LG AH115 Owner's manual

LG AH115 Owner's manual
Noter deg apparatets modellnummer og serienummer nedenfor.
Se etiketten som er festet på apparatets underside
og opplys forhandleren om denne informasjonen
hvis det oppstår behov for service.
Modellnummer
Serienummer
:
:
LG DLP PROSJEKTØR
Du bør lese denne håndboken grundig før du tar
apparatet i bruk.
Ta vare på håndboken for senere oppslag.
AH115
BRUKERHÅNDBOK
DLP-PROSJEKTØR
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Sikkerhetsinstrukser ................................4
Navn på de enkelte delen
Hovedkabinett .................................................7
Tilkoplinger ......................................................7
Kontrollpanel ...................................................8
Fjernkontroll ....................................................9
Installere batterie ............................................9
Prosjektørens statusindikatorer.......................10
Tilbehør ...........................................................11
Tilleggsutstyr ...................................................11
Installasjon og oppsett
Instruksjoner for installasjon ...........................12
Grunnleggende betjening av prosjektøren......13
Bruke Kensington-sikkerhetssystem ...............14
Slå på prosjektøren.........................................15
Slå av prosjektøren .........................................15
Fokusere og posisjonere bildet .......................16
Velge kildemodus ............................................16
Tilkopling
Kople
Kople
Kople
Kople
Kople
til
til
til
til
til
en
en
en
en
en
skrivebords-PC ............................17
bærbar PC ...................................17
videokilde .....................................17
DVD-spiller ...................................18
DTV Set-Top Box .........................18
Funksjon
Spesielle menyalternativer
Velge språk .....................................................22
Bruke ARC-funksjon........................................22
Funksjonen Overscan .....................................23
Vend horisontalt-funksjon................................23
Vend vertikalt-funksjon ....................................23
Automatisk innsovningsfunksjon .....................23
Bruke Keystone-funksjon ................................24
Bruke blank skjermfunksjon ............................24
Velge farge for blank skjerm ...........................24
Lampemodus-funksjon....................................25
Kontrollere lampetid ........................................25
Bruke stillbildefunksjon ...................................25
Skjermmenyalternativer
Automatisk konfigurering ................................26
Slik bruker du funksjonen Phase ....................26
Slik bruker du funksjonen Clock .....................26
Slik bruker du funksjonen Horizontal ..............27
Slik bruker du funksjonen Vertical...................27
Informasjon
Skjermformater som støttes............................28
Vedlikehold......................................................28
Skifte ut lampen ..............................................29
Slik fester du objektivdekselet
på prosjektøren ...............................................31
Spesifikasjoner................................................32
Videomenyalternativer
Justere video...................................................19
APC (Automatisk bildekontroll) .......................19
Automatisk fargetemperaturkontroll ................20
Funksjonen Gamma........................................20
Funksjonen Brilliant Color TM ...........................20
Hvitkorrigeringsfunksjon..................................21
Funksjonen Black level ...................................21
3
Sikkerhetsinstrukser
Sikkerhetsinstrukser
Merk deg sikkerhetsinstruksene slik at du unngår eventuelt potensielle ulykker eller misbruk av prosjektøren.
➟ Sikkerhetsinstrukser gis i følgende to former.
ADVARSEL : Brudd på denne instruksjonen kan resultere i alvorlig personskade eller død.
MERK! : Brudd på denne instruksjonen kan resultere i lettere personskader eller skade på prosjektøren.
➟ Når du har lest denne håndboken, bør den oppbevares på et lett tilgjengelig sted.
Innendørs installasjon
Ikke plasser prosjektøren i direkte
sollys eller nær varmekilder, slik
som radiatorer, kaminer og ovner
osv.
ADVARSEL
Ikke plasser brennbart materiale
ved siden av prosjektøren.
La ikke småbarn turne i den
installerte prosjektøren.
Det kan utgjøre en brannrisiko!
Det kan føre til at prosjektøren ramler
ned, noe som kan resultere i personskade eller død.
Det kan utgjøre en brannrisiko!
Innendørs installasjon
Kople fra strømmen og fjern alle
tilkoplinger innen du flytter apparatet.
MERK!
Ikke plasser prosjektøren nær
kilder for damp eller olje, slik som
en luftfukter.
Det kan forårsake brann eller elektrisk
støt!
Hvis prosjektøren installeres på
et bord, må du påse at den ikke
plasseres for nært kanten.
Det kan resultere i at prosjektøren faller ned og forårsaker alvorlig personskade på barn eller voksne og alvorlig
skade på prosjektøren.
Bruk kun et egnet stativ.
Ikke blokker ventilasjonsåpningene
på prosjektøren eller hindre luftstrømmen på noen måte.
Dette vil føre til at den innvendige temperaturen øker, noe som kan resultere
i brannrisiko eller skade på enheten!
Prosjektøren skal kun brukes på
et jevnt og stabilt underlag.
Den kan falle ned og forårsake personskade eller skade på enheten!
Ikke plasser prosjektøren der
den kan være utsatt for støv.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko eller skade!
Sørg for god ventilasjon rundt
prosjektøren. Avstanden mellom
prosjektøren og veggen bør være
mer enn 20 cm.
En overdreven økning i temperaturen
innvendig kan utgjøre en brannrisiko
eller forårsake skade på enheten!
Ikke plasser prosjektøren direkte på et teppe, en rye eller et sted der
ventilasjonen er begrenset.
Dette kan føre til at den innvendige temperaturen øker, noe som kan utgjøre
en brannrisiko eller skade enheten.
Utendørs installasjon
ADVARSEL
Ikke plasser prosjektøren på et fuktig sted, slik som et baderom der den kan utsettes for fuktighet.
Det kan forårsake brann eller elektrisk støt!
Strøm
Det bør brukes jordet tilkopling.
Hvis prosjektøren ikke koples til en jordet
veggkontakt, er det en risiko for elektrisk støt
som følge av krypstrøm.
Dersom det ikke er mulig med en jordet veggkontakt, bør du få en autorisert elektriker til
å installere en separat skillebryter.
Telefonledninger, lynavledere eller rørledninger må ikke benyttes som jordingspunkter.
4
ADVARSEL
Påse at strømstøpselet blir plugget
helt inn i veggkontakten for å
unngå risikoen for brann!
Dette kan utsette enheten for brannrisiko eller skade!
Ikke plasser tunge gjenstander
oppå strømledningen.
Det kan forårsake brann eller elektrisk
støt!
Sikkerhetsinstrukser
Strøm
ADVARSEL
Ikke kople for mange støpsler til en veggkontakt.
Det kan resultere i overoppheting av veggkontakten og derved utgjøre en brannfare!
Strøm
Berør aldri strømstøpselet med
våte hender.
Det kan føre til risiko for elektrisk støt!
MERK!
Grip godt tak i støpselet når det
trekkes ut. Hvis du trekker i ledningen, kan ledningen bli skadet.
Unngå at det samler seg støv på
strømstøpselets pinner eller i
veggkontakten.
Det kan utgjøre en brannrisiko!
Det kan utgjøre en brannrisiko!
Ikke plugg i strømstøpselet dersom strømledningen eller støpselet er skadet, eller hvis noen av
koplingselementene er løse.
Forsikre deg om at strømledningen ikke kommer i kontakt med
skarpe eller varme gjenstander,
slik som et varmeapparat.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Plasser prosjektøren slik at ingen
snubler eller tråkker på strømledningen.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Ikke slå prosjektøren på eller av ved å plugge strømstøpselet inn eller ut av veggkontakten.
(Ikke bruk strømpluggen som PÅ/AV-bryter.)
Det kan forårsake mekanisk svikt eller et elektrisk støt.
Bruk
Ikke plasser noe som inneholder
væske oppå prosjektøren, slik
som en blomstervase, en kopp,
kosmetikk eller en lysestake.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko eller skade!
Dersom det trenger inn vann i
prosjektøren, må den umiddelbart koples fra veggkontakten.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
Dette kan utsette enheten for elektrisk støt eller skade!
Ikke fjern noen deksler (unntatt
linsedekselet). Stor fare for elektrisk støt!
ADVARSEL
Hvis prosjektøren utsettes for
støt eller skade, må du slå den
av og trekke strømstøpselet ut av
veggkontakten. Kontakt ditt
lokale servicesenter.
Ikke la gjenstander falle ned på
prosjektøren.
Dette kan utsette enheten for elektrisk
støt eller skade!
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Brukte batterier må avfallshåndteres på forsvarlig måte.
Dersom et lite barn skulle komme til å
svelge et batteri, må lege oppsøkes
umiddelbart.
I tilfelle det ikke vises noe bilde
på skjermen, må du slå av
enheten og trekke strømstøpselet
ut av veggkontakten. Kontakt ditt
lokale servicesenter.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Ikke se direkte på linsen når prosjektøren er i drift. Det kan føre til
synsskader!
Ikke berør noen metallkomponenter under eller straks etter bruk
ettersom ventilene og lampedekselet er meget varme!
5
Sikkerhetsinstrukser
Bruk
ADVARSEL
Berør aldri veggkontakter når det
har oppstått en gasslekkasje!
Åpne vinduene og luft grundig.
Det kan oppstå brann som følge av
en gnist.
Ikke mist prosjektøren på gulvet
eller utsett den for støt.
Ikke se direkte på laserstrålen,
det kan føre til synsskader!
Det kan resultere i mekanisk svikt
eller personskade!
Bruk
MERK!
Ikke plasser tunge gjenstander
oppå prosjektøren.
Det kan resultere i mekanisk svikt
eller personskade!
Vær varsom slik at linsen ikke
utsettes for støt, spesielt under
flytting av prosjektøren.
Unngå å berøre linsen i prosjektøren. Den er ømfintlig og kan lett
skades.
Ikke bruk skarpe gjenstander eller verktøy på prosjektøren ettersom dette vil skade kabinettet.
Rengjøring
ADVARSEL
Ikke bruk vann ved rengjøring av
prosjektøren.
Det kan forårsake skader på prosjektøren eller elektrisk støt!
Dersom det skulle komme røyk
eller merkelig lukt fra prosjektøren,
slå den av, kople strømstøpselet
fra veggkontakten og kontakt
forhandleren eller et servicesenter.
Bruk trykkluft eller en myk klut
fuktet med nøytralt vaskemiddel
og vann for å fjerne støv eller
flekker på prosjektørlinsen.
Dette kan utsette enheten for brannrisiko, elektrisk støt eller skade!
Rengjøring
Kontakt servicesenteret én gang om året
for å rengjøre prosjektøren innvendig.
Støv som bygger seg
opp kan forårsake
mekanisk svikt.
MERK!
Når du rengjør deler i plast, slik som prosjektørens kabinett, må du trekke ut
støpselet fra veggkontakten og tørke av kabinettet med en myk klut. Ikke bruk
rensemiddel, men spray litt vann eller tørk av med en fuktet klut. Spesielt må
det aldri benyttes rensemiddel (glassrengjøringsmiddel), pussemidler for bil eller
industrielt bruk, slipemidler eller voks, løsemiddel, alkohol osv., fordi dette kan
skade produktet. Bruk trykkluft eller en myk klut fuktet med nøytralt vaskemiddel
og vann for å fjerne støv eller flekker på prosjektørlinsen.
Det kan resultere i brann, elektrisk støt eller skade på produktet (deformasjon, korrosjon og
skade).
Annet
ADVARSEL
Ikke forsøk å utføre noe service på prosjektøren på egen hånd. Kontakt forhandleren eller et servicesenter.
Det kan forårsake skader på prosjektøren eller elektrisk støt og i tillegg gjøre garantien ugyldig!
Annet
Påse at du har trukket ut strømstøpselet hvis prosjektøren ikke
skal benyttes for en lengre periode.
MERK!
Service på lampen må bare foretas av kvalifisert servicepersonell.
Oppsamlet støv kan utsette enheten for
brannrisiko eller skade!
Bruk bare den spesifiserte batteritypen.
Hvis ikke, kan det forårsake skade på fjernkontrollen.
6
Ikke bland gamle og nye batterier.
Dette kan føre til overoppheting og
lekkasje i batteriene.
Navn på de enkelte delene
Navn på de enkelte delene
Hovedkabinett
* Prosjektøren er produsert ved hjelp av høypresisjonsteknologi. Du vil likevel kunne se små svarte og/eller lysere
prikker (røde, blå, grønne) på det projiserte bildet. Dette kan være et normalt resultat av produksjonsprosessen,
og innebærer ikke nødvendigvis noen funksjonsfeil.
Fokuseringsring
Zoomingsring
Strømknapp
Kontrollpanel
Justeringsknapp for ben
Fremre fjernkontrollmottaker
Tilkoplinger
RGB IN (PC/DTV)
COMPONENT IN (PR, PB, Y)
USB(Kun SVC)
Video
Bakre
HDMI
S-Video
fjernkontrollmottaker
STRØMINNTAK
Tilkopling for Kensington-sikkerhetssystem
(referer til side 14)
7
Navn på de enkelte delene
Kontrollpanel
KEYSTONE-knapp
Trykk på knappen ‘
’ for å åpne
justeringsfunksjonen for KEYSTONE.
SOURCE
MENU
KEYSTONE
MENU (Meny)-knapp
SOURCE (Kilde)-knapp
Velger eller lukker menyer.
Skifter til RGB, HDMI, Video, S-video eller Compomentmodus.
/
-knapp
Justerer menyfunksjoner.
AUTO -knapp
Den korrigerer automatisk
posisjonen og skjelving i bildet i
RGB-modus.
A
AUTO
OK
POWER (Strøm)-knapp
Slår prosjektøren På/Av.
POWER
8
OK -knapp
Kontrollerer gjeldende modus
og lagrer endrede funksjoner.
Navn på de enkelte delene
Fjernkontroll
POWER
POWER (Strøm)-knapp
MENU
SOURCE
MENU (Meny)-knapp
SOURCE (Kilde)-knapp
D / E-knapp
F
/ G-knapp
AUTO -knapp (referer til side 26)
A
AUTO
OK
BLANK
ARC
KEYSTONE
STILL
BLANK -knapp (referer til side 24)
OK-knapp
ARC -knapp (referer til side 22)
KEYSTONE-knapp (referer til side 24)
STILL -knapp (referer til side 25)
Installere batterier
FORSIKTIG
RISIKO FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET ERSTATTES MED FEIL BATTERITYPE.
BATTERIER SKAL AVFALLSHÅNDTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.
• Åpne batteriromdekselet på baksiden av fjernkontrollen.
• tt inn spesifiserte batterier med korrekt polaritet: "+" mot "+",
og "-" mot "-".
• Ikke bland gamle og nye batterier.
9
Navn på de enkelte delene
Prosjektørens statusindikatorer
* Lampeindikatorer, driftsindikator og temperaturindikator på toppen av prosjektøren indikerer prosjektørens driftstatus.
Lampeindikator
Driftsindikator
Temperaturindikator
Driftsindikator
Grønn (blinker)
Standby.
Lampen tennes.
Enheten er i drift (Lampen er slått på).
Prosjektørlampen avkjøles (120 sekunder).
Strømmen er avslått.
Prosjektørlampen er nesten utbrukt og må skiftes ut med
en ny lampe (mer enn 2000 timers brukstid).
Det er en feil med prosjektøren. Forsøk å slå på apparatet litt senere. Kontakt servicesenteret dersom lampeindikatoren fortsatt er rød (blinker).
Lampedekselet er åpent.
Oransje
Det er registrert høy temperatur. Slå av prosjektøren.
Rød
Prosjektøren er slått av som følge av høy temperatur
Strømmen er slått av grunnet problem med den innvendige kjøleviften. Kontakt servicesenteret.
Oransje
Grønn (blinker)
Grønn
Oransje (blinker)
Av
Rød
Lampeindikator
Temperaturindikator
Rød (blinker)
Rød (blinker)
10
Navn på de enkelte delene
Tilbehør
POWER
MENU
KEYSTONE
AUTO
KEYSTONE
BLANK
SOURCE
OK
ARC
STILL
1.5V
1.5V
Fjernkontroll
Strømledning
2 batterier
Computer Cable
Brukerhåndbok
Videokabel
Brukerhåndbok for
CD
Objektivdeksel
og stropp
Tilleggsutstyr
* Kontakt forhandleren for kjøp av disse elementene.
* Hvis du skal anskaffe en takinstallasjonsbrakett, må du velge takinstallasjonsbraketten for prosjektør.
* Kontakt kvalifisert servicepersonell for å skifte lampen.
Takinstallasjonsbrakett for prosjektør
Filmlerret
Lampe
SCART til RCA overgang
(tilleggsutstyr)
S-video-kabel
HDMI-kabel
Component-kabel
11
Installasjon og oppsett
Installasjon og oppsett
Instruksjoner for installasjon
* Ikke plasser prosjektøren i strid med disse anbefalingene. Det kan resultere i funksjonsfeil eller skade på produktet.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for prosjektøren.
●Prosjektøren er utstyrt med ventilasjonshull (inntak) i
bunnen og ventilasjonshull (utblåsning) i fronten. Ikke
blokker eller plasser noe i nærheten av disse hullene.
Det kan føre til at apparatet blir for varmt, noe som kan
lede til forvrengning av bildet eller skade på prosjektøren.
●La aldri fremmedgjenstander eller væske av noe slag
trenge inn i prosjektøren.
●Ikke plasser prosjektøren på et teppe, en rye eller
tilsvarende underlag. Det kan være til hinder for
adekvat ventilasjon på prosjektørens underside.
Dette produktet bør kun monteres på vegg eller i tak.
●Sørg for adekvat avstand ( 30 cm) rundt prosjek-
tøren.
Plasser prosjektøren i omgivelser med adekvat temperatur og luftfuktighet.
● Prosjektøren må bare installeres i omgivelser med adekvat temperatur og luftfuktighet (referer til side 32).
Ikke plasser prosjektøren der den kan være utsatt for mye støv.
● Dette kan føre til overoppheting av prosjektøren.
Unngå å hindre luftgjennomstrømningen for slisser og åpninger på prosjektøren. Det kan føre til overoppheting og utgjøre en brannrisiko!
Prosjektøren er produsert ved hjelp av høypresisjonsteknologi. Du vil likevel kunne se små svarte
og/eller lysere prikker (røde, blå, grønne) som vedvarende vises på skjermen. Dette er et normalt resultat av fremstillingsprosessen, og utgjør ikke en funksjonsfeil.
For å vise DTV-programmer er det nødvendig å kjøpe og kople en DTV-mottaker (Set-Top Box) til prosjektøren.
Hvis det ikke mottas noe signal, vises ikke menyen på skjermen.
12
Installasjon og oppsett
Grunnleggende betjening av prosjektøren
1.Plasser prosjektøren på en solid og horisontalt overflate med tilgang til en PC eller AV-kilde.
2.Plasser prosjektøren i ønsket avstand fra skjermen. Avstanden mellom prosjektøren og skjermen avgjør bildets
faktiske størrelse.
3.Posisjoner prosjektøren slik at linsen er rettvinklet på skjermen. Dersom prosjektøren ikke plasseres i rett vinkel, vil
skjermbildet bli fortegnet. Skjer dette, kan det være at Keystone (trapes)-justeringen kan korrigere dette (referer til
side 24).
4.Kople prosjektørens kabler til en veggkontakt og andre kilder.
projeksjonsavstand basert på bildeformatet
Skjerm
Projeksjonens forskyvningsforhold:130%
X/2
Skjermlengde (X)
X/2
75 % av skjermens lengde
30 % av skjermens lengde
Projeksjonsavstand (D)
Y/2
Skjerm
Skjermens bredde (Y)
100mm
Y/2
Projeksjonsavstand (D)
bildeformat
Skjerm
Skjermstørrelse
Skjermstørrelse
Skjermens bredde
Projeksjonsavstand
Skjermlengde
Korteste avstand
Lengste avstand
* Angitte lengste/korteste avstand er når justeringen utføres
med zoom-funksjonen.
13
Installasjon og oppsett
Bruke Kensington-sikkerhetssystem
● Prosjektøren er utstyrt med en tilkopling for ‘Kensington’-sikkerhetssystem på bakpanelet. Kople til kabelen for
‘Kensington’-sikkerhetssystemet som vist nedenfor.
● For detaljerte anvisninger for installasjon og bruk av Kensington-sikkerhetssystem, referer til brukerhåndboken som medfølger Kensington-sikkerhetssystemet.
For ytterligere informasjon, gå til http://www.kensington.com, hjemmesiden for firmaet Kensington som
forhandler tilbehør til kostbart elektronisk utstyr, slik som bærbare datamaskiner og prosjektører.
● Kensington-sikkerhetssystemet er et tilleggsutstyr.
14
Installasjon og oppsett
Slå på prosjektøren
1. Kople til strømledningen korrekt.
2. Trykk på POWER (Strøm på/av)-knappen på fjernkontrollen eller på toppdekselet.
(Driftsindikatoren blinker grønt mens lampen varmes opp.)
● Det vises et bilde når driftsindikatoren lyser (grønn).
● Velg kildemodus ved hjelp av SOURCE (Kilde)-knappen.
*Ikke kople fra strømledningen mens suge-/utblåsingsviften er i drift. Dersom strømledningen koples fra mens suge-/utblåsingsviften er i drift, kan det ta lenger tid å aktivere lampen etter at strømmen er slått på igjen, og lampens levetid kan bli redusert.
Slå av prosjektøren
1. Trykk på POWER (Strøm på/av)-knappen på toppdekselet eller på fjernkontrollen.
2. Trykk en gang til på POWER POWER (Strøm på/av)-knappen på toppdekselet eller på fjernkontrollen for å slå av strømmen.
3. Hvis driftsindikatoren er oransje og blinker, må strømledningen ikke koples fra før driftsindikatoren
lyser oransje kontinuerlig.
● Hvis driftsindikatoren er oransje og blinker, fungerer ikke strømknappen på toppdekselet eller på fjernkontrollen.
Power Off?
Please press Power key again.
15
Installasjon og oppsett
Fokusere og posisjonere bildet
Når det vises et bilde på skjermen, må du kontrollere at det er i fokus og er godt tilpasset skjermen.
Zoomingsring
Fokuseringsring
● For å justere bildets fokus, dreier du på fokuseringsringen som er den ytterste ringen på linsen.
● For å justere bildets størrelse, dreier du på zoomingsringen som er den innerste ringen på linsen.
For å høyne eller senke bildet på skjermen, trekker du det justerbare benet under prosjektøren ut
eller inn ved å trykke på justeringsknappen for benet, slik som vist nedenfor.
1. Samtidig som du trykker på justeringsknappen for benet, høyner du eller senker prosjektøren slik at den skjermbildet tilpasses lerretet.
2. Slipp knappen for å låse benet i den nye posisjonen.
3. Vri på foten i bakkant til venstre eller høyre for å fininnstille lengden for prosjektøren.
Etter at du har høynet justeringsfoten, må du ikke presse prosjektøren ned.
Velge kildemodus
1. Trykk på SOURCE (Kilde)-knappen.
select
F
OK
RGB
G
2. For hvert trykk på knappen F, G endres teksten i bildet som følger:
RGB
Component
16
HDMI
S-Video
Video
Tilkopling
Tilkopling
Kople til en skrivebords-PC
* Du kan kople prosjektøren til en datamaskin som har VGA, SVGA, XGA eller SXGA-utgang.
* Referer til side 28 for skjermformater som støttes av prosjektøren.
< Slik kopler du til >
Kople systemkabelen til RGB IN (PC/DTV) på prosjektøren.
Kople til en bærbar PC
< Slik kopler du til >
Kople systemkabelen til RGB IN (PC/DTV) på prosjektøren.
* Hvis du innstiller din datamaskin slik at den sender ut
videosignalet til både egen skjerm og ekstern skjerm, kan
det være at bildet på den eksterne prosjektøren ikke
vises korrekt. Hvis dette er tilfellet, setter du datamaskinens utgangsmodus til kun å sende signal til den
eksterne prosjektøren. For detaljer, referer til brukerhåndboken som ble levert sammen med datamaskinen.
Kople til en videokilde
* Du kan kople prosjektøren til en videospiller, et videokamera eller en hvilken som helst kompatibel videokilde.
< Slik kopler du til 1 >
a. Kople videoinngangen på prosjektøren til videoutgangen på
A/V-kilden ved hjelp av videokabelen.
<VCR>
S VIDEO
< Slik kopler du til 2 >
(R) AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
b. Kople S-videoinngangen på prosjektøren til S-videoutgangen på en A/V-kilde ved hjelp av S-videokabelen.
* Du kan oppnå bedre bildekvalitet ved å kople S-videokilden til
prosjektøren.
17
Tilkopling
Kople til en DVD-spiller
* Utgangene (Y, PB, PR) på DVD-spilleren kan være merket Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr avhengig av utstyret.
< Slik kopler du til >
Component cable
a. Kople Component-kabelen fra DVD-spilleren til Component
PR, PB, Y inngangen på prosjektøren.
* Når du kopler til Component-kabelen, må du påse at fargene
på koplingselementene stemmer overens med Componentkabelen (Y=grønn, PB=blå, PR=rød).
(R) AUDIO (L)
Component
RGB/DTV
480i
O
X
X
480p
O
O
O
PR
<DVD>
b. HDMI-modus kan kun aktiveres såfremt DVD-enheten har en
HDMI-terminal.
Signal
PB
Y
HDMI/DVI
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
Kople til en DTV Set-Top Box
* For å motta digital TV (DTV)-programmer, er det nødvendig å kjøpe en DTV-mottaker (Set-Top Box) og
kople den til prosjektøren.
* Referer til brukerhåndboken for DTV Set-Top Box for kopling mellom prosjektør og DTV Set-Top Box.
< Slik kopler du til en RGB-kilde >
a. Kople RGB-kabelen til RGB IN (PC/DTV) på prosjektøren.
<D-TV Set-Top Box>
* Når tilkoplet en D-TV Set-Top Box med DVI-utgang, kan du se med
HDMI-modus ved å bruke DVI til HDMI-kabelen.
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
b. Bruk en DTV-mottaker med DTV 480p (576p)/720p/1080i
modus.
HDMI-kabel
< Slik kopler du til en HDMI-kilde >
a. Når tilkoplet en D-TV Set-Top Box med DVI-utgang, kan du
se med HDMI-modus ved å bruke DVI til HDMI-kabelen.
b. Bruk en DTV-mottaker med DTV 480p (576p)/720p/1080i
modus.
<D-TV Set-Top Box>
(R) AUDIO (L)
< Slik kopler du til en Component-kilde >
a. Kople Component-kabelen fra DTV Set-Top Box til
Component PR, PB, Y inngangen på prosjektøren.
* Når du kopler til Component-kabelen, må du påse at fargene
på koplingselementene stemmer overens med Componentkabelen (Y=grønn, PB=blå, PR=rød).
b. Bruk en DTV-mottaker med DTV 480p (576p)/720p/1080i
modus.
18
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Component-kabel
<D-TV Set-Top Box>
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Funksjon
Funksjon
* I denne håndboken kan skjermmenyen (OSD eller On Screen Display) være forskjellig fra prosjektørens da dette bare
er ment som eksempel og hjelp til bruken av prosjektøren.
* Hvis det ikke mottas noe signal, vises ikke menyen på skjermen.
* Denne brukerhåndboken forklarer i hovedsak betjeningen for RGB (PC)-modus.
Videomenyalternativer
< RGB mode >
Justere video
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
.
D , E knappen for å velge videoelementet du vil justere.
3. Trykk på F, G knappen for å justere skjermbildet etter behov.
●
●
●
●
De enkelte justeringene av
menyalternativene vil ikke innvirke på øvrige
inngangskilder. Etter behov etterjusteres
menyalternativene for følgende
inngangskilder:
Video/S-video/Component (480i(576i)), Component (480p(576p), 720p, 1080i)
For å gjenopprette de originale bildeinnstillingene etter at du har endret dem,
trykker du A OK knappen etter å ha valgt elementet [Reset] (tilbakestill)
Når du mottar signaler i TV-systemet NTSC, vises bildeelementet Tint
(Fargetone) og kan justeres (kun 60 Hz).
For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU (meny)-knappen.
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
50
50
50
50
50
MENU Exit
FG
Move
Enter
< Video mode >
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Exit
F
G
Clear
80
50
50
50
0
FG
Move
Enter
APC (automatisk bildekontroll)
* Bruk APC for å sette prosjektøren for best mulig bilde.
* APC funksjonen fungerer ikke i RGB-modus eller HDMI-modus.
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
D,E
knappen for å velge APC-elementet.
3. Trykk på F, G knappene for å justere skjermbildet slik du foretrekker.
●
For hvert trykk på D, E knappen endres skjermvisningen som følger:
Clear
Soft
User
.
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Prev.
●
F
Clear
G
80
50
50
50
0
D
E
Move
Enter
For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU-knappen.
19
Funksjon
Automatisk fargetemperaturkontroll
* For å tilbakestille innstillingsverdier (gjenopprette standardinnstillinger) velger du alternativet Normal.
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
D,E
2. Trykk på
.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
knappen for å velge ACC-elementet.
3. Trykk på F, G for å gjøre ønskede justeringer.
●
For hvert trykk på
D, E
Cool
●
knappen endres skjermvisningen som følger:
Normal
MENU Prev.
Warm
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU-knappen.
Funksjonen Gamma
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
3. Trykk på
●
D,E
F, G
For hvert trykk på D,
E
knappen endres skjermvisningen som følger:
Film
MENU Prev.
Sports
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU-knappen.
Funksjonen Brilliant Color
TM
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
D,E
knappen for å velge Brilliant Color TM-elementet.
3. Bruk knappen F eller G for å velge On eller Off.
* Hva er funksjonen Brilliant Color
TM
?
Denne funksjonen øker lysstyrken i hele skjermbildet eller reduserer
den noe slik at det oppnås en rik gråskalatone.
20
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
knappen for å velge Gamma-elementet.
knappene for å justere skjermbildet slik du foretrekker.
Normal
●
.
.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Funksjon
Hvitkorrigeringsfunksjon
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
D,E
.
knappen for å velge White peaking-elementet.
3. Trykk på F, G knappen for å justere skjermbildet etter behov.
Øk innstillingen for å oppnå et lysere bilde. Reduser innstilingen for å gjøre
bildet mørkere.
● For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU-knappen.
● Funksjonen White peaking kan kun brukes såfremt funksjonen Brilliant
Color TM er aktivert.
●
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Adjust
Funksjonen Black level
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
D,E
knappen for å velge Black level-elementet.
3. Bruk knappen F eller G for å velge High eller Low.
●
Denne funksjonen fungerer i følgende modus: HDMI(YCbCr)
.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
* Hva er funksjonen Black level ?
Når du ser på en film, justerer denne funksjonen apparatet slik at
bildet blir best mulig. Justere skjermens kontrast og skarphet med
skjermens svartnivå.
21
Funksjon
Spesielle menyalternativer
Velge språk
1. Trykk på MENU-knappen og bruk
2. Trykk på
D,E
F, G
knappen for å velge menyen
knappen for å velge Language-elementet (språk).
3. Trykk på F, G knappen for å velge ønsket språk.
●
●
Teksten i skjermmenyen (OSD) vises i det valgte språket.
For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU-knappen.
.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
Bruke ARC-funksjon
1. Trykk på ARC-knappen.
For hvert trykk på knappen endres teksten i bildet som følger:
16:9
4:3
16:9
4:3
Du kan også velge denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen.
22
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
D
E
Move
FG
Select
Funksjon
Slik bruker du funksjonen Overscan
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
2. Trykk på D , E knappen for å velge Overscan -elementet.
3. Bruk knappen F eller G for å velge On eller Off.
Funksjonen Overscan kan kun justeres i modusene RGB-DTV, HDMI-DTV
eller Component.
●
MENU Prev.
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
F
Off
G
D
E
Move
Select
FG
Vend horisontalt-funksjon
* Denne funksjonen speilvender bildet horisontalt.
Bruk denne funksjonen når du bakgrunnsprojiserer bildet.
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på D ,
horisontalt).
3. Trykk på
E
A OK
.
knappen for å velge Flip horizontal-elementet (vend
knappen for å se det speilvendte bildet.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
For hvert trykk på A OK knappen, speilvendes bildet.
● For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU-knappen.
●
F
English
G
F
F
4:3
G
G
On
To Flip
F
D
E
G
Off
Move
Enter
Vend vertikalt-funksjon
* Denne funksjonen speilvender bildet vertikalt.
* Hvis du henger opp prosjektøren opp ned i taket, trenger du å speilvende bildet
vertikalt og horisontalt.
1. Trykk på MENU -knappen og bruk deretter knappene
menyen
.
F, G
for å velge
2. Trykk på knappen D , E for å velge elementet Flip Vertical (Vend vertikalt).
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
3. Trykk på knappen A OK for å se det speilvendte bildet.
MENU Prev.
F
English
G
F
F
4:3
G
G
On
To Flip
F
D
E
G
Off
Move
Enter
For hvert trykk på A OK knappen, speilvendes bildet.
● For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU (meny)-knappen.
●
Automatisk innsovningsfunksjon
* Tidtakeren for innsovningsfunksjonen slår prosjektøren av til forhåndsinnstilt tid.
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
.
2. Trykk på D , E knappen for å velge Auto sleep-elementet (automatisk
innsovningsfunksjon).
3. Trykk på
●
F, G
for å velge ønsket forvalgt tid.
For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU-knappen.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
D
E
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
Move
FG
Select
23
Funksjon
Spesielle menyalternativer
Bruke Keystone-funksjon
* Bruk denne funksjonen når skjermen ikke er i rett vinkel på prosjektøren og bildet er fortegnet (trapesformet).
* Keystone -funksjonen skal kun benyttes når du ikke kan oppnå den beste projeksjonsvinkelen.
1. Trykk på KEYSTONE knappen.
2. Bruk knappene D eller E for å velge V Keystone eller H Keystone.
3. Bruk knappen F eller G for å justere skjermbildet slik du foretrekker.
●
Keystone (trapeseffekt) kan justeres fra -20 til +20.
●
Du kan også få tilgang til denne funksjonen ved hjelp av MENU knappen.
V Keystone
0
H Keystone
0
Bruke blank skjermfunksjon
* Denne funksjonen kan være effektiv når du ønsker å få tilskuernes oppmerksomhet under presentasjoner, møter eller
orienteringer.
1. Trykk på BLANK-knappen.
●
●
Skjermen skifter til å vise en bakgrunnsfarge.
Du kan velge bakgrunnsfarge.
(Referer til ‘Velge farge for blank skjerm’)
2. Trykk på en hvilken som helst knapp for å avslutte blank-funksjonen.
Velge farge for blank skjerm
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
skjerm).
D , E
3. Trykk på
F, G
4. Trykk på
A OK
knappen for å velge Blank image-elementet (blank
knappen for å velge ønsket farge.
knappen for å lagre de nye innstillingene.
Bakgrunnsfargen vil bli endret til den valgte fargen for blank skjermfunksjon.
● For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU (meny)-knappen.
●
24
.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Funksjon
Lampemodus-funksjon
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
D,E
3. Trykk på
F, G
●
.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
knappen for å velge Lamp mode-elementet.
knappen for å velge High Bright eller Economic.
For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU (meny)-knappen.
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Kontrollere lampetid
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
.
2. Medgått lampetid vises.
● Når prosjektørlampen er nesten utbrukt (ca. 2000 timer), skifter lampeindikatoren til rødt.
● Varselindikatoren for lampen lyser kontinuerlig rødt dersom lampens brukstid er oversteget.
● For å gå ut av menyen, trykk gjentatte ganger på MENU (meny)-knappen.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Bruke stillbildefunksjon
1. Trykk på STILL (enkeltbilde)-knappen.
* Du kan fryse inndata-bildet.
<Film>
<Enkeltbilde>
2. Trykk på en hvilket som helst knapp når du vil avslutte STILLBILDE-funksjonen.
* STILLBILDE-funksjonen avsluttes automatisk etter ca. 10 minutter.
25
Funksjon
Skjermmenyalternativer
Automatisk konfigurering
* Denne funksjonen sikrer at du oppnår best mulig videokvalitet gjennom automatisk justering av den horisontale størrelsen
og bildesynkroniseringen.
* Funksjonen Auto Tracking (automatisk sporinnstilling) fungerer kun med RGB PC-innsignal.
1. Trykk på knappen AUTO på fjernkontrollen.
Bildeposisjonering og synkronisering justeres automatisk.
●
2. Er det behov for ytterligere manuell kompensering ifølge de ulike
modusene for PC-inngangene etter den automatiske kompensasjonen,
.
starter duPhase, Clock, Horizontal eller Vertical fra menyen
Optimalisert bildekvalitet kan ikke alltid oppnås med skjermkompensasjonen alene.
Auto Configure
Du kan også velge denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen (kun i RGB-modus).
For best mulig resultat bør du utføre denne prosedyren mens det vises et stillbilde.
Slik bruker du funksjonen Phase
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
D,E
3. Bruk knappen
.
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
knappen for å velge Phase (fase)-elementet.
F
eller
G
for å justere skjermbildet slik du foretrekker.
●
Phase kan justeres mellom 0 og 31.
●
Trykk to ganger på MENU-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
Det justerbare området kan variere avhengig av oppløsningen på innsignalet.
●
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
FG
Adjust
Slik bruker du funksjonen Clock
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
D,E
3. Bruk knappen
knappen for å velge Clock (klokke)-elementet.
F
eller
G
for å justere skjermbildet slik du foretrekker.
●
Clock kan justeres mellom -20 og +20.
●
Trykk to ganger på MENU-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
Det justerbare området kan variere avhengig av oppløsningen på innsignalet.
●
26
.
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
Funksjon
Slik bruker du funksjonen Horizontal
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
.
2. Trykk på D , E knappen for å velge Horizontal (horisontalt)-elementet.
3. Bruk knappen
F
eller
G
for å justere skjermbildet slik du foretrekker.
●
Horizontal kan justeres mellom -25 og +25.
●
Trykk to ganger på MENU-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
Det justerbare området kan variere avhengig av oppløsningen på innsignalet.
●
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
Move
FG
Adjust
Slik bruker du funksjonen Vertical
1. Trykk på MENU-knappen og bruk F, G knappen for å velge menyen
2. Trykk på
D,E
3. Bruk knappen
.
knappen for å velge Vertical (vertikalt)-elementet.
F
eller
G
for å justere skjermbildet slik du foretrekker.
●
Vertical kan justeres mellom -25 og +25.
●
Trykk to ganger på MENU-knappen for å gå ut av menyskjermbildet.
Det justerbare området kan variere avhengig av oppløsningen på innsignalet.
●
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
27
Informasjon
Skjermformater som støttes
* Følgende tabell lister opp de skjermformatene som støttes av prosjektøren.
Sources
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq.(kHz)
EGA
640X350
640X350
70.09Hz
85.08Hz
31.468kHz
37.861kHz
PC98
640X400
85.08Hz
37.861kHz
DOS
720X400
720X400
70.08Hz
85.03Hz
31.469kHz
37.927kHz
VGA
640X480
640X480
640X480
640X480
59.94Hz
72.80Hz
75.00Hz
85.00Hz
31.469kHz
37.861kHz
37.500kHz
43.269kHz
SVGA
800X600
800X600
800X600
800X600
800X600
56.25Hz
60.31Hz
72.18Hz
75.00Hz
85.06Hz
35.156kHz
37.879kHz
48.077kHz
46.875kHz
53.674kHz
XGA
1024X768
1024X768
1024X768
1024X768
60.00Hz
70.06Hz
75.02Hz
84.99Hz
48.363kHz
56.476kHz
60.023kHz
68.677kHz
SXGA
1152X864
1152X864
1152X864
1280X768
1280X960
1280X1024
1280X1024
60.05Hz
70.01Hz
75.00Hz
60.00Hz
60.00Hz
60.02Hz
75.025Hz
54.348kHz
63.995kHz
67.500kHz
47.693kHz
60.000kHz
63.981kHz
79.976kHz
*
*
*
*
Dersom TV-apparatet ikke støtter inndatasignalet, vises meldingen “Out of range” (intet signal) på skjermen.
Prosjektøren støtter DDC1/2B type som Plug & Play-funksjon. (Gjenkjennes automatisk av PC-skjermen)
Formen på inndataene for synkronisering for horisontale og vertikale frekvenser er Separate.
Ifølge PCen kan det være at den optimale, vertikale frekvensen ikke kan bli vist opp til optimal frekvens for apparatet i ‘Registreringsinformasjon
(Informasjon om skjermregistrering)’. (F.eks., optimal vertikal frekvens kan vises opp til 85 Hz eller mindre i oppløsningen 640X480 eller 800X600.)
* Dersom det benyttes HDMI til HDMI-kabel, er det ikke søtte for datamaskin.
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
Component-*1 RGB(DTV)-*2
HDMI(DTV)-*3
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
* Cable type
1- Component-kabel
2- Systemkabel
3- HDMI-kabel
* Vi anbefaler ‘720p’ som oppløsning for
utgangen for best kvalitet.
Vedlikehold
* Prosjektøren krever lite vedlikehold. Du bør holde linsen ren ettersom smuss eller flekker kan vises på skjermbildet. Hvis det er komponenter
som må skiftes ut, kontakt forhandleren. Slå alltid av strømmen og trekk strømstøpselet ut av veggkontakten før du rengjør noen del av prosjektøren.
Rengjøre linsen
Rengjør alltid linsen når du oppdager smuss eller støv på dens overflate. Blås eller tørk varsomt av linsen med trykkluft eller en myk, tørr og lofri
klut.
For å fjerne smuss eller flekker på linsen, fukter du en myk klut med vann og nøytralt oppvaskmiddel, og tørker forsiktig av linsen.
Rengjøre prosjektørkabinettet
For rengjøring av prosjektørkabinettet må du først trekke ut strømkabelen. For å fjerne smuss eller støv, tørk av kabinettet med en myk, tørr og
lofri klut. For å fjerne gjenstridig smuss eller flekker, fukter du en myk klut med vann og nøytralt oppvaskmiddel, og tørker deretter av.
Ikke bruk alkohol, løsemidler, tynner eller andre kjemikalier ettersom disse kan føre til deformasjon eller misfarging av kabinettet.
28
Informasjon
Skifte ut lampen
Skifte lampe
Intervallet for utskiftning av lampen kan variere av hengig av prosjektørens
bruksmiljø. Du kan kontrollere den brukte lampens brukstid under alternativet
LAMP TIME (Lampetid) i menyen (se side 25). Lampen må skiftes ut når:
●
●
●
Det projiserte bildet blir mørkere eller begynner å bli forringet.
ampeindikatoren er rød.
Meldingen "Replace the lamp" (Skift lampen) vises på skjermen når du slår på
prosjektøren.
<Prosjektørens frontpanel>
Lampeindikatorer
Vær varsom når du skifter ut lampen
- Trykk på POWER (Strøm PÅ/AV)-knappen på kontrollpanelet eller på fjernkontrollen for å slå av strømmen.
- Hvis driftsindikatoren er oransje og blinker, må strømledningen ikke koples fra før driftsindikatoren lyser oransje kontinuerlig.
- La lampen kjøles ned i 1 time før du skifter den ut.
- Erstatt lampen med kun samme type lampe fra et LG Electronics servicesenter. Bruk av lamper fra andre produsenter
kan føre til skader på prosjektøren eller lampen.
- Lampen skal bare tas ut i forbindelse med utskiftning.
- Hold lampeenheten utenfor barns rekkevidde. Oppbevar lampen i god avstand fra varmekilder slik som radiatorer, ovner
osv.
- For å redusere risikoen for brann, skal lampen aldri utsettes for væsker eller fremmedstoffer.
- Ikke oppbevar lampen i nærheten av varmekilder.
- Forsikre deg om at den nye lampen er forsvarlig tiltrukket med skruer. Hvis ikke kan bildet være mørkt, eller det kan
innebære en økt risiko for brann.
- Berør aldri glasset på lampeenheten. Det kan føre til forringet bildekvalitet eller forkortet brukstid for lampen.
Slik anskaffer du en ny lampeenhet
Lampens modellnummer finner du på side 32. Kontroller lampemodellen og kjøp den på et LG Electronics servicesenter.
Bruk av lamper fra andre produsenter kan føre til skader på prosjektøren.
Avfallshåndtering av den brukte lampeenheten
Returner den brukte lampen til LG Electronics servicesenter.
29
Informasjon
Skifte ut lampen
1
Slå av prosjektøren og trekk ut strømkabelen.
Plasser den forsiktig på et mykt underlag.
2
Skru ut skruene fra lampedekselet ved hjelp av en
skrutrekker.
(La lampen kjøles ned i 1 time før du fjerner
den brukte lampen fra prosjektøren.)
Bolt for lampehus
3
Når du har fjernet lampedekselet, fjerner du de to
holdeskruene på lampehuset ved hjelp av en
skrutrekker.
4
Løft ut lampen ved hjelp av den monterte fjærbøylen.
Fjærbøyle
Bolt
5
Trekk lampeholderen langsomt ut og fjern lampehuset.
6
Installer den nye lampen varsomt i korrekt
posisjon. Påse at den settes korrekt inn.
7
Trekk til skruene du fjernet i trinn 3.
8
Lukk lampedekselet og monter skruene fra trinn 2
for å installere dekselet.
(Forsikre deg om at den er godt festet.)
(Er ikke lampedekselet korrekt montert, kan ikke prosjektøren slås på.)
Bruk av lamper fra andre produsenter kan føre til skader på prosjektøren eller lampen. Forsikre deg om at lampedekselet er forsvarlig trukket til. Er ikke lampedekselet korrekt montert, kan ikke prosjektøren slås på. Dersom
feilen vedvarer, kan du kontakte et autorisert LG servicesenter.
30
Informasjon
Vedrørende kontrolleren for prosjektørlampen
ADVARSEL
●
Ikke slå av prosjektøren før det har gått minst 5 minutter fra du aktiverte den.
- Slås lampen ofte på og av, kan det resulter e i redusert effekt.
●
Ikke trekk ut strømpluggen mens prosjektør en og kjøleviften går.
- Det kan gjøre at lampens levetid forkortes og at lampen skades.
●
Prosjektørens levetid er i høy grad avhengig av prosjektørens bruksmiljø og hvordan den håndteres.
●
Denne prosjektøren bruker en kvikksølvlampe med høyt trykk. Det er derfor ytterst viktig åta nødvendige forholdsregler. Støt
eller belastninger under bruk kan forårsake at lampen ekspl oderer.
●
Hvis du fortsetter å bruke prosjektøren etterat lampen skulle ha vært skiftet ut, kan lampeneksplodere.
●
Følgende prosedyre må følges dersom lampen eksploderer.
- Trekk umiddelbart ut strømpluggen.
- Åpne straks vinduer og luft godt ut.
- Få produktet kontrollert hos nærmeste servicesenter og skift lampen.
- Forsøk aldri å demontere produktet. Service og reparasjoner skal kun utføres avautorisert tekniker.
Slik fester du objektivdekselet på prosjektøren
Slik fester du objektivdekselet
1
Forbered objektivdekselet og stroppen som medfølger som tilbehør. Før enden av stroppen uten
knute inn i hullet i bunnen av objektivdelen på prosjektøren.
2
3
Før stroppen som nå er festet i prosjektøren inn i
hullet på objektivdekselet, og før deretter
objektivdekselet gjennom stroppen.
4
Fest stroppen i hullet på prosjektøren ved å føre
stroppenden uten knute inn i hullet og deretter
trekke i den.
I illustrasjonen nedenfor vises de ferdig montert.
31
Informasjon
Spesifikasjoner
MODELL
AH115 (AH115-JD)
Oppløsning
1280(Horisontalt) x 720(Vertikalt)pixel
Horisontalt/Vertikalt forhold
16:9(horisontatl:vertikalt)
DLP panelstørrelse
0.62 tommer
Skjermstørrelse
(Projeksjonsavstand)
Wide : 1.40 ~ 10.63m(40 ~ 300 tommer)
Projeksjonens forskyvningsforhold
130%
Fjernkontrollens rekkevidde
12m
Zoomforhold
1:1.2
Videokompatibilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Strøm
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3A-1A
Høyde (mm)
114/4.5
Bredde (mm)
346/13.6
Lengde (mm)
263/10.4
Driftsforhold
Prosjektørlampe
Temperatur
Lampemodell
Under drift : 32~104°F(0°C~40°C)
Under lagring og transport: -4~140°F(-20°C~60°C)
AJ-LAH1
Fuktighet
Lampens strømforbruk
Under drift : 0~ 75% relativ fuktighet ved tørrhygrometer
Ikke i drift : 0 ~ 85% relativ fuktighet ved tørrhygrometer
32
Tele : 1.66 ~ 12.66m(40 ~ 300 tommer)
210W
Noter deg apparatets modellnummer og serienummer nedenfor.
Se etiketten som er festet på apparatets underside
og opplys forhandleren om denne informasjonen
hvis det oppstår behov for service.
Modellnummer
Serienummer
:
:
LG DLP PROSJEKTØR
Du bør lese denne håndboken grundig før du tar
apparatet i bruk.
Ta vare på håndboken for senere oppslag.
AH115
BRUKERHÅNDBOK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement