LG MAX620BO Owner's manual
BRUKER-MANUAL
Vennligst les denne manualen omhyggelig før du betjener ditt sett
og husk det for fremtidig henvisning.
MAX620BO
NORSK
DIGITAL MEDIAMOTTAKER
2
Starte
Sikkerhets-informasjon
FORSIKTIG
1
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES
Starte
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR
ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER
BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN
DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE
KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en
likesidet trekant er en advarsel
for brukeren om at det finnes
uisolert spenning inne i
produktet som kan være kraftig nok til å
kunne forårsake personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for
brukeren om at det er viktig
informasjon om bruk og
vedlikehold (service) av produktet i
lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE
PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER
FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et
begrenset område, som en bokhylle eller
lignende enhet.
Kjøretøyet må alltid behandles
på en sikker måte. Ikke la deg
distrahere av utstyret under
kjøring, og vær alltid oppmerksom på alle
trafikale forhold. Ikke endre innstillinger
eller noen funksjoner. Parker kjøretøyet på
en trygg og lovlig måte innen du forsøker
slike operasjoner.
Ikke bruk produktet i mange timer
ved ekstra lav eller høy temperatur.
(-10 °C til 60 °C)
For å redusere faren for elektrisk
støt må dekselet eller baksiden
på dette produktet ikke åpnes
eller fjernes. Det finnes ingen
brukerjusterbare komponenter på
innsiden. Service må bare foretas av
kvalifisert servicepersonell.
For å redusere faren for elektrisk støt
må dette apparatet ikke utsettes for
vannsprut, regn eller fuktighet.
Grunnet høy temperatur på
enhetens utside, må den kun
benyttes installert i et kjøretøy.
Hold lydnivået på et rimelig nivå
under kjøring.
Unngå å slippe utstyret ned, og
beskytt utstyret mot slag og støt.
Denne enhet er for kjøretøy med
et 12-volt batteri og negativ
jording. Før installasjon i et
fritids-kjøretøy, lastebil eller buss, sjekk
batteri -spenningen. For å unngå
kortslutninger i det elektriske systemet,
vær sikker på å frakoble E batteri kabel før
begynnelse av installasjonen.
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på:
Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for
montering i motsatt rekkefølge. For å
hindre forurensing av miljøet og negativ
innvirkning på menneskers og dyrs helse,
må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet
beholder på gjenvinningsstasjon eller
hos forhandler. Batterier skal ikke kastes
sammen med ordinært husholdningsavfall
eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur.
Batteriet må ikke utettes for overdreven
varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
Kaste brukte batterier/akkumulatorer
1. Hvis batteriene/
akkumulatorene i produktet er
merket med symbolet som viser
en søppeldunk med kryss over, er de
omfattet av direktiv 2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert med
de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg),
kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene
inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv,
0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal
kastes atskilt fra restavfall og leveres ved
offentlige spesialavfallsstasjoner.
4. Riktig håndtering av brukte batterier/
akkumulatorer som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og dyrs og
menneskers helse.
5. Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du bør håndtere brukte
batterier/akkumulatorer som avfall, kan
du ta kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
Kaste det gamle apparatet
1. Når dette symbolet med en
søppeldunk med kryss på er
festet til et produkt, betyr det at
produktet dekkes av EUdirektivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter
bør avfallshåndteres separat fra det
ordinære husholdningsavfallet via egne
returordninger godkjent av statlige eller
lokale myndigheter.
Innholdsfortegnelse
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
Innholdsfortegnelse
4. Hvis du vil ha mer detaljert
informasjon om avfallshåndtering
av gamle apparater, kan du kontakte
lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller butikken
der du kjøpte produktet.
1
Starte
2
4
4
5
Sikkerhets-informasjon
Frontpanelet
Fjernkontroll
– Installasjon av batteri
LG Electronics erklærer
herved at dette/disse
produkt(er) er i
overensstemmelse med avgjørende krav
og andre relevante forskrifter av direktiv
2004/108/EC, 2006/95/EC, og 2009/125/
EC.
Europeisk standardsenter:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The
Netherlands
 Legg merke til at dette IKKE er
kontaktpunktet for Kundeservice.
For informasjon om Kundeservice, se
garantikortet eller kontakt forhandleren
hvor du kjøpte dette produktet.
9
9
9
9
10
2
5
5
5
Tilkobling/
Forbindelse
5
6
7
7
Installasjon
– Grunninstallasjon
– Fjerne den eksisterende
mottakeren
– ISO-DIN-installasjon
Om avtakbart betjeningspanel
Tilkobling
– Tilkobling til en bil
3
Drift
8
8
8
8
8
Drift
– Grunninstallasjon
– Slå av lyden midlertidig
– Å kontrollere klokken
– Tilbakestille enheten
Kun for innendørs bruk.
RF Stråling Eksponering Meddelelse
Utstyret bør installeres og betjenes med
en minimum distanse på 20 cm. mellom
radiatoren og din kropp.
8
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
– Justering generelle
innstillinger
Å lytte til musikk fra en ekstern
enhet
– Hindre radikale endringer i
volumet ved skifte av kilde
Lytte til TUNER
– Lagre ønskede frekvenser
manuelt
– Lytte til en forvalgt
radiostasjon
– Justerer TUNER
innstillinger
Å bruke en SD-kort
– Pause eller omstart av
avspilling
– Søke etter en del i en fil
– Hoppe til en annen fil
– Å kontrollere informasjon
om musikken
– Å spille av spor/filer etter
eget ønske
– Hurtigsøk etter en ønsket
fil
– Spillbar SD-kort krav
Lytte til musikk ved å koble til
iPod/iPhone
– Pause eller omstart av
avspilling
– Søke etter en del i en fil
– Hoppe til en annen fil
12
12
12
13
13
13
14
14
15
16
3
– Å kontrollere informasjon
om musikken
– Å spille av filer etter eget
ønske
– Avspille filer ved musikk
menyer.
– iPod / iPhone CONTROL
MODE
– Kompatibel iPod / iPhone
modeller
Å koble til Bluetooth trådløs
teknologi
– Å bruke trådløs Bluetoothteknologi
– Å justere innstillingen
– Bruk “LG CAR Remote”applikasjonen.
– Telefonens
kompatibilitetsliste
4
Problemløsing
18
Problemløsing
1
2
3
4
5
5
Tillegg
19
Spesifikasjoner
4
Starte
j U
Hopp over / Søk / Søk / Still inn
CALL
Svarer på en samtale.
END
Avslutter en samtale.
Frontpanelet
1
Starte
k
Fjernkontroll
F
I hvert modus, stilles avspillingfunskjonene.
• MENU
Aktiverer Innstillinger-menyen.
l 6
Åpner frontpanelet.
m Fjernsensor
a T
Spiller av og pauser avspilling.
• TA (Valgfri)
Søker stasjoner som har TA/TP
informasjon, når den trykkes og
holdes.
d R (EJECT)
Mater ut iPod/ iPhone DOCKING
STATION.
b SRC
Når den trykkes, velges funksjon kilder.
• OFF
Når trykkes og holdes, strøm enhet
av eller på.
g AUX
Hvis tilkoblet til annen bærbar spiller,
kan du nyte musikk fra den enheten.
e Displayvindu.
f iPod/iPhone DOCKING STATION
h Y
Hopp over / Søk / Søk / Still inn
c DISP
Trykk på denne og du kan se klokken.
• APP
Aktiverer "LG CAR Remote"
applikasjon.
Returner til forutgående trinn.
i Volume knob
- Justerer lydnivået.
- Bekrefter innstillingene.
- Kontrollerer spor, filer eller
forhåndsinnstilte stasjoner.
a SRC
Når den trykkes, velges funksjon kilder.
• OFF
Når trykkes og holdes, strøm enhet
av eller på.
b FUNC
Når denne trykkes stilles avspillingfunksjonene i hvert modus.
• MENU
Når denne trykkes og holdes
aktiveres Innstillinger-menyen.
c BAND/DRV
Velger et band i TUNER modus.
d d/M Starter avspilling eller
innspilling.
e SHF Shuffler avspilling.
f MUTE Demper lyden midlertidig.
g VOLUME W / S
Justerer lydnivået.
Tilkobling/Forbindelse
h c/v
Hopp over / Søk / Søk / Still inn
Installasjon av batteri
Type 1
k INT
Intro-skann
l Numeriske knapper (1 til 6)
Velger en nummerert
forhåndsinnstilt stasjon i TUNER.
Grunninstallasjon
Før installasjon er det viktig at
tenningsbryteren er i stilling AV, og at
jordledningen til batteriet er tatt av for å
unngå kortslutning.
Bøy flikene i
henhold til
dashbordets
tykkelse.
1. Fjern det bakre monteringsfestet fra
enheten.
2. Fjern frontpanelet og pyntelisten fra
enheten.
3. Stikk demonteringskroken inn i
hullet på den ene siden av enheten.
Utfør samme operasjon på den
andre siden og trekk enheten ut fra
monteringsrammen.
ISO-DIN-installasjon
2
Type 2
2
1
Kontrollpanel
, BEMERK
 Bruk bare ett CR2025 (3 V)
litiumbatteri.
 Fjern batteriet hvis du ikke skal
bruke fjernkontrollen over lengre
tid.
 Ikke prøv å lade opp, demontere
eller varme opp batteriet, og ikke
kast det i ovnen.
 Ikke håndter batteriet med
metallverktøy.
 Ikke oppbevar batteriet sammen
med metallgjenstander.
1.
2.
3.
4.
Ta ut den eksisterende mottakerenheten.
Foreta nødvendige tilkoplinger.
Installer monteringsrammen.
Installer enheten i monteringsrammen.
Fjerne den eksisterende
mottakeren
Hvis det allerede finnes en eksisterende
installasjonshylse for radioen i dashbordet,
må også denne fjernes.
Kontrollpanel
1. Stikk enheten inn i ISO-DIN-rammen.
2. Skru inn skruene du tok ut fra den
gamle enheten.
3. Stikk enheten og rammen inn i
åpningen i dashbordet.
4. Installer monteringsrammen eller
adapterplaten.
(I henhold til modeller, er kanskje ikke
dette steget nødvendig.)
5. Sett på rammen på enheten.
6. Monter kontrollpanelet på enheten.
Tilkobling/Forbindelse
Returner til forutgående trinn.
w/s
- Liste opp/ned
- Justerer innstillinger.
- Flytter 10 MP3-/WMA-filer bakover
eller framover dersom det ikke er
noen mappe eller kun én mappe
på et SD-kort.
- Flytter 10 MP3-/WMA-filer bakover
eller framover dersom det ikke er
noen mappe eller kun én mappe
på et SD-kort.
ENTER / LIST
- Bekrefter innstillingene.
- Kontrollerer spor, filer eller
forhåndsinnstilte stasjoner.
i DISP
Trykk på denne og du kan se
klokken.
j RPT
Repeterer avspilling
Installasjon
5
6
Tilkobling/Forbindelse
Om avtakbart
betjeningspanel
Ta av betjeningspanelet
1. Trykk på knappen 6 for å frigjøre
kontrollpanelet.
Sette på betjeningspanelet
2. Løft kontrollpanelet forsiktig.
3. Skyv kontrollpanelet til høyre.
2
Tilkobling/Forbindelse
1. Tilpass venstre kant med stopperen.
2. Skyv høyre side av panelet inn på
enheten til det høres en klikkelyd.
> ADVARSEL
 Kontrollknappene kan
slutte å virke korrekt dersom
kontrollpanelet ikke er montert
korrekt. Skjer dette, kan du trykke
lett på kontrollpanelet.
5
6
4. Trekk ut kontrollpanelet.
5. Plasser kontrollpanelet i det
medfølgende etuiet.
 Ikke etterlat kontrollpanelet der
det utsettes for høye temperaturer
eller direkte sollys.
 Ikke slipp kontrollpanelet i
gulvet eller utsett det for harde
påkjenninger på annet vis.
 Ikke la flyktige substanser, slik som
bensin, tynner eller insektdreper
komme i kontakt med overflaten
på kontrollpanelet.
Kontrollpanel
Beskyttelseseske
, BEMERK
Rengjør kontaktene på baksiden
med jevne mellomsrom med en
bomullspinne fuktet med alkohol. Av
sikkerhetshensyn bør tenningen slås
av og tenningsnøkkelen tas ut før
rengjøringen.
Tilkobling/Forbindelse
7
Tilkobling
Tilkobling til en bil
Før tilkopling er det viktig at tenningsbryteren er i stilling AV, og at jordledningen til batteriet er tatt av for å unngå kortslutning.
Ledningskoblet mikrofon.(Valgfri)
Ledning remote(fjerntliggende) input (Svart): Hard-ledning kontroll adapter kan kobles til. (Valgfri)
Til audio-ut
ab c d ab c d
e f g h e f g h
Til audio-i
basshøyttaler høyre
Front høyre
Bak høyre
Elektrisk
antenne
Når tilkoblinger er feil, vil enheten vise som følgende.
- Antenne / fjernenhet-port: "ANTENNA / REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"
B g Ikke tilkoblet
Etter den er tilkoblet igjen, start enheten på nytt.
Tenningsbryter
A
a
b
c
A
d
A
e
A
f
A
g
A
h
A
B d Til batteri (+) (gul))
A
B h Jord (-) (svart)
B e Fjernkontroll på
(blå/hvit)
B b Ikke tilkoblet
B a Ikke tilkoblet
Forsterker
> ADVARSEL
Kontrollrelé
B f Elektrisk antenne (blå)
B c Til tenning (rød)
2
Sub-woofer
Batteri
A a Grå: Front høyre +
A b Grå/svartstripet: Front høyre A c Fiolett: Bakre høyre +
A d Fiolett/svartstripet: Bakre høyre A e Hvit: Front venstre +
A f Hvit/svartstripet: Front venstre A g Grønn: Bakre venstre +
Forsterker
A h Grønn/svartstripet: Bakre venstre -
Tilkobling/Forbindelse
basshøyttaler venstre
Front Venstre
Bak venstre
8
Drift
Drift
Grunninstallasjon
1. Slå enheten på ved å trykke enhver tast
på enheten.
2. Velg en kilde ved å trykke SRC.
3. Drei volum-knappen for å justere
volumet på enheten.
Eller trykk VOLUME W/S på
fjernkontrollen.
Slå av lyden midlertidig
1. Trykk T for å slå av din enhet.
(Når MP3/WMA- fil spilles, vil den settes
på pause.)
Eller trykk MUTE på fjernkontrollen.
2. Trykk denne en gang til for å fjerne den.
3
Å kontrollere klokken
Drift
1. Trykk DISP.
2. Trykk denne en gang til for å fjerne
den.
Tilbakestille enheten
Du kan nullstille (resette) enheten hvis
den ikke fungerer riktig.
1. Å fjerne kontrollpanelet.
Referer til side 6 for beskrivelse
av hvordan du demonterer
kontrollpanelet.
2. Stikk en skarp og tynn gjenstand inn i
nullstillingshullet.
Justering generelle
innstillinger
Du kan justere [SOUND], [LIGHT] og
[OTHER] innstillinger.
På enheten
1. Trykk og hold • MENU.
2. Drei volum-knappen for å velge
[SOUND], [LIGHT], eller [OTHER] og
trykk så på den.
3. Drei volum-knappen for å velge
alternativet og trykk på den.
4. Drei volum-knappen med klokken,
eller mot klokken for å justere nivået. .
5. Trykk volum-knappen for å bekrefte
innstillingen.
Hvis du ønsker å returnere til
.
foregående trinn trykkes
På fjernkontrollen
1. Trykk og hold FUNC/ • MENU.
2. Trykk w / s for å velge [SOUND],
[LIGHT], eller [OTHER] og trykk ENTER.
3. Trykk w / s for å velge moduset og
trykk ENTER.
4. Trykk w / s for å juster nivået.
5. Trykk ENTER for å bekrefte innstillingen.
Hvis du ønsker å returnere til
.
foregående trinn trykkes
For [SOUND]-innstilling
Du kan justere lydkvalitet ved å justere
nivået fra BAL (venstre/høyre høyttaler),
FAD (fremre/bakre høyttaler), SW
(Basshøyttaler), SW-F (Basshøyttalerfrekvens) og A-EQ (Auto-equalizer).
 SW (Basshøyttaler)
Du kan justere basshøyttalerens volum.
 SW-F (Basshøyttaler-frekvens)
OFF/ SW 55 Hz/ SW 85 Hz/ SW 120 Hz
Du kan aktivere basshøyttaleren.
 A-EQ (Auto-equalizer) OFF / ON
AUTO EQ fungerer bare dersom
musikkfilen er sjangermarkert. Når
du stiller inn vil AUTO EQ til ON, POP,
CLASSIC, ROCK, eller JAZZ velges
automatisk i forhold til musikksjangeren.
 EQ (Equalizer)
EQ er for å redusere signalstyrken til
audiofrekvensene. Funksjonen hjelpet
deg til å nyte mer rikelig.
FLAT /B-BOOST (BASSFORSTERKER)
/ POP / CLASSIC / ROCK / JAZZ
/ VOCAL / SALSA / SAMBA /
REGGAE / RUSSY / U-EQ1 / U-EQ2
 U-EQ1 / U-EQ2
Når du stiller inn EQ til U-EQ1/2-modus.:
Kan du justere lydnivåene for BASS
(bass), MID (midten), TRB (diskant).
 EFFECT
OFF/ 3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER
Du kan bruke 3D SOUND/ MP3
OPTIMIZER.
3D SOUND: Dette moduset leverer
fremragende surround-lyd.
MP3 OPTIMIZER: Dette moduset
forbedrer kvaliteten på komprimert
musikkfil.
, BEMERK
3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER er kun
tilgjengelig når du bruker SD-kortet.
For [LIGHT]-innstilling
Du kan justere lys effekter ved å justere
DIM, eller DIM LV.
 DIM (Dimmer) OFF/ ON: Du kan endre
lysstyrken til displayet når enhete Du
kan bruke n er skrudd på.
Innstillinger
Beskrivelse
DIM ON
Displayet blir mørkt.
DIM OFF
Displayet blir lyst.
 DIM LV (Dimmer-nivå): Når du stiller
inn DIM til ON, kan du justere dimmernivået. (-2, -1, 0, +1, +2)
Drift
For [OTHER]-innstillinger
 AUX (Tilbehør) ON/ OFF
Det er mulig å bruke tilleggsutstyr
med denne enheten. Aktiver aux–
innstillingen ved bruk av tilleggsutstyr
tilkoblet til denne enheten.
 DEMO OFF/ ON
Du kan endre den innledende
indikasjonen i displayet til
informasjonsnavn (funksjonsnavn, EQnavn osv...) mens du lytter til en kilde.
 BEEP 2ND / ALL
BEEP 2ND: ‘Beep-et’ er generert når en
tast er trykket i lengre enn 2 sekunder.
BEEP ALL: ’Beep-et’ er generet når
enhver tast er trykket.
 CLOCK (klokke)
For modellen støttes ikke RDS, eller også
for en RDS-støttet enhet.
- Når RDS CT-informasjonen ikke
mottas og du stiller inn CT til OFF, kan
du justere tiden selv.
Still inn klokken som følger:
1. Velg en kilde til TUNER.
1. Koble til en ekstern innretning til AUX
pluggen med line input kabel.
2. Velg en kilde til AUX.
3. Spill det tilkoblede AUX utstyr.
Hindre radikale endringer i
volumet ved skifte av kilde
Bare når du innstiller AUX til ON som
omkoblings kilder, kan du justere volum
nivået på hver kilde for å unngå radikale
forandringer på volumet ved velging av
GAIN 0/ +3/ +6.
1. Trykk F på enheten.
Eller trykk FUNC / • MENU på
fjernkontrollen.
2. Drei volum-knappen på enheten.
Eller trykk w / s på fjernkontrollen for
å stille inn alternativet. (GAIN 0/ +3/
+6)
3. Trykk volum-knappen på enheten.
Eller trykk ENTER på fjernkontrollen for
å bekrefte innstillingen.
4. Hvis du ønsker å returnere til
.
foregående trinn trykkes
Eller trykk
på fjernkontrollen.
Lytte til TUNER
1. Trykk SRC gjentatte ganger for å velge
en kilde til TUNER.
2. Trykk F for å velge BAND og still så
inn BAND på ønsket band.
3. For manuelt søk, trykk og hold
Y/U på enheten til “MANUAL“
vises. Trykk så denne gjentatte ganger
for å velge en ønsket frekvens.
Eller trykk og hold c / v på
fjernkontrollen.
For autosøk, trykk Y/U på enheten.
“SEARCH (SØK)” vises på skjermen.
(unntatt MW)
Eller trykk c / v på fjernkontrollen.
Lagre ønskede frekvenser
manuelt
1. Trykk F for å velge BAND og still så
inn BAND på ønsket band.
2. Velg ønsket frekvens ved å bruke
Y/U på enheten.
Eller trykk c / v på fjernkontrollen.
3. Trykk volum knappen og rotér volum
knappen for å velge en forhåndsinnstilt
stasjon blant 1 til 6 og så trykk og hold
volum knappen inntil ’beeplyden’ høres.
Eller trykk og hold en av de
forhåndsprogrammerte knappene
blant 1 til 6 på fjernkontrollen til det
høres en pipelyd.
4. Gjenta trinnene 1 til 3 for å stille inn
andre stasjoner.
3
Drift
2. Trykk F for å velge CT og innstill
CT til OFF/AV.
(Referer til "Justerer TUNER
innstillinger" på sidene 10 for
innstilling av CT (klokken) ON/ OFF.)
3. Trykk • MENU på enheten for å velge
[OTHER], og velg så CLOCK ved å
dreie volum-knappen.
4. Still inn timen ved å dreie volumknappen.
5. Trykk volum-knappen for å bekrefte.
6. Still inn minutter ved å dreie volumknappen.
7. Trykk volum-knappen for å bekrefte.
- Når RDS CT-informasjonen er mottatt:
Klokken vises i i samsvar med RDS CTinformasjonen.
- Når RDS ikke støttes,, stilles klokken i
samsvar med trinnene 3 til 7.
Å lytte til musikk fra en
ekstern enhet
9
10
Drift
, BEMERK
Når en stasjon blir lagret under
en forhåndsinnstillingsknapp
der en annen stasjon på samme
bånd allerede er lagret, blir den
tidligere forhåndsinnstilte stasjonen
automatisk slettet.
Lytte til en forvalgt
radiostasjon
1. Trykk F for å velge BAND og still så
3
Drift
inn BAND på ønsket band.
2. Trykk volum-knappen på enheten.
Eller trykk ENTER på fjernkontrollen.
3. Drei volum-knappen for å velge en
forhåndsinnstilt stasjon.
Eller trykk w / s på fjernkontrollen.
4. Trykk på volumknappen.
Eller trykk ENTER på fjernkontrollen.
Eller
Velger det ønskede bandet, og trykk så på
den ønskede forhåndsinnstilte knappen
fra 1 til 6 på fjernkontrollen.
RDS (Valgfri)
Justerer TUNER innstillinger
På enheten
1. Trykk F .
2. Drei volum-knappen for å velge et
alternativ og trykk denne.
3. Drei volum-knappen for å innstille
muligheten/valget og trykk den.
4. Hvis du ønsker å returnere til
foregående trinn trykkes
.
På fjernkontrollen
1. Trykk FUNC / • MENU.
2. Trykk w / s for å velge et alternativ og
trykk ENTER.
3. Trykk w / s for å stille inn alternativet
og trykk ENTER.
4. Hvis du ønsker å returnere til
foregående trinn trykkes
.
 BAND
Du kan velge det ønskede bandet.
FM1/ FM2/ FM3/ MW (AM)
 A/S (autolagring)
De seks sterkeste sendingsfrekvensene
vil bli lagret under
forhåndsinnstillingsknappene 1 til 6
i rekkefølgen av signalstyrken. For å
avbryte trykkes volum-knappen.
 P/S (forhåndsinnstilt skanning)
Hver forhåndsinnstilt stasjon vil vises.
For å avbryte trykkes volum-knappen.
 SENS (tunersensitivitet) MID/ HI/ LOW
I et område med svakt signalmottak,
hjelper det tuneren til å søke flere
stasjoner. Jo dårligere mottakelsen er, jo
lavere bør du stille inn dette alternativet.
 PTY (Program type)
Radiostasjonene søkes opp etter
programtype som følger.
Programtypene vises som følger.
PTY OFF
WEATHER
NEWS
FINANCE
ROCK M
EASY M
AFFAIRS
CHILDREN
LIGHT M
INFO
SOCIAL
CLASSICS
SPORT
RELIGION
OTHER M
EDUCATE
PHONE IN
JAZZ
DRAMA
TRAVEL
COUNTRY
CULTURE
LEISURE
NATION M
SCIENCE
DOCUMENT
OLDIES
VARIED
POP M
FOLK M
 AF (alternativ frekvens) ON/ OFF
Når mottakskvaliteten blir dårligere,
endrer tuneren automatisk til en annen
stasjon i nettverket for å kringkaste en
bedre mottakskvalitet ved bruk av PI og
AF-koder.
 REG (Region) ON/ OFF
REG ON: Enheten skifter til en annen
stasjon innen samme nettverk og som
sender det samme programmet når
signalet fra gjeldende stasjon blir svakt.
REG OFF: Enheten skifter til en annen
stasjon innen samme nettverk og som
sender det samme programmet når
signalet fra gjeldende stasjon blir svakt. (I
denne modus, kan programmet variere
fra det som nettopp ble mottatt.)
 TA (Trafikkmeldinger) ALARM/ SEEK
TA ALARM: Dersom stasjonen som er
søkt ikke har noen TP-informasjon på 5
sekunder, utløses en dobbelt pipelyd.
TA SEEK: Dersom stasjonen som er
søkt ikke mottar TP-informasjon på 5
sekunder, søker mottakeren opp neste
stasjon som har TP-informasjon.
 PI (Programidentifikasjon) SOUND/
MUTE
PI SOUND: Hvis frekvensen for en innstilt
stasjon skifter til en alternativ frekvens
(AF) med en uidentifisert PI, beholdes
lyden.
PI MUTE: Hvis frekvensen for en
innstilt stasjon skifter til en AF med en
uidentifisert PI, dempes lyden inntil PI er
identifisert.
 CT (klokketid) ON/ OFF
Du kan bruke RDS CT-informasjonen
for å oppdatere tiden. Dersom RDS CTinformasjonen ikke mottas og du setter
CT til AV, kan du justere tiden selv. Se
side 9 for å stille klokken.
Drift
11
Å bruke en SD-kort
Hoppe til en annen fil
På fjernkontrollen
Hurtigsøk etter en ønsket fil
1. Fjern kontrollpanelet. (Referer til "Om
avtakbart betjeningspanel" på sidene 6.)
2. Sett i SD- kortet.
Trykk Y/U på enheten.
1. Trykk INT/ RPT/ SHF.
2. Trykk igjen for å avbryte.
Eller
1. Trykk volum-knappen på enheten.
Eller trykk ENTER på fjernkontrollen.
2. Drei volum-knappen på enheten for
å velge ønsket ROOT, eller mappe og
trykk denne.
Eller trykk w / s og trykk ENTER på
fjernkontrollen.
3. Drei volum-knappen på enheten for å
velge ønsket spor/fil og trykk denne.
Eller trykk w / s og trykk ENTER på
fjernkontrollen.
Eller trykk c/v på fjernkontrollen.
, BEMERK
For å skippe til foregående spor,
trykk raskt Y innenfor 3 sekunder
under avspillingstiden.
Å kontrollere informasjon om
musikken
3. Fest kontrollpanelet.
4. Trykk SRC gjentatte ganger for å velge
en kilde til SD.
Pause eller omstart av
avspilling
Søke etter en del i en fil
1. Trykk og hold Y/U på enheten i
ca. 1 sekund under avspillingen.
Eller trykk og hold c / v på
fjernkontrollen.
2. Trykk T på enheten ved ønsket
punkt.
Eller trykk d/M på fjernkontrollen.
Å spille av spor/filer etter
eget ønske
På enheten
1. Trykk F .
2. Drei volum-knappen for å velge et
alternativ og trykk denne.
3. Drei volum-knappen for å velge
alternativet.
4. Trykk volum-knappen for å stille inn
alternativet.
Hvis du ønsker å returnere til
.
foregående trinn trykkes
 RPT (repeter)
Den nå valgte filen (1 RPT) eller filene
i den nåværende mappen ( RPT) vil
repeteres.
 SHF (tilfeldig)
Alle filene (SHF) eller hver fil i den
naværende valgt mappen ( SHF)
spilles i tilfeldig rekkefølge. Under
avspilling i tilfeldig rekkefølge, vil du
ikke, selv om du trykker Y, komme
tilbake til forrige avspilte fil.
 INT (intro-skann)
De første 10 sekundene av alle filer (INT)
eller hver enkelt fil i den valgte mappen
INT) spilles av.
(
Spillbar SD-kort krav
 SD-kort som krever ekstra
programinstallasjon når du har koblet
den til en datamaskin, støttes ikke.
 Regelmessig lagring anbefales for å
hindre tap av data.
 Noen SD-kort fungerer kanskje ikke med
denne enheten.
 Bruk av FAT (16 / 32) fil-system støttes.
Bruk av NTFS-filsystem støttes kun for
lesing.
 Samplingsfrekvens / 8 kHz til 48 kHz
(MP3) 22.05 kHz til 48 kHz (WMA)
Bittakt / innenfor 8 kbps til 320 kbps
(inkludert VBR) (MP3) 32 kbps til 320
kbps (WMA)
, BEMERK
Dersom du kobler til iPod/iPhone
mens du bruker SD-kortet, kan det
tenkes den ikke går an å lades.
3
Drift
1. Trykk T på enheten for å pause
avspillingen.
Eller trykk d/M på fjernkontrollen.
2. Trykk igjen for å gjenoppta avspillingen.
MP3/WMA-filer kommer ofte med
etiketter. Etiketten gir Tittelen, Artist eller
Album.
Trykk DISP gjentatte ganger under
avspilling av MP3/WMA-fil.
Hvis det ikke finnes noen informasjon, vil
"NO TEXT" vises i displayet.
1. Trykk FUNC/ • MENU.
2. Trykk w / s for å velge et alternativ og
trykk denne.
3. Trykk w / s for å velge alternativet.
4. Trykk ENTER for å stille inn alternativet.
Hvis du ønsker å returnere til
.
foregående trinn trykkes
12
Drift
Lytte til musikk ved å
koble til iPod/iPhone
Du kan nyte musikk lagret på iPod/iPhone
på enheten.
1. Trykk R.
2. Koble til iPod/iPhone.
3. Trykk SRC for å velge en kilde til IPOD.
(iPod/iPhone-dokken kan vris en kvart
gang rundt)
, BEMERK
Under iPod / iPhone-avspilling, hvis
iPod/iPhone er koblet sammen
med blåtann, kan du oppleve at
lyden blir borte. I slike tilfeller må du
endre lydutgangen på iPod/iPhone
til "Dock Connector" eller endre
inngangskilden på enheten til "BT".
 SHF (tilfeldig)
Alle filene (SHF) på iPoden/ iPhonen
spilles tilfeldig.
MP3/WMA-filer kommer ofte med etiketter.
Etiketten gir Tittelen, Artist eller Album.
 SPD (BOK HASTIGHET)
Du kan justere audiobokens hastighet
på iPod til NOR (Normal), SLOW/SAKTE,
eller FAST/HURTIG.
Trykk DISP gjentatte ganger under
avspilling av MP3/WMA-fil. Hvis det ikke
finnes noen informasjon, vil "NO TEXT"
vises i displayet.
Pause eller omstart av
avspilling
Å spille av filer etter eget
ønske
1. Trykk T på enheten for å pause
avspillingen.
Eller trykk d/M på fjernkontrollen.
2. Trykk igjen for å gjenoppta avspillingen.
På enheten
Søke etter en del i en fil
3
Å kontrollere informasjon om
musikken
Drift
Under avspilling, trykk og hold Y/U
og så frigi på et sted du ønsker.
Hoppe til en annen fil
Trykk Y/U på enheten.
Eller trykk c/v på fjernkontrollen.
1. Trykk F .
2. Drei volum-knappen for å velge et
alternativ og trykk denne.
3. Drei volum-knappen for å velge
alternativet.
4. Trykk volum-knappen for å stille inn
alternativet.
Hvis du ønsker å returnere til
.
foregående trinn trykkes
På fjernkontrollen
1. Trykk RPT/ SHF.
2. Trykk igjen for å avbryte.
Eller
> ADVARSEL
Trykk R for å lukke iPod/iPhonedokken når du ikke bruker den.
Hvis du plutselig må bråbremse
eller havner i en bilulykke, kan du bli
skadet av en iPod/iPhone-dokk som
stikker ut.
1. Trykk FUNC/ • MENU.
2. Trykk w / s for å velge et element og
trykk ENTER.
3. Trykk w / s for å velge alternativet.
4. Trykk ENTER for å stille inn alternativet.
Hvis du ønsker å returnere til
foregående trinn trykkes
.
 RPT (repeter)
Den nå valgte filen (1 RPT) eller filene på
iPod/iPhone vil repeteres.
Avspille filer ved musikk
menyer.
Du kan sjekke filer med musikk menyer og
spille de tilbake.
Musikk menyer er som følger:
PLAYLISTS / ARTISTS / ALBUMS /
GENRES / SONGS / COMPOSER /
AUDIO BOOK / PODCAST / ...
1. Trykk volum-knappen på enheten.
Eller trykk ENTER på fjernkontrollen.
2. Roter volum knappen på enheten for å
velge en musikk meny og trykk på den.
Eller trykk w / s på fjernkontrollen.
3. Roter volum knappen på enheten for å
velge en fil.
Eller trykk w / s på fjernkontrollen.
4. Trykk volum knappen på enheten for å
bekrefte innstillingen.
Eller trykk ENTER på fjernkontrollen.
5. Hvis du ønsker å returnere til
foregående trinn trykkes
.
Eller trykk
på fjernkontrollen.
Drift
iPod / iPhone CONTROL
MODE
Du kan kontrollere iPod / iPhone på
enheten.
 Trykk F på enheten for å velge
CONTROL og sett så CONTROL på IPOD.
Avspillingen vil pauses. Og du kan
kontrollere enheten og iPod / iPhone.
 Ved bruk av iPod/iPhone CONTROL
MODE (KONTROLLMODUS), er ikke alle
funksjonene på enheten tilgjengelige.
 Setter CONTROL på HEAD UNIT for å
avbryte iPod/ iPhone CONTROL MODE
(KONTROLLMODUS).
Kompatibel iPod / iPhone
modeller
 iPod nano 6th generasjon
 iPod touch 4de generasjon
 iPhone 3G / 3GS / 4
Vi anbefaler at du bruker OS
versjon 4.2.1 eller mer.
“Made for iPod” og ”Made for iPhone”
betyr at et elektronisk tilbehør er laget
for tilkobling til spesielt iPod eller iPhone
respektivt, og er sertifisert av produsenten
for å møte Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for driften av
denne enheten eller dens samsvar med
sikkerhet og regulatoriske standarder.
Merk deg at bruken av disse tilbehørene
med iPod, iPhone kan påvirke trådløs
ytelse.
Innen du starter paring-prosedyren, må du
påse at den trådløse Bluetoothteknologien
er aktivert på telefonen din. (Referer til
Brukerveiledningen til bilen.) Paringen
lenker sammen enheten og telefonen
med trådløs Bluetooth-teknologi, og
kreves kun en gang for innledende
oppsett. Paring-prosessen kan variere,
avhengig av telefonene. PIN-KODEN er
1234.
PÅ SPILLER
1. Velg kilden til BT
SRC
2. Søk i telefonene
som støttes av trådløs
Bluetooth-teknologi.
F
3. Velg en telefon som
du ønsker å koble til.
Drei volumknappen
4. Koble til telefonen.
Trykk volumknappen.
Mikrofonen
Mikrofonen måste vara nära och riktad
mot personen som talar. Installera
mikrofonen som visas nedan.
Mikrofonenhet
, BEMERK
Om du stänger av enheten medan
du talar i telefonen genom enheten
och använder BT-funktionen,
deaktiveras denna och du kan tala
direkt i telefonen.
3
Drift
 iPod classic
Å koble til Bluetooth
trådløs teknologi
13
14
Drift
Å bruke trådløs Bluetoothteknologi
Lytte til musikk fra Bluetoothenheten.
Å koble fra en telefon
Når din enhet og Bluetooth-enheten
parres, trykk SRC gjentatte ganger for å
velge "BT". Spill så musikk lagret på din
Bluetooth-enhet. Se i bruksanvisningen til
Bluetooth-enheten din.
Trykk
F -> DISCONNECT -> YES
Å svare på, eller avslutte et anrop
For å svare på en samtale, trykk CALL.
For å avslutte en samtale trykkes END.
Å avvise et anrop
For å avvise en samtale, trykk
.
Audio-overføring
3
Trådløs Bluetooth-teknologi –
profilinformasjon
For å kunne bruke trådløs Bluetoothteknologi, må enheten kunne tolke
spesielle profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profiler.
Drift
Det er mulig å bytte audio-tilkoblingen
mellom telefonen som er utstyrt med
trådløs Bluetooth-teknologi og denne
enheten.
GAP (Generic Access-profil)
1. Trykk CALL for svare på anropet.
2. Trykk og hold volumknappen. “PRIVATE”
vises.
Dersom privatmodus er valgt på enheten,
trykk og hold volumknappen for å gå
tilbake til samtalen og handsfree-modus.
A2DP (Advanced Audio Distribution-profil)
, BEMERK
Samtale venter-funksjonen støttes
ikke. Vi garanterer ikke for noen feil
i forbindelse med samtale venterfunksjonen.
HFP (Hands Free-profil)
GAVDP (Generic Audio / Video
Distribution-profil)
AVRCP (Audio / Video Distribution Remote
Control-profil)
Å justere innstillingen
1. Trykk F .
2. Drei volum-knappen for å velge et
alternativ og trykk denne.
3. Drei volum-knappen for å innstille
muligheten/valget og trykk den.
4. Hvis du ønsker å returnere til
foregående trinn trykkes
.
INFO
 NAME
Kontrollerer navnet på denne enheten.
 ADDRESS
Kontrollerer adressen.
 PINCODE
Endrer Pin-koden. Standard er 1234.
CONNECT/ DISCONNECT
SETUP
 VISIBLE (SYNLIG)
Gjør det umulig å søke etter denne
enheten. (SHOWN <-> HIDDEN)
 CONNECT
Når enheten ikke er koblet til Bluetooth
trådløs teknologi kan du søke på de
tilgjengelige telefonene som kan kobles
til.
 A-CON
Justerer tilkoblingen til automatisk eller
ikke. (ON <-> OFF)
 DISCONNECT
Du kan koble fra telefonen når enheten
er koblet til Bluetooth trådløs teknologi.
 A-ANS
Justerer svar til automatisk eller ikke.
(MANUAL <-> AUTO)
 MIC_VOLUME
Tilpasser mikrofonvolumet på telefonen
fra 1 til 5. Mens du er i telefonen
med hands free-modus, trykk F
og roter volumknappen for å tilpasse
mikrofonvolumet.
Drift
15
Bruk “LG CAR Remote”applikasjonen.
Du kan kontrollere enheten ved bruk av
applikasjonen "LG CAR Remote".
1. Søk etter applikasjonen “LG CAR
Remote”, og installer denne.
[Innledende display]
[Tuner-display]
- Du kan velge en kilde ved å trykke
”SOURCE”.
3
2. Paring lenker sammen enheten iPhone
med trådløs Bluetooth-teknologi.
(Referer til side 13.)
3. Trykk og hold • APP.
Nu kjører “LG CAR Remote”applikasjonen, vil aktiveringskilden
vises etter innledende skjerm. Så kan
du kontrollere enheten på iPhone.
Drift
[Viser installert "LG CAR Remote"applikasjon]
[Skjerm for Kilde-modus]
16
Drift
Telefonens kompatibilitetsliste
Bluetooth-liste og Produsentens vilkår.
H : Handsfree
A : Audio Streming
Firma
Liste
H
A
Firma
Liste
H
A
Firma
Liste
H
A
Firma
Liste
H
A
LG
KM380
0
0
SAMSUNG
S8003 JET(8GB)
0
0
Nokia
E71
0
0
SONY
W595
0
0
KM900(Arena)
0
0
S8300 Ultra Touch
0
0
E75
0
0
ERICSSON
W705
0
0
KP500(Cookie)
0
0
B5722
0
N86
0
0
W980i
0
0
KS500
0
0
B7330 (Omnia Pro)
0
0
N97
0
0
Xperia-X1
0
0
KT520
0
0
C3303K (Champ)
0
0
C6
0
0
Vivaz
0
0
KT610
0
M5650U (Lindy)
0
0
E5
0
0
Xperia-X2
0
0
KU990
0
0
M8910 (Pixon12)
0
0
E52
0
0
Xperia-X10
0
0
3
GD900
0
0
S7350
0
0
N97-1
0
0
Drift
BL40 (New Chocolate)
0
S8500 (Wave)
0
0
N900
0
0
KM335
0
0
i5503 (Galaxy 5)
0
0
6710 (Navigator)
0
0
GD510 (POP)
0
0
0
0
0
i5700
(Galaxy Spica)
0
GD880
GM730
0
0
i7500 (Galaxy)
0
0
i9000 (Galaxy
S(16G))
0
0
T959
0
Galaxy Tab
0
GS500 (Cookie Plus)
0
0
GT505
0
0
GT540
0
0
GW305
0
0
GX500
0
0
0
Drift
17
Bluetooth-liste og Produsentens vilkår.
H : Handsfree
A : Audio Streming
Firma
Liste
H
A
Firma
Liste
H
A
APPLE
iPhone 3GS (16GB)
0
0
Motorola
XT701
0
0
iPhone 4 (16GB)
0
0
XT720 (MOTOROI)
0
0
0
Milestone Droid
0
0
i-Pad
P750
0
0
HTC
Hero G3
0
0
Touch2
0
0
Legend
0
0
Desire
0
0
Storm2 9550
0
0
Rim
, BEMERK
 Når telefonen har funksjonen <Bluetooth Power Save>, bør du holde denne
funksjonen aktivert for å opprettholde tilkobling.
 Når du bytter Samtale-modus fra handsfree til telefon, er det mulig at tilkoblingen
avbrytes.
 Noen telefoner støtter ikke Avvis-funksjonen.
 At telefonen har lavt batterinivå kan forårsake problemer.
Trådløs Bluetooth®-teknologi er e sysemj som tillater radiokontakt mellom elektroniske
enheter innenfor et maks område på 10 meter.
Å koble ti individuelle enheter under trådløs Bluetooth®-teknologi innebærer ingen
kostnader. En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi kan anvendes via Cascade
dersom tilkoblingen ble utført via trådløs Bluetooth®-teknologi.
Driftsforhold for bruk av funksjon for trådløs Bluetoothteknologi
 Steng vinduer.
 Skru av air-conditioner / vifte.
 Stopp kjøretøyet eller kjør i lav hastighet.
 Utfør samtalene på en rolig plass.
- Det vil muligens være variasjoner med tanke på anropskvaliteten avhengig av typen
telefon, værforhold osv.
- Bruk av telefonen samtidig som du kjører kan forårsake ulykker.
- Funksjonen for trådløs Bluetooth-teknologi vil muligens ikke fungere med noen
spesielle typer telefoner som er utstyrt med trådløs Bluetooth-teknologi.
3
Drift
ASUS
“Ordmerket Bluetooth og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG
Electronics er under lisens. Andre varemerker og varemerkenavn tilhører deres respektive
eiere.”
18
Problemløsing
Problemløsing
Symptoner
Årsak
Løsning
Strømmen slås ikke på.
Ledere og koblinger er ikke riktige.
Kontroller nok en gang at alle tilkoplinger er korrekte og intakte.
Sikringen har gått.
Finn årsaken til sikringsbruddet, utbedre årsaken, og bytt sikring. Pass nøye på
at du bruker en sikring med samme kapasitet.
Støy og andre faktorer forårsaker at den innebygde
mikroprosessoren ikke fungerer riktig.
Slå enheten av og på igjen.
Det høres ingen lyd.
Kablene er ikke koblet til riktig.
Kople til kablene korrekt.
Avspillingen hopper.
Denne enheten er ikke festet sikkert.
Sørg for fast montering.
Radiostasjonene kan ikke søkes inn.
Signalstyrken for stasjonene er for svak (ved automatisk
innstilling).
Søk inn stasjonene manuelt.
Ingen stasjon er forhåndsinnstilt, eller forhåndsinnstilte
stasjoner er blitt slettet. (Under søk ved bruk av skanning av
forhåndsinnstilte stasjoner.)
Forhåndsinnstill stasjonene.
iPod/ iPhone fungerer ikke..
Sjekk hvorvidt iPod/ iPhone er korrekt tilkoblet til enheten.
Tilkoble den korrekt til enheten.
Enheten fungerer ikke riktig, selv når
riktige knapper på fjernkontrollen
trykkes.
Batteristrømmen er lav.
Sett inn et nytt batteri.
Spilleren reagerer ikke.
4
Problemløsing
Tillegg
Spesifikasjoner
19
AUX
Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz
Generelt
S/N-forhold: 80 dB
Uteffekt: 53 W x 4 CH (Max.)
Forvrengning: 0,1 %
Strømkilde: DC 12 V
Kanalseparasjon (1 kHz): 45 dB
Høyttalerimpedans: 4 Ω
Maks. inngangsnivå (1 kHz): 1,1 V
Jording: Negative
SD
Dimensjoner (B x H x D): (178 x 50 x168)
mm (uten frontpanel)
Forvrengning : 0.1 %
Netto vekt: 1,10 kg
Bluetooth
TUNER
FM Søke område:
87,5 MHz til 108,0 MHz
TX POWER 4 dBm
Bluetooth-versonsspesifikasjon 2.1 + EDR
Linjeutgang
S/N-forhold: 55 dB
Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz
Forvrengning: 0,7 %
Utgangsspenning: 2 V (Max.)
Ustabil sensitivitet: 12 dBμV
AM (MW) Søke område:
(520 til 1720) kHz eller (522 til 1620) kHz
S/N-forhold: 50 dB
Forvrengning: 1,0 %
Ustabil sensitivitet: 28 dBμV
Subwooferen
Frekvensområde: 20 Hz til 120 Hz
Utgangsspenning: 2 V (Max.)
 Design og spesifikasjoner kan endres
uten varsel.
5
Tillegg
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
8088 57 58
0800 0 LG LG
Finland / Suomi
(0800 0 54 54)
800 187 40
Norway / Norge
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement