LG BH6240C Brukermanual
BRUKERMANUAL
3D Blu-ray™/ DVD
Hjemmekinosystem
Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta
vare på den for senere anvisninger.
BH6240C (BH6240C, S63S1-S, S63T1-W)
2
Starte
Sikkerhetsinformasjon
1
Starte
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene
må aldri blokkers ved at produktet plasseres på
en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag.
Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik
som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er
sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens
anvisninger er fulgt.
Dersom kontrollene brukes på annen måte enn
beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller
andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan
du utsette deg for skadelig stråling.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadde
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet
fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader
eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke
apparatet, og få ledningen skiftet ut med en
tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske
belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en
døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig
oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet
hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For
å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet
på strømledningen ut av veggkontakten. Under
installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett
tilgjengelig.
Starte
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som
kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
Kaste det brukte apparatet
1. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal kastes atskilt fra
restavfall og leveres inn ved offentlige
spesialavfallsstasjoner.
2. Riktig håndtering av det brukte
apparatet som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og
menneskers helse.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bør håndtere det brukte
apparatet som avfall, kan du ta
kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
Kaste brukte batterier/akkumulatorer
1. Dette symbolet kan være kombinert
med de kjemiske tegnene for kvikksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb)
hvis
Pb batteriene inneholder mer enn
0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium
eller 0,004% bly.
Pb
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes
atskilt fra restavfall og leveres ved
offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av brukte batterier/
akkumulatorer som avfall bidrar til å
forhindre skader på miljøet og dyrs og
menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du bør håndtere brukte
batterier/akkumulatorer som avfall, kan
du ta kontakt med lokale myndigheter,
renovasjonstjenesten på stedet eller
butikken der du kjøpte produktet.
1
Starte
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers
og dyrs helse, må det gamle batteriet eller
batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges
i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos
forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med
ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må
ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
3
4
Starte
For trådløst produkt EU-meddelelse
1
Starte
LG Electronics erklærer hermed at dette/
disse produkt(er) er i overholdelse med de
grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Vennligst ta kontakt på følgende adresse for
anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of
Conformity).
Kontaktkontor for dette produktet:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for
Kundeservice. For informasjon om Kundeservice,
se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor
du kjøpte dette produktet.
Kun for innendørs bruk.
RF strålingseksponering redegjørelse
Dette utstyret bør monteres og betjenes med
minimum distanse på 20 cm. mellom radiatoren og
din kropp.
Merknader om opphavsrett
yy På grunn av at AACS (Advanced Access
Content System) er godkjent som
innholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray
Disk-format, lignende som bruk av CSS
(Content Scramble System) for DVD-format,
finnes spesielle restriksjoner ved avspilling,
utgivelse av analoge signaler osv., ved AACSbeskyttet innhold. Bruk av og begrensninger
for dette produktet kan variere avhengig av
kjøpstidspunktet ettersom restriksjoner kan
gjøres gjeldende og/eller endres av AACS etter
at dette produktet ble produsert.
yy Videre, BD-ROM Mark og BD+ brukes også som
innholdsbeskyttelsessystemer for Blu-ray Diskformater, som gir spesielle restriksjoner inkludert
avspillingsrestriksjoner for BD-ROM Mark og/
eller BD+ beskyttet innhold. For ytterligere
informasjon om AACS, BD-ROM-merket, BD+
eller dette produktet, vennligst kontakt et
autorisert kundeservicesenter.
yy Mange BD-ROM/DVD-plater er kodet med
kopibeskyttelse. Av den grunn bør du kople
spilleren direkte til TV-apparatet og ikke via en
videoopptaker. Tilkopling via en videoopptaker
kan føre til bildeforvrengning ved avspilling av
kopieringsbeskyttede plater.
yy Dette produkt inkorpererer copyright
(opphavsrett)-vern teknologi som er vernet av
U.S. patenter og andre intellelektuelle eiendom
rettigheter. Bruk av denne copyright beskyttelse
teknologi må bli autorisert av Rovi Corporation,
og er tilsiktet for hjem og andre begrensede
visnings-bruk med mindre autorisert av Rovi
Corporation. Omvendt teknikk eller demontering
erforbudt.
yy I henhold til opphavsrettslover i USA og andre
land kan uautorisert opptak, bruk, visning,
distribusjon eller bearbeiding av TV-programmer,
videokassetter, BD-ROM-plater, DVD-er, CDer og annet materiale medføre sivilt- eller
kriminalrettslig straffeansvar.
Starte
Viktig informasjon for TV farge
system
Fargesystemet til denne spilleren avviker i henhold
til nåværende spillte disketter.
Bare multi system farge-TV kan motta alle signaler
som kommer ut fra spilleren.
yy Hvis du har en PAL farge system TV, vil du bare se
forvrengte bilder ved bruk av disketter eller video
innhold innspillt i NTSC.
yy Multi systemet farge TV forandrer farge-systemet
automatisk i følge input (inngang) signaler.
I tilfeller der farge-systemet ikke blir automatisk
forandret, slå den av og så på igjen for å se et
normalt bilde på skjermen.
yy Selv om disketten innspillt i NTSC farge-system
blir bra avspillt på din TV, vil den kanskje ikke bli
korrekt innspillt på din opptaker.
>>Advarsel
yy Å se på et 3D innhold i en lengre tid kan
føre til svimmelhet eller tretthet.
yy Det anbefales å ikke se på en film i 3D
modus for svake, barn og gravide.
yy Hvis du opplever hodepine, tretthet eller
svimmelhet under visning av innhold i 3D,
anbefales det sterkt å stoppe avspillingen
og hvile inntil du kjenner deg bra igjen.
1
Starte
For eksempel, når spilleren spiller disketten innspillt
i NTSC farge systemet, vil bildet komme ut som et
NTSC signal.
5
6
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
31Lydeffekt
4Betjening
1Starte
2Sikkerhets-informasjon
8Introduksjon
8
– Spillbare disker og symboler som er
brukt i denne manualen
9
– Om visning av “7” symbolet
9 – Sonekode
9 – Systemvalg
10Fjernkontroll
11Frontpanelet
11Bakpanel
2 Koble til
12
13
13
14
15
15
Plassering av systemet
Høytaler tilkobling
– Anbringe høyttalerne til spilleren
Tilkoplinger til TV-apparatet
– Hva er SIMPLINK?
– ARC (Audio Return Channel)funksjon
16 – Innstille oppløsningen
17 Tilkobling antenne
17 Tilkoblinger med ekstern enhet
17 – AUX-tilkobling
18 – PORT. IN-tilkobling
18 – OPTICAL IN-tilkobling
19 Tilkobling til ditt hjemme-nettverk
19 – Kabel nettverk tilkobling
20 – Lednings-nettverk setup
3Systeminnstilling
22 Opprinnelig oppsett
23Innstillinger
23 – Justere oppsett-innstillingene
24 – Menyen [NETTVERK]
25 – Menyen [VISNING]
26 – Menyen [SPRÅK]
27 – Menyen [LYD]
28 – Menyen [SPERRE]
29 – Menyen [ANNET]
32
32
32
33
33
33
34
35
36
36
36
Visning av hjemmemenyen
– Bruk av [Hjem]-menyen
– Bruke SmartShare
Spille av fra koblede enheter
– Spille en plate
– Spille Blu-ray 3D disk
– Spille av en fil på disk/USB-enhet
– Spille fil på android-enhet
– Spille av en fil på nettverksserver
Tilkobling til hjemmenettverket for PC
– Installerer SmartShare PC
Programvare (DLNA)
37 – Dele filer og mapper
37 – Systemkrav
38 Vanlig avspilling
38 – Grunnleggende bruk for video og
audio-innhold
38 – Grunnleggende bruk for bildeinnhold
38 – Bruke disk-menyen
39 – Fortsette avspilling
39 – Minne for sist viste scene
40Skjermvisning
40 – Kontrollere avspilling av video.
41 – Kontrollere bildevisning
42 Avansert avspilling
42 – Gjenta avspilling
42 – Gjenta en bestemt del
42 – Å starte avspilling fra valgt tid
43 – Velge et undertekstspråk
43 – Høre ulik lyd
43 – Se fra en annen vinkel
43 – Forandre størrelsesforhold på TV-en
44 – Forandre undertekstene
44 – Forandre bildemodus
45 – Vise innholdsinformasjon
45 – Forandre visning av innholdsliste
45 – Velge fil for undertekster
46 – Lytte til musikk under
lysbildefremvisning
46 – Spiller fil kryptert i 3D
47 Avanserte funksjoner
47 – Bruke BD-Live™
47 – LG AV Remote
Innholdsfortegnelse
47 – Privat lydmodus
48Radio-betjeninger
48 – Å lytte til radio
48 – Å forhåndsinnstille radiostasjoner
48 – Å slette en lagret stasjon.
48 – Å slette alle lagrede stasjoner
48 – Å forbedre dårlig FM-mottakelse
48 – Se informasjon om en radio stasjon
49 Bruk av Bluetooth-teknologi
49 – Lytte til musikk lagret på Bluetoothenheter
51 Bruke Premium
51 Bruke LG Smart World
52 – Logge på
52 – Søke online-innhold
53 Bruke menyen My Apps
62 – Merknader vedrørende kompatibilitet
63 Audio Output Spesifikasjoner
64 Område kode liste
65 Språk kode liste
66 Varemerker og lisenser
68Spesifikasjoner
70Vedlikehold
70 – Behandling av enheten
70 – Merknader om plater
71 Viktig informasjon relatert til Nettverktjenester.
5Feilsøking
54Feilsøking
54 – Generellt
55 – Network
56 – Bilde
56 – Lyd
56 – Kundestøtte
56 – Merknad Åpen-kilde software
6Tillegg
57
Kontrollere et tv-apparat med den
medfølgende fjernkontrollen
57 – Sette opp fjernkontrollen til å
kontrollere tv-apparatet
58 Nettverk Software oppdatering
58 – Nettverk oppdatert kunngjøring
58 – Programvareoppdatering
60Tilleggsinformasjon
60 – Filkrav
61 – AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
62 – Om DLNA
62 – Visse systemkrav
Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan skille seg fra spilleren din, avhengig av
programvaren på spilleren eller tjenesteleverandøren din.
7
1
2
3
4
5
6
8
Starte
Introduksjon
1
Spillbare disker og symboler som er brukt i denne manualen
Starte
Media/Term
Logo
Symbol
e
Beskrivelse
yy Disker så som filmer som kan kjøpes eller leies.
yy Blu-ray 3D” disk og “Blu-ray 3D ONLY” Disk
yy BD-R/RE-disker som er innspilt i BDAV-format.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE-disker som innholder film, musikk eller
bilde-filer.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format
yy Disker med f.eks filemer som kan kjøpes eller
leies.
yy Kun film-modus og sluttbehandlede
yy Støtter også dual layer-disk
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio-CD
(8 cm, 12 cm)
o
Sluttbehandlet AVCHD-format
y
u
i
yy DVD±R/RW-disker som inneholder film, musikk
eller bilde-filer.
r
Kun VR-modus og sluttbehandlede
t
Audio-CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
Bemerk
–
Advarsel
–
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format
,
>
yy CD-R/RW-disker som innholder film, musikk
eller bilde-filer.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format
Indikerer spesielle merknader og bruksegenskaper.
Indikerer advarsler for forebygging av mulig skade
ved misbruk.
Starte
,,Bemerk
yy Avhengig av innspillingssoftwaren &
sluttbehandlingen er det mulig at noen
innspilte disker (CD-R/RW, DVD±R/RW,
BD-R/RE) ikke er avspillbare.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW og CD-R/RW-disker
som er innspilte ved bruk av en personlig
datamaskin eller en DVD- eller CD-innspiller
avspilles muligens ikke hvis disken er skadet
eller skitten, eller om det er smuss eller
kondens på spillerens linse.
yy Hvis du spiller inn på en disk ved
bruk av en personlig datamaskin, selv
om den er innspilt i et kompatibelt
format, er det tilfeller hvor den ikke kan
avspilles på grunn av innstillingene til
applikasjonsprogramvbaren som er
brukt for å skape disken. (Kontroller hos
softwareprodusenten for mer detaljert
informasjon.)
yy Denne spilleren krever spesielle disker og
innspillinger for å møte spesielle tekniske
standarder for å kunne oppnå optimal
avspillingskvalitet.
yy Før-innspilte DVDer settes automatisk
til disse standarder. Det finnes mange
ulike typer innspillingsbare disk-formater
(inkludert CD-R som inneholder MP3 eller
WMA-filer) og disse krever spesielle føreksisterende forhold for å sikre kompatibel
avspilling.
yy Kunder bør merke seg at det kreves tillatelse
for å kunne laste ned MP3 / WMA-filer
og musikk fra Internett. Vårt selkap har
ingen rettigheter til å innvilge slik tillatelse.
Tillatelse skal alltid innhentes fra copyrighteieren.
yy Du må innstille diskformat mulighet til
[Mastered] for å kunne gjøre diskene
kompatible med LG spillere ved formatering
av omskrivningsbare disker. Når du innstiller
muligheten til ‘Live’ system, kan du ikke
bruke det på LG spiller. (Mastered/Live fil
system: Disk format system for windows
Vista.)
Om visning av “7” symbolet
“7” kan vises på TV-skjermen når spilleren brukes.
Dette symbolet betyr at funksjonen som er forklart
i brukerveiledningen, ikke er tilgjengelig på det
spesifikke mediet.
Sonekode
Denne enheten har en sonekode som er trykt på
baksiden av enheten. Denne enheten kan kun spille
av BD-ROM eller DVD-plater merket tilsvarende
som på baksiden av enheten eller med “ALL”.
Systemvalg
Åpne plateskuffen med B (OPEN / CLOSE) knappen
og deretter trykker og holder du M (PAUSE) for mer
enn fem sekunder for å endre fargesystemet (PAL /
NTSC / AUTO).
1
Starte
yy Avhengig av forholdene til
innspillingsutstyret eller CD-R/RW (eller
DVD±R/RW)-disken, er det noen CD-R/RW
(eller DVD±R/RW)-disker som ikke kan
avspilles på enheten.
9
10
Starte
Fjernkontroll
1
FUNCTION
Starte
INFO/MENU
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • c • • • • • •
FUNCTION: EndrerFUNCTION
inngangmodus.
FUNCTION
SPEAKER LEVEL: Innstiller
lydnivået på ønsket høyttaler.
SUBTITLE: Velger INFO/MENU
et undertekst
språk.
SOUND EFFECT: Velger INFO/MENU
en
lydeffekt-modus.
1 (POWER): Slår spilleren PÅ eller
AV.
VOL +/-: Justerer
høyttalervolumet.
B (OPEN/CLOSE): Mater ut og
setter disken.
OPTICAL/ TV SOUND: Endrer
inngang-modus til optisk direkte.
SLEEP: Innstiller en tidsperiode
hvor deretter enheten slås av.
MUTE: Demper enheten.
HOME ( ): Viser eller går ut av
[Hjem-meny].
Fargede (R, G, G, B) knapper:
- Bruk for å navigere i BD-ROMmenyer. Brukes også som
snarveiknapper for bestemte
menyer.
DISC MENU: Åpner menyen på
en plate.
- B knapp: Velger mono/ stereo i
FM-modus.
INFO/MENU (m): Viser eller går
ut av skjermdisplayer.
• • • • • • b • • • • • •
Retningsknapper (W/S/A/
D): Velger et alternativ i menyen.
PRESET +/-: Velger programmer
fra radio.
TUNING +/-: Søker etter ønsket
radio stasjon.
ENTER (b): Bekrefter et
menyvalg.
Batteriutskifting
BACK (1): Går ut fra menyen eller
returnerer til forrige skjermbilde.
TITLE/POPUP: Viser DVDtittelmenyen eller BD-ROMoppsprettmenyen, hvis
tilgjengelig.
Z (STOP): Stopper avspillingen.
d (PLAY): Starter avspillingen.
M (PAUSE/STEP): Stopper
avspillingen midlertidig.
Fjern batteridekselet bak på
fjernkontrollen, og sett inn R03
(størrelse AAA)-batterier, og påse
at 4 og 5 stemmer overens.
C/V (SKIP): Gå til neste
eller forrige fil/spor/kapittel.
c/v (SCAN): Søk bak- eller
framlengs.
RDS: Radio Data System.
PTY: Viser program typer fra RDS.
PTY SEARCH:
Søker program type.
0-9 talltastatur: Velger
nummererte muligheter i en
meny.
CLEAR: Fjerner et merke i
søkemenyen eller et tall når man
angis passord.
REPEAT (h): Repeteret en
onsket del eller sekvens.
AUDIO: Velger et audio-språk eller
audio-kanal.
? : Denne knappen er ikke
tilgjengelig.
• • • • • • d • • • • • •
TV-kontrollknapper:
Se side 57.
Starte
11
Frontpanelet
a
b
c
1
Starte
d e
a CD-brettet
d PORT. IN
b Displayvindu
e USB-port
c Funksjonsknapper
R (Åpne / Lukk)
T (Spill av / Pause)
I (Stopp)
F (funksjon)
Endrer inngangskilden eller funksjonen.
-/+ (Volum)
1/! (Strøm)
a
b
c
Bakpanel
a
b
d
c
d e f g
e f
a AC power cord
g LAN port
b Høytalere tilkoblinger
h HDMI OUT TO TV
c Kjølevifte
d AUX (L/R) INPUT
e OPTICAL IN
f Antennekobling
h
C
A
G
F
Koble
til
12
A
A
A
Plassering av systemet
E
A
Den følgende illustrasjonen viser et eksempel på
plassering av systemet.
Bemerk at illustrasjonene
A
D
i disse instruksjonene
varierer fra den faktiske
enheten for forklaring-hensikter.
For best mulig surround-lyd, bør alle høyttalere,
foruten “subwoofer,” som bør plasseres i samme
avtand fra lytteposisjonen (A). A B C D E F G
B
2
Koble til
B
C
B
A
D
C
G
A
AA
E
E
A
A
A
B
A
A
yy Høyttalerne inneholder magnetiske deler, så
ujevnheter i fargen kan oppstå på CRT. TVskjerm eller monitorskjerm. Bruk høyttalerne
med avstand til TV-skjermen eller PCmonitorskjermen.
yy Før subwooferen brukes, fjern den
beskyttende plasten.
C
CG
G
A
B A
A A
>>Advarsel
yy Vær forsiktig og vær sikker på at barn ikke
putter hender eller andre gjenstander inn i
*høyttaler-kanalen.
*Høyttaler-kanalen: Et hull for rikelig basslyd
på høyttalerkabinettet.
E
A A Fronthøyttaler-venstre
B C D E F G A(L)/
ABCD
(R):
CD E F G
A A B Fronthøyttaler-høyre
E F G
Plasser fronthøyttalerne på sidene av monitoren
eller skjermen
E og slik at de flukter med skjermA best mulig.
flaten
A A B C Subwoofer:
D E F G
Plasseringen av subwooferen er ikke så kritisk, da lav
basslyd ikke er meget retningsledene. Men det er
best å plassere subwooferen nær fronthøyttalerene.
Snu den lett mot senter av rommet for å redusere
vegg-refleksjon.
A A B C D Enhet
E F G
Koble til
Høytaler tilkobling
Anbringe høyttalerne til
spilleren
2. Noen høyttalere trenger ledningene å kobles til
høyttalerene.
Koble den andre enden av hver ledning til
korrekt høyttaler i henhold til fargekodingen
eller markeringene:
Koblingsfarge
Høyttaler
Plassering
Orange
Subwoofer
Enhver
frontplassering
Rød (F.R/L)
Front
Front-høyre
Hvit (F.R/L)
Front
Front-venstre
For å koble til kabelen til høyttalere, trykk inn hver
plastknast for å åpne kobling til terminaler på
basen av hver høyttaler. Stikk inn ledningen og
slipp knasten.
>>Advarsel
yy Sørg fot at barn ikke stikker fingrene eller
putter gjenstander inn i *høyttalerkanalen.
*Høyttalerkanal : En åpning for kraftfull bass
på høyttalerkabinettet (innebygget).
Koble den svarte enden av hver ledning til
terminalene merket – (minus) og den andre
enden til terminalene merket + (pluss).
Koble en bassledning til spilleren. Sett inn
kontakten inntil det klikker når du kobler en
bassledning til spilleren.
yy Høytalerene inneholder magnetiske deler, så
farge-uregelmessighet kan forekomme på
TV skjerm eller PC monitor skjerm. Vennligst
bruk høytalerene langt borte fra enten TV
skjerm eller PC monitor.
2
Koble til
1. Koble ledningene til enheten.
Parr hver lednings fargede bånd (eller
markering) med samme farge (eller markering)
koblingsterminal på baksiden av enheten.
For å koble kabelen til enheten, må du
trykke på hver av plastknappene for å åpne
koblingsterminalen. Sett inn ledningen og slipp
plastknappen.
13
14
Koble til
Tilkoplinger til TVapparatet
2
Hvis du har en HDMI TV eller monitor, kan du kople
den til denne spilleren ved hjelp av en HDMI-kabel
(Type A, High Speed HDMI™-kabel med Ethernet).
Kople HDMI-kontakten på spilleren til HDMIkontakten på en HDMI-kompatibel TV eller monitor.
,,Bemerk
yy Hvis en tilkoblet HDMI innretning ikke
aksepterer audio output på spilleren,
kan HDMI innretningen´s audio tone
bli forvrengt eller kanskje ikke output
(utgående).
yy Når du bruker HDMI tilkobling, kan du
forandre oppløsningen for HDMI output.
(Referer til “Innstille oppløsningen” på side
16.)
Koble til
yy Velg type video output fra HDMI UT plugg
ved å bruke [HDMI fargeinnstilling] valg i
[Oppsett] menyen (se side 26).
Baksiden av enheten.
yy Endres oppløsningen når tilkoplingen
allerede er etablert, kan det resultere i
driftsforstyrrelser. For å løse dette problemet,
må spilleren slås av og deretter på igjen.
yy Dersom HDMI-tilkobling med HDCP ikke er
verdifisert, går TV-skjermen i svart. I så fall
må du sjekke HDMI-forbindelsen, eller koble
fra HDMI-kabelen.
HDMI kabel
TV
Innstill TV-apparatets kilde til HDMI (referer til TVapparatets brukerhåndbok).
Ytterligere informasjon om HDMI
yy Når du kopler til en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet må du forsikre deg om følgende:
-- Forsøk å slå av HDMI/DVI-enheten og denne
spilleren. Deretter slår du på HDMI/DVIenheten og venter ca. 30 sekunder innen du
slår på denne spilleren.
-- Den tilkoplede enhetens videoinngang er
korrekt satt opp for denne enheten.
-- Den tilkoplede enheten er kompatibel med
720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller
1920 x 1080p videoinngang.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter fungerer sammen med denne spilleren.
-- Bildet vil ikke vises korrekt på et apparat som
ikke støtter HDCP.
yy Hvis det er støy eller linjer på skjermen,
vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er
vanligvis begrenset til 4,5m).
Koble til
Hva er SIMPLINK?
Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres
med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten
og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplet via
HDMI-forbindelsen.
Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet
for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINKfunksjonen.
LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er
merket med logoen som vises ovenfor.
,,Bemerk
Avhengig av platetype eller avspillingsstatus,
kan enkelte SIMPLINK-operasjoner avvike fra
det du forventer, eller ikke fungere.
ARC (Audio Return Channel)funksjon
ARC-funksjonen muliggjør at en HDMI-kapabel TV
kan sende audio stream til HDMI OUT på denne
spilleren.
For å bruke denne funksjonen:
-- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen
og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere avhengig av TVen. For informasjon om
ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
-- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed
HDMI™-kabel med Ethernet).
-- Du må koble til med HDMI IN som støtter ARCfunksjonen ved bruk av HDMI OUT på denne
spilleren.
-- Du kan kun koble til et hjemmekino til TV som er
kompatibel med ARC.
,,Bemerk
For å aktivere [SIMPLINK / ARC]-funksjon, sett
dette alternativer til [På]. (side 30)
2
Koble til
Funksjoner som kan kontrolleres med LG TVapparatets fjernkontroll: Spill av, Pause, Skann, Hopp
over, Stopp, Slå av osv.
15
16
Koble til
Innstille oppløsningen
Spilleren tilbyr flere outputs/utgangs oppløsninger
for HDMI OUT plugger. Du kan forandre
oppløsningen ved bruk av [Innstillinger] meny.
1. Trykk HOME ( ).
2. Bruk A/D for å velge [Innstillinger] og trykk
ENTER (b). [Innstillinger] menyen kommer til
syne.
2
Koble til
3. Bruk knappene W/S for å velge alternativet
[VISNING] og trykk deretter D for å gå til det
andre nivået.
4. Bruk knappene W/S for å velge alternativet
[Oppløsning] og trykk deretter ENTER (b) for å
gå til det tredje nivået.
5. Trykk på knappene W/S for å velge ønsket
oppløsning og trykk ENTER (b) for å bekrefte.
,,Bemerk
yy Hvis din TV ikke aksepterer oppløsningen
du har innstillt på spilleren, kan du innstille
oppløsningen til 576p som følger:
1.Trykk B for å åpne diskett-skuffen.
2.Trykk Z (STOP) lenger enn 5 sekunder.
yy Dersom du velger en oppløsning manuelt
og deretter kobler HDMI-pluggen til
tv-apparatet og tv-apparatet ditt ikke
aksepterer innstillingen, blir innstilt
oppløsning satt til [Auto].
yy Hvis du velger en oppløsning som din TV
ikke aksepterer, vil en advarsel komme til
syne. Etter oppløsning forandring, kan du
ikke se skjermen, vennligst vent 20 sekunder
og oppløsningen vil automatisk komme
tilbake til forutgående oppløsning.
yy Bildefrekvensen for 1080p videoutgangen
kan bli satt automatisk til enten 24 Hz eller
50 Hz avhengig dels av kapasiteten på og
preferansen for det tilkoblede tv-apparatet
og dels på bildefrekvensen for innholdet på
BD-ROM-platen.
Koble til
Tilkobling antenne
Koble til den medfølgende antennen for å lytte til
radioen.
17
Tilkoblinger med
ekstern enhet
AUX-tilkobling
Du kan nyte lyden fra et eksternt komponent
gjennom høyttalerne til dette systemet.
Baksiden av
enheten.
Du kan også bruke F (funksjon)-knappen på
frontpanelet for å velge inngang-modus.
Baksiden av enheten
,,Bemerk
Vær sikker på at du strekker FM-antennen fullt
ut.
Rød
Hvit
Til audio ut-pluggene på
ditt komponent (TV, VCR
osv.)
2
Koble til
Koble til de analoge audio ut-pluggene på
komponentet inn i AUX L/R (INPUT) på denne
enheten. Velg så [AUX]-alternativet ved å trykke på
FUNCTION.
18
Koble til
PORT. IN-tilkobling
OPTICAL IN-tilkobling
Du kan nyte lyden fra din bærbare audio-spiller
gjennom høyttalerne på dette systemet.
Du kan nyte lyden fra ditt komponent med digital
optisk tilkobling gjennom høyttalerne på dette
systemet.
Koble til hodetelefonene i (eller linje ut)-pluggene
på den bærbare spilleren i PORT. IN-sokkelen på
denne enheten. Velg så [PORTABLE]-alternativet ved
å trykke FUNCTION.
2
Du kan også bruke F (funksjon)-knappen på
frontpanelet for å velge inngang-modus.
Koble til i utgang-pluggen på komponentet ditt
inn i OPTICAL IN-pluggen på enheten. Velg så
[OPTICAL]-alternativet ved å trykke FUNCTION. Eller
trykk på OPTICAL / TV SOUND for å velge direkte.
Du kan også bruke F (funksjon)-knappen på
frontpanelet for å velge inngang-modus.
Koble til
Baksiden av enheten.
MP3-spiller osv...
Til den digitale
optiske utgangpluggen på ditt
komponent.
Koble til
Tilkobling til ditt
hjemme-nettverk
Bredbånd
service
Denne spilleren kan bli tilkoblet til et lokalt
områdenettverk (LAN) via LAN porten på
bakpanelet.
Ved tilkobling av denne enheten til et bredbåndhjemmenettverk, har du tilgang til tjenester slik
som softwareoppdatering, BD-LIVE interaktivitet og
online-tjenester.
Ruter
Bruk av kablet nettverk gir det beste resultatet, da
det forbinder innretninger direkte til nettverket og
er ikke påvirket av radio frekvens interfrens.
DLNA-sertifisert servere
Koble til spilleren´s LAN port til den korsponderene
porten på ditt modem eller ruter ved å bruke en
vanlig tilgjengelig LAN eller lokalnettverk kabel.
,,Bemerk
yy Når du plugger inn eller trekker ut LANkabelen, skal du holde i selve pluggen og
ikke kabelen. Når du trekker ut LAN-kabelen
skal du samtidig trykke inn låseanordningen.
yy Du skal ikke kople noen modulær
telefonledning til LAN-porten.
yy Ettersom det er ulike
koplingskonfigurasjoner, må du følge
spesifikasjonene til din tilbyder av
telekommunikasjonstjenester eller
Internett-tjenester (ISP).
yy Hvis du ønsker tilgang til innehold fra DLNA
servere, må denne spiller bli koblet til det
samme lokale nettverket med dem via en
ruter.
yy For å sette PC-en som en DLNA-server,
installer SmartShare PC-programvaren på
PC-en. (Se side 36)
2
Koble til
Kabel nettverk tilkobling
Vennligst referer til dokumentasjonen for din
nettverk innretning for ytterligere instruksjoner.
19
Baksiden av enheten.
20 Koble til
Lednings-nettverk setup
Avansert innstilling
Hvis det er en DHCP server i det lokale nettverket
(LAN) via lednings-tilkobling, vil denne spilleren
automatisk lokalisere en IP adresse. Etter å ha fullført
den fysiske tilkoblingen, kan kanskje et lite antall av
hjemme-nettverk behøve at spilleren´s nettverksinnstilling må justeres. Justere [NETTVERK]
innstillingen som følger.
Hvis du vil stille inn nettverksinnstillingene manuelt,
bruk W/S for å velge [Avansert innstilling] på
[Nettverksinnstilling] menyen og trykk ENTER (b).
2
Forberedelse
Koble til
Før innstilling av ledning nettverket, trenger du
å koble til bredbånd internett til ditt hjemme
nettverk.
1. Velg [Innstilling for tilkobling] valgfri i
[Innstillinger] menyen og trykk så ENTER (b).
1.Bruk W/S/A/D for å velge IP modusen
mellom [Dynamisk] og [Statisk].
Normalt, velg [Dynamisk] for å tildele en IP
adresse automatisk.
,,Bemerk
Hvis det ikke er noen DHCP på nettverket og
du ønsker å slå inn en IP adresse manuelt, velg
[Statisk] slå så inn [IP-adresse], [Subnettmaske],
[Gateway] og [DNS-server] ved bruk av
W/S/A/D og numeriske knapper. Hvis du
gjør en feil når du slår et nummer, Trykk CLEAR
for å frigjøre den uthevede delen.
2. Les forberedelsene for nettverksinnstillingene,
press så ENTER (b) mens [Start] er markert.
Nettverk vil automatisk bli koblet til enheten.
2. Velg [Neste] og trykk ENTER (b) for å bruke
nettverksinnstillinger.
Status for nettverkstilkobling vises på skjermen.
3. Trykk ENTER (b) mens [OK] er markert for å
fullføre nettverksinnstillingene.
Koble til
Konsept på nettverk tilkobling
yy Mange nettverks tilkobling problemer ved set up
kan ofte ordnes ved å ”re-sette”(nullstille) ruter
eller modem. Etter tilkobling av spilleren til til
hjemme-nettverk, hurtig strøm av og/eller koble
fra strømkabelen på hjemme-nettverk’s ruter
eller kabel modem. Så strøm på og/eller koble til
strømkabelen igjen.
yy Vårt firma er ikke ansvarlig for noen funksjonsfeil
på spilleren og/eller internett tilkoblingen som
skyldes kommunikasjons-feil/funksjonsfeil
assosiert med ditt bredbånd internet tilkobling,
eller annet tilkoblet utstyr.
yy Særpregene til BD-ROM disker gjort tilgjengelig
gjennom Internet Connection særpreg er ikke
skapt eller levert av vårt firma, og vårt firma
er ikke ansvarlig for deres funksjonalitet eller
uavbrutt tilgjengelighet. Noe disk-relatert
matriale tilgjengelig ved internet tilkobling kan
kanskje ikke være kompatibel med denne spiller.
Hvis du har spørsmål om slikt innhold, vennligst
kontakt produsenten av disken.
yy Noe internet innhold kan kreve en høyere
bredbånd tilkobling.
yy Selv om spilleren er korrekt tilkoblet og
konfigurert, vil kanskje noe internet innhold
ikke fungere korrekt på grunn av internet
overbelastning, kvaliteten eller båndvidden
på din internet service, eller problemer fra din
forsørger av innholdet.
yy Noen internet tilkoblings operasjoner er kanskje
ikke mulig på grunn av enkle restriksjoner som
er satt av internet service forsørgeren (ISF) som
leverer ditt bredbånd internet tilkobling.
yy Alle kostnader fakturert av en ISF inkludert uten
begrensning, tilkoblingskostnader er ditt ansvar.
yy En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port er
nødvendig for kablet tilkobling til denne
spilleren. Hvis din internet service ikke tillater
for en slik tilkobling, vil du ikke kunne tilkoble
spilleren.
yy Du må bruke en ruter for å bruke xDSL service.
yy Et DSL modem er påkrevet for å bruke DSL
service og et kabel modem er påkrevet for
å bruke kabel modem service. Avhengig
av tilgangs- metode til en abbonnet avtale
med din ISF, vil du kanskje ikke kunne bruke
internet tilkoblings utstyr som denne spilleren
inneholder, eller du må begrense antallet av
innretninger du kan tilkoble på samme tid. (Hvis
din ISF er begrenset til en innretning, vil denne
kanskje ikke bli tillatt tilkoblet når en PC allerede
er tilkoblet.
2
Koble til
yy Avhengig av internett service forsørger (ISF)
antallet innretninger som kan motta vil internet
service kanskje bli begrenset ved anvendelige
vilkår av service. For detaljer, kontakt din ISF.
21
22 Systeminnstilling
Opprinnelig oppsett
Når du skrur på enheten for første gang vil
den innledende oppsettsveiviseren dukke
opp på skjermen. Still inn display-språket
og nettverksinnstillingene på den første
oppsettsveiviseren
4. Velg [Neste] og trykk ENTER (b).
5. Trykk ENTER (b) for å kontrollere lyden på
høytalerene.
1.Trykk 1 (POWER).
Den innledende oppstartsveiviseren vil dukke
opp på skjermen.
2.Bruk W/S/A/D for å velge et språk og trykk
så ENTER (b).
Etter å ha sjekket testtone-signalene, trykk
ENTER (b) mens [Stopp] lyser opp.
Velg [Neste] og trykk ENTER (b).
6. Du kan lytte til TV-lyd automatisk gjennom HTShøyttaleren når TV-apparatet er slått på. TV og
HTS må kobles sammen med optisk kabel. Trykk
W for å flytte og trykk A/D for å velge [På]
eller [Av]. Velg [Neste] og trykk ENTER (b).
3
Systeminnstilling
3. Les forberedelsene for nettverksinnstillingene,
press så ENTER (b) mens [Start] er markert.
7. Sjekk alle innstillingene du har stilt inn i de
foregående trinnene.
Hvis nettverk er koblet til med kabel, vil
nettverksinnstillingene automatisk vært fullført.
Trykk ENTER (b) mens [Fullført] er markert for
å fullføre nettverksinnstillingene. Dersom det er
innstillinger som må endres, bruk W/S/A/
D for å velge 1 og trykk ENTER (b).
8. Viser veiledningen for privat lydmodus. Trykk
ENTER (b).
Systeminnstilling 23
Innstillinger
Justere oppsett-innstillingene
Du kan forandre innstillingene til spilleren i
[Innstillinger] menyen.
1. Trykk HOME ( ).
3
3.Bruk W/S for å velge første setup mulighet,
og trykk D for å gå til det andre nivået.
4.Bruk W/S for å velge en andre setup mulighet,
og trykk ENTER (b) for å gå til det tredje nivået.
5.Bruk W/S for å velge en ønsket innstilling og
trykk ENTER (b) for å bekrefte ditt utvalg.
Systeminnstilling
2.Bruk A/D for å velge [Innstillinger] og trykk
ENTER (b). [Innstillinger] menyen kommer til
syne.
24 Systeminnstilling
Menyen [NETTVERK]
[NETWORK]-innstillinger er nødvendig for å bruke
softwareoppdateringen, BD-Live og onlinetjenester.
[Landsinnstilling]
Innstilling for tilkobling
[Initialisere]
Hvis hjemmenettverket er klart for tilkobling,
må enheten settes opp via kablet tilkobling for
nettverkskommunikasjon. (Se “Tilkobling til ditt
hjemme nettverk” på side 19.)
[Initialisere]-funksjonen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder.
Tilkoblingens status
3
Smart service-innstillinger
Systeminnstilling
Hvis du ønsker å sjekke nettverk statusen på denne
spiller, velg [Tilkoblingens status] muligheten og
trykk ENTER (b) for å sjekke hvorvidt en tilkobling
til nettverket og internet har blitt etablert.
BD-LIVE-tilkopling
Du kan begrense Internettilgangen når BD-Livefunksjonene brukes.
[Tillatt]
Internett-tilgang er tillatt for alt BD-Liveinnhold.
[Delvis tillatt]
Internett-tilgang er bare tillatt for BD-Liveinnhold som har innholdseier-sertifikater.
Internett-tilgang om AACS Online-funksjoner er
forbudt for alt BD-Live-innhold uten sertifikat.
[Ikke tillatt]
Internett-tilgang er forbudt for alt BD-Liveinnhold.
Velg område for å vise de riktige
innholdstjenestene på nettet.
Enhetens navn
Du kan lage et nettverk navn med virtuelle
tastaturet. Denne spilleren vil bli gjenkjent av
navnet du går inn på hjemmenettverket.
Nettverksavspilling
Denne funksjonen tillater deg å kontrollere
avspilling av media som streames fra en DLNAmedieserver av en DLNA-sertifisert smartphone.
De fleste DLNA-sertifiserte smartphoner har en
funksjon som kontrollerer avspillingen av media på
ditt hjemmenettverk. Sett dette alternativet til [På]
for å tillate at din smartphone kontrollere denne
enheten. Referer til veiledningen for din DLNAsertifiserte smartphone, eller applikasjonen for mer
detaljert informasjon.
,,Bemerk
yy Denne enheten og den DLNA-sertifiserte
smartphone må være tilkoblet til det
samme nettverket.
yy For å bruke [Nettverksavspilling]-funksjonen
ved bruk av en DLNA-sertifisert smartphone,
trykkes HOME ( ) for å vise Hjem-menyen
innen tilkobling til denne enheten.
yy Når enheten kontrolleres ved bruk av
[Nettverksavspilling]-funksjonen, vil
muligens ikke fjernkontrollen fungere.
yy Tilgjengelige filformater som er
beskrevet på side 60, støttes ikke alltid i
[Nettverksavspilling]-funksjonen.
Systeminnstilling 25
Menyen [VISNING]
Oppløsning
TV bildeformat
Stiller inn output-oppløsning til HDMI videosignalet.
Referer til side 16 for detaljer vedrørende
oppløsnings-innstilling.
Velg et TV aspect forhold i henhold til din TV
modell.
[Auto]
Velg dette når det er tilkoplet et standard 4:3
TV. Viser kinoformat med maskerte felter over
og under bildet.
Dersom HDMI OUT-pluggen er tilkoblet for tvapparater som viser informasjon (EDID), velges
den oppløsningen som er best egnet for det
tilkoblede tv-apparatet automatisk.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
Velg dette når det er tilkoplet et standard 4:3
TV. Viser bildet beskåret slik at det fyller ut TVskjermen. Begge sidene av bildet er beskåret.
[720p]
[4:3 Letter Box]
Velg dette når et 16:9 bredformats tv-apparat
er tilkoblet. 4:3-bildet vises med det originale
4:3-sideforholdet, med svart sladd på venstre
og høyre side.
[16:9 Full]
Velg dette når et 16:9 bredformats tv-apparat
er tilkoblet. 4:3-bildet justeres horisontalt (I
lineært forhold) for å fylle hele skjermen.
,,Bemerk
Du kan ikke velge [4:3 Letter Box] og [4:3 Pan
Scan] mulighet når oppløsningen er satt til
høyere enn 720p.
utgangssignal med 720 linjers progressiv video.
3
[1080i]
Systeminnstilling
[16:9 Original]
utgangssignal med 576 linjers progressiv video.
utgangssignal med 1080 linjers Interlaced (med
linjesprang) video.
[1080p]
utgangssignal med 1080 linjers progressiv
video.
1080p visningsmodus
Når oppløsningen er satt til 1080p, velg [24 Hz]
for jevn presentasjon av filmmateriale (1080p/24
Hz) med et HDMI-utstyr display kompatibelt med
1080p/24 Hz inngående.
,,Bemerk
yy Velger du [24 Hz] kan du oppleve
forstyrrelser i bildet når videosignalet skifter
mellom video og filmmateriale. I dette
tilfellet kan du velge [50 Hz].
yy Selv når [1080p visningsmodus] er satt
til [24 Hz], hvis din TV ikke er kompatibel
med 1080p/24 Hz, vil den faktiske
rammefrekvensen til videoutgangen være
50 Hz for å matche video-kildeformatet.
26 Systeminnstilling
HDMI fargeinnstilling
Menyen [SPRÅK]
Velg utdatatype fra HDMI OUT-utgangen. For denne
innstilling, se håndbøkene for displayenheten.
Menyvisning
[YCbCr]
Velg ved tilkobling til en HDMI-displayenhet.
[RGB]
Velg ved tilkobling til en DVI-displayenhet.
3D modus
3
Velg typen av output modus for Blu-ray 3D disk
avspilling. (Denne funksjonen aktiveres kun når en
3D-TV er koblet til.)
Velg et språk for [Innstillinger]-menyen og
skjermdisplayet.
Platemeny/Lydspor for platen/
Undertekst for platen
Velg ønsket språk for lydspor (Disc Audio), teksting
(Disc Subtitle) og platemeny (Disc Menu).
[Original]
Refererer seg til originalspråket for
plateinnspillingen.
Systeminnstilling
[På]
[Annet]
Blu-ray 3D disk avspilling vil avgi effekt som 3D
modus.
Trykk på ENTER (b) for å velge et annet språk.
Bruk tallknappene og deretter ENTER (b) for å
angi det firesifrede nummeret som samsvarer
med språkkoden i listen på side 65.
[Av]
Blu-ray 3D disk avspilling vil avgi effekt som 2D
modus som en normal BD-ROM disk avspilling.
Hjemme meny guide
Denne funksjone tillater deg å vise eller slette
guide-boblen på Hjem-menyen. Sett dette
alternativet til [På] for visning av guiden.
[Av] (Bare disk undertekst)
Slår av tekstingen.
,,Bemerk
Avhengig av disken, vil kanskje din språk
innstilling ikke fungere.
Systeminnstilling 27
Menyen [LYD]
DRC (Dynamic Range Control)
Plater har en rekke alternativer for utgående
lyd. Sett spillerens lydalternativer i henhold til
audiosystemet du bruker.
Denne funksjon tillater deg å lytte til en fil på et
lavere volum uten å miste klarhet av lyden.
,,Bemerk
Siden mange faktorer påvirker typen av audio
output, se “Audio Output Spesifikasjoner” på
side 63 for detaljer.
Digital utgang/output
[Auto]
[PCM]
Velg denne dersom du kobler enhetens HDMI
OUT-plugg til en enhet med digitaldekoder.
[DTS Re-Encode]
Velg dersom du kobler denne enhetens HDMI
OUT-plugg til en enhet med DTS-dekoder.
,,Bemerk
yy Når [Digital utgang/output] alternativet
er satt til [Auto], kan det være at
lyden sendes som bitstrøm. Dersom
bitstrøminformasjonen ikke finnes fra HDMIenheten med EDID, vil lyden komme ut som
PCM.
yy Hvis [Digital utgang/output] mulighet er
innstilt til [DTS re-encode], DTS Re-encode
audio er outputted for BD-ROM disker med
sekundnder audio og den orginale audio er
outputted forde andre disker (som [Auto]).
yy Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på
input-signalet fra en ekstern enhet.
Det dynamiske området av Dolby TrueHD
audio output er spesifisert av seg selv.
Og det dynamiske området av Dolby Digital og
Dolby Digital Plus er betjent på same måte som
[På] modusen.
[På]
Komprimer det dynamiske området av Dolby
Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD
audio output.
[Av]
Slå av denne funksjon.
,,Bemerk
DRC innstillingen kan bare forandres når en
disk ikke er innsatt eller enheten er i komplett
stopp modus.
3
Systeminnstilling
Velg denne dersom du kobler enhetens HDMI
OUT-plugg til en enhet med LPCM, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS,
DTS-HD-dekoder eller digitaldekoder.
[Auto]
28 Systeminnstilling
Høyttaleroppsett
Menyen [SPERRE]
For å oppnå best mulig lyd, bruk høyttaler oppsettvisningen for å spesifisere volumet til høyttalerne
som du har koblet til og deres avstand fra din
lytteposisjon. Bruk testen for å justere volumet på
høyttalerne til samme nivået.
[SPERRE] innstillingen påvirker bare BD-ROM og
DVD avspilling.
For å få tilgang til en av funksjonene i [SPERRE]
-innstillingne må du angi den firesifrede
sikkerhetskoden du har opprettet.
Dersom du ikke har angitt et passord ennå, blir du
bedt om å gjøre det. Sett inn et 4-siffret passord
to ganger, og trykk ENTER (b) for å skape et nytt
passord.
Passord
Du kan opprette eller forandre passordet.
3
[Ingen]
Systeminnstilling
[Høyttaler]
Velg en høyttaler som du ønsker å justere.
Sett inn et 4-siffret passord to ganger, og trykk
ENTER (b) for å skape et nytt passord.
[Volum]
[Endre]
Juster utgang-nivået på hver høyttaler.
Angi det nåværende passordet og trykk på
ENTER (b). Sett inn et 4-siffret passord to
ganger, og trykk ENTER (b) for å skape et nytt
passord.
[Avstand]
Juster avstanden mellom hver høyttaler og
lytteposisjonen.
[Test/ Stopp test tone]
Høyttalerne vil avgi en test tone.
[OK]
Bekrefter innstillingen.
HD AV Sync
Iblant kan Digital TV ha en utsettelse mellom bilde
og lyd. Hvis dette skjer kan du kompensere ved å
innstille en utsettelse på lyden slik at den effektivt
‘venter’ på at bildet skal komme fram: Dette kalles
HD AV-synk. Bruk A D for å rulle opp og ned
gjennom utsettelsestidene, som du kan stille inn
på alt mellom 0 og 300 ms.
Hvis du har glemt passordet ditt
Hvis du har glemt passordet, kan du slette det. Følg
da nedenstående prosedyre:
1. Ta ut eventuelle plater i spilleren.
2. Framhev [Passord] alternativ i [Innstillinger]menyen.
3. Bruk tallknappene for å angi “210499”. Passordet
slettes.
,,Bemerk
Hvis du gjør en feil før du trykker ENTER (b),
trykk CLEAR. Deretter sett inn det riktige
passordet.
Systeminnstilling 29
DVD-klassifisering
Menyen [ANNET]
Hindrer avspilling av klassifisert DVD basert på dens
innhold. (Ikke alle disker er klassifisert)
DivX® VOD
[Klassifiser. 1-8]
Nummer 1 har mest begrensninger og
nummer 8 de færreste.
[Frigjør]
Hvis du velger [Frigjør] er foreldrekontrollen
ikke aktiv, og platen spilles komplett av.
Blu-ray Disc-klassifisering
[255]
Alle BD-ROM kan avspilles.
[0-254]
Hindrer avspilling av BD-ROM med innhold av
motsvarende klassifisering.
,,Bemerk
[Blu-ray Disc-klassifisering] vil bare bli anvendt
for Blu-ray disker som inneholder den
avanserte lytteroppslutningkontroll.
Områdekode
Angi koden for området som er benyttet for
klassifiseringen av DVD-platen, basert på listen på
side 64.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivXsertifiserte ® enheten må registreres for å kunne
spille kjøpte DivX Video-On-Demand (VOD)-filmer.
For å få din registreringskode, stedfest DivX VODseksjonen i enhetens innstillinger-meny. Gå til
vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du
fullfører registreringen din.
[Registrer]
Displays (Viser) registreringskoden til din spiller.
[Avregistrer]
Deaktiver din spiller og display (fremvis) den
deaktiverte koden.
,,Bemerk
Alle de nedlastede videoene fra DivX VOD med
denne spillerens registreringskode kan kun
avspilles på denne enheten.
Hurtig start
Denne spilleren kan stå i standby-modus med
lavt strømforbruk slik at spilleren kan starte
umiddelbart når du slår på denne enheten. Sett
dette alternativet til [På] for å aktivere [Hurtig start]funksjonen.
,,Bemerk
yy Hvis [Hurtig start]-alternativet er satt til [På]
og AC-strøm utilsiktet retilkobles til spilleren
som følge av strømbrudd etc, vil spilleren
automatisk starte opp i standby-status.
Vent med å bruke spilleren inntil den er i
standby-status.
yy Når [Hurtig start] er satt til [På], vil
strømforbruket være større enn når [Hurtig
start] er satt til [Av].
3
Systeminnstilling
Sett en aldersgrense for BD-ROM avspilling.
Bruk nummerknappene for å angi en aldersgrense
for BD-ROM-visning.
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat
laget av DivX, LLC, et datterselskap under Rovi
Corporation. Dette en en offisiell DivX Certified®
enhet som har bestått grundige tester for å
kontrollere at den spiller DivX-video. Gå til divx.
com for mer informasjon og softwareverktøy for å
konvertere filene dine til DivX-video.
30 Systeminnstilling
Automatisk strøm AV
Skjermsparer kommer frem når du lar spilleren stå
i stoppmodus i ca. fem minutter. Hvis du setter inn
dette valg til [På], vil enheten slås av automatisk
etter 15 minutter siden skjermsparer er displayed.
Innstill denne mulighet til [Av] for å forlate
skjermbeskytteren inntil enheten er betjent av
brukeren.
,,Bemerk
3
Når du setter [Automatisk strøm AV]funksjonen i innstillingsmenyen på, vil selve
enheten være av for å spare elektronisk forbruk
dersom hovedenheten ikke er koblet til et
eksternt apparat og ikke brukes på 20 minutter.
Systeminnstilling
Det samme gjør denne enheten etter seks
timer etter at hovedenheten er tilkoblet til
andre apparater ved bruk av analog input.
Initialisere
[Fabrikkinnstillinger]
Du kan resette/tilbakestille til den orginale
fabrikk innstillinger.
[Blu-ray slett lager]
Initialiserer BD-Live innhold fra den tilkoblede
USB-enheten.
,,Bemerk
Hvis du nullstiller spilleren til dens
orginale fabrikkinnstillinger ved bruk a
[Fabrikkinnstillinger]-alternativet, må du
innstille all aktivering for online-tjenester og
nettverksinnstillinger igjen.
Programvare
[Informasjon]
TV-lyd tilkobles
Du kan automatisk lytte til TV-lyd gjennom
enhetens høyttalere når TV-apparatet er slått på. TV
og denne enheten må kobles sammen med optisk
kabel.
Displays (fremviser) den aktuelle software
versjonen.
[Oppdater]
Du kan oppdatere software ved å tilkoble
enheten direkte til software oppdaterings
server (se side 58).
SIMPLINK/ARC
-- SIMPLINK-funksjonen lar deg kontrollere denne
enheten med LG TVs fjernkontroll.
Trykk W for å flytte og trykk A/D for å velge [På]
eller [Av]. Velg [OK] og trykk ENTER (b).
-- ARC-funksjonen tillater at et TV-apparat med
HDMI-kapasitet sender lydstrømmer til HDMI
OUT av denne mottakeren.
Angi dette alternativet til [På] for aktivering av
[SIMPLINK / ARC]-funksjonen. (Side 15)
Daglys-sparetid
Når du bruker BBC App vil denne funksjonen flytte
tiden en time framover for sommertid (GMT+1).
[På]
Angir tiden en time framover.
[Av]
Slå av denne funksjon.
Systeminnstilling
31
Lydeffekt
Du kan velge en passende lyd-modus. Trykk SOUND
EFFECT gjentatte ganger til ønsket modus vises på
frontpanelets visning eller TV-skjermen.
De fremviste elementene for forsterkeren er
muligens forskjellig avhengig av lydkilder og
påvirkninger.
[Naturlig]: Du kan nyte komfortabel og naturlig
lyd.
[Bypass]: Software med multikanals surround
audiosignaler er fremvist i følge måten den ble
innspillt.
[Lydstyrke]: Forbedrer bass- og diskantlyd.
[Bruker EQ]: Du kan justere lyden ved å heve eller
senke nivåene på spesifikke frekvenser.
Stille inn [Bruker EQ]
1.Bruk W/S for å velge ønsket frekvens.
2.Bruk A/D for å velge ønsket nivå.
Velg [Avbryt]-alternativet, trykk så ENTER (b) for å
avbryte innstillingen.
Velg [Nullstill]-alternativet, trykk så ENTER (b) for å
nullstille alle justeringene.
3
Systeminnstilling
[Bass signal]: Forsterk basslyd-effekten fra
fronthøyttaler-venstre og fronthøyttaler-høyre og
subwoofer.
32 Betjening
Visning av
hjemmemenyen
Bruk av [Hjem]-menyen
Hjemmemenyen vises når du trykker HOME ( ).
Bruk W/S/A/D for å velge en kategori og trykk
ENTER (b).
4
Betjening
,,Bemerk
[LG Smart World], [Mine Programmer], [4] og
[3] er ikke tilgjengelig i alle regioner.
Bruke SmartShare
Du kan spille av video, bilder og lyd på enheten
ved å sette inn en disk, koble til en USB-enhet
og android-enhet (MTP) eller ved å bruke
hjemmenettverk (DLNA).
1.Trykk HOME ( ) for å vise hjemmemenyen.
2. Velg [SmartShare] og trykk ENTER (b).
a Viser alle koblede enheter.
b Viser video, bilder eller lyd.
c Viser filen eller mappen på koblede enheter.
a [SmartShare] - Viser SmartShare-menyen.
b
[Premium] - Vise Premium-skjermen. (side
51)
c
[LG Smart World] - Viser titlene for LG Apps i
enheten. (side 51)
d
[Mine Programmer] - Viser [Mine
Programmer].skjermen. (side 53)
e [Inngang] - Ender inngang-modus.
f [Innstillinger] - Justerer systeminnstillinger.
g [4] - Søker etter LG Apps og annet innhold.
h [3] - Viser påloggingsmenyen.
Betjening 33
Spille av fra koblede
enheter
Spille en plate
erot
Spille Blu-ray 3D disk
e
Denne spilleren kan spille av Blu-ray 3D-disker som
inneholder adskilte visninger for venstre og høyre
øye.
Forberedelse
1.Trykk B (OPEN/CLOSE), og legg en plate inn i
plateskuffen.
For å avspille Blu-ray 3D tittel i stereoscopic
3D-modus, må du:
2.Trykk B (OPEN/CLOSE) for å lukke plateskuffen.
yy K ontroller at TV-en er 3D-kompatibel og har
HDMI-utgang(er).
For de fleste Audio CD, BD-ROM og DVD-ROM
disker, starter avspilling automatisk.
3.Trykk HOME ( ) og velg deretter [SmartShare].
4. Velg diskikonet.
,,Bemerk
yy Avhengig av BD-ROM-titler, kan det bli
nødvendig med USB-tilkobling for ordentlig
avspilling.
yy DVD-VR-disker som ikke er ferdigstilte kan
ikke spilles med denne spilleren.
yy Noen DVD-VR disker er laget med CPRMdata av DVD RECORDER. Denne enheten
støtter ikke denne disktypen.
yy S jekk om BD-ROM tittelen er Blu-ray 3D disk
eller ikke.
yy K oble til en HDMI-kabel (Type A,
høyhastighets-HDMI™ Kabel) mellom
spillerens HDMI-utgang og HDMIinngangen på TV-en.
1.Trykk HOME ( ), og sett [3D modus]-alternativet
på [Innstillinger]-menyen til [På] (side 26).
2.Trykk B (OPEN/CLOSE), og legg en plate inn i
plateskuffen.
3.Trykk B (OPEN/CLOSE) for å lukke plateskuffen.
Avspillingen starter automatisk.
4. Se brukermanualen til din 3D-klare TV for videre
instruksjoner.
Du behøver kanskje å justere
visningsinnstillinger og fokus på TV-en for
forbedret 3D effekt.
>>Forsiktig
yy Å se på et 3D innhold over lengre tid kan
føre til svimmelhet eller tretthet.
yy Det anbefales å ikke se på en film i
3D-modus for uføre, barn og gravide.
yy Hvis du opplever hodepine, tretthet eller
svimmelhet under visning av innhold i 3D,
anbefales det sterkt å stoppe avspillingen
og hvile inntil du kjenner deg bra igjen.
4
Betjening
yy Avspillingsfunksjoner beskrevet i denne
brukerveiledningen er ikke alltid tilgjengelig
for alle filer og medier. Noen funksjoner
kan være begrenset, avhengig av mange
faktorer.
ruk 3D-briller for å nyte 3D-opplevelsen
yy B
hvis det er nødvendig.
34 Betjening
Spille av en fil på disk/USBenhet
yui
Denne spilleren kan spille video, lyd og bilder som
inneholdes i disken eller USB-enheten.
1. Legg en plate i skuffen eller koble til en USBenhet.
Merknader om USB-enheter
yy Denne spiller støtter USB minnepinne/ekstern
HDD formatert i FAT32 og NTFS ved tilgang
til filer (musikk, bilde, film). For BD-Live må du
imidlertid bruke USB minnepinnen/ekstern HDD
formatert i FAT32.
yy Denne enheten støtter opptil 4 delinger på USBenheten.
yy Ikke ta ut USB-enheten under drift (spill, osv.).
yy Denne spilleren støtter ikke USB-enheter som
krever ekstra programvareinstallasjon når du har
koblet den til en datamaskin.
yy USB-enhet : USB-enheter som støtter USB1.1 og
USB2.0.
yy Du kan spille av video, lyd og bilder. Se de
relevante sidene for detaljer om drift av den
enkelte fil.
4
Betjening
Når du kobler til USB-enheten på HOME-menyen,
spilles lydfilene i USB-enheten av automatisk. Hvis
USB-enheten inneholder ulike filtyper, vil en meny
for filtypevalg vises.
Fillasting kan ta noen få minutter, avhengig av hvor
mye innhold som er lagret på USB-enheten. Trykk
ENTER (b) når [Avbryt] er valgt for å starte lasting.
2.Trykk HOME ( ).
3. Velg [SmartShare] og trykk ENTER (b).
yy Du anbefales å ta sikkerhetskopier regelmessig
for å forhindre tap av data.
yy Hvis du bruker en USB-kabel, USB HUB eller USB
multileser, kan det hende at USB-enheten ikke
støttes.
yy Noen USB-enheten kan ikke arbeide med denne
enheten.
yy Noen digitalkameraer og mobiltelefoner støttes
ikke.
yy USB-porten på enheten kan ikke kobles til PC.
Enheten kan ikke brukes som en lagringsenhet.
4. Velg den ønskede koblede enheten i kategorien.
5. Velg [Film], [Bilde] eller [Musikk].
6. Velg en fil ved hjelp av W/S/A/D, og trykk
d(PLAY) eller ENTER (b) for å spille av filen.
Betjening 35
Spille fil på android-enhet
yui
5. Velg en fil ved bruk av W/S/A/D, og trykk
d (PLAY) eller ENTER (b) for å spille filen.
Denne spilleren kan spille video-, audio- og
bildefiler som er lagret på disken eller USB-enheten.
1. Koble til androidenheten til enheten med
USB-kabel. Pass på at MTP er aktivert på
androidenheten.
Notater på tilkoblet android-enhet
yy Denne enheten støtter kun MTP (Media Transfer
Protocol) androidenhet.
yy Ikke ta ut android-enheten under drift (avspilling,
osv.).
yy Du kan spille av video, lyd og bilder. For detaljer
om betjening på hver fil, referer til relevante
sider.
yy Regelmessig lagring anbefales for å hindre tap av
data.
2.Trykk HOME ( ).
3. Velg [MTP] og trykk ENTER (MTP).
Filnedlastning kan ta noen få minutter avhengig av
innholdet lagret på androidenheten.
4. Velg [Film], [Bilde] eller [Musikk].
yy Noen USB-enheter fungerer ikke med denne
enheten.
yy Når du bruker MTP, vil det muligens oppstå
problemer med avspilling av musikk,
bilder, film eller undertittelfiler, avhengig av
androidenheten.
4
Betjening
yy Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel, USBHUB eller USB-Multileser, kan det være at
android-enheten ikke gjenskjennes.
36 Betjening
Spille av en fil på
nettverksserver
yui
Denne spilleren kan spille av video, lyd og bilder fra
en DLNA server gjennom hjemmenettverket ditt
1. Sjekk nettverkstilkoblingen of innstillingene
(side 19).
2.Trykk HOME ( ).
3. Velg [SmartShare] og trykk ENTER (b).
Tilkobling til
hjemmenettverket for
PC
DLNA står for Digital Living Network Alliance, com
gir brukere muligheten til å få tilgang til video-/
musikk/-bildefiler lagret på server og nyte dem på
TV ´en via hjemmenettverket.
Før du kobler til din PC for å spille en fil, bør
SmartShare PC programvare (DLNA) installeres på
din PC.
Om SmartShare PC Programvare
(DLNA)
4. Velg en DLNA mediaserver i kategorien.
4
5. Velg [Film], [Bilde] eller [Musikk].
Betjening
6. Velg en fil ved hjelp av W/S/A/D, og trykk
d(PLAY) eller ENTER (b) for å spille av filen.
,,Bemerk
yy Filkravene beskrives på side 60.
yy Miniatyrikonet på de uspillbare filene vil
noen ganger vises, men de kan ikke spilles
av på denne spilleren.
yy Filen med undertekster og filen med filmen
må være i samme mappe.
yy Kvalitet på avspilling og drift kan påvirkes av
forholdene på hjemmenettverket ditt.
yy Du kan oppleve tilkoblingsproblemer,
avhengig av servermiljøet ditt.
yy For å stille inn din PC som en DLNA server,
installer SmartShare PC programvare på din
PC. (side 36)
SmartShare PC programvare (DLNA) er for video,
audio of bildefiler øagret på din datamaskin til
denne enheten som en DLNA-kompatibel digital
mediaserver.
Installerer SmartShare PC
Programvare (DLNA)
Start opp datamaskinen din, og sett inn CDROM-disken i din datamaskins CD-ROM-driver. En
installasjonsveiviser vil ta deg gjennom den hurtige
og ukompliserte installasjonsprosessen. For å
installere SmartShare PC programvare (DLNA), gjør
følgende:
1. Lukk alle Microsoft Windows programmer og gå
ut av alle anti-virus programvarer som eventuelt
kjøres.
2. Sett i den medfølgende CD-ROM disken i CDROMMET på din PC.
3. Klikk [SmartShare PC software (DLNA)].
4. Klikk [Run] for å starte installasjon.
5. Klikk [Next] knappen for å starte installasjon.
6. Dersom du aksepterer alle forhold, klikk [Yes].
Installasjon er ikke mulig uten denne avtale.
7. Følg anvisningene til installasjonsveiviseren som
vises på skjermen.
8. Klikk [Exit] knappen for å fullføre installasjonen.
Betjening 37
,,Bemerk
yy SmartShare PC programvare støttes ikke med
MAC OS.
yy SmartShare PC-programvaren (DLNA) er en
tilpasset programvare-utgave kun for deling
av filer og mapper til denne spilleren.
yy Denne manualen forklarer driften med
den engelske versjonen av SmartShare PCprogramvare (DLNA) som eksempler. Følg
eksempelet som refererer til de virkelig
betjeninger av din språkutgave.
Dele filer og mapper
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder video-, lyd- og/eller bildeinnhold for å
spille dem på denne spilleren.
Disse deler forklarer prossedyren for å velge de
delte mapper på din computer.
1. Dobbeltklikk på “SmartShare” ikonet.
3. Klikk [My Shared Contents] fliken, og trykk så
-ikonet. [Add/Remove Shared Folders] menyen
dukker opp på skjermen.
4. Klikk på mappen som inneholder filene du
ønsker å dele og klikk så på [OK]. Den ønskede
mappen er lagt til [My Shared Contents] og klikk
så [OK] nederst på [Settings] menyen.
5. Pass på at SmartShare (DLNA) service skrus på
på [Service] fliken.
,,Bemerk
yy Dersom de delte mappene eller filene
ikke vises på spilleren, klikk [My Shared
Contents] på [Settings] menyen, og klikk så
-ikonet.
yy For mer informasjon, klikk [HELP] på
[Settings] menyen.
Minimum system
yy CPU : Intel® 2,0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+
prosessorer
yy Minne : 1 GB ledig RAM
yy Grafikkort : 64 MB videominne, minimum
oppløsning på 1024 x 768 pixsler, og 16 bit
fargeinnstillinger
yy Ledig plass på disken : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,
Windows® 8,1
yy Windows® Media Player® 11,0 eller høyere
yy Nettverksomgivelser: 100 Mb Ethernet
Anbefalt system
yy CPU : Intel® Core™ Duo eller AMD Athlon™ 64X2,
1,7 GHz eller bedre
yy Minne: 2 GB ledig RAM
yy Grafikkort : 128 MB videominne, minimum
oppløsning på 1024 x 768 pixsler, og 16 bit
fargeinnstillinger
yy Ledig plass på disken : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,
Windows® 8,1
yy Windows® Media Player® 11,0 eller høyere
yy Nettverksomgivelser: 100 Mb Ethernet
4
Betjening
2. Klikk [Movie], [Photo] eller [Music] ikonet i
midten, og klikk så [Settings] på toppen i
høyre hjørne på SmartShare PC programvaren.
[Settings] menyen vises på skjermen.
Systemkrav
38 Betjening
Vanlig avspilling
Grunnleggende bruk for
bildeinnhold
Grunnleggende bruk for video
og audio-innhold
For å avspille lysbildefremvisning
For å stoppe avspilling
For å stoppe lysbildefremvisning
Trykk Z (STOP) under avspilling.
For å “pause” avspilling.
Trykk M (PAUSE) under avspilling.
Trykk d (PLAY) for å gjennoppta avspilling.
For å spille “frame-by-frame”
(Video)
4
Trykk M (PAUSE) under film avspilling.
Trykk gjentatte ganger på M (PAUSE) for å spille av
bilde-for-bilde.
Betjening
For å skanne fremover eller bakover
Trykk på c eller v for å spille av raskt fremover
eller bakover under avspilling.
Du kan endre avspillingshastighet ved å trykke
gjentatte ganger på c eller v.
For å moderere spille hastigheten
(Video)
Når avspilling er stanset (pause), trykk v (!d)
gjentatte ganger for å spille forskjellige hastigheter
av sakte film (”slow motion”)
For å hoppe over neste/ forutgående
kapittel/trinn/fil
Trykk på C eller V under avspilling for å gå
til det neste kapittel/spor/fil eller for å gå tilbake til
begynnelsen på gjeldende kapittel/spor/fil.
Trykk kort to ganger på C for å gå tilbake til det
forrige kapittel/spor/fil.
I en servers filliste-meny, er det mulig at det finnes
mange innholdstyper sammen i en mappe. I
dette tilfellet, trykk. eller C eller V for å gå til
forutgående eller neste innhold med samme type.
Trykk d (PLAY) for å starte lysbildefremvisning.
Trykk Z (STOP) ved avspilling av
lysbildefremvisning.
For å “pause” lysbildefremvisning
Trykk M (PAUSE) ved avspilling av
lysbildefremvisning.
Trykk d (PLAY) for å starte lysbildefremvisningen på
nytt.
For å hoppe over neste/forutgående
bilde
Mens man ser på et bilde i full skjerm, trykk
A eller D for å gå til det forutgående eller neste
bildet.
Bruke disk-menyen
ero
Å vise disk-menyen
Meny-skjermen kan bli vist først etter lading av en
disk som innholder en meny. Hvis du ønsker å vise
disk-menyen under avspilling, trykk DISC MENU.
Bruk W/S/A/D-knappene for å navigere
gjennom meny-elementene.
For å vise POPUP-menyen
Noen BD-ROM-disker innholder POPUP-meny som
vises under avspilling.
Trykk TITLE/POPUP under avspilling, og bruk
W/S/A/D-knappene for å navigere gjennom
meny-elementene.
Betjening 39
Fortsette avspilling
eroyt
u
Enheten innspiller det punktet du trykket på
Z (STOP) avhengig av disken.
Hvis “MZ (Resume Stop)” vises kort på skjermen,
trykk d (PLAY) for å fortsette avspilling (fra episode
tegnet).
Hvis du trykker Z (STOP) to ganger eller avlaste
disken, “Z (Complete Stop)” vises på skjermen.
Enheten vil slette the stoppede tegnet.
,,Bemerk
yy Punktet for gjenopptakelse kan bli slettet
dersom du trykker på en knapp
(f.eks.; 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) osv.).
yy På BD-ROM disker med BD-J, vil ikke
gjenoppta avspilling-funksjonen fungere.
Denne enheten husker sist viste scene fra den sist
avspilte platen. Den sist viste scenen blir værende
i minnet selv om du tar ut platen fra enheten eller
slår enheten av. Hvis du legger inn en plate der sist
viste scene er blitt lagret, kalles scenen automatisk
frem.
,,Bemerk
yy Minnefunksjonen for siste scene for forrige
plate slettes når en ny plate spilles av.
yy Denne funksjonen fungerer ikke på alle
plater.
yy På BD-ROM disker med BD-J, vil ikke siste
sceneminne-funksjonen fungere.
yy Denne enhet memorerer ikke innstillinger
av en disk hvis du slår av enheten før du
påbegynner å spille den.
4
Betjening
yy Hvis du trykker Z (STOP) en gang under
BD-ROM interaktiv tittel avspilling, vil
enheten være i komplett Stopp modus.
Minne for sist viste scene
er
40 Betjening
Skjermvisning
Vise innholdsinformasjon på
skjermen
Du kan vise og justere forskjellig informasjon og
innstillinger for innholdet.
eroy
Kontrollere avspilling av video.
eroy
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
Du kan kontrollere avspilling og
innstillingsalternativer mens du ser videoer.
Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
4
Betjening
a Fremdriftslinje - Viser nåværende plassering
og total avspillingstid.
a Tittel - Gjeldende tittelnummer/totalt antall
titler.
b [Disc Menu] - Gå til menyen på disken.
b Kapittel - Gjeldende kapittelnummer/totalt
antall kapitler.
c [Title/popup] - Viser tittelmeny for DVD eller
oppsprettmenyen for BD-ROM, hvis den er
tilgjengelig.
c Tid - Medgått avspillingstid/total
avspillingstid.
d [Valg] - Viser avspillingsinformasjon.
e [Gjenta] - Gjentar et ønsket utvalg eller
sekvens. (side 42)
f [3D] - Justerer 3D-innstillinger. (side 46)
d Lyd - Valgt lydspråk eller -kanal.
e Undertekst - Valgt undertekst.
f Vinkel - Valgt vinkel/totalt antall vinkler.
g TV størrelsesforhold - Valgt størrelsesforhold
på TV.
h Bildemodus - Valgt bildemodus.
Betjening
,,Bemerk
yy Hvis du ikke trykker på knappen i noen få
sekunder, vil skjermmenyen forsvinne.
yy Tittelnummer kan ikke velges på alle disker.
yy Tilgjengelige elementer kan variere,
avhengig av disker eller titler.
41
Juster alternativer for lysbildevisning
Du kan bruke ulike alternativer i et bilde i full skjerm.
1. Når du ser bilder, trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
yy Hvis en interaktiv Blu-ray-disk spilles av,
vil noe innstillingsinformasjon vises på
skjermen uten at de kan endres.
Kontrollere bildevisning
Kontrollerer avspilling og stiller inn valg mens du
ser bilder på full skjerm.
Du kan kontrollere avspilling og stille inn valg når
du ser bilder på full skjerm.
Når du ser bilder, trykker du INFO/MENU (m).
a [Hastighet] - Bruk A/D for å velge
forsinkelse mellom bilder i lysbildevisning.
a [Lysbildevisning] - Start eller sett
lysbildevisning på pause.
b [Musikk] - Velg bakgrunnsmusikken for
lysbildevisning (side 46).
c [Valg] - Viser alternativer for lysbildevisning.
d [Rotere] - Roterer bildene med klokken.
e [Zoome] - Viser [Zoome]-menyen.
c [Musikkvalg] - Velg bakgrunnsmusikk for
lysbildevisning (side 46).
4
Betjening
b [Effekt] - Bruk A/D for å velge
en overgangseffekt mellom bilder i
lysbildevisning.
42 Betjening
Avansert avspilling
Gjenta en bestemt del
eroy
Gjenta avspilling
erotu
y
Denne spilleren kan gjenta en utvalgt del.
Blu-ray disk/DVD/video-filer
Trykk REPEAT (h) under avspilling for å velge
ønsket gjentakelsesmodus.
A-B – Utvalgt del vil gjentas kontinuerlig.
Chapter – Nåværende kapittel vil avspilles gjentatte
ganger.
Title – Nåværende tittel vil spilles av gjentatte
ganger.
All – Alle titlene eller filene vil spilles av gjentatte
ganger.
4
Off – Tilbake til normal avspilling.
Betjening
Lys CD-er/Musikkfiler.
For å returnere til normal avspilling, trykker du
CLEAR.
Trykk REPEAT (h) under avspilling for å velge
ønsket gjentakelsesmodus.
– Utvalgt del vil gjentas kontinuerlig. (Bare lydCD)
Track– Nåværende spor eller fil vil spilles av
gjentatte ganger.
All – Alle sporene eller filene vil spilles av
gjentatte ganger.
All – Alle sporene eller filene vil spilles av
gjentatte ganger i tilfeldig rekkefølge.
– Sporene eller filene vil spilles av i tilfeldig
rekkefølge.
Trykk CLEAR for å returnere til normal avspilling.
,,Bemerk
Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere på
alle disker eller titler.
1. Under avspilling trykker du REPEAT (h).
2. Velg [A-B] og trykk på ENTER (b).
3. Trykk på ENTER (b) i begynnelsen av delen du
ønsker å gjenta.
4.Trykk ENTER (b) på slutten av delen. Valgt del
vil bli gjentatt hele tiden.
5. Trykk CLEAR for å returnere til normal avspilling.
,,Bemerk
yy Du kan ikke velge en del på mindre enn 3
sekunder.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere
på alle disker eller titler.
Å starte avspilling fra valgt tid
eroy
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3. Velg [Tid]-alternativet og oppgi deretter ønsket
starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre
til høyre.
For eksempel, for å finne en scene på 2 timer, 10
minutter, og 20 sekunder, skriver du inn “21020”.
Trykk A/D for å hoppe 60 sekunder forover
eller tilbake.
4.Trykk ENTER (b) for å starte avspilling fra valgt
tid.
,,Bemerk
yy Denne funksjonen vil muligens ikke fungere
på alle disker eller titler.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke virke på
alle filtyper og avhengig av DLNA-serveren.
Betjening 43
Velge et undertekstspråk
eroy
Se fra en annen vinkel
er
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
Hvis disken inneholder scener tatt opp ved
ulike kameravinkler, kan du bytte til en annen
kameravinkel under avspilling.
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Undertekst].
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
4.Bruk A/D for å velge ønsket språk for
undertekst.
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Vinkel].
Ved å trykke ENTER (b), kan du velge ulike
alternativer for undertekster.
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
,,Bemerk
yy På noen disker kan du endre valg av
undertekster bare via diskmenyen. På
slike disker kan du trykke knappen TITLE/
POPUP eller DISC MENU, og velge det
riktige underteksten fra alternativene på
diskmenyen.
Høre ulik lyd
eroy
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Audio].
4.Bruk A/D for å velge ønsket lydspråk, lydspor
eller lydkanal.
,,Bemerk
yy På noen disker kan du endre valg av lyd bare
via diskmenyen. På slike disker kan du trykke
knappen TITLE/POPUP eller DISC MENU, og
velge den riktige lyden fra alternativene på
diskmenyen.
yy Rett etter at du har endret lyd, kan det
midlertidig være et misforhold mellom
visningen og den faktiske lyden.
yy På BD-ROM-disken vil multilydformatet
(5.1CH eller 7.1CH) vises med [MultiCH] i
skjermbildet.
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
Forandre størrelsesforhold på
TV-en
eoy
Du kan endre størrelsesforhold på TV-en under
avspilling.
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [TV
bildeformat].
4.Bruk A/D for å velge ønsket alternativ.
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
,,Bemerk
Selv om du forandrer verdien på alternativet
[TV bildeformat] i skjermvisningen, vil
alternativet [TV bildeformat] i menyen
[Innstillinger] ikke endres.
4
Betjening
yy Du kan velge [Undertekst]-alternativet på
displayet direkte ved å trykke SUBTITLEknappen.
4.Bruk A/D for å velge ønsket vinkel.
44 Betjening
Forandre undertekstene
y
Forandre bildemodus
eroy
Hvis undertekstene ikke vises ordentlig, kan
du endre kodene for undertekstene for å se
filegenskaper for undertekster.
Du kan endre innstillingene for [Bildemodus] under
avspilling.
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Kodeside].
4.Bruk A/D for å velge ønsket alternativ.
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Bildemodus].
4.Bruk A/D for å velge ønsket alternativ.
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
Endre alternativer for
[Brukerinnstilling]
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Bildemodus].
4
Betjening
4.Bruk A/D for å velge alternativet
[Brukerinnstilling], og trykk ENTER (b).
5. Trykk BACK (1) for å gå ut av visningsskjermen.
5.Bruk W/S/A/D for å justere alternativer for
[Bildemodus].
Velg alternativet [Standard], og trykk deretter
ENTER (b) for å tilbakestille alle videojusteringer.
6.Bruk W/S/A/D for å velge alternativet
[Lukk], og trykk ENTER (b) for å gjøre deg ferdig
med innstillingene.
Betjening 45
Vise innholdsinformasjon
y
Velge fil for undertekster
y
Spilleren kan vise informasjon om innhold.
Hvis filnavnet for undertekster er et annet enn
filnavnet for videoen, må du velge undertekstfilen
på [Film]-menyen før du spiller av filmen.
1. Velg en fil ved hjelp av W/S/A/D.
2. Trykk INFO/MENU (m) for å vise meny for
alternativer.
Filinformasjonen vises på skjermen.
Under avspilling av video kan du vise filinformasjon
bed å trykke TITLE/POPUP.
1.Bruk W/S/A/D for å velge undertekstfilen
du ønsker å bruke i [Film]-menyen.
2.Trykk ENTER (b).
,,Bemerk
Informasjonen på skjermen stemmer ikke alltid
overens med faktisk innholdsinformasjon.
Forandre visning av
innholdsliste
yui
Trykk på den røde (R) knappen gjentatte ganger.
,,Bemerk
yy Hvis du trykker Z (STOP) under avspilling,
vil undertekstutvalget kanselleres.
yy Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for å
spille filer på en server via hjemmenettverk.
4
Betjening
På menyen [SmartShare] kan du endre visning av
innholdslisten.
Trykk ENTER (b) igjen for å velge
undertekstfilen. Den valgte undertekstfilen vil
bli vist når du spiller av videofilen.
46 Betjening
Lytte til musikk under
lysbildefremvisning
i
Spiller fil kryptert i 3D
y
Du kan vise bilder mens du lytter til lydfiler.
1. Når du ser bilde på full skjerm, trykker du INFO/
MENU (m) for å vise menyen med alternativer.
2. Velg [Valg] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge alternativet [Musikkvalg],
og trykk ENTER (b) for å vise menyen for
[Musikkvalg].
4.Bruk W/S for å velge en enhet, og trykk ENTER
(b).
Tilgjengelig enhet kan variere, alt etter
plasseringen for nåværende bildefil.
4
Foto lokalitet
Tilgjengelig
innretning
Disc, USB
Disc, USB
Betjening
MTP
MTP
DLNA-server
DLNA-server
5.Bruk W/S for å velge filen eller mappen du
ønsker.
Velg g og trykk ENTER (b) for å vise den øvre
katalogen.
,,Bemerk
Du kan ikke velge mappe når du velger en
lydfil fra en server. Kun filvalg er tilgjengelig.
6.Bruk D for å velge [OK], og trykk ENTER (b) for
å fullføre musikkvalget.
Denne funksjonen lar deg spille av 3D-innhold
dersom filen er kryptert i 3D.
1. Under avspilling trykker du INFO/MENU (m).
2. Velg [3D] ved hjelp av A/D, og trykk ENTER
(b).
3. Velg passende modus (side ved side, topp og
bunn) som er samme vei som fil kryptert i 3D
ved bruk av W/S/A/D.
,,Bemerk
Dersom det dukker opp unormale
undertekster, still inn TV´ens 3D-valg til av og
enhetens 3D-valg til på
Betjening 47
Avanserte funksjoner
Bruke BD-Live™
e
BD-ROM som støtter BD-Live med funksjon
for nettverksutvidelse gir deg tilgang til flere
funksjoner, f.eks. nedlasting av nye filmtrailere ved å
koble denne enheten til internett.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen og innstillingene
(side 19).
2. Sett inn en USB-enhet i USB-porten på
forsidepanelet.
Du må ha en USB-enhet for å laste ned
bonusinnhold.
3.Trykk HOME ( ), og endre [BD-LIVE-tilkopling]alternativet på [Innstillinger] (side 24).
4. Sett inn en BD-ROM med BD-LIVE.
Driften kan være forskjellig, avhengig av disken.
Se brukermanualen som kom med disken.
>>Forsiktig
Ikke trekk ut den tilkoblede USB-enheten
mens innholdet blir lastet ned eller en Blu-raydisk fortsatt er i diskskuffen. Dette kan skade
tilkoblet USB-enhet og BD-Live-funksjoner
virker ikke alltid ordentlig med den skadete
USB-enheten. Hvis den tilkoblede USB-enheten
virker å være skadet av slike handlinger, kan du
formatere den tilkoblede USB-enheten fra PCen og bruke den på nytt med denne spilleren.
,,Bemerk
yy Innholdstilbyderen kan ha satt
begrensninger på noe BD-Live-innhold i
enkelte områder.
yy Det kan ta opptil flere minutter å laste og
starte å se BD-Live-innhold.
yy For BD-Live må du imidlertid bruke USB
minnepinnen/ekstern HDD formatert i
FAT32.
Du kan kontrollere denne spilleren med din iPhone
eller Android-telefon via ditt hjemmenettverk.
Denne spilleren og telefonen din må være tilkoblet
ditt trådløse nettverkutstyr, som et tilgangspunkt.
Gå til “Apple iTunes” eller “Google Android Market
(Google Play Store)” for detaljert informasjon om “LG
AV Remote”.
Privat lydmodus
Ved å laste ned “LG AV Remote”-appen til
telefonen eller nettbrettet ditt, kan du koble til
hodetelefonene dine og nyte lyden fra spilleren din
på enhetene dine.
Denne funksjonen overfører videosignal til TV-en
gjennom HDMI og lydsignal til smarttelefon eller
nettbrett gjennom Wi-Fi. Se “LG AV Remote”-appen
for mer detaljert informasjon.
4
Betjening
Ved bruk av enkelte disker virker ikke BD-Livefunksjonen hvis alternativet [BD-LIVE-tilkopling]
er satt til [Delvis tillatt].
LG AV Remote
48 Betjening
Radio-betjeninger
Vær sikker på at antennene er tilkoblet.
(referer til side 17)
1. Trykk PRESET (-/+) for å velge et forhåndinnstilt
tall som du ønsker å slette.
2. Trykk CLEAR, det forhåndsinnstilte tallet vil vises
i displayet.
Å lytte til radio
3. Trykk CLEAR en gang til, for å slette valgt tall.
1. Trykk FUNCTION til TUNER (FM) vises i displayet.
Den siste motatte stasjonen er stilt inn.
Å slette alle lagrede stasjoner
2. Trykk og hold TUNING (-/+) i ca. to sekunder til
frekvensen endres. Søket stopper når enheten
har søkt inn en stasjon. Eller trykk TUNING (-/+)
gjentatte ganger.
Trykk og hold CLEAR i to sekunder. “ERASE ALL” vil
vises. Trykk CLEAR en gang til. Nå er alle lagrede
stasjoner slettet.
3. Juster volumet ved å trykke VOL +/-.
Å forbedre dårlig FMmottakelse
Å forhåndsinnstille
radiostasjoner
4
Å slette en lagret stasjon.
Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM. Innen
du søker, påse at du har justert ned volumet.
Betjening
1. Trykk FUNCTION til TUNER (FM) vises i displayet.
2. Velg ønsket frekvens ved bruk av TUNING (-/+).
3. Trykk ENTER (b) et forhåndsinnstilt tall vil vises i
displayet.
4. Trykk PRESET (-/+) for å velge det
forhåndsinnstilte tallet du ønaker.
Trykk B (blå) (MONO/STEREO)-farget knapp på
fjernkontrollen. Dette vil endre tuneren fra stereo til
mono og vanligvis forbedre mottakelen.
Se informasjon om en radio
stasjon
FM radiomotakeren er utstyrt med RDS (Radio
Data System) fasilitet. Dette viser informasjon om
audio stasjon som det lyttes til. Trykk RDS gjentatte
ganger for å søke gjennom forskjellige data typer:
5. Trykk ENTER (b). Stasjonen er lagret.
6. Gjenta trinnene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
PS
(Program Service Navn):
Navnet på kanalen vil komme til syne på
displayet.
PTY
(Program type gjenkjennelse):
Program type (for eksempel jazz eller
nyheter) vil komme til syne på displayet.
RT
(Radio Tekst)
En tekst melding inneholder spesiell
informasjon fra kringkasting stasjonen.
Denne teksten kan ‘rulle’ over skjermen.
CT
(Tids kontroll fra kanalen)
Dette viser tiden og dato som kringkastes
fra stasjonen
Betjening 49
Bruk av Bluetoothteknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser
fra andre elektroniske bølger som går på samme
frekvens eller dersom du kobler til Bluetoothenheter i samme rom i nærheten.
Tilkobling av individuelle enheter under trådløs
Bluetooth®-teknologi innebærer ingen kostnader.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi
kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble
utført via trådløs Bluetooth®-teknologi.
Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA etc.
For å kunne bruke trådløs Bluetooth® -teknologi må
enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten
er kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)
Kobler sammen enheten og
Bluetooth-enheten
Før du starter prosedyren med sammenkobling,
vær sikker på at Bluetooth-funksjonen er slått på
på din Bluetooth-enhet. Referer til din Bluetoothenhets bruksanvisning. Når først en sammenkobling
av to enheter er utført, vil det ikke trengs og gjøres
igjen.
1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å bruke
FUNKSJON.
Der står “BT READY” på skærmen.
2. Anvend Deres bluetooth og gennemfør
parringen. Når De søger efter denne enhed med
Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med
enheder alt afhængigt af den type bluetooth,
de anvender. Deres enhed vil optræde som “LGHTS”.
3. Når denne enhed er blevet parret med Deres
bluetooth, tændes bluetooth lysdioden og der
står ” “BTPAIRED” på skærmen.
,,Bemerk
Avhengig av typen Bluetooth-enhet, har noen
enheter en annerledes sammenkoblingsmåte.
4. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på Deres
bluetooth, skal de læse brugervejledningen til
Deres bluetooth.
,,Bemerk
Hvis du forandrer funksjonen på enheten,
er Bluetooth-funksjonen frakoblet, utfør da
sammenkoblingen på nytt.
4
Betjening
Bluetooth-profiler
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth-enheter
50 Betjening
,,Note
yy Ved bruk av Bluetooth® teknologi, må du
lage en forbindelse mellom enheten og
blåtannenheten så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer
godt i tilfellene under :
-- Det er en hindring mellom enheten og
blåtannenheten.
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth® teknologi,
slik som a medisinsk utstyr, en
mikrobølgeovn eller en trådløs LANenhet.
yy Du bør koble Bluetooth-enheten til denne
enheten igjen når du re-starter den.
4
yy Når du velger bluetooth-funksjon på nytt
etter å ha byttet til andre funksjoner, kan
bluetooth-tilkoblingen ha blitt frakoblet.
Koble til bluetooth-enheten på nytt for å
bruke denne funksjonen.
Betjening
yy Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetoothenheten
med denne enhet.
yy Sammenkobling er begrenset til en
Bluetooth pr. en enhet og multi-kobling er
ikke støttet.
yy Avhengig av type enhet, vil du kanskje
ikke være i stand til å bruke Bluetoothfunksjonen.
yy Du kan benytte det trådløse systemet via
telefon, MP3-spiller, Bærbar PC osv.
yy Dess større avstand mellom enheten
og blåtannenheten, dess lavere blir
lydkvaliteten.
yy Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når
enheten er skrudd av eller blåtannenheten
kommer langt bort fra enheten.
yy Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet,
forbind blåtannenheten til enheten igjen.
yy Når De ikke har etableret forbindelse til
en bluetooth, vil ”BT READY” blive vidst på
skærmen.
Betjening
51
Bruke Premium
Bruke LG Smart World
Du kan bruke ulike innholdstjenester via internett
med Premium-funksjonen.
Du kan bruke LG app-tjenestene på denne spilleren
via internett. Du kan enkelt finne og laste ned ulike
apper fra LG Smart World.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen og innstillingene
(side 19).
2.Trykk HOME ( ).
1. Sjekk nettverkstilkoblingen og innstillingene
(side 19).
3. Velg [Premium] ved hjelp av A/D, og trykk
ENTER (b).
2.Trykk HOME ( ).
4. Velg en nettjeneste ved hjelp av W/S/A/D,
og trykk ENTER (b).
4. Velg en kategori ved hjelp av A/D, og trykk
ENTER (b).
,,Bemerk
yy Innholdet av Premium-tjenester og
tjenesterelatert informasjon, inkludert
brukergrensesnitt, kan bli endret. Vennligst
se nettsiden for den enkelte tjenesten for
oppdatert informasjon.
yy Når du første gang får tilgang til funksjonene
[Premium] eller [LG Smart World], vil de
gjeldende innstillingene for landet vises.
yy Hvis du vil endre innstillingen av land, går
du til [Innstillinger] > [NETTVERK] > [Smart
service-innstillinger] > [Landsinnstilling].
Velg [Manual] og trykk ENTER (b) på
[Landsinnstilling] menyen.
5.Bruk W/S/A/D for å velge en app, og trykk
ENTER (b) for å vise informasjonen.
6. Trykk ENTER (b) mens [installer]-ikonet er
uthevet. Denne appen vil installeres til spilleren.
For å installere en app til spilleren, må brukeren
logge på. Se side 52 for mer informasjon om å
logge på.
7. Trykk den gule (Y) knappen for å vise skjermen
[Mine Programmer].
8. Velg den installerte appen og trykk ENTER (b)
for å starte den.
,,Bemerk
yy [LG Smart World], [Mine Programmer], [4]
og [3] er ikke tilgjengelig i alle regioner.
yy For å installere en betalt app, må du være
betalt medlem. Besøk www.lgappstv.com
for mer informasjon.
4
Betjening
yy For detaljert informasjon om den enkelte
tjeneste, kan du kontakte innholdstilbyderen
eller besøke støttekoblingen til tjenesten.
3. Velg [LG Smart World], og trykk ENTER (b).
52 Betjening
Logge på
Søke online-innhold
For å bruke [LG Smart World]-funksjonen, må du
logge på med kontoen din.
Hvis du har problemer med å finne spesifikke
innhold fra online-tjenester, kan du bruke alt-i-ett
søkefunksjonen ved å skrive inn søkeord i søkefeltet.
1. I skjermen [LG Smart World] eller [Mine
Programmer] trykker du på den røde (R)
knappen.
2. Fyll inn feltene [ID] og [Passord] ved hjelp av det
virtuelle tastaturet.
Hvis du ikke har en konto, trykker du på den
røde (R) knappen for å registrere deg.
3.Bruk W/S/A/D for å velge [OK], og trykk
ENTER (b) for å logge på med kontoen.
Hvis du velger avkryssingsboksen
[Autopålogging], blir ID og passord lagret og du
blir automatisk logget på uten å oppgi dem.
,,Bemerk
4
Betjening
yy Hvis du ønsker å logge på med en annen
konto, trykker du på den røde (R) knappen
i skjermen [LG Smart World] eller [Mine
Programmer], og velg alternativet [Bytt
Bruker].
yy For å se informasjon om kontoen din og
apper, trykker du på den røde (R) knappen
på skjermen [LG Smart World] eller [Mine
Programmer] og velger alternativet
[Kontoinnstilling].
1.Trykk HOME ( ).
2. Velg ikonet [4] på hjemmemenyen ved hjelp av
W/S/A/D, og trykk ENTER (b).
Søk-menyen vil vises på skjermen med virtuelt
tastatur.
3.Bruk W/S/A/D for å velge bokstaver, og
trykk deretter ENTER (b) for å bekrefte valget
ditt på det virtuelle tastaturet.
4. Når du har valgt søkeord, trykker du [OK] og
ENTER (b) for å vise søkeresultatene.
5.Bruk W/S/A/D for å velge innhold, og trykk
ENTER (b) for å vise informasjonen.
,,Bemerk
yy [LG Smart World], [Mine Programmer], [4]
og [3] er ikke tilgjengelig i alle regioner.
yy Søkefunksjonen søker ikke etter innhold
i alle online-tjenester. Den fungerer kun i
enkelte online-tjenester.
Betjening 53
Bruke menyen My
Apps
Du kan flytte eller slette en installert app i menyen
[My app].
1.Trykk HOME ( ).
2. Velg [Mine Programmer], og trykk ENTER (b).
Flytte en app
1. Velg en app, og trykk på den grønne (G)
knappen for å vise alternativene.
2.Bruk W/S for å velge [Flytt], og trykk ENTER
(b).
Slette en app
1. Velg en app, og trykk på den grønne (G)
knappen for å vise alternativene.
2.Bruk W/S for å velge [Slett], og trykk ENTER
(b).
3.Bruk W/S for å velge [Ja], og trykk ENTER (b).
,,Bemerk
[LG Smart World], [Mine Programmer], [4] og
[3] er ikke tilgjengelig i alle regioner.
4
Betjening
3.Bruk W/S/A/D for å velge posisjonen du
ønsker og trykk ENTER (b).
54 Feilsøking
Feilsøking
Generellt
Symtom
Grunn og løsning
Strømmen slas ikke på.
yy Sett støpselet godt inn i stikkontakten.
Enheten starter ikke avspilling.
yy Sett inn en spillbar disk. (Sjekk disktypen, fargesystem, og regional
kode)
yy Plasser disken med spillesiden ned.
yy Plasser disken på diskbrettet korrekt på innsiden av føring.
yy Rengjør disken.
yy Fjern lytteroppslutning funksjonen eller forandre lytteroppslyttning
nivå.
Tilkoblede USB-enhet
gjenkjennes ikke.
yy Prøv å bruke en annen USB-kabel. Enkelte USB-kabler støtter ikke nok
strøm for vanlig USB-drift.
yy Hvis du bruker en USB-kabel eller USB HUB, kan det hende at USBenhetene ikke gjenkjennes.
yy En USB-enhet som krever ekstraprograminstallasjon når du har koblet
den til en datamaskin, støttes ikke.
yy Denne enheten støtter bare USN minnepinner og USB ekstern HDD
med formatene FAT32 eller NTFS.
5
Feilsøking
Vinkelen kan ikke forandres.
yy Multi-vinkler er ikke inspillt å DVD video som blir spillt.
Kan ikke spille musikk/foto/film
filer.
yy Filene er ikke innspillt I et format som enheten kan spille.
Fjernkontrollen fungerer ikke
ordenlig.
yy Fjernkontrollen pekes ikke mot fjernsensoren på enheten.
yy Enheten støtter ikke kodek av film filer.
yy Fjernkontrollen er for langt fra enheten.
yy Det er et hinder mellom fjernkontrollen og enheten.
yy Batteriet i fjernkontrollen er utslitt.
Enheten er plugget inn, men
strømmen vil ikke slås på eller
av.
Denne enheten fungerer ikke
normalt.
Du kan resette/nullstille enheten på følgende mate.
yy Frakoble strømkabelen, vent i minst fem sekunder, og plugg den så
inn igjen.
Feilsøking 55
Network
Symtom
Grunn og løsning
BD-Live-fuksjonen fungerer
ikke.
yy Den tilkoblede USB lagringen kan kanskje ikke ha nok plass. Tilkoble
USB lagring med minst 1GB fri plass.
yy Sørg for at enheten er korrekt koblet til likalnettverket og har tilgang
til Inernett (se side 19).
yy Din bredbåndhastighet er kanskje ikke hurtig nok for å bruke BD-Live
særegenheter. Dt anbefales å kontakte din Service forhandler for å
øke bredbåndhastigheten.
yy [BD-LIVE-tilkopling] valget i [Innstillinger] menyen er satt til [Ikke
tillatt]. Innstill valget til [Tillatt].
“Streaming video servicer
(som YouTube™, etc,) blit ofte
stoppet eller “buffer” under
avspilling.
yy Din bredbåndhastighet service er kanskje ikke nok til å
”stream” video servicer. Kontakt din internet service forhandler for å
øke bredbåndhastigheten. Dette anbefales.
Media servere vises ikke på
listen over enheter.
yy Brannveggen eller enti-virus software på din server betjenes. Slå av
brannmur eller anti-virus som kjøres på din PC eller media server.
yy Denne spiller er ikke tilkoblet til det lokale nettverket som media
serveren din er tilkoblet.
5
Feilsøking
56 Feilsøking
Bilde
Symtom
Grunn og løsning
Det er ikke noe bilde.
yy Velg den egnede video output modus på TV så bildet fra enheten
vises på TV skjermen
yy Koble til video forbindelsen forsvarlig.
yy Sjekk at [HDMI fargeinnstilling] i [Innstillinger] menyen er satt til
passende element som tilpasser til din video forbindelse.
yy Din TV støtter kanskje ikke oppløsningen du har innsatt på spilleren.
Forandre oppløsningen til det din TV godtar.
yy Spillerens HDMI OUT plug er tilkoblet til en DVI innretning som ikke
støtter [Innstillinger] beskyttelse.
Bilde støy oppstår.
yy Du spiller en disk innspillt i et farge system som er forskjellig fra din
TV.
yy Innstill oppløsningen som din TV godtar.
Blu-ray 3D disk avspilling utgir
ikke 3D visning.
yy Koble til spilleren din til din TV med HDMI-kabel (Type A,
Høyhastighets HDMI™-kabel).
yy Din TV vil kanskje ikke støtte “HDMI 3D mandatory format”.
yy [3D modus] valg i [Innstillinger] menyen er innstillt på [Av]. Innstill
valget til [På].
5
Lyd
Feilsøking
Symtom
Grunn og løsning
Det er ingen lyd eller lyden er
forvrengt.
yy Enheten er i skann-, sakte- eller pause-modus.
yy Lydvolumet er lavt.
yy Sjekk tilkoblingen til høyttalerkabelen. (side 13)
Kundestøtte
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/
eller legge til nye funksjoner. For den nyeste programvaren for denne spilleren (såfremt tilgjengelig), besøk
http://www.lg.com eller kontakt LG Electronics kundesenter.
Merknad Åpen-kilde software
For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser,
besøk http://opensource.lge.com. Alle refererte lisensvilkår, garantifrasigelser og copyright-vern er
tilgjengelig for nedlasting med kiildekoden.
Tillegg 57
Kontrollere et tvapparat med den
medfølgende
fjernkontrollen
Kontroll av TV-apparatet foregår med disse
knappene.
Kan du
1 (TV POWER)
Slå TV på eller av.
AV/INPUT
Skifte mellom TV-apparatets
tuner og andre innganger
som programkilde.
PR/CH W/S
Skanne opp eller ned
gjennom de lagrede
kanalene.
VOL +/–
Justere TV-apparatets
volum.
MUTE
Slå TV´s volum på eller av.
,,Bemerk
Avhengig av enheten som er tilkoplet, kan det
være at enkelte knapper ikke kan benyttes for
å kontrollere TV-apparatet.
Du kan betjene tv-apparatet ditt med den vedlagte
fjernkontrollen.
Dersom tv-apparatet ditt er oppført I listen
nedenfor, angi den aktuelle produsentkoden.
1.Hold 1 (TV POWER)-knappen nede og tast
inn produsentkoden for tv-apparatet ditt med
talltastene (de tabellen nedenfor).
Produsent
Kodenummer
LG
1(standard), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2.Slipp 1 (TV POWER)-knappen for å fullføre
innstillingen.
Avhengig av hvilket TV-apparat du har, kan det
være at du ikke kan bruke enkelte av knappene selv om du har tastet inn korrekt produsentkode.
Når du skifter batterier i fjernkontrollen kan det
være at kodenummeret blir erstattet med standard
kodenummer. Da må du kode inn korrekt nummer
på nytt.
6
Tillegg
Ved å trykke
Sette opp fjernkontrollen til å
kontrollere tv-apparatet
58 Tillegg
Nettverk Software
oppdatering
Nettverk oppdatert
kunngjøring
Fra tid til tid, utførelse forbedring og/eller ytterligere
særpreg eller servicer kan bli gjort tilgjengelig til
enheter som er tilkoblet til et bredbånd nettverk.
Hvis det er ny software tilgjengelig og enheten
er tilkoblet til et bredbånd hjemme nettverk, vil
spilleren informere deg om oppdateringen som
følger.
Mulighet 1:
1. Oppdateringsmenyen vil komme til syne på
skjermen når du slår på spilleren.
2.Bruk A/D for å velge en ønsket mulighet og så
trykk ENTER (b).
Programvareoppdatering
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den
siste software for å forhøye produktets drift og/
eller legge til nye særpreg. Du kan oppdatere
software ved å tilkoble enheten direkte til software
oppdaterings serveren.
,,Bemerk
yy Før oppdatering av software i din spiller,
fjern evnt. disk og USB innretning fra
spilleren.
yy Før oppdatering av software i din spiller, slå
spilleren av og så slå den på igjen.
yy Under software oppdaterings
prosedyren, slå ikke av spilleren eller
frakoble AC strøm, eller ikke trykk på
noen knapp.
yy Hvis du stopper oppdateringen, slå av
strømmen og slå den på for en stabil
utførelse.
yy Denne enhet kan ikke bli oppdatert til en
forutgående versjon.
1. Kontroller nettverkstilkoblingen og
-innstillingene (side 19).
2. Velg [Programvare] mulighet i [Innstillinger]
menyen og trykk så ENTER (b).
3. Velg [Oppdater] mulighet, og trykk ENTER (b).
6
Tillegg
[OK]
Starter software oppdateringen.
[Avbryt]
Går ut av oppdateringsmenyen
og hjemskjermen dukker opp
Mulighet 2:
Hvis software oppdateringen er tilgjengelig fra
oppdaterings serveren, vises “Oppdater” ikonet
nederst på hjemme menyen. Trykk blå (B) farget
knapp for å starte oppdaterings prosedyren.
Spilleren sjekker den nyeste oppdateringen.
,,Bemerk
yy Hvis du trykker på ENTER (b) mens
maskinen ser etter oppdateringer, avbrytes
prosessen.
yy Dersom ingen oppdateringer er
tilgjengelig, vises meldingen “Fant ingen ny
oppdatering.”. Trykk på ENTER (b) for å gå
tilbake [Hjem-meny].
Tillegg 59
4. Hvis nyere versjon eksisterer, vises “Har funnet
en ny oppdatering. Oppdateringen tar noen
minutter. Vil du oppdatere?”
5. Velg [OK] for å starte oppdatering.
(Valg av [Avbryt] vil avslutte oppdateringen.)
6. Spilleren starter nedlasting av nyeste
oppdateringen fra serven. (Nedlastning vil ta
flere minutter avhengig av ditt hjemme nettverk
oppdatering)
7. For å oppdatere software neste gang, må
software oppdaterings prosedyren startes fra
begynnelsen igjen.
>>Advarsel
Slå ikke av strømmen under software
oppdateringen.
,,Bemerk
Dersom programvareoppdateringen
inkluderer driveroppdatering, kan det hende at
plateskuffen åpnes under oppdateringen.
8. Når oppdateringen er fullført, vil strømmen
automatisk skrus av på noen få sekunder.
9. Slå på strømmen igjen. Systemet fungerer nå
med den nye versjonen.
,,Bemerk
6
Tillegg
Avhengig av dine Internettomgivelser er
det mulig at programvareoppdateringen
ikke fungerer korrekt. I så fall kan du motta
den seneste programvaren fra et autorisert
LG Electronics-servicesenter og oppdatere
spilleren med den. Se “Kundestøtte” på side 56.
60 Tillegg
Tilleggsinformasjon
Filkrav
Filmfiler
Fil
Plassering
Fil Forlengelse
Codec-format
Disk,
USB
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM-fri), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6 (bare
standard avspilling),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM-fri),
“.mov”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”, ”.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6 (bare
standard avspilling),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Audioformat
Undertekst
Musikk-filer
Fil
Plassering
Fil
Forlengelse
Stikkprøvetakingfrekvens
Bitrate
Disk,
USB
“.mp3”,
“.wma”, “.wav”,
“.m4a” (DRMfri), “.ogg”,
“.aiff”
innenfor 32 - 48 kHz (WMA),
innenfor 16 - 48 kHz (MP3)
innenfor
32 - 192 kbps (WMA),
innenfor
32 - 320 kbps (MP3)
Noen wav filer
er ikke støttet på
denne spiller.
DLNA
“.mp3”,
“.wma”, “.wav”,
“.m4a” (DRMfri), “.flac”,
“.ogg”
innenfor 32 - 48 kHz (WMA),
innenfor 16 - 48 kHz (MP3)
innenfor
32 - 192 kbps (WMA),
innenfor
32 - 320 kbps (MP3)
Noen wav filer
er ikke støttet på
denne spiller.
6
Bemerk
Tillegg
Bilde-filer
Fil
Plassering
Disk,
USB,
DLNA
Fil
Forlengelse
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”,
“.mpo”, “.jps”
Anbefalt
Størrelse
Bemerk
Mindre enn 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel
Mindre enn 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel
Progressiv og tapsfri kompresjon
bilde-filer er ikke støttet.
Tillegg
,,Bemerk
yy Fil-navnet er begrenset til 180 tegn.
yy Maksimalt antall filer/mapper: Mindre enn
2 000 (totalt antall filer og mapper)
yy Avhengig av størrelsen og antall av filer,
kan det ta flere minutter å lese innholdet av
Medier.
yy Fil-kompabilitet kan variere avhengig av
serveren.
yy Siden kompabiliteten på DLNA-serveren
er testet på DLNA-serveren (SmartShare
PC programvare) kan miljø, filkrav og
avspillingsfunksjoner variere avhengig av
mediaservere.
yy Fil-kravene på side 60 er ikke alltid
kompatible. Det kan være noen restriksjoner
ved fil-egenskaper og mediaservers evne.
yy Avspilling av video-undertekstfiler er bare
tilgjengelig på DLNA-mediaserveren laget
av den medfølgende SmartShare PCprogramvaren på denne spillerpakken.
yy Filene fra fjernbare media som USB-driver,
DVD-driver etc. på din mediaserver ikke vil
bli delt riktig.
yy Den totale avspillingstiden for audio-fil som
er indikert på skjermen er muligens ikke
riktig for VBR-filer.
yy HD film-filer på CD/DVD eller USB 1,0/1,1
avspilles muligens ikke riktig. Blu-ray Disc
eller USB 2,0 anbefales for avspilling av HD
film-filer.
yy Denne enheten støtter ikke filer som er
innspilt med GMC*1 eller Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,,Bemerk
yy En “avi” fil som er kodet “WMV 9-kodeken” er
ikke støttet.
yy Denne spilleren støtter UTF-8 filer, samt
Unicode undertekster. Denne spilleren kan
ikke støtte rene Unicode undertekst filer.
yy I forhold til hvilke filer det er eller hvordan
de har blitt spilt inn, kan det være de ikke
spilles av.
yy En disc som har blitt tatt opp ved en multisession på en vanlig PC støttes ikke på
denne spilleren.
yy For å spille av en film-fil, så må navnet på
film-filen og undertekst-filen være det
samme.
yy Når du spiller en videofil med format som
f.eks. “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” eller “.m2t”,
støttes ikke alltid undertekstfilen.
yy Den totale avspillingstiden for audio-fil som
er indikert på skjermen er muligens ikke
riktig for VBR-filer.
yy Kodekkompatibilitet for Video/ Audio kan
variere, avhengig av videofilen.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Denne spilleren kan spille av plater i AVCHDformatet. Slike plater blir vanligvis brukt i
camcordere.
yy AVCHD-formatet er et digitalt
videokameraformat med høyt linjetall (high
definition).
yy MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere
bilder med større effektivitet enn konvensjonelle
bildekompresjonsformater.
yy Denne spilleren kan spille av AVCHD-plater med
formatet “x.v.Colour”.
yy Noen plater i AVCHD-formatet vil
kanskje ikke kunne avspiller, avhengg av
opptaksbetingelsene.
yy Plater i AVCHD-formatet må være fullført.
yy “x.v.Colour” har en større fargespennvidde enn
vanlige DVD-plater for camcordere.
6
Tillegg
yy Denne spilleren støtter H.264/MPEG-4 AVC
profil Hoved, Høy på nivå 4.1. En fil med
høyere nivå støttes ikke nødvendigvis.
61
62 Tillegg
Om DLNA
Dnne spiller er en DLNA sertifisert digital media
spiller kan fremvise og spille film, fotos, og musikk
innhold fra din DLNA-kompatible digital media
server (PC og forbruker elektronikk).
Det digitale Living Network Alliance (DLNA) er en
“cross-industri” organisasjon av forbruker elektronikk,
computer industri og mobil-enhetsfirmaer. Digital
Living gir forbrukerne enkel deling av digitalt media
via ditt hjemmenettverk.
DLNA sertifiserings logoen gjør det enkelt å finne
produkter som overholder DLNA Interoperability
Guidelines. Denne enhet overholdes med DLNA
Interoperability Guidelines v1.5.
Når en PC kjører DLNA server software eller annen
DLNA kompatibel enhet er tilkoblet til denne spiller,
kan det være nødvendig å forandre noen software
innstillinger. Vennligst referer til betjeningsinstrukser for software eller enhet for ytterligere
informasjon.
Visse systemkrav
For avspilling av video med høy oppløsning:
yy Skjerm med høy oppløsning og som har HDMIinnganger.
yy BD-ROM-plate med high definition-innhold.
6
yy For visst innhold (ifølge plateutgiverens
spesifikasjoner) kreves det at skjermen har DVIinngang som er i stand til å håndtere HDMI eller
HDCP-signaler.
Merknader vedrørende
kompatibilitet
yy Ettersom BD-ROM er et nytt format, kan det
oppstå problemer med visse plater, digitale
forbindelser og andre kompatibilitetsproblemer.
Dersom du opplever kompatibilitetsproblemer,
vennligst kontakt et autorisert kundeservicesenter.
yy Denne enheten tillater deg å ha glede av
funksjoner så som picture-in-picture, ytterligere
audio og virtuelle pakker, osv., med BD-ROM som
støtter BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1
version 1.1). Utvidet video og audio kan spilles
fra en disk kompatibel med bilde-i-bilde (picturein-picture) funksjonen. For avspillingsmetoden,
referer til instruksjonene i disken.
yy Å se på high-definition innhold og upconverting standard DVD-innhold kan kreve en
HDMI-kapabel inngang eller HDCP-kapabel DVIinngang på visningsenheten din.
yy Enkelte BD-ROM- og DVD-plater kan begrense
bruken av enkelte kommandoer eller funksjoner.
yy Du kan bruke en USB-enhet som blir brukt til
å lagre noe disk-relatert informasjon, inklusiv
nedlastet online-innhold. Disken du bruker vil
kontrollere hvor langvarig denne informasjonen
blir tilbakeholdt.
Tillegg
Tillegg 63
Audio Output Spesifikasjoner
Kontakt/
Innstilling
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *4
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS 2ch
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Kilde
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Det kan være at de sekundære og interaktive
lydsignalene ikke er inkludert i den utgående
bitstrømmen dersom alternativene [Digital
utgang/output] er satt til [Auto]. (Unntatt LPCM
Codec : utdata inkluderer alltid interaktiv og
sekundær lyd.)
*2 Denne spilleren velger automatisk HDMI-lyd
i henhold til den tilkoblede HDMI-enhetens
dekoderkapasitet selv om [Digital utgang/
output]-alternativet er satt til [Auto].
yy Med digital audioforbindelse (HDMI OUT) kan
det hende at lyden på diskmenyknappen på BDROM’en ikke høres dersom alternativene [Digital
utgang/output] er satt til [Auto].
yy Hvis lydformatet til den digitale utgangen ikke
stemmer overens med mottakeren din, gir
mottakeren en høy og forvrengt lyd eller ingen
lyd i det hele tatt.
yy Du kan kun få flerkanals digital surroundlyd via
digital tilkopling hvis mottakeren din har en
digital flerkanalsdekoder.
yy Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på inputsignalet fra en ekstern enhet.
6
Tillegg
*3 Dersom alternativene [Digital utgang/output]
er satt til [DTS re-encode], blir audioutgangen
begrenset til 48 kHz og 5.1 kanal. Hvis [Digital
utgang/output] mulighet et innstillt til [DTS reencode], er DTS Re-encode audio utmatningen
for andre disker (som [Auto]).
yy Lyden sendes ut opp til PCM 48 kHz/16-bit for
MP3/WMA-fil og PCM 44.1kHz/16-bit for lyd-CD
under avspilling.
64 Tillegg
Område kode liste
Velg landskode i listen.
OmrådeKode OmrådeKode OmrådeKode OmrådeKode
Afghanistan AF Fiji FJ Monaco Argentina AR Finland FI MongoliaMN Slovakia SK
Australia AU Frankrike FR MarokkoMA Slovenia SI
Østerrike AT TysklandDE Nepal NP Sør-Afrika ZA
Belgia BE Storbritannia GB Nederland NL Sør-Korea KR
Bhutan BT Hellas GR De nederlandske
GL Antillene MC Singapore SpaniaES
AN Sri Lanka New
Zealand
NZ Sverige Brasil BR Hong Kong
HK
NigeriaNG
Kambodsja KH UngarnHU
Sveits NO Taiwan CanadaCA India IN Norge BoliviaBO Grønland Colombia OM Thailand CL IndonesiaID Oman CN Israel IL PakistanPK Tyrkia PA Uganda CO Italia IT Panama Kongo CG Jamaica Chile Kina 6
SG
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
PY Ukraina JM Paraguay UA
FilippinenePH
JP
USA US
PL UruguayUY
KE Polen Tillegg
Costa Rica
CR Japan Kroatia HR Kenya Tsjekkia CZ Kuwait Danmark DK Libya Ecuador EC Luxembourg Egypt EG Malaysia LU Russland MY Saudi-ArabiaSA
El Salvador SV Maldivene MV Senegal Etiopia ET MexicoMX
KW Portugal LY Romania PT UsbekistanUZ
RO Vietnam VN
RU ZimbabweZW
SN
Tillegg 65
Språk kode liste
Bruk listen til å sette inn ditt ønskede språk for følgende initial innstillinger: [Lydspor for platen], [Undertekst
for platen] og [Platemeny].
SpråkKode
SpråkKode
SpråkKode
SpråkKode
Afar 6565
Fransk 7082
Litauisk7684
Sindi Afrikaans 6570
Frisisk 7089
Makedonsk 7775
Singalesisk8373
Albansk 8381
Galisisk 7176
Malagasi 7771
Slovakisk 8375
Amharisk 6577
Georgisk 7565
Malayisk 7783
Slovensk 8376
Arabisk 6582
Tysk6869
Malayalam 7776
Spansk 6983
Armenian 7289
Gresk Maori 7773
Sudansk 8385
6976
8368
Assamisk6583
Grønlandsk7576
Marathi7782
Swahili8387
Aymar 6588
Guarani 7178
Moldovsk 7779
Svensk Aserbajdsjansk6590
Gujarati 7185
Mongolsk 7778
Tagalog8476
Basjkirsk6665
Hausa 7265
Nauru7865
Tajik 8471
Baskisk 6985
Hebraisk 7387
Nepalsk7869
Tamilsk 8465
Bengali; bangla 6678
Hindi 7273
Norsk 7879
Telugu 8469
Bhutansk 6890
Ungarsk 7285
Oriya 7982
Thai8472
Bihari 6672
Islandsk 7383
Panjabi8065
Tongansk Bretonsk 6682
Indonesisk 7378
Pashto, pushto 8083
Tyrkisk8482
Bulgarsk 6671
Interlingua 7365
Persisk 7065
Turkmensk 8475
Burmesisk 7789
Irsk 7165
Polsk8076
Twi 8487
Hviterussisk6669
Italiensk 7384
Portugisisk Ukrainsk 8575
Kinesisk 9072
Japansk7465
Quechua8185
Urdu 8582
Kroatisk 7282
Kannada7578
Retoromansk 8277
Usbekisk 8590
Tsjekkisk 6783
Kasjmiri 7583
Rumensk 8279
Vietnamesisk8673
Dansk 6865
Kasakhisk 7575
Russisk 8285
Volapyk Nederlandsk 7876
Kirgisisk 7589
Samoansk 8377
Walisisk6789
Engelsk 6978
8084
8386
8479
Koreansk 7579
Sanskrit8365
Wolof8779
Esperanto6979
Kurdisk 7585
Skotsk-gælisk Xhosa 8872
Estisk 6984
Laotisk 7679
Serbisk8382
Jiddisch 7473
Færøysk 7079
Latin 7665
Serbokroatisk 8372
Joruba 8979
Fijiansk7074
Latvisk 7686
Shona 8378
Zulu9085
Finsk Lingala 7678
7073
7168
Tillegg
8679
6
66 Tillegg
Varemerker og lisenser
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ og logoer er varemerker til Blu-ray
Disc Association.
“DVD Logo” er varemerke for DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
6
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er
registrerte varemerker, og DTS 2.0+Digital Out er
et varemerker tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle
rettigheter forbeholdes.
DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED® er
varemerker, seervice merker, eler sertifikat merker
av Digital Living Network Alliance.
Java er et varemerke tilhørende Oracle og/eller
dens tilknytminger.
“AVCHD-” og “AVCHD”-logoen er varemerker for
Panasonic Corporation og Sony Corporation.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
DivX Sertifisert® til å spille DivX® video opp til HD
1080p, inkludert premium-innhold.
Tillegg
“x.v.Colour” er et varemerke for Sony Corporation.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemerker tilhørende Rovi Corporation, eller
dets underselskaper og anvendes under lisens.
Dekkes av én eller flere av de følgende U.S.
patenter: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519
274
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte -D symbolet er varemerke
for Dolby Laboratories.
Tillegg 67
Melding om Cinavia
Bluetooth® trådløs teknologi er et system som
tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.
Tilkobling av individuelle innretninger under
Bluetooth® trådløs teknologi utløser ingen
omkostninger. En mobil telefon med Bluetooth®
trådløs teknologi kan bli betjent via Cascade
hvis tilkoblingen ble gjort via Bluetooth® trådløs
teknologi.
The Bluetooth® verdens merke og logoer er eid
av Bluetooth® SIG, Inc. Og enhver bruk av slike
merker fra LG Electronics er under lisens.
Andre varemerker og handel navn er de for de
respektive eiere.
Dette produktet bruker Cinavia-teknologi til å
begrense bruken av ulovlige kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer og videoer og deres
lydspor. Når bruken av en ulovlig kopi oppdages,
vises en melding og avspilling eller kopiering
avbrytes.
Mer informasjon om Cinavia-teknologi kan fås
fra Cinavia Online Consumer Information Center
på http://www.cinavia.com. For å be om å motta
informasjon om Cinavia i posten kan du sende et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.”
Dette produktet inneholder patentbeskyttet
teknologi under lisens fra Verance Corporation
og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677
og andre amerikanske og internasjonal patenter
utstedt eller anmeldt, i tillegg til opphavsrettslig
og forretningshemmelighetsbeskyttelse for visse
sider av denne teknologien. Cinavia er et varemerke
som tilhører Verance Corporation. Opphavsrett
2004-2013 Verance Corporation. Alle rettigheter
forbeholdt for Verance. Reversert utvikling eller
dekompilering er forbudt.
6
Tillegg
68 Tillegg
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
Referer til hoved etikett.
Strømforbruk
Referer til hoved etikett.
Mål (B x H x D)
Ca. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Nettovekt (ca.)
2,7 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsfuktighet
5 % til 90 %
Inputs/Outputs
HDMI OUT (video/audio)
19 pins (Type A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-kontakt (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optisk kontakt x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-plugg) x 1
Radio
FM-frekvensbånd
87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
Amplifier
Power output (3 Ω), (RMS), THD 10 %
6
Total
500 W
Front
167 W x 2
Subwoofer
167 W (passiv)
Tillegg
Tillegg 69
System
Laser
Halvledende laser
bølgelengde
405 nm / 650 nm
Signal system
Standard PAL/NTSC farge-TV-system
Frekvensgang
20 Hz til 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
Harmonisk forvrengning
Mindre enn 0,05 %
Dynamikkområde
Mer enn 80 dB
LAN-port
Ethernet-kontakt x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus Power Supply (USB)
5 V 0 500 mA
Høyttalere
Front
Type
1-veis 1 høyttaler
Maks.
inngangsspenning
334 W
Impedans
3Ω
Netto mål
(B x H x D)
88 mm x 122 mm x 81 mm
Nominelt
effektforbruk
167 W
Nettovekt
0,5 kg
Type
1-veis 1 høyttaler
Maks.
inngangsspenning
334 W
Impedans
3Ω
Netto mål
(B x H x D)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Nominelt
effektforbruk
167 W
Nettovekt
5,2 kg
Subwoofer
6
Tillegg
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
70 Tillegg
Vedlikehold
Merknader om plater
Behandling av plater
Behandling av enheten
Når enheten skal transporteres
Vi anbefaler deg å ta vare på emballasjen apparatet
er pakket i. Hvis du trenger å transporter enheten,
anbefaler vi å pakke den igjen slik den var pakket
fra fabrikken.
Rengjøring av apparatet
Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis
overflaten er sterkt tilsmusset, kan du bruke en myk
klut lett fuktet med mild rengjøringsoppløsning.
Bruk ikke sterke løsningsmiddel som alkohol, bensin
eller tynner, da disse kan skade overflaten.
Holde overflatene rene
yy Benytt ikke væsker som f. eks. insektspray o.l. i
nærheten av apparatet.
yy Ikke press for hardt. Det kan skade overflaten.
yy Ikke la gjenstander av gummi eller plast være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Vedlikehold av enheten
6
Dette er en høyteknologisk presisjonsenhet.
Hvis komponenter i den optiske linsen og
platedrivverket blir tilsmusset eller slitt, kan
bildekvaliteten forringes. Kontakt ditt lokale
servicesenter for nærmere detaljer.
Ikke ta på platens avspillingsside. Hold platen i
kanten slik at det ikke blir merker etter fingrene på
overflaten. Lim aldri papir eller tape på platen.
Oppbevaring av plater
Oppbevar platen i esken etter å ha spilt den. Beskytt
den fra direkte sollys eller andre varmekilder, og la
den aldri ligge i en bil som står parkert i solen.
Rengjøre plater
Fingeravtrykk og støv på platen kan gi dårlig
billedkvalitet og lydforvrengninger. Tørk av platen
med en ren klut før avspilling. Tørk fra midten og
utover.
Bruk ikke sterke løsemidler som alkohol, bensin,
tynner, rensemidler eller antistatisk spray som er
beregnet på vinylplater.
Tillegg
Tillegg
71
Viktig informasjon
relatert til Nettverktjenester.
All informasjon, data, dokumenter,
kommunikasjoner, nedlastinger, filer, tekst,
bilder, fotografier, grafikk, videoer, webinnhold,
kunngjøringer, verktøy, kilder, software, kode,
programmer, tilleggsprogram, innretninger,
applikasjoner, produkter og annet innehold
(“Innhold”) og alle tjenester og tilbud (“Tjenester”)
gitt eller gjort tilgjengelig av eller gjennom en
tredje part (hver en “Tjenesteleverandør”) er alene
ansvaret til tjenesteleverandøren som leverte.
Tilgjengeligheten til og tilgang til Innhold og
Tjenester gitt av tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten kan endres til enhver tid, uten
forvarsel, inkludert men ikke begrenset til
utsettelse, fjerning eller opphør av alle eller en del
av innholdet eller tjenestene.
Skulle du ha noen spørsmål eller problemer
relatert til Innhold eller Tjenester, kan du referere
til tjenesteleverandørens webside for oppdatert
informasjon. LGE er hverken ansvarlig for
kundestøtten relatert til Innhold og Tjenester.
Spørsmål eller forespørsler relatert til Innhold eller
Tjenester skal rettes direkte til respektive Innhold
og Tjenesteleverandører.
6
Tillegg
Merk at LGE ikke er ansvarlig for noe Innhold
eller Tjenester gitt av tjenesteleverandøren eller
endringer til, fjerning av, opphør av slike Innhold
eller Tjenester og gir ikke garanti eller garanterer
tilgjengeligheten til ellet tilgang til slik Innhold eller
Tjenester.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement