LG | DP432H | Owner's Manual | LG DP432H Εγχειρίδιο Χρήσης

LG DP432H Εγχειρίδιο Χρήσης
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
DVD Player
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή
σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
DP430H / DP432H
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 1
2013-02-01
1:59:10
2
Ξεκινώντας
Πληροφορίες για την
ασφάλεια
1
Ξεκινώντας
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
(Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το σύμβολο του κεραυνού με
το βέλος μέσα σε ισόπλευρο
τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει
την προσοχή του χρήστη
στην παρουσία μη μονωμένης
«επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος,
της οποίας η τιμή μπορεί να είναι αρκετή για να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Το σύμβολο του θαυμαστικού
μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο
σκοπό έχει να επιστήσει την
προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη
σημαντικών οδηγιών λειτουργίας
και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση
που συνοδεύει το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣYΣKΕΥΗ ΣΕ ΒPOXH Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαταστήσετε αυτή τη
συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη
ή άλλο παρόμοιο έπιπλο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
Οι θυρίδες και οι οπές στο θάλαμο προορίζονται
για τον εξαερισμό, τη διασφάλιση της αξιόπιστης
λειτουργίας του προϊόντος και την προστασία του
από την υπερθέρμανση. Μην φράσσετε τις οπές
τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ,
χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν
πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα,
όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται
εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του
κατασκευαστή.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 2
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα
λέιζερ. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία
του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και κρατήστε
το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που
χρειαστεί συντήρηση της συσκευής, επικοινωνήστε
με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων
ή διαδικασιών πέραν των καθοριζόμενων στο
παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη
λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ σχετικά με το καλώδιο
τροφοδοσίας
Για τις περισσότερες συσκευές, συνίσταται η
τοποθέτησή τους σε αποκλειστικό κύκλωμα;
Δηλαδή, σε κύκλωμα μονής εξόδου που παρέχει
ρεύμα μόνο σε αυτή τη συσκευή και δεν διαθέτει
επιπλέον εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης.
Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου
οδηγιών χρήσης για να βεβαιωθείτε. Μην
υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες
πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και
τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια
ρεύματος ή η κατεστραμμένη ή σχισμένη μόνωση
των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε
από τις καταστάσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε ανά τακτά
διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και
σε περίπτωση που η όψη του προδίδει βλάβη
ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση
της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο
με ένα ακριβές ανταλλακτικό του από ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Προστατεύετε
το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική
κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα,
τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες και
στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό
δίκτυο, τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου
ρεύματος. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής,
βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι εύκολα
προσβάσιμη.
2013-02-01
1:59:11
Ξεκινώντας
Σημειώσεις για τα Δικαιώματα
Αναπαραγωγής
yy Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας
από την αντιγραφή, σύμφωνα με ευρεσιτεχνίες των
ΗΠΑ και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας της
πνευματικής ιδιοκτησίας έχει την έγκριση της Rovi
Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλη
περιορισμένη χρήση, εκτός εάν υπάρχει άλλη
σχετική άδεια της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η
αντίστροφη μηχανική ή η αποσυναρμολόγηση.
yy Βάσει των νόμων περί Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής των
ΗΠΑ και των νόμων περί Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής
άλλων χωρών, η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση,
εμφάνιση, διανομή ή αναπαραγωγή τηλεοπτικών
προγραμμάτων, βιντεοταινιών, DVD, CD και άλλου
υλικού ενδέχεται να επισύρει αστική και/ή ποινική
ευθύνη.
Απόρριψη τη παλιά σα συσκευή
1.Όταν ένα προϊόν διαθέτει το δύμβολο ενό
διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
2.Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται
χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα
μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογή
απορριμμάτων, οι οποίε έχουν δημιουργηθεί
είτε από την κυβέρνηση ή από τι τοπικέ αρχέ.
3.Η σωστή απόρριψη τη παλιά σα συσκευή θα
βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών
συνπειών ω προ το περιβάλλον και την υγεία
του ανθρώπου.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 3
4.Για πιο λεπτομερεί πληροφορίε σχετικά
με την απόρριψη τη παλιά σα συσκευή,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο,
υπηρεσία διάθεση οικιακών απορριμμάτων ή
το μαγαξί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών
1.Όταν το σύμβολο με τον διαγραμμένο
τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων βρίσκεται
επάνω σε μπαταρίες / συσσωρευτές του
προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕC.
1
Ξεκινώντας
Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή
συσσωρευτή.
Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του
συσσωρευτή από τη συσκευή: Αφαιρέστε την παλιά
μπαταρία ή πακέτο συσσωρευτών, ακολουθήστε
αντίστροφα τα βήματα συναρμολόγησης. Η απόρριψη της
παλιάς μπαταρίας ή των συσσωρευτών στον κατάλληλο
κάδο απορριμάτων, σε ενδεδειγμένα σημεία περισυλλογής,
αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την
πιθανότητα πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για την
υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Μην απορρίπτετε τους
συσσωρευτές ή την μπαταρία μαζί με άλλα απορρίματα.
Συνιστάται η χρήση τοπικών, δωρεάν συστημάτων
επιστροφής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν
θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως
στο ηλιακό φως, σε φωτιά, κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (στάξιμο ή
πιτσίλισμα) και μην τοποθετείτε συσκευές με υγρά, όπως
βάζα, επάνω στη συσκευή.
3
2.Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να συνδυάζεται
με χημικά σύμβολα για υδράργυρο (Hg),
καδμίο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία
περιέχει περισσότερο από 0,0005%
υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004%
μόλυβδο.
3.Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές θα
πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα
οικιακά απορρίμματα, στις προβλεπόμενες
εγκαταστάσεις συλλογής που έχει
δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
4.Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών
/ συσσωρευτών συμβάλλει στην πρόληψη
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, τα
ζώα και την υγεία των ανθρώπων.
5.Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά
με την απόρριψη των παλιών μπαταριών
/ συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το
δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής
απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι αυτό το/τα
προϊόν/τα πληροί/ούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες
σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ,
2009/125/ΕΚ και 2011/65/EU.
Επικοινωνήστε με τα γραφεία για τη
συμμόρφωση αυτού του προϊόντος:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands
yy Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί
τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις
πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε
στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα
που αγοράσατε το προϊόν.
2013-02-01
1:59:12
4
Ξεκινώντας
Σημειώσεις για τους Δίσκους
1
yy Μην αγγίζετε την εγγράψιμη πλευρά του δίσκου.
Κρατάτε τον δίσκο από τις άκρες, ώστε να μην
δημιουργούνται δαχτυλιές στην επιφάνεια. Μην
κολλάτε ποτέ χαρτί ή ταινία στο δίσκο.
Ξεκινώντας
yy Μετά τη χρήση, φυλάσσετε το δίσκο στη θήκη
του. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό
φως ή πηγές θερμότητας και μην τον αφήνετε
σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο είναι
εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.
Σημειώσεις για τη Μονάδα
yy Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία
αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν
πρέπει να αποστείλετε τη μονάδα, για μέγιστη
προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε
συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.
yy Για να καθαρίσετε τη μονάδα, χρησιμοποιήστε
μαλακό, καθαρό, και στεγνό ύφασμα. Εάν οι
επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς υγραμένο με ένα
ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε
ισχυρά διαλυτικά, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή
νέφτι, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά
στην επιφάνεια της μονάδας.
yy Η μονάδα είναι μία συσκευή ακρίβειας, υψηλής
τεχνολογίας. Εάν τα μέρη του οπτικού φακού και της
μονάδας του δίσκου είναι λερωμένα ή φθαρμένα,
η ποιότητα της εικόνας μπορεί να αλλοιωθεί. Για
λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 4
2013-02-01
1:59:12
Πίνακας περιεχομένων
5
Πίνακας
περιεχομένων
1
1 Ξεκινώντας
4 Λειτουργία
2
6
6
15
15
15
15
16
16
16
17
18
6
6
6
6
7
8
9
9
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
– Σχετικά με την ένδειξη του συμβόλου
“7”
– Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο
παρόν εγχειρίδιο
– Παρεχόμενα αξεσουάρ
– Αναπαραγόμενοι δίσκοι
– Κωδικός Περιφέρειας
– Συμβατότητα Αρχείων
Τηλεχειριστήριο
Εμπρός πάνελ
Πίσω πάνελ
10
10
10
11
11
12
12
12
12
Σύνδεση στην τηλεόρασή σας
– Καλώδιο σύνδεσης RCA σε SCART
– Σύνδεση Kαλωδίου Component Video
– Σύνδεση του Kαλωδίου HDMI
– Ρύθμιση ανάλυσης
Σύνδεση με έναν ενισχυτή
– Σύνδεση του Kαλωδίου ήχου
– Σύνδεση COAXIAL (ψηφιακού ήχου)
Kαλωδίου
– Σύνδεση του Kαλωδίου HDMI
2
3
5 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
19
2 Σύνδεση
Γενική αναπαραγωγή
– Αναπαραγωγή δίσκου
– Αναπαραγωγή Aρχείου
– Ενδείξεις στην οθόνη
– Γενική λειτουργία
Προηγμένη αναπαραγωγή
– Ταινία
– Μουσική
– Φωτογραφία
4
Αντιμετώπιση προβλημάτων
6 Παράρτημα
20
21
22
22
5
Λίστα Κωδικών Περιοχής
Λίστα Κωδικών Γλώσσας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εμπορικά σήματα και άδειες
6
3 Ρύθμιση συστήματος
13
13
13
13
14
14
14
Ρυθμίσεις
– Προσαρμογή Ρυθμίσεων
Εγκατάστασης
– Μενού [Γλώσσα]
– Μενού [Έκθεση]
– Μενού [Ήχος]
– Μενού [Κλείδωμα]
– Μενού [Άλλα]
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 5
2013-02-01
1:59:12
6
Ξεκινώντας
Εισαγωγή
1
Αναπαραγόμενοι δίσκοι
Ξεκινώντας
Σχετικά με την ένδειξη του
συμβόλου “7”
Η ένδειξη “7” ενδέχεται να εμφανιστεί στην
οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη λειτουργία και
σημαίνει ότι η λειτουργία που αναλύεται σε αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης δεν είναι διαθέσιμη στο
συγκεκριμένο μέσο.
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται στο
παρόν εγχειρίδιο
Μια ενότητα στον τίτλο της οποίας εμφανίζεται
ένα από τα ακόλουθα σύμβολα εφαρμόζεται μόνο
στο δίσκο ή το αρχείο που αναπαριστάται από το
σύμβολο.
r
t
Δίσκοι που περιέχουν, π.χ. ταινίες και
οι οποίοι διατίθενται προς αγορά ή
ενοικίαση.
DVD±R (δίσκος 8 cm / 12 cm)
-- Μόνο λειτουργία βίντεο και
ολοκλήρωσης
-- Υποστηρίζει επίσης τον δίσκο δύο
στρώσεων
-- Δίσκοι DVD±R που περιέχουν αρχεία
βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών.
DVD-RW (δίσκος 8 cm / 12 cm)
-- Μόνο λειτουργία VR, λειτουργία
βίντεο και λειτουργία ολοκλήρωσης
-- Δίσκοι DVD-RW που περιέχουν αρχεία
βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών.
DVD-Video, DVD±R/RW
DVD+RW (δίσκος 8 cm / 12 cm)
CD Ήχου
-- Μόνο λειτουργία βίντεο και
ολοκλήρωσης
y
Αρχεία βίντεο που
εμπεριέχονται στο USB/Δίσκο
(USB: Μόνο DP432H)
u
Αρχεία ήχου που εμπεριέχονται
στο USB/Δίσκο (USB: Μόνο
DP432H)
i
Αρχεία φωτογραφιών που
εμπεριέχονται στο USB/Δίσκο
(USB: Μόνο DP432H)
Παρεχόμενα αξεσουάρ
Καλώδιο
RCA σε SCART (1)
DVD-VIDEO (δίσκος 8 cm / 12 cm)
-- Δίσκοι DVD+RW που περιέχουν
αρχεία βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών.
Ακουστικό CD (δίσκος 8 cm / 12 cm)
CD-R/RW (δίσκος 8 cm / 12 cm)
-- Δίσκοι CD-R/RW που περιέχουν
αρχεία βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών.
,,Σημείωση
Πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής
δίσκου στο [Mastered] για να είναι οι δίσκοι
συμβατοί με τα players όταν μορφοποιείτε
επανεγγράψιμους δίσκους. Αν ρυθμίσετε την
επιλογή στο Live System, δεν μπορείτε να τη
χρησιμοποιήσετε σε ένα player. (Mastered/Live
File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκου για
τα windows Vista)
Τηλεχειριστήριο (1)
Μπαταρία (1)
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 6
Κωδικός Περιφέρειας
Στο πίσω μέρος της μονάδας είναι τυπωμένος ο
κωδικός της περιφέρειας. Αυτή η μονάδα μπορεί
να αναπαράγει δίσκους DVD που φέρουν την ίδια
ένδειξη με εκείνη στο πίσω μέρος της μονάδας ή
την ένδειξη “ALL”.
2013-02-01
1:59:13
Ξεκινώντας
Συμβατότητα Αρχείων
Σύνολο
yy Το όνομα του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά
τους 35 χαρακτήρες.
yy Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των
αρχείων, το μέσο μπορεί να χρειαστεί αρκετά
λεπτά για να διαβάσει το περιεχόμενό τους.
Μέγιστος αριθμός αρχείων/φακέλων: Λιγότερα
από 600 (συνολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)
Μορφή CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
Αρχεία βίντεο
Διαθέσιμο μέγεθος ανάλυσης:
720 x 576 (W x H) pixels
Αναπαραγωγή υπότιτλων: SubRip (.srt / .txt),
SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
Αναπαραγόμενη μορφή Codec(κωδικοποιητήαποκωδικοποιητή): “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.
xx”, “MP43”, “XviD”, ”3IVX”
Αναπαραγόμενη μορφή ήχου: “Dolby Digital”,
”DTS” “PCM”, “MP3”, “WMA”
Συχνότητα δειγματοληψίας: από 8 έως 48 kHz
(MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
Ρυθμός δυαδικών ψηφίων (bit) (MP3/WMA/
DivX): από 8 έως 320 kbps (MP3), από 32 έως 192
kbps (WMA), λιγότερο από 4 Mbps (DivX)
,,Σημείωση
Η μονάδα δεν υποστηρίζει αρχεία που είναι
εγγεγραμμένα με GMC*1 ή Qpel*2. Αυτές είναι
τεχνικές κωδικοποίησης βίντεο σε πρότυπο
MPEG4, όπως αυτά που διαθέτουν τα DivX.
Αρχεία φωτογραφιών
Μέγεθος Φωτογραφίας: Συνιστάται μικρότερο
από 2M.
yy Δεν υποστηρίζονται αρχεία εικόνων και
φωτογραφίας προοδευτικής και μη απωλεστικής
συμπίεσης.
Σημείωση για τη συσκευή USB
(Μόνο DP432H)
1
Ξεκινώντας
Διαθέσιμες επεκτάσεις αρχείων: “.avi”, “.mpg”,
”.mpeg”, “.mp3”, “.wma”, “.jpg”, “.jpeg”
7
yy Αυτή η μονάδα υποστηρίζει συσκευή USB τύπου
FAT16 ή FAT32.
yy Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη
λειτουργία (αναπαραγωγή, κ.λπ.).
yy Δεν υποστηρίζεται συσκευή USB που απαιτεί
επιπρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος αφού
τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.
yy Συσκευή USB: Συσκευή USB που υποστηρίζει
USB1.1 και USB2.0.
yy Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείων ταινιών,
μουσικής και φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη λειτουργία κάθε αρχείου, ανατρέξτε
στις σχετικές σελίδες.
yy Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας (back up) για την αποτροπή απώλειας
δεδομένων.
yy Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
USB, USB HUB, Πολλαπλό αναγνώστη USB ή
Εξωτερικό HDD, η συσκευή USB μπορεί να μην
αναγνωρίζεται.
yy Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη
λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.
yy Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές κάμερες και
κινητά τηλέφωνα.
yy Η θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται με Η/
Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.
*1GMC – Global Motion Compensation
*2Qpel – Quarter pixel
Αρχεία ήχου
Συχνότητα δειγματοληψίας: από 8 έως 48 kHz
(MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)
Ρυθμός δυαδικών ψηφίων (bit): από 8 έως
320 kbps (MP3), από 32 έως 192 kbps (WMA)
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 7
2013-02-01
1:59:13
8
Ξεκινώντας
Τηλεχειριστήριο
ENTER (b): Επιβεβαίωση της επιλογής μενού.
DISPLAY: Μετάβαση ή έξοδος από τις ενδείξεις στην οθόνη.
RETURN (x): Μετακίνηση προς τα πίσω ή έξοδος από το
μενού.
AUDIO ([): Επιλογή μιας γλώσσας ήχου ή ενός καναλιού
ήχου.
SUBTITLE (]): Επιλογή της γλώσσας των υπότιτλων.
ANGLE (}): Επιλογή γωνίας κάμερας DVD, εφόσον υπάρχει.
SETUP: Μετάβαση ή έξοδος από το μενού διαμόρφωσης.
1
Ξεκινώντας
• • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • POWER (1): Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας
(ON/OFF).
OPEN/CLOSE (B): Άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού
δίσκου.
Αριθμητικά πλήκτρα: Επιλογή αριθμημένων στοιχείων σε ένα
μενού.
CLEAR: Αφαίρεση ενός αριθμού κομματιού από τη λίστα
προγραμμάτων ή το μενού αναζήτησης επισήμανσης.
Πλήκτρα τηλεκοντρόλ: Έλεγχος της έντασης του ήχου, των
καναλιών, των πηγών και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
τηλεόρασης.
• • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • SCAN (c/v): Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα
εμπρός.
SKIP (C/V): Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο
κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο.
PAUSE/STEP (M): Παύση αναπαραγωγής.
PLAY (z): Έναρξη αναπαραγωγής.
STOP (Z): Διακοπή αναπαραγωγής.
• • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • DVD MENU: Μετάβαση ή έξοδος από το μενού DVD.
TITLE: Μετάβαση στο μενού τίτλου του δίσκου, εφόσον
υπάρχει.
w/s/a/d: Πλοήγηση στα μενού.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 8
• • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • MARKER: Επισήμανση οποιουδήποτε σημείου κατά την
αναπαραγωγή.
SEARCH: Εμφανίζει το μενού Αναζήτησης της Επισήμανσης
(MARKER SEARCH).
PROGRAM: Μετάβαση στη λειτουργία επεξεργασίας του
προγράμματος.
ZOOM: Μεγέθυνση εικόνας.
REPEAT: Επανάληψη κεφαλαίου, κομματιού, τίτλου ή όλων.
A-B: Επανάληψη μίας ενότητας.
RESOLUTION: Ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου για την έξοδο
HDMI OUTPUT και την υποδοχή εξόδου COMPONENT/
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT.
?: Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.
Τοποθέτηση μπαταρίας
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του
τηλεχειριστηρίου και εισάγετε μία μπαταρία R03 (μέγεθος ΑΑΑ)
φροντίζοντας να ταιριάζουν τα σύμβολα 4 και 5.
Αριθμός κωδικού για τον έλεγχο του
τηλεκοντρόλ
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο TV POWER, πιέστε τα
πλήκτρα με τους αριθμούς για να επιλέξετε τον κωδικό
κατασκευαστή της τηλεόρασής σας (βλ. πίνακα παρακάτω).
Αφήστε το πλήκτρο TV POWER.
Κατασκευαστής
Κωδικός
LG
1(Προεπιλογή), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2013-02-01
1:59:13
Ξεκινώντας
9
Εμπρός πάνελ
1
a Συρτάρι δίσκου
e T (Αναπαραγωγή/Παύση)
b Οθόνη
f 1/! (Τροφοδοσία)
c Αισθητήρας τηλεχειρισμού
gΘύρα USB (Μόνο DP432H)
g
ͧ
Ξεκινώντας
ͦ
d R (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ)
Πίσω πάνελ
a Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
d AUDIO OUTPUT (Αριστερή/Δεξιά)
b HDMI OUTPUT
e VIDEO OUTPUT
c DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
fCOMPONENT / PROGRESSIVE SCAN
OUTPUT (Y PB PR)
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 9
2013-02-01
1:59:14
10
Σύνδεση
Σύνδεση στην
τηλεόρασή σας
Καλώδιο σύνδεσης RCA σε
SCART
2
Με την χρήση καλωδίου RCA σε SCART, συνδέστε
τις άκρες του καλωδίου RCA (VIDEO OUTPUT/
AUDIO OUTPUT(L/R)) στα αντίστοιχα βύσματα
VIDEO OUTPUT και AUDIO OUTPUT στην μονάδα
και συνδέστε το φις SCART στην υποδοχή SCART
της τηλεόρασής σας.
Σύνδεση Kαλωδίου
Component Video
Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου COMPONENT/
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT στη μονάδα με τις
αντίστοιχες υποδοχές εισόδου στην τηλεόραση
χρησιμοποιώντας το καλώδιο Component video,
ως εξής: Υ με πράσινο, PB με γαλάζιο και PR με
κόκκινο.
Πίσω μέρος της Μονάδας
Καλώδιο
Component
Πίσω μέρος της Μονάδας
Καλώδιο
RCA σε SCART
VIDEO IN
Y
L
TV
yy Πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και την
τηλεόραση με το καλώδιο AUDIO.
TV
PB
COMPONENT VIDE
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 10
2013-02-01
1:59:14
Σύνδεση
Σύνδεση του Kαλωδίου
HDMI
Συνδέστε την HDMI OUTPUT στη μονάδα με την
HDMI IN σε συμβατή συσκευή τηλεόρασης, με το
καλώδιο HDMI. (Τύπος A, Καλώδιο HDMI™ υψηλής
ταχύτητας)
Καλώδιο HDMI
TV
COAXIAL
Πρόσθετες πληροφορίες για τις
συσκευές HDMI
yy Όταν συνδέετε μια συμβατή συσκευή HDMI ή
DVI, βεβαιωθείτε για τα εξής:
Ρύθμιση ανάλυσης
Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο RESOLUTION.
yy Η μονάδα μπορεί να προσφέρει εικόνα με
ανάλυση 1080p full HD στις περισσότερες
1080p-capable τηλεοράσεις που κυκλοφορούν
σήμερα στην αγορά. Ωστόσο, ορισμένες
τηλεοράσεις με ανάλυση 1080p ορισμένων
εταιρειών περιορίζονται στους τύπους εικόνων
1080p οι οποίοι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί.
Ειδικότερα, οι τηλεοράσεις 1080p-capable που
δεν δέχονται εικόνες σε 60Hz δεν μπορούν να
εμφανίσουν μία εικόνα από αυτή τη μονάδα.
yy Για τις αναλύσεις του εξαρτήματος εξόδου βίντεο
720p, 1080p και 1080i, μόνο μη προστατευμένοι
δίσκοι μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν ο
δίσκος έχει προστασία αντιγραφής, μπορεί να
εμφανιστεί στην ανάλυση 576p(480p).
2
Σύνδεση
Πίσω μέρος της Μονάδας
11
yy Ανάλογα με τη συσκευή τηλεόρασής σας,
ορισμένες από τις ρυθμίσεις της ανάλυσης
μπορεί να εξαφανίσουν την εικόνα ή να την
εμφανίσουν αλλοιωμένη. Σε αυτή την περίπτωση,
πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο RESOLUTION
μέχρι να επανεμφανιστεί η εικόνα.
-- Προσπαθήστε να απενεργοποήσετε τη συσκευή
HDMI/DVI και αυτή τη μονάδα. Στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και
αφήστε τη για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Έπειτα
ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
-- Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής
είναι ρυθμισμένη σωστά για αυτή τη μονάδα.
-- Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με
εισόδους βίντεο 720x576i(480i), 720x576p(480p),
1280x720p, 1920x1080i ή 1920x1080p.
-- Οι αναλύσεις 1080p, 720p και 576p(480p)
είναι οι αναλύσεις που εφαρμόζονται για την
προοδευτική σάρωση.
yy Δεν λειτουργούν όλες οι συσκευές DVI που είναι
συμβατές με HDCP με αυτή τη μονάδα.
-- Η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σωστά με συσκευές
μη-HDCP.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 11
2013-02-01
1:59:14
12
Σύνδεση
Σύνδεση με έναν
ενισχυτή
Σύνδεση του Kαλωδίου ήχου
2
Συνδέστε την AUDIO OUTPUT στη μονάδα με την
2CH AUDIO IN στον ενισχυτή με το καλώδιο ήχου,
ως εξής: AUDIO Αριστερά/Δεξιά με λευκό/κόκκινο.
yy Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι εξοπλισμένη
με αποκωδικοποιητή MPEG και Dolby Digital,
ρυθμίστε τις επιλογές [Dolby Digital] και [MPEG]
στο [PCM] στο μενού διαμόρφωσης.
yy Αν αλλάξετε την ανάλυση όταν η μονάδα είναι
συνδεδεμένη με συνδεσμο HDMI, ενδέχεται να
προκληθούν δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το
πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη μονάδα και στη
συνέχεια επανενεργοποιήστε τη.
,,Σημείωση
yy Αν η μορφή ήχου της ψηφιακής εξόδου
δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του
ενισχυτή σας, ο ενισχυτής θα παράγει
ισχυρό, παραμορφωμένο ήχο ή δεν θα
παράγει καθόλου ήχο.
Πίσω μέρος της
Μονάδας
Καλώδιο
ήχου
Δέκτης /
Ενισχυτής
Σύνδεση COAXIAL
(ψηφιακού ήχου) Kαλωδίου
Συνδέστε μία από τις υποδοχές DIGITAL AUDIO
OUTPUT (COAXIAL) με την αντίστοιχη υποδοχή
στον ενισχυτή σας.
Ομοαξονικό
καλώδιο
yy Για να εμφανίσετε τη μορφή ήχου του
τρέχοντος δίσκου στην οθόνη, πατήστε
AUDIO.
yy Αυτή η μονάδα δεν εκτελεί εσωτερική
αποκωδικοποίηση (2 καναλιών) ενός
κομματιού ήχου DTS. Για να απολαύσετε
τη λειτουργία DTS multi channel surround,
πρέπει να συνδέσετε αυτή τη μονάδα
με έναν ενισχυτή συμβατό με DTS μέσω
μίας από τις εξόδους ψηφιακού ήχου της
μονάδας.
Σύνδεση του Kαλωδίου
HDMI
Συνδέστε το HDMI OUTPUT στην μονάδα με το
HDMI IN στον ενισχυτή με καλώδιο HDMI.
(Τύπος A, Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας)
Συνδέστε το βύσμα HDMI OUT στον ενισχυτή με το
βύσμα HDMI IN στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI,
εφόσον ο ενισχυτής έχει βύσμα HDMI OUTPUT.
Πίσω μέρος της
Μονάδας
Δέκτης /
Ενισχυτής
OPTICAL
Πίσω μέρος της
Μονάδας
Καλώδιο
HDMI
TV
COAXIAL
yy Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει συχνότητα
δειγματοληψίας 96 kHz, ρυθμίστε την επιλογή
[Δείγμα Συχνότητας] στα [48 kHz] στο μενού
διαμόρφωσης.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 12
Καλώδιο
HDMI
Δέκτης /
Ενισχυτής
2013-02-01
1:59:15
Ρύθμιση συστήματος
Ρυθμίσεις
Όταν η μονάδα ενεργοποιείται για πρώτη φορά,
πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
(προαιρετικά)
Προσαρμογή Ρυθμίσεων
Εγκατάστασης
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας
στο μενού [ΡΥΘΜΙΣΗ].
13
Μενού [Έκθεση]
Διαστάσεις Οθόνης
Επιλέξτε ποιες αναλογίες τηλεόρασης θα
χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το σχήμα της οθόνης
της τηλεόρασής σας.
[4:3]: Επιλέξτε το σε περίπτωση σύνδεσης σε
μία τυπική οθόνη 4:3.
[16:9]: Επιλέξτε το σε περίπτωση σύνδεσης σε
μεγάλη οθόνη τηλεόρασης 16:9.
1. Πατήστε SETUP.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα w/s για να κάνετε
την πρώτη επιλογή ρύθμισης και πατήστε d για
να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα w/s για να
επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε
ENTER (b) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας.
Μενού [Γλώσσα]
Αν επιλέξατε 4:3, θα πρέπει να προσδιορίσετε
πώς θα θέλατε να εμφανίζονται στην οθόνη της
τηλεόρασής σας τα προγράμματα και οι ταινίες
ευρείας οθόνης.
[Letterbox]: Εμφανίζεται μία εικόνα ευρείας
οθόνης με μαύρες ζωνες στο πάνω και κάτω
μέρος της οθόνης.
[Λειτ. Pan]: Γεμίζει όλη η οθόνη 4:3, κόβοντας
την εικόνα όπως είναι απαραίτητο.
3
Ρύθμιση συστήματος
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα w/s για να
κάνετε μία δεύτερη επιλογή ρύθμισης και
πατήστε d για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.
Έκθεση
Μενού Γλωσσών
Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού εγκατάστασης και
την οθόνη.
Ήχος Δίσκου/Υπότιτλοι Δίσκου/
Μενού Δίσκου
Επιλέξτε γλώσσα για τον Ήχο Δίσκου / Υπότιτλοι
Δίσκου / Μενού Δίσκου
[Πρωτότυπο]: Αναφέρεται στην αρχική
γλώσσα στην οποία ήταν εγγεγραμένος ο
δίσκος.
[Άλλα]: Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, πατήστε
τα πλήκτρα με τους αριθμούς, έπειτα
ENTER (b) για να εισάγετε τον αντίστοιχο
τετραψήφιο αριθμό σύμφωνα με τον κωδικό
γλωσσών. (Βλ. σελίδα 21) Αν κάνετε λάθος κατά
την εισαγωγή του αριθμού, πατήστε CLEAR για
να σβήσετε τους αριθμούς και στη συνέχεια
διορθώστε το λάθος.
[Κλ.] (για υπότιτλους Δίσκου): Απενεργοποίηση
υπότιτλων.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 13
2013-02-01
1:59:15
14
Ρύθμιση συστήματος
Μενού [Ήχος]
Ρυθμίστε τις επιλογές ήχου σύμφωνα με τον τύπο
της εξόδου του δίσκου που χρησιμοποιείτε.
Dolby Digital / DTS / MPEG
Ρυθμίστε τις επιλογές Ήχου της μονάδας σύμφωνα
με τον τύπο του δίσκου που χρησιμοποιείτε.
[Bitstream]: Επιλέξτε για σύνδεση βύσματος
COAXIAL σε ενισχυτή με τεχνολογία Dolby Digital,
DTS ή αποκωδικοποιητή MPEG.
3
[PCM] (για Dolby Digital / MPEG): Επιλέξτε
για σύνδεση του βύσματος COAXIAL σε
ενισχυτή χωρίς τεχνολογία Dolby Digital, ή
αποκωδικοποιητή MPEG
Ρύθμιση συστήματος
[Κλ.] (για DTS): Επιλέξτε για σύνδεση του
βύσματος COAXIAL σε ενισχυτή χωρίς
αποκωδικοποιητή DTS.
Χαρακτηρισμός
Επιλέξτε ένα επίπεδο αξιολόγησης. Όσο πιο χαμηλό
είναι το επίπεδο, τόσο πιο αυστηρή θα είναι
και η αξιολόγηση. Επιλέξτε [Ξεκλείδωμα] για να
απενεργοποιήσετε την αξιολόγηση.
Κωδ. Πρόσβασης
Ρυθμίζει ή αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για τις
ρυθμίσεις κλειδώματος.
Κωδικός περιοχής
Για να εισάγετε τον προτυποποιημένο κωδικό
περιοχής που αναγράφεται στον κατάλογο κωδικών
περιοχής στη σελίδα 20.
Μενού [Άλλα]
B.L.E (Επέκταση Επιπέδου Μαύρου)
Δείγμα Συχνότητας (Συχνότητα)
Επιλέξτε On ή Off για να επεκτείνετε ή μη το μαύρο
επίπεδο.
Επιλογή της συχνότητας δειγματοληψίας του
ηχητικού σήματος μεταξύ [48 kHz] και [96 kHz]
Λειτουργεί μόνο όταν το σύστημα της τηλεόρασης
είναι ρυθμισμένο σε NTSC.
DRC (Έλεγχος Δυναμικής Περιοχής)
Ο ήχος ακούγεται πιο καθαρά όταν μειώνεται η
ένταση (μόνο για Dolby Digital). Για να έχετε αυτό
το αποτέλεσμα, ρυθμίστε στο [Αν.].
Φωνητικό
Ρυθμίστε στο [Αν.] μόνο όταν αναπαράγετε
DVD καραόκε πολλαπλών καναλιών. Τα κανάλια
καραόκε στο δίσκο αναμειγνύονται με τον κανονικό
στερεοφωνικό ήχο.
Μενού [Κλείδωμα]
Για να χρησιμοποιήσετε το μενού κλειδώματος
LOCK πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα
τετραψήφιο κωδικό στην περιοχή κωδικού [Κωδικός
περιοχής].
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας
Πρώτα, αφαιρέστε το δίσκο από τη μονάδα
Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων και εισάγετε
τον εξαψήφιο κωδικό «210499». Ο κωδικός
ασφαλείας διεγράφη.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 14
DivX(R) VOD
ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO: Το DivX ® είναι μια ψηφιακή
μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX,
Inc Αυτή είναι μια πιστοποιημένη συσκευή DivX
που παίζει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε www.divx.
com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία
λογισμικού για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε
βίντεο DivX.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η
συσκευή πιστοποιημένη κατά DivX ® πρέπει να είναι
καταχωρημένη προκειμένου να παίξει περιεχόμενο
DivX Video-on-Demand (VOD). Για την δημιουργία
του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα
DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής.
Μεταβείτε στο vod.divx.com με αυτό τον κωδικό
για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και
να μάθετε περισσότερα για το DivX VOD.
[Δήλωση] : Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής
της μονάδας σας.
[Κατάργ. δήλωσης] : Απεγγράφει τη μονάδα
σας και εμφανίζει τον κωδικό απεγγραφής.
2013-02-01
1:59:15
Λειτουργία
15
Γενική αναπαραγωγή
Ενδείξεις στην οθόνη
Αναπαραγωγή δίσκου
Μπορείτε να εμφανίσετε και να προσαρμόσετε
διάφορες πληροφορίες και ρυθμίσεις σχετικά με το
περιεχόμενο.
1. Πατήστε OPEN/CLOSE (B), και τοποθετήστε
ένα δίσκο στο συρτάρι του δίσκου.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε DISPLAY για
να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες για την
αναπαραγωγή.
rt
2. Πατήστε OPEN/CLOSE (B) για να κλείσετε το
συρτάρι του δίσκου.
ry
2. Κάντε μία επιλογή με τα w/s.
Στους περισσότερους δίσκους DVD-ROM, η
αναπαραγωγή ξεκινάει αυτόματα.
3. Χρησιμοποιήστε τα a/d και τα πλήκτρα με
τους αριθμούς για να προσαρμόσετε την τιμή
της επιλογής.
Για τα CD ήχου, επιλέξτε ένα κομμάτι με τα
w/s/a/d, και πατήστε PLAY (z) ή
ENTER (b) για να αναπαράγετε το κομμάτι.
4.Πατήστε DISPLAY για να βγείτε από τις ενδείξεις
στην οθόνη.
Αναπαραγωγή Aρχείου
yui
2. Επιλέξτε ένα αρχείο με τα w/s/a/d,
και πατήστε PLAY (z) ή ENTER (b) για να
αναπαράγετε το αρχείο.
RETURN (x)
Αλλαγές μεταξύ του δίσκου και
της συσκευής USB.
TITLE
Ακυρώνει τη λειτουργία.
(Μουσική : Φωτογραφία :
Ταινία)
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 15
Αριθμός τρέχοντος
κεφαλαίου/συνολικός αριθμός
κεφαλαίων
Παρελθών χρόνος
αναπαραγωγήςΕπιλέξτε τον
συνολικό χρόνο του τρέχοντος
τίτλου/αρχείου
4
Λειτουργία
1. Πατήστε OPEN/CLOSE (B) για να τοποθετήσετε
ένα δίσκο στο συρτάρι του δίσκου ή να
συνδέσετε τη συσκευή USB.
(USB: Μόνο DP432H)
Αριθμός τρέχοντος τίτλου/
συνολικός αριθμός τίτλων
Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή
κανάλι ήχου
Επιλεγμένοι υπότιτλοι
Επιλεγμένη γωνία/συνολικός
αριθμός γωνιών
2013-02-01
1:59:16
16
Λειτουργία
Γενική λειτουργία
Ενέργεια
Θα πρέπει να κάνετε το εξής
Μνήμη
τελευταίας
σκηνής
Αναπαραγωγή Πατήστε το PLAY (z)
Παύση
Πατήστε το PAUSE/STEP (M)
Διακοπή
Πατήστε το STOP (Z)
Μεταβείτε στο Πατήστε C ή V κατά την
επόμενο ή
αναπαραγωγή.
προηγούμενο
Γρήγορη
Πατήστε c ή v κατά την
κίνηση εμπρός/ αναπαραγωγή.
πίσω
Συνέχιση
Πατήστε το STOP (Z) κατά
αναπαραγωγής την αναπαραγωγή για να
αποθηκεύσετε το σημείο όπου
σταματήσατε.
4
yy Πατήστε το STOP (Z) μία
φορά: Εμφάνιση MZ στην
οθόνη (Συνέχιση διακοπής)
Λειτουργία
yy Πατήστε το STOP (Z)
δύο φορές: Εμφάνιση Z
στην οθόνη (Ολοκλήρωση
διακοπής)
Επιλογή
συστήματος
Προφύλαξη
οθόνης
Πρέπει να επιλέξετε την
κατάλληλη λειτουργία
συστήματος για το σύστημα
τηλεόρασής σας. Αφαιρέστε
τον δίσκο που βρίσκεται στη
μονάδα, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το PAUSE/STEP (M)
για περισσότερα από πέντε
δευτερόλεπτα για να μπορέσετε
να επιλέξετε ένα σύστημα (PAL,
NTSC).
Αφήστε τη μονάδα στη
λειτουργία Παύσης για περίπου
πέντε λεπτά. Στη συνέχεια
θα εμφανιστεί η προφύλαξη
οθόνης.
Αν η προφύλαξη οθόνης
εμφανιστεί για πέντε λεπτά,
η μονάδα απενεργοποιείται
αυτόματα.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 16
Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
Στη συνέχεια η μονάδα θα
απομνημονεύσει την τελευταία
σκηνή που προβλήθηκε ακόμα και
αν έχετε αφαιρέσει και επανεισάγει
το δίσκο ή αν έχετε ενεργοποιήσει
και απενεργοποιήσει τη μονάδα
με τον ίδιο δίσκο.
(μονο για DVD/ CD ήχου)
Προηγμένη
αναπαραγωγή
Ταινία ry
Ενέργεια
Θα πρέπει να κάνετε το εξής
Εμφάνιση
μενού δίσκου
Πατήστε το DVD MENU. (Μόνο
για DVD)
Επανάληψη
αναπαραγωγής
Πατήστε το REPEAT κατά
την αναπαραγωγή. Για να
επιλέξετε την επανάληψη μίας
επιλογής, Πατήστε το REPEAT
επανειλημμένα.
• DVD: Κεφάλαιο/ Τίτλος/ Κλ.
• Ταινία: Κομμάτι/ Όλα/ Κλ.
Αναπαραγωγή Πατήστε το PAUSE/STEP (M) κατά
την αναπαραγωγή του αρχείου
καρέ-καρέ
βίντεο και πατήστε το
PAUSE/STEP (M) επανειλημμένα
για αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
Επανάληψη
ενός
συγκεκριμένου
τμήματος
Ρυθμίστε την
επιθυμητή ώρα
εκκίνησης της
αναπαραγωγής
Πατήστε Α-Β στην αρχή του
τμήματος που θέλετε να
επαναλάβετε και πατήστε ξανά
Α-Β στο τέλος του τμήματος. Για
να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε το A-B
για να επιλέξετε το [Κλ.].
Αναζήτηση του σημείου
εκκίνησης του κωδικού ώρας
που εισήχθη. Πατήστε DISPLAY,
στη συνέχεια επιλέξτε το
εικονίδιο με το ρολόι. Εισάγετε
την ώρα και στη συνέχεια
πατήστε ENTER(b).
Για παράδειγμα, για να βρείτε μία
σκηνή σε 1 ώρα, 10 λεπτά και 20
δευτερόλεπτα, εισάγετε “11020”
και πατήστε ENTER(b).
Αν εισάγετε λάθος αριθμό,
πατήστε CLEAR και εισάγετε
ξανά το σωστό αριθμό.
2013-02-01
1:59:16
Λειτουργία
Επισήμανση
μιας
αγαπημένης
σκηνής
Μουσική tu
Ενέργεια
Θα πρέπει να κάνετε το εξής
Επανάληψη
αναπαραγωγής
Πατήστε το REPEAT κατά
την αναπαραγωγή. Για να
επιλέξετε την επανάληψη ενός
στοιχείου, πατήστε το REPEAT
επανειλημμένα.
• TRACK/ ALL/ (REPEAT Off (Κλ.))
Δημιουργία
ή διαγραφή
ενός δικού σας
προγράμματος
Παρακολούθηση Κατά τη λειτουργία
μεγεθυμένου
αναπαραγωγής ή παύσης, πιέστε
βίντεο
το ZOOM επανειλημμένα για να
επιλέξετε τη λειτουργία ζουμ.
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: Μετακίνηση στη
μεγεθυμένη εικόνα.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 17
Εμφάνιση
πληροφοριών
για το αρχείο
(ID3 TAG)
Πατήστε το PROGRAM για να
επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο
και στη συνέχεια το σημάδι {
εμφανίζεται στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε τα w/s και
ENTER (b) για να προσθέσετε ένα
ή περισσότερα αρχεία μουσικής
στη λίστα του προγράμματος,
Αν προσθέσετε αρχεία μουσικής,
πατήστε το PROGRAM για να
τερματίσετε την επεξεργασία της
λίστας του προγράμματος.
Για να διαγράψετε ένα ή
περισσότερα αρχεία μουσικής από
τη λίστα προγράμματος, επιλέξτε
το αρχείο μουσικής που θέλετε να
διαγράψετε και πατήστε CLEAR
στη λειτουργία επεξεργασίας του
προγράμματος.
Για να διαγράψετε όλα τα
αρχεία μουσικής από τη λίστα
προγράμματος, επιλέξτε το
[Διαγραφή Όλων] και στη συνέχεια
πατήστε ENTER (b) στη λειτουργία
επεξεργασίας του προγράμματος.
4
Λειτουργία
Πατήστε MARKER στο επιθυμητό
σημείο. Μπορείτε να εισάγετε έως
εννέα επισημάνσεις.
Πατήστε SEARCH για να
επαναφέρετε ή να διαγράψετε μία
θέση. Χρησιμοποιήστε τα a ή d
για να επιλέξετε μια επιθυμητή
επισήμανση, στη συνέχεια πατήστε
ENTER(b) για να την επαναφέρετε
ή CLEAR για να τη διαγράψετε.
Αλλαγή του
Πατήστε και κρατήστε πατημένο
κωδικού
το SUBTITLE για 3 δευτερόλεπτα
υπότιτλων
κατά την αναπαραγωγή. Θα
(Μόνο για
εμφανιστεί ο κωδικός γλώσσας.
αρχεία βίντεο) Πατήστε a ή d για να επιλέξετε
άλλο κωδικό γλώσσας μέχρι να
εμφανιστεί σωστά ο υπότιτλος και
στη συνέχεια πατήστε ENTER (b)
Επιβράδυνση
Ενώ έχετε επιλέξει παύση
της ταχύτητας
της αναπαραγωγής, πατήστε
αναπαραγωγής(Μόνο το v επανειλημμένα για
για γρήγορη κίνηση να αναπαράγετε διάφορες
προς τα εμπρός)
ταχύτητες αργής κίνησης.
Πατήστε το PLAY (z) για να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή
στην κανονική ταχύτητα.
17
Κατά την αναπαραγωγή ενός
αρχείου MP3 που περιέχει
πληροφορίες για το αρχείο,
μπορείτε να εμφανίσετε
τις πληροφορίες πατώντας
επανειλημμένα το DISPLAY.
yy Ανάλογα με τα αρχεία MP3, οι
πληροφορίες ενδέχεται να μην
εμφανίζονται στην οθόνη.
2013-02-01
1:59:16
18
Λειτουργία
Φωτογραφία i
Ενέργεια
Θα πρέπει να κάνετε το εξής
Προβολή
αρχείων
φωτογραφιών
ως
φωτογραφιών
Χρησιμοποιήστε τα
w/s/a/d για να επισημάνετε
(`) το εικονίδιο και στη
συνέχεια πατήστε ENTER (b) για
να αρχίσει το φωτογραφιών.
Προσαρμογή Μπορείτε να αλλάξετε την
ταχύτητας
ταχύτητα του φωτογραφιών
φωτογραφιών χρησιμοποιώντας τα a/d
όταν (J) το εικονίδιο είναι
σημειωμένο.
Περιστροφή
φωτογραφίας
4
Χρησιμοποιήστε τα w/s για να
περιστρέψετε προς ή αντίθετα
προς τη φορά του ρολογιού τη
φωτογραφία πλήρους οθόνης,
ενώ προβάλετε τη φωτογραφία
σε εμφάνιση πλήρους οθόνης.
Λειτουργία
Παρακολούθηση Κατά την προβολή μιας
μεγεθυμένης
φωτογραφίας πλήρους
φωτογραφίας
οθόνης, πατήστε το ΖΟΟΜ
επανειλημμένα για να επιλέξετε
τη λειτουργία ζουμ.
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: Μετακίνηση στη
μεγεθυμένη φωτογραφία.
Αναπαραγωγή
μουσικής κατά
τη διάρκεια
φωτογραφιών
Μπορείτε να ακούτε μουσική
κατά τη διάρκεια φωτογραφιών
αν ο δίσκος περιέχει αρχεία
μουσικής και αρχεία με
φωτογραφίες. Χρησιμοποιήστε
τα w/s/a/d για να
επισημάνετε (~) το εικονίδιο
και στη συνέχεια πατήστε
ENTER (b) για να αρχίσει το
φωτογραφιών.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 18
2013-02-01
1:59:16
Αντιμετώπιση προβλημάτων
19
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν
τροφοδοτείται με
ρεύμα.
Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν
είναι συνδεδεμένο.
Συνδέστε το καλώδιο καλά στην πρίζα.
Υπάρχει ρεύμα, αλλά η
μονάδα δεν λειτουργεί.
Δεν έχει τοποθετηθεί κανένας
δίσκος.
Εισάγετε ένα δίσκο.
Η μονάδα δεν ξεκινά
την αναπαραγωγή.
Έχει τοποθετηθεί μη
αναγνωρίσιμος δίσκος.
Εισάγετε αναπαραγόμενο δίσκο (ελέγξτε τον
τύπο και τον κωδικό περιφέρειας του δίσκου).
Έχει ρυθμιστεί το επίπεδο
αξιολόγησης.
Αλλάξτε το επίπεδο αξιολόγησης.
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί κανονικά.
Το τηλεχειριστήριο δεν είναι
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον
στραμμένο προς τον αισθητήρα αισθητήρα τηλεχειρισμού της μονάδας.
τηλεχειρισμού της μονάδας.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε
μικρότερη απόσταση από τη μονάδα.
Κακή ποιότητα εικόνας
και παραμόρφωση
ήχου.
Ο δίσκος έχει δαχτυλιές και
σκόνη.
Καθαρίστε το δίσκο από το κέντρο του
προς τα έξω με ένα καθαρό πανάκι.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά.
(οινόπνευμα, βενζίνη, νέφτι, καθαριστικά του
εμπορίου).
Δεν υπάρχει εικόνα.
Η τηλεόραση δεν είναι
ρυθμισμένη να δέχεται σήμα
από τη μονάδα.
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου
βίντεο στην τηλεόραση.
Το καλώδιο βίντεο δεν είναι
καλά συνδεδεμένο.
Συνδέστε καλά το καλώδιο βίντεο.
Η τηλεόραση δεν δέχεται την
Πατήστε RESOLUTION επαναλαμβανόμενα
ανάλυση που έχει ρυθμιστεί στη για να επιλέξετε την κατάλληλη ανάλυση.
μονάδα.
Δεν ακούγεται ήχος.
Ο εξοπλισμός που είναι
συνδεδεμένος με το καλώδιο
ήχου δεν είναι ρυθμισμένος να
δέχεται το σήμα από τη μονάδα.
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου
του ενισχυτή ήχου.
Οι επιλογές AUDIO είναι
ρυθμισμένες σε λάθος θέση.
Θέστε τις ρυθμίσεις AUDIO στην κατάλληλη
θέση.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 19
2013-02-01
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται
σε μεγάλη απόσταση από τη
μονάδα.
1:59:16
20 Παράρτημα
Λίστα Κωδικών Περιοχής
Επιλέξτε έναν κωδικό περιοχής από αυτή τη λίστα.
ΠεριοχήΚωδικός ΠεριοχήΚωδικός ΠεριοχήΚωδικός ΠεριοχήΚωδικός
Αφγανιστάν AF Φίτζι Αργεντινή AR Φινλανδία Αυστραλία Αυστρία Βέλγιο Μπουτάν Βολιβία Βραζιλία Καμπότζη Καναδάς Χιλή Κίνα Κολομβία Κονγκό Κόστα Ρίκα Κροατία Δημοκρατία της
Τσεχίας Δανία Ισημερινός 6
Αίγυπτος Παράρτημα
Ελ Σαλβαδόρ Αιθιοπία FJ ΜονακόMC ΣιγκαπούρηSG
FI ΜογγολίαMN Δημοκρατία της
AU ΓαλλίαFR ΜαρόκοMA ΣλοβακίαςSK
AT ΓερμανίαDE ΝεπάλNP ΣλοβενίαSI
ZA
GB ΟλλανδίαNL Νότια Αφρική
Νότια
Κορέα
KR
BT ΕλλάδαGR Ολλανδικές
ΑντίλλεςAN
ΙσπανίαES
BO ΓροιλανδίαGL
BE Μεγάλη Βρετανία
NZ Σρι Λάνκα
LK
HK Νέα Ζηλανδία
ΝιγηρίαNG
ΣουηδίαSE
KH ΟυγγαρίαHU
CA ΙνδίαIN ΝορβηγίαNO ΕλβετίαCH
BR Χόνγκ Κόνγκ
CL ΙνδονησίαID ΟμάνOM ΤαϊβάνTW
CN ΙσραήλIL ΠακιστάνPK ΤαϋλάνδηTH
CO ΙταλίαIT ΠαναμάςPA ΤουρκίαTR
CG ΤζαμάικαJM ΠαραγουάηPY ΟυγκάνταUG
CR ΙαπωνίαJP ΦιλιππίνεςPH ΟυκρανίαUA
HR ΚένυαKE ΠολωνίαPL Ηνωμένες
ΠολιτείεςUS
ΚουβέιτKW ΠορτογαλίαPT
CZ ΛιβύηLY ΡουμανίαRO ΟυρουγουάηUY
ΟυζμπεκιστάνUZ
DK ΛουξεμβούργοLU Ρωσική
ΟμοσπονδίαRU
ΒιετνάμVN
EC ΜαλαισίαMY
Σαουδική
Αραβία
SA
ΖιμπάμπουεZW
EG ΜαλδίβεςMV
ΣενεγάληSN
SV ΜεξικόMX
ET
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 20
2013-02-01
1:59:16
Παράρτημα
21
Λίστα Κωδικών Γλώσσας
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα για να εισάγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τις εξής αρχικές ρυθμίσεις:
[Ήχος Δίσκου], [Υπότιτλοι Δίσκου] και [Μενού Δίσκου].
ΓλώσσαΚωδικός
ΓλώσσαΚωδικός
ΓλώσσαΚωδικός
Αφάρ6565
Γαλλικά7082
Λιθουανικά7684
Σίντι8368
Αφρικάανς6570
Φριζικά7089
Μακεδονικά7775
Σιναλεζικά8373
Αλβανικά8381
Γαλικιανά7176
Μαλαγκάσι7771
Σλοβακικά8375
Αμχαρικά6577
Γεωργιανά7565
Μαλάι7783
Σλοβενικά8376
Αραβικά6582
Γερμανικά6869
Μαλαγιάλαμ7776
Ισπανικά6983
Αρμενικά7289
Ελληνικά6976
Μαορί7773
Σουντανεζικά8385
Ασάμ6583
Γροινλανδικά7576
Μάρατι7782
Σουαχίλι8387
Αϊμάρα6588
Γκουαρανί7178
Μολδαβικά7779
Σουηδικά8386
Αζερμπαϊτζανικά6590
Γκουτζαράτι7185
Μογγολικά7778
Ταγκαλόγκ8476
Μπασκίρ6665
Χάουσα7265
Ναούρου7865
Τατζίκ8471
Βασκικά6985
Εβραϊκά7387
Νεπάλι7869
Ταμίλ8465
Μπενγκάλι,
Μπάνγκλα6678
Χίντι7273
Νορβηγικά7879
Τελούγκου8469
Ουγγρικά7285
Ορίγια7982
Ταϊλανδικά8472
Μπουτάνι6890
Ισλανδικά7383
Παντζάμπι8065
Τόνγκα8479
Μπιχάρι6672
Ινδονησιακά7378
Πάστο8083
Τουρκικά8482
Βρετονικά6682
Ιντερλίνγκουα7365
Περσικά7065
Τουρκμενικά8475
Βουλγαρικά6671
Ιρλανδικά7165
Πολωνικά8076
Τουί8487
Βουρμεζιανά7789
Ιταλικά7384
Πορτογαλικά8084
Ουκρανικά8575
Λευκορωσικά6669
Ιαπωνικά7465
Κέτσουα8185
Ούρντου8582
Κινεζικά9072
Καναδικά7578
Ουζμπέκικα8590
Κροατικά7282
Κασμίρ7583
ΡαιτικάΡομανικά8277
Τσεχικά6783
Καζαχικά7575
Ρουμανικά8279
Βολαπούκ8679
Δανικά6865
Κιργιζιανά7589
Ρωσικά8285
Ουαλικά6789
Ολλανδικά7876
Κορεατικά7579
Σαμοανικά8377
Γουόλοφ8779
Αγγλικά6978
Κουρδικά7585
Σανσκριτικά8365
Ξόσα8872
Εσπεράντο6979
Λαοτινά7679
Γαελικά7168
Γίντις7473
Εσθονικά6984
Λατινικά7665
Σερβικά8382
Γιορούμπα8979
Φαροεζικά7079
Λετικά7686
Σερβοκροατικά8372
Ζουλού9085
Φίτζι7074
Λιγκάλα7678
Σόνα8378
Βιετναμέζικα8673
6
Παράρτημα
ΓλώσσαΚωδικός
Φινλανδικά7073
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 21
2013-02-01
1:59:16
22 Παράρτημα
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
Απαιτήσεις
τροφοδοσίας
AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Κατανάλωση
9W
Διαστάσεις
(Π x Y x B)
(360 x 40 x 207) χιλ.
Καθαρό
Βάρος (κατά
προσέγγιση)
1,26 kg
Θερμοκρασία
λειτουργίας
5 °C έως 35 °C
Υγρασία
λειτουργίας
5 % έως 90 %
Λέιζερ
Λέιζερ ημιαγωγού
Σύστημα
σήματος
PAL / NTSC
Δίαυλος
ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
(USB)
6
Εμπορικά σήματα και
άδειες
Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby
Laboratories. Τo Dolby και το σύμβολο διπλού
D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby
Laboratories.
Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition
Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι
εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Το λογότυπο “DVD Logo” είναι εμπορικό σήμα της
DVD Format/ Logo Licensing Corporation.
DC 5 V 0 200 mA
(Μόνο DP432H)
Παράρτημα
VIDEO OUTPUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync
negative, RCA υποδοχή x 1
COMPONENT /
PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync
negative, RCA υποδοχή x 1,
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω,
RCA υποδοχή x 2
HDMI OUTPUT
(βίντεο/ήχος)
19 pin (Τύπος A, HDMI™
Connector)
ANALOG AUDIO
OUTPUT
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω,
RCA υποδοχή (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO
OUTPUT
(COAXIAL)
0.5 V (p-p), 75 Ω,
RCA υποδοχή x 1
Τα DivX ®, DivX ® Certified και τα συναφή
λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi
Corporation ή των θυγατρικών της και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 22
2013-02-01
1:59:17
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 23
2013-02-01
1:59:17
DP432H-P_MFL67859911_DEU_Greek_1.0.indd 24
2013-02-01
1:59:17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising