LG HLS34S Owner's manual

LG HLS34S Owner's manual
Οδηγίες χρήσης
HLS34S (HLS34S/ SHS34)
As an ENERGY STAR® Partner,
As an ENERGY STAR® Partner,
LG has determined that this
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από το χειρισμό
LG has determined that this
product or product models meet
της μονάδας. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
product or product models meet
the ENERGY STAR® guidelines for
the ENERGY STAR® guidelines for
energy efficiency.
energy efficiency.
ENERGY STAR® is a U.S. registered mark.
ENERGY STAR® is a U.S. registered mark.
Ελληνικά
Ως εταίρος της ENERGY STAR®, η LG έχει ορίσει
ότι το παρόν προϊόν ή τα μοντέλα προϊόντων
πληρούν τις οδηγίες της ENERGY STAR® σχετικά
με την ενεργειακή αυτονομία.
Το ENERGY STAR® αποτελεί εμπορικό σήμα καταχωρημένο στις ΗΠΑ
P/NO: MFL62596613
Η τηλεόραση δεν παρέχεται.
Προφυλάξεις ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο
προειδοποιεί το χρήστη για παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση
στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλου
μεγέθους και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Οι περισσότερες συσκευές συνιστάται να τοποθετούνται σε αποκλειστικό
κύκλωμα.
Δηλαδή, ένα μεμονωμένο κύκλωμα εξόδου που τροφοδοτεί μόνο αυτήν τη συσκευή
και δεν έχει επιπλέον εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα
προδιαγραφών αυτού του εγχειριδίου κατόχου, για να βεβαιωθείτε.
Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές
ή κατεστραμμένες πρίζες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια
ρεύματος ή οι κατεστραμμένες ή σπασμένες μονώσεις καλωδίων είναι επικίνδυνες.
Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
φωτιά. Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας και εάν η εμφάνισή του
® Partner,
STAR® Partner,
As an
ENERGY
STAR
As an ENERGY
υποδεικνύει βλάβη
ή φθορά,
αποσυνδέστε,
διακόψτε
τη χρήση
της συσκευής
και
has determined
that this
LG has determined
that this
αντικαταστήστεLG
το καλώδιο
με ένα ακριβές
ανταλλακτικά
από ένα εξουσιοδοτημένο
product
or
product
models
meet
product or product models meet
κέντρο σέρβις.
the ENERGY STAR® guidelines for
NERGY STAR guidelines for
the ήEμηχανική
Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φυσική
κακή χρήση, όπως
energy
efficiency.
efficiency.
συστροφή, στρίψιμο,
τσίμπημα,
εγκλωβισμόςenergy
σε πόρτα
ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη
προσοχή σε βύσματα,
πρίζες τοίχου και το σημείο εξόδου του καλωδίου από τη
ENERGY STAR® is a U.S. registered
ENERGY mark.
STAR® is a U.S. registered mark.
συσκευή.
®
Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί το χρήστη ότι
πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις)
Για την αποσύνδεση του ρεύματος από το δίκτυο παροχής ρεύματος, τραβήξτε το
® Partner,
As an ENERGY STAR
στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
βύσμα
ρεύματος. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα
LG has determined
thatεύκολα
this
είναι
προσβάσιμο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
product or product models meet
® guidelines for
the ENERGY STARΑπόρριψη
της παλαιάς συσκευής σας
energy efficiency.
1. Ό
ταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο με τον διαγραμμένο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σεAsπεριορισμένο
χώρο,
As an Eτροχοφόρο
NERGY STAR® Partner,
an ENERGY STAR® Partner,
a U.S.
ENERGY
STAR® is that
την
όπως μια βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.
LG hasαπό
determined
that this
LG
has determined
thisregistered mark. κάδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται
οδηγία της ΕΟΚ 2 002/96/ΕΚ.
product or product models meet
product or product models meet
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην μπλοκάρετε τις οπές αερισμού. Εγκαταστήστε
σύμφωνα
με®τις
NERGY STAR
guidelines for
the E
2. Ό
λα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπειthe
να απορρίπτονται
ENERGY STAR® guidelines fo
οδηγίες του κατασκευαστή. Οι υποδοχές και οι οπές στο θάλαμο
υπάρχουν
energy
efficiency.για τον
χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, στις προβλεπόμενες
ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
αερισμό και για τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος, αλλά και
a U.S.
ENERGY
STAR® isποτέ
για την προστασία του από υπερθέρμανση. Οι οπές
δεν πρέπει
ναregistered mark.
εμποδίζονται τοποθετώντας το προϊόν στο κρεβάτι, στον καναπέ, στο χαλί ή σε άλλη
παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε
ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως μια βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός εάν υπάρχει
σωστός αερισμός τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης
ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να
τοποθετούνται επάνω στη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ : πληροφορίες για το καλώδιο τροφοδοσίας
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
energy efficiency.
εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές
αρχές.
ENERGY STAR® is a U.S. registered mark.
3. Η
σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλει στην πρόληψη
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
4. Γ
ια αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς
συσκευής σας, επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία
αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Οι ονομασίες "Dolby" και το σύμβολο με διπλό D είναι εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories. Κατασκευάστηκε με άδεια της Dolby
Laboratories.
Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης για
ασύρματα προϊόντα
Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE τηρούν
την Οδηγία περί τερματικού ραδιοφωνικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (R&TTE) (1999/5/EΚ),
την Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
(EMC) (2004/108/EΚ) και την Οδηγία περί χαμηλής
τάσης (2006/95/EΚ) που εξέδωσε η Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για εσωτερική χρήση μόνο.
Αντιπρόσωπος Ευρώπης:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Τηλ : +31-036-547-8940)
Ειδοποίηση για τη Γαλλία
Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur
Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur
Ειδοποίηση για την Ιταλία
Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για την εξωτερική χρήση στην Ιταλία.
Η χρήση αυτών των εξοπλισμών ρυθμίζεται από:
1. D
.L.gs 1.8.2003, αρ. 259, άρθρο 104 (η δραστηριότητα υπόκειται σε
γενική εξουσιοδότηση) για εξωτερική χρήση και άρθρο 105 (ελεύθερη
χρήση) για εσωτερική χρήση, και στις δύο περιπτώσεις για ιδιωτική
χρήση.
2. D
.M. 28.5.03, για παροχή στο κοινό, πρόσβαση RLAN σε δίκτυα και
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs
1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad
autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e
105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio
fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D
.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti
e ai servizi di telecomunicazioni.
Ειδοποίηση για τη Βραζιλία
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo
tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter
primário.
Ειδοποίηση για τη Λετονία
Απαιτείται άδεια για την εξωτερική χρήση για λειτουργία στη ζώνη 2.4 GHz.
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
Καλώς ορίσατε στο Νέο Σύστημα Sound Bar
Εγκατάσταση Ρύθμιση
Συναρμολόγηση της κύριας μονάδας σε τοίχο
5
5
Σύνδεση
6
Πληροφορίες για τα παρακάτω
Μονάδα
Τηλεχειριστήριο
7
7
7
Απολαύστε τον ήχο με
Χρήση σύνδεσης HDMI Χρήση οπτικού/ομοαξονικού σε
υποδοχές
Αναπαραγωγή από USB
Χρήση φορητής υποδοχής εισόδου
8-10
8
Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων
11
Προδιαγραφές
11
5
8
9
10
Η τηλεόραση δεν παρέχεται.
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
Εγκατάσταση
Ρύθμιση
Συναρμολόγηση της κύριας μονάδας σε τοίχο
Εγκαταστήστε μια μονάδα και ένα ηχείο, σύμφωνα με την παρακάτω
εικόνα. (Συνιστάται)
Η τηλεόραση δεν παρέχεται. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση
ρεύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 6.
1
Π
ροετοιμάστε τις βίδες και τους βραχίονες (παρέχονται)
που είναι κατάλληλοι για τη στερέωση του πίσω
μέρους της μονάδας.
2 Παρέχεται φύλλο οδηγός
για την προσάρτηση του
βραχίονα στον τοίχο.
Κολλήστε το φύλλο στον
τοίχο και σφίξτε τις βίδες στο
βραχίονα.
Τηλεόραση
(Δεν παρέχεται)
Κύρια
μονάδα
- Μήκος βίδας
Επάνω: 56 mm
Κάτω: 42 mm
- Χρησιμοποιήστε βίδες που είναι
κατάλληλες για το υλικό του
τοίχου και την αντοχή του.
Ή
Sub Woofer
3
Κ
ρεμάστε τη
μονάδα στους
βραχίονες.
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
Σύνδεση
2 Συνδέστε το ένα άκρο στην
1 Προετοιμασία αντάπτορα AC.
υποδοχή DC IN της κύριας
μονάδας.
Κύρια μονάδα
3 Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα
τοίχου.
Θύρα σέρβις
Το ασύρματο subwoofer κάνει τη ρύθμιση
απλή - δεν υπάρχουν καλώδια για σύνδεση.
Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα και το subwoofer, η
σύνδεση ολοκληρώνεται αυτόματα.
4 Συνδέστε το βύσμα
ρεύματος του ψηφιακού
ασύρματου subwoofer
στην πρίζα τοίχου.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεση μη αυτόματα,
σε περίπτωση που η σύνδεση δεν ολοκληρωθεί αυτόματα.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
SOUND MODE (Λειτουργία ήχου) στη μονάδα και έπειτα το
κουμπί HDMI 1 στο τηλεχειριστήριο. Έπειτα, συνδέστε ξανά
το καλώδιο τροφοδοσίας στο subwoofer. Θα εμφανιστεί το
μήνυμα "Pairing!" (Ζεύξη). Η ένδειξη ασύρματης σύνδεσης
αναβοσβήνει.
Εάν η ένδειξη στη μονάδα και στο subwoofer είναι πράσινη,
η σύνδεση ολοκληρώθηκε.
x ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν
αποσυνδέετε τον αντάπτορα AC, τραβάτε
πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε
ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε τον αντάπτορα AC,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες
συνδέσεις.
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
Subwoofer
Συμβουλές!
- Εάν η ασύρματη σύνδεση αποτύχει ξανά, ελέγξτε μήπως υπάρχει
διένεξη ή ισχυρή παρεμβολή (για παράδειγμα, παρεμβολή από
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές) στο χώρο. Μετά την επίλυση της
διένεξης ή της ισχυρής παρεμβολής, επαναλάβετε τις παραπάνω
διαδικασίες.
- Το διαθέσιμο μήκος είναι 20m για την ασύρματη σύνδεση σε
ανοιχτό χώρο.
Πληροφορίες για τη μονάδα & και το τηλεχειριστήριο
Παράθυρο οθόνης
Ένδειξη σύνδεσης ηχείου subwoofer
Η ένδειξη θα αλλάξει αυτόματα σε
κόκκινο, όταν δεν υπάρχει ήχος για
10 λεπτά. Και αν αναπαράγετε ξανά
μουσική, η ένδειξη θα αλλάξει σε
πράσινο χρώμα.
Πράσινο: Η ασύρματη σύνδεση
ολοκληρώθηκε.
Κόκκινο: Η ασύρματη σύνδεση δεν
ολοκληρώθηκε.
(αναβόσβησμα): Η ασύρματη σύνδεση
επιχειρεί να συνδεθεί.
1/(
Απενεργοποιήστε τη μονάδα
και ενεργοποιήστε την ξανά.
SOURCE (Πηγή)
Αλλάζει την πηγή εισόδου
SOUND MODE (Λειτουργία
ήχου)
Υποδοχή Usb
(Βλέπε σελίδα 9)
Υποδοχή Portable In
(Βλέπε σελίδα 10)
Μπορείτε να απολαύσετε
μια ποικιλία ηχητικών εφέ.
Πατήστε SOUND MODE
(Λειτουργία ήχου) στη
μονάδα επανειλημμένα,
μέχρι να εμφανιστεί η
λειτουργία που θέλετε στην
οθόνη.
ByPass → Movie → Matrix
→ Music → Sports →
Game EQ →News
VOL +/- (Ένταση +/-)
Ελέξτε την ένταση ήχου κατά
τη χρήση οποιασδήποτε
λειτουργίας.
POWER (Ενεργοποίηση)
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση (On/Off)
VOLUME (Ένταση ήχου)
Προσαρμόζει την ένταση
ήχου του ηχείου.
HDMI 1/2
Επιλέξτε τη λειτουργία HDMI 1/2.
PORTABLE (Φορητό)
Επιλέξτε τη λειτουργία
PORTABLE (Φορητό).
OPTICAL (Οπτικό)
Επιλέξτε τη λειτουργία
OPTICAL (Οπτικό).
COAXIAL (Ομοαξονικό)
Επιλέξτε τη λειτουργία
COAXIAL (Ομοαξονικό).
SOUND MODE (Λειτουργία ήχου)
SLEEP/DIMMER (Αναμονή/
Ροοστάτης)
HDMI
1
2
USB RANDOM
(USB τυχαίο)
Για να επιλέξετε τη
λειτουργία αναπαραγωγής.
(RANDOM)
./> : Παράκαμψη
αρχείου.
B/[] : Έναρξη ή παύση
αναπαραγωγής.
Μετά τη σύνδεση του USB,
μπορείτε να αναπαράγετε
απευθείας τη μουσική
πατώντας αυτό το κουμπί.
x : Διακοπή
αναπαραγωγής.
DISPLAY (Εμφάνιση)
Εμφανίζει τις πληροφορίες
αρχείου.
Πατήστε επανειλημμένα,
για να επιλέξετε τα στοιχεία
χρονικής περιόδου που
θέλετε (σε λεπτά):
(Dimmer on (Ροοστάτης
ενεργός) -> Sleep
timer value (Τιμή
χρονοδιακόπτη
αναμονής) -> Dimmer/
Sleep off (Ροοστάτης/
Αναμονή ανενεργά))
*Dimmer on (Ροοστάτης
ενεργός): Το φως στην
οθόνη μπροστινού
πίνακα έχει μειωθεί.
MUTE (Σίγαση)
Για τη σίγαση του ήχου.
TV SPEAKER ON/ OFF
(Ηχείο τηλεόρασης ON/ OFF)
Στη λειτουργία HDMI 1/2:
-O
N: Μόνο για έξοδο ηχείων
TV
-O
FF: Μόνο για έξοδο ηχείων
μονάδας
USB REPEAT (Επανάληψη USB)
Για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής. REPEAT
(Επανάληψη)
Τοποθετήστε την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο.
Βεβαιωθείτε ότι τα + (συν) και - (πλην) στην
μπαταρία (Μέγεθος AAA) ταιριάζουν σε αυτά του
τηλεχειριστηρίου.
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
Χρήση σύνδεσης HDMI
Χρήση οπτικού/ομοαξονικού σε υποδοχές
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Σ
υνδέστε την υποδοχή HDMI
-
-
2 Σ
υνδέστε την υποδοχή HDMI
OUT του component στην
υποδοχή HDMI IN 1 ή 2 στο
πίσω μέρος της μονάδας.
-
-
OUT της μονάδας σας στην
τηλεόραση ή στο Project.
1 Σ
υνδέστε την υποδοχή οπτικής
ή ομοαξονικής εξόδου του component στο OPTICAL/ COAXIAL
(Οπτικό/Ομοαξονικό) στην
υποδοχή στο πίσω μέρος αυτής
της μονάδας.
-
-
2 Ε
νεργοποιήστε την τροφοδοσία
ρεύματος:
1/(
POWER
3 Ε
νεργοποιήστε την τροφοδοσία
ρεύματος:
1/(
POWER
3 Ε
πιλέξτε το στοιχείο [OPTICAL]
ή [COAXIAL]:
SOURCE
OPTICAL/
COAXIAL
4 Ε
πιλέξτε το στοιχείο [HDMI IN 1]
ή [HDMI IN 2]:
SOURCE
HDMI 1/2
4 Μ
είωση της έντασης ήχου αυτής
της μονάδας:
VOL -
VOLUME u
5 Μ
είωση της έντασης ήχου αυτής
της μονάδας:
VOL -
VOLUME u
-
-
-
-
VOL +/-
VOLUME u/U
VOL +/-
VOLUME u/U
6 Ενεργοποιήστε το component:
7 Ρ
υθμίστε την ένταση ήχου αυτής
της μονάδας:
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
5 Ε
νεργοποιήστε το component:
6 Ρ
υθμίστε την ένταση ήχου αυτής
της μονάδας:
Παύση ή επανεκκίνηση αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή από USB
Πατήστε B/X στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή. Πατήστε το
κουμπί ξανά για συνέχιση.
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Α
νοίξτε την μπροστινή συρόμενη
θύρα.
-
-
2 Σ
υνδέστε μια συσκευή USB:
-
-
3 Αναπαραγωγή:
-
B/X
Αναπαραγωγή από USB - Πρόσθετες δυνατότητες
Μετάβαση σε κομμάτι με παράκαμψη
Πατήστε ./> στο τηλεχειριστήριο. Εάν πατήσετε το κουμπί . στη
μέση ενός κομματιού, η μονάδα επιστρέφει στην αρχή του αρχείου. Όταν
πατηθεί ξανά, τότε παρακάμπτεται ένα αρχείο κάθε φορά που πατάτε το
κουμπί.
Αναπαραγωγή με επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή
Για την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, πατήστε USB REPEAT
(Επανάληψη USB) στο τηλεχειριστήριο.
Για την τυχαία αναπαραγωγή, πατήστε USB RANDOM (USB Τυχαίο) στο
τηλεχειριστήριο.
Συμβατές συσκευές USB
• Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash.
• Μνήμη USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2.0 ή USB 1.1.
• Η λειτουργία USB μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις συσκευές.
• Οι συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης όταν
είναι συνδεδεμένες με υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
Προσέξτε τα παρακάτω
• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
• Για USB μεγάλης χωρητικότητας, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει
περισσότερο από μερικά λεπτά.
• Για την πρόληψη της απώλειας δεδομένων, δημιουργήστε αντίγραφα
ασφαλείας όλων των δεδομένων.
• Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή διανομέα USB, τότε η
συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
• Η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται.
(Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT 16/32.)
• Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων
είναι 1000 ή περισσότερα.
• Δεν υποστηρίζονται εξωτερικές μονάδες HDD, κλειδωμένες συσκευές ή
συσκευές USB σκληρού τύπου.
• Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή.
Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
• Παρέχεται μόνο σύστημα αρχείων MP3/WMA.
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
Χρήση φορητής υποδοχής εισόδου
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Α
νοίξτε την μπροστινή συρόμενη
θύρα.
-
-
2 Σ
υνδέστε τη φορητή συσκευή
αναπαραγωγής στο βύσμα
PORT.IN (PORTABLE IN) της
μονάδας.
-
-
1/(
POWER
SOURCE
PORTABLE
3 Ε
νεργοποιήστε την τροφοδοσία
ρεύματος.
4 Ε
πιλέξτε τη λειτουργία:
Ενεργοποιήστε τη φορητή
συσκευή αναπαραγωγής και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
10
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων
Πρόβλημα
Αιτία
Διόρθωση
Χωρίς
τροφοδοσία.
Το καλώδιο
ρεύματος είναι
αποσυνδεδεμένο.
Συνδέστε το καλώδιο
ρεύματος στην πρίζα τοίχου με
ασφάλεια.
Χωρίς ήχο.
Η σίγαση είναι
ενεργή.
Το καλώδιο
ρεύματος δεν είναι
συνδεδεμένο.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας
AC της κύριας μονάδας είναι
συνδεδεμένος σωστά.
Το TV SPEAKER είναι Πιέστε TV SPEAKER στο
ενεργό.
τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε τη θέση "OFF"
Κανένας ήχος Η ασύρματη σύνδεση Ρυθμίστε την ασύρματη
στο subwoofer αποτυγχάνει.
σύνδεση μη αυτόματα.
(Βλ. Σελίδα 6)
Το
τηλεχειριστήριο
δεν λειτουργεί
σωστά.
Το τηλεχειριστήριο
δεν έχει φορά προς
τον απομακρυσμένο
αισθητήρα στην κύρια
μονάδα.
Το τηλεχειριστήριο
είναι πολύ μακριά από
την κύρια μονάδα.
Το USB δεν
Το USB δεν είναι
υποστηρίζεται. συμβατό με τη
μονάδα.
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο
προς τον απομακρυσμένο
αισθητήρα στην κύρια μονάδα.
Χειριστείτε το τηλεχειριστήριο
σε μικρότερη απόσταση από
την κύρια μονάδα.
Δοκιμάστε ένα άλλο.
Προδιαγραφές
Κύρια μονάδα
Παροχή ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος
Καθαρό βάρος
Εξωτερικές διαστάσεις
Αντάπτορας AC-DC
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
Ισχύς εξόδου
[Ηχεία] Τύπος
[Ηχεία] Εμπέδηση
[USB] Τροφοδοσία ρεύματος
διαύλου
[HDMI] Είσοδος (ΗΧΟΣ)
[HDMI] Έξοδος (ΗΧΟΣ)
Subwoofer
Τύπος
Κατανάλωση ρεύματος
Εμπέδηση
Ονομαστική ισχύς εισόδου
Μέγ. ισχύς εισόδου
Εξωτερική διάσταση
Καθαρό Βάρος
AC 200-240 V, 50/60 Hz
30 W
2,4kg
890 (Π) x 97(Β) x 92 (Υ) mm
DC 24 V, 2.7A
5 ºC ~ 35 ºC
5 % ~ 85 %
50 W X 3 ch
1 κατεύθυνση 2 ηχεία
(κέντρο: παράλληλα)
Μπροστά: 6 ohm/ Κέντρο: 12 ohm
DC 5 V
500 mA
19 ακίδες (HDMI τυπικό, Τύπος Α)
19 ακίδες (HDMI τυπικό, Τύπος Α)
1 διαδρομή 1 ηχείο
25 W
4Ω
100 W
200 W
430 (Π) x 226,5 (B) x 187 (Y) mm
4,8 kg
Τα σχέδια και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
πρότερη προειδοποίηση.
Σύστημα Sound Bar | Εγχειρίδιο χρήστη
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement