LG HB965DF Εγχειρίδιο Χρήσης

LG HB965DF Εγχειρίδιο Χρήσης
Ελληνικά
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σύστημα Δικτύου Blu-ray
Disc™ /DVD Home Cinema
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΜΟΝΤΕΛΟ
HB965DF (HB965DF, SB95DF-F/W)
P/NO : MFL63740467
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind1 1
2010.2.26 5:8:47 PM
2
1
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
1
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
(Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα
αστραπής μέσα σε τριγωνικό
πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη
για παρουσία «επικίνδυνης τάσης»
χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του
προϊόντος η οποία μπορεί να είναι
αρκετά μεγάλου μεγέθους για να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Το θαυμαστικό μέσα σε
τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί
τον χρήστη ότι πρόκειται για
σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και
συντήρησης στο εγχειρίδιο που
παρέχεται μαζί με το προϊόν.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind2 2
Προφυλάξεις και
Προειδοποιήσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ
ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή
σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και
παρόμοια έπιπλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται
για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του
από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα
πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει,
για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε
κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται
μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια
ραφιέρα, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός
ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα
λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού
του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν
εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί
συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευής.
Η χρήση άλλων ελέγχων, ρυθμίσεων, ή η τέλεση
διαδικασιών διαφορετικών των όσων ορίζονται στο
παρόν, ενδέχεται να επιφέρει έκθεση σε επικίνδυνη
ακτινοβολία.
Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα
λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.
Υπάρχει ορατή ακτινοβολία λέιζερ όταν είναι ανοικτό.
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ.
2010.2.26 5:8:52 PM
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος
Οι περισσότερες συσκευές θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αποκλειστικό κύκλωμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να
πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε
αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
Απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας
1. Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο
με τον διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο
απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/EC.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται
χωριστά από τα οικιακά απόβλητα,
στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις
συλλογής που έχει δημιουργήσει το
κράτος ή οι τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς
σας συσκευής συμβάλλει στην
πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την υγεία των
ανθρώπων.
1
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα
μοναδικό κύκλωμα πρίζας που θα τροφοδοτεί μόνο
τη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα υπάρχουν άλλα
κυκλώματα ή διακλαδώσεις. Διαβάστε τη σελίδα
προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου για να
βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε πρίζες τοίχου.
Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή
χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια επέκτασης,
φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή κατεστραμμένη
μόνωση καλωδίων προκαλούν επικίνδυνες
καταστάσεις. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες
θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της
συσκευής σας και σε περίπτωση που η εμφάνισή
του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά, αφαιρέστε το από
την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και
αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα γνήσιο εξάρτημα
από εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων.
Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φυσική
ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστροφή, η
δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την παγίδευση
από πόρτα ή το πάτημά του. Προσέξτε ιδιαίτερα
τα βύσματα, τις πρίζες τοίχου και το σημείο από
το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Για
να διακόψετε την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το
βύσμα του καλωδίου παροχής από την πρίζα. Όταν
εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα
προσπελαύνεται εύκολα.
3
4. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά
με την απόρριψη της παλιάς συσκευής
σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία
αποκομιδής απορριμμάτων ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή
συσσωρευτή.
Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της
μπαταρίας ή της συστοιχίας μπαταριών από
τη συσκευή: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή
συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα
της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για
να αποτραπεί μόλυνση του περιβάλλοντος και
πρόκληση πιθανής απειλής στην υγεία ανθρώπων
και ζώων, θα πρέπει να εναποθέσετε την παλιά
μπαταρία σε κατάλληλη θήκη στα καθορισμένα
σημεία συλλογής. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί
με άλλα οικιακά απορρίμματα. Συνίσταται η χρήση
των τοπικών, δωρεάν συστημάτων διάθεσης
απορριμάτων για μπαταρίες και συσσωρευτές. Η
μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική
θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φλόγα και τα
συναφή.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind3 3
2010.2.26 5:8:52 PM
4
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Ευρωπαϊκή Οδηγία
1
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Η LG Electronics δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα
πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις των οδηγιών 1999/5/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ,
2006/95/ΕΚ και 2009/125/EC .
Επικοινωνήστε με την παρακάτω διεύθυνση για την
απόκτηση ενός αντιγράφου του Εγγράφου (Δήλωση
Συμμόρφωσης)
European representative :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
Εσωτερική χρήση μόνο.
RF Δήλωση Έκθεσης σε Ακτινοβολία
Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί και
να λειτουργήσει σε μία ελάχιστη απόσταση 20cm
μεταξύ του ψυγείου και εσάς.
France Notice
Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage
intérieur
2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage
extérieur
Italy Notice
A general authorization is requested for outdoor use
in Italy.
The use of these equipments is regulated by:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject
to general authorization) for outdoor use and
article 105 (free use) for indoor use, in both cases
for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access
to networks and telecom services.
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività
soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati
al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se
utilizzati entro il proprio
fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico
dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.
Brazil Notice
Este equipamento opera em caráter secundário, isto
é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.
Latvia Notice
A license is required for outdoor use for operation in
2.4 GHz band.
Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage
intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage
extérieur
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind4 4
2010.2.26 5:8:52 PM
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία
• Επιπλέον, οι ενδείξεις BD-ROM Mark και BD+
χρησιμοποιούνται επιπρόσθετα ως συστήματα
προστασίας περιεχομένου για τη μορφή BD,
κάτι που θέτει ορισμένους περιορισμούς στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται περιορισμοί
αναπαραγωγής για υλικό που προστατεύεται
από τις ενδείξεις BD-ROM Mark και/ή BD+.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
συστήματα AACS, BD-ROM Mark, BD+, ή με αυτό
το προϊόν, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
• Πολλοί δίσκοι BD-ROM/DVD κωδικοποιούνται
με προστασία αντιγραφής. Για αυτόν το λόγο,
θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή μόνο με την
τηλεόραση, όχι με μια συσκευή βίντεο VCR. Η
σύνδεση με ένα VCR έχει ως αποτέλεσμα την
προβολή παραμορφωμένης εικόνας από δίσκους
με προστασία αντιγραφής.
Σημαντική σημείωση για σύστημα χρώματος
τηλεοράσεων
Το σύστημα χρώματος αυτής της συσκευής διαφέρει
ανάλογα με τους δίσκους που αναπαράγονται κάθε
στιγμή.
Για παράδειγμα, όταν η συσκευή αναπαράγει δίσκο
που έχει εγγραφεί στο σύστημα χρωμάτων NTSC, η
εικόνα εξάγεται ως σήμα NTSC.
Μόνο μια τηλεόραση που υποστηρίζει πολλαπλά
συστήματα χρώματος μπορεί να λάβει όλα τα
σήματα που εξάγονται από τη συσκευή.
• Εάν διαθέτετε μια τηλεόραση με σύστημα
χρώματος PAL, θα βλέπετε παραμορφωμένες
εικόνες όταν χρησιμοποιείτε δίσκους ή υλικό
βίντεο που έχει εγγραφεί με το σύστημα NTSC.
• Μια τηλεόραση που υποστηρίζει πολλαπλά
συστήματα χρώματος αλλάζει αυτόματα το
σύστημα χρώματος ανάλογα με τα σήματα
εισόδου. Σε περίπτωση που το σύστημα χρώματος
δεν αλλάζει αυτόματα, σβήστε και ανάψτε
ξανά την τηλεόραση και τότε θα αρχίσουν να
προβάλλονται κανονικές εικόνες στην οθόνη.
1
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
• Επειδή το σύστημα AACS (Advanced Access
Content System) έχει εγκριθεί ως σύστημα
προστασίας περιεχομένου για τη μορφή BD,
όπως συμβαίνει με το σύστημα CSS (Content
Scramble System) για τη μορφή DVD, ορισμένοι
περιορισμοί επιβάλλονται για την αναπαραγωγή,
την έξοδο αναλογικού σήματος, κ.λπ., υλικού
που προστατεύεται από το σύστημα AACS. Η
λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι περιορισμοί
σε αυτό το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με το χρόνο αγοράς, καθώς υπάρχει
η πιθανότητα αυτοί οι περιορισμοί να έχουν
υιοθετηθεί και/ή μεταβληθεί μετά την παραγωγή
του.
5
• Ακόμα κι αν ένας δίσκος που έχει εγγραφεί
στο σύστημα NTSC προβάλλεται καλά στην
τηλεόρασή σας, δεν είναι βέβαιο ότι αυτό το υλικό
θα εγγραφεί σωστά στη συσκευή εγγραφής σας.
• Το προϊόν αυτό εμπεριέχει τεχνολογία προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται
από διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και
άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει
έγκριση της Macrovision και προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις
προβολής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική άδεια
της Macrovision. Η αποσυναρμολόγηση και η
ανάστροφη μηχανίκευση απαγορεύονται.
• Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής
ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, η μη
εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή,
διανομή ή διασκευή τηλεοπτικών προγραμμάτων,
βιντεοταινιών, δίσκων BD-ROM, DVD, CD και άλλου
υλικού ενδεχομένως να σας βαρύνει με αστική
και/ή εγκληματική υπαιτιότητα.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind5 5
2010.2.26 5:8:53 PM
6
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
3
Εγκατάσταση
1
16
Συναρμολογήστε τα ηχεία
18
Τοποθέτηση των ηχείων σε τοίχο
19
Σύνδεση ηχείων
19
Σύνδεση των ηχείων στη
συσκευή
Στοιχεία σχετικά με την
ασφάλεια
20
2
20
Σύνδεση HDMI
21
Τι είναι το SIMPLINK;
Προφυλάξεις και
Προειδοποιήσεις
2
Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας
22
Σύνδεση συσκευής βίντεο
22
Σύνδεση εικόνας
23
Ρύθμιση ανάλυσης
Προετοιμασία
24
Σύνδεση κεραίας
8
24
Συνδέσεις με εξωτερική συσκευή
Εισαγωγή
8
Σχετικά με την εμφάνιση
του συμβόλου “ ”
8
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται στο
παρόν εγχειρίδιο
24
Βοηθητική σύνδεση AUX
25
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
25
Οπτική σύνδεση 1/2
26
Σύνδεση HDMI IN 1/2
27
Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο
9
Παρεχόμενα εξαρτήματα
9
Δίσκοι αναπαραγωγής
11
Συμβατότητα αρχείων
12
Κωδικός περιοχής
12
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
29
Ασύρματη σύνδεση δικτύου
30
12
Συγκεκριμένες Απαιτήσεις
Συστήματος
Εγκατάσταση ασύρματου
δικτύου
33
Σύνδεση συσκευής USB
12
Σημειώσεις συμβατότητας
35
Ρυθμίσεις
13
Τηλεχειριστήριο
14
Μπροστινό πάνελ
15
Πίσω πάνελ
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind6 6
27
Ενσύρματη σύνδεση
δικτύου
28
Εγκατάσταση ενσύρματου
δικτύου
35
Προσαρμογή των
ρυθμίσεων εγκατάστασης
35
Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]
37
Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]
37
Μενού [ΗΧΟΣ]
38
Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]
39
Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]
40
Μενού [ΑΛΛΑ]
2010.2.26 5:8:53 PM
7
41
Εφέ Ήχου
6
Επίλυση προβλημάτων
4
Λειτουργία
42
Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής
44
Προχωρημένες λειτουργίες
αναπαραγωγής
48
Ενδείξεις στην οθόνη
51
Απόλαυση BD-LIVE
52
Αναπαραγωγή αρχείου ταινίας και
δίσκου VR
54
Προβολή φωτογραφία
78
Γενικά
79
Εικόνα
79
Ήχος
80
Δίκτυο
1
2
7
Παράρτημα
81
Έλεγχος τηλεόρασης με το
παρεχόμενο τηλεχειριστήριο
82
Λίστα κωδικών περιοχών
3
57
Ακρόαση μουσικής
60
Αναπαραγωγή iPod
83
Λίστα κωδικών γλωσσών
62
Λειτουργίες ραδιοφώνου
84
Ενημέρωση λογισμικού δικτύου
63
Αναπαραγωγή υλικού μέσω
οικιακού δικτύου
84
Ειδοποίηση ενημέρωσης
δικτύου
68
Χρήση του NetCast™
Entertainment Access
84
Αναβάθ. Λογισμικού
68
YouTube
72
Προβολή ηλεκτρονικού
άλμπουμ Picasa
75
Χρήση του AccuWeather
5
Συντήρηση
77
Σημειώσεις σχετικά με τους
δίσκους
77
Χειρισμός της συσκευής
86
Ανάλυση εξόδου βίντεο
87
Εμπορικά σήματα και Άδειες
χρήσης
89
Προδιαγραφές
91
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ
4
5
92
Ειδοποίηση λογισμικού ανοικτού
κώδικα
93
Gracenote® Όροι Χρήσης
6
7
8
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind7 7
2010.2.26 5:8:53 PM
8
Προετοιμασία
2
Προετοιμασία
2
Εισαγωγή
Προετοιμασία
Σχετικά με την εμφάνιση του
συμβόλου “ ”
Το σύμβολο “ ” μπορεί να εμφανίζεται στην
τηλεόρασή σας κατά τη λειτουργία της και
σημαίνει ότι η λειτουργία που περιγράφεται
στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο
συγκεκριμένο μέσο.
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
στο παρόν εγχειρίδιο
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ενότητες των οποίων οι τίτλοι διαθέτουν ένα
από τα παρακάτω σύμβολα ισχύουν μόνο για
το δίσκο στον οποίο αντιστοιχεί το σύμβολο
αυτό.
BD
Δίσκος BD-ROM
DVD
Δίσκος DVD±Video,
DVD-R/RW σε κατάσταση
Video ή σε κατάσταση VR
και οριστικοποιημένος
AVCHD
Δίσκος DVD±R/RW σε
μορφή AVCHD
ACD
Δίσκοι ήχου CD
MOVIE
Αρχεία ταινιών
MUSIC
Αρχεία μουσικής
PHOTO
Αρχεία φωτογραφιών
Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και
χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Προσοχή:
Υποδεικνύει μέτρα προστασίας για αποτροπή
πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind8 8
2010.2.26 5:8:54 PM
Προετοιμασία
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Καλώδιο βίντεο (1)
Χρωματιστά καλώδια
ηχείων (3)
Δίσκοι αναπαραγωγής
Δίσκος Blu-ray
- Δίσκοι όπως είναι οι ταινίες
που διατίθενται προς πώληση
ή ενοικίαση.
- Δίσκοι BD-R/RE που περιέχουν
αρχεία ταινιών, μουσικής ή
φωτογραφιών.
Μπαταρίες (2)
Κεραία FM (1)
CD-ROM με το
λογισμικό Nero
MediaHome4
Essentials (1)
Βραχίονες
ανάρτησης
(Τοίχος / Ηχείο) (2)
Βίδα / Ακροδέκτης
τοίχου (Ανάρτηση
στον τοίχο)(4)
DVD±R
δίσκος 8 /12 εκ.
- Κατάσταση Video και
οριστικοποιημένοι μόνο
- Υποστηρίζει επίσης δίσκους
διπλής στρώσης
- Οριστικοποιημένη μορφή
AVCHD
- Δίσκοι DVD±R που περιέχουν
αρχεία ταινιών, μουσικής ή
φωτογραφιών.
2
Προετοιμασία
DVD-VIDEO
8 / 12 cm disc
Δίσκοι όπως είναι οι ταινίες που
διατίθενται προς πώληση ή
ενοικίαση.
Τηλεχειριστήριο (1)
9
DVD-RW
δίσκος 8 /12 εκ.
- Κατάσταση VR, κατάσταση Video
και οριστικοποιημένοι μόνο
- Οριστικοποιημένη μορφή
AVCHD
- Δίσκοι DVD-RW που περιέχουν
αρχεία ταινιών, μουσικής ή
φωτογραφιών.
DVD+RW
δίσκος 8 /12 εκ.
- Κατάσταση Video και
οριστικοποιημένοι μόνο
- Οριστικοποιημένη μορφή
AVCHD
- Δίσκοι DVD+RW που
περιέχουν αρχεία ταινιών,
μουσικής ή φωτογραφιών.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind9 9
2010.2.26 5:8:54 PM
10
Προετοιμασία
Audio CD
δίσκος 8 /12 εκ.
CD-R/RW
δίσκος 8 /12 εκ.
- Δίσκοι CD-R/RW που
περιέχουν τίτλους μουσικής,
αρχεία ταινιών, μουσικής ή
φωτογραφιών.
2
Προετοιμασία
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind10 10
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ανάλογα με τις συνθήκες του εξοπλισμού
εγγραφής ή τον ίδιο το δίσκο CD-R/RW (ή DVD±R/
RW) κάποιοι δίσκοι CD-R/RW (ή DVD±R/RW)
μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
• Ανάλογα με το λογισμικό εγγραφής & τη
διαδικασία οριστικοποίησης, ορισμένοι δίσκοι που
έχουν εγγραφεί (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE)
μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
• Δίσκοι BD-R/RE, DVD±R/RW και CD-R/RW που
έχουν εγγραφεί σε προσωπικό υπολογιστή ή
σε συσκευή DVD ή CD Recorder μπορεί να μην
αναπαράγονται από τη μονάδα, αν ο δίσκος είναι
κατεστραμμένος ή βρώμικος ή υπάρχει βρωμιά
ή συμπύκνωση υγρασίας στο φακό της μονάδας.
• Εάν γράψετε ένα δίσκο χρησιμοποιώντας
προσωπικό υπολογιστή, ακόμα κι αν η εγγραφή
γίνει σε μια συμβατική μορφή, υπάρχει η
πιθανότητα να μην γίνεται αναπαραγωγή,
εξαιτίας των ρυθμίσεων του λογισμικού
εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη
δημιουργία του δίσκου. (Για περισσότερες
πληροφορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή
του λογισμικού.)
• Αυτή η συσκευή απαιτεί από τους δίσκους και
τις εγγραφές να ικανοποιούν ορισμένα τεχνικά
πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται η
βέλτιστη ποιότητα αναπαραγωγής.
• Οι προεγγεγραμμένοι δίσκοι DVD συμβαδίζουν
αυτόματα με αυτά τα πρότυπα. Υπάρχουν
πολλοί διαφορετικοί τύποι μορφών δίσκου
με δυνατότητα εγγραφής (όπως δίσκοι CD-R
που περιέχουν αρχεία MP3 ή WMA) και αυτοί
απαιτούν ορισμένες προϋπάρχουσες συνθήκες
προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατή
αναπαραγωγή.
• Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι
απαιτείται άδεια για τη λήψη αρχείων MP3/WMA
και μουσικής από το Internet. Η εταιρεία μας δεν
έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τέτοια άδεια.
Η άδεια θα πρέπει πάντα να ζητείται από τον
κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
• Όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους,
θα πρέπει να καθορίζετε την επιλογή μορφής
δίσκου σε [Mastered] προκειμένου οι δίσκοι να
είναι συμβατοί με τις συσκευές αναπαραγωγής
της LG. Όταν η επιλογή καθορίζεται σε Live
System, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
δίσκο σε αναπαραγωγής της LG. (Σύστημα
Mastered/Live File System : Σύστημα μορφής
δίσκου για Windows Vista)
2010.2.26 5:8:55 PM
Προετοιμασία
Συμβατότητα αρχείων
Γενικά
Ρυθμός μετάδοσης bit:
από 20 kbps ως 320 kbps (WMA),
από 32 kbps ως 320 kbps (MP3)
Διαθέσιμες προεκτάσεις αρχείων:
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.wav”
•
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αρχεία ταινιών HD που περιέχονται σε CD ή USB
1.0/1.1 μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.
Για την αναπαραγωγή αρχείων ταινιών HD
συνίσταται η χρήση BD, DVD ή USB 2.0.
Οι διαθέσιμες προεκτάσεις αρχείων
διαφέρουν ανάλογα με τους διακομιστές
DLNA.
Ορισμένα αρχεία “.wav” δεν υποστηρίζονται
από αυτήν τη συσκευή.
•
Το όνομα αρχείου περιορίζεται στους 180
χαρακτήρες.
•
Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των
αρχείων, η ανάγνωση των περιεχομένων των
μέσων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
• Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προφίλ H.264/
MPEG-4 AVC Main, High σε Επίπεδο 4.1. Για
αρχεία υψηλότερου επιπέδου, θα εμφανίζεται
σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη.
• Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει αρχεία που
γράφονται με τις τεχνικές GMC*1 ή Qpel*2.
- τεχνικές κωδικοποίησης βίντεο στο πρότυπο
MPEG4, όπως συμβαίνει με τα πρότυπα DivX ή
XVID.
Μέγιστος αριθμός αρχείων ανά φάκελο:
Λιγότερα από 2 000 (συνολικός αριθμός
αρχείων και φακέλων)
Μορφή CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
Μορφή ISO 9 660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
2
Προετοιμασία
•
11
*1 GMC – Global Motion Compensation
(αντιστάθμιση καθολικής κίνησης)
*2 Qpel – Quarter pixel (ένα τέταρτο του pixel)
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΕΣ
Διαθέσιμη ανάλυση:
1 920 x 1 080 (Π x Υ) pixels
Υπότιτλοι που υποστηρίζονται: SubRip (.srt
/ .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
Συχνότητα δειγματοληψίας:
από 8 kHz ως 48 KHz (WMA),
από 11 kHz ως 48 kHz (MP3)
Ρυθμός μετάδοσης bit:
από 8 kbps ως 320 kbps (WMA, MP3),
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
Το εργαλείο VobSub (.sub) δεν διατίθεται
στο χαρακτηριστικό [Home Link].
Μορφή Codec που υποστηρίζεται: “DIVX3.
xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx”
(Τυπική αναπαραγωγή μόνο), H.264/MPEG-4
AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
Μορφή ήχου που υποστηρίζεται: “Dolby
Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”
•
Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει όλες τις
μορφές ήχου WMA και AAC.
Συχνότητα δειγματοληψίας:
από 32 kHz ως 48 kHz (WMA),
από 16 kHz ως 48 kHz (MP3)
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind11 11
• Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει αρχεία MP3 με
ενσωματωμένα στοιχεία ID3 Tag.
• Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που
εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι
ακριβής για αρχεία VBR.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Συνιστώμενο μέγεθος:
Μικρότερο από 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel
Μικρότερο από 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel
•
Αρχεία εικόνων με προοδευτική και μη
απωλεστική συμπίεση δεν υποστηρίζονται.
2010.2.26 5:8:55 PM
12
Προετοιμασία
Κωδικός περιοχής
Αυτή η μονάδα έχει κωδικό περιοχής τυπωμένο
στο πίσω μέρος της μονάδας. Αυτή η μονάδα
μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους BD-ROM
ή DVD με την ίδια σήμανση όπως αυτή στο
πίσω μέρος της μονάδας ή “με τη σήμανση
“ALL” (Όλα)”.
2
Προετοιμασία
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
•
Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να
αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Αυτοί
οι δίσκοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε
βιντεοκάμερες.
•
Η μορφή AVCHD είναι μια ψηφιακή μορφή
βιντεοκάμερας υψηλής ευκρίνειας.
•
Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί
να συμπιέζει εικόνες με υψηλότερη
αποτελεσματικότητα από τη συμβατική
μορφή συμπίεσης εικόνων.
•
Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη
μορφή “x.v.Colour”.
•
Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να
αναπαράγει δίσκους AVCHD μορφής
“x.v.Colour”.
•
Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD
ενδεχομένως να μην αναπαράγονται,
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
•
Οι δίσκοι μορφής AVCHD είναι απαραίτητο
να οριστικοποιούνται.
•
Η μορφή “x.v.Colour” προσφέρει μεγαλύτερο
εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς
δίσκους βιντεοκάμερας με DVD.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind12 12
Συγκεκριμένες Απαιτήσεις
Συστήματος
Για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας:
•
Οθόνη υψηλής ευκρίνειας με υποδοχές
εισόδου COMPONENT ή HDMI.
•
Δίσκος BD-ROM με περιεχόμενο υψηλής
ευκρίνειας.
•
Μια είσοδος DVI με δυνατότητες HDMI
ή HDCP στη συσκευή προβολή σας είναι
απαραίτητη για ορισμένα περιεχόμενα
(όπως καθορίζεται από τους δημιουργούς
των δίσκων).
•
Για αναβάθμιση ενός DVD βασικής
ευκρίνειας, μια είσοδος DVI με HDMI ή HDCP
στη συσκευή προβολής σας απαιτείται για
περιεχόμενο με προστασία αντιγραφής.
Σημειώσεις συμβατότητας
•
Επειδή οι δίσκοι BD-ROM είναι μια νέα
μορφή, είναι πιθανό να προκύψουν
ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση
με δίσκους, ψηφιακή σύνδεση και
συμβατότητα. Εάν αντιμετωπίζετε
προβλήματα συμβατότητας, απευθυνθείτε
σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
•
Η προβολή περιεχομένου υψηλής
ευκρίνειας και η αναβάθμιση περιεχομένου
βασικής ευκρίνειας από δίσκους DVD
απαιτεί είσοδο DVI με δυνατότητες HDMI ή
HDCP στη συσκευή προβολής σας.
•
Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM και DVD
ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση
ορισμένων εντολών λειτουργίας ή
ορισμένων δυνατοτήτων της συσκευής.
•
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
συσκευή USB που χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών
σχετικών με δίσκους, όπως υλικό που
έχει ληφθεί ηλεκτρονικά. Ο δίσκος που
χρησιμοποιείται θα ελέγχει τη διάρκεια
διατήρησης αυτών των πληροφοριών.
2010.2.26 5:8:56 PM
Προετοιμασία
13
Τηλεχειριστήριο
• • • • • • •a • • • • • •
1 (POWER): Ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί τη συσκευή.
1
RADIO&INPUT: Αλλάζει την
ρύθμιση εισόδου.
INFO/DISPLAY: Προβάλλει
ή εξαφανίζει πληροφορίες στην
οθόνη.
Αριθμητικά πλήκτρα 0-9: Επιλέγει
αριθμημένες επιλογές εντός ενός
μενού.
Πλήκτρα κατεύθυνσης: Επιλέγει
ένα στοιχείο του μενού.
CLEAR: Αφαιρεί ένα σημάδι από το
μενού αναζήτησης ή έναν αριθμό
όταν, καθορίζεται ο κωδικός
πρόσβασης.
REPEAT: Επαναλαμβάνει μια
ενότητα ή ακολουθία.
• • • • • • •b • • • • • •
3
m/M SCAN: SΕκτελεί
αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα
εμπρός.
./> SKIP: Επιτρέπει τη
μετάβαση στο επόμενο ή στο
προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι /
αρχείο.
4
Τοποθέτηση μπαταρίας
TITLE/POPUP: Προβάλλει το μενού
τίτλου του DVD ή το αναδυόμενο
μενού του BD-ROM, αν υπάρχει.
DISC MENU: Προσπελαύνει το
μενού ενός δίσκου.
• • • • • • •d • • • • • •
Έγχρωμα πλήκτρα (R, G, Y, B):
Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση
στα μενού.
RDS: Σύστημα Δεδομένων Ραδίου.
PTY: Προβάλλει το είδος
προγράμματος του RDS.
B (PLAY): Ξεκινά την
αναπαραγωγή.
PTY SEARCH:
Αναζητά το είδος προγράμματος.
X (PAUSE): Σταματά προσωρινά
την αναπαραγωγή.
MONO/STEREO: Επιλέγει μεταξύ
μονοφωνικού και στερεοφωνικού
ήχου στα FM.
SPEAKER LEVEL: Καθορίζει
τη στάθμη έντασης ήχου του
επιθυμητού ηχείου.
VOL +/- : Ρυθμίζει την ένταση του
ηχείου.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind13 13
O RETURN: Βγαίνει από το μενού
ή συνεχίζει την αναπαραγωγή.
x (STOP): Σταματά την
αναπαραγωγή.
SOUND EFFECT: Επιλέγει μια
κατάσταση εφέ ήχου:
Αφαιρέσατε το κάλυμμα της
μπαταρίας στο πίσω μέρος
του Τηλεχειριστηρίου και
εισάγατε δύο μπαταρίες R03
(μεγέθους ΑΑΑ) που να
ταιριάζουν καταλλήλως.
ENTER: Επιβεβαιώνει μία
επιλογή μενού.
OPTICAL: Αλλάζει την κατάσταση
εισόδου σε απευθείας οπτική.
MUTE: Προκαλεί σίγαση του ήχου.
• • • • • • •c • • • • • •
HOME: Προβάλλει ή κλείνει το
[Βασ. Μενού].
2
Προετοιμασία
2
Z OPEN/CLOSE: Ανοίγει και κλείνει
το συρτάρι των δίσκων.
MUSIC ID: Όταν συνδεθεί
στο δίκτυο, μπορεί να παρέχει
πληροφορίες για το τρέχον
τραγούδι κατά την αναπαραγωγή
ταινίας.
MARKER: Σημειώνει οποιοδήποτε
σημείο κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
SEARCH: Προβάλλει ή κλείνει το
μενού αναζήτησης.
SLEEP: Καθορίζει συγκεκριμένη
διάρκεια μετά το πέρας της οποίας
η μονάδα θα σβήσει.
z REC: Καταγράφει ένα ηχητικό
CD.
Πλήκτρα ελέγχου τηλεόρασης:
Βλ. σελίδα 81.
2010.2.26 5:8:56 PM
14
Προετοιμασία
Μπροστινό πάνελ
1
2
3
4
5
6
7
6
7
2
Προετοιμασία
8
9
10
1
2
a 1/\ Πλήκτρο (POWER)
3
4
5
i Υποδοχή USB
j Πλήκτρα λειτουργίας
B/X (PLAY / PAUSE)
x (STOP)
./> (SKIP)
F (Λειτουργία)
Αλλάζει την πηγή εισόδου ή τη λειτουργία
b Συρτάρι Δίσκου
c Βάση iPod
d Αισθητήρας τηλεχειρισμού
e Παράθυρο οθόνης
8
9
10
11
f Έλεγχος έντασης ήχου
g Z (OPEN/CLOSE)
h PORT.1 IN
2
3
4
5
6
1
2
3
4
8
5
7
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind14 14
7
9
10
11
10
11
12
6
8
9
2010.2.26 5:8:58 PM
1
2
3
4
5
6
7
Προετοιμασία
Πίσω πάνελ
8
9
10
1
15
11
2
3
4
5
2
1
2
3
4
8
5
a Καλώδιο τροφοδοσίας AC
(εναλλασσόμενου ρεύματος)
Συνδέστε το σε πρίζα.
9
10
11
6
g COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
h OPTICAL IN 1(TV) / 2
b Ακροδέκτες ηχείων
i HDMI IN (τύπου A, Έκδοση 1.3) 1/2
c Ανεμιστήρας ψύξης
j HDMI OUT (τύπου A, Έκδοση 1.3)
Συνδέστε
σε
μια τηλεόραση
με εισόδους
10
11 12
7 8
9
HDMI.
d Ακροδέκτης κεραίας
e VIDEO OUT
k Υποδοχή LAN
f AUX (L/R) INPUT
1
7
Προετοιμασία
6
2
3
4
5
6
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind15 15
7
8
9
10
11
2010.2.26 5:8:59 PM
16
Εγκατάσταση
3
Εγκατάσταση
Συναρμολογήστε τα
ηχεία
1. Εισάγετε ένα καλώδιο ηχείου από το κάτω
μέρος της βάσης.
Βήμα 1
3
Εγκατάσταση
Προετοιμασία
Στήριγμα
Cable
Βάση
Base
Ηχείο
Speaker
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind16 16
Βίδα
Screw
2010.2.26 5:8:59 PM
Εγκατάσταση
2. Τραβήξτε το καλώδιο ηχείου μέσα από το
εσωτερικό του ορθοστάτη και μέσα από την
οπή στο κάτω μέρος του ηχείου.
Βήμα 2
17
4. Συνδέστε το καλώδιο ηχείου στον
ακροδέκτη του ηχείου.
Το μαύρο καλώδιο θα πρέπει να εισαχθεί
στον ακροδέκτη με το σημάδι “–” (μείον)
και το άλλο καλώδιο θα πρέπει να εισαχθεί
στον ακροδέκτη με το σημάδι “+” (συν).
Βήμα 4
3
Εγκατάσταση
3. Τοποθετήστε το ηχείου στον ορθοστάτη και
ασφαλίστε τη σύνδεση με μια παρεχόμενη
βίδα.
Βήμα 3
Προσοχή:
Προσέξτε μην πέσει το ηχείο.
Αυτό θα μπορούσε να
οδηγήσει σε κακή λειτουργία
του ηχείου και σε προσωπικό
τραυματισμό και/ή ζημιά
υλικών αγαθών.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind17 17
2010.2.26 5:8:59 PM
18
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση των
ηχείων σε τοίχο
2. Τοποθετήστε το βραχίονα ηχείου στο
ηχείου και σφίξτε τις βίδες.
Βήμα 2
Μπορείτε να αναρτήσετε τα ηχεία σε τοίχο.
Προετοιμάστε τις βίδες και τους βραχίονες που
παρέχονται.
1. Εγκαταστήστε το βραχίονα τοίχου στον
τοίχο με βίδες, όπως φαίνεται στην πιο κάτω
εικόνα.
3
Εγκατάσταση
Όταν το αναρτήσετε σε ένα τοίχο (από
σκυρόδεμα), χρησιμοποιείστε τα βύσματα
τοίχου. Πρέπει να τρυπήσετε μερικές τρύπες
(Διάμετρος: 6 mm, Βάθος: άνω των 32 mm)
για την τοποθέτηση.
3. Κρεμάστε το βραχίονα ηχείου στο βραχίονα
τοίχου.
Βήμα 3
Βίδα / Ακροδέκτης τοίχου
3.5 mm
20 mm
6 mm
32 mm
4. Πιέστε το ηχείο ώστε να ασφαλίσετε τους
βραχίονες.
Βήμα 1
Ακροδέκτης
Wall plugτοίχου
Βήμα 4
Βίδα
Screw
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind18 18
2010.2.26 5:9:0 PM
Εγκατάσταση
Σύνδεση ηχείων
Σύνδεση των ηχείων στη
συσκευή
19
2. Συνδέστε το καλώδιο ηχείου στον
ακροδέκτη του ηχείου.
Το μαύρο καλώδιο θα πρέπει να εισαχθεί
στον ακροδέκτη με το σημάδι “–” (μείον)
και το άλλο καλώδιο θα πρέπει να εισαχθεί
στον ακροδέκτη με το σημάδι “+” (συν).
1. Συνδέστε τα καλώδια ηχείων στην κύρια
μονάδα. Κάθε καλώδιο ηχείου έχει
διαφορετικό χρώμα. Χρησιμοποιήστε
καλώδια ίδιου χρώματος για τα αντίστοιχα
ηχεία.
3
Χρώμα
Ηχείο
Θέση
• Τα παιδιά δεν θα πρέπει να βάζουν τα χέρια τους
ή άλλα αντικείμενα στο σωλήνα του ηχείου*.
*Σωλήνας ηχείου: Ένα τμήμα στο περίβλημα των
ηχείων για πλούσιο ήχο μπάσων.
Εγκατάσταση
Προσοχή:
Πορτοκαλί Υπό-μεγάφωνο Οιαδήποτε
εμπρόσθια
θέση
Κόκκινο
Μπροστά
Μπροστά
(δεξιά)
Λευκό
Μπροστά
Μπροστά
(αριστερά)
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind19 19
2010.2.26 5:9:0 PM
20
Εγκατάσταση
Συνδέσεις με την
τηλεόρασή σας
Κάντε μία από τις παρακάτω συνδέσεις,
ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού
που διαθέτετε.
3
•
Σύνδεση HDMI (σελίδες 20-21)
•
Σύνδεση Component Video (σελίδα 22)
•
Σύνδεση εικόνας (σελίδα 22)
Εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύνδεση HDMI
Εάν έχετε τηλεόραση ή άλλη οθόνη με HDMI,
μπορείτε να τη συνδέσετε σε αυτήν τη μονάδα
με ένα καλώδιο HDMΙ (Τύπος A, Έκδοση 1.3).
Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT της μονάδας
με την υποδοχή HDMI IN σε τηλεόραση ή άλλη
οθόνη συμβατή με HDMI.
Σύνδεση HDMI
Αναπαραγωγή
Player
• Ανάλογα με την τηλεόραση και άλλο εξοπλισμό
που επιθυμείτε να συνδέσετε, υπάρχουν
αρκετοί τρόποι σύνδεσης αυτής της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε μόνο μία από τις συνδέσεις που
περιγράφονται εδώ.
• Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης,
του στερεοφωνικού συστήματος ή άλλων
συσκευών σας, ώστε να κάνετε τις καλύτερες
συνδέσεις.
HDMI IN 2
Τηλεόραση
TV
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη
απευθείας στην τηλεόραση. Ρυθμίστε την
τηλεόραση στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
• Μην συνδέσετε αυτήν τη μονάδα μέσω
VCR. Υπάρχει η πιθανότητα η εικόνα να είναι
παραμορφωμένη, εξαιτίας του συστήματος
προστασίας αντιγραφής.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind20 20
Ρυθμίστε τη πηγή τηλεόρασης στο HDMI
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασής σας).
2010.2.26 5:9:1 PM
Εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση
έχει ήδη γίνει θα μπορούσε να οδηγήσει σε
δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα,
σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
• Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν
επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης
προβάλλει μόνο μαύρο. Σε αυτήν την
περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή
αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
• Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή με HDMI δεν
δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής, ο ήχος
της συσκευής με HDMI μπορεί να αναπαράγεται
αλλοιωμένος ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
• Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI, μπορείτε
να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο HDMI.
(Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση ανάλυσης”
στη σελίδα 23.)
• Επιλέξτε τον τύπο εξόδου βίντεο από την
υποδοχή HDMI OUT χρησιμοποιώντας
την επιλογή [Χρώματα HDMI] στο μενού
εγκατάστασης [Ρύθμιση]
(ανατρέξτε στη σελίδα 36).
• Όταν συνδέετε μια συσκευή με HDMI ή DVI, θα
πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
- Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή HDMI/DVI και αυτήν τη μονάδα. Στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI
και αφήστε τη για περίπου 30 δευτερόλεπτα,
και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
- Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής
έχει ρυθμιστεί σωστά για αυτήν τη μονάδα.
- Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή
με είσοδο βίντεο 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i ή 1920x1080p.
Τι είναι το SIMPLINK;
Ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας
ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια
τηλεόραση της LG με δυνατότητες SIMPLINK
συνδέονται μέσω HDMI.
Λειτουργίες που ελέγχονται από το
τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης:
Αναπαραγωγή, Παύση, Σάρωση, Παράκαμψη,
Διακοπή, Σβήσιμο, κ.λπ.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της
τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.
Μια LG τηλεόραση με τη λειτουργία SIMPLINK
φέρει το λογότυπο που βλέπετε πιο πάνω.
3
Εγκατάσταση
• Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη,
ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά
περιορίζεται στα 4,5 μέτρα και θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας (έκδοση 1.3).
21
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή την
κατάσταση αναπαραγωγής, ορισμένες
λειτουργίες SIMPLINK μπορεί να διαφέρουν από
το αναμενόμενο, ή μπορεί να μην λειτουργούν.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SIMPLINK,
η σύνδεση πρέπει να γίνει στον ακροδέκτη
OPTICAL IN 1 για να μπορείτε να ακούσετε τον
ήχο της τηλεόρασης από το σύστημα ηχείων
σας.
• Υπάρχει η πιθανότητα να μη λειτουργούν με
αυτήν τη μονάδα όλες οι συσκευές HDMI ή DVI
που είναι συμβατές με το HDCP.
- Η εικόνα δεν θα προβάλλεται σωστά με
συσκευή που δεν υποστηρίζει το HDCP.
- Αυτή η μονάδα δεν αναπαράγει τίποτα και η
οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει μόνο μαύρο.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind21 21
2010.2.26 5:9:1 PM
22
Εγκατάσταση
Σύνδεση συσκευής βίντεο
Σύνδεση εικόνας
Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου COMPONENT
VIDEO OUT της συσκευής στις αντίστοιχες
υποδοχές εισόδου της τηλεόρασης
χρησιμοποιώντας καλώδια Y Pb Pr. Μπορείτε
να ακούτε τον ήχο από το σύστημα ηχείων.
Συνδέστε την υποδοχή εξόδου εικόνας
VIDEO OUT της συσκευής με την αντίστοιχη
υποδοχή εισόδου εικόνας της τηλεόρασης
χρησιμοποιώντας καλώδιο βίντεο. Μπορείτε να
ακούτε τον ήχο από το σύστημα ηχείων.
Σύνδεση στοιχείων
Αναπαραγωγή
Player
Σύνδεση εικόνας
Αναπαραγωγή
Player
3
Εγκατάσταση
Πράσινο
Green
Blue
Μπλε
Red
Κόκκινο
Κίτρινο
Yellow
Τηλεόραση
TV
Τηλεόραση
TV
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση COMPONENT
VIDEO OUT, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση
για την έξοδο. (Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση
ανάλυσης” στη σελίδα 23.)
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind22 22
2010.2.26 5:9:1 PM
Εγκατάσταση
Ρύθμιση ανάλυσης
Η συσκευή παρέχει αρκετές αναλύσεις εξόδου
για υποδοχές HDMI OUT και COMPONENT
VIDEO OUT. Μπορείτε να αλλάξετε την
ανάλυση χρησιμοποιώντας το μενού
εγκατάστασης [Ρύθμιση].
1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ). Θα εμφανιστεί το μενού
[Ρύθμιση].
23
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν η τηλεόρασή σας δεν αποδέχεται την
ανάλυση που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή,
μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 576p ως
εξής:
1. Πατήστε το κουμπί Z για να ανοίξει το
συρτάρι του δίσκου.
2. Πατήστε το κουμπί x για τουλάχιστον 5
δευτερόλεπτα.
• Επειδή αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την
ανάλυση της εξόδου βίντεο, ανατρέξτε στην
ενότητα “Ανάλυση εξόδου βίντεο” στη σελίδα 86.
3
Εγκατάσταση
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε το στοιχείο [ΕΜΦΑΝΙΣΗ] και
κατόπιν πατήστε το i για να μεταβείτε στο
δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε το στοιχείο [Ανάλυση] και κατόπιν
πατήστε ENTER ( ) ή i για να μεταβείτε
στο τρίτο επίπεδο.
5. Πατήστε U/u για να επιλέξετε την ανάλυση
που προτιμάτε και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ) για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind23 23
2010.2.26 5:9:2 PM
24
Εγκατάσταση
Σύνδεση κεραίας
Συνδέσεις με
εξωτερική συσκευή
Συνδέστε την κεραία που παρέχεται για να
ακούσετε ραδιόφωνο.
Σύνδεση κεραίας
Βοηθητική σύνδεση AUX
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της
συσκευής σας χρησιμοποιώντας τους
ακροδέκτες εξόδου αναλογικού ήχου από τα
ηχεία του συστήματος.
Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου αναλογικού
ήχου της συσκευής σας με τις εισόδους AUX L/
R (INPUT) αυτής της μονάδας. Κατόπιν, επιλέξτε
[AUX] πατώντας το RADIO&INPUT και ENTER
( ).
3
Εγκατάσταση
Αναπαραγωγή
Player
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
πλήκτρο F στο εμπρός πάνελ για να επιλέξετε
κατάσταση εισόδου.
Βοηθητική σύνδεση AUX
Αναπαραγωγή
Player
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφού συνδέσετε την συρμάτινη κεραία για
FM, κρατήστε τη όσο το δυνατό πιο οριζόντια.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει όλη την κεραία FM
προς τα έξω.
Κόκκινο
Red
Λευκό
White
Toτους
the audio
output jacks
Προς
ακροδέκτες
of
your
component
εξόδου ήχου της
(TV, VCR,
συσκευής
σαςetc.)
(TV, VCR,
κ.λπ.)
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind24 24
2010.2.26 5:9:2 PM
Εγκατάσταση
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
Οπτική σύνδεση 1/2
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο μιας
φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου από
τα ηχεία του συστήματος.
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της
συσκευής σας χρησιμοποιώντας την ψηφιακή
οπτική σύνδεση από τα ηχεία του συστήματος.
Συνδέστε το βύσμα ακουστικών (ή εξόδου
γραμμής) της φορητής συσκευής στη
βοηθητική είσοδο αυτής της μονάδας.
Κατόπιν, επιλέξτε [PORTABLE] πατώντας το
RADIO&INPUT και ENTER ( ).
Συνδέστε το βύσμα οπτικής εξόδου της
συσκευής σας στους ακροδέκτες OPTICAL
IN 1/2 αυτής της μονάδας. Κατόπιν, επιλέξτε
[OPTICAL] πατώντας το RADIO&INPUT και
ENTER( ). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
OPTICAL για απευθείας επιλογή.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
πλήκτρο F στο εμπρός πάνελ για να επιλέξετε
κατάσταση εισόδου.
25
Βοηθητική σύνδεση
Οπτική σύνδεση
3
Εγκατάσταση
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
πλήκτρο F στο εμπρός πάνελ για να επιλέξετε
κατάσταση εισόδου.
Προς τον ακροδέκτη
ψηφιακής
οπτικής
To the digital
εξόδου
συσκευής
optical της
output
jack
σας
of your component
MP3 player, κλπ.
twZG—“ˆ Œ™SGŒ›ŠUUU
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind25 25
2010.2.26 5:9:3 PM
26
Εγκατάσταση
Σύνδεση HDMI IN 1/2
Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες και ήχο από
τη συσκευή σας με αυτήν τη σύνδεση.
Συνδέστε τον ακροδέκτη HDMI OUT της
συσκευής σας με τις υποδοχές HDMI IN 1 ή 2
αυτής της μονάδας. Κατόπιν, επιλέξτε [HDMI IN
1/2] πατώντας το RADIO&INPUT και ENTER ( ).
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
πλήκτρο F στο εμπρός πάνελ για να επιλέξετε
κατάσταση εισόδου.
3
Σύνδεση HDMI 1/2
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση βίντεο
στην κατάσταση λειτουργίας HDMI IN 1/2.
Αλλάξτε την ανάλυση βίντεο της συσκευής που
έχετε συνδέσει.
• Εάν το σήμα εξόδου βίντεο δεν είναι φυσικό
όταν έχετε συνδέσει τον προσωπικό υπολογιστή
σας στον ακροδέκτη HDMI IN 1/2, αλλάξτε την
ανάλυση του υπολογιστή σε 576p, 720p, 1080i ή
1080p.
• Το σήμα βίντεο από την είσοδο HDMI δεν
μπορεί να εξαχθεί από τη συσκευή ή από
εξόδους composite video.
Εγκατάσταση
• Η μονάδα στέλνει ήχο μέσα από τις εισόδους
HDMI στην έξοδο HDMI και στα ηχεία της.
Προς τον ακροδέκτη
HDMI
τηςOUT jack
To theOUT
HDMI
συσκευής
σας
of your component
(αποκωδικοποιητής,
(set-top box, digital
ψηφιακός
δορυφορικός
satellite receiver,
δέκτης,
κονσόλα
video game
machine,
παιχνιδιών,
κ.λπ.)
etc.)
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind26 26
2010.2.26 5:9:3 PM
Εγκατάσταση
Σύνδεση με το
οικιακό δίκτυο
Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα
τοπικό δίκτυο LAN μέσω της θύρας LAN στο
πίσω πάνελ ή μέσω της εσωτερικής ασύρματης
μονάδας. Συνδέοντας τη μονάδα σε ένα
ευρυζωνικό οικιακό δίκτυο, έχετε πρόσβαση
σε υπηρεσίες όπως ενημερώσεις λογισμικού,
διαδραστικές λειτουργίες Home Link, BD-LIVE
και υπηρεσίες αναπαραγωγής συνεχούς ροής
(streaming).
Ενσύρματη σύνδεση δικτύου
Δρομολογητής
Router
Broadband
Ευρυζωνική
Service
υπηρεσία
WAN
LAN 1
PC
PC
LAN 2
3
LAN 3
Εγκατάσταση
Ενσύρματη σύνδεση δικτύου
Η χρήση ενός ενσύρματου δικτύου παρέχει την
καλύτερη απόδοση, επειδή οι συνδεδεμένες
συσκευές συνδέονται απευθείας στο
δίκτυο και δεν εξαρτώνται από παρεμβολές
ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση της συσκευής που χρησιμοποιείτε
για το δίκτυό σας για περισσότερες οδηγίες.
Συνδέστε τη θύρα LAN αυτής της συσκευής
με την αντίστοιχη θύρα του modem ή του
δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο LAN ή Ethernet που θα βρείτε στην
αγορά (κατηγορίας CAT5 ή καλύτερο, με βύσμα
RJ45). Στη διαμόρφωση του παραδείγματος
για ενσύρματη σύνδεση που βλέπετε πιο κάτω,
αυτή η συσκευή θα μπορούσε να προσπελάσει
περιεχόμενο και από τα δύο PC.
27
Αναπαραγωγή
Player
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο
LAN, πιέστε την προεξοχή του βύσματος. Όταν
αποσυνδέετε, μην τραβάτε το καλώδιο LAN,
αλλά αφαιρέστε το ενώ πιέζετε την προεξοχή
του βύσματος.
• Μην συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα
LAN.
• Επειδή υπάρχουν διάφορες διαμορφώσεις
συνδέσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις
προδιαγραφές του τηλεπικοινωνιακού φορέα
σας ή του παρόχου υπηρεσιών Internet.
• Εάν θέλετε να προσπελάσετε περιεχόμενο από
PC ή διακομιστές DLNA, αυτή η συσκευή πρέπει
να συνδεθεί στο ίδιο τοπικό δίκτυο με αυτά
μέσω δρομολογητή.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind27 27
2010.2.26 5:9:4 PM
28
Εγκατάσταση
Εγκατάσταση ενσύρματου
δικτύου
Πριν ρυθμίσετε το ενσύρματο δίκτυο, πρέπει
να συνδέσετε τη γραμμή παροχής ευρυζωνικού
Internet στο οικιακό δίκτυό σας.
3
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i
για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP
μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].
Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε
[Δυναμικό], ώστε η κατανομή της
διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.
Εάν υπάρχει διακομιστής DHCP στο τοπικό
δίκτυο LAN μέσω ενσύρματης σύνδεσης, αυτή
η συσκευή θα λάβει αυτόματα μια διεύθυνση
IP. Αφού κάνετε τη φυσική σύνδεση, ορισμένα
οικιακά δίκτυα ενδέχεται να ζητήσουν την
προσαρμογή της ρύθμισης δικτύου αυτής της
συσκευής. Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ]
ως εξής.
Εγκατάσταση
1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού
[Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
2. Το μενού [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] εμφανίζεται
στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
U/u για να επιλέξετε [Ενσύρματο] και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και
θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα,
επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις
ρυθμίσεις [Διεύθυνση ΙΡ], [Μάσκα υποδικτύου],
[Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν
κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού,
πατήστε το CLEAR για να διαγράψετε το τονισμένο
τμήμα.
5. Επιλέξτε [OK] και πατήστε ENTER ( ) για να
εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
6. Η συσκευή θα σας ζητήσει να δοκιμάσετε
τη σύνδεση δικτύου. Επιλέξτε [OK] και
πατήστε ENTER ( ) για να ολοκληρώσετε
τη σύνδεση δικτύου.
3. Επιλέξτε [Ναι] και πατήστε ENTER ( ) για
να συνεχίσετε. Η νέα ρύθμιση σύνδεσης
καταργεί τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind28 28
2010.2.26 5:9:4 PM
Εγκατάσταση
7. Εάν επιλέξετε [Δοκιμή] και πατήσετε ENTER
( ) στο βήμα 5 πιο πάνω, η κατάσταση
σύνδεσης δικτύου θα εμφανιστεί στην
οθόνη.
Μπορείτε επίσης να τη δοκιμάσετε
επιλέγοντας το στοιχείο [Κατάσταση
Σύνδεσης] στο μενού [Ρύθμιση].
29
Ασύρματη σύνδεση δικτύου
Ασύρματη
επικοινωνία
Αναπαραγωγή
PC
Σημείο πρόσβασης
ή Ασύρματος
δρομολογητής
3
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ασύρματη σύνδεση δικτύου
Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης είναι η
χρήση ενός σημείου πρόσβασης ή ενός
ασύρματου δρομολογητή. Στη διαμόρφωση
του παραδείγματος για ασύρματη σύνδεση
που βλέπετε πιο κάτω, αυτή η συσκευή θα
μπορούσε να προσπελάσει περιεχόμενο και
από τα δύο PC.
Η διαμόρφωση δικτύου και ο τρόπος σύνδεσης
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό
που χρησιμοποιείτε και το περιβάλλον του
δικτύου.
Αυτή η συσκευή διαθέτει μια ασύρματη μονάδα
IEEE 802.11n (μόνο στη ζώνη των 2.4 GHz),
η οποία υποστηρίζει τα πρότυπα 802.11b/
g. Για την καλύτερη ασύρματη απόδοση,
συνιστούμε τη χρήση ενός πιστοποιημένου
δικτύου Wi-Fi IEEE 802.11n (μόνο στη ζώνη
των 2.4 GHz) (σημείο πρόσβασης ή ασύρματος
δρομολογητής).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εγκατάσταση
WAN
• Για καλύτερη απόδοση, η καλύτερη επιλογή
είναι πάντα μια απευθείας ενσύρματη σύνδεση
από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
στο δρομολογητή ή στο μόντεμ του οικιακού
δικτύου σας. Εάν το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου απέχει πολύ από το
δρομολογηστή ή το modem σας. Μπορείτε
να προμηθευτείτε από πολλά καταστήματα
καλώδια Ethernet ή LAN, με μήκη που
ξεπερνούν τα 15 μέτρα. Εάν επιλέξετε να
χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λύση, πρέπει να
λάβετε υπόψη σας ότι η απόδοση επηρεάζεται
μερικές φορές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
που υπάρχουν στο σπίτι σας.
• Ένα Σημείο πρόσβασης είναι μια συσκευή που
σας επιτρέπει να συνδέεστε στο οικιακό δίκτυό
σας ασύρματα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τον εξοπλισμό του σημείου
πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή
για αναλυτικά βήματα σύνδεσης και ρυθμίσεις
δικτύου.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind29 29
2010.2.26 5:9:5 PM
30
Εγκατάσταση
Εγκατάσταση ασύρματου
δικτύου
3. Επιλέξτε [Ναι] και πατήστε ENTER ( ) για
να συνεχίσετε. Οι νέες ρυθμίσεις σύνδεσης
καταργούν τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.
Πριν ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο, πρέπει να:
– συνδέσετε τη γραμμή του ευρυζωνικού
Internet στο ασύρματο οικιακό δίκτυο.
– ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης ή τον
ασύρματο δρομολογητή.
– σημειώσετε το SSID και τον κωδικό
ασφαλείας του δικτύου.
3
Εγκατάσταση
Για τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, η
συσκευή πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα
για επικοινωνία δικτύου. Αυτή η διαμόρφωση
μπορεί να γίνει από το μενού [Ρύθμιση].
Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ] ως εξής.
Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου
δρομολογητή πριν συνδέσετε τη συσκευή με
το δίκτυο.
4. Η συσκευή ελέγχει όλα τα διαθέσιμα σημεία
πρόσβασης ή ασύρματους δρομολογητές
εντός εμβέλειας και τα προβάλλει σε μια
λίστα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για
να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης ή έναν
ασύρματο δρομολογητή από τη λίστα και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού
[Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
2. Το μενού [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] εμφανίζεται
στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
U/u για να επιλέξετε [Ασύρματο] και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
Εάν έχετε ορίσει πρωτόκολλα ασφάλειας
για το σημείο πρόσβασης ή τον ασύρματο
δρομολογητή, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί
WEP ή WPA που έχει εισαχθεί στη συσκευή
είναι ακριβώς ίδιο με τα στοιχεία του
δρομολογητή. Θα χρειαστεί να εισάγετε τον
κωδικό ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το πρωτόκολλο ασφάλειας WEP έχει γενικά 4
κλειδιά διαθέσιμα για τη ρύθμιση του σημείου
πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή. Εάν το
σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής
σας χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ασφάλειας WEP,
εισάγετε τον κωδικό ασφάλειας του κλειδιού “No.1”
για να συνδεθείτε στο οικιακό δίκτυο.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind30 30
2010.2.26 5:9:6 PM
Εγκατάσταση
[Χειροκίνητο] – Το σημείο πρόσβασής
σας μπορεί να μην εκπέμπει το όνομά
του (SSID). Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του
δρομολογητή σας μέσω του υπολογιστή
σας και επιλέξτε ο δρομολογητής να
εκπέμπει το SSID, ή εισάγετε χειροκίνητα το
όνομα του σημείου πρόσβασης (SSID) στη
ρύθμιση [Χειροκίνητο].
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i
για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP
μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].
Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε
[Δυναμικό], ώστε η κατανομή της
διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και
θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα,
επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις
ρυθμίσεις [Διεύθυνση ΙΡ], [Μάσκα υποδικτύου],
[Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν
κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού,
πατήστε το CLEAR για να διαγράψετε το τονισμένο
τμήμα.
6. Επιλέξτε [OK] και πατήστε ENTER ( ) για να
εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
7. Η συσκευή θα σας ζητήσει να δοκιμάσετε
τη σύνδεση δικτύου. Επιλέξτε [OK] και
πατήστε ENTER ( ) για να ολοκληρώσετε
τη σύνδεση δικτύου.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind31 31
8. Εάν επιλέξετε [Δοκιμή] και πατήσετε
ENTER ( ) στο βήμα 7 πιο πάνω, η
κατάσταση σύνδεσης δικτύου θα εμφανιστεί
στην οθόνη.
Μπορείτε επίσης να τη δοκιμάσετε
επιλέγοντας το στοιχείο [Κατάσταση
Σύνδεσης] στο μενού [Ρύθμιση].
Σημειώσεις για τη σύνδεση δικτύου:
•
Πολλά προβλήματα σύνδεσης δικτύων
κατά την εγκατάσταση μπορούν συχνά
να διορθωθούν με επαναφορά των
αρχικών ρυθμίσεων (reset) του modem
ή του δρομολογητή. Μετά τη σύνδεση
της συσκευής στο οικιακό δίκτυο, σβήστε
και/ή αποσυνδέστε γρήγορα το καλώδιο
ρεύματος του δρομολογητή ή του
καλωδιακού modem του οικιακού δικτύου.
Στη συνέχεια ανάψτε και/ή συνδέστε το
καλώδιο ρεύματος ξανά.
•
Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet
(ISP) που χρησιμοποιείτε, ο αριθμός
των συσκευών που μπορούν να λάβουν
υπηρεσίες Internet μπορεί να περιορίζεται
από τους όρους που εφαρμόζονται στη
σύμβαση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε
στον ISP σας.
•
Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη
για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της
συσκευής και/ή της δυνατότητας σύνδεσης
στο Internet που οφείλεται σε σφάλματα
επικοινωνίας/δυσλειτουργίες που
σχετίζονται με τη δική σας ευρυζωνική
σύνδεση ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
•
Τα χαρακτηριστικά των δίσκων BD-ROM
που διατίθενται μέσω της δυνατότητας
σύνδεσης στο Internet δεν δημιουργούνται
ή παρέχονται από την εταιρεία μας και η
εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για
τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητά τους.
Κάποιο υλικό που σχετίζεται με δίσκους και
διατίθεται από τη σύνδεση στο Internet
μπορεί να μην είναι συμβατό με αυτήν τη
συσκευή. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό
το υλικό, απευθυνθείτε στον παραγωγό του
3
Εγκατάσταση
[Πιέστε πλήκτρο] – Εάν το σημείο
πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής
σας υποστηρίζουν τη μέθοδο Διαμόρφωση
με πάτημα πλήκτρου, επιλέξτε την
και πατήστε το Πλήκτρο πίεσης στο
σημείο πρόσβασης ή στον ασύρματο
δρομολογητή σας εντός 120 χτύπων. Δεν
χρειάζεται να γνωρίζετε το όνομα του
σημείου πρόσβασης (SSID) και τον κωδικό
ασφαλείας του σημείου πρόσβασης ή του
ασύρματου δρομολογητή σας.
31
2010.2.26 5:9:6 PM
32
Εγκατάσταση
δίσκου.
•
•
•
3
Εγκατάσταση
•
•
•
•
Ορισμένα περιεχόμενα από το Internet ίσως
απαιτούν ταχύτερη σύνδεση.
Ακόμα κι αν η συσκευή συνδεθεί και
ρυθμιστεί σωστά, ορισμένο περιεχόμενο
από το Internet μπορεί να μη λειτουργεί
σωστά, εξαιτίας συμφόρησης στο
Internet, της ποιότητας ή του εύρους
ζώνης του παρόχου υπηρεσιών Internet,
ή προβλημάτων στον πάροχο του
περιεχομένου.
Ορισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο
Internet μπορεί να μην είναι δυνατές,
εξαιτίας συγκεκριμένων περιορισμών
που τίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών
Internet (ISP) που παρέχει τη δική σας
ευρυζωνική σύνδεση.
Οποιαδήποτε ποσά χρεώνονται από τον
ISP, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων
σύνδεσης, χωρίς περιορισμό σε αυτές, είναι
αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Για την ενσύρματη σύνδεση με αυτήν τη
συσκευή απαιτείται μια θύρα LAN 10 Base-T
ή 100 Base-TX. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών
Internet που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει
μια τέτοια σύνδεση, δεν θα μπορείτε να
συνδέσετε τη συσκευή.
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα
δρομολογητή που χρησιμοποιεί την
υπηρεσία xDSL.
Ένα DSL modem είναι απαραίτητο για να
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες
DSL και ένα καλωδιακό modem είναι
απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε
καλωδιακές υπηρεσίες. Ανάλογα με τη
μέθοδο πρόσβασης και τη συμφωνία
συνδρομητή που έχετε συνάψει με τον ISP
σας, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης
στο Internet που παρέχει αυτή η συσκευή,
ή μπορεί να υπάρχει περιορισμός ως
προς τον αριθμό συσκευών που μπορείτε
να συνδέσετε ταυτόχρονα. (Εάν ο ISP
σας περιορίζει τη συνδρομή σας σε μία
συσκευή, αυτή η συσκευή μπορεί να μην
έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί όταν έχετε
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind32 32
συνδέσει ήδη έναν υπολογιστή.)
•
Η χρήση ενός “δρομολογητή” μπορεί να
μην επιτρέπεται ή η χρήση του μπορεί να
περιορίζεται, ανάλογα με την πολιτική που
ακολουθεί και τους περιορισμούς που θέτει
ο ISP σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε
στον ISP σας.
•
Το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σε
ραδιοφωνικές συχνότητες 2.4 GHz που
χρησιμοποιούνται επίσης από άλλες
οικιακές συσκευές, όπως ένα ασύρματο
τηλέφωνο, συσκευές Bluetooth®, φούρνος
μικροκυμάτων, και υπάρχει η πιθανότητα να
επηρεάζεται από παρεμβολές από αυτές τις
συσκευές.
•
Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές
δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται στο
τοπικό δίκτυό σας. Ορισμένες συσκευές
μπορεί να παράγουν αυξημένη κυκλοφορία
στο δίκτυο.
•
Για να πετύχετε καλύτερη μετάδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν
εγγύτερα στο σημείο πρόσβασης.
•
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τοποθέτηση
του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου
δρομολογητή σε απόσταση τουλάχιστον
0,45 μέτρα πάνω από το πάτωμα μπορεί να
βελτιώσει τη λήψη.
•
Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο
σημείο πρόσβασης αν είναι δυνατόν, ή
αλλάξτε τη θέση της έτσι, ώστε να μην
υπάρχει τίποτα ανάμεσα στη συσκευή και
στο σημείο πρόσβασης.
•
Η ποιότητα λήψης μέσω ασύρματης
σύνδεσης εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, όπως είναι ο τύπος του
σημείου πρόσβασης, η απόσταση μεταξύ
της συσκευής και του σημείου πρόσβασης
και η θέση της συσκευής.
•
Καθορίστε τη λειτουργία του σημείου
πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή
σε Infrastructure (υποδομή). Δεν
υποστηρίζεται ειδική λειτουργία.
2010.2.26 5:9:7 PM
Εγκατάσταση
Σύνδεση συσκευής
USB
Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να
αναπαράγει αρχεία ταινιών, μουσικής και
φωτογραφιών που περιέχονται στη συσκευή
USB.
33
2. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική]
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα I/i και
πατήστε ENTER ( ).
3. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i και κατόπιν πατήστε
PLAY ή ENTER ( ) για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή του αρχείου.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο
στη συσκευή USB στη οθόνη.
1. Εισάγετε μια συσκευή USB στην υποδοχή
USB μέχρι να τοποθετηθεί σωστά στη θέση
της.
3
4. Επιλέξτε την άλλη κατάσταση λειτουργίας.
και αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή USB.
Εγκατάσταση
Σύνδεση USB - 1
Σύνδεση USB - 2
Όταν συνδέετε τη συσκευή USB στο μενού
HOME, η μονάδα αναπαράγει αυτόματα ένα
αρχείο μουσικής που περιλαμβάνεται στη
συσκευή αποθήκευσης USB. Εάν η συσκευή
αποθήκευσης USB περιέχει διάφορους τύπους
αρχείων, θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογής
τύπου αρχείου.
Η διάρκεια φόρτωσης αρχείων ενδέχεται να
διαρκέσει λίγα λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα
των αρχείων που περιέχονται στη συσκευή
αποθήκευσης USB. Πατήστε το κουμπί ENTER
( ) όταν έχει επιλεχθεί το [Ακύρωσ] για να
διακόψετε τη φόρτωση.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind33 33
2010.2.26 5:9:7 PM
34
Εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μνήμη flash USB/
εξωτερικό σκληρό δίσκο που διαμορφώνονται
σε συστήματα FAT16, FAT32 και NTFS, όταν
προσπελαύνει αρχεία (μουσική, φωτογραφίες,
ταινίες). Ωστόσο, για εγγραφή BD-LIVE και
CD ήχου, υποστηρίζονται μόνο οι μορφές
FAT16 και FAT32. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα
μνήμης USB flash ή έναν σκληρό δίσκο που
έχουν διαμορφωθεί σε FAT16 ή FAT32 όταν
χρησιμοποιείτε εγγραφή BD-LIVE και CD ήχου.
3
• Η συσκευή USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως τοπικός χώρος αποθήκευσης για να
απολαμβάνετε δίσκους BD-LIVE με Internet.
Εγκατάσταση
• Αυτή η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει ως 4
διαμερίσματα της συσκευής USB.
• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται
σε λειτουργία (αναπαραγωγή, κ.λπ.).
• Μια συσκευή USB που απαιτεί την εγκατάσταση
πρόσθετου προγράμματος όταν, τη συνδέετε σε
υπολογιστή δεν υποστηρίζεται.
• Συσκευή USB: Συσκευή USB που υποστηρίζει τα
πρότυπα USB 1.1 και USB 2.0.
• Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία ταινιών,
μουσικής και φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τις λειτουργίες σε κάθε αρχείο,
ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες.
• Συνίσταται η τακτική δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας, προκειμένου να αποφεύγονται οι
απώλειες δεδομένων.
• Εάν έχετε ένα καλώδιο επέκτασης USB, USB HUB
ή USB Multi-reader, η συσκευή επέκτασης USB
ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
• Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην
λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα.
• Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και κινητά τηλέφωνα.
• Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να
συνδεθεί σε Η/Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτική συσκευή.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind34 34
2010.2.26 5:9:8 PM
Εγκατάσταση
Ρυθμίσεις
35
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε ένα δεύτερο στοιχείο ρύθμισης
και κατόπιν πατήστε ENTER ( ) για να
μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων
εγκατάστασης
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της
συσκευής στο μενού [Ρύθμιση].
1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ). Θα εμφανιστεί το μενού
[Ρύθμιση].
Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]
3
Εγκατάσταση
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και
πατήστε το κουμπί i ή ENTER ( ) για να
επικυρώσετε την επιλογή σας.
Αναλογία οθόνης TV
Επιλέξτε την αναλογία πλευρών τηλεόρασης
ανάλογα με τον τύπο της δικής σας
τηλεόρασης.
[Οθόνη 4:3 letter box]
Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί
με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3.
Προβάλλει μαύρες γραμμές πάνω και κάτω
από την εικόνα (σινεμασκόπ).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε το πρώτο στοιχείο ρύθμισης και
κατόπιν πατήστε i για να μεταβείτε στο
δεύτερο επίπεδο.
[Οθόνη 4:3 pan-scan]
Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί
με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3.
Προβάλλει τις εικόνες κομμένες, ώστε να
χωρέσουν στην οθόνη της τηλεόρασης. Γίνεται
περικοπή και στις δύο πλευρές της εικόνας.
[16:9 Original]
Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί
με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9.
Η εικόνα 4:3 προβάλλεται με την γνωστή
αναλογία πλευρών 4:3, με μαύρες γραμμές
αριστερά και δεξιά.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind35 35
2010.2.26 5:9:8 PM
36
Εγκατάσταση
[16:9 Πλήρης]
Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί
με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9.
Η εικόνα 4:3 ρυθμίζεται οριζοντίως (με
γραμμική αναλογία), ώστε να καλύψει όλη
την οθόνη.
Εμφάνιση 1080p
Όταν η ανάλυση καθορίζεται στην τιμή 1080p,
επιλέξτε [24 Hz] για πιο ομαλή παρουσίαση
ταινιών (1080p/ 24 Hz) σε οθόνη με HDMI που
είναι συμβατή με είσοδο 1080p/ 24 Hz.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν μπορείτε να επιλέξετε [Οθόνη 4:3 letter
box] και [Οθόνη 4:3 pan-scan] όταν η ανάλυση
καθορίζεται σε τιμή υψηλότερη από 720p.
3
Εγκατάσταση
Ανάλυση
Καθορίζει την ανάλυση εξόδου του σήματος
βίντεο Component και HDMI. Ανατρέξτε στις
σελίδες 23 και 86 για λεπτομέρειες σχετικά με
τη ρύθμιση ανάλυσης.
[Αυτόματο]
Εάν η υποδοχή εξόδου HDMI OUT
συνδέεται σε τηλεοράσεις που παρέχουν
πληροφορίες στην οθόνη (EDID), επιλέγει
αυτόματα την ανάλυση που ταιριάζει
καλύτερα στη συνδεδεμένη τηλεόραση.
Εάν έχει γίνει σύνδεση μόνο με την υποδοχή
εξόδου COMPONENT VIDEO OUT, η
ανάλυση γίνεται 1080i από προεπιλογή.
[1080p]
Εξάγει 1080 γραμμές προοδευτικής εικόνας.
• Όταν επιλέγετε το στοιχείο [24 Hz], υπάρχει
η πιθανότητα να παρατηρήσετε κάποιες
διαταραχές στην εικόνα, όταν γίνεται αλλαγή
μεταξύ υλικού βίντεο και ταινίας. Σε αυτήν την
περίπτωση, επιλέξτε [50 Hz].
• Ακόμα κι όταν το στοιχείο [Εμφάνιση 1080p ]
(κατάσταση προβολής 1080p) ρυθμίζεται σε [24
Hz], εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή
με το πρότυπο 1080p/24 Hz, η πραγματική
συχνότητα καρέ της εξόδου βίντεο θα είναι 50 Hz
ώστε να ταυτίζεται με τη μορφή της πηγής βίντεο.
Χρώματα HDMI
Επιλέξτε τον τύπο εξόδου από την υποδοχή
HDMI OUT. Για αυτήν τη ρύθμιση, θα πρέπει
να ανατρέξετε στα εγχειρίδια της συσκευής
προβολής.
[YCbCr]
Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια
συσκευή προβολής με HDMI.
[RGB]
Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια
συσκευή προβολής με DVI (RGB).
[1080i]
Εξάγει 1080 γραμμές πεπλεγμένης εικόνας.
[720p]
Εξάγει 720 γραμμές προοδευτικής εικόνας.
[576p]
Εξάγει 576 γραμμές προοδευτικής εικόνας.
[576i]
Εξάγει 576 γραμμές πεπλεγμένης εικόνας.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind36 36
2010.2.26 5:9:9 PM
Εγκατάσταση
Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]
Μενού [ΗΧΟΣ]
Μενού Οθόνης
Ρύθμιση Ήχου
Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού ρυθμίσεων
[Ρύθμιση] και τις ενδείξεις της οθόνης.
Για να αποκτήσετε τον καλύτερο δυνατό ήχο,
χρησιμοποιήστε την οθόνη εγκατάστασης
ηχείων, ώστε να καθορίσετε τον ήχο των ηχείων
που έχετε συνδέσει και την απόστασή τους από
τη θέση ακρόασης. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη
δοκιμασία ελέγχου για να προσαρμόσετε την
ένταση ήχου των ηχείων στο ίδιο επίπεδο.
Μενού Δίσκου/Ήχος Δίσκου/
Υπότιτλος Δίσκου
Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τα
κομμάτια ήχου (δίσκος ήχου), τους υπότιτλους
και το μενού δίσκου.
[Άλλα]
Πατήστε ENTER ( ) για να επιλέξετε άλλη
γλώσσα. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα και κατόπιν πατήστε ENTER ( ) για
να εισάγετε τον αντίστοιχο 4-ψήφιο αριθμό
σύμφωνα με τη λίστα κωδικών γλωσσών
στη σελίδα 83.
[Απενεργ.] (μόνο για υπότιτλους δίσκου)
Απενεργοποίηση των υπότιτλων.
[Μεγάφωνο]
Επιλέξτε ένα ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
[Ένταση]
Ρυθμίστε το επίπεδο εξόδου κάθε ηχείου.
[Απόσταση]
Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ κάθε ηχείου
και της θέσης ακρόασης.
3
Εγκατάσταση
[Αρχικό]
Αναφέρεται στην αρχική γλώσσα στην
οποία είναι γραμμένος ο δίσκος.
37
[Τέστ/ διακοπή τεστ τόνου]
Από τα ηχεία θα ηχήσει ένα ήχος δοκιμής.
[OK]
Επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις.
[Ακύρωσ]
Ακυρώνει τη ρύθμιση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανάλογα με το δίσκο, υπάρχει η πιθανότητα η
ρύθμιση γλώσσας να μην λειτουργεί.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind37 37
2010.2.26 5:9:9 PM
38
Εγκατάσταση
HD AV Sync
Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]
Μερικές φορές, παρατηρείται καθυστέρηση
στην ψηφιακή τηλεόραση μεταξύ εικόνας
και ήχου. Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να
ορίσετε μια καθυστέρηση στον ήχο ώστε να
«περιμένει» την εικόνα: αυτή η λειτουργία είναι
γνωστή ως «HD AV Sync». Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα U u για να αυξήσετε ή να μειώσετε το
χρόνο καθυστέρησης, τον οποίο μπορείτε να
ορίσετε από 0 έως 300 m sec. Η καθυστέρηση
θα διαφέρει ανάλογα με το ψηφιακό κανάλι
τηλεόρασης που παρακολουθείτε. Εάν
αλλάξετε κανάλι, θα πρέπει να προσαρμόσετε
εκ νέου τη λειτουργία HD AV Sync.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα
χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων [ΚΛΕΙΔΩΜΑ],
πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό
ασφαλείας που δημιουργήσατε.
Αν δεν έχετε εισάγει ακόμα κάποιον κωδικό
ασφαλείας θα σας ζητηθεί να το κάνετε.
Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο
φορές και κατόπιν πατήστε ENTER ( ) για να
δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.
DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους)
Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον
κωδικό πρόσβασης.
3
Εγκατάσταση
Όταν αναπαράγεται υλικό που έχει
κωδικοποιηθεί σε Dolby Digital ή Dolby Digital
Plus, θα πρέπει να συμπιέσετε το δυναμικό
εύρος της εξόδου ήχου (η διαφορά μεταξύ
των πιο δυνατών και των πιο χαμηλών ήχων).
Αυτό σας επιτρέπει να ακούτε μια ταινία σε
χαμηλότερη ένταση ήχου χωρίς να χάνεται η
καθαρότητα του ήχου. Καθορίστε το [DRC] στο
[Ενεργ.] για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση DRC μόνο όταν
δεν έχει εισαχθεί δίσκος ή όταν στη μονάδα δεν
εκτελείται καμία λειτουργία.
Κωδ. Πρόσβ.
[Κανένα]
Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης
δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER ( ) για
να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.
[Αλλαγή]
Εισάγετε τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης
και πατήστε ENTER ( ). Εισάγετε έναν
4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές
και κατόπιν πατήστε ENTER ( ) για να
δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν κάνετε κάποιο σφάλμα πριν πατήσετε ENTER
( ), μπορείτε να πατήσετε CLEAR. Κατόπιν,
εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind38 38
2010.2.26 5:9:9 PM
Εγκατάσταση
Εάν ξεχάσατε τον κωδικό
πρόσβασής σας,
Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να
τον διαγράψετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
39
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο βαθμός διαβάθμισης [Στοιχεία BD] θα ισχύει
μόνο για δίσκους BD που περιέχουν τη λειτουργία
ελέγχου αξιολόγησης Advanced Rating Control.
1. Αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο υπάρχει μέσα
στη συσκευή.
2. Επιλέξτε [ΚΛΕΙΔΩΜΑ] στο μενού ρυθμίσεων
[Ρύθμιση].
3. Χρησιμοποιείστε τα αριθμημένα κουμπιά για
να εισάγετε «210499» στο Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ].
Ο κωδικός πρόσβασης διαγράφεται.
Κωδ.περ.
Εισαγάγετε τον κωδικό της περιοχής της
οποίας τα πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την
αξιολόγηση του δίσκου DVD video, σύμφωνα
με τη λίστα της σελίδας 82.
Στοιχεία DVD
[Στοιχεία 1-8]
Η βαθμολογία ένα (1) έχει τους
περισσότερους περιορισμούς και η
βαθμολογία οκτώ (8) τους λιγότερους.
[Ξεκλείδωμα]
Εάν το επιλέξετε, η λειτουργία γονικού
ελέγχου δεν είναι ενεργή και ο δίσκος
αναπαράγεται κανονικά, με όλο το
περιεχόμενό του.
Στοιχεία BD
Καθορίστε ένα όριο ηλικίας για την
αναπαραγωγή BD-ROM. Χρησιμοποιήστε
αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε ένα όριο
ηλικίας για προβολή BD-ROM.
[255]
Επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των
δίσκων BD-ROM.
3
Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]
Οι ρυθμίσεις [ΔΙΚΤΥΟ] είναι απαραίτητες
προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες
ενημέρωσης λογισμικού, BD Live, Home Link
και NetCast.
Εγκατάσταση
Εμποδίζει την αναπαραγωγή διαβαθμισμένων
DVD ανάλογα με το περιεχόμενό τους. (Δεν
φέρουν διαβάθμιση όλοι οι δίσκοι.)
Ρυθμίσεις Σύνδεσης
Εάν το περιβάλλον του οικιακού δικτύου
σας είναι έτοιμο να συνδεθεί στη συσκευή
αναπαραγωγής, θα πρέπει να καθοριστούν
ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου στη συσκευή για
επικοινωνία μέσω δικτύου. (Ανατρέξτε στην
ενότητα “Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο” στις
σελίδες 27.)
Κατάσταση Σύνδεσης
Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου
σε αυτήν τη συσκευή, επιλέξτε τα στοιχεία
[Κατάσταση Σύνδεσης] και πατήστε
ENTER ( ) για να ελέγξετε αν υπάρχει σύνδεση
με το δίκτυο και με το Internet.
[0-254]
Απαγορεύει την αναπαραγωγή δίσκων
BD-ROM με αντίστοιχους βαθμούς
διαβάθμισης.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind39 39
2010.2.26 5:9:10 PM
40
Εγκατάσταση
Σύνδεση BD-LIVE
Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στο
Internet όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες
BD-LIVE.
[Επιτρέπεται]
Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται για
όλα τα περιεχόμενα BD-LIVE.
3
Εγκατάσταση
[Επιτρέπεται μερικ.]
Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται
μόνο για περιεχόμενα BD-LIVE τα οποία
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στο Internet
και οι ηλεκτρονικές λειτουργίες AACS
απαγορεύονται για όλα τα περιεχόμενα BDLIVE που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό.
[Απαγορεύεται]
Η πρόσβαση στο Internet απαγορεύεται για
όλα τα περιεχόμενα BD-LIVE.
Μενού [ΑΛΛΑ]
DivX VOD
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO: Το
DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που
δημιούργησε η DivX, Inc. Πρόκειται για
μια επίσημα πιστοποιημένη συσκευή DivX
που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφτείτε
το δικτυακό τόπο www.divx.com για
περισσότερες πληροφορίες και για εργαλεία
λογισμικού για την μετατροπή των αρχείων σας
σε βίντεο DivX.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ONDEMAND: Αυτή η πιστοποιημένη συσκευή DivX
Certified® πρέπει να καταχωρηθεί, ώστε να
μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο DivX VOD
(Video-on-Demand, βίντεο κατ' απαίτηση).
Για να παράγετε τον κωδικό καταχώρησης,
εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού
ρυθμίσεων της συσκευής. Επισκεφτείτε
τη διεύθυνση vod.divx.com με αυτόν τον
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind40 40
κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
καταχώρησης και για να μάθετε περισσότερα
για το DivX VOD.
[Δήλωση]
Προβάλλει τον κωδικό καταχώρησης της
συσκευής σας.
[Κατάργηση δήλωσης]
Απενεργοποιεί τη συσκευή και προβάλλει
τον κωδικό απενεργοποίησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα video που λήφθηκαν με τον κωδικό
εγγραφής αυτού του DivX VOD μπορούν να
αναπαραχθούν μόνο σε αυτή τη μονάδα.
Αυτόματη Απενεργ/ση
Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται, αν η
συσκευή παραμένει σε κατάσταση διακοπής
για περίπου πέντε λεπτά. Εάν θέσετε αυτήν την
επιλογή σε [Ενεργ.], η μονάδα σβήνει αυτόματα
όταν η προφύλαξη οθόνης προβάλλεται για 25
λεπτά.
Θέστε αυτήν την επιλογή σε [Απενεργ.] αν
θέλετε η προφύλαξη οθόνης να λειτουργεί
μέχρι ο χρήστης να χρησιμοποιήσει ξανά τη
συσκευή.
Αρχικοποίηση
Εργ. Ρυθμίσεις
Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές
εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής.
Μνήμη BDελεύθερη
Αρχικοποιεί τα περιεχόμενα BD από τη
συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
2010.2.26 5:9:10 PM
Εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν ρυθμίσετε εκ νέου την αναπαραγωγή στις
αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας
την επιλογή [Εργ. Ρυθμίσεις], τότε είστε
υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσετε εκ νέου όλες τις
υπηρεσίες δικτύου και τις ρυθμίσεις δικτύου.
Λογισμικό
Πληροφορίες
Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση
λογισμικού.
Αποποίηση Ευθυνών
Πατήστε ENTER ( ) για να δείτε τη σημείωση
Αποποίησης υπηρεσιών δικτύου στη σελίδα
91.
Εφέ Ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε μια κατάλληλη
κατάσταση λειτουργίας ήχου. Πατήστε το
πλήκτρο SOUND EFFECT επανειλημμένα,
μέχρι η επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας
εμφανιστεί στην οθόνη του εμπρός πάνελ ή
στην οθόνη της τηλεόρασης. Τα στοιχεία που
εμφανίζονται για τον ισοσταθμιστή μπορεί να
είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου
και τα εφέ.
[Natural]: Μπορείτε να απολαύσετε ένα
διακριτικό και φυσικό ήχο.
3
[Bypass]: Λογισμικό με surround ήχο
πολλαπλών καναλιών - τα σήματα ήχου
αναπαράγονται σύμφωνα με τον τρόπο
εγγραφής τους.
[Bass Blast]: Ενισχύει το εφέ ήχου των μπάσων
από τα αριστερά και δεξιά ηχεία και το
υπογούφερ.
Εγκατάσταση
Ενημέρωση
Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό
συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με
το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού
(ανατρέξτε στις σελίδες 84).
41
[Clear Voice]: Αυτή η κατάσταση λειτουργίας
βελτιώνει την καθαρότητα του ήχου της φωνής
βελτιώνοντας την ποιότητα ήχου της φωνής.
[Virtual]: Μπορείτε να απολαύσετε πιο
δυναμικό ήχο με βελτιωμένο κεντρικό κανάλι.
[Game]: Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερα
εφέ εικονικού ήχου την ώρα που παίζετε
βιντεοπαιχνίδια.
[Night]: Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν
θέλετε να παρακολουθήσετε ταινίες με χαμηλή
ένταση ήχου αργά τη νύχτα.
[Mus. ReTouch]: Όταν ακούτε αρχεία MP3 ή
άλλη μορφή συμπιεσμένης μουσικής, μπορείτε
να ενισχύσετε τον ήχο. Αυτή η κατάσταση
λειτουργίας διατίθεται μόνο σε 2 πηγές
καναλιών.
[Loudness]: Βελτιώνει τον ήχο των μπάσων και
των πρίμων.
[Natural Plus]: Μπορείτε να απολαύσετε
φυσικό εφέ ήχου παρόμοιο με τον ήχο από
σύστημα 5.1 καναλιών.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind41 41
2010.2.26 5:9:11 PM
42
Λειτουργία
4
Λειτουργία
Γενικές λειτουργίες
αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή δίσκων
4. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική]
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα I/i και
πατήστε ENTER ( ).
5. Επιλέξτε το στοιχείο Δίσκός
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα I/i και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
1. Πατήστε το πλήκτρο OPEN/CLOSE (Z) και
τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρτάρι του
δίσκου.
4
Λειτουργία
Όταν έχετε συνδέσει έως δύο συσκευές,
εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα.
2. Πατήστε το πλήκτρο OPEN/CLOSE( Z) για
να κλείσετε το συρτάρι του δίσκου.
Για τους περισσότερους δίσκους Audio CD,
BD-ROM και DVD-ROM, η αναπαραγωγή
ξεκινά αυτόματα.
3. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
6. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i και κατόπιν πατήστε
B (PLAY) ή ENTER ( ) για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή του αρχείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι λειτουργίες αναπαραγωγής που
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν
είναι πάντα διαθέσιμες για όλα τα αρχεία και
μέσα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην
επιτρέπονται λόγω διαφόρων παραγόντων.
• Ανάλογα με τους τίτλους του BD-ROM, μπορεί να
απαιτείται σύνδεση συσκευής USB για τη σωστή
αναπαραγωγή.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind42 42
2010.2.26 5:9:11 PM
Λειτουργία
Για να σταματήσετε την
αναπαραγωγή
Πατήστε το πλήκτρο x (STOP) κατά την
αναπαραγωγή.
Για παύση της αναπαραγωγής
Πατήστε το πλήκτρο X (PAUSE) κατά την
αναπαραγωγή.
Πατήστε B (PLAY) για να συνεχίσει η
αναπαραγωγή.
Για αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Πατήστε το κουμπί X (PAUSE) κατά την
αναπαραγωγή ταινίας.
Πατήστε X (PAUSE) επανειλημμένα, για
αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
Πατήστε m ή M για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά την
αναπαραγωγή.
Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα
αναπαραγωγής πατώντας το m ή M
επανειλημμένα.
Για μείωση της ταχύτητας
αναπαραγωγής
Ενώ έχει γίνει προσωρινή διακοπή στην
αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί M
επανειλημμένα, για εκτέλεση διάφορων
ταχυτήτων αργής κίνησης.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind43 43
Για μετάβαση στο επόμενο/
προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/
αρχείο.
Πατήστε . ή > κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής για μετάβαση στο επόμενο
κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο ή για επιστροφή
στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/
κομματιού/αρχείου.
Πατήστε το πλήκτρο . δύο φορές
γρήγορα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.
Χρήση του μενού δίσκου
BD
DVD
AVCHD
Προβολή του μενού του δίσκου
Η οθόνη του μενού μπορεί να προβληθεί όταν
εισάγετε ένα δίσκο που περιέχει μενού. Εάν
θέλετε να προβληθεί το μενού του δίσκου κατά
την αναπαραγωγή, πατήστε DISC MENU.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i για να
κινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία του μενού.
4
Λειτουργία
Για γρήγορη κίνηση προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω
43
Προβολή του αναδυόμενου μενού
Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM περιέχουν ένα
αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται κατά την
αναπαραγωγή.
Πατήστε TITLE/POPUP κατά την αναπαραγωγή
και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i για
να κινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία του μενού.
2010.2.26 5:9:12 PM
44
Λειτουργία
Συνέχιση αναπαραγωγής
BD
MUSIC
DVD
AVCHD MOVIE
ACD
Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου
πατήσατε το πλήκτρο x (STOP), ανάλογα με το
δίσκο.
Εάν στην οθόνη εμφανιστεί για λίγο η ένδειξη
“Xx (Resume Stop) (Συνέχεια από το σημείο
διακοπής) ”, πατήστε το πλήκτρο B (PLAY) για
να συνεχίσει η αναπαραγωγή (από το σημείο
που σταμάτησε).
Εάν πατήσετε το x (STOP) δύο φορές
ή αφαιρέσετε το δίσκο, στην οθόνη θα
εμφανιστεί η ένδειξη “x (Complete Stop)
(πλήρης διακοπής)”. Η μονάδα θα διαγράψει το
σημείο διακοπής.
4
ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργία
• Το σημείο συνέχισης θα διαγραφεί όταν
πατήσετε ένα πλήκτρο (για παράδειγμα; 1
(POWER), Z (OPEN/CLOSE), κ.λπ.).
• Σε δίσκους BD-Video με BD-J, η λειτουργία
συνέχισης αναπαραγωγής δεν λειτουργεί.
• Εάν πατήσετε το x (STOP) μία φορά κατά τη
διάρκεια αναπαραγωγής διαδραστικού τίτλου
BD-ROM, η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση
Complete Stop (πλήρους διακοπής).
Προχωρημένες
λειτουργίες
αναπαραγωγής
Επανάληψη αναπαραγωγής
BD
DVD
AVCHD
ACD
MUSIC
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
το πλήκτρο REPEAT επανειλημμένα ώστε να
επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που
επιθυμείτε.
Δίσκοι BD/DVD
A- – Το επιλεγμένο τμήμα θα
επαναλαμβάνεται συνεχώς.
Κεφάλαιο – Το τρέχον κεφάλαιο θα
αναπαράγεται επανειλημμένα.
Τίτλος
Title – Ο τρέχων τίτλος θα
αναπαράγεται επανειλημμένα.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε REPEAT
επανειλημμένα για να επιλέξετε [Απενεργ.].
CD ήχου/Αρχεία μουσικής
– Το τρέχον κομμάτι ή αρχείο θα
αναπαράγεται επανειλημμένα.
– Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα
αναπαράγονται επανειλημμένα.
– Τα κομμάτια ή αρχεία θα
αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.
– Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα
αναπαράγονται επανειλημμένα σε τυχαία
σειρά.
– Το επιλεγμένο τμήμα θα
επαναλαμβάνεται συνεχώς. (Μόνο CD ήχου)
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind44 44
2010.2.26 5:9:12 PM
Λειτουργία
2. Επαναλάβετε το βήμα 1 για να προσθέσετε
έως εννέα σημάδια.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν πατήσετε το πλήκτρο > μία φορά
κατά την αναπαραγωγή σε κατάσταση Repeat
Chapter/Track, η επανάληψη ακυρώνεται.
Για να επαναφέρετε μια σκηνή με
σημάδι
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε
ορισμένους δίσκους ή τίτλους.
1. Πατήστε το SEARCH και το μενού
αναζήτησης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Επανάληψη ενός
συγκεκριμένου τμήματος
BD
DVD
AVCHD
2. Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο για να
επιλέξετε έναν αριθμό σημαδιού από μια
σκηνή που θέλετε να δείτε. Η αναπαραγωγή
ξεκινά από τη σημαδεμένη σκηνή.
ACD
Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να
επαναλαμβάνει ένα τμήμα που έχετε επιλέξει.
Για να διαγράψετε ένα σημάδι
1. Πατήστε το SEARCH και το μενού
αναζήτησης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
πλήκτρο REPEAT για να επιλέξετε [A-] στην
αρχή του τμήματος που επιθυμείτε να
επαναλάβετε. Κατόπιν, πατήστε ENTER ( ).
3. Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε REPEAT
επανειλημμένα για να επιλέξετε [Απενεργ.].
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα διάρκειας
μικρότερης από 3 δευτερόλεπτα.
Αναζήτηση Σημαδιού
DVD
AVCHD MOVIE
Μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή από
ένα ως εννέα αποθηκευμένα σημεία.
4
2. Πατήστε το u για να επιλέξετε έναν αριθμό
σημαδιού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
I/i για να επιλέξετε ένα σημάδι σκηνής
που θέλετε να διαγράψετε.
Λειτουργία
2. Πατήστε ENTER ( ) στο τέλος του
τμήματος. Το επιλεγμένο τμήμα θα
επαναλαμβάνεται συνεχώς.
BD
45
3. Πατήστε το CLEAR και το συγκεκριμένο
σημάδι διαγράφεται από το μενού
αναζήτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην λειτουργεί
ανάλογα με τις δυνατότητες των δίσκων, των
τίτλων και του διακομιστή.
• Όλα τα σημεία διαγράφονται αν ο τίτλος τεθεί σε
κατάσταση πλήρους διακοπής (x), αν ο τίτλος
αλλάξει ή αν αφαιρέσετε το δίσκο.
• Εάν το συνολικό μήκος του τίτλου είναι
μικρότερο από 10 δευτερόλεπτα, αυτή η
λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
Για να εισάγετε ένα σημάδι
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
πλήκτρο MARKER στο σημείο που θέλετε.
Το εικονίδιο σημαδιού εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης για λίγο.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind45 45
2010.2.26 5:9:13 PM
46
Λειτουργία
Χρήση του μενού αναζήτησης
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Με το μενού αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε
εύκολα το σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.
Αλλαγή της προβολής της
λίστας περιεχομένων
MOVIE MUSIC PHOTO
Στο μενού [Ταινία], [Μουσική], [Φωτογραφ]
ή [Home Link], μπορείτε να αλλάξετε την
προβολή της λίστας περιεχομένων.
Για να αναζητήσετε ένα σημείο
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε SEARCH
για να εμφανιστεί το μενού αναζήτησης.
4
Μέθοδος 1
Πατήστε επανειλημμένα το κόκκινο πλήκτρο.
2. Πατήστε I/i για να μεταφέρετε το σημείο
αναπαραγωγής 15 δευτερόλεπτα μπροστά
ή πίσω. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σημείο
που θέλετε να παρακαμφθεί αν πατήσετε
και κρατήσετε τα πλήκτρα I/i.
Λειτουργία
Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή
από μια σημαδεμένη σκηνή
1. Πατήστε το SEARCH και το μενού
αναζήτησης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Πατήστε το u για να επιλέξετε έναν αριθμό
σημαδιού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i
για να επιλέξετε μια σημαδεμένη σκηνή που
θέλετε να αναπαραχθεί.
3. Πατήστε ENTER ( ) ώστε η αναπαραγωγή
να ξεκινήσει από τη σημαδεμένη σκηνή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην λειτουργεί
ανάλογα με τις δυνατότητες των δίσκων, των
τίτλων και του διακομιστή.
• Αυτή η λειτουργία μπορεί να μη λειτουργεί
με κάποιο περιεχόμενο [Home Link], ανάλογα
με τον τύπο αρχείου και τις δυνατότητες του
διακομιστή DLNA.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind46 46
2010.2.26 5:9:13 PM
Λειτουργία
Μέθοδος 2
1. Στη λίστα περιεχομένων, πατήστε το
πλήκτρο INFO/DISPLAY ( ) για να
εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για
επιλέξετε το στοιχείο [Επισκόπηση αλλαγής].
3. Πατήστε ENTER ( ) για να αλλάξετε την
προβολή της λίστας περιεχομένων.
Προβολή πληροφοριών
περιεχομένου
MOVIE
Η συσκευή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες
για το περιεχόμενο.
1. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i.
3. Επιλέξτε το στοιχείο [Πληροφορίες]
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U/u και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
Μνήμη τελευταίας σκηνής
BD
DVD
Αυτή η μονάδα απομνημονεύει την τελευταία
σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που
αναπαράχθηκε. Η τελευταία σκηνή παραμένει
στη μνήμη ακόμα κι αν αφαιρέσετε το δίσκο
από τη μονάδα ή σβήσετε τη μονάδα. Εάν
φορτώσετε ένα δίσκο που έχει απομνημονεύσει
τη σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η λειτουργία Μνήμης τελευταίας σκηνής για
ένα δίσκο διαγράφεται όταν αναπαραχθεί ένας
άλλος δίσκος.
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί,
ανάλογα με τον δίσκο.
• Αυτή η συσκευή δεν αποθηκεύει ρυθμίσεις ενός
δίσκου αν σβήσετε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε
την αναπαραγωγή του δίσκου.
4
Λειτουργία
2. Πατήστε το κουμπί INFO/DISPLAY ( ) για
να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
47
Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για
το αρχείο.
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας, μπορείτε να
προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου
πατώντας το κουμπί TITLE/POPUP.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη
ίσως δεν είναι σωστές σε σχέση με τις πραγματικές
πληροφορίες.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind47 47
2010.2.26 5:9:14 PM
48
Λειτουργία
Ενδείξεις στην
οθόνη
f Γωνία – επιλεγμένη γωνία/συνολικός
αριθμός γωνιών.
g Αναλογία οθόνης TV – επιλεγμένη
αναλογία πλευρών τηλεόρασης
Μπορείτε να προβάλλετε και να προσαρμόζετε
διάφορες πληροφορίες και ρυθμίσεις για το
περιεχόμενο.
Προβολή πληροφοριών
περιεχομένου στην οθόνη
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
πλήκτρο INFO/DISPLAY ( ) για να
προβληθούν διάφορες πληροφορίες
αναπαραγωγής.
4
h Κατάσταση εικόνας – επιλεγμένη
λειτουργία εικόνας
i Πληροφορίες ταινίας – Επιλέξατε αυτήν
την επιλογή και πιέστε το ENTER ( ) για
να προβάλετε τις πληροφορίες ταινίας.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για
προσαρμόσετε την τιμή της επιλεγμένης
ρύθμισης.
4. Πατήστε RETURN (O) για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργία
a
b
c
• Αν κανένα κουμπί δεν πατηθεί για λίγα
δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις στην οθόνη
εξαφανίζονται.
d
• Σε ορισμένους δίσκους δεν επιτρέπεται η
επιλογή αριθμού τίτλου.
e
f
g
h
i
a Τίτλος – αριθμός τρέχοντος τίτλου/
συνολικός αριθμός τίτλων.
b Κεφάλαιο – αριθμός τρέχοντος
κεφαλαίου/συνολικός αριθμός
κεφαλαίων.
c Χρόνος – χρόνος αναπαραγωγής/
συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
d Ήχος – επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή
κανάλι.
e Υπότιτλοι – επιλεγμένος υπότιτλος.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind48 48
• Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με το δίσκο ή τους τίτλους.
• Κατά την αναπαραγωγή ενός διαδραστικού
τίτλου BD, ορισμένες πληροφορίες ρυθμίσεων
προβάλλονται στην οθόνη, αλλά η αλλαγή τους
απαγορεύεται.
• Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή
[Πληροφορίες ταινίας], η συσκευή πρέπει να
συνδέεται στο Internet για να είναι δυνατή η
προσπέλαση του διακομιστή Gracenote Media
Database.
• Εάν οι πληροφορίες αρχείων μουσικής από τη
βάση δεδομένων μέσων Gracenote® δεν είναι
σωστές ή δεν υπάρχουν, απευθυνθείτε στη
Gracenote® στη διεύθυνση
http://www.gracenote.com για υποστήριξη.
• LG είναι μια άδεια χρήσης της τεχνολογίας
Gracenote® και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις
πληροφορίες που παρέχονται από τη βάση
δεδομένων μέσων Gracenote®.
2010.2.26 5:9:15 PM
Λειτουργία
Αναπαραγωγή από
επιλεγμένο χρονικό σημείο
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Πατήστε το πλήκτρο INFO/DISPLAY ( )
κατά την αναπαραγωγή. Το πλαίσιο
αναζήτησης χρόνου δείχνει το χρόνο
αναπαραγωγής που έχει παρέλθει.
2. Επιλέξτε το στοιχείο [Χρόνος] και κατόπιν
εισάγετε τη ζητούμενη ώρα έναρξης
σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, από
αριστερά προς δεξιά.
Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή
στο σημείο 2 ωρών, 10 λεπτών και 20
δευτερολέπτων, εισάγετε τον αριθμό “21020”.
Πατήστε I/i για να μεταφέρετε το σημείο
αναπαραγωγής 60 δευτερόλεπτα μπροστά
ή πίσω.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε
ορισμένους δίσκους ή τίτλους.
• Αυτή η λειτουργία μπορεί να μη λειτουργεί
με κάποιο περιεχόμενο [Home Link], ανάλογα
με τον τύπο αρχείου και τις δυνατότητες του
διακομιστή DLNA.
Ακρόαση διαφορετικού ήχου
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/
DISPLAY ( ) για να προβάλλετε την Οθόνη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις
επιλογές ήχου μόνο μέσω του μενού του δίσκου.
Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο
TITLE/POP-UP ή DISC MENU και επιλέξετε τον
κατάλληλο ήχο από τις επιλογές που δίνονται
στο μενού του δίσκου.
• Αμέσως μετά την αλλαγή του ήχου, ενδεχομένως
να υπάρχει μια προσωρινή αναντιστοιχία μεταξύ
της εικόνας που προβάλλεται και του ήχου.
• Σε δίσκους BD-ROM, η μορφή πολλαπλών
καναλιών ήχου (5.1CH ή 7.1CH) προβάλλεται
μαζί με την ένδειξη [MultiCH] στην οθόνη.
Επιλογή γλώσσας υπότιτλων
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/
DISPLAY ( ) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για
επιλέξετε το στοιχείο [Υπότιτλοι].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για
να επιλέξετε τη γλώσσα υπότιτλων που
επιθυμείτε.
4
Λειτουργία
3. Πατήστε ENTER ( ) ώστε η αναπαραγωγή
να ξεκινήσει από το επιλεγμένο χρονικό
σημείο.
49
4. Πατήστε RETURN (O) για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάζετε
τις επιλογές υπότιτλων μόνο μέσω του μενού
του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το
πλήκτρο TITLE/POP-UP ή DISC MENU και επιλέξετε
τον κατάλληλο υπότιτλο από τις επιλογές που
δίνονται στο μενού του δίσκου.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε το στοιχείο [Ήχος].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε τη γλώσσα ήχου, το κομμάτι ήχου
ή το κανάλι ήχου που επιθυμείτε.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind49 49
2010.2.26 5:9:15 PM
50
Λειτουργία
Παρακολούθηση από
διαφορετική γωνία
BD
DVD
Αν ένας δίσκος περιέχει σκηνές τραβηγμένες
από διαφορετικές οπτικές γωνίες κάμερας,
μπορείτε να αλλάξετε σε κάποια άλλη
οπτική γωνία κάμερας κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/
DISPLAY ( ) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για
επιλέξετε το στοιχείο [Γωνία].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε την οπτική γωνία που επιθυμείτε.
4. Πατήστε RETURN (O) για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
4
Λειτουργία
Αλλαγή της αναλογίας
πλευρών τηλεόρασης
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία πλευρών
τηλεόρασης κατά την αναπαραγωγή.
Αλλαγή κατάστασης εικόνας
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Μπορείτε να μεταβάλλετε το στοιχείο
[Κατάσταση εικόνας] κατά την αναπαραγωγή.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/
DISPLAY ( ) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
4. Πατήστε RETURN (O) για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
Ρύθμιση της επιλογής [Ρυθμ.
χρήστη]
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/
DISPLAY ( ) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
3. Πατήστε I/i για να επιλέξετε το στοιχείο
[Ρυθμ. χρήστη] και κατόπιν πιέστε
ENTER ( ).
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/
DISPLAY ( ) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε το στοιχείο [Αναλογία οθόνης TV].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
4. Πατήστε RETURN (O) για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακόμα κι αν μεταβάλλετε την τιμή της επιλογής
[Αναλογία οθόνης TV], η επιλογή [Αναλογία οθόνης
TV] στο μενού [Ρύθμιση] δεν μεταβάλλεται.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind50 50
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i
για να ρυθμίσετε τις τιμές των επιλογών
[Κατάσταση εικόνας].
Επιλέξτε το στοιχείο [Αρχικές] και κατόπιν
πατήστε ENTER ( ) για να επαναφέρετε
όλες τις αρχικές ρυθμίσεις εικόνας.
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i για
να επιλέξετε το στοιχείο [Κλείν] και κατόπιν
πατήστε ENTER ( ) για να οριστικοποιήσετε
τις ρυθμίσεις.
2010.2.26 5:9:16 PM
Λειτουργία
Απόλαυση BD-LIVE
Αυτή η μονάδα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε
λειτουργίες όπως εικόνα-μέσα-στην-εικόνα
(ΡΙΡ), δευτερεύοντα ήχο και εικονικά πακέτα,
κ.λπ., με την υποστήριξη του BONUSVIEW
από το BD-Video (BD-ROM έκδοση 2 Profile 1
έκδοση 1.1/ Final Standard Profile).
Η δευτερεύουσα εικόνα και ήχος μπορούν να
αναπαραχθούν από ένα δίσκο συμβατό με τη
λειτουργία ΡΙΡ. Για τη μέθοδο αναπαραγωγής,
ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.
1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις
δικτύου (σελίδες 27-32).
2. Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB
στη θύρα USB του μπροστινού πάνελ.
Η συσκευή αποθήκευσης USB είναι
απαραίτητη για τη λήψη επιπλέον υλικού.
Σύνδεση USB
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind51 51
3 . Πατήστε το πλήκτρο HOME ( ) και
ρυθμίστε την επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE]
στο μενού ρυθμίσεων [Ρύθμιση] (σελίδα
39).
Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία BDLIVE ενδεχομένως να μην λειτουργεί, αν η
επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] έχει καθοριστεί
ως [Επιτρέπεται μερικ.].
4 . Εισάγετε ένα δίσκο BD-ROM με δυνατότητες
BD-LIVE.
Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με
το δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται με το δίσκο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά τη λήψη
υλικού ή όταν ένας δίσκος Blu-ray εξακολουθεί
να βρίσκεται στο συρτάρι δίσκων. Αυτή η
ενέργεια θα μπορούσε να καταστρέψει τη
συνδεδεμένη συσκευή USB και οι λειτουργίες
BD-LIVE μπορεί να μην λειτουργούν σωστά με
αυτήν τη συσκευή USB. Εάν η συνδεδεμένη
συσκευή USB έχει καταστραφεί από μια τέτοια
ενέργεια, μπορείτε να διαμορφώσετε (format) τη
συνδεδεμένη συσκευή USB μέσω του PC και να
τη χρησιμοποιήσετε ξανά με τη μονάδα.
4
Λειτουργία
Εκτός από τη λειτουργία BONUSVIEW, το BDVideo υποστηρίζει τη λειτουργία BD-LIVE (BDROM έκδοση 2 Profile 2) η οποία διαθέτει μια
δυνατότητα επέκτασης δικτύου, με την οποία
μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερες
λειτουργίες, όπως λήψη σκηνών από νέες
ταινίες, όταν συνδέσετε τη μονάδα στο
Internet.
51
• Ορισμένα περιεχόμενα BD-LIVE ενδέχεται να
έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες
περιοχές, λόγω σχετικών αποφάσεων των
προμηθευτών του περιεχομένου.
• Ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά για να φορτώσετε
και να ξεκινήσετε να απολαμβάνετε περιεχόμενα
BD-LIVE.
2010.2.26 5:9:17 PM
52
Λειτουργία
Αναπαραγωγή
αρχείου ταινίας και
δίσκου VR
Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD-RW
που έχουν εγγραφεί σε μορφή Video Recording
(VR) και αρχεία ταινιών που περιλαμβάνονται
σε δίσκο ή συσκευή USB.
1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι απαιτήσεις αρχείων περιγράφονται στη
σελίδα 11.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στις
σελίδες 42-50.
• Υπάρχει η πιθανότητα να μην αναπαράγονται
μη οριστικοποιημένοι δίσκοι μορφής DVD VR σε
αυτήν τη συσκευή.
4
Λειτουργία
2. Επιλέξτε [Ταινία] χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
3. Επιλέξτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
• Ορισμένοι δίσκοι DVD-VR δημιουργούνται με
δεδομένα CPRM από το DVD RECORDER. Αυτή η
μονάδα δεν υποστηρίζει τέτοιους δίσκους.
Τι είναι το CPRM;
Το CPRM είναι ένα σύστημα προστασίας
αντιγραφής, το οποίο χρησιμοποιεί μια μέθοδο
κρυπτογράφησης και το οποίο επιτρέπει μόνο
μία εγγραφή προγραμμάτων. Το CPRM είναι το
αρκτικόλεξο της φράσης Content Protection for
Recordable Media (προστασία περιεχομένου για
εγγράψιμα μέσα).
Όταν έχετε συνδέσει έως δύο συσκευές,
εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i και κατόπιν πατήστε
PLAY ή ENTER ( ) για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή του αρχείου.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind52 52
2010.2.26 5:9:17 PM
Λειτουργία
Επιλογή αρχείου υπότιτλων
MOVIE
Εάν το όνομα αρχείου της ταινίας και το όνομα
αρχείου των υπότιτλων είναι τα ίδια, το αρχείο
υπότιτλων αναπαράγεται αυτόματα όταν
αναπαράγεται το αρχείο ταινίας.
Εάν το όνομα του αρχείου υπότιτλων διαφέρει
από το όνομα αρχείου ταινίας, πρέπει να
επιλέξετε το αρχείο υπότιτλων από το μενού
[Ταινία] πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή της
ταινίας.
1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i
για να επιλέξετε το αρχείο υπότιτλων που
θέλετε να αναπαράγετε στο μενού [Ταινία].
53
Αλλαγή σελίδας κωδικού
υπότιτλων
MOVIE
Εάν οι υπότιτλοι δεν προβάλλονται σωστά,
μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα κωδικού
υπότιτλων για να δείτε το αρχείο υπότιτλων
σωστά.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/
DISPLAY ( ) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για
επιλέξετε το στοιχείο [Κωδικοσελίδα].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό.
2. Πατήστε ENTER ( ).
4
Λειτουργία
Πατήστε ENTER ( ) ξανά, ώστε να
καταργήσετε την επιλογή του αρχείου
υπότιτλων. Το επιλεγμένο αρχείο υπότιτλων
θα προβληθεί όταν αναπαράγετε το αρχείο
ταινίας.
4. Πατήστε RETURN (O) για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν πατήσετε x (STOP) κατά την αναπαραγωγή,
η επιλογή του υπότιτλου ακυρώνεται.
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί
στο [Home Link].
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind53 53
2010.2.26 5:9:18 PM
54
Λειτουργία
Προβολή
φωτογραφίας
Για αναπαραγωγή παρουσίασης
Πατήστε B (PLAY) για να ξεκινήσει η
παρουσίαση εικόνων.
Για διακοπή παρουσίασης
Μπορείτε να δείτε αρχεία φωτογραφιών
χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή.
1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
Πατήστε x (STOP) κατά τη διάρκεια μιας
παρουσίασης.
Για προσωρινή διακοπή
παρουσίασης
Πατήστε X (PAUSE) κατά τη διάρκεια μιας
παρουσίασης.
Πατήστε B (PLAY) για να ξεκινήσει ξανά η
παρουσίαση.
4
2. Επιλέξτε [Φωτογραφ] χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
Λειτουργία
3. Επιλέξτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
Για μετάβαση στην επόμενη/
προηγούμενη φωτογραφία
Ενώ παρακολουθείτε μια φωτογραφία
σε πλήρη οθόνη, πατήστε I ή i για να
μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη
φωτογραφία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι απαιτήσεις αρχείων περιγράφονται στη
σελίδα 11.
Όταν έχετε συνδέσει έως δύο συσκευές,
εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στις
σελίδες 42-50.
4. Επιλέξτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i, και πατήστε ENTER ( )
για να δείτε τη φωτογραφία.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind54 54
2010.2.26 5:9:18 PM
Λειτουργία
Επιλογές προβολής
φωτογραφιών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
επιλογές όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε
πλήρη οθόνη.
1. Όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε
πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο
INFO/DISPLAY ( ) για να εμφανιστεί το
μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u.
a
b
c
d
e
g εφέ – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i
για να επιλέξετε ένα εφέ μετάβασης
από μια φωτογραφία σε άλλη σε μια
παρουσίαση.
h Ταχύτητα – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
I/i για να καθορίσετε την ταχύτητα
μετάβασης από μια φωτογραφία σε άλλη
σε μια παρουσίαση.
3. Πατήστε RETURN (O) για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
Ακρόαση μουσικής κατά την
προβολή εικόνων
Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία εικόνων ενώ
αναπαράγετε αρχεία μουσικής.
1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
4
b Παρ/ίαση – Πατήστε ENTER ( ) για να
ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η
παρουσίαση.
c Επιλ. Μουσ. – Επιλέξτε τη μουσική
φόντου για την παρουσίαση.
Λειτουργία
f
g
h
a Τρέχουσα φωτογραφία/Συνολικός
αριθμός φωτογραφιών –
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για
να δείτε την προηγούμενη/επόμενη
φωτογραφία.
55
2. Επιλέξτε [Φωτογραφ] ή [Home Link]
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά I/i και
κατόπιν πατήστε το κουμπί ENTER ( ).
3. Ενεργοποιήστε την επιλογή [Δίσκός] ή
[USB] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά I/i και
κατόπιν πατήστε το κουμπί ENTER ( ).
d Μουσική –Πατήστε ENTER ( ) για να
ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η
μουσική φόντου.
e Περιστ – Πατήστε ENTER ( ) για να
περιστρέψετε τη φωτογραφία προς τα
δεξιά.
f Μεγ. – Πατήστε ENTER ( ) για να
εμφανιστεί το μενού [Μεγ.].
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind55 55
Είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα
διακομιστή ή ένα κοινόχρηστο φάκελο για
το μενού [Home Link].
2010.2.26 5:9:19 PM
56
Λειτουργία
4. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά U/u/I/i και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ) για να δείτε τη φωτογραφία.
5. Πατήστε το κουμπί INFO/DISPLAY ( ) για
να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά U/u για να
επιλέξετε [Επιλ. Μουσ.] και κατόπιν πατήστε
το κουμπί ENTER ( ) για να εμφανιστεί το
μενού [Επιλ. Μουσ.].
7. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά U/u για να
επιλέξετε μια συσκευή και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ).
Οι συσκευές που μπορείτε να επιλέξετε
διαφέρουν ανάλογα με τη θέση του αρχείου
φωτογραφίας που προβάλλεται σε πλήρη
οθόνη.
4
Λειτουργία
Θέση
φωτογραφίας
Διαθέσιμες συσκευές
Δίσκος
Δίσκος, USB
USB
Δίσκος, USB
Κοινόχρηστος
φάκελος στον
υπολογιστή σας
(CIFS)
CIFS
Διακομιστής
DLNA
Διακομιστής DLNA
Επιλέξτε και κατόπιν πατήστε το κουμπί
ENTER ( ) για να εμφανιστεί ο πιο πάνω
κατάλογος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν επιλέγετε μουσική από το [Home Link], δεν
υπάρχει η επιλογή φακέλου ως λειτουργία. Στο
[Home Link] υπάρχει μόνο η δυνατότητα επιλογής
αρχείου.
9. Χρησιμοποιήστε το κουμπί i για να
επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ) για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία επιλογής μουσικής.
8. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για
να επιλέξετε ένα αρχείο ή φάκελο που
επιθυμείτε να αναπαραχθεί.
Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε
ENTER ( ) για να εμφανιστεί ο πιο κάτω
κατάλογος.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind56 56
2010.2.26 5:9:20 PM
Λειτουργία
Ακρόαση μουσικής
Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει
CD ήχου και αρχεία μουσικής.
1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
57
Εγγραφή CD ήχου
Μπορείτε να γράψετε ένα κομμάτι που θέλετε
ή όλα τα κομμάτια από ένα CD ήχου σε μια
συσκευή αποθήκευσης USB.
1. Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB
στη θύρα USB του μπροστινού πάνελ.
2. Πατήστε το πλήκτρο Z (OPEN/CLOSE) και
τοποθετήστε ένα CD ήχου στο συρτάρι του
δίσκου.
Πατήστε το πλήκτρο Z (OPEN/CLOSE)
για να κλείσετε το συρτάρι του δίσκου. Η
αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
2. Επιλέξτε [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
3. Επιλέξτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
3. Πατήστε το κουμπί INFO/DISPLAY ( ) για
να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
Ή
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε το στοιχείο [Εγγραφή CD] και
κατόπιν πιέστε ENTER ( ) για να εμφανιστεί
το ομώνυμο μενού.
4
Λειτουργία
Πατήστε το πλήκτρο z REC στο
τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να γράψετε όλα
τα αρχεία μουσικής στο CD ήχου.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να επιλέξετε
όσα κομμάτια θέλετε.
Όταν έχετε συνδέσει έως δύο συσκευές,
εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής ή ένα κομμάτι
ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
U/u/I/i και κατόπιν πατήστε ENTER ( )
για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της
μουσικής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι απαιτήσεις αρχείων περιγράφονται στη
σελίδα 11.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στις
σελίδες 42-50.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind57 57
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε ένα κομμάτι που επιθυμείτε να
αντιγράψετε στο μενού και πατήστε
ENTER ( ).
Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να επιλέξετε
όσα κομμάτια θέλετε.
Επιλέξτε όλα τα κομμάτια από το
CD ήχου.
Επιλέγει μια μέθοδο
κωδικοποίησης από το
αναδυόμενο μενού [128kbps,
192kbps, 320kbps ή Lossless
(χωρίς απώλειες)].
2010.2.26 5:9:20 PM
58
Λειτουργία
Ακυρώνει την εγγραφή και
επιστρέφει στην προηγούμενη
οθόνη.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i για
να επιλέξετε [Εκκίνηση] και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ).
7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i για
να επιλέξετε το φάκελο προορισμού όπου
θα γίνει η αντιγραφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ο πίνακας πιο κάτω παρουσιάζει τη μέση
διάρκεια εγγραφής για ένα κομμάτι ήχου με 4
λεπτά διάρκεια αναπαραγωγής σε ένα αρχείο
μουσικής με 192kbps, ως παράδειγμα.
Κατάσταση
διακοπής
Κατά την
αναπαραγωγή
1,4 λεπτά
2 λεπτά
• Όλες οι τιμές για τη διάρκεια στον πιο πάνω
πίνακα είναι κατά προσέγγιση.
• Ο χρόνος εγγραφής για συσκευές αποθήκευσης
USB διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές της
συσκευής αποθήκευσης USB.
4
Λειτουργία
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε νέο φάκελο,
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i για
να επιλέξετε [Νέος φάκελος] και πατήστε
ENTER ( ).
Εισάγετε όνομα φακέλου χρησιμοποιώντας
το εικονικό πληκτρολόγιο και πατήστε
ENTER ( ) όταν έχει επιλεχθεί το [OK].
8. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά U/u/I/i για
να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε το
ENTER ( ) για να ξεκινήσει η εγγραφή CD
ήχου.
Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία
εγγραφής CD ήχου που διενεργείται,
πατήστε ENTER ( ) όταν έχει επιλεχθεί
[Ακύρωσ].
9. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν η εγγραφή
CD ήχου ολοκληρωθεί.
Πατήστε ENTER ( ) για να ελέγξετε το
αρχείο που δημιουργήθηκε στο φάκελο
προορισμού.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind58 58
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος
τουλάχιστον 50 MB όταν επιθυμείτε να
πραγματοποιήσετε εγγραφή στη συσκευή
αποθήκευσης USB.
• Η διάρκεια της μουσικής θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη των 20 δευτερολέπτων για να γίνει
σωστή εγγραφή.
• Μην σβήσετε αυτή τη συσκευή και μην
αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη συσκευή
αποθήκευσης USB κατά την εγγραφή CD ήχου.
Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων
υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων
υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και
ηχογραφήσεων μπορεί να είναι παραβίαση των
δικαιωμάτων αναπαραγωγής και αποτελεί ποινικό
αδίκημα.
Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για αυτό το σκοπό.
Φερθείτε υπεύθυνα
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα
2010.2.26 5:9:21 PM
Λειτουργία
Προβολή πληροφοριών από
το διακομιστή Gracenote
Media Database
Η συσκευή μπορεί να προσπελάσει το
διακομιστή Gracenote Media Database και
να φορτώσει πληροφορίες μουσικής, ώστε
στοιχεία όπως το όνομα του κομματιού, το
όνομα του καλλιτέχνη, το είδος της μουσικής
και άλλα να προβάλλονται στη λίστα.
CD Ήχου
Όταν εισάγετε ένα CD ήχου, η συσκευή ξεκινά
την αναπαραγωγή αυτόματα και φορτώνει
τον τίτλο του κομματιού από το διακομιστή
Gracenote® Media Database.
Εάν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στη
βάση δεδομένων, δεν θα προβάλλονται τίτλοι
στην οθόνη.
1. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής ή ένα κομμάτι
ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
U/u/I/i.
2. Πατήστε το κουμπί INFO/DISPLAY ( ) για
να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
3. Επιλέξτε το στοιχείο [Πληροφορίες]
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U/u και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
Η συσκευή προσπελαύνει τη βάση
δεδομένων του διακομιστή Gracenote
Media Database για να λάβει πληροφορίες.
BD/DVD
Ενώ ακούτε μουσική από την αναπαραγωγή
μιας ταινίας, πατήστε το πλήκτρο MUSIC ID για
να ξεκινήσετε τη φόρτωση πληροφοριών για
το αρχείο μουσικής από τη βάση δεδομένων
Gracenote Media Database.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο Internet για
να μπορεί να προσπελάσει τη βάση δεδομένων
Gracenote® Media Database.
• Εάν οι πληροφορίες για ένα αρχείο δεν υπάρχουν
στη βάση δεδομένων Gracenote® Media
Database, ένα σχετικό μήνυμα εμφανίζεται στην
οθόνη.
• Εάν οι πληροφορίες αρχείων μουσικής από τη
βάση δεδομένων μέσων Gracenote® δεν είναι
σωστές ή δεν υπάρχουν, απευθυνθείτε στη
Gracenote® στη διεύθυνση
http://www.gracenote.com για υποστήριξη.
• Ανάλογα με την περίπτωση, θα χρειαστούν
μερικά λεπτά για να φορτωθούν πληροφορίες
από τη βάση δεδομένων Gracenote® Media
Database.
4
Λειτουργία
Αρχείο μουσικής
59
• Υπάρχει η δυνατότητα προβολής πληροφοριών
στην Αγγλική γλώσσα, αν η δική σας γλώσσα
δεν διατίθεται στη βάση δεδομένων Gracenote®
Media Database.
• Η εν λόγω λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για
το περιεχόμενο δικτύου NetCast και για το
περιεχόμενο διακομιστών DLNA.
• LG είναι μια άδεια χρήσης της τεχνολογίας
Gracenote® και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις
πληροφορίες που παρέχονται από τη βάση
δεδομένων μέσων Gracenote®.
• Τα ακουστικά CD που δημιούργησαν οι
χρήστες για δικούς τους σκοπούς δεν
υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό επειδή
δεν είναι καταχωρημένα στην Βάση Δεδομένων
Gracenote Media.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind59 59
2010.2.26 5:9:22 PM
60
Λειτουργία
Αναπαραγωγή iPod
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από το iPod σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το iPod, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης του iPod.
Όταν συνδέετε το iPod στο ΚΥΡΙΩΣ (HOME)
μενού, τότε η αναπαραγωγή παίζει αυτόματα
ένα κομμάτι μουσικής. Ή θα προβληθεί ένα
μενού αρχείων επιλογής είδους.
Προετοιμασία
•
Για να δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το
iPod στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη
σύνδεση βίντεο μέσα από την υποδοχή
VIDEO OUT στο πίσω πάνελ της μονάδας.
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία
εισόδους βίντεο στην τηλεόραση.
- Ανάλογα με το iPod, επιλέξτε ρυθμίσεις
από το μενού Videos > Video και κατόπιν
επιλέξτε το TV Out to Ask or On στο iPod
σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με ρυθμίσεις
βίντεο, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του
iPod.
4
Λειτουργία
- Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες μόνο αν
η μονάδα έχει τεθεί σε λειτουργία iPod IN,
ενώ μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες
μόνο σε μορφή παρουσίασης. Μπορείτε
να ξεκινήσετε μια παρουσίαση στο iPod
σας για να προβάλλετε μια φωτογραφία
στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τις παρουσιάσεις, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης του iPod.
•
2. Επιλέξτε το αρχείο χρησιμοποιώντας
U/u/I/i και πιέστε το ENTER ( ) για να
παίξετε το αρχείο.
Απολαύστε το iPod στην οθόνη
1. Στερεώστε το iPod..
2. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
3. Επιλέξτε [Μουσική] ή [Ταινία]
χρησιμοποιώντας το I/i και πιέστε το
ENTER ( ).
Εάν συνδέσετε την άλλη συσκευή (CD ή
USB), επιλέξτε το iPod από το μενού.
4. Επιλέξτε ένα στοιχείο των περιεχομένων
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U/u/I/i και
πατήστε ENTER. ( ).
Πριν συνδέσετε το iPod, σβήστε αυτήν τη
μονάδα και μειώστε την ένταση ήχου της
μονάδας στο ελάχιστο.
1. Στερεώστε το iPod.
Για να ανοίξετε τη βάση iPod, τραβήξτε την
προς τα έξω.
Σύνδεση του iPod
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind60 60
Μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα ένα
στοιχείο των περιεχομένων με κύλιση στην
οθόνη.
Κύλιση
2010.2.26 5:9:22 PM
Λειτουργία
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η γλώσσα που έχει επιλεχθεί για τα μενού του
iPod είναι τα απλά κινέζικα, δεν θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε σωστά τη λειτουργία κύλισης.
Διασκεδάστε με το iPod με
ρύθμιση iPod.
Έχετε την δυνατότητα να λειτουργήσετε το
iPod σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
που σας παρέχεται και τα κουμπιά ελέγχου στο
iPod σας.
1. Στερεώστε το iPod.
Εάν ανάψετε αυτήν τη μονάδα, το iPod σας
ανάβει αυτόματα και η φόρτισή του ξεκινά.
2. Πιέστε το RADIO&INPUT για να επιλέξετε
την ρύθμιση iPod IN.
Επιλέγει ένα στοιχείο από το
μενού.
B
/ENTER
Ξεκινά την αναπαραγωγή
μουσικής ή βίντεο.
X
Για παύση κατά την
αναπαραγωγή. Για συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε
ξανά το B (PLAY).
m/M
Γρήγορη κίνηση προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω σε ένα
τραγούδι ή βίντεο
./>
Μετάβαση στο επόμενο/
προηγούμενο κομμάτι/
κεφάλαιο.
REPEAT
Για επιλογή επιθυμητής
λειτουργίας επανάληψης: Track
( ), All ( ), Off (Καμία
ένδειξη).
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind61 61
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το μήνυμα σφάλματος “CHECK IPOD” ή
“Connected iPod model is not supported.”
εμφανίζεται όταν:
- Το iPod σας δεν μπορεί να εκτελέσει τη
λειτουργία που επιλέξατε.
• Το μήνυμα σφάλματος “CHECK IPOD” ή “Please
update iPod’s software.” εμφανίζεται όταν:
- Το iPod σας έχει παλαιά έκδοση λογισμικού.
t Ενημερώστε το λογισμικό iPod με την πιο
πρόσφατη έκδοση.
• Εάν αυτή η μονάδα προβάλλει ένα μήνυμα
σφάλματος, ακολουθήστε αυτό το μήνυμα. Το
μήνυμα σφάλματος “CHECK IPOD” ή “Please
check your iPod.” εμφανίζεται όταν:
- Η επικοινωνία μεταξύ της μονάδας και του iPod
διακόπηκε.
t Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά στη βάση
της μονάδας το iPod σας.
- Το iPod σας δεν έχει συνδεθεί σταθερά.
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει το iPod σας ως
άγνωστη συσκευή.
- Η στάθμη της μπαταρίας του iPod σας είναι
εξαιρετικά χαμηλή.
t Πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία.
t Εάν φορτίσετε τη μπαταρία ενώ η στάθμη
της είναι εξαιρετικά χαμηλή, η φόρτιση θα
διαρκέσει περισσότερο.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα
βάσης που φυσιολογικά λάβατε μαζι με το
iPod για να τοποθετήσετε σταθερά το iPod
στη βάση αυτής της μονάδας. Εάν χρειάζεστε
προσαρμογέα, απευθυνθείτε στο κατάσταση
από το οποίο προμηθευτήκατε το iPod σας.
• Η συμβατότητα με το iPod σας μπορεί να
ποικείλει, ανάλογα με τον τύπο του iPod.
• Τα iPod touch και iPhone διαφέρουν από το
iPod ως προς τη λειτουργία τους. Υπάρχει η
πιθανότητα να χρειαστείτε πρόσθετο στοιχείο
ελέγχου για να τα χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη
μονάδα. (π.χ., “ολισθήστε για να ξεκλειδώσετε”)
• Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή,
πραγματοποιείτε μια κλήση ή στέλνετε και
λαμβάνετε σύντομο μήνυμα κειμένου SMS, κ.λπ.
στο iPod touch ή στο iPhone, αποσυνδέστε
το από τη βάση iPod αυτής της μονάδας και
κατόπιν χρησιμοποιήστε το.
• Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod
σας, υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορείτε
να λειτουργήσετε το iPod σας από αυτήν τη
μονάδα. Συνιστούμε την εγκατάσταση της πιο
πρόσφατης έκδοσης λογισμικού.
• Η ποιότητα βίντεο εξαρτάται από τις πηγές
βίντεο στο iPod σας.
• Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το iPod σας,
ανατρέξτε στη διεύθυνση
4
Λειτουργία
U/u/I/i
61
2010.2.26 5:9:23 PM
62
Λειτουργία
Λειτουργίες
ραδιοφώνου
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 ως 5 για να
αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
Διαγραφή όλων των
αποθηκευμένων σταθμών
Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 24)
Πατήστε και κρατήστε το CLEAR για δύο
δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η ένδειξη “ERASE
ALL” (διαγραφή όλων). Θα διαγραφούν όλοι οι
αποθηκευμένοι σταθμοί.
Ακρόαση ραδιοφώνου
1. Πατήστε RADIO&INPUT μέχρι να εμφανιστεί
η ένδειξη Tuner (ραδιοφωνικός δέκτης)
(FM) στο παράθυρο της οθόνης. Η συσκευή
συντονίζεται στο σταθμό που λήφθηκε πιο
πρόσφατα.
4
Λειτουργία
2. Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα TUNING
(-/+) για περίπου δύο δευτερόλεπτα,
μέχρι να ξεκινήσει η αλλαγή της ένδειξης
συχνότητας. Η αυτόματη αναζήτηση
σταματά όταν η συσκευή συντονιστεί σε
ένα σταθμό. Ή Πατήστε τα πλήκτρα
TUNING (- / +) επανειλημμένα.
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
περιστρέφοντας το VOLUME στο εμπρός
πάνελ ή πατώντας τα πλήκτρα VOL (+/- )
στο τηλεχειριστήριο
Προεπιλογή ραδιοφωνικών
σταθμών
Έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε εκ των
προτέρων 50 σταθμούς για τα FM.
Πριν το συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε
χαμηλώσει την ένταση του ήχου.
Βελτίωση ποιότητας λήψης FM
Πατήστε το μπλε πλήκτρο B (blue) (MONO/
STEREO) (MONO/STEREO) στο τηλεχειριστήριο.
Με τον τρόπο αυτό, η λήψη του δέκτη αλλάζει
από στερεοφωνική σε μονοφωνική και
βελτιώνεται συνήθως το σήμα.
Πληροφορίες για ένα
ραδιοφωνικό σταθμό
Ο δέκτης FM διαθέτει λειτουργία RDS (σύστημα
δεδομένων ραδιοφώνου). Αυτή η λειτουργία
προβάλλει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό
σταθμό που ακούτε. Πατήστε το RDS
επανειλημμένα για να δείτε με τη σειρά τους
διάφορους τύπους δεδομένων:
PS
(Όνομα υπηρεσίας προγραμμάτων)
Το όνομα του καναλιού θα
εμφανιστεί στην οθόνη.
PTY
(Κωδικός αναγνώρισης τύπου
προγράμματος)
Ο τύπος προγράμματος (π.χ., Jazz ή
News) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
RT
(Αναγνώριση ραδιοφωνικού κειμένου)
Ένα μήνυμα σε μορφή κειμένου
περιέχει ειδικές πληροφορίες από
το ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό το
κείμενο μπορεί να κινείται κατά
μήκος της οθόνης.
CT
(Χρόνος που ελέγχεται από το κανάλι)
Η ώρα και η ημερομηνία όπως
εκπέμπονται από το σταθμό.
1. Πατήστε RADIO&INPUT μέχρι να εμφανιστεί
η ένδειξη TUNER (ραδιοφωνικός δέκτης)
(FM) στο παράθυρο της οθόνης.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα με τα
πλήκτρα TUNING (-/+).
3. Πατήστε ENTER ( ) και στο παράθυρο
οθόνης θα αρχίσει να αναβοσβήνει
ο αριθμός ενός σταθμού που έχει
αποθηκευτεί στη μνήμη.
4. Πατήστε τα πλήκτρα PRESET (-/+) για να
επιλέξετε τον αριθμό μνήμης που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο ENTER ( ). Ο σταθμός
αποθηκεύεται.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind62 62
2010.2.26 5:9:24 PM
Λειτουργία
Αναπαραγωγή
υλικού μέσω
οικιακού δικτύου
Προσπέλαση διακομιστή
μέσων DLNA
1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις
δικτύου (σελίδες 27-32).
2. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
Η συσκευή μπορεί να περιηγηθεί και να
αναπαράγει υλικό από το PC σας και από
πιστοποιημένους διακομιστές μέσων DLNA
που συνδέονται στο οικιακό δίκτυό σας.
63
).
3. Επιλέξτε [Home Link] χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
4. Επιλέξτε ένα διακομιστή μέσων DLNA από
τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U/u
και κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
Πληροφορίες για το DLNA
Ο οργανισμός Digital Living Network
Alliance (DLNA) είναι ένας οργανισμός στον
οποίο συμμετέχουν εταιρείες ηλεκτρονικών
συσκευών, πληροφορικής και κινητών
τηλεφώνων. Ο οργανισμός παρέχει στους
καταναλωτές τη δυνατότητα εύκολης διανομής
ψηφιακών μέσων μέσω ενσύρματου ή
ασύρματου οικιακού δικτύου.
Το λογότυπο της πιστοποίησης DLNA
διευκολύνει την εύρεση προϊόντων που
είναι συμβατά με τις κατευθυντήριες
γραμμές διαλειτουργικότητας DLNA. Αυτή
η μονάδα συμμορφώνεται με τις οδηγίες
διαλειτουργικότητας DLNA Interoperability
Guidelines v1.5.
4
Εάν θέλετε να ελέγξετε ξανά τον διαθέσιμο
διακομιστή μέσων, πατήστε το πράσινο
κουμπί.
Λειτουργία
Αυτή η συσκευή είναι μια πιστοποιημένη
συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων
DLNA που μπορεί να προβάλλει και να
αναπαράγει ταινίες, φωτογραφίες και μουσική
από το διακομιστή ψηφιακών μέσων DLNA που
χρησιμοποιείτε (PC και ηλεκτρονικές οικιακές
συσκευές).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανάλογα με το διακομιστή μέσων, αυτή η συσκευή
ίσως θα πρέπει να λάβει άδεια από το διακομιστή.
5. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i, και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή
του αρχείου.
Όταν στη συσκευή συνδέσετε ένα PC με
λογισμικό διακομιστή DLNA ή άλλη συσκευή
συμβατή με τις οδηγίες DLNA, ενδέχεται να
απαιτούνται κάποιες αλλαγές ρυθμίσεων σε
λογισμικό ή άλλες συσκευές. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας για το λογισμικό ή τη συσκευή.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind63 63
2010.2.26 5:9:24 PM
64
Λειτουργία
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι απαιτήσεις αρχείων περιγράφονται στη
σελίδα 11.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στις
σελίδες 42-50.
• Επειδή η συμβατότητα και οι διαθέσιμες
λειτουργίες αναπαραγωγής στο μενού [Home
Link] ελέγχονται στο περιβάλλον του διακομιστή
DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials),
οι απαιτήσεις αρχείων και οι λειτουργίες
αναπαραγωγής στο μενού [Home Link] μπορεί
να διαφέρουν ανάλογα με τους διακομιστές
μέσων.
• Οι απαιτήσεις αρχείων που αναφέρονται
στη σελίδα 11 δεν είναι πάντα συμβατές.
Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί
λόγω χαρακτηριστικών αρχείων και δυνατοτήτων
του διακομιστή μέσων.
4
Λειτουργία
• Η μικρογραφία των μη αναπαραγόμενων
αρχείων μπορεί να προβάλλεται στο μενού
[Home Link], αλλά αυτά τα αρχεία δεν μπορούν
να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή.
• Εάν υπάρχει ένα αρχείο μουσικής στο
μενού [Home Link] το οποίο δεν μπορεί να
αναπαραχθεί, η συσκευή παρακάμπτει το αρχείο
και αναπαράγει το επόμενο.
• Αναπαραγωγή αρχείων υπότιτλων ταινίας που
είναι διαθέσιμα σε διακομιστή μέσων DLNA
και δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Nero
MediaHome 4 Essentials που παρέχεται με αυτήν
τη συσκευή.
• Το όνομα αρχείου υπότιτλων και το όνομα
αρχείου ταινίας πρέπει να είναι ίδια και να
βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.
• Η ποιότητα αναπαραγωγής και λειτουργίας του
[Home Link] ενδεχομένως επηρεάζεται από τις
συνθήκες στο οικιακό δίκτυο.
• Υπάρχει η πιθανότητα τα αρχεία από
αφαιρούμενα μέσα, όπως μονάδες USB, μονάδες
DVD, κ.λπ., στο διακομιστή μέσων να μην
διανέμονται σωστά.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind64 64
Σχετικά με το Nero
MediaHome 4 Essentials
Το Nero MediaHome 4 Essentials είναι
μια εφαρμογή λογισμικού για διανομή και
κοινοχρησία αποθηκευμένων σε υπολογιστή
αρχείων ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών
σε αυτήν τη συσκευή, η οποία ενεργεί ως
διακομιστής ψηφιακών μέσων συμβατός με το
πρότυπο DLNA.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το CD-ROM για το λογισμικό Nero MediaHome
4 Essentials έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές και
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν τη
συσκευή ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν εκτός
από έναν υπολογιστή.
• Το παρεχόμενο CD-ROM της εφαρμογής
Nero MediaHome 4 Essentials περιέχει μια
προσαρμοσμένη έκδοση της εφαρμογής που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διανομή και
κοινοχρησία αρχείων και φακέλων με αυτήν τη
συσκευή.
• Το παρεχόμενο λογισμικό Nero MediaHome
4 Essentials δεν υποστηρίζει τις ακόλουθες
λειτουργίες: Μετατροπή κωδικοποίησης,
απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη, έλεγχος
τηλεόρασης, υπηρεσίες Internet και Apple iTunes.
• Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τις λειτουργίες
που παρέχονται χρησιμοποιώντας για τα
παραδείγματα την Αγγλική έκδοση του Nero
MediaHome 4 Essentials. Ακολουθήστε την
εξήγηση που αναφέρεται στις πραγματικές
λειτουργίες της έκδοσης για τη δική σας γλώσσα.
Εγκατάσταση του Nero MediaHome
4 Essentials
Πριν εγκαταστήσετε το Nero MediaHome 4
Essentials, ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος
που παρατίθενται παρακάτω.
• Windows® XP (Service Pack 2 ή
μεταγενέστερο), Windows Vista® (δεν
απαιτείται Service Pack), Windows® XP
Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ή
μεταγενέστερο), Windows Server® 2003
• Windows Vista® 64-bit (η εφαρμογή
εκτελείται σε κατάσταση 32-bit)
2010.2.26 5:9:25 PM
Λειτουργία
•
•
•
•
•
•
•
Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο:
200 MB για μια τυπική εγκατάσταση της
αυτόνομης εφαρμογής Nero MediaHome
Επεξεργαστής 1.2 GHz Intel® Pentium® III ή
AMD Sempron™ 2200+
Μνήμη: 256 MB RAM
Κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 32
MB, ελάχιστη ανάλυση 800 x 600 pixels και
ρυθμίσεις χρώματος 16-bit
Windows® Internet Explorer® 6.0 ή επόμενο
DirectX® 9.0c αναθεώρηση 30 (Αύγουστος
2006) ή επόμενο
Περιβάλλον δικτύου: 100 Mb Ethernet,
WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
1. Κλείστε όλα τα προγράμματα των Microsoft
Windows και οποιοδήποτε πρόγραμμα
προστασίας από ιούς.
2. Τοποθετήστε το CD-ROM του Nero
MediaHome 4 Essentials στη μονάδα CDROM του υπολογιστή σας.
3. Κάντε κλικ στο [Nero MediaHome 4
Essentials]. Η διαδικασία εγκατάστασης
προετοιμάζεται και εμφανίζεται ο οδηγός
εγκατάστασης.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί [Next] για να
εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής σειριακού
αριθμού. Κάντε κλικ στο [Next] για να
προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
5. Εάν αποδέχεστε όλους τους όρους, κάντε
κλικ στο πλαίσιο ελέγχου [I accept the
License Conditions] και κάντε κλικ στο [Next].
Η εγκατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει
αν δεν αποδεχτείτε αυτήν τη συμφωνία.
6. Κάντε κλικ στο [Typical] και κατόπιν, κάντε κλικ
στο [Next]. Η διαδικασία εγκατάστασης ξεκινά.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind65 65
7. Εάν θέλετε να συμμετέχετε στην έρευνα
ανώνυμης συλλογής δεδομένων, επιλέξτε
το σχετικό πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ
στο κουμπί [Next].
8. Κάντε κλικ στο κουμπί [Exit] για να
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Κοινοχρησία αρχείων και φακέλων
Στον υπολογιστή σας, πρέπει να καταστήσετε
το φάκελο που περιέχει ταινίες, μουσική και/ή
φωτογραφίες κοινόχρηστο, ώστε αυτό το υλικό
να μπορεί να αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας
λειτουργίες [Home Link].
Ακολουθούν τα βήματα που περιγράφουν
τη διαδικασία επιλογής των κοινόχρηστων
φακέλων από τον υπολογιστή σας.
1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο “Nero MediaHome
4 Essentials” στην επιφάνεια εργασίας.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Network] στα
αριστερά και εισάγετε το όνομα του δικτύου
στο πεδίο [Network name]. Το όνομα δικτύου
που εισάγετε θα αναγνωριστεί από τη συσκευή.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Shares] στα αριστερά.
4
Λειτουργία
Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε
το CD-ROM του λογισμικού Nero MediaHome 4
Essentials στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή
σας. Ένας οδηγός εγκατάστασης θα σας
καθοδηγήσει στη σύντομη και απλή διαδικασία
εγκατάστασης. Για να εγκαταστήσετε το Nero
MediaHome 4 Essentials, προχωρήστε ως εξής:
65
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Local Folders]
στην οθόνη [Shares].
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Add] για να
ανοίξετε το παράθυρο [Browse Folder].
6. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα
αρχεία που θέλετε να μοιράζεστε. Ο
επιλεγμένος φάκελος προστίθεται στη λίστα
κοινόχρηστων φακέλων.
7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Start Server] για να
ξεκινήσει η λειτουργία του διακομιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν οι κοινόχρηστοι φάκελοι ή αρχεία δεν
εμφανίζονται στη συσκευή, κάντε κλικ στο
φάκελο στην καρτέλα [Local Folders] και κατόπιν,
κάντε κλικ στο [Rescan Folder] στο κουμπί [More].
• Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο www.nero.com
για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία
λογισμικού
2010.2.26 5:9:25 PM
66
Λειτουργία
Προσπέλαση κοινόχρηστου
φακέλου από το PC
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι απαιτήσεις αρχείων περιγράφονται στη
σελίδα 11.
1. Εκκινήστε το PC που συνδέεται στο τοπικό
δίκτυο.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στις
σελίδες 42-50.
2. Στο PC, καταστήστε κοινόχρηστους τους
φακέλους που περιέχουν αρχεία ταινιών,
φωτογραφιών ή μουσικής.
• Η μικρογραφία των μη αναπαραγόμενων
αρχείων μπορεί να προβάλλεται στο μενού
[Home Link], αλλά αυτά τα αρχεία δεν μπορούν
να αναπαραχθούν σε αυτήν τη συσκευή.
3. Στη συσκευή, ελέγξτε τη σύνδεση και τις
ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 27-32).
4. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
• Εάν υπάρχει ένα αρχείο μουσικής στο
μενού [Home Link] το οποίο δεν μπορεί να
αναπαραχθεί, η συσκευή παρακάμπτει το αρχείο
και αναπαράγει το επόμενο.
).
5. Επιλέξτε [Home Link] χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
• Το όνομα αρχείου υπότιτλων και το όνομα
αρχείου ταινίας πρέπει να είναι ίδια και να
βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.
4
• Η ποιότητα αναπαραγωγής και λειτουργίας του
[Home Link] ενδεχομένως επηρεάζεται από τις
συνθήκες στο οικιακό δίκτυο.
Λειτουργία
6. Επιλέξτε κοινόχρηστο φάκελο από τη λίστα
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U/u και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
• Υπάρχει η πιθανότητα τα αρχεία από
αφαιρούμενα μέσα, όπως μονάδες USB, μονάδες
DVD, κ.λπ., στο PC σας να μην διανέμονται σωστά.
• Υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπίσετε
προβλήματα σύνδεσης, ανάλογα με το
περιβάλλον του PC.
Εάν θέλετε να ελέγξετε ξανά τους
διαθέσιμους διακομιστές μέσων, πατήστε το
πράσινο κουμπί.
Απαιτήσεις PC
•
Windows® XP (Service Pack 2 ή
μεταγενέστερο), Windows Vista®
(δεν απαιτείται Service Pack) Windows 7®
•
Επεξεργαστής 1.2 GHz Intel® Pentium® III ή
AMD Sempron™ 2200+
•
Περιβάλλον δικτύου: 100 Mb Ethernet,
WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανάλογα με τον κοινόχρηστο φάκελο, ίσως
χρειαστεί να εισάγετε ID χρήστη δικτύου και
κωδικό πρόσβασης σε αυτήν τη συσκευή για να
προσπελάσετε το φάκελο.
7. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή
του αρχείου.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind66 66
2010.2.26 5:9:26 PM
Λειτουργία
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν χρησιμοποιείτε Windows® XP ή Windows
Vista®, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις κοινοχρησίας αρχείων.
67
Παράδειγμα: Επιλέξτε “D” και κατόπιν
πατήστε INFO/DISPLAY ( ) για να
εμφανιστεί το διευρυμένο σύνολο
χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
I/i για να επιλέξετε “D” ή “Ď” και κατόπιν
πατήστε ENTER ( ).
Εισαγωγή ID χρήστη δικτύου και
κωδικού πρόσβασης
Ανάλογα με το περιβάλλον του PC, ίσως
χρειαστεί να εισάγετε ID χρήστη δικτύου και
κωδικό πρόσβασης για να προσπελάσετε ένα
κοινόχρηστο φάκελο.
2. Χρησιμοποιείστε το U/u/I/i για να
επιλέξετε ένα χαρακτήρα και κατόπιν πιέστε
ENTER ( ) επί του μενού πληκτρολογίου για
να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Για να εισάγετε ένα γράμμα με τόνο,
επιλέξτε το γράμμα από το διευρυμένο
σύνολο χαρακτήρων.
[Κενό] – Εισάγει ένα κενό στη θέση του
δρομέα.
[<–] – Διαγράφει τον χαρακτήρα που
προηγείται της θέσης του δρομέα.
4
[ABC / abc / #+-=&] – Αλλάζει τις ρυθμίσεις
του μενού πληκτρολογίου σε κεφαλαία
γράμματα, πεζά γράμματα ή σύμβολα.
Λειτουργία
1. Το μενού πληκτρολογίου εμφανίζεται
αυτομάτως εάν απαιτηθούν η Ταυτότητα
του χρήστη δικτύου και ο κωδικός
πρόσβασης.
[Καθαρ] – Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες
που έχουν εισαχθεί.
3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή του
ID χρήστη δικτύου και του κωδικού
πρόσβασης, επιλέξτε [OK] χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα U/u/I/i και πατήστε το ENTER
( ) για να προσπελάσετε το φάκελο.
Το ID χρήστη δικτύου και ο κωδικός
πρόσβασης θα απομνημονευτούν μετά
την προσπέλαση του φακέλου, για τη δική
σας ευκολία. Εάν δεν θέλετε να γίνεται
απομνημόνευση του ID και του κωδικού
πρόσβασης, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο
για να ακυρώσετε την επιλογή του πλαισίου
ελέγχου [θυμήσου] πριν προσπελάσετε το
φάκελο.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind67 67
2010.2.26 5:9:26 PM
68
Λειτουργία
Χρήση του NetCast™
Entertainment
Access
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
υπηρεσίες παροχής μέσων μέσω του Internet
με το χαρακτηριστικό NetCast Entertainment
Access.
1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις
δικτύου (σελίδες 27-32).
2. Πατήστε το πλήκτρο HOME (
).
3. Επιλέξτε [NetCast] χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και πατήστε ENTER ( ).
4
Λειτουργία
4. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα I/i και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ).
YouTube
Μπορείτε να περιηγηθείτε, να αναζητήσετε και
να παρακολουθήσετε βίντεο από το YouTube
μέσω Internet στην τηλεόρασή σας, μέσω της
συσκευής BD της LG.
Παρακολουθήστε βίντεο από το
YouTube στην τηλεόρασή σας
1. Στη συσκευή, επιλέξτε το στοιχείο
[YouTube] στο μενού [NetCast]
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα I/i και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
2. Πατήστε U για να επιλέξετε τη γραμμή
μενού επιλογών.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε ένα στοιχείο και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ) για να αναζητήσετε βίντεο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε ένα βίντεο και πατήστε ENTER ( )
ή N (play) για αναπαραγωγή του βίντεο.
YouTube – Ανατρέξτε στις σελίδες 68-71
Picasa Web Albums – Ανατρέξτε στις σελίδες
72-74
AccuWeather – Ανατρέξτε στις σελίδες 75-76
5. Ενώ απολαμβάνετε ηλεκτρονικό
περιεχόμενο από το NetCast, πατήστε το
μπλε κουμπί για να μεταβείτε στην αρχική
οθόνη του NetCast.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το περιεχόμενο των υπηρεσιών NetCast και οι
πληροφορίες που σχετίζονται με την υπηρεσία,
συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης χρήστη,
υπόκειται σε ενδεχόμενες αλλαγές Παρακαλούμε
αναφερθείτε στην ιστοσελίδα δικτύου για
την πλέον ενημερωμένη πληροφόρηση της
εκάστοτε υπηρεσίας.
• Η εικόνα φόντου στην αρχική σελίδα του
NetCast παρουσιάζει τον καιρό της αγαπημένης
σας πόλης, όπως την έχετε καθορίσει στo
εργαλείο AccuWeather.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind68 68
Πλήκτρο
Λειτουργία
B ή ENTER
Ξεκινά την αναπαραγωγή
του βίντεο με λεπτομέρεια
περιεχομένου.
INFO/
DISPLAY
Εναλλαγή μεταξύ
αναπαραγωγής σε
πλήρη οθόνη και οθόνη
αναπαραγωγής με λεπτομέρεια
περιεχομένου.
X
Για παύση ενός βίντεο κατά
την αναπαραγωγή. Για να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή
ενός βίντεο που διακόψατε,
πατήστε B ξανά.
x
Σταματά το βίντεο και
προβάλλει μια λίστα με σχετικά
βίντεο.
./>
Κίνησης προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω.
2010.2.26 5:9:27 PM
Λειτουργία
Σχετικά με το μενού YouTube
Υπάρχουν διάφορα εικονίδια στο μενού
YouTube. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
U/u/I/i για να επιλέξετε ένα στοιχείο και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ) για να επιλέξετε
στοιχεία όπως περιγράφονται παρακάτω.
Χαρακτηριστικό – Θα εμφανιστεί η λίστα με
τα βίντεο που παρέχονται.
Πρόσφ.βίντεο – Θα εμφανιστεί η λίστα με τα
βίντεο που ενημερώθηκαν πιο πρόσφατα.
Δημοφιλές – Θα εμφανιστεί η λίστα με τα
βίντεο που προβλήθηκαν τις περισσότερες
φορές. Η επιλογή της χρονικής περιόδου
εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Αναζήτηση – Θα εμφανιστεί το εικονικό
πληκτρολόγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα
“Αναζήτηση βίντεο” στη σελίδα 71 για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Ιστορικό – Θα εμφανιστεί η λίστα με τα
βίντεο που έχετε ήδη δει σε αυτήν τη μονάδα.
Αποθηκεύονται έως 25 βίντεο.
Αγαπημένα – Αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται
μόνο όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση
σύνδεσης. Προβάλλει τη λίστα με τα βίντεο
που έχουν επιλεχθεί στο διακομιστή YouTube
από το λογαριασμό σας. Ορισμένα βίντεο ίσως
να μην εμφανίζονται στη λίστα αγαπημένων
[Αγαπημένα], ακόμα κι αν τα βίντεο έχουν
επιλεχθεί στο διακομιστή.
Είσοδος (Αποσύνδεση) – Προβάλλει το
εικονικό πληκτρολόγιο για να συνδεθείτε ή
επιστρέφει στην κατάσταση αποσύνδεσης.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Συνδεθείτε με το
λογαριασμό σας YouTube” στη σελίδα 71 για
περισσότερες λεπτομέρειες.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind69 69
Τοπικό – Επιλέξτε τα βίντεο ποιας χώρας
θα θέλατε να προβληθούν. Οι χώρες που
αναφέρονται στο μενού [Τοπικό] μπορεί να
διαφέρουν από τις χώρες που αναφέρονται
στον δικτυακό τόπο του YouTube.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το μενού YouTube μπορεί να προβάλλει 5 βίντεο
στη λίστα βίντεο. Πατήστε το πράσινο ή το
κίτρινο πλήκτρο για να δείτε τα προηγούμενα/
επόμενα 5 βίντεο.
• Εάν επιλέξετε το στοιχείο [Δημοφιλές] ή
[Υψηλόβαθμο] στο μενού του YouTube, οι
επιλογές χρονικής περιόδου εμφανίζονται στο
κάτω μέρος της οθόνης. Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα U/u/I/i για να επιλέξετε μια χρονική
περίοδο και κατόπιν πατήστε ENTER ( ) για να
προβληθεί η λίστα βίντεο για την επιλεγμένη
χρονική περίοδο.
• Η λίστα βίντεο με τα αποτελέσματα της
αναζήτησης από τη συσκευή μπορεί να διαφέρει
από τη λίστα που επιστρέφει μετά από μια
αναζήτηση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο
PC.
• Ανάλογα με την ευρυζωνική σας σύνδεση, η
αναπαραγωγή των βίντεο YouTube ενδέχεται
να διακόπτεται, να σταματά ή να παρατηρείται
αποθήκευση στο buffer. Συνίσταται ελάχιστη
ταχύτητα σύνδεσης 1.5 Mbps. Για βέλτιστες
συνθήκες αναπαραγωγής, απαιτείται
ταχύτητα σύνδεσης 4.0 Mbps. Μερικές
φορές η ευρυζωνική ταχύτητα εξαρτάται
από τις συνθήκες δικτύου της υπηρεσίας
παροχής Internet. Επικοινωνήστε με την
υπηρεσία παροχής Internet αν αντιμετωπίζετε
προβλήματα με τη διατήρηση μιας αξιόπιστης
γρήγορης σύνδεσης ή αν θέλετε να αυξήσετε
την ταχύτητα της σύνδεσής σας. Πολλές
υπηρεσίες παροχής Internet παρέχουν διάφορες
επιλογές ευρυζωνικής ταχύτητας.
4
Λειτουργία
Υψηλόβαθμο – Θα εμφανιστεί η λίστα με
τα βίντεο που έχουν λάβει την καλύτερη
βαθμολογία από το διακομιστή YouTube. Η
επιλογή της χρονικής περιόδου εμφανίζεται
στο κάτω μέρος της οθόνης.
69
2010.2.26 5:9:27 PM
70
Λειτουργία
Χρήση του εικονικού
πληκτρολογίου
Στο εικονικό πληκτρολόγιο, υπάρχουν δύο
τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων. Πατήστε το
κίτρινο πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ των
καταστάσεων γραμμάτων και αριθμών.
Λειτουργία πληκτρολογίου
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i για να
επιλέξετε ένα γράμμα στην οθόνη και κατόπιν
πιέστε ENTER ( ) για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας.
Οι διαθέσιμες γλώσσες για εισαγωγή
χαρακτήρων είναι οι εξής: Αγγλικά, Ισπανικά,
Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά,
Πορτογαλικά, Σουηδικά, Πολωνικά και Τσέχικα.
Λειτουργία πλήκτρων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε
γράμματα πατώντας τα πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο. Πατήστε τα πλήκτρα με το
ζητούμενο γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις
φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.
4
Λειτουργία
[Ακύρωσ] – Επιστροφή στην προηγούμενη
οθόνη.
[Κενό] – Εισάγει ένα κενό στη θέση του
δρομέα.
[Διαγραφή] – Διαγράφει τον χαρακτήρα που
προηγείται της θέσης του δρομέα.
[ABC / abc / #+-=&] – Αλλάζει τις ρυθμίσεις
του εικονικού πληκτρολογίου σε κεφαλαία
γράμματα, πεζά γράμματα ή σύμβολα.
Πατήστε CLEAR για να διαγράψετε όλους τους
χαρακτήρες που εισάγατε.
Για να εισάγετε ένα γράμμα με τόνο:
1. Επιλέξτε ένα γράμμα χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα U/u/I/i στο εικονικό
πληκτρολόγιο.
Πλήκτρο
Λειτουργία
CLEAR
Διαγράφει τον χαρακτήρα
που προηγείται της θέσης του
δρομέα.
REPEAT
Εισάγει ένα κενό στη θέση του
δρομέα.
m/M
Αλλάζει το σύνολο
χαρακτήρων στο
τηλεχειριστήριο (#+-=&, 123,
ABC ή abc)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κατάσταση πλήκτρων είναι διαθέσιμη μόνο για
τις λειτουργίες [YouTube] και [Picasa Web Albums].
2. Πατήστε το κουμπί INFO/DISPLAY ( )
για να εμφανιστεί το διευρυμένο σύνολο
χαρακτήρων.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε ένα χαρακτήρα και κατόπιν πιέστε
ENTER ( ).
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind70 70
2010.2.26 5:9:28 PM
Λειτουργία
Αναζήτηση βίντεο
Μπορείτε να αναζητήσετε βίντεο εισάγοντας
έως και 128 χαρακτήρες.
1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε το στοιχείο [Αναζήτηση] και
κατόπιν πιέστε ENTER ( ) για να εμφανιστεί
το εικονικό πληκτρολόγιο.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου" στις σελίδες 70
για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου.
71
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου" στις σελίδες 70
για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου.
3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή
του ονόματος χρήστη και του κωδικού
πρόσβασης, επιλέξτε [OK] και πατήστε το
ENTER ( ) για να συνδεθείτε.
4. Εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε
το στοιχείο [Αποσύνδεση] από το μενού
YouTube και πατήστε ENTER ( ).
Αυτή η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει
αυτόματα έως 5 ονόματα χρηστών που είχαν
συνδεθεί στο παρελθόν. Η λίστα με τα ονόματα
χρηστών εμφανίζεται όταν επιλέξετε [Είσοδος].
2. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των
λέξεων αναζήτησης, επιλέξτε [OK] και
πατήστε ENTER ( ) για να προβληθεί η
σχετική λίστα βίντεο.
4
Λειτουργία
Όταν εισάγετε ένα χαρακτήρα, εμφανίζονται
έως 5 λέξεις που προτείνει το πρόγραμμα.
Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο όνομα χρήστη
από τη λίστα και πατήστε ENTER ( ) για να
εμφανιστεί το μενού πληκτρολογίου, όπου έχει
εισαχθεί ήδη το όνομα χρήστη που επιλέξατε.
Θα πρέπει τότε να εισάγετε τον κωδικό
πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
YouTube
Για να παρακολουθήσετε βίντεο από τη λίστα
[Favorites (Αγαπημένα)] στο διακομιστή
YouTube στο λογαριασμό σας, πρέπει να
συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο YouTube.
Επιλέξτε το σύμβολο [X] και πατήστε το κουμπί
ENTER ( ) για να διαγράψετε το αποθηκευμένο
όνομα χρήστη.
1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε το στοιχείο [Είσοδος] και κατόπιν
πιέστε ENTER ( ) για να εμφανιστεί το
εικονικό πληκτρολόγιο.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i
για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ) στο εικονικό
πληκτρολόγιο για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind71 71
2010.2.26 5:9:29 PM
72
Λειτουργία
Προβολή ηλεκτρονικού
άλμπουμ Picasa
Απολαύστε άλμπουμ φωτογραφιών από φίλους
και συγγενείς στην ηλεκτρονική υπηρεσία
Picasa.
Προβολή άλμπουμ Picasa στην
τηλεόρασή σας
1. Στη συσκευή, επιλέξτε το στοιχείο [Picasa
Web Albums] στο μενού [NetCast]
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα I/i και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
Οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο
άλμπουμ εμφανίζονται στην οθόνη.
4
2. Επιλέξτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα U/u/I/i και πατήστε
ENTER ( ) για να δείτε τη φωτογραφία σε
πλήρη οθόνη.
Λειτουργία
Πλήκτρο
Λειτουργία
B
Ξεκινά μια παρουσίαση.
INFO/
DISPLAY
Προβάλλει το μενού επιλογών
φωτογραφιών.
X
Διακόπτει προσωρινά μια
παρουσίαση. Για να συνεχιστεί
η παρουσίαση, πατήστε B
ξανά.
x
Σταματά την παρουσίαση και
επιστρέφει στο μενού Picasa.
I/i
Μετάβαση στην επόμενη/
προηγούμενη φωτογραφία.
Επιλογές προβολής φωτογραφιών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
επιλογές όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε
πλήρη οθόνη.
1. Όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε
πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο
INFO/DISPLAY ( ) για να εμφανιστεί το
μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u.
a
b
c
d
e
f
g
a Τρέχουσα φωτογραφία/Συνολικός
αριθμός φωτογραφιών –
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για
να δείτε την προηγούμενη/επόμενη
φωτογραφία.
b Παρ/ίαση – Πατήστε ENTER ( ) για να
ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η
παρουσίαση.
c Προσθήκη στη λίστα Φίλων NetCast –
Προσθέστε τον ιδιοκτήτη της φωτογραφίας
που προβάλλεται στη λίστα φίλων μου.
d περιστροφή – Πατήστε ENTER ( ) για να
περιστρέψετε τη φωτογραφία προς τα δεξιά.
e Μεγ. – Πατήστε ENTER ( ) για να
εμφανιστεί το μενού [Μεγ.].
f εφέ – Πατήστε I/i για να εμφανιστεί το
μενού [Μεγ.].
g Ταχύτητα – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
I/i για να καθορίσετε την ταχύτητα
μετάβασης από μια φωτογραφία σε άλλη
σε μια παρουσίαση.
3. Πατήστε RETURN (O) για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind72 72
2010.2.26 5:9:29 PM
Λειτουργία
Σχετικά με το μενού Picasa
Προσθήκη φίλων
Υπάρχουν διάφορα εικονίδια στο μενού Picasa.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i για
να επιλέξετε ένα στοιχείο από το μενού και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ) για να επιλέξετε
στοιχεία όπως περιγράφονται παρακάτω.
Εάν προσθέσετε τους φίλους σας στο μενού
[Φίλοι NetCast], μπορείτε να δείτε απευθείας τις
δημόσιες φωτογραφίες τους.
Αρχική – Θα εμφανιστεί η λίστα με τις
φωτογραφίες που παρέχονται.
Φίλοι NetCast – Θα εμφανιστεί η λίστα των
φίλων σας.
Φωτογραφίες μου – Προβάλλει τις
φωτογραφίες όπως οργανώνονται στα
άλμπουμ my Picasa. Αυτή η επιλογή θα
εμφανίζεται μόνο όταν η μονάδα βρίσκεται σε
κατάσταση σύνδεσης.
Αγαπημένα – Υπάρχει η δυνατότητα
προβολής έως 50 αγαπημένων άλμπουμ, τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στο διακομιστή
web Picasa με το δικό σας λογαριασμό. Αυτή
η επιλογή θα εμφανίζεται μόνο όταν η μονάδα
βρίσκεται σε κατάσταση σύνδεσης.
Είσοδος (Αποσύνδεση) – Προβάλλει το
εικονικό πληκτρολόγιο για να συνδεθείτε ή
επιστρέφει στην κατάσταση αποσύνδεσης
(σελίδα 74).
1. Επιλέξτε το στοιχείο [Φίλοι NetCast] στο
μενού Picasa χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
U/u/I/i και κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
2. Πατήστε ENTER ( ) για να εμφανιστεί το
εικονικό πληκτρολόγιο.
3. Εισάγετε ένα όνομα χρησιμοποιώντας το
εικονικό πληκτρολόγιο.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου" στις σελίδες 70
για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου.
4
Λειτουργία
Αναζήτηση – Εισάγετε μια λέξη αναζήτησης για
να βρείτε σχετικές φωτογραφίες. Θα εμφανιστεί
το εικονικό πληκτρολόγιο (σελίδα 74).
73
4. Επιλέξτε [OK] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
U/u/I/i και πατήστε ENTER ( ) για να
προβληθεί το άλμπουμ του φίλου σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν θέλετε να διαγράψετε τον φίλο σας από
τη λίστα, πατήστε το πράσινο πλήκτρο όταν το
άλμπουμ έχει επιλεχθεί.
• Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερους
φίλους, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο στη λίστα.
• Μπορείτε να προσθέσετε έως 50 άλμπουμ φίλων
σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στους φακέλους
[My Photos (οι Φωτογραφίες μου)] και [Favorites
(Αγαπημένα)] μπορεί να διαφέρουν από τις
φωτογραφίες από ένα πρόγραμμα περιήγησης
στον υπολογιστή.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind73 73
2010.2.26 5:9:30 PM
74
Λειτουργία
Αναζήτηση φωτογραφιών
Μπορείτε να εισάγετε μια λέξη αναζήτησης για
να βρείτε σχετικές φωτογραφίες.
1. Επιλέξτε το στοιχείο [Αναζήτηση] στο μενού
Picasa χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
U/u/I/i και κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
2. Εισάγετε μια λέξη αναζήτησης
χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου" στις σελίδες 70
για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου.
3. Επιλέξτε [OK] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
U/u/I/i και πατήστε ENTER ( ) για να
προβληθεί το αποτέλεσμα αναζήτησης.
4
ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργία
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης από τη συσκευή
μπορεί να διαφέρει από το αποτέλεσμα μιας
αναζήτησης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον
υπολογιστή.
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου" στις σελίδες 70
για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
εικονικού πληκτρολογίου.
3. Εισάγετε τον δικό σας κωδικό πρόσβασης
χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο
και πατήστε ENTER ( ) όταν έχει επιλεχθεί
το [OK].
Το ηλεκτρονικό άλμπουμ σας εμφανίζεται
στην οθόνη.
4. Εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε το
στοιχείο [Αποσύνδεση] από το μενού
Picasa και πατήστε ENTER ( ).
Αυτή η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει έως
5 ονόματα χρηστών που έχουν συνδεθεί στο
παρελθόν. Η λίστα με τα ονόματα χρηστών
εμφανίζεται όταν επιλέγετε το στοιχείο
[Είσοδος].
Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο όνομα χρήστη
από τη λίστα και πατήστε ENTER ( ) για να
εμφανιστεί το εικονικό πληκτρολόγιο όπου έχει
εισαχθεί ήδη το όνομα χρήστη που επιλέξατε.
Θα πρέπει τότε να εισάγετε τον κωδικό
πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Για να προβάλλετε φωτογραφίες από το
δικό σας άλμπουμ στην οθόνη, πρέπει να
συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Picasa.
1. Επιλέξτε το στοιχείο [Είσοδος] στο μενού
Picasa χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
U/u/I/i και κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
Επιλέξτε το σύμβολο [X] και πατήστε το κουμπί
ENTER ( ) για να διαγράψετε το αποθηκευμένο
όνομα χρήστη.
2. Εισάγετε το δικό σας όνομα χρήστη
χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο
και πατήστε ENTER ( ) όταν έχει επιλεχθεί
το [OK].
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind74 74
2010.2.26 5:9:30 PM
Λειτουργία
Χρήση του AccuWeather
Δείτε ηλεκτρονικές τοπικές και παγκόσμιες
προβλέψεις για τον καιρό από το AccuWeather.
com.
75
5. Επιλέξτε μια πόλη χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ).
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u/I/i να
επιλέξετε [Αρχική] και πατήστε
ENTER ( ) για να προβληθούν πληροφορίες
για τον καιρό της επιλεγμένης πόλης.
Προβολή πληροφοριών για τον
καιρό
1. Στη συσκευή, επιλέξτε το στοιχείο
[AccuWeather] στο μενού [NetCast]
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα I/i και
κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
Το μενού επιλογής πόλεων εμφανίζεται
στην οθόνη.
Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για εναλλαγή
της προβολής μεταξύ βαθμών Φαρενάιτ και
Κελσίου.
Αυτό το βήμα λειτουργεί μόνο αν
προσθέσετε περισσότερες από 1 πόλεις στο
[Κατάλογος με τις αγαπημένες πόλεις].
2. Πατήστε ENTER ( ) όταν έχει επιλεχθεί το
στοιχείο [Προσθήκη πόλης στον κατάλογο
με τις αγαπημένες πόλεις].
3. Επιλέξτε μια περιοχή χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ).
4
Λειτουργία
7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε την προηγούμενη/επόμενη πόλη
και πατήστε ENTER ( ) για να προβληθούν
πληροφορίες για τον καιρό κάθε πόλης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Οι πληροφορίες για τον καιρό δεν είναι πάντα
σωστές.
• Υπάρχει η δυνατότητα προβολής των
πληροφοριών για τον καιρό στην Αγγλική
γλώσσα, αν η δική σας γλώσσα δεν διατίθεται
στην υπηρεσία AccuWeather.
4. Επιλέξτε μια χώρα χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα U/u/I/i, και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ).
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind75 75
2010.2.26 5:9:31 PM
76
Λειτουργία
Προσθήκη περισσότερων πόλεων
1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε το στοιχείο [Κατάλογος με τις
αγαπημένες πόλεις] στο μενού AccuWeather
και κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
2. Πατήστε ENTER ( ) όταν έχει επιλεχθεί το
στοιχείο [Προσθήκη πόλης στον κατάλογο
με τις αγαπημένες πόλεις].
4
3. Επιλέξτε μια περιοχή, χώρα και πόλη
χρησιμοποιώντας U/u/I/i και πατήστε
ENTER ( ).
Λειτουργία
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να
προσθέσετε έως 5 πόλεις.
Επιλέξτε το σύμβολο [X] και πατήστε το
κουμπί ENTER ( ) για να διαγράψετε την
αποθηκευμένη αγαπημένη πόλη.
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U/u για να
επιλέξετε μια πόλη από το [Κατάλογος
με τις αγαπημένες πόλεις] και κατόπιν
πατήστε ENTER ( ) για να εμφανιστούν οι
πληροφορίες για τον καιρό.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind76 76
2010.2.26 5:9:32 PM
Συντήρηση
77
5
Συντήρηση
Σημειώσεις σχετικά
με τους δίσκους
Χειρισμός της
συσκευής
Χειρισμός των δίσκων
Όταν μεταφέρετε τη συσκευή
Φυλάξτε τη συσκευασία και τα περιεχόμενά
της. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή,
για μέγιστη προστασία συσκευάστε την ξανά
όπως την παραλάβατε.
Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες πάνω στο δίσκο.
Φύλαξη των δίσκων
Καθαρισμός Δίσκων
Καθαρισμός μονάδας
5
Συντήρηση
Μετά τη χρήση, φυλάξτε τον δίσκο στη
θήκη του. Μην αφήνετε τους δίσκους
εκτεθειμένους στο φως του ήλιου ή κοντά σε
πηγέ θερμότητας, ή μέσα σε σταθμευμένο
αυτοκίνητο κάτω από το φως του ήλιου.
Διατηρήστε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες
• Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως
εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
• Το καθάρισμα με έντονη πίεση θα
μπορούσε να καταστρέψει την επιφάνεια.
• Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό
ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη
συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε
ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες
είναι υπερβολικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα
μαλακό ύφασμα βρεγμένο ελαφρώς σε διάλυμα
ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε
ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη,
ή διαλυτικά μέσα διότι αυτά μπορεί να
καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως
βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, καθαριστικά
του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που
προορίζονται για παλαιότερους δίσκους
βινυλίου.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind77 77
Συντήρηση της συσκευής
Η συσκευή είναι μια υψηλής τεχνολογίας
συσκευή ακριβείας. Εάν ο οπτικός φακός και
η μονάδα δίσκου είναι βρώμικα ή φθαρμένα,
υπάρχει η πιθανότητα η ποιότητα της
εικόνας να υποβαθμίζεται. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
επιδιορθώσεων.
2010.2.26 5:9:32 PM
78
Επίλυση προβλημάτων
6
Επίλυση προβλημάτων
Γενικά
6
Επίλυση προβλημάτων
Η συσκευή δεν
τροφοδοτείται με ρεύμα.
•
Συνδέστε σωστά το τροφοδοτικό καλώδιο στην πρίζα.
Η συσκευή δεν ξεκινά την
αναπαραγωγή δίσκου.
•
Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί. (Ελέγξτε
τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό
περιοχής.)
•
Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής προς
τα κάτω.
•
Βάλτε τον δίσκο στη θέση του και σωστά μέσα στην υποδοχή.
•
Καθαρίστε το δίσκο.
•
Ακυρώστε τη λειτουργία αξιολόγησης ή αλλάξτε το επίπεδο
αξιολόγησης.
Η γωνία δεν μπορεί να
αλλάξει.
•
Δεν έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες στο DVD Video που
αναπαράγεται.
Η γλώσσα υπότιτλων δεν
μπορεί να αλλάξει ή να
απενεργοποιηθεί.
•
Δεν έχουν εγγραφεί υπότιτλοι στο DVD Video που
αναπαράγεται.
Δεν υπάρχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων
MP3/WMA/ JPEG/DivX.
•
Τα αρχεία δεν έχουν εγγραφεί σε μια μορφή που μπορεί να
αναπαραχθεί από τη συσκευή.
•
Η συσκευή δεν υποστηρίζει τον αποκωδικοποιητή codec του
αρχείου ταινίας.
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί σωστά.
•
Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισμού της συσκευής.
•
Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή.
•
Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου
και της συσκευής.
•
Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind78 78
2010.2.26 5:9:33 PM
Επίλυση προβλημάτων
79
Εικόνα
Δεν εμφανίζεται εικόνα
Η εικόνα εμφανίζει
παράσιτα
•
Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής βίντεο στην
τηλεόραση, ώστε η εικόνα από τη μονάδα να εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης.
•
Συνδέστε σωστά τα βύσματα βίντεο.
•
Ελέγξτε αν η ρύθμιση χρώματος [Χρώματα HDMI] στο
μενού ρυθμίσεων [Ρύθμιση] έχει καθοριστεί στο κατάλληλο
στοιχείο, ανάλογα με τη σύνδεση βίντεο που έχετε κάνει.
•
Η τηλεόρασή σας ενδεχομένως να μην υποστηρίζει την
ανάλυση που έχετε ορίσει στη συσκευή. Επιλέξτε μια
ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
•
Η υποδοχή εξόδου HDMI OUT της συσκευής συνδέεται
σε μια συσκευή DVI που δεν υποστηρίζει προστασία
αντιγραφής.
•
Αναπαράγετε έναν δίσκο που είναι εγγεγραμμένος σε
σύστημα χρωμάτων διαφορετικό από αυτό της τηλεόρασής
σας.
•
Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
•
Η συσκευή λειτουργεί σε κατάσταση σάρωσης, αργής
κίνησης ή παύσης.
•
Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή.
•
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου ηχείου. (σελίδες 19)
Ήχος
Δεν ακούγεται
ήχος ή ο ήχος είναι
παραμορφωμένος.
Επίλυση προβλημάτων
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind79 79
6
2010.2.26 5:9:33 PM
80
Επίλυση προβλημάτων
Δίκτυο
Το BD-LIVE δεν λειτουργεί.
•
Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB ίσως να μην
έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. Συνδέστε μια συσκευή USB με
τουλάχιστον 1GB ελεύθερο χώρο.
•
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα συνδέεται σωστά με το τοπικό
δίκτυο και μπορεί να προσπελάσει το Internet (ανατρέξτε
στις σελίδες 27-32).
•
Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά
γρήγορη για τις λειτουργίες BD-LIVE. Επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την
ταχύτητα σύνδεσης.
•
Η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού ρυθμίσεων
[Ρύθμιση] έχει καθοριστεί σε [Απαγορεύεται]. Επιλέξτε τη
ρύθμιση [Επιτρέπεται].
Οι υπηρεσίες αναπαραγωγής •
συνεχούς ροής streaming
(όπως το YouTube)
συχνά σταματούν (για να
τοποθετήσουν υλικό σε
προσωρινή μνήμη “buffer”)
κατά την αναπαραγωγή.
Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά
γρήγορη για υπηρεσίες αναπαραγωγής βίντεο συνεχούς
ροής. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP)
και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης.
•
Οι κοινόχρηστοι φάκελοι
ή αρχεία από το PC σας ή
από ένα διακομιστή μέσων
δεν προβάλλονται στο
μενού [Home Link].
•
Εκτελείται το τείχος προστασίας ή κάποιο λογισμικό προστασίας
από ιούς στο διακομιστή μέσων σας. Απενεργοποιήστε το
τείχος προστασίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς που
εκτελείται στο PC ή στο διακομιστή μέσων.
Δεν είναι δυνατή η
σύνδεση της συσκευής
στο σημείο πρόσβασης
ή στον ασύρματο
δρομολογητή LAN.
•
Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές
συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοφωνικές συχνότητες.
Απομακρύνετε τη συσκευή από αυτές.
Το σημείο πρόσβασης δεν
εμφανίζεται στη σχετική
λίστα “Access point name”.
•
Το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής LAN ίσως
δεν εκπέμπουν το SSID τους. Ρυθμίστε μέσω του υπολογιστή
σας το σημείο πρόσβασης έτσι, ώστε να εκπέμπει το SSID του.
6
Η συσκευή δεν συνδέεται στο τοπικό δίκτυο στο οποίο
συνδέονται το PC ή ο διακομιστής μέσων.
Επίλυση προβλημάτων
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.
Υποστήριξη πελατών
Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη
λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε το πιο
πρόσφατο λογισμικό για αυτήν τη συσκευή (αν έχουν γίνει ενημερώσεις), επισκεφτείτε τη σελίδα
http://lgservice.com ή απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind80 80
2010.2.26 5:9:33 PM
Παράρτημα
81
7
Παράρτημα
Έλεγχος τηλεόρασης
με το παρεχόμενο
τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα.
Ρύθμιση του
τηλεχειριστηρίου για έλεγχο
της τηλεόρασης
Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση
LG/GoldStar με το παρεχόμενο τηλεχειρστήριο.
Κρατώντας πατημένο το κουμπί TV POWER,
πιέστε PR/CH U/u. Μετά την ολοκλήρωση
της ρύθμισης, απελευθερώστε το κουμπί TV
POWER.
Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες στο
τηλεχειριστήριο, μπορεί να έχει επαναφερθεί
το τηλεχειριστήριο.
Πλήκτρα
χειρισμού
τηλεόρασης
Λειτουργία
1 (TV Power)
Άνοιγμα και κλείσιμο της
τηλεόρασης.
AV/ INPUT
Αλλαγή της πηγής εισόδου
της τηλεόρασης μεταξύ
της τηλεόρασης και άλλων
πηγών εισόδου.
VOL +/-
Ρύθμιση της έντασης ήχου
της τηλεόρασης.
PR/CH U/u
Μετάβαση σε επόμενα/
προηγούμενα κανάλια που
έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
Παράρτημα
Πλήκτρο
7
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανάλογα με τη μονάδα που έχετε συνδέσει, υπάρχει
η πιθανότητα να μην μπορείτε να ελέγξετε την
τηλεόραση με μερικά από τα πλήκτρα.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind81 81
2010.2.26 5:9:33 PM
82
Παράρτημα
Λίστα κωδικών περιοχών
Επιλέξτε τον κωδικό περιοχής από την παρακάτω λίστα.
Περιοχή
Κωδικός Περιοχή
Κωδικός Περιοχή
Κωδικός
Αφγανιστάν
AF Φίτζι
FJ Μονακό
MC Σιγκαπούρη
SG
Αργεντινή
AR Φινλανδία
FI Μογγολία
Αυστραλία
AU Γαλλία
FR Μαρόκο
MN Δημοκρατία της
MA Σλοβακίας
SK
Αυστρία
AT Γερμανία
DE Νεπάλ
Βέλγιο
BE Μεγάλη Βρετανία
GB Ολλανδία
Μπουτάν
BT Ελλάδα
Βολιβία
BO Γροιλανδία
Βραζιλία
BR Χόνγκ Κόνγκ
Καμπότζη
KH Ουγγαρία
Καναδάς
CA Ινδία
Χιλή
CL Ινδονησία
Κίνα
CN Ισραήλ
Κολομβία
CO Ιταλία
Κονγκό
CG Τζαμάικα
Κόστα Ρίκα
Παράρτημα
Κροατία
Δημοκρατία της
Τσεχίας
Δανία
Ισημερινός
Αίγυπτος
Ελ Σαλβαδόρ
7
Κωδικός Περιοχή
Αιθιοπία
CR Ιαπωνία
HR Κένυα
Κουβέιτ
CZ Λιβύη
DK Λουξεμβούργο
EC Μαλαισία
EG Μαλδίβες
SV Μεξικό
ET
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind82 82
GR Ολλανδικές
GL Αντίλλες
HK Νέα Ζηλανδία
HU Νιγηρία
IN Νορβηγία
ID Ομάν
IL Πακιστάν
IT Παναμάς
NP Σλοβενία
NL Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
SI
ZA
KR
AN Ισπανία
ES
NZ Σρι Λάνκα
LK
NG Σουηδία
SE
NO Ελβετία
CH
OM Ταϊβάν
TW
PK Ταϋλάνδη
TH
PA Τουρκία
TR
JM Παραγουάη
JP Φιλιππίνες
PY Ουγκάντα
UG
PH Ουκρανία
UA
KE Πολωνία
KW Πορτογαλία
PL Ηνωμένες
PT Πολιτείες
LY Ρουμανία
LU Ρωσική
Ομοσπονδία
MY
Σαουδική Αραβία
MV
Σενεγάλη
MX
US
RO Ουρουγουάη
Ουζμπεκιστάν
UY
UZ
RU Βιετνάμ
VN
SA Ζιμπάμπουε
ZW
SN
2010.2.26 5:9:35 PM
Παράρτημα
83
Λίστα κωδικών γλωσσών
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να εισάγετε την επιθυμητή γλώσσα για τις παρακάτω
αρχικές ρυθμίσεις: [Ήχος Δίσκου], [Υπότιτλος Δίσκου] και [Μενού Δίσκου].
Γλώσσα
Κωδικός Γλώσσα
Κωδικός Γλώσσα
Κωδικός Γλώσσα
Κωδικός
Αφάρ
6565
Γαλλικά
7082
Λιθουανικά
7684
Σίντι
8368
Αφρικάανς
6570
Φριζικά
7089
Μακεδονικά
7775
Σιναλεζικά
8373
Αλβανικά
8381
Γαλικιανά
7176
Μαλαγκάσι
7771
Σλοβακικά
8375
Αμχαρικά
6577
Γεωργιανά
7565
Μαλάι
7783
Σλοβενικά
8376
Αραβικά
6582
Γερμανικά
6869
Μαλαγιάλαμ
7776
Ισπανικά
6983
Αρμενικά
7289
Ελληνικά
6976
Μαορί
7773
Σουντανεζικά
8385
Ασάμ
6583
Γροινλανδικά
7576
Μάρατι
7782
Σουαχίλι
8387
Αϊμάρα
6588
8386
Γκουαρανί
7178
Μολδαβικά
7779
Σουηδικά
Αζερμπαϊτζανικά 6590
Γκουτζαράτι
7185
Μογγολικά
7778
Ταγκαλόγκ
8476
Μπασκίρ
6665
Χάουσα
7265
Ναούρου
7865
Τατζίκ
8471
Βασκικά
6985
Εβραϊκά
7387
Νεπάλι
7869
Ταμίλ
8465
Χίντι
7273
Νορβηγικά
7879
Τελούγκου
8469
6678
Ουγγρικά
7285
Ορίγια
7982
Ταϊλανδικά
8472
Μπουτάνι
6890
Ισλανδικά
7383
Παντζάμπι
8065
Τόνγκα
8479
Μπιχάρι
6672
Ινδονησιακά
7378
Πάστο
8083
Τουρκικά
8482
Βρετονικά
6682
Ιντερλίνγκουα
7365
Περσικά
7065
Τουρκμενικά
8475
Βουλγαρικά
6671
Ιρλανδικά
7165
Πολωνικά
8076
Τουί
8487
Βουρμεζιανά
7789
Ιταλικά
7384
Πορτογαλικά
8084
Ουκρανικά
8575
Λευκορωσικά
6669
Ιαπωνικά
7465
Κέτσουα
8185
Ούρντου
8582
Κινεζικά
9072
Καναδικά
7578
Ουζμπέκικα
8590
Κροατικά
7282
Κασμίρ
8277
Βιετναμέζικα
8673
Τσεχικά
6783
Καζαχικά
ΡαιτικάΡομανικά
7583
7575 Ρουμανικά
8279
Βολαπούκ
8679
Δανικά
6865
Κιργιζιανά
7589
Ρωσικά
8285
Ουαλικά
6789
Ολλανδικά
7876
Κορεατικά
7579
Σαμοανικά
8377
Γουόλοφ
8779
Αγγλικά
6978
Κουρδικά
7585
Σανσκριτικά
8365
Ξόσα
8872
Εσπεράντο
6979
Λαοτινά
7679
Γαελικά
7168
Γίντις
7473
Εσθονικά
6984
Λατινικά
7665
Σερβικά
8382
Γιορούμπα
8979
Φαροεζικά
7079
Λετικά
7686
Σερβοκροατικά 8372
Ζουλού
9085
Φίτζι
7074
Λιγκάλα
7678
Σόνα
Φινλανδικά
7073
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind83 83
Παράρτημα
Μπενγκάλι,
Μπάνγκλα
7
8378
2010.2.26 5:9:35 PM
84
Παράρτημα
Ενημέρωση
λογισμικού δικτύου
Ειδοποίηση ενημέρωσης
δικτύου
Κατά διαστήματα, γίνονται βελτιώσεις
στην απόδοση και/ή διατίθενται πρόσθετα
χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες για τις μονάδες
που συνδέονται στο Internet μέσω οικιακού
δικτύου. Εάν υπάρχει νέο λογισμικό διαθέσιμο
και η μονάδα συνδέεται στο Internet,
η συσκευή θα σας ενημερώσει για την
ενημέρωση ως εξής.
Επιλογή 1:
Επιλογή 2:
Εάν από το διακομιστή ενημέρωσης
διατίθεται ενημέρωση λογισμικού, το εικονίδιο
“Ενημέρωση” εμφανίζεται στο κάτω μέρος του
μενού Home. Πατήστε το μπλε πλήκτρο για να
ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.
Αναβάθ. Λογισμικού
Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το
τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη
λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε
νέα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να ενημερώσετε
το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας
με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού.
Προσοχή:
1. Το μενού ενημέρωσης θα εμφανιστεί στην
οθόνη όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή
σας, αφαιρέστε από τη συσκευή οποιονδήποτε
δίσκο και μονάδα USB.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I/i για να
επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και
πατήστε ENTER ( ).
• Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή
σας, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την
πάλι.
Παράρτημα
• Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού,
μην σβήσετε τη συσκευή ή αποσυνδέσετε
την παροχή ρεύματος και μην πατήσετε
κανένα πλήκτρο.
• Εάν ακυρώσετε την ενημέρωση, σβήστε τη
συσκευή και ανάψτε την ξανά για να πετύχετε
σταθερή λειτουργία.
• Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ενημερωθεί με
προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού.
7
[OK]
Έναρξη της ενημέρωσης λογισμικού.
[Ακύρωσ]
Έξοδος από το μενού ενημέρωσης το μενού εμφανίζεται πάλι μετά την
επανεκκίνηση.
1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις
δικτύου (σελίδες 27).
2. Επιλέξτε [Λογισμικό] στο μενού [Ρύθμιση]
και κατόπιν πατήστε ENTER ( ).
[Απόκρυψη]
Έξοδος από το μενού ενημέρωσης - το
μενού δεν εμφανίζεται ξανά μέχρι να
φορτωθεί νέα ενημέρωση στο σχετικό
διακομιστή.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind84 84
2010.2.26 5:9:35 PM
Παράρτημα
3. Επιλέξτε [Ενημέρωση] και κατόπιν πατήστε
ENTER ( ).
Η συσκευή θα διενεργήσει έλεγχο για τη
νεότερη ενημέρωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν πατήσετε ENTER ( ) κατά τον έλεγχο για
ενημέρωση, θα τερματίσετε τη διαδικασία.
• Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση,
θα εμφανιστεί το μήνυμα “Δε βρέθηκε
ενημερωμένη έκδοση.”. Πατήστε ENTER (
να επιστρέψετε στο [Βασ. Μενού].
85
7. Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί
το μήνυμα “Η λήψη αρχείου ολοκληρώθηκε.
Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό σας;”,
το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να γίνει η
ενημέρωση.
8. Επιλέξτε [OK] για να ξεκινήσει η ενημέρωση.
(Εάν επιλέξετε [Ακύρωσ], η διαδικασία
ενημέρωσης θα τερματιστεί και το
αρχείο που λάβατε δεν θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ξανά. Για να ενημερώσετε
το λογισμικό την επόμενη φορά, η
διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού θα
πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.)
Προσοχή:
Μην σβήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης λογισμικού.
) για
9. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα
εμφανιστεί το μήνυμα “Η ενημέρωση
ολοκληρώθηκε.” και η συσκευή θα σβήσει
αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Παράρτημα
4. Εάν υπάρχει νεότερη έκδοση, θα εμφανιστεί
το μήνυμα “Βρέθηκε νέα ενημερωμένη
έκδοση. Θέλετε να κάνετε λήψη?”, το οποίο
σας ρωτά αν θέλετε να την λάβετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το λογισμικό περιλαμβάνει την ενημέρωση του
προγράμματος οδήγησης, το συρτάρι του δίσκου
ίσως ανοίξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
10. Ανάψτε ξανά τη μονάδα. Το σύστημα
λειτουργεί τώρα με τη νέα έκδοση.
5. Επιλέξτε [OK] για να λάβετε την ενημέρωση.
(Εάν επιλέξετε [Ακύρωσ], η διαδικασία
ενημέρωσης θα τερματιστεί.)
6. Η συσκευή ξεκινά τη λήψη της νεότερης
ενημέρωσης από το διακομιστή. (Η λήψη
θα διαρκέσει κάποια λεπτά, ανάλογα με τις
συνθήκες του οικιακού δικτύου σας)
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind85 85
7
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ίσως δεν
λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τις συνθήκες του
Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να
αποκτήσετε το τελευταίο λογισμικό από ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο της LG και κατόπιν να
ενημερώσετε τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Υποστήριξη πελατών" στη σελίδα 80.
2010.2.26 5:9:36 PM
86
Παράρτημα
Ανάλυση εξόδου βίντεο
Όταν αναπαράγονται μέσα χωρίς προστασία αντιγραφής
Υποδοχή εξόδου βίντεο
Ανάλυση
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI OUT
Με σύνδεση HDMI
Χωρίς σύνδεση HDMI
576i
576p
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080i
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
1080i
Όταν αναπαράγονται μέσα με προστασία αντιγραφής
Υποδοχή εξόδου βίντεο
Ανάλυση
Χωρίς σύνδεση HDMI
576p
576p
576p
720p
720p
576i
576p
1080i
1080i
576i
576p
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
576p
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
576p
Παράρτημα
•
Για τη ρύθμιση ανάλυσης 576i, η
πραγματική ανάλυση εξόδου HDMI OUT θα
αλλάξει σε576p.
•
Εάν επιλέξετε μια ανάλυση χειροκίνητα και
κατόπιν συνδέσετε την υποδοχή HDMI με
την τηλεόρασή σας και η τηλεόραση δεν τη
δέχεται, η ρύθμιση ανάλυσης καθορίζεται
σε [Αυτόματο].
•
Με σύνδεση HDMI
576i
Σύνδεση HDMI OUT
7
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI OUT
Εάν επιλέξετε μια ανάλυση που η
τηλεόρασή σας δεν δέχεται, θα εμφανιστεί
ένα σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα.
Μετά από μια αλλαγή ανάλυσης, αν δεν
μπορείτε να δείτε την οθόνη, περιμένετε 20
δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει
αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind86 86
576i
576p
•
Ο ρυθμός καρέ εξόδου βίντεο 1080p
μπορεί να καθοριστεί αυτόματα σε 24Hz ή
50Hz, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις
προτιμήσεις της συνδεδεμένης τηλεόρασης
και σύμφωνα με τον έμφυτο ρυθμό καρέ
βίντεο των περιεχομένων του δίσκου BDROM.
Σύνδεση COMPONENT VIDEO OUT
Οι δίσκοι BD και DVD μπορούν να αποτρέψουν
κλιμάκωση στην αναλογική έξοδο.
Σύνδεση VIDEO OUT
Η ανάλυση της υποδοχής εξόδου VIDEO OUT
εξάγεται πάντα σε 576i.
2010.2.26 5:9:36 PM
Παράρτημα
87
Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
Το “Blu-ray Disc” είναι εμπορικό σήμα.
Το όνομα HDMI, το λογότυπο HDMI και η φράση
High-Definition Multimedia Interface είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
HDMI licensing LLC.
Το λογότυπο “BD-LIVE” είναι εμπορικό σήμα της
Blu-ray Disc Association.
Το “DVD Logo” είναι εμπορικό σήμα της DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Η Java και όλα τα σχετικά εμπορικά σήματα
και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες.
Το DLNA®, το Λογότυπο DLNA και το DLNA
CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα
υπηρεσιών, ή σημάνσεις πιστοποίησης της Digital
Living Network Alliance.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας της Dolby
Laboratories. Τα Dolby, Pro Logic και το σύμβολο
του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby
Laboratories.
Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σημάδι
πιστοποίησης του οργανισμού Wi-Fi Alliance.
Το DivX είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc. και
χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με τους
αρ. ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 και άλλες
ευρεσιτεχνίες από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες που
έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν. Το DTS είναι σήμα
κατατεθέν και τα λογότυπα DTS, Symbol, DTS-HD
και DTS-HD Master Audio | Essential είναι εμπορικά
σήματα της DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Με την
επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind87 87
Παράρτημα
Το “BONUSVIEW” είναι εμπορικό σήμα της Blu-ray
Disc Association.
7
Το “x.v.Colour” είναι εμπορικό σήμα της Sony
Corporation.
2010.2.26 5:9:37 PM
88
Παράρτημα
Το όνομα “AVCHD” και το λογότυπο “AVCHD” είναι
εμπορικά σήματα των Panasonic Corporation και
Sony Corporation.
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας
των φορέων παροχής δικαιώματος ευρεσιτεχνίας
AVC και VC-1 για προσωπική και μη εμπορική
χρήση ενός καταναλωτή για (i) κωδικοποίηση
βίντεο σύμφωνα με τα πρότυπα AVC και VC-1
(“AVC/VC-1 Video”) και/ή (ii) για αποκωδικοποίηση
βίντεο AVC/VC-1 που έχει κωδικοποιηθεί από
έναν καταναλωτή, ο οποίος έχει δεσμευτεί για
προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα και/ή
έχει ληφθεί από έναν πάροχο βίντεο που έχει
λάβει τη σχετική άδεια να παρέχει βίντεο AVC/
VC-1. Καμία άδεια δεν χορηγείται ή δεν πρέπει
να θεωρείται συνεπαγόμενη για οποιαδήποτε
άλλη χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε
να λάβετε από την MPEG LA, LLC. Επισκεφτείτε τη
διεύθυνση http://www.mpegla.com.
Οι ονομασίες Gracenote®, το λογότυπο της Gracenote
και το λογότυπο «Powered by Gracenote» (Λειτουργία
από την Gracenote) είναι είτε εμπορικά σήματα
κατατεθέντα, ή εμπορικά σήματα της Gracenote στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε άλλες χώρες.
Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και σχετιζόμενα
δεδομένα παρέχονται από την Gracenote®.
Εξοικονόμηση ενέργειας
(Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας)
Τα προϊόντα LG ενσωματώνουν ένα πρωτοποριακό
σύστημα κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση
αναμονής.
Η κατανάλωση σε αυτήν την κατάσταση είναι
λιγότερη από 0.09 W. Το αποτέλεσμα είναι ότι η
κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ μικρή, ακόμα κι αν
η συσκευή συνδέεται σε πρίζα.
Το iPod είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.,
καταχωρημένο στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
Παράρτημα
7
Το iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Η ένδειξη “Made for iPod” σημαίνει ότι ένα
ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για
σύνδεση με το iPod και έχει πιστοποιηθεί από
τον κατασκευαστεί ότι ικανοποιεί τα πρότυπα
απόδοσης της Apple.
Η ένδειξη “Works with iPhone” σημαίνει ότι
ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για
σύνδεση με το iPhone και έχει πιστοποιηθεί από
τον κατασκευαστεί ότι ικανοποιεί τα πρότυπα
απόδοσης της Apple.
Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία
αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με τα πρότυπα ασφάλειας και τους
ρυθμιστικούς κανόνες.
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind88 88
2010.2.26 5:9:37 PM
Παράρτημα
Προδιαγραφές
89
Δέκτης
• Εύρος συχνοτήτων FM:
87.50 έως 108.00 MHz
Γενικά
• Απαιτήσεις τροφοδοσίας:
AC 200-240 V, 50/ 60 Hz
• Κατανάλωση ενέργειας:
95 W
• Διαστάσεις (Π x Υ x Β):
Περίπου. (439 x 67 x 284 χιλ.) χωρίς τα πόδια
• Καθαρός βάρος (περίπου):
4.2 kg
Ενισχυτής
• Έξοδος ισχύος (4 Ω), (PEAK)
Σύνολο
560 W
Εμπρός
180 W x 2
Υπογούφερ
200 W (Passive)
• Έξοδος ισχύος (4 Ω), (RMS), THD 10 % (4 Ω/ 3 Ω)
Σύνολο
500 W
Εμπρός
160 W x 2
Υπογούφερ
180 W (Passive)
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
41 °F έως 95 °F (5 °C έως 35 °C)
• Επιτρεπόμενη υγρασία κατά τη λειτουργία:
5 % έως 90 %
Σύστημα
• Λέιζερ:
Λέιζερ ημιαγωγού,
Μήκος κύματος: 405 nm / 650 nm
Είσοδοι/ Έξοδοι
• Σύστημα σήματος:
Τυπικό σύστημα χρώματος NTSC/PAL
• VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός,
υποδοχή RCA x 1
• Απόκριση συχνότητας:
20 Hz έως 20 kHz (με δειγματοληψία 48 kHz,
96 kHz, 192 kHz)
• COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός,
υποδοχή RCA x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω,
υποδοχή RCA x 2
• Αναλογία σήματος προς θόρυβο:
Περισσότερο από 85 dB
• HDMI IN/OUT (video/audio):
19 ακίδων (πρότυπο HDMI, τύπος A, Έκδοση 1.3)
• Δυναμική περιοχή:
Περισσότερο από 95 dB
• Analogue AUDIO IN:
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (Α, Δ) x 1
• Υποδοχή LAN:
Υποδοχή Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
• DIGITAL IN (OPTICAL 1/2):
3 V (p-p), Οπτική είσοδος x 2
• Ασύρματο LAN (εσωτερική κεραία):
Πρόσβαση ασύρματου δικτύου με το πρότυπο
Integrated IEEE 802.11n (ζώνη 2.4 GHz), συμβατό
με δίκτυα 802.11b/g Wi-Fi.
• PORT. IN:
0.5 Vrms (στερεοφωνική υποδοχή 3.5 χιλ.)
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind89 89
Παράρτημα
• Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB):
500 mA
DC 5 V
• Ολική αρμονική παραμόρφωση:
0.05 % στα 1 W
7
2010.2.26 5:9:37 PM
90
Παράρτημα
Ηχεία
• Εμπρός ηχείο (Αριστερό/ Δεξί)
Τύπος:
Ηχεία 2/3 δρόμων
Ονομαστική σύνθετη
4Ω
αντίσταση:
Ισχύς εισόδου:
180 W
Μέγ. ισχύς εισόδου:
360 W
Καθαρές διαστάσεις
250 x 756 x 165 mm
(Π x Υ x Β):
Καθαρός βάρος:
1.75 κιλά
• Υπογούφερ
Τύπος:
Ονομαστική σύνθετη
αντίσταση:
Ισχύς εισόδου:
Μέγ. ισχύς εισόδου:
Καθαρές διαστάσεις
(Π x Υ x Β):
Καθαρός βάρος:
Ηχεία 1/1 δρόμων
3Ω
200 W
400 W
196 x 394 x 320 mm
5.8 κιλά
Παράρτημα
7
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind90 90
2010.2.26 5:9:38 PM
Παράρτημα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
Η χρήση των Υπηρεσιών Δικτύου απαιτεί σύνδεση
στο Internet, η οποία πωλείται ξεχωριστά και για
την οποία φέρετε την αποκλειστική ευθύνη. Οι
Υπηρεσίες Δικτύου μπορεί να περιορίζονται ή
να τίθενται όρια ανάλογα με την ποιότητα, τις
δυνατότητες και τους τεχνικούς περιορισμούς της
υπηρεσίας Internet που διαθέτετε.
Η LG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η LG
ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ (i) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή (ii) ΟΤΙ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝ,
ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΣΤΗΝ
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind91 91
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ή ΣΕ ΤΥΧΟΝ
ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Η LG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ
ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΕΠΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΡΗΤΗ
ΕΥΘΥΝΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, Η
LG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΑΣ Ή
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΝΟΜΙΜΗ,
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΜΟΙΒΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ή ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Ή
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ
ΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ.
Οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να τερματιστούν
ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η LG δεν
δηλώνει ή εγγυάται ότι η Υπηρεσία Δικτύου θα
παραμείνει διαθέσιμη για συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Η χρήση των Υπηρεσιών Δικτύου μπορεί
να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και συνθήκες
του σχετικού φορέα παροχής υπηρεσιών τρίτου
μέρους. Οι Υπηρεσίες Δικτύου μεταδίδονται από
τρίτα μέρη μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων
μεταδόσεων στα οποία η LG δεν έχει κανέναν έλεγχο.
Η LG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ
‘Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΝΑΒΟΛΗ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ.
Η LG δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε υπόλογη για
υπηρεσία πελατών που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες
Δικτύου. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα πρέπει
να πραγματοποιείται απευθείας στους αντίστοιχους
παροχείς της Υπηρεσίας Δικτύου.
Η ονομασία “Υπηρεσία(ίες) Δικτύου” υποδεικνύει τις
υπηρεσίες τρίτου μέρους που υπάρχουν διαθέσιμες
μέσω αυτού του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά όλων των δεδομένων, του λογισμικού,
των συνδέσεων, των μηνυμάτων, των βίντεο και
άλλου περιεχομένου που υπάρχει σε αυτές ή
χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτές.
Παράρτημα
Οι Υπηρεσίες Δικτύου ανήκουν σε τρίτα μέρη
και ενδέχεται να προστατεύονται με πνευματικά
δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα
ή/και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι Υπηρεσίες Δικτύου παρέχονται αποκλειστικά
για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Εκτός
αν εγκρίνεται ρητά από τον αντίστοιχο κάτοχο
του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών,
δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε, αντιγράφετε,
αναδημοσιεύετε, φορτώνετε, κοινοποιείτε,
μεταδίδετε, μεταφράζετε, πουλάτε, δημιουργείτε
παράγωγα έργα, εκμεταλλεύεστε ή διανέμετε με
κανέναν τρόπο ή μέσο κανένα περιεχόμενο και καμία
υπηρεσία που είναι προσβάσιμη μέσω αυτού του
προϊόντος.
91
7
Η ονομασία “LG” υποδεικνύει την LG Electronics,
Inc., τη γονική εταιρεία και όλες τις αντίστοιχες
εξαρτημένες, θυγατρικές εταιρείες και τις σχετικές
εταιρείες παγκοσμίως.
2010.2.26 5:9:38 PM
92
Παράρτημα
Ειδοποίηση
λογισμικού ανοικτού
κώδικα
Παράρτημα
7
Τα παρακάτω εκτελέσιμα στοιχεία GPL και οι βιβλιοθήκες
LGPL που χρησιμοποιούνται στο προϊόν υπόκεινται στις
Άδειες Χρήσης Λογισμικού GPL2.0/LGPL2.1:
ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ GPL: Linux kernel 2.6,
bash, busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk,
mkdosfs, mtd-utils, net-tools, procps, samba-3.0.25b,
sysutils, tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ LGPL: uClibc, DirectFB, blowfish,
cairo, ffmpeg, iconv, libusb, mpg123
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ gSOAP Public License 1.3: gsoap
Η LG Electronics δύναται να σας παράσχει πηγαίο
κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει
το κόστος τέλεσης της εν λόγω διάθεσης, όπως το
κόστος μέσων, αποστολής και διάθεσης, κατόπιν
αιτήματός σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς
την LG Electronics στη διεύθυνση:
[email protected]
Η εν λόγω προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών από την ημερομηνία διάθεσης αυτού
του προϊόντος από την LG Electronics.
Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο των αδειών GPL,
LGPL από τις διευθύνσεις http://www.gnu.org/
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html και http://www.
gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html .
Επίσης, αντίγραφο της δημόσιας άδειας του gSOAP
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html.
Αυτό το λογισμικό βασίζεται εν μέρει στην εργασία
του Independent JPEG Group copyright © 1991 –
1998, Thomas G. Lane.
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει
• boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
• c-ares : copyright © 1998 από το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης (Massachusetts
Institute of Technology)
• curl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg
• expat: copyright © 2006 expat maintainers
• freetype: copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
• jpeg: Αυτό το λογισμικό βασίζεται εν μέρει στην
εργασία του Independent JPEG Group copyright
© 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
• mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn
Randers-Pehrson
• ntp : copyright © David L. Mills 1992-2006
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind92 92
• OpenSSL:
– κρυπτογραφικό λογισμικό που αναπτύχθηκε
από τον Eric Young ([email protected]).
– λογισμικό που αναπτύχθηκε από τον Tim
Hudson ([email protected]).
– λογισμικό που αναπτύχθηκε από την OpenSSL
Project για χρήση με το OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org)
• png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• portmap : copyright © 1990 The Regents του
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια
• ptmalloc : copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
• UnitTest++ : copyright © 2006 Noel Llopis και
Charles Nicholson
• UPnP SDK : copyright © 2000-2003 Intel
Corporation
• strace :
copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg
copyright © 1993 Branko Lankester
copyright © 1993 Ulrich Pegelow
copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman
• xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
• XML-RPC For C/C++:
• copyright © 2001 από την First Peer, Inc. Με την
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
• copyright © 2001 by Eric Kidd. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
• zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly και
Mark Adler.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Δια του παρόντος παρέχεται άδεια, χωρίς χρέωση,
σε κάθε κάτοχο αντιγράφου του παρόντος
λογισμικού και των σχετικών αρχείων βιβλιογραφίας
(το “Λογισμικό”), να χειρίζεται το Λογισμικό χωρίς
περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να
περιορίζονται σε αυτά, των δικαιωμάτων χρήσης,
αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης,
δημοσίευσης, διανομής, υπεκχώρησης, ή/και
πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού, ενώ
περαιτέρω παρέχεται άδεια στα πρόσωπα στα οποία
παρέχεται με τους ανωτέρω τρόπους το Λογισμικό
να πράττουν ομοίως, σύμφωνα με τους κατωτέρω
όρους:
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ
ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ
ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΞΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΕΙ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.
2010.2.26 5:9:38 PM
Παράρτημα
Gracenote® Όροι
Χρήσης
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η
Gracenote δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε
πληρωμή προς εσάς για οποιαδήποτε πληροφορία
παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
μουσικών αρχείων. Συμφωνείτε ότι η Gracenote
δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά της στο πλαίσιο της
παρούσας σύμβασης εναντίον σας, στο όνομά της.
Η εφαρμογή αυτή περιέχει λογισμικό της Gracenote,
Inc. 2000 Powell Street, Suite. 1380, Emeryville,
California 94608 (“Gracenote”). Το λογισμικό της
Gracenote («Λογισμικό Gracenote») παρέχει στην
παρούσα εφαρμογή τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης δίσκων και αρχείων μουσικής και
τη λήψη μουσικών πληροφοριών, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται το όνομα, ο καλλιτέχνης,
το κομμάτι και ο τίτλος («Δεδομένα Gracenote»)
από συνδεδεμένους διακομιστές («Διακομιστές
Gracenote»), και τη δυνατότητα πραγματοποίησης
λοιπών λειτουργιών. Η Gracenote σας παρέχει το
δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote
μόνο μέσω των λειτουργιών Τελικού Χρήστη που
παρέχονται με την εφαρμογή αυτή αποκλειστικά για
δική σας χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς.
Η Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό
αναγνωριστικό για τον εντοπισμό ερωτημάτων
για στατιστικούς λόγους. Ο σκοπός του τυχαία
ανατιθέμενου αριθμητικού αναγνωριστικού είναι να
επιτρέπει στην Gracenote να μετρά τα ερωτήματα
χωρίς να γνωρίζει τα στοιχεία σας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη
διεύθυνση www.gracenote.com για να διαβάσετε
την Πολιτική Απορρήτου της Gracenote.
Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική άδεια για τη
χρησιμοποίηση των Δεδομένων Gracenote, του
Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote
θα λήξει, εφόσον παραβιάσετε τους παρόντες
περιορισμούς. Αν η σύμβασή σας λήξει, συμφωνείτε
να διακόψετε κάθε χρήση των Δεδομένων Gracenote,
του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών
Gracenote. Η Gracenote επιφυλάσσεται παντός
δικαιώματος στο πλαίσιο των Δεδομένων Gracenote,
του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών
Gracenote, συμπεριλαμβανομένων όλων των
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind93 93
Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ.
Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ.
Παράρτημα
Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα
Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους
Διακομιστές Gracenote αποκλειστικά για δική σας
προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Συμφωνείτε
ότι δεν θα αναθέσετε, αντιγράψετε, μεταβιβάσετε ή
μεταδώσετε το Λογισμικό Gracenote ή οποιαδήποτε
Δεδομένα Gracenote σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Παρόλα αυτά, εάν υπάρχουν Δεδομένα Gracenote σε
ένα μουσικό αρχείο (για παράδειγμα, στη σήμανση
ID3 ενός αρχείου MP3) ή με τη μορφή κειμένου λίστας
αναπαραγωγής, η Gracenote σας παρέχει το δικαίωμα
να χρησιμοποιήσετε και να μεταβιβάσετε τα εν λόγω
Δεδομένα Gracenote για προσωπική σας χρήση.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE,
TO ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE Ή ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ
GRACENOTE ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟΥ.
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE ΣΑΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΑΔΕΙΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η GRACENOTE ΔΕΝ
ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ
Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ
GRACENOTE. Η GRACENOTE ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ
GRACENOTE Ή ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Η
GRACENOTE ΘΕΩΡΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ. ΔΕΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ GRACENOTE Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ
ΤΗΣ GRACENOTE ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ GRACENOTE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ.
Η GRACENOTE ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΤΥΧΟΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥΣ Ή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η GRACENOTE ΔΥΝΑΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ.
93
7
© Gracenote, Inc. 2009
2010.2.26 5:9:38 PM
HB965DF-DD.BGRCLL_GREEK_0467.ind94 94
2010.2.26 5:9:38 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement