LG LAC7900RN, LAC8900RN Owner's manual

LG LAC7900RN, LAC8900RN Owner's manual
LAC8900RN/7900RN_LGEES/LGEIS/LGEPT/LGEHS_GREEK_MFL41634299
ª√¡Δ∂§√ : LAC8900RN / LAC7900RN
P/N : MFL41634299
∂§§H¡π∫A
¶›Ó·Î·˜ ÂÚȯÔ̤ӈÓ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
¶›Ó·Î·˜ ÂÚȯÔ̤ӈÓ
™ËÌ›ˆÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜
[LAC8900RN] ªÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ / ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
[LAC7900RN] ªÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ / ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
[LAC8900RN] ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÛÒÌÂÓË ÚfiÛÔ„Ë
[LAC7900RN] ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÛÒÌÂÓË ÚfiÛÔ„Ë
∂ÁηٿÛÙ·ÛË
μ·ÛÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË
∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÌÔÓ¿‰· ‰¤ÎÙË
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ISO-DIN
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·Ú›·˜
™‡Ó‰ÂÛË
μ·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
™›Á·ÛË
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ EQ
¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
XDSS+
∂ϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÏfiÈ
ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· CD
¶·‡ÛË ‹ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÂÓfi˜ CD
∞Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ /
·Ú¯Â›Ô˘
∞Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
ŒÓ·ÚÍË ·Ó›¯Ó¢Û˘
∂·Ó¿ÏË„Ë
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿
ªÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ MP3/WMA -10 / +10
º¿ÎÂÏÔ˜ MP3/WMA ¶ƒ√™ Δ∞ ¶∞¡ø/¶ƒ√™ Δ∞ ∫∞Δø
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·˜
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÓ‹Ì˘
∞ÔıË·ÔÓÙ·˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘
∞Ó›¯Ó¢ÛË ÚÔÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ RDS
™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Û΢‹ USB
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
13
14-15
16
17-18
19
20
™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì›· ‚ÔËıËÙÈ΋ Û˘Û΢‹
∞ÏÏ·Á‹ Ú˘ı̛ۈÓ
™‡Ó‰ÂÛË ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bluetooth
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ
∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÎÏ‹ÛË
∞ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ì›· ÎÏ‹ÛË
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÏ‹ÛË Û ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ
·ÚÈıÌfi
∂ȉÔÔ›ËÛË ·Ó·¿ÓÙËÙ˘ ÎÏ‹Û˘
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ‹¯ˆÓ
∫·ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÏ‹ÛË
™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·
Bluetooth
∞Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ú¯Â›· MP3
∞Ôı‹Î¢ÛË ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘
··ÓÙ‹ıËηÓ
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bluetooth
Δ· Ï‹ÎÙÚ· Ì ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· bluetooth
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ (∞Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth)
§›ÛÙ· Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ (∞Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth)
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶ÚԉȷÁڷʤ˜
ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √‰ËÁ›·
2006/28/EC(¶∞ƒ∞ƒΔ. I , 3.2.9), 72/245/EC, 99/5/EC ηÈ
2006/95/EC.
∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE
Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
∏ ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‹Ì· ÛÙË
ÌÔÓ¿‰· ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ.
°È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ Û·˜.
™ËÌ›ˆÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜
¶ƒ√™√Ã∏
∫π¡¢À¡√™ ∏§∂∫Δƒ√¶§∏•π∞™
ª∏¡ ∞¡√π°∂Δ∂
°π∞ ¡∞ ª∂πø™∂Δ∂ Δ√¡ ∫π¡¢À¡√ ∏§∂∫Δƒ√¶§∏•π∞™
ª∏¡ ∞¡√π°∂Δ∂ Δ√ ∫∞§Àªª∞ (◊ Δ√ ¶π™ø ª∂ƒ√™) ¢∂¡
À¶∞ƒÃ√À¡ ™Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√ ∂•∞ƒΔ∏ª∞Δ∞ ¶√À ¡∞
∂¶π¢∂Ã√¡Δ∞π ∂¶π¢π√ƒ£ø™∏™. ∞¡∞£∂™Δ∂ Δ√ ™∂ƒμπ™
ª√¡√ ™∂ ∂•∂π¢π∫∂Àª∂¡√ ¶ƒ√™ø¶π∫√.
ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ Û ۯ‹Ì· ·ÛÙÚ·‹˜ ̤۷ Û ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌË ÌÔӈ̤Ó˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ Ù¿Û˘ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ‰‡Ó·Ù·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜
ÒÛÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
ΔÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ̤۷ Û ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙË Û˘Û΢‹.
¡· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ fi¯ËÌ· Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
ªËÓ ·ÔÛ¿Ù ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ·fi fi¯ËÌ· ÂÓÒ Ô‰ËÁ›ÙÂ, Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ·
Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.
ªËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ڢıÌ›ÛÂȘ, ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ fi¯ËÌ· Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫√∫ ÚÈÓ
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ٤ÙÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ‹
˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. (-10~60°C)
°È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜, ÌËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ‹ ÙÔ
›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ Û ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘
Ó· Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ·fi ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. ∞Ó·ı¤ÛÙ ÙÔ Û¤Ú‚È˜ ÌfiÓÔ ÛÂ
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi.
8 cm
¶ƒ√™√Ã∏ : ∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û‡ÛÙËÌ· ϤÈ˙ÂÚ.
°È· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ·ÚfiÓ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛÙË Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Û˘Û΢‹
¯ÚÂÈ·ÛÙ› Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ·¢ı˘Óı›Ù Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Û¤Ú‚È˜.
∏ ¯Ú‹ÛË Ï‹ÎÙÚˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‹ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓË ¤ÎıÂÛË Û ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙË ‰¤ÛÌË ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ, ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙÂ
ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·.
√Ú·Ù‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ϤÈ˙ÂÚ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi. ª∏¡ ™Δƒ∂º∂Δ∂ Δ√
μ§∂ªª∞ ™∞™ ™Δ∏ ¢∂™ª∏ ∞∫Δπ¡√μ√§π∞™.
∞fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜
1. ŸÙ·Ó ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜ ‰È·ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ο‰Ô˘
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÙ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›·
2002/96/EC.
2. ∏ ·fiÚÚÈ„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó·
Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi Ù· ÁÂÓÈο ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ̤ۈ ηıÔÚÈṲ̂ӈÓ
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ›ÙÂ
·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.
3. ∏ ÛˆÛÙ‹ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ
·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
4. °È· ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜
Û˘Û΢‹˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, ˘ËÚÂÛ›· ‰È¿ıÂÛ˘
ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙÔ Ì·Á·˙› ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.
¶ÚÔÛÔ¯‹
ŸÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ Ì ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ ÙÚfiÔ, ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ¤Ó‰ÂÈÍË:
- μÚ·¯˘Î‡Îψ̷ ı‡Ú·˜ ÎÂÚ·›·˜ :
“ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”
°È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÊˆÙÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜, ÌËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û ÓÂÚfi, ‚ÚÔ¯‹ ‹ ˘ÁÚ·Û›·.
∞ÊÔ‡ ÙË Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ͷӿ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.
§fiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌÔÓ¿‰·
ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔÚÊ‹˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ [Mastered] ÒÛÙ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Ó·
Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÔ› Ì ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ LG ηٿ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË
Â·ÓÂÁÁÚ¿„ÈÌˆÓ ‰›ÛΈÓ. ŸÙ·Ó Ú˘ıÌ›˙ÂÙ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔ Live File System,
‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ LG.
(Mastered/Live File System: Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚÊ‹˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÁÈ· Ù· Windows Vista)
∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ‰›ÛÎÔ 8cm (¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ 12cm).
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
3
[LAC8900RN] ªÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ / ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
1
2
10
3
4
BACK
21
20
U/AS]
• A˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË [U
u/PS]
• ∞Ó›¯Ó¢ÛË ÚÔÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ [u
• ªÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ
u
MP3/WMA +10/-10 U/u
• º¿ÎÂÏÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ/ÚÔ˜ Ù·
u
οو U/u
ªÂÙ¿‚·ÛË / ∞Ó·˙‹ÙËÛË / ∞Ó›¯Ó¢ÛË /
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ B?+
• ENTER
• ŒÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘
• ™›Á·ÛË [MUTE]
• ™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· [PWR]
• ÂӉ›ÍÂˆÓ [EQ]
• πÛÔÛÙ·ıÌÈÛÙ‹˜ [XDSS+]
∞Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· bluetooth [B/T]
¶∏°∏ [SRC]
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡
¶·Ú¿ı˘ÚÔ
1
2
3
4
5
6
7
8
19
18
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17
16
15
14
• ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ [TA]
• Δ‡Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ [PTY]
ŒÓ‰ÂÈÍË [DISP]
∞Ô‰¤ÛÌ¢ÛË
ÀÔ‰Ô¯‹ USB
∂›ÛÔ‰Ô˜ ∞UX
¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› [1-6]
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿ [SHF]
∂·Ó¿ÏË„Ë [RPT]
ŒÓ·ÚÍË ·Ó›¯Ó¢Û˘ [INT]
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ / ¶·‡ÛË BX
• [BAND]
• [DRIVE]
∂ÈÏÔÁ‹ [SEL] / [MENU]
ªÂÙ¿‚·ÛË / ∞Ó·˙‹ÙËÛË / ∞Ó›¯Ó¢ÛË /
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ / ¶›Ûˆ -?b
11
INT
12
5
6
7
13
8
14
9
15
16
13 12
1
2
3
4
5
6
7
8
™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·[POWER]/
™›Á·ÛË
∂ÈÏÔÁ‹ [MENU/SEL]
¶ËÁ¤˜ [SRC]
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ / ¶·‡ÛË B/X
ŒÓ·ÚÍË ·Ó›¯Ó¢Û˘ [INT]
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂ Ù˘¯·›·
ÛÂÈÚ¿ [SHF]
• ªÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ
MP3/WMA +10
• º¿ÎÂÏÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ U
• ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÂ
ÂfiÌÂÓÔ/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ CD
/ ∞Ó·˙‹ÙËÛË
• ∞Ó›¯Ó¢ÛË /
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ?m m
9
10
11
12
13
14
15
16
• [BAND]
• ª√¡∞¢∞ [DRV]
∞˘ÍÔÌ›ˆÛË ¤ÓÙ·Û˘
/
∞ÚÈıÌfi˜ [#]
∂·Ó¿ÏË„Ë [RPT]
∞ÚÈıÌfi˜ [0-9]
• ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÂ
ÂfiÌÂÓÔ/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ CD
/ ∞Ó·˙‹ÙËÛË
• ∞Ó›¯Ó¢ÛË /
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ M M?
ŒÓ‰ÂÈÍË [DISP.]
• ªÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ
MP3/WMA -10
• º¿ÎÂÏÔ˜ ÚÔ˜ Ù· οو u
™ËÌ›ˆÛË
À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÛÙËÓ ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ı¤ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ fiÔ˘
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂϤÁ¯Ô˘.
4
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
[LAC7900RN] ªÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ / ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
1 2 3
4
5 6
7
8
9
10
11 12 13
1
2
10
3
11
INT
4
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
21
¶∏°∏ [SRC]
U/AS]
• A˘ÙfiÌ·ÙË ·Ôı‹Î¢ÛË [U
u/PS]
• ∞Ó›¯Ó¢ÛË ÚÔÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ [u
• ªÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ
u
MP3/WMA +10/-10 U/u
• º¿ÎÂÏÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ/ÚÔ˜ Ù· οو
U/u
u
¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë / ∞Ó·˙‹ÙËÛË / ∞Ó›¯Ó¢ÛË /
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ B?+
• ENTER
• ŒÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘
• [MUTE]
• ™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· [PWR]
• πÛÔÛÙ·ıÌÈÛÙ‹˜ [EQ]
• ™‡ÛÙËÌ· ∂Ó›Û¯˘Û˘ ◊¯Ô˘ [XDSS+]
∞Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· bluetooth [B/T]
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡
™˘ÚÙ¿ÚÈ ÀÔ‰Ô¯‹˜ CD
¶·Ú¿ı˘ÚÔ
20
19
18
17
16
10 • ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ [TA]
• Δ‡Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ [PTY]
11 ŒÓ‰ÂÈÍË [DISP]
12 ∂Í·ÁˆÁ‹
13 ∞Ô‰¤ÛÌ¢ÛË
14 ÀÔ‰Ô¯‹ USB
15 ∂›ÛÔ‰Ô˜ ∞UX
16 ¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› [1~6]
17 ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂ Ù˘¯·›·
ÛÂÈÚ¿ [SHF]
18 ∂·Ó¿ÏË„Ë [RPT]
19 ŒÓ·ÚÍË ·Ó›¯Ó¢Û˘ [INT]
20 ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ / ¶·‡ÛË BX
21 • [BAND]
• [DRIVE]
22 ∂ÈÏÔÁ‹ [SEL] / [MENU]
23 ªÂÙ¿‚·ÛË / ∞Ó·˙‹ÙËÛË / ∞Ó›¯Ó¢ÛË /
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ / ¶›Ûˆ -?b
15
12
5
6
7
13
8
14
9
15
16
14
1
2
3
4
5
6
7
8
™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· [POWER] /
™›Á·ÛË
∂ÈÏÔÁ‹ [MENU/SEL]
¶ËÁ‹ [SRC]
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ / ¶·‡ÛË B/X
ŒÓ·ÚÍË ·Ó›¯Ó¢Û˘ [INT]
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂ Ù˘¯·›·
ÛÂÈÚ¿ [SHF]
• ªÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ
MP3/WMA +10
• º¿ÎÂÏÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ U
• ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÂ
ÂfiÌÂÓÔ/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ CD /
∞Ó·˙‹ÙËÛË
• ∞Ó›¯Ó¢ÛË /
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ?m m
9
10
11
12
13
14
15
16
• [BAND]
• ª√¡∞¢∞ [DRV]
∞˘ÍÔÌ›ˆÛË ¤ÓÙ·Û˘
/
∞ÚÈıÌfi˜ [#]
∂·Ó¿ÏË„Ë [RPT]
∞ÚÈıÌfi˜ [0 -9]
• ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÂ
ÂfiÌÂÓÔ/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ CD
/ ∞Ó·˙‹ÙËÛË
• ∞Ó›¯Ó¢ÛË /
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ M M?
ŒÓ‰ÂÈÍË [DISP.]
• ªÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ
MP3/WMA -10
• º¿ÎÂÏÔ˜ ÚÔ˜ Ù· οو u
™ËÌ›ˆÛË
À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÛÙËÓ ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ı¤ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ fiÔ˘
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂϤÁ¯Ô˘.
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
5
[LAC8900RN] ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÛÒÌÂÓË ÚfiÛÔ„Ë
™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë
1
2
D
B
ªÈÎÚfiʈÓÔ
C
3
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë
∂ÓÒÛÙ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô A Ù˘ ÚfiÛԄ˘ Ì ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô B Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.
∂ÓÒÛÙ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô C Ù˘ ÚfiÛԄ˘ Ì ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô D Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÚfiÛÔ„Ë ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
∫Ï›ÛÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë.
1.
2.
3.
A
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› “
” ÁÈ· Ó·
ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë.
™ÚÒÍÙÂ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
ΔÚ·‚‹ÍÙÂ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ·fi ÙË
ÌÔÓ¿‰·.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ·ÔÛÒÌÂÓË
ÚfiÛÔ„Ë Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤Û·ÙÂ ÛÙË ı‹ÎË
Ù˘.
ªÈÎÚfiʈÓÔ
¶ÚÔÛÔ¯‹
• ŸÙ·Ó ·Ê·ÈÚ›Ù ‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë, ÌËÓ ·Ù¿Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì› display ‹ Ù·
ÎÔ˘ÌÈ¿ ÂϤÁ¯Ô˘.
• Δ· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ Ë ÚfiÛÔ„Ë. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ȤÛÙ ··Ï¿ ÙËÓ
ÚfiÛÔ„Ë.
• ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ ‹ ÛÂ
˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜.
• ªËÓ Ú›¯ÓÂÙ οو ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë.
• ¶ÙËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ‹ ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÚfiÛԄ˘.
• ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë.
6
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
ªÈÎÚfiʈÓÔ
¶ÚfiÛÔ„Ë
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ı‹ÎË
™ËÌ›ˆÛË
∫·Ù· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ÌÂÚÔ˜
Ù˘ ÚfiÛԄ˘ Ì Ì·ÙÔÓ¤Ù· ÂÌÔÙÈṲ̂ÓË Ì ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. °È·
ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û‚‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ηÈ
‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› ·fi ÙË Ì›˙·.
[LAC7900RN] ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÛÒÌÂÓË ÚfiÛÔ„Ë
™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë
ªÈÎÚfiʈÓÔ
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë
1
∂˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
Ù˘ ÚfiÛԄ˘ Ì ÙÔ ÛÙfiÂÚ.
2
™ÚÒÍÙ ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
ÚfiÛԄ˘ ̤۷ ÛÙË Û˘Û΢‹ ̤¯ÚÈ Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ.
1.
1
2.
2
3.
4.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› “
”
(∞Ô‰¤ÛÌ¢ÛË) ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙÂ
ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë.
™ÚÒÍÙ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÚfiÛԄ˘.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ·fi ÙË
ÌÔÓ¿‰·.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ
·Ú¯fiÌÂÓË ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ı‹ÎË.
2
3
1
¶ÚÔÛÔ¯‹
• Δ· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ Ë ÚfiÛÔ„Ë. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ȤÛÙ ··Ï¿ ÙËÓ
ÚfiÛÔ„Ë.
• ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ ‹ ÛÂ
˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜.
• ªËÓ Ú›¯ÓÂÙ οو ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë.
• ¶ÙËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ‹ ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÚfiÛԄ˘.
4
ªÈÎÚfiʈÓÔ
¶ÚfiÛÔ„Ë
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ı‹ÎË
™ËÌ›ˆÛË
∫·Ù· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ÌÂÚÔ˜
Ù˘ ÚfiÛԄ˘ Ì Ì·ÙÔÓ¤Ù· ÂÌÔÙÈṲ̂ÓË Ì ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. °È·
ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û‚‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ηÈ
‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› ·fi ÙË Ì›˙·.
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
7
∂ÁηٿÛÙ·ÛË
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ISO-DIN
μ·ÛÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË
¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ù˘ Ì›˙·˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜
Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· Ó·
·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜.
1
2
¶ÚfiÛÔ„Ë
3
4
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÌÔÓ¿‰·
‰¤ÎÙË.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜
Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤۷ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
1
2
1
4
5
6
¶ÚfiÛÔ„Ë
3
3
2
4
5
6
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·Ú›·˜
1
∞Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÌÔÓ¿‰· ‰¤ÎÙË
1
A
2
3
8
2
∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ, ‹‰Ë, ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘
Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ‰¤ÎÙË ÛÙÔ Ù·ÌÏfi ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ.
A
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ·fi ÙË
ÌÔÓ¿‰·.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Ì·˙› ηÈ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ A ̤۷
ÛÙËÓ Ô‹ ÛÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜.
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ·
Î·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÙË ÌÔÓ¿‰· ·fi ÙË ‚¿ÛË (Ï·›ÛÈÔ)
ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
™ÚÒÍÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ··Ï¿ ̤۷ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ISO-DIN.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ô˘
·Ê·ÈÚ¤Û·Ù ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔÓ¿‰·.
™ÚÒÍÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
··Ï¿ ̤۷ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‹ ÙËÓ Ͽη
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË
Û˘Û΢‹.
3
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ¤Ó· ·È¯ÌËÚfi
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, fiˆ˜ ¤Ó· ÛÙ˘Ïfi.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÛˆÛÙ¿ ÙË Ì·Ù·Ú›· ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ
Î·È .
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ Ù˘ ı‹Î˘ ÙˆÓ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË.
™ËÌ›ˆÛË
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Ì›· Ì·Ù·Ú›· ÏÈı›Ô˘ CR2025 (3V).
ñ ∂¿Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·,
·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙË Ì·Ù·Ú›·.
ñ ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ıÂÚÌfi ‹ ˘ÁÚfi ÛËÌ›Ô.
ñ ªËÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· Ì ÌÂÙ·ÏÏÈο ÂÚÁ·Ï›·.
ñ ªËÓ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· Ì·˙› Ì ÌÂÙ·ÏÏÈο ˘ÏÈο.
™‡Ó‰ÂÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ù˘ Ì›˙·˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË # Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
‚Ú·¯˘Î‡ÎψÛ˘.
∂ÓÛ‡ÚÌ·ÙË ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡a (ª·‡ÚË): ª ÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜
ÂÏ ¤Á¯Ô˘. (¢ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È/¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
™Â ¤ÍÔ‰Ô ‹¯Ô˘
ªÚÔÛÙ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿
ªÚÔÛÙ¿ ‰ÂÍÈ¿
B
A
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
A8
∫ÂÚ·›· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ (ªÏÂ)
A7
ƒ‡ıÌÈÛË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ (ƒÔ˙)
A2
™ÙË Ì˯·Ó‹ (∫fiÎÎÈÓÔ)
∫ÂÚ·›·
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
™Â ›ÛÔ‰Ô ‹¯Ô˘
¶›Ûˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (ÀÔÁÔ‡ÊÂÚ ·ÚÈÛÙÂÚ¿)
¶›Ûˆ ‰ÂÍÈ¿ (ÀÔÁÔ‡ÊÂÚ ‰ÂÍÈ¿)
*∏ ¯Ú‹ÛË ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋.
∞ÚÈÛÙÂÚfi ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ
¢ÂÍÈfi ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ
(¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
ƒÂϤ ÂϤÁ¯Ô˘
¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘
ʈÙÈÛÌÔ‡
¢È·ÎfiÙ˘ ·Ó¿ÊÏÂ͢
B 1
A1
B 2
™ÙË Ì·Ù·Ú›· (+) (∫›ÙÚÈÓÔ)
B 3
B 4
A5
°Â›ˆÛË (-) (ª·‡ÚÔ)
BATTERY
B 5
B 6
B 7
B 8
A3
ΔH§EXEIPI™MO™
ENEP°O™ (ÌÏÂ/¿ÛÚÔ)
A4
™›Á·ÛË ÙËÏÂÊÒÓÔ˘
(¶ÔÚÙÔηϛ)
A6
: ªË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
μÈÔÏÂÙ›/ ª·‡ÚË Ú›Á· : ¶›Ûˆ ‰ÂÍÈ¿ –
μÈÔÏÂÙ› : ¶›Ûˆ ‰ÂÍÈ¿ +
°ÎÚÈ / ª·‡ÚË Ú›Á· : ªÚÔÛÙ¿ ‰ÂÍÈ¿ –
°ÎÚÈ : ªÚÔÛÙ¿ ‰ÂÍÈ¿ +
¶Ú¿ÛÈÓË / ª·‡ÚË Ú›Á·: ¶›Ûˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ –
¶Ú¿ÛÈÓÔ: ¶›Ûˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ +
ÕÛÚË / ª·‡ÚË Ú›Á· : ªÚÔÛÙ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ –
§Â˘Îfi : ªÚÔÛÙ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ +
∞ÚÈÛÙÂÚfi ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ
¢ÂÍÈfi ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ
(¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
9
μ·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
™Δ∏ ™À™∫∂À∏
1. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹.
PWR/MUTE
2. ∂ÈϤÍÙ ̛· ËÁ‹ ‹¯Ô˘.
3. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘.
SRC
¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ PWR
™Δ∏
Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
POWER
SRC
ŒÓÙ·ÛË
μ·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜
™›Á·ÛË
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ MUTE/PWR (POWER
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
°È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹, ·Ù‹ÛÙ ͷӿ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ EQ
ΔÔ EQ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÍÔÌ›ˆÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘¯ÓÔًوÓ
‹¯Ô˘. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‹¯Ô. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
EQ/XDSS+ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ·Ó¿‚ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÛÂÈÚ¿. ∏ ÔıfiÓË
·Ó¿‚ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÛÂÈÚ¿.
POP t CLASSIC t ROCK t JAZZ t VOCAL t SALSA t SAMBA t
REGGAE t RUSSY t USER1 t USER2 t Off (¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È)
™ËÌ›ˆÛË
• ŸÙ·Ó ÙÔ XDSS+ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙË ı¤ÛË Off, ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ EQ.
• ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜.
ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· "USER" (ÃÚ‹ÛÙ˘) ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
ÙÔ Â›Â‰Ô ‹¯Ô˘, ·˘Ùfi ı· ·ÔıË΢ٛ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÈÏÂÁ̤ÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· "USER" (ÃÚ‹ÛÙ˘).∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘
‹¯Ô˘” ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· "USER 1/2" (ÃÚ‹ÛÙ˘ 1/2).
10
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
¶·Ù‹ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ SEL/MENU (SEL/MENU ÛÙÔ ÙË Ï¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ VOL (¤ÓÙ·ÛË),
BAL (·ÚÈÛÙÂÚfi/‰ÂÍÈfi ˯›Ô), FAD (ÌÚÔÛÙÈÓfi/›Ûˆ ˯›Ô) Î·È SUB (∏¯Â›Ô ¯·ÌËÏ‹˜
Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜-ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi). °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘, ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
ÎÔ˘Ì› PWR ‹ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› VOLUME
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
™ËÌ›ˆÛË
ŸÙ·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ EQ Î·È XDSS+ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Û “Off” (∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ),
ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‹¯Ô˘ (BAS (Ì¿Û·), MID (̤۷),
TRB (ڛ̷)).
XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)
¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ hold EQ/XDSS+. (XDSS+ :‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÌÔ
Î·È ÙÔ Ì¿ÛÔ). °È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ Í·Ó¿.
∂ϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÏfiÈ
ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÔ ÚÔÏfiÈ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ DISP (DISP. ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).
ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù‡Ô˘ RDS CT Î·È ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ú˘ı̛ۈÓ
ı¤ÙÂÙ ÙË C-T ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË "OFF" (∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË), ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
ÙËÓ ÒÚ· ÌfiÓÔÈ Û·˜.∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 13 ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ C-T
(flÚ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡) Û ON/OFF (∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË/∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË).
1 ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› DISP (DISP. ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙÂ
ÙÔ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÙË̤ÓÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.
2 ¶·Ù‹ÛÙ B?+(BB> ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·.
3 ¶·Ù‹ÛÙ -?b (.bb +ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ٷ ÏÂÙ¿.
4 ¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ DISP (DISP. ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙË
Ú‡ıÌÈÛË.
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· CD
™Δ∏ ™À™∫∂À∏
-
¶·Ù‹ÛÙ ‹ ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ SHF ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (SHF ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ). ∫¿ı ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ (
SHF) ‹ fiÏ·
Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·/·Ú¯Â›· (SHF) ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù˘¯·›·. °È·
·Î‡ÚˆÛË, ·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ SHF.
-
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù˘¯·›·˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ó ·Ù‹ÛÙ TO -?b, ‰ÂÓ ı·
™Δ∏
Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
1. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ.
[ªfiÓÔ ÛÙÔ LAC8900RN ]
2. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ¤Ó· CD.
3. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
™ËÌ›ˆÛË
¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ PWR
VOLUME
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· CD- ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜
¶·‡ÛË ‹ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÂÓfi˜ CD
¶·‡ÛË ‹ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ B[] ÛÙË Û˘Û΢‹ (B
B/[] ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ηٿ
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ªÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ MP3/WMA -10 / +10
(AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‹ ηӤӷ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜). ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙÔ u/PS ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ 10 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ›Ûˆ, ‹ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ ÛÙÔ U/AS ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ 10 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
º¿ÎÂÏÔ˜ MP3/WMA ¶ƒ√™ Δ∞ ¶∞¡ø/¶ƒ√™ Δ∞ ∫∞Δø
∞Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ / ·Ú¯Â›Ô˘
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ -?b / B?+ ÛÙË Û˘Û΢‹ (.bb/BB> ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ)
(∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi 2 Ê¿ÎÂÏÔÈ). ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙÔ U/AS ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ, ‹ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ u/PS ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ.
ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÙ ÙÔ
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·˜
∞Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ -?b / B?+ ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (.bb/BB> ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.) °È· ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ
ÙÔ -?b ÂÓÙfi˜ 3 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶·Ù‹ÛÙ [#] Î·È ¤Ó·Ó
·ÚÈıÌfi Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ
·Ú¯Â›Ô/ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ŒÓ·ÚÍË ·Ó›¯Ó¢Û˘
¶·Ù‹ÛÙ ‹ ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ INT ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (INT ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ). ∫¿ı ·Ú¯Â›Ô ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ(
INT) ‹ Ù·
ÚÒÙ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·fi οı ÎÔÌÌ¿ÙÈ / ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È. °È·
·Î‡ÚˆÛË, ·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ.
∂·Ó¿ÏË„Ë
¶·Ù‹ÛÙ ‹ ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ RPT ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ (RPT ÔÙÔ ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ). Δ· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· / ·Ú¯Â›· (1RTP) ‹
Ê¿ÎÂÏÔÈ (RTP) ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. (1 RPT) ‹ ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ (
RPT) ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·Ùã Â·Ó¿ÏË„Ë. °È· ·Î‡ÚˆÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Í·Ó¿.
Δ· ·Ú¯Â›· MP3/WMA, Û˘¯Ó¿, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÙÈΤÙ˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔÓ
ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ DISP Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ú¯Â›Ô˘ MP3/WMA/CD. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ ÂӉ›ÍÂˆÓ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “NO TEXT”.
™ËÌ›ˆÛË
•
: ΔÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ MP3/WMA.
• ∏ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ MP3/WMA ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
1. ™˘¯ÓfiÙËÙ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ / 8 - 48kHz (MP3), 22.05 - 48kHz (WMA)
2. ƒ˘ıÌfi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ bit / 8 - 320kbps (Û˘ÌÂÚ. VBR) (MP3), 32 - 320kbps (WMA)
3. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯Â›Ô˘ CD-R/CD-RW Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È “ISO 9660”
4. ∂¿Ó ¤¯ÂÙ ÂÁÁÚ¿„ÂÈ ·Ú¯Â›· MP3/WMA ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ FILE SYSTEM, .¯. “Direct-CD” ÎÏ., ÙfiÙ Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ MP3/WMA ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ “EasyCD Creator”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯Â›ˆÓ ISO9660.
£· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·Ú¯Â›ˆÓ MP3/WMA ηÈ
ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙÔ Internet, ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ¿‰ÂÈ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù¤ÙÔÈ·˜ ¿‰ÂÈ·˜. ∞˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ›ٷÈ
¿ÓÙ· ·fi ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜.
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
11
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
1. ∂ÈϤÍÙ ̛· ËÁ‹ ÁÈ· Ó·
Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›ÙÂ.
2. ∂ÈϤÍÙ ̛· ˙ÒÓË Û˘¯ÓÔًوÓ.
3. ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·˙‹ÙËÛË.
ÃÂÈÚÔΛÓËÙË ·Ó·˙‹ÙËÛË.
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ RDS
™Δ∏ ™À™∫∂À∏
™Δ∏
Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
SRC
SRC
BAND
BAND
-?b / B?+
?mm/MM?
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ
-?b / B?+
?mm/MM?
™Δ∏ ™À™∫∂À∏
™Δ∏
Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
1. ∂ÈϤÍÙ ̛· ËÁ‹ ÁÈ· Ó·
SRC
Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ›ÙÂ.
2. ∂ÈϤÍÙ ̛· ˙ÒÓË Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ FM.
BAND
3. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÂÓfi˜
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
TA/PTY
4. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi.
1- 6
SRC
BAND
1-6
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ú·‰ÈfiʈÓÔ-ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ RDS
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÓ‹Ì˘
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ TA/PTY ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ οı ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∫·ÙËÁÔÚ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - ∫·ÙËÁÔÚ›· ıÂÌ¿ÙˆÓ- Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ U/AS. √È ¤ÍÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ
Û‹Ì· ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ı· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó ÛÙ· ÚÔÂÈÏÂÁ̤ӷ Ï‹ÎÙÚ· 1-6 ‚¿ÛÂÈ Ù˘
ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. °È· ·Î‡ÚˆÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÚÔ˜ Ù· ÛÙÔ U/AS.
∞ÔıË·ÔÓÙ·˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘
1 ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ BAND ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢ÛË Ì¿ÓÙ·.
2 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ·Ù‹ÛÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔÂÈÏÂÁ̤ӷ
ÎÔ˘ÌÈ¿ 1-6 ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜.
3 ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 1-2 Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı·
·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Ï‹ÎÙÚÔ, Ë Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È
ÛÙË ÌÓ‹ÌË.
∞P. ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ ª√À™π∫∏™
1. POP M, ROCK M
2. EASY M, LIGHT M.
3. CLASSICS, ∞§§√ ∂π¢√™
4. JAZZ, COUNTRY
5. NATION M, √LDπ∂S
6. FOLK M
∞P. ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ £∂ª∞Δø¡
1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Û΢‹ USB
™Δ∏ ™À™∫∂À∏
∞Ó›¯Ó¢ÛË ÚÔÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙÔ u/PS. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ı ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˜
ÛÙ·ıÌfi˜. °È· ·Î‡ÚˆÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙÔ u/PS.
1. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ USB.
2. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ USB.
3. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜
¶·Ù‹ÛÙ BAND ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ˙ÒÓË Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·fi Ù· ÚÔÂÈÏÂÁ̤ӷ Ï‹ÎÙÚ· 1-6
(ÚÔÂÈÏÂÁ̤ӷ ÙÔ 1-6 ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ).
™ËÌ›ˆÛË
ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ¿ÏÏÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘
›‰È·˜ ˙ÒÓ˘ Û˘¯ÓÔًوÓ, Ô ÛÙ·ıÌfi˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÂÈÏÂÁ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
12
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
PWR
™Δ∏
Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
VOLUME
ªÂÙ¿‚·ÛË Û ¿ÏÏË ÌÔÓ¿‰·
ŸÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Ì ¤Ó·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
BAND/DRIVE (BAND/DRV ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË
ÌÔÓ¿‰·. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ.
™ËÌ›ˆÛË
• ∞Ó Ë Û˘Û΢‹ USB ›ӷÈ, ‹‰Ë, Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ SRC ÛÙË Û˘Û΢‹ (SRC
Û ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÙ ̛· ËÁ‹ ÁÈ· ÙÔ USB.
• √È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¶·‡ÛË / ŒÓ·ÚÍË ·Ó›¯Ó¢Û˘ / ∂·Ó¿ÏË„Ë / ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂ
Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿ / Â›Ó·È ›‰È˜ Ì ÙÔ «∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· CD - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜». ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 11.
™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì›· ‚ÔËıËÙÈ΋ Û˘Û΢‹
1. ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· ‚ÔËıËÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi
ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ AUX Ì ηÏÒ‰ÈÔ
ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜.
2. ∂ÈϤÍÙ ̛· ËÁ‹ Ô˘ ı·
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÛÙÔ ∞UÃ.
3. ∞Ó··Ú¿ÁÂÙ ÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË
‚ÔËıËÙÈ΋ Û˘Û΢‹.
4. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
™Δ∏ ™À™∫∂À∏
™Δ∏
Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
-
-
SRC
SRC
-
-
¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
PWR
VOLUME
∞ÏÏ·Á‹ Ú˘ı̛ۈÓ
1. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô.
™Δ∏ ™À™∫∂À∏
™Δ∏
Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ
SEL/MENU
SEL/MENU
2. ∂ÈϤÍÙ ÌÈ· ÚԤϢÛË.
¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
PWR
3. √ÏÔÎÏËÚÒÛÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ
SEL/MENU
SEL/MENU
VOLUME
AF (∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ·) ON/OFF
ŸÙ·Ó Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Ï‹„˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂ
ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Û ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· Ï‹„˘, ÌÂ
ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ PI Î·È AF.
REG (¶ÂÚÈÔ¯‹) ON/OFF
REG ON : ∏ ÌÔÓ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛÙ·ıÌfi, ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Ô ÔÔ›Ô˜
ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· fiÙ·Ó Ù· Û‹Ì·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ
ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÛÙ·ıÌfi ÂÍ·ÛıÂÓ›˙Ô˘Ó.
REG OFF : ∏ ÌÔÓ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛÙ·ıÌfi, ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Ô ÔÔ›Ô˜
ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· fiÙ·Ó ‰¤¯ÂÙ·È Ù· Û‹Ì·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È
·fi ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÛÙ·ıÌfi ÂÍ·ÛıÂÓ›˙Ô˘Ó.(™Â ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÔÌ‹˜.)
TA(∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË) ALARM / SEEK
TA ALARM : ŸÙ·Ó Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Δƒ
ÁÈ· 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ˯› Ô ‹¯Ô˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÏÔ‡ ÌÈ.
TA SEEK : ŸÙ·Ó Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· 5
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Δƒ, Ô ‰¤ÎÙ˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ
ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Δƒ.
PI (∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜) SOUND / MUTE
PI SOUND : ∞Ó Ô ‹¯Ô˜ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi PI ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÂ
‰È·ÎÔ¤˜, Ô ‰¤ÎÙ˘ ÛÈÁ¿˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.
PI MUTE : ∂¿Ó Ô ‹¯Ô˜ ·fi ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi PI ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È
‰È·ÎÔÙfiÌÂÓ·, Ô ‰¤ÎÙ˘ ÚÔηÏ› ·Ì¤Ûˆ˜ Û›Á·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
C-T (flÚ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡) ON / OFF
ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù‡Ô˘ RDS CT ÁÈ· Ó·
ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ RDS CT Î·È ÛÙÔ
ÌÂÓÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ı¤ÙÂÙ ÙË C-T ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË "OFF" (∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË),
ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· ÌfiÓÔÈ Û·˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 10 ÁÈ· ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
AUX (μÔËıËÙÈÎfi˜) ON/OFF
¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰·
·˘Ù‹. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË ‚ÔËıËÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚ÔËıËÙÈÎfi
ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹.
AUX (μÔËıËÙÈÎfi˜) 00dB / +6dB
ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÁÈ· οı ËÁ‹ ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ·ÎÚ·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, ÌfiÓÔ ·Ó ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
AUX ÛÙÔ √¡. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÛÙÔ 0 dB ‹ +6 dB. ªÔÚ› Ó· ÂÎÏ·Á›ÙÂ
·fi ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi ‹¯Ô Ô˘ ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ηٿ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Ì›·˜
Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜ Û ̛· ¿ÏÏË ËÁ‹.
DEMO OFF/ON
¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ¤Ó‰ÂÈ͢ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÒÛÙ ӷ
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (ÔÓÔÌ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔÓÔÌ·Û›·
ÈÛÔÛÙ·ıÌÈÛÙ‹, ÎÏ….) ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ì›·˜ ËÁ‹˜.
LCD WHI / RED
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ LCD. WHI (Ï¢Îfi) <-> RED
(ÎfiÎÎÈÓÔ)
LED BLU/RED/AUTO
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘. BLU (ªÏÂ) <-> RED (ÎfiÎÎÈÓÔ) <->
AUTO
COL TM (flÚ· ·ÏÏ·Á‹˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜)
ªfiÓÔ fiÙ·Ó ÔÚ›ÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË LED Û AUTO, ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·
·ÏÏ·Á‹˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ LED ·fi 5 ¤ˆ˜ 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
SW (Subwoofer) OFF / 55HZ / 85HZ / 120HZ
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ.
DIM (ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·) OFF / ON / AUTO
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔıfiÓ˘ ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘. ŸÙ·Ó ÔÚ›˙ÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË DIMMER Û AUTO, Ô ÚÂÔÛÙ¿Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÚÂÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.
DIM L (∂›Â‰Ô ÚÂÔÛÙ¿ÙË)
ŸÙ·Ó ÔÚÈÛÙ› Ë Ú‡ıÌÈÛË DIM Û ON/AUTO, ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Â›‰Ô
ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·. (-2,-1,0,+1,+2)
A-EQ (∞˘ÙfiÌ·ÙÔ EQ) ON/OFF
ΔÔ AUTO EQ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ú¯Â›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· "∂›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜" ÛÙË Û˘Û΢‹. ŸÙ·Ó ÔÚ›˙ÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË AUTO EQ
Û ON, ÂÈϤÁÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· POP, CLASSIC, ROCK, ‹ JAZZ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ
›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.
BEEP 2ND / ALL
BEEP 2ND : √ ‹¯Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·Ù¿Ù ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (1 ‰Â˘Ù.).
BEEP ALL : √ ‹¯Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó ·Ù¿Ù ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ.
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
13
™‡Ó‰ÂÛË ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bluetooth
¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û‡Ó‰ÂÛ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ
·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth ÛÙÔ ÙËϤʈÓfi Û·˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘
ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û·˜. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ì ÙÔ ÙËϤʈÓfi
Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth, Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿
ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ∂¿Ó Ë Û‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·Ù·¯ˆÚ›ٷÈ
(™˘Û΢‹ 1-5) Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙË Û˘Û΢‹. ∏ ‰È·‰Èηۛ·
Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. √ Έ‰ÈÎfi˜ ƒπ¡ Â›Ó·È 1234.
™Δ∏ ™À™∫∂À∏
1. ªÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡.
2. μÚ›Ù ÙÔ ÌÂÓÔ‡ «CONNECTION».
3. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÁÈ· ÙËϤʈӷ Ô˘ Ó·
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth.
μ/Δ
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ PWR
5. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ.
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ PWR
6. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ «CONNECT».
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ PWR
™‡Ó‰ÂÛË ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bluetooth ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 16. ªÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ (B/T -> CONNECTION ->
™˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ -> DISCONNECT)
∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÎÏ‹ÛË
ŸÙ·Ó ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Û˘Û΢‹, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ μ/Δ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÛË. °È· Ó·
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË, ·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ μ/Δ.
∞ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ì›· ÎÏ‹ÛË
ŸÙ·Ó ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Û˘Û΢‹, ·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ μ/Δ.
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ μ/Δ Î·È ÙÔÓ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi (1~6).
∂ȉÔÔ›ËÛË ·Ó·¿ÓÙËÙ˘ ÎÏ‹Û˘
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ··ÓÙËı› Ì›· ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÏ‹ÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·Ó·¿ÓÙËÙ˘
ÎÏ‹Û˘ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÂӉ›ÍÂˆÓ (¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ›Ï ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ). ŸÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë
¤Ó‰ÂÈÍË “
”, ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ (B/T -> CALL -> MISSED). ªÔÚ›Ù ӷ
ÂϤÁÍÂÙ ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·Ó·¿ÓÙËÙˆÓ ÎÏ‹ÛˆÓ. °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ̛· ÎÏ‹ÛË,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ B/T. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ
ÙËϤʈÓÔ, ·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ B/T.
¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ PWR
4. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ. ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ PWR
14
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÏ‹ÛË Û ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ‹¯ˆÓ
∂›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‹¯Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙËϤʈÓfi Û·˜, Ô˘ ›ӷÈ
‰È·ı¤ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth, Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹.
1. ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ μ/Δ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÛË.
2. ¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ B/T. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «¶ÚÔÛˆÈÎfi».
∂¿Ó ÂÈÏÂÁ› Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
μ/Δ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÏ‹ÛÂˆÓ hands-free.
∫·ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÏ‹ÛË
∏ Ï›ÛÙ· Ù·ÍÈÓÔÌÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÎÏ‹ÛË. ∏ Û˘Û΢‹
ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Î·È ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÙÔ˘
ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 16.
™ËÌ›ˆÛË
• ∂¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ̛· ‰ÈÂıÓ‹ ÎÏ‹ÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ B?+
ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙÔ "+", ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Í·Ó¿.
• ΔÔ “+” ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÙÂı› fiÙ·Ó ÂÈÏÂÁ› Ë ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ∞Ó·¿ÓÙËÙˆÓ,
∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ, ∂ÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÎÏ‹ÛˆÓ.
• ∞ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ì›· ÎÏ‹ÛË / ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÏ‹ÛË Û ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi / ÂȉÔÔ›ËÛË ·Ó·¿ÓÙËÙ˘ ÎÏ‹Û˘ (∞˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌfiÓÔ Û ÙËϤʈӷ Ì ÚÔÊ›Ï ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ).
™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·
Bluetooth (™˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ MP3, ΔËϤʈÓÔ MP3...)
ŸÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÌÔÓ¿‰· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Bluetooth, ÌÔÚ›Ù ӷ
·ÎÔ‡ÛÂÙ MP3 Ì ·Û‡ÚÌ·Ù˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
Bluetooth Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ Bluetooth. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∞Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ú¯Â›· MP3
ŸÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙÔ Bluetooth, Ë Û˘Û΢‹ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË
Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “Bluetooth” ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÔıfiÓË. ΔÔ
Bluetooth ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓÂÚÁfi ̤¯ÚÈ Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ
SRC Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ "B/T Music". °È· Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô
MP3 Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘
·˘Ù‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
Δ· Ï‹ÎÙÚ· Ì ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth
B/T : ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó·
ÂÈÛ¤ÏıÂÙ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË B/T.
B?+ : ŸÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÙ οÔȘ ϤÍÂȘ ÛÙË
ÌÔÓ¿‰·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi
ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ
‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÔıfiÓ˘.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ PWR : ªÂÙ·‚›Ù ÛÙ·
ÂfiÌÂÓ· ÂÚȯfiÌÂÓ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ PWR : ªÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ
ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ Î¿ıÂÙ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ‹
ÂÈÏÔÁ‹ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘
ÁÚ¿ÊÂÙ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·.
BACK
[LAC8900RN]
∞Ôı‹Î¢ÛË ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ··ÓÙ‹ıËηÓ
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ‡ÎÔÏ· ̤¯ÚÈ Î·È 6 ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜
ηϤÛÂÙ Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ Ï‹ÎÙÚÔ˘. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 14. ªÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ
ÌÂÓÔ‡ (CALL -> RECEIVED -> ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ PWR ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÊ›Ï -> SAVE -> ÂÈϤÍÙ 1~6).
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bluetooth
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth, ÔÈ Û˘Û΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔÊ›Ï. ∏ Û˘Û΢‹ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ٷ
·ÎfiÏÔ˘ı· ÚÔÊ›Ï.
GAP (Generic Access Profile - °ÂÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÚfiÛ‚·Û˘)
HFP (Hands Free Profile - ¶ÚÔÊ›Ï Hands Free)
HSP (Hands Set Profile - Hands Set ¶ÚÔÊ›Ï ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ)
GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile - °ÂÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï Î·Ù·ÓÔÌ‹˜
‹¯Ô˘/ÂÈÎfiÓ·˜)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - ¶ÚÔÊ›Ï ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‹¯Ô˘ ÁÈ·
ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜)
AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile - ¶ÚÔÊ›Ï ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
‰È·ÓÔÌ‹˜ ‹¯Ô˘/ÂÈÎfiÓ·˜)
OPP (Object Push Profile - ¶ÚÔÊ›Ï ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ)
-?b : ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó·
‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ‹
ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ›Ûˆ ÛÙ·
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚȯfiÌÂÓ·.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÙË̤ÓÔ ÁÈ· ¿Óˆ
·fi 1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÁÈ· Ó·
‰È·ÁÚ¿„ÂÙ fiϘ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘
¤¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË fiÙ·Ó
ÁÚ¿ÊÂÙ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·.
™ËÌ›ˆÛË
∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ B/T ÙÔ˘ LAC7900RN Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘
LAC8900RN. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fï˜, Â›Ó·È ›‰È·.
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
15
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ (∞Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth)
B/T
CALL
RECEIVED
DIALED
MISSED
PRESET
REDIAL
DIAL
PHONEBOOK
CONNECTION
SETUP
LIST
GET (ADD)
GET : ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ.
(ΔÔ ÌÂÓÔ‡ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ Ì ٷ ÙËϤʈӷ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.)
ADD (∫·Ù¿ ·˘Ùfi) : ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Δ∏§∂ºø¡π∫√™ ∫∞Δ∞§√°√™ - ¶ƒ√™£∏∫∏ - ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ PWR "000/500" ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÔÛÙ›ÏÂÙ ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ηٷÏfiÁÔ˘
·fi ÙÔ ÙËϤʈÓfi Û·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙËϤʈÓfi Û·˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ›ӷÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û·˜.
™˘Ó‰Â‰Â̤ÓË
™˘Û΢‹
ŸÓÔÌ·
£· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ™˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ™˘Û΢‹˜. ŸÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ˘fi ηٷÛ΢‹,
ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÙËϤʈӷ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË. ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ·fi Ù·
ÂÚȯfiÌÂÓ· ™‡Ó‰ÂÛ˘.
VISIBILITY
VISIBILITY: ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ÂÈϤÍÂÙ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
(∂ªº∞NI™H <-> ∞¶√∫ƒÀæH)
AUTO CONN
AUTO CONN: ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Û ·˘ÙfiÌ·ÙË ‹ fi¯È. (ON <-> OFF)
NAME
PIN-1234
ADDRESS
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
∫§∏™∏: ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ۈÛÙ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙË Û˘Û΢‹. °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·fi ÙÔ 1~10.
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ B?+ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ¤Ó·Ó ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi.
°È· Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÙÂ, ·Ù‹ÛÙ μ/Δ.
§π™Δ∞: ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ٛ ÛÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ηٿÏÔÁÔ.
∞Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ·fi ÙË Ï›ÛÙ·. (ªfiÓÔ ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο Î·È Ù· ƒˆÛÈο) ¶·Ù‹ÛÙÂ
ÙÔ B?+ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÂٷ͇ ƒˆÛÈÎÒÓ Î·È
∞ÁÁÏÈÎÒÓ.
MIC VOLUME
16
¶ƒ√∫∞£√ƒπ™ª√™: ŒÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡
·ÚÈıÌÔ‡. °È· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ PWR. ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ PWR. ¶È¤ÛÙ ͷӿ ÙÔ PWR fiÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “DELETE”.
∂¶∞¡∞∫§∏™∏: ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Â·Ó·ÎÏ‹ÛˆÓ. (1 º√ƒ∞ <-> 2 º√ƒ∂™).
SEARCH
AUTO
ANSWER
BT INFO
∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∂™ / ∂•∂ƒÃ√ª∂¡∂™ / ∞¡∞¶∞¡Δ∏ΔΔ∂™ ∫§∏™∂π™ - §›ÛÙ· ·ÚÈıÌÒÓ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘.
°È· Ó· ηϤÛÂÙ ¤Ó·Ó ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ B/T. °È·
Ó· ÙÔ ·ÔıË·ÛÂÙÂ, ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ PWR Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë
¤Ó‰ÂÈÍË “SAVE”. ¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ PWR. ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ PWR ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó
ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi (1~6). ¶È¤ÛÙ ͷӿ PWR. √ ÙËÏÂʈÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÔıË·ÂÙ·È.
∞ÀΔ√ª∞Δ∏ ∞¶∞¡Δ∏™∏: ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·¿ÓÙËÛË ‹ fi¯È. (ON <-> OFF)
∂¡Δ∞™∏ ªπ∫ƒ√ºø¡√À: ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘ ·fi 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 5. ∂ÓÒ Â›ÛÙ ÛÙÔ
ÙËϤʈÓÔ Ì ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· bluetooth, ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ PWR ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙËÓ
¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ªÈÎÚÔÊÒÓÔ˘ MIC.
√¡√ª∞: ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∫ˆ‰ÈÎfi˜ ƒπ¡: ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Έ‰ÈÎÔ‡ ƒπ¡. √ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˜ Έ‰ÈÎfi˜ Â›Ó·È 1234.
¢π∂À£À¡™∏: ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘.
§›ÛÙ· Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ (∞Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth)
πÛ¯‡Ô˘Û· Ï›ÛÙ· Bluetooth Î·È ÂÙ·ÈÚ›·˜
ηٷÛ΢‹˜
∂Ù·ÈÚ›·
§›ÛÙ·
H
Nokia
3230
3250
3650
5300
6021
6103
6120
6131
6230
6270
6280
6600
6630
6650
6670
6680
6681
6820
7370
7380
7610
7650
7600
7610
7650
8600
8800
9500
3650 (πÙ·Ï›·)
5500 SPORT
6230i
6820a
7500prism
7650 (πÙ·Ï›·)
8910i
9300i
E50
E60
E61
E62
E70
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
O
P
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
V
∂Ù·ÈÚ›·
§›ÛÙ·
H
Nokia
N70
N71
N73
N77
N80
N90
N91
N92
N93
N95
N-Gage
N-Gage QD
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A1000
A780
E1000
E1070
E398
E550
E680
E680i
KRZR K1
L72
RAZR V3
RAZR V3i
RIZR Z8
ROKR E2
ROKR E6
SLVR L7
U6
V195
V360
V3X
V500
V525
V600
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P : ™˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ηٷÏfiÁÔ˘ (GET)
V : ∞ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Vcard, ADD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
H : Handsfree
A : ∏¯ËÙÈ΋ ÚÔ‹ (A2DP)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Motorola
A
P
O
V
∂Ù·ÈÚ›·
§›ÛÙ·
H
A
P
V
O
O
O
O
SONY
ERICSSON
K610i
K618i
K700i
K750i
K770i
K800i
M600i
P990i
S500i
S700i
T610
T618
T628
T68i
V600
V800
W550i
W710i
W800i
W810i
W850i
Z1010
Z600
Z608
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D500
D600
D820
D900
E770
E900
i600
T509
X820
Z540V
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SAMSUNG
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
17
πÛ¯‡Ô˘Û· Ï›ÛÙ· Bluetooth Î·È ÂÙ·ÈÚ›·˜
ηٷÛ΢‹˜
∂Ù·ÈÚ›·
§›ÛÙ·
H
SIEMENS
EF81
S55
S65
S88
SK65
SL75
SX1
SXG75
O
O
O
O
O
O
O
O
BLACK
BERRY
8100(PEARL)
8800
8707v
O
O
O
HP
HW6915
O
PALM
Treo750v
O
A
H : Handsfree
A : ∏¯ËÙÈ΋ ÚÔ‹ (A2DP)
P : ™˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ηٷÏfiÁÔ˘ (GET)
V : ∞ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Vcard, ADD)
P
V
∂Ù·ÈÚ›·
§›ÛÙ·
H
A
O
LG
CU500
KE970
KG245
KG800
U880
U890
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
V
∂Ù·ÈÚ›·
§›ÛÙ·
H
A
O
O
O
O
O
PHILIPS
O2 Xda Atom
O
O
SHARP
GX15
GX25
O
O
I-MATE
K-JAM
O
PANTECH
PG6200
O
NEC
N750
N930
O
O
SAGEM
MYX6-2
O
P
V
O
O
O
O
O
O
Note
1. ŸÙ·Ó ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· <∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Bluetooth>, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘.
2. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· handsfree Û ÙËϤʈÓÔ, Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÎÔ›.
3. √ÚÈṲ̂ӷ ÙËϤʈӷ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞fiÚÚȄ˘.
4. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ¯·ÌËÏ‹˜ Ì·Ù·Ú›·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
"ΔÔ Û‹Ì· Bluetooth Î·È Ù· ÏÔÁfiÙ˘· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Bluetooth SIG, Inc. Î·È ÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ·fi ÙËÓ LG Electronics ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜.
ÕÏÏ· Û‹Ì·Ù· ηٷÙÂı¤ÓÙ· Î·È ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.
∏ ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth® Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú·‰ÈÔÂ·Ê‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ì ̤ÁÈÛÙË ÂÌ‚¤ÏÂÈ· 10 ̤ÙÚ·. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË
ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bluetooth® ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË.
ŒÓ· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Ì ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth® ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ Cascade ·Ó Ë Û‡Ó‰ÂÛË ¤ÁÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth®.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bluetooth.
- ∫Ï›ÛÈÌÔ ·ÓÂÌÔıÒڷη.
- ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ / ηÏÔÚÈʤÚ.
- ∞ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Ô‰‹ÁËÛË Ì ¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·.
- ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÎÏ‹Û˘ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜.
• ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÎÏ‹Û˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÚfiÌÔ˘, ÎÏ.
• ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ó·¿ÓÙ¯· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.
• H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Bluetooth ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌË Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Û‡ÚÌ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·
Bluetooth.
18
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶Úfi‚ÏËÌ·
°ÂÓÈο
∏ Û˘Û΢‹ Ù›ıÂÙ·È ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· / ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜ / ∏
¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ‰ÂÓ
·˘Í¿ÓÂÙ·È.
CD
√ ‹¯Ô˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È.
¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ
ÛÙ·ıÌÒÓ.
ΔËϯÂÈÚÈ- ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ÛÙ‹ÚÈÔ
ÛˆÛÙ¿ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ·Ù¿ÙÂ
Ù· ηٿÏÏËÏ· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
∞ÈÙ›·
Δ· ηÏ҉ȷ Î·È ÔÈ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
Û˘Ó‰Âı› ÛˆÛÙ¿.
Œ¯ÂÈ Î·Â› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
√ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ıÔÚ‡‚Ô˘ ‹ ¿ÏψÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.
Δ· ηÏ҉ȷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ.
¢ÈfiÚıˆÛË
∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ fiÙÈ fiϘ ÔÈ
Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜.
∂ȉÈÔÚıÒÛÙ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ η̤Ó˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔÔıÂÙ‹Û·ÙÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛË.
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È ¤ÂÈÙ· ı¤ÛÙÂ
ÙËÓ Í·Ó¿ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™˘Ó‰¤ÛÙ ۈÛÙ¿ Ù· ηÏ҉ȷ.
∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË.
√ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜.
√ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙË
Û˘Û΢‹.
ΔÔ Û‹Ì· ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘Úfi
(fiÙ·Ó Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi.)
™ÙÂÚÂÒÛÙ ηϿ ÙË Û˘Û΢‹.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
∂ϤÁÍÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ‹ ÔÈ
ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÚ·Ê›
(fiÙ·Ó Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË
ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ.)
¶ÚÔηıÔÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜.
(∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 12.)
ΔÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì·Ù·Ú›·.
™˘ÓÙÔÓ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ·.
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
19
¶ÚԉȷÁڷʤ˜
°ÂÓÈο
πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘
ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜
∂Ì¤‰ËÛË Ë¯Â›ˆÓ
™‡ÛÙËÌ· Á›ˆÛ˘
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ (W x H x D)
∫·ı·Úfi ‚¿ÚÔ˜
ƒ·‰ÈfiʈÓÔ
FM
∂‡ÚÔ˜ Û˘¯ÓÔًوÓ
§fiÁÔ˜ S/N
¶·Ú·ÌfiÚʈÛË
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌË Â˘·ÈÛıËÛ›·
AM (MW)
∂‡ÚÔ˜ Û˘¯ÓÔًوÓ
§fiÁÔ˜ S/N
¶·Ú·ÌfiÚʈÛË
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌË Â˘·ÈÛıËÛ›·
CD
∞fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
§fiÁÔ˜ S/N
¶·Ú·ÌfiÚʈÛË
¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ηӷÏÈÒÓ (1kHz)
AUX
∞fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
§fiÁÔ˜ S/N
¶·Ú·ÌfiÚʈÛË
¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ηӷÏÈÒÓ (1kHz)
ª¤Á. ÛÙ¿ıÌË ÂÈÛfi‰Ô˘ (1kHz
Bluetooth
π™ÃÀ™ TX
∂‡ÚÔ˜ Û˘¯ÓÔًوÓ
ŒÎ‰ÔÛË
USB
ŒÎ‰ÔÛË
°Ú·ÌÌ‹ ∂•√¢√À
ÀÔÁÔ‡ÊÂÚ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
∞fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
Δ¿ÛË ÂÍfi‰Ô˘
°Ú·ÌÌ‹ ÂÍfi‰Ô˘
∞fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
Δ¿ÛË ÂÍfi‰Ô˘
53W x 4CH ( ̤ÁÈÛÙË)
DC 12V
4Ω
∞ÚÓËÙÈÎfi
180 x 50 x 176 mm (¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë)
1.3 kg
87.5-107.9, 87.5-108 MHz
55 dB
0.7 %
12 dBÌV
520-1720 ‹ 522-1620 kHz
50 dB
1.0 %
28 dBÌV
20 Hz-20 kHz
80 dB
0.12 %
55 dB
20 Hz-20 kHz
80 dB
0.1 %
45 dB
1.1V
4 dBm
2402 ~ 2480 MHz
¶ÚԉȷÁÚ·Ê‹ Bluetooth 2.0 EDR
USB 1.1
20 Hz ~ 120 Hz
1.8 V (ª¤Á.)
20 Hz ~ 20 KHz
1.8 V (ª¤Á.)
∏ ۯ‰›·ÛË Î·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¯ˆÚ›˜
ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.
20
¢¤ÎÙ˘ CD/MP3/WMA ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement