LG KA60020S Owner's manual

LG KA60020S Owner's manual
NORSK
Instruksjoner for installasjon og bruk
Glasskeramisk koketopp
For å unngå ulykker eller skader med denne koketoppen, er det viktig
å lese disse instruksjonene innen den installeres eller tas i bruk første
gang. Vennligst oppbevar håndboken for senere oppslag.
KA60020S
P/No.: MFL37855838
www.lg.com
Kjære kunde
Les denne brukerhåndboken nøye.
Fremfor alt må du sette deg inn i kapitlet "Sikkerhet" på de første
sidene.
Oppbevar brukerhåndboken for fremtidig oppslag.
La den medfølge apparatet ved et eventuelt videresalg.
Følgende symboler benyttes i teksten.
Sikkerhetsinformasjon
-- Advarsel: Informasjon vedrørende din sikkerhet.
-- Viktig: : Informasjon om hvordan du unngår å skade
apparatet.
Informasjon og praktiske tips
Miljøinformasjon
1. Disse numrene indikerer trinn for trinn informasjon om hvordan
du benytter apparatet.
2. …
3. …
Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om hvordan du
retter eventuelle feil ref kapittel "Hva du skal gjøre hvis...".
2
Innholdsfortegnelse
Sikkerhet .................................................................................. 4-7
Egnede kokekar ....................................................................... 8-9
Beskrivelse av koketoppen ..................................................... 10
Kokesoner og kontrollere ......................................................... 10
Taste kjennetegn på din kokeplate ..........................................11
Bruksanvisning ................................................................... 12-17
Før første gangs bruk .............................................................. 12
Bruke koketoppen .................................................................... 12
Kokesone valg ........................................................................ 13
Barnesikring ............................................................................. 14
Timer .................................................................................. 15-16
Pause ...................................................................................... 17
Bruk, tabeller og tips ................................................................ 18
Tabell for innstilling av kokesoner ............................................ 18
Automatisk tidsbegrenser ....................................................... 19
Rengjøring og vedlikehold .................................................. 20-21
Instruksjoner for installasjon.............................................. 22-30
Tekniske data ........................................................................... 22
Forskrifter, standarder, direktiver .............................................. 23
Sikkerhetsinstrukser for installatøren ...................................... 24
Elektrisk tilkopling ............................................................... 25-26
Montering ............................................................................ 27-30
Feilsøking ..............................................................................31-34
Service.........................................................................................35
3
Sikkerhet
Sikkerhetsaspektene ved dette apparatet oppfyller kravene i
aksepterte tekniske standarder og IEC-standarder. Som produsent
mener vi imidlertid også at det er vårt ansvar å gjøre deg kjent med
følgende sikkerhetsinstrukser.
Elektrisk sikkerhet
• Installasjonen og tilkoplingen av den nye koketoppen må utelukkende
utføres av en kvalifisert person.
• Reparasjoner av koketoppen skal kun utføres av sertifisert elektriker.
Utføres reparasjoner av uerfarne personer, kan det føre til
personskade eller alvorlige feil.
Har apparatet behov for reparasjoner, vennligst kontakt LGs
servicesenter på tlf 80018740 servicesenter.
• Du får tilgang til denne tilkoplingen ved å sørge for at pluggen er
tilgjengelig eller ved å installere en bryter i det faste ledningsnettet i
samsvar med gjeldende forskrifter.
Vennligst følg disse instruksjonene. Hvis ikke, dekker ikke
garantien eventuelle skader som kan oppstå.
• Innbyggingsapparater skal kun betjenes etter at de er installert i
egnede kabinetter og arbeidsplasser som oppfyller relevante
standarder. Dette sikrer tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk støt, slik
som foreskrevet av sertifiseringsorganisasjonen.
• Dersom apparatet viser driftsforstyrrelser eller har sprekker:
– slå av alle kokesoner, og kontakt servicesenteret.
Hvis det er sprekker i overflaten må du slå av apparatet for å
unngå risikoen for elektrisk støt. Ikke ta koketoppen i bruk igjen før
glassplaten er skiftet ut.
Når du bruker koketoppen må du aldri benytte aluminiumsfolie,
produkter innpakket i aluminiumsfolie, eller dypfrossen mat i
aluminiumsbeholdere.
Hvis strømledningen er skadet, skal den skiftes ut av produsent,
forhandler eller autorisert elektriker for å unngå risiko.
4
Barns sikkerhet
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små
barn bør ikke befinne seg i nærheten.
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av små barn eller
svakelige personer uten tilsyn. De må eventuelt overvåkes på
adekvat måte av en ansvarlig person for å sikre at koketoppen
benyttes på en trygg og forsvarlig måte.
Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Kokesonene blir varme under bruk. Unngå derfor at barn kommer i
nærheten av koketoppen. Selv om koketoppen er utstyrt med en
kontrollsperre, kan overflatene bli svært varme.
Dette apparatet er ikke tilsiktet for bruk av personer (inkl. barn) med
redusert psyke, sanselig eller mentale problemer, eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de blir holdt under oppsyn eller fått
instruksjoner vedrørende bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Sikkerhet under bruk
• Dette apparatet skal utelukkende benyttes til normal matlaging i
hjemmet. Det er ikke designet for kommersielle eller industrielle
formål.
• Ikke bruk koketoppen for romoppvarming.
• Vær varsom når du plugger inn elektrisk utstyr i nærheten av
koketoppen.
Elektriske ledninger må ikke komme i kontakt med den varme
overflaten.
• Overopphetet fett og olje kan raskt antennes. Du må overvåke
tilberedningen når mat stekes/kokes i fett eller olje.
• Slå av koketoppelementet etter bruk ved hjelp av kontrollbryterne.
Ikke stol på at kjeledetektoren gir tilstrekkelig sikkerhet.
• Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
• Plasser aldri brennbare gjenstander på koketoppen.
• Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander eller aerosolbokser i
en skuff under koketoppen.
• Kabler fra elektriske apparater må aldri komme i berøring med de
varme platene. Det kan skade koketoppen og kabelisolasjonen.
5
Sikkerhet
Sikkerhet ved rengjøring
• Slå alltid koketoppen av før den rengjøres.
• Av sikkerhetsmessige årsaker skal apparatet aldri rengjøres med
damprenser eller høyttrykkspyler.
• Rengjør koketoppen i henhold til vedlikeholds- og
rengjøringsinstruksjonene i denne brukerhåndboken.
Hvordan unngå skader på apparatet
• Ikke bruk kokeområdet som arbeidsplass eller oppbevaringsplass.
• Vær varsom med kantene når du håndterer stekepanner og kjeler.
• Ikke la kokesoner være slått på hvis kjelene er tomme eller hvis det
ikke står noen kjele på dem.
• Keramisk glass er meget solid og motstandsdyktig mot store
temperatursvingninger, men det kan knuse. Spesielt hvis det faller
harde eller skarpe gjenstander på det.
• Vær svært varsom hvis du benytter støpjernskjeler, eller andre
kokekar med ru kanter eller støpegrater. Når du flytter slike kokekar,
kan de ripe opp glasset.
• Hvis det kommer sukker eller blandinger som inneholder sukker på
varme kokesoner og smelter, må det fjernes umiddelbart mens det
fortsatt er varmt. Hvis det blir værende til det avkjøles, kan det
resultere i skader på overflaten når det fjernes.
Viktig: Det er en risiko for forbrenning hvis du bruker
glasskraperen på en varm kokesone!
• Hold gjenstander eller materiale som kan smelte unna den keramiske
glassflaten. Eksempelvis gjenstander i plast, aluminiumsfolie eller
emballasje. Dersom annet materiale eller matvarer har smeltet på den
keramiske glassflaten, bør dette også fjernes umiddelbart.
6
Avfallshåndtering av gammelt utstyr
ADVARSEL: Innen du avhender gammelt utstyr, bør du gjøre
det ubrukelig slik at det ikke utgjør noen risiko.
Få da en autorisert elektriker til å kople koketoppen fra
ledningsnettet.
For å beskytte miljøet, er det viktig at utbrukte produkter
avfallshåndteres på korrekt måte.
• Produktet må ikke kastes sammen med det ordinære
husholdningsavfallet.
• Du kan få informasjon om åpningstider for offentlige stasjoner for
avfallshåndtering fra din lokale kommune, miljøkontor eller
forhandler av elektriske produkter.
Merk! Det kommer fuktighet fra, eller vises, rundt koketoppen.
Fuktigheten kan komme fra treverket og koketoppen når
koketoppen benyttes for første gang eller etter lengre tid uten bruk.
Dette indikerer ikke noen feil med koketoppen.
7
Egnede kokekar
Stekepanner og kjeler
Jo bedre gryter, jo bedre resultater.
• Gode panner og gryter gjenkjennes på bunnen. Bunnen bør være
så tykk og flat som mulig.
• Når du kjøper nye panner og kjeler bør du være spesielt
oppmerksom på bunnens diameter.
Produsenter angir ofte diameteren på den øvre kanten.
• Kjeler med bunn i aluminium eller kobber kan forårsake metallisk
misfarging på den keramiske glassflaten som kan være svært
vanskelig eller umulig å fjerne.
• Vær spesielt varsom når du bruker støpejernspanner eller -gryter
med skadet bunn som er ujevne og/eller har skader. Det kan
oppstå riper hvis de skyves over platen.
• Kjelebunner er normalt lett buet innover (konkave) i kald tilstand.
De bør aldri være buet utover (konvekse).
• Hvis du benytter spesielle panner og kjeler (f.eks. en trykkoker,
panne for lav varme, wok osv.) må du gjøre deg kjent med
produsentens instruksjoner.
Generell informasjon
• Hold alltid bunnene rene og tørre.
• For å unngå stygge riper på den keramiske glassplaten, bør du
ikke skyve kokekarene omkring, men løfte dem opp når de skal
skifte plass.
• Riper kan oppstå som resultat fra sandkorn (f.eks. etter skylling av
grønnsaker) som dras sammen med kokekaret over kokeflaten.
• Bruk alltid store kjeler for retter med høyt væskeinnhold slik at det
ikke koker over.
8
Tips om energisparing
Du vil spare verdifull energi ved å følge disse punktene:
• Posisjoner alltid panner og gryter innen du slår på kokesonen.
• Skitne kokesoner og grytebunner øker energiforbruket.
• Såfremt mulig, bruk alltid lokk godt plassert på panner og kjeler
slik at de er fullstendig dekket.
• Slå av kokesonene før slutten av kokingen for å bruke
gjenværende varme for å holde maten fortsatt varm.
• Bunnen på gryten bør ha samme størrelse som kokesonen.
• Bruk av en trykkoker forkorter koketiden med opp til 50%.
9
Beskrivelse av koketoppen
Kokesoner og kontrollere
kokesone
1200W 15cm
kokesone
1800W 19cm
kokesone
2300W 22cm
Berøringspanel
kokesone
1200W 15cm
Timer
(Stoppeur) Timer opp
AV/PÅ
Barnelås
Pause Timer ned
10
Taste kjennetegn på din kokeplate
• Kokesoner: Produktet er tilpasset med keramisk glass.
• Berørings-kontroll: Ditt produkt er betjent ved bruk av berøringskontroll.
• Enkel rengjøring: Koketoppens flate rammeløse utforming gjør
denne enkel og renholde.
• Kontroll og funksjon indikatorer: Digital indikatorer viser
informasjon om innstillinger som er gjort, aktiverte funksjoner og
restvarme i de forskjellige kokesonene.
• Sikkerhets av-bryter: En sikkerhets av-bryter sørger for at alle
kokesoner slås av hvis På/Av tast er trykket på, men ingen nivåer
valgt innen 10 sekunder.
• På/Av: Slår strøm på og av med en berøring.
• Barnesikring: Barnesikringen som hindrer at barn får slått på
toppen aktiviseres og deaktiviseres ved å holde bryteren inne i
minst 3 sekunder.
• Pause: Setter alle kokesoner i laveste nivå og ved deaktivering
tilbake til opprinnelig nivå.
• Restvarme indikator: En ( h ) for restvarme er vist i display hvis
kokesonen blir så varm at det er risiko for forbrenning. Ettersom
platen kjøles ytterligere ned, forandres displayet/anvisningen til
( ) Displayet/Anvisningen forblir belyst inntil platen kjøles ned
tilstrekkelig.
• Timer (Stoppeur): Alle platene kan bli automatisk slått av ved å
bruke den integrerte 'timer'. Når slutten av koketiden er nådd, slås
kokesonen av.
• Opp(+) / Ned(-): Justering av kokeeffekt og timer funksjonen
'timer' innstilling med disse taster.
11
Bruksanvisning
Før første gangs bruk
Rengjøring før første gangs bruk
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel beregnet for keramiske koketopper.
Viktig: Bruk aldri kaustiske, skurende rengjøringsmidler!
Det kan resultere i at overflaten skades.
Bruke koketoppen
Berøringspanel
For å betjene en berøringstast, plasserer du ganske enkelt fingeren
bestemt på tasten.
Slå på apparatet
Apparatet slås på ved å bruke tasten "PÅ/AV" (
Berør tasten "PÅ/AV" i ca. ett sekund.
I displayet vises ( o ).
).
o
Ca. 1 sek.
o
Det digitale displayet viser ( o ) og indikatoren ved siden av tasten
PÅ/AV lyser.
Når du har trykket på tasten "PÅ/AV" for å slå på apparatet, må
du velge en av kokesonene innen ca. 10 sekunder ved bruk av
en av tastene for valg av kokesone.
Hvis ikke slår apparatet seg av igjen av sikkerhetsmessige
årsaker.
12
Når en individuell kokesone eller hele platen er slått av, er
enhver restvarme vist med en ( h ) eller ( ) i displayet for de
hensiktsmessige kokesoner.
Kokesone valg
For innstilling og justering av varmenivået ( 1 til 9 ) for koking,
berør den aktuelle kokesone ( + ) , ( - ) tasten.
1 ... 9
Bruk ( + ) tast for å øke varmeeffekten og ( - ) tast for å minske.
Når du berører ( - ) tilbake til null, er platene slått av.
13
Bruksanvisning
1. For å innstille hurtig når varmeeffekten “0” er displayed/anvist.
Berør ( + ) eller ( - ) tast.
Første gang ( - ) er trykket, er varmenivået innstilt på ( 9 ) .
Første gang ( + ) er trykket, er varmenivået innstilt på ( 1 ) .
Hvis effektnivået er på ( 9 ) og det er ønskelig å slå av platen,
kan ( + ) tasten trykkes en gang til, og varmenivået vil bli ( 0 ) .
2. For hurtigere justering, berør en av ( + ) eller ( - ) taster i så
lang tid til inntil ønsket verdi oppnådd.
3. For å beskytte brukeren.
Hvis en tast er trykket lengre enn 9 sekunder, vil ( e 1 ) vises i
'timer'-displayet. For å fjerne ( e 1 ) , trykk På/Av tast.
Dette innvirker ikke på 'timer'-nøkkelen.
Barnesikring
Med denne tast kan kontrollen bli låst, som en sikkerhets
forholdsregel for barn. Berør denne tast en gang til, og
barnesikringen vil bli frigjort.
Ca. 3 sek.
14
o
o
o
o
Timer
En kokevarighet kan bli innstillt med den integrerte 'timeren' for alle
kokesoner. Når slutten av kokevarigheten er nådd, slås kokesonen
av automatisk.
1. Ved bruk av kokesone-tasten, velg ønsket kokesone og innstill
ønsket varmenivå.
00
9
9
2. Berør (
) (TIMER) tasten for å aktivere 'timer'-funksjonen for
denne kokesone. 00 vil komme til syne på displayet.
9
00
9
Den valgte platens side LED rundt 'timer'-tasten vil bli lyst opp
og blinke.
15
Bruksanvisning
3. Ved bruk av (
) eller (
) tast innstill eller juster ønsket
tidsperiode (f.eks., 30 minutter)
9
30
9
Etter noen få sekunder vil 'timeren' starte automatisk og vil vise
hvor mye tid som gjenstår før den slås av.
På slutten av den innstilte koketiden, vil kokesonen slås av
automatisk og en signaltone vil høres.
For å innstille 'timeren' hurtigere, hold fingeren din på ( + ) eller
( - ) tasten inntil ønsket tid er nådd.
Hvis ( - ) er betjent først, vil innstillingstiden starte på 99
minutter; hvis ( + ) tasten er betjent først, vil innstillingstiden
begynne på 30 minutter.
Hvis du fortsetter berøring av ( + ) eller ( - ) tast, vil
innstillingstiden økes eller minskes.
Displaying/Visning av gjenværende koketid
Hvis du berører 'timer'-tasten en gang til kommer gjenværende
koketid av valgt kokesone til å vises i 'timer' display vinduet.
16
Pause
Valg av pausetasten senker hver aktiv plate til lav innstilling.
Når pause er deaktivert vil hver plate returnere til dens originale
innstilling.
p
00
o
17
Bruk, tabeller og tips
Tabell for innstilling av kokesoner
Egnet for
Varme væske hurtig opp til
kokepunktet.
Brune kjøtt, varme olje til
Kraftig
kokepunktet for frityrsteking eller
bruning
Frityrsteking sautering. Holde høy temperatur for
hurtig oppkoking av store mengder
væske.
Steke kjøtt, schnitzler, Cordon Bleu,
Baking
koteletter, pannekaker, kjøttkaker,
Steking
tilberede grunnsaus, svak steking,
stekte pølser, lever, egg.
Koke større mengder mat, stuinger
Koking
og supper, dampkoke poteter, koke
kjøttkraft eller buljong.
Dampkoking Dampkoke grønnsaker eller
brassere kjøtt, koke rispudding.
Steking ved Koke ris eller melkebaserte retter,
svak varme koke mindre mengder poteter eller
grønnsaker, varme opp ferdigretter.
Luftige omeletter, Egg Royal, Sauce
Smelting
Hollandaise, holde retter varme,
smelte smør, sjokolade,
honninggelé.
Avslått
Varmeinnstilling
Oppvarming
9
7-9
6-7
4-5
3-4
2-3
1-2
0
Merk!
Varmeinnstillingen som indikeres i tabellen ovenfor er kun
retningslinjer og ment som referanse. Du må justere
varmeinnstillingen avhengig av kokekar og matvarenes tilstand.
18
Automatisk tidsbegrenser
Dersom et element er i bruk over lengre tid uten at innstillingen
endres, aktiveres den automatiske tidsbegrenseren.
Deretter settes effektnivået automatisk til ( 0 ).
Trykk på tastene ( + ) eller ( - ) for å tilbakestille kokesonen.
Nedenstående tabell angir aktiveringstiden for den automatiske
tidsbegrenseren.
* Koketopp
Varmeinnstilling
maks.
1
2
6t
3
4
5t
5
4t
6
7
8
9
1,5t
* Automatisk kontroll av effektnivå
Det viste effektnivået kan variere fra det faktiske effektnivået ved
høye temperaturer.
For å hindre at koketoppen overopphetes, kontrolleres effektnivået
automatisk.
19
Rengjøring og vedlikehold
Lett tilsmussing
1. Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel for keramiske koketopper.
2. Deretter polerer du platen tørr med en ren klut. Det må ikke være
igjen rester av rengjøringsmidler på platen.
3. Rengjør hele den keramiske glassplaten ukentlig med et vanlig
rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål.
4. Tørk deretter av den keramiske glassplaten med rikelig mengde
rent vann og poler den tørr med en ren, lofri klut.
Gjenstridig smuss
1. For å fjerne fastbrent mat som har kokt over eller andre
gjenstridige flekker, bruker du en glasskrape.
2. Plasser glasskraperen i en vinkel mot den keramiske glassplaten.
3. Fjern smusset ved å la bladet skli over området.
Glasskraper og rengjøringsmiddel som egner seg for keramiske
glasstopper, f.eks. CERA CLEAN, Cerafix, Sidol for
ceran+steel, kan du kjøpe hos din lokale elektronikkforhandler.
20
Problemstillinger
1. Fjern sukker, smeltet plast, aluminium folie eller andre smeltbare
materialer med en glasskrape umiddelbart og mens det ennå er
varmt.
Viktig: Det er en risiko for forbrenning av deg selv når
glasskrapen brukes på en varm kokesone er brukt på en
varm kokesone!
2. Rengjør platen normalt når den er nedkjølt.
Hvis kokesonen hvor noe har smeltet og allerede nedkjølt,
varm den opp igjen for rengjøring.
Riper eller mørke merker på keramikk glassflaten, forutsaket av
en pannebunn med skarpe kanter, kan ikke bli fjernet.
Likevel, de vil ikke svekke platens funksjon.
Viktig: Rengjøringsmiddel må ikke komme i kontakt med den
varme keramikk glassflaten!
Alle rengjøringsmiddel må bli fjernet med mye rent vann etter
rengjøring, fordi de kan ha en etsende effekt når platene er
oppvarmet.
Bruk ikke noen aggressive rengjøringsmiddel slik som grill- eller
ovn spray, grove eller slipende pannerengjørings midler.
Rengjør keramikk glassflaten etter enhver bruk når den er varm
for berøring eller kald. Dette vil unngå rester i å bli brent på.
Fjern skjolder og
vannmerker, fettflekker
og missfarging med et
metallbelegg ved å bruk
rensemiddel for
glasskeramiske topper fra
din lokal elektroforretning.
21
Instruksjoner for installasjon
Tekniske data
Viktig: Det nye apparatet skal kun installeres og tilkoples av en
autorisert elektriker.
Vennligst følg disse instruksjonene. Hvis ikke, dekker ikke garantien
eventuelle skader som kan oppstå.
Apparatets dimensjoner
Bredde
Dybde
Høyde
575 mm
515 mm
40 mm
Dimensjoner for utsparing i kjøkkenbenken
Bredde
560 mm
Dybde
500 mm
Hjørneradius
5 mm
Kokesoner
Posisjon
Diameter
Effektr
Front venstre
220 mm
2300 W
Bakre venstre
150 mm
1200 W
Bakre høyre
190 mm
1800 W
Front høyre
150 mm
1200 W
Merk! Det angitte strømforbruket kan variere avhengig av
størrelsen og materialet i kokekarene.
Tilkoplingsspenning
220-240 V 1AC/2NAC
50/60 Hz
6,5 kW
Maks. strømforbruk
22
Forskrifter, standarder, direktiver
Dette apparatet oppfyller følgende standarder:
• EN 60335-1 og EN 60335-2-6
som relaterer seg til sikkerheten ved elektriske apparater til bruk i
husholdningen og tilsvarende, samt
• EN 60350
metoder for måling av ytelse.
• EN 55014-2
• EN 55014-1
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
som relaterer seg til grunnleggende krav til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC).
Dette apparatet overholder kravene i følgende EU-direktiver:
• 73/23/EØF datert 19.02.1973 (Lavspenningsdirektivet)
• 89/336/EØF datert 03.05.1989 (EMC-direktivet inkludert
Endringsdirektiv 92/31/EØF).
• 93/68/EØF direktivet om CE-merking
23
Instruksjoner for installasjon
Sikkerhetsinstrukser for installatøren
• Det må installeres en enhet i den elektriske installasjon som
kopler apparatet fra strømforsyningen på alle poler.
Kontaktåpningene skal være minimum 3 mm. Egnede
isoleringsenheter inkluderer nettbeskyttende sikkerhetsbrytere,
sikringer (sikringer av skrutypen må fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og vernebrytere.
Med hensyn til brannbeskyttelse, samsvarer dette apparatet
med type Y (EN 60335-2-6).
Kun denne typen apparater kan installeres med et høyskap
eller vegg på den ene siden.
• Det er ikke tillatt å montere skuffer under koketoppen.
• Installasjonen må garantere beskyttelse mot elektrisk støt.
• Kjøkkenseksjonen der apparatet skal monteres må oppfylle
stabilitetskravene ifølge DIN 68930.
• For beskyttelse mot fuktighet skal alle overflater forsegles med
egnet tetningsmasse.
• På flislagte overflater skal fugene i området der koketoppen
installeres, fylles helt med fugemasse.
• På overflater med naturstein eller kunstig stein, eller keramikk, må
snappfesteklipsene sikres med egnet kunstharpiks eller klebestoff.
• Forsikre deg om at forseglingen ligger korrekt mot benkeplaten
uten noen glipper. Det må ikke påføres noen ytterlige
silikonmasse da dette vil vanskeliggjøre demonteringen ved
eventuelt servicearbeid.
• Ved demontering må koketoppen presses ut fra undersiden.
• Rengjør området for utsparingen i benkeplaten.
• Tetningstape er festet på den keramiske glassplaten fra
produsenten.
24
Elektrisk tilkopling
Før tilkopling må du kontrollere at den nominelle spenningen for
apparatet angitt på merkeplaten samsvarer med strømnettet i
bygningen.
Merkeplaten befinner seg på den nedre delen av koketoppens kabinett.
Kople ut strømkursen innen du kopler ledningene fra koketoppen til
strømnettet.
Spenningen på kokeelementene er AC 230 V~. Apparatet fungerer
også utmerket med AC 220 V~ og AC 240 V~.
Koketoppen koples til strømnettet via en enhet som kopler apparatet
fra strømforsyningen på alle poler. Kontaktåpningene skal være
minimum 3 mm, f.eks. automatsikring, jordfeilbryter,
overbelastningsbryter.
Det skal benyttes kabeltype H05SS-F (180°C) eller høyere klasse som
tilkoplingskabel.
Tilkoplingen skal utføres som vist i koplingsskjemaet.
Koplingspunktene skal koples i henhold til det aktuelle
koplingsskjemaet. Jord skal koples til terminalen
.
Jordkabelen må være lengre enn ledningene som overfører elektrisk
strøm.
Kabeltilkoplingene skal utføres i samsvar med forskriftene.
Terminalskruene skal trekkes forskriftsmessig til.
Til sist skal tilkoplingsledningene sikres med kabelklemmen og
åpningen skal lukkes ved å trykke hardt (låses på plass).
Innen apparatet slås på første gang skal eventuell beskyttelsesfolie
eller merkelapper fjernes fra den keramiske glassplaten.
Når tilkoplingen til strømnettet er fullført, kontrolleres det at alle
kokesoner er klare til bruk ved å slå dem kort på med full effekt i tur
og orden.
Når koketoppen slås på første gang vises en blinkende H i
displayet. Dette skjer også etter et strømbrudd.
25
Instruksjoner for installasjon
• For trefaset (to faser i bruk)
• For enfaset
<Fig. 1>
Advarsel: Vær oppmerksom på tilordningen av fasene
(konformitet) og nøytral mellom strømnettet i
bygningen apparatet (koplingsskjema). Hvis ikke kan
komponenter bli skadet.
Produsenten aksepterer ingen garantikrav for
defekte enheter som følge av feilaktig installasjon.
Koplingsboksen må oppfylle de elektriske spesifikasjonene og
motstandsdyktighet mot temperaturen i koketoppen.
I tillegg må den være sertifisert.
26
Montering
<Fig. 2>
Avstivning
Fjern
avstivningen fra
seksjonen
grunnet
luftstrømmen for
koketoppen.
Seksjon
min. 50 mm
<Fig. 3>
min. 50 mm
min. 50 mm
min. 5 mm
27
Følg
spesifikasjonene
i Fig. 3 for
minimum klaring.
Instruksjoner for installasjon
CL
5
5
15
15
5
15
55
1
CL
<Fig. 4>
Utsparing og monteringsklipsenes plassering i kabinettet.
28
Kledningen skal monteres under koketoppen.
<Fig. 5>
Monter koketoppen i utsparingen som vist i Fig. 5.
Forsiktig: Det er ytterst viktig å holde en klaring på 20 mm mellom
koketoppens kabinett og brennbar overflate.
<Fig. 6>
Forsikre deg om at koketoppen er fullstendig på plass, med
skumtapen presset mot benkeplaten.
29
Instruksjoner for installasjon
<Fig. 7>
For å demontere koketoppen må den presses ut fra undersiden.
30
Feilsøking
Driftsforstyrrelser har ofte enkle forklaringer. Vennligst les følgende
instruksjoner innen du ringer kundeservice:
Problembeskrivelse
Mulig årsak og retting
Koketoppen fungerer
ikke.
• Sjekk følgende:
– Hovedsikring (sikringsboks)
(Dersom sikringen går flere ganger må
du tilkalle en autorisert elektriker.)
– Tilkopling og hovedbryter.
– Det er valgt motsvarende kokesone.
– Ønsket varmeinnstilling er ikke valgt.
Det er ikke mulig å
slå på kokesonen.
• Sjekk følgende:
– Opphev barnesikringen.
– Berøringstastene er delvis dekket av en
fuktig klut eller væske.
– ( e 1 ) vises i displayet.
Se beskrivelsen for feilmeldingen ( e 1 ).
Kontrollene fungerer
feil.
• Påse at det ikke befinner seg noen
gjenstander på kontrollpanelet.
31
Feilsøking
Problembeskrivelse
Indikatoren (
vises.
e
)
Mulig årsak og botemiddel
• Kontroller at sikringene for koketoppen i
hovedsikringsskapet er OK. Kontroller om
det har vært et strømbrudd.
Kontrollpanelet er svært tilsmusset, det er
sølt mat over det eller det befinner seg en
gjenstand på kontrollpanelet. Tørk grundig
av kontrollpanelet eller fjern gjenstanden.
Berør kontrollpanelet. Blinkingen stopper.
Display
e1
Feil
Gjør som følger
Berørings- Hvis du berører noen
tiden er av tastene (unntatt
for lang. dem som gjelder
tidsbryteren) i mere
enn 9 sekunder
vedvarende, vises
denne feilmeldingen.
Den vises også
dersom vann eller en
metallisk gjenstand
kommer i berøring
med en tast. Dette
hindrer utilsiktet
aktivering som følge
av vann osv. For å
fjerne ( e 1 ), trykker
du på PÅ/AV-tasten
og fjerner vannet,
metallgjenstanden
osv.
32
Problembeskrivelse
Mulig årsak og botemiddel
Indikatoren ( e )
Display
Feil
Gjør som følger
vises.
Høy
Hvis temperaturen for
e2
temperatur den visuelle LEDfor den
indikasjonen er over
visuelle LED- den spesifiserte
indikasjonen. grensen, vises denne
meldingen.
For å fjerne
meldingen ( e 2 ),
fjerner du kokekaret
fra området for den
visuelle LEDindikasjonen og
trykker på PÅ/AVknappen .
33
Feilsøking
Problembeskrivelse
Mulig årsak og botemiddel
Indikatoren ( f )
• ( f ) og et tall vises.
vises.
Vises ( f ) og et tall i displayet, er det en
feil med elektronikken. Slå koketoppen av
og deretter på igjen ved hjelp av
sikringene i hovedsikringsskapet eller
skillebryteren i koplingsboksen. Kontakt
kundeservice dersom feilmeldingen vises
på nytt.
Blinkende ( h )
• Når apparatet slås på første gang eller
etter et strømbrudd.
Trykk på PÅ/AV-bryteren for å fjerne
symbolet. ( h ) vil blinke i 90 minutter hvis
du ikke berører PÅ/AV-tasten.
• Varmeplatens temperatur er kontrollert
Plate ikke glødene
ved å slå varmen på og av; dette betyr at
rød
det ikke alltid er mulig å se den røde
glødende varmen. Hvis du velger en lav
varme innstilling, vil varmen slås av oftere
enn ved en høyere innstilling. Varmen slås
også på og av på den høyeste
innstillingen.
Reparasjoner
Reparasjoner må utelukkende utføres av autorisert personell.
34
Service
Emballasje og gamle apparater
Ditt nye produkt var beskyttet av egnet emballasje på veien hjem til
deg. Alle materialer til dette formålet er miljøvennlig og kan
resirkuleres. Bidra med ditt for å beskytte miljøet og avfallshåndter
emballasjen på korrekt måte.
Gamle apparater er ikke verdiløst skrap.
En miljøbevisst resirkulering kan gjenvinne verdifullt råmateriale.
Innen du avhender ditt gamle apparat bør du forsikre deg om at det
gjøres ubrukelig eller forsynes med en etikett: "ADVARSEL! Skrap".
Oppdatert informasjon om hvordan du avhender ditt gamle produkt
og emballasjen, kan du få av forhandleren eller din lokale
kommunen.
Kontakte kundeservicesenteret
Vennligst opplys om modellnavnet for produktet når du kontakter
kundeservicesenteret. Merkeplaten finner du under produktet. Når
du kontakter oss, må du opplyse oss om følgende:
• Ditt navn
• Adresse og postnummer
• Telefonnummer
• Klar og konsis beskrivelse av feilen
• Modellnr. og serienr.
35
Kaste det gamle produktet
1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet
2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
Trykket i Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement