LG HB405SU Owner's manual

LG HB405SU Owner's manual
NORSK
BRUKER-MANUAL
Nettverk Blu-ray Disc™ /
DVD Hjemme Kino System
Vennligst les denne manualen omhyggelig før du betjener ditt sett og husk det
for fremtidig henvisning.
MODEL
HB405SU (HB405SU, SB45SU-S/W)
P/NO : MFL63726991
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 1
2010.4.7 7:38:52 PM
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 2
2010.4.7 7:38:57 PM
Sikkerhets-informasjon
1
Sikkerhets-informasjon
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en
likesidet trekant er en advarsel for
brukeren om at det finnes uisolert
spenning inne i produktet som
kan være kraftig nok til å kunne
forårsake personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
med.
1
Forsiktighet og advarsler
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
Sikkerhets-informasjon
FORSIKTIG
3
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må
aldri blokkers ved at produktet plasseres på en
seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke
plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en
bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for
tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger
er fulgt.
FORSIKTIG: Denne Digitale Video Disc spilleren
bruker en laserstråle. For at dette produktet skal
brukes på riktig måte bør denne brukerveiledningen
leses, og også beholdes for fremtidig bruk. Hvis
enheten må vedlikeholdes må du kontakte et
autorisert verksted – se fremgangsmåte for service.
Dersom kontrollene brukes på annen måte enn
beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller
andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan
du utsette deg for skadelig stråling.
For å unngå stråling må du ikke ta av lokket. Det er
synlige laserstråler når den er åpnet. IKKE SE RETT
INN I STRÅLEN.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 3
2010.4.7 7:38:57 PM
4
Sikkerhets-informasjon
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
1
Sikkerhets-informasjon
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken
for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak.
Overbelastede vegguttak, løse eller skadde
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger
samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige.
Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt
eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet
fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader
eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke
apparatet, og få ledningen skiftet ut med en
tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske
belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en
døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig
oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet
hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For
å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet
på strømledningen ut av veggkontakten. Under
installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett
tilgjengelig.
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet
fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for montering i
motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers og
dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder
på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 4
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller
drypping, og ingen væskebeholdere som kopper
eller vaser må plasseres på apparatet.
Kaste det gamle apparatet
1. Når dette symbolet med en søppeldunk
med kryss på er festet til et produkt,
betyr det at produktet dekkes av EUdirektivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter
bør avfallshåndteres separat fra det
ordinære husholdningsavfallet via egne
returordninger godkjent av statlige eller
lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon
om avfallshåndtering av gamle
apparater, kan du kontakte lokale
myndigheter, leverandøren av avfallshå
ndteringstjenesten eller butikken der du
kjøpte produktet.
LG Electronics erklærer hermed at
dette/disse produkt(er) er i overholdelse
med de grunnleggende krav og andre
relevante bestemmelser av direktiv
2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/
EC.
European representative :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
2010.4.7 7:38:57 PM
Sikkerhets-informasjon
Viktig informasjon for TV farge system
• Ettersom AACS (Advanced Access Content
System) er godkjent som innholdsbeskyttelsess
ystem for BD-formatet, tilsvarende bruk av CSS
(Content Scramble System) for DVD-formatet,
gjelder visse restriksjoner for avspilling, analog
signalutgang, etc., for AACS-beskyttet innhold.
Bruk av og begrensninger for dette produktet kan
variere avhengig av kjøpstidspunktet ettersom
restriksjoner kan gjøres gjeldende og/eller endres
av AACS etter at dette produktet ble produsert.
Fargesystemet til denne spilleren avviker i henhold til
nåværende spillte disketter.
• I tillegg benyttes BD-ROM Mark og BD+ som
innholdsbeskyttelsessystem for BD-formatet, noe
som pålegger visse restriksjoner, også vedrørende
avspilling, for BD-ROM Mark og/eller BD+
beskyttet innhold. For ytterligere informasjon om
AACS, BD-ROM-merket, BD+ eller dette produktet,
vennligst kontakt et autorisert kundeservicesenter.
• Mange BD-ROM/DVD-plater er kodet med
kopibeskyttelse. Av den grunn bør du kople
spilleren direkte til TV-apparatet og ikke via en
videoopptaker. Tilkopling via en videoopptaker
kan føre til bildeforvrengning ved avspilling av
kopieringsbeskyttede plater.
For eksempel, når spilleren spiller disketten innspillt
i NTSC farge systemet, vil bildet komme ut som et
NTSC signal.
Bare multi system farge-TV kan motta alle signaler
som kommer ut fra spilleren.
• Hvis du har en PAL farge system TV, vil du bare se
forvrengte bilder ved bruk av disketter eller video
innhold innspillt i NTSC.
• Multi systemet farge TV forandrer farge-systemet
automatisk i følge input (inngang) signaler.
I tilfeller der farge-systemet ikke blir automatisk
forandret, slå den av og så på igjen for å se et
normalt bilde på skjermen.
1
Sikkerhets-informasjon
Merknader om opphavsrett
5
• Selv om disketten innspillt i NTSC farge-system
blir bra avspillt på din TV, vil den kanskje ikke bli
korrekt innspillt på din opptaker.
• Dette produktet inneholder
opphavsrettsbeskyttende teknologi som er
beskyttet av amerikanske patentrettighter
og andre opphavsrettigheter. Bruk av denne
opphavsrettsbeskyttende teknologien må
autoriseres av Macrovision, og er utelukkende
beregnet for hjemmevisning og annen begrenset
visning med mindre annet er autorisert av
Macrovision. Dekompilering eller demontering er
forbudt.
• I henhold til opphavsrettslover i USA og andre
land kan uautorisert opptak, bruk, visning,
distribusjon eller bearbeiding av TV-programmer,
videokassetter, BD-ROM-plater, DVD-er, CD-er og
annet materiale medføre sivilt- eller kriminalrettslig
straffeansvar.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 5
2010.4.7 7:38:58 PM
6
Innhold
3
Installasjon
16
16
Høytaler tilkobling
Anbringe høytalere til
spilleren
1
17
Sikkerhets-informasjon
18
3
18
HDMI tilkobling
19
Hva er SIMPLINK?
20
Component video-tilkopling
Forsiktighet og advarsler
2
Forberedelse
8
Innledning
8
Om visning av “ ”
symbolet
8
Posisjonering av systemet.
Tilkoplinger til TV-apparatet
20
Video tilkobling
21
Innstille oppløsningen
22
Antenne tilkobling
22
Tilkobling med ekstern innretning
22
AUX tilkobling
Symboler som benyttes i
denne håndboken
23
PORT. IN tilkobling
9
Levert tilbehør
24
9
Spillbare plater
24
Kabel nettverk tilkobling
Fil kompatibilitet
25
Lednings-nettverk setup
12
Sonekode
27
USB innrettning tilkobling
12
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
29
Innstillinger
12
Visse systemkrav
12
Merknader vedrørende
kompatibilitet
11
23
OPTICAL IN 1/2 tilkobling
Tilkobling til ditt hjemme-nettverk.
29
Justere oppsettinnstillingene
29
Menyen [VISNING]
31
Menyen [SPRÅK]
13
Fjernkontroll
31
Menyen [LYD]
14
Frontpanelet
32
Menyen [SPERRE]
15
Bakpanel
33
Menyen [NETTVERK]
34
35
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 6
Menyen [ANNET]
Lyd Effekt
2010.4.7 7:38:58 PM
7
4
7
Drift
Tillegg
36
Vanlig avspilling
38
Avansert avspilling
73
Kontrollere et tv-apparat med den
medfølgende fjernkontrollen
42
On-Screen fremvisning/display
74
Område kode liste
45
Nyte BD-LIVE
75
Språk kode liste
46
Spille en film fil og VR disk
76
Nettverk Software oppdatering
48
Se et bilde
76
50
Lytte til musikk
Nettverk oppdatert
kunngjøring
54
Radio Drift
76
Programvareoppdatering
55
Spiller innhold via ditt hjemme
nettverk
60
Bruke NetCast™ Underholdning
tilgang
60
YouTube
64
Se på Picasa web album
67
Bruke AccuWeather
5
Vedlikehold
69
Notater på disker
69
Behandling av enheten
78
Video Output Resolution/
Oppløsning
79
Varemerker og lisenser
81
Spesifikasjoner
83
VIKTIG INFORMASJON
VEDRØRENDE
NETTVERKSTJENESTER
1
2
3
4
84
Merknad om programvare med
åpen kildekode
85
Betingelser for bruk av Gracenote®
5
6
6
Problemløsing
70
Generellt
71
Bilde
71
Sound
72
Nettverk
7
8
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 7
2010.4.7 7:38:58 PM
8
Forberedelse
2
Forberedelse
2
Innledning
Forberedelse
Om visning av “ ” symbolet
“ ” kan vises på TV-skjermen når spilleren
brukes. Dette symbolet betyr at funksjonen
som er forklart i brukerveiledningen, ikke er
tilgjengelig på det spesifikke mediet.
Symboler som benyttes i denne
håndboken
BEMERK
Et avsnitt der overskriften har en av følgende
symboler gjelder bare for platen som
representeres av symbolet.
BD
BD-ROM-plate
DVD
DVD-Video, DVD±R/RW i
videomodus eller
VR-modus og fullført
AVCHD
DVD±R/RW i AVCHDformat
ACD
Audio CD-plater
MOVIE
Film filer
MUSIC
Musikk filer
PHOTO
Foto filer
Spesielle merknader og driftsegenskaper.
ADVARSEL
Indikerer advarsler for forebygging av mulig
skade ved misbruk.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 8
2010.4.7 7:38:58 PM
Forberedelse
Levert tilbehør
9
Spillbare plater
Blu-ray-plate
- Plater som f.eks. filmer som
kan kjøpes eller leies.
- BD-R/RE disketter innholder
film, musikk eller foto filer.
Video kabel (1)
FM antenne (1)
Nero MediaHome4
Essentials software
CD-ROM (1)
DVD-VIDEO
8 / 12 cm plate
Plater som f.eks. filmer som kan
kjøpes eller leies.
DVD±R
8 / 12 cm plate
- Kun videomodus og ferdigstilt
- Støtter også tolags plater
- Endelig AVCHD format
- DVD±R disker innholder film,
musikk eller foto filer.
2
Forberedelse
Batterier (2)
Fjernkontroll (1)
DVD-RW
8 / 12 cm plate
- VR-modus, videomodus og
bare fullført
- Endelig AVCHD format
- DVD-RW disker innholder film,
musikk eller foto filer.
DVD+RW
8 / 12 cm plate
- Kun videomodus og ferdigstilt
- AVCHD format
- Endelig AVCHD format
- DVD+RW disker innholder film,
musikk eller foto filer.
Audio CD
8 / 12 cm plate
CD-R/RW
8 / 12 cm plate
- CD-R/RW disketter som
innholder audio (lyd) tittler,
film eller foto-filer.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 9
2010.4.7 7:38:59 PM
10
Forberedelse
BEMERK
• Avhengig av tilstanden til opptakerutstyret eller
selve CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-platene, er det
noen CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-plater som
enheten ikke kan spille av.
2
• Avhengig av programvaren som ble brukt for å
gjøre opptaket og ferdigstillingen, kan det være
at enkelte innspilte plater (CD-R/RW, DVD±R/RW,
BD-R/RE) ikke lar seg spille av.
Forberedelse
• Det kan være at BD-R/RE, DVD±R/RW og
CD-R/RW-plater som er spilt inn på en
datamaskin eller en DVD- eller CD-spiller, ikke
spiller hvis platen er ødelagt eller tilsmusset, eller
hvis det smuss eller kondens på spillerens linser.
• Hvis du spiller inn en plate på datamaskinen,
selv om den har et kompatibelt format, så er
det ikke sikkert at den kan spilles av på grunn av
innstillingene i programvaren som ble brukt til å
lage platen. (Referer til programvareprodusenten
for mer informasjon.)
• Denne spilleren krever plater og opptak som
oppfyller bestemte tekniske standarder for å
kunne yte en optimal avspillingskvalitet.
• Forhåndsinnspilte DVD-plater oppfyller
automatisk disse standardene. Det finnes mange
typer plateformater for innspilling (inkludert
CD-R som inneholder MP3 eller WMA-filer), og
disse krever at visse betingelser er oppfylt for å
garantere kompatibilitet for avspilling.
• Kunden bør merke seg at det kreves tillatelse
for å laste ned MP3/WMA-filer og musikk fra
Internett. Vårt firma har ingen rettigheter til
å utstede slik tillatelse. Tillatelse skal alltid
innhentes fra rettighetshaveren.
• Du må innstille diskett-format valget til
[Mastered] for å kunne gjøre diskettene
kompatibel med LG spillere ved formatering
av omskrivningsbare disketter. Ved instilling av
valget til “Live System”, kan du ikke bruke det
på LG spiller. (Mastered/Live File System : Disc
format system for windows Vista)
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 10
2010.4.7 7:39:0 PM
Forberedelse
Fil kompatibilitet
BEMERK
Generellt
• HD-filmfiler på CD eller USB 1.0/1.1 vil kanskje
ikke bli avspilt riktig. BD, DVD eller USB 2.0
anbefales for å spille av HD-filmfiler.
Tilgjengelig fil utvidelse:
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.wav”
Tilgjengelig fil utvidelser er avhengig av
DLNA servere.
•
Noen .wav filer er ikke støttet på denne
spiller.
•
Fil-navnet er begrenset til 180 tegn.
•
Avhengig av størrelsen og antall av filer,
kan det ta flere minutter å lese innholdet av
Medier.
Maksimalt antall filer/mapper:
Mindre enn 2 000 (totalt antall filer og mapper)
CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE format:
ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge-format
FILM
Tilgjengelig oppløsnings-størrelse:
1 920 x 1 080 (W x H) piksler
Playable subtitle: SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
• Denne spilleren er støtter H.264/MPEG-4 AVC
profile Main, High ved nivå 4.1. For en fil med
høyerere nivå, vil advarsel-beskjed bli formidlet
på skjermen.
• Denne spiller støtter ikke filen so er innspillt
med GMC*1 eller Qpel*2. Dete er video koding
teknikker i MPEG4 standard, liksom DivX eller
XVID har.
*1 GMC – Global erklæring kompensasjon
*2 Qpel – Kvart piksel
MUSIKK
Samplingsfrekvens:
innenfor 8 - 48 kHz (WMA),
innenfor 11 – 48 kHz (MP3)
Bitfrekvens:
Innenfor 8 - 320 kbps (WMA, MP3)
BEMERK
• Denne enheten kan ikke støtte ID3 Tag innlagt
MP3 fil.
• Den totale avspillingstiden som vises på
skjermen vil kanskje ikke være korrekt for VBRfiler.
•
VobSub (.sub) er ikke tilgjengelig i [Hjemmelink] særpreg.
Spillbare Codec-formater: “DIVX3.xx”, “DIVX4.
xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (bare standard
avspilling), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS,
MPEG2 PS, MPEG2 TS
Spillbare lydformater: “Dolby Digital”, “DTS”,
“MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”
•
Ikke alle WMA og AAC audio format er
kompatibel med denne enheten.
Samplingsfrekvens:
innenfor 32-48 kHz (WMA),
innenfor 16-48 kHz (MP3)
Bitfrekvens:
Innenfor 20-320 Kbps (WMA),
Innenfor 32-320 Kbps (MP3)
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 11
2
Forberedelse
•
11
Bilde
Anbefalt størrelse:
Mindre enn 4 000 x 3 000 x 24 bits/piksler
Mindre enn 3 000 x 3 000 x 32 bits/piksler
•
Progressiv og tapsfri kompresjon foto bildefiler er ikke støttet.
2010.4.7 7:39:0 PM
12
Forberedelse
Sonekode
Denne enheten har en sonekode som er trykt
på baksiden av enheten. Denne enheten kan
kun spille av BD-ROM eller DVD-plater merket
tilsvarende som på baksiden av enheten eller
med “ALL”.
2
Forberedelse
AVCHD (Advanced Video Codec
High Definition)
•
Denne spilleren kan spille av plater i
AVCHD-formatet. Slike plater blir vanligvis
brukt i camcordere.
•
AVCHD-formatet er et digitalt
videokameraformat med høyt linjetall (high
definition).
•
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere bilder med større effektivitet
enn konvensjonelle bildekompresjonsforma
ter.
•
Noen AVCHD-plater bruker formatet
“x.v.Colour”.
•
Denne spilleren kan spille av AVCHD-plater
med formatet “x.v.Colour”.
•
Noen plater i AVCHD-formatet vil
kanskje ikke kunne avspiller, avhengg av
opptaksbetingelsene.
•
Plater i AVCHD-formatet må være fullført.
•
“x.v.Colour” har en større fargespennvidde
enn vanlige DVD-plater for camcordere.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 12
Visse systemkrav
For avspilling av video med høy oppløsning:
•
Skjerm med høy oppløsning og som har
COMPONENT eller HDMI-innganger.
•
BD-ROM-plate med high definition-innhold.
•
For visst innhold (ifølge plateutgiverens
spesifikasjoner) kreves det at skjermen har
DVI-inngang som er i stand til å håndtere
HDMI eller HDCP-signaler.
•
For kopibeskyttet DVD-innhold
med standard oppløsning som skal
oppkonverteres, kreves det at skjermen har
DVI-inngang som er i stand til å håndtere
HDMI eller HDCP-signaler.
Merknader vedrørende
kompatibilitet
•
Ettersom BD-ROM er et nytt format, kan det
oppstå problemer med visse plater, digitale
forbindelser og andre kompatibilitetsprob
lemer. Dersom du opplever kompatibilitet
sproblemer, vennligst kontakt et autorisert
kundeservice-senter.
•
Avspilling av innhold med høy oppløsning
og oppkonvertering av standard DVDinnhold, kan kreve en HDMI-inngang eller
DVI-inngang med støtte for HDCP på
visningsenheten.
•
Enkelte BD-ROM- og DVD-plater kan
begrense bruken av enkelte kommandoer
eller funksjoner.
•
Du kan bruke en USB innretning som
blir brukt til å lagre noe disk-relatert
informasjon, inklusiv nedlastet on-line
innhold. Disken du bruker vil kontrollere
hvor langvarig denne informasjonen blir
tilbakeholdt.
2010.4.7 7:39:0 PM
Forberedelse
13
Fjernkontroll
1
• • • • • • •a • • • • • •
• • • • • • •c • • • • • •
1 (POWER): Slår spilleren PÅ eller
AV.
HOME: Viser eller går ut av
[Hjem-meny].
Z OPEN/CLOSE: Åpner og lukker
plateskuffen.
MUSIC ID: Når tilkoblet til
nettverket, kan forsyne informasjon
om den aktuelle sangen mens film
avspiller.
0-9 talltastatur: Velger numererte
muligheter i en meny eller inputs
bokstaver i tastatur menyen.
2
CLEAR: Fjerner et merke i
søkemenyen eller et tall når man
angis passord.
REPEAT: Gjentar ønsket sekvens.
• • • • • • •b • • • • • •
m/M SCAN: Søk bak- eller
framlengs.
3
./> SKIP: Gå til neste eller
forrige fil/spor/kapittel.
x (STOP): Stopper avspillingen.
B (PLAY): Starter avspillingen.
X (PAUSE): Stopper avspillingen
midlertidig.
4
SPEAKER LEVEL: Innstiller
lydnivået på ønsket høytaler.
SOUND EFFECT: Velger en
lydeffekt modus.
Batteri installasjon
INFO/DISPLAY: Viser eller går ut
av skjermdisplayer.
Retningsknapper: Velger et
alternativ i menyen.
ENTER: Bekrefter et menyvalg.
2
Forberedelse
RADIO&INPUT: Forandrer input
modus.
O RETURN: Går ut av meny eller
gjenopptar avspilling.
TITLE/POPUP: Viser DVDtittelmenyen eller BD-ROMoppsprettmenyen, hvis tilgjengelig.
DISC MENU: Åpner menyen på en
plate.
• • • • • • •d • • • • • •
Fargede (R,G,G,B) knapper:
Brukes for å navigere på menyer.
RDS: Radio Data System.
PTY: Viser program type fra RDS.
PTY SEARCH:
Søker program type.
VOL +/- : Justerer høytaler volum.
MONO/STEREO: Velger mono/
stereo i FM modus.
OPTICAL: Forandrer input modus
til optisk direkte.
MARKER: Makerer enhvert punkt
under avspilling.
MUTE: Demper enheten.
SEARCH: Displays (viser) eller
avslutter søkemenyen.
SLEEP: Innstiller en viss periode
etter når enheten vil slå til AV.
z REC: Innspiller en audio CD.
TV-kontrollknapper: Se side 73.
Fjern batteri deksel på
baksiden av fjernkontrollen,
og sett inn to R03
(størrelse AAA) batterier som
passer korrekt.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 13
2010.4.7 7:39:1 PM
14
Forberedelse
Frontpanelet
1
2
3
4
5
2
Forberedelse
6
7
8
a 1/\ (POWER/STRØM) knapp
g USB Port
b Disk-skuffe
h Betjenings knapper
Z (OPEN/CLOSE)
B/X (PLAY / PAUSE)
x (STOP)
./> (SKIP)
F (Funksjon)
Forandrer input kilde eller funksjon.
c Fjernsensor
d Display vindu
e Volumkontroll
f PORT. INN
1
2
7
8
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 14
3
4
5
6
9
2010.4.7 7:39:3 PM
1
2
3
4
5
6
7
Forberedelse
Bakpanel
8
9
1
10
15
11
2
3
4
5
2
1
2
3
4
7
8
5
9
10
6
a AC strømledning
Plugg inn i strømkilde.
g COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIV SCAN)
b Høytalere tilkoblinger
h OPTICAL IN 1(TV) / 2
c Kjølevifte
i HDMI OUT (type A, Version 1.3)
Tilkoblet til TV med HDMI inputs.
d Antennekobling
e VIDEO OUT
7
Forberedelse
6
LAN port
j
8
9
10
11
12
10
11
f AUX (L/R) INPUT
1
2
3
4
5
6
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 15
7
8
9
2010.4.7 7:39:3 PM
16
Installasjon
3
Installasjon
Høytaler tilkobling
Anbringe høytalere til spilleren
3
Kople høyttalerledningene til enheten
Installasjon
For å kople ledningen til enheten, må du
trykke på hver av plastknappene for å åpne
kontaktterminalen på enheten. Før inn
ledningen og slipp knappen.
Koble den svarte enden av hver ledning til
terminalene merket – (minus) og den andre
enden til terminalene merket + (pluss).
Farge
Høytaler
Posisjon
Grå
Bak
Bak høyre
Blå
Bak
Bak venstre
Grønn
Senter
Senter
Oransje
Subwoofer Enhver front
posisjon
Rød
Front
Front høyre
Hvit
Front
Front venstre
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 16
ADVARSEL
• Vær forsiktig og vær sikker på at barn ikke putter
hender eller andre objekter inn i høyttalerkanalen.
*Høytaler-kanalen: En “Hole” for rikelig basslyd på
høyttaler-kabinett (vedlegg).
• Plasser senter.høytaleren på en sikker plass fra
barn´s rekkevidde.
Ellers kan det føre til at høytaleren faller ne dog
kan føre til personlig skade eller eiendomsskade.
• Høytalerene inneholder magnetiske deler, så
farge-uregelmessighet kan forekomme på TV
skjerm eller PC monitor skjerm. Vennligst bruk
høytalerene langt borte fra enten TV skjerm eller
PC monitor.
2010.4.7 7:39:3 PM
Installasjon
Posisjonering av systemet.
Den følgende illustrasjonen viser et eksempel
på posisjonering av systemet. Bemerk at
illustrasjoner i disse instruksjoner varierer fra
den faktiske enhet for forklarings-hensikter.
For best mulig surround lyd, bør alle høytalere,
foruten “subwoofer,” bli plassert i samme
distanse fra lytte posisjonen (A).
17
A Front venstre høytaler (L):
B Front høyre høytaler (R):
Plasser front høytalerne på sidene av
monitoren eller skjermen og som flukter med
skjerm-flaten best mulig.
C Senter høytaler:
Plasser senter høytaleren over eller under
monitoren eller skjermen.
D Surround venstre høytaler (L)/
E Surround høyre høytaler (R):
Plasser disse høytalere bak din lytte-posisjon,
vendene lett innover.
B
C
A
G
F
A
A
D
A
E
3
Installasjon
A
A
F Subwoofer:
Posisjonen til subwooferen er ikke så kritisk,
da lav bass lyd i høy grad ikke er meget
retningsledene. Men det er best å plassere
subwooferen nær til front høytalerene. Snu
den lett mot senter av rommet for å redusere
vegg-refleksjon.
G Enhet
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 17
2010.4.7 7:39:4 PM
18
Installasjon
Tilkoplinger til TVapparatet
Avhengig av utstyret ditt kan du kople til på en
av følgende måter.
•
HDMI tilkobling (sider 18-19)
•
Component video-tilkopling (sider 20)
•
Video tilkobling (sider 20)
HDMI tilkobling
Hvis du har en HDMI TV eller monitor, kan
du kople den til denne spilleren ved hjelp av
en HDMI-kabel (Type A, Version 1.3). Koble til
HDMI OUT pluggen på spilleren til HDMI INN
pluggen på HDMI kompatibel TV eller monitor.
HDMI tilkobling
Spiller
Player
3
BEMERK
Installasjon
• Avhengig av TV-apparatet ditt og annet utstyr
finnes det flere måter å kople til spilleren på.
Bruk bare en av tilkoblingene beskrevet i denne
manualen.
• Vennligst les brukerveiledningene til TVapparatet, stereosystemet og annet utstyr for å
kople til utstyret på beste måte.
TV
TV
• Vær sikker på at spilleren er tilkoblet direkte til
TVén. Still inn TVén til den riktige video input
kanalen.
• Du må ikke kople spilleren via en videospiller.
DVD-bildet kan bli forvrengt som følge av kopib
eskyttelsessystemet.
Innstill TV-apparatets kilde til HDMI (referer til
TV-apparatets brukerhåndbok).
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 18
2010.4.7 7:39:4 PM
Installasjon
BEMERK
• Endres oppløsningen når tilkoplingen allerede
er etablert, kan det resultere i driftsforstyrrelser.
For å løse dette problemet, må spilleren slås av
og deretter på igjen.
• Dersom HDMI-tilkobling med HDCP ikke er
verdifisert, går TV-skjermen i svart. I så fall må du
sjekke HDMI-forbindelsen, eller koble fra HDMIkabelen.
• Hvis det er støy eller linjer på skjermen,
vennligst sjekk HDMI kabelen (lende er generellt
begrenset til 4,5 m og bruk en høy hastighet
HDMI kabel (versjon 1.3).
• Når du bruker HDMI tilkobling, kan du forandre
oppløsningen for HDMI output. (Referer til
“Innstille oppløsningen” på side 21.)
Hva er SIMPLINK?
Enkelte funksjoner for denne enheten
kontrolleres med TV-apparatets fjernkontroll
når denne enheten og et LG TV-apparat med
SIMPLINK er tilkoplet via HDMI-forbindelsen.
Funksjoner som kan kontrolleres med LG TVapparatets fjernkontroll: Spill av, Pause, Skann,
Hopp over, Stopp, Slå av osv.
Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet
for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINKfunksjonen.
LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er
merket med logoen som vises ovenfor.
3
Installasjon
• Hvis en tilkoblet HDMI innretning ikke
aksepterer audio output på spilleren, kan HDMI
innretningen´s audio tone bli forvrengt eller
kanskje ikke output (utgående).
19
BEMERK
• Velg type video output fra HDMI UT plugg ved
å bruke [HDMI fargeinnstilling] valg i [Oppsett]
menyen (se side 30).
• Avhengig av platetype eller avspillingsstatus,
kan enkelte SIMPLINK-operasjoner avvike fra det
du forventer, eller ikke fungere.
• Når du kopler til en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet må du forsikre deg om følgende:
- Forsøk å slå av HDMI/DVI-enheten og denne
spilleren. Deretter slår du på HDMI/DVIenheten og venter ca. 30 sekunder innen du
slår på denne spilleren.
- Den tilkoplede enhetens videoinngang er
korrekt satt opp for denne enheten.
- Den tilkoplede enheten er kompatibel med
720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller
1920x1080p videoinngang.
• Når du bruker SIMPLINK funksjon, må du koble
til den OPTICAL IN 1 pluggen for å nyte lyden i
ditt høytalersystem.
• Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter fungerer sammen med denne spilleren.
- Bildet vil ikke vises korrekt på et apparat som
ikke støtter HDCP.
- Denne spilleren spiller ikke av, og TV-skjermen
går i svart.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 19
2010.4.7 7:39:5 PM
20
Installasjon
Component video-tilkopling
Video tilkobling
Koble til COMPONENT VIDEO OUT plugger
på spilleren til korsponderende input plugger
på TV ved å bruke Y Pb Pr kabler. Du kan høre
lyden gjennom systemet´s høyttaler.
Kople VIDEO OUT-kontakten på spilleren til
videoinnkontakten på TV-apparatet ved hjelp
av en videokabel. Du kan høre lyden gjennom
systemet´s høyttaler.
Component tilkopling
Video tilkobling
Spiller
Player
Spiller
Player
3
Installasjon
Grønn
Green
Blue
Blå
Red
Rød
Gul
Yellow
TV
TV
TV
TV
BEMERK
Når du bruker COMPONENT VIDEO OUTtilkoplingen, kan du endre oppløsningen for
utgangen. (Referer til “Innstille oppløsningen” på
side 21.)
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 20
2010.4.7 7:39:5 PM
Installasjon
Innstille oppløsningen
Spilleren har flere oppløsninger for HDMI OUTog COMPONENT VIDEO OUT-pluggene. Du kan
forandre oppløsningen ved bruk av [Oppsett]
meny.
1. Trykk HOME (
).
2. Bruk I/i for å velge [Oppsett] og trykk
ENTER ( ). [Oppsett] menyen kommer til
syne.
21
BEMERK
• Hvis din TV ikke aksepterer oppløsningen
du har innstillt på spilleren, kan du innstille
oppløsningen til 576p som følger:
1. Trykk Z for å åpne diskett-skuffen.
2. Trykk x lenger enn 5 sekunder.
• Siden forskjellige faktorer påvirker oppløsningen
av video output, se “Video Output Resolution/
Oppløsning” på side 78.
3
Installasjon
3. Bruk knappene U/u for å velge alternativet
[VISNING] og trykk deretter i for å gå til det
andre nivået.
4. Bruk U/u for å velge [Oppløsning] mulighet
og trykk ENTER ( ) eller i for å fjerne det
tredje nivået.
5. Trykk på knappene U/u for å velge ønsket
oppløsning og trykk ENTER ( ) for å
bekrefte.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 21
2010.4.7 7:39:5 PM
22
Installasjon
Antenne tilkobling
Tilkobling med
ekstern innretning
Koble til den leveret antennen for å lytte til
radioen.
Antenne tilkobling
AUX tilkobling
Du kan nyte lyden av din komponent med den
analoge audio output plugg fra høytalerene på
systemet.
Koble til analog audio output plugger på din
komponent inn i AUX L/R (INPUT) på denne
enhet. Og så velg [AUX] mulighet ved å trykke
RADIO&INPUT og ENTER ( ).
3
Installasjon
Du kan også bruke F knappen på front-panelet
for å velge input modus.
AUX tilkobling
Spiller
Player
Spiller
Player
BEMERK
Etter tilkobling av FM lednings antenne, hold
den så horisontalt som mulig. Vær sikker på at du
strekker FM antennen fullt ut.
Rød
Red
Hvit
White
To the audio output jacks
Til audio
output
plugger
of your
component
fra din
(TV,komponent.
VCR, etc.)
(TV, VCR, etc.)
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 22
2010.4.7 7:39:6 PM
Installasjon
PORT. IN tilkobling
Du kan nyte lyden fra din portable audio spiller
fra høytalerere i systemet.
Koble til hodetelefon (eller linje ut) plug fra
den portable audio spilleren inn i PORT IN på
denne enheten. Og deretter velg [PORTABLE]
muligheten ved å trykke RADIO&INPUT og
ENTER ( ).
Du kan også bruke F knapp på front panelet
for å velge input modusen.
23
OPTICAL IN 1/2 tilkobling
Du kan nyte lyden av din komponent med den
digitale optiske tilkobling fra høytalerene på
systemet.
Koble til optisk output plug fra din component
inn i OPTICAL IN 1/2 plugger på enheten. Og
deretter velg [OPTICAL 1/2] muligheten ved å
trykke RADIO&INPUT og ENTER ( ). Eller trykk
OPTICAL for å velge direkte.
Du kan også bruke F knapp på front panelet
for å velge input modusen.
PORT.IN tilkobling
Installasjon
Optisk tilkobling
3
Til
Toden
the digitale
digital
optiske
optical output
output jack
pluggen
på din
of your component
component.
MP3 spiller etc...
twZG—“ˆ Œ™SGŒ›ŠUUU
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 23
2010.4.7 7:39:7 PM
24
Installasjon
Tilkobling til ditt
hjemme-nettverk.
Denne spilleren kan bli tilkoblet til et lokalt
område nettverk (LAN) via LAN port på
bakpanelet. Ved å tilkoble enheten til et
bredbånd hjemmme nettverk, har du tilgang til
servicer som software oppdateringer, hjemme
link,
BD-Live interaktivitet og “streaming” service.
3
Kabel nettverk tilkobling
Ruter
Router
Broadband
Bredbånd
Service
service
WAN
LAN 1
LAN 2
PC
PC
LAN 3
Installasjon
Kabel nettverk tilkobling
Bruk av kablet nettverk gir det beste
resultatet, da det forbinder innretninger
direkte til nettverket og er ikke påvirket av
radio frekvens interfrens. Vennligst referer til
dokumentasjonen for din nettverk innretning
for ytterligere instruksjoner. Koble til spilleren
´s LAN port til den korsponderene porten på
ditt modem eller ruter ved å bruke en vanlig
tilgjengelig LAN eller lokalnettverk kabel
(CAT5 eller enda, bedre med RJ45 kobling).
I eksempelet konfigurasjon for lednings
tilkobling under, vil denne spilleren bli i stand
til å ta i mot innhold fra hvilken som helst av
PCéne.
Spiller
Player
BEMERK
• Når du plugger inn eller trekker ut LAN-kabelen,
skal du holde i selve pluggen og ikke kabelen.
Når du trekker ut LAN-kabelen skal du samtidig
trykke inn låseanordningen.
• Du skal ikke kople noen modulær telefonledning
til LAN-porten.
• Ettersom det er ulike koplingskonfigurasjoner,
må du følge spesifikasjonene til din tilbyder av
telekommunikasjonstjenester eller Internetttjenester (ISP).
• Hvis du ønsker ta i mot innhold fra PCér eller
DLNA servere, må denne spilleren bli tilkoblet
til det samme lokale område nettverk med dem
via en ruter.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 24
2010.4.7 7:39:7 PM
Installasjon
Lednings-nettverk setup
Før innstilling av ledning nettverket, trenger du
å koble til bredbånd internett til ditt hjemme
nettverk.
Hvis det er en DHCP server i det lokale
nettverket (LAN) via lednings-tilkobling,
vil denne spilleren automatisk lokalisere
en IP adresse. Etter å ha fullført den fysiske
tilkoblingen, kan kanskje et lite antall av
hjemme-nettverk behøve at spilleren´
s nettverks-innstilling må justeres. Justere
[NETTVERK] innstillingen som følger:
2. Bruk U/u/I/i for å velge IP modusen
mellom [Dynamisk] og [Statisk].
Normalt, velg [Dynamisk] for å tildele en IP
adresse automatisk.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 25
BEMERK
Hvis det ikke er noen DHCP på nettverket og
du ønsker å slå inn en IP adresse manuelt, velg
[Statisk] slå så inn [IP-adresse], [Subnettmaske],
[Gateway] og [DNS-server] ved bruk av U/u/I/i
og numeriske knapper. Hvis du gjør en feil når
du slår et nummer, Trykk CLEAR for å frigjøre den
uthevede delen.
3. Velg [OK] og trykk ENTER ( ) for å bruke
nettverk-innstillinger.
4. Spilleren vil be deg å teste nettverks
tilkoblingen. Velg [OK] og trykk ENTER ( )
for å fullføre nettverks tilkoblingen.
3
Installasjon
1. Velg [Innstilling for tilkobling] valgfri i
[Oppsett] menyen og trykk så ENTER ( ).
25
5. Hvis du velger [Test] og trykker ENTER ( ) i
steg 4 over, blir nettverks tilkoblingen status
bli vist på skjermen.
Du kan også teste det på [Tilkoblingens
status] i [Oppsett] menyen.
2010.4.7 7:39:7 PM
26
Installasjon
Konsept på nettverk tilkobling:
•
3
Mange nettverks tilkobling problemer
ved set up kan ofte ordnes ved å ”re-sette”
(nullstille) ruter eller modem. Etter tilkobling
av spilleren til til hjemme-nettverk, hurtig
strøm av og/eller koble fra strømkabelen på
hjemme-nettverk’s ruter eller kabel modem.
Så strøm på og/eller koble til strømkabelen
igjen.
Installasjon
•
Avhengig av internett service forsørger (ISF)
antallet innretninger som kan motta vil
internet service kanskje bli begrenset ved
anvendelige vilkår av service. For detaljer,
kontakt din ISF.
•
Vårt firma er ikke ansvarlig for noen
funksjonsfeil på spilleren og/eller internett
tilkoblingen som skyldes kommunikasjonsfeil/funksjonsfeil assosiert med ditt
bredbånd internet tilkobling, eller annet
tilkoblet utstyr.
•
Særpregene til BD-ROM disker gjort
tilgjengelig gjennom Internet Connection
særpreg er ikke skapt eller levert av vårt
firma, og vårt firma er ikke ansvarlig
for deres funksjonalitet eller uavbrutt
tilgjengelighet. Noe disk-relatert matriale
tilgjengelig ved internet tilkobling kan
kanskje ikke være kompatibel med denne
spiller. Hvis du har spørsmål om slikt
innhold, vennligst kontakt produsenten av
disken.
•
Noe internet innhold kan kreve en høyere
bredbånd tilkobling.
•
Selv om spilleren er korrekt tilkoblet og
konfigurert, vil kanskje noe internet innhold
ikke fungere korrekt på grunn av internet
overbelastning, kvaliteten eller båndvidden
på din internet service, eller problemer fra
din forsørger av innholdet.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 26
•
Noen internet tilkoblings operasjoner
er kanskje ikke mulig på grunn av enkle
restriksjoner som er satt av internet service
forsørgeren (ISF) som leverer ditt bredbånd
internet tilkobling.
•
Alle kostnader fakturert av en ISF inkludert
uten begrensning, tilkoblingskostnader er
ditt ansvar.
•
En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port er
nødvendig for kablet tilkobling til denne
spilleren. Hvis din internet service ikke
tillater for en slik tilkobling, vil du ikke kunne
tilkoble spilleren.
•
Du må bruke en ruter for å bruke xDSL
service.
•
Et DSL modem er påkrevet for å bruke DSL
service og et kabel modem er påkrevet for
å bruke kabel modem service. Avhengig
av tilgangs- metode til en abbonnet avtale
med din ISF, vil du kanskje ikke kunne
bruke internet tilkoblings utstyr som denne
spilleren inneholder, eller du må begrense
antallet av innretninger du kan tilkoble på
samme tid. (Hvis din ISF er begrenset til en
innretning, vil denne kanskje ikke bli tillatt
tilkoblet når en PC allerede er tilkoblet.
•
Bruk av en “Router” vil kanskje ikke tillates,
eller dens utnyttelse kan bli begrenset p.g.a.
fremgangsmåte eller restriksjoner av din ISF.
For detaljer, kontakt din ISF direkte.
•
Slå av alt ubrukt utstyr i ditt lokale hjemme
nettverk. Noen innretninger kan generere
nettverk trafikk.
2010.4.7 7:39:8 PM
Installasjon
USB innrettning
tilkobling
Denne spiller kan spille film, musikk og foto
filer inneholdene i USB innretningen.
27
2. Velg [Film], [Bilde] eller [Musikk] using I/i,
og trykk ENTER ( ).
3. Velg en fil ved bruk av U/u/I/i, og trykk
PLAY eller ENTER ( ) for å spille filen.
Du kan sjekken plassen på USB inntetningen
på skjermen.
1. Sett inn en USB innretnings port inntil den
passer inn på plassen.
USB tilkobling - 1
3
USB tilkobling - 2
Installasjon
4. Velg den andre modusen. Og trekk tilbake
USB innretningen forsiktig.
Når du tilkobler USB innretningen til HJEMME
menyen, spiller spilleren en musikk fil som
inneholder i USB lagrings innretningen
automatisk. Hvis USB lagrings innretningen
inneholder forskjellige typer av filer, vil en
meny for den valgte fil type komme til syne.
Fil lasting kan ta noen få minutter avhengig
av antall nummer av innhold lagret i USB
innretningen. Trykk ENTER ( ) mens [Avbryt]
er valgt for å stoppe lastning.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 27
2010.4.7 7:39:8 PM
28
Installasjon
BEMERK
• Denne spiller støtter USB flash minne/ekstern
HDD formatert i FAT 16,’ FAT32 og NTFS når
tilgang til filer (musikk, foto, film). Likevel, for BDLIVE og audio CD innspilling, er bare FAT16 og
FAT32 formater støttet. Bruk USB flash minne/
ekstern HDD formatert i enten FAT16 eller
FAT32 når du anvender BD-LIVE og audio CD
innspilling.
• USB innretningen kan brukes for lokal lagring for
å nyte BD-Live disketter med internett.
• Denne enhet kan støtte opp til 4 delinger av
USB innretningen.
3
• Trekk ikke ut USB enheten ved drift (spill,etc..)
Installasjon
• En USB innretning som krever ytterligere
programinstallasjoner når du har koblet den til
en computer, er ikke støttet.
• USB innrettning : USB innrettning som støtter
USB1.1 og USB2.0.
• Film, musikk og foto filer kan bli displayed
(fremvist). For mer informasjon om hver filtype,
se de relevante sidene.
• Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å
forhindre tap av data.
• Hvis du bruker en forlengelsekabel, USB,HUB
eller Multi-leser, vil kanskje ikke USB innretningen
bli anerkjennt.
• Noen USB innretninger vil kanskje ikke fungeren
med denne enhet.
• Digitale kameraer og mobiltelefoner støttes ikke.
• Enhetens USB-port kan ikke kobles til en
datamaskin. Enheten kan ikke brukes som
lagringsenhet.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 28
2010.4.7 7:39:9 PM
Installasjon
Innstillinger
29
4. Bruk U/u for å velge en andre setup
mulighet, og trykk ENTER ( ) for å gå til det
tredje nivået.
Justere oppsett-innstillingene
Du kan forandre innstillingene til spilleren i
[Oppsett] menyen.
1. Trykk HOME (
).
5. Bruk U/u for å velge en ønsket innstilling
og trykk i eller ENTER ( ) for å bekrefte ditt
utvalg.
Installasjon
Menyen [VISNING]
2. Bruk I/i for å velge [Oppsett] og trykk
ENTER ( ). [Oppsett] menyen kommer til
syne.
3
TV bildeformat
Velg et TV aspect forhold i henhold til din TV
modell.
[4:3 Letter Box]
Velg dette når det er tilkoplet et standard
4:3 TV. Viser kinoformat med maskerte felter
over og under bildet.
3. Bruk U/u for å velge første setup mulighet,
og trykk i for å gå til det andre nivået.
[4:3 Pan Scan]
Velg dette når det er tilkoplet et standard
4:3 TV. Viser bildet beskåret slik at det fyller
ut TV-skjermen. Begge sidene av bildet er
beskåret.
[16:9 Original]
Velg dette når et 16:9 bredformats tvapparat er tilkoblet. 4:3-bildet vises med det
originale 4:3-sideforholdet, med svart sladd
på venstre og høyre side.
[16:9 Full]
Velg dette når et 16:9 bredformats tvapparat er tilkoblet. 4:3-bildet justeres
horisontalt (I lineært forhold) for å fylle hele
skjermen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 29
2010.4.7 7:39:9 PM
30
Installasjon
1080p visningsmodus
BEMERK
Du kan ikke velge [4:3 Letter Box] og [4:3 Pan Scan]
mulighet når oppløsningen er satt til høyere enn
720p.
Når oppløsningen er satt til 1080p, velg
[24Hz] for jevn presentasjon av filmmateriale
(1080p/24 Hz) med et HDMI-utstyr display
kompatibelt med 1080p/24 Hz inngående.
BEMERK
Oppløsning
Innstill output oppløsningen på komponenten
og HDMI video signal. Referer til side 21 og 78
eller detaljer av oppløsnings innstilinger.
3
Installasjon
[Auto]
Dersom HDMI OUT-pluggen er tilkoblet for
tv-apparater som viser informasjon (EDID),
velges den oppløsningen som er best egnet
for det tilkoblede tv-apparatet automatisk.
Dersom bare COMPONENT VIDEO OUT er
tilkoblet, blie oppløsningen endret til 1080i
som standardoppløsning.
[1080p]
utgangssignal med 1080 linjers progressiv
video.
[1080i]
utgangssignal med 1080 linjers Interlaced
(med linjesprang) video.
• Velger du [24 Hz] kan du oppleve forstyrrelser i
bildet når videosignalet skifter mellom video og
filmmateriale. I dette tilfellet kan du velge [50
Hz].
• Selv om [1080p visningsmodus] er satt til [24 Hz],
vil den faktiske frekvensen på videoutgangen
være 50 Hz i henhold til videokildeformatet
dersom TV-apparatet ikke er kompatibelt med
1080p/24 Hz.
HDMI fargeinnstilling
Velg utdatatype fra HDMI OUT-utgangen.
For denne innstilling, se håndbøkene for
displayenheten.
[YCbCr]
Velg ved tilkobling til en HDMI-displayenhet.
[RGB]
Velg ved tilkobling til en DVI-displayenhet.
[720p]
utgangssignal med 720 linjers progressiv
video.
[576p]
utgangssignal med 576 linjers progressiv
video.
[576i]
utgangssignal med 576 linjers Interlaced
(med linjesprang) video.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 30
2010.4.7 7:39:10 PM
Installasjon
Menyen [SPRÅK]
Menyen [LYD]
Menyvisning
Høyttaleroppsett
Velg et språk for [Oppsett]-menyen og
skjermdisplayet.
For å oppnå best mulig lyd, bruk høytaler
oppsettet display(fremvisning) for å spesifisere
volumet til høytalerne som du har koblet til
og deres distanse fra din lytte-posisjon. Bruk
testen for å justere volumet på høytalerene til
samme nivået.
Platemeny/Lydspor for platen/
Undertekst for platen
Velg ønsket språk for lydspor (Disc Audio),
teksting (Disc Subtitle) og platemeny (Disc
Menu).
3
Installasjon
[Original]
Refererer seg til originalspråket for
plateinnspillingen.
[Annet]
Trykk på ENTER ( ) for å velge et annet
språk. Bruk tallknappene og deretter
ENTER ( ) for å angi det firesifrede
nummeret som samsvarer med språkkoden
i listen på side 75.
[Høyttaler]
Velg en høytaler som du ønsker å justere.
[Av] (bare for disk undertekster)
Slår av tekstingen.
[Volum]
Juster output nivået på hver høytaler.
BEMERK
Avhengig av disken, vil kanskje din språk innstilling
ikke fungere.
31
[Avstand]
Juster avstanden mellom hver høytaler og
lytte posisjonen
[Test/ Stopp test tone]
Høytalerene vil avgi en test tone.
[OK]
Bekreft innstillingen.
[Avbryt]
Anulering av innstilling.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 31
2010.4.7 7:39:10 PM
32
Installasjon
HD AV Sync
Iblant kan Digital TV ha en utsettelse
mellom bilde og lyd. Hvis dette skjer kan du
kompensere ved å innstille en utsettelse på
lyden slik at den effektivt ‘venter’ på at bildet
skal komme fram: Dette kalles HD AV Sync.
Bruk U u for å liste opp og ned gjennom
utsettelse mengden, som du kan innstille til alt
mellom 0 og 300m sek.
Menyen [SPERRE]
For å få tilgang til en av funksjonene i [SPERRE]
-innstillingne må du angi den firesifrede
sikkerhetskoden du har opprettet.
Dersom du ikke har angitt et passord ennå,
blir du bedt om å gjøre det. Sett inn et 4-siffret
passord to ganger, og trykk ENTER ( ) for å
skape et nytt passord.
Passord
Du kan opprette eller forandre passordet.
3
Installasjon
[Ingen]
Sett inn et 4-siffret passord to ganger, og
trykk ENTER ( ) for å skape et nytt passord.
Utsettelsen vil variere avhengig av hvilken
digital TV du er på. Hvis du forandrer kanal,
trenger du kanskje å omjustere HD AV Sync.
[Endre]
Angi det nåværende passordet og trykk på
ENTER ( ). Sett inn et 4-siffret passord to
ganger, og trykk ENTER ( ) for å skape et
nytt passord.
DRC (Dynamic Range Control)
Når et innhold encoded (kodet) i Dolby Digital
Plus spilles tilbake, vil du kanskje ønske å
komprimere det dynamiske området av audio
output ( forskjellen mellom den høyeste
lyden og den laveste). Da kan du se en film og
høre lyden på lavt volum uten å miste noe av
klarheten i lyden. Sett [DRC] til [På] for å oppnå
denne effekten.
BEMERK
Hvis du gjør en feil før du trykker ENTER ( ), trykk
CLEAR. Deretter sett inn det riktige passordet.
Hvis du har glemt passordet ditt,
Hvis du har glemt passordet, kan du slette det. Følg
da nedenstående prosedyre:
BEMERK
DRC innstillingen kan bare forandres når en disk
ikke er innsatt eller enheten er i komplett stopp
modus.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 32
1. Ta ut eventuelle plater i spilleren.
2. Velg alternativet [Sperre] i [Oppsett]-menyen.
3. Bruk nummer knapper for å innskrive “210499
” på [Lock] menyen. Passordet slettes.
2010.4.7 7:39:11 PM
Installasjon
DVD-klassifisering
Hindrer avspilling av klassifisert DVD basert på
dens innhold. (Ikke alle disker er klassifisert)
[Klassifiser. 1-8]
Nummer 1 har mest begrensninger og
nummer 8 de færreste.
[Frigjør]
Hvis du velger dette, er foreldrekontroll ikke
aktiv og disk spiler er full.
BD-klassifisering
[255]
Alle BD-ROM kan avspilles.
[0-254]
Hindrer avspilling av BD-ROM med innhold
av motsvarende klassifisering.
Menyen [NETTVERK]
[NETTVERK] innstillinger er nødvendig for å
bruke software oppdateringen, BD Live, Home
Link og NetCast særpreg.
Innstilling for tilkobling
Hvis ditt hjemme nettverk miljø er klar for å
tilkoble spilleren, trenger spilleren å bli innstillt
til ledning eller trådløst nettverk oppkobling
for nettverk kommunikasjon. (Se “Tilkobling til
ditt hjemme nettverk” på side 24.)
3
Tilkoblingens status
Hvis du ønsker å sjekke nettverk statusen
på denne spiller, velg [Tilkoblingens status]
muligheten og trykk ENTER ( ) for å sjekke
hvorvidt en tilkobling til nettverket og internet
har blitt etablert.
Installasjon
Angi en aldersgrense for avspilling av BD-ROM.
Bruk talltastene for å angi en aldersgrense for
avspilling av BD-ROM.
33
BD-LIVE-tilkopling
Du kan begrense Internettilgangen når BDLIVE-funksjonene brukes.
BEMERK
[BD-klassifisering] vil bare bli anvendt for BD disken
som innholder den avanserte lytteroppsetning
kontroll.
Områdekode
Angi koden for området som er benyttet for
klassifiseringen av DVD-platen, basert på listen
på side 74.
[Tillatt]
Internett-tilgang er tillatt for alt BDLiveinnhold.
[Delvis tillatt]
Internett-tilgang er bare tillatt for BD-LIVEinnhold som har innholdseier-sertifikater.
Internett-tilgang om AACS Onlinefunksjoner er forbudt for alt BD-LIVEinnhold uten sertifikat.
[Ikke tillatt]]
Internett-tilgang er forbudt for alt BD-LIVEinnhold.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 33
2010.4.7 7:39:12 PM
34
Installasjon
Menyen [ANNET]
DivX VOD
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt video
format skapt av DivX, Inc. Dette er en
offisiellt DivX sertifisert innretning som
spiller DivX video. Besøk www.divx.com for
mer informasjon og software verktøy for å
konvertere dine filer til DivX video.
3
Installasjon
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified® innretningen må bli registrert for å
kunne spille DivX Video-on-Demand (VOD)
innhold. For å generere registreringskoden,
finn DivX VOD seksjonen i innretningens setup
menyen. Gå til vod.divx.com med denne koden
for å fullføre registreringsprosessen og lære
mer om DivX VOD.
[Registrer]
Displays (Viser) registreringskoden til din
spiller.
[Avregistrer]
Deaktiver din spiller og display (fremvis) den
deaktiverte koden.
BEMERK
Alle nedlastede videoer fra DivX VOD med denne
spiller´s registreringskode kan bare bli spillt tilbake
til denne enhet.
Automatisk strøm AV
Skjermsparer kommer frem når du lar spilleren
stå i stoppmodus i ca. fem minutter. Hvis du
innstiller dette valget til [På], slår enheten seg
selv automatisk av etter at skjerbeskytteren er
avspillt i 25 minutter.
Innstill denne mulighet til [Av] for å forlate
skjermbeskytteren inntil enheten er betjent av
brukeren.
Initialisere
Fabrikkinnstillinger
Du kan resette/tilbakestille til den orginale
fabrikk innstillinger.
BD slett lager
Intialiser BD innholdet fra den tilkoblede
USB lager.
BEMERK
Hvis du nullstiller spilleren til dens orginale
fabrikk innstillinger [Fabrikkinnstillinger] valg, må
du innstille all aktivering for on-line servicer og
nettverk innstillinger igjen.
Programvare
Informasjon
Displays (fremviser) den aktuelle software
versjonen.
Oppdater
Du kan oppdatere software ved å tilkoble
enheten direkte til software oppdaterings
server (se side 76-77).
Fraskrivelse
Trykk ENTER ( ) for å se meldingen av Network
Service Disclaimer på side 83.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 34
2010.4.7 7:39:12 PM
Installasjon
Lyd Effekt
35
[Clear Voice]: Denne modus gjør stemme-lyd
klar, forbedrer kvaliteten av stemme-lyden.
[Virtual]: Du kan nyte mer dynamisk lyd med
forbedret senter kanal.
Du kan velge en passende lyd modus.
Trykk SOUND EFFECT gjentatte ganger
inntil den ønskede modusen kommer til
syne på frontpanelet eller på TV skjermen.
De fremviste elementer for forsterkeren er
muligens forskjellig avhengig av lyd-kilder og
påvirkninger.
[Natural]: Du kan nyte komfortabel og naturlig
lyd.
[Bass Blast]: Forsterke bass lyd effekten fra
front venstre og høyre høytaler og subwoofer.
[Night]: Dette kan være nyttig når du ønsker å
se filmer med lavt volum sent på kvelden.
[Mus. ReTouch]: Ved lytting til MP3 filer eller
annen komprimert musikk, kan du nyte lyden.
Denne modus er tilgjengelig bare til 2 kanalkilder.
[Loudness]: Forbedrer bass og treble lyd.
[Natural Plus]: Du kan nyte den naturlige lyd
effekten samme som 5.1 kanal.
3
Installasjon
[Bypass]: Software med multikanal surround
audio signaler er fremvist alt ettersom til måten
den ble innspillt.
[Game]: Du kan nyte mer virkelig lyd under
spilling av video spill.
[PL ll Movie]: Fullfører Pro Logic ll film modus
dekoding til input signal og produserer fem
full-båndvidde output kanaler fra 2 kanal
kilder. Denne innstilling er ideell for å se
av overdubbede eller gamle filmer. Denne
modusen er tilgjengelig bare til 2 kanal-kilder.
[PL ll Music]: Fullfører Pro Logic ll musikk
modus dekoding til input signal og produserer
fem full-båndvidde output kanaler fra 2 kanal
kilder. Denne instilling er ideell for normal
stereo kilder som CD. Denne modus er
tilgjengelig bare til 2 kanal-kilder.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 35
2010.4.7 7:39:13 PM
36
Drift
4
Drift
Vanlig avspilling
4. Velg [Film], [Bilde] eller [Musikk] using I/i,
og trykk ENTER ( ).
5. Velg Plate mulighet ved bruk av I/i, og
trykk ENTER ( ).
Spille disker
1. Trykk OPEN/CLOSE (Z), og plasser en disk
på diskskuffen.
4
Drift
Når du kobler opp til to innretninger som
over.
2. Trykk OPEN/CLOSE( Z) for å lukke
diskskuffen.
For de fleste Audio CD, BD-ROM og DVDROM disker, starter avspilling automatisk.
3. Trykk HOME (
).
6. Velg en fil ved bruk av U/u/I/i, og trykk
B (PLAY) eller ENTER ( ) for å spille filen.
BEMERK
• Avspilling funksjoner beskrevet i denne manual
er ikke alltid tilgjengelig i alle filer og medier.
Noen funksjoner kan bli begrenset avhengig av
mange faktorer.
• Avhengig av BD-ROM tittler, kan en USB
innretning forbindelse kanskje bli nødvendig for
korrekt avspilling.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 36
2010.4.7 7:39:13 PM
Drift
For å stoppe avspilling
Trykk x (STOPP) under avspilling.
Bruke disk menyen.
BD
DVD
AVCHD
For å “pause” avspilling.
For å display (fremvise) disk menyen.
Trykk X (PAUSE) under avspilling.
Trykk B (PLAY) for å gjennoppta avspilling.
Meny skjermen kan bli displayed (fremvist)
først etter lading av en disk som innholder en
meny. Hvis du ønsker å display (fremvise) diskmenyen under avspilling, trykk DISC MENU.
For å spille “frame-by-frame”
Trykk X (PAUSE) under film avspilling.
Trykk gjentatte ganger på X (PAUSE) for å spille
av bilde-for-bilde.
37
Bruk U/u/I/i knapper for å navigere gjennom
meny eksempler.
For å display (spille) Pop-up menyen
For å skanne fremover eller bakover.
Trykk på m eller M for å spille av raskt
fremover eller bakover under avspilling.
Du kan endre avspillingshastighet ved å trykke
gjentatte ganger på m eller M.
Når avspilling er stanset (pause), trykk M
gjentatte ganger for å spille forskjellige
hastigheter av sakte film (”slow motion”)
Trykk TITLE/POPUP under avspilling, og bruk
U/u/I/i knapper for å navigere gjennom
meny elementer.
4
Drift
For å moderere spille hastigheten
Noen BD-ROM disker innholder Pop-up meny
som vises under avspilling.
For å hoppe over neste/ forutgående
kapittel/trinn/fil
Trykk på . eller > under avspilling for
å gå til det neste kapittel/spor/fil eller for å gå
tilbake til begynnelsen på gjeldende kapittel/
spor/fil.
Trykk kort to ganger på . for å gå tilbake til
det forrige kapittel/spor/fil.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 37
2010.4.7 7:39:13 PM
38
Drift
Fortsette avspilling
BD
MUSIC
DVD
AVCHD MOVIE
ACD
Enheten innspiller det punktet du trykket på
x (STOP) avhengig av disken.
Hvis “Xx (Resume Stop)” vises kort på
skjermen, trykk B (PLAY) for å fortsette
avspilling (fra episode tegnet).
Hvis du trykker x (STOP) to ganger eller avlaste
disken, “x (Complete Stop)” vises på skjermen.
Enheten vil slette the stoppede tegnet.
BEMERK
• Punktet for gjenopptakelse kan bli slettet
dersom du trykker på en knapp
(f.eks.; 1 (POWER), Z (OPEN/CLOSE) osv.).
4
Drift
• På BD-Video disker med BD-J, vil ikke fortsette
avspille funksjonen fungere.
• Hvis du trykker x (STOP) en gang under BDROM interaktiv tittel avspilling, vil enheten være i
komplett Stopp modus.
Avansert avspilling
Gjenta avspilling
BD
DVD
AVCHD
ACD
MUSIC
Under avspilling trykker du gjentatte ganger på
REPEAT for å velge ønsket repetisjonsmodus.
BDs/DVDs
A- – Valgt andel vil bli gjentatt hele tiden.
Kapittel – Det aktuelle kapittelet vil bli
avspillt hele tiden.
Tittel
Title – Den aktuelle tittlelen vil bli
avspillt hele tiden.
For å returnere til normal avspilling, trykk
REPEAT gjentatte ganger for å velge [Av].
Audio CDs/Musikk filer.
– Det aktuelle sporet eller fil vil bli
avspillt hele tiden.
– Alle sporene eller filer vil bli avspillt
hele tiden.
– Sporene eller filene vil bli avspillt i
tilfeldig orden.
– Alle sporene eller filer vil bli
avspillt hele tiden i tilfeldig orden.
– Valgt andel vil bli gjentatt hele
tiden. (Bare audio CD)
For å returnere til normal avspilling, trykk
CLEAR.
BEMERK
• Hvis du trykker > en gang under Repeat
Chapter/Track avspilling, kanseleres gjenta
avspilling.
• Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere på
noen disker eller tittel.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 38
2010.4.7 7:39:13 PM
Drift
Gjentar en spesifisert andel
BD
DVD
AVCHD
ACD
Denne spiller kan gjenta en andel som du har
valgt.
1. Under avspilling, trykk REPEAT for å velge
[A-] i begynnelsen av andelen du ønsker å
gjenta. Og så trykk ENTER ( ).
2. Trykk ENTER ( ) på slutten av andelen.
Delen du valgte vil bli spilt av kontinuerlig.
3. For å returnere til normal avspilling, trykk
REPEAT gjentatte ganger for å velge [OFF]
eller trykk CLEAR.
39
For å slette en markør
1. Trykk på SEARCH, søkemenyen vises på
skjermen.
2. Trykk u for å utheve et markør nummer.
Bruk I/i for å velge en merket episode
som du ønsker å slette.
3. Trykk på CLEAR, og den merkede scenen
slettes fra søkemenyen.
BEMERK
BEMERK
Du kan ikke velge en del som er mindre enn 3
sekunder.
4
Drift
DVD
• Alle merkede punkt er slettet hvis tittelen er i
komplett stopp (x) modus, tittelen er forandret
eller hvis du tømmer disken.
• Dersom tittelens totale lengde er mindre enn 10
sekunder, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.
Merkesøk
BD
• Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere
avhengig av disker, tittler, serverevne.
AVCHD MOVIE
Du kan starte avspillingen fra opptil ni
memorerte merker.
Angi et merke
1. Under avspilling, trykk MARKER på det
ønskede punket. Markør ikonet vises kort på
TV skjermen.
2. Gjenta steg 1 for å legge til opp til ni
markører.
For å tilbakekalle en market episode
1. Trykk på SEARCH, søkemenyen vises på
skjermen.
2. Trykk på en tallknapp for å velge et
merkenummer du vil hente opp.
Avspillingen starter fra den markerte
scenen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 39
2010.4.7 7:39:14 PM
40
Drift
Bruke søkemenyen
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Ved å bruke en slik meny, kan du enkelt finne
punktet hvor du ønsker å starte avspilling.
Forandre innholdsliste visning
MOVIE MUSIC PHOTO
På [Film], [Musikk], [Bilde] eller [Hjemmelink] menyen, kan du forandre innholdsliste
visningen.
For å søke etter et punkt
1. Trykk på SEARCH under avspilling for å vise
søkemenyen.
Metode 1
Trykk rød (R) farget knapp gjentatte ganger.
2. Trykk på I/i for å hoppe 15 sekunder
fremover eller bakover I avspillingen. Du
kan velge et punkt du vil hoppe over ved å
trykke på I/i-knappen og holde den inne.
4
Drift
For å starte avspilling fra en merket
episode
1. Trykk på SEARCH, søkemenyen vises på
skjermen.
2. Trykk u for å utheve et merket nummer.
Bruk I/i for å velge er market episode som
hvor du ønsker å starte avspilling.
3. Trykk ENTER ( ) for å starte avspilling fra
den merkede episoden.
BEMERK
• Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere
avhengig av disker, titler, server evne.
• Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere på
noe [Hjemme-link] innhold avhengig av filtypen og evnen til DLNA serveren.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 40
2010.4.7 7:39:15 PM
Drift
Metode 2
1. På inndoldslisten, trykk INFO/DISPLAY ( )
for å avspille valgmenyen.
2. Bruk U/u for å velge [Se på forandring]
muligheten.
3. Trykk ENTER ( ) for å forandre innholdsliste visningen.
Visning innhold informasjon.
MOVIE
Spilleren kan fremvise/display innhold
informasjonen.
1. Velg en fil ved å bruke U/u/I/i.
2. Trykk INFO/DISPLAY ( ) for å fremvise/
display valgmenyen.
Fil informasjonen kommer til syne på
skjermen.
Minne for sist viste scene
BD
DVD
Denne enheten husker sist viste scene fra den
sist avspilte platen. Den sist viste scenen blir
værende i minnet selv om du tar ut platen fra
enheten eller slår enheten av. Hvis du legger
inn en plate der sist viste scene er blitt lagret,
kalles scenen automatisk frem.
BEMERK
• Minnefunksjonen for siste scene for forrige plate
slettes når en ny plate spilles av.
• Denne funksjonen fungerer ikke på alle plater.
• Denne enhet memorerer ikke innstillinger av en
disk hvis du slår av enheten før du påbegynner å
spille den.
4
Drift
3. Velg [Informasjon] mulighet ved å bruke
U/u, og trykk ENTER ( ).
41
Mens film avspilles, kan du display (fremvise)
fil-informasjonen ved å trykke TITLE/POPUP.
BEMERK
Informasjonen fremvist/displayed på skjermen er
kanskje ikke korrekt sammenlignet med virkelig
informasjon.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 41
2010.4.7 7:39:15 PM
42
Drift
On-Screen
fremvisning/display
i Videoinformasjon – Velg denne
mulighet og trykk ENTER ( ) for å
display/fremvise film informasjon.
2. Velg en mulighet ved å bruke U/u.
Du kan fremvise/display og justere forskjellig
informasjon og innstillinger om innholdet.
Fremviser /Displaying innhold
informasjon on-screen
BD
DVD
4. Trykk RETURN (O) for å avslutte On-Screen
fremvisningen/display.
BEMERK
• Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av
noen sekunder, forsvinner skjermmenyen.
AVCHD MOVIE
1. Under vaspilling, trykk INFO/DISPLAY ( ) for
å vise forskjellig avspilling informasjon.
a
b
c
4
3. Bruk I/i for å justere den valgte mulighet
verdien.
Drift
d
e
f
g
h
i
• For enkelte plater er det ikke mulig å velge noe
tittelnummer.
• Tilgjengelige elementer kan variere avhengig av
disker eller tittler.
• Når en interaktiv BD-tittel avspilles vil noe
innstillingsinformasjon vises på skjermen, uten
at de kan endres.
• For å bruke [Videoinformasjon] muligheten, må
først spilleren bli tilkoblet til bredbånd internet
for å kunne motta Gracenote Media Database.
• Hvis musikk informasjonen fra Ccontact
Gracenote® på at http://www.gracenote.com for
støtte.
• LG er et lisensiert Gracenote® teknologi og er
ikke ansvarlig eller pålitelig for informasjon fra
Gracenote® media database.
a Tittel – aktuell tittel antall/totalt antall av
tittler.
b Kapittel – Gjeldende kapittelnummer/
totalt antall kapitler
c Tid – forløpt spilletid/total avspillings tid
d Lyd – Valgt lydspråk eller kanal
e Undertekst – Valgt teksting
f Vinkel – Valgt kameravinkel/totalt antall
kameravinkler
g TV bildeformat – valgt TV beliggenhet
forhold
h Bildemodus – valgt bilde modus
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 42
2010.4.7 7:39:16 PM
Drift
Spille av fra valgt tidspunkt
BD
DVD
BEMERK
AVCHD MOVIE
1. Trykk på INFO/DISPLAY ( ) under avspilling.
Tids-søkeboksen viser avspillingstiden som
er gått.
• Enkelte plater lar deg kun endre lydvalget via
platemenyen. Er dette tilfellet, trykker du på
knappen TITLE/POPUP eller DISC MENU og
velger ønsket lyd fra platemenyen.
2. Velg alternativet [Tid] og angi deretter
ønsket starttid I timer, minutter og sekunder
fra venstre til høyre.
• Straks du har skiftet lyd, kan det være en
midlertidig uoverensstemmelse mellom
skjermbildet og den aktuelle lyden.
For eksempel, for å finne en episode på 2
timer, 10 minutter, og 20 sekunder, sett inn
“21020”.
Trykk på I/i for å hoppe 60 sekunder
fremover eller bakover I avspillingen.
3. Trykk ENTER ( ) for å starte avspilling fra
valgt tid.
BEMERK
• Denne funksjonen vil kanskje ikke virke på noen
[Hjemme-link] innhold avhengig av fil typen og
evne av DLNA serveren.
• På BD-ROM-plater indikeres flerkanals
lydformat (5.1CH eller 7.1CH) med [MultiCH] i
skjermmenyen.
Velge et språk for undertekst
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Under avspilling, trykk INFO/DISPLAY ( ) for
å fremvise On-Screen fremvisning.
4
Drift
• Denne funksjonen fungerer kanskje ikke på
enkelte plater eller titler.
43
2. Bruk U/u for å velge [Undertekst]
muligheten.
3. Bruk I/i for å velge ønsket undertekst
språk.
4. Trykk RETURN (O) for å avslutte On-Screen
fremvisningen/display.
Høre annen lyd
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Under avspilling, trykk INFO/DISPLAY ( ) for
å fremvise On-Screen fremvisning.
2. Bruk U/u for å velge [Lyd] muligheten.
BEMERK
På noen plater kan du bare endre valg av
undertekst via platemenyen. I så fall, trykk på TITLE/
POPUP- eller DISC MENU-knappen og velg den
aktuelle underteksten fra listen i diskmenyen.
3. Bruk I/i for å velge ønsket audio språk,
audio steg eller audio kanal.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 43
2010.4.7 7:39:16 PM
44
Drift
Se fra en annen vinkel
BD
DVD
BD
Dersom platen inneholder scener som er
innspilt med ulike kameravinkler, kan du endre
til en annen kameravinkel under avspilling.
1. Under avspilling, trykk INFO/DISPLAY ( ) for
å fremvise On-Screen fremvisning.
DVD
AVCHD MOVIE
Du kan forandre [Bildemodus] muligheten
under avspilling.
1. Under avspilling, trykk INFO/DISPLAY ( ) for
å fremvise On-Screen fremvisning.
2. Bruk U/u for å velge [Vinkel] muligheten.
2. Bruk U/u for å velge [Bildemodus]
muligheten.
3. Bruk I/i for å velge ønsket vinkel.
3. Bruk I/i for å velge ønsket mulighet.
4. Trykk RETURN (O) for å avslutte On-Screen
fremvisningen/display.
4. Trykk RETURN (O) for å avslutte On-Screen
fremvisningen/display.
Forandre TV beliggenhet
forhold
4
Forandre film modusen
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Innstille [Brukerinnstilling]
muligheten
1. Under avspilling, trykk INFO/DISPLAY ( ) for
å fremvise On-Screen fremvisning.
Drift
Du kan forandre TV belliggenhet forhold
innstilling under avspilling.
2. Bruk U/u for å velge [Bildemodus]
muligheten.
1. Under avspilling, trykk INFO/DISPLAY ( ) for
å fremvise On-Screen fremvisning.
3. Bruk I/i for å velge [Brukerinnstilling]
muligheten, og trykk ENTER ( ).
2. Bruk U/u for å velge [TV bildeformat]
muligheten.
3. Bruk I/i for å velge ønsket mulighet.
4. Trykk RETURN (O) for å avslutte On-Screen
fremvisningen/display.
BEMERK
Selv om du forandrer verdien av [TV bildeformat]
mulighet i On-Screen display, [TV bildeformat]
mulighet i [Oppsett] er menyen ikke forandret.
4. Bruk U/u/I/i for å justere [Bildemodus]
mulighetene.
Velg [Standard] mulighet og trykk så
ENTER ( ) for å resette/nullstille alle video
justeringer.
5. Bruk U/u/I/i for å velge [Lukk]
mulighetene, og trykk ENTER ( ) for å
fullføre innstillinger.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 44
2010.4.7 7:39:17 PM
Drift
Nyte BD-LIVE
Med denne enheten kan du bruke funksjoner
som bilde-i-bilde, sekundær lyd og virtuelle
pakker, etc., med BD-video som støtter
BONUSVIEW (BD-ROM versjon 2 profil 1
versjon1.1/ Final Standard Profile).
Tilleggs video og audio kan spilles fra en disk
kompatibel med (picture-in-picture) bilde-ibilde film funksjonen. For avspillingsmetode,
referrer til instruksjonene i disken.
I tillegg til BONUSVIEW funksjonen, tillater BDVideo støttet BD-LIVE (BD-ROM versjon 2 profil
2) som har et nettverk utvidet funksjon, deg
å nyte flere funksjoner som bl.a. nedlasting av
nye film-Trailere ved å tilkoble denne enhet til
internet.
2. Sett inn en USB lagrings enhet i USB porten
på frontpanelet.
En USB lagrings enhet er nødvendig for å
laste ned bonus innhold.
USB tilkobling
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 45
3 . Trykk HOME ( ), og sett [BD-LIVEtilkopling] muligheten på [Oppsett] menyen
(side 33).
Avhengig av platen kan det hende BDLIVE-funksjonen ikke fungerer dersom
alternativet [BD-LIVE-tilkopling] er satt til
[Delvis tillatt].
4 . Sett inn en BD-ROM med BD-LIVE.
Betjeningen er forskjellig avhengig av
disken. Referer til manualen levert sammen
med disken.
BEMERK
• Ikke flytt på den tilkoblede USB-enheten mens
innholdet lastes ned eller en Blu-ray fortsatt er i
diskskuffen. Dette kan skade den tilkoblede
• USB-enheten og BD-LIVE egenskaper fungerer
muligens ikke riktig med den skadede USBenheten. Dersom en tilkoblet USB-enhet later
til å være skadet av en slik handling, kan du
formatere den tilkoblede USB-enheten fra
datamaskinen og bruke den om igjen på denne
spilleren.
4
Drift
1. Kontroller nettverkstilkoblingen og
-innstillingene (sider 24-26).
45
• I enkelte områder vil tilgangen til noe BD-LIVEinnhold kanskje være begrenset som følge av
innholdstilbyderens egen beslutning.
• Det kan ta optil flere minutter å laste inn og
starte BD-LIVE-innhold.
2010.4.7 7:39:18 PM
46
Drift
Spille en film fil og
VR disk
BEMERK
• Fil kravene er beskrevet på side 11.
• Du kan bruke flere avspillingsfunksjoner. Se
sidene 36-44.
Du kan spille DVD-RW disketter som er innspillt
i Video Recording (VR) format og film filer
inneholdene ien disk eller USB inretning.
1. Trykk HOME (
).
• DVD-VR-formatplater som ikke er avsluttet kan
ikke spilles av på denne spilleren.
• Noen DVD-VR disker er utført med CPRM data
av DVD RECORDER. Denne enheten støtter ikke
slike plater.
Hva er CPRM?
CPRM er et kopibeskyttelsessystem (med
kryptering) som bare tillater opptak av
kringkastingsprogrammer én gang. CPRM står
for Content Protection for Recordable Media.
4
Drift
2. Velg [Film] ved å bruke I/i, og trykk
ENTER ( ).
3. Velg innretningen ved å bruke I/i, og
trykk ENTER ( ).
Når du kobler opp til to innretninger som
over.
4. Velg en fil ved bruk av U/u/I/i, og trykk
PLAY eller ENTER ( ) for å spille filen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 46
2010.4.7 7:39:18 PM
Drift
Utvelging av en undertittel fil
Forandre undertekst kode side
MOVIE
MOVIE
Hvis et film fil navn og undertittel fil navn
er det samme, blir undertekst filen spillt
automatisk når film filen spilles.
Hvis undertekst ikke er fremvist riktig, kan
du forandre undertekst kode side til å se
undertekst filen riktig.
Hvis undertekst fil navn er forskjellig fra film
fil navnet, trenger du å velge undertekst fil på
[Film] menyen før spilling av filmen.
1. Under avspilling, trykk INFO/DISPLAY ( ) for
å fremvise On-Screen fremvisning.
1. Bruk U/u/I/i for å velge undertekst filen
du ønsker å spille i [Film] menyen.
47
2. Bruk U/u for å velge [Kodeside] muligheten.
3. Bruk I/i for å velge ønsket kode mulighet.
2. Trykk ENTER ( ).
4
Drift
Trykk ENTER ( ) igjen for å fjerne
undertekst filen. Fjernet undertekst fil vil bli
fremvist når du spiller film filen.
4. Trykk RETURN (O) for å avslutte On-Screen
fremvisningen/display.
BEMERK
• Hvis du trykker x (STOPP) under avspilling, blir
undertekst-valget ugyldig.
• Denn funksjonen fungerer kanskje ikke i
[Hjemme-link] særpreget,
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 47
2010.4.7 7:39:19 PM
48
Drift
Se et bilde
Du kan se foto filer ved å bruke denne spiller.
1. Trykk HOME (
).
For å spille et lysbildefremvisning.
Trykk B (PLAY) for å starte lysbildefremvisning.
For å stoppe et lysbildefremvisning:
Trykk x (STOPP) ved avspilling
lysbildefremvisning.
For å “pause” et lysbildefremvisning.
Trykk X (PAUSE) ved avspilling lysbildeshow.
Trykk B (PLAY) for å “re-starte”
lysbildefremvisningen.
2. Velg [Bilde] ved å bruke I/i, og trykk
ENTER ( ).
4
3. Velg innretningen ved å bruke I/i, og
trykk ENTER ( ).
For å hoppe over neste/forutgående
foto.
Mens man ser på et foto i full skjerm, trykk
I eller i for å gå til det forutgående eller neste
fotoet.
Drift
BEMERK
• Fil kravene er beskrevet på side 11.
• Du kan bruke flere avspillingsfunksjoner. Se
sidene 36-44.
Når du kobler opp til to innretninger som
over.
4. Velg en fil ved å bruke U/u/I/i, og trykk
ENTER ( ) for å se fotoet.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 48
2010.4.7 7:39:19 PM
Drift
Valg mens man ser på et foto.
Du kan bruke forskjellige muligheter mens
man ser på et foto i full skjerm.
1. Mens man ser på et foto i full skjerm, trykk
INFO/DISPLAY ( ) for å fremvise mulighet
menyen.
49
Lytte til musikk samtidig med
lysbildefremvisning
Du kan avspille foto filer mens du lytter til
musikk filer.
1. Trykk HOME (
).
2. Velg en mulighet ved å bruke U/u.
a
b
c
d
e
f
g
h
2. Velg [Bilde] eller [Hjemme-link] ved å bruke
I/i, og trykk ENTER ( ).
3. Velg [Plate] eller [USB] mulighet ved å bruke
I/i, og trykk ENTER ( ).
4
Drift
a Akuellt foto/Totalt antall fotos – Bruk
I/i for å se forutgående/neste foto.
b Lysbildevisning – Trykk på ENTER ( ) for
å starte eller ta pause I lysbildevisning.
c Musikkvalg – Velg bakgrunnsmusikk for
lysbildefremvisning.
d Musikk –Trykk ENTER ( ) for å starte eller
“pause” bakgrunnsmusikk.
Velge en server eller en delt mappe er
nødvendig for [Hjemme-link] meny.
e Roter – Trykk ENTER ( ) for å rotere bildet
med klokka.
4. Velg en fil ved å bruke U/u/I/i, og trykk
ENTER ( ) for å se fotoet.
f Zoome – Trykk ENTER ( ) for å fremvise
[Zoom] menyen.
5. Trykk INFO/DISPLAY ( ) for å display
(fremvise) valg-menyen.
g Effekt – Bruk I/i for å velge en overgang
effekt mellom fotos i lysbildefremvisning.
6. Bruk U/u for å velge [Musikkvalg] mulighet,
og trykk ENTER ( ) for å display (fremvise)
[Musikkvalg] menyen.
h Speed – Bruk I/i for å velge
fremvisnings-hastighet mellom fotos i en
lysbildefremvisning.
3. rykk på RETURN (O) for å gå ut av
alternativmenyen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 49
2010.4.7 7:39:20 PM
50
Drift
7. Bruk U/u for å velge en innretning, og trykk
ENTER ( ).
Innretning som du kan velge er forskjellig
avhengig av lokalitet av foto filen du
displaying (fremviser) på full skjerm.
Foto lokalitet
Tilgjengelig
innretning
Disk
Disk, USB
USB
Disk, USB
Del mappe på
din PC (CIFS)
CIFS
DLNA server
DLNA server
8. Bruk U/u for å velge en fil eller en mappe
du ønsker å spille.
Lytte til musikk
Denne spilleren kan spille audio CDs musikk
filer.
1. Trykk HOME (
).
2. Velg [Musikk] ved å bruke I/i, og trykk
ENTER ( ).
3. Velg innretningen ved å bruke I/i, og
trykk ENTER ( ).
4
Drift
Velg en mappe og trykk ENTER ( ) for å
display (fremvise) det lavere registeret.
Velg og trykk ENTER ( ) for å display
(fremvise) det høyere registeret.
BEMERK
Ved velging av musikk fra [Hjemme-link], er mappevalg ikke tilgjengelig. Bare fil utvalg er tilgjengelig
på [Hjemme-link].
9. Use i for å velge [OK], og trykk ENTER ( )
for å fullstendiggjøre musikkutvalg.
Når du kobler opp til to innretninger som
over.
4. Velg en musikk fil eller audio spor ved å
bruke U/u/I/i, og trykk ENTER ( ) for å
spille musikk.
BEMERK
• Fil kravene er beskrevet på side 11.
• Du kan bruke flere avspillingsfunksjoner. Se
sidene 36-44.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 50
2010.4.7 7:39:21 PM
Drift
51
Audio CD innspilling
Du kan innspille et ønsket spor fra alle
av sporene fra en Audio CD til en USB
lagringsenhet.
1. Sett inn en USB lagringsenhet i USP
åpningen på frontpanelet.
2. Trykk Z (OPEN/CLOSE), og plasser en USB
enhet i diskskålen.
Trykk Z (OPEN/CLOSE) for å lukke
diskskålen. Avspillingen starter automatisk.
3. Trykk INFO/DISPLAY ( ) for å fremvise
mulighetene på menyen.
Eller
Trykk z REC knapp på fjernkontrollen.
Du kan innspille all musikk i audio CD.
Gjenta dettte steget for å velge så mange
spor du kan.
Sett inn et mappe navn ved å bruke et
virtuellt tastatur, og trykk ENTER ( ) mens
[OK] er valgt.
8. Bruk U/u/I/i for å velge [OK], og trykk
ENTER ( ) for å starte audio CD innspilling.
Hvis du ønsker å stoppe i pågående audio
CD innspilling, trykk ENTER ( ) når [Avbryt]
er uthevet.
9. En melding vises når audio CD innspilling
er avsluttet. Trykk ENTER ( ) for å sjekke
musikk filen fremskapt i destinasjonsmappen.
4
Drift
4. Bruk U/u for å velge [CD innspilling]
mulighet, og trykk ENTER ( ) for å fremvise
[CD innspilling] menyen.
Hvis du ønsker å opprette en ny mappe,
bruk U/u/I/i for å velge [Ny mappe] og
trykk ENTER ( ).
5. Bruk U/u for å velge et spor du ønsker å
kopiere på menyen, og trykk ENTER ( ).
Gjenta dettte steget for å velge så mange
spor du kan.
Velg alle spor på en audio CD.
Velg en kodet mulighet fra popup menyen (128kbps, 192kbps,
320kbps eller tapsfri).
Sletter opptakene og returnerer
til den forutgående skjermen.
6. Bruk U/u/I/i for å velge [Start], og trykk
ENTER ( ).
7. Bruk U/u/I/i for å velge den bestemte
mappen som skal kopieres.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 51
2010.4.7 7:39:21 PM
52
Drift
Se på informasjonen fra
Gracenote Media Database
BEMERK
• Bordet under viser den gjennomsnittlige
innspillings-tiden fra et audiospor med 4
minutter av avspillingstid til en musikk-fil med
192kbps som et eksempel.
Stopp modus
Mens avspilling
1.4 min.
2 min.
• Alle tider i overstående tabell er omtrentlig.
• Virkelig “ripping” tid for USB lagringsinnretning varierer avhengig av USB lagerings
innretningesevne.
4
Spilleren kan få tilgang til Gracenote Media
Database og laster ned musikk informasjon slik
at spor navn, artist navn, Genre og annen tekst
informasjon kan bli fremvist på denne listen.
Audio CD
Når du setter inn en Audio CD, starter spilleren
automatisk avspilling og laster musikk-tittelen
fra Gracenote® Media Database.
• Vær sikker på at det er minimum 50 MB fri plass
som er nødvendig ved innspilling inn på USB
lagrings-innretning.
Hvis det ikke er noe musikk informasjon i
databasen, vil ikke musikk-tittler bli fremvist på
skjermen.
• Lengden av musikken bør ikke være lengre enn
20 sekunder for en korrekt innspilling.
Musikk fil
Drift
• Ikke slå av denne spiller eller trekk ut den
tilkoblede USB innretningen under audio CD
innspilling.
1. Vekg en musikk fil eller audio spor som
bruker U/u/I/i.
2. Trykk INFO/DISPLAY ( ) for å fremvise
mulighets-menyen.
Fabrikasjonen av uautoriserte kopier av kopibeskyttet matrial, inkludert computer programmer,
filer, kringkasting og lyd opptakinger, kan være et
brudd på copyrights/opphavsrett og utgjøre en
kriminell handling.
Utstyret bør ikke brukes med dette som formål.
Vær ansvarlig.
Respekter copyrights/opphavsrett
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 52
3. Velg [Informasjon] mulighet ved å bruke
U/u, og trykk ENTER ( ).
Spilleren får tilgang til Gracenote Media
Database for musikk informasjonen.
2010.4.7 7:39:22 PM
Drift
53
BD/DVD
Mens lytting til musikk fra film avspilling, trykk
MUSIC ID for å starte nedlasting av musikk
informasjon fra Gracenote Media Database.
BEMERK
• Spilleren må være tilkoblet til bredbåndet
internet for å kunne motta Gracenote® Media
Database.
• Hvis musikk informasjonen ikke er i Gracenote®
Media Database, kommer beskjed opp på
skjermen.
• Hvis musikk informasjonen fra Ccontact
Gracenote® på at http://www.gracenote.com for
støtte.
• Avhengig av tilfelle, vi det ta noen få minuttter
for å laste ned musikk informasjon fra
Gracenote® Media Database.
4
Drift
• Informasjonen kan være på engelsk, hvis ditt
eget språk ikke er tilgjengelig på the Gracenote
Media Databasen.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
NetCast on-line innhold og innhold i DLNA
servere.
• LG er et lisensiert Gracenote® teknologi og er
ikke ansvarlig eller pålitelig for informasjon fra
Gracenote® media database.
• Audio CDs som bruker har laget for bare eget
privat formål kan ikke bli støttet i dette tilfellet
fordi de ikke er i Gracenote Media Database.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 53
2010.4.7 7:39:23 PM
54
Drift
Radio Drift
Slette alle sparte stasjoner.
Trykk på CLEAR og hold inne i to sekunder.
ERASE ALL (SLETT ALT) blinker i displayet. Trykk
på CLEAR for å slette alle lagrede radiostasjoner.
Vær sikker på at antennen er tilkoblet.
(Referer til side 22)
Lytte til radioen.
1. Trykk RADIO&INPUT inntil ”Tuner” (Radio)
(TM) kommer til syne i display/fremvisning
vinduet. Den siste mottatte stasjonen er
innstillt.
4
2. Trykk og hold TUNING (-/+) i omtrent 2
sekunder inntil frekvensindikasjonen starter
å forandres. Søking stopper når enheten
mottar en stasjon. Eller Trykk TUNING (-/+)
gjentatte ganger.
Drift
3. Juster volumet ved å rotere VOLUME på
fronten av panelet eller trykk VOL (+/-) på
fjernkontrollen.
Forhåndsinnstilling av Radio
Stasjoner
Forbedre dårlig FM mottakelse.
Trykk B (blå) (MONO/STEREO) farget
knapp på fjernkontrollen. Dette vil endre
radiomottakeren fra stereo til mono og
Vanligvis forbedre mottakelen.
Se informasjon om en radio
stasjon
FM tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data
System) fasilitet. Dette viser informasjon om
radiostassjonen som høres på. Trykk RDS
gjentatte ganger for å kretse gjennom de
forskjellige date typer:
PS
(Program service navn)
Navnet på kanalen vil komme til
syne på display.
PTY
(Programme Type Recognition)
Programmet type (f.eks, jazz elle
nyheter) vil komme til syne i
display.
RT
(Radio Text)
En tekstmelding inneholder
spesiell informasjon fra
kringkastningsstasjonen. Denne
teksten vil muligens rulle over
display (skjermen).
CT
(Time controlled by the channel)
Denne viser tiden og datum når
kringkastet av stasjonen.
Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM.
Før søking, vær sikker på at du har slått ned
volumet.
1. Trykk RADIO&INPUT inntil TUNER (FM)
kommer til syne i display/fremvisnings
vinduet.
2. Velg den ønskede frekvensen ved å bruke
TUNING (-/+).
3. Trykk ENTER ( ) og et forhåndsinnstillt
nummer vil glimte i display/fremvisnings
vinduet.
4. Trykk PRESET (+/-) for å velge
forhåndsinnstillt nummer du ønsker.
5. Trykk ENTER ( ). Stasjonen er lagret.
6. Gjenta trinnene 2 til 5 for å lagre andre
stasjoner.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 54
2010.4.7 7:39:23 PM
Drift
Spiller innhold via ditt
hjemme nettverk
Spilleren kan bla gjennom (browse) innhold
på din PC og DLNA sertifiserte media servere
tilkoblet ditt hjemme nettverk.
Om DLNA
55
Tilgang til en DLNA media
server
1. Kontroller nettverkstilkoblingen og
-innstillingene (sider 24-26).
2. Trykk HOME (
).
3. Velg [Hjemme-link] ved å bruke I/i, og
trykk ENTER ( ).
4. Velg en DLNA media server fra liste ved å
bruke U/u, og trykk ENTER ( ).
Dnne spiller er en DLNA sertifisert digital
media spiller kan fremvise og spille film, fotos,
og musikk innhold fra din DLNA-kompatible
digital media server (PC og forbruker
elektronikk).
DLNA sertifiserings logoen gjør det enkelt
å finne produkter som overholder DLNA
Interoperability Guidelines. Denne enhet
overholdes med DLNA Interoperability
Guidelines v1.5.
Når en PC kjører DLNA server software eller
annen DLNA kompatibel enhet er tilkoblet
til denne spiller, kan det være nødvendig å
forandre noen software innstillinger. Vennligst
referer til betjenings-instrukser for software
eller enhet for ytterligere informasjon.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 55
Hvis du ønsker å “re-skanne” tilgjengelig
media server, trykk den grønn (G) fargede
knappen.
4
Drift
Det digitale Living Network Alliance (DLNA)
er en “cross-industri” organisasjon av forbruker
elektronikk, computer industri og mobil
innretninger firmaer. Digital Living forsyner
forbrukere med enkel deling av digital media
gjennom et nettverk i hjemmet.
BEMERK
Avhengig av media serveren, vil denne media
spiller kanskje trenge tillatelse fra serveren.
5. Velg en fil ved å bruke U/u/I/i, og trykk
ENTER ( ) for å spille filen.
2010.4.7 7:39:23 PM
56
Drift
BEMERK
• Fil kravene er beskrevet på side 11.
• Du kan bruke flere avspillingsfunksjoner. Se
sidene 36-44.
• På grunn av kompatibiliteten og tilgjengelig
avspilling funksjoner på [Hjemme-link] er
menyen testet på bunten DLNA serveren
(Nero MediaHome 4 Essentials) miljø, fil krav
og avspilling kan funksjoner på [Hjemme-link]
menyen være forskjellig avhengig av media
servere.
Om Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials er en software
for deling av film, musikk og foto filer lagret på
din computer til denne spiller som en DLNAkompatibel digital media server.
BEMERK
• MediaHome 4 CD-ROM er designet for PCér
og må ikke bli innsatt i denne spiller eller i noe
produkt annet enn PC.
• Fil kravene på side 11 er ikke alltid kompatibel.
Det kan være noen restriksjoner ved fil særpreg
og media server´s evne.
• Den leverte Nero MediaHome 4 Essentials CDROM er en tilpasset software utgave bare for
deling av filer og mapper til denne spiller.
• Miniatyren av de uspillbare filene kan bli
displayed (fremvist) i [Hjemme-link] menyen,
men disse kan ikke avspilles på denne spiller.
4
• Den leverte Nero MediaHome 4 Essentials
software støtter ikke følgende funksjoner:
Transcoding, Remote UI, TV control, Internet
services and Apple iTunes
• Hvis det er en uspillbar musikk fil i [Hjemme-link]
menyen, vil spilleren hoppe over filen og spille
den neste filen.
Drift
• Denne manualen forklarer betjeninger med
den engelske vesjonen av Nero MediaHome 4
Essentials som eksempler. Følg eksempelet som
refererer til de virkelig betjeninger av din språk
utgave.
• Spilling av en film undertekst filer er bare mulig
på DLNA media server skapt av levert Nero
MediaHome 4 Essentials software på denne
spiller embalasje.
• Undertekst fil navnet og film fil navn må være
det samme og lokalisert i samme mappen.
• Avspillingen og betjenings-kvalitet av [Hjemmelink] funksjonen kan bli berørt av ditt hjemme
nettverk tilstand.
• Filene fra fjernbare media som USB-driver, DVDdriver etc. på din media server ikke vil bli delt
riktig.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 56
Installering av Nero MediaHome 4
Essentials
Før du installerer Nero MediaHome 4 Essentials,
sjekk systen krav som vist under.
•
Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista® (ingen Service Pack
nødvendig), Windows® XP Media Center
Utgave 2005 (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Server® 2003
•
Windows Vista® 64-bit utgave (applikasjon
kjører i 32-bit modus)
•
Hard drive plass: 200 MB hard drive space
for a typical installation of Nero MediaHome
stand-alone
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD
Sempron™ 2200+ processors
•
Minne: 256 MB RAM
2010.4.7 7:39:24 PM
Drift
•
Grafikk kort med minst 32 MB video Minne,
minimum oppløsning på 800 x 600 Piksler,
og 16-bit farge innstillinger.
Dele filer og mapper
•
Windows® Internet Explorer® 6.0 eller
høyere.
På din computer, må du dele mappen som
innholder film, musikk og/eller foto innhold
for å spille dem ved bruk av [Hjemme-link]
særpreg.
•
DirectX® 9.0c revidert 30 (August 2006) eller
høyere
Disse deler forklarer prossedyren for å velge de
delte mapper på din computer.
•
Netttverk miljø: 100 Mb Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11b/g/n)
Start opp din computer, og sett inn Nero
MediaHome 4 Essentials CD-ROM inn i din
computer´s CD-ROM drive. En installasjon
veiviser vil ta deg gjennom den hurtige
og ukompliserte installasjonsprosess. For å
installere Nero MediaHome 4 Essentials, fortsett
som følger:
1. Lukk alle Microsoft Windows programmer
og gå ut av enhver anti-virus software som
evnt. kjøres.
3. Klikk [Nero MediaHome 4 Essentials].
Installasjonen er forberedt og installasjon
veiviser kommer til syne.
4. Klikk den [Next] neste knappen for å
fremvise rekke nummer input skjerm. Klikk
[Next] for å gå til neste steg.
5. Hvis du aksepterer betingelser, klikk click [I
accept the License Conditions] sjekk box og
klikk [Next]. Installasjon er ikke mulig uten
denne avtale.
6. Klikk [Typical] og klikk [Next].
Installasjonsprossen er startet.
1. Dobbel-klikk på MediaHome 4 Essentials”
ikon på desktoppen.
2. Klikk [Network] ikon til venstre og definer
ditt nettverk navn i [Network name]
feltet. Nettverk navnet du setter inn vil bli
gjenkjent av din spiller.
3. Klikk [Shares] ikon til venstre.
4. Klikk [Local Folders] tapp på [Shares]
skjermen.
5. Klikk [Add] ikon for å åpne[Browse Folder]
vinduet.
6. Velg mappen som innholder filene du
ønsker å dele. Den valgte mappen er lagt til
listen av delte mapper.
4
Drift
2. Sett inn MediaHome 4 Essentials CD-ROM I
din computer´s CD-ROM drive.
57
7. Klikk [Start Server] ikon for å starte serveren.
BEMERK
• Hvis de delte mapper eller filer er ikke fremvist
på spilleren, klikk mappen på [Local Folders]
tappen og klikk [Rescan Folder] på [More]
knappen.
• Besøk www.nero.com for mer informasjon og
software verktøy.
7. Hvis du ønsker å ta del I den anonyme
innsamling av data, velg sjekk boxen og
klikk [Next] knappen.
8. Klikk [Exit] knappen for å fullføre
installasjonen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 57
2010.4.7 7:39:24 PM
58
Drift
Tilgang til en delt mappe fra
din PC
BEMERK
• Fil kravene er beskrevet på side 11.
1. Start din PC some er tilkoblet til ditt lokale
område nettverk.
• Du kan bruke flere avspillingsfunksjoner. Se
sidene 36-44.
2. På din PC, del mapper som innholder film,
foto eller musikk filer.
• Miniatyr av de uspillbare filer kan bli avspillt i
[Hjemme-link] menyen, men disse kan ikke bli
spillt på denne spiller.
3. På spilleren, sjekk nettverk tilkobling og
innstillinger (sider 24-26).
4. Trykk HOME (
• Hvis det er en uspillbar musikk fil i [Hjemme-link]
menyen, hopper spilleren over filen og spiller
neste fil.
).
• Undertittel fil navnet og film fil navn må være
det samme og lokalisert på samme mappe.
5. Velg [Hjemme-link] ved å bruke I/i, og
trykk ENTER ( ).
• Avspillingen og betjening kvalitet av [Hjemmelink] funksjonen kan være berørt av ditt hjemme
nettverk betingelse.
6. Velg og del mappe fra listen ved å bruke
U/u, og trykk ENTER ( ).
• Filene på et fjernbart media som en USB driver,
DVD-driver etc. på din PC kan kanskje ikke deles
riktig.
4
Drift
• Du vil kanskje erfare tilkobling problemer
avhengig av din PC´s miljø.
Hvis du ønsker å “rescan” tilgjengelige
servere, trykk den grønne(G) fargede
knappen.
BEMERK
Avhengig av den delte mappen, trenger muligens
denne spiller input nettverk bruker ID og passord
for tilgang til mappen.
7. Velg en fil ved å bruke U/u/I/i, og trykk
ENTER ( ) for å spille filen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 58
PC krav
•
Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista® (ingen Service Pack
nødvendig), Windows 7®
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD
Sempron™ 2200+ processors
•
Nettverk miljø: 100 Mb Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11b/g/n)
BEMERK
Hvis du bruker Windows® XP eller Windows Vista®,
besøk linken under for mer informasjon på fil
deling innstillinger.
2010.4.7 7:39:24 PM
Drift
Innføre et nettverk bruker ID og
passordet
Avhengig av din PC´s miljø, trenger du kanskje
å gå inn i et nettverk bruker ID og passordet for
tilgang til en delt mappe.
1. Det iboende tastatur vises automatisk Hvis
nettverk bruker ID og passordet er påbudt.
2. Bruk U/u/I/i for å velge en bokstav og
trykk så ENTER ( ) for åbekrefte ditt valg på
det iboende tastaturet.
59
3. Når du er ferdig med å sette inn nettverk
bruker ID og passord, velg [OK] ved å bruke
U/u/I/i og trykk ENTER ( ) for tilgang til
mappen.
Nettverk bruker ID og passord vil bli
husket etter tilgang til mappen for din
bekvemmlighet. Hvis du ikke ønsker at
nettverk bruker ID og passord skal huskes,
trykk rød (R) farget knapp for å ”un-tick”
[Husk] sjekk box før tilgang til mappen.
For å sette inn en bokstav med et aksent
merke, velg bokstaven fra utvidet karakter
sett.
Eksempel: Velg “D” og trykk deretter på
INFO/DISPLAY ( ) for å få frem det utvidede
tegnsettet. Bruk I/i for å velge “D” eller “Ď”
og trykk deretter på ENTER ( ).
4
Drift
[Fjern] – Slett alle tegn som er tastet inn.
[Mellomrom] – Setter inn et ordmellomrom
ved markørposisjonen.
[<–] – Sletter tegnet foran markørposisjonen.
[ABC / abc / #+-=&] – Endrer tastaturmenyin
nstillingene til store bokstaver, små bokstaver
eller symboler.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 59
2010.4.7 7:39:25 PM
60
Drift
Bruke NetCast™
Underholdning
tilgang
YouTube
Du kan bla gjennom (browse) og se YouTube
videoer over internet til din TV via din LG BD
spiller.
Se på YouTube videoer på din TV
Du kan bruke forskjellige innhold servicer via
internet med NetCast underholdning tilgang
innslag.
1. Kontroller nettverkstilkoblingen og
-innstillingene (sider 24-26).
2. Trykk HOME (
).
3. Velg [NetCast] vd å bruke I/i og trykk
ENTER ( ).
4
1. På spilleren, velg [YouTube] mulighet i
[NetCast] menyen ved å bruke I/i, og
trykk ENTER ( ).
2. Trykk U for å velge muligheten meny bar.
3. Bruk I/i for å velge en mulighet og trykk
ENTER ( ) for å søke etter videoer.
4. Bruk I/i for å velge en video og trykk
ENTER ( ) eller N (play) for å spille en
video.
4. Velg en mulighet ved å bruke I/i, og trykk
ENTER ( ).
Drift
YouTube – Se side 60-63
Picasa Web Albums – Se side 64-66
AccuWeather – Se side 67-68
5. Når on-line innhold fra NetCast nytes, trykk
blå (B) farget knapp for å gå til NetCast
hjemme skjerm.
Knapp
Betjening
B eller
ENTER
Starter videoavspilling i
innholdsdetalj-modus.
INFO/
DISPLAY
Veksle mellom avspilling
i fullskjermsmodus og
innholdsdetalj-modus.
X
Ta en paue i visningen. For å
gjenoppta avspilling etter en
pause, trykk en gang itl på B.
x
Stopper videoen og viser den
aktuelle videolisten.
./>
Rask avspilling forover eller
bakover.
BEMERK
• Innholdet i NetCast services og service relatert
informasjon, inkludert bruker interface, er
subjekt til forandringer. Vennligst referer til
web sted av hver service for mest up-to-date
informasjon.
• Bakgrunnsbildet på NetCast hjemme indikerer
været i din favoritt by i AccuWeather tilgangen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 60
2010.4.7 7:39:25 PM
Drift
61
Om YouTubemenyen
Det er ulike alterntiver på YouTube-menyen.
Bruk U/u/I/i for å velge et alternativ, og trykk
på ENTER ( ) for å velge alternativene som
beskrevet nedenfor.
Presentert – Det aktuelle videolisten blir vist.
Nylig viste videoer – Den sist oppdaterte
videolisten blir vist.
Mest sett – Den mest sette videolisten blir
vist. Tidsalternativet vises nederst på skjermen.
Mest populære – De høyest virderte
videolistene fra YouTube-serveren blir vist.
Tidsalternativet vises nederst på skjermen.
Søk – Det iboende(virtuell) tastatur vil bli
fremvist. Se “Søke etter videoer” på side 63 for
fjere opplysninger.
Favoritt – Dette alternativet vises bare
når enheten er i påloggingsstatus. Viser
videolistene som er oppført i YouTubeserveren fra din konto. Enkelte videoer vil
kanskje ikke vises på [Favoritt]-listen selv om
de er oppført i serveren.
• YouTube menyen kan fremvise 5 videoer i video
listen. Trykk grønn (G) eller gul (Y) knappene for
å fremvise forutgående/neste 5 videoer.
• Hvis du velger [Mest sett] eller [Mest populære]
mulighet i YouTube menyen, vil periode
mulighet vises nederst på skjermen.
Bruk U/u/I/i for å velge en periode mulighet
og trykk ENTER ( ) for å fremvise video liste
innenfor valgt periode.
• Videolisten som vises på spilleren kan være
forskjellig fra listen som ble vist fra en nettleser
på datamaskinen.
• Avspillingen av YouTube-videoer kan ta pause,
stoppe eller bufre avhengig av hastigheten
på redbåndtilkoblingen din. Vi anbefaler en
minimum tilkoblingshastighet på 1.5 Mbps.
De beste avspillingsbetingelsene får man med
en tilkoblingshastighet på 4.0 Mbps. Av og til
kan bredbåndshastigheten variere avhengig
av bredbåndsleverandørens betingelser.
Kontakt bredbåndleverandøren dersom du
har problemer med å opprettholde en rask og
stabil forbindelse, eller dersom du ønsker å øke
tilkoblingshastigheten-Mange leverandører
tilbyr flere hastighetsalternativer.
4
Drift
Historikk – Video-listen som du før spillte på
denne enhet vil bli fremvist. Maksimum 25
videoer kan bli lagret.
BEMERK
Logg inn (Logg ut) – Fremviser det iboende
tastatur for å skrive inn eller returnere til skrivut statusen. Se “Sign in with your YouTube
account” på side 63 for flere detaljer.
Lokalt nettsted – Velger hvilke land´s videoer
du vil like å se på. Landene opplistet på [Lokalt
nettsted] menyen kan være forskjellig med de
som er opplistet på YouTube web stedet.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 61
2010.4.7 7:39:26 PM
62
Drift
Bruke iboende tagenter
Tangent modus
På det iboende tastaturet, er det to input
modus for innføring av en bokstav. Trykk på gul
(Y) farget knapp for å fremvise mellom tagent
modus og tastatur modus.
Denne modus tillater deg å sette inn bokstaver
ved å trykke på fjernkontrollen. Trykk knappene
med den obligatoriske bokstaven en, to, tre
eller fire ganger inntil bokstaven er fremvist.
Tastatur modus
Bruk U/u/I/i for å velge en bokstav på
skjermen og trykk ENTER ( ) for å bekrefte ditt
valg.
4
[Avbryt] – Returner til forutgående skjerm.
Drift
[Mellomrom] – Setter inn et ordmellomrom
ved markørposisjonen.
[Tilbake] – Sletter tegnet foran
markørposisjonen.
[ABC / abc / #+-=&] – Forandre iboende
tangent instillinger til store bokstaver, små
bokstaver eller symboler.
Trykk CLEAR for å frigjøre alle innsatte
bokstaver.
Knapp
Betjening
CLEAR
Sletter tegnet foran
markørposisjonen.
REPEAT
Setter inn et ordmellomrom
ved markørposisjonen.
m/M
Forandre karakter settet til
fjernkontrollen (#+-=&, 123,
ABC eller abc)
BEMERK
Tastatur moduset er tilgjenglig bare i[YouTube] og
[Picasa Web Albums] særpreg.
For å sette inn en bokstav med aksent merke.
1. Velg en bokstav ved å bruke U/u/I/i på
det iboende tangent.
2. Trykk INFO/DISPLAY ( ) for å fremvise den
utstrakte bokstav settet.
3. Bruk I/i for å velge en bokstav og trykk så
ENTER ( ).
Tilgjengelige språk å legg inn på tastaur
moduset er følgende: Engelsk, Spansk, Italiensk,
Fransk, Tysk, Hollandsk, Portugisisk, Svensk,
Polsk og Tjekkisk.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 62
2010.4.7 7:39:26 PM
Drift
Søke etter videoer
Du kan søke etter videoer ved å angi søkeord
på opp til 128 tegn.
1. Bruk I/i for å velge [Søk] mulighet fra
menyen og trykk ENTER ( ) for å fremvise
iboende tastatur.
Referer til “Bruke iboende tagenter” på side
62 for bruk av iboende tastatur.
63
3. Når du er ferdig med å sette inn
brukernavnet og passordet, velg [OK] og
trykk ENTER ( ) for å legge inn.
4. Hvis du vil logge av, selv [Logg ut] på
YouTube-menyen og trykk på ENTER ( ).
Denne enhet kan automatisk lagre opp til 5
brukernavn som er lagt inn. ID-listen vises når
du velger alternativet [Logg inn].
Velg et lagret brukrnavn på listen og
trykk ENTER ( ) for å display (fremvise)
tastaturmenyen med det valgte brukernavnet
innsatt. Du trenger bare å angi passordet for å
logge deg inn.
Når du setter inn en bokstav, vil maksimum
5 forslag ord bli freemvist.
4
Logge inn på din YouTube-konto
Drift
2. Når du er ferdig med å taste inn søkeord,
velg [OK] og trykk på ENTER ( ) for å vise
den relaterte videolisten.
Velg [X] symbolet og trykk ENTER ( ) for å
slette det lagrede brukernavnet.
For å se videoer fra din [Favoritter]-videoliste
på YouTube-serveren med kontoen din, må du
logge inn på din YouTube-konto.
1. Bruk I/i for å velge [Logg inn] mulighet fra
menyen og trykk ENTER ( ) for å fremvise
det iboende tastaturet.
2. Bruk U/u/I/i for å velge en bokstav og
trykk så ENTER ( ) for åbekrefte ditt valg på
det iboende tastaturet.
Referer til “Bruke iboende tagenter” på Side
62 for bruk av iboende tastatur.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 63
2010.4.7 7:39:27 PM
64
Drift
Se på Picasa web album
Nyt foto-albumer fra venner og familie på
Picasa on-line service.
Se på Picasa weeb album på din TV.
1. På spilleren, velg [Picasa Web Albums]
muligheten i [NetCast] menyen ved å bruke
I/i og trykk ENTER ( ).
Valg mens se på et foto.
Du kan bruke forskjellige muligheter men du
ser på et foto i full skjerm.
1. Mens du ser på et foto I full skjerm, trykk
INFO/DISPLAY ( ) for å fremvise valg
menyen.
2. Velg en mulighet ved å bruke U/u.
Spesielle fotos vises på skjermen.
2. Bruk U/u/I/i for å velge et foto og trykk
ENTER ( ) for å se fotoet i full skjerm.
4
Drift
Knapp
Betjening
B
Starter en lysbildefremvisning.
INFO/
DISPLAY
Fremviser foto valg menyen.
X
“Pauser” lysbildefremvisningen.
For å fortsette
lysbildefremvisningen, trykk B
igjen.
x
I/i
Stopper lysbildefremvisningen
og returnerer til Picasa
menyeen.
Flytter til neste eller
forutgående foto.
a
b
c
d
e
f
g
a Akuellt foto/Totalt antall fotos – Bruk
I/i for å se forutgående/neste foto.
b Lysbildevisning – Trykk ENTER ( ) for å
starte eller “pause” Lysbildefremvisning.
c Legg til i NettCast venne-liste – Legg til
det aktuelle foto over til min venn liste.
d Roter – Trykk ENTER ( ) for å rotere fotoet
med klokken.
e Zoome – Trrykk ENTER ( ) for å fremvise
[Zoome] menyen.
f Effekt – Bruk I/i for å velge en
overgangs effekt mellom fotos i en
lysbildefremvisning.
g Hastighet – Bruk I/i for å velge en
forsinket hastighet mellom fotos i en
lysbildefremvisning.
3. Trykk på RETURN (O) for å gå ut av
alternativmenyen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 64
2010.4.7 7:39:28 PM
Drift
Om Picasa menyen
Legge til venner
Det er forskjellige muligheter på Picasa
menyen. Bruk U/u/I/i for å velge et meny
valg og trykk ENTER ( ) for å velge en
mulighet som beskrevet under.
Hvis du legger til dine venner på [NetCast
venner] menyen, kan du se de publiserte
fotoene til din venn direkte.
Hjem – Den særpregede fotolisten vil bli
fremvist.
NetCast venner – Liste over dine venne vil bli
fremvist.
Mine bilder – Fremviser bildet organisert
i mitt Picasa web album. Dette valget er
tilgjengelig bare når enheten er i signerinn(sign-in) status.
Favoritter – Displays (Fremviser) opp til 50
favoritt web albumer som er avtalt i Picasa
web serveren med din konto. Dette valget
er tilgjengelig bare når enheten er i signerinn(sign-in) status.
Logg inn (Logg ut) – Fremviser det iboende
tastaturet til og sign-in eller returnere til signout status (side 66)
1. Velg [NetCast venner] på Picasa menyen
ved å bruke U/u/I/i, og trykk ENTER ( ).
2. Trykk ENTER ( ) for å fremvise i iboende
tastaturet.
3. Sett inn et navn ved å bruke det iboende
tastaturet.
Referer til “Bruke iboende tagenter” på Side
62 for bruk av iboende tastatur.
4
Drift
Søk – Sett inn et søkeord for å finne beslektet
foto. Det iboende tastaturet vil bli fremvist.
(side 66).
65
4. Velg [OK] ved å bruke U/u/I/i, og trykk
ENTER ( ) for å fremvise web albumet fra
din venn.
BEMERK
• Hvis du ønsker å slette din venn fra listen, trykk
grønn (G) farget knapp mens web albumet er
utvalgt.
• Hvis du ønsker å legge til flere venner, trykk rød
(R) farged knapp på listen.
• Du kan legge til flere web albumer fra dine
venner opp til 50.
BEMERK
Fotos displayed (fremvist) I [Mine bilder] og
[Favoritter] avviker fra fotos fra en web nettleser på
PC.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 65
2010.4.7 7:39:28 PM
66
Drift
Søke etter fotos
Du kan sette inn et søkeord for å finne
beslektet fotos.
1. Velg [Søk] på Picasa menyen ved å bruke
U/u/I/i, og trykk ENTER ( ).
2. Sett inn et søkeord ved å bruke det iboende
tastaturet.
Referer til “Bruke iboende tagenter” på side
62 for bruk av iboende tastatur.
3. Velg [OK] ved å bruke U/u/I/i, og
trykk ENTER ( ) for å fremvise det søkte
resultatet.
3. Sett inn passordet ved å bruke det iboende
tastaturet, og trykk ENTER ( ) mens [OK] er
utvalgt.
Ditt web album vises på skjermen.
4. Hvis du ønsker å signeere ut, velg [Logg ut]
fra Picasa menyen og trykk ENTER ( ).
Denne enheten kan automatisk lagre opp til
5 brukernavn som tidligere ble signert inn.
Brukernavnet listen vises når du velger [Logg
inn] muligheten.
Velg et lagret brukernavn på listen og trykk
ENTER ( ) for å fremvise iboende tastatur med
det valgte brukernavnet innsatt. Du vil da bare
trenge å sette inn passordet for å signere inn.
BEMERK
Søkeresultatet fra spilleren kan variere med
resultatet søkt fra en web nettleser på PC.
4
Drift
Sign-in med din konto.
For å fremvise fotos i ditt web album på
skjermen, trenger du å sign-in med din Picasa
konto.
1. Velg [OK] på Picasa menyen ved å bruke
U/u/I/i, og trykk ENTER ( ).
Velg [X] symbolet og trykk ENTER ( ) for å
slette det lagrede brukernavnet.
2. Sett inn ditt navn ved å bruke iboende
tastatur, og trykk ENTER ( ) mens [OK] er
utvalgt.
Referer til “Bruke iboende tagenter” på side
62 for bruk av iboende tastatur.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 66
2010.4.7 7:39:29 PM
Drift
Bruke AccuWeather
67
5. Velg en by ved å bruke U/u/I/i, og trykk
ENTER ( ).
6. Bruk U/u/I/i for å velge [Hjem] og trykk
ENTER ( ) for å fremvise værinformasjon fra
den valget byen.
Se on-line lokalt og globalt værvarsel fra
AccuWeather.com.
Se på vær informasjon.
1. På spilleren, velg AccuWeather valget i
[NetCast] menyen ved å bruke I/i, og
trykk ENTER ( ).
Valgt sted menyen vises på skjermen.
Trykk rød (R) farget knapp for å fremvise
fremvisning mellom Fahrenheit eller Celsius
termometer.
7. Bruk I/i for å velge forutgående by,
og trykk ENTER ( ) for å fremvise værinformasjonen.
2. Trykk ENTER mens [Legg til by i favorittby
listen] er uvalgt.
3. Velg en region ved å bruke U/u, og trykk
ENTER ( ).
4
Drift
Dette trinn fungerer bare når du legger til
mer enn 1 by til [Favorittby].
BEMERK
• Værvarslingen er ikke alltid korrekt.
• Værinformasjonen kan bli displayed (fremvist)
på engelsk, hvis ditt språk ikke er tilgjengelig på
AccuWeather service.
4. Velg et land ved å bruke U/u/I/i, og trykk
ENTER ( ).
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 67
2010.4.7 7:39:30 PM
68
Drift
Legge til flere byer
1. Bruk I/i for å velge [Favorittby]
AccuWeather menyen, og trykk ENTER ( ).
2. Trykk ENTER mens [Legg til by i favorittby
listen] er uvalgt.
3. Velg en region, land eller by ved å bruke
U/u/I/i og trykk ENTER ( ).
4. Gjennta steg 2-3 for å legge til opp til 5
byer.
4
Drift
Velg [X] symbolet og trykk ENTER ( ) for å
slette den lagrede byen.
5. Bruk U/u for å velge en by fra [Favorittby],
og trykk ENTER ( ) for å display (fremvise)
værinformasjonen.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 68
2010.4.7 7:39:30 PM
Vedlikehold
69
5
Vedlikehold
Notater på disker
Behandling av
enheten
Behandling av disker
Ved forsendeelse av enheten
Kleb aldri papir eller tape på disken.
Lagre disketter
Rengjøre disker
Holde eksteriør-flatene rene
•
Bruk ikke flyktige væsker som insektmiddel
spary nær enheten.
•
Tørking meg sterkt press kan skade
overflaten.
•
Legg ikke igjen gummi eller plastik
produkter i kontakt med enheten i en
lengre periode.
5
Vedlikehold
Etter spilling, lagre disken i dens beholder.
Ikke utsett disken for direkte sollys eller kilder
med varme og la den aldri ligge i en parkert bil
utsatt for direkte sollys.
Vennligst oppbevar den orginale forsendelseesken og annet pakkematriale. Hvis du trenger
å sende enheten; for maksimum beskyttelse,
pakk inn enheten i orginalforpakning som den
var innpakket i fra fabrikken.
Rengjøring av enheten
Bruk ikke sterke midler som alkohol, benzen,
tynner, komersielle tilgjengelig rengjørings,
eller anti-statik spray som er tiltenkt eldre vinylplater.
For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr
klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk
en myk klut som er lett fuktig med en mildt
rensemiddel. Bruk ikke sterke midler som
alkohol, benzen, eller tynner, da disse kan
skade overflaten på enheten.
Vedlikehold av enheten
Enheten er et s.k. ”high-tech”, presisjonsinnretning. Hvis den optiske pick-up linse
og disk deler er skitten eller slitt, kan bildekvaliteten bli forminsket. For detaljer, vennligst
kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 69
2010.4.7 7:39:31 PM
70
Problemløsing
6
Problemløsing
Generellt
Strømmen slås ikke på.
•
Plugg strøm ledningen inn i veggens stikkontakt forsvarlig.
Enheten starter ikke
avspilling.
•
Sett inn en spillbar disk. (Sjekk disk-typen, farge system, og
regional kode.)
•
Plasser disken med avspillingssiden ned.
•
Plasser disken på disk skuffen korrekt på innsiden av guide.
•
Rengjør disken.
•
Annuler tellefunksjonen eller forandre telle-nivået.
Vinkelen kan ikke bli endret. •
Multi-vinkler er ikke innspillt på DVD video som blir spillt.
Undertekst språket kan ikke •
forandres eller slås av.
Undertekst er ikke innspillt på DVD video som blir spillt.
Kan ikke spille MP3/WMA/
JPEG/DivX filer.
•
Filene er ikke innspillt i et format som enheten kan spille.
•
Enheten støtter ikke “codec” til film filen.
Fjernkontrollen virker ikke
riktig.
•
Fjernkontrollen peker ikke mot fjern sensoren på enheten.
•
Fjernkontrollen er for langt fra enheten.
•
Det er en gjenstand i veien mellom fjernkontrollen og
enheten.
•
Batteriene i fjernkontrollen er tømt.
6
Problemløsing
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 70
2010.4.7 7:39:31 PM
Problemløsing
71
Bilde
Det er ikke noe bilde.
Bilde støy oppstår.
•
Velg den egnede video output modus på TV så bildet fra
enheten vises på TV skjermen
•
Koble til video forbindelsen forsvarlig.
•
Sjekk at [HDMI fargeinnstilling] i [Oppsett] menyen er satt til
passende element som tilpasser til din video forbindelse.
•
Din TV støtter kanskje ikke oppløsningen du har innsatt på
spilleren. Forandre oppløsningen til det din TV godtar.
•
Spillerens HDMI OUT plug er tilkoblet til en DVI innretning
som ikke støtter copyright beskyttelse.
•
Du spiller en disk innspillt i et farge system som er forskjellig
fra din TV.
•
Innstill oppløsningen som din TV godtar.
Sound
Det er ingen lyd eller lyden •
er forvrengt.
•
•
Enheten er i scanning, slow motion, eller “pause” modus.
Lyd volumet er lavt.
Sjekk høytaler kabel tilkoblingen. (sider 16)
6
Problemløsing
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 71
2010.4.7 7:39:31 PM
72
Problemløsing
Nettverk
BD-LIVE-fuksjonen
fungerer ikke.
•
Den tilkoblede USB lagringen kan kanskje ikke ha nok plass.
Tilkoble USB lagring med minst 1GB fri plass.
•
Sørg for at enheten er korrekt koblet til likalnettverket og har
tilgang til Inernett (se side 24-26).
•
Din bredbåndhastighet er kanskje ikke hurtig nok for å bruke
BD-LIVE særegenheter. Dt anbefales å kontakte din Service
forhandler for å øke bredbåndhastigheten.
•
[BD-LIVE-tilkopling] valget i [Oppsett] menyen er satt til [Ikke
tillatt]. Innstill valget til [Tillatt].
“Streaming video servicer
(som YouTube, etc,) blit
ofte stoppet eller “buffer”
under avspilling.
•
Din bredbåndhastighet service er kanskje ikke nok til å
”stream” video servicer. Kontakt din internet service
forhandler for å øke bredbåndhastigheten. Dette anbefales.
Delte mapper eller filer
fra din PC eller en media
server er ikke fremvist på
[Hjemme-link] menyen.
•
Brannveggen eller enti-virus software på din server betjenes.
Slå av brannveggen eller anti-virus som kjøres på din PC eller
media server.
•
Spilleren er ikke tilkoblet til det lokale område nettverket som
din PC eller media server er tilkoblet.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Kundestøtte
6
Problemløsing
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets
betjening og/eller legge til nye funksjoner. For den nyeste programvaren for denne spilleren
(såfremt tilgjengelig), besøk http://lgservice.com eller kontakt LG Electronics kundesenter.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 72
2010.4.7 7:39:31 PM
Tillegg
73
7
Tillegg
Kontrollere et tvapparat med den
medfølgende
fjernkontrollen
Sette opp fjernkontrollen til å
kontrollere tv-apparatet
Kontroll av TV-apparatet foregår med disse
knappene.
Når du bytter batterier på fjernkontrollen, kan
det hende du må tilbakestille fjernkontrollen.
Du kan betjene ditt LG/Goldstar tv-apparat
med den vedlagte fjernkontrollen.
Hold POWER-knappen inne og trykk på PR/CH
U/u.
Slipp TV POWER-knappen for å fullføre
innstillingen.
TV
Kontrollknapper
Betjening
1 (TV Power)
Slå TV på eller av.
AV/ INPUT
Skifte mellom TV-apparatets
tuner og andre innganger
som programkilde.
VOL +/-
Justere TV-apparatets volum.
PR/CH U/u
Skanne opp eller ned
gjennom de lagrede
kanalene.
Tillegg
Knapp
7
BEMERK
Avhengig av enheten som er tilkoplet, kan det
være at enkelte knapper ikke kan benyttes for å
kontrollere TV-apparatet.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 73
2010.4.7 7:39:32 PM
74
Tillegg
Område kode liste
Velg landskode i listen.
Område
Afghanistan
Tillegg
7
Kode Område
AF Fiji
Kode Område
Kode Område
Kode
FJ Monaco
MC Singapore
SG
SK
Argentina
AR Finland
FI Mongolia
MN Slovakia
Australia
AU Frankrike
FR Marokko
MA Slovenia
Østerrike
AT Tyskland
DE Nepal
NP Sør-Afrika
ZA
Belgia
BE Storbritannia
GB Nederland
NL Sør-Korea
KR
Bhutan
BT Hellas
GR De nederlandske
GL Antillene
Bolivia
BO Grønland
Brasil
BR Hong Kong
Kambodsja
KH Ungarn
Canada
CA India
Chile
CL Indonesia
Kina
CN Israel
Colombia
CO Italia
Kongo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japan
Kroatia
HR Kenya
Tsjekkia
CZ Kuwait
Danmark
DK Libya
HK New Zealand
HU Nigeria
IN Norge
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filippinene
KE Polen
KW Portugal
LY Romania
LU Russland
Ecuador
EC Luxembourg
Egypt
EG Malaysia
El Salvador
SV Maldivene
MY Saudi-Arabia
MV Senegal
Etiopia
ET Mexico
MX
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 74
Spania
SI
ES
AN Sri Lanka
NZ Sverige
LK
NG Sveits
NO Taiwan
CH
SE
TW
OM Thailand
PK Tyrkia
TH
PA Uganda
PY Ukraina
UG
PH USA
PL Uruguay
PT Usbekistan
RO Vietnam
RU Zimbabwe
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
SA
SN
2010.4.7 7:39:33 PM
Tillegg
75
Språk kode liste
Bruk listen til å sette inn ditt ønskede språk for følgende initial innstillinger: [Lydspor for platen],
[Undertekst for platen] og [Platemeny].
Språk
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
Kode
Afar
6565
Fransk
7082
Litauisk
7684
Sindi
8368
Afrikaans
6570
Frisisk
7089
Makedonsk
7775
Singalesisk
8373
Albansk
8381
Galisisk
7176
Malagasi
7771
Slovakisk
8375
Amharisk
6577
Georgisk
7565
Malayisk
7783
Slovensk
8376
Arabisk
6582
Tysk
6869
Malayalam
7776
Spansk
6983
Armenian
7289
Gresk
6976
Maori
7773
Sudansk
8385
Assamisk
6583
Grønlandsk
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymar
Guarani
7178
Moldovsk
7779
Svensk
8386
Gujarati
7185
Mongolsk
7778
Tagalog
8476
Basjkirsk
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Baskisk
6985
Hebraisk
7387
Nepalsk
7869
Tamilsk
8465
Bengali; bangla 6678
Hindi
7273
Norsk
7879
Telugu
8469
Bhutansk
6890
Ungarsk
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Islandsk
7383
Panjabi
8065
Tongansk
8479
Bretonsk
6682
Indonesisk
7378
Pashto, pushto 8083
Tyrkisk
8482
Bulgarsk
6671
Interlingua
7365
Persisk
7065
Turkmensk
8475
Burmesisk
7789
Irsk
7165
Polsk
8076
Twi
8487
Hviterussisk
6669
Italiensk
7384
Portugisisk
8084
Ukrainsk
8575
Kinesisk
9072
Japansk
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Kroatisk
7282
Kannada
7578
Retoromansk
8277
Usbekisk
8590
Tsjekkisk
6783
Kasjmiri
7583
Rumensk
8279
Vietnamesisk
8673
Dansk
6865
Kasakhisk
7575
Russisk
8285
Volapyk
8679
Nederlandsk
7876
Kirgisisk
7589
Samoansk
8377
Walisisk
6789
Engelsk
6978
Koreansk
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdisk
7585
Skotsk-gælisk
7168
Xhosa
8872
Estisk
6984
Laotisk
7679
Serbisk
8382
Jiddisch
7473
Færøysk
7079
Latin
7665
Serbokroatisk
8372
Joruba
8979
Fijiansk
7074
Latvisk
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finsk
7073
Lingala
7678
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 75
Tillegg
6588
Aserbajdsjansk 6590
7
2010.4.7 7:39:33 PM
76
Tillegg
Nettverk Software
oppdatering
Mulighet 2:
Hvis software oppdateringen er tilgjengelig
fra oppdaterings serveren, vises “Oppdater”
ikonet nederst på hjemme menyen. Trykk
blå (B) farget knapp for å starte oppdaterings
prosedyren.
Nettverk oppdatert kunngjøring
Fra tid til tid, utførelse forbedring og/eller
ytterligere særpreg eller servicer kan bli gjort
tilgjengelig til enheter som er tilkoblet til et
bredbånd nettverk. Hvis det er ny software
tilgjengelig og enheten er tilkoblet til et
bredbånd hjemme nettverk, vil spilleren
informere deg om oppdateringen som følger.
Mulighet 1:
1. Oppdateringsmenyen vil komme til syne på
skjermen når du slår på spilleren.
2. Bruk I/i for å velge en ønsket mulighet og
så trykk ENTER ( ).
Programvareoppdatering
Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den
siste software for å forhøye produktets drift og/
eller legge til nye særpreg. Du kan oppdatere
software ved å tilkoble enheten direkte til
software oppdaterings serveren.
ADVARSEL
• Før oppdatering av software i din spiller, fjern
evnt. disk og USB innretning fra spilleren.
• Før oppdatering av software i din spiller, slå
spilleren av og så slå den på igjen.
• Under software oppdaterings prosedyren,
slå ikke av spilleren eller frakoble AC strøm,
eller ikke trykk på noen knapp.
• Hvis du stopper oppdateringen, slå av strømmen
og slå den på for en stabil utførelse.
Tillegg
• Denne enhet kan ikke bli oppdatert til en
forutgående versjon.
7
[OK]
Starter software oppdateringen.
1. Kontroller nettverkstilkoblingen og
-innstillingene (side 24-26).
[Avbryt]
Avslutter den oppdaterte menyen og
fremviser den neste oppstart.
2. Velg [Programvare] mulighet i [Oppsett]
menyen og trykk så ENTER ( ).
[Skjul]
Avslutter den oppdaterte menyen og den
vises ikke inntil neste software er opplastet i
oppdaterings serveren.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 76
2010.4.7 7:39:33 PM
Tillegg
3. Velg [Oppdater] mulighet, og trykk
ENTER ( ).
77
8. Velg [OK] for å starte oppdatering.
(Valg av [Avbryt] vil avslutte oppdateringen
og nedlastet fil vil ikke bli gjenbrukt. For
å oppdatere software neste gang, må
software oppdaterings prosedyren startes
fra begynnelsen igjen.)
ADVARSEL
Spilleren sjekker den nyeste oppdateringen.
BEMERK
• Hvis du trykker på ENTER ( ) mens maskinen
ser etter oppdateringer, avbrytes prosessen.
• Dersom ingen oppdateringer er tilgjengelig,
vises meldingen “Fant ingen ny oppdatering.”.
Trykk på ENTER ( ) for å gå tilbake [Hjemmeny].
4. Hvis nyere versjon eksisterer, vises “Har
funnet en ny oppdatering. Vil du laste den
ned?”
Slå ikke av strømmen under software
oppdateringen.
BEMERK
Dersom programvareoppdateringen inkluderer
driveroppdatering, kan det hende at plateskuffen
åpnes under oppdateringen.
9. Når oppdatering er komplett, vil beskjeden,
”Oppdateringen er fullført” vises, og
strømmen vil bli slått av automatisk etter 5
sekunder.
10. Slå på strømmen igjen. Systemet fungerer
nå med den nye versjonen.
5. Velg [OK] for å laste ned oppdateringen.
Valg av [Avbryt] vil avslutte oppdateringen.
Avhengig av dine Internettomgivelser er det
mulig at programvareoppdateringen ikke
fungerer korrekt. I så fall kan du motta den seneste
programvaren fra et autorisert LG Electronicsservicesenter og oppdatere spilleren med den.
Se “Kundestøtte” på side 72.
Tillegg
BEMERK
7
6. Spilleren starter nedlasting av nyeste
oppdateringen fra serven. (Nedlastning vil
ta flere minutter avhengig av ditt hjemme
nettverk oppdatering)
7. Når nedlasting er komplett, vises
meldingen: “Nedlastingen er fullført. Vil du
oppdatere?”
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 77
2010.4.7 7:39:34 PM
78
Tillegg
Video Output Resolution/Oppløsning
Ved avspilling av media som ikke er kopibeskyttet
Video ut
Oppløsning
576i
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI tilkoblet
HDMI frakoblet
576p
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080i
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
1080i
Ved avspilling av media med kopieringsbeskyttelse
Video ut
Oppløsning
576i
HDMI OUT
576p
576p
720p
720p
576i
576p
1080i
1080i
576i
576p
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
576p
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
576p
Tillegg
•
For innstilt oppløsning på 576i vil den reelle
opløsningen på HDMI OUT endres til 576p.
•
Dersom du velger en oppløsning manuelt
og deretter kobler HDMI-pluggen til
tv-apparatet og tv-apparatet ditt ikke
aksepterer innstillingen, blir innstilt
oppløsning satt til [Auto].
•
HDMI frakoblet
576i
576p
HDMI OUT-forbindelsen
7
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI tilkoblet
Hvis du velger en oppløsning som din TV
ikke aksepterer, vil en advarsel komme
til syne. Etter oppløsning forandring, kan
du ikke se skjermen, vennligst vent 20
sekunder og oppløsningen vil automatisk
komme tilbake til forutgående oppløsning.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 78
576p
•
Bildefrekvensen for 1080p videoutgangen
kan bli satt automatisk til enten 24 Hz eller
50 Hz avhengig dels av kapasiteten på og
preferansen for det tilkoblede tv-apparatet
og dels på bildefrekvensen for innholdet på
BD-ROM-platen.
COMPONENT VIDEO OUTforbindelsen
BD eller DVD video Strøm kunne forhindret upscaling på analog output.
VIDEO OUT-forbindelsen
Oppløsningen på VIDEO UT-utgangen er alltid
576i.
2010.4.7 7:39:35 PM
Tillegg
79
Varemerker og lisenser
“Blu-ray Disc” er et varemerke.
“BD-LIVE”-logoen er varemerke for Blu-ray Disc
Association.
“BONUSVIEW” er et varemerke for Blu-ray Disc
Association.
Java og alle Java-baserte varemerker og logoer
er varemerker eller registrerte varemerker for Sun
Microsystems, Inc. i USA og andre land.
“DVD Logo” er varemerke for DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED® er
varemerker, seervice merker, eler sertifikat merker
av Digital Living Network Alliance.
DivX er et registrert varemerke for DivX, Inc., og er
brukt under lisens.
Tillegg
Tilvirket under lisen fra Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic, og dobbel-D symbolet er varemerke for
Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.
“x.v.Color” er et varemerke for Sony Corporation.
7
Tilvirket under lisens under U.S. Patent #’: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 & andre U.S. og verdensomspennende
patenter utstedt & pending. DTS eer et registrert
varemerke og DTS logos, Symbol, DTS-HD og DTSHD Master Audio | Essential er varemerker for DTS,
Inc.© 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 79
2010.4.7 7:39:35 PM
80
Tillegg
“AVCHD-” og “AVCHD”-logoen er varemerker for
Panasonic Corporation og Sony Corporation.
Dette produktet er lisensiert under
AVC patentporteføljelisens og VC-1
patensporteføljelisens for personlig og ikkekommersiell bruk for å (i) kryptere video i henhold
til AVC-standarden og VC-1-standarden (“AVC/VC-1
Video”) og/eller (ii) dekryptere AVC/VC-1 video
som var kryptert av en forbruker på personlig og
ikke-kommersielt grunnlag og/eller ble anskaffet
via en videoleverandør med lisens til å levere
AVC/VC-1 video. Ingen lisens er gitt eller implisert
for annet bruk. Ytterligere informasjon jan sjaffes
dra MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.
Gracenote®, Gracenote-logoen og -logotypen og
logoen “Powered by Gracenote” er enten registrerte
varemerker eller varemerker tilhørende Gracenote,
Inc. i USA og/eller andre land.
Musikkgjenkjenningsteknologi og relaterte data
leveres av Gracenote®.
Tillegg
7
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 80
2010.4.7 7:39:35 PM
Tillegg
Spesifikasjoner
81
Radio
• FM Søke område:
87.50 - 108.00 MHz
Generellt
• Strøm krav:
AC 200-240 V, 50/ 60 Hz
• Strøm forbruk:
80 W
• Størrelser (B x H x D):
Ca. 430 x 63 x 281 mm uten fot.
• Netto vekt (Ca.):
4.0 kg
• Drifts-temperatur:
41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)
• Drifts-fuktighet:
5 % to 90 %
Forsterker
• Power output : (4 Ω), (PEAK)
Total
400 W
Front
66 W x 2
Senter
66 W
Bak
66 W x 2
Subwoofer
70 W (Passive)
• Power output (4 Ω), (RMS), THD 10 % (4 Ω/ 3 Ω)
Total
355 W
Front
55 W x 2
Senter
55 W
Bak
55 W x 2
Subwoofer
60 W (Passive)
• Bus strøm forsyning (USB):
500 mA
DC 5 V
System
Inputs/ Outputs
• VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA plugg x 1
• COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativ, RCA plugg x 1,
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA plugg x 2
• Analogue AUDIO IN:
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA plugg (L, R) x 1
• DIGITAL IN (OPTICAL 1/2):
3 V (p-p), Optical jack x 2
• PORT. IN:
0.5 Vrms (3.5 mm stereo plugg)
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 81
• Signal system:
Standard NTSC farge TV system
• Frekvens respons:
20 Hz til 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
• Signal-til-støy forhold:
Mer enn 80 dB
Tillegg
• HDMI OUT (video/audio):
19 pin (HDMI standard, Type A, Version 1.3)
• Laser:
Semileder laser,
Bølgelengde: 405 nm / 650 nm
• Total harmonisk fordreining:
0.05 % er 1 W
• Dynamisk område:
Mer enn 85 dB
• LAN port:
Ethernet plugg x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
7
2010.4.7 8:13:20 PM
82
Tillegg
Høytalere
• Front høytaler (Venstre/Høyre)
Type:
1-veis 1 høytaler
Impedanse klassifisert:
4Ω
Input Strøm:
66 W
Max. Input strøm:
132 W
Nett Dimensjoner
107 x 107 x 102 mm
(B x H x D):
Netto vekt:
0.39 kg
• Bakre høytaler (Venstre/Høyre)
Type:
1-veis 1 høytaler
Impedanse klassifisert:
4Ω
Input Strøm:
66 W
Max. Input strøm:
132 W
Nett Dimensjoner
107 x 107 x 102 mm
(B x H x D):
Netto vekt:
0.42 kg
• Senter høytaler
Type:
Impedanse klassifisert:
Input Strøm:
Max. Input strøm:
Nett Dimensjoner
(B x H x D):
Netto vekt:
Tillegg
• Subwoofer
Type:
Impedanse klassifisert:
Input Strøm:
Max. Input strøm:
Nett Dimensjoner
(B x H x D):
Netto vekt:
1-veis 1 høytaler
4Ω
66 W
132 W
107 x 107 x 102 mm
0.39 kg
1-veis 1 høytaler
3Ω
70 W
140 W
156 x 325 x 320 mm
3.5 kg
7
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 82
2010.4.7 7:39:36 PM
Tillegg
VIKTIG INFORMASJON
VEDRØRENDE
NETTVERKSTJENESTER
VENNLIGST LES GRUNDIG. BRUKEN AV
NETTVERKSTJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE
VILKÅR OG BETINGELSER.
Bruken av nettverkstjenester forutsetter en Internettoppkopling som selges separat og som du, ene og
alene, er ansvarlig for. Nettverkstjenesten kan være
begrenset eller innskrenket avhengig av kvaliteten,
kapasiteten og tekniske begrensninger i din
Internett-tjeneste.
Nettverkstjenesten tilhører tredjepart og kan
være beskyttet av lover om opphavsrett, patenter,
varemerker og/eller andre åndsverksrettigheter.
Nettverkstjenestene er utelukkende til disposisjon
for ditt personlige og ikke-kommersielle bruk.
Såfremt ikke uuttrykkelig autorisert av den respektive
innholdseier eller tjenesteyter, er det ikke tillatt å
endre, kopiere, utgi på nytt, laste opp, poste, overføre,
oversette, selge, lage avledete produkter, utnytte
eller på noen som helst måte eller via noe som helst
medium, distribuere noe innhold eller tjenester som
er tilgjengelig gjennom dette produktet.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 83
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OG UNDER
INGEN JURIDISK TEORI, VERKEN I KONTRAKT,
ERSTATNINGSRETTSLIG FORHOLD, UNDER OBJEKTIVT
ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SKAL LG VÆRE
ANSVARLIG OVENFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART
FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG,
SPESIELL, LOVMESSIG, FØLGESKADER ELLER ANNEN
SKADE ELLER ADVOKATHONORARER ELLER UTGIFTER
RELATERT TIL ELLER OPPSTÅTT SOM FØLGE AV
NETTVERKSTJENESTENE, SELV OM MULIGHETENE
FOR AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ, ER MEDDELT
ELLER SELV OM SLIKE SKADER MED RIMELIGHET
KUNNE VÆRT FORUTSETT.
Nettverkstjenestene kan avsluttes eller avbrytes
når som helst, og LG gir ingen fremstillinger eller
garantier om at noen nettverkstjenester vil forbli
tilgjengelige for noen som helst periode. Bruken av
nettverkstjenester kan være underlagt ytterligere
vilkår og betingelser fra respektiv tredjeparts
tjenestetilbyder. Nettverkstjenestene overføres
av tredjepart via nettverk og overføringssystemer
der LG ikke har noen kontroll eller påvirkning.
LG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ETHVERT
ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR FOR NOE
AVBRUDD ELLER UTSETTELSE I NOEN SOM HELST
NETTVERKSTJENESTE.
LG skal verken være ansvarlig for eller
erstatningsansvarlig for kundetjenester relatert
til nettverkstjenestene. Eventuelle spørsmål eller
henvendelser skal rettes direkte til den respektive
tilbyderen av nettverkstjenestene.
“Nettverkstjeneste(r)” betyr tjenestene fra tredjepart
og som er tilgjengelig via dette produktet, inkludert,
men ikke begrenset til alle data, programvare,
koblinger, meldinger, video og annet innhold som er
funnet eller benyttet i den forbindelse.
“LG” betyr LG Electronics, Inc., dets moderselskap, alle
dets respektive datterselskap, samarbeidspartnere
og relaterte firmaer over hele verden.
Tillegg
LG ER IKKE ANSVARLIG FOR DIN BRUK AV
NETTVERKSTJENESTENE. NETTVERKSTJENESTENE
LEVERES “SOM DE ER”. I DEN UTSTREKNING
LOVGIVNINGEN TILLATER, GIR LG OVERHODET
INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER
AV NOE SLAG (i) FOR NØYAKTIGHETEN,
GYLDIGHETEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHETEN ELLER
FULLSTENDIGHETEN AV NOEN NETTVERKSTJENESTE
SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM DETTE PRODUKTET;
ELLER (ii) AT NETTVERKSTJENESTENE ER FRIE FOR
VIRUS ELLER ANDRE KOMPONENTER SOM KAN
INFISERE, SKADE ELLER FORÅRSAKE SKADE PÅ DETTE
PRODUKTET, DIN DATAMASKIN, TV-APPARAT, ANNET
UTSTYR ELLER ANNEN EIENDOM AV NOE SLAG. LG
UTTRYKKELIG FRASKRIVER SEG ALT UNDERFORSTÅTT
GARANTIANSVAR, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET
TIL GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET
FOR ET BESTEMT FORMÅL.
83
7
2010.4.7 7:39:36 PM
84
Tillegg
Merknad om
programvare med
åpen kildekode
•
•
Tillegg
7
Det følgende GPL gjennomførbare og LGPL bibliotek
brukt i dette produkt er et emne til GPL2.0/LGPL2.1
License Agreements /lisens avtaler:
GPL GJENNOMFØRBARE: Linux kernel 2.6, bash,
busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs,
mtd-utils, net-tools, procps, samba-3.0.25b, sysutils,
tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd
LGPL BIBLIOTEK: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo,
ffmpeg, iconv, libusb, mpg123
gSOAP Public License 1.3 LIBRARY(BIBLIOTEK)
gsoap
LG Electronics tilbyr å forsyne kilde kode til deg på
CD-ROM for et gebyr som dekker omkostningene for
Utføring av en slik distrubusjon, som kostnadene av
media, frakt og arbeide ved e-mail forspørsel til LG
Electronics på: [email protected]
Dette tilbud er gyldig for en periode på tre (3) år fra
datoen av distribusjonen av dette produktet ved LG
Electronics.
Du kan få an kopi av GPL, LGPL lisenser fra
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl2.0.html og http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html .
Du kan få en kopi av gSOAP offentlig lisens fra
http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html.
Denne software er basert I deler på arbeidet av den
Uavhengige JPEG Group copyright © 1991 – 1998,
Thomas G. Lane.
Dette product inkuderer
• boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
• c-ares : copyright © 1998 by the Massachusetts
Institute of Technology
• curl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg
• expat: copyright © 2006 expat maintainers
• freetype: copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
• jpeg: Denne software er basert I deler på arbeidet
av den Uavhengige JPEG Group copyright © 1991
– 1998, Thomas G. Lane.
• mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn
Randers-Pehrson
• ntp : copyright © David L. Mills 1992-2006
• OpenSSL:
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 84
•
•
•
•
•
•
•
– cryptographic software skrevet av Eric Young
([email protected]).
– software skrevet av Tim Hudson
([email protected]).
– software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org)
png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
portmap : copyright © 1990 The Regents of the
University of California
ptmalloc : copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
UnitTest++ : copyright © 2006 Noel Llopis and
Charles Nicholson
UPnP SDK : copyright © 2000-2003 Intel
Corporation
strace :
copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg
copyright © 1993 Branko Lankester
copyright © 1993 Ulrich Pegelow
copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman
xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
XML-RPC For C/C++:
copyright © 2001 by First Peer, Inc. All rights
reserved.
copyright © 2001 by First Peer, Inc. All rights
reserved.
zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and
Mark Adler.
All rights reserved
Tillatelse er hermed gitt, fri fra kostnader, til enhver
person som innehar en kopi av dette software og
tilhørende filer (the “Software”), for avtale i Software
uten restriksjoner, inkludert uten begrensede
rettigheter til å bruke, kopiere, modifiere, publisere,
distribuere, under-lisens, og/eller selge kopier
av Software, og å tillate personer som software
er utarbeidet til å gjøre dette underfølgende
forutsetninger:
SOFTWARE ER LEVERT “SOM DET FREMSTÅR” UTEN
ENHVER GARANTI, TYDLIG ELLER FORUTSATT,
INKLUDERT MEN INGEN BEGRENSNING TIL
GARANTIER AV SALGBARHET, SIKKERHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. I INGEN
BEGIVENHET SKAL FORFATTERE ELLER OPPHAVSRETTHOLDERE BLI ANSVARLIG FOR NOEN KLAGE, SKADER
ELLER ANDRE ANSVAR, ENTEN I EN HANDLING AV
KONTRAKT, FORVOLDET SKADE ELLER ELLER PÅ
ANNEN MÅTE, I FORBINDELSE FRA, UT AV ELLER I
FORBINDELSE MED SOFTWARE ELLER BRUK ELLER
ANNEN BEHANDLING I SOFTWARE.
2010.4.7 7:39:37 PM
Tillegg
Betingelser for bruk
av Gracenote®
Gracenote bruker en unik identifikator til å spore
spørringer for statistiske formål. Hensikten med
en tilfeldig tildelt numerisk identifikator er å gi
Gracenote mulighet til å telle antall spørringer uten
å få kjennskap til hvem du er. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se nettsiden på www.gracenote.
com med Gracenotes personvernpolicy.
Dette programmet inneholder programvare
fra Gracenote, Inc., 2000 Powell Street, Suite.
1380, Emeryville, California 94608 (“Gracenote”).
Programvaren fra Gracenote (“Gracenoteprogramvaren”) gir dette programmet mulighet
til å foreta tilkoblet identifisering av disker og
musikkfiler og hente musikkrelatert informasjon,
inkludert informasjon om navn, artist, spor og tittel
(“Gracenote-data”) fra tilkoblede servere (“Gracenoteservere”) og utføre andre funksjoner. Gracenote gir
deg rett til å bruke Gracenote-data bare ved hjelp
av de medfølgende sluttbrukerfunksjonene i denne
programvaren og utelukkende til personlig bruk og
ikke-kommersielle formål.
GRACENOTE-PROGRAMVAREN OG HVERT ENKELT
ELEMENT I GRACENOTE-DATAENE ER LISENSIERT
TIL DEG “AS IS” (SOM DE ER). GRACENOTE GIR
INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER, VERKEN
UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MED
HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN AV EVENTUELLE
GRACENOTE-DATA FRA GRACENOTE-SERVERNE.
GRACENOTE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å SLETTE
DATA FRA GRACENOTE-SERVERNE ELLER ENDRE
DATAKATEGORIER AV ÅRSAKER SOM GRACENOTE
ANSER SOM TILSTREKKELIGE. DET GIS INGEN
GARANTI OM AT GRACENOTE-PROGRAMVAREN
ELLER GRACENOTE-SERVERNE ER UTEN FEIL ELLER AT
GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER GRACENOTESERVERNE FUNGERER UTEN AVBRUDD. GRACENOTE
ER IKKE FORPLIKTET TIL Å LEVERE DEG FORBEDREDE
ELLER NYE DATATYPER SOM GRACENOTE EVENTUELT
LEVERER SENERE, OG KAN FRITT OG NÅR SOM HELST
AVSLUTTE SINE ONLINETJENESTER.
Du aksepterer at din ikke-eksklusive lisens til å
bruke Gracenote-data, Gracenote-programvaren
og Gracenote-servere opphører hvis du bryter disse
begrensningene. Hvis lisensen opphører, aksepterer
du å avslutte all bruk av Gracenote-data, Gracenoteprogramvaren og Gracenote-servere. Gracenote
forbeholder seg alle rettigheter til Gracenote-data,
Gracenote-programvaren og Gracenote-serverne,
inkludert alle eierrettigheter. Gracenote vil ikke under
noen omstendigheter være ansvarlig for noen form
for betaling til deg for informasjon du gir, inkludert
musikkfilinformasjon. Du aksepterer at Gracenote
kan håndheve sine rettigheter i henhold til denne
avtalen mot deg direkte i sitt eget navn.
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 85
GRACENOTE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTT GARANTI
OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR NOE BESTEMT
FORMÅL, EIENDOMSRETT ELLER KRENKELSE
AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. GRACENOTE
GARANTERER IKKE FOR RESULTATET DU OPPNÅR
VED BRUK AV GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER
EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER
INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR
EVENTUELLE FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE
SKADER ELLER FOR EVENTUELT TAP AV FORTJENESTE
ELLER TAP AV INNTEKT.
© Gracenote, Inc. 2009
Tillegg
Du aksepterer at Gracenote-data, Gracenoteprogramvaren og Gracenote-servere bare skal
brukes til personlige, ikke-kommersielle formål. Du
aksepterer at du ikke kan tilordne, kopiere, overføre
eller sende Gracenote-programvaren eller noen
Gracenote-data til en tredjepart. Hvis Gracenotedataene er innebygd i en musikkfil (for eksempel
i ID3-koden til en fil i MP3-format) eller i form av
teksten i en spilleliste, gir imidlertid Gracenote deg
rett til å bruke og overføre slike Gracenote-data til
personlig bruk. DU AKSEPTERER AT DU IKKE KAN
BRUKE ELLER NYTTIGGJØRE DEG AV GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER
GRACENOTE-SERVERE UTEN AT DET UTTRYKKELIG ER
TILLATT I DISSE BETINGELSENE.
85
7
2010.4.7 7:39:37 PM
HB405SU-D0.BSWELL_NOR_6991.indd 86
2010.4.7 7:39:37 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement