LG | HT965DF | Owner's Manual | LG HT965DF Εγχειρίδιο Χρήσης

LG HT965DF Εγχειρίδιο Χρήσης
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σύστημα λήψης DVD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΜΟΝΤΕΛΟ
HT965DF (HT965DF, SH95DF-F/ W)
P/NO : MFL63284226
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind1 1
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:18
1
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
1
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ANOIΓETE KINΔYNOΣ
HΛEKTPOΠΛHΞIAΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
(Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα
αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο
προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία
επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο
εσωτερικό του προϊόντος, η ένταση
της οποίας δύναται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο
προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται
για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και
συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται
μαζί με τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό
σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή
παρόμοιες μονάδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα Λέιζερ.
Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση του προϊόντος,
παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη
προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Εάν η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε
με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
παρόν, μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή έκθεση σε
ακτινοβολία.
Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα
λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.
Υπάρχει ορατή ακτινοβολία λέιζερ όταν είναι ανοικτό.
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό
(ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού).
Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει
να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το
Καλώδιο Τροφοδοσίας
Οι περισσότερες συσκευές συστήνουν τη σύνδεσή
τους σε ειδικό κύκλωμα.
Δηλαδή, κύκλωμα μίας παροχής που τροφοδοτεί
μόνο τη συσκευή και δεν έχει πρόσθετες εξόδους
ή κυκλώματα διακλάδωσης. Δείτε τη σελίδα
προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης, για να
βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές. Οι
υπερφορτωμένες παροχές, οι χαλαρές ή ζημιωμένες
πρίζες, τα καλώδια προέκτασης, τα φθαρμένα
καλώδια τροφοδοσίας, και η ζημιωμένη ή ραγισμένη
μόνωση καλωδίων είναι επικίνδυνα. Κάθε μία
από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά καιρούς ελέγχετε
το καλώδιο της συσκευής και εάν η εμφάνισή
του υποδεικνύει ζημιά ή φθορά, αποσυνδέστε το,
διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε
το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Προστατέψτε
το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική
καταπόνηση, όπως η συστροφή, τάνυση, παγίδευση,
πίεση σε πόρτες και μην πατάτε επάνω σε αυτό.
Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, υποδοχές
τοίχου και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από
τη συσκευή. Για την αποσύνδεση από την παροχή
ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατά
την τοποθέτηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η
πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.
Η εκτέλεση ελέγχων και ρυθμίσεων ή η διεξαγωγή
διαδικασιών άλλων από τις προβλεπόμενες από το
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind2 2
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:19
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
1.Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το
σύμβολο με τον διαγραμμένο
τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων, αυτό
σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από
την οδηγία της ΕΕ 2002/96/EC.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται
χωριστά από τα οικιακά απόβλητα,
στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις
συλλογής που έχει δημιουργήσει το
κράτος ή οι τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς
σας συσκευής συμβάλλει στην
πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την υγεία των
ανθρώπων.
4. Για αναλυτικότερες πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη της παλιάς
συσκευής σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το δημαρχείο
σας, την υπηρεσία αποκομιδής
απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Η LG Electronics δηλώνει ότι αυτά
τα προϊόντα πληρούν τις βασικές
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις
των οδηγιών 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ
και 2009/125/EC .
Αντιπρόσωπος Ευρώπης:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31.(0)36.547.8888)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε
ένα κλειστό χώρο όπως ένα έπιπλο βιβλιοθήκης ή ένα
παρόμοιο αντικείμενο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για
εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία
του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από
την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να
μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν
πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια
συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία
ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης
ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος
εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες
του κατασκευαστή
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind3 3
Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή
συσσωρευτή.
Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του
συσσωρευτή από τον εξοπλισμό:
Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και
ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση.
Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και
πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε
την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα
εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες
ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται
να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και
συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται
σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα
σχετικά.
Πνευματικά
Η αντιγραφή, μετάδοση, επίδειξη, ηλεκτρονική μετάδοση,
δημόσια αναπαραγωγή ή ενοικίαση προστατευόμενου υλικού
χωρίς άδεια, απαγορεύεται από το νόμο. Το παρόν προϊόν
υπόκειται της πράξης περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
που αναπτύχθηκε από τη Macrovision. Οι σημάνσεις προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων καταγράφονται σε συγκεκριμένους
δίσκους. Κατά την εγγραφή και αναπαραγωγή των εικόνων
αυτών των δίσκων θα εμφανιστεί θόρυβος στις εικόνες. Αυτό το
προϊόν ενσωματώνει την τεχνολογία προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες και άλλα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. Η χρήση αυτής
της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων οφείλει
να φέρει την εξουσιοδότηση της Macrovision, και προορίζεται
μόνο για οικιακή και άλλες ελεγχόμενες χρήσεις προβολής, εκτός
και εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision.
Απαγορεύεται η ανάλυση ή η αποκρυπτογράφηση του κώδικα.
1
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
Απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (HIGH
DEFINITION) ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 525 Ή 625, ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ
ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΞΟΔΟ ‘STANDARD DEFINITION
’ (ΤΥΠΙΚΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ). ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 525p ΚΑΙ
625p ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής δίσκου σε
[Mastered] για να κάνετε τους δίσκους συμβατούς με
τις συσκευές αναπαραγωγής LG, όταν διαμορφώνετε
επανεγγράψιμους δίσκους. Όταν ρυθμίζετε την επιλογή σε Live
File System (Σύστημα Ενεργών Αρχείων), δεν μπορείτε να τα
χρησιμοποιήσετε σε συσκευές αναπαραγωγής LG.
(Mastered/ Live File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για
Windows Vista)
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:19
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
17
Εξαρτήματα Σύνδεσης Βίντεο
18
Σύνδεση εξόδου HDMI
19
Σύνδεση βίντεο
19
Για τη σύνδεση τηλεόρασης με
Στοιχεία σχετικά με την
ασφάλεια
20
Ρύθμιση ανάλυσης
20
Ανάλυση εξόδου Video
2
21
Προαιρετικός Εξοπλισμός
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ
το βύσμα SCART
Σύνδεσης
3
4
Προετοιμασία
21
6
Μοναδικά χαρακτηριστικά
22
Σύνδεση AUX IN
6
Εξαρτήματα
22
Σύνδεση AUDIO IN (Φορητό
7
Εισαγωγή
7
Δίσκοι Αναπαραγωγής
7
Σχετικά με την εμφάνιση του
συμβόλου 
5
7
7
IN)
22
Αναπαραγωγή μουσικής από
φορητή ή εξωτερική συσκευή
23
Σύνδεση USB
24
Σύνδεση OPTICAL IN (Είσοδος
οπτικού μέσου)
24
Σύνδεση Κεραίας
Απαιτήσεις αρχείων
25
Ρύθμιση Setup
αναπαραγωγής
25
Αρχική ρύθμιση γλώσσας OSD
9
Τηλεχειριστήριο
25
Για την εμφάνιση και έξοδο
11
Μπροστινός πίνακας
12
Πίσω πίνακας
8
6
HDMI)
σε αυτό το Εγχειρίδιο
7
Σύμβολο που χρησιμοποιείται
Σύνδεση HDMI IN (Είσοδος
Κωδικός περιοχής
Εγκατάσταση
13
Συναρμολόγηση βάσης ηχείου στο
ηχείο
15
Τοποθέτηση των ηχείων σε τοίχο
16
Προσάρτηση ηχείων στη μονάδα
17
Συνδέσεις με την TV ΣΑΣ
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind4 4
από το Setup Menu (Μενού
ρυθμίσεων)
26
LANGUAGE (Γλώσσα)
26
DISPLAY (οθόνη)
27
Audio
28
LOCK (Γονικός έλεγχος)
29
Άλλα
Λειτουργία
30
Χρήση του Μενού Home (Αρχικό)
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:19
Περιεχόμενα
30
Βασικές λειτουργίες
31
Άλλες Λειτουργίες
31
Εμφάνιση πληροφοριών
δίσκου στην οθόνη
32
Για να εμφανιστεί το μενού
αποθηκευμένων σταθμών
36
Διαγραφή αποθηκευμένου
36
Βελτίωση κακού σήματος FM
37
Πληροφορίες για ένα
σταθμού
Για να εμφανιστεί ο τίτλος του
38
DVD
38
32
Αναπαραγωγή δίσκων DVD με
32
Προφύλαξη οθόνης
32
Έναρξη αναπαραγωγής από
ταχύτητα 1.5 φορά
τον επιλεγμένο χρόνο
32
Συνέχιση αναπαραγωγής
33
Επιλεκτική αναπαραγωγή
33
Αλλαγή σελίδας κωδικού
υπότιτλων
34
Προβολή αρχείου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ JPG
34
Επιλογές κατά την προβολή
μιας φωτογραφίας
35
Ρύθμιση χρονομετρητή
35
Λειτουργία μείωσης φωτισμού
(ροοστάτης)
35
Απενεργοποιήστε προσωρινά
Ρύθμιση ήχου
Ρύθμιση της λειτουργίας
Μνήμη τελευταίας σκηνής
35
Επιλογή συστήματος –
35
36
36
39
Προηγμένες Λειτουργίες
39
Εγγραφή σε USB
40
3
Αναπαραγωγή iPod
41
Απολαύστε το iPod στην οθόνη
41
Απολαύστε το iPod IN
κατάσταση
43
Σημειώσεις σε Δίσκους
43
Χειρισμός Μονάδας
5
Οδηγός επίλυσης
προβλημάτων
44
6
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
36
7
Παράρτημα
45
Κωδικοί γλωσσών
Ρυθμίστε τα επίπεδα
46
Κωδικοί Περιοχών
ρυθμίσεων των ηχείων
47
Λειτουργίες Ραδιοφώνου
Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί
4
Συντήρηση
Προαιρετικό
σταθμοί
2
surround
τον ήχο
35
1
ραδιοφωνικό σταθμό
DVD
32
Εμπορικά σήματα και Άδειες
χρήσης
48
Προδιαγραφές
Διαγραφή όλων των
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind5 5
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:19
Προετοιμασία
2
Προετοιμασία
2
Προετοιμασία
Μοναδικά
χαρακτηριστικά
Φορητό
Εξαρτήματα
Ελέγξτε και προσδιορίστε τα εξαρτήματα που
παρέχονται.
Ακούτε τη μουσική από μία φορητή συσκευή.
(MP3, Notebook, κτλ.)
Άμεση εγγραφή USB
Εγγραφή μουσικής από CD στη συσκευή σας USB
Καλώδιο RCA σε
SCART (1)
Καλώδια ηχείων (3)
Τηλεχειριστήριο (1)
Μπαταρίες (2)
Πλήρης κλιμάκωση HD
Προβάλλει ποιότητας εικόνας Full HD με απλή
εγκατάσταση.
Εύκολη εγκατάσταση Ηχείων
Home Theater
Λαμβάνουν ήχο από την τηλεόραση, το DVD και
Ψηφιακές συσκευές σε ζωντανή λειτουργία 5.1
(2.1 ή 2.0) καναλιών.
Κεραία FM (1)
Είσοδος HDMI
Απλή σύνδεση με ψηφιακή συσκευή (Set Top Box,
συσκευή DVD, κ.λπ.) μέσω HDMI
Κατασκευασμένο για το iPod
Απολαύστε μουσική σε μορφή για iPod με απλή
σύνδεση
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind6 6
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:21
Εισαγωγή
Σύμβολο που
χρησιμοποιείται σε αυτό το
Εγχειρίδιο
Δίσκοι Αναπαραγωγής
Όλοι οι δίσκοι και τα αρχεία
αναγράφονται κατωτέρω
ALL
Αρχεία MP3 MP3
MP3
DVD και ολοκληρωμένα (finalized)
DVD±R/RW
DVD
2
Αρχεία WMA WMA
Αρχεία DivX DivX
Δίσκοι ήχου CD
ACD
Αρχεία JPG JPG
Προετοιμασία
Προετοιμασία
Αυτή η μονάδα αναπαράγει DVD±R/RW και
CD-R/RW που περιέχουν αρχεία ήχου, DivX,
MP3, WMA ή/και αρχεία JPEG. Μερικά DVD±
RW/DVD±R ή CD-RW/ CD-R δεν μπορούν να
αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα εξαιτίας της
ποιότητας εγγραφής ή τη φυσική κατάσταση
του δίσκου, ή τα χαρακτηριστικά της συσκευής
εγγραφής και το πρόγραμμα λογισμικού
εγγραφής.
DVD-VIDEO (δίσκοι 8 εκ./12 εκ.)
Δίσκοι, όπως αυτοί που περιέχουν
ταινίες, οι οποίοι μπορούν να
αγορασθούν ή ενοικιαστούν.
DVD±R (δίσκοι 8 εκ./12 εκ.)
Λειτουργία βίντεο και με
ολοκληρωμένη εγγραφή (finalized)
μόνο.
DVD-RW (δίσκοι 8 εκ./12 εκ.)
Λειτουργία βίντεο και με
ολοκληρωμένη εγγραφή (finalized)
μόνο.
DVD+R: Λειτουργία video μόνο.
Υποστηρίζει επίσης και δίσκους διπλής
στρώσης (double layer)
DVD+RW (δίσκοι 8 εκ./12 εκ.)
Λειτουργία video με ολοκληρωμένη
εγγραφή (finalized) μόνο.
CD Ήχου : CD μουσικής ή CD-R/CDRW
σε μορφή CD μουσικής που μπορούν
να αγοραστούν.
Σχετικά με την εμφάνιση του
συμβόλου 
Το σύμβολο “” μπορεί να εμφανιστεί στην
οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη λειτουργία
και υποδεικνύει ότι η λειτουργία που εξηγείται
στο εγχειρίδιο χρήστη δεν είναι διαθέσιμη σε
αυτό το δίσκο.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind7 7
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά
λειτουργίας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Υποδεικνύει συμβουλές και υποδείξεις για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει μέτρα για την αποτροπή πιθανών
ζημιών από λανθασμένη χρήση.
Κωδικός περιοχής
Η μονάδα αυτή έχει έναν κωδικό περιοχής
τυπωμένο στο πίσω μέρος της. Η μονάδα αυτή
μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD που
έχουν ένδειξη ίδια με εκείνη στο πίσω μέρος
της μονάδας, ή την ένδειξη “ALL” (ΟΛΑ).
• Τα περισσότερα DVD διαθέτουν μία
υδρόγειο σφαίρα με έναν ή περισσότερους
αριθμούς εμφανείς στο κάλυμμα. Αυτός
ο αριθμός θα πρέπει να αντιστοιχεί
στον κωδικό περιοχής της μονάδας σας,
διαφορετικά ο δίσκος μπορεί να μην
αναπαράγεται.
• Εάν επιχειρήσετε να αναπαράγετε DVD
με άλλο κωδικό περιοχής από εκείνο της
συσκευής σας, το μήνυμα “Σφάλμα κωδικού
περιοχής” θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:22
Προετοιμασία
Απαιτήσεις αρχείων
αναπαραγωγής
Απαίτηση αρχείου DivX
Η συμβατότητα αρχείων DivX με αυτή
τη συσκευή διέπεται από τους κάτωθι
περιορισμούς:
• Διαθέσιμη ανάλυση: εντός των 720x576 (Π x
Υ) pixel.
2
Προετοιμασία
Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/
WMA
• Η ονομασία αρχείου του υπότιτλου DivX
πρέπει να περιορίζεται σε 45 χαρακτήρες.
Η συμβατότητα δίσκων MP3/WMA με αυτή
διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:
• Αν το αρχείο DivX διαθέτει κωδικό που δεν
μπορεί να διατυπωθεί, μπορεί να εμφανιστεί
η ένδειξη « _ » στην οθόνη.
• Συχνότητα δειγματοληψίας: εντός 32 έως
48 kHz (MP3), εντός 32 έως 48 kHz (WMA)
• Ρυθμός Bit: εντός 32 έως 320 kbps (MP3),
40 έως 320 kbps (WMA)
• Υποστηριζόμενη έκδοση: v2, v7, v8, v9
• Μέγιστος αριθμός αρχείων: Κάτω από 999
• Προέκταση αρχείου: “.mp3”/ “.wma”
• Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
• Ρυθμός καρέ : λιγότερο από 30 fps
• Αν η δομή εικόνας και ήχου των
εγγεγραμμένων αρχείων δεν έχουν
διασυνδεθεί, τότε αποδίδεται είτε μόνο η
εικόνα είτε μόνο ο ήχος.
• Αναπαράξιμα αρχεία DivX: “.avi”, “.mpg”, “
.mpeg”, “.divx”
• Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος
“Easy-CD Creator”, το οποίο δημιουργεί
σύστημα αρχείων πρότυπου ISO9660.
• Αναπαράξιμη μορφή υποτίτλων : SubRip
(*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation
Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt),
SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
Απαίτηση αρχείων φωτογραφιών
• Αναπαράξιμη μορφή Codec
(Κωδικοποίηση): “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “
DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”.
Η συμβατότητα των αρχείων φωτογραφιών
με αυτή τη μονάδα υπόκειται στους κάτωθι
περιορισμούς:
• Μέγιστο πλάτος σε pixel: 2760 x 2048 pixel
• Μέγιστος αριθμός αρχείων : Κάτω από 999
• Μερικοί δίσκοι μπορεί να μη λειτουργούν
λόγω διαφορετικής μορφής εγγραφής ή
λόγω της κατάστασης του δίσκου.
• Προεκτάσεις αρχείων: “.jpg”
• Μορφή αρχείου CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
• Αναπαράξιμη μορφή ήχου : “AC3”, “PCM”, “
MP3”, “WMA”.
• Συχνότητα δειγματοληψίας: εντός 32 έως
48 kHz (MP3), εντός 32 έως 48 kHz (WMA)
• Ρυθμός Bit: εντός 32 έως 320 kbps (MP3),
40 έως 320 kbps (WMA)
• Για δίσκους διαμορφωμένους σε σύστημα
Live file (ενεργό αρχείο), δεν μπορείτε να
τους αναπαράγετε σε αυτή τη μονάδα.
• Αν η ονομασία του αρχείου ταινίας διαφέρει
από αυτή του αρχείου υποτίτλων κατά
την αναπαραγωγή αρχείου DivX, τότε οι
υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν.
• Εάν επιχειρήσετε να αναπαράξετε
ένα αρχείο DivX διαφορετικό από την
προδιαγραφή για τα DivX, μπορεί να μην
λειτουργεί κανονικά.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind8 8
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:22
Προετοιμασία
Τηλεχειριστήριο
RADIO &
INPUT
CLEAR : Removes a mark on the marked list or
a number when setting the password.
s REPEAT : Επιλέγει μια λειτουργία
αναπαραγωγής.(Τυχαία, επανάληψη)
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • b
CLEAR
SKIP
c
./> SKIP : Μεταβαίνει στο επόμενο ή
το προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.
REPEAT
SCAN
m/M SCAN : Αναζητά προς τα πίσω ή προς
τα εμπρός.
SKIP
MONO/STEREO
SPEAKER
LEVEL
d
B (Αναπαραγωγή), MONO/STEREO : Ξεκινάει
την αναπαραγωγή. Επιλέγει μεταξύ Mono/
Stereo (Μονοφωνικό/Στερεοφωνικό).
VOL
MUTE
X (παύση/βήμα) : Διακόπτει την
αναπαραγωγή.
HOME
PRESET
TUNING
TUNING
ENTER
MARKER
AV / INPUT
TITLE
SLEEP
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • SPEAKER LEVEL: Ρυθμίζει την ένταση ήχου
στο επιθυμητό ηχείο.
PRESET
RETURN
2
x (Διακοπή της αναπαραγωγής) : Σταματά
την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.
OPTICAL
SOUND
EFFECT
g
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • Προετοιμασία
OPEN /
CLOSE
a
f
t RADIO&INPUT: Changes input sources.
Αριθμητικά κουμπιά 0 έως 9 : Επιλέγει
αριθμημένες επιλογές ενός μενού.
Τηλεχειριστήριο
e
DISC MENU
REC
VOL
PR/CH
VOL
PR/CH
SOUND EFFECT: Επιλέγει μια λειτουργία
ηχητικών εφέ.
VOL -/+ (Ένταση) : Ρυθμίζει την ένταση των
ηχείων.
OPTICAL: Αλλάζει την πηγή εισόδου απευθείας
σε οπτική.
MUTE : Μηδενίζει την ένταση του ήχου.
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • 1 (Ενεργοποίηση) : Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF).
Τοποθετήστε τη μπαταρία στο
τηλεχειριστήριο.
Βεβαιωθείτε ότι τα σύμβολα (+) (συν) και (-)
(μείον) στη μπαταρία αντιστοιχούν με αυτά
στο τηλεχειριστήριο.
Z OPEN/CLOSE : Ανοίγει και κλείνει τη θυρίδα
δίσκων.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind9 9
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:22
10
Προετοιμασία
PRESET (+/-) : Επιλέγει πρόγραμμα
Ραδιοφώνου.
Τηλεχειριστήριο
OPEN /
CLOSE
a
RADIO &
INPUT
 ENTER : Επιβεβαιώνει μία επιλογή μενού.
Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
b
O RETURN : ινείται προς τα πίσω στο μενού ή
εξέρχεται από το μενού ρύθμισης.
2
CLEAR
Προετοιμασία
SKIP
c
REPEAT
SCAN
TITLE : Εάν ο τρέχων τίτλος DVD διαθέτει
μενού, το μενού τίτλων εμφανίζεται στην
οθόνη. Διαφορετικά, το μενού του δίσκου
μπορεί να μην εμφανιστεί.
SKIP
MONO/STEREO
SPEAKER
LEVEL
d
DISC MENU : Για πρόσβαση στο μενού ενός
δίσκου DVD.
• • • • • • • • • • f • • • • • • • • • OPTICAL
VOL
SOUND
EFFECT
MUTE
MARKER : Επισημαίνει τη λίστα αναπαραγωγής.
HOME
TUNING
e
PRESET
ENTER
TUNING
TUNING -/+ : Συντονίζεται στον επιθυμητό
ραδιοφωνικό σταθμό.
PRESET
RETURN
f
g
MARKER
AV / INPUT
TITLE
SLEEP
DISC MENU
REC
VOL
PR/CH
VOL
PR/CH
SLEEP : Απενεργοποιεί το σύστημα σε
προκαθορισμένη χρονική στιγμή. (Dimmer
(Ρύθμιση φωτεινότητας): Η φωτεινότητα του
παραθύρου ενδείξεων μειώνεται κατά το
ήμισυ.)
z REC : Απευθείας εγγραφή USB
RDS : Σύστημα Μεταφοράς Δεδομένων
Ραδιοφώνου.
PTY : Εμφανίζει τις διάφορες ενδείξεις του RDS.
• • • • • • • • • • g • • • • • • • • • Κουμπιά ελέγχου τηλεόρασης TV : Ελέγχουν
την τηλεόραση. (μόνο LG TV)
• • • • • • • • • • e • • • • • • • • • HOME: Προβάλλει ή κλείνει το μενού [Κύρια
σελίδα].
INFO./DISPLAY : Πρόσβαση στις ενδείξεις
επί της οθόνης.
U/u/I/i (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά):
Χρησιμοποιείται για την πλοήγηση στις
προβολές της οθόνης.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind10 10
Έλεγχος τηλεόρασης
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την
ένταση του ήχου, την πηγή εισόδου και
την ενεργοποίηση των τηλεοράσεων
LG. Κρατήστε πατημένο το POWER
(Ενεργοποίηση) (TV) και πατήστε το κουμπί
PR/CH (U/u) επαναλαμβανόμενα μέχρι να
ανοίξει ή να κλείσει ή τηλεόραση.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:22
Προετοιμασία
11
Μπροστινός πίνακας
a
b
c
kj
ihg f e
d
a 1/\ (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
Θέτει τη μονάδα σε κατάσταση ON ή OFF.
i x (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Σταματά την αναπαραγωγή.
b Υποδοχή δίσκου
j N/X (Αναπαραγωγή / Παύση)
Ξεκινά την αναπαραγωγή.
Διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά για να βγείτε από τη
λειτουργία παύσης.
c Σταθμός iPod
d Παράθυρο προβολής
Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση της
μονάδας.
e Z (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Ανοίγει ή κλείνει την υποδοχή δίσκου.
f VOLUME
Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου.
Προετοιμασία
2
k Θύρα USB
Συνδέστε μια συσκευή USB.
l PORT. IN
Συνδέεται με φορητή συσκευή
αναπαραγωγής με εξόδους ήχου.
g F (Λειτουργία)
Αλλάζει την πηγή εισόδου ή τη λειτουργία.
h ./> (Παράκαμψη)
Μεταβαίνει στο επόμενο ή το προηγούμενο
αρχείο/κομμάτι/κεφάλαιο.
Αναζητά προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
(Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο)
Επιλέγει τον επιθυμητό ραδιοφωνικό
σταθμό.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind11 11
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:23
12
Προετοιμασία
Πίσω πίνακας
a
b
c
de
2
Προετοιμασία
a Καλώδιο τροφοδοσίας
b Σύνδεσμοι ηχείων
Συνδέετε τα καλώδια των ηχείων.
c Ανεμιστήρας ψύξης
d Σύνδεσμος κεραίας
FM- Συνδέεται στην ενσύρματη κεραία FM
e VIDEO OUT
Συνδέεται σε τηλεόραση με εισόδους
video.
ji h
g
f
f HDMI OUT (Έκδοση 1.2A)
Συνδέεται σε τηλεόραση με εισόδους
HDMI.
(Διασύνδεση για ψηφιακό ήχο και video)
g HDMI IN (Έκδοση 1.2A) 1/2
Συνδέεται σε εξωτερική πηγή με έξοδο
HDMI.
h OPTICAL IN
Συνδέεται σε οπτικό εξοπλισμό ήχου.
i COMPONENT VIDEO (Y PB PR)OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Συνδέεται σε τηλεόραση με εισόδους Y PB
PR.
j AUX (L/R) INPUT
Συνδέεται σε εξωτερική πηγή με εξόδους
ήχου 2 καναλιών.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind12 12
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:23
Εγκατάσταση
13
3
Εγκατάσταση
1. Εισάγετε ένα καλώδιο ηχείου από το κάτω
μέρος της βάσης.
Βήμα 1
3
Εγκατάσταση
Συναρμολόγηση
βάσης ηχείου στο
ηχείο
Προετοιμασία
Στήριγμα
Βάση
Ηχείο
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind13 13
Βίδα
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:23
14
Εγκατάσταση
2. Τραβήξτε το καλώδιο ηχείου μέσα από το
εσωτερικό του ορθοστάτη και μέσα από την
οπή στο κάτω μέρος του ηχείου.
Βήμα 2
4. Συνδέστε το καλώδιο ηχείου στον
ακροδέκτη του ηχείου.
Το μαύρο καλώδιο θα πρέπει να εισαχθεί
στον ακροδέκτη με το σημάδι “–” (μείον)
και το άλλο καλώδιο θα πρέπει να εισαχθεί
στον ακροδέκτη με το σημάδι “+” (συν).
Βήμα 4
3
Εγκατάσταση
3. Τοποθετήστε το ηχείου στον ορθοστάτη και
ασφαλίστε τη σύνδεση με μια παρεχόμενη
βίδα.
Βήμα 3
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσέξτε μην πέσει το ηχείο.
Αυτό θα μπορούσε να
οδηγήσει σε κακή λειτουργία
του ηχείου και σε προσωπικό
τραυματισμό και/ή ζημιά
υλικών αγαθών.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind14 14
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:23
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση των
ηχείων σε τοίχο
15
2. Τοποθετήστε το βραχίονα ηχείου στο
ηχείου και σφίξτε τις βίδες.
Βήμα 2
Μπορείτε να αναρτήσετε τα ηχεία σε τοίχο.
Προετοιμάστε τις βίδες και τους βραχίονες που
παρέχονται.
Μήκος βίδας
3.5 mm (0.14 inch)
3. Κρεμάστε το βραχίονα ηχείου στο βραχίονα
τοίχου.
Βήμα 3
25 mm (0.98 inch)
3
Εγκατάσταση
1. Εγκαταστήστε το βραχίονα τοίχου στον
τοίχο με βίδες, όπως φαίνεται στην πιο κάτω
εικόνα.
Όταν αναρτάτε το ηχείο σε τοίχο (μπετόν)
χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες τοίχου)
Βήμα 1
Ακροδέκτης τοίχου
Βίδα
4. Πιέστε το ηχείο ώστε να ασφαλίσετε τους
βραχίονες.
Βήμα 4
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind15 15
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:24
16
Εγκατάσταση
Προσάρτηση ηχείων
στη μονάδα
3
1. Συνδέστε τα καλώδια στη συσκευή.
Αντιστοιχίστε τη χρωματιστή ταινία κάθε
καλωδίου με τον ακροδέκτη σύνδεσης ίδιου
χρώματος στο πίσω μέρος της μονάδας.
Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα,
πατήστε κάθε πλαστικό κλιπ για να ανοίξετε
τον ακροδέκτη σύνδεσης. Εισάγετε το
καλώδιο και αφήστε το κλιπ.
Χρώμα
Ηχείο
Θέση
Πορτοκαλί
Υπογούφερ
Κάθε
μπροστινή
θέση
Κόκκινο
Μπροστινή
όψη
Μπροστά δεξιά
Λευκό
Μπροστινή
όψη
Εμπρός
αριστερά
Εγκατάσταση
Για να συνδέσετε το καλώδιο με τα ηχεία,
πατήστε κάθε πλαστικό επίθεμα για να
ανοίξετε τα τερματικά σύνδεσης στη βάση
του κάθε ηχείου. Τοποθετήστε το καλώδιο και
απελευθερώστε το επίθεμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνδέστε το μαύρο άκρο κάθε καλωδίου
στους πόλους με την ένδειξη - (μείον) και το
άλλο άκρο στους πόλους με την ένδειξη +
(συν).
Αποτρέψτε τα παιδιά από το να τοποθετούν τα
χέρια τους ή αντικείμενα στον *αγωγό του ηχείου.
*Αγωγός ηχείου : Μια οπή για το βαθύ ήχο μπάσων
στο περίβλημα του ηχείου.
2. Συνδέστε τα καλώδια στα ηχεία.
Συνδέστε το άλλο άκρο κάθε καλωδίου στο
σωστό ηχείο σύμφωνα με τη χρωματική
κωδικοποίηση:
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind16 16
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:24
Εγκατάσταση
Η πραγματοποίηση μία εκ των παρακάτω
συνδέσεων εξαρτάται από τις δυνατότητας του
ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εξαρτάται από την τηλεόρασή σας και τον
υπόλοιπο εξοπλισμό που θέλετε να συνδέσετε.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
Συνδέσετε μόνο μία σύνδεση από αυτές που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
Εξαρτήματα Σύνδεσης Βίντεο
Συνδέστε τα βύσματα COMPONENT
VIDEO OUTPUT (Έξοδος στοιχείων video)
(PROGRESSIVE SCAN) (Προοδευτική σάρωση)
της μονάδας με τα αντίστοιχα βύσματα
εισόδου της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τα
καλώδια των στοιχείων.
Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω των
ηχείων του συστήματος.
Σύνδεση Μερών
3
Μονάδα
• Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της Τηλεόρασης, του
Στερεοφωνικού συστήματος ή άλλων συσκευών
όπως απαιτείται για τις πιο κατάλληλες
συνδέσεις.
Εγκατάσταση
Συνδέσεις με την TV
ΣΑΣ
17
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι
απευθείας συνδεδεμένη με την τηλεόραση.
Συντονίσετε την Τηλεόραση με το σωστό κανάλι
εισόδου του βίντεο.
• Μην συνδέετε την συσκευή αναπαραγωγής
μέσω του VCR σας. Η εικόνα μπορεί να
επηρεαστεί λόγω της αντιγραφής.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Πράσινο
Μπλε
Κόκκινο
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind17 17
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:24
18
Εγκατάσταση
Σύνδεση εξόδου HDMI
Εάν έχετε τηλεόραση ή οθόνη HDMI,
μπορείτε να τη συνδέσετε σε αυτή τη μονάδα
χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI. Συνδέστε το
βύσμα HDMI OUT (Έξοδος HDMI) της μονάδας
με την υποδοχή HDMI IN (Είσοδος HDMI) μιας
τηλεόρασης ή οθόνης συμβατής με HDMI.
Ρυθμίστε την πηγή της τηλεόρασης σε
HDMI (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης).
Σύνδεση HDMI
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή HDMI δεν
δέχεται την έξοδο ήχου της μονάδας, ο
ήχος της συσκευής HDMI μπορεί να είναι
παραμορφωμένος ή να μην αποδίδεται καθόλου.
• Όταν συνδέετε μια συσκευή συμβατή με HDMI ή
DVI, βεβαιωθείτε για τα εξής:
- Προσπαθήστε να απενεργοποίησετε τη
συσκευή HDMI/DVI και τη μονάδα. Ακολούθως,
ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και
αφήστε την για 30 δευτερόλεπτα περίπου,
μετά, ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
- Η είσοδος video της συνδεδεμένης συσκευής
έχει ρυθμιστεί σωστά για αυτή τη μονάδα.
Εγκατάσταση
- Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με
είσοδο video 720x480i (ή 576i), 720x480p (ή
576p), 1280x720p,1920x1080i ή 1920x1080p.
Μονάδα
• Δεν λειτουργούν όλες οι συσκευές HDMI ή DVI,
που είναι συμβατές με το HDCP, με αυτή τη
μονάδα.
- Η εικόνα δεν προβάλλεται σωστά με συσκευές
μη HDCP.
HDMI IN 2
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
- Αυτή η μονάδα δεν αναπαράγει και η οθόνη
της τηλεόρασης γίνεται μαύρη ή πράσινη ή
εμφανίζεται θόρυβος (χιόνια) στην οθόνη.
• Αν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη,
ελέγξτε το καλώδιο HDMI και χρησιμοποιήστε
ένα καλώδιο υψηλότερης απόδοσης από το
καλώδιο 1.2A HDMI.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ
• Μπορείτε να απολαύσετε απόλυτα ψηφιακό ήχο
και σήματα video με αυτή τη σύνδεση HDMI.
• Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI, μπορείτε
να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο HDMI.
(Ανατρέξτε στο “Ρύθμιση ανάλυσης” στη σελίδα
20.)
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind18 18
• Εάν αλλάξετε την ανάλυση αφού έχει γίνει ήδη η
σύνδεση μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.
Για να λύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη
μονάδα και ενεργοποιήστε την ξανά.
• Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν
επαληθεύεται, η οθόνη της τηλεόρασης γίνεται
μαύρη, ή πράσινη, ή εμφανίζεται θόρυβος
(χιόνια) στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση,
ελέγξτε τη σύνδεση HDMI, ή αποσυνδέστε το
καλώδιο HDMI.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:25
Εγκατάσταση
Σύνδεση βίντεο
Συνδέστε το φις VIDEO OUT της μονάδας
στο φις του βίντεο στην Τηλεόραση,
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο για βίντεο.
Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω των
ηχείων του συστήματος.
19
Για τη σύνδεση τηλεόρασης
με το βύσμα SCART
Συνδέστε το καλώδιο RCA σε SCART από το
VIDEO OUT του πίσω μέρους της μονάδας στην
υποδοχή SCART της τηλεόρασής σας.
RCA σε SCART
Σύνδεση βίντεο
Μονάδα
Μονάδα
Εγκατάσταση
3
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Κίτρινο
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind19 19
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:25
20
Εγκατάσταση
Ρύθμιση ανάλυσης
Η μονάδα παρέχει πολλές αναλύσεις εξόδου
για τις υποδοχές HDMI OUT (Έξοδος HDMI) και
COMPONENT VIDEO OUT (Έξοδος στοιχείου
video). Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση
μέσω του μενού [Ρύθμιση].
1. Πατήστε
HOME.
2. Χρησιμοποιήστε τα I/i για να επιλεξετε
το [Ρύθμιση] και πατήστε  ENTER.
Εμφανίζεται το μενού [Ρύθμιση].
Ανάλυση εξόδου
Video
Η προβαλόμενη ανάλυση στο παράθυρο
προβολής και η ανάλυση εξόδου μπορεί να
διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.
[HDMI OUT] (Έξοδος HDMI): 1080p, 1080i, 720p
και 480p (ή 576p) και 480i (ή 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT] (Έξοδος στοιχείου
Video) : 480p (ή 576p) και 480i (ή 576i)
3
Εγκατάσταση
[VIDEO OUT] (Έξοδος video): 480i (ή 576i)
3. Χρησιμοποιήστε τα U/u για να επιλέξετε
την επιλογή [Έκθεση] και μετά πατήστε i
για να περάσετε στο δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα U/u για να επιλέξετε
την επιλογή [Ανάλυση] και πατήστε i για να
περάσετε στο τρίτο επίπεδο.
5. Χρησιμοποιήστε τα U/u για να επιλεξετε
την επιθυμητή ανάλυση και μετά πατήστε
 ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν η τηλεόρασή σας δεν αποδέχεται την ανάλυση
που έχετε θέσει για τη συσκευή αναπαραγωγής,
μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση στα 480p (ή
576p) ως εξής:
Πατήστε x (STOP) για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind20 20
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:26
Εγκατάσταση
Σύνδεση HDMI IN (Είσοδος
HDMI)
Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες και ήχο στη
συσκευή σας με αυτή τη σύνδεση.
Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN 1 ή 2 HDMI IN
της μονάδας στην υποδοχή εξόδου HDMI του
Set-Top Box σας (ή της ψηφιακής συσκευής
κλπ.) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
Ορίστε την εξωτερική πηγή σε HDMI IN 1 ή 2
HDMI IN πατώντας t RADIO&INPUT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση οθόνης
σε λειτουργία HDMI IN 1 ή 2 HDMI IN. Αλλάξετε
την ανάλυση οθόνης των συνδεδεμένων
συσκευών.
• Αν το βίντεο σήμα εξόδου είναι ανώμαλο
όταν ο προσωπικός υπολογιστής σας είναι
συνδεδεμένος σε υποδοχή HDMI IN 1 ή 2 HDMI
IN, αλλάξτε την ανάλυση του προσωπικού
υπολογιστή σας σε 480p (ή 576p), 720p, 1080i ή
1080p.
• Το σήμα βίντεο από την είσοδο HDMI δεν
μπορεί να εξαχθεί από τη συσκευή ή μικτές
εξόδους βίντεο.
• Η συσκευή αναπαραγωγής αποστέλλει ήχο από
τις εισόδους HDMI τόσο στην έξοδο HDMI όσο
και στα ηχεία της μονάδας.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
SIMPLINK κατά την λειτουργία HDMI IN.
3
Εγκατάσταση
Προαιρετικός
Εξοπλισμός
Σύνδεσης
21
Σύνδεση HDMI IN
Στο βύσμα HDMI
OUT (Έξοδος HDMI)
της συσκευής σας
(συσκευή set-top
box, ψηφιακός
δορυφορικός
δέκτης,
παιγνιδομηχανή,
κ.λπ.)
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind21 21
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:26
22
Εγκατάσταση
Σύνδεση AUX IN
Συνδέστε μία Έξοδο της βοηθητικής συσκευής
με τον Σύνδεσμο εξόδου (L/R) AUX AUDIO.
Σύνδεση AUX IN
Σύνδεση AUDIO IN
(Φορητό IN)
Συνδέσετε μία έξοδο της φορητής συσκευής
(MP3 ή PMP κτ.λ.) στον σύνδεσμο εξόδου
AUDIO (PORT. IN).
Σύνδεση PORT.IN
Μονάδα
3
MP3 player, κτ.λ.
Εγκατάσταση
Στην υποδοχές ήχου
εξόδου της συσκευής σας
(TV, VCR, κλπ.)
Αναπαραγωγή μουσικής από
φορητή ή εξωτερική συσκευή
Κόκκινο
Λευκό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η Τηλεόρασή σας έχει μόνο μία έξοδο για ήχο
(mono), συνδέστε τήν με το αριστερό (άσπρο) φις
ήχου της μονάδας.
Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους
φορητών ή εξωτερικών συσκευών.
1. Συνδέστε τη φορητή συσκευή
αναπαραγωγής στο σύνδεσμο PORT.IN
(PORTABLE IN) της μονάδας.
Ή
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στο
σύνδεσμο AUX της μονάδας.
2. Απενεργοποιήστε πατώντας 1 (POWER).
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE ή AUX
πατώντας t RADIO&INPUT.
4. Ενεργοποιήστε τη φορητή ή την εξωτερική
συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind22 22
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:26
Εγκατάσταση
Σύνδεση USB
Συνδέστε τη θύρα USB της Μνήμης USB (ή
MP3 player, κτ.λ.) στη θύρα USB στο μπροστινό
μέρος της μονάδας.
Σύνδεση USB
23
Συμβατές συσκευές USB
• Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή
αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash.
• Οδηγός Flash USB: Σ
υσκευές που
υποστηρίζουν USB2.0 ή
USB1.1.
• Η λειτουργία USB αυτής της συσκευής δεν
υποστηρίζει ορισμένες συσκευές USB.
Απαίτηση συσκευής USB
• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ
λειτουργεί.
Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη μονάδα
1.Επιλέξτε μία διαφορετική λειτουργία ή
πιέστε STOP (x) δύο φορές συνεχόμενα.
2.Αφαιρέστε τη Συσκευή USB από τη
μονάδα .
• Τα USB μέγάλης χωρητικότητας μπορεί να
χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά
λεπτά για την τέλεση της αναζήτησης.
• Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων
των δεδομένων σας για να αποφύγετε την
απώλειά τους.
3
Εγκατάσταση
• Οι συσκευές που απαιτούν πρόσθετη
εγκατάσταση προγράμματος σε σύνδεση
με υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
• Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν
αναγνωρίζεται.
• Η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS δεν
υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων
FAT(16/32) υποστηρίζεται.)
• Η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο
συνολικός αριθμός αρχείων είναι 1000 ή
περισσότερα.
• Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες
καρτών, οι Κλειδωμένες συσκευές ή οι
συσκευές usb τύπου σκληρού δίσκου δεν
υποστηρίζονται.
• Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να
συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή
αποθήκευσης.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind23 23
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:27
24
Εγκατάσταση
Σύνδεση OPTICAL IN
(Είσοδος οπτικού μέσου)
Συνδέστε μια οπτική έξοδο της μονάδας (ή
Ψηφιακή Συσκευή, κ.λπ.) με το σύνδεσμο
OPTICAL IN (Είσοδος οπτικού μέσου).
Σύνδεση OPTICAL IN
Σύνδεση Κεραίας
Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται για να
ακούσετε ράδιο.
Συνδέσετε την συρμάτινη κεραία FM στον
σύνδεσμο της κεραίας FM.
Σύνδεση Κεραίας
3
Εγκατάσταση
Προς τον ακροδέκτη
ψηφιακής οπτικής
εξόδου της
συσκευής σας
Εύκολη εγκατάσταση ηχείων
Home theater
Ακούστε ήχο από την τηλεόραση, το DVD και
την Ψηφιακή συσκευή σε λειτουργία 5.1(2.1 ή
2) καναλιών. Ακόμη και όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη, εάν πατήσετε το OPTICAL
(Οπτικό μέσο), η συσκευή ενεργοποιείται και
περνά σε λειτουργία AUX OPT.
1. Συνδέστε το βύσμα OPTICAL IN (Είσοδος
οπτικού μέσου) της μονάδας στο βύσμα της
εξόδου οπτικού μέσου της τηλεόρασης (ή
Ψηφιακής συσκευής, κ.λπ.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτείνει πλήρως την
συρμάτινη κεραία FM. Μετά την σύνδεση της
Συρμάτινης κεραίας FM, κρατήστε την όσο γίνεται
σε οριζόντια θέση.
2. Επιλέξτε AUX OPT χρησιμοποιώντας το
OPTICAL. Για να επιλέξετε το AUX OPT
απευθείας.
3. Ακούστε ήχο με ηχεία 5.1(2.1 ή 2) καναλιών.
4. Για να βγείτε από τη λειτουργία AUX OPT
χρησιμοποιώντας το OPTICAL.
Η λειτουργία επιστρέφει στην προηγούμενη.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind24 24
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:27
Εγκατάσταση
Ρύθμιση Setup
Για την εμφάνιση και έξοδο
από το Setup Menu (Μενού
ρυθμίσεων)
Χρησιμοποιώντας το μενού Setup, μπορείτε να
κάνετε αρκετές ρυθμίσεις σε τμήματα όπως η
φωτογραφία και ο ήχος.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την γλώσσα των
υποτίτλων και το μενού Setup, μαζί με άλλα
πράγματα. Για λεπτομέρειες για κάθε στοιχείου
του μενού Setup, δείτε τις σελίδες 25 με 29.
1. Πατήστε HOME.
Εμφανίζει το μενού [Κύρια σελίδα].
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη
μονάδα αυτή, στην οθόνη της τηλεόρασης
θα εμφανιστεί το μενού αρχικών ρυθμίσεων
γλώσσας. Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που
επιθυμείτε πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε
τη μονάδα. Η προεπιλεγμένη γλώσσα της
συσκευής είναι τα Αγγλικά.
1. PΠατήστε 1 (POWER) για να
ενεργοποιήσετε την μονάδα. Στην οθόνη θα
εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων γλώσσας.
2. Χρησιμοποιήστε U u I i για να επιλέξετε
τη γλώσσα και έπειτα πατήστε  ENTER.
Θα εμφανιστεί επιβεβαίωση του μενού.
2. Επιλέξτε ένα [Ρύθμιση] χρησιμοποιώντας τα
I i.
3
3. Πατήστε  ENTER.
Εμφανίζεται το [Ρύθμιση]
4. Πατήστε HOME ή O RETURN για να
βγείτε από το Μενού [Ρύθμιση].
Πληροφορίες σχετικά με το μενού βοήθειας
για το πρόγραμμα Setup (Ρύθμιση)
Μενού
vV
Move
Κουμπιά
Λειτουργία
Uu
Μετακίνηση σε άλλο
μενού.
b
Move
I
Μετακίνηση σε
προηγούμενο
στάδιο.
B
Move
i
Μετακίνηση στο
επόμενο επίπεδο ή
επιλογή μενού.
O
Close
O
RETURN
Για να βγείτε από το
μενού [Ρύθμιση] ή
[2.1 Ρύθμιση Ήχου].

Select
 ENTER
Επιβεβαίωση μενού.
Εγκατάσταση
Αρχική ρύθμιση γλώσσας
OSD
25
3. Χρησιμοποιήστε I i για να επιλέξτε
[Enter] έπειτα πατήστε  ENTER για να
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της γλώσσας.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind25 25
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:27
26
Εγκατάσταση
LANGUAGE (Γλώσσα)
Μενού Γλωσσών
Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού Ρύθμισης και
την εμφάνιση στην οθόνη.
Ήχος Δίσκου/ Υπότιτλοι Δίσκου/
Μενού Δίσκου
Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τα
κομμάτια ήχου (δίσκος ήχου), τους υπότιτλους
και το μενού δίσκου.
3
Εγκατάσταση
[Πρωτότυπο]
Refers to the original language in which the
disc was recorded.
[Άλλα]
Για να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα, πατήστε
τα αριθμητικά κουμπιά και κατόπιν το
πλήκτρο  ENTER να εισαγάγετε τον
αντίστοιχο τετραψήφιο αριθμό σύμφωνα
με τη λίστα κωδικών γλώσσας στη σελίδα
45. Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό
γλώσσας, πατήστε το πλήκτρο CLEAR.
[Άλλα (για υπότιτλους Δίσκου)]
Απενεργοποιήστε τους Υπότιτλους
(Subtitle).
DISPLAY (οθόνη)
Διαστάσεις Οθόνης
Επιλέξτε ποιος λόγος θέασης οθόνης θα
χρησιμοποιηθεί βάσει του σχήματος της
οθόνης της τηλεόρασής σας.
Λειτουργία Οθόνης
Η ρύθμιση Λειτουργία Οθόνης λειτουργεί μόνο
όταν η ρύθμιση TV Aspect (Λόγος θέασης
τηλεόρασης) έχει οριστεί στο “4:3”.
[Letterbox]
Εμφανίζει ευρεία εικόνα με μαύρες λωρίδες
στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
[Λειτ. Pan]
Εμφανίζεται αυτόματα μια ευρεία εικόνα
σε ολόκληρη την οθόνη, αποκόπτοντας τα
τμήματα που περισσεύουν. (Εάν ο δίσκος/
αρχείο δεν είναι συμβατά με τη ρύθμιση
Pan Scan, η εικόνα εμφανίζεται με αναλογίες
Letterbox.)
Ανάλυση
Ρυθμίζει την ανάλυση εξόδου της Συσκευής και
το σήμα video HDMI. Ανατρέξτε στην ενότητα
“Ρύθμιση ανάλυσης” για λεπτομέρειες σχετικά
με την ανάλυση (σελίδα 20).
[Auto]
Εάν το βύσμα HDMI OUT (Έξοδος HDMI)
έχει συνδεθεί σε τηλεόραση που παρέχει
πληροφορίες προβολής (EDID), επιλέγεται
αυτόματα η καταλληλότερη ανάλυση για τη
συνδεδεμένη τηλεόραση. Εάν έχει συνδεθεί
μόνο το COMPONENT VIDEO OUT (Έξοδος
video συσκευής), η ανάλυση αλλάζει σε 480i
(ή 576i), ως προεπιλεγμένη ανάλυση.
[1080p]
Δίνει έξοδο 1080 γραμμών προοδευτικού
video.
[1080i]
Δίνει έξοδο 1080 γραμμών video με ένθεση.
[4:3]
Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί
με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3.
[720p]
Δίνει έξοδο 720 γραμμών προοδευτικού
video.
[16:9]
Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί
με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9.
[480p (ή 576p)]
Δίνει έξοδο 480 (ή 576) γραμμών
προοδευτικού video.
[480i (ή 576i)]
Δίνει έξοδο 480 (ή 576) γραμμών video με
ένθεση.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind26 26
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:27
Εγκατάσταση
2.1 Ρύθμιση ηχείων
Εκτελέστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε
αποκωδικοποιητές 2.1 Channel surrounds.
1. Επιλέξτε [2.1 Ρύθμιση Ήχου] στο μενού
[Audio] (Ήχος).
2. Πατήστε  ENTER.
Εμφανίζεται το στοιχείο [2.1 Ρύθμιση Ήχου].
[Επιλογή ηχείου]
Επιλέξτε το ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Απαγορεύονται οι ρυθμίσεις στο βασικό
μενού από την σύμβαση άδειας της Dolby
Digital
[Μέγεθος]
Εφόσον έχουν γίνει οι ρυθμίσεις των ηχείων,
δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
[Ένταση]
Πατήστε I i για να ρυθμίσετε το επίπεδο
εξόδου του επιλεγμένου ηχείου.
Μπροστά L / R: 0 ~ -5
Υπογούφερ: 5 ~ -5
3. Χρησιμοποιήστε τα I i για να επιλέξετε το
επιθυμητό ηχείο.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά U u I i.
5. Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού
πατώντας O RETURN.
[Απόσταση]
Εάν συνδέσετε τα ηχεία στη μονάδα,
ρυθμίστε την Απόσταση (Distance) των
ηχείων για να δείτε τη απόσταση θα πρέπει
να διανύσει ο ήχος από το σημείο που
βρίσκεται η μονάδα. Αυτή η λειτουργία
επιτρέπει το ταυτόχρονο άκουσμα
του ήχου στο σημείο που βρίσκεται ο
ακροατής. Πατήστε I i για να ρυθμίσετε
την Απόσταση (Distance) του επιλεγμένου
ηχείου.
3
Εγκατάσταση
Audio
27
[Δοκιμή]
Επιλέξτε [Δοκιμή εκκίνηση] πατώντας τα
U u και πατήστε  ENTER. Πατήστε 
ENTER ξανά για να σταματήσετε τη δοκιμή.
Ρυθμίστε την ένταση ώστε να αντιστοιχεί
σε αυτή των σημάτων δοκιμής που είναι
αποθηκευμένα στο σύστημα.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind27 27
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:27
28
Εγκατάσταση
Έλεγχος δυναμικού εύρους (DRC)
Επιλέξτε [Αν.] για να αναμείξετε κανάλια
karaoke σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο.
2. Πατήστε i.
Για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές
[Κλείδωμα], θα πρέπει να εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και
πατήστε  ENTER. Εισάγετέ τον ξανά και
πατήστε  ENTER για επαλήθευση. Εάν
κάνετε λάθος πριν πατήσετε  ENTER,
πατήστε CLEAR.
Αυτή η λειτουργία αποδίδει μόνο DVD karaoke
πολλαπλών καναλιών.
3. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U u.
HD AV Sync (Συγχρονισμός HD AV)
4. Πατήστε  ENTER και επιλέξτε το δεύτερο
χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U
u.
Κάνει τον ήχο καθαρό όταν η ένταση είναι
χαμηλή (μόνο για Dolby Digital). Ορίστε το DRC
στο [Αν.] για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα.
Φωνητικά
3
Εγκατάσταση
Μερικές φορές η Ψηφιακή τηλεόραση
σημειώνει καθυστέρηση στο συγχρονισμό
της εικόνας και του ήχου. Εάν συμβεί αυτό,
μπορείτε να αντισταθμίσετε τη διαφορά
ορίζοντας μια καθυστέρηση στον ήχο ώστε
να παρέχει ενεργό χρόνο αναμονής για την
άφιξη της εικόνας: αυτό καλείται HD AV
Sync (Συγχρονισμός εικόνας-ήχου υψηλής
πιστότητας). Χρησιμοποιήστε τα U u (στο
τηλεχειριστήριο) για να μετακινήσετε προς
τα επάνω και προς τα κάτω το μέγεθος της
καθυστέρησης, την οποία μπορείτε να τη
ρυθμίσετε σε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0 και
300m sec.
LOCK (Γονικός έλεγχος)
Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα πρώτη
φορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον Area Code
(Κωδικό Περιοχής).
1. Επιλέξτε το μενού [Κλείδωμα] και έπειτα
πατήστε i.
5. Πατήστε  ENTER για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή Area code (κωδικός περιοχής).
Βαθμολόγηση
Αναπαραγωγή βαθμολογημένων DVDμε βάση
τα μέρη τους. Δεν βαθμολογούνται όλοι οι
δίσκοι.
1. Επιλέξτε [Χαρακτηρισμός] στο μενού
[Κλείδωμα] και έπειτα πατήστε i
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και
πατήστε  ENTER.
3. Επιλέξτε μία βαθμολογία από 1 έως 8
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U u.
[Χαρακτηρισμός 1-8]
Η βαθμολογία ένα (1) έχει τους
περισσότερους περιορισμούς ενώ η
βαθμολογία οκτώ (8) έχει τους λιγότερους.
[Ξεκλείδωμα]
Εάν επιλέξτε unlock (ξεμπλοκάρισμα), ο
γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος και
ο δίσκος αναπαράγεται κανονικά.
4. Πατήστε  ENTER για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή της βαθμολογίας σας.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind28 28
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:27
Εγκατάσταση
Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε τον
κωδικό πρόσβασης.
4. Πατήστε  ENTER και επιλέξτε το δεύτερο
χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U
u.
1. Επιλέξτε [Κωδ. Πρόσβ.] στο μενού
[Κλείδωμα] και έπειτα πατήστε i.
5. Πατήστε  ENTER για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή Area code (κωδικός περιοχής).
2. Πατήστε  ENTER.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και
πατήστε  ENTER.
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης,
πατήστε  ENTER όταν η επιλογή
[Αλλαγή] αναβοσβήνει. Εισάγετε τον
κωδικό πρόσβασης και πατήστε  ENTER.
Εισάγετέ τον ξανά και πατήστε  ENTER
για επαλήθευση.
4. Πατήστε
μενού.
HOME για να βγείτε από το
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ξεχάσατε τον κωδικό σας πρόσβασης
μπορείτε να τον ακυρώσετε ακολουθώντας τα
παρακάτω βήματα.
1. Επιλέξτε το μενού [Ρύθμιση] στο μενού [Κύρια
σελίδα].
2. Εισάγετε ένα 6-ψήφιο αριθμό “210499” και
πατήστε  ENTER. Ο κωδικός πρόσβασης
ακυρώθηκε.
Άλλα
DivX VOD
Σας παρέχουμε τον κωδικό εγγραφής DivX®
VOD (Video On Demand) που σας επιτρέπει
να ενοικιάζετε και να αγοράζετε video
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.divx.com/vod.
Πατήστε  ENTER όταν η ένδειξη [DivX(R)
VOD] είναι επισημασμένη και μπορείτε να δείτε
τον κωδικό εγγραφής της μονάδας.
3
Εγκατάσταση
Κωδικός πρόσβασης
29
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλα τα βίντεο που έχετε κατεβάσει περιεχομένου
DivX® VOD μπορούν μόνο να αναπαραχθούν από
αυτή την μονάδα.
Κωδικοί περιοχών
Εισαγάγετε τον κωδικό της περιοχής της
οποίας τα πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την
αξιολόγηση του δίσκου DVD video, σύμφωνα
με τη λίστα της σελίδας 46.
1. Επιλέξτε [Κωδικός περιοχής] στο μενού
[Κλείδωμα] και έπειτα πατήστε i.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και
πατήστε  ENTER.
3. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U u.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind29 29
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:28
30
Λειτουργία
4
Λειτουργία
Χρήση του Μενού
Home (Αρχικό)
1. Πατήστε HOME.
Εμφανίζει το μενού [Κύρια σελίδα].
4
Λειτουργία
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα
I i.
3. Πατήστε  ENTER και μετά, το επιλεγμένο
στοιχείο στο μενού επιλογών.
Βασικές λειτουργίες
1. Τοποθετήστε το δίσκο χρησιμοποιώντας το
Z OPEN/CLOSE ή συνδέστε τη συσκευή
USB στη θύρα USB.
2. Πατήστε HOME.
Εμφανίζεται το Μενού [Κύρια σελίδα].
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα
I i.
Εάν επιλέξετε το στοιχείο [Ταινία],
[Φωτογραφ] ή [Μουσική] όταν η συσκευή
USB είναι συνδεδεμένη και ένας δίσκος είναι
ταυτόχρονα τοποθετημένος, θα εμφανιστεί
ένα μενού για την επιλογή μέσου. Επιλέξτε
το μέσο και μετά πατήστε  ENTER.
[Μουσική] – Εμφανίζει το μενού [ΜΟΥΣΙΚΗ].
[Ταινία] - Ξεκινά την αναπαραγωγή μέσων
video ή εμφανίζει το μενού [ΤΑΙΝΙΑ].
[Φωτογραφ] – Εμφανίζει το μενού [ΦΩΤΟΓΡΑΦ].
4. Πατήστε  ENTER και το επιλεγμένο
στοιχεί του μενού.
[Ρύθμιση] – Εμφανίζει το μενού [Ρύθμιση].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή [Μουσική],
[Movie] ή [Φωτογραφ] όταν η συσκευή USB δεν
είναι συνδεδεμένη ή δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind30 30
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Στους περισσότερους δίσκους Audio CD και
DVD-ROM, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
• Η μονάδα παίζει αυτόματα μόνο μουσικά αρχεία
που περιέχονται στη συσκευή αποθήκευσης USB
ή στο δίσκο.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:28
Λειτουργία
Κάντε αυτό
Διακοπή
Πατήστε x (STOP)
Αναπαραγωγή
Πατήστε B (PLAY),
MONO/STEREO.
Παύση
Πατήστε X (PAUSE/
STEP).
Αναπαραγωγή από
Εικόνα σε Εικόνα
Πατήστε X
(PAUSE/STEP)
επαναλαμβανόμενα για
να αναπαράγετε από
Εικόνα σε Εικόνα. (DVD,
DivX μόνο)
Προχωρήστε
στο επόμενο/
προηγούμενο
κεφάλαιο / κομμάτι
/ αρχείο.
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε
./> SKIP για να
μεταβείτε στο επόμενο
κεφάλαιο/ κομμάτι ή για
να επιστρέψετε στην αρχή
το τρέχοντος κεφαλαίου /
κομματιού.
Πατήστε . SKIP
δυο φορές γρήγορα
για να μεταβείτε στο
προηγούμενο κεφάλαιο/
κομμάτι..
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής πατήστε
Εντοπίστε ένα
m/M SCAN
σημείο γρήγορα, επαναλαμβανόμενα για
αναπαράγοντας ένα να επιλέξετε την ταχύτητα
αρχείο σε γρήγορα σάρωσης.
προς τα εμπρός ή Για να επιστρέψετε σε
κανονική ταχύτητα,
πίσω.
πατήστε B (PLAY),
MONO/STEREO.
Πατήστε s REPEAT
επαναλαμβανόμενα, και ο
τρέχον τίτλος, κεφάλαιο ή
κομμάτι θα αναπαραχθεί
Επαναλαμβανόμενη επαναλαμβανόμενα ή
τυχαία.
ή τυχαία
- DVD : Κεφάλαιο/ Τίτλος/
αναπαραγωγή
Κλ.
- DivX : Τίτλος/ Όλα/ Κλ.
- Audio CD/ MP3/ WMA :
Κομμάτι/ Όλα/ ΤΥΧΑΙΑ/
Off
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind31 31
Προς
Κάντε αυτό
Μείωση ταχύτητας
αναπαραγωγής.
Σε λειτουργία αναμονής,
πατήστε SLOW (bb ή
BB) για να επιλέξετε
την ταχύτητα που
επιθυμείτε. (DVD, DivX
μόνο) Το αρχείο DivX δεν
μπορεί να επιβραδύνει
την αντίστροφη
αναπαραγωγή.
Άλλες Λειτουργίες
Εμφάνιση πληροφοριών
δίσκου στην οθόνη
Μπορείτε να εμφανίσετε αρκετές πληροφορίες
σχετικά με το δίσκο, στην οθόνη.
1. Πατήστε INFO./DISPLAY για να δείτε
τις διάφορες πληροφορίες κατά την
αναπαραγωγή.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν
αναλόγως με τον τύπο του δίσκου ή την
κατάσταση της αναπαραγωγής.
4
Λειτουργία
Προς
31
2. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο
πατώντας U u και να αλλάξετε ή να
επιλέξετε τη ρύθμιση πατώντας I i.
Τίτλος - Αριθμός τρέχοντος τίτλου/συνολικός
αριθμός τίτλων.
Κεφάλαιο – Α
ριθμός τρέχοντος κεφαλαίου /
συνολικός αριθμός κεφαλαίων.
Χρόνος – Χ
ρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε
Ήχος – Ε πιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι.
Υπότιτλοι – Επιλεγμένοι υπότιτλοι.
Γωνία – Ε πιλεγμένη γωνία/συνολικός αριθμός
γωνιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για κάποια
δευτερόλεπτα, θα εξαφανιστεί η οθόνη με τις
πληροφορίες.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:28
32
Λειτουργία
Για να εμφανιστεί το μενού
DVD DVD
Όταν αναπαράγετε ένα DVD το οποίο περιέχει
πολλά μενού, μπορείτε να επιλέξετε το μενού
που θέλετε χρησιμοποιώντας το MENU.
1. Πατήστε DISC MENU.
Το μενού του δίσκου εμφανίζεται.
2. πιλέξτε το μενού χρησιμοποιώντας U u I i.
3. Πιέστε B (PLAY), MONO/STEREO για
επιβεβαίωση.
Για να εμφανιστεί ο τίτλος
του DVD DVD
4
Όταν αναπαράγετε ένα DVD το οποίο περιέχει
πολλούς τίτλους, μπορείτε να επιλέξετε το
μενού που θέλετε χρησιμοποιώντας το Menu.
Λειτουργία
1. Πατήστε TITLE.
Ο τίτλος του δίσκου εμφανίζεται.
2. Επιλέξτε το μενού πατώντας U u I i.
3. Πιέστε B (PLAY), MONO/STEREO για
επιβεβαίωση.
Αναπαραγωγή δίσκων DVD
με ταχύτητα 1.5 φορά DVD
Η ταχύτητα 1.5 σας επιτρέπει να
παρακολουθείτε τις εικόνες και να ακούτε
τον ήχο ταχύτερα από την αναπαραγωγή με
κανονική ταχύτητα.
1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε B (PLAY), MONO/STEREO για να
γίνει η αναπαραγωγή κατά 1,5 φορές. στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Bx1,5”.
2. Πατήστε ξανά B (PLAY), MONO/STEREO
για να βγείτε.
Προφύλαξη οθόνης
Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται εάν αφήσετε
τη μονάδα σε λειτουργία Stop (Σταμάτημα) για
πέντε λεπτά περίπου.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind32 32
Έναρξη αναπαραγωγής από
τον επιλεγμένο χρόνο DVD
DivX
Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή σε
οποιοδήποτε χρόνο επιλέξετε στο αρχείο ή
στον τίτλο.
1. Πατήστε INFO./DISPLAY κατά την
αναπαραγωγή.
2. Πατήστε U u για να επιλέξετε το εικονίδιο
του ρολογιού και εμφανίζεται η ένδειξη “
--:--:--”.
3. Εισάγετε τον χρόνο έναρξης σε ώρες, λεπτά
και δευτερόλεπτα από τα αριστερά προς
τα δεξιά. Εάν εισάγετε λάθος νούμερα,
πατήστε CLEAR για να διαγράψετε τους
αριθμούς που εισαγάγατε. Έπειτα εισάγετε
τους σωστούς αριθμούς. Για παράδειγμα,
για να βρείτε την σκηνή, στην 1 ώρα, 10
λεπτά, και 20 δευτερόλεπτα, εισάγετε “
11020” χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με
τους αριθμούς.
4. Πατήστε  ENTER για να επιβεβαιώσετε. Η
αναπαραγωγή ξεκινά από τον επιλεγμένο
χρόνο.
Συνέχιση αναπαραγωγής
DVD
DivX
ACD
MP3
WMA
Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου
πατήσατε το x (STOP), ανάλογα με το δίσκο.
Εάν Xx εμφανιστεί στιγμιαία στην οθόνη το
μήνυμα (Resume Stop), πατήστε το πλήκτρο B
(PLAY), MONO/STEREO για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή (από τη σκηνή αυτή).
Αν πατήσετε x (STOP) δύο φορές ή
αφαιρέσετε το δίσκο, x εμφανίζεται στην
οθόνη το μήνυμα (Complete Stop). Η μονάδα
θα διαγράψει το σημείο παύσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σημείο συνέχισης αναπαραγωγής μπορεί
να διαγραφεί με το πάτημα ενός πλήκτρου (για
παράδειγμα 1 (POWER), Z OPEN/CLOSE, κλπ).
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:28
Λειτουργία
ACD
MP3 WMA
Η λειτουργία επισήμανσης σας επιτρέπει να
αποθηκεύσετε τα προτιμώμενα αρχεία σας,
από οποιοδήποτε δίσκο ή συσκευή USB στη
μνήμη της μονάδας.
1. Επιλέξτε [Μουσική] στο μενού [Κύρια
σελίδα].
Μενού Music (Μουσική)
Επιστροφή στον προηγούμενο φάκελο.
(μόνο MP3/ WMA)
Οι πληροφορίες αρχείου θα
εμφανίζονται σύμφωνα με τις
πληροφορίες ID3Tag σε κατάλληλα
αρχεία μουσικής. (MP3 μόνο)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα αρχεία στη λίστα,
επιλέξτε [Επιλογή όλων] και πατήστε  ENTER.
Για να διαγράψετε μια Επισήμανση
1. Χρησιμοποιήστε τα U u για να επιλέξετε το
κομμάτι που θέλετε να διαγράψετε από το
επισημασμένο αρχείο.
2. Πατήστε MARKER.
Για να διαγράψετε όλες τις
Επισημάνσεις
Χρησιμοποιήστε τα U u I i για να επιλέξετε
[Αποεπιλογή όλων] και μετά πατήστε  ENTER
στη λειτουργία επεξεργασίας προγράμματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επιλογή όλων των κομματιών/αρχείων.
Deselecting all tracks/files.
Μετακίνηση στην προηγούμενη ή την
επόμενη λίστα αρχείων.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική στο
[Λίστα] χρησιμοποιώντας τα U u και μετά
πατήστε MARKER για να επισημάνετε ότι
εμφανίζεται στη λίστα.
3. Πατήστε  ENTER ή B (PLAY), MONO/
STEREO.
Εμφανίζεται η λειτουργία αναπαραγωγής.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής
χρησιμοποιώντας τα U u και πατήστε 
ENTER.
[Δείκτ Αναπαρ.]
Αναπαραγωγή επισημασμένων αρχείων.
[Τρέχον κομμάτι ]
Κανονική αναπαραγωγή
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind33 33
Οι επισημάνσεις διαγράφονται επίσης όταν
ο δίσκος ή η συσκευή USB αποσυνδέονται, η
μονάδα απενεργοποιείται ή η λειτουργία αλλάζει
σε κάποια άλλη.
4
Λειτουργία
Επιλεκτική αναπαραγωγή
33
Αλλαγή σελίδας κωδικού
υπότιτλων DivX
Εάν οι υπότιτλοι δεν προβάλλονται σωστά,
μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα κωδικού
υπότιτλων για να δείτε το αρχείο υπότιτλων
σωστά.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
INFO/DISPLAY για να προβάλλετε την
Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα U u για
επιλέξετε το στοιχείο [Codepagina].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα I i για να
επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό.
4. Πατήστε O RETURN για να βγείτε από το
μενού επιλογών.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:28
34
Λειτουργία
Προβολή αρχείου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ JPG
JPG
Πληροφορίες σχετικά με το μενού βοήθειας
στην προβολή πλήρους οθόνης.
Μενού
Η μονάδα μπορεί να αναπαράγει δίσκους με
αρχεία φωτογραφιών.
1. Επιλέξτε [Φωτογραφ] στο μενού [Κύρια
σελίδα] και πατήστε  ENTER.
Κουμπιά
INFO./
DISPLAY
Menu
b/B
Prev./ Next
I/i
O Close
O
RETURN
Μενού Photo (Φωτογραφίες)
Μετακινείται στην προηγούμενη ή την
επόμενη λίστα αρχείων.
Λειτουργία
Προβολή του μενού
Option (Επιλογές).
Μετακίνηση σε
άλλο αρχείο
Επιστροφή στο
μενού [Φωτογραφ].
Επιλογές κατά την προβολή
μιας φωτογραφίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
επιλογές κατά την προβολή μιας φωτογραφίας
σε πλήρη οθόνη.
4
Λειτουργία
Επιστρέφει στον
προηγούμενο φάκελο.
2. Πατήστε U u για να επιλέξετε ένα φάκελο
και μετά πατήστε  ENTER.
3. Εάν θέλετε να δείτε μια παρουσίαση
διαφανειών, πατήστε U u για να
επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε B
(PLAY), MONO/STEREO.
Πληροφορίες σχετικά με το μενού βοήθειας
στο μενού [Φωτογραφ] .
Μενού
BSlide
Show
vVbB
Move
 Select
O Close
Κουμπιά
B (PLAY),
MONO/
STEREO
Λειτουργία
Προβολή
παρουσίασης.
UuIi
Μετακίνηση σε
άλλο αρχείο ή
περιεχόμενο.
 ENTER
Προβολή ενός
συγκεκριμένου
αρχείου.
O RETURN
Επιστροφή στο
μενού [Κύρια
σελίδα].
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind34 34
1. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε
πλήρη οθόνη, πατήστε INFO./DISPLAY
για να προβάλλετε το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα
U u I i.
a
b
c
d e
a Τρέχουσα φωτογραφία /Συνολικός αριθμός
φωτογραφιών – Χρησιμοποιήστε τα I i για
να προβάλλετε την προηγούμενη/επόμενη
φωτογραφία.
b Παρουσίαση N/ X– Πατήστε  ENTER για
να ξεκινήσετε διακόψετε την παρουσίαση.
c Ταχύτης x3/ x2/ x1 – Πατήστε  ENTER για
να επιλέξετε ταχύτητα καθυστέρησης μεταξύ
των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση.
d αλλαγή – Πατήστε  ENTER για να
περιστρέψετε τη φωτογραφία.
e κατάλογο – Πατήστε  ENTER για να
επιστρέψετε στο μενού [Φωτογραφ]
(Φωτογραφίες).
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:29
Λειτουργία
Πατήστε SLEEP μία ή περισσότερες φορές
για να επιλέξετε έναν χρόνο καθυστέρησης
μεταξύ 10 με 180 λεπτών, αφού η μονάδα έχει
απενεργοποιηθεί.
Για να ελέγξετε τον χρόνο που υπολείπεται,
πατήστε SLEEP.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε
επαναλαμβανόμενα το SLEEP μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη “SLEEP 10” και
έπειτα πατήστε μία φορά SLEEP ξανά ενώ
εξαφανίζεται η ένδειξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που απομένει
πριν από την απενεργοποίηση της συσκευής.
Πατήστε SLEEP - ο υπόλοιπος χρόνος
εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης.
Λειτουργία μείωσης
φωτισμού (ροοστάτης)
Πατήστε SLEEP μία φορά. Το παράθυρο
οθόνης θα σκουρύνει κατά το ήμισυ. Για να
το ακυρώσετε, πατήστε το πλήκτρο SLEEP
επανειλημμένα μέχρι να εξαφανιστεί το
σκοτείνιασμα.
Απενεργοποιήστε
προσωρινά τον ήχο
Πατήστε
σας.
MUTE για να σιγάσετε τη μονάδα
Μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση της
συσκευής όταν, για παράδειγμα, θέλετε
να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Σε αυτή την
περίπτωση, η ένδειξη “MUTE” εμφανίζεται στην
οθόνη.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind35 35
Μνήμη τελευταίας σκηνής
DVD
Αυτή η μονάδα αποθηκεύει στη μνήμη την
τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που
προβάλλατε. Η τελευταία σκηνή διατηρείται
στη μνήμη ακόμη και εάν αφαιρέσετε το
δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής ή
εάν απενεργοποιήσετε (λειτουργία Stand-by
(Αναμονή)) τη μονάδα. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο
για τον οποίο υπάρχει αποθηκευμένη σκηνή στη
μνήμη, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.
Επιλογή συστήματος –
Προαιρετικό
Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία
συστήματος για το σύστημα της τηλεόρασής
σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο X
(PAUSE/STEP) για περισσότερο από πέντε
δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να επιλέξετε
ένα σύστημα. (PAL/ NTSC)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
4
Λειτουργία
Ρύθμιση χρονομετρητή
35
Εάν συνδεθεί συσκευή USB είναι ή προστεθεί ένας
δίσκος, η λειτουργία δεν λειτουργεί.
Ρυθμίστε τα επίπεδα
ρυθμίσεων των ηχείων
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη ήχου του
κάθε ηχείου.
1. Πατήστε SPEAKER LEVEL επανειλημμένα
για να επιλέξετε το ηχείο που επιθυμείτε να
ρυθμίσετε
2. Πατήστε VOL - / + για να ρυθμίσετε το
επίπεδο ήχου των επιλεγμένων ηχείων, ενώ
στην οθόνη εμφανίζεται το μενού ρύθμισης
επίπεδου.
3. Επαναλάβετε και προσαρμόστε τη στάθμη
ήχου των άλλων ηχείων.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:29
36
Λειτουργία
Λειτουργίες
Ραδιοφώνου
3. Πατήστε  ENTER Ένας προεπιλεγμένος
αριθμός θα αναβοσβήσει στο παράθυρο
της οθόνης.
Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες FM είναι
συνδεδεμένες. (Ανατρέξτε στη σελίδα 24)
5. Πατήστε  ENTER
Ο σταθμός αποθηκεύτηκε.
Ακρόαση ραδιοφώνου
1. Πατήστε t RADIO&INPUT μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο
της οθόνης. Ενεργοποιείται στον τελευταίο
συντονισμένο σταθμό.
4
Λειτουργία
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το TUNING (-/+) για περίπου δύο
δευτερόλεπτα μέχρι να αλλάξει η ένδειξη
της συχνότητας, έπειτα αφήστε. Η
σάρωση διακόπτεται όταν η Μονάδα είναι
συντονισμένη σε ένα σταθμό.
Ή
Πατήστε TUNING (-/+) επαναλαμβανόμενα.
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
περιστρέφοντας το VOLUME στον
μπροστινό πίνακα ή πατώντας VOL + ή –
στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα.
4. Πατήστε PRESET (-/+) για να επιλέξτε τον
προεπιλεγμένο αριθμό που επιθυμείτε.
6. Επαναλάβατε τα βήματα 2 με 5 για να
αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
Διαγραφή όλων των
αποθηκευμένων σταθμών
1. Πατήστε και κρατήστε το CLEAR για δύο
δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη “ERASE ALL” (Διαγραφή όλων) θα
εμφανιστεί στην οθόνη της μονάδας.
2. Πατήστε CLEAR για να διαγράψετε
τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
Διαγραφή αποθηκευμένου
σταθμού
1. Πιέστε PRESET - / + για να επιλέξετε έναν
προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε να
διαγράψετε.
Προεπιλεγμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί
2. Πατήστε CLEAR. Ο προκαθορισμένος
αριθμός θα αναβοσβήνει στο παράθυρο
της οθόνης.
Μπορείτε να προεπιλέξετε 50 σταθμούς για
FM.
3. Πατήστε CLEAR ξανά, για να διαγράψετε το
τον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό.
Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε
χαμηλώσει την ένταση.
1. Πατήστε t RADIO&INPUT μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο της
οθόνης.
2. Επιλέξτε την συχνότητα που επιθυμείται
πατώντας TUNING (-/+)
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind36 36
Βελτίωση κακού σήματος FM
Πατήστε το κουμπί B (PLAY), MONO/STEREO
στο τηλεχειριστήριο. Έτσι, θα αλλάξει ο δέκτης
από στερεοφωνικός σε μονοφωνικός και θα
βελτιωθεί, γενικά, το σήμα.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:29
Λειτουργία
37
Πληροφορίες για ένα
ραδιοφωνικό σταθμό
Ο δέκτης FM είναι εξοπλισμένος με λειτουργία
RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου (Radio
Data System)). Αυτό προβάλει πληροφορίες
για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε.
Πατήστε το RDS επαναλαμβανόμενα για
να περιηγηθείτε στους διάφορους τύπους
δεδομένων:
PS (Όνομα υπηρεσίας προγραμμάτων)
Το όνομα του καναλιού θα
εμφανιστεί στην οθόνη
PTY (Αναγνώριση τύπου προγράμματος)
Ο τύπος του προγράμματος (π.χ.
Jazz ή Ειδήσεις) θα εμφανιστεί στην
οθόνη.
4
Λειτουργία
RT (Ραδιοφωνικό κείμενο)
Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει
ειδικές πληροφορίες από το σταθμό
σε αναμετάδοση. Αυτό το κείμενο
μπορεί να κυλά κατά μήκος της
οθόνης.
CT (Ο χρόνος που ελέγχεται από το
κανάλι)
Αυτό προβάλλει την ώρα και την
ημερομηνία όπως αναμεταδίδεται
από το σταθμό.
Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς
σταθμούς από τον τύπο του προγράμματος
πατώντας RDS. Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο
πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε
PTY μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε
το τύπο του προγράμματος που επιθυμείτε.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το I i.
Ο συντονιστής θα αρχίσει την αναζήτηση
αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα
σταματήσει η αναζήτηση.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind37 37
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:29
38
Λειτουργία
Ρύθμιση ήχου
Ρύθμιση της λειτουργίας
surround
Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό
προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround.
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή
λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας το SOUND
EFFECT.
Μπορείτε να αλλάξετε τα SOUND EFFECT
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους I i ενώ
οι πληροφορίες SOUND EFFECT προβάλλονται.
4
α στοιχεία που εμφανίζονται για τον
Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά
ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.
Λειτουργία
Σε προβολή
NAT PLUS
Σε προβολή
Περιγραφή
CLRVOICE
Αυτό το πρόγραμμα καθαρίζει
τον ήχο της ανθρώπινης φωνής
βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα
της φωνής. (Συστήνεται η
χρήση αυτού του EQ όταν
παρακολουθείτε ταινία σε 5.1
κανάλια.)
GAME
Μπορείτε να απολαύσετε
καλύτερο εικονικό ήχο όταν
παίζεται παιγνίδια video.
NIGHT
Αυτό μπορεί να είναι
χρήσιμο όταν θέλετε να
παρακολουθήσετε ταινίες σε
χαμηλή ένταση αργά το βράδυ.
RETOUCH
Όταν ακούτε αρχεία MP3 ή άλλα
συμπιεσμένα αρχεία μουσικής,
μπορείτε να ενισχύσετε τον
ήχο. Αυτή η λειτουργία είναι
διαθέσιμη μόνο για πηγές 2
καναλιών.
LOUDNESS
Βελτιώνει τις ρυθμίσεις μπάσων
και πρίμων.
Περιγραφή
Μπορείτε να απολαύσετε
φυσικό εφέ ήχου παρόμοιο
με τον ήχο από σύστημα 5.1
καναλιών.
NATURAL
Μπορείτε να απολαύσετε
ευχάριστο και φυσικό ήχο.
Τοπική
Ρύθμιση
equalizer
Τοπικά βελτιωμένο ηχητικό εφέ.
(DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/
INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/
SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ
Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή
ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να ταιριάζει όσο το δυνατόν
περισσότερο με το είδος αρχείων
τραγουδιών που περιλαμβάνονται
στο MP3 ID3 Tag.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει
ένα ζωηρό τόνο στον ήχο,
δημιουργώντας την αίσθηση
ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ,
ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής.
BASS
Κατά την αναπαραγωγή,
ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και
το εφέ ήχου surround.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind38 38
VIRTUAL
Μπορείτε να απολαύσετε
περισσότερα εφέ εικονικού
ήχου surround.
BYPASS
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο
χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Σε μερικές λειτουργίες, μερικά ηχεία ίσως να
μην έχουν ήχο ή ο ήχος να είναι χαμηλωμένος,
αυτό εξαρτάται από τον περιβάλλοντα χώρο
και την πηγή ήχου, η οποία μπορεί να τα
επηρεάσει αρνητικά.
• Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εξαρχής τη
λειτουργία, αφού αλλάξετε την έξοδο, μερικές
φορές ακόμα και αφού έχει αλλάξει ο ήχος του
κομματιού.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:29
Λειτουργία
Εγγραφή σε USB
Μπορείτε να καταγράψετε μουσική ή την πηγή
ήχου στη συσκευή USB συνδέοντάς τη στη
θύρα της μονάδας.
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία θέλετε
να κάνετε εγγραφή. ναπαράγετε πρώτα μια
πηγή ήχου.
3. Εκκινήστε την εγγραφή πατώντας z REC.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε
x (STOP).
[Εγγραφή όλων των κομματιών/αρχείων]
Καταγράψτε σε USB σε λειτουργία διακοπής
ή αναπαραγωγής.
[Εγγραφή λίστας προγράμματος]
Αφού επισημάνετε τα επιθυμητά αρχεία
μπορείτε να τα εγγράψετε σε USB
(Ανατρέξτε στη σελίδα 33).
Θα αποθηκευτεί ως εξής.
Audio CD
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Κατά τη διάρκεια της εγγραφής μπορείτε να
ελέγξετε στην οθόνη τον ποσοστιαίο ρυθμό
εγγραφής για την εγγραφή USB (Audio CD ή
MP3 / WMA CD μόνο)
• Κατά την εγγραφή MP3/ WMA, δεν υπάρχει
ήχος.
• Κατά τη διακοπή της εγγραφής κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής, θα αποθηκευτεί
το αρχείο που μαγνητοσκοπούταν τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. (Μόνο για CD
Ήχου)
• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά την
εγγραφή από USB. Σε αντίθετη περίπτωση είναι
δυνατό να δημιουργηθεί ένα ατελές αρχείο και
να μην διαγραφεί από τον υπολογιστή.
• Εάν δε λειτουργεί η εγγραφή USB, θα
εμφανιστεί στο παράθυρο το μύνημα “NO USB”
, “ERROR”, “USB FULL” ή “NO REC”.
• Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την
εγγραφή USB μία συσκευή ανάγνωσης
πολλαπλών καρτών.
• Όταν κάνετε μακροπρόθεσμη εγγραφή τα
αρχεία εγγράφονται στα 128 Mbyte (περίπου 2
ώρες). Εγγράφονται λιγότερα από 4 αρχεία.
• Όταν διακόψετε την εγγραφή κατά την
αναπαραγωγή, το αρχείο δεν θα αποθηκευτεί
• Στην κατάσταση CD-G, δίσκος DTS, δεν
πραγματοποιείται η εγγραφή σε USB.
• Κατά τη διάρκεια της εγγραφής όλων των
κομματιών δεν εγγράφονται τυχόν αρχεία σε
υποφακέλους.
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε περισσότερα από
999 αρχεία.
• Η αρίθμηση του αρχείου εγγραφής αρχίζει από
το μικρότερο αριθμό. Έτσι, εάν διαγράψετε
ορισμένα από τα αρχεία εγγραφής, το επόμενο
αρχείο εγγραφής θα μπορούσε να φέρει το
μικρότερο αριθμό.
4
Λειτουργία
Προηγμένες
Λειτουργίες
39
MP3/ WMA
Οι υπόλοιπες
πηγές.
(Tuner, AUX,
Φορητή
συσκευή)
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind39 39
Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων
αντιγράφων υλικών με προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
προγραμμάτων για υπολογιστή, αρχείων,
εκπομπές και εγγραφών ήχου, μπορεί να
αποτελεί καταπάτηση των πνευματικών
δικαιωμάτων και ποινικό αδίκημα. Η
συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.
Φερθείτε υπεύθυνα
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:29
40
Λειτουργία
Αναπαραγωγή iPod
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από το iPod σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το iPod, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης του iPod.
• Στερεώστε το iPod.
Για να ανοίξετε τη βάση iPod, τραβήξτε την
προς τα έξω.
Στερεώστε το iPod
Προετοιμασία
• Για να δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το
iPod στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη
σύνδεση βίντεο μέσα από την υποδοχή
VIDEO OUT στο πίσω πάνελ της μονάδας.
4
Λειτουργία
- Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία
εισόδους βίντεο στην τηλεόραση.
Ανάλογα με το iPod, επιλέξτε ρυθμίσεις
από το μενού Videos > Video και κατόπιν
επιλέξτε το TV Out to Ask or On στο iPod
σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με ρυθμίσεις
βίντεο, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του
iPod.
• Εάν ενεργοποιήσετε τη μονάδα,
ενεργοποιείται αυτόματα και το iPod σας και
αρχίζει η επαναφόρτιση.
• Εάν το iPod σας είναι πλήρως
αποφορτισμένο, πρώτα φορτίστε τη
μπαταρία.
- Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες μόνο αν
η μονάδα έχει τεθεί σε λειτουργία iPod IN,
ενώ μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες
μόνο σε μορφή παρουσίασης. Μπορείτε
να ξεκινήσετε μια παρουσίαση στο iPod
σας για να προβάλλετε μια φωτογραφία
στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά
με τις παρουσιάσεις, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης του iPod.
• Πριν συνδέσετε το iPod, σβήστε αυτήν τη
μονάδα και μειώστε την ένταση ήχου της
μονάδας στο ελάχιστο.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind40 40
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:29
Λειτουργία
Απολαύστε το iPod στην οθόνη
1.Στερεώστε το iPod.
2. Πατήστε
HOME.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν η γλώσσα που έχει επιλεχθεί για τα μενού
του iPod είναι τα απλά κινέζικα, δεν θα μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε σωστά τη λειτουργία
κύλισης.
• Σε αυτή την λειτουργία οι έλεγχοι του iPod δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
3. Επιλέξτε [Ταινία] ή [Μουσική]
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο I/i και
κατόπιν πατήστε  ENTER.
Εάν το έχετε συνδέσει σε κάποια άλλη
συσκευή (CD ή USB), επιλέξτε το iPod από
το μενού και πατήστε ENTER.
Εάν επιλέξετε την επιλογή [Μουσική] όταν
έχετε συνδέσει μόνο το iPod, τότε αρχίζει η
αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής από τη
μονάδα.
Απολαύστε το iPod IN
κατάσταση
4. Επιλέξτε ένα στοιχείο των περιεχομένων
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα U/u/I/i και
πατήστε  ENTER.
1. Στερεώστε το iPod.
Οι πληροφορίες αρχείου θα
εμφανίζονται σύμφωνα με τις
πληροφορίες ID3Tag σε κατάλληλα
αρχεία μουσικής. (MP3 μόνο)
Μπορείτε να λειτουργήσετε το iPod
σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
τηλεχειριστήριο και τα πλήκτρα ελέγχου που
υπάρχουν στο iPod σας.
2. Πατήστε t RADIO&INPUT για να θέσετε
τη μονάδα σε κατάσταση iPod.
U/u/I/i
B (PLAY),
MONO/
STEREO
/  ENTER
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind41 41
Ξεκινά την αναπαραγωγή
μουσικής ή βίντεο.
X
Για παύση κατά την
αναπαραγωγή. Για συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε
ξανά το B (PLAY), MONO/
STEREO.
m /M
SCAN
Γρήγορη κίνηση προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω σε ένα
τραγούδι ή βίντεο
./>
SKIP
Μετάβαση στο επόμενο/
προηγούμενο κομμάτι/
κεφάλαιο.
s
REPEAT
Για επιλογή επιθυμητής
λειτουργίας επανάληψης: Track
( ), All ( ), Off (Καμία
ένδειξη).
Μετακίνηση στην προηγούμενη ή την
επόμενη λίστα αρχείων.
5. Λειτουργήστε το iPod..
Ανατρέξτε στην παράγραφο με τις βασικές
λειτουργίες.
Επιλέγει ένα στοιχείο από το
μενού.
4
Λειτουργία
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPod σας από
το μενού ελέγχου στην οθόνη του.
41
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:29
42
Λειτουργία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το μήνυμα σφάλματος “CHECK IPOD” ή “
Connected iPod model is not supported.”
εμφανίζεται όταν:
- Το iPod σας δεν μπορεί να εκτελέσει τη
λειτουργία που επιλέξατε.
• Το μήνυμα σφάλματος “CHECK IPOD” ή “Please
update iPod’s software.” εμφανίζεται όταν:
- Το iPod σας έχει παλαιά έκδοση λογισμικού.
t Ενημερώστε το λογισμικό iPod με την πιο
πρόσφατη έκδοση.
4
• Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod
σας, υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορείτε
να λειτουργήσετε το iPod σας από αυτήν τη
μονάδα. Συνιστούμε την εγκατάσταση της πιο
πρόσφατης έκδοσης λογισμικού.
• Η ποιότητα βίντεο εξαρτάται από τις πηγές
βίντεο στο iPod σας.
• Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το iPod
σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.apple.
com/support/ipod.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
μικρόφωνο όταν είναι σε αυτή την λειτουργία.
Λειτουργία
• Εάν αυτή η μονάδα προβάλλει ένα μήνυμα
σφάλματος, ακολουθήστε αυτό το μήνυμα. Το
μήνυμα σφάλματος “CHECK IPOD” ή “Please
check your iPod.” εμφανίζεται όταν:
- Η επικοινωνία μεταξύ της μονάδας και του iPod
διακόπηκε.
t Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά στη βάση
της μονάδας το iPod σας.
- Το iPod σας δεν έχει συνδεθεί σταθερά.
- Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει το iPod σας ως
άγνωστη συσκευή.
- Η στάθμη της μπαταρίας του iPod σας είναι
εξαιρετικά χαμηλή.
t Πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία.
t Εάν φορτίσετε τη μπαταρία ενώ η στάθμη
της είναι εξαιρετικά χαμηλή, η φόρτιση θα
διαρκέσει περισσότερο.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα
βάσης που φυσιολογικά λάβατε μαζι με το
iPod για να τοποθετήσετε σταθερά το iPod
στη βάση αυτής της μονάδας. Εάν χρειάζεστε
προσαρμογέα, απευθυνθείτε στο κατάσταση
από το οποίο προμηθευτήκατε το iPod σας.
• Η συμβατότητα με το iPod σας μπορεί να
ποικείλει, ανάλογα με τον τύπο του iPod.
• Τα iPod touch και iPhone διαφέρουν από το
iPod ως προς τη λειτουργία τους. Υπάρχει η
πιθανότητα να χρειαστείτε πρόσθετο στοιχείο
ελέγχου για να τα χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη
μονάδα. (π.χ., “ολισθήστε για να ξεκλειδώσετε”)
• Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή,
πραγματοποιείτε μια κλήση ή στέλνετε και
λαμβάνετε σύντομο μήνυμα κειμένου SMS, κ.λπ.
στο iPod touch ή στο iPhone, αποσυνδέστε
το από τη βάση iPod αυτής της μονάδας και
κατόπιν χρησιμοποιήστε το.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind42 42
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:30
Συντήρηση
43
5
Συντήρηση
Σημειώσεις σε
Δίσκους
Χειρισμός Μονάδας
Κατά την αποστολή της μονάδας.
Ποτέ μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες στους
δίσκους.
Αποθήκευση δίσκων
Μετά την αναπαραγωγή, αποθηκεύστε το
δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε τους
δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές
θερμότητας και ποτέ μην τους αφήνετε σε
σταθμευμένο όχημα εκτεθειμένο σε άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.
Καθαρισμός δίσκων
Φυλάξτε το αρχικό κουτί αποστολής και τα υλικά
συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να αποστείλετε
τη μονάδα, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη
προστασία της, επανασυσκευάστε τη μονάδα
όπως ήταν κατά την αρχική της συσκευασία από
το εργοστάσιο.
Διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών
επιφανειών.
• Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως
εντομοκτόνα, κοντά στη μονάδα.
• Η έντονη πίεση κατά το σκούπισμα της μονάδας
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνειά της.
• Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε
επαφή με τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Καθαρισμός μονάδας
Για τον καθαρισμό της συσκευής αναπαραγωγής,
χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί. Εάν
οι επιφάνειες είναι ιδιαίτερα λερωμένες,
χρησιμοποιήστε μαλακό πανί, ελαφρά
ποτισμένο σε ήπιο καθαριστικό διάλυμα.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλύματα όπως
αλκοόλη, βενζίνη, ή διαλυτικό καθώς μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.
5
Συντήρηση
Διαχείριση δίσκων
Συντήρηση της μονάδας
Μην χρησιμοποιείται ισχυρά διαλύματα όπως
αλκοόλη, βενζίνη, διαλυτικό, καθαριστικά
προϊόντα του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι
για χρήση σε παλαιότερους δίσκους βινυλίου.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind43 43
Η μονάδα είναι συσκευή υψηλής τεχνολογίας και
ακρίβειας. Εάν ο φακός οπτικής αναγνώρισης
και τα τμήματα οδήγησης των δίσκων λερωθούν
ή φθαρούν, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να
υποβαθμιστεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:30
44
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
6
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Δεν υπάρχει
ρεύμα
Δεν
προβάλλεται
εικόνα
Ο ήχος είναι
χαμηλός ή
δεν ακούγεται
καθόλου
ΑΙΤΙΑ
Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα με ασφάλεια.
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου video
στην τηλεόραση ώστε η εικόνα από το Δέκτη DVD
να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Τα καλώδια του video δεν είναι συνδεδεμένα
Συνδέστε σωστά τα καλώδια του video και στην
σωστά.
τηλεόραση και στο Δέκτη DVD.
Ο εξοπλισμός που έχει συνδεθεί με το καλώδιο
Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία εισόδου του δέκτη
ήχου δεν έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει έξοδο
ήχου, ώστε να μπορείτε να ακούτε τον ήχο από το
σήματος DVD.
δέκτη DVD.
Τα καλώδια ήχου δεν είναι συνδεδεμένα στα ηχεία Συνδέστε σωστά τα καλώδια ήχου στους
ή το δέκτη σωστά.
ακροδέκτες σύνδεσης.
Τα καλώδια ήχου έχουν υποστεί βλάβη.
Αντικαταστήστε με καινούργιο καλώδιο ήχου.
Η τηλεόραση δεν έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει τι
σήμα του DVD.
Η ποιότητα
Ο δίσκος δεν είναι καθαρός.
εικόνας του
DVD είναι κακή.
Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος.
Τοποθετήθηκε μη αναπαράξιμος δίσκος.
Το DVD/CD δεν
αναπαράγεται.
6
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
Ακούγεται
βόμβος
κατά την
αναπαραγωγή
DVD ή CD.
ΛΥΣΗ
Ο δίσκος εισήχθει ανάποδα.
Καθαρίστε το δίσκο με μαλακό πανί και με κινήσεις
προς τα έξω.
Εισάγετε δίσκο
Τοποθετήστε αναπαράξιμο δίσκο (ελέγξτε τον τύπο
του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό
περιοχής).
Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα ή την
τυπωμένη επιφάνεια να βλέπει προς τα επάνω.
Εμφανίζεται γονεϊκός έλεγχος που απαγορεύει
την αναπαραγωγή DVD με συγκεκριμένη
κατηγοριοποίηση.
Καταχωρήστε τον κωδικό σας ή αλλάξτε το επίπεδο
κατηγοριοποίησης.
Ο δίσκος δεν είναι καθαρός.
Καθαρίστε το δίσκο με μαλακό πανί και με κινήσεις
προς τα έξω.
Ο δέκτης DVD βρίσκεται πολύ κοντά στην
τηλεόραση και προκαλεί παρεμβολές.
Μετακινήστε το δέκτη DVD και τα στοιχεία ήχου
πιο μακριά από την τηλεόραση.
Η κεραία δεν είναι σωστά τοποθετημένη ή
συνδεδεμένη.
Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας και ρυθμίστε τη
θέση της.
Συνδέστε εξωτερική κεραία, εάν απαιτείται.
Οι ραδιοφωνικοί
Η ένταση του σήματος της κεραίας του
σταθμοί δεν
ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενής.
συντονίζονται
Δεν έχουν προρρυθμιστεί σταθμοί, ή οι
σωστά.
προρρυθμισμένοι σταθμοί διαγράφηκαν (κατά
τη ρύθμιση με σάρωση των προρρυθμισμένων
καναλιών).
Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο
απευθείας στη συσκευή.
Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη
Το
τηλεχειριστήριο συσκευή.
δεν λειτουργεί Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και
καλά/καθόλου. της μονάδας.
Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει αδειάσει.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind44 44
Συντονιστείτε χειροκίνητα στο σταθμό.
Προρρυθμίστε μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς,
ανατρέξτε στη σελίδα 36 για λεπτομέρειες.
Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στη
μονάδα.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός
απόστασης 23 ποδιών (7 μέτρων) από το δέκτη DVD.
Απομακρύνετε το εμπόδιο.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:30
Παράρτημα
45
7
Παράρτημα
Κωδικοί γλωσσών
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να καταχωρήσετε την επιθυμητή γλώσσα για τις
ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις: Disc Audio (Ήχος δίσκου), Disc Subtitle (Υπότιτλοι δίσκου), Disc Menu
(Μενού δίσκου).
Κωδικός
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
Γλώσσα Γαλλικά Φρίσιαν Γκαλεσιανά
(Γαλλικικά) Γεωργιανά Γερμανικά Ελληνικά Γροιλανδικά Γκουαράνι Γκουζαράτ Άουσα Εβραϊκά Ινδικά Ουγγαρέζικα Ισλανδικά Ινδονησιακά Ιντερλίνγκουα Ιρλανδικά Ιταλικά Τζαβανέζικα Καναδικά Κασμίρ Καζάκικα Κιργιζιανά Κορεατικά Κουρδικά Λαοθιανά Λατινικά Λεττονικά, Λινγκάλα HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind45 45
Κωδικός
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
Γλώσσα Κωδικός
Λιθουανικά Σλάβικα Μαλαγκασιανά Μαλαισιανά Μαλαγιαλάμ Μαορί Μαραθί Μολδαβικά Μογγολικά Ναουρού Νεπαλέζικα Νορβηγικά Οριγια Panjabi Πάστο Περσικά Πολωνικά Πορτογαλικά Κέτσουα Ραιτικά-Ρομανικά Ρουμάνικα Ρωσικά Σαμόα Σανσκριτικά Σκωτσέζικα
Κέλτικα Σέρβικα Σερβοκροατικά
Σόνα Σιντι 7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Γλώσσα Κωδικός
Σινγκαλεσιανά Σλοβάκικα Σλοβένικα Ισπανικά Σουδανέζικα Σουαχίλι Σουηδικά Ταγκαλόγκ Ταζικικά Ταμιλέζικα Τελούγου Ταϋλανδέζικα Τόνγκα Τούρκικα Τουρκμενικά Τουι Ουκρανικά Ουρντού Ουζμπέκικα Βιετναμέζικα Βολαπουκ Ουαλλικά Βολόφ Σοζα Γιντίς Γιορούμπα Ζουλού 8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Παράρτημα
Γλώσσα Αφάρ Αφρικάνικα Αλβανικά Αμεχαρίκ Αραβικά Αρμένικα Ασαμέζικα Αϋμαρα Αζερμπαϊτζαν Μπασκίρ Βασκικά Βενγκάλι,
Μπάνγκλα Μπουτάν Μπιχαρι Βρετονική Βουλγάρικα Βιρμανικά Λευκορωσικά Κινέζικα Κροατικά Τσέχικα Δανέζικα Ολλανδικά Αγγλικά Εσπεράντο Εσθονικά Φαροέσε Φίτζι Φινλανδικά 7
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:30
46
Παράρτημα
Κωδικοί Περιοχών
Επιλέξτε κωδικό περιοχής από αυτή τη λίστα.
Παράρτημα
Περιοχή Κωδικός
Αφγανιστάν AF
Αργεντινή AR
Αυστραλία AU
Αυστρία AT
Βέλγιο BE
Μπουτάν BT
Βολιβία BO
Βραζιλία BR
Καμπότζη KH
Καναδάς CA
Χιλή CL
Κίνα CN
Κολομβία CO
Κονγκό CG
Κόστα Ρίκα CR
Κροατία HR
Δημοκρατία της Τσεχίας CZ
Δανία DK
Εκουαδόρ EC
Αίγυπτος EG
Ελ Σαλβαδόρ SV
Αιθιοπία ET
Φίτζι FJ
Φινλανδία FI
Γαλλία FR
Γερμανία DE
Μεγάλη Βρετανία GB
Ελλάδα GR
Περιοχή Γροιλανδία Χονγκ Κονγκ Ουγγαρία Ινδία Ινδονησία Ισραήλ Ιταλία Τζαμάικα Ιαπωνία Κένυα Κουβέιτ Λιβύη Λουξεμβούργο Μαλαισία Μαλδίβες
Μεξικό Μονακό Μογγολία Μαρόκο Νεπάλ Ολλανδία Ολλανδικές Αντίλες Νέα Ζηλανδία Νιγηρία Νορβηγία Ομάν Πακιστάν Παναμάς Κωδικός
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Περιοχή Κωδικός
Παραγουάη PY
Φιλιππίνες PH
Πολωνία PL
Πορτογαλία PT
Ρουμανία RO
Ρωσική Ομοσπονδία RU
Σαουδική Αραβία SA
Σενεγάλη SN
Σιγκαπούρη SG
Δημοκρατία της Σλοβακίας SK
Σλοβενία SI
Νότια Αφρική ZA
Νότια Κορέα KR
Ισπανία ES
Σρι Λάνκα LK
Σουηδία SE
Ελβετία CH
Ταϊβάν TW
Ταϋλάνδη TH
Τουρκία TR
Ουγκάντα
UG
Ουκρανία UA
Ηνωμένες Πολιτείες US
Ουρουγουάη UY
Ουζμπεκιστάν UZ
Βιετνάμ VN
Ζιμπάμπουε ZW
7
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind46 46
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:30
Παράρτημα
Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby
Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο διπλού D
είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
Κατασκευάζεται με άδεια σύμφωνα με τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ με αριθμούς:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & άλλες ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ και όλου
του κόσμου που έχουν ήδη εκδοθεί & βρίσκονται
υπό έκδοση. Τα DTS και DTS Digital Surround είναι
κατατεθέντα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα
και το Σύμβολο DTS είναι εμπορικά σήματα της
DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το HighDefinition Multimedia Interface είναι εμπορικά
σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της
άδειας χρήσης HDMI της LLC.
Το “DVD Logo” είναι εμπορικό σήμα της DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Εξοικονόμηση ενέργειας (Εξαιρετικά χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας)
Τα προϊόντα LG ενσωματώνουν ένα πρωτοποριακό
σύστημα κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση
αναμονής.
Η κατανάλωση σε αυτήν την κατάσταση είναι
λιγότερη από 0.09 W. Το αποτέλεσμα είναι ότι η
κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ μικρή, ακόμα κι
αν η συσκευή συνδέεται σε πρίζα.
iΤο iPod είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.,
καταχωρημένο στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
Το iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Η ένδειξη “Made for iPod” σημαίνει ότι ένα
ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για
σύνδεση με το iPod και έχει πιστοποιηθεί από
τον κατασκευαστεί ότι ικανοποιεί τα πρότυπα
απόδοσης της Apple.
Η ένδειξη “Works with iPhone” σημαίνει ότι
ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για
σύνδεση με το iPhone και έχει πιστοποιηθεί από
τον κατασκευαστεί ότι ικανοποιεί τα πρότυπα
απόδοσης της Apple.
Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία
αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της
με τα πρότυπα ασφάλειας και τους ρυθμιστικούς
κανόνες.
Παράρτημα
Εμπορικά σήματα
και Άδειες χρήσης
47
7
Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc. και
χρησιμοποιείται με άδεια χρήσης.
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind47 47
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:31
48
Παράρτημα
Προδιαγραφές
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SIMPLINK;
Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής
ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο
της τηλεόρασης όταν η συσκευή και
η τηλεόραση LG με το SIMPLINK είναι
συνδεδεμένα μεταξύ τους με σύνδεση
HDMI. Ελεγχόμενες λειτουργίες από το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG;
Αναπαραγωγή (Play), Προσωρινή Διακοπή
(Pause), Σάρωση (Scan), Παράλειψη (Skip),
Διακοπή (Stop), Απενεργοποίηση (Power
off ), κτλ.
• Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης
της τηλεόρασης σας για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία
SIMPLINK.
• Η τηλεόραση LG με τη λειτουργία
SIMPLINK έχει το λογότυπο που φαίνεται
παραπάνω.
• Χρησιμοποιήστε μία μεγαλύτερη
έκδοση του καλωδίου από ένα καλώδιο
1.2A HDMI.
Παράρτημα
Γενικά
• Απαιτήσεις τροφοδοσίας:
200 - 240 V, 50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος :
95 W
• Διαστάσεις (Πλ x Υψ x Β) :
439 x 66,5 x 283,6 mm χωρίς βάσεις
• Καθαρό βάρος (Κατά προσέγγιση) :
3,8 kg
• Θερμοκρασία λειτουργίας:
41 °F έως 95 °F (5 °C έως 35 °C)
• Υγρασία λειτουργίας :
5 % έως 90 %
• Τροφοδοσία Διαύλου (USB):
DC 5 V
500 mA
Είσοδοι/ Έξοδοι
• VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός, βύσμα
RCA x 1
• COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός,
βύσμα RCA x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, βύσμα
RCA x 2
• HDMI IN/OUT (εικόνα/ήχος):
19 ακίδες (τυπικό HDMI, Τύπου A)
HDMI Έκδοση : 1.2A
• ANALOG AUDIO IN:
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, βύσμα RCA (L, R) x 1
7
• DIGITAL IN (OPTICAL 1):
3 V (p-p), Βύσμα οπτικού μέσου x 1
• PORT. IN:
0.5 Vrms (3.5 mm στερεοφωνικό βύσμα)
Δέκτης
Εύρος συντονισμού FM :
87.5 έως 108.0 MHz ή 87.50 MHz έως 108.00 MHz
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind48 48
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:31
Παράρτημα
Ενισχυτής
Ηχεία
• Λειτουργία Stereo : 180 W + 180 W (4 Ω στα 1 KHz)
• Εμπρός Ηχείο
Τύπος : Σύνθετη αντίσταση : Ονομαστική ισχύς
εισόδου :
Μέγιστη ισχύς εισόδου : Καθαρές διαστάσεις
(Π x Υ x Β) : Καθαρό βάρος : • Subwoofer 200 W (3 Ω στα 60 Hz)
3 Αμφίδρομα Ηχεία
4Ω
180 W
360 W
250 X 757 X 165 mm
2,5 kg
Ηχείο 1 δρόμου
3Ω
200 W
400 W
236 X 435 X 391 mm
4,4kg
Παράρτημα
• Passive Subwoofer
Τύπος : Σύνθετη αντίσταση : Ονομαστική ισχύς
εισόδου :
Μέγιστη ισχύς εισόδου : Καθαρές διαστάσεις
(Π x Υ x Β) : Καθαρό βάρος : 49
7
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind49 49
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:31
HT965DF-DH_BDEULL_GREEK_4226.ind50 50
2010-02-24 ¿ÀÈÄ 6:37:32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising