LG 29FD1RG, 29FS2BL, 29FS4BL, 29FU6RL, 29FU6BG Owner's manual

LG 29FD1RG, 29FS2BL, 29FS4BL, 29FU6RL, 29FU6BG Owner's manual
คู่มือการใช้งาน
เครื่องรับโทรทัศน์
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้งานเครื่อง
และเก็บคู่มือการใช้งานไว้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
จากฉลากที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากแอลจี
รุ่น (model) : ...............................................................................
หมายเลขประจำเครื่อง (S/N) : ...............................................
P/NO : MFL63743503(1006-REV01)
-1-
www.lg.com/th
การติดตั้ง
ไฟฟ้า
เครื่ อ งรั บโทรทั ศ น์ เ ครื่ อ งนี้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า กระแสสลั บ เท่ า นั้ น
ระดับแรงดัน และกำลังไฟฟ้า ระบุไว้ที่ป้ายกำกับสินค้า
ที่บริเวณด้านหลังของเครื่อง ห้ามใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือกระแสไฟฟ้าดับควรถอด
ปลั๊กไฟออกเพื่อความปลอดภัย
การถอดปลั๊ก
หลังจากถอดปลัก๊ จากเต้าเสียบแล้ว อาจยังคงมีกระแสไฟฟ้า
หลงเหลือที่ปลั๊กอยู่ควรระมัดระวัง
คำเตือน
เพื่อป้องกันไฟไหม้ และอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ไม่ควรนำ
เครื่องไปวางในบริเวณที่ฝนตกหรือเปียกชื้น
การรับบริการจากศูนย์บริการแอลจี
ห้ามเปิดฝาหลังของเครื่อง เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้า
แรงดันสูงได้ และอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากเครื่อง
ทำงานผิดปกติ ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการบริการที่
ถูกต้อง
สายอากาศ
เชื่ อ มต่ อ สายอากาศที่ บ ริ เ วณช่ อ งต่ อ สายอากาศ(ANT)
ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับการรับสัญญาณ
ที่ชัดเจน ควรใช้สายอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร
สถานที่ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์ในสถานที่ไม่มีแสงแดดส่องสว่าง
หรือ แสงอาทิตย์ส่องลงบริเวณเครื่อง หรือจอภาพโดยตรง
ระมัดระวังจากสั่นสะเทือน ความชื้น ฝุ่นหรือความร้อน
ควรวางเครื่องในที่อากาศถ่ายเท ได้สะดวก ไม่ควรนำผ้าหรือ
อุปกรณ์ใด ๆ ปิดที่ด้านหลังเครื่องหรือปิดกั้นช่องระบาย
ความร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการทำความสะอาดหน้าจอควรใช้ผ้าที่มีความอ่อน
นุ่มและไม่มีลวดลายและควรเช็ดด้วยความระมัดระวัง เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
การต่อที่ช่องต่อสายอากาศหลังเครื่อง
1. ต่อสายสัญญาณ RF จากเครื่องเล่น DVD หรือ
VCD กับ ช่องต่อสายอากาศที่หลังเครื่อง
2. ค้นหาช่องสัญญาณจากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD
โดย ใช้วิธี “การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเอง”
3. ควรจัดเก็บช่องสัญญาณไว้ในช่อง 0 เพื่อเป็นสัญญาณ
จากสัญญาณ RF
4. เลือกช่องที่จัดเก็บไว้
5. กดปุ่ม PLAY ที่เครื่องเล่น DVD หรือ VCD
ออดิโอ/วีดีโอ (เฉพาะบางรุ่น)
1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ ออดิโอ/วิดีโอ (AV OUT) จาก
เครื่องเล่น DVD หรือ VCD เข้ากับช่องต่อ ออดิโอ/
วีดีโอ(AV IN)ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. หากเชื่อมต่อที่ AV1 ให้กดปุ่มบนรีโมตคอนโทรล
เพื่อเลือก AV1(หรือเลือก AV2)
หากท่านใช้เครื่องเล่นภาพและเสียงชนิดระบบเสียง โมโน
ให้ เ ชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณเสี ย งกั บ เครื่ อ งรั บโทรทั ศ น์ ที่ ช่ อ งต่ อ
AUDIO L/MONO
คอมโพแนนท์ (Component)(เฉพาะบางรุ่น)
1. เชื่อมต่อสายสัญญาณคอมโพแนนท์ (Y Cb Cr หรือ
Y Pb Pr หรือ Y B-Y R-Y ความละเอียด 480i)
จากเครื่องเล่น DVD หรือ เครื่องเล่นอื่น เข้ากับช่อง
ต่อคอมโพแนนท์ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. กดปุ่ม TV/AV เลือกสัญญาณ Component
3. เปิดเครื่องเล่น และกดปุ่ม PLAY จากเครื่องเล่น
DVD
-2-
การต่อสายอากาศ
แผงเสาอากาศรวม
VHF/UHF
การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
การต่อกับอุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่มักต่อที่ช่องต่อ Component และช่องต่อ AV ดังรูปที่แสดงด้านล่าง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของช่องต่อ Component
ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
Y
P
P
Y
OUT
PB
PR
VIDEO
(L/MONO) AUDIO(R)
VIDEO
IN1
(L/MONO) AUDIO(R)
Cb
Cr
Y
Y
Pb
PB
Pr
PR
IN2
ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
Y
PB
OUT
PR
VIDEO (L/MONO)AUDIO(R)
DVD IN (480i)
(L/MONO) AUDIO(R)
VIDEO
IN1
(L/MONO) AUDIO(R)
IN2
ด้านข้าง
ของเครื่องรับโทรทัศน์
VIDEO L/MONO AUDIO R
*สำหรับบางรุ่นสัญญาณเสียงคอมโพแนนท์
ให้เชื่อมต่อกับเคร่ืองรับที่ IN1
(L/MONO)/AUDIO(R)
COMPONENT
VIDEO
Y
B -Y (R)R -Y
Y AUDIO
VIDEO (L/MONO)
DVD IN (480i)
IN1
R
VIDEO L/MONO AUDIO R
OUT
COMPONENT
B
IN 2
(*IN3 สำหรับบางรุ่น)
Y
PB
PR
AUDIO
ด้านหลังของเครื่องเล่น DVD, หรือเกมส์
หรืออุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ
*รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
*สำหรับบางรุ่น IN2 จะมีจุดเชื่อมต่อ 2 จุดคือที่ด้านหลังเครื่อง และด้านข้างของเครื่อง
-3-
ด้านหลังของเครื่องเล่น VCD,DVD, หรือเกมส์
หรืออุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ
Location and function of
controls
compartment.
Remote control handset
3
9
: To avoid damage from possible battery
11. Q.VIEWNote
(or YELLOW)
leakage,
removeviewed
the batteries
if you do not plan to
returns to
the previously
programme.
use the remote control handset for an extended
: No function
period
of time : These buttons are
COLOURED
BUTTONS
used for teletext (only TELETEXT models).
ตำแหน่งและหน้าที่ของปุ่มควบคุม
Before you use the remote control handset,
please install the batteries.
1
4control handset
8
Remote
11
* function of controls
Location and
Location and function
of controls
11. Q.VIEW (or YELLOW)
returns
the previously viewed programme.
Q.VIEW
(or to
YELLOW)
Battery 11.
installation
Before you use the remote control handset, returns
or viewed programme.
to
the previously
: No
function
The
remote
control
handset
is
powered by AAA
Before
youinstall
use the
the batteries.
remote control handset,
please
: No
function
COLOURED
BUTTONS
: These
buttons are
type
batteries.Install
batteries
as
indicated
by
the
please install the
5 1batteries.
COLOURED
BUTTONS
These
are
2
used
teletext
(only :TELETEXT
models).
- ) marked
polarity symbols
( +for
and
inside
the buttons
1 6 8
used for teletext (only TELETEXT models).
compartment.
11
บรีโdamage
มตคอนโทรล
10 แบตเตอรี
Note : To่สำหรั
avoid
from possible battery
8
Battery
installation
11
9
3
7
remove
batteries
not plan to
Front
Battery
installation
รีleakage,
โมตคอนโทรลรุ
่นthe
นี้ใช้panel
แบตเตอรีif you
่ชนิดdoAAA
Remote control handset
UPDATE/
*
HOLD/
*
remote
control
handset
is powered by AAA
use the remoteThe
control
handset
for an
extended
The type
remote
control handset
is powered
by AAA
การใส่
บตเตอรี
่โMAIN
ดยเปิbatteries.Install
ดPOWER
ฝาครอบ
ด้(ON/OFF)
านหลั
งของรี
โมตคอนโทรล
batteries
as indicated
by the
periodแof
time
1. POWER 2
type polarity
batteries.Install
batteries
as- indicated
by
the the
+อor
symbols
(on
and
) marked
inside
switches
the set
off.
และใส่
แ
บต
เตอรี
่
AAA
จำนวน
1
ก้
น(2
ก้
อ
น
ในบางรุ
น
่
)
โดยใส่
ขั้ว
switches
the
set
on
from
standby
or
off
to
4
2
- ) marked inside the
polarity
symbols ( + and INDICATOR
POWER/STANDBY
compartment.
standby.
ให้
ต
รงกั
น
(ขั
ว
้
+
และ
ขั
ว
้
-)
illuminates
brightly
when
the
set
is
in
standby
compartment.
Note : To avoid damage from possible battery
2. NUMBER BUTTONS
or when
mode.dims
the
set is possible
on.
3 set on from standby 9or* directly
Note
: Toโมตคอนโทรล
avoid
damage
from
remove
the
dobattery
ลักษณะและรู
ปร่าleakage,
งของรี
อาจมี
คbatteries
วามแตก
ต่switched
าifงกัyou
นไปในแต่
ลnot
ะรุ่นplan
แต่ปto
ุ่มกด
Switches the
REMOTE
CONTROL
SENSOR
9
3
leakage,
remove
the
batteries
if
you
do
not
plan
to
select
a
number.
use
the
remote
control
handset
for
an
extended
5
และการใช้
ง
านยั
ง
คงสามารถ
ใช้
ด
ว
้
ยกั
น
ได้
Note
:
Only
use
the
supplied
remote
control
3. MENU
use the
remote
control handset for an extended
period
of time
6
youความแตกต่
use others,
they
will าnot
* รูปที่นำมาแสดง
เป็นhandset.
เพี
วอย่าง(When
เท่านั้น อาจมี
างไปจากเครื
่องของท่
น
selects
a menu.
period
ofยงตั
time
10
be
able
to
function.)
Up/Down)
4.  /  (Programme
4
MENU
7
selects
4 a programme or a menu item.Front panel
selects a menu.
switches the set on from standby.
or
/OK
MAIN POWER
(ON/OFF)
 /  (Volume Up/Down)
1. POWER
or่องรับor
ปุswitches
่มควบคุadjusts
มthe
ต่างsetๆtheon
บนรี
โ
มตคอนโทรล
ม
่
ควบคุ
ม
ต่
า
ง
ๆ
ที
เ
่
ครื
โทรทั
ศน์ the current
switchesปุthe
set on
or
off.
volume.
accepts
your
selection
displays
standby or off to
5 from
POWER/STANDBY
INDICATOR
menu
settings.
mode.
1. ปุ่มadjusts
POWER
MAIN
POWER
(ON/OFF)
standby.
5 6
illuminates brightly
the set
is in standby
OKBUTTONS
 /  when
(Volume
2. NUMBER
mode.dims when
thethe
set
is
เปิaccepts
ดหรื
งselection
ปุ่มสำหรั
บ volume.
เปิswitched
ด/ปิDown/Up)
ด เครืon.
่อง
your
or or
displays
the current
adjusts
6ดเครื
Switches
theอปิ
set
on่อfrom
standby
directly10
REMOTE CONTROL
SENSOR
select
a่มmode.
number.
adjusts
menu
settings.
10
2.
ปุ
ตั
ว
เลข
POWER/STANBY
INDICATOR
7
Front
panel
Note
:
Only
use
the
supplied
remote
control
5. TELETEXT BUTTONS (option)
3. MENU
(Programmethey
Up/Down)
panel
/
7buttons
Front
handset.
(When
you use others,
will
not
are used for
selects
menu.
เปิaThese
ดเครื
่องหรี
ือเลือกโปรแกรมช่
องด้teletext.
วยตัวหมายเลข
ไฟแสดงสถานะ
ว่
า
เครื
อ
่
ง
เปิ
ด หรืitem.
อแสตนบาย
selects
a
programme
or
a
menu
MAIN POWER (ON/OFF)
be able to function.)
Up/Down)
4.  /  (Programme
ForPOWER
further details,
see the ‘Teletext’ section.
1.
switches
the
set
on
from
standby.
3. 6.ปุ่มaSLEEP
MENU
โดยไฟจะสว่
า
ง
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
อ
่
อยู
ใ
่
นโหมดแสตนบาย
MENU MAIN
switches
set
on
orเมืoff.
POWERthe
(ON/OFF)
selects
programme
or
a
menu
item.
switches
the standby.
set on from standby orselects
off toa menu.
1. POWER
AUDIO/VIDEO
IN SOCKETS
(AV IN2)(option)
POWER/STANDBY
switches
the
set
on
from
switches
the set
on
or off.INDICATOR
sets
thethe
sleep
แสดงรายการเมนู
หรื
ออกจากโหมดใช้
งานoffUSB
REMOTE
SENSOR
standby.
settimer.
onอ from
standby or
to/OK POWER/STANDBY
Connect
the CONTROL
audio/video
outthe
sockets

 / 7.
switches
(Volume
Up/Down)
illuminates
brightly
when
set is of
in exterstandby
INDICATOR
EYE/
(option)
2.่น
NUMBER
BUTTONS
standby.
nal
equipment
to when
these
sockets.
adjusts
the
volume.
accepts your
selection
orสัdisplays
the
current
(รุ
ที
ม
่
ี
USB)
อุ
ป
กรณ์
ร
บ
ั
ญ
ญาณรี
โ
มตคอนโทรล(ใช้
ร
โ
ี
มตที
mode.dims
when
the
set
is
switched
on.่แถมมา
illuminates
brightly
the
set
is
in
standby
switches
the
eye
function
on
or
off.
Switches
the set on from standby or mode.
directly
2. NUMBER
BUTTONS
Note
:AV2
on
side
panel
is
the
same
as
adjusts
menu
settings.
REMOTE
CONTROL
SENSOR
mode.dims
the
switched on. AV2
select
a(เลื
number.
4. 8.ปุSwitches
่มMUTE
/the
อsound
กโปรแกรมช่
อoff.
งขึ้น/ลง)or directly
อมกัback
บwhen
เครื
่องเท่
านัset
้น) issupplied
set
on from standby
OK
 /  (Volume
Down/Up)

onพร้
the
cover.
switches
the
on
or
Note
:
Only
use
the
remote control
REMOTE
CONTROL
SENSOR
3.your
MENU
select
aselection
number.
accepts
or displays the current
adjusts the volume.
EYE
(option)
อTV/AV
กโปรแกรมช่
องหรื
อรายการเมนู
MENU
handset.
(When
use others,
will not
Note
: Only
use
the you
supplied
remote they
control
selects a menu.
mode.
3. 9.เลื
MENU
adjusts
menu
settings.
adjusts
picture
according
to
the
surrounding
TV
or AV
mode.
be
able
to function.)
handset.
(When
you use others,
they
will
not ศน์
5. TELETEXT
(option)
4.selects
(Programme
Up/Down)
BUTTONS
menu.
selects
/aงจากการปิ
เปิ
ด
เครื
อ
่
ด
เครื
อ
่
งชั
ว
่
คราว(standby)
ปุ
ม
่
เพื
อ
่
แสดงรายการเมนู
ต่
า
ง
ๆ
บนหน้
า
จอโทรทั
Up/Down)
 /  (Programme
conditions.
switches
setforonteletext.
fromor
standby.
MENU
be able
to function.)
These
arethe
used
selects
a programme
item. selects aNote
(Programme
4. buttons
programme
menu item.
/
:selectsoraamenu.
Teletext
ปุselects
่มexits
/the
(เลื
อกปรั
บUp/Down)
ระดั
บmenu
เสีsection.
ยastandby.
ง)menu
/OK
For further
details,
see
the
‘Teletext’
MENU
switches
the
setmode.
on
from


a
programme
or a
item.
switches the
set
onisfrom
standby.
What
shown
here may be somewhat dif10.
I/II/
6. SLEEP

/OK
selects
a
menu.


/
(Volume
Up/Down)
switches
the
set
on
from
standby.
AUDIO/VIDEO
IN
SOCKETS
(AV
ปรั
บsleep
ระดั
บtimer.
ความดั
งvolume.
เสียง/ปรับduring
แต่งค่าในรายการเมนู
จัaccepts
ดเก็บfrom
ค่าต่your
าyour
งๆ sockets
ทีset
่ได้IN2)(option)
ปorรับcan
แต่orงnot
หรืbe
อ แสดงข้
อมูล supplied
sets the
thethelanguage
dual language
adjusts
selection
displays
the current
ferent
/OK
 selects

/
(Volume
Up/Down)
Connect
the
audio/video
out
of exter7. EYE/ ปุ่ม
(option)
broadcast.
on
your
area.
OK
หรื
อ
โหมดปั
จ
จุ
บ
น
ั
adjusts
menu
settings.
mode.
adjusts
the
volume.
nal
equipment
to
these
sockets.
accepts
your
selection
or
displays
the
current
switchesselects
the eyethe
function
or off. (option).
soundonoutput
Note :AV2mode.
on/(ปรั
side
panel
the same
adjusts
 /
(Volume
Down/Up)
8. MUTEบั
นทึกOK
ค่าmenu
ที่ได้ปรับsettings.
แต่งไว้ในรายการเมนู
หรือthe
แสดง
บisความดั
งเสียasง) AV2
accepts
or displays
current
on
the back
OKthe
adjusts
the volume.
 cover.
/
(Volume
Down/Up)
switches
sound your
on or selection
off.
EYE (option)
อมูลmode.
สถานะการใช้
งานปัจorจุบdisplays
ัน
ปรั
บthe
ความดั
งของเสี
ยงตามความต้องการ
accepts
your selection
the current
adjusts
menu
settings.
adjusts
volume.
9. TV/AVข้
adjusts picture
according
to the surrounding
5.TV TELETEXT
(option)
mode.
selects
or
AVTELETEXT
mode. BUTTONS
(Programme
Up/Down)
adjusts
settings.


/menu
3
5.
ปุ
ม
่
ใช้
ง
าน
(เฉพาะรุ
น
่
ที
ม
่
ี
TELETEXT)
ปรั
บ
ค่
า
ต่
า
ง
ๆ
ในรายการเมนู
conditions.
These
buttons
are
used
for
teletext.
5. TELETEXT
(option)
switches
the set onBUTTONS
from standby.
selects
a programme
or a menu item.
(Programme
Up/Down)
 /
Note
:
For
further
details,
see
the
‘Teletext’
section.
exits
the
Teletext
mode.
These
buttons
are
used
for
teletext.
6. ปุ6.่ม SLEEP
ตั้งเวลาปิดเครื่อง
/(เลื
อthe
กโปรแกรมช่
อmenu
งขึstandby.
้น/ลง
switches
set on
from
selects
a programme
or a
item.
What is shown
here may be somewhat difSLEEPdetails, see the ‘Teletext’ section.
10. I/II/ For
further
AUDIO/VIDEO
SOCKETS
(AV IN2)(option)
the
set not
onอIN
from
standby.
7.6. ปุSLEEP
่มtheEYE/*(เฉพาะรุ
่นtimer.
ที่รองรั
บเท่language
านั้น)
เลื
อ
กโปรแกรมช่
งขึ
น
้
/ลง
หรื
อ
รายการเมนู
ferent fromswitches
your
set
or can
be
supplied
selects
language
during
dual
sets
the sleep
Connect the
out IN2)(option)
sockets of exterAUDIO/VIDEO
IN audio/video
SOCKETS (AV
broadcast.
on your area.
7.
EYE/
(option)
sets
the
sleep
timer.
เปิthe
ดใช้switches
งานการปรั
บภาพอั
ตfunction
โนมัติ on or off.
เปิnalดเครื
่องจาก
โหมดแสตนบาย
equipment
to these
Connect
the
audio/video
out sockets.
sockets of exterselects
sound
output
(option).
the eye
7. EYE/
(option)
Note
:AV2toon
side
panel
is the same as่นAV2
nal equipment
these
sockets.
8. ปุswitches
่ม MUTE
ช่
อ
งต่
อ
ภาพและเสี
ย
ง
(AV
IN2)(เฉพาะบางรุ
)
8.
MUTE
the eye function on or off.
the on
back
cover.
Noteon:AV2
side
panel is the same as AV2
switches the sound on or off.
8. เปิ
MUTE
ด
/ปิ
ด
เสี
ย
ง
ช่
อ
งต่
อ
สั
ญ
ญาณ
AV2
ด้
า
นข้
า
ง
เหมื
อ
นกั
บ
ด้
า
นหลั
ง
EYE
(option)
on
the
back
cover.
9. TV/AV
switches
the sound on or off.
adjusts
picture
according to3the surrounding
EYEEYE(เฉพาะรุ
(option)
selects TV or AV mode.
TV/AV
9.9. TV/AV
น
่
)
conditions.
adjusts
picture according to the surrounding
the mode.
set on from standby.
or AV
-selects
เลือswitches
กรัTV
บชม
ศน์from
หรื
อstandby.
อุปกรณ์ต่อพ่วง เปิด: ใช้งานการปรับภาพอัตโนมัติ
Note
conditions.
exits
theโทรทั
Teletext
mode.
switches
the
set
on
is shown here may be somewhat dif10.
the
mode.
-exits
เปิดI/II/
เครื่อTeletext
งจากการปิ
ดเครื่องชั่วคราว(standby) Note : What
from here
your may
set orbecan
not be supplied
is shown
somewhat
dif10. I/II/ selects the language during dual language Whatferent
10. I/II/
youryour
area.
ferentonfrom
set or can not be supplied
selects
the language during dual language
* broadcast.
sound
output (option).
broadcast.
on your area.
เลื
อกรัselects
บฟังเสียthe
งในการรั
บชมแบบสองภาษาในสถานี
UPDATE/
HOLD/
UPDATE/
UPDATE/
HOLD/
HOLD/
*
*
*
*
*
*
*
*
selects the sound output (option).
เลือกช่องสัญญาณเสียง (ซ้าย-ขวา) (เฉพาะรุ่น)
ปุ่มสีต่าง ๆ : ใช้ในหน้าที่พิเศษต่างตามที่กำหนด
-4-
3
3
การใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้น
ON/OFF (เปิดและปิดเครื่อง)
Q.VIEW(ปุ่มสีเหลือง)
1. กดปุ่ม POWER Basic
(สวิตซ์ไฟหลักทีoperation
่เครื่อง) เพื่อเปิด เมื่อกดปุ่ม Q.VIEW หรือปุ่มสีเหลือง จะปรับรายการช่องกลับ
nd off เครื่อง
and the displayไปรั
ชมรายการช่องที่ได้รับชมก่อนหน้าช่องปัจจุบัน
W บ� appears.
You can cancel it by pressing the MUTE,  / ,
ess the
main
power่อbutton
to switch the set on.่มPOWER/TV/
I/II/ (option), button.
2.
หากเครื
งอยู
่
ใ
นโหมดสแตนบายกดปุ
MUTE
การปิดเสียง
*
the set is in standby mode, press the
Basic
operation
On screen language
OWER,  /AV
NUMBER
onโมตคอนโทรล
, TV/AV
หรือ or/
หรือปุ่มbuttons
ตัวเลขบนรี
กดปุ่ม MUTEselection(option)
จะทำการปิดเสียงทันที และแสดงสัญลักษณ์
e remote control handset to switch it on fully. The menu can be displayed on the screen in
3. off
กดปุ่ม POWER
ครั้งand
เพืBasic
่อกลั
บdisplay
รูป First
ทีselect
่บริเวณหน้
าจอท่
านสามารถยกเลิกคำสั่ง MUTE
ness
and
the
the
POWER
button onบนรี
theโมตคอนโทรล
remote con- อีกdesired
W
� appears.
language.
your
language.
operation
You can cancel it by pressing the MUTE,  / ,
l handset.
1.
Press
the
MENU
button
and
then
but- อ I/II/* (เฉพาะ
Press
the
main
power
button
to
switch
the
set
on.

สู
โ
่
หมดแสตนบายอี
ก
ครั
ง
้
ได้
ด
ว
้
ย
การกดปุ
ม
่
MUTE
หรือ/ /หรื
I/II/
(option),
button.
e set reverts to standby
mode.
and
off
ton*to select the Special
and menu.
the display W � appears.
If the
set
ispower
in On
standby
mode,topress
the
ess
the
main
button
again
switch
2. กOn
orlanguage
OK
select
Language
.
You to
can
cancel
it by pressing
the MUTE,  / 
4. กดปุ่ม POWER(ON/OFF)
(สวิตซ์button
ไon
ฟหลั
ทีPress
่เswitch
ครืscreen
่อง)thetheบางรุ
่น) button
selection(option)
or NUMBER buttons
ePOWER,
set off.  / , TV/AV
Press to
theswitch
main power
on.button
3. toPress
the set/ 
select your
desired
I/II/ to(option),
button.
the remote control1.handset
it on fully.
The
menu
canthe
be
displayed
on the
screen
in
*
2.
If
the
set
is
in
standby
mode,
press
language.
เพื
อ
่
ปิ
ด
เครื
อ
่
ง
การเลื
อ
กภาษารายการเมนู
ห
น้
า
จอ
Press
thethe
POWER
button onon,
the remote
con- desired
If, while
set is switched
mains
your
language.
All the language.
on screen
displays
will
appear
in the selection(option)
Onselect
screen
language
POWER,  the
buttons
onFirst
, TV/AV or NUMBER
trol
handset.
disconnected
the set the
will
switch
to/่นั้น
standby
selected
language.Press
the
MENU
button
NOTE
:
ในขณะที
เ
่
ครื
อ
่
งเปิ
ด
อยู
หากปลั
ก
๊
ไฟของเครื
อ
่
ง
ภาษาของเมนู
ท
แ
่
ี
สดงบนหน้
าจอสามารถเปลี
remote
control
handset
to
switch
it
on
fully.
1.
Press
the
MENU
button
and
then
 /displayed
 tobut- ่ยนแปลงได้
The
menu
can
be
on the screen
Theonsetwhen
reverts
standby
mode.
wer
thetomains
plug
is
replaced
in
to
Special
menu. menu.
tonremote
to the
select
the Special
3. Press
theagain
POWER
button onreturn
the
condesired
language.
First
select your language.
Press
the
main
power
button
to
switch
ains
power
socket.
4.
Repeatedly
press
the
MENU
button
to
return
หลุ
ด
หรื
อ
ถู
ก
ดึ
ง
ออกเครื
่
อ
งจะดั
บ
ทั
น
ที
แ
ละจะติ
ด
อี
ก
หาก
1.
MENU
ใช้
ป
ม
่
ุ
/กดปุ
ม
่
orกดปุ
2.ครั้งPress
the
OK่มbutton
to select
Language
. เลือกเมนู Spetrol
handset.
the set off.
TV 
viewing.
1. Press
the MENU
button and then  /  bu
3.to normal
Press the
/  button
to select
your desired
The set reverts to standby mode.
ton to select the Special menu.
เสี
ย
บปลั
ก
๊
ไฟอี
ก
ครั
ง
้
cial
function
language.
4.
Press
the
main
power
button
again
to
switch
te : If, while the set is switched on, the mains
Press the
or OK button
All the on screen2.displays
willappear
in the to select Language
Theset
sound
is switched
off
the
set switch
off.
gthe
is MUTE
disconnected
the
to standby
 /เพื
button
Press
to select your desire
การเลืbutton.
อกโปรแกรมช่
องwill
กดปุ่ม3. หรื
อthe
ปุthe
่มMENU
OK
่อbutton
เลือก to
Language
selected2.language.Press
language.
power on when the
mains
plug
isthe
replaced
in
return
to mains
the Special menu.
Note
:
If,
while
set
is
switched
on,
the
All
the
on
screen
displays
appear in th
ท่
า
นสามารถเลื
อ
กโปรแกรมช่
อ
งได้
ด
ว
้
ยปุ
ม
่
/หรื
อ
ปุ
ม
่
3.
กดปุ
ม
่
/เพื
อ
่
เลื
อ
กภาษารายการเมนู
mains power socket.
Repeatedly
press the MENU button to return willจะปรากฎ
plug is disconnected the set will4.switch
to standby
to normal
TV viewing.selected language.Press the MENU button
or power on
when the functions
mains plug is replaced in
return
Other
ตัวเลข
เป็นภาษาที
่ท่านเลืtoอthe
ก Special menu.
ute function
the mains power socket.
4. Repeatedly press the MENU button to retur
ss
the
MUTE
button.
The
sound
is
switched
off
to
normal
การปรั
บระดับความดังของเสียง
กดปุ่ม MENU ซ้ำ ๆTVเพืviewing.
่อกลับสู่การรับชมปกติ
nd AV
modes
Degaussing4.(option)
Mute function
ode isกดปุ
used
when a video
cassette
recorder
Due to the super large Tube in the set. The colour
ม
่
/เพื
อ
่
ปรั
บ
ระดั
บ
ความดั
ง
ของเสี
ย
ง
Press
the MUTE
, or other equipment
is connected
to button.
the set.The sound is switched off
purity of the picture may be affected by other
: When a VCR is connected via the aerial magnetic influences such as speakers. Stripes
the set is used in TV mode. See the may appear on the screen or there may be colour
and of
AV
modes
Degaussing (option)
ection
external
equipment’ section.
patches.
การรั
บ
ชม
TV
และ
AV
(เฉพาะรุ
น
่
)
ด้วยรีโlarge
มตคอนโทรลเมื
่อทำการล็
่องแล้วหากมีการ
mode
is
used
when
a
video
cassette
recorder
Due to the super
Tube in the
set. Theอ คเครื
colour
V1 : VCR connected to the Euro scart socket
CR),
or other
equipment
isset
connected
to the
and
modes
Degaussing
(option)
: If
you
adjust
the
condition
purity
of cannot
the
picture
may
byา by
other
AV IN
1 sockets
the
เครื
่ อ งรัonTV
บ ของท่
าAV
นสามารถต่
อ กัset.
บ อุ Note
ป กรณ์
ภ าพ
พยายาม
กดปุ
่มทีscreen
่เbe
ครื่อaffected
ง แสดงคำว่
“Child lock on”
it again after
about
4 minutes.
influences
suchto
as
speakers.
Stripes
V2
the AV
IN via
te :: VCR
Whenconnected
a VCRAV
istomode
connected
is used
when
cassette try
recorder
Due
the
super
large
Tube in the set. The colou
และเสี
เช่TVนother
เครื
่อequipment
ง2 sockets
ดีthe
วSee
ีดี aerial
วีathe
ซisvideo
ีดdegaussing,
ี connected
หรืmagnetic
อเครืappear
่องto the
การตั
้งเวลาปิ
ดเครื
่องthe
(Sleep
Timer)
the set
(option).
may
onset.
the
screen
may
be colour
ket
the
setยงภายนอกได้
is used
in or
mode.
(VCR),
purity orofthere
picture
may be affected by othe
OMPONENT
: ตDVD
Player connected
nnection
of external
section.to the
patches.
เล่นเกมส์
่าง Note
ๆ equipment’
ท่านสามารถตั
ดเครื่องได้
่ม SLEEPStripe
magnetic้งเวลาปิ
influences
suchโดยกดปุ
as speakers.
: When
a VCR is connected
via the aerial
Sleep
timer
OMPONENT sockets
on the
set (option).
may
appear
on
the
screen
or
there
may
AV1
:
VCR
connected
to
the
Euro
scart
socket
socket
the
set
is
used
in
TV
mode.
See
the
่อต่select
อสายเรี
ยบร้
วท่mode
านสามารเลื
อกรับsection.
ชมได้ youในรี
โมตคอนโทรลเพื
่อscreen
เลือกเวลา
โดยการกดแต่ละครั
้งเป็beน colou
atively you เมื
can
the
TVอ ยแล้
or AV
by
cannot
adjust
theswitch
condition
orthe
AVTV/AV
IN 1 sockets
on the setof external equipment’
‘Connection
patches.
YouNote
don’t: Ifhave
to remember
to
the
set off by
ng
button.
่ม TV/AVAV1
บนรี
โมตคอนโทรล
หรือbefore
ทีdegaussing,
่เครื่อyou
งรับgo to
การเลื
กระยะเวลาในการปิ
เครื่องดังนี้ 10, 20, 30,
trysleep.
it อagain
about
4ดautomatiminutes.
AV2 โดยกดปุ
: VCR connected
to
the
AV IN 2 sockets
Theafter
sleep
timer
: VCR
connected
mode,
to TV mode,
press
the  / to the Euro scart socket Note : If you cannot adjust the screen condition b
on the to
setreturn
(option).
cally
switches
the
set
to
standby
after
the
preset
or
AV
IN
1
sockets
on
the
set
โทรทั
ศ
น์
60,
90,
120,
180
และ
240
นาที เมื่อเลือกเวลาได้แล้ว
NUMBER
buttons.
COMPONENT
: DVD Player connected to the
AV2 : VCR connected totime
the
AV INtimer
2 sockets degaussing, try it again after about 4 minutes.
elapses.
Sleep
COMPONENT
sockets
onญ
the
set (option).
AV1
:
เลื
อ
กชมสั
ญาณจาก
ช่
อ
งต่
อ
AV
IN
1
เครื
อ
่
งจะทำการนั
บ
ถอยหลั
ง
เพื
อ
่
ปิ
ดเครื่องตามกำหนด โดย
on the set (option).
AV switching
ernatively
you can (option)
select the TV or AV mode byRepeatedly press the SLEEP button to select the
COMPONENT
:
DVD
Player
connected
to
the
number
of
minutes.
The
display
will
appear
AV2 switching
: button.
เลือกชมสั
ญญาณจากช่sockets
องต่it อis AVon IN
2 don’t
จะแสดงสั
ญSleep
ลักษณ์ timer
บนหน้
จอ off
You
have
to remember
to switch
theาset
ssing
TV/AV
VCRthe
outputs
voltage when
COMPONENT
(option).
onthe
theset
screen,
followed
by 10
, 20sleep
, 30, timer
60, 90
, 120,
before
you go
to sleep.
The
automatied to
playback
the
VCR
connected
the the
(เฉพาะรุ
่นwith
) Alternatively
NOTE
:(คำแนะนำเพิ
ม
่
เติ
ม
)
AV
mode,
to return
to TV
mode,
press
you
cantothe
select
TV
or
AV
mode
by
/180cally
and 240
. The the
timerset
begins
to count
down
from
switches
to standby
after
preset to switch the set o
You
don’t
have
to the
remember
cart
socket. The
setpressing
is automatically
switched
or
NUMBER
buttons.
TV/AV
button.
of minutes
selected.
Component
: เลืisthe
อinput.
กชมสั
ญ
ญาณจากช่
งต่time
อnumber
Com• หากต้
องการทราบเวลาที
่เหลื
อก่อThe
นปิดsleep
เครื่องtimer
ให้กดปุautoma
่ม
elapses.
mode when
an AV signal
But
if you อthe
before
you go to sleep.
In
AV
mode,
to return
to TV mode,
press the
 /the SLEEP button to select the
Repeatedly
press
oto
keep
on
watching
TV(option)
mode,
press
the

/  (เฉพาะรุ
AV
switching
cally
switches
the
set
to
standby
after
the
pres
ponent
เช่
น
เครื
อ
่
งเล่
น
ดี
ว
ด
ี
ี
หรื
อ
เกมส์
น
่
)
SLEEP
อี
ก
ครั
ง
้
เพื
อ
่
ตรวจสอบเวลา
NUMBER
 or the
:
number
of minutes. The
MBER buttons. Press
TV/AV buttons.
button to Note
timedisplay
elapses. - - - will appear
our
VCR
outputs
switching
voltage
when
it
is
หากต้Repeatedly
อby
งการยกเลิ
ก การตั
เวลาปิ
่ิ อ งให้ กtoดปุselect
่ ม th
a. on
Tothe
view
the• remaining
sleep
time,
the
to AVNOTE
modes.:(คำแนะนำเพิ่มเติม)
screen,
followed
10, 20
, press
30
,press
60the
,้ ง90
, 120ด, เครื
SLEEP
button
tched to playback with
theAV
VCRswitching
connected to
the
Auto
(option)
SLEEP
button
once.
180
and 240
. The
timer
begins
count
down
number
oftominutes.
The from
display
- - - will appea
ขณะทีThe
่ท่าIfนกำลั
รั
บ
ชมสั
ญ
ญาณจาก
AV
หรื
อ
ComSLEEP
ซ้
ำ
ๆจนกว่
า
จะปรากฏสั
ญ
ลั
ก
ษณ์
o scart socket.
set isงautomatically
switched
your VCR outputs switching voltage
when
it is time,
To number
cancel
the
sleep
repeatedly
press the
of minutes
selected.
lock
the
screen, followed
by 10, 20, 30, 60, 90, 120
AV1
mode when an AV signal is input. But if youb. the
to playback
the
VCR
connected
ponent
หากท่switched
านต้TV
องการ
กลัpress
บมารัthe
บwith
ชมสั
ญ/ ญาณโทรทั
ศน์ button
• to the
เมื่อthe
ท่on
านปิ
ดเครื
่อง .เวลาที
่ตั้งปิดไว้
จะถูกtoลบทั
นที down fro
SLEEP
until
display
-The
- - appears.
nt
to
keep
on
watching
mode,
180
and
240
timer
begins
count

V can be set so thatEuro
the scart
remote
control
handsocket.
The
set is automatically
switched
c.
When
you
switch
the
set
off,
the
set
releases
Noteโ:มต •
NUMBER
buttons.
Press
the
TV/AV
button
to
the
number
of
minutes
selected.
สามารถทำได้
โ
ดยกดปุ
ม
่
/
หรื
อ
ปุ
ม
่
ตั
ว
เลขบนรี
การปิ
ด
เครื
่
อ
งด้
ว
ยวิ
ธ
ี
น
้
ี
จ
ะทำให้
เ
ครื
่
อ
งอยู
่
ใ
นสภาวะปิ
ด
needed to control it.toThis
can beanused
 when
AV1feature
mode
AV signala.the
is input.
Butsleep
if you
preset
time.
To
view
the
remaining
sleep time, press the
urn
AV modes. viewing.
venttounauthorized
want
to
keep
on
watching
TV
mode,
press
the


/
คอนโทรล display
เครื่อNote
งชั่วคราว
(Standby) ซึ่งหากท่านไม่ใช้เครื่องเป็น
SLEEP
button
:
Child
lock on
he lock on, the or
NUMBER
buttons.
Press the TV/AV
button
to once.
b. To cancel theเวลานานท่
sleep
repeatedly
rs
ifreturn
anyLock)
button
on the front
ล็the
อคปุscreen
่มกด (Child
๊กpress
ออก the
เพืsleep
่อความปลอดภั
ย th
a. time,
Toานควรถอดปลั
view
the remaining
time, press
ildonlock
to
AV modes.
SLEEP button until the
displaybutton
- - -once.
appears.
s pressed while viewing the TV.
SLEEP
e TV can beสามารถล็
set so that
remote
อคปุthe
่มกดที
่ตัวเครืcontrol
่องได้เพืhand่อป้องกันc.การปรั
บ
และการประหยั
ด
ไฟ
When you switch b.
theTo
setcancel
off, the
releases
theset
sleep
time, repeatedly press th
is needed to control
it. This
feature can be used
แต่unauthorized
งต่าง ๆ ทีChild
่เครื
่องได้lock
โดยสามารถล็อคและปลดล็อthe
คได้preset sleep time.SLEEP button until the display - - - appear
prevent
viewing.
The TV can be set so that the remote control hand- c. When you switch the set off, the set release
h the lock on, the display Child lock on
set is needed to control it. This feature can
be used
-5the preset sleep time.
pears on the screen if any button on the front
to prevent unauthorized viewing.
Other functions
การทำงานอื
่น ๆ
Other functions
รายการเมนูบนหน้าจอ
การปรับตั้งช่องสถานี
stations
การตั้งช่องสถานีอup
ัตโนมัติ(TV
Auto programme
tunning)
รายการเมนูOn
สำหรับscreen
การสั่ังงานเครื่อง menus
ซึ่งปรากฏบนหน้าจอ Setting
The
dialogue
between
you
and
your
set
takes
Auto
programme
tuning
ช่
อ
งสถานี
ท
ง
้
ั
หมดสามารถค้
น
หาได้
ด
ว
้
ยวิ
ธ
น
ี
้
ี
แนะนำให้
ในรูplace
ปแบบข้onอความ
รู
ป
ภาพ
หรื
อ
ตารางซึ
ง
่
การสั
ง
่
งานอาศั
ย
screen screen
with an operatormenus
menu. The butOn
Setting
up TV วstations
stations
that can be received are
stored by
this ่ อ ง
ใช้
ว
ิ
ธ
ี
น
้
ี
เ
พื
่
อ
ความสะดวกและรวดเร็
ในการใช้
ง
านเครื
tons required
for
the
operating
steps are also dis- All
รีโมตคอนโทรล
หรื
อ
ปุ
ม
่
กดที
เ
่
ครื
อ
่
ง
The dialogue between you and your set takesmethod.
AutoItprogramme
tuning
is recommended
that you use auto proplayed.
place
on screen with an operator menu. The but-gramme
ครั
ง
้
แรก
ซึ
ง
่
ช่
อ
งและชื
อ
่
ช่
อ
งอาจไม่
ต
รงกั
น
ขึ
น
้
อยู
่กับพื้นที่
การเลื
อ
กรายการเมนู
during installation of this set.
Menu
selection
tons required
for the operating steps are also dis- All stations that can be received are stored by this
ท่
า
นสามารถแก้
ไ
ข
ปรั
บ
ปรุ
ง
เปลี
ย
่
นแปลงได้
ใ
นภายหลั
งpro1. 1. กดปุ
ม
่
MENU
และกดปุ
ม
่
/เพื
อ
่
แสดงรายการ
method.
It
is
recommended
that
you
use
auto
played.

Press the MENU button and then  /  butgramme during installation of this set.
เมนู
ต่าtoง display
ๆselection
Menu
ton
each menu.
thethe
or
OK button
and
 /  but2. 2. กดปุ
่มPress
หรื
อOKและ
/เพื
่อเลืthen
อthen
กรายการเมนู
1.Press
MENU
and
 /  butbutton
tonton
to select
a menu
to display
eachitem.
menu.
3. 3. ปรั
บ
เปลี
ย
่
นรายละเอี
ย
ดต่
า
ง
ๆ
ด้
ว
ยปุ
ม
่
/
หรือ
Change
the
setting
of
an
item
with
the
2. Press the  or OK button and then  /  but button.
/ton
/
to select a menu item.
You
can move
to the of
higher
level
menu
Change
the setting
an item
with
the with
4. ท่3.าthe
นสามารถย้
อ นกลั บand
ไปรายการเมนู
นหน้
าโดยก Programme
button
to move toก่ อthe
lower
MENU
/  button.
 หรื
level
menu
the
orhigher
OKOK
button.
ดปุ
ม
่
MEMU
กด

อ
เพื
อ
่
เข้
า
รายการ
You
can press
move
to
the
level
menu
with
Note : the MENU button and to move to the lowerThis function enables you to select the programme
ีlevel
กขั้นteletext
Programme
number
in setting mode.
a. เมนู
Inอthe
mode,
menus
are
not
displayed.
menu press the  or OK button.
b. Note
In
some
models, Degauss will not display.
การข้
า
มโปรแกรมช่
อง you tonumber
NOTE
:
This
function
enables
select the programme
:
a programme
c. a.In some
models,mode,
the Language
dis- Skipping
number
in setting อmode.
In the teletext
menus
are will
not not
displayed.
1.
เลื
อ
กโปรแกรมช่
งที
ท
่
า
่
นต้
อ
งการข้
าม (Skip item)
1. รายการเมนู
Treble,
Bass
จะปรากฏในบาง
รุ
น
่
เท่
า
play.
b. In some models, Degauss will not display. 1. In station mode ,select skip item.
d. นัc.้น
Inเป็In
some
models,
the
Treble
, Basswill
willnot
notdis-2.
Skipping
a /programme
number

 button
Press
the/
toON/OFF
select
ONรายการโปรแกรม
or OFF.
2.
กดปุ
ม
่
เลื
อ
ก
น
คุ
ณ
สมบั
ต
เ
ิ
พ่
ม
ิ
เติ
ม
ในรายการเมนู
Sound
some
models,
the
Language
display,but
there will be Equalizer seta programme
number
is
skipped it
play.
1.When
In
station
mode
,select
skip
item.
ช่
อ
งที
ท
่
า
่
นเลื
อ
กเพื
อ
่
ข้
า
มหรื
อ
ไม่
ข
า
้
มรายการช่
อง
ting
.
that
be unable
to select
d. In some models, the Treble, Bass will not 2.means
 /will
 button
theyou
to select
ON oritOFF.
the a
button
normal
TV
เมืPress
่อ กดปุ
่ม programme
บนรีโduring
มตคอนโทรลหรื
อที่ตัวitเครื่อง
/ /
display,but there will be Equalizer set- 3. using

When
number
is skipped
viewing.
you you
to be
select
the to
ting.
meansIf that
unable
selectนรายการ
it
โปรแกรมช่
อdirectly
งทีwant
่ถูกข้will
ามไว้
จะไม่
ปskipped
รากฏเป็
programme,
enter during
the
programme
using the 
normal TV
/  button
number
buttons.
ช่viewing.
องแต่ถwith
้าต้Ifอthe
งการเลื
อกรายการช่
องที
มไว้ ให้กด
youNUMBER
want
to select
the่ข้าskipped
Repeatedly
press the
MENU
button
return to
programme,
directly
enter
the to
programme
ปุ
ม
่
ตั
ว
เลข
โดยตรง
normalnumber
TV viewing.
with the NUMBER buttons.
4. Repeatedly
กดปุ่ม MENU
ำ MENU
ๆ เพื่อกลั
บสู่การรั
ชมโทรทั
press ซ้
the
button
to บ
return
to ศน์
Station menu
Deleting
a
programme
normal
ปกติ TV viewing.
1. In station mode ,select delete item.
Station menu
การลบโปรแกรมช่
ง button to select ON or OFF.
Deleting
a programme
2.
Press the 
/อ
the OKmode
button
when
is item.
selected ,then
1. 1.Press
เลืInอstation
กโปรแกรมช่
องที
่ท่านต้delete
อON
งการลบ(delete
item)
,select
thePress
selected
programme
istodeleted,
andorallOFF.
the


2.
the
/
button
select
ON
2. following
กดปุ
ม
่
/
เลื
อ
ก
ON/OFF
รายการโปรแกรม
programmes
are
shifted
up
one
position.
Press the OK button when ON is selected ,then
ช่the
องทีselected
่ท่านเลืprogramme
อกเพื
่อลบรายการช่
อง
programme
is deleted,
and all the
Swapping
number
Picture menu
followingaprogrammes
are
shifted
up one position.
3.
โปรแกรมช่
อ
งที
เ
่
ลื
อ
กจะถู
ก
ลบ
และโปรแกรมช่
องที่
1. In station mode ,select swap item.
เหลื
อ
จะขยั
บ
ขึ
น
้
มา
1
ลำดั
บ
Swapping
a
programme
number


2.
Press
the
/
button
to
select
the
programme
Picture menu
the OK
button
to swap
ระบบการรั
บ (System)
1.number.Press
In station
mode
,select
swap
item. the current
programme
for
programme.
 the
 selected
2.
Press
the
/
button
to
select
the programme
BG number.Press
: PAL B/Gthe(ประเทศไทย)
OK button to swap the current
Sound
system
ระบบสีprogramme
(Clour System)
for the selected programme.
System
:
Sound menu
ท่าSound
นสามารถเลื
อ
กระบบสี
ได้ M.East/Africa/Australia)
AUTO, PAL, PAL60,
BG :(Asia/NewZealand/
system
NTSC,
NTSC4.43
และ
SECAM
I
:(Hong Kong/South
Africa)
System
: Europe/China/Africa/CIS)
Sound menu
:(East
:(Asia/NewZealand/
M.East/Africa/Australia)
การค้DK
หาโดยละเอี
ยL/L’
ด(Fine
Tunning)
L นBG
:(SECAM
(France)
(option)
:(Hong Kong/South Africa)
M I : (USA/Korea/Philippines)
(option)
โดยธรรมดาแล้
ว การทำงานนี้ จะใช้
งานก็ต่อเมื่อต้อง
DK :(East Europe/China/Africa/CIS)
L
:(SECAM
L/L’
(France)
(option)
Colour
system
การตั้งช่Mองสั:ญ(USA/Korea/Philippines)
ญาณให้มีความละเอียดเพิ่ม(option)
มากขึ้น โดยการ
Time menu
You can adjust colour systerm in AUTO,PAL,
กดเลื
อ
กย่
า
นความถี
ท
่
ต
่
ี
อ
้
งการของท่
า
น
Colour
system
PAL60,NTSC,NTSC4.43 and SECAM.
Auto programme
OOCO01O(BG)
Auto programme
7
36%
OOCO01O(BG)
MENU
7
36%
MENU
Station
:OOToOstart
AutoOprogramme
:OO1
Programme
:OOOff
Skip
Station
:OOOff
Delete
SwapAutoOprogramme:OO :OOToOstart
:OO1
Programme
:OOBG
SoundOsystem
:OOOff
Skip
:OOAuto
Colour
Osystem
:OOOff
:OO{{{
FineDelete
:OO
Swap
()O}{OOKOMENU
:OOBG
SoundOsystem
:OOAuto
ColourOsystem
:OO{{{
Fine
Picture
()O}{OOKOMENU
:OODynamic
PSM
:OOOff
XD
:OOStandard
CSM Picture
:OO100
Contrast
:OODynamic
PSM
:OO60
Brightness
:OOOff
XD
:OO60
Colour
:OOStandard
CSM
:OO60
Sharpness
Contrast
:OO0:OO100
Tint
:OO60
Brightness
()O}{OOKOMENU
:OO60
Colour
:OO60
Sharpness
:OO0
Tint
Sound
()O}{OOKOMENU
SSM
:OOFlat
TurbooSound
:OOOff
AVL
:OOOff
Sound
Balance
:OO0
SSM
:OOFlat
Treble
:OO50
Turbo
oSound
:OOOff
Bass
:OO50
AVL
:OOOff
Balance
:OO0
Treble
:OO50
()O}{OOKOMENU
Bass
:OO50
Time
()O}{OOKOMENU
Clock
:OO-i-o:o-iOffotime
:OO-i-o:o-iOnotime
:OO-i-o:o-iTime
Onotimeovolume
:OO30
Clock
:OO-i-o:o-iAutoosleep
:OOOff
Offotime
:OO-i-o:o-iOnotime
:OO-i-o:o-iOnotimeovolume
:OO30
Autoosleep
:OOOff
()O}{OOKOMENU
Special
()O}{OOKOMENU
Language
Input
Childolock
Special
Degauss
:OOEnglish
:OO
TV
Time :OO
menu
Off
Language
Input
Childolock
Degauss
()O}{OOKOMENU
:OOOff
:OOEnglish
:OOTV
:OOOff
:OOOff
Special menu
()O}{OOKOMENU
TV programme
Special menu
TV programme
You can adjust colour systerm in AUTO,PAL,
PAL60,NTSC,NTSC4.43
and SECAM.
Fine
tuning
Normally fine tuning is only necessary if reception
Fine tuning
is poor.The
finely tuned programme will be indi
cated
by yellow
programmeif selection.
Normally
finenumber
tuning isduring
only necessary
reception
is poor.The finely tuned programme will be indi
cated by yellow number during programme selection.
-6-
5
การปรับแต่งภาพ
PSM (รูปแบบภาพ)
สามารถเลื อ กรู ป แบบภาพตามลั ก ษณะการรั บ
ชมโทรทัศน์ได้ต่าง ๆ ดังนี้คือ Dynamic(ไดนามิค)
Standard(แบบปกติ), Mild(อ่อนโยน) และ Game
(เกมส์)เป็นรูปแบบที่มีการปรับแต่งมาจากโรง านไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงค่าได้
XD
ท่านสามารถรับชมภาพที่มีความคมชัดเพิ่มขึ้นด้วย
เทคโนโลยีประมวลผลภาพของแอลจี โดยเปิดการทำงาน
ของ XD
CSM(Colour Status Memory)
สามารถเลือกโทนสีของภาพได้ดงั นี้ Standard(สีมาตรฐาน),
R e d d i s h ( โ ท น สี แ ด ง ) , G r e e n i s h ( โ ท น สี เ ขี ย ว ) ,
Bluish(โทนสีน้ำเงิน)
Picture adjustment (การปรับแต่งภาพ)
ท่านสามารถปรับแต่งภาพคุณสมบัติต่างๆ ของภาพ
ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Contrast(ความเข้ม),
Color(ปรับสี) , Brightness(ความสว่าง), Sharpness
(ความคมชัด)และ Tint (เฉพาะการรับภาพแบบ NTSC)
การตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ
การทำงานนี้จะช่วยให้ปิดเครื่องโทรทัศน์ของท่านโดย
อัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยเลือกที่รายการเมนู
NOTE : (คำแนะนำเพิ่มเติม)
• เมนู On Time ตั้งเวลาเปิดเครื่อง โดยเครื่องต้อง
อยู่ในโหมด แสตนบาย
• สามารถดูเวลาที่ตั้งไว้ ได้ในรายการเมนูเวลา
•
การปรับตั้งเวลา
เมื่อถอดปลั๊กไฟออก
เวลาที่ปรับแต่งไว้จะหายไป
ทันที เมื่อเปิดเครื่องใหม่ ต้องตั้งเวลาอีกครั้ง
Auto Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)
เมื่อเลือก ON(เปิด) รายการเมนูของ ปิดเครื่องอัต
โนมัติเครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่มี สัญญาณ
ภายใน 10 นาที
การปรับแต่งเสียง
SSM (รูปแบบเสียง)
ท่ า นสามารถเลื อ กรู ป แบบเสี ย งที่ ต้ อ งการเพื่ อ
ความเหมาะสม FLAT : เหมาะสำหรับรับชมรายการทั่วๆไป
MUSIC : สำหรับรายการเพลงหรือคอนเสิร์ต MOVIE:
สำหรับการรับชมภาพยนตร์ SPORT: ชมรายการกีฬา
Turbo Sound (เฉพาะรุ่น)
เพิ่มกำลังเสียงทำให้รับฟังเสียงได้สมจริงขึ้น
การปรับเสียง (เฉพาะรุ่น)
ท่านสามารถปรับเสียงต่าง ๆ กันเสียงแหลม(Treble)
เสียงทุ้ม(Bass) และ AVL (ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ ในแต่
ละช่องให้มีความเท่า กันในขณะที่เปลี่ยนช่องไปมา)
การเลือกช่องสัญญาณเสียง (เฉพาะรุ่น)
ในโหมด AV ท่านสามารถเลือกช่องสัญญาณเสียง
ซ้าย - ขวา ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการร้องคาราโอเกะ
กดปุ่ม I/II/* เพื่อเลือกช่องสัญญาณเสียง
L+R : สัญญาณเสียงซ้ายและขวาจากแหล่งสัญญาณ
L+L : สัญญาณเสียงด้านซ้ายของแหล่งสัญญาณ
R+R : สัญญาณเสียงด้านขวาของแหล่งสัญญาณ
การรับสัญญาณ Stereo/Dual (เฉพาะรุ่น)
เมื่ อ เปิ ด รั บ ช่ อ งสั ญ ญาณเมื่ อ ตอนเริ่ ม ต้ น จะปรากฏ
ข้อมูล แสดงชื่อช่อง และระบบเสียงที่รับชมอยู่ขณะนั้น
ระบบ
แสดงบนหน้าจอ
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
Dual I
การเลือกสัญญาณ Mono (เฉพาะรุ่น)
ในบางครั้ ง เมื่ อ เสี ย งสั ญ ญาณStereoมี ปั ญ หาไม่
สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน ท่านสามารถเปลี่ยน มารับ
สัญญาณ เสียง mono ได้โดยกดปุ่ม I/II/* เพื่อเลือกได้
การเลื อ กภาษาสำหรั บ ช่ อ งที่ ส่ ง สั ญ ญาณแบบสองภาษา
(เฉพาะรุ่น)
หากโปรแกรมช่องที่ท่านรับชมอยู่เป็นการส่งสัญญาณ
แบบสองภาษาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงภาษาได้ กดปุ่ม
I/II/* โดยจะปรากฏรายละเอียดหน้าจอดังนี้
Dual I
รับฟังเสียงภาษาที่ 1 ทั้งสองลำโพง
Dual II
รับฟังเสียงภาษาที่ 2 ทั้งสองลำโพง
Dual I + II รับฟังเสียงภาษาที่ 1 และ 2
การรับสัญญาณเสียงระบบ NICAM (เฉพาะรุ่น)
ในรุ่นที่รองรับสัญญาณเสียง NICAM กด ปุ่ม I/II*
เพื่อรับสัญญาณได้ดังนี้
1. เมื่อได้รับสัญญาณ NICAM mono ท่านสามารถเลือก
NICAM MONO หรือ FM MONO
2. เมื่อได้รับสัญญาณ NICAM Stereo หรือ FM
Mono สามารถเลือก NICAM STEREO หรือ FM
MONO ได้
3. เมื่อได้รับสัญญาณ NICAM 2 ภาษา ท่านสามารถ
เลือกรับฟังเสียงสองภาษาได้โดย เลือก NICAM
DUAL I , NICAM DUAL II , NICAM DUAL I+II
หรือ MONO และเมื่อเลือกสัญญาณ FM mono
จะปรากฏ MONO บนหน้าจอ
-7-
การตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนส่งศูนย์บริการ
-8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages