LG DP471T Brukermanual | Manualzz
NORSK
DP471T
P/NO : MFL61969620
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT.
MÅ IKKE ÅPNES!
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR
ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER
BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN
KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV
BRUKERE. SERVICE MÅ BARE FORETAS AV
KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
Symbolet med et lyn i en likesidet trekant
er beregnet på å varsle brukeren om at
uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av
tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige
elektriske støt ved berøring med personskade som resultat.
Symbolet med et utropstegn i en likesidet
trekant er beregnet på å varsle brukeren om
viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i
litteraturen som medfølger produktet.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN
FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ
APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER
HØY FUKTIGHET.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et
innesluttet sted, som i en bokhylle eller lignende.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse
med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig
drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at
produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller
tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et
innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ
med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon
og produsentens anvisninger er fulgt.
FORSIKTIG: Dette produktet
inneholder et lasersystem. Les
nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet
brukes på rett måte, og ta vare
på håndboken for fremtidig
bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter
hvis produktet trenger vedlikehold. Dersom kontrol-
2
lene brukes på annen måte enn beskrevet, eller
dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg
for skadelig stråling. Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne
dekselet. Laserstrålingen er synlig når dekselet er
åpnet. SE IKKE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
FORSIKTIG: Dette apparatet bør ikke komme i
kontakt med vann (dråper eller sprut). Plasser ikke
objekter som er fylt med vann, som vaser, oppå
apparatet.
FORSIKTIG
• Ventilasjonen må ikke hindres ved at ventilasjonsåpningene tildekkes med gjenstander, slik som
aviser, duker, gardiner osv.
• Det må ikke plasseres kilder med åpen flamme,
slik som stearinlys, oppå apparatet.
• Brukte batterier må avfallshåndteres på forsvarlig
måte og ikke brennes. Vis miljøhensyn når du
kaster brukte batterier.
• Apparatet skal bare benyttes under moderate
klimatiske forhold.
• Overdrevent lydtrykk fra øreplugger og hodetelefoner kan resultere i
hørselskader.
• Batteriet må ikke utettes for overdreven varme,
slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.
• Av sikkerhetsgrunner bør du ikke fjerne
batteriet som er inkorporert i produktet. Er det
nødvendig å skifte ut batteriet, bør du bringe
produktet til nærmeste autoriserte LG Electronics
servicesenter eller forhandler
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert
på en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast veggkontakter.
Overbelastede veggkontakter, løse eller skadde
kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet
fra tid til annen, og hvis utseendet
indikerer skader eller forringelse, plugg den ut,
unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet
ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske
eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd,
klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær
særlig oppmerksom på støpsler, veggkontakter,
samt stedet hvor strømledningen kommer ut av
apparatet.
For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten. Under
installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett
tilgjengelig.
Advarsel vedrørende utskiftbart litiumbatteri
• Fare for eksplosjon dersom batteriet monteres feilaktig.
• Skal kun skiftes ut med samme batteritype.
• Ytterligere advarselmerking i nærheten av
batteriet dersom det er ment å skiftes ut av brukeren.
Avfallshåndtering av ditt gamle utstyr
1.
Nårdettesymboletmedenoverkrysset
søppeldunk er festet til et produkt, betyr det
at produktet omfattes av EU-direktivet om
EE-avfall 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør
avfallshåndteres separat fra det ordinære
husholdningsavfallet via egne returordninger
godkjent av statlige eller lokale myndigheter.
3. Korrekt avfallshåndtering av dine gamle
apparater bidrar til å unngå potensielt negative konsekvenser for miljø og helse.
4. For mer detaljert informasjon om
avfallshåndtering av gamle apparater, kontakt lokale myndigheter, renholdsfirmaet eller
butikken der du kjøpte produktet.
Dette produktet er produsert i henhold til
EMC-direktiv 2004/108/EC og lavspenningsdirektivet 2006/95/EC.
Europeisk representant:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)
Innholdsfortegnelse
Typer av spillbare plater ............................................................................. 3
Oppladbart batteri....................................................................................... 3
Hovedenhet ................................................................................................ 4
Fjernkontroll ................................................................................................ 5
Strømtilkoplinger......................................................................................... 6
Kople til enheten......................................................................................... 7
Rotere LCD-panelet ................................................................................... 8
Endre innstillingene .............................................................................. 9-10
Vise plateinformasjon ............................................................................... 10
Spille av en plate ................................................................................. 11-12
Spille av en DivX Movie-fil........................................................................ 12
Lytte til musikkplater eller filer .................................................................. 13
Vise bildefiler ............................................................................................ 13
USB-direkteopptak ................................................................................... 14
Bruke en USB Flash Drive ....................................................................... 14
Justere DVB-T- eller DAB-innstillingene ............................................ 15-17
Språkkoder ............................................................................................... 18
Områdekoder............................................................................................ 18
Feilsøking ................................................................................................. 19
Spesifikasjoner ........................................................................................ 19
Om visning av
symbolet
“
” kan vises på TV-skjermen når spilleren brukes. Dette symbolet betyr at
funksjonen som er forklart i brukerveiledningen, ikke er tilgjengelig på platen.
Sonekoder
Denne enheten har en sonekode som er skrevet på baksiden av enheten.
Denne enheten kan kun spille av DVD-plater merket tilsvarende som på
baksiden av enheten eller med “ALL”.
• De fleste DVD-platene har en globus med ett eller flere siffer tydelig plassert
på omslaget. Dette nummeret må stemme overens med enhetens sonekode.
Hvis ikke, kan ikke platen spilles av.
• Hvis du forsøker å spille av en DVD-plate med en annen sonekode enn den
som finnes på spilleren, vises meldingen “Kontroller sonekoden” på TV-skjermen.
Opphavsrett
DVD-R: Kun videomodus og ferdigstilt
Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, vise, kringkaste via kabel, spille
av offentlig eller leie opphavrettslig beskyttet materiale uten tillatelse. Dette
produktet er utstyrt med kopieringsbeskyttelsessystem utviklet av Macrovision.
Enkelte plater er innspilt med beskyttelsessignaler. Ved innspilling og avspilling av bildene på disse platene, vil bildene være forvrengt. Dette produktet
inneholder opphavsrettsbeskyttende teknologi som er beskyttet av amerikanske patentrettighter og andre opphavsrettigheter. Bruk av denne opphavsrettsbeskyttende teknologien må autoriseres av Macrovision, og er utelukkende
beregnet for hjemmevisning og annen begrenset visning med mindre annet er
autorisert av Macrovision. Dekompilering eller demontering er forbudt.
DVD-RW: Kun VR-modus, videomodus og ferdigstilt
Oppladbart batteri
Typer av spillbare plater
Tipo
Logotipo
DVD-VIDEO: Plater som f.eks. filmer som kan kjøpes eller
leies.
DVD+R: Kun videomodus
DVD+RW: Kun videomodus
Audio CD: Musikk CD-plater eller CD-R/CD-RW-plater i
musikk-CD format som kan kjøpes
Denne enheten spiller av DVD±R/RW og CD-R/RW-plater som inneholder
lydtitler, DivX, MP3, WMA og/eller JPEG-filer. Enkelte DVD±RW/DVD±R eller
CD-RW/CD-R-plater kan ikke spilles av på denne enheten grunnet
innspillingskvaliteten eller platens fysiske tilstand, eller karakteristikken til
innspillingsenheten og redigeringsprogrammet.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D
symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
“DVD Logo” ER ET VAREMERKE FOR DVD-formatet /Logo Licensing
Corporation.
• Det interne, oppladbare batteriet gir deg friheten til å ta med deg enheten og
spille av filer uten å være avhengig av strømledningen.
• Det interne opladbare batteriet vil bare begynne å lade når vekselstrømadapteret er koblet til et strømuttak.
• Batteriets driftstid: ca. 2,5 timer.
Batteriets driftstid kan variere avhengig av batteristatus, driftstratus og
omgivelsesbetingelser. Maksimalt mulig spilletid er 3 timer.
• Batteriindikatoren lyser rødt mens lading pågår. Når ladingen er fullført, slukker indikatoren.
vises Sjekk bat• Når gjenværende batteritid er under noen få sekunder, “
teri” på skjermen.
Ladingstid for batteriet
Strømbryter
• Rask batterilademodus (når strømbryteren er satt
til AV): Mindre enn 3 timer.
• Langsom batterilademodus (når strømbryteren er
satt til PÅ): Mer enn 8 timer.
3
Hovedenhet
a LCD-skjerm
h OPEN: Åpner platedekselet.
b Funksjonsknapper
• DISPLAY
LCD ON/OFF: Tilgang til skjermdisplayet.
For å slå av LCD-en, trykk på
DISPLAY og hold inne i om lag 2
sekunder, og for å slå på LCD-en,
trykk på DISPLAY en gang til.
• SETUP: Åpner eller lukker oppsettmenyen.
• COLOR (Farge)/ BRIGHT*
(Lysstyrke): Viser menyen for lysstyrke eller farge for LCD-skjermen.
• MENU: Åpner DVD-menyen.
* For å justere fargene eller lysstyrken for LCD-skjermen, trykker
du gjentatte ganger på COLOR/
BRIGHT på hovedenheten for å
vise menyen for lysstyrke eller
farge og bruker deretter b/B til å
justere verdien. Trykk ENTER for å
bekrefte.
i USB-port: Kople til en USB flashenhet.
c Menykontrollknapper
• b B v V (venstre/høyre/opp/ned):
Velger et element i menyen.
• ENTER: Bekrefter menyvalg.
d Mottakerenhet: Pek fjernkontrollen
hit. For å kontrollere enheten med
bruk av fjernkontrollen, må du ikke
folde ned LCD-panelet.
e Høyttalere
f Platedeksel
g Batterilader og strømindikator
• Indikatoren blir rød og ladingen slås
av når ladingen er fullført. (Referer
til side 3 for ytterligere detaljer.)
• Indikatoren blir grønn når enheten
er slått på.
4
j Kontrollknapper for avspilling
• N (Play)/ X (Pause): Starter
avspilling. Stanser avspillingen
midlertidig. Trykk en gang til for å
gå ut av pausemodus.
• x (Stop): Stopper avspillingen.
MODUS: Omkobler en
operasjons-modus i komplett
stop-modus. (DVB-T, DAB or Disc)
• << (Hopp over): Søker bakover *
eller går tilbake til begynnelsen av
gjeldende kapittel eller spor, eller
går til forrige kapittel eller spor.
• >> (Hopp over): Søker forover*
eller går til neste kapittel eller spor.
* Trykk og hold på knappen i om lag
to sekunder.
k 1/q (Strømbryter): Slår enheten PÅ
eller AV.
Merk: For å betjene denne enheten må
strømbryteren være PÅ.
l w VOL (Volum): Justerer voluminnstillingen for den innebygde høyttaleren og
øretelefoner.
m
(Øretelefoner): Kople til øretelefoner.
n AV OUT: Koble til et tv-apparat med
video- og audoinngang.
o DC 9V IN: Kople til vekselstrømomfor-
meren eller bilomformeren.
p DVBT: Forbind den eksterne antennen
eller RF kabel-muffe.
Fjernkontroll
Merk: For å betjene denne enheten med fjernkontrollen, må strømbryteren være PÅ. (Se side 4)
SCAN (mM): Søker bakover/forover.
l
b
l
l
d
l
l
l
l
l
a
l
l
l
l
l
l
l
l
b
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
c
l
l
l
l
l
l
l
PAUSE/STEP (X): Stanser avspillingen midlertidig
/ Trykk gjentatte ganger for visning bilde for bilde.
PLAY (N): Starter avspilling.
STOP (x): Stopper avspillingen.
Talltastatur: Velger nummererte alternativer i en
meny.
PROG.: Åpner modus for endring av
programmering.
CLEAR: Fjerner et spornummer fra programlisten.
c
l
l
TEXT: Veksler mellom tekst-tv og vanlig tv.
CH (+/-): Skanner opp eller ned gjennom lagrede
kanaler i DVB-T- eller DAB-modus.
MENU: Åpner DVD-menyen.
CH LIST: Viser kanallisten.
vV b B: Navigerer i menyene.
FAV. (+/-): Søker opp dine favorittkanaler
ENTER ( ): Bekrefter menyvalg.
RETURN (O): Trykk for å gå bakover i menyen
eller for å lukke menyen.
DISPLAY: Åpner skjermmenyen.
a
l
l
l
l
l
POWER (1): Slår enheten PÅ eller AV.
AUDIO ( ): Velger et lydspråk eller en lydkanal.
SUBTITLE ( ): Velger tekstspråk.
ANGLE ( ): Velger en DVD-kameravinkel,
såfremt tilgjengelig.
SKIP (. / >): Går til neste eller forrige kapittel/spor.
l
l
l
l
l
l
d
l
l
l
l
l
l
Funksjonen for hver av knappene blir beskrevet på
skjermen, og endres avhengig av skjermbildet som
vises.
INDEX ( ) / ZOOM: Går til indeksskjermen eller
side 100 i tekst-tv-modus. Forstørrer videobilder i
platemodus.
SURROUND ( ): Trykk gjentatte ganger for å
aktivere de ulike lydeffektene.(Se side 12.)
Sette batteriet i fjernkontrollen
Klem sammen batteriholderklipset og trekk i fliken
for å fjerne batteriholderen. Sett inn batteriet med
(+) plusspolen i samme retning som (+) tegnet på
batteriholderen. Før batteriholderen med batteriet
tilbake i fjernkontrollen og forsikre deg om at den er
satt helt inn.
• Skift ut batteriet i fjernkontrollen med et 3 V
mikro Litiumbatteri, slik som CR. 2025 eller
tilsvarende.
• Avfallshåndter batteriet på en trygg måte i
samsvar med lokale
bestemmelser. Kast ikke batteriet på varmen.
l
MODE: Bytter funksjonsmodus (DVB-T, DAB eller
DVD).
REPEAT: Gjentar kapittel, spor, tittel eller alt.
A-B: Gjentar en sekvens.
SETUP: Åpner eller lukker oppsettmenyen.
MARKER : Markerer et hvilket som helst punkt
under avspilling.
SEARCH : Viser menyen [Marker Search]
(Markørsøk).
RANDOM: Spiller av spor i tilfeldig rekkefølge.
TITLE: Åpner platens tittelmeny.
Fargeknapper: Brukes man har hentet opp en digital tekst-tv-side.
Advarsel : Batteriet som benyttes i denne
enheten kan utgjøre en risiko for brann eller
kjemisk forbrenning hvis det behandles feil. Aldri
lad opp, demonter, brenn eller varm opp
batteriet til over 100 °C.
Skift ut batteriet utelukkende med et batteri fra
Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic),
delenr. CR. 2025. Bruk av andre batterier kan
innebære risiko for brann eller eksplosjon.
Brukte batterier skal avfallshåndteres. Batterier
skal oppbevares utilgjengelig for barn. Batterier
skal ikke demonteres eller kastes på varmen.
5
Strømtilkoplinger
Høyre side av enheten
Tilkoble AC-adapteret
Koble det vedlagte AC-adapteret fra enheten til et strømuttak.
Høyre side av enheten
Koples til kjøretøyets
sigarettennerkontakt.
Plugges inn i
“DC 9V IN”kontakten.
Plugges inn i
veggkontakt.
Plugges inn i “DC 9V IN”-kontakten.
* Den faktiske enheten kan variere fra illustrasjonen.
Vekselstrømomformer
• Denne vekselstrømomformeren drives på 100-240 V~ 0.5 A 50/60 Hz.
• Henvend deg til en forhandler av elektriske komponenter for hjelp til å velge
egnet strømpluggadapter eller strømledningssett.
• Produsert av I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD
Kople til bilomformeren
Denne enheten og bilomformeren er designet for bruk i kjøretøy med elektrisk
system på 8,5-15 V og negativ jording. Dette er standard for de fleste kjøretøy.
Dersom kjøretøyet ditt har en annen type elektrisk system, kan ikke DC-strømsystemet benyttes.
6
Bilomformer
• Denne bilomformeren drives av 8,5-15 V likestrøm.
• Henvend deg til en forhandler av elektriske komponenter for hjelp til å velge
en egnet bilomformer.
• Produsert av GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN)
CO., LTD.
Forsiktig
• For å unngå elektrisk støt og eventuell skade på enheten eller kjøretøyet,
skal du alltid kople bilomformeren fra sigarettennerkontakten før du trekker
ut pluggen fra enheten.
• Det er montert en 1.5 A 250 V sikring i bilomformeren som beskyttelse.
• Kople bilomformeren fra sigarettennerkontakten mens du starter motoren.
• Ikke bruk enheten hvis kjøretøyets batteri er nesten tomt for strøm.
Strømtopper fra kjøretøyets dynamo kan føre til at likestrømsikringen går.
• Hvis kjøretøyets strømforsyning synker under ca. 10 V, kan det være at
enheten ikke fungerer korrekt.
• Ikke etterlat enheten på et sted der temperaturen overstiger 70 °C.
Leserenheten kan bli skadet.
Eksempler:
- Inne i et kjøretøy der vinduene er lukket og utsatt for direkte sollys.
- Nær en varmekilde.
Tilkobling av antennen
Kople til enheten
Lyd- og videoforvindelsen til tv-apparatet
Koble AV OUT-utgangen på enheten til de korresponderende inngangen på tvapparatet som vist nedenfor.
Forbind TV antennen til DVBT pluggen på enheten etter å ha valgt en mellom
A og B som vist under.
A: Forbind en innendørs antenne ved å bruke medlevert RF kabel forbindelse.
B: Forbind en medlevert ekstern antenne.
antenne
TV
antenne
kabel TV
vegg plugg
Flat ledning
(300 ohm)
Lyd/videokabel
(ikke vedlagt)
Høyre side av enheten
Gul
hvit
300/75 ohm
adapter
(lkkemedlevert)
eller
eller
rød
Plugges inn i
“AV OUT”kontakten.
Lyd/videoadapter
RF kabel-muffe
Ekstern antenne
7
Generelt om digital kringkastning
Bilde og lyd
Digital TV er en sendeteknologi som erstatter den tradisjonelle analoge teknikken.
Det innebærer at en rekke tv-kanaler, radiokanaler og andre digitale tjenester
kan sendes på den samme plassen som tidligere ble oipptatt av en eneste
kanal. Som forbruker får du tilgang til langt flere kanaler og tjenester enn før,
samtidig som de mottas med perfekt bilde- og lydkvalitet.
Rotere LCD-panelet
Du kan rotere enhetens LCD-panel med urviserne opptil 180 grader. Du kan
også betjene enheten etter at du har rotert LCD-panelet 180 grader og foldet det
ned.
Dekning
Før du kjøper dette produktet anbefales det at du forsikrer deg om at det er
dekning for digitale sendinger i ditt område.
Antenne / signalkilde
Avhengig av mottaksforholdene kan enheten kobles til en enkel innendørs
antenne eller til et eksisterende utendørs antennesystem.
Hvis du bor i en leilighet bør du forsikre deg om at digitale bakkesignaler er tilgjengelig fra antenneuttaket i veggen.
Hvis du har et eget antennesystem, bør du forsikre deg om at det er utstyrt med
antenner, filter og/eller forsterker som kan håndtere de frekvensene som de digitale kanalene sendes på.
Kabel-tv
Vær oppmerksom på at denne enhetenikke er konstruert for mottak av regulære
kabel-tv-signaler (QAM-signaler).
Til tross for dette kan operatører av mindre kabelnettverk ha valgt å distribuere
digitale bakkesignaler (COFDM-signaler) på nettverket.
I så fall vil denne enheten fungere godt.
Sjekk med husverten dersom du er usikker på hvilken type tv-signaler som er
tilgjengelig fra antenneuttaket i veggen.
For å rotere LCD-panelet må enheten plasseres på et stabilt og jevnt underlag, f.eks.
et bord. Vipp opp LCD-panelet til en vertikal posisjon. Roterer LCD-panelet langsomt
180 grader med urviserne. Er det nødvendig, kan LCD-panelet foldes ned etter rotering.
Vipp opp LCD-panelet til vertikal posisjon for å rotere det tilbake til opprinnelig
posisjon. Roter LCD-panelet langsomt 180 grader mot urviserne.
• Når du er ferdig å bruke enheten, setter du LCD-panelet tilbake til opprinnelig
posisjon.
• Ikke etterlat enheten med LCD-panelet vendt opp. Uforutsette støt kan skade
det.
Velg funksjonsmodus
Du må velge en funksjonsmodus.
Trykk gjentatte ganger på MODE for å endre modus til DVB-T, DAB eller Disc.
Disc: Du må velge platemodus (Disc mode) før du bruker avspillingsfunksjonene eller
bruker oppsettinnstillingene for plateavspilling.
DVB-T: Du må velge DVB-T-modus før du ser på tv-kanaler eller bruker oppsettinnstillingene for tv.
DAB: Du må velge DAB-modus før du hører på radio eller bruker oppsettinnstillingene
for radio.
8
Justere skjerminnstillingene
Endre innstillingene
KNAPP
1
Velg platemodus
MODE
2
Vis oppsettmenyen:
SETUP
3
Velg ønsket alternativ på første nivå:
vV
4
Gå til andre nivå:
B
5
Velg ønsket alternativ på andre nivå:
vV
6
Gå til tredje nivå:
B
7
Endre innstillingen:
v V / ENTER
TV-bildeformat – Velg hvilket bildeformat du vil bruke på TV-apparatet.
[4:3]: Velg dette når det er tilkoplet et standard 4:3 TV.
[16:9]: Velg dette når det er tilkoplet et 16:9 bredformat TV.
Skjermmodus – Hvis du valgte 4:3, må du definere hvordan du vil at filmer og
programmer i bredformat skal vises på TV-skjermen.
[Stripeformat]: Viser et bredt bilde med svarte striper i overkant og underkant
av bildet.
[Panoramaformat]: Fyller hele 4:3-skjermen, og beskjærer bildet etter behov.
Justere lydinnstillingene
DRC (Dynamic Range Control) – Gjør lyden klar når volumet dempes (kun
Dolby Digital). Sett til [På] for å oppnå denne effekten.
Vokal – skal bare settes til På ved avspilling av en flerkanals karaoke-DVD.
Karaoke-kanaler på platen vil bli mikset til normal stereolyd.
Justere låsinnstillingene
Endre innstillingene - mer du kan gjøre
Når du slår på for første gang (valgfritt)
Menyen for språkvalg vises når du slår på enheten for første gang. Du må
velge et språk for å bruke enheten. Bruk vV b B for å velge et språk og trykk
ENTER. Deretter vises bekreftelsesmenyen. Trykk på knappene b B for å velge
[ENTER] og trykk deretter ENTER.
Justere språkinnstillingene
Menyspråk – Velg et språk for oppsettsmenyen og skjermmenyen.
Musikk-CD/Undertekst/Meny – Velg ønsket språk for lydspor, teksting og
platemeny.
[Original]: Refererer seg til originalspråket for plateinnspillingen.
[Annet]: For å velge et annet språk trykker du på talltastene og deretter
ENTER for å angi det motsvarende firesifrede tallet ifølge språkkodelisten (se
side 18). Hvis du taster feil nummer, trykker du på CLEAR for å slette det og
taster deretter inn det riktige tallet.
[Av] (for teksting): slår av teksting.
Du må sette alternativet [Områdekode] for å bruke låsalternativene. Velg
alternativet [Områdekode] og trykk deretter B. Angi et firesifret passord og trykk
ENTER. Gjenta passordet og trykk ENTER for å bekrefte. Hvis du taster feil
nummer, trykker du på CLEAR og taster deretter inn det riktige tallet.
Hvis du har glemt passordet ditt kan du tilbakestille det. Ta først platen ut av
enheten. Åpne oppsettmenyen og angi det sekssifrede nummeret “210499”.
Passordet blir slettet.
Klassifisering – Velger et klassifiseringsnivå. Jo lavere nivå, jo strengere
klassifisering. Velg alternativet [Opphev] for å deaktivere klassifisering.
Passord – Setter eller endrer passordet for låsinnstillinger.
[Nytt]: Angi et nytt firesifret passord ved hjelp av talltastaturet og trykk
deretter ENTER. Angi passordet en gang til for å bekrefte.
[Endre]: Angi det nye passordet to ganger etter at du har angitt det gjeldende.
Områdekode – Velg en kode for et geografisk område som grunnlag for
klassifisering. Dette bestemmer hvilke standarder for foreldrekontroll i det
aktuelle området som danner grunnlaget for klassifiseringen av DVD-plater (se
side 18).
9
Justere andre innstillinger
REC Bitrate – Du kan velge en bitfrekvens for direkte USB-opptak. Høyere
bitfrekvens gir bedre lydkvalitet, med bruker mer plass på USB-flashdrevet. For
direkte USB-opptak, se side 14.
DivX(R) VOD – Vi gir deg registreringskoden for DivX® VOD (Video On
Demand) som lar deg leie og kjøpe videoer ved bruk av DivX® VOD-tjenesten.
For ytterligere informasjon, gå til www.divx.com/vod. Trykk på ENTER mens
ikonet [Velg] er markert, og enhetens registreringskode vises.
Videoene som lastes ned fra DivX® VOD kan kun spilles av på denne enheten.
Vise plateinformasjon
KNAPP
1
Velg platemodus
MODE
2
Trykk DISPLAY under avspilling:
DISPLAY
3
Velg et element:
vV
4
Juster innstillingene i Vis-menyen:
b B / ENTER
5
Lukke menyen:
DISPLAY
Vise plateinformasjon - mer du kan gjøre
Du kan velge et element ved å trykke på vV og endre eller velge innstilling ved
å trykke på b B eller bruke tallknappene (0-9).
Gjeldende tittel nummer/totalt antall titler
Gjeldende kapittelnummer/totalt antall kapitler
Medgått spilletid
Valgt lydspråk eller kanal
Valgt undertekst
Valgt kameravinkel/totalt antall kameravinkler
Symboler benyttet i håndboken
Et avsnitt der overskriften har en av følgende symboler gjelder bare for platen
eller filen som representeres av symbolet.
10
ALL
Alle plater og filer
ACD
Audio CD-plater
DVD
DVD og ferdigstilte DVD±R/RW-plater
MP3
MP3-filer
DivX
DivX-filer
WMA
WMA-filer
Stoppe avspillingen midlertidig ALL
Spille av en plate
KNAPP
1
Velg platemodus
MODE
2
3
4
5
Åpne platedekselet:
Legg inn en plate:
Lukk platedekselet:
Start avspilling:
-
6
7
Juster volumet:
Stoppe avspillingen:
N PLAY
VOLUME
x STOP
Spille av en plate - mer du kan gjøre
Stoppe avspillingen
Trykk STOP (x) for å stoppe avspillingen. Avhengig av platen registrerer
enheten stoppunktet. “ Xx ” vises kort på skjermen. Trykk PLAY (N) for å
gjenoppta avspillingen (fra angjeldende scene). Hvis du trykker på STOP (x) på
nytt eller løser ut platen (“ x ” vises på skjermen), vil enheten slette
stoppunktet. (Xx =Gjenoppta stopp, x =Fullstendig stopp) Punktet for
gjenopptakelse kan bli slettet dersom du trykker på en knapp (f.eks.; POWER,
OPEN osv.).
DivX
Spille av bilde for bilde DVD
Trykk gjentatte ganger på PAUSE/STEP (X) for å spille av bilde-for-bilde.
Spille av gjentatte ganger ALL
Trykk gjentatte ganger på REPEAT-knappen for å velge et element som skal
gjentas. Gjeldende tittel, kapittel eller spor spilles av gjentatte ganger. For å gå
tilbake til normal avspilling, trykker du gjentatte ganger på REPEAT-knappen for
å velge [Av].
DivX
DVD
Hurtigspoling forover/bakover
ACD
WMA
MP3
Trykk på SCAN (m eller M) for å spille av raskt forover eller raskt bakover.
Du kan endre de ulike avspillingshastighetene ved å trykke gjentatte ganger på
SCAN (m eller M). Trykk på PLAY (N) for å fortsette avspilling i normal
hastighet.
- DVD, DivX: mmb P mm P mb P m / M p MB p MM p MMB
- ACD, WMA, MP3: mx8 P mx4 P mx2 / Mx2 p Mx4 p Mx8
DVD
Repetere en spesifikk sekvens (A-B)
DivX
ACD
Trykk A-B på begynnelsen av sekvensen du vil repetere, og en gang til på
slutten av sekvensen. Den valgte sekvensen repeteres kontinuerlig. For å gå
tilbake til normal avspilling, trykker du på A-B-knappen for å velge [Av].
Velge et språk for underteksten
Trykk SUBTITLE (
tekstspråk.
DVD
DivX
) gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket
Vise fra en annen kameravinkel DVD
Spille av en DVD som har en meny DVD
De fleste DVDʼer i dag har menyes som lastes inn før filmen avspilles. Du kan
navigere I disse menyene ved hjelp av vV b B eller talltastene for å utheve et
valg. Trykk på ENTER for å velge.
Spille av en DVD VR-plate
Denne enheten vil spille av DVD-RW-plater som er innspilt med bruk av Video
Recording (VR)-formatet. Legger du inn en DVD VR-plate, vises menyen på
skjermen. Bruk vV for å velge en tittel og trykk deretter PLAY ( N). Trykk
MENU eller TITLE for å vise DVD-VR-menyen.
Enkelte DVD-VR-plater er laget med CPRM-data av DVD-RECODER. Enheten
støtter ikke slike typer plater.
Hoppe til neste/forrige kapittel/spor/fil
Trykk PAUSE/STEP (X) for å stanse innspillingen midlertidig. Trykk PLAY (N)
for å fortsette avspillingen.
ALL
Trykk på SKIP (>) for å gå til neste kapittel/spor/fil.
Trykk på SKIP (.) for å gå tilbake til starten på gjeldende kapittel/spor/fil.
Trykk kort på SKIP (.) to ganger for å gå tilbake til det forrige kapitlet/sporet/
fil.
Hvis kameravinkelindikatoren vises på skjermen et øyeblikk, innebærer det at
du kan velge en annen kameravinkel ved å trykke gjentatte ganger på knappen
ANGLE ( ).
Lytte til et annet lydspor
DVD
DivX
Trykk AUDIO ( ) gjentatte ganger under avspilling for å høre på et annet tilgjengelig språk, andre lydkanaler eller andre omkodingsmetoder.
Spille av i sakte film
DVD
DivX
Ta pause I avspillingen, og trykk på SCAN (M) for langsommere avspilling
forover. Du kan endre de ulike avspillingshastighetene ved å trykke gjentatte
ganger på SCAN (M) for å spille av i langsom hastighet. Trykk på PLAY (N)
for å fortsette avspilling i normal hastighet.
Se på et forstørret videobilde DVD
DivX
Under avspilling eller i pausemodus kan du trykke gjentatte ganger på ZOOM
for å velge zoom-modus. Du kan flytte deg gjennom det zoomede bildet ved å
bruke knappene vVb B. Trykk CLEAR for å avslutte.
(100% p 200 % p 300% p 400% p 100%)
11
Vise tittelmenyen
DVD
Trykk på TITLE for å vise platens tittelmeny, hvis tilgjengelig.
Vise DVD-menyen
Spille av en DivX Movie-fil
KNAPP
DVD
Trykk på MENU for å vise platemenyen, hvis tilgjengelig.
Starte avspilling fra valgt tidspunkt DVD
DivX
Søker etter startpunktet for angitt tidspunkt. Trykk på knappen DISPLAY og velg
deretter klokkeikonet. Angi et tidspunkt og trykk deretter ENTER. Hvis du f.eks.
vil finne en scene 1 time, 10 minutter og 20 sekunder ut i filmen, taster du inn
"11020" og trykker ENTER. Har du tastet inn feil tall, trykker du CLEAR for å
slette og taster deretter inn på nytt.
Spille av i tilfeldig rekkefølge
ACD
WMA
DVD
DVD
ACD
Denne enheten husker sist viste scene fra den sist avspilte platen. Den sist
viste scenen blir værende i minnet selv om du tar ut platen fra spilleren eller
slår av enheten. Hvis du legger inn en plate der sist viste scene er blitt lagret,
kalles scenen automatisk frem.
Skjermsparer
Skjermspareren vises når enheten har stått i stoppmodus i ca. fem minutter.
Etter at skjermspareren er vist i fem minutter, slår enheten seg automatisk av.
Surround
Du kan lytte til surround-lys ved ganske enkelt å velge en av de forhåndsprogrammerte lydfeltene i henhold til programmet du lytter til. Hver gang du trykker
på SURROUND endres lydmodus i følgende rekkefølge:
Normal t Concert t Hall t Arena
Plate eller USB Flash Drive med blandet innhold – DivX, MP3/WMA og JPEG
Når du spiller av en plate eller USB Flash Drive som inneholder DivX, MP3/WMA
og JPEG filer, kan du velge hvilken filmeny du vil spille av ved å trykke på TITLE.
12
MODE
2
3
4
5
Åpne platedekselet:
Legg inn en plate:
Lukk platedekselet:
Velg en filmfil fra menyen:
-
For å gå direkte til filen og spille den av, angi filnummeret
med tallknappene (0-9).
v V, MENU
6
Start avspilling:
N PLAY
7
Stoppe avspillingen:
x STOP
DivX
Du kan markere en posisjon på en plate slik at du kan gå tilbake til punktet.
Trykk ganske enkelt på MARKER i gjeldende posisjon. Markørikonet vises kort
på skjermen. Gjenta prosedyren for opptil ni markører.
Du kan også gjenfinne eller slette posisjonene. Trykk på SØK, og menyen
[Merkesøk] vises. Bruk b eller B for å velge ønsket markør i menyen og trykk
deretter ENTER for å gjenfinne den eller CLEAR (Fjern) for å slette den.
Minne for sist viste scene
Velg platemodus
MP3
For avspilling i tilfeldig rekkefølge trykker du på RANDOM (Tilfeldig rekkefølge)
under avspilling eller i stoppmodus. Trykk på knappen RANDOM en gang til for
å gå tilbake til normal avspilling.
Markere en favorittscene
1
Spille av en DivX-filmfil - mer du kan gjøre
Skifte tegnsett for å vise DivX®-undertekst korrekt
Trykk og hold knappen SUBTITLE i ca. 3 sekunder under avspilling.
Språkkoden vises på skjermen. Trykk på b B for å velge en annen språkkode
inntil tekstingen vises korrekt. Trykk deretter ENTER.
Krav til DivX-filer
DivX-filers kompatibilitet med denne spilleren er begrenset til følgende:
• Tilgjengelig oppløsning: 720x576 (B x H) piksler.
• Filnavn for DivX og teksting er begrenset til 45 tegn.
• DivX-filtyper: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Spillbar DivX-teksting: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Spillbare kodekformater: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
• Kun avspillingsfunksjonen støttes med DivX 6.0 i enheten.
• Spillbare lydformater: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Samplingsfrekvens: innenfor 8 - 48 kHz (MP3), innenfor 32 - 48 kHz (WMA)
• Bithastighet: innenfor 32 - 320 kbps (MP3), innenfor 32 - 192 kbps (WMA),
mindre enn 4 Mbps (DivX file)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimum filer/plate: opptil 600 (totalt antall filer og mapper)
Vise bildefiler
Lytte til musikkplater eller filer
KNAPP
KNAPP
1
Velg platemodus
MODE
1
Velg platemodus
MODE
2
3
4
5
Åpne platedekselet:
Legg inn en plate:
Lukk platedekselet:
Velg en musikkfil fra menyen:
-
2
Åpne platedekselet:
-
3
Legg inn en plate:
-
4
Lukk platedekselet:
-
For å gå direkte til sporet/filen og spille av, angi
spor-/filnummeret ved hjelp av tallknappene (0-9)
v V, MENU
6
Start avspilling:
N PLAY
7
Stoppe avspillingen:
x STOP
Velg en bildefil fra menyen:
For å gå direkte til filen og spille den av, angi filnummeret med tallknappene (0-9).
6
Foroinformasjon vises på skjermen. Hvis du vil
skjule informasjonen, trykk på RETURN (O).
N PLAY
7
Gå tilbake til menyen:
x STOP
Vise den valgte filen over hele skjermen:
Lytte til musikkplater eller filer - mer du kan
gjøre
Vise bildefiler - mer du kan gjøre
Opprette ditt eget program
Vise bildefiler som en lysbildevisning
Du kan spille av innholdet på en plate i ønsket rekkefølge ved å organisere
rekkefølgen på musikken på platen. For å legge til en musikkfil i programlisten,
trykker du PROG. for å åpne modus for endring av programmering
( E merket vises i menyen). Velg ønsket musikkfil fra listen og trykk deretter
ENTER for å legge musikksporet til programlisten. Velg en musikkfil fra
programlisten og trykk deretter ENTER for å starte den programmerte
avspillingen. For å fjerne en musikkfil fra programlisten, velger du musikken du
vil fjerne og trykker deretter CLEAR i modus for endring av programmering. For
å fjerne all musikk fra programlisten, velger du [Fjern alle] og trykker deretter
ENTER i modus for endring av programmering. Programmet slettes når platen
tas ut eller enheten slås av.
Vise filinformasjon (ID3-merke)
Når du spiller av en MP3-fil som inneholder filinformasjon, kan du vise
informasjonen ved å trykke gjentatte ganger på DISPLAY. Dersom filen ikke har
ID3-tag-informasjon, vises [No ID3 TAG] på skjermen.
Krav til MP3/WMA-musikkfiler
MP3/WMA-kompatibiliteten til denne enheten er begrenset til følgende:
• Filtyper: “.mp3”, “.wma”
• Samplingsfrekvens: innenfor 8 - 48 kHz (MP3), innenfor 32 - 48 kHz (WMA)
• Bithastighet: innenfor 8 - 320 kbps (MP3), innenfor 32 - 192 kbps (WMA)
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimum filer/plate: opptil 600 (totalt antall filer og mapper)
v V, MENU
5
Bruk vV b B for å markere ikonet (
) og trykk deretter ENTER for å starte lysbildefremvisningen. Du kan endre lysbildehastigheten ved hjelp av b B mens ikonet (
) er markert.
Hoppe til neste/forrige bilde
Trykk SKIP (. eller >) for å vise forrige eller neste bilde.
Rotere et bilde
Bruk vV for å rotere bildet i fullskjermmodus mot eller med urviserne.
Stoppe en lysbildvisning midlertidig
Trykk PAUSE/STEP (X) for å stanse lysbildevisningen midlertidig. Trykk PLAY ( N)
for å fortsette lysbildevisningen.
Lytte til musikk under lysbildevisning
Du kan lytte til musikk under lysbildevisning såfremt platen inneholder både musikk
) og trykk deretter ENTER for å
og bildefiler. Bruk vV b B for å markere ikonet (
starte lysbildefremvisningen.
Se på et forstørret bilde
Mens du ser på et bilde i fullskjermmodus, trykker du gjentatte ganger på ZOOM for å
velge zoom-modus. Du kan flytte deg gjennom det zoomede bildet ved å bruke knappene vVb B. Trykk CLEAR for å avslutte.
Krav til bildefiler
JPEG-filers kompatibilitet med denne enheten er begrenset til følgende:
• Filtyper: “.jpg”
• Bildestørrelse: Anbefalt mindre enn 2 MB
• CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
• Maksimum filer/plate: opptil 600 (totalt antall filer og mapper)
13
USB-direkteopptak
Koble USB-flashminnet til enheten før opptak. Velg [REC Bitrate] etter
ønske. (Se side 10)
KNAPP
Fremstilling av uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert
dataprogrammer, filer, radiosendinger og lydopptak, kan være brudd på
opphavsretten og dermed være en kriminell handling.
Dete utstyret skal ikke brukes til slike formål.
Vis ansvar
Respekter opphavsretten
1
Velg platemodus
MODE
2
Sett inn en lyd-CD:
-
Bruke en USB Flash Drive
3
Velg et spor:
For å gå direkte til sporet og spille det av,
angi spornummeret med tallknappene (0-9).
v V, MENU
Du kan spille av MP3/WMA/JPEG/DivX filer i USB Flash Drive med versjon
1.1., 2.0.
4
Start opptak:
5
For å stoppe opptaket:
KNAPP
AUDIO
x STOP
Opptaksmodus
Du kan ta opp ett eller alle sporene på lyd-CD-en på USB-flashminnet.
• For å ta opp ett spor: Trykk på AUDIO i moduene avspilling, pause eller stopp
midlertidig.
• For å ta opp hele platen: Trykk på AUDIO i modusen Full stopp.
• For opptak av spilleliste: I stoppmodus, trykk på AUDIO etter å ha valgt et spor på
spillelisten.
Merknader om direkte opptak til USB
• Opptak er bare tilgjengelig for spor på lyd-CD.
• Hvis du bruker denne funksjonen, blir mappen “CD_REC” automatisk opprettet på
USB-flashminnet, og musikkfilen(e) blir lagret der.
• Dersom du tar ut USB-flashminnet eller slår av enheten under opptak, kan det føre
til feilsunksjoner.
• Dersom det ikke er tilstrekkelig plass på USB-flahminnet, blir ikke opptaket tlgjengelig. For å lke denledige plassen, slett filer på USB-flashminnet ved hjelp av en
datamaskin.
• CD-G-plater og lyd-CD-er kryptert I DTS kan ikke tas opp.
• Ekstern harddisk, Multi Card-leser, Multi Partition USB, låst enhet og MP3-spiller
støttes ikke.
• Du kan angi opptakshastigheten ved å trykke AUDIO under direkte USB-opptak.
- X1-spor: Du kan høre på musikk under normal opptakshastighet.
- X4-spor: Under 4X-hastighet kan du kke lytte til musikken.
• Opptaksformat: MP3
• Krypterings-bitfrekvens: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps
• Maks. antall filer/mapper: Mindre enn 600 (totalt antall filer/mapper)
14
1
Velg platemodus
MODE
2
Kople en USB Flash Drive til USB-porten på
enheten:
-
3
Display [O USB] on the screen:
-
4
Press the RETURN(O) button to switch the
USB operateing mode.
O RETURN
Velg en fil:
5
For å gå direkte til filen og spille den av, angi filnummeret
med tallknappene (0-9).
v V, MENU
6
Spill av filen:
N PLAY
7
Fjern USB Flash Drive:
-
Merknader vedrørende USB Flash Drive
• Du kan skifte mellom modus for [DISC] (Plate) og [USB] ved å bruke
knappen RETURN(O).
• Ikke trekk ut USB-enheten mens den er i bruk.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av dine viktige innspillinger på USB
flash-enheten for å beskytte deg mot utilsiktet sletting.
• Hvis du benytter en USB-skjøteledning eller en USB-HUB, kan det være at
USB-enheten ikke blir gjenkjent.
• Musikkfiler (MP3/WMA), bildefiler (JPEG) og DivX-filer kan avspilles. For
detaljer om hver enkel operasjon, referer til de relevante sidene.
• Maks. antall filer/USB flash-enhet: opptil 600 (totalt antall filer og mapper).
• USB-funksjonen for denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.
• Digitalkamera og mobiltelefon støttes ikke.
Justere DVB-T- eller DAB-innstillingene
Kanalklasse – Med dette alternativet kan du angi favorittkanal.
Bruk v V for å velge en kanal, og trykk på ENTER for å angi favorittklasse på
hver kanal (viser Fav-ikonet øverst på skjermen).
KNAPP
1
Velge DVB-T- eller DAB-modus:
MODE
Første gangen man slår på enheten, vises menyen
“First time installation”. Velg [YES] og trykk på
ENTER for automatisk skanning av kanaler. (se “
Auto Scan” nedenfor for detaljer)
2
Hent opp DVB-T- eller DAB-oppsettmenyen:
SETUP
3
Velg ønsket alternativ på første nivå:
vV
4
Gå til annet nivå:
B
5
Velg ønsket alternativ på annet nivå:
vV
6
Gå til tredje nivå:
B
7
Endre innstilling:
v V/ ENTER
8
Gå tilbake til tidligere nivå:
b
Justere DVB-T- eller DAB-innstillingene – mer
du kann gjøre
Justere de programmerte kanalene
Auto Scan – Dette alternativet skanner og stiller inn de tilgjengelige kanalene.
Aktuelt valgt modus (tv eller radio) vil ikke bli endret etter automatisk kanalskanning.
[Land]: Bruk b B for å velge det landet der denne enheten
Rediger kanaler – Med dette alternativet kan du redigere kanalene.
[Add]: Med dette alternativet kan du legge til en ny kanal.
Bruk v V for å valge kanal, og trykk på ENTER for å legge til den valgte
kanalen.
[Select]: Med dette alternativet kan du slette eller flytte de forhå+ndsinnstilte
kanalene.
For å flytte plasseringen av den forhåndsinnstilte kanalen, bruk v V b B for å
utheve kanalen du vil flytte i kolonnen [Move], og trykk deretter på ENTER.
Bruk v V for å flytte den valgte kanalen til ønsket posisjon, og trykk deretter på
ENTER for å fullføre flyttingen.
For å slette en forhåndsinnstilt kanal, bruk v V b B for å utheve kanalen du vil
slette i kolonnen [Delete], og trykk på ENTER. Kanalen som er merket med X
vil ikke bli vist i kanallisten. Trykk på ENTER en gang til for å slette X-merket.
[Auto Scan]: Bruk V b B for å velge [Yes/Ja] trykk så ENTER for å starte
kanal scanningen/søkingen.
TV-kanal / Radio-kanal – Viser kanallisten for tv eller radio. Bruk B for å velge
[Select], trykk deretter på ENTER for å vise kanallisten. Du kan også vise
kanallisten ved å trykke på CH LIST i DVB-T- eller DAB-modus. Mens kanallisten vises, trykk på b B for å vise favoritt-kanallisten (Se side 16).
15
Sideforhold – Velger sideforhold for det tilkoblede tv-apparatet.
[4:3 PS]: Velg dette hvis du kobler til et tv-apparat med standard 4:3-skjerm
og foretrekker et bredt bilde over hele skjermen mens de delene som ikke
passer kuttes av.
[4:3 LB]: Velg dette hvis du kobler til et tv-apparat med standard 4:3-skjerm
og foretrekker et bredt bilde med bånd øverst og nederst på skjermen.
[16:9]: Velg dette hvis du kobler til et tv-apparat i breddeformat.
Justere tidsinnstillingene
Angi kanalen som sender et klokkesignal, og klokken blir stilt automatisk.
Dersom klokken som blir stilt automatisk følger en annen tid enn den lokale,
kan du justere tiden ved hjelp av funksjonen [Time Offset] (for eksempel når
sommertid starter i et lokalt område.). Trykk på B for å velge funksjonen [Time
Offset]. Trykk på v V for å velge en verdi, og trykk deretter på ENTER (Off, +/30, +/-60, +/-90, +/-120). Velg “Off” dersom den autmatisk innstilte ENTER er
identisk med loka tid.
Justere låseinnstillingene
For å få tilgang til alternativene Change Pin (endre PIN-kode), Channel Lock
(kanalsperre), Parental Guidance (foreldrestyring) må du angi det firesifrede
passordet. Dersom du ennå ikke har angitt et passord, blir du bedt om å gjøre
dette. Angi et firesifret passord. Angi det en gang til for å verifisere. Dersom du
taster feil da du angir nummeret, trykk på CLEAR for å slette tallene. Dersom
du glemmer passordet, kann du nullstille det. Hent opp SETUP-menyen.
Tast inn “210499” og trykk på ENTER. Passordet er nå slettet.
Change Pin (endre PIN-kode) – Endrer passordet.
Angi det nye passordet to ganger etter å ha angitt det nåværende passordet.
Channel Lock (kanalsperre) –Du kan sperre for visse uegnede kanaler for
å hindre at barna ser på dem. Bruk v V for å velge en kanal du vil sperre, og
trykk deretter på ENTER for å sperre kanalen. Dersom du vil se på en sperret
kanal.
Tast inn passordet.
Parental Guidance (foreldrestyring) – Blokkerer tv-programer du eller familien
din ikke ønsker å se, basert på innstilt klassifisering.
Velg en klasifisering, og trykk deretter på ENTER.
[3 år] - [18 år]: Klasifiseringen [3 år] er den mest restriktive, og klassifiseringen
[18 år] er den minst restriktive.
[lokkering av]: Tillater alle perogrammer.
16
Justere andre innstillinger
OTA – Enheten er i stand til å holde den innebygde digitale tuneren oppdatert
med den seneste programvaren. Enheten oppdateres automatisk ved jevnlige
intervaller. Mottaksforstyrrelsen kan forekomme i noen få timer mens enheten
oppdateres. Mottaket går tilbake til normalt når oppdateringen er fullført.
Enheten må være tilkoblet strøm for å motta oppdateringene. Ikke trekk ut stikkontakten mens oppdatering pågår.
[ON] : Oppdaterer programvaren mens enheten er slått på.
[OFF] : Velg dette dersom du ikke ønsker å bruke denne funksjonen.
Standard innstillinger – Du kan tilbakestille enheten til de originale fabrikkinnstillingene. Trykk på ENTER mens alternativet [Select] er valgt. Svar [Yes]
på meldingen som vises for å gjenopprette standardinnstillingene.
Vise kanalinformasjon
I DVB-T eller DAB modus, trykk DISPLAY for å vise informasjonen som bl.a.
kanalnummer, stasjonsnavn og tid anvist på skjermen. Dersom du trykker to
ganger på DISPLAY, vises signalstyrken og kvaliteten på skjermen.
Endre kanal
Bruk CH - / + på fjernkontrollen for å endre kanal i minnet for å velge en
kanal direkte.
Endre kanal med kanallisten
Du kan få frem kanallisten ved hjelp av knappen CH LIST og gå til en annen
kanal på kanallisten.
I DVB-T- eller DAB-modus, trykk på CH LIST for å få frem kanallisten.
Velg ønsket kanal med v V og trykk på ENTER for å endre en annen kanal.
Du kan endre kanallisten til Alle eller Favoritter ved å trykke på b B.
Se tekst-tv
Tekst-tv er en gratis kringkastningstjeneste noen tv-stasjoner tilbyr, og som gir
oppdatert informasjon om nyheter, vær, tv-programmer og andre temaer.
Enheten gir deg tilgang til tekst-tv på en svært forbedret måte, blant annet for
tekst og grafikk.
Tekst-tv er tilgjengelig via spesielle tekst-tv-tjenester og spesielle tjenester so
sender tekst-tv.
I DVB-T-modus, bruk tallknappene (0-9) eller CH - / + på fjernkontrollen for å
bytte kanal som sender tekst-tv. Trykk på TEXT for tilgang til tekst-tv.
Følg informasjonen på tekst-tv, og gå ttil neste eller forrige trinn ved å trykke på
fargeknappene (rød eller grønn) eller vV-knappene.
Trykk på TEXT eller RETURN (O) for å slå av tekst-tv og gå tilbake til vanlig
tv-visning.
Velge tekst-tv-side
Angi ønsket sidenummer som et tresifret tall ved hjelp av tallknappene.
Dersom du taster inn feil tall må du fullføre taallet først, og deretter angi korrekt
sidenummer.
Bruk grønn/rød knapp for å gå opp og ned på sidene.
Spesielle tekst-tv-funksjoner
MIX-knappen – Viser tekst-tv-siden oppå tv-bildet. Trykk på knappen en gang
til for å slå av tv-bildet.
INDEX/ZOOM button – Tekst-tv-sidene er fargekodet nederst på skjermen, og
velges ved å trykke på den tilsvarende fargeknappen.
17
Språkkoder
Bruk denne listen for å legge inn ønsket språk for følgende initialinnstillinger: Musikk-CD, Plate med teksting, Platemeny.
Språk
Afar
Afrikaans
Albansk
Amharisk
Arabisk
Armenian
Assamisk
Aymar
Aserbajdsjansk
Basjkirsk
Baskisk
Bengali; bangla
Bhutansk
Bihari
Bretonsk
Bulgarsk
Burmesisk
Hviterussisk
Kinesisk
Kode
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Språk
Kroatisk
Tsjekkisk
Dansk
Nederlandsk
Engelsk
Esperanto
Estisk
Færøysk
Fijiansk
Finsk
Fransk
Frisisk
Galisisk
Georgisk
Tysk
Gresk
Grønlandsk
Guarani
Gujarati
Kode
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Språk
Hausa
Hebraisk
Hindi
Ungarsk
Islandsk
Indonesisk
Interlingua
Irsk
Italiensk
Japansk
Kannada
Kasjmiri
Kasakhisk
Kirgisisk
Koreansk
Kurdisk
Laotisk
Latin
Latvisk
Kode
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Språk
Lingala
Litauisk
Makedonsk
Malagasi
Malayisk
Malayalam
Maori
Marathi
Moldovsk
Mongolsk
Nauru
Nepalsk
Norsk
Oriya
Panjabi
Pashto, pushto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Kode
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Språk
Quechua
Retoromansk
Rumensk
Russisk
Samoansk
Sanskrit
Skotsk-gælisk
Serbisk
Serbokroatisk
Shona
Sindi
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Spansk
Sudansk
Swahili
Svensk
Tagalog
Kode
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Språk
Tajik
Tamilsk
Telugu
Thai
Tongansk
Tyrkisk
Turkmensk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Usbekisk
Vietnamesisk
Volapyk
Walisisk
Wolof
Xhosa
Jiddisch
Joruba
Zulu
Kode
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Områdekoder
Velg en områdekode fra denne listen.
Område
Afghanistan
Argentina
Australia
Østerrike
Belgia
Bhutan
Bolivia
Brasil
Kambodsja
Canada
Chile
Kina
Colombia
Kongo
18
Kode
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Område
Costa Rica
Kroatia
Tsjekkia
Danmark
Ecuador
Egypt
El Salvador
Etiopia
Fiji
Finland
Frankrike
Tyskland
Storbritannia
Hellas
Kode
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Område
Grønland
Hong Kong
Ungarn
India
Indonesia
Israel
Italia
Jamaica
Japan
Kenya
Kuwait
Libya
Luxembourg
Malaysia
Kode
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Område
Maldivene
Mexico
Monaco
Mongolia
Marokko
Nepal
Nederland
De nederlandske
Antillene
New Zealand
Nigeria
Norge
Oman
Pakistan
Kode
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
Område
Panama
Paraguay
Filippinene
Polen
Portugal
Romania
Russland
Saudi-Arabia
Senegal
Singapore
Slovakia
Slovenia
Sør-Afrika
Sør-Korea
Kode
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
Område
Spania
Sri Lanka
Sverige
Sveits
Taiwan
Thailand
Tyrkia
Uganda
Ukraina
USA
Uruguay
Usbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Kode
ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Feilsøking
Symptom
Ingen strøm.
Spesifikasjoner
Mulig årsak
Korrigerende tiltak
Strømledningen er plugget ut.
Plugg strømledningen skikkelig
inn i en veggkontakt.
Batteriet er utladet.
Lad opp batteriet.
Strømmen er på,
men enheten
virker ikke.
Det er ikke lagt inn noen plate.
Legg inn en plate.
Intet bilde
TV-apparatet er ikke satt til å
motta signalene fra enheten.
Velg korrekt videoinngangsmodus
på TV-apparatet.
Videokabelen er ikke korrekt
tilkoplet.
Kople til videokabelen på korrekt
måte.
Kanalen ble ikke funnet eller
lagret.
Kontroller antenneforbindelsen.
Utstyret som er tilkoplet via audiokabelen er ikke satt til å motta
signalene fra enheten.
Velg korrekt inngangsmodus på
forsterkeren.
Volumet er satt til minimum.
Bruk volumkontrollen for å justere
volumet.
Alternativene for AUDIO er satt i
feil posisjon.
Sett AUDIO-innstillingene til
korrekt posisjon.
En ikke-lesbar plate er lagt inn.
Sett inn en spillbar plate.
(Kontroller platetype og
sonekode.)
Ingen lyd
Enheten starter
ikke avspilling
Fjernkontrollen
virker ikke som
den skal.
Klassifiseringsnivået er satt.
Endre klassifiseringsnivået.
Fjernkontrollen pekes ikke mot
enhetens mottaker.
Pek fjernkontrollen mot mottakeren på enheten.
Fjernkontrollen er for langt fra
enheten.
Betjen fjernkontrollen nærmere
enheten.
Generelt
Strømkrav
Strømforbruk
Mål (ca.)
Nettovekt (ca.)
Driftstemperatur
Luftfuktighet (drift)
Láser
TV-system
TV-signalsystem
DC 9V
12W
202 x 41 x 168 mm (B x H x D)
0,76kg
5 °C til 40 °C
5 % til 90 %
Halvlederlaser
I overensstemmelse med DVB-Tstandarden
PAL
Kontakter
Audio/Videoutgang
ø3,5 mm minikontakt x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk
- Audio: 1,5 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Øretelefonkontakt
ø3,5 mm stereo minikontakt x 1
USB IN
4 pin (USB 2.0 / 1.1 standard)
ANTENNA IN
Antenneinput, 75 Ω
LCD-skjerm
Skjermstørrelse
Projekseringssystem
Drivsystem
Oppløsning
7 ” (diagonalt)
R.G.B. stripe
TFT aktiv matrise
480 x 234 (WQVGA)
Tilbehør
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyd/videoadapter
Vekselstrømomformer (IM090WU-150B)
Bilomformer (Cu-2993)
RF kabel-muffe
Ekstern antenne
Fjernkontroll
Batteri for fjernkontroll (Litiumbatteri)
Bære bag
Hodestøtte monterings brakett
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
19
Bilunderholdning med brakett
for montering på hodestøtte
Brakett for montering på hodestøtte
Installasjon
a Demonter
hodestøtten.
(Referer til kjøretøyets
brukerhåndbok.)
Du kan hygge deg med video i baksetet ved å feste
enheten på baksiden av forsetet.
Advarsler:
• Sjåføren skal ikke betjene denne enheten mens
kjøretøyet er i bevegelse.
Ikke bruk denne enheten på et sted der den kan
ses av sjåføren.
Sjåføren vil bli distrahert dersom sjåføren bruker
eller ser på denne enheten mens kjøretøyet er
i bevegelse. Det kan resultere i alvorlig ulykke
med personskader eller materielle skader.
• Ikke monter eller demonter denne enheten under
kjøring. Enheten må heller ikke monteres på
følgende steder, det kan resultere i personskader
eller trafikkulykker:
– noe annet stred enn i baksetet
– på et sted det innvirker på sjåførens utsyn
eller kjøring
– på et sted som innvirker på kollisjonsputenes
funksjon
– på et sted som innvirker på kjøretøyets
instrumenter eller betjeningshendler
• Avhengig av type hodestøtte, kan det være at
det ikke er mulig å montere braketten.
22 cm
eller
mindre
a Festeskrue
Fester enheten til braketten.
b Festeskrue for skråstilling
Fester braketten i skråstilling.
c Festeskrue for horisontal montering
Fester braketten i horisontal vinkel.
d Utløserknapp
Trykk på begge knappene for å frigjøre
braketten fra holderen.
b Installer holderen på
hodestøtten, slik som
vist i illustrasjonen.
Merk: Hvis du ikke kan
installere hodestøtte-holderen fordi rørene i hodestøtten er for tykke, kan hodestøtte-holderen utvides ved
å løsne på skruene.
c Anbring enheten på
braketten og fest den
ved hjelp av
festeskruen.
e Holder til hodestøtte
d Fest brakettenheten til
holderen.
e Juster brakettens
horisontale vinkel og
hellingsvinkel, og ta
enheten i bruk.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement