LG AF115 Owner's manual

LG AF115 Owner's manual
BRUKERHÅNDBOK
LCOS-PROJEKTOR
Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.
AF115
www.lg.com
LCOS PROSJEKTØR
Advarsel
Dette er et klasse B produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake ra diointerferens, noe som
kan gjøre at brukeren må ta adekvate forholdsregler.
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Sikkerhetsinstrukser ................................4
Navn på de enkelte delene
Hovedkabinett .................................................7
Tilkoplinger ......................................................8
Kontrollpanel ...................................................9
Fjernkontroll ....................................................10
Installere batterier ...........................................10
Prosjektørens statusindikatorer.......................11
Tilbehør ...........................................................12
Optional Extras ..............................................12
Installasjon og oppsett
Instruksjoner for installasjon ...........................13
Grunnleggende betjening av prosjektøren......14
Bruke Kensington-sikkerhetssystem ...............15
Slå på prosjektøren.........................................16
Slå av prosjektøren .........................................16
Fokusere og posisjonere bildet .......................17
Velge kildemodus ............................................17
Tilkopling
Kople
Kople
Kople
Kople
til
til
til
til
en
en
en
en
skrivebords-PC ............................18
videokilde .....................................18
DVD-spiller ...................................19
DTV Set-Top Box .........................19
Funksjon
Skjerm-menyalternativer (SCREEN)
Skifte til PJT-modus ........................................24
Bruke Aspect Ratio-funksjon...........................24
Bruke Keystone-funksjon ................................25
Testmønster-funksjon (Test Pattern) ...............25
Automatisk konfigurering ................................25
RGB-konfigurering-funksjon (RGB Config.) ....26
Tilbakestill skjerm-funksjon (Screen Reset)....26
Alternative-menyalternativer (OPTION)
Bruke stillbildefunksjon ...................................27
Velge språk .....................................................27
Bruke blank skjermfunksjon ............................27
Velge farge for blank skjerm ...........................28
Sleep time-funksjon ........................................28
Auto sleep-funksjon .......................................29
Tilbakestill alternativer-funksjon
(Option Reset) ............................................29
Informasjon-menyalternativer (INFORMATION)
Vise prosjektørinformasjon..............................29
Informasjon
Skjermformater som støttes............................30
Vedlikehold......................................................31
Skifte ut lampen ..............................................32
Spesifikasjoner................................................35
Bilde-menyalternativer (PICTURE)
Bildekontroll.....................................................20
Justere video...................................................20
Avanserte bilde-menyalternativer
(ADV. PICTURE)
Automatisk iris-funksjon (Auto Iris) .................21
Avansert kontroll-funksjon
(Advanced Control).....................................21
Tilbakestill avansert bilde-funksjon
(Advanced Picture Reset)...........................23
3
Sikkerhetsinstrukser
Sikkerhetsinstrukser
Merk deg sikkerhetsinstruksene slik at du unngår eventuelt potensielle ulykker eller misbruk av prosjektøren.
➟ Sikkerhetsinstrukser gis i følgende to former.
ADVARSEL : Brudd på denne instruksjonen kan resultere i alvorlig personskade eller død.
MERK! : Brudd på denne instruksjonen kan resultere i lettere personskader eller skade på prosjektøren.
➟ Når du har lest denne håndboken, bør den oppbevares på et lett tilgjengelig sted.
Innendørs installasjon
Ikke plasser prosjektøren i direkte
sollys eller nær varmekilder, slik
som radiatorer, kaminer og ovner
osv.
ADVARSEL
Ikke plasser brennbart materiale
ved siden av prosjektøren.
Det kan føre til at prosjektøren ramler
ned, noe som kan resultere i personskade eller død.
Det kan utgjøre en brannrisiko!
Det kan utgjøre en brannrisiko!
Innendørs installasjon
Kople fra strømmen og fjern alle
tilkoplinger innen du flytter apparatet.
MERK!
Ikke plasser prosjektøren nær
kilder for damp eller olje, slik som
en luftfukter.
Det kan forårsake brann eller elektrisk
støt!
Hvis prosjektøren installeres på
et bord, må du påse at den ikke
plasseres for nært kanten.
Det kan resultere i at prosjektøren
faller ned og forårsaker alvorlig person-skade på barn eller voksne og
alvorlig skade på prosjektøren.
Bruk kun et egnet stativ.
Ikke blokker ventilasjonsåpningene
på prosjektøren eller hindre luftstrømmen på noen måte.
Dette vil føre til at den innvendige temperaturen øker, noe som kan resultere
i brannrisiko eller skade på enheten!
La ikke småbarn turne i den
installerte prosjektøren.
Prosjektøren skal kun brukes på
et jevnt og stabilt underlag.
Den kan falle ned og forårsake
personskade eller skade på enheten!
Ikke plasser prosjektøren der
den kan være utsatt for støv.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko eller skade!
Sørg for god ventilasjon rundt
prosjektøren. Avstanden mellom
prosjektøren og veggen bør være
mer enn 30 cm / 12 tommer.
En overdreven økning i temperaturen
innvendig kan utgjøre en brannrisiko
eller forårsake skade på enheten!
Ikke plasser prosjektøren direkte på et teppe, en rye eller et sted der
ventilasjonen er begrenset.
Dette kan føre til at den innvendige temperaturen øker, noe som kan utgjøre
en brannrisiko eller skade enheten.
Utendørs installasjon
ADVARSEL
Ikke plasser prosjektøren på et fuktig sted, slik som et baderom der den kan utsettes for fuktighet.
Det kan forårsake brann eller elektrisk støt!
Strøm
Det bør brukes jordet tilkopling.
Hvis prosjektøren ikke koples til en jordet
veggkontakt, er det en risiko for elektrisk støt
som følge av krypstrøm.
Dersom det ikke er mulig med en jordet
veggkontakt, bør du få en autorisert elektriker
til å installere en separat skillebryter.
Telefonledninger, lynavledere eller rørledninger må ikke benyttes som jordingspunkter.
4
ADVARSEL
Påse at strømstøpselet blir plugget
helt inn i veggkontakten for å
unngå risikoen for brann!
Dette kan utsette enheten for brannrisiko eller skade!
Ikke plasser tunge gjenstander
oppå strømledningen.
Det kan forårsake brann eller elektrisk
støt!
Sikkerhetsinstrukser
Strøm
ADVARSEL
Ikke kople for mange støpsler til en veggkontakt.
Det kan resultere i overoppheting av veggkontakten og derved utgjøre en brannfare!
Strøm
Berør aldri strømstøpselet med
våte hender.
Det kan føre til risiko for elektrisk støt!
MERK!
Grip godt tak i støpselet når det
trekkes ut. Hvis du trekker i ledningen, kan ledningen bli skadet.
Det kan utgjøre en brannrisiko!
Det kan utgjøre en brannrisiko!
Ikke plugg i strømstøpselet dersom
strømledningen eller støpselet er
skadet, eller hvis noen av
koplingselementene er løse.
Unngå at det samler seg støv på
strømstøpselets pinner eller i
veggkontakten.
Forsikre deg om at strømledningen ikke kommer i kontakt med
skarpe eller varme gjenstander,
slik som et varmeapparat.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, Dette kan utsette enheten for branelektrisk støt eller skade!
nrisiko, elektrisk støt eller skade!
Plasser prosjektøren slik at ingen
snubler eller tråkker på strømledningen.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Ikke slå prosjektøren på eller av ved å plugge strømstøpselet inn eller ut av veggkontakten.
(Ikke bruk strømpluggen som PÅ/AV-bryter.)
Det kan forårsake mekanisk svikt eller et elektrisk støt.
Bruk
Ikke plasser noe som inneholder
væske oppå prosjektøren, slik
som en blomstervase, en kopp,
kosmetikk eller en lysestake.
Dette kan utsette enheten for
brannrisiko eller skade!
Dersom det trenger inn vann i
prosjektøren, må den umiddelbart
koples fra veggkontakten.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
Dette kan utsette enheten for
elektrisk støt eller skade!
Ikke fjern noen deksler (unntatt
linsedekselet). Stor fare for
elektrisk støt!
ADVARSEL
Hvis prosjektøren utsettes for støt
eller skade, må du slå den av og
trekke strømstøpselet ut av
veggkontakten. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
Ikke la gjenstander falle ned på
prosjektøren.
Dette kan utsette enheten for elektrisk
støt eller skade!
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Brukte batterier må avfallshåndteres på forsvarlig måte.
Dersom et lite barn skulle komme til å
svelge et batteri, må lege oppsøkes
umiddelbart.
I tilfelle det ikke vises noe bilde
på skjermen, må du slå av
enheten og trekke strømstøpselet
ut av veggkontakten. Kontakt ditt
lokale servicesenter.
Dette kan utsette enheten for
brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Ikke se direkte på linsen når prosjektøren er i drift. Det kan føre til
synsskader!
Ikke berør noen metallkomponenter
under eller straks etter bruk ettersom ventilene og lampedekselet er
meget varme!
Advarsel om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs, dvs. en egen elektrisk kurs som
bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i
denne håndboken for å være sikker.
Ikke overbelast veggkontakter. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan
føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut
meden tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en
døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor
strømledningen kommer ut av apparatet.
5
Sikkerhetsinstrukser
Bruk
ADVARSEL
Berør aldri veggkontakter når det
har oppstått en gasslekkasje!
Åpne vinduene og luft grundig.
Det kan oppstå brann som følge av
en gnist.
Ikke mist prosjektøren på gulvet
eller utsett den for støt.
Ikke se direkte på laserstrålen,
det kan føre til synsskader!
Det kan resultere i mekanisk svikt
eller personskade!
Åpne alltid objektivluken eller ta av objektivd ekselet når prosjektørlampen er på.
Bruk
MERK!
Ikke plasser tunge gjenstander
oppå prosjektøren.
Det kan resultere i mekanisk svikt
eller personskade!
Vær varsom slik at linsen ikke
utsettes for støt, spesielt under
flytting av prosjektøren.
Unngå å berøre linsen i prosjektøren. Den er ømfintlig og kan lett
skades.
Ikke bruk skarpe gjenstander eller verktøy på prosjektøren ettersom dette vil skade kabinettet.
Rengjøring
ADVARSEL
Ikke bruk vann ved rengjøring av
prosjektøren.
Det kan forårsake skader på prosjektøren eller elektrisk støt!
Dersom det skulle komme røyk
eller merkelig lukt fra prosjektøren,
slå den av, kople strømstøpselet
fra veggkontakten og kontakt
forhandleren eller et servicesenter.
Bruk trykkluft eller en myk klut
fuktet med nøytralt vaskemiddel
og vann for å fjerne støv eller
flekker på prosjektørlinsen.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Rengjøring
Kontakt servicesenteret
én gang om året for å
rengjøre prosjektøren
innvendig.
Støv som bygger seg opp
kan forårsake mekanisk
svikt.
MERK!
Når du rengjør deler i plast, slik som prosjektørens kabinett, må du trekke ut
støpselet fra veggkontakten og tørke av kabinettet med en myk klut. Ikke bruk
rensemiddel, men spray litt vann eller tørk av med en fuktet klut. Spesielt må
det aldri benyttes rensemiddel (glassrengjøringsmiddel), pussemidler for bil eller
industrielt bruk, slipemidler eller voks, løsemiddel, alkohol osv., fordi dette kan
skade produktet. Bruk trykkluft eller en myk klut fuktet med nøytralt vaskemiddel
og vann for å fjerne støv eller flekker på prosjektørlinsen.
Det kan resultere i brann, elektrisk støt eller skade på produktet (deformasjon, korrosjon og
skade).
Annet
ADVARSEL
Ikke forsøk å utføre noe service på prosjektøren på egen hånd. Kontakt forhandleren eller et servicesenter.
Det kan forårsake skader på prosjektøren eller elektrisk støt og i tillegg gjøre garantien ugyldig!
Annet
Påse at du har trukket ut strømstøpselet hvis prosjektøren ikke
skal benyttes for en lengre periode.
MERK!
Service på lampen må bare foretas av kvalifisert servicepersonell.
Oppsamlet støv kan utsette enheten for
brannrisiko eller skade!
Bruk bare den spesifiserte batteritypen.
Hvis ikke, kan det forårsake skade på fjernkontrollen.
6
Ikke bland gamle og nye batterier.
Dette kan føre til overoppheting og
lekkasje i batteriene.
Navn på de enkelte delene
Navn på de enkelte delene
Hovedkabinett
* Prosjektøren er produsert ved hjelp av høypresisjonsteknologi. Du vil likevel kunne se små svarte og/eller lysere prikker (røde, blå, grønne) på det
projiserte bildet. Dette kan være et normalt resultat av produksjonsprosessen, og innebærer ikke nødvendigvis noen funksjonsfeil.
Fokuseringsring
Ratt for linsejustering
Zoomingsring
Fremre fjernkontrollmottaker
7
Navn på de enkelte delene
Tilkoplinger
Bakre fjernkontrollmottaker
USB(SVC Only)
RGB IN
Tilkopling for
Kensington-sikkerhetssystem (referer til
side 15)
VIDEO
COMPONENT IN
AC IN
S-VIDEO
HDMI IN 1/2
8
Kontrollpanel
Navn på de enkelte delene
Kontrollpanel
POWER (Strøm)-knapp
Slår prosjektøren På/Av.
INPUT-knapp
Skifter til RGB, HDMI, Video, S-video
eller Component-modus.
OK -knapp
Kontrollerer gjeldende modus
og lagrer endrede funksjoner.
/
/
/
-knapp
Justerer menyfunksjoner.
MENU (Meny)-knapp
Velger eller lukker menyer.
AUTO -knapp
Den korrigerer automatisk posisjonen og
skjelving i bildet i RGB-modus.
9
Navn på de enkelte delene
Fjernkontroll
POWER (Strøm)-knapp
RATIO-knapp
AUTO-knapp
INPUT-knapp
EXIT-knapp
OK,
/
/
/
MENU (Meny)-knapp
-knapp
Lysstyrke-knapp
LIGHT
Kontrast-knapp
LIGHT-knapp
BLANK-knapp
PICTURE-knapp
STILL-knapp
C.TEMP-knapp
A.IRIS-knapp
KEYSTONE-knapp
PATTERN-knapp
GAMMA-knapp
SLEEP-knapp
Installere batterier
FORSIKTIG
RISIKO FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET ERSTATTES MED FEIL BATTERITYPE.
BATTERIER SKAL AVFALLSHÅNDTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.
• Åpne batteriromdekselet på baksiden av fjernkontrollen.
• Sett inn spesifiserte batterier med korrekt polaritet: "+" mot "+", og "-" mot "-".
• Sett inn to 1,5V AAA-batterier. Ikke bland gamle og nye batterier.
10
Navn på de enkelte delene
Prosjektørens statusindikatorer
* Lampeindikatorer, driftsindikator og temperaturindikator på toppen av prosjektøren indikerer prosjektørens driftstatus.
Driftsindikator
Temperaturindikator
Lens shift
>>
Up
Do
w
<<
n
Effektindikator
(Ratt for linsejustering)
Lampeindikator
Rød
Grønn
Oransje (blinker)
Grønn (blinker)
Driftsindikator
/ Temperaturindikator
Av
Oransje
Rød (blinker)
Rød
Lampeindikator
Rød (blinker)
Grønn (blinker)
Effektindikator
Blått (blinker)
(Ratt for linsejustering)
Standby.
Enheten er i drift (Lampen er slått på).
Prosjektørlampen avkjøles (60 sec.)
Prosjektøren er slått av som følge av høy temperatur (60
sekunder).
Strømmen er avslått.
Dette er advarselen om overdreven varme når prosjektøren er på.
Slå av prosjektøren og kontroller viften.
Strømmen er slått av fordi den innvendige kjøleviften ikke
virker. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Prosjektørlampen er nesten utbrukt og må skiftes ut med
en ny lampe.
Det har oppstått en feil i prosjektørlampen. Slå på prosjektøren igjen etter en stund. Kontakt servicesenteret
dersom indikatoren blinker rødt på ny.
Lampedekselet og filterdekselet er åpne.
Lampen tennes.
11
Navn på de enkelte delene
Tilbehør
LIGHT
1.5V
1.5V
Fjernkontroll
Strømledning
2 batterier
Brukerhåndbok
Brukerhåndbok for
CD
Poleringsklut
Filter
Optional Extras
*
*
*
*
Kontakt forhandleren for kjøp av disse elementene.
Kontakt kvalifisert servicepersonell for å skifte lampen.
Lampen er forbruksvare og må skiftes ut med en ny hvis den er gått.
Ulike komponenter kan endres uten forvarsel for å bidra til å forbedre kvaliteten på produktet, og nytt tilbehør kan komme på
Takinstallasjonsbrakett for prosjektør
Filmlerret
12
Lampe
S-video-kabel
HDMI kabel
Systemkabel
Videokabel
SCART til RCA overgang
Component-kabel
Installasjon og oppsett
Installasjon og oppsett
Instruksjoner for installasjon
* Ikke plasser prosjektøren i strid med disse anbefalingene. Det kan resultere i funksjonsfeil eller skade på produktet.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for prosjektøren.
● Prosjektøren er utstyrt med ventilasjonshull (inntak) i
● Ikke plasser prosjektøren på et teppe, en rye eller
● La aldri fremmedgjenstander eller væske av noe slag
● Sørg for adekvat avstand ( 30 cm / 12 tommer) rundt
bunnen og ventilasjonshull (utblåsning) i fronten. Ikke
blokker eller plasser noe i nærheten av disse hullene.
Det kan føre til at apparatet blir for varmt, noe som kan
lede til forvrengning av bildet eller skade på prosjektøren.
trenge inn i prosjektøren.
tilsvarende underlag. Det kan være til hinder for
adekvat ventilasjon på prosjektørens underside.
Dette produktet bør kun monteres på vegg eller i tak.
prosjektøren.
Plasser prosjektøren i omgivelser med adekvat temperatur og luftfuktighet.
● Prosjektøren må bare installeres i omgivelser med adekvat temperatur og luftfuktighet (referer til side 35).
Ikke plasser prosjektøren der den kan være utsatt for mye støv.
● Dette kan føre til overoppheting av prosjektøren.
Unngå å hindre luftgjennomstrømningen for slisser og åpninger på prosjektøren. Det kan føre til overoppheting og utgjøre en brannrisiko!
Prosjektøren er produsert ved hjelp av høypresisjonsteknologi. Du vil likevel kunne se små svarte og/eller lysere
prikker (røde, blå, grønne) som vedvarende vises på skjermen. Dette er et normalt resultat av fremstillingsprosessen,
og utgjør ikke en funksjonsfeil.
For å vise DTV-programmer er det nødvendig å kjøpe og kople en DTV-mottaker (Set-Top Box) til prosjektøren.
Hvis fjernkontrollen ikke virker som den skal
● Det kan være at fjernkontrollen ikke virker dersom det installeres en lampe som er utstyrt med elektronisk ballast eller
det installeres en tre bølgelengders lampe. Skift ut slike lamper med internasjonale standardprodukter for å bruke
fjernkontrollen på normal måte.
13
Installasjon og oppsett
Grunnleggende betjening av prosjektøren
1.Plasser prosjektøren på en solid og horisontalt overflate med tilgang til en PC eller AV-kilde.
2.Plasser prosjektøren i ønsket avstand fra skjermen. Avstanden mellom prosjektøren og skjermen avgjør bildets faktiske størrelse.
3.Posisjoner prosjektøren slik at linsen er rettvinklet på skjermen. Dersom prosjektøren ikke plasseres i rett vinkel, vil skjermbildet bli fortegnet. Skjer dette, kan det være at Keystone (trapes)-justeringen kan korrigere dette (referer til side 25).
4.Kople prosjektørens kabler til en veggkontakt og andre kilder.
projeksjonsavstand basert på bildeformatet
Linsejustering: Maks.
X/2
Skjerm
Skjermlengde (X)
Linsejustering : 0
X/2
Projeksjonens forskyvningsforhold:120%)
(Linsejustering: Maks.)
Projeksjonsavstand (D)
Y/2
Skjerm
Skjermens bredde (Y)
n
<<
Lens shift
>>
Up
Do
w
Y/2
Projeksjonsavstand (D)
16 : 9 bildeformat
Projeksjonsavstand
Skjerm
14
Skjermstørrelse
Skjermstørrelse
Skjermens bredde
(inch)
(mm)
(mm)
Skjermlengde
(mm)
Korteste avstand
(mm)
Lengste avstand
(mm)
30
762
664
374
877
1605
40
1016
886
498
1181
2152
50
1270
1107
623
1484
2699
60
1524
1328
747
1788
3246
70
1778
1550
872
2092
3794
80
2032
1771
996
2395
4341
90
2286
1992
1121
2699
4888
100
2540
2214
1245
3003
5435
120
3048
2657
1494
3610
6530
140
3556
3099
1743
4218
7624
160
4064
3542
1992
4825
8719
180
4572
3985
2241
5433
9813
200
5080
4428
2491
6040
10907
220
5588
4870
2740
6648
12002
240
6096
5313
2989
7255
13096
260
6604
5756
3238
7863
14191
280
7112
6199
3487
8470
15285
300
7620
6641
3736
9078
16380
* Angitte lengste/korteste avstand er når justeringen utføres
med zoom-funksjonen.
* Du kan flytte bildet fra linsens
senter opptil 70 % av bildestørrelsen.
Installasjon og oppsett
Bruke Kensington-sikkerhetssystem
● Prosjektøren er utstyrt med en tilkopling for “Kensington”-sikkerhetssystem på sidepanelet. Kople til kabelen for
‘Kensington’-sikkerhetssystemet som vist nedenfor.
● For detaljerte anvisninger for installasjon og bruk av Kensington-sikkerhetssystem, referer til brukerhåndboken som medfølger Kensington-sikkerhetssystemet.
For ytterligere informasjon, gå til http://www.kensington.com, hjemmesiden for firmaet Kensington som
forhandler tilbehør til kostbart elektronisk utstyr, slik som bærbare datamaskiner og prosjektører.
● Kensington-sikkerhetssystemet er et tilleggsutstyr.
15
Installasjon og oppsett
Slå på prosjektøren
1. Kople til strømledningen korrekt.
2. Ta av objektivdekselet. Gjør du ikke det, kan det deformeres som følge av varmen fra prosjektørlampen.
3. Trykk på POWER (Strøm på/av)-knappen på fjernkontrollen eller på toppdekselet.
● Det vises et bilde når effektindikatoren lyser (Blått (blinker)).
● Trykk på knappen INPUT på fjernkontrollen eller knappen INPUT på kontrollpanelet for å velge ønsket innsignal.
* Ikke kople fra strømledningen mens suge-/utblåsingsviften er i drift. Dersom strømledningen koples fra mens suge-/utblåsingsviften
er i drift, kan det ta lenger tid å aktivere lampen etter at strømmen er slått på igjen, og lampens levetid kan bli redusert.
Slå av prosjektøren
1. Trykk på POWER (Strøm på/av)-knappen på toppdekselet eller på fjernkontrollen.
2. Trykk en gang til på POWER POWER (Strøm på/av)-knappen på toppdekselet eller på fjernkontrollen
for å slå av strømmen.
3. Dersom driftsindikatoren blinker oransje, dvs. at viften går (60 sekunder), må du ikke kople fra
prosjektøren. Når indikatoren lyser kontinuerlig rødt, kan du kople fra strømledningen.
● Hvis driftsindikatoren er oransje og blinker, fungerer ikke strømknappen på toppdekselet eller på fjernkontrollen.
Power off?
Please press Power key again.
16
Installasjon og oppsett
Fokusere og posisjonere bildet
Når det vises et bilde på skjermen, må du kontrollere at det er i fokus og er godt tilpasset skjermen.
Fokuseringsring
Zoomingsring
● For å justere bildets fokus, dreier du på fokuseringsringen som er den ytterste ringen på linsen.
● For å justere bildets størrelse, dreier du på zoomingsringen som er den innerste ringen på linsen.
Hvis du trenger å justere skjermbildet i høyden, bruker du rattet for linsejustering på prosjektøren,
slik som vist nedenfor.
Ratt for linsejustering
● Vri rattet for linsejustering til venstre eller høyre for å justere bildet opp eller ned.
Bruker du for mye kraft for å vri rattet for linsejustering, kan det skade prosjektøren.
Velge kildemodus
1. Trykk på INPUT (Kilde)-knappen.
Input List
RGB
HDMI1
HDMI2
Video
S-Video
Component
2. Velg et inngangssignal ved hjelp av knappen INPUT (Inngang) på fjernkontrollen eller knappen
INPUT (Inngang) på kontrollpanelet for å skifte prosjektørens inngangssignal. Du kan skifte til alle av
inngangene ved hjelp av pilknappene , .
17
Tilkopling
Tilkopling
Kople til en skrivebords-PC
* Du kan kople prosjektøren til en datamaskin som har VGA, SVGA, XGA eller SXGA-utgang.
* Referer til side 30 for skjermformater som støttes av prosjektøren.
< Slik kopler du til >
Kople RGB IN på prosjektøren til datamaskinens utgang ved
hjelp av systemkabel.
* Hvis du innstiller din datamaskin slik at den sender ut videosignalet til både egen skjerm og ekstern skjerm, kan det være at
bildet på den eksterne prosjektøren ikke vises korrekt. Hvis
dette er tilfellet, setter du datamaskinens utgangsmodus til kun
å sende signal til den eksterne prosjektøren. For detaljer, referer
til brukerhåndboken som ble levert sammen med datamaskinen.
Kople til en videokilde
* Du kan kople prosjektøren til en videospiller, et videokamera eller en hvilken som helst kompatibel videokilde.
< Slik kopler du til 1 >
a. Kople videoinngangen på prosjektøren til videoutgangen på
A/V-kilden ved hjelp av videokabelen.
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
OUT
< Slik kopler du til 2 >
b. Kople S-videoinngangen på prosjektøren til S-videoutgangen på en A/V-kilde ved hjelp av S-videokabelen.
* Du kan oppnå bedre bildekvalitet ved å kople S-videokilden til
prosjektøren.
18
IN
<VCR>
VIDEO
Tilkopling
Kople til en DVD-spiller
* Utgangene (Y, PB, PR) på DVD-spilleren kan være merket Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr avhengig av utstyret.
< Slik kopler du til >
Component-kabel
a.Kople DVD-spillerens Component-kabel til Y, PB og PR på
COMPONENT IN på prosjektøren.
* Når du kopler til Component-kabelen, må du påse at fargene
på koplingselementene stemmer overens med Componentkabelen (Y=grønn, PB=blå, PR=rød).
(R) AUDIO (L)
PB
Y
PR
<DVD>
b. HDMI-modus kan bare aktiveres såfremt DVD-spilleren har
en HDMI-port.
Signal
Component
480i
O
X
480p
O
O
HDMI
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
Kople til en DTV Set-Top Box
* For å motta digital TV (DTV)-programmer, er det nødvendig å kjøpe en DTV-mottaker (Set-Top Box) og kople den til prosjektøren.
* Referer til brukerhåndboken for DTV Set-Top Box for kopling mellom prosjektør og DTV Set-Top Box.
< Slik kopler du til en HDMI-kilde >
<D-TV Set-Top Box>
a. Kople HDMI IN på prosjektøren til HDMI-utgangen på DTV Set-Top
Box ved hjelp av HDMIkabel.
b. Bruk en DTV-mottaker med DTV 480p(576p)/720p/1080i/1080p
modus.
< Slik kopler du til en Component-kilde >
a. Kople Component-kabelen som er tilkoplet DTV Set-Top Box til Y, PB
og PR for COMPONENT
IN på prosjektøren.
* Når du kopler til Component-kabelen, må du påse at fargene på
koplingselementene stemmer overens med Component-kabelen
(Y=grønn, PB=blå, PR=rød).
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
HDMI kabel
Component-kabel
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
<D-TV Set-Top Box>
19
Funksjon
Funksjon
* I denne håndboken kan skjermmenyen (OSD eller On Screen Display) være forskjellig fra prosjektørens da dette bare
er ment som eksempel og hjelp til bruken av prosjektøren.
* Denne brukerhåndboken forklarer i hovedsak betjeningen for RGB (PC)-modus.
Bilde-menyalternativer (PICTURE)
Bildekontroll
* Bruk Bildekontroll for å sette prosjektøren for best mulig bilde.
1. Trykk på PICTURE knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på knappen
●
●
●
for å velge ønsket bildemodus.
,
For hvert trykk på knappen
F
Vivid
G
F
Expert2
G
,
endres bildemodus som følger:
F
Standard
F
G
Cinema
F
Expert1
G
G
F
Sport
G
F
Game
G
Du kan benytte denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
Justere video
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til PICTURE ved hjelp av pilknappene
, , ,
og trykk på OK-knappen.
PICTURE
Picture Mode
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
,
for å gå til ønsket funksjon og trykk på OK-knappen.
3. Bruk pilknappene
●
●
●
for å foreta ønsket justering og trykk på
OK-knappen.
Du kan sette ulike verdier for bildeinnstillingene og ulik Picture Mode
(Bildemodus) for hver av inngangene.
Når du lagrer etter at justeringene er utført, vises (User) i den Picture Mode
(Bildemodus) som er endret (unntatt Expert 1/2 (Ekspert 1/2)).
Kjør Picture Reset (Tilbakestill bilde) for hver Picture Mode (Bildemodus)
som du vil gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene for.
●
Du kan justere kontrasten ved å trykke på knappen
●
Du kan justere lysstyrken ved å trykke på knappen
på fjernkontrollen.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
●
20
,
på fjernkontrollen.
Move
OK
: Standard
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
70
• Color
70
• Tint
• Picture Reset
0
R
G
Funksjon
Avanserte bilde-menyalternativer (ADV. PICTURE)
Automatisk iris-funksjon (Auto Iris)
* Denne funksjonen justerer lysstyrken for hele bildet avhengig av bildet som mottas for å gi optimal bildekvalitet.
1. Trykk på A.IRIS knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på knappen
●
,
for å velge ønsket bildemodus.
For hvert trykk på knappen
,
endres bildemodus som følger:
F
Off
G
F
Auto Iris1
G
F
Auto Iris3
G
F
Auto Iris2
G
●
Du kan benytte denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen.
● Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
Avansert kontroll-funksjon (Advanced Control)
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til ADV. PICTURE ved
hjelp av pilknappene , , , og trykk på OK-knappen.
< Hvis Picture Mode er
Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game >
ADV. PICTURE
Auto Iris
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter
pilknappene , for å gå til ønsket Advanced Control og
trykk på OK-knappen.
3. Gå til ønsket element ved hjelp av pilknappene
OK-knappen.
4. Bruk pilknappene
OK-knappen.
●
●
,
,
Du kan sette ulike verdier for bildeinnstillingene og ulik Picture Mode
(Bildemodus) for hver av inngangene.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av
menyskjermbildet.
F
: Auto Iris1
•Fresh Colour
OK
Off
G
Off
Advanced Control
•Color Temp.
Natural
Adv. Picture Reset
•Noise Reduction
On
Low
•Gamma
og trykk på
for å foreta ønsket justering og trykk på
Move
•Fresh Contrast
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
High
•Lamp Mode
E
< Hvis Picture Mode er Expert 1/2 >
ADV. PICTURE
•Fresh ContrastMove
Auto Iris
•Fresh Colour
: Auto Iris1
Expert Control
•Noise Reduction
F
OK Off
G
Off
On
Adv. Picture Reset
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
•Lamp Mode
High
100
•Overscan
Gamma Mode
Preset
E
21
Funksjon
G
G Fresh Contrast (kontrast): Justerer kontrasten til optimalt nivå avhengig av lysstyrken i bildet.
•Fresh Contrast
F
Low
G
F
High
G
F
Off
G
F
OK
G
G Fresh Colour (Klare farger): Justerer fargene i bildet nært opptil naturlige farger.
•Fresh Colour
F
Off
G
F
Low
G
F
High
G
Natural
G
F
OK
G
G Color Temp (Fargetemperatur): Velger stemningen for fargene på skjermen.
•Color Temp.
F
Medium
F
●
G
F
Cool
G
F
F
Warm
G
OK
Du kan også bruke knappen C.TEMP på fjernkontrollen.
G
G Noise Reduction (Støyreduksjon): Fjerner bildestøy fra bildet uten å skade det.
•Noist Reduction
F
On
F
●
G
F
Off
G
OK
Funksjonen kan kun brukes i modusene Video, S-Video, Component(480i, 480p, 576i, 576p) og HDMI(480p, 576p).
G
G Gamma : Setter gradering avhengig av omkodingen av bildesignalet.
•Gamma
F
Low
F
●
G
F
Medium
G
F
High
G
OK
Du kan også bruke knappen GAMMA på fjernkontrollen.
G
G Real Cinema : Setter opp bildet for den beste visningen for film.
•Real Cinema
F
Off
F
●
G
F
Auto
G
OK
Funksjonen kan kun brukes i modusene Video, S-Video, Component(480i/576i/1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz)
og HDMI(1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz).
G
G Black Level (Svartnivå): Justerer kontrasten og lysstyrken for skjermen ved bruk av svartnivået.
•Black Level
F
Low
F
●
G
F
High
G
OK
Du kan ikke sette denne funksjonen for signalene SECAM, PAL 60 eller PAL BGDK i modusene Video, S-Video,
og RGB.
G
G Lamp Mode (Lampemodus): Justerer lampens lysstyrke.
•Lamp Mode
F
High
G
F
Low
G
F
OK
G
G Overscan (Overskann): Du kan justere fra 90, 92, 94...100.
•Overscan
F
F
●
●
22
90
G
~
F
100
G
OK
Denne funksjonen kan ikke settes hvis PC-signal mottas. Signalet er 1080i og 1080p, eller Aspect Ratio (Bildeformat) er
satt som Justscan.
Det kan forekomme støy i hjørnet av bildet hvis signalet er 1080i/1080p som følge av en feil i videoinngangsenheten. På
dette tidspunktet må du endre signalinnstillingen til Overscan (Overskann), og sette Overscan (Overskann).
Funksjon
G Gamma Mode (Gammamodus): Du kan bare velge denne modusen hvis Picture Mode (Bildemodus) er
G
Expert 1/2 (Ekspert 1/2).
•Gamma Mode
F
Preset
F
●
●
●
●
G
F
User
G
OK
Adjustment (Justering): Du kan velge Low (Lav), Medium (Middels) eller High (Høy).
Level : Du kan justere fra 0 til 8.
IRE : Settes automatisk fra 0 til 100 i henhold til skifte av Level (Nivå).
Red/Green/Blue : Du kan justere fra -127 til 127.
G White Balance (Hvitbalanse): Justerer det generelle bildeinntrykket til ønsket nivå. Du kan bare velge denne modusen
G
hvis Picture Mode (Bildemodus) er Expert 1/2 (Ekspert 1/2).
•White Balance
F
Medium
G
F
Cool
G
F
0
G
F
Natural
G
F
30
G
F
Warm
G
G
F
OK
•Red Contrast
F
F
●
●
-30
~
G
~
OK
Red/Green/Blue Contrast : Du kan justere fra -30 til 30.
Red/Green/Blue Brightness : Du kan justere fra -30 til 30.
Tilbakestill avansert bilde-funksjon (Advanced Picture Reset)
* Innstillingene for den valgte ADV PICTURE-funksjonen for hver inngang og Picture Mode (Bildemodus) går tilbake til
standard fabrikkinnstillinger.
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til ADV. PICTURE ved hjelp av
pilknappene , , , og trykk på OK-knappen.
ADV. PICTURE
Auto Iris
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
,
for å gå til ønsket Adv. Picture Reset og trykk på OK-knappen.
3. Gå til Yes ved hjelp av pilknappene
●
,
og trykk på
Move
OK
: Auto Iris1
Advanced Control
Adv. Picture Reset
OK-knappen.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
23
Funksjon
Skjerm-menyalternativer (SCREEN)
Skifte til PJT-modus
* Denne funksjonen snur bildet opp ned eller speilvender bildet horisontalt.
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til SCREEN ved hjelp av pilknappene
og trykk på OK-knappen.
, , ,
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
for å gå til ønsket RGB Config. og trykk på OK-knappen.
,
SCREEN
PJT Mode
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
Screen Reset
3. Gå til ønsket element ved hjelp av pilknappene
OK-knappen.
●
●
●
og trykk på
,
Velg Rear (Bakfra) når du projiserer fra baksiden av en transparent skjerm (kjøpes separat).
Velg Ceiling (Tak) hvis du installerer produktet i taket.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
Bruke Aspect Ratio-funksjon
1. Trykk på knappen RATIO på fjernkontrollen.
2. Bruk knappene
●
●
24
,
for å velge ønsket bildestørrelse.
F
Auto
G
F
4:3
G
F
Just Scan
G
F
16 : 9
G
Du kan benytte denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
Move
OK
Funksjon
Bruke Keystone-funksjon
* Bruk denne funksjonen når skjermen ikke er i ret t vinkel på prosjektøren og bildet er fortegnet (trap esformet).
* Keystone-funksjonen skal kun benyttes når d u ikke kan oppnå den beste projeksjonsvinkelen.
1. Trykk på KEYSTONE knappen på fjernkontrollen.
Keystone
2. Gå til ønsket element ved hjelp av pilknappene
,
og trykk på
-knappen.
, , ,
for å justere bildeforholdet slik du ønsker.
3. Trykk på knappene
Trykk deretter på OK-knappen.
●
Keystone kan justeres fra -100 til 100.
Kjør Reset for å gjenopprette standard fabrikkinnstillinger.
● Du kan benytte denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen.
● Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
●
Top Left
Move
MENU Prev.
G
Top Right
Bottom Left
Bottom Right
H:
0
V:
0
Reset
Testmønster-funksjon (Test Pattern)
* Kjør denne funksjonen når du installerer prosjektøren slik at du kan justere bildestørrelsen og fokus.
Trykk på knappen PATTERN (Mønster)
●
●
Du kan benytte denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
Automatisk konfigurering
* Denne funksjonen sikrer at du oppnår best mulig videokvalitet gjennom automatisk justering av den horisontale størrelsen
og bildesynkroniseringen.
* Funksjonen Auto Tracking (automatisk sporinnstilling) fungerer kun med RGB PC-innsignal.
1. Trykk på knappen AUTO på fjernkontrollen.
●
Bildeposisjonering og synkronisering justeres automatisk.
2. Hvis det som følge av PC-modus innsignalet er behov for ytterligere
justeringer etter automatisk justering, gå til RGB Config. i SCREEN
(Skjerm)-menyen. Optimalisert bildekvalitet kan ikke alltid oppnås med
skjermkompensasjonen alene.
Auto RGB Config.
Auto configuration is on the process.
Please wait a moment.
Du kan også velge denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen (kun i RGB-modus).
For best mulig resultat bør du utføre denne prosedyren mens det vises et stillbilde.
25
Funksjon
RGB-konfigurering-funksjon (RGB Config.)
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til SCREEN ved hjelp av pilknappene
og trykk på OK-knappen.
, , ,
RGB Config.
Move
OK
Auto Configure G
Phase
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
for å gå til ønsket PJT Mode og trykk på OK-knappen.
,
Auto Configure?
Clock
Yes
No
Position
3. Gå til ønsket element ved hjelp av pilknappene
,
og trykk på
-knappen.
4. Trykk på knappene , , , for å justere bildeforholdet slik du ønsker.
Trykk deretter på OK-knappen.
Funksjonen Auto Configure fungerer bare for RGB-inngangen. Hvis du kjører
skjermjustering for en video fra PC-videosignalet, kan det være at optimal tilstand
ikke blir funnet. Kjør funksjonen Auto Configure for et stillbilde.
● Det justerbare området kan variere avhengig av oppløsningen på innsignalet.
● Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
●
Tilbakestill skjerm-funksjon (Screen Reset)
* Innstillinger for de valgte SCREEN-modusene gjenoppretter standard fabrikkinnstillinger.
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til SCREEN ved hjelp av pilknappene
og trykk på OK-knappen.
, , ,
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
,
for å gå til ønsket Screen Reset og trykk på OK-knappen.
SCREEN
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
3. Gå til Yes ved hjelp av pilknappene
●
26
,
og trykk på
OK-knappen.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
Move
PJT Mode
Screen Reset
OK
Funksjon
Alternative-menyalternativer (OPTION)
Bruke stillbildefunksjon
1. Trykk på STILL (enkeltbilde)-knappen.
* Du kan fryse inndata-bildet.
<Enkeltbilde>
<Film>
2. Trykk på en hvilket som helst knapp når du vil avslutte STILLBILDE-funksjonen.
* STILLBILDE-funksjonen avsluttes automatisk etter ca. 10 minutter.
Velge språk
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til OPTION ved hjelp av pilknappene
, , ,
og trykk på OK-knappen.
OPTION
Language
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
for å gå til ønsket Language og trykk på OK-knappen.
,
Move
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Gå til ønsket element ved hjelp av pilknappene
●
●
,
og trykk på
OK-knappen
Teksten i skjermmenyen (OSD) vises i det valgte språket.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
Bruke blank skjermfunksjon
* Denne funksjonen kan være effektiv når du ønsker å få tilskuernes oppmerksomhet under presentasjoner, møter eller orienteringer.
1. Trykk på BLANK-knappen.
●
●
Skjermen skifter til å vise en bakgrunnsfarge.
Du kan velge bakgrunnsfarge.
(Referer til ‘Velge farge for blank skjerm’)
2. Trykk på en hvilken som helst knapp for å avslutte blank-funksjonen.
●
Ikke blokker prosjektørlinsen med gjenstander mens prosjektøren er i bruk da det kan resultere i at gjenstanden blir varm
og deformeres eller forårsaker brann. For å slå av lampres eller forårsaker brann. For å slå av lampen midlertidig, trykker
du BLANK-knappen på prosjektøren eller fjernkontrollen.
27
Funksjon
Velge farge for blank skjerm
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til OPTION ved hjelp av pilknappene
og trykk på OK-knappen.
, , ,
OPTION
Language
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
,
for å gå til ønsket Blank Image og trykk på OK-knappen.
3. Gå til ønsket element ved hjelp av pilknappene
OK-knappen.
●
●
,
Move
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
og trykk på
Bakgrunnsfargen vil bli endret til den valgte fargen for blank skjermfunksjon.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
Sleep time-funksjon
* Denne funksjonen slår projektoren av automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsperiode.
1. Trykk på knappen SLEEP på fjernkontrollen.
2. Trykk på knappen
●
For hvert trykk på
F
F
●
●
28
Off
240 Min
,
for å velge ønsket skjermmodus.
,
knappen endres skjermvisningen som følger:
G
G
F
F
10 Min
180 Min
G
G
Du kan benytte denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen.
Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
F
F
20 Min
120 Min
G
G
F
30 Min
G
F
60 Min
G
F
90 Min
G
Funksjon
Auto sleep-funksjon
* Denne funksjonen slår prosjektøren automatisk av etter 10 minutter dersom det
ikke er noe signal.
OPTION
Move
Language
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til OPTION ved hjelp av pilknappene
, , ,
og trykk på OK-knappen.
●
og trykk på
,
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
,
for å gå til ønsket Auto Sleep og trykk på OK-knappen.
3. Gå til On ved hjelp av pilknappene
OK
: English
OK-knappen.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
Tilbakestill alternativer-funksjon (Option Reset)
* Innstillinger for de valgte OPTION-modusene gjenoppretter standard fabrikkinnstillinger.
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til OPTION ved hjelp av pilknappene
, , ,
og trykk på OK-knappen.
2. Gå til et underelement ved hjelp av pilknappen . Bruk deretter pilknappene
,
for å gå til ønsket Option Reset og trykk på OK-knappen.
3. Gå til Yes ved hjelp av pilknappene
●
,
og trykk på
OPTION
Move
Language
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
OK-knappen.
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
Informasjon-menyalternativer (INFORMATION)
Vise prosjektørinformasjon
1. Trykk på MENU knappen. Gå deretter til INFORMATION ved
hjelp av pilknappene , , , og trykk på OK-knappen.
2. Det vises gjeldende informasjon om prosjektøren.
●
Trykk på knappene MENU eller EXIT (Avslutt) for å gå ut av menyskjermbildet.
INFORMATION
Move
Serial No.
: AF115-JS
Lamp Time
:
Input
: HDMI2
9
Hr
Resolution
: 480p
Fh/Fv
: 31.5KHz/60.1Hz
29
Informasjon
Skjermformater som støttes
* Følgende tabell lister opp de skjermformatene som støttes av prosjektøren.
Sources
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq.(kHz)
* Dersom TV-apparatet ikke støtter inndatasignalet, vises meldingen “Out of Range” (intet signal) på skjermen.
* Prosjektøren støtter DDC1/2B type som Plug & Play-funksjon. (Gjenkjennes automatisk av PC-skjermen)
* Formen på inndataene for synkronisering for horisontale og vertikale frekvenser er Separate.
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
24/25/30Hz
30
Component-*1 HDMI(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
1080p
O
O
* Cable type
1- Component-kabel
2- HDMI-kabel
Informasjon
Vedlikehold
* Prosjektøren krever lite vedlikehold. Du bør holde linsen ren ettersom smuss eller flekker kan vises på skjermbildet. Hvis det er komponenter som
må skiftes ut, kontakt forhandleren. Slå alltid av strømmen og trekk strømstøpselet ut av veggkontakten før du rengjør noen del av prosjektøren.
Rengjøre linsen
Rengjør alltid linsen når du oppdager smuss eller støv på dens overflate. Blås eller tørk varsomt av linsen med trykkluft eller en myk, tørr og lofri klut.
For å fjerne smuss eller flekker på linsen, fukter du en myk klut med vann og nøytralt oppvaskmiddel, og tørker forsiktig av linsen.
Rengjøre prosjektørkabinettet
For rengjøring av prosjektørkabinettet må du først trekke ut strømkabelen. For å fjerne smuss eller støv, tørk av kabinettet med en myk, tørr og lofri
klut. For å fjerne gjenstridig smuss eller flekker, fukter du en myk klut med vann og nøytralt oppvaskmiddel, og tørker deretter av.
Ikke bruk alkohol, løsemidler, tynner eller andre kjemikalier ettersom disse kan føre til deformasjon eller misfarging av kabinettet.
Rengjøre Filter
Når du blir bedt om å rengjøre filteret mens prosjektøren er i bruk, kan du gjøre som følger for å rengjøre det.
1
Slå av prosjektøren og trekk ut strømkabelen.
Snu apparatet opp ned på et bord eller en plan
overflate.
3
Vend filterdekselet opp ned, ta ut filteret og fjern
støvet fra det.
(Dersom filteret er skadet, kan du bruke
reservefilteret som fulgte med.)
2
Filter
Trykk med begge hender slik som indikert av
pilene og fjern filterdekselet.
Filterdeksel
4
Anbring filteret i dekselet. Monter dekselet på prosjektøren og trykk på det inntil du hører det klikker
på plass.
31
Informasjon
Skifte ut lampen
Skifte lampe
Intervallet for utskiftning av lampen kan variere av hengig av prosjektørens
bruksmiljø. Du kan kontrollere den brukte lampens brukstid under alternativet LAMP
TIME (Lampetid) i menyen (se side 29). Lampen må skiftes ut når:
<Prosjektørens frontpanel>
●
●
n
Lens shift
>>
Up
Do
w
<<
Det projiserte bildet blir mørkere eller begynner å bli forringet.
ampeindikatoren er rød.
Meldingen "Replace the lamp" (Skift lampen) vises på skjermen når du slår på
prosjektøren.
●
Lampeindikatorer
Vær varsom når du skifter ut lampen
-
Trykk på POWER (Strøm PÅ/AV)-knappen på kontrollpanelet eller på fjernkontrollen for å slå av strømmen.
Hvis driftsindikatoren er oransje og blinker, må strømledningen ikke koples fra før driftsindikatoren lyser rød kontinuerlig.
La lampen kjøles ned i 1 time før du skifter den ut.
Erstatt lampen med kun samme type lampe fra et LG Electronics servicesenter. Bruk av lamper fra andre produsenter
kan føre til skader på prosjektøren eller lampen.
Lampen skal bare tas ut i forbindelse med utskiftning.
Hold lampeenheten utenfor barns rekkevidde. Oppbevar lampen i god avstand fra varmekilder slik som radiatorer, ovner
osv.
For å redusere risikoen for brann, skal lampen aldri utsettes for væsker eller fremmedstoffer.
Ikke oppbevar lampen i nærheten av varmekilder.
Forsikre deg om at den nye lampen er forsvarlig tiltrukket med skruer. Hvis ikke kan bildet være mørkt, eller det kan
innebære en økt risiko for brann.
Berør aldri glasset på lampeenheten. Det kan føre til forringet bildekvalitet eller forkortet brukstid for lampen.
Slik anskaffer du en ny lampeenhet
Lampens modellnummer finner du på side 35. Kontroller lampemodellen og kjøp den på et LG Electronics servicesenter.
Bruk av lamper fra andre produsenter kan føre til skader på prosjektøren.
Avfallshåndtering av den brukte lampeenheten
Returner den brukte lampen til LG Electronics servicesenter.
32
Informasjon
Skifte ut lampen
1
Slå av prosjektøren og trekk ut strømkabelen.
Plasser den forsiktig på et mykt underlag.
2
Skru ut skruene fra lampedekselet ved hjelp av en
skrutrekker.
(La lampen kjøles ned i 1 time før du fjerner
den brukte lampen fra prosjektøren.)
Bolt for lampehus
3
Når du har fjernet lampedekselet, fjerner du de to
holdeskruene på lampehuset ved hjelp av en
skrutrekker.
Bolt
4
Løft ut lampen ved hjelp av den monterte fjærbøylen.
Lampebunn
Fjærbøyle
5
7
Trekk lampeholderen langsomt ut og fjern lampehuset.
Trekk til skruene du fjernet i trinn 3.
(Forsikre deg om at den er godt festet.)
6
8
Installer den nye lampen varsomt i korrekt
posisjon. Trykk på lampesokkelen for å kontrollere
at lampen er korrekt montert.
Lukk lampedekselet og monter skruene fra trinn 2
for å installere dekselet.
(Er ikke lampedekselet korrekt montert, kan ikke prosjektøren slås på.)
Bruk av lamper fra andre produsenter kan føre til skader på prosjektøren eller lampen. Forsikre deg om at lampedekselet er forsvarlig trukket til. Er ikke lampedekselet korrekt montert, kan ikke prosjektøren slås på. Dersom
feilen vedvarer, kan du kontakte et autorisert LG servicesenter.
33
Informasjon
Vedrørende kontrolleren for prosjektørlampen
ADVARSEL
34
●
Ikke slå av prosjektøren før det har gått minst 5 minutter fra du aktiverte den.
- Slås lampen ofte på og av, kan det resulter e i redusert effekt.
●
Ikke trekk ut strømpluggen mens prosjektør en og kjøleviften går.
- Det kan gjøre at lampens levetid forkortes og at lampen skades.
●
Prosjektørens levetid er i høy grad avhengig av prosjektørens bruksmiljø og hvordan den håndteres.
●
Denne prosjektøren bruker en kvikksølvlampe med høyt trykk. Det er derfor ytterst viktig åta nødvendige forholdsregler. Støt
eller belastninger under bruk kan forårsake at lampen ekspl oderer.
●
Hvis du fortsetter å bruke prosjektøren etterat lampen skulle ha vært skiftet ut, kan lampeneksplodere.
●
Følgende prosedyre må følges dersom lampen eksploderer.
- Trekk umiddelbart ut strømpluggen.
- Åpne straks vinduer og luft godt ut.
- Få produktet kontrollert hos nærmeste servicesenter og skift lampen.
- Forsøk aldri å demontere produktet. Service og reparasjoner skal kun utføres avautorisert tekniker.
Informasjon
Spesifikasjoner
MODELL
AF115 (AF115-JS)
Oppløsning
1920(Horisontalt) x 1080(ertikalt))pixel
Horisontalt/Vertikalt forhold
16 : 9 (horisontatl:vertikalt)
LCOS panelstørrelse
0,61 tommer
Skjermstørrelse
(Projeksjonsavstand)
Tele : 30 ~ 300 tommer(1,6 ~ 16.4m)
Projeksjonens forskyvningsforhold
120%
Fjernkontrollens rekkevidde
12m
Wide : 30 ~ 300 tommer(0,9 ~ 9,1m)
Zoomforhold
1:1,8
Videokompatibilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL 60
Strøm
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A-1,2A
Høyde (mm/tommer)
173/6,8
Bredde (mm/tommer)
366/14,4
Lengde (mm/tommer)
447,5/17,6
Vekt (kg/pund)
9,6/21,1
Driftsforhold
Prosjektørlampe
Temperatur
Lampemodell
Under drift : 32~104°F(0°C~40°C)
Under lagring og transport : -4~140°F(-20°C~60°C)
Fuktighet
Under drift : 0~ 75% relativ fuktighet ved tørrhygrometer
Ikke i drift : 0 ~ 85% relativ fuktighet ved tørrhygrometer
AJ-LAF1
Lampens strømforbruk
220W
35
Modellen og serienummer på projektoren er lokalisert på baksiden eller en av sidene på projektoren. Noter deg dette i tilfelle du behøver service.
MODELL
SERIENUMMER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement