LG LB642M68S Brukermanual

LG LB642M68S Brukermanual
NORSK
Brukerhåndbok
Innbyggingsovn
Vennligst les hele håndboken grundig innen du installerer ovnen.
Det vil sikre at du kjenner til viktig sikkerhetsinformasjon og korrekt
bruk av ovnen. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted slik at
du når som helst kan gjøre oppslag i den. La brukerhåndboken følge
ovnen ved et eventuelt videresalg.
LB642M68S
www.lg.com
MFL37855831
Innholdsfortegnelse
Sikkerhet......................................................................... 4~10
Beskrivelse av apparatet............................................... 11
Kontrollpanel.................................................................. 12~13
Tilbehør........................................................................... 14~15
Teleskopiske glideskinner (ikke tilgjengelig i alle land) .... 16~17
Stille klokkeslettet ......................................................... 18
Før første gangs bruk.................................................... 19
Bruke ovnen ................................................................... 20
Ovnens funksjoner ........................................................ 21~23
Bruk................................................................................. 24~41
Slå ovnen på ................................................................. 24
Endre ovnens temperatur.............................................. 25
Slå ovnen av ................................................................. 26
Sikkerhetsbryter ............................................................ 27
Energieffektivitet............................................................ 27
Klokkefunksjoner og symboler ..................................... 28
Stille inn tidtakeren........................................................ 29
Programmere total koketid ............................................ 30~31
Programmere koketidens slutt ...................................... 32~33
Kombinere total koketid og koketidens slutt ................. 34~35
Stille inn klokkeslett....................................................... 36
Nyttige funksjoner ......................................................... 37
Automatiske programmer - automatisk koking.............. 38
Mine oppskrifter............................................................. 39
Bruke Mine oppskrifter .................................................. 40
Endre Mine oppskrifter .................................................. 41
Tabell for automatisk koking ........................................ 42~45
Baking ............................................................................. 46~47
Baketabeller ................................................................... 48~52
Steking ............................................................................ 53~54
Bruke steketermometeret ............................................. 55~56
Steketabeller .................................................................. 57
Grilling ............................................................................ 58~59
Grilletabell ...................................................................... 59
Opptining ........................................................................ 60
2
Spesielle funksjoner ...................................................... 61
Rengjøring og vedlikehold ........................................... 62
Pyrolyserengjøring ........................................................ 63
Ovnsbelysning ............................................................... 64
Ovnsdør .......................................................................... 65~69
Feilsøking ....................................................................... 70~71
Feilkoder ......................................................................... 72
Tekniske spesifikasjoner............................................... 73~74
Instruksjoner for installasjon ....................................... 75
Kundeservice og reservedeler ..................................... 76
Garanti ............................................................................ 77
3
Sikkerhet
• You can download a owner's manual at
http://www.lg.com.
• Denne ovnen må installeres av en autorisert
elektriker.
• Installatøren er ansvarlig for korrekt elektrisk
tilkopling av apparatet og at relevante
sikkerhetsnormer overholdes.
Elektrisk sikkerhet
Dersom ovnen har vært skadet under transporten
skal den ikke koples til.
• Dette apparatet må kun koples til strømnettet av
en autorisert elektriker.
• I tilfelle feil eller skade på apparatet skal du ikke
forsøke å bruke det.
• Reparasjoner av apparatet skal kun utføres av
autorisert elektriker. Feilreparasjoner kan
resultere i betydelig sikkerhetsrisiko. Har ovnen
behov for reparasjon, kontakt et LGservicesenter eller forhandleren.
4
• Hvis strømledningen er skadet, skal den skiftes
ut av produsent, forhandler eller autorisert
elektriker for å unngå risiko.
• Elektriske ledninger og kabler må ikke komme i
kontakt med ovnen.
• Ovnen skal koples til strømforsyningen via en
korrekt kretsbryter eller sikring.
Bruk aldri forgreningskontakter eller
skjøteledninger.
• Merkeplaten befinner seg på venstre side av
døren og på bakdekselet.
• Apparatets strømforsyning bør koples fra hvis
ovnen repareres eller rengjøres.
• Vær varsom ved tilkopling av elektriske apparater
til veggkontakter i nærheten av dette apparatet.
• Du får tilgang til denne tilkoplingen ved å sørge
for at pluggen er tilgjengelig eller ved å installere
en bryter i det faste ledningsnettet i samsvar med
gjeldende forskrifter.
5
Sikkerhet
• Ikke bruk sterkt skurende rengjøringsmidler eller
skarpe metallskrapere for å rengjøre glasset i
ovnsdøren da de kan ripe opp overflaten, noe
som kan resultere i at glasset sprekker.
ADVARSEL: Apparatet bør slås av innen du
skifter den elektriske pæren for å
unngå risikoen for elektrisk støt.
ADVARSEL: Når ovnen er i bruk vil innvendige
deler være ekstremt varme.
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme
under bruk. Små barn bør ikke
befinne seg i nærheten.
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme
når grillelementet er i bruk. Barn
bør ikke befinne seg i nærheten.
ADVARSEL: Påse at koketidene er korrekt
innstilt da overkoking kan
resultere i at maten tar fyr, noe
som fører til skade på ovnen.
6
Sikkerhet under bruk
• Denne ovnen er kun konstruert for tilberedning av
mat i hjemmet.
• Innvendige overflater blir ekstremt varme under
bruk!
Påse at du ikke kommer i berøring med
varmeelementer innvendig i ovnen.
• Oppbevar aldri brennbare eller lett deformerbare
gjenstander i ovnen.
• Ovnens overflater vil bli varme når apparatet brukes
med høy temperatur i lengre tid.
• Eventuelt overdrevent søl bør fjernes innen
selvrensing, og alle gjenstander må fjernes fra
ovnen innen pyrolyserengjøringen (selvrensing).
• Under selvrensingen blir overflatene varmere enn
vanlig, og barn bør holdes i sikker avstand.
• Når du tilbereder mat i ovnen, må du være varsom
når du åpner ovnsdøren da det raskt vil strømme ut
varm luft og damp.
• Når du tilbereder retter der det inngår alkohol, kan
alkoholen fordampe som følge av høye
temperaturer. Dampen kan antennes hvis den
kommer i kontakt med en varm del på ovnen.
7
Sikkerhet
• Grunnet den elektriske sikkerheten bør du ikke
bruke høyttrykkspyler eller damprenser.
• Dette apparatet kan bli benyttet av barn fra 8 år og
oppover , av personer med reduserte fysiske-,
sansemessige- eller mentale egenskaper, eller av
personer uten erfaring og kunnskap så fremt de er
under tilsyn og mottar instruksjoner om hvordan
apparatet skal benyttes på en trygg måte og forstår
risikoen ved bruk.
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten
tilsyn.
• Barn bør holdes i sikker avstand når ovnen er i bruk.
• Frossenmat, slik som pizza, bør stekes på
trådristen.
Benyttes stekebrett, kan det deformeres grunnet
den store temperaturforskjellen.
• Ikke hell vann i bunnen av ovnen når den er varm.
Det kan føre til skade på de emaljerte overflatene.
ADVARSEL: Apparatet med tilhørende deler kan
bli varmt under bruk. Vær forsikt og
unngå berøring av varme overflater.
Barn under 8 år skal holdes unna,
eller være under konstant oppsyn.
8
• Ovnsdøren må være lukket mens steking pågår.
• Ikke legg aluminiumsfolie i bunnen av ovnen, og
ikke plasser noen stekebrett eller bakeformer på
den. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, noe som
kan resultere i skade på de emaljerte overflatene og
gi et dårlig kokeresultat.
• Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, vil etterlate
flekker som ikke kan fjernes. Bruk det dype
stekebrettet når du tilbereder svært fuktige kaker.
• Ikke benytt ovnsdøren som avlastningsbrett for
varme eller kalde kokekar.
• Apparatet er ikke beregnet for bruk av små barn
eller svaklige personer uten tilsyn.
• Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
• Barn bør holdes i sikker avstand inntil ovnen har
avkjølt seg etter bruk.
• Dette apparatet er ikke tilsiktet for bruk av personer
(inkl. barn) med redusert psyke, sanselig eller
mentale problemer, eller som mangler erfaring og
kunnskap, med mindre de blir holdt under oppsyn
eller fått instruksjoner vedrørende bruk av apparatet
av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
9
Sikkerhet
Avfallshåndtering
Emballasje
• Din nye ovn har vært korrekt emballert for
transport.
Fjern all emballasje innen du tar apparatet i bruk.
• All emballasje kan resirkuleres fullstendig. Du
kan få adresser for miljøvennlig resirkulering fra
din lokale kommune.
Brukte apparater
ADVARSEL
• Brukte apparater må gjøres funksjonsudyktige
innen de kasseres slik at de ikke utgjør noen
risiko. For å oppnå dette kopler du ovnen fra
strømforsyningen og fjerner strømkabelen.
Av hensyn til miljøet må brukte apparater
avfallshåndteres på korrekt måte.
• Apparatet må ikke kastes sammen med det
ordinære husholdningsavfallet.
• Din lokale kommune kan informere deg om
returordninger for spesialavfall eller godkjente
gjenbruksstasjoner.
10
Beskrivelse av apparatet
Oversikt
Kontrollpanel
Luftutslippfilter
Overvarme og
grillelement
Glideskinner
eller riller
Ovnsbelysning
Nivå 6
Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Dørpakning
Steketermometer-inngang
Bakre varmeelement
Fettfilter
Ovnsrom
Merkeplate
Hel glassdør
Dørhåndtak
Nivåene i ovnen telles nedenfra og opp.
Nivåene 5 og 6 benyttes hovedsakelig for grillfunksjoner.
Koketabellene i brukerhåndboken gir deg forslag til nivå, du kan
imidlertid endre disse etter eget ønske.
Merk! Merkeplaten befinner seg på den venstre, innvendige siden
av døren eller på forsiden av ovnen.
11
Kontrollpanel
1
3
1. Visning av funksjon
2. Visning av temperatur/tid
3. Tid-knapp
4. Funksjonsvelger
12
2
4
5
6
5. Temperatur/tidvelger
6. "OK" (Enter eller Ja)-tast
13
Tilbehør
Trådrist
For hurtigretter, bakeformer, grill- og
stekeformer.
Stekebrett
For kaker, sukkerbrød og kjeks.
Dypt stekebrett
For fuktige kaker, for steking og for å
fange opp stekesjy eller fett.
Tips:
Når du tar i bruk stekebrettet og trådristen for første gang i ovnen
med riller, bør du smøre rillene med matolje ved hjelp av en klut.
Deretter tørker du over rillene med en tørr klut. Nå blir rillene mer
lettløpende.
Fettfilter (valgfrigt)
For å beskytte viften mot oppbygging av fett.
Filteret kan monteres når viften benyttes for steking.
Merk!
For å installere fettfilteret, føres de to
hakene inn i hullene på viftedekselet.
Fettfilteret må dekke hullene for viften
fullstendig. Ikke bruk fettfilteret for baking
da det begrenser luftsirkulasjonen.
Steketermometer
Men det elektroniske steketermometeret
kan man overvåke steketemperaturen
under steking slik at stekeresultatet blir
bra hver gang det brukes.
14
Tips for bruk av stekebrett og trådrist
Forsikre deg om at
stekebrett og trådrist er
korrekt plassert i begge
6
sidene av ovnen.
5
Stekebrett
4
Vær spesielt varsom
Dypt
3
når du tar ut ferdige
stekebrett
2
1
retter fra ovnen!
åpning 2 cm
Bruk egnede grytekluter
eller grillhansker.
Hvis du benytter grillbrettet i kombinasjon med det dype
stekebrettet eller et annet brett for å fange opp stekesjy eller fett,
skal du ikke sette brettene i bunnen av ovnen, men sette dem inn i
en av de nedre posisjonene.
Plasserer du brettet nederst i ovnen, kan varmen som bygger seg
opp resultere i at ovnens innvendige overflater skades. Av den
grunn må det alltid være en minimums åpning på 2 cm mellom
tilbehøret og bunnen i stekeovnen.
Sette inn trådristen, stekebrettet og det dype stekebrettet
Skyv stekebrettet eller risten inn i
ønsket nivå.
6
Nivåene i ovnen telles nedenfra
5
og opp.
4
3
2
1
15
Teleskopiske glideskinner (ikke
Feste de teleskopiske glideskinnene
Når du skal benytte de teleskopiske glideskinnene for første
gang, må de festes på følgende måte.
1. Plasser U-formen på den
teleskopiske glideskinnen
mellom de to skruehullene, slik
som vist i figuren.
2. Sett inn og trekk til de to
skruene.
3. Fest den andre teleskopiske skinnen på samme måte.
16
tilgjengelig i alle land)
4. Stekebrett og trådrist bør
plasseres nøyaktig på
hakene på de teleskopiske
glideskinnene.
Er koplingen mellom
stekebrettet og de
teleskopiske glideskinnene
ustabil, kan det føre til at
brettet eller maten faller ned i
bunnen av ovnen.
ADVARSEL! Du bør ikke utføre selvrensingen med disse
teleskopiske glideskinnene eller annet tilbehør i
ovnen. Ettersom selvrensingen skjer ved høy
temperatur (ca. 500 °C), kan de teleskopiske
glideskinnene og annet utstyr bli forvridd og
ubrukelig.
17
Stille klokkeslettet
Ovnen kan ikke benyttes før klokkeslettet er innstilt.
Når apparatet er koplet til strømnettet for første gang, eller etter et
strømbrudd, må du først velge enten "12H" eller "24".
Deretter kan klokkeslettet innstilles.
Sette klokkeslettet til 1:30
enten "12H" eller "24H"
1 Velg
og trykk deretter OK ( )
inn timetallet ved hjelp
2 Still
av tidvelgerknappen og
knappen for å bekrefte valget.
trykk på OK (
inn minuttallet ved hjelp
3 Still
av tidvelgerknappen.
OK (
) knappen.
ved å trykke på OK
4 Bekreft
( ) knappen.
) knappen blinker.
Ovnen er nå klar til bruk.
18
Før første gangs bruk
Rengjøring før første gangs bruk
Rengjør ovnen varsomt innen du bruker den for første gang.
Viktig: Bruk aldri kaustiske eller skurende rengjøringsmidler.
De kan skade ovnens overflater.
Apparatets front
Ovnen med metallfront må kun rengjøres med standard
rengjøringsmidler. Tørk av fronten på apparatet med en lett fuktet
klut.
Ovnens stekeskap
1. Fjern alt tilbehør fra ovnen og vask det med varmt vann og
oppvaskmiddel.
2. Rengjør ovnen innvendig på samme måte, med bruk av varmt
vann og oppvaskmiddel.
3. La ovnen tørke.
Oppvarming
Innen du baker eller steker for første gang, bør ovnen slås på og
varmes opp til (200~250 °C) uten noen ting i den.
Deretter lar du ovnen kjøle seg ned til romtemperatur.
Nye ovner avgir en ubehagelig lukt.
Åpne vinduet og påse at det er tilstrekkelig luftventilasjon under
denne prosessen.
1. Påse at det er innstilt korrekt klokkeslett.
2. Fjern alt tilbehør fra ovnen.
3. Bruk funksjonene konveksjonsvarme ( ) eller grillvifte (
å varme opp ovnen.
4. La ovnsdøren stå åpen i minst én time.
19
) for
Bruke ovnen
Bruksmoduser
Konveksjons
varme
Varmluft
Grillvifte
Konvensjonell
varme
Stort
grillelement
Lite
grillelement
Undervarme
Tining
Pyrolyserengjøring
Beskrivelse av bruksmoduser
De individuelle bruksmodusene er ulike ved at de bruker forskjellige
kombinasjoner av varmeelementer.
De forskjellige kombinasjonene egner seg for å varme opp ulike
områder og sirkulere varmluft i ovnen, avhengig av den optimale
tilberedningen av ulike retter.
For steke og bakefunksjonene er det forhåndsinnstilt anbefalte
temperaturer som du selvfølgelig kan justere ved hjelp av
temperaturvelgeren.
Når du benytter grillfunksjonene (
)(
) og selvrensfunksjonen
(
), kan du velge en hvilken som helst av tre innstillinger ved å vri
på temperaturvelgeren.
Når du velger opptining (
) er det ingen andre innstillinger
tilgjengelig.
20
Ovnens funksjoner
Konveksjonsvarme
Med konvektionsvärme används endast det bakre
denne linjen må slettes. Står to ganger og den er på
svensk Modusen konveksjonsvarme bruker kun
varmeelementet bakerst i ovnen samt
konveksjonsviften. Anbefalt temperatur er 150 °C.
Det er også mulig å bake på flere nivåer samtidig når du bruker
konveksjonsvarme (
). Dette innebærer at metoden egner seg for
fruktkaker og kakerøre eller gjærdeig, f.eks. en kringle.
Varmluft
I tillegg til varmeelementene for konvensjonell varme,
benytter varmluftmetoden også konveksjonsviften.
Dette innebærer at temperaturen for steking og
baking kan reduseres med 20-40 °C. Forhåndsinnstilt
temperatur er 160 °C. Denne modusen egner seg for kaker og kjeks
da det er mulig å bake på flere nivåer samtidig.
Grillvifte
I denne bruksmodusen er grillelementet og viften på
bakveggen i bruk. Anbefalt temperatur er 190 °C.
Denne funksjonen egner seg for pizza, Quiche
Lorraine eller ostekaker.
Konvensjonell varme
For konvensjonell steking er varmeelementene på
oversiden og undersiden av ovnsrommet i bruk.
Denne bruksmodusen egner seg for baking av kaker,
baking med en kort steketid, ømfintlige deiger samt
roastbeef og oksefilet på ett nivå. Anbefalt temperatur
er 190 °C.
21
Ovnens funksjoner
Stort grillelement (1, 2, 3)
(stort strålevarmeområde)
Det store grillelementet ( ) benytter hele det øvre
varmeelementet. Det er ikke mulig å sette noen
spesifikk temperatur. Du kan velge mellom tre
innstillinger. Det store grillelementet ( ) egner seg
for grilling av biffer, koteletter, fisk eller toast, og for
bruning når du steker større porsjoner med bruk av gratinering.
Lite grillelement (1, 2, 3)
(lite strålevarmeområde)
Det lille grillelementet ( ) fungerer på samme måte
som det store grillelementet ( ), imidlertid benyttes
kun en del av grillvarmeelementet. Dette gjør
metoden egnet for mindre porsjoner.
Undervarme
I modus for undervarme benyttes kun
varmeelementet i bunnen av ovnen. Anbefalt
temperatur er 170 °C. Denne funksjonen egner seg
spesielt for avsluttende steking av kaker eller pizza
på ett av de nedre nivåene i ovnen.
Tining
I tinemodus benyttes viften uten bruk av
varmeelementer. Den sirkulerende luften
fremskynder opptiningsprosessen. Plasser den
frosne maten i en egnet beholder slik at den fanger
opp væsken som produseres under tining. Når det er
hensiktsmessig, kan du benytte trådristen og det dype stekebrettet
for å unngå tilsøling av ovnen. Dersom det renner ut væske i ovnen
vil dørpakningen bli forurenset, noe som kan resultere i vond lukt.
22
Pyrolyserengjøring (selvrens) – P1, P2, P3
Pyrolyserengjøring benyttes for å rengjøre ovnen.
I denne modusen varmes ovnen opp til ca. 500 °C.
Matrester brennes opp av den høye temperaturen og
kan enkelt tørkes av etter pyrolyserengjøringsprosessen.
For din egen sikkerhets skyld holdes ovnsdøren låst under
pyrolyserengjøringen. Låsen frigjøres først etter at temperaturen
har sunket til under 240 °C etter at rengjøringsmodusen er slått av.
For pyrolyserengjøring (
) er det tre programmer med ulik lengde
å velge mellom. P1, ca. 75 min., P2, ca. 95 min. og P3, ca. 120 min.
Vær varsom ettersom overflatene blir ekstremt varme under
pyrolyserengjøringen. Hold barn i sikker avstand.
Ikke hell vann i en varm ovn. Dampen som brått oppstår kan
forårsake forbrenninger eller skade på ovnen. Ikke tørk av ovnen
før den har avkjølt seg til et trygt nivå.
Merk! Under koking, baking eller steking, slettes alle innstillinger for
kokeprogrammet hvis du lar døren stå åpen i mer enn 10
minutter.
23
Bruk
Slå ovnen på
ønsket modus ved hjelp
1 Velg
av funksjonsvelgerknappen.
korresponderende
2 Det
symbolet samt
temperaturvelgeren vil blinke.
Anbefalt temperaturmodus
vises i displayet.
funksjonen ved å trykke
3 Start
på OK ( ) knappen eller vent
inntil ovnen starter automatisk
etter 8 sekunder.
Du hører et signal og symbolet
lyser uten å blinke.
Foretar du ingen andre
innstillinger på kontrollpanelet,
blir ovnen værende på i den
maksimalt lengst mulige tiden.
(Referer til side 25)
24
Endre ovnens temperatur
ønsket modus ved hjelp
1 Velg
av funksjonsvelgerknappen.
på
2 Vri
temperaturvelgerknappen for
å stille inn ønsket
temperatur.
I temperaturdisplayet skifter
innstillingen i trinn på 5 °C.
OK-knappen blinker.
du ikke på noen
3 Trykker
knapp i løpet av 8 sekunder,
starter ovnen automatisk
det innstilte programmet.
Du kan også starte ovnen
ved å trykke på OK ( )
knappen.
Du hører et signal og
symbolet lyser uten å
blinke.
25
Bruk
Slå ovnen av
Sett funksjonsvelgerknappen til "O" for å
slå ovnen av.
Kjølesystem
Kjøleviften slår seg automatisk på for å holde apparatets overflater
kjølige. Luften føres ut mellom ovnsdøren og kontrollpanelet. Når
ovnen slås av, fortsetter kjøleviften å gå, og den slår seg først av
når apparatet er avkjølt.
26
Sikkerhetsbryter
• Hvis ovnen har stått på i lengre tid uten endringer av innstillinger,
slås den automatisk av.
Sikkerhetsbryteren aktiveres ved en temperatur på:
under 100°C
slås ovnen av etter 16 timer
100°C - 240°C
slås ovnen av etter 8 timer
240°C - 300°C
slås ovnen av etter 4 timer
Ny oppstart etter utkopling av sikkerhetsbryter
Slå ovnen av.
Du kan nå starte ovnen på normal måte.
Bakeredskap
Når du benytter bakeredskap må du alltid forsikre deg om at
kokekarene er egnet for bruk i temperaturer innvendig i ovnen.
Ovnen kan operere med temperaturer opptil 300 °C. Referer til
produsenten av redskapen sine instruksjoner.
Energieffektivitet
Disse apparatene har en beregnet energieffektivitet som klasse A
ifølge EN 50304.
Tester ble gjennomført med bruk av konveksjonsvarme.
27
Bruk
Klokkefunksjoner og symboler
Ovnens temperatur
Tidsdisplay
Oppvarmingsfase
Barnesikring
Vektdisplay
Steketermometer
Klokke
Koketidens slutt
Rotisseri
Ovnsbelysning
Total koketid
Tidtaker
Tidtaker
Tennes når tidtakerfunksjonen er aktivert (f.eks. som påminnelse
ved koking av egg).
Total koketid
Tennes når den totale koketiden settes eller vises.
Ovnen slår seg automatisk av når koketiden er utløpt.
Koketidens slutt
Tennes når koketidens slutt settes eller vises. Ovnen slår seg
automatisk av når den innstilte tiden er utløpt.
Merk! Total koketid og koketidens slutt kan bare programmeres når
det er valgt en bruksmodus.
Klokke
Tennes når tiden innstilles eller vises.
28
Stille inn tidtakeren
Etter at ovnen har startet en kokefunksjon.
på tidknappen én
1 Trykk
gang. Tidvelgerknappen
inn ønsket tid ved hjelp
2 Still
av tidvelgerknappen.
blinker.
(f.eks. Omluftsvarme)
OK-knappen blinker.
Avbryte: Trykk to ganger i rask
rekkefølge på OK ( ) knappen
mens symbolet for tidtakeren
vises i displayet.
Vises det noe annet i displayet,
trykker du på tidsknappen inntil
nedtellingen vises i displayet.
Merk! Du kan også stille inn
tidtakeren mens
funksjonsvelgerknappen er satt
til "O".
på OK-knappen for å
3 Trykk
starte tidtakeren.
Når den innstilte tiden er
utløpt, blinker
tidvelgerknappen og du
hører et signal.
29
Bruk
Programmere total koketid
Ovnen slår seg automatisk av når den innstilte tiden er utløpt.
ønsket bruksmodus og
1 Velg
temperatur (referer til kapitlet
på tid (
2 Trykk
én gang.
"Slå ovnen på" eller "Endre
ovnens temperatur").
30
) knappen
funksjonen ved å
4 Start
trykke på OK ( ) knappen
eller vent inntil ovnen starter
automatisk etter 8 sekunder.
Når den innstilte tiden er
utløpt, hører du et signal og
ovnen slår seg av. Trykk på
OK ( ) knappen for å
avbryte signalet.
inn ønsket total koketid
3 Still
ved hjelp av
tidvelgerknappen.
Merk! Etter at ovnen har startet programmet, kan du kun sette
koketidens slutt eller total koketid.
31
Bruk
Programmere koketidens slutt
I det viste eksemplet er aktuelt klokkeslett 13:30 og retten skal
være klar klokken 14:40.
ønsket bruksmodus og
1 Velg
temperatur (referer til
på tid (
2 Trykk
ganger.
) knappen to
kapitlet "Slå ovnen på" eller
"Endre ovnens
temperatur").
inn timetallet ved hjelp
3 Still
av tidvelgerknappen.
på OK-knappen for
4 Trykk
neste trinn.
OK-knappen blinker.
Tidvelgerknappen og
minuttene (31, i eksemplet)
blinker.
32
stiller du inn minuttallet
5 Nå
ved hjelp av
inmatningen med
6 Bekräfta
OK-knappen ( ). Först
tidvelgerknappen. OKknappen blinker.
visas sluttiden på displayen.
Därefter startar
matlagningen och
återstående tid för
matlagning visas inom en
minut efter inställningen.
Tips : Når ovnen starter slukkes belysningen etter 20 sekunder for
å spare strøm. Du kan slå på lyset igjen ved å trykke på OKknappen.
33
Bruk
Kombinere total koketid og koketidens slutt
Programmene for total koketid og koketidens slutt kan kombineres
for at ovnen skal slås på og av automatisk.
ønsket bruksmodus og
1 Velg
temperatur (referer til
på tid ( ) knappen
2 Trykk
én gang. Still inn ønsket
kapitlet "Slå ovnen på" eller
"Endre ovnens
temperatur").
total koketid ved hjelp av
tidvelgerknappen (1 time i
det viste eksemplet).
trykker du én gang på tid
3 Nå
( ) knappen for å sette
inn timetallet ved hjelp
4 Still
av tidvelgerknappen (15, i
koketidens slutt. I det viste
eksemplet er klokkeslettet
15:30.
eksemplet). Trykk på OK ( )
knappen for å velge minutter.
34
inn minuttallet ved hjelp
5 Still
av tidvelgerknappen
minutter før koketidens
6 60
slutt slår ovnen seg
(30, i eksemplet). Bekreft
ved å trykke på OK ( )
knappen.
automatisk på, kl. 14:30 i
det viste eksemplet.
Deretter vises nedtellingen i
displayet. Når den innstilte
koketiden er utløpt, hører du
et signal og ovnen slår seg
automatisk av.
35
Bruk
Stille inn klokkeslett
funksjonsvelgeren til "O".
en ny verdi for
1 Sett
2 Velg
Trykk to ganger på tidknappen
timetallet ved hjelp av
for å stille inn klokkeslettet.
Timetallet blinker.
(13, i eksemplet)
tidvelgerknappen
(11, i eksemplet).
på OK ( ) knappen
3 Trykk
for å bekrefte. Minuttallet
OK ( ) knappen for å
4 Trykk
bekrefte innstillingen.
starter å blinke. Still inn det
nye minuttallet ved hjelp av
tidvelgerknappen (50, i
eksemplet).
36
Nyttige funksjoner
BARNESIKRING
BARNESIKRINGEN hindrer at ovnen slås på utilsiktet.
Aktivere BARNESIKRINGEN
1. Slå ovnen av.
2. Trykk og hold OK ( ) knappen
i ca. 5 sekunder inntil
låsesymbolet ( ) vises i
displayet. Barnelåsen er nå
aktivert.
TASTESPERRE
TASTESPERREN hindrer utilsiktet endring av innstillinger.
Aktivere TASTESPERREN
1. Velg ovnsfunksjonen og still
inn en temperatur. Om
nødvendig angir du en koketid.
2. Trykk og hold OK ( ) knappen
i ca. 5 sekunder inntil
låsesymbolet ( ) vises i
displayet.
Oppheve sperren
1. Trykk og hold OK ( ) knappen inntil låsesymbolet (
forsvinner. Sperren er nå opphevet.
37
)
Bruk
Automatiske programmer - automatisk koking
funksjonsvelgeren til
1 Sett
”P”. Tidvelgerknappen
en rett ved hjelp av
2 Velg
tidvelgerknappen. Trykk
blinker.
deretter på OK ( ) knappen
for å bekrefte valget.
(Referer til "Tabell for
automatisk koking")
rettens vekt ved hjelp
3 Velg
av tidvelgerknappen.
programmet ved å
4 Start
trykke på OK ( ) knappen.
Merk! De automatiske programmene lar deg tilberede 10 av dine
favorittmenyer uten å måtte velge bruksfunksjon, temperatur og
koketider.
38
Mine oppskrifter
Innstillinger som du benytter ofte, kan lagres og benyttes etter
behov. Maksimalt 5 brukerdefinerte programmer kan lagres.
navn som oppskriften
2 Velg
skal lagres under. Du kan
funksjonsvelgeren til
1 Sett
”M”. Tidvelgerknappen
velge navn fra "Pr-1" til "Pr-5".
blinker.
ønsket bruksmodus,
3 Velg
temperatur og eventuell
innstillingen ved å
4 Lagre
trykke på OK ( ) knappen.
koketid.
Merk! Kun én bruksmodus
og temperatur kan lagres.
Merk! Velg bruksmodus ved kun å vri funksjonsvelgerknappen mot
urviserne. Minnefunksjonen avbrytes dersom
funksjonsvelgerknappen vris over punktet "O".
39
Bruk
Bruke Mine oppskrifter
funksjonsvelgeren til
1 Sett
"M".
ønsket program ved
2 Velg
hjelp av tidvelgerknappen.
Trykk deretter på OK (
knappen for å starte
programmet.
40
)
Endre Mine oppskrifter
funksjonsvelgeren til
1 Sett
"M".
ønsket program. Trykk
2 Velg
deretter én gang på Tid ( )
knappen for å slette minnet.
Nå kan du lagre en ny oppskrift.
Følg prosedyrene på forrige side.
41
Tabell for automatisk koking
Automatisk koking
Meny
Kategori
Vektgrense Trinn
Kokekar
Matens temp.
A-1 Roastbeef
1000-2500 g 500 g
Trådrist +
varmesikker
glassbolle
Kjøleskapskald
A-2 Svinestek
1000-2500 g 500 g
Trådrist +
varmesikker
glassbolle
Kjøleskapskald
A-3 Kylling, hel
1000-2000 g 250 g
Dypt
stekebrett +
Grillbrett
Kjøleskapskald
A-4 Kyllinglår
600-1800 g
200 g
Dypt
stekebrett +
Grillbrett
Kjøleskapskald
A-5 Stekte
poteter
400-1600 g
200 g
Trådrist +
varmesikker
glassbolle
Romtemperatur
42
Ovnsnivå,
nedenfra
Instruksjoner
2
Pensle kjøttet med olje eller smeltet smør, krydre etter ønske. Legg
kjøttet i en åpen bolle og sett inn i ovnen. Når det høres en pipetone,
heller du en stor kopp varmt vann i bollen og setter på et lokk. Etter
avsluttet koking, lar du retten hvile i 10 minutter, tildekket med folie.
Bruk syntetisk kraft for sjy eller saus.
2
Pensle kjøttet med olje eller smeltet smør, krydre etter ønske. Legg
kjøttet i en bolle, hell i en stor kopp vann, sett på lokk og plasser i
ovnen. Når det høres en pipetone, fjerner du lokket. Etter avsluttet
koking, lar du retten hvile i 10 minutter, tildekket med folie. Bruk
syntetisk kraft for sjy eller saus.
2
Pensle kyllingene med olje eller smeltet smør, krydre etter ønske.
Plasser kyllingene på grillbrettet med det dype stekebrettet under. Hell
vann i det dype stekebrettet. Sett inn i ovnen. Når det høres en
pipetone, vender du maten. Etter avsluttet koking, lar du retten hvile i
10 minutter, tildekket med folie. Bruk syntetisk kraft for sjy eller saus.
3
Pensle kyllinglårene med olje eller smeltet smør, krydre etter ønske.
Plasser kyllinglårene på grillbrettet, hell vann i det dype stekebrettet,
plasser grillbrettet oppå og sett inn i ovnen. Når det høres en
pipetone, vender du maten. Etter avsluttet koking, lar du retten hvile i
3 minutter, tildekket med folie. Bruk syntetisk kraft for sjy eller saus.
4
Velg småpoteter (100-150 g hver). Skrell, vask, tørk og skjær
potetene i to. Bland potetene med salt, pepper og olje eller smeltet
smør og legg i en bolle. Sett inn i ovnen. Når det høres en pipetone,
vender du maten.
For å unngå etterkoking som følge av restvarmen, bør du straks ta maten ut fra ovnen.
Du kan justere den forvalgte koketiden i samsvar med råvarenes tilstand eller eget
ønske. Trykk to ganger på tidknappen og vri deretter på tidvelgerknappen.
43
Tabell for automatisk koking
Automatisk koking
Meny
Kategori
A-6 Pommes
frites,
dypfryst
Vektgrense Trinn
250-750 g
250 g
Kokekar
Matens temp.
Stekebrett +
bakepapir
Dypfryst
A-7 Lammelår
1000-2000 g 500 g
Trådrist + Kjøleskapskald
varmesikker
glassbolle
A-8 Grillet fisk,
hel
600-1600 g
200 g
Kjøleskapskald
Dypt
stekebrett +
Grillbrett
A-9 Pizza,
dypfryst,
tynn bunn
200-400 g
100 g
A-10 Croissanter
120-600 g
120 g
44
Trådrist
Dypfryst
Stekebrett + Kjøleskapskald
bakepapir
Ovnsnivå,
nedenfra
Instruksjoner
5
Legg dypfryst pommes frites på et stekebrett med bakepapir. For
best resultat steker du pommes frites i ett enkelt lag. Sett stekebrettet
inn i ovnen. Når det høres en pipetone, vender du maten. Etter
avsluttet koking, krydrer du med salt eller etter ønske.
2
Pensle lammelåret med olje eller smeltet smør, krydre etter ønske.
Plasser lammelåret i en bolle og sett inn i ovnen. Når det høres en
pipetone, heller du en stor kopp varmt vann i bollen og setter på et
lokk. Etter avsluttet koking, lar du retten hvile i 10 minutter, tildekket
med folie. Bruk syntetisk kraft for sjy eller saus.
3
Velg ørret som veier 300-400 g hver. Pensle ørreten med olje eller
smeltet smør, krydre etter ønske. Plasser ørretene på grillbrettet med
det dype stekebrettet under og sett inn i ovnen. Når det høres en
pipetone, vender du maten.
1
Plasser dypfryst pizza på trådristen. Sett inn i ovnen. Stek kun én
dypfryst pizza om gangen.
2
Plasser croissantene på et stekebrett med bakepapir. Pensle
croissantene med melk eller vann og sett dem inn i ovnen.
For å unngå etterkoking som følge av restvarmen, bør du straks ta maten ut fra ovnen.
Du kan justere den forvalgte koketiden i samsvar med råvarenes tilstand eller eget
ønske. Trykk to ganger på tidknappen og vri deretter på tidvelgerknappen.
45
Baking
Generell informasjon
Når du baker, kan du benytte funksjonene konveksjonsvarme (
eller konvensjonell varme ( ).
)
Bakeformer
• Når du baker med konvensjonell varme ( ), bør du bruke
bakeformer med en mørk metalloverflate eller belagt overflate.
• Når du baker med konveksjonsvarme ( ), kan du også bruke
bakeformer med en lys metalloverflate.
• Plasser alltid bakeformene midt på stekebrettet eller trådristen.
• Når du baker med konveksjonsvarme ( ), kan du også plassere
to former ved siden av hverandre i
ovnen. Dette medfører at
steketiden blir noe lengre.
• Når du bruker 2 stekebrett
5
(stekebrett og dypt stekebrett),
plasserer du det dype stekebrettet
2
på nivå 5 og stekebrettet på nivå 2.
Ovnsnivå
Nivåene i ovnen telles nedenfra og opp.
Når du benytter konvensjonell varme ( ), kan du kun bake på ett
nivå, f.eks. nivå 4.
Når du benytter konveksjonsvarme ( ), kan du bake sukkerbrød
og kjeks på opptil 2 stekebrett samtidig, f.eks. på nivå 2 og 5.
46
Bruke baketabeller
Tabellene inneholder temperaturinnstillinger, steketid og ovnsnivå
for en rekke typiske oppskrifter.
• Temperaturer og steketider bør kun anses som retningsgivende.
De faktiske verdiene avhenger av type tilberedning,
ingrediensenes kvalitet og bakeformer som benyttes.
• Vi anbefaler at du setter en noe lavere temperatur første gang, og
øker den etter behov, f.eks. hvis du ønsker en høyere
bruningsgrad eller steketiden blir for lang.
• Kan du ikke finne ut at innstillingene for en bestemt oppskrift,
bruker du ganske enkelt innstillingene for oppskriften som ligner
mest.
• Når du baker kaker på stekebrett eller i bakeformer på mer enn ett
nivå, kan det være at steketiden forlenges med 10 –15 minutter.
• Baking av retter med høyt væskeinnhold (f.eks. pizza, fruktkaker
osv.) bør stekes kun på ett nivå.
• Baker du kaker med ulike mengder deig, kan det innledningsvis bli
en ujevn bruning. I slike tilfeller bør du ikke endre
temperaturinnstillingen. Bruningsgraden vil jevne seg ut under
bakeprosessen.
• Av hensyn til energisparing, kan du gjøre bruk av restvarmen de
siste 8 minuttene av steketiden.
47
Baketabeller
Bake på ett enkelt ovnsnivå
Bruksmodus
Oppskrift
Kaker i bakeformer
Ringformet fruktkake
Kjeks / pannekaker
Sukkerbrød
Tertebunn – mørdeig
Tertebunn –
kakeblanding
Eplekake
Krydderkaker og
tertebunn (f.eks.
Quiche Lorraine)
Ostekake 3)
Kaker på stekebrett
Kringler / større
kaker
Julekake
Brød (rugbrød)
innledningsvis,
deretter
Pai / vannbakkels
Rullekake
Fruktkake av
mørdeig
Konveksjons
varme
Konveksjons
varme
Steketid,
varme
For begge
baketyper: steketid
i timer, minutter.
Ovns
nivå
Temp.
i °C
Ovns
nivå
Temp.
i °C
2
2
2
3
3
150–160
140–160
150–160
170–180
150–170
2
2
2
2
2
160–180
150–170
160–180
190–2101)
170–190
0:50–1:10
1:10–1:30
0:25–0:40
0:10–0:25
0:20–0:25
2
2
150–170
160–180
2
2
170–190
190–210
0:50–1:00
0:30–1:10
2
140–160
2
170–190
1:00–1:30
3
160–170
4
170–190
0:30–0:40
3
2
150–1701)
180–2001)
140–160
4
2
160–1801)
2301)
160–180
0:40–1:00
0:20
0:30–1:00
3
3
3
160–1701)
150–1701)
160–1701)
4
4
4
190–210
180–2001)
170–1901)
0:15–0:30
0:10–0:20
0:40–1:20
48
Konveksjons
varme
Bruksmodus
Oppskrift
Konveksjons
varme
Steketid,
varme
For begge
Ovns Temp.
baketyper: steketid
nivå
i °C
i timer, minutter.
4 160–1801)
0:40–1:20
Ovns
nivå
Temp.
i °C
–
–
1
1
1
1
180–200
200–220
200–220
180–200
1
1
1
1
190–2101)
2301)
2301)
210–230
0:30–1:00
0:10–0:25
0:08–0:15
0:35–0:50
3
3
3
150–160
140–150
150–160
4
4
4
170–1901)
160–180
170–190
0:06–0:20
0:10–0:40
0:15–0:20
3
80–100
4
100–120
2:00–2:30
3
3
3
3
100–120
160–170
160–1801)
180–2001)
4
4
4
4
120–140
170–190
190–2101)
180–2201)
0:30–0:60
0:20–0:40
0:20–0:30
0:20–0:35
Skiver med garnityr /
fyll, f.eks. kvark, fløte,
sukker, mandler
Pizza (tykk bunn) 2) 3)
Pizza (tynn bunn) 2)
Usyret brød
Rullekake
Kjeks 2)
Kjeks av mørdeig 2)
Glasserte kjeks 2)
Kjeks av
kakeblanding 2)
Kaker og terter med
eggehvite, marengs
Makroner
Kjeks av gjærdeig 2)
Vannbakkels og terter
Rundstykker
1) Forvarm ovnen.
2) Bruk dypt stekebrett.
Tell alltid ovnsnivåene nedenfra og opp.
49
Baketabeller
Bake på mer enn ett ovnsnivå
Oppskrift
Kaker / kaker og terter
på stekebrett 2)
Pai / vannbakkels 2)
Tørr, panert
sukkerbrødkake 2)
Kjeks 2)
Kjeks av mørdeig 2)
Glasserte kjeks 2)
Kjeks av kakeblanding 2)
Kaker og terter med
eggehvite, marengs 2)
Makroner 2)
Kaker av gjærdeig 2)
Vannbakkels og terter 2)
Rundstykker 2)
Varmluft
Ovnsnivå
Temp. i °C
Steketid i timer,
minutter.
2/5
2/5
160–1801)
140–160
0:35–0:60
0:30–0:60
2/5
2/5
2/5
2/5
150–160
140–150
160–170
80–100
0:15–0:35
0:20–0:60
0:25–0:40
2:10–2:50
2/5
2/5
2/5
2/5
100–120
160–170
170–1801)
180–1901)
0:40–1:20
0:30–0:60
0:30–0:50
0:30–0:55
1) Forvarm ovnen.
Tell alltid ovnsnivåene nedenfra og opp.
Plasser det dype stekebrettet på nivå 5.
50
Baketabell for strudel og bakte retter
Bakt pasta
Lasagne
Bakte grønnsaker
Pizzabagetter
Sufflé
Fiskepai
Farserte grønnsaker
Konvensjonell varme
Ovnsnivå
Temp. i °C
1
180–200
1
180–200
1
200–2201)
1
200–2201)
180–200
1
180–200
1
180–200
1
Steketid i timer,
minutter.
0:45–1:00
0:25–0:40
0:15–0:30
0:15–0:30
0:15–0:30
0:30–1:00
0:30–1:00
1) Forvarm ovnen.
Tell alltid ovnsnivåene nedenfra og opp.
Baketabeller for dypfryste ferdigretter
Rett
Ovnsnivå Ovnsfunksjon Temperatur
Tid
Dypfryst pizza
3
Konvensjonell Følg instruksjonene Følg instruksjonene
på pakken.
på pakken.
varme
Bagetter
Konvensjonell Følg instruksjonene Følg instruksjonene
3
på pakken.
på pakken.
varme
Fruktkakebunn
3
Konvensjonell Følg instruksjonene Følg instruksjonene
på pakken.
på pakken.
varme
Potetgull
200-220 °C
15–25 min.
Konvensjonell
3
varme
Tell alltid ovnsnivåene nedenfra og opp.
Merk! Vend potetgullet 2 eller 3 ganger under steking. Når du varmer opp
dypfryste ferdigretter, kan stekebrettet vri seg som følge av den store
temperaturforskjellen på den dypfryste maten og ovnen. Brettene vil normalt
gå tilbake til opprinnelig form når de er avkjølt.
51
Baketabeller
Baketips
Mulig årsak
Bakeresultat
Kakebunnen er for Feil ovnsnivå
lys
Ovnstemperaturen er
Kaken kollapser
for høy
(blir klumpet, rå)
For kort steketid
Løsning
Bruk en mørk bakeform eller
plasser kaken ett nivå lavere.
Juster temperaturen litt ned.
Sett en lengre steketid.
Steketiden kan ikke
reduseres ved å sette en
høyere temperatur.
Blandingen
Bruk mindre væske. Følg
inneholder for mye
instruksjonene for tider for
væske
blanding av deigen, spesielt når
du benytter kjøkkenmaskiner.
Kakene er for tørre Ovnstemperaturen er Sett en litt høyere temperatur
for lav
neste gang.
For lang steketid
Sett en litt kortere steketid.
Kakene brunes
Baketemperaturen er Sett en litt lavere
ujevnt
for høy og steketiden steketemperatur og en litt lengre
er for kort
steketid.
Blandingen er ujevnt Fordel blandingen jevnt over
fordelt
stekebrettet/bakeformen.
For lang steketid
Temperaturen er for Sett en litt høyere temperatur
lav
neste gang.
52
Steking
Når du steker kan du benytte funksjonene grillvifte (
konvensjonell varme ( ).
) eller
TIPS:
• Bruk ildfaste boller og fat når du steker (følg produsentens
instruksjoner).
• Stekefat i rustfritt stål har begrenset anvendelighet ettersom de til
en stor grad reflekterer varmen.
• Hvis du benytter boller og fat med plasthåndtak, må du forsikre
deg om at de er varmebestandige (følg produsentens
instruksjoner).
• Større bestanddeler for steking eller et større antall bestanddeler
kan plasseres direkte i det dype stekebrettet eller på trådristen
med det dype stekebrettet under (f.eks. kalkun, gås, 3~4 kyllinger,
3~4 kalveskanker).
• Magert kjøtt bør stekes i stekebakke med lokk (f.eks. kalv,
brassert oksekjøtt, dypfryst kjøtt). Dette bidrar til å bevare
kjøttsaften i kjøttet.
• Ved steking av sprø skorper eller bacon, bør du bruke en
kasserolle uten lokk (f.eks. svinekjøtt, kjøttdeig, lam, fårestek,
and, kalveskanker, kylling, fjærfe, roastbeef, oksefilet, fugl).
TIPS:
• Rengjør ovnen så snart som mulig etter bruk hvis du steker i
former uten lokk. Det er enklere å fjerne fettsprut mens ovnen
fortsatt er varm, uten bruk av pyrolyserengjøringen
(selvrensingsfunksjonen).
ADVARSEL: La ovnen kjøle seg ned slik at det ikke er noen
risiko for forbrenninger.
53
Steking
Tabellen inneholder de nødvendige temperaturene, steketidene og
ovnsnivåene for ulike kjøttyper. De angitte verdiene er kun
retningsgivende.
• Vi anbefaler å steke kjøtt og fisk som veier mer enn 1 kg i ovnen.
• For magert kjøtt og mager fisk bør du bruke konvensjonell varme.
For alle øvrige typer kjøtt anbefaler vi funksjonen grillvifte ( ).
• Tilsett litt væske i stekebrettet eller det dype stekebrettet for å
hindre at sjy eller kjøttsaft brenner seg fast.
• Vend maten etter ca. 1/2 eller 2/3 steketid.
TIPS: For bedre stekeresultater bør du helle stekesjyen over lår og
fjærfe en rekke ganger under stekeprosessen.
54
Bruke steketermometeret
Steketermometer
Med steketemometeret kan man overvåke temperaturen i maten
under steking og baking.
Steketermometeret kan brukes sammen med konveksjonsvarme,
konvensjonell varme og viftegrillfunksjonene i stekemenyen.
Det bør ikke brukes under grilling, selvrengjøring, oppvarming,
prøve eller oppskriftsbank-funksjonen.
Bruke steketermometeret
1. Velg ønsket ovnsfunksjon.
2. Velg ønsket ovnstemperatur.
3. Åpne ovnsdøren.
4. Skyv sonden så langt inn i kjøttet
som mulig. Tuppen på sonden
må nå inn i det sentrale området
av kjøttet.
5. Sett pluggen på termometeret inn
i termometerinngangen til det
bunner.
6. Innstill ønsket kjøttemperatur.
Merk: Av sikkerhetsgrunner kan ovnstemperaturen stilles opp til
250 °C. Maksimum temperatur for steketermometeret er
99 °C. Dersom forhåndsoppvarmet ovnstemperatur er
under 99 °C, kan ikke kjernetemperautren stilles høyere
enn den forhåndsinnstilte ovnstemperaturen.
Merk: Dette ikonet vil vises i displayet når steketermometeret er
satt inn i plugginngangen.
55
Bruke steketermometeret
Når den forhåndsinnstilte kjernetemperaturen er nådd, kan du høre
en signaltone. og ovnen blir slått av automatisk.
Ta ut steketermometeret
Merk: Steketermometeret blir veldig
varmt. Vær forsiktig når du tar
ut pluggen og
termometersonden.
1. Slå av komfyren2. Ta pluggen ut av plugginngangen,
og ta kjøttet ut av ovnen.
Viktig:
Bruk bare det steketermometeret som er anbefalt for denne ovnen.
Merk:
Tørk av med en fuktig klut. Ikke legg steketermometeret i vann eller
vask det i oppvaskmaskin. Det vil ødelegge termometeret.
56
Steketabeller
Steketabell
Mat
Oksekjøtt
(ca. 1 kg)
Vilt
(ca. 1 kg)
Svinestek
(ca. 1 kg)
Bayonneskinke
(ca. 1 kg)
Lammelår
(ca. 2 kg)
Fjærfe
(ca. 1 kg)
Fjærfe
(ca. 2 kg)
Stuffing
Farsert fjærfe
(ca. 4 kg)
Hel fisk
(ca. 1,5 kg)
Ovnsnivå
2 3)
Grillvifte
– (1)
Temp.
Tid
(°C) – (2)
(min.)
190
50-70
Konvensjonell varme
– (1)
Temp.
Tid
(°C) – (2)
(min.)
200
70-90
2 3)
180
75-100
200-240
100-120
2 3)
180-190
80-110
200
100-120
2 3)
180-190
90-120
200-220
110-130
2
180
110-130
200
150
2 3)
210
50-60
200-220
70-90
2
200
60-80
200-220
110-120
2
2
180-190
180-190
100-120
120-140
200-220
190-210
110-140
130-150
2 3)
160-180
35-55
200-220
35-55
Tabellen er kun retningsgivende, individuell smak og kjøttets størrelse vil variere.
1) Monter fettfilteret innen steking.
2) Hvis steking i krukke settes temperaturen 20 °C høyere.
3) Bruk det fjerde nivået nedenfra når du benytter konvensjonell varme.
57
Grilling
For grilling har du valget mellom fire ulike bruksmoduser.
Stort grillelement
For større mengder flat mat for grilling, for baking under lokk i store
former. Velg ett av tre effektnivåer (1 lav, 2 middels og 3 høy) som
egner seg for maten som grilles.
Lite grillelement
For mindre mengder flat mat for grilling, for baking under lokk i
mindre former. Velg ett av tre effektnivåer (1 lav, 2 middels og 3
høy) som egner seg for maten som grilles.
Grillvifte
For grilling av større stykker kjøtt eller fjærfe, slik som surret stek
eller kalkun.
Merk! Ovnsdøren må alltid holdes lukket når du griller. Som et
grunnleggende prinsipp, bør ovnen forvarmes i 3 minutter!
Grillutstyr
Bruk grillbrettet eller det dype stekebrettet for grilling. Bruk
trådristen for toast. For å fange opp dryppende væske kan du skyve
stekebrettet eller det dype stekebrettet inn i nivå 1 eller 2.
58
Ovnsnivå
Bruk nivåene 5 eller 6 for grilling av flate kjøttstykker.
ADVARSEL: Utsatte deler på ovnen kan bli varme under grilling.
Hold barn i sikker avstand.
Bruke grilltabellen
Grilletidene er kun retningsgivende. De faktiske tidene kan variere
avhengig av kvaliteten på kjøttet eller fisken.
Grilling er spesielt egnet for tilberedning av flate stykker av kjøtt og
fisk.
Vend maten som grilles etter ca. halv grilletid.
Grilletabell
Mat for grilling
Ovnsnivå
Kjøttkaker
Svinefilet
Grillpølser
Biff av okse eller kalv
Oksefilet (ca. 1 kg)
Toast 1)
Toast med garnityr
5
5
5
5
4
4
4
1) Trådrist eller dypt stekebrett
Tell alltid ovnsnivåene nedenfra og opp.
59
Stort grillelement, trinn 3
1. side
2. side
8–10 min.
6–8 min.
10–12 min.
6–10 min.
8–10 min.
6–8 min.
6–7 min.
5–6 min.
10–12 min.
10–12 min.
2–3 min.
2–3 min.
6–8 min
–
Opptining
Bruk funksjonen "Opptining (
)" for å tine mat.
Tine retter
• Ta retten ut av emballasjen, legg den på en tallerken og plasser
tallerkenen på trådristen.
• Ikke dekk til retten med en tallerken eller en bolle da det vil
forlenge opptiningstiden i betydelig grad.
• Ikke benytt væske som produseres under opptining til matlaging.
Dette for å unngå risikoen for salmonella. Påse at væske som
produseres under oppting kan renne uhindret av.
Ovnsnivå
• For opptining kan du benytte trådristen på nivå 1, eller nivå 2 for
større porsjoner.
Opptiningstabell
Følgende tabell gir retningsgivende verdier for opptining.
Opptiningstider
Kommentarer
(min.)
Bruk trådristen med det dype
Kylling, 1000 g
100–140
stekebrettet under. Vend kyllingen
etter halvgått tid.
Kjøtt, 1000 g
100–140
Vend kjøttet etter halv tid eller dekk
med stekefolie.
Kjøtt, 500 g
90–120
Vend kjøttet etter halv tid eller dekk
med stekefolie.
Ørret, 150 g
23–35
Ikke dekk til.
Jordbær, 300 g
20–30
Ikke dekk til.
Rett
60
Spesielle funksjoner
Du kan sette ovnen til så lav temperatur som 40 °C.
Dette gjør at du f.eks. kan lage yoghurt, eller heve deig.
Slik lager du yoghurt
Kokekar
Glass eller kopper på minst 150 ml som du kan dekke med lokk
eller stekefolie.
Ovnsnivå
Plasser trådristen på nivå 4.
Tilberedning
1. Varm opp 1 liter melk til 60–70 °C.
2. La melken avkjøles til ca. 40 °C.
3. Rør inn 150 g naturlig yoghurt inn i melken, hell deretter
blandingen over i de individuelle beholderne og dekk til.
4. La beholderne stå på trådristen i ca. 5–8 timer (inntil yoghurten
har oppnådd en bestemt konsistens), og la den modnes i ovnen
med de konvensjonelle varmeelementene satt til 40 °C.
Slik hever du gjærdeig
Kokekar
Bruk en ildfast bolle for deigen (40 °C).
Ovnsnivå
Plasser trådristen på nivå 2.
Tilberedning
1. Legg deigen i bollen. Dekk bollen med et fuktig klede og plasser
den på trådristen.
2. Slå på konvensjonell varme ( ) på 40 °C.
3. La deigen heve inntil den er dobbelt så stor.
61
Rengjøring og vedlikehold
ADVARSEL: Slå av ovnen og la den avkjøles innen rengjøring.
Utvendig
Tørk av fronten på apparatet med en myk klut og mildt
vaskemiddel.
• Bruk aldri kaustiske eller skurende rengjøringsmidler.
• For aluminiumsfronter bruker du et mildt vindusvaskemiddel, og
for frontpaneler i rustfritt stål bruker du et rensemiddel for rustfritt
stål.
Ovnens stekeskap
Merk!
Rengjør apparatet så snart som mulig etter at det har avkjølt seg
etter bruk. Det vil gjøre det enklere å fjerne eventuelle avleiringer
og hindre dem fra å brenne seg fast.
• Slå på ovnsbelysningen.
• Vask ovnen med vann og flytende oppvaskmiddel. La ovnen tørke.
Bruk aldri skurende rengjøringsmidler.
• Fjern gjenstridige avleiringer med et spesielt ovnsrensprodukt.
Viktig: Bruker du rensemidler for spraying, er det svært viktig at du
følger produsentens instruksjoner!
Ikke rengjør dørpakningen for hånd.
Tilbehør
Rengjør tilbehøret (trådrist, stekebrett osv.) etter bruk og la det
tørke helt. Om nødvendig legges det i bløt for å mykne opp
avleiringer.
62
Pyrolyserengjøring
Advarsel: Ovnens overflater blir ekstremt varme under
pyrolyserengjøringen. Hold derfor barn i sikker
avstand fra ovnen.
MERK! Innen du starter selvrensingen må alt tilbehør (trådrist,
stekebrett, dypt stekebrett, grillbrett) tas ut av ovnen. Innen du
fortsetter slår du av ovnen og lar den avkjøles til romtemperatur.
Innen du starter selvrensfunksjonen bør du fjerne større avleiringer
fra ovnen. Større smuler, fett og kjøttsaft er antennbare. Dette kan
føre til at det tar fyr i ovnen under selvrensprosessen.
1. Velg selvrensmodus ved hjelp av funksjonsvelgerknappen.
2. Avhengig av tilsmussingsgraden, setter du tidvelgerknappen til
nivå 1, 2 eller 3. Velger du ikke noe nivå, utføres ikke
selvrensprosessen. Dette av sikkerhetsmessige årsaker.
3. Selvrensfunksjonen starter etter ca. 10 sekunder. Etter fullført
program slår ovnen seg automatisk av og det høres et signal.
4. Sett funksjonsvelgerknappen slik at "Ready" vises for å slå av
signalet.
5. Når ovnen har avkjølt seg, kan de resterende avleiringene tørkes
opp med en fuktig klut.
Selvrensingens varighet:
Innstilling 1: ca. 75 minutter
Innstilling 2: ca. 95 minutter
Innstilling 3: ca. 120 minutter
Viktig: Ovnsdøren sperres ved en temperatur på 250 °C. Den kan
ikke åpnes før temperaturen er redusert til 240 °C.
63
Ovnsbelysning
Fare for elektrisk støt!
• Slå av ovnen innen du skifter ut elektriske pærer.
• Kople apparatet fra strømnettet.
Merk! For å beskytte elektriske pærer og glassdeksel bør du legge
en myk klut i bunnen av ovnen.
Skifte ut ovnsbelysningen / rengjøre
glassdekselet
Trinn 1
Fjern glassdekselet ved hjelp av
en spiss, flat gjenstand (f.eks.
teskje) og rengjør det.
Trinn 2
Ta bort den ødelagte halogen
lampen gjennom å dra den ut.
Deretter setter du inn en korrekt,
ny halogenpære (20 W, 12 V,
OSRAM).
Merk! Anvend alltid en klub eller
tøybit for å ta bort eller sette
i halogenlampen så at ikke
fettavlagringen brenner seg
fast på den.
Trinn 3
Monter glassdekselet.
Merk! Påse at alle deler er korrekt
montert.
64
Ovnsdør
Demontere ovnsdøren
Trinn 1
Du kan demontere døren for
enklere rengjøring. Åpne døren
helt.
Trinn 2
For å frigjøre
låseklemmene på
hengslene vrir du
innersiden av klemmene
oppover, og yttersiden
nedover, slik som vist i
illustrasjonen.
Låseklemme
Trinn 3
Deretter løfter du døren oppover
så langt den vil gå.
Merk! Ikke forsøk å ta døren av
hengslene mens den er i
horisontal posisjon.
Skinnene vil lukkes og
skade apparatet.
1
Trinn 4
Hold godt tak i døren på begge
sider, løft den oppover og av
hengslene.
65
2
Ovnsdør
1
1
Montere ovnsdøren
Trinn 1
Hold godt tak i døren på
begge sider og anbring
den varsomt på
hengslene.
Merk! Påse at døren er
rett innrettet.
2
1
Trinn 2
Vri innsiden av klemmene
nedover, og yttersidene
oppover så langt de vil gå
og slik at de er i
horisontal posisjon.
Forsikre deg om at
hakkene på
låseklemmene griper inn i
sporene på døren, slik som vist i illustrasjonen.
66
Ta ovnsdøren fra hverandre
Ovnsdøren er utstyrt med fire glasspaneler, montert utenpå
hverandre. Det innvendige glasspanelet kan demonteres for
rengjøring.
Merk! Følgende prosedyre må bare utføres etter at ovnsdøren
er demontert. Plasser døren på en myk klut og et jevnt
underlag med håndtaket vendt ned for å beskytte det mot
brudd og riper.
Trinn 1
Fjern de to skruene på
høyre og venstre side av
døren og trekk toppdekselet
over glasspanelene forover.
1
2
Dørens toppdeksel
1
Trinn 2
Løft opp det innerste glasspanelet og ta det forsiktig ut av
døren.
Deretter fjerner du isoleringen.
Isolering
67
Ovnsdør
Trinn 3
Løft det andre glasspanelet
opp og ut. Fjern deretter
avstandsstykket fra døren.
Merk! Avstandsstykker er
anbrakt ved siden av
monteringsbraketten for
å holde de individuelle
dørpanelene i posisjon.
Trinn 4
Nå kan du fjerne det tredje
glasspanelet.
Håndter dem med forsiktighet
for å unngå at de knuses.
monteringsbrakett
Dørens toppdeksel
Avstandsstykke
Isolering
Panel #1
Panel #2
Panel #3
Panel #4
68
Montere glasspanelene
Trinn 1
Monter det tredje glasspanelet
og avstandsstykke.
Deretter monterer du det andre
panelet forsiktig.
Trinn 2
Monter glasspanelet med svart
trykk. Trykket skal vende mot
det midtre panelet.
Merk! De ulike glasspanelene
må monteres korrekt i sine
respektive holdere.
Trinn 3
Monter toppdekselet ved å skru inn skruene i døren.
Merk! Rengjør glasspanelene med mildt såpevann. Ikke bruk
sterkt skurende rengjøringsmidler eller skarpe
metallskrapere for å rengjøre ovnsdøren da de kan ripe
opp overflaten, noe som kan resultere i at glasset knuses.
69
Feilsøking
Feil
Ovnen bli ikke varm.
Mulig årsak
Ovnen er ikke slått på.
Klokken er ikke innstilt.
De nødvendige
innstillingene er ikke
satt.
Feil ved
strømtilførselen.
Sikkerhetsbrytere er
aktivert eller sikringer
er gått.
Løsning
Slå ovnen på.
Innstill klokkeslettet.
Kontroller
innstillingene.
Kontroller sikringene
og
sikkerhetssystemet.
Oppstår feilen igjen
bør du konsultere en
autorisert elektriker.
Ovnen blir ikke varm, Et automatisk program Slett innstillingene
selv etter at funksjon er innstilt for å kjøre på eller sett dem på
og temperatur er
nytt.
et senere tidspunkt.
innstilt.
Klokkesymbolet
Innstill klokkeslettet
Det har vært et
blinker i displayet.
på klokkedisplayet.
strømbrudd.
Ovnsbelysningen
Skift ut ovnspæren.
Ovnspæren er gått.
fungerer ikke.
Se "Ovnsbelysning"
for detaljer.
Steketermometeret
Steketermometeret er Kontroller
fungerer ikke.
ikke satt inn riktig, eller plugginngangen for
steketermometeret.
er defekt.
70
Hvis feilen ikke lar seg utbedre ved hjelp av ovenstående tiltak,
bes du kontakte ditt lokale kundeservicesenter.
Merk! Dersom det er feil med apparatet, må det ikke benyttes.
oppstår det feil, må apparatet koples fra strømmen ved å trekke ut
strømpluggen eller koples fra ved å ta ut sikringene.
Apparatet må utelukkende repareres av en autorisert elektriker
med spesialkompetanse. Uatoriserte reparasjoner kan føre til
store skader.
71
Feilkoder
Feilkode
F-1
F-2
F-3
Mulig årsak
Sensor (termistor) er
kortsluttet.
Sensor (termistor) er
åpen.
Døren låses som om
ovnen skulle være i
selvrensingsmodus.
Feil ved dørlåssystemet.
(Kun for modell med
selvrensing)
Problemlösning
Kontakt ditt lokale LGservicesenter.
Kontakt ditt lokale LGservicesenter.
Kople fra strømtilførselen
og kople til igjen (vent
noen minutter).
Er ikke døren låst, kan
du bruke ovnen som
normalt. Dersom
feilmeldingen vises igjen,
bes du kontakte LGservicesenter.
Forsiktig! Reparasjoner av apparatet skal kun utføres av
autorisert elektriker. Feilreparasjoner kan resultere i betydelig
sikkerhetsrisiko.
Forsiktig! Apparatet må ikke brukes hvis det er skadet. I tilfelle feil
eller funksjonssvikt skal du slå av apparatet. Selv om det har
oppstått en feil, kan det være at besøk av serviceteknikere fra
kundeservice eller forhandler ikke dekkes av garantien, selv i løpet
av garantiperioden dersom feilen er et resultat av unormalt bruk.
72
Tekniske spesifikasjoner
Strømtilkopling
maks. energiforbruk
220-240 V~ 50 Hz
3500 W
Ovnens innbyggingsdimensjoner
Høyde
min. 600
Bredde
min. 560
Dybde
min. 556
Ovnens innvendige dimensjoner (mm)
Høyde x bredde x dybde
330 x 454 x 415
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk
Varmluftoppvarming
Omluftoppvarming
0,99 kWh
0,89 kWh
Volum (utnyttbar kapasitet)
Størrelse volum
65 L
Stor
Tilberedningstid
Varmluftoppvarming
Omluftoppvarming
54 min
52 min
Stand-by strømforbruk
Standby-modus
Informasjons-modus
0,5 W
1,0 W
Frysekapasitet
1300 cm2
73
Tekniske spesifikasjoner
Forskrifter, standarder og direktiver
Apparatet overholder kravene i følgende standarder:
• EN 60335–1 og EN 60 335–2–6 (Sikkerhet ved elektriske
apparater for bruk i husholdningen og tilsvarende formål).
• EN 60335 eller DIN 44546 / 44547 / 44548 (Karakteristiske
egenskaper ved drift av elektriske kokeapparater, varmeplater,
ovner og griller til bruk i husholdningen).
• EN 55014–2 / VDE 0875 Del 14–2
• EN 55014-1 / VDE 0875 Del 14-1 / 1999–10
• EN 61000–3–2 / VDE 0838 Del 2
• EN 61000–3–3 / VDE 0838 Del 3 (Grunnleggende krav i relasjon
til elektromagnetisk interferens (EMI))
Apparatet overholder kravene i følgende EU-direktiver:
• 73/23/EØF datert 19.02.1973 (Lavspenningsdirektivet), inkludert
tillegg 90/683/EØF
• 89/336/EØF datert 03.05.1989 (Elektromagnetisk interferens),
inkludert tillegg 92/31/EØF
• 93/68/EØF (Identifiseringsmerking)
74
Instruksjoner for installasjon
Viktig: Installasjonen skal kun utføres av en autorisert elektriker.
Ovnen skal installeres i overensstemmelse med produsentens
anvisninger.
Sikkerhetsinstrukser for installatøren
• Under installasjonen må det sikres at ingen personer kan komme i
kontakt med strømførende komponenter.
• Bygningen der ovnen skal monteres må oppfylle stabilitetskravene
ifølge DIN 68930.
• Ovnen må installeres av en autorisert elektriker og i samsvar med
aktuelle forskrifter og standarder.
• Ovnen er et tungt apparat og må transporteres med varsomhet.
• Innen det tas i bruk for første gang, må all emballasje – både
utvendig og innvendig – fjernes fra apparatet.
• Det er ikke tillatt å modifisere noen av ovnens tekniske
karakteristikker.
• Det integrerte kokeområdet eller varmeflater er utstyrt med
spesielle koplingselementer. Disse må kun koples til motsvarende
og korrekte koplingselementer av samme type.
75
Kundeservice og reservedeler
Har du behov for reservedeler eller en tekniker, bes du kontakte ditt
lokale LG-kundeservicesenter.
Din samtale vil automatisk bli viderekoplet til det
kundeservicesenteret som er ansvarlig for ditt postnummerområde.
Du finner adressen til ditt lokale kundeservicesenter og annen
kundeinformasjon på Internett på www.lge.com
Påse at du har følgende informasjon for hånden:
1. Ditt navn og adresse, inkludert postnummer.
2. Ditt telefonnummer.
3. Presis beskrivelse av problemet.
4. Modell, serie og serienummer. Disse opplysningene finner du på
merkeplaten som befinner seg på venstre side innvendig på
dørkanten.
5. Datert kvittering for kjøpet. Vær oppmerksom på at kvittering
kreves ved eventuelle garantikrav. Innen du sender et
garantikrav, bes du forsikre deg om at du har lest gjennom
kapitlet "Feilsøking". Du vil bli belastet for eventuelle
inspeksjoner som utføres av tekniker dersom det skulle vise seg
at det ikke er noen mekanisk eller elektrisk feil ved apparatet.
Kundeservice
For generelle forespørsler om LG-apparater eller ytterligere
informasjon om LG-produkter, vennligst ring vårt
kundeservicesenter på 800 18740, eller send en e-post til
[email protected]
76
Garanti
Modellnavn, serie- og produksjonsnummer
finner du på merkeplaten. Denne informasjonen
finner du på merkeplaten. Merkeplaten befinner
seg på venstre side av døren. Merkeplaten
befinner seg på venstre side av døren og på
bakdekselet.
KRAV TIL OPPRETTHOLDELSE AV GARANTIDEKNINGEN:
OPPBEVAR KVITTERINGEN SOM BEVIS PÅ KJØPSDATO. EN
KOPI AV KVITTERINGEN MÅ FREMVISES SAMTIDIG SOM
GARANTIARBEID UTFØRES.
PRODUKTREGISTRERINGSKORT:
Det vil være til hjelp om du fyller ut minst navn, adresse,
telefonnummer, modell og serienummer og returnerer kortet. Dette
vil gjøre serviceteknikerne hos LG Electronics i stand til å hjelpe
deg i fremtiden skulle du miste kvitteringen, bli frastjålet apparatet,
eller det skulle bli nødvendig å modifisere apparatet.
For å innhente informasjon eller be om assistanse:
MODELL
SERIE# *
KJØPSDATO
*Vennligst fyll ut til eget bruk
Ved alle typer problemer - konferer først LG-forhandleren
der du kjøpte produktet.
77
Memo
78
79
Kaste det gamle apparatet
1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet
2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
Trykket i Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement