LG | DP650W | Owner's Manual | LG DP650B,DP650W Εγχειρίδιο Χρήσης

LG DP650B,DP650W Εγχειρίδιο Χρήσης
Ελληνικά
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Φορητή Συσκευή
Αναπαραγωγής DVD
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΜΟΝΤΕΛΟ
DP650
DP650B/DP650W
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 1
12. 01. 04 �� 9:47
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 2
12. 01. 04 �� 9:47
Πληροφορίες Ασφάλειας
1
Πληροφορίες Ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή
σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και
παρόμοια έπιπλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα
παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία
του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα
πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για
παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι,
καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το
προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή
θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εκτός αν
παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι
οδηγίες του κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος
Οι περισσότερες συσκευές θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αποκλειστικό κύκλωμα:
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα
μοναδικό κύκλωμα πρίζας που θα τροφοδοτεί μόνο
τη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα υπάρχουν άλλα
κυκλώματα ή διακλαδώσεις. Διαβάστε τη σελίδα
προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου για να
βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε πρίζες τοίχου.
Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή
χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια επέκτασης,
φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή κατεστραμμένη
μόνωση καλωδίων προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις.
Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε
τακτικά το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση
που η εμφάνισή του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά,
αφαιρέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση
της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με
ένα γνήσιο εξάρτημα από εξουσιοδοτημένο κέντρο
επιδιορθώσεων. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος
από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστροφή,
η δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την παγίδευση από
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 3
1
πόρτα ή το πάτημά του. Προσέξτε ιδιαίτερα τα βύσματα,
τις πρίζες τοίχου και το σημείο από το οποίο το καλώδιο
βγαίνει από τη συσκευή. Για να διακόψετε την παροχή
ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου παροχής
από την πρίζα. Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε
ότι το βύσμα προσπελαύνεται εύκολα.
Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή
συσσωρευτή.
Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της μπαταρίας
ή της συστοιχίας μπαταριών από τη συσκευή:
Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία
μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα της
εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για να αποτραπεί
μόλυνση του περιβάλλοντος και πρόκληση πιθανής
απειλής στην υγεία ανθρώπων και ζώων, θα πρέπει
να εναποθέσετε την παλιά μπαταρία σε κατάλληλη
θήκη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην πετάτε
τις μπαταρίες μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.
Συνίσταται η χρήση των τοπικών, δωρεάν
συστημάτων διάθεσης απορριμάτων για μπαταρίες
και συσσωρευτές. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να
εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή
ακτινοβολία, φλόγα και τα συναφή.
Πληροφορίες Ασφάλειας
Προφυλάξεις και
Προειδοποιήσεις
3
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα
λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού του
προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο
χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική
αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί συντήρηση,
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
Η χρήση άλλων ελέγχων, ρυθμίσεων, ή η τέλεση
διαδικασιών διαφορετικών των όσων ορίζονται στο
παρόν, ενδέχεται να επιφέρει έκθεση σε επικίνδυνη
ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση
στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το
περίβλημα. Υπάρχει ορατή ακτινοβολία λέιζερ όταν
είναι ανοικτό. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Μην εκθέτετε την συσκευή σε νερό (ρίψη
σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού).
Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν
πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.
12. 01. 04 �� 9:47
4
1
Πληροφορίες Ασφάλειας
Πληροφορίες Ασφάλειας
• Η ελάχιστη απόσταση τριγύρω από την συσκευή
για επαρκή αερισμό είναι τουλάχιστον 5 cm.
• Μην εμποδίζετε τον αερισμό καλύπτοντας
τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως
εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κλπ.
• Μην τοποθετείτε γυμνές εστίες φωτιάς όπως
αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.
• Η εσωτερική μπαταρία λιθίου του DVD δεν μπορεί
να αντικατασταθεί από τον χρήστη λόγω κινδύνου
έκρηξης εάν τοποθετηθεί λάθος η μπαταρία, και πρέπει
να αντικατασταθεί με ίδιο τύπο μπαταρίας από ειδικό.
• Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο σε τροπικά
και ήπια κλίματα μόνο.
Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία
• Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από
ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας των ΗΠΑ. Η χρήση αυτής της
τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
πρέπει να φέρει έγκριση της Εταιρείας Rovi, και
προορίζεται για οικιακή και άλλες περιορισμένες
χρήσεις θέασης εκτός εάν υπάρχει ρητή έγκριση
από την Εταιρεία Rovi. Απαγορεύεται η αντίστροφη
μηχανική ή η αποσυναρμολόγηση.
• Υπό τους νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων
της ΗΠΑ και άλλους συναφείς νόμους άλλων χωρών,
η χωρίς έγκριση εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή
ή αναθεώρηση τηλεοπτικών προγραμμάτων,
βιντεοκασετών, DVD, CD και άλλου υλικού μπορεί
να σας επιφέρει αστική ή/και ποινική ευθύνη.
Προσοχή κατά την χρήση στο αυτοκίνητο
• Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία και πιθανή
ζημιά στην μονάδα σας ή στο όχημα, πάντα να
αποσυνδέετε τον μετατροπέα από την υποδοχή
του αναπτήρα προτού αφαιρέσετε το καλώδιο
από την μονάδα.
• Υπάρχει ασφάλεια 3 amp. 250 V εγκατεστημένη
για προστασία στον μετασχηματιστή αυτοκινήτου.
• Όταν ξεκινά ο κινητήρας, αποσυνδέστε τον
μετασχηματιστή αυτοκινήτου από την υποδοχή
του αναπτήρα.
• Μην λειτουργείτε την μονάδα όταν είναι
αποφορτισμένη η μπαταρία του αυτοκινήτου. Η
κορύφωση τάσης από την γεννήτρια του αυτοκινήτου
μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της ασφάλειας DC.
• Εάν η τάση παροχής του οχήματος πέσει κάτω
από τα 10 volt περίπου, η μονάδα σας μπορεί να
μην λειτουργεί σωστά.
• Μην αφήνετε την μονάδα σε μέρος όπου η
θερμοκρασία ξεπερνά τους 45 °C (113 °F), αλλιώς
μπορεί να πάθει βλάβη η συσκευή λήψης.
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 4
Προσοχή κατά την μεταχείριση της
μονάδας
• Μεταφορά της μονάδας
Φυλάξτε τα αρχικά υλικά συσκευασίας και
συσκευάστε την μονάδα με αυτά για να
μεγιστοποιήσετε την προστασία.
• Καθαρισμός μονάδας
Καθαρίζετε την μονάδα με ένα μαλακό και στεγνό
πανί με ήπιο διάλυμα καθαριστικού, όχι ισχυρά
διαλυτικά που θα βλάψουν την επιφάνεια.
Μην ακουμπάτε στην μονάδα λαστιχένια ή
πλαστικά υλικά για πολύ καιρό.
• Διατήρηση των επιδόσεων της μονάδας
Διατηρήστε τον οπτικό φακό ανάγνωσης και
τα μέρη του οδηγού του δίσκου καθαρά. Εάν
είναι βρόμικα ή φθαρμένα, η ποιότητα μπορεί
να επιδεινωθεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης.
Απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας
1. Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο
με τον διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο
απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/EC.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα
πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά
απόβλητα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις
συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι
τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής
συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
4. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά
με την απόρριψη της παλιάς συσκευής σας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το δημαρχείο
σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή
το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Η LG Electronics δηλώνει ότι αυτά τα
προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις
και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών
2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και 2009/125/EC .
Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος: LG Electronics Service
Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)
12. 01. 04 �� 9:47
5
Περιεχόμενα
9
Ρύθμιση
9
Ρυθμίσεις
10
Μενού [Γλώσσα]
10
Μενού [Έκθεση]
10
Μενού [Ήχος]
10
Μενού [Κλείδωμα]
Πληροφορίες Ασφάλειας
10
Μενού [Άλλα]
3
4
1
Προφυλάξεις και
Προειδοποιήσεις
2
2
Λειτουργία
11
Ενδείξεις στην οθόνη
Προετοιμασία
11
Γενικές λειτουργίες
αναπαραγωγής
6
Εισαγωγή
12
Γενική λειτουργία
6
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται σε αυτό
το Εγχειρίδιο
12
Προχωρημένες λειτουργίες
αναπαραγωγής
6
Σχετικά με την εμφάνιση
του συμβόλου “ ”
12
Ταινία
13
Μουσική
13
Φωτογραφίες
6
Δίσκοι αναπαραγωγής
6
Κωδικός περιοχής
7
Συμβατότητα αρχείων
7
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία
8
8
Κύρια Μονάδα
Παρεχόμενα Εξαρτήματα
3
Εγκατάσταση
9
9
9
1
3
4
5
5
Οδηγός επίλυσης
προβλημάτων
14
6
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
6
Παράρτημα
Σύνδεση του
Μετασχηματιστή AC
15
Λίστα κωδικών περιοχών
Σύνδεση του
Μετασχηματιστή
Αυτοκινήτου
16
Λίστα κωδικών γλωσσών
17
Προδιαγραφές
17
Εμπορικά σήματα και Άδειες
χρήσης
Σύνδεση καλωδίου Ήχου
και Εικόνας
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 5
12. 01. 04 �� 9:47
6
Προετοιμασία
2
Προετοιμασία
2
Εισαγωγή
Δίσκοι αναπαραγωγής
Προετοιμασία
DVD-ΒΙΝΤΕΟ (δίσκος 8 cm / 12 cm)
Δίσκοι όπως ταινιών που μπορούν
να αγοραστούν ή να ενοικιαστούν.
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται σε αυτό το
Εγχειρίδιο
Οι ενότητες των οποίων οι τίτλοι διαθέτουν ένα
από τα παρακάτω σύμβολα ισχύουν μόνο για
το δίσκο στον οποίο αντιστοιχεί το σύμβολο
αυτό.
DVD
DVD-Video, DVD±R/RW
ACD
Δίσκοι ήχου CD
MOVIE
Αρχεία ταινιών που περιέχονται
σε USB/Δίσκο
MUSIC
Αρχεία μουσικής που
περιέχονται σε USB/Δίσκο
PHOTO
Αρχεία φωτογραφιών
Σχετικά με την εμφάνιση του
συμβόλου “ ”
Το “ ” μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη κατά
την διάρκεια της λειτουργίας και δείχνει ότι
το χαρακτηριστικό που επεξηγείται σε αυτό
το εγχειρίδιο χρήστη δεν είναι διαθέσιμο στο
συγκεκριμένο μέσο.
DVD±R (δίσκος 8 cm / 12 cm)
-- Μόνον λειτουργία Βίντεο και
Ολοκληρωμένα.
-- Υποστηρίζει επίσης δίσκους
διπλής όψης.
-- Δίσκοι DVD±R που
περιλαμβάνουν αρχεία Ταινίας,
Μουσικής ή Φωτογραφίας.
DVD-RW (δίσκος 8 cm / 12 cm)
-- Μόνον εφαρμογή VR, εφαρμογή
Βίντεο και ολοκληρωμένα.
-- Δίσκοι DVD-RW που
περιλαμβάνουν αρχεία Ταινίας,
Μουσικής ή Φωτογραφίας.
DVD+RW (δίσκος 8 cm / 12 cm)
-- Μόνον εφαρμογή Βίντεο και
ολοκληρωμένα.
-- Δίσκοι DVD+RW που
περιλαμβάνουν αρχεία Ταινίας,
Μουσικής ή Φωτογραφίας.
CD Ήχου (δίσκος 8 cm / 12 cm)
CD-R/RW (δίσκος 8 cm / 12 cm)
Δίσκοι CD-R/RW που περιλαμβάνουν
αρχεία ηχητικών τίτλων, Ταινίας,
Μουσικής ή Φωτογραφίας.
Κωδικός περιοχής
Η μονάδα αυτή έχει έναν κωδικό περιοχής
τυπωμένο στο πίσω μέρος της. Αυτή η μονάδα
μπορεί να παίξει μόνο δίσκο DVD με ετικέτα
όπως στο πίσω μέρος της μονάδας ή “Όλα”.
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 6
12. 01. 04 �� 9:47
Προετοιμασία
Συμβατότητα αρχείων
Γενικά
Διαθέσιμες επεκτάσεις αρχείων: “.jpg”, “.avi”,
“.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp3”, “.wma”
• Ορισμένα αρχεία wav δεν υποστηρίζονται
από αυτήν τη συσκευή.
• Το όνομα αρχείου περιορίζεται στους 45
χαρακτήρες.
ΤΑΙΝΙΕΣ
Μέγεθος Διαθέσιμη ανάλυση:
720 x 576 (W x H) pixels
Υπότιτλοι που υποστηρίζονται:
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0
(.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System
(.txt)
Αναπαράξιμη μορφή Codec
(Κωδικοποίηση): “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”,
“DIVX5.xx”, “DIVX6.xx” (Μόνο τυπική
αναπαραγωγή), “MP43”, “3IVX”
• Αυτός ο αναπαραγωγέας δεν υποστηρίζει αρχεία
που έχουν εγγραφεί με GMC*1 ή Qpel*2. Αυτές
είναι τεχνικές κωδικοποίησης εικόνας σε πρότυπα
MPEG4, όπως στα DivX ή XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2Qpel ­– Quarter pixel
Αναπαράξιμη μορφή Ήχου: “Dolby Digital”,
“PCM”, “MP3”, “WMA”
Συχνότητα δειγματοληψίας:
εντός 32 - 48 kHz (WMA),
εντός 8 - 48 kHz (MP3)
Ρυθμός: εντός 32 - 192 kbps (WMA),
εντός 8 - 320 kbps (MP3)
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 7
ΜΟΥΣΙΚΗ
Συχνότητα δειγματοληψίας:
εντός 32 - 48 kHz (WMA),
εντός 8 - 48 kHz (MP3)
Ρυθμός: Εντός 8 - 320 kbps (MP3),
εντός 32 - 192 kbps (WMA)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Συνιστώμενο μέγεθος:
Περισσότερα από 32 x 32 x 32 bit/pixel
Λιγότερα από 5760 x 4608 x 32 bit/pixel
2
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
• Η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία
της συσκευής σας δίνει την ελευθερία να
την περάσετε από χέρι σε χέρι παίζοντας τα
αρχεία χωρίς το καλώδιο τροφοδοσίας.
Προετοιμασία
• Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των
αρχείων, η ανάγνωση των περιεχομένων
των μέσων μπορεί να διαρκέσει μερικά
λεπτά.
Μέγιστος αριθμός αρχείων ανά φάκελο:
Λιγότερα από 600 (αριθμός συνόλου αρχείων
και φακέλων)
Μορφή CD-R/RW, DVD±R/RW:
ISO 9660+JOLIET
7
• Η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία
θα αρχίσει να φορτίζει μόνο όταν η
μονάδα είναι εκτός λειτουργίας και ο
μετασχηματιστής AC είναι συνδεδεμένος σε
μια πρίζα.
• Η φόρτιση διακόπτεται εάν ενεργοποιήσετε
τη συσκευή.
• Η φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες και
30 λεπτά
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: περίπου
2 ώρες και 30 λεπτά. Ο χρόνος λειτουργίας
της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα
με την κατάσταση της μπαταρίας, την
κατάσταση λειτουργίας και τις συνθήκες
του περιβάλλοντος, ενώ ο μέγιστος χρόνος
αναπαραγωγής είναι 3 ώρες.
• Όταν ο υπόλοιπος χρόνος της ισχύος της
μπαταρίας είναι κάτω από λίγα λεπτά, θα
αναβοσβήνει η ένδειξη “ Check Battery”
στην οθόνη.
12. 01. 04 �� 9:47
8
Προετοιμασία
Κύρια Μονάδα
N/X / ./> / x
2
Προετοιμασία
(Αναπαραγωγή/
Παύση/Προηγούμενο/
Επόμενο/Διακοπή)
SETUP
DISPLAY
Οθόνη LCD
TITLE
MENU
Ηχεία
v / V / b/ B/ENTER
(Επάνω/Κάτω/
Αριστερά/Δεξιά)
OPTION
O (RETURN)
DC 9.5 V IN
Z (Άνοιγμα)
AV OUT
Φόρτιση μπαταρίας και Δείκτης
Ισχύος
(ON)
(OFF)
(Βύσμα
Ακουστικών)
Θύρα USB
w VOL (Ένταση)
(Διακόπτης On/Off)
Παρεχόμενα Εξαρτήματα
Μετατροπέας RCA Video/
Audio (1)
Μετασχηματιστής Αυτοκινήτου Μετασχηματιστής AC
(1)
(MPA-20P) (1)
• Ο πραγματικός μετασχηματιστής
AC μπορεί να διαφέρει από
αυτόν του διαγράμματος.
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 8
12. 01. 04 �� 9:47
Εγκατάσταση
9
3
Εγκατάσταση
Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC
Συνδέστε την μονάδα στην παροχή ρεύματος
με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.
Συνδέστε με μία
παροχή ισχύος
• Αυτός ο Μετασχηματιστής Αυτοκινήτου
κατασκευάζεται από την NANJING WANLIDA
TECHNOLOGY CO., LTD.
Σύνδεση καλωδίου Ήχου και
Εικόνας
Καλώδιο Ήχου/Εικόνας
(δεν παρέχεται)
• Επικοινωνήστε με έναν διανομέα ηλεκτρικών
ειδών για βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου
καλωδίου μετασχηματιστή AC ή σετ καλωδίου AC.
• Αυτός ο μετασχηματιστής AC κατασκευάζεται από
την NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Σύνδεση του Μετασχηματιστή
Αυτοκινήτου
Συνδέσετε τη μονάδα στην υποδοχή του αναπτήρα
με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή αυτοκινήτου.
3
Εγκατάσταση
Συνδέστε το AV OUT στην μονάδα με το
καλώδιο AV από την τηλεόραση με τον
παρεχόμενο μετατροπέα.
(Λευκό)
(Κόκκινο)
(Κίτρινο)
Ρύθμιση
Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά,
πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
Ρυθμίσεις
Συνδέστε στην υποδοχή του
αναπτήρα τοιυ αυτοκινήτου.
• Επικοινωνήστε με έναν διανομέα ηλεκτρικών
ειδών για βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου
μετασχηματιστή αυτοκινήτου.
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 9
1. Πατήστε SETUP.
2. Χρησιμοποιήστε το vV για να επιλέξετε την
πρώτη επιλογή ρυθμίσεων, και πατήστε το
B για να μεταβείτε στο επόμενο επίπεδο.
3. Χρησιμοποιήστε τα vV για να επιλέξετε
ρύθμιση στο δεύτερο επίπεδο, και πατήστε
B για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.
4. Πατήστε vV για να μεταβείτε στην
επιθυμητή επιλογή, και μετά πατήστε ENTER.
12. 01. 04 �� 9:47
10
Εγκατάσταση
Μενού [Γλώσσα]
Μενού Γλωσσών/Ήχος Δίσκου/
Υπότιτλοι Δίσκου/Μενού Δίσκου
Επιλέξτε και ρυθμίστε την γλώσσα που
προτιμάτε ή την πιο κατάλληλη.
Μενού [Έκθεση]
Διαστάσεις Οθόνης
Επιλέξτε και ρυθμίστε την αναλογία της TV
σύμφωνα με τον τύπο της τηλεόρασής σας και
τις προτιμήσεις σας.
3
Εγκατάσταση
[4:3]: Κανονικός τύπος TV
[16:9]: TV ευρείας οθόνης
Έκθεση
Επιλέξτε και ρυθμίστε τον τρόπο προβολής σύμφωνα
με τις προτιμήσεις σας. Ο Τρόπος Προβολής
λειτουργεί μόνο όταν η αναλογία TV είναι 4:3.
[Letterbox]: Προβολή ευρείας οθόνης με
μαύρη λωρίδα στο επάνω και κάτω μέρος
της τηλεόρασης.
[Λειτ. Pan]: Προβολή πλήρους οθόνης με
κομμένα τα παράπλευρα τμήματα στην
τηλεόραση.
Μενού [Ήχος]
Ρυθμίστε τις επιλογές ήχου σύμφωνα με τον
τύπο της εξόδου του δίσκου που χρησιμοποιείτε.
DRC (Dynamic Range Control)
Για να ρυθμίζεται το επίπεδο της έντασης
αυτόματα όταν το επίπεδο ξεπεράσει την
δεδομένη τιμή (μόνο Dolby Digital).
Φωνητικό
Μίξη ή όχι φωνής με τη μουσική με τη χρήση
του πολυκάναλου karaoke DVD.
Μενού [Κλείδωμα]
Πρώτα, πρέπει να δημιουργήσετε 4-ψήφιο κωδικό
στο πεδίο του κωδικού για να χρησιμοποιήσετε το
μενού κλειδώματος. Μπορείτε να δημιουργήσετε
ή να αλλάξετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τα
vV b B και το ENTER.
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 10
Χαρακτηρισμός
Κατάταξη επιπέδου από 1 (Ανήλικοι) έως 8
(Ενήλικες).
Κωδ. Πρόσβασης
Δημιουργία ή αλλαγή του κωδικού ασφαλείας.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό
Αφαιρέστε τον δίσκο, πατήστε τα πλήκτρα SETUP
και OPTION, και μετά εισάγετε “2104” και πατήστε
ENTER. Ο κωδικός θα διαγραφεί.
Κωδικός περιοχής
Εισαγωγή τυποποιημένου κωδικού που θα
αναφέρεται στον Κατάλογο Κωδικών Περιοχών
στην σελίδα 15.
Μενού [Άλλα]
REC Bitrate
Επιλογή ταχύτητας δυαδικών ψηφίων (bitrate)
κατά την απ’ ευθείας εγγραφή από CD ήχου σε
USB. Η υψηλότερη bitrate προσδίδει καλύτερη
ποιότητα ήχου. Για λεπτομερή μέθοδο
εγγραφής, βλ. σελίδα 13.
DivX VOD
ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO: Το DivX® είναι
ένας ψηφιακός μορφότυπος εικόνας που
δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Αυτή είναι
μία αυθεντική πιστοποιημένη DivX Certified®
συσκευή η οποία αναπαράγει DivX video.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.divx.com
για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία
λογισμικού για να μετατρέπετε τα αρχεία σας σε
μορφή DivX video.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η
πιστοποιημένη DivX Certified® συσκευή πρέπει
να καταχωρηθεί έτσι ώστε να αναπαράγει ταινίες
DivX Video-on-Demand του εμπορίου (VOD).
Για να αποκτήσετε τον κωδικό καταχώρησης,
εντοπίστε το τμήμα DivX VOD στο μενού
ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στην
ιστοσελίδα vod.divx.com για περισσότερες
πληροφορίες ως προς το πώς θα ολοκληρώσετε
την καταχώρησή σας.
[Δήλωση]: Προβάλλει τον κωδικό
εγγραφής της μονάδας σας.
[Κατάργ. δήλωσης]: Απενεργοποιεί την
μονάδα σας και προβάλλει τον κωδικό
απενεργοποίησης.
12. 01. 04 �� 9:47
Λειτουργία
11
4
Λειτουργία
Ενδείξεις στην οθόνη
Μπορείτε να προβάλετε και να ρυθμίσετε
διάφορες πληροφορίες επί της οθόνης περί του
φορτωμένου δίσκου και του Οδηγού USB Flash.
Προβολή πληροφοριών
περιεχομένου στην οθόνη
DVD
MOVIE
Αναπαραγωγή Δίσκου
1. Ενεργοποιήστε τον Διακόπτη Ισχύος.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του δίσκου πατώντας
Z και εισάγετε έναν δίσκο.
Τίτλος
Τρέχον αριθμός τίτλου /
συνολικός αριθμός τίτλων
Κεφάλαιο
Τρέχον αριθμός
κεφαλαίου / συνολικός
αριθμός κεφαλαίων
χρόνος αναπαραγωγής/
συνολικός χρόνος
αναπαραγωγής
Ήχος
Επιλεγμένη γλώσσα
ήχου ή κανάλι
Υπότιτλοι
Επιλεγμένοι υπότιτλοι
Κωδικοσελίδα
Επιλογή σωστού
κωδικού υπότιτλων
(Αρχεία ΤΑΙΝΙΩΝ μόνο)
Γωνία
Επιλεγμένη γωνία /
συνολικός αριθμός γωνιών
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 11
4. Πατήστε N/X για αναπαραγωγή.
Ο Δίσκος DVD θα φορτώσει αυτόματα.
4
Λειτουργία
3. Κλείστε το κάλυμμα του δίσκου.
Μπορείτε να δείτε τις διάφορες πληροφορίες
της αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το
DISPLAY και vV b B.
Χρόνος
Γενικές λειτουργίες
αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή Οδηγού USB
Flash
1. Ενεργοποιήστε τον Διακόπτη Ισχύος.
2. Εισάγετε τον Οδηγό USB Flash στην μονάδα.
3. Πατήστε O (RETURN) για να
χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό USB Flash.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
5. Πατήστε N/X για αναπαραγωγή του
αρχείου.
12. 01. 04 �� 9:47
12
Λειτουργία
Γενική λειτουργία
Για να
Κάνετε αυτό
Αναπαραγωγή / Πατήστε N/X
Παύση
Προχωρημένες
λειτουργίες
αναπαραγωγής
Διακοπή της
Πατήστε x
αναπαραγωγής
4
Λειτουργία
Μετάβαση
Πατήστε . ή > κατά την
στο επόμενο ή διάρκεια της αναπαραγωγής
προηγούμενο
Ταινία
Ταχεία
Πατήστε και κρατήστε το
αναπαραγωγή . ή > κατά την διάρκεια
εμπρός ή πίσω της αναπαραγωγής
Για να
Κάνετε αυτό
Αναζήτηση
αριθμού
αρχείου
Πατήστε OPTION και επιλέξτε
Αναζήτηση αριθμού, μετά
πατήστε ENTER. Επιλέξτε
τον επιθυμητό αριθμό
χρησιμοποιώντας vV και επιλέξτε
OK χρησιμοποιώντας B, και μετά
πατήστε ENTER. (Μόνο αρχεία
ΤΑΙΝΙΩΝ)
Προβολή
μενού δίσκου
Πατήστε MENU (μόνο DVD)
Επαναλαμ
βανόμενη
αναπαραγωγή
Πατήστε OPTION κατά την διάρκεια
αναπαραγωγής και επιλέξτε
Επανάλληψη. Μετά, πατήστε
OPTION ή Πίσω αφού επιλέξετε
τρόπο επανάληψης με την χρήση
b B.
• DVD: Κεφάλαιο/Τίτλος/Κλ
• MOVIE: Κομμάτι/Όλα/Κλ
• DVD/MOVIE:
mmbPmmPmbPm ή
MpMBpMMpMMB
• ACD/MUSIC: mx8Pmx4Pmx2 ή
Mx2pMx4pMx8
Συνέχιση
Πατήστε x κατά την διάρκεια
αναπαραγωγής της αναπαραγωγής για να
αποθηκεύσετε το σημείο διακοπής.
• Πατήστε x μία φορά: Ένδειξη Xx
στην οθόνη (Διακοπή - Παύση)
• Πατήστε xδύο φορές: Ένδειξη x
στην οθόνη (Πλήρης Διακοπή)
Ρύθμιση
χρώματος /
φωτεινότητας
Πατήστε OPTION και ρυθμίστε το
χρώμα και την φωτεινότητα από
το 0 έως το 15 με τη χρήση b B.
Αναπαραγωγή
δίσκου ή
Οδηγού USB
Flash με
διάφορους
τύπους
αρχείων
Επιλέξτε το σωστό μενού
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ή ΤΑΙΝΙΑ
πατώντας επαναλαμβανόμενα το
TITLE.
Προφύλαξη
οθόνης
Η Προφύλαξη Οθόνης λειτουργεί
όταν η μονάδα παραμείνει για
5 λεπτά στο Stop. Πατήστε
οποιοδήποτε πλήκτρο για
απενεργοποίηση.
Εξοικονόμηση Η εξοικονόμηση ενέργειας
Ενέργειας
λειτουργεί όταν η μονάδα
παραμείνει για 5 λεπτά στην
λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
Πατήστε N/X για την
απενεργοποίησή της.
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 12
DVD
MOVIE
Αργή
Κρατήστε πατημένο το > κατά
αναπαραγωγή την παύση.
εμπρός
• IB1/16pIB1/8pIB1/4pIB1/2
Ρυθμίστε την
επιθυμητή ώρα
εκκίνησης της
αναπαραγωγής
Πατήστε DISPLAY κατά την διάρκεια
της αναπαραγωγής. Επιλέξτε το κουτί
Time. Πατήστε OPTION και ρυθμίστε
την επιθυμητή ώρα έναρξης της
αναπαραγωγής με την χρήση
των πλήκτρων vV b B, και μετά
πατήστε ENTER. Για παράδειγμα,
ρυθμίστε “2:10:20” για έναρξη σε 2
ώρες, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
Μνήμη
τελευταίας
σκηνής
Αυτή η μονάδα μπορεί να κρατά
στην μνήμη και να αναπαράγει
την τελευταία σκηνή που
προβλήθηκε, ακόμα και εάν ο
δίσκος αφαιρεθεί και εισαχθεί
ξανά ή απενεργοποιηθεί η μονάδα
με τον ίδιο δίσκο. (μόνο DVD)
12. 01. 04 �� 9:47
Λειτουργία
Μουσική
ACD
MUSIC
Για να
Κάνετε αυτό
Αναζήτηση
αριθμού
αρχείου
Πατήστε OPTION και επιλέξτε
Αναζήτηση αριθμού, μετά
πατήστε ENTER. Επιλέξτε
τον επιθυμητό αριθμό
χρησιμοποιώντας vV και επιλέξτε
OK χρησιμοποιώντας B, και μετά
πατήστε ENTER.
Επαναλαμ
βανόμενη
αναπαραγωγή
Πατήστε OPTION κατά την
διάρκεια αναπαραγωγής και
επιλέξτε Επανάλληψη. Μετά,
πατήστε OPTION ή RETURN αφού
επιλέξετε τρόπο επανάληψης με
την χρήση b B.
(Κομμάτι/Όλα/Κλ.)
Τυχαία
Πατήστε OPTION και επιλέξτε
αναπαραγωγή ΤΥΧΑΙΑ, και μετά επιλέξτε ON ή
OFF με τη χρήση b B.
Πατήστε OPTION ή RETURN.
Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο και
πατήστε B για να μεταβείτε στο
“ ”, και μετά πατήστε ENTER
για να δημιουργήσετε λίστες
μουσικής.
Επιλέξτε το αρχείο που δεν
επιθυμείτε και πατήστε B για να
το μετακινήσετε στο “ ”, και μετά
πατήστε ENTER για να διαγράψετε
τις προγραμματισμένες λίστες
μουσικής.
Εντούτοις, εάν θέλετε να
διαγράψετε όλα τα κομμάτια από
τις προγραμματισμένες λίστες,
πατήστε V για να τα μετακινήσετε
στο [Διαγραφή Όλων] και μετά
πατήστε ENTER.
Εισάγετε οδηγό USB flash και
CD Ήχου στην μονάδα. Πατήστε
OPTION και επιλέξτε το μενού
[Εγγραφή CD]. Επιλέξτε το
επιθυμητό κομμάτι με τη χρήση
vV και πατήστε ENTER.
• Επιλογή [X1] ή [X4]
Πατήστε OPTION κατά την εγγραφή
-- X1: Εγγραφή με ταχύτητα 1X με
ταυτόχρονη ακρόαση
-- X4: Εγγραφή με ταχύτητα 4X χωρίς
ταυτόχρονη ακρόαση
Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων
υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων
υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και
ηχογραφήσεων μπορεί να είναι παραβίαση των
δικαιωμάτων αναπαραγωγής και αποτελεί ποινικό
αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό.
Φερθείτε υπεύθυνα
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα
Φωτογραφίες
PHOTO
Για να
Κάνετε αυτό
Αναζήτηση
αριθμού
αρχείου
Πατήστε OPTION και επιλέξτε
Αναζήτηση αριθμού, μετά πατήστε
ENTER. Επιλέξτε τον επιθυμητό
αριθμό χρησιμοποιώντας vV και
επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας B,
και μετά πατήστε ENTER.
Προβολή
Διαφανειών
Πατήστε vV b B για να
μεταβείτε στο “ ” και πατήστε
ENTER για να δείτε τις διαφάνειες.
Προβολή των
πληροφοριών
του αρχείου
Πατήστε DISPLAY
επαναλαμβανόμενα για να δείτε
τις πληροφορίες περιεχομένων
στο αρχείο MP3, [ΤΙΤΛΟΣ /
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ / ΔΙΣΚΟΣ / ΕΤΟΣ /
ΣΧΟΛΙΑ].
Ρυθμίστε την
ταχύτητα
προβολής
φωτογραφιών
Μνήμη
τελευταίας
σκηνής
Αυτή η μονάδα μπορεί να κρατά
στην μνήμη και να αναπαράγει
την τελευταία σκηνή που
προβλήθηκε, ακόμα και εάν ο
δίσκος αφαιρεθεί και εισαχθεί
ξανά ή απενεργοποιηθεί η μονάδα
με τον ίδιο δίσκο. (μόνο ACD)
Πατήστε vV b B για να
” και πατήστε
μεταβείτε στο “
επαναλαμβανόμενα b B για
να ρυθμίσετε την ταχύτητα της
προβολής.
Ακούστε
μουσική κατά
την διάρκεια
της προβολής
φωτογραφιών
Πατήστε vV b B για να
μεταβείτε στο “ ” και πατήστε
ENTER για να ακούτε μουσική
κατά την διάρκεια της προβολής.
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 13
4
Λειτουργία
Δημιουργήστε
ή διαγράψτε
το δικό σας
πρόγραμμα
Εγγραφή του
CD Ήχου στον
οδηγό USB
Flash
13
12. 01. 04 �� 9:47
14
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
5
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
Σύμπτωμα
5
Αίτιο
Λύση
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
Δεν υπάρχει
τροφοδοσία.
•
Το καλώδιο της τροφοδοσίας είναι
αποσυνδεδεμένο.
•
Συνδέστε σταθερά το καλώδιο της
τροφοδοσίας στην πρίζα.
Έχετε
ενεργοποιήσει
τη συσκευή,
αλλά αυτή δεν
λειτουργεί.
•
Δεν έχετε εισάγει δίσκο.
•
Εισάγετε έναν δίσκο.
Δεν υπάρχει
εικόνα σε άλλες
συνδεδεμένες
συσκευές
προβολής, TV κλπ.
•
Η τηλεόραση δεν έχει ρυθμιστεί να
λαμβάνει το σήμα από τη συσκευή.
•
Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο εικόνας (video)
στην τηλεόραση.
•
Το καλώδιο εικόνας (video) δεν έχει
συνδεθεί σταθερά.
•
Συνδέστε σταθερά το καλώδιο της εικόνας
(video).
Δεν υπάρχει ήχος.
•
“Η ένταση του ήχου είναι στο ελάχιστο”
•
Χρησιμοποιήστε τον ελεγκτή της έντασης για
να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
•
Ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος
με το καλώδιο του ήχου δεν είναι
ρυθμισμένος να λαμβάνει το σήμα από
τη συσκευή.
•
Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία εισόδου του
ενισχυτή για τον ήχο.
•
Οι ρυθμίσεις του Ήχου (AUDIO) είναι
ρυθμισμένες σε λανθασμένη θέση.
•
Ρυθμίστε τις επιλογές του ήχου (AUDIO) στη
σωστή θέση.
•
Στην μονάδα είναι συνδεδεμένο το
βύσμα των ακουστικών.
•
Αφαιρέστε το βύσμα των ακουστικών από την
μονάδα.
•
Ο δίσκος εισήχθη ανάποδα.
•
Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι προς
τα πάνω.
•
Η επιφάνεια του δίσκου έχει λερωθεί
από δαχτυλιές και σκόνη.
•
Καθαρίστε τον δίσκο με ένα καθαρό, μαλακό
πανί χωρίς χνούδι, σκουπίζοντας τον δίσκο
από το κέντρο προς την περιφέρεια. (Μην
χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά όπως η
αλκοόλη, η βενζίνη, τα διαλυτικά κλπ)
•
Έχει εισαχθεί δίσκος που δεν μπορεί να
αναπαραχθεί.
•
Εισάγετε έναν δίσκο που να μπορεί να
αναπαραχθεί. (Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου και
τον κωδικό της περιοχής.)
•
Έχει ρυθμιστεί το επίπεδο κατάταξης.
•
Αλλάξτε το επίπεδο της κατάταξης.
Η συσκευή
δεν αρχίζει την
αναπαραγωγή.
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 14
12. 01. 04 �� 9:47
Παράρτημα
15
6
Παράρτημα
Λίστα κωδικών περιοχών
Επιλέξτε τον κωδικό περιοχής από την παρακάτω λίστα.
Περιοχή
Κωδικός
Περιοχή
Κωδικός Περιοχή
Κωδικός Περιοχή
Κωδικός
Αφγανιστάν AF
Φίτζι FJ Μονακό
MC Σιγκαπούρη
SG
Αργεντινή AR
Φινλανδία FI Μογγολία
Αυστραλία AU
Γαλλία
FR Μαρόκο
MN Δημοκρατία της
MA Σλοβακίας
SK
Αυστρία AT
Γερμανία
Βέλγιο BE
Μεγάλη Βρετανία
GB Ολλανδία
NP Σλοβενία
NL Νότια Αφρική
ZA
Μπουτάν BT
Ελλάδα
Βολιβία BO
Γροιλανδία
GR Ολλανδικές
GL Αντίλλες
AN Ισπανία
ES
Βραζιλία BR
Χόνγκ Κόνγκ
NZ Σρι Λάνκα
LK
Καμπότζη KH
Ουγγαρία
CA
Ινδία
Χιλή CL
Ινδονησία
Κίνα CN
Ισραήλ
Κολομβία CO
Ιταλία
Κονγκό CG
Τζαμάικα
Κόστα Ρίκα CR
Ιαπωνία
Κροατία HR
Κένυα
Κουβέιτ
Δημοκρατία της
Τσεχίας CZ
Λιβύη
Δανία DK
Λουξεμβούργο
Ισημερινός EC
Μαλαισία
Αίγυπτος EG
Μαλδίβες
Ελ Σαλβαδόρ SV
Μεξικό
Αιθιοπία ET
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 15
HK Νέα Ζηλανδία
HU Νιγηρία
IN Νορβηγία
ID Ομάν
Νότια Κορέα
SI
KR
NG Σουηδία
SE
NO Ελβετία
CH
OM Ταϊβάν
TW
IL Πακιστάν
IT Παναμάς
PK Ταϋλάνδη
PA Τουρκία
TR
6
JM Παραγουάη
JP Φιλιππίνες
PY Ουγκάντα
UG
PH Ουκρανία
UA
KE Πολωνία
KW Πορτογαλία
LY Ρουμανία
PL Ηνωμένες
PT Πολιτείες
RO Ουρουγουάη
UY
Παράρτημα
Καναδάς DE Νεπάλ
LU Ρωσική
Ομοσπονδία
MY
Σαουδική Αραβία
MV
Σενεγάλη
MX
Ουζμπεκιστάν
TH
US
UZ
RU Βιετνάμ
VN
SA Ζιμπάμπουε
ZW
SN
12. 01. 04 �� 9:47
16
Παράρτημα
Λίστα κωδικών γλωσσών
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να καταχωρήσετε την επιθυμητή γλώσσα για τις
ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις: [Ήχος Δίσκου], [Υπότιτλοι Δίσκου] και [Μενού Δίσκου].
Γλώσσα Κωδικός Γλώσσα Κωδικός Γλώσσα Κωδικός Γλώσσα Κωδικός
6
Αφάρ
6565
Γαλλικά
7082
Λιθουανικά
7684
Σίντι
8368
Αφρικάανς
6570
Φριζικά
7089
Μακεδονικά
7775
Σιναλεζικά
8373
Αλβανικά
8381
Γαλικιανά
7176
Μαλαγκάσι
7771
Σλοβακικά
8375
Αμχαρικά
6577
Γεωργιανά
7565
Μαλάι
7783
Σλοβενικά
8376
Αραβικά
6582
Γερμανικά
6869
Μαλαγιάλαμ
7776
Ισπανικά
6983
Αρμενικά
7289
Ελληνικά
6976
Μαορί
7773
Σουντανεζικά
8385
Ασάμ
6583
Γροινλανδικά
7576
Μάρατι
7782
Σουαχίλι
8387
Αϊμάρα
6588
Γκουαρανί
7178
Μολδαβικά
7779
Σουηδικά
8386
Αζερμπαϊτζανικά 6590
Γκουτζαράτι
7185
Μογγολικά
7778
Ταγκαλόγκ
8476
Μπασκίρ
6665
Χάουσα
7265
Ναούρου
7865
Τατζίκ
8471
Βασκικά
6985
Εβραϊκά
7387
Νεπάλι
7869
Ταμίλ
8465
Χίντι
7273
Νορβηγικά
7879
Τελούγκου
8469
Παράρτημα
Μπενγκάλι,
Μπάνγκλα
6678
Ουγγρικά
7285
Ορίγια
7982
Ταϊλανδικά
8472
Μπουτάνι
6890
Ισλανδικά
7383
Παντζάμπι
8065
Τόνγκα
8479
Μπιχάρι
6672
Ινδονησιακά
7378
Πάστο
8083
Τουρκικά
8482
Βρετονικά
6682
Ιντερλίνγκουα
7365
Περσικά
7065
Τουρκμενικά
8475
Βουλγαρικά
6671
Ιρλανδικά
7165
Πολωνικά
8076
Τουί
8487
Βουρμεζιανά
7789
Ιταλικά
7384
Πορτογαλικά
8084
Ουκρανικά
8575
Λευκορωσικά
6669
Ιαπωνικά
7465
Κέτσουα
8185
Ούρντου
8582
Κινεζικά
9072
Καναδικά
7578
8590
7282
Κασμίρ
7583
ΡαιτικάΡομανικά
Ουζμπέκικα
Κροατικά
8277
Βιετναμέζικα
8673
Τσεχικά
6783
Καζαχικά
7575
Ρουμανικά
8279
Βολαπούκ
8679
Δανικά
6865
Κιργιζιανά
7589
Ρωσικά
8285
Ουαλικά
6789
Ολλανδικά
7876
Κορεατικά
7579
Σαμοανικά
8377
Γουόλοφ
8779
Αγγλικά
6978
Κουρδικά
7585
Σανσκριτικά
8365
Ξόσα
8872
Εσπεράντο
6979
Λαοτινά
7679
Γαελικά
7168
Γίντις
7473
Εσθονικά
6984
Λατινικά
7665
Σερβικά
8382
Γιορούμπα
8979
Φαροεζικά
7079
Λετικά
7686
Σερβοκροατικά 8372
Ζουλού
9085
Φίτζι
7074
Λιγκάλα
7678
Σόνα
Φινλανδικά
7073
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 16
8378
12. 01. 04 �� 9:47
Παράρτημα
Προδιαγραφές
Κατανάλωση
ρεύματος
12 W
Προδιαγραφές
παροχής ρεύματος
9.5 V
Προδιαγραφές
μετασχηματιστή AC
100 - 240 V ~ 1 A,
50/60 Hz
Προδιαγραφές
μετασχηματιστή
αυτοκινήτου
Διαστάσεις
(Πλ x Υψ x Β)
8.5 V -16 V DC
Καθαρό Βάρος
(Περίπου)
0.73 kg
2A
Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων
Μέγεθος Πλαισίου
17.8 cm (διαγώνιος)
Σύστημα προβολής
R.G.B. stripe
Σύστημα οδηγού
TFT active matrix
Ανάλυση
480 x 234 (WQVGA)
Εμπορικά σήματα
και Άδειες χρήσης
Περίπου
(200 x 16.5 x 38.5) mm
0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία
λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας 5 % έως 90 %
Laser
Laser ημιαγωγός
Σύστημα σήματος
R.G.B. stripe
Παροχή Ρεύματος
Bus (USB)
5V
Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories.
Το Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.
Τα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα
είναι σήματα κατατεθέντα της DivX, Inc. και
χρησιμοποιούνται υπό άδεια.
500 mA
6
Το “DVD Logo” είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.
Παράρτημα
Έξοδος Video/Audio Ø 3.5 mm υποδοχή
mini x 1
Υποδοχή εξόδου
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync
βίντεο
αρνητικό
Έξοδος Audio
1.5 Vrms
(1 kHz, 0 dB)
Βύσμα Ακουστικών
17
ø 3.5 mm stereo
υποδοχή mini x 1
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 17
12. 01. 04 �� 9:47
DP650-P.AESPLLW_7244_GREEK.indd 18
12. 01. 04 �� 9:47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising