LG BB4330AN Owner's manual

LG BB4330AN Owner's manual
BRUKERMANUAL
3D Blu-ray™
Trådløs Soundbar
Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta
vare på den for senere anvisninger.
BB4330AN (BB4330AN, S43A3-D)
2
Starte
Sikkerhetsinformasjon
1
Starte
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene
må aldri blokkers ved at produktet plasseres på
en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag.
Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik
som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er
sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens
anvisninger er fulgt.
ADVARSEL: KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN. IKKE SE DIREKTE PÅ
OPTISKE INSTRUMENTER.
Dersom kontrollene brukes på annen måte enn
beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller
andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan
du utsette deg for skadelig stråling.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadde
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet
fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader
eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke
apparatet, og få ledningen skiftet ut med en
tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske
belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en
døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig
oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet
hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For
å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet
på strømledningen ut av veggkontakten. Under
installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett
tilgjengelig.
Starte
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som
kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
Kaste det brukte apparatet
1. Hvis et produkt er merket med
symbolet som viser en søppeldunk
med kryss over, er det omfattet av
direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal kastes atskilt fra
restavfall og leveres inn ved offentlige
spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av det brukte
apparatet som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og
menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bør håndtere det brukte
apparatet som avfall, kan du ta
kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
Kaste brukte batterier/akkumulatorer
1.Hvis batteriene/akkumulatorene i
produktet er merket med symbolet
som viser en søppeldunk med kryss
over, er de omfattet av direktiv
2006/66/EC.
2.Dette symbolet kan være kombinert
med de kjemiske tegnene for kvikksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb)
hvis batteriene inneholder mer enn
0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium
eller 0,004% bly.
3.Alle batterier/akkumulatorer skal kastes
atskilt fra restavfall og leveres ved
offentlige spesialavfallsstasjoner.
4.Riktig håndtering av brukte batterier/
akkumulatorer som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og dyrs og
menneskers helse.
5.Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bør håndtere brukte
batterier/akkumulatorer som avfall, kan
du ta kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
1
Starte
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers
og dyrs helse, må det gamle batteriet eller
batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges
i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos
forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med
ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må
ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
3
4
Starte
For trådløst produkt EU-meddelelse
1
Starte
LG Electronics erklærer hermed at dette/
disse produkt(er) er i overholdelse med de
grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Vennligst ta kontakt på følgende adresse for
anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of
Conformity).
Kontaktkontor for dette produktet:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for
Kundeservice. For informasjon om Kundeservice,
se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor
du kjøpte dette produktet.
Kun for innendørs bruk.
RF strålingseksponering redegjørelse
Dette utstyret bør monteres og betjenes med
minimum distanse på 20 cm. mellom radiatoren og
din kropp.
Merknader om opphavsrett
yy På grunn av at AACS (Advanced Access
Content System) er godkjent som
innholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray
Disk-format, lignende som bruk av CSS
(Content Scramble System) for DVD-format,
finnes spesielle restriksjoner ved avspilling,
utgivelse av analoge signaler osv., ved AACSbeskyttet innhold. Bruk av og begrensninger
for dette produktet kan variere avhengig av
kjøpstidspunktet ettersom restriksjoner kan
gjøres gjeldende og/eller endres av AACS etter
at dette produktet ble produsert.
yy Videre, BD-ROM Mark og BD+ brukes også som
innholdsbeskyttelsessystemer for Blu-ray Diskformater, som gir spesielle restriksjoner inkludert
avspillingsrestriksjoner for BD-ROM Mark og/
eller BD+ beskyttet innhold. For ytterligere
informasjon om AACS, BD-ROM-merket, BD+
eller dette produktet, vennligst kontakt et
autorisert kundeservicesenter.
yy Mange BD-ROM/DVD-plater er kodet med
kopibeskyttelse. Av den grunn bør du kople
spilleren direkte til TV-apparatet og ikke via en
videoopptaker. Tilkopling via en videoopptaker
kan føre til bildeforvrengning ved avspilling av
kopieringsbeskyttede plater.
yy Dette produkt inkorpererer copyright
(opphavsrett)-vern teknologi som er vernet av
U.S. patenter og andre intellelektuelle eiendom
rettigheter. Bruk av denne copyright beskyttelse
teknologi må bli autorisert av Rovi Corporation,
og er tilsiktet for hjem og andre begrensede
visnings-bruk med mindre autorisert av Rovi
Corporation. Omvendt teknikk eller demontering
erforbudt.
yy I henhold til opphavsrettslover i USA og andre
land kan uautorisert opptak, bruk, visning,
distribusjon eller bearbeiding av TV-programmer,
videokassetter, BD-ROM-plater, DVD-er, CDer og annet materiale medføre sivilt- eller
kriminalrettslig straffeansvar.
Starte
5
Viktig informasjon for TV farge
system
Fargesystemet til denne spilleren avviker i henhold
til nåværende spillte disketter.
Bare multi system farge-TV kan motta alle signaler
som kommer ut fra spilleren.
yy Hvis du har en PAL farge system TV, vil du bare se
forvrengte bilder ved bruk av disketter eller video
innhold innspillt i NTSC.
yy Multi systemet farge TV forandrer farge-systemet
automatisk i følge input (inngang) signaler.
I tilfeller der farge-systemet ikke blir automatisk
forandret, slå den av og så på igjen for å se et
normalt bilde på skjermen.
yy Selv om disketten innspillt i NTSC farge-system
blir bra avspillt på din TV, vil den kanskje ikke bli
korrekt innspillt på din opptaker.
>>Advarsel
yy Å se på et 3D innhold i en lengre tid kan
føre til svimmelhet eller tretthet.
yy Det anbefales å ikke se på en film i 3D
modus for svake, barn og gravide.
yy Hvis du opplever hodepine, tretthet eller
svimmelhet under visning av innhold i 3D,
anbefales det sterkt å stoppe avspillingen
og hvile inntil du kjenner deg bra igjen.
1
Starte
For eksempel, når spilleren spiller disketten innspillt
i NTSC farge systemet, vil bildet komme ut som et
NTSC signal.
6
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
31
– Menyen [ANNET]
4Betjening
1Starte
2Sikkerhets-informasjon
8Introduksjon
8
– Spillbare disker og symboler som er
brukt i denne manualen
9
– Om visning av “7” symbolet
9 – Sonekode
9 – Systemvalg
10Fjernkontroll
11Frontpanelet
12Bakpanel
12 Aktiv basshøyttaler
2 Koble til
13
15
15
16
17
17
Montering av hoved-enheten
Sette opp
– Trådløs forbindelse
Tilkoplinger til TV-apparatet
– Hva er SIMPLINK?
– ARC (Audio Return Channel)funksjon
18 – Innstille oppløsningen
19 Tilkobling antenne
19 Tilkoblinger med ekstern enhet
19 – PORT. IN-tilkobling
20 – OPTICAL IN-tilkobling
20 – HDMI IN-tilkobling
21 Tilkobling til ditt hjemme-nettverk
21 – Kabel nettverk tilkobling
22 – Lednings-nettverk setup
3Systeminnstilling
24 Opprinnelig oppsett
25Innstillinger
25 – Justere oppsett-innstillingene
26 – Menyen [NETTVERK]
27 – Menyen [VISNING]
28 – Menyen [SPRÅK]
29 – Menyen [LYD]
30 – Menyen [SPERRE]
34Lydeffekt
34 3D-lyds effekt
35 Visning av hjemmemenyen
35 – Bruk av [Hjem]-menyen
35 – Bruke Smart Share
36 Spille av fra koblede enheter
36 – Spille en plate
36 – Spille Blu-ray 3D disk
37 – Spille av en fil på disk/USB-enhet
38 – Spille av en fil på nettverksserver
39 Tilkobling til hjemmenettverket for PC
39 – Installering av Nero MediaHome 4
Essentials
39 – Å dele filer og mapper
40 – Om Nero MediaHome 4 Essentials
40 – Systemkrav
41 Vanlig avspilling
41 – Grunnleggende bruk for video og
audio-innhold
41 – Grunnleggende bruk for bildeinnhold
41 – Bruke disk-menyen
42 – Fortsette avspilling
42 – Minne for sist viste scene
43Skjermvisning
43 – Kontrollere avspilling av video
44 – Kontrollere bildevisning
45 Avansert avspilling
45 – Gjenta avspilling
45 – Gjenta en bestemt del
45 – Å starte avspilling fra valgt tid
46 – Velge et undertekstspråk
46 – Høre ulik lyd
46 – Se fra en annen vinkel
46 – Forandre størrelsesforhold på TV-en
47 – Forandre undertekstene
47 – Forandre bildemodus
47 – Vise innholdsinformasjon
48 – Forandre visning av innholdsliste
48 – Velge fil for undertekster
49 – Lytte til musikk under
lysbildefremvisning
49 – Konvertere 2D-innhold til 3D
50 Avanserte funksjoner
Innholdsfortegnelse
50 – Bruke BD-Live™
50 – LG AV Remote
51 – Se på informasjonen fra Gracenote
Media Database
52Radio-betjeninger
52 – Å lytte til radio
52 – Å forhåndsinnstille radiostasjoner
52 – Å slette en lagret stasjon.
52 – Å slette alle lagrede stasjoner
52 – Å forbedre dårlig FM-mottakelse
52 – Se informasjon om en radio stasjon
53 Bruk et USB tastatur eller mus
53 Bruke Premium
54 Bruke LG Smart World
54 – Logge på
55 – Søke online-innhold
55 Bruke menyen My Apps
56 Bruker Bluetooth-teknologi
56 – Lytte til musikk lagret på Bluetoothenheter
7
64 – Filkrav
65 – AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
66 – Om DLNA
66 – Visse systemkrav
66 – Merknader vedrørende kompatibilitet
67 Audio Output Spesifikasjoner
68 Område kode liste
69 Språk kode liste
70 Varemerker og lisenser
73Spesifikasjoner
75Vedlikehold
75 – Behandling av enheten
75 – Merknader om plater
76 Viktig informasjon relatert til Nettverktjenester.
1
2
3
4
5Feilsøking
58Feilsøking
58 – Generellt
59 – Network
60 – Bilde
60 – Lyd
60 – Kundestøtte
60 – Merknad Åpen-kilde software
6Tillegg
61
Kontrollere et tv-apparat med den
medfølgende fjernkontrollen
61 – Sette opp fjernkontrollen til å
kontrollere tv-apparatet
62 Nettverk Software oppdatering
62 – Nettverk oppdatert kunngjøring
62 – Programvareoppdatering
64Tilleggsinformasjon
Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan skille seg fra spilleren din, avhengig av
programvaren på spilleren eller tjenesteleverandøren din.
5
6
8
Starte
Introduksjon
1
Spillbare disker og symboler som er brukt i denne manualen
Starte
Media/Term
Logo
Symbol
e
Beskrivelse
yy Disker så som filmer som kan kjøpes eller leies.
yy Blu-ray 3D” disk og “Blu-ray 3D ONLY” Disk
yy BD-R/RE-disker som er innspilt i BDAV-format.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE-disker som innholder film, musikk eller
bilde-filer.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format
yy Disker med f.eks filemer som kan kjøpes eller
leies.
yy Kun film-modus og sluttbehandlede
yy Støtter også dual layer-disk
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio-CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
Bemerk
–
Advarsel
–
o
Sluttbehandlet AVCHD-format
y
u
i
yy DVD±R/RW-disker som inneholder film, musikk
eller bilde-filer.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format
r
Kun VR-modus og sluttbehandlede
t
Audio-CD
y
u
i
yy CD-R/RW-disker som innholder film, musikk eller
bilde-filer.
,
>
Indikerer spesielle merknader og bruksegenskaper.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format
Indikerer advarsler for forebygging av mulig skade
ved misbruk.
Starte
,,Bemerk
yy Avhengig av innspillingssoftwaren &
sluttbehandlingen er det mulig at noen
innspilte disker (CD-R/RW, DVD±R/RW,
BD-R/RE) ikke er avspillbare.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW og CD-R/RW-disker
som er innspilte ved bruk av en personlig
datamaskin eller en DVD- eller CD-innspiller
avspilles muligens ikke hvis disken er skadet
eller skitten, eller om det er smuss eller
kondens på spillerens linse.
yy Hvis du spiller inn på en disk ved
bruk av en personlig datamaskin, selv
om den er innspilt i et kompatibelt
format, er det tilfeller hvor den ikke kan
avspilles på grunn av innstillingene til
applikasjonsprogramvbaren som er
brukt for å skape disken. (Kontroller hos
softwareprodusenten for mer detaljert
informasjon.)
yy Denne spilleren krever spesielle disker og
innspillinger for å møte spesielle tekniske
standarder for å kunne oppnå optimal
avspillingskvalitet.
yy Før-innspilte DVDer settes automatisk
til disse standarder. Det finnes mange
ulike typer innspillingsbare disk-formater
(inkludert CD-R som inneholder MP3 eller
WMA-filer) og disse krever spesielle føreksisterende forhold for å sikre kompatibel
avspilling.
yy Kunder bør merke seg at det kreves tillatelse
for å kunne laste ned MP3 / WMA-filer
og musikk fra Internett. Vårt selkap har
ingen rettigheter til å innvilge slik tillatelse.
Tillatelse skal alltid innhentes fra copyrighteieren.
yy Du må innstille diskformat mulighet til
[Mastered] for å kunne gjøre diskene
kompatible med LG spillere ved formatering
av omskrivningsbare disker. Når du innstiller
muligheten til ‘Live’ system, kan du ikke
bruke det på LG spiller. (Mastered/Live fil
system: Disk format system for windows
Vista.)
Om visning av “7” symbolet
“7” kan vises på TV-skjermen når spilleren brukes.
Dette symbolet betyr at funksjonen som er forklart
i brukerveiledningen, ikke er tilgjengelig på det
spesifikke mediet.
Sonekode
Denne enheten har en sonekode som er trykt på
baksiden av enheten. Denne enheten kan kun spille
av BD-ROM eller DVD-plater merket tilsvarende
som på baksiden av enheten eller med “ALL”.
Systemvalg
Trykk B (OPEN/CLOSE) når en disk er satt i, og fjern
ikke disken. Trykk og hold M (PAUSE) i mer enn fem
sekunder mens [OPEN] vises i skjermvinduet.
1
Starte
yy Avhengig av forholdene til
innspillingsutstyret eller CD-R/RW (eller
DVD±R/RW)-disken, er det noen CD-R/RW
(eller DVD±R/RW)-disker som ikke kan
avspilles på enheten.
9
10
Starte
Fjernkontroll
1
• • • • • • a • • • • • • Starte
1 (POWER): Slår spilleren PÅ eller
AV.
B (OPEN/CLOSE): Mater ut og
setter disken.
FUNCTION: Endrer inngangmodus.
0-9 talltastatur: Velger
nummererte muligheter i en
meny.
CLEAR: Fjerner et nummer
når du siller inn passordet eller
nettverksforbindelsen.
REPEAT (h): Repeteret en
onsket del eller sekvens.
ENTER (b): Bekrefter et
menyvalg.
BACK ( ): Går ut fra menyen eller
returnerer til forrige skjermbilde.
TITLE/POPUP: Viser DVDtittelmenyen eller BD-ROMoppsprettmenyen, hvis
tilgjengelig.
DISC MENU: Åpner menyen på
en plate.
• • • • • • d • • • • • •
Z (STOP): Stopper avspillingen.
z (PLAY): Starter avspillingen.
RDS: Radio Data System.
M (PAUSE): Stopper avspillingen
midlertidig.
PTY: Viser program typer fra RDS.
c/v (SCAN): Søk bak- eller
framlengs.
C/V (SKIP): Gå til neste
eller forrige fil/spor/kapittel.
SPEAKER LEVEL: Innstiller
lydnivået på ønsket høyttaler.
SOUND EFFECT: Velger en
lydeffekt-modus.
VOL +/-: Justerer
høyttalervolumet.
OPTICAL/TV SOUND: Endrer
inngang-modus til optisk direkte.
MUTE: Demper enheten.
• • • • • • c • • • • • •
Ta av batteridekselet på baksiden
av fjernkontrollen, og sett inn et
R03-batteri (størrelse AAA) med
korrekt 4 og 5.
TUNING +/-: Søker etter ønsket
radio stasjon.
Fargede (R, G, Y, B) knapper:
- Bruk for å navigere i BD-ROMmenyer. Brukes også som
snarveiknapper for bestemte
menyer.
- B knapp: Velger mono/ stereo i
FM-modus.
• • • • • • b • • • • • •
Batteri installasjon
PRESET +/-: Velger programmer
fra radio.
HOME ( ): Viser eller går ut av
[Hjem].
3D SOUND: Velger en 3D lyds
effekt-modus.
INFO/MENU (m): Viser eller går
ut av skjermdisplayer.
Retningsknapper: Velger et
alternativ i menyen.
PTY SEARCH:
Søker program type.
SUBTITLE: Velger et undertekst
språk.
AUDIO: Velger et audio-språk eller
audio-kanal.
SLEEP: Innstiller en tidsperiode
hvor deretter enheten slås av.
MUSIC ID: Når tilkoblet
til nettverket, kan forsyne
informasjon om den aktuelle
sangen mens film avspiller.
TV-kontrollknapper: Se side 61.
Starte
11
Frontpanelet
a
b
1
Starte
e
c
d
a Disk-skuff
b Funksjonsknapper
1/! (Strøm)
-/+ (Volum)
DM (Spill av / Pause)
Z (Stopp)
F (funksjon)
Endrer inngangskilden eller funksjonen.
R (Åpne / Lukk)
c USB-port
d Displayvindu
>>Advarsel
Forsiktighetsregler ved bruk av touchknappene
yy Bruk touch-knappene kun med rene og
tørre hender.
- I et miljø med høy luftfuktighet skal
fuktigheten på knappene tørkes av innen
bruk.
yy Ikke trykk hardt på touch-knappene for å få
dem til å fungere.
- Hvis du bruker for mye kraft, kan dette
skade sensoren til touch-knappene.
yy Berør knappen du ønsker å bruke for å
kunne betjene funksjonen riktig.
yy Vær forsiktig slik at du ikke har noen ledende
materialer på touch-knappene.
Det kan resultere i driftsforstyrrelser.
12
Starte
Bakpanel
1
Starte
a
b
d
e
f
c
a LAN Port
d Antennekobling
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Aktiv basshøyttaler
a
b
a LED (tilkoblingsstatus)
Gul-grønn: Tilkoblingen er fullført.
Gul-grønn (blinker): Basshøyttaleren forsøker
å koble til.
Rødt: Tilkoblingen er i standby-modus eller var
mislykket.
c
b Høyttaler kanal
>>Advarsel
Vær forsiktig og vær sikker på at barn ikke
putter hender eller andre objekter inn i
høyttaler- kanalen.
c PARING-knapp
Koble til
Montering av hovedenheten
13
2. Når du monterer på veggen (betong), bruk
veggplugger (Medfølger ikke). Du bør bore
noen hull. Et guide-ark (WALL BRACKET INSTALL
GUIDE) følger med til boringen. Bruk arket for å
finne punktene til å bore.
Du kan montere hoved-enheten på veggen.
Forbered skruene og stativer som medfølger.
Forberedelse
2
Koble til
Enhet
Vegg-stativ
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
1. Plasser TV BOTTOM LINE fra WALL BRACKET
INSTALL GUIDE med bunnen av TV’en og fest i
den posisjonen.
TV
,,Bemerk
Skruer og veggplugger medfølger ikke for
montering av enheten. Vi anbefaler Hilti (HUD1 6 x 30) til montering. Vennligst anskaff dette.
3. Fjern WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Juster med skruer (medfølger ikke) som anvist i
illustrasjonen nedenfor.
14
Koble til
5. Heng hoved-enheten på stativer, som anvist
nedenfor.
>>Advarsel
yy Ikke heng på den installerte enheten og
unngå enhvert støt på enheten.
yy Sikre enheten solid til veggen så den ikke
faller ned. Hvis enheten faller ned, kan det
resultere i en skade eller ødeleggelse av
produktet.
2
Koble til
yy Når enheten er installert på veggen,
vennligst sørg for at barn ikke trekker i noen
av de tilkoblede kabler, da dette kan føre til
at den faller.
,,Bemerk
Koble enheten fra braketten som vist under.
Koble til
Sette opp
Trådløs linjeparring
LED indikator til det trådløse basselementet
LED Farge
Operasjon
Det trådløse bass-elementet
mottar signalene fra enheten.
Gul-grønn
(blinker)
Det trådløse bass-elementet
prøver å koble opp.
Rødt
Det trådløse bass-elementet
er hvilemodus.
Av (Ingen
skjerm)
Den elektriske ledningen
til trådløs basshøyttaler er
frakoblet.
Innstilling av den trådløse
basshøyttaleren for første gang
1. Koble opp strømledningen til det trådløse basselementet til strømmen.
2. Skru på hoved-enheten: Hoved-enheten og
det trådløse bass-elementet vil kobles opp
automatisk.
Trådløs linjeparring for manuellt
Når din tilkobling ikke er fullført, kan du se det røde
LED på wooferen og woofer gir ingen lyd. For å løse
dette problemet, følg stegene under.
1. Trykk og hold Z STOP på enheten og MUTE på
fjernkontrollen samtidig.
- “REMATE” dukker opp i displayvinduet.
2. Trykk PAIRING på baksiden av woofer.
- Den gul-grønne LEDen vil blinke hurtigt.
3. Slå enheten på og av.
- Suksess dersom du ser “Gul-grønn” LED.
4. Forsøk stegene 1 – 3 på nytt dersom du ikke ser
“Gul-grønn” LED
,,Bemerk
yy Vist det er et produkt i nærheten som skiller
ut sterke elektromagnetiske signaler, kan
det forekomme forstyrrelser. Plasser enheten
(Det trådløse bass-elementet og hovedenheten) vekke fra forstyrrelsen.
yy Vist du operer hoved-enheten så vil det
trådløse bass-elementet (bak-høyttalerne)
gi fra seg en lyd innen noen sekunder i
hvilemodus.
yy Plasser avstanden mellom denne enheten
og det trådløse bass-elementet innen 10
meter.
yy Optimal ytelse forekommer bare når
enheten og det trådløse bass-elementet
står innenfor 2 meter (6 ft.) -10 meter (32 ft.)
signal-feil kan forekomme vist du bruker en
lengre avstand.
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta lengre)
for Den Trådløse Senderen og det trådløse
bass-elementet kommuniserer med
hverandre.
2
Koble til
Gul-grønn
15
16
Koble til
Tilkoplinger til TVapparatet
2
Hvis du har en HDMI TV eller monitor, kan du kople
den til denne spilleren ved hjelp av en HDMI-kabel
(Type A, Høyhastighets HDMI™-kabel). Kople HDMIkontakten på spilleren til HDMI-kontakten på en
HDMI-kompatibel TV eller monitor.
Ytterligere informasjon om HDMI
yy Når du kopler til en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet må du forsikre deg om følgende:
-- Forsøk å slå av HDMI/DVI-enheten og denne
spilleren. Deretter slår du på HDMI/DVIenheten og venter ca. 30 sekunder innen du
slår på denne spilleren.
-- Den tilkoplede enhetens videoinngang er
korrekt satt opp for denne enheten.
Koble til
-- Den tilkoplede enheten er kompatibel med
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller
1920x1080p videoinngang.
Baksiden av enheten
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter fungerer sammen med denne spilleren.
-- Bildet vil ikke vises korrekt på et apparat som
ikke støtter HDCP.
,,Bemerk
HDMI kabel
TV
Innstill TV-apparatets kilde til HDMI (referer til TVapparatets brukerhåndbok).
,,Bemerk
Vennligst les brukerveiledningene til TVapparatet, stereosystemet og annet utstyr for å
kople til utstyret på beste måte.
yy Hvis en tilkoblet HDMI innretning ikke
aksepterer audio output på spilleren,
kan HDMI innretningen´s audio tone
bli forvrengt eller kanskje ikke output
(utgående).
yy Når du bruker HDMI tilkobling, kan du
forandre oppløsningen for HDMI output.
(Referer til “Innstille oppløsningen” på side
18.)
yy Velg type video output fra HDMI UT plugg
ved å bruke [HDMI fargeinnstilling] valg i
[Innstillinger] menyen (se side 28).
yy Endres oppløsningen når tilkoplingen
allerede er etablert, kan det resultere i
driftsforstyrrelser. For å løse dette problemet,
må spilleren slås av og deretter på igjen.
yy Dersom HDMI-tilkobling med HDCP ikke er
verdifisert, går TV-skjermen i svart. I så fall
må du sjekke HDMI-forbindelsen, eller koble
fra HDMI-kabelen.
yy Hvis det er støy eller linjer på skjermen,
vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er
vanligvis begrenset til 4,5 m (15 ft.)).
Koble til
Hva er SIMPLINK?
Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres
med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten
og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplet via
HDMI-forbindelsen.
Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet
for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINKfunksjonen.
LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er
merket med logoen som vises ovenfor.
,,Bemerk
Avhengig av platetype eller avspillingsstatus,
kan enkelte SIMPLINK-operasjoner avvike fra
det du forventer, eller ikke fungere.
ARC (Audio Return Channel)funksjon
ARC-funksjonen muliggjør at en HDMI-kapabel TV
kan sende audio stream til HDMI OUT på denne
spilleren.
For å bruke denne funksjonen:
-- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen
og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere avhengig av TVen. For informasjon om
ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
-- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed
HDMI™-kabel med Ethernet).
-- Du må koble til med HDMI IN som støtter ARCfunksjonen ved bruk av HDMI OUT på denne
spilleren.
-- Du kan kun koble til et hjemmekino til TV som er
kompatibel med ARC.
,,Bemerk
For å aktivere [SIMPLINK / ARC]-funksjon, sett
dette alternativer til [På]. (side 33)
2
Koble til
Funksjoner som kan kontrolleres med LG TVapparatets fjernkontroll: Spill av, Pause, Skann, Hopp
over, Stopp, Slå av osv.
17
18
Koble til
Innstille oppløsningen
Spilleren tilbyr flere outputs/utgangs oppløsninger
for HDMI OUT plugger. Du kan forandre
oppløsningen ved bruk av [Innstillinger] meny.
1. Trykk HOME ( ).
2. Bruk A/D for å velge [Innstillinger] og trykk
ENTER (b). [Innstillinger] menyen kommer til
syne.
2
Koble til
3. Bruk knappene W/S for å velge alternativet
[VISNING] og trykk deretter D for å gå til det
andre nivået.
4. Bruk knappene W/S for å velge alternativet
[Oppløsning] og trykk deretter ENTER (b) for å
gå til det tredje nivået.
5. Trykk på knappene W/S for å velge ønsket
oppløsning og trykk ENTER (b) for å bekrefte.
,,Bemerk
yy Hvis din TV ikke aksepterer oppløsningen
du har innstillt på spilleren, kan du innstille
oppløsningen til 576p som følger:
1. Trykk HOME ( ) for å lukke HOME-meny.
2.Trykk Z (STOP) lenger enn 5 sekunder.
yy Dersom du velger en oppløsning manuelt
og deretter kobler HDMI-pluggen til
tv-apparatet og tv-apparatet ditt ikke
aksepterer innstillingen, blir innstilt
oppløsning satt til [Auto].
yy Hvis du velger en oppløsning som din TV
ikke aksepterer, vil en advarsel komme til
syne. Etter oppløsning forandring, kan du
ikke se skjermen, vennligst vent 20 sekunder
og oppløsningen vil automatisk komme
tilbake til forutgående oppløsning.
yy Bildefrekvensen for 1080p videoutgangen
kan bli satt automatisk til enten 24 Hz eller
50 Hz avhengig dels av kapasiteten på og
preferansen for det tilkoblede tv-apparatet
og dels på bildefrekvensen for innholdet på
BD-ROM-platen.
Koble til
Tilkobling antenne
Koble til den medfølgende antennen for å lytte til
radioen.
19
Tilkoblinger med
ekstern enhet
PORT. IN-tilkobling
Du kan nyte lyden fra din bærbare audio-spiller
gjennom høyttalerne på dette systemet.
Baksiden av enheten
Du kan også bruke F (funksjon)-knappen på
frontpanelet for å velge inngang-modus.
Baksiden av enheten
,,Bemerk
Etter at FM-antennen er tilkoblet, sørg for at
den er trukket helt ut.
MP3-spiller osv...
2
Koble til
Koble til hodetelefonene i (eller linje ut)-pluggene
på den bærbare spilleren i PORT. IN-sokkelen på
denne enheten. Velg så [PORTABLE]-alternativet ved
å trykke FUNCTION.
20 Koble til
OPTICAL IN-tilkobling
HDMI IN-tilkobling
Du kan nyte lyden fra ditt komponent med digital
optisk tilkobling gjennom høyttalerne på dette
systemet.
Du kan nyte bilder og lyd fra ditt komponent
gjennom denne tilkoblingen.
Koble til i utgang-pluggen på komponentet ditt
inn i OPTICAL IN-pluggen på enheten. Velg dernest
[OPTICAL]-alternativet ved å trykke FUNCTION. Eller
trykk på OPTICAL/TV SOUND for å velge direkte.
2
Koble til HDMI OUT-pluggen på ditt komponent inn
i HDMI IN pluggen på denne enheten. Velg dernest
[HDMI IN]-alternativet ved å trykke FUNCTION.
Du kan også bruke F (funksjon)-knappen på
frontpanelet for å velge inngang-modus.
Du kan også bruke F (funksjon)-knappen på
frontpanelet for å velge inngang-modus.
Koble til
Baksiden av enheten
Baksiden av enheten
Til den digitale optiske
utgang-pluggen på
ditt komponent.
Til HDMI OUT-pluggen
på ditt komponent
(”set-top box”, digital
satelittmottaker, video
spillmaskin, osv..)
,,Bemerk
yy Du kan ikk endre videooppløsningen i HDMI
IN-modus. Endre videooppløsning på det
tilkoblede komponentet.
yy Hvis video output-signalet er unormalt når
din PC er tilkoblet til HDMI IN-pluggen,
endres oppløsningen på din PC til 576p,
720p, 1080i eller 1080p.
yy Spilleren sender audio fra HDMI INPUTS
til både HDMI-utgangen og til enhetens
høyttalere.
Koble til
Tilkobling til ditt
hjemme-nettverk
Bredbånd
service
Ruter
Kabel nettverk tilkobling
Bruk av kablet nettverk gir det beste resultatet, da
det forbinder innretninger direkte til nettverket og
er ikke påvirket av radio frekvens interfrens.
Koble til spilleren´s LAN port til den korsponderene
porten på ditt modem eller ruter ved å bruke en
vanlig tilgjengelig LAN eller lokalnettverk kabel.
DLNA-sertifisert servere
,,Bemerk
yy Når du plugger inn eller trekker ut LANkabelen, skal du holde i selve pluggen og
ikke kabelen. Når du trekker ut LAN-kabelen
skal du samtidig trykke inn låseanordningen.
yy Du skal ikke kople noen modulær
telefonledning til LAN-porten.
yy Ettersom det er ulike
koplingskonfigurasjoner, må du følge
spesifikasjonene til din tilbyder av
telekommunikasjonstjenester eller
Internett-tjenester (ISP).
yy Hvis du ønsker tilgang til innehold fra DLNA
servere, må denne spiller bli koblet til det
samme lokale nettverket med dem via en
ruter.
yy Hvis du vil angi din PC som en DLNAserver, installere den medfølgende Nero
MediaHome 4 på PCen. (Se side 39)
Baksiden av enheten
2
Koble til
Denne spilleren kan bli tilkoblet til et lokalt
områdenettverk (LAN) via LAN porten på
bakpanelet.
Ved tilkobling av denne enheten til et bredbåndhjemmenettverk, har du tilgang til tjenester slik
som softwareoppdatering, BD-LIVE interaktivitet og
online-tjenester.
Vennligst referer til dokumentasjonen for din
nettverk innretning for ytterligere instruksjoner.
21
22 Koble til
Lednings-nettverk setup
Avansert innstilling
Hvis det er en DHCP server i det lokale nettverket
(LAN) via lednings-tilkobling, vil denne spilleren
automatisk lokalisere en IP adresse. Etter å ha fullført
den fysiske tilkoblingen, kan kanskje et lite antall av
hjemme-nettverk behøve at spilleren´s nettverksinnstilling må justeres. Justere [NETTVERK]
innstillingen som følger.
Hvis du vil stille inn nettverksinnstillingene manuelt,
bruk W/S for å velge [Avansert innstilling] på
[Nettverksinnstilling] menyen og trykk ENTER (b).
2
Forberedelse
Koble til
Før innstilling av ledning nettverket, trenger du
å koble til bredbånd internett til ditt hjemme
nettverk.
1. Velg [Innstilling for tilkobling] valgfri i
[Innstillinger] menyen og trykk så ENTER (b).
1.Bruk W/S/A/D for å velge IP modusen
mellom [Dynamisk] og [Statisk].
Normalt, velg [Dynamisk] for å tildele en IP
adresse automatisk.
,,Bemerk
Hvis det ikke er noen DHCP på nettverket og
du ønsker å slå inn en IP adresse manuelt, velg
[Statisk] slå så inn [IP-adresse], [Subnettmaske],
[Gateway] og [DNS-server] ved bruk av
W/S/A/D og numeriske knapper. Hvis du
gjør en feil når du slår et nummer, Trykk CLEAR
for å frigjøre den uthevede delen.
2. Les forberedelsene for nettverksinnstillingene,
press så ENTER (b) mens [Start] er markert.
Nettverk vil automatisk bli koblet til enheten.
2. Velg [Neste] og trykk ENTER (b) for å bruke
nettverksinnstillinger.
Status for nettverkstilkobling vises på skjermen.
3. Trykk ENTER (b) mens [OK] er markert for å
fullføre nettverksinnstillingene.
Koble til 23
Konsept på nettverk tilkobling
yy Mange nettverks tilkobling problemer ved set up
kan ofte ordnes ved å ”re-sette”(nullstille) ruter
eller modem. Etter tilkobling av spilleren til til
hjemme-nettverk, hurtig strøm av og/eller koble
fra strømkabelen på hjemme-nettverk’s ruter
eller kabel modem. Så strøm på og/eller koble til
strømkabelen igjen.
yy Vårt firma er ikke ansvarlig for noen funksjonsfeil
på spilleren og/eller internett tilkoblingen som
skyldes kommunikasjons-feil/funksjonsfeil
assosiert med ditt bredbånd internet tilkobling,
eller annet tilkoblet utstyr.
yy Særpregene til BD-ROM disker gjort tilgjengelig
gjennom Internet Connection særpreg er ikke
skapt eller levert av vårt firma, og vårt firma
er ikke ansvarlig for deres funksjonalitet eller
uavbrutt tilgjengelighet. Noe disk-relatert
matriale tilgjengelig ved internet tilkobling kan
kanskje ikke være kompatibel med denne spiller.
Hvis du har spørsmål om slikt innhold, vennligst
kontakt produsenten av disken.
yy Noe internet innhold kan kreve en høyere
bredbånd tilkobling.
yy Selv om spilleren er korrekt tilkoblet og
konfigurert, vil kanskje noe internet innhold
ikke fungere korrekt på grunn av internet
overbelastning, kvaliteten eller båndvidden
på din internet service, eller problemer fra din
forsørger av innholdet.
yy Noen internet tilkoblings operasjoner er kanskje
ikke mulig på grunn av enkle restriksjoner som
er satt av internet service forsørgeren (ISF) som
leverer ditt bredbånd internet tilkobling.
yy Alle kostnader fakturert av en ISF inkludert uten
begrensning, tilkoblingskostnader er ditt ansvar.
yy En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port er
nødvendig for kablet tilkobling til denne
spilleren. Hvis din internet service ikke tillater
for en slik tilkobling, vil du ikke kunne tilkoble
spilleren.
yy Du må bruke en ruter for å bruke xDSL service.
2
Koble til
yy Avhengig av internett service forsørger (ISF)
antallet innretninger som kan motta vil internet
service kanskje bli begrenset ved anvendelige
vilkår av service. For detaljer, kontakt din ISF.
yy Et DSL modem er påkrevet for å bruke DSL
service og et kabel modem er påkrevet for
å bruke kabel modem service. Avhengig
av tilgangs- metode til en abbonnet avtale
med din ISF, vil du kanskje ikke kunne bruke
internet tilkoblings utstyr som denne spilleren
inneholder, eller du må begrense antallet av
innretninger du kan tilkoble på samme tid. (Hvis
din ISF er begrenset til en innretning, vil denne
kanskje ikke bli tillatt tilkoblet når en PC allerede
er tilkoblet.
24 Systeminnstilling
Opprinnelig oppsett
Når du skrur på enheten for første gang vil
den innledende oppsettsveiviseren dukke
opp på skjermen. Still inn display-språket
og nettverksinnstillingene på den første
oppsettsveiviseren
4. Velg [Neste] og trykk ENTER (b).
5. Du kan automatisk lytte til TV-lyd gjennom
enhetens høyttalere når TV-apparatet er slått på.
TV og denne enheten må kobles sammen med
optisk kabel.
1.Trykk 1 (POWER).
Den innledende oppstartsveiviseren vil dukke
opp på skjermen.
2.Bruk W/S/A/D for å velge et språk og trykk
så ENTER (b).
3
Trykk W for å flytte og trykk A/D for å velge
[På] eller [Av]. Velg [Neste] og trykk ENTER (b).
Systeminnstilling
6. Sjekk alle innstillingene du har stilt inn i de
foregående trinnene.
3. Les forberedelsene for nettverksinnstillingene,
press så ENTER (b) mens [Start] er markert.
Trykk ENTER (b) mens [Fullført] er markert for
å fullføre nettverksinnstillingene. Dersom det er
innstillinger som må endres, bruk W/S/A/
D for å velge 1 og trykk ENTER (b).
7. Viser veiledningen for privat lydmodus. Trykk
ENTER (b).
Hvis nettverk er koblet til med kabel, vil
nettverksinnstillingene automatisk vært fullført.
Dersom du har sikkerhet på tilkoblingspunktet
ditt, må du fylle inn den nødvendige
sikkerhetskoden.
Systeminnstilling 25
Innstillinger
Justere oppsett-innstillingene
Du kan forandre innstillingene til spilleren i
[Innstillinger] menyen.
1. Trykk HOME ( ).
3
3.Bruk W/S for å velge første setup mulighet,
og trykk D for å gå til det andre nivået.
4.Bruk W/S for å velge en andre setup mulighet,
og trykk ENTER (b) for å gå til det tredje nivået.
5.Bruk W/S for å velge en ønsket innstilling og
trykk ENTER (b) for å bekrefte ditt utvalg.
Systeminnstilling
2.Bruk A/D for å velge [Innstillinger] og trykk
ENTER (b). [Innstillinger] menyen kommer til
syne.
26 Systeminnstilling
Menyen [NETTVERK]
[NETWORK]-innstillinger er nødvendig for å bruke
softwareoppdateringen, BD-Live og onlinetjenester.
Innstilling for tilkobling
Hvis ditt hjemmenettverk er klart til å tilkobles
spilleren, trenger spilleren å bli innstillt for
nettverkstilkobling for nettverkkommunikasjon. (Se
“Tilkobling til ditt hjemme nettverk” på side 21.)
Tilkoblingens status
3
Systeminnstilling
Hvis du ønsker å sjekke nettverk statusen på denne
spiller, velg [Tilkoblingens status] muligheten og
trykk ENTER (b) for å sjekke hvorvidt en tilkobling
til nettverket og internet har blitt etablert.
BD-LIVE-tilkopling
Du kan begrense Internettilgangen når BD-Livefunksjonene brukes.
[Tillatt]
Internett-tilgang er tillatt for alt BD-Liveinnhold.
[Delvis tillatt]
Internett-tilgang er bare tillatt for BD-Liveinnhold som har innholdseier-sertifikater.
Internett-tilgang om AACS Online-funksjoner er
forbudt for alt BD-Live-innhold uten sertifikat.
[Ikke tillatt]
Internett-tilgang er forbudt for alt BD-Liveinnhold.
Smart service-innstillinger
[Landsinnstilling]
Velg området ditt for visning av riktige tjeneste
og innehold på [Premium] og [LG-Apps]egenskapene.
[Initialisere]
[Initialisere]-funksjonen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder.
Enhetens navn
Du kan lage et nettverk navn med virtuelle
tastaturet. Denne spilleren vil bli gjenkjent av
navnet du går inn på hjemmenettverket.
Nettverksavspilling
Denne funksjonen tillater deg å kontrollere
avspilling av media som streames fra en DLNAmedieserver av en DLNA-sertifisert smartphone.
De fleste DLNA-sertifiserte smartphoner har en
funksjon som kontrollerer avspillingen av media på
ditt hjemmenettverk. Sett dette alternativet til [På]
for å tillate at din smartphone kontrollere denne
enheten. Referer til veiledningen for din DLNAsertifiserte smartphone, eller applikasjonen for mer
detaljert informasjon.
,,Bemerk
yy Denne enheten og den DLNA-sertifiserte
smartphone må være tilkoblet til det
samme nettverket.
yy For å bruke [Nettverksavspilling]-funksjonen
ved bruk av en DLNA-sertifisert smartphone,
trykkes HOME ( ) for å vise Hjem-menyen
innen tilkobling til denne enheten.
yy Når enheten kontrolleres ved bruk av
[Nettverksavspilling]-funksjonen, vil
muligens ikke fjernkontrollen fungere.
yy Tilgjengelige filformater som er
beskrevet på side 64, støttes ikke alltid i
[Nettverksavspilling]-funksjonen.
Systeminnstilling 27
Menyen [VISNING]
Oppløsning
TV bildeformat
Stiller inn output-oppløsning til HDMI videosignalet.
Referer til side 18 for detaljer vedrørende
oppløsnings-innstilling.
Velg et TV aspect forhold i henhold til din TV
modell.
[Auto]
Dersom HDMI OUT-pluggen er tilkoblet for tvapparater som viser informasjon (EDID), velges
den oppløsningen som er best egnet for det
tilkoblede tv-apparatet automatisk.
[4:3 Pan Scan]
[1080p]
Velg dette når det er tilkoplet et standard 4:3
TV. Viser bildet beskåret slik at det fyller ut TVskjermen. Begge sidene av bildet er beskåret.
utgangssignal med 1080 linjers progressiv
video.
[1080i]
[16:9 Original]
utgangssignal med 1080 linjers Interlaced (med
linjesprang) video.
Velg dette når et 16:9 bredformats tv-apparat
er tilkoblet. 4:3-bildet vises med det originale
4:3-sideforholdet, med svart sladd på venstre
og høyre side.
[16:9 Full]
Velg dette når et 16:9 bredformats tv-apparat
er tilkoblet. 4:3-bildet justeres horisontalt (I
lineært forhold) for å fylle hele skjermen.
,,Bemerk
Du kan ikke velge [4:3 Letter Box] og [4:3 Pan
Scan] mulighet når oppløsningen er satt til
høyere enn 720p.
[720p]
utgangssignal med 720 linjers progressiv video.
[576p]
utgangssignal med 576 linjers progressiv video.
Ultra HD-oppgradering
Med denne funksjonen kan du oppgradere
den originale videooppløsningen til Ultra HDoppløsning og sende via HDMI-tilkoblingen.
[Auto]
Hvis du kobler til en skjerm som kan vise Ultra
HD-oppløsning, vil denne enheten automatisk
sende ut videosignaler i Ultra HD-oppløsning.
[På]
Enheten vil slå av Oppgraderings-egenskapen.
,,Bemerk
yy Denne enheten vil sende videosignal i Ultra
HD-oppløsning når den spiller BD-ROMplater formattert i 24Hz.
yy Avspillingsbildet vil momentant kunne bli
avbrutt ved skifte av oppløsning.
3
Systeminnstilling
Velg dette når det er tilkoplet et standard 4:3
TV. Viser kinoformat med maskerte felter over
og under bildet.
[4:3 Letter Box]
28 Systeminnstilling
1080p visningsmodus
Når oppløsningen er satt til 1080p, velg [24 Hz]
for jevn presentasjon av filmmateriale (1080p/24
Hz) med et HDMI-utstyr display kompatibelt med
1080p/24 Hz inngående.
,,Bemerk
yy Velger du [24 Hz] kan du oppleve
forstyrrelser i bildet når videosignalet skifter
mellom video og filmmateriale. I dette
tilfellet kan du velge [50 Hz].
3
yy Selv når [1080p visningsmodus] er satt
til [24 Hz], hvis din TV ikke er kompatibel
med 1080p/24 Hz, vil den faktiske
rammefrekvensen til videoutgangen være
50 Hz for å matche video-kildeformatet.
Systeminnstilling
HDMI fargeinnstilling
Velg utdatatype fra HDMI OUT-utgangen. For denne
innstilling, se håndbøkene for displayenheten.
[YCbCr]
Velg ved tilkobling til en HDMI-displayenhet.
[RGB]
Velg ved tilkobling til en DVI-displayenhet.
3D modus
Velg typen av output modus for Blu-ray 3D disk
avspilling.
[Av]
Blu-ray 3D disk avspilling vil avgi effekt som 2D
modus som en normal BD-ROM disk avspilling.
[På]
Blu-ray 3D disk avspilling vil avgi effekt som 3D
modus.
Hjemme meny guide
Denne funksjone tillater deg å vise eller slette
guide-boblen på Hjem-menyen. Sett dette
alternativet til [På] for visning av guiden.
Menyen [SPRÅK]
Menyvisning
Velg et språk for [Innstillinger]-menyen og
skjermdisplayet.
Platemeny / Lydspor for platen /
Undertekst for platen
Velg ønsket språk for lydspor (Disc Audio), teksting
(Disc Subtitle) og platemeny (Disc Menu).
[Original]
Refererer seg til originalspråket for
plateinnspillingen.
[Annet]
Trykk på ENTER (b) for å velge et annet språk.
Bruk tallknappene og deretter ENTER (b) for å
angi det firesifrede nummeret som samsvarer
med språkkoden i listen på side 69.
[Av] (Bare disk undertekst)
Slår av tekstingen.
,,Bemerk
Avhengig av disken, vil kanskje din språk
innstilling ikke fungere.
Systeminnstilling 29
Menyen [LYD]
DRC (Dynamic Range Control)
Plater har en rekke alternativer for utgående
lyd. Sett spillerens lydalternativer i henhold til
audiosystemet du bruker.
Denne funksjon tillater deg å lytte til en fil på et
lavere volum uten å miste klarhet av lyden.
,,Bemerk
Siden mange faktorer påvirker typen av audio
output, se “Audio Output Spesifikasjoner” på
side 67 for detaljer.
Digital utgang/output
[PCM Stereo] (Gjelder kun HDMI)
[PCM Multi-Ch] (Gjelder kun HDMI)
Velg dette alternativet hvis du kopler denne
enhetens HDMI OUT utgang til en enhet med
digital flerkanals dekoder.
[DTS Re-Encode] (Gjelder kun HDMI)
Velg dersom du kobler denne enhetens HDMI
OUT-plugg til en enhet med DTS-dekoder.
[BitStream] (Gjelder kun HDMI)
Velg dersom du kobler denne enhetens HDMI
OUT-plugg til en enhet med LPCM, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
og DTS-HD-dekoder.
,,Bemerk
yy Hvis alternativet [Digital utgang/output]
er satt til [PCM Multi-CH], kan lydsignalet
sendes ut som PCM Stereo dersom PCM
Multi-Ch-informasjonen ikke blir registrert
av HDMI-enheten med EDID.
yy Hvis [Digital utgang/output] mulighet er
innstilt til [DTS re-encode], DTS Re-encode
audio er outputted for BD-ROM disker
med sekundnder audio og den orginale
audio er outputted forde andre disker (som
[BitStream]).
yy Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på
input-signalet fra en ekstern enhet.
Slå av denne funksjon.
[På]
Komprimer det dynamiske området av Dolby
Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD
audio output.
[Auto]
Det dynamiske området av Dolby TrueHD
audio output er spesifisert av seg selv.
Og det dynamiske området av Dolby Digital og
Dolby Digital Plus er betjent på same måte som
[På] modusen.
,,Bemerk
DRC innstillingen kan bare forandres når en
disk ikke er innsatt eller enheten er i komplett
stopp modus.
3
Systeminnstilling
Velg dersom du kobler denne enhetens HDMI
OUT-plugg til en enhet med multi-kanal
digitalstereo-dekoder.
[Av]
30 Systeminnstilling
HD AV Sync
Menyen [SPERRE]
Iblant kan Digital TV ha en utsettelse mellom bilde
og lyd. Hvis dette skjer kan du kompensere ved å
innstille en utsettelse på lyden slik at den effektivt
‘venter’ på at bildet skal komme fram: Dette kalles
HD AV-synk. Bruk A D for å rulle opp og ned
gjennom utsettelsestidene, som du kan stille inn
på alt mellom 0 og 300 ms.
[SPERRE] innstillingen påvirker bare Blu-ray Disc og
DVD avspilling.
Auto-volum
3
Med Autovolum-funksjonen på vil enheten
automatisk justere utgående lydvolum for å heve
eller senke lyden dersom den er for høy eller for lav.
Slik kan du nyte lyden på et komfortabelt nivå som
hverken er for høy eller for lav.
For å få tilgang til en av funksjonene i [SPERRE]
-innstillingne må du angi den firesifrede
sikkerhetskoden du har opprettet.
Dersom du ikke har angitt et passord ennå, blir du
bedt om å gjøre det. Sett inn et 4-siffret passord
to ganger, og trykk ENTER (b) for å skape et nytt
passord.
Passord
Du kan opprette eller forandre passordet.
[Ingen]
Systeminnstilling
Sett inn et 4-siffret passord to ganger, og trykk
ENTER (b) for å skape et nytt passord.
[Endre]
Angi det nåværende passordet og trykk på
ENTER (b). Sett inn et 4-siffret passord to
ganger, og trykk ENTER (b) for å skape et nytt
passord.
Hvis du har glemt passordet ditt
Hvis du har glemt passordet, kan du slette det. Følg
da nedenstående prosedyre:
1. Ta ut eventuelle plater i spilleren.
2. Velg alternativet [Passord] i [Innstillinger]menyen.
3. Bruk tallknappene for å angi “210499”. Passordet
slettes.
,,Bemerk
Hvis du gjør en feil før du trykker ENTER (b),
trykk CLEAR. Deretter sett inn det riktige
passordet.
Systeminnstilling
DVD-klassifisering
Menyen [ANNET]
Hindrer avspilling av klassifisert DVD basert på dens
innhold. (Ikke alle disker er klassifisert.)
Peker
[Klassifiser. 1-8]
Nummer 1 har mest begrensninger og
nummer 8 de færreste.
Angir hastigheten og størrelsen på en USB
musepeker.
[Hastighet]
[Frigjør]
Angir bevegelseshastigheten til en USB-mus.
Hvis du velger [Frigjør] er foreldrekontrollen
ikke aktiv, og platen spilles komplett av.
[Størrelse]
Blu-ray Disc-klassifisering
Velger markørstørrelse ved bruk av en USBmus.
,,Bemerk
Pekerfunksjonen er tilpasset internettbruk.
[255]
DivX VOD
Alle BD-ROM kan avspilles.
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat
opprettet av DivX, LLC, et selskap under Rovi
Corporation. Dette er en offesiell DivX Certified®enhet som spiller av DivX-video. Besøk divx.com
for mer informasjon og softwareverktøy for å
konvertere dine filer til DivX-video.
[0-254]
Hindrer avspilling av BD-ROM med innhold av
motsvarende klassifisering.
,,Bemerk
[Blu-ray Disc-klassifisering] vil bare bli anvendt
for Blu-ray disker som inneholder den
avanserte lytteroppslutningkontroll.
Områdekode
Angi koden for området som er benyttet for
klassifiseringen av DVD-platen, basert på listen på
side 68.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivXsertifiserte ® enheten må registreres for å kunne
spille kjøpte DivX Video-On-Demand (VOD)-filmer.
For å få din registreringskode, stedfest DivX VODseksjonen i enhetens innstillinger-meny. Gå til
vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du
fullfører registreringen din.
[Registrer]
Displays (Viser) registreringskoden til din spiller.
[Avregistrer]
Deaktiver din spiller og display (fremvis) den
deaktiverte koden.
,,Bemerk
Alle de nedlastede videoene fra DivX VOD med
denne spillerens registreringskode kan kun
avspilles på denne enheten.
3
Systeminnstilling
Sett en aldersgrense for BD-ROM avspilling.
Bruk nummerknappene for å angi en aldersgrense
for BD-ROM-visning.
31
32 Systeminnstilling
Hurtig start
TV-lyd tilkobles
Denne spilleren kan stå i standby-modus med
lavt strømforbruk slik at spilleren kan starte
umiddelbart når du slår på denne enheten. Sett
dette alternativet til [På] for å aktivere [Hurtig start]funksjonen.
Du kan automatisk lytte til TV-lyd gjennom
enhetens høyttalere når TV-apparatet er slått på. TV
og denne enheten må kobles sammen med optisk
kabel.
,,Bemerk
yy [Hurtig start]-funksjonen er ikke tilgjengelig
for øyeblikket. Denne funksjonen
blir tilgjengelig hvis du oppdaterer
programvaren.
3
Systeminnstilling
yy Hvis [Hurtig start]-alternativet er satt til [På]
og AC-strøm utilsiktet retilkobles til spilleren
som følge av strømbrudd etc, vil spilleren
automatisk starte opp i standby-status.
Vent med å bruke spilleren inntil den er i
standby-status.
Trykk W for å flytte og trykk A/D for å velge [På]
eller [Av]. Velg [OK] og trykk ENTER (b).
yy Når [Hurtig start] er satt til [På], vil
strømforbruket være større enn når [Hurtig
start] er satt til [Av].
Du kan resette/tilbakestille til den orginale
fabrikk innstillinger.
Automatisk strøm AV
Skjermsparer kommer frem når du lar spilleren stå
i stoppmodus i ca. fem minutter. Hvis du setter inn
dette valg til [På], vil enheten slås av automatisk
etter 15 minutter siden skjermsparer er displayed.
Innstill denne mulighet til [Av] for å forlate
skjermbeskytteren inntil enheten er betjent av
brukeren.
, Bemerk
Når du setter [Automatisk strøm AV]funksjonen i innstillingsmenyen på, vil selve
enheten være av for å spare elektronisk forbruk
dersom hovedenheten ikke er koblet til et
eksternt apparat og ikke brukes på 20 minutter.
Det samme gjør denne enheten etter seks
timer etter at hovedenheten er tilkoblet til
andre apparater ved bruk av analog input.
Initialisere
[Fabrikkinnstillinger]
[Blu-ray slett lager]
Initialiserer BD-Live innhold fra den tilkoblede
USB-enheten.
,,Bemerk
Hvis du nullstiller spilleren til dens
orginale fabrikkinnstillinger ved bruk a
[Fabrikkinnstillinger]-alternativet, må du
innstille all aktivering for online-tjenester og
nettverksinnstillinger igjen.
Systeminnstilling 33
Programvare
[Informasjon]
Displays (fremviser) den aktuelle software
versjonen.
[Oppdater]
Du kan oppdatere software ved å tilkoble
enheten direkte til software oppdaterings
server (se side 62).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK-funksjonen lar deg kontrollere denne
enheten med LG TVs fjernkontroll.
Angi dette alternativet til [På] for aktivering av
[SIMPLINK / ARC]-funksjonen. (side 17)
3
Systeminnstilling
-- ARC-funksjonen tillater at et TV-apparat med
HDMI-kapasitet sender lydstrømmer til HDMI
OUT av denne mottakeren.
34 Betjening
Lydeffekt
Stille inn [Bruker EQ]
Du kan velge en passende lyd-modus. Trykk SOUND
EFFECT gjentatte ganger til ønsket modus vises på
frontpanelets visning eller TV-skjermen.
De fremviste elementene for forsterkeren er
muligens forskjellig avhengig av lydkilder og
påvirkninger.
[Naturlig Plus]: Du kan nyte den naturlige lyden
effect samme som 3.1-kanal.
[Naturlig]: Du kan nyte komfortabel og naturlig
lyd.
[Bypass]: Software med multikanals surround
audiosignaler er fremvist i følge måten den ble
innspillt.
[Bass signal]: Forsterk basslyd-effekten fra
fronthøyttaler-venstre og fronthøyttaler-høyre og
subwoofer.
4
[Klar tale]: Denne modus gjør stemme-lyden klar
og forbedrer kvaliteten til stemme-lyden.
Betjening
[Spill]: Du kan nyte mer virtuell lyd under spilling
av videospill.
[Natt]: Dette kan være nyttig når du ønsker å se
filmer med lavt volum sent på kvelden.
[Up Scaler]: Ved lytting til MP3-filer eller annen
komprimert musikk, kan du forsterke lyden. Denne
modus er kun tilgjengelig for 2 kanal- kilder.
[Lydstyrke]: Forbedrer bass- og diskantlyd.
[Bruker EQ]: Du kan justere lyden ved å heve eller
senke nivåene på spesifikke frekvenser.
1.Bruk W/S for å velge ønsket frekvens.
2.Bruk A/D for å velge ønsket nivå.
Velg [Avbryt]-alternativet, trykk så ENTER (b) for å
avbryte innstillingen.
Velg [Nullstill]-alternativet, trykk så ENTER (b) for å
nullstille alle justeringene.
3D-lyds effekt
3D Sound gir lyd med et bredere punkt slik at du
kan nyte lyd som ligner på den du får i en kinosal.
Trykk på 3D SOUND gjentatte ganger til ønsket
modus vises på frontpanelets display eller på TVskjermen.
[3D Musikk]: Dette moduset gir enestående
surroundlyd, det gir en konserthallignende
musikkopplevelse i ditt egent hjem.
[3D Film]: Dette moduset gir enestående
surroundlyd, det gir en kinolignende filmopplevelse
i ditt eget hjem.
Betjening 35
Visning av
hjemmemenyen
Bruk av [Hjem]-menyen
Bruke Smart Share
Du kan spille av video, bilder og lyd på enheten
ved å sette inn en disk, koble til en USB-enhet eller
bruke hjemmenettverket (DLNA).
1.Trykk HOME ( ) for å vise hjemmemenyen.
2. Velg [Smart Share] og trykk ENTER (b).
Hjemmemenyen vises når du trykker HOME ( ).
Bruk W/S/A/D for å velge en kategori og trykk
ENTER (b).
[LG Smart World], [Mine Programmer]tjenesten og [Søk]-funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
a [Smart Share] - Viser Smart Share-menyen.
b [Premium] - Vise Premium-skjermen. (side
53)
c [LG Smart World] - Viser titlene for LG Apps
i enheten. (side 54)
d [Mine Programmer] - Viser [Mine
Programmer].skjermen. (side 55)
e [Inngang] - Ender inngang-modus.
f [Innstillinger] - Justerer systeminnstillinger.
g [Søk] - Søker etter LG Apps og annet
innhold.
h [Sign In] - Viser påloggingsmenyen.
a Viser alle koblede enheter.
b Viser video, bilder eller lyd.
c Viser filen eller mappen på koblede enheter.
4
Betjening
,,Bemerk
36 Betjening
Spille av fra koblede
enheter
Spille en plate
erot
1. Sett i et disk i disk-skuffen.
For de fleste Audio CD, BD-ROM og DVD-ROM
disker, starter avspilling automatisk.
2.Trykk HOME ( ) og velg deretter [Smart Share].
3. Velg diskikonet.
,,Bemerk
4
yy Avspillingsfunksjoner beskrevet i denne
brukerveiledningen er ikke alltid tilgjengelig
for alle filer og medier. Noen funksjoner
kan være begrenset, avhengig av mange
faktorer.
Betjening
yy Avhengig av BD-ROM-titler, kan det bli
nødvendig med USB-tilkobling for ordentlig
avspilling.
yy DVD-VR-disker som ikke er ferdigstilte kan
ikke spilles med denne spilleren.
yy Noen DVD-VR disker er laget med CPRMdata av DVD RECORDER. Denne enheten
støtter ikke denne disktypen.
Spille Blu-ray 3D disk
e
Denne spilleren kan spille av Blu-ray 3D-disker som
inneholder adskilte visninger for venstre og høyre
øye.
Forberedelse
For å avspille Blu-ray 3D tittel i stereoscopic
3D-modus, må du:
yy K ontroller at TV-en er 3D-kompatibel og har
HDMI-utgang(er).
ruk 3D-briller for å nyte 3D-opplevelsen
yy B
hvis det er nødvendig.
yy S jekk om BD-ROM tittelen er Blu-ray 3D disk
eller ikke.
yy K oble til en HDMI-kabel (Type A,
høyhastighets-HDMI™ Kabel) mellom
spillerens HDMI-utgang og HDMIinngangen på TV-en.
1.Trykk HOME ( ), og sett [3D modus]-alternativet
på [Innstillinger]-menyen til [På] (side 28).
2. Sett i et disk i disk-skuffen.
Avspillingen starter automatisk.
3. Se brukermanualen til din 3D-klare TV for videre
instruksjoner.
Du behøver kanskje å justere
visningsinnstillinger og fokus på TV-en for
forbedret 3D effekt.
>>Forsiktig
yy Å se på et 3D innhold over lengre tid kan
føre til svimmelhet eller tretthet.
yy Det anbefales å ikke se på en film i
3D-modus for uføre, barn og gravide.
yy Hvis du opplever hodepine, tretthet eller
svimmelhet under visning av innhold i 3D,
anbefales det sterkt å stoppe avspillingen
og hvile inntil du kjenner deg bra igjen.
Betjening 37
Spille av en fil på disk/USBenhet
yui
Denne spilleren kan spille video, lyd og bilder som
inneholdes i disken eller USB-enheten.
1. Sett i en datadisk i disk-sporet eller koble til en
USB-enhet.
Merknader om USB-enheter
yy Denne spiller støtter USB minnepinne/ekstern
HDD formatert i FAT32 og NTFS ved tilgang
til filer (musikk, bilde, film). For BD-Live må du
imidlertid bruke USB minnepinnen/ekstern HDD
formatert i FAT32.
yy Denne enheten støtter opptil 4 delinger på USBenheten.
yy Ikke ta ut USB-enheten under drift (spill, osv.).
yy Denne spilleren støtter ikke USB-enheter som
krever ekstra programvareinstallasjon når du har
koblet den til en datamaskin.
yy USB-enhet : USB-enheter som støtter USB1.1 og
USB2.0.
yy Du kan spille av video, lyd og bilder. Se de
relevante sidene for detaljer om drift av den
enkelte fil.
yy Du anbefales å ta sikkerhetskopier regelmessig
for å forhindre tap av data.
Fillasting kan ta noen få minutter, avhengig av hvor
mye innhold som er lagret på USB-enheten. Trykk
ENTER (b) når [Avbryt] er valgt for å starte lasting.
2.Trykk HOME ( ).
3. Velg [Smart Share] og trykk ENTER (b).
4. Velg den ønskede koblede enheten i kategorien.
5. Velg [Film], [Bilde] eller [Musikk].
6. Velg en fil ved hjelp av W/S/A/D, og trykk
d(PLAY) eller ENTER (b) for å spille av filen.
yy Noen USB-enheten kan ikke arbeide med denne
enheten.
yy Digitalt kamera og mobiltelefon støttes ikke.
yy USB-porten på enheten kan ikke kobles til PC.
Enheten kan ikke brukes som en lagringsenhet.
4
Betjening
Når du kobler til USB-enheten på HOME-menyen,
spilles lydfilene i USB-enheten av automatisk. Hvis
USB-enheten inneholder ulike filtyper, vil en meny
for filtypevalg vises.
yy Hvis du bruker en USB-kabel, USB HUB eller USB
multileser, kan det hende at USB-enheten ikke
støttes.
38 Betjening
Spille av en fil på
nettverksserver
yui
Denne spilleren kan spille av video, lyd og bilder fra
en DLNA server gjennom hjemmenettverket ditt
1. Sjekk nettverkstilkoblingen of innstillingene
(side 21).
2.Trykk HOME ( ).
3. Velg [Smart Share] og trykk ENTER (b).
,,Bemerk
yy Filkravene beskrives på side 64.
yy Miniatyrikonet på de uspillbare filene vil
noen ganger vises, men de kan ikke spilles
av på denne spilleren.
yy Filen med undertekster og filen med filmen
må være i samme mappe.
yy Kvalitet på avspilling og drift kan påvirkes av
forholdene på hjemmenettverket ditt.
yy Du kan oppleve tilkoblingsproblemer,
avhengig av servermiljøet ditt.
yy For å sette PC-en din som DNLA-server,
installerer du den medfølgende Nero
MediaHome 4 på PC-en. (side 39)
4. Velg en DLNA mediaserver i kategorien.
4
5. Velg [Film], [Bilde] eller [Musikk].
Betjening
6. Velg en fil ved hjelp av W/S/A/D, og trykk
d(PLAY) eller ENTER (b) for å spille av filen.
Betjening 39
Tilkobling til
hjemmenettverket for
PC
DLNA står for Digital Living Network Alliance, com
gir brukere muligheten til å få tilgang til video-/
musikk/-bildefiler lagret på server og nyte dem på
TV ´en via hjemmenettverket.
Før tilkobling til PC for å spille en fil bør programmet
Nero MediaHome 4 Essentials være installert på din
PC.
Installering av Nero
MediaHome 4 Essentials
Windows
1. Lukk alle Microsoft Windows-programmer og gå
ut av enhver antivirus-software som eventuelt
kjører.
2. Sett inn vedlagte CD-ROM i datamaskinens CDROM-driver.
3. Klikk [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klikk [Run] for starte installasjonen.
5. Klikk [Nero MediaHome 4 Essentials].
Installasjonen er forberedt og
installasjonsveiviseren vil vises.
6. Klikk [Neste]-knappen for å vise serienummerets
angivelsesskjerm. Klikk [Neste] for å gå til neste
trinn.
7. Hvis du aksepterer alle vilkårene, merk av
kontrollboksen for [I accept the License
Conditions] og klikk [Neste]. Installasjonen er
ikke mulig uten denne avtalen.
8. Klikk [Typical], og klikk [Neste].
Installasjonsprossen startes.
9. Hvis du ønsker å ta del i den anonyme
innsamlingen av data, merk av i kontrollboksen
for dette og trykk [Neste]-knappen.
10.Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
1. Start opp datamaskinen din, og sett inn CDROM i din datamaskins CD-ROM-driver.
2. Søk i CD-ROM driveren og åpne
“MediaHome_4_Essentials_MAC” mappen.
3. Dobbelklikk på “Nero MediaHome.dmg”
bildefilen. Nero MediaHome vinduet er åpnet.
4. I Nero MediaHome vinduet, dra Nero
MediaHome ikonet enten til Applikasjonsmappen inne i vinduet eller til en annen ønsket
plassering.
5. Du kan nå starte applikasjonen ved å
dobbeltklikke på Nero MediaHome-ikonet i
plasseringen på dro den inn i.
Å dele filer og mapper
På din PC, må du dele mappen som innholder
video, audio og/eller bilde-innhold for å kunne
spille disse av på denne enheten.
Denne delen forklarer prosedyren for å velge de
delte mappene på din PC.
1. Dobbeltklikk på ”Nero MediaHome 4 Essentials”ikonet på skrivebordet.
2. Klikk [Network]-ikonet til venstre og definer
ditt nettverksnavn i [Network name]-feltet.
Nettverksnavnet du angir vil gjenkjennes av
enheten din.
3. Klikk [Shares]-ikonet til venstre.
4. Klikk [Local Folders]-kategorien på [Shares]skjermen.
5. Klikk [Add]-ikonet for å åpne [Browse Folder]vinduet.
6. Velg mappen som innholder filene du ønsker
å dele. Den valgte mappen er lagt til listen av
delte mapper.
7. Klikk [Start Server]-ikonet for å starte serveren.
,,Bemerk
yy Hvis de delte mappene eller filene ikke
vises på enheten, klikk på mappen i [Local
Folders]-kategorien og klikk [Rescan Folder]
på [More]-knappen.
yy Besøk www.nero.com for mer informasjon
og software verktøy.
4
Betjening
Start opp din datamaskin, og sett inn CD-ROM i din
datamaskins CD-ROM-driver. En installasjonsveiviser
vil ta deg gjennom den hurtige og ukompliserte
installasjonsprosessen. For å installere Nero
MediaHome 4 Essentials, fortsett som følger:
Mac OS X
40 Betjening
Om Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials er en software
for deling av film, musikk og foto filer lagret på
din computer til denne spiller som en DLNAkompatibel digital media server.
,,Bemerk
yy MediaHome 4 CD-ROM er designet for PCér
og må ikke bli innsatt i denne spiller eller i
noe produkt annet enn PC.
yy Den leverte Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM er en tilpasset software utgave
bare for deling av filer og mapper til denne
spiller.
yy Den leverte Nero MediaHome 4 Essentials
software støtter ikke følgende funksjoner:
Transcoding, Remote UI, TV control, Internet
services and Apple iTunes.
yy Du tilbys programvaren Ner MediaHome 4
Essentials, som kan lastes ned fra
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Denne manualen forklarer betjeninger med
den engelske vesjonen av Nero MediaHome
4 Essentials som eksempler. Følg eksempelet
som refererer til de virkelig betjeninger av
din språk utgave.
Systemkrav
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista® (ingen Service Pack nødvendig),
Windows ® 7 (uten Service Pack påkrevd),
Windows® XP Media Center Utgave 2005 (Service
Pack 2 eller høyere), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit utgave (applikasjon kjører
i 32-bit modus)
yy Windows® 7 64-bit utgave (applikasjonen kjører i
32-bit modus)
yy Hard drive plass: 200 MB hard drive space for a
typical installation of Nero MediaHome standalone
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™
2200+ processors
yy Minne: 256 MB RAM
yy Grafikk kort med minst 32 MB video Minne,
minimum oppløsning på 800 x 600 Piksler, og
16-bit farge innstillinger.
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 eller høyere.
yy DirectX® 9.0c revidert 30 (August 2006) eller
høyere
yy Netttverk miljø: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) eller 10,6 (Snow
Leopard)
yy Macintosh maskin med en Intel x86 prosessor
yy Hard drive plass: 200 MB hard drive space for a
typical installation of Nero MediaHome standalone
yy Minne: 256 MB RAM
Betjening
Vanlig avspilling
Grunnleggende bruk for
bildeinnhold
Grunnleggende bruk for video
og audio-innhold
For å avspille lysbildefremvisning
For å stoppe avspilling
For å stoppe lysbildefremvisning
Trykk Z (STOP) under avspilling.
For å “pause” avspilling.
Trykk M (PAUSE) under avspilling.
Trykk d (PLAY) for å gjennoppta avspilling.
For å spille “frame-by-frame”
Trykk M (PAUSE) under film avspilling.
Trykk gjentatte ganger på M (PAUSE) for å spille av
bilde-for-bilde.
For å skanne fremover eller bakover
Du kan endre avspillingshastighet ved å trykke
gjentatte ganger på c eller v.
For å moderere spille hastigheten
Når avspilling er stanset (pause), trykk v
gjentatte ganger for å spille forskjellige hastigheter
av sakte film (”slow motion”)
For å hoppe over neste/ forutgående
kapittel/trinn/fil
Trykk på C eller V under avspilling for å gå
til det neste kapittel/spor/fil eller for å gå tilbake til
begynnelsen på gjeldende kapittel/spor/fil.
Trykk kort to ganger på C for å gå tilbake til det
forrige kapittel/spor/fil.
I en servers filliste-meny, er det mulig at det finnes
mange innholdstyper sammen i en mappe. I
dette tilfellet, trykk. eller C eller V for å gå til
forutgående eller neste innhold med samme type.
Trykk d (PLAY) for å starte lysbildefremvisning.
Trykk Z (STOP) ved avspilling av
lysbildefremvisning.
For å “pause” lysbildefremvisning
Trykk M (PAUSE) ved avspilling av
lysbildefremvisning.
Trykk d (PLAY) for å starte lysbildefremvisningen på
nytt.
For å hoppe over neste/forutgående
bilde
Mens man ser på et bilde i full skjerm, trykk
A eller D for å gå til det forutgående eller neste
bildet.
Bruke disk-menyen
ero
Å vise disk-menyen
Meny-skjermen kan bli vist først etter lading av en
disk som innholder en meny. Hvis du ønsker å vise
disk-menyen under avspilling, trykk DISC MENU.
Bruk W/S/A/D-knappene for å navigere
gjennom meny-elementene.
For å vise POPUP-menyen
Noen BD-ROM-disker innholder POPUP-meny som
vises under avspilling.
Trykk TITLE/POPUP under avspilling, og bruk
W/S/A/D-knappene for å navigere gjennom
meny-elementene.
4
Betjening
Trykk på c eller v for å spille av raskt fremover
eller bakover under avspilling.
41
42 Betjening
Fortsette avspilling
eroyt
u
Enheten innspiller det punktet du trykket på
Z (STOP) avhengig av disken.
Hvis “MZ (Resume Stop)” vises kort på skjermen,
trykk d (PLAY) for å fortsette avspilling (fra episode
tegnet).
Hvis du trykker Z (STOP) to ganger eller avlaste
disken, “Z (Complete Stop)” vises på skjermen.
Enheten vil slette the stoppede tegnet.
,,Bemerk
yy Punktet for gjenopptakelse kan bli slettet
dersom du trykker på en knapp
(f.eks.; 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) osv.).
yy På BD-ROM disker med BD-J, vil ikke
gjenoppta avspilling-funksjonen fungere.
4
Betjening
yy Hvis du trykker Z (STOP) en gang under
BD-ROM interaktiv tittel avspilling, vil
enheten være i komplett Stopp modus.
Minne for sist viste scene
er
Denne enheten husker sist viste scene fra den sist
avspilte platen. Den sist viste scenen blir værende
i minnet selv om du tar ut platen fra enheten eller
slår enheten av. Hvis du legger inn en plate der sist
viste scene er blitt lagret, kalles scenen automatisk
frem.
,,Bemerk
yy Minnefunksjonen for siste scene for forrige
plate slettes når en ny plate spilles av.
yy Denne funksjonen fungerer ikke på alle
plater.
yy På BD-ROM disker med BD-J, vil ikke siste
sceneminne-funksjonen fungere.
yy Denne enhet memorerer ikke innstillinger
av en disk hvis du slår av enheten før du
påbegynner å spille den.
Betjening 43
Skjermvisning
Vise innholdsinformasjon på
skjermen
Du kan vise og justere forskjellig informasjon og
innstillinger for innholdet.
eroy
Kontrollere avspilling av video
eroy
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
Du kan kontrollere avspilling og
innstillingsalternativer mens du ser videoer.
Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
a Fremdriftslinje - Viser nåværende plassering
og total avspillingstid.
4
c [Title/popup] - Viser tittelmeny for DVD eller
oppsprettmenyen for BD-ROM, hvis den er
tilgjengelig.
d [Valg] - Viser avspillingsinformasjon.
e [Musikk-ID] - Når tilkoblet til nettverket, kan
forsyne informasjon om den aktuelle sangen
mens film avspiller.
f [Gjenta] - Gjentar et ønsket utvalg eller
sekvens. (side 45)
g [3D] - Justerer 3D-innstillinger. (side 49)
a Tittel - Gjeldende tittelnummer/totalt antall
titler.
b Kapittel - Gjeldende kapittelnummer/totalt
antall kapitler.
c Tid - Medgått avspillingstid/total
avspillingstid.
d Lyd - Valgt lydspråk eller -kanal.
e Undertekst - Valgt undertekst.
f Vinkel - Valgt vinkel/totalt antall vinkler.
g TV størrelsesforhold - Valgt størrelsesforhold
på TV.
h Bildemodus - Valgt bildemodus.
i Videoinformasjon – Velg denne mulighet
og trykk ENTER (b) for å fremvise/display film
informasjon fra Gracenote Media Database
(bare BD-ROM/DVD).
Betjening
b [Disc Menu] - Gå til menyen på disken.
44 Betjening
,,Bemerk
yy Hvis du ikke trykker på knappen i noen få
sekunder, vil skjermmenyen forsvinne.
yy Tittelnummer kan ikke velges på alle disker.
yy Tilgjengelige elementer kan variere,
avhengig av disker eller titler.
Juster alternativer for lysbildevisning
Du kan bruke ulike alternativer i et bilde i full skjerm.
1. Når du ser bilder, trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
yy Hvis en interaktiv Blu-ray-disk spilles av,
vil noe innstillingsinformasjon vises på
skjermen uten at de kan endres.
yy For å bruke [Videoinformasjon] muligheten,
må først spilleren bli tilkoblet til bredbånd
internet for å kunne motta Gracenote Media
Database.
yy LG er en lisens av Gracenote teknologi og er
ikke ansvarlig eller pålitelig for informasjon
fra Gracenote Media Database.
4
Betjening
Kontrollere bildevisning
i
Kontrollerer avspilling og stiller inn valg mens du
ser bilder på full skjerm.
Du kan kontrollere avspilling og stille inn valg når
du ser bilder på full skjerm.
Når du ser bilder, trykker du INFO/MENU (m).
a [Lysbildevisning] - Start eller sett
lysbildevisning på pause.
b [Musikk] - Velg bakgrunnsmusikken for
lysbildevisning. (side 49)
c [Valg] - Viser alternativer for lysbildevisning.
d [Rotere] - Roterer bildene med klokken.
e [Zoome] - Viser [Zoome]-menyen.
a [Hastighet] - Bruk A/D for å velge
forsinkelse mellom bilder i lysbildevisning.
b [Effekt] - Bruk A/D for å velge
en overgangseffekt mellom bilder i
lysbildevisning.
c [Musikkvalg] - Velg bakgrunnsmusikk for
lysbildevisning (side 49).
Betjening 45
Avansert avspilling
Gjenta en bestemt del
eroty
Gjenta avspilling
erotu
y
Denne spilleren kan gjenta en utvalgt del.
1. Under avspilling, trykker du REPEAT (h) for å
velge [A-B] og trykk ENTER (b) på begynnelsen
av delen du ønsker å gjenta.
Blu-ray disk/DVD/video-filer
2.Trykk ENTER (b) på slutten av delen. Valgt del
vil bli gjentatt hele tiden.
Trykk REPEAT (h) under avspilling for å velge
ønsket gjentakelsesmodus.
3. Trykk CLEAR for å returnere til normal avspilling.
A-B – Utvalgt del vil gjentas kontinuerlig.
Chapter – Nåværende kapittel vil avspilles gjentatte
ganger.
Title – Nåværende tittel vil spilles av gjentatte
ganger.
All – Alle titlene eller filene vil spilles av gjentatte
ganger.
Off – Tilbake til normal avspilling.
Lys CD-er/Musikkfiler.
Trykk REPEAT (h) under avspilling for å velge
ønsket gjentakelsesmodus.
– Utvalgt del vil gjentas kontinuerlig. (Bare lydCD)
Track– Nåværende spor eller fil vil spilles av
gjentatte ganger.
All – Alle sporene eller filene vil spilles av
gjentatte ganger.
All – Alle sporene eller filene vil spilles av
gjentatte ganger i tilfeldig rekkefølge.
– Sporene eller filene vil spilles av i tilfeldig
rekkefølge.
Trykk CLEAR for å returnere til normal avspilling.
,,Bemerk
Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere på
alle disker eller titler.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere
på alle disker eller titler.
Å starte avspilling fra valgt tid
eroy
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3. Velg [Tid]-alternativet og oppgi deretter ønsket
starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre
til høyre.
For eksempel, for å finne en scene på 2 timer, 10
minutter, og 20 sekunder, skriver du inn “21020”.
Trykk A/D for å hoppe 60 sekunder forover
eller tilbake.
4.Trykk ENTER (b) for å starte avspilling fra valgt
tid.
,,Bemerk
yy Denne funksjonen vil muligens ikke fungere
på alle disker eller titler.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke virke på
alle filtyper og avhengig av DLNA-serveren.
4
Betjening
For å returnere til normal avspilling, trykker du
CLEAR.
,,Bemerk
yy Du kan ikke velge en del på mindre enn 3
sekunder.
46 Betjening
Velge et undertekstspråk
eroy
Se fra en annen vinkel
er
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
Hvis disken inneholder scener tatt opp ved
ulike kameravinkler, kan du bytte til en annen
kameravinkel under avspilling.
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Undertekst].
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
4.Bruk A/D for å velge ønsket språk for
undertekst.
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Vinkel].
Ved å trykke ENTER (b), kan du velge ulike
alternativer for undertekster.
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
,,Bemerk
På noen disker kan du endre valg av
undertekster bare via diskmenyen. På
slike disker kan du trykke knappen TITLE/
POPUP eller DISC MENU, og velge det riktige
underteksten fra alternativene på diskmenyen.
4
Betjening
Høre ulik lyd
eroy
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Audio].
4.Bruk A/D for å velge ønsket lydspråk, lydspor
eller lydkanal.
,,Bemerk
yy På noen disker kan du endre valg av lyd bare
via diskmenyen. På slike disker kan du trykke
knappen TITLE/POPUP eller DISC MENU, og
velge den riktige lyden fra alternativene på
diskmenyen.
yy Rett etter at du har endret lyd, kan det
midlertidig være et misforhold mellom
visningen og den faktiske lyden.
yy På BD-ROM-disken vil multilydformatet
(5.1CH eller 7.1CH) vises med [MultiCH] i
skjermbildet.
yy Du kan velge [Lyd] alternativ på On-Screen
skjerm direkte ved å trykke AUDIO knappen.
4.Bruk A/D for å velge ønsket vinkel.
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
Forandre størrelsesforhold på
TV-en
eoy
Du kan endre størrelsesforhold på TV-en under
avspilling.
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [TV
bildeformat].
4.Bruk A/D for å velge ønsket alternativ.
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
,,Bemerk
Selv om du forandrer verdien på alternativet
[TV bildeformat] i skjermvisningen, vil
alternativet [TV bildeformat] i menyen
[Innstillinger] ikke endres.
Betjening 47
Forandre undertekstene
y
Endre alternativer for
[Brukerinnstilling]
Hvis undertekstene ikke vises ordentlig, kan
du endre kodene for undertekstene for å se
filegenskaper for undertekster.
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Bildemodus].
4.Bruk A/D for å velge alternativet
[Brukerinnstilling], og trykk ENTER (b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Kodeside].
4.Bruk A/D for å velge ønsket alternativ.
5.Bruk W/S/A/D for å justere alternativer for
[Bildemodus].
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
Forandre bildemodus
eroy
Du kan endre innstillingene for [Bildemodus] under
avspilling.
6.Bruk W/S/A/D for å velge alternativet
[Lukk], og trykk ENTER (b) for å gjøre deg ferdig
med innstillingene.
Vise innholdsinformasjon
y
Spilleren kan vise informasjon om innhold.
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
1. Velg en fil ved hjelp av W/S/A/D.
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
2. Trykk INFO/MENU (m) for å vise meny for
alternativer.
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Bildemodus].
4.Bruk A/D for å velge ønsket alternativ.
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
Filinformasjonen vises på skjermen.
Under avspilling av video kan du vise filinformasjon
bed å trykke TITLE/POPUP.
,,Bemerk
Informasjonen på skjermen stemmer ikke alltid
overens med faktisk innholdsinformasjon.
4
Betjening
Velg alternativet [Standard], og trykk deretter
ENTER (b) for å tilbakestille alle videojusteringer.
48 Betjening
Forandre visning av
innholdsliste
yui
På menyen [Smart Share] kan du endre visning av
innholdslisten.
Trykk på den røde (R) knappen gjentatte ganger.
Velge fil for undertekster
y
Hvis filnavnet for undertekster er et annet enn
filnavnet for videoen, må du velge undertekstfilen
på [Film]-menyen før du spiller av filmen.
1.Bruk W/S/A/D for å velge undertekstfilen
du ønsker å bruke i [Film]-menyen.
2.Trykk ENTER (b).
4
Trykk ENTER (b) igjen for å velge
undertekstfilen. Den valgte undertekstfilen vil
bli vist når du spiller av videofilen.
Betjening
,,Bemerk
yy Hvis du trykker Z (STOP) under avspilling,
vil undertekstutvalget kanselleres.
yy Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for å
spille filer på en server via hjemmenettverk.
Betjening 49
Lytte til musikk under
lysbildefremvisning
i
Du kan vise bilder mens du lytter til lydfiler.
1. Når du ser bilde på full skjerm, trykker du INFO/
MENU (m) for å vise menyen med alternativer.
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Musikkvalg],
og trykk ENTER (b) for å vise menyen for
[Musikkvalg].
4.Bruk W/S for å velge en enhet, og trykk ENTER
(b).
Tilgjengelig enhet kan variere, alt etter
plasseringen for nåværende bildefil.
Disc, USB
Disc, USB
DLNA-server
DLNA-server
5.Bruk W/S for å velge filen eller mappen du
ønsker.
Velg g og trykk ENTER (b) for å vise den øvre
katalogen.
,,Bemerk
Du kan ikke velge mappe når du velger en
lydfil fra en server. Kun filvalg er tilgjengelig.
6.Bruk D for å velge [OK], og trykk ENTER (b) for
å fullføre musikkvalget.
Med denne funksjonen kan du konvertere
2D-innhold til 3D. Du kan justere 3D-dybde og
-avstand ved å bruke [3D]-alternativet under
avspilling.
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [3D] og trykk på ENTER (b).
3.Bruk W/S/A/D for å gjøre ønsket valg.
Velg [Standard] mulighet og trykk så ENTER (b)
for å resette/nullstille alle video justeringer.
4.Bruk W/S/A/D for å velge [Lukk]
mulighetene, og trykk ENTER (b) for å fullføre
innstillinger.
,,Bemerk
yy Hvis du velger [På] i [3D] når du bruker Ultra
HD-oppløsning, vil Ultra HD-oppløsningen
automatisk endres til original oppløsning.
yy Filmfiler som er over 30 fps (bilder per
sekund) kan ikke konverteres til 3D
4
Betjening
Foto lokalitet
Tilgjengelig
innretning
Konvertere 2D-innhold til 3D
eroy
50 Betjening
Avanserte funksjoner
Bruke BD-Live™
e
BD-ROM som støtter BD-Live med funksjon
for nettverksutvidelse gir deg tilgang til flere
funksjoner, f.eks. nedlasting av nye filmtrailere ved å
koble denne enheten til internett.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen og innstillingene
(side 21).
2. Koble til USB innretningen til USB porten.
Du må ha en USB-enhet for å laste ned
bonusinnhold.
3.Trykk HOME ( ), og endre [BD-LIVE-tilkopling]alternativet på [Innstillinger] (side 26).
4
Betjening
Ved bruk av enkelte disker virker ikke BD-Livefunksjonen hvis alternativet [BD-LIVE-tilkopling]
er satt til [Delvis tillatt].
4. Sett inn en BD-ROM med BD-LIVE.
Driften kan være forskjellig, avhengig av disken.
Se brukermanualen som kom med disken.
>>Advarsel
Ikke trekk ut den tilkoblede USB-enheten
mens innholdet blir lastet ned eller en Bluray-disk fortsatt er i diskskuffen. Dette kan
skade den tilkoblede USB-enheten og BDLive egenskaper fungerer muligens ikke riktig
med den skadede USB-enheten. Dersom en
tilkoblet USB-enhet later til å være skadet av en
slik handling, kan du formatere den tilkoblede
USB-enheten fra datamaskinen og bruke den
om igjen på denne spilleren.
,,Bemerk
yy Innholdstilbyderen kan ha satt
begrensninger på noe BD-Live-innhold i
enkelte områder.
yy Det kan ta opptil flere minutter å laste og
starte å se BD-Live-innhold.
yy For BD-Live må du imidlertid bruke USB
minnepinnen/ekstern HDD formatert i
FAT32.
LG AV Remote
Du kan kontrollere denne spilleren med din iPhone
eller Android-telefon via ditt hjemmenettverk.
Denne spilleren og telefonen din må være tilkoblet
ditt trådløse nettverkutstyr, som et tilgangspunkt.
Gå til “Apple iTunes” eller “Google Android Market
(Google Play Store)” for detaljert informasjon om “LG
AV Remote”.
Betjening
Se på informasjonen fra
Gracenote Media Database
Spilleren kan få tilgang til Gracenote Media
Database og laster ned musikk informasjon slik
at spor navn, artist navn, Genre og annen tekst
informasjon kan bli fremvist på denne listen.
Audio CD
Når du setter inn en Audio CD, starter spilleren
automatisk avspilling og laster musikk-tittelen fra
Gracenote Media Database.
Hvis det ikke er noe musikk informasjon i databasen,
vil ikke musikk-tittler bli fremvist på skjermen.
Musikk fil
Velg en musikkfil ved bruk av W/S/A/D og
trykk INFO/MENU(m) eller MUSIC ID.
Spilleren får tilgang til Gracenote Media Database
for musikkinformasjon.
,,Bemerk
yy Spilleren må være tilkoblet til bredbåndet
internet for å kunne motta Gracenote Media
Database.
yy Hvis musikk informasjonen ikke er i
Gracenote Media Database, kommer
beskjed opp på skjermen.
yy Avhengig av tilfelle, vi det ta noen få
minuttter for å laste ned musikk informasjon
fra Gracenote Media Database.
yy Informasjon kan bli displayed (fremvist) i
ødelagte bokstaver, hvis språket du valgte
ikke er tilgjengelig på Gracenote Media
Database.
yy Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
NetCast online-innhold og innhold på
DLNA-servere.
yy LG er en lisens av Gracenote teknologi og er
ikke ansvarlig eller pålitelig for informasjon
fra Gracenote Media Database.
2. Velg en [Musikk-ID] ved hjelp av A/D, og trykk
ENTER (b).
yy Støttede musikkfiltyper : mp3, wma, m4a,
wav
Spilleren begynner å laste musikkinformasjonen fra
Gracenote Media Database.
,,Bemerk
Du kan også starte å laste musikkinformasjon
direkte ved å trykke MUSIC ID.
4
Betjening
1. Hvis du ønsker å vite hvilken musikk som blir
spilt fra filmen, trykker du INFO/MENU (m).
yy Audio CDs som bruker har laget for bare
eget privat formål kan ikke bli støttet i dette
tilfellet fordi de ikke er i Gracenote Media
Database.
Blu-ray disk/DVD/Film fil
51
52 Betjening
Radio-betjeninger
Vær sikker på at antennene er tilkoblet.
(referer til side 19)
1. Trykk PRESET (-/+) for å velge et forhåndinnstilt
tall som du ønsker å slette.
2. Trykk CLEAR, det forhåndsinnstilte tallet vil vises
i displayet.
Å lytte til radio
3. Trykk CLEAR en gang til, for å slette valgt tall.
1. Trykk FUNCTION til TUNER (FM) vises i displayet.
Den siste motatte stasjonen er stilt inn.
Å slette alle lagrede stasjoner
2. Trykk og hold TUNING (-/+) i ca. to sekunder til
frekvensen endres. Søket stopper når enheten
har søkt inn en stasjon. Eller trykk TUNING (-/+)
gjentatte ganger.
Trykk og hold CLEAR i to sekunder. “ERASE ALL” vil
vises. Trykk CLEAR en gang til. Nå er alle lagrede
stasjoner slettet.
3. Juster volumet ved å trykke VOL +/-.
Å forbedre dårlig FMmottakelse
Å forhåndsinnstille
radiostasjoner
4
Å slette en lagret stasjon.
Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM. Innen
du søker, påse at du har justert ned volumet.
Betjening
1. Trykk FUNCTION til TUNER (FM) vises i displayet.
2. Velg ønsket frekvens ved bruk av TUNING (-/+).
3. Trykk ENTER (b) et forhåndsinnstilt tall vil vises i
displayet.
4. Trykk PRESET (-/+) for å velge det
forhåndsinnstilte tallet du ønaker.
Trykk B (blå) (MONO/STEREO)-farget knapp på
fjernkontrollen. Dette vil endre tuneren fra stereo til
mono og vanligvis forbedre mottakelen.
Se informasjon om en radio
stasjon
FM radiomotakeren er utstyrt med RDS (Radio
Data System) fasilitet. Dette viser informasjon om
audio stasjon som det lyttes til. Trykk RDS gjentatte
ganger for å søke gjennom forskjellige data typer:
5. Trykk ENTER (b). Stasjonen er lagret.
6. Gjenta trinnene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
PS
(Program Service Navn):
Navnet på kanalen vil komme til syne på
displayet.
PTY
(Program type gjenkjennelse):
Program type (for eksempel jazz eller
nyheter) vil komme til syne på displayet.
RT
(Radio Tekst)
En tekst melding inneholder spesiell
informasjon fra kringkasting stasjonen.
Denne teksten kan ‘rulle’ over skjermen.
CT
(Tids kontroll fra kanalen)
Dette viser tiden og dato som kringkastes
fra stasjonen
Betjening 53
Bruk et USB tastatur
eller mus
Du kan koble til et USB tastatur og/eller mus for å
skrive tekst og navigere i menyene.
1. Koble et USB tastatur eller en mus til USBporten.
2. Bruk tastaturet til å skrive tekst og musen til å
navigere i menyene.
Bruke Premium
Du kan bruke ulike innholdstjenester via internett
med Premium-funksjonen.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen og innstillingene
(side 21).
2.Trykk HOME ( ).
3. Velg [Premium] ved hjelp av A/D, og trykk
ENTER (b).
,,Bemerk
Følgende tastaturer og musepekere anbefales.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
4. Velg en nettjeneste ved hjelp av W/S/A/D,
og trykk ENTER (b).
,,Bemerk
yy Innholdet av Premium-tjenester og
tjenesterelatert informasjon, inkludert
brukergrensesnitt, kan bli endret. Vennligst
se nettsiden for den enkelte tjenesten for
oppdatert informasjon.
yy Hvis du vil endre instillingen av land, går
du til [Innstillinger] > [NETTVERK] > [Smart
service-innstillinger] > [Landsinnstilling].
Velg [Brukerhåndbok], og trykk ENTER (b)
på menyen for [Landsinnstilling].
4
Betjening
yy For detaljert informasjon om den enkelte
tjeneste, kan du kontakte innholdstilbyderen
eller besøke støttekoblingen til tjenesten.
54 Betjening
Bruke LG Smart World
Du kan bruke LG app-tjenestene på denne spilleren
via internett. Du kan enkelt finne og laste ned ulike
apper fra LG Smart World.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen og innstillingene
(side 21).
2.Trykk HOME ( ).
3. Velg [LG Smart World], og trykk ENTER (b).
Logge på
For å bruke [LG Smart World]-funksjonen, må du
logge på med kontoen din.
1. På hjemmemenyen velger du ikonet [ ] og
trykker på ENTER (b).
2. Fyll inn feltene [ID] og [Passord] ved hjelp av det
virtuelle tastaturet.
Hvis du ikke har en konto, trykker du på den
røde (R) knappen for å registrere deg.
3.Bruk W/S/A/D for å velge [OK], og trykk
ENTER (b) for å logge på med kontoen.
Hvis du velger avkryssingsboksen
[Autopålogging], blir ID og passord lagret og du
blir automatisk logget på uten å oppgi dem.
4. Velg en kategori ved hjelp av A/D, og trykk
ENTER (b).
4
5.Bruk W/S/A/D for å velge en app, og trykk
ENTER (b) for å vise informasjonen.
Betjening
6. Trykk ENTER (b) mens [installer]-ikonet er
uthevet. Denne appen vil installeres til spilleren.
For å installere en app til spilleren, må brukeren
logge på. Se side 54 for mer informasjon om å
logge på.
7. Trykk på den røde (R) knappen for å vise
skjermen [Mine Programmer].
8. Velg den installerte appen og trykk ENTER (b)
for å starte den.
,,Bemerk
yy [LG Smart World], [Mine Programmer]tjenesten og [Søk]-funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
yy For å installere en betalt app, må du være
betalt medlem. Besøk www.lgappstv.com
for mer informasjon.
,,Bemerk
Velg ikonet [ ] og trykk på ENTER (b) på
hjemmemenyen og velg alternativet [My
Page] for å se informasjon om kontoen og
applikasjonene dine.
Betjening 55
Søke online-innhold
Hvis du har problemer med å finne bestemt
innhold fra nettjenestene, kan du bruke alt-i-ettsøkefunksjonen ved å oppgi søkeord i menyen [ ].
1.Trykk HOME ( ).
2. Velg ikonet [ ] på hjemmemenyen ved hjelp av
W/S/A/D, og trykk ENTER (b).
Menyen for [ ] vises på skjermen med det
virtuelle tastaturet.
Bruke menyen My
Apps
Du kan flytte eller slette en installert app i menyen
[My app].
1.Trykk HOME ( ).
2. Velg [Mine Programmer], og trykk ENTER (b).
3. Trykk på ENTER (b). Det virtuelle tastaturet vises
automatisk.
4.Bruk W/S/A/D for å velge bokstaver, og
trykk deretter ENTER (b) for å bekrefte valget
ditt på det virtuelle tastaturet.
3. I menyen [Mine Programmer] trykker du på den
røde (R) knappen.
6.Bruk W/S/A/D for å velge innhold, og trykk
ENTER (b) for å vise informasjonen.
Flytte en app
,,Bemerk
yy [LG Smart World], [Mine Programmer]tjenesten og [Søk]-funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
yy Søkefunksjonen søker ikke etter innhold
i alle nettjenester. Den fungerer kun for
enkelte netttjenester.
1. Velg en applikasjon, og trykk ENTER (b) for å
vise alternativene.
4
2.Bruk W/S for å velge [Flytt], og trykk ENTER
(b).
Betjening
5. Når du har valgt søkeord, trykker du [ ] og
ENTER (b) for å vise søkeresultatene.
3.Bruk W/S/A/D for å velge posisjonen du
ønsker og trykk ENTER (b).
Slette en app
1. Velg en applikasjon, og trykk ENTER (b) for å
vise alternativene.
2.Bruk W/S for å velge [Slett], og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge [OK], og trykk ENTER
(b).
,,Bemerk
[LG Smart World], [Mine Programmer]tjenesten og [Søk]-funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
56 Betjening
Bruker Bluetoothteknologi
Om Bluetooth
Bluetooth® er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Den tilgjengelige rekkevidden er innenfor 10 meter.
(Lyden kan bli forstyrret når forbindelsen blander
seg med andre elektroniske bølger eller du kobler
til bluetoothen i andre rom). Å koble til individuelle
enheter under trådløs Bluetooth®-teknologi
innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med
trådløs Bluetooth®-teknologi kan anvendes via
Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs
Bluetooth®-teknologi.
4
Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA
Betjening
Bluetooth Profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth-teknologi, må
enheten kunne tolke visse profiler. Denne enheten
er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (Avansert Audio Distribusjons-profil)
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth-enheter
Sammenkobling av din enhet og
Bluetooth-enheten.
Før du starter prosedyren med å sammenkoble
enhetene, forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen
er slått på på din Bluetooth-enhet. Referer til
bruksanvisningen på din Bluetooth-enhet. Når
sammenkoblingen er utført, trenger den ikke å
gjøres igjen.
1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å bruke
FUNKSJON.
Der står “BT READY” på skærmen.
2. Anvend Deres bluetooth og gennemfør
parringen. Når De søger efter denne enhed med
Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med
enheder alt afhængigt af den type bluetooth,
de anvender. Deres enhed vil optræde som “LGHTS”.
3. Når denne enhed er blevet parret med Deres
bluetooth, tændes bluetooth lysdioden og der
står ” “BTPAIRED” på skærmen.
,,Bemerk
Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle
enheder have en anden måde at blive parret
på.
4. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på Deres
bluetooth, skal de læse brugervejledningen til
Deres bluetooth.
,,Bemerk
Hvis De ændrer enhedens funktion, bliver
bluetooth funktionen afbrudt og De skal parre
de to igen.
Betjening 57
,,Bemerk
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy De kan ikke kontrollere Deres bluetooth
med denne enhed.
yy De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og
således ikke flere på én gang.
yy Selvom afstanden mellem Deres bluetooth
og enheden er mindre end 10 meter, kan
deres bluetooth måske ikke forbindes, hvis
der er forhindringer mellem de to.
yy Alt afhængig af enhedens type, kan De
måske ikke anvende bluetooth funktionen.
yy Når De ikke har etableret forbindelse til
en bluetooth, vil ”BT READY” blive vidst på
skærmen.
yy Forbindelsen kan blive afbrudt, hvis andet
udstyr, der bruger samme frekvens såsom
medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller
trådløse netværksforbindelser.
yy Des større afstanden mellem Deres
bluetooth og enheden, des dårligere er
lydkvaliteten og den dårligere forbindelsen
vil blive afbrudt, når afstanden mellem
Deres bluetooth og enheden bliver større
end de 10 meter.
yy Enheden med den trådløse bluetoothteknologi bliver afbrudt, hvis De afbryder
hovedenheden eller fjerner Deres bluetooth
mere end 10 meter fra enheden.
4
Betjening
yy Hvis der står en og forstyrrer
kommunikationen mellem bluetooth
enheden og afspilleren, vil forbindelsen
blive afbrudt.
58 Feilsøking
Feilsøking
Generellt
Symtom
Grunn og løsning
Strømmen slas ikke på.
yy Sett støpselet godt inn i stikkontakten.
Enheten starter ikke avspilling.
yy Sett inn en spillbar disk. (Sjekk disktypen, fargesystem, og regional
kode)
yy Plasser disken med spillesiden ned.
yy Rengjør disken.
yy Fjern lytteroppslutning funksjonen eller forandre lytteroppslyttning
nivå.
Tilkoblede USB-enhet
gjenkjennes ikke.
yy Prøv å bruke en annen USB-kabel. Enkelte USB-kabler støtter ikke nok
strøm for vanlig USB-drift.
yy Hvis du bruker en USB-kabel eller USB HUB, kan det hende at USBenhetene ikke gjenkjennes.
yy En USB-enhet som krever ekstraprograminstallasjon når du har koblet
den til en datamaskin, støttes ikke.
5
yy Denne enheten støtter bare USN minnepinner og USB ekstern HDD
med formatene FAT32 eller NTFS.
Feilsøking
Vinkelen kan ikke forandres.
yy Multi-vinkler er ikke inspillt å DVD video som blir spillt.
Kan ikke spille musikk/foto/film
filer.
yy Filene er ikke innspillt I et format som enheten kan spille.
Fjernkontrollen fungerer ikke
ordenlig.
yy Fjernkontrollen pekes ikke mot fjernsensoren på enheten.
yy Enheten støtter ikke kodek av film filer.
yy Fjernkontrollen er for langt fra enheten.
yy Det er et hinder mellom fjernkontrollen og enheten.
yy Batteriet i fjernkontrollen er utslitt.
Enheten er plugget inn, men
strømmen vil ikke slås på eller
av.
Denne enheten fungerer ikke
normalt.
Du kan resette/nullstille enheten på følgende mate.
yy Frakoble strømkabelen, vent i minst fem sekunder, og plugg den så
inn igjen.
Feilsøking 59
Network
Symtom
Grunn og løsning
BD-Live-fuksjonen fungerer
ikke.
yy Den tilkoblede USB lagringen kan kanskje ikke ha nok plass. Tilkoble
USB lagring med minst 1GB fri plass.
yy Sørg for at enheten er korrekt koblet til likalnettverket og har tilgang
til Inernett (se side 21).
yy Din bredbåndhastighet er kanskje ikke hurtig nok for å bruke BD-Live
særegenheter. Dt anbefales å kontakte din Service forhandler for å
øke bredbåndhastigheten.
yy [BD-LIVE-tilkopling] valget i [Innstillinger] menyen er satt til [Ikke
tillatt]. Innstill valget til [Tillatt].
“Streaming video servicer
(som YouTube™, etc,) blit ofte
stoppet eller “buffer” under
avspilling.
yy Din bredbåndhastighet service er kanskje ikke nok til å
”stream” video servicer. Kontakt din internet service forhandler for å
øke bredbåndhastigheten. Dette anbefales.
Media servere vises ikke på
listen over enheter.
yy Brannveggen eller enti-virus software på din server betjenes. Slå av
brannmur eller anti-virus som kjøres på din PC eller media server.
yy Denne spiller er ikke tilkoblet til det lokale nettverket som media
serveren din er tilkoblet.
5
Feilsøking
60 Feilsøking
Bilde
Symtom
Grunn og løsning
Det er ikke noe bilde.
yy Velg den egnede video output modus på TV så bildet fra enheten
vises på TV skjermen
yy Koble til video forbindelsen forsvarlig.
yy Sjekk at [HDMI fargeinnstilling] i [Innstillinger] menyen er satt til
passende element som tilpasser til din video forbindelse.
yy Din TV støtter kanskje ikke oppløsningen du har innsatt på spilleren.
Forandre oppløsningen til det din TV godtar.
yy Spillerens HDMI UT plug er tilkoblet til en DVI innretning som ikke
støtter [Innstillinger] beskyttelse.
Bilde støy oppstår.
yy Du spiller en disk innspillt i et farge system som er forskjellig fra din
TV.
yy Innstill oppløsningen som din TV godtar.
Blu-ray 3D disk avspilling utgir
ikke 3D visning.
yy Koble til spilleren din til din TV med HDMI-kabel (Type A,
Høyhastighets HDMI™-kabel).
yy Din TV vil kanskje ikke støtte “HDMI 3D mandatory format”.
yy [3D modus] valg i [Innstillinger] menyen er innstillt på [Av]. Innstill
valget til [På].
5
Lyd
Feilsøking
Symtom
Grunn og løsning
Det er ingen lyd eller lyden er
forvrengt.
yy Enheten er i skann-, sakte- eller pause-modus.
yy Lydvolumet er lavt.
Kundestøtte
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/
eller legge til nye funksjoner. For den nyeste programvaren for denne spilleren (såfremt tilgjengelig), besøk
http://www.lg.com eller kontakt LG Electronics kundesenter.
Merknad Åpen-kilde software
For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser,
besøk http://opensource.lge.com. Alle refererte lisensvilkår, garantifrasigelser og copyright-vern er
tilgjengelig for nedlasting med kiildekoden.
Tillegg
Kontrollere et tvapparat med den
medfølgende
fjernkontrollen
Kontroll av TV-apparatet foregår med disse
knappene.
Ved å trykke
Kan du
1 (TV POWER)
Slå TV på eller av.
AV/INPUT
Skifte mellom TV-apparatets
tuner og andre innganger
som programkilde.
PR/CH W/S
Skanne opp eller ned
gjennom de lagrede
kanalene.
VOL +/–
Justere TV-apparatets
volum.
Sette opp fjernkontrollen til å
kontrollere tv-apparatet
Du kan betjene tv-apparatet ditt med den vedlagte
fjernkontrollen.
Dersom tv-apparatet ditt er oppført I listen
nedenfor, angi den aktuelle produsentkoden.
1.Hold 1 (TV POWER)-knappen nede og tast
inn produsentkoden for tv-apparatet ditt med
talltastene (de tabellen nedenfor).
Produsent
Kodenummer
LG
1(standard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2.Slipp 1 (TV POWER)-knappen for å fullføre
innstillingen.
Avhengig av hvilket TV-apparat du har, kan det
være at du ikke kan bruke enkelte av knappene selv om du har tastet inn korrekt produsentkode.
Når du skifter batterier i fjernkontrollen kan det
være at kodenummeret blir erstattet med standard
kodenummer. Da må du kode inn korrekt nummer
på nytt.
6
Tillegg
,,Bemerk
Avhengig av enheten som er tilkoplet, kan det
være at enkelte knapper ikke kan benyttes for
å kontrollere TV-apparatet.
61
62 Tillegg
Nettverk Software
oppdatering
Nettverk oppdatert
kunngjøring
Fra tid til tid, utførelse forbedring og/eller ytterligere
særpreg eller servicer kan bli gjort tilgjengelig til
enheter som er tilkoblet til et bredbånd nettverk.
Hvis det er ny software tilgjengelig og enheten
er tilkoblet til et bredbånd hjemme nettverk, vil
spilleren informere deg om oppdateringen som
følger.
Mulighet 1:
1. Oppdateringsmenyen vil komme til syne på
skjermen når du slår på spilleren.
2.Bruk A/D for å velge en ønsket mulighet og så
trykk ENTER (b).
Programvareoppdatering
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den
siste software for å forhøye produktets drift og/
eller legge til nye særpreg. Du kan oppdatere
software ved å tilkoble enheten direkte til software
oppdaterings serveren.
,,Bemerk
yy Før oppdatering av software i din spiller,
fjern evnt. disk og USB innretning fra
spilleren.
yy Før oppdatering av software i din spiller, slå
spilleren av og så slå den på igjen.
yy Under software oppdaterings
prosedyren, slå ikke av spilleren eller
frakoble AC strøm, eller ikke trykk på
noen knapp.
yy Hvis du stopper oppdateringen, slå av
strømmen og slå den på for en stabil
utførelse.
yy Denne enhet kan ikke bli oppdatert til en
forutgående versjon.
1. Kontroller nettverkstilkoblingen og
-innstillingene (side 21).
2. Velg [Programvare] mulighet i [Innstillinger]
menyen og trykk så ENTER (b).
3. Velg [Oppdater] mulighet, og trykk ENTER (b).
6
[OK]
Starter software oppdateringen.
Tillegg
[Avbryt]
Går ut av oppdateringsmenyen,
og skrur av strømmen.
Mulighet 2:
Hvis software oppdateringen er tilgjengelig fra
oppdaterings serveren, vises “Oppdater” ikonet
nederst på hjemme menyen. Trykk blå (B) farget
knapp for å starte oppdaterings prosedyren.
Spilleren sjekker den nyeste oppdateringen.
,,Bemerk
yy Hvis du trykker på ENTER (b) mens
maskinen ser etter oppdateringer, avbrytes
prosessen.
yy Dersom ingen oppdateringer er
tilgjengelig, vises meldingen “Fant ingen ny
oppdatering.”. Trykk på ENTER (b) for å gå
tilbake [Hjem-meny].
Tillegg 63
4. Hvis nyere versjon eksisterer, vises “Vil du
oppdatere?”
5. Velg [OK] for å starte oppdatering.
(Valg av [Avbryt] vil avslutte oppdateringen.)
6. Spilleren starter nedlasting av nyeste
oppdateringen fra serven. (Nedlastning vil ta
flere minutter avhengig av ditt hjemme nettverk
oppdatering)
7. Når nedlasting er komplett, vises meldingen:
“Nedlastingen er fullført. Vil du oppdatere?”
8. Velg [OK] for å starte oppdatering.
(Valg av [Avbryt] vil avslutte oppdateringen
og nedlastet fil vil ikke bli gjenbrukt. For
å oppdatere software neste gang, må
software oppdaterings prosedyren startes fra
begynnelsen igjen.)
>>Advarsel
Slå ikke av strømmen under software
oppdateringen.
9. Når oppdateringen er fullført, vil strømmen
automatisk skrus av på noen få sekunder.
10.Slå på strømmen igjen. Systemet fungerer nå
med den nye versjonen.
,,Bemerk
6
Tillegg
Avhengig av dine Internettomgivelser er
det mulig at programvareoppdateringen
ikke fungerer korrekt. I så fall kan du motta
den seneste programvaren fra et autorisert
LG Electronics-servicesenter og oppdatere
spilleren med den. Se “Kundestøtte” på side 60.
64 Tillegg
Tilleggsinformasjon
Filkrav
Filmfiler
Fil
Plassering
Fil Forlengelse
Codec-format
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM-fri), “.vob”, “.3gp”,
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
“.wm”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (bare standard
avspilling)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM-fri), “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (bare standard
avspilling)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Audioformat
Undertekst
Musikk-filer
Fil
Plassering
6
Fil
Forlengelse
Stikkprøvetakingfrekvens
Bitrate
Bemerk
Tillegg
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
innenfor 32 - 48 kHz (WMA),
“.wav”, “.m4a”
innenfor 16 - 48 kHz (MP3)
(DRM-fri), “.flac”
innenfor
32 - 192 kbps (WMA),
innenfor
32 - 320 kbps (MP3)
Noen wav filer
er ikke støttet på
denne spiller.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM-fri)
innenfor
32 - 192 kbps (WMA),
innenfor
32 - 320 kbps (MP3)
Noen wav filer
er ikke støttet på
denne spiller.
innenfor 32 - 48 kHz (WMA),
innenfor 16 - 48 kHz (MP3)
Bilde-filer
Fil
Plassering
Disk,
USB,
DLNA
Fil
Forlengelse
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Anbefalt
Størrelse
Bemerk
Mindre enn 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel
Mindre enn 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel
Progressiv og tapsfri kompresjon
bilde-filer er ikke støttet.
yy Bundle DLNA-serveren som følger med for Macintosh versjonen har begrensninger i fil-kompatibelhet,
som ASF, WMA og WMV.
Tillegg 65
,,Bemerk
yy Fil-navnet er begrenset til 180 tegn.
yy Maksimalt antall filer/mapper: Mindre enn
2 000 (totalt antall filer og mapper)
yy Avhengig av størrelsen og antall av filer,
kan det ta flere minutter å lese innholdet av
Medier.
yy Fil-kompabilitet kan variere avhengig av
serveren.
,,Bemerk
yy En “avi” fil som er kodet “WMV 9-kodeken” er
ikke støttet.
yy Denne spilleren støtter UTF-8 filer, samt
Unicode undertekster. Denne spilleren kan
ikke støtte rene Unicode undertekst filer.
yy I forhold til hvilke filer det er eller hvordan
de har blitt spilt inn, kan det være de ikke
spilles av.
yy På grunn av at kompabiliteten på DLNAserveren er testet på bundle DLNAserver (Nero MediaHome 4 Essentials,
Windows edition), kan filkravene og
avspillingsfunksjoner variere avhengig av
media-servere.
yy En disc som har blitt tatt opp ved en multisession på en vanlig PC støttes ikke på
denne spilleren.
yy Fil-kravene på side 64 er ikke alltid
kompatible. Det kan være noen restriksjoner
ved fil-egenskaper og mediaservers evne.
yy Når du spiller en videofil med format som
f.eks. “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” eller “.m2t”,
støttes ikke alltid undertekstfilen.
yy Å spille videofiler med undertitler er bare
mulig på DLNA-mediaserver laget av den
leverte Nero MediaHome 4 Essentialsprogramvaren på denne spillerpakken.
yy Den totale avspillingstiden for audio-fil som
er indikert på skjermen er muligens ikke
riktig for VBR-filer.
yy Filene fra fjernbare media som USB-driver,
DVD-driver etc. på din mediaserver ikke vil
bli delt riktig.
yy Denne enheten kan ikke støtte ID3 Tag
innlagt MP3-fil.
yy Den totale avspillingstiden for audio-fil som
er indikert på skjermen er muligens ikke
riktig for VBR-filer.
yy Denne spilleren støtter H.264/MPEG-4 AVC
profil Hoved, Høy på nivå 4.1. En fil med
høyere nivå støttes ikke nødvendigvis.
yy Denne enheten støtter ikke filer som er
innspilt med GMC*1 eller Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Kodekkompatibilitet for Video/ Audio kan
variere, avhengig av videofilen.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Denne spilleren kan spille av plater i AVCHDformatet. Slike plater blir vanligvis brukt i
camcordere.
yy AVCHD-formatet er et digitalt
videokameraformat med høyt linjetall (high
definition).
yy MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere
bilder med større effektivitet enn konvensjonelle
bildekompresjonsformater.
yy Denne spilleren kan spille av AVCHD-plater med
formatet “x.v.Colour”.
yy Noen plater i AVCHD-formatet vil
kanskje ikke kunne avspiller, avhengg av
opptaksbetingelsene.
yy Plater i AVCHD-formatet må være fullført.
yy “x.v.Colour” har en større fargespennvidde enn
vanlige DVD-plater for camcordere.
6
Tillegg
yy HD film-filer på CD/DVD eller USB 1,0/1,1
avspilles muligens ikke riktig. Blu-ray Disc
eller USB 2,0 anbefales for avspilling av HD
film-filer.
yy For å spille av en film-fil, så må navnet på
film-filen og undertekst-filen være det
samme.
66 Tillegg
Om DLNA
Dnne spiller er en DLNA sertifisert digital media
spiller kan fremvise og spille film, fotos, og musikk
innhold fra din DLNA-kompatible digital media
server (PC og forbruker elektronikk).
Det digitale Living Network Alliance (DLNA) er en
“cross-industri” organisasjon av forbruker elektronikk,
computer industri og mobil-enhetsfirmaer. Digital
Living gir forbrukerne enkel deling av digitalt media
via ditt hjemmenettverk.
DLNA sertifiserings logoen gjør det enkelt å finne
produkter som overholder DLNA Interoperability
Guidelines. Denne enhet overholdes med DLNA
Interoperability Guidelines v1.5.
Når en PC kjører DLNA server software eller annen
DLNA kompatibel enhet er tilkoblet til denne spiller,
kan det være nødvendig å forandre noen software
innstillinger. Vennligst referer til betjeningsinstrukser for software eller enhet for ytterligere
informasjon.
Visse systemkrav
For avspilling av video med høy oppløsning:
yy Skjerm med høy oppløsning og som har HDMIinnganger.
yy BD-ROM-plate med high definition-innhold.
6
yy For visst innhold (ifølge plateutgiverens
spesifikasjoner) kreves det at skjermen har DVIinngang som er i stand til å håndtere HDMI eller
HDCP-signaler.
Merknader vedrørende
kompatibilitet
yy Ettersom BD-ROM er et nytt format, kan det
oppstå problemer med visse plater, digitale
forbindelser og andre kompatibilitetsproblemer.
Dersom du opplever kompatibilitetsproblemer,
vennligst kontakt et autorisert kundeservicesenter.
yy Denne enheten tillater deg å ha glede av
funksjoner så som picture-in-picture, ytterligere
audio og virtuelle pakker, osv., med BD-ROM som
støtter BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1
version 1.1). Utvidet video og audio kan spilles
fra en disk kompatibel med bilde-i-bilde (picturein-picture) funksjonen. For avspillingsmetoden,
referer til instruksjonene i disken.
yy Å se på high-definition innhold og upconverting standard DVD-innhold kan kreve en
HDMI-kapabel inngang eller HDCP-kapabel DVIinngang på visningsenheten din.
yy Enkelte BD-ROM- og DVD-plater kan begrense
bruken av enkelte kommandoer eller funksjoner.
yy Du kan bruke en USB-enhet som blir brukt til
å lagre noe disk-relatert informasjon, inklusiv
nedlastet online-innhold. Disken du bruker vil
kontrollere hvor langvarig denne informasjonen
blir tilbakeholdt.
Tillegg
Tillegg 67
Audio Output Spesifikasjoner
Kontakt/
Innstilling
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
Kilde
*1 Det kan være at de sekundære og interaktive
lydsignalene ikke er inkludert i den utgående
bitstrømmen dersom alternativene [Digital
utgang/output] er satt til [BitStream]. (Unntatt
LPCM Codec : utdata inkluderer alltid interaktiv
og sekundær lyd.)
*2 Denne spilleren velger automatisk HDMI-lyd
i henhold til den tilkoblede HDMI-enhetens
dekoderkapasitet selv om [Digital utgang/
output]-alternativet er satt til [BitStream].
yy Med digital audioforbindelse (HDMI OUT) kan
det hende at lyden på diskmenyknappen på BDROM’en ikke høres dersom alternativene [Digital
utgang/output] er satt til [BitStream].
yy Hvis lydformatet til den digitale utgangen ikke
stemmer overens med mottakeren din, gir
mottakeren en høy og forvrengt lyd eller ingen
lyd i det hele tatt.
yy Du kan kun få flerkanals digital surroundlyd via
digital tilkopling hvis mottakeren din har en
digital flerkanalsdekoder.
yy Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på inputsignalet fra en ekstern enhet.
6
Tillegg
*3 Dersom alternativene [Digital utgang/output]
er satt til [DTS re-encode], blir audioutgangen
begrenset til 48 kHz og 5.1 kanal. Hvis [Digital
utgang/output] mulighet et innstillt til [DTS reencode], er DTS Re-encode audio utmatningen
for andre disker (som [BitStream]).
yy Lyden mates ut som PCM 48 kHz/16 bit for MP3/
WMA-filer og PCM 44.1kHz/16 bit for AudioCD’er under avspilling.
68 Tillegg
Område kode liste
Velg landskode i listen.
OmrådeKode OmrådeKode OmrådeKode OmrådeKode
Afghanistan AF Fiji FJ Monaco Argentina AR Finland FI MongoliaMN Slovakia MC Singapore Australia AU Frankrike FR MarokkoMA Slovenia Østerrike AT TysklandDE Nepal NP Sør-Afrika ZA
Belgia BE Storbritannia GB Nederland NL Sør-Korea KR
Bhutan BT Hellas GR De nederlandske
GL Antillene Colombia OM Thailand CL IndonesiaID Oman PakistanPK
CN Israel IL
Tyrkia PA Uganda CO Italia IT Panama Kongo CG Jamaica Costa Rica
CR Japan Kroatia HR Kenya Tsjekkia CZ Kuwait Danmark DK Libya Ecuador EC Luxembourg Egypt EG Malaysia LU Russland MY Saudi-ArabiaSA
El Salvador SV Maldivene MV Senegal Etiopia ET MexicoMX
Chile Kina 6
SK
SI
SpaniaES
AN Sri Lanka New
Zealand
NZ Sverige Brasil BR Hong Kong
HK
NigeriaNG
Kambodsja KH UngarnHU
Sveits NO Taiwan CanadaCA India IN Norge BoliviaBO Grønland SG
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
PY Ukraina JM Paraguay UA
JP FilippinenePH USA US
Polen
PL
KE
UruguayUY
KW Portugal LY Romania PT UsbekistanUZ
RO Vietnam VN
RU ZimbabweZW
SN
Tillegg
Tillegg 69
Språk kode liste
Bruk listen til å sette inn ditt ønskede språk for følgende initial innstillinger: [Lydspor for platen], [Undertekst
for platen] og [Platemeny].
SpråkKode
SpråkKode
SpråkKode
SpråkKode
Afar 6565
Fransk 7082
Litauisk7684
Sindi Afrikaans 6570
Frisisk 7089
Makedonsk 7775
Singalesisk8373
Albansk 8381
Galisisk 7176
Malagasi 7771
Slovakisk 8375
Amharisk 6577
Georgisk 7565
Malayisk 7783
Slovensk 8376
Arabisk 6582
Tysk6869
Malayalam 7776
Spansk 6983
Armenian 7289
Gresk Maori 7773
Sudansk 8385
6976
8368
Grønlandsk7576
Marathi7782
Swahili8387
Aymar 6588
Guarani 7178
Moldovsk 7779
Svensk Aserbajdsjansk6590
Gujarati 7185
Mongolsk 7778
Tagalog8476
Basjkirsk6665
Hausa 7265
Nauru7865
Tajik 8471
Baskisk 6985
Hebraisk 7387
Nepalsk7869
Tamilsk 8465
Bengali; bangla 6678
Hindi 7273
Norsk 7879
Telugu 8469
Bhutansk 6890
Ungarsk 7285
Oriya 7982
Thai8472
Bihari 6672
Islandsk 7383
Panjabi8065
Tongansk Bretonsk 6682
Indonesisk 7378
Pashto, pushto 8083
Tyrkisk8482
Bulgarsk 6671
Interlingua 7365
Persisk 7065
Turkmensk 8475
Burmesisk 7789
Irsk 7165
Polsk8076
Twi 8487
Hviterussisk6669
Italiensk 7384
Portugisisk Ukrainsk 8575
Kinesisk 9072
Japansk7465
Quechua8185
Urdu 8582
Kroatisk 7282
Kannada7578
Retoromansk 8277
Usbekisk 8590
6
Tsjekkisk 6783
Kasjmiri 7583
Rumensk 8279
Vietnamesisk8673
Dansk 6865
Kasakhisk 7575
Russisk 8285
Volapyk Nederlandsk 7876
Kirgisisk 7589
Samoansk 8377
Walisisk6789
Tillegg
Assamisk6583
Engelsk 6978
8084
8386
8479
8679
Koreansk 7579
Sanskrit8365
Wolof8779
Esperanto6979
Kurdisk 7585
Skotsk-gælisk Xhosa 8872
Estisk 6984
Laotisk 7679
Serbisk8382
Jiddisch 7473
Færøysk 7079
Latin 7665
Serbokroatisk 8372
Joruba 8979
Fijiansk7074
Latvisk 7686
Shona 8378
Zulu9085
Finsk Lingala 7678
7073
7168
70 Tillegg
Varemerker og lisenser
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ og logoer er varemerker til Blu-ray
Disc Association.
“DVD Logo” er varemerke for DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Java er et varemerke tilhørende Oracle og/eller
dens tilknytminger.
6
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
Tillegg
“x.v.Colour” er et varemerke for Sony Corporation.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte -D symbolet er varemerke
for Dolby Laboratories.
DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED® er
varemerker, seervice merker, eler sertifikat merker
av Digital Living Network Alliance.
Produsert under lisens under U.S Patent Nos:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & andre
U.S. og verdensomfattende patenter, utstedte
og ventende. DTS-HD, symbolet, & DTS-HD og
symbolet sammen er registrerte varemerker &
DTS-HD Master Audio Essential er et varemerke
av DTS, Inc. Produktet inkluderer software. © DTS,
Inc. Alle rettigheter er forbeholdt.
“AVCHD-” og “AVCHD”-logoen er varemerker for
Panasonic Corporation og Sony Corporation.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemerker tilhørende Rovi Corporation, eller
dets underselskaper og anvendes under lisens.
Tillegg
71
Melding om Cinavia
Bluetooth® trådløs teknologi er et system som
tillater kontakt mellom elektriske innretninger
innenfor en max. rekkevidde på 10 meter.
Tilkobling av individuelle innretninger under
Bluetooth® trådløs teknologi fører ikke til noen
avgifter/betalinger. En mobiltelefon med
Bluetooth® trådløs teknologi kan betjenes via
kaskadetilkobling hvis tilkoblingen ble gjort via
Bluetooth®
trådløs teknologi.
Bluetooth® ord merket og logoer er eid av
Bluetooth® SIG, Inc. og bruk av slikt merke fra
LG Electronics er under lisens.
Andre varemerker og nærings navn er der fra
sine respektive eiere.
Dette produktet bruker Cinavia-teknologi til å
begrense bruken av ulovlige kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer og videoer og deres
lydspor. Når bruken av en ulovlig kopi oppdages,
vises en melding og avspilling eller kopiering
avbrytes.
Mer informasjon om Cinavia-teknologi kan fås
fra Cinavia Online Consumer Information Center
på http://www.cinavia.com. For å be om å motta
informasjon om Cinavia i posten kan du sende et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.”
Dette produktet inneholder patentbeskyttet
teknologi under lisens fra Verance Corporation
og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677
og andre amerikanske og internasjonal patenter
utstedt eller anmeldt, i tillegg til opphavsrettslig
og forretningshemmelighetsbeskyttelse for visse
sider av denne teknologien. Cinavia er et varemerke
som tilhører Verance Corporation. Opphavsrett
2004-2012 Verance Corporation. Alle rettigheter
forbeholdt for Verance. Reversert utvikling eller
dekompilering er forbudt.
6
Tillegg
72 Tillegg
Gracenote kan håndheve sine rettigheter i henhold
til denne avtalen mot deg direkte i sitt eget navn.
Gracenote®, Gracenote-logoen og -logotypen
og logoen “Powered by Gracenote” er enten
registrerte varemerker eller varemerker tilhørende
Gracenote, Inc. i USA og/eller andre land.
Musikkgjenkjenningsteknologi og relaterte data
leveres av Gracenote®.
Betingelser for bruk av Gracenote®
6
Tillegg
Dette programmet inneholder programvare
fra Gracenote, Inc., 2000 Powell Street, Suite.
1380, Emeryville, California 94608 (“Gracenote”).
Programvaren fra Gracenote (“Gracenoteprogramvaren”) gir dette programmet mulighet
til å foreta tilkoblet identifisering av disker og
musikkfiler og hente musikkrelatert informasjon,
inkludert informasjon om navn, artist, spor og
tittel (“Gracenote-data”) fra tilkoblede servere
(“Gracenote-servere”) og utføre andre funksjoner.
Gracenote gir deg rett til å bruke Gracenotedata bare ved hjelp av de medfølgende
sluttbrukerfunksjonene i denne programvaren og
utelukkende til personlig bruk og ikke-kommersielle
formål.
Du aksepterer at Gracenote-data, Gracenoteprogramvaren og Gracenote-servere bare skal
brukes til personlige, ikke-kommersielle formål. Du
aksepterer at du ikke kan tilordne, kopiere, overføre
eller sende Gracenote-programvaren eller noen
Gracenote-data til en tredjepart. Hvis Gracenotedataene er innebygd i en musikkfil (for eksempel
i ID3-koden til en fil i MP3-format) eller i form av
teksten i en spilleliste, gir imidlertid Gracenote deg
rett til å bruke og overføre slike Gracenote-data til
personlig bruk. DU AKSEPTERER AT DU IKKE KAN
BRUKE ELLER NYTTIGGJØRE DEG AV GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER
GRACENOTE-SERVERE UTEN AT DET UTTRYKKELIG
ER TILLATT I DISSE BETINGELSENE.
Du aksepterer at din ikke-eksklusive lisens til å
bruke Gracenote-data, Gracenote-programvaren
og Gracenote-servere opphører hvis du bryter disse
begrensningene. Hvis lisensen opphører, aksepterer
du å avslutte all bruk av Gracenote-data, Gracenoteprogramvaren og Gracenote-servere. Gracenote
forbeholder seg alle rettigheter til Gracenote-data,
Gracenote-programvaren og Gracenote-serverne,
inkludert alle eierrettigheter. Gracenote vil ikke
under noen omstendigheter være ansvarlig for
noen form for betaling til deg for informasjon du
gir, inkludert musikkfilinformasjon. Du aksepterer at
Gracenote bruker en unik identifikator til å spore
spørringer for statistiske formål. Hensikten med
en tilfeldig tildelt numerisk identifikator er å gi
Gracenote mulighet til å telle antall spørringer
uten å få kjennskap til hvem du er. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se nettsiden på www.
gracenote.com med Gracenotes personvernpolicy.
GRACENOTE-PROGRAMVAREN OG HVERT ENKELT
ELEMENT I GRACENOTE-DATAENE ER LISENSIERT
TIL DEG “AS IS” (SOM DE ER). GRACENOTE GIR
INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER, VERKEN
UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MED
HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN AV EVENTUELLE
GRACENOTE-DATA FRA GRACENOTE-SERVERNE.
GRACENOTE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL
Å SLETTE DATA FRA GRACENOTE-SERVERNE
ELLER ENDRE DATAKATEGORIER AV ÅRSAKER
SOM GRACENOTE ANSER SOM TILSTREKKELIGE.
DET GIS INGEN GARANTI OM AT GRACENOTEPROGRAMVAREN ELLER GRACENOTE-SERVERNE ER
UTEN FEIL ELLER AT GRACENOTE-PROGRAMVAREN
ELLER GRACENOTE-SERVERNE FUNGERER UTEN
AVBRUDD. GRACENOTE ER IKKE FORPLIKTET TIL Å
LEVERE DEG FORBEDREDE ELLER NYE DATATYPER
SOM GRACENOTE EVENTUELT LEVERER SENERE,
OG KAN FRITT OG NÅR SOM HELST AVSLUTTE SINE
ONLINETJENESTER.
GRACENOTE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET
OG EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL,
EIENDOMSRETT ELLER KRENKELSE AV TREDJEPARTS
RETTIGHETER. GRACENOTE GARANTERER IKKE FOR
RESULTATET DU OPPNÅR VED BRUK AV GRACENOTEPROGRAMVAREN ELLER EN GRACENOTE-SERVER.
GRACENOTE VIL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER
VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FØLGESKADER
ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FOR EVENTUELT
TAP AV FORTJENESTE ELLER TAP AV INNTEKT.
© Gracenote, Inc. 2009
Tillegg 73
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
Referer til hoved etikett.
Strømforbruk
Referer til hoved etikett.
Mål (B x H x D)
Ca. 950 mm x 136 mm x 75 mm
Nettovekt (ca.)
4,5 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsfuktighet
5 % til 90 %
Inputs/Outputs
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pins (Type A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optisk kontakt x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-plugg) x 1
Radio
FM-frekvensbånd
87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
Forsterker
Power output, (RMS), THD 10 %
330 W
Front
60 W x 2
Bak
30 W x 2
Subwoofer
150 W
6
Tillegg
Total
74 Tillegg
System
Laser
Halvledende laser
bølgelengde
405 nm / 650 nm
Signal system
Standard PAL/NTSC farge-TV-system
LAN-port
Ethernet-kontakt x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus Power Supply (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Høyttalere
Subwoofer
Type
1-veis 1 høyttaler
Maks.
inngangsspenning
300 W
Impedansområde
3Ω
Netto mål (B x H x D)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Inngangseffekt
150 W
Nettovekt
7,4 kg
Strømkrav
Referer til hoved
etikett.
Strømforbruk
Referer til hoved etikett.
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
6
Tillegg
Tillegg 75
Vedlikehold
Merknader om plater
Behandling av plater
Behandling av enheten
Når enheten skal transporteres
Vi anbefaler deg å ta vare på emballasjen apparatet
er pakket i. Hvis du trenger å transporter enheten,
anbefaler vi å pakke den igjen slik den var pakket
fra fabrikken.
Rengjøring av apparatet
Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis
overflaten er sterkt tilsmusset, kan du bruke en myk
klut lett fuktet med mild rengjøringsoppløsning.
Bruk ikke sterke løsningsmiddel som alkohol, bensin
eller tynner, da disse kan skade overflaten.
Holde overflatene rene
yy Benytt ikke væsker som f. eks. insektspray o.l. i
nærheten av apparatet.
Ikke ta på platens avspillingsside. Hold platen i
kanten slik at det ikke blir merker etter fingrene på
overflaten. Lim aldri papir eller tape på platen.
Oppbevaring av plater
Oppbevar platen i esken etter å ha spilt den. Beskytt
den fra direkte sollys eller andre varmekilder, og la
den aldri ligge i en bil som står parkert i solen.
Rengjøre plater
Fingeravtrykk og støv på platen kan gi dårlig
billedkvalitet og lydforvrengninger. Tørk av platen
med en ren klut før avspilling. Tørk fra midten og
utover.
Bruk ikke sterke løsemidler som alkohol, bensin,
tynner, rensemidler eller antistatisk spray som er
beregnet på vinylplater.
yy Ikke press for hardt. Det kan skade overflaten.
yy Ikke la gjenstander av gummi eller plast være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Vedlikehold av enheten
Dette er en høyteknologisk presisjonsenhet.
Hvis komponenter i den optiske linsen og
platedrivverket blir tilsmusset eller slitt, kan
bildekvaliteten forringes. Kontakt ditt lokale
servicesenter for nærmere detaljer.
6
Tillegg
76 Tillegg
Viktig informasjon
relatert til Nettverktjenester.
All informasjon, data, dokumenter,
kommunikasjoner, nedlastinger, filer, tekst,
bilder, fotografier, grafikk, videoer, webinnhold,
kunngjøringer, verktøy, kilder, software, kode,
programmer, tilleggsprogram, innretninger,
applikasjoner, produkter og annet innehold
(“Innhold”) og alle tjenester og tilbud (“Tjenester”)
gitt eller gjort tilgjengelig av eller gjennom en
tredje part (hver en “Tjenesteleverandør”) er alene
ansvaret til tjenesteleverandøren som leverte.
Tilgjengeligheten til og tilgang til Innhold og
Tjenester gitt av tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten kan endres til enhver tid, uten
forvarsel, inkludert men ikke begrenset til
utsettelse, fjerning eller opphør av alle eller en del
av innholdet eller tjenestene.
Skulle du ha noen spørsmål eller problemer
relatert til Innhold eller Tjenester, kan du referere
til tjenesteleverandørens webside for oppdatert
informasjon. LGE er hverken ansvarlig for
kundestøtten relatert til Innhold og Tjenester.
Spørsmål eller forespørsler relatert til Innhold eller
Tjenester skal rettes direkte til respektive Innhold
og Tjenesteleverandører.
6
Tillegg
Merk at LGE ikke er ansvarlig for noe Innhold
eller Tjenester gitt av tjenesteleverandøren eller
endringer til, fjerning av, opphør av slike Innhold
eller Tjenester og gir ikke garanti eller garanterer
tilgjengeligheten til ellet tilgang til slik Innhold eller
Tjenester.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement