LG 42PM470T,50PM470T Brukerguide

LG 42PM470T,50PM470T Brukerguide
Brukerveiledning
Dette er en 「Brukerveiledning」 installert på TV-en.
Innholdet i denne brukerveiledningen kan endres uten varsel for å forbedre
kvaliteten.
❐❐Vise programinformasjon
Knapp(OK) ➾ Info.
Viser informasjon om gjeldende program og/eller gjeldende klokkeslett osv.
✎✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.
Gjeldende
klokkeslett
Lør. 1 Jan. 12:02
PM 10:00
PM 10:00
Programnavn eller navn på
ekstern enhet
Prev./Next
Pr.endring
Tidsplan
Detaljert programinformasjon
(for digital kringskasting)
❐❐Angi favorittprogrammer
HOME ➾ Innstillinger ➙ OPPSETT ➙ Stasjonsredig.
1
2
3
4
Gå til ønsket program, og trykk på Knapp(OK). Programmet velges.
Trykk på Angi som favoritt.
Velg ønsket Favoritt-Pr.-gruppe.
Velg OK. Favoritter angis.
❐❐Bruke Favoritt
HOME ➾ Prog.liste
Programlisten vises. Velger ønsket forhåndsinnstilt favorittprogram fra
favorittlisten A til D.
HOME ➾ Programguide
[Bare i digital modus]
Henter informasjon om programmer og sendetidspunkter. Henter programinformasjon og planlagt visning eller opptak.
[Det viste bildet kan avvike fra TV-en din.]
Programguide
ALLE
Today
1/2 page
2011.10.25 Wed.
-24H
+24H
Velg tidsplan etter dato
Tidsplanliste
FAV
Favoritt-Pr.-gruppe
Trykk på Knapp(OK) når du har flyttet til et
program du vil vise eller vise/ta opp.
Brukes for å endre eller slette ting på
tidsplanen for visning.
Brukesforågjøretidsplanregistreringvedåvelgedato/klokkeslett/
program. Brukes for å repetere tidsplanregistrering.
❐❐Konfigurere programmer automatisk
HOME ➾ Innstillinger ➙ OPPSETT ➙ Aut. Innstilling
Stiller inn programmer automatisk.
1 Velg land der TV-en brukes. Programinnstillinger endres avhengig av
landet du velger.
2 Start Aut. Innstilling.
3 Velg ønsket innsignalkilde.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi Aut. Innstilling.
✎✎ Hvis innsignalkilden ikke er godt nok tilkoblet, fungerer ikke
programregistrering.
✎✎ Aut. Innstilling finner bare programmer som kringkaster for øyeblikket.
✎✎ Hvis Lås system er aktivert, vises et hurtigvindu der du blir bedt om å
oppgi passord.
❌❌Alternativet Innstilling for digital kabel-TV
Hvis du søker etter programmer med innstillingen FULL, kan det ta lang tid.
Følgende verdier er påkrevd for å søke etter alle tilgjengelige programmer
raskt og korrekt. De mest brukte verdiene er angitt som standard.
Frekvens
Symbolfrekvens
Modulering
Nettverks-ID
Startfrekvens
Sluttfrekvens
Angi en brukerdefinert frekvens.
Dette er den hastigheten en enhet, for eksempel et
modem, bruker for å sende symboler til en kanal.
Innlasting av lyd- eller videosignaler.
Unik ID tilordnet hver bruker.
Angi et brukerdefinert startfrekvensområde.
Angi et brukerdefinert sluttfrekvensområde.
❐❐Innstilling av digital kabel-TV
HOME ➾ Innstillinger ➙ OPPSETT ➙ Innstilling for digital kabel-TV
[bare i kabelmodus]
Tjenesteoperatør
Automatisk
kanaloppdatering
Angi Tjenesteoperatør.
Hvis du endrer Tjenesteoperatør, slettes eksisterende
lagrede programmer, og Aut. Innstilling kjøres.
• På: Du kan oppdatere informasjon for alle
programmer som kan opdateres, inkludert
programmet som vises for øyeblikket.
• Av: Du kan bare oppdatere informasjon for
programmet som vises for øyeblikket.
✎✎ Hvilke alternativer som kan velges fra menyen Tjenesteoperatør, vil variere
avhengig av antallet tjenesteoperatører som støttes for hvert land.
✎✎ Hvis det bare finnes én tjenesteoperatør, kan denne funksjonen ikke
aktiveres.
✎✎ Du kan ikke velge Innstilling for digital kabel-TV hvis Tjenesteoperatør er
satt til "Ziggo".
❐❐Bruke Man. Innstilling
HOME ➾ Innstillinger ➙ OPPSETT ➙ Man. Innstilling
Justerer programmer manuelt og lagrer resultatene.
Du kan kontrollere signalstyrke og signalkvalitet for digital kringkasting.
❐❐Redigere programmer
HOME ➾ Innstillinger ➙ OPPSETT ➙ Stasjonsredig.
Redigerer lagrede programmer.
Angi som favorittprogram, blokker / opphev blokkering av programmer, hopp over
osv. for det valgte programmet.
Knapp(OK) ➙
(Skjermfjernkontroll)
(eller trykk på knappen TEXT.)
[avhengig av land]
Tekst-TV er en gratistjeneste fra TV-stasjoner som tilbyr tekstbasert
informasjon om TV-programmer, nyheter og vær.
Tekstdekoderen til denne TV-en støtter systemene SIMPLE, TOP og FASTEXT.
Fargeknapp
Talltaster
ꔵ
Velg forrige eller neste side.
Angi sidenummeret du vil gå til.
Velg forrige eller neste side.
❐❐Spesialfunksjoner for tekst-TV
Knapp(OK) ➙
(Skjermfjernkontroll)
(eller trykk på knappen T. OPT.)
Velg menyen Tekst valg.
ꔻ Indeks
ꔾ Tid
ꕀ Pause
Velg hver enkelt indeksside.
Velg denne menyen for å vise klokkeslettet i øverste høyre
hjørne av skjermen når du ser på TV.
Stopper det automatiske sideskiftet som trer i kraft hvis en
tekst-TV-side inneholder to eller flere undersider.
ꔽ Vise
ꔼ Oppdater
Språk
Velg denne menyen for å vise skjult informasjon, for eksempel
løsninger på spørsmål eller gåter.
Viser TV-bildet på skjermen mens du venter på en ny tekstTV-side.
[Bare i digital modus]
Angir språk for tekst-TV.
Knapp(OK) ➙
(Skjermfjernkontroll)
(eller trykk på knappen TEXT.)
[Bare i Storbritannia og Irland]
TV-en gir deg tilgang til digital tekst-TV som har kraftig forbedret tekst, grafikk osv.
sammenlignet med eldre, analog tekst-TV. Denne funksjonen gir tilgang til spesielle
digitale tekst-TV-tjenester og spesifikke tjenester som sender digital tekst-TV.
❌❌Tekst-TV innen digitale tjenester
1 Trykk på en talltast eller ꔵ for å velge en av tjenestene som sender digital
tekst-TV.
2 Følg anvisningene i digital tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på
knappene Knapp(OK), TEXT, Navigering, rød, grønn, gul, blå eller talltastene osv.
3 Trykk på talltastene eller ꔵ for å bruke en annen digital tekst-TV-tjeneste.
❌❌Tekst-TV i digitale tjenester
1 Trykk på en talltast eller ꔵ for å velge en av tjenestene som sender digital
tekst-TV.
2 Trykk på TEXT eller en fargeknapp for å slå på tekst-TV.
3 Følg anvisningene i digital tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på
knappene Knapp(OK), Navigering, rød, grønn, gul, blå eller talltastene og så
videre.
4 Trykk på TEXT eller en av fargeknappene for å slå av digital tekst-TV og gå
tilbake til TV-visning.
HOME ➾ Innstillinger ➙ ALT. ➙ Data Service
[Avhengig av land]
Med denne funksjonen kan brukere velge mellom MHEG (Digital Teletext) og
Teletext hvis begge finnes samtidig.
Hvis bare én av dem finnes, blir enten MHEG eller Teletext aktivert uansett
hvilket alternativ du valgte.
HOME ➾ Innstillinger ➙ OPPSETT ➙ CI-informasjon
• Med denne funksjonen kan du se enkelte krypterte tjenester
(betalingstjenester).
• Dersom du fjerner CI-modulen, kan du ikke se på betalingstjenester.
• CI-funksjonen (Common Interface – felles grensesnitt)-funksjonen kan
kanskje ikke brukes, avhengig av landets kringkastingsforhold.
• Når modulen er satt inn i CI-sporet, får du tilgang til modulmenyen.
• Ta kontakt med forhandleren dersom du vil kjøpe en modul og smartkort.
• Når TV-en slås på etter at CI-modulen er satt inn, kan det skje at lyden blir
borte. CI-modulen kan være inkompatibel med smartkortet.
• Hvis du bruker en CAM (Conditional Access Module), må du påse at den
oppfyller alle kravspesifikasjonene til enten DVB-CI eller CI plus.
• En unormal prosess i CAM(Conditional Access Module) kan forårsake
dårlig bildekvalitet.
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Bredde-/høydeforh.
Velger bredde-/høydeforhold for skjermen.
16:9
Ren Scan
Originalstørr.
Endrer størrelsen slik at bildet passer skjermbredden.
Viser videobilder i originalstørrelse uten at deler fra kanten av
bildet fjernes.
✎✎ I modusen DTV/HDMI/Komponent (over 720p) er Ren Scan
tilgjengelig.
Når TV-en mottar et bredskjermsignal, brukes det kringkastede
formatet automatisk.
Full bredde
4:3
14:9
Zoom
Kinozoom
Når TV-en mottar et bredskjermsignal, får du veiledning for å
justere bildet vannrett eller loddrett, i en lineær proporsjon, for
å fylle hele skjermen.
Video i formatene 4:3 og 14:9 støttes i fullskjerm uten
bildeforvrengning via DTV-inngangen.
✎✎ I modusene analog/DTV/AV/Scart er full bredde
tilgjengelig.
Endrer størrelsen på bilder til den forrige standarden 4:3.
Du kan vise et bildeformat på 14:9 eller et generelt TV-program
i 14:9-modus. 14:9-skjermbildet vises på samme måte som 4:3,
men er flyttet øverst og nederst.
Forstørrer et bilde slik at det passer skjermbredden. Det er ikke
sikkert at øverste og nederste del av bildet vises.
Velg kinozoom hvis du vil forstørre bildet i riktig proporsjon.
✎✎ Når du viser en ekstern enhet, kan disse situasjonene føre til "fastbrent" bilde:
– bilde med faste elementer (for eksempel navn på TV-stasjonen)
Bredde-/høydeforholdet 4 : 3 over lengre tid
Vær forsiktig hvis du bruker disse funksjonene.
✎✎ Tilgjengelige bildestørrelser kan variere avhengig av innsignalet.
✎✎ Bredde-/høydeforholdet for innsignaler fra HDMI/RGB-PC er bare tilgjengelig i
formatene 4:3 og 16:9.
✎✎ [For modeller som støtter 2160p] Når innsignalet er 2160p eller PCoppløsningen er satt til 3840 x 2160, er Bredde-/høydeforh. satt til Ren Scan.
❐❐Justere bildet i modusen for PC-innsignal
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Skjerm
Justerer bildet i modusen RGB PC.
Oppløsning
Velg ønsket oppløsning.
✎✎ Du kan bare velge oppløsning når PC-oppløsningen er satt
til 1024 x 768, 1280 x 768 eller 1360 x 768.
Automatisk
Optimerer bildet.
konfigurasjon
Posisjon /
Hvis skjermstørrelsen eller plasseringen er feil, kan brukeren
Størrelse /
justere skjermstørrelse og posisjon manuelt.
Klokkefase
Tilbakestiller alle endringer av bildeinnstillinger i modusen
Tilbakestill
for PC-innsignal.
❐❐Angi PC-oppløsning
1 Høreklikk på PC-ens skrivebord, og velg 「Egenskaper」.
2 Klikk på 「Innstillinger」 og bruk de støttede formatene for å angi oppløsning.
3 Velg 「Avansert → Skjerm → Skjerminnstillinger」 i vinduet for innstillinger.
Bruk de støttede formatene for å velge optimal vertikal frekvens.
✎✎ I PC-modus gir oppløsningen 1024x768 optimal bildekvalitet.
✎✎ Oppløsningsinnstillingene varierer avhengig av PC-en.
❌❌Støttede formater
Modus for PCinnsignal
Oppløsning
HDMI
RGB-PC
640x350
720x400
640x480
800x600
1024x768
Horisontal
frekvens (kHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
Vertikal
frekvens (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
HOME ➾ Hurtigmeny ➙ AV-modus
Angir beste bilde/lyd optimert for ulike AV-modi.
Av
Kino/
ꔧ Kino
Spill
Bruker verdien angitt i menyen Bilde/lyd.
Optimaliserer video og lyd for visning av filmer.
Optimaliserer video og lyd for spill.
✎✎ ꔧ [Avhengig av modell]
THX (Thomlinson Holman’s Experiment) er en lyd- og
videosertifiseringsstandard som er opprettet av George Lucas og
Thomlinson. En THX-sertifisert skjerm garanterer en skjermkvalitet
som overgår visningsstandardspesifikasjonen i både maskinvare og
programvare.
❐❐Justere bilder ved hjelp av Bildeveiviser
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Bildeveiviser Ⅱ
Bruk fjernkontrollen og følg instruksjonene i Bildeveiviser for å kalibrere og
justere for optimal bildekvalitet uten behov for dyre mønsterenheter eller hjelp
fra spesialist.
Følg instruksjonene for å oppnå optimal bildekvalitet.
❐❐Velge Kinomodus
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Kinomodus
Velg kinomodus optimert for omgivelsene eller typen program.
Dynamisk
Standard
APS
Forsterker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise
dynamiske bilder.
Viser bilder med standardnivåer for kontrast, lysstyrke og
skarphet.
APS: Auto Power Saving (Automatisk strømsparing)
Denne modusen angir optimal lysstyrke basert på
omgivelsene og har funksjon for energisparing. Den angir
også optimal bildekvalitet og minimalt strømforbruk
avhengig av innsignalet.
Kino/ ꔧ
Kino/Spill/
BILDER
ꕋ Ekspert
Viser optimalt bilde for film, spill og stillbilder.
[ꔧ Kino : Avhengig av modell]
Meny for justering av bildekvalitet der eksperter og erfarne
brukere kan optimere TV-visningen. Denne menyen er ISFsertifisert og beregnet på eksperter på bildejustering. (ISFlogoen kan bare brukes på ISF-sertifiserte TV-apparater.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control
✎✎ Det tilgjengelige utvalget av kinomodi kan variere avhengig av innsignalet.
✎✎ ꕋ Ekspertmodus er ment for profesjonelle, som kan kontrollere og
finjustere bestemte bilder. For normale bilder er kanskje ikke effekten
dramatisk
❐❐Finjustere kinomodus
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Kinomodus ➙ Kontrast / Lysstyrke /
Skarphet / Farge / Fargetone / Fargetemp.
Først velger du ønsket alternativ for Kinomodus.
KONTRAST
LYSSTYRKE
Skarphet
Farge
Justerer forskjellen mellom mørke og lyse deler av
skjermen.
Justerer skjermens generelle lysstyrke.
Justerer skarpheten til grensene mellom mørke og lyse
deler av skjermen.
Justerer fargene på skjermen – mørkere eller lysere.
Fargetone
Fargetemp.
Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt.
Justerer den generelle fargetonen mellom varm og kjølig.
✎✎ Utvalget innstillinger som kan justeres, kan variere avhengig av innsignalet
og andre bildeinnstillinger.
❐❐Stille inn avansert kontroll
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Kinomodus ➙ Avansert kontroll/
Ekspert kontroll
Kalibrerer skjermen for hver kinomodus, eller justerer bildeinnstillingene for en
bestemt skjerm.
Først velger du ønsket alternativ for Kinomodus.
Dynamisk kontrast
Foretrukket farge
Justerer kontrast og farge til optimalt nivå i henhold til
skjermens lysstyrke.
Hudfarge: Hudfargespekteret kan stilles inn separat for
å gjengi hudfarger i henhold til brukerens definisjon.
Gressfarge: Naturlig fargespekter (gress, åser osv.) kan
stilles inn separat.
Himmelfarge: Fargen på himmelen kan stilles inn
separat.
Super oppløsning
GAMMA
Fargeregister
Kantforbedring
xvYCC
Fargefilter
Ekspertmønster
Gir krystallklart bilde ved å forbedre detaljene i områder
med uskarpt eller uklart bilde.
Stiller inn graderingskurven for utsignalet i forhold til
innsignalet.
Velger fargespekteret som kan gjengis.
Viser klarere og tydeligere, men likevel naturlige kanter i
videoen.
Gjengir mer mettede farger.
Filtrerer et bestemt fargespekter i RGB-farger for å
finjustere fargemetning og nyanse nøyaktig.
Mønstre som brukes av eksperter for justering.
Hvitbalanse
Fargebehandlingssystem
Justerer generell fargetone på skjermen.
I Ekspertmodus er det mulig å finjustere via Metode /
Mønster osv.
Dette er en funksjon som eksperter kan bruke til å
justere farger ved hjelp av et testmønster med seks
farger (rød/grønn/blå/cyan/magenta/gul) uten at
det påvirker andre fargeområder. For normale bilder
er det ikke sikkert at justeringer fører til merkbare
fargeendringer.
✎✎ Utvalget innstillinger som kan justeres, kan variere avhengig av innsignalet og
andre bildeinnstillinger.
❐❐Angi tilleggsalternativer for bilde
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Kinomodus ➙ Bildealt
Justerer detaljerte bildeinnstillinger.
Støyreduksjon
Sortnivå
Filmmodus
Motion Eye Care
Reduserer skjermstøy i bildet.
Justerer skjermens lysstyrke eller sortnivå tilpasset innsignalets
sortnivå ved hjelp av skjermens sortnivå.
Brukes til å skjermen for visning av film.
[Avhengig av modell]
Justerer skjermens lysstyrke for å hindre gjenskinn.
❐❐Tilbakestille Kinomodus
HOME ➾ Innstillinger ➙ PICTURE ➙ Kinomodus ➙ Tilb.st. av bilde
Tilbakestiller verdier angitt av brukeren.
Hver av kinomodiene tilbakestilles. Velg kinomodusen du vil tilbakestille.
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Kinomodus ➙ Bildealternativer ➙
TruMotion
Korrigerer bildet for jevnere bevegelser.
Jevn
Slett
Bruker
De-judder-verdien er satt til 3.
De-judder-verdien er satt til 7.
De-judder-verdien kan angis manuelt.
• De-Judder : Denne funksjonen justerer støy på skjermen.
✎✎ Hvis videosignalet er 60 Hz, er det ikke sikkert at TruMotion fungerer.
❐❐Bruke lydmodus
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Lyd modus
Optimerer TV-lyden til valgt lydmodus.
Standard
Musikk / Kino /
Sport / Spill
Dynamisk
Brukerinnstilling
Passer alle typer video
Angir lyd optimalisert for en bestemt sjanger.
Gir tydelige stemmer med fyldig bass og klare høye
toner.
Justerer volumet til ønsket nivå ved hjelp av Bruker
EQ.
❐❐Finjustere volumet
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Bruker EQ
Setter Lyd modus til Brukerinnstilling først.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Tilbakestill
Stiller inn EQ ved å justere lydbåndene manuelt.
Tilbakestiller verdien for equalizer hvis den er
endret av brukeren.
❐❐Slik angir du volummodus
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Volummodus
Angir forskjellige modi for lydstyrkekontroll.
Automatisk
volum
Volumkontroll
Setter Automatisk volum til På. Ulikt volum for ulike
programmer. Dette justeres automatisk når du veksler mellom
ulike programmer, slik at det blir mer behagelig å se på TV.
Hvis du bruker en enkelt lydstyrkegradering , kan dette føre
til at lyden er høy eller at du ikke kan høre den, avhengig av
miljøet. Dette justerer lydstyrken avhengig av tidspunktet på
døgnet (dag/natt).
❐❐Slik bruker du funksjonen Sound Optimizer
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Sound Optimizer
Gjør det mulig å optimalisere lyden for monteringsmåten til TV-en.
Normal
Veggmonteringstype
Stativtype
Generell lydmodus.
Optimaliserer lyden for en veggmontert TV.
Optimaliserer lyden for en stativmontert TV.
❐❐Slik bruker du Virtuell surroundlyd
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Virtuell surround
LGs egne lydbehandlingsteknologi gir mulighet for surroundlyd som ligner 5.1
kanaler, fra to høyttalere.
✎✎ Hvis du velger På for Klar Tale II, fungerer ikke Virtuell surround.
❐❐Slik bruker du funksjonen Klar Tale ll
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Klar Tale II
Gir klarere stemmer
❐❐Slik synkroniserer du lyd og video
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Audio/Video Synk.
Synkroniserer video og lyd direkte når de ikke stemmer overens.
Hvis du velger På for Audio/Video Synk., kan du justere lyden (TV-høyttalerne eller
SPDIF) til skjermbildet.
TV-høyttaler
SPDIF
Justerer synkroniseringen av lyden fra TV-ens interne
høyttalere.
Knappen "-" gjør lyden raskere og knappen "+" gjør lyden
saktere enn standardverdien.
(Sony Philips Digital InterFace) Justerer synkroniseringen
av lyden fra høyttalerne som er koblet til de digitale
lydkontaktene.
Knappen "-" gjør lyden raskere og knappen "+" gjør lyden
saktere enn standardverdien.
Bypass
Sender kringkastingssignaler for lyd eller ekstern enhet uten
lydforsinkelse. Lyden kan sendes før bildet, fordi TV-en
bruker tid på å behandle bildeinnsignalet.
Slik bruker du ARC-modus
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Lydinnstilling ➙ ARC-modus
Du kan koble til eksterne lydenheter via en høyhastighets HDMIⓇ-kabel
uten at du trenger en ekstra optisk lydkabel til SPDIF. Den bruker SIMPLINKgrensesnittet.
Eksterne enheter som støtter ARC (Audio Return Channel), kan kobles til porten
HDMI(ARC).
Av
På
Selv når en ekstern lydenhet med ARC-støtte er slått på, kjøres ikke
lyden automatisk gjennom høyttalerne til den eksterne lydenheten.
Hvis en ekstern lydenhet med ARC-støtte er slått på, kjøres lyden
automatisk gjennom høyttalerne til den eksterne lydenheten.
Du finner mer informasjon om SIMPLINK i 「Generelt → Kontrollere
eksterne enheter」.
✎✎ Koble eksterne enheter til terminalen for kun ARC.
✎✎ Bruk høyhastighets HDMIⓇ-kabel når du kobler til eksterne enheter.
✎✎ Hvis du bruker en tredjepartsenhet med en ARC-funksjon, kan dette
forårsake problemer.
❐❐Slik justerer du høyttalerbalansen
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Lydinnstilling ➙ Balanse
Justerer venstre/høyre høyttalerbalanse.
❐❐Slik bruker du TV-ens høyttalere
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Lydinnstilling ➙ TV høyttaler
Når du hører på høyttalerne til eksterne lydenheter som er koblet til TV-en,
f.eks. hjemmekinoanlegg, kan TV-høyttaleren bli slått av. Hvis du har koblet et
hjemmekinoanlegg til SIMPLINK, slås hjemmekinoanlegget på automatisk hvis du
velger Av for TV-høyttaler.
Av
På
TV-høyttalerne spiller ikke av lyd.
Spiller av TV-lyden på høyttalerne til eksterne lydenheter som er koblet til
TV-en.
✎✎ Justerer volumet ved hjelp av kontrollen på den eksterne enheten.
Spiller av TV-lyden på TV-ens interne høyttaler.
❐❐Slik bruker du Digital lyd ut
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ Lydinnstilling ➙ Digital lyd ut
Brukes til å konfigurere digital lyd ut.
Element
Automatisk
PCM
Lydinngang
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Alle
Digital lyd ut
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐DTV-lydinnstilling
HOME ➾ Innstillinger ➙ LYD ➙ DTV-lydinnstilling
[Avhengig av modell]
Når det finnes forskjellige lydtyper i et innsignal, gir denne funksjonen deg mulighet
til å velge ønsket lydtype.
Hvis du velger Automatisk, er søkerekkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG, lyden produseres i det første lydformatet som blir funnet.
✎✎ I Italia er rekkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
✎✎ I New Zealand er rekkefølgen Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC →
MPEG.
✎✎ Hvis det valgte lydformatet ikke støttes, kan et annet lydformat brukes.
❐❐Slik velger du eksternt innsignal
HOME ➾ Inngangsliste
Velger eksternt innsignal.
Inngangsliste
Velger høyttaler.
TV Speaker
Velger innsignal.
TV
USB
AV
Komponent
HDMI1
HDMI2
Endre enhetsnavn
SimpLink-innstilling
Stiller inn SIMPLINK.
Endrer navnet på eksterne enheter som er tilkoblet
eksterne kontakter.
❐❐Bruke SIMPLINK
SIMPLINK er en funksjon du kan bruke til å kontrollere og administrere
flere multimedieenheter på en enkel måte ved hjelp av fjernkontrollen og
SIMPLINK-menyen.
1 Koble TV-ens HDMI-kontakt til SIMPLINK-enhetens HDMI-utgang ved
hjelp av en HDMI-kabel. For hjemmekinoenheter med SIMPLINK-funksjon
kobler du sammen HDMI-kontaktene som over og bruker en optisk kabel
til å koble Optical Digital Audio Out (optisk digital lydutgang) fra TV-en til
Optical Digital Audio In (optisk digital lydinngang) på SIMPLINK-enheten.
2 Velg HOME ➾ SIMPLINK. SIMPLINK-menyen vises.
3 Velg Still inn SIMPLINK i SIMPLINK-menyvinduet. Oppsettvinduet for SIMPLINK
vises.
4 Still SIMPLINK-funksjonen til På i oppsettvinduet for SIMPLINK.
5 Lukk oppsettvinduet for SIMPLINK.
6 Velg enheten du vil kontrollere, fra HOME ➾ SIMPLINK.
✎✎ Denne funksjonen fungerer bare på enheter med SIMPLINK-logoen (
).
Kontroller at den eksterne enheten har en SIMPLINK-logo.
✎✎ For å kunne bruke SIMPLINK-funksjonen, må du bruke en høyhastighets
HDMIⓇ-kabel (med CEC-funksjon (Consumer Electronics Control)).
Høyhastighets HDMIⓇ-kabler har pinne nr. 13 tilkoblet for
informasjonsutveksling mellom enhetene.
✎✎ Hvis du slår på eller velger en enhet med hjemmekinofunksjoner, bytter
høyttaleren til HK Høyttaler.
✎✎ Koble til med en optisk kabel (selges separat) for å bruke HK Høyttaler.
✎✎ Enheter som bruke SIMPLINK stopper hvis du bytter til ekstern inngang.
✎✎ Hvis du bruker en tredjepartsenhet med HDMI-CEC-funksjoner, kan dette
forårsake problemer.
❌❌Forklaring på SIMPLINK-funksjoner Direkte
avspilling
Velg
multimedieenhet
Disc Avspilling
Slå av alle
enheter
Spiller av innhold på TV-en direkte fra
multimedieenheten.
Velg ønsket enhet via SIMPLINK-menyen, slik at du kan
kontrollere den fra TV-skjermen.
Styrer multimedieenheten med TV-ens fjernkontroll.
Hvis Automatisk av/på er satt til PÅ i SIMPLINKinnstillingene, vil alle tilkoblede SIMPLINK-enheter slås
av når du slår av TV-en.
Sync Power on
(Synk. oppstart)
Høyttaler
Hvis Automatisk av/på er satt til på i SIMPLINKinnstillingene, vil alle tilkoblede SIMPLINK-enheter slå på
TV-en når de slås på.
Velger høyttaler, enten hjemmekinoenhet eller TV.
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Energisparing
Reduserer strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.
Intelligent
Sensor
Av
Minimum/
Medium/
Maksimum
Skjerm Av
TV-sensoren registrerer lysnivået i omgivelsene og
justerer automatisk skjermens lysstyrke.
Slår av funksjonen Energisparing.
Bruker forhåndsinnstilt modus for Energisparing.
Skjermen slås av, og bare lyden høres.
Trykk på en knapp på fjernkontrollen for å slå skjermen på
igjen.
❐❐Bruke Innsovning
HOME ➾ Innstillinger ➙ TID ➙ Innsovning
Slår av TV-en etter et angitt antall minutter.
Hvis du vil avslutte Innsovning, velger du Av.
❐❐Angi gjeldende klokkeslett
HOME ➾ Innstillinger ➙ TID ➙ Klokke
Kontrollerer eller endrer tidspunktet mens du ser på TV.
Automatisk
Manuell
Synkroniserer TV-klokken mot informasjonen som sendes
digitalt fra Tv-stasjonen.
Angir dato og klokkeslett manuelt hvis den automatiske
innstillingen ikke samsvarer med riktig klokkeslett.
❐❐Angi at TV-en skal slås på og av automatisk
HOME ➾ Innstillinger ➙ TID ➙ TV På tid / TV Av tid
Angir TV På tid / TV Av tid.
Velg Av for Repeter for å avbryte TV På tid / TV Av tid.
✎✎ Hvis du vil bruke TV På tid / TV Av tid, angir du gjeldende klokkeslett.
✎✎ Selv når funksjonen TV På tid er aktivert, slås TV-en av etter 120 minutter
hvis det ikke er trykket på noen knapp i det tidsrommet.
❐❐Angi Automatisk standby
HOME ➾ Innstillinger ➙ TID ➙ Automatisk standby
[Avhengig av modell]
Hvis du ikke trykker på noen knapp på TV-en eller fjernkontrollen i et visst
tidsrom, bytter TV-en automatisk til standbymodus.
✎✎ Denne funksjonen virker ikke i modusen Lagre demo eller under
programvareoppdatering.
❐❐Angi passord
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Angi passord
Angi eller endre TV-passord.
✎✎ Standardpassordet er 「0000」.
Hvis Frankrike er angitt som Land, er ikke passordet 「0000」 men 「1234」.
Passordet kan ikke være 「0000」 hvis Frankrike er angitt som Land.
❐❐Lås systemet
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ Lås system
Tillater bare utvalgte programmer ved å sperre kanaler eller eksterne
innsignaler.
Begynn med å sette Lås system til På.
Blokker Program
Blokkerer programmer med innhold som ikke egner
seg for barn. Programmene kan velges, men skjermen
er tom, og lyden er dempet.
Hvis du vil se på et låst program, må du angi
passordet.
Denne funksjonen opererer på grunnlag av informasjon
fra kringkastingsstasjonen. Derfor vil ikke funksjonen
aktiveres dersom det sendes feil signal.
Foreldreveiledning Hindrer barn i å se visse voksenprogrammer, ut fra de
angitte klassifiseringene.
Angi et passord for å se på et blokkert program.
Sensur varierer fra land til land.
Inngangsblokkering Blokker inngangskildene.
HOME ➾ Innstillinger ➙ ALT. ➙ Språk
Velger menyspråk og språk for lyd som vises på skjermen.
Menyspråk
Språk for lyd
Språk for
undertekst
Velger tekstspråket som skal vises.
[Bare i digital modus]
Når du ser på en digital kringkasting som inneholder flere
språk for lyd, kan du velge det språket du vil ha.
[Bare i digital modus]
Bruk undertekstfunksjonen når to eller flere
undertekstspråk kringkastes.
✎✎ Hvis det ikke sendes undertekstdata i det valgte
språket, vises teksten i standardspråket.
[Bare i digital modus]
Bruk funksjonen Tekstspråk når det kringkastes to eller
flere språk for tekst-TV.
✎✎ Hvis data for tekst-TV på et valgt språk ikke
Tekstspråk
kringkastes, vises standardspråket for tekst-TV.
✎✎ Hvis du velger feil land, kan det være at tekst-TV ikke
vises korrekt på skjermen, og at det oppstår problemer
ved bruk av tekst-TV.
Velg språket du vil bruke for talesøk.
Språk for talesøk
✎✎ Bare modeller med talesøk støtter denne innstillingen.
HOME ➾ Innstillinger ➙ ALT. ➙ Land
Angir hvilket land TV-en brukes i.
TV-innstillingene endres i henhold til kringkastingsmiljøet i hvert land.
✎✎ Hvis innstillingen for land endres, kan informasjonsskjermen for Aut.
Innstilling vises.
✎✎ I land uten fast regulering av digital kringkasting kan noen DTV-funksjoner være
uvirksomme, avhengig av forhold rundt digital kringkasting.
✎✎ Hvis den nasjonale innstillingen er satt til --, er europeiske kabelbaserte digitale
standardkringkastingsprogrammer tilgjengelige, men det kan hende at noen
DTV-funksjoner ikke virker som de skal.
HOME ➾ Innstillinger ➙ ALT. ➙ Hjelp til funksjonshemmede
Lydkommentarer og undertekster tilbys for hørsels- eller synshemmede
personer.
Hørselshemmede
Lydbeskrivelse
Denne funksjonen er beregnet på hørselshemmede.
Hvis den er slått på, vises undertekster som standard.
Denne funksjonen er for blinde og tilbyr ekstra
forklarende lyd som beskriver situasjonen i et TVprogram i tillegg til den grunnleggende lyden.
Hvis du velger Lydbeskrivelse på, gis grunnleggende
lyd og lydbeskrivelse bare for programmene som har
lydbeskrivelse inkludert.
❐❐Slik registrerer du Magic-fjernkontrollen
Den magiske fjernkontrollen må registreres før du kan ta den i bruk.
Registrer Magic-fjernkontrollen for bruk.
1 Slå på TV-en, vent ca. 10 sekunder, og trykk deretter på Knapp(OK) mens
du retter fjernkontrollen mot TV-en.
2 Fjernkontrollen registreres automatisk, og når registreringen er fullført,
vises det en melding om dette på TV-skjermen.
✎✎ Hvis registreringen mislykkes, slår du av TV-en og prøver på nytt.
❐❐Slik registrerer du den magiske fjernkontrollen på nytt
1 Trykk samtidig på knappene HOME og BACK i ca. 5 sekunder.
2 Rett fjernkontrollen mot TV-en, og trykk på knappen Knapp(OK) i ca. 5
sekunder.
✎✎ Trykk på BACK mens du retter fjernkontrollen mot TV-en i fem sekunder
for å tilbakestille den magiske fjernkontrollen og registrere den på nytt.
❐❐Angi pekeralternativet for Magic-fjernkontrollen.
HOME ➾ Innstillinger ➙ ALT. ➙ Peker
Angi form og hastighet for pekeren som vises på TV-skjermen.
Hastighet
Form
Størrelse
Justering
Angir pekerens hastighet.
Velger en pekerform blant de tilgjengelige alternativene.
Velger størrelsen på pekeren.
Sett verdien til På. Hvis det oppstår en feiljustering mellom
pekeren og den faktiske retningen til fjernkontrollen, beveger du
Magic-fjernkontrollen sidelengs for å justere på nytt. Pekeren
justeres til midten, slik at den er enklere å kontrollere.
✎✎ Hvis pekeren ikke vises på en stund, forsvinner den. Hvis pekeren ikke
vises, kan du riste den magiske fjernkontrollen fra side til side. Da vises
den igjen.
✎✎ Hvis du trykker på navigeringsknappen mens du flytter pekeren på
skjermen, forsvinner pekeren, og Magic-fjernkontrollen fungerer som en
vanlig fjernkontroll.
✎✎ Brukes innenfor en effektiv avstand på 10 meter (33 fot). Hvis du bruker
fjernkontrollen på større avstand eller med hindringer i veien, er det ikke
sikkert at den fungerer.
✎✎ Elelktroniske enheter i nærheten kan forårsake interferens. Enheter som
mikrobølgeovner eller produkter for trådløse lokalnettverk kan forårsake
interferens hvis de bruker samme båndbredde som Magic-fjernkontrollen
(2,4 GHz).
✎✎ Magic-fjernkontrollen kan bli ødelagt hvis den faller i bakken eller skades
på annen måte.
✎✎ Vær forsiktig, slik at du ikke slår den mot harde gjenstander eller overflater
som møbler eller gulv.
❐❐Bruke mønsterbevegelsesfunksjonen
Trykk på Knapp(OK) når den normale videoskjermen vises, og tegn et mønster
i retning skjermen.
Forrige kanal: Går tilbake til forrige kanal.
Nylig liste: Viser nylig viste kanaler.
✎✎ Når enkelte vinduer er åpne, fungerer kanskje ikke dette.
❐❐Endre TV-modus
HOME ➾ Innstillinger ➙ Alt. ➙ Modusinnstilling
Velg Hjemmebruk eller Lagre demo.
Hvis du vil bruke TV-en hjemme, velger du Hjemmebruk.
Lagre demo er en modus som brukes for visning i butikker.
❐❐Bruke ISM-metoden
HOME ➾ Innstillinger ➙ Alt. ➙ ISM-metode
Denne funksjonen fjerner bilder som er fastbrent på skjermen.
• Normal: Minimerer fastbrente bilder ved å gradvis redusere lysstyrken ved
visning av statiske bilder og heve lysstyrken ved visning av levende bilder.
• Orbiter: Minimerer fastbrente bilder ved å bevege bildet litt mot venstre
eller høyre eller opp eller ned annethvert minutt.
• Fargevask: Fjerner fastbrente bilder ved å bevege alle pikslene på
skjermen i et bestemt mønster i en viss periode. Bruk denne metoden for å
fjerne midlertidig fastbrente bilder.
✎✎ Fastbrente bilder er et vanlig fenomen for plasma-TV-er der statiske bilder
vises over lang tid. ISM-metode reduserer denne effekten, men fjerner den
ikke fullstendig. Bruk denne funksjonen med forsiktighet.
❐❐Gå tilbake til de opprinnelige innstillingene
HOME ➾ Innstillinger ➙ Alt. ➙ Fabr. tilbakest.
Sletter alle alternative innstillinger, og går tilbake til opprinnelig
standardmodus.
Når initialiseringen er fullført, slås TV-en automatisk av og på.
✎✎ Hvis Lås system er aktivert, blir du bedt om å angi passordet.
✎✎ Ikke slå av strømmen under initialisering.
❐❐Slik bruker du startskjermen
Trykk HOME på fjernkontrollen.
Med alle Smart TV-funksjoner på én skjerm kan man enkelt få direkte tilgang
til massevis av innhold og applikasjoner gjennom den raske og brukervennlige
menyen som er organisert etter emner.
Logg på
Premium
Vær
Mer...
Mer...
Nyheter
11-1 MBC HD
Kortredigering
SMART SHARE
Kino
Sport
4. juli 20:30
Foto
Kart
Tron
Toy story
Monster
Ghost
Abata
UP
Thanks
My Boy
Delte
videoer
Spill
Mine applikasjoner
Inngangsliste
Innstillinger
Søk
Internett
LG Smart...
Program...
MITT KORT
Velg et kort du vil bruke.
Media Link
Smart Share Hurtigmeny
Brukerveiledning
Mine applikasjoner
❐❐Slik bruker og endrer du MITT KORT
HOME ➾ MITT KORT
Hovedfunksjonene er gruppert i kategorier og vises på kort slik at du enkelt kan
få tilgang til et stort utvalg av innhold og funksjoner.
Velg navnet på kortet for å gå til kategorien.
Velg Rediger øverst på hjemmeskjermen for å flytte på kortene eller opprette et
eget kort. (Du kan ikke redigere kortene Live og Premium.)
❐❐Slik bruker du Mine applikasjoner
HOME ➾ Mine Programmer
Velg Mine Programmer nederst på hjemmeskjermen, eller trykk på MY APPS på
fjernkontrollen.
Velg Mine Programmer for å vise forhåndsinstallerte programmer og programmer
du har lastet ned.
Mine applikasjoner
Inngangsliste
Innstillinger
Søk
Internett
LG Smart...
Velg applikasjonen du vil kjøre.
Program...
Media Link
Smart Share
Hurtigmeny
Brukerveiledning
❐❐Redigere❐elementer❐i❐Mine❐Programmer:
HOME❐➾❐Mine❐Programmer❐➙❐Rediger
På siden Mine Programmer velger du Rediger øverst på skjermen for å flytte eller
slette programmer. Systemprogrammer kan flyttes, men ikke slettes.
✎ Endrer rekkefølge / sletter ikoner ved å dra i ikonene dersom enheten din har
Magic-fjernkontroll.
MINE❐PROGRAMMER
Papirkurv
❐❐Slik styrer du LG Smart TV-innstillinger
HOME ➾ Innstillinger ➙ ALT. ➙ Smart TV-innstillinger
Innstilling av en rekke Premium-relaterte innstillinger og administrasjon av
brukernavn.
Smart TV-land
Premium Versjon
Endrer landinnstillingen på Smart TV-en.
Mottar Premium-tjeneste og LG Smart World for landet
du velger.
Viser versjon av Premiumtjenester.
ID-liste
Kontrollerer og sletter brukernavnene som er logget inn på
TV-en.
Tilbakestill
Sletter alle registrerte brukernavnopplysninger fra TV-en.
Juridisk merknad
Viser juridisk merknad for Smart TV.
Du trenger en kabel eller trådløs nettverkstilkobling for å kunne bruke
Smartfunksjonene.
Med nettverkstilkobling kan du ta i bruk Premium-innhold, LG Smart World,
DLNA med mer.
❐❐Nettverksforbindelse med kun ett klikk
LG gjør tilkoblingen til nettverket veldig enkelt.
HOME ➾ Innstillinger ➙ NETTVERK ➙ Nettverksforbindelse for å koble
automatisk til et tilgjengelig nettverk. Følg instruksjonene på TV.
❐❐Slik kobler du til et nettverk ved å bruke de avanserte
innstillingene
HOME ➾ Innstillinger ➙ NETTVERK ➙ Nettverksforbindelse
For bruk på for eksempel kontorer, som benytter seg av statisk IP.
1 Velg en nettverksforbindelse, enten Kablet eller Trådløs.
2 Ved tilkobling via Wi-Fi bruker du en av de følgende metodene for
nettverkstilkobling.
Tilgangspunktliste kobler til nettverket som velges fra tilgangspunktlisten.
SSID-inntasting
WPS-PBC
Kobler det trådsløse tilgangspunktet som oppgis.
Kobler enkelt til ved trykk på et trådløst tilgangspunkt med
støtte for PBC.
WPS-PIN
Ad-hoc
Kobler enkelt til ved inntasting av PIN-koden for det
trådløse tilgangspunktet du ønsker å koble til på
tilgangspunktsnettsiden.
Kobler til nettverk via PC eller mobiltelefon aktivert for
trådløst nettverk.
❐❐Bruk av Wi-Fi Screen-funksjon
HOME ➾ Innstillinger ➙ NETTVERK ➙ Wi-Fi Screen Share
Gir deg tilgang til funksjoner for trådløs tilkobling som Wi-Fi Direkte og WiDi.
Deler skjermen til enheter tilkoblet Wi-Fi Screen Share i Smart Share.
1 Aktiver Wi-Fi Screen Share. (Om du ikke bruker funksjonen, slår du den Av.)
2 Aktiver Wi-Fi Direkte-innstilling på enheten du vil koble til.
3 Det vises en liste over enheter som kan kobles til TV.
4 Velg den enheten du ønsker å koble til.
5 Velg Ja når forespørsel om tilkobling vises.
6 Dersom enhet du vil koble til, aksepterer forespørsel, kobles Wi-Fi Screen
Sharetil.
❐❐Nettverk installasjon – advarsel
✎✎ Bruk en standard LAN-kabel (Cat5 eller høyere med RJ45-kobling, 10 Base-T
eller 100 Base TX LAN-port).
✎✎ Nullstilling av modem kan føre til problemer med nettverkstilkoblingen. For å
løse dette problemet kan du slå av strømmen, koble fra. Deretter skrur du alt
på igjen.
✎✎ LG Electronics står ikke ansvarlige for eventuelle problemer med
nettverkstilkobling eller feil som forårsakes av nettverkstilkobling.
✎✎ Det er mulig at en nettverksforbindelse ikke fungerer som den skal på grunn
av feil hos internettleverandøren.
✎✎ Et DSL-modem er nødvendig for å kunne ta i bruk DSL-tjenester og et
kabelmodem for å bruke kabelmodemtjenester. Det kan være begrenset med
nettverkstilkoblinger som tilgjengelige. Innstillingene for TV-nettverket er
kanskje ikke tilgjengelig. Dette er avhengig av hva slags avtale du har med
Internettleverandøren din. (Om det kun tillates én enhet per linje og PC-en
allerede er koblet til, kan ikke andre enheter brukes).
✎✎ Det trådløse nettverket kan utsettes for støy fra andre enheter som opererer
med en frekvens på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheter eller
mikrobølgeovner). Det kan også oppstå støy fra enheter med frekvens på
5GHz, lik den for Wi-Fi-enheter.
✎✎ Det trådløse miljøet i nærheten kan gjør at den trådløse nettverksforbindelsen
blir treg.
✎✎ Om du ikke slår av hele det lokale hjemmenettverket, kan det oppstå
nettverkstrafikk på enkelte enheter.
✎✎ For tilkobling av tilgangspunkter kreves det støtte for trådløs Tilkobling.
Den trådløse tilkoblingen må være aktivert på enheten. Kontakt
tjenesteleverandøren din for videre informasjon om tilgjengelighet for trådløs
tilkobling.
✎✎ Kontroller SSID- og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktstilkoblingen. Se
aktuell dokumentasjon for SSID- og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktet.
✎✎ Ugyldige innstillinger på nettverksenheter (kablet/trådløs linje, hub) kan gjøre
at TV-en går sakte eller ikke fungerer som den skal. Installer enhetene på
riktig måte i henhold til aktuell håndbok og opprett nettverket.
✎✎ Det kan hende at en ad hoc-tilkobling ikke fungerer, avhengig av enheten som
er koblet til (f.eks. bærbar PC).
✎✎ Tilkoblingsmetoden kan variere mellom ulike produsenter.
❐❐Slik bruker du Smart Share
HOME ➾ Smart Share
Lar deg se bilde-, musikk- og videofiler på TV-en ved tilkobling av en USB-enhet
eller et hjemmenettverk (DLNA, Media Link).
SMART SHARE
Innholdstype
Mer...
Nylig sett på
Mer...
het
Nylig lagt til
Mer...
Tilknyttet en
Mer...
ALLE
VIDEO
MUSIKK
BILDE
TV-OPPTAK
Innstillinger
Tilkoblingsveiledning
Velger opptak lagret på USB
HDD slik at du kan vise/slette
det.
❐ ❐Slik styrer du filmavspillingen
Styrer avspilling og fastsetter innstillinger ved visning av filmer.
Velger ønsket sted for avspilling
Option
Avspilling
Stopper avspillingen og går tilbake til
listen.
List
Angir alternativer.
Bytter til 3D-modus.
❐ ❐Slik styrer du fotovisningen
Styrer avspilling og fastsetter innstillinger ved visning av bilder i fullskjerm.
✎ ✎ For 3D-bilder fungerer ikke Effekt for lysbildefremvisning selv om
funksjonen Lysbilder er aktivert.
Lysbilder
BGM
Viser bilder som bildeserie.
Spiller av
bakgrunnsmusikk.
Roterer eller forstørrer bildet.
Alternativer
Liste
Stopper avspillingen og går
tilbake til listen.
Angir alternativer.
Bytter til 3D-modus.
❐ ❐Slik styrer du musikkavspillingen
Styrer avspilling og fastsetter innstillinger ved avspilling av musikk.
Velger ønsket sted for avspilling
Alternativer
Avspilling
Liste
Angir alternativer
Stopper avspillingen og går
tilbake til listen
❐❐Slik angir du Smart Share-innstillinger
HOME ➾ Smart Share ➙ Innstillinger
Endrer innstillinger knyttet til avspilling av Smart Share-innhold.
❌❌Avanserte innstillinger
TV-navn
Endrer navnet som vises ved søk etter TV-en fra andre
enheter.
Nettverksstatus Kontrollerer nettverkstilkoblingen.
Wi-Fi Screen
Share
Del min TV
Gir deg tilgang til funksjoner for trådløs tilkobling som Wi-Fi
Direkte og WiDi.
Tillater / hindrer tilkobling til TV-en fra andre enheter.
Slår DMR-tilkobling (Digital Media Renderer) på/av.
Spill av
automatisk
DivX VOD
Aksepterer / avviser innhold som overføres fra andre enheter.
Registrerer eller aktiverer DivX.
Kontrollerer registreringskode forDivX for avspilling av DivXbeskyttede videoer. Registrer deg på http://vod.divx.com.
Bruker registreringskode for leie eller kjøp av filmer på www.
divx.com/vod.
✎ ✎ DivX-filer som er kjøpt eller leid, kan ikke spilles av hvis
DivX-registreringskoden for en annen enhet benyttes. Bruk
kun registreringskoden som er tildelt denne enheten.
✎ ✎ Konverterte filer som ikke samsvarer med DivXkodekstandarden vil kanskje ikke kunne spilles av eller kan
produsere skadet bilde og lyd.
❌ ❌Historikk
Du sletter innholdshistorikken ved å trykke på knappen nedenfor. Bruk innholdet
fra menyene Innholdstype og Tilknyttet enhet.
❌ ❌Personvern
Merk av for enheten du ikke ønsker å åpne i menyene Nylig lagt til og Nylig sett.
❐ ❐Smart Share-støttefil
Maksimal dataoverføringshastighet:
20 Mbps (megabits per sekund)
Støttede eksterne undertekstformater: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Støttede interne undertekstformater: XSUB (støtter interne undertekster generert fra DivX6)
❐ ❐Støttede kodek for video
Maksimum: 1920 x 1080 @30p
Filtype
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Kodek
VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple og Main Profile
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion
Jpeg
Motion Jpeg
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC
Filtype
.mkv
.ts
.trp
.tp
.vob
.mpg
.mpeg
Video
Audio
Video
Kodek
Video
Audio
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Audio
MPEG-1 Layer I, II
Audio
Video
MPEG-1
❌ ❌Tilgjengelig musikkfil
Filtype
mp3
Element
Info
Bithastighet
32 Kbps - 320 Kbps
Samplingfrekvens 16 kHz - 48 kHz
Støtter
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌ ❌Tilgjengelig bildefil
Filtype
Element
Profil
SOF0: baseline
SOF1: Extend Sequential
SOF2: Progressive
2D(jpeg, jpg, jpe)
Minimum: 64 x 64
3D(jps)
Maksimum:
Bildestørrelse
Normal type: 15360 (W) x 8640 (H)
Progressiv type: 1920 (W) x 1440 (H)
Tilgjengelig
mpo
filtype
4:3 størrelse:
3D (mpo)
Bildestørrelse 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536
3:2 størrelse: 3648 x 2432
Tilgjengelig
filtype
❐ ❐Videoavspilling – advarsel
✎ ✎ Enkelte brukeropprettede undertekster vil kanskje ikke fungere som de skal.
✎ ✎ Video- og undertekstfilen skal plasseres i samme mappe. Video- og
undertekstfilen må ha samme navn for at underteksten skal vises på riktig
måte.
✎ ✎ Vi støtter ingen stream som inneholder GMC (Global Motion Compensation)
eller Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
✎ ✎ Kun H.264 / AVC profilnivå 4.1 og lavere støttes.
✎ ✎ Grensen for filstørrelse avhenger av kodingmiljøet.
✎ ✎ Videofiler som produsert med noen kodefunksjoner, kan kanskje ikke
spilles av.
✎ ✎ Videofiler i andre formater enn de som er oppført her, kan kanskje ikke
spilles av.
✎ ✎ Avspilling av videofiler lagret på en USB-enhet som ikke støtter High
Speed, vil kanskje ikke fungere ordentlig.
✎ ✎ TV-en støtter DTS-lydkodeken ved avspilling av USB-videofiler.
DLNA står for Digital Living Network Alliance, som gir deg muligheten til å ha glede
av videoer, musikk og bildefiler som er lagret på en PC eller server på TV-en din via
hjemmenettverk.
❐❐Slik kobler du til en DLNA-klargjort smarttelefon
TV-en og smarttelefonen må være tilkoblet samme nettverk.
1
2
3
4
5
6
7
Sørg for at Wi-Fi er aktivert på smarttelefonen.
Installer/kjør applikasjonen for deling av innhold på smarttelefonen.
Kjør "Del innhold fra mobiltelefonen min".
Velg type innhold (video / lyd / bilder) du ønsker å spille av.
Velg video-, musikk- eller bildefil for å spille den av på TV-en.
Velg Legg til spilleliste.
Velg TV-modell på enheten du vil spille musikk fra.
(Navn på TV-modell er merket på enheten.)
8 Spill av ▶ Den valgte filen vil vises på TV-en.
❐❐Slik kobler du til DLNA DMR (Digital Media Renderer)
Hvis operativsystemet på PC-en er Windows 7 eller den DLNA-godkjente enheten
(f.eks. mobiltelefon) er koblet til via et nettberk, kan du spille musikk, videoer og
bilder av på TV-en uten å installere et eget program.
1 Konfigurer TV og PC på samme nettverk. Konfigurer PC med Windows 7
installert på nettverket.
2 Høyreklikk på video-, musikk- eller bildefilen du vil spille av og bruk funksjonen
Ekstern avspilling som følger med Windows 7. Se bruksanvisningen for enheten
(f.eks. mobiltelefon) for å spille av innhold fra den.
3 Velg Ja på vinduet som vises på TV-en. Innholdet vil kun spilles av på én enhet
selv om mer enn én TV eller enhet er koblet til. Avspillingshastighet kan variere,
avhengig av nettverkshastigheten.
❐❐Slik kobler du til DLNA DMP (Digital Media Player)
På en PC med Nero MediaHome 4 Essentials kan video-, musikk- og bildefiler
spilles av på TV-en ved å koble dem sammen via hjemmenettverk.
1 Konfigurer TV og PC på samme nettverk. TV-en og hver enhet skal være koblet
sammen via ett enkelt tilgangspunkt for å være aktivert for DLNA og Media Link.
2 Installer Nero MediaHome 4 på PC-en fra nettsiden (http://www.lg.com). Lukk
alle programmer, inkludert brannmur og antivirusprogrammer, før installering.
3 Angi hvilke filer/mapper som skal deles med Nero MediaHome 4 Essentials, slik
det er installert på PC-en.
1. Kjør "Nero MediaHome 4 Essentials" når det er installert på PC-en.
2. Velg mappeelementer som skal deles.
3. Konfigurer mappen som skal deles og klikk på "Start Server". Serveren starter
opp.
✎✎ Hvis den delte mappen ikke vises på TV-en, klikker du på fanen for den lokale
mappen og søker på nytt.
✎✎ Se http://www.nero.com for mer generell og programvarerelatert informasjon.
❌❌Systemkrav for installering av Nero MediaHome 4 Essentials
• WindowsⓇ XP (Service pack 2 eller nyere), Windows VistaⓇ, WindowsⓇ XP
Media Centre Edition 2005 (Service pack 2 eller nyere), Windows ServerⓇ
2003 (Service pack 1 eller nyere)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Professional, Enterprise eller Ultimate (32- og
64-bit)
• Windows VistaⓇ 64-bits-versjon (programmet kjører i 32-bits-modus)
• WindowsⓇ 7 64-bits-versjon (programmet kjører i 32-bits-modus)
• Harddiskplass: mer enn 200 MB
• CPU: 1.2 GHz IntelⓇ PentiumⓇ III eller AMD Sempron™ 2200+ prosessor
• Minne: over 256 MB RAM
• Skjermkort: over 32 MB, må støtte oppløsning på minst 800 x 600 piksler og
minst 16-bits fargeinnstillinger
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 eller nyere
• DirectXⓇ 9.0c revisjon 30 (August 2006) eller nyere
• Nettverk: 100 MB lokalnett, trådløst LAN WLAN (IEEE 802.11g) eller nyere
❌❌Ved feil ved DLNA
✎✎ Hvis DLNA-funksjonen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere
nettverksinnstillingene dine.
✎✎ Hvis du vil se 1080p-bilder via DLNA, vil du trenge et 5 GHz tilgangspunkt. Du
vil kunne oppleve ødelagte bilder eller andre problemer ved bruk av et 2.4-GHz
tilgangspunkt.
✎✎ DLNA-funksjonen fungerer kanskje ikke med trådløst nettverk. Tilkobling til kablet
nettverk anbefales.
✎✎ Multi Audio og interne undertekster støttes ikke ved avspilling i DLNA-modus.
✎✎ Hvis mer enn én TV er koblet til én enkelt server i DLNA-modus, kan det hende at
innholdet ikke spilles av, avhengig av serverytelsen.
✎✎ Det kan hende at undertekster ikke støttes, avhengig av DLNA-enheten.
✎✎ Det kan hende at DLNA-funksjonen ikke fungerer som den skal på grunn av
nettverket.
✎✎ DLNA-funksjonen kan ikke brukes med tilgangspunkter som ikke støtter
multikasting. Se håndboken for tilgangspunktet eller hør med produsenten
for mer informasjon.
✎✎ Hvilke filtyper som støttes, kan variere avhengig av DLNA-serversystemet, selv
for filtyper som støttes av TV-en.
✎✎ For mange undermapper og filer i en mappe kan føre til funksjonsfeil.
✎✎ Informasjonen om filen fra DLNA-serveren vil kanskje ikke vises på riktig måte.
✎✎ Vi anbefaler at du bruker Nero MediaHome 4 Essentials når du ser
videoundertekster på en DLNA-server.
✎✎ Slå av den delte mappen og tilbakestill dersom en undertekstfil legges til
senere.
✎✎ DRM-filer på en Nero MediaHome-server kan ikke spilles av.
❐❐Slik kobler du til mediekobling
Installer Plex-programmet på en PC eller bærbar datamaskin som er tilkoblet
samme nettverk som Smart TV-en for å få enkel tilgang til en mengde
multimedia, inkludert bilder, videoer og musikk lagret på datamaskinene.
1 Installer programmet Plex Media Server på datamaskinen. Gå til websiden
(http://www.lg.com) og last ned riktig Plex-program for din datamaskin.
2 Høyreklikk på Plex-ikonet nederst på PC-en etter at du har installert
programmet. Setter fildelen i Media Manager.
3 Velg Mediekobling på TV-ens Hjem.
4 Mediekoblingsskjermen for den tilkoblede datamaskinen vises. Velg del.
❐❐Slik❐bruker❐du❐mediekobling
HOME❐➾❐Mediekobling
MEDIEKOBLING
Informasjonen vil kunne vises på engelsk.
Mappene vises slik de settes opp i
PLEX Media Manager.
Sorter etter server
Valg av enhet
PLEX-kanaler
Tilbake
Avslutt
❐❐Systemkrav for installasjon av PLEX
• Minimumskrav
PC med minst 1,6 GHz Intel Core Duo Prosessor og Windows XP SP3,
minimum 512 MB RAM
• Anbefalinger for transkoding av HD-innhold (720p og 1080p)
PC med minst 2,4 GHz Intel Core Duo Prosessor og Windows XP SP3,
minimum 2 GB RAM
Støtter Windows XP, Vista og Windows 7
• Nettverkskrav
ADSL/Kabel/Wi-Fi internettilkobling for utgang og oppdatering av mediametadata
Kabelbasert nettverk: Lokalnettverk med 100 Base-T eller 1000 Base-T
Trådløst nettverk: Krever ledig 802.11n og støtter medieavspilling på
trådløse enheter
❐❐Slik bruker du mediekobling – advarsel
✎✎ PLEX-mediaserverversjon installert på Mac eller PC støtter versjon
0.9.1.14 eller nyere.
✎✎ For følgende språk er grensesnittspråket engelsk og dataene som leveres,
vises ikke.
Thai, arabisk, persisk, hebraisk, kurdisk
✎✎ Når du spiller av en video-plug-in for en medietype som ikke støttes av
TV-en, vil du kunne oppleve en forsinkelse i bufringen på grunn av ekstra
behandlingstid.
Datamaskinens omformingshastighet kan variere avhengig av
datamaskinens ytelse og nettverkshastigheten.
✎✎ Filtypene som støttes for filer som er lagret på en PC (filmer, TV-serier,
musikk), er de samme som for DLNA.
✎✎ Når du spiller av musikk, støttes ikke avspilling når klippet beveger seg
(Samme som for DLNA).
✎✎ Du kan oppleve forsinkelse eller feilaktig avspilling ved avspilling av
høydefinisjonsvideoer over en Wi-Fi-tilkobling.
✎✎ TV-en kjenner kanskje ikke igjen datamaskinen dersom
tilgangspunktsinnstillingene ikke er riktige
(hvis du f.eks. setter "multicast forward"-funksjonen på tilgangspunktet,
kjenner ikke TV-en igjen PC-en via trådløs tilkobling).
✎✎ For enkelte plug-ins kan avspillingsfunksjonen være begrenset for noen
medietyper.
✎✎ Plug-ins kan endres og bli ubrukelige uten forhåndsvarsel, i henhold til
tjenesteleverandørens retningslinjer.
❐❐Slik kobler du til en USB-enhet
Koble en USB-lagringsenhet (ekstern harddisk, USB-minnepinne) til TV-ens
USB-port for å vise filene fra USB-enheten på TV-en.
For å fjerne en USB-enhet velger du Hurtigmeny ➙ USB-enhet som du vil
fjerne. Ikke ta den ut fysisk før du ser meldingen om at USB-enheten er løst
ut. Hvis den ikke tas forsiktig ut, kan det oppstå en feil på TV-en eller på USBenheten.
✎✎ Etter at en USB-enhet har blitt valgt for fjerning, kan den ikke lenger leses.
Ta ut USB-enheten og koble den til igjen.
❐❐Bruk av USB-enhet – advarsel
✎✎ Hvis USB-enheten har et innebygd program for automatisk gjenkjennelse
eller bruker sin egen driver, vil den kanskje ikke fungere.
✎✎ Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere eller kanskje ikke fungere på
riktig måte.
✎✎ Bruk kun USB-enheter som er formatert for filsystemene Windows FAT32
eller NTFS.
✎✎ For eksterne USB-harddisker anbefales det at du bruker enheter med
merkespenning på mindre enn 5 V og merkestrøm på mindre enn 500 mA.
✎✎ Det anbefales at du bruker en USB-hub eller harddisk med strømforsyning.
(Hvis strømforsyningen er utilstrekkelig, blir ikke USB-lagringsenheten
oppdaget.)
✎✎ Det anbefales at du bruker USB-minnepenner på 32 GB eller mindre og USBharddisker på 2 TB eller mindre.
✎✎ Hvis en USB-harddisk med funksjon for strømsparing ikke virker på riktig
måte, slår du strømmen av og på igjen. Se brukerhåndboken for USBharddisken for mer informasjon.
✎✎ Dataene på USB-enheten kan skades, så sørg for å ta sikkerhetskopiering
av viktige filer på andre enheter. Brukeren er selv ansvarlig for
datahåndteringen og produsenten er ikke ansvarlig for data som går tapt.
❐❐Slik❐bruker❐du❐Premium
HOME❐➾❐Premium
Denne tjenesten gir deg en enkel tilgang til et stort utvalg når som helst når du er
koblet til Internett. Dette innholdet inkluderer video, nyheter, værvarsel og UCC.
Premium-innhold omfatter både tjenester som er tilpasset hvert enkelt land, men
også internasjonalt innhold
PREMIUM
Søk
TV-bilde
Logg på
Premiuminnhold
Velg innholdet du vil
bruke.
Delte videoer
Kino
Vær
Foto
Sosialt nettverk
Nyheter
Sport
Video
Kart
Spill
Legg til Mine app.
Legg til Mine app.
❐❐Betalings innhold
Premium-innhold tar betaling for enkelte tjenester. Betalingstjenester betales
gjennom LG Electronics sitt egne faktureringssysteme, eller gjennom leverandøren av
det aktuelle innholdet.
Før du kan bruke LGs faktureringssystemet, må du registrere inn deg med
betalingsinformasjon på TV eller på nettsiden (www.lgappstv.com).
Du kan registrere deg på påloggingsskjermen på TV eller på nettsiden vårt. Deretter
kan du logge på både TV-en og nettsiden med samme ID.
1 Klikk Logg på øverst til høyre på startskjermen for å logge inn.
2 Gå til ønsket premiumtjeneste. (For noen premium-tjenester er separat pålogging
nødvendig).
3 Når du har sett gjennom prisinformasjon og tjenester, klikker du så på knappen for
kjøp. Avhengig av innhold kan det finnes begrensninger.
4 Så snart kjøpsprosessen er fullført, kan du se innholdet du har kjøpt ved å klikke på
Kjøp.
5 Velg brukernavnet ditt fra den øverste menyen i startskjermen og se kjøpshistorikk
i Min side ➙ Betalingsforespørsel. Den finnes også på Min side ➙ Kjøpshistorikk
på nettsiden (www.lgappstv.com).
❐❐Nullstilling av Premium
HOME ➾ Innstillinger ➙ KUNDESTØTTE ➙ Initialisering av Premium
Nullstiller premiumlisten, informasjonen, landinnstilling og innloggingsinformasjon
for brukeren. Nullstilling vil reparere feil som oppstår gjennom oppdatering av
Premium.
✎✎ Innhold av tjenesten kan endres eller fjernes uten forhåndsvarsel, med
det formål å øke kvaliteten på tjenesten. Se nettsiden til den aktuelle
tjenesteleverandør for spørsmål, feilsøking eller oppdatert informasjon
om innhold. LG Electronics sier fra seg alt juridisk ansvar knyttet til
innholdstjenester og relatert informasjon. Dette gjelder også når tjenesten
opphører fra tjenesteleverandør.
✎✎ Internett tilkoblingen din kan påvirke kvaliteten på premiumtjenestene.
Kontakt internettoperatør for videre spørsmål knyttet til nettverkshastighet
eller andre problemer.
✎✎ For å få best mulig kvalitet på tjenestene anbefaler vi at du abonnerer hos
en internettleverandør som kan tilby en hastighet på 4,0 Mbps (1,5 Mbps
eller raskere). Kontakt internettleverandøren om du opplever problemer med
internetthastigheten.
✎✎ Noen innholdsleverandører kan levere innhold som ikke passer seg for
mindreårige. Foreldre oppfordres til å være oppmerksome på dette.
❐❐Slik bruker du LG Smart World
HOME ➾ LG Smart World
LG Smart World er en TV-applikasjonstjeneste som er tilgjengelig gjennom
Smart TV Service. Du kan laste ned og glede deg over ulike betal- og
gratisapplikasjoner innenfor læring, underholdning, livsstil og nyheter.
Mine applikasjoner
Alle
Spill
Populær
Underholdning
Betalt Topp
Gratis Topp
Livsstil
Opplæring
Nytt
Totalt
Nyheter/info.
Logg inn.
Brukernavnet vises når du logger inn.
Når du har valgt bruker-ID-en, kan du
velge Min side og Logg av.
Velg applikasjonen som skal installeres.
❐❐Registere deg for LG Smart World
HOME ➾ Logg på
Registrering er nødvendig for å laste ned og kjøre applikasjoner.
1 Velg Registrer og godkjenn den juridiske merknaden.
2 Skriv inn brukernavn og passord.
3 Skriv inn passord på nytt i feltet for passordbekreftelse.
4 Velg OK for å fullføre registreringsprosessen.
✎✎ Du kan registrere deg på TV-en eller på webområdet vårt (www.lgappstv.
com).
✎✎ Når du har registrert deg,logger du på TV-en og nettsiden med samme ID.
✎✎ Du kan logge inn på opp til fem TV-er med ett og samme brukernavn.
❐❐Installere en applikasjon på TV-en din
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
5
Klikk Logg på øverst på skjermen for å logge på.
Velg LG Smart World.
Velg ønsket program fra listen.
Kontroller detaljene for programmet, og velg deretter Installer eller Kjøp.
Kontroller at du har de nødvendige funksjonene eller tilleggsutstyret for TV for
å installere programmet. Velg så OK.
6 For betalingsprogrammer er det nødvendig med godkjenning for betaling og
kjøp.
7 Velg Kjør for å kjøre programmet umiddelbart. Dersom du ikke ønsker å kjøre
programmet med en gang, velger du Avslutt. Dersom du vil kjøre programmet
senere, velger du Mine Programmer for å vise listen over programmer
installert på TV.
✎✎ Du kan kjøpe applikasjoner gjennom PC eller TV, men for å kjøre de må du
bruke TV for å installere.
✎✎ Dersom du ikke har nok lagringsplass på TV, kan du laste ned applikasjoner
til en USB-enhet som er koblet til TV utgangen for USB. Applikasjoner som er
lagret på USB, kan kjøres, slettes eller flyttes fra skjermen Mine applikasjoner.
✎✎ En USB-enhet som inneholder applikasjoner, kan ikke brukes for andre data.
(Kun for USB-applikasjoner)
❐❐Slik administrerer du informasjonen din
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Logg inn.
Velg brukernavnet som er innlogget øverst på skjermen.
Velg Min side.
Her kan du administrere medlemsinformasjonen din samt se listen over kjøpte
og installerte applikasjoner.
Min informasjon
Viser standardinformasjon om brukeren som er
logget inn for øyeblikket. Gå til www.lgappstv.com
fra PC-en din for å endre medlemsinformasjonen
din.
Betalingsforespørsel
Viser betalingshistorikk for innlogget bruker.
Kjøpte applikasjoner
Viser liste over kjøpte applikasjoner for innlogget
bruker.
Du kan slette eller reinstallere kjøpte applikasjoner.
HOME ➾ Internett
Skriv URL-adresser manuelt inn på TV-en eller gå til nettsidene som er lagt til
Favoritter.
URL-adressefelt.
Valg ved åpning
av flere ulike
nettlesere.
Legg til den gjeldende siden som
favoritt.
Går til en nettside du
nylig har besøkt.
✎✎ Internett støtter opptil Flash 10, men ikke plattformavhengig teknologi som
ActiveX.
✎✎ Internett fungerer kun med forhåndsinstallert plug-in.
✎✎ Internett spiller muligens ikke av andre filformater enn disse:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
✎✎ Internett vil tvinges til å lukkes når det ikke finnes tilstrekkelig minne.
✎✎ For Internett brukes skrifter installert på TV-en, og avhengig av innholdet
er det ikke sikkert de vises som normalt.
✎✎ Internett støtter ikke nedlasting av filer og skrifttyper.
✎✎ Internett er laget for TV, så det kan virke på en annen måte enn nettlesere
som er laget for PC.
✎✎ Internett er en TV-nettleserog vil kanskje ikke vise alt innhold på riktig måte.
HOME ➾ Social Center
LG Smart TV gir deg applikasjonen Social Center som kan brukes til
kommunikasjon med sosiale nettverk som Facebook og Twitter når du ser på
TV.
Med Social Center kan du kommunisere med venner mens du ser på TV, og vise
kommentarer og bilder som vennene dine har lagt ut.
Du kan redigere Social Center .
Social Center
Velg Facebook / Twitter / Activity / Talk
for å kommunisere via sosiale nettverk
(SNS).
Konto
Oppdater
1 Du kan logge på med LG-kontoen din. Hvis du ikke er medlem, registrerer du
deg først.
2 Velg Facebook, Twitter, Activity eller Talk. Noen funksjoner er knyttet til
bestemte sosiale nettverk, da trenger du en tilsvarende konto for å logge på
tjenesten.
3 Nå kan du se på diverse innhold og legge ut kommentarer mens du der på
TV.
Social Center gir deg muligheten til å skrive kommentarer mens du bruker
LG Smart TV-tjenester koblet til Facebook eller Twitter, og til å vise
kommentarene på Internett eller mobiltelefon.
Facebook /
Twitter
Aktivitet
Prat
Du kan kommunisere via sosiale nettverk som Facebook og
Twitter når du ser på TV.
Med en Facebook-konto kan du se innhold som andre
anbefaler på LG Smart TV. Klikk på et anbefalt program for å
gå til den tilsvarende applikasjonen for 3D World, K-pop eller
LG app.
Du kan se hva andre Twitter-brukere synes om programmene
mens de vises på TV.
✎✎ Funksjonene til Social Center kan endres sammen med oppdateringer av
TV-programvaren.
Gratisprogrammer er tilgjengelige så snart du har registrert deg.
For å kunne ta i bruk betalingsapplikasjoner må du derimot registrere
betalingsinformasjon.
Du kan registrere deg på enten TV eller nettsidene våre (www.lgappstv.com).
Problem
Når du kommer inn
i menyen, vises
alltid meldingen
"Initialisering".
Det vises ikke noe
innhold på premiumkortet.
Løsning
• Meldingen "Initialisering" vises mens mikroprosessoren
og maskinvaren startes på nytt, mens
nettverkskommunikasjon settes opp, og når SDPkommunikasjon (autentitetskontroll for apparat og
nedlasting av informasjon) etableres. Dette tar rundt tyve
sekunder og er en standard prosess.
• Det kan hende at det ikke vises noe innhold hvis du endrer
landinnstillinger på Smart TV. Endre land med HOME ➾
Innstillinger ➙ ALT. ➙ Smart TV-innstillinger ➙ Smart
TV-land.
Problem
Noen nettsider
inneholder tomme
mellomrom
når du bruker
internettfunksjoner.
Internett lukkes
automatisk når du
besøker en nettside.
Jeg har allerede
registrert meg via
TV-en. Må jeg
registere meg på nytt
på nettsiden (www.
lgappstv.com)?
Løsning
• TVens Internett støtter opp til Flash 10 og spiller kun av filer i
følgende formater :
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
• Internett kan tvinges til å lukkes dersom minnet er
utilstrekkelig i forhold til mengden informasjon på en
nettside.
• Hvis du registrerer deg på TV-en, er ingen ytterligere
registrering på LGs webområde (www.lgappstv.com)
nødvendig. Når du har registrert deg på TV-en, kan
du logge på webområdet ved å bruke samme ID og
passord og angi tilleggsinformasjonen for å fullføre
e-postbekreftelsesprosessen.
Problem
Kan hvert
familiemedlem bruke
et eget brukernavn på
samme TV?
Hva gjør jeg hvis jeg
har glemt brukernavnet
mitt?
Løsning
• Dere kan registrere og bruke flere enn ett brukernavn på
samme TV.
• Du kan se brukernavnene som er registrert for TV-en i HOME
➾ Innstillinger ➙ ALT. ➙ Smart TV-innstillinger ➙ ID-liste.
• Du kan se listen over applikasjoner som er kjøpt for
hvert brukernavn. Du kan imidlertid se alle installerte
applikasjoner for hvert brukernavn i Mine applikasjoner.
• Hvis du registrerte deg via PC, kan du bruke funksjonen for
glemt ID på nettsiden (www.lgappstv.com).
• Hvis du registrerte deg via TV-en, kan brukernavnene ses i
HOME ➾ Innstillinger ➙ ALT. ➙ Smart TV-innstillinger ➙ IDliste.
Problem
Løsning
Jeg kjøpte en
applikasjon fra
nettsiden (www.
lgappstv.com). Hvordan
bruker jeg den på TVen?
• Dersom du ønsker å se en applikasjon du har kjøpt gjennom
TV, kan du logge deg inn og se den i menyen over kjøpte
applikasjoner.
Velg da brukernavn øverst under Hjem og se applikasjonen
på Min side ➙ Kjøpte applikasjoner.
Kan jeg se historikk for
kjøpte applikasjoner?
• Velg brukernavnet øverst under Hjem og se applikasjonen i
Min side ➙ Kjøpte applikasjoner.
• Logg inn på nettsiden (www.lgappstv.com) og velg Min
side ➙ Kjøpshistorikk.
Problem
Jeg slettet en betalapplikasjon – må jeg
kjøpe den på nytt for å
laste den ned?
Kan jeg bruke
applikasjoner fra LG
Smart TVs LG Smart
World på både TV og
PC?
Løsning
• Hvis du ved en feil sletter et betalingsprogram, kan du
laste det ned og installere det på nytt uten å måtte kjøpe
det på nytt. Velg ID-en øverst på hjemmesiden, og last ned
programmer på nytt fra Min side ➙ Innkjøpte Programmer.
(Avhengig av programvareversjon er det ikke sikkert at
applikasjoner du eier fra før, lastes ned på nytt eller kjører.)
• Kontroller om TV-modell støtter LG Smart World.
• Applikasjoner fra LG Smart TV LG Smart World kan kun
kjøres på LG Smart TV.
• Det er også mulig å kjøpe applikasjoner fra nettsiden (www.
lgappstv.com). Du kan, derimot, ikke bruke dem på PC eller
Mac, så vær obs på dette når du kjøper dem.
Problem
Hvordan finner jeg ut
hvilket brukernavn som
for øyeblikket er logget
inn på TV-en?
Jeg installerte en
applikasjon på TVen min. Hvor kan jeg
se den installerte
applikasjonen?
Applikasjonsstørrelsen
som vises på skjermen,
avviker fra den
faktiske størrelsen på
applikasjonen som er
installert på TV-en.
Løsning
• Velg brukernavnet øverst under Hjem og se brukernavnet
som er logget inn for øyeblikket i Min side ➙ Min
informasjon.
• Velg HOME ➾ Mine applikasjoner. Alle gratis- og betalapplikasjoner på TV-en vises.
• Applikasjonsstørrelsen som vises på skjermen, inkluderer
den ekstra plassen som trengs til installering av
applikasjoner og kan avvike fra den faktiske størrelsen på
applikasjonen som er installert.
Problem
Løsning
Jeg har glemt TVpassordet mitt. Hva gjør
jeg?
• Dersom du kun oppgir ID og passord når du registrerer deg
på TV, kan du ikke gjenopprette passordet hvis det går tapt.
Opprett da en ny ID og logg inn med den.
• Om du legger inn mer informasjon enn ID og passord når du
registrerer deg på TV eller nettsiden (www. lgappstv.com),
kan du gjenopprette passordet på webområdet.
Problem
Må jeg lagre
betalingsinformasjonen
for å kjøpe
betalingsprogrammer?
Kan jeg returnere en
applikasjon jeg har
kjøpt?
Løsning
• Om du vil kjøpe betalingsprogrammer, må du registrere et
kredittkort på TV eller nettsidene (www.lgappstv. com).
Dersom du ikke vil at kredittkortdetaljene dine skal lagres,
kjøper du kreditt på forhånd. Du kan kun kjøpe kreditt på
nettsiden vår. Det går ikke an å kjøpe betalingsprogrammer
med mindre kredittkortdetaljene dine er registrert eller du
har nok kreditt.
• Som medlem kan du ikke be om å få pengene tilbake hvis
du angrer på kjøpet.
• Hvis det er feil ved produktet eller problemer med å bruke
produktet, og dette ikke er din feil, kan du be om refusjon.
Du må imidlertid gi gyldig grunn for refusjonen.
Problem
Løsning
• Hvis du vil kjøpe betalingsprogrammer, må du registrere
et kredittkort på webområdet (www.lgappstv.com). Du
kan også bruke kreditt på webområdet. Du kan ikke kjøpe
betalingsprogrammer med mindre kredittkortdetaljene dine
er registrert eller du har tilstrekkelig kreditt.
Bør jeg bare bruke
• For nyregistrerte medlemmer er ID-formatet endret fra en
e-postadressen min som
kombinasjon av tall og bokstaver til e-postadressen.
ID?
• Du kan bare bruke e-postadressen din når du registrerer deg.
Jeg registrerte
meg på TV-en,
men kan ikke kjøpe
betalingsprogrammer.
Problem
Løsning
• For nyregistrerte medlemmer er ID-formatet endret fra en
kombinasjon av tall og bokstaver til e-postadressen.
Må jeg endre ID-formatet
• Hvis du er medlem fra før, kan du fortsatt
til e-postadressen?
bruke eksisterende ID, eller du kan endre den til
e-postadressen.
Hva er LG-kontoen?
• Med LG-kontoen kan du logge på alle LG Smart-tjenestene
med samme ID og passord. Med LG-kontoen kan du bruke
følgende tjenester: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World
(unntatt enkelte land), LG Smart ThinQ og LG Smart air
conditioning, osv.
• Avhengig av tjenesten kan tilleggsinformasjon være
nødvendig.
❐❐Vise 3D-bilder
3D-bilder produseres ved hjelp av en teknologi som utnytter den lille forskjellen
mellom høyre og venstre øye for å få TV-bildet til å se ut som det er i tre
dimensjoner.
1 Spille av en film i 3D eller vise et TV-program i 3D.
2 Trykk på knappen 3D for å justere 3D-bildet.
3 Slå på 3D-brillene, og ta dem på.
4 Hvis du vil avslutte 3D-visning, trykker du på knappen 3D i 3D-modus.
✎✎ Det tilgjengelige utvalget av 3D-typer kan variere avhengig av innsignalet.
❐❐Justere detaljer i 3D-bilder
HOME ➾ Innstillinger ➙ BILDE ➙ 3D-innstillinger
Justerer ulike 3D-egenskaper.
3D-modus
3D lydzoom
Innstill en passende 3D-dybde.
• 3D-dybde : Juster 3D-dybde mellom objekt og
bakgrunn.
• 3D-visningspunkt : Juster 3D-bilde nærmere/
lengre fra brukeren.
Gir deg lyd optimalisert for 3D.
3D-strukturgjenkjenning
Normal bildevisning
Korreksjon av 3D-bilde
3D-veiviser
Endrer automatisk til 3D-skjerm ved å analysere
originalskjermens struktur.
Du kan vise bildene i 2D uten 3D-effekten.
Bytter mellom venstre/høyre bilde for 3D-video.
Optimerer 3D-modus ved hjelp av 3D-veiviser.
❐❐Se på 3D-bilder – Advarsel
✎✎ Når du ser på film i 3D, anbefales det en avstand til skjermen som er minst det
dobbelte av skjermens diagonale lengde.
✎✎ Hvis et 3D-kringkastingsformat som ikke støttes av denne TV-en, blir standard i
fremtiden, kan du trenge ekstrautstyr, for eksempel en digitalboks.
❐❐Bruke 3D-briller – Advarsel
✎✎ Ikke bruk 3D-brillene i stedet for korrigerende briller, solbriller eller vernebriller.
Feilaktig bruk av 3D-briller kan skade synet.
✎✎ Ikke oppbevar 3D-brillene for varmt eller for kaldt. Brilleglassene kan
deformeres hvis de utsettes for svært høye eller lave temperaturer. Ikke bruk
deformerte briller.
✎✎ Ikke utsett 3D-brillene for trykk eller støt. Hardhendt håndtering kan skade
3D-brillene.
✎✎ 3D-brilleglassene kan lett skrapes opp. Bruk bare en ren, myk klut til rengjøring.
En skitten klut kan skrape opp overflaten.
✎✎ Unngå å lage riper i overflaten på 3D-brilleglassene med skarpe gjenstander.
Bruk heller ikke kjemikalier når du rengjør dem. Hvis brilleglassene får riper, er
det ikke sikkert 3D-bildene vises på riktig måte.
❐❐Koble til en dedikert USB-lagringsenhet for DVR
1 Koble en USB-harddisk (40 GB eller større) til kontakten HDD IN på TV-en. DVRfunksjonen fungerer bare med kontakten HDD IN.
2 USB-harddisken må initialiseres for å brukes med DVR. Når du kobler til en
USB-harddisk som ikke er initialisert, velger du MY APPS ➾ DVR. Skjermen USB
enheten initialiseres vises.
3 Fullfør initialiseringen av USB-harddisken, og sett Timeshift Modus til På.
✎✎ Hvis du vil fjerne en USB-lagringsenhet, velger du Hurtigmeny ➙ USB-enhet og
bekrefter meldingen om at USB-enheten er frakoblet, før du fysisk fjerner den.
❐❐Endre modusen Timeshift eller initialisere USB-lagringsenhet
Knapp(OK) ➾ Alt.
Endrer DVR-innstillingene under bruk av DVR.
Timeshift-modus
USB enheten
initialiseres
På: Aktiverer automatisk Timeshift-modus når TV-en slås
på.
Av: Deaktiverer Timeshift-modus.
Den tilkoblede harddisken blir tilgjengelig for bruk med DVR.
Alle data som er lagret på USB-enheten, slettes.
✎✎ Bruk av harddiskstasjon anbefales. På en SSD (Solid State Drive), kan du bare
skrive/slette et begrenset antall ganger.
✎✎ En USB-harddisk på mellom 40 GB og 2 TB anbefales.
✎✎ Bruk av USB enheten initialiseres gjenkjennes eventuellt ikke av en PC.
✎✎ Data på USB-enheten kan skades. Vedlikehold av data er brukerens ansvar, og
produsenten har ikke ansvar for tap ava data.
✎✎ Hvis det er problemer med en datasektor på USB-lagringsenheten, er det ikke
sikkert at den fungerer som den skal.
Med en DVR kan du ta opp direktesendt TV på en USB-lagringsenhet når du
ser på en digital TV-sending. Du kan senere vise deler av programmet som du
gikk glipp av hvis du har vært borte fra TV-en.
✎✎ Timeshift-modusen kan stilles inn for opptil 90 minutter. (I Italia kan den
stilles inn for opptil 60 minutter.)
✎✎ Hvis det er problemer med en datasektor på USB-lagringsenheten, er det
ikke sikkert at den fungerer som den skal.
Trykk på Hjul (OK) under bruk av DVR.
Velger ønsket oppføring og spiller den av
Bytter til den gjeldende sendingen
Opptaket starter
Direkte TV
Starter opptak fra
gjeldende tidspunkt
TV-opptak
DVRavspillingskontroll
Tidsplanliste
Endrer modus for Timeshift
Initialiser USB-enhet
Tidsplan
Alt.
Kontrollerer
den definerte
tidsplanlisten
Viser programopptak
Angir tidsplan
✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.
❐❐Starte opptak umiddelbart
Knapp(OK) ➾ Opptak starter
Tar opp et program når du ikke kan være til sted for å se på det.
✎✎ Tar bare opp digitale sendinger du viser for øyeblikket.
✎✎ Hvis du slår av TV-en under opptak, er det ikke sikkert at opptaket
lagres. Før du slår av TV-en, bør du avslutte opptaket og kontrollere at
programmet ble tatt opp.
✎✎ Programmer som er beskyttet av relevant lovverk for opphavsrett, og
kopiering og avspilling av programmer kan kreve forhåndsgodkjenning fra
innehaveren av opphavsretten. Opptak som er laget med denne enheten,
kan bare benyttes til personlig bruk. Det er forbudt å selge, overføre eller
låne bort opphavsrettsbeskyttede opptak til tredjeparter.
❌❌Avslutte opptak
Knapp(OK) ➾ Opptaksstopp
Avbryter opptaket umiddelbart.
❌❌Endre sluttid for opptak
Knapp(OK) ➾ Stoppalternativ ➙ Endre sluttid for opptak
✎✎ Maksimal opptakstid er 5 timer.
❐❐Planlegge opptak
Knapp(OK) ➾ Tidsplan
Velg tidsplan
etter program
Velg tidsplan
etter dato
Velger et program fra Programguide for visning eller
opptak.
Velger dato, klokkeslett og program for visning eller
opptak.
✎✎ Minstelengden på opptak etter tidsplan er 2 minutter.
✎✎ En skadet disksektor kan påvirke noen av eller alle oppføringene på
Tidsplanliste.
✎✎ Maksimalt antall opptak i Tidsplanliste er 30.
❐❐Bekrefte og/eller endre Tidsplanliste
Knapp(OK) ➾ Tidsplanliste
Bekrefter, endrer eller sletter planlagt visning eller opptak.
❐❐Se liste over opptak
HOME ➾ Smart Share ➙ Liste over opptak
Velger opptak lagret på USB HDD slik at du kan vise/slette det.
Spill av fra forrige
Spiller av tidligere avspilte opptak fra forrige avspillingssted.
avspillingssted
Spill av fra start Spiller av det valgte opptaket fra begynnelsen.
Slett
Sletter det valgte opptaket.
✎✎ Det maksimale antallet oppføringer i Liste over opptak er 300.P
❐❐Kontrollere❐avspilling❐av❐opptak
Trykk❐på❐Knapp(OK)❐på❐fjernkontrollen❐under❐avspilling.
Velger ønsket oppføring og spiller den av.
Miniatyrbildeliste
Klippredigering
Angir innstilling for avspilling av
opptak
Repeter
Alt.
Avspillingskontroll Miniatyrbildeliste Klippredigering / 3D-visning
Repeter-funksjon
✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.
List
❐❐Bruke MemoCaster
HOME ➾ MemoCaster
Denne funksjonen viser brukerskapt innhold på TV-skjermen.
Du kan vise meldinger til familien eller konfigurere
alarmer.
Du kan skape ditt eget innhold ved hjelp av de
Advanced medfølgende malene. Bruk denne funksjonen til å lage
annonser eller kunngjøringer.
Simple
❐❐Bruke MemoCaster Simple
HOME ➾ MemoCaster ➙ Simple
Du kan vise meldinger på TV-skjermen eller konfigurere alarmer.
✎✎ Alternativer
Melding når TVen slås på
• På: Viser en melding når TV-en slås på.
• Av: Viser en melding på et bestemt tidspunkt. Du
kan angi konfigurasjon for dato og tid, Ukentlig
repetisjon, og Alarmantall. Bortsett fra for Ukentlig
repetisjon må klokkeslettet være etter gjeldende
klokkeslett.
❐❐Bruke MemoCaster Advanced
HOME ➾ MemoCaster ➙ Advaned
Du kan skape ditt eget innhold ved hjelp av de medfølgende malene og vise
resultatet på TV-skjermen.
1 Velg ønsket mal.
Velg Tekst/LED for å endre malmodus.
2 Rediger bilder og tekst.
Området der bildet vil vises. Velg ønsket bilde.
✎✎ Plasser bildet i USB-mappen "lg_img".
Området der teksten vil vises. Skriv inn ønsket melding.
Alt.
Historikk
Effekt
Spill av
oppsett
Angi bakgrunnsfarge, skriftfarge og skriftstørrelse.
Importer nylig brukt tekst.
Legg til animasjoner eller LED-effekter for innholdet du
har opprettet.
Angi starttid, sluttid eller ukentlig gjentakelse for
visning av meldingen.
✎✎ Støttet format i MemoCaster
Oppløsning: maks. 1920 x 1080
Filstørrelse: opptil 2MB
Støttet format: JPG, JPEG, JPE (skiller ikke mellom små og store
bokstaver)
3 Velg Fullført.
Redigeringen er fullført, og innholdet lagres.
4 Start innholdet du nettopp opprettet.
Last ned applikasjonen LG Magic Remote fra Google Play Store eller Apple App
Store dersom du ønsker å se på TV med smart telefon.
• Nå kan du se på TV med smart telefonen. (Kun enkelte modeller)
• Legg til favorittkanalene dine på smart telefonen.
• Du kan bruke funksjoner som PREMIUM og MINE PROGRAMMER direkte på
telefonen.
• Du kan skrive inn tekst. (På enkelte skjermer er det ikke mulig å skrive inn
tekst.)
• Velg applikasjonens berøringsfelt for å styre på samme måte som med
pekeren for den magiske fjernkontrollen.
• Velg Game Pad (Spillkonsoll) i LG Magic Remote-applikasjonen for å styre
spillaplikasjoner på TV.
✎✎ Hvilke funksjoner som støttes varierer avhengig av TV-modell og versjon av
LG Magic Remote-applikasjon.
❐❐Bruk av USB-mus eller trådløs mus
Koble mus til USB-porten. Bruk musen til å bevege pekeren på TV-skjermen og
velg ønsket meny.
Mus
Magisk fjernkontroll
Venstre klikk
OK-tast på magisk fjernkontroll
Hjul
Hjultast på magisk fjernkontroll
✎✎ Høyre museknapp og eventuelle spesialknapper vil ikke fungere.
✎✎ Funksjonaliteten til trådløs USB-mus og -tastatur kan påvirkes av avstand og
RF-miljø.
❐❐Bruk av USB-tastatur eller trådløst tastatur
Koble tastaturet til USB-porten. Ved bruk av søkefunksjon og Internett, kan du
skrive inn tekst ved hjelp av tastatur.
✎✎ På enkelte skjermer er det ikke mulig å skrive inn tekst.
✎✎ Det anbefales at du bruker produkter som er testet for kompatibilitet med en
LG-TV.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 og LG Electronics ST-800
✎✎ Ved å trykke på tasten for å bytte språk eller høyre Alt-tast på tastaturet kan
du endre språk.
❐❐Bruke spillkonsoll Hvis spillet støtter bruk av spillkonsoll, kobler du spillkonsollen til TV-ens USBport.
✎✎ Vi anbefaler at du bruker en godkjent spillkonsoll som er testet for
kompatibilitet med LG-TV-en.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 og
Microsoft Xbox 360-kontroller (kablet)
HOME ➾ Innstillinger ➙ KUNDESTØTTE ➙ Programvareoppdat.
Bruker funksjonen Programvareoppdat. til å kontrollere og skaffe siste
versjon.
Det er også mulig å søke manuelt etter tilgjengelige oppdateringer.
Programvareoppdat.
Kontroller oppdatert
versjon
Sett verdien til På.
Når en oppdatert fil registreres, lastes den
automatisk ned.
Når filen er lastet ned, vises vinduet for
programvareoppdatering.
Kontrollerer den sist oppdaterte versjonen som er
installert. Når en ny oppdatering er tilgjengelig, kan
oppdateringsprosessen utføres manuelt.
✎✎ Den siste versjonen kan skaffes via digital sending eller Internett.
✎✎ Hvis du bytter program under nedlasting av programvaren via digital
sending, avbrytes nedlastingsprosessen. Gå tilbake til det opprinnelige
programmet for å fortsette nedlastingen.
✎✎ Hvis programvaren ikke oppdateres, vil noen funksjoner kanskje ikke
fungere normalt.
✎✎ [Bare nordiske modeller]
Du kan kontrollere om LG-OTA-tjenester er tilgjengelige på DTV-kanalen
ved å trykke på denne knappen når du ser meldingen Oppdatering funnet!
nedenfor kanalbanneret.
Hvis de følgende problemene oppstår, utfører du de kontrollene og
justeringene som beskrives nedenfor. Det er ikke sikkert at det er noen feil.
HOME ➾ Innstillinger ➙ KUNDESTØTTE ➙ Signaltest
Bruke multipleks og tjenesteinformasjon osv. Hvis du velger Antenne og
satellitt eller Kabel og satellitt, vises det bare en signaltest for antenne eller
kabel.
❐❐Generelt
Problem
Kan ikke vise enkelte
kanaler.
Det tar en stund fra
TV-en slås på, til
bildene er helt synlige.
Løsning
• Juster antennens plassering eller retning.
• Lagre ønskede kanaler under Aut. Innstillinger eller Rediger
kanal.
• Dette er ikke et problem fordi denne prosessen er laget for
å fjerne bildestøy som kan oppstå når TV-en slås på.
❐❐Bilder
HOME ➾ Innstillinger ➙ KUNDESTØTTE ➙ Bildetest
Kontroller at utsignalet er normalt, ved å kjøre en bildetest.
Hvis det ikke er noe problem med testbildet, kontrollerer du tilkoblede
eksterne enheter eller kringkastede signaler.
Problem
Bilder fra forrige kanal eller
andre kanaler blir værende,
eller skjermen viser
forstyrrende linjer.
Løsning
• Juster antenneretningen, eller les brukerveiledningen
for å finne ut hvordan du kobler til antennen.
Problem
Vibrerende vannrette/
loddrette linjer og
fiskenettmønstre vises en
kort stund.
Skjermen fryser eller
fungerer ikke ordentlig ved
digital kringkasting.
Digital kringkasting vises
ikke, selv om kabelen er
tilkoblet.
Løsning
• Et slikt problem kan forårsakes av kraftig elektronisk
interferens. Slå av andre elektroniske enheter som
mobiltelefoner, elektriske verktøy eller andre små
elektriske apparater.
• Dette kan oppstå ved svakt signal eller ustabilt mottak.
Juster antenneretningen eller kabeltilkoblinger.
• Hvis signalstyrken eller kvaliteten er dårlig ved bruk av
Man. Innstilling, kan du ta kontakt med TV-stasjonen
eller administrasjonskontoret.
• Ta kontakt med kabeloperatøren for å undersøke om
det er problemer med abonnementet og/eller signalet
ditt. (Avhengig av abonnementet ditt støttes kanskje
ikke digital kringkasting.)
Problem
Bildet vises ikke eller er
uklart ved tilkobling med
HDMI.
Virker ikke når USBlagringsenheter er tilkoblet.
Løsning
• Kontroller spesifikasjonene for HDMIⓇ-kabelen. Bruk
bare en HDMIⓇ-kabel. Med andre kabler er det ikke
sikkert at bildene vises som de skal.
• Kontroller at alle kablene er ordentlig tilkoblet. Hvis
kontaktene er løse, er det ikke sikkert at bildene vises
riktig.
• Kontroller at USB-enheten og -kabelen er versjon 2.0
eller høyere.
❐❐Lydkanaler
HOME ➾ Innstillinger ➙ KUNDESTØTTE ➙ Lydtest
Prøv først en lydtest for å kontrollere at utsignalet er normalt.
Hvis lydtesten er normal, kontrollerer du tilkoblede eksterne enheter eller
kringkastede signaler.
Problem
Skjermbildet vises, men det
er ingen lyd.
Løsning
• Kontroller andre TV-kanaler.
• Kontroller at TV-høyttaleren er slått På.
For analog sending:
• På steder med dårlig mottak (steder med svake eller
Stereolyden er ikke klar, eller
ustabile signaler) eller hvis Multi Audio ikke er stabil,
lyden kommer bare fra én
velger du Mono for Multi Audio.
høyttaler.
• Juster balansen ved hjelp av navigeringsknappen.
Problem
TV-lyden er ikke
synkronisert med bildet,
eller lyden brytes opp av og
til.
Løsning
• Hvis dette gjelder én bestemt TV-kanal, kan
det skyldes kringkastingssignalet fra den
bestemte stasjonen. Kontakt TV-stasjonen eller
kabeloperatøren.
Volumet endres når du bytter • Det kan være forskjeller på volumet fra kanal til kanal.
kanal.
• Sett Automatisk volum til På.
Problem
For noen kanaler er det
ingen lyd, eller bare
bakgrunnsmusikk høres.
(Hvis det er et program laget
for seere utenlands.)
Det høres ingen lyd ved
tilkobling med HDMI eller
USB.
Løsning
• Under Språk setter du Språk ➙ Språk for lyd til
ønsket språk. Selv om du endrer språk for Multi
Audio, går TV-en tilbake til standardinnstillingene
når du slår den av eller bytter kanal.
• Kontroller at HDMIⓇ-kabelen er av
høyhastighetstypen.
• Kontroller om USB-enheten og -kabelen er versjon
2.0 eller høyere.
• Bruk bare vanlige musikkfiler (*.mp3).
❐❐Problem ved PC-tilkobling.
Problem
Skjermen er blank
etter tilkobling til
datamaskin.
Det høres ingen
lyd etter at
datamaskinen er
koblet til via HDMIkabel.
Løsning
• Kontroller at datamaskinen og TV-en er koblet ordentlig til
hverandre.
• Slå TV-en av og deretter på igjen ved hjelp av fjernkontrtollen.
• Start PC-en på nytt med TV-en på.
• Kontroller at oppløsningen er riktig for PC-innsignalet.
• Hvis du vil bruke TV-en som sekundærskjerm, kontrollerer
du om den tilkoblede datamaskinen støtter visning på to
skjermer.
• Koble til RGB/HDMI-kabelen
• Ta kontakt med produsenten av skjermkortet for å kontrollere
at det støtter HDMI-utsignaler for tale. (Skjermkort i DVIformat krever tilkobling med en separat lydkabel.)
Problem
Løsning
Skjermbildet er
• Angi oppløsning som støtter PC-innsignalet. (Start
delvis kuttet av eller
datamaskinen på nytt hvis dette ikke hjelper.)
forskjøvet til én
• Velg Skjerm (RGB-PC), og juster Posisjon, Størrelse eller
side.
Klokkefase.
❐❐Problemer med filmavspilling i Mine medier.
Problem
Filer på filmlisten vises
ikke.
"This file is invalid."
(Filen er ugyldig.) Denne
feilmeldingen vises, eller
bildet vises ikke som
normalt, selv om lyden er
OK.
Løsning
• Kontroller om filene på USB-lagringsenheten kan leses
på datamaskinen.
• Kontroller om filtypen støttes.
• Kontroller om filen spilles av på normal måte på
datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.)
• Kontroller om oppløsningen støttes av datamaskinen.
• Kontroller om video-/lydkodeken støttes.
• Kontroller om bildefrekvensen støttes.
Problem
"Unsupported Audio."
(Lyd støttes ikke.) Denne
feilmeldingen vises, eller
lyden er ikke normal, selv
om bildet er OK.
Løsning
• Kontroller om filen spilles av på normal måte på
datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.)
• Kontroller om lydkodeken støttes av datamaskinen.
• Kontroller om bitfrekvensen støttes.
• Kontroller om samplingsfrekvensen støttes.
Problem
Undertekst vises ikke.
Løsning
• Kontroller om filen spilles av på normal måte på
datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.)
• Kontroller at videofilen har samme navn som
undertekstfilen.
• Sørg for at videofil og tilhørende undertekstfil er
plassert i samme mappe.
• Kontroller at filformatet for undertekst støttes.
• Kontroller at undertekstspråket støttes. (Åpne
undertekstfiler i Notisblokk for å kontrollere språket.)
✎✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.
✎✎ Se den menyen på TV-en hvis du vil ha informasjon om å bestille service.
HOME ➾ Innstillinger ➙ KUNDESTØTTE ➙ Produkt-/tjenesteinformasjon
❐❐Samsvarsmerknad for EU
LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold
til de følgende direktivene.
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.
Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland
❐❐Deponering (Bare Hg-lampe brukt på LCD TV)
• Den fluorescerende lampen som brukes i dette produktet inneholder små mengder
kvikksølv.
• Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
• Dette produktet må deponeres i henhold til lokale forskrifter.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement