LG | GL5241PZJZ1 | Owner's Manual | LG GL5241PZJZ1,GL5241SWJZ1 Brukermanual

LG GL5241PZJZ1,GL5241SWJZ1 Brukermanual
BRUKERHÅNDBOK
KJØLESKAP
Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig
som referanse til enhver tid.
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Denne håndboken kan inneholde
bilder eller innhold som er forskjellig
fra modellen som du har kjøpt.
Denne håndboken kan endres av
produsenten.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER............................................3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER................................................ 3
Avhending av gamle apparater.................................................................. 11
MONTERING...........................................................................12
Merknader for flytting og transport............................................................. 12
Monteringsnotater...................................................................................... 12
Dimensjoner og klaring.............................................................................. 12
Omgivelsestemperatur.............................................................................. 13
Reversere dørene...................................................................................... 13
Installere kjøleskap i par............................................................................ 13
BRUK........................................................................................14
Bruksmerknader........................................................................................ 14
Kontrollpanel.............................................................................................. 15
SMARTFUNKSJONER...........................................................16
Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen..................................................... 16
Bruk av Smart Diagnosis™....................................................................... 18
VEDLIKEHOLD.......................................................................20
Rengjøringsmerknader.............................................................................. 20
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NO
De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre
uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig
bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som
beskrevet nedenfor.
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og
bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet
nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.
ADVARSEL
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for alvorlige personskader eller dødsfall.
FARE
Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for mindre personskader eller skader på produktet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL
For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må
du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:
Barn i husholdningen
•Dette
•
produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også
barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under
oppsyn slik at de ikke leker med produktet.
3
NO
•Hvis
•
apparatet er utstyrt med en lås (kun på noen modeller), må
du oppbevare nøkkelen utilgjengelig for barn.
For bruk i Europa:
Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår
farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
Montering
•Dette
•
produktet skal kun transporteres av to eller flere personer,
som holder produktet på en sikker måte.
•Forsikre
•
deg om at stikkontakten er jordet, og at jordingsstiften på
strømledningen ikke er skadet eller fjernet fra støpselet. For mer
informasjon om jording, kan du spørre hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
•Dette
•
produktet er utstyrt med en strømledning som har
utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en
passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale
forskrifter og bestemmelser.
•Hvis
•
strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst,
må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert
servicesenter.
•Ikke
•
koble apparatet til en multikontaktadapter som ikke har
strømkabel (montert).
•Strømledningen
•
må ikke endres eller forlenges.
4
NO
•Produktet
•
skal kobles til en dedikert strømledning, med separat
sikring.
•Ikke
•
bruk en multikontaktadapter som ikke står ordentlig fast
(bærbar). Hvis du bruker en multikontaktadapter som står ordentlig
fast (bærbar), bruk en multikontaktadapter med strømkodens
gjeldende kapasitet eller mer, og bruk multikontaktadapteren kun
til apparatet.
•Installer
•
produktet på et sted det er lett å trekke ut støpselet på
produktet.
•Vær
•
forsiktig med å peke støpselet oppover eller la produktet lene
seg mot strømpluggen.
•Installer
•
produktet på et fast og jevnt underlag.
•Ikke
•
installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer
eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er
utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller
regn, eller temperaturer under frysepunktet.
•Ikke
•
plasser produktet i direkte sollys, og ikke utsett det for varme
fra varmeapparater så som komfyrer eller varmeovner.
•Vær
•
forsiktig med å eksponere baksiden av produktet når du
installerer det.
•Vær
•
forsiktig, slik at døren ikke faller under montering eller
demontering.
•Vær
•
forsiktig så du ikke klemmer, knuser eller ødelegger
strømkabelen under montering eller demontering av døren.
•Ikke
•
koble en adapter eller annet tilbehør til strømuttaket.
5
NO
Bruk
•Ikke
•
bruk produktet til noe formål (lagring av medisinske eller
eksperimentelle materialer eller frakt) annet enn privat
oppbevaring av mat.
•Trekk
•
ut støpselet under alvorlige lyn- og tordenvær, eller når det
ikke skal brukes på lang tid.
•Ikke
•
ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
•Ikke
•
bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander
på den.
•Hvis
•
det trenger inn vann i elektriske deler av produktet, kobler du
fra strømledningen og kontakter et LG Electronics
kundeinformasjonssenter.
•Du
• må ikke plassere hender eller metallobjekter innenfor området
som slipper ut den kalde luften, og den varmefrigjørende risten på
baksiden må ikke dekkes til.
•Ikke
•
bruk for mye kraft eller slag på baksiden av produktet.
•Ikke
•
legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
•Vær
•
forsiktig med barn som er i nærheten når du åpner eller
lukker døren. Døren kan dunke borti barnet og føre til
personskader. Ikke la noen svinge noen av dørene fra deg, siden
dette kan føre til at enheten kan velte og forårsake skade.
•Unngå
•
fare for at barn fanges inne i produktet. Barn som stenges
inne i produktet kan kveles.
•Ikke
•
plasser tunge eller skjøre objekter, beholdere med væske,
brennbare stoffer (som stearinlys, lamper, osv.), eller
varmekjøleskap (som ovner osv.) på kjøleskapet.
6
NO
•Hvis
•
det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.),
må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere
området umiddelbart. Dette apparatet bruker en kjølegåss
(isobutan,R600a). Selv om den bruker en svært liten mengde
gass, er gassen fremdeles lettantennelig. Gasslekkasjer under
transport, montering eller bruk kan forårsake brann, eksplosjon
eller personskader hvis det oppstår gnister.
•Du
• må ikke bruke eller oppbevare brennbare eller lettantennelige
stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig
spray, insektmiddel, luftrenser, kosmetikk osv.) i nærheten av
produktet.
•Trekk
•
umiddelbart ut støpselet og ta kontakt med et LG
Electronics kundeinformasjonssenter hvis du oppdager merkelig
lyd, lukt eller røyk som kommer fra produktet.
•Fyll
•
kun drikkevann i ismaskinen eller vannbeholderen.
•Kjølekretsen
•
må ikke skades.
•Ikke
•
plasser elektroniske produkter (for eksempel varmeapparat
eller mobiltelefon) inne i produktet.
Vedlikehold
•Trekk
•
ut strømledningen før du rengjør produktet eller bytter den
indre lampen (der slik er montert).
•Sett
•
støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv
er fjernet.
•Trekk
•
aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak
i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
•Ikke
•
sprut vann eller antennelige stoffer (tannpasta, alkohol,
tynnere, benzen, brannfarlig væske, slipemidler, osv.) på innsiden
eller utsiden av kjøleskapet for å rengjøre det.
•Ikke
•
rengjør produktet med børster, kluter eller svamper med
grove flater, eller som er laget av metalliske materialer.
7
NO
•Bare
•
kvalifisert servicepersonell fra LG Electronics sitt
servicesenter skal demontere, reparere eller modifisere produktet.
Ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis
du flytter og installerer produktet på et annet sted.
•Ikke
•
bruk en hårføner for å tørke innsiden av produktet, og ikke
sett stearinlys inne i det for å fjerne lukt.
•Du
• må ikke bruke mekaniske enheter eller andre metoder for å få
avisingsprosessen til å gå raskere.
Deponering
•Når
•
du kaster produktet, fjernes dørpakningen mens hyllene og
kurvene er på plass. Barn må holdes borte fra produktet.
•Kast
•
all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der
barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
Teknisk sikkerhet
•Sørg
•
for at lufteåpningene i apparatet eller i den innebygde
strukturen ikke tildekkes.
•Ikke
•
bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet.
•Kjølevæsken
•
og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet
må behandles som spesialavfall. Ta kontakt med serviceagenten
eller noen med tilsvarende kunnskap før disse kastes.
8
NO
•Dette
•
apparatet inneholder en liten mengde isobutankjøling
(R600a), men den er også brennbar. Vær forsiktig når apparatet
transporteres og installeres slik at ingen deler av kjølekretsen
skades.
•Kjølemiddel
•
som lekker ut av rørene kan antennes eller forårsake
eksplosjon.
•Hvis
•
det oppdages en lekkasje, må man unngå åpen ild eller
mulige antenningskilder, og rommet hvor apparatet står må luftes i
flere minutter. For å unngå at det dannes en brennbar
gassblanding i luften hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen,
bør størrelsen på rommet hvor apparatet brukes tilsvare mengden
kjølevæske som brukes. Rommet må være på 1 m² i størrelse for
hvert 8 g av R600a kjølemedium inne i apparatet.
•Mengden
•
kjølevæske i apparatet ditt vises på identifikasjonsplaten
inne i apparatet.
•Du
• må aldri starte et apparat som viser tegn på skade. Hvis du er
i tvil, kan du ta kontakt med forhandleren.
•Dette
•
produktet er kun ment å brukes i husholdninger og lignende.
Det bør ikke brukes i kommersielle eller catering-formål, eller i
mobile applikasjoner som bobiler eller båter.
•Du
• må ikke lagre eksplosive stoffer som spraybokser med
brennbare stoffer i dette apparatet.
9
NO
FARE
For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller
skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette
produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler,
inkludert følgende:
Montering
•Ikke
•
vipp på produktet for å trekke eller skyve det under transport.
•Pass
•
på at du ikke setter noen kroppsdeler som hender eller føtter
fast i kjøleskapet når du flytter på det.
Bruk
•Ikke
•
rør frysevarer eller metalldeler i fryseren med våte eller
fuktige hender. Det kan forårsake frostskader.
•Ikke
•
plasser glassbeholdere, flasker eller bokser (spesielt de som
inneholder kulsyreholdige drikker) i fryseskapet, på hyller eller i
isbøtter som vil bli utsatt for temperaturer under null.
•Det
•
herdede glasset på forsiden av døren eller i hyllene kan
skades ved støt. Hvis det er skadet, må du ikke røre det med bare
hender, da dette kan føre til personskade.
•Ikke
•
hold deg fast i døren, lagringsrom eller hyller, og ikke klatre
på dem.
•Ikke
•
oppbevar for mange vannflasker eller beholdere for sideretter
i dørkurvene.
•Forhindre
•
dyr fra å gnage på strømkabelen eller vannslangen.
•Hvis
•
hengslet på produktdøren blir skadet eller ikke fungerer riktig,
må du slutte å bruke det og ta kontakt med et LG Electronicsservicesenter.
•Ikke
•
rengjør glasshyllene eller deksler med varmt vann når de er
kalde. De kan ødelegges hvis de utsettes for plutselige
temperaturendringer.
10
NO
•Aldri
•
spis frossen mat umiddelbart etter at den er tatt ut av
fryseren.
•Pass
•
på at du ikke setter en hånd eller en fot fast ved åpning eller
lukking av døren eller dør-i-dør.
Vedlikehold
•Ikke
•
sett inn hyller opp ned. Hyller kan falle ned.
•For
•
å fjerne rim fra produktet, tar du kontakt med et LG
Electronics kundeinformasjonssenter.
•Kast
•
isen som har vært i isbøtten i fryseren under et lengre
strømbrudd.
Avhending av gamle apparater
•• Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres
til den kommunale resirkulering.
•• Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering
av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for
miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som
kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan
resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
•• Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt
med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste
autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte
informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling
11
MONTERING
Merknader for flytting og
transport
••Fjern alle matvarer fra innsiden av apparatet.
Transporter deretter apparatet kun etter å ha
satt fast skjøre deler som hyller og dørhåndtak
med tape. Apparatet kan skades dersom dette
ikke etterfølges.
••Trekk ut støpselet, sett det fast i
støpselkroken på baksiden eller på toppen av
apparatet. Unnlatelse av å gjøre dette kan
føre til skade på strømledningen eller at gulvet
ripes opp.
••Når apparatet transporteres bør det gjøres
forsiktig av mer enn to personer. Siden
apparatet er meget tungt, kan det føre til
personskade eller apparatsvikt hvis det
slippes.
••Når apparatet transporteres over lengre
avstander må apparatet stå oppreist.
Apparatet kan velte og forårsake funksjonsfeil.
Apparatet må aldri transporteres liggende,
siden det kan føre til en kjølesirkulasjonsfeil
når det slås på igjen.
NO
••Etter tilkobling av strømledningen (eller
støpslet) til uttaket, bør du vente i to til tre
timer før du setter mat inn i apparatet. Hvis du
setter inn mat før apparatet er helt avkjølt, kan
maten bli ødelagt.
••Etter at du har installert apparatet, kobler du
støpselet til en stikkontakt. Før du flytter og
kaster maskinen, må du koble støpselet fra
stikkontakten.
Dimensjoner og klaring
••For lite avstand fra tilstøtende elementer kan
føre til forringelse av frysekapasitet og økte
strømkostnader. Tillat over 50 mm klaring fra
hver tilstøtende vegg når du installerer
apparatet.
A
F
12
E
B
Monteringsnotater
••Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
−−Hvis produktet monteres på en ujevn
overflate, kan det forårsake vibrering og støy
som kan føre til at produktet velter og
dermed medføre personskader. Det kan
også føre til at dørene ikke lukkes på riktig
måte og forårsake fuktighet inne i enheten
under drift.
−−Hvis apparatet ikke står rett foran eller bak,
juster de fremre føttene slik at det kan rettes
opp. Alvorlige tilfeller kan gjøre det
nødvendig å legge tynt treverk på gulvet.
••Enheten bør ikke plasseres i nærheten av
varmekilder, i direkte sollys eller på fuktige
steder.
••Koble strømledningen (eller støpslet) til
kontakten. Ikke koble andre apparater til
samme kontakt.
D
G
C
A
B
C
D
E
F
G
Størrelse
595 mm
1850 mm
673 mm
30 mm
643 mm
1120 mm
870 mm
NO
Omgivelsestemperatur
Reversere dørene
••Apparatet er konstruert for å fungere innenfor
et begrenset område av
omgivelsestemperaturer, avhengig av
klimasone. Ikke bruk apparatet ved en
temperatur som overskrider grensen.
••De interne temperaturene kan påvirkes av
apparatets beliggenhet, omgivelsestemperatur,
hyppighet av døråpning og så videre.
••Klimaklassen finnes på ratingmerket.
Kjøleskapet er utformet med reverserbare dører,
slik at de kan åpnes enten fra venstre eller
høyre side for å passe ditt kjøkkendesign.
Klimaklasse
SN (Utvidet
Temperert)
N (Temperert)
ST (Subtropisk)
T (Tropisk)
MERK
••Imidlertid, om du ønsker å reversere dørene
på kjøleskapet i par, må du ringe
kundesenteret. Justering av dørene er ikke
dekket av garantien.
Omgivelsestemperaturområde
ºC
Installere kjøleskap i par
+10 - +32
Apparatet ditt kan bli installers med kjøleskap/
fryser i par.
+16 - +32
+16 - +38
+16 - +43 / +10 - +43*
*Australia, India, Kenya
MERK
••Apparater rangert fra SN til T er tiltenkt bruk i
omgivelsestemperatur mellom 10 ºC og 43 ºC.
MERK
••Imidlertid, om du ønsker å installere din
hvitevare i par må du ringe kundesenteret.
Installasjonsvilkår er ikke dekket av garantien.
13
BRUK
NO
Bruksmerknader
Effektiv oppbevaring av mat
••Brukerne må huske på at det kan dannes rim
dersom døren ikke lukkes helt, hvis
luftfuktigheten er høy om sommeren, eller hvis
fryserdøren åpnes ofte.
••Sørg for tilstrekkelig plass mellom mat som
oppbevares på hyllen eller i dørkurven, slik at
døren kan lukkes helt.
••Åpning av døren slipper varm luft inn i
produktet, og kan føre til at temperaturen
stiger.
••Ikke åpne eller lukk døren overdrevet ofte.
••Lagre frossen og avkjølt mat i lukkede
beholdere.
••Sjekk utløpsdatoen og merkingen
(lagringsinstruksjonene) før matvarene lagres.
••Ikke oppbevar mat over lang tid (mer enn 4
uker) hvis den lett blir bedervet ved lav
temperatur.
••Plasser avkjølt eller frossen mat i kjøleskapet
eller fryseren rett etter innkjøp.
••Ikke pakk og lagre grønnsaker i avispapir.
Trykksaker som aviser eller andre fremmede
stoffer kan legge avsetninger på maten og
kontaminere den.
••Ikke overfyll produktet. Bruk mindre enn 70 %
av plassen. Kaldluften kan ikke sirkulere
skikkelig hvis produktet er overfylt.
••Varm mat må avkjøles før lagring. Hvis for
mye varm mat plasseres på innsiden, kan
temperaturen inne i produktet øke og påvirke
andre matvarer lagret i produktet negativt.
••Hvis du stiller inn en svært lav temperatur for
maten, kan den fryses. Ikke still inn en lavere
temperatur enn den påkrevde temperaturen
for at maten skal kunne oppbevares riktig.
Anbefalinger for strømsparing
••Sørg for tilstrekkelig plass mellom lagrede
matvarer. Dette gjør at kaldluften sirkulerer
jevnt, og sparer strøm.
••Varm mat skal bare settes til oppbevaring
etter at den har avkjølt seg, for å hindre dugg
og rim.
••Ikke legg mat i nærheten av
temperatursensoren i kjøleskapet. Hold en
avstand på minst 3 cm fra sensoren.
14
NO
Kontrollpanel
Enheter og funksjoner
1 Strøm
••Dette skrur strømmen av og på.
1
2
3
4
5
6
7
2 Fridge Temperature
(Kjøleskaptemperatur)
••Dette angir den ønskede temperaturen i
kjøleskapet.
3 Wi-Fi (Valgfritt)
••Dette gjør kjøleskapet klart til å koble til
ditt trådløse hjemmenettverk.
4 Ekspressavkjøling
••Dette stiller inn Ekspressavkjølingfunksjonene.
5 Eco Friendly (Miljøvennlig)
••Dette styrer strømsparingsmodus for
redusert strømbruk.
6 Door Alarm (Døralarm)
••Dette angir alarmlyden som aktiveres når
døren åpnes.
7 Lock (Lås)
••Dette låser knappene på kontrollpanelet.
−−Det faktiske kontrollpanelet kan variere fra
modell til modell.
15
SMARTFUNKSJONER
Bruk av LG SmartThinQ
applikasjonen
••For hvitevarer med
eller
-logo
Ting du bør sjekke før du bruker
LG SmartThinQ
1
Sjekk avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren (trådløst nettverk).
••Hvis avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren er for stor, vil
signalstyrken bli svekket. Ruteren vil da
bruke lengre tid på registrering av
enheten, og installasjonen kan mislykkes.
2
Skru av Mobildata på smarttelefonen.
••For iPhone, skru av data ved å gå til
Innstillinger → Mobilnett → Mobildata.
3
Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.
NO
••Hvis maskinen har problemer med å koble til
WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står
for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker
(signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets
styrke.
••WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til,
eller kan bli avbrutt på grunn av
hjemmenettverkets miljø.
••Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
••De trådløse omgivelsene kan påvirke
hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
••Enheten kan ikke registreres på grunn av
problemer med den trådløse overføringen.
Koble fra strømmen på enheten, vent noen
minutter og prøv igjen.
••Brannmuren på den trådløse ruteren er
aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et
unntak.
••Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av engelske bokstaver og tall.
(Ikke bruk spesialtegn)
••Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan
variere avhengig av mobilens operativsystem
(OS) og produsenten.
••Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt til
WEP, settes kanskje ikke nettverket opp.
Endre til andre sikkerhetsprotokoller (WPA2
anbefales) samt å registrere produktet på nytt.
Installer LG SmartThinQ
MERK
••For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at
Wi-Fi -ikonet på kontrollpanelet lyser.
••Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse
nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens,
kontakter du Internett-leverandøren eller slår
opp i håndboken for den trådløse ruteren.
••LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer med
nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt
forårsaket av nettverkstilkoblingen.
16
Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store & Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
programmet.
NO
Trådløs funksjon
Kommuniser med enheten fra en smarttelefon
ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.
Fastvareoppdatering
Hold ytelsen til enheten oppdatert.
Smart Diagnosis™
Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil
du få nyttig informasjon som for eksempel riktig
måte å bruke apparatet basert på
bruksmønster.
Innstillinger
Lar deg stille inn forskjellige valg på kjøleskapet
og i appen.
MERK
Registrere enheten på nytt, eller
registrering av ny bruker
Trykk og hold Wi-Fi-knappen i 3 sekunder for å
skru den midlertidig av. Kjør LG SmartThinQprogrammet og følg instruksjonene for å
registrere enheten.
MERK
••For å deaktivere Wi-Fi-funksjonen trykker og
holder du Wi-Fi-knappen i 3 sekunder.
Wi-Fi-ikonet vil slå seg av.
Spesifikasjoner for trådløs LANmodul
Modell
LCW-004
Frekvensområde 2412-2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
Utstrålingseffekt
IEEE 802.11g:17.72 dBm
(maks)
IEEE 802.11n:16.61 dBm
••Hvis du endrer trådløs ruter,
internettleverandør eller passord, må du slette
det registrerte apparatet fra LG SmartThinQappen og registrere det på nytt.
••Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
••Funksjoner kan variere etter modell.
Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0
For hensynet til brukeren, bør denne enheten
bli installert og brukt med en avstand på
minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.
Kobler til Wi-Fi
Samsvarserklæring
Wi-Fi-knappen, når den brukes med LG
SmartThinQ-appen, lar kjøleskapet koble til et
trådløst hjemmenettverk. Wi-Fi-ikonet viser
status for kjøleskapets nettverksforbindelse.
Ikonet lyser når kjøleskapet er koblet til
Wi-Fi-nettverket.
Førstegangsregistrering av enhet
Kjør LG SmartThinQ-programmet og følg
instruksjonene i programmet for å registrere
enheten.
Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av
typen kjøleskap er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Den fullstendige teksten til
EU-samsvarserklærineng er tilgjengelig på
følgende Internettadresse :
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
17
NO
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre
åpne kildelisenser som dette produktet
inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om
opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode
på CD-ROM mot å få dekket
distribusjonskostnadene (som utgifter til medier,
frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til
opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i
tre år etter vår siste levering av dette produktet.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar
denne informasjonen.
18
Bruk av Smart Diagnosis™
••For hvitevarer med
eller
-logo
Smart Diagnosis™ Gjennom
kundeinformasjonssenteret
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne
funksjonen til å ta kontakt med
serviceteknikeren, ikke i løpet av vanlig bruk.
1
Trykk på Lock-knappen for å aktivere
låsefunksjonen.
••Hvis låsefunksjonen allerede er aktivert,
trykk på Lock-knappen for å deaktivere
låsefunksjonen, og trykk så på Lockknappen på nytt for å aktivere
låsefunksjonen.
••Vær oppmerksom på at Smart Diagnosisfunksjonen ikke fungerer før det har gått
fem minutter etter at låsen ble aktivert.
2
Trykk og hold Fridge-knappen nede i tre
sekunder eller mer mens du fortsatt holder
telefonen ved høyttaleren.
NO
3
Åpne kjøleskapsdøren og hold deretter
telefonen i øvre høyre høyttalerhull.
••Plasser telefonen slik at mikrofonen på
den står mot høyttalerhullet.
4
Etter at dataoverføringen er fullført, vil
serviceagenten forklare resultatene av
Smart Diagnosis™.
MERK
••Plasser telefonen slik at mikrofonen på den
står mot høyttalerhullet.
••Smart Diagnosis™-lyden lages etter cirka tre
sekunder.
••Hold telefonen til øvre høyre høyttalerhull, og
vent mens data overføres.
••Du må ikke fjerne telefonen fra høyttalerhullet
mens data overføres.
••Det kan hende dataoverføringslyden høres
grell ut i øret mens Smart Diagnosis™dataene overføres, men du må ikke fjerne
telefonen fra høyttalerhullet før
dataoverføringslyden har stoppet, hvis ikke
kan det hende diagnosen ikke blir nøyaktig.
••Når dataoverføringen er fullført, vises det en
melding om at overføringen er fullført, og
kontrollpanelet skrus automatisk av og på
etter noen få sekunder. Etter at
kundeinformasjonnsenter forklarer
diagnoseresultatet.
••Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen
avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
••Kommunikasjonen vil fungere bedre, og du
kan sende et bedre signal hvis du bruker en
fasttelefon.
••Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data
blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet,
kan det hende du vil få en dårligere Smart
Diagnosis™.
19
VEDLIKEHOLD
Rengjøringsmerknader
••Når du fjerner en hylle eller skuff fra innsiden
av produktet, må alle lagrede matvarer fjernes
fra hyllen eller skuffen for å unngå
personskader og skader på produktet.
−−Hvis ikke kan det oppstå skader på grunn av
vekten av de lagrede matvarene.
••Hvis du rengjør utsiden av
ventilasjonsåpningene på produktet med
støvsuging, bør strømkabelen være trukket ut
av stikkontakten for å unngå statiske
utladninger som kan skade elektronikken eller
gi elektriske støt.
••Ta ut hyller og skuffer og rengjør dem med
vann, og tørk dem nøye før du setter dem inn
igjen.
••Tørk regelmessig av dørpakningene med et
fuktig, mykt håndkle.
••Etter rengjøring må du sjekke om
strømkabelen er skadet, varm eller feil
tilkoblet.
••Hold luftventilene på utsiden av produktet
rene.
−−Blokkerte lufteventiler kan føre til brann eller
skade på produktet.
20
NO
••Voksing av eksterne malte metallflater bidrar
til rustbeskyttelse. Ikke gjør dette på
plastikkdeler. Voks malte metalloverflater minst
to ganger i året ved å bruke voks for
apparater (eller bilvoks). Påfør voks med en
ren, myk klut.
••Under rengjøring av innsiden eller utsiden av
enheten, bruk ikke grov børste, tannpasta eller
brennbart materiale. Bruk ikke
rengjøringsmidler som inneholder brennbare
substanser.
−−Dette kan forårsake misfarging eller skade
på enheten.
−−Brennbare substanser: Alkohol (etanol,
metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol,
osv.), fortynningsvæske, blekemiddel,
benzen, brennbare væsker, skuremiddel,
osv.
••For utsiden av apparatet bruk en ren svamp
eller myk klut og et mildt vaskemiddel og
varmt vann. Ikke bruk slipende eller sterke
rengjøringsmidler. Tørk nøye med en myk klut.
••Hyllene og skuffene må ikke vaskes i
oppvaskmaskinen.
−−Delene kan bli deformert på grunn av
varmen.
••Hvis produktet er utstyrt med en LED-lampe,
må du ikke fjerne lampedekselet og LEDlampen, i et forsøk på å reparere eller
vedlikeholde den. Ta kontakt med en LG
Electronics kundeinformasjonssenter.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising