LG | LPC12 | Owner's Manual | LG LPC12 Εγχειρίδιο Χρήσης

LG LPC12 Εγχειρίδιο Χρήσης
W2_LPC12W_GREEK_MFL39617923
Greek
ª√¡Δ∂§√ : LPC12W
LPC12
À¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ MP3/CD-∫∞™∂Δ√ºø¡√ Û·˜
¡· ·›˙ÂÈ CD
¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 4
¡· ·›˙ÂÈ Î·Û¤Ù˜
¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5
¡· οÓÂÈ ÂÁÁÚ·Ê‹ ·fi CD ‹
Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ηۤٷ
¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
™∂§π¢∞
¶·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜
∞ÎÚfi·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
∞ÎÚfi·ÛË CD
∞ÎÚfi·ÛË Î·Û¤Ù·˜
∂ÁÁÚ·Ê‹
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶ÚԉȷÁڷʤ˜
2
º√ƒ∏Δ√ MP3/CD-∫∞™∂Δ√ºø¡√ ] ∂°Ã∂πƒπ¢π√ Ã∏™Δ∏
3
4
4-5
5
5
6
7
7
∞ÎÚfi·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 4
GREEK
¶·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1. ¶È¤ÛÙÂ Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
2. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤ÍÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ù‡Ô˘ “C” (R14) (‰ÂÓ
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ 3
Î·È # ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
3. ∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ù¿ÛË - ¶ƒ√∞πƒ∂Δπ∫∞
∞Ó Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈÏÔÁ¤· Ù¿Û˘ ÛÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔÓ ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.
™‡Ó‰ÂÛË ∫·Ïˆ‰›Ô˘ ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜
1. ¶ÚˆÙÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘
Ú‡̷ÙÔ˜, ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ Û·˜ Ó· Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜
·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
2. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Ì›· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘
Ú‡̷ÙÔ˜ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È) Ì ÙËÓ Ú›˙· ˘Ô‰Ô¯‹˜
Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜.
3. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘.
™ËÌ›ˆÛË:
• μÁ¿ÏÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ ‰Â ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
• °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi Ù˘¯fiÓ ‰È·ÚÚÔ¤˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
• ŸÙ·Ó ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡Ó, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ
Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì ηÈÓÔ‡ÚȘ.
• ŸÙ·Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÌÂ
ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ›¯Ô˘, ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡Ó.
º√ƒ∏Δ√ MP3/CD-∫∞™∂Δ√ºø¡√ ] ∂°Ã∂πƒπ¢π√ Ã∏™Δ∏
3
∞ÎÚfi·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
∞ÎÚfi·ÛË CD
§∂πΔ√Àƒ°π∞ ∂°°ƒ∞º∏™
§∂πΔ√Àƒ°π∞ ∂°°ƒ∞º∏™
1. ∂ÈϤÍÙ ∞ª ‹ FM
2. ∂ÈϤÍÙ ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
FUNCTION SWITCH
TUNING dial
∞ÎÚfi·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ - ÂÈϤÔÓ ÂÈÏÔÁ¤˜
ƒ‡ıÌÈÛË STEREO/MONO
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ RIF/FM MODE SWITCH ÛÙÔ “RIF”, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜
ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙ· ∞ª.
• Sƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ RIF/FM MODE SWITCH ÛÙÔ “FM ST.”, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ
·ÎÔ‡ÛÂÙ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÛÙ· FM.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ RIF/FM MODE SWITCH ÛÙÔ “FM MONO”, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
·ÚÎÂÙfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙ· FM. ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ı· ÌÂȈı›
ÛËÌ·ÓÙÈο Ô ıfiÚ˘‚Ô˜. √ ‹¯Ô˜ fï˜ ‰Â ı· Â›Ó·È ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi˜.
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ηχÙÂÚË Ï‹„Ë.
• ∫ÂÚ·›· ∞ª : ∏ ÎÂÚ·›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓË Ì ÙË Û˘Û΢‹, ÁÈ· ·˘Ùfi
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ηχÙÂÚË Ï‹„Ë.
• ∫ÂÚ·›· FM : ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙËÓ Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÎÂÚ·›· ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Î·È Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ηχÙÂÚË
Ï‹„Ë.
∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ FUNCTION SWITCH ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ∫∞™∂Δ∞™ ‹ CD (OFF) ÁÈ·
Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
1. ∂ÈϤÍÙ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓ¿‰·˜ CD
2. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ CD
3. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ CD
ªÂ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ
4. ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ CD
™ÙËÓ ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜
·ÚÈıÌfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ (·Ú¯Â›ˆÓ)
5. oÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ CD
6. ΔÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ CD
FUNCTION SWITCH
Z PUSH OPEN
B/[]
x
∞ÎÚfi·ÛË CD - ÂÈϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
¶·‡ÛË Î·È Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÂÓfi˜ CD
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ B/[] (∞¡∞¶∞ƒ∞°ø°∏/ ¶ƒ√™øƒπ¡∏) ηٿ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ÙËÓ ·‡ÛË ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡, ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù· ÂÍ‹˜: “[]”
Press this button again to resume play.
∞Ó·˙‹ÙËÛË ∫ÔÌÌ·ÙÈÔ‡
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ > ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ (·Ú¯Â›Ô˘).
• ŸÙ·Ó ȤÛÂÙ . Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ (·Ú¯Â›Ô˘) ÙÔ CDηÛÂÙfiʈÓÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ (·Ú¯Â›Ô˘). ∞Ó ÙÔ ÂÈϤÍÂÙÂ
Í·Ó¿, ÌÂÙ·ˉ¿ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ.
• ŸÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ +10, ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È fiÏ· Ì·˙› Ù· ÂfiÌÂÓ· 10 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· (·Ú¯Â›·)
Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ 11ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ (·Ú¯Â›Ô) Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
∞Ó·˙‹ÙËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ./> ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ¿
·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
(∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· CD ‹¯Ô˘.)
Repeat (∂¶∞¡∞§∏æ∏)
¶È¤ÛÙ ̛· ÊÔÚ¿ REPEAT ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ó· ·È¯Ù›
Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤Ó· ‹ Î·È fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· (·Ú¯Â›·).
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÔÈÔ˘ ªÈÍ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘ CD, Ë ÌÔÓ¿‰· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ CD-R/RW.
4
º√ƒ∏Δ√ MP3/CD-∫∞™∂Δ√ºø¡√ ] ∂°Ã∂πƒπ¢π√ Ã∏™Δ∏
™¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Ú¯Â›· MP3
∏ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ MP3 Ì ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜
·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
1. ™˘¯ÓfiÙËÙ· ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ : 8 - 48kHz
2. ƒ˘ıÌfi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (Bit rate) : 8 - 320kbps
3. H Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ CD-R ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô
“ISO 9660”
4. ∞Ó ÁÚ¿„ÂÙ ·Ú¯Â›· MP3 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ™À™Δ∏ª∞ ∞ƒÃ∂πø¡, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “DirectCD” Î.Ï., ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ MP3. ™˘ÓÈÛÙԇ̠ÙË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Easy-CD Creator”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û‡ÛÙËÌ·
·Ú¯Â›ˆÓ ÚfiÙ˘Ô˘ ISO 9660.
5. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ fiˆ˜ “/ : * ? “ < >”Î.Ï.
6. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú¯Â›ˆÓ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 512, ı·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 511.
∂ÁÁÚ·Ê‹
∂ÁÁÚ·Ê‹ ·fi CD ‹ Ú¿‰ÈÔ Û ηۤٷ
§∂πΔ√Àƒ°π∞ ∂°°ƒ∞º∏™
1. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÔÚÙ¿ÎÈ Ù˘ ηۤٷ˜
2. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ¿ÁÚ·ÊË Î·Û¤Ù·
3. ∫Ï›ÛÙ ÙÔ ÔÚÙ¿ÎÈ Ù˘ ηۤٷ˜
4. ∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (FM, AM ‹ CD)
·fi fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹.
- °È· CD, ȤÛÙ B/[](∞¡∞¶∞ƒ∞°ø°∏/
¶∞À™∏)
5. oÂÎÈÓ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹
6. ΔÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
x/Z
FUNCTION SWITCH
z
x/Z
™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê‹ CD
∞ÎÚfi·ÛË Î·Û¤Ù·˜
§∂πΔ√Àƒ°π∞ ∂°°ƒ∞º∏™
§∂πΔ√Àƒ°π∞ ∂°°ƒ∞º∏™
1. ∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫∞™∂Δ∞™
2. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÔÚÙ¿ÎÈ Ù˘ ηۤٷ˜
3. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Î·Û¤Ù·
4. ∫Ï›ÛÙ ÙÔ ÔÚÙ¿ÎÈ Ù˘ ηۤٷ˜
5. oÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ηۤٷ˜
6. ΔÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ηۤٷ˜
∏ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ηۤٷ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ë Î·Û¤Ù· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
FUNCTION SWITCH
x/Z
b
x/Z
1. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÔÚÙ¿ÎÈ Ù˘ ηۤٷ˜
2. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ¿ÁÚ·ÊË Î·Û¤Ù·
3. ∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· CD
4. oÂÎÈÓ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹
∏ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÁÁÚ·Ê‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 7 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
5. ΔÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
x/Z
FUNCTION SWITCH
z
x/Z
™ËÌ›ˆÛË:
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ [] (¶∞À™∏) ÁÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹.
∞ÎÚfi·ÛË Î·Û¤Ù·˜ - ÂÈϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
°È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ›Ûˆ
∞ÊÔ‡ ·Ù‹ÛÂÙ bb/BB ηٿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ‹ ÛÙÔ, ·Ù‹ÛÙ b ÛÙÔ ÛËÌ›Ô
ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜.
º√ƒ∏Δ√ MP3/CD-∫∞™∂Δ√ºø¡√ ] ∂°Ã∂πƒπ¢π√ Ã∏™Δ∏
5
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜
¶ƒ√™√Ã∏
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
∞˘Ù‹ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÎÂÚ·˘ÓÔ‡ Ì ۇ̂ÔÏÔ ÙfiÍÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÈÛfiÏ¢ÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ
Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÈΛӉ˘Ó˘ Ù¿Û˘ ¯ˆÚ›˜ ÌfiÓˆÛË ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â·ÚÎÔ‡˜ ‡ÚÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.
ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ı·˘Ì·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ
¯Ú‹ÛÙË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ (ÂÈÛ΢‹˜)
ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙË Û˘Û΢‹
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË: °È· Ó· ÌÂȈı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ʈÙÈ¿˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜, ÌËÓ
ÂÎı¤ÙÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ‚ÚÔ¯‹ ‹ ˘ÁÚ·Û›·.
W¶ƒ√™√Ã∏: ªËÓ ÂÁηıÈÛٿ٠·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ Û ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹
Û ·ÚfiÌÔÈÔ ¯ÒÚÔ.
¶ƒ√™√Ã∏: ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ÓÂÚfi (Ô˘ ÛÙ¿˙ÂÈ ‹ ÈÙÛÈÏ¿ÂÈ) Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
ÁÂÌ¿Ù· ˘ÁÚ¿, fiˆ˜ ‚¿˙·, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹.
¶ƒ√™√Ã∏ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜
M√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi
·Îψ̷
∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, ¤Ó· ·Îψ̷ ÌÔÓ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
η̛· ÂÈÚfiÛıÂÙË ¤ÍÔ‰Ô ‹ ·Îψ̷ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛ˘. ∂ϤÁÍÙ ÙË ÛÂÏ›‰· Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Û ·˘Ùfi
ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›ÙÂ.
ªËÓ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÙ ÙȘ Ú›˙˜ Ú‡̷ÙÔ˜. √È ˘ÂÚÊÔÚو̤ÓÔÈ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙ˜ ÙÔ›¯Ô˘, ÔÈ ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓÔÈ
‹ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔÈ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙ˜ ÙÔ›¯Ô˘, Ù· ηÏ҉ȷ Â¤ÎÙ·Û˘, Ù· ηÏ҉ȷ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÍÂÊÙ›ÛÂÈ, ‹ Ë ¯·Ï·Ṳ̂ÓË ‹ Û·Ṳ̂ÓË ÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi
·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ˘ÚηÁÈ¿. ∂ÍÂÙ¿ÛÙ ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ Î·È Â¿Ó Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ‹ ÊıÔÚ¿, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ
·fi ÙËÓ Ú›˙·, ‰È·Îfi„Ù ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÌÂ
¤Ó· ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ ·fi ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚÔÛٷ٤„Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi η΋ Ê˘ÛÈ΋ ‹ Ì˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, fiˆ˜ .¯. fiÙ·Ó ÙÔ ÛÙÚ›‚ÂÙÂ,
ÙÔ Ï˘Á›˙ÂÙÂ, ÙÔ ÛÊËÓÒÓÂÙÂ, ‹ ÙÔ ÎÏ›ÓÂÙ Û ̛· fiÚÙ· ‹ ·Ù¿Ù ¿Óˆ ÙÔ˘. ¢ÒÛÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹
ÛÙ· ‚‡ÛÌ·Ù·, ÛÙȘ Ú›˙˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË
Û˘Û΢‹.
°È· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË
ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Ú›˙·.
∞fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜
¶ƒ√™√Ã∏:
∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó· ™‡ÛÙËÌ· §¤È˙ÂÚ.
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ۈÛÙ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘Û΢‹, ·Ú·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿. ∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.
∏ ¯Ú‹ÛË ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ, Ú˘ı̛ۈÓ, ‹ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‰·ÈÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û'·˘Ùfi
ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û ÂÈ‚Ï·‚‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Ù˘¯fiÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ϤÈ˙ÂÚ, ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·
Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ∂¿Ó ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹, ı· ÂÎÙÂı›Ù Û ÔÚ·Ù‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ϤÈ˙ÂÚ. ª∏¡
∫√πΔ∞Δ∂ ¶ƒ√™ Δ∏¡ ∞∫Δπ¡∞.
6
º√ƒ∏Δ√ MP3/CD-∫∞™∂Δ√ºø¡√ ] ∂°Ã∂πƒπ¢π√ Ã∏™Δ∏
1. ŸÙ·Ó ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜ ‰È·ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ο‰Ô˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÙ ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· 2002/96/EK.
2. ∏ ·fiÚÚÈ„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È
¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi Ù· ÁÂÓÈο ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ì ¯Ú‹ÛË Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ·fi ÙȘ
ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.
3. ªÂ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÙ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Èı·ÓÒÓ
·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·
4. °È· ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜,
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Û·˜, ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘
ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ‹ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2004/108/EC Î·È 2006/95/∂C ÂÚ› Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó
Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜.
¶ÚԉȷÁڷʤ˜
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
º·ÈÓfiÌÂÓÔ
∞ÈÙ›·
¢ÈfiÚıˆÛË
ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.
∏ Ì·Ù·Ú›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛıÂÓ›ÛÂÈ.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· Ì ÌÈ·
ηÈÓÔ‡ÚÈ·.
√ ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË
Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜
Û˘Û΢¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ CD-ηÛÂÙfiʈÓÔ.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ CD-ηÛÂÙfiʈÓÔ
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜.
POWER
∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÌÂ
Ú‡̷
RADIO
Èڛ˜ ‹¯Ô
À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÚÈÎfi˜
ıfiÚ˘‚Ô˜
CD
∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ
ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
‰›ÛÎÔ˘
Œ¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·¯ı›.
∂ÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
·Ó··Ú·¯ı›.
Œ¯ÂÙ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·Ó¿Ô‰·.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ Ì ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˜ Ù·
οو.
√ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi
μ¿ÏÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛˆÛÙ¿
̤۷ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
√ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
√È ÂÙÈΤÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı›.
∫·Ï‡„Ù ÙȘ Ô¤˜ ÛÙ· ›Ûˆ ¿ÎÚ·
Ù˘ ηۤٷ˜ ÌÂ Î¿Ï˘ÌÌ·.
°ÂÓÈο
ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜
μϤ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
μϤ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∫·ı·Úfi μ¿ÚÔ˜
2.3 kg
∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (ª x À x ¶)
330 x 166 x 148 mm
πÛ¯‡˜ ∞fi‰ÔÛ˘ (T.H.D 10%)
1WX2
∏¯Â›·
8Ω X 2
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì Ì·Ù·Ú›Â˜
™˘Ó¯¤˜ Ú‡̷ 9V, ¤ÍÈ Ì·Ù·Ú›Â˜
Ù‡Ô˘ “C”(R14) (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)
ƒ·‰ÈfiʈÓÔ
FM
∂‡ÚÔ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ·˜
ªÂÛ·›· ™˘¯ÓfiÙËÙ·
∫ÂÚ·›·
AM
∂‡ÚÔ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ·˜
∂ӉȿÌÂÛË ™˘¯ÓfiÙËÙ·
∫ÂÚ·›·
65 - 108 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
10.7 MHz
ΔËÏÂÛÎÔÈ΋ ÎÂÚ·›·
522 - 1620 kHz ‹ 520 - 1720 kHz
455 kHz
∫ÂÚ·›· ·fi ÊÂÚ›ÙË
CD
∞fiÎÚÈÛË ™˘¯ÓfiÙËÙ·˜
∞Ó·ÏÔÁ›· Û‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô
√ÏÈ΋ ∞ÚÌÔÓÈ΋ ¶·Ú·ÌfiÚʈÛË
100 - 18000 Hz
55 dB
0.5 %
™˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ηۤٷ˜
™‡ÛÙËÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜
4 ¢›·˘ÏÔÈ 2 ηӿÏÈ· ÛÙ¤ÚÂÔ
∞fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
125 - 8000 Hz
∞Ó·ÏÔÁ›· Û‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô
40 dB
TAPE
∞‰˘Ó·Ì›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜
∏ ۯ‰›·ÛË Î·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.
º√ƒ∏Δ√ MP3/CD-∫∞™∂Δ√ºø¡√ ] ∂°Ã∂πƒπ¢π√ Ã∏™Δ∏
7
P/NO : MFL39617923
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising