LG 058393, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, W1941S-PF Owner's manual
Brukerhåndbok
W1542S
W1742S
W1941S
Pass på at du leser Viktige forholdsregler før du bruker dette produktet.
Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå opp i den
senere.
Se etiketten på baksiden av enheten, og vis denne informasjonen til
forhandleren når du ber om service på den.
Viktige forholdsregler
Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet.
Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse
grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de
innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.
Sikkerhet
Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning,
må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig
hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt,
kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.
Strømledningen er hovedenheten for frakobling. Sørg for at du har enkel tilgang til
stikkontakten etter installering.
Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken
eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har
hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.
Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å
bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller
andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.
Ikke åpne skjermen.
Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.
Slik unngår du personskade:
Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den
skikkelig.
ß Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller
gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskade, driftsforstyrrelser og skader
på produktet.
Slik unngår du brann eller andre farer:
Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund.
La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger.
Enkelte interne deler har farlige spenninger
Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det
tordner
Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av
stikkontakten.
Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen. Det medfører
fare og kan resultere i elektrisk støt.
Installering
Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der
strømledningen kan bli skadet.
1
Viktige forholdsregler
Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar,
vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng.
Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis
disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake
brann. Derfor må du ALDRI
Blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa,
et teppe osv.
Plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
Dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.
Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape
opp eller forårsake andre permanente skader på den.
Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent
etterbildeskade.
Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har
imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.
Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet
på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte
oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen.
Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.
Hvis et stillbilde blir stående på skjermen i lengre tid, kan det forårsake skade på skjermen
ved at bildet brennes fast. Påse at du har aktivert en skjermsparer for monitoren. Dette
fenomenet inntreffer på produkter fra andre produsenter også. Det omfattes ikke av
garantien.
Forsiden av skjermen og sidene må ikke utsettes for støt eller skrapes med
metallgjenstander. Det kan skade skjermen.
Rengjøring
Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan
føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.
Innpakking
Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal
transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i
originalinnpakningen.
Avfallshåndtering
Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.
2
Koble til skjermen
Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen,
datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.
Koble til stativet
1. Plasser skjermen med fremsiden
2. Monter stativet på skjermen i korrekt
ned på en myk duk.
retning, slik som vist i illustrasjonen.
Stativsokkel
3. Sett sammen stativbenet og produktet på riktig måte som vist på bildet.
Stativben
Lås i sokkelen
4. Trekk til låsen i sokkelen til vertikal posisjon.
5. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp
slik at du er vendt mot fremsiden.
VIKTIG
Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig
fra den som vises på bildet.
Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet
eller skade foten din.
3
Koble til skjermen
Slik tar du av stativet
1. Plasser skjermen med fremsiden ned
2. Plasser skjermen med fronten ned,
på puten eller duken.
slik som vist i illustrasjonen.
3. Løsne låsen i sokkelen som vist og vri den i pilens retning.
Er det ikke mulig å frigjøre sokkelen selv når Locking Knob (låseknappen) er i frigjort
posisjon, presser du ned den angitte låseknasten og forsøker på nytt.
Låseknast
4. Trekk stativet ut for å demontere det.
4
Koble til skjermen
5. Trykk på trykknappen og fjern stativet fra skjermen.
ADVARSEL
Du kan skade fingrene.
God posisjon
Dårlig posisjon
Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen,
datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.
Plassere skjermen
1. Du kan justere skjermen på ulike måter for å oppnå best mulig komfort.
Stående vinkel: -5˚~20˚
ERGONOMISK
Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en
ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.
5
Koble til skjermen
Koble til PC-en
1. Sørg for å slå av datamaskinen og produktet. Kople signalinngangskabelen
1
og
strømkabelen 2 i rekkefølge, og trekk deretter til skruen på signalkabelen.
A Tilkoble D-sub-kabelen (analogt signal) (PC)
B Tilkoble D-sub-kabelen (analogt signal) (MAC)
MERK
Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
Denne baksiden er en fremstilling av en
generell modell. Det kan hende at baksiden
av din skjerm er forskjellig fra den som vises.
Brukeren må benytte skjermede signalkabler
(D-Sub 15 pins kabel, DVI-kabel) med
ferrittkjerner for å beholde standard samsvar
for produktet.
PUSH
Strømledning
Signalkabel
Varierer i henhold til modellen.
PC
Stikkontakttype
MAC
Mac-adapter
For bruk med Apple Macintosh trenger du
en separat kontaktadapter for å endre en 15pinners høytetthets (3 rader) D-Sub-kontakt
(VGA) på den medfølgende kabelen til en
kontakt med 15 pinner i 2 rader.
2. Trykk
-knappen på sidepanelet for å slå på strømmen.
Når du slår på skjermen, starter Self Image Setting
Function automatisk.
MERK
Hva er Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)? Denne funksjonen gir deg
optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen
‘AUTO/SET’-funksjonen ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende
eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen
for AUTO/SET-funksjonen for å forbedre oppløsningen.
6
Kontrollpanelfunksjoner
Frontpanelkontroller
1
2
Knappen
4 : 3 in Wide
3
4
5
Knappen lar deg justere størrelsen det viste skjermbildet.
• WIDE (Bredformat) : Slå over til full skjermmodus i
henhold til inngående bildesignaler.
• 4 : 3 : Endrer formatet på inngangssignalet til 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
Bredformatmodus
4:3 skjermmodus
Knappen MENU
Bruk denne knappen til å vise eller gå ut av skjermmenyen.
OSD LOCKED / UNLOCKED
(SKJERMMENY LÅST / ULÅST)
Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende
kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et
uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du
inne knappen MENU (MENY) i flere sekunder. Meldingen
"OSD LOCKED" (SKJERMMENY LÅST) vises.
Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst
ved å holde inne knappen MENU (MENY) i flere
sekunder. Meldingen "OSD UNLOCKED"
(SKJERMMENY ULÅST) vises.
7
Kontrollpanelfunksjoner
Knappen
Bruk disse knappene til å velge eller justere funksjoner på
skjermmenyen.
Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 15.
Knappen
AUTO/SET
Bruk denne knappen til å velge et ikon på skjermmenyen.
AUTOMATISK BILDEJUSTERING
Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid
knappen AUTO/SET (AUTO/ANGI) før du viser
skjermmenyen. Dermed justeres skjermbildet automatisk
til de ideelle innstillingene for den gjeldende
skjermoppløsningen (visningsmodusen).
Den beste visningsmodusen for en
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
PÅ/AV-knapp og
strømindikator
Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.
Denne indikatoren lyser blått når skjermen er i normal
drift (på-modusen). Hvis skjermen er i hvilemodus
(strømsparing), endres indikatorfargen til gul.
8
Gjøre justeringer på skjermmenyen
Skjermjustering
Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og
enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.
Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken
av kontrollene.
Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og
valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.
MERK
La skjermen stabilisere seg i minst 30 minutter før du gjør noen bildejusteringer.
Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:
Trykk knappen MENU (MENY). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.
Bruk knappen
eller
til å velge hvert element på skjermmenyen. Trykk
knappen AUTO/SET(AUTO/ANGI ) når du har merket ønsket ikon.
Bruk knappene
/
til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk knappen
AUTO/SET(AUTO/ANGI ) til å velge andre undermenyelementer.
Trykk knappen MENU (MENY) én gang hvis du vil gå tilbake til
hovedmenyen for å velge en annen funksjon. Trykk knappen MENU (MENY)
to ganger hvis du vil gå ut av skjermmenyen.
9
Valg og justering på skjermmenyen
Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på
skjermmenyen.
Undermeny
Hovedmeny
PICTURE
Referanse
BRIGHTNESS
Brukes til å justere lysstyrken,
kontrasten og gammaverdien
til skjermen
CONTRAST
GAMMA
COLOR
sRGB
6500K
9300K
PRESET
Brukes til å tilpasse fargen til
skjermen
RED
GREEN
BLUE
TRACKING HORIZONTAL
VERTICAL
Brukes til å justere posisjonen til
skjermen
CLOCK
Brukes til å forbedre klarheten,
stabiliteten og skarpheten til
skjermen
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD
HORIZONTAL
Brukes til å tilpasse
skjermstatusen til bruksmiljøet
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE
Brukes til å velge eller tilpasse
ønskede bildeinnstillinger
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
: Kan justeres
MERK
Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (10–15)
10
Valg og justering på skjermmenyen
Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et
element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene,
ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.
Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.
Hovedmeny
MENU
SET
: Avslutt
: Juster (reduser/øk)
: Angi
: Velg en annen undermeny
: Start på nytt for å velge undermeny
Knappetips
Menynavn
Undermenyer
Ikoner
MERK
Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.
11
Valg og justering på skjermmenyen
Hovedmeny
Undermeny
Beskrivelse
PICTURE (BILDE)
BRIGHTNESS Brukes til å justere lysstyrken til
(LYSSTYRKE) skjermen.
CONTRAST
(KONTRAST)
Brukes til å justere kontrasten til
skjermen.
GAMMA
Angi en egen gammaverdi: -50/0/50
Høye gammaverdier gir hvitaktige
bilder på skjermen, og lave
gammaverdier gir bilder med høy
kontrast.
MENU : Avslutt
: Reduser
: Øk
SET : Velg en annen undermeny.
COLOR (FARGE)
PRESET
(FORVALG)
Velg skjermfarge.
• sRGB: Still inn skjermfargen slik at
den samsvarer med sRGBfargespesifikasjonen.
• 6500K: Litt rødlig hvit.
• 9300K: Litt blålig hvit.
RED
(RØD)
Still inn et eget fargenivå for rødt.
GREEN
(GRØNN)
Still inn et eget fargenivå for grønt.
MENU : Avslutt
: Reduser
BLUE
: Øk
(BLÅ)
SET : Velg en annen undermeny.
Still inn et eget fargenivå for blått.
12
Valg og justering på skjermmenyen
Hovedmeny
Undermeny
Beskrivelse
TRACKING (SPORING)
HORIZONTAL Brukes til å flytte bildet til venstre og
(HORISONTALT) høyre.
VERTICAL
(VERTIKALT)
Brukes til å flytte bildet opp og ned.
CLOCK
(KLOKKE)
Brukes til å minimere forekomsten
av loddrette linjer eller striper som
vises på skjermbakgrunnen.
Dette gir deg også muligheten til å
justere vannrett skjermstørrelse.
PHASE
(FASE)
Brukes til å justere fokuset til
skjermen.
Du kan bruke dette elementet til å
fjerne vannrett støy og gjøre bilder
med tegn tydeligere eller skarpere.
MENU : Avslutt
SHARPNESS
: Reduser
(SKARPHET)
: Øk
SET : Velg en annen undermeny.
13
Brukes til å justere klarheten til
skjermen.
Valg og justering på skjermmenyen
Hovedmeny
Undermeny
Beskrivelse
SETUP
(OPPSETT)
LANGUAGE
(SPRÅK)
Brukes til å velge språket som
kontrollnavnene vises på.
OSD
Brukes til å justere posisjonen til
POSITION
skjermmenyvinduet på skjermen..
(SKJERMMEN
YPOSISJON)
MENU : Avslutt
: Juster
: Juster
SET : Velg en annen undermeny.
Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er
WHITE
forskjellig fra spesifikasjonene som
BALANCE
(HVITBALANSE) kreves, kan det hende at fargenivået
svekkes på grunn av forvrengning av
videosignalet. Du kan bruke denne
funksjonen til å justere signalnivået slik at
det passer med standardutgangsnivået
fra skjermkortet, noe som gjør at det
optimale bildet vises.
Aktiver denne funksjonen når svarte og
hvite farger vises på skjermen.
POWER
INDICATOR
(STRØMINDI
KATOR )
Bruk denne funksjonen til stille inn
strømindikatoren på forsiden av
skjermen til ON (PÅ) eller OFF (AV).
Hvis du stiller den til OFF (AV), slås
den av.
Hvis du når som helst stiller den til ON
(PÅ), slås strømindikatoren på
automatisk.
FACTORY
RESET
(GJENOPPRE
TTE FABRIKKI
NNSTILLINGE
R)
Gjenopprett alle standard
fabrikkinnstillinger unntatt LANGUAGE
(SPRÅK).
Trykk knappen
hvis du vil
tilbakestille med en gang.
Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, gjenoppretter du standard fabrikkinnstillinger.
Om nødvendig kan du utføre hvitbalansefunksjonen på nytt.
14
Valg og justering på skjermmenyen
Når brukeren velger
skjermmenyen.
-knappen til venstre på apparatet, vises
Menynavn
Ikoner
Navn på undermeny
FLATRON F-ENGINE
Når du utfører F-ENGINE, vises to nyanser på
skjermen, som vist på bildet. Skjermen som F-ENGINE
er brukt på, vises på venstre side, mens skjermen uten
F-ENGINE vises på høyre side. Trykk knappen ANGI
(SET) hvis du vil bruke den justerte skjermen.
Hovedmeny
Undermeny
MOVIE
(FILM)
MENU : Avslutt
: Flytt
SET : Velg
Skjermen med
F-ENGINE
Skjermen uten
F-ENGINE
Beskrivelse
Du kan bruke denne funksjonen til enkelt å velge
den beste bildeinnstillingen som er optimalisert for
miljøet (lyset i omgivelsene, bildetyper osv.).
INTERNET
(INTERNETT) MOVIE(FILM) : For animasjon i videoer eller filmer.
INTERNET(INTERNETT): For tekst (tekstbehandling osv.)
USER(Bruker)
USER
(BRUKER) Du kan justere lysstyrken, ACE eller RCM manuelt.
Du kan lagre eller gjenopprette den justerte verdien,
selv når du er i et annet miljø.
... BRIGHTNESS(Lysstyrke)(
Hvis du vil justere undermenyfunksjonen
BRUKER (USER), trykker du på knappen
ANGI (SET)
): Brukes til å justere skjermens lysstyrke.
...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Velger klarhetsmodus.
Brukes ikke
Svak klarhet og lysstyrkekontrast.
Sterk klarhet og lysstyrkekontrast.
... RCM (Real Color Management): Brukes til å velge fargemodusen.
MENU : Avslutt
: Reduser
: Øk
SET : Velg en annen undermeny.
Brukes ikke
Grønt forsterket
Velg 'YES'(JA) i undermenyen
innstillingene.
Hudtone
Farger forsterket
for å lagre
NORMAL Dette er for normale driftsforhold.
* Normal modus er når f-ENGINE er slått av.
DEMO
Dette brukes for reklameformål i butikken. Skjermen
deles i to for å vise standardmodus til venstre og
videomodus til høyre, slik at kundene kan se
forskjellen etter å ha aktivert videomodus.
15
Feilsøking
Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.
Ingenting vises på skjermen
● Er strømledningen for
skjermen tilkoblet?
• Kontroller om støpselet på strømledningen er
satt skikkelig inn i stikkontakten.
● Lyser
strømindikatoren?
• Trykk på PÅ/AV-knappen.
● Er strømmen slått på og
lyser strømindikatoren
blått eller grønt?
• Juster lysstyrke og kontrast.
● Er strømindikatoren
gul?
• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus,
beveger du musen eller trykker en tast på
tastaturet for å aktivere skjermen
• Prøv å slå på PC-en.
● Vises meldingen
"UTENFOR OMRÅDE"
(OUT OF RANGE) på
skjermen?
• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en
(skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette
eller loddrette frekvensområde. Se under
Spesifikasjoner i denne håndboken, og
konfigurer skjermen på nytt.
● Vises meldingen
"KONTROLLER
SIGNALKABELEN"
(CHECK SIGNAL
CABLE) på skjermen?
• Denne meldingen vises når signalkabelen
mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet.
Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt.
Vises meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?
● Vises "SKJERMMENY
LÅST" (OSD LOCKED)
når du trykker på
knappen MENY
(MENU)?
• Du kan låse de gjeldende
kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer
dem ved et uhell. Du kan låse opp
skjermmenykontrollene når som helst ved å
holde inne knappen MENU(MENY) i flere
sekunder: Meldingen "OSD UNLOCKED"
(SKJERMMENY ULÅST) vises.
16
Feilsøking
Det er feil på bildet som vises
● Skjermposisjonen er
feil.
• Trykk knappen AUTO/SET (AUTO/ANGI) for å
justere skjermbildet til den ideelle innstillingen
automatisk.Hvis du ikke er fornøyd med resultatet,
justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene
H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen.
● Loddrette linjer eller
striper vises på
skjermbakgrunnen.
• Trykk knappen AUTO/SET (AUTO/ANGI) for å
justere skjermbildet til den ideelle innstillingen
automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med
resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller
stripene ved å bruke ikonet CLOCK(KLOKKE) på
skjermmenyen.
● Vannrett støy vises på
alle bilder, eller tegn
vises ikke tydelig.
• Trykk knappen AUTO/SET (AUTO/ANGI) for å
justere skjermbildet til den ideelle innstillingen
automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med
resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved
å bruke ikonet PHASE(FASE) på skjermmenyen.
• Kontroller Control Panel(Kontrollpanel) -->
Display (Skjerm) --> Settings(Innstillinger), og
juster skjermen til den anbefalte oppløsningen,
eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen.
Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter
(millioner av farger).
VIKTIG
Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger
(Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble
endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
Dersom den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke velges, kan
bokstaver bli uklare og skjermen dimmet, trunkert eller skjev.
Sørg for å velge anbefalt oppløsning.
Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S
(Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje
ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller
skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.
17
Feilsøking
Det er feil på bildet som vises
● Skjermfargen er
monokrom eller
unormal.
• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet,
og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.
• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i
sporet.
• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter
(millioner av farger) under Control Panel
(Kontrollpanel) --> Settings(Innstillinger).
● Skjermen blinker.
• Kontroller om skjermen er innstilt på
linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den
til den anbefalte oppløsningen.
Har du installert skjermdriveren?
● Har du installert
skjermdriveren?
• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en
(eller disketten) med skjermdriveren som fulgte
med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra
webområdet vårt: http://www.lge.com.
● Vises meldingen "Ukjent • Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug
and Play (Plug & Play).
skjerm, skjerm med
støtte for Plug and Play
(VESA DDC) funnet"
(Unrecognized monitor,
Plug & Play (VESA
DDC) monitor found)?
18
Spesifikasjoner
Skjerm
W1542S
15 tommer (38,1 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT)
Gjenskinnsdekke
Synlig diagonal størrelse : 38,1 cm
0,2595*0,2595 mm pikselavstand
Inngangssignal for Vannrett frekvens 30 – 61 kHz (Automatisk)
Loddrett frekvens 56 – 75 Hz (Automatisk)
synkronisering
Inngangsform
Separat synk
SOG (Sync On Green)
Signalinngang
15-pinners D-Sub-kontakt
Inngangsform
Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppløsning
Maks
Anbefalt
VESA 1280 x 720 @ 75 Hz
VESA 1280 x 720 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Strømforbruk
På-modus
Hvilemodus
Av-modus
Videoinngang
:
≤
≤
20 W(Typ.)
1W
1W
Med stativ
36,68 cm
31,67 cm
19,84 cm
Mål og vekt
Bredde
Høyde
Dybde
Uten stativ
36,68 cm
23,17 cm
5,78 cm
Vekt (ekskl. forpakning)
2,3 kg
Vippeområde
Skråstilling
-5˚~20˚
Strøminngang
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Miljøforhold
Driftsforhold
Temperatur
Fuktighet
+10 °C til +35 °C
10 % til 80 % ikke-kondenserende
Oppbevaringsforhold
Temperatur
-20˚C til +60 ˚C
Fuktighet
5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel
Montert (
Strømledning
Stikkontakttype
), Ikke montert ( O )
MERK
Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.
19
Spesifikasjoner
Skjerm
W1742S
17 tommer (43,3 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT)
Gjenskinnsdekke
Synlig diagonal størrelse : 43,3 cm
0,255*0,255 mm pikselavstand
Inngangssignal for Vannrett frekvens 30 – 83 kHz (Automatisk)
Loddrett frekvens 56 – 75 Hz (Automatisk)
synkronisering
Inngangsform
Separat synk
SOG (Sync On Green)
Signalinngang
15-pinners D-Sub-kontakt
Inngangsform
Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppløsning
Maks
Anbefalt
VESA 1440 x 900 @ 75 Hz
VESA 1440 x 900 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Strømforbruk
På-modus
Hvilemodus
Av-modus
Videoinngang
Mål og vekt
Bredde
Høyde
Dybde
:
≤
≤
21 W(Typ.)
1W
1W
Med stativ
Uten stativ
40,49 cm
34,98 cm
19,84 cm
40,49 cm
27,77 cm
5,93 cm
Vekt (ekskl. forpakning)
3 kg
Vippeområde
Skråstilling
-5˚~20˚
Strøminngang
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Miljøforhold
Driftsforhold
Temperatur
Fuktighet
+10 °C til +35 °C
10 % til 80 % ikke-kondenserende
Oppbevaringsforhold
Temperatur
-20˚C til +60 ˚C
Fuktighet
5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel
Montert (
Strømledning
Stikkontakttype
), Ikke montert ( O )
MERK
Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.
20
Spesifikasjoner
Skjerm
W1941S
18,51 tommer (47,0 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT)
Gjenskinnsdekke
Synlig diagonal størrelse : 47,0 cm
0,30*0,30 mm pikselavstand
Inngangssignal for Vannrett frekvens 30 – 61 kHz (Automatisk)
Loddrett frekvens 56 – 75 Hz (Automatisk)
synkronisering
Inngangsform
Separat synk
SOG (Sync On Green)
Signalinngang
15-pinners D-Sub-kontakt
Inngangsform
Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppløsning
Maks
Anbefalt
VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B
Strømforbruk
På-modus
Hvilemodus
Av-modus
Videoinngang
:
≤
≤
21 W(Typ.)
1W
1W
Med stativ
44,84 cm
35,79 cm
19,84 cm
Mål og vekt
Bredde
Høyde
Dybde
Uten stativ
44,84 cm
27,80 cm
5,76 cm
Vekt (ekskl. forpakning)
3.3 kg
Vippeområde
Skråstilling
-5˚~20˚
Strøminngang
AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Miljøforhold
Driftsforhold
Temperatur
Fuktighet
+10 °C til +35 °C
10 % til 80 % ikke-kondenserende
Oppbevaringsforhold
Temperatur
-20˚C til +60 ˚C
Fuktighet
5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel
Montert (
Strømledning
Stikkontakttype
), Ikke montert ( O )
MERK
Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.
21
Spesifikasjoner
Forhåndsinnstillingsmodi (Oppløsning)
W1542S
Skjermmodi (oppløsning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
Vannrett frekvens (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
Loddrett frekvens (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
W1742S
Skjermmodi (oppløsning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
Vannrett frekvens (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
22
Loddrett frekvens (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
Spesifikasjoner
W1941S
Skjermmodi (oppløsning)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vannrett frekvens (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Loddrett frekvens (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
* Anbefalt modus
Indikator
MODE
LED Color
På-modus
Hvilemodus
Av-modus
Blå
Gul
Av
23
Montere veggplaten
Denne skjermen er i samsvar med spesifikasjonene for
veggmonteringsplaten eller utvekslingsenheten.
1.
Når du plasserer produktet slik at fronten vender ned, må du påse at det ligger på en
myk klut eller en pute slik at du unngår skader på fronten.
2.
Løsne stativet ved å bruke skrutrekker som vist på bildet.
3.
Monter veggplaten.
Veggplate (kjøpes separat)
Enheten er en stativtype eller veggmonteringstype, og
kan kobles til en veggmonteringsplate. Hvis du trenger
mer informasjon, kan du se i installasjonsveiledningen
som følger med ved kjøp av veggmonteringsplaten.
Kensington-sikkerhetsspor
Kobles til en låsekabel som
du kan kjøpe i de fleste
dataforretningene.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement