LG KA68020S, KA68010F Owner's manual

LG KA68020S, KA68010F Owner's manual
Induksjonskoketopp i
keramisk glass
Instruksjoner for installasjon og bruk
KA68010S
KA68010A
KA68010F
KA68020S
For å unngå ulykker eller skader med denne
koketoppen, er det viktig å lese disse instruksjonene
innen den installeres eller tas i bruk første gang.
Vennligst oppbevar håndboken for senere oppslag.
NO
P/No. :MFL37855817
Kjære kunde
Les denne brukerhåndboken nøye.
Fremfor alt må du sette deg inn i kapitlet "Sikkerhet" på de første
sidene.
Oppbevar brukerhåndboken for fremtidig oppslag.
La den medfølge apparatet ved et eventuelt videresalg.
Følgende symboler benyttes i teksten.
Sikkerhetsinformasjon
-- Advarsel: Informasjon vedrørende din sikkerhet.
-- Viktig: : Informasjon om hvordan du unngår å skade
apparatet.
Informasjon og praktiske tips
Miljøinformasjon
1. Disse numrene indikerer trinn for trinn informasjon om hvordan
du benytter apparatet.
2. …
3. …
Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om tiltak du kan
ta for å korrigere eventuelle driftsforstyrrelser. Referer til
kapittelet "Hva du skal gjøre hvis...".
2
Innholdsfortegnelse
Sikkerhet .................................................................................. 4-7
Induksjon ................................................................................. 8-9
Egnede kokekar ................................................................... 10-12
Beskrivelse av apparatet ......................................................... 13
Kokesoner og kontrollere ......................................................... 13
Apparatets nøkkelfunksjoner ...................................................14
Bruksanvisning ................................................................... 15-22
Før første gangs bruk .............................................................. 15
Bruke koketoppen .................................................................... 15
Velge kokesone ...................................................................... 16
Boosterfunksjon ....................................................................... 18
Barnesikring ............................................................................. 19
Tidtaker .............................................................................. 20-21
Pause ....................................................................................... 22
Bruk, tabeller og tips ................................................................ 23
Tabell for innstilling av kokesoner ............................................ 23
Automatisk tidsbegrenser ....................................................... 24
Rengjøring og vedlikehold .................................................. 25-27
Instruksjoner for installasjon.............................................. 28-36
Tekniske data ........................................................................... 28
Forskrifter, standarder, direktiver .............................................. 29
Sikkerhetsinstrukser for installatøren ...................................... 30
Elektrisk tilkopling ............................................................... 31-32
Montering ............................................................................ 33-36
Feilsøking ..............................................................................37-39
Service.........................................................................................40
3
Sikkerhet
Sikkerhetsaspektene ved dette apparatet oppfyller kravene i
aksepterte tekniske standarder og IEC-standarder. Som produsent
mener vi imidlertid også at det er vårt ansvar å gjøre deg kjent med
følgende sikkerhetsinstrukser.
Elektrisk sikkerhet
• Installasjonen og tilkoplingen av det nye apparatet må utelukkende
utføres av en kvalifisert person.
• Reparasjoner av apparatet skal kun utføres av sertifisert elektriker.
Utføres reparasjoner av uerfarne personer, kan det føre til
personskade eller alvorlige feil.
Har apparatet behov for reparasjoner, vennligst kontakt ditt lokale
servicesenter.
• Du får tilgang til denne tilkoplingen ved å sørge for at pluggen er
tilgjengelig eller ved å installere en bryter i det faste ledningsnettet i
samsvar med gjeldende forskrifter.
Vennligst følg disse instruksjonene. Hvis ikke, dekker ikke
garantien eventuelle skader som kan oppstå.
• Innbyggingsapparater skal kun betjenes etter at de er installert i
egnede kabinetter og arbeidsplasser som oppfyller relevante
standarder. Dette sikrer tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk støt, slik
som foreskrevet av sertifiseringsorganisasjonen.
• Dersom apparatet viser driftsforstyrrelser eller har sprekker:
– slå av alle kokesoner, og kontakt servicesenteret.
Hvis det er sprekker i overflaten må du slå av apparatet for å
unngå risikoen for elektrisk støt. Ikke ta koketoppen i bruk igjen før
glassplaten er skiftet ut.
Når du bruker koketoppen må du aldri benytte aluminiumsfolie,
produkter innpakket i aluminiumsfolie, eller dypfrossen mat i
aluminiumsbeholdere.
Hvis strømledningen er skadet, skal den skiftes ut av produsent,
forhandler eller autorisert elektriker for å unngå risiko.
4
Barns sikkerhet
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små
barn bør ikke befinne seg i nærheten.
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av små barn eller
svakelige personer uten tilsyn. De må eventuelt overvåkes på
adekvat måte av en ansvarlig person for å sikre at apparatet
benyttes på en trygg og forsvarlig måte.
Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Kokesonene blir varme under bruk. Unngå derfor at barn kommer i
nærheten av apparatet. Selv om koketoppen er utstyrt med en
kontrollsperre, kan overflatene bli svært varme.
Dette apparatet er ikke tilsiktet for bruk av personer (inkl. barn) med
redusert psyke, sanselig eller mentale problemer, eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de blir holdt under oppsyn eller fått
instruksjoner vedrørende bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Sikkerhet under bruk
• Dette apparatet skal utelukkende benyttes til normal matlaging i
hjemmet. Det er ikke designet for kommersielle eller industrielle
formål.
• Ikke bruk koketoppen for romoppvarming.
• Vær varsom når du plugger inn elektrisk utstyr i nærheten av
koketoppen.
Elektriske ledninger må ikke komme i kontakt med den varme
overflaten.
• Overopphetet fett og olje kan raskt antennes. Du må overvåke
tilberedningen når mat stekes/kokes i fett eller olje.
• Slå av koketoppelementet etter bruk ved hjelp av kontrollbryterne.
Ikke stol på at kjeledetektoren gir tilstrekkelig sikkerhet.
• Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
• Plasser aldri brennbare gjenstander på koketoppen.
• Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander eller aerosolbokser i
en skuff under koketoppen.
• Kabler fra elektriske apparater må aldri komme i berøring med de
varme platene. Det kan skade koketoppen og kabelisolasjonen.
5
Sikkerhet
Sikkerhet ved rengjøring
• Mikrobølgeovnen må betjenes med dekorasjonsdøren åpen.
• Slå alltid apparatet av før det rengjøres.
• Av sikkerhetsmessige årsaker skal apparatet aldri rengjøres med
damprenser eller høyttrykkspyler.
• Rengjør koketoppen i henhold til vedlikeholds- og
rengjøringsinstruksjonene i denne brukerhåndboken.
• Bruk aldri damprenser for å rengjøre koketoppen.
Hvordan unngå skader på apparatet
• Ikke bruk kokeområdet som arbeidsplass eller oppbevaringsplass.
• Vær varsom med kantene når du håndterer stekepanner og kjeler.
• Ikke la kokesoner være slått på hvis kjelene er tomme eller hvis det
ikke står noen kjele på dem.
• Keramisk glass er meget solid og motstandsdyktig mot store
temperatursvingninger, men det kan knuse. Det kan knuse, spesielt
hvis det faller harde eller skarpe gjenstander på det.
• Vær svært varsom hvis du benytter støpjernskjeler, eller andre
kokekar med ru kanter eller støpegrater. Når du flytter slike kokekar,
kan de ripe opp glasset.
• Hvis det kommer sukker eller blandinger som inneholder sukker på
varme kokesoner og smelter, må det fjernes umiddelbart mens det
fortsatt er varmt. Hvis det blir værende til det avkjøles, kan det
resultere i skader på overflaten når det fjernes.
Viktig: Det er en risiko for forbrenning hvis du bruker
glasskraperen på en varm kokesone!
• Hold gjenstander eller materiale som kan smelte unna den keramiske
glassflaten. Eksempelvis gjenstander i plast, aluminiumsfolie eller
emballasje. Dersom annet materiale eller matvarer har smeltet på den
keramiske glassflaten, bør dette også fjernes umiddelbart.
6
Avfallshåndtering av gammelt utstyr
ADVARSEL: Innen du avhender gammelt utstyr, bør du gjøre
det ubrukelig slik at det ikke utgjør noen risiko.
Få da en autorisert elektriker til å kople apparatet fra
ledningsnettet.
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små
barn bør ikke befinne seg i nærheten.
For å beskytte miljøet, er det viktig at utbrukte apparatet
avfallshåndteres på korrekt måte.
• Apparatet må ikke kastes sammen med det ordinære
husholdningsavfallet.
• Du kan få informasjon om åpningstider for offentlige stasjoner for
avfallshåndtering fra din lokale kommune eller miljøkontor.
Merk! Det kommer fuktighet fra, eller vises, rundt koketoppen.
Fuktigheten kan komme fra treverket og koketoppen når
koketoppen benyttes for første gang eller etter lengre tid uten bruk.
Dette indikerer ikke noen feil med koketoppen.
7
Induksjon
Funksjonaliteten i kokesoner
Det befinner seg en selvinduksjonspole under kokeområdet på den
keramiske glassflaten. Denne genererer et magnetisk felt som
påvirker kjelebunnen direkte, i motsetning til andre
oppvarmingsmetoder der det keramiske glasset varmes opp først.
Dette betyr at kjelebunnen varmes umiddelbart, noe som sparer
tid og energi. Ettersom varmen som kreves for matlagingen
genereres direkte i kjelebunnen, varmes kokesonen knapt opp. Den
varmes kun opp av varmen som reflekteres fra kjelebunnen.
Merk!
Befinner det seg ikke noen stekepanne eller
kjele på kokesonen, overføres det heller
ingen energi (oppvarming). Dette hindrer at
kokesoner slås på utilsiktet.
Spesielle merknader om kokesoner
• Vitenskapelige undersøkelser har vist at pasienter med
pacemakere normalt ikke påvirkes eller utsettes for risiko med
våre induksjonskokesoner.
Avstanden mellom kroppen og kokesonene på en induksjonsovn
bør imidlertid aldri være mindre enn 30 cm.
• Elektromagnetiske felter kan påvirke elektroniske kretser og
forstyrre bærbare transistorradioer.
• Ikke anbring magnetisk skrivbare objekter (f.eks. kredittkort,
kassetter) på den keramiske glassflaten mens en eller flere
induksjonskokesoner er i bruk!
• Ikke legg noen metalliske objekter (f.eks. skjeer, kjelelokk) på
induksjonsflaten da de kan bli oppvarmet når induksjonsflaten er i
bruk.
Noen kokekar kan generere støy når de benyttes på
induksjonskokesoner. Dette innebærer ingen feil med
koketoppen, og dens funksjon påvirkes ikke på noen måte.
8
Egnede kokekar for induksjonskokesoner
Stekepanner og kjeler
• I prinsippet er alle stekepanner og kjeler med magnetisk bunn
egnet.
Det vil si kokekar i stål, emaljert stål samt støpjern.
• Høykvalitets stålpanner/-kjeler med en blandet metallbunn
(sandwichbunn, f.eks. Tefal-belegg med en
aluminiums/kobberkjerne) er kun egnet for induksjon såfremt
produsenten har uttrykkelig merket dem som sådanne. I det
tilfellet har de en kjerne i magnetisk materiale i bunnen.
• Ønsker du å benytte en spesiell panne/kjele (f.eks. en trykkoker,
en panne for svak varme, wok osv.), må du være oppmerksom på
produsentens instruksjoner og ikke benytte for tynne
panner/kjeler.
Teste for egnethet
Hvis du ikke er sikker på om et kokekar er egnet for koking eller
steking på en induksjonskokesone, kan du kontrollere dette som
følger:
• Plasser et kokekar med litt vann (3-5 mm) på kokesonen. Slå
kokesonen på full styrke (bryterinnstilling 9).
Forsiktig: Er kjelen egnet, varmes bunnen opp i løpet av
sekunder! Vannet bør komme raskt på kokepunktet.
• Du kan også sjekke ved hjelp av en magnet. Holder den seg festet
til bunnen, er kokekaret egnet for induksjonskokesoner.
9
Egnede kokekar
Pannens/kjelens størrelse
Opptil en viss grense tilpasser kokesonen seg selv til diameteren
på bunnen av pannen/gryten. Diameteren på bunnen av
pannen/kjelen må imidlertid være av en minimums størrelse,
avhengig av størrelsen på kokesonen.
• Optimal induksjonskokesone
Diameteren på kokesonen er 15 cm:
Diameteren på kjelebunnen bør være minst 12 cm
Diameteren på kokesonen er 18 cm:
Diameteren på kjelebunnen bør være minst 15 cm
Diameteren på kokesonen er 21 cm:
Diameteren på kjelebunnen bør være minst 18 cm
Automatisk kjeledetektering i induksjon
Induksjonskokesoner fungerer ikke hvis det benyttes uegnede
kokekar.
Slås kokesonen på uten at det befinner seg noe egnet kokekar
på den, slås kokesonen automatisk av.
10
Stekepanner og kjeler
Jo bedre gryter, jo bedre resultater.
• Gode panner og gryter gjenkjennes på bunnen. Bunnen bør være
så tykk og flat som mulig.
• Når du kjøper nye panner og kjeler bør du være spesielt
oppmerksom på bunnens diameter.
Produsenter angir ofte diameteren på den øvre kanten.
• Kjeler med bunn i aluminium eller kobber kan forårsake metallisk
misfarging på den keramiske glassflaten som kan være svært
vanskelig eller umulig å fjerne.
• Vær spesielt varsom når du bruker støpejernspanner eller -gryter
med skadet bunn som er ujevne og/eller har grater. Det kan
oppstå riper hvis de skyves over platen.
• Kjelebunner er normalt lett buet innover (konkave) i kald tilstand.
De bør aldri være buet utover (konvekse).
• Hvis du benytter spesielle panner og kjeler (f.eks. en trykkoker,
panne for lav varme, wok osv.) må du gjøre deg kjent med
produsentens instruksjoner.
Generell informasjon
• Hold alltid bunnene rene og tørre.
• For å unngå stygge riper på den keramiske glassplaten, bør du
ikke skyve kokekarene omkring, men løfte dem opp når de skal
skifte plass.
• Riper kan oppstå som resultat fra sandkorn (f.eks. etter skylling av
grønnsaker) som dras sammen med kokekaret over kokeflaten.
• Bruk alltid store kjeler for retter med høyt væskeinnhold slik at det
ikke koker over.
11
Egnede kokekar
Tips om energisparing
Du vil spare verdifull energi ved å følge disse punktene:
• Posisjoner alltid panner og gryter innen du slår på kokesonen.
• Skitne kokesoner og grytebunner øker energiforbruket.
• Såfremt mulig, bruk alltid lokk godt plassert på panner og kjeler
slik at de er fullstendig dekket.
• Kokekarets bunn bør ha samme størrelse som kokesonen.
12
Beskrivelse av apparatet
Kokesoner og kontrollere
Induksjonskokesone
18 cm
1900 W (Normal)
2400 W (Booster)
Induksjonskokesone
21 cm
2200 W (Normal)
3300 W (Booster)
Booster
PÅ/AV Booster
Induksjonskokesone
18 cm
1700 W (Normal)
2400 W (Booster)
Berøringspanel
Induksjonskokesone
15 cm
1400 W (Normal)
1800 W (Booster)
Barnesikring Tidtaker Opp
Pause Tidtaker Tidtaker Ned
13
Apparatets nøkkelfunksjoner
• Induksjonskokesoner: Apparatet er utstyrt med keramisk glass og
induksjonskokesoner. Induksjon varmer umiddelbart opp bunnen av
kokekaret uten først å varme opp den keramiske glasstoppen.
• Touch-Control: Apparatet betjenes ved bruk av Touch-Control
(berøringskontroll).
• Enkel rengjøring: Fordelen med keramisk glasskokeflate og TouchControl er den enkle rengjøringen.
Den flate overflaten er lettvinn å rengjøre.
• Kontroll- og funksjonsindikatorer: Digitale indikatorer gir
informasjon om innstillinger som er gjort, funksjoner som er aktivert,
samt eventuell resterende varme i den motsvarende kokesonen.
• Sikkerhetsbryter: En sikkerhetsbryter sikrer at alle kokesoner slås av
dersom PÅ/AV-tasten trykkes, men det ikke velges noe effektnivå i
løpet av 10 sekunder.
• På/Av: Slår strømmen på og av ved berøring.
• Barnesikring: Med denne tasten kan tastene sperres som en
sikkerhetsforanstaltning for barn.
Berører du tasten en gang til, oppheves barnelåsen. Du må trykke på
tasten i 3 sekunder for å aktivere funksjonen.
• Booster: Med denne tasten kan du øke effekten for den aktuelle
kokesonen midlertidig.
• Pause: Slå alle kokesoner til lav effekt med denne tasten.
• Indikator for restvarme: Symbolet ( h ) vises i displayet dersom det
er så mye restvarme i kokesonen at det er en risiko for forbrenninger.
Etter hvert som sonen avkjøles ytterligere, skifter symbolet til ( ).
Symbolet vises inntil kokesonen er tilstrekkelig kald.
• Tidtaker: Alle kokesoner kan slås av automatisk ved bruk av den
integrerte tidtakeren.
Når den angitte koketiden er utløpt, slås kokesonen av.
• Opp(+) / Ned(-): Juster effektinnstillingen og tidtakerinnstillingen med
disse tastene.
14
Bruksanvisning
Før første gangs bruk
Rengjøring før første gangs bruk
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel for keramisk glasskoketopp.
Viktig: Bruk aldri kaustiske, skurende rengjøringsmidler!
Det kan resultere i at overflaten skades.
Bruke koketoppen
Berøringspanel
For å betjene en berøringstast, plasserer du ganske enkelt fingeren
bestemt på tasten.
Slå på apparatet
Apparatet slås på ved å bruke tasten "PÅ/AV" (
Berør tasten "PÅ/AV" i ca. ett sekund.
I displayet vises ( o ).
).
o
ca. 1 sek.
o
Det digitale displayet viser ( o ) og indikatoren ved siden av tasten
PÅ/AV lyser.
Når du har trykket på tasten "PÅ/AV" for å slå på apparatet, må
du velge en av kokesonene innen ca. 10 sekunder ved bruk av
en av tastene for valg av kokesone.
Hvis ikke slår apparatet seg av igjen av sikkerhetsmessige
årsaker.
15
Bruksanvisning
Når en enkelt kokesone eller hele koketoppen er slått av,
indikeres eventuell restvarme med symbolet ( h ) eller (
displayet for aktuell kokesone.
Velge kokesone
For innstilling og justering av effektnivået fra ( 1 ) til ( 9 ) for
koking, berører du tastene ( + ) eller ( - ) for den aktuelle
kokesonen.
1 ... 9
Innstille varmenivå
For å velge den aktuelle kokesonen og innstille varmenivået,
berører du tastene ( + ) og ( - ) for kokesonen.
Bruk tasten ( + ) for å øke varmenivået og tasten ( - ) for å
redusere.
Når du bruker tasten ( - ) for å tilbakestille til null, slås
kokesonen av.
16
)i
1. For hurtig innstilling når effektnivået "0" vises.
Trykk på tastene ( + ) eller ( - ).
Ved første trykk på ( - ) settes varmenivået til ( 9 ).
Ved første trykk på ( + ) settes varmenivået til ( 1 ).
Dersom effektnivået er satt til ( 9 ), og det er ønskelig å slå av
kokesonen, kan du trykke på tasten ( + ) en gang til for å sette
varmenivået til ( 0 ).
2. For hurtigere justering trykker du og holder en av tastene ( + )
eller ( - ) så lenge inntil ønsket nivå er oppnådd.
3. For beskyttelse av brukeren.
Dersom du trykker en tast lengre enn 9 sekunder, vises ( e 1 ) i
tidtakerdisplayet.
For å fjerne ( e 1 ) trykker du på PÅ/AV-tasten.
Dette innvirker ikke på tidtakertasten.
17
Bruksanvisning
Boosterfunksjon
Ved å bruke boosterfunksjonen kan du øke effekten i den venstre
induksjonskokesonen midlertidig. Med denne funksjonen kan du for
eksempel raskt bringe en større mengde vann til kokepunktet eller
brune kjøtt.
Sett ønsket varmeeffekt for kokesonen.
For å slå på boosterfunksjonen berører du tasten (
) for den
aktuelle kokesonen.
Indikatoren for kokesonen blinker på en sirkulær måte.
I tilfelle du ikke har valgt kokesone, fungerer ikke
boosterfunksjonen.
Boosterfunksjonen vil være aktivert i maksimum 7 minutter.
Etter avsluttet boosterperiode skifter kokesonen automatisk til
det opprinnelige varmenivået.
Boosterfunksjonen fungerer ikke dersom en av de øvrige
kokesonene allerede er i drift.
Boosterfunksjonen kan slås av på følgende måte:
• Berør "Boosterunksjon"-tasten (
).
18
Barnesikring
Med denne tasten kan tastene sperres som en
sikkerhetsforanstaltning for barn. Berører du tasten en gang til,
oppheves barnesikringen.
ca. 3 sek.
o
o
19
Bruksanvisning
Tidtaker
Ved hjelp av den innebygde tidtakeren kan du sette en koketid for
alle kokesonene. Når den angitte koketiden er utløpt, slås
kokesonen automatisk av.
1. Ved bruk av tastene for den aktuelle kokesonen, innstiller du
ønsket effektnivå.
9
00
9
2. Trykk på tasten (
) (TIDTAKER) for å aktivere
tidtakerfunksjonen for denne kokesonen. "00" vises i displayet.
9
00
9
LED-indikatoren rundt tidtakertasten for den valgte kokesonen
lyser opp og blinker.
20
3. Bruk tastene (
) eller (
tid (f.eks. 30 minutter).
) for å innstille eller regulere ønsket
9
30
9
Etter noen sekunder starter tidtakingsfunksjonen automatisk og
gjenværende tid inntil den slås av vises i displayet.
Når den angitte koketiden er utløpt, slås kokesonen automatisk av
og det høres et signal.
For raskere innstilling av tidtakerfunksjonen kan du trykke og
holde på tastene ( + ) eller ( - ) inntil ønsket tid vises.
Berører du tasten ( - ) først, starter tiden på 99 minutter.
Berører du tasten ( + ) først, starter tiden på 30 minutter.
Fortsetter du å trykke på tastene ( + ) eller ( - ), økes eller
reduseres tiden.
Vise gjenværende koketid
Trykker du på tidtakertasten én gang til, vises gjenværende koketid
for den valgte kokesonen i tidtakerdisplayet.
21
Bruksanvisning
Pause
Trykker du på Pause-tasten settes de aktive kokesonene til lav
effekt.
Når pausefunksjonen oppheves går kokesonene tilbake til de
opprinnelige innstillingene.
p
00
o
22
Bruk, tabeller og tips
Tabell for innstilling av kokesoner
Varmeinnstilling
9 eller booster Oppvarming
7-9
Kraftig
bruning
Frityrsteking
6-7
Baking
Steking
4-5
Koking
3-4
Dampkoking
2-3
Steking ved
svak varme
1-2
Smelting
0
egnet for
Bringe væske opp på kokepunktet.
Brune kjøtt, varme olje til
kokepunktet for frityrsteking eller
sautering. Holde høy temperatur for
hurtig oppkoking av store mengder
væske.
Steke kjøtt, schnitzler, Cordon Bleu,
koteletter, pannekaker, kjøttkaker,
tilberede grunnsaus, svak steking,
stekte pølser, lever, egg.
Koke større mengder mat, stuinger
og supper, dampkoke poteter, koke
kjøttkraft eller buljong.
Dampkoke grønnsaker eller
brassere kjøtt, koke rispudding.
Koke ris eller melkebaserte retter,
koke mindre mengder poteter eller
grønnsaker, varme opp ferdigretter.
Luftige omeletter, Egg Royal, Sauce
Hollandaise, holde retter varme,
smelte smør, sjokolade,
honninggelé.
Avstilt
Merk!
Varmeinnstillingen som indikeres i tabellen ovenfor er kun
retningslinjer og ment som referanse. Du må justere
varmeinnstillingen avhengig av kokekar og matvarenes tilstand.
23
Automatisk tidsbegrenser
Dersom et element er i bruk over lengre tid uten at innstillingen
endres, aktiveres den automatiske tidsbegrenseren.
Deretter settes effektnivået automatisk til ( 0 ).
Trykk på tastene ( + ) eller ( - ) for å tilbakestille kokesonen.
Nedenstående tabell angir aktiveringstiden for den automatiske
tidsbegrenseren.
* Induksjon
Varmeinnstilling
1
maks.
10t
2
3
5t
4
4t
5
6
3t
7
2t
8
9
1t
* Automatisk kontroll av effektnivå
Det viste effektnivået kan variere fra det faktiske effektnivået ved
høye temperaturer.
For å hindre at koketoppen overopphetes, kontrolleres effektnivået
automatisk.
24
Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring av induksjonsovner med keramisk glassplate er
betydelig enklere enn for kokeplater med strålingsvarme:
- Induksjonskokesonene reagerer raskere når de slås på og av.
Overkoking og sviing av retter unngås i en stor grad.
- Temperaturen på den keramiske glassplaten er betydelig lavere
ved induksjonskoking enn ved systemer med konvensjonell
strålingsvarme.
Ettersom varmen genereres i kokekaret, brennes ikke eventuell
matsøl så fast på den keramiske glassplaten.
Viktig: Du må ikke la rengjøringsmidler komme i kontakt med
den varme, keramiske glassplaten. Alt rengjøringsmiddel må
fjernes med rikelig mengde vann etter rengjøring da de får en
kaustisk effekt neste gang kokesonene varmes opp!
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, slik som grill- eller
ovnsspray, skuresvamper eller skurende rensemidler.
Rengjør den keramiske glassplaten etter hver gangs bruk mens
den ennå er varm eller er blitt kald. Slik unngår du at søl
brenner seg fast.
Fjern belegg, vannmerker, fettflekker og misfarging med en
metallskrape og et vanlig rengjøringsmiddel for keramisk glass
eller rustfritt stål.
25
Rengjøring og vedlikehold
Lett tilsmussing
1. Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel for glasskoketopp.
2. Deretter polerer du platen tørr med en ren klut. Det må ikke være
igjen rester av rengjøringsmidler på platen.
3. Rengjør hele den keramiske glassplaten ukentlig med et vanlig
rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål.
4. Tørk deretter av den keramiske glassplaten med rikelig mengde
rent vann og poler den tørr med en ren, lofri klut.
Gjenstridig smuss
1. For å fjerne fastbrent mat som har kokt over eller andre
gjenstridige flekker, bruker du en glasskrape.
2. Plasser glasskraperen i en vinkel mot den keramiske glassplaten.
3. Fjern smusset ved å la bladet skli over området.
Glasskraper og rengjøringsmiddel som egner seg for keramiske
glasstopper, f.eks. CERA CLEAN, Cerafix, Sidol for
ceran+steel, kan du kjøpe i din lokale kjøkkenutstyrsforretning.
26
Problemflekker
1. Fjern umiddelbart sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller
annet materiale som kan smelte med en glasskrape mens det
fortsatt er varmt.
Viktig: Det er en risiko for forbrenning hvis du bruker
glasskraperen på en varm kokesone!
2. Deretter rengjøres koketoppen på vanlig måte når den har avkjølt
seg.
Dersom kokesonen der det har smeltet noe allerede er avkjølt,
varmer du den opp igjen for rengjøring.
Riper eller mørke flekker på den keramiske glassplaten
forårsaket av en panne- eller kjelebunn med skarpe kanter, kan
ikke fjernes. De vil imidlertid ikke forringe koketoppens
funksjoner.
27
Instruksjoner for installasjon
Tekniske data
Viktig: Det nye apparatet skal kun installeres og tilkoples av en
autorisert elektriker.
Vennligst følg disse instruksjonene. Hvis ikke, dekker ikke garantien
eventuelle skader som kan oppstå.
Apparatets dimensjoner
Bredde
Dybde
Høyde
575 mm
515 mm
48 mm
Dimensjoner for utsparing i kjøkkenbenken
Bredde
560 mm
Dybde
500 mm
Hjørneradius
5 mm
Kokesoner
Posisjon
Diameter
Effektr
Front venstre
210 mm
2200 W (booster 3300 W)
Bakre venstre
180 mm
1900 W (booster 2400 W)
Bakre høyre
180 mm
1700 W (booster 2400 W)
Front høyre
150 mm
1400 W (booster 1800 W)
Merk! Det angitte strømforbruket kan variere avhengig av
størrelsen og materialet i kokekarene.
Tilkoplingsspenning
220-240 V 1AC/2NAC
50 Hz
7,2 kW
Maks. strømforbruk
28
Forskrifter, standarder, direktiver
Dette apparatet oppfyller følgende standarder:
• EN 60335-1 og EN 60335-2-6
som relaterer seg til sikkerheten ved elektriske apparater til bruk i
husholdningen og tilsvarende, samt
• EN 60350
metoder for måling av ytelse.
• EN 55014-2
• EN 55014-1
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
som relaterer seg til grunnleggende krav til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC).
Dette apparatet overholder kravene i følgende EU-direktiver:
• 73/23/EØF datert 19.02.1973 (Lavspenningsdirektivet)
• 89/336/EØF datert 03.05.1989 (EMC-direktivet inkludert
Endringsdirektiv 92/31/EØF).
• 93/68/EØF direktivet om CE-merking
29
Instruksjoner for installasjon
Sikkerhetsinstrukser for installatøren
• Det må installeres en enhet i den elektriske installasjon som
kopler apparatet fra strømforsyningen på alle poler.
Kontaktåpningene skal være minimum 3 mm. Egnede
isoleringsenheter inkluderer nettbeskyttende sikkerhetsbrytere,
sikringer (sikringer av skrutypen må fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og vernebrytere.
Med hensyn til brannbeskyttelse, samsvarer dette apparatet
med type Y (EN 60335-2-6).
Kun denne typen apparater kan installeres med et høyskap
eller vegg på den ene siden.
• Det er ikke tillatt å montere skuffer under koketoppen.
• Installasjonen må garantere beskyttelse mot elektrisk støt.
• Kjøkkenseksjonen der apparatet skal monteres mp oppfylle
stabilitetskravene ifølge DIN 68930.
• For beskyttelse mot fuktighet skal alle overflater forsegles med
egnet tetningsmasse.
• På flislagte overflater skal fugene i området der koketoppen
installeres, fylles helt med fugemasse.
• På overflater med naturstein eller kunstig stein, eller keramikk, må
snappfesteklipsene sikres med egnet kunstharpiks eller klebestoff.
• Forsikre deg om at forseglingen ligger korrekt mot benkeplaten
uten noen glipper. Det må ikke påføres noen ytterlige
silikonmasse da dette vil vanskeliggjøre demonteringen ved
eventuelt servicearbeid.
• Ved demontering må koketoppen må presses ut fra undersiden.
• Rengjør området for utsparingen i benkeplaten.
• Tetningstape er festet på den keramiske glassplaten fra
produsenten.
30
Elektrisk tilkopling
Før tilkopling må du kontrollere at den nominelle spenningen for
apparatet angitt på merkeplaten samsvarer med strømnettet i
bygningen.
Merkeplaten befinner seg på den nedre delen av koketoppens kabinett.
Kople ut strømkursen innen du kopler ledningene fra koketoppen til
strømnettet.
Spenningen på kokeelementene er AC 230 V~. Apparatet fungerer
også utmerket med AC 220 V~ og AC 240 V~.
Koketoppen koples til strømnettet via en enhet som kopler apparatet
fra strømforsyningen på alle poler. Kontaktåpningene skal være
minimum 3 mm, f.eks. automatsikring, jordfeilbryter,
overbelastningsbryter.
Det skal benyttes kabeltype H05SS-F (180°C) eller høyere klasse som
tilkoplingskabel.
Tilkoplingen skal utføres som vist i koplingsskjemaet.
Koplingspunktene skal koples i henhold til det aktuelle
koplingsskjemaet. Jord skal koples til terminalen
.
Jordkabelen må være lengre enn ledningene som overfører elektrisk
strøm.
Kabeltilkoplingene skal utføres i samsvar med forskriftene.
Terminalskruene skal trekkes forskriftsmessig til.
Til sist skal tilkoplingsledningene sikres med kabelklemmen og
åpningen skal lukkes ved å trykke hardt (låses på plass).
Innen apparatet slås på første gang skal eventuell beskyttelsesfolie
eller merkelapper fjernes fra den keramiske glassplaten.
Når tilkoplingen til strømnettet er fullført, kontrolleres det at alle
kokesoner er klare til bruk ved å slå dem kort på med full effekt i tur
og orden.
Når koketoppen slås på første gang vises en blinkende H i
displayet. Dette skjer også etter et strømbrudd.
31
Instruksjoner for installasjon
• For trefaset (to faser i bruk)
• For enfaset
<Fig. 1>
Advarsel: Vær oppmerksom på tilordningen av fasene
(konformitet) og nøytral mellom strømnettet i
bygningen apparatet (koplingsskjema). Hvis ikke kan
komponenter bli skadet.
Produsenten aksepterer ingen garantikrav for
udyktige enheter som følge av feilaktig installasjon.
Koplingsboksen må oppfylle de elektriske spesifikasjonene og
motstandsdyktighet mot temperaturen i koketoppen.
I tillegg må den være sertifisert.
32
Montering
<Fig. 2>
Avstivning
Fjern
avstivningen fra
seksjonen
grunnet
luftstrømmen for
koketoppen.
Seksjon
min. 50 mm
<Fig. 3>
min. 50 mm
min. 50 mm
min. 5 mm
33
Følg
spesifikasjonene
i Fig. 3 for
minimum klaring.
Instruksjoner for installasjon
CL
5
5
15
15
5
15
55
1
CL
<Fig. 4>
Utsparing og monteringsklipsenes plassering i kabinettet.
34
Kledningen skal monteres under koketoppen.
<Fig. 5>
Monter koketoppen i utsparingen som vist i Fig. 5.
Forsiktig: Det er ytterst viktig å holde en klaring på 20 mm mellom
koketoppens kabinett og brennbar overflate.
<Fig. 6>
Forsikre deg om at koketoppen er fullstendig på plass, med
skumtapen presset mot benkeplaten.
35
Instruksjoner for installasjon
<Fig. 7>
For å demontere koketoppen må den presses ut fra undersiden.
36
Feilsøking
Driftsforstyrrelser har ofte enkle forklaringer. Vennligst les følgende
instruksjoner innen du ringer kundeservice:
Problembeskrivelse
Mulig årsak og botemiddel
Koketoppen fungerer
ikke.
• Sjekk følgende:
– Hovedsikring (sikringsboks)
(Dersom sikringen går flere ganger må
du tilkalle en autorisert elektriker.)
– Tilkopling og hovedbryter.
– Det er valgt motsvarende kokesone.
– Ønsket varmeinnstilling er valgt.
Det er ikke mulig å
slå på kokesonen.
• Sjekk følgende:
– Opphev barnesikringen.
– Berøringstastene er delvis dekket av en
fuktig klut eller væske.
– ( e 1 ) vises i displayet.
Se beskrivelsen for feilmeldingen ( e 1 ).
Koketoppen virker
ikke som den skal
med induksjon.
• Bruk av induksjonskokesone: Det er
begrensninger for størrelsen og materialet
i panner og gryter. Referer til sidene
(9~10) [Egnede kokekar for
induksjonskokesoner.]
• Er koketoppen plassert over de termiske
sikringene, hindrer de den i å bli brukt
mens koketoppen pyro-renses.
Kontrollere fungerer
feil.
• Påse at det ikke befinner seg noen
gjenstander på kontrollpanelet.
37
Feilsøking
Problembeskrivelse
Indikatoren (
vises.
e
)
Mulig årsak og botemiddel
• Kontroller at sikringene for apparatet i
hovedsikringsskapet er OK. Kontroller om
det har vært et strømbrudd.
Kontrollpanelet er svært tilsmusset, det er
sølt mat over det eller det befinner seg en
gjenstand på kontrollpanelet. Tørk grundig
av kontrollpanelet eller fjern gjenstanden.
Berør kontrollpanelet. Blinkingen stopper.
Display
e1
Feil
Gjør som følger
Berørings- Hvis du berører noen
tiden er av tastene (unntatt
for lang. dem som gjelder
tidsbryteren) i lenger
tid enn 9 sekunder
vedvarende, vises
denne feilmeldingen.
Den vises også
dersom vann eller en
metallisk gjenstand
kommer i berøring
med en tast. Dette
hindrer utilsiktet
aktivering som følge
av vann osv. For å
fjerne ( e 1 ), trykker
du på PÅ/AV-tasten
og fjerner vannet,
metallgjenstanden
osv.
38
Mulig årsak og botemiddel
Problembeskrivelse
• ( f ) og et tall vises.
Indikatoren ( f )
Vises ( f ) og et tall i displayet, er det en
vises.
feil med elektronikken. Slå koketoppen av
og deretter på igjen ved hjelp av
sikringene i hovedsikringsskapet eller
skillebryteren i koplingsboksen. Kontakt
kundeservice dersom feilmeldingen vises
på nytt.
Blinkende ( h )
• Når apparatet slås på første gang eller
etter et strømbrudd.
Trykk på PÅ/AV-bryteren for å fjerne
symbolet. ( h ) vil blinke i 90 minutter hvis
du ikke berører PÅ/AV-tasten.
• Boosterfunksjonen avbrytes hvis den
Booster virker ikke.
høyre induksjonskokesonen aktiveres.
Boosterfunksjonen fungerer ikke dersom
den høyre kokesonen allerede er i drift.
Reparasjoner
Reparasjoner må utelukkende utføres av autorisert elektriker.
39
Service
Emballasje og gamle apparater
Ditt nye apparat var beskyttet av egnet emballasje på veien hjem til
deg. Alle materialer til dette formålet er miljøvennlig og kan
resirkuleres. Bidra med ditt for å beskytte miljøet og avfallshåndter
emballasjen på korrekt måte.
Gamle apparater er ikke verdiløst skrap.
En miljøbevisst resirkulering kan gjenvinne verdifullt råmateriale.
Innen du avhender ditt gamle apparat bør du forsikre deg om at det
gjøres ubrukelig eller forsynes med en etikett: "ADVARSEL! Skrap".
Oppdatert informasjon om hvordan du avhender ditt gamle apparat
og emballasjen for det nye, kan du få av forhandleren eller den
lokale kommunen.
Kontakte kundeservicesenteret
Vennligst opplys om modellnavnet for apparatet når du kontakter
kundeservicesenteret. Merkeplaten finner du under apparatet. Når
du kontakter oss, må du opplyse oss om følgende:
• Ditt navn
• Adresse og postnummer
• Telefonnummer
• Klar og konsis beskrivelse av feilen
• Modellnr. og serienr.
40
Memo
41
Kaste det gamle apparatet
1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av
EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller
lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet
og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale
myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
Trykket i Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement