LG H440N,LGH440N Εγχειρίδιο Χρήσης

LG H440N,LGH440N Εγχειρίδιο Χρήσης
WERSJA POLSKA ENGLISH
User Guide
LG-H440n
MFL68908001 (1.0)
www.lg.com
UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H440n często
wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego
Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych
opłat za połączenia.
Instrukcja obsługi
WERSJA POLSKA
Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od urządzenia w zależności od regionu,
operatora, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego i mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Dostarczone elementy
są przeznaczone wyłącznie do pracy z tym urządzeniem i mogą być niezgodne z
innymi urządzeniami.
• Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej to
urządzenie nie jest odpowiednie dla osób niedowidzących.
• Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa
LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek
powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich
właścicieli.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ są
znakami towarowymi firmy Google, Inc.
•
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania....................4
Ważna uwaga..........................................13
Opis telefonu............................................17
Wygląd telefonu......................................17
Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii....19
Ładowanie baterii...................................22
Wkładanie karty pamięci.........................23
Wyjmowanie karty pamięci.....................24
Blokowanie i odblokowywanie
urządzenia..............................................24
Ekran główny...........................................26
Wskazówki dotyczące ekranu
dotykowego............................................26
Ekran główny..........................................27
Dostosowywanie wyglądu ekranu
głównego...............................................28
Powrót do poprzednio używanych
aplikacji..................................................30
Panel powiadomień................................30
Klawiatura ekranowa..............................33
Funkcje specjalne....................................34
Zdjęcie za pomocą gestu........................34
Szybki podgląd.......................................35
Włącz ekran............................................35
Knock Code............................................36
2
QuickMemo+..........................................36
Konfiguracja konta Google......................38
Tworzenie konta Google..........................38
Logowanie do konta Google....................38
Podłączanie do sieci i urządzeń..............40
Wi-Fi......................................................40
Bluetooth................................................41
Wi-Fi Direct............................................42
Przesyłanie danych między
komputerem a urządzeniem...................43
Połączenia................................................44
Nawiązywanie połączenia.......................44
Nawiązywanie połączeń z kontaktami.....44
Odbieranie i odrzucanie połączenia.........44
Nawiązywanie drugiego połączenia........45
Wyświetlanie rejestrów połączeń............45
Ustawienia połączeń...............................45
Kontakty...................................................46
Wyszukiwanie kontaktu..........................46
Dodawanie nowego kontaktu..................46
Ulubione kontakty...................................46
Tworzenie grupy.....................................47
SMS..........................................................48
Wysyłanie wiadomości............................48
Widok rozmowy......................................49
Zmiana ustawień wiadomości.................49
Spis treści
E-mail.......................................................50
Zarządzanie kontami e-mail....................50
Korzystanie z folderów konta..................51
Redagowanie i wysyłanie wiadomości....51
Aparat i Wideo.........................................52
Opcje aparatu w celowniku.....................52
Korzystanie z ustawień
zaawansowanych...................................53
Wykonywanie zdjęcia.............................54
Po wykonaniu zdjęcia.............................54
Zdjęcia seryjne.......................................54
Nagrywanie klipu wideo.........................55
Po nagraniu filmu...................................55
Galeria....................................................56
Multimedia...............................................59
Muzyka...................................................59
Narzędzia.................................................62
Zegar......................................................62
Kalkulator...............................................63
Kalendarz...............................................64
Dyktafon.................................................64
Wyszukiwanie głosowe...........................64
Pobrane..................................................65
Radio FM................................................65
Dźwięk...................................................71
Wyświetlacz...........................................72
Ogólne....................................................74
Oprogramowanie PC (LG PC Suite).........82
System operacyjny Windows...................82
System Mac OS......................................83
Aktualizacja oprogramowania
telefonu....................................................85
Aktualizacja oprogramowania telefonu....85
Informacje o niniejszej instrukcji...........87
Informacje o niniejszej instrukcji.............87
Znaki handlowe......................................88
Akcesoria.................................................89
Rozwiązywanie problemów....................90
Często zadawane pytania.......................94
Przeglądarka sieci Web...........................66
Internet...................................................66
Chrome..................................................67
Ustawienia...............................................68
Sieci.......................................................68
Spis treści
3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić
zagrożenie lub być niezgodne z prawem.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące
dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak
siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania
połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn
ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą
uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.
Narażenie na wpływ fal radiowych
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang.
Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy LG-H440n zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność
z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal
radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy
bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan
zdrowia.
• We wskazaniach dotyczących dozwolonego poziomu oddziaływania fal radiowych
używa się jednostki zwanej współczynnikiem SAR (ang. Specific Absorption Rate).
Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod,
gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we
wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
• Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością
współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie
wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu
telefonu wynosi 0,776 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz
0,685 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
• To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal
radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co
najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia
telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny
zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania
plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia
z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości
może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do
zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych
instrukcjach.
•
Czyszczenie i konserwacja produktu
OSTRZEŻENIE
Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały
zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek
innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i
gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.
Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do
specjalistycznego punktu serwisowego.
• Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione
oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o
wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami
elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak
kaloryfery czy kuchenki.
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
5
Nie upuszczaj telefonu.
Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
• Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu
nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę
wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
• W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się
rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
• Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z
rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
• Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
• Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
• Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
• Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach
magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie
telefonu.
• Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez
potrzeby.
• W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać
z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić.
Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego
użytkowania nie są objęte gwarancją.
• Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje
ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze
skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym,
dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
• Jeśli do wnętrza telefonu dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć go od
zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu
•
•
6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik,
kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
• Płyn, który dostał się do wnętrza telefonu, zmienia kolor etykiety produktu w środku
urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z
wodą nie podlegają gwarancji.
Prawidłowe korzystanie z telefonu
Urządzenia elektroniczne
W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia, które negatywnie
wpływają na ich wydajność.
• Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody
personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w
kieszeni na piersi.
• Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników
telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
• Z telefonu należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to
możliwe). Wystawianie telefonu na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi
jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.
Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych
podczas kierowania pojazdem.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
• Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
• Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub
odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
• Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów
elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
7
Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować
przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała
wywołane nieprawidłowym działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym
poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu
dróg.
•
Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać
wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku
o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania
telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i
muzyki na umiarkowanym poziomie.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się
osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze
słuchawek.
UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz
nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.
Szklane elementy
Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w
przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą.
W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj
z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum
serwisowe.
8
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
Miejsca robót strzelniczych
Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych.
Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.
Miejsca zagrożone wybuchem
Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych.
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów
wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon
komórkowy lub akcesoria.
•
•
W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
• Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi.
Dzieci
Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon
zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo
połknięcia.
Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy
polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego
operatora sieci.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
9
Informacje o baterii
Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania.
W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby
spowodować mniejszą wydajność baterii.
• Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
• Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
• Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można
ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
• Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie
zwiększyć jej przydatność.
• Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w
warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
• Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to
spowodować spadek jej wydajności.
• Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
• Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem
ze zwykłymi odpadami.
• W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu
serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
• Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu
akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem
energii.
• Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia,
sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
• Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt.
Zarysowanie baterii grozi pożarem.
•
10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
Informacja dotycząca oprogramowania open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL,
MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej
http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM
za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników,
transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres [email protected]
Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.
JAK ZAKTUALIZOWAĆ URZĄDZENIE
Dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego,
udoskonaleń i nowych funkcji oprogramowania.
• Wybierz aktualizację oprogramowania w menu ustawień urządzenia.
• Aktualizacja urządzenia za pośrednictwem komputera. Aby uzyskać
więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji, należy odwiedzić stronę
http://www.lg.com/common/index.jsp, wybrać kraj i język.
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LG-H440n spełnia
wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy
1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem
http://www.lg.com/global/declaration
Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy
skontaktować się z biurem:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
11
Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi.
Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów
wyznaczonych przez władze lokalne.
2 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i ludzkiego zdrowia.
3 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym
urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim,
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty
produkt.
Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami
1 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu
lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami
symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze
zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do
punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami
zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi
bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie
miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym
został nabyty produkt.
12
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
Ważna uwaga
Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy zapoznać się
z tymi informacjami!
Przed zaniesieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela
centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został
opisany w tej części instrukcji obsługi.
1. Pamięć telefonu
Gdy dostępna pamięć w telefonie spadnie poniżej 10 MB, telefon nie będzie mógł
odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych,
takich jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.
Odinstalowywanie aplikacji:
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> karta Ogólne >
Aplikacje.
2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać
odinstalowana.
3 Dotknij opcji Odinstaluj.
2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii
Czas pracy baterii można wydłużyć poprzez wyłączanie funkcji, które nie muszą cały
czas być uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez
aplikacje i zasoby systemowe.
Ważna uwaga
13
Wydłużanie czasu eksploatacji baterii telefonu:
• Jeśli nie korzystasz z komunikacji radiowej, wyłącz ją. Jeśli nie korzystasz z sieci
Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji GPS, wyłącz je.
• Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
• Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, Kalendarza, Kontaktów
i innych aplikacji.
• Niektóre pobierane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.
• Kontroluj poziom naładowania baterii podczas korzystania z pobranych aplikacji.
UWAGA: Przypadkowe naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania, gdy
urządzenie znajduje się w kieszeni, spowoduje automatyczne wyłączenie
ekranu w celu zmniejszenia zużycia energii.
3. Przed instalacją aplikacji i sytemu operacyjnego typu open
source
OSTRZEŻENIE
Zainstalowanie w telefonie innego systemu operacyjnego niż zainstalowany
przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. Poza
tym w takim przypadku przestaje obowiązywać gwarancja telefonu.
OSTRZEŻENIE
Aby chronić telefon i zawarte w nim dane, aplikacje należy pobierać wyłącznie
z zaufanych źródeł, takich jak serwis Play Store™. Obecność niepoprawnie
zainstalowanych aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe
działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Aplikacje takie należy
odinstalować wraz z powiązanymi danymi i ustawieniami.
14
Ważna uwaga
4. Korzystanie z funkcji twardego resetu (przywracanie
ustawień fabrycznych)
Jeśli nie uda się przywrócić prawidłowego stanu telefonu, należy skorzystać z funkcji
twardego resetu (przywracania ustawień fabrycznych), aby przywrócić telefon do stanu
fabrycznego.
1 Wyłącz telefon.
2 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania/blokowania i przycisk
zmniejszania głośności z tyłu telefonu.
3 Zwolnij przycisk zasilania/blokowania dopiero wtedy, gdy na ekranie zostanie
wyświetlone logo startowe, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj ponownie
przycisk zasilania/blokowania.
4 Zwolnij wszystkie przyciski po wyświetleniu ekranu przywracania ustawień
fabrycznych.
5 Naciśnij przyciski głośności, aby wybrać Tak, a następnie naciśnij przycisk
zasilania/blokowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
OSTRZEŻENIE
Po przeprowadzeniu twardego resetu wszystkie dane, aplikacje i licencje DRM
zapisane przez użytkownika zostaną usunięte. Zalecamy wykonanie kopii
zapasowej ważnych danych przed przeprowadzeniem twardego resetu.
Ważna uwaga
15
5. Otwieranie i przełączanie aplikacji
Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ
jednocześnie w urządzeniu może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby
zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać
się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza wszystkimi
aplikacjami, w razie potrzeby uruchamiając je i zamykając, dzięki czemu bezczynne
aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.
1 Dotknij ikony . Zostanie wyświetlony podgląd ostatnio używanych aplikacji.
2 Dotknij aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp. Ta operacja nie powoduje
zatrzymania poprzedniej aplikacji, która pozostanie uruchomiona w tle. Pamiętaj o
dotknięciu przycisku
w celu zamknięcia aplikacji po zakończeniu korzystania z
niej.
• Aby usunąć aplikację z listy ostatnio używanych aplikacji, przesuń podgląd aplikacji
w lewo lub w prawo. Aby usunąć wszystkie aplikacje, dotknij opcji Usuń wszystko.
16
Ważna uwaga
Opis telefonu
Wygląd telefonu
Mikrofon
Słuchawka
Gniazdo zestawu
słuchawkowego
Czujnik zbliżeniowy
Obiektyw przedniego
aparatu
Ekran dotykowy
UWAGA: Czujnik zbliżeniowy
Czujnik zbliżeniowy mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki
czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza
podświetlenie ekranu i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany
blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej
aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń.
OSTRZEŻENIE
Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może
spowodować uszkodzenie wyświetlacza i uniemożliwić jego prawidłowe
działanie. Nie zakrywać czujnika zbliżeniowego za pomocą osłony na ekran
lub folii ochronnej. Może to zakłócić działanie czujnika.
Opis telefonu
17
Obiektyw tylnego aparatu
Lampa błyskowa
Przycisk zasilania/
blokowania
Przyciski głośności
Punkt dotykowy NFC
Głośnik
Port ładowarki / USB
Przycisk zasilania/
blokowania
Przyciski głośności
18
Mikrofon
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza pozwala na
włączenie/wyłączenie telefonu
• Krótkie naciśnięcie umożliwia zablokowanie/
odblokowywanie ekranu
•
(gdy ekran jest wyłączony)
• Naciśnij i przytrzymaj strzałkę w górę, aby uruchomić
funkcję QuickMemo+
• Naciśnij i przytrzymaj strzałkę w dół, aby uruchomić
funkcję Aparat
Opis telefonu
OSTRZEŻENIE
W tym modelu antena NFC znajduje się na tylnej pokrywie.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić punktu dotykowego NFC, który jest
częścią anteny NFC.
•
Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii
Włóż kartę SIM lub USIM dostarczoną przez dostawcę usług telefonii komórkowej, a
także dołączony akumulator.
1 Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Paznokciem
kciuka drugiej ręki podnieś tylną pokrywę w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji.
Opis telefonu
19
2 Wsuń kartę SIM do dolnego gniazda w sposób przedstawiony na rysunku. Miejsce
styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci
utknie w gnieździe karty SIM, należy zabrać urządzenie do centrum
serwisowego firmy LG w celu wyjęcia karty pamięci.
UWAGA: Tylko karty microSIM działają na tym urządzeniu.
20
Opis telefonu
3 Włóż baterię.
4 Aby założyć pokrywę tylną z powrotem na urządzeniu, wyrównaj ją z komorą baterii
i dociśnij, aż znajdzie się na swoim miejscu
(usłyszysz kliknięcie).
Opis telefonu
21
Ładowanie baterii
Naładuj baterię przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. W celu naładowania
baterii użyj ładowarki. Do ładowania baterii można także użyć komputera, podłączając
do niego telefon za pomocą kabla USB.
OSTRZEŻENIE
Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarki i przewodów zatwierdzonych
przez firmę LG. Korzystanie z niezatwierdzonych do użytku ładowarek, baterii
lub kabli może spowodować opóźnienia w ładowaniu baterii. Niezatwierdzone
akcesoria mogą spowodować wybuch baterii lub też mogą uszkodzić
urządzenie. Tego typu szkody nie są objęte gwarancją.
Gniazdo ładowarki znajduje się u dołu telefonu. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu
i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
UWAGA: Nie wolno otwierać tylnej pokrywy podczas ładowania telefonu.
22
Opis telefonu
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 32 GB. W zależności od
producenta i typu karty pamięci, niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z
urządzeniem.
OSTRZEŻENIE
Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie
nieodpowiedniej karty może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty
pamięci. Oprócz tego może to spowodować uszkodzenie danych zapisanych
w urządzeniu.
UWAGA: Częste zapisywanie i kasowanie danych skraca żywotność kart
pamięci.
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Włóż kartę pamięci (złote styki karty muszą być skierowane do dołu).
3 Ponownie załóż tylną pokrywę.
Opis telefonu
23
Wyjmowanie karty pamięci
Przed wyjęciem karty pamięci najpierw odinstaluj ją w celu jej bezpiecznego usunięcia.
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> karta Ogólne >
Pamięć > Odłącz kartę SD.
2 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij kartę pamięci.
OSTRZEŻENIE
Nie wyjmuj karty pamięci, podczas gdy urządzenie przesyła dane lub
uzyskuje do nich dostęp. Takie postępowanie może spowodować utratę lub
uszkodzenie danych. Może ono także doprowadzić do uszkodzenia karty
pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za straty
spowodowane niewłaściwym użyciem kart pamięci, w tym za utratę danych.
Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu i przejście
urządzenia w tryb blokady. Urządzenie automatycznie zostaje zablokowane, jeśli nie jest
używane przez określony czas. To zapobiega przypadkowym dotknięciom przycisków i
oszczędza baterię.
Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk zasilania/blokowania i przeciągnij
palcem po ekranie w dowolnym kierunku.
UWAGA: Zamiast użycia przycisku zasilania/blokowania można również
uaktywnić ekran, dwukrotnie go dotykając.
24
Opis telefonu
Zmiana metody blokowania ekranu
Możesz zmienić sposób, w jaki blokujesz ekran, aby uniemożliwić innym osobom
uzyskanie dostępu do twoich danych osobowych.
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> karta Wyświetlacz >
Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu.
2 Wybierz sposób blokady ekranu: Brak, Przeciągnięcie palcem, Wprowadzenie kodu,
Wzór, PIN i Hasło.
UWAGA: Przed ustanowieniem wzoru odblokowania należy utworzyć konto
Google i zapamiętać zapasowy kod PIN utworzony podczas aktywowania
funkcji blokowania za pomocą wzoru.
Uwaga! Jeśli w telefonie nie utworzono konta Google i nie pamiętasz kodu
PIN, hasła, ani zapasowego kodu PIN konieczne jest wykonanie twardego
resetu. Jednak w przypadku przeprowadzenia twardego resetu zostaną
usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Zalecamy wykonanie kopii
zapasowej ważnych danych przed przeprowadzeniem twardego resetu.
WSKAZÓWKA! Smart Lock
Korzystanie z funkcji Smart Lock ułatwi odblokowywanie telefonu. Można ją
ustawić, aby telefon pozostał odblokowany, kiedy podłączone jest do niego
zaufane urządzenie Bluetooth, kiedy znajduje się w znanym miejscu, takim jak
dom lub praca, lub gdy rozpoznaje twarz użytkownika.
Konfigurowanie inteligentnej blokady
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
.
2 Dotknij karta Wyświetlacz > Ekran blokady > Smart Lock.
3 Przed dodaniem jakichkolwiek zaufanych urządzeń, zaufanych miejsc lub
zaufanej twarzy należy skonfigurować ekran blokady (wzór, kod PIN lub
hasło).
Opis telefonu
25
Ekran główny
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego
Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.
• Dotknięcie – pojedyncze dotknięcie ekranu pozwala wybrać element, link, skrót
lub literę z klawiatury ekranowej.
• Dotknięcie i przytrzymanie – należy dotknąć i przytrzymać element na ekranie,
nie unosząc palca do momentu wykonania działania.
• Przeciągnięcie – polega na dotknięciu i przytrzymaniu przez chwilę wybranego
elementu, a następnie, bez podniesienia palca, przesunięciu go po ekranie do
docelowego położenia. Przeciągając elementy ekranu głównego, można zmienić ich
położenie.
• Przesunięcie – polega na szybkim przesunięciu palcem po powierzchni ekranu,
nie przerywając ruchu po pierwszym dotknięciu (aby zamiast przesunięcia nie
wykonać przeciągnięcia).
• Podwójne dotknięcie – podwójne dotknięcie pozwala przybliżyć/oddalić stronę
internetową lub mapę.
• Przybliżenie przez zsunięcie – zsunięcie lub rozsunięcie palca wskazującego i
kciuka pozwala przybliżyć lub oddalić obraz podczas korzystania z przeglądarki lub
map podczas oglądania zdjęć.
• Obrót ekranu – wiele aplikacji i ekranów menu dopasowuje orientację ekranu do
fizycznej orientacji urządzenia.
UWAGA:
• Nie naciskaj zbyt mocno – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby
wykryć delikatne, ale pewne dotknięcie.
• Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych
przycisków.
26
Ekran główny
Ekran główny
Ekran główny to punkt wyjścia dla wielu funkcji. Umożliwia dodanie elementów takich
jak skróty aplikacji i widżety Google, co zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji
i aplikacji. To domyślna kanwa, do której można uzyskać dostęp z dowolnego menu,
dotykając przycisku .
Pasek stanu
Ikony aplikacji
Wskaźnik pozycji
Powierzchnia przycisków szybkiego dostępu
Przyciski dotykowe ekranu głównego
Zawiera informacje o stanie urządzenia, w tym godzinę, moc sygnału, stan baterii i
ikony powiadomień.
Dotknij ikony (aplikacji, folderu itp.), aby ją otworzyć i użyć.
Wskazuje, która kanwa ekranu głównego jest aktualnie wyświetlana.
Zapewnia dostęp do funkcji z dowolnej kanwy ekranu głównego za jednym
dotknięciem.
Ekran główny
27
Klawisz Wróć
Powrót do poprzedniego ekranu. Umożliwia
również zamknięcie wyświetlonych elementów,
takich jak menu, okna dialogowe i klawiatura
ekranowa.
Klawisz Ekran główny Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego
ekranu.
Klawisz Najnowsze
Wyświetlenie ostatnio używanych aplikacji.
Dotknięcie i przytrzymanie tego przycisku
spowoduje otwarcie menu dostępnych opcji.
Dodatkowy ekran główny
System operacyjny oferuje wiele kanw ekranu głównego, które zapewniają dodatkową
przestrzeń na dodawanie ikon, widżetów oraz innych elementów.
• Aby uzyskać dostęp do dodatkowych kanw, przesuń palcem w lewo lub prawo po
ekranie głównym.
Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego
Ekran główny można dostosować, dodając do niego aplikacje i widżety lub zmieniając
tapety.
Dodawanie elementów do ekranu głównego
1 Dotknij pustej części ekranu głównego i przytrzymaj ją.
2 W menu trybu dodawania wybierz elementy, które chcesz dodać. Dodany element
pojawi się na ekranie głównym.
3 Przeciągnij go w wybrane miejsce i unieś palec.
WSKAZÓWKA! Aby dodać ikonę aplikacji z ekranu Aplikacje do ekranu
głównego, dotknij i przytrzymaj wybraną aplikację.
28
Ekran główny
Usuwanie elementu z ekranu głównego
• Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie
przeciągnij ją do obszaru .
Dodawanie aplikacji do powierzchni szybkiego dostępu
• Na ekranie Aplikacje lub na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a
następnie przeciągnij ją do powierzchni szybkiego dostępu. Następnie zwolnij ją w
wybranym miejscu.
Usuwanie aplikacji z powierzchni szybkiego dostępu
• Dotknij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego dostępu, a następnie
przeciągnij go na ikonę .
UWAGA: Nie jest możliwe usunięcie przycisku Aplikacje
.
Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym
1 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji do czasu jej odblokowania z bieżącej pozycji, a
następnie zwolnij ją. W prawym górnym rogu aplikacji zostanie wyświetlona ikona
edycji .
2 Dotknij ponownie ikony aplikacji i wybierz wzór i rozmiar ikony.
3 Dotknij opcji OK, aby zapisać zmianę.
Ekran główny
29
Powrót do poprzednio używanych aplikacji
1 Dotknij ikony . Zostanie wyświetlony podgląd ostatnio używanych aplikacji.
2 Dotknij podglądu aplikacji, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć
przycisku , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Panel powiadomień
Powiadomienia informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza i
alarmach, jak również o trwających zdarzeniach, np. trwających rozmowach.
Po nadejściu powiadomienia jego ikona pojawia się w górnej części ekranu. Ikony
oczekujących powiadomień są wyświetlane po lewej stronie, a ikony systemowe, jak np.
połączenie Wi-Fi lub stan baterii, są widoczne po prawej stronie.
UWAGA: Dostępne opcje mogą być różne w zależności od regionu i
operatora.
Oczekujące
powiadomienia
Powiadomienia
systemowe
Otwieranie panelu powiadomień
Przesuń pasek stanu palcem w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Aby zamknąć
panel powiadomień, przeciągnij palcem na ekranie do góry lub dotknij przycisku .
30
Ekran główny
Obszar szybkich ustawień
Powiadomienia
Wyczyść
Dotknij dowolnego przycisku szybkich ustawień, aby go włączyć/wyłączyć. Dotknij i
przytrzymaj wybrany przycisk, aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu ustawień
funkcji. Aby wyświetlić więcej przycisków przełączania, przesuń palcem w lewo lub
w prawo. Dotknij , aby usunąć lub dodać przyciski szybkich ustawień lub zmienić
ich układ.
Zostanie wyświetlony spis bieżących powiadomień wraz z krótkim opisem każdego z
nich. Dotknij powiadomienia, aby je wyświetlić.
Dotknij, aby usunąć wszystkie powiadomienia.
Ikony wskaźników na pasku stanu
Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu w górnej części ekranu. Informują
one o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza,
stanie urządzenia i innych.
Ekran główny
31
Ikony wyświetlane w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej
tabeli wymieniono ikony, które występują najczęściej.
Ikona Opis
Ikona Opis
Brak karty SIM
Obecnie trwa odtwarzanie
piosenki
Brak dostępnego sygnału sieci
Dzwonek jest wyciszony
Tryb samolotowy jest włączony
Tryb wibracji jest włączony
Połączono z siecią Wi-Fi
Pełne naładowanie baterii
Podłączono przewodowy
zestaw słuchawkowy
Ładowanie baterii w toku
Połączenie w toku
Telefon jest podłączony do
komputera za pomocą kabla
USB
Nieodebrane połączenie
Pobieranie danych
Połączenie Bluetooth jest
włączone
Przesyłanie danych
Ostrzeżenie systemowe
GPS włączone
Ustawiono alarm
Synchronizacja danych w toku
Dostępna jest nowa
wiadomość głosowa
Dostępna jest nowa
wiadomość SMS/MMS
Wybierz metodę
wprowadzania
Punkt dostępu Wi-Fi jest
aktywny
Funkcja NFC jest włączona
32
Ekran główny
UWAGA: Położenie ikon na pasku stanu może być różne w zależności od
funkcji lub usługi.
Klawiatura ekranowa
Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Po dotknięciu dostępnego pola
wprowadzania tekstu na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu
Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie
powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.
Dotknięcie pozwala przejść do ustawień klawiatury. Dotknięcie i przytrzymanie
umożliwia wprowadzenie tekstu głosem lub uzyskanie dostępu do schowka.
Służy do wprowadzania spacji.
Dotknij, aby rozpocząć nowy wiersz.
Służy do usuwania poprzedniego znaku.
Wprowadzanie liter diakrytycznych
Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest język polski, istnieje możliwość wprowadzania
znaków charakterystycznych dla tego języka (np. „ą”).
Na przykład, aby wprowadzić znak „ą”, należy dotknąć i przytrzymać przycisk „a” do
momentu, gdy przycisk zostanie powiększony i będzie zawierał znaki z innych języków.
Następnie należy wybrać odpowiedni znak specjalny.
Ekran główny
33
Funkcje specjalne
Zdjęcie za pomocą gestu
Funkcja Zdjęcie za pomocą gestu umożliwia zrobienie zdjęcia przednim aparatem przez
wykonanie gestu ręką.
Robienie zdjęcia
Istnieją dwa sposoby korzystania z funkcji robienia zdjęcia za pomocą gestu.
• Podnieś otwartą dłoń i poczekaj, aż przedni aparat ją wykryje. Na ekranie wyświetli
się okno. Następnie złóż dłoń w pięść. Urządzenie rozpocznie odliczanie, dając czas
na przygotowanie się.
• Podnieś dłoń zaciśniętą w pięść i poczekaj, aż przedni aparat ją wykryje. Na ekranie
wyświetli się okno. Następnie rozewrzyj zaciśniętą pięść. Urządzenie rozpocznie
odliczanie, dając czas na przygotowanie się.
lub
34
Funkcje specjalne
Szybki podgląd
Gdy ekran telefonu jest wyłączony, można wyświetlić pasek stanu, datę i godzinę,
przeciągając palcem w dół ekranu.
Włącz ekran
Funkcja Włącz ekran umożliwia dwukrotne dotknięcie ekranu w celu jego łatwego
włączenia lub wyłączenia.
Włączenie ekranu
1 Dotknij dwukrotnie środkową część ekranu blokady, aby go włączyć.
2 Odblokuj ekran lub skorzystaj z wszelkich dostępnych skrótów lub widżetów.
Wyłączenie ekranu
1 Dotknij dwukrotnie pusty obszar na ekranie głównym lub na pasku stanu.
2 Ekran wyłączy się.
UWAGA: Należy dotknąć środkowego obszaru ekranu. Jeśli dotkniesz dolnej
lub górnej powierzchni, skuteczność rozpoznawania może się zmniejszyć.
Funkcje specjalne
35
Knock Code
Funkcja Knock Code umożliwia utworzenie własnego kodu odblokowywania w postaci
serii puknięć na ekranie. Użytkownik może uzyskać dostęp bezpośrednio do ekranu
głównego, gdy ekran jest wyłączony, wystukując tę samą sekwencję na ekranie.
UWAGA:
• Sześciokrotne wprowadzenie błędnego wzoru Kod Knock powoduje
przejście do logowania do konta google/zapasowego kodu PIN.
• Podczas włączania i wyłączania należy dotykać ekranu opuszkami palców, a
nie paznokciami.
• Gdy funkcja Knock Code nie jest używana, można użyć funkcji Knock On,
dotykając ekranu.
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> karta Wyświetlacz >
Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu > Knock Code.
2 Dotknij kwadratów w wybranej kolejności, aby ustawić wzór Knock Code. Wzór Knock
Code może składać się z od 3 do 8 dotknięć.
Odblokowywanie ekranu za pomocą funkcji Knock Code
Po wygaszeniu ekranu można go odblokować, dotykając go według ustawionego
wcześniej wzoru Knock Code.
QuickMemo+
Funkcja QuickMemo+ umożliwia tworzenie notatek i zrzutów ekranowych.
Funkcja QuickMemo+ służy do szybkiego i łatwego tworzenia notatek podczas
połączenia na zapisanym obrazie lub bieżącym ekranie telefonu.
1 Dotknij paska stanu i przeciągnij go w dół, a następnie dotknij ikony .
36
Funkcje specjalne
2 Utwórz notatkę, korzystając z następujących opcji:
Dotknięcie powoduje cofnięcie ostatniej czynności.
Dotknięcie powoduje ponowne wykonanie ostatnio usuniętej czynności.
Dotknięcie umożliwia wstawienie tekstu do notatki.
Dotknięcie umożliwia wybór rodzaju długopisu i koloru.
Dotknięcie umożliwia użycie gumki, aby wymazać ślady długopisu na
notatce.
Dotknięcie powoduje zapisanie utworzonej notatki.
Dotknięcie powoduje ukrycie lub wyświetlenie paska narzędzi.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji QuickMemo+ należy używać
opuszków palców. Nie wolno używać paznokci.
3 Dotknij
, aby zapisać bieżącą notatkę w albumie QuickMemo+ lub Galeria.
Odrzucanie notatek QuickMemo
• Dotknij ikony
.
Wyświetlanie zapisanej notatki
Na ekranie głównym dotknij
> Galeria
i wybierz album QuickMemo+ lub
dotknij QuickMemo+ , a następnie wybierz odpowiednią notatkę.
Funkcje specjalne
37
Konfiguracja konta Google
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w telefonie zostanie wyświetlony monit o
zalogowanie się do istniejącego konta Google. Jeśli nie masz konta Google, otrzymasz
monit o jego utworzenie.
Tworzenie konta Google
1 Na ekranie głównym dotknij ikony .
2 Dotknij kolejno pozycji
> karta Ogólne > Konta i synchronizacja > Dodaj
konto > Google > LUB UTWÓRZ NOWE KONTO.
3 Wprowadź swoje imię i nazwisko, a następnie dotknij opcji DALEJ.
4 Wprowadź nazwę użytkownika i dotknij opcji Dalej. Telefon połączy się z serwerami
Google i sprawdzi dostępność nazwy użytkownika.
5 Wprowadź hasło i dotknij opcji DALEJ.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami i wpisz wymagane i opcjonalne informacje dotyczące
konta. Zaczekaj na utworzenie konta na serwerze.
Logowanie do konta Google
1 Na ekranie głównym dotknij ikony .
2 Dotknij
> karta Ogólne > Konta i synchronizacja > Dodaj konto > Google.
3 Wprowadź adres e-mail i dotknij opcji DALEJ.
4 Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty Gmail i usług Google w telefonie.
5 Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie zostanie przeprowadzona automatyczna
synchronizacja z kontem Google w Internecie (jeśli dostępne jest połączenie
internetowe).
38
Konfiguracja konta Google
Po zalogowaniu telefon przeprowadzi synchronizację z usługami Google, takimi jak
Gmail, Kontakty i Kalendarz Google. Można także korzystać z Map Google, pobierać
aplikacje ze sklepu Play Store, tworzyć kopie zapasowe ustawień na serwerach Google
oraz korzystać z innych usług Google w swoim telefonie.
WAŻNE
Niektóre aplikacje, w tym Kalendarz, współpracują tylko z pierwszym dodanym
kontem Google. Jeśli zamierzasz używać w telefonie kilku kont Google,
pamiętaj, aby najpierw zalogować się na koncie, na którym chcesz korzystać
z tych aplikacji. Po zalogowaniu się kontakty, wiadomości poczty Gmail,
wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach
i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. Jeśli nie
zalogujesz się na koncie Google w trakcie konfiguracji, podczas pierwszego
uruchamiania aplikacji wymagającej takiego konta, np. Gmail czy Play Store,
zobaczysz monit o zalogowanie się lub utworzenie konta Google.
• Jeśli masz konto firmowe obsługiwane przez dział informatyczny
przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny, mogą istnieć specjalne instrukcje
dotyczące logowania się na tym koncie.
•
Konfiguracja konta Google
39
Podłączanie do sieci i urządzeń
Wi-Fi
Możliwe jest korzystanie z szybkiego dostępu do Internetu w granicach zasięgu
bezprzewodowego punktu dostępu.
Łączenie z sieciami Wi-Fi
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> karta Sieci > Wi-Fi.
2 Dotknij przycisku
, aby włączyć funkcję Wi-Fi i rozpocząć skanowanie w
poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.
3 Dotknij sieci, aby nawiązać z nią połączenie.
• Jeśli sieć jest zabezpieczona za pomocą ikony kłódki, trzeba będzie wprowadzić
klucz zabezpieczeń lub hasło.
4 Na pasku stanu zostaną wyświetlone ikony informujące o stanie sieci Wi-Fi.
UWAGA: W przypadku przesyłania danych poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub
po wyłączeniu sieci Wi-Fi urządzenie może automatycznie połączyć się z
Internetem przy użyciu danych sieci komórkowej, co może wiązać się z
poniesieniem opłat za przesyłanie danych.
WSKAZÓWKA! Uzyskiwanie adresu MAC
Dotknij
>
> karta Aplikacje >
> karta Sieci > Wi-Fi >
Zaawansowane Wi-Fi > Adres MAC.
40
>
Podłączanie do sieci i urządzeń
Bluetooth
Bluetooth jest to technologia łączności bliskiego zasięgu, która pozwala na
bezprzewodowe łączenie się z szeregiem urządzeń Bluetooth, takich jak zestawy
słuchawkowe i samochodowe zestawy głośnomówiące, a także urządzenia mobilne,
komputery, drukarki i urządzenia bezprzewodowe obsługujące technologię Bluetooth.
Zasięg komunikacji Bluetooth wynosi zazwyczaj prawie 10 metrów.
UWAGA:
• Firma LG nie odpowiada za utratę, przejęcie ani niewłaściwe użycie danych
wysyłanych lub odbieranych przy użyciu funkcji Bluetooth.
• Dane należy udostępniać i odbierać tylko z zaufanych, odpowiednio
zabezpieczonych urządzeń.
• Jeśli pomiędzy urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania funkcji
Bluetooth może być mniejszy.
• Niektóre urządzenia, w szczególności te, które nie zostały przetestowane
i zatwierdzone przez organizację Bluetooth SIG, mogą nie być zgodne z
urządzeniem.
Parowanie telefonu z innym urządzeniem Bluetooth
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> karta Sieci >
Bluetooth.
2 Dotknij opcji
, aby włączyć Bluetooth.
3 Dotknij opcji Wyszukaj urządzenia, aby wyświetlić urządzenia znajdujące się w
zasięgu.
4 Wybierz z listy urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie. Po pomyślnym
zakończeniu procesu parowania telefon połączy się ze sparowanym urządzeniem.
Podłączanie do sieci i urządzeń
41
UWAGA: Parowanie między dwoma urządzeniami Bluetooth jest procesem
jednorazowym. Po zakończeniu parowania urządzenie będzie nadal
rozpoznawać urządzenie, z którym zostało sparowane i nadal będzie możliwa
wymiana informacji.
WSKAZÓWKA! Informacje o trybie parowania i haśle (zazwyczaj 0 0 0 0 –
cztery zera) zawiera dokumentacja dołączona do urządzenia Bluetooth.
Wysyłanie danych za pośrednictwem łącza Bluetooth
1 Wybierz plik lub element, np. kontakt lub plik multimedialny.
2 Wybierz opcję wysłania danych przez połączenie Bluetooth.
3 Wyszukaj urządzenie z obsługą łączności Bluetooth i przeprowadź parowanie z nim.
• Ze względu na różne parametry techniczne i funkcje innych urządzeń
obsługujących łączność Bluetooth wyświetlane komunikaty i wykonywane operacje
mogą się różnić, a funkcje takie jak przesyłanie lub wymiana mogą nie działać w
przypadku wszystkich urządzeń zgodnych z technologią Bluetooth.
Odbieranie danych przez Bluetooth
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> karta Sieci >
Bluetooth.
2 Dotknij opcji
, aby włączyć Bluetooth.
3 Otrzymasz prośbę o akceptację próby parowania od urządzenia wysyłającego.
Pamiętaj, aby wybrać przycisk Akceptuj.
Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie między urządzeniami
obsługującymi standard Wi-Fi bez konieczności użycia punktu dostępu.
42
Podłączanie do sieci i urządzeń
Włączanie funkcji Wi-Fi Direct
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
2 Dotknij > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
> karta Sieci > Wi-Fi.
UWAGA: Z poziomu tego menu urządzenie jest widoczne dla innych
widocznych urządzeń Wi-Fi Direct znajdujących się w pobliżu.
Przesyłanie danych między komputerem a urządzeniem
Możesz kopiować lub przenosić dane między komputerem a urządzeniem.
Przesyłanie danych
1 Podłącz urządzenie do komputera, korzystając z dołączonego kabla USB.
2 Otwórz panel powiadomień, dotknij bieżącego typu połączenia, a następnie wybierz
Urządzenie multimedialne (MTP).
3 Na komputerze PC zostanie wyświetlone okno, które umożliwi przesłanie wybranych
danych.
UWAGA: Aby istniała możliwość wykrywania telefonu, wymagane jest
zainstalowanie na komputerze sterownika LG Android Platform Driver.
Pozycja
System operacyjny
Wersja programu Windows Media Player
Podłączanie do sieci i urządzeń
Wymóg
Microsoft Windows XP SP3, Vista lub nowszy
Windows Media Player 10 lub nowszy
43
Połączenia
Nawiązywanie połączenia
1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
2 Wprowadź numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij
.
3 Po wprowadzeniu wybranego numeru dotknij
, aby wykonać połączenie.
4 Aby zakończyć połączenie, dotknij
.
WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia
międzynarodowego, dotknij ikony
i przytrzymaj ją.
Nawiązywanie połączeń z kontaktami
1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2 Przewiń listę kontaktów. Można również wpisać nazwę kontaktu w polu wyszukiwania
lub przewinąć listę według liter alfabetu po prawej krawędzi ekranu.
3 Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
Odbieranie i odrzucanie połączenia
•
•
Przesuń ikonę
Przesuń ikonę
w dowolnym kierunku, aby odebrać połączenie przychodzące.
w dowolnym kierunku, aby odrzucić połączenie przychodzące.
UWAGA: Za pomocą dotknięcia lub przeciągnięcia palcem wybierz opcję
Odrzuć z wiadomością, jeżeli chcesz wysłać wiadomość do osoby
dzwoniącej.
44
Połączenia
Nawiązywanie drugiego połączenia
1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij opcji > Dodaj połączenie i wprowadź
numer.
2 Dotknij przycisku
, aby nawiązać połączenie.
3 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie
zostanie zablokowane i zawieszone.
4 Dotknij wyświetlonego numeru, aby przełączyć połączenia. Możesz także dotknąć
ikony , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.
5 Aby zakończyć wszystkie połączenia, dotknij przycisk
.
UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.
Wyświetlanie rejestrów połączeń
Na ekranie głównym dotknij
i wybierz opcję Rejestry połączeń.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.
WSKAZÓWKA!
• Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, godzinę i
długość połączenia.
• Dotknij
, a następnie dotknij opcji Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie
zapisane pozycje.
Ustawienia połączeń
Użytkownik może skonfigurować ustawienia połączeń telefonicznych, takie jak
przekierowanie połączeń oraz inne specjalne funkcje oferowane przez operatora.
1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
2 Dotknij , aby wyświetlić dostępne opcje.
3 Dotknij pozycji Ustawienia połączeń i skonfiguruj wybrane opcje.
Połączenia
45
Kontakty
Użytkownik może dodawać kontakty w telefonie i synchronizować je z kontaktami konta
Google lub innego konta, które obsługuje funkcję synchronizacji kontaktów.
Wyszukiwanie kontaktu
1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2 Dotknij opcji Szukaj, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury
telefonu.
Dodawanie nowego kontaktu
1 Dotknij
i wprowadź numer nowego kontaktu. Dotknij pola Nowy kontakt lub
> Dodaj do kontaktów > Nowy kontakt.
2 Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij obszaru zdjęcia. Dostępne opcje to
Zrób zdjęcie i Wybierz z galerii.
3 Wprowadź wybrane dane dla kontaktu.
4 Dotknij opcji Zapisz.
Ulubione kontakty
Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.
Dodawanie kontaktu do listy ulubionych
1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
3 Dotknij gwiazdki w prawym górnym rogu ekranu. Gwiazdka zmieni kolor na żółty.
46
Kontakty
Usuwanie kontaktu z listy ulubionych
1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2 Dotknij karty Ulubione i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o
nim.
3 Dotknij żółtej gwiazdki w prawym górnym rogu ekranu. Gwiazdka zmieni kolor na
ciemny, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.
Tworzenie grupy
1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2 Dotknij kolejno pozycji Grupy > > Nowa grupa.
3 Wprowadź nazwę nowej grupy. Do nowo utworzonej grupy można także przypisać
osobny dzwonek.
4 Dotknij opcji Dodaj członków, aby dodać kontakty do grupy.
5 Dotknij opcji Zapisz, aby zapisać grupę.
UWAGA:
• Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów.
Pozostaną one na liście kontaktów.
Kontakty
47
SMS
W tym telefonie obsługa wiadomości tekstowych i multimedialnych jest realizowana za
pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.
Wysyłanie wiadomości
1 Dotknij ikony
na ekranie głównym, a następnie ikony , aby utworzyć nową
wiadomość.
2 Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu w polu Do. W trakcie wprowadzania
nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Można dotknąć sugerowanego
odbiorcy i dodać więcej niż jeden kontakt.
UWAGA: Za każdą z wysyłanych wiadomości może być pobierana opłata.
Skontaktuj się z dostawcą usługi.
3 Dotknij pola tekstowego i zacznij pisać wiadomość.
4 Dotknij , aby otworzyć menu opcji. Wybierz jedną z dostępnych opcji.
WSKAZÓWKA! Możesz dotknąć ikony
przesłać wraz z wiadomością.
, aby załączyć plik, który chcesz
5 Dotknij opcji Wyślij, aby wysłać wiadomość.
WSKAZÓWKA!
• W niektórych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w
zależności od używanego języka i sposobu kodowania wiadomości
tekstowej.
• Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości tekstowej
zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość multimedialną, za
wysłanie której pobrana zostanie opłata według odpowiedniej stawki.
48
SMS
UWAGA: W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia
zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Widok rozmowy
Wiadomości wymieniane z innym użytkownikiem są wyświetlane w porządku
chronologicznym, zapewniając wygodne przeglądanie i wyszukiwanie rozmów.
Zmiana ustawień wiadomości
Ustawienia wiadomości w telefonie zostały wstępnie skonfigurowane, tak aby można
było od razu wysyłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z
własnymi preferencjami.
• Na ekranie głównym dotknij
, a następnie dotknij > Ustawienia.
SMS
49
E-mail
Aplikacja E-mail umożliwia odczytywanie poczty e-mail z serwisów innych niż Gmail.
Aplikacja E-mail obsługuje następujące typy kont: POP3, IMAP i Microsoft Exchange (dla
firm).
Zarządzanie kontami e-mail
Aby otworzyć aplikację E-mail:
Dotknij
>
> karta Aplikacje > .
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji E-mail zostanie otwarty kreator konfiguracji, aby
przeprowadzić Cię przez proces dodawania konta e-mail.
Dodanie kolejnego konta e-mail:
• Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
Dodaj konto.
>
> Ustawienia >
Zmiana ustawień ogólnych konta e-mail:
• Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
Ustawienia ogólne.
>
> Ustawienia >
Usuwanie konta e-mail:
• Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> > Ustawienia >
> Usuń konto > Wybierz konto do usunięcia > Usuń > Tak.
50
E-mail
Korzystanie z folderów konta
Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
> > Foldery.
Każde konto zawiera foldery: Odebrane, Do wysłania, Wysłano i Kopie robocze.
W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego
Twoje konto e-mail, do konta mogą być też przypisane dodatkowe foldery.
Redagowanie i wysyłanie wiadomości
1 W aplikacji
dotknij , aby utworzyć nową wiadomość e-mail.
2 Wprowadź adres odbiorcy wiadomości. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane
są pasujące adresy z listy kontaktów. W przypadku wprowadzania wielu adresów
należy oddzielić je za pomocą średnika.
3 Dotknij pola DW/UDW, aby wysłać kopię lub ukrytą kopię do innych kontaktów /
adresów e-mail.
4 Dotknij pola tekstowego i wprowadź wiadomość.
5 Dotknij opcji , aby załączyć plik, który chcesz przesłać wraz z wiadomością.
6 Dotknij opcji , aby wysłać wiadomość.
E-mail
51
Aparat i Wideo
Opcje aparatu w celowniku
Aby otworzyć aplikację Aparat, dotknij kolejno
>
> karta Aplikacje > .
Możesz używać aparatu lub kamery do wykonywania i udostępniania zdjęć i filmów.
UWAGA: Należy pamiętać o wytarciu osłony obiektywu ściereczką z
mikrofibry przed wykonywaniem zdjęć. Odciski palców na osłonie obiektywu
mogą powodować rozmycie obrazów i efekt „aureoli”.
Ukryj/Wyświetl opcje – dotknięcie tej opcji pozwala ukryć lub wyświetlić opcje
aparatu w celowniku.
Lampa bł. – umożliwia zarządzanie lampą błyskową aparatu.
Przełącz aparat – dotknięcie tej opcji umożliwia przełączanie między przednim i
tylnym obiektywem.
Ustawienia – dotknięcie tej opcji powoduje otwarcie menu ustawień aparatu.
Galeria – dotknięcie tej opcji pozwala zobaczyć ostatnie zarejestrowane zdjęcie lub
klip wideo.
52
Aparat i Wideo
Nagraj – dotknięcie tej opcji umożliwia rozpoczęcie nagrywania.
Zarejestruj – dotknięcie tej opcji umożliwia wykonanie zdjęcia.
Przycisk Wstecz – dotknięcie go spowoduje zakończenie pracy z kamerą.
Korzystanie z ustawień zaawansowanych
Dotknij ikony
w celowniku aparatu, aby wyświetlić opcje zaawansowane. Możesz
dostosować poniższe ustawienia aparatu, dotykając poszczególnych ikon.
Ustawienie rozmiaru zdjęcia i filmu.
Umożliwia wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych. Jeśli funkcja
jest włączona, wystarczy powiedzieć na przykład „Cheese” (cziz), „Smile”
(smajl), „LG”, aby zrobić zdjęcie.
Ustawienie samowyzwalacza aparatu. Ta funkcja umożliwia osobie
fotografującej znalezienie się na zdjęciu lub filmie.
Pozwala na wykonywanie lepszych zdjęć i nagrywanie lepszych filmów dzięki
wyświetlaniu linii siatki ułatwiającej wyrównanie obrazu.
Umożliwia poznanie działania funkcji. Wyświetlona zostanie instrukcja.
UWAGA: Dźwięk migawki nie jest dostępny, gdy włączony jest tryb wibracji
lub tryb cichej pracy.
Aparat i Wideo
53
Wykonywanie zdjęcia
1 Dotknij
>
> karta Aplikacje > .
2 Skadruj obiekt na ekranie.
3 Kwadrat wokół obiektu oznacza, że aparat ustawił ostrość.
4 Dotknij ikony . Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w Galerii.
WSKAZÓWKA! Jeśli opcje aparatu są ukryte na ekranie, po prostu dotknij
ekranu, aby wykonać zdjęcie.
Po wykonaniu zdjęcia
Dotknij miniaturki zdjęcia na ekranie, aby wyświetlić ostatnio wykonane zdjęcie.
Dotknij, aby edytować zdjęcie.
Dotknij tej ikony, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie.
Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie innym lub udostępnić je za
pośrednictwem wybranego serwisu społecznościowego.
Dotknij, aby usunąć zdjęcie.
Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
Dotknij, aby dodać zdjęcie do ulubionych.
Zdjęcia seryjne
Umożliwia szybkie zrobienie wielu zdjęć. Dotknij przycisku
54
i przytrzymaj go.
Aparat i Wideo
Nagrywanie klipu wideo
1 Dotknij
>
> karta Aplikacje > .
2 Skadruj obiekt na ekranie.
3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie filmu.
4 Długość nagrania jest wyświetlana w górnej części ekranu.
UWAGA: Dotknięcie ikony
zdjęcia.
podczas nagrywania filmu umożliwi wykonanie
5 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie filmu. Nagrywanie można wznowić przez
ponowne dotknięcie ikony .
LUB
Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie. Film zostanie automatycznie zapisany
w Galerii.
Po nagraniu filmu
Dotknij miniaturki filmu na ekranie, aby wyświetlić ostatnio nagrany film.
Dotknij tej ikony, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.
Dotknij, aby otworzyć dostępne opcje udostępniania (takie jak przesyłanie
wiadomości lub Bluetooth).
Dotknij, aby usunąć klip wideo.
Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
Dotknij, aby dodać film do menu Ulubione.
Aparat i Wideo
55
Galeria
Aplikacja Galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci masowej, w tym
wykonane za pomocą aplikacji Aparat oraz pobrane z sieci i innych źródeł.
Jeśli masz w telefonie konta Google™, zobaczysz w Galerii także swoje albumy
internetowe Picasa.
>
> karta Aplikacje > , aby wyświetlić obrazy zapisane w
1 Dotknij
pamięci masowej.
2 Dotknij albumu, aby go otworzyć i wyświetlić jego zawartość. (Zdjęcia i filmy w
albumie są wyświetlane w kolejności chronologicznej).
3 Dotknij zdjęcia w albumie, aby je wyświetlić.
UWAGA:
• W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików
mogą nie być obsługiwane.
• Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane ze względu na ich
kodowanie.
Wyświetlanie obrazów
Galeria zawiera zdjęcia w folderach. W przypadku zapisania obrazu przez aplikację, taką
jak E-mail, następuje automatyczne utworzenie folderu pobierania do przechowywania
obrazu. Podobnie zarejestrowanie zrzutu ekranu powoduje automatyczne utworzenie
odpowiedniego folderu.
Obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby wyświetlić go na
pełnym ekranie. Aby wyświetlić następny lub poprzedni obraz, przewiń w lewo lub w
prawo.
56
Aparat i Wideo
Przybliżanie i oddalanie
Aby przybliżyć obraz, należy skorzystać z jednej z następujących metod:
• Przybliżenie poprzez dwukrotne dotknięcie dowolnego miejsca.
• Przybliżenie następuje poprzez rozsunięcie dwóch palców w dowolnym miejscu
na zdjęciu. Oddalenie następuje poprzez zsunięcie palców na zdjęciu lub jego
dwukrotne dotknięcie.
Opcje plików wideo
1 Dotknij
> karta Aplikacje > .
2 Wybierz film, który chcesz obejrzeć.
Dotknij, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie filmu.
Dotknij, aby przewinąć 10 sekund do przodu.
Dotknij, aby przewinąć 10 sekund do tyłu.
Dotknij, aby regulować głośność filmu.
Dotknij, aby zablokować lub odblokować ekran.
Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
Aparat i Wideo
57
UWAGA:
• Podczas odtwarzania filmu przeciągnięcie prawej części ekranu w górę lub
w dół umożliwia dostosowanie dźwięku.
• Podczas odtwarzania filmu przeciągnięcie lewej części ekranu w górę lub w
dół umożliwia dostosowanie jasności.
• Podczas odtwarzania filmu przesunięcie palcem od lewej do prawej strony
(lub odwrotnie) pozwala szybko przewinąć do przodu lub do tyłu.
Edycja zdjęć
Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ikony
.
Usuwanie zdjęć/klipów wideo
Posłuż się jedną z następujących metod:
• W danym folderze dotknij
, wybierz zdjęcia lub filmy, a następnie dotknij
polecenia Usuń.
• Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ikony
.
Ustawianie tapety
Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij > Ustaw zdjęcie jako, aby ustawić zdjęcie
jako tapetę lub przypisać je do kontaktu.
UWAGA:
• W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików
mogą nie być obsługiwane.
• Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania
plików może wystąpić błąd.
58
Aparat i Wideo
Multimedia
Muzyka
Telefon jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych
utworów muzycznych.
Odtwarzanie utworów
1 Dotknij kolejno pozycji
>
> karta Aplikacje >
2 Dotknij karty Utwory.
3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
4 Dostępne są następujące opcje:
.
Dotknij, aby dodać utwór do ulubionych.
Dotknij, aby otworzyć bieżącą listę odtwarzania.
Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
Multimedia
59
Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania
losowego (utwory są odtwarzane w kolejności losowej).
Dotknij, aby przełączyć między trybami powtarzania: powtarzanie
wszystkich utworów, odtwarzanie ponownie aktualnego utworu lub
powtarzanie wyłączone.
Dotknij, aby dostosować głośność dźwięku.
Dotknij, aby odtworzyć ponownie bieżący utwór lub przejść do
poprzedniego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie
odtwarzania losowego. Dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu.
Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście
odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego. Dotknij i przytrzymaj, aby
przewinąć do przodu.
Dotknij, aby otworzyć bibliotekę muzyki.
Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij przyciski zwiększania lub
zmniejszania głośności z tyłu telefonu.
UWAGA:
• W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików
mogą nie być obsługiwane.
• Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania
plików może wystąpić błąd.
60
Multimedia
UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na
podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. Dlatego w
celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być
uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala
na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby
prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z
prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich
materiałów.
Multimedia
61
Narzędzia
Zegar
Aplikacja Zegar umożliwia dostęp do alarmów, timera, czasu globalnego i funkcji
stopera. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez dotknięcie zakładek znajdujących się
w górnej części ekranu lub przesunięcie palcem poziomo po ekranie.
>
> karta Aplikacje > .
Dotknij
Alarmy
Karta Alarmy pozwala na ustawianie alarmów.
1 Otwórz aplikację , a następnie wybierz kartę Alarmy.
2 Dotknij ikony , aby dodać nowy alarm.
3 Dostosuj ustawienia zgodnie z potrzebami i dotknij przycisk Zapisz.
UWAGA: Można także dotknąć istniejącego alarmu, aby go edytować.
Samowyzwalacz
Karta Timer pozwala powiadomić użytkownika za pomocą sygnału akustycznego o
upłynięciu określonej ilości czasu.
1 Otwórz aplikację , a następnie wybierz kartę Samowyzwalacz.
2 Timer ustaw na wybrany czas.
3 Dotknij opcji Start, aby rozpocząć odliczanie czasu.
4 Dotknij opcji Zatrzymaj, aby zatrzymać odliczanie czasu.
62
Narzędzia
Zegar światowy
Karta Czas globalny pozwala w łatwy sposób sprawdzić aktualny czas w innych
miastach na całym świecie.
1 Otwórz aplikację , a następnie wybierz kartę Zegar światowy.
2 Dotknij , aby wybrać żądane miasto.
Stoper
Karta Stoper pozwala na używanie telefonu jako stopera.
1 Otwórz aplikację , a następnie wybierz kartę Stoper.
2 Dotknij przycisk Start, aby uruchomić stoper.
• Dotknij przycisk Międzyczas, aby zapisać czasy okrążeń.
3 Dotknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać stoper.
Kalkulator
Aplikacja Kalkulator umożliwia wykonywanie obliczeń matematycznych za pomocą
standardowego lub naukowego kalkulatora.
1 Dotknij
>
> karta Aplikacje >
.
2 Dotknij klawiszy numerycznych, aby wprowadzić cyfry.
3 W przypadku prostych obliczeń dotknij działania, które chcesz wykonać (+, –, x lub ÷), a następnie znaku =.
UWAGA: W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij przycisk
Narzędzia
.
63
Kalendarz
Aplikacja Kalendarz pozwala śledzić harmonogram wydarzeń.
1 Dotknij
>
> karta Aplikacje > .
2 Dotknij datę, do której chcesz dodać wydarzenie. Następnie dotknij
.
Dyktafon
Aplikacja Dyktafon pozwala nagrywać pliki dźwiękowe do wykorzystania na wiele
sposobów.
Nagrywanie dźwięku lub głosu
1 Dotknij
>
> karta Aplikacje > .
2 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagranie.
4 Dotknij ikony , aby odsłuchać nagranie.
UWAGA:Dotknij ikony
zapisane nagrania.
, aby uzyskać dostęp do nagrań. Możesz odtworzyć
Wyszukiwanie głosowe
Ta aplikacja pozwala wyszukiwać strony internetowe przy użyciu głosu.
1 Dotknij
>
> karta Aplikacje > folder Google > .
2 Gdy na ekranie pojawi się komunikat Mów teraz, wypowiedz słowo kluczowe lub
frazę. Wybierz jedno z wyświetlonych proponowanych słów kluczowych.
UWAGA: Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u
niektórych operatorów.
64
Narzędzia
Pobrane
Ta aplikacja pozwala przeglądać pliki pobierane przez aplikacje.
• Dotknij
>
> karta Aplikacje > .
UWAGA: Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u
niektórych operatorów.
Radio FM
Ten telefon jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i
słuchać ich w podróży.
>
> karta Aplikacje > .
Dotknij
WSKAZÓWKA! Musisz podłączyć słuchawki, aby używać ich jako antenę.
UWAGA: Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u
niektórych operatorów.
Narzędzia
65
Przeglądarka sieci Web
Internet
Funkcja Internet przenosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu,
rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego.
UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są
dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.
1 Dotknij
>
> karta Aplikacje >
.
Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki
Przewiń do góry strony internetowej w celu uzyskania dostępu do paska narzędzi
przeglądarki.
Dotknij, aby przejść do tyłu o jedną stronę.
Dotknij, aby przejść do przodu o jedną stronę.
Dotknij, aby przejść do strony głównej.
Dotknij, aby otworzyć nowe okno.
Dotknij, aby uzyskać dostęp do zakładek.
Wyświetlanie stron internetowych
Dotknij pola adresu, wprowadź adres internetowy i dotknij polecenia Idź na klawiaturze.
Otwieranie strony
Aby przejść do nowej strony, dotknij opcji
> .
Aby przejść do innej strony, dotknij opcji , przewiń w górę lub w dół, a następnie
dotknij wybranej strony.
66
Przeglądarka sieci Web
Przeszukiwanie Internetu za pomocą głosu
Dotknij pola adresu, a następnie dotknij . Po pojawieniu się monitu powiedz słowo
kluczowe i wybierz jedno z wyświetlonych proponowanych słów kluczowych.
UWAGA: Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach i u
niektórych operatorów.
Zakładki
Aby dodać bieżącą stronę do zakładek, dotknij kolejno ikony > Dodaj do zakładek
> OK.
Aby otworzyć stronę dodaną do zakładek, dotknij ikony i wybierz żądaną zakładkę.
Historia
Dotknij > karta Historia, aby otworzyć listę ostatnio odwiedzonych stron
internetowych. Aby usunąć całą historię, dotknij
> Tak.
Chrome
Aplikacja Chrome umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.
1 Dotknij
>
> karta Aplikacje > .
UWAGA: Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u
niektórych operatorów.
Wyświetlanie stron internetowych
Dotknij pola adresu, a następnie wprowadź adres internetowy lub kryteria wyszukiwania.
Otwieranie strony
Aby otworzyć nową stronę, dotknij
Aby przejść do innej strony, dotknij
Przeglądarka sieci Web
> Nowa karta.
, a następnie dotknij wybranej strony.
67
Ustawienia
Aplikacja Ustawienia zawiera większość narzędzi pozwalających na dostosowanie i
konfigurację telefonu. Wszystkie ustawienia w aplikacji Ustawienia zostały opisane w tej
sekcji.
Otwieranie aplikacji Ustawienia
• Dotknij
> dotknij i przytrzymaj
> Ustawienia systemu.
- lub • Dotknij
>
> karta Aplikacje > .
Sieci
< SIECI BEZPRZEWODOWE >
Wi-Fi
Umożliwia włączenie łączności Wi-Fi w celu połączenia się z dostępnymi sieciami Wi-Fi.
Bluetooth
Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth w celu
korzystania z interfejsu Bluetooth.
Dane komórkowe
Umożliwia wyświetlenie użycia danych oraz limitu użycia danych komórkowych.
Ustawienia połączeń
Istnieje możliwość konfiguracji ustawień połączeń, takich jak przekierowywanie połączeń
i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.
• Poczta głosowa – umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez
operatora sieci.
• Ustalone numery – pozwala włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę
numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod
PIN2, który można uzyskać od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie
numery znajdujące się na liście numerów ustalonych.
68
Ustawienia
Wyskakujące pow. o poł. przychodzącym – umożliwia wyświetlenie okna
powiadomień dla przychodzących połączeń głosowych, gdy aplikacja jest w użyciu.
• Odrzucanie połączeń – umożliwia włączenie funkcji odrzucania połączeń.
• Odrzuć z wiadomością – korzystając z tej funkcji możesz szybko wysłać
wiadomość w przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy
trzeba odrzucić połączenie w trakcie spotkania.
• Przekierowania połączeń – umożliwia włączenie opcji przekierowania połączeń.
• Autoodpowiedź – umożliwia ustawienie czasu, po jakim podłączony zestaw
głośnomówiący automatycznie odbierze połączenie przychodzące.
• Wibracje połączenia – telefon wibruje, gdy druga strona odbiera połączenie.
• Zapisz nieznane numery – umożliwia dodanie nieznanych numerów do
kontaktów po zakończeniu połączenia.
• Przycisk zasilania kończy rozmowę – umożliwia wybranie sposobu kończenia
połączeń.
• Blokowanie połączeń – umożliwia blokowanie połączeń przychodzących,
wychodzących lub międzynarodowych.
• Czas połączeń – pozwala sprawdzić czas trwania połączeń, w tym ostatniego
połączenia oraz połączeń wychodzących i przychodzących, a także czas wszystkich
połączeń.
• Ustawienia dodatkowe – pozwala zmienić następujące ustawienia:
ID rozmówcy: pozwala na ustawienie domyślnych ustawień operatora w celu
wyświetlania numeru w połączeniach wychodzących.
Połączenia oczekujące: jeśli ta usługa zostanie uaktywniona, telefon będzie
informować o połączeniu przychodzącym podczas rozmowy (dostępność funkcji
zależy od operatora sieci).
•
Ustawienia
69
< ŁĄCZNOŚĆ >
Udostępnij & Połącz
• NFC – NFC (Near Field Communication) to technologia bezprzewodowa
umożliwiająca transmisję danych między dwoma urządzeniami zbliżonymi do siebie
na odległość kilku centymetrów. Po włączeniu w telefonie technologii NFC możliwa
jest wymiana danych między telefonem i innymi urządzeniami z technologią NFC,
jak również odczyt informacji z inteligentnych tagów na plakatach, naklejkach i
innych produktach.
• Android Beam – kiedy ta funkcja jest włączona, możesz przesłać do innego
urządzenia obsługującego technologię NFC zawartość aplikacji, trzymając
urządzenia blisko siebie. Można przesyłać na przykład strony przeglądarki, filmy z
serwisu YouTube, kontakty, pliki ThinkFree Viewer i wiele innych. Wystarczy zbliżyć
do siebie urządzenia (zazwyczaj ich tylne części), a następnie dotknąć ekranu.
Aplikacja określa rodzaje przesyłanej zawartości.
• LG PC Suite – po połączeniu aplikacji LG PC Suite z telefonem można łatwo
zarządzać zawartością multimedialną i aplikacjami.
Łączność bezprzewodowa
• Tethering przez USB – możesz udostępnić połączenie transmisji danych telefonu
na komputerze, włączając tethering przez USB.
• Punkt dostępowy Wi-Fi – umożliwia udostępnianie przez telefon połączenia
internetowego z siecią komórkową. Utwórz punkt dostępu, aby udostępnić
połączenie.
• Tethering przez Bluetooth – umożliwia połączenie innych urządzeń z telefonem
za pośrednictwem sieci Bluetooth i udostępnienie jego połączenia internetowego.
• Pomoc – wyświetla informacje dotyczące tetheringu przez USB, punktu
dostępowego Wi-Fi i tetheringu przez Bluetooth.
• Tryb samolotowy – zaznaczenie spowoduje wyłączenie wszystkich połączeń
bezprzewodowych i rozmów.
• Sieci komórkowe – ustawianie opcji trybu sieci, operatorów sieci, nazw punktów
dostępu itp.
70
Ustawienia
•
VPN – telefon pozwala na dodanie, konfigurację i zarządzanie wirtualnymi sieciami
prywatnymi (VPN), które umożliwiają łączność i uzyskanie dostępu do zasobów
wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.
Dźwięk
< PODSTAWOWY >
Profile dźwiękowe
Profil dźwięku można ustawić na Dźwięk, Tylko wibracja lub Nie przeszkadzać.
Głośność
Możesz dostosować ustawienia głośności telefonu do swoich potrzeb i warunków
otoczenia.
< DZWONKI & WIBRACJA >
Dzwonek
Wybierz dzwonek dla połączeń przychodzących.
Dźwięki powiadomień
Wybierz dzwonek dla powiadomień, takich jak powiadomienie o otrzymaniu nowej
wiadomości lub wydarzeniach z kalendarza.
Dźwięk i wibracja
Zaznacz, aby włączyć wibracje podczas połączeń.
Typ wibracji
Umożliwia ustawienie typu wibracji dla powiadomień.
< POWIADOMIENIA >
Nie przeszkadzać
Dotknij, aby ustawić powiadomienia. Nie zezwalaj na przerywanie przez inne aplikacje.
Ekran blokady
Umożliwia wyświetlenie wszystkich powiadomień na ekranie blokady.
Aplikacje
Umożliwia ustawienie powiadomień aplikacji.
Ustawienia
71
< USTAWIENIA ZAAWANSOWANE >
Wibracja przy dotknięciu
Zaznaczenie tej opcji powoduje wibrowanie telefonu przy dotknięciu przycisków ekranu
głównego oraz przy innych działaniach w interfejsie użytkownika.
Efekty dźwiękowe
To menu pozwala wybrać, czy mają być słyszalne dźwięki podczas dotykania numerów
na klawiaturze, wybierania opcji na ekranie i wykonywania innych czynności.
• Dźwięki wybierania numeru – zaznaczenie tej opcji powoduje odtwarzanie
dźwięków podczas korzystania z ekranu wybierania.
• Dźwięk dotknięcia – zaznaczenie tej opcji powoduje odtwarzanie dźwięków
podczas wybierania opcji na ekranie.
• Dźwięki blokady ekranu – zaznaczenie tej opcji powoduje odtwarzanie dźwięków
podczas blokowania i odblokowywania ekranu.
Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych
Włączenie tej opcji powoduje automatyczne odczytywanie przychodzącego połączenia i
komunikatu o wiadomości.
Wyświetlacz
< EKRAN GŁÓWNY & BLOKADA >
Ekran główny
• Wybierz ekran główny – wybierz żądany motyw ekranu głównego. Do wyboru jest
Ekran główny (standardowy układ systemu Android) i EasyHome (uproszczona
wersja dla użytkowników mniej obeznanych z nawigacją po systemie Android).
• Tapeta – ustawia tapetę ekranu głównego.
• Efekt ekranu – umożliwia wybranie typu efektu wyświetlanego podczas
przechodzenia pomiędzy kanwami ekranu głównego.
• Zezwalaj na zapętlanie ekranu głównego – zaznaczenie tej opcji umożliwia
ciągłe przewijanie ekranu głównego (powrót do pierwszego ekranu po ostatnim
ekranie).
72
Ustawienia
Kopia zapasowa ekranu głównego – umożliwia utworzenie i przywrócenie kopii
zapasowej układu aplikacji ekranu głównego i tapety.
• Pomoc – dotknięcie tej opcji pozwala uzyskać informacje na temat korzystania z
ekranu głównego urządzenia.
Ekran blokady
• Wybierz blokadę ekranu – umożliwia ustawienie typu blokady ekranu w celu
zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi
tworzenia wzoru odblokowywania ekranu. Jeśli włączono funkcję blokowania za
pomocą wzoru, po uruchomieniu telefonu lub wyprowadzeniu ekranu ze stanu
uśpienia zostanie wyświetlony monit o narysowanie wzoru odblokowania w celu
odblokowania ekranu.
• Smart Lock – można ją ustawić, aby telefon pozostał odblokowany, kiedy
podłączone jest do niego zaufane urządzenie Bluetooth, kiedy znajduje się w
znanym miejscu, takim jak dom lub praca, lub gdy rozpoznaje twarz użytkownika.
• Efekt ekranu – umożliwia ustawienie opcji efektu ekranu.
• Tapeta – umożliwia wyświetlanie tapety na ekranie blokady.
• Skróty – umożliwia spersonalizowanie skrótów na ekranie blokady.
• Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu – umożliwia określenie, czy na
ekranie blokady mają być wyświetlane dane właściciela, oraz dostosowanie danych
właściciela.
• Zegar blokady – pozwala określić, jak szybko ekran ma się automatycznie
blokować po upłynięciu limitu czasu działania wyświetlacza.
• Przycisk zasilania blokuje od razu – wybór powoduje natychmiastowe
blokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania. Ustawienie to
zastępuje ustawienie zegara blokady bezpieczeństwa.
Domowe przyciski dotykowe
Wybierz kombinację klawiszy dotykowych ekranu głównego, kolory oraz czy chcesz
używać przezroczystego tła.
•
Ustawienia
73
< CZCIONKA >
Rodzaj czcionki
Wybierz odpowiedni rodzaj czcionki.
Rozmiar czcionki
Wybierz odpowiedni rozmiar czcionki.
< INNE USTAWIENIA EKRANU >
Jasność ekranu
Wyreguluj jasność ekranu za pomocą suwaka.
Autoobracanie ekranu
Służy do automatycznego przełączania orientacji przy obracaniu telefonu.
Wygaszanie ekranu
Pozwala ustawić opóźnienie przed automatycznym wyłączeniem ekranu.
< USTAWIENIA ZAAWANSOWANE >
Efekt wygaszenia ekranu
Ustaw efekt wygaszenia ekranu stosowany po wyłączeniu ekranu.
Sen na jawie
Umożliwia wyświetlanie wygaszacza ekranu wtedy, gdy telefon znajduje się w trybie
uśpienia podczas dokowania i/lub ładowania.
Ogólne
< OSOBISTE >
Język i wprowadzanie
Umożliwia wybór języka wprowadzania tekstu w telefonie i konfigurację klawiatury
ekranowej, w tym także słów dodanych do słownika.
• Język – wybierz język obsługi telefonu.
• Domyślne – umożliwia wybór domyślnego typu klawiatury.
74
Ustawienia
Klawiatura LG – dotknij ikony Ustawienia, aby zmienić ustawienia klawiatury LG.
Pisanie głosowe Google – zaznaczenie tej opcji powoduje wybranie funkcji
pisania głosowego Google do wprowadzania danych. Dotknij ikony Ustawienia, aby
zmienić ustawienia głosowe Google.
• Wyszukiwanie głosowe – dotknięcie pozwala skonfigurować ustawienia
wyszukiwania głosowego.
• Przetwarzanie tekstu na mowę – dotknięcie pozwala ustawić preferowany
mechanizm i ogólne ustawienia przetwarzania tekstu na mowę.
• Prędkość kursora – ustaw prędkość kursora.
Lokalizacja
Po włączeniu usługi lokalizacji telefon określa zbliżoną pozycję użytkownika za pomocą
funkcji łączności Wi-Fi i sieci komórkowych. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz
wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas
świadczenia tych usług.
• Tryb – określa sposób ustalania informacji o aktualnej lokalizacji.
• Aparat – zaznaczenie tej opcji umożliwia oznaczanie lokalizacji na zdjęciach lub
filmach.
• Raportowanie lokalizacji Google – pozwala na wybór sposobu uzyskiwania
dostępu do ustawień informacji o lokalizacji przez firmę Google i jej produkty.
Konta i synchronizacja
Ustawienia menu Konta i synchronizacja umożliwiają dodawanie, usuwanie i zarządzanie
kontem Google i innymi obsługiwanymi kontami. Ustawienia w tym menu umożliwiają
także określenie, czy i w jaki sposób aplikacje wysyłają, odbierają i synchronizują
dane według wewnętrznych harmonogramów oraz czy wszystkie aplikacje mogą
automatycznie synchronizować dane użytkownika.
Gmail™, Kalendarz i inne aplikacje mogą mieć także własne ustawienia synchronizacji
danych. Szczegółowe informacje zawierają sekcje poświęcone tym aplikacjom. Dotknij
opcji Dodaj konto, aby dodać nowe konto.
•
•
Ustawienia
75
Ułatwienia dostępu
Menu ułatwienia Ułatwienia dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki
związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.
• TalkBack – umożliwia ustawienie funkcji TalkBack pomagającej osobom
niedowidzącym w obsłudze urządzenia poprzez reakcję w postaci werbalnej.
• Rozmiar czcionki – zmiana rozmiaru czcionki.
• Odwróć kolory – zaznaczenie tej opcji pozwala odwrócić kolory ekranu i
zawartości.
• Dostosowanie kolorów – dostosuj kolory ekranu i treści.
• Zoom dotykowy – pozwala na przybliżanie i oddalanie obrazu po trzykrotnym
dotknięciu ekranu.
• Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych – dotknij przełącznika
powiadomień o wiadomości/połączeniu głosowym, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję. Włączenie jej pozwala słyszeć automatyczne alerty głosowe dla
przychodzących połączeń i wiadomości.
• Odcienie ekranu – zaznaczenie tej opcji pozwala ustawić ciemniejszy kontrast
ekranu.
• Skrót do ułatwień dostępu – umożliwia szybkie otwarcie funkcji ułatwień dostępu
na dowolnym ekranie.
• Przetwarzanie tekstu na mowę – dotknij, aby dostosować ustawienia
przetwarzania tekstu na mowę (text-to-speech, TTS).
• Typ dźwięku – ustawianie formatu audio.
• Balans dźwięku – ustawianie przekierowania dźwięku. Przesuń suwak, aby
ustawić tę funkcję.
• Alarmowanie fleszem – zaznaczenie tej opcji pozwala ustawić lampę błyskową,
aby migała dla połączeń przychodzących i powiadomień.
• Wyłącz wszystkie dźwięki – zaznaczenie tej opcji umożliwia wyłączenie
wszystkich dźwięków urządzenia.
• Napisy – dostosowanie ustawień napisów dla osób z wadami słuchu.
• Czas reakcji na dotyk – ustawienie czasu reakcji na dotyk.
76
Ustawienia
Touch assistant – wyświetla panel dotykowy, zapewniając prosty dostęp do
obsługi przycisków oraz gestów.
• Wygaszanie ekranu – umożliwia ustawienie limitu czasu działania wyświetlacza.
• Obszary sterowania dotykiem – wybór obszaru ekranu pozwalający ograniczyć
aktywację dotykiem do tylko tego obszaru ekranu.
• Autoobracanie ekranu – zaznaczenie tej opcji pozwala na obracanie ekranu w
zależności od orientacji telefonu (pionowa lub pozioma).
• Głosowe potwierdzenie hasła – zaznaczenie tej opcji umożliwia odczytywanie
haseł przez telefon.
• Przycisk zasilania kończy rozmowę – zaznaczenie tej opcji umożliwia kończenie
wszystkich połączeń głosowych za pomocą przycisku zasilania/blokady.
• Skrót do ustawień ułatwień dostępu – pozwala skonfigurować szybki i łatwy
dostęp do wybranych funkcji po trzykrotnym dotknięciu przycisku ekranu głównego.
• Wprowadzanie jednodotykowe – zaznaczenie pozwala włączyć wprowadzanie
jednodotykowe. Dzięki niemu można wprowadzić literę lub znak na klawiaturze LG
za pomocą każdego dotyku palcem.
• Switch Access – umożliwia interakcję z urządzeniem przy użyciu jednego lub
więcej przełączników, które działają jak przyciski klawiatury. To menu może
być pomocne dla użytkowników z ograniczeniami sprawności ruchowej, które
uniemożliwiają im bezpośrednią interakcję z urządzeniem.
Obsługa z użyciem jednej ręki
Pozwala przesunąć położenie klawiatury numerycznej, klawiatury LG lub ekranu blokady
w lewo lub prawo w celu ułatwienia obsługi telefonu jedną ręką.
• Klawiatura wybierania – zaznaczenie tej opcji pozwala przesunąć klawiaturę
wybierania numeru do prawej lub lewej strony urządzenia. Aby przesunąć ją w
jedną lub drugą stronę, wystarczy dotknąć strzałkę.
• Klawiatura LG – zaznaczenie tej opcji pozwala przesunąć klawiaturę do prawej
lub lewej strony urządzenia. Aby przesunąć ją w jedną lub drugą stronę, wystarczy
dotknąć strzałkę.
•
Ustawienia
77
Zablokowany ekran – zaznaczenie tej opcji pozwala przesunąć klawiaturę ekranu
blokady kodem PIN do prawej lub lewej strony telefonu. Aby przesunąć ją w jedną
lub drugą stronę, wystarczy dotknąć strzałkę.
• Pomoc – wyświetla informacje dotyczące obsługi z użyciem jednej ręki.
Klawisz skrótu
Szybki dostęp do aplikacji poprzez naciskanie i przytrzymywanie przycisków głośności,
gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.
•
< PRYWATNOŚĆ >
Zabezpieczenia
Menu zabezpieczeń pozwala skonfigurować sposób ochrony telefonu i zawartych w nim
danych.
• Zaszyfruj telefon – umożliwia szyfrowanie danych na telefonie ze względów
bezpieczeństwa. Po wybraniu tej opcji odszyfrowanie telefonu po każdym jego
uruchomieniu wymaga wprowadzenia kodu PIN lub hasła.
• Zaszyfruj kartę SD – umożliwia zaszyfrowanie karty SD i uniemożliwienie dostępu
do danych innym urządzeniom.
• Ustaw blokadę SIM – pozwala ustawić kod PIN, aby zablokować kartę SIM oraz
umożliwia zmianę kodu PIN.
• Widoczne wprowadzanie hasła – zaznaczenie tej opcji sprawi, że każdy
wprowadzany znak hasła będzie widoczny przez krótki czas po wprowadzeniu,
zapewniając użytkownikowi podgląd wpisywanych znaków.
• Administratorzy urządzenia – pozwala wyświetlić lub wyłączyć administratorów
telefonu.
• Nieznane źródła – umożliwia instalowanie aplikacji spoza Play Store.
• Weryfikuj aplikacje – zabrania lub ostrzega przed instalacją potencjalnie
szkodliwych aplikacji.
78
Ustawienia
Typ magazynowania – wspierany sprzętowo.
Zaufane poświadczenia – pozwala na sprawdzenie listy zaufanych certyfikatów
CA.
• Zainstaluj z pamięci – umożliwia zainstalowanie bezpiecznego certyfikatu.
• Wyczyść magazyn – powoduje usunięcie wszystkich bezpiecznych certyfikatów
i danych uwierzytelniających oraz wykasowanie hasła dostępu do samego
bezpiecznego magazynu.
• Trust agents – umożliwia wybór aplikacji do używania bez odblokowywania
ekranu.
• Przypięcie ekranu – pozwala ustawić urządzenie tak, aby pokazywało tylko ekran
określonej aplikacji za pomocą funkcji przypięcia ekranu.
•
•
< FUNKCJE INTELIGENTNE >
Gesty
• Oczekujące poł. przychodzące – zaznaczenie tej opcji pozwala wyciszyć
połączenia przychodzące poprzez obrócenie telefonu.
• Włącz drzemkę lub zatrzymaj budzik – zaznaczenie tej opcji pozwala włączyć
drzemkę/zatrzymać budzik poprzez obrócenie urządzenia.
• Zapauzuj film – zaznaczenie tej opcji pozwala wstrzymać aktualnie odtwarzany
film poprzez obrócenie telefonu.
• Pomoc – dotknięcie tej opcji pozwala uzyskać informacje na temat korzystania z
funkcji gestów w urządzeniu.
• Kalibracja czujnika ruchu – pozwala zwiększyć dokładność pochylenia oraz
prędkość czujnika.
Etui QuickCircle
To menu umożliwia wybór aplikacji, których będzie można używać bezpośrednio na
pokrywie w małym oknie za pomocą etui QuickCircle. Należy pamiętać, że włączenie
ustawień QuickCircle może spowodować odbiegające od normy działanie urządzenia.
Ustawienia
79
< ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM >
Data i czas
Pozwala ustawić preferencje dotyczące sposobu wyświetlania daty i godziny.
Pamięć
To menu pozwala monitorować zajętą i dostępną pamięć wewnętrzną urządzenia.
Bateria
• Zużycie baterii – wyświetla zużycie baterii.
• Procent zużycia baterii na pasku stanu – zaznaczenie tej opcji pozwala
wyświetlić poziom naładowania baterii w postaci wartości procentowej na pasku
stanu obok ikony Bateria.
• Oszczędzanie energii – dotknij opcji Oszczędzanie energii, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję. Umożliwia ustawienie poziomu naładowania baterii (w postaci
wartości procentowej), przy którym włączana będzie funkcja Oszczędzanie energii.
Dostępne opcje to Natychmiast, 5% baterii i 15% baterii.
• Pomoc – wyświetlenie informacji o opcjach oszczędzania energii.
Aplikacje
Pozwala wyświetlać szczegółowe informacje na temat aplikacji zainstalowanych w
telefonie, zarządzać ich danymi i wymuszać zakończenie ich działania.
Domyślna aplikacja wiadomości
To menu pozwala wybrać, jaka aplikacja do przesyłania wiadomości będzie używana
jako domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości.
Kopia zapasowa i resetowanie
Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.
• Utwórz kopię zapasową moich danych – umożliwia utworzenie na serwerach
Google kopii zapasowej danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień.
• Konto kopii zapasowej – wyświetla konto aktualnie używane do tworzenia kopii
zapasowej informacji.
• Autoprzywracanie – przywraca kopie zapasowe ustawień i danych podczas
ponownej instalacji aplikacji.
80
Ustawienia
Usługa LG Backup – tworzy i przywraca kopie zapasowe wszystkich informacji
znajdujących się w urządzeniu na wypadek jego utraty lub wymiany.
• Ustawienia fabryczne – umożliwia przywrócenie fabrycznych wartości
domyślnych i usunięcie wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy
resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tego
samego rodzaju informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.
Drukowanie
Umożliwia wydrukowanie zawartości niektórych ekranów (np. stron internetowych
wyświetlanych w przeglądarce Chrome) na drukarce podłączonej do tej samej sieci
Wi-Fi, do której podłączone jest urządzenie z systemem Android.
Informacje o telefonie
To menu umożliwia wyświetlanie informacji prawnych, sprawdzanie stanu telefonu,
wersji oprogramowania i wykonywanie aktualizacji oprogramowania.
•
Ustawienia
81
Oprogramowanie PC (LG PC Suite)
System operacyjny Windows
Oprogramowanie LG PC Suite ułatwia zarządzanie zawartością multimedialną i
aplikacjami w telefonie, umożliwiając podłączenie telefonu do komputera.
Korzystanie z oprogramowania „LG PC Suite” umożliwia:
• Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi
na komputerze
• Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia
• Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w
komputerze
• Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu
• Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu
• Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w innych urządzeniach
UWAGA: W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
UWAGA: Informacje dotyczące korzystania z aplikacji LG PC Suite można
znaleźć w menu Pomoc tego oprogramowania.
Instalacja oprogramowania LG PC Suite
Aby pobrać oprogramowanie LG PC Suite, wykonaj następujące czynności:
1 Przejdź do witryny www.lg.com.
2 Przejdź kolejno do stron POMOC > POMOC DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH >
Synchronizacja z komputerem.
3 Wybierz model i kliknij PRZEJDŹ.
4 Przewiń w dół, wybierz kartę SYNCHRONIZACJA Z KOMPUTEREM > Windows >
POBIERZ, aby pobrać oprogramowanie LG PC Suite.
82
Oprogramowanie PC (LG PC Suite)
Wymagania systemowe oprogramowania LG PC Suite
• System operacyjny: Windows XP (z dodatkiem Service pack 3) w wersji 32-bitowej,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• Procesor: procesor pracujący z częstotliwością 1 GHz lub wyższą
• Pamięć: co najmniej 512 MB pamięci RAM
• Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 z 32-bitową głębią kolorów lub lepsza
• Dysk twardy: co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku (w zależności od
ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego
miejsca)
• Wymagane oprogramowanie: zintegrowane sterowniki LG, Windows Media Player
w wersji 10 lub nowszej.
UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG
Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do ustanowienia
połączenia między urządzeniem LG i komputerem. Sterownik jest instalowany
automatycznie podczas instalacji aplikacji LG PC Suite w komputerze.
System Mac OS
Korzystanie z oprogramowania „LG PC Suite” umożliwia:
• Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi
na komputerze
• Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia
• Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w
komputerze
UWAGA: W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
UWAGA: Informacje dotyczące korzystania z aplikacji LG PC Suite można
znaleźć w menu Pomoc tego oprogramowania.
Oprogramowanie PC (LG PC Suite)
83
Instalacja oprogramowania LG PC Suite
Aby pobrać oprogramowanie LG PC Suite, wykonaj następujące czynności:
1 Przejdź do witryny www.lg.com.
2 Przejdź kolejno do stron POMOC > POMOC DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH >
Synchronizacja z komputerem.
3 Wybierz model i kliknij PRZEJDŹ.
4 Przewiń w dół, wybierz kartę SYNCHRONIZACJA Z KOMPUTEREM > Mac OS >
POBIERZ, aby pobrać oprogramowanie LG PC Suite.
Wymagania systemowe oprogramowania LG PC Suite
• OS: Mac OS X (10.6.8) lub nowszy
• Pamięć: 2 GB RAM lub więcej
• Karta graficzna: rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa, 32-bitowa głębia
koloru
• Dysk twardy: 500 MB wolnej pamięci lub więcej (dodatkowa ilość wolnego miejsca
może być wymagana do zapisu danych z urządzeń)
• Wymagane oprogramowanie: sterownik LG United Mobile
UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG
Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do ustanowienia
połączenia między urządzeniem LG i komputerem. Sterownik jest instalowany
automatycznie podczas instalacji aplikacji LG PC Suite w komputerze.
84
Oprogramowanie PC (LG PC Suite)
Aktualizacja oprogramowania telefonu
Aktualizacja oprogramowania telefonu
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet
Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie
internetowej http://www.lg.com/common/index.jsp wybierz swój kraj i język.
Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wewnętrzne telefonu do
nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum
serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję
oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia.
Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną
uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane
instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną
poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.
UWAGA: Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji
oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego
uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji
oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję
Over-the-Air (OTA)
Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby
ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli
firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla
urządzenia.
Najpierw warto sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym,
wybierając kolejno: Ustawienia > karta Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum
aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.
Aktualizacja oprogramowania telefonu
85
UWAGA: Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej
telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu
i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone
podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG
zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem
do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę
danych użytkownika.
UWAGA: Ta funkcja zależy od operatora sieci, regionu i kraju.
86
Aktualizacja oprogramowania telefonu
Informacje o niniejszej instrukcji
Informacje o niniejszej instrukcji
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Umożliwi to bezpieczne i prawidłowe korzystanie z telefonu.
• Niektóre obrazy i zrzuty ekranu zawarte w niniejszej instrukcji mogą wyglądać
inaczej niż w posiadanym telefonie.
• Zawartość instrukcji może odbiegać od produktu końcowego lub oprogramowania
dostarczonego przez dostawców lub operatorów. Treść może zostać zmieniona
bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja niniejszego podręcznika
dostępna jest w witrynie firmy LG pod adresem www.lg.com.
• Aplikacje znajdujące się w telefonie i ich funkcje mogą być różne w zależności
od kraju, regionu i danych technicznych sprzętu. Firma LG nie ponosi
odpowiedzialności za problemy dotyczące wydajności wynikające z korzystania z
aplikacji dostarczonych przez dostawców innych niż firma LG.
• Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za problemy dotyczące wydajności lub
niekompatybilności wynikające z edytowania ustawień rejestru lub modyfikowania
oprogramowania systemu operacyjnego. Każda próba dostosowania systemu
operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń lub ich
aplikacji.
• Oprogramowanie, dźwięk, tapeta, obrazy i inne pliki multimedialne dostarczone
z urządzeniem są objęte licencją na ograniczone użytkowanie. Wyodrębnienie i
wykorzystanie tych materiałów do celów komercyjnych lub innych celów może
stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność
za nielegalne korzystanie z plików multimedialnych.
• Operator może naliczyć dodatkowe opłaty za korzystanie z usług przesyłania
danych, takich jak wiadomości, wysyłanie i pobieranie plików, automatyczna
synchronizacja lub usługi lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać
taryfę adekwatnie do potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy
skontaktować się z dostawcą usług.
•
Informacje o niniejszej instrukcji
87
Znaki handlowe
•
•
88
Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
Informacje o niniejszej instrukcji
Akcesoria
W zestawie z telefonem znajdują się następujące akcesoria. (Akcesoria wymienione
poniżej mogą być opcjonalne.)
Ładowarka podróżna
• Skrócona instrukcja obsługi
• Zestaw słuchawkowy stereo
• Kabel USB
• Bateria
•
UWAGA:
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Dostarczone
elementy są przeznaczone wyłącznie do pracy z tym urządzeniem i mogą
być niezgodne z innymi urządzeniami.
• Elementy dostarczone z urządzeniem oraz wszelkie dostępne akcesoria
mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy.
Akcesoria
89
Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić
podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest
skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób
rozwiązać samodzielnie.
Wiadomość
Możliwe
przyczyny
Błąd karty
SIM lub USIM
Karty SIM lub
USIM nie ma
w telefonie lub
jest włożona
nieprawidłowo.
Sprawdź, czy karta SIM lub USIM
została włożona poprawnie.
Sygnał jest słaby
lub znajdujesz się
poza zasięgiem
sieci operatora.
Podejdź do okna lub wyjdź na
otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę
zasięgu operatora sieci.
Operator
wprowadził nowe
usługi.
Sprawdź, czy karta SIM lub USIM
została wyprodukowana wcześniej
niż 6–12 miesięcy temu. Jeśli
tak, wymień kartę SIM lub USIM
w najbliższym oddziale swojego
operatora sieci. Skontaktuj się z
operatorem sieci.
Brak
połączenia z
siecią/utrata
połączenia z
siecią
90
Możliwe środki zaradcze
Rozwiązywanie problemów
Wiadomość
Niezgodne
kody
Możliwe
przyczyny
Aby zmienić kod
zabezpieczający,
należy potwierdzić
nowy kod,
wprowadzając go
ponownie.
Możliwe środki zaradcze
W przypadku zapomnienia kodu
skontaktuj się z operatorem sieci.
Wprowadzone
kody są
niezgodne.
Nie można
ustawić
żadnych
aplikacji
Nie można
wykonać
połączenia
Funkcja
nieobsługiwana
przez operatora
sieci lub konieczna
rejestracja.
Skontaktuj się z operatorem sieci.
Błąd wybierania
numeru
Brak autoryzacji dla nowej sieci.
Włożono nową
kartę SIM lub
USIM.
Sprawdź, czy nie ma nowych
ograniczeń.
Brak środków na
karcie.
Skontaktuj się z operatorem sieci lub
zresetuj ograniczenia, wykorzystując
kod PIN 2.
Rozwiązywanie problemów
91
Wiadomość
Nie można
włączyć
telefonu
Błąd
ładowania
Numer
niedozwolony
92
Możliwe
przyczyny
Możliwe środki zaradcze
Klawisz Wł./
Wył. został
przytrzymany zbyt
krótko.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Wł./Wył. przez co najmniej dwie
sekundy.
Bateria nie jest
naładowana.
Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik
naładowania na wyświetlaczu.
Bateria nie jest
naładowana.
Naładuj baterię.
Temperatura
otoczenia jest zbyt
wysoka lub zbyt
niska.
Telefon powinien być ładowany w
normalnej temperaturze.
Problem ze
stykami
Sprawdź ładowarkę i połączenie
ładowarki z telefonem.
Brak napięcia
Podłącz ładowarkę do innego
gniazdka sieciowego.
Usterka ładowarki
Wymień ładowarkę.
Niewłaściwa
ładowarka
Używaj tylko oryginalnych
akcesoriów firmy LG.
Funkcja Numer
ustalony jest
włączona.
Sprawdź menu ustawień i wyłącz tę
funkcję.
Rozwiązywanie problemów
Wiadomość
Możliwe
przyczyny
Możliwe środki zaradcze
Brak
możliwości
odbierania/
wysyłania
wiadomości
SMS i zdjęć
Pamięć pełna
Usuń z telefonu część wiadomości.
Pliki nie
otwierają się
Nieobsługiwany
format plików
Sprawdź obsługiwane formaty
plików.
Ekran nie
włącza się
po odebraniu
połączenia.
Problem z
czujnikiem
odległości.
Jeśli używasz ochronnego etui,
upewnij się, że powierzchnia
wokół czujnika zbliżeniowego
nie jest zakryta. Upewnij się, że
powierzchnia wokół czujnika
odległości jest odsłonięta.
Brak dźwięku
Tryb wibracji
Sprawdź ustawienie w menu
dźwięków, aby upewnić się, że
telefon nie jest w trybie wibracji lub
w trybie cichym.
Zawieszanie
się telefonu
Występujący
co jakiś czas
problem z
oprogramowaniem
Spróbuj wykonać aktualizację
oprogramowania przez stronę
internetową.
Rozwiązywanie problemów
93
Często zadawane pytania
Kategoria
Urządzenia
Bluetooth
Pytanie
Jakie funkcje
są dostępne za
pomocą łączności
Bluetooth?
W jaki sposób
Kopia zapasowa można wykonać
kontaktów
kopię zapasową
kontaktów?
Funkcja Bluetooth umożliwia
nawiązywanie połączeń z
urządzeniami audio obsługującymi
łączność Bluetooth, takimi jak zestaw
słuchawkowy mono/stereo lub
zestaw samochodowy.
Można przeprowadzić synchronizację
kontaktów między telefonem i
kontem Google.
Synchronizacja
Czy jest możliwe
ustawienie
jednokierunkowej
synchronizacji z
kontem Gmail?
Dostępna jest jedynie opcja
dwukierunkowej synchronizacji.
Synchronizacja
Czy można
zsynchronizować
wszystkie foldery
poczty e-mail?
Automatycznej synchronizacji podlega
folder Odebrane. Możesz wyświetlić
inne foldery, dotykając ikony i opcji
Foldery, aby wybrać folder.
Logowanie do
konta Gmail
94
Odpowiedź
Czy muszę logować
się do konta Gmail
Wystarczy zalogować się do konta
za każdym razem,
Gmail tylko raz.
gdy chcę uzyskać
do niego dostęp?
Często zadawane pytania
Kategoria
Pytanie
Odpowiedź
Konto Google
Czy można filtrować Nie, telefon nie obsługuje filtrowania
wiadomości e-mail? wiadomości e-mail.
Poczta e-mail
Co się stanie, jeśli
podczas pisania
wiadomości e-mail
uruchomię inną
aplikację?
Dzwonek
Wiadomość e-mail zostanie
automatycznie zapisana jako wersja
robocza.
Czy istnieje
ograniczenie
rozmiaru plików, jeśli
Nie ma ograniczenia rozmiaru.
chodzi o używanie
plików MP3 jako
dzwonków?
Godzina
otrzymania
wiadomości
W telefonie nie
jest wyświetlana
godzina otrzymania
wiadomości
odebranych
przed ponad 24
godzinami. W jaki
sposób można to
zmienić?
Otwórz rozmowę, a następnie dotknij
i przytrzymaj wybraną wiadomość.
Następnie dotknij opcji Szczegóły.
Nawigacja
Czy w telefonie
można zainstalować
inną aplikację do
nawigacji?
W urządzeniu można instalować i
korzystać ze wszystkich zgodnych z
urządzeniem aplikacji dostępnych w
serwisie Play Store™.
Często zadawane pytania
95
Kategoria
Odpowiedź
Czy można
zsynchronizować
kontakty ze
wszystkich kont
poczty e-mail?
Możliwa jest jedynie synchronizacja
kontaktów z poczty Gmail i serwera
MS Exchange (serwer firmowej
poczty e-mail).
Czekaj i Pauza
Czy jest możliwe
zapisanie kontaktu
z zastosowaniem
funkcji Czekaj
i Pauza w
numerach?
W przypadku przesłania kontaktu
z zapisanymi w numerze funkcjami
Czekaj i Pauza, nie będzie możliwe
korzystanie z tych funkcji. Należy
zapisać każdy numer ponownie.
Zapisywanie kontaktów z
zastosowaniem funkcji Czekaj i
Pauza:
1. Na ekranie głównym dotknij ikony
.
2. Wybierz numer, a następnie dotknij
.
3. Dotknij opcji Dodaj 2-sekundową
pauzę lub Dodaj oczekiwanie.
Zabezpieczenia
Jakie funkcje
zabezpieczające
są dostępne w
telefonie?
Można określić takie ustawienia
telefonu, aby wyświetlał monit o
podane wzoru odblokowania przed
uzyskaniem dostępu do telefonu i
korzystaniem z niego.
Synchronizacja
96
Pytanie
Często zadawane pytania
Kategoria
Wzór
odblokowania
Pytanie
Jak można
utworzyć wzór
odblokowania?
Często zadawane pytania
Odpowiedź
1. Na ekranie głównym dotknij i
.
przytrzymaj opcji
2. Dotknij kolejno Ustawienia
systemu > karta Wyświetlacz >
Ekran blokady.
3. Dotknij kolejno opcji Wybierz
blokadę ekranu > Wzór. Gdy
funkcja jest uruchamiana po raz
pierwszy, zostanie wyświetlony
krótki instruktaż na temat
tworzenia wzoru odblokowania.
4. Skonfiguruj wzór, rysując go, a
następnie rysując go po raz drugi
w celu potwierdzenia.
Zalecenia dotyczące korzystania z
funkcji blokowania za pomocą wzoru.
Koniecznie zapamiętaj ustawiony
przez siebie wzór odblokowywania
ekranu. W przypadku pięciokrotnego
użycia nieprawidłowego wzoru
dostęp do telefonu zostanie
zablokowany. Za każdym razem
dostępnych jest pięć prób
wprowadzenia prawidłowego wzoru
odblokowania, kodu PIN lub hasła.
Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób
można ponowić próbę odblokowania
telefonu po 30 sekundach. (Oprócz
tego w przypadku wcześniejszego
ustawienia zapasowego kodu PIN
kod ten można użyć zamiast wzoru
odblokowywania).
97
Kategoria
98
Pytanie
Odpowiedź
Wzór
odblokowania
Co należy zrobić
w przypadku
zapomnienia wzoru
odblokowania,
jeśli w telefonie nie
zostało utworzone
konto Google?
W przypadku zapomnienia wzoru
odblokowania:
Jeśli wcześniej w telefonie miało
miejsce logowanie się do konta
Google, po pięciu próbach
wprowadzenia wzoru odblokowania
dotknij przycisku „Zapomniałeś
wzoru”. Zostanie wyświetlony monit
o zalogowanie się na koncie Google
w celu odblokowania telefonu. Jeśli w
telefonie nie utworzono konta Google
lub jeśli użytkownik nie pamięta
danych logowania do tego konta,
należy przeprowadzić twardy reset.
Uwaga: W przypadku przywrócenia
ustawień fabrycznych zostaną
usunięte wszystkie aplikacje
i dane użytkownika. Przed
przeprowadzeniem przywrócenia
ustawień fabrycznych zalecamy
utworzenie kopii zapasowych
wszystkich ważnych danych.
Pamięć
Czy będę wiedzieć,
kiedy pamięć
urządzenia zapełni
się?
Tak, zostanie wyświetlone
powiadomienie.
Często zadawane pytania
Kategoria
Pytanie
Odpowiedź
Czy można zmienić
język telefonu?
Telefon obsługuje wiele języków.
Aby zmienić język:
1. Na ekranie głównym dotknij i
przytrzymaj
, a następnie dotknij
opcji Ustawienia systemu.
2. Dotknij kolejno karta Ogólne >
Język i wprowadzanie > Język.
3. Dotknij wybranego języka.
Sieci VPN
Jak skonfigurować
sieć VPN?
Konfiguracja dostępu VPN różni
się w zależności od firmy. Aby
skonfigurować dostęp do sieci VPN
z poziomu telefonu, należy uzyskać
szczegółowe dane od administratora
sieci firmowej.
Limit czasu
działania
wyświetlacza
Mój ekran wyłącza
się już po 15
sekundach. Jak
można zmienić
czas, po jakim
wyłącza się
podświetlenie
ekranu?
1. Na ekranie głównym dotknij i
.
przytrzymaj opcję
2. Dotknij kolejno Ustawienia
systemu > karta Wyświetlacz.
3. Dotknij opcji Wygaszanie ekranu.
4. Dotknij preferowanego ustawienia
limitu czasu podświetlenia ekranu.
Obsługiwane
języki
Często zadawane pytania
99
Kategoria
100
Pytanie
Odpowiedź
Sieć Wi-Fi i sieć
komórkowa
Jeśli dostępna
będzie sieć Wi-Fi i
sieć komórkowa,
z której sieci
skorzysta telefon?
Podczas korzystania z funkcji
transmisji danych telefon może
domyślnie używać połączenia
Wi-Fi (jeśli połączenie Wi-Fi jest w
telefonie włączone). Jednakże w
momencie przełączenia się telefonu
z jednego rodzaju połączenia na
drugi nie zostanie wyświetlone żadne
powiadomienie.
Aby sprawdzić, które połączenie
służące do transferu danych jest
wykorzystywane w danej chwili,
należy sprawdzić ikonę sieci
komórkowej lub sieci Wi-Fi u góry
ekranu.
Ekran główny
Czy można usunąć
aplikację z ekranu
głównego?
Tak. Dotknij i przytrzymaj ikonę do
czasu wyświetlenia ikony kosza
w środku górnej części ekranu.
Następnie, nie unosząc palca,
przeciągnij ikonę do kosza.
Aplikacja
Pobrana aplikacja
powoduje częste
występowanie
błędów. Jak można
usunąć aplikację?
1. Na ekranie głównym dotknij i
przytrzymaj opcji
.
2. Dotknij kolejno Ustawienia
systemu > karta Ogólne >
Aplikacje > POBRANE.
3. Dotknij aplikacji, a następnie opcji
Odinstaluj.
Często zadawane pytania
Kategoria
Pytanie
Ładowarka
Czy można ładować
telefon z użyciem
przewodu USB
bez konieczności
instalacji
wymaganego
sterownika USB?
Odpowiedź
Tak. Po podłączeniu telefonu do
portu USB za pośrednictwem
przewodu USB rozpocznie się
ładowanie telefonu, niezależnie od
tego, czy wymagane sterowniki
zostały zainstalowane.
Alarm
Tak. Po zapisaniu pliku muzycznego
jako dzwonka można użyć go jako
dźwięku alarmu.
1. Dotknij i przytrzymaj utwór na
Czy mogę użyć jako
liście w bibliotece. W oknie menu,
alarm swoich plików
które zostanie wyświetlone,
muzycznych?
dotknij kolejno opcji Ustaw jako
dzwonek > Dzwonek telefonu
lub Dzwonek kontaktu.
2. Na ekranie ustawień alarmu
wybierz utwór jako dzwonek.
Alarm
Czy alarm uruchomi
się, jeśli telefon
Nie, ta funkcja nie jest obsługiwana.
będzie wyłączony?
Alarm
Czy usłyszę
alarm, jeśli w
pozycji głośność
Alarm będzie słyszalny nawet w
dzwonka będzie
opisanej sytuacji.
wybrane ustawienie
Wyłączony lub
Wibracje?
Często zadawane pytania
101
Kategoria
Twardy reset
(Przywracanie
ustawień
fabrycznych)
102
Pytanie
Jak przywrócić
ustawienia
fabryczne w
przypadku, gdy
nie mam dostępu
do menu ustawień
telefonu?
Odpowiedź
Jeśli nie uda się przywrócić
prawidłowego stanu telefonu, należy
skorzystać z funkcji twardego resetu
(przywracania ustawień fabrycznych),
aby przywrócić telefon do stanu
fabrycznego.
Często zadawane pytania
User Guide
ENGLISH
Some content and illustrations may differ from your device depending on the
region, service provider, software version, or OS version, and are subject to
change without prior notice.
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this
device and may not be compatible with other devices.
• This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the
touchscreen keyboard.
• Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks
are the property of their respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™
are trademarks of Google, Inc.
•
Table of contents
Guidelines for safe and efficient use........4
Signing into your Google account............35
Important notice......................................13
Connecting to Networks and Devices.....37
Wi-Fi......................................................37
Bluetooth................................................38
Wi-Fi Direct............................................39
Transferring data between a PC and
the device...............................................40
Getting to know your phone....................16
Phone layout...........................................16
Installing the SIM or USIM card and
battery....................................................18
Charging the battery...............................20
Inserting a memory card.........................21
Removing the memory card....................22
Locking and unlocking the device...........22
Your Home screen....................................24
Touch screen tips...................................24
Home screen..........................................25
Customizing the Home screen................26
Returning to recently-used
applications............................................27
Notifications panel..................................27
On-screen keyboard...............................30
Special Features......................................31
Gesture shot...........................................31
Glance View............................................32
KnockON................................................32
Knock Code............................................32
QuickMemo+..........................................33
Google account setup..............................35
Creating your Google account.................35
2
Calls.........................................................41
Making a call..........................................41
Calling your contacts..............................41
Answering and rejecting a call................41
Making a second call..............................42
Viewing your call logs.............................42
Call settings............................................42
Contacts...................................................43
Searching for a contact...........................43
Adding a new contact.............................43
Favourites contacts.................................43
Creating a group.....................................44
Messaging................................................45
Sending a message................................45
Conversation view..................................46
Changing your messaging settings.........46
E-mail.......................................................47
Managing email accounts.......................47
Working with account folders..................47
Table of contents
Composing and sending email................48
Camera and Video....................................49
Camera options on the viewfinder...........49
Using the advanced settings...................50
Taking a photo........................................51
Once you have taken a photo..................51
Burst shot...............................................51
Recording a video...................................52
After recording a video...........................52
Gallery....................................................53
Multimedia...............................................56
Music.....................................................56
Utilities.....................................................58
Clock......................................................58
Calculator...............................................59
Calendar.................................................60
Voice Recorder.......................................60
Voice Search..........................................60
Downloads.............................................61
FM Radio................................................61
PC software (LG PC Suite).......................76
For Windows OS.....................................76
For Mac OS.............................................77
Phone software update...........................79
Phone software update...........................79
About this user guide..............................81
About this user guide..............................81
Trademarks............................................81
Accessories..............................................82
Troubleshooting.......................................83
FAQ...........................................................86
Web Browser............................................62
Internet...................................................62
Chrome..................................................63
Settings....................................................64
Networks................................................64
Sound.....................................................66
Display...................................................68
General...................................................70
Table of contents
3
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.
This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position
in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized
LG Repair centre should you need to return your device for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-H440n has been designed to comply with applicable
safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on
scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.776 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.685 W/Kg (10 g).
4
Guidelines for safe and efficient use
•
This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should
not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your
body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality
connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages
may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation
distance instructions are followed until the transmission is completed.
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
• Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or
boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality
equal to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
•
Guidelines for safe and efficient use
5
Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation
may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your
phone during or immediately after operation.
• If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered
under your warranty.
•
6
Guidelines for safe and efficient use
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing
your phone to extremely low or high temperatures may result in damage,
malfunction, or even explosion.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume
is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of
particular importance when near roads.
Guidelines for safe and efficient use
7
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are
listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any
regulations or rules.
8
Guidelines for safe and efficient use
Potentially explosive atmospheres
Do not use your phone at a refueling point.
Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.
•
•
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.
Guidelines for safe and efficient use
9
Battery information and care
You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory effect that could compromise the
battery's performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• Keep the metal contacts of the battery clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such
as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
•
10
Guidelines for safe and efficient use
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other
open source licenses, that is contained in this product, please
visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a
charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of
media, shipping, and handling) upon email request to [email protected]
This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the
product.
HOW TO UPDATE YOUR DEVICE
Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.
• Select the software update in settings menu on your device.
• Update your device by connecting it to your PC. For more information
about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp
select country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-H440n product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found
at http://www.lg.com/global/declaration
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Guidelines for safe and efficient use
11
Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005%
of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to
prevent potential negative consequences for the environment, animal
and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your city office, waste disposal service or
the shop where you purchased the product.
12
Guidelines for safe and efficient use
Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When there is less than 10 MB of space available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete
some data, such as applications or messages, to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Tap
>
> Apps tab >
> General tab > Apps.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to
uninstall.
3 Tap Uninstall.
2. Optimizing battery life
Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run
constantly in the background. You can monitor how applications and system resources
consume battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi,
Bluetooth or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
Important notice
13
•
•
Some applications you download may consume battery power.
While using downloaded applications, check the battery charge level.
NOTE: If you accidently press the Power/Lock Button while the device is
in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery
power.
3. Before installing an open source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer
it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer
be covered by the warranty.
WARNING
To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated data
and settings from the phone.
4. Using the Hard Reset (Factory Reset)
If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset)
to initialize it.
1 Turn the power off.
2 Press and hold the Power/Lock Button + Volume Down Button on the back of the
phone.
14
Important notice
3 Release the Power/Lock Button only when the boot logo is displayed, then
immediately press and hold the Power/Lock Button again.
4 Release all Buttons when the Factory reset screen is displayed.
5 Press the Volume Buttons to select Yes, and then press the Power/Lock Button to
perform a Hard Reset.
WARNING
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses
will be deleted. Please remember to backup any important data before
performing a Hard Reset.
5. Opening and switching applications
Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at
the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and
switch between several open applications. Android manages each application, stopping
and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume
resources unnecessarily.
1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from
running in the background. Make sure to tap
to back out of an app after using it.
• To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
To clear all apps, tap Clear all.
Important notice
15
Getting to know your phone
Phone layout
Microphone
Headset Jack
Proximity Sensor
Earpiece
Front Camera Lens
Touch Screen
NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally
activating the touch screen during calls.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display
and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen
protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to
malfunction.
16
Getting to know your phone
Rear Camera Lens
Flash
Power/Lock Button
Volume Buttons
NFC Touch Point
Speaker
Charger/USB port
Power/Lock
Button
Volume Buttons
•
•
Microphone
Turn your phone on/off by pressing and holding this button
Short press to lock/unlock the screen
(While screen is off)
• Long Press Up to launch QuickMemo+
• Long Press Down to launch Camera
WARNING
The NFC antenna for this model is on the back cover.
• Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part
of the NFC antenna.
•
Getting to know your phone
17
Installing the SIM or USIM card and battery
Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the
included battery.
1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand,
lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.
2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in the figure. Make
sure the gold contact area on the card is facing downward.
18
Getting to know your phone
WARNING
Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card
happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service
Centre to remove the memory card.
NOTE: Only the microSIM cards work with the device.
3 Insert the battery.
4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery
compartment
and press it down until it clicks into place .
Getting to know your phone
19
Charging the battery
Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.
A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using
the USB cable.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved
chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can
cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by
the warranty.
The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and
plug it into a power outlet.
NOTE: Do not open the back cover while your phone is charging.
20
Getting to know your phone
Inserting a memory card
Your device supports up to a 32 GB microSD card. Depending on the memory card
manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.
WARNING
Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an
incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the
data stored in it.
NOTE: Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory
cards.
1 Remove the back cover.
2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.
3 Replace the back cover.
Getting to know your phone
21
Removing the memory card
Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.
1 Tap
>
>
> General tab > Storage > Unmount SD card.
2 Remove the back cover and pull out the memory card.
WARNING
Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing
information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to
the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the
misuse of damaged memory cards, including the loss of data.
Locking and unlocking the device
Pressing the Power/Lock Button turns off the screen and puts the device into lock
mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This
helps to prevent accidental taps and saves battery power.
To unlock the device, press the Power/Lock Button and swipe the screen in any
direction.
NOTE: Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of
the Power/Lock Button.
Changing the screen lock method
You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your
personal information.
1 Tap
>
>
> Display tab > Lock screen > Select screen lock.
2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and
Password.
22
Getting to know your phone
NOTE: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
Caution! If you haven't created a Google account on the phone and you
forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a
hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user
data will be deleted. Please remember to back up any important data before
performing a hard reset.
TIP! Smart Lock
You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set
it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device
connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or
when it recognises your face.
Setting up Smart Lock
1 Tap
>
> Apps tab >
.
2 Tap Display tab > Lock screen > Smart Lock.
3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you
need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).
Getting to know your phone
23
Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
• Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
• Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not
lifting your finger until an action occurs.
• Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger,
move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag
items on the Home screen to reposition them.
• Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface
of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item
instead).
• Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
• Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading
motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
• Rotate the screen – From many applications and menus, the screen orientation
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
• Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light,
yet firm tap.
• Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap
any other keys.
24
Your Home screen
Home screen
The Home screen is the starting point for many and functions. It allows you to add
items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information
and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping
.
Status Bar
Application Icons
Location Indicator
Quick Key Area
Home touch keys
Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery
status and notification icons.
Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.
Back Key
Returns to the previous screen. Also closes pop-up items,
such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
Home Key
Return to the Home screen from any screen.
Recent Key Displays recently used applications. If you touch and hold this
key, it opens a menu of available options.
Your Home screen
25
Extended Home screen
The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space
for adding icons, widgets and more.
• Slide your finger left or right across the Home screen to access additional
canvases.
Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing
wallpapers.
Adding items on your Home screen
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added
item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen,
touch and hold the application you want to add.
Removing an item from the Home screen
• While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it
to .
Adding an app to the Quick Key area
• From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon
and drag it to the Quick Key area. Then release it in the desired location.
26
Your Home screen
Removing an app from the Quick Key area
• Touch and hold the desired Quick Key, drag it to
NOTE: The Apps Key
.
cannot be removed.
Customizing app icons on the Home screen
1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then
release it. The editing icon
appears in the upper-right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap OK to save the change.
Returning to recently-used applications
1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
2 Tap an app preview to open the application. Or tap
to return to your previous
screen.
Notifications panel
Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as
well as ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending
notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength
are shown on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.
Your Home screen
27
Pending
notifications
System
notifications
Opening the notifications panel
Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the
notifications panel, swipe the screen upwards or tap .
Quick Settings Area
Notifications
Clear
Tap each quick setting key to toggle it on/off. Touch and hold the desired key to
directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe
left or right. Tap
to remove, add or rearrange quick setting keys.
Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to
view it.
Tap to clear all the notifications.
28
Your Home screen
Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls,
new messages, calendar events, device status and more.
The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon
Description
Icon
Description
No SIM card inserted
A song is currently playing
No network signal available
Ringer is silenced
Airplane mode is on
Vibrate mode is on
Connected to a Wi-Fi network
Battery fully charged
Wired headset connected
Battery is charging
Call in progress
The phone is connected to a
PC via a USB cable
Missed call
Downloading data
Bluetooth is on
Uploading data
System warning
GPS is on
An alarm is set
Data is synchronizing
New voicemail available
Choose input method
Your Home screen
29
New text or multimedia
message
Wi-Fi hotspot is active
NFC is on
NOTE: The icon's location in the status bar may differ according to the
function or service.
On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on
the screen when you tap an available text entry field.
Using the keypad and entering text
Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or access
the clip tray.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line.
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands
and displays characters from different languages. Then select the special character you
want.
30
Your Home screen
Special Features
Gesture shot
The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the
front camera.
To take photo
There are two methods for using the Gesture shot feature.
• Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing
you time to get ready.
• Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time
to get ready.
or
Special Features
31
Glance View
When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging
your finger down on the screen.
KnockON
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.
To turn the screen on
1 Double-tap the center of the Lock screen to turn the screen on.
2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.
To turn the screen off
1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
2 The screen will turn off.
NOTE: Tap on the center area of the screen. If you tap on the bottom or the
top area, the recognition rate may decrease.
Knock Code
The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a
combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when
the screen is off by tapping the same sequence on the screen.
32
Special Features
NOTE:
• If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to
your google account log in/backup PIN.
• Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or
off.
• When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by
taping the screen.
1 Tap
>
> Apps tab >
> Display tab > Lock screen > Select screen
lock > Knock Code.
2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can
be 3 to 8 taps.
Unlocking the screen using the Knock Code
You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when
the screen turns off.
QuickMemo+
The QuickMemo+ feature allows you to create memos and capture screen shots.
You can use QuickMemo+ to easily and efficiently create memos during a call, with a
saved picture or on the current phone screen.
1 Touch and drag the Status Bar down and tap .
Special Features
33
2 Create a memo using the following options:
Tap to undo the most recent action.
Tap to redo the most recently deleted action.
Tap to insert text into your memo.
Tap to select the pen type and color.
Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
Tap to save the memo you've created.
Tap to hide or display the toolbar.
NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+ feature. Do not
use your fingernail.
3 Tap
to save the current memo to the QuickMemo+ or Gallery.
Discard QuickMemos
• Tap
.
View the Saved Memo
From the Home screen tap
> Gallery
and select the QuickMemo+ album or
tap QuickMemo+
and select the desired memo.
34
Special Features
Google account setup
The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign
in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be
prompted to create one.
Creating your Google account
1 From the Home screen, tap .
2 Tap
> General tab > Accounts & sync > Add account > Google > Create a
New Account.
3 Enter your first and last name, then tap Next.
4 Enter a username and tap Next. Your phone will communicate with Google servers
and check for username availability.
5 Enter your password and tap Next.
6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the
account. Wait while the server creates your account.
Signing into your Google account
1 From the Home screen, tap .
2 Tap
> General tab > Accounts & sync > Add account > Google.
3 Enter your email address and tap Next.
4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your
phone.
5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically
synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).
Google account setup
35
After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail,
Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from
Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google
services on your phone.
IMPORTANT
Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account
you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone,
be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When
you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other
information from these applications and services on the web are synchronized
with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will
be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start
an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
• If you have an enterprise account through your company or other organization,
your IT department may have special instructions on how to sign into that
account.
•
36
Google account setup
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless
access point (AP).
Connecting to Wi-Fi networks
1 Tap
>
> Apps tab >
> Networks tab > Wi-Fi.
2 Tap
to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap a network to connect to it.
• If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or
password.
4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device
may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur
data charges.
TIP! How to obtain the MAC address
Tap
>
> Apps tab >
> Networks tab > Wi-Fi >
Wi-Fi > MAC address.
Connecting to Networks and Devices
> Advanced
37
Bluetooth
Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect
wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car
kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.
The Bluetooth communication range is usually up to approximately 30 feet.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth feature.
• Always make sure that you share and receive data with devices that are
trusted and properly secured.
• If there are obstacles between the devices, the operating distance may be
reduced.
• Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth
SIG, may be incompatible with your device.
Pairing your phone with another Bluetooth device
1 Tap
>
> Apps tab >
> Networks tab > Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on.
3 Tap Search for devices to view the visible devices in range.
4 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful,
your phone connects to the other device.
NOTE: Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once
a pairing has been created, the devices will continue to recognize their
partnership and exchange information.
TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for
information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).
38
Connecting to Networks and Devices
Sending data via Bluetooth
1 Select a file or item such as a contact or media file.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
• Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices,
display and operations may be different, and functions such as transfer or
exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.
Receiving data via Bluetooth
1 Tap
>
> Apps tab >
> Networks tab > Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on.
3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be
sure to select Accept.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without
requiring an access point.
Turning on Wi-Fi Direct
1 Tap
>
> Apps tab >
> Networks tab > Wi-Fi.
2 Tap > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct
devices nearby.
Connecting to Networks and Devices
39
Transferring data between a PC and the device
You can copy or move data between a PC and the device.
Transferring data
1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select Media
device (MTP).
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.
NOTE: The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC
to be able to detect the phone.
Items
OS
Window Media Player version
40
Requirement
Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Windows Media Player 10 or higher
Connecting to Networks and Devices
Calls
Making a call
1 Tap
to open the dialer.
2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap
.
3 After entering the desired number, tap
to place the call.
4 To end the call, tap
.
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold
.
Calling your contacts
1 Tap
to open your contacts.
2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search
field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.
Answering and rejecting a call
•
•
Swipe
Swipe
in any direction to answer the incoming call.
in any direction to decline an incoming call.
NOTE: Tap or swipe the Decline with message if you want to send a
message to the caller.
Calls
41
Making a second call
1 During your first call, tap > Add call and enter the number.
2 Tap
to place the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap
to start a conference
call.
5 To end all calls, tap
.
NOTE: You are charged for each call you make.
Viewing your call logs
On the Home screen, tap
and select Call logs.
View a list of all dialed, received and missed calls.
TIP!
• Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
• Tap
, then tap Delete all to delete all of the recorded items.
Call settings
You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 On the Home screen, tap
to open the dialer.
2 Tap to display the available options.
3 Tap Call settings and configure the desired options.
42
Calls
Contacts
You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your
Google Account or other accounts that support syncing contacts.
Searching for a contact
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap Search contacts and enter the contact name using the keyboard.
Adding a new contact
1 Tap
and enter the new contact's number. Tap the New contact field, or
Add to Contacts > New contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose Take photo or Select from Gallery.
3 Enter the desired information for the contact.
4 Tap Save.
>
Favourites contacts
You can classify frequently called contacts as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.
Contacts
43
Removing a contact from your favourites list
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap the Favourites tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark color and the
contact is removed from your favourites.
Creating a group
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap Groups > > New group.
3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly
created group.
4 Tap Add members to add contacts to the group.
5 Tap Save to save the group.
NOTE:
• If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost.
They will remain in your contact list.
44
Contacts
Messaging
Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easyto-use
menu.
Sending a message
1 Tap
on the Home screen and tap
to create a new message.
2 Enter a contact name or contact number into the To field. As you enter the contact
name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more
than one contact.
NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult
with your service provider.
3 Tap the text field and start entering your message.
4 Tap to open the options menu. Choose from any of the available options.
TIP! You can tap
to attach the file that you want to share with message.
5 Tap Send to send your message.
TIP!
• The 160-character limit may vary from country to country depending on how
the text message is coded and the language used in the message.
• If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be
automatically converted into a multimedia message and you will be charged
accordingly.
NOTE: When you get a text message during a call, there will be an audible
notification.
Messaging
45
Conversation view
Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that
you can conveniently see and find your conversations.
Changing your messaging settings
Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages
immediately. You can change the settings based on your preferences.
• Tap
on the Home screen, tap > Settings.
46
Messaging
E-mail
You can use the Email application to read email from providers other than Gmail.
The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft
Exchange (for Enterprise users).
Managing email accounts
To open the Email application
Tap
>
> Apps tab > .
The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an
email account.
Adding another email account:
• Tap
>
> Apps tab >
>
Changing an email general settings:
• Tap
>
> Apps tab >
>
> Settings >
Add account.
> Settings > General settings.
Deleting an email account:
• Tap
>
> Apps tab >
> > Settings >
Select the account to delete > Remove > Yes.
> Remove account >
Working with account folders
Tap
>
> Apps tab >
> > Folders.
Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features
supported by your account's service provider, you may have additional folders.
E-mail
47
Composing and sending email
1 In the
application, tap
to create a new email.
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with
semicolons.
3 Tap the Cc/Bcc field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
4 Tap the text field and enter your message.
5 Tap
to attach the file you want to send with your message.
6 Tap
to send the message.
48
E-mail
Camera and Video
Camera options on the viewfinder
To open the Camera application, tap
>
> Apps tab > .
You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.
NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth
before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause
blurry pictures with a "halo" effect.
Hide/Display Options – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
Flash – Allows you to manage the camera's flash.
Swap camera – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera
lens.
Settings – Tap this icon to open the camera settings menu.
Gallery – Tap to view the last photo or video you captured.
Record – Tap to start recording.
Camera and Video
49
Capture – Tap to take a photo.
Back Key – Tap to exit the camera.
Using the advanced settings
In the camera viewfinder, tap
to show the advanced options. Tap each icon to
adjust the following camera settings.
Set the size of your picture and video.
Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say
"Cheese", "Smile", "LG", etc. to take a picture.
Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture
or video.
Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a
grid line for help with alignment.
Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a
help guide.
NOTE: The shutter sound is not available when Vibrate mode or Silent mode
is enabled.
50
Camera and Video
Taking a photo
1 Tap
>
> .
2 Frame your subject on the screen.
3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
4 Tap . Your picture will be automatically saved to the Gallery.
TIP! If the camera options are hidden on the screen, simply tap the screen to
take a photo.
Once you have taken a photo
Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.
Tap to edit the photo.
Tap to take another photo immediately.
Tap to send your photo to others or share it via any available social network
services.
Tap to delete the photo.
Tap to access additional options.
Tap to add the photo to your favourites.
Burst shot
Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold
Camera and Video
.
51
Recording a video
1 Tap
>
> .
2 Frame your subject on the screen.
3 Tap
to start recording the video.
4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.
NOTE: Tap
5 Tap
OR
Tap
to take pictures while recording video.
to pause recording video. You can resume recording again by tapping
.
to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.
After recording a video
Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.
Tap to record another video immediately.
Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth)
to share.
Tap to delete the video.
Tap to access additional options.
Tap to add the video to Favourites.
52
Camera and Video
Gallery
The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those
you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or
other locations.
If you have one of your phone's Google™ Accounts, you'll also see your Picasa web
albums in Gallery.
1 Tap
>
> Apps tab >
to view the images stored in the storage.
2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album
are displayed in chronological order.)
3 Tap a picture in an album to view it.
NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• Some files may not play properly due to their encoding.
Viewing pictures
The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves
a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise,
capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.
Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full
screen. Scroll left or right to view the next or previous image.
Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in.
• Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or doubletap the image to zoom out.
Camera and Video
53
Video options
1 Touch
> Apps tab > .
2 Select the video you want to watch.
Touch to pause/resume video playback.
Touch to fast-forward 10 seconds.
Touch to rewind 10 seconds.
Touch to adjust video volume.
Touch to lock/unlock the screen.
Tap to access additional options.
NOTE:
• While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to
adjust the sound.
• While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust
the brightness.
• While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to
fast-forward and rewind.
54
Camera and Video
Editing photos
While viewing a photo, tap
.
Deleting photos/videos
Use one of the following methods:
• While in a folder, tap
, select the photos/videos and then tap Delete.
• While viewing a photo, tap
.
Setting wallpaper
While viewing a photo, tap
it to a contact.
> Set image as to set the image as wallpaper or assign
NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
Camera and Video
55
Multimedia
Music
Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.
Playing a song
1 Tap
>
> Apps tab > .
2 Tap the Songs tab.
3 Select the song you want to play.
4 The following options are available.
Tap to add the song to your favourites.
Tap to open the current playlist.
Tap to access additional options.
Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in
random order).
56
Multimedia
Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat
off.
Tap to adjust the volume.
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album,
playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch
and hold to fast-forward.
Tap to open the music library.
To change the volume while listening to music, press the Volume Up/Down Buttons
on the back side of the phone.
NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and
national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission
or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws
prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or
copying the file, please check the national laws of the relevant country
concerning the use of such material.
Multimedia
57
Utilities
Clock
The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch
functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or
swiping horizontally across the screen.
>
> Apps tab > .
Tap
Alarms
The Alarms tab allows you to set alarms.
1 Open the
app, then select the Alarm tab.
2 Tap
to add a new alarm.
3 Adjust the settings as necessary and tap Save.
NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.
Timer
The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has
passed.
1 Open the
app, then select the Timer tab.
2 Set the desired time on the timer.
3 Tap Start to start the timer.
4 Tap Stop to stop the timer.
58
Utilities
World clock
The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around
the world.
1 Open the
app, then select the World clock tab.
2 Tap
and select the desired city.
Stopwatch
The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.
1 Open the
app, then select the Stopwatch tab.
2 Tap the Start key to initiate the stopwatch.
• Tap the Lap key to record lap times.
3 Tap the Stop button to stop stopwatch.
Calculator
The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or
scientific calculator.
1 Tap
>
> Apps tab >
.
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed
by =.
NOTE: For more complex calculations, tap
Utilities
.
59
Calendar
The Calendar app allows you to track your schedule of events.
1 Tap
>
> Apps tab > .
2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .
Voice Recorder
The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.
Recording a sound or voice
1 Tap
>
> .
2 Tap
to begin recording.
3 Tap
to end the recording.
4 Tap
to listen to the recording.
NOTE: Tap
recordings.
to access your recordings. You can listen to your saved
Voice Search
Use this application to search webpages using voice.
1 Tap
>
> Apps tab > Google folder > .
2 Say a keyword or phrase when Speak now appears on the screen. Select one of the
suggested keywords that appear.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
60
Utilities
Downloads
Use this application to see what files have been downloaded through the applications.
• Tap
>
> Apps tab > .
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
FM Radio
Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and
listen on the go.
>
> Apps tap > .
Tap
TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
Utilities
61
Web Browser
Internet
The internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports,
entertainment, and much more, right on your mobile phone.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.
1 Tap
>
> Apps tab >
.
Using the Web toolbar
Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.
Tap to go back one page.
Tap to go forward one page.
Tap to go to the Home page.
Tap to open a new window.
Tap to access your bookmarks.
Viewing webpages
Tap the address field, enter the web address and tap Go on the keyboard.
Opening a page
To go to a new page, tap
>
To go to another webpage, tap
62
.
, scroll up or down, and tap the page to select it.
Web Browser
Searching the web by voice
Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one
of the suggested keywords that appear.
NOTE: This feature may not be available depending on the region or service
provider.
Bookmarks
To bookmark the current webpage, tap > Add to bookmarks > OK.
To open a bookmarked webpage, tap and select the desired bookmark.
History
Tap > History tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your
history, tap
> Yes.
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Tap
>
> Apps tab > .
NOTE: This application may not be available depending on your region and
service provider.
Viewing webpages
Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.
Opening a page
To open a new page, tab > New tab.
and tap the page to select it.
To go to another webpage, tap
Web Browser
63
Settings
The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your
phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.
To open the Settings application
• Tap
> Tap and hold
> System settings.
- or • Tap
>
> Apps tab > .
Networks
< WIRELESS NETWORKS >
Wi-Fi
Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
Bluetooth
Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
Mobile data
Displays the data usage and mobile data usage limit.
Call
Configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
• Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.
• Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be
called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator.
Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
• Incoming voice call pop-up – Displays incoming voice call pop-up when an app
is in use.
• Call reject – Allows you to set the call decline function.
64
Settings
Decline with message – When you want to decline a call, you can send a quick
message using this function. This is useful if you need to decline a call during a
meeting.
• Call forwarding – Allows you to set the call forwarding options.
• Auto answer – Sets the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call.
• Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the
call.
• Save unknown numbers – Adds unknown numbers to contacts after a call.
• Power key ends call – Allows you to select your end call.
• Call barring – Locks incoming, outgoing or international calls.
• Call duration – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls,
Incoming calls and All calls.
• Additional settings – Allows you to change the following settings.
Caller ID: Allows you to set default operator settings to display your number in
outgoing calls.
Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming
call while you are on a call (depending on your network provider).
•
< CONNECTIVITY >
Share & connect
• NFC – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data
transmission between two objects when they are brought within a few inches of
each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data
with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in
posters, stickers, and other products.
• Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to
another NFC-capable device by holding the devices close together. For example,
you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, ThinkFree Viewer, and
more. Just bring the devices together (typically back to back) and then touch your
screen. The app determines what gets beamed.
Settings
65
LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia
content and apps.
Tethering & networks
• USB tethering – You can share your phone's data connection with a computer by
turning on USB tethering.
• Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection.
• Bluetooth tethering – Allows you to connect other devices to your phone via
Bluetooth and share its internet connection.
• Help – Displays information regarding USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth
tethering.
• Airplane mode – Checkmark to turn off all wireless connections and calls.
• Mobile networks – Set options for network mode, network operators, access
point names, etc.
• VPN – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks
(VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local
network, such as your corporate network.
•
Sound
< BASIC >
Sound profile
Allows you to set the sound profile to Sound, Vibrate only or Do not disturb.
Volume
Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
< RINGTONES & VIBRATIONS >
Ringtone
Select the ringtone for incoming calls.
66
Settings
Notification sound
Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.
Sound with vibration
Checkmark for vibration feedback for calls.
Vibration type
Allows you to set a vibration type for notifications.
< NOTIFICATIONS >
Do not disturb
Tap to set notifications. You can have no interruptions from notifications.
Lock screen
Allows you to show all notifications on the Lock screen.
Apps
Allows you to set notifications for apps.
< ADVANCED SETTINGS >
Vibrate on tap
Checkmark to vibrate when tapping the Home touch keys and during other UI
interactions.
Sound effects
This menu lets you select whether you hear tones when touching numbers on the dial
pad, selecting on-screen options, and more.
• Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using the dial pad.
• Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selections.
• Screen lock sound – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the
screen.
Message/call voice notifications
Allows the device to read out the incoming call and the message event automatically.
Settings
67
Display
< HOME & LOCK >
Home screen
• Select Home – Select the desired Home theme. Choose from Home (standard
Android layout) or EasyHome (simplified version for users less familiar with
Android navigation).
• Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
• Screen swipe effect – Choose the desired type of effect to display when you
swipe from one Home screen canvas to the next.
• Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen
scrolling (loop back to first screen after last screen).
• Home backup & restore – Set to back up and restore Home app layout and
wallpaper.
• Help – Touch to get information on using the Home screen of your device.
Lock screen
• Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
• Smart Lock – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted
Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or
work, or when it recognizes your face.
• Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.
• Wallpaper – Select the wallpaper to display for your lock screen.
• Shortcuts – Customize shortcuts on the lock screen.
• Contact info for lost phone – Select whether to display the owner information on
the lock screen and customize the owner information.
68
Settings
Lock timer – Allows you to set the amount of time before the screen automatically
locks after the screen has timed-out.
• Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when
the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer
setting.
Home touch buttons
Select the home touch key combination, color and if you want to use a transparent
background.
•
< FONT >
Font type
Select the desired font type.
Font size
Select the desired font size.
< OTHER SCREEN SETTINGS >
Brightness
Adjust the screen brightness by using the slider.
Auto-rotate screen
Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
Screen timeout
Set the time delay before the screen automatically turns off.
< ADVANCED SETTINGS >
Screen-off effect
Set the screen off effect used when the screen turns off.
Daydream
Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or
charging.
Settings
69
General
< PERSONAL >
Language & input
Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen
keyboard, including words that you've added to its dictionary.
• Language – Choose a language to use on your phone.
• Default – Allows you to select the default keyboard type.
• LG Keyboard – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
• Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap
the Settings icon to change the Google voice settings.
• Voice Search – Touch to configure the Voice Search settings.
• Text-to-speech output – Touch to set the preferred engine or general settings for
text-to-speech output.
• Pointer speed – Adjust the pointer speed.
Location
Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi
and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to
allowing Google to use your location when providing these services.
• Mode – Sets the how your current location information is determined.
• Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
• Google Location Reporting – Allows you to choose your location information
settings as accessed by Google and its products.
Accounts & sync
Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and
other supported accounts. You also use these settings to control how and whether
all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all
applications can synchronize user data automatically.
Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control
how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Touch
Add account to add new account.
70
Settings
Accessibility
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
• TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with
impaired vision by providing verbal feedback.
• Font size – Sets the font size.
• Invert colours – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
• Colour adjustment – Adjust screen and content colours.
• Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
• Message/call voice notifications – Tap the Message/call voice notifications
switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for
incoming calls and messages.
• Screen shade – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
• Accessibility shortcut – Allows you to open the Accessibility feature quickly on
any screen.
• Text-to-speech output – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.
• Audio type – Sets the audio type.
• Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
• Flash alerts – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and
notifications.
• Turn off all sounds – Checkmark to turn off all device sounds.
• Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing
impairments.
• Touch feedback time – Sets the touch feedback time.
• Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.
• Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off
automatically.
• Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch
activation to just that area of the screen.
Settings
71
Auto-rotate screen – Checkmark to allow the phone to rotate the screen
depending on the phone orientation (portrait or landscape).
• Password voice confirmation – Checkmark so that your phone can read
passwords you touch.
• Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing
the Power/Lock Key.
• Accessibility settings shortcut – Sets quick, easy access to selected features
when you triple-tap the Home Key.
• One-touch input – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger
touch to enter a letter or character on the LG keyboard.
• Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more
switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with
mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.
One-handed operation
Allows you to adjust the position of the dial keypad, LG keyboard, or lock screen to the
left or right side of the screen to easily use it with one hand.
• Dial keypad – Checkmark to enable you to move the dial keypad to the right or
left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
• LG keyboard – Checkmark to enable you to move the keyboard to the right or left
side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
• Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the
right or left side of the phone. Simply tap the arrow to move it to one side or the
other.
• Help – Displays information regarding one-handed operation.
Shortcut key
Get quick access to apps by pressing and holding the Volume Buttons when the
screen is off or locked.
•
72
Settings
< PRIVACY >
Security
Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.
• Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power
it on.
• Encrypt SD card storage – Encrypt SD card storage and keep data unavailable
for other devices.
• Set up SIM card lock – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to
change the PIN.
• Password typing visible – Checkmark to briefly show each character of
passwords as you enter them so that you can see what you enter.
• Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
• Unknown sources – Allow installation of non-Play Store applications.
• Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
• Storage type – Hardware-backed.
• Trusted credentials – Allows you to check trusted CA certificates list.
• Install from storage – Touch to install a secure certificate.
• Clear credentials – Deletes all secure certificates and related credentials and
erases the secure storage's own password.
• Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.
• Screen pin – You can enable your device to only show a certain app's screen
using screen pin.
< SMART FUNCTIONS >
Gestures
• Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence
incoming calls.
• Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to
snooze or stop the alarm.
Settings
73
Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the phone to pause the
currently playing video.
• Help – Touch to get information on using the Gesture functions of your device.
• Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and
speed of the sensor.
QuickCircle case
This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view
using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may
result in irregular device behavior.
•
< PHONE MANAGEMENT >
Date & time
Set your preferences for how the date and time is displayed.
Storage
You can monitor the used and available internal memory in the device.
Battery
• Battery usage – View battery usage.
• Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
• Battery saver – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery
charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from
Immediately, 5% battery, and 15% battery.
• Help – Displays battery saving items information.
Apps
Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data,
and force them to stop.
Default message app
This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging
app.
74
Settings
Backup & reset
Change the settings for managing your settings and data.
• Backup my data – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to
Google servers.
• Backup account – Displays the account that is currently being used to back up
information.
• Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and
data.
• LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the
event of data loss or replacement.
• Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete
all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the
same information as when you first started Android.
Printing
Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in
Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.
About phone
View legal information, check phone status and software versions, and perform a
software update.
Settings
75
PC software (LG PC Suite)
For Windows OS
LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by
allowing you to connect to your phone to your PC.
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the software in your device.
• Play multimedia contents of your PC from other device
NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use the LG PC Suite software.
Installing the LG PC Suite Software
To download the LG PC Suite software, please do the following:
1 Go to www.lg.com.
2 Go to SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Select the model information and click GO.
4 Scroll down, select the PC SYNC tab > Windows > DOWNLOAD to download
LG PC Suite.
76
PC software (LG PC Suite)
System Requirements for LG PC Suite software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz or higher processors
• Memory: 512 MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
• HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data stored.)
• Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.
NOTE: LG United USB Driver
The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is
installed automatically when you install the LG PC Suite software application.
For Mac OS
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use the LG PC Suite software.
PC software (LG PC Suite)
77
Installing the LG PC Suite Software
To download the LG PC Suite software, please do the following:
1 Go to www.lg.com.
2 Go to SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Select the model information and click GO.
4 Scroll down, select the PC SYNC tab > Mac OS > DOWNLOAD to download LG PC
Suite.
System Requirements for LG PC Suite software
• OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
• Memory : 2 GB RAM or higher
• Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
• Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
• Required software: LG United Mobile driver
NOTE: LG United USB Driver
The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is
installed automatically when you install the LG PC Suite software application.
78
PC software (LG PC Suite)
Phone software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data
cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for all handset models.
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings > General
tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.
Phone software update
79
NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/application
data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—
might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore,
LG recommends that you backup your personal data before updating your
phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal
data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
80
Phone software update
About this user guide
About this user guide
Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you
use your phone safely and correctly.
• Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently
on your phone.
• Your content may differ from the final product or from software supplied by service
providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the
latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
• Your phone's applications and their functions may vary by country, region or
hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues
resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
• LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from
edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to
customize your operating system may cause the device or its applications to work
incorrectly.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or
other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are
entirely responsible for the illegal use of media.
• Additional charges may apply for data services, such as messaging,
uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional
charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to
obtain additional details.
•
Trademarks
•
•
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
About this user guide
81
Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
Travel adaptor
• Quick Start Guide
• Stereo headset
• USB cable
• Battery
•
NOTE:
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only
for this device and may not be compatible with other devices.
• The items supplied with the device and any available accessories may vary
depending on the region or service provider.
82
Accessories
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
Possible causes
Possible corrective measures
SIM or
USIM card
error
There is no SIM
or USIM card in
the phone or it is
inserted incorrectly.
Make sure that the SIM or USIM card
is correctly inserted.
Signal is weak or
you are outside the
carrier network.
Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.
Operator applied
new services.
Check whether the SIM or USIM card
is more than 6~12 months old. If so,
change your SIM or USIM card at your
network provider's nearest branch.
Contact your service provider.
No network
connection/
Dropped
network
Codes do
not match
To change a
security code,
must need to
confirm the
new code by
re-entering it.
If you forget the code, contact your
service provider.
The two codes
you entered do not
match.
Troubleshooting
83
Message
No
applications
can be set
Calls not
available
Phone
cannot be
turned on
Charging
error
84
Possible causes
Possible corrective measures
Not supported by
service provider
or registration
required.
Contact your service provider.
Dialing error
New network not authorized.
New SIM or USIM
card inserted.
Check for new restrictions.
Pre-paid charge
limit reached.
Contact service provider or reset limit
with PIN2.
On/Off key pressed
too briefly.
Press the On/Off key for at least two
seconds.
Battery is not
charged.
Charge battery. Check the charging
indicator on the display.
Battery is not
charged.
Charge battery.
Outside
temperature is too
hot or cold.
Make sure phone is charging at a
normal temperature.
Contact problem
Check the charger and its connection
to the phone.
No voltage
Plug the charger into a different outlet.
Charger defective
Replace the charger.
Wrong charger
Use only original LG accessories.
Accessories
Message
Possible causes
Possible corrective measures
Number not
allowed.
The Fixed dialling
number function
is on.
Check the Settings menu and turn the
function off.
Impossible
to receive/
send SMS
& photos
Memory full
Delete some messages from your
phone.
Files do not
open
Unsupported file
format
Check the supported file formats.
The screen
does not
turn on
when I
receive a
call.
Proximity sensor
problem
If you use a protection tape or case,
make sure it has not covered the area
around the proximity sensor. Make
sure that the area around the proximity
sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status in the sound
menu to make sure you are not in
vibration or silent mode.
Hangs up
or freezes
Intermittent
software problem
Try to perform a software update
through the website.
Accessories
85
FAQ
Category
Question
Answer
Bluetooth
Devices
What functions
are available via
Bluetooth?
You can connect a Bluetooth audio
device, such as a Stereo/Mono
headset or car kit.
Contacts
Backup
How can I back up
Contacts?
Contacts data can be synchronized
between your phone and your Google
account.
Is it possible to set up
Synchronization one-way sync with
Gmail?
Only two-way synchronization is
available.
Is it possible to
Synchronization synchronize all email
folders?
The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by tapping and selecting
Folders to choose a folder.
Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, there
Gmail Log-In Gmail whenever I want
is no need to log into Gmail again.
to access Gmail?
86
Google
Account
Is it possible to filter
emails?
No, the phone does not support email
filtering.
Email
What happens when
I execute another
application while
writing an email?
Your email is automatically saved as
a draft.
Ringtone
Is there a file size limit
for using MP3 files as
ringtones?
There is no file size limit.
FAQ
Category
Question
Answer
Message
Time
My phone does not
display the time of
receipt for messages
older than 24 hrs.
How can I change
this?
Open the conversation and touch and
hold the desired message. Then tap
Details.
Navigation
Is it possible to install
another navigation
application on my
phone?
Any application that is available at Play
Store™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.
Is it possible to
synchronize my
Synchronisation
contacts from all my
email accounts?
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.
Wait and
Pause
Is it possible to save
a contact with Wait
and Pause in the
numbers?
If you transferred a contact using the
Wait & Pause functions saved into the
number, you cannot use those features.
You must save each number again.
How to save with Wait and Pause:
1. From the Home screen, tap
.
2. Dial the number, then tap .
3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Security
What are the phone's
security functions?
You can set the phone to require an
Unlock Pattern to be entered before
the phone can be accessed or used.
FAQ
87
Category
Unlock
Pattern
88
Question
How do I create the
Unlock Pattern?
Answer
1. From the Home screen, tap and
hold
.
2. Tap System settings > Display tab
> Lock screen.
3. Tap Select screen lock > Pattern.
The first time you do this, a short
tutorial about creating an Unlock
Pattern appears.
4. Set up your pattern by drawing it
then drawing it a second time for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You can no
longer access your phone if you use
an incorrect pattern five times. You
have five chances to enter your unlock
pattern, PIN or password. If you have
used all 5 opportunities, you can try
again after 30 seconds. (Or, if you
preset the backup PIN, you can use
the backup PIN code to unlock the
pattern.)
FAQ
Category
Question
Answer
Unlock
Pattern
What should I do if
I forget the unlock
pattern and I did not
create my Google
account on the
phone?
If you forgot your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the Forgot
pattern button. You are then required
to log in with your Google account
to unlock your phone. If you have
not created a Google account on the
phone or you have forgotten it, you
must perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data are
deleted. Please remember to back up
any important data before performing a
factory reset.
Memory
Will I know when my
memory is full?
Yes, you will receive a notification.
Is it possible to
change my phone's
language?
The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, tap and
hold
and tap System settings.
2. Tap General tab > Language &
input > Language.
3. Tap the desired language.
How do I set up a
VPN?
VPN access configuration is different
for each company. To configure VPN
access on your phone, you must
obtain the details from your company's
network administrator.
Language
Support
VPN
FAQ
89
Category
Question
Answer
1. From the Home screen, tap and
My screen turns off
hold
.
after only 15 seconds.
2. Tap System settings > Display tab.
Screen time
How can I change the
out
3. T
ap Screen timeout.
amount of time for the
4.
Tap the preferred screen backlight
backlight to turn off?
timeout time.
Wi-Fi &
mobile
network
When the Wi-Fi and
mobile networks are
both available, which
service does my
phone use?
When using data, your phone may
default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi
connectivity on your phone is set to
On). However, there is no notification
when your phone switches from one to
the other.
To know which data connection is
being used, view the mobile network or
Wi-Fi icon at the top of your screen.
Home
screen
Is it possible to
remove an application
from the Home
screen?
Yes. Just touch and hold the icon until
the trash can icon appears at the top
and center of the screen. Then, without
lifting your finger, drag the icon to the
trash can.
Application
I downloaded an
application and it
causes a lot of errors.
How do I remove it?
1. From the Home screen, tap and
hold
.
2. Tap System settings > General tab
> Apps > DOWNLOADED.
3. Tap the application, then tap
Uninstall.
Charger
90
Is it possible to charge
my phone using
Yes, the phone is charged through the
a USB data cable
USB cable regardless of whether the
without installing the
necessary drivers are installed.
necessary USB driver?
FAQ
Category
Answer
Alarm
Can I use music files
for my alarm?
Yes. After saving a music file as a
ringtone, you can use it as an alarm.
1. Touch and hold a song in a library
list. In the menu that opens, tap Set
as ringtone > Phone ringtone or
Contact ringtone.
2. On the Alarm Clock Setting screen,
select the song as a ringtone.
Alarm
Will my alarm be
audible or will it go off
if the phone is turned
off?
No, this is not supported.
Alarm
If my ringer volume is
set to Off or Vibrate,
will I hear my alarm?
Your alarm is programmed to be
audible even in these scenarios.
Hard Reset
(Factory
Reset)
FAQ
Question
How can I perform a
If your phone does not restore to its
factory reset if I cannot
original condition, use a hard reset
access the phone's
(factory reset) to initialize it.
Settings menu?
91
Pytania ogólne
< Infolinia LG Electronics Polska >
0801-54-54-54
022-4-54-54-54
(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement