LG BD370 Owner's manual

LG BD370 Owner's manual
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 1
∂ÏÏËÓÈο
BD370
ø˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ Ù˘ ENERGY STAR®, Ë
LG ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÚfiÓ
ÚÔ˚fiÓ ‹ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘
ENERGY STAR® Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·.
ΔÔ ENERGY STAR® ·ÔÙÂÏ› ÂÌÔÚÈÎfi Û‹Ì·
ηٷ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙȘ ∏¶∞
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
¶ƒ√™√Ã∏
∫π¡¢À¡√™ ∏§∂∫Δƒ√¶§∏•π∞™
ª∏¡ ∞¡√π°∂Δ∂
¶ƒ√™√Ã∏: °π∞ ¡∞ ª∂πø™∂Δ∂ Δ√¡ ∫π¡¢À¡√
∏§∂∫Δƒ√¶§∏•π∞™ ª∏¡ ∞º∞πƒ∂πΔ∂ Δ√
∫∞§Àªª∞ (◊ Δ√ ¶π™ø ª∂ƒ√™) ¢∂¡ À¶∞ƒÃ√À¡
∂¶π™∫∂À∞™πª∞ ∞¶√ Δ√ Ã∏™Δ∏ ª∂ƒ∏ ∂¡Δ√™
°π∞ ∂¶π™∫∂À∏ ∞¶∂À£À¡£∂πΔ∂ ™∂
∫∞Δ∞ƒΔπ™ª∂¡√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∂¶π™∫∂Àø¡.
ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ Û ۯ‹Ì· ·ÛÙÚ·‹˜
̤۷ Û ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ
¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÂÈΛӉ˘Ó˘ Ù¿Û˘ ¯ˆÚ›˜
ÌfiÓˆÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›·
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÁÈ·
Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
ΔÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ̤۷ Û ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ (ÂÈÛ΢‹˜) ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘
Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.
¶ƒ√™√Ã∏: °π∞ ¡∞ ∞¶√ºÀ°∂Δ∂ ∫π¡¢À¡√
ºøΔπ∞™ ◊ ∏§∂∫Δƒ√¶§∏•π∞™, ª∏¡ ∂∫£∂Δ∂Δ∂
Δ√ ¶ƒ√´√¡ ™∂ μƒ√Ã∏ ◊ À°ƒ∞™π∞.
¶ƒ√™√Ã∏: ªËÓ ÂÁηıÈÛٿ٠·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÛÂ
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹ ·ÚfiÌÔÈ·
ÌÔÓ¿‰·.
¶ƒ√™√Ã∏: ªËÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡.
∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
√È ˘Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ
·ÍÈfiÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ ·fi ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË. Δ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·
‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË,
ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ÎÚ‚¿ÙÈ, ηӷ¤, ¯·Ï› ‹
2
Page 2
¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË,
fiˆ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹ Ú¿ÊÈ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ·Ú¤¯ÂÙ·È Â·Ú΋˜
ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi˜ ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
¶ƒ√™√Ã∏: ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ™‡ÛÙËÌ·
§¤È˙ÂÚ. °È· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ ·ÚfiÓ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛÙË ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÁÈ·
ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÌÔÓ¿‰·
¯ÚÂÈ·ÛÙ› Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÌÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Û¤Ú‚È˜. ∏ ¯Ú‹ÛË Ï‹ÎÙÚˆÓ,
ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‹ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎÙfi˜
·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤ÎıÂÛË Û ÂÈΛӉ˘Ó·
ÔÛÔÛÙ¿ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
¤ÎıÂÛË ÛÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ϤÈ˙ÂÚ, ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ
·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·. ŸÙ·Ó ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi,
Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹. ª∏¡ ∫√πΔ∞Δ∂
∞¶∂À£∂π∞™ ª∂™∞ ™Δπ™ ∞∫Δπ¡∂™.
¶ƒ√™√Ã∏: ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È
Û ÓÂÚfi (ÛÙ·ÁfiÓ˜ ‹ ÈÙÛÈÏȤ˜), Ô‡Ù ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÂÌ¿Ù·
˘ÁÚ¿, fiˆ˜ ‚¿˙·.
¶ƒ√™√Ã∏ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
Ú‡̷ÙÔ˜
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó·
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÂȉÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷
¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ·Îψ̷ ÂÍfi‰Ô˘ Ô˘
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÌfiÓÔ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Û΢‹ Î·È ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù·.
°È· Ó· ‚‚·Èˆı›ÙÂ, ÂϤÁÍÙ ÙË ÛÂÏ›‰· ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ
ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘. ªËÓ ˘ÂÚÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙȘ
Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. √È ˘ÂÚÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ Ú›˙˜ ÙÔ›¯Ô˘,
ÔÈ ¯·Ï·Ú¤˜ ‹ Êı·Ṳ́Ó˜ Ú›˙˜ ÙÔ›¯Ô˘, Ù· ηÏ҉ȷ
Â¤ÎÙ·Û˘, Ù· Êı·Ṳ́ӷ ηÏ҉ȷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ‹ Ë
Êı·Ṳ́ÓË ‹ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ÌfiÓˆÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘Ó·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ʈÙÈ¿. £·
Ú¤ÂÈ, ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ Û·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‹ ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ì ¤Ó· ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı·
ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi
Ê˘ÛÈ΋ ‹ Ì˯·ÓÈ΋ η΋ ¯Ú‹ÛË, fiˆ˜ ÛÙÚ›„ÈÌÔ,
ÛÊ›ÍÈÌÔ, ÎÏ›ÛÈÌÔ Û fiÚÙ·, ‹ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÙÔ
·Ù¿ÂÈ Î·Ó›˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹
ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜, ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘, Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi
ÙÔ ÔÔ›Ô ÂͤگÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙË Û˘Û΢‹. °È· Ó·
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‡̷ ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
¤Íˆ ÙËÓ Ú›˙·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Ú›˙·.
∞fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜
1. ŸÙ·Ó ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜
‰È·ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ο‰Ô˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÙ ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋
√‰ËÁ›· 2002/96/EC.
2. ∏ ·fiÚÚÈ„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È
¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi Ù· ÁÂÓÈο ÔÈÎȷο
·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ̤ۈ ηıÔÚÈṲ̂ӈÓ
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ
Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ›Ù ·fi ÙËÓ
΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ù ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.
3. ∏ ÛˆÛÙ‹ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜
ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Èı·ÓÒÓ
·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
4. °È· ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο
Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔÈÎfi
ÁÚ·Ê›Ô, ˘ËÚÂÛ›· ‰È¿ıÂÛ˘ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙÔ Ì·Á·˙› ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.
ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· ÂÚ›
∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ™˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜
2004/108/EC Î·È ÙËÓ √‰ËÁ›· ÂÚ›
÷ÌËÏ‹˜ Δ¿Û˘ 2006/95/EC.
∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
™ËÌÂÈÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜
∂Âȉ‹ ÙÔ AACS (™‡ÛÙËÌ· ¶ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ¶ÚfiÛ‚·Û˘
ÛÙÔ ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ) Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi ˆ˜ Û‡ÛÙËÌ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Blu-ray,
·ÚfiÌÔÈÔ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ CSS (™‡ÛÙËÌ·
∞ӷηÙÂ̤ÓÔ˘ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘) ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô DVD,
ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯Ô˘, ÛÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ Û‹Ì·
ÎÙÏ, ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ
AACS. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÔÈ
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ
¯ÚfiÓÔ ·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÌÔÚ› Ó·
˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ‹ Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
AACS ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
∂ÈϤÔÓ, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· BD-ROM Mark Î·È BD+
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ˆ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÌÔÚʤ˜ ‰›ÛÎˆÓ BD
ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ÂÚȯfiÌÂÓ·
BD-ROM Mark ηÈ/ ‹ BD+. °È· Ó· Ï¿‚ÂÙ ÚfiÛıÂÙ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ AACS, BD-ROM Mark,
BD+, ‹ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ ÚÔ˚fiÓ, ·Ú·Î·ÏÒ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™¤Ú‚Ș.
¶ÔÏÏÔ› ‰›ÛÎÔÈ BD-ROM/DVD ›ӷÈ
Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜. °È· ÙÔ
ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌfiÓÔ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È
fi¯È Û VCR. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Û VCR ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· ‰›ÛÎˆÓ Ì ÚÔÛÙ·Û›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜.
ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ë ÔÔ›·
ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ·ÍÈÒÛÂȘ ÌÂıfi‰ˆÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜
¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞. Î·È ·fi ¿ÏÏ·
‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. ∏ ¯Ú‹ÛË
·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÔÚ‹ÁËÛË
Û¯ÂÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·fi ÙË Macrovision ηÈ
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ¯Ú‹ÛÂȘ ÔÈÎȷ΋˜
ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ,
ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË
Ù˘ Macrovision. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
Ì˯·ÓÈ΋ ‹ Ë ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜
ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞. Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ë ¯ˆÚ›˜
Page 3
¤ÁÎÚÈÛË ÂÁÁÚ·Ê‹, ¯Ú‹ÛË, ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ‰È·ÓÔÌ‹ ‹
‰È·Û΢‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ‚ÈÓÙÂÔηÛÂÙÒÓ,
‰›ÛÎˆÓ BD-ROM, DVD, CD Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ
˘fiÎÂÈÙ·È Û ·ÛÙÈΤ˜ ‹/Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ.
∂ÓË̤ڈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ Internet
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ LAN. ™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ
ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÒÛÙÂ Ó·
‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È/‹ Ó·
ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ (‚Ï. ÛÂÏ›‰· 41).
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· BD-Live
¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash
ÛÙË ı‡Ú· USB (‚Ï. ÛÂÏ›‰· 20).
∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ Dolby Laboratories.
Dolby Î·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔ‡ D Â›Ó·È Ù· ÂÌÔÚÈο
Û‹Ì·Ù· Ù˘ Dolby Laboratories.
∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ¿‰ÂÈ· ∂˘ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜ ∏.¶.∞. ·Ú:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535
Î·È ¿ÏϘ ·Ù¤ÓÙ˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞. Î·È ÏÔÈÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘
ηÙÔ¯˘ÚÒıËÎ·Ó ‹ Â›Ó·È ÂÎÎÚÂÌ›˜. ΔÔ DTS ›ӷÈ
Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Î·È Ù· ÏÔÁfiÙ˘· DTS, ۇ̂ÔÏ· ηÈ
DTS-HD Î·È DTS-HD Advanced Digital Out Â›Ó·È fiÏ·
ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· Û‹Ì·Ù· Ù˘ DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. ªÂ ÂÈʇϷÍË ·ÓÙfi˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜.
∏ ÂˆÓ˘Ì›· HDMI, ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô HDMI Î·È ÙÔ ∏igh
Definition Multimedia Inteface Â›Ó·È ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù·
‹ Û‹Ì·Ù· ηٷÙÂı¤ÓÙ· Ù˘ HDMI licencing LLC.
ΔÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô “BD-LIVE” Â›Ó·È Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Blu-ray Disc.
ΔÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô “DVD Logo” Â›Ó·È Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ DVD Format/Logo.
ΔÔ “x.v.Color” Â›Ó·È Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ Sony
Corporation.
ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ SIMPLINK;
√ÚÈṲ̂Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È
·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë
Û˘Û΢‹ Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË LG Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÌÂ
SIMPLINK ̤ۈ Ì›· Û‡Ó‰ÂÛ˘ HDMI.
∂ÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
Ù˘ LG: ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹,
™¿ÚˆÛË, ªÂÙ¿‚·ÛË, ¢È·ÎÔ‹, ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, ÎÙÏ.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
Û·˜ ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
SIMPLINK.
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË LG Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SIMPLINK ¤¯ÂÈ
ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÏÔÁfiÙ˘Ô.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ SIMPLINK
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ‹ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘.
Õ‰ÂȘ
ΔÔ Java Î·È fiÏ· Ù· ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÔ Java ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Ù·¯ˆÚË̤ӷ ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· Ù˘
Sun Microsystems, Inc. ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.
ΔÔ “Blu-ray Disc” ·ÔÙÂÏ› ÂÌÔÚÈÎfi Û‹Ì·
ΔÔ “BONUSVIEW” ·ÔÙÂÏ› ÂÌÔÚÈÎfi Û‹Ì· Ù˘
Blu-ray Disc Association.
°È· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¢ÚÂÛÈÙ¯ÓÈÒÓ
AVC Î·È VC-1 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÌË ÂÌÔÚÈ΋
¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ (i) Ó· Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù·
‚›ÓÙÂÔ ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô AVC Î·È VC-1
Standard ( 'AVC / VC -1 Video ') ‹/Î·È (ii) ÁÈ· ÙËÓ
·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ AVC/VC-1 ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ ÔÔ›Ô
Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ıËΠ·fi ¤Ó·Ó ηٷӷψً Ô˘ ÂȉȉfiÙ·Ó
Û ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÌË ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ / ηÈ
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ¿ÚÔ¯Ô ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ¿‰ÂÈ·
μ›ÓÙÂÔ AVC/VC-1. ∫·Ì›· ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È Ô‡ÙÂ
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÛȈËÚ¿ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯Ú‹ÛË.
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·fi ÙËÓ
from MPEG LA, LLC. μϤ http://www.mpegla.com.
Δ· ÏÔÁfiÙ˘· “AVCHD” Î·È “AVCHD” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· Ù˘ Panasonic Corporation Î·È Sony
Corporation
ΔÔ YouTube Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎfi Û‹Ì· Ù˘ of Google Inc.
3
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 4
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
¶ÚfiÛÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
¶›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Û˘Û΢‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-13
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-15
√È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ . . . . . . . . . . . . .15-16
ƒ‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17
™‡Ó‰ÂÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19
∂ȉÔÔ›ËÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
ÃÚ‹ÛË Ô‰ËÁÔ‡ USB Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
∫ÂÓÙÚÈÎfi ÌÂÓÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ƒ‡ıÌÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-27
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-30
∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰›ÛÎˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
æ˘¯·ÁˆÁ›· Ì ÙÔ BD-LIVEì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù·ÈÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33-34
∞ÎÚfi·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-36
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36-37
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ You Tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-40
¶ÚÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ, ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙË
Û˘Û΢‹, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ Ì ÚÔÛÔ¯‹ .
4
∂ÓË̤ڈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
∞Ó·ÊÔÚ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
∫ˆ‰ÈÎÔ› ÁÏÒÛÛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
∫ˆ‰ÈÎÔ› ¯ˆÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44-45
¶ÚԉȷÁڷʤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
™∏ª∞¡Δπ∫∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ™Ã∂Δπ∫∞ ª∂ Δπ™
À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢π∫ΔÀ√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
∂ȉÔÔ›ËÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·ÓÔȯً˜ ËÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 5
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
°È· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛÙË Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û·˜. ∞Ó Ë Û˘Û΢‹ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
ÂÈÛ΢‹, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ۤڂȘ.
™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘
ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ “ ” ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ‰Â ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÛÔ.
™‡Ì‚ÔÏ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
™ËÌ›ˆÛË:
ÀÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂȉÈΤ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
ÀÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
∫¿ı ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ.
ALL
BD
ŸÏÔÈ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ
¢›ÛÎÔ˜ BD-ROM
DVD
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· DVD-Video ηÈ
DVD±R/RW ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‚›ÓÙÂÔ Î·È
ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ˘
AVCHD
DVD±R/RW Ì Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD
DivX
∞گ›· DivX
ACD
CD ‹¯Ô˘
MP3
∞گ›· MP3
WMA
∞گ›· WMA
ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
¶·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ Ê˘Ï¿ÍÂÙ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Û˘Û΢·Û›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ù· ˘ÏÈο
Û˘Û΢·Û›·˜. ∂¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, Û˘Û΢¿ÛÙ ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Û˘Û΢·Û›· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË ÚÔÛÙ·Û›·.
∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÙÈο ˘ÁÚ¿, fiˆ˜ ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· ÛÚ¤È, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË
Û˘Û΢‹.
∞Ó ÛÎÔ˘›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ì ‰‡Ó·ÌË ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÙ ÊıÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÂÏ·ÛÙÈο ‹ Ï·ÛÙÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi, ÛÙÂÁÓfi ‡Ê·ÛÌ·.
∞Ó ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚ÚÒÌÈΘ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi
‡Ê·ÛÌ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÓÔÙÈṲ̂ÓÔ Ì ‹ÈÔ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰È·Ï˘ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ fiˆ˜ ·ÏÎÔfiÏË, ‚ÂÓ˙›ÓË ‹
‰È·Ï˘ÙÈÎfi ÌÔÁÈ¿˜, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÌÔÓ¿‰Ô˜
∏ ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È Ì›· ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û˘Û΢‹ ·ÎÚȂ›·˜. ∂¿Ó Ô Ê·Îfi˜
ÔÙÈ΋˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È Ù· ̤ÚË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È ‚ÚÒÌÈη ‹
Êı·Ṳ́ӷ, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ Ó· ÌÂȈı›.
°È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ۤڂȘ.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜
ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ∫ڷٿ٠ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·fi ÙȘ
¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ‰·¯Ù˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.
ªËÓ ÎÔÏÏ¿Ù ÔÙ¤ ¯·ÚÙÈ¿ ‹ Ù·Èӛ˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ.
∞Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ
ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙË ı‹ÎË ÙÔ˘. ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ
·¢ı›·˜ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ‹ Û ËÁ¤˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ
·Ê‹ÓÂÙ ‰›ÛÎÔ˘˜ ̤۷ Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ
Δ· ‰·¯Ù˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Î·È Ë ÛÎfiÓË Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÌÔÚ› Ó·
ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ· η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ¶ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì ¤Ó· ηı·Úfi ‡Ê·ÛÌ·. ™ÎÔ˘›ÛÙ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÈÛ¯˘Ú¿ ηı·ÚÈÛÙÈο fiˆ˜ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ‚ÂÓ˙›ÓË,
‰È·Ï˘ÙÈο, ηı·ÚÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹ ·ÓÙÈÛÙ·ÙÈο
ÛÚ¤È Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘.
5
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 6
¢›ÛÎÔÈ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹ ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ
CD-R/RW (‹ DVD±R/RW), οÔÈÔÈ ‰›ÛÎÔÈ CD-R/RW (‹ DVD±R/RW) ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·.
ªËÓ ÎÔÏÏ¿Ù ÂÙÈΤÙ˜ Û η̛· ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (ÙËÓ ÂÁÁÚ¿„ÈÌË
‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜).
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ Ì ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ Û¯‹Ì· (.¯. Ì ۯ‹Ì· ηډȿ˜
‹ ÔÎÙ·ÁˆÓÈÎÔ‡˜). ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË,
ÌÂÚÈÎÔ› ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ (CD-R/RW ‹ DVD±R/RW) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó.
DVD-RW (¢›ÛÎÔÈ 8 cm / 12 cm)
- §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‚›ÓÙÂÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÌfiÓÔ
ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓÔ˘
- ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD
- ¢›ÛÎÔÈ DVD-RW Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ ‹¯Ô˘, DivX, MP3, WMA, ‹
·Ú¯Â›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
¢›ÛÎÔÈ DVD±R/RW Î·È CD-R/RW ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Ì ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈÎfi DVD ‹ CD ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Â¿Ó
Ô ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ ‹ ‚ÚÒÌÈÎÔ˜, ‹ Â¿Ó ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ¢ı›
‚ÚˆÌÈ¿ ‹ ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ Ê·Îfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
DVD+R (¢›ÛÎÔÈ 8 cm / 12 cm)
- ªfiÓÔ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ
- ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜ ‰ÈÏ‹˜ ÛÙÚÒÛ˘
- ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD
- ¢›ÛÎÔÈ DVD+R Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ ‹¯Ô˘, DivX, MP3, WMA, ‹
·Ú¯Â›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
∂¿Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ì ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·ÎfiÌ· ηÈ
Â¿Ó Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÂ Û˘Ì‚·Ùfi ÊÔÚÌ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌËÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ. (°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔÓ ÂΉfiÙË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡.)
√È ‰›ÛÎÔÈ Ô˘ ı· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔʤÚÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Δ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ DVD ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÊÔÚÌ¿ ÂÁÁÚ¿„ÈÌˆÓ ‰›ÛΈÓ
(Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ CD-R Ì ·Ú¯Â›· MP3 ‹ WMA) Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û˘Ì‚·Ù‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
√È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘' fi„ÈÓ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó·
Ï¿‚Ô˘Ó ·Ú¯Â›· MP3 / WMA Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¿‰ÂÈ·. ∏ ¿‰ÂÈ· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó·
¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜.
¢›ÛÎÔÈ Blu-ray
- Δ˘ÔÔÈË̤ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Ù·ÈÓÈÒÓ , ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ›Ù ӷ
·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ ‹ Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÙÂ.
- ¢›ÛÎÔÈ BD-R/RE Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ ‹¯Ô˘, DivX, MP3, WMA, ‹
·Ú¯Â›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
DVD-VIDEO (¢›ÛÎÔÈ 8 cm / 12 cm)
Δ˘ÔÔÈË̤ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Ù·ÈÓÈÒÓ , ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ‹
Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÙÂ
DVD-R (¢›ÛÎÔÈ 8 cm / 12 cm)
- §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÌfiÓÔ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔÈ
- ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜ ‰ÈÏ‹˜ ÛÙÚÒÛ˘
- ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD
- ¢›ÛÎÔÈ DVD-R Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ ‹¯Ô˘, DivX, MP3, WMA, ‹
·Ú¯Â›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
DVD+RW (¢›ÛÎÔÈ 8 cm / 12 cm)
- §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÌfiÓÔ
- ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD
- ¢›ÛÎÔÈ DVD+RW Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ ‹¯Ô˘, DivX, MP3, WMA,
‹ ·Ú¯Â›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
CD ‹¯Ô˘ (¢›ÛÎÔÈ 8 cm / 12 cm)
CD ‹¯Ô˘ ‹ CD-R/CD-RW Û ÌÔÚÊ‹ CD ‹¯Ô˘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ
CD-R/CD-RW (¢›ÛÎÔÈ 8 cm / 12 cm)
¢›ÛÎÔÈ CD-R/CD-RW Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ˘˜ ‹¯Ô˘, DivX, MP3, WMA,
‹ ·Ú¯Â›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
6
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 7
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ‰›ÛÎÔ˘ BD-ROM
√È ‰›ÛÎÔÈ BD-ROM ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó 25 GB (ÌÔÓ‹ ÛÙÚÒÛË) ‹ 50 GB
(‰ÈÏ‹ ÛÙÚÒÛË) Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ ÌÔÓ‹˜ fi„˘ – ÂÚ›Ô˘ 5 ¤ˆ˜ 10 ÊÔÚ¤˜ ÙË
¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ DVD.
√È ‰›ÛÎÔÈ BD-ROM ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Â›Û˘, ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜
HD Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (¤ˆ˜ 1920 x 1080) – ªÂÁ¿ÏË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·
ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ì›· Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜
BD-ROM ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· fi„Ë Ì ÙÔ DVD.
Δ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰›ÛÎˆÓ BD-ROM ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ
Î·È ÔÈΛÏÏÔ˘Ó.
∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ÏÔ‹ÁËÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚ›, Â›Û˘, Ó·
ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ‰›ÛÎÔ Û ‰›ÛÎÔ.
◊¯ÔÈ ÌÂÓÔ‡
ŸÙ·Ó ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ ‹ ÂÓÂÚÁÔÔț٠̛· ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÓÔ‡, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‹¯Ô˜ fiˆ˜ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ ʈӋ, Ë ÔÔ›· ı· ÂÍËÁ› ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹.
ªÂÓÔ‡ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ / ∞Ó·‰˘fiÌÂÓ· ÌÂÓÔ‡
ªÂ ÙÔ DVD-Video, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂȯÂÈÚ›ÙÂ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡. ÿÚË ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ BD-ROM Ó·
ÊÔÚÙÒÓÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÂÏ›‰Â˜.
ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ‹ Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‹¯Ô˜ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ.
Δ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
¢È¿‰Ú·ÛË
√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ BD-ROM ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌÂÓÔ‡ Û ÌÔÚÊ‹ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ
ۯ‰›ˆÓ ηÈ/‹ ÌÈÎÚ¿ ·È¯Ó›‰È·.
Δ· BD-ROM Î·È ÔÈ ˘‚ÚȉÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÚÒÛÂȘ BD-ROM ηÈ
DVD (‹ CD) Û ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿. ™Â Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ë ÛÙÚÒÛË BD-ROM ı·
·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹.
∂ȉÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹
ªÂ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ BD-ROM, ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÌÂٷ͇ ‰È¿ÊÔÚˆÓ
·Î›ÓËÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‹¯Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È.
∫˘ÚÈfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÈÎfiÓ·˜
∏ ÌÔÚÊ‹ BD-ROM ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÚ›· ¿ÎÚˆ˜ ÚÔËÁ̤ӷ
video codec, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) ηÈ
SMPTE VC1.
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È, Â›Û˘, ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ HD:
1920 x 1080 HD
ÀfiÙÈÙÏÔÈ
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ BD-ROM, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿˜, ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜. √È ˘fiÙÈÙÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó, Â›Û˘, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹
ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹
ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜.
1280 x 720 HD
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË BD-J Interactive
ΔÔ ÊÔÚÌ¿ BD-ROM ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Java ÁÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ΔÔ “BD-J”
·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ۯ‰fiÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·
ηٿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ BD-ROM.
∂›‰· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ
¢‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·, Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ HD (1920x1080) Â›‰· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ
(ÛÙÚÒÛÂȘ) ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÚÒÛ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ HD. ΔÔ ¤Ó·
Â›Â‰Ô Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÈο ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ï·ÈÛ›ˆÓ ·ÎÚȂ›·˜ (fiˆ˜
˘fiÙÈÙÏÔÈ) Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÈ· interactive ÛÙÔȯ›· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ï‹ÎÙÚ· ‹ ÌÂÓÔ‡.
∫·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Â›‰· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û‚Ë̷ۛÙÔ˜,
·ԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Î‡ÏÈÛ˘.
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘
°È· Ó· ‰Â›Ù ÂÚȯfiÌÂÓ· ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ·fi ‰›ÛÎÔ˘˜ BD-ROM ··ÈÙ›ٷÈ
HDTV. ∫¿ÔÈÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È HDMI OUT ÁÈ· ÂÚȯfiÌÂÓ·
˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘
Û ‰›ÛÎÔ˘˜ BD-ROM ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
™˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ‰›ÛÎˆÓ BD-ROM
∏ Û˘Û΢‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· BD-ROM Profile 2.
• √È ‰›ÛÎÔÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2) Ô˘
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘
ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· BONUSVIEW.
• √È ‰›ÛÎÔÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1
version 1.1/Final Standard Profile) Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ
Virtual ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Picture-in-Picture.
7
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 8
ΔÔÈÎfi˜ Έ‰ÈÎfi˜
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÙÔÈÎfi˜ Έ‰ÈÎfi˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹
ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜ BD-ROM ‹ DVD Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ
Έ‰ÈÎfi Ì ÙË ÌÔÓ¿‰· ‹ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ “ŸÏ·”.
°È· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÎfiÓ·˜ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘:
AVCHD (À„ËÏ‹ ∞Ó¿Ï˘ÛË ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ ¶ÚÔËÁ̤ÓÔ˘ μ›ÓÙÂÔ)
• ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD. √È
‰›ÛÎÔÈ ·˘ÙÔ› ηÓÔÓÈο ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ˜.
• ∏ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD Â›Ó·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÁÈ· „ËÊȷΤ˜ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ˜
˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘.
• ∏ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË MPEG-4 AVC/H.264 ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌȤ˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·'fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ
ÂÈÎfiÓˆÓ.
• √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ AVCHD ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË “x.v.Color”
• ∏ Û˘ÛÎÂı‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ AVCHD Ì Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË
“x.v.Color”
• √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Ì Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·›˙Ô˘Ó,
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜.
• √È ‰›ÛÎÔÈ Ì Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË AVCHD ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË.
• ΔÔ “x.v.Color” ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜
ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜.
™ÙÔȯ›· Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜
• ∂Âȉ‹ Ù· BD-ROM Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË, Â›Ó·È Èı·Ó¤˜
•
•
•
•
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ˜ ‰›ÛΈÓ, „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏψÓ. ∞Ó
˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÌÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ.
°È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË
ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ DVD ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Â›ÛÔ‰Ô Û˘Ì‚·Ù‹ Ì HDMI
‹ ›ÛÔ‰Ô DVI Û˘Ì‚·Ù‹ Ì HDCP ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û·˜.
√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ BD-ROM Î·È DVD ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË
ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ.
∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË HDMI ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ‹¯Ô˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜
˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus Î·È DTS-HD ÌÂ
̤ÁÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ηӷÏÈÒÓ 7.1.
ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Ô˘
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ηıÒ˜
Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·fi ÙÔ Internet. √ ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ı· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
8
• √ıfiÓË ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ì ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ COMPONENT ‹ HDMI.
• ¢›ÛÎÔ˜ BD-ROM Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘.
• ∞·ÈÙÂ›Ù·È Â›ÛÔ‰Ô˜ DVI Û˘Ì‚·Ù‹ Ì HDMI ‹ HDCP ÛÙË Û˘Û΢‹ ÚÔ‚ÔÏ‹˜
ÁÈ· οÔÈ· ÂÚȯfiÌÂÓ· (fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
‰›ÛÎÔ˘).
• °È· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË DVD Ù˘È΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, ÛÙË Û˘Û΢‹ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ··ÈÙ›ٷÈ
›ÛÔ‰Ô˜ DVI Û˘Ì‚·Ù‹ Ì HDMI ‹ HDCP ÁÈ· ÂÚȯfiÌÂÓ· Ì ÚÔÛÙ·Û›·
ÂÁÁÚ·Ê‹˜.
°È· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Dolby® Digital Plus, Dolby
TrueHD Î·È DTS-HD:
• ŒÓ·˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜/‰¤ÎÙ˘ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ (Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ‹ DTS-HD).
• ∫ÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÂÍÈfi, ·ÚÈÛÙÂÚfi Î·È ›Ûˆ ˯›Ô, ηıÒ˜ Î·È subwoofer ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
Ù· fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÌÔÚÊ‹.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 9
ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
a
a ¶§∏∫Δƒ∞ ∫∞Δ∂À£À¡™∏™: ∂ÈϤÁÂÈ Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
∞ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· 0-9: ∂ÈÏÔÁ‹ ·ÚÈıÌË̤ӈÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÌÂÓÔ‡.
ENTER (
): ∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÓÔ‡.
AUDIO (
): ∂ÈϤÁÂÈ Ì›· ÁÏÒÛÛ· ‹¯Ô˘ ‹ ¤Ó· ηӿÏÈ ‹¯Ô˘.
PIP AUDIO*: ∞Ó¿‚ÂÈ Î·È Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ·
‹¯Ô(ÌfiÓÔ ÁÈ· BDROM).
PIP*: ∞Ó¿‚ÂÈ Î·È Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ‚›ÓÙÂÔ(Picture-inpicture) (ÌfiÓÔ ÁÈ· BD-ROM).
b
* ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È Ù· ÚÔ-ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ
ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ BD-ROM, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ·
̤۷ ‹ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·¿ÓÙËÛË fiÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ·
(·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ).
OPEN/CLOSE (Z): ∞ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
‰›ÛÎÔ˘.
¶Ï‹ÎÙÚ· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙËÏÂfiÚ·Û˘: ¢Â›Ù ÛÂÏ›‰· 42.
c
DISPLAY: ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‹ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ √ıfiÓË On- Screen.
POWER: S∂ÓÂÚÁÔÔÈ› ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙË Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
CLEAR: ∞Ê·ÈÚ› ¤Ó· ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ‹ ¤Ó·Ó
·ÚÈıÌfi fiÙ·Ó ı¤ÙÂÙ Έ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘.
b SUBTITLE ON/OFF: ∂ÓÂÚÁÔÔÈ›/ ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ˘˜
˘fiÙÈÙÏÔ˘˜.
SUBTITLE (
): ∂ÈϤÁÂÈ ÁÏÒÛÛ· ˘ÔÙ›ÙψÓ.
TITLE/POP-UP: ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ù›ÙÏˆÓ ÙÔ˘ DVD ‹ ÙÔ
ÌÂÓÔ‡ pop up ÙÔ˘ BD-ROM, ·Ó Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ.
d Ãڈ̷ÙÈÛÙ¿ ÎÔ˘ÌÈ¿ (A, B, C, D): ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙ· ÌÂÓÔ‡ BD-ROM. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Â›Û˘ ÁÈ· Ù· ÌÂÓÔ‡ [Δ·ÈÓ›·], [ºˆÙÔÁÚ·Ê], [ªÔ˘ÛÈ΋] ηÈ
[YouTube].
MARKER: ™ËÌÂÈÒÓÂÈ fiÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ı¤ÏÂÙ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
SEARCH: ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‹ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
REPEAT: ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÌ‹Ì·.
m / M (SCAN): ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ‹ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
ZOOM: ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‹ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ªÂÁ¤ı˘ÓÛË].
. / > (SKIP): ªÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ
·Ú¯Â›Ô/ÎÔÌÌ¿ÙÈ/ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.
RESOLUTION: ƒ‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ
˘Ô‰Ô¯¤˜ HDMI Î·È COMPONENT VIDEO OUT.
X (PAUSE): ¶·‡ÛË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
ΔÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ.
N (PLAY): ∞Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
d
ÃÚ‹ÛË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
x (STOP): ™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
c HOME: ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‹ ·ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡].
DISC MENU: ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.
RETURN (O): ∂Í·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ‹ Í·Ó·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û‡ÓԄ˘
ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ BD-ROM.
∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú·
ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ù‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ·.
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· Ì·Ù·Ú›· R03
(ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ AAA) ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·˜ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜
Î·È .
9
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 10
¶ÚfiÛÔ„Ë
a
b
c
d
e
f
g
h
a ÀÔ‰Ô¯‹ ‰›ÛÎÔ˘
∂ÈÛ¿ÁÂÙ ‰›ÛÎÔ Â‰Ò.
g x (STOP)
™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
b OPEN/CLOSE (Z)
∞ÓÔ›ÁÂÈ ‹ ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ‰›ÛÎÔ˘.
h . / > (SKIP)
ªÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·Ú¯Â›Ô/ÎÔÌÌ¿ÙÈ/ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.
c 1 ¶Ï‹ÎÙÚÔ (POWER)
∂ÓÂÚÁÔÔÈ› Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙË Û˘Û΢‹.
i £‡Ú· USB
™˘Ó‰¤ÛÙ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash.
d N / X (PLAY / PAUSE)
∞Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
¢È·ÎfiÙÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹.
¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÁÈ· Ó· ÂͤÏıÂÙ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·‡Û˘.
e ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÂӉ›ÍˆÓ
ÀÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
f ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô.
10
i
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 11
¶›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Û˘Û΢‹˜
a
b
f
g
c
d
e
h
a ™‡Ó‰ÂÛË AC IN
™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ú¯fiÌÂÓÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
b COMPONENT VIDEO OUT (Y PB PR)
™‡Ó‰ÂÛË Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Y Pb Pr.
c DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
™˘Ó‰¤ÛÙ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îfi (ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎfi) ÂÍÔÏÈÛÌfi ‹¯Ô˘.
d HDMI OUT (Δ‡Ô˜ A)
™‡Ó‰ÂÛË Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÂÈÛfi‰Ô˘˜ HDMI (¢È·Û‡Ó‰ÂÛË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘
Î·È ÂÈÎfiÓ·˜)
e £‡Ú· LAN
™‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ̛· ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ·
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË.
f VIDEO OUT
™‡Ó‰ÂÛË Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÂÈÎfiÓ·˜.
g 2CH AUDIO OUT (∞ÚÈÛÙÂÚ¿/¢ÂÍÈ¿)
™‡Ó‰ÂÛË Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ‹¯Ô˘ 2 ηӷÏÈÒÓ.
h DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
™‡Ó‰ÂÛË Ì „ËÊÈ·Îfi (ÔÙÈÎfi) ÂÍÔÏÈÛÌfi ‹¯Ô˘.
11
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 12
™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
∂ÈϤÍÙ ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘
˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ
Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiÔÈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ Ì›· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.
• ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÙÔ˘
ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎÔ‡ ‹ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
¶ÚÔÛÔ¯‹
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ηӿÏÈ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
• ªËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ AUDIO OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ phono in (ÂÚÈÔ¯‹ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜) ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎÔ‡ Û·˜.
• ªËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ̤ۈ ÙÔ˘ VCR. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘
DVD ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜.
™‡Ó‰ÂÛË HDMI
∞Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ Ë ÔıfiÓË Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ HDMI, ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÌÂ
ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ HDMI.
™˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ BD
H
TV
12
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
HDMI ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‹ ÔıfiÓ˘ Û˘Ì‚·Ù‹˜ Ì HDMI (H).
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ HDMI (·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘).
™ËÌ›ˆÛË:
∞Ó Ì›· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ HDMI ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ‹¯Ô˘ Ù˘
Û˘Û΢‹˜, Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ HDMI ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÏÏÔȈ̤ÓÔ˜ ‹ Ó· ÌËÓ
ÂÎ¤ÌÂÙ·È.
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
• ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ۇӉÂÛË HDMI, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ
·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ HDMI. (∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «ƒ‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘»
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 16-17).
• ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI OUT
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [ÃÚÒÌ·Ù· HDMI ] ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË]
(‚Ï. ÛÂÏ›‰· 22).
¶ÚÔÛÔ¯‹
• ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ‹‰Ë, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›
Û‡Ó‰ÂÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. °È· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÈ
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙËÓ ¿ÏÈ.
• ŸÙ·Ó Ë Û‡Ó‰ÂÛË HDMI Ì ÙÔ HDCP ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı› Ë ÔıfiÓË Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Á›ÓÂÙ·È Ì·‡ÚË. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÂϤÁÍÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
HDMI, ‹ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ HDMI.
• ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ıfiÚ˘‚Ô˜ ‹ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂϤÁÍÙ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ HDMI (ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈο Û 4,5 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘).
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 13
¶ÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· HDMI
• ŸÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙÂ Û˘Û΢‹ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì HDMI ‹ DVI, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ÂÍ‹˜
‚‹Ì·Ù·:
- ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ HDMI/DVI Î·È ÙË
Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹
HDMI/DVI Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙË ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ŒÂÈÙ·,
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
- ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ Û˘Û΢‹˜ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿ ÁÈ·
ÙË ÌÔÓ¿‰·.
- ∏ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ›ÛÔ‰Ô ÂÈÎfiÓ·˜ 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i ‹ 1920x1080p.
• Ÿ¯È fiϘ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ HDMI ‹ DVI Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì HDCP ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÂ
·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹.
- ∏ ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÌÂ Û˘Û΢‹ ÌË Û˘Ì‚·Ù‹ Ì HDCP.
- ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Î·È Ë ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Á›ÓÂÙ·È Ì·‡ÚË.
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘ COMPONENT VIDEO OUT, ÌÔÚ›Ù ӷ
ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÍfi‰Ô˘ (·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «ƒ‡ıÌÈÛË
·Ó¿Ï˘Û˘» ÛÙË ÛÂÏ›‰· 16-17.)
™‡Ó‰ÂÛË ‚›ÓÙÂÔ/‹¯Ô˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿)
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ VIDEO OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ video in Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηÏÒ‰ÈÔ video (V).
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î·È ÙË ‰ÂÍÈ¿ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹
Î·È ÙË ‰ÂÍÈ¿ ˘Ô‰Ô¯‹ ‹¯Ô˘ IN ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ηÏ҉ȷ
‹¯Ô˘ (A).
™‡Ó‰ÂÛË Component Video
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ COMPONENT VIDEO OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηÏ҉ȷ Y Pb Pr (C).
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î·È ÙË ‰ÂÍÈ¿ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹
Î·È ÙË ‰ÂÍÈ¿ ˘Ô‰Ô¯‹ ‹¯Ô˘ IN ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ηÏ҉ȷ
‹¯Ô˘ (A).
™˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ BD
V
TV
™˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ BD
A
TV
A
C
13
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 14
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÂÓÈÛ¯˘Ù‹
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ̤ۈ ÂÍfi‰Ô˘ HDMI
∂ÈϤÍÙ ̛· ·fi Ù˘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û·˜.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηÏÒ‰ÈÔ
HDMI (H1). £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ „ËÊȷ΋ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘
Û˘Û΢‹˜. (¢Â›Ù ÙÔ “ªÂÓÔ‡ [∏Ã√™]” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 23-24.)
™ËÌ›ˆÛË:
∂Âȉ‹ ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
“√È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 15 ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ̤ۈ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ 2 ηӷÏÈÒÓ
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î·È ÙË ‰ÂÍÈ¿ ˘Ô‰Ô¯‹ 2CH AUDIO OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î·È ÙË ‰ÂÍÈ¿ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ ÙÔ˘
ÂÓÈÛ¯˘Ù‹, ‰¤ÎÙË, Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹¯Ô˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ηÏ҉ȷ ‹¯Ô˘ (A).
™˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ BD
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ̤ۈ æËÊȷ΋˜ ∂Ífi‰Ô˘ ◊¯Ô˘
(ÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎÔ‡)
H1
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ Ú›˙· Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı‡Ú·
(OPTICAL √, COAXIAL Ã) ÛÙÔÓ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ Û·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó·
ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi „ËÊÈ·Îfi (ÔÙÈÎfi √, ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎfi Ã) ηÏÒ‰ÈÔ ‹¯Ô˘. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ „ËÊȷ΋ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ Û˘Û΢‹˜. (¢Â›Ù ÙÔ “ªÂÓÔ‡
[∏Ã√™]” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 23-24.)
∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜/¢¤ÎÙ˘
TV
H2
™˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ BD
A
∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜/¢¤ÎÙ˘
14
O
x
¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ‹¯Ô˜
ª›· ÔÏ˘Î¿Ó·ÏË „ËÊȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘. £·
¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ¤Ó·Ó ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ ¢¤ÎÙË ◊¯Ô˘/∂ÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ‹¯Ô˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
∂ϤÁÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ· ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
‰¤ÎÙË. (™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi PCM, ¶Ôχ-οӷÏÔ PCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ηÈ/‹ DTS-HD)
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÍfi‰Ô˘ HDMI ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ Ì ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÛfi‰Ô˘
HDMI Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηÏÒ‰ÈÔ HDMI (H2), Â¿Ó Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜
‰È·ı¤ÙÂÈ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÍfi‰Ô˘ HDMI .
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 15
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ¤ÍÔ‰Ô „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ Î·È ÌÈ· ̤ÁÈÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Û·˜ (‹ Ô ‰¤ÎÙ˘ AV),
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ [SPDIF], [HDMI] Î·È [™˘¯Ó. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„.]
·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË] (‚Ï. ÛÂÏ›‰Â˜ 23-24).
• ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ë Û‡Ó‰ÂÛË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ (SPDIF ‹ HDMI) ÔÈ ‹¯ÔÈ ·fi
Ù· Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÓÔ‡ ¢›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ BD-ROM ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ [SPDIF] ‹ [HDMI] ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙÔ
[∞Ú¯ÈÎfi pass-thru].
• ∂¿Ó Ë ÌÔÚÊ‹ ‹¯Ô˘ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘
‰¤ÎÙË, Ô ‰¤ÎÙ˘ ı· ·Ú¿ÁÂÈ ‰˘Ó·Ùfi, ·ÏÏÔȈ̤ÓÔ ‹¯Ô ‹ Î·Ó¤Ó·Ó ‹¯Ô.
• ¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ‹¯Ô˜ Surround ̤ۈ „ËÊȷ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÌÔÚ› Ó·
ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Â¿Ó Ô ‰¤ÎÙ˘ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ „ËÊÈ·Îfi
·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹.
√È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
ÀÔ‰Ô¯‹ /
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
∞Ó·ÏÔÁÈ΋
ŒÍÔ‰Ô˜ ™Ù¤ÚÂÔ
¶ËÁ‹
SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)
™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi
PCM
∂·Ó·Îˆ‰ÈÎÔ
DTS *3
∞Ú¯ÈÎfi
pass-thru *1
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi
PCM
¶Ôχ-οӷÏÔ
PCM
• °È· Ó· ‰Â›Ù ÙË ÌÔÚÊ‹ ‹¯Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ·Ù‹ÛÙÂ
AUDIO.
ÀÔ‰Ô¯‹ /
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
¶ËÁ‹
HDMI OUT
∂·Ó·Îˆ‰ÈÎÔ
DTS *3
∞Ú¯ÈÎfi
pass-thru *1, *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
PCM 7.1ch
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
*1 Δ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ‚›ÓÙÂÔ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Â¿Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ [SPDIF] ‹ [HDMI] Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ [∞Ú¯ÈÎfi
pass-thru]. (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË LPCM: ÛÙË ¤ÍÔ‰Ô
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Ô ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ˆÓ ‹¯Ô˜)
*2 ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈϤÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔÓ ‹¯Ô HDMI
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘
Û˘Û΢‹˜ HDMI ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ [HDMI] ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ
[∞Ú¯ÈÎfi pass-thru].
15
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 16
*3 ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ [SPDIF] ‹ [HDMI] ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙÔ
[∂·Ó·Îˆ‰ÈÎÔ. DTS], Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ‹¯Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 48 kHz Î·È 5.1
ηӿÏÈ·.
• √ ‹¯Ô˜ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ˆ˜ PCM 48 kHz/16 bit ÁÈ· Ù· ·Ú¯Â›· MP3/WMA Î·È ˆ˜
PCM 44.1kHz/16 bit ÁÈ· Ù· CD ‹¯Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘
∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ú¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· ˘Ô‰Ô¯¤˜
HDMI OUT Î·È COMPONENT VIDEO OUT.
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË] ‹
Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ RESOLUTION ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎÔ‹˜.
™ËÌ›ˆÛË:
∫·ıÒ˜ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‚›ÓÙÂÔ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜,
‚Ϥ «¢È·ı¤ÛÈÌË ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘» ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË
ÛÂÏ›‰·.
∞ÏÏ·Á‹ ·Ó¿Ï˘Û˘ ̤ۈ ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ RESOLUTION
¶È¤ÛÙ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ RESOLUTION ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË. ™ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘
ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·Ó¿Ï˘ÛË.
ΔÚfiÔ˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË]
1 ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› HOME Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡].
2 ∂ÈϤÍÙ [ƒ‡ıÌÈÛË] Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË].
3 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v / V ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
[∂ªº∞¡π™∏] Î·È ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ B ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô.
4 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v / V ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [∞Ó¿Ï˘ÛË]
ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ B ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›‰Ô.
5 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v / V ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È
ÌÂÙ¿ ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
™ËÌ›ˆÛË:
∞Ó ÂÈϤÍÂÙ οÔÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË HDMI ‹ ·Ó
ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË 1080p Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË COMPONENT VIDEO OUT, ÙfiÙÂ
ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· Û·˜ ˙ËÙËı›
Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘.
∞Ó ‰ÂÓ ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÂÓÙfi˜ 10 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ı·
Â·Ó¤ÏıÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÈÏÔÁ‹.
16
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 17
¢È·ı¤ÛÈÌË ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘
• ŸÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘ ÌË
ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
ŒÍÔ‰Ô˜ ‚›ÓÙÂÔ
• ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ¤ÍÔ‰Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ
ı˘ÚÒÓ ÂÍfi‰Ô˘ ‚›ÓÙÂÔ. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ HDMI ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ›‰È· ÌÂ
ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô component video.
*1 ŸÙ·Ó Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ËÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ 1080p/24Hz Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘
HDMI, Ë VIDEO OUT Î·È Ë COMPONENT VIDEO OUT ‰ÂÓ ı· ÂÍ¿ÁÂÈ
ηӤӷ Û‹Ì· ‚›ÓÙÂÔ.
*2 ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙ·1080p, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ BD
Î·È DVD ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÙ·Û›· ηٿ Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1080i.
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
576i
576i
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
™‡Ó‰ÂÛË HDMI OUT
1080i
1080i
1080i
1080p / 24Hz
1080p / 24Hz
1080p / 50Hz *1, *2
1080p / 50Hz
1080p / 50Hz
1080p / 50Hz *2
• ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· οÔÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ HDMI Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ‰¤¯ÂÙ·È, Ë
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË [∞˘ÙfiÌ·ÙÔ].
ƒ‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘
• ŸÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ηٿ Ù˘
·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ̤ÛÔ˘
ŒÍÔ‰Ô˜ ‚›ÓÙÂÔ
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
576i
576i
576i
576p
576p
576p
576p
ƒ‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘
720p
720p
1080i
1080i
576p
1080p / 24Hz
1080p / 24Hz
576p *1
1080p / 50Hz
1080p / 50Hz
576p
• ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ï·ÈÛ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ‚›ÓÙÂÔ 1080p ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›
·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙ· 24Hz ‹ 50Hz ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË
Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯È΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ï·ÈÛ›ˆÓ
ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ BD-ROM.
™‡Ó‰ÂÛË COMPONENT VIDEO OUT
• °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·Ó¿Ï˘Û˘ 720p, 1080i, 1080p Ì ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤۷, Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ COMPONENT VIDEO OUT ı·
Â›Ó·È 576p.
• ∏ ÚÔ‹ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ BD ‹ DVD ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘
ÔÈfiÙËÙ·˜ (up-scaling ) ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô.
™‡Ó‰ÂÛË VIDEO OUT
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ›ӷÈ
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈÎfiÓ· ‹ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÌÈ· ·Ê‡ÛÈÎË ÂÈÎfiÓ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ HOME ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ RESOLUTION ̤¯ÚÈ
Ó· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈÎfiÓ·.
∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ VIDEO OUT Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ 576i.
17
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 18
™‡Ó‰ÂÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Û ÙÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô (LAN) ̤ۈ Ù˘ ı‡Ú·˜ LAN
ÛÙÔ ›Ûˆ ¿ÓÂÏ.
∞ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË] ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ “ªÂÓÔ‡ [¢π∫ΔÀ√]” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 26 ÁÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË ı‡Ú· LAN Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı‡Ú· ÙÔ˘
Modem ‹ Router ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηÏÒ‰ÈÔ LAN.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ·Ïfi, ¢ı‡ ηÏÒ‰ÈÔ LAN ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (∫·ÙËÁÔÚ›·˜
5/CAT5 ‹ ηχÙÂÚ˘ Ì ۇӉÂÛË RJ45).
™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi Internet, ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ BD-Live Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ You
Tube.
• ∂ÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂȂ‚·›ˆÛ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·Úfi¯Ô˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ¶¿ÚÔ¯Ô ÀËÚÂÛÈÒÓ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (¶À¢), ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ô
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ Internet Ó·
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ fiÚÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ¶À¢.
• ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÈ/‹ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÏfiÁˆ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜/‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Û·˜
Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ‹ ¿ÏÏÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi.
• ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË
¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
• Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ BD-ROM Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤ۈ Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜, Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ‹ ÙË Û˘Ó¯‹ ÙÔ˘˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. √ÚÈṲ̂ӷ ˘ÏÈο Û¯ÂÙÈο
Ì ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿ Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞Ó
¤¯ÂÙ ·Ôڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ·Ú·Î·ÏÒ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ.
™˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ BD
∂˘Ú˘˙ˆÓÈ΋
Broadband
˘ËÚÂÛ›·
Service
• √ÚÈṲ̂ӷ ‰ÈÎÙ˘·Î¿ ÂÚȯfiÌÂÓ· ›Ûˆ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋
Û‡Ó‰ÂÛË.
Router
¶ÚÔÛÔ¯‹
• ŸÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ ‹ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ LAN, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙÔ ‚‡ÛÌ·. ŸÙ·Ó ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ, ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ LAN, ·ÏÏ¿ Ȥ˙ÂÙÂ
ÚÔ˜ Ù· οو ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
18
• ªËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ ·Ïfi ηÏÒ‰ÈÔ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÛÙË ı‡Ú· LAN.
• ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Î·È
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÏfiÁˆ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘
‡ÚÔ˘˜ ˙ÒÓ˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ·ÚÔ¯¤· ÙÔ˘
ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
• √ÚÈṲ̂Ó˜ ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÏfiÁˆ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶¿ÚÔ¯Ô ÀËÚÂÛÈÒÓ
¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (¶À¢) Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 19
• √È fiÔȘ ‰··Ó˜ Ô˘ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶À¢ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ӈÓ,
¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È΋ Û·˜ ¢ı‡ÓË.
• °È· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ı‡Ú· A10
Base-T ‹ 100 Base-TX LAN. ∞Ó Ë ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
• ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· Router ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· xDSL.
• °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· DSL ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· modem ADSL,
ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηψ‰È·ÎÔ‡ modem ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
¤Ó· ηψ‰È·Îfi modem. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ÙË Û˘Ìʈӛ·
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Ì ÙÔÓ ¶À¢ Û·˜, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. (∞Ó Ô ¶À¢ Û·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û ̛· Û˘Û΢‹, ›Ûˆ˜
‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È,
‹‰Ë, Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.)
∂ȉÔÔ›ËÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ó¤Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ·˘Ùfi ı· «ÊÔÚÙˆı›» ÛÙÔÓ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ ÙˆÓ
ÂÓËÌÂÚÒÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
‰È·ı¤ÛÈÌË ÌÈ· Ó¤· ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ̤ۈ Ù˘ Û‡ÓÂÛ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô,
Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
∂ÈÏÔÁ‹ 1:
1
2
ΔÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË fiÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË
Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· b / B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∂¡Δ∂ƒ.
[OK] - oÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. (‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 41 ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ)
[∞·ڈÛ] - °›ÓÂÙ·È ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ˘.
[∞fiÎÚ˘„Ë] - °›ÓÂÙ·È ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÔÚÙˆı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÛÙÔÓ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ ÙˆÓ
ÂÓËÌÂÚÒÛˆÓ.
• ∏ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Router ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó·
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶À¢. °È·
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ·¢ı›·˜ Ì ÙÔÓ ¶À¢ Û·˜.
• ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ¶À¢ Û·˜ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ‰›ÎÙ˘Ô fiÙ·Ó ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ì›· MAC ADDRESS (MAC
¢π∂À£À¡™∏).™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ¶À¢ Û·˜ ÁÈ·
Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ MAC ADDRESS.
∂ÈÏÔÁ‹ : 2
∞Ó Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÛÙÔÓ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ ÙˆÓ
ÂÓËÌÂÚÒÛˆÓ, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÎÔ‡ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ
«∞Ó·‚¿ı. §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡». ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÌÏ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë
‰È·‰Èηۛ· ÂÓË̤ڈÛ˘. (‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 41 ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ)
∞Ó·‚¿ı. §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
19
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 20
ÃÚ‹ÛË Ô‰ËÁÔ‡ USB Flash
∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ Ù· ·Ú¯Â›·
Ù·ÈÓ›·˜, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È
ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash.
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
1. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash
ÛÙË ı‡Ú· USB:
–
2 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡]:
HOME
3 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÌÈ· ·ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹:
[ªÔ˘ÛÈ΋], [ºˆÙÔÁÚ·Ê] ‹ [Δ·ÈÓ›·]
b B, ENTER
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
4 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [USB]:
bB
5 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ï›ÛÙ· ÌÂÓÔ‡:
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [Δ·ÈÓ›·], [ªÔ˘ÛÈ΋] ‹
[ºˆÙÔÁÚ·Ê]. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù·
ÌÂÓÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 33-37.
ENTER
• ∞˘Ù‹ Ë ÌÔÓ¿‰· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Ì ÌÔÚÊ‹ FAT16
‹ FAT32.
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∞Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [Δ·ÈÓ›·], [ºˆÙÔÁÚ·Ê] ‹ [ªÔ˘ÛÈ΋] ηٿ ÙËÓ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Î·È ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘, ı·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ̤ÛÔ˘.
∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ̤ÛÔ Î·È, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER.
™˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ BD
ªÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘
USB Flash
• ∏ ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋
·Ôı‹Î¢ÛË ÒÛÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ BD-Live ÛÙÔ Internet
• ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
(·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, Î.Ï.).
• ¢ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ÔÈ Ôԛ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÈϤÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
• ªÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash: ªÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ
USB1.1 Î·È USB2.0.
• ∞گ›· Ù·ÈÓÈÒÓ(DivX), ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (MP3/WMA) Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο
(JPEG/PNG) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó. °È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ οı ·Ú¯Â›Ô˘, ‚Ϥ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÂÏ›‰Â˜.
• ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÒÏÂÈ·˜
‰Â‰Ô̤ӈÓ.
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹/·Ê·›ÚÂÛË ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash – ∂ÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙË
Û¯ÈÛÌ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·Ï¿.
∞Ê·›ÚÂÛË ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash – ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘
USB Flash ÚÔÛÂÎÙÈο.
• ∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ USB ‹ ‰È·ÓÔ̤· USB, ÙfiÙÂ Ë ÌÔÓ¿‰·
‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ.
• √ÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ
·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ¿‰·.
• √È „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ‰ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È.
• ∏ ı‡Ú· USB Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÚÔÛˆÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
∏ ÌÔÓ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ·ÔıË΢ÙÈ΋ Û˘Û΢‹.
20
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 21
∫ÂÓÙÚÈÎfi ÌÂÓÔ‡
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ƒ‡ıÌÈÛ˘
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
1
2
3
4
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡]:
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹:
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡:
∫Ï›ÛÙ ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡]:
HOME
bB
ENTER
HOME
[Δ·ÈÓ›·] – oÂÎÈÓ¿ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ì¤ÛˆÓ ‚›ÓÙÂÔ ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡
[Δ·ÈÓ›·].
1 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡]:
HOME
2 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [ƒ‡ıÌÈÛË]:
b B, ENTER
3 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÛÙÔ
ÚÒÙÔ Â›‰Ô:
vV
4 ªÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô:
B
5 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÛÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô:
vV
6 ªÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›‰Ô:
B
7 ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ‹ ÂȂ‚·ÈÒÛÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË:
v V, ENTER
8 ∂ÈÛÙÚ¤„Ù ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â›‰Ô:
b
9 ∫Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË]:
HOME
[YouTube] – ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ‚›ÓÙÂÔ You Tube ·fi ÙÔ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ You
Tube ̤ۈ ÙÔ˘ internet ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜. (ÛÂÏ›‰Â˜ 38-40)
[ºˆÙÔÁÚ·Ê] – ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ºˆÙÔÁÚ·Ê]. (ÛÂÏ›‰· 36-37)
[ªÔ˘ÛÈ΋] – ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ªÔ˘ÛÈ΋]. (ÛÂÏ›‰· 35-36)
[ƒ‡ıÌÈÛË] – ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË]. (ÛÂÏ›‰· 21-27)
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
• ∞Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [Δ·ÈÓ›·], [ºˆÙÔÁÚ·Ê] ‹ [ªÔ˘ÛÈ΋] ηٿ ÙËÓ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Î·È ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘, ı·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ̤ÛÔ˘. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ̤ÛÔ Î·È, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER.
• ∞Ó ÛÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡] ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «∞Ó·‚¿ı. §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡»,
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ̤ۈ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
°È· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÌÏ ÎÔ˘Ì›.
°È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 41.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
∏ ÌÔÓ¿‰· ı· Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎÔ‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ
[μ·Û. ªÂÓÔ‡] ·Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› HOME ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
¶ÚÒÙÔ Â›‰Ô
¢Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô
ΔÚ›ÙÔ Â›‰Ô
21
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 22
ªÂÓÔ‡ [∂ªº∞¡π™∏]
[1080p] – ŒÍÔ‰Ô˜ 1080 ÁÚ·ÌÌÒÓ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Û¿ÚˆÛ˘.
[1080i] – ŒÍÔ‰Ô˜ 1080 ÁÚ·ÌÌÒÓ ÂÈÎfiÓ·˜ ÏÂÎÙ‹˜ Û¿ÚˆÛ˘.
[720p] – ŒÍÔ‰Ô˜ 720 ÁÚ·ÌÌÒÓ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Û¿ÚˆÛ˘.
[576p] – ŒÍÔ‰Ô˜ 576 ÁÚ·ÌÌÒÓ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ Û¿ÚˆÛ˘.
[576i] – ŒÍÔ‰Ô˜ 576 ÁÚ·ÌÌÒÓ ÂÈÎfiÓ·˜ ÏÂÎÙ‹˜ Û¿ÚˆÛ˘.
∂ÌÊ¿ÓÈÛË 1080p
∞Ó·ÏÔÁ›· ÔıfiÓ˘ TV
[√ıfiÓË 4:3 letter box] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ fiÙ·Ó Ì›· ηÓÔÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË 4:3
Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ı·ÙÚÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ì Ì¿Ú˜ ÂÈÎ¿Ï˘„˘
¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
[√ıfiÓË 4:3 pan-scan] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ fiÙ·Ó Ì›· ηÓÔÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË 4:3
Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÎÔÌ̤Ó˜ ÒÛÙ ӷ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Îfi‚ÔÓÙ·È.
[16:9 Original] – ∂ÈϤÍÙ fiÙ·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì›· ∂˘Ú›· ΔËÏÂfiÚ·ÛË
16:9. ∏ ÂÈÎfiÓ· 4:3 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ·Ú¯ÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ 4:3, Ì ̷‡Ú˜
Ì¿Ú˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿.
[√ıfiÓË 16:9 Wide] – ∂ÈϤÍÙ fiÙ·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì›· ∂˘Ú›·
ΔËÏÂfiÚ·ÛË 16:9. ∏ ÂÈÎfiÓ· 4:3 ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· (ÛÂ Ì›· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
·Ó·ÏÔÁ›·) ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔıfiÓË.
∞Ó¿Ï˘ÛË
ƒ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Component Î·È HDMI.
°È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ “ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ
·Ó¿Ï˘Û˘” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 16-17.
[∞˘ÙfiÌ·ÙÔ] – ∞Ó Ë ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI OUT Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË, ÁÈ· ÙȘ
ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·
ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË
ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∞Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÌfiÓÔ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ COMPONENT VIDEO
OUT, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Û 1080i ˆ˜ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ·Ó¿Ï˘ÛË.
22
ŸÙ·Ó Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙ· 1080p, ÂÈϤÍÙ [24Hz] ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹
·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ (1080/24p) Ì ÌÈ· ÔıfiÓË ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì HDMI
Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ›ÛÔ‰Ô1080/24p.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ [24Hz], ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ οÔȘ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· ηٿ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏÌ. ™Â
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈϤÍÙ [50Hz].
• ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó [∂ÌÊ¿ÓÈÛË 1080p] ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Û [24Hz], ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹
Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì 1080/24p, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ï·ÈÛ›ˆÓ ‹ Ë
¤ÍÔ‰Ô˜ ‚›ÓÙÂÔ ı· Â›Ó·È 50Hz ‹ 60Hz Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ.
• ŸÙ·Ó Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ËÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ 1080p/24Hz Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘
HDMI, Ë VIDEO OUT Î·È Ë COMPONENT VIDEO OUT ‰ÂÓ ı· ÂÍ¿ÁÂÈ
ηӤӷ Û‹Ì· ‚›ÓÙÂÔ.
ÃÚÒÌ·Ù· HDMI
∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI OUT. °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹,
·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ù˘ ÔıfiÓ˘.
[YCbCr] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ fiÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ Ì ÌÈ· ÔıfiÓË HDMI.
[RGB] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ fiÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ Ì ÌÈ· ÔıfiÓË RGB.
™ËÌ›ˆÛË:
ŸÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI OUT ÛÙË Û˘Û΢‹ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ DVI, Ë
[ÃÚÒÌ·Ù· HDMI ] ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Û [RGB].
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 23
ªÂÓÔ‡ [°§ø™™∞]
ªÂÓÔ‡ [∏Ã√™]
∫¿ı ‰›ÛÎÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ÂÈÏÔÁÒÓ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜
‹¯Ô˘ Ù Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
™ËÌ›ˆÛË:
∫·ıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘
‹¯Ô˘, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ “√È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜” ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 15 ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.
ªÂÓÔ‡ ÔıfiÓ˘
∂ÈϤÍÙ ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË] ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔıfiÓË.
ªÂÓÔ‡ ¢›ÛÎÔ˘ / ◊¯Ô˜ ¢›ÛÎÔ˘ / ÀfiÙÈÙÏÔ˜ ¢›ÛÎÔ˘
∂ÈϤÍÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ÁÈ· ÙÔÓ ‹¯Ô (‹¯Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘), ÙÔ˘˜
˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.
[∞Ú¯ÈÎfi] – ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÁÚ¿ÊËÎÂ Ô ‰›ÛÎÔ˜.
[ÕÏÏ·] – ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ENTER ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô 4„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
ηٿÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÁψÛÛÒÓ ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· 43.
[∞ÂÓÂÚÁ.] (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘) – ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ˘˜
˘fiÙÈÙÏÔ˘˜.
™ËÌ›ˆÛË:
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó.
HDMI / SPDIF (æËÊȷ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ‹¯Ô˘)
∂ÈϤÍÙ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ fiÙ·Ó Ì›· Û˘Û΢‹ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÈÛfi‰Ô˘ HDMI ‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI OUT ‹
DIGITAL AUDIO OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
[™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi PCM] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Â¿Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI
OUT ‹ DIGITAL AUDIO OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂ Û˘Û΢‹
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Î¿Ó·ÏÔ „ËÊÈ·Îfi ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹.
[¶Ôχ-οӷÏÔ PCM] (ªfiÓÔ HDMI) – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Â¿Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ HDMI OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂ Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ „ËÊÈ·Îfi ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹.
[∂·Ó·Îˆ‰ÈÎÔ. DTS] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Â¿Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ HDMI
OUT ‹ DIGITAL AUDIO OUT Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂ Û˘Û΢‹
Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ DTS.
[∞Ú¯ÈÎfi pass-thru] – ∂ÈϤÍÙ ·Ó ı· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ DIGITAL
AUDIO OUT Î·È HDMI OUT Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÂ Û˘Û΢‹ ÌÂ
·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby True HD, DTS Î·È DTS-HD.
23
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 24
™ËÌ›ˆÛË:
ªÂÓÔ‡ [∫§∂π¢øª∞] (°ÔÓÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜)
ŸÙ·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ [HDMI] Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË Û [¶Ôχ-οӷÏÔ PCM], Ô ‹¯Ô˜
ÌÔÚ› Ó· ÂÎ¤ÌÂÙ·È ˆ˜ ™ÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi PCM ·Ó Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙÔ˘
¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˘ PCM ‰ÂÓ ·ÓȯÓ¢Ù› ·fi ÙË Û˘Û΢‹ HDMI ̤ۈ ÙÔ˘ EDID.
√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ [∫§∂π¢øª∞] ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ BD Î·È DVD.
™˘¯Ó. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„. (ªfiÓÔ ÁÈ· ‹¯Ô SPDIF)
[192KHz] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Â¿Ó Ô ‰¤ÎÙ˘ A/V ‹ Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Û‹Ì·Ù· 192 KHz.
[96KHz] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Â¿Ó Ô ‰¤ÎÙ˘ A/V ‹ Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Û‹Ì·Ù· 192 KHz. ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘Ù‹ Ë
ÂÈÏÔÁ‹, Ë Û˘Û΢‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÏ· Ù· Û‹Ì·Ù· 192 KHz Û 96
KHz ÒÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÌÔÚ› Ù· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ.
[48KHz] – ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Â¿Ó Ô ‰¤ÎÙ˘ A/V ‹ Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Û‹Ì·Ù· 192 KHz Î·È 96 KHz. ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›
·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹, Ë Û˘Û΢‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÏ· Ù· Û‹Ì·Ù· 192 KHz
Î·È 96 KHz Û 48 KHz ÒÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÌÔÚ› Ù· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ›.
∂ϤÁÍÙ ٷ Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙÔ ¢¤ÎÙË A/V ‹ ÙÔÓ ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· Ó·
ÂϤÁÍÂÙ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
DRC (ŒÏÂÁ¯Ô˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‡ÚÔ˘˜)
∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˘ Û Dolby Digital ‹ Dolby Digital
Plus ‰›ÛÎÔ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘ÌȤÛÂÙ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘
(‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘„ËÏfiÙÂÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ‹¯ˆÓ). ∞˘Ùfi Û·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡Ù ̛· Ù·ÈÓ›· Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂÙ Ë
ηı·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ DRC Û [∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË] ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
°È· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ [∫§∂π¢øª∞], Ú¤ÂÈ Ó·
ηٷ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ 4-„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ.
∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ηٷ¯ˆÚ›ÛÂÈ ‹‰Ë Έ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘, ı· Û·˜ ˙ËÙËı› Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó. ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ¤Ó·Ó 4-„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ ηÈ
·Ù‹ÛÙ ENTER. ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔÓ Í·Ó¿ Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ÙÔÓ
Â·ÏËı‡ÛÂÙÂ.
∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
ªÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ‹ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi
ÚfiÛ‚·Û˘.
[¡¤Ô] – ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ¤Ó·Ó 4-„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ·Ù‹ÛÙÂ
ENTER. ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔÓ Í·Ó¿ Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó Ó¤Ô Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘.
[∞ÏÏ·Á‹] – ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Έ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ·Ù‹ÛÙÂ
ENTER. ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ¤Ó·Ó 4-„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ·Ù‹ÛÙÂ
ENTER. ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔÓ Í·Ó¿ Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó Ó¤Ô Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘.
[¢È·ÁÚ·Ê‹] – ∫·Ù·¯ˆÚ›ÛÙ ¤Ó·Ó 4-„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ·Ù‹ÛÙÂ
ENTER ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∞Ó Î¿ÓÂÙ ϿıÔ˜ ÚÈÓ ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ENTER, ·Ù‹ÛÙ b ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ
¤Ó·Ó-¤Ó·Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.
24
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 25
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ͯ¿ÛÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Û·˜
∂¿Ó ͯ¿Û·Ù ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÚÔÛ‚·Û‹˜ Û·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù·:
1 ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰›ÛÎÔ˜ ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ.
2 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [∫§∂π¢øª∞] ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË].
3 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ· Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ
«210499». √ Έ‰ÈÎfi˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È.
∫·Ù¿Ù·ÍË
ªÏÔοÚÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ DVD ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. (ŸÏÔÈ ÔÈ
‰›ÛÎÔÈ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È.)
[∞Ó·ÏÔÁ›· 1 – 8] – ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¤Ó· (1) ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÔÎÙÒ (8) ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜.
[•ÂÎÏ›‰ˆÌ·] – ∂¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÍÂÎÏ›‰ˆÌ·, Ô ÁÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ ı·
Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜ Î·È ı· ·Ó··Ú·¯ı› Ï‹Úˆ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜.
∏ÏÈΛ· BD
√Ú›ÛÙ ¤Ó· fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ BD-ROM. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ
·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ¤Ó· fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
“BD-ROM.
[255] – ŸÏ· Ù· BD-ROM ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó.
[0-254] – ∞·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ BD-ROM Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË
·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ¿Óˆ Û ·˘Ùfi.
∫ˆ‰.ÂÚ.
∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ÚfiÙ˘· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ DVD, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ï›ÛÙ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 43.
25
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 26
ªÂÓÔ‡ [¢π∫ΔÀ√]
√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ [¢π∫ΔÀ√] Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘
ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ BD-Live Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ You Tube.
√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ BD-ROM ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ
ÂȉÈΤ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ BD-ROM, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ηÔÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Û¯ÂÙÈ΋ Ì BD-ROM
ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚȯfiÌÂÓÔ fiˆ˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÁÈ· ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÚÔÛ¯›˜ Ù·Èӛ˜,
ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ
Ô˘ ¤¯ÂÙ ηÙ‚¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
°È· ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
¶ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜:
• ∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ··ÈÙ› ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ë ÔÔ›·
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË. (¢Â›Ù ÛÂÏ›‰· 18-19.)
• ∞·ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ BD-ROM Û˘Ì‚·Ùfi˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi.
¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ BD-ROM Û˘Ì‚·ÙÔ›.
ΔÚfiÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· πƒ] Î·È ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡. (∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.)
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
¢ÔÎÈÌ‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∞‰˘Ó·Ì›· ¯Ú‹Û˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ƒ‡ıÌÈÛË πƒ
∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÌfiÓÔ Â¿Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· [§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· πƒ] ›ӷÈ
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓË Û [™Ù·ÙÈÎfi πƒ].
¶·Ù‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· v / V / b / B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ‰›Ô. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ
Ï‹ÎÙÚ· ·ÚÈıÌÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÈÌ‹. ¶·Ù‹ÛÙ ENTER fiÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë
¤Ó‰ÂÈÍË [OK] ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ÂͤÏıÂÙ ·fi ËÓ
ÔıfiÓË.
™‡Ó‰ÂÛË BD-LIVE
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÙ·Ó Â›Ó·È Û ¯Ú‹ÛË ÔÈ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ BD-Live.
[∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È] – ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÁÈ· οıÂ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ BD-Live.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· πƒ
∞Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ DHCP ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô (LAN), Ë Û˘Û΢‹
·Ó·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì›· ‰È‡ı˘ÓÛË IP. ∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¢ڢ˙ˆÓÈÎfi router ‹ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfi modem Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ DHCP (¢˘Ó·ÌÈÎfi ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ¢È·ÌfiÚʈÛ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡
ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹), ÂÈϤÍÙ [¢˘Ó·ÌÈÎfi πƒ]. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË IP ı· ηıÔÚÈÛÙ›
·˘ÙfiÌ·Ù·. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ DHCP ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ Ó·
ÔÚ›ÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË IP ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ·, ÂÈϤÍÙ [™Ù·ÙÈÎfi πƒ] ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÚ›ÛÙ ٷ [¢È‡ı˘ÓÛË πƒ], [ª¿Ûη ˘Ô‰ÈÎÙ‡Ô˘], [¶‡ÏË] Î·È [DNS
Server] ¯ÚËÛÈÌÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [ƒ‡ıÌÈÛË πƒ].
26
[∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂÚÈÎ.] – ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ·
Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ BD-Live Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÙÔ˘
ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ˘. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÔÈ
‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ AACS ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· οı ÂÚȯfiÌÂÓÔ
ÙÔ˘ BD-Live ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi.
[∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È] – ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÁÈ· οıÂ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ BD-Live.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 27
∞Ó·‚¿ıÌÈÛË §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
ªÂÓÔ‡ [∞§§∞]
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· ·¢ı›·˜ ÛÙÔ
‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ (‚Ï. ÛÂÏ›‰· 41).
∫ˆ‰. ¶ÂÚ. DivX
∂ȉÂÚÌ›‰·
∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊfiÓÙÔ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÔıfiÓ˘.
ª¤ÁÂıÔ˜ °Ú·ÌÌ. Java
BD
ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙÔ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· BD-J ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
BD-ROM. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· BD-J
‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈϤÍÙ ̤ÁÂıÔ˜
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 24 fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË HD.
∞Ú¯ÈÎÔÔ›ËÛË
ªÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË BD.
[∂ÚÁ. ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ] – ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. √ÚÈṲ̂Ó˜
ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·Ó·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó. (∫·Ù¿Ù·ÍË, ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
Î·È ∫ˆ‰.ÂÚ. ÎÙÏ)
ΔÔ DivX® ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ
DivX, Inc. ∏ ·ÚÔ‡Û· Â›Ó·È Â›ÛËÌË Û˘Û΢‹ DivX Certified ‹ DivX Ultra
Certified Ô˘ ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ ‚›ÓÙÂÔ DivX. ∏ Û˘Û΢‹ DivX® Certified ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÁÚ·Ê› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
DivX Video on- Demand (VOD). ∞Ú¯Èο ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔÓ DivX VOD Έ‰ÈÎfi
ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ¤ ÙÔÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. [™ËÌ·ÓÙÈÎfi: ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ DivX VOD ÚÔÛٷهÂÙ·È
·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· DivX DRM (¢È·¯Â›ÚÈÛË æËÊÈ·ÎÒÓ ¢ÈηȈ̿وÓ) Ô˘
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ Û˘Û΢¤˜ DivX Certified.
∞Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ DivX VOD Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· «™Ê¿ÏÌ·
¤ÁÎÚÈÛ˘» Î·È ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ¯Ô̤ÓÔ˘.] ª¿ıÂÙÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ www.divx.com/vod.
¶È¤ÛÙ ENTER ‹ B ÂÓÒ Â›Ó·È ÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ [∫ˆ‰. ¶ÂÚ. DivX] Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ
‰Â›Ù ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.
™ËÌ›ˆÛË:
ŸÏ· Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ηÙ‚¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ DivX® VOD Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÌÔÓ¿‰·.
∞ÔÔ›ËÛË ∂˘ı˘ÓÒÓ
¶·Ù‹ÛÙ ENTER ‹ B ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙË ‰‹ÏˆÛË ∞ÔÔ›ËÛ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 47.
[ªÓ‹ÌË BD ÂχıÂÚË] – ∂ÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· BD ·fi ÙË
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash.
27
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 28
™˘Ó¤¯ÈÛË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎÔ˘
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
1
2
3
4
∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ‰›ÛΈÓ:
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ:
∫Ï›ÛÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ‰›ÛΈÓ:
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ‰›ÛΈÓ:
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¤Ó·
ÌÂÓÔ‡ ‰›ÛΈÓ.
5 oÂÎÈÓ¿ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹:
6 ™Ù·Ì·Ù¿ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
Z)
OPEN/CLOSE (Z
v V b B, ENTER
N)
PLAY (N
x)
STOP (x
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
•
•
ŸÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ›Ù ¤Ó·
‰›ÛÎÔ, Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ÂÎ¤ÌÂÙ·È ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ‹¯Ô˘.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÚÔÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ BD-ROM, ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ‹ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi
¯ÂÈÚÈÛÌfi ·fi ¿ÏÏ· ̤۷.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÔıfiÓ˘ ÌÂÓÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘
BD
DVD
AVCHD DivX
∏ ÔıfiÓË ÌÂÓÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰›ÛÎÔ˘ Ô˘
ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· b / B / v / V ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ / ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ‰Â›ÙÂ Î·È ¤ÂÈÙ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
°È· Ó· ÌÂÙ·‚›ÙÂ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ /
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ / ·Ú¯Â›Ô˘ ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ / ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ / ·Ú¯Â›Ô˘ ȤÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· . ‹ >.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ . ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ / ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ / ·Ú¯Â›Ô˘.
28
DVD
AVCHD DivX
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÁÚ·Ê›
ÌfiÏȘ ·ÙËı› ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: POWER, OPEN/CLOSE, ÎÙÏ.).
• ™ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ BD-Video Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ BD-J, Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â·Ó¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• °È· ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ BD-ROM, Ë ÌÔÓ¿‰· ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¢È·ÎÔ‹˜ ·Ó ȤÛÂÙ ̛· ÊÔÚ¿ ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ STOP.
¶·‡ÛË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ALL
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ PAUSE (X) ÁÈ· Ó·
‰È·Îfi„ÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ PLAY (N) ÁÈ· Ó·
Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD ‹¯Ô˘ ‹ MP3/WMA, ·Ù‹ÛÙ ̛· ÊÔÚ¿
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ X ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó¿ ηڤ
BD
DVD
AVCHD DivX
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› PAUSE (X) Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó¿ ηڤ.
∂È‚Ú¿‰˘ÓÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
BD
ªÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ/ÎÔÌÌ¿ÙÈ/·Ú¯Â›Ô ALL
BD
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› STOP (x) ÁÈ· Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ∏ Û˘Û΢‹ ÂÁÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜ ·Ó¿ÏÔÁ·
Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «Xx». ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
PLAY (N) ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ (·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÎËÓ‹˜). ∂¿Ó
·Ù‹ÛÂÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ STOP (x) ‹ ÂÍ¿ÁÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ (ÛÙËÓ ÔıfiÓË
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË «x»), Ë Û˘Û΢‹ ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜.
Xx = Resume Stop (™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜),
(X
x = Complete Stop (√ÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹))
DVD
AVCHD DivX
∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ù‹ÛÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ SCAN M ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·¯ı› Ë ÂÈÎfiÓ· Û ·ÚÁ‹ ΛÓËÛË (4 ‚‹Ì·Ù·
ÌfiÓÔ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜).
°Ú‹ÁÔÚË ÚÔÒıËÛË ‹ ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÚÔÒıËÛË ALL
¶·Ù‹ÛÙÂ SCAN (m ‹ M) ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔÒıËÛË ‹
ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÚÔÒıËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
SCAN (m ‹ M) Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ·. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ PLAY (N) ÁÈ· Ó·
Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û ηÓÔÓÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 29
∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ALL
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â·Ó¿Ï˄˘ ·Ù‹ÛÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ·
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ REPEAT ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. √ ÙÚ¤¯ˆÓ Ù›ÙÏÔ˜,
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ‹ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ı· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ·. °È· Ó·
ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ REPEAT
Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [∞ÂÓÂÚÁ.].
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SEARCH ÁÈ· Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
¶·Ù‹ÛÙ b / B ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÔÒıËÛË ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÚÔÒıËÛË Ù˘
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ηٿ 15 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
™ËÌ›ˆÛË:
∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ > ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ∂·Ó¿Ï˄˘
∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ / ∫ÔÌÌ·ÙÈÔ‡, ÙfiÙ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
BD
DVD
AVCHD DivX
ACD
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ REPEAT ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [A-] ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.
ΔÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙÂ
¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 3 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ.
°È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ REPEAT
Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [∞ÂÓÂÚÁ.].
ªÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
DVD AVCHD DivX
∫·Ù¿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ·‡Û˘, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ZOOM ÁÈ·
Ó· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ªÂÁ¤ı˘ÓÛË]. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· b / B ÁÈ·
Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ (16 ‚‹Ì·Ù·).
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› RETURN ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ªÂÁ¤ı˘ÓÛË].
°È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ÂÈÎfiÓ·˜, ÂÈϤÍÙ [∞ÂÓÂÚÁ.] ·fi
ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ªÂÁ¤ı˘ÓÛË].
™ËÌ›ˆÛË:
∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û οÔÈÔ ‰›ÛÎÔ ‹ Ù›ÙÏÔ.
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ Δ›ÙÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‰˘fiÌÂÓÔ˘ ÌÂÓÔ‡
BD
DVD
¶·Ù‹ÛÙ TITLE/POP-UP ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ‹ ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ
ÌÂÓÔ‡. ∞Ó Ô ÙÚ¤¯ˆÓ ‰›ÛÎÔ˜ DVD ‹ BD-ROM ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÌÂÓÔ‡, ı·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Δ›ÙÏÔ˘ (TITLE) ‹ ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ ÌÂÓÔ‡
(Popup). ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ.
DVD
AVCHD DivX
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ú·Î¿Ì„ÂÙÂ,
·ÙÒÓÙ·˜ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› b / B.
∞Ó·˙‹ÙËÛË ÛËÌ·‰ÈÔ‡
∂·Ó¿ÏË„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ (A-B)
BD
BD
DVD AVCHD DivX
°È· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‰Â›ÎÙË
ªÔÚ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ¤ˆ˜ Î·È ÂÓÓÈ¿ ·ÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¤ÓˆÓ
ÛËÌ›ˆÓ. °È· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· ‰Â›ÎÙË, ȤÛÙ ÙÔ MARKER ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ΔÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ∂·Ó¿ÏË„Ë ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÈÁÌÈ·›·
ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ¤ˆ˜ ÂÓÓÈ¿
ÛËÌ›ˆÓ.
°È· ÙËÓ Â·Ó¿ÎÏËÛË ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÛËÌÂȈ̤Ó˘ ÛÎËÓ‹˜
¶È¤ÛÙ SEARCH Î·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
¶È¤ÛÙ ¤Ó· ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ô˘
ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÙÂ. ∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÛËÌÂȈ̤ÓË ÛÎËÓ‹.
◊
¶È¤ÛÙ V ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰Â›ÎÙË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ·
b / B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ÛËÌÂȈ̤ÓË ÛÎËÓ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÙ ‹
Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ.
¶È¤ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙË ÛËÌÂȈ̤ÓË ÛÎËÓ‹.
¶È¤ÛÙ CLEAR ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› Ë ÛËÌÂȈ̤ÓË ÛÎËÓ‹ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡
·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹
Ù›ÙÏÔ˘˜.
• ŸÏ· Ù· ÛËÌÂȈ̤ӷ ÛËÌ›· ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó ȤÛÙ ÙÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ï‹ÎÙÚÔ
STOP (x) (Ï‹Ú˘ ‰È·ÎÔ‹), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜
ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• ∞Ó Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·,
ÙfiÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË.
29
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
∂ÈÏÔÁ‹ ÁÏÒÛÛ·˜ ˘fiÙÈÙψÓ
11:30 AM
BD
Page 30
DVD
AVCHD DivX
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SUBTITLE ON/OFF
ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› SUBTITLE Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ˘fiÙÈÙψÓ
Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
◊
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› DISPLAY ÁÈ· Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v V ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [ÀfiÙÈÙÏÔÈ] ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ˘fiÙÈÙÏˆÓ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
™ËÌ›ˆÛË:
ªÂÚÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÔÙ›ÙÏˆÓ ÌfiÓÔ
̤ۈ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘
ÌÂÓÔ‡ TITLE/POPUP ‹ DISC MENU Î·È ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘fiÙÈÙÏÔ
·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
∞ÎÚfi·ÛË ¿ÏÏÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ‹¯Ô˘
BD
DVD
AVCHD DivX
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› AUDIO
Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‹¯Ô˘, ¤Ó·
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ ‹¯Ô˘.
◊
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› DISPLAY ÁÈ· Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v V ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [◊¯Ô˜] ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ‹¯Ô˘, ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹¯Ô˘ ‹
ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ‹¯Ô˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ‹¯Ô˘ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ
ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘. ∂¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ TITLE/POPUP ‹ DISC MENU Î·È ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‹¯Ô
·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.
• ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ‹¯Ô, ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›·
ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÛÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹¯Ô.
• ™Â ¤Ó· ‰›ÛÎÔ CD-ROM, Ë ÌÔÚÊ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ‹¯ˆÓ (5.1CH ‹ 7.1CH)
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ˆ˜ [MultiCH].
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ï‹ÎÙÚ· (∞, μ, C, D)
Δ· Ï‹ÎÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ
ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ BD-J. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ηٿÏÏËÏ· Ï‹ÎÙÚ· fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οı Ï‹ÎÙÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ.
30
BD
∞Ôı‹Î¢ÛË ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÎËÓ‹˜
BD
DVD
∏ Û˘Û΢‹ ·ÔıË·ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÎËÓ‹ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÛÎÔ Ô˘
·Ó··Ú¿¯ıËÎÂ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÎËÓ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹. ∂¿Ó
ÊÔÚÙÒÛÂÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÎËÓ‹,
·Ó·Î·ÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹.
• ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ·ÔıË·ÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘ ¿Ó
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÔÌÓËÌfiÓ¢Û˘ Ù˘ ΔÂÏÂ˘Ù·›·˜ ™ÎËÓ‹˜ ÁÈ· ¤Ó·
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡
‰›ÛÎÔ˘.
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
¶ÚÔÛÙ·Û›· ÔıfiÓ˘
∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÔıfiÓ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ·Ê‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·‡Û˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿. ŸÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙÂ
ÏÂÙ¿ Ë ¶ÚÔʇϷÍË √ıfiÓ˘, Ë ÌÔÓ¿‰· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∂ÈÏÔÁ‹ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
1
2
¶È¤ÛÙ OPEN/CLOSE (Z) ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙË ı‹ÎË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ PAUSE (X) ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi
5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.
(AUTO t PAL t NTSC t AUTO)
∏ ÂÈÏÂÁ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
[AUTO] – ∏ ËÁ‹ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ
(YouTube, ÎÙÏ.).
[PAL] – ∏ ËÁ‹ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ PAL ˆ˜
Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
[NTSC] – ∏ ËÁ‹ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ NTSC ˆ˜
Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 31
∂ÌÊ¿ÓÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰›ÛΈÓ
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
1 ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
Ô˘ ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·:
2 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜:
3 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô:
4 ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜:
5 ∫Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜:
PLAY
DISPLAY
vV
bB
d
e
f
g
a Δ›ÙÏÔ˜/∫ÔÌÌ¿Ù – ΔÚ¤¯ˆÓ Ù›ÙÏÔ˜/ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÚÈıÌfi˜/Û‡ÓÔÏÔ
Ù›ÙψÓ/ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ.
b ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ – ∞ÚÈıÌfi˜ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ / Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ.
c ÃÚfiÓÔ˜ – ÃÚfiÓÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ.
d ◊¯Ô˜ – ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ÁÏÒÛÛ· ‹¯Ô˘ ‹ ηӿÏÈ.
e ÀfiÙÈÙÏÔÈ – ∂ÈÏÂÁ̤ÓÔ˜ ˘fiÙÈÙÏÔ˜.
f °ˆÓ›· – ∂ÈÏÂÁ̤ÓË ÁˆÓ›·/Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÁˆÓÈÒÓ.
g ∂·Ó¿ÏÏË„Ë – Œ¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ∂¿Ó ‰ÂÓ ·Ù‹ÛÂÙ οÔÈÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ
Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È.
• ™Â ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÏÂÁ› ·ÚÈıÌfi˜ Ù›ÙÏÔ˘.
• ™Â ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹ Ù›ÙÏÔ˘˜, οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ
‰È·Ù›ıÂÓÙ·È.
∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ BD, ÛÙËÓ ÔıfiÓË
ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹
ÙÔ˘˜.
BD
DVD
AVCHD DivX
ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ˘˜/ÎÂÊ¿Ï·È·/ÎÔÌÌ¿ÙÈ·,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·‚›Ù Û ¿ÏÏÔ Ù›ÙÏÔ/ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ/ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› DISPLAY ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v / V ÁÈ·
Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ [Δ›ÙÏÔ˜/∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ/∫ÔÌÌ¿Ù]. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› DISPLAY ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b / B ÁÈ·
Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ [Δ›ÙÏÔ˜/∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ/∫ÔÌÌ¿Ù].
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ
DISPLAY
a
b
c
•
ªÂٷΛÓËÛË Û ¿ÏÏÔ Ù›ÙÏÔ/ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ/ÎÔÌÌ¿ÙÈ
BD
DVD
AVCHD DivX
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ DISPLAY ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ.
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [ÃÚfiÓÔ˜] ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηٷ¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔÓ
··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·Ú͢ Û ÒÚ˜, ÏÂÙ¿ Î·È ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜
Ù· ‰ÂÍÈ¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ÛÙȘ 2 ÒÚ˜, 10 ÏÂÙ¿ ηÈ
20 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ηٷ¯ˆÚ›ÛÙ «21020» Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ENTER. ∞Ó Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÙÂ
Ï¿ıÔ˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ CLEAR Î·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁˆÓ›·
BD
DVD
∞Ó ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÎËÓ¤˜ ÙÚ·‚ËÁ̤Ó˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜
ÁˆÓ›Â˜ οÌÂÚ·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ Û οÔÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· οÌÂÚ·˜
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› DISPLAY ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v V ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [°ˆÓ›·] ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
∞ÏÏ·Á‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â·Ó¿Ï˄˘
BD
DVD
AVCHD DivX
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ DISPLAY ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ
Â·Ó¿Ï˄˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â·Ó¿Ï˄˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
Ù· b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â·Ó¿Ï˄˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ
b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [A-] ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
ÙÌ‹Ì· ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÌÂ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 3 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ.
°È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b B ÁÈ·
Ó· ÂÈϤÍÂÙ [∞ÂÓÂÚÁ.].
31
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 32
æ˘¯·ÁˆÁ›· Ì ÙÔ BD-LIVEì
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
1 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ BD-ROM ÌÂ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ BD-LIVEì:
2 ∂ϤÁÍÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘:
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ BD-Live
··ÈÙÂ›Ù·È Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ internet.
3 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash
ÛÙË ı‡Ú· USB: °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ BD-Live ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÌÔÓ¿‰·
‰›ÛÎÔ˘ USB Flash.
4 ∂ÈϤÍÙ ÌÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· BD-LIVEì ·fi ÙÔ
ÌÂÓÔ‡ ‰›ÛΈÓ:
OPEN/CLOSE (Z)
–
–
v V b B, ENTER
∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ·-̤۷
Û ÂÈÎfiÓ·, ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ‹¯Ô Î·È ∂ÈÎÔÓÈο ¶·Î¤Ù· ÎÙÏ., Ì ÙÔ BD-Video Ô˘
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ BONUSVIEW (BD-ROM ¤Î‰ÔÛË 2 Profile 1 ¤Î‰ÔÛË 1.1/ ΔÂÏÈÎfi
¶ÚfiÙ˘Ô ¶ÚÔÊ›Ï). ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· BONUSVIEW, ÙÔ BD-Video Ô˘
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ BD-Live (BD-ROM ¤Î‰ÔÛË 2 Profile 2), Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â¤ÎÙ·Û˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ·È¯Ó›‰È· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ BD-Live ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
∏ ÌÔÓ¿‰· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ BD-Live, ÌÈ· Ó¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ BD-Video Ô˘ Û·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiÙ·Ó
›ÛÙÂ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. (√È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈ̘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Ë
̤ıÔ‰Ô˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ›Ûˆ˜ ÔÈΛÏÔ˘Ó Û οı ‰›ÛÎÔ. °È· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.)
–
ªÔÚ›ÙÂ, Â›Û˘ Ó· Ï¿‚ÂÙ ÂÈϤÔÓ ÂÚȯfiÌÂÓ· fiˆ˜ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·
Ù·ÈÓÈÒÓ, ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ Î·È BD-J, Î.Ï. ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ÁÈ· Ó·
ÙȘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙÂ.
– ∫·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash, ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ó··Ú·Á¿ÁÂÙ ÂȉÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ‚›ÓÙÂÔ Î.Ï.
¶ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜:
• ∏ ÌÔÓ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ›
ÁÈ· ÙË ¯ãÚËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ BD-Live (‚Ϥ ÛÂÏ›‰Â˜ 18 Î·È 26).
• °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘
USB Flash. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash (‚Ï. ÛÂÏ›‰· 20).
32
• √ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 1GB.
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ:
ªËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ USB ÂÓÒ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‹
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ‰›ÛÎÔ˜ BluRay ÛÙË ı‹ÎË ‰›ÛÎÔ˘, ηıÒ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔηϤÛÂÙ ‚Ï¿‚Ë ÛÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ USB, ÔfiÙ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ηÓÔÓÈο ϤÔÓ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ BD-Live Ì ÙËÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË Û˘Û΢‹.
∞Ó Ë Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·
ÂÓÂÚÁÈÂÈ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÔÚÊÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ USB ̤ۈ ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ∫¿ÔÈ· ÂÚȯfiÌÂÓ· BD-Live ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÂ
οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ȉ›·˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ¯¤· ÙˆÓ ÂÚȯÔ̤ӈÓ.
• ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÊfiÚÙˆÛË Î·È Ó·
·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ٷ ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ BD-Live.
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙÔ˘ BD-Live ·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ if [™‡Ó‰ÂÛË BD-LIVE] ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙË ı¤ÛË
[∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂÚÈÎ.]. (μϤ ÛÂÏ›‰· 26).
• ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡Ó‰ÂÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘.
∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘.
• ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı› ‚Ï¿‚Ë ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙÂ
ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·fi ÚÈÓ.
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∫·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash, ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ó··Ú·Á¿ÁÂÙ ÂȉÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ‚›ÓÙÂÔ Î.Ï. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
BD-Live. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·Îfi„ÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
√ÚÈṲ̂Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ
·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÊÔÚÙˆı› ÎÙÏ.
¢È·‰ÈÎÙ˘·Îfi AACS
∂ÓÒ Á›ÓÂÙ·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ BD-Live, ÌÔÚ› Ó·
·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ¿ÚÔ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi
ID Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
√È ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
– ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û·˜ ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ Ù·Èӛ˜ ÂÊfiÛÔÓ
ηٷÁÚ¿ÊÂÙ ÛÙÔÓ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈο ID.
– ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË΢ٛ.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 33
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜ ‚›ÓÙÂÔ (ÂÈÎfiÓ·-̤۷ ÛÂ
ÂÈÎfiÓ·) Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜ ‹¯Ô˘
ΔÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ‚›ÓÙÂÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·¯ı› ·fi ¤Ó· ‰›ÛÎÔ Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÈÎfiÓ·-̤۷ Û ÂÈÎfiÓ·.
°È· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
–
–
°È· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜ ‚›ÓÙÂÔ ȤÛÙÂ
PIP. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜ ‚›ÓÙÂÔ.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ON (∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË) ‹ OFF
(∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË).
°È· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Û ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ‚›ÓÙÂÔ,
ȤÛÙ ÙÔ PIP AUDIO. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜
‚›ÓÙÂÔ.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ON (∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË) ‹ OFF
(∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË).
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÌÔÚʤ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
• ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË/·ÚÁ‹ ΛÓËÛË ‹ ηڤ ÚÔ˜ ηڤ Á›ÓÂÙ·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ‚›ÓÙÂÔ.
• ŸÙ·Ó ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ‚›ÓÙÂÔ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
Î·È ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜ ‹¯Ô˘.
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË.
• Δ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ‚›ÓÙÂÔ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Â¿Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ [SPDIF] ‹ [HDMI] Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ [∞Ú¯ÈÎfi
pass-thru]. (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË LPCM: ÛÙË ¤ÍÔ‰Ô
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Ô ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ˆÓ ‹¯Ô˜)
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù·ÈÓ›·˜
∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ
·Ú¯Â›· DivX ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ/Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
Flash Î·È ÂÚȯfiÌÂÓ· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê›
Û ‰›ÛÎÔ˘˜ DVD-RW (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· VR). ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ DivX, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· «∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ú¯Â›ˆÓ DivX» ÛÙË ÛÂÏ›‰· 34.
1 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ/ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘
USB Flash Ì ÂÚȯfiÌÂÓ· Ù·ÈÓ›·˜.
2 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡]:
3 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [Δ·ÈÓ›·]:
4 ∂ÈϤÁÂÙ·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [Δ·ÈÓ›·]:
5 ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘
ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ Ù·ÈÓ›·˜:
6 ™Ù·Ì·Ù¿ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹:
–
HOME
b B, ENTER
vV
PLAY
STOP
™ËÌ›ˆÛË:
• ∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Î·È ÂÓfi˜
‰›ÛÎÔ˘, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ̤ÛÔ˘.
∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ̤ÛÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ENTER.
• ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 28-31.
• ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [Δ·ÈÓ›·], ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‹ ÙÔ ÌÏ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
• ∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈË̤ӈÓ
‰›ÛÎˆÓ DVD-VR.
• ªÂÚÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ DVD-VR ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‰Â‰Ô̤ӷ CPRM (¶ÚÔÛÙ·Û›·
¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ∂ÁÁÚ¿„ÈÌ· ª¤Û·) Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹W ÂÁÁÚ·Ê‹˜
DVD. ∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ CPRM (¶ÚÔÛÙ·Û›· ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ∂ÁÁÚ¿„ÈÌ· ª¤Û·);
ΔÔ CPRM Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ (Ì ۇÛÙËÌ·
Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘) Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÎÂÌfiÌÂÓˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. Δ· ·Ú¯Èο CPRM ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ·
∂ÁÁÚ¿„ÈÌ· ª¤Û·.
33
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 34
∂ÈÏÔÁ¤˜ ÌÂÓÔ‡ §›ÛÙ· Δ·ÈÓÈÒÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· v / V ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· Δ›ÙÏÔ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡
[Δ·ÈÓ›·] Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER.
∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·) ∞Ú¯Â›Ô DivX
¶È¤ÛÙ v / V ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Î·È Î·ÙfiÈÓ ȤÛÙ ENTER.
• [∞Ó··Ú·Á.] oÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘.
• [™‡ÓÔ„Ë ] oÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯Â ‰È·ÎÔ›
ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.
• [∫Ï›Ó] °›ÓÂÙ·È ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó·
‚Á›Ù ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ RETURN.
™ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ DivX ˘ÔÙ›ÙψÓ
∞Ó ÔÈ ˘fiÙÈÙÏÔÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿, ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÁÏÒÛÛ·˜ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
1 ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› SUBTITLE ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
2
ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
√ Έ‰ÈÎfi˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b / B Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ
Έ‰ÈÎfi ÁÏÒÛÛ·˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿ Ô ˘fiÙÈÙÏÔ˜ ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER.
34
∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ú¯Â›Ô˘ DivX
∏ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ DivX Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
• ¢È·ı¤ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·Ó¿Ï˘Û˘:
DIVX 3.xx - DIVX 6.xx: 720 x 576 (W x H) pixels
XVID, H.264/MPEG-4 AVC: 1920 x1080 (W x H) pixels
• Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ DivX Î·È ÙˆÓ ˘ÔÙ›ÙÏˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 50
¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜.
• ∂ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯Â›ˆÓ DivX:
“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.mkv”
• DivX ˘fiÙÈÙÏÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó:
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
• ªÔÚʤ˜ Έ‰ÈÎÔÔÈËÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó:
“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx”
(ÚfiÙ˘Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌfiÓÔ), H.264/MPEG-4 AVC
• ªÂ ÙÔ DivX 6.0 ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÌfiÓÔ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
• ªÔÚʤ˜ ‹¯Ô˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó:
“Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”
• ™˘¯ÓfiÙËÙ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜:
ÂÓÙfi˜ 8 - 48 kHz (MP3), ÂÓÙfi˜ 32 - 48 kHz (WMA)
• ƒ˘ıÌfi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ:
ÂÓÙfi˜ 8 - 320 kbps (MP3), ÂÓÙfi˜ 32 - 192 kbps (WMA)
• ªÔÚÊÔÔ›ËÛË CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
ªÔÚÊÔÔ›ËÛË ISO 9660 + JOLIET, UDF Î·È UDF Bridge
• ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú¯Â›ˆÓ/ʷΤψÓ:
§ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 650 (Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È Ê·Î¤ÏˆÓ)
• ¢ÂÓ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ‹¯Ô˘ WMA Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÙË ÌÔÓ¿‰·.
• ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚÔÊ›Ï
H.264/MPEG-4 AVC, ∞ÓÒÙÂÚÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô 4.1. °È· ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô
˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ó·
ÂÈı˘Ì›Ù ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹ fi¯È.
• ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ˘ÔÙ›ÙÏˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÁÈ· Ù· ·Ú¯Â›·
‚›ÓÙÂÔ Ì ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ “.mpg” Î·È “.mpeg”
• Δ· ·Ú¯Â›· Ù·ÈÓÈÒÓ À„ËÏ‹˜ ∂˘ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ CD ‹ USB
1.0/1.1 ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο. °È· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ
·Ú¯Â›ˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ À„ËÏ‹˜ ∂˘ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ù· BD, DVD ‹ USB 2.0.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 35
•
™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ªÔ˘ÛÈ΋], ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‹ ÙÔ ÌÏ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ
CD ‹¯Ô˘ Î·È ·Ú¯Â›· MP3/WMA. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ MP3/WMA , ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· «∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ú¯Â›ˆÓ ‹¯Ô˘ MP3/WMA» ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 36.
•
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙ‹ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηٿ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
•
∂¿Ó Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘, ÌÔÚ› Ó·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ.
1 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· CD ‹¯Ô˘ ‹ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ/ÌÔÓ¿‰·
‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·Ú¯Â›·
MP3/WMA.
2 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡]:
3 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ [ªÔ˘ÛÈ΋]:
4 ∂ÈϤÁÂÙ·È ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ªÔ˘ÛÈ΋]:
5 ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘
ÂÈÏÂÁ̤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜:
6 ™Ù·Ì·Ù¿ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹:
√È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÂÓÔ‡ [ªÔ˘ÛÈ΋]
∞ÎÚfi·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜
–
HOME
b B, ENTER
vV
PLAY
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v / V ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡
[ªÔ˘ÛÈ΋] ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘
ÌÂÓÔ‡.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· v / V ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ̛· ÂÈÏÔÁ‹ ηÈ,
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER.
STOP
• [∞Ó··Ú·Á.] •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ‹
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· CD ‹¯Ô˘
™ËÌ›ˆÛË:
∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Î·È ÂÓfi˜
‰›ÛÎÔ˘, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ̤ÛÔ˘. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ̤ÛÔ
ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER.
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
• °È· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ·¢ı›·˜ Û οÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ ·Ú¯Â›Ô Î·È Ó· ÙÔ
·Ó··Ú¿ÁÂÙÂ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡/·Ú¯Â›Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· (0-9).
• ∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌfiÏȘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· CD ‹¯Ô˘.
• ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ٷ ·Ú¯Â›· ̤۷
ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b ‹ v/V ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
[º¿Î. UP] Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER.
• [∂ÈÏÔÁ‹ ∞Ó··Ú.] ∞Ó··Ú¿ÁÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ(È·) ‹ ÙÔ
·Ú¯Â›Ô(·). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ MARKER ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ
·Ú¯Â›ˆÓ ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ.
• [Δ˘¯·›Ô] •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ‹ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙËÓ Ù˘¯·›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
ŸÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ > ηٿ ÙËÓ Ù˘¯·›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, Ë Û˘Û΢‹
ÂÈϤÁÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Ù˘¯·›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
• [∞ÔÛËÌ. fiψÓ] ∞ÔÂÈϤÁÂÈ fiÏ· Ù· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·Ú¯Â›· ‹ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• [∫Ï›Ó] ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÂÓÔ‡. ªÔÚ›ÙÂ, Â›Û˘, Ó·
ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÙÂ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÌÂ ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ RETURN.
™ËÌ›ˆÛË:
¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ [∂ÈÏÔÁ‹
∞Ó··Ú.] Î·È [Δ˘¯·›Ô].
35
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 36
∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ú¯Â›ˆÓ ‹¯Ô˘ MP3/WMA
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜
∂ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯Â›ˆÓ: “.mp3”, “.wma”
∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ ·Ú¯Â›·
ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ
ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∞·ÈÙ‹ÛÂȘ
·Ú¯Â›ˆÓ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ» ÛÙË ÛÂÏ›‰· 37.
™˘¯ÓfiÙËÙ· ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜: ÂÓÙfi˜ 8 - 48 kHz (MP3), ÂÓÙfi˜ 32 - 48kHz (WMA)
ƒ˘ıÌfi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘: ÂÓÙfi˜ 8 - 320kbps (MP3), ÂÓÙfi˜ 32 - 192kbps (WMA)
ªÔÚÊÔÔ›ËÛË CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
ªÔÚÊÔÔ›ËÛË ISO 9660 + JOLIET, UDF Î·È UDF Bridge
1 ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ/ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘
USB Flash Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ú¯Â›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
2 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡]:
3 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ [ºˆÙÔÁÚ·Ê]:
4 ∂ÈϤÁÂÙ·È ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡
[ºˆÙÔÁÚ·Ê]:
5 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÂ
Ï‹ÚË ÔıfiÓË:
6 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂfiÌÂÓË ‹ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ʈÙÔÁÚ·Ê›·:
7 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÌÂÓÔ‡ [ºˆÙÔÁÚ·Ê]:
ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú¯Â›ˆÓ/ʷΤψÓ:
§ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 650 (Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È Ê·Î¤ÏˆÓ)
™ËÌ›ˆÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¯Â›· MP3/WMA
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ MP3/WMA, ÌÔÚ›
Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘
̤ÛÔ˘.
• ∏ ÌÔÓ¿‰· ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ID3 Tag ÂÓfi˜
·Ú¯Â›Ô˘ ªƒ3.
• √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ›Ûˆ˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ ÁÈ· Ù· ·Ú¯Â›· VBR.
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
–
HOME
b B, ENTER
vVbB
ENTER
./>
STOP
™ËÌ›ˆÛË:
∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Î·È ÂÓfi˜
‰›ÛÎÔ˘, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ̤ÛÔ˘. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ̤ÛÔ
ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER.
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
• °È· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ·¢ı›·˜ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Ú¯Â›Ô, ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ·Ú¯Â›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· (0-9)
•
36
ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÙÒÓÙ·˜
Ù· Ï‹ÎÙÚ· . Ë > ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÈÛÎfiËÛË ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘
ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Û Ï‹ÚË ÔıfiÓË.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 37
•
ªÔÚ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
PLAY (N) ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ºˆÙÔÁÚ·Ê].
d ¶·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ.
•
∂ÈϤÍÙ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ Î·È, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ٷ
·Ú¯Â›· ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔÓ ¿Óˆ Ê¿ÎÂÏÔ,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· v/V/b/B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [º¿Î. UP] ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER.
e ¶·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜
‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ.
•
™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ºˆÙÔÁÚ·Ê], ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‹ ÙÔ ÌÏ ÎÔ˘Ì› ÁÈ·
Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
•
∂¿Ó Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘, ·˘Ùfi
ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙÔ.
∂ÈÏÔÁ¤˜ ηٿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ JPEG Û Ï‹ÚË
ÔıfiÓË
ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜
ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Û Ï‹ÚË ÔıfiÓË.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v V b B ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
a
f ∂ÈϤÍÙ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘.
1) ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
2) ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v V b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ̤ÛÔ ‹ Ê¿ÎÂÏÔ
fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô (‹ ·Ú¯Â›·) ÌÔ˘ÛÈ΋˜.
3) ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
g ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÏÔÁÒÓ.
°È· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Í·Ó¿ ÙÔ ÌÂÓÔ‡, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER.
∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘
∂ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯Â›Ô˘: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜:
§ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 3,000 x 3,000 x 24 bit/pixel
§ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 3,000 ¯ 2,250 ¯ 32 bit/pixel
ªÔÚÊÔÔ›ËÛË CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
ªÔÚÊÔÔ›ËÛË ISO 9660 + JOLIET, UDF Î·È UDF Bridge
ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú¯Â›ˆÓ/ʷΤψÓ:
§ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 650 (Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È Ê·Î¤ÏˆÓ)
b
c
d
e
f
g
a ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b B ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ÛÙÔ
ÂfiÌÂÓÔ ·Ú¯Â›Ô.
b ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ.
™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ·Ú¯Â›·
• ¢ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ú¯Â›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Û˘Ì›ÂÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ.
• ΔÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ·
3.3M pixel.
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ JPEG, ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·
ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿.
c ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
‰È·ı¤ÛÈÌË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú·ÛÎËÓ›Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË [∂ÈÏ. ªÔ˘Û.].
37
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 38
a ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi – £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ‚›ÓÙÂÔ.
b ¶ÚfiÛÊ.‚›ÓÙÂÔ – £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·Ù·
·Ó·ıˆÚËÌ¤ÓˆÓ ‚›ÓÙÂÔ.
c ¢ËÌÔÊÈϤ˜ – £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ϤÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏÒÓ ‚›ÓÙÂÔ.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
d À„ËÏfi‚·ıÌÔ – £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙËÓ
ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ YouTube.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
e ∞Ó·˙‹ÙËÛË – ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘.
°È· Ó· ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·
«∞Ó·˙‹ÙËÛË ‚›ÓÙÂÔ» ÛÙË ÛÂÏ›‰· 40.
f πÛÙÔÚÈÎfi – ∏ Ï›ÛÙ· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ·Ó··Ú¿Á·Ù ÚfiÛÊ·Ù· Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÌÔÓ¿‰· ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤ˆ˜ 5 ‚›ÓÙÂÔ.
g ∞Á·Ë̤ӷ – ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ÌÔÓ¿‰·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ï›ÛÙ· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘
¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ YouTube ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜.
√ÚÈṲ̂ӷ ‚›ÓÙÂÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ·
[∞Á·Ë̤ӷ], ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ù· ‚›ÓÙÂÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹.
h ∂›ÛÔ‰Ô˜ (∞ÔÛ‡Ó‰ÂÛË) – ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ·
Û‡Ó‰ÂÛË ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘.
°È· Ó· ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·
«™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ YouTube» ÛÙË ÛÂÏ›‰· 40.
i ΔÔÈÎfi – ∂ÈϤÍÙ ٷ ‚›ÓÙÂÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‚ϤÂÙÂ. √È
¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ [ΔÔÈÎfi] ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi
·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ YouTube.
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ You Tube
™Δ√ Δ∏§∂Ã∂πƒπ™Δ∏ƒπ√
1 ∂ϤÁÍÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘:
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 18 Î·È 26.
2 ∂ϤÁÍÙ ÙȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘:
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 26.
3 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡]:
4 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [YouTube]:
5 ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ·fi
ÙÔ ÌÂÓÔ‡ YouTube:
6 ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ó··Ú·¯ı›:
7 oÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘
‚›ÓÙÂÔ:
–
–
HOME
b B, ENTER
b B, ENTER
bB
N), ENTER
PLAY (N
Ë DISPLAY
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ªÂÓÔ‡ YouTube
Ï›ÛÙ· ‚›ÓÙÂÔ
ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ YouTube
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ YouTube. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ
v V b B ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙȘ
ÂÈÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
a
b
f
38
c
g
d
h
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ YouTube ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È 5 ‚›ÓÙÂÔ ÛÙË Ï›ÛÙ· ‚›ÓÙÂÔ.
¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‹ ÙÔ ÌÏ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËı› Ù·
ÂfiÌÂÓ·/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 5 ‚›ÓÙÂÔ.
•
∞Ó ÂÈϤÍÂÙ [¢ËÌÔÊÈϤ˜] ‹ [À„ËÏfi‚·ıÌÔ] ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ YouTube, ÔÈ
ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
Ù· v V b B ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ·
Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë Ï›ÛÙ· ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô.
•
√ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ٷ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·˙ËÙËı› ̤۷ ÛÙËÓ Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ›Ûˆ˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎÂ
̤ۈ ÙÔ˘ Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
e
i
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 39
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔıfiÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ YouTube
ŸÙ·Ó ·Ù¿Ù PLAY (N) ‹ ENTER ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ,
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ë ÔıfiÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
ÔıfiÓË
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
¶·Ù‹ÛÙ DISPLAY ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û Ï‹ÚË
ÔıfiÓË Î·È Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ
∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙÔ YouTube ̤ۈ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔ
YouTube. ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ˘ ÁÈ·
Ó· ‰È·Îfi„ÂÙÂ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹, fiˆ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
ÂÓfi˜ DVD. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜, Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜:
ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔfi‰Ô˘
ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿ ‹ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ë ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓË ÔıfiÓË
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‚›ÓÙÂÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ v V b B
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ‚›ÓÙÂÔ ‹ οÔÈ· ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‚›ÓÙÂÔ
ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ PLAY (N) ‹ ENTER ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ.
Ï›ÛÙ· Û¯ÂÙÈÎÒÓ
‚›ÓÙÂÔ
ÔıfiÓË
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔfi‰Ô˘
ηٿ ÙË ‰È·ÎÔ‹
ŸÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ DISPLAY ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›ÙÂ, ÙfiÙ ÍÂÎÈÓ¿ Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û Ï‹ÚË ÔıfiÓË.
ÔıfiÓË
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔfi‰Ô˘
¶Ï‹Ú˘ ÔıfiÓË
∫Ô˘Ì›/ÎÔ˘ÌÈ¿
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
N ‹ ENTER
oÂÎÈÓ¿ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
DISPLAY
ªÂÙ·‚›Ù ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û Ï‹ÚË ÔıfiÓË Î·È
Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
X
°È· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘.
°È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘
¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ›, ·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ PLAY (N).
x
™Ù·Ì·Ù¿ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ
‚›ÓÙÂÔ.
./>
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÚÔÒıËÛË ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÚÔÒıËÛË Ù˘
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
HOME
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ‚›ÓÙÂÔ,
·Ï¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› HOME ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ·
Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡].
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
• √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ YouTube.
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Û·˜ Û‡Ó‰ÂÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‚›ÓÙÂÔ
YouTube ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È, Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ‹ Ó· ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ
·Ôı‹Î¢ÛË ÛÙÔ buffer. ™˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ 1.5 Mbps.
°È· ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ù·¯‡ÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ 4.0
Mbps. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÚÔ¯‹˜ Internet. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
·ÚÔ¯‹˜ Internet ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌÈ·˜
·ÍÈfiÈÛÙ˘ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‹ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘
Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ Û·˜. ¶ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ Internet ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜
ÂÈÏÔÁ¤˜ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 40
∞Ó·˙‹ÙËÛË ‚›ÓÙÂÔ
ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ‚›ÓÙÂÔ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ· ϤÍÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 30 ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [∞Ó·˙‹ÙËÛË] ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ηÈ
·Ù‹ÛÙ ENTER ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
Ù· v V b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙÂ
ENTER ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘.
°È· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÙÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÙÔÓ
ÂÎÙÂÓ‹ ηٿÏÔÁÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∂ÈϤÍÙ ÙÔ «D» Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ÙÔ DISPLAY ÁÈ· Ó·
ÚÔ‚ÏËı› Ô ÂÎÙÂÓ‹˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ b B ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ “D” ‹ “Ď” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ÙÔ ENTER.
[OK]: ∞Ó·˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‚›ÓÙÂÔ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
[∫·ı·Ú]: ¢È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜.
[∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∫ÂÓÔ‡]: ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È ¤Ó· ÎÂÓfi ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚÔ̤·.
[¢È·ÁÚ·Ê‹]: ¢È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚÔ̤·
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜.
[ABC / abc / #$%&]: ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÂ
ÎÂÊ·Ï·›·, Â˙¿ ‹ ۇ̂ÔÏ·:
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ [∂›ÛÔ‰Ô˜] ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È ·Ù‹ÛÙÂ
ENTER ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ
v V b B ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ENTER
ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘.
[OK]: √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ Έ‰ÈÎÔ‡
ÚfiÛ‚·Û˘.
[∫·ı·Ú]: ¢È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜.
[∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∫ÂÓÔ‡]: ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È ¤Ó· ÎÂÓfi ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚÔ̤·.
[¢È·ÁÚ·Ê‹]: ¢È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÚÔ̤·
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜.
[ABC / abc / #$%&]: ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÂ
ÎÂÊ·Ï·›·, Â˙¿ ‹ ۇ̂ÔÏ·:
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÛ˘Ó‰Âı›ÙÂ, ÂÈϤÍÙ [∞ÔÛ‡Ó‰ÂÛË] ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘
YouTube Î·È ·Ù‹ÛÙ ENTER.
∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ¤ˆ˜ 5 ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈο Ì ٷ
ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË. ∏ Ï›ÛÙ· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó
ÂÈϤÁÂÙ [∂›ÛÔ‰Ô˜]. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi Î·È ·Ù‹ÛÙÂ
ENTER ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ
·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi. °È· Ó· Û˘Ó‰Âı›Ù Ú¤ÂÈ ·Ï¿ Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ
Έ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, ÂÈϤÍÙ [OK]
Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ENTER ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë Ï›ÛÙ· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‚›ÓÙÂÔ.
™ËÌ›ˆÛË:
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ: ∞ÁÁÏÈο,
πÛ·ÓÈο, πÙ·ÏÈο, °·ÏÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, √ÏÏ·Ó‰Èο, ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο, ™Ô˘Ë‰Èο,
¶ÔψÓÈο Î·È ΔÛ¤¯Èη.
™‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi YouTube
°È· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ‚›ÓÙÂÔ [∞Á·Ë̤ӷ] ÛÙÔ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹
ÙÔ˘ YouTube ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Û·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı›Ù Û ·˘ÙfiÓ.
40
[¡¤· Ù·˘ÙfiÙËÙ·]: ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË
ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Îˆ‰ÈÎÔ‡ ÚfiÛ‚·Û˘.
[X]: ¢È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘
Û˘Ì‚fiÏÔ˘ [X].
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 41
∂ÓË̤ڈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÈÔ
ÚfiÛÊ·ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È/‹
Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ Ӥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡.
3.
∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂfiÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· «μÚ¤ıËΠӤ·
ÂÓËÌÂڈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË. £¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ϋ„Ë;».
4.
∂ÈϤÍÙ OK ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÙ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË. (∞Ó ÂÈϤÍÂÙ [∞·ڈÛ] ı·
ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÂÓË̤ڈÛË.)
5.
∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘
·fi ÙÔ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹. (∏ Ï‹„Ë ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 80 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂ
Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ 4Mbps.)
6.
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ï‹„Ë, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· «∏ Ï‹„Ë ·Ú¯Â›Ô˘
ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. £¤ÏÂÙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Û·˜;».
7.
∂ÈϤÍÙ OK ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÓË̤ڈÛË.
(∞Ó ÂÈϤÍÂÙ [∞·ڈÛ] ı· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰ÂÓ ı·
ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ͷӿ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ô˘ Ï¿‚·ÙÂ. °È· Ó·
ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË
‰È·‰Èηۛ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Í·Ó¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹.)
μ‹Ì· 1: ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 18 Î·È 26.
μ‹Ì· 2: ŒÏÂÁ¯Ô˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 26.
μ‹Ì· 3: ∂ÓË̤ڈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ:
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜,
·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ·fi ÙË Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ: ªËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡.
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û·˜,
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Í·Ó¿.
• ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÌËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙË
Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÌËÓ ·Ù¿Ù ηӤӷ ÎÔ˘Ì›.
• ∞Ó ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Í·Ó¿ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·fi‰ÔÛË.
• ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂΉfiÛÂȘ
ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡.
1.
∂ÈϤÍÙ [∞Ó·‚¿ı. §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡] ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË] ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ B ‹ ENTER.
2.
∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜
ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ.
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ: ∞Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ENTER ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ,
Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ›.
™ËÌ›ˆÛË: ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÂÓË̤ڈÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·
«¢Â ‚Ú¤ıËΠÂÓËÌÂڈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË». ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ENTER ÁÈ· Ó·
ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ [μ·Û. ªÂÓÔ‡].
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
Ô‰‹ÁËÛ˘, Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ‰›ÛÎÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
‰È·‰Èηۛ·˜.
8.
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÓË̤ڈÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “∏ ÂÓË̤ڈÛË
ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ.” Î·È ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÌÂÙ¿ ·fi
5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
9.
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ͷӿ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ÙÒÚ· Ì ÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË.
10. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙȘ
‰È·‰Èηۛ˜ 1-4 ÙÔ˘ ‚‹Ì·ÙÔ˜ 4 Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó Ù˘¯fiÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË
‰È·ı¤ÛÈÌË ÂÓË̤ڈÛË.
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «∂ÓË̤ڈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡» ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ÛˆÛÙ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ internet Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
·˘Ù‹, ÌÔÚ›Ù ӷ Ï¿‚ÂÙ ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·fi ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘ LG Electronics ηÈ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û·˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ
ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÏ·ÙÒÓ» ÛÙË ÛÂÏ›‰· 45.
41
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 42
∞Ó·ÊÔÚ¿
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ˘ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜
Û·˜
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
ªÔÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Ì ÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∞Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·, ÔÚ›ÛÙ ÙÔÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Îˆ‰ÈÎfi ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
ªÂ ÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘
‹¯Ô˘, ÙËÓ ËÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Ï‹ÎÙÚ·.
¶Ï‹ÎÙÚ· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
ÙËÏÂfiÚ·Û˘
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TV POWER Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Ì ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο ÎÔ˘ÌÈ¿ (·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ
ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·).
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› TV POWER.
∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜
∞ÚÈıÌfi˜ Έ‰ÈÎÔ‡
LG / GoldStar
1 (ÚÔÂÈÏÔÁ‹), 2
Zenith
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
∞Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ
ªÔÚ›ÙÂ
TV POWER
¡· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
AV/INPUT
¡· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ËÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ¿ÏψÓ
ËÁÒÓ ÂÈÛfi‰Ô˘.
PR/CH +/-
¡· Û·ÚÒÛÂÙ ٷ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ηӿÏÈ·.
VOL +/–
¡· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
TV MUTE
¡· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔÓ ‹¯Ô.
¶·Ù‹ÛÙ ¿ÏÈ ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿.
™ËÌ›ˆÛË:
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÌÔÓ¿‰· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙÂ, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ.
42
1, 3, 4
Samsung
4
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ‹ fiÏ· Ù·
Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi
Έ‰ÈÎfi ηٷÛ΢·ÛÙ‹. ŸÙ·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ
ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ͷӿ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Îˆ‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi.
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 43
∫ˆ‰ÈÎÔ› ÁÏÒÛÛ·˜
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· Ó· ηٷ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ú¯ÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ: [◊¯Ô˜ ¢›ÛÎÔ˘], [ÀfiÙÈÙÏÔ˜ ¢›ÛÎÔ˘] Î·È [ªÂÓÔ‡ ¢›ÛÎÔ˘].
∫ˆ‰ÈÎÔ›
°ÏˆÛÛÒÓ
Afar
6565
Afrikaans
6570
∞Ï‚·ÓÈο
8381
Ameharic
6577
∞Ú·‚Èο
6582
∞Ṳ́ÓÈη
7289
Assamese
6583
Aymara
6588
Azerbaijani
6590
Bashkir
6665
μ·ÛÎÈο
6985
μÂÁÁ·Ï¤˙Èη, Bangla 6678
Bhutani
6890
Bihari
6672
Breton
6682
μÔ˘ÏÁ·ÚÈο
6671
Burmese
7789
§Â˘ÎÔÚˆÛÈο
6669
∫ÈÓ¤˙Èη
9072
∫ˆ‰ÈÎÔ›
∫ÚÔ·ÙÈο
ΔÛ¤¯Èη
¢·Ó¤˙Èη
√ÏÏ·Ó‰Èο
∞ÁÁÏÈο
∂ÛÂÚ¿ÓÙÔ
∂ÛıÔÓÈο
Faroese
Fiji
ºÈÓÏ·Ó‰Èο
°·ÏÏÈο
Frisian
Galician
°ÂˆÚÁÈ·Ó¿
°ÂÚÌ·ÓÈο
∂ÏÏËÓÈο
°ÚÔÈÏ·Ó‰Èο
Guarani
Gujarati
°ÏˆÛÛÒÓ
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
∫ˆ‰ÈÎÔ›
°ÏˆÛÛÒÓ
Hausa
7265
∂‚Ú·˚ο
7387
ÛÓÙÈ
7273
√˘ÁÁ·ÚÈο
7285
πÛÏ·Ó‰Èο
7383
πÓ‰ÔÓËÛȷο
7378
Interlingua
7365
πÚÏ·Ó‰Èο
7165
πÙ·ÏÈο
7384
π·ˆÓÈο
7465
Kannada
7578
Kashmiri
7583
Kazakh
7575
Kirghiz
7589
∫ÔÚ¿ÙÈη
7579
∫Ô˘Ú‰Èο
7585
Laothian
7679
Latin
7665
Latvian, §ÂÙÔÓÈο 7686
∫ˆ‰ÈÎÔ›
°ÏˆÛÛÒÓ
Lingala
7678
§ÈıÔ˘·ÓÈο
7684
Macedonian
7775
Malagasy
7771
Malay
7783
Malayalam
7776
ª·fiÚÈ
7773
Marathi
7782
ªÔω·‚Èο
7779
ªÔÁÁÔÏÈο
7778
Nauru
7865
Nepali
7869
¡ÔÚ‚ËÁÈο
7879
Oriya
7982
Panjabi
8065
Pashto, Pushto
8083
¶ÂÚÛÈο
7065
¶ÔψÓÈο
8076
¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο
8084
∫ˆ‰ÈÎÔ›
°ÏˆÛÛÒÓ
Quechua
8185
Rhaeto-Romance
8277
ƒÔ˘Ì·ÓÈο
8279
ƒÒÛÈη
8285
Samoan
8377
Sanskrit
8365
Scots Gaelic
7168
™¤Ú‚Èη
8382
™ÂÚ‚ÔÎÚÔ·ÙÈο
8372
Shona
8378
Sindhi
8368
Singhalese
8373
™ÏÔ‚¿ÎÈη
8375
™ÏÔ‚¤ÓÈη
8376
πÛ·ÓÈο
6983
Sudanese
8385
Swahili
8387
™Ô˘Ë‰Èο
8386
Tagalog
8476
∫ˆ‰ÈÎÔ›
°ÏˆÛÛÒÓ
Tajik
8471
Tamil
8465
Telugu
8469
Thai
8472
Tonga
8479
ΔÔ‡ÚÎÈη
8482
Turkmen
8475
Twi
8487
√˘ÎÚ·ÓÈο
8575
Urdu
8582
Uzbek
8590
μÈÂÙӷ̤˙Èη
8673
Volapük
8679
√˘·ÏÈο
6789
Wolof
8779
Xhosa
8872
Yiddish
7473
Yoruba
8979
Zulu
9085
∫ˆ‰ÈÎÔ›
°ÚÔÈÏ·Ó‰›·
ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ
√˘ÁÁ·Ú›·
πÓ‰›·
πÓ‰ÔÓËÛ›·
πÛÚ·‹Ï
πÙ·Ï›·
Δ˙·Ì¿Èη
π·ˆÓ›·
∫¤Ó˘·
∫Ô˘‚¤ÈÙ
§È‚‡Ë
§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ
ª·Ï·ÈÛ›·
∫ˆ‰ÈÎÔ›
¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ
Maldives
MV
ªÂÍÈÎfi
MX
ªÔÓ·Îfi
MC
ªÔÁÁÔÏ›·
MN
ª·ÚfiÎÔ
MA
¡Â¿Ï
NP
√ÏÏ·Ó‰›·
NL
Netherlands Antilles AN
¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·
NZ
¡ÈÁËÚ›·
NG
¡ÔÚ‚ËÁ›·
NO
√Ì¿Ó
OM
¶·ÎÈÛÙ¿Ó
PK
¶·Ó·Ì¿˜
PA
∫ˆ‰ÈÎÔ›
¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ
¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë
PY
ºÈÏÈ›Ó˜
PH
¶Ôψӛ·
PL
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·
PT
ƒÔ˘Ì·Ó›·
RO
√ÌÔÛÔÓ‰›· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ RU
™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·
SA
™ÂÓÂÁ¿ÏË
SN
™ÈÁηÔ‡ÚË
SG
¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜ SK
™ÏÔ‚ÂÓ›·
SI
¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋
ZA
¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·
KR
πÛ·Ó›·
ES
∫ˆ‰ÈÎÔ›
¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ
™ÚÈ-§¿Óη
LK
™Ô˘Ë‰›·
SE
∂Ï‚ÂÙ›·
CH
Δ·˚‚¿Ó
TW
Δ·˚Ï¿Ó‰Ë
TH
ΔÔ˘ÚΛ·
TR
√˘ÁοÓÙ·
UG
√˘ÎÚ·Ó›·
UA
∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ US
√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë
UY
√˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó
UZ
μÈÂÙÓ¿Ì
VN
∑ÈÌ¿ÌÔ˘Â
ZW
∫ˆ‰ÈÎÔ› ¯ˆÚÒÓ
∂ÈϤÍÙ ¤Ó·Ó Έ‰ÈÎfi ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Ï›ÛÙ·
∫ˆ‰ÈÎÔ›
∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó
∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹
∞˘ÛÙÚ·Ï›·
∞˘ÛÙÚ›·
μ¤ÏÁÈÔ
Bhutan
μÔÏÈ‚›·
μÚ·˙ÈÏ›·
Cambodia
∫·Ó·‰¿˜
ÃÈÏ‹
∫›Ó·
∫ÔÏÔÌ‚›·
∫ÔÓÁÎfi
¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
∫ˆ‰ÈÎÔ›
¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ
∫fiÛÙ· ƒ›Î·
CR
∫ÚÔ·Ù›·
HR
¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ΔÛ¯›·˜ CZ
¢·Ó›·
DK
∂ÎÔ˘·‰fiÚ
EC
∞›Á˘ÙÔ˜
EG
∂Ï ™·Ï‚·‰fiÚ
SV
∞ÈıÈÔ›·
ET
º›Ù˙È
FJ
ºÈÓÏ·Ó‰›·
FI
°·ÏÏ›·
FR
°ÂÚÌ·Ó›·
DE
ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·
GB
∂ÏÏ¿‰·
GR
¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
43
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 44
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶Úfi‚ÏËÌ·
¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·
∞ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï¿‚˘
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‡̷.
• ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Â›Ó·È ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘
ÙÔ›¯Ô˘.
À¿Ú¯ÂÈ Ú‡̷ ·ÏÏ¿ Ë Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ‰›ÛÎÔ.
• ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó ‰›ÛÎÔ. (μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ ÂӉ›ÍÂˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË.)
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ·.
• ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Û‹Ì·ÙÔ˜
‚›ÓÙÂÔ ÂÍfi‰Ô˘.
• ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ú‡ıÌÈÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ‚›ÓÙÂÔ ÛÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
• ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‚›ÓÙÂÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‚›ÓÙÂÔ.
• ∏ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
• ∂ÈϤÍÙ ¿ÏÏË ·Ó¿Ï˘ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
RESOLUTION.
• √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
‰ÂÓ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÒÛÙ ӷ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Û‹Ì· ÂÍfi‰Ô˘.
• ∂ÈϤÍÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ‰¤ÎÙË
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô ·fi ÙË Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
• ∏ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ‹¯Ô˘.
• √È ÂÈÏÔÁ¤˜ [∏Ã√™] ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› Û ϿıÔ˜ ı¤ÛË.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ [∏Ã√™] ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË (μϤÂ
ÛÂÏ›‰· 23)
• ∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ÚÔÒıËÛ˘, ·ÚÁ‹˜
ΛÓËÛ˘ ‹ ·‡Û˘.
• ∂ÈÛÙÚ¤„Ù ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
• √ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ·Ó¿Ô‰·.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ.
• Œ¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ‰›ÛÎÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È.
• ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. (∂ϤÁÍÙÂ
ÙÔÓ Ù‡Ô ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.)
• ΔÔ Â›Â‰Ô ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ.
• ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ·fi‰ÔÛ˘.
• √ ‰›ÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÁÁÚ·Ê› Û ¿ÏÏË ÌÔÓ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘.
• √ÏÔÎÏËÚÒÛÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÓ¿‰·.
• ΔÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ
·ÈÛıËÙ‹Ú· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
• ΔÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Û˘Û΢‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜.
∏ Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰ÂÓ
·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
ΔÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› η ÓÔÓÈο.
44
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 45
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶Úfi‚ÏËÌ·
¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·
∞ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï¿‚˘
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› οÔÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash Ì ‰È·ÌfiÚʈÛË
FAT16 ‹ FAT32 ÛÙË ı‡Ú· USB (‚Ï. ÛÂÏ›‰· 20).
• ∏ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ
Â·Ú΋ ¯ÒÚÔ
• ∂Í·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÂχıÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1GB ÛÙË ÌÔÓ¿‰·
‰›ÛÎÔ˘ USB Flash ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ BD-Live
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÌÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛˆÛÙfi ÛÙÔ ÙÔÈÎfi
‰›ÎÙ˘Ô Î·È ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 18).
• ∏ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Û·˜ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË
ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ BD-Live
• ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·ÚÔ¯‹˜
Internet Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·.
• ∏ ÂÈÏÔÁ‹ [™‡Ó‰ÂÛË BD-LIVE ] ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ [ƒ‡ıÌÈÛË]
(ƒ‡ıÌÈÛË) ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Û [∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È].
• ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ [™‡Ó‰ÂÛË BD-LIVE ] ÛÂ
[∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È].
∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ
ÛÙÔ YouTube ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ
Û˘¯Ó¿ Ë ·Ôı‹Î¢ÛË ÛÙÔ buffer.
• ∏ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Û·˜ Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚË
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ YouTube.
• ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·ÚÔ¯‹˜
Internet Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·.
ΔÔ YouTube ID ‰ÂÓ Â›Ó·È
·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ
ID.
• √ ηٿÏÔÁÔ˜ ID Â›Ó·È Ï‹Ú˘.
• ¢È·ÁÚ¿„Ù ¤Ó· ·fi Ù· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ID Î·È ∂ÁÁڷʛ٠ÌÂ
ÙÔÓ ID Î·È ¿ÏÈ.
ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi BD-Live
‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ¶ÂÏ·ÙÒÓ
∂·Ó·ÊÔÚ¿ Û˘Û΢‹˜
ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó·
‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ›fiÓÙˆÓ Î·È/‹ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ Ӥ·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
°È· Ó· Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
(Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ), ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
http://lgservice.com ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘
LG Electronics.
√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ˆÚ›˜
ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.
∂¿Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·.
• ∏ Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ‹
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ.
• ∏ ÔıfiÓË ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ∏ Û˘Û΢‹ ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÌ·Ï¿.
ªÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ˆ˜ ÂÍ‹˜.
• ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ı· ÂÍ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙË Û˘Û΢‹ Ó·
·ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙË Û˘Û΢‹, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙÂ
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ú›˙·.
45
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 46
¶ÚԉȷÁڷʤ˜
°ÂÓÈο
™‡ÛÙËÌ·
∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜:
AC 200-240 V, 50/60 Hz
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜:
18W
§¤È˙ÂÚ:
∏ÌÈ·ÁˆÁfi˜ ϤÈ˙ÂÚ,
Ì‹ÎÔ˘˜ ·̷ÙÔ˜: 405nm / 650 nm
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ (¶Ï x À„ x μ):
¶ÂÚ›Ô˘ 430 x 54 x 245 mm Ì·˙› Ì ÙË ‚¿ÛË.
™‹Ì· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜:
∫·ı·Úfi ‚¿ÚÔ˜
(ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË):
Δ˘ÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ŒÁ¯ÚˆÌ˘ ΔËÏÂfiÚ·Û˘
PAL/NTSC
2.7 kg
∞fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜:
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
5 °C ¤ˆ˜ 35 °C
20 Hz ¤ˆ˜ 20 kHz
(¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
ÀÁÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
5 % ¤ˆ˜ 90 %
ŒÍÔ‰ÔÈ
VIDEO OUT:
1 V (p-p), 75 ø, ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜,
˘Ô‰Ô¯‹, RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT: (Y) 1.0 V (p-p), 75 ø, ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜,
˘Ô‰Ô¯‹ RCA x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 ø, ˘Ô‰Ô¯‹ RCA x 2
HDMI OUT (video/ ‹¯Ô˜):
19 ›ÚÔÈ (Ù˘ÈÎfi DMI, Δ‡Ô˘ A)
ANALOG AUDIO OUT:
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 ø,
˘Ô‰Ô¯‹ RCA (L, R) x 1
DIGITAL OUT (COAXIAL): ÀÔ‰Ô¯‹ 0 ,5 V (p-p), 75 ø, RCA x 1
DIGITAL OUT (OPTICAL): 3 V (p-p), ÔÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ x 1
46
∞Ó·ÏÔÁ›· Û‹Ì·ÙÔ˜ / ıÔÚ‡‚Ô˘: ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi 100 dB
(ÌfiÓÔ ‚‡ÛÌ·Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ANALOG OUT)
∞ÚÌÔÓÈ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË:
§ÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 0,008%
¢˘Ó·ÌÈÎfi ‡ÚÔ˜:
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 95 dB
£‡Ú· LAN:
ÀÔ‰Ô¯‹ Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
∞ÍÂÛÔ˘¿Ú
∫·ÏÒ‰ÈÔ ‚›ÓÙÂÔ (1), ∫·ÏÒ‰ÈÔ ‹¯Ô˘ (1), ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (1), ª·Ù·Ú›Â˜ (1)
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 47
™∏ª∞¡Δπ∫∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ™Ã∂Δπ∫∞
ª∂ Δπ™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢π∫ΔÀ√À
¢π∞μ∞™Δ∂ ¶ƒ√™∂∫Δπ∫∞. ∏ Ã∏™∏ Δø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ¢π∫ΔÀ√À
À¶√∫∂πΔ∞π ÛÙÔ˘˜ ¶∞ƒ∞∫∞Δø √ƒ√À™ ∫∞π ™À¡£∏∫∂™.
∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ··ÈÙ› Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ Internet, Ë ÔÔ›·
ˆÏÂ›Ù·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÙ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË. √È
ÀËÚÂۛ˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· Ù›ıÂÓÙ·È fiÚÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜
Internet Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ.
√È ÀËÚÂۛ˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÙÚ›Ù· ̤ÚË Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·Ù¤ÓÙ˜, ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· ‹/ηÈ
¿ÏÏÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. √È ÀËÚÂۛ˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ Î·È fi¯È ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È
ÚËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ‹ ÙÔÓ ·ÚÔ¯¤· ˘ËÚÂÛÈÒÓ,
‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÚÔÔÔÈ›ÙÂ, ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙÂ, ·Ó·‰ËÌÔÛȇÂÙÂ, ÊÔÚÙÒÓÂÙÂ,
ÎÔÈÓÔÔÈ›ÙÂ, ÌÂÙ·‰›‰ÂÙÂ, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙÂ, Ô˘Ï¿ÙÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ·Ú¿ÁˆÁ· ¤ÚÁ·,
ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÛÙ ‹ ‰È·Ó¤ÌÂÙ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‹ ̤ÛÔ Î·Ó¤Ó· ÂÚȯfiÌÂÓÔ
Î·È Î·Ì›· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
∏ LG ¢∂¡ º∂ƒ∂π ∂À£À¡∏ °π∞ Δ∏ Ã∏™∏ Δø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ¢π∫ΔÀ√À.
√π À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢π∫ΔÀ√À ¶∞ƒ∂Ã√¡Δ∞π "øà ∂Ã√À¡". ™Δ√¡ ª∂°π™Δ√
∂¶πΔƒ∂¶√ª∂¡√ μ∞£ª√ ∞¶√ Δ√¡ ¡√ª√, ∏ LG ¢∂¡ ¢π¡∂π ∫∞ªπ∞
¢∏§ø™∏ ◊ ∂°°À∏™∏ ∫∞¡∂¡√™ ∂π¢√À™ (i) °π∞ Δ∏¡ ∞∫ƒπμ∂π∞, Δ∏¡
∂°∫Àƒ√Δ∏Δ∞, Δ∏¡ ∂¶π∫∞πƒ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δ∏¡ ¡√ªπª√Δ∏Δ∞ ◊ Δ∏¡
¶§∏ƒ√Δ∏Δ∞ ∫∞ªπ∞™ À¶∏ƒ∂™π∞™ ¢π∫ΔÀ√À ¶√À ¢π∞Δπ£∂Δ∞π ª∂™ø
∞ÀΔ√À Δ√À ¶ƒ√´√¡Δ√™ ◊ (ii) √Δπ √π À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢π∫ΔÀ√À ¢∂¡
∂Ã√À¡ π√À™ ◊ ∞§§∞ ∂o∞ƒΔ∏ª∞Δ∞ ¶√À ª¶√ƒ√À¡ ¡∞ ª√§À¡√À¡,
¡∞ μ§∞æ√À¡ ◊ ¡∞ ¶ƒ√∫∞§∂™√À¡ ∑∏ªπ∞ ™∂ ∞ÀΔ√ Δ√ ¶ƒ√´√¡,
™Δ√¡ À¶√§√°π™Δ∏, ™Δ∏¡ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ◊ ™∂ ∞§§√ ∂o√¶§π™ª√ ◊ ™∂
ΔÀÃ√¡ ∞§§∏ π¢π√∫Δ∏™π∞. ∏ LG ∞¶√¶√π∂πΔ∞π ƒ∏Δ∞ ∫∞£∂ ™πø¶∏ƒ∏™
∂°°À∏™∏™, ™Àª¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√ª∂¡ø¡ ∂¡¢∂π∫Δπ∫∞ Δø¡ ∂°°À∏™∂ø¡
∂ª¶√ƒπ∫√Δ∏Δ∞™ ◊ ∫∞Δ∞§§∏§√Δ∏Δ∞™ °π∞ ∂¡∞¡ ™À°∫∂∫ƒπª∂¡√
™∫√¶√.
™∂ ∫∞ªπ∞ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ ∫∞π À¶√ ∫∞ªπ∞ ¡√ªπ∫∏ £∂øƒπ∞ ∂πΔ∂
™Àªμ∞Δπ∫∏, ∞¢π∫∏ª∞, ƒ∏Δ∏ ∂À£À¡∏ ◊ ª∂ √¶√π√¡¢∏¶√Δ∂ ∞§§√
Δƒ√¶√, ∏ LG ¢∂¡ º∂ƒ∂π ∂À£À¡∏ ¶ƒ√™ Δ√ ∞Δ√ª√ ™∞™ ◊
√¶√π√¢∏¶√Δ∂ ΔƒπΔ√ ª∂ƒ√™ °π∞ √¶√π∞¢∏¶√Δ∂ ∞ª∂™∏, ∂ªª∂™∏,
ΔÀÃ∞π∞, ∂π¢π∫∏, ¡√ªπª∏, ∂¶∞∫√§√À£∏ ◊ ∞§§∏ ∑∏ªπ∞ ◊ ∞ª√πμ∂™
¢π∫∏°√ƒø¡ ◊ ∂o√¢∞ ¶√À ™Ã∂Δπ∑√¡Δ∞π ª∂ ◊ ¶ƒ√∫À¶Δ√À¡ ∞¶√
Δπ™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢π∫ΔÀ√À ∞∫√ª∞ ∫∞π ∞¡ ∂Ã∂π À¶√¢∂πã∂π ∏
¶π£∞¡√Δ∏Δ∞ Δ∂Δ√πø¡ ∑∏ªπø¡ ◊ ∞¡ Δ∂Δ√π∂™ ∑∏ªπ∂™ £∞
ª¶√ƒ√À™∞¡ §√°π∫∞ ¡∞ ∂πÃ∞¡ ¶ƒ√μ§∂º£∂π.
√È ÀËÚÂۛ˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ë LG ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ‹ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ¢ÈÎÙ‡Ô˘
ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
ÀËÚÂÛÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜
ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÚ›ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜. √È ÀËÚÂۛ˜
¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ›Ù· ̤ÚË Ì¤Ûˆ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
ÌÂÙ·‰fiÛÂˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ë LG ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô. ∏ LG ∞¶√¶√π∂πΔ∞π
ƒ∏Δ∞ √¶√π∞¢∏¶√Δ∂ ∂À£À¡∏ '∏ À¶√Ã∂ø™∏ °π∞ ΔÀÃ√¡ ¢π∞∫√¶∏
◊ ∞¡∞μ√§∏ √¶√π∞™¢∏¶√Δ∂ À¶∏ƒ∂™π∞™ ¢π∫ΔÀ√À.
∏ LG ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ˘‡ı˘ÓË Ô‡Ù ˘fiÏÔÁË ÁÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÂÏ·ÙÒÓ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÒÙËÛË ‹ ·›ÙËÌ· Ú¤ÂÈ
Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·Úԯ›˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜
¢ÈÎÙ‡Ô˘.
∏ ÔÓÔÌ·Û›· "ÀËÚÂÛ›·(›Â˜) ¢ÈÎÙ‡Ô˘" ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÚ›ÙÔ˘
̤ÚÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈ̘ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÙˆÓ
Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
Û ·˘Ù¤˜ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜.
∏ ÔÓÔÌ·Û›· "LG" ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ LG Electronics, Inc., ÙË ÁÔÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ηÈ
fiϘ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜, ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜
ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.
47
BD370-P-BGRCLLK-GREEK
3/31/09
11:30 AM
Page 48
∂ȉÔÔ›ËÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·ÓÔȯً˜ ËÁ‹˜
ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
• Freetype ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË: copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
• Zlib ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Û˘Ì›ÂÛ˘: Copyright
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.
• Expat ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË: copyright © 2006 expat
maintainers
• OpenSSL ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
- ∫Ú˘ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ·fi ÙÔÓ Eric Young ([email protected]).
- ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ Tim Hudson ([email protected]).
- ∞Ó¿Ù˘ÍË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ OpenSSL Project ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ٷ ÂÚÁ·Ï›·
OpenSSL (http://www.openssl.org)
ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÏÔÁÈÛÌÈο ·ÓÔȯً˜ ËÁ‹˜.
• Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute
of Technology, ™ÙÔίfiÏÌË, ™Ô˘Ë‰›·)
• Copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation ηÈ
¿ÏϘ
• Copyright © 1999, ASMUS, Inc
ªÂ ÙÔ ·ÚfiÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ·, ¿Ó¢ ¯Ú¤ˆÛ˘, Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ (ÙÔ
«§ÔÁÈÛÌÈÎfi»), Ó· ÂÌÔÚ¢Ù› ÙÔ §ÔÁÈÛÌÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ηıÒ˜ Â›Û˘
Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ¯Ú‹Û˘, ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜, ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜,
‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘, ‰È·ÓÔÌ‹˜, ˘Ô·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ηÈ/‹ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁڿʈÓ
ÙÔ˘ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó ÙÔ
§ÔÁÈÛÌÈÎfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ, ˘ÔΛÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:
48
Δ√ §√°π™ªπ∫√ ¶∞ƒ∂Ã∂Δ∞π «√¶ø™ ∂π¡∞π» Ãøƒπ™ ∫∞ªπ∞ ∂°°À∏™∏
ƒ∏Δ∏ ◊ ∂ªª∂™∏, ™Àª¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√ª∂¡ø¡ ∂¡¢∂π∫Δπ∫∞ Δø¡
∂°°À∏™∂ø¡ ∂ª¶√ƒ∂À™πª√Δ∏Δ∞™, ∫∞Δ∞§§∏§√Δ∏Δ∞™ °π∞
™À°∫∂∫ƒπª∂¡√ ™∫√¶√ ∫∞π ª∏ ¶∞ƒ∞μπ∞™∏™. ™∂ ∫∞ªπ∞
¶∂ƒπ¶Δø™∏, √π ¢∏ªπ√Àƒ°√π ◊ √π ∫∞Δ√Ã√π Δø¡ ¶¡∂Àª∞Δπ∫ø¡
¢π∫∞πøª∞Δø¡ ¢∂¡ £∞ £∂øƒ∏£√À¡ À¶√§√°√π °π∞ √¶√π∞¢∏¶√Δ∂
∞•πø™∏, Z∏ªπ∞ ◊ ∞§§∏ ∂À£À¡∏, ∂πΔ∂ μ∞™∂π ™Àªμ∞™∏™,
∞¢π∫√¶ƒ∞•π∞™ ◊ μ∞™∂π ∞§§√À Δƒ√¶√À ¶√À ¶ƒ√∫À¶Δ∂π ∞¶√ ◊
™∂ ™Ã∂™∏ ª∂ Δ√ §√°π™ªπ∫√ ◊ Δ∏ Ã∏™∏ Δ√À ◊ ∞§§∂™
™À¡∞§§∞°∂™ ™Δ√ §√°π™ªπ∫√.
• HarfBuzz
™∂ ∫∞ªπ∞ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ √ ∫∞Δ√Ã√™ Δø¡ ¶¡∂Àª∞Δπ∫ø¡
¢π∫∞πøª∞Δø¡ ¢∂¡ £∞ ∂π¡∞π À¶∂À£À¡√™ ™∂ √¶√π√¢∏¶√Δ∂
ª∂ƒ√™ °π∞ Δ∏¡ ∞ª∂™∏, ∂ªª∂™∏, ∂π¢π∫∏, ΔÀÃ∞π∞ ◊
∂¶∞∫√§√À£∏ ∑∏ªπ∞ ¶√À £∞ ¶ƒ√∫§∏£∂π ∞¶√ Δ∏ Ã∏™∏ ∞ÀΔ√À
Δ√À §√°π™ªπ∫√À ∫∞π Δ∏™ Δ∂∫ª∏ƒπø™∏™ Δ√À, ∞∫√ª∞ ∫∞π ∞¡ √
∫∞Δ√Ã√™ Δø¡ ¶¡∂Àª∞Δπ∫ø¡ ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ∂Ã∂π ∂π¢√¶√π∏£∂π
°π∞ Δ∏¡ ¶π£∞¡√Δ∏Δ∞ ¶ƒ√∫§∏™∏™ Δ∂Δ√π∞™ ∑∏ªπ∞™..
√ ∫∞Δ√Ã√™ Δø¡ ¶¡∂Àª∞Δπ∫ø¡ ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ∞¶√¶√π∂πΔ∞π
∂π¢π∫√Δ∂ƒ∞ ∫∞£∂ ∂°°À∏™∏, ™Àª¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡√ª∂¡ø¡, ∞§§∞
Ãøƒπ™ ¡∞ ¶∂ƒπ√ƒπ∑∂Δ∞π ™Δπ™ ™πø¶∏ƒ∂™ ∂°°À∏™∂π™ °π∞
∂ª¶√ƒ∂À™πª√Δ∏Δ∞ ∫∞π ∫∞Δ∞§§∏§√Δ∏Δ∞ °π∞ ∂¡∞¡
™À°∫∂∫ƒπª∂¡√ ™∫√¶√. Δ√ §√°π™ªπ∫√ ¶√À ¶∞ƒ∂Ã∂Δ∞π ∫∞ΔøΔ∂ƒø
∂π¡∞π «ø™ ∂Ã∂π» ∫∞π √ ∫∞Δ√Ã√™ Δø¡ ¶¡∂Àª∞Δπ∫ø¡ ¢π∫∞πøª∞Δø¡
¢∂¡ ∂Ã∂π ∫∞ªπ∞ ∂À£À¡∏ ¡∞ ¶∞ƒ∞™Ã∂π ™À¡Δ∏ƒ∏™∏, À¶√™Δ∏ƒπo∏,
∂¡∏ª∂ƒø™∂π™, μ∂§Δπø™∂π™ ◊ Δƒ√¶√¶√π∏™∂π™.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement