LG AN110B-JD, AN110W-JD, AN110B, AN110W Owner's manual

LG AN110B-JD, AN110W-JD, AN110B, AN110W Owner's manual
Du bør lese denne handboken
grundig
før du tar
apparatet i bruk.
Ta
vare
Noter
mer
pa
handboken for
deg apparatets
senere
oppslag.
modellnummer og serienum-
nedenfor.
Se etiketten
som er
festet
og opplys forhandleren
hvis det
pa apparatets underside
om denne informasjonen
oppstar behov for service.
Modellnummer
:
Serienummer
:
LGDPROSJEKTØ
AN110B-JD
AN110W-JD
BRUKERHANDBOK
DLP PROSJEKTØR
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Introduksjon
Sikkerhetsinstrukser ........................................4
Delebeskrivelser
Hovedkabinett .................................................7
Kontrollpanel ...................................................8
Fjernkontroll ....................................................9
Installere batterier ...........................................9
Prosjektørens
statusindikatorer.......................10
Tilbehør ...........................................................11
Tilleggsutstyr ...................................................11
Installasjon
og oppsett
Instruksjoner for installasjon ...........................12
Grunnleggende betjening av prosjektøren ......13
Installere prosjektøren pa vegg ......................14
Sla pa prosjektøren .........................................20
Sla av prosjektøren .........................................20
Velge kildemodus ............................................20
Fokusere, zoome og posisjonere bildet ..........21
Tilkoplinger
Kople
Kople
Kople
Kople
Kople
til
en
skrivebords-PC ............................22
til
en
bærbar PC ...................................22
til
en
videokilde .....................................23
til
en
til
en
DVD-spiller ...................................23
DTV Set-Top Box .........................24
HDMI ...............................................................25
Funksjon
Spesielle menyalternativer
Velge sprak .....................................................29
Bruke ARC-funksjon ........................................29
Vend horisontalt-funksjon ................................30
XD Demo ........................................................30
Automatisk
innsovningsfunksjon .....................30
Bruke trapesfunksjon ......................................31
Bruke blank skjermfunksjon ............................31
Velge farge for blank skjerm ...........................32
Lampemodus-funksjon ....................................32
Kontrollere lampetid ........................................32
Tiltfunksjon ......................................................33
Bruke enkeltbildefunksjon ...............................33
Skjermmenyalternativer
Automatisk konfigurering ................................34
Manuell konfigurering......................................34
Bruke zoom-funksjon ......................................35
Skjermbildeposisjon ........................................35
RS-232C
Sette opp ekstern kontrollenhet ......................36
Informasjon
Skjermformater
som
støttes ............................41
Vedlikehold ......................................................42
Skifte ut
lampen
..............................................43
Notater ............................................................45
Spesifikasjoner ................................................47
Videomenyalternativer
Justere video ...................................................26
APC
(Automatisk bildekontroll) .......................26
Automatisk fargetemperaturkontroll ................27
Gammafunksjon ..............................................27
Hvitkorrigeringsfunksjon ..................................28
Fargetemperaturkontroll..................................28
Fargeforbedringskontroll .................................28
3
Sikkerhetsinstrukser
Sikkerhetsinstrukser
Merk
deg
sikkerhetsinstruksene slik at du
Sikkerhetsinstrukser
gis i følgende
ADVARSEL: Brudd
denne
pa
MERKNADER: Brudd
Nar du har lest denne
pa
unngar
eventuelt
kan resultere i
av
prosjektøren.
bør den
oppbevares pa
eller død.
alvorlig personskade
kan resultere i lettere
instruksjonen
handboken,
eller misbruk
to former.
instruksjonen
denne
potensielle ulykker
en
lett
eller skade
personskader
tilgjengelig
pa prosjektøren.
sted.
ADVARSEL
Installer
prosjektøren
Ikke
plasser prosjektøren i direkte
sollys eller nær varmekilder, slik som
staende.
Hvis ikke, slas strømmen
av.
radiatorer, kaminer og
Ikke
plasser
ved siden
La ikke smabarn turne i den installerte
Det kan føre til at
prosjektøren
ramler ned,
utgjøre
en
av
prosjektøren
ovner osv.
Det kan
Det kan
brennbart materiale
brannrisiko!
utgjøre
en
brannrisiko!
prosjektøren.
noe som
kan resultere i
personskade
eller død.
MERKNADER
Kople fra strømmen og fjern alle
tilkoplinger innen du flytter appa-
Ikke
plasser prosjektøren nær
kilder for damp eller olje, slik som
ratet.
en
Ikke
kan
plasser prosjektøren
være
der den
utsatt for mye støv.
luftfukter.
Det kan
utgjøre
en
brannrisiko!
Det kan forarsake brann eller elektrisk
støt!
Prosjektøren skal kun brukes pa
et jevnt og stabilt underlag.
Sørg for god ventilasjon rundt prosjektøren. Avstanden mellom prosjek-
Hvis ikke kan
tøren og taket eller bunnen bør
mer enn 20 cm.
og
prosjektøren
funksjoner bli forstyrret.
bli
ustødig
En overdreven
kan
innvendig
Ikke
pa
der
plasser prosjektøren
et
teppe,
en
direkte
rye eller et sted
ventilasjonen
er
begrenset.
Ikke blokker
ventilasjonsapningene
pa prosjektøren eller hindre luftstrømmen pa noen mate.
være
økning i temperaturen
utgjøre en brannrisiko!
Luftstrømmen
Dette kan føre til at den
innvendige
temperaturen øker, noe
utgjøre en brannrisiko!
som
kan
suges inn fra prosjektørens
nedre venstre del og b lases ut øverst til høyre. Hvis det installeres
en vifte i nærheten, ma du derfor forsikre d eg om at retningen pa
gjennom prosjektøren
luftstrømmen ikke endres.
Dette kan føre til at den
innvendige
temperaturen øker, noe
utgjøre en brannrisiko!
som
kan
Hvis du installerer
en
brann
so m
en
følge
vifte ved nedre del
av
for
prosjektøren
høy innvendig temperatur.
av
kan det forarsake
ADVARSEL
Ikke
plasser prosjektøren pa
et
fuktig sted,
slik
som
et baderom der den kan utsettes for
fuktighet.
Det kan forarsake brann eller elektrisk støt!
ADVARSEL
Det bør brukes
Hvis
jordet tilkopling.
prosjektøren ikke koples til en jordet
veggkontakt, er det en risiko for elektrisk støt
som følge av krypstrøm.
Dersom det ikke er mulig med en jordet veggkontakt, bør du fa en autorisert elektriker til
a installere en separat skillebryter.
Telefonledninger, lynavledere eller rørledninger ma ikke benyttes som jordingspunkter.
4
Pase at
strømstøpselet blir
plugget helt inn i veggkontakten
for a unnga risikoen for brann!
plasser tunge gjenstander
oppa strømledningen.
Hvis ikke, kan det
nrisiko!
støt!
utgjøre
en
bran-
Ikke
Det kan forarsake brann eller elektrisk
Sikkerhetsinstrukser
ADVARSEL
Ikke
plugg
for mange enheter inn i en
Det kan resultere i
overoppheting
av
veggkontakt.
og derved
veggkontakten
utgjøre
en
brannfare!
MERKNADER
Berør aldri
strømstøpselet
med
vate hender.
Grip godt
støpselet nar
tak i
det
trekkes ut.Hvis du trekker i led-
Det kan føre til risiko for elektrisk støt!
Det kan
Ikke
kan
ningen,
ledningen
utgjøre
Det kan
brannrisiko!
plugg i strømstøpselet dersom strømledningen eller støpselet er skadet, eller hvis koplingse-
gen ikke kommer i kontakt med
skarpe eller varme gjenstander,
lementene
slik
er
løse.
Forsikre
en
bli skadet.
deg
et
som
om
Unnga at det samler seg støv pa
strømstøpselets pinner eller i
veggkontakten.
at strømlednin-
varmeapparat.
Plasser
utgjøre
en
brannrisiko!
slik at
prosjektøren
snubler eller trakker
ingen
strømled-
pa
ningen.
Det kan forarsake brann eller elektrisk
Det kan forarsake brann eller elektrisk
Det kan forarsake brann eller elektrisk
støt!
støt!
Ikke sla
prosjektøren pa eller av ved a plugge strømstøpselet inn eller ut
(Ikke bruk en bryter tilkoplet veggkontakten for a sla enheten pa og av.)
støt!
av
veggkontakten.
Det kan forarsake mekanisk svikt eller et elektrisk støt.
ADVARSEL
Ikke
plasser noe som inneholder
væske oppa prosjektøren, slik
som en blomstervase, en kopp,
kosmetikk eller en lysestake.
Det kan
utgjøre
en
Hvis
prosjektøren
støt eller
utsettes for
gjenstander
prosjektøren.
skade, ma du sla den
og trekke
strømstøpselet
veggkontakten.
av
Ikke la
ut
falle ned
pa
av
Det kan føre til risiko for elektrisk støt!
Kontakt servicesenteret.
brannrisiko!
Det kan forarsake brann eller elektrisk
støt!
Brukte batterier ma avfall-
I tilfelle det ikke vises
prosjektøren, ma den umiddelbart koples fra veggkontakten.
shandteres
pa skjermen,
Kontakt et servicesenter.
Dersom et lite barn skulle komme til a
Dersom det
trenger inn
vann
i
mate.
ma du sla
bilde
av
enheten og trekke
svelge
Det kan føre til risiko for elektrisk støt!
pa forsvarlig
noe
et
batteri, ma lege oppsøkes
umiddelbart.
ut
av
strømstøpselet
veggkontakten. Kontakt
servicesenteret.
Det kan forarsake brann eller elektrisk
støt!
Ikke
fjern noen deksler (unntatt
linsedekselet). Stor fare for elek-
Ikke
trisk støt!
jektøren er
synsskader!
se
linsen nar prosi drift. Det kan føre til
direkte
pa
Ikke berør
noen
metallkomponen-
ter under eller straks etter bruk
ettersom ventilene og
selet
er
lampedek-
meget varme!
5
Sikkerhetsinstrukser
ADVARSEL
veggkontakter nar det
har oppstatt en gasslekkasje!
Apne vinduene og luft grundig.
Berør aldri
Det kan
en
oppsta
brann
som
følge
Ikke mist
prosjektøren pa gulvet
eller utsett den for støt.
Det kan resultere i mekanisk svikt eller
personskade!
av
gnist.
MERKNADER
Ikke
Vær
plasser tunge gjenstander
oppa prosjektøren.
utsettes for
flytting
Det kan resultere i mekanisk svikt
eller
varsom
av
slik at linsen ikke
Unnga
støt, spesielt under
a berøre linsen i
tøren. Den
prosjektøren.
er
ømfintlig
prosjek-
og kan lett
skades.
personskade!
Ikke bruk
skarpe gjenstander
eller
verktøy pa prosjektøren
ettersom dette vil skade kabinettet.
ADVARSEL
Ikke bruk
vann
ved
rengjøring
av
prosjektøren.
Det kan forarsake skader
pa prosjek-
tøren eller elektrisk støt!
Dersom det skulle komme
røyk
eller merkelig lukt fra prosjektøren,
sla den av, kople strømstøpselet
fra veggkontakten og kontakt
Bruk
trykkluft eller en myk klut
fuktet med nøytralt vaskemiddel
og vann for a fjerne støv eller
flekker pa prosjektørlinsen.
forhandleren eller et servicesenter.
Det kan forarsake brann eller elektrisk
støt!
MERKNADER
Kontakt et servicesenter
om
en
gang
aret for a
tøren
rengjør deler i plast, slik som prosjektørens kabinett, ma du
ut støpselet f ra veggkontakten og tørke av kabinettet med en
trekke
rengjøre prosjekinnvendig.
myk
klut. Ikke bruk
spray litt vann eller tørk av med
ma det aldri benyttes rensemiddel (glass-
rensemiddel,
fuktet klut.
Spesielt
rengjøringsmiddel), pussemidler
en
bygger seg opp kan forarsake mekanisk svikt.
Støv
Nar du
som
dler eller
de
men
for bil eller industrielt
voks, løsemiddel, alkohol
bruk, slipemi-
osv., fordi dette kan ska
produktet.
Det kan resultere i brann, elektrisk støt eller skade
korrosjo
n
og
pa produktet (deformasjon,
skade).
ADVARSEL
Ikke forsøk a utføre
noe
Det kan forarsake skader
service
pa prosjektøren pa
pa prosjektøren
egen hand. Kontakt forhandleren eller et servicesenter.
eller elektrisk støt og i
tillegg gjøre garantien ugyldig!
MERKNADER
Pase at du har trukket ut strøm-
Referer til side 43~44for hvor-
Ikke bland
støpselet hvis prosjektøren ikke
skal benyttes for en lengre periode.
dan du skifter
terier.
Oppsamlet
støv
kan
utgjøre
en
lampen.
gamle
Dette kan føre til
lekkasje
bran-
og nye bat-
overoppheting
og
i batteriene.
nrisiko!
Bruk bare den
spesifiserte batteritypen.
Hvis ikke, kan det forarsake skade
6
pa fjernkontrollen.
Pase at avstanden til
ganger
prosjektørskjermen
skjermens diagonal.
Det kan skade øynene a
se
pa skjermen
er ca.
5 til 7
med for kort avstand.
Delebeskrivelser
Delebeskrivelser
Hovedkabinett
*
Prosjektøren er produsert ved hjelp av høypresisjonsteknologi. Du vil likevel kunne se sma svarte og/eller lysere prikker
(røde, bla, grønne) pa det projiserte bildet. Dette kan være et normalt resultat av produksjonsprosessen, og innebærer ikke
nødvendigvis noen funksjonsfeil.
Automatisk
skyvedør
*Skyvedøren apnes
slas pa.
automatisk nar
prosjektøren
Lukker
*Lukkeren
tøren
apnes
slas pa.
automatisk nar
prosjek-
NORWEGIAN
Fjernkontrollmottaker
Indikatorer
Linsejust
ering
RGB-inngang
(PC/DTV)
Video
HDMI-inngang
STRØMINNTAK
RS-232C[Service]
S-Video
Kensington Security System-kontakt (Referer til
Installasjons- og oppsettguiden for bordstativ)
7
Delebeskrivelser
Kontrollpanel
MENU
knapp
SOURCE
knapp
OK
knapp
FOCUS +/-
knapp
ZOOM +/-
knapp
A
POWER
8
knapp
Delebeskrivelser
Fjernkontroll
POWER
POWER
knapp
AUTO
AUTO-knapp (referer
til
s.
SOURCE
34)
SOURCE-knapp
D/Eknapp
F/Gknapp
STILL-knapp (referer
til
s.
33)
MENU-knapp
STILL
MENU
ARC-knapp (referer
BLANK-knapp (referer
KEYSTONE +/-
FOCUS
D
/
knapp (referer
til
til
E-knapp (referer
s.
s.
til
31)
A
31)
s.
BLANK
ARC
KEYSTONE
FOCUS
OK
s.
29)
OK-knapp
ZOOM +/- Button
ZOOM
til
(referer
til
s.
21)
NORWEGIAN
21)
LIGHT-knapp
LIGHT
*
Hvis du
LIGHT
trykker pa
LED-indikatorene
indikatorene
pa.
(lampe)-knappen, slas
Etter 5 sekunder slas LED-
av.
Nar LED-indikatoren
gang til for a sla
lyser,
kan du
trykke
en
av.
Installere batterier
FORSIKTIG
RISIKO FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET ERSTATTES MED FEIL BATTERITYPE. BATTERIER SKAL
AVFALLSHANDTERES
?Apne
rekt
?
batteridekselet
polaritet:
"+" mot
IFØLGE INSTRUKSJONENE.
pa
baksiden
"+", og
"-"
av
fjernkontrollen,
og sett inn batteriene med kor-
mot "-".
Installer to 1,5 V "AAA"-batterier.
Ikke bland gamle og nye batterier.
9
Delebeskrivelser
Prosjektørens
*
Lampeindikatorer,
statusindikatorer
driftsindikator og
temperaturindikator pa toppen
av
prosjektøren
indikerer
prosjektørens
driftstatus.
Lampeindikator
Temperaturindikator
Driftsindikator
Oransje
Oransje (blinker)
Standby.
Lampen avkjøles inntil lampen blir slatt pa.
Driftsklar. (Sla pa lampen)
Prosjektørlampen avkjøles idet strømmen slas
Av
Strømmen
Grønn
(blinker)
Grønn
Driftsindikator
Rød
Lampeindikator
Rød
(blinker)
Grønn
(blinker)
Oransje (blinker)
Oransje
Rød
*
10
Hvis driftsindikatoren
er
(blinker)
(2 minutter).
avslatt.
er
Prosjektørlampen er nesten utbrukt og ma skiftes ut med en ny
lampe (mer enn 4000 timers brukstid).
Meldingen "Replace the lamp" (Skift ut lampen) vises i 5 sekunder etter at apparatet ble slatt pa.
Prosjektøren har problemer med lampen eller i forbindelse med
den ved oppstart. Forsøk a sla pa apparatet litt senere. Kontakt
servicesenteret dersom lampeindikatoren fortsatt er rød (blinker).
Lampedekselet er ikke lukket.
Det er problemer med lampedekselet, skyvedøren eller
lukkeren. Kontakt servicesenteret.
Prosjektøren
er
svært
varm.
Sla
av
strømmen til
prosjektøren
og kontroller viften.
Prosjektøren
Rød
Temperaturindikator
av
er
slatt
slatt
av
grunnet for høy temperatur.
Strømmen
er
kjøleviften.
Kontakt servicesenteret.
av
rød, ma døren og lukkeren kontrolleres.
grunnet problem med den innvendige
Delebeskrivelser
Tilbehør
POWER
AUTO
SOURCE
STILL
MENU
BLANK
ARC
KEYSTONE
FOCUS
OK
ZOOM
LIGHT
1.5V
1.5V
Fjernkontroll
Systemkabel
2 batterier
(størrelse AAA)
Strømledning
RCA til D-Sub overgang
Brukerhandbok
Videokabel
Brakett for
*
Bolt og anker
veggmontering
er
NORWEGIAN
inkludert.
Tilleggsutstyr
*
Kontakt forhandleren for
kjøp av disse elementene.
Kontakt kvalifisert servicepersonell for a skifte lampen.
*Nar prosjektørlampen er nesten utbrukt, ma den skiftes ut med en ny lampe.
Ulikt tilbehør som selges separat kan bidra til a forbedre kvaliteten pa produktet,
eller n ye produkter kan komme pa markedet.
*
*
Filmlerret
S-video-kabel
Bordstativ
Lampe
HDMI-kabel
HDMI til DVI-kabel
SCART til RCA overgang
RS-232C-kabel
(tilleggsutstyr)
Kabelskjuler
*
Bolt og anker
er
inkludert.
11
Installasjon
og
oppsett
Installasjon og oppsett
Instruksjoner
*
Ikke
for
plasser prosjektøren
Sørg
for
installasjon
i strid med disse
tilstrekkelig ventilasjon
anbefalingene.
for
Det kan resultere i
apparatet blir for varmt,
forvrengning
av
bildet eller skade
noe som
eller skade
pa produktet.
prosjektøren.
Prosjektøren er utstyrt med ventilasjonshull (inntak) i bunnen og ventilasjonshull (utblasning) i fronten. Ikke blokker
eller plasser noe i nærheten av disse hullene. Det kan
føre til at
funksjonsfeil
Før aldri inn materialer, slik
tørens nedre del.
som
papir,
inn i
prosjek-
kan lede til
pa prosjektøren.
for god ventilasjon rundt prosjektøren.
Avstanden mellom prosjektøren og taket eller bunnen
bør være mer enn 20 cm.
Sørg
Plasser
prosjektøren
Prosjektøren ma
Ikke
i
omgivelser med adekvat temperatur og luftfuktighet.
bare installeres i
omgivelser
plasser prosjektøren der den
Dette kan føre til
overoppheting
av
kan
med adekvat
være
temperatur og luftfuktighet (referer til
s.
47).
utsatt for mye støv.
prosjektøren.
Prosjektøren er produsert ved hjelp av høypresisjonsteknologi. Du vil likevel kunne se sma svarte
og/eller lysere prikker (røde, bla, grønne) som vedvarende vises pa skjermen. Dette er et normalt resultat av fremstillingsprosessen, og utgjør ikke en funksjonsfeil.
For a vise
DTV-programmer
Hvis det ikke mottas
12
noe
er
det
nødvendig a kople
signal, vises
ikke menyen
en
DTV-mottaker
pa skjermen.
(Set-Top Box) til prosjektøren.
Installasjon
Grunnleggende betjening
1. Plasser
prosjektøren pa
2.Plasser
prosjektøren
en
av
og
oppsett
prosjektøren
vegg.
i korrekt avstand fra
skjermen.
Avstanden mellom
prosjektøren
og
skjermen avgjør
bildets faktiske størrelse.
Posisjoner prosjektøren slik at linsen er rettvinklet pa skjermen. Dersom prosjektøren ikke plasseres
vinkel, vil skjermbildet bli fortegnet. Skjer dette, kan det være at Keystone (trapes)-justeringen kan
rigere dette (referer til s. 31).
4. Kople prosjektørens kabler til en veggkontakt og andre kilder.
3.
i rett
kor-
projeksjonsavstand basert pa bildeformatet
Projeksjonens forskyvningsforhold:
Linsens
125 %
NORWEGIAN
senterlinje
Projeksjonsavstand (D)
16:9 bildeformat
skjermstørrelse
/ tommer
mm
40′′
60′′
80′′
100′′
120′′
140′′
160′′
180′′
200′′
1507/59
2273/89
3039/120
3804/150
4570/180
5336/210
6101/240
6867/270
7633/301
2109/830
3180/1252
4251/1674
5323/2096
6394/2517
7466/2939
8537/3361
9608/3783
10680/4205
Korteste
avstand
(D)
Lengste
avstand (D)
*
Lengste/korteste
avstand indikeres nar
justeringen
utføres med
zoom-funksjonen.
13
Installasjon
og
Installere
oppsett
prosjektøren pa
vegg
Sikkerhetsinstrukser ved
Merk
sikkerhetsinstruksene slik at du
deg
Sikkerhetsinstruksjoner gis i følgende
ADVARSEL: Brudd
pa
MERKNADER: Brudd
denne
pa
unngar
eller misbruk
potensielle ulykker
av
prosjektøren.
to former.
instruksjonen
denne
eventuelt
veggmontering
kan resultere i
instruksjonen
Nar du har lest denne handboken, bør den
alvorlig personskade
kan resultere i lettere
oppbevares pa
en
lett
eller død.
eller skade
personskader
tilgjengelig
pa prosjektøren.
sted.
ADVARSEL
Ikke installer dette
har
tilstrekkelig
produktet pa
støtte.
Det kan føre til at
tere i
et sted der det ikke
ramler ned,
produktet
personskade.
kan resul-
noe som
Ikke
heng
produktet.
opp eller la
Det kan føre til at
produktet
personskade.
resultere i
komme i kontakt med
noe
ramler ned,
noe som
kan
MERKNADER
Følg instruksjonene nar produktet
Hvis ikke, kan det resultere i
skade pa produktet.
Ikke installer
installeres.
alvorlig personskade
eller
produktet, kontroller at veggen tilfredsstiller spesifikasjonskravene og forviss deg om at du
bruker ankerene som ble levert sammen med produktet.
Hvis ikke, kan det bli et
Ikke
rat)
plasser en
eller
en
sikkerhetsproblem.
varmekilde
(radiator
luftfukter under det installerte
produktet.
Det kan forarsake brann eller et elektrisk støt.
Kople
produktet
før du installerer det.
Hvis ikke kan det forarsake brann eller et elektrisk støt.
14
hjelp
av
ramle ned og forarsake person-
Nar du
ert
av
hold til
lager hull ma du bruke drill og bor spesifisprodusenten. Pase at hullets dybde er i henspesifikasjonene.
sikkerhetsproblem.
Ikke installer
en
produktet i nærheten av en sprinkler,
detektor, en høyspentledning, en strømkilde
eller et sted
fra
produktet
Hvis ikke, kan det bli et
eller varmeappa-
egen hand. Fa
andre personer.
Hvis ikke, kan
skade.
Før du installerer
produktet pa
som
kan
være
utsatt for støt eller
vibrasjon.
Ikke installer
Risiko for
produktet
personskade.
uten bruk
av
hansker.
Installasjon
Tilbehør for
Brakett for
oppsett
veggmonteringsbrakett
veggmontering
Demonter og
Skruanker
Bolt for
veggmonteringsbrakett
Installere brakett for
1
og
Bolt for
av
montering
Treskrue
Festeskrue
brakett
veggmontering
klargjør produktene
Skru ut bolten fra
-
-
Løsne
veggmonteringsbraketten.
festebraketten for produktet fra veggmonteringsbraketten.
Festebrakett for
Brakett for
2
a.
Monter
prosjektøren pa
Plasser siden med linsen varsomt ned
b. Skru inn de to festeskruene øverst
c.
Fest festebraketten for
pa
en
*
montering
brakett
av
Du skal bruke denne bolten nar du
har satt inn
s.
prosjektøren (referer
til
18).
produktet
flate dekket med et
pa prosjektøren. (Toppen
produktet (som
Festeskrue
Bolt for
inn
festebraketten for
NORWEGIAN
veggmontering
hender for a
med
pa veggbraketten
begge
opp braketten. Det er praktisk nar du skal skru
bolten for montering av braketten (referer til s. 18).
Trykk
vippe
øverst
produktet
ble demontert i
er
teppe e.l. for a beskytte linsen
siden med den automatiske
fig.1) pa prosjektøren
ved
hjelp
Bolt for
av
mot skade.
skyvedøren.)
monteringsboltene.
montering
av
brakett
15
Installasjon
3
og
oppsett
Sett inn ankere eller treskruer etter at du har markert
O
Kontroller overflaten og
O
Hvis
du
tykkelsen pa
Safremt eventuell murpuss ikke
O
Hvis det
O
Gipsplater
Bruk
a.
av
er mer enn
vegg i tre, kan du
har ikke
benytte
tilstrekkelig styrke
skruankere og bolter for
tilpasset posisjonen
posisjonene
mum
c.
er en
Nar du har
b. I
veggen der du vil montere
underlaget der veggbraketten skal monteres,
benytte de medfølgende ankere eller bolter.
O
du har avmerket
monteringsposisjonen pa
for
de
20
er
mm
betong,
tykk,
medfølgende
montering
av
veggbraketten.
massiv eller porøs
kan du
veggen
naturtein, murstein og hulstein, kan
benytte medfølgende
ankere eller bolter.
treskruene.
produktet.
veggmonteringsbrakett
for
pa
veggbraketten,
merker du
veggen, bruker du et
egnet
av
6
posisjonene
mm
for ankerene.
bor og borer hvert hull med
en
mini-
40~50mm.
Blas ut
av
hvert hull og sett inn et anker
som
ble levert
sammen
med
veggmonteringsbraketten
i hvert
b
a
Bor
Vegg
c
:
Ankerenes
monteringsposisjon
Anker
16
dybde pa
av
hullene.
Installasjon
4
Monter
Bruk
a.
av
veggbraketten pa
skruankere og bolter for
Monter
veggbraketten pa
b. Sett inn boltene for
og
oppsett
veggen
veggmonteringsbrakett
veggen i forhold til hullene.
veggmonteringsbraketten
i hvert
av
hullene.
a
b
Bolt for
veggmonteringsbrakett
NORWEGIAN
Bruk
O
av
treskruer
Hvis veggen bestar
-Nar du har
av
trepanel
tilpasset posisjonen
kan du
for
benytte
treskruer.
veggbraketten,
monterer du
veggbraketten
ved
hjelp
av
de
medfølgende
treskruene.
17
Installasjon
5
O
og
Monter
oppsett
prosjektøren pa veggbraketten
Monter
prosjektøren pa den
Fa hjelp av andre personer.
a.
Heng
c.
Hvis
de to festeskruene i de
b. Fest festebraketten for
øvre
produktet
Nar du har montert og festet
d. Kontroller
montasjen nøye
veggbraketten, slik som vis i figuren. Ikke installer produktet pa
ikke, kan produktet ramle ned og forarsake personskade.
monterte
sporene.
i sporene nederst
prosjektøren,
pa veggbraketten.
skrur du inn boltene for a feste braketten.
ved a trekke nederst i
prosjektøren.
a
Festeskrue
b
Festebrakett for
produktet
c
Bolter for
18
montering
av
brakett
egen hand.
Installasjon
Justere
-
-
er
Ikke bruk overdreven
av
oppsett
hellingsvinkelen
Justerbart omrade
<Justering
og
(oppover/nedover/til venstre/til høyre) og vridningsvinkel er ±10°.
kraft for a justere hellingsvinkelen. Det kan skade produktet eller forarsake personskade.
5°
hellingsvinkelen>
<Vridning>
NORWEGIAN
Adekvat mellomrom til vegg
-
La det
være
16,8
mm
klaring
mellom
prosjektøren
og veggen nar du har installert
veggbraketten.
16.8mm
19
Installasjon
og
oppsett
Sla
til
pa prosjektøren
korrekt.
1.
Kople
2.
Trykk pa POWER (strøm)-knappen pa fjernkontrollen eller pa toppdekselet.
(Driftsindikatoren blinker grønt mens lampen avkjøles.)
strømledningen
automatisk nar
prosjektøren slas pa.
Det vil ta ca. 25 sekunder etter at strømmen er slatt pa innen bildet vises ettersom prosjektørlampen ma varmes opp.
Det vises et bilde nar driftsindikatoren lyser (grønn).
Velg kildemodus ved hjelp av SOURCE (kilde)-knappen.
La prosjektøren være tilkoplet i minst 2 minutter etter at du har slatt den av. Dette vil gi lampen tid til a kjøle seg ned, noe
som bidrar til a forlenge lampens levetid.
Skyvedøren apnes
*
Ikke
kople fra strømledningen
a sla den pa.
Sla
1.
Trykk pa
av
mens
kjøleviften (inntak/utblasing) gar.
Hvis det
skjer,
vil det ta
lenger
tid
prosjektøren
POWER
(strøm)-knappen pa toppdekselet
eller
pa fjernkontrollen.
Power off?
Please press Power
2.
Trykk
en
gang til
pa
key again.
POWER
3. Hvis driftsindikatoren
(strøm)-knappen pa toppdekselet
oransje
er
og blinker, ma
strømledningen
eller
ikke
pa fjernkontrollen
koples
for a sla
av
strømmen.
fra før driftsindikatoren
lyser oransje
kontinuerlig.
Hvis driftsindikatoren
SOURCE
Trykk pa
F
20
og
blinker, fungerer ikke strømknappen pa toppdekselet eller pa fjernkontrollen.
(kilde)-knappen.
Select
2. For hvert
oransje
kildemodus
Velge
1.
er
trykk pa F,
OK
RGB
G
G
knappen
endres teksten i bildet
RGB
HDMI
S-Video
Video
som
følger:
Installasjon
Fokusere,
zoome
Nar det vises et bilde
Juster fokus ved
posisjonere
og
pa skjermen, ma
hjelp
av
FOCUS
og
oppsett
bildet
du kontrollere at det
er
i fokus og
(fokus)-knappen pa fjernkontrollen
eller
er
tilpasset skjermen.
pa kontrollpanelet.
FOCUS
Focus
Juster
skjermbildet
ved
hjelp
Zoom
av
ZOOM-knappen pa fjernkontrollen
eller
pa kontrollpanelet.
NORWEGIAN
FOCUS
Focus
Hvis du vil
Zoom
justere skjermbildet
i
høyden, juster linsejusteringen
som
vist nedenfor.
Linsejustering
Juster
linsejusteringen oppover/nedover
til ønsket
posisjon.
21
Tilkoplinger
Tilkoplinger
Kople
*
*
til
en
skrivebords-PC
Du kan
kople prosjektøren til en datamaskin som
Referer til side 41 for skjermformater som støttes
<
Slik
a.
Kople kabelen fra datamaskinen
(PC/DTV) pa prosjektøren.
kopler
du til
b. Hvis PCen har
kabelen til
*
til
RGB
DVI-utgang, koples "HDMI til
HDMI-inngangen pa prosjektøren.
kopler
audiosignal.
til
av
VGA, SVGA, XGA eller SXGA-utgang.
prosjektøren.
>
en
Hvis du
har
HDMI,
er
Input
DVI"-
det ikke støtte for
HDMI til DVI-kabel
Kople
<
Slik
til
kopler
en
bærbar PC
du til
>
Kople kabelen fra datamaskinen
(PC/DTV) pa prosjektøren.
*
Hvis du innstiller din bærbare
til RGB
Input
datamaskin, f.eks.
type IBM PC/AT-kompatibel, slik
en
at den sender ut
videosignalet til bade egen skjerm og ekstern
skjerm, kan det være at bildet pa den eksterne
skjermen ikke vises korrekt. Hvis dette er tilfellet,
setter du datamaskinens utgangsmodus til kun a
sende signal til den eksterne skjermen. For detaljer, referer til brukerhandboken som ble levert sammen
22
med datamaskinen.
Tilkoplinger
Kople
*
Du kan
til
en
videokilde
til
kople prosjektøren
en
videospiller,
et
videokamera,
en
PC eller
en
hvilken
som
helst
kompatibel
videokilde.
<Slikkoplerdutil1>
a.
Kople videoinngangen pa prosjektøren til videoutgangen pa A/V-kilden ved hjelp av videokabelen.
<Slikkoplerdutil2>
b.
Kople S-videoinngangen pa prosjektøren til S-videoutgangen pa en A/V-kilde ved hjelp av S-videokabelen.
*
Du kan
ilden til
bildekvalitet ved a
oppna bedre
prosjektøren.
kople
S-videok-
<Videospiller>
S VIDEO
(R)AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
NORWEGIAN
Kople
*
til
en
DVD-spiller
Utgangene (Y, PB, PR) pa DVD-spilleren
kan
være
merket
<
Slik
a.
Kople DVD-komponentkabelen til "RCA til DSub"-overgangen. Deretter koples "RCA til DSub"-overgangen til RGB Input (PC/DTV) pa
prosjektøren.
kopler
du til
Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr avhengig
av
utstyret.
>
*Nar du
kopler til komponentkabelen, ma du pase
at fargene pa koplingselementene stemmer
overens med komponentkabelen (Y=grønn, PB
=bla, PR =rød).
RCA til D-Sub overgang
Komponentkabel
b. Hvis
DVD-spilleren har en HDMI-utgang,
koples HDMI-kabelen til HDMI-inngangen pa
prosjektøren.
c.
Hvis
DVD-spilleren
har
DVI-utgang, koples
HDMI-inngangen pa
<DVD>
(R) AUDIO (L)
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
en
"HDMI til DVI"-kabelen til
HDMI til DVI-kabel
prosjektøren.
HDMI-kabel
*
Hvis du
kopler
audiosignal.
d. Bruk
til
HDMI,
er
det ikke støtte for
DVD-spiller med komponent 480i
(576i)/480p (576p)/720p/1080i modus.
en
23
Tilkoplinger
til
Kople
*
*
en
DTV
Set-Top
Box
For a motta
digital TV (DTV)-programmer er det nødvendig a kjøpe en DTV-mottaker (Set-Top Box) og kople
den til prosjektøren.
Referer til brukerhandboken for DTV Set-Top Box for kopling mellom prosjektør og DTV Set-Top Box.
<
Slik
kopler
du til
RGB/HDMI-kilde
en
Kople kabelen fra datamaskinen
(PC/DTV) pa prosjektøren.
a.
b. Hvis
DTV
Set-Top
Box har
koples HDMI-kabelen
prosjektøren.
Hvis
c.
DTV
Set-Top
til
Box
Input
HDMI-utgang,
HDMI-inngangen pa
har
en
til
DVI-utgang,
HDMI-inngan-
Hvis du
kopler
audiosignal.
en
til
HDMI,
er
Set-Top
DTV OUTPUT
Box>
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
det ikke støtte for
DTV-mottaker med DTV
(576p)/720p/1080i
480p
HDMI til DVI-kabel
HDMI-kabel
modus.
Den kan støtte DVI/HDCP.
<
Slik
a.
Set-Top Box-komponentkabelen til
"RCA til D-Sub"-overgangen. Deretter koples
"RCA til D-Sub"-overgangen til RGB Input
(PC/DTV) pa prosjektøren.
kopler
Kople
du til
en
komponent-kilde
>
DTV
*Nar du
kopler til komponentkabelen, ma du pase at
fargene pa koplingselementene stemmer overens
med komponentkabelen (Y=grønn, PB =bla, PR
=rød).
b. Bruk
en
DTV-mottaker med DTV
(576p)/720p/1080i
24
<DTV
(R)AUDIO(L)
d. Bruk
*
til RGB
en
koples "HDMI til DVI"-kabelen
gen pa prosjektøren.
*
>
modus.
RCA til D-Sub overgang
Komponentkabel
480p
(R) AUDIO(L)
DTV OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
Tilkoplinger
HDMI
-
-
-
-
<
HDMITM, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface
registrert varemerke for HDMI Licensing."
Dette projector-apparatet kan motta High-Definition Multimedia Interface (HDMI) eller Digital Visual Interface (DVI).
Dette projector-apparatet støtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) protokollen for 720x480p, 1280x720p
1920x1080i oppløsningene.
Hvis kildeenheten har en DVI-utgang, men ingen HDMI-utgang, kreves en separat audiotilkopling.
Slik
kopler
du til
-
-
varemerke eller
(DVD-spiller
eller
Set-Top
2. Nar kildeenheten
støtter HDMI
Box)
kildeenheten til HDMI
Kople
projector-apparatet
følger ikke).
med
HDMI-kabel
en
dette
porten pa
Hvis kildeenheten støtter Auto
-
(med-
HDMI-funksjo-
-
nen, vil oppløsningen for utgangen fra kildeenheten automatisk bli satt til 1280x720p. Hvis
kildeenheten ikke støtter Auto
sette
-
oppløsningen
For a
for
utgangen manuelt.
du
oppna
mulig bildekvalitet, justerer
oppløsningen for utgangen pa DVD-spilleren
eller Set-Top Box til 1280x720p, og oppløsningen for utgangen i PCens skjermkort til
en
ikke
nødvendig
med
noen
pling
ettersom
"HDMI
til
HDMI-utgang,
annen
støtter DVI
HDMI
en
porten pa dette pro-
"HDMI til DVI"-kabel
Hvis kildeenheten støtter Auto
NORWEGIAN
DVI-funksjonen,
-
oppløsningen
for
For a
oppna best mulig bildekvalitet, justerer du
oppløsningen for utgangen pa DVD-spilleren
eller Set-Top Box til 1280x720p, og oppløsningen for utgangen i PCens skjermkort til
er
er
det
-
En
separat audiotilkopling
er
nødvendig.
audiotilko-
HDMI"-forbindelsen
inkluderer bade video og audio. Men
audiotilkopling
Set-Top
1024x768, 60 Hz.
Hvis kildeenheten har
rat
eller
utgangen fra kildeenheten
automatisk bli satt til 1280x720p. Hvis kildeenheten ikke støtter Auto DVI, ma du sette oppløsningen for utgangen manuelt.
HDMI, ma du
best
(DVD-spiller
Kople kildeenheten til
jector-apparatet med
(medfølger ikke).
vil
1024x768, 60 Hz.
-
og
>
1. Nar kildeenheten
Box)
er
en
sepa-
nødvendig.
3. Nar datamaskinen støtter DVI
-
Hvis datamaskinen har
en
DVI-utgang koples
kildeenheten til HDMI
pa
denne
projector-enheten
med
en
HDMI til DVI-kabel.
-
<
-
For a
best
oppna
HDMI-tilbehør
HDMI-kabel
mulig bildekvalitet, justeres
>
medfølger
HDMI-kabel
PCens modus til 1024x768, 60 Hz.
ikke dette
produktet.
HDMI til DVI-kabel
25
Funksjon
Funksjon
*
*
*
I denne handboken kan
skjermmenyen (OSD eller On Screen Display) være forskjellig
er ment som eksempel og hjelp til bruken av prosjektøren.
Hvis det ikke mottas noe signal, vises ikke menyen pa skjermen.
Denne brukerhandboken forklarer i hovedsak betjeningen for RGB (PC)-modus.
fra
prosjektørens da dette bare
Videomenyalternativer
<
RGB-modus
>
Justere video
1.
Trykk pa MENU-knappen
2.
Trykk pa G knappen
du vil justere.
3.
Trykk pa F,
G
og bruk D, E
knappen
og bruk deretter D E
,
knappen
for a
for a
knappen
justere skjermbildet
velge
for a
menyen
.
Contrast
50 G
Brightness
50
Reset
velge videoelementet
slik du foretrekker.
Menu
4.
A OK
Trykk pa
knappen
for a
lagre.
justeringene av
menyalternativene vil ikke innvirke pa øvrige
inngangskilder.
Etter behov etterjusteres
menyalternativene for følgende inngangskilder:
Video/S-video/Component (480i(576i)), Component (480p(576p), 720p, 1080i)
For a gjenopprette de originale bildeinnstillingene etter at du har endret dem,
trykker du A OK knappen etter a ha valgt elementet [Reset] (tilbakestill)
I TV-systemet NTSC vises bildeelementet Tint (fargetone) og kan justeres.
For a ga ut av menyen, trykk gjentatte ganger pa MENU (meny)-knappen.
<
De enkelte
G
Bruk APC for a sette
*
Denne
3.
80
Soft
Brightness
50
User
Sharpness
50
Prev.
prosjektøren for best mulig
funksjonen fungerer ikke i RGB-modus.
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
bilde.
knappen
for a
velge
menyen
.
G
G
Trykk pa
Trykk pa
G
knappen
knappen
og bruk D
,
E
knappen
og bruk deretter D
,
E
for a
knappen
velge
for a
APC-elementet.
Trykk pa
A OK
For hvert
knappen
trykk pa D,
E
80
Soft
Brightness
50
User
Sharpness
50
justere skjermbildet
26
ga
lagre.
knappen
Clear
For a
for a
endres
Menu
skjermvisningen
Soft
ut
av
menyen,
trykk gjentatte
som
følger:
User
ganger
pa MENU-knappen.
Clear
Contrast
slik du foretrekker.
4.
Clear
Contrast
APC
2.
>
(automatisk bildekontroll)
*
1.
Videomodus
APC
Menu
APC
Prev.
Prev.
Funksjon
Automatisk
-
For a tilbakestille
fargetemperaturkontroll
innstillingsverdier (gjenopprette standardinnstillinger) velger
1.
Trykk pa MENU-knappen
2.
Trykk pa
G
og bruk D, E
og bruk D
knappen
,
E
knappen
knappen
for a
for a
velge
velge
menyen
du alternativet Normal.
.
ACC-elementet.
G
ACC
Gamma
3.
Trykk pa
G
knappen
og bruk deretter D E for a
,
gjøre nødvendige justeringer.
White
peaking
Color
temp.
Cool
Normal
10
Warm
Color enhancement
4.
Trykk pa
A OK
For hvert
knappen
trykk pa D,
E
for a
lagre.
knappen
Reset
endres
skjermvisningen
følger:
som
Menu
Cool
For a
ga
Normal
ut
av
menyen,
Prev.
Warm
trykk gjentatte
ganger
NORWEGIAN
pa MENU-knappen.
Gammafunksjon
1.
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
for a
velge
menyen
.
ACC
2.
Trykk pa
G
knappen
og bruk D
,
E
knappen
for a
velge
Gamma-ele-
mentet.
Gamma
G
Normal
White
peaking
10
Film
Color
temp.
Sports
Color enhancement
3.
Trykk pa
G
knappen
og bruk deretter D
,
E
knappen
for a
justere skjermbildet
Reset
slik du foretrekker.
4.
Trykk pa
A OK
For hvert
knappen
trykk pa D,
E
ga
ut
lagre.
knappen
Normal
For a
for a
Menu
endres
skjermvisningen
Film
av
menyen,
trykk gjentatte
som
Prev.
følger:
Sports
ganger
pa MENU-knappen.
27
Funksjon
Hvitkorrigeringsfunksjon
1.
Trykk pa MENU-knappen
2.
Trykk pa
G
og bruk D, E
og bruk D
knappen
,
E
knappen
for a
for a
knappen
velge
velge
menyen
White
.
peaking-
ACC
elementet.
Gamma
White
3.
G
Trykk pa F,
for a
knappen
justere skjermbildet
slik du foretrekker.
Color
peaking
5 G
temp.
Color enhancement
4.
A OK
Trykk pa
knappen
for a
Reset
lagre.
mulig a korrigere [White peaking] i RGB (PC) og HDMI (DVI)-modus.
Standardverdien kan være endret avhengig av inndatamodus.
Juster til høyere verdi for et lysere bilde og juster til lavere verdi for bedre
Det
kun
er
Menu
Prev.
bildekvalitet.
For a
ga
ut
av
menyen,
trykk gjentatte
pa MENU-knappen.
ganger
Fargetemperaturkontroll
*
Du kan
1.
justere fargetemperaturen
Trykk pa MENU-knappen
2.
G
Trykk pa
etter
eget ønske.
og bruk D, E
knappen
og bruk deretter D E
knappen
,
for a
knappen
velge
for a
menyen
velge
Color
.
temp.
-elementet.
ACC
Gain R
50
Gamma
Gain G
50
10
Gain B
50
G
Offset R
0
Color enhancement
Offset G
0
Offset B
0
White
Color
Trykk pa
knappen og bruk deretter D E knappen for a velge Gain R (forsterk
rød ), Gain G (forsterk grønn), Gain B (forsterk bla) eller Offset R (kompenser for
G
3.
peaking
temp.
,
Reset
rødt), Offset G (kompenser for grønt), Offset B (kompenser for blatt).
Menu
4. Bruk
F,
G
knappen
Justeringsomradet
Justeringsomradet
5.
Trykk pa
A OK
For a
ut
ga
av
for a
Prev.
gjøre nødvendige justeringer.
for Gain R, Gain G og Gain B er 0
100.
for Offset R, Offset G og Offset B er -50
+50.
~
~
knappen
for a
menyen,
trykk gjentatte
lagre.
ganger
pa MENU-knappen.
Fargeforbedringskontroll
*
Du kan
1.
2.
3.
justere fargen
til
en
hvilken
Trykk pa MENU-knappen
som
helst
og bruk D, E
G
knappen og bruk deretter
ment-elementet (fargeforbedring).
Trykk pa
G
Trykk pa
knappen
Green eller
4. Bruk
pa F,
fargeforbedring.
D
knappen
,
E*
og bruk deretter D
for a
knappen
E
velge
for a
knappen
Blue, Yellow, Cyan, Magenta.
G
knappen
Justeringsomradet
for
for a
,
justere skjermbildet
menyen
velge
for a
.
Color enhance-
velge Color, Red,
slik du foretrekker.
Color, Red, Green og Blue, Yellow, Cyan, Magenta
ACC
Color
50
Gamma
Red
50
Green
50
Blue
50
Yellow
50
Cyan
50
Magenta
50
White
peaking
Color
temp.
10
Color enhancement G
Reset
Menu
Prev.
er
0~100.
5.
Trykk pa
A OK
For a
ut
Reset
For a
ga
av
knappen
for a
menyen,
trykk gjentatte
(tilbakestille
eller
lagre.
gjenopprette
ganger
pa MENU-knappen.
fabrikkens
gjenopprette de originale bildeinnstillingene
elementet [Reset] (tilbakestill).
28
standardverdier)
etter at du har endret
dem, trykker du AOK knappen
etter a ha
valgt
Funksjon
Spesielle menyalternativer
Velge sprak
1.
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
for a
velge
menyen
.
Language
2.
3.
4.
G
og bruk deretter D
Trykk pa
knappen
Language-elementet (sprak).
Trykk pa
Trykk pa
G
knappen
A OK
,
for a
knappen
for a
velge
ønsket
English
ARC
velge
horizontal
Flip
sprak.
Deutsch
Francais
Italiano
Set ID
Espanol
Auto
Svenska
sleep
Portugues
lagre.
Teksten i
For
knappen
for a
Demo
og bruk deretter D E
knappen
,
E
G
Menu
skjermmenyen (OSD) vises i
a ga ut av menyen, trykk gjentatte
Prev.
det
valgte spraket fra dette punktet.
ganger pa MENU-knappen.
NORWEGIAN
Bruke
1.
ARC-funksjon
Trykk pa ARC-knappen.
For hvert trykk pa knappen
endres teksten i bildet
Full
16:9
Full
16:9
som
følger:
Zoom2
ogsa velge
4:3
Zoom1
Zoom2
Du kan
4:3
Zoom1
denne
funksjonen
ved
hjelp
av
MENU-knappen.
29
Funksjon
Vend
*
horisontalt-funksjon
Denne
Bruk
1.
funksjonen speilvender bildet horisontalt.
denne funksjonen nar du bakgrunnsprojiserer
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
bildet.
knappen
for a
velge
menyen
.
Language
knappen og bruk deretter D
izontal-elementet (vend horisontalt).
2.
G
Trykk pa
,
E
for a
knappen
velge Flip hor-
ARC
G
horizontal
Flip
To
flip
Demo
Set ID
3.
Trykk pa
G
For hvert
For a
ga
knappen
se
det
speilvendte
bildet.
knappen, speilvendes bildet.
menyen, trykk gjentatte ganger pa MENU-knappen.
trykk pa
ut
for a
av
Auto
sleep
Menu
Prev.
G
XD Demo
*
Bruk
1.
for a
funksjonen
se
forskjellen
Trykk pa MENU-knappen
mellom XD Demo
og bruk D, E
knappen
PA
for a
og XD Demo AV.
velge
menyen
.
Language
2.
Trykk pa
G
knappen
og bruk deretter D E
,
knappen
for a
Demo-
velge
ARC
horizontal
Flip
elementet.
To start
G
Demo
Set ID
G
for a starte
3.
Trykk pa
4.
Trykk pa MENU-knappen
For a
ga
knappen
ut
av
Automatisk
*
Tidtakeren for
1.
2.
menyen,
Demo.
for a avslutte
trykk gjentatte
Auto
sleep
Menu
Prev.
Demo.
ganger
pa MENU-knappen.
innsovningsfunksjon
innsovningsfunksjonen slar prosjektøren
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
av
for a
til forhandsinnstilt tid.
velge
Trykk pa G knappen og bruk deretter D E knappen
sleep-elementet (automatisk innsovningsfunksjon).
,
menyen
for a
velge
.
Auto
Language
Off
ARC
10 Min
Flip
20 Min
horizontal
30 Min
Demo
60 Min
Set ID
3.
4.
Trykk pa
ingstid.
Trykk pa
For a
30
G
knappen
og bruk deretter D
,
E
knappen
for a
velge
ønsket innstill-
Auto
sleep
90 Min
G
120 Min
180 Min
240 Min
A OK
ga
ut
av
knappen
for a
menyen,
trykk gjentatte
Menu
lagre.
ganger
pa MENU-knappen.
Prev.
Funksjon
Spesielle menyalternativer
Bruke
*
*
trapesfunksjon
funksjonen nar skjermen ikke er i rett vinkel pa prosjektøren og bildet er fortegnet (trapesformet).
Keystone (trapes)-funksjonen skal kun brukes nar du ikke kan oppna optimal projeksjonsvinkel, f.eks. fordi det
forarsake flimring pa skjermen.
Bruk denne
1.
2.
Trykk pa
KEYSTONE
Trykk pa
KEYSTONE
eller KEYSTONE
+
+
eller KEYSTONE
-
-
kan
knappen.
knappen
for a
justere skjerm-
bildet slik du foretrekker.
Justeringsomradet
for
Du kan
denne
ogsa velge
Bruke blank
*
Denne
1.
funksjonen
Keystone (trapesfunksjon)
funksjonen
ved
hjelp
av
er
Keystone
fra -20 til +20.
0
FG
MENU-knappen.
skjermfunksjon
kan
være
effektiv nar du ønsker a fa tilskuernes
oppmerksomhet
under
presentasjoner,
møter eller
orienteringer.
Trykk pa BLANK-knappen.
Skjermen skifter til a vise en bakgrunnsfarge.
Du kan velge bakgrunnsfarge.
(Referer til 'Velge farge for blank skjerm')
2.
Trykk pa en
hvilken
som
helst
knapp
for a avslutte
blank-funksjonen.
31
NORWEGIAN
Funksjon
Velge farge
1.
2.
for blank
skjerm
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
Trykk pa G knappen og bruk deretterD
image-elementet (blank skjerm).
3.
Trykk pa
4.
Trykk pa
G
knappen
A OK
og bruk deretter D
knappen
for a
,
E
,
E
for a
velge
for a
knappen
for a
knappen
menyen
velge
.
velge
Blank
ønsket
farge.
Keystone
0
Blank
image
G
Lamp
mode
Black
Lamp
time
Green
Tilt
Blue
Logo
lagre.
Menu
Bakgrunnsfargen vil bli endret til den valgte fargen for blank skjermfunksjon
dette punktet.
For a ga ut av menyen, trykk gjentatte ganger pa MENU (meny)-knappen.
Prev.
fra
Lampemodus-funksjon
1.
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
for a
velge
menyen
.
Keystone
2.
Trykk pa
G
knappen
og bruk deretter D
,
E
knappen
for a
velge Lamp
mode-elementet.
Blank
image
Lamp
mode
Lamp
time
0
G
Normal mode
Silent mode
Tilt
3.
G
Trykk pa
knappen
og bruk D
E
,
knappen
for a
velge
Normal mode
eller Silent mode.
4.
Trykk pa
For a
A OK
ga
ut
av
knappen
for a
menyen,
trykk gjentatte
Kontrollere
1.
Menu
Prev.
lagre.
ganger
pa
MENU
(meny)-knappen.
lampetid
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
for a
velge
menyen
.
Keystone
2.
Trykk pa
G
knappen
og bruk deretter D
,
E
knappen
for a
velge Lamp
time-elementet.
Medgatt lampetid vises.
Nar prosjektørlampen er
Varselindikatoren for
Blank
image
Lamp
Lamp
mode
Tilt
nesten utbrukt
(over
4000
lampen lyser kontinuerlig
timer),
rødt dersom
skifter
lampeindikatoren
lampens
brukstid
er
til rødt.
oversteget.
Menu
For a
32
ga
ut
av
menyen,
time
trykk gjentatte
ganger
pa
MENU
(meny)-knappen.
Prev.
0
10
Hr
Funksjon
Tiltfunksjon
1.
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
for a
velge
menyen
.
Keystone
2.
G
Trykk pa
knappen
og bruk deretter D
,
E
knappen
for a
velge
Tilt-ele-
mentet.
Blank
image
Lamp
mode
Lamp
time
X
Tilt
3. Du kan kontrollere
Hvis tiltstatusen
er
prosjektørens
Deretter slas strømmen automatisk
For a
ga
Bruke
1.
Trykk pa
*
Du kan
ut
av
tilt-status.
utenfor sikkerhetssonen
menyen,
Y
(over 15°),
vises
an
advarsel.
Menu
av.
trykk gjentatte
ganger
0
pa
MENU
Prev.
(meny)-knappen.
enkeltbildefunksjon
STILL
fryse
NORWEGIAN
(enkeltbilde)-knappen.
inndata-bildet.
<Film>
<Enkeltbilde>
2.
Trykk pa
*
en
hvilket
som
helst
ENKELTBILDE-funksjonen
knapp
nar du vil avslutte
avsluttes automatisk etter
pausefunksjonen.
ca.
10 minutter.
33
Funksjon
Skjermmenyalternativer
Automatisk
*
Denne
konfigurering
oppnar best mulig videokvalitet gjennom automatisk justering
horisontal størrelse og bildesynkroniseringen.
Funksjonen Auto Tracking (automatisk sporinnstilling) fungerer kun med RGB-innsignal.
*
1.
funksjonen
sikrer at du
mellom
forskjellen
av
Trykk pa AUTO-knappen.
Bildeposisjonering
og
automatisk.
synkronisering justeres
2. Juster Manual
configure (manuell konfigurering) i
configure (automatisk konfigurering) hvis du ønsker
mulig a oppna
(automatisk korreksjon).
for diverse PC-innmoduser. Under visse forhold
mulig
menyen etter Auto
a forbedre bildekvaliteten
bildekvalitet med bare auto-correction
er
det ikke
Auto
Configure
best
Du kan
For
ogsa velge denne funksjonen ved hjelp av MENU-knappen (kun i RGB-modus).
best mulig resultat bør du utføre denne prosedyren mens det vises et stillbilde.
Manuell
*
*
*
konfigurering
mulig a justere [Manual Configure] (manuell konfigurering) i RGB-modus.
Phase (fase)-funksjon
Denne funksjonen er for detaljert justering av klokkefunksjonen.
Clock (klokke)-funksjon
Denne funksjonen justerer den horisontale bredden av det projiserte bildet slik at det tilpasses skjermstørrelsen.
Det
1.
er
kun
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
for a
velge
menyen
.
Auto
2.
3.
4.
Trykk pa G knappen og bruk deretter D E knappen
configure-elementet (manuell konfigurering).
,
Manual
Manual
configure
Trykk pa F,
G
knappen
Trykk pa
A OK
ga
ut
av
for a
justere skjermbildet.
for Phase
(fase) er 0 63.
for Clock (klokke) er -50
+50.
kan endres avhengig av inndatamodus.
~
~
knappen
for a
menyen,
trykk gjentatte
lagre.
ganger
pa
MENU
(meny)-knappen.
G
Phase
32
Zoom +/-
Clock
0
Position
H Position
0
Reset
V Position
0
,
For a
34
velge
Trykk pa G knappen og bruk deretter D E knappen for a velge Phase
(fase), Clock (klokke), H Position (horisontal posisjon) eller V Position
(vertikal posisjon).
Justeringsomradet
Justeringsomradet
Justeringsomradet
5.
for a
configure
Menu
Prev.
Funksjon
Bruke
1.
zoom-funksjon
Trykk pa MENU-knappen
og bruk D, E
knappen
for a
velge
menyen
.
Auto
2.
G
Trykk pa
knappen
og bruk deretter D
,
E
for a
knappen
velge
Zoom
+/-
ele-
mentet.
configure
Manual
configure
Zoom +/-
G
FG
100%
Position
Reset
3.
G
Trykk pa
og bruk deretter F, G
knappen
knappen
for a
zoome
inn eller ut
slik du foretrekker.
Menu
Prev.
Justeringsomradet for Zoom +/- er 100% 250%.
For a ga ut av menyen, trykk gjentatte ganger pa MENU (meny)-knappen.
~
NORWEGIAN
Skjermbildeposisjon
*
Denne
1.
funksjonen
er
tilgjengelig
Trykk pa MENU-knappen
etter
innstilling
og bruk D, E
av zoom
knappen
+/-
for a
funksjonen.
velge
menyen
.
Auto
2.
G
Trykk pa
elementet
og bruk deretter D E
knappen
(posisjon).
,
knappen
for a
velge
Position-
configure
Manual
configure
Zoom +/Position
4.
Trykk pa G knappen
posisjonen.
Trykk pa
For a
Reset
A OK
ga
ut
av
og bruk deretter D, E, F, G
for a
menyen,
trykk gjentatte
eller
for a
FG
justere
Menu
knappen
(tilbakestille
knappene
D
E
Reset
3.
G
Prev.
lagre.
gjenopprette
ganger
pa
fabrikkens
MENU
(meny)-knappen.
standardverdier)
For a
gjenopprette de originale bildeinnstillingene etter at du har endret dem, trykker du AOK knappen
etter a ha valgt elementet [Reset] (tilbakestill).
Du kan tilbakestille Manual configure (manuell konfigurering), Zoom +/- og Position (posisjon).
35
RS-232C
Sette opp ekstern kontrollenhet
*
Kople RS-232C-inngangen til en ekstern kontrollenhet (slik
kontroller prosjektørens funksjoner eksternt.
SET ID
datamaskin eller et
videokontrollsystem)
Trykk pa MENU-knappen
2.
Trykk pa
G
knappen og
(Apparat-ID).
og bruk D, E
knappen
bruk deretter D
,
E
for a
velge
menyen
for a
knappen
velge
.
Set ID-
Language
ARC
horizontal
Flip
Trykk pa G knappen og bruk deretter F, G knappen for a innstille
(Apparat-ID) slik at du kan velge ønsket prosjektør ID-nummer.
3.
4.
Trykk pa
A OK
knappen
for a
Set ID
~
med
spesifisert
ID-
nummer.
Slik
ga
ut
kopler
av
menyen,
trykk gjentatte
du til eksternt
ganger
MENU
(meny)-knappen.
datamaskinens
seriellport til RS-232C-kontakten pa prosjektørens bakpanel.
medfølger ikke prosjektøren.
Kople
?
RS-232C-kabelen
?
Bruk RS232C-kabelen for a kontrollere
Fig. 1, RS-232-grensesnittkabel
RXD
2
2
RXD
TXD
3
3
TXD
DTR
4
4
DTR
GND
5
5
GND
DSR
6
6
DSR
RTS
7
7
RTS
CTS
8
8
CTS
Ekstern
Prosjektør
prosjektøren
*
Pinne 1, 9
Oppsett
?
?
?
?
?
?
for
--
eksternt
>
enhet:
36
pa
kontrollutstyr
?
<
Demo
Set ID
Auto
sleep
Menu
Prev.
lagre.
99.
Justeringsomradet for Set ID er 1
Fra fjernkontrollen er det bare mulig a betjene prosjektører
For a
og
(Apparat-ID)
1.
elementet
som er
ingen tilkopling
kommunikasjonsparametere
Baud-hastighet: 115200 bps (UART)
Datalengde: 8 bit
Paritet: ingen
Stoppbit: 1 bit
Flytkontroll: ingen
Kommunikasjonskode: ASCII-kode
96
5
1
(referer
til
fig. 1).
G
1
RS-232C
Kommandooversikt
Kommando 1
Kommando 2
Data
(Heksadesimal)
Strømk
01.
02.
Valg
k
~
1
*
b
*
03.
Bildeformat
k
c
04.
Demp skjerm
k
d
0~1
05.
Contrast
k
g
0~64
06.
Brightness
k
h
0~64
07.
Farge
k
i
0~64
08.
Tint
k
j
0~64
09.
Sharpness
k
k
0~64
10.
Valg skjermmeny
k
l
0~1
11.
Fjernkontrollas
12.
Fargetemperatur
13.
Lite
14.
Automatisk
15.
*
inndata
0
a
/ tastelask
k
strømj
konfigurering
inndata
Valg
Disse dataene vil bli forklart i
detalj
m
0
u
0~2
q
0
~
~
j
u
1
x
b
*
1
1
i dette dokumentet.
Kommunikasjonsprotokoll
1.
Overføring
[Kommando1][Kommando2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*
*
*
[Kommando 1]
[Kommando 2]
[Set ID]
:
:
:
Første kommando for a kontrollere
apparatet.(k, j, x, ASCII code, 1 Character)
Andre kommando for a kontrollere apparatet. (ASCII code, 1 Character)
Du kan endre Apparat-ID for a velge ønsket prosjektørs ID nummer i spesialmeny. Se forrige side.
Justeringsomradet er `01 99 (0x01~0x63)`.Velger du Apparat-ID til `0`, kontrolleres alle tilkoplete
prosjektører.
I kommandolinje, er Apparat-ID benyttet til 16 antilogaritme verdier.
For sending av kommandodata. Sender 2 tegn safremt ASCII-kode er organisert.
~
*
[DATA]
:
*
*
[Cr]
:
Send `FF` data for a avlese kommandoens status.
Carriage
Return
ASCII-kode `0x0D`
*[]
:
ASCII-kodens
tegn tilsvarer `mellomromstast`
som er
i orden for a klassifisere
kommando, Apparat-
ID og data.
2. OK Bekreftelse
[Kommando2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
*
Prosjektøren
sender ACK
safremt dataene
er
i Data
(bekreftelse)
basert
pa
dette formatet ved mottak
av
normale data. Pa dette
Read-modus, indikeres gjeldende statusdata. Hvis dataene
er
i Data
tidspunktet,
og
Write-modus,
returneres dataene fra datamaskinen.
3. Feilbekreftelse
[Kommando2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Data] [x]
*
Prosjektøren sender ACK (bekreftelse)
eller ved kommunikasjonsfeil.
Data
:
[1]
[2]
[3]
:
:
:
basert
pa
dette formatet ved mottak
av
feilaktige
data fra
ugyldige funksjoner
ugyldig kode (Denne kommandoen støttes ikke.)
funksjonen støttes ikke (Denne funksjonen fungerer ikke.)
vennligst vent (Forsøk pa nytt noen minutter senere.)
37
RS-232C
01. Strøm
03. Bildeformat
(Kommando2:a)
For a kontrollere strøm
PA/AV
For a
for
justere
prosjektøren.
(Kommando2:c)
bildeformatet.
Overføring
Transmission
[k][c][][SetID][ ][Data][Cr]
[k][a][][SetID][ ][Data][Cr]
Data 0
:
Sla
av
strømmen
1
:
Sla
pa
strømmen
Data
Ack
:
Sla
av
strømmen
1
:
Sla
pa
strømmen
:
2
:
4
:
Zoom1
5
:
Zoom2
skjermbilde (4:3)
Bredformat (16:9)
8:FULL
[a][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
Normalt
1
Ack
[c][][SetID][][OK][Data][x]
For a vise status for strøm
PA/AV.
Data
Overføring
[k][a][][SetID][ ][FF][Cr]
Normalt
1
:
2
:
4
:
Zoom1
5
:
Zoom2
skjermbilde (4:3)
Bredformat (16:9)
8:FULL
Ack
[a][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
:
Sla
av
strømmen
1
:
Sla
pa
strømmen
*Pa
04.
funksjoner sender `0xFF`
data basert pa dette formatet, gir bekreftelsesdataene
tilbakemelding om hver enkelt funksjons status.
samme
mate,
Demp skjerm (Kommando2:d)
For a
dersom andre
velge demp skjerm PA/AV.
Overføring
[k][d][][SetID][ ][Data][Cr]
02.
Valg
inndata
For a
velge
:
1
:
Demp skjerm AV (Bilde PA)
Demp skjerm PA (Bilde AV)
Ack
(Kommando2:b)
inndatakilde for
Data 0
[d][][SetID][][OK][Data][x]
apparatet.
Data 0
:
1
:
Overføring
Demp skjerm AV (Bilde PA)
Demp skjerm PA (Bilde AV)
[k][b][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
2
:
Video
3
:
S-Video
4
:
Component
6
:
RGB-DTV
7
:
RGB-PC
8
:
HDMI(DVI)-DTV
9
:
HDMI(DVI)-PC
05. Contrast
For a
justere skjermbildets
kontrast.
Overføring
[k][g][][SetID][ ][Data][Cr]
Ack
Data
[b][][SetID][][OK][Data][x]
Data
(Kommando2:g)
2
:
Video
3
:
S-Video
4
:
Component
6
:
RGB-DTV
7
:
RGB-PC
8
:
HDMI(DVI)-DTV
9
:
HDMI(DVI)-PC
*
min.: 0
maks.
:
~
Referer til `Real data
64
mapping
1`.
Ack
[g][][SetID][][OK][Data][x]
Data
*
min.: 0
Real data
maks.
:
~
mapping
0
:Trinn0
A
:Trinn10
1
64
*
Real data
0
:
mapping
Trinn -50
32:Trinn0
F
38
:Trinn15
10
:
Trinn 16
64
:
Trinn 100
64
:
Trinn 50
2
RS-232C
06.
09.
Brightness (Kommando2:h)
For a
For a
justere skjermbildets lysstyrke.
[k][h][][SetID][ ][Data][Cr]
*
min.: 0
~
maks.
:
Referer til `Real data
64
Data
1'.
mapping
*
min.: 0
For a
~
maks.
:
64
10.
justere fargene
min.: 0
min.: 0
maks.
:
64
mapping
1`.
~
maks.
:
64
Valg skjermmeny (Kommando2:l)
For a
i bildet.
velge skjermmeny PA/AV.
Overføring
[k][i][ ][SetID][][Data][Cr]
~
maks.
:
Referer til `Real data
[k][l][][SetID][][Data][Cr]
64
mapping
Data
1'.
Ack
(OSD last modus PA)
PA (OSD last modus AV)
0
:
OSD AV
1
:
OSD
Ack
[i][][SetID][ ][OK][Data][x]
Data
~
Referer til `Real data
Data
Overføring
*
min.: 0
[k][ ][SetID][][OK][Data][x]
Farge (Kommando2:i)
Data
bildet.(Video/S-Video/Component)
Ack
[h][][SetID][][OK][Data][x]
07.
i
[k][k][][SetID][][Data][Cr]
Ack
Data
justere skarpheten
Transmission
Overføring
Data
Sharpness (Kommando2:k)
min.: 0
08. Tint
For a
~
maks.
:
[l][ ][SetID][][OK][Data][x]
64
Data
11.
(Kommando2:j)
justere fargetoningen
i bildet.
(Video/S-Video/Component)
:
OSD AV
1
:
OSD
Fjernkontrollas / tastelas
(Kommando2:m)
For a sperre kontrollenhetene
Overføring
prosjektøren
[k][j][][SetID][][Data][Cr]
(OSD last modus PA)
PA (OSD last modus AV)
0
og
pa frontpanelet pa
fjernkontrollen.
Overføring
Data
*
rød:0~grønn:64
Referer til `Real data mapping
Data
Ack
0:LasAV
1:LasPA
[j][][SetID][ ][OK][Data][x]
Data
[k][m][][SetID][][Data][Cr]
2`.
Ack
rød:0~grønn:64
[m][ ][SetID][][OK][Data][x]
Data
0:LasAV
1:LasPA
*
Bruk denne modusen hvis du ikke bruker
trollen. Nar
hovedbryter slas PA/AV,
fjernkon-
deaktiveres den
eksterne lasen.
39
RS-232C
12.
Fargetemperatur (ACC) (Kommando2:u)
Justerer
fargetemperaturen.
velge
inndatakilde for
apparatet.
Overføring
[x][b][][SetID][ ][Data][Cr]
[k][u][][SetID][ ][Data][Cr]
:
Valg inndata (Kommando1:x, Kommando2:b)
For a
Overføring
Data 0
15.
Normal
1
:
Cool
2:Warm
Data
Ack
20
:
Video
30
:
S-Video
40
:
Component
50
:
RGB-DTV
60
:
RGB-PC
70
:
HDMI(DVI)-DTV
80
:
HDMI(DVI)-PC
[u][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
:
Normal
1
:
Cool
2:Warm
Ack
[b][][SetID][][OK][Data][x]
Data
13. Lite strøm
(Kommando1:j, Kommando2:q)
For a redusere
prosjektørens
strømforbruk.
Overføring
[j][q][][SetID][ ][Data][Cr]
Data 0
:
Lite strøm AV
1
:
Lite strøm
(normal)
PA (lydløs)
Ack
[q][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
:
Lite strøm AV
1
:
Lite strøm
(normal)
PA (lydløs)
14. Automatisk
konfigurering (Kommando1:j,
Kommando2:u)
For automatisk a
imere
justere bildets posisjon og minskjelving i bildet. Fungere kun i RGB-modus.
Overføring
[j][u][][SetID][ ][Data][Cr]
Data 1
:
a aktivere
Ack
[u][][SetID][][OK][Data][x]
Data 1
40
:
a aktivere
20
:
Video
30
:
S-Video
40
:
Component
50
:
RGB-DTV
60
:
RGB-PC
70
:
HDMI(DVI)-DTV
80
:
HDMI(DVI)-PC
Informasjon
Skjermformater
*Følgende
tabell lister opp de
Kilder
VGAEGA
PC98 / VGA text
VGA
SVGA
XGA
SXGA
*
som
skjermformatene
Vert. frekv.
Format
som
støttes
støttes
av
Hor. frekv.
(Hz)
prosjektøren.
(kHz)
640X350
70.090Hz
31.468kHz
640X350
85.080Hz
37.861kHz
640X400
70.090Hz
31.468kHz
640X400
85.080Hz
37.861kHz
720X400
70.082Hz
31.469kHz
720X400
85.039Hz
37.927kHz
640X480
59.940Hz
31.469kHz
640X480
72.800Hz
37.861kHz
640X480
75.00Hz
37.500kHz
640X480
85.008Hz
43.269kHz
800X600
56.250Hz
35.156kHz
800X600
60.317Hz
37.879kHz
800X600
72.188Hz
48.077kHz
800X600
75.00Hz
46.875kHz
800X600
85.061Hz
53.674kHz
1024X768
60.004Hz
48.363kHz
1024X768
70.069Hz
56.476kHz
1024X768
75.029Hz
60.023kHz
1024X768
84.997Hz
68.677kHz
1152X864
60.053Hz
54.348kHz
1152X864
70.01Hz
63.995kHz
1152X864
75.00Hz
67.500kHz
1280X768
60.00Hz
47.693kHz
1280X960
60.00Hz
60.00kHz
1280X1024
60.020Hz
63.981kHz
Dersom
TV-apparatet ikke støtter inndatasignalet, vises meldingen "Out of range" (intet signal) pa skjermen.
Prosjektøren støtter DDC1/2B type som Plug & Play-funksjon. (Gjenkjennes automatisk av PC-skjermen)
Formen pa inndataene for synkronisering for horisontale og vertikale frekvenser er Separate, Composite og SOG.
*Ifølge PCen kan det være at den optimale, vertikale frekvensen ikke kan bli vist opp til optimal frekvens for apparatet i
'Registreringsinformasjon (Informasjon om skjermregistrering)'. (F.eks., optimal vertikal frekvens kan vises opp til 75 Hz
eller mindre i oppløsningen 640X480 eller 800X600.)
*
*
<DVD/DTV-inngang>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
*
Komponent-*1
RGB(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
576i
O
X
576p
O
O
1080i
O
O
Kabeltype
1- RCA til D-Sub overgang
2- Systemkabel
41
Informasjon
Vedlikehold
*
Prosjektøren
krever lite vedlikehold. Du bør holde linsen
bildet. Hvis det
støpselet
ut
Rengjøre
ren
ettersom
smuss
komponenter som ma skiftes ut, kontakt forhandleren. Sla
veggkontakten før du rengjør noen del av prosjektøren.
er
av
eller flekker kan vises
alltid
av
pa skjerm-
strømmen og trekk strøm-
linsen
Rengjør alltid linsen nar du oppdager smuss
trykkluft eller en myk, tørr og lofri klut.
For a
fjerne smuss
forsiktig av linsen.
eller flekker
pa linsen,
eller støv
fukter du
en
pa
dens overflate. Blas eller tørk varsomt
myk
klut med
vann
og
av
linsen med
nøytralt oppvaskmiddel,
og tørker
Rengjøre prosjektørkabinettet
prosjektørkabinettet ma du først trekke ut strømkabelen. For a fjerne smuss eller støv, tørk
av kabinettet med en myk, tørr og lofri klut. For a fjerne gjenstridig smuss eller flekker, fukter du en myk klut
med vann og nøytralt oppvaskmiddel, og tørker deretter av.
Ikke bruk alkohol, løsemidler, tynner eller andre kjemikalier ettersom disse kan føre til deformasjon eller misfarging av kabinettet.
For
42
rengjøring
av
Informasjon
Skifte ut
Utskiftning
av
lampen
lampeenheten
Prosjektørlampen varer vanligvis ca. 4.000 timer. For a se den
stid, referer til kapitlet Funksjoner. Lampen ma skiftes ut nar:
brukte
lampens
projiserte bildet blir mørkere eller begynner a bli forringet.
Lampeindikatoren er rød.
Meldingen "Replace the lamp" (Skift lampen) vises pa skjermen nar
prosjektørlampen.
bruk-
<Prosjektørens frontpanel>
Det
Vær varsom nar du skifter ut
-
-
-
-
-
-
-
-
-
du slar
pa
lampen
(strøm)-knappen pa kontrollpanelet eller pa fjernkontrollen for a sla av strømmen.
Hvis driftsindikatoren er oransje og blinker, ma strømledningen ikke koples fra før driftsindikatoren lyser oransje kontinuerlig.
La lampen kjøles ned i 1 time før du skifter den ut.
Erstatt utelukkende med samme type lampe fra et LG Electronics servicesenter. Bruk av andre lamper kan forarsake
skader pa prosjektøren og lampen.
Lampen skal bare tas ut i forbindelse med utskiftning.
Hold lampeenheten utenfor barns rekkevidde eller varmekilder, slik som radiatorer og ovner.
For a redusere risikoen for brann, skal lampen aldri utsettes for væsker eller fremmedstoffer.
Ikke oppbevar lampen i nærheten av varmekilder.
Forsikre deg om at den nye lampen er forsvarlig tiltrukket med skruer. Hvis ikke kan bildet være mørkt, eller det kan
Trykk pa
innebære
-
Lampeindikatorer
POWER
en
Berør aldri
risiko for brann.
glasset pa lampeenheten.
Slik anskaffer du
Lampens
Bruk
av
en
ny
lampetyper
Avfallshandtering
Returner den brukte
Det kan føre til
pa
side 47. Kontroller
kan føre til skader
av
den brukte
lampen
forringet
bildekvalitet eller forkortet brukstid for
lampen.
lampeenhet
modellnummer finner du
andre
NORWEGIAN
lampemodellen
pa prosjektøren.
og
kjøp
den
pa
et LG Electronics servicesenter.
lampeenheten
til LG Electronics servicesenter.
43
Informasjon
Skifte ut
Sla
av
lampen
prosjektøren
og trekk ut strømkabelen.
Plasser siden med linsen varsomt ned
1
dekket med et
teppe
e.l. for a
beskytte
pa
en
flate
linsen mot
skade.
(La lampen kjøles
ned i 1 time før du skifter den
Skru ut festeskruene
2
skrutrekker.
ut.)
Bolt for
Nar du har
3
fjernet lampedekselet, fjerner
holdeskruene
pa lampehuset
ved
pa lampedekselet ved hjelp av en
lampehus
du de to
hjelp
av
en
skrutrekker eller tilsvarende.
4
Løft opp
fjærbøylen
for
lampen.
Fjærbøyle
Bolt
5
7
Trekk
lampeholderen langsomt
ut og
huset.
Trekk til skruene du
(Forsikre deg
om
fjernet
at de trekkes
i trinn 3.
godt til.)
fjern lampe-
Installer
6 posisjon.
8
Monter
nye
lampen
lampedekselet igjen
punkt
44
korrekt
og
fest det med
2.
(Sa lenge lampedekselet
star
apent,
blinker
lampeindika-
grønt, og prosjektøren kan ikke slas pa.)
lampetyper kan føre til skader pa prosjektøren eller lampen.
Forsikre deg om at lampedekselet er forsvarlig trukket til. Hvis lampedekselet star apent,
kontakt servicesenteret etter at du har kontrollert monteringen av lampen.
av
i
varsomt
Pase at den settes korrekt inn.
skruene fra
toren
Bruk
den
andre
og
prosjektøren
ikke kan slas
pa:
Informasjon
Notater
45
Informasjon
Notater
46
Informasjon
Spesifikasjoner
MODELL
AN110B-JD/AN110W-JD
oppløsning
1280
(horisontalt)
horisontalt/vertikalt forhold
DLP
15:9
panelstørrelse
768
(vertikalt) piksler
(horisontalt:vertikalt)
0.65 tommer
1.01~5.08m(40
skjermstørrelse
fjernkontrollens
x
rekkevidde
200
~
tommer)
12m
zoomforhold
1:1.4
videokompatibilitet
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
AC 200
strøm
-
240V~50/60Hz,1.3A-1A, 250W
høyde (mm)
254.4
bredde
443.4
(mm)
lengde (mm)
93.9
Driftsforhold
Prosjektørlampe
temperatur
lampemodell
Under drift: 0
Under
lagring
og
40 °C
~
transport:
-20
60 °C
~
fuktighet
Under drift: 0
Ikke i drift: 0
80 % relativ
~
90 % relativ
~
AJ-LAN1
fuktighet ved tørrhygrometer
fuktighet ved tørrhygrometer
lampens
strømforbruk
200W
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement