LG ND4520 Owner's manual
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΣΤΥΛ
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
ND4520
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΑΣΗ ΜΕ ΗΧΕΙΑ
1Έναρξη
2
Έναρξη
Στοιχεία σχετικά με την
ασφάλεια
1
Έναρξη
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
(Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα
αστραπής μέσα σε τριγωνικό
πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη
για παρουσία «επικίνδυνης τάσης»
χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του
προϊόντος η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλου
μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό
πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι
πρόκειται για σημαντικές οδηγίες
λειτουργίας και συντήρησης στο
εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το
προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ
ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή
σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και
παρόμοια έπιπλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες ασφαλείας, όπως
πληροφορίες ταξινόμησης του προϊόντος και
ηλεκτρικής τάσης, ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα
στο κάτω μέρος της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος
Οι περισσότερες συσκευές θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αποκλειστικό κύκλωμα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα
μοναδικό κύκλωμα πρίζας που θα τροφοδοτεί μόνο
τη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα υπάρχουν
άλλα κυκλώματα ή διακλαδώσεις. Διαβάστε τη
σελίδα προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου
για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε πρίζες
τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι
χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια
επέκτασης, φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή
κατεστραμμένη μόνωση καλωδίων προκαλούν
επικίνδυνες καταστάσεις. Οποιαδήποτε από
αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει
σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά
το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση
που η εμφάνισή του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά,
αφαιρέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση
της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με
ένα γνήσιο εξάρτημα από εξουσιοδοτημένο κέντρο
επιδιορθώσεων. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος
από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η
συστροφή, η δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την
παγίδευση από πόρτα ή το πάτημά του. Προσέξτε
ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες τοίχου και το
σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη
συσκευή. Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος,
αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου παροχής από
την πρίζα. Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε
ότι το βύσμα προσπελαύνεται εύκολα.
Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή
συσσωρευτή.
Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της
μπαταρίας ή της συστοιχίας μπαταριών από
τη συσκευή: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή
συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα
της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για
να αποτραπεί μόλυνση του περιβάλλοντος και
πρόκληση πιθανής απειλής στην υγεία ανθρώπων
και ζώων, θα πρέπει να εναποθέσετε την παλιά
μπαταρία σε κατάλληλη θήκη στα καθορισμένα
σημεία συλλογής. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί
με άλλα οικιακά απορρίμματα. Συνίσταται η χρήση
των τοπικών, δωρεάν συστημάτων διάθεσης
απορριμάτων για μπαταρίες και συσσωρευτές. Η
μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική
θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φλόγα και τα
συναφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να
πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε
αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη
συσκευή.
Έναρξη
Απόρριψη τη παλιά σα συσκευή
Σημείωση Ευρωπαϊκής Ένωσης για
ασύρματα προϊόντα.
Η LG Electronics δηλώνει ότι αυτά
τα προϊόντα πληρούν τις βασικές
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις
των οδηγιών 1999/5/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ,
2006/95/ΕΚ και 2009/125/EC .
Παρακαλώ επικοινωνήστε στην
παρακάτω διεύθυνση για την απόκτηση
αντίγραφου της ΔΣ (Δήλωσης
Συμμόρφωσης).
Κέντρο Ευρωπαϊκών Προτύπων:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό
ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για
σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες
για το σέρβις καταναλωτών,
ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή
επικοινωνήστε με το διανομέα που
αγοράσατε το προϊόν.
Εσωτερική χρήση μόνο.
Δήλωση Έκθεσης σε Ακτινοβολία RF
Ο παρόν εξοπλισμός πρέπει να
εγκαθίσταται και να λειτουργείται
ώστε ο πομπός να έχει απόσταση
τουλάχιστον 20 εκ. από το σώμα σας.
Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών
1. Όταν το σύμβολο με τον
διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο
απορριμμάτων βρίσκεται επάνω
σε μπαταρίες / συσσωρευτές
του προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕC.
2. Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να
συνδυάζεται με χημικά σύμβολα
για υδράργυρο (Hg), καδμίο (Cd)
ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία
περιέχει περισσότερο από 0,0005%
υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή
0,004% μόλυβδο.
3. Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές
θα πρέπει να απορρίπτονται
χωριστά από τα οικιακά
απορρίμματα, στις προβλεπόμενες
εγκαταστάσεις συλλογής που έχει
δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές
αρχές.
4. Η σωστή απόρριψη των παλιών
μπαταριών / συσσωρευτών
συμβάλλει στην πρόληψη
αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον, τα ζώα και την υγεία
των ανθρώπων.
5. Για αναλυτικότερες πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη των
παλιών μπαταριών / συσσωρευτών,
επικοινωνήστε με το δημαρχείο
σας, την υπηρεσία αποκομιδής
απορριμμάτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
1
Έναρξη
1.Όταν ένα προϊόν διαθέτει το
δύμβολο ενό διαγραμμένου κάλαθου
απορριμμάτων, τότε το προϊόν
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να
γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά
απορρίμματα μέσω καθορισμένων
εγκαταστάσεων συλλογή
απορριμμάτων, οι οποίε έχουν
δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση
ή από τι τοπικέ αρχέ.
3. Η σωστή απόρριψη τη παλιά σα
συσκευή θα βοηθήσει στην αποτροπή
πιθανών αρνητικών συνπειών ω προ
το περιβάλλον και την υγεία του
ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερεί πληροφορίε σχετικά
με την απόρριψη τη παλιά σα συσκευή,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό
γραφείο, υπηρεσία διάθεση οικιακών
απορριμμάτων ή το μαγαξί από το
οποίο αγοράσατε το προϊόν.
3
4
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων
20
Επίλυση προβλημάτων
4Παράρτημα
1Έναρξη
2
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
5
Μοναδικά χαρακτηριστικά
5
– Σχεδιασμένο για iPod/iPhone/iPad
5 – Φορητό
5
– Αναπαραγωγή από USB
5 – Bluetooth
5Αξεσουάρ
5Εισαγωγή
5
– Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης
6
Απαιτήσεις αναπαράξιμου αρχείου
6
– Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/ WMA
6
– Συμβατές συσκευές USB
6
– Απαίτηση συσκευής USB
7Τηλεχειριστήριο
7
– Εγκατάσταση μπαταρίας
8
Μπροστινός πίνακας ελέγχου
8
Οπίσθιος πίνακας ελέγχου
9
Πίνακας ελέγχου στην κορυφή
10 Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC
10 Εγκατάσταση μπαταρίας
2Χειρισμός
11
12
12
13
14
14
14
15
15
18
Συνολική λειτουργία
Βασικές λειτουργίες
– iPod/iPhone/iPad Λειτουργίες
– Λειτουργία USB
– Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο
– Επαναφορά αναπαραγωγής
– ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Προηγμένες Λειτουργίες
– Ακούστε μουσική από την εξωτερική σας
συσκευή
Χρήση τεχνολογίας Bluetooth
– Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται
αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth
– Χρησιμοποιώντας Εφαρμογές Bluetooth.
3
Επίλυση προβλημάτων
16
16
21
22
23
Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χειρισμός της συσκευής
Έναρξη
Μοναδικά
χαρακτηριστικά
Απολαύστε μουσική από το iPod/iPhone/iPad με
μία απλή σύνδεση.
Φορητό
Ακούστε μουσική από τη φορητή σας συσκευή.
Αναπαραγωγή από USB
Απολαύστε μουσική από USB με μία απλή σύνδεση
Bluetooth
Απολαύστε μουσική από μια συσκευή Bluetooth με
μια απλή σύνδεση
Αξεσουάρ
Ελέγξτε και εντοπίστε τα συνοδευτικά αξεσουάρ.
Τηλεχειριστήριο (1)
Εισαγωγή
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης
,,Σημείωση
Ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.
>>Προσοχή
Αναφέρεται σε μέτρα προστασίας για αποτροπή
πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.
LG Bluetooth Remote
Μπορείτε να ελέγξετε αυτή την μονάδα
αναπαραγωγής με iPhone ή Android τηλέφωνο
μέσω Bluetooth. Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής
και το τηλέφωνό σας πρέπει να συνδεθούν
στο Bluetooth. επίσκεψη “Apple App Store” ή
“Google Android Market (Google Play Store)”.
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR για να αναζητήσετε
την εφαρμογή “LG Bluetooth Remote”.
Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην
σελίδα 18.
Καλώδιο τροφοδοσίας
(1)
(Android OS)
Μετασχηματιστής AC
(1)
Μπαταρία (1)
(Apple iOS)
1
Έναρξη
Σχεδιασμένο για iPod/iPhone/
iPad
5
6
Έναρξη
Απαιτήσεις
αναπαράξιμου αρχείου
1
Έναρξη
Απαίτηση αρχείου μουσικής
MP3/ WMA
Η συμβατότητα δίσκων MP3/WMA σε αυτή τη
μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς:
yy Δείγμα συχνότητας : από 32 ως 48 kHz (MP3),
εντός 32 ως 48 kHz (WMA)
yy Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων : από 32 ως
320 kbps (MP3), 40 ως 320 kbps (WMA)
yy Μέγιστα αρχεία : Κάτω από 999
yy Μέγιστοι φάκελοι : Κάτω από 99
yy Επεκτάσεις αρχείων : “.mp3”/ “.wma”
Συμβατές συσκευές USB
yy Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή
αναπαραγωγής MP3 τύπου Flash.
SB Flash Drive : Συσκευές που υποστηρίζουν
yy U
USB1.1.
yy Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν
υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB.
Απαίτηση συσκευής USB
yy Οι συσκευές που απαιτούν πρόσθετη
εγκατάσταση προγράμματος σε σύνδεση με
υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
yy Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί.
yy Τα USB μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να
χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά
για την τέλεση της αναζήτησης.
yy Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των
δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά
τους.
yy Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή
USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
yy Η χρήση του συστήματος αρχείων NTFS δεν
υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων
FAT(16/32) υποστηρίζεται.)
yy Η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός
αριθμός αρχείων είναι 1.000 ή περισσότερα.
yy Εξωτερικός σκληρός δίσκος, Aναγνώστες καρτών,
Kλειδωμένες συσκευές, σκληροί δίσκοι USB , ή
κινητά τηλέφωνα δεν υποστηρίζονται.
yy Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί
σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
yy μερικά USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με
αυτή τη μονάδα
yy Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, δε μπορείτε
να φορτίστε το iPad μέσω της θύρας USB.
yy Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, δε μπορείτε
να φορτίστε τηλέφωνο iPod/iPhone/Smartphone
μέσω της θύρας USB.
yy Όταν συνδέσετε το Smartphone σε θύρα USB,
μπορείτε να το φορτίσετε μόνο όταν η μονάδα
είναι σε κατάσταση λειτουργίας. (Μερικά έξυπνα
τηλέφωνα μπορεί να μη φορτίσουν)
Έναρξη
Τηλεχειριστήριο
Εγκατάσταση μπαταρίας
FUNCTION : Επιλέγει τη λειτουργία και την
πηγή εισόδου.
Δάχτυλο
2. Τοποθετήστε και στερεώστε την μπαταρία με το
συν(+) να κοιτάζει προς την ίδια κατεύθυνση με
το συν(+) στο θάλαμο της μπαταρίας.
+/- (VOL) : Ρύθμιση της έντασης των ηχείων.
/ (Μεταπήδηση / Αναζήτηση) :
-- Παρακάμπτει τη γρήγορη μετακίνηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
-- Αναζητά μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.
(Αναπαραγωγή / Παύση) : Εκκίνηση ή παύση
της αναπαραγωγής.
@ : Απομονώνει τον ήχο.
: Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.
3. Βάλτε το θάλαμο των μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο και γυρίστε το δεξιόστροφα για
να κλείσει.
>>Προσοχή
Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη
συσκευή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά
ή έγκαυμα εάν γίνει λάθος χειρισμός. Μην
επαναφορτίζετε, αποσυναρμολογείτε,
αποτεφρώνετε ή θερμαίνετε τη μπαταρία
σε θερμοκρασία πάνω από 100 °C (212 °F).
Αντικαταστήστε μόνο την μπαταρία με αριθμό
τμήματος CR2025. Η χρήση άλλης μπαταρίας
εμπεριέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία.
Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία και μην
την πετάτε στη φωτιά.
Κέρμα
>>Προσοχή
Δάχτυλο
Αν έχετε μακριά νύχια, μην ανοίξετε το θάλαμο
των μπαταριών χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά
σας. Μπορεί να σπάσετε τα νύχια σας.
1
Έναρξη
Μπορείτε να ανοίξετε το θάλαμο μπαταριών με 2
τρόπους.
1. Στρίψτε το θάλαμο των μπαταριών προς τα
αριστερά, χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή το
δάχτυλό σας. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το
θάλαμο των μπαταριών.
Κέρμα
1 (Ισχύς) : Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
μονάδας ON/OFF.
7
8
Έναρξη
Μπροστινός πίνακας ελέγχου
1
Έναρξη
PORT. IN
aένδειξη
b 1 (Ισχύς)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
μονάδας ON/OFF.
dF (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.)
Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
c VOL (+/-)
Ρυθμίζει την ένταση των ηχείων.
Οπίσθιος πίνακας ελέγχου
a Θύρα USB
Αναπαράγει μουσικά αρχεία με τη σύνδεση της
συσκευής USB.
b PORT. IN (3,5 χιλ)
Για ακρόαση μουσικής από φορητή συσκευή.
c DC IN12 V 02.5A
(Είσοδος μετασχηματιστή AC)
Έναρξη
9
Πίνακας ελέγχου στην κορυφή
1
Έναρξη
a iPod/iPhone/iPad Βάση
Βάση σύνδεσης iPod/iPhone/iPad.
b Ηχείο
10
1
Έναρξη
Έναρξη
Σύνδεση του
Μετασχηματιστή AC
Εγκατάσταση
μπαταρίας
1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
AC στο μετασχηματιστή AC.
1. Πατήστε και ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας
στη βάση της μονάδας.
2. Συνδέστε τον μετατροπέα AC στην είσοδο του
μετατροπέα DC.IN.
2. Βάλτε έξι “μπαταρίες μεγέθους ΑΑ” (δεν
παρέχονται) στο θάλαμο και σιγουρευτείτε ότι η
2 και η 3 είναι σωστά τοποθετημένες.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC σε μια
πρίζα AC.
3. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας..
2
>>Προσοχή
yy Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη μονάδα,
εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
>>Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή
AC που παρέχεται με τη συσκευή. Μην
χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη
συσκευή ή άλλο κατασκευαστή. Η χρήση
άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και
να ακυρώσει την εγγύησή σας.
yy Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με
καινούργιες, όταν η ζωή τους έχει
εξαντληθεί.
yy Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
αλκαλικές ή μπαταρίες NiMH
,,Σημείωση
yy Η φόρτιση μέσω της μονάδας είναι δυνατή
όταν το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας
είναι συνδεδεμένο.
Χειρισμός
11
Συνολική λειτουργία
Μπορείτε να λειτουργήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το παρακάτω κουμπιά. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω.
IPOD/IPAD
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
2
1
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
(on/off)
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
(on/off)
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
(on/off)
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
(on/off)
Χειρισμός
Λειτουργία
Πατήστε
/
Παράκαμψη -/+
-
Παράκαμψη -/+
-
Πατήστε και
κρατήστε
πατημένο το
/
Σάρωση προς τα
πίσω
Σάρωση προς τα
μπροστά
-
Σάρωση προς τα
πίσω
Σάρωση προς τα
μπροστά
-
Παύση/
Αναπαραγωγή
-
Παύση/
Αναπαραγωγή
-
Περνάει στην
επόμενη/
προηγούμενη
λειτουργία
Περνάει στην
επόμενη/
προηγούμενη
λειτουργία
Περνάει στην
επόμενη/
προηγούμενη
λειτουργία
Περνάει στην
επόμενη/
προηγούμενη
λειτουργία
Σίγαση /
Αναίρεση
σίγασης του
ήχου
Σίγαση /
Αναίρεση
σίγασης του
ήχου
Σίγαση /
Αναίρεση
σίγασης του
ήχου
Σίγαση /
Αναίρεση
σίγασης του
ήχου
Πλήκτρο
FUNCTION
F
@
12
Χειρισμός
Βασικές λειτουργίες
iPod/iPhone/iPad Λειτουργίες
2
Για να
Παύση ή
επανεκκίνηση
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική από το iPod/
iPhone/iPad. Για λεπτομέρειες σχετικά με το iPod/
iPhone/iPad, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης του
iPod/iPhone/iPad .
Χειρισμός
1. Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad καλά. Εάν βάλετε
σε λειτουργία τη συσκευή, το iPod/iPhone/iPad
θα μπει σε λειτουργία αυτόματα και θα ξεκινήσει
να φορτίζει.
Παράκαμψη
Αναζήτηση
κάνετε
Πατήστε
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε
/
για να
μεταβείτε στο επόμενο αρχείο ή
για να επιστρέψετε στην αρχή
του τρέχοντος αρχείου.
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε
δύο φορές γρήγορα για να
επιστρέψετε στο προηγούμενο
αρχείο.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το
/
στη διάρκεια της
αναπαραγωγής και αφήστε το
στο σημείο που θέλετε να
ξεκινήσετε να ακούτε.
Συμβατά iPod/iPhone/iPad
Η μονάδα υποστηρίζει τα μοντέλα:
yy iPod touch
yy iPod nano
2.Πατήστε
FUNCTION ή F για να επιλέξετε
λειτουργία IPOD/IPAD.
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
yy iPad
Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του iPod/
iPhone/iPad, ίσως να μην μπορείτε να ελέγξετε το
iPod/iPhone/iPad από τη μονάδα.
Ανάλογα με τη συσκευή iPod/iPhone/iPad, ίσως να
μην μπορείτε να ελέγξετε το iPod/iPhone/iPad από
τη μονάδα.
Χειρισμός
,,Σημείωση
Λειτουργία USB
yy Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του
iPod/iPhone/iPad ενδέχεται να μην είναι
δυνατός ο έλεγχος του iPod/iPhone/
iPad από τη μονάδα. Συνιστούμε την
εγκατάσταση της πιο ενημερωμένης
έκδοσης λογισμικού.
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
13
2. Επιλέξτε λειτουργία USB πατώντας
FUNCTION ή F στη μονάδα.
yy Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια
εφαρμογή, να κάνετε ένα τηλεφώνημα ή να
στείλετε και να λάβετε μήνυμα SMS κλπ στο
iPod touch ή στο iPhone/iPad, αποσυνδέστε
το από την βάση iPod/iPhone/iPad της
μονάδας και χρησιμοποιήστε το.
yy Στη λειτουργία τροφοδοσίας on/off,
μπορείτε να φορτίσετε το iPod/iPhone/iPad
συνδέοντάς το στη βάση στήριξης το iPod/
iPhone/iPad.
yy Εάν χρειάζεται να εκτελέσετε
συμπληρωματικές λειτουργίες στο iPod
touch ή στο iPhone, όπως για παράδειγμα
να το ξεκλειδώσετε, θα πρέπει να το
αποσυνδέσετε.
yy Το iPod/iPhone/iPad δεν φορτίζει όταν
το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής
δεν είναι συνδεδεμένο, ακόμη και όταν οι
μπαταρίες είναι στη μονάδα.
Χειρισμός
yy Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με
το συσκευή σας iPod/iPhone/iPad,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.
com/support.
2
,,Σημείωση
Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.
1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία /
τρόπο λειτουργίας.
2. Αφαίρεση της Συσκευής USB από την
μονάδα.
Για να
Αναπαραγωγή
Παύση
κάνετε
Πατήστε
Στη διάρκεια της
αναπαραγωγής πατήστε
Στη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε
/
για να μεταβείτε στο
επόμενο αρχείο ή για να
Παρακάμπτοντας
επιστρέψετε στην αρχή του
στο επόμενο/
τρέχοντος αρχείου.
προηγούμενο
Κατά τη διάρκεια της
αρχείο.
αναπαραγωγής, πατήστε
δύο φορές γρήγορα για να
επιστρέψετε στο προηγούμενο
αρχείο.
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο το
/
στη
Αναζήτηση ενός
διάρκεια
της
αναπαραγωγής
τμήματος μέσα σε
και αφήστε το στο σημείο που
ένα αρχείο
θέλετε να ξεκινήσετε να
ακούτε.
14
Χειρισμός
,,Σημείωση
yy Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
εάν ανάψετε και σβήσετε τη συσκευή,
το τελευταίο κομμάτι που ακούγατε
αναπαράγεται κανονικά
2
yy Κατά την αναπαραγωγή, εάν αλλάξετε την
κατάσταση λειτουργίας, και επιστρέψετε
στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας,
το τελευταίο αρχείο που ακούσατε θα παίξει
κανονικά.
Χειρισμός
yy Οι Φάκελοι / Αρχεία USB αναγνωρίζονται
όπως περιγράφεται παρακάτω.
ΦΆΚΕΛΟ
ΡΙΖΑ
αρχείο
Απενεργοποιήστε προσωρινά
τον ήχο
Πιέστε @ στο τηλεχειριστήριο για να
πραγματοποιήσετε σίγαση της συσκευή σας.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου,
για παράδειγμα, για να απαντήσετε στο τηλέφωνο.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης, πατήστε
ξανά @ ή VOL πά UP και DOWN.
Επαναφορά αναπαραγωγής
Η μονάδα απομνημονεύει το σημείο που πατήσατε
. Πατήστε
για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.
ΦΆΚΕΛΟΣ1
ΦΆΚΕΛΟΣ3
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
αρχείο 5
αρχείο 6
αρχείο 7
ΦΆΚΕΛΟΣ4
ΦΆΚΕΛΟΣ7
αρχείο 8
αρχείο 9
αρχείο 3
ΦΆΚΕΛΟΣ8
αρχείο 10
αρχείο 4
ΦΆΚΕΛΟΣ2
ΦΆΚΕΛΟΣ5
αρχείο 11
αρχείο 12
ΦΆΚΕΛΟΣ6
αρχείο 13
αρχείο 14
αρχείο 1
αρχείο 2
yy Τα αρχεία θα αναπαραχθούν από το $ αρχείο
Νο.1 στο $ αρχείο No.14 ένα προς ένα.
yy *ΡΙΖΑ : Η πρώτη οθόνη που θα δείτε όταν
ο υπολογιστής αναγνωρίσει συσκευή USB
ονομάζεται “ΡΙΖΑ”
Αυτή η μονάδα θα σβήσει για να εξοικονομήσει
ενέργεια στη περίπτωση που η κεντρική
μονάδα δε συνδεθεί σε εξωτερική συσκευή ή δε
χρησιμοποιηθεί για 25 λεπτά.
Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες
από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε
άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο.
Χειρισμός
15
Προηγμένες
Λειτουργίες
Ακούστε μουσική από την
εξωτερική σας συσκευή
MP3 player, κτλ.
PORT.IN
1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στη σύνδεση
PORT.IN της μονάδας.
2. Ξεκινήστε την τροφοδοσία πατώντας 1 .
3. Επιλέξτε λειτουργία PORT. IN πατώντας
FUNCTION ή F.
4. Βάλτε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
2
Χειρισμός
Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
αναπαράξει μουσική από πολλούς τύπους
εξωτερικών συσκευών. (Δεν παρέχεται αξεσουάρ
φορητού καλωδίου με τη μονάδα)
16
Χειρισμός
Χρήση τεχνολογίας
Bluetooth
Σχετικά με το Bluetooth
2
Χειρισμός
Το Bluetooth® είναι ασύρματη τεχνολογία
επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας. Η
διαθέσιμη εμβέλεια είναι 10 μέτρα. (Ο ήχος μπορεί
να διακόπτεται όταν υπάρχουν παρεμβολές από
άλλα ηλεκτρονικά κύματα ή εάν συνδέστε το
bluetooth σε άλλα δωμάτια.) Από την σύνδεση
μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth® δεν προκύπτουν χρεώσεις.
Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth® μπορεί να λειτουργήσει μέσω του
Cascade εάν η σύνδεση έχει γίνει με ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth®.
Διαθέσιμες συσκευές : Κινητά τηλέφωνα, MP3,
Φορητοί Υπολογιστές, PDA
Προφίλ Bluetooth
Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να
ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι
συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.
A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου)
Ακρόαση μουσικής που
βρίσκεται αποθηκευμένη σε
συσκευές Bluetooth
Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης,
βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι
ενεργοποιημένη στην συσκευή σας Bluetooth.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας
Bluetooth. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία
σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.
1. Επιλέξτε την λειτουργία Bluetooth με τη χρήση
του
FUNCTION ή F.
Στη συνέχεια, το Bluetooth LED της
συγκεκριμένης μονάδας θα ανάψει και θα
αναβοσβήνει.
2. Λειτουργήστε την συσκευή Bluetooth και
πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν
γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή
Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με
τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της
συσκευής Bluetooth, ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής Bluetooth. Η μονάδα σας εμφανίζεται
ως “LG AUDIO ND 4520”.
3. Εισάγατε τον κωδικό ΡΙΝ.
Κωδικός ΡΙΝ: 0000
4. Όταν η συσκευή συνδέεται με τη συσκευή
σας Bluetooth, το Bluetooth LED της μονάδας
ανάβει χωρίς να αναβοσβήνει.
,,Σημείωση
Ανάλογα με τον τύπο συσκευής Bluetooth,
κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο
σύζευξης.
5. Ακούστε μουσική.
Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη
στην συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.
,,Σημείωση
yy Ο ήχος από την κεντρική μονάδα μπορεί
να παραμορφωθεί εάν αυξήσετε την
ένταση της συσκευής κατά δύο τρίτα ή
περισσότερο.
yy Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση της
συσκευής Bluetooth για άνετη ακρόαση
Χειρισμός
17
,,Σημείωση
yy Μετά τον εντοπισμό της μονάδας από τη
συσκευή Bluetooth, πραγματοποιήστε ζεύξη
της συσκευής Bluetooth με τη μονάδα.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αναπαράγετε το
αρχείο που θέλετε.
yy Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην
σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
yy Η σύζευξη περιορίζεται σε μία συσκευή
Bluetooth ανά μονάδα, και η πολλαπλή
σύζευξη δεν υποστηρίζεται.
yy Ενώ η απόσταση μεταξύ του Bluetooth
και της συσκευής είναι λιγότερο από 10
μ, υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους, και η
συσκευή Bluetooth δεν συνδέεται.
yy Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής,
μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Bluetooth.
yy Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο
σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3,
Σημειωματάριο, κλπ.
yy Σε Ηλεκτρική Δυσλειτουργία λόγω
συσκευών που χρησιμοποιούν την ίδια
συχνότητα όπως Ιατρικός εξοπλισμός,
Φούρνοι Μικροκυμάτων ή ασύρματες
συσκευές LAN, η σύνδεση θα χαθεί.
yy Όταν κάποιος στέκεται και διακόπτει την
επικοινωνία μεταξύ της συσκευής Bluetooth
και του αναπαραγωγέα, η σύνδεση θα χαθεί.
yy Εάν αυξηθεί η απόσταση μεταξύ του
Bluetooth και της μονάδας, η ποιότητα
του ήχου είναι χαμηλότερη και η σύνδεση
θα χαθεί όταν η απόσταση μεταξύ του
Bluetooth και της μονάδας ξεπεράσει το
εύρος λειτουργίας του Bluetooth.
yy Η συσκευή με ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth αποσυνδέεται εάν
απενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα ή
απομακρύνετε την συσκευή περισσότερο
από 10 μ. από την κύρια μονάδα.
yy Εάν η σύνδεση Bluetooth χαθεί, μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth στη
μονάδα.
2
Χειρισμός
yy Δεν μπορείτε να ελέγξετε την συσκευή
Bluetooth με αυτή τη μονάδα.
18
Χειρισμός
Χρησιμοποιώντας Εφαρμογές
Bluetooth.
Σχετικά με την LG Bluetooth Remote App
2
Χειρισμός
Η εφαρμογή LG Bluetooth Remote App προσφέρει
πλήθος νέων λειτουργιών στη μονάδα σας.
Για να απολαύσετε περισσότερα χαρακτηριστικά,
σας συνιστούμε να κατεβάσετε και να
εγκαταστήσετε δωρεάν την εφαρμογή “ LG Bluetooth Remote”.
Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG
Bluetooth App” στη συσκευή σας
Bluetooth
1. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή “LG
Bluetooth app” χρησιμοποιώντας κώδικα QR.
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να
σαρώσετε το κώδικα QR.
2. Αγγίξτε ένα εικονίδιο για την εγκατάσταση.
3. Αγγίξτε ένα εικονίδιο για τη λήψη.
Εγκαταστήστε την εφαρμογή “ LG
Bluetooth Remote app ” συνδέοντας
το iPhone/iPad/iPod στη μονάδα
αναπαραγωγής.
1. Συνδέστε το iPhone/iPad/iPod στη βάση
iPod/iPhone/iPad. Η ένδειξη για τη λήψη
της εφαρμογής “LG Bluetooth Remote” θα
ενημερωθεί αυτόματα. (μόνο iOS O/S)
2. Αγγίξτε ένα εικονίδιο για την εγκατάσταση.
3. Αγγίξτε ένα εικονίδιο για τη λήψη.
Εγκαταστήστε την εφαρμογή “LG
Bluetooth Remote app “ Apple App
Store” ή το”Google Android Market“
1. Πατήστε το εικονίδιο του Apple App Store ή του
Google Android Market(Google Play Store).
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “LG
Bluetooth Remote” και εκτελέστε αναζήτηση.
3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης,
εντοπίστε και πατήστε “LG Bluetooth Remote”
για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής
Bluetooth.
4. Αγγίξτε ένα εικονίδιο για την εγκατάσταση.
5. Αγγίξτε ένα εικονίδιο για τη λήψη.
,,Σημείωση
yy Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι
ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο
Ίντερνετ.
yy Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth
είναι ενεργοποιημένη και εξοπλισμένη
με “Apple App Store” ή “Google Android
Market(Google Play Store)“
(Android OS)
,,Σημείωση
(Apple iOS)
yy Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι
ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο Ίντερνετ.
yy Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth
είναι ενεργοποιημένη και εξοπλισμένη με
λογισμικό σάρωσης Αν δεν έχετε τέτοιο
λογισμικό, μπορείτε να κατεβάσετε ένα από
το “Apple App Store” ή “Google Android
Market” “(Google Play store)”.
Χειρισμός
Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την
εφαρμογή τηλεχειριστηρίου LG
Bluetooth
Η εφαρμογή Bluetooth LG σας βοηθά να συνδέσετε
τη συσκευή Bluetooth με τη μονάδα.
2. Πατήστε [Setting] και επιλέξτε τη μονάδα που
θέλετε.
3. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη λειτουργία, πατήστε [Setting] και [Help].
,,Σημείωση
yy Αφού συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με
τη μονάδα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
iOS ΒΤ , συνδέστε το iPod/iPhone/iPad
στη μονάδα. Στη συνέχεια, η λειτουργία
θα αλλάξει στη λειτουργία IPOD/IPAD
αυτόματα. Αν αποσυνδέσετε το iPod/
iPhone/iPad από τη μονάδα, η συσκευή
Bluetooth θα συνδεθεί με τη μονάδα
αυτόματα.
yy Όταν χρησιμοποιείτε το Bluetooth, δε
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
ΒΤ. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth πριν χρησιμοποιήσετε τις
εφαρμογές BT.
yy Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bluetooth
για να λειτουργήσετε τη συσκευή, μπορεί να
υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της
εφαρμογής Bluetooth και του παρεχόμενου
τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το
παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, όπως
απαιτείται.
yy Εάν λειτουργήσετε την εφαρμογή BT, ενώ
η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη,
η σύνδεση Bluetooth μπορεί να πέσει.
(Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του
smartphones , η διαδικασία αυτή μπορεί να
διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.)
yy Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, η
εφαρμογή BT μπορεί να μην λειτουργήσει.
yy Στη λειτουργία Bluetooth, αν
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή BT, το
παρεχόμενο τηλεχειριστήριο μπορεί να μην
λειτουργήσει.
,,Σημείωση
yy Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή
της BT ως τηλεχειριστήριο, η λειτουργία
μπορεί να διαφέρει από το παρεχόμενο
τηλεχειριστήριο.
yy Σύμφωνα με το λειτουργικό σύστημα
των smartphones της, υπάρχουν
ορισμένες διαφορές στην λειτουργία
της εφαρμογής ΒΤ.
yy Σε περίπτωση που η συσκευή Bluetooth
είναι ήδη συνδεδεμένη σε μια άλλη μονάδα,
θα πρέπει πρώτα να τερματίσετε την
σύνδεση στο. Θα είστε στη συνέχεια, σε
θέση να ελέγξετε τη μονάδα αναπαραγωγής
με την εφαρμογή ΒΤ
yy Η σύνδεσή σας μπορεί να σταματήσει αν
επιλέξετε κάποια άλλη εφαρμογή ή αν
αλλάξετε τη ρύθμιση της συνδεδεμένης
συσκευής από την εφαρμογή BT. Σε αυτή
την περίπτωση, ελέγξτε την κατάσταση της
σύνδεσης.
yy Εάν τοποθετήσετε το iPod/iPhone/iPad στη
βάση της μονάδας ενώ είναι συνδεδεμένο
το iPod/iPhone/iPad μέσω Bluetooth, η
σύνδεση Bluetooth θα διακοπεί.
yy Η σύνδεση Bluetooth του iPod/iPhone/
iPad δε μπαίνει σε λειτουργία όταν το iPod/
iPhone/iPad τοποθετείται στη βάση της
μονάδας.
2
Χειρισμός
1. Πατήστε το το εικονίδιο της εφαρμογής LG
Bluetooth στην αρχική σελίδα για να ανοίξετε
την εφαρμογή LG Bluetooth , και μεταβείτε στο
κύριο μενού.
19
3
Επίλυση προβλημάτων
20
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση
προβλημάτων
Aντιμετώπιση
yy Τοποθετήστε στην πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας.
Η τροφοδοσία δε
λειτουργεί.
yy Ελέγξτε την κατάσταση της πρίζας λειτουργώντας άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές.
yy Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες.
FUNCTION ή F και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
Δεν υπάρχει ήχος.
yy Πατήστε
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί κανονικά.
yy Αφαιρέστε κάθε εμπόδιο που υπάρχει μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της
μονάδας.
3
yy Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 23 ποδιών (7 μ.)
Επίλυση προβλημάτων
yy Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.
Το iPod/iPhone/iPad δεν yy Συνδέστε τη με την μονάδα σωστά.
λειτουργεί.
4Παράρτημα
Παράρτημα
21
Εμπορικά σήματα και
Άδειες χρήσης
Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® αποτελεί
ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την ασύρματη
επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών εντός
10 μέτρων μέγιστο βεληνεκές.
Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® δεν δημιουργεί
τις οιεσδήποτε αλλαγές. Ο χειρισμός ενός κινητού
τηλεφώνου με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®
είναι εφικτή μέσω Κατιούσας Παράθεσης (Cascade)
εάν η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί μέσω
ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®.
Η επωνυμία, και το εμπορικό σήμα Bluetooth®
αποτελούν την ιδιοκτησία της εταιρείας Bluetooth®
SIG, Inc. και η οιαδήποτε χρήση των εν λόγω
εμπορικών σημάτων από την εταιρεία LG Electronics υπόκειται σε άδεια.
Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες
αποτελούν εκείνα που ανήκουν στους σχετικούς
ιδιοκτήτες τους.
4
Παράρτημα
Οι ενδείξεις “Κατασκευασμένο για iPod,”
“Κατασκευασμένο για iPhone,” και
“Κατασκευασμένο για iPad” σημαίνει ότι το
ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ειδικά σχεδιασμένο
για να συνδεθεί συγκεκριμένα με iPod, iPhone,
ή iPad, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από
τον κατασκευαστή για να πληροί τις πρότυπες
προϋποθέσεις απόδοσης της Apple.
Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής
της συσκευής ούτε για την συμμόρφωσή της με
πρότυπα ασφάλειας και κανονισμών.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του
εξαρτήματος με το iPod μπορεί να επηρεάσει την
ασύρματη απόδοση.
22
Παράρτημα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Γενικά
4
Προδιαγραφές
μετασχηματιστή AC
DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος
30 W
Διαστάσεις (Πλ x Υψ x Β)
320(348) X 60(90) X 150 χιλ
Καθαρό βάρος (περίπου):
1.54 κιλά
Θερμοκρασία λειτουργίας:
5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Επιτρεπόμενη υγρασία
κατά τη λειτουργία:
5 % έως 90 %
Παροχή Ισχύος Bus
DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2.1 A
Είσοδοι
PORT. IN
0.5 Vrms (υποδοχή στέρεο 3,5 χιλ.)
Παράρτημα
Ενισχυτής
Ισχύς εξόδου
5 W + 5 W (8Ω στα 1kHz)
T.H.D
10 %
Ηχεία
Τύπος
Ενσωματωμένα
Ονομαστική αντίσταση
8Ω
Ισχύς Εισόδου Λειτουργίας
5W
Μέγιστη τιμή τροφοδοσίας
10 W
yy Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.
Παράρτημα
23
Χειρισμός της
συσκευής
Όταν μεταφέρετε τη συσκευή
Φυλάξτε τη συσκευασία και τα περιεχόμενά της.
Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή, για
μέγιστη προστασία συσκευάστε την ξανά όπως την
παραλάβατε.
Διατηρήστε καθαρές τις εξωτερικές
επιφάνειες
Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως
εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
Το καθάρισμα με έντονη πίεση θα μπορούσε να
καταστρέψει την επιφάνεια.
Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο
να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε
ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι
υπερβολικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό
ύφασμα βρεγμένο ελαφρώς σε διάλυμα ήπιου
απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς
διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη, ή διαλυτικά
μέσα διότι αυτά μπορεί να καταστρέψουν την
επιφάνεια της συσκευής.
Παράρτημα
Καθαρισμός μονάδας
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement