LG GR-B207GVZA,GR-B207GXGA Brukermanual

LG GR-B207GVZA,GR-B207GXGA Brukermanual
J KAAPPI
Innholdsfortegnelse
Innledning
Skriv opp for sikkerhets
skyld
Viktige opplysninger nar det gjelder sikkerhet:
Identifikasjon
Installasjon
Plassering
deler
kjøleskapet
dør
Demontering
av
Montering
dør
Justering
Drift
av
av
av
av
høyde
av
temperatur
Oppstart
Justering
og
funksjoner
Forfriskningssenter (Gjelder bare
noen
modeller)
Isterninger
Vinholder
(Gjelder bare
noen
modeller)
Eggbeholder
Styring
luftfuktighet
av
i
grønnsakskuffen
Omstilling mellom grønnsak- eller kjøttskuff
Luktfjerningssystem (Gjelder bare
Hyller (Gjelder bare
Plassering
av
matvarer
Stell og
vedlikehold
Plassering
Lagring
av
av
noen
matvarer
matvarer
Hvordan demontere deler
Alminnelige opplysninger
Rengjøring
Feilretting
noen
modeller)
modeller)
Skriv opp for sikkerhets skyld
Modell- og serienummer star pa indre del eller bak pa
kjøleskapet. Disse er unike for dette apparatet og ikke lik
Du bør skrive opp disse
opplysningene og ta vare pa
kjøpsbevis. Kvitteringen kan stiftes inn her.
Kjøpsdato
Kjøpt fra forhandler
:
Forhandlerens adresse
:
Forhandlerens telefonnummer
:
Modellnummer
:
Serienummer
:
kjølerommet
noen
denne
bruksanvisningen som
:
Viktige opplysninger nar
det
gjelder
sikkerhet:
Før dette kjøleskapet brukes ma det installeres korrekt, og plasseres
installasjonsanvisningene i dette dokumentet.
Trekk aldri ut stikkontakten til kjøleskapet ved a trekke i
selve pluggen og trekk den rett ut av kontakten.
Nar du flytter
klemme eller
til dette
andre apparater.
kjøleskapet ut fra veggen ma
ødelegge strømkabelen.
du
være
i
samsvar
strømledningen.
slik at du
forsiktig
med
Ta godt tak i
unngar a
kjøleskapet er satt i drift ma du unnga a berøre kalde overflater inne i
kjølerommet, spesielt med vate eller fuktige hender. Huden kan sitte fast pa de
Etter at
svært
kalde overflatene.
Trekk ut strømkabelen ved rengjøring eller annet vedlikehold. Unnga a berøre den
med vate hender, da dette kan forarsake elektrisk støt eller skade.
Strømkabelen ma aldri skades, brekkes, trekkes ut eller vris, da skade pa
strømkabelen kan forarsake brann eller elektrisk støt. Det kan ogsa oppsta tvil
kjøleskapet
er
om
jordet.
Glassbeholdere ma aldri
utvider seg ved frysing.
plasseres i fryseren
fordi de kan
ga
i
stykker nar
innholdet
Putt aldri hendene opp i isboksen til den automatiske ismaskinen, da den kan
forarsake skade under drift.
Dette apparatet
er
ikke
laget
for a brukes
av
sma barn eller syke personer uten
oppsyn.
Smabarn
ma holdes under oppsyn for a sikre at de ikke leker med apparatet.
Ingen ma klatre pa, sitte pa eller henge pa døren til forfriskningssenteret. Dette kan
kjøleskapet eller fa det til a velte, med alvorlig personskade som resultat.
skade
Ikke bruk
skjøteledning
Tilgjengelighet til
nettpluggen
Utskifting
av
nettkabel
Dersom det
separat kontakt for a hindre
mulig bør kjøleskapet kobles
overbelastning som gjør at strømmen gar.
til
Kjøleskapet/fryseren bør plasseres slik
tilgjengelig, for at den raskt skal kunne
tilkoplingspluggen til strømnettet er
en ulykke skulle inntreffe.
er
Hvis nettkabelen
er
skadet ma den
serviceleverandør, eller
at
en annen
farlige situasjoner oppstar.
at til
en
trekkes ut dersom
byttes
ut av
produsenten eller dennes
kvalifikasjoner, for a unnga
person med tilsvarende
Innledning
FARE: Det
Advarsel om at
barn kan bli
er
fare for at barn kan bli innelast.
Før du kaster ditt
Ta av dørene,
inn.
innelast
gamle kjøleskap eller fryser:
la hyllene være pa plass slik at
men
det ikke blir sa lett for barn a
klyve
Dette apparatet er ikke laget for a brukes av sma barn eller syke personer uten oppsyn.
ma holdes under oppsyn for a sikre at de ikke leker med apparatet.
Smabarn
Ikke
Ikke
lagre
lagre
eller bruke bensin eller andre
antennelige damper eller væsker
i nærheten
av
dette eller andre apparater.
I tilfelle
Jording
av
kortslutning
vil
jording
redusert ved at strømmen far
en
apparatet sørge for at risikoen for elektrisk støt blir
alternativ vei.
av
For a forhindre elektriske støt, ma dette apparatet jordes.
Ukorrekt bruk av jordingspluggen kan resultere i elektrisk støt. Søk rad hos
elektriker eller servicetekniker hvis du ikke forstar
dersom du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
Identifikasjon
Fryser
av
en
sertifisert
jordingsinstruksjonene ordentlig,
eller
deler
Kjøleskap
Avdeling for
melkeprodukter
Utløserhandtak
for isbiter
Lampe
Rom for
laging
Hylle
isbiter
av
Dørhylle
Dørhylle
Isbitbrett
Vinholder
(valgfri)
Hylle
Forfriskningssenter
(valgfritt)
Lampe
(stal
eller
Hylle
glass)
Godteriskuff
Dørhylle
Eggbeholder
Grønnsakskuff
Dørhylle
Dørhylle
Skuff
(1
eller
2)
Grønnsakskuff/
Kjøttskuff
Dørhylle
Fuktighetsbryter
Nederste
deksel
Omstillingsbryter
(kjøtt/grønnsaker)
NB
?
26
Dersom du synes at det mangler enkelte deler i kjøleskapet
dette er deler som bare brukes i andre modeller.
ditt, kan det
være
at
Installasjon
Plassering av kjøleskapet
1. Plasser
Velg en god
plassering
2.
kjøleskapet
slik at det blir enkelt a bruke.
Unnga a plassere det nær varmekilder,
sollys eller fuktighet.
direkte
3. Luft ma kunne sirkulere fritt rundt
kjøleskapet
hvis det skal kunne virke
effektivt. Dersom
inne i
en
nisje, ma
kjøleskapet
det
er
være en
Mer enn
30 cm til
toppen
plassert
Mer enn
5cmfra
veggen bak
avstand
pa minst 30 cm eller mer over
kjøleskapet, og 5 cm eller mer fra
veggen. Kjøleskapet ma løftes 2,5 cm fra
gulvet, spesielt hvis det star pa et teppe.
4.
Kjøleskapet ma
5. Ikke installer
rettes sa det star i vater.
kjøleskapet
i
en
lufttemperatur pa
under 5 °C, da dette kan
pavirke
driften.
Bortskaffe din
Innretningen
gamle innretning
som
innholder væske
kan resirkuleres og
(kjøle- og smøremiddel) og
gjenvinnes.
er
fremstilt
av
deler og stoff
viktige stoff ma sendes til avfallstjeneste der de kan bearbeides og gjenbrukes
(gjenvinning). Vennligst kontakt din lokale tjeneste for a bestille en lastebil for avfallet.
Alle
27
Installasjon
Demontering av dør
Advarsel
Fare for elektrisk støt
Ta ut strømkabelen til kjøleskapet før installering. Unnlatelse
medføre risiko for dødsfall eller alvorlig skade.
Hvis døren inn i rommet
er
av
a gjøre dette kan
for smal for at
kjøleskapet kan passere, ma du ta av døren
til kjøleskapet og bære det inn sidelengs.
nedre
deksel
Fjern
Fjerne
Nedre deksel
nedre deksel ved a løfte oppover.
Deksel
over
hengsel
Fjern døren til
fryseren
dekslet til
skruene.
1) Fjern
hengslet
ved a løsne
pa
Øvre
hengsel
Øvre
Beslag
2) Fjern beslaget ved a rotere det mot
urviserens retning , og sa løfte opp øvre
hengsel
.
NB
?
Vær
forsiktig
3) Ta vekk døren
nar
øvre
til
hengsel fjernes
fryserommet
sa ikke døren faller forover.
ved a løfte
den oppover.
Nedre
Fjern døren til
kjøleskapet
hengsel
1) Løsne skruene til dekslet over hengslet og
fjern dekslet. Fjern kablene dersom de er
der, bortsett fra jordledningen.
Ledningsforbi
ndelse
Øvre
2) Fjern beslaget ved a dreie med urviserens
retning og fjern sa øvre hengsel ved a
løfte det opp
3) Fjern
døren til
.
kjølerommet
ved a løfte den
opp.
Bær inn
Bær inn
kjøleskapet
som
28
vist
kjøleskapet gjennom inngangsdøren
pa tegningen til høyre.
slik
hengsel
Beslag
hengsel
Installasjon
Montering av dør
Monter dørene i omvendt
rekkefølge
av
demontering
etter at de er baret inn.
Justering av høyde
høyden pa døren ved a stikke en flat skrutrekker (-)
høydejusteringsskrue og vri med urviserens retning ( ).
Dersom døren til
fryseren er lavere
enn døren til
Juster
inn i
sporet pa
venstre
Høydeforskjell
kjølerommet
Høydeforskjell
Venstre
Dersom døren til
fryseren
er
enn
høydejusteringsskrue
høyden pa døren ved a stikke en flat skrutrekker (-)
høydejusteringsskrue og vri med urviserens retning ( ).
Juster
høyere
døren til
inn i
sporet pa høyre
Høydeforskjell
kjølerommet
Høydeforskjell
Høyre høydejusteringsskrue
Etter at
Man kan fa dørene
pa kjøleskapet til a lukke seg mykt ved a heve fronten ved hjelp
høydejusteringsskruen. Dersom dørene ikke lar seg lukke skikkelig, vil kjølingen
pavirkes.
dørhøyden
er justert
1. Tørk
Deretter
av
alt støv
som er
2. Monter alt tilbehør slik
hjemme.
De
er
pakket
oppsamlet
som
under transport and
rengjør skapet grundig.
osv. der de hører
for a forhindre skader under transporten.
isterningboksen, fordampningfatet
sammen
3. Koble til strømkabelen til kontakten. Ikke koble til andre apparater i
4. Før bruk la maskinen
i gang 2-3 timer.
Kontroller kalduftstrømmen i frysedelen for a
Na
29
er
av
samme
kontakt.
være
maskinen klar for bruk.
sjekke
at
nedkjølingen fungerer.
Drift
Oppstart
Første gang kjøleskapet blir installert ma man først la det sta rolig for a stabilisere seg
tre timer før det fylles med fersk eller frossen mat. Vent 5 minutter med a starte
kjøleskapet dersom driften blir avbrutt.
i to
-
Justering av temperatur og funksjoner
30
Drift
Du kan
regulere temperaturen bade
i
fryse- og kjøledelen.
Justering av
temperatur I
frysedelen
Justering av
temperatur I
kjøledelen
trykker pa knappen vil innstillingen repeteres i rekkefølgen (Middels)
(Middels sterk)
(Sterk)
(Svak)
(Middels svak).
Hver gang du
Den konkrete
innvendige temperaturen varierer, avhengig av varenes status,
valgte temperaturen er en ønsket innstilling, og ikke den faktiske
temperaturen i kjøleskapet.
Kjøleevnen er svak til a begynne med. Juster temperaturen etter hvert som du
bruker kjøleskapet, men ikke før det er gatt 2-3 dager.
ettersom den
Velg denne funksjonen
Superfryser
for a starte
fryseren.
pa
"Pa" eller "Av" gjentas hver gang du trykker
(
) knappen.
Illustrasjonen med pilen
vil fortsatt markere
"Pa" etter a ha blinket fire ganger etter at du har
valgt spesialfrysing "pa".
Superfrys-funksjonen sla seg
dersom den passerer
Las
en
automatisk
fastsatt tid.
av
Denne
knappen stanser annen
funksjonsknapp.
Las eller
'LAS(
Apne
gjentas
hver gang du
trykker pa
)'
Trykker du pa den andre knappen etter at du har
valgt 'LAS' vil den andre knappen ikke fungere.
,
31
Drift
Andre
Temperaturviser.
funksjoner
Temperaturen angis bare i omradet -9 °C 49 °C.
Temperaturer under -10 °C er merket med 'LO' and
ROOM
~
TEMP
temperaturer over 50 °C er merket med 'HI'.
kan skille seg fra den faktiske lufttemperaturen, ettersom den males i
den øverste delen av kjøleskapet (øverst i døren).
Temperaturen
Varsel
om
apen
dør
Et varslingssignal lyder tre ganger med 30 sekunders mellomrom nar det har gatt ett
minutt siden døren til kjøleskapet eller forfriskningssenteret ble apnet og den ikke er
lukket helt.
Ta kontakt med ditt lokale servicesenter hvis
etter at døren er lukket.
varslingssignalet
fortsetter a
lyde
selv
Diagnose (feilsøkings) funksjon
Diagnosefunksjonen oppdager automatisk feil nar det pavises svikt i produktet ved
av kjøleskapet.
Dersom det skulle oppsta feil ved kjøleskapet, som at viserne ikke viser normale
verdier og det ikke nytter a trykke pa noen av knappene, sa sla ikke av kjøleskapet,
men kontakt din lokale forhandler sa fort som mulig. Det tar mye lenger tid for
servicemannen a finne feilen dersom kjøleskapet er slatt av.
bruk
lyde 3 ganger dersom kjøleskapdøren blir staende apen i mer en ett minutt.
lyde med 30 sekunders mellomrom og stoppe nar døren blir lukket. Hvis
ikke gir seg selv etter at døren til fryseren og kjøleskapet er lukket, vennligst
Alarmen vil
Alarmsignal ved
apen dør
Alarmen vil
alarmen
kontakt din lokale forhandler.
Selv-diagnosefunksjonen
Selv-diagnose
(feilsøkings)
trer i kraft nar det
oppstar
et
problem
i enheten. Kontakt
din forhandler umiddelbart, men sla ikke skapet av. Ved brudd i strømtilførselen vil
servicemannen trenge mye lenger tid pa a finne frem til feilen.
funksion
Nar det
oppstar feil, nytter
funksjonsknappene.
32
det ikke a endre temperaturen ved a
trykke pa
noen av
Drift
Forfriskningssenter (Gjelder
Apne
Hvordan bruke
forfriskningssenteret
døren til
bare
forfriskningssenteret.
Du kan bruke forfriskningssenteret uten
a apne døren til kjøleskapet. Dermed
sparer du strøm.
Lampen i kjøleskapet tennes nar døren
forfriskningssenteret apnes. Dermed
til
det alltid enkelt a identifisere
innholdet.
er
Døren til forfriskningssenteret ma aldri
brukes til a arbeide pa, og det ma utvises
forsiktighet med skarpe gjenstander.
Døren til
forfriskningssenter
et ma aldri brukes
som
La aldri
for
arbeid
underlag
armene
hvile
eller
forfriskningssenteret
pa
døren til
hardt pa
trykk
den.
Det indre dekslet til
Forfriskningssenteret
forfriskningssenter
uten dekslet.
virker ikke normalt
et ma aldri tas ut
Ikke bare kan døren til
bli ødelagt,
barn kan ogsa bli skadet.
Tunge gjenstander
ma aldri plasseres
pa døren til
forfriskningssenter
forfriskningssenteret
et, og barn ma aldri
fa henge seg
pa
den
33
men
noen
modeller)
Drift
Isterninger
Slik
lager du
isterninger
Fyll vann i is isterningsboksen til venstre
skapet. Dersom du fyller pa for mye
vann, kan det bli vanskeligere a skille
terningene fra hverandre.
Dessuten kan det dryppe vann fra
i
boksen slik at isbitene i boksen under
klistres sammen.
Isterningsboks
Isterningene løsnes og slippes ned i
oppbevaringsboksen ved at man dreier
pa bryteren for separering av is pa
panelet foran isterningsrommet.
NB
?
Hvis du dreier
pa bryteren for separasjon av is før den er skikkelig
gjennomfrossen, Kan det fa det gjenværende vannet til a dryppe ned
oppbevaringsboksen og klumpe isbitene sammen.
Vinholder
Justering
Vinflasker kan
av
vinholder
hvilken
som
bare
(Gjelder
oppbevares liggende
hylle.
noen
I fall du innsetter vinholderen
:
Rykk vinholderen ovenfra og ned etter
etter at du har satt den inne i
beskrivning
hyllens fastholdende sidedel etter
beskrivning ved a fange den oppover etter
.
I fall du tar
Rykk
av
etter at du har
34
.
vinholderen
:
vinholderen innover etter
fanget
den etter
modeller)
med denne vinholderen,
helst
beskrivning
beskrivning
i
som
kan festes
pa
Drift
Eggbeholder
Eggbeholderen
kan
plasseres
der du matte
ønske.
NB
?
?
Eggbeholderen
Eggbeholderen
ma aldri brukes i isboksen. Den kan
ma aldri
oppbevares i fryseren
ga
i
stykker.
eller ferskvareskuffen.
Styring av luftfuktighet i grønnsakskuffen
Luftfuktigheten kan kontrolleres ved a justere bryteren
høyre ved lagring av grønnsaker eller frukt.
for
luftfuktighet
til venstre
eller
Høy luftfuktighet
Close
Lav
Open
luftfuktighet
Close
Open
Omstilling mellom grønnsak- eller kjøttskuff
Den nederste skuffen i
kjøleskapet
kan stilles
til
om
oppbevaring
av
grønnsaker
eller
kjøtt.
Temperaturen i kjøttskuffen
holdes lavere
eller fisken vil holde seg ferskt
enn
i
kjøleskapet
for
øvrig,
slik at
lenger.
NB
?
Grønnsaker eller frukt vil
bryteren
35
fryse
dersom
kontrolleres før maten blir
bryteren
lagret.
er
satt til
kjøtt.
Derfor ma
kjøttet
Drift
Luktfjerningssystem (Gjelder
Hvordan bruke
Dette systemet absorberer
pa
mate sterke lukter ved hjelp
optisk
pavirker ikke
katalysator.
Dette systemet
mat som er
lagret.
met
noen
modeller)
effektiv
en
av en
Siden systemet allerede er installert i
inntakskanalen for kjøleluft fra
kjøleskapet, er det ikke nødvendig med
luktfjerningssyste
bare
en
separat installasjon.
Det lønner seg a bruke lukkede beholdere til oppbevaring av matvarer med sterk
lukt. I annet fall kan slike lukter absorberes av andre matvarer i skuffen.
Hyller (Gjelder
Glidende
bare
noen
modeller)
Du kan oppbevare høye saker som f. ex. en gallon beholder eller flasker gjennom a
skyve frem hyllens halvdel pa bunnen slik at den glir under den andre. Rykk imot
deg for a komme tilbake til full tilstand.
Hylle
36
Plassering av matvarer
matvarer
Plassering av
(Se tegningen
som
viser hva delene
Vinholderen
For
lagring
av
vin.
Godbitskuffen
For
lagring
av
mat slik som brød og
For
lagring
av
frossen mat
Hylle i fryseren
iskrem, frosne godtbiter
Dørhylle i
fryseren
For
lagring
sma
av
som
godbiter.
kjøtt, fisk,
osv.
pakker
med frossen
mat
Temperaturen gar opp nar
Derfor bør ikke mat
som
døren
iskrem
apnes.
som
For
lagring av kjøtt, fisk, kylling osv.
pakket i aluminiumsfolie.
For tørr lagring
fryseren
skal
her.
oppbevares lenge, oppbevares
Skuff i
heter)
etter
at de er
For
Avdeling for
melkeprodukter
lagring
av
slik
som
plasseres pa
en
melkeprodukter
smør, ost osv.
Eggbeholder
Eggbeholderen
passende hylle.
Forfriskningssen
For
lagring
av
kan
mat som tas ut av
kjøleskapet
ofte, slik som drikker osv.
teret
Hylle i
kjøleskapet
For lagring
avstand.
Dørhylle i
fryseskapet
For
Grønnsakskuff
Grønnsakskuff/
lagring
av
av
ulike matretter i
passende
mat eller
drikke, slik
innpakket
som
melk, juice, øl
For
lagring
av
grønnsaker
For
lagring
av
grønnsaker, frukt, kjøtt
osv.
eller frukt.
som
skal tines, ra fisk osv., i det
Kjøttskuff/
Omstillingsavdeling
omstillingsbryteren settes i passende
stilling.
Det er viktig a kontrollere
omstillingsbryteren før maten lagres.
37
Plassering
av
matvarer
Lagring av matvarer
Fersk mat ma lagres i kjøleskapet. Maten
a beholde maten frisk og smakfull.
Ikke
La
lagre lettbedervelig
varm
mat
før den
avkjøle seg
for at matvarer
lokk. Dette hindrer at
fryses og
tines
pa
mat som bananer og meloner ved lave
lagres.
Varm mat
andre matvarer, og fører dessuten til
ødelegge
Sørg
mat
er en
faktor for
viktig
temperaturer.
plasseres
høyere energiforbruk.
som
lagres pakkes inn i plast eller oppbevares i
fuktighet fordamper, og hjelper matvarene til a
som
i
kjøleskapet
kan
beholder med
en
beholde smak og
næringsstoffer.
Ikke blokker luftventilene med matvarer. Jevn
sirkulasjon
av
nedkjølt
luft sikrer
jevn
kjøleskapstemperatur.
Ikke
døren ofte. Nar
apne
dørene
apnes slipper
varm
luft inn, og dette
gjør
at
temperaturen stiger.
Oppbevar aldri for mye matvarer i hyllene i døren, da de kan
hyllene i kjøleskapet slik at dørene ikke kan lukkes ordentlig.
Fryseren
Ikke
lagre
Mat
som
flasker i
fryseren,
da de lett kan knuses nar de
har vært tint ma
aldri
fryses igjen.
er
klemme
pa
matvarer i
frosne.
Dette forarsaker
tap
av
smak og
næringsinnhold.
Nar matvarer slik
i
som
iskrem
Unnga a plassere fuktige
Kjøleskapet
lagres
over
tid, bør de plasseres i hylle i fryseren, ikke
dørhyllen.
fryse
matvarer
ved direkte kontakt med
Mat ma
alltid
innpakket
rengjøres
før
pa
nedkjølt
de øverste
hyllene
lagring. Grønnsaker og frukt
nærliggende matvarer
mat ma tørkes av, slik at
i
kjøleskapet,
da de kan
luft.
bør vaskes og tørkes, og
ikke blir bedervet.
Kontroller at egg er ferske nar de lagres i hyllen eller boksen, og sørg for at de alltid
lagres i staende stilling. Dette gjør at de holder seg ferske lenger.
NB
?
Dersom det
et varmt og fuktig klima der du har kjøleskapet, vil det danne seg
dersom
døren apnes mye eller dersom det lagres mange grønnsaker i
dugg skapet
det. Dette pavirker ikke kjøleskapets virkning. Dugg fjernes ved hjelp av en klut som
i
ikke loer.
38
er
Stell og vedlikehold
Hvordan demontere deler
NB
Demontering gjøres
?
i omvendt orden
av
montering,
Husk a ta ut strømkabelen
før du setter i gang med demontering eller montering. Bruk aldri kraft for a
demontere deler, da delene kan ødelegges.
Lampe i fryser
ved a trekke den ut ( ) mens
løftes forsiktig ( , ).
Drei pæren mot urviserens retning. Pære pa
max 40W kan brukes i kjøleskapet,
og kan kjøpes pa servicesenteret.
Ta
av lampen
lampedekslet
Hylle i fryser
Dørhylle og
Løft venstre del av hyllen for a ta den ut. Skyv
den i retning ( ), løft høyre del i retning ( ),
og ta den ut.
Løft dørhyllen mens du holder i begge
( ) og trekk den ut i retning ( ).
støtte
ender
Press
framspringet under lampedekslet
fjerne dekslet over lampen, og
trekk ut lampedekslet.
Drei pæren mot urviserens retning.
Pære pa max 40W kan brukes i kjøleskapet,
og kan kjøpes pa servicesenteret.
Lampe i
kjøleskapet
framover for a
Forfriskningssenteret
(Kun i visse modeller.)
Del øvre hylle i forfriskningssenteret og trekk
sa ut dekslet til forfriskningssenteret ( ).
Forfriskningssenteret
kan
fjernes ved a
trekke det opp.
NB
?
Husk a
fjerne deler fra døren til kjøleskapet
pa forfriskningssenteret.
nar du tar ut
og dekslet
Deksel til
For a ta ut dekslet til grønnsakskuffen, trekk
grønnsakskuffen litt framover ( ), og løft sa
fremre del av grønnsakskuffen som vist i
( ), og ta den ut.
grønnsakskuff
39
grønnsakskuffen, godbitskuffen
Alminnelige opplysninger
Ferier
I ferier
gjennomsnittlig lengde er det best om du lar kjøleskapet være i drift. Alle
kan fryses bør plasseres i fryseren for at de skal holde lengre.
Nar du har tenkt a skru av kjøleskapet, ma du trekke ut strømkabelen, rengjøre skapet
grundig innvendig, og la døren sta apen for a unnga at vond lukt skal utvikle seg.
av
varer som
Strømbrudd
Eventuelle strømbrudd der strømmen kommer tilbake etter
pavirke temperaturen i kjøleskapet ditt.
Du bør likevel passe pa at døren til kjøleskapet apnes sa fa
en
time eller to vil ikke
ganger
som
mulig
mens
strømmen er borte.
Dersom du skal
flytte
Dersom du skal
flytte, ma
du enten ta ut eller
gjøre
fast alle løse deler inne i
kjøleskapet.
For a
unnga
at skruene til
høydejustering
skal
ødelegges,
bør de skrues helt inn i
sokkelen.
Antikondenseringsrør
utenfor
kjøleskapet kan noen ganger bli varm, spesielt like etter installering.
ingen grunn til bekymring. Det skyldes antikondenseringsrøret, som pumper
luft inn i kjøleskapet for a unnga "svetting" pa den ytre kjøleskapsveggen.
Veggen
Dette
varm
er
Rengjøring
Det
er
viktig a
Utvendig
Bruk lunkent
kjøleskapet rent for a unngar uønsket lukt.
syreinnholdet kan misfarge plastoverflater om
holde
opp straks, fordi
tørke.
sapevann
eller vaskemiddel for a
rengjøre
Matvaresøl ma tørkes
det far
anledning
til a
den slitesterke overflaten
pa
kjøleskapet.
Tørk
Innvendig
Etter
rengjøring
med
en ren
Jevnlig rengjøring
sapevann
fuktig
klut og la tørke.
anbefales. Vask alle skuffer med
eller vaskemiddel og varmt
vann.
Skyll
pluggen
er
satt
en
oppløsning
av
natron eller mildt
og tørk.
Kontroller at strømkabelen ikke
og at
Advarsel
av
er skadet, at selve pluggen ikke
trygt pa plass i vegguttaket.
er
blitt
overopphetet,
Trekk alltid strømkabelen ut
av vegguttaket før du rengjør kjøleskapet dersom det er
(lamper, brytere og lignende).
Tørk opp overskytende fuktighet med en svamp eller klut for a hindre vann eller væske
elektrisk utstyr i nærheten
a trenge inn i elektrisk utstyr og dermed forarsake elektrisk støt.
Det ma aldri anvendes metalliske skureklosser, børster, grove sandpapir, sterke
alkaliske
oppløsninger,
brennbare eller
Frosne overflater ma aldri berøres
gjenstander kan
av
giftige rengjøringsmidler pa
noen
overflate.
vate eller fuktige hender, fordi fuktige
feste seg til svært kalde overflater.
Feilretting
ringer servicetekniker for a fa hjelp, bør du gjennomga denne listen.
deg for bade tid og penger. Listen inneholder vanlige hendinger som
skyldes verken darlig arbeid eller defekte materialer i dette kjøleskapet.
Før du
Det kan
spare
ikke
Mulig arsak
Hending
Drift
Løsning
av
kjøleskapet
Kompressoren
til kjøleskapet
gar ikke
Kjøleskapet
er
skrudd
Still
av
kjøleskapet pa passende
temperatur. Se innstilling
av
kjøleskapet.
Kjøleskapet
er
under
Dette
kjøleskap med
avfrysing, og inntreffer
regelmessig.
avfrysing.
er
normalt for et
automatisk
Strømkabelen
er
ikke koblet til
Kontroller at strømkabelen
Strømbrudd. Kontroller
Kjøleskapet
gar for lenge
eller for ofte
Kjøleskapet
kjøleskap
er
satt
forsvarlig pa plass i vegguttaket.
vegguttaket.
er
lamper
større enn ditt
i huset.
Ring
din kraftleverandør.
Dette
forrige
er
normalt. Større, mer effektive
under slike
kjøleskap gar lenger
forhold.
Det
er
varmt i rommet eller været.
Det
normalt at
er
kjøleskapet gar
mer
under slike forhold.
Kjøleskapet
har nettopp vært koblet fra
Det tar
noen
strømmen for en viss tid.
helt kaldt.
Store mengder varm mat kan nettopp
ha blitt satt inn i kjøleskapet.
Varm mat
Dørene
Varm luft
for ofte eller for
apnes
lenge
av
gjør
at
a
Døren til
eller
kjøleskapet
pa gløtt.
fryseren
kan
kjøleskapet
kjøleskapet gar
den ønskede temperaturen
som
apne
helt til
nadd.
at det
gar
mer.
Unnga
dørene sa ofte.
Kontroller at
Sørg
er
blir
kommer inn i
kjøleskapet gjør
gangen.
sta
timer før
kjøleskapet star
i vater.
for at matvarer eller beholdere
ikke hindrer dørene i a
under
Kjøleskapet
er
innstilt for kaldt.
Innstill
ga igjen. Se
APNING/LUKKING av dører.
kjøleskapet pa
en varmere
temperatur til temperaturen i
kjøleskapet er tilfredsstillende.
Pakningen
er
til
kjøleskapet
eller
fryseren
skitten, slitt, sprukket eller passer
darlig.
Rengjør eller skift pakning. Lekkasje
tetningslisten i døren gjør at
kjøleskapet gar mer for a holde den
i
ønskede temperaturen.
Termostaten holder
kjøleskapet pa
konstant temperatur.
Dette
pa
er normalt. Kjøleskapet gar av og
for a holde temperaturen konstant.
Mulig arsak
Hending
Temperaturen
Løsning
er
for lav
Temperaturen i
fryseren er for lav men
Fryseren
er
innstilt for kaldt.
Innstill
temperaturen i
kjøleskapet
kjøleskapet er passe
Temperaturen i
kjøleskapet er for lav
men
Kjøleskapet
er
innstilt for kaldt.
Innstill
er
en varmere
er
tilfredsstillende.
kjøleskapet pa
en varmere
temperatur.
temperaturen i
fryseren
fryseren pa
temperatur til temperaturen i
passe
Matvarer som
er
Kjøleskapet
er
Se
innstilt for kaldt.
over.
lagret i skuffer fryser
Kjøtt
som er
lagret i
kjøttskuffen
fryser
Kjøtt
bør
straks
lagres
for at det skal
som
ved
en
Det
temperatur
frysepunktet (0 °C)
holde seg friskt sa lenge
vannets
over
er
normalt at det danner seg
av kjøttets innhold
iskrystaller pa grunn
av fuktighet.
mulig.
Temperaturen
er for høy
Temperaturen i
frysedelen er for
høy.
Fryseren
er
innstilt
pa
for
Innstill
høy
kjøleskapet
eller
fryseren pa
en
lavere temperatur til temperaturen i
kjøleskapet eller fryseren er
temperatur.
tilfredsstillende.
Kjøleskapet
er
innstilt
pa
for lav
Innstill
temperatur.
Temperaturen i
kjøleskapet eller
fryseren er for høy
kjøleskapet
Innstilling av temperaturen i kjøleskapet
pavirker temperaturen i fryseren.
tilfredsstillende.
Dørene
Varm luft
apnes
for ofte eller for
lenge
av
a
Døren star
som
Store mengder varm mat kan nettopp
ha blitt satt inn i kjøleskapet.
en
apne
at det
gar
mer.
Unnga
dørene sa ofte.
Lukk døren
pa gløtt.
fryseren pa
kommer inn i
kjøleskapet gjør
gangen.
eller
lavere temperatur til temperaturen i
kjøleskapet eller fryseren er
ordentlig.
Vent til
kjøleskapet eller fryseren
mulighet til a na den ønskede
har
temperaturen.
Kjøleskapet
har nettopp vært koblet fra
strømmen for en viss tid.
Temperaturen i
kjøleskapet er for
høy men
temperaturen i
fryseren
er
passe
Kjøleskapet
temperatur.
er
innstilt
pa
Det tar
noen
timer før
kjøleskapet
helt kaldt.
for
høy
Innstill
kjøleskapet pa
temperatur.
en
kaldere
blir
Mulig arsak
Hending
Lyd
og
Løsning
støy
Høyere lydniva nar
kjøleskapet gar
Dagens kjøleskap har økt
lagringskapasiteten og holder jevnere
Det
er
helt normalt at
lydnivaet
skal
høyere.
være
temperatur.
Høyere lydniva nar
kompressoren
Kjøleskapet arbeider under høyere trykk
i begynnelsen av gangsyklusen.
starter
Vibrasjon eller
klaprelyd
Dette er helt normalt. Lyden jevner
seg ut mens kjøleskapet fortsetter a
ga.
Gulvet
eller svakt.
ujevnt
er
Kjøleskapet gynger pa gulvet nar
beveges.
Kontroller at
det
Gjenstander som plasseres pa toppen
av kjøleskapet vibrerer.
Kjøleskapet
berører vegger eller
skap.
gulvet
kan bære vekten
Ta vekk
plant og solid, og
kjøleskapet.
er
av
gjenstandene.
Flytt pa kjøleskapet
slik at det ikke
berører veggen eller
skapet.
Vann/fuktighet/is
kjøleskapet
inne i
Det danner seg
draper pa veggen
inne i kjøleskapet
I varmt og
og
fuktig
"svetting".
Døren star
vær
øker isdannelse
pa gløtt.
Dette
er
normalt.
Se under
problemet
ved a
apne/lukke
dørene.
Døren
er
Fuktig
vær.
apen
for
lenge
eller for ofte.
Sørg
for at døren ikke
apnes sa
ofte.
Vann/fuktighet/is
utenfor
kjøleskapet
Det danner seg
draper pa utsiden
av kjøleskapet eller
Dette
er
normalt i
fuktigheten gar
fuktig
ned vil
forsvinne.
mellom dørene
Døren star
pa gløtt,
luft fra innsiden
varm
av
luft utenfor.
og det gjør at kald
kjøleskapet treffer
Lukk døren
ordentlig.
vær.
Nar
drapene
Mulig arsak
Hending
Lukt i
Løsning
kjøleskapet
Kjøleskapet ma rengjøres innvendig
inni med svamp,
Rengjør kjøleskapet
varmt vann og natron.
Det
er
mat med sterk lukt i
kjøleskapet.
Noen beholdere eller
innpakningsmaterialer lager
Apning/Lukking
sterk lukt.
Sørg
for at maten
Bruk
en annen
er
under tett lokk.
type beholder eller
innpakningsmateriale.
av
dører/skuffer
vil ikke
la seg lukke
Døren(e)
vil ikke
la seg lukke
Døren(e)
Matvarer star i veien for døren.
Flytt pa
Døren ble lukket for hardt, slik at den
gikk opp litt.
Lukke
Kjøleskapet star ikke i vater. Det gynger
pa gulvet nar det beveges litt.
Juster skruen for
matvarene.
dørene
begge
forsiktig.
andre døren
Gulvet
gynger
ujevnt eller svakt. Kjøleskapet
pa gulvet nar det beveges.
er
Kontroller at
høydejustering.
plant og solid, og
kjøleskapet. La en
opp gulvet dersom det
gulvet
kan bære vekten
snekker rette
er
av
skraner.
Kjøleskapet
Det er vanskelig a
trekke ut skuffer
berører vegger eller
Matvarer kommer i klemme mot
over.
Skinnen for skuffen
Annet
er
skitten.
skap.
hyllen
Flytt pa kjøleskapet.
Oppbevare færre
kjøleskapet.
Rengjør
matvarer i
skuff og skinne.
Les avsnittet "Automatisk ismaker og ismaskin" i denne
bruksanvisningen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement