ้นโดยการหดตัวของพลาสติก
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละความชืน้
เป็นเรื่องปกติส�ำหรับสินค้าที่จะต้องเปลี่ยนรูป
ความร้อน เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า / พาเนลสั่น
: เสียงดังในระดับต�่ำจะถูกสร้างขึ้นจากการสลับ
วงจรความเร็วสูง, ซึ่งให้กระแสเป็นจ�ำนวนมาก
ในการด�ำเนินการผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันไปขึ้น
อยู่กับผลิตภัณฑ์เสียงที่สร้างขึ้นไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท�ำงานและความน่าเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ์
yyห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงดันสูง เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสีย
หายหรือการท�ำงานของผลิตภัณฑ์ผิดปกติได้
ภาษาไทย
ENG
yyติดต่อศูนย์บริการปีละครัง้ ในการท�ำความสะอาด
ชิ้นส่วนภายในของผลิตภัณฑ์ ฝุ่นสะสม ซึ่งมีผล
อาจท�ำให้เกิดความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้า
9
10
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
ENG
ภาษาไทย
การรับชมเนื้อหา 3D (เฉพาะ
รุ่น 3D)
ค�ำเตือน
สภาพแวดล้อมในการรับชม
yyระยะเวลาในการรับชม
-ควรหยุดพักสายตาประมาณ 5-15 นาที ทุก
ๆ ชัว่ โมงทีร่ บั ชมเนือ้ หา 3 มิติ การรับชมเนิอื้
หา 3 มิติ ระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิด
ปวดหัว เวียนหัว อ่อนเพลีย หรือความเครียด
ต่อกล้ามเนื้อดวงตา
ผูท้ ปี่ ญ
ั หาทางเกีย่ วกับการรับรูแ้ สง หรือเจ็บป่วยเรือ้ รัง
yyผู้ใช้บางรายอาจพบ อาการชัก หรือ อาการผิด
ปกติอื่น ๆ เมื่อรับชม ไฟกระพริบหรือลวดลาย
เฉพาะอย่างจากเนื้อหา 3 มิติ
yyอย่าดูวิดโี อ 3 มิติ ถ้าคุณรู้สึกคลื่นไส้, ก�ำลังตั้ง
ครรภ์ / หรือมีเจ็บป่วยเรือ้ รังเช่นโรคลมชัก, ความ
ผิดปกติของหัวใจหรือโรคความดันโลหิต, เป็นต้น
yyในการรับชมเนื้อหา 3 มิติ จะไม่แนะน�ำให้ผู้ที่
ประสบจากการตาบอดข้างใดข้างนึง หรือมีความ
ผิดปกติทางสายตา. เห็นภาพซ้อน หรือ รู้สึกไม่
สบายในการชมเนื้อหา 3 มิติ
yyหากคุณมีตาเหล่ (cross-eyed), amblyopia
(สายตาบกพร่อง) หรือ อาการตาพร่า, คุณอาจ
มีปัญหาในการตรวจจับภาพในเชิงลึก และล้า
สายตาเนือ่ งจากภาพซ้อน แนะน�ำให้ใช้เวลาหยุด
พักบ่อยกว่าเฉลี่ยของใช้งานปกติทั่วไป
yyหากสายตาของคุณแตกต่างกันระหว่างตาขวา
และซ้ายของคุณ ควรได้รับการแก้ไขสายตาของ
คุณก่อนที่จะรับชมเนื้อหา
อาการทีต่ อ้ งหยุด หรือ ละเว้นการรับชมเนือ้ หา 3 มิติ
yyห้ามรับชมเนื้อหา 3 มิติ เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อย
ล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ท�ำงานมากเกิน
ไป หรือดื่มสุรา
yyเมื่ออาการเหล่านี้, ให้หยุดใช้ หรือรับชมเนื้อหา
3 มิติ และพักผ่อนเพียงพอที่จะบรรเทาอาการ
-ควรปรึกษาแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่ อาจ
รวมถึงอาการปวดหัว, ปวดลูกตา, เวียนหัว,
อาการคลืน่ ไส้, ใจสัน่ , ตาพร่ามัว, รูส้ กึ ไม่สบาย,
ภาพซ้อน, มองภาพไม่ชัด หรือความเมื่อยล้า
ข้อควรระวัง
สภาพแวดล้อมขณะรับชม
yyระยะห่างในการรับชม
รักษาระยะห่างอย่างน้อยสองเท่าของความ
-ยาวเส้นทแยงมุมจอภาพ เมื่อดูเนื้อหา 3 มิติ
ถ้าคุณรูส้ กึ ไม่สบายในการดูเนือ้ หาแบบ 3 มิต,ิ
ให้ขยับระยะการรับชมให้หา่ งไกลจากโทรทัศน์
อายุของผู้ชม
yyเด็กอ่อน / เด็ก
-เด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 5 ปีหา้ มรับชมเนือ้ หา 3 มิติ
-เด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 10 ปี อาจตอบสนองเกินจริง
และกลายเป็นตืน่ เต้นมากเกินไปเนือ่ งจากสายตา
ของพวกเขาอยู่ในการพัฒนา(เช่น พยายามที่
จะสัมผัสหน้าจอ หรือพยายามทีจ่ ะกระโดดลง
ไปในจอ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในขณะ
เด็กรับชมเนื้อหา 3 มิติ
-เด็กมีความแตกต่างของสายตามากในการรับ
ชมเนื้อหา 3 มิติ จะได้รับชมได้ดีกว่าผู้ใหญ่
เนื่องจากระยะห่างระหว่างตาสั้นกว่าของใน
ผู้ใหญ่ ดังนั้นพวกเขาจะรับรู้ในเชิงลึกสาม
มิติมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ ในภาพ 3 มิติ
เนื้อหาเดียวกัน
yyวัยรุ่น
-วัยรุ่นที่มีอายุตำ�่ กว่า 19 ปี อาจมีปฏิกิริยากับ
ความไวแสงเนื่องจากการกระตุ้นจากแสงใน
เนื้อหาแบบ 3 มิติ ให้คำ� แนะน�ำให้หลีกเลี่ยง
การเฝ้าดู contens 3 มิติ เป็นเวลานานเมื่อ
มีอาการเหนื่อยล้า
yyผู้สูงอายุ
-ผูส้ งู อายมีความสามารถในการรับชมเนือ้ หา 3
มิติ ได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัยรุ่น อย่านั่งใกล้
กับโทรทัศน์มากกว่าระยะที่แนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำเมื่อใช้แว่น 3 มิติ
yyให้แน่ใจว่าจะใช้แว่นตา 3 มิติสำ� หรับ LG มิ
ฉะนั้นคุณอาจจะไม่สามารถที่จะดูวิดโี อ 3 มิติ
ได้อย่างถูกต้อง
yyไม่ควรใช้แว่น 3 มิติ แทนแว่นตาปกติของคุณ,
แว่นตากันแดดหรือแว่นป้องกัน
yyการใช้แว่น 3 มิตดิ ดั แปลงอาจก่อให้เกิดความเครียด
ทางสายตา หรือความผิดเพี้ยนของภาพ
yyไม่ควรเก็บแว่นตา 3 มิติของคุณในอุณหภูมิสูง
หรือต�่ำ เพราะจะท�ำให้เกิดการเสียรูป
yyแว่นตา 3 มิติมีความเปราะบาง และง่ายที่
จะเกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าอ่อนนุ่มเช็ดเมื่อ
ท�ำความสะอาดชิ้นส่วนเลนส์ อย่าขูดขีดเลนส์
ของแว่นตา 3 มิติกับวัตถุมีคม หรือท�ำความ
สะอาด เช็ดด้วยสารเคมี
ขัน้ ตอนการติดตัง้ / การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 11
yyภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากโทรทัศน์ของคุณ.
yyรายการเมนู OSD (On Screen Display) ที่แสดงเป็นตัวอย่างในคู่มือนี้อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์
ของท่าน
yyเมนูที่มีอยู่และตัวเลือกอาจแตกต่างจากแหล่งสัญญาณอินพุตหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่คุณก�ำลังใช้
yyคุณลักษณะใหม่อาจจะเพิ่มเข้ากับโทรทัศน์นใี้ นอนาคต
yyโทรทัศน์สามารถอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อที่จะลดการใช้พลังงาน และโทรทัศน์ควรจะปิดใช้งานถ้าไม่ได้รับ
ชมบางเวลา เพื่อประหยัดพลังงาน
yyพลังงานทีใ่ ช้ระหว่างการใช้งานจะลดลงมากหากระดับของความสว่างของภาพลดลง, และสิ่งนี้จะช่วยลดค่า
ใช้จ่ายโดยรวม
ขั้นตอนการติดตั้ง
1
2
3
4
เปิดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดตามค�ำแนะที่กล่อง
ประกอบขาตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์
เชื่อมต่อสายสัญญาณต่าง ๆ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้
สามารถใช้งานเครือข่ายได้ เมื่อเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับระบบเครือข่ายแล้วเท่านั้น
* เครื่องรับโทรทัศน์จะท�ำการปรับแต่งค่าจากโรงงานประมาณไม่กี่นาที เมื่อเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อ
ใช้งาน
แกะกล่อง
ตรวจสอบอุปกรณ์ทแี่ ถมมาพร้อมกับเครือ่ งว่าถูกต้องหรือไม่หากพบว่าไม่ครบตามจ�ำนวนหรือไม่ถกู ต้องให้ตดิ ต่อตัวแทน
จ�ำหน่ายทันที, บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, รูปที่น�ำมาแสดง
อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน
ข้อควรระวัง
yyอย่าใช้สินค้าใด ๆ ทีไ่ ม่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยและช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์
yyความเสียหายหรือการบาดเจ็บโดยใช้สนิ ค้าทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองจะไม่ได้รบั การคุม้ ครองจากรับประกันของบริษทั
yyในบางรุ่นมีฟิล์มบาง ๆ ติดอยู่เคลือบผิวหน้าจอ ซึ่งไม่ต้องลอกออก
ภาษาไทย
ENG
บันทึก
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
12
ENG
ภาษาไทย
ENERGY AV MODE INPUT
ENERGY AV MODE INPUT
TV
TV
SAVING
SAVING
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
0
FLASHBK
LIST
0
FLASHBK
LIST
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
Q.MENU
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
BACK
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
เมจิกรีโมทคอนโทรลและ
แบตเตอรรี่ (AA)
(เฉพาะรุ่น UB85**, UB93**,
UB95**, UB98**, UC97**,
UG88**, UC9*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 39)
รีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่ (AAA)
รีโมทคอนโทรลอาจไม่มแี ถมไปพร้อม
เครื่องรับโทรทัศน์ในบางรุ่น
(เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 38)
คู่มือผู้ใช้งาน
สาย HDMI
(เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 33)
สายไฟหลัก
(เฉพาะบางรุ่น)
·‹ÕÂÖ´ÊÒÂà¤àºÔÅ
(੾ÒкҧËع)
(͋ҹྋÔÁàµÔÁ˹ŒÒ 28)
สกรูยึดขาตั้ง
4 ชิ้น, M6 X L47
(เฉพาะรุ่น 65UB98**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 21)
สกรูยึดขาตั้ง
4 ชิ้น, M6 x L52
(เฉพาะรุ่น 79/84UB98**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 21, 22)
ที่ยึดฉนวน
4 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น 84UB98**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 22)
ประแจ
(เฉพาะรุ่น UB98**)
(อ่านเพิ่มเติม 21, 22, 24)
ขาตั้งเครื่อง
(เฉพาะรุ่น 65/79/84UB98**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 21, 22)
สกรูยึดขาตั้ง
8 ชิ้น, M4 X L20
(เฉพาะรุ่น UB85**, UB93**,
UB95**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20, 21)
1
2
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 13
1
ภาษาไทย
ENG
2
ข้อต่อขาตั้ง / ขาตั้งเครื่อง
(เฉพาะรุ่น UB85**, UB93**,
UB95**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20)
ข้อต่อขาตั้ง / ขาตั้งเครื่อง
(เฉพาะรุ่น UC97**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 22)
สกรูยึดขาตั้ง
4 ชิ้น, M4 x L10
4 ชิ้น, M4 x L20
(เฉพาะรุ่น UC97**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 22, 23)
ข้อต่อขาตั้ง / ขาตั้งเครื่อง
(เฉพาะรุ่น UG88**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 23)
สกรูยึดขาตั้ง
2 ชิ้น, M4 x L10
10 ชิ้น, M4 x L14
(เฉพาะรุ่น UG88**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 23)
ขาตั้งเครื่อง
(เฉพาะรุ่น 98UB98**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 24)
สาย Component gender
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 35)
สาย Composite gender
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 35)
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
2 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น UB85**, UB93**,
UB95**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 28)
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
2 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น UC97**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 28)
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
2 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น 98UB98**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 28)
ฝาครอบพอร์ต AV / สกรู
1 ชิ้น, M3 x L8
(เฉพาะรุ่น 98UB98**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 29)
14
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
ENG
ภาษาไทย
ฝาครอบพอร์ต AV
(เฉพาะรุ่น UC9*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 29)
อุปกรณ์เสริมส�ำหรับติดกับผนัง
4 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น UC97**, UG88**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 27)
เฟอร์ไรต์คอร์
(เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า14)
แว่น Cinema 3D
จ�ำนวนของแว่น 3 มิติ แตกต่าง
กันไปในแต่ละรุ่นและประเทศ
(เฉพาะรุน่ UB85**, UB95**,
UB98**, UC97**, UG88**, UC9*)
บันทึก
yyอุปกรณ์ที่แถมอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
yyบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
yyเพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด, สาย HDMI และอุปกรณ์ USB ควรหนาน้อยกว่า 10 มม. และความกว้าง
น้อยกว่า 18 มม. ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0 ใช้หน่วยความจ�ำ USB หรือสายเคเบิล USB ให้พอดี
กับพอร์ต USB ของโทรทัศน์
y ใช้สาย HDMI ทีไ่ ด้รับการรองรับ และมีสัญญลักษณ์ HDMI ติดมาพร้อมกัน
yyหากท่านไม่ได้ใช้สายทีไ่ ด้รับการรองรับ อาจท�ำให้ไม่แสดงภาพหรือการเชื่อมต่ออาจล้มเหลวได้ (สาย
HDMI ที่แนะน�ำ)
- สาย HDMI/TM ความเร็วสูง หรือ
- สาย HDMI/TM ความเร็วสูงพร้อมด้วยสัญญาณ Ethernet
B
B
A
A
*A <
= 10 มม.
*B <
= 18 มม.
การใช้งาน เฟอร์ไรต์คอร์ (เฉพาะรุ่น)
yyใช้ เฟอร์ไรต์คอร์ เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายแลน พันสาย LAN เข้ากับ เฟอร์ไรต์
คอร์. แล้วติดตั้งเข้าใกล้กับเครื่องรับโทรทัศน์
[ภาพหน้าตัดของ เฟอร์ไรต์คอร์]
[เครื่องรับโทรทัศน์]
[อุปกรณ์ภายนอก]
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 15
สินค้าซื้อแยกสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ต้องแจ้งใด ๆ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้
อุปกรณ์เหล่านี้จะท�ำงานกับบางรุ่น
AG-F***DP
แว่น Dual play
AG-F***
แว่น Cinema 3D
AN-VC5**
กล้องวิดโิ อคอล
LG Audio Device
ความเข้ากันได้
AG-F***DP
แว่น Dual play
AG-F***
แว่น Cinema 3D
AN-MR500
เมจิกรีโมทคอนโทรล
AN-VC5**
กล้องวิดโิ อคอล
LG Audio Device
AN-MR500
เมจิกรีโมทคอนโทรล
UB85**
UB95**
UC97**
UG88**
UB98**
UC9*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UB93**
•
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โรงงานผู้ผลิต
หรือนโยบายอื่น ๆ
ภาษาไทย
ENG
อุปกรณ์เสริมแยกขาย
16
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
ENG
ภาษาไทย
ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุม
แบบ C : 65UB98**
แบบ A : UB85**
หน้าจอ
หน้าจอ
ล�ำโพง
ล�ำโพง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
Intelligent sensor
1
ปุ่มกดแบบ Joystick2
ไฟแสดงสถานะ
หน้าจอ
Intelligent sensor1
ไฟแสดงโลโก LG
ปุ่มกดแบบ Joystick2
กล้องติดจากโรงงาน
หน้าจอ
ล�ำโพง
ล�ำโพง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
ไฟแสดงโลโก LG
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
แบบ D : 79UB98**
แบบ B : UB93**, UB95**
Intelligent sensor1
กล้องติดจากโรงงาน
ปุ่มกดแบบ Joystick
3
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
Intelligent sensor1
ไฟแสดงโลโก LG
ปุ่มกดแบบ Joystick2
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 17
แบบ E : 84UB98**
กล้องติดจากโรงงาน
หน้าจอ
หน้าจอ
ล�ำโพง
ล�ำโพง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
Intelligent sensor1
ไฟแสดงโลโก LG
ปุ่มกดแบบ Joystick
Intelligent sensor1
3
แบบ F : UC97**
ไฟแสดงโลโก LG
Ẻ H : 98UB98**
หน้าจอ
หน้าจอ
ล�ำโพง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
Intelligent sensor1
ไฟแสดงโลโก LG
ภาษาไทย
ENG
แบบ G : UG88**
ปุ่มกดแบบ Joystick2
กล้องติดจากโรงงาน
ล�าโพงแบบเลื่อน
ปุ่มกดแบบ Joystick
2
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
Intelligent sensor1
ไฟแสดงโลโก LG
ปุ่มกดแบบ Joystick3
18
¡ÒûÃСͺáÅСÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁà¤Ã×èͧà¾×èÍ㪌§Ò¹
ENG
ภาษาไทย
Ẻ I : UC9*
กล้องติดจากโรงงาน
หน้าจอ
ล�ำโพง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
Intelligent sensor1
ปุ่มกดแบบ Joystick3
ไฟแสดงสถานะ
ข้อควรระวัง
yyห้ามวางวัสดุหรืออุปกรณ์ในบริเวณด้านล่างของ
ล�ำโพงแบบเคลื่อนไหว เพราะอาจเกิดความเสีย
หายหรือได้รับบาดเจ็บได้ (เฉพาะรุ่น UC9*)
1 Intelligent sensor - ปรับคุณภาพและแสงสว่างของภาพ โดยตรวจสอบจากสภาพแวดล้อม
2 ปุ่มกดแบบ Joystick - ปุ่มอยู่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
3 ปุมกดแบบ Joystick - ปุ่มอยู่ด้านล่างของเครื่องรับโทรทัศน์
บันทึก
yyท่านสามารถปรับแต่งไฟแสดงโลโกของ LG หรือไฟแสดงสถานะโดยเลือิ กรายการเมนูใน ทัว่ ไป (เฉพาะบางรุน่ )
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 19
ท่านสามารถควบคุมการท�ำงานของเครือ่ งรับโทรทัศน์, โดยกด ON/OFF หรือ เลือ่ นนิว้ ทีบ่ ริเวณปุม่ กดแบบ joystick
เลื่อนขึ้น, เลื่อนลง, เลื่อนซ้าย, เลื่อนขวา
การใช้งานพื้นฐาน
เปิดเครื่อง
เมือ่ เครือ่ งรับโทรทัศน์ปดิ อยู,่ ใช้นวิ้ กดทีป่ มุ่ joystick 1 ครัง้ แล้วปล่อย
ปิดเครื่อง
เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์เปิดอยู่, ใช้นิ้วกดปุ่มที่ปุ่ม joystick ค้างไว้ซัก
ครู่ แล้วปล่อย
ควบคุมเสียง
ใช้นิ้วเลื่อนปุ่ม joystick และเลื่อนไปซ้ายหรือขวา เพื่อปรับระดับ
ความดังของเสียง
ควบคุมช่อง
รายการ
หากใช้นิ้วเลื่อนปุ่ม joystick เลื่อนขึ้นหรือลงจะเป็นการปรับเปลี่ยน
ช่องรายการทีไ่ ด้บันทึกไว้ได้ตามต้องการ
บันทึก
yyเมื่อท�ำการกดปุ่มใช้งานงาน เลื่อนซ้าย ขวา ขึ้น ลง โปรดกดด้วยความระมัดระวังอย่ากดด้วยแรงมาก
เกินไป เพราะอาจท�ำให้ไม่สามารถปรับเสียงหรือเปลี่ยนช่องได้
การปรับรายการเมนู
เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ และกดปุ่ม joystick 1 ครั้ง สามารถปรับค่าต่าง ๆ ของรายการเมนู ( , ,
โดยกดเลื่อนปุ่มกด joystick ไปในทิศทาง บน ล่าง ซ้าย หรือ ขวา
ปิด TV
ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
ปิด
ลบการแสดงผลบนหน้าจอและกลับไปรับชมรายการ
สัญญาณเข้า เปลี่ยนการรับชมจากแหล่งสัญญาณภายนอก
)
ภาษาไทย
ENG
การใช้งานปุ่มกดแบบ Joystick
20
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
ENG
ภาษาไทย
การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับ
โทรทัศน์
โปรดทราบค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์
เป็นรอยขีดข่วนหรือเกิดความเสียหาย และเพื่อความ
ปลอดภัยจากการขนส่งโดยค�ำนึงถึงชนิดและขนาด
yyในขณะขนส่งไม่ควรให้เครื่องรับโทรทัศน์ได้รับ
การกระทบกระเทือน
yyปรับทิศทางของเครื่องให้อยู่ในลักษณะใช้งาน
ในขณะขนส่ง
yyห้ามใช้แรงกดลงบนฝาหลังของเครืแ่ งรับโทรทัศน์
ข้อควรระวัง
yyหลีกเลีย่ งการสัมผัสทีจ่ อภาพของเครือ่ งรับโทรทัศน์
เพราะอาจท�ำความเสียหายกับหน่วยให้ก�ำเนิด
ภาพภายใน
yyแนะน�ำให้เคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์ดว้ ยกล่อง
และโฟมที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง
yyถอดปลั๊กไฟหลัก และสายเชื่อมต่อต่าง ๆ ก่อน
เคลื่อนย้าย
yyขณะยกเครื่องให้หันหน้าเครื่องออกจากตัวผู้ยก
หรือเคลื่อนย้าย
การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
รูปทีแ่ สดงประกอบอาจมีความแตกต่างไปจากเครือ่ งของท่าน
ประกอบขาตั้งเครื่อง
UB85**, UB93**, UB95**
1
ข้อต่อขาตั้ง (L)
ข้อต่อขาตั้ง (R)
yyจับด้านบนและล่างของกรอบโทรทัศน์อย่าง
มั่นคง. ให้แน่ใจว่าไม่ส�ำผัสส่วนทีโ่ ปร่งใส,
ล�ำโพง, หรือพื้นที่ตะแกรงล�ำโพง
ขาตั้งเครื่อง
M4 x L20
4 ชิ้น
yyช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เมื่อต้องการขนย้าย
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่
yyเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ตามรูปที่แสดง
บันทึก
yyใส่ขาตั้งให้ตรงต�ำแหน่ง ข้อต่อขาตั้ง (L), (R),
เมือ่ ท�ำการติดตัง้ และตรวจสอบให้แน่ใจอีกครัง้
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 21
ภาษาไทย
ENG
65/79/84UB98**
2
1
1
ขาตั้งเครื่อง
2
2
1 ประกอบขาตัง้ เข้ากับเครือ่ งรับโทรทัศน์ โดยใช้รยู้ ดึ
ส่วนบนที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
2 ประกอบขาตัง้ เข้ากับเครือ่ งรับโทรทัศน์ โดยใช้รยู้ ดึ
ส่วนล่างที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
3
(เฉพาะรุ่น 65/79UB98**)
3
1
1
ประแจ
2
2
M4 x L20
4 ชิ้น
1
1
1
4 ชิ้น
(เฉพาะรุ่น 65UB98**)
M6 x L47
2(เฉพาะรุน่ 79UB98**)
M6 x L52
2
22
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
ENG
ภาษาไทย
UC97**
(เฉพาะรุ่น 84UB98**)
1
1
2
M4 x L10
4 ชิ้น
1
2
1
ประแจ
2
4 ชิ้น
M6 x L52
1
4 ชิ้น
(ทีย่ ดึ ฉนวน)
ข้อควรระวัง
ข้อต่อขาตั้ง (L)
ขาตั้งเครื่อง
ข้อต่อขาตั้ง (R)
2
2
2
3
yyตรวจสอบให้แน่ใจว่าไขสลักได้แน่นหนาดีแล้ว
(หากไขสลักเกลียวไม่แน่นหรือยังหลวมอยู่
อาจท�ำให้เครื่องรับโทรทัศน์หล่นเกิดความ
เสียหายได้หลังจากการติดตั้ง)
1
1 เมื่อประกอบขาตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์ วาง โฟม
ป้องกันหน้าจอ ทีม่ าพร้อมกับบรรจุภณ
ั ฑ์กบั โต๊ะหรือ
พื้นเรียบ แล้ววางจอภาพหันหน้าลงดังรูป
2 ประกอบขาตัง้ เข้ากับเครือ่ งรับโทรทัศน์ โดยใช้รยู้ ดึ
ส่วนบนที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
3 ประกอบขาตั้งเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยตัวยึด
ส่วนล่างที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 23
3
ภาษาไทย
ENG
2
2
3
1
M4 x L20
4 ชิ้น
1
*
79UG88**
1
2
â¿Á
ป้องกั
น
หน้
า
จอ
ที
ม
่
าพร้
อ
มกั
บ
บรรจุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
ก
บ
ั
โต๊
ะ
หรือ
1
พื้นเรียบ แล้ววางจอภาพหันหน้าลงดังรูป
2 ประกอบขาตัง้ เข้ากับเครือ่ งรับโทรทัศน์ โดยใช้รยู้ ดึ
ส่วนบนที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
3 ประกอบขาตั้งเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยตัวยึด
ส่วนล่างที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
1
ข้อต่อขาตั้ง (R)
3
ข้อต่อขาตั้ง (L)
ขาตั้งเครื่อง
M4 x L14
6 ชิ้น
M4 x L10
2 ชิ้น
M4 x L14
4 ชิ้น
24
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
ENG
ภาษาไทย
98UB98**
1
2
ขาตั้งเครื่อง
ประแจ
1
2
1
2
1
1
2
2
โมล
บันทึก
yyสลักเกลียวส�ำหรับประกอบขาตัง้ พร้อมติดตัง้ ไว้
ทีด่ า้ นหลังเครือ่ งรับ สามารถใช้สำ� หรับติดตัง้ ขา
ตัง้ กับเครือ่ งรับโทรทัศน์ (เฉพาะรุน่ 98UB98**)
3
ประแจ
M6 x L47
6 ชิ้น
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 25
yyเมือ่ ประกอบขาตัง้ กับเครือ่ งรับโทรทัศน์ วางจอภาพ
หันหน้าลงบนโต๊ะหุม้ หรือพืน้ ผิวเรียบเพือ่ ป้องกัน
จอภาพจากรอยขีดข่วน
yyตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดสลักเกลียวอย่างแน่นหนา
เพือ่ ป้องกันการตกหล่นของเครือ่ งรับโทรทัศน์ และ
อย่าใช้แรงในการไขมากเกินไป เพราะอาจท�ำให้
เกิดความเสียหายกับสลักเกลียว และท�ำให้เครือ่ ง
รับโทรทัศน์ตกหล่นได้
การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ
1 จัดวางเครือ่ งรับโทรทัศน์ไว้บนโต๊ะในทิศทางทีต่ อ้ งการ
-เว้นระยะไว้อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ให้
อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ให้นานยิ่งขึ้น
10 ซม.
10 ซม.
บันทึก
yyถอดขาตั้งออกก่อนที่จะท�ำการติดตั้งแบบแขวน
ผนัง โดยย้อนกลับจากการประกอบขาตั้ง
yyน�ำฟิลม์ปอ้ งกันออกจากฐาน และประกอบเข้ากับ
จาตั้ง (เฉพาะรุ่น UC97**)
.
10 ซม
10 ซม.
10 ซม.
2 ต่อสายไฟหลักเข้ากับปลั๊กไฟ
ข้อควรระวัง
yyห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้กับแหล่งก�ำเนิด
ความร้อนต่าง ๆ เพราะความร้อนจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายกับเครื่องรับโทรทัศน์
ค�ำเตือน
yyถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่ได้ติดตั้งในต�ำแหน่งที่
มัน่ คงเพียงพอ, อาจเกิดอันตรายจากการตกหล่น
การบาดเจ็บต่าง ๆ สามารถป้องกันได้ หากปฏิบตั ิ
ตามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
»»
ใช้ตู้ หรือ ชัน้ วาง ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูผ้ ลิต
»»
ใช้เฟอร์นเิ จอร์ทสี่ ามารถป้องกัน และให้ความ
ปลอดภัยในการติดตัง้ และใช้งานเครือ่ งรับโทรทัศน์
»»
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตัง้ ในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะ
สม ไม่ล้นเกินขอบของเฟอร์นิเจอร์
»»
ไม่ควรติดตัง้ เครือ่ งรับโทรทัศน์กบั เฟอร์นเิ จอร์
ที่มีความสูงเกินไป (เช่น ตู้เก็บของ หรือชั้น
วางหนังสือ) โดยไม่มกี ารยึดเครือ่ งรับโทรทัศน์
กับเฟอร์นิเจอร์ และวางเครื่องรับโทรทัศน์ใน
ต�ำแหน่งที่เหมาะสม
»»
ไม่ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์บนผ้ารองบน
เฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุใด ๆ ระหว่างเครื่องรับ
โทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์
»»
ให้ความรูแ้ ก่เด็ก ๆ เกีย่ วกับอันตรายของการปีน
บนเฟอร์นเิ จอร์ไปถึงโทรทัศน์ หรือ ระมัดระวัง
เด็ก ๆ เหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ภาษาไทย
ENG
ข้อควรระวัง
26
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
ENG
ภาษาไทย
การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย
(คุณลักษณะนีไ้ ม่สามารถใช้ในทุกรุ่น)
(105UC9*)
(98UB98**)
การติดตัง้ เครือ่ งแบบแขวนกับผนัง
ติดตัวยึดเสริมส�ำหรับยึดติดกับผนังทีด่ า้ นหลังของเครือ่ ง
รับโทรทัศน์อย่างระมัดระวัง และติดตัง้ ขาแขวนบนผนัง
ในแนวตัง้ ฉากกับพืน้ ทีม่ นั่ คง. เมือ่ คุณติดโทรทัศน์กบั วัสดุ
ก่อสร้างอืน่ ๆ, กรุณาติดต่อบุคลากรทีม่ คี วามช�ำนาญงาน
แอลจีแนะน�ำให้ตดิ ตัง้ กับผนังโดยช่างมืออาชีพผูช้ ำ� นาญ
เมือ่ ไม่สามารถใช้ตวั ยึดผนังของแอลจี ใช้ตวั ยึดกับผนังที่
สามารถยึดกับอุปกรณ์อย่างแน่นหนา และมีพื้นที่เพียง
ส�ำหรับติดตั้งอุปกรณ์ และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอกได้
10 ซม.
10 ซม.
1 ใส่สลักเกลียวและขันให้แน่น, หรือตัวยึดโทรทัศน์
และสลักเกลียวที่ด้านหลังของโทรทัศน์
หากมีสลักเกลียวแทรกลงทีต่ ำ� แหน่ง สลักเกลียว
-อยู่, เอาสลักเกลียวนั้นออกก่อน
2 ติดตั้งตัวยึดผนังกับสลักเกลียวเข้ากับผนัง จับคู่
ต�ำแหน่งของตัวยึดผนัง และสลักเกลียวบนด้าน
หลังของเครื่องรับโทรทัศน์
3 เชื่อมต่อสลักเกลียวและตัวยึดผนังอย่างแน่นหนา
ด้วยเชือกที่มีความทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อ
ให้เชือกอยู่ในแนวนอนกับพื้นผิวเรียบ
ข้อควรระวัง
yyตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ให้เด็กปีน หรือห้อยโหน
เครื่องรับโทรทัศน์
บันทึก
�
ใช้ชั้นวางหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและขนาดใหญ่
พอที่จะรองรับโทรทัศน์อย่างปลอดภัย
�
ตัวยึด สลักเกลียว และเชือกเป็นอุปกรณ์เสริม
ที่ต้องแยกซื้อ คุณสามารถหาซื้อเพิ่มเติมส�ำหรับ
อุปกรณ์เสริมจากตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้าน
10 ซม.
10 ซม.
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 27
อุปกรณ์เสริมแยกซื้อ(ตัวยึดติดกับผนัง)
49/55UB85** 60UB85**
55UB95**
65UB93**
รุ่น
55UC97**
65UB95**
65UB98**
65UC97**
VESA (A x B)
ขนาด
สลักเกลียว
จ�ำนวนของ
สลักเกลียว
ตัวยึดติดกับผนัง
รุ่น
VESA (A x B)
ขนาด
สลักเกลียว
จ�านวนของ
สลักเกลียว
ตัวยึดติดกับผนัง
400 x 400
400 x 400
M6
M6
4
4
LSW440B
LSW440B
MSW240
79/84UB98**
79UG88**
600 x 400
M8
4
LSW640B
ตัวยึดติดกับผนัง
LSW440B
LSW640B
ภาษาไทย
ENG
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและตัวยึดติดผนังทีจ่ ะใช้ยดึ กับ
ผนังตรงตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานส�ำหรับ
ชุดตัวยึดติดผนังจะอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
A
B
ข้อควรระวัง
yyถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน, แล้วเคลื่อนที่หรือติด
ตั้งโทรทัศน์มิฉะนั้นอาจเกิดขึ้นไฟฟ้าช็อต
y หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังแบบ
เอียง, มันอาจตกและท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
ให้ใช้ ตัวยึดติดผนังทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก LG และ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านหรือบุคลากรที่มี
ความช�ำนาญ
yyไม่ขันสกรูแน่นจนเกินไป เพราะการท�ำเช่นนี้
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับโทรทัศน์และการ
รับประกันเป็นโมฆะ
y ใช้สกรูและอุปกรณ์ยดึ ติดกับผนัง ตรงตามมาตรฐาน
VESA ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โดยใช้
ผิดประเภท หรือใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องไม่รวมอยู่
ในการรับประกัน
บันทึก
yyใช้สกรูที่มีการระบุไว้ในข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
สกรูของ VESA
y ชุดประกอบตัวยึดติดผนังประกอบด้วยคู่มือการ
ติดตั้งและชิ้นส่วนที่จำ� เป็น
y อุปกรณ์ตัวยึดกับผนังเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ
ท่านสามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย หรือร้านค้า
ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
y ความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ตัวยึดติด
ผนังตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ความยาวทีเ่ หมาะสม
yyส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ้างอิงจากคู่มือที่มา
พร้อมกับตัวยึดติดผนัง
y เมื่ อ ใช้ อุ ป กรณ์ ยึ ด กั บ ผนั ง ของบริ ษั ท อื่ น
นอกจากที่ก�ำหนดควรใช้ อุปกรณ์เสริมส�ำหรับ
ติดกับผนัง และไม่ควรใช้กบั wall mounting
bracket ของแอลจี (เฉพาะรุน่ UC97**, UG88**)
อุปกรณ์เสริม
ส�ำหรับติดกับ
ผนัง
MSW240
28
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
ENG
ภาษาไทย
การเก็บสายไฟ
รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
1 รวบรวมและผูกสายเข้ากับ ทีย่ ดึ สายเคเบิล (เฉพาะ
บางรุ่น)
2 ยึดด้วยให้แน่นด้วย อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
(เฉพาะรุ่น UB85**, UB93**, UB95**)
1 รวบรวมและผูกสายเข้ากับ ที่ยึดสายเคเบิล
(เฉพาะรุ่น 65/79/84UB98**)
ที่ยึดสายเคเบิล
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
ที่ยึดสายเคเบิล
(เฉพาะรุ่น UC97**)
(เฉพาะรุ่น UG88**)
ที่ยึดสายเคเบิล
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
ที่ยึดสายเคเบิล
(เฉพาะรุ่น 98UB98**)
อุปกรณ์จัดการสาย
เคเบิล
ที่ยึดสายเคเบิล
อุปกรณ์จัดการสาย
เคเบิล
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 29
2
ภาษาไทย
ENG
1 ยึดด้วยให้แน่นด้วย อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
(เฉพาะรุ่น UC9*)
(เฉพาะรุ่น UC9*)
1
ที่ยึดฝาครอบ
1
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
ข้อควรระวัง
yyห้ามเคลื่อนย้ายโดยดึง ที่ยึดสายเคเบิล เพราะ
อาจท�ำให้ ที่ยึดสายเคเบิล ฉีกขาดเสียหาย กับ
เครื่องรับโทรทัศน์และอุบัติเหตุได้
ฝาครอบพอร์ต AV
1
2
1
การประกอบฝาครอบ AV
1 ประกอบฝาครอบเข้าที่ช่องต่อสัญญาณดังรูป
2 - เฉพาะรุ่น 98UB98** ประกอบ ฝาครอบ เข้า
ที่ AV port
- เฉพาะรุ่น UC9* ประกอบ ฝาครอบ เข้าที่
ช่องที่ด้านซ้ายของช่องต่อ
ปิดช่องต่อที่เหลือให้หมด โดยใช้แม่เหล็ก
(เฉพาะรุ่น 98UB98**)
2
1
2
2
2
1
ฝาครอบพอร์ต AV
ข้อควรระวัง
ที่ยึดฝาครอบ
yyห้ามเคลือ่ นย้ายโดยดึง ทีย่ ดึ สายเคเบิล เพราะอาจ
ท�ำให้ ที่ยึดสายเคเบิล ฉีกขาดเสียหาย กับเครื่อง
รับโทรทัศน์และอุบัติเหตุได้
30
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน
ENG
ภาษาไทย
ล�ำโพงแบบเลื่อน
(เฉพาะรุ่น 98UB98**)
ข้อควรระวัง
yyขณะที่ล�ำโพง ล�ำโพงแบบเลื่อน ก�ำลังท�ำงาน
(เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์ เปิดหรือปิด) ตรวจ
สอบว่าไม่มีเด็กน�ำมือไปใกล้กับล�ำโพงที่กำ� ลัง
ท�ำงาน (ด้านล่างของเครื่องรับโทรทัศน์) และ
ไม่คลานไปยังบริเวณด้านล่างของเครื่องรับ
โทรทัศน์
- มืออาจติดขณะที่ลำ� โพงก�ำลังท�ำงาน ซึ่ง
อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
ล�ำโพงแบบเลื่อน
1 เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ - ล�ำโพงที่ซ่อนอยู่จะ
เลื่อนออกจากเครื่องรับโทรทัศน์ที่ด้านล่าง
2 ไปที่ (Home)
(ตั้งค่า) เสียง
เสียงออก ล�ำโพงแบบเลื่อน เพื่อปรับแต่ง
ล�ำโพงแบบเลื่อน
-ห้ามใช้แรงกดดันขณะที่ล�ำโพงก�ำลังเคลื่อนที่
เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้
-ตรวจสอบว่าล�ำโพงอยูใ่ นบริเวณทีเ่ ปิดโล่งไม่มี
สิง่ กีดขวาง เพราะอาจท�ำให้เสียงผิดปกติ หรือ
ผิดเพี้ยนได้
3 เมือ่ ท�ำการเคลือ่ นย้ายเครือ่ งรับโทรทัศน์ ตวรจสอบ
ว่าล�ำโพงได้กลับเข้าไปอยูใ่ นทีป่ ดิ แล้ว หากยังเปิดใช้
งานล�ำโพงอยูใ่ นขณะเคลือ่ นย้ายอาจท�ำให้ลำ� โพงได้
รับความเสียหาย ซึ่งส่งผลต่อการท�ำงานของเสียง
-เมื่อต้องการปิดล�ำโพง ไปที่ เสียง
เสียง
ออก ล�ำโพงแบบเลื่อน, เลือก 'เปิดเสมอ'
และกดปุ่ม (เปิด/ปิด) เพื่อปิดเครื่อง
yyห้ามเก็บของไว้ทดี่ า้ นล่างของเครือ่ งรับโทรทัศน์
- อาจท�ำให้เกิดความเสียหายขณะล�ำโพงท�ำงาน
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน 31
เตรียมใช้งานกล้อง
(เฉพาะรุ่น UB98**, UC9*)
1 ดึงเลือ่ นกล้องออกจากด้านหลังของเครือ่ งรับโทรทัศน์
ท่านสามารถสนทนาผ่าน Skype หรือใช้งาน การรับรู้
การเคลื่อนไหว โดยใช้กล้องวิดโิ อที่ภายในเครื่อง
เครื่องรับโทรทัศน์ไม่รองรับกล้องวิดโิ อภายนอก
ปรับมุม
บันทึก
yyการใช้งานกล้องผิดประเภท อาจส่งผลให้ท่านได้
รับโทษตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
yyการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รับการปกป้อง
ตามกฏหมาย ใช้กล้องเป็นการติดตามในสถาน
ที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท�ำงาน หรือ สถานที่อื่นๆ
อาจมีโทษตามกฏหมาย
yyเมือ่ ใช้งานกล้อง ควรละเว้นพฤติกรรมทีน่ า่ สงสัย
ผิดกฏหมาย หรือ ผิดธรรมชาติ แนะน�ำให้หลีก
เลี่ยงการใช้กล้องในบริเวณดังต่อไปนี้
(1) ใช้กล้องในบริเวณหวงห้าม เช่น ห้องน�้ำ ห้อง
เปลี่ยนเครื่องแต่งตัว หรือ บริเวณหวงห้าม
(2) ใช้กล้องในการละเมิดสิทธิ์
(3) ใช้กล้องเพื่อการท�ำผิดกฏหมาย
ดึงเลื่อน
บันทึก
yyน�ำฟิล์มป้องกันออกก่อนที่จะใช้กล้อง(เฉพาะรุ่น)
2 สามารถปรับมุมของกล้องได้ดว้ ย angle adjustment
lever ที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
<ด้านข้าง>
(เฉพาะรุ่น 65/79/84UB98**)
ตัวปรับ
7˚
5˚
5˚
7˚
เลนส์
(เฉพาะรุ่น 98UB98**, 105UC9*)
ตัวปรับ
เลนส์
3˚
5˚
5˚
3˚
ภาษาไทย
ENG
การใช้งานกล้อง
32
การประกอบและการเตรียมพร้อมเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน / การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
ENG
ภาษาไทย
3 กดกล้องลงเก็บในช่องเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
การเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอก
¡ÒÃઋ×ÍÁµ‹Í¡ÑºÍØ»¡Ã³ÀÒ¹͡
DVD
บันทึก
ส่วนประกอบของกล้อง
เลนส์ของกล้อง
ฟิล์มป้องกัน
ไมโครโฟน
ไมโครโฟน
ตรวจสอบระยะของกล้อง
1 กดปุม่
(Home) เพือ่ เข้าสูร่ ายการเมนู Home
2 เลือก
กล้อง และกดปุ่ม
ล้อหมุน(OK)
ที่รีโมตคอนโทรล
BACK
HOME
P
MY APPS
บันทึก
yyระยะทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการใช้งานกล้อง ส�ำหรับ
การตรวจจับการเคลื่อนไหว คือระยะ 1.5 ถึง
4.5 เมตร
:
HD
USB,
yyเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์โดยไม่
ค�ำนึงถึงล�ำดับของช่องเชื่อมต่อโทรทัศน์
y หากคุณบันทึกรายการโทรทัศน์บนเครื่องบันทึก
DVD หรือ VCR ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
กับโทรทัศน์สัญญาณเคเบิลเข้ากับโทรทัศน์ผ่าน
เครื่องบันทึก DVD หรือ VCR ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติมของการบันทึกอ้างอิงจากคูม่ อื ทีม่ าพร้อม
กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
yyโปรดดูทคี่ มู่ อื ของอุปกรณ์ภายนอกส�ำหรับการใช้งาน
yyหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับโทรทัศน์
ใช้สายเคเบิลทีม่ าพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นเกมส์
y ในโหมดเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ อาจมีสญ
ั ญาณ
ú¡Ç¹·‹àÕ ¡‹ÂÕ Ç¢ŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ ÃٻẺá¹Ç
µŒÑ§¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´ËÃ×ͤÇÒÁÊÇ‹Ò§ ¶ŒÒà¡Ô´ÊÑÞÞÒ³
ú¡Ç¹¢ŒÖ¹ à»Å‹Õ¹àÍÒ·¾Ø·à¤Ã‹×ͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ
令ÇÒÁÅÐàÍÕ´͋׹ à»Å‹Õ¹ÍѵÃÒ¡ÒÃÃÕà¿Ãª·Õ‹
ÍѵÃÒ͋׹ËÃ×Í»ÃѺ¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§áÅФÇÒÁ¤ÁªÑ´
ã¹ÃÒ¡ÒÃàÁ¹Ù ÀÒ¾ ¨¹¡Ç‹ÒÀÒ¾ ·‹Õ»ÃÒ¡¯ªÑ´à¨¹
yyในโหมดคอมพิวเตอร์ บางค่าความละเอียดอาจไม่
ท�ำงานอย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด
yyหากคุณเปิดไฟล์คุณภาพแบบ ULTRA HD จาก
คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้เกิดภาพกระตุกช้า หรือ
ไม่สามาถแสดงผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขึ้น
อยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของท่าน
การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 33
การเชื่อมต่อด้วย HDMI
เชือ่ มต่อเครือ่ งรับโทรทัศน์กบั สายอากาศขนาดมาตรฐาน
(75 Ω)
ส่งสัญญาณวิดโี อดิจติ อลและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์
ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและ
โทรทัศน์ด้วยสาย HDMI ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง
DVD / Blu-Ray /
HD Cable Box / HD STB / PC
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
บันทึก
yyควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ
ในกรณีที่ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง
หรือมากกว่า
y ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่น
รบกวน ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
สัญญาณ หรือบูตเตอร์
yyเพือ่ เพิม่ ประสิทธิของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุน
ทิศทางสายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
y สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัว
แปลงสัญญาณไม่รวมอยู่ในชุด
y เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
ก่อนการเชื่อมต่อกับสายอากาศ
yyรองรับสัญญาณเสียง DTV Audio: MPEG,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HEAAC
yyเครื่องรับโทรทัศน์ยังไม่รองรับ UHD (3840 x
2160 pixels)โดยตรงเนื่องจากมาตรฐานยังไม่
ได้รับการยืนยัน
HDMI
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง- เฉพาะบางรุ่น)
ARC (Audio Return Channel)
yyเชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกทีร่ องรับ SIMPLINK
และ ARC ที่ช่องต่อ HDMI (4K @ 60Hz)
/ DVI IN 2 (ARC)
y เมือ่ เชือ่ มต่อกับสาย HDMI ความเร็วสูง อุปกรณ์
จะรองรับ ARC พร้อมส่งสัญญาณ optical
SPDIF ไม่ต้องใช้สาย optical audio เพิ่มเติม
และรองรับ SIMPLINK
ภาษาไทย
ENG
การเชื่อมต่อกับสายอากาศ
34
การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
ENG
ภาษาไทย
1) ช่องต่อ HDMI แต่ละช่องมีคุณสมบัติบางอย่างที่
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน ควรตรวจสอบก่อนใช้
งาน เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2) ช่องต่อ HDMI IN 3 ออกแบบมาเพื่อรองรับ
UHD Video (4:4:4, 4:2:2) ของ 4K @ 50/60 Hz.
แต่อย่างไรก็ตาม , สัญญาณภาพหรือเสียง อาจไม่
รองรับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายนอกด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้
ให้ใช้ช่องต่อใดก็ได้ HDMI IN
3) ติดต่อกับศูนย์บริการเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับการ
เชื่อมต่อกับ HDMI
à¿ÃÁ
¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ àõ(Hz
)
3840 x 2160p
4096 x 2160p
50.00
59.94
60.00
8bit
YCbCr
4:2:0
เชื่อมต่อด้วยสายแปลง
สัญญาณ DVI เป็น HDMI
เชื่อมต่อสัญญาณภาพในรูปแบบดิจิตอลจากอุปกรณ์
ภายนอกเช้าสู่เครื่องรับโทรทัศน์ ด้วยสาย DVI-HDMI
หากต้องการเชื่อมสัญญาณเสียง ให้เชื่อมต่อเพิ่มเติม
ด้วยสายส่งสัญญาณเสียง
10bit 12bit
YCbCr 4:2:01
YCBCr 4:2:2 1
YCbCr
4:4:41
-
-
RGB
4:4:41
-
-
HDMI IN 3
บันทึก
yyแนะน�ำให้เชือ่ มต่อกับ HDMI เพือ่ คุณภาพของ
ภาพที่ดีที่สุด
�
ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงพร้อมด้วยการ
ท�ำงาน CEC (Customer Electronics Control)
�
สาย HDMI ความเร็วสูงทีไ่ ด้รับการทดสอบ
เพื่อรับส่งสัญญาณ HD ได้ถึง 1080p หรือสูง
กว่า
yyรองรับรูปแบบเสียงของ HDMI Audio :
Dolby Digital (32Khz, 44.1Khz, 48Khz),
DTS(44.1Khz, 48Khz), PCM(32Khz, 44.1Khz,
48Khz, 96Khz, 192Khz)
yyเมื่อใช้สาย HDMI (ช่องต่อ HDMI 3) แนะน�ำ
ให้ใช้สาย HDMI ที่แถมไปพร้อมกับเครื่อง
หากใช้สายปกติแนะน�ำให้ใช้สายHDMI แบบ
ความเร็วสูง(ความยาวประมาณ 3 เมตร หรือ
น้อยกว่า)(เฉพาะบางรุ่น)
(ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
AUDIO OUT
DVI OUT
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / PC / HD STB
บันทึก
yyกราฟิกการ์ดบางรุ่นไม่รองรับการส่งสัญญาณ
HDMI เป็น DVI ในโหมด DOS
y รองรับเฉพาะ Single link เมือ่ ต่อสาย HDMI/DVI
การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 35
เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต
ส่งวิดโี อแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์
ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์. เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกและ
โทรทัศน์ดว้ ยสาย component ดังทีแ่ สดงในภาพด้านล่าง
ส่งวิดโี อแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์
ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอก และ
โทรทัศน์กับสายคอมโพสิตดังที่แสดงในภาพด้านล่าง
IN
AV
VIDEO
COMPONENT
AUDIO
PR
PB
Y
AV
VIDEO
สีเหลือง
(สาย component
gender ที่แถมให้)
PR
PB
PB
Y
Y
สีเหลือง
(สาย composite gender
ที่แถมให้)
สีขาว
สีแดง
สีแดง
สีนำ�้ เงิน
สีเขียว
สีเหลือง
สีขาว
สีแดง
สีขาว
สีแดง
สีแดง
สีน�้ำเงิน
สีเขียว
สีเหลือง
สีขาว
สีแดง
สีเหลือง
(ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
(ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
สีแดง
สีขาว
สีเหลือง
สีเขียว
สีน�้ำเงิน
สีแดง
สีแดง
สีขาว
L
R
AUDIO
บันทึก
COMPONENT
COMPONENT
AUDIO
สีเขียว
(สาย composite
gender ที่แถมให้)
DVD / Blu-Ray /
HD Cable Box
IN
VIDEO
yyหากมีการติดตั้งสายเคเบิ้ลไม่ถูกต้อง อาจให้เกิด
ภาพแสดงเป็นสีดำ� และสีขาวหรือมีสีที่ผิดเพี้ยน
VIDEO
L (MONO) AUDIO R
VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
ภาษาไทย
ENG
การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์
36
การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
ENG
ภาษาไทย
การเชื่อมต่อกับระบบเครื่อง
เสียง
ท่านสามารถเชื่อมต่อกับชุดเครื่องเสียงภายนอกได้
เพื่อแทนล�ำโพงที่ติดมาพร้อมกับเครื่องรับโทรทัศน์
เชื่อมต่อกับหูฟัง
ส่งสัญญาณหูฟงั ไปยังอุปกรณ์ภายนอก เชือ่ มต่ออุปกรณ์
หูฟังไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ดังรูป
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล
ด้วยสายออปติคอล
ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจติ อลจากเครือ่ งรับโทรทัศน์ไป
อุปกรณ์ภายนอก เชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์
กับสายสัญญาณเสียงตามที่ปรากฏในรูปด้านล่าง
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
บันทึก
àÊÕ
§
�
กับหูฟัง
�
ไม่รองรับออปติคอลในขณะทีเ่ ชือ่ มต่อกับชุดหูฟงั
�
Headphone impedance : 16 Ω
�
กำ� ลังเสียงสูงสุดของหูฟงั : 0.627 mW ถึง 1.334
mW
�
ขนาด Headphone jack : 0.35 ซม.
(ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
OPTICAL AUDIO IN
ชุดเครื่องเสียงแบบ Digital
บันทึก
yyอย่ามองเข้าไปในช่อง output port ของออ
ปติคอล การมองแสงเลเซอร์อาจสร้างความ
เสียหายกับสายตาของคุณ
y สัญญาณเสียงที่มีระบบ ACP (Audio Copy
Protection) อาจปิดกัน้ สัญญาณเสียงแบบดิจติ อล
การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 37
USB,
USB
USB
SmartShare
MHL หรือ Mobile High-definition Link เป็นการ
เชื่อมต่อส�ำหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิตอล
จากโทรศัพท์มือถือไปเครื่องรับโทรทัศน์
สาย MHL แบบ passive
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
HDD
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
HUB
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
USB
(*ไม่แถมพร้อมเครื่อง)
บันทึก
yyUSB Hubs ไม่รองรับในบางรุ่น หากไม่สามารถ
ใช้งานได้ ให้เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับโทรทัศน์
โดยตรง
y ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกให้กบั อุปรณ์ USB ในบาง
รุ่นที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก
yyเชื่อมต่อด้วย USB 3.0 : อุปกรณ์บางชนิดไม่
รองรับมาตรฐาน USB 3.0 ในกรณีที่เชื่อมต่อ
กับ USB IN 2 หรือ USB IN 3
โทรศัพท์มือถือ(รุ่นที่รองรับ)
บันทึก
yyเชื่อมต่อสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือไปยังช่อง
HDMI (4K @ 60Hz) / DVI IN 4 (MHL) เพื่อรับ
ชมหน้าจอของโทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ครือ่ งรับโทรทัศน์
y ใช้สาย MHL passive cable เพื่อต่อใช้งาน
ระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์กับโทรศัพท์มือถือ
yyรองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งาน MHL
yyการท�ำงานบางอย่างสามารถควบคุมได้ด้วย
รีโมทคอนโทรล
y ส�ำหรับโทรศัพท์มือถือที่รองรับ MHL สามารถ
เปิดใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลได้
y ถอดสาย MHL เมื่อ
»»
ไม่ได้ใช้งาน
»»
แบตเตอรี่ของมือถือชาร์ตเต็มแล้ว
ภาษาไทย
ENG
การเชือ่ มต่อใช้งานอุปกรณ์ USB การเชื่อมต่อ MHL
การใช้งานรีโมทคอนโทรล
38
ENG
ภาษาไทย
การใช้งานรีโมทคอนโทรล
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานปุ่มกดบนเครื่องรับโทรทัศน์และปุ่มกดของรีโมทคอนโทรล
ควรศึกษาคูม่ อื การใช้งานเพือ่ ใช้งานเครือ่ งรับโทรทัศน์ได้อย่างละเอียดและเพือ่ ประสิทธิภาพในการใช้งาน
การเปลี่ยนแบตเตอรีใ่ ห้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่ ชนิด AAA ขนาด 1.5V
จ�ำนวน 2 ก้อน ใส่ขั้วแบตเตอรีใ่ ห้ตรงกัน กับช่องใส่แบตเตอรี่ และ และปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่
ข้อควรระวัง
yyห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกัน
yyในรุ่นอนาล็อค และในบางประเทศปุ่มใช้งานบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้
yyรีโมทคอนโทรลอาจไม่แถมไปในบางประเทศ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชี้รโี มทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์
(เฉพาะบางรุ่น)
(เปิด/ปิด) เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
INPUT ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
SETTINGS เข้าเมนูหลัก
1 INFO
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่ปัจจุบัน(เฉพาะรุ่น)
1
RATIO ปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ (เฉพาะรุ่น)
1
Q. MENU แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่างๆ
(คู่มือผู้ใช้) เปิดคู่มือการใช้งาน
1 2 3
ปุ่มตัวเลข ปุ่มส�ำหรับป้อนตัวเลข
GUIDE แสดงแนะน�ำโปรแกรมช่องหรือรายการ
4 5 6
Q.VIEW สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้า
7 8 9
ปรับระดับเสียง
FAV แสดงรายการโปรแกรมช่องที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรด
GUIDE
0 Q.VIEW
2
à»Ô´/»Ô´ÃѺªÁ์×ÍËÒ 3 ÁÔµÔ (เฉพาะรุน่ 3D) (੾ÒÐËع)
2 INFO
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่ปัจจุบัน(เฉพาะรุ่น)
FAV
MUTE
ปิดเสียงทั้งหมด
ꕌPꕍ เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บันทึกไว้แล้ว
2
PAGE
เลืื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
MUTE
RECENT แสดงประวัติการรับชมในปัจจุบัน
RECENT
SMART เข้าสู่เมนูใช้งาน Home
MY APPS
MY APPS แสดงรายการ Apps.
ปุม่ ทิศทาง (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ส�ำหรับเลือ่ นต�ำแหน่งในรายการเมนูหรือตัวเลือกต่าง ๆ
OK
เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันหรือยืนยันค่าต่าง ๆ
OK
BACK กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
LIVE MENU แสดงรายการแนะน�ำ โปรแกรมช่อง ค้นหา และ บันทึก
EXIT ออกจากรายการเมนูและกลับสู่การรับชมรายการปกติ
EXIT
ปุ่มสีต่าง ๆ ฟังก์ชั่นพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู
( : สีแดง, : สีเขียว, : สีเหลือง, : สีนำ�้ เงิน)
3 ปุม
่ Teletext buttons ปุม่ ส�ำหรับใช้งานในโหมด Teletext (รองรับในบางประเทศ)
3 TEXT T.OPT
SLEEP
SLEEP ตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง
LIVE TV กลับสู่การรับชมรายการปัจุบัน
REC
ปุ่มควบคุม (
) ปุ่มใช้งานใน Premium contents, Time Machine
หรื
อ
SmartShare
หรื
อ
SIMPLINK
กับอุปกรณ์ที่รองรับ devices (USB หรือ
AD/
*
SIMPLINK หรือ Time Machine)
REC เริม
่ บันทึก และเปิดเมนูบนั ทึก (เฉพาะรุน่ ทีร่ องรับการใช้งาน Time Machine)
SUBTITLE แสดงค�ำบรรยายใน โหมดดิจิตอล
AD/* เปิดปิดการใช้งานค�ำอธิบายเสียง(เฉพาะรุ่น)
TV/RAD เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิิจิตอล
INPUT
Q.MENU
P
A
G
E
BACK
LIVE TV
SUBTITLE
TV/RAD
การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล 39
สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น
เมือ่ ปรากฏ “Magic Remote Control battery is low. Change the battery.” (แบตเตอรี่
ของเมจิกรีโมทใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่) ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิดฝาหลังของรีโมท แล้วใส่แบตเตอรี่ จ�ำนวน 2 ก้อน (1.5 V
AA) จับคู่กับขั้วให้ตรงกัน
และ
และปิดฝาครอบด้านหลัง ในการใช้งานให้ชี้รโี มท
ไปที่เครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อต้องการเปลี่ยนแบตเตอรีใ่ ห้ทำ� การตรงข้ามกับตอนใส่แบตเตอรี่
ข้อควรระวัง
yyห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรีใ่ หม่ร่วมกัน
yyตรวจสอบให้แน่ใจว่าชีร้ โี มทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รบั สัญญาณรีโมทคอนโทรลของเครือ่ งรับโทรทัศน์
(ย้อนกลับ)
กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
(Home)
(เปิด/ปิด)
ࢌÒÊ‹ÙàÁ¹Ù Home
เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
(ไปที่ Live)
ปุ่มทิศทาง(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)
กลับสู่การรับชมรายการออกอากาศ
ส�ำหรับเลื่อนต�ำแหน่งในรายการเมนูหรือ
ปั จ จุ บั น (สายอากาศ)หรื อ สั ญ ญาณ
ตัวเลือกต่าง ๆ
อินพุตอื่น ๆ
หากกดปุ่ม , , หรือ ขณะใช้
(การรับรู้เสียง)
งานตัวชี้บนหน้าจอจะหายไป และเมจิก
(เฉพาะบางรุ่น)
รีโมทคอนโทรลจะท�ำงานคล้ายรีโมท
คอนโทรลดดยทั่วไป เมื่อต้องการใช้งาน
P
ตัวชี้บนหน้าจออีกครั้ง ให้เขย่าเมจิก
เปลีย่ นโปรแกรมช่องตามทีไ่ ด้บนั ทึกไว้แล้ว
รีโมทคอนโทรลซ้ายขวา
ล้อหมุน(OK)
ส�ำหรับเลื่อนต�ำแหน่งในรายการเมนู
หรือตัวเลือกต่าง ๆ และยืนยันการ
ป้อนข้อมูลเลือกโปรแกรมช่องที่มีการ
บันทึกไว้แล้ว
ปุ่มสีต่าง ๆ
ใช้งานรายการเมนูพิเศษต่าง ๆใน
บางรายการเมนู
: สีเขียว
( : สีแดง
: สีเหลือง
: สีน�้ำเงิน)
ปรับระดับเสียง
แสดงเมนู Screen Remote เพื่อเปิด
*ใช้งาน Universal Control ควบคุม
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับ(เฉพาะบางรุ่น)
*กดปุ่ม
ค้างไว้ซักครู่ จะแสดงเมนู
เพือ่ เลือกอุปกรณ์ภายนอกซึง่ เชือ่ มต่อกับ
เครือ่ งรับโทรทัศน์และรองรับการใช้งาน
เปิด/ปิดรับชมเนื้อหา 3 มิติ(เฉพาะ
รุ่น 3 มิติ)
*กดปุ่มค้างที่ปุ่ม
จะแสดงรายการเมนูเพือ่ ปรับเปลีย่ นขนาด
ของรูป (เฉพาะรุ่น UC9*)
(ปิดเสียง)
ปิดเสียงทั้งหมด
*เมื่อกดปุ่ม
ค้างไว้จะเปิดการใช้
งานค�ำอธิบายเสียง(เฉพาะรุ่นส�ำหรับ
ประเทศไทย)
ภาษาไทย
ENG
การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
40
การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
ENG
ภาษาไทย
¡ÒÃÃѺÌÙàÊÕ§ (੾ÒкҧËع)
µŒÍ§àª‹Í× Áµ‹Í¡ÑºÃкºà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÔ¹àµÍÏà¹çµà¾‹Í× ÃͧÃѺ
¡ÒÃ㪌§Ò¹
ÍѵÃÒ¡ÒÃÃѺÌàÙ ÊÕ§¢Œ¹ÖÔ Í‹¡Ù ºÑ ¼ŒãÙ ªŒ (àÊÕ§, ¡ÒÃÍÍ¡àÊÕ§,
¹ŒÒàÊÕ§ áÅФÇÒÁàÃçÇ) ÃÇÁ·ŒÑ§Ê‹Ô§áÇ´ÅŒÍÁ (àÊÕ§
ú¡Ç¹ áÅÐàÊÕ§¢Í§à¤Ã‹×ͧÃѺâ·Ã·Ñȹ)
1 ¡´»‹ØÁ ¼Å¡ÒÃÃѺÃÙŒàÊÕ§
2 ÍÍ¡àÊÕ§àÁ‹Í× ÁÕ˹ŒÒ¨ÍáÊ´§·‹´Õ ÒŒ ¹«ŒÒÂÁ×ͧ͢à¤Ã‹Í× §
รับโทรทัศน์
y การรับรูเ้ สียงอาจล้มเหลวเมือ่ ท่านออกเสียงเร็ว
หรือ ช้าเกินไป
y ใช้ เมจิกรีโมทคอนโทรล ที่ระยะไม่เกิน 10 ซม.
จากหน้าของผู้ใช้
yyอัตตราการรับรู้เสียงมีความแตกต่างกันไปตาม
ความแตกต่างของการออกเสียงของแต่ละ
บุคคล(น�้ำเสียง, การออกเสียง, การออกเสียง
สูงต�ำ่ ความเร็ว) และสิง่ แวดล้อม(เสียงรบกวน
และเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์)
ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล
BACK
HOME
หากต้องการใช้งาน เมจิก
รีโมทคอนโทรลต้องลงทะเบียนเพื่อจับคู่
กับเครื่องรับโทรทัศน์ก่อนใช้งาน
(ล้อหมุน) 1 ใส่แบตเตอรี่เข้ากับรีโมทคอนโทรล
และเปิดเครื่องรับโทรทัศน์
2 ชีร้ โี มทคอนโทรลไปทีเ่ ครือ่ งรับโทรทัศน์
ล้อหมุน (OK) ทีร่ โี มทคอนโทรล
* หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ลองอีก
ครัง้ โดยปิดและเปิดเครือ่ งใหม่อกี ครัง้
P
BACK
MY APPS
HOME
P
MY APPS
วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
กดปุ่ม (ย้อนกลับ) และกดปุ่ม
(ย้อนกลับ) (Home) พร้อมกัน ประมาณ 5 วินา
ที้ เพื่อยกเลือกการจับคู่ระหว่างเมจิก
(Home) รีโมทคอนโทรลและเครื่องรับโทรทัศน์
* กดปุ่ม (ไปที่ LIVE) ค้างไว้เพื่อ
ยกเลิกการจับคู่ และท�ำการจับคู่ใ้หม่อีก
ครั้งในครั้งเดียว
การใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล
yyเขย่าเมจิกรีโมทคอนโทรลไปทาง
ซ้ายหรือขวา หรือ กดปุ่ม
(Home),
เพื่อให้
แสดงตัวชี้ที่หน้าจอ
»»เมื่อกดหรือเลื่อน ล้อหมุน ตัวชี้
จะแสดงบนหน้าจอเช่นเดียวกัน
(เฉพาะบางรุ่น)
yyตัวชีจ้ ะหายไปจากจอ หากไม่การ
ใช้งานเป็นเวลานาน หรือวาง
เมจิกรีโมทคอนโทรลไว้บนพืน้ เรียบ
yyหากตัวชีไ้ ม่ตอบสนองอย่างราบ
รืน่ คุณสามารถตัง้ ค่าตัวชีใ้ หม่โดย
ย้ายไปยังขอบของหน้าจอ
yyเมจิกรีโมทคอนโทรลใช้แบตเตอรีไ่ ด้
เร็วกว่าแบบปกติ เพราะมีฟงั ก์ชนั
การท�ำงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล / การใช้คมู่ อื ผูใ้ ช้งาน 41
คู่มือการใช้งานช่วยให้คุณได้ง่ายขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียดของโทรทัศน์
อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้งานทุกครั้ง
1กดปุ่ม (Home) เพื่อเข้าสู่รายการเมนู Home
2เลือก คูม่ อื ผูใ้ ช้ (คูม่ อื ผูใ้ ช้)และกดปุม่ ล้อหมุน(OK).
BACK
HOME
P
MY APPS

yyใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรลในระยะที่ไกลที่สุด
ประมาณ 10 เมตร หากใช้งานไกลมากกว่าระยะ
นีอ้ าจเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถใช้งานได้
yyความล้มเหลวของการสือ่ สารทีอ่ าจเกิดขึน้ เนือ่ งจาก
อุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเตา
ไมโครเวฟหรือผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สายอาจท�ำให้
เกิดการรบกวน, เนื่องจากมีการใช้ย่านความถี่
เดียวกันที่ (2.4 GHz)
yyเมจิกรีโมทคอนโทรลอาจเกิดความเสียหาย หรือ
อาจเกิดความผิดปกติหากมีการตกหล่น หรือได้
รับการกระแทกอย่างหนัก
yyดูแลไม่ให้ชนเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียงหรือบุคคลอื่น
เมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
yyผูผ้ ลิตและติดตัง้ ไม่สามารถให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความปลอดภัยของมนุษย์อนั เนือ่ งมากจากอุปกรณ์
ไร้สาย ทีส่ ามารถใช้งานได้และมีความเป็นไปได้ที่
จะมีการรบกวนของคลื่นไฟฟ้า
yyแนะน�ำให้เคลื่อนย้าย Access Point (AP)
ให้อยู่ในระยะมากกว่า 1 เมตร จากเครื่องรับ
โทรทัศน์ หากติดตั้ง ไว้ใกล้กว่านั้น อาจมีการ
รบกวนซึ่งกันและกันได้
การใช้คู่มือผู้ใช้
บันทึก
yyท่านสามารถใช้งานคู่มือการใช้งานได้โดย
กดปุ่ม (คู่มือผู้ใช้) ที่รโี มทคอนโทรล
(เฉพาะบางรุ่น)
ภาษาไทย
ENG
ข้อควรระวังเมื่อใช้เมจิก
รีโมทคอนโทรล
42
การบ�ำรุงรักษา / การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบือ้ งต้น
ENG
ภาษาไทย
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ
ท�ำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณอย่างสม�ำ่ เสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและจะยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
ข้อควรระวัง
yyให้แน่ใจปิดเครื่องและถอดสายไฟรวมทั้งสายเคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ ออกก่อน
yyเมื่อโทรทัศน์ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน, ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดได้จาก
ฟ้าผ่า หรือ ไฟกระชาก
หน้าจอ, กรอบ, ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง
yyก�ำจัดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองหรือฝุ่นบาง ๆ ควรเช็ดผิวด้วยผ้าแห้งสะอาดและอ่อนนุ่ม
yyเมื่อต้องการเช็ดท�ำความสะอาดคราบสกปรกควรท�ำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบในน�้ำที่สะอาดหรือผงซักฟอก
อ่อนเจือจาง จากนั้นเช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง
ข้อควรระวัง
yyหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอทุกครั้ง, เพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหายไปที่หน้าจอ
yyอย่าผลักถูหรือกระทบพื้นผิวหน้าจอด้วยเล็บมือของคุณหรือวัตถุที่มีคม, เพราะอาจส่งผลให้เกิดรอยขีดข่วน
และการบิดเบือนของภาพ
y อย่าใช้สารเคมีใด ๆเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
yyอย่าฉีดของเหลวลงบนพื้นผิว. ถ้าน�้ำเข้าสู่โทรทัศน์, มันอาจจะท�ำให้เกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือผลิตภัณฑ์
ท�ำงานผิดปกติ
สายไฟหลัก
ก�ำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนสายไฟอย่างสม�่ำเสมอ
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น
ปัญหา
ไม่สามารถควบคุมโทรทัศน์
ควบคุมรีโมทคอนโทรล
ไม่แสดงภาพและเสียง
โทรทัศน์ปิดกะทันหัน
เมือ่ เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
HDMI/DVI ปรากฏ ‘No
signal’ (ไม่มีสัญญาณ)
หรือ ‘Invalid Format’
แนวทางแก้ไข
yyตรวจสอบเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์และลองอีกครั้ง
yyตรวจสอบหากมีอุปสรรคระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมทคอนโทรล
ต่อกับ ,
yyตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงท�ำงานและติดตั้งอย่างถูกต้อง (
ต่อกับ )
yyตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เปิดอยู่
yyตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบ
yyตรวจสอบหากมีปัญหาในปลั๊กผนังโดยการเชื่อมต่อสินค้าอื่น ๆ
yyตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจจะหยุดชะงัก
yyตรวจสอบมีการตั้งค่า ตั้งเวลาปิด / ตัวตั้งเวลาปิดทีวี ไว้หรือไม่ในรายการเมนู
ตัวตั้งเวลา
y หากไม่มีสัญญาณเข้าในขณะโทรทัศน์เปิดอยู่, โทรทัศน์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก
ประมาณ 15 นาทีหลังจากทีไ่ ม่มีการใช้งาน.
yyเปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์อีกครั้งโดยใช้รโี มทคอนโทรล
yyเชื่อมต่อสาย HDMI อีกครั้ง
yyเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไว้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 43
(เฉพาะรุ่น UB98**, UC9*)
ข้อมูลจ�ำเพาะของ Wireless module(LGSWF41)
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
2400 ถึง 2483.5MHz
ช่วงความถี่
5150 ถึง 5250 MHz
5725 to 5850 MHz(ส�ำหรับนอก EU)
802.11a: 14.5 dBm
802.11b: 16 dBm
802.11g:
13.5 dBm
Output Power (สูงสุด)
802.11n - 2.4GHz: 14 dBm
802.11n - 5GHz: 15.5 dBm
802.11ac - 5GHz : 16 dBm
yyเนื่องจากแต่ละประเทศมีการใช้ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับความถี่ทใี่ ช้
งาน และผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการตั้งค่าส�ำหรับตารางความถีใ่ ห้เหมาะสมกับภูมิภาคไว้แล้ว
yyอุปกรณ์ควรติดตั้งและใช้งานในระยะอย่างน้อย 20 ซม. จากตัวผู้ใช้งาน ประโยคนี้เป็นค�ำแนะน�ำทั่วไป
ส�ำหรับการพิจารณาของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ช่วงความถี่
ก�ำลัง (สูงสุด)
ข้อมูลจ�ำเพาะของ Bluetooth module (BM-LDS401)
Bluetooth Version 3.0
2400 ถึง 2483.5MHz
10dBm หรือต�่ำกว่า
ภาษาไทย
ENG
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
44
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ENG
ภาษาไทย
(เฉพาะรุ่น UB85**, UB93**, UB95**, UC97**, UG88**)
ข้อมูลจ�ำเพาะของ Wireless module (LGSBW41)Specifications
เครือข่ายไร้สาย
บลูทูธ
มาตรฐาน
IEEE 802.11a/b/g/n
มาตรฐาน Bluetooth Version 3.0
2400 ถึง 2483.5MHz
ช่วงความถี่
5150 ถึง 5250 MHz
ช่วงความถี่ 2400 ถึง 2483.5MHz
5725 ถึง 5850 MHz (ส�ำหรับ Non EU)
802.11a: 13 dBm
802.11b:
15 dBm
Output Power
ก�ำลัง
802.11g: 14 dBm
10dBm หรือต�่ำกว่า
(สู
งสุด)
(สูงสุด)
802.11n - 2.4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm
yyเนื่องจากแต่ละประเทศมีการใช้ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับความถี่ทใี่ ช้
งาน และผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการตั้งค่าส�ำหรับตารางความถีใ่ ห้เหมาะสมกับภูมิภาคไว้แล้ว
y อุปกรณ์ควรติดตั้งและใช้งานในระยะอย่างน้อย 20 ซม. จากตัวผู้ใช้งาน ประโยคนี้เป็นค�ำแนะน�ำทั่วไป
ส�ำหรับการพิจารณาของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 45
รุ่น
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)
ขนาด
(กว้างxสูงxลึก) ไม่รวมขาตัง้ (มิลลิเมตร)
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
ความต้องการทางไฟฟ้า
รุ่น
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)
ขนาด
(กว้างxสูงxลึก) ไม่รวมขาตัง้ (มิลลิเมตร)
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
ความต้องการทางไฟฟ้า
รุ่น
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)
ขนาด
(กว้างxสูงxลึก) ไม่รวมขาตัง้ (มิลลิเมตร)
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
ความต้องการทางไฟฟ้า
รุ่น
ÃÇÁ¢ÒµÑŒ§ (ÁÔÅÅÔàÁµÃ)
ขนาด
(กว้างxสูงxลึก) äÁ‹ÃÇÁ¢ÒµÑŒ§(ÁÔÅÅÔàÁµÃ)
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
ความต้องการทางไฟฟ้า
49UB85**
55UB85**
60UB85**
49UB850T-TA
49UB859Y-TA
55UB850T-TA
55UB859Y-TA
60UB850T-TA
60UB859Y-TA
1093 x 689 x 242
1233 x 766 x 260
1341 x 834 x 270
1093 x 646 x 38.2
1233 x 727 x 37.8
1341 x 788 x 39.1
18.2
21.2
26.7
17.5
20.5
25.8
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
65UB93**
55UB95**
65UB95**
65UB930T-TA
65UB939Y-TA
55UB950T-TA
55UB959Y-TA
65UB950T-TA
65UB959Y-TA
1452 x 914 x 300
1232 x 782 x 260
1452 x 914 x 300
1452 x 858 x 37
1232 x 734 x 37.0
1452 x 858 x 37
34.8
23.8
34.8
33.7
23.1
33.7
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
65UB98**
79UB98**
84UB98**
65UB980T-TA
65UB989Y-TA
65UB980T-TB
65UB989Y-TB
79UB980T-TA
79UB989Y-TA
79UB980T-TB
79UB989Y-TB
84UB980T-TA
84UB989Y-TA
84UB980T-TB
84UB989Y-TB
1560 x 884 x 264
1874 x 1075 x 330.6
2024 x 1172 x 342
1560 x 849 x 75
1874 x 1030 x 86.8
2024 x 1122 x 85.8
39.9
60.6
77.7
37.6
57.1
73.7
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
98UB98**
55UC97**
65UC97**
98UB980T-TA
98UB989Y-TA
98UB980T-TB
98UB989Y-TB
55UC970T-TA
55UC979Y-TA
65UC970T-TA
65UC979Y-TA
2303 x 1603 x 466.2
1238.7 x 757.5 x 289.0 1456.9 x 888.0 x 316.4
2212 x 1270 x 114.3
1238.7 x 730 x 72.1
1456.9 x 853.2 x 71.5
102.2
27.7
34.6
97.2
26.2
32.9
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
ภาษาไทย
ENG
ข้อมูลจ�ำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับรุ่น
การท�ำงานของผลิตภัณฑ์
โปรดอ้างอิงค่าการใช้พลังงานของเครื่องรับโทรทัศน์ได้จากฉลากด้านหลังเครื่อง
46
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ENG
ภาษาไทย
79UG88**
79UG880T-TA
79UG889Y-TA
รุ่น
รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)
ขนาด
(กว้างxสูงxลึก) ไม่รวมขาตัง้ (มิลลิเมตร)
รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
น�้ำหนัก
ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)
ความต้องการทางไฟฟ้า
สภาพสิ่งแวดล้อม
105UC9*
105UC9T-TA
105UC9Y-TA
1769 x 1063 x 344
2494 x 1512 x 486
1769 x 1032 x 76
-
62.9
155
55.3
-
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
อุณหภูมิในการท�ำงาน
ความชื้นทีใ่ ช้งาน
อุณหภูมิในการเก็บ
ความชื้นทีใ่ ช้การเก็บรักษา
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)
ระบบโทรทัศน์
ครอบคลุมสัญญาณ
จ�ำนวนช่องที่รองรับมากสุด
ความต้านทานเสาอากาศภายนอก
* : เฉพาะรุ่นที่รองรับ DVB-T2
0 ํC ถึง 40 ํC
น้อยกว่า 80 %
-20 ํC ถึง 60 ํC
น้อยกว่า 85 %
โทรทัศน์ระบบอะนาล็อก
(แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I
DVB-T(*DVB-T/T2)
SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
VHF, UHF
VHF, UHF, CATV
DVB-T/T2 & อนาล๊อก TV : 1,500
75 Ω
บันทึกชือ่ รุน่ และหมายเลขประจ�ำเครือ่ ง โดยอ้างอิง
จากฉลากหลังเครือ่ ง เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ายเพื่อรับบริการอื่น ๆ ต่อไป
ชื่อรุ่น
หมายเลข
ประจ�ำเครื่อง
(เฉพาะ DTV)
OWNER’S MANUAL
EXTERNAL CONTROL
DEVICE SETUP
Please read this manual carefully before operating the set and retain it for
future reference.
www.lg.com
2
KEY CODES
ENGLISH
ENG
KEY CODES
• This feature is not available for all models.
Code
(Hexa)
Function
Note
Code
(Hexa)
Function
Note
00
CH +, PR +
R/C Button
53
List
R/C Button
01
CH -, PR -
R/C Button
5B
Exit
R/C Button
02
Volume +
R/C Button
60
PIP(AD)
R/C Button
03
Volume -
R/C Button
61
Blue
R/C Button
06
> (Arrow Key / Right Key)
R/C Button
63
Yellow
R/C Button
07
< (Arrow Key / Left Key)
R/C Button
71
Green
R/C Button
08
Power
R/C Button
72
Red
R/C Button
09
Mute
R/C Button
79
Ratio / Aspect Ratio
R/C Button
0B
Input
R/C Button
91
AD (Audio Description)
R/C Button
0E
SLEEP
R/C Button
7A
User Guide
R/C Button
0F
TV, TV/RAD
R/C Button
7C
Smart / Home
R/C Button
R/C Button
7E
SIMPLINK
R/C Button
10 - 19 * Number Key 0 - 9
1A
Q.View / Flashback
R/C Button
8E
►► (Forward)
R/C Button
1E
FAV (Favorite Channel)
R/C Button
8F
◄◄ (Rewind)
R/C Button
20
Text (Teletext)
R/C Button
AA
Info
R/C Button
21
T. Opt (Teletext Option)
R/C Button
AB
Program Guide
R/C Button
28
Return (BACK)
R/C Button
B0
► (Play)
R/C Button
30
AV (Audio / Video) Mode
R/C Button
B1
ꕗ (Stop / File List)
R/C Button
39
Caption/Subtitle
R/C Button
BA
ꕘ (Freeze / Slow Play /
Pause)
R/C Button
40
Λ (Arrow Key / Cursor Up)
R/C Button
BB
Soccer
R/C Button
41
V (Arrow Key / Cursor
Down)
R/C Button
BD
ꔄ (REC)
R/C Button
42
My Apps
R/C Button
DC
3D
R/C Button
43
Menu / Settings
R/C Button
99
AutoConfig
R/C Button
44
OK / Enter
R/C Button
9F
App / *
R/C Button
45
Q.Menu
R/C Button
4C
List, - (ATSC Only)
R/C Button
* Key code 4C (0x4C) is available on ATSC/ISDB models which use major/minor channel.
(For South Korea, Japan, North America, Latin America except Colombia models)
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
3
• Image shown may differ from your TV.
Connect the USB to Serial converter/RS-232C input jack to an external control device (such as a computer
or an A/V control system) to control the product’s functions externally.
Note: The type of control port on the TV can be different between model series.
* Please be advised that not all models support this type of connectivity.
* Cable is not provided.
USB to Serial converter with USB Cable
USB IN
USB Type
(PC)
(TV)
• LGTV supports PL2303 chip-based (Vendor ID : 0x0557, Product
ID :IN0x2008) USB to serial converter
RS-232C
(CONTROL & SERVICE)
which is not made nor provided by LG.
• It can be purchased from computer stores that carry accessories for IT support professionals.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C With RS232C Cable
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
DE9 (D-Sub 9pin) Type
1
• You need to purchase the RS-232C (DE9, D-Sub
3 9pin female-to-female type) to RS-232C cable required
for the connection between the PC and the TV, which is specified in the manual.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
SERVICE ONLY
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
1
3
(PC)
The connection interface may differ from your TV.
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
ENGLISH
ENG
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
USB USB
IN IN
4
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL
SERVICE)
• You need to purchase the phone-jack to RS-232 cable required
for &the
connection between the PC and
the TV, which is specified in the manual.
RS-232C IN
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* For other models, connect to the USB port.
* The connection interface may differ from your TV.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- or
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
ENGLISH
ENG
Phone jack Type
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
Customer Computer
(TV)
(TV)
RS-232C configurations
3-Wire Configurations(Not standard)
1
5
PC
RXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
TXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
GND
6
2
2
TXD
3
1
RXD
5
3
GND
OR
9
RS-232C
(Serial port)
TV
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Phone
Set ID
For Set ID number, see "Real Data Mapping" on p.6
1. Press SETTINGS to access the main menus.
2. Press the Navigation buttons to scroll to (*General → About this TV or OPTION) and press OK.
3. Press the Navigation buttons to scroll to SET ID and press OK.
4. Scroll left or right to select a set ID number and select CLOSE. The adjustment range is 1-99.
5. When you are finished, press EXIT.
* (Depending on model)
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
5
• Baud rate : 9600 bps (UART)
• Data length : 8 bits
• Parity : None
ENGLISH
ENG
Communication Parameters
• Stop bit : 1 bit
• Communication code : ASCII code
• Use a crossed (reverse) cable.
Command reference list
(Depending on model)
COMMAND1 COMMAND2
DATA
(Hexadecimal)
01. Power*
k
a
00 to 01
02. Aspect
Ratio
k
c
(p.7)
03. Screen
Mute
k
d
(p.7)
k
e
00 to 01
k
f
00 to 64
06. Contrast
k
g
00 to 64
07.
Brightness
k
h
00 to 64
08. Color/
Colour
k
i
00 to 64
04. Volume
Mute
05. Volume
Control
09. Tint
k
10.
k
Sharpness
11. OSD
k
Select
12. Remote
Control Lock k
Mode
j
00 to 64
k
00 to 32
l
00 to 01
m
00 to 01
13. Treble
k
r
00 to 64
14. Bass
k
s
00 to 64
COMMAND1 COMMAND2
DATA
(Hexadecimal)
15. Balance k
16. Color
(Colour)
x
Temperature
17. ISM
Method (Only j
Plasma TV)
t
00 to 64
u
00 to 64
p
(p.8)
18. Equalizer j
v
(p.8)
q
00 to 05
a
(p.9)
b
00 to 01
19. Energy
j
Saving
20. Tune
m
Command
21. Channel m
(Programme)
Add/Del(Skip)
22. Key
m
c
Key Codes
23. Control
Backlight,
Control Panel
Light
24. Input
select (Main)
25. 3D (Only
3D models)
26. Extended
3D (Only 3D
models)
27. Auto
Configure
m
g
00 to 64
x
b
(p.11)
x
t
(p.11)
x
v
(p.11)
j
u
(p.12)
* Note:During playing or recording media, all commands except Power (ka) and Key (mc) are not
executed and treated as NG.
With RS232C cable, TV can communicate "ka command" in power-on or power-off status. but with
USB-to-Serial converter cable, the command works only if TV is on.
6
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
ENGLISH
ENG
Transmission / Receiving Protocol
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : First command to control the TV. (j, k, m or x)
[Command 2] : Second command to control the TV.
[Set ID]
:You can adjust the [Set ID] to choose desired monitor ID number in option menu.
Adjustment range in TV is 1 to 99. If [Set ID] value is selected to ‘0’, every connected set
can be controlled.
* [Set ID] is indicated as decimal (1 to 99) on menu and as Hexadecimal (0x00 to 0x63) on
transmission/receiving protocol.
[DATA] : To transmit command data (hexadecimal). Transmit ‘FF’ data to read status of command.
[Cr] : Carriage Return - ASCII code ‘0x0D’
[ ]
: Space – ASCII code ‘0x20’
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving normal data. At this time,
if the data is data read mode, it indicates present status data. If the data is data write mode, it returns the
data of the PC computer.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving abnormal data from
non-viable functions or communication errors.
Data 00: Illegal Code
Real data mapping (Hexadecimal b Decimal)
* When you enter the [data] in hexadecimal, refer to following conversion table.
* Channel Tune (ma) Command uses two-byte hexadecimal value([data]) to select channel number.
00 : Step 0
01 : Step 1 (Set ID 1)
...
0A : Step 10 (Set ID 10)
...
0F : Step 15 (Set ID 15)
10 : Step 16 (Set ID 16)
...
32 : Step 50 (Set ID 50)
33 : Step 51 (Set ID 51)
...
63 : Step 99 (Set ID 99)
...
C7 : Step 199
C8 : Step 200
...
FE : Step 254
FF : Step 255
...
01 00 : Step 256
...
27 0E : Step 9998
27 0F : Step 9999
...
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
7
01.Power (Command: k a)
►► To control Power *On or Off of the set.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Power Off
01 : *Power On
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► To Show TV is Power On or *Off
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Similarly, if other functions transmit ‘FF’ data
based on this format, Acknowledgement feedback
presents status about each function.
02.Aspect Ratio (Command: k c)
(Main Picture Size)
►► To adjust the screen format. (Main picture format)
You can also adjust the screen format using the
Aspect Ratio in the Q.MENU. or PICTURE menu.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normal screen 07 : 14:9
(4:3)
(Europe, Colombia, Mid-East,
02 : Wide screen
Asia except South Korea and
(16:9)
Japan)
04 : Zoom
09 : * Just Scan
05 : Zoom 2
0B : Full Wide
(Latin America
(Europe, Colombia, Midexcept Colombia
East, Asia except South
Only)
Korea and Japan)
06 : Set by Program/ 10 to 1F : C
inema Zoom 1
Original
to 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* In case of video mute on only, TV will display On
Screen Display(OSD). But, in case of Screen mute
on, TV will not display OSD.
04.Volume Mute (Command: k e)
►► To control volume mute on/off.
You can also adjust mute using the MUTE button
on remote control.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Volume mute on (Volume off)
01 : Volume mute off (Volume on)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05.Volume Control (Command: k f)
►► To adjust volume.
You can also adjust volume with the volume
buttons on remote control.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06.Contrast (Command: k g)
►► To adjust screen contrast.
You can also adjust contrast in the PICTURE
menu.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Using the PC input, you select either 16:9 or 4:3
screen aspect ratio.
* In DTV/HDMI/Component mode (high-definition),
Just Scan is available.
* Full wide mode may work differently based on
model and is supported for DTV fully, and ATV,
AV partially.
07.Brightness (Command: k h)
►► To adjust screen brightness.
You can also adjust brightness in the PICTURE
menu.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
03.Screen Mute (Command: k d)
►► To select screen mute on/off.
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data00 : Screen mute off (Picture on)
Video mute off
01 : Screen mute on (Picture off)
10 : Video mute on
08.Color/Colour (Command: k i)
►► To adjust the screen Color(Colour).
You can also adjust colour in the PICTURE menu.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
ENGLISH
ENG
* Commands may work differently depending on model and signal.
8
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
ENGLISH
ENG
Data Min : 00 to Max : 64
* (Depending on model)
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09.Tint (Command: k j)
►► To adjust the screen tint.
You can also adjust tint in the PICTURE menu.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red : 00 to Green : 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10.Sharpness (Command: k k)
►► To adjust the screen sharpness.
You can also adjust sharpness in the PICTURE
menu.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
14. Bass (Command: k s)
►► To adjust Bass.
You can also adjust in the AUDIO menu.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Depending on model)
15.Balance (Command: k t)
►► To adjust balance.
You can also adjust balance in the AUDIO menu.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min : 00 to Max : 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16.Color(Colour) Temperature (Command: x u)
11.OSD Select (Command: k l)
►► To select OSD (On Screen Display) on/off when
controlling remotely.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD off
►► To adjust colour temperature. You can also adjust
Color(Colour) Temperature in the PICTURE menu.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
01 : OSD on
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17.ISM Method (Command: j p) (Only Plasma TV)
12.Remote control lock mode (Command: k m)
►► To lock the front panel controls on the monitor and
remote control.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Lock off
01 : Lock on
►► To control the ISM method. You can also adjust
ISM Method in OPTION menu.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 02: Orbiter
08: Normal
20: Color(Colour) Wash
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* If you are not using the remote control, use this
mode.
When main power is off & on (plug-off and plug-in,
after 20 - 30 seconds), external control lock is
released.
18.Equalizer (Command : j v)
►► Adjust EQ of the set.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
* In the standby mode (DC off by off timer or ‘ka’,
‘mc’ command), and if key lock is on, TV will not
turn on by power on key of IR & Local Key.
0
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
0
0
0
Frequency
13. Treble (Command: k r)
►► To adjust treble.
You can also adjust in the AUDIO menu.
LSB
0
0
0
Data
7
6
5
Frequency
4
3
2
1
0
Step
0
0
0
1st Band
0
0
0
0
0
0(decimal)
0
0
1
2nd Band
0
0
0
0
1
1(decimal)
0
1
0
3rd Band
...
...
...
...
...
...
0
1
1
4th Band
0
0
0
1
1
19(decimal)
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
0
0
5th Band
0
0
1
0
1
20(decimal)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* It depends on model, and can adjust when sound
mode is EQ adjustable value.
19.Energy Saving (Command: j q)
►► To reduce the power consumption of the TV. You
can also adjust Energy Saving in PICTURE menu.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : Off
01 : Minimum
02 : Medium
03 : Maximum
04 : Auto (For LCD TV / LED TV) /
Intelligent sensor (For PDP TV)
05 : Screen off
* (Depending on model)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 10 = 00 0a
Data 02 = Analog Antenna TV = 00
Result = ma 00 00 0a 00
2.Tune to the digital antenna (DVB-T) Channel 01.
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 1 = 00 01
Data 02 = Digital Antenna TV = 10
Result = ma 00 00 01 10
3.Tune to the satellite (DVB-S) Channel 1000.
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 1000 = 03 E8
Data 02 = Digital Satellite TV = 40
Result = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• For South Korea, North/Latin America except
Colombia Model
►► To tune channel to following physical/major/minor
number.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
20.Tune Command (Command: m a)
* This command may work differently depending on
model and signal.
• For Europe, Mid-East, Colombia, Asia except
South Korea and Japan Model
►► Select channel to following physical number.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analog Antenna/Cable
[Data 00][Data 01] Channel Data
Data00 : High byte channel data
Data01 : Low byte channel data
- 00 00 ~ 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)
Data 02 : Input Source (Analog)
- 00 : Antenna TV (ATV)
- 80 : Cable TV (CATV)
* Digital Antenna/Cable/Satellite
[Data 00][Data 01]: Channel Data
Data00 : High Channel data
Data01 : Low Channel data
- 00 00 ~ 27 0F (Decimal: 0 ~ 9999)
Data02 : Input Source (Digital)
- 10 : Antenna TV (DTV)
- 20 : Antenna Radio (Radio)
- 40 : Satellite TV (SDTV)
- 50 : Satellite Radio (S-Radio)
- 90 : Cable TV (CADTV)
- a0 : Cable Radio (CA-Radio)
* Tune Command Examples:
1.Tune to the Analog antenna (PAL) Channel 10.
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digital channels have a Physical, Major, and Minor
channel number. The Physical number is the actual
digital channel number, the Major is the number that
the channel should be mapped to, and the Minor is
the sub-channel. Since the ATSC tuner automatically
maps the channel from the Major / Minor number,
the Physical number is not required when sending a
command in Digital.
* Analog Antenna/Cable
Data00 : Physical Channel Number
- Antenna (ATV) : 02~45 (Decimal: 2 ~ 69)
- Cable (CATV) : 01, 0E~7D (Decimal : 1, 14~125)
[Data 01 ~ 04]: Major/Minor Channel Number
Data01 & 02: xx (Don't care)
Data03 & 04: xx (Don't care)
Data05: Input Source (Analog)
- 00 : Antenna TV (ATV)
- 01 : Cable TV (CATV)
* Digital Antenna/Cable
Data00 : xx (Don't care)
[Data 01][Data 02]: Major Channel Number
Data01 : High byte Channel Data
Data02 : Low byte Channel Data
- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Minor Channel Number
Data03 : High byte Channel Data
Data04 : Low byte Channel Data
Data05 : Input Source (Digital)
- 02 : Antenna TV (DTV) – Use Physical Channel
Number
- 06 : Cable TV (CADTV) – Use Physical Channel
ENGLISH
ENG
1
9
10 EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
ENGLISH
ENG
Number
- 22 : Antenna TV (DTV) – Don’t Use Physical
Channel Number
- 26 : Cable TV (CADTV) - Don’t Use Physical
Channel Number
- 46 : Cable TV (CADTV) – Use Major Channel
Number Only (One Part Channel)
Two bytes are available for each major and minor
channel data, but usually the low byte is used alone
(high byte is 0).
* Tune Command Examples:
1.Tune to the Analog cable (NTSC) channel 35.
Set ID = All = 00
Data 00 = Channel Data is 35 = 23
Data 01 & 02 = No Major = 00 00
Data 03 & 04 = No Minor = 00 00
Data 05 = Analog Cable TV = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Tune to the digital antenna (ATSC) channel 30-3.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03
Data 05 = Digital Antenna TV = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• For Japan Model
►► To tune channel to following physical/major/minor
number.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Data 05 = Digital Antenna TV = 02
Total = ma 00 00 00 11 00 01 02
2.Tune to the BS (ISDB-BS) channel 30.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Don’t Care = 00 00
Data 05 = Digital BS TV = 07
Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* This feature is varied based on the model.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21.Channel(Programme) Add/Del(Skip)
(Command: m b)
►► To skip current channel(programme) for next time.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB)
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Set the saved channel status to del(ATSC, ISDB)/
skip(DVB) or add.
22.Key (Command: m c)
►► To send IR remote key code.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* Digital Antenna/Satellite
Data 00: xx (Don't care)
DataKey code - p.2.
[Data 01][Data 02]: Major Channel Number
Data 01: High byte Channel Data
Data 02: Low byte Channel Data
- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)
23.Control Backlight (Command: m g)
[Data 03][Data 04]: Minor/Branch Channel Number
(Don’t care in Satellite)
Data 03: High byte Channel Data
Data 04: Low byte Channel Data
Data 05 : Input Source (Digital/Satellite for Japan)
- 02 : Antenna TV (DTV)
- 07 : BS (Broadcasting Satellite)
- 08 : CS1 (Communication Satellite 1)
- 09 : CS2 (Communication Satellite 2)
* Tune Command Examples:
1 Tune to the digital antenna (ISDB-T) channel 17-1.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 17 = 00 11
Data 03 & 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01
01 : Add
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
• For LCD TV / LED TV
►► To control the backlight.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Control Panel Light (Command: m g)
• For Plasma TV
►► To control the panel light.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 to Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
►► To select input source for main picture.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : DTV
01 : CADTV
02 : Satellite DTV
10 : ATV
ISDB-BS (Japan)
03 : ISDB-CS1 (Japan)
04 : ISDB-CS2 (Japan)
11 : CATV
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
21 : AV2
40 : Component1
60 : RGB
41 : Component2
90 : HDMI1
92 : HDMI3
91 : HDMI2
93 : HDMI4
26.Extended 3D(Command: x v) (only 3D models)
(Depending on model)
►► To change 3D option for TV.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* This function depends on model and signal.
25.3D(Command: x t) (only 3D models)
(Depending on model)
►► To change 3D mode for TV.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (Depending on model)
DataStructure
[Data 00]00 : 3D On
01 : 3D Off
02 : 3D to 2D
03 : 2D to 3D
[Data 01]00 : Top and Bottom
01 : Side by Side
02 : Check Board
03 : Frame Sequential
04 : Column interleaving
05 : Row interleaving
[Data 02]00 : Right to Left
01 : Left to Right
[Data 03]3D Effect(3D Depth): Min : 00 - Max : 14
(*transmit by Hexadecimal code)
* [Data 02], [Data 03] functions depend on model
and signal.
* If [Data 00] is 00 (3D On), [Data 03] has no
meaning.
* If [Data 00] is 01 (3D off) or 02 (3D to 2D), [Data
01], [Data 02] and [Data 03] have no meaning.
* If [Data 00] is 03 (2D to 3D), [Data 01] and
[Data 02] have no meaning.
* If [Data 00] is 00 (3D On) or 03 (2D to 3D), [Data
03] works when 3D Mode (Genre) is manual only.
* All 3D pattern options ([Data 01]) may not be
available according to broadcasting/video signal.
[Data 02]
O
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
20 : AV or AV1
[Data 01]
O
X : don’t care
[Data 00]
00
[Data 03]
[Data 00]3D option
00 : 3D Picture Correction
01 : 3D Depth (3D Mode is Manual Only)
02 : 3D Viewpoint
06 : 3D Color Correction
07 : 3D Sound Zooming
08 : Normal Image View
09 : 3D Mode (Genre)
[Data 01]It has own range for each 3D option
determined by [Data 00].
1) When[Data 00] is 00
00 : Right to Left
01 : Left to Right
2) When[Data 00] is 01, 02
DataMin: 0 - Max: 14 (*transmit by Hexadecimal
code)
Data value range(0 - 20) converts Viewpoint range
(-10 - +10) automatically (Depending on model)
* This option works when 3D Mode (Genre) is manual
only.
3) When[Data 00] is 06, 07
00 : Off
01 : On
4) When[Data 00] is 08
00 : Revert to 3D video from 3D-to-2D
converted 2D video
01 : Change 3D video to 2D video, except
2D-to-3D video
* If conversion condition doesn’t meet, command is
treated as NG.
5) When [Data 00] is 09
00 : Standard
02 : Cinema
04 : Manual
01 : Sport
03 : Extreme
05 : Auto
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
ENGLISH
ENG
24.Input select (Command: x b)
(Main Picture Input)
11
12 EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP
ENGLISH
ENG
27.Auto Configure (Command: j u)
(Depending on model)
►► To adjust picture position and minimize image
shaking automatically. It works only in RGB (PC)
mode.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : To set
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement