LG BL40.AKPNBK, BL40.AO2UBK, BL40.AESPBK, BL40.ACSMBK, BL40.ATMDBK, BL40.APRTBK, BL40.AGRCBK, BL40.ANLDBK, BL40.ANEUBK, BL40.AFRABK Owner's manual

LG BL40.AKPNBK, BL40.AO2UBK, BL40.AESPBK, BL40.ACSMBK, BL40.ATMDBK, BL40.APRTBK, BL40.AGRCBK, BL40.ANLDBK, BL40.ANEUBK, BL40.AFRABK Owner's manual
BL40 Uživatelská příručka
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.
Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.
Č E S K Y
P/N : MMBB0352241 (1.0) G
BL40 Uživatelská příručka
SLOVENSKY
ENGLISH
Síť WiFi
(WLAN)
Vysílač FM
WiFi
(WLAN)
Vysielač FM
Toto zařízení používá neharmonickou frekvenci a je určeno
pro použití v evropských zemích.
Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána
uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být používána mimo
budovy.
Vysílač FM je určen k použití v evropských zemích kromě
Francie, Lotyšska, Ruska, Slovenska a Slovinska, kde je jeho
používání omezeno.
Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na používanie vo všetkých krajinách Európy.
Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v
interiéroch, ale vo Francúzsku ju nie je možné používať v
exteriéroch.
Vysielač FM je určený na používanie vo všetkých krajinách
Európy okrem Francúzska, Lotyšska, Ruska, Slovenskej
republiky a Slovinska, v ktorých platí obmedzené
používanie.
UPOZORNĚNÍ: FM vysílač není k dispozici pro země, které mají
odlišné normy.
Bluetooth QD ID B015514
Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a
kompaktního telefonu BL40 společnosti LG,
který pracuje s nejnovějšími technologiemi pro
digitální mobilní komunikaci.
V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této
příručky odpovídat funkcím telefonu.
Likvidace starých zařízení
1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru
v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje
směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od
běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče
pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí
a zdraví.
4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
Obsah
Návod pro bezpečné a
Web.............................................. 69
efektivní použití..........................3
PC Suite....................................... 72
Informace o telefonu............. 10
Nastavení.................................... 77
Pohled na otevřený telefon11
Wi-Fi............................................. 83
Instalace karty USIM a
Aktualizace softwaru
baterie......................................... 12
telefonu....................................... 83
Paměťová karta........................ 13
Příslušenství............................... 84
Vaše domovská obrazovka.. 15
Technické údaje....................... 85
Hovory......................................... 19
Odstraňování problémů....... 86
Kontakty..................................... 23
Posílání zpráv............................ 26
Fotoaparát................................. 35
Videokamera............................. 43
Vaše fotografie a
videozáznamy.......................... 49
Multimédia................................ 58
Organizér.................................... 66
LG BL40 | Uživatelská příručka
Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny.
Jejich nedodržení může být
nebezpečné nebo nezákonné.
Vystavení energii rádiové
frekvence
Informace o vystavení rádiovým
vlnám a specifické míře pohlcení
(SAR – Specific Absorption Rate).
Tento mobilní telefon BL40 byl
navržen tak, aby vyhověl příslušným
bezpečnostním požadavkům
ohledně vystavení rádiovým vlnám.
Uvedené požadavky jsou založeny na
odborných směrnicích, jež zahrnují
bezpečnostní rezervy, které zaručují
bezpečí všem lidem bez ohledu na
věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení
rádiovému záření se používá
jednotka měření známá jako
specifická míra pohlcení nebo
SAR. Testy SAR jsou prováděny
pomocí standardizovaných metod
tak, že telefon vysílá se svým
•
•
•
•
nejvyšším ověřeným výkonem ve
všech používaných frekvenčních
pásmech.
I když mohou být rozdíly mezi
úrovněmi SAR jednotlivých modelů
telefonů LG, jsou všechny modely
navrženy tak, aby splnily příslušné
směrnice pro vystavení rádiovým
vlnám.
Limit SAR doporučený mezinárodní
komisí pro ochranu před
neionizujícím zářením (ICNIRP) je
2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
Nejvyšší hodnota SAR pro tento
model telefonu, testovaný pomocí
systému DASY4, je pro použití u
ucha 0,757 W/kg (10 g) a při nošení
na těle 0,842 W/kg (10 g).
Tento přístroj splňuje právní
předpisy pro vystavení
neionizujícímu záření, pokud je
používán v normální poloze u ucha
nebo je umístěn nejméně 1,5 cm
od těla. Pokud je přístroj umístěn
v obalu, na sponě na opasek nebo
Návod pro bezpečné a efektivní použití
v držáku na těle, nesmí takový
doplněk obsahovat kovové součásti
a měl by být umístěn alespoň 1,5
cm od těla. Nedodržení těchto
pokynů může vyvolat překročení
příslušných limitů pro vystavení
vaší osoby neionizujícímu záření.
• Informace o údajích SAR pro
obyvatele zemí/oblastí, které
přijaly limit SAR doporučený
organizací Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), který je
v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
Péče o výrobek a jeho údržba
VAROVÁNÍ
Používejte pouze baterie, nabíječky
a příslušenství, které jsou schváleny
pro použití s tímto konkrétním
modelem telefonu. Použití
jakýchkoli jiných typů by mohlo
vést ke zrušení platnosti schválení
nebo záruky vztahující se na telefon
a mohlo by být nebezpečné.
LG BL40 | Uživatelská příručka
• Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy
jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
• Udržujte mimo dosah
elektrických zařízení jako
například televizory, rádia a
osobní počítače.
• Přístroj byste měli udržovat
mimo dosah zdrojů tepla, jako
jsou radiátory nebo vařiče.
• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj
mechanickým vibracím nebo
otřesům.
• Vypněte telefon na všech
místech, kde to vyžadují
speciální předpisy. Nepoužívejte
ho například v nemocnicích,
může ovlivnit citlivé lékařské
přístroje.
• Když se telefon nabíjí,
nedotýkejte se jej mokrýma
rukama. Mohlo by dojít
•
•
•
•
•
•
k zasažení elektrickým proudem
nebo k vážnému poškození
telefonu.
Nenabíjejte přístroj v blízkosti
hořlavého materiálu, protože
může dojít k jeho přehřátí a
vznícení, což může způsobit
požár.
K čistění krytů telefonu
používejte suchý měkký hadřík
(nepoužívejte rozpouštědla, jako
je benzín, ředidla či alkohol).
Nenabíjejte telefon ležící na
měkké podložce.
Telefon je nutno nabíjet na
dobře větraném místě.
Nevystavujte přístroj
nadměrnému kouři nebo
prachu.
Nenoste telefon společně
s kreditními kartami nebo
jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických
proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým
předmětem. Může dojít
k poškození telefonu.
• Nevystavujte telefon působení
tekutin nebo vlhkosti.
• Příslušenství, jako jsou sluchátka,
používejte opatrně. Nedotýkejte
se zbytečně antény.
• Telefon ani příslušenství
nepoužívejte v místech
s vysokou vlhkostí, například
u bazénů, ve sklenících, soláriích
a v tropickém prostředí; může
dojít k poškození telefonu a
zrušení platnosti záruky.
Efektivní používání telefonu
Elektronická a lékařská zařízení
Všechny mobilní telefony mohou
být rušeny, což může ovlivnit
výkon.
• Nikdy mobilní telefon
nepoužívejte bez povolení
v blízkosti lékařských zařízení.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
Poraďte se svým lékařem, zda
používání mobilního telefonu
nemůže narušovat činnost
vašeho lékařského zařízení.
• Některá naslouchátka mohou
být mobilními telefony rušena.
• Menší rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.
Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů
doporučují dodržovat minimální
vzdálenost 15 cm mezi mobilním
telefonem a kardiostimulátorem,
aby nedošlo k možnému narušení
jeho činnosti. Používejte mobilní
telefon na opačné straně, než
je umístěn kardiostimulátor, a
nenoste jej v náprsní kapse.
Nemocnice
Pokud je to v nemocnicích, na
klinikách nebo ve zdravotnických
střediscích vyžadováno, vypněte
svoje bezdrátové zařízení. Tento
LG BL40 | Uživatelská příručka
požadavek má zamezit možnému
narušení činnosti citlivých
lékařských zařízení.
Bezpečnost na silnici
Zjistěte si zákony a předpisy týkající
se používání mobilních telefonů
v oblasti, kde řídíte.
• Během řízení nedržte telefon
v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu handsfree,
pokud je k dispozici.
• Pokud to jízdní podmínky
vyžadují, před voláním zastavte
a zaparkujte.
• Energie rádiové frekvence může
ovlivnit elektronické systémy
vozidla, například autorádio
nebo bezpečnostní vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno
airbagem, neumisťujte na
něj žádné překážky v podobě
nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového
zařízení. Může dojít k selhání
airbagu nebo vážnému
zranění z důvodu nesprávného
fungování.
• Při poslechu hudby ve
venkovních prostorách zajistěte,
aby byla hlasitost nastavena na
rozumnou úroveň a vy si byli
vědomi svého okolí. To je zvláště
důležité v blízkosti silnic.
Zabraňte poškození sluchu
K poškození sluchu dochází při
dlouhodobém vystavení hlasitému
zvuku. Doporučujeme proto
nezapínat telefon v blízkosti ucha.
Doporučujeme rovněž udržovat
rozumnou hlasitost při poslechu
hudby i při hovorech.
Skleněné části
Některé části mobilního zařízení
jsou vyrobeny ze skla. Tyto
skleněné části se mohou rozbít,
pokud zařízení upustíte na tvrdý
povrch nebo pokud ho vystavíte
silnému nárazu. Pokud dojde
k rozbití skla, nedotýkejte se ho
a nepokoušejte se ho odstranit.
Mobil nepoužívejte, dokud nebude
sklo vyměněno pracovníkem
autorizovaného servisu.
Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech,
kde probíhají odstřelovací
práce. Uposlechněte omezení
a postupujte podle nařízení a
pravidel.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
Prostředí s nebezpečím
výbuchu
• Nepoužívejte telefon na
čerpacích stanicích.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti
paliv nebo chemikálií.
• Nepřevážejte a neuchovávejte
hořlavé plyny, tekutiny nebo
explozivní materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní
telefon a příslušenství.
V letadle
V letadle mohou bezdrátová
zařízení způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla
mobilní telefon vypněte.
• Ani na zemi jej nepoužívejte bez
svolení posádky.
LG BL40 | Uživatelská příručka
Děti
Telefon uchovávejte na bezpečném
místě mimo dosah malých dětí.
Obsahuje malé součásti, u kterých
při uvolnění hrozí riziko zadušení
či polknutí.
Tísňová volání
V některých mobilních sítích
nemusí být nouzové hovory
dostupné. Proto byste se u
tísňových volání neměli spoléhat
pouze na svůj mobilní telefon.
Zkontrolujte možnosti u místního
poskytovatele služeb.
Informace o baterii a péče
• Před nabitím není nutné baterii
zcela vybít. Na rozdíl od jiných
systémů baterií nedochází
k paměťovému efektu, který by
mohl snížit výkon baterie.
• Používejte pouze baterie a
nabíječky společnosti LG.
Nabíječky LG jsou navrženy tak,
•
•
•
•
•
•
aby maximalizovaly životnost
baterie.
Baterie nerozebírejte ani
nezkratujte.
Dbejte na čistotu kovových
kontaktů baterie.
Jakmile baterie přestane
zajišťovat přijatelný výkon,
vyměňte ji. Baterii lze před
výměnou přibližně stokrát nabít.
Nabijte baterii v případě, že jste
ji dlouhou dobu nepoužívali.
Zajistíte tak maximální výkon.
Nevystavujte nabíječku
baterií přímému slunci ani
ji nepoužívejte v prostředí
s vysokou vlhkostí, jako je
koupelna.
Neponechávejte baterii
v místech s velmi vysokou nebo
nízkou teplotou. Může to snížit
výkon baterie.
• V případě výměny baterie za
nesprávný typ hrozí nebezpečí
výbuchu.
• Proveďte likvidaci použitých
baterií podle pokynů výrobce.
Pokud je to možné, recyklujte.
Nelikvidujte jako běžný domovní
odpad.
• Pokud potřebujete vyměnit
baterii, obraťte se na nejbližší
autorizované servisní místo
společnosti LG Electronics nebo
na nejbližšího prodejce.
• Po úplném nabití telefonu vždy
odpojte nabíječku ze zásuvky,
zabráníte tak nechtěnému
odběru energie.
• Skutečná životnost baterie
je závislá na konfiguraci sítě,
nastavení produktu, používání
vzorů, baterii a podmínkách
prostředí.
Informace o telefonu
Konektor pro sadu handsfree nebo
stereofonní sluchátka
Klávesa Napájení (Klávesa Zamknout/Odemknout)
Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon.
Sluchátko
Vnitřní fotoaparát
Snímač blízkosti (Poznámky naleznete na straně 15.)
VAROVÁNÍ: Pokud na telefon položíte těžký
předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit
funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky.
Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje
LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.
Nabíječka, datový
kabel (kabel USB)
TIP: Než připojíte
kabel USB,
počkejte, až se
telefon zapne a
přihlásí do sítě.
Klávesa Hudba
10 LG BL40 | Uživatelská příručka
Tlačítka hlasitosti
• Je-li obrazovka nečinná: tón kláves
nebo hlasitost vyzváněcího tónu.
Dlouhým stisknutím tlačítka Dolů
zapnete a vypnete tichý režim.
• Během hovoru: hlasitost sluchátka.
• Při přehrávání skladby: souvisle
ovládají hlasitost.
Klávesa Fotoaparát
• Stisknutím a podržením této
klávesy přejdete přímo do menu
fotoaparátu.
Pohled na otevřený telefon
Nabíjení telefonu
Otevřete kryt konektoru nabíječky
na boční straně telefonu BL40.
Vložte nabíječku a poté ji připojte
k elektrické síti. Telefon BL40
je nutné nabíjet, dokud se na
obrazovce nezobrazí zpráva
„Baterie nabita“.
Patice karty
USIM
Blesk
Kryt baterie
Baterie
Objektiv
fotoaparátu
Patice pro paměťovou kartu
11
Instalace karty USIM a baterie
1 Sejmutí krytu baterie a
vyjmutí baterie
Vysuňte kryt baterie směrem dolů a
vyjměte baterii.
VAROVÁNÍ: Nevyjímejte
baterii, pokud je telefon zapnutý.
Telefon by se mohl poškodit.
2 Instalace karty USIM
Zasuňte USIM kartu do držáku
USIM karty. Zkontrolujte, zda oblast
na kartě s pozlacenými kontakty
směřuje dolů. Chcete-li vyjmout
kartu USIM, jemně ji vytáhněte
směrem ven.
12 LG BL40 | Uživatelská příručka
3 Vložte baterii
Nejdříve vložte baterii horní
stranou do horní části prostoru
pro baterii. Zajistěte, aby na sebe
přiléhaly kontakty na baterii
s kontakty na telefonu. Zatlačte na
dolní část baterie tak, aby zapadla
na své místo.
Paměťová karta
Instalace paměťové karty
Použitím paměťové karty (microSD)
můžete rozšířit dostupnou paměť
telefonu. Telefon BL40 podporuje
paměťové karty s kapacitou až
32 GB.
POZNÁMKA: Paměťová karta je
volitelné příslušenství.
Zasuňte paměťovou kartu do slotu
v horní části a zatlačte na ni tak, aby
zapadla na své místo. Zkontrolujte,
zda oblast na kartě s pozlacenými
kontakty směřuje dolů.
VAROVÁNÍ: Zasuňte
paměťovou kartu do slotu, jinak
by se mohla poškodit.
13
Paměťová karta
Formátování paměťové karty protože všechny soubory budou
Paměťová karta je již zřejmě
zformátována. Pokud ne,
před použitím ji bude nutné
zformátovat.
POZNÁMKA: Při formátování jsou
vymazány všechny soubory.
1 Na domovské obrazovce vyberte
ikonu
a zvolte možnost
Telefon na kartě Nastavení.
2 Vyhledejte a stiskněte možnost
Informace o paměti a poté
vyhledejte a stiskněte možnost
Externí paměť.
3 Stiskněte možnost Formátovat
a poté volbu potvrďte.
4 Zadejte heslo, pokud bylo
nastaveno. Karta bude
naformátována a připravena
k použití.
POZNÁMKA: Je-li na paměťové
kartě nějaký obsah, struktura složek
se může po naformátování změnit,
14 LG BL40 | Uživatelská příručka
vymazány.
Přenos kontaktů
Přenos kontaktů z karty USIM do
telefonu:
1 Na kartě Komunikace
procházejte možností Kontakty,
zvolte ikonu
a poté možnost
Změnit umístění.
2 Stiskněte možnost Kopírovat do
telefonu.
3 Zvolte možnost Označit
vše nebo vyberte postupně
všechna požadovaná jména a
stiskněte možnost Kopírovat do
telefonu.
Vaše domovská obrazovka
Tipy pro dotykovou
obrazovku
Domovská obrazovka také
představuje vynikající výchozí bod
pro seznámení se s dotykovou
obrazovkou.
Položku vyberete stisknutím středu
ikony.
• Nevyvíjejte příliš silný tlak,
dotyková obrazovka je
dostatečně citlivá i na stálý
jemný dotyk.
• Požadovanou možnost stiskněte
špičkou prstu. Dávejte pozor,
abyste nestiskli žádné jiné
klávesy.
• Pokud je obrazovka zhasnutá,
vrátíte se na domovskou
obrazovku stisknutím klávesy
napájení.
• Pokud telefon BL40 nepoužíváte,
vrátí se na obrazovku pro
zamčení přístroje.
Snímač blízkosti
Při příjmu a uskutečnění hovorů
tento snímač automaticky vypne
podsvícení a zamkne klávesy mobilu
v okamžiku, kdy zaznamená blízkost
objektů při přiblížení telefonu
k uchu.
Díky tomu je životnost baterie
delší a je tak zabráněno tomu, že
by klávesy mobilu při stisknutí
nefungovaly, pokud by došlo
k automatickému zamčení kláves
mobilu během hovorů.
Uživatelé tak mohou pohodlně
prohledávat telefonní seznam, aniž
by museli nepohodlně odemykat
klávesnici.
15
Vaše domovská obrazovka
Přizpůsobení domovské
obrazovky
Domovská
obrazovka Zkratky
Domovská
obrazovka Prohlížeč
Domovská
obrazovka Kontakty
Domovská
obrazovka Aplikace
(aktivní)
• Dotykové ovládání telefonu
BL40 – uživatelské rozhraní se
skládá ze čtyř typů domovských
obrazovek. Mezi domovskými
obrazovkami lze přecházet
jednoduše rychlým tažením prstu
přes displej zleva doprava nebo
zprava doleva.
• Přizpůsobení domovské
obrazovky – pro každý typ
domovské obrazovky lze přidávat
16 LG BL40 | Uživatelská příručka
nebo odebírat objekty stisknutím
a podržením prstu na obrazovce.
Pokud je již objekt přidán,
dotkněte se ho a podržte na něm
prst.
Dotyková obrazovka
Ovládací prvky na dotykové
obrazovce telefonu BL40 se
dynamicky mění v závislosti úkolu,
který provádíte.
Posouvání
Procházejte aplikacemi
přetahováním ikon ze strany na
stranu. Na některých obrazovkách,
například na webových stránkách,
můžete procházet také shora dolů.
Zvětšování nebo zmenšování
Při prohlížení fotografií, webových
stránek, e-mailů nebo map můžete
obraz zvětšit nebo zmenšit. Sevřete
nebo roztáhněte prsty.
Použití funkce Souběžné
zpracování úloh
Ikona Popis
Zobrazení stavového řádku
Sluchátka pro monofonní a
stereofonní soupravu
Sluchátka pro stereofonní
soupravu Bluetooth
Sluchátka pro monofonní
soupravu Bluetooth
Bluetooth zapnut
Tiskárna připojená přes
Bluetooth
Přenos Bluetooth
Ikona Popis
Viditelnost Bluetooth
Stisknutím klávesy pro souběžné
zpracování úloh
otevřete menu
Souběžné zpracování úloh.
Z tohoto menu můžete zobrazit
informace o spuštěných aplikacích
a získat k nim přístup jedním
dotykem.
Žádná služba
Hudba Bluetooth
2G
Probíhá stahování
3G
Stahování dokončeno.
EDGE
Stahování zrušeno.
HSDPA
Možnost přijetí hovoru
Síť Wi-Fi je zapnuta
Internet
Zpráva Bluetooth
Sluchátka pro monofonní
soupravu handsfree
Bluetooth
Hledání
Přesměrování hovoru
Odmítnutí hovoru
Zabezpečení
17
Vaše domovská obrazovka
Ikona Popis
Ikona Popis
Sluchátka
Nová zpráva
Domácí pásmo
Odeslání zprávy se nezdařilo
Roaming
Nový e-mail
Budík
WAP push zpráva
Plán (Kalendář)
Letový režim
Souběžné zpracování úloh
Normální profil
Hudba pozastavena
Profil Venku
Přehrávání hudby
Tichý profil
Přehrávání rádia FM
Vysílání FM
Odesílá se e-mail
Přijat e-mail
Odeslání zprávy MMS se
nezdařilo
Odesílá se zpráva MMS
Přijímání zprávy MMS
Nová zpráva MMS
Odesílá se zpráva SMS
Přijímání zprávy SMS
Nová hlasová pošta
18 LG BL40 | Uživatelská příručka
-
Vlastní profil 1-10
Externí paměť
Stav baterie
Microsoft Exchange
Hovory
TIP! Krátkým stisknutím
klávesy Napájení zamknete
dotykovou obrazovku, aby se
omylem neuskutečnil hovor.
TIP! Klepnutím na ikonu
můžete zvolit možnost Uložit
číslo, Odeslat zprávu nebo
Vyhledávání v kontaktech.
Uskutečnění hovoru nebo
videohovoru
Dostupné možnosti
v průběhu volání
1 Stisknutím ikony
otevřete
klávesnici.
2 Zadejte číslo na klávesnici.
Číslici lze vymazat stisknutím
klávesy Vymazat.
3 Stisknutím možnosti Hlasový
hovor uskutečněte hovor.
4 Chcete-li hovor ukončit,
stiskněte možnost Ukončit
hovor.
Přidržet – stisknutím možnosti
přidržíte hovor.
TIP! Chcete-li u mezinárodních
hovorů zadat symbol +,
stiskněte dvakrát klávesu
nebo stiskněte a podržte
klávesu
.
Ztlumit – stisknutím možnosti
vypnete mikrofon, aby vás neslyšela
osoba, se kterou mluvíte.
Reproduktor – stisknutím
možnosti
zapnete hlasitý
odposlech.
Možnosti – v seznamu lze
zvolit další z možností dostupných
v průběhu volání, včetně vytvoření
nové poznámky a přechodu na
zprávy, takže můžete během
hovoru kontrolovat zprávy
a přidávat kontakty. Můžete
také ukončit hovor stisknutím
19
Hovory
množnosti Ukončit hovor.
– stisknutím otevřete
numerickou klávesnici pro zadávání
čísel, například při volání call
center nebo jiných automatických
telefonních služeb.
– slouží k přidání poznámky
během hovoru.
– slouží k hledání kontaktů
během hovoru.
Rychlá volba
1 Stisknutím ikony
na
domovské obrazovce otevřete
položku Kontakty.
2 Stiskněte klávesu
a vyberte
možnost Rychlé volby.
3 Otevře se seznam kontaktů.
Kontakt, kterému chcete přiřadit
číslo, zvolte jedním stisknutím
telefonního čísla.
Chcete-li vytočit číslo rychlé volby,
stiskněte na domovské obrazovce
20 LG BL40 | Uživatelská příručka
ikonu
a poté stiskněte a
přidržte přiřazené číslo, dokud se
kontakt neobjeví na obrazovce.
Hovor se zahájí automaticky, aniž
byste museli stisknout možnost
Hlasový hovor.
Vypnutí DTMF
DTMF umožňuje používání
číselných příkazů pro navigaci
v rámci automatických hovorů.
Ve výchozím nastavení je DTMF
zapnuto.
Chcete-li DTMF během hovoru
vypnout (abyste si například
zaznamenali číslo), stiskněte ikonu
a vyberte položku Vypnout
DTMF.
Uskutečnění druhého hovoru POZNÁMKA: Každý hovor, který
1 Během prvního hovoru stiskněte
možnost
a vyberte číslo,
které chcete volat.
2 Vytočte číslo nebo prohledejte
kontakty.
3 Stisknutím možnosti Hlasový
hovor hovor spojte.
4 Oba hovory se budou
zobrazovat na obrazovce
pro volání. První hovor bude
uzamčen a přidržen.
5 Mezi hovory můžete přepínat
stisknutím ikony přepínání
.
6 Chcete-li uskutečnit konferenční
hovor, otevřete stisknutím
symbolu + menu funkcí
dostupných v průběhu volání
a vyberte možnost „Připojit
hovory“.
7 Chcete-li ukončit jeden nebo
oba hovory, stiskněte možnost
Konec .
uskutečníte, bude zpoplatněn.
Používání blokování hovorů
1 Stiskněte klávesu
a zvolte
možnost Hovory na kartě
Nastavení.
2 Zvolte položku Blokování
hovoru a zvolte možnost
Hlasové hovory nebo
Videohovory.
3 Zvolte některou z pěti možností
(nebo všechny):
4 Zadejte heslo blokování. Další
informace o této službě získáte
od poskytovatele služeb.
21
Hovory
TIP! Výběrem položky
Pevná volba čísel můžete
zapnout a sestavit seznam čísel,
která lze vytočit z telefonu.
Budete potřebovat kód PIN2,
který vám poskytl operátor.
Z telefonu lze volat pouze čísla
ze seznamu pevné volby.
Změna společného nastavení
hovorů
1 Stiskněte klávesu
a zvolte
možnost Hovory na kartě
Nastavení.
2 Stiskněte možnost Společné
nastavení. To vám umožní
upravit následující nastavení:
Odmtnutí hovoru
Odeslat vlastní číslo – zvolte,
zda chcete u odchozího hovoru
zobrazit vlastní číslo.
Automatické opakování
vytáčení – posunutím přepínače
směrem doleva funkci ZAPNETE
22 LG BL40 | Uživatelská příručka
a směrem doprava ji VYPNETE.
Upozornění po minutách –
posunutím přepínače směrem
doleva funkci ZAPNETE a během
hovoru uslyšíte každou minutu
tón.
Režim odpovědi BT – vyberte
možnost Handsfree chceteli hovory přijímat pomocí
sluchátek Bluetooth, nebo
možnost Telefon, chcete-li
přijímat hovory stisknutím
klávesy na přístroji.
Uložit nové číslo – výběrem
možnosti ZAPNOUT nebo
VYPNOUT určete, zda se nové
číslo uloží.
Srozumitelnost hlasu
– výběrem možnosti ZAPNOUT
nebo VYPNOUT určete, zda
bude odstraněn okolní hluk. Tato
funkce zesiluje váš hlas a zvyšuje
jeho srozumitelnost.
Kontakty
Hledání kontaktu
Kontakt můžete vyhledat dvěma
způsoby:
Na domovské obrazovce
1 Stisknutím ikony
na
domovské obrazovce otevřete
položku Kontakty. Stiskněte
ikonu
a pomocí klávesnice
zadejte jméno kontaktu.
2 Chcete-li uskutečnit hovor,
stiskněte možnost Videohovor
nebo Hlasový hovor.
V hlavním menu
1 Stiskněte ikonu
a poté
možnost Kontakty na kartě
Komunikace.
Přidání nového kontaktu
1 Na domovské obrazovce
stiskněte ikonu
a poté
možnost Nový kontakt.
2 Zvolte, zda bude kontakt uložen
do Telefonu nebo na kartě
USIM.
3 Chcete-li ke každému kontaktu
přidat obrázek, stiskněte
možnost Obrázek.
4 Zadejte jméno a příjmení
nového kontaktu. Nemusíte
zadávat obě části jména, ale je
nutné zadat alespoň jednu.
5 Nastavte další údaje.
6 Stisknutím ikony
kontakt
uložíte.
TIP! Můžete vytvářet
vlastní skupiny pro kontakty. Viz
část Vytvoření skupiny.
Vytvoření skupiny
1 Na domovské obrazovce
stiskněte ikonu
a poté
stiskněte možnost Kontakty na
kartě Komunikace.
2 Stiskněte možnost Kontakty
v horní části obrazovky, poté
stiskněte možnost Skupiny a
vyberte položku Nová skupina.
23
Kontakty
3 Zadejte název pro novou
skupinu. Nastavte obrázek,
jméno, vyzváněcí tón a vibrace
pro skupinu.
4 Stisknutím možnosti
skupinu uložte.
POZNÁMKA: Kontakty přidělené
určité skupině se zachovají i po
vymazání této skupiny. Zůstanou
v kontaktech.
TIP! Stávající skupinu lze upravit
jedním stisknutím vybrané
skupiny. Zvolte možnost
Zobrazit členy, Upravit skupinu,
Odeslat zprávu, Poslat vizitku
nebo Odstranit skupinu.
24 LG BL40 | Uživatelská příručka
Změna nastavení kontaktu
Nastavení kontaktu můžete upravit
podle svých představ.
1 Stiskněte možnost Kontakty na
kartě Komunikace, vyberte ikonu
a procházejte možností
Nastavení kontaktu.
2 Odtud můžete upravovat
nastavení pro následující
možnosti:
Zobrazení jména
Kopírovat – zkopírujte kontakty
z karty USIM do přístroje nebo
naopak. Kopírování lze provést
po jednotlivých kontaktech nebo
najednou pro všechny.
Přesunout – tato funkce funguje
podobně jako funkce Kopírovat,
kontakt však zůstane pouze
v novém umístění.
Vymazat kontakty – umožňuje
odstranit všechny kontakty.
Informace o paměti
Synchronizovat kontakty –
umožňuje připojení k serveru za
účelem synchronizace kontaktů.
Odeslat všechny kontakty
přes Bluetooth – umožňuje
odeslání všech kontaktů do
jiného zařízení pomocí Bluetooth.
Pokud vyberete tuto možnost,
budete vyzváni, abyste Bluetooth
zapnuli.
Zobrazení informací
TIP! Chcete-li přidat svou
vlastní vizitku, vyberte možnost
Moje vizitka a zadejte
podrobné údaje jako v případě
jakéhokoli jiného kontaktu.
Postup ukončete stisknutím
ikony
.
25
Posílání zpráv
Posílání zpráv
Telefon BL40 obsahuje v jediném
intuitivním a snadno použitelném
menu možnosti zpráv SMS a MMS.
Středisko zpráv je přístupné dvěma
způsoby:
1 Na domovské obrazovce
stiskněte ikonu , nebo
stiskněte ikonu
a poté
procházejte možností Zprávy na
kartě Komunikace.
Odeslání zprávy
1 Chcete-li otevřít čistou zprávu,
stiskněte ikonu
a poté
možnost Psát zprávu.
2 Stiskněte možnost Na a zadejte
číslo příjemce, nebo otevřete
kontakty či oblíbené. Můžete
přidat i více kontaktů. Po
dokončení klepněte níže do pole
pro text zprávy a začněte psát
zprávu.
26 LG BL40 | Uživatelská příručka
3 Po zadání textu můžete zprávu
SMS odeslat stisknutím tlačítka
pro odeslání v horní části zprávy.
TIP! Zpoplatněna je textová
zpráva o délce 160 znaků pro
každou osobu, které zprávu
odešlete.
4 Stiskněte možnost
Vložit
a přidejte obrázek, video, zvuk,
šablonu SMS, šablonu MMS,
emotikon, jméno a číslo, nový
snímek, předmět či podpis nebo
vyberte možnost Další (Vizitka/
Plán/Poznámky/Úkoly).
VAROVÁNÍ: Omezení na
160 znaků se může v různých
zemích lišit v závislosti na tom,
zda je zpráva SMS kódována.
VAROVÁNÍ: Pokud do
zprávy SMS přidáte obrázek,
videozáznam nebo audio
soubor, automaticky se
převede na zprávu MMS a
bude příslušným způsobem
zpoplatněna.
Zadávání textu
Stisknutím zapnete režim
zadávání prediktivního textu T9.
Klepnutím lze přepínat mezi
číselnou, symbolovou a textovou
klávesnicí.
Pomocí ikony
lze přepínat mezi
různými klávesnicemi ve všech
režimech zadávání textu (např. mezi
klávesnicemi s velkými nebo malými
písmeny).
Mezeru zadáte stisknutím možnosti
.
Prediktivní režim T9
V režimu T9 bude ikona
zobrazena s oranžově zbarveným
kroužkem.
Stačí stisknout číselnou klávesu
spojenou s písmenem, které chcete
zadat, a slovník bude předvídat
slovo, které chcete použít.
Zadávání jednotlivých
písmen (Abc)
V režimu Abc je nutné k zadání
písmene stisknout klávesy
opakovaně. Pokud chcete například
zadat slovo „hello“, stiskněte
dvakrát 4, dvakrát 3, třikrát 5, znovu
třikrát 5 a poté třikrát 6.
Nastavení e-mailu
1 Na domovské obrazovce
stiskněte ikonu
a přejděte
k možnosti E-mail na kartě
Komunikace.
2 Stiskněte možnost Napsat
27
Posílání zpráv
e-mail. Pokud e-mailový účet
není nastaven, spusťte průvodce
nastavením e-mailu.
TIP! Pokud je již e-mailový
účet nastaven, průvodce se
automaticky nespustí.
Určitá nastavení účtu můžete
také upravit po výběru položky
Komunikace > E-mail >
>
Nový e-mailový účet. Jedná se o
následující nastavení:
Název – umožňuje zadat název
tohoto účtu.
Uživatelské jméno – zadejte
uživatelské jméno účtu.
Heslo – zadejte heslo účtu.
E-mailová adresa – zadejte
adresu e-mailového účtu.
E-mailová adresa odpovědi
– zadejte e-mailovou adresu
odpovědi.
Server odchozí pošty – zadejte
adresu serveru odchozí pošty
28 LG BL40 | Uživatelská příručka
Server příchozí pošty – zadejte
adresu serveru příchozí pošty
Maximální velikost pro přijetí
– zvolte limit pro velikost emailů, maximálně do 2 MB.
Typ schránky – umožňuje zadat
typ schránky (POP3 nebo IMAP4).
Uložit na server – zvolte, zda
chcete ukládat e-maily na server.
U účtů IMAP4 se kopie vždy
ukládají.
Uložit odeslanou poštu do
– zvolte, kam se mají ukládat
odeslané e-maily pro schránky
IMAP4. Pro schránky POP3 se
odeslané e-maily ukládají vždy
do telefonu.
Možnost stahování – zvolte
způsob stahování e-mailů.
U nastavení POP3 zvolte
možnost Pouze záhlaví nebo Vše
včetně těla a u nastavení IMAP4
možnost Pouze záhlaví, Záhlaví +
text nebo Vše.
Přístupový bod – umožňuje
vybrat přístupový bod pro síť
Internet.
E-mail k obnovení – zvolte
způsob stahování e-mailů.
U nastavení POP3 zvolte možnost
Pouze záhlaví nebo Vše včetně
těla, u nastavení IMAP4 možnost
Pouze záhlaví, Záhlaví + tělo
nebo Vše.
Automatické načítání – zvolte,
zda chcete automaticky načítat
nové e-maily.
Obnovit pouze nové – zvolte,
zda chcete odstranit již dříve
stažené e-maily.
Rozšířené nastavení – zvolte,
zda chcete použít rozšířené
nastavení.
Číslo portu SMTP – obvykle je
to 25.
SMTP TLS/SSL – zvolte, zda
chcete pro server odchozí pošty
používat protokol TLS/SSL.
Port serveru příchozí pošty
– obvykle je to 110 u účtů POP3 a
143 u účtů IMAP4.
Příchozí TLS/SSL - zvolte, zda
chcete pro server příchozí pošty
používat protokol TLS/SSL.
Ověření SMTP - zvolte nastavení
zabezpečení pro server odchozí
pošty.
Uživatelské jméno SMTP –
zadejte uživatelské jméno SMTP.
Heslo SMTP – zadejte heslo
SMTP.
Zabezpečené přihlášení APOP
– zvolte, zda chcete pro účet
POP3 aktivovat zabezpečené
přihlášení APOP. Účty IMAP4 jsou
vždy vypnuté.
Po nastavení se účet zobrazí
v seznamu účtů ve složce E-mail.
E-mailový účet Microsoft
Exchange
E-mailová adresa – zadejte adresu
e-mailového účtu.
Adresa serveru – zadejte adresu
e-mailového serveru.
29
Posílání zpráv
Uživatelské jméno – zadejte
uživatelské jméno účtu.
Heslo – zadejte heslo účtu.
Doména – zadejte doménu účtu
(volitelné).
Automatické vyžádání – zvolte,
zda chcete používat vyžádání emailů.
Nyní je účet nastaven a zobrazí se
v seznamu účtů ve složce E-mail.
Zaslat počet dnů zbývajících do
provedení synchronizace – zvolte
interval pro synchronizaci e-mailů.
Položky pro synchronizaci
– zvolte, zda chcete používat
synchronizaci položek (Kontakty,
Kalendář, Úkoly).
Kontakty – zvolte synchronizaci
kontaktů.
Kalendář – zvolte synchronizaci
kalendáře.
Úkoly – zvolte synchronizaci úkolů.
Použít protokol SSL – zvolte,
zda chcete pro server Microsoft
30 LG BL40 | Uživatelská příručka
Exchange použít protokol SSL.
Profil Internet – zvolte profil sítě
Internet.
Uložit do odeslaných – zvolte, zda
chcete odeslané e-maily ukládat
na server.
Obnovení e-mailu
Nové e-maily na svém účtu můžete
kontrolovat automaticky nebo
ručně.
Ruční kontrola:
1 Na domovské obrazovce
stiskněte ikonu
a procházejte
možností E-mail na kartě
Komunikace.
2 Vyberte možnost E-mail.
3 Stiskněte účet, který chcete
použít, a poté možnost
.
4 Zvolte možnost Načíst nebo
Synchronizace zpráv a telefon
BL40 se připojí k vašemu emailovému účtu a načte nové
zprávy.
Odeslání e-mailu pomocí
nového účtu
1 Na domovské obrazovce
stiskněte ikonu
a výběrem
možnosti E-mail - Psát e-mail
na kartě Komunikace otevřete
novou prázdnou zprávu.
2 Pomocí kláves a zadejte adresu
příjemce a napište zprávu.
Můžete také přidat obrázky,
videozáznamy, zvukové soubory
a jiné typy souborů.
3 Stisknutím možnosti Odeslat email odešlete e-mail.
TIP! V průběhu aktivního
připojení Wi-Fi jsou emaily odesílány a přijímány
prostřednictvím připojení Wi-Fi.
Změna nastavení e-mailu
Nastavení e-mailu můžete změnit
podle svých představ.
1 Na domovské obrazovce
stiskněte ikonu
a procházejte
možností E-mail na kartě
Komunikace.
2 Vyberte ikonu
a přejděte na
možnost Nastavení e-mailu.
3 Změnit můžete následující
nastavení:
E-mailové účty – slouží pro
správu e-mailových účtů.
Povolit odpověď na e-mail
– umožňuje zvolit, zda chcete
povolit odesílání potvrzovacích
zpráv o přečtení.
Požadovat odpověď na email – umožňuje zvolit, zda
budete žádat potvrzovací zprávy
o přečtení.
Interval načtení – vyberte,
jak často má telefon BL40
kontrolovat nové e-mailové
zprávy.
Obnovit počet - zvolte počet
e-mailů, které chcete načíst
najednou.
31
Posílání zpráv
Zahrnout zprávu při předání a
v odpovědi – zvolte, zda bude
do odpovědi zahrnuta původní
zpráva.
Zahrnout přílohu – vyberte,
zda bude do odpovědi zahrnuta
původní příloha.
Automatické načítání při
roamingu – zvolte, zda chcete
zprávy automaticky načíst, pokud
jste v zahraničí (při roamingu).
Upozornění na nový email – zvolte, zda chcete být
upozorněni na nový e-mail
bez zprávy v automaticky
zobrazeném okně.
Podpis – vytvořte e-mailový
podpis a zapněte tuto funkci.
Priorita – zvolte úroveň priority
svých e-mailových zpráv.
Velikost odeslaného e-mailu
– zvolte velikost odesílaného
e-mailu.
32 LG BL40 | Uživatelská příručka
Používání šablon
Pro nejčastěji odesílané zprávy
SMS a MMS lze vytvářet šablony.
V telefonu je již několik šablon,
které můžete upravovat.
1 Při psaní nové zprávy lze zadat
položku Šablony z možnosti
Vložit v menu s možnostmi.
2 Zvolte možnost Šablona SMS
nebo Šablona MMS. Poté
lze stisknutím ikony
zvolit
následující možnosti pro šablony:
Nová šablona, Smazat nebo
Smazat vše. Chcete-li zprávu
upravit, vyberte ji, proveďte
změny a stiskněte možnost
Uložit.
Používání emotikonů
Zprávy můžete oživit pomocí
emotikonů. Telefon již obsahuje
některé běžně používané
emotikony.
Stisknutím možnosti Nový
emotikon můžete přidat nový
emotikon.
Změna nastavení SMS
Tato nastavení lze změnit podle
vašich potřeb.
Procházejte možností Zprávy
na kartě Komunikace. Stiskněte
ikonu
a poté zvolte možnosti
Nastavení zprávy a SMS. Můžete
změnit následující položky:
Centrum SMS – umožňuje zadat
podrobnosti pro středisko zpráv.
Hlášení o doručení – posunutím
přepínače směrem doleva zapnete
možnost potvrzení, že zpráva byla
doručena.
Doba platnosti – zvolte, jak
dlouho budou zprávy uloženy ve
středisku zpráv.
Typy zpráv – umožňuje převést
text na Hlas, Fax, X.400 nebo Email.
Kódování znaků – zvolte způsob
kódování znaků. Toto nastavení má
vliv na velikost zprávy, a tedy i na
poplatky za data.
Odeslat dlouhý text jako – zvolte,
zda chcete odeslat zprávu jako
Hromadnou SMS nebo jako MMS.
Změna nastavení MMS
Tato nastavení lze změnit podle
vašich potřeb.
Procházejte možností Zprávy
na kartě Komunikace. Stiskněte
ikonu
a poté zvolte možnosti
Nastavení zprávy a MMS.
Změnit můžete následující položky:
Způsob přijetí – vyberte možnost
Domácí síť nebo Roamingová
síť. Pokud poté vyberete možnost
Ručně, budete přijímat pouze
upozornění na zprávy MMS.
Následně budete moci rozhodnout,
zda stáhnete celou zprávu.
33
Posílání zpráv
Hlášení o doručení – umožňuje
zvolit, zda bude povoleno a
vyžadováno hlášení o doručení.
Hlášení o přečtení – umožňuje
zvolit, zda bude povolena a
odesílána zpráva o přečtení.
Priorita – umožňuje zvolit úroveň
priority vašich zpráv MMS.
Doba platnosti – umožňuje zvolit,
jak dlouho bude zpráva uložena ve
středisku zpráv.
Trvání snímku – umožňuje zvolit,
jak dlouho se snímky budou
zobrazovat na obrazovce.
Režim vytváření – zvolte některý
z režimů Omezený, Upozornění
nebo Volný.
Omezený – ke zprávám MMS nelze
připojit soubory nepodporovaných
typů.
34 LG BL40 | Uživatelská příručka
VAROVÁNÍ: Omezení
nebo připojení souborů
nepodporovaných typů ke
zprávám MMS můžete zvolit
prostřednictvím automaticky
zobrazeného potvrzovacího
okna.
Volný – ke zprávám MMS lze
připojit soubor nepodporovaného
typu až do dostupné velikosti.
Doba doručení – zvolte, dokdy má
být zpráva doručena.
Centrum MMS – umožňuje zadat
podrobnosti pro středisko zpráv.
Fotoaparát
Rychlé pořízení fotografie
1 Stiskněte a podržte klávesu
fotoaparátu na pravé straně
telefonu.
2 Zaostřete pole hledáčku v bílém
prostoru uprostřed obrazovky.
3 Stiskněte tlačítko pro pořízení
fotografie a ve středu obrazovky
hledáčku se objeví pole zaostření.
4 Upravte polohu telefonu tak,
aby se fotografovaný předmět
nacházel v poli zaostření.
5 Když pole zaostření zezelená,
fotoaparát je zaostřený na
předmět.
6 Stiskněte a podržte tlačítko pro
pořízení fotografie.
Po pořízení fotografie
Pořízená fotografie se zobrazí na
displeji. Název snímku se zobrazí se
čtyřmi ikonami na pravé straně.
Po stisknutí této možnosti
se odešle fotografie jako Zpráva,
Odeslat
E-mail nebo prostřednictvím
připojení Bluetooth.
POZNÁMKA: Stahování zpráv
MMS při roamingu může být dále
zpoplatněno.
Použít jako Tuto možnost stiskněte,
chcete-li snímek použít jako tapetu.
Přejmenovat Tuto možnost
stiskněte, chcete-li upravit název
vybraného snímku.
Uprav. Tuto možnost stiskněte,
chcete-li snímek upravit pomocí
různých nástrojů.
Stisknutím této ikony se vrátíte
do předchozího menu.
Smazat Stisknutím této možnosti
snímek smažete.
Nový obrázek Po stisknutí této
možnosti můžete ihned pořídit
další fotografii. Aktuální fotografie
se uloží.
Stisknutím této ikony
zobrazíte galerii uložených
fotografií.
35
Fotoaparát
Seznámení s hledáčkem
Zoom – stisknutím možnosti
scénu přiblížíte, stisknutím možnosti
oddálíte. Použít lze i boční tlačítka hlasitosti.
ji
Ukládání do paměti přístroje/
externí paměti
Velikost snímku
Stisknutím pořídíte
snímek
Jas - viz Nastavení jasu.
Stisknutím zpřístupníte režim na
celou obrazovku.
Stav blesku – umožňuje
nastavit nebo vypnout blesk.
Makro - tuto funkci zapněte pro
záběry zblízka.
Kvalita (Normální, Vysoká,
Maximální)
Nastavení – Stisknutím této
ikony otevřete menu nastavení.
Viz Použití pokročilých
nastavení.
36 LG BL40 | Uživatelská příručka
Zpět – stisknutím této možnosti
se vrátíte na domovskou
obrazovku.
Režim Fotoaparát
1. Je zvolen režim Fotoaparát.
2. Stisknutím pořídíte snímek
3. Přetažením dolů se přepnete
na videokameru
Video
Galerie
Používání blesku
Výchozí nastavení blesku je
nastaveno na možnost Automaticky,
existují však další možnosti.
1 Volbou možnosti
v levé části
hledáčku přejdete do podmenu
blesku.
2 K dispozici jsou čtyři možnosti
blesku:
Automaticky – fotoaparát
vyhodnotí osvětlení dostupné
pro pořízení kvalitní fotografie a
podle potřeby použije blesk.
Redukce efektu červených očí
– fotoaparát vydá dva záblesky,
aby zabránil vzniku efektu
červených očí.
Vždy vypnuto – fotoaparát
nebude vůbec používat blesk.
Tato možnost se používá pro
úsporu baterie.
Vždy zapnuto – blesk
fotoaparátu bude vždy zapnutý.
3 Po stisknutí požadované
možnosti se menu blesku
automaticky zavře, abyste mohli
ihned pořídit fotografii.
4 Ikona stavu blesku v hledáčku
se změní podle nového režimu
blesku.
Výběr typu záběru
1 Stisknutím ikony
a výběrem
možnosti Režim fotografování
otevřete seznam dostupných
typů záběrů.
2 Zvolte jednu z osmi možností:
Normální záběr – jde o výchozí
typ snímku; fotografie bude
pořízena normálně, jak je
uvedeno v kapitole o rychlém
pořízení fotografie.
Sekvence – tento typ umožňuje
pořídit automaticky šest snímků
velmi rychle po sobě.
Složený snímek – tento typ
umožňuje uspořádat fotografie
pořízené funkcí Sekvence vedle
sebe a vzájemně je spojit. Šest až
37
Fotoaparát
osm snímků lze vzájemně sloučit
do panoramatického snímku,
který vám umožní si užít plnou
velikost obrazovky telefonu BL40.
Snímek úsměvu – Automaticky
spustí závěrku, pokud fotoaparát
rozpozná úsměv.
Panorama – tento typ záběru
se skvěle hodí k pořízení
fotografie velké skupiny lidí nebo
k zachycení panoramatického
pohledu.
Snímek krásy – tento typ záběru
umožňuje pořízení zřetelné
a jasné fotografie obličeje. Je
zvláště užitečný při fotografování
zblízka.
Umělecký snímek – zvolte různé
efekty. (Původní, Černobílý, Teplý,
Chladný.)
Rámeček – umožňuje vybrat
jeden ze zábavných rámečků,
kterým můžete upravit podobu
svého přítele nebo pouze ozdobit
jeho okolí.
38 LG BL40 | Uživatelská příručka
Záběr s vnějším zaostřením – při
tomto typu záběru se používá
selektivní zaostřování.
Můžete zaostřit na střed záběru.
Pořízení panoramatického
snímku
Pořiďte si realistickou fotografii
pomocí panoramatického snímku.
Umožňuje vychutnat si plnou
velikost obrazovky telefonu BL40
s funkcí 360° Panorama.
TIP!
360° Panorama: Umožňuje
spojit až 12 snímků do jedné
fotografie. Po stisknutí klávesy
a nasměrování objektivu
fotoaparátu (vpravo/vlevo/
nahoru/dolů) ve směru
pořizování snímků. Snímky jsou
poté pořízeny automaticky.
Když je červený rámeček
v bílém rámečku uprostřed
obrazovky, lze pořídit snímek.
Použití pokročilých
nastavení
Stisknutím ikony
v hledáčku
otevřete všechny pokročilé
možnosti nastavení.
Nastavení fotoaparátu lze změnit
posouváním kolečka. Po výběru
možnosti stiskněte tlačítko .
TIP! Stisknutím ikony
můžete zobrazit menu
nápovědy pro funkce
fotoaparátu.
Přepnout objektiv – chcete-li
pořídit vlastní portréty, přepněte na
vnitřní fotoaparát telefonu LG BL40.
Velikost – velikost fotografie
změňte, chcete-li šetřit místo
v paměti nebo pořídit snímek
vhodné velikosti pro kontakt. Viz
část Změna velikosti obrázku.
Režim na celou obrazovku
– nastaví fotoaparát pro seřízení
prostředí. Vyberte některou
z možností Automaticky, Portrét,
Krajina, Sport a Noc.
Barevný efekt – zvolte barevný tón
pro novou fotografii. Viz část Volba
barevného efektu.
Vyvážení bílé – vyberte některou
z možností Automaticky, Žárovka,
Slunečno, Zářivka a Zataženo.
Samospoušť – samospoušť
umožňuje nastavit zpoždění po
stisknutí závěrky. Zvolte možnost
Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund
nebo 10 sekund. Jde o ideální
funkci pro případ, že chcete být na
fotografii zachyceni.
Režim fotografování – vyberte
režim fotografování.
ISO – hodnota ISO určuje citlivost
světelného snímače fotoaparátu.
Čím vyšší je hodnota ISO, tím
citlivější je fotoaparát. Vyšší
hodnota ISO se používá při
pořizování snímku v tmavším
prostředí, kdy nelze použít blesk.
39
Fotoaparát
Vyberte některou z hodnot ISO
Automaticky, 100, 200, 400 nebo
800.
Paměť – výběrem možnosti
Paměť telefonu nebo Externí
paměť určete, kam chcete ukládat
fotografie.
Stabilizace obrazu – tato funkce
umožňuje pořídit snímek bez
zachycení kývání nebo chvění
fotoaparátu.
Režim Zaostření – vyberte způsob,
jakým fotoaparát zaostří. Vyberte
některou z možností Klip, Ruční
zaostření a Sledování obličeje.
Zvuk spouště – vyberte jeden ze
3 zvuků spouště.
Obrazovka s mřížkou – vyberte
některou z možností Vypnuto,
Jednoduchý kříž nebo Roztrojení.
Přiřazení zeměpisných souřadnic
– zvolte, zda chcete zapnout
informace EXIF o fotografii pro
zápis informací systému GPS.
40 LG BL40 | Uživatelská příručka
Původní nastavení – umožňuje
obnovit výchozí hodnoty všech
nastavení fotoaparátu.
TIP! Po ukončení režimu
fotoaparátu se obnoví výchozí
hodnoty všech nastavení, kromě
velikosti snímku. Pokud budete
chtít obnovit nastavení jiná než
výchozí, budete je muset znovu
nastavit, například barevný tón
a citlivost ISO. Před pořízením
další fotografie je zkontrolujte.
TIP! Menu nastavení
překrývá obrazovku hledáčku,
takže pokud změníte složky
barvy nebo kvalitu snímku,
uvidíte náhled snímku se
změnami za menu Nastavení.
Změna velikosti obrázku
Volba barevného efektu
Čím více pixelů, tím větší je soubor,
což znamená, že zabírá v paměti
více místa. Pokud chcete do
telefonu uložit více snímků, můžete
změnou počtu pixelů zmenšit
velikost souborů.
1 V hledáčku stiskněte ikonu
v levém rohu.
2 Vyberte možnost Barevný efekt
z menu Náhled.
3 K dispozici jsou možnosti
barevného tónu.
4 Po uskutečnění výběru lze menu
pro barevný efekt zavřít výběrem
ikony . Fotoaparát bude poté
připraven k pořízení snímku.
1 V hledáčku stiskněte ikonu
v levém rohu.
2 Vyberte možnost Velikost
z menu Náhled.
3 Zvolte počet pixelů
výběrem některé z možností
(5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960), VGA(640x480),
QVGA(320x240), Kontakty).
TIP! Snímek pořízený
v barvách můžete převést na
černobílý nebo na sépiový,
avšak převést černobílý nebo
sépiový snímek na barevný
nelze.
41
Fotoaparát
Použití druhého fotoaparátu
Telefon LG BL40 je vybaven vnitřním
fotoaparátem s rozlišením 640 x 480
pro videohovory i pořizování
fotografií.
1 Na vnitřní fotoaparát přepnete
stisknutím ikony
a následným
výběrem možnosti Použít druhý
fotoaparát z menu Přepnout
objektiv.
2 Po několika sekundách se zobrazí
hledáček s vaším portrétem.
Snímek pořídíte jako obvykle
stisknutím postranního tlačítka.
TIP! Druhý fotoaparát má méně
možností nastavení, protože
nemá blesk ani nastavitelnou
citlivost ISO. Stisknutím ikony
lze stále měnit velikost
snímku, barevný efekt, kvalitu
snímku a vyvážení bílé a
nastavovat samospoušť stejným
způsobem jako při používání
hlavního fotoaparátu.
42 LG BL40 | Uživatelská příručka
3 Po pořízení snímku se zobrazí
stejné možnosti jako pro snímek
pořízený hlavním fotoaparátem.
4 Zpět na hlavní fotoaparát
přepnete stisknutím ikony
a následným výběrem možnosti
Použít hlavní fotoaparát
z menu Přepnout objektiv.
Zobrazení uložených
fotografií
1 K uloženým fotografiím máte
přístup z režimu fotoaparátu.
Stiskněte ikonu
a na
obrazovce se zobrazí galerie.
Videokamera
Rychlé pořízení
videozáznamu
1 Stiskněte a podržte klávesu
fotoaparátu na pravé straně
telefonu.
2 Do režimu videa můžete také
přepnout přetažením ikony
v hledáčku v režimu fotoaparátu.
3 Jedním stisknutím tlačítka
spouště fotoaparátu nebo
stisknutím ikony
v hledáčku
spusťte nahrávání.
4 V dolní části hledáčku se zobrazí
symbol REC s časovačem,
který zobrazuje délku
videozáznamu.
5 Chcete-li pozastavit nahrávání
videozáznamu, stiskněte ikonu
. Nahrávání obnovíte výběrem
ikony .
6 Nahrávání ukončíte stisknutím
ikony na obrazovce.
Po pořízení videozáznamu
Na displeji se zobrazí snímek
znázorňující nahraný videozáznam.
V dolní části obrazovky se zobrazí
název videozáznamu se čtyřmi
ikonami na pravé straně.
Přehrát Stisknutím této možnosti
přehrajete videozáznam.
Odeslat Po stisknutí této
možnosti se odešle fotografie
jako Zpráva, E-mail, Youtube
nebo prostřednictvím připojení
Bluetooth. Viz kapitola Odeslání
zprávy a kapitola Odeslání a
příjímání souborů pomocí připojení
Bluetooth.
Použít jako Tuto možnost stiskněte,
chcete-li videozáznam použít jako
vyzváněcí tón.
Přejmenovat Tuto možnost
stiskněte, chcete-li upravit název
vybraného snímku.
43
Videokamera
Uprav. Tuto možnost stiskněte,
chcete-li snímek upravit pomocí
různých nástrojů.
Stisknutím této ikony se vrátíte
do předchozího menu.
Smazat Stisknutím této možnosti
smažete právě pořízený
videozáznam. Smazání potvrďte
stisknutím možnosti Ano.
Nové video Po stisknutí této
možnosti můžete ihned pořídit
další videozáznam. Aktuální video
se uloží.
Stisknutím této ikony
zobrazíte galerii uložených
videozáznamů a snímků.
44 LG BL40 | Uživatelská příručka
Seznámení s hledáčkem
Zoom – stisknutím možnosti
scénu přiblížíte, stisknutím možnosti
oddálíte. Použít lze i boční tlačítka hlasitosti.
Velikost videa
ji
Ukládání do paměti přístroje/
externí paměti
Stisknutím spustíte
nahrávání videozáznamu
Jas - viz Nastavení jasu.
Stisknutím zpřístupníte režim na
celou obrazovku.
Stav blesku – umožňuje
nastavit nebo vypnout blesk.
Režím nahrávání
Kvalita (Normální, Vysoká,
Maximální)
Nastavení – Stisknutím této
ikony otevřete menu nastavení.
Viz Použití pokročilých
nastavení.
Zpět – stisknutím této možnosti
se vrátíte na domovskou
obrazovku.
Fotoaparát
Režim Videokamera
1. Je zvolen režim Videokamera.
2. Stisknutím zahájíte nahrávání.
3. Přetažením nahoru přepnete
na fotoaparát
Galerie
45
Videokamera
Použití pokročilých nastavení
Stisknutím ikony
v hledáčku
otevřete seznam všech
pokročilých možností nastavení.
Podrobnosti o pokročilých
nastaveních fotoaparátu najdete
na straně 39.
Přepnout objektiv - chcete-li
pořídit vlastní videozáznam,
přepněte na vnitřní fotoaparát
telefonu LG BL40.
Velikost videa - změnou velikosti
videozáznamu lze ušetřit místo v
paměti.
Barevný efekt - zvolte barevný
tón pro nové zobrazení.
Vyvážení bílé - vyberte některou
z možností Automaticky,
Žárovka, Slunečno, Zářivka a
Zataženo.
Trvání – nastavte limit trvání
videozáznamu. Výběrem možnosti
Normální nebo MMS nastavte
omezení maximální velikosti
46 LG BL40 | Uživatelská příručka
pro odeslání videozáznamu jako
zprávy MMS.
TIP! Vyberete-li pro trvání
možnost MMS, pak výběrem
nižší kvality snímku umožníte
pořídit delší videozáznam.
Paměť – výběrem možnosti Paměť
telefonu nebo Externí paměť určete,
kam chcete ukládat videozáznamy.
Audio – vyberte možnost Ztlumit,
pokud chcete nahrát videozáznam
bez zvuku, nebo možnost Zapnuto,
pokud má videozáznam obsahovat
zvuk.
Původní nastavení - umožňuje
obnovit výchozí hodnoty všech
nastavení fotoaparátu.
Změna velikosti
videozáznamu
Čím více pixelů, tím větší je soubor,
což znamená, že zabírá v paměti
více místa. Pokud chcete do
telefonu uložit více videozáznamů,
můžete změnou počtu pixelů
zmenšit velikost souborů.
1 V hledáčku stiskněte ikonu
v levém rohu.
2 Vyberte možnost Velikost videa.
VAROVÁNÍ:
Skvělý software pro úpravu,
který je součástí telefonu
LG BL40, je kompatibilní se
všemi typy videozáznamů
s výjimkou formátu 640 x 480.
Nepořizujte si nahrávky v tomto
formátu, pokud budete chtít
videozáznam upravit.
TIP! Na disku CD dodaném
s telefonem BL40 naleznete
software pro převádění různých
formátů videozáznamů.
Používání druhé
videokamery
Telefon LG BL40 je vybaven
vnitřním fotoaparátem s rozlišením
320 x 240 pro videohovory i
pořizování videozáznamů.
1 Na vnitřní fotoaparát přepnete
stisknutím ikony
a
následným výběrem možnosti
Použít druhý fotoaparát
z menu Přepnout objektiv.
2 Po několika sekundách se
zobrazí hledáček s vaším
portrétem. Nahrávání spustíte
jako obvykle stisknutím tlačítka
pro nahrávání, opakovaným
stisknutím tlačítka nahrávání
zastavíte.
3 Po pořízení videozáznamu se
zobrazí stejné možnosti jako pro
videozáznam pořízený hlavním
fotoaparátem.
4 Zpět na hlavní fotoaparát
přepnete stisknutím ikony
47
Videokamera
a následným výběrem možnosti
Použít hlavní fotoaparát.
TIP! Stisknutím možnosti
Nastavení lze stále měnit
velikost obrazu, barevný efekt,
vyvážení bílé a kvalitu stejně
jako při používání hlavního
fotoaparátu.
Sledování uložených
videozáznamů
1 V hledáčku stiskněte ikonu
.
2 Na obrazovce se zobrazí vaše
galerie.
3 Stiskněte jednou videozáznam,
který chcete zobrazit.
Videozáznam se přenese do
popředí galerie. Stisknutím ikony
jej přehrajete.
48 LG BL40 | Uživatelská příručka
Sledování videozáznamů na
televizoru
Připojte telefon BL40 k televizoru
pomocí kabelu televizního výstupu.
POZNÁMKA: Kabel televizního
výstupu se prodává samostatně.
Nejlepšího rozlišení lze dosáhnout
při:
WVGA, 800 x 480, 2 mb/s, 30 sn./s
CIF, 352 x 288, 384 kb/s, 30 sn./s
(Window Media)
VGA, 640 x 480, 384 kb/s, 30 sn./s
Podrobnosti naleznete v informacích
o souboru v menu možností během
přehrávání videa.
(Kvalita videa není zobrazena.)
Vaše fotografie a videozáznamy
Prohlížení fotografií a
videozáznamů
1 Stiskněte možnost
na
obrazovce náhledu fotoaparátu.
2 Na obrazovce se zobrazí vaše
galerie.
3 Výběrem videozáznamu nebo
fotografie je zcela otevřete.
TIP! Klepnutím doleva
nebo doprava zobrazíte další
fotografie nebo videozáznamy.
TIP! Pro smazání fotografie
nebo videozáznamu nejprve
fotografii nebo videozáznam
otevřete a poté vyberte možnost
. Akci potvrďte stisknutím
možnosti Ano.
Použití funkce zoom při
zobrazení videozáznamu
nebo fotografie
Zobrazené fotografie nebo
videozáznamy můžete přiblížit
nebo oddálit sevřením nebo
roztažením prstů.
Úprava hlasitosti při
sledování videa
Chcete-li během přehrávání
videozáznamu upravit jeho
hlasitost, stiskněte lištu hlasitosti
na levé straně obrazovky. Případně
použijte klávesy pro nastavení
hlasitosti na straně přístroje.
Nastavení fotografie jako
tapety
1 Stisknutím fotografie, kterou
chcete nastavit jako tapetu,
fotografii otevřete.
2 Dotykem obrazovky otevřete
menu možností.
49
Vaše fotografie a videozáznamy
3 Stiskněte možnost Použít jako.
4 Obrazovka se přepne do režimu
Portrét. Pomocí miniatury
v dolní části obrazovky můžete
přibližovat, oddalovat a
přesouvat oříznutou část snímku.
Úprava fotografií
1 Otevřete fotografii, kterou
chcete upravit, a stisknutím
ikony možností vyberte možnost
Upravit.
2 Fotografii můžete upravovat
pomocí těchto ikon:
Výběr oblasti
Ruční nakreslení motivu na
fotografii. Vyberte jednu ze čtyř
možností pro tloušťku čáry a poté
barvu, kterou chcete použít.
Doplnění popisu do snímku.
Ozdobení fotografie
razítkem.
50 LG BL40 | Uživatelská příručka
Slouží k vymazání úprav
snímku. Můžete zvolit velikost
použité gumy.
Stisknutím se vrátíte do
galerie.
Uložit Výběrem této funkce
uložíte změny. K dispozici jsou
možnosti Aktualizovat stávající
nebo Nový soubor. Zvolíte-li
možnost Nový soubor, zadejte
název souboru.
Zpět Slouží k vymazání
provedených úprav fotografie.
Obrázek Stisknutím této
možnosti otevřete seznam
dalších možností efektů, včetně
možnosti Otočit.
Filtr Stisknutím použijete efekt
pro fotografii.
Nastavení Tato funkce
umožňuje upravit pořízený
snímek pomocí funkce
Automatická barva, Jas atd.
Přidání textu k fotografii
1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost .
2 Vyberte možnost Text podpisu
nebo Text bubliny.
3 Zadejte text pomocí klávesnice a
stiskněte možnost Uložit.
4 Posuňte text do požadované
polohy na snímku.
Po stisknutí textu se aktivuje
klávesnice umožňující text znovu
upravit.
Přidání efektu k fotografii
1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost Filtr .
2 Pro fotografii můžete použít
kteroukoli z možností.
3 Pro zrušení efektu stačí stisknout
možnost Zpět .
Oříznutí fotografie
1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost
.
2 Zvolte tvar, který chcete použít
pro oříznutí snímku.
3 Přetáhněte rámeček přes oblast,
kterou chcete oříznout.
4 Po dokončení výběru stiskněte
možnost Uložit .
Přidání barevného akcentu
k fotografii
1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost Obrázek .
2 Vyberte možnost Barevný
akcent.
3 Zvolte část fotografie. Ve
zvolené části se vykreslí čára
kolem celé oblasti se stejnou
nebo blízkou barvou, např.
osoby se stejnou barvou vlasů
nebo svetru.
4 Intenzitu akcentu můžete změnit
stisknutím možnosti Intenzita
51
Vaše fotografie a videozáznamy
a následným stisknutím tlačítka
„+“ nebo „–“.
5 Stiskněte tlačítko OK.
6 Z fotografie se odstraní veškerá
barva kromě části vyznačené pro
použití barevného akcentu.
7 Zvolit Uložit změny uložíte.
Přesun barev na fotografii
1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost Obrázek .
2 Vyberte možnost Přesun barev.
3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené
části se vykreslí čára kolem celé
oblasti se stejnou nebo blízkou
barvou, např. osoby se stejnou
barvou vlasů nebo svetru.
4 Vyberte barvu.
5 Stiskněte tlačítko OK.
6 Část fotografie vybraná pro
použití barevného akcentu změní
barvu podle zvolené barvy.
7 Zvolit Uložit změny uložíte.
52 LG BL40 | Uživatelská příručka
Kresba s mlhovým efektem
1 Chcete-li na snímek aplikovat
funkci Kresba s mlhovým
efektem, stiskněte možnost
Obrázek.
2 Vyberte možnost Kresba
s mlhovým efektem.
3 Vydechnutím do mikrofonu
vložte do snímku mlhu a
pohybem prstu po snímku ji
dokreslete.
4 Po aplikaci mlhy na snímek
můžete změnit její barvu a
intenzitu nebo ji částečně
umazat.
Dešťová kapka
1 Chcete-li do snímku doplnit
dešťové kapky, vyberte menu
Obrázek.
2 Vyberte možnost Dešťová
kapka.
3 V celém snímku se objeví
bublinky.
4 Úpravou nastavení lišt menu
Intenzita/Rozsah můžete
nastavit intenzitu, resp. velikost
kapek.
5 Otáčením telefonu lze také
upravit směr kapek.
Pohybový efekt
1 Chcete-li použít pohybový efekt,
stiskněte možnost Obrázek .
2 Vyberte možnost Pohybový
efekt.
3 Nakreslením obrysu vyberte
místo, kam chcete vložit
pohybový efekt. Stiskněte
tlačítko OK a poté vybrané
místo rozmažte v požadovaném
směru.
4 Intenzitu rozmazání lze nastavit
pomocí lišty pro nastavení
intenzity.
Umělecký efekt
1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost Filtr .
2 Vyberte možnost Umělecký
efekt.
3 Vyberte možnost ArtisticTouch a
poté můžete pozorovat průběh
malování.
Kresba se vytvoří a uloží
automaticky. Chcete-li
probíhající malování ukončit,
stiskněte možnost Zrušit.
Úprava videozáznamů
Funkce pro úpravu videozáznamů
jsou k dispozici pro všechny typy
MPEG4 kromě rozlišení 640 x 480
(VGA).
Pokud zamýšlíte videozáznam
upravit, nenahrávejte jej v tomto
formátu.
53
Vaše fotografie a videozáznamy
Zkrácení délky
videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravit, a stiskněte ikonu
možností
.
2 Zvolit Upravit a zvolte možnost
Zkrácení/Vícenásobné
zkrácení.
3 Stiskněte ikonu a nastavte
nové počáteční a koncové body
pomocí položky Zkrátit .
4 Stiskněte možnost Náhled
potvrďte, že jste s novým
střihem spokojeni.
5 Stiskněte možnost Uložit nebo
možnosti
se vrátíte do
galerie a změny odstraníte.
3 Otevře se složka Moje
videozáznamy. Zvolte
videozáznam, jenž chcete
sloučit.
4 Stiskněte a posunutím přesuňte
fotografii na konec nebo začátek
videozáznamu.
5 Stisknutím možnosti Náhled
zvolte způsob sloučení
videozáznamů.
6 Stisknutím možností Uložit
a Ano uložte nový sloučený
videozáznam. Nahraďte stávající
soubor nebo ho uložte jako nový
soubor.
7 Pro sloučení více videozáznamů
zopakujte tyto kroky.
Sloučení dvou videozáznamů Sloučení fotografie
s videozáznamem
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravit, a stiskněte ikonu
možností
.
2 Zvolte Upravit a zvolte možnost
Sloučit video.
54 LG BL40 | Uživatelská příručka
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravit, a stiskněte ikonu
možností
.
2 Stlačte Upravit a zvolte možnost
Sloučit obrázek.
3 Otevře se složka Obrázky.
Vyberte fotografii, kterou chcete
sloučit s videozáznamem, a
stiskněte možnost Vybrat.
4 Stiskněte a posunutím přesuňte
fotografii na konec nebo začátek
videozáznamu.
5 Stisknutím možnosti Náhled
zvolte způsob sloučení
fotografie a videozáznamu.
6 Stiskněte možnost Uložit a
poté zvolte, zda se má nahradit
stávající soubor nebo zda se má
videozáznam uložit jako nový
soubor.
7 Pro sloučení více fotografií
zopakujte tyto kroky.
2 Stlačte Upravit a potom vyberte
možnost Překrývání textu.
3 Stiskněte ikonu a pozastavte
přehrávání na místě, které má
být počátečním bodem pro
zobrazení textu.
4 Stiskněte možnost Spustit a
zvolte styly textu. Zadejte text
pomocí klávesnice a vyberte
možnost OK.
5 Stiskněte oblast na obrazovce,
kde se má text zobrazit, a poté
stiskněte tlačítko OK.
6 Stiskněte možnost Uložit.
Nahraďte stávající soubor nebo
ho uložte jako nový soubor.
7 Pro přidání dalšího textu
zopakujte tyto kroky.
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravit, a stiskněte ikonu
možností
.
chcete upravit, a stiskněte ikonu
možností
.
Překrývání fotografie
Přidání textu k videozáznamu 1 Otevřete videozáznam, který
55
Vaše fotografie a videozáznamy
2 Stlačte Upravit a zvolte možnost
Překrývání obrázku.
3 Otevře se složka Obrázky. Zvolte
fotografii, kterou chcete překrýt
videozáznam.
4 Stiskněte ikonu a pozastavte
přehrávání v místě, kde se má
zobrazit snímek. Poté stiskněte
tlačítko Spustit a vyberte
možnost Sytost.
5 Stiskněte tlačítko OK. Když
má být překrývání fotografií
ukončeno, stiskněte možnost
Konec.
6 Stiskněte oblast obrazovky, kde
se má zobrazit text. Pokud je
fotografie příliš velká, překryje
celou obrazovku, nikoli jen
vybranou oblast.
7 Stiskněte možnost Uložit.
Nahraďte stávající soubor nebo
ho uložte jako nový soubor.
8 Pro přidání dalšího textu
zopakujte tyto kroky.
56 LG BL40 | Uživatelská příručka
Přidání zvukové stopy
k videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravit, a stiskněte ikonu
možností
.
2 Stlačte Upravit a zvolte položku
Vyrovnávání audia.
3 Otevře se složka Moje zvuky.
Vyberte stopu, kterou chcete
přidat k videozáznamu.
4 Původní zvuková stopa ve
videozáznamu bude vymazána.
5 Pokud je zvuk kratší než
videozáznam, zvolte, zda se
má přehrát Jednou nebo
Opakovaně.
6 Nahraďte stávající soubor nebo
ho uložte jako nový soubor.
Přidání živého zvuku
k videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravit, a stiskněte ikonu
možností
.
2 Stlačte Upravit a zvolte položku
Vyrovnávání audia naživo.
3 Nastavte poměr původního a
nahraného zvuku pro výsledný
zvuk.
Přidání tlumícího efektu
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravit, a stiskněte ikonu
možností
.
2 Stlačte Upravit a zvolte položku
Tlumící efekt.
3 Videozáznam se na začátku zesílí
a na konci se zeslabí.
4 Nahraďte původní soubor nebo
videozáznam uložte jako nový
soubor.
57
Multimédia
Do paměti telefonu můžete ukládat
multimediální soubory. Všechny
své obrázky, zvuky, videozáznamy a
hry tak budete mít vždy snadno po
ruce. Můžete také soubory ukládat
na paměťovou kartu. Použitím
paměťové karty lze uvolnit místo
v paměti telefonu.
Chcete-li zpřístupnit menu Zábava,
stiskněte ikonu
a vyberte
možnost Moje soubory na kartě
Zábava. Můžete otevřít seznam
složek, ve kterých jsou uloženy
všechny vaše multimediální
soubory.
TIP! Chcete-li smazat
jakékoli soubory ze složky Moje
složka, stiskněte ikonu
a
poté možnost Smazat.
58 LG BL40 | Uživatelská příručka
Obrázky
Složka Obrázky obsahuje seznam
obrázků, včetně výchozích obrázků
předem uložených v telefonu,
stažených obrázků a snímků
pořízených fotoaparátem telefonu.
Odeslání fotografie
1 Chcete-li odeslat fotografii,
zvolte požadovaný snímek.
2 Stiskněte možnost Odeslat.
Vyberte některou z možností
Zpráva, E-mail, Bluetooth nebo
Odeslat na webovou stránku.
3 Pokud zvolíte možnost Zpráva
nebo E-mail, bude fotografie
připojena ke zprávě. Zprávu
můžete napsat a odeslat
obvyklým způsobem. Pokud
zvolíte možnost Bluetooth,
telefon vyhledá okolní zařízení,
na které by bylo možné obrázek
odeslat.
Použití obrázku
Můžete vybrat obrázky a použít je
jako tapety nebo spořiče obrazovky
nebo dokonce pro identifikaci
volajícího.
Tisk snímku
1 Stiskněte možnost Obrázky.
2 Vyberte obrázek a stiskněte
.
3 Stiskněte možnost Vytisknout
přes Bluetooth.
Přesouvání nebo kopírování
obrázku
Obrázek lze přesunovat nebo
kopírovat z paměti telefonu na
paměťovou kartu a naopak. Přesun
nebo kopírování bývá užitečné pro
uvolnění místa v jedné z pamětí
nebo jako záloha obrázků a
prevence proti jejich ztrátě.
Vytvoření prezentace
Pokud si chcete prohlédnout
všechny obrázky v telefonu,
můžete vytvořit prezentaci, čímž se
vyhnete nutnosti otevírat a zavírat
jednotlivé obrázky.
Přiřazení zeměpisných
souřadnic
Zapněte fotoaparát a využijte
možnosti služeb vycházejících
z polohy telefonu.
Pořizujte snímky ať jste kdekoli a
přiřaďte k nim polohu.
Odešlete-li označené snímky
na blog podporující přiřazování
zeměpisných souřadnic, uvidíte je
zobrazené na mapě.
Zvuky
Složka Zvuky obsahuje podsložky
Stažené zvuky, Výchozí zvuky a
Hlasové záznamy. Z této složky
můžete spravovat či odesílat zvuky
nebo je nastavovat jako vyzváněcí
tóny.
59
Multimédia
Videa
Složka Videa zobrazuje seznam
stažených videozáznamů a
videozáznamů nahraných
telefonem.
POZNÁMKA: Některý obsah
stažený pomocí sítě Internet nebo
kódovaný uživatelem nemusí hrát
správně.
TIP! Mobilní telefon BL40
podporuje přehrávání v obou
videoformátech DivX i Xvid,
což zajišťuje lepší dostupnost
obsahu. Certifikované zařízení
DivX pro přehrávání formátu
videa DivX® až do velikosti
320x240
POZNÁMKA: Kabel televizního
výstupu se prodává samostatně.
Odeslání videoklipu
1 Zvolte videozáznam a stiskněte
ikonu
.
60 LG BL40 | Uživatelská příručka
2 Stiskněte možnost Odeslat
a vyberte z položek: Zpráva,
E-mail nebo Bluetooth.
3 Pokud vyberete možnost
Zpráva nebo E-mail, bude
videoklip připojen ke zprávě,
kterou můžete napsat a odeslat
obvyklým způsobem. Pokud
zvolíte možnost Bluetooth,
telefon vyhledá okolní zařízení,
na které by bylo možné
videozáznam odeslat.
Hry a aplikace
Do telefonu můžete stahovat nové
hry a aplikace, abyste se mohli ve
volném čase pobavit.
Instalace her a aplikací Java
1 Stiskněte ikonu
a poté
vyberte možnost Moje soubory
na kartě Zábava.
2 Stiskněte položku Celá paměť,
což je horní boční menu.
3 Vyberte možnost Celá paměť
nebo Paměť telefonu. Pokud
vložíte novou paměťovou kartu,
stiskněte menu Externí paměť.
Dokumenty
Použití menu složky Zábava
Přenesení souboru do
počítače
Složka Zábava obsahuje předem
načtené flash hry, jež využívají
integrovaný snímač pohybu.
Flash aplikace
Složka Flash aplikace obsahuje
všechny stažené soubory SWF a
SVG.
Zobrazení souboru SWF/SVG
1 Stiskněte ikonu
a poté
vyberte možnost Moje soubory
na kartě Zábava.
2 Stisknutím možnosti Obsah
aplikace Flash.
3 Vyberte soubor, který chcete
zobrazit.
Lze použít pro soubory z aplikací
Excel, PowerPoint a Word a pro
textové soubory a soubory PDF.
Technologie Bluetooth představuje
patrně nejsnazší způsob přenosu
souboru z počítače do telefonu.
Můžete také použít program
LG PC Suite prostřednictvím
synchronizačního kabelu.
Přenos souborů (například hudby)
pomocí připojení Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v telefonu
a počítači zapnuta funkce
Bluetooth a zda jsou se sebou
zařízení navzájem propojena.
2 Odešlete soubor z počítače
pomocí připojení Bluetooth.
3 Po odeslání souboru lze soubor
přijmout v telefonu stisknutím
tlačítka Ano.
61
Multimédia
4 Pokud se jedná o obrázek,
zobrazí se soubor ve složce
Obrázky, a pokud se jedná o
hudební soubor, zobrazí se ve
složce Zvuky.
5 Stisknutím tlačítka Náhled
zobrazíte výsledek.
Ostatní
7 Stiskněte možnost Použití a
vyberte možnost Uložení nebo
MMS.
Složka Ostatní se používá
k ukládání jiných souborů, než
jsou obrázky, audio soubory,
videozáznamy, hry a aplikace.
Používá se stejně jako složka
Dokumenty. .
Vytvoření filmu
1 Stiskněte ikonu
a poté
vyberte možnost Aplikace
Filmař na kartě Zábava.
2 Stisknutím možnosti Vložit
přidejte snímek.
3 Stiskněte možnost Styl a vyberte
styl filmu.
4 Po stisknutí možnosti Zvuk na
obrazovce můžete změnit zvuk,
např. pro záznam hlasu.
62 LG BL40 | Uživatelská příručka
6 Stisknutím možnosti Pořadí
pro přehrávání na obrazovce
změníte pořadí.
8 Chcete-li film uložit, stiskněte
možnost Uložit film.
Hudba
Telefon LG BL40 je vybaven
integrovaným hudebním
přehrávačem, jenž vám umožňuje
přehrávat všechny vaše oblíbené
skladby. Chcete-li spustit hudební
přehrávač, stiskněte ikonu menu
a poté vyberte možnost Hudba
na kartě Zábava.
TIP! Telefon BL40 je jedním
z mála mobilních telefonů, které
pro hudbu používají aplikaci
Dolby Mobile™, která vašemu
mobilnímu telefonu zajišťuje
zvuk v kvalitě Dolby™.
3 Po odeslání souboru lze soubor
přijmout v telefonu stisknutím
tlačítka Ano.
4 Soubor se zobrazí ve složce
Hudba > Všechny skladby.
Přehrání skladby
Přenesení hudby do telefonu 1 Stiskněte ikonu
Hudbu lze do telefonu
nejsnáze přenést pomocí
připojení Bluetooth nebo přes
synchronizační kabel.
Můžete také použít program LG
PC Suite. Přenos hudby pomocí
připojení Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v obou
zařízeních zapnuta funkce
Bluetooth a zda jsou zařízení
vzájemně propojena.
2 Vyberte hudební soubor na
druhém zařízení a zvolte na
něm možnost odeslání pomocí
připojení Bluetooth.
2
3
4
5
6
a poté
vyberte možnost Hudba na kartě
Zábava.
Stisknutím možnosti Všechny
skladby.
Vyberte skladbu, kterou chcete
přehrát, a stiskněte možnost .
Stisknutím možnosti
skladbu
pozastavíte.
Stisknutím možnosti
přejdete na další skladbu.
(Dlouhým stisknutím spustíte
přetáčení vpřed)
Stisknutím možnosti
přejdete zpět na předchozí
skladbu. (Dlouhým stisknutím
spustíte přetáčení zpět)
63
Multimédia
7 Stisknutím možnosti
vrátíte do menu Hudba.
se
TIP! Chcete-li při poslechu
hudby změnit hlasitost,
stiskněte ikonu .
Poznámka: Autorská práva
na hudební soubory mohou
být chráněna mezinárodními a
národními autorskými zákony.
Z tohoto důvodu je možné, že
bude nutné získat oprávnění nebo
licenci, aby bylo možné hudbu
reprodukovat nebo kopírovat.
V některých zemích národní zákony
kopírování materiálů chráněných
autorským zákonem pro vlastní
potřebu zakazují.
Před stažením nebo kopírováním
souboru se seznamte se zákony ve
své zemi, které by se na používání
takového materiálu mohly
vztahovat.
64 LG BL40 | Uživatelská příručka
Vytvoření seznamu skladeb
Výběrem skladeb ze složky
Všechny skladby můžete vytvořit
vlastní seznamy skladeb.
Chcete-li přehrát seznam skladeb,
vyberte jej a stiskněte jednu ze
skladeb, které obsahuje.
POZNÁMKA: Chcete-li přidat
druhý seznam skladeb, stiskněte
ikonu
a poté možnost Nový
seznam skladeb.
Používání rádia
Telefon LG BL40 je vybaven
vestavěným rádiovým tunerem
FM, takže na cestách můžete
poslouchat své oblíbené stanice.
POZNÁMKA: K poslouchání rádia
je nutné připojit sluchátka. Zasuňte
je do konektoru pro sluchátka.
Vyhledávání stanic
Poslech rádia
V telefonu si můžete naladit
rozhlasové stanice, a to ručním
nebo automatickým vyhledáním.
Vyhledané stanice budou uloženy
pod určitými čísly kanálů, abyste
je nemuseli pokaždé ladit znovu.
V telefonu lze uložit až 48 kanálů.
Automatické ladění:
1 Stiskněte ikonu
a vyberte
možnost Rádio FM na kartě
Zábava.
2 Stisknutím možnosti
.
3 Stiskněte možnost Automaticky
vyhledat. Nalezeným stanicím
budou v telefonu přidělena čísla
kanálu.
POZNÁMKA: Stanici lze také
naladit ručně pomocí kolečka
zobrazeného vedle rádiové
frekvence.
1 Stiskněte ikonu
a vyberte
možnost Rádio FM na kartě
Zábava.
2 Stiskněte číslo kanálu stanice,
kterou chcete poslouchat.
TIP! Chcete-li zlepšit příjem
rádia, prodlužte kabel
sluchátek. Bude fungovat jako
anténa rádia.
UPOZORNĚNÍ: Pokud
připojíte k telefonu sluchátka,
která pro něj nejsou výslovně
určena, může dojít k rušení
příjmu rádia.
65
Organizér
Přidání události do
kalendáře
Nastavení v možnosti
.
2 Stiskněte možnost Výchozí
zobrazení a vyberte možnost
Měsíc, Týden, Rozvrh, Seznam
nebo Všechny úkoly.
1 Na domovské obrazovce vyberte
možnost
a poté procházejte
možností Organizér na kartě
Nástroje.
Použití vyhledávače data
2 Zvolte datum, ke kterému chcete
1 Na domovské obrazovce vyberte
přidat událost.
možnost
a poté procházejte
3 Stiskněte ikonu
a poté
možností Organizér na kartě
možnost Nový plán.
Nástroje.
TIP! V kalendáři můžete zadat
2 Vyberte možnost Vyhledávač
dovolenou. Stiskněte každý den,
data z menu možností.
kdy máte dovolenou, a poté
3 Na kartě Od nastavte
možnost
a zvolte položku
požadované datum.
Nastavit svátek. Text každého
4 Na kartě Po nastavte počet dní.
dne bude označen červeně.
5 Zobrazí se položka Cílové
datum.
Změna výchozího náhledu
kalendáře
1 Na domovské obrazovce vyberte
možnost
a poté procházejte
možností Organizér na kartě
Nástroje. Zvolte položku
66 LG BL40 | Uživatelská příručka
Nastavení budíku
1 Na domovské obrazovce vyberte
možnost
a poté procházejte
možností Budík na kartě
Nástroje.
2 Chcete-li přidat nový budík,
stiskněte možnost Nový budík.
Chcete-li budík, nastavit tak, aby
znovu zazněl během hodiny,
stiskněte možnost Rychlý budík.
TIP! Budík spustíte stisknutím
ikony Zapnuto nebo
nastavením ikony .
Záznam hlasu
Pomocí funkce záznamu hlasu
můžete nahrávat hlasové
poznámky a jiné audio soubory.
Nahrávání zvuku nebo hlasu
2 Stiskněte možnost Nahrát
spustíte záznam.
3 Stiskněte možnost Zastavit
záznam ukončíte.
4 Chcete-li hlas zaznamenat
znovu, stiskněte možnost Nový .
Odeslání hlasového záznamu
1 Po dokončení záznamu stiskněte
možnost Odeslat.
2 Zvolte možnost Zpráva,
E-mail nebo Bluetooth. Pokud
vyberete možnost Zpráva
nebo E-mail, zaznamenaná
nahrávka bude připojena
ke zprávě a odeslána jako
zpráva MMS. Pokud vyberete
možnost Bluetooth, telefon
vyhledá zařízení, na které lze
videozáznam odeslat.
1 Na domovské obrazovce vyberte
ikonu
a poté přejděte na
možnost Záznam hlasu na kartě
Nástroje.
67
Organizér
Použití vysílače FM
k přehrávání hudby
Mobilní telefon BL40 vám pomocí
vestavěného vysílače FM umožňuje
poslouchat hudbu prostřednictvím
libovolného tuneru FM v dosahu
telefonu, např. doma nebo
v automobilu.
1 Stiskněte ikonu
a poté
možnost Nástroje a vyberte
možnost Vysílač FM na kartě
Nástroje.
2 Vyberte frekvenci, na které má
telefon vysílat signál FM pro
přehrávání hudby.
3 Stiskněte možnost Přenos.
POZNÁMKA: Provozní vzdálenost
vysílače FM jsou maximálně 2 metry
(6,5 stopy).
Vysílání může být rušeno
překážkami, jako jsou zdi, jiná
elektronická zařízení nebo veřejné
rádiové stanice.
68 LG BL40 | Uživatelská příručka
Než začnete používat vysílač FM,
vždy pomocí přijímače vyhledejte
volnou frekvenci pásma FM, abyste
předešli rušení.
Vysílač FM nelze používat současně
s rádiem FM vašeho zařízení.
Web
Prohlížeč
Prohlížeč vám rychle zprostředkuje
pestrý a bohatý svět her, hudby,
zpráv, sportu, zábavy a mnoha
dalších věcí přímo do vašeho
mobilního telefonu. Ať jste kdekoli
a ať děláte cokoli.
Přidání záložek a přechod
k nim
Vytvořením záložek a uložením
webových stránek můžete
získat snadný a rychlý přístup
k oblíbeným webovým stránkám.
1 Na domovské obrazovce vyberte
ikonu
a poté procházejte
možností Prohlížeč na kartě
Nástroje.
2 Vyberte položku Záložky. Na
displeji se zobrazí seznam
záložek.
3 Novou záložku přidáte
stisknutím možnosti Nová
záložka. Zadejte název záložky a
poté její adresu URL.
4 Stiskněte možnost . Záložka
se nyní zobrazí v seznamu
záložek.
Použití čtečky kanálů RSS
RSS (Really Simple Syndication)
představuje řadu zdrojových
formátů webu používaných
k publikování často
aktualizovaného obsahu, jako
jsou blogy, zprávy a podcasty.
Dokument RSS nazývaný feed,
web feed nebo informační
kanál, obsahuje souhrn obsahu
související internetové stránky
nebo její celý text. RSS umožňuje
uživateli automatickou aktualizaci a
seznámení s obsahem oblíbených
stránek, což je snazší, než jejich
stálé ruční prohlížení.
Uživatel si objedná kanál vložením
odkazu kanálu do čtečky nebo
kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči,
kterým se spouští proces
69
Web
objednávání. Čtečka pravidelně
ověřuje obsah objednaných
kanálů a stahuje všechny nalezené
aktualizace.
Použití telefonu jako
modemu
Telefon BL40 lze využít jako
modem pro počítač, jenž poskytuje
přístup k e-mailu a síti Internet i
bez kabelového připojení. Použít
můžete kabel USB nebo připojení
Bluetooth.
Pomocí kabelu USB:
1 Ověřte, zda máte na PC
nainstalovaný program LG PC
Suite.
2 Připojte telefon BL40 k počítači
pomocí kabelu USB a spusťte
program LG PC Suite.
3 Na PC klikněte na položku
Průvodce připojením. Poté
klikněte na položku Nastavení a
zvolte možnost Modem.
70 LG BL40 | Uživatelská příručka
4 Vyberte položku LG Mobile
USB Modem a zvolte možnost
OK. Modem se nyní zobrazí na
obrazovce.
5 Po kliknutí na možnost
Připojit se počítač připojí
prostřednictvím telefonu BL40.
Pomocí Bluetooth:
1 Ověřte, zda je připojení
Bluetooth Zapnuté a Viditelné
pro počítač i telefon BL40.
2 Spárujte počítač a telefon BL40
tak, aby bylo pro jejich propojení
vyžadováno heslo.
3 Pro vytvoření aktivního připojení
Bluetooth použijte Průvodce
připojením.
4 Na PC klikněte na položku
Průvodce připojením. Poté
klikněte na položku Nastavení.
5 Klikněte na položku Modem.
6 Vyberte položku Standardní
modem přes Bluetooth spojení
a potvrďte kliknutím na možnost
OK. Modem se nyní zobrazí na
obrazovce.
7 Po kliknutí na možnost
Připojit se počítač připojí
prostřednictvím telefonu BL40.
Přístup ke službám Google
V této aplikaci můžete spouštět
služby společnosti Google.
Stiskněte možnost Google na kartě
Nástroje.
Google Mapy: Ze svých mobilních
zařízení můžete zpřístupnit mapy.
Vyhledávání Google: Služba
Google Mobile Web Search
(Vyhledávání webů pro mobilní
zařízení) umožňuje vyhledat
webové stránky speciálně navržené
pro mobilní telefony a zařízení.
práce se službou Gmail. Aplikaci lze
stáhnout mobilním prohlížečem
z http://gmail.com/app.
YouTube: Na svém mobilním
zařízení můžete sledovat videa
z aplikace YouTube Mobile.
Chcete-li získat více informací o
dostupnosti směrování toku dat do
vašeho mobilního zařízení, obraťte
se na svého operátora.
Blogger: Můžete spravovat svůj
účet a sdílet svůj blog. Funkce
umožňuje odesílat snímky a
videozáznamy.
Služba Google Mail: Gmail pro
mobilní aplikace je aplikace
Java, kterou lze stáhnout. Pro
podporovaná mobilní zařízení
představuje nejlepší možný způsob
71
PC Suite
Telefon lze synchronizovat s PC.
Důležité informace a schůzky se tak
budou nejen shodovat, ale budou
navíc zálohované. Při pravidelné
synchronizaci si nemusíte dělat
starosti o svá data.
Upozornění! Pokud se
v počítači nezobrazí zpráva
průvodce instalací, zkontrolujte
nastavení disku CD-ROM
v systému Windows.
TIP! Bude nutné nainstalovat
aplikaci PC Suite dodanou na
disku CD-ROM nebo dostupnou
jako soubor ke stažení na adrese
http://cz.lgmobile.com
5 Vložte dodaný disk CD-ROM
nebo klikněte na tlačítko pro
stahování a stáhněte program
LG PC Suite přímo ze sítě
Internet.
6 Klepněte na položku LG PC Suite
Installer Suite Installer, která se
objeví na obrazovce.
Instalace programu LG PC
Suite do počítače
1 Na domovské obrazovce
stiskněte ikonu
a poté
možnost Připojení.
2 Vyberte možnost Připojení USB
a poté možnost PC Suite.
3 Propojte telefon a počítač
pomocí kabelu USB a chvíli
počkejte.
4 Zobrazí se zpráva průvodce
instalací.
72 LG BL40 | Uživatelská příručka
Připojení telefonu k počítači
1 V menu Připojení vyberte režim
PC Suite a poté propojte telefon
a počítač kabelem USB.
2 V počítači se automaticky
aktivuje program LG PC Suite.
3 Telefon je nyní propojen
s počítačem.
Zálohování a obnova zálohy
informací v telefonu
Zobrazení souborů
v telefonu na počítači
1 Výše uvedeným způsobem
připojte telefon k počítači.
2 Klepněte na ikonu Záloha a
zvolte možnost Zálohovat nebo
Obnovit.
3 Výběrem možnosti Data obsahu
anebo Data telefonního
seznamu/Plánů/Úkolů/
Poznámek vyberte, co chcete
zálohovat. Zvolte místo, na které
se mají informace zálohovat
nebo ze kterého se informace
obnoví. Klikněte na tlačítko OK.
4 Proběhne záloha informací.
1 Výše uvedeným způsobem
připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na položku Spravovat
fotografie, Videa nebo na ikonu
hudby.
3 Na obrazovce se ve
složce Telefon LG zobrazí
snímky, zvukové soubory
a videozáznamy uložené
v telefonu.
TIP! Zobrazení obsahu telefonu
v počítači pomáhá uspořádat
soubory, které již nepotřebujete.
73
PC Suite
Synchronizace kontaktů
Synchronizace hudby
1 Připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Kontakty.
3 Po kliknutí na tlačítko
Synchronizovat kontakty
počítač naimportujte a zobrazí
všechny kontakty uložené
v telefonu.
4 Klikněte na položku Menu a
vyberte možnost Exportovat.
Nyní můžete zvolit, kam se mají
kontakty uložit.
Toto menu vám umožňuje přidat
hudbu do telefonu BL40. Než
začnete přenášet hudbu z počítače
do telefonu, zkontrolujte, zda je
v počítači nainstalován následující
software a zda máte k dispozici
následující příslušenství:
• Operační systém Microsoft
Windows XP nebo Vista
• Program Windows Media
Player 10 nebo vyšší
• Datový kabel USB
• Kartu microSD (pokud chcete
k uložení hudby použít externí
paměť)
Synchronizace zpráv
1 Připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Zprávy.
3 Ve složkách na obrazovce
se zobrazí všechny zprávy
v telefonu.
4 Pomocí nástrojové lišty v horní
části obrazovky můžete upravit
zprávy a měnit jejich uspořádání.
74 LG BL40 | Uživatelská příručka
VAROVÁNÍ
Během přenosu telefon
neodpojujte.
Přenos hudby pomocí
programu Windows Media
Player
1 Na domovské obrazovce zvolte
ikonu
a poté procházejte
možností Připojení na kartě
Nastavení.
2 Zvolte Režim připojení USB a
možnost Synchronizace hudby.
3 Propojte přístroj a počítač
pomocí kompatibilního kabelu
USB.
4 Při pokusu o připojení telefonu
k počítači se na telefonu zobrazí
zpráva „Synchronizace hudby“ a
po chvíli zpráva „Připojeno“.
5 Počítač vás vyzve ke spuštění
preferovaného softwaru pro
správu hudby.
6 Zvolte program Window Media
Player.
7 Přejděte na kartu
Synchronizovat a přetáhněte
hudbu, kterou si přejete přenést
do telefonu, do panelu Seznam
pro synchronizaci.
8 Klikněte na tlačítko Zahájit
synchronizaci. Spustí se proces
přenosu.
VAROVÁNÍ
Během přenosu telefon
neodpojujte.
75
PC Suite
Převaděč souborů DivX
Nainstalujte převaděč souborů
DivX, který je dodáván na stejném
disku CD-ROM jako program PC
Suite. Převaděč DivX převede
mediální soubory v počítači do
formátu, který umožní jejich
nahrání do telefonu a zobrazení
v telefonu.
Po instalaci vyberte formát DivX
ze složky Program Files v počítači
a pak možnost Převaděč souborů
DivX a položku Converter
(Převaděč).
Pomocí šipek v aplikaci změňte
formát převodu jednotek na
Mobilní. Pokud kliknete pravým
tlačítkem myši do pole aplikací
a vyberete možnost Předvolby,
můžete změnit umístění, kde jsou
uloženy převedené soubory.
Po přetáhnutí a puštění souborů
do aplikace se provede úvodní
analýza. Proces je třeba následně
zahájit výběrem možnosti Převést.
76 LG BL40 | Uživatelská příručka
Po dokončení procesu se zobrazí
automaticky zobrazované okno se
zprávou Převod dokončen.
INFORMACE O VIDEU VE
FORMÁTU DIVX: DivX® je digitální
formát videa vytvořený společností
DivX Inc. Toto zařízení je úředně
certifikovaným zařízením DivX pro
přehrávaní videa ve formátu DivX.
Více informací a softwarové nástroje
pro převedení souborů do formátu
videa DivX naleznete na adrese
www.divx.com.
INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: Toto
certifikované zařízení DivX Certified®
musí být zaregistrováno, aby mohl
být přehráván obsah služby DivX
Video-on-Demand (VOD). Chcete-li
vygenerovat registrační kód umístěte
část DivX VOD do menu Nastavení
v zařízení. Přejděte na adresu
vod.divx.com a pomocí tohoto kódu
dokončete proces registrace a získejte
další informace o službě DivX VOD.
Pat. 7,295,673
Nastavení
Přizpůsobení profilů
Svůj profil můžete na domovské
obrazovce rychle změnit.
Jednoduše stiskněte ikonu Shrnutí
stavu umístěnou nahoře a záložku
profilu.
Změna nastavení telefonu
Užijte si volnost, kterou máte při
přizpůsobení telefonu BL40 svým
vlastním požadavkům.
1 Na domovské obrazovce vyberte
ikonu
a poté přejděte na
možnost Telefon na kartě
Nastavení.
2 Vyberte menu z následujícího
seznamu:
Datum a čas
Úspora energie
Jazyky
Automatický zámek
– umožňuje automaticky
uzamknout klávesnici na
domovské obrazovce.
Zabezpečení – umožňuje
upravit nastavení zabezpečení,
včetně kódů PIN a zámku
přístroje. (Bezpečnostní kód
„0000“)
Informace o paměti
Původní nastavení – umožňuje
obnovit výchozí tovární hodnoty
všech nastavení.
Informace
Změna nastavení dotykové
obrazovky
Na domovské obrazovce vyberte
ikonu
a poté přejděte na
možnost Touchpad na kartě
Nastavení.
77
Nastavení
Změna nastavení připojení
Chcete-li některé nastavení změnit,
použijte toto menu.
Na domovské obrazovce vyberte
ikonu
a poté přejděte na
možnost Připojení na kartě
Nastavení.
Výběr sítě – telefon BL40 se
automaticky připojí k preferované
síti.
Internetové profily – můžete
nastavit profily pro připojení k síti
Internet.
Přístupový bod – tyto údaje již
zadal váš síťový operátor. Pomocí
tohoto menu je možné přidat nové
přístupové body.
Synchronizace serveru – můžete
zazálohovat kontakty do počítače
nebo je obnovit pomocí služby
synchronizace.
78 LG BL40 | Uživatelská příručka
Domácí síť (DLNA) – můžete
sdílet obsah svého telefonu
prostřednictvím domácí sítě. Lze
také přistupovat k menu Moje
složka – položkám Hudba, Video,
Obrázek a Externí paměť.
Zapnutím funkce připojte
telefon k domácí síti, ověřte
možnost Název mého telefonu a
zkontrolujte položky pro sdílení.
Podporovány mohou být
následující typy souborů. Hudba:
MP3, videozáznamy: H.264(AVC)/
AAC/MP4, snímky: JPEG.
Pokud zapnete funkci Domácí síť
v době, kdy je vypnuta síť Wi-Fi,
telefon se po zapnutí sítě Wi-Fi
připojí automaticky.
Typ systému GPS – zvolte
možnost Režim Assisted GPS
nebo Samostatně.
GPS
– Technologie GPS využívá
informace z družic na oběžné
dráze kolem Země ke zjišťování
poloh.
– Přijímač odhadne vzdálenost
k satelitům GPS na základě doby,
za kterou přijme signál, a tuto
informaci pak použije k určení
své polohy.
– Může to trvat pár sekund až
několik minut.
– Režim Assisted GPS (A-GPS)
v tomto mobilním telefonu se
používá k načtení pomocných
dat pro určení polohy přes
paketové datové spojení
s pozemními sítěmi.
– Pomocná data lze načíst ze
serveru služby, pouze pokud
je nabízí poskytovatel sítě a
potřebujete je.
Poznámka: Služba GPS má
chybovou toleranci a nebude
funkční v budovách a v podzemí.
Připojení USB – zajišťuje
synchronizaci telefonu BL40
pomocí programu LG PC Suite pro
kopírování souborů z telefonu.
TV výstup – pro připojení telefonu
BL40 k televizoru zvolte možnost
PAL nebo NTSC.
Registrace DivX VOD – toto menu
slouží ke generování registračního
kódu DivX VOD. Informace o
registraci a technické podpoře
naleznete na adrese http://vod.divx.
com.
Paketové připojení – umožňuje
nastavit paketové připojení.
Nastavení prohlížeče – nastavte
hodnoty související s prohlížečem.
Nastavení streamingu – tyto údaje
již uložil síťový operátor. Chcete-li
provést změny, můžete tyto údaje
upravit.
Java – umožňuje nastavit profily
pro připojení vytvořená programy
Java a zobrazit certifikáty.
79
Nastavení
Použití letového režimu
Letový režim zapnete výběrem
ikony
a následným výběrem
možností Nastavení > Profily a
Letový režim.
Letový režim neumožňuje volání,
připojení k síti Internet, odesílání
zpráv ani připojení přes Bluetooth.
Odesílání a příjem souborů
pomocí připojení Bluetooth
Připojení Bluetooth představuje
skvělý způsob odesílání a přijímání
souborů, protože nejsou nutné
žádné kabely a připojení je rychlé a
snadné. Zároveň se můžete připojit
ke sluchátkům Bluetooth, která
umožňují uskutečňování i příjem
hovorů.
Odeslání souboru:
1 Otevřete soubor, který chcete
odeslat. Obvykle se bude jednat
o fotografii, videozáznam nebo
hudební soubor.
80 LG BL40 | Uživatelská příručka
2 Stiskněte klávesu
a zvolte
možnost Odeslat.
Vyberte možnost Bluetooth.
3 Pokud jste již spárovali zařízení
Bluetooth, telefon BL40 nebude
automaticky vyhledávat další
zařízení Bluetooth. V opačném
případě telefon BL40 vyhledá
další zařízení s technologií
Bluetooth v dosahu.
4 Vyberte zařízení, do kterého
chcete odeslat soubor, a
stiskněte možnost Vybrat.
5 Soubor bude odeslán.
TIP! Sledováním ukazatele
průběhu se můžete přesvědčit,
zda je soubor odesílán.
Příjem souboru:
1 Chcete-li soubory přijímat, musí
být funkce Bluetooth zapnutá.
Další informace získáte v části
Změna nastavení připojení
Bluetooth, která následuje.
2 Zpráva vás vyzve k příjmu
souboru od příslušného
odesílatele. Stisknutím možnosti
Ano soubor přijmete.
3 Zobrazí se místo, kam se soubor
uložil, a můžete vybrat možnost
Zobrazit nebo Použít jako
tapetu (pouze pro obrazový
soubor). Soubory budou obvykle
uloženy do odpovídající složky
ve složce Moje soubory.
Změna nastavení připojení
Bluetooth
1 Na domovské obrazovce vyberte
ikonu
a poté procházejte
možností Bluetooth na kartě
Nastavení.
2 Stiskněte možnost .
Můžete změnit následující
možnosti:
Informace o mém zařízení
– umožňuje zadat název telefonu
BL40.
Viditelnost zařízení – umožňuje
zvolit možnost Viditelný, Skrytý
nebo Viditelný 1 minutu.
Režim vzdálené USIM zapnut –
slouží k aktivaci režimu vzdálené
karty USIM.
Podporované služby umožňuje vybrat, jak se použije
Bluetooth ve spojení s různými
službami.
Smazat – možnost vyberte,
pokud chcete smazat seznamy
spárovaných zařízení.
Smazat vše – možnost vyberte,
pokud chcete smazat všechny
seznamy spárovaných zařízení.
Párování s jiným zařízením
Bluetooth
Spárováním telefonu BL40 s jiným
zařízením je možné nastavit
připojení chráněné heslem.
To znamená, že párování je
bezpečnější.
81
Nastavení
1 Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth zapnutá.
Viditelnost svého zařízení
můžete změnit v menu
Nastavení.
2 Stisknutím možnosti Nové
zařízení spusťte vyhledávání.
3 Telefon BL40 začne vyhledávat
zařízení Bluetooth. Po dokončení
vyhledávání se na obrazovce
zobrazí ikona Obnovit.
4 Zvolte zařízení, ke kterému
chcete telefon připojit, a zadejte
heslo. Poté stiskněte tlačítko OK.
5 Telefon se pak připojí ke
druhému zařízení, na kterém
bude nutné zadat stejné heslo.
6 Připojení Bluetooth chráněné
heslem je nyní připraveno.
82 LG BL40 | Uživatelská příručka
Používání sluchátek
Bluetooth
1 Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth zapnutá.
2 Podle pokynů dodaných ke
sluchátkům nastavte sluchátka
do režimu párování a zařízení
spárujte.
Wi-Fi
Aktualizace softwaru telefonu
Správce bezdrátového připojení
umožňuje správu internetového
připojení prostřednictvím připojení
Wi-Fi (sítě WLAN) v zařízení.
Umožňuje připojení telefonu
k místním bezdrátovým sítím
nebo bezdrátový přístup k síti
Internet. Připojení Wi-Fi je rychlejší
a má větší rozsah než bezdrátová
technologie Bluetooth. Navíc
umožňuje rychlé zasílání e-mailů a
procházení obsahu sítě Internet.
POZNÁMKA: Telefon BL40
podporuje šifrování WEP a WPAPSK/2 a nepodporuje šifrování EAP
a WPS. Nastaví-li váš poskytovatel
služby Wi-Fi nebo správce sítě pro
zabezpečení sítě šifrování, zadejte
v automaticky zobrazeném okně
klíč. Není-li šifrování nastaveno,
automaticky zobrazované okno
se neobjeví. Klíč obdržíte od
poskytovatele služby Wi-Fi nebo
správce sítě.
Aktualizace softwaru pro mobilní
telefony LG ze sítě Internet
Další informace o použití této
funkce naleznete na webu
mobilních telefonů LG.
Cesta: http://www.lgmobile.com
– vyberte zemi – menu Výrobky
- menu Manuály a software, nebo
http://cz.lgmobile.com
Tato funkce vám umožňuje
pohodlně aktualizovat firmware
svého telefonu na nejnovější verzi
ze sítě Internet, aniž by bylo nutné
navštívit jakékoli středisko služeb.
Aktualizace firmwaru mobilního
telefonu vyžaduje plnou pozornost
uživatele po celou dobu trvání
procesu aktualizace. Než budete
pokračovat, prostudujte si všechny
pokyny a poznámky, které se objeví
v jednotlivých krocích. Uvědomte
si, že odstraněním datového
komunikačního kabelu USB nebo
baterie během aktualizace můžete
vážně poškodit mobilní telefon.
83
Příslušenství
Pro váš mobilní telefon je k dispozici různé příslušenství, které může být
prodáváno samostatně. Tyto volitelné položky si můžete vybrat podle
vlastních požadavků na komunikaci. O jejich dostupnosti se poraďte
s místním prodejcem. (Níže popsané položky jsou dodány v krabici.)
Nabíječka
Baterie
Stereofonní
headset
Datový kabel a disk
CD-ROM
Slouží k propojení
telefonu BL40 a počítače
a k synchronizaci telefonu
s počítačem. Disk CDROM obsahuje také tuto
Uživatelskou příručku
v elektronické podobě.
Uživatelská příručka
BL40 Uživatelská příručka
POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální příslušenství LG.
• Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
• Příslušenství se v různých regionech může lišit.
84 LG BL40 | Uživatelská příručka
Technické údaje
Všeobecné
Název výrobku: BL40
Systém: GSM/WCDMA
Okolní teploty
Maximum: + 55 °C (vybíjení)
+ 45 °C (nabíjení)
Min.: -10 °C
Registrace DivX VOD
Vygenerujte kód pro registraci DivX
VOD.
Informace o registraci a technické
podpoře naleznete na adrese
<http://vod.divx.com/>.
Vývojem tohoto telefonu
motivovaného snahou o zlepšení
jeho funkcí, ovladatelnosti a
použitelnosti mohlo dojít ke vzniku
rozdílu mezi jeho ovládáním a
návodem k ovládání uvedeným v
této příručce. Tyto případné rozdíly
způsobené změnami softwaru, které
mohou být provedeny i na přání
Vašeho operátora, Vám ochotně
vysvětlí náš prodejce či servisní
středisko. Tyto případné rozdíly
způsobené vývojovými změnami
softwaru mobilního telefonu
provedené výrobcem nejsou vadami
výrobku ve smyslu uplatnění práv z
odpovědnosti za vady a nevztahuje
se na ně poskytnutá záruka.
85
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM / WCDMA Terminal Equipment
Model Name
BL40
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned
standards and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
Name
Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director
31. Jul. 2009
Signature of representative
LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon BL40 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 26/2000 Sb.].
Odstraňování problémů
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při
používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili
na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.
Zpráva
Možné příčiny
Možná řešení
Chyba USIM
V telefonu není karta USIM
nebo je vložena nesprávně.
Zkontrolujte, zda jste kartu USIM vložili
správně.
Žádné síťové
připojení
Slabý signál
Jste mimo oblast pokrytí
sítě GSM
Přejděte k oknu nebo na otevřené
prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí
síťového operátora.
Kódy se
neshodují
Pro změnu bezpečnostního
kódu je nutné potvrdit
nový kód jeho opakovaným
zadáním. Zadané kódy se
neshodují.
Obraťte se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze
nastavit
Funkci nepodporuje
poskytovatel služeb nebo
vyžaduje registraci
Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není
dostupné
Chyba vytáčení
Byla vložena nová karta USIM
Byl dosažen limit nabití
Nová síť není ověřena. Zkontrolujte
nová omezení. Obraťte se na
poskytovatele služeb, nebo omezení
znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.
87
Odstraňování problémů
Zpráva
Možné příčiny
Možná řešení
Telefon nelze
zapnout
Klávesa Zapnout/Vypnout
nebyla stisknuta dostatečně
dlouho
Vybitá baterie
Kontakty baterie jsou
znečištěné
Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto
alespoň na dobu dvou sekund.
Nechte nabíječku připojenou delší
dobu.
Vyčistěte kontakty.
Baterie je zcela vybitá
Teplota je mimo rozsah
Problém s kontakty
Chyba nabíjení
Žádné napětí
Vadná nabíječka
Špatná nabíječka
Vadná baterie
Nabijte baterii.
Zkontrolujte, zda je okolní teplota
vhodná, chvíli vyčkejte a pak
pokračujte v nabíjení.
Zkontrolujte napájení a připojení
k telefonu. Zkontrolujte kontakty
baterie a v případě potřeby je očistěte.
Použijte jinou zásuvku nebo
zkontrolujte napětí.
Pokud se nabíječka nezahřívá,
vyměňte ji.
Používejte pouze originální
příslušenství LG.
Vyměňte baterii.
Telefon ztrácí
síť
Příliš slabý signál
Připojení k jinému poskytovateli služeb
probíhá automaticky.
Nepovolené
číslo
Je zapnuta funkce Pevná
volba čísla.
Zkontrolovat nastavení.
88 LG BL40 | Uživatelská příručka
Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého
a kompaktného mobilného telefónu BL40
od spoločnosti LG navrhnutého na prácu
s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej
mobilnej komunikácie.
Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti
od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.
Likvidácia starého prístroja
1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej
smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt
vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali
byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli
ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie
a ľudské zdravie.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete
na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo
u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.
Obsah
Pokyny na bezpečné a účinné Multimédiá................................ 57
používanie....................................3
Organizér.................................... 65
Zoznámte sa so svojím
Web ............................................. 68
telefónom.................................. 10
PC Suite....................................... 71
Pohľad spredu.......................... 11
Nastavenia................................. 76
Inštalácia karty USIM a
batérie......................................... 12 Wi-Fi............................................. 82
Pamäťová karta........................ 13 Aktualizácia softvéru
telefónu....................................... 83
Východisková obrazovka...... 15
Príslušenstvo............................. 84
Hovory......................................... 19
Technické údaje....................... 85
Kontakty..................................... 23
Riešenie problémov............... 87
Správy.......................................... 26
Fotoaparát................................. 35
Videokamera . .......................... 43
Vaše fotografie a videá.......... 49
LG BL40 | Návod na používanie
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si nasledujúce jednoduché
pokyny. Nedodržiavanie tohto
návodu môže byť nebezpečné
alebo protizákonné.
Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a
špecifická rýchlosť pohltenia (SAR).
Model mobilného telefónu BL40
bol navrhnutý tak, aby vyhovoval
bezpečnostným požiadavkám na
expozíciu vysokofrekvenčným
vlnám. Tieto smernice boli
vytvorené na základe pravidelných
a dôkladných hodnotení vedeckých
štúdií vykonávaných nezávislými
vedeckými organizáciami. Smernice
obsahujú dôležité bezpečnostné
limity zaisťujúce bezpečnosť
všetkých osôb bez ohľadu na ich
vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné
telefóny používajú mernú
jednotku, ktorá je známa ako
špecifická rýchlosť pohltenia
(Specific Absorption Rate – SAR).
Merania SAR sa vykonávajú v
štandardných prevádzkových
polohách so zariadením,
ktoré vysiela na maximálnej
certifikovanej úrovni výkonu
vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach.
• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých
modelov telefónov LG môžu
odlišovať, všetky sú v súlade
s príslušnými smernicami na
expozíciu VF žiarením.
• * Limit SAR pre mobilné
zariadenia používané verejnosťou
je 2 watty na kilogram (W/kg),
čo je priemerná hodnota na 10
gramov telesného tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre
tento model telefónu na základe
testovania DASY4 je 0,757 W/kg
(10 g) pre použitie pri uchu a
0,842 W/kg (10 g) pri nosení na
tele.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• Tento prístroj spĺňa právne
predpisy pre vydávanie
neionizujícímu žiarenia, ak je
používaný v normálnej polohe
pri uchu alebo je umiestnený
najmenej 1,5 cm od tela. Ak je
prístroj umiestnený v obale, na
spone na opasok alebo v držiaku
na tele, nesmie takýto doplnok
obsahovať kovové súčasti a
mal by byť umiestnený aspoň
1,5 cm od tela. Nedodržanie
týchto pokynov môže spôsobiť
prekročenie príslušných limitov
pre vydávanie neionizujícímu
žiarenia.
• Informácia o hodnotách SAR
pre obyvateľov v krajinách
a oblastiach, ktoré prijali
obmedzenie SAR odporúčané
Inštitútom elektrických a
elektronických inžinierov (IEEE)
– limit SAR je priemerne 1,6 W/kg
na 1 gram tkaniva.
LG BL40 | Návod na používanie
Starostlivosť o telefón a jeho údržba
VÝSTRAHA
Používajte len batérie,
nabíjačky a príslušenstvo, ktoré
sú schválené pre konkrétny
typ telefónu. Používanie iných
typov môže zrušiť oprávnenie
na používanie alebo záruku na
telefón a môže byť nebezpečné.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je
potrebná oprava, zverte ju
kvalifikovanému servisnému
technikovi.
• Udržiavajte telefón vo väčšej
vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako televízory, rádiá alebo
osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti
zdrojov tepla, ako radiátory alebo
sporáky.
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým
vibráciám ani nárazom.
• V priestoroch, kde to určujú osobitné
predpisy, telefón vypnite. Telefón
nepoužívajte napr. v nemocniciach,
kde by mohol ovplyvniť citlivé
zdravotnícke prístroje.
• Počas nabíjania nemanipulujte s
telefónom vlhkými rukami. Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
• Nenabíjajte telefón blízko horľavých
materiálov, pretože telefón sa počas
nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko
požiaru.
• Na čistenie povrchu prístroja
používajte suchú tkaninu.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzén, riedidlo alebo alkohol.
• Telefón nenabíjajte pokiaľ sa
nachádza na textilnom zariadení
bytu.
• Telefón nabíjajte v dobre vetranej
miestnosti.
• Nevystavujte prístroj nadmernému
dymu, ani prachu.
• Nenechávajte telefón v blízkosti
•
•
•
•
kreditných kariet alebo cestovných
lístkov, lebo môže pôsobiť na
informáciu na magnetických pásoch.
Nedotýkajte sa displeja ostrými
predmetmi, pretože môže dôjsť k
poškodeniu telefónu.
Nevystavujte telefón nadmernej
vlhkosti.
Príslušenstvo, napr. slúchadlá,
používajte opatrne. Nedotýkajte sa
antény, ak to nie je nevyhnutné.
Telefón ani príslušenstvo
nepoužívajte na miestach s vysokou
vlhkosťou ako bazény, skleníky,
soláriá alebo tropické prostredie.
Telefón by sa mohol poškodiť a
záruka by prestala platiť.
Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia a
zdravotnícke pomôcky
Všetky mobilné telefóny sa môžu
navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na
ich výkon.
• Mobilný telefón nepoužívajte
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
v blízkosti lekárskych prístrojov
bez toho, by ste si vyžiadali
povolenie. Poraďte sa s lekárom,
či používanie telefónu nemôže
narušiť činnosť vašej zdravotníckej
pomôcky.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj
niektoré načúvacie aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže
ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,
počítače atď.
Kardiostimulátory
Výrobcovia kardiostimulátorov
odporúčajú dodržiavať minimálnu
vzdialenosť 15 cm medzi mobilným
telefónom a kardiostimulátorom,
aby nedošlo k prípadnému rušeniu
kardiostimulátora. Preto je vhodné
používať pri telefonovaní ucho na
opačnej strane od kardiostimulátora a
telefón nenosiť v náprsnom vrecku.
LG BL40 | Návod na používanie
Nemocnice
Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď
vás o to požiadajú v nemocnici,
na klinike alebo v inom zariadení
zdravotnej starostlivosti. Tieto
požiadavky majú zabrániť
prípadnému rušeniu citlivého
zdravotníckeho vybavenia.
Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá o
používaní mobilných telefónov v
krajine, kde šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní
telefón, ktorý sa drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú
pozornosť.
• Ak je to možné, použite súpravu
na telefonovanie bez pomoci rúk
(handsfree).
• Opustite vozovku a zaparkujte,
ak potrebujete volať alebo prijať
hovor, ak to vyžadujú jazdné
podmienky.
• Vysokofrekvenčná energia môže
ovplyvniť niektoré elektronické
systémy v motorovom vozidle,
ako napríklad stereo súpravu či
bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom,
neobmedzujte ho nainštalovaným
alebo prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by dôjsť k
zlyhaniu airbagu alebo vážnemu
poraneniu v dôsledku jeho
nesprávnej funkcie.
• Ak počúvate hudbu, keď ste
vonku, nezabudnite mať hlasitosť
nastavenú na zodpovedajúcu
úroveň tak, aby ste vedeli
o okolitých zvukoch. Toto je
obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.
v blízkosti svojich uší. Odporúčame
vám tiež, aby ste hlasitosť hudby
a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.
Ochrana pred poškodením
sluchu
Nepoužívajte telefón na miestach, kde
sa odpaľujú nálože (v kameňolome).
Dodržiavajte zákazy a postupujte
podľa predpisov alebo pravidiel.
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým
zvukom, môže to poškodiť váš sluch.
Preto vám odporúčame, aby ste svoj
telefón nezapínali ani nevypínali
Sklenené časti
Niektoré časti vášho mobilného
telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto
sklenené časti sa môžu rozbiť, ak
dôjde k pádu vášho mobilného
telefónu na tvrdý povrch alebo ak je
telefón vystavený silnému nárazu. Ak
sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte
sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú
časť odstrániť. Mobilný telefón
nepoužívajte, až kým poškodenú
sklenenú časť nevymení autorizovaný
poskytovateľ servisných služieb.
Výbušné prostredie
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prostredie s rizikom výbuchu
Tiesňové volania
• Nepoužívajte telefón na čerpacích
staniciach.
• Nepoužívajte telefón v blízkosti
skladov paliva alebo chemických
látok.
• Neprevážajte a neskladujte horľavé
plyny, kvapaliny alebo výbušné
materiály v rovnakom priestore
vozidla ako mobilný telefón a jeho
príslušenstvo.
Tiesňové volania nemusia byť
dostupné vo všetkých mobilných
sieťach. Preto by ste pri tiesňových
volaniach nemali byť nikdy závislí len
od mobilného telefónu. Informujte
sa u svojho miestneho poskytovateľa
služieb.
V lietadlách
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť
rušenie zariadení v lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek
lietadla mobilný telefón vypnite.
• Bez povolenia posádky ho
nepoužívajte.
Deti
Telefón odkladajte na bezpečné
miesto mimo dosahu malých detí.
Obsahuje malé časti, ktoré by po
oddelení mohli spôsobiť udusenie.
LG BL40 | Návod na používanie
Informácie o batérii a údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné
batériu úplne vybíjať. Na rozdiel od
iných batériových systémov nemá
batéria pribalená k prístroju žiadny
pamäťový efekt, ktorý by mohol
znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky
značky LG. Nabíjačky LG sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali
životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte
batérie.
• Udržiavajte kovové kontakty
batérie čisté.
• Vymeňte batériu, ak už
• Ak je potrebná výmena batérie,
neposkytuje prijateľný výkon.
zaneste ju do najbližšieho
Životnosť batérie môže byť až
autorizovaného servisu alebo k
niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali,
nabite ju, aby ste maximalizovali jej • Po úplnom nabití telefónu vždy
použiteľnosť.
odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky, aby ste tak predišli
• Nevystavujte nabíjačku batérií
zbytočnej spotrebe energie
priamemu slnečnému žiareniu,
nabíjačkou.
ani ju nepoužívajte v prostredí s
vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni. • Skutočná životnosť batérie bude
závisieť od konfigurácie siete,
• Nenechávajte batériu na horúcich
nastavení výrobku, spôsobu
alebo studených miestach, môže
používania, batérie a okolitých
to zhoršiť jej výkon.
podmienok.
• V prípade výmeny batérie
za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
• Ak je potrebná výmena batérie,
zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics. Ak je to možné,
recyklujte ich. Nelikvidujte ich
spolu s domovým odpadom.
Zoznámte sa so svojím telefónom
Konektor pre súpravu Handsfree alebo
stereo slúchadlá
Tlačidlo Zapnúť (Tlačidlo uzamknutia/odomknutia)
Zapína a vypína telefón.
Slúchadlo
Vnútorný fotoaparát
Snímač blízkosti (Upozornenie nájdete na strane 15.)
VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na
telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť
funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.
Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti
LCD displeja. Mohlo by dôjsť k poruche senzora.
Nabíjačka, dátový
kábel (USB kábel)
TIP: Pred
pripojením USB
kábla počkajte,
kým sa telefón
zapne a prihlási
do siete.
Tlačidlo Hudba
Tlačidlá hlasitosti
• Pri nečinnosti obrazovky: hlasitosť
tónu tlačidiel alebo vyzváňacieho
tónu. Dlhým stlačením tlačidla nadol
zapnete/vypnete Tichý režim.
• Počas hovoru: hlasitosť slúchadla.
• Počas prehrávania skladby: súvislé
ovládanie hlasitosti.
Tlačidlo fotoaparátu
• Stlačením a podržaním tlačidla
prejdite do menu fotoaparátu.
10 LG BL40 | Návod na používanie
Pohľad spredu
Nabíjanie telefónu
Otvorte kryt konektora na nabíjanie
umiestnený na bočnej strane
telefónu BL40. Pripojte nabíjačku
a zapojte ju do elektrickej zásuvky.
Telefón BL40 sa musí nabíjať, kým
sa na obrazovke nezobrazí správa
„Batéria nabitá“.
Kryt batérie
Zásuvka pre
kartu USIM
Blesk
Batéria
Objektív
fotoaparátu
Zásuvka na
pamäťovú kartu
11
Inštalácia karty USIM a batérie
1 Odobratie krytu batérie a
batérie
Posuňte kryt batérie smerom nadol
a vytiahnite batériu.
3 Inštalácia batérie
Najskôr vložte hornú časť batérie
k hornému okraju priehradky pre
batériu. Zaistite, aby boli kontakty
batérie zarovnané s terminálmi
telefónu. Zatlačte dolnú časť
batérie tak, aby dosadla na svoje
miesto.
VÝSTRAHA: Nevyťahujte
batériu, ak je telefón zapnutý.
Mohli by ste ho poškodiť.
2 Inštalácia karty USIM
Zasuňte kartu USIM do držiaka
karty USIM. Uistite sa, či časť so
zlatými kontaktmi smeruje nadol.
Ak chcete odstrániť kartu USIM,
opatrne ju vytiahnite.
12 LG BL40 | Návod na používanie
Pamäťová karta
Inštalácia pamäťovej karty
Kapacitu dostupnej pamäte svojho
telefónu môžete rozšíriť pomocou
pamäťovej karty (microSD). Telefón
BL40 podporuje pamäťové karty s
kapacitou až 32 GB.
POZNÁMKA: Pamäťová karta je
voliteľné príslušenstvo.
Zasuňte pamäťovú kartu do
zásuvky navrchu, kým nedosadne
na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť
so zlatými kontaktmi smeruje lícom
nadol.
VÝSTRAHA: Pamäťovú
kartu zasuňte do zásuvky, inak
sa môže poškodiť.
13
Pamäťová karta
Formátovanie pamäťovej
karty
zmeniť, pretože všetky súbory
budú vymazané.
Pamäťová karta už môže byť
naformátovaná. Ak nie je, pred
začatím používania ju musíte
naformátovať.
POZNÁMKA: Formátovaním sa
vymažú všetky súbory.
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
a z karty Nastavenia
vyberte Telefón.
2 Nalistujte a stlačte Informácie
o pamäti, potom nalistujte a
stlačte Externá pamäť.
3 Stlačte Formátovať a potom
voľbu potvrďte.
4 Ak bolo nastavené heslo,
zadajte ho. Karta sa následne
naformátuje a bude pripravená
na používanie.
Prenos kontaktov
POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej
karte nejaký obsah, štruktúra
priečinkov sa môže po formátovaní
14 LG BL40 | Návod na používanie
Prenos kontaktov z karty USIM do
telefónu:
1 Na karte Komunikácia prejdite
na Kontakty a vyberte
,
potom Zmeniť miesto.
2 Stlačte Skopírovať do telefónu.
3 Vyberte Označiť všetko alebo
zvoľte mená po jednom a stlačte
Skopírovať do telefónu.
Východisková obrazovka
Tipy pre dotykovú
obrazovku
Východisková obrazovka je tiež
výborné miesto pre nacvičenie
návyku na dotykovú obrazovku.
Ak chcete vybrať položku, stlačte
stred ikony.
• Nemusíte stláčať príliš silno,
dotyková obrazovka je
dostatočne citlivá, aby položku
vybrala aj pri jemnom, presnom
stlačení.
• Požadovanú možnosť stlačte
špičkou prsta. Dávajte pozor, aby
ste nestláčali žiadne iné klávesy.
• Keď je osvetlenie obrazovky
vypnuté, stlačením tlačidla
na zapnutie sa vrátite na
východiskovú obrazovku.
• Počas nečinnosti sa telefón
BL40 vždy vráti na uzamknutú
obrazovku.
Snímač blízkosti
Pri prijímaní alebo uskutočňovaní
hovoru tento snímač automaticky
vypne podsvietenie a uzamkne
dotykovú klávesnicu pri
zaznamenaní objektov, keď je
telefón pri uchu.
To predlžuje životnosť batérie a
zabraňuje nesprávnej činnosti
dotykovej klávesnice, ktorá by
sa pri dlhších hovoroch mohla
automaticky uzamknúť.
Používatelia teda nemusia telefón
zdĺhavo odomykať, keď chcú počas
hovoru vyhľadať telefónne číslo.
15
Východisková obrazovka
Prispôsobenie východiskovej • Prispôsobenie východiskovej
obrazovky – Pre každý typ
obrazovky
Východisková
obrazovka pre
skratky
Východisková
obrazovka
prehliadača
Východisková
obrazovka pre
kontakty
Východisková
obrazovka pre mini
aplikácie (aktívna)
• Zoznámenie sa s telefónom
BL40 – Používateľské rozhranie
je založené na štyroch typoch
východiskových obrazoviek.
Ak chcete prepínať medzi
východiskovými obrazovkami,
rýchlym pohybom prsta prejdite
po displeji zľava doprava alebo
sprava doľava.
16 LG BL40 | Návod na používanie
východiskovej obrazovky môžete
pridávať alebo odstraňovať
objekty dotykom a podržaním
prstu na obrazovke, prípadne, ak
je objekt už pridaný, dotknite sa
ho a podržte ho.
Dotyková obrazovka
Ovládacie prvky dotykovej
obrazovky telefónu BL40 sa
dynamicky menia v závislosti od
úlohy, ktorú vykonávate.
Posúvanie
Posúvajte sa ťahaním zo strany na
stranu. Na niektorých obrazovkách,
ako sú webové stránky, sa tiež
môžete posúvať nahor a nadol.
Približovanie a odďaľovanie
Keď si prezeráte fotografie, webové
stránky, e-maily alebo mapy,
môžete ich približovať alebo
odďaľovať. Pritlačte prsty k sebe
alebo ich od seba oddiaľte.
Používanie funkcie Multitasking
Stlačením tlačidla Multitasking
otvorte menu Multitasking. Tu
môžete vidieť niektoré spustené
aplikácie a jedným stlačením ich
otvárať.
Zobrazenie stavového riadka
Ikona Popis
Žiadna služba
2G
3G
EDGE
HSDPA
Wi-fi zapnuté
Bluetooth správa
Handsfree mono náhlavná
súprava s Bluetooth
Mono/stereo náhlavná
súprava s Bluetooth
Ikona Popis
Stereo náhlavná súprava s
Bluetooth
Mono náhlavná súprava s
Bluetooth
Bluetooth je zapnuté
Tlačiareň s podporou
Bluetooth
Prenos cez Bluetooth
Viditeľnosť Bluetooth
Hudba Bluetooth
Preberanie
Preberanie ukončené.
Preberanie bolo zrušené
Možnosť Počas hovoru
Internet
Vyhľadávanie
Podmienečné presmerovanie
Odmietnutie hovoru
17
Východisková obrazovka
Ikona Popis
Ikona Popis
Zabezpečenie
Nová správa MMS
Náhlavná súprava
Posiela sa SMS
Domáca zóna
Prijímanie SMS
Roaming
Nová hlasová pošta
Budík
Nová správa
Rozvrh (Kalendár)
Nepodarilo sa odoslať správu
Multi-tasking
Nový e-mail
Hudba pozastavená
Správa WAP- Push
Prehráva sa hudba
Režim počas letu
Prehráva sa FM rádio
Profil Normálny
FM vysielanie
Profil Vonku
Odosiela sa e-mail
Profil Tichý
Prijímanie e-mailov
Nepodarilo sa odoslať správu
MMS
Posiela sa MMS
Prijímanie MMS
18 LG BL40 | Návod na používanie
–
Profil Vlastný 1-10
Externá pamäť
Stav batérie
Microsoft Exchange
Hovory
TIP! Krátkym stlačením
tlačidla Zapnúť uzamknete
dotykovú obrazovku a predídete
tak neželaným volaniam.
Uskutočnenie hovoru alebo
videohovoru
1 Stlačením
otvoríte
klávesnicu.
2 Vyťukajte číslo na klávesnici. Ak
chcete zmazať číslicu, stlačte
tlačidlo Vymazať.
3 Stlačením Hlasový hovor
zavoláte.
4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte
Ukončiť hovor.
TIP! Ak chcete zadať
symbol + na uskutočnenie
medzinárodného hovoru,
stlačte dvakrát alebo stlačte a
podržte stlačené
.
TIP! Máte k dispozícii možnosti
Uložiť číslo, Nová správa alebo
Vyhľadávanie kontaktov
klepnutím na
.
Možnosti počas hovoru
Podržať – stlačením
hovor.
podržíte
Stlmiť – stlačením
vypnete
mikrofón, takže osoba, s ktorou
telefonujete, vás nebude môcť
počuť.
Reproduktor – stlačením
zapnete reproduktor na telefóne.
Možnosti – výber spomedzi
ďalších možností počas hovoru
vrátane vytvorenia novej poznámky
a prechodu na správy, pomocou
ktorých možno počas hovoru
kontrolovať správy a pridávať
kontakty. Tu môžete tiež ukončiť
hovor stlačením Ukončiť hovor.
19
Hovory
– stlačením otvoríte číselné
klávesy pre zadávanie čísel, napr.
pri vytáčaní call centier alebo iných
automatizovaných telefonických
služieb.
priradené číslo, kým sa kontakt
neobjaví na obrazovke. Hovor
sa uskutoční automaticky, nie je
potrebné stlačiť Hlasový hovor.
– pridanie poznámky počas
hovoru.
Funkcia DTMF umožňuje používať
číslicové príkazy na navigáciu
v automatizovaných hovoroch.
Funkcia DTMF je zapnutá.
Ak ju chcete vypnúť počas hovoru
(napríklad v prípade, že chcete
napísať poznámku v číslach), stlačte
a vyberte Deaktivovať DTMF.
– vyhľadávanie kontaktov počas
hovoru.
Rýchla voľba
1 Na východiskovej obrazovke
stlačením
otvorte svoje
Kontakty.
2 Stlačte
a vyberte Rýchle
voľby.
3 Otvorí sa zoznam kontaktov.
Kontakt, ktorému chcete priradiť
toto číslo, vyberiete jedným
stlačením telefónneho čísla.
Ak chcete volať pomocou rýchlej
voľby, stlačte
na východiskovej
obrazovke, potom stlačte a podržte
20 LG BL40 | Návod na používanie
Vypnutie DTMF
Uskutočnenie druhého
hovoru
1 Počas prvého hovoru stlačte
a vyberte číslo, na ktoré chcete
zavolať.
2 Zavolajte na dané číslo alebo
prehľadajte vaše kontakty.
3 Stlačením Hlasový hovor spojte
hovor.
4 Na obrazovke hovoru budú
zobrazené obidva hovory.
Prvý hovor bude zablokovaný
a podržaný.
5 Stlačením ikony prepínania
prepínajte medzi hovormi.
6 Stlačením symbolu + otvorte
menu počas hovoru a vyberte
„Spojiť hovory“, ak chcete
uskutočniť konferenčný hovor.
7 Na ukončenie jedného alebo
oboch hovorov stlačte Koniec .
POZNÁMKA: spoplatňuje sa každý
uskutočňovaný hovor.
Používanie blokovania
hovorov
1 Stlačte
a na karte Nastavenia
vyberte Hovory.
2 Stlačte Blokovanie hovorov a
vyberte Hlasové hovory a/alebo
Videohovory.
3 Vyberte niektorú z piatich
možností alebo všetky:
4 Zadajte heslo pre blokovanie
hovorov. Overte u svojho
sieťového operátora, či túto
službu poskytuje.
TIP! Vyberte Pevná
voľba a aktivujte a zostavte
zoznam čísiel, na ktoré možno z
telefónu volať. Je potrebný kód
PIN2 dostupný od operátora.
Z telefónu bude možné volať
iba na čísla uvedené v tomto
zozname.
Zmena bežného nastavenia
hovorov
1 Stlačte
a na karte Nastavenia
vyberte Nastavenia hovorov.
2 Stlačte Spoločné nastavenia.
Tu môžete meniť nasledujúce
nastavenia:
Odmietnutie hovoru
Odoslať moje číslo – vyberte,
či chcete zobrazovať svoje číslo
na telefóne druhej strany počas
21
Hovory
prebiehajúceho hovoru.
Automatické opakované
vytáčanie – posuňte prepínač
vľavo na možnosť ZAPNUTÉ
alebo vpravo na možnosť
VYPNUTÉ.
Pripomienkovač – posuňte
prepínač vľavo na možnosť
ZAPNUTÉ, ak chcete počas
hovoru počuť každú minútu
zaznieť tón.
Režim odpovedania BT
– vyberte možnosť Handsfree,
ak chcete prijať hovor pomocou
náhlavnej súpravy Bluetooth,
alebo zvoľte Telefón pre prijatie
hovoru stlačením tlačidla na
telefóne.
Uložiť nové číslo – vyberte
možnosť ZAPNUTÉ alebo
VYPNUTÉ pre uloženie nového
čísla.
22 LG BL40 | Návod na používanie
Čistota hlasu – vyberte možnosť
ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ pre
odstránenie ruchu okolia. Vďaka
tejto funkcii bude hlas silnejší a
jasnejší.
Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Existujú dva spôsoby vyhľadania
kontaktu:
Z východiskovej obrazovky
1 Na východiskovej obrazovke
stlačením
otvorte svoje
Kontakty. Stlačte
a
pomocou klávesnice zadajte
meno kontaktu.
2 Stlačte Videohovor alebo
Hlasový hovor, ak chcete
zavolať.
Z hlavného menu
1 Stlačte
a na karte
Komunikácia stlačte Kontakty.
Pridanie nového kontaktu
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom stlačte Nový
kontakt.
2 Vyberte, kam chcete kontakt
uložiť: Telefón alebo na USIM.
3 Ak chcete ku každému kontaktu
pridať obrázok, stlačte Pridať
obrázok.
4 Zadajte meno a priezvisko
svojho nového kontaktu.
Nemusíte zadávať obe mená, ale
musíte zadať aspoň jedno z nich.
5 Nastavte ostatné položky.
6 Stlačením
kontakt uložíte.
TIP! Kontaktom môžete
vytvoriť prispôsobené skupiny.
Pozri Vytvorenie skupiny.
Vytvorenie skupiny
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
Komunikácia stlačte Kontakty.
2 Stlačte Kontakty v hornej časti
obrazovky, potom stlačte
Skupiny a vyberte možnosť
Nová skupina.
23
Kontakty
3 Zadajte názov novej skupiny.
Nastavte obrázok skupiny, názov
skupiny, vyzváňací tón skupiny a
vibrovanie pre skupinu.
4 Stlačením
skupinu uložíte.
POZNÁMKA: Ak odstránite
skupinu, kontakty priradené k tejto
skupine sa nestratia. Zostanú vo
vašich kontaktoch.
TIP! Existujúcu skupinu môžete
upraviť tak, že vybranú skupinu
jedenkrát stlačíte. Vyberte z
položiek Zobraziť členov, Upraviť
skupinu, Odoslať správu, Odoslať
vizitku alebo Vymazať skupinu.
Zmena nastavení kontaktov
Nastavenia kontaktov si môžete
prispôsobiť podľa svojich vlastných
želaní.
1 Na karte Komunikácia stlačte
Kontakty, vyberte
a
nalistujte na Nastavenia
kontaktov.
24 LG BL40 | Návod na používanie
2 Na tomto mieste môžete meniť
nasledujúce nastavenia:
Zobraziť meno
Kopírovať – kopírovanie
kontaktov z karty USIM do
telefónu alebo naopak. Môžete
to robiť po jednom kontakte
alebo všetky naraz.
Presunúť – funguje rovnako ako
kopírovanie, ale kontakt zostane
len na novom mieste.
Vymazať kontakty –
odstránenie všetkých kontaktov.
Informácie o pamäti
Synchronizovať kontakty –
pripojením na server sa kontakty
synchronizujú.
Poslať všetky kontakty cez
Bluetooth – odoslanie všetkých
kontaktov do iného zariadenia
pomocou Bluetooth. Ak zvolíte
túto možnosť, objaví sa výzva,
aby ste zapli Bluetooth.
Zobrazenie informácií
TIP! Ak chcete pridať vlastnú
vizitku, vyberte Moja vizitka a
zadajte vaše podrobnosti ako
pri každom inom kontakte.
Stlačením
dokončite.
25
Správy
Správy
Telefón BL40 kombinuje správy
SMS a MMS do intuitívneho a ľahko
použiteľného menu.
Centrum správ možno otvoriť
dvoma spôsobmi:
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte , alebo stlačte
a
prejdite na karte Komunikácia na
Správy.
Odoslanie správy
1 Stlačte , potom zvolením
možnosti Napísať správu
otvorte prázdnu správu.
2 Stlačením Komu zadajte číslo
príjemcu alebo otvorte kontakty,
prípadne obľúbené. Pridať
môžete viac kontaktov. Po
skončení stlačte dole zobrazené
okno správy a začnite písať text
správy.
3 Po napísaní textu môžete SMS
správu odoslať stlačením tlačidla
26 LG BL40 | Návod na používanie
odoslať v hornej časti správy.
TIP! Poplatok za 160znakovú textovú správu vám
bude naúčtovaný za každú
osobu, ktorej správu pošlete.
4 Stlačte
Vložiť, ak chcete
pridať Obrázok, Video, Zvuk,
šablónu SMS, šablónu MMS,
emotikon, meno a číslo, novú
snímku, predmet alebo podpis a
Viac (Vizitka/Rozvrh/Poznámka/
Úlohy).
VÝSTRAHA: Limit 160
znakov sa môže medzi
krajinami líšiť v závislosti od
kódovania SMS.
VÝSTRAHA: Ak pridávate
k správe SMS obrázok,
video alebo zvukový súbor,
automaticky sa zmení na
MMS a bude podľa toho aj
spoplatnená.
Zadávanie textu
Stlačením zapnete prediktívny
text T9.
Klepnutím meníte medzi
číselnými, symbolovými a textovými
klávesnicami.
tlačidiel. Ak chcete napríklad
napísať „hello“, stlačte dvakrát
tlačidlo 4, dvakrát 3, trikrát 5, ešte
raz trikrát 5 a potom trikrát 6.
Nastavenie e-mailu
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
, potom na karte
Pomocou
prepínajte medzi
Komunikácia
prejdite na E-mail.
rozličnými klávesnicami jednotlivých
režimov zadávania textu (napr. veľké 2 Stlačte Napísať e-mail. Ak nie
je nastavený e-mailový účet,
alebo malé písmená).
spustite sprievodcu nastavením
Ak chcete vložiť medzeru, stlačte
e-mailu.
.
T9 prediktívny
V režime T9 uvidíte
, farebný
oranžový kruh.
Stačí stlačiť číselné tlačidlo,
ktorému je priradené zadávané
písmeno, a slovník odhadne slovo,
ktoré chcete použiť.
Abc ručne
V režime Abc treba písmená
zadávať opakovaným stláčaním
TIP! Ak už je e-mailový účet
nastavený, sprievodca sa
nespustí automaticky.
Môžete tiež upraviť konkrétne
nastavenia účtu pomocou menu
Komunikácia > E-mail >
>
Nový e-mailový účet. Sú to tieto
nastavenia:
Názov – zadajte názov účtu.
Meno používateľa – zadajte
27
Správy
meno používateľa pre daný účet.
Heslo – zadajte heslo účtu.
E-mailová adresa – zadajte emailovú adresu účtu.
E-mailová adresa pre odpoveď
– zadajte e-mailovú adresu,
na ktorú sa majú odosielať
odpovede.
Server odch. pošty – zadajte
adresu servera odchádzajúcej emailovej pošty.
Server prich. pošty – zadajte
adresu servera prichádzajúcej emailovej pošty.
Maximálna veľkosť prijímania
– vyberte limit veľkosti e-mailov,
maximum je 2 MB.
Typ e-mail. schr. – zadajte typ
e-mailovej schránky, POP3 alebo
IMAP4.
Uložiť na server – vyberte, či sa
majú e-maily ukladať na server.
Pri účtoch IMAP4 sa kópie vždy
ukladajú.
28 LG BL40 | Návod na používanie
Uložiť odoslané do – vyberte,
kam sa majú ukladať odoslané
e-maily zo schránok IMAP4.
Odoslané e-maily zo schránok
POP3 sa vždy ukladajú do
telefónu.
Možnosť preberania – vyberte
spôsob preberania e-mailov.
Vyberte medzi možnosťami Len
hlavička alebo Všetko vrátane
textu pre POP3 a len hlavička,
hlavička + text alebo všetko pre
IMAP4.
Prístupový bod – vyberte
prístupový bod k internetu.
E-mail na načítanie – vyberte
spôsob preberania e-mailov.
Vyberte spomedzi možností Len
hlavička alebo Všetko vrátane
textu pre POP3, len hlavička,
hlavička + text alebo všetko pre
IMAP4.
Automatické načítanie –
vyberte, či sa majú nové e-maily
načítať automaticky.
Načítať iba nové – vyberte, či
sa majú zrušiť už skôr prevzaté
e-maily.
Pokročilé nastavenia – vyberte,
či sa majú používať pokročilé
nastavenia.
Číslo portu SMTP – zvyčajne to
je 25.
SMTP TLS/SSL – vyberte, či sa
má TLS/SSL použiť pre server
odchádzajúcej pošty.
Číslo portu prichádz. – zvyčajne
to je 110 pre účty POP3 a 143 pre
účty IMAP4.
Prichádzaj. TLS/SSL – vyberte, či
sa má TLS/SSL použiť pre server
prichádzajúcej pošty.
SMTP overenie – vyberte
bezpečnostné nastavenia pre
server odchádzajúcej pošty.
Užívateľské meno SMTP –
zadajte meno používateľa SMTP.
Heslo SMTP – zadajte heslo
SMTP.
Zabezpečené prihl. APOP
– vyberte, či chcete aktivovať
zabezpečené prihlasovanie APOP
pre účet POP3. Účty IMAP4 sú
vždy nastavené na hodnotu
vypnuté.
Po nastavení sa účet objaví v
zozname účtov v priečinku E-mail.
E-mailový účet Microsoft
Exchange
E-mailová adresa – zadajte emailovú adresu účtu.
Adresa servera – zadajte adresu
e-mailového servera.
Meno používateľa – zadajte meno
používateľa účtu.
Heslo – zadajte heslo účtu.
Doména – zadajte doménu účtu
(voliteľné).
Automatické doručenie bez
vyžiadania – vyberte, či chcete
používať funkciu Push E-mail.
Teraz je účet nastavený a objaví sa
29
Správy
v zozname účtov v priečinku E-mail.
Synch. pošty – dni – vyberte
interval synchronizácie e-mailov.
Synchronizácia položiek
– vyberte, či chcete použiť funkciu
synchronizácie položiek (Kontakty,
Rozvrhy, Úlohy).
Kontakty – vyberte, ak chcete
synchronizovať Kontakty.
Rozvrhy – vyberte, ak chcete
synchronizovať Rozvrhy.
Úlohy – vyberte, ak chcete
synchronizovať Úlohy.
Použiť SSL – vyberte, či chcete pre
server Microsoft Exchange použiť
protokol SSL.
Internetový profil – zvoľte svoj
Internetový profil.
Uložiť do odosl. – vyberte, či
chcete uložiť odoslané e-maily na
serveri.
30 LG BL40 | Návod na používanie
Načítavanie e-mailov
Na účte si môžete automaticky
alebo ručne kontrolovať nové emaily.
Manuálna kontrola:
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte
Komunikácia prejdite na E-mail.
2 Vyberte E-mail.
3 Stlačte požadovaný účet a
potom
.
4 Vyberte Načítať/Synchronizácia
správ a telefón BL40 sa pripojí
k vášmu e-mailovému účtu a
načíta nové správy.
Odoslanie e-mailu pomocou
nového účtu
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte
Komunikácia prejdite na E-mail
– Napísať e-mail. Otvorí sa nová
prázdna správa.
2 Zadajte adresu príjemcu a
napíšte správu. Môžete tiež
pripojiť obrázky, videá, zvukové
súbory alebo iné typy súborov.
3 Stlačením Poslať e-mail svoj email odošlete.
TIP! V čase aktívneho
pripojenia Wi-Fi sú e-maily
odosielané a prijímané
prostredníctvom Wi-Fi.
Zmena nastavení e-mailu
Nastavenia e-mailu môžete zmeniť
podľa svojich preferencií.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte
Komunikácia prejdite na E-mail.
2 Vyberte
a prejdite na
Nastavenia e-mailu.
3 Meniť môžete nasledujúce
nastavenia:
E-mailové účty – slúži na správu
e-mailových účtov.
Povoliť správu s odpoveďou
– vyberte, či chcete povoliť
odosielanie správ s potvrdením
o prečítaní.
Vyžiadať odpoveď – vyberte,
či chcete požadovať správy s
potvrdením o prečítaní.
Interval načítania – vyberte,
ako často má telefón BL40
kontrolovať nové e-mailové
správy.
Množstvo na načítanie
– vyberte počet e-mailov, ktoré
sa majú načítať naraz.
Pridať správu do Posl. ďalej a
Odpovedať – vyberte, či chcete
pridať pôvodnú správu do
odpovede.
Pridať prílohu – vyberte, či
chcete pridať pôvodnú prílohu
do každej odpovede.
31
Správy
Autonačítanie v roamingu
– vyberte, či chcete automaticky
načítať správy, keď ste v zahraničí
(roaming).
Oznámenie o nových e-mailoch
– vyberte, či chcete dostávať
upozornenie na nové e-maily bez
kontextovej správy.
Podpis – vytvorenie podpisu
e-mailových správ a aktivovanie
tejto funkcie.
Priorita – vyberte úroveň priority
e-mailových správ.
Veľkosť odosielania e-mailu
– vyberte veľkosť e-mailu, ktorý
odosielate.
Používanie šablón
Vytvorte šablóny pre často
odosielané správy SMS a MMS.
Niektoré šablóny sa už nachádzajú
v telefóne a môžete ich upravovať.
1 Pri písaní novej správy môžete
vkladať Šablóny pomocou
32 LG BL40 | Návod na používanie
položky Vložiť v menu možností.
2 Vyberte SMS šablóna alebo
MMS šablóna. Potom môžete
stlačiť
, ak chcete vybrať
možnosti Nová šablóna,
Zmazať alebo Zmazať všetky.
Ak chcete správu upraviť, stačí
ju vybrať, urobiť zmeny a stlačiť
Uložiť.
Používanie emotikonov
Oživte svoje správy pomocou
emotikonov. Niektoré bežne
používané emotikony už nájdete
vo svojom telefóne.
Nový emotikon môžete pridať
stlačením Nový emotikon.
Zmena nastavení SMS
Tieto nastavenia možno zmeniť
podľa vašich preferencií.
Na karte Komunikácia prejdite na
Správy. Stlačte
, potom vyberte
Nastavenia správ a SMS. Môžete
zmeniť tieto nastavenia:
Centrum SMS – zadajte
podrobnosti o centre správ.
Hlásenie o doručení – posuňte
prepínač doľava, ak chcete prijímať
potvrdenie o doručení správ.
Doba platnosti – vyberte, ako dlho
majú byť správy uložené v centre
správ.
Typy správ – prevod textu na Hlas,
Fax, X.400 alebo E-mail.
Kódovanie znakov – vyberte, ako
majú byť znaky kódované. Ovplyvní
to veľkosť správ a tým aj poplatky
za prenos údajov.
Poslať dlhý text ako – vyberte, či
chcete dlhé správy odosielať ako
Niekoľko SMS alebo ako MMS.
Zmena nastavení MMS
Tieto nastavenia možno zmeniť
podľa vašich preferencií.
Na karte Komunikácia prejdite na
Správy. Stlačte
, potom vyberte
Nastavenia správ a MMS.
Môžete zmeniť tieto nastavenia:
Režim prijatia – vyberte
Domovská sieť alebo
Roamingová sieť. Ak potom
zvolíte Ručne, o správach MMS
najskôr dostanete len oznámenie.
Potom sa môžete rozhodnúť, či ich
chcete stiahnuť celé.
Hlásenie o doručení – vyberte, či
chcete povoliť a/alebo požadovať
správu o doručení.
Hlásenie o prečítaní – vyberte, či
chcete povoliť a/alebo odosielať
potvrdenie o prečítaní.
Priorita – vyberte úroveň priority
správ MMS.
Doba platnosti – vyberte, ako dlho
má byť správa uložená v centre
správ.
Trvanie snímky – vyberte, ako
dlho sa majú snímky objavovať na
obrazovke.
Režim vytvorenia – vyberte režim:
Obmedzený, Výstraha, Voľné.
33
Správy
Obmedzené – k správe MMS
nebude možné prikladať
nepodporované typy súborov.
VÝSTRAHA: Medzi
obmedzením alebo priložením
nepodporovaných typov
súborov do správy MMS
možno vybrať aj pomocou
potvrdzovacieho okna.
Voľné – k správe MMS bude možné
prikladať aj nepodporované typy
súborov až do limitu veľkosti.
Doba doručenia – vyberte dobu
pred doručením správy.
Centrum MMS – zadajte
podrobnosti o centre správ.
34 LG BL40 | Návod na používanie
Fotoaparát
Rýchle fotografovanie
1 Stlačte a podržte tlačidlo
fotoaparátu na pravom boku
telefónu.
2 Držte telefón vo vodorovnej
polohe a nasmerujte objektív
smerom k objektu, ktorý
fotografujete.
3 Jemne stlačte tlačidlo spúšte a
v strede obrazovky hľadáčika sa
objaví rámček zaostrenia.
4 Nasmerujte telefón tak, aby
ste videli predmet, ktorý
fotografujete v rámčeku
zaostrenia.
5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia
zmení na zelenú, fotoaparát
objekt zaostril.
6 Stlačte a podržte tlačidlo spúšte.
Po nasnímaní fotografie
Nasnímaná fotografia sa objaví na
obrazovke. Názov obrázku sa spolu
so štyrmi ikonami zobrazí na pravej
strane.
Odoslať Stlačením odošlete
fotografiu ako Správu, E-mail
alebo cez Bluetooth.
POZNÁMKA: Preberanie MMS
správ pri používaní roamingu môže
byť spoplatnené.
Použiť ako Stlačením použijete
obrázok ako tapetu.
Premenovať Stlačením upravíte
názov vybraného obrázku.
Upraviť Stlačte, ak chcete pomocou
rôznych nástrojov obrázok upraviť.
Stlačením
sa vrátite do
predošlého menu.
Zmazať
Stlačením zmažete
obrázok.
Nový obrázok Stlačením okamžite
nasnímate ďalšiu fotografiu.
Aktuálna fotografia sa uloží.
Stlačením tohto tlačidla
zobrazíte galériu uložených
fotografií.
35
Fotoaparát
Zoznámte sa s hľadáčikom
Zoom – stlačením
priblížite alebo stlačením
Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.
Veľkosť obrázka
oddialite.
Uloženie do pamäte
telefónu/externej pamäte
Stlačením nasnímate
obrázok
Jas – pozri Nastavenie jasu.
Stlačením otvoríte Režim Scéna.
Stav blesku – nastavenie alebo
zrušenie blesku.
Makro – zapnite ho, ak chcete
robiť záber zblízka.
Kvalita (Normálna/Stredná/
Vysoká)
Nastavenia – stlačením tejto
ikony otvoríte menu nastavení.
Pozri Používanie rozšírených
nastavení.
36 LG BL40 | Návod na používanie
Späť – stlačením sa vrátite na
východiskovú obrazovku.
Režim Fotoaparát
1. Je vybraný režim Fotoaparát.
2. Stlačením tu nasnímate
obrázok
3. Potiahnutím nadol prepnete
na videokameru
Video
Galéria
Používanie blesku
V predvolenom nastavení je blesk
automatický, ale k dispozícii sú aj
ďalšie možnosti.
1 Zvolením
v ľavej časti
hľadáčika otvoríte podmenu
blesku.
2 Nachádzajú sa v nej štyri
možnosti blesku:
Automaticky – fotoaparát
zhodnotí dostupné svetlo na
nasnímanie dobrého obrázka a v
prípade nutnosti použije blesk.
Redukcia efektu červených očí
– blesk na fotoaparáte zasvieti
dvakrát, čím sa redukuje efekt
červených očí.
Vypnúť – fotoaparát bude
vždy snímať bez blesku. Toto je
dôležité, ak chcete šetriť energiu
batérie.
Zapnúť – fotoaparát bude vždy
snímať so zapnutým bleskom.
3 Keď stlačíte požadovanú
možnosť, menu blesku sa
automaticky zatvorí a budete
môcť hneď urobiť obrázok.
4 Stavová ikona blesku na
obrazovke hľadáčika sa mení
podľa nového režimu blesku.
Výber typu záberu
1 Stlačte
a voľbou Režim
záberu otvoríte dostupné typy
záberov
2 Vyberte spomedzi ôsmich
možností:
Bežný záber – je to predvolený
typ záberu. Fotografia bude
nasnímaná normálnym
spôsobom, ako je to popísané v
časti o rýchlom fotografovaní.
Nepretržitý záber – umožní
automaticky nasnímať šesť
záberov naraz vo veľmi rýchlom
slede.
Zložený záber – tým sa umožní
pospájanie fotografií vedľa seba
po nepretržitom zábere. Šesť
37
Fotoaparát
až osem obrázkov možno zlúčiť
dokopy do panoramatického
obrázka, čo umožňuje využiť celú
veľkosť obrazovky telefónu BL40.
Záber s úsmevom –
Automaticky spustí uzávierku, keď
fotoaparát rozpozná úsmev.
Panoráma – tento typ snímania
je skvelý na fotografovanie veľkej
skupiny ľudí alebo pre nasnímanie
panoramatického pohľadu.
Krásny záber – umožňuje jasne
a ostro nasnímať fotografiu tváre
osoby. Obzvlášť užitočné, keď ste
veľmi blízko.
Umelecký záber – vyberte
rôzne efekty obrázku (Originálny,
Čiernobiely, Teplý, Studený).
Záber v rámčeku – výber
jedného zo zábavných rámčekov
vám umožní premeniť priateľa
prípadne ozdobiť okolie postavy.
Záber s rozostrením – tento
typ záberu znamená výberové
zaostrenie.
38 LG BL40 | Návod na používanie
Zaostriť môžete na stred obrazu.
Snímanie panoramatického
záberu
Pomocou panoramatického
záberu zachytíte život taký, aký je v
skutočnosti.
Umožní vám vychutnať si celú
veľkosť obrazovky modelu BL40
s 360° funkciou Panoráma.
TIP!
360° Panoráma: umožňuje
poskladať fotografie až z 12
častí. Po stlačení tlačidla
otáčajte objektív fotoaparátu
v smere (doprava/doľava/
nahor/nadol), v ktorom chcete
fotografovať. Snímanie sa
vykoná automaticky. Keď sa
červené okienko dostane
do bieleho okienka v strede
obrazovky, je možné vykonať
snímanie.
Používanie rozšírených
nastavení
Stlačením
v hľadáčiku
fotoaparátu otvoríte všetky
možnosti pokročilých nastavení.
Posúvaním kolieska môžete zmeniť
nastavenia fotoaparátu. Po zvolení
možnosti stlačte tlačidlo .
TIP! Stlačením
môžete
zobraziť menu Pomocníka
s informáciami o funkciách
fotoaparátu.
Prepnúť fotoaparát – pre
autoportréty prepnite na vnútorný
fotoaparát telefónu LG BL40.
Veľkosť – zmena veľkosti fotografie
pre úsporu kapacity pamäte alebo
pre nasnímanie fotografie správnej
veľkosti pre kontakt. Pozri Zmena
veľkosti obrázka.
Režim scény – nastavte fotoaparát
tak, aby sa prispôsobil prostrediu.
Vyberte spomedzi možností
Automaticky, Portrét, Krajina, Šport
a Pláž.
Farebný efekt – vyberte farebný
odtieň, ktorý sa má použiť pre novú
fotografiu. Pozri Výber farebného
efektu.
Vyváženie bielej – vyberte
spomedzi možností Automaticky,
Žiarovka, Slnečno, Žiarivka a
Zamračené.
Samospúšť – samospúšť umožňuje
nastaviť oneskorenie po stlačení
tlačidla spúšte. Vyberte z možností
Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd
alebo 10 sekúnd. Toto je ideálne,
ak chcete byť na fotografii aj vy.
Režim záberu – vyberte režim
záberu.
ISO – hodnotenie ISO určuje
citlivosť svetelného senzoru
fotoaparátu. Čím je vyššie ISO, tým
je fotoaparát citlivejší. Zíde sa vám
to v tmavších podmienkach, keď
39
Fotoaparát
nie je možné použiť blesk. Vyberte
hodnotu ISO spomedzi možností
Automaticky, 100, 200, 400 alebo
800.
Pamäť – vyberte, či sa majú
fotografie ukladať do Telefónu
alebo Externej pamäte.
Stabilizácia obrazu – umožňuje
fotografovať bez pohybovania
alebo trasenia fotoaparátu.
Režim zaostrenia – vyberte
spôsob zaostrenia fotoaparátu.
Vyberte spomedzi možností Bod,
Ručné zaostrenie a Sledovanie
tváre.
Zvuk uzávierky – vyberte
spomedzi 3 zvukov uzávierky.
Zobrazenie mriežky – vyberte
spomedzi možností Vypnuté,
Jednoduchý kríž alebo Trojdielna.
Záber so súradnicami – vyberte,
aby informácie EXIF fotografie
zapisovali informácie GPS.
40 LG BL40 | Návod na používanie
Obnoviť nastavenia – obnovenie
všetkých nastavení fotoaparátu.
TIP! Keď ukončíte prácu s
fotoaparátom, všetky nastavenia
sa vrátia na prednastavené
hodnoty, okrem veľkosti
a kvality obrázka. Všetky
nastavenia, ktoré nie sú
predvolené, budete musieť
obnoviť, napr. farebný odtieň
a ISO. Pred snímaním ďalšej
fotografie ich skontrolujte.
TIP! Menu nastavení
sa nachádza nad obrazovkou
hľadáčika, takže pri zmene
prvkov farby alebo kvality
obrázka uvidíte zmeny obrázka
v náhľade za menu nastavení.
Zmena veľkosti obrázka
Čím viac pixlov obrázok obsahuje,
tým je súbor väčší a zaberá
viac miesta v pamäti. Ak chcete
do telefónu uložiť viac obrázkov,
zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte
veľkosť súboru.
1 Pomocou hľadáčika stlačte
v
ľavom rohu.
2 V menu Náhľad vyberte Veľkosť.
3 Vyberte hodnotu v pixloch
spomedzi možností
(5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960), VGA(640x480),
QVGA(320x240), Kontakty).
Výber farebného efektu
1 Pomocou hľadáčika stlačte
v
ľavom rohu.
2 V menu Náhľad zvoľte Farebný
efekt.
3 K dispozícii sú možnosti
farebného odtieňa.
4 Po zvolení možnosti sa menu
farebných odtieňov zatvorí
zvolením ikony
a telefón je
pripravený na snímanie obrázka.
TIP! Fotografiu nasnímanú
vo farbe je možné zmeniť na
čiernobielu alebo sépiovo hnedú,
ale naopak to možné nie je.
Používanie sekundárneho
fotoaparátu
Telefón LG BL40 obsahuje
vnútorný fotoaparát 640x480 na
uskutočňovanie videohovorov aj
fotografovanie.
1 Ak chcete prepnúť na vnútorný
fotoaparát, stlačte
, potom
vyberte Použiť sek. kameru v
menu Prepnúť fotoaparát.
41
Fotoaparát
2 O pár sekúnd sa uvidíte v
hľadáčiku. Ak chcete nasnímať
obrázok, stlačte bočné tlačidlo,
ako pri normálnom snímaní.
TIP! Sekundárny fotoaparát má
menej nastavení, lebo nemá
žiaden blesk ani funkciu ISO.
Stále je však možné upravovať
veľkosť obrázka, farebný efekt,
kvalitu obrázka, vyváženie
bielej a samospúšť stlačením
ako pri používaní hlavného
fotoaparátu.
3 Po nasnímaní fotografie sa
zobrazia tie isté možnosti
dostupné pre snímanie obrázka
hlavným fotoaparátom.
4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému
fotoaparátu, stlačte
a
potom vyberte Použiť hlavný
fotoaparát v menu Prepnúť
fotoaparát.
42 LG BL40 | Návod na používanie
Prezeranie uložených
fotografií
1 K uloženým fotografiám sa
dostanete cez režim fotoaparátu.
Stačí stlačiť
a na obrazovke
sa zobrazí galéria.
Videokamera
Rýchle snímanie videa
Po nasnímaní videa
1 Stlačte a podržte tlačidlo
fotoaparátu na pravom boku
telefónu.
2 Na režim videa môžete v
režime fotoaparátu prepnúť aj
v hľadáčiku potiahnutím
nadol.
3 Stlačte raz tlačidlo spúšte alebo
stlačením
v hľadáčiku
začnite nahrávať.
4 V dolnej časti hľadáčika sa
objaví nápis REC a časomiera
zobrazuje dĺžku videa.
5 Ak chcete video pozastaviť,
stlačte . Ak chcete v
nahrávaní pokračovať, vyberte
.
6 Stlačením
navrchu
obrazovky nahrávanie zastavíte.
Na obrazovke sa objaví statický
obrázok predstavujúci nasnímané
video. Názov videa sa zobrazí v
spodnej časti obrazovky spolu so
štyrmi ikonami na pravej strane.
Prehrať Stlačením tohto tlačidla
prehráte video.
Odoslať Stlačením odošlete
fotografiu ako Správu, E-mail
alebo cez Bluetooth. Pozri
Odosielanie správy a Odosielanie
a prijímanie súborov pomocou
Bluetooth.
Použiť ako Stlačením použijete
video ako vyzváňací tón.
Premenovať Stlačením upravíte
názov vybraného obrázku.
Upraviť Stlačte, ak chcete
pomocou rôznych nástrojov
obrázok upraviť.
Stlačením
sa vrátite do
predošlého menu.
43
Videokamera
Zmazať Stlačením tohto tlačidla
zmažete práve nasnímané video
a potvrdenie vykonáte stlačením
možnosti Áno.
Nové video Stlačením tohto tlačidla
okamžite nahráte ďalšie video.
Aktuálne video sa uloží.
Stlačením tohto tlačidla
zobrazíte galériu uložených videí a
obrázkov.
44 LG BL40 | Návod na používanie
Zoznámte sa s hľadáčikom
Zoom – stlačením
priblížite alebo stlačením
Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.
Veľkosť videa
oddialite.
Uloženie do pamäte
telefónu/externej pamäte
Stlačením nahráte video
Jas – pozri Nastavenie jasu.
Stlačením otvoríte Režim Scéna.
Stav blesku – nastavenie alebo
zrušenie blesku.
Trvanie
Kvalita (Normálna/Stredná/
Vysoká)
Nastavenia – stlačením tejto
ikony otvoríte menu nastavení.
Pozri Používanie rozšírených
nastavení.
Späť – stlačením sa vrátite na
východiskovú obrazovku.
Fotoaparát
Režim Videokamera
1. Je vybraný režim Fotoaparát.
2. Stlačením spustíte nahrávanie
3. Potiahnutím nahor prepnete
na fotoaparát
Galéria
45
Videokamera
Používanie rozšírených
nastavení
Stlačením
v hľadáčiku otvorte
všetky možnosti pokročilých
nastavení.
Pozrite pokročilé nastavenia
fotoaparátu na str. 39.
Trvanie – nastavte obmedzenie
trvania videa. Výberom spomedzi
možností Normálna a MMS
obmedzte maximálnu veľkosť pre
jeho odoslanie ako MMS.
TIP! Ak vyberáte dĺžku MMS,
výber nižšej kvality obrazu vám
umožní nasnímať dlhšie video.
Pamäť – vyberte, kam sa majú
videá ukladať: Pamäť telefónu
alebo Externá pamäť.
Hlas – vyberte Stlmiť, ak chcete
nahrať video bez zvuku, alebo
Nahlas, ak chcete zvuk.
46 LG BL40 | Návod na používanie
Zmena veľkosti videa
Čím viac pixlov video obsahuje,
tým je súbor väčší. To znamená,
že zaberá viac miesta v pamäti. Ak
chcete do telefónu uložiť viac videí,
zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte
veľkosť súboru.
1 Pomocou hľadáčika stlačte
v
ľavom rohu.
2 Vyberte Veľkosť videa.
VÝSTRAHA:
Vynikajúci softvér na úpravu
nachádzajúci sa v telefóne
LG BL40 je kompatibilný so
všetkými typmi videí okrem
640x480. Ak plánujete video
upravovať, nenahrávajte v
tomto formáte.
TIP! Softvér na konverziu
formátu videa nájdete na
CD, ktoré ste dostali spolu s
telefónom BL40.
Používanie sekundárnej
videokamery
Telefón LG BL40 obsahuje
vnútornú kameru 320x240 na
uskutočňovanie videohovorov aj
nahrávanie videí.
1 Ak chcete prepnúť na vnútornú
kameru, stlačte
, potom
vyberte Použiť sek. kameru v
menu Prepnúť fotoaparát.
2 O pár sekúnd sa uvidíte v
hľadáčiku. Stlačením tlačidla
spúšte ako zvyčajne začnete
nahrávanie. Ak ho chcete
zastaviť, stlačte tlačidlo
druhýkrát.
3 Po nasnímaní videa sa zobrazia
možnosti dostupné pre snímanie
videa hlavným fotoaparátom.
4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému
fotoaparátu, stlačte
a potom
Použiť hlavný fotoaparát.
TIP! Stále je však možné
upravovať veľkosť obrázka,
farebný efekt, vyváženie bielej
a kvalitu stlačením Nastavenia
ako pri používaní hlavného
fotoaparátu.
Prehrávanie uložených videí
1 V hľadáčiku stlačte
.
2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
3 Jedným stlačením požadovaného
videa ho presuniete v galérii
dopredu. Stlačením
ho
prehráte.
47
Videokamera
Sledovanie videí v televízii
Pripojte telefón BL40 k televízoru
pomocou kábla TV výstupu.
POZNÁMKA: Kábel TV výstupu si
môžete zakúpiť osobitne.
Najvhodnejšie rozlíšenia sú uvedené
nižšie:
WVGA 800 x 480 2 Mb/s 30 snímok
za sekundu
CIF 352 x 288 384 kb/s 30 snímok za
sekundu (Window Media)
VGA 640 x 480 384 kb/s 30 snímok
za sekundu
Podrobné informácie nájdete
v ponuke Informácie o súbore počas
prehrávania videa.
(Nemusí zobrazovať kvalitu videa.)
48 LG BL40 | Návod na používanie
Vaše fotografie a videá
Prezeranie fotografií a videí
1 Stlačte
na obrazovke
náhľadu fotoaparátu.
2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
3 Stlačte video alebo fotografiu,
aby sa úplne otvorili.
TIP! Rýchlym pohybom
vľavo alebo vpravo zobrazíte
ďalšie fotografie alebo videá.
TIP! Ak chcete odstrániť
fotografiu alebo video, otvorte
ich a zvoľte . Stlačením Áno
potvrďte.
Používanie priblíženia pri
zobrazovaní videa alebo
fotografie
Pri prezeraní fotografií alebo videí
si ich môžete priblížiť alebo oddialiť
tak, že pritlačíte prsty k sebe alebo
ich oddialite od seba.
Nastavenie hlasitosti pri
sledovaní videa
Ak chcete nastaviť počas
prehrávania videa hlasitosť, stlačte
lištu hlasitosti na ľavej strane
obrazovky. Môžete použiť aj
tlačidlá hlasitosti umiestnené na
boku telefónu.
Nastavenie fotografie ako
tapety
1 Stlačte fotografiu, ktorú chcete
nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.
2 Stlačením obrazovky otvoríte
ponuku s možnosťami.
3 Stlačte Použiť ako.
4 Obrazovka sa prepne do režimu
na výšku. Môžete približovať a
odďaľovať obrázok a presúvať
orezanú oblasť pomocou
miniatúry v spodnej časti
obrazovky.
49
Vaše fotografie a videá
Upravovanie fotografií
1 Otvorte fotografiu, ktorú si
želáte upravovať a stlačením
ikony možností vyberte Upraviť.
2 Stlačením ikon môžete
fotografiu upravovať:
Vybrať oblasť
Kreslenie na fotografiu
voľnou rukou. Vyberte hrúbku
čiary zo štyroch možností, a
potom farbu, ktorú chcete použiť.
Pridanie textu do obrázka.
Ozdobenie fotografie
pečiatkami.
Vymazanie úpravy, ktorá
bola vykonaná v obrázku. Môžete
vybrať veľkosť gumy, ktorú chcete
použiť.
Stlačením tohto tlačidla sa
vrátite do galérie.
50 LG BL40 | Návod na používanie
Uložiť Zvoľte, či chcete zmeny
uložiť ako Aktualizovať
existujúce alebo Nový súbor.
Ak zvolíte Nový súbor, zadajte
názov súboru.
Vrátiť späť Vymazanie
úpravy, ktorá bola vykonaná vo
fotografii.
Obrázok Stlačením tohto
tlačidla otvoríte možnosti ďalších
efektov vrátane Otočiť.
Filter Stlačením sa na fotografii
použijú možnosti efektu.
Úprava Pomôže vám to upraviť
obrázok urobený s použitím
automatickej farby, jasu atď.
Pridanie textu k fotografii
1 Na obrazovke úprav stlačte .
2 Vyberte Textový podpis alebo
Bublinový text.
3 Pomocou klávesnice zadajte text
a stlačte Uložiť.
4 Posúvaním nastavte text na
požadované miesto na obrázku.
Stlačte text, klávesnica sa znova
aktivuje a môžete znova upraviť.
Pridanie efektu k fotografii
1 Na obrazovke úprav stlačte
Filter .
2 Na fotografiu je možné použiť
ktorúkoľvek spomedzi rôznych
možností
3 Ak chcete efekt zrušiť, stačí
stlačiť Vrátiť späť .
Orezanie fotografie
1 Na obrazovke úprav stlačte
.
2 Vyberte tvar, ktorý chcete pri
orezaní obrázka použiť.
3 Posuňte výrez na oblasť, ktorú
chcete orezať.
4 Keď budete s výberom spokojní,
stlačte Uložiť .
Pridanie farebného odtieňa k
fotografii
1 Na obrazovke úprav stlačte
Obrázok .
2 Vyberte Farebný odtieň.
3 Vyberte časť fotografie.
Prerušovaná čiara sa objaví
okolo všetkého v danej oblasti,
čo má rovnakú alebo podobnú
farbu, napríklad vlasy alebo
pulóver osoby.
4 Intenzitu zvýraznenia zmeníte
stlačením Intenzita tlačidla „+“
alebo „-“.
5 Stlačte OK.
6 Z fotografie bude odstránená
všetka farba, okrem časti
označenej pre farebné
zdôraznenie.
7 Vyberte Uložiť zmeny uložíte.
51
Vaše fotografie a videá
Výmena farieb na fotografii
1 Na obrazovke úprav stlačte
Obrázok .
2 Vyberte Výmena farieb.
3 Vyberte časť fotografie.
Prerušovaná čiara sa objaví
okolo všetkého v danej oblasti,
čo má rovnakú alebo podobnú
farbu, napríklad vlasy alebo
pulóver osoby.
4 Vyberte farbu.
5 Stlačte OK.
6 Časť fotografie zvolená pre
farebné zdôraznenie sa zmení na
vybranú farbu.
7 Vyberte Uložiť zmeny uložíte.
Kreslenie hmly
1 Ak chcete do obrázka kresliť
hmlu, stlačte Obrázok.
2 Vyberte Kreslenie hmly.
3 Fúknutím do mikrofónu vložte
hmlu do obrázka a prstom ju
rozkreslite.
52 LG BL40 | Návod na používanie
4 Po tom, čo je hmla vložená do
obrázka, môžete zmeniť farbu
a intenzitu hmly a vymazať
rozpätie.
Dažďová kvapka
1 Ak chcete do obrázka vložiť
kvapky dažďa, vyberte menu
Obrázok.
2 Vyberte Dažďová kvapka.
3 Na obrázku sa objavia bubliny.
4 Môžete nastaviť intenzitu a
mierku kvapiek pomocou lišty
menu intenzity a mierky.
5 Otáčaním mobilného telefónu
možno tiež upraviť smer kvapiek.
Rozmazanie pohybu
1 Ak chcete použiť Rozmazanie
pohybu, stlačte Obrázok .
2 Vyberte Rozmazanie pohybu.
3 Nakreslením náčrtu vyberte
miesto, kam chcete vložiť
Rozmazanie pohybu. Stlačte
OK a potom potiahnite
požadovaným smerom.
4 Intenzitu a rozmazanie možno
nastaviť pomocou lišty úpravy
rozmazania.
Umelecký efekt
1 Na obrazovke úprav stlačte
Filter .
2 Vyberte Umelecký efekt.
3 Vyberte efekt funkcie Umelecký
efekt a môžete sledovať
maľovanie.
4 Maľba bude vytvorená a
automaticky uložená. Ak chcete
medzitým maľovanie zastaviť,
stlačte Zrušiť.
Upravovanie videí
Funkcie pre úpravy videí sú
dostupné pre typy MPEG4 okrem
rozlíšenia 640X480 (VGA).
Ak plánujete video upravovať,
nenahrávajte v týchto formátoch.
Odstrihnutie dĺžky videa
1 Otvorte video, ktoré chcete
upraviť, a stlačte tlačidlo voľby
.
2 Vyberte Upraviť a zvoľte
Odstrihnúť/Viacnásobné
odstrihnutie.
3 Stlačte a nastavte nové
začiatočné a koncové body
pomocou Odstrihnúť .
4 Stlačením Náhľad potvrdíte, že
ste s novým strihom spokojní.
5 Stlačením Uložiť alebo
sa
vrátite do galérie a zrušíte zmeny.
Zlúčenie dvoch videí
1 Otvorte video, ktoré chcete
upraviť, a stlačte tlačidlo voľby
.
2 Vyberte Upraviť a potom
Zlúčenie videí.
3 Otvorí sa priečinok Videá.
Vyberte video, ktoré chcete
zlúčiť.
53
Vaše fotografie a videá
4 Stlačením a posunutím
fotografie ju presuniete na
koniec alebo začiatok videa.
5 Stlačte Náhľad a zvoľte, akým
spôsobom chcete videá zlúčiť.
6 Stlačením Uložiť a následne
Áno uložíte nové zlúčené video.
Nahraďte existujúci súbor alebo
uložte ako nový súbor.
7 Ak chcete zlúčiť viac videí,
opakujte tieto kroky.
Zlúčenie fotografie s videom
1 Otvorte video, ktoré chcete
upraviť, a stlačte tlačidlo voľby
.
2 Vyberte Upraviť a potom
Zlúčenie obrázkov.
3 Otvorí sa priečinok Obrázky.
Vyberte fotografiu, ktorú chcete
zlúčiť s videom, a stlačte Zvoliť.
4 Stlačením a posunutím
fotografie ju presuniete na
koniec alebo začiatok videa.
54 LG BL40 | Návod na používanie
5 Stlačte Náhľad a zvoľte,
akým spôsobom chcete zlúčiť
fotografiu a video.
6 Stlačte Uložiť a vyberte možnosť
nahradiť existujúci súbor alebo
možnosť uložiť ako nový súbor.
7 Ak chcete zlúčiť viac fotografií,
opakujte tieto kroky.
Pridanie textu k videu
1 Otvorte video, ktoré chcete
upraviť, a stlačte tlačidlo voľby
.
2 Vyberte Upraviť a vyberte
Prekrytie textu.
3 Stlačte a pozastavte
prehrávanie, aby ste nastavili
začiatočný bod pre zobrazenie
textu.
4 Stlačte Spustiť a vyberte štýl
textu. Pomocou klávesnice
zadajte text a vyberte OK.
5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde
sa má zobraziť text, a stlačte OK.
6 Stlačte Uložiť. Nahraďte
existujúci súbor alebo uložte ako
nový súbor.
7 Ak chcete pridať ďalší text,
opakujte tieto kroky.
Prekrytie fotografie
1 Otvorte video, ktoré chcete
upraviť, a stlačte tlačidlo voľby
.
2 Vyberte Upraviť a zvoľte
Prekrytie obrázkov.
3 Otvorí sa priečinok Obrázky.
Vyberte fotografiu, ktorou chcete
prekryť video.
4 Stlačte a tlačidlo pauza, keď
chcete obrázok zobraziť, a po
stlačení tlačidla Spustiť vyberte
Nepriehľadnosť.
5 Stlačte OK a potom stlačte
Koniec, keď má byť prekrytie
fotografiou zastavené.
6 Stlačte oblasť na obrazovke,
kde sa má zobraziť text. Ak je
fotografia príliš veľká, prekryje
celú obrazovku, nie len zvolené
miesto.
7 Stlačte Uložiť. Nahraďte
existujúci súbor alebo uložte ako
nový súbor.
8 Ak chcete pridať ďalšie fotografie,
opakujte tieto kroky.
Pridanie soundtracku k videu
1 Otvorte video, ktoré chcete
upraviť, a stlačte tlačidlo voľby
.
2 Vyberte Upraviť a potom
Vyrovnávanie zvuku.
3 Otvorí sa priečinok Zvuky.
Vyberte skladbu, ktorú chcete
pridať do videa.
4 Pôvodná zvuková stopa videa
bude vymazaná.
5 Ak je zvukový záznam kratší
ako video, vyberte, či ho chcete
prehrať Raz alebo Opakovať.
6 Nahraďte existujúci súbor alebo
uložte ako nový súbor.
55
Vaše fotografie a videá
Pridanie živého zvuku k
videu
1 Otvorte video, ktoré chcete
upraviť, a stlačte tlačidlo voľby
.
2 Vyberte Upraviť a vyberte Živé
dabovanie.
3 Nastavte hodnotu zvuku na
pôvodný zvuk alebo nahrávaný
zvuk.
Pridanie efektu stlmenia
1 Otvorte video, ktoré chcete
upraviť, a stlačte tlačidlo voľby
.
2 Vyberte Upraviť a potom vyberte
Efekt stlmenia.
3 Video bude zosilnievať na
začiatku a slabnúť na konci.
4 Nahraďte pôvodný súbor alebo
uložte ako nový súbor.
56 LG BL40 | Návod na používanie
Multimédiá
Do pamäte telefónu možno uložiť
ľubovoľné multimediálne súbory,
takže budete mať ľahký prístup ku
všetkým svojim obrázkom, zvukom,
videám a hrám. Súbory možno
ukladať aj na pamäťovú kartu.
Používanie pamäťovej karty vám
umožní uvoľniť miesto v pamäti
telefónu.
Do menu Multimédiá sa dostanete
stlačením
a na karte Zábava
voľbou Moje súbory. Môžete
otvoriť zoznam priečinkov,
v ktorých sú uložené všetky
multimediálne súbory.
TIP! Ak chcete vymazať
súbor v priečinku Moje súbory,
stlačte
, potom Vymazať.
Obrázky
Obrázky obsahujú zoznam
obrázkov, vrátane predvolených
obrázkov uložených v telefóne,
obrázkov, ktoré ste sami prevzali,
a obrázkov nasnímaných
fotoaparátom telefónu.
Odoslanie fotografie
1 Ak chcete odoslať fotografiu,
jednoducho vyberte požadovaný
obrázok.
2 Stlačte Odoslať. Vyberte
spomedzi možností Správa, Email, Bluetooth alebo Odovzdať
na web.
3 Ak vyberiete možnosť Správa
alebo E-mail, fotografia bude
pridaná do správy a môžete
napísať a odoslať správu
ako zvyčajne. Ak vyberiete
Bluetooth, telefón bude hľadať
zariadenie, na ktoré odošle
obrázok.
Používanie obrázka
Máte možnosť vyberať si obrázky
pre tapety a šetriče obrazovky
alebo dokonca aj na identifikáciu
volajúceho.
57
Multimédiá
Tlač obrázka
Záber so súradnicami
1 Stlačte Obrázky.
2 Vyberte obrázok a stlačte
.
3 Stlačte Tlačiť cez Bluetooth.
Zapnite fotoaparát a využite
možnosti služieb na určovanie
polohy v telefóne.
Odfoťte miesto, kde sa práve
nachádzate, a obrázky označte
informáciami o tomto mieste.
Ak odovzdáte označené obrázky
na blog, ktorý podporuje Zábery
so súradnicami, obrázky uvidíte
zobrazené na mape.
Presun alebo kopírovanie
obrázka
Obrázok možno presúvať alebo
kopírovať medzi pamäťou telefónu
a pamäťovou kartou. Toto môže
byť výhodné buď na uvoľnenie
priestoru v jednej z pamätí, alebo
na zabezpečenie obrázkov pred
stratou.
Vytvorenie prezentácie
Ak si chcete pozrieť obrázky
v telefóne, môžete vytvoriť
prezentáciu, vďaka ktorej nebudete
musieť otvárať a zatvárať každý
jednotlivý obrázok.
58 LG BL40 | Návod na používanie
Zvuky
Priečinok Zvuky obsahuje Prevzaté
zvuky Predv. zvuky a Hlasové
záznamy. Na tomto mieste môžete
organizovať, odosielať alebo
nastavovať zvuky ako vyzváňacie
tóny.
Videá
Priečinok Videá zobrazuje zoznam
prevzatých a nahraných videí na
telefóne.
POZNÁMKA: Niektoré časti obsahu
prevzatého z internetu alebo
zakódované používateľom sa
nemusia prehrať správne.
TIP! Model BL40 podporuje
prehrávanie formátu videa DivX
aj Xvid a zaisťuje tak vyššiu
dostupnosť obsahu. Certifikát
DivX Certified na prehrávanie
videa DivX® s rozlíšením až do
320 x 240.
POZNÁMKA: Kábel TV výstupu si
môžete zakúpiť osobitne.
Odoslanie videoklipu
1 Vyberte video a stlačte
.
2 Stlačte Odoslať a vyberte
spomedzi možností Správa,
E-mail a Bluetooth.
3 Ak vyberiete Správa alebo
E-mail, váš videoklip bude
priložený k správe a môžete
napísať a odoslať správu
ako zvyčajne. Ak vyberiete
Bluetooth, telefón bude hľadať
zariadenie, na ktoré odošle
video.
Hry a aplikácie
Do telefónu môžete stiahnuť nové
hry a aplikácie, ktoré vás zabavia vo
voľnom čase.
Inštalácia hry alebo aplikácie
typu Java
1 Stlačte
, potom na karte
Zábava vyberte Moje súbory.
2 Stlačte položku Celá pamäť,
ktorá je navrchu menu.
3 Vyberte Celá pamäť alebo
Pamäť telefónu. Ak vložíte novú
pamäťovú kartu, stlačte menu
Externá pamäť.
59
Multimédiá
Používanie menu priečinka
Zábava
Priečinok Zábava obsahuje vopred
nainštalované hry Flash, ktoré
využívajú integrovaný pohybový
senzor.
Obsah aplikácií Flash
Priečinok s Flash aplikáciami
obsahuje všetky prevzaté súbory
SWF a SVG.
Prezeranie súborov SWF/SVG
1 Stlačte
, potom na karte
Zábava vyberte Moje súbory.
2 Stlačte Flash aplikácie.
3 Vyberte súbor, ktorý chcete
zobraziť.
Dokumenty
To je možné so súbormi typu Excel,
PowerPoint, Word, Text a PDF.
60 LG BL40 | Návod na používanie
Prenos súborov do telefónu
Bluetooth je pravdepodobne
najjednoduchším spôsobom
prenosu súboru z počítača
do telefónu. Tiež je možné
použiť softvér LG PC Suite
prostredníctvom synchronizačného
kábla.
Pre prenos súborov (napr.
hudobných súborov) pomocou
Bluetooth:
1 Uistite sa, že na telefóne aj
počítači je zapnutá funkcia
Bluetooth, a že sú prepojené.
2 Pomocou počítača odošlite
súbor cez rozhranie Bluetooth.
3 Keď sa súbor odosiela, prijmite
ho na telefóne stlačením Áno.
4 Ak ide o obrázok, súbor by sa
mal objaviť v priečinku Obrázok.
Ak ide o hudobný súbor, mal by
sa objaviť v priečinku Zvuk.
Iné
Priečinok Iné sa používa
na ukladanie súborov, ktoré nie sú
obrázkami, zvukovými súbormi,
videami, hrami ani aplikáciami.
Používa sa rovnako ako priečinok
Dokumenty.
Vytvorenie filmu
1 Stlačte
, potom na karte
Zábava vyberte Tvorca filmov.
2 Stlačením Vložiť pridáte
obrázok.
3 Stlačte štýl, ktorý chcete vo filme
použiť.
4 Stlačte na obrazovke Zvuk, ak
chcete zmeniť zvuk, napr. na
hlasový záznam.
5 Stlačením tlačidla Náhľad
zobrazíte výsledky.
7 Stlačte Používanie, ak chcete
vybrať spomedzi možností Na
ponechanie a MMS.
8 Ak chcete film uložiť, stlačte
Uložiť film.
Hudba
Telefón LG BL40 má zabudovaný
hudobný prehrávač, takže môžete
prehrávať všetky svoje obľúbené
skladby. Ak chcete otvoriť hudobný
prehrávač, stlačte tlačidlo menu
a na karte Zábava vyberte
Hudba.
TIP! Model BL40 je jedným z
mála mobilných telefónov, ktorý
pri hudbe využíva systém Dolby
Mobile™ a poskytuje tak pre váš
mobilný telefón zvuk v kvalite
Dolby™.
6 Stlačením Poradie prehrávania
na obrazovke zmeníte poradie.
61
Multimédiá
Prenos hudby do telefónu
Prehrávanie skladieb
Najjednoduchším spôsobom
prenosu hudby do telefónu
je rozhranie Bluetooth alebo
synchronizačný kábel.
Tiež môžete použiť softvér LG PC
Suite. Prenos hudby pomocou
rozhrania Bluetooth:
1 Uistite sa, že je na oboch
zariadeniach zapnutá funkcia
Bluetooth, a že sú navzájom
prepojené.
2 Vyberte na druhom zariadení
hudobný súbor a zvoľte jeho
prenos cez Bluetooth.
3 Keď sa súbor odosiela, prijmite
ho na telefóne stlačením Áno.
4 Súbor by sa mal objaviť v
priečinku Hudba > Všetky
skladby.
1 Stlačte
, potom na karte
Zábava vyberte Hudba.
2 Stlačte Všetky skladby.
3 Vyberte skladbu, ktorú chcete
prehrať, a potom stlačte .
4 Stlačením
pozastavte
skladbu.
5 Stlačením
preskočíte na
ďalšiu skladbu. (Dlhé stlačenie:
rýchly posun vpred)
6 Stlačením
sa vrátite na
predchádzajúcu skladbu. (Dlhé
stlačenie: rýchly posun vzad)
7 Stlačením
sa vrátite do
menu Hudba.
62 LG BL40 | Návod na používanie
TIP! Ak chcete zmeniť
hlasitosť počas počúvania
hudby, stlačte .
Upozornenie: Autorské právo
hudobných súborov môže byť
chránené prostredníctvom
medzinárodných zmlúv a národných
zákonov o autorských právach.
Na reprodukciu alebo kopírovanie
hudby môže byť preto potrebné
získať povolenie alebo licenciu.
V niektorých krajinách zákony
zakazujú súkromné kopírovanie
materiálu chráneného autorským
právom.
Pred prevzatím alebo skopírovaním
súboru si, prosím, preštudujte
národnú legislatívu príslušnej
krajiny a v nej uvedené podmienky
používania tohto druhu materiálov.
Vytvorenie zoznamu
prehrávaných skladieb
Môžete si vytvárať vlastné zoznamy
skladieb zvolením výberu skladieb
z priečinka Všetky skladby.
Ak chcete zoznam skladieb prehrať,
vyberte ho a stlačte jednu zo
skladieb, ktoré obsahuje.
POZNÁMKA: Ak chcete pridať
druhý zoznam prehrávaných
skladieb, stlačte
, potom Nový
zoznam prehrávaných skladieb.
Používanie rádia
Telefón LG BL40 má zabudovanú
funkciu rádia FM, takže si môžete
naladiť svoje obľúbené stanice a
počúvať ich kdekoľvek.
POZNÁMKA: Ak chcete
počúvať rádio, je potrebné
pripojiť slúchadlá. Zasuňte ich
do konektora pre slúchadlá na
telefóne.
Vyhľadávanie staníc
V telefóne môžete naladiť
rozhlasové stanice ručným alebo
automatickým vyhľadávaním.
Tieto stanice sa potom uložia
na konkrétne čísla kanálov, takže
ladenie nie je potrebné opakovať.
63
Multimédiá
Do telefónu možno uložiť až
48 kanálov.
Automatické ladenie:
1 Stlačte
a na karte Zábava
vyberte FM rádio.
2 Stlačte
.
3 Stlačte Vyhľadať automaticky.
Nájdené stanice budú
automaticky pridelené číslam
kanálov v telefóne.
POZNÁMKA: Stanicu tiež
môžete naladiť ručne pomocou
kolieska zobrazeného vedľa
rozhlasovej frekvencie.
Počúvanie rádia
1 Stlačte
a na karte Zábava
vyberte FM rádio.
2 Stlačte číslo kanála stanice, ktorú
by ste chceli počúvať.
64 LG BL40 | Návod na používanie
TIP! Ak chcete zlepšiť príjem
rádia, roztiahnite kábel
náhlavnej súpravy, ktorý
funguje ako rozhlasová anténa.
VÝSTRAHA: Ak zapojíte
náhlavnú súpravu, ktorá nebola
určená pre tento telefón, príjem
rádia môže byť prerušený.
Organizér
Pridávanie udalostí
do kalendára
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom na karte
Pomôcky prejdite na Organizér.
2 Vyberte dátum, ku ktorému
chcete pridať udalosť.
3 Stlačte
, potom Nový plán.
TIP! Do svojho kalendára
môžete zapísať sviatky.
Samostatne stlačte každý deň,
kedy je nejaký sviatok, potom
stlačte
a vyberte Nastaviť
sviatok. Každý deň bude
označený červeným textom.
Zmena predvoleného
zobrazovania kalendára
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom na karte
Pomôcky prejdite na Organizér.
Vyberte Nastavenia v
.
2 Stlačte Predvolené zobrazenie
a vyberte Mesiac, Týždeň,
Harmonogram, Zoznam alebo
Všetky úlohy.
Používanie vyhľadávania
dátumu
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom na karte
Pomôcky prejdite na Organizér.
2 V menu možností vyberte
Vyhľadávanie dátumu.
3 Na karte Od nastavte
požadovaný dátum.
4 Na karte Po nastavte počet dní.
5 Zobrazí sa Cieľový dátum.
Nastavenie budíka
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom na karte
Pomôcky prejdite na Budík.
2 Ak chcete pridať nový budík,
stlačte Nové budenie. Ak
chcete, aby budík zaznel opäť v
65
Organizér
priebehu jednej hodiny, stlačte
Rýchle budenie.
TIP! Stlačte ikonu Zapnuté
alebo nastavením
spustite
budík.
Hlasový záznamník
Hlasový záznamník môžete
využiť na nahrávanie hlasových
poznámok alebo iných zvukových
súborov.
Nahrávanie zvuku alebo
hlasu
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom na karte
Pomôcky prejdite na Hlasový
záznamník.
2 Stlačením Nahr. spustíte
nahrávanie.
3 Stlačením Zastaviť ukončíte
nahrávanie.
66 LG BL40 | Návod na používanie
4 Ak chcete opätovne nahrať hlas,
stlačte Nové .
Odosielanie hlasových
nahrávok
1 Po dokončení nahrávania stlačte
Odoslať.
2 vyberte spomedzi možností
Správa, E-mail alebo Bluetooth.
Ak vyberiete Správa alebo
E-mail, nahratá stopa bude
pripojená k správe a odoslaná
ako MMS. Ak vyberiete
Bluetooth, telefón bude hľadať
zariadenie, na ktoré odošle
hlasový záznam.
Používanie FM vysielača na
prehrávanie hudby
Telefón BL40 umožňuje vďaka
zabudovanému vysielaču FM
počúvať hudbu prostredníctvom
ľubovoľného tunera FM v dosahu
telefónu, napr. doma alebo v aute.
1 Stlačte
, potom Nástroje
a na karte Pomôcky vyberte
Vysielač FM.
2 Vyberte frekvenciu, na ktorej
má telefón vysielať signál FM s
vašou hudbou.
3 Stlačte Vysielať.
POZNÁMKA: Prevádzková
vzdialenosť vysielača FM je
maximálne 2 metre (6,5 stopy).
Prenos môže byť rušený pôsobením
prekážok, ako sú steny, iných
elektronických zariadení alebo
verejných rozhlasových staníc.
Aby ste sa vyhli rušeniu, pred
použitím vysielača FM vždy na
vysielači vyhľadajte voľnú frekvenciu
FM.
Vysielač FM nie je možné používať
súčasne s rádiom FM v zariadení.
67
Web
Prehliadač
Prehliadač ponúka rýchly,
plnofarebný svet hier, hudby,
spravodajstva, športu, zábavy a
ešte omnoho viac, priamo do vášho
mobilného telefónu. Kdekoľvek ste
a čokoľvek vás zaujíma.
Pridávanie a otváranie
záložiek
Pre jednoduchý a rýchly prístup
na svoje obľúbené webové stránky
môžete k webovým stránkam
pridávať záložky a ukladať ich.
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom na karte
Pomôcky prejdite na Prehliadač.
2 Vyberte Záložky. Na obrazovke
sa objaví zoznam záložiek.
3 Ak chcete pridať novú záložku,
stlačte Nová záložka. Zadajte
názov záložky a potom jej URL.
68 LG BL40 | Návod na používanie
4 Stlačte
. Záložka sa objaví
v zozname záložiek.
Používanie čítačky RSS
RSS (Really Simple Syndication) je
rodina formátov webových kanálov
využívaných na publikáciu často
aktualizovaného obsahu, ako napr.
príspevky na blog, stručný prehľad
správ alebo zvukové záznamy
podcast. Dokument RSS, nazývaný
kanál alebo webový kanál, obsahuje
prehľad obsahu z pridruženej
webovej stránky, alebo úplný text.
RSS umožňuje ľuďom automaticky
sledovať svoje obľúbené webové
stránky, čo je jednoduchšie ako ich
manuálna kontrola.
Používateľ si predplatí kanál tak, že
zadá odkaz na kanál do snímača
alebo v prehliadači klikne na
ikonu RSS, čím sa spustí proces
predplatného. Snímač pravidelne
kontroluje na predplatených
kanáloch používateľa nový obsah a
preberie všetky aktualizácie, ktoré
nájde.
Používanie telefónu ako
modemu
Telefón BL40 môže slúžiť ako
modem počítača, čím vám umožní
prístup k e-mailu a Internetu,
dokonca aj vtedy, ak nie je možné
pripojenie pomocou káblov.
Môžete na to použiť kábel USB
alebo rozhranie Bluetooth.
Pomocou kábla USB:
1 Zabezpečte, aby ste mali na
počítači nainštalovaný softvér LG
PC Suite.
2 Pomocou kábla USB pripojte
telefón BL40 k počítaču a
spustite softvér LG PC Suite.
3 V PC kliknite na položku
Sprievodca pripojením
(Komunikácia). Potom kliknite na
Settings (Nastavenia) a vyberte
Modem.
4 Vyberte LG Mobile USB Modem
a zvoľte OK. Objaví sa na
obrazovke.
5 Kliknite na Pripojiť a počítač sa
pripojí prostredníctvom telefónu
BL40.
Pomocou Bluetooth:
1 Uistite sa, či je funkcia Bluetooth
nastavená na Zap. a Viditeľné
pre počítač aj telefón BL40.
2 Spárujte počítač a telefón
BL40 tak, aby sa pre pripojenie
vyžadovalo heslo.
3 Použite Sprievodcu pripojením
v softvéri LG PC Suite na
vytvorenie aktívneho pripojenia
Bluetooth.
4 V PC kliknite na položku
Sprievodca pripojením
(Komunikácia). Potom kliknite na
Nastavenie.
5 Kliknite na Modem.
69
Web
6 Vyberte Štandardný Modem
cez prepojenie Bluetooth a
kliknite na OK. Objaví sa na
obrazovke.
7 Kliknite na Pripojiť a počítač sa
pripojí prostredníctvom telefónu
BL40.
Prístup k službe Google
V tejto aplikácii môžete spustiť
služby Google. Stlačte Google na
karte Pomôcky.
Google Mapy: máte prístup k
mapám z mobilných zariadení.
Hľadať cez Google: služba Google
Mobile Web Search umožňuje
vyhľadávať webové stránky,
ktoré sú navrhnuté špeciálne pre
mobilné telefóny a zariadenia.
Pošta Google Mail: služba Gmail
pre mobilné aplikácie je aplikácia
Java, ktorú si môžete prevziať, a
ktorá ponúka tie najlepšie možnosti
práce so službou Gmail pre
70 LG BL40 | Návod na používanie
podporované mobilné zariadenia.
Pomocou svojho mobilného
prehliadača si ju môžete prevziať
zo stránky http://gmail.com/app.
YouTube: na YouTube Mobile si
môžete prostredníctvom svojho
mobilného zariadenia prezerať
videá. Informácie o dostupnosti
dátových tokov na mobilnom
zariadení vám poskytne operátor.
Blogger: môžete spravovať svoj
účet a zdieľať svoj blog. K dispozícii
je možnosť odovzdávať obrázky
alebo videá.
PC Suite
Váš počítač môžete synchronizovať
s telefónom. Zabezpečíte tak súlad
všetkých vašich dôležitých údajov a
dátumov a môžete tiež zálohovať,
aby ste sa nemuseli obávať, že
údaje stratíte.
TIP! Je potrebné nainštalovať
aplikáciu PC Suite dodávanú
na CD-ROM alebo dostupnú na
prevzatie z
http://cz.lgmobile.com
Inštalácia softvéru LG PC
Suite do počítača
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom kliknite na
Pripojenie.
2 Vyberte USB pripojenie a
kliknite na PC Suite.
3 Pripojte telefón k počítaču
prostredníctvom kábla USB a
chvíľku počkajte.
4 Zobrazí sa správa sprievodcu
inštaláciou.
Upozornenie! Ak sa vo
vašom počítači nezobrazí
správa sprievodcu inštaláciou,
skontrolujte nastavenie
jednotky CD-ROM v systéme
Windows.
5 Vložte dodaný disk CD alebo
kliknutím na tlačidlo prevzatia
priamo prevezmite program LG
PC Suite z Internetu.
6 Kliknite na inštalačný program
LG PC Suite Installer, ktorý sa
zobrazí na obrazovke.
Pripojenie telefónu a PC
1 V menu Pripojenie vyberte režim
PC Suite a potom pripojte kábel
USB k telefónu a počítaču.
2 Softvér LG PC Suite sa vo vašom
počítači automaticky aktivuje.
3 Váš telefón a počítač sú teraz
prepojené.
71
PC Suite
Zálohovanie a obnovovanie
informácií vášho telefónu
Prezeranie súborov telefónu
na počítači
1 Pripojte telefón k počítaču, ako
bolo popísané vyššie.
2 Kliknite na ikonu Zálohovať
a vyberte Zálohovať alebo
Obnoviť.
3 Vyberte zálohovanie pre
Údaje obsahu a/alebo Údaje
telefónneho zoznamu/Rozvrh/
Úlohy/Poznámky. Vyberte
umiestnenie, do ktorého si
želáte zálohovať informácie
alebo z ktorého si želáte obnoviť
informácie. Kliknite na OK.
4 Vaše informácie budú
zálohované.
1 Pripojte telefón k počítaču, ako
bolo popísané vyššie.
2 Kliknite na ikonu Správa
fotografií, videí alebo hudby.
3 Obrázky, zvukové súbory a
videá uložené v telefóne budú
zobrazené na obrazovke v
priečinku Telefón LG.
TIP! Zobrazenie obsahu telefónu
na počítači vám uľahčuje
usporiadanie súborov, ktoré už
nepotrebujete.
Synchronizovanie kontaktov
1 Pripojte telefón k počítaču.
2 Kliknite na ikonu Kontakty.
3 Kliknite na Synch. kontaktov –
naimportujú sa a zobrazia všetky
kontakty uložené v telefóne.
72 LG BL40 | Návod na používanie
4 Kliknite na Menu a vyberte
Exportovať. Teraz môžete
vybrať, kam chcete kontakty
uložiť.
Synchronizácia správ
1 Pripojte telefón k počítaču.
2 Kliknite na ikonu Správy.
3 Všetky správy nachádzajúce
sa v telefóne sa zobrazia v
priečinkoch na obrazovke.
4 Použite panel nástrojov v hornej
časti obrazovky na úpravu a
reorganizáciu správ.
Synch. hudby
Toto menu vám umožní do
telefónu BL40 pridávať hudbu.
Pred začatím prenosu hudby z
počítača do telefónu sa uistite, že
sa v počítači nachádza nasledovné
nastavenie a príslušenstvo máte
na dosah:
• Microsoft Windows XP alebo
Vista
• prehrávač Windows Media
Player 10 alebo novší
• dátový kábel USB
• karta microSD (v prípade, že
chcete použiť na uloženie hudby
externú pamäť)
VÝSTRAHA
Počas prenosu telefón
neodpájajte.
Prenos hudby pomocou
prehrávača Windows Media
Player
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom prejdite na
Pripojenie na karteNastavenia.
2 Vyberte Režim pripojenia cez
USB a zvoľte Synchronizácia
hudby.
73
PC Suite
3 Pomocou kompatibilného kábla
USB pripojte telefón k počítaču.
4 Počas pripájania telefónu k
počítaču sa na telefóne zobrazí:
„Synch. hudby“ a potom
hlásenie Pripojené.
5 Počítač vás vyzve, aby ste
spustili preferovaný softvér na
spravovanie hudby.
6 Zvoľte prehrávač Windows
Media Player.
7 Prejdite na Kartu Synch.,
uchopením a presunutím
premiestnite požadovanú hudbu
do telefónu na panel Zoznam
synch.
8 Kliknite na tlačidlo Spustiť
synchronizáciu. Tým sa začne
proces prenosu.
VÝSTRAHA
Počas prenosu telefón
neodpájajte.
74 LG BL40 | Návod na používanie
DivX konvertor
Nainštalujte DivX konvertor, ktorý
sa dodáva na tom istom CD ako
softvér PC Suite. DivX skonvertuje
mediálne súbory v počítači do
formátu, ktorý umožňuje ich
odovzdanie a prezeranie na
telefóne.
Po inštalácii vyberte DivX z
priečinka Program Files v počítači,
potom DivX converter (DivX
konvertor), a potom Converter
(Konvertor).
Použite šípky v aplikácii pre
zmenu formátu konverzie na
Mobile (Mobil). Ak kliknete pravým
tlačidlom na okno aplikácie a
zvolíte Preferencie, môžete zmeniť
miesto uloženia konvertovaných
súborov.
Uchopte súbory myšou a presuňte
ich do aplikácie na prvotnú
analýzu. Potom spustite proces
pomocou položky Konvertovať.
Po dokončení procesu sa zobrazí
kontextové okno s hlásením
Konverzia dokončená.
ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je
formát digitálneho videa vytvorený
spoločnosťou DivX, Inc. Toto je
oficiálne zariadenie s certifikátom
DivX, ktoré prehráva DivX video.
Navštívte www.divx.com, kde nájdete
bližšie informácie a softvérové nástroje
na konverziu súborov do formátu DivX
video.
ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zariadenie DivX Certified®
musí byť zaregistrované, aby mohlo
prehrávať obsah vo formáte DivX
Video-on-Demand (VOD). Ak chcete
vygenerovať registračný kód, nájdite
časť DivX VOD v ponuke nastavenia
zariadenia. S týmto kódom prejdite
na stránku vod.divx.com, dokončíte
proces registrácie a dozviete sa viac o
formáte DivX VOD.
Pat. 7,295,673
75
Nastavenia
Prispôsobenie profilov
Umožňuje vám rýchlu zmenu
profilu na východiskovej
obrazovke. Stačí navrchu stlačiť
ikonu prehľadu stavu a kartu
profilu.
Zmena nastavení telefónu
Užite si voľnosť pri prispôsobovaní
telefónu BL40 vašim preferenciám.
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom na karte
Nastavenia prejdite na Telefón.
2 Vyberte menu z nasledujúceho
zoznamu:
Dátum a čas
Úspora energie
Jazyky
Autom. blokovanie tlačidiel
– automatické uzamknutie
klávesnice na východiskovej
obrazovke.
76 LG BL40 | Návod na používanie
Zabezpečenie – úprava
nastavení zabezpečenia vrátane
kódov PIN a uzamknutia
telefónu. (bezpečnostný kód
„0000“)
Informácie o pamäti
Obnoviť nastavenia – vynuluje
všetky nastavenia na predvolené
nastavenia z výroby.
Informácie
Zmena nastavení
dotykového ovládania
Na východiskovej obrazovke
vyberte
a potom na karte
Nastavenia prejdite na Nastavenia
dotykového ovládania.
Zmena nastavení možnosti
pripojenia
Ak chcete ktorékoľvek nastavenia
zmeniť, použite toto menu:
Na východiskovej obrazovke
vyberte
, potom na karte
Nastavenia prejdite na Pripojenie.
Výber siete – telefón BL40 sa
automaticky pripojí k preferovanej
sieti.
Internetový profil – nastavte
profily na pripájanie k Internetu.
Prístupové body – sieťový
operátor už tieto informácie uložil.
Pomocou tohto menu môžete
pridať nové prístupové body.
Synchronizácia servera
– môžete zálohovať alebo
obnovovať kontakty do počítača
prostredníctvom služby
Synchronizácia.
Domovská sieť (DLNA) – môžete
zdieľať obsah telefónu vo svojej
domácej sieti. Máte k dispozícii
aj prístup k ponuke Moje súbory
– Hudba, Video, Obrázok a Externá
pamäť.
Zapnite prístup k domácej sieti,
potvrďte názov zariadenia a
označte položky, ktoré zdieľať.
Podporované sú nasledujúce
typy súborov. Hudba: mp3, video:
H.264(AVC)/ AAC/ MP4, Obrázok:
jpeg.
Ak zapnete funkciu Domovská sieť
pri vypnutom Wi-Fi, pripojenie sa
nadviaže automaticky pri ďalšom
zapnutí Wi-Fi.
Typ GPS – vyberte buď Asistované
GPS alebo Samostatné.
77
Nastavenia
GPS
– Technológia GPS používa na
vyhľadávanie miesta informácie
zo satelitov obiehajúcich po
obežnej dráhe Zeme.
– Prijímač odhaduje vzdialenosť
k satelitom GPS na základe
času, ktorý signálom trvá, kým
ich dosiahnu a tieto informácie
potom použije na identifikáciu
miesta.
– Môže to trvať niekoľko sekúnd
až niekoľko minút.
– Asistované GPS (A-GPS) na
tomto mobile sa používa na
načítanie asistenčných údajov
o mieste prostredníctvom
pripojenia dátových paketov.
– Asistenčné údaje sa
načítavajú zo servera služby
len v prípade, že ich dodáva
poskytovateľ sieťových služieb
a v prípade potreby.
Poznámka: Služba GPS má
toleranciu chýb a nie je schopná
78 LG BL40 | Návod na používanie
fungovať v budovách ani pod
zemou.
USB pripojenie – synchronizujte
svoj telefón BL40 pomocou
softvéru LG PC Suite pri kopírovaní
súborov z telefónu.
Výstup TV – zvoľte si spomedzi
možností PAL alebo NTSC
pri pripájaní telefónu BL40 k
televízoru.
Registrácia Divx VOD – toto
menu sa používa na vytvorenie
registračného kódu pre DivX VOD.
Navštívte stránku http://vod.divx.
com, kde sa môžete zaregistrovať
a nájsť informácie o technickej
podpore.
Paketové pripojenie – nastavenie
paketového dát. spojenia.
Nastavenia prehliadača –
nastavenie hodnôt týkajúcich sa
prehliadača.
Nastavenia streamingu – váš
sieťový operátor už tieto informácie
uložil. Môžete ich upravovať v
prípade, že by ste chceli vykonávať
zmeny.
Nastavenia Java – umožňuje
nastavenie profilov pre pripojenia
uskutočnené programami Java a
prezeranie certifikátov.
Používanie režimu počas letu
Režim počas letu zapnite pomocou
, potom vyberte Nastavenia >
Profily a Režim počas letu.
Režim počas letu vám nedovolí
telefonovať, pripájať sa na internet,
odosielať správy ani používať
Bluetooth.
Odosielanie a prijímanie
súborov pomocou Bluetooth
Bluetooth je výhodný spôsob
odosielania a prijímania súborov,
pretože nepoužíva káble a
pripojenie je rýchle a jednoduché.
Môžete tiež pripojiť náhlavnú
súpravu s funkciou Bluetooth
a uskutočňovať a prijímať hovory.
Odosielanie súborov:
1 Otvorte súbor, ktorý chcete
odoslať, zvyčajne to bude
fotografia, video alebo hudobný
súbor.
2 Stlačte
a vyberte Odoslať.
Zvoľte Bluetooth.
3 Ak už ste spárovali zariadenie
Bluetooth, telefón BL40 nebude
automaticky vyhľadávať
ďalšie zariadenia Bluetooth.
Ak ešte nie, telefón BL40
vyhľadá ostatné zariadenia s
aktivovanou funkciou Bluetooth
nachádzajúce sa v dosahu.
4 Vyberte želané zariadenie pre
odoslanie súboru a stlačte
Vybrať.
5 Súbor sa odošle.
TIP! Pohľadom na lištu priebehu
sa uistite, či bol súbor odoslaný.
79
Nastavenia
Prijímanie súborov:
1 Ak chcete prijímať súbory,
funkcia Bluetooth musí byť
nastavená na Zapnuté. Viď ďalej
Zmena nastavení Bluetooth,
kde nájdete ďalšie informácie.
2 Zobrazí sa výzva na prijatie
súboru od odosielateľa.
Stlačením Áno prijmite súbor.
3 Uvidíte, kde bol súbor uložený,
a môžete vybrať, či ho chcete
Zobraziť alebo Použiť ako
tapetu (len obrázkový súbor).
Súbory sa obvykle ukladajú do
príslušného priečinka v Moje
súbory.
Zmena nastavení Bluetooth
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte
potom na
karte Nastavenia prejdite na
Bluetooth.
80 LG BL40 | Návod na používanie
2 Stlačte
.
Zmeniť môžete nasledujúce
nastavenia:
Informácie o mojom zariadení
– zadanie názvu pre telefón BL40.
Viditeľ.môj. zariadenia
– vyberte spomedzi možností
Viditeľné, Skryté alebo
Viditeľné na 1 min.
Režim vzdialenej USIM zapnutý
– aktivácia režimu vzdialenej
USIM.
Podporované zariadenia
– výber spôsobu používania
Bluetooth v spojitosti s
rozličnými službami.
Vymazať – vyberte, ak chcete
odstrániť spárované zariadenie.
Vymazať všetko – vyberte,
ak chcete odstrániť všetky
spárované zariadenia.
Párovanie s inými
zariadeniami s funkciou
Bluetooth
Pri párovaní telefónu BL40 s iným
zariadením môžete nastaviť
heslo kvôli zabezpečenému
pripojeniu. Takto bude párovanie
bezpečnejšie.
1 Skontrolujte, či je Bluetooth
Zapnuté.
Viditeľnosť môžete meniť v
menu Nastavenia.
2 Stlačením Nové zariadenie
vyhľadajte.
3 Telefón BL40 vyhľadá zariadenia
Bluetooth. Po dokončení
vyhľadávania sa na obrazovke
objaví ikona Obnoviť.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým
chcete párovať, zadajte heslo a
potom stlačte OK.
5 Telefón sa pripojí k druhému
zariadeniu, na ktorom treba
zadať rovnaké heslo.
6 Pripojenie cez Bluetooth
chránené heslom je teraz
pripravené.
Používanie slúchadlovej
súpravy s funkciou Bluetooth
1 Skontrolujte, či je Bluetooth
Zapnuté.
2 Postupujte podľa pokynov
dodaných spolu s náhlavnou
súpravou, prejdite do režimu
párovania a spárujte zariadenia.
81
Wi-Fi
Bezdrôtový správca umožňuje
na vašom zariadení spravovať
internetové pripojenia Wi-Fi
(bezdrôtové LAN). Umožňuje
telefónu pripojiť sa do lokálnych
bezdrôtových sietí alebo
získať prístup na internet cez
bezdrôtové pripojenie. Pripojenie
Wi-Fi je rýchlejšie, má väčší dosah
ako bezdrôtová technológia
Bluetooth a môžete ho používať
pre rýchle odosielanie e-mailov a
prehľadávanie internetu.
POZNÁMKA: Telefón BL40
podporuje šifrovanie WEP a WPAPSK/2, ale nie šifrovanie EAP a
WPS. Ak váš poskytovateľ služby
Wi-Fi alebo sieťový administrátor
kvôli zabezpečeniu siete nastaví
šifrovanie, v kontextovom okne
vyplňte kľúč. Ak šifrovanie nie je
nastavené, toto kontextové okno
sa nezobrazí. Kľúč môžete získať
od poskytovateľa služby Wi-Fi
alebo sieťového administrátora.
82 LG BL40 | Návod na používanie
Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru v
mobilnom telefóne LG z
Internetu
Ďalšie informácie o tejto funkcii
nájdete na webovej stránke LG
Mobile.
Adresa: http://www.lgmobile.
com – vyberte krajinu – menu
Produkty – menu Príručky a
softvér, nebo http://cz.lgmobile.
com
Táto funkcia umožňuje pohodlne
aktualizovať firmvér v telefóne na
najnovšiu verziu z Internetu bez
toho, aby bolo potrebné navštíviť
servisné stredisko.
Keďže program na aktualizáciu
firmvéru v mobilnom telefóne
vyžaduje maximálnu pozornosť
používateľa počas celého trvania
procesu aktualizácie, pred tým,
ako budete postupovať ďalej,
vždy si prečítajte všetky pokyny a
poznámky v každom kroku. Pozor
– pri odpojení komunikačného
kábla USB alebo batérie počas
inovácie môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu mobilného telefónu.
83
Príslušenstvo
Pre váš mobilný telefón môže byť dostupná široká škála príslušenstva,
ktoré sa predáva samostatne. Tieto doplnky si možno vyberať podľa
svojich osobných komunikačných potrieb. Informácie o dostupnosti
jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny predajca. (Ďalej
uvedené položky sa dodávajú v balení)
Nabíjačka
Batéria
Stereo
náhlavná
súprava
Dátový kábel a disk
CD-ROM
Na pripojenie a
synchronizáciu telefónu
BL40 s počítačom. Disk
CD-ROM obsahuje aj
tento návod na obsluhu
v elektronickom formáte.
Návod na používanie
BL40 Návod na používanie
POZNÁMKA:
• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
• Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
• V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.
84 LG BL40 | Návod na používanie
Technické údaje
Všeobecné
Názov výrobku: BL40
Systém: GSM / WCDMA
Teploty okolia
Max.: +55°C (vybíjanie),
+45°C (nabíjanie)
Min.: -10 °C
Registrácia DivX VOD
Vygenerujte registračný kód DivX
VOD.
Navštívte stránku <http://vod.divx.
com/>, kde nájdete informácie o
registrácii a technickej podpore.
Práca na vývoji tohto telefónu,
ktorú motivovala snaha o zlepšenie
jeho funkcií, ovládateľnosti a
použiteľnosti, mohla spôsobiť
rozdiely medzi spôsobom
jeho ovládania a pokynmi pre
používateľa uvedenými v tomto
návode na používanie. Prípadné
rozdiely spôsobené zmenami
softvéru, ktoré mohli byť vykonané
aj na prianie vášho operátora, vám
ochotne vysvetlí náš predajca či
servisné stredisko. Tieto prípadné
rozdiely spôsobené vývojovými
zmenami softvéru mobilného
telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie
sú nedostatkami výrobku v zmysle
uplatnenia práv zodpovednosti
za poruchy a nevzťahuje sa na ne
poskytnutá záruka.
85
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM/ W-CDMA Terminal Equipment
Model Name
BL40
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned standards
and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
Name
Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director
31.Jul. 2009
Signature of representative
Riešenie problémov
Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť
počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát
poskytovateľovi služieb, ale väčšinu odstránite ľahko aj sami.
Hlásenie
Možné príčiny
Možné riešenia
Chyba USIM
V telefóne nie je karta USIM
alebo je nesprávne vložená.
Uistite sa, že ste kartu USIM vložili
správne.
Žiadne sieťové
pripojenie
Slabý signál
Mimo oblasti siete GSM
Presuňte sa k oknu alebo na voľné
priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia
sieťového operátora.
Kódy
nesúhlasia
Ak chcete zmeniť
bezpečnostný kód, nový
kód musíte potvrdiť jeho
opätovným zadaním. Dva
zadané kódy nesúhlasia.
Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa
nedá nastaviť
Nepodporovaná
poskytovateľom služieb
alebo sa vyžaduje registrácia
Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k
dispozícii
Chyba vytáčania
Vložená nová karta USIM
Dosiahnutý limit poplatkov
Neoverená nová sieť. Skontrolujte
nové obmedzenia. Obráťte sa na
poskytovateľa služieb alebo vynulujte
limit pomocou PIN 2.
87
Riešenie problémov
Hlásenie
Možné príčiny
Možné riešenia
Telefón sa nedá
zapnúť
Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo
dosť dlho stlačené
Batéria vybitá
Špinavé kontakty batérie
Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve
sekundy.
Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas.
Očistite kontakty.
Batéria je úplne vybitá
Teplota je mimo rozsah
Nabite batériu.
Uistite sa, že okolitá teplota je správna,
chvíľu počkajte a potom ju znovu
nabite.
Skontrolujte napájanie a pripojenie k
telefónu. Skontrolujte kontakty batérie
a v prípade potreby ich očistite.
Zapojte ju do inej zásuvky alebo
skontrolujte napätie.
Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte
ju.
Používajte len originálne príslušenstvo
spoločnosti LG.
Vymeňte batériu.
Problém s kontaktmi
Chyba
nabíjania
Žiadne sieťové napätie
Chybná nabíjačka
Nesprávna nabíjačka
Chybná batéria
Telefón sa
odpája od siete
Príliš slabý signál
Opätovné pripojenie k inému
poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené
číslo
Je zapnutá funkcia Pevné
vytáčané číslo.
Skontrolujte nastavenia.
88 LG BL40 | Návod na používanie
MEMO
HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.
How to cut
How to fold
Cut out Quick Reference Guide along the
cutout line. You can place a scale on the
cutoff line and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself when
using scissors.
Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover faces
upwards as illustrated below.
Parts of the phone
1
2
BL40
4
6
3
5
QUICK REFERENCE GUIDE
7
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.
1. End/Power key
(Lock/ Unlock key)
2. Inner camera
3. Proximity Sensor
Your standby screen
The touch reactive LCD gives an interactive and ultra
convenient experience. You’ll be more than pleased!
From the standby screen, you can access menu options,
make a quick call and as well as many other things.
The main menu
1. Touch
in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: Communicate,
Entertainment, Utilities and Settings.
4. Charger, Data cable
connector
5. Music key
6. Volume keys
7. Camera key
► Playlists: Contains any playlists you have created as
well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
► Artists/Albums/Genres: Browse through your
music collection by artist, album or genre.
► Shuffle tracks: Play your tracks in a random order.
Playing a song
1. Touch
then select Music from the Entertainment
tab.
2. Touch All tracks.
3. Select the song you want to play then touch
3. Just touch the icon that you want to open.
4. Touch
MP3 player
5. Touch
to skip to the next song.
(Touch long to go FF)
Your LG BL40 has a built-in MP3 player so you can play all
your favourite music.
► All tracks: Contains all of the songs you have on your
phone.
6. Touch
to go back to the previous song.
(Touch long to go REW)
7. Touch
to pause the song.
to return to the Music menu.
.
Camera
Video camera
Using the camera module built in your phone, you can
take pictures or record videos. Additionally, you can send
photos to other people and select photos as wallpaper.
1. Press and hold the camera key on the right side of the
phone.
Tip: When using the camera, power consumption increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating low
battery, recharge the battery before use.
• To take a picture
1. Press and hold down the Camera key on the right side
of the phone.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards
the subject of the photo.
3. Press the capture button lightly and a focus box will
appear in the centre of the viewfinder screen.
4. Position the phone so you can see the photo subject in
the focus box.
5. When the focus box turns green, the camera has
focused on your subject.
6. Press the capture button fully to capture the shot.
2. Alternatively, draw down
in the view finder in camera
mode to switch to video mode.
3. Press the capture button once or touch
finder to start recording.
4.
in the view
REC will appear at the bottom of the viewfinder with a
timer showing the length of the video.
5. To pause the video, touch
selecting
.
6. Touch
and resume recording by
on the screen to stop recording.
FM radio
Voice recorder
Your LG BL40 has a built-in FM radio tuner so you can
listen to your favourite stations on the move.
Note: You will need to attach your earphones to listen to
the radio. Insert them into the earphones socket.
Use your voice recorder to record voice memos or
other sounds.
Searching for stations
You can tune your phone to radio stations by searching
for them manually or automatically. They will then be
saved to specific channel numbers, so you don’t have to
keep re-tuning. You can store up to 48 channels on your
phone.
Automatic tuning:
1. Touch
and choose FM radio from the
Entertainment tab.
2. Touch
.
3. Touch Autoscan. The stations found will be allocated to
channel numbers in your phone.
Note: You can also manually tune to a station by using
the wheel displayed next to the radio frequency.
Recording your voice memo
1. From the home screen select
recorder in the Utilities tab.
then scroll to Voice
2. Touch Record to begin recording.
3. Touch Stop to end recording.
4. If you touch New , it will automatically restart the voice
recording after saving the previous one.
Note: You can listen to all of the voice recordings you have
saved by selecting Options and Go to my sounds.
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement