LG GX500,GX500-Dual-SIM คู่มือการใช้งาน

LG GX500,GX500-Dual-SIM คู่มือการใช้งาน
ไ ท ย
ENGLISH
คูม
่ อ
ื การใช้
GX500
P/NO : MMBB0371111 (1.0) W
www.lg.com
โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผูม
้ อ
ี ป
ุ การะคุณ
ขณะนี้ บริษท
ั LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินคาและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพือ
่ คุม
่ ครองผูบ
้ ริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบจากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้ารวมถึงเพือ
่ ให้แนใจว่าลูกค้าได้
รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพือ
่ ให้ แนใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิภฑ
ั แ
์ ท้จากทาง LG,
หนึง่ ขอความพร้อมด้วย IMEI เครือ
่ ง จะถูกส่งมายัง บริษท
ั LG
โดยอัตโนมัติ นับตัง้ แต่วน
ั ทีซ
่ อ
้ื ผลิตภัณฑ์และเริมใช้บริการ
ทัง้ นี้ LG จะเป็นผูช
้ ำระค่าบริการ SMS สำหรบโปรแกรมตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์น้ี
สำหรบสิทธิพเิ ศษ ท่านจะได้รบ
ั สิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิม
่ ขึน
้ หนึง่ เดือน โดยสิทธิพเิ ศษนีค
้ รอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครือ
่ ง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ.
ทันทีทโ่ี ทรศัพท์ของคุณได้รบ
ั การตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รบ
ั ขอความรับรอง “โทรศัพท์เครือ
่ งนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบรษท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ทีส
่ ง่ ถึงบริษท
ั LG สามารถการันตีได้วา่
จะได้รบ
ั สิทธิการรับประกันสินค้า อันเนือ
่ ง จากขอบกพร้องจาก
มาตรฐานในขัน
้ ตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน
การซือ
้ หรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตัง้ แต่วน
ั แรกทีท
่ า่ นซือ
้ ผลิตภัณฑ์
Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you
receive official warranty service, LG is now running a product authentication program. To make sure
your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased
handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your handset is a genuine LG
product’. The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program. In
return, you will receive one additional month of warranty for free. One additional month of warranty
covers only mobile phone, not batteries and accessories.
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the
warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.
Bluetooth QD ID B016312
ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจ
แตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผู้ให้บริการของคุณ
คู่มือการใช้ GX500
ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์
เคลื่อนที่รุ่น GX500 ของ LG ซึ่งทันสมัย
และมีขนาดกะทัดรัดออกแบบให้ทำงาน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อน
ที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด
สารบัญ
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
และการใช้งานอย่างมีประสิท
ธิภาพ ................................. 6
เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพ
ท์ของคุณ .......................... 10
ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝ
าครอบ .............................. 12
การใส่ซิมและแบตเตอรี่ ....... 13
การ์ดหน่วยความจำ ............ 15
แผนผังเมนู........................ 16
หน้าจอสแตนด์บาย ............. 17
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส ...17
ปุ่มด่วน ................................18
การเปลี่ยนสถานะจากแถบสถ
านะ.....................................20
การใช้ฟังก์ชันการทำงานหลาย
อย่าง...................................20
การโทร ............................ 21
การโทรออก .........................21
การโทรออกโดยใช้รายชื่อ .......21
การรับสายและการปฏิเสธสา
ยเรียกเข้า.............................21
โทรด่วน ..............................21
การใช้สายที่สอง....................22
การดูบันทึกการโทร ...............22
การใช้การโอนสาย .................23
การใช้การป้องกันการโทร ........23
การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
ทั่วไป ..................................24
รายชื่อ.............................. 25
การค้นหารายชื่อ ....................25
การเพิ่มรายชื่อใหม่.................25
การสร้างกลุ่ม ........................26
การเปลี่ยนการตั้งค่าของรา
ยชื่อ ....................................26
การดูข้อมูล...........................28
ข้อความ............................ 29
ข้อความ ..............................29
การส่งข้อความ ......................29
การป้อนข้อความ ...................30
ระบบช่วยสะกดคำ T9 .............30
การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง .....30
แป้นพิมพ์ .............................31
การจดจำลายมือ ....................31
การตั้งค่าอีเมล์ ......................31
การดึงข้อมูลอีเมล์ ..................32
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์ ........32
โฟลเดอร์ข้อความ ..................33
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความตัว
อักษร ..................................34
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความมัล
ติมีเดีย ................................34
3
สารบัญ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ..........35
กล้องถ่ายรูป ...................... 36
การถ่ายภาพด่วน ...................36
หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว ...........36
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง .............37
การดูรูปภาพที่บันทึกไว้ ...........37
กล้องวิดีโอ ........................ 38
การถ่ายวิดีโอด่วน ..................38
หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว ..........38
การปรับการรับแสง .................38
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง .............39
การดูวิดีโอที่บันทึกไว้ .............39
รูปภาพและวิดีโอ ................ 40
การดูรูปภาพและวิดีโอ ............40
การใช้การซูมขณะดูรูปภาพ ......40
การปรับระดับเสียงขณะดูวิดีโอ ..40
การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลัง ....40
การแก้ไขรูปภาพ....................41
มัลติมีเดีย.......................... 42
รูปภาพ ...............................42
การส่งรูปภาพ........................42
การพิมพ์ภาพ ........................42
การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ ......43
เสียง ...................................43
วิดีโอ .................................43
การดูวิดีโอ ...........................43
4
การส่งวิดีโอคลิป....................44
เกมส์และแอปพลิเคชัน ..........44
การติดตั้งเกมส์/แอปพลิเคชัน
ผ่านการติดตั้งภายในเครื่อง ......44
การเล่นเกมส์ ........................44
เอกสาร................................45
การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์ .......45
การดูไฟล์.............................45
อื่นๆ ....................................45
เพลง...................................46
การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์ ....46
การเล่นเพลง ........................47
การสร้างรายการเพลง .............47
การใช้วิทยุ ...........................47
การค้นหาสถานี .....................48
การรีเซ็ตสถานี ......................48
สมุดบันทึก ........................ 49
การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด .....49
การใช้เครื่องคิดเลข ................49
การแปลงหน่วย .....................49
การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่ว
โลก ....................................49
การใช้นาฬิกาจับเวลา .............50
PC Suite .......................... 51
การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์ ..................51
การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับค
อมพิวเตอร์ ...........................51
การสำรองข้อมูลและการเรียก
คืนข้อมูลของโทรศัพท์ ............52
การดูไฟล์ในโทรศัพท์บนคอมพิ
วเตอร์..................................52
การซิงโครไนซ์รายชื่อ .............52
การซิงโครไนซ์ข้อความ ..........52
Music Sync..........................53
การโอนเพลงโดยใช้ Windows
Media Player .......................53
ตัวแปลง DivX .......................54
เว็บไซต์ ............................ 55
เบราเซอร์ .............................55
การเข้าใช้เว็บไซต์..................55
การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค ......55
การใช้ RSS reader ................56
การบันทึกเพจ .......................56
การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้ .........56
การดูประวัติข้อมูลเบราเซอร์ .....57
การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบรา
เซอร์ ...................................57
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม .......57
การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อ
มต่อ....................................61
การตั้งค่าเครือข่าย ................61
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ .............62
การใช้ตัวจัดการหน่วยความจำ ..62
การส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทูธ .................................63
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น ....64
การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ...............65
Wi-Fi ..................................65
การอัปเกรดซอฟต์แวร์.............66
อุปกรณ์เสริม ..................... 67
บริการเครือข่าย ............... 68
ข้อมูลทางเทคนิค ............. 68
การแก้ปัญหา..................... 70
ตั้งค่า ................................ 59
การใช้เมนูซิมการ์ดคู่ ...............59
การปรับแต่งรูปแบบเสียงขอ
งคุณ ...................................59
การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ......59
การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์ ...60
5
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไป
นี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
เหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตราย
หรือผิดกฎหมาย
การรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GX500 นี้ ได้
รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่
ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิ
ทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่า
เผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ทุกคนโดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่
เรียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR
ได้กระทำด้วยการใช้วธิ ีการที่ได้
มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่ง
สัญญาณที่แรงที่สุดและมีการ
รับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดย
การส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำใน
ทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบให้อยู่
ภายในข้อกำหนดการรับพลัง
งานคลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
6
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก
10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้
ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 1.45 วัตต์/กก.
(10g) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
0.841 วัตต์/กก. (10g)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม
การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน: ใช้แบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่
ผ่านการรับรองให้ใช้กับ
โทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้
มีความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการ
ตรวจซ่อม การซ่อมแซม
ภายใต้การรับประกันเป็นการตัด
สินใจของ LG ซึ่งอาจรวมถึงการ
เปลี่ยนชิ้นส่วนหรือแผงวงจรที่เป็นข
องใหม่หรือของที่ปรับสภาพ
โดยมีประสิทธิภาพในการทำงาน
เทียบเท่าชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยน
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจาก
แหล่งความร้อน เช่น
เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณ
ที่มีข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว
ต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจ
ร้อนและทำให้ติดไฟ
ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้
นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มี
การถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพ
ราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจาก
ของเหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วย
ความระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสา
อากาศโดยไม่จำเป็น
การทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุป
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการ
วางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเค
รื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย
7
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยาน
พาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะ
ขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจ
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ
นิกส์บางชนิดในรถของ
คุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพา
แบบไร้สายซึ่งขัดขวาง
การทำงานของถุงลม
ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน หรืออา
จทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่อง
จากการทำงานผิดปกติของ
ถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่
ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับ
เสียงอยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อ
ให้คุณยังสามารถได้ยินเสียงจาก
รอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่ออยู่ข้างถนน
8
หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็น
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่า
คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับ
หูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้ง
ระดับเสียงเพลงและระดับเสียงสายสน
ทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม
บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระ
หว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติ
ตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำ
ตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ
ของเหลวที่ติดไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสาร
ของรถซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ
บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่
พื้นก่อนได้รับการอนุญาตจาก
พนักงานประจำเครื่อง
เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วน
ขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตรายหาก
เด็กนำใส่ปาก
การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเ
ครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียง
อย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจ
สอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่ม
การชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่างจาก
แบตเตอรี่อื่นเนื่องจากไม่มี Memory
Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จ
ของ LG เท่านั้น เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออกแบ
บมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้
แบตเตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลง
จนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อ
ได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่
ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้อ
งเปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หาก
ไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่ม
เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อ
าจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่
ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้
ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้
อย่าทิ้งเป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัว
แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
จาก LG Electronics ที่ใกล้ที่สุด
เพื่อขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครั้งหลังจากแบต
เตอรี่โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลด
การใช้พลังงานสิ้นเปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับ
การกำหนดค่าเครือข่าย
, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
9
เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธสาย
เรียกเข้า เปิด/ปิดโทรศัพท์
กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับสู่หน้า
จอสแตนด์บาย
ปุ่มมัลติทาสกิ้ง
ปุ่มโทรออก/รับสาย
เพื่อโทรออกและรับสาย
เรียกเข้า
คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์ หรือ
การนั่งทับเมื่อใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอาจทำให้จอ LCD
ของโทรศัพท์ และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
10
ช่องเสียบอุป
กรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล,
แฮนด์ฟรี
เคล็ดลับ:
ในการเชื่อมต่อสาย
USB ให้รอจนโทร
ศัพท์เปิดเครื่องและ
ลงทะเบียนกับเครือ
ข่ายแล้ว
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
ปุ่มด้านข้าง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้
งาน:
ระดับเสียงปุ่มกด
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงลำโพง
• ขณะเล่นแทร็ค
BGM
- กดแล้วปล่อย:
ควบคุมระดับ
เสียง
ปุ่มถ่ายภาพ
ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ
Micro SD
11
ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ
ฝาปิดแบตเตอรี่
เลนส์
กล้อง
แบตเตอรี่
ช่องเสียบซิมการ์ด 1
ช่องเสียบซิมการ์ด 2
12
การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทาง
ด้านล่างของโทรศัพท์ และ
ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก
3 ติดตั้งซิมการ์ด
สไลด์ซิมการ์ดเข้าไปใน
ช่องใส่ซิมการ์ด ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทอง
บนการ์ดคว่ำลง
ในการถอดซิมการ์ด
ให้ค่อยๆ ดึงการ์ดออกมาใน
ทิศทางตรงข้ามกับตอนใส่
2 ถอดแบตเตอรี่
ยกแบตเตอรี่ขึ้นจากช่องใส่
แบตเตอรี่โดยใช้รอยตัดที่
ด้านบน
คำเตือน: อย่าใช้เล็บใน
การถอดแบตเตอรี่ออก
คำเตือน: ห้ามถอดแบต
เตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
เนื่องจากอาจทำให้เครื่อง
เสียหายได้
คำเตือน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิมการ์ด
ของคุณมีรอยตัดที่เรียบก่อน
ที่จะใส่เข้าไปในช่อง
13
การใส่ซิมและแบตเตอรี่
4 ติดตั้งแบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้าน
ล่างของแบตเตอรี่ลงไปที่
ด้านล่างของช่องใส่แบต
เตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่
ตรงกับขั้วในโทรศัพท์
จากนั้น
กดด้านบนของแบตเตอรี่
ให้แน่นเข้าที่
14
5 การชาร์จโทรศัพท์
ยกและหมุนฝาปิดช่องเสียบ
อุปกรณ์ชาร์จที่ด้านข้างของ
โทรศัพท์ GX500เสียบ
อุปกรณ์ชาร์จ และเสียบ
ปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ
คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
GX500
จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
“แบตเตอรี่เต็มแล้ว”
บนหน้าจอ
การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วย
ความจำ
การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วย
ความจำบนโทรศัพท์ได้โดย
การใช้การ์ดหน่วยความจำ
MicroSD
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความ
จำเป็นอุปกรณ์เสริม
การ์ดหน่วยความจำของคุณ
อาจฟอร์แมตแล้วหากการ์ดยัง
ไม่ได้ฟอร์แมต คุณต้องทำการ
ฟอร์แมตก่อนจึงจะสามารถเริ่ม
ใช้งานได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วแตะที่
ให้เลือก
และเลือก ตั้งค่าโทรศัพท์
2 แตะ ข้อมูลความจำ
แล้วเลือก ความจำการ์ด
3 แตะที่ ฟอร์แมต
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
4 ใส่รหัสผ่าน
หากมีการกำหนดไว้
และการ์ดของคุณจะ
ได้รับการฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วย
ความจำของคุณมีข้อมูลอยู่
ภายในแล้ว ข้อมูลต่างๆ จะ
ถูกกำหนดให้อยู่ในโฟลเดอร์
ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น วิดีโอจะเก็บไว้ใน
โฟลเดอร์วิดีโอส่วนตัว
1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำที่ขอบด้าน
ขวามือของโทรศัพท์
2 เลื่อนการ์ดหน่วยความจำ
เข้าไปในช่องเสียบให้แน่น
เข้าที่
3 ใส่ฝาปิดกลับคืน
15
แผนผังเมนู
แตะที่
ในหน้าจอสแตนด์บายเพื่อเปิด เมนูหลัก
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้เมนูต่างๆ ได้ดังนี้: การติดต่อ,
ความบันเทิง, ยูทิลิตี้ และ ตั้งค่า
16
การติดต่อ
ความบันเทิง
รายชือ
่
ข้อมูลโทร
ข้อความ
อีเมล์
โทรออก
SNS
โทรด่วน
เขียนข้อความ
กล้อง
คลังภาพ
เพลง
แฟ้มข้อมูล
เกมส์&แอปฯ
Pocket Apps
วิทยุ FM
กล้องวิดโี อ
ยูทิลิตี
ตั้งค่า
เบราเซอร์
Google
ตัง้ ปลุก
สมุดบันทึก
บันทึก
บันทึกเสียง
เครือ
่ งมือ
การวาด
ตัง้ ค่าซิมคู่
โปรไฟล์
ตัง้ ค่าหน้าจอ
ตัง้ ค่าโทรศัพท์
ตัง้ ค่าการโทร
บลูทธ
ู
การเชือ
่ มต่อ
Wi-Fi
หน้าจอสแตนด์บาย
จากหน้าจอสแตนด์บาย
คุณสามารถเข้าใช้งานตัวเลือก
เมนูต่างๆ, โทรออกแบบด่วน
และดูสถานะของโทรศัพท์
และอื่นๆ ได้อีกมากมาย
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอ
สัมผัส
หน้าจอหลักยังเป็นที่ที่ดีเยี่ยม
ที่จะช่วยฝึกให้คุณเคยชินกับ
หน้าจอสัมผัสได้
ในการเลือกรายการ
ให้แตะที่ไอคอนอย่างถูกต้อง
โทรศัพท์ GX500
จะสั่นเล็กน้อย
เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือกใดๆ
ในการเลื่อนดูรายการต่างๆ
ให้แตะที่รายการสุ
ดท้ายที่มองเห็นได้
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
• คุณไม่จำเป็นต้องออกแรง
กดมาก หน้าจอสัมผัสจะไว
ต่อการสัมผัสที่เบาและ
แน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัส
ที่ตัวเลือกที่ต้องการ ระวัง
อย่าแตะโดนตัวเลือกอื่นๆ
รอบข้าง
• เมื่อไฟหน้าจอดับลง
ให้กดปุ่มปลดล็อค/ล็อคที่
ด้านขวามือเพื่อกลับไปยัง
หน้าจอหลัก
• ห้ามปิดคลุมโทรศัพท์ด้วย
ซองหรือปลอก หน้าจอ
สัมผัสจะไม่ทำงาน
หากมีวัตถุใดๆ ปิดคลุมอยู่
• หน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานมี 2
ประเภท. ลากนิ้วไปทางซ้าย
หรือทางขวาเพื่อเปลี่ยน
ประเภทหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้
งานในหน้าจอสแตนด์บาย
1 ไม่ใช้งาน Widget เมื่อคุณแตะที่ พาเนล
Widget สำหรับโทรศัพท์มือ
ถือจะปรากฏขึ้น
2 ไม่ใช้งานโทรด่วน
- เมื่อคุณแตะที่
รายการโทรด่วนจะ
ปรากฏขึ้น คุณสามารถลาก
และคลิกสิ่งที่คุณต้องการได้
ในหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ทั้ง 2 ประเภท
17
หน้าจอสแตนด์บาย
ปุ่มด่วน
ปุ่มด่วนจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยได้อย่างง่าย
ดายด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
18
แตะเพื่อเปิดปุ่มสัมผัส
สำหรับใช้โทรออก
ป้อนหมายเลขเหมือน
กับการใช้ปุ่มกดทั่วไป
แล้วแตะที่ โทร
หรือกดปุ่ม
แตะเพื่อเปิดสมุด
โทรศัพท์ ในการค้นหา
หมายเลขที่คุณต้องกา
รโทรให้ป้อนชื่อที่ด้าน
บนของหน้าจอโดย
ใช้ปุ่มสัมผัส คุณยัง
สามารถสร้างรายชื่อ
ใหม่และแก้ไขรายชื่อ
ที่มีอยู่ได้
แตะเพื่อเข้าใช้เมนู
ข้อความ คุณสามารถ
สร้าง SMS หรือ MMS
ใหม่ หรือดูข้อความใน
โฟลเดอร์ได้
แตะเพื่อเปิดเมนูบนสุด
แบบเต็ม โดยจะแบ่ง
เป็นเมนูย่อยแนวตั้ง 4
เมนู แตะที่แท็บของ
เมนูย่อยแต่ละเมนูเพื่อ
ดูตัวเลือกต่างๆ
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น ระดับ
ความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงาน
แบตเตอรี่ รวมถึงแสดงว่ามี
การใช้งานบลูทูธหรือ GPRS
อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน รายละเอียด
มัลติทาสกิ้ง
ระดับของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจ
แตกต่างกันไป)
ไม่มีสัญญาณเครือ
ข่าย
พลังงานแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่
ไอคอน รายละเอียด
ข้อความในถาดเข้า
เต็ม
การส่งข้อความล้ม
เหลว
การส่งข้อความ
มัลติมีเดียล้มเหลว
ตั้งปลุกแล้ว
ใช้โปรไฟล์
เสียงที่ปรับแต่งเอง
ใช้โปรไฟล์ปกติอยู่
ใช้โปรไฟล์นอก
อาคารอยู่
ใช้โปรไฟล์เงียบอยู่
ใช้โปรไฟล์
ชุดหูฟังอยู่
โอนสายเรียกเข้า
ใช้ EDGE อยู่
แบตเตอรี่หมด
โรมมิ่ง
ข้อความตัวอักษร
ใหม่
เปิดใช้โหมด Flight
ข้อความเสียงใหม่
ใช้งานบลูทูธ
เล่น BGM
19
หน้าจอสแตนด์บาย
ไอคอน รายละเอียด
หยุด BGM ชั่วคราว
การ์ดหน่วยความจำ
เปิดใช้งาน
Wi-Fi
การเปลี่ยนสถานะจาก
แถบสถานะ
แตะที่แถบสถานะเพื่อเปิด
สรุปสถานะ
โดยจะแสดงเวลาปัจจุบัน,
เครือข่าย, SVC
ID, แบตเตอรี่,
หน่วยความจำเครื่อง,
หน่วยความจำภายนอก,
รูปแบบเสียง, MP3
และสถานะบลูทูธ คุณสามารถ
กำหนดประเภทรูปแบบเสียง
เล่น/หยุดชั่วคราว MP3 และ
เปิด/ปิดการทำงานบลูทูธ
20
การใช้ฟังก์ชันการ
ทำงานหลายอย่าง
กดปุ่มมัลติทาสกิ้ง
เพื่อ
เปิดเมนูมัลติทาสกิ้ง จากเมนูนี้
คุณสามารถดูแอปพลิเคชั่นทั้ง
หมดที่รันอยู่ และเข้าใช้งานได้
ด้วยการกดปุ่มเดียว
เมื่อคุณกำลังรันแอปพลิเคชัน
ไว้ที่พื้นหลัง (เช่น เกมส์
จะ
หรือวิทยุ FM) ไอคอน
ปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
การโทร
การโทรออก
4 แตะ
1 แตะ
เพื่อเปิดปุ่มกด
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
เพื่อลบตัวเลข
ให้แตะที่ปุ่มลบ
3 กดปุ่ม
หรือแตะที่โทร
เพื่อเริ่มการโทรออก
4 ในการวางสาย ให้กดปุ่ม
การรับสายและการ
ปฏิเสธสายเรียกเข้า
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ
กดปุ่ม
ค้างไว้
การโทรออกโดยใช้ราย
ชื่อ
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้
แตะที่
เพื่อเปิดสมุด
แอดเดรส
2 ป้อนตัวอักษร 2-3 ตัวแรก
ของรายชื่อที่คุณต้องการ
โทรหา
3 จากรายการที่ฟิลเตอร์นี้ ให้
แตะที่รายชื่อที่ต้องการโทร
หา แล้วเลือกหมายเลขที่
จะใช้ หากมีการบันทึกไว้
มากกว่าหนึ่งหมายเลข
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด
ปุ่ม
หรือแตะที่
เพื่อ
รับสาย
แตะที่
เพื่อปิดเสียงกริ่ง
วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี หากคุณลืม
เปลี่ยนรูปแบบเป็น เงียบ เมื่อ
อยู่ในห้องประชุม
กดปุ่ม
หรือแตะที่
เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่
โทรออกบ่อยเป็นหมายเลข
โทรด่วนได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิดรายชื่อ
2 แตะที่
แล้วเลือก โทร
ด่วน
3 ข้อความเสียงของคุณถูกตั้ง
ค่าไว้ที่โทรด่วน 1 คุณจะ
เปลี่ยนไม่ได้ แตะที่หมาย
เลขอื่นๆ เพื่อกำหนดรายชื่อ
สำหรับโทรด่วน
21
การโทร
4 สมุดที่อยู่จะเปิดขึ้น เลือก
รายชื่อที่คุณต้องการกำหนด
ให้กับหมายเลขนั้น โดยการ
แตะที่หมายเลขโทรศัพท์
หนึ่งครั้งในการค้นหารายชื่อ
ให้แตะที่กล่องฟิลด์ค้นหา
และป้อนตัวอักษร
แรกของชื่อที่ต้องการ
การใช้สายที่สอง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก
ให้แตะที่ แล้วเลือกหมาย
เลขที่คุณต้องการโทรออก
2 หมุนหมายเลขโทรออกหรือ
ค้นหารายชื่อ
3 กด
เพื่อต่อสาย
4 สายสนทนาทั้งสองสายจะ
แสดงอยู่ในหน้าจอการโทร
สายสนทนาแรกจะล็อคและ
พักสายคู่สนทนา
5 ในการสลับสาย ให้แตะ
ที่
และเลือก สลับสาย
หรือกดหมายเลขที่พักสาย
ไว้
22
6 ในการวางสายใดสายหนึ่ง
หรือวางสายทั้งสองสาย ให้
กด
และเลือก วางสาย
แล้วตามด้วย ทั้งหมด, พัก
หรือ ใช้งาน
เคล็ดลับ! คุณสามารถรวม
สายเข้าด้วยกันได้โดยการ
เลือก ยอมรับ จากนั้น
เลือก ร่วม ควรตรวจสอบว่า
ผู้ให้บริการเครือข่ายสนับสนุน
การประชุมสายนี้
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการโทรออกแต่
ละสายด้วย
การดูบันทึกการโทร
แตะที่
และเลือก
การติดต่อ และแตะที่
ข้อมูลการโทรล่าสุด
เลือกเพื่อดู:
ทุกสาย ดูรายการสายที่โทรออก,
ได้รับ และไม่ได้รับทั้งหมด
สายโทรออก ดูรายการหมายเลข
ที่คุณโทรออกทั้งหมด
สายที่ได้รับ ดูรายการหมายเลข
ที่โทรเข้ามาหาคุณทั้งหมด
สายไม่ได้รับ - ดูรายการสาย
ที่คุณไม่ได้รับทั้งหมด
เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร
และ
ให้แตะที่
ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการที่
บันทึกไว้ทั้งหมด
การใช้การโอนสาย
1 แตะที่
เลือก
และเลือก
2 แตะที่ การโอนสาย
3 เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมื่อสายไม่ว่าง,
โอนเมื่อไม่รับสาย
หรือโอนเมื่อติดต่อไม่ได้
4 ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการ
ให้โอนสายไป
5 แตะที่ คำขอ
เพื่อเปิดใช้งาน
หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการโอนสายด้วย
โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม
เคล็ดลับ! ในการปิดการโอน
สายทั้งหมด ให้เลือก เลิก
ใช้ทั้งหมด จากเมนู การ
โอนสาย
การใช้การป้องกันการ
โทร
1 แตะที่
เลือก
และ
เลือก
2 แตะที่ ป้องกันการโทร
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่ง หรือเลือกทั้ง 6 ตัว
เลือกนี้:
โทรออกทั้งหมด
โทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่าง
ประเทศ
เลิกใช้ทั้งหมด
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัด
การโทร โปรดตรวจสอบกับ
ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
ของคุณเกี่ยวกับบริการนี้
23
การโทร
เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก เพื่อ
เปิดและรวบรวมรายการหมาย
เลขที่สามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์ได้ คุณจะต้องใช้
รหัส PIN2 จากผู้ให้บริการ
ด้วย เฉพาะหมายเลขที่อยู่
ในรายการหมายเลขโทรออก
ที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
โทรทั่วไป
1 แตะที่
เลือก
และเลือก
2 แตะที่ ตั้งค่าทั่วไป จาก
หน้าจอนี้ คุณสามารถแก้ไข
การตั้งค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลื่อน
สวิตช์ไปที่ เปิด เพื่อเลื่อน
แถบไปที่ ปฏิเสธรายการ
คุณสามารถแตะที่กล่องข้อ
ความเพื่อเลือกจากทุกสาย
รายชื่อ หรือกลุ่มที่ระบุไว้
หรือจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก
(ไม่มีอยู่ในรายชื่อของคุณ)
แตะที่ บันทึก
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
24
ส่งหมายเลขตัวเอง เลือกว่าจะแสดงหมายเลข
ของคุณเมื่อคุณ
โทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อ
เปิด หรือทางขวาเพื่อ ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกว่า
จะรับสายโดยใช้ปุ่มรับสาย
หรือปุ่มใดๆ
เตือนทุกนาที เลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อ
เปิด ฟังเสียงเตือนทุกนาที
ระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถ
รับสายได้ในระหว่างใช้งาน
ชุดหูฟังบลูทูธ หรือเลือก
ตัวเครื่อง เพื่อรับสายโดย
กดปุ่มบนตัวเครื่อง
บันทึกหมายเลขใหม่ เลือก ใช่
เพื่อบันทึกหมายเลขใหม่
รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
การเพิ่มรายชื่อใหม่
คุณสามารถค้นหารายชื่อได้
2 วิธี:
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะที่
และแตะที่
เพิ่มรายชื่อ
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชื่อไป
ยังตัวเครื่อง หรือซิม
(ซิม 1/ซิม 2)
3 ป้อนชื่อและนามสกุลของ
รายชื่อติดต่อใหม่ คุณไม่จำ
เป็นต้องป้อนทั้งสองรายการ
แต่คุณต้องป้อนรายการใด
รายการหนึ่ง
4 คุณสามารถป้อนหมายเลข
ที่แตกต่างกันได้สูงสุด 5
หมายเลขต่อหนึ่งรายชื่อ
แต่ละรายการจะมีประเภท
ที่ตั้งล่วงหน้า เบอร์มือถือ,
โฮม, ออฟฟิศ,
เบอร์เพจเจอร์,
แฟกซ์ และ ทั่วไป
เมื่อคุณป้อนเสร็จแล้ว
ให้แตะที่ ปิด
5 เพิ่มอีเมล์แอดเดรส
จากหน้าจอสแตนด์บาย
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะที่
เพื่อเปิดสมุดแอดเดรส
เลือกรายชื่อจากรายการ
ที่คุณต้องการโทร
2 แตะที่
หรือกดปุ่ม
เพื่อเริ่มการโทรออก
จากเมนูหลัก
1 แตะที่
เลือก
2 แตะที่ รายชื่อ แล้วแตะ
ค้นหา
3 คุณจะเห็นรายชื่อ
การพิมพ์ตัวอักษรแรกของ
ชื่อจะทำให้เมนูข้ามไปที่
พื้นที่ของรายชื่อตาม
ตัวอักษรนั้น
เคล็ดลับ! ปุ่มกดตัวอักษรจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะที่
สี่เหลี่ยมว่าง
25
รายชื่อ
6 กำหนดรายชื่อให้กับกลุ่ม
หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า
เลือกจาก ไม่มีกลุ่ม,
ครอบครัว, เพื่อน,
เพื่อนร่วมงาน, โรงเรียน
หรือ วีไอพี
7 คุณสามารถเพิ่ม
เสียงเรียกเข้า, วันเกิด,
วันครบรอบ, โฮมเพจ,
ที่อยู่ที่บ้าน, ชื่อบริษัท,
ชื่องาน, ที่อยู่บริษัท และ
บันทึก
8 แตะที่ บันทึก
เพื่อบันทึกรายชื่อ
การสร้างกลุ่ม
1 แตะ
2 แตะที่ รายชื่อ แล้วเลือก
กลุ่ม
3 แตะ
4 เลือก เพิ่มกลุ่ม
5 ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ของ
คุณ คุณสามารถกำหนด
เรียงเรียกเข้าให้กับกลุ่มได้
6 แตะที่ บันทึก
26
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม
รายชื่อที่ได้รับการกำหนด
ให้กับกลุ่มนั้นจะไม่หายไป
แต่ยังคงอยู่ในสมุดแอดเดรส
การเปลี่ยนการตั้งค่า
ของรายชื่อ
คุณสามารถปรับการตั้งค่าราย
ชื่อเพื่อให้เหมาะกับสมุดแอด
เดรสในแบบที่คุณต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดู
รายการตัวเลือก ให้แตะ
ที่รายการสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะที่
2 แตะที่ รายชื่อ แล้วแตะที่
ตั้งค่า
3 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถ
ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
ตั้งค่ารายชื่อ - เลือกว่าจะ
ดูรายชื่อที่บันทึกไว้ทั้งใน
ตัวเครื่อง และซิม 1 และซิม
2 หรือตัวเครื่อง, ซิม 1
และซิม 2
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
เลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนาม
สกุลของรายชื่อขึ้นก่อนก็ได้
คัดลอก - คัดลอกรายชื่อ
ระหว่างซิมการ์ด (ซิม 1
หรือซิม 2) กับโทรศัพท์
เลือกว่าจะคัดลอกทีละ
รายการ หรือทั้งหมดในครั้ง
เดียว หากคุณเลือก
ดำเนินการทีละรายการ
คุณจะต้องเลือกรายชื่อที่
จะคัดลอกทีละรายชื่อ
ย้าย - ตัวเลือกนี้ทำงานใน
ลักษณะเดียวกับ คัดลอก
แต่จะบันทึกเฉพาะรายชื่อใน
ตำแหน่งที่คุณย้ายไปเท่า
นั้น ดังนั้น หากคุณย้ายราย
ชื่อจากซิมไปยังตัวเครื่อง
รายชื่อนั้นจะถูกลบออกจาก
หน่วยความจำซิม
ส่งทุกรายชื่อผ่านบลูทูธ ส่งรายชื่อทั้งหมดไปยังอุป
กรณ์อื่นโดยใช้บลูทูธ เครื่อง
จะแสดงข้อความให้คุณ
เปิดบลูทูธหากคุณเลือก
ตัวเลือกนี้
สำรองข้อมูลรายชื่อ โปรดดูที่ การสำรอง
ข้อมูลและการเรียกคืน
ข้อมูลของโทรศัพท์ ในส่วน
PC ซิงค์
สำรองข้อมูลรายชื่อ โปรดดูที่ การสำรองข้อมูล
และการเรียกคืนข้อมูลของ
โทรศัพท์ ในส่วน PC ซิงค์
ลบรายชื่อ ลบรายชื่อของคุณทั้งหมด
แตะที่ ใช่ หากคุณต้องการ
ล้างสมุดที่อยู่ของคุณ
27
รายชื่อ
การดูข้อมูล
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้แตะที่
2 แตะที่ รายชื่อ แล้วแตะที่
ข้อมูล
3 จากขั้นตอนนี้
คุณจะสามารถดู
เบอร์บริการ, เบอร์ส่วนตัว
และ ข้อมูลความจำ (จำ
นวนพื้นที่หน่วยความจำที่
เหลืออยู่) และ นามบัตร
ของคุณได้
เคล็ดลับ! หากคุณยังไม่ได้
เพิ่มนามบัตรของคุณเอง
เลือก นามบัตร แล้วป้อนราย
ละเอียดทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ส่งให้รายชื่อ แตะที่ บันทึก
เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น
28
ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ GX500
ของคุณได้ผสมผสาน
SMS, MMS
และอีเมล์ไว้ในเครื่องเดียว
และเมนูที่ใช้ง่าย
คุณสามารถเข้าสู่ศูนย์
ข้อความได้ 2 วิธี ดังนี้:
1 แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
2 แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก
และเลือก
การส่งข้อความ
1 แตะที่ ข้อความใหม่
เพื่อเปิดข้อความว่าง
2 จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถส่ง
SMS หรือ MMS ได้
ในการส่งอีเมล์ ให้แตะที่
จากหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วเลือก
และ อีเมล์
3 แตะที่ แทรก
เพื่อเพิ่มภาพ, วิดีโอ, เสียง
หรือข้อความอัตโนมัติ
4 แตะที่ ถึง ที่ด้านบนสุดของ
หน้าจอเพื่อป้อนหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้รับ
หรือแตะไอคอนการค้นหา
เพื่อเปิดสมุดแอดเดรส
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อ
หลายรายการได้ แตะที่ ส่ง
เมื่อพร้อม
หมายเหตุ: คุณสามารถส่ง
SMS ไปยังผู้ใช้หลายคนได้ใน
ครั้งเดียว คลิกที่ไอคอน
ค้นหารายชื่อ และเลือกหลาย
รายการจากตัวเลือกที่ผู้ใช้
สามารถเลือก/ไม่เลือกรายชื่อ
ในการส่งข้อความ ในการส่ง
SMS ไปยังกลุ่มของรายชื่อ
ให้คลิกที่ไอคอนค้นหารายชื่อ
และเลือกค้นหาตามกลุ่ม
เมื่อเขียน SMS เสร็จแล้ว
คำเตือน: การส่งข้อ
ความให้กับผู้รับจะคิดค่าใช้
จ่ายที่ 1 หน้าข้อความ
ตัวอักษรต่อผู้รับหนึ่งราย
29
ข้อความ
คำเตือน: หากมีการใส่
รูปภาพ, วิดีโอ หรือเสียงลง
ใน SMS ข้อความดังกล่าว
จะแปลงเป็น MMS โดย
อัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้
จ่ายตามนั้น
การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนข้อความได้
5 วิธีดังนี้:
ปุ่มกด, คีย์บอร์ด, เขียนมือสกรีน, เขียนมือ-บ็อกซ์,
เขียนมือ-ดับเบิ้ลบ็อกซ์
คุณสามารถเลือกวิธีป้อน
ข้อมูลได้โดยแตะที่
และ
วิธีป้อนข้อมูล
แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้ง
แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น
แตะเพื่อเปิดระบบป้อน
ข้อความแบบช่วยสะกด
คำ T9
คุณสามารถเลือกภาษาที่
ใช้เขียนได้
แตะเพื่อเปลี่ยนปุ่มกด
ตัวเลข, สัญลักษณ์ และ
ข้อความ
30
ใช้
เพื่อเลื่อนดูประเภท
แป้นพิมพ์แบบต่างๆ ในโหมด
ป้อนข้อความแต่ละโหมด
(ตัวอย่างเช่น ตัวพิมพ์ใหญ่
หรือตัวพิมพ์เล็ก)
ระบบช่วยสะกดคำ T9
โหมด T9 จะใช้พจนานุกรม
ภายในเครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์
ที่คุณเขียนตามลำดับการกด
ปุ่ม เพียงแตะที่ปุ่มตัวเลขที่สัม
พันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะป้อน
พจนานุกรมจะคาดคะเนได้ถึง
คำศัพท์ที่คุณต้องการใช้
ตัวอย่างเช่น กด 8, 3, 5, 3,
7, 4, 6, 6, 3 เพื่อเขียนคำว่า
‘telephone’
การป้อนตัวอักษรด้วย
ตนเอง
ในโหมดการป้อนตัวอักษร
ด้วยตนเอง คุณต้องแตะที่
ปุ่มซ้ำๆ เพื่อป้อนตัวอักษร
ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า
‘hello’ ให้แตะ 4 สองครั้ง,
3 สองครั้ง, 5 สามครั้ง,
5 สามครั้ง อีกครั้งหนึ่ง แล้ว
6 สามครั้ง
แป้นพิมพ์
ในโหมดคีย์บอร์ด หน้าจอจะ
พลิกด้านเป็นแนวนอน และ
แป้นพิมพ์แบบเต็มจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ
เพียงแตะที่ตัวอักษรต่างๆ เพื่อ
เขียนข้อความ แล้วกด:
เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์
ใหญ่
การจดจำลายมือ
ในโหมด การจดจำลายมือ
คุณจะเขียนบนหน้าจอและ
GX500 ของคุณจะแปลง
ลายมือของคุณเป็นข้อความ
เลือก เขียนมือ-สกรีน หรือ
เขียนมือ-ดับเบิ้ลบ็อกซ์
ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณต้องการ
เคล็ดลับ! การใช้สไตลัส
ในโหมดนี้จะทำให้คุณทำ
งานได้ง่ายขึ้น โปรดค่อยๆ
แตะสไตลัสที่หน้าจอ
เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย
การจดจำลายมือจะแปลการ
เคลื่อนไหวของสไตลัส
เป็นตัวอักษร, ตัวเลข
หรืออักขระอื่นๆ และจะแสดง
อักขระเหล่านี้เป็นข้อความ
คุณสามารถใช้การจดจำลาย
มือได้เมื่อป้อนข้อความเท่านั้น
การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างการเดินทางได้โดย
ใช้อีเมล์บนโทรศัพท์
GX500 ของคุณ ซึ่งสามารถ
ตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์แบบ
POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1 แตะที่
แล้วแตะที่
2 เลือก
แล้วเลื่อนเมนูไปที่ ตั้งค่า
3 แตะที่ อีเมล์ แล้วเลือก
แอคเคาท์อีเมล์
4 แตะที่ เพิ่มแอคเคาท์
5 วิซาร์ดตั้งค่าจะช่วยคุณตั้ง
ค่าอีเมล์
31
ข้อความ
6 คุณสามารถตรวจสอบและ
แก้ไขการตั้งค่าได้โดยเลือก
แอคเคาท์ในรายการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเติม
ซึ่งมีข้อมูล โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์
7 คุณสามารถเปลี่ยน
อีเมล์แอคเคาท์ดีฟอลต์
ได้โดยแตะที่ เปิดใช้
การดึงข้อมูลอีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์
ใหม่ในแอคเคาท์ของคุณแบบ
อัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้
ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1 แตะที่
แล้วเลือก
และ
2 แตะที่ เมล์บอกซ์
3 แตะที่แอคเคาท์ที่คุณ
ต้องการใช้ แล้วเลือก
4 เลือก เรียกดู และโทรศัพท์
GX500 จะเชื่อมต่ออีเมล์
แอคเคาท์ และดึงข้อมูล
ข้อความใหม่ของคุณ
32
การเปลี่ยนการตั้งค่า
อีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าอีเมล์ให้เป็นในแบบที่
คุณต้องการได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่ ตั้งค่า และ อีเมล์
ซึ่งคุณจะสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:
ตอบกลับอีเมล์ได้ เลือกเพื่อให้ส่งข้อความ
‘ยืนยันการอ่าน’
ร้องขอการตอบกลับ
อีเมล์ - เลือกว่าต้องการ
ข้อความยืนยันการอ่านหรือ
ไม่
รอบเวลาการเรียก
ดู - เลือกความถี่ที่จะให้
โทรศัพท์ GX500 ตรวจสอบ
ข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนที่รับ - เลือกจำนวน
อีเมล์ที่ดึงข้อมูลในหนึ่งครั้ง
รวมข้อความ - เลือกเพื่อ
รวมข้อความต้นฉบับในการ
ตอบกลับ
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อ
รวมสิ่งที่แนบต้นฉบับในการ
ตอบกลับ
เรียกอัตโนมัติในการโรม
มิ่ง - เลือกว่าจะดึงข้อความ
โดยอัตโนมัติหรือไม่
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ เลือกว่าจะแจ้งเตือนอีเมล์
ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็น
สำหรับอีเมล์ และเปิด
คุณสมบัตินี้
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ
ข้อความอีเมล์
โฟลเดอร์ข้อความ
คุณจะรับรู้ถึงโครงสร้างโฟล
เดอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์ GX500
ได้ เนื่องจากโฟลเดอร์ต่างๆ
มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
ข้อความใหม่ เปิดข้อความเปล่าใหม่
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมด
ที่คุณได้รับจะอยู่ในถาดเข้า
จากเมนูนี้คุณสามารถดู
ลบ และดำเนินการอื่นๆ ได้
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การจัดการข้อความ
ด้านล่างนี้
ร่าง - หากคุณยังเขียน
ข้อความไม่เสร็จ คุณสามารถ
บันทึกสิ่งที่คุณเขียนไว้ที่นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็น
โฟลเดอร์จัดเก็บแบบชั่วคราว
ขณะที่กำลังส่งข้อความ
ออกไป
รายการที่ส่ง - ข้อความที่คุณ
ส่งจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้
โฟลเดอร์ส่วนตัว - สร้าง
โฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บข้อความ
ข้อความอัตโนมัติ - ใช้ราย
การข้อความตัวอักษรและมัลติ
มีเดียอัตโนมัติที่ใช้กันทั่วไป
อีโมติคอน - เพิ่มและแทรก
อีโมติคอนสำหรับข้อความ
ของคุณ
ตั้งค่า - เปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่าของข้อความตัวอักษรและ
มัลติมีเดีย
33
ข้อความ
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อ
ความตัวอักษร
การตั้งค่าข้อความของ
โทรศัพท์ GX500 จะได้รับ
การกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
แล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่ง
ข้อความได้ทันที คุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ใน
แบบที่คุณต้องการ
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดู
รายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้
แตะที่
แล้วเลือก
ตั้งค่า ใน
เลือก
ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร ป้อนรายละเอียดของศูนย์
ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลื่อน
สวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อรับการ
ยืนยันว่าข้อความถูกส่งแล้ว
34
อายุข้อความ - เลือกระยะ
เวลาที่จัดเก็บข้อความไว้ใน
ศูนย์ข้อความ
ประเภทข้อความ แปลงข้อความเป็น ข้อความ,
เสียง, แฟกซ์, X.400 หรือ
อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร เลือกวิธีเข้ารหัสตัวอักษรของ
คุณ ตัวเลือกนี้จะมีผลต่อขนาด
ของข้อความและค่าบริการส่ง
ข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือก
เพื่อส่งข้อความยาวเป็นหลาย
SMS หรือเป็น MMS
การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความมัลติมีเดีย
การตั้งค่าข้อความของ
โทรศัพท์ GX500 จะได้รับ
การกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
แล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่ง
ข้อความได้ทันที คุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ใน
แบบที่คุณต้องการ
แตะที่
เลือก
และ
เลือก ตั้งค่า และ
ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
โหมดการเรียกข้อมูล เลือก โฮม หรือ
เครือข่ายโรมมิ่ง
หากคุณเลือก กำหนดเอง
คุณจะได้รับเฉพาะ
ข้อความแจ้ง MMS และคุณ
สามารถตัดสินใจว่าจะดาวน์
โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง เลือกเพื่อให้ส่งและ/
หรือต้องการรายงานผลการส่ง
รายงานการอ่าน เลือกเพื่อให้ส่งและ/
หรือต้องการรายงานการอ่าน
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ
MMS
อายุข้อความ - เลือกระยะ
เวลาที่จัดเก็บข้อความไว้ใน
ศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือก
ระยะเวลาที่จะให้สไลด์ปรากฏ
บนหน้าจอ
โหมดการสร้าง เลือกโหมดข้อความ
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาก่อน
ส่งแต่ละข้อความ
ศูนย์ MMS - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
การเปลี่ยนการตั้งค่า
อื่นๆ
แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
ใน
และ:
ข้อความเสียง - แตะที่
เพื่อเพิ่มบริการข้อความเสียง
ใหม่ ติดต่อที่ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณสำหรับข้อ
มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่
มีให้
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อ
รับหรือบล็อคข้อความบริการ
คุณยังสามารถกำหนดความ
ปลอดภัยของข้อความได้โดย
การสร้างรายการผู้ส่งที่เชื่อถือ
ได้และเชื่อถือไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถานะ
การรับ, ภาษา
และการตั้งค่าอื่นๆ
35
กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 กดปุ่มฮอตคีย์กล้องถ่ายรูป
ที่ด้านขวาของโทรศัพท์สั้นๆ
2 ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ
3 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
และหันเลนส์ไปทางสิ่งที่
ต้องการถ่าย
4 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้
คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่จะ
ถ่ายในหน้าจอตัวอย่าง
5 เมื่อกล้องจับโฟกัสที่วัตถุ
แล้ว ให้กด
ที่ด้านข้างของโทรศัพท์
หรือกดกล่องสี่เหลี่ยมสีแดง
ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
เพื่อถ่ายภาพ
หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้า
จอ
36
แตะเพื่อส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ โปรดดูที่ การส่ง
ข้อความ และ การส่งและ
การรับไฟล์โดยใช้บลูทูธ
หมายเหตุ: การดาวน์โหลด
MMS ขณะอยู่ในเครือข่ายโรม
มิ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แตะเพื่อแก้ไขชื่อของ
ภาพที่เลือก
แตะเพื่อใช้ภาพนี้เป็น
พื้นหลัง
แตะเพื่อแก้ไขภาพโดย
ใช้เครื่องมือต่างๆ
แตะเพื่อกลับไปที่เมนู
ก่อนหน้า
แตะเพื่อลบภาพ
แตะเพื่อถ่ายภาพอื่นทันที
แตะเพื่อดูคลังภาพที่
บันทึกไว้
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่า
ขั้นสูงทั้งหมด
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสี
เพื่อใช้กับภาพที่คุณถ่าย
ความสมดุลแสง เลือกระหว่าง อัตโนมัติ,
หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
ตั้งเวลาถ่ายภาพ - ตัวตั้ง
เวลาทำให้คุณสามารถตั้งช่วง
เวลาหน่วงหลังจากที่กดปุ่ม
ถ่ายภาพก่อนที่กล้องจะถ่าย
ภาพได้ ให้เลือกจาก ปิด,
3 วินาที, 5 วินาที หรือ
10 วินาที ซึ่งเหมาะสำหรับ
การถ่ายภาพกลุ่มที่คุณต้อง
การเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มด้วย
ซ่อนไอคอน - เลือกซ่อน
ไอคอนตั้งค่ากล้องถ่ายรูปด้วย
ตนเองหรืออัตโนมัติ
คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ
ปกติ คุณภาพที่ละเอียดมาก
ขึ้นเท่าใด ความคมชัดของ
ภาพถ่ายก็จะมากขึ้นเท่านั้น
แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไป
ด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณจะ
สามารถจัดเก็บรูปภาพใน
หน่วยความจำได้น้อยลง
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียง
ชัตเตอร์เสียงใดเสียงหนึ่งจาก
สามเสียง
หน้าจอกริด - เลือกจาก ปิด,
4 ส่วน หรือ 9 ส่วน
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการ
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปทั้งหมด
การดูรูปภาพที่บันทึกไว้
1 คุณสามารถเข้าดูรูปภาพที่
บันทึกไว้จากภายในโหมด
กล้องถ่ายรูปได้ เพียงแตะที่
และคลังภาพของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอ
37
กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้าน
ขวาของโทรศัพท์ค้างไว้
2 หรือแตะที่ ในช่องมอง
ภาพในโหมดกล้องถ่ายรูป
เพื่อสลับเป็นโหมดวิดีโอ
3 ช่องมองภาพของกล้องวิดี
โอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิ่งที่จะถ่าย
5 กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อ
เริ่มการบันทึก
6 Rec จะปรากฏขึ้นที่ด้านบน
ของช่องมองภาพ และตัวตั้ง
เวลาทางด้านล่างเพื่อแสดง
ระยะเวลาของวิดีโอของคุณ
7 ในการหยุดบันทึกภาพวิดี
โอชั่วคราว ให้แตะที่
และเริ่มบันทึกต่อโดยเลือก
8 แตะที่
บนหน้าจอ หรือ
กดปุ่มถ่ายภาพซ้ำอีกครั้ง
เพื่อหยุดการบันทึก
หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ชื่อของ
38
วิดีโอจะวิ่งไปตามด้านล่าง
ของหน้าจอ พร้อมกับมีไอคอน
8 ไอคอนเรียงอยู่ทาง
ด้านขวามือ
แตะเพื่อเล่นวิดีโอ
แตะเพื่อส่งวิดีโอเป็น
ข้อความหรืออีเมล์
หรือทางบลูทูธ
แตะเพื่อแก้ไขวิดีโอ
แตะเพื่อแก้ไขชื่อของภ
าพที่เลือก
แตะเพื่อกลับไปที่เมนู
ก่อนหน้า
แตะเพื่อลบวิดีโอที่คุณเพิ่ง
ถ่ายไว้ และยืนยันโดยการ
แตะ ใช่ ช่องมองภาพจะ
ปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพื่อถ่ายภาพวิดีโอ
อื่นต่อทันที โดยที่วิดีโอ
ปัจจุบันของคุณจะได้รับ
การบันทึกไว้
แตะเพื่อดูรูปภาพที่บันทึก
ไว้และคลังภาพวิดีโอ
การปรับการรับแสง
การรับแสงเป็นตัวกำหนด
ความแตกต่างระหว่างแสงและ
ความมืด (ความเข้ม) ในวิดีโอ
1 แตะ
2 เลื่อนตัวบ่งชี้การรับแสงตาม
แถบ ซ้ายเพื่อให้ได้วิดีโอ
ที่มีการรับแสงลดลงและมัว
มากขึ้น หรือขวาเพื่อให้ได้
วิดีโอที่มีการรับแสงสูงขึ้น
และคมชัดยิ่งขึ้น
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่า
ขั้นสูงทั้งหมด
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสี
เพื่อใช้กับวิดีโอที่คุณกำลัง
ถ่าย
ความสมดุลแสง - ความ
สมดุลแสงจะช่วยให้มั่นใจได้
ว่าแสงขาวที่ปรากฏในวิดีโอจะ
สวยสมจริงเพื่อให้กล้องของ
คุณปรับความสมดุลแสงได้
อย่างถูกต้อง คุณอาจจำเป็น
ต้องกำหนดสภาวะแสงก่อน
คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ
ปกติ
ตั้งเวลา - ตั้งระยะเวลาจำกัด
สำหรับวิดีโอ
เคล็ดลับ! หากคุณเลือก
ระยะเวลาแบบ MMS ลอง
เลือกคุณภาพของภาพที่ต่ำ
ลง เพื่อการถ่ายภาพวิดีโอที่
ยาวนานขึ้น
หน่วยความจำ เลือกว่าจะบันทึกวิดีโอที่
ความจำเครื่อง หรือที่
หน่วยความจำการ์ด
เสียง - เลือก ปิดเสียง
เพื่อบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียง
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการ
ตั้งค่ากล้องถ่ายวิดีโอทั้งหมด
การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 ในช่องมองภาพ แตะที่
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏ
บนหน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอที่คุณต้องการดู
หนึ่งครั้ง เพื่อแสดงวิดีโอที่
ด้านหน้าสุดของคลังภาพ
4 แตะที่วิดีโออีกครั้งเพื่อเปิด
ทั้งไฟล์
39
รูปภาพและวิดีโอ
การดูรูปภาพและวิดีโอ
1 แตะที่
บนหน้าจอดู
ตัวอย่างในกล้องถ่ายรูป
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏ
บนหน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอหรือรูปภาพเพื่อ
เปิดทั้งไฟล์
เคล็ดลับ! ลากนิ้วไปทางซ้า
ยหรือทางขวาเพื่อดูรูปภาพ
หรือวิดีโออื่น
เคล็ดลับ!
ในการลบภาพถ่ายหรือวิดีโอ
ให้เปิดไฟล์นั้นๆ แล้วเลือก
แตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน
การใช้การซูมขณะดู
รูปภาพ
เมื่อดูรูปภาพ คุณสามารถซูม
เข้าและซูมออกได้
40
การปรับระดับเสียงขณะ
ดูวิดีโอ
ในการปรับระดับเสียงของ
วิดีโอขณะที่กำลังเล่น ให้แตะ
ที่แถบระดับเสียงที่ด้านล่าง
ของหน้าจอหลังจากกดสัญ
ลักษณ์ลำโพง หรือใช้ปุ่มระดับ
เสียงที่ด้านข้างของโทรศัพท์
การตั้งค่ารูปภาพเป็น
พื้นหลัง
1 แตะที่รูปภาพที่คุณต้องการ
ตั้งค่าเป็นพื้นหลังเพื่อเปิด
2 แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูตัว
เลือก
3 แตะที่เมนูหน้าจอหลัก
4 คุณสามารถซูมเข้าและออก
และย้ายส่วนที่คร็อปของรูป
ภาพได้โดยใช้ภาพขนาดย่อ
ที่ด้านล่างของหน้าจอ
การแก้ไขรูปภาพ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่
ยอดเยี่ยมมากมายในการ
เปลี่ยนแปลงรูปภาพ เพิ่มหรือ
ทำให้รูปภาพมีชีวิตชีวาขึ้น
1 เปิดรูปภาพที่คุณต้อง
การแก้ไขและแตะที่
เพื่อแสดงตัวเลือก
2 แตะที่ไอคอนเพื่อปรับรูป
ภาพของคุณ:
คร็อปรูปภาพของคุณ
เลือกพื้นที่การคร็อปภาพ
แบบสี่เหลี่ยมหรือวงกลม
แล้วเลื่อนนิ้วของคุณไปตาม
หน้าจอเพื่อเลือกพื้นที่
วาดลายเส้นบนรูปภาพ
ของคุณได้อย่างอิสระ เลือก
ความหนาของเส้นจาก 4 ตัว
เลือก จากนั้นเลือกสีที่คุณ
ต้องการใช้
การเพิ่มตัวหนังสือลง
บนรูปภาพ โปรดดูที่ การ
เพิ่มข้อความลงในรูปภาพ
ตกแต่งรูปภาพของ
คุณด้วยสแตมป์ เลือกจาก
สแตมป์ต่างๆ แล้วแตะ
บริเวณที่คุณต้องการวาง
ลบการแก้ไขที่คุณทำไว
้ในรูปภาพ คุณสามารถ
เลือกขนาดของยางลบที่
คุณจะใช้ได้
แตะเพื่อกลับไปที่คลัง
ภาพ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ที่คุณทำกับรูปภาพ
เลือกเพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลงเป็น อัปเดตที่มี หรือ
ไฟล์ใหม่ หากคุณเลือก
ไฟล์ใหม่ ให้ป้อนชื่อไฟล์
ลบการแก้ไขที่คุณทำไว้
ในรูปภาพ
แตะเพื่อเปิดตัวเลือก
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม ได้แก่
หมุน นอกจากนี้ ยังมีตัว
เลือกการแก้ไขขั้นสูงเพิ่ม
เติมอีก โปรดดูที่ การเน้นสี
และ การสลับสีในรูปภาพ
แตะเพื่อใช้ตัวเลือกเอฟ
เฟกต์กับรูปภาพ
ซึ่งช่วยปรับการถ่าย
ภาพโดยใช้สี ความสว่าง
และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
41
มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์
มัลติมีเดียลงในหน่วยความ
จำของโทรศัพท์ได้ ทำให้คุณ
เข้าใช้งานรูปภาพ เสียง วิดีโอ
และเกมส์ทั้งหมดได้อย่าง
ง่ายดาย หรือคุณยังสามารถ
บันทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วย
ความจำได้ ประโยชน์ของการ
ใช้การ์ดหน่วยความจำ คือ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วย
ความจำของโทรศัพท์
ในการเข้าใช้งานเมนู
มัลติมีเดีย ให้แตะที่
แล้ว
เลือก
แตะที่
เพื่อเปิด
รายการโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟ
ล์มัลติมีเดียทั้งหมด
รูปภาพ
ภาพส่วนตัว ประกอบด้วย
รายการรูปภาพ รวมถึงภาพเริ่ม
ต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์ล่วง
หน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด
และภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่าย
รูปของโทรศัพท์
แตะที่
เพื่อเปลี่ยนมุมมอง
จากมุมมองภาพขนาดย่อเป็น
มุมมองรายการ
42
การส่งรูปภาพ
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
แล้วเลือก
ภาพส่วนตัว
3 แตะที่ ส่ง และเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ
4 หากคุณเลือก ข้อความ
หรือ อีเมล์ รูปภาพจะ
แนบไปกับข้อความ และ
คุณสามารถเขียนและส่ง
ข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ
บลูทูธจะเปิดอัตโนมัติ และ
โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์
เพื่อส่งรูปภาพ
การพิมพ์ภาพ
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และ
ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพแล้วแตะที่
4 แตะที่ พิมพ์
แล้วเลือกระหว่าง บลูทูธ
และ PictBridge
เคล็ดลับ! คุณสามารถพิมพ์
ผ่านบลูทูธ หรือโดยเชื่อม
ต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกับ
PictBridge ได้
การย้ายหรือคัดลอก
รูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอก
รูปภาพระหว่างหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์กับการ์ดหน่วย
ความจำได้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่หน่วยความจำในหน่วย
ความจำใดหน่วยความจำหนึ่ง
หรือเพื่อป้องกันภาพไม่
ให้สูญหาย
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และ ภาพส่วน
ตัว
3 แตะที่
และเลือก ย้าย
หรือ คัดลอก
4 คุณสามารถเลือก/ไม่เลือก
ภาพได้โดยแตะที่ภาพ
เลือกภาพที่คุณต้องการย้าย
หรือคัดลอกและแตะที่ คัด
ลอก/ย้าย
เสียง
โฟลเดอร์ เสียงส่วน
ตัว ประกอบด้วยเสียงที่
ดาวน์โหลด, เสียงเริ่มต้น
และ เสียงบันทึก จากขั้น
ตอนนี้ คุณสามารถจัดการ ส่ง
หรือกำหนดเสียงเป็นเสียง
เรียกเข้าได้
วิดีโอ
โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว
จะแสดงรายการวิดีโอที่
ดาวน์โหลด และวิดีโอที่ได้
บันทึกไว้ในโทรศัพท์
การดูวิดีโอ
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และ วิดีโอส่วน
ตัว
3 เลือกวิดีโอเพื่อเล่น
43
มัลติมีเดีย
การส่งวิดีโอคลิป
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ
3 หากคุณเลือก ข้อความ
หรือ อีเมล์ วิดีโอคลิปจะ
แนบไปกับข้อความ และ
คุณจะสามารถเขียนและส่ง
ข้อความได้ตามปกติ หาก
คุณเลือก บลูทูธ บลูทูธจะ
เปิดอัตโนมัติ และ
โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์
เพื่อส่งวิดีโอ
เกมส์และแอปพลิเคชัน
คุณสามารถติดตั้งเกมส์และ
แอปพลิเคชันใหม่ในโทรศัพท์
ได้ เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิด
เพลินในยามว่าง
44
การติดตั้งเกมส์/แอป
พลิเคชันผ่านการติดตั้ง
ภายในเครื่อง
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และ อื่นๆ หรือ
การ์ดความจำหากคุณใส่
หน่วยความจำภายนอก
3 เลือกไฟล์ (*.jad หรือ
*.jar) ที่คุณต้องการติดตั้ง
และกดคำสั่ง ติดตั้ง แอป
พลิเคชันจะถูกติดตั้ง
หมายเหตุ: ไฟล์ jad
ควรมีไฟล์ jar อยู่ภายใน
การเล่นเกมส์
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และ เกมส์ &
แอปฯ
3 เปิดโฟลเดอร์เกมส์ และ
เลือกและแตะที่เกมส์เพื่อ
เริ่ม
เอกสาร
การดูไฟล์
จากเมนู เอกสาร คุณสามารถ
ดูไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ จาก
ขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดู
ไฟล์ Excel, Powerpoint,
Word, ข้อความ และ PDF ได้
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และ เอกสาร
3 เลือกเอกสาร และแตะที่ ดู
การโอนไฟล์ไปที่
โทรศัพท์
โฟลเดอร์ อื่นๆ ใช้สำหรับ
จัดเก็บไฟล์ประเภทอื่นๆ
ที่ไม่ใช่รูปภาพ เสียง วิดีโอ
เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่ง
มีวิธีใช้เดียวกับโฟลเดอร์
เอกสาร คุณจะพบว่าเมื่อคุณ
โอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไป
ที่โทรศัพท์ ไฟล์เหล่านั้นจะ
ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ อื่นๆ
มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์
เอกสาร หากเป็นเช่นนี้ คุณ
สามารถย้ายไฟล์เหล่านั้นได้
ในการย้ายไฟล์จาก อื่นๆ ไป
ที่ เอกสาร:
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และ อื่นๆ
3 เลือกไฟล์ แล้วแตะที่
บลูทูธ คือวิธีการที่ง่ายที่สุดใน
การโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์
ไปที่โทรศัพท์ คุณยังสามารถ
ใช้ LG PC Suite ผ่านทางสาย
สำหรับซิงโครไนซ์ของคุณ
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์ และทั้งคู่ต่าง
มองเห็นกันแล้ว
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์
ทางบลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้อง
ยอมรับไฟล์บนโทรศัพท์
โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏอยู่ใน
โฟลเดอร์ เอกสาร หรือ
อื่นๆ
อื่นๆ
45
มัลติมีเดีย
4 แตะที่ ย้าย เลือกโฟลเดอร์
ปลายทางจากรายการโดย
แตะที่ไอคอนลูกศร หน้าจอ
จะแสดง ย้าย เมื่อการถ่าย
โอนเสร็จสมบูรณ์
เพลง
โทรศัพท์ LG GX500 ของคุณ
มีเครื่องเล่นเพลงในตัว เพื่อ
ให้คุณเล่นเพลงที่ชื่นชอบ
ทั้งหมด ในการเข้าใช้งาน
เครื่องเล่นเพลง ให้แตะที่
และ
และ
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้า
ใช้งานโฟลเดอร์ต่างๆ ดังนี้:
เล่นล่าสุด - ดูเพลงที่เล่น
ล่าสุดทั้งหมด
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วย
เพลงทั้งหมดที่มีในโทรศัพท์
ศิลปิน - เบราส์ดูรายการเพลง
ที่เก็บไว้ตามศิลปิน
อัลบั้ม - เบราส์ดูรายการเพลง
ที่เก็บไว้ตามอัลบั้ม
แนวเพลง - เบราส์ดูรายการ
เพลงที่เก็บไว้ตามแนวเพลง
46
รายการ - ประกอบด้วยราย
การเพลงที่คุณสร้างไว้
สับเปลี่ยนแทร็ค - เล่น
แทร็คแบบสุ่มลำดับ
การโอนเพลงไปยัง
โทรศัพท์
วิธีการที่ง่ายที่สุดในการ
โอนไฟล์เพลงไปที่โทรศัพท์
คือ ทางบลูทูธ
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้
LG PC Suite ได้
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุป
กรณ์ทั้งคู่ได้เปิดบลูทูธ
และต่างมองเห็นกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์
แล้วเลือกเพื่อส่งทางบลูทูธ
3 เมื่อไฟล์พร้อมที่จะส่งแล้ว
คุณยอมรับไฟล์ที่โทรศัพท์
โดยแตะที่ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึ้นใน เพลง
> ทุกแทร็ค
การเล่นเพลง
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และแตะที่
ทุกแทร็ค
3 เลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
เพื่อหยุดเล่น
4 แตะที่
เพลงชั่วคราว
5 แตะที่
เพื่อข้ามไปยัง
เพลงถัดไป
6 แตะที่
เพื่อข้ามไปยัง
เพลงก่อนหน้า
7 แตะที่
เพื่อกลับไปที่
เมนู เพลง
การสร้างรายการเพลง
คุณสามารถสร้างรายการเพลง
ของคุณเองได้โดยการเลือก
เพลงจากโฟลเดอร์ ทุกแทร็ค
1 แตะที่
และ
2 แตะที่
และแตะที่ ทุก
แทร็ค
3 แตะที่ เพิ่มรายการเพลง
ใหม่ ป้อนชื่อรายการเพลง
และแตะที่ บันทึก
4 โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค จะ
แสดงเพลงทั้งหมดใน
โทรศัพท์ แตะที่เพลง
ทั้งหมดที่คุณต้องการใส่ไว้
ในรายการเพลง จะมีเครื่อง
หมายปรากฏอยู่ข้างชื่อ
เพลงเหล่านั้น
5 แตะที่ บันทึก
การใช้วิทยุ
โทรศัพท์ LG GX500 มี
คุณสมบัติวิทยุ FM ดังนั้น
คุณสามารถรับฟังสถานีที่คุณ
ชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบ
หูฟังเพื่อรับฟังวิทยุ เสียบ
หูฟังเข้าในช่องเสียบหูฟัง
(ช่องเสียบเดียวกับช่องเสียบ
อุปกรณ์ชาร์จ)
47
มัลติมีเดีย
การค้นหาสถานี
การรีเซ็ตสถานี
คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้
ในโทรศัพท์ได้
โดยการค้นหาด้วยตนเองหรือ
โดยอัตโนมัติ สถานีเหล่า
นั้นจะถูกบันทึกไว้ในหมายเลข
ช่องสถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น
คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับตั้ง
สถานีใหม่อีก
คุณสามารถบันทึกได้สูงสุด 48
ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
คุณต้องต่อชุดหูฟังกับ
โทรศัพท์ก่อนเนื่องจากชุดหู
ฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ
1 แตะที่
และ
2 แตะที่ วิทยุ FM แล้วเลือก
ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
และ
1 แตะที่
2 แตะที่ วิทยุ FM และ
3 แตะที่ สแกนอัตโนมัติ
จากนั้น จะเครื่องค้นหา
สถานีโดยอัตโนมัติ และ
กำหนดไว้ที่ช่องสถานีใน
โทรศัพท์
48
3 เลือก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตช่อง
สถานีปัจจุบัน หรือเลือก
รีเซ็ตทั้งหมด เพื่อรีเซ็ต
ช่องสถานีทั้งหมด ช่อง
สถานีแต่ละช่องจะกลับไป
ความถี่เริ่มต้น 87.5 Mhz
สมุดบันทึก
การบันทึกเสียงหรือ
เสียงพูด
1 แตะที่
แล้วแตะที่
2 แตะที่ บันทึกเสียง
เพื่อเริ่มต้นการ
3 แตะที่
บันทึก
4 แตะที่
เพื่อสิ้นสุดการ
บันทึก
5 แตะที่
เพื่อฟังรายการ
ที่บันทึก
การใช้เครื่องคิดเลข
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้
เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก เครื่องมือ
2 เลือก เครื่องคิดเลข
3 แตะที่ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อน
ตัวเลข
4 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณ
ต้องการ (+, –, ×, ÷)
แล้วตามด้วย =
5 สำหรับการคำนวณแบบซับ
ซ้อน ให้แตะที่
แล้ว
เลือกระหว่าง sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt,
deg หรือ rad และอื่นๆ
การแปลงหน่วย
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้
เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก เครื่องมือ
2 เลือก ตัวแปลงหน่วย
3 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุล
เงิน, พื้นที่, ความยาว, น้ำ
หนัก, อุณหภูมิ, ปริมาตร
หรือ ความเร็ว
4 จากนั้น คุณสามารถเลือก
หน่วย และป้อนค่าที่คุณ
ต้องการแปลง แล้วตามด้วย
หน่วยที่คุณต้องการแปลง
เป็น
การใส่ชื่อเมืองลงใน
เวลาทั่วโลก
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้
เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก เครื่องมือ
2 เลือก เวลาโลก
3 แตะที่
แล้วตามด้วย
เมืองใหม่ เริ่มพิมพ์ชื่อ
เมืองที่คุณต้องการ และชื่อ
นั้นจะปรากฏที่ด้านบนของ
หน้าจอ
49
สมุดบันทึก
การใช้นาฬิกาจับเวลา
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก เครื่องมือ
2 เลือก นาฬิกาจับเวลา
3 แตะที่ เริ่ม เพื่อเริ่มต้นตัวจับ
เวลา
4 แตะที่ รอบ หากคุณ
ต้องการบันทึกรอบเวลา
5 แตะที่ หยุด เพื่อหยุดตัวจับ
เวลา
6 แตะที่ ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกา
จับเวลาใหม่ต่อจากเวลา
ที่คุณหยุดไว้ รีเซ็ต
เพื่อเริ่มต้นเวลาใหม่อีกครั้ง
50
PC Suite
คุณสามารถซิงโครไนซ์
คอมพิวเตอร์ กับโทรศัพท์ของ
คุณได้ เพื่อให้แน่ ใจว่าราย
ละเอียดที่สำคัญทั้งหมด
ของคุณและวันที่ต่างๆ ตรงกัน
รวม ทั้งยังเป็นการสำรอง
ข้อมูลที่ช่วยให้ คุณสบายใจ
ได้
5 ใส่ CD-ROM ที่ให้มาด้วย
หรือคลิกปุ่มดาวน์โหลด
เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
LG PC Suite โดยตรงจาก
อินเตอร์เน็ต
6 คลิก LG PC Suite
Installer ซึ่งจะปรากฏที่
หน้าจอของคุณ
การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อโทรศัพท์
เข้ากับคอมพิวเตอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
แล้วคลิก เชื่อมต่อ
2 เลือก การต่อ USB
และคลิก PC Suite
3 เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย
เคเบิล USB แล้วรอสักครู่
4 ข้อความคำแนะนำการติด
ตั้งจะ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์
ข้อควรระวัง!
หากข้อความคำแนะนำการ
ติดตั้งไม่แสดงขึ้นบน
คอมพิวเตอร์ โปรดตรวจ
สอบการตั้งค่า CD-ROM บน
Windows
1 เลือกโหมด PC Suite
ในเมนูการเชื่อมต่อ จาก
นั้นเชื่อมต่อสายเคเบิล USB
ของโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
2 LG PC Suite จะเปิดการใช้
งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยอัตโนมัติ
3 โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
ของคุณเชื่อมต่อกัน
เรียบร้อยแล้ว
51
PC Suite
การสำรองข้อมูลและ
การเรียกคืนข้อมูลของ
โทรศัพท์
1 เชือ
่ มต่อเครือ
่ งโทรศัพท์ของ
คุณเข้ากับเครื่องคอมพิว
เตอร์ตามวิธีข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน สำรอง
แล้วเลือก สำรอง หรือ
เรียกคืน
3 เลือกว่าจะสำรองข้อมูล
ข้อมูลเนื้อหา และ/
หรือ สมุดโทรศัพท์/
กำหนดการ/สิง
่ ทีต
่ อ
้ งทำ/
ข้อมูลบันทึก เลือกตำ
แหน่งที่คุณต้องการสำรอง
ข้อมูลหรือตำแหน่งที่ต้อง
การเรียกข้อมูลคืน คลิก
ตกลง
4 ระบบจะสำรองข้อมูลของ
คุณ
การดูไฟล์ในโทรศัพท์
บนคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์
ของคุณเข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามวิธีข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน จัดการ
ภาพถ่าย, วิดีโอ หรือเพลง
52
3 ภาพ, ไฟล์เสียง และวิดีโอ
ซึ่งคุณบันทึกไว้ในโทรศัพท์
ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
ในโฟลเดอร์ โทรศัพท์ LG
เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาใน
โทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ช่วย
ให้คุณจัดการไฟล์ต่างๆ
ที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วได้
การซิงโครไนซ์รายชื่อ
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
2 คลิกที่ไอคอน ผู้ติดต่อ
3 คลิกที่ปุ่ม ซิงค์ผู้ติดต่อ
คอมพิวเตอร์จะอิมปอร์ตและ
แสดงรายชื่อที่บันทึกไว้ใน
โทรศัพท์
4 คลิก เมนู และเลือก
เอ็กซ์ปอร์ต ขณะนี้ คุณ
สามารถเลือกตำแหน่งที่คุณ
ต้องการบันทึกรายชื่อ
การซิงโครไนซ์ข้อความ
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
2 คลิกที่ไอคอนข้อความ
3 ข้อความทั้งหมดในโทรศัพ
ท์จะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์
บนหน้าจอ
4 ใช้แถบเครื่องมือด้านบนสุด
ของหน้าจอเพื่อแก้ไขและ
จัดเรียงข้อความ
Music Sync
เมนูนี้ช่วยให้คุณเพิ่มเพลงลง
ในโทรศัพท์ GX500 ก่อนที่
คุณจะเริ่มต้นถ่ายโอนเพลง
จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โทรศัพท์ ให้ตรวจสอบว่าคอม
พิวเตอร์มีการติดตั้งและ
อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:
• Microsoft Windows XP
หรือ Vista
• Windows Media Player
10 หรือสูงกว่า
• สายเคเบิลข้อมูล USB
• การ์ด microSD (หากคุณ
ต้องการใช้หน่วยความจำ
ภายนอกเป็นที่เก็บเพลง)
คำเตือน: ห้ามตัดการเชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์ในขณะโอนไฟล์
การโอนเพลงโดยใช้
Windows Media
Player
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่
เชื่อมต่อ ในแท็บ ตั้งค่า
2 เลือก โหมดการเชื่อมต่อ
USB แล้วเลือก Music
sync
3 เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับ
คอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB
4 เมื่อคุณเชื่อมต่อตัวเครื่อง
เข้ากับคอมพิวเตอร์
ตัวเครื่องจะแสดงข้อความ:
“Music Sync“ แล้วตามด้วย
เชื่อมต่อ
5 คอมพิวเตอร์จะแสดง
ข้อความให้คุณเริ่มต้น
ซอฟต์แวร์จัดการเพลง
ที่คุณต้องการ
6 เลือก Window Media
Player
7 ไปที่แท็บ การซิงค์ จาก
นั้นลากแล้ววางเพลงที่คุณ
ต้องการโอนเพื่อโอนไปยัง
ตัวเครื่องของคุณ
ในหน้าต่าง รายการซิงค์
53
PC Suite
8 คลิกปุ่ม เริ่มซิงค์
ซึ่งเป็นการเริ่มขั้นตอนการ
โอนเพลง
คำเตือน: ห้ามตัดการเชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์ในขณะโอนไฟล์
ตัวแปลง DivX
ติดตั้งตัวแปลง DivX
ซึ่งมีให้มาใน CD-ROM
แผ่นเดียวกับซอฟต์แวร์ PC
Suite DivX จะแปลงไฟล์มี
เดียบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้
อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่คุณ
สามารถอัปโหลดและเข้าดูได้
จากโทรศัพท์ของคุณ
เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เลือก DivX
จาก แฟ้มโปรแกรม บน
คอมพิวเตอร์ และ ตัวแปลง
DivX แล้วตามด้วย ตัวแปลง
ใช้ลูกศรในแอปพลิเคชันเพื่อ
เปลี่ยนรูปแบบการแปลงเป็น
มือถือ หากคุณคลิกขวาที่ช่อง
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก การ
ตั้งค่า คุณจะสามารถเปลี่ยน
ตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ที่แปลง
แล้วได้
54
ลากแล้ววางไฟล์ลงในแอป
พลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์
เริ่มต้น จากนั้นเลือก
แปลง เพื่อเริ่มกระบวนการ
เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์
ป๊อปอัป Conversion complete จะปรากฏขึ้น
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO: DivX®
เป็นฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอลที่สร้าง
โดย DivX, Inc. อุปกรณ์นี้เป็น
อุปกรณ์ DivX Certified อย่างเป็น
ทางการซึ่งสามารถเล่นวิดีโอ
DivX ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
และเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่นๆ
ที่ใช้ในการแปลงไฟล์เป็นวิดีโอ
DivX โปรดไปที่ www.divx.com
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ONDEMAND: อุปกรณ์ DivX
Certified® นี้ต้องทำ
การลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถ
เล่นเนื้อหา DivX Video-onDemand (VOD) ได้ ในการสร้าง
รหัสการลงทะเบียน ให้ไปที่ส่วน
DivX VOD ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์
ไปที่ vod.divx.com โดยใช้รหัส
นี้เพื่อทำการ
ลงทะเบียน และเรียนรู้เพิ่มเติม
อื่นๆ เกี่ยวกับ DivX VOD
Pat. 7,295,673
เว็บไซต์
เบราเซอร์
เบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณ
เข้าถึงโลกของเกมส์ เพลง
ข่าว กีฬา ความบันเทิง และ
อีกมากมายได้โดยตรงถึงโทร
ศัพท์ของคุณ ไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหน หรือกำลังทำอะไร
การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของ
เบราว์เซอร์โดยตรง
ให้เลือก โฮม หรือเลือก
ไปยัง URL จากนั้นพิมพ์
URL ที่คุณต้องการ
แล้วเลือก เชื่อมต่อ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติมจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับ
บริการนี้และเมื่อดาวน์โหลด
เนื้อหา โปรดสอบถามข้อมูล
การคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณ
การเพิ่มและการใช้บุ๊ค
มาร์ค
เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณ
ชื่นชอบได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มบุ๊ค
มาร์คและบันทึกเว็บเพจได้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
แล้วแตะที่
ให้เลือก
และเลือก
2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊ค
มาร์คของคุณจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่
ให้เลือก
แล้วแตะที่
เพิ่มบุ๊คมาร์ค
ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
4 แตะที่ บันทึก บุ๊คมาร์คของ
คุณจะปรากฏขึ้นในรายการ
บุ๊คมาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค
เพียงแตะที่บุ๊คมาร์ค
แล้วแตะที่ เชื่อมต่อ เครื่อง
จะเชื่อมต่อเข้ากับบุ๊คมาร์ค
ของคุณ
55
เว็บไซต์
การใช้ RSS reader
การบันทึกเพจ
RSS (Really Simple
Syndication) เป็นกลุ่มรูปแบบ
Web Feed ที่ใช้เพื่อเผยแพร่
เนื้อหาที่ได้รับการอัปเดตเป็น
ประจำ เช่น รายการใน Blog,
หัวข้อข่าว หรือ Podcast
เอกสาร RSS ที่เรียกว่า Feed,
Web Feed หรือ Channel จะ
มีสรุปเนื้อหาหรือข้อความเต็ม
จากเว็บที่เกี่ยวข้อง
RSS ช่วยให้ทุกคนสามารถติด
ตามความเคลื่อนไหวของเว็บ
ไซต์ที่ตนชื่นชอบด้วยระบบ
อัตโนมัติที่สะดวกกว่า
การเฝ้าดูด้วยตนเอง
ผู้ใช้สมัครใช้บริการ Feed
โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน
Reader หรือคลิกที่ไอคอน
RSS ในเบราว์เซอร์ที่เปิดขั้น
ตอนการสมัครใช้บริการ
Reader จะตรวจดู Feed
ที่ผู้ใช้สมัครใช้บริการ
เป็นประจำเพื่อดูเนื้อหาใหม่
และดาวน์โหลดการอัปเดต
ต่างๆ ที่พบ
1 เข้าถึงเว็บเพจที่ต้องการ
ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
2 แตะที่
แล้วเลือก
บันทึกเพจนี้
3 ป้อนชื่อสำหรับเว็บเพจเพื่อ
ให้ง่ายต่อการจดจำ
4 แตะที่ บันทึก
56
เคล็ดลับ! เมนูนี้จะช่วยให้
คุณสามารถแก้ไขชื่อของ
เพจที่คุณบันทึกไว้ ป้อง
กันหรือไม่ป้องกันบันทึก
เตือนความจำบนหน้าจอ
รวมถึงลบเพจที่บันทึกไว้ได้
การเข้าใช้เพจที่บันทึก
ไว้
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้
เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
2 เลือก เพจที่บันทึก
3 เลือกเพจที่ต้องการ และ
เพจนั้นจะเปิดขึ้น
การดูประวัติข้อมูล
เบราเซอร์
การใช้โทรศัพท์เป็น
โมเด็ม
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย
ให้เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
เลือก
ประวัติ
2 รายชื่อเว็บเพจที่คุณเข้าใช้
ล่าสุดจะปรากฏขึ้น ในการ
เข้าใช้เพจใดเพจหนึ่ง
เพียงเลือกเพจที่ต้องการ
โทรศัพท์ GX500 ของคุณ
สามารถใช้เป็นโมเด็มสำหรับ
คอมพิวเตอร์ได้ ช่วยให้คุณ
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
และส่งอีเมล์ได้ แม้ว่าคุณจะ
ไม่มีการเชื่อมต่อด้วยสาย
โดยคุณสามารถใช้สาย USB
หรือบลูทูธก็ได้
การเปลี่ยนการตั้งค่า
เว็บเบราเซอร์
การใช้สายเคเบิล USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
ได้ติดตั้ง LG PC Suite บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
แล้ว
2 เชื่อมต่อ GX500 เข้า
กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ด้วยสาย USB แล้วเริ่ม
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 คลิก Internet Kit บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว
คลิกปุ่ม New และเลือก
Modem
1 จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้
เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก
เลือก ตั้งค่า
2 คุณสามารถเลือกแก้ไข
โปรไ
ฟล์, การตั้งค่าลักษณะ,
แคช, คุกกี้, ระบบป้องกัน
57
เว็บไซต์
4 เลือก LG Mobile USB
Modem และเลือก OK
จากนั้นโมเด็มจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ
5 เขียนโปรไฟล์ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
และบันทึกค่า
6 โปรไฟล์ที่คุณสร้างจะ
ปรากฏขึ้นในหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เลือกและคลิก
Connect คอมพิวเตอร์
จะเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์
GX500 ของคุณ
การใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้ง
ค่าบลูทูธเป็น เปิด และ
มองเห็นได้ ทั้ง
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
GX500
2 จับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คุณและโทรศัพท์ GX500
เพื่อให้ต้องระบุรหัสผ่าน
สำหรับการเชื่อมต่อ
3 ใช้ Connection wizard
ใน LG PC Suite เพื่อสร้าง
การเชื่อมต่อบลูทูธ
58
4 คลิก Internet Kit บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้น
คลิกปุ่ม New
5 เลือก LG Mobile USB
Modem และเลือก OK
จากนั้นโมเด็มจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ
6 เขียนโปรไฟล์ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
และบันทึกค่า
7 โปรไฟล์ที่คุณสร้างจะ
ปรากฏขึ้นในหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เลือกและคลิก
Connect
คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อผ่าน
โทรศัพท์ GX500 ของคุณ
ตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณจะ
สามารถปรับการตั้งค่าเพื่อให้
โทรศัพท์ GX500 ตอบสนอง
การทำงานในแบบของคุณได้
การใช้เมนูซิมการ์ดคู่
ในเลือกหรือเปลี่ยนซิมการ์ด
และแตะที่
แล้ว
ให้กด
เลือก
คัดลอกรายชื่อจากซิม
1, ซิม 2 ไปยังตัวเครื่อง
หรือจากตัวเครื่องไปยังซิม
1, ซิม 2 หรือซิม 1 ไปซิม 2
หรือซิม 2 ไปซิม 1
การปรับแต่งรูปแบบ
เสียงของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบบน
หน้าจอสแตนด์บายของคุณได้
อย่างรวดเร็ว เพียงแตะที่แถบ
สรุปสถานะทางด้านบน
แล้วแตะที่แท็บรูปแบบเสียง
คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าใน
การปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบ
แต่ละรายการได้
1 กด
แล้วเลือก
2 แตะที่ รูปแบบเสียง แล้ว
เลือกรูปแบบเสียงที่คุณต้อง
การแก้ไข
3 จากนั้น คุณจะสามารถ
เปลี่ยนตัวเลือกเสียง และ
การเตือนทั้งหมดที่มีอยู่ใน
รายการได้
การเปลี่ยนการตั้งค่า
หน้าจอ
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือกจาก:
พื้นหลัง - เลือกธีมสำหรับ
หน้าจอสแตนด์บาย
เมนูบนสุด เลือกสไตล์ของเมนูบนสุด
โทรออก - ปรับขนาด
ตัวเลขและสี
แบบอักษร - ปรับขนาด
แบบอักษร
หมายเหตุ: การเปิดแบ็ค
ไลท์เป็นเวลานานจะทำให้
สิ้นเปลืองพลังงานแบต
เตอรี่มากยิ่งขึ้น และคุณอาจ
จำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์
ของคุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย
59
ตั้งค่า
ความสว่าง ปรับความสว่างของหน้าจอ
ข้อความต้อนรับ
- เลือกเปิดหรือปิด
และป้อนข้อความต้อนรับ
เปิดเครื่อง/ปิดเครื่อง เลือกภาพสำหรับหน้าจอ
การเปิดเครื่อง/การปิดเครื่อง
3 แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึก
การตั้งค่า
การเปลี่ยนการตั้งค่า
โทรศัพท์
เพลิดเพลินกับอิสระในการ
ปรับการทำงานของโทรศัพท์
GX500 ในแบบที่คุณต้องการ
ได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดู
รายการตัวเลือก ให้แตะที่
รายการสุดท้ายที่มองเห็น
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1 แตะที่
แล้วเลือก
2 แตะที่
แล้วเลือกจาก
รายการทางด้านล่าง
60
วันที่ & เวลา - ปรับการ
ตั้งค่าวันที่และเวลาของคุณ
หรือเลือกให้ เครื่องอัปเดต
เวลาอัตโนมัติเมื่อคุณเดิน
ทางหรือสำหรับการปรับ
เวลาตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน เลือกเพื่อ เปิด หรือ ปิด
การตั้งค่าประหยัดพลังงาน
ที่ตั้งมาจากโรงงาน
ภาษา - เปลี่ยนภาษา
บนจอแสดงผลโทรศัพท์
GX500 ของคุณ
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - ล็อค
ปุ่มกดอัตโนมัติในหน้าจอ
สแตนด์บาย
ระบบป้องกัน ปรับการตั้งค่าระบบป้องกัน
รวมทั้งรหัส PIN,
ล็อคเครื่อง, เปลี่ยนรหัส
และการแจ้งเครื่องหาย
ข้อมูลความจำ - คุณ
สามารถใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำเพื่อดูการใช้หน่วย
ความจำ
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการ
ตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งมา
จากโรงงาน
ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้าน
เทคนิคของโทรศัพท์
GX500
เคล็ดลับ! แจ้งเครื่องหาย
(ATMT)
- แตะที่ ระบบป้องกัน และ
ATMT เมื่อโทรศัพท์ของ
คุณถูกขโมย เครื่องจะ
ส่ง SMS ไปยังหมายเลข
ที่กำหนดไว้โดยเจ้าของ
ที่แท้จริง ผู้ใช้ต้องกำหนด
ค่าการตั้งค่า ATMT โดย
มีชื่อเจ้าของ, หมายเลข
อื่น (1), หมายเลขอื่น (2)
ฯลฯ รหัส ATMT เริ่มต้น
คือ “000000”
- ATMT SMS จะมีข้อความ
เกี่ยวกับ IMEI ของ
โทรศัพท์ที่ถูกขโมย
ตำแหน่งปัจจุบัน และ
หมายเลขของบุคคลที่
กำลังใช้เครื่องดังกล่าว
การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับ
การตั้งค่ามาจากผู้ให้บริการ
ระบบแล้ว ดังนั้น คุณจึง
สามารถเพลิดเพลินกับโทร
ศัพท์ใหม่ของคุณได้ทันที
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่า ให้ใช้เมนูนี้
แตะที่
และ
เลือก
การตั้งค่าเครือข่าย
เลือกเครือข่าย หากคุณกำหนดเป็น อัตโนมัติ
โทรศัพท์ GX500 จะ
ค้นหาเครือข่ายและลงทะ
เบียนเครื่องในเครือข่ายโดย
อัตโนมัติ ขอแนะนำให้ใช้เพื่อ
บริการและคุณภาพที่ดีที่สุด
ถ้าคุณเลือก กำหนดเอง
เครือข่ายทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นจะปรากฏขึ้น
และคุณสามารถเลือก
ลงทะเบียนในเครือข่ายใด
เครือข่ายหนึ่งได้
หากไม่สามารถลงทะเบียนใน
เครือข่ายได้ รายชื่อเครือข่าย
61
ตั้งค่า
จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณ
สามารถเลือกลงทะเบียนใน
เครือข่ายอื่นได้อีก
หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์ของ
คุณไม่มีเครือข่ายในโหมด
กำหนดเอง ข้อความป๊อปอัป
ให้เลือกเครือข่ายที่มีอยู่จะ
ปรากฏขึ้นในหน้าจอเมื่อไม่
ได้ใช้งาน
รายการที่ต้องการ - ถ้าเครือ
ข่ายทำการค้นหาโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มเครือข่ายที่
ต้องการเชื่อมต่อได้
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต - เมนู
นี้แสดงโปรไฟล์อินเตอร์เน็ต
คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่
ลบหรือแก้ไขโปรไฟล์โดยใช้
เมนูตัวเลือก อย่างไรก็ตาม
คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไข
การกำหนดค่าเริ่มต้นที่ขึ้นอยู่
กับแต่ละประเทศ
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการ
ระบบได้บันทึกข้อมูลนี้แล้ว
คุณสามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อ
ใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้
62
การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็ค
เก็ต - เลือกว่าจะให้โทรศัพท์
ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ข้อมูลแพคเก็ตเมื่อใด
โหมดการเชื่อมต่อ USB เลือก บริการข้อมูล และซิง
โครไนซ์โทรศัพท์ GX500
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC
Suite เพื่อคัดลอกไฟล์จาก
โทรศัพท์ ถ้าคุณใช้ ซิงค์เพลง
กับ Windows Media Player
ให้เลือก ซิงค์เพลง ในเมนูนี้
ซิงค์เพลงใช้ได้เฉพาะ
กับข้อมูลเพลงเท่านั้น
การใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำ
โทรศัพท์ GX500 มีหน่วย
ความจำให้เลือกสามแบบ:
โทรศัพท์, ซิมการ์ด และการ์ด
หน่วยความจำภายนอก (คุณ
อาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความ
จำแยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำในการกำหนดว่าใน
แต่ละหน่วยความจำใช้หน่วย
ความจำไปเท่าใด และดูว่ามี
พื้นที่ว่างเหลือเท่าใด
แตะที่
แล้วตามด้วย
เลือก
และ
ข้อมูลความจำ
ความจำเครื่อง - ดูหน่วย
ความจำที่มีในโทรศัพท์
GX500 สำหรับรูปภาพ, เสียง,
วิดีโอ, แฟลช, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java และอื่นๆ
ความจำสำรอง - ดูหน่วย
ความจำที่มีในเครื่องสำหรับ
SMS, รายชื่อ, ปฏิทิน,
สิ่งที่ต้องทำ, บันทึก, เตือน,
ข้อมูลการโทร, บุ๊คมาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ความจำซิม (ซิม 1/
ซิม 2) - ดูหน่วยความที่มีใ
นซิมการ์ด
ความจำการ์ด - ดูหน่วย
ความจำที่มีในการ์ด
หน่วยความจำภายนอก (คุณ
ต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำ
แยกต่างหาก)
ตั้งค่าที่เก็บหลัก - เลือก
ตำแหน่งในการบันทึกรายการ
ที่ต้องการ
การส่งและการรับไฟล์
โดยใช้บลูทูธ
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและ
รับไฟล์ที่ดีโดยไม่จำเป็นต้อง
ต่อสาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุด
หูฟังบลูทูธเพื่อโทรออกและ
รับสายได้
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง
โดยทั่วไปจะเป็นไฟล์
ภาพถ่าย, วิดีโอ หรือเพลง
2 เลือก ส่ง
เลือก บลูทูธ
3 หากคุณจับคู่อุปกรณ์บลู
ทูธแล้ว โทรศัพท์ GX500
จะไม่ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
อื่นโดยอัตโนมัติ หากคุณ
ยังไม่จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
โทรศัพท์ GX500 จะค้นหา
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธ
ภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
ส่งไฟล์ไป แล้วแตะที่ เลือก
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
63
ตั้งค่า
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบ
แสดงความคืบหน้าเพื่อให้แน่
ใจว่าไฟล์ของคุณถูกส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์
คุณต้องตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การ
เปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธทาง
ด้านขวา
2 เครื่องจะแสดงข้อความ
ให้คุณยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง
แตะที่ ใช่ เพื่อรับไฟล์
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้
รับการบันทึกไว้แล้ว
และคุณสามารถเลือกเพื่อ
ดู ไฟล์หรือ
ใช้เป็นภาพพื้นหลัง ได้
โดยทั่วไป ไฟล์จะถูกบันทึก
ในโฟลเดอร์ที่เหมาะสมใน
อัลบั้มมีเดีย
การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ:
1 แตะที่
และเลือก
2 เลือก
แล้วแตะที่
และเลือก ตั้งค่า
64
ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นเครื่อง เลือกว่าจะ มองเห็นได้
หรือ ซ่อน หรือ แสดง 1
นาที
ชื่อเครื่องของฉัน ป้อนชื่อโทรศัพท์ GX500
ของคุณ
บริการที่รองรับ - เลือกวิธี
ใช้บลูทูธที่เกี่ยวข้องกับ
บริการต่างๆ
แอดเดรสส่วนตัว แสดงแอดเดรสบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลู
ทูธอื่น
ในการจับคู่โทรศัพท์ GX500
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถ
กำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกัน
การเชื่อมต่อได้ ซึ่งหมายความ
ว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วยก็จะ
ปลอดภัยมากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธ
เป็น เปิด และ มองเห็นได้
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
การมองเห็นได้ใน
เมนู ตั้งค่า
2 แตะที่ ค้นหา
3 โทรศัพท์ GX500 จะค้นหา
อุปกรณ์
เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์
รีเฟรช
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
จับคู่ด้วย และป้อนรหัสผ่าน
จากนั้นให้แตะที่ ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์อื่นซึ่งคุณควร
ป้อนรหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณ
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน
พร้อมใช้งานแล้ว
การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธ
เป็น เปิด และ มองเห็นได้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบ
มาพร้อมกับชุดหูฟัง เพื่อ
ตั้งค่าชุดหูฟังให้อยู่ใน
โหมดการจับคู่ และจับคู่กับ
โทรศัพท์ของคุณ
3 แตะที่ ถามก่อนทำการ
เชื่อมต่อ หรือ ให้เชื่อมต่อ
เสมอ และแตะที่ ใช่ เพื่อ
เชื่อมต่อทันที โทรศัพท์
GX500 จะเปลี่ยนเป็นรูป
แบบชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ
Wi-Fi
ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คุณจั
ดการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ผ่านทาง Wi-Fi (Wireless
LAN) ในเครื่องของคุณ
โดยให้โทรศัพท์เชื่อมต่อเครือ
ข่ายไร้สายในท้องถิ่นหรือเข้า
ใช้อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
Wi-Fi เร็วกว่าและรัศมีครอบค
ลุมกว้างกว่าเทคโนโลยีไร้สา
ยของบลูทูธ และสามารถใช้ส่
งอีเมล์และการเบราส์อินเตอร์เ
น็ตอย่างรวดเร็ว
65
ตั้งค่า
หมายเหตุ: โทรศัพท์ GX500
สนับสนุนการเข้ารหัส WEP
และ WPA-PSK/2 แต่ไม่สนับ
สนุนการเข้ารหัส EAP หรือ
WPS หากผู้ให้บริการ Wi-Fi
หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ
คุณตั้งค่าการเข้ารหัสสำหรับก
ารรักษาความปลอดภัยเครือ
ข่ายไว้ ต้องป้อนรหัสในหน้า
ต่างป๊อปอัป หากไม่ได้มีการ
ตั้งค่าการเข้ารหัสไว้ หน้าต่าง
ป๊อปอัปนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
คุณสามารถขอรหัสจากผู้ให้บ
ริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบบเ
ครือข่ายของคุณ
การอัปเกรดซอฟต์แวร์
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แ
วร์โทรศัพท์มือถือ LG
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การติดตั้งและการใช้โปรแก
รมนี้ โปรดไปที่
http://www.lgmobile.com
66
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเกรดซอ
ฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่า
สุดได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
บนอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องไป
ที่ศูนย์บริการของเรา
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใ
ช้ดำเนินการระหว่างกระบวนก
ารอัปเกรด โปรดตรวจสอบคำ
แนะนำและหมายเหตุที่ปราก
ฏขึ้นในแต่ละขั้นตอนก่อนดำเ
นินการต่อไป โปรดทราบว่าก
ารถอดสายการสื่อสารข้อมูล
USB หรือแบตเตอรี่ระหว่างก
ารอัปเกรดอาจทำให้โทรศัพ
ท์ชำรุดเสียหายได้ ผู้ผลิตจะไ
ม่รับผิดชอบต่อการ
สูญเสียข้อมูลระหว่างกระบวน
การอัปเกรด คุณควรจดข้อมูล
สำคัญเก็บไว้ก่อน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์
GX500
อุปกรณ์
ชาร์จ
สายเคเบิล
ข้อมูลและซีดี
แบตเตอรี่
คู่มือการใช้
คู่มือการใช้ GX500
ชุดหูฟัง
สเตอริโอ
หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้
อาจมีผลให้การรับประกันของ
เครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทหรือตัวแทนผู้ให้
บริการในแต่ละพื้นที่ของเราใน
กรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
คำเตือน: เมื่อติดฟิล์ม
ป้องกันบนหน้าจอสัมผัส
ความไวต่อการสัมผัสอาจ
ลดลง
67
บริการเครือข่าย
ข้อมูลทางเทคนิค
โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ใน
คู่มือนี้ ได้รับการรับรองให้ใช้
ในระบบเครือข่าย GSM 850,
E-GSM 900, DCS 1800 และ
PCS 1900
คุณสมบัติต่างๆ
ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เรียกว่า
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณขอ
เปิดใช้บริการได้จากผู้ให้
บริการของคุณ ก่อนที่คุณจะ
สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ
ของบริการเสริมจากระบบเครือ
ข่ายเหล่านี้ คุณต้องสมัครขอ
รับบริการผ่านทางผู้ให้บริการ
และขอคำแนะนำในการใช้จาก
ผู้ให้บริการด้วย
ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์: GX500
ระบบ: GSM 850 /
E-GSM 900
DCS 1800 /
PCS 1900
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C
ศูนย์บริการ LG
โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ.
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ :
จันทร์-อาทิตย์,
07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
68
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Model Name
GX500
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives
Name
Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director
12. Feb. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
69
การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ
ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้
บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่คุณสามารถแก้ไขปัญหา
ที่คุณพบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
70
ข้อความ
สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้
วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
ข้อผิด
พลาดของ
ซิมการ์ด
ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ดใน
โทรศัพท์ หรือคุณอาจ
ใส่ซม
ิ การ์ดไม่ถกู ต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ การ์ดอย่าง
ถูกต้อง
ไม่ได้เชือ่ ม
ต่อกับระบบ
เครือข่าย
สัญญาณอ่อน
อยูน
่ อกพืน
้ ทีบ
่ ริการ
ของระบบเครือข่าย
GSM
ย้ายไปบริเวณทีใ่ กล้หน้าต่างหรือทีเ่ ปิด
โล่ง ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้
บริการ
รหัสไม่
ตรงกัน
เมือ่ คุณต้องการเปลีย่ น
รหัสป้องกัน คุณต้อง
ยืนยันรหัสใหม่โดยป้อน
รหัสนัน
้ อีกครัง้ รหัสที่
คุณป้อนทัง้ สอง
ครัง้ ไม่ตรงกัน
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ตัง้ ค่า
ฟังก์ชน
ั
ไม่ได้
ผูใ้ ห้บริการไม่สนับ
สนุนหรือต้อง
ลงทะเบียน
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ไม่สามารถ
โทรออก
ได้
ข้อผิดพลาดในการติด
ต่อหมายเลข
มีการใส่ซม
ิ การ์ดอัน
ใหม่ ถึงขีดจำกัดการ
โทรของคุณแล้ว
ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ั อนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจำกัดการ
โทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2
ข้อความ
เปิดเครือ่ ง
โทรศัพท์
ไม่ได้
สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้
วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ่ ง
เบาเกินไป
แบตเตอรีห
่ มด
กดปุม
่ เปิด/
ปิดเป็นเวลาอย่างน้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดง
การชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขัว้ สัมผัส
ขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
สกปรก
แบตเตอรีห
่ มดโดยสิน
้
เชิง
อุณหภูมส
ิ งู หรือต่ำเกิน
ไป
ข้อผิด
พลาดเกีย่ ว
กับการ
ชาร์จ
มีปญ
ั หาทีข
่ ว้ั สัมผัส
ไม่มกี ระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถกู ต้อง
่ ำรุด
แบตเตอรีช
ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยูใ่ นอุณหภูมิ
แวดล้อมทีเ่ หมาะสม รอสักครู่
จากนัน
้ ชาร์จแบตเตอรีอ่ กี ครัง้
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและการเชือ่ มต่อ
กับโทรศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลัก๊ เข้ากับเต้าเสียบอืน
่ หรือ
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลีย่ นอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
เปลีย่ นแบตเตอรี่
สัญญาณ
เครือข่าย
ขาดหาย
ไป
สัญญาณอ่อนเกินไป
การเชือ่ มต่อกับผูใ้ ห้บริการอืน
่ เป็นไป
โดยอัตโนมัติ
หมายเลข
โทรศัพท์
ใช้โทรออก
ไม่ได้
กำลังใช้งานฟังก์ชน
ั กำ
หนดหมายเลขโทรออก
ตรวจสอบการตัง้ ค่า
71
Some of the contents in this
manual may differ from your phone
depending on the software of the
phone or your service provider.
GX500 User Guide
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GX500 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
Contents
Guidelines for safe and
efficient use .................................6
Getting to know your phone ......10
Open view ..................................12
Installing the SIM and battery....13
Memory card .............................15
Menu map..................................16
Your standby screen ..................17
Touch screen tips .....................17
The quick keys .........................18
Changing your Status from
the status bar ...........................20
Using the Multitasking function ..20
Calls ...........................................21
Making a call ............................21
Making a call from your
contacts ...................................21
Answering and rejecting a call ...21
Speed dialling ..........................21
Making a second call ................22
Viewing your call logs................22
Using call divert ........................23
Using call barring......................23
Changing the common call
setting .....................................24
Contacts.....................................25
Searching for a contact .............25
Adding a new contact ...............25
Creating a group.......................26
Changing your contact settings..26
Viewing information ..................27
Messaging .................................28
Messaging ...............................28
Sending a message ..................28
Entering text .............................29
T9 predictive ............................29
Abc manual ..............................29
Keyboard..................................30
Handwriting recognition.............30
Setting up your email ................30
Retrieving your email ................31
Changing your email settings.....31
Message folders .......................32
Changing your text message
settings ....................................32
Changing your multimedia
message settings .....................33
Changing your other settings .....34
Camera ......................................35
Taking a quick photo ................35
After you’ve taken your photo ....35
Using the advanced settings ......35
Viewing your saved photos ........36
3
Contents
Video camera .............................37
Shooting a quick video ..............37
After you’ve shot your video ......37
Adjusting the Exposure..............38
Using the advanced settings ......38
Watching your saved videos ......39
Your photos and videos .............40
Viewing your photos and
videos ......................................40
Using zoom when viewing
a photo ....................................40
Adjusting the volume when
viewing a video .........................40
Setting a photo as wallpaper .....40
Editing your photos ...................41
Multimedia.................................42
Pictures ..................................42
Sending a photo .......................42
Printing an image .....................42
Moving or copying an image......43
Sounds ....................................43
Videos .....................................43
Watching a video ......................43
Sending a video clip ..................43
Games and Applications ...........44
Installing a game/application
via local install ..........................44
Playing a game.........................44
Documents...............................44
4
Transferring a file to your
phone ......................................44
Viewing a file ............................45
Others......................................45
Music ......................................46
Transferring music onto your
phone ......................................46
Playing a song ..........................47
Creating a playlist .....................47
Using the radio .........................47
Searching for stations ...............48
Resetting channels ...................48
Utilities.......................................49
Recording a sound or voice .......49
Using your calculator.................49
Converting a unit ......................49
Adding a city to your world
time .........................................49
Using the stopwatch .................50
Adding an item to your
calendar...................................50
Adding an item to your task list..51
Date finder ...............................51
Settings ...................................51
PC Suite .....................................52
Installing the LG PC Suite
on your computer .....................52
Connecting your phone and PC..52
Backing up and restoring your
phone’s information ..................53
Viewing phone files on your PC ..53
Synchronising your contacts ......54
Synchronising the messages .....54
Music Sync ..............................54
Transferring music using
Windows Media Player ..............55
DivX Converter..........................55
The web .....................................57
Browser ...................................57
Opera Mini ...............................57
Accessing the web....................57
Adding and accessing your
bookmarks ...............................58
Using RSS reader......................58
Saving a page ..........................59
Accessing a saved page ............59
Viewing your browser history .....59
Changing the web browser
settings ....................................59
Using your phone as a modem ..60
Network settings ......................63
Connectivity Settings.................64
Using memory manager ............64
Sending and receiving your
files using Bluetooth..................65
Pairing with another Bluetooth
device ......................................66
Using a Bluetooth headset .........66
Wi-Fi........................................67
Software Upgrade .....................67
Accessories ...............................68
Network service.........................69
Technical data............................69
Trouble Shooting ........................71
Settings .....................................61
Using Dual SIM-card menu........61
Personalising your profiles.........61
Changing your screen settings...61
Changing your phone settings ...62
Changing your connectivity
settings ....................................63
5
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.
Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model GX500
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or
SAR. Tests for SAR are conducted
using standardised methods with
the phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed
to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
6
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g
of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use
at the ear is 1.45 W/kg (10g) and
when worn on the body is 0.841 W/
Kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted
the SAR limit recommended by the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1g of tissue.
Product care and maintenance
WARNING: Only use batteries,
chargers and accessories approved
for use with this particular phone
model. The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and
may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it
to a qualified service technician when
repair work is required. Repairs under
warranty, at LG’s option, may include
replacement parts or boards that are
either new or reconditioned, provided
that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances
such as TVs, radios, and personal
computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or
moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing
the phone over pacemakers, for
example, in your breast pocket.
7
Guidelines for safe and efficient use
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.
Road safety
Check the laws and regulations on the
use of mobile phones in the area when
you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.
8
Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on or
off the handset close to your ear. We
also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is
in progress. Observe restrictions, and
follow any regulations or rules.
Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a refueling
point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable
gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone and accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference
in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft without
permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of
the reach of small children. It includes
small parts which may cause a choking
hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore,
you should never depend solely on the
phone for emergency calls. Check with
your local service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance.
The battery pack maybe recharged
hundreds of times until it needs
replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose off used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do not
dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery and
environmental conditions.
9
Getting to know your phone
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the
standby screen.
Multitasking key
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.
WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it
while it is in your pocket can damage the phone’s LCD and touch
screen functionality.
10
Charger, Cable,
Handsfree connector
TIP: To connect the
USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered to the
network.
Lock/Unlock key
Side keys
• When the screen is
idle: volume of key
tone.
• During a call:
volume of the
earpiece.
• When playing a
BGM track
- Short press:
controls the
volume.
Capture button
Micro SD memory
card socket
11
Open view
Battery cover
Camera
lens
Battery
SIM1 Card Socket
SIM2 Card Socket
12
Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards
the bottom of the phone and
away from it.
3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder making sure that
the gold contact area on the
card is facing downwards. To
remove the SIM card, pull it
gently in the opposite direction.
2 Remove the battery
Using the cut-out at the top
and lift it from the battery
compartment.
WARNING
WARNING: Do not use your
fingernail when removing the
battery.
WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
Make sure that your SIM card
has a neat and clean cut before
you insert it into the holder.
13
Installing the SIM and battery
4 Install the battery
Insert the bottom of the battery
first into the bottom edge
of the battery compartment.
Ensure that the battery
contacts align with the
terminals on the phone. Press
down the top of the battery
until it clicks into place.
5 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards
the top of the phone until it
clicks into place.
14
6 Charging your phone
Lift and twist the charger
socket cover on the side
of your GX500. Insert the
charger and plug it into a
mains electricity socket. Your
GX500 needs to be charged
until “Battery full” appears on
screen.
Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
space on your phone by using a
MicroSD memory card.
NOTE: A memory card is an
optional accessory.
1 Open the memory card slot
cover on the right hand edge
of the phone.
2 Slide the memory card into the
slot until it clicks into place.
3 Replace the cover.
Formatting the memory
card
Your memory card may already
be formatted. If your card isn’t
formatted, you will need to format
it before you can begin using it.
1 From the standby screen
select , then scroll through
SETTINGS Tab and choose
Phone settings.
2 Touch Memory info then
choose External memory.
3 Touch Format and then
confirm your choice.
4 Enter the password, if one is
set, and your card will then be
formatted and ready to use.
NOTE: If your memory card
has an existing content. It will
automatically be filled in the
correct folder; for example,
videos will be stored in the My
Videos folder.
15
Menu map
Touch
in the standby screen to open the Top menu. From here
you can access further menus: COMMUNICATION, ENTERTAINMENT,
UTILITIES and SETTINGS.
16
COMMUNICATION
ENTERTAINMENT
Contacts
Recent history
Messaging
E-mail
Dialling
Social networking
Speed dials
New message
Camera
Gallery
Music
My stuff
Games & Apps
Pocket Apps
FM radio
Video camera
UTILITIES
SETTINGS
Browser
Google
Alarms
Organiser
Memo
Voice recorder
Tools
Drawing Panel
Dual SIM settings
Profiles
Screen settings
Phone settings
Call settings
Bluetooth
Connectivity
Wi-Fi
Your standby screen
From your standby screen you
can access all the menu options,
make a quick call and view the
status of your phone as well as
many other things.
Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get accustomed to the
touch screen.
To select an item, touch the
icon accurately. Your GX500 will
vibrate slightly when it recognises
you’ve touched an option.
To scroll through lists, touch the
last item visible and slide your
finger up the screen. The list
will move up so more items are
visible.
• There’s no need to press
too hard, the touchscreen is
sensitive enough to pick up on
a light, yet firm, touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you want. Be
careful not to touch any other
options around it.
• When the screen back light is
off, press the Unlock/Lock key
on the right hand side to bring
back the home screen.
• Don’t use any case or cover
on the phone. The touchscreen
won’t work with any material
covering it.
• There are two types of idle
screen. Flick left or right to
change your idle screen types
on the standby screen.
1 Widget idle - When you touch
, the mobile widget panel
appears.
2 Speed dial idle - When you
touch , the speed dial list
appears. You can drag and
click what you need right away
in both idle types.
17
Your standby screen
The quick keys
The quick keys provide easy, one-touch access to your most used
functions.
18
Touch to bring up the
touch dialling pad to
make a call. Input the
number as you would
using a normal key pad
and touch Call or press
the
hard key.
Touch to open your
address book. To search
for the number you want
to call, enter the name
of the contact at the top
of the screen using the
touchpad. You can also
create new contacts and
edit existing ones.
Touch to access the
Messaging options menu.
From here you can create
a new SMS or MMS, or
view your message folder.
Touch to open the full
Top menu which is
divided into four vertical
sub-menus. Touch each
sub-menu’s tab to view
further options.
The status bar
The status bar uses various icons
to indicate things like signal
strength, new messages and
battery life, as well as telling you
whether your Bluetooth or GPRS
is active.
Below is a table which explains
the meaning of the icons you’re
most likely to see in the status
bar.
Icon Description
Icon Description
An alarm is set
Customised Profile in use
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset profile in use
Calls are diverted
Multitasking
EDGE in use
Network signal strength
(number of bars will vary)
Roaming
No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
Flight mode is on
Bluetooth is active
BGM play
BGM pause
New voice message
Memory card is enabled
for use
Message inbox is full
Wi-Fi
Message sending failed
Multimedia message
sending failed
19
Your standby screen
Changing your Status from
the status bar
Touch the status bar to open the
Status Summary. It shows the
current Time, Network, Battery,
Handset memory, External
Memory, Profile, MP3, SIM
property set (SIM1 / SIM2), Wi-Fi
and Bluetooth status. Here you
can set Profile type, play/pause
MP3 and activate/deactivate
Bluetooth.
Using the Multitasking
function
Press the multitasking hard key
to open the Multitasking
menu. From here you can view all
the applications you have running
and access them with one touch.
When you have an application
running in the background (e.g. a
will
game or the FM radio),
appear in the status bar.
20
Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad. To delete a digit touch
the clear key.
3 Press the
hard key or
touch Call to initiate the call.
4 To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for making an
international call, press and
.
hold
Making a call from your
contacts
1 From the standby screen touch
to open the address book.
2 Enter the first few letters of the
contact you would like to call
at the top of the screen using
the touchpad.
3 From the filtered list, touch the
contact you’d like to call and
select the number to use if you
have more than one saved.
4 Touch
.
Answering and rejecting
a call
When your phone rings press the
hard key or touch
to
answer the call.
to mute the ringing. This
Tap
is great if you’ve forgotten to
change your profile to Silent for
a meeting.
hard key or touch
Press the
to reject an incoming call.
Speed dialling
You can assign a frequentlycalled contact to a speed dial
number.
1 From the home screen touch
to open Contacts.
2 Touch
and choose Speed
dials.
3 Your Voicemail is already set
to speed dial 1. You cannot
change this. Touch any other
number to assign it with a
speed dial contact.
21
Calls
4 Your address book will open.
Select the contact you’d like
to assign to that number by
touching their phone number
once. To find a contact tap the
Name field box and enter the
first letter of the name of the
contact required.
Making a second call
1 During your initial call, touch
and type the number you
want to call.
2 Dial the number or search your
contacts.
3 Press
to connect the call.
4 Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call
will be locked and the caller
put on hold.
5 To change between the calls,
touch
and choose Swap
call or press the number of
the held call.
6 To end one or both calls press
and select End followed by
All, Held or Active.
22
TIP! You can combine your calls
by selecting Join calls. Check
that your network provider
supports conference calling.
NOTE: You will be charged for
each call you make.
Viewing your call logs
Touch
and choose Recent
history in the COMMUNICATION
tab. Choose to view:
All - View a complete list of all
dialled, received and missed
calls.
Dialled - View a list of all the
numbers you have called.
Received - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed - View a list of all the
calls you have missed.
TIP! From any call log touch
and Delete all to delete all the
recorded items.
Using call divert
1 Touch
and choose Call
settings in the SETTINGS tab.
2 Touch Call divert.
3 Choose whether to divert all
calls, when the line is busy,
when there is no answer or
when you are not reachable.
4 Input the number you’d like to
divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact
your network provider for details.
TIP! To turn off all call diverts,
choose Deactivate all from the
Call divert menu.
Using call barring
1 Touch
and choose Call
settings in the SETTINGS tab.
2 Touch Call barring.
3 Choose any or all of the six
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 Enter the call barring
password. Please check with
your network operator for this
service.
TIP! Select Fixed dial numbers
from the Call settings option to
turn on and compile numbers
which can be called from your
phone. You’ll need your PIN2
code from your operator. Only
numbers included in the fixed
dial list can be called from your
phone.
23
Calls
Changing the common call
setting
1 Touch
and choose Call
settings in the SETTINGS tab.
2 Touch Common setting.
From here you can amend the
settings for:
Call reject - Slide the switch
to On to highlight the Reject
list. You can touch the text
box to choose from all calls,
specific contacts or groups,
or those from unregistered
numbers (those not in your
contacts) or with no caller ID.
Touch Save to change the
setting.
Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone.
24
Auto redial - Slide the switch
left for On or right for Off.
Answer mode - Choose
whether to answer the phone
using the send key or any key.
Minute minder - Slide the
switch left to On to hear a tone
every minute during a call.
BT answer mode - Select
Hands-free to be able to
answer a call using a Bluetooth
headset, or select Handset to
press a key on the handset to
answer a call.
Save new number - Select
Yes to save a new number.
Contacts
Searching for a contact
Adding a new contact
There are two ways to search for
a contact:
From the standby screen
1 From the standby screen touch
to open the address book.
Select the contact from the list
that you want to make a call.
2 Touch
or press the
hard key to initiate the call.
From the main menu
1 Touch
and choose
Contacts in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Search.
3 You see a list of contacts.
Typing in the first letter of a
contact’s name in the Name
field will jump the menu to that
alphabetical area of the list.
1 From the standby screen touch
and touch Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or SIM
(SIM 1/SIM 2).
3 Enter the first and last name
of your new contact. You do
not have to enter both, but you
must enter one or the other.
4 You can enter up to five
different numbers per contact.
Each entry has a preset type
Mobile, Home, Office, Pager,
and Fax. When you have
finished, touch Close.
5 Add an email address.
6 Assign the contact to one or
more groups. Choose from
No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
Name field.
25
Contacts
7 You can also add a Ringtone,
Birthday, Anniversary,
Homepage, Home address,
Company name, Job title,
Company address and a
Memo.
8 Touch Save to save the
contact.
Creating a group
1 Touch
and choose
Contacts in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Groups.
3 Touch .
4 Select Add group.
5 Enter a name for your new
group. You can also assign a
ringtone to the group.
6 Touch Save.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They
will remain in your address book.
26
Changing your contact
settings
You can adapt your contact
settings so that your address
book suits your own preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
1 Touch
and choose
Contacts in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Settings.
3 From here you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Choose
to adjust the Name display
and Quick command key
settings.
Copy - Copy your contacts
between your SIM cards(SIM1
or SIM2) and your handset.
Choose to do this one at a
time, or all at once. If you
select one at a time, you’ll
need to select each contact to
copy one by one.
Move - This works in the same
way as Copy, but the contact
will only be saved to the
location you’ve moved it to. So
if you move a contact from the
SIM to the handset it will be
deleted from the SIM memory.
Send all contacts via
Bluetooth - Send all of your
contacts to another device
using Bluetooth. You will be
prompted to turn on Bluetooth
if you select this option.
Backup contacts - Performs
and backup your contacts
on to the external memory.
This option requires external
memory.
Restore contacts - Restores
your contacts from the external
memory. This option requires
external memory.
Clear contacts - Delete all
your contacts. Choose between
Handset and SIM and touch
Yes if you are sure you want to
wipe your contacts.
Viewing information
1 Touch
and choose
Contacts in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Information.
3 From here you can view your
Service dial numbers, your
Own number, your Memory
info. (how much memory
space you’ve got left) and My
business card.
TIP! If you’ve yet to add a
business card for yourself,
select My business card and
enter all your details as you
would for any contact. Touch
Save to finish.
27
Messaging
Messaging
Your GX500 combines SMS,
MMS and email into one intuitive
and easy to use menu.
There are two ways to enter the
messaging centre:
1 Touch
from the standby
screen.
2 Touch
and choose
Messaging in the
COMMUNICATION tab.
Sending a message
1 Touch New message, then
select Message to open a
blank message field box.
2 From here you can send an
SMS or MMS. To send an
email, touch
from the
standby screen. Then select
Communication tab and
E-mail.
3 Touch Insert, to add an image,
video, sound or template.
28
4 Touch To at the top of the
screen to enter the recipient’s
number, or touch the search
icon to open your address
book. You can add multiple
contacts. Touch Send when
ready.
NOTE: You can send SMS to
many users at a time. Click on
contact search icon and Select
multiple from Options where in
user can mark/unmark contacts
for sending message. To send
the SMS to a particular group of
contacts click on contacts search
icon and select search by Group
after composing the SMS.
WARNING: You will be
charged per 1 page text
message for each person that
you send the message to.
WARNING: If an image,
video or sound is added to SMS
it will be automatically converted
to MMS and you will be charged
accordingly.
Entering text
T9 predictive
There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard,
Handwriting-Screen,
Handwriting-Box, HandwritingDouble Box.
You can choose your input
and Input
method by tapping
method.
Tap the screen once, the
keyboard appears.
Touch to turn on T9
predictive text.
You can choose writing
languages.
Tap to change numbers,
symbols and text keypad.
to scroll through the
Use
different keyboard types in each
text entry mode (for example,
capitals or lowercase).
T9 mode uses a built-in
dictionary to recognise words
you’re writing based on the key
sequences you touch. Simply
touch the number key associated
with the letter you want to enter,
and the dictionary will predict the
word you want to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7,
4, 6, 6, 3 to write ‘telephone’.
Abc manual
In Abc mode you must touch the
key repeatedly to enter a letter.
For example, to write ‘hello’,
touch 4 twice, 3 twice, 5 three
times, 5 three times again, then
6 three times.
29
Messaging
Keyboard
Setting up your email
In Keyboard mode the screen
flips to landscape and a full
keyboard appears on screen.
Simply touch each letter to write
your message and press:
to switch to upper case.
You can stay in touch on the
move using email on your GX500.
It’s quick and simple to set up a
POP3 or IMAP4 email account.
1 Touch
and choose
Messaging in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Settings.
3 Touch E-mail and choose
E-mail accounts.
4 Touch Add account.
5 Setup Wizard will help you set
up your email settings.
6 You can check and edit
settings by selecting the
account in the list. You can
also check the additional
settings that were filled in
automatically when you
created the account.
7 You can change your default
email account by touching
Activate.
Handwriting recognition
In Handwriting mode you
simply write on the screen
and your GX500 will convert
your handwriting into your
message. Select HandwritingScreen, Handwriting-Box
or Handwriting-Double Box
depending on your preferred
view.
TIP! You may find it easier to
use the stylus in this mode,
please remember to press lightly
to protect your screen from
damage.
Handwriting recognition translates
stylus gestures into letters,
numbers or other characters, and
displays these characters as text.
Handwriting recognition is only
active where text can be entered.
30
Retrieving your email
You can automatically or
manually check your account for
new emails.
To check manually:
1 Touch
and choose
Messaging in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Mailbox.
3 Touch the account you want to
use then .
4 Choose Folder synchronisation
and your GX500 will connect
to your email account and
retrieve your new messages.
Changing your email
settings
You can change your email
settings according to your own
preferences.
1 Touch
and choose
Messaging in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Settings and E-mail
and then you can adapt the
following settings:
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of ‘read,
confirmation’ messages.
Request reply e-mail Choose whether to request
read confirmation messages.
Retrieve interval - Choose
how often your GX500 checks
for new email messages.
Retrieve amount - Choose
the number of emails to be
retrieved at any one time.
Include message in Fwd. &
Reply - Choose to include the
original message in your reply.
Include attachment - Choose
to include the original
attachment in any reply.
Auto Retrieval in roaming Choose whether to retrieve
your messages automatically
or not.
New email notification Choose whether to be alerted
to new emails.
31
Messaging
Signature - Create an email
signature and switch this
feature on.
Priority - Choose the priority
level of your email messages.
Message folders
You’ll recognise the folder
structure used on your GX500,
which is fairly self-explanatory.
New message - Open a new
blank message.
Inbox - All the messages you
receive are placed into your
inbox. From here you can
view, delete and do more. (See
Managing your messages
below for details.)
Mailbox - All the mails you
receive are placed into your
Mailbox.
Drafts - If you don’t have time
to finish writing a message, you
can save what you’ve done so
far here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages
are being sent.
32
Sent items - Messages you send
are placed in this folder.
My Folders - Create folders to
store your messages.
Templates - Use a list of
commonly used text and
multimedia message templates.
Emoticons - Add and insert
emoticons for your messages.
Settings - Change the settings
for your text and multimedia
messages.
Changing your text
message settings
Your GX500 message settings
are pre-defined so that you can
send messages immediately.
These settings can be changed
according to your preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
Touch
then choose Settings.
Select Text message. You can
make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the
switch left to receive confirmation
that your messages have been
delivered.
Validity period - Choose how
long your messages are stored at
the message centre.
Message types - Convert your
message into Text, Voice, Fax,
X.400 or E-mail.
Character encoding - Choose
how your characters are
encoded. This impacts the size
of your messages and therefore
data charges.
Send long text as - Choose to
send long messages as Multiple
SMS or as MMS.
Changing your multimedia
message settings
Your GX500 message settings
are pre-defined so that you can
send messages immediately.
These settings can be changed
according to your preferences.
Touch , select .
Choose Settings and
Multimedia message. You can
make changes to:
Retrieval mode - Choose Home
network or Roaming network. If
you then choose Manual you will
receive only notifications of MMS
and you can then decide whether
to download them in full.
Delivery report - Choose to
allow and/or request delivery
reports.
Read reply - Choose to allow
and/or request reply reports.
33
Messaging
Priority - Choose the priority
level of your MMS.
Validity period - Choose how
long your messages are stored at
the message centre.
Slide duration - Choose how
long your slides appear on screen
by default.
Creation mode - Choose mode
to create multimedia messages
restrictive, warrning, free.
Delivery time - Choose how long
before messages are delivered.
Multi msg centre - Enter the
details of your message centre.
34
Changing your other
settings
Touch
and choose Settings
then:
Voicemail - Touch
to add a
new Voicemail service. Contact
your network operator for more
information on the service they
provide.
Service message - Choose
to receive or block service
messages. You can also set your
message security by creating
trusted and untrusted lists of
senders in Service security
option.
Info. service - Choose your
reception status, language and
other settings.
Camera
Taking a quick photo
1 Long press the camera hot key
on the right side of the phone.
2 The view finder will appear on
screen.
3 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the photo.
4 Position the phone so you can
see the subject of your photo
in the preview screen.
5 Press the
on the side of
the phone firmly to take the
photo.
Touch to edit the name of
the selected picture.
Touch to use the image as
wallpaper.
Touch to edit the image
using various tools.
Touch to return to the
previous menu.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately.
Touch to view a gallery of
your saved photos.
After you’ve taken your
photo
Using the advanced
settings
Your captured photo will appear
on screen.
Touch to send the photo
as a Message, E-mail or
Bluetooth. See Sending a
message and Sending and
receiving your files using
Bluetooth.
NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded
when roaming.
From the view finder touch
to open all the advanced settings
options.
Colour effect - Choose a colour
tone to apply to the photo you’re
taking. There are four colour tone
options: Off, Black & White,
Negative or Sepia.
White balance - Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
35
Camera
Night mode - Useful in dark
places.
Self-timer - The self-timer
allows you to set a delay
before the camera takes the
picture, after the capture
button is pressed. Choose from
3 seconds, 5 seconds or
10 seconds. Great for that group
photo you want to be a part of.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The
finer the quality the sharper a
photo will be, but the file size will
increase. This means you’ll be
able to store fewer photos in your
memory.
View Mode - To select the size
for preview image.
Select storage - Defines the
location where the pictures are
stored.
36
Show captured image - Choose
to view the picture with options
after taking a photo.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden
manually or automatically.
Shutter sound - Select one of
the three shutter sounds.
Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection.
Noise reduction - This function
could reduce noise and refine a
picture after taken.
Reset settings - Reset all the
camera settings.
Viewing your saved photos
1 You can access your saved
photo’s from within the camera
mode. Simply touch
and
your gallery will appear on
screen.
Video camera
Shooting a quick video
1 Press and hold the camera key
on the right side of the
phone.
2 Alternatively, drag down in
the viewfinder in camera mode
to switch to video mode.
3 The video camera’s viewfinder
will appear on screen.
4 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the video.
5 Press the camera key
once to start recording.
6 Rec will appear at the bottom
of viewfinder and a timer at
the bottom showing the length
of your video.
7 To pause the video touch
and resume by selecting
.
8 Touch on the screen or
press the camera key
a
second time to stop recording.
TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide up/
down the camera or video
icon on the right centre of the
viewfinder.
After you’ve shot your
video
A still image representing your
captured video will appear on
screen. The name of the video
is displayed at the bottom of the
screen together with eight icons
down the right side.
Touch to play the video.
Touch to send the video as
a Message or E-mail or by
Bluetooth.
Touch to edit the video.
Touch to edit the name of
the selected video.
Touch to return to the
previous menu.
Touch to delete the video
you have just made, and
confirm by touching Yes. The
viewfinder will reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current
video will be saved.
Touch to view the saved
videos and pictures gallery.
37
Video camera
Adjusting the Exposure
Exposure defines the difference
between light and dark (contrast)
in an video.
1 Touch .
2 Slide the exposure indicator
along the bar, left for a lower
exposure, hazier video, or right
for a higher contrast, sharper
video.
Using the advanced
settings
From the view finder touch
to open all the advanced settings
options.
Colour effect - Choose a colour
tone to use on your new video.
Off, Black & White, Negative,
Sepia.
38
White balance - The white
balance ensures that any white
in your videos is realistic. In order
for your camera to correctly
adjust the white balance you
may need to determine the
light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal.
The finer the quality, the sharper
a video will be, but the file size
will increase. As a result, you will
be able to store fewer videos in
the phone’s memory.
Set time - Set a duration limit for
your video.
TIP! If you choose MMS
duration, try choosing a lower
image quality to enable you to
shoot a longer video.
Select storage - Choose
whether to save your videos to
the Handset memory or to the
External memory.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide Icons - Choose the camera
settings icons to be hidden
manually or automatically.
Reset settings - Reset all the
video camera settings.
Watching your saved
videos
1 In the view finder touch
.
2 Your gallery will appear on
screen.
3 Touch the video you want to
view once to bring it to the
front of the gallery.
4 Touch
on the video.
39
Your photos and videos
Viewing your photos and
videos
Adjusting the volume when
viewing a video
1 Touch
on the camera
preview screen.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to
open it fully.
To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the
volume bar on the screen Top
after pressing the loudspeaker
symbol. Alternatively, use the
volume keys on the side of the
phone.
TIP! Flick left or right to view
other photos or videos.
TIP! To delete a photo or video,
open it and select . Touch
Yes to confirm.
Using zoom when viewing
a photo
When viewing photos, you can
zoom in and out.
40
Setting a photo as
wallpaper
1 Touch the photo you want to
set as wallpaper to open it.
2 Touch the screen to open the
options menu.
3 Touch .
4 You can zoom in and out and
move the cropped section of
the picture using a thumbnail
at the bottom of the screen.
5 When you are happy with the
picture touch Set.
6 Choose from the options what
you want to change:
All, Widget, Speed dial.
Editing your photos
You can do lots of great things to
your photos to change them, add
to them or liven them up.
1 Open the photo you want to
edit and touch
to show the
options.
2 Touch the icons to alter your
photo:
Crop your photo. Choose
a square or circular crop area
and move your finger across
the screen to select the area.
Draw something on your
photo, freehand. Select the
line thickness from the four
options, then the colour you
want to use.
Adding writing on a
picture. See Adding text to a
photo.
Decorate your photo with
stamps. Choose from the
different stamps and touch
your photo where you want to
place them.
Erase the editing you have
done to the picture. You can
choose the size of eraser you
use.
Touch to return to the
gallery.
Save the changes you
have made to the photos.
Select to save the changes
over the Original file, or as a
New file. If you select New
file, enter a file name.
Undo the last effect or edit
you made to the photo.
Touch to open further
effect options including
Rotate. There are also more
advanced editing options. See
Adding a colour accent and
Swapping the colours in a
photo.
Touch to open the Filter
options.
This helps to adjust a
picture taken using automatic
colour, brightness etc.
41
Multimedia
You can store any multimedia
files into your phone’s memory so
that you have easy access to all
of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save
your files to a memory card. The
advantage of using a memory
card is that you can free up
space on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu,
touch
then My stuff to open
a list of folders storing all of your
multimedia files.
Pictures
My images contains a list of
pictures including default images
pre-loaded onto your phone,
images downloaded by you and
images taken on your phone’s
camera.
to change the view
Touch
from thumbnail view to list view.
42
Sending a photo
1 Touch
and choose My
stuff in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch My images.
3 Touch Send and choose
from Message, E-mail or
Bluetooth.
4 If you choose Message or
E-mail, your photo will be
attached to a message and
you can write and send the
message as normal. If you
choose Bluetooth, Bluetooth
will be turned on automatically
and your phone will search for
a device to send the picture.
Printing an image
1 Touch
and choose My
stuff in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Print via Bluetooth.
Moving or copying an
image
You can move or copy an image
between the phone memory and
the memory card. You might want
to do this to either free up some
space in one of the memory
banks or to safeguard your
images from being lost.
and choose My
1 Touch
stuff in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch My images.
3 Touch
and select Move or
Copy.
4 You can mark/unmark
the images by tapping it
sequentially. Mark the image
that you want to move or copy
and touch Copy/Move.
Sounds
The My sounds folder contains
the Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage, send
or set sounds as ringtones.
Videos
The My videos folder shows a
list of downloaded videos and
videos you have recorded on your
phone.
Watching a video
1 Touch
and choose My
stuff in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch My videos.
3 Select a video to play.
Sending a video clip
1 Select a video and touch .
2 Touch Send and choose
from Message, E-mail or
Bluetooth.
3 If you choose Message or
Email, your video clip will be
attached to the message and
you can write and send the
message as normal. If you
choose Bluetooth, Bluetooth
turns on automatically and
your phone will search for a
device to send the video.
43
Multimedia
Games and Applications
Playing a game
You can install new games and
applications to your phone to
keep you amused when you have
time to spare.
1 Touch
and choose
Games & Apps in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Games.
3 Select a game to launch.
Installing a game/
application via local install
1 Touch
and choose My
stuff in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch Others or My memory
card if external memory is
inserted.
3 Select the file (*.jad or *.jar) to
install. An application will be
installed.
NOTE: The jad should contain
its own jar.
44
Documents
From the Documents menu, you
can view all of your document
files. From here you can view
Excel, Powerpoint, Word, Text and
PDF files.
Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way to transfer a file from your
computer to your phone. You can
also use LG PC Suite via your
sync cable.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the
file via Bluetooth.
3 When the file is sent you will
have to accept it on your
phone by touching Yes.
4 The file should appear in your
Documents or Others folder.
Viewing a file
1 Touch
and choose My
stuff in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch Documents.
3 Select a document and touch
to View.
Others
The Others folder is used
to store files which are not
pictures, sounds, videos, games
or applications. It is used in the
same way as the Documents
folder. You may find that when
you transfer files from your
computer to your phone that
they appear in the Others folder
rather than the Documents
folder. If this happens you can
move them.
To move a file from Others to
Documents:
and choose My
1 Touch
stuff in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch Others.
3 Touch
and select Move
then choose a file.
4 Touch Move, choose the
destination folder from the list
by touching the arrow icon.
The screen will display Moved
when the transfer is complete.
45
Multimedia
Music
Your LG GX500 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access
the music player, touch .
Scroll through Entertainment to
. From here you can access a
number of folders:
Recently played - View all of the
songs you have played recently.
All tracks - Contains all of the
songs you have on your phone.
Artists - Browse through your
music collection by artist.
Albums - Browse through your
music collection by album.
Genres - Browse through your
music collection by genre.
Playlists - Contains all playlists
you have created.
Shuffle tracks - Play your tracks
in a random order.
46
Transferring music onto
your phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth
or your sync cable.
You can also use LG PC Suite. To
transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Select the music file on the
other device and choose to
send it via Bluetooth.
3 When the file is ready to be
sent you should accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in
Music > All tracks.
Playing a song
1 Touch
and choose Music
in the ENTERTAINMENT tab.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to
play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to skip to the
previous song.
7 Touch
to return to the
Music menu.
Creating a playlist
You can create your own playlists
by choosing a selection of songs
from the All tracks folder.
1 Touch
and choose Music
in the ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Playlists.
3 Touch Add new playlist, enter
the playlist name and touch
Save.
4 The All tracks folder will show
all the songs in your phone.
Touch all of the songs that you
would like to include in your
playlist; a tick box will show
next to the track names.
5 Touch Done.
Using the radio
Your LG GX500 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen to
while on the move.
NOTE: You will need to insert
your headphones in order to
listen to the radio. Insert them
into the headphone socket (this
is the same socket that you plug
your charger into).
47
Multimedia
Searching for stations
Resetting channels
You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to
specific channel numbers so you
don’t have to keep re-tuning. You
can save up to 48 channels in
your phone. You must first attach
the headset to the phone as this
acts as the antenna.
To auto tune:
1 Touch
and choose FM
radio in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch .
3 Touch Auto scan. Then the
stations will be automatically
found and allocated to a
channel in your phone.
1 Touch
and choose FM
radio in the ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch .
3 Choose Reset Channel to
reset the current channel or
choose Reset all Channels
to reset all of the channels.
Each channel will return to the
starting 87.5 MHz frequency.
48
Utilities
Recording a sound or voice
Converting a unit
1 Touch
and choose Voice
recorder in the UTILITIES tab.
2 Touch
to begin recording.
3 Touch
to end recording.
4 Touch
to listen to your
recording.
1 Touch
and choose Tools in
the UTILITIES tab.
2 Touch Unit converter.
3 Choose whether you would
like to convert Currency,
Area, Length, Weight,
Temperature, Volume or
Velocity.
4 You can then select the unit,
and enter the value you would
like to convert from, followed
by the unit you would like to
convert to.
Using your calculator
1 Touch
and choose Tools in
the UTILITIES tab.
2 Touch Calculator.
3 Touch the numeric keys to
input numbers.
4 For simple calculations, touch
the function you require
(+, –, ×, ÷), followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from
sin, cos, tan, log, ln, exp, deg
or rad etc.
Adding a city to your world
time
1 Touch
and choose Tools in
the UTILITIES tab.
2 Touch World clock.
3 Touch the , followed by
New city. Start typing the
name of the city you require
and it will show at the top of
the screen.
49
Utilities
Using the stopwatch
1 Touch
and choose Tools in
the UTILITIES tab.
2 Touch Stopwatch.
3 Touch Start to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to
record a lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Resume to restart the
stopwatch at the time you
stopped it at, or touch Reset
to begin the time again.
Adding an item to your
calendar
1 Touch
and choose
Organiser in the UTILITIES tab.
2 Touch Calendar then touch
Add event.
3 Touch Category then
choose from Appointment,
Anniversary or Birthday.
Check the date and enter the
time you would like your event
to begin.
50
4 For appointments and
anniversaries enter the time
and date your event finishes
in the lower two time and date
boxes.
5 If you would like to add a
subject or a note to your event,
touch Note and type in your
note, followed by Save.
6 Set Alarm and Repeat.
7 Select Save and your event
will be saved in the calendar.
A square cursor will mark the
day that any events have been
saved to and a bell will ring at
the start time of your event, so
that you can stay organised.
Adding an item to your
task list
1 Touch
and choose
Organiser in the UTILITIES tab.
2 Touch Tasks then touch Add
task.
3 Set the date for the to do item,
add notes and select a priority
level: High, Medium or Low.
Memory info. - You can view the
information of available memory
regarding Calendar, Tasks, Memo
and Secret memo.
Clear all - You can delete all data
regarding Calendar, Tasks, Memo
and Secret memo.
Date finder
Date finder is a handy tool to
help you calculate what the date
will be once a certain number of
days have passed.
Settings
Calendar settings - You can set
the configurations to view the
calendar.
Send all organiser data via
Bluetooth - You can send all
the data in your calendar and/or
Tasks from your phone to other
phones by using Bluetooth.
51
PC Suite
You can synchronise your PC with
your phone. This will ensure all
your important details and dates
match, and also act as a back up
to help put your mind at ease.
Caution! If installation guide
message is not displayed in your
PC, please check your CD-ROM
setting on Windows.
TIP! You will need to install the
application PC Suite provided
on the CD-ROM or available for
download from www.lgmobile.
com PRODUCTS > Manual &
Software > Go to Manual & S/W
Download Section.
5 Insert the supplied CD-ROM or
the click the Download button
to directly download the LG
PC Suite program from the
internet.
6 Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.
Installing the LG PC Suite
on your computer
Connecting your phone
and PC
1 From the Home screen press
and select Connectivity
on the SETTINGS tab.
2 Select USB connection mode
and click PC Suite.
3 Connect handset and PC via
USB cable and wait for a while.
4 Installation guide message will
be displayed on the computer
screen.
1 From the home screen press
and select Connectivity
on the SETTINGS tab.
2 Select USB connection mode.
3 Touch PC Suite.
4 Connect the handset and
PC via USB cable and wait
for a while. PC Suite runs
automatically.
52
Backing up and restoring
your phone’s information
Viewing phone files on
your PC
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose whether to back up
Contacts/Calender/Todo/
Memo/photo/video. Select
the location you want to
back up the information to,
or restore it from. Click OK
button then Back up or Restore
Button respectively then press
Finish button.
4 Your information will be backed
up.
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Manage Photos,
Videos or Music icon.
3 Images, audio files and videos
you have saved on your phone
will be displayed on the screen
in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to manage files you no
longer need.
53
PC Suite
Synchronising your
contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Click Sync Contacts button.
Welcome to LG Air Sync
Service will be displayed >
Press Start Button > Select
Contacts Sub options (Include
outlook contacts or call logs
are transferred from the phone
during sync > Press Next >
Do you want to proceed pop
up > next > Select Contacts >
Press Sync Now).
Synchronising the
messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will
be displayed in folders on the
screen.
54
4 Use the toolbar at the top
of the screen to edit and
rearrange messages.
Music Sync
This menu lets you add music
to your GX500. Before you start
transferring music from your PC
to your phone, make sure your
computer has the following setup and accessory is at hand:
• Microsoft Windows XP or Vista
• Windows Media Player 10 or
above
• USB data cable
• microSD card (If you wish to
use external memory as the
music storage.)
WARNING: Do not disconnect
your phone during the transfer.
Transferring music using
Windows Media Player
1 From the home screen select
, then scroll through
Connectivity in the Settings
tab.
2 Select USB connection mode
and choose Music sync.
3 Connect your handset and PC
using a compatible USB cable.
4 When you try to connect the
handset to your PC, your
handset will read: “Music
Sync“ followed by Connected.
5 The PC will prompt you to
launch your preferred music
management software.
6 Select Window Media Player.
7 Go to the Sync Tab, then drag
and drop the music you wish
to transfer to your handset into
the Sync List panel.
8 Click on the Start Sync
button. This starts the transfer
process.
WARNING: Do not disconnect
your phone during the transfer.
DivX Converter
Install the DivX converter, which
is supplied on the same CD-ROM
as the PC Suite software. DivX
will convert media files on your
PC to a format that lets you
upload them and view them on
your phone.
Once installed, select DivX from
the Program Files on your PC,
then DivX converter followed by
Converter.
Use the arrows in the application
to change the conversion format
to Mobile. If you right click on
the application box and select
Preferences, you can change
the location where the converted
files are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis.
Then select Convert for the
process to begin. When the
process is complete a Conversion
complete pop up will be
displayed.
NOTE: GX500 doesn’t support
Divx file format.
55
PC Suite
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for
more information and software
tools to convert your files into
DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ONDEMAND: This DivX Certified®
device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand
(VOD) content. To generate the
registration code, locate the
DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com
with this code to complete the
registration process and learn
more about DivX VOD.
Pat. 7,295,673
56
The web
Browser
Accessing the web
Browser gives you a fast, full
colour world of games, music,
news, sport, entertainment and
loads more, straight to your
mobile phone. Wherever you are
and whatever you’re into.
1 Touch
and choose
Browser in the UTILITIES tab.
2 To access the browser
homepage directly, select
Home. Alternately select
Enter address and type in
your desired URL, followed by
Connect.
NOTE: An additional cost is
incurred when connecting to this
service and downloading content.
Check your data charges with
your network provider.
Opera Mini
GX500 supports Opera Mini
5 browser which is a Java
application that can be accessed
from the Browser menu or from
the Games&Apps menu in your
phone. Some of the salient
features of this browser are
Multiple Windows, Security, Touch
zooming, Book Marks, History,
Saved Pages, Speed Dial.
NOTE: To browse using Opera
Mini 5, Data Connection is
required.
57
The web
Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 Touch
and choose
Browser in the UTILITIES tab.
2 Select Bookmarks. A list of
your Bookmarks will appear on
the screen.
3 To add a new bookmark, select
and touch Add bookmark.
Enter a Title for your bookmark
followed by the URL.
4 Touch Save. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
5 To access the bookmark simply
touch the bookmark and then
touch Connect. You will be
connected to your bookmark.
58
Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication)
is a family of web feed formats
used to publish frequently
updated content such as blog
entries, news headlines or
podcasts. An RSS document,
which is called a feed, web feed,
or channel, contains either a
summary of content from an
associated web site or the full
text.
RSS makes it possible for people
to keep up with their favourite
web sites in an automated
manner that is easier than
checking them manually.
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon
in a browser that initiates the
subscription process. The reader
checks the user’s subscribed
feeds regularly for new content,
downloading any updates that
it finds.
Saving a page
1 Access your required webpage
as described above.
2 Touch
and select Save
this page.
3 Enter a name for the webpage
so you can easily recognise it.
4 Touch Save.
TIP! This menu will also allow
you to edit titles of saved pages,
protect or unprotect the screen
memo, and delete saved pages.
Accessing a saved page
1 Touch
and choose
Browser in the UTILITIES tab.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and it
will open.
Viewing your browser
history
1 Touch
and choose
Browser in the UTILITIES tab.
2 Select History. A list of web
page titles you have accessed
recently will be displayed. To
access one of these pages,
simply select the required
page.
Changing the web browser
settings
1 Touch
and choose
Browser in the UTILITIES tab.
2 Select Settings.
3 You can choose to edit
Profiles, Appearance
settings, Cache, Cookies,
Security.
59
The web
Using your phone as a
modem
Your GX500 can be used as a
modem for your PC, giving you
email and internet access even
when you can’t connect using
wires. You can use either the USB
cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC
Suite installed on your PC.
2 Connect your GX500 and
your PC using the USB cable
and launch the LG PC Suite
software.
3 Click Internet Kit on your PC.
Then click New button and
select Modem.
4 Choose LG Mobile USB
Modem and select OK. It will
now appear on screen.
5 Write the Profile that can
connect to the Internet and
save the values.
6 The profile that you create will
appear on your PC screen.
Select it and click Connect.
Your PC will connect through
your GX500.
60
Using Bluetooth:
By pairing your GX500 and
another device, you can set up a
passcode protected connection.
1 Check that your Bluetooth
is ON and Visible. You can
change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your GX500 will search for
devices. When the search is
completed, Refresh will appear
on screen.
4 Choose the device you want to
pair with and select OK.
5 Your phone will then connect
to the other device, on which
a new default passcode will be
create to this connection.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.
Settings
Within this folder you can adapt
your settings to make your
GX500 personal to you.
Using Dual SIM-card menu
To select or change the SIM-card,
press
and then scroll through
SETTINGS Tab, then select
.
Personalising your profiles
You can quickly change your
profile on the standby screen.
Simply touch the status summary
bar on the top and touch the
profile tab.
Using the settings menu you can
personalise each profile setting.
1 Press
and then scroll
through SETTINGS Tab.
2 Touch Profiles and then
choose the profile you want to
edit.
3 You can then change all of
the sounds and alert options
available in the list.
Changing your screen
settings
1 Press
and then scroll
through SETTINGS Tab.
2 Touch
and then choose
from:
Wallpaper - Choose the theme
for your standby screen.
Top Menu - Choose the style
of the top menu.
Lock screen - Choose the
style of the lock screen.
Dialling - Adjust the number
size.
Font - Adjust the font size.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
NOTE: The longer the backlight
is on for, the more battery
power is used and you may
need to charge your phone
more often.
Greeting message - Choose
on or off and fill in the greeting
message.
Start-up/Shut down - Choose
the image for your start-up/
shut down screen.
61
Settings
3 Touch Save to save your
settings.
Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting
how your GX500 works to your
own style.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up/
right the screen. The list will
move up/right so more items
are visible.
1 Press
and then scroll
through SETTINGS Tab.
2 Touch
then choose from
the list below.
Date & Time - Adjust your
date and time settings or
choose to auto update the time
when you travel or for daylight
saving.
Power save - Choose to
switch the factory set power
saving settings Off, Night
only, Always on.
Touch settings - Change the
touchpad value settings.
62
Languages - Change the
language of your GX500’s
display.
Motion silent - Make the
GX500 go into the mute or
snooze settings by flipping it
over when it is ringing.
Auto key lock - Lock the
keypad automatically in
standby screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN code
request, handset lock, change
codes and Anti theft Mobile
tracker.
Memory info - You can use
memory manager to determine
how each memory is used.
Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
Information - View the
technical information for your
GX500.
TIP! Anti-theft Mobile tracker
(ATMT)
- Touch Security and ATMT.
When the handset is stolen,
handset sends the SMS to the
numbers configured by real
owner. User has to configure
the ATMT settings with Owner
Name, Alternate no (1),
Alternate no (2) etc. Default
ATMT code is “000000”
- ATMT SMS will contain
information about the stolen
phone IMEI, current location &
number of the person who is
using that handset.
Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings
have already been set up by
your network operator, so you
can enjoy your new phone
immediately. If you want to
change any settings, use this
menu.
Touch
and choose
Connectivity in the SETTINGS
tab.
Network settings
Select Network - If you set to
Automatic, GX500 automatically
searches for the network and
registers the handset to the
network. This is recommended
for best service and quality.
If you set to Manual all the
currently available networks
are shown and you can select
one of them for registration. If
the registration of the network
has failed, the network lists
are displayed again and you
can select any other one for
registration.
NOTE: When your handset loses
the network in manual mode,
the popup message to select the
available network will be shown
on the Idle screen.
Preferred lists - If the network is
searching automatically, you can
add a preferred network to be
connected to.
63
Settings
Connectivity Settings
Using memory manager
Internet profiles - This menu
shows the Internet profiles.
You can create new profiles,
delete or edit them however,
you cannot delete or edit default
configurations depending on
country variant.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Packet data conn. - Choose
when your device should be
connected to network for packet
data.
USB connection mode - Choose
Data service and synchronise
your GX500 using the LG PC
Suite software to copy files from
your phone. If you use Music
sync with Windows Media Player,
select Music sync in this menu.
Music sync is only available for
music content.
Java settings - Allows you to
set profiles for connections made
by Java programs and to view
certificates.
Your GX500 has three memories
available: the phone, the SIM
Card and an external memory
card (you may need to purchase
the memory card separately).
You can use memory manager to
determine how each memory is
used and see how much space
is available.
and choose Phone
Touch
settings in the SETTINGS tab
then Memory info.
Handset common memory View the memory available on
your GX500 for Pictures, Sounds,
Video, Flash, MMS, Email, Java
applications and others.
Handset reserved memory View the memory available
on your handset for Text msg,
Contacts, Calendar, Tasks, Memo,
Alarm, Call history, Bookmarks
and Miscellaneous items.
SIM(SIM1/SIM2) memory View the memory available on
your SIM Card.
64
External memory - View the
memory available on your
external memory card (you may
need to purchase the memory
card separately).
Primary storage setting Choose the location you prefer
items to be saved to between
Handset and External memory.
Sending and receiving your
files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as no wires are
needed and connection is quick
and easy. You can also connect to
a Bluetooth headset to make and
receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GX500
will not automatically search
for other Bluetooth devices. If
not, your GX500 will search
for other Bluetooth enabled
devices within range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure your
file is sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be both On and Visible.
See Changing your Bluetooth
settings on the right for more
information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file
has been saved and you can
choose to View the file or Use
as wallpaper. Files will usually
be saved to the appropriate
folder in your Media Album.
65
Settings
Changing your bluetooth
settings:
1 Touch
and choose
Bluetooth in the SETTINGS
tab.
and choose
2 Touch
Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose
to be Visible or Hidden or
Visible for 1 min.
My device name - Enter a
name for your GX500.
Supported services - Choose
how to use Bluetooth in
association with different
services.
My address - Show your
Bluetooth address.
1 Check your Bluetooth is On
and Visible. You can change
your visibility in the Settings
menu.
2 Touch Search.
3 Your GX500 will search for
devices. When the search is
completed Refresh will appear
on screen.
4 Choose the device you want
to pair with and enter the
passcode, then touch OK.
5 Your phone will then connect
to the other device, on which
you should enter the same
passcode.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.
Pairing with another
Bluetooth device
Using a Bluetooth headset
By pairing your GX500 and
another device, you can set up a
passcode protected connection.
This means your pairing is more
secure.
66
1 Check your Bluetooth is On
and Visible.
2 Follow the instructions that
came with your headset to
place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Ask before connect
or Always connect and
touch Yes to Connect now.
Your GX500 will automatically
switch to Headset profile.
Wi-Fi
Wireless Manager allows you
to manage Internet connections
via Wi-Fi (Wireless LAN) on your
device.
It allows the phone to connect
to local wireless networks or
access the Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology and can be used
for fast emailing and Internet
browsing.
NOTE: The GX500 supports WEP
and WPA-PSK/2 encryption,
but not EAP or WPS encryption.
If your Wi-Fi service provider
or network administrator sets
encryption for network security,
fill in the key in the pop-up
window. If encryption is not set,
this pop-up window will not be
shown. You can obtain the key
from your Wi-Fi service provider
or network administrator.
Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
For more information on installing
and using this program, please
visit http://update.lgmobile.com
This feature allows you to
upgrade your software to the
latest version quickly and
conveniently on the Internet
without needing to visit our
service centre. The mobile
phone software upgrade
program requires the user’s full
attention for the duration of the
upgrade process, so please be
sure to check any instructions
and notes that appear at each
step before proceeding. Please
note that removing the USB
data communication cable or
batteries during the upgrade may
seriously damage your mobile
phone. The manufacturer takes
no responsibility for loss of data
during the upgrade process, so
you are advised to note down any
important information in advance
for safekeeping.
67
Accessories
These accessories are supplied with GX500.
Charger
Data cable
and CD
Battery
User Guide
GX500 User Guide
Stereo
headset
NOTE:
• Always use genuine LG
accessories.
• Failure to do this may invalidate
your warranty.
• Accessories may be different in
different regions; please check
with our regional service company
or agent for further inquiries.
68
WARNING: When the
protection film is attached
on the touch window, touch
sensitivity might decrease.
Network service
Technical data
The wireless phone described
in this guide is approved for use
on the GSM 850, E-GSM 900,
DCS 1800 and PCS 1900
network.
A number of features included
in this guide are called Network
Services. These are special
services that you arrange through
your wireless service provider.
Before you can take advantage
of any of these Network Services,
you must subscribe to them
through your service provider and
obtain instructions for their use
from your service provider.
General
Product name: GX500
System: GSM 850 / E-GSM 900
/ DCS 1800 / PCS 1900
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C
LG Service Center
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day :
Mon-Sun 07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
69
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Model Name
GX500
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives
Name
Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
70
12. Feb. 2010
Trouble Shooting
This chapter lists some problems that you might encounter while
using your phone. Some problems require that you call your service
provider, but most of problems you encounter are easy to correct
yourself.
Possible Corrective
measures
Message
Possible causes
SIM error
There is no SIM card in the
phone or you may have
inserted it incorrectly.
Make sure that the SIM card
is correctly inserted.
No connection
to the network
Signal weak
Outside GSM network
Move higher to a window or
open space. Check service
provider coverage map.
Codes do not
match
When you want to change
a security code you have
to confirm the new code
by entering it again. The
two codes that you have
entered do not match.
Contact your Service Provider.
Function
cannot be set
Not supported by Service
Provider or registration
required
Contact your Service Provider.
Calls not
available
Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached
New network not authorised.
Check for new restrictions.
Contact Service Provider or
reset limit with PIN 2.
71
Trouble Shooting
Message
Phone cannot
be switched on
Possible causes
On/Off key pressed too
briefly
Battery empty
Battery contacts dirty
Battery totally empty
Temperature out of range
Contact problem
Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
72
Possible Corrective
measures
Press On/Off key for at least
two seconds.
Charge battery. Check
charging indicator in the
display.
Clean contacts.
Charge battery.
Make sure the ambient
temperature is right, wait for a
while, and then charge again.
Check power supply and
connection to the phone.
Check the battery contacts,
clean them if necessary.
Plug in to a different socket or
check voltage.
If the charger does not warm
up, replace it.
Only use original LG
accessories.
Replace battery.
Phone loses
network
Signal too weak
Reconnection to another
service provider is automatic.
Number not
permitted
The Fixed dial number
function is on.
Check settings.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement