LG GS9366NECZ Owner's manual

LG GS9366NECZ Owner's manual
SXS
ΨΥΓΕΙΟ
λειτουργία τη συσκευή σας και διατηρήστε το για
4
4
5
13
14
Πώς θα αντικαταστήσετε το φίλτρο καθαρισμού νερού
(Ισχύει μόνο για μοντέλα με φίλτρο εσωτερικού τύπου.)
Πάγος & Νερό χωρίς Υδραυλική εγκατάσταση
14
15
16
17
17
Ρύθμιση του ύψους
18
Όταν η πόρτα της κατάψυξης δεν
ευθυγραμμίζεται με το ύψος της πόρτας συντήρησης
18
19
19
26
27
Δείκτης LED (Κατάψυξη / Ψύξη)
28
Pure N Fresh
28
29
29
V Fresh box
29
29
30
31
Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενεργείας
31
32
34
34
35
Είναι φυσιολογικό…
40
1. Όταν συνδέετε την ισχύ
Μην πιέζετε ή μαγκώνετε το καλώδιο ισχύος όταν σπρώχνετε το ψυγείο και
το καλώδιο είναι εκτός πρίζας κατά την εγκατάσταση.
Όταν μετακινείτε την συσκευή από τον τοίχο, προσέχετε να μην σύρετε ή
κάνετε ζημιά στο καλώδιο ισχύος.
Μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αποκλειστική και γειωμένη παροχή
για την πρίζα.
Μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από παρόμοια
προσοντούχο άτομο για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο
Αποτρέπετε τα παιδιά από το να εισέρχονται στο προϊόν.
Εάν κάποιο παιδί εισέλθει στο ψυγείο, μπορεί αυτό να θέσει σε
κίνδυνο την ζωή του.
Το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου με δύναμη
μπορεί να προκαλέσει την πτώση τροφίμων που βρίσκονται
στο καλάθι, τα οποία μπορεί να σας τραυματίσουν στο
πόδι, οπότε να λαμβάνετε προφυλάξεις.
Μην βάζετε βαριά πράγματα στο Οικιακό Μπαρ.
(Μόνο για τα μοντέλα με το Οικιακό Μπαρ)
Μπορεί να πέσουν αντικείμενα και να τραυματίσουν άτομα.
Στην περίπτωση κεραυνών και αστραπών, ή σε
περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την παροχή.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
Μην εισάγετε τα χέρια στον κάδο του πάγου ή στην
παγομηχανή.
Η λειτουργία της παγομηχανής μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της αυτόματης παγομηχανής.
(Μόνο για τα μοντέλα με την αυτόματη παγομηχανή)
Η λειτουργία των μηχανικών μερών της παγομηχανής μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό σε άτομα.
Μην τοποθετείτε τρόφιμα άτακτα μέσα στο ψυγείο.
Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του
ψυγείου και να τραυματίσουν άτομα.
Φίλτρο
Κάλυμμα Συρταριού/
Pure N Fresh
/
/
V Fresh box
Πάγος & Νερό χωρίς
Υδραυλική εγκατάσταση
Κάλυμμα Συρταριού
Τύπος-1
Τύπος-2
6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές
όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά
περιβάλλοντα, αγροκτήματα, και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα
περιβάλλοντα οικιστικού τύπου, περιβάλλοντα τύπου διαμονής και πρωινού,
τροφοδοσίας φαγητού και παρόμοιες μη-λιανικές εφαρμογές.
Πώς θα αντικαταστήσετε το φίλτρο καθαρισμού νερού
(Ισχύει μόνο για μοντέλα με φίλτρο εσωτερικού τύπου.)
Πώς θα
αποσυναρμολογήσετε
το φίλτρο
Πώς θα το
αντικαταστήσετε
Καθώς το φίλτρο είναι συναρμολογημένο στο επάνω δεξί μέρος του φωτιστικού
σώματος του ψυγείου και αφαιρεί το υπολειμματικό χλώριο ή τις οσμές,
αλλάζετε το φίλτρο κάθε 6 μήνες.
1. Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο του καθαρισμού
του νερού.
- Στρίψτε το φίλτρο με κατεύθυνση αντίθετα
προς την φορά των δεικτών του ρολογιού κατά
90 μοίρες. (1) Τραβήξτε προς τα έξω το
φίλτρο (2).
- Καθώς το συλλεγμένο νερό στο φίλτρο μπορεί
να στάξει, βάλτε ένα μπολ λίγο μεγαλύτερο από
το μέγεθος του φίλτρου κάτω από αυτό όταν το
αποσυναρμολογείτε.
2. Εισάγετε το νέο φίλτρο.
- Αφού ελέγξατε εάν είναι ευθυγραμμισμένη η
σημειωμένη γραμμή και η σημειωμένη γραμμή
κλειδώματος, στρίψτε το φίλτρο προς την φορά
των δεικτών του ρολογιού (2).
- Όταν έχετε εγκαταστήσει το φίλτρο για πρώτη
φορά ή όταν αλλάξετε το φίλτρο, πατήστε το
πλήκτρο για να τρέξει νερό για περίπου 3 λεπτά
(ή περίπου 1 λίτρο) για να αφαιρεθεί τυχόν αέρας
ή υπολείμματα άνθρακα.
(Ο άνθρακας δεν είναι επιζήμιος για τον ανθρώπινο οργανισμό.)
Πάγος & Νερό χωρίς Υδραυλική εγκατάσταση
(υπάρχει µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
Οι άλλες
λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την αυτόµατη παγοµηχανή και τη λειτουργία Παροχής
Νερού χωρίς να συνδέσετε εξωτερικό σωλήνα νερού στο ψυγείο.
Το ψυγείο χρησιµοποιεί µια εσωτερική δεξαµενή νερού που βρίσκεται
στην πόρτα του ψυγείου για αυτές τις λειτουργίες.
Για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού:
Περιστρέψτε το µπουτόν κλειδώµατος τη θέση “OPEN” όπως
φαίνεται στην Εικ (1).Μετά, κρατήστε και τραβήξτε τη δεξαµενή
νερού προς την κατεύθυνση του βέλους στην Εικ (2) για να
απελευθερώσετε τη δεξαµενή.
Μπορείτε τώρα να ανασηκώσετε και να αφαιρέσετε προσεκτικά
τη δεξαμενή νερού από το καλάθι της πόρτας για γέμισμα ή
καθαρισμό.
Για να γεμίσετε την δεξαμενή νερού:
Ανασηκώστε τους σφικτήρες στις δύο πλευρές για να ανοίξετε το
καπάκι της δεξαµενής, και µετά γεµίστε την δεξαµενή.Γεµίστε έως
την σηµειωµένη γραµµή (3 λίτρα).Όταν γεµίσει η δεξαµενή, κλείστε
το καπάκι της και κουµπώστε τους σφικτήρες και στις δύο πλευρές.
Η δεξαµενή νερού µπορεί επίσης να γεµιστεί από το αφαιρούµενο
καπάκι πλήρωσης που βρίσκεται το κάλυµµα της δεξαµενής νερού.
Για να ξανατοποθετήσετε τη δεξαμενή νερού:
Τοποθετήστε τη γεµάτη δεξαµενή νερού στο καλάθι της πόρτας και
ευθυγραµµίστε το στόµιο πρόσληψης µε την τάπα του σωλήνα νερού,
όπως φαίνεται στην Εικ (3).
Σπρώξτε σταθερά τη δεξαµενή ώστε το στόµιο πρόσληψης να µπει
στην τάπα. Εικ (4).Μετά, περιστρέψτε το µπουτόν κλειδώµατος στη
θέση “CLOSED”.
Το µοτέρ της αντλίας θα λειτουργήσει αυτόµατα για να αδειάσει η
γραµµή του νερού από τον αέρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά η δεξαµενή, θα διαρρέει
νερό από το στόµιο πρόσληψης επάνω στο καλάθι της πόρτας.
Πάντα να περιµένετε 15 δευτερόλεπτα µετά την παροχή νερού
προτού αφαιρέσετε τη δεξαµενή νερού για γέµισµα ή καθαρισµό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν συναρµολογείτε ή αποσυναρµολογείτε τη δεξαµενή νερού, προσέχετε ώστε να
µην εφαρµόζετε υπερβολική πίεση, καθώς µπορεί να κάνετε ζηµιά στην δεξαµενή
νερού.
Εάν δεν υπάρχει νερό στη δεξαµενή νερού, δεν θα µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε
τη λειτουργία Αυτόµατης Παγοµηχανής και Παροχής Νερού.
Η χρήση άλλων υγρών εκτός από το νερό µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην
αντλία.
Όταν η στάθµη του νερού στην δεξαµενή νερού είναι χαµηλή, το µέγεθος των
παγακιών µπορεί να µικρύνει.
Είναι καλή ιδέα να καθαρίζετε την δεξαµενή νερού αρχικά πριν τη γεµίσετε µε νερό
και την τοποθετήσετε στην θέση της.
Η µέθοδος για να χρησιµοποιείτε την Παγοµηχανή και την Παροχή είναι ίδια µε άλλα
µοντέλα µε Παροχή.
Καθώς η δεξαµενή νερού µπορεί να βαρύνει, µην επιτρέπετε σε παιδιά να κρατούν
την δεξαµενή, ειδικά µε το ένα χέρι.
Καθώς η παγοµηχανή χρησιµοποιεί νερό της δεξαµενής για την κατασκευή πάγου,
µπορεί να ακούσετε την αντλία νερού να λειτουργεί 8~10 φορές την ηµέρα.
15
b
Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ b
και αφαιρέστε το κλιπ
, και μετά τραβήξτε
τον σωλήνα του νερού ενώ πιέζετε στο σημείο
όπως επιδεικνύεται στο σχεδιάγραμμα
δεξιά.
Αφαιρέστε το κάλυμμα των μεντεσέδων και το
κάλυμμα του Κύριου PCB ξεσφίγγοντας τις βίδες.
Διαχωρίστε όλα τα καλώδια σύνδεσης.
Επάνω κάλυµµα µεντεσέ
Κύριο κάλυµµα PCB
Αφαιρέστε το κάλυμμα των μεντεσέδων και το
κάλυμμα του Κύριου PCB ξεσφίγγοντας τις βίδες.
Διαχωρίστε όλα τα καλώδια σύνδεσης.
Κύριο κάλυµµα PCB
Επάνω κάλυµµα µεντεσέ
Τα νέα σετ σωλήνων που παρέχονται με την συσκευή πρέπει να χρησιμοποιούνται,
και τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ρύθμιση του ύψους
Εάν το ύψος της
πόρτας του θαλάμου
κατάψυξης είναι
διαφορετικό από
το ύψος του
θαλάμου συντήρησης
Εάν η πόρτα του θαλάμου κατάψυξης
είναι χαμηλότερη από την πόρτα του
θαλάμου συντήρησης
Εάν η πόρτα του θαλάμου κατάψυξης
είναι υψηλότερη από την πόρτα του
θαλάμου συντήρησης
Ευθυγραμμίστε την πόρτα εισάγοντας
ένα επίπεδο κατσαβίδι (τύπου -) στην
οπή της αριστερής βίδας ρύθμισης ύψους
και περιστρέψτε προς την φορά των
δεικτών του ρολογιού
Ευθυγραμμίστε την πόρτα εισάγοντας ένα
επίπεδο κατσαβίδι (τύπου -) στην οπή της
δεξιάς βίδας ρύθμισης ύψους και περιστρέψτε
προς την φορά των δεικτών
του ρολογιού
Διαφορά ύψους
Διαφορά ύψους
Διαφορά
ύψους
Διαφορά
ύψους
Αριστερή βίδα ρύθμισης ύψους
Δεξιά βίδα ρύθμισης ύψους
Όταν η πόρτα της κατάψυξης δεν ευθυγραμμίζεται
με το ύψος της πόρτας συντήρησης
Στην περίπτωση όπου το ύψος δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την
χρήση των βιδών ρύθμισης του ύψους, εισάγετε τα διάφανα φύλλα
που παρέχονται με το προϊόν.
Ανοίξτε την πόρτα και ανασηκώστε την με το χαμηλότερο ύψος, χρησιμοποιήστε
κατσαβίδι τύπου (+) για να ξεβιδώσετε την βίδα στον κάτω μεντεσέ όπως φαίνεται
στο σχήμα (1), εισάγετε το διάφανο φύλλο μεταξύ του κάτω μεντεσέ και του κάτω
βραχίονα, και στερεώστε με την βίδα όπως φαίνεται στο σχήμα (2).
Εισάγετε περισσότερα διάφανα φύλλα έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί το ύψος.
(παρέχονται 4 φύλλα συνολικά.)
Κάτω μεντεσές
Διάφανο φύλλο
Κάτω
βραχίονας
HEALTH GUARD
Προαιρετικό
Προαιρετικό
τύπου-1
τύπου-3
POWER
REPLACE
HOLD 5SECS
POWER
REPLACE
HOLD 5SECS
PURE N FRESH
τύπου-2
PURE N FRESH
τύπου-4
OFF
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οθόνη Εξοικονόμησης Ενέργειας
Η οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας.
(Το ‘DISPENSER’ είναι ακόμα αναμμένο)
FREEZER
FREEZER
FREEZER
FRIDGE
FRIDGE
FRIDGE
4
5
6
7
1
4
Το “on” και “off” επαναλαμβάνεται όταν πατιέται το πλήκτρο
Το γραφικό βέλος παραμένει στην
κατάσταση "on" όταν γίνεται επιλογή
ειδικής ψύξης "on".
Όταν είναι ενεργοποιημένη η ταχεία ψύξη,
πατήστε το πλήκτρο ξανά για
απενεργοποίηση, ή μετά από κάποιο χρόνο
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση.
EXPRESS FRZ.
On
.
Off
Το κλείδωμα ή η ακύρωση πραγματοποιούνται όταν πατιέται το πλήκτρο για
περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο
,
δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο
πλήκτρο έως ότου ξεκλειδώσετε την μονάδα.
Όταν πατήσετε άλλο πλήκτρο ενώ είναι
Κλείδωμα Ξεκλείδωμα
κλειδωμένη η μονάδα, θα αναβοσβήσει το
3 φορές για να σας ειδοποιήσει για την
τρέχουσα κατάσταση κλειδώματος.
CHILD LOCK 3SECS
Χωρίς Υδραυλική
Εγκατάσταση
Pure N Fresh
(Προαιρετικό)
ΔΟΧΕΙΟ
Το εικονίδιο με το βέλος παραμένει αναμμένο
συνεχώς.
Όταν πρέπει να καθαρίσετε τον αέρα,
παρακαλούμε επιλέξτε αυτή την λειτουργία.
Κάθε φορά που ο χρήστης πατά το
πλήκτρο, η λειτουργία θα εναλλάσσεται
με αυτή τη σειρά: ‘off->’auto’->
Off
Αυτόματη Ισχύς
Off
PURE N FRESH
’power’->’off’.
Όταν απενεργοποιήσετε το Pure N Fresh, ανοίξτε το πορτάκι και η ένδειξη
που περιβάλλει το Pure N Fresh είναι σβηστή.
Μετά από κανονική χρήση ενός έτους, εμφανίζεται η ένδειξη " REPLACE
HOLD 5SECS " που
σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί το Pure N Fresh.Οι πελάτες μπορούν να
τον αντικαταστήσουν με βάση τις δικές τους ανάγκες.
Μετά την αντικατάσταση του Pure N Fresh ή όταν δεν απαιτείται αντικατάσταση,
πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PURE N FRESH για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα. Ο χρονοδιακόπτης της ένδειξης μηδενίζεται και η υπενθύμιση σβήνει.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό για τον καθαρισμό του φίλτρου, καθώς μπορεί
να επηρεαστεί η απόδοση.Εάν ο χρόνος λειτουργίας υπερβεί τον χρόνο ισχύος, μπορεί
να επηρεαστούν οι λειτουργίες απόσμησης.
Εάν θέλετε να αντικατστήσετε το Pure N Fresh, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
τοπικό κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Μπορείτε να επιλέξετε νερό ή πάγο.
Παρακαλούμε επιλέξτε νερό, θρυμματισμένο πάγο
και κύβους πάγου πατώντας το
όπως επιθυμείτε.
Παρακαλούμε πατήστε το πλήκτρο ελαφρά κρατώντας και
σπρώχνοντας το ποτήρι προς τα μέσα.
Φωτίζεται το περίγραμμα της επιλεγμένης λειτουργίας.
Ακούγεται ένα "ΤΑΚ" μετά από 5 δευτερόλεπτα από την
παροχή πάγου.
Αυτός είναι ο ήχος της εξόδου του πάγου που κλείνει.
Πάτημα του
Σημείωση: Παρακαλούμε περιμένετε 2-3
Διακόπτη
δευτερόλεπτα για να λάβετε τα τελευταία
κομμάτια πάγου ή τις σταγόνες του νερού
πριν αφαιρέσετε το ποτήρι από την εσοχή της
παροχής νερού ή πάγου.
Λειτουργία οθόνης
κατάστασης φίλτρου
(κύκλος αντικατάστασης
φίλτρου) (προαιρετικό)
Υπάρχει λυχνία ένδειξης αντικατάστασης
για το φυσίγγιο του φίλτρου νερού επάνω
στο δοχείο.
Το φίλτρο νερού πρέπει να αντικαθίσταται
κάθε έξι μήνες.
Η λυχνία του φίλτρου ανάβει για να σας
ειδοποιήσει πότε να αντικαταστήσετε το
φίλτρο.
Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο του φίλτρου για περισσότερα από 3
δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την ένδειξη.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης
εάν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο.
Μην αφαιρείτε ή επισκευάζετε την παγομηχανή, εκτός εάν είστε τεχνικός.
Τμήμα κατάψυξης
Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα τροφίμων
στο τμήμα της κατάψυξης.
Το συρτάρι του τμήματος της κατάψυξης μπορεί να
αφαιρεθεί από την συσκευή και τα τρόφιμα μπορούν Κάλυµµα Συρταριού
να στοιβαχθούν απ’ ευθείας στο κάλυμμα του
συρταριού & στο κάτω μέρος του τμήματος της
κατάψυξης.
Συρτάρι
Το τμήμα της κατάψυξης παρέχει το κάλυμμα του
Κάτω µέρος του
συρταριού ως προεπιλογή για την μεγιστοποίηση τµήµατος κατάψυξης
της ικανότητας αποθήκευσης τροφίμων.
Επίσης, το συρτάρι παρέχεται για την διευκόλυνση
στην χρήση υδαρού κρέατος ή τροφίμων σε ημι-υγρή κατάσταση.
Καλάθι
Παγομηχανής
Όταν δεν χρησιμοποιείτε την παγομηχανή,
παρακαλούμε τοποθετήστε το καλάθι της
παγομηχανής
και απενεργοποιήστε την
παγομηχανή από τον διακόπτη, και μετά αφαιρέστε
όλον τον πάγο από το δοχείο του πάγου.
Όταν χρησιμοποιείτε την παγομηχανή, παρακαλούμε
αφαιρέστε το καλάθι της παγομηχανής από την πόρτα
και κρατήστε το στο καλάθι της πόρτας ή σε άλλο
σημείο, και ενεργοποιήστε την παγομηχανή
24
25
Πατήστε και κρατήστε την πίεση κεντρικά και αριστερά
στην ειδική θήκη έως ότου ακούσετε έναν ήχο κλικ.
Με περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να
αποθηκεύετε περισσότερα τρόφιμα.
Πως θα
χρησιμοποιήσετε
το Οικιακό Μπαρ
(Home Bar)
Με περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να
αποθηκεύετε διάφορους τύπους τροφίμων.
26
Πατήστε και
κρατήστε την
πίεση έως ότου
ακούσετε ήχο
κλικ
Τρόπος χρήσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε συνοδευτικά πιάτα ή κατεψυγμένα
τρόφιμα στο ράφι με επαρκή χώρο μεταξύ των δοχείων.
Τρόπος
αποσυναρμολόγησης
Κρατήστε το μπροστινό μέρος του ραφιού και τραβήξτε
το προς τα έξω, μέχρι να ασφαλιστεί με το εξάρτημα
αγκίστρωσης.
Όταν δεν μπορείτε να τραβήξετε άλλο το ράφι προς τα
έξω, ανασηκώστε το ελαφρά.
Ενώ κρατάτε το ράφι, δώστε του μια κλίση και τραβήξτε
το προς τα έξω.
Το διαμέρισμα δύο αστέρων στο
Καλάθι καταψύκτη
(διαμέρισμα δύο
αστέρων)
Το διαμέρισμα δύο αστέρων σημαίνει τον αποθηκευτικό χώρο σε 12°C~-18°C.
Τρόφιμα καταψύκτη για αποθήκευση μικρής διάρκειας.
27
Δείκτης LED (Κατάψυξη / Ψύξη)
Όταν ο δείκτης είναι σε λειτουργία στην ψύξη
Όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου / της κατάψυξης,
ο ενσωματωμένος δείκτης LED θα ανάψει.
Αυτός ο δείκτης LED θα ανάψει όταν ανοίξει η πόρτα
του ψυγείου / της κατάψυξης ή του Οικιακού μπαρ.
Λυχνία LED
Αυτός ο δείκτης LED μπορεί να χρησιμοποιείται ημι-μόνιμα.
Pure N Fresh
Πώς να
χρησιμοποιήσετε
τον Καθαρισμό Αέρα
Το Pure N Fresh είναι ήδη εγκατεστημένο στον τοίχο του ψυγείου, οπότε δεν
απαιτείται εγκατάσταση.
Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε δοχεία με στεγανά καπάκια όταν αποθηκεύετε
πικάντικα τρόφιμα.Αλλιώς, οι οσμές θα απορροφώνται από τα υπόλοιπα τρόφιμα.
Pure N Fresh
Αποσυναρμολόγηση και
εγκατάσταση του
Pure N Fresh
PURE N FRESH
Κρατήστε την θήκη του Pure N Fresh, περιστρέψτε την αντίθετα προς την κατεύθυνση
των δεικτών του ρολογιού περίπου 15 μοίρες όπως φαίνεται στο (α).
Αφαιρέστε το Pure N Fresh από την θήκη του.
Αντικαταστήστε το νέο Φίλτρο στην θήκη όπως δείχνει η εικόνα (β).
(Σημειώστε την κατεύθυνση της εγκατάστασης).
Τοποθετήστε την μονάδα όπως φαίνεται στην εικόνα (c), εισάγετέ την και περιστρέψτε
την προς την φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου ακούσετε έναν ήχο κλικ και
ολοκληρώνεται η εγκατάσταση.
Ή λέξη “FRONT”
πρέπει να φαίνεται
προς τα έξω
(a)
Εάν στην οθόνη εμφανιστεί "
κέντρο εξυπηρέτησης.
(b)
Γραμμή δείκτη
(c)
", παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό
Μην βάζετε τα δάκτυλά σας ή ξένα σώματα στον ανεμιστήρα του φίλτρου προς
αποφυγή τραυματισμού ή εκτόξευσης κατά λάθος.
28
V Fresh box
Το συρτάρι της ψύξης είναι για την αποθήκευση
λαχανικών ή κρεάτων.
Πατήστε το πλήκτρο V Fresh αρκετές φορές και
τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο
χρόνο.
29
Πλήκτρο V Fresh
30
Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενεργείας
Εγκαταστήστε το ψυγείο σε σκιερό, δροσερό και καλώς αεριζόμενο χώρο.
Μην ανοιγοκλείνετε συχνά την θύρα εάν δεν είναι απαραίτητο.
Παρακαλούμε μην κρατάτε ανοικτή την θύρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
να κλείνετε την θύρα το γρηγορότερο δυνατόν.
Επιτρέψτε στα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν να τα αποθηκεύσετε.
Δεν συνιστάται να αποθηκεύετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει
αρκετός χώρος για την ελεύθερη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα.
Μην ρυθμίζετε την θερμοκρασία του ψυγείου χαμηλότερα από ότι χρειάζεται.
Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
Σας συνιστούμε να μην αποθηκεύετε τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο.
Τοποθετείστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα προς απόψυξη εντός του ψυγείου.Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ψύξη του ψυγείου.(Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).
Καθαρίστε περιοδικά το οπίσθιο κάλυμμα και τον σωλήνα αντί-συμπύκνωσης
31 (ετησίως) για να εξασφαλίσετε την ανταλλαγή θερμότητας του συστήματος.
(Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).
Μην φράσετε τα ανοίγματα εξαερισμού με τρόφιμα.(Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).
Κάδος
αποθήκευσης
πάγου
Κρατήστε τον κάδο αποθήκευσης πάγου όπως φαίνεται
στο σχεδιάγραμμα δεξιά και τραβήξτε το προς τα έξω ε
νώ το ανασηκώνετε ελαφρά
Μην αποσυναρμολογείτε τον κάδο αποθήκευσης πάγου
εκτός εάν είναι απαραίτητο.
Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε τον
κάδο πάγου έτσι ώστε να μην σας πέσει.
Μετά την χρήση
της συσκευής
Ο συλλέκτης νερού δεν διαθέτει λειτουργία
αυτο-στράγγισης.
Πρέπει να καθαρίζεται συχνά.
Πρώτα, αφαιρέστε το κάλυμμα του συλλέκτη
νερού.
Πατήστε το κάλυμμα στο σημείο PUSH
για να ανασηκώσετε το κάλυμμα του συλλέκτη
νερού.
Αφαιρέστε το κάλυμμα του συλλέκτη νερού
όπως στην εικόνα
32
Αποσυναρμολόγηση
της ειδικής θήκης
λαχανικών (crisper)
Ανασηκώστε την ειδική θήκη
① και αφαιρέστε το από
την πόρτα.
33
Μετά την αφαίρεση, ανασηκώστε
το ② και τραβήξτε έξω το 3
από την ειδική θήκη.
34
35
36
37
38
Περίοδος εγγύησης γραμμικού συμπιεστή:
Δέκα (10) έτη από την ημερομηνία αρχικής λιανικής αγοράς.
Μόνο ανταλλακτικά (Ο πελάτης θα χρεωθεί την εργασία)
Οι θόρυβοι που σχετίζονται με την κανονική λειτουργία και η μη τήρηση των
οδηγιών που βρίσκονται στους οδηγούς φροντίδας και εγκατάστασης, ή η
λειτουργία της μονάδας σε ακατάλληλο περιβάλλον δεν θα καλύπτονται υπό
την παρούσα εγγύηση.
39
Είναι φυσιολογικό…
Τα ακόλουθα συμβάντα είναι φυσιολογικά.
Συμβάν
Λύση
Όταν ακούτε ήχους «τακ» ή Αυτός είναι ο ήχος διαφόρων εξαρτημάτων που
διαστέλλονται/συστέλλονται ή διαφορετικών συσκευών
«τουκ»
ελέγχου που λειτουργούν αναλόγως με την αλλαγή της
θερμοκρασίας εντός του ψυγείου.
Όταν ακούτε ήχους
Αυτό αποτελεί την μέτρηση του συμπιεστή ή ανεμιστήρα
«Ντιουριουριουκ»,
που λειτουργεί όταν η λειτουργία του ψυγείου εκκινείτε ή
«Νταλκαλ» ή «Γουνγκ»
τερματίζεται.Αυτό αποτελεί το ίδιο φαινόμενο με τον ήχο
που παράγεται όταν εκκινείτε ή σταματάτε τον κινητήρα
ενός αυτοκινήτου.
Θόρυβος
Άνοιγμα θύρας
Όταν ακούτε τον ήχο
«Κουριουριουκ» σαν νερό
που ρέει
Αυτός είναι ο ήχος του φρέον που αλλάζει την κατάσταση
εντός του ψυγείου/καταψύκτη. Όταν το υγρό μετατρέπεται
σε αέριο, θα ακούσετε τον ήχο νερού που ρέει και όταν το
αέριο αλλάζει σε υγρό, θα ακούσετε τον ήχο «Kureureuk».
Όταν ακούτε τον ήχο αέρα
όπως «Σου» ή «Σικ»
αμέσως μετά το κλείσιμο
της πόρτας.
Αυτός είναι ο ήχος παράγεται όταν η εσωτερική πίεση
μειώνεται προσωρινά καθώς ο ζεστός αέρα μπαίνει και
ψύχεται γρήγορα στο ψυγείο ή στον καταψύκτη.
Όταν ακούτε έναν ήχο
δόνησης
Εάν το ψυγείο είναι εγκατεστημένο επί ξύλινου δαπέδου
ή ξύλινου τοίχου, ή εάν το ψυγείο δεν έχει σταθμιστεί
καταλλήλως, ο ήχος ενδέχεται να είναι δυνατός από την
δόνηση.
Όταν ακούτε έναν δυνατό
ήχο μετά από την
εγκατάσταση του προϊόντος
για πρώτη φορά
Όταν λειτουργείτε το ψυγείο για πρώτη φορά, το ψυγείο
θα λειτουργήσει με μεγάλη ταχύτητα ώστε να ψυχθεί
γρήγορα οπότε και ο ήχος μπορεί να φανεί δυνατότερος.
Όταν η εσωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από ένα
συγκεκριμένο επίπεδο, ο ήχος θα κατευναστεί.
Όταν η πόρτα μένει
ελαφρώς ανοικτή αφού
κλείσετε η πόρτα
Αναλόγως με το εμπρόσθιο μέρος ή την ταχύτητα
κλεισίματος της πόρτας του ψυγείου ή του καταψύκτη,
η πόρτα ενδέχεται να ανοίξει ελαφρώς και κατόπιν να
κλείσει.
Προσέξτε να μην κλείνετε την πόρτα με δύναμη.
Όταν φυσά εξωτερικός αέρας εντός της ψυχρής
εσωτερικής επιφάνειας του ψυγείου, ενδέχεται να
δημιουργηθεί πάγος/σταγόνες πάχνης.Ιδιαίτερα, αυτό
συμβαίνει ευκολότερα όταν ανοίγετε και κλείνετε την
πόρτα του ψυγείου πιο συχνά. Επίσης εάν η υγρασία
της περιοχής της εγκατάστασης είναι υψηλή ή κατά την
διάρκεια της εποχής των βροχών, ή μίας βροχερής ημέρας,
οι σταγόνες πάχνης δημιουργούνται στην εξωτερική μεριά
του ψυγείου.Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που
προκύπτει κατά την διάρκεια υγρού καιρού.Σκουπίστε τις
σταγόνες νερού με ένα στεγνό ύφασμα.
Η σωληνώσεις θερμότητα είναι εγκατεστημένες γύρω
από το εμπρόσθιο τμήμα του ψυγείου και στο
διαχωριστικό του ψυγείου και καταψύκτη για να
αποφεύγεται η δημιουργία σταγόνων πάχνης.Ενδέχεται
να αισθάνεστε το ψυγείο ζεστότερο μετά από την
εγκατάσταση ή κατά την διάρκεια ζεστού καλοκαιριού,
αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα και μπορείτε να είστε
σίγουροι.
Πάγωμα /
Σταγόνες πάχνης
Όταν υπάρχει πάγος ή
σταγόνες πάχνης που
διαμορφώθηκαν στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό
μέρος του ψυγείου
Θερμοκρασία
Όταν το εμπρόσθιο μέρος
του ψυγείου είναι ζεστό.
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement