LG LAS950M,MUSICFLOWHS9 Brukermanual

LG LAS950M,MUSICFLOWHS9 Brukermanual
SMART Hi-Fi AUDIO
Trådløs multirooms lydplanke
Modell : MUSICFLOW HS9
NORSK | BRUKERVEILEDNING
For å se instruksjonene for avanserte
egenskaper, besøk http://www.lg.com, og last
så ned Brukerveiledningen.
Noe av innholdet i denne bruksanvisningen
kan variere fra din spiller.
Det aktuelle apparatet kan avvike fra
tegningen.
www.lg.com
Copyright © 2015-2017 LG Electronics. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
1
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en
likesidet trekant er en advarsel for
brukeren om at det finnes uisolert
spenning inne i produktet som
kan være kraftig nok til å kunne
forårsake personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter
rundt dette produktet. (f.eks. elektronisk
fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn
av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som
kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene
må aldri blokkers ved at produktet plasseres på
en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag.
Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik
som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er
sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens
anvisninger er fulgt.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller
den andre overflaten av produktet.
For modeller som bruker en adapter
Anvend kun den strømadapteren som medfølger
denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra
en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av
garantien.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og
skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og
erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et
autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen
fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli
vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller
tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter,
stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut
av enheten.
Kom i gang
3
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
1
Kom i gang
Trygg måte å fjerne batteripakken eller
batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet
eller batteripakken, og følg trinnene for montering
i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers
og dyrs helse, må det gamle batteriet eller
batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges
i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos
forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med
ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det
anbefales at du bruker lokale, systembatterier og
akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må
ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn,
åpen flamme eller lignende.
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2Sikkerhetsinformasjon
6Hovedfunksjoner
6Introduksjon
7Tilbehør
8Frontpanel
8Bakpanel
9Fjernkontroll
10 Installasjon av lydplanke
10 – Installasjon av dekkfoten
10 Montering av hovedenheten på veggen.
2Tilkobling
12 Trådløs basshøyttaler -tilkobling
13Tilkoblingsoversikt
13 Tilkobling til TVen
13 – Bruk av en OPTISK kabel
14 – LG Sound Sync
15 – Bruk av en HDMI-kabel
15 – Nyt rik lyd fra kanaler via lydpanelet.
16 – Hva er SIMPLINK?
16 – ARC (lydreturkanal)-funksjon
17 – Ytterligere informasjon for HDMI
17 Tilkobling av alternativt utstyr
17 – HDMI-tilkobling
18 – PORT. (bærbar) IN-tilkobling
19 – OPTICAL IN-tilkobling
19 – Tilkobling av IR Blaster
20 Førstegangsoppsett for multi-rom
20 – Kablet tilkobling (MUSICflowmaskenettverkstilkobling)
20 – Trådløs tilkobling (standard trådløs
tilkobling)
20 Installer ”Music Flow Player”-appen
21 – Kom i gang med Music Flow Playerappen
22 Koble høyttaleren til hjemmenettverket
ditt
22 – Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
23 – Koble høyttaleren til nettverket ditt
med en LAN-kabel
25 – Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (Android)
28 – Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (iOS)
31 Koble høyttaleren til hjemmenettverket
ditt (ekstra)
31 – Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via LAN-kabel
33 – Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via WiFi-oppsettmetoden
35 Bruk av Broen
35 – Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
37 – Bruk som en trådløs forlenger
38 Bruk av mediaserver for PC
38 – Music Flow PC-programvare for
Windows
39 – Nero MediaHome 4 Essentials for
Mac OS
3 Bruk
41
41
42
43
44
46
46
47
49
50
50
50
51
52
52
52
53
55
55
55
56
56
Nyt musikken med Music Flow Playerappen
– Oversikt over Hjem-menyen
– Oversikt over sidemenyen
– Spill av en sang
– Oversikt over avspilling
Forskjellige måter for å lytte til musikk
– Gruppeavspilling
– surround-lydmodus
(Hjemmekinomodus)
– Sømløs-avspilling
Still inn høyttaleren med Music Flow
Player-appen
– Oversikt over innstillingsmeny
– [Generelt] Meny
– [Høyttalere] Meny
– [Alarm/Innsovningstimer]-meny
– [Konto Administrasjon]-meny
– [Tidssone]-meny
– [Avanserte innstillinger]-meny
– [Chromecast]-meny
– [Versjonsinfo.]-meny
– [Lisenser for åpen kildekode]-meny
Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
– Om Bluetooth
Innholdsfortegnelse
56 – Bluetooth-profiler
56 – Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
57 Andre funksjoner
57 – DRC (dynamisk rekkeviddekontroll)
57 – AV Sync
57 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
58 – Slå av lyden midlertidig
58 – Viser informasjon om inngangskilden.
58 – Innstilling av dvaletidsur
58 – AUTO-STRØM Av
59 – AUTO-STRØM På/Av
59Lydjustering
59 – Juster volumnivået automatisk
59 – Juster Diskant/Bass/Basshøyttaleren
59 – Nattmodus
60Standby-modus
60 – Standby-modus
60 – Nettverk-standby-modus
60 – Bluetooth standby-modus
60 Tilbakestilling av høyttaleren
60 – Tilbakestilling av høyttaleren
5
5 Vedlegg
64Filkrav
64 Varemerker og lisenser
65Spesifikasjoner
67 Håndtering av høyttaleren
67 Viktig informasjon angående
nettverkstjenester
68 VILKÅR FOR BRUK
4 Feilsøking
61Feilsøking
61 – Generelt
62 – Nettverk
63 – App- og PC-programvare
Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra Music Flow Player-appen avhengig av
applikasjonsversjonen.
1
2
3
4
5
6
Kom i gang
Hovedfunksjoner
1
Kom i gang
Laget for iPod/iPhone/iPad eller
Android-enheter
Nyt musikk fra en iPod/iPhone/iPad eller Androidenhet med en enkel tilkobling.
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
PORT. IN
Lytt til musikk fra din bærbare enhet.
Music Flow Player-app
Lytt til musikk lagret på din smart-enhet.
Du kan kontrollere denne høyttaleren med din
iPod Touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via
Music Flow Player-appen. Denne høyttaleren og
din smart-enhet må være koblet til det samme
nettverket. Besøk Apple “App Store” eller Google
“Play Store” eller bruk QR-koden nedenfor til å søke
etter “Music Flow Player”-appen.
For detaljert informasjon, se side 20.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy Avhengig av applikasjonsversjonen og
innstillingene på smart-enheten kan det hende
at Music Flow Player-appen ikke fungerer som
den skal.
yy Noen smart-enheter er kanskje ikke kompatible
med denne høyttaleren.
Introduksjon
Symboler brukt i denne veiledningen
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige
skader ved misbruk.
Kom i gang
7
Tilbehør
Kontroller og identifiser medfølgende tilbehør.
Fjernkontroll (1)
Batterier (2)
Veggbrakett (2)
Installasjonsveiledning
for veggbraketter (1)
Skruer (2)
Kabelbånd for
arrangering av kabler
(2)
Fot
IR Blaster
Optisk kabel
1
Kom i gang
Utforming og spesifikasjoner av tilbehøret kan
endres uten forvarsel.
8
Kom i gang
Frontpanel
1
Kom i gang
ADisplay-vindu
Fp/o (Volum) Justerer lydnivå.
BFjernsensor
G
CLED-indikator
Viser tilkoblingsstatus
(WiFi)
Kobler høyttaleren til nettverket ditt.
(side 25)
D 1/!(Standby/På)
-Strøm på
-Bytter til standby-modus (side 60)
(Legg til)
H
Legger til høyttaleren til nettverket ditt. (side 31)
EF (Funksjon) Velger funksjon og inngangskilde.
Bakpanel
IN 1
IN 2
IN 3
IR BLASTER
AS/W-nedlastingskontakt (kun for vedlikehold)
EPORTABLE IN : Bærbar inngang
BETHERNET : LAN-port
FHDMI IN 2/HDMI IN 3 : HDMI-inngang
COPT. IN 2/OPT. IN 1 : Optisk inngang
GIR BLASTER
DHDMI IN 1/HDMI OUT(TV ARC) : HDMI-inngang/utgang
HAC-strømledning
Kom i gang
Fjernkontroll
9
• • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
1 (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV. / Bytter til
standby-modus.
FUNC : Velger funksjon og inngangskilde.
(Demp): Demper lyden.
: Justerer lydnivået på Diskant, Bass og
Basshøyttaleren.
VOL o/p : Justerer høytalervolumet.
• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Lytt til musikken din gjentatte ganger.
C/V (Hopp Over) :
- Hopper raskt bakover eller fremover.
dM (Spill/Pause) : Starter avspilling. / Pauser
avspilling.
INFO : Viser inngangskildeinformasjon.
,,Merk
Du kan bruke disse avspillingsknappene etter
musikken spilles via “Music Flow Player”-appen
eller PC-programvare.
• • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • •
DRC : Slår på eller av DRC-funksjon.
: Slå nattmodus På for å redusere lydintensiteten
og forbedre finhet og mykhet.
AUTO VOL : Slår på eller av AUTO VOLUME-modus.
AV SYNC : Synkroniserer lyd og video.
Batteribytte
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen,
og sett inn to R03-batterier (størrelse AAA)
som passer korrekt.
SLEEP : Stiller systemet til å slå seg av automatisk
på et angitt tidspunkt.
AUTO POWER : Slår på eller av AUTO POWERfunksjon. (Se side 59.)
Kom i gang
OPTICAL : Endrer inngangskilden til OPTICAL
direkte.
1
10
Kom i gang
Installasjon av
lydplanke
1
Kom i gang
Du kan høre lyden ved å koble enheten til den
andre enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
Plasser enheten foran TVen og koble den til den
enheten du ønsker å bruke. (Se s. 13 - 19)
Montering av
hovedenheten på
veggen.
Du kan montere hovedenheten på en vegg.
Du kan plassere den trådløse basshøyttaleren
hvor som helst i rommet ditt. Men det er bedre å
plassere basshøyttaleren nær hovedenheten. Snu
den litt inn mot midten av rommet for å redusere
refleksjoner fra veggen.
>>Forsiktig
Ettersom det er vanskelig å opprette en
tilkobling etter installasjon av denne enheten,
bør kablene kobles til før installasjon.
>>Forsiktig
Klargjøringsmaterialer
yy For beste ytelse med trådløs tilkobling som
Bluetooth eller trådløs basshøyttaler , ikke
installer enheten på metallmøbler siden
den trådløse tilkoblingen kommuniserer
gjennom en modul plassert på bunnen av
enheten.
yy Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten
av enheten/basshøyttaleren ved installasjon
eller flytting.
Installasjon av dekkfoten
Du kan forlenge høyden av enheten ved hjelp av
dekkfoten (høyde : 11 mm)
1. Snu enheten opp ned.
2. Fjern et klistremerke festet til dekkfoten.
Deretter, plasserer på den eksisterende foten av
enheten.
3. Trykk på dekkfoten med tilstrekkelig kraft for å
sikre at den sitter godt fast.
Enhet
Installasjonsveiledning for
veggbraketter
Veggbrakett
Skruer
(følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
Kom i gang
1. Match TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsveiledning med bunnen på TVen og
fest den for posisjonering.
5. Sett enheten på veggbrakettene og tilpass
skruehullene på bunnen av enheten.
TV
1
2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk
veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark
(installasjonsveiledning for veggbraketter) følger
med for boring. Bruk arket for å finne punktene
for boring.
,,Merk
For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.
>>Forsiktig
yy Ikke installer denne enheten opp ned. Dette
kan skade delene på enheten eller forårsake
personskader.
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
yy Ikke hold fast på den installerte enheten og
unngå at enheten dyttes.
yy Sikre enheten godt til veggen slik at den
ikke faller ned. Dersom enheten faller ned,
kan dette resultere i personlige skader og
skader på enheten.
yy Når enheten er installert på en vegg, sikre at
barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da
dette kan forårsake at den faller ned.
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering av
enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti
(HUD-1 6 x 30) for montering.
Kom i gang
6. Fest enheten forsvarlig med skruene.
3. Fjern installasjonsveiledningen for
veggbraketter.
11
12
Tilkobling
Trådløs basshøyttaler
-tilkobling
3. Hvis LED-lyset på den trådløse basshøyttaleren
allerede blinker grønt kontinuerlig, kan du
hoppe over dette trinnet.
Trykk og hold PAIRING på baksiden av den
trådløse basshøyttaleren i over 5 sekunder.
LED-indikator til trådløs
basshøyttaler
2
Tilkobling
LED-farge
Status
Grønn
(blinker)
Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse basshøyttaleren
er i standby-modus eller
tilkoblingen mislyktes.
Av (ingen
display)
Strømledningen til den trådløse
basshøyttaleren er frakoblet.
Første oppsett av den trådløse
basshøyttaleren
1. Koble til strømledningen til den trådløse
basshøyttaleren til strømmen.
2. Slå på hovedenheten : Hovedenheten og den
trådløse basshøyttaleren vil bli sammenkoblet
automatisk.
Manuell sammenkobling av den
trådløse basshøyttaleren
Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det
røde LED-lyset eller det blinkende grønne LED-lyset
på den trådløse basshøyttaleren og basshøyttaleren
lager ikke lyd. For å løse problemet, følg stegene
nedenfor.
1. Juster lydnivået på hovedenheten til minimum.
-- ”VOL MIN” vises i display-vinduet.
2. Trykk på og hold (Demp) på fjernkontrollen i
ca. 3 sekunder.
-- “WL RESET” vises kort i display-vinduet.
-- LED-lyset på den trådløse basshøyttaleren
lyser vekslende rødt og grønt.
4. Frakoble strømledningen på hovedenheten og
den trådløse basshøyttaleren .
5. Koble disse til igjen etter at LED-lyset på
hovedenheten og den trådløse basshøyttaleren
har slukket helt.
Hovedenheten og den trådløse basshøyttaleren
vil bli sammenkoblet automatisk når enheten
slås på.
-- Når tilkoblingen er fullført, vises det grønne
LED-lyset på den trådløse basshøyttaleren .
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger
tid) for enheten og basshøyttaleren å
kommunisere med hverandre.
yy Jo nærmere hverandre hovedenheten
og basshøyttaleren står, jo bedre blir
lydkvaliteten. Det anbefales å installere
enheten og basshøyttaleren så nær
hverandre som mulig og unngå kassene
nedenfor.
-- Det finnes en hindring mellom enheten
og basshøyttaleren .
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med denne trådløse tilkoblingen,
som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
Tilkobling
13
Tilkoblingsoversikt
Tilkobling til TVen
Koble til eller koble fra kontakten i rekkefølgen
vist i bildet.
Vennligst koble til med denne enheten og TVen
ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel,
avhengig av tilstanden til TVen.
Bruk av en OPTISK kabel
OUT
(TV ARC)
IN 1
Optisk kabel
eller
2. Sett inngangskilden til OPTICAL. Trykk gjentatte
ganger på FUNC på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil funksjonen blir valgt.
For å velge OPTICAL 1- eller OPTICAL
2-funksjonen direkte, trykk på OPTICAL på
fjernkontrollen.
,,Merk
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern Høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
2
Tilkobling
1. Koble til OPT. IN 1- eller OPT. IN 2-kontakten på
baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten
på TVen ved å bruke en OPTICAL kabel.
14
Tilkobling
LG Sound Sync
Med kablet tilkobling.
1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk
kabel.
2
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne
enheten med fjernkontrollen din med LG Sound
Sync. Den er kompatibel med LG TVen som støtter
LG Sound Sync. Kontroller at LG Sound Sync-logoen
finnes på TVen din.
Optisk kabel
Tilkobling
Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp
Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.
Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig
av kapabiliteten til utstyret ditt.
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på
denne enheten ved bruk av LG Sound Sync.
Dersom du bruker TV-fjernkontrollen igjen,
vil enheten synkroniseres med TVen.
yy Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer
tilstanden til TVen og strømmen.
yy Kontroller tilstanden til denne enheten og
tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av
LG Sound Sync.
2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
4. Velg OPTICAL-funksjonen ved å trykke på FUNC
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
-- Skru av enheten.
,,Merk
-- Endring av funksjonene til andre.
Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
-- Frakobling av optisk kabel.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
varierer basert på TVen din når du slår AUTO
POWER-funksjonen PÅ.
“LG OPT” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
Med trådløs tilkobling.
1. Slå på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
2. Velg LG TV-funksjonen ved å trykke på FUNC
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
3. Sett opp LG Sound Sync (trådløs) på TVen. Se
TV-veiledningen.
“PAIRED” vises i display-vinduet i omtrent 3
sekunder, deretter vises “LG TV” i display-vinduet
ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og
TVen din.
,,Merk
Hvis du har slått av enheten direkte ved
å trykke på 1 (Strøm), vil LG Sound Sync
(Wireless) bli frakoblet.
Tilkobling
15
Bruk av en HDMI-kabel
Sjekkliste for HDMI-kabel
Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter
HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden
nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten
kobling til den optiske kabelen.
Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, slik
at dette kan resultere i ingen lydutgang.
Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden
av enheten til ARC-kontakten på TVen med en
HDMI-kabel.
Ved tilkobling av denne enheten til TVen, hvis
det ikke finnes lyd, kan det være et problem med
HDMI-kabelen. Derfor, koble denne enheten til
TVen og sjekk Type A, høyhastighets HDMI™-kabel
med Ethernet.
HIGH SPEED HDMI CABLE
HDMI-kabel
OUT
(TV ARC)
,,Merk
yy HDMI Kontroll over forbrukerelektronikk
(CEC): Ved bruk av en enkel fjernkontroll, har
du muligheten til å operere CEC-kompatible
enheter (TV, lydplanke, Blu-Ray-spiller, osv.)
yy Du kan også bruke ekstra funksjoner som
Bluetooth med FUNC på fjernkontrollen
eller F på denne enheten. Når du går
tilbake til live/direkte TV-kanal etter bruk
av ekstra funksjoner (Bluetooth) på dette
audiosystemet, må du velge dine foretrukne
høyttalere for å lytte til lyd gjennom dette
audiosystemet igjen.
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
2
(X)
Tilkobling
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
(O)
Nyt rik lyd fra kanaler via
lydpanelet.
Tilkobling via HDMI-kabel*
TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene
(HDMI CEC1) / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig
nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via
en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse
HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en
optisk kabel.
1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediagrensesnitt
for kontroll over forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er
en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren
kommandere og kontrollere CEC-aktiverte enheter
som er tilkoblet via HDMI ved å bruke kun én av
fjernkontrollene.
* Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
osv.
16
Tilkobling
Hva er SIMPLINK?
ARC (lydreturkanal)-funksjon
ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende
lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.
Bruk av denne funksjonen :
Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert
via TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG
TVer med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.
2
Funksjoner som kan kontrolleres via LG TVfjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.
Tilkobling
Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINKfunksjonen.
LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som
vist ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden til enheten, kan
enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra
formålet ditt, eller ikke fungere.
yy Avhengig av en TV eller spiller som er
koblet til denne enheten, kan SIMPLINKoperasjoner variere fra formålet ditt.
-- TVen din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon,
og HDMI-CEC og ARC må slås på.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere hos ulike TVer. For detaljer om ARCfunksjonen, se TV-veiledningen.
-- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type,
høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet)
-- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI
IN på TVen som støtter ARC-funksjonen ved hjelp
av en HDMI-kabel.
-- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er
kompatible med ARC.
,,Merk
yy ARC-funksjonen blir automatisk valgt når
ARC-signalet kommer inn fra TVen, uansett
hvilken type funksjon du bruker.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
Tilkobling
Ytterligere informasjon for
HDMI
yy Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet, kontroller følgende:
17
Tilkobling av
alternativt utstyr
- F orsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne
spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den
stå i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne
spilleren.
HDMI-tilkobling
- Den tilkoblede enhetens video-inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
Du kan nyte lyden fra den eksterne enheten som
du kobler til.
Kun for nytelse av lyd
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter vil fungere med denne spilleren.
IN 1
IN 2
IN 3
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer
lydutgangen på spilleren, kan HDMIenhetens lyd bli forvrengt eller ikke ha
lydutgang.
yy Endring av oppløsningen når tilkoblingen
allerede er etablert kan resultere i
funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå
av spilleren og slå den på igjen.
yy Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen
eller koble fra HDMI-kabelen.
yy Dersom det oppstår støy eller linjer på
skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen
(lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m (15
fot)).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen
i HDMI IN-modus. Forandre videooppløsningen på den tilkoblede
komponent.
yy Dersom video-utgangssignalet er unormalt
når PCen din er tilkoblet til HDMI INkontakten, forandre oppløsningen på PCen
din til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.
Til Blu-Ray-spiller,
DVD-spiller, osv.
1. Koble HDMI IN 1-, HDMI IN 2- eller HDMI IN
3-kontakt på baksiden av enheten til HDMI OUTkontakten på lydenheten, for eksempel Blu-Rayspiller, DVD-spiller, osv.
2. Sett inngangskilden til HDMI IN 1, HDMI IN 2
eller HDMI IN 3. Trykk gjentatte ganger på FUNC
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen blir valgt.
Tilkobling
- Den tilkoblede enheten er kompatibel med
720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller
1920 x 1080p video-inngang.
2
18
Tilkobling
For nytelse av både lyd og bilde
PORT. (bærbar) IN-tilkobling
Du kan nyte både lyd og bilde fra den eksterne
enheten som du kobler til.
2
Tilkobling
IN 1
IN 2
IN 3
OUT
(TV ARC)
Lytt til musikk fra din bærbare
spiller
Enheten kan brukes til å spille musikken fra mange
typer av bærbare spillere eller eksterne enheter.
1. Koble den bærbare spilleren til PORTABLE INkontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1 (strøm).
1. Koble HDMI IN 1-, HDMI IN 2- eller HDMI IN
3-kontakt på baksiden av enheten til HDMI OUTkontakten på lydenheten, for eksempel Blu-Rayspiller, DVD-spiller, osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på
TVen.
3. Sett inngangskilden til HDMI IN 1, HDMI IN 2
eller HDMI IN 3. Trykk gjentatte ganger på FUNC
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen blir valgt.
,,Merk
HDMI OUT-kontakt er for TV-tilkobling. Selv
om PCM-multikanal har inngang via enheten
gjennom en HDMI-kabel, kan enheten bare ha
2 utgangskanaler til TVen.
3. Velg PORTABLE-funksjonen ved å trykke på
FUNC på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen er valgt.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne
enheten, og start spillingen.
Tilkobling
19
OPTICAL IN-tilkobling
Tilkobling av IR Blaster
Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne
enheter til OPT. IN-kontakten.
IR Blaster følger med som tilbehør til enheten for å
sikre god kommunikasjon med fjernkontrollen og
TVen.
Fjernkontrollen til TVen din kan ikke brukes hvis
enheten skjuler fjernsensoren på TVen.
Du kan løse dette problemet ved å koble IR Blaster
til LG TVen.
2
Tilkobling
Optisk kabel
Til den optiske
utgangskontakten
på den eksterne
enheten
1. Koble til OPT. IN 1- eller OPT. IN 2-kontakten på
baksiden av enheten til optisk ut-kontakten på
TVen din (eller den digitale enheten din, osv.)
TV
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke
på FUNC på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen er valgt.
IR BLASTER
For å velge OPTICAL 1- eller OPTICAL
2-funksjonen direkte, trykk på OPTICAL på
fjernkontrollen.
3. Lytt til lyd fra den tilkoblede enheten.
4. Trykk på OPTICAL for å gå ut fra OPTICAL.
Funksjonen blir finjustert til forrige.
Til den optiske utgangskontakten på den eksterne
enheten
1. Fjern beskyttelsesfilmen fra IR Blaster.
2. Sett IR Blaster på baksiden av enheten
med sensoren til IR Blaster vendt mot
fjernkontrollsensoren på TVen.
3. Koble enden av IR Blaster til IR BLASTERkontakten.
>>Forsiktig
yy Ikke blokker ventilasjonen når du setter IR
Blaster på enheten.
yy Ikke koble fra strømledningen. Hvis du
ønsker å bruke IR Blaster, ha enheten i
standby-modus.
,,Merk
Avhengig av TVen din, kan det hende at noen
eller ingen av knappene fungerer på TVen.
20 Tilkobling
2
Førstegangsoppsett
for multi-rom
Installer ”Music Flow
Player”-appen
Ved installasjon av MUSICflow-produktet for
første gang, kan to typer tilkoblinger velges, som
nedenfor.
Via Apple “App Store” eller Google
“Play Store”
Tilkobling
Kablet tilkobling (MUSICflowmaskenettverkstilkobling)
Koble høyttaleren til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Deretter kan flere MUSICflow-produkter (valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)” på side 31.
1. Trykk Apple “App Store”-ikonet eller Google “Play
Store”-ikonet.
2. Skriv inn “Music Flow Player” i søkelinjen og trykk
på “Search”.
3. Velg “Music Flow Player” i søkeresultatlisten for å
laste ned.
,,Merk
yy Music Flow Player-appen vil
være tilgjengelig i følgende
programvareversjoner:
Android OS : Ver 4.0 (ICS) (eller nyere),
iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
yy Avhengig av enheten, kan det hende at
"Music Flow Player-appen ikke fungerer.
LAN-kabel
Trådløs tilkobling (standard
trådløs tilkobling)
Via QR-kode
Installer “Music Flow Player”-appen via QR-kode.
Scan QR-koden med scanning-appen.
Når kablet tilkobling er utilgjengelig mellom
høyttalerne og hjemmeruteren, tilbyr denne
enheten musikkdirekteavspillingstjeneste innenfor
hjemmeruterens WiFi-dekning.
Koble én høyttaler til hjemmeruteren trådløst.
Deretter kan flere MUSICflow-produkter (valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)” på side 31.
Trådløst signal
(Android OS)
(Apple iOS)
Tilkobling
,,Merk
yy Kontroller at smart-enheten din er koblet til
internett.
21
3. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren som du har kjøpt.
yy Kontroller at smart-enheten din har en
scanning-app. Hvis nødvendig, last ned fra
Apple “App Store” eller Google “Play Store”.
Kom i gang med Music Flow
Player-appen
2
Tilkobling
Ved lansering av Music Flow Player-appen for
første gang, vises vilkårene for bruk og Chromecast
Service på skjermen.
1. Kontroller innholdet i bruksvilkårene og velg
[Godta].
Se “Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt”
på side 22.
,,Merk
Hvis du ønsker å returnere til skjermen med
brukervilkårene, start opp Music Flow Playerappen på smart-enhetens innstillingsmeny.
2. Sjekk innholdet til Chromecast Service og velg
[Godta].
22 Tilkobling
2
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
Bruk av et kablet nettverk gir det beste resultatet, da
de tilkoblede enhetene kobler direkte til nettverket
og ikke blir påvirket av radio-støy.
yy Kontroller at Bluetooth-innstillingen på smartenheten din er på.
Vennligst se dokumentasjonen for
nettverksenheten din for ytterligere instruksjoner.
Forberedelse
Tilkobling
yy Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
yy Kontroller at høyttaleren og smart-enheten er
koblet til samme ruter.
Forberedelse
yy For Enkel Tilkobling, er WiFi-nettverk nødvendig.
,,Merk
yy Enkel Tilkobling støttes av Bluetooth Ver 4.0
(eller nyere).
yy Hvis skjermen for enkeltilkobling ikke vises
på skjermen, tilkoble enheten via den andre
metoden. Vennligst se “Koble høyttaleren til
nettverket ditt med en LAN-kabel” (side 23)
eller “Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden” (side 25 eller side 28)
Krav
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
1. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
,,Merk
yy Kontroller at DHCP-serveren er aktivert på
den trådløse ruteren.
yy Hvis du ikke kan koble høyttaleren til ruteren
din, gå til ruterens innstillinger og kontroller
at boksen for “Tillat trådløse klienter å se
hverandre og få tilgang til lokalnettverket
mitt.” er krysset av.
2. Appen søker etter høyttaleren og kobler til
automatisk. Trykk [Neste].
Tilkobling 23
3. Hvis nettverkspassordet er innstilt, vises
sikkerhetsskjermen. Skriv inn passordet.
Koble høyttaleren til
nettverket ditt med en LANkabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
LAN
5. Trykk [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Etter fullføring vises TV-tilkoblingsskjermen. Følg
instruksjonene på skjermen.
Tilkobling
Ruter
4. Etter å ha skrevet inn passordet, trykk [Neste].
2
24 Tilkobling
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på
fjernkontrollen eller 1/! på enheten. LEDindikatoren begynner å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Velg [Koble til produktet] for å
installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet
og trykk [Neste].
5. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens LAN-port og koble den andre
enden til den trådløse ruteren din
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
2
Tilkobling
6. Velg deretter [Neste] på skjermen.
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
4. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for
TV-tilkobling.
Tilkobling 25
(Hvis det finnes en oppdatering)
8. Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
Koble høyttaleren til
nettverket ditt via WiFioppsettsmetoden (Android)
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
yy Du kan ikke bruke høyttaleren uten en ruter.
Ved bruk av den kablede ruteren kan du
kontrollere høyttaleren med Music Flow PCprogramvare. (side 38)
yy Høyttaleren og smart-enheten må være
koblet til samme ruter.
Tilkobling
Ruter
2
26 Tilkobling
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1/! på enheten. LED-indikatoren
begynner å blinke hvitt.
6. Trykk på
-knappen på enheten. Da vil LEDindikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Velg [Koble til produktet] for å
installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet
og trykk [Neste].
2
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
8. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling 27
9. Velg deretter [Neste] på skjermen.
(Hvis det finnes en oppdatering)
11.Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
2
Tilkobling
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke
fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere
ruteren din og prøv igjen.
10.Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for
TV-tilkobling.
28 Tilkobling
Koble høyttaleren til
nettverket ditt via WiFioppsettsmetoden (iOS)
Tilkoblingsoversikt
2
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1/! på enheten. LED-indikatoren
begynner å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Velg [Koble til produktet] for å
installere høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet
og trykk [Neste].
Bredbåndsservice
Tilkobling
Ruter
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling 29
6. Trykk på
-knappen på enheten. Da vil LEDindikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.
8. På iOS-enheten din, gå til iOS-innstillinger ->
WiFi-innstilling og velg “MusicFlow_Setup” for å
koble til.
2
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
,,Merk
yy Hvis “MusicFlow_Setup” ikke er på listen, scan
etter tilgjengelige WiFi-nettverker igjen.
yy Når smart-enheten din er koblet til
“MusicFlow_Setup”, kan du ikke bruke
internett.
9. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
30 Tilkobling
10.Velg deretter [Neste] på skjermen.
Merknader for nettverkstilkobling
yy Mange nettverksproblemer under oppsett kan
ofte fikses ved å tilbakestille ruteren. Etter at
høyttaleren er koblet til hjemmenettverket, slå
av strømmen eller frakoble strømkabelen for
hjemmenettverksruteren eller kabelmodemet.
Slå strømmen på og/eller koble til strømkabelen
igjen.
yy Firmaet vårt er ikke ansvarlig for eventuelle
funksjonsfeil på høyttaleren og/eller internetttilkoblingen som skyldes kommunikasjonsfeil/
funksjonsfeil knyttet til bredbånds-/internetttilkoblingen din, eller annet tilkoblet utstyr.
2
Tilkobling
11.Velg deretter [Neste] på skjermen.
yy Det trådløse nettverket opererer på 2,4GHz
radio-frekvenser som også brukes av andre
husholdningsenheter som trådløse telefoner,
Bluetooth-enheter og mikrobølgeovner, og kan
påvirkes av interferens fra disse.
yy Slå av ubrukt utstyr i det lokale hjemmenettverket
ditt. Noen enheter kan generere nettverktrafikk.
yy Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren
din og prøv igjen.
12.Velg [Fulfør] for å fullføre tilkoblingen.
yy Avhengig av hjemmenettverksmiljøet ditt og
ytelsen for den trådløse ruteren din, kan det
hende at tilkobling av høyttaleren til den trådløse
ruteren din ikke fungerer.
yy Du kan ikke koble høyttaleren til en trådløs ruter
som har skjult SSID.
yy Tilkoblingen kan frakobles hvis du velger en
annen app eller endrer innstillingene for den
tilkoblede høyttaleren via “Music Flow Player”appen. I dette tilfellet, sjekk tilkoblingskabelen.
yy Etter tilkoblingen av Music Flow Player-appen,
kan musikk spilles av fra smart-enheten din. I
dette tilfellet, velg den tilkoblede høyttaleren på
avspillingsskjermen.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke
fungerer normalt, plasser høyttaleren nærmere
ruteren din og prøv igjen.
yy Avhengig av hastigheten til nettverket ditt,
kan det hende at avspilling av nettinnhold ikke
fungerer bra.
yy Interferens av det trådløse signalet kan føre til at
nettverket frakobles eller at avspilling stoppes.
Tilkobling
yy Du må slå av og på strømmen til høyttalene hvis
du starter ruteren på nytt.
yy Du må utføre en fabrikktilbakestilling og sette
opp nettverkstilkoblingen for høyttaleren hvis du
installerer en ny ruter.
yy Hvis andre tegn enn det engelske alfabetet eller
tall brukes for SSID-navnet til tilgangspunktet
eller den trådløse ruteren, kan disse bli vist
annerledes.
31
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
(ekstra)
Du kan nyte musikken med flere høyttalere og én
enkel smart-enhet.
Krav
,,Merk
Signalinterferens kan føre til at avspilling
stopper.
Tilkobling av en ekstra
høyttaler til nettverket via
LAN-kabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Ruter
Høyttaler (legg til)
LAN-kabel
Høyttaler (hoved)
2
Tilkobling
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
yy En ekstra høyttaler
32 Tilkobling
1. Koble høyttaleren (hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 22.
4. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
5. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler
ved å bruke
-knappen på skjermen hos
[Tilkoblede Høyttalere].
Tilkobling 33
7. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens ETHERNET-port og koble den
andre enden til den trådløse ruteren din.
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
Tilkobling av en ekstra
høyttaler til nettverket via
WiFi-oppsettmetoden
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
2
LAN-kabel
8. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Høyttaler (hoved)
9. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Høyttaler (legg til)
Tilkobling
Ruter
34 Tilkobling
1. Koble høyttaleren (hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 22.
4. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
5. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Trykk på ADD-knappen på baksiden
av høyttaleren (Legg til). Så blinker
nettverksstatus-LED vekselvis rødt.
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler
ved å bruke
-knappen på skjermen hos
[Tilkoblede Høyttalere].
Tilkobling 35
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Bruk av Broen
Broen (R1) øker rekkevidden for bruk av høyttalere.
Vennligst kjøp den separat hvis du ønsker å bruke
den.
Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
8. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Hvis hjemmeruteren er plassert for langt unna en
høyttaler som skal kobles via kablet modus, koble
Broen (R1) til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Broen (R1)
1. Koble strømledningen til strømporten
på baksiden av Broen (R1) og koble
strømledningen til en stikkontakt.
,,Merk
Høyttalere vil kanskje ikke kobles til hvis
avstanden mellom høyttaleren (hoved) som er
koblet til med LAN-kabel og høyttaleren (Legg
til) som skal kobles til er for stor.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
Hvis ingen høyttaler med kablet
tilkobling til ruteren finnes
36 Tilkobling
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
4. Velg [Broen] og trykk på [Neste] på skjermen.
7. Koble høyttaleren til Bridge (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)”
på side 33.
2
Tilkobling
5. Via instruksjonene hos Music Flow Player-appen,
koble Broen (R1) og ruteren til via LAN-kabel.
nettverksstatus-LED-lyset slutter å
Vent inntil
blinke og lyser hvitt.
Broen (R1)
Og velg deretter [Neste].
Tilkobling 37
Bruk som en trådløs forlenger
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
Hvis det finnes minst én høyttaler
med kablet tilkobling til ruteren
For å forlenge Music Flow
maskenettverksdekningen, legg til Broen (R1) til
hjemmenettverket.
2
4. Velg broen og trykk på [Neste] på skjermen.
1. Koble strømledningen til strømporten
på baksiden av Broen (R1) og koble
strømledningen til en stikkontakt.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
5. Velg [trådløs forbindelse] og trykk [Neste] på
skjermen.
Tilkobling
Broen (R1)
38 Tilkobling
6. Følg instruksjonene på Music Flow Player-appen
og trykk [Neste] på skjermen.
Bruk av mediaserver
for PC
Mediaserverprogramvare gir brukere adgang til
lydfiler som er lagret i en mediaserver og spille dem
av på denne høyttaleren via hjemmenettverket.
Før kobling til en PC for å spille av en fil, må
mediaserverprogramvare installeres på PCen din.
2
Tilkobling
,,Merk
Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials
Music Flow PC-programvare
for Windows
Om Music Flow PC-programvare
Music Flow PC-programvare lar deg nyte lydfilene
som er lagret på din mediaserver (PC) via
høyttaleren.
Last ned Music Flow PC-programvare
8. Koble høyttaleren til Bridge (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)”
på side 33.
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned “Music Flow PC Software”-filen.
Installasjon av Music Flow PCprogramvare
1. Pakk ut og dobbelklikk på “Setup.
exe” for å installere Music Flow PCprogramvare. Installasjonen er forberedt og
installasjonsveiviseren kommer til syne.
2. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren
på skjermen.
3. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
Tilkobling 39
,,Merk
yy Du kan lukke brannmurer og
antivirusprogrammer på datamaskinen
din ved installasjon av Music Flow PCprogramvaren.
yy Music Flow PC-programvare er en tilpasset
programvareutgave kun for deling av filer
og mapper til denne høyttaleren.
Systemkrav (Windows PC)
yy CPU : Intel® 2.0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+
prosessorer
yy Minne: 1 GB ledig RAM
yy Grafikkort: 64 MB video-minne, minimum
oppløsning er 1024 x 768 piksler, og 16 bit
fargeinnstillinger
yy Ledig diskplass: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1, Windows® 10
yy Windows® Media Player® 11.0 eller høyere
yy Nettverkmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN
Deling av musikkfiler
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de
delte mappene på datamaskinen din.
1. Dobbelklikk på “Music Flow PC Software”-ikonet.
2. Klikk på [ ]-ikonet i øvre høyre hjørne av
skjermen. Innstillingsmenyen vises.
3. I innstillingsmenyen, klikk på [ ]-ikonet til
venstre for å gå til fildelingsmenyen.
4. I fildelingsmenyen, klikk på [ ]-ikonet for å
åpne [Browse Folder]-vinduet.
5. Velg mappen som innholder filene som du
ønsker å dele. Den valgte mappen er lagt til
listen over delte mapper.
Om Nero MediaHome Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials er en programvare
for deling av video-, lyd- og fotofiler som er lagret
på datamaskinen din til denne høyttaleren som en
digital mediaserver.
Last ned Nero MediaHome
Essentials
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned filen “Nero MediaHome 4
Essentials”.
Installasjon av Nero MediaHome
Essentials
1. Før installasjon, må alle aktive programmer
lukkes, inkludert brannmur og
antivirusprogrammer.
2. Pakk ut og dobbeltklikk på NeroMediaHome.
dmg-filen, i Nero MediaHome-vinduet, dra Nero
MediaHome-ikonet enten til app-mappen i
vinduet eller til en annen plassering, etter ønske.
3. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren
på skjermen.
4. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
2
Tilkobling
yy Hvis du ønsker en full forklaring om
Music Flow PC-programvare, klikk på
spørsmålstegn-ikonet i hjem-menyen.
Nero MediaHome 4 Essentials
for Mac OS
40 Tilkobling
Systemkrav (Macintosh)
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) eller 10.6 (Snow
Leopard)
yy Macintosh-maskin med en Intel x86 prosessor
yy Harddiskplass: 200 MB harddiskplass for en vanlig
installasjon av Nero MediaHome enkeltstående
yy Minne: 256 MB RAM
2
Deling av musikkfiler
Tilkobling
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de
delte mappene på datamaskinen din.
1. Dobbeltklikk på “Nero MediaHome 4 Essentials”ikonet.
2. Klikk på [Network]-ikonet til venstre og angi
nettverksnavnet ditt i [Network Name]-feltet.
Nettverksnavnet du angir vil bli gjenkjent av
spilleren din.
3. Klikk på [Shares]-ikonet til venstre.
4. Klikk på [Local Folders]-fanen på [Shares]skjermen.
5. Klikk på [Add]-ikonet for å åpne [Browse Folder]vinduet.
6. Velg mappen som innholder filene som du
ønsker å dele. Den valgte mappen er lagt til
listen over delte mapper.
7. Klikk på [Start Server]-ikonet for å starte
serveren.
,,Merk
Nettverksstasjonen kan ikke konfigurere
innstillingen av delte mapper.
Drift
Nyt musikken med
Music Flow Playerappen
41
Oversikt over Hjem-menyen
Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
Med Music Flow Player-appen kan du spille av
musikk på smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning]
i [Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
3
a Menyknappen – Viser sidemenypanelet.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side
22)
b
Mine sanger – Viser musikklisten på telefonen
din.
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 20)
c
Streaming Tjenester – Viser netttjenestene.
Du kan nyte nett-radio og -musikk.
d Favoritter – Viser favorittsangene
e
Mest spilt – Viser sangene som er mest avspilt
på denne høyttaleren.
f Min spilleliste – Viser spillelistene.
g
Tidslinje – Viser sangene som er avspilt på
denne høyttaleren.
h Søk – Søk etter musikk på telefonen din.
,,Merk
Avhengig av operativsystemet til smartenheten din eller versjonen av "Music Flow
Player"-appen, kan noe av innholdet i denne
veiledningen variere.
Drift
Forberedelse
42 Drift
Rediger listen over
nettdirekteavspillingstjenester
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
Oversikt over sidemenyen
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
2.Trykk
-knappen.
2. Trykk på [REDIGER]-menyen.
3
Drift
3. Sidemenyen vises.
yy Velg avmerkingsboksen for nett-tjenesten som
du ønsker å se på Hjem.
a Startskjerm – Viser Hjem-menyen.
yy Dra oppover eller nedover for å endre
rekkefølgen på nett-tjenesten.
b
Min Telefon – Viser sangene på denne smartenheten.
yy Trykk
c
Musikkserver – Viser sangene på tilkoblede
enheter (mediaserver).
d
Streaming Tjenester – Viser nett-tjenester.
Du kan nyte nett-radio og -musikk.
e
Chromecast-kompatible apper – Viser
tilgjengelige apper på Chromecast.
f
Tilkoblede Høyttalere – Viser den tilkoblede
høyttaleren
g
Legg til Høyttaler - Går til
installeringsskjermen for høyttalere.
, legg til nett-tjenester.
Ved bruk av Android-enheter, kan du legge til
nett-tjenester blant enhetens installerte apper.
Hvis du velger den tillagte appen, vil appen
kjøre under Bluetooth-sammenkobling.
Ved bruk av iOS-enheter, når du kobler til appen
som ble lagt til, bør du stille inn Bluetoothtilkoblingen selv.
,,Merk
Viste nettdirekteavspillingstjenester kan variere
avhengig av region.
h Innstillinger – Viser innstillingsmenyen.
Drift 43
Spill av en sang
5. Velg den ønskede sangen. Den valgte sangen
blir vist og avspilt.
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. [Startskjerm] vises.
2.Trykk
-knappen.
,,Merk
4. Velg det ønskede albumet.
3
Drift
3. Sidemenyen vises.
Velg [Min Telefon] på sidemenyen.
Hvis høyttaleren ikke velges, vil et popupvindu for valg av høyttaler vises. Velg en ønsket
høyttaler.
44 Drift
Administrer en spilleliste
Oversikt over avspilling
På en albumskjerm, trykk på [ ] for den ønskede
sangen. Nedtrekksmenyen vises.
Du kan bekrefte og justere forskjellig informasjon
på avspillingsskjermen.
3
Drift
a
Viser høyttaleren som musikken spilles
gjennom.
Viser musikk som spilles av nå.
b
- Gjentar det ønskede innholdet. Hver
gang du klikker på dette/disse, endres
tilstanden i rekkefølge
(Gjenta Én) (Gjenta Av).
(Gjenta Alle) - Blander musikken på listen. Musikken vil
bli spilt i tilfeldig rekkefølge.
Justerer avspilling.
Spill neste – Velger den neste musikken som
a
skal spilles.
c
b Legg til i kø – Legger til i køen.
c
Legg til spilleliste – Legger til i ønsket
spilleliste.
,,Merk
- Justerer volumet.
- Pauser avspilling.
/ - Hopper over hurtig bakover eller
fremover.
- Justerer lydeffekten.
Trykk på
d
Avhengig av det trådløse nettverksmiljøet ditt,
kan det hende at avspilling av sanger er ujevn.
e
, forskjellige alternativer vises.
- Lagrer musikken til [Favoritter]. Du kan
finne [Favoritter] under [Startskjerm]fanen.
- Legger musikk til [Min spilleliste].
- Redigerer den gjeldende spillelisten.
- Velger en høyttaler for avspilling.
- Viser musikkmeny.
,,Merk
Ved bruk av , kan du kontrollere volumet
hos hver gruppert høyttaler og endre kanalene
deres til [Surround], [Venstre] eller [Høyre]. (Side
46)
Drift 45
Velg lydeffekt
Lydeffekt
Beskrivelse
Denne høyttaleren har flere forhåndsinnstilte
surround-lydområder. Du kan velge ønsket
lydmodus ved å trykke på [ ].
Standard
Du kan nyte optimert lyd.
Musikk
Du kan nyte behagelig og
naturlig lyd.
Kino
Du kan nyte mer oppslukende og
kinoaktig surround-lyd.
Flat
Tilbyr balansert lyd.
Økning
Forsterker mellomtoneområdet
for lydforsterkning.
Innholdet som vises for utjevneren kan variere etter
lydkilder og effekter.
1. Under avspilling, trykk på [
nedenfor.
], som vist
Diskant/Bass
Forsterker Diskant og Bass
Du kan stille inn Diskant- and
Bass-verdiene. Den innstilte
verdien vil reflekteres i den totale
lydeffekten.
yy Når du spiller av sangene med smartenhetens høyttaler, støttes ikke equalizeren.
yy Du kan også velge en ønsket lydmodus ved
å bruke SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
2. Trykk på A eller D.
yy I noen av surround-modusene, finnes det
ingen lyd eller lav lyd i noen av høyttalerne.
Det avhenger av at surround-modusen og
lydkilden ikke er defekte.
yy Etter bytting av inngang, må surroundmodus noen ganger nullstilles, også etter at
lydfilen har blitt byttet.
Du kan velge de forskjellige lydeffektene.
Drift
,,Merk
3
46 Drift
Forskjellige måter for å
lytte til musikk
Det finnes en rekke forskjellige måter for å lytte til
musikk: Gruppe-, Surround- og Sømløs-avspilling.
,,Merk
3
Hvis du ønsker å nyte gruppe- og surroundavspilling, anbefales det at minst én høyttaler
er tilkoblet via en LAN-kabel. For å endre
innstilling av høyttalertilkoblinger når alle
høyttalere er allerede tilkoblet trådløst, må alle
høyttalere tilbakestilles og tilkobles igjen etter
tilkobling av en høyttaler.
Drift
Hos den trådløse tilkoblingen, er jevnheten
ved avspilling avhengig av plasseringen av den
installerte høyttaleren. Installer høyttalerne
en kort avstand unna ruteren. For å nyte jevn
gruppeavspilling eller surround-avspilling
trådløst, anbefales det å bruke en ruter som
støtter 802.11n. I dette tilfellet, still inn ruterens
sikkerhetsinnstilling til OPEN eller AES.
Gruppeavspilling
Du kan gruppere flere høyttalere som er koblet opp
til Music Flow Player-appen og spille av den samme
musikken gjennom alle tilkoblede høyttalerne i den
samme gruppen.
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på den høyttaleren som den ønskede
sangen avspilles på.
Drift 47
3. Grupperingalternativet vises.
Trykk på avkrysningsboksen for å velge den
høyttaleren du ønsker å spille gjennom. Velg
deretter [OK].
surround-lydmodus
(Hjemmekinomodus)
Bare legg til en LG MUSICflow-lydplanke
til nettverket og synkroniser det med LG
MUSICflow-høyttalerne dine for å nyte
hjemmekinoopplevelsen.
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
3
Drift
4. Høyttalerne er klare for gruppeavspilling.
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på høyttaleren.
,,Merk
yy Hvis høyttalerne ikke er gruppert, kan du
nyte forskjellig musikk fra hver høyttaler.
yy Det anbefales å koble til under 5 enheter for
jevn avspilling.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse
miljøet ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn gruppeavspilling, anbefales det å
velge høyttaleren som er tilkoblet via LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser
den nærmere høyttaleren som er kablet
tilkoblet.
48 Drift
3. Alternativet for surround-omgivelser vises.
Velg venstre og høyre høyttaler ved å trykke på
tilkoblede høyttalere. Velg deretter [OK].
,,Merk
yy Det anbefales å stille inn surroundhøyttalerne til de samme modellene.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse
miljøet ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn avspilling, anbefales det å velge
høyttaleren som er koblet til med LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser
den nærmere høyttaleren som er kablet
tilkoblet.
3
Drift
4. Høyttalerne er klare for surround-avspilling.
yy For å nyte hjemmekinosystemet uten Music
Flow Player-appen, følg instruksjonene
under.
1. Plugg inn lydplanken
2. Koble lydplanken til hjemmenettverket
(kablet eller trådløs).
3. Plugg inn de bakerste høyttalerne.
4. De bakerste høyttalerne kobles til
hjemmenettverket (kablet eller trådløs).
5.Trykk
(Legg til)-knappen hos
lydplanken.
Lydplanken piper og [HOME CINEMA
READY] vises i display-vinduet.
6.Trykk
(Legg til)-knappen på
venstre bakre høyttaler og vent i noen
sekunder.
7. Etter tilkobling av venstre bakre
høyttaler, trykk
(Legg til)-knappen
på høyre bakre høyttaler.
yy Hvis hjemmekinomodus konfigureres
med det bevarte produktet, oppdateres
høyttaleren til den siste versjonen.
yy Sjekk hver høyttalers nettverkstilkobling
hvis du ikke kan stille inn høyttalerne.
Hvis høyttalerne ikke er koblet til
hjemmenettverket, se ”Koble høyttaler til
hjemmenettverket”.
Drift 49
Sømløs-avspilling
Du kan enkelt bytte hvilken høyttaler som spiller av
fra smart-enheten din, eller den ene høyttaleren til
den andre høyttaleren uten pause.
Endre avspillende høyttaler fra en
smart-enhet til en høyttaler
For å bruke sømløs avspilling, må du slå på Auto
Musikk Spill (side 54).
,,Merk
yy Den støttes ikke når du forlater huset med
smart-enheten din.
yy WiFi-funksjonen på smart-enheten din må
være slått på.
yy Hvis kilden er Portable In og Bluetooth,
støttes ikke sømløs avspilling. (mediaserver
og strømmetjeneste via nettet støttes.)
3
yy Ved sømløs avspilling, beholder hver
høyttaler sin eksisterende volumverdi. Hvis
ingen lyd kommer ut fra høyttaleren under
avspilling, sjekk at volumet til høyttaleren
som ble byttet er satt til 0.
Drift
yy Ved nettdirekteavspillingstjenester, spilles
musikken du hører på fra begynnelsen.
1. Hvis smart-enheten som spiller av musikk bæres
fra utendørs til et rom hvor den tilkoblede
høyttaleren befinner seg, vil popup-vinduet på
smart-enheten vises for å spørre deg hvilken
høyttaler du ønsker å spille musikk gjennom.
2. Velg høyttaleren i popup-listen - musikken du
lytter til skal avspilles uten pause.
50 Drift
Still inn høyttaleren
med Music Flow
Player-appen
Med Music Flow Player-appen kan du stille inn den
tilkoblede høyttaleren i smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning]
i [Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
3
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
Drift
Forberedelse
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side
22)
a
Generelt – Innstillinger for enklere bruk av
høyttaleren.
b Høyttalere – Stiller inn tilkoblet høyttaler.
c
Alarm/Innsovningstimer – Slår høyttaleren
av og på ved angitte tidspunkter.
d
Konto Administrasjon – Kontrollerer
direkteavspillingstjenesten.
e Tidssone – Stiller inn tidssonen.
f
Avanserte innstillinger – Viser Avanserte
innstillinger-menyen. (Side 53)
g Chromecast – Viser Chromecast-menyen.
h
Versjonsinfo. – Oppdaterer høyttaleren til
den nyeste versjonen.
i
Lisenser for åpen kildekode – Viser melding
om LGE åpenkildekodeprogramvare
[Generelt] Meny
Innstillinger for enklere bruk av høyttaleren.
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 20)
Lås Skjerm Innstilling (kun Android)
Oversikt over innstillingsmeny
Denne funksjonen lar deg vise Music Flow Player på
den låste skjermen. (Skjermlåsinnstilling er på [ON]
som standard.)
1. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din.
2. Velg [Innstillinger] på sidemenyen.
,,Merk
[Lås Skjerm Innstilling] kan avvike fra Music
Flow Player-appen, avhengig av Androidversjonen.
Brukerveiledning
Denne funksjonen lar deg vise eller slette
veiledningen på menyen.
Bevegelse
Når denne funksjonen er på, kan musikkavspilling
fortsettes enkelt ved å bare riste mobilen.
Drift
[Høyttalere] Meny
a Endre navn – Gir høyttaleren nytt navn.
Du kan justere høyttalere som er koblet til
nettverket ditt.
b
51
Høyttaler-LED – Slår høyttalerens LEDindikator på eller av.
c IP-info. – Viser IP-adressen til høyttaleren.
Komprimert lydoverføring – Justerer
d kompresjonen av lydkilden i henhold til
nettverksstatus.
DRC – Slår på eller av DRC-funksjonen. (Side
57)
f
Natt – Slår på eller av Nattmodus-funksjonen.
(Side 59)
g
Auto Volum På/Av – Slår på eller av Auto
Volum-funksjonen. (Side 59)
h
AV Sync – Justerer lyd- og videosynkronisering. (Side 57)
i
Basshøyttalerens Nivå – Justerer Woofernivået. (Side 59)
j
Automatisk Visning På/Av – Slår på eller av
Auto-Display-funksjonen.
k
Auto Strøm På/Av – Slår på eller av AutoStrøm-funksjonen. (Side 59)
l
Bluetooth-standby-modus – Slår på eller av
Bluetooth standby-modus.
Koble til lydplanken og TV – Veiledning for
m tilkobling av TVen. (via Optisk (side 13) eller
HDMI (side 15))
Bruk av TV-fjernkontrollen – Juster noen
n funksjoner for denne enheten med TVfjernkontrollen din. (Side 57)
o Klargjører – Nullstiller høyttaleren.
p
Systemversjon – Viser den gjeldende
systemversjonen.
Del bruksdata – Velg om du vil sende
q Chromecast-bruksdata og krasjrapporter til
Google.
Finn ut mer om personvern for Innebygd
r Chromecast – Viser Chromecastpersonvernerklæring.
3
Drift
e
52 Drift
[Alarm/Innsovningstimer]meny
Slår høyttaleren på og av ved angitt tidspunkt.
Alarm
Høyttaleren lar deg vite når tiden er inne.
Sletter valgt alarm.
Legger til ny alarm.
Innsovningstimer
3
Stiller inn et tidspunkt for å slå av høyttaleren
automatisk.
Drift
1. Velg høyttaleren for å stille timeren/tidsuret på
[Innsovningstimer] i [Alarm/Innsovningstimer]menyen.
2. Still inn timeren/tidsuret for den valgte
høyttaleren.
[Konto Administrasjon]-meny
Kontrollerer direkteavspillingstjenesten.
[Tidssone]-meny
Automatisk tidssone
Foreslår å bruke nettverkets angitt tid.
Angi tidssone
Hvis [Automatisk tidssone] velges bort, kan
tidssonen velges manuelt.
Drift 53
[Avanserte innstillinger]-meny
Kanal for maskenettverk
Hvis normal avspilling eller gruppeavspilling ikke er
jevn ved bruk av flere høyttalere, inkludert en trådløs
høyttalertilkobling, endre maskenettverkskanalen
for å forbedre nettverkshastigheten.
1. Velg [Innstillinger] -> [Avanserte innstillinger]alternativet.
,,Merk
yy Høyttaleren frakobles midlertidig under
kanalendring.
yy Hvis du har skiftet kanal når høyttaleren er
slått av, slå på og legg den til igjen.
yy Dersom høyttaleren ikke er koblet til
nettverket etter bytting av kanal, legg til
høyttaleren igjen.
Direktetilkobling til maskenettverk
(kun Android)
Du kan koble smart-enheten direkte til høyttaleren
koblet til hjemmenettverket ditt.
2. Velg [Kanal for maskenettverk]-alternativet.
Kanalinformasjon som nå blir brukt, vil vises.
3. Velg kanalen som du vil endre.
4. Kanalinformasjon er oppdatert til den valgte
kanalen.
3
Drift
Når smart-enheten er plassert i en posisjon hvor
den ikke kan koble til hjemmenettverket, velg
en nærliggende høyttaler i [Direktetilkobling til
maskenettverk]-listen, og deretter koble smartenheten til høyttaleren.
54 Drift
Auto-musikkavspilling
Følsomhetsinnstillinger
Du kan enkelt endre rendringsanordningen fra
smart-enheten din eller en høyttaler til en annen
høyttaler ved å flytte smart-enheten din nærme
den ønskede høyttaleren.
Stiller inn driftsavstanden til auto-musikkavspilling
mellom høyttaleren og smart-enheten for å justere
Bluetooth(BLE)-følsomheten.
yy Smart-enheten din bør støtte Bluetooth (BLE).
yy Denne funksjonen er underlagt smart-enhetens
kapasitet og WiFi-nettverksstatusen.
yy Alternativet for auto-musikkavspilling i Music
Flow-appen skal være slått på.
yy Denne funksjonen kan føre til økt batteriforbruk.
3
1. Slå på [Auto-musikkavspilling]-alternativet i
Advanced Settings-menyen hos Music Flowappen.
Drift
2. Tag smart-enheten til LG Music Flow for å spille i
ca. 1 sekund(er).
-- Plasser smart-enheten tilstrekkelig nær taggen
på høyttaleren. Anbefales å være innenfor ca.
5 cm.
-- Still glidebryteren til [Lukk], helt til venstre
posisjon.
-- Flytt glidebryteren sakte til høyre, inntil
varslingen vises.
,,Merk
yy Smart-enheten bør støtte Bluetooth ved
lavt strømforbruk (BLE).
yy BLE støttespesifikasjoner ved Android kan
variere avhengig av produsenten.
yy Støttet operativsystemversjon
Enhet
O/S
Android
Android 4.3 (eller nyere)
Apple
iOS 7.1.2 (eller nyere)
Drift 55
[Chromecast]-meny
2. Starter programvareoppdateringen.
Finn ut hvordan du caster
Viser hvordan man bruker Chromecast.
Chromecast-kompatible apper
Viser tilgjengelige apper på Chromecast.
Cast-grupper
Velg [Finn ut mer om Cast-grupper] eller [Sånn
caster du til grupper] for å vise den valgte
informasjonen.
,,Merk
Åpne juridiske dokumenter for
Innebygd Chromecast
Velg [Googles vilkår for bruk], [Googles
personvernregler] eller [Lisenser for åpen kildekode]
for å vise den valgte informasjonen.
[Versjonsinfo.]-meny
Oppdaterer høyttaleren til den nyeste versjonen.
App-Versjonsinfo.
Viser den gjeldende applikasjonsversjonen.
Enhetens Versjonsinfo.
Oppdaterer til den nyeste versjonen av høyttalernes
fastprogram.
1. Finn høyttaleren som må oppdateres og trykk
på [ ].
[Lisenser for åpen kildekode]meny
Viser melding om LGE-programvare med åpen
kildekode
3
Drift
For å bruke Cast-grupper, installer Google
Home-appen. Last ned appen fra Apple “App
Store” eller Google “Play Store”.
56 Drift
Bruk av trådløs
Bluetooth-teknologi
1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å trykke på
FUNC på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen er valgt.
“BT” og deretter “BT READY” vil vises i displayvinduet.
Om Bluetooth
2. Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingen. Når du søker etter denne
høyttaleren med en Bluetooth-enhet kan en
liste over Bluetooth-enheter vises, avhengig av
Bluetooth-enhetstypen. Høyttaleren din vises
som “LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M (XX:XX)”.
Bluetooth® er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er
tilkoblet i andre rom.
3
3. Velg “LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M (XX:XX)”.
,,Merk
Drift
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth®-teknologi innebærer ingen kostnader.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi
kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble
utført via trådløs Bluetooth®-teknologi.
Tilgjengelige enheter: Android-enhet, iOS-enhet
yy Avhengig av Bluetooth-enhetstypen
din, har noen enheter en forskjellig
sammenkoblingsmetode. Angi PINkoden (0000) ved behov.
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må
enheten kunne tolke visse profiler. Denne
høyttaleren er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (avansert lyddistribusjon profil)
Hør på musikk via en
Bluetooth-enhet
Før du starter sammenkoblingen, kontroller at
Bluetooth-funksjonen er slått på hos smart-enheten
din. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Når
en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres
igjen.
yy XX:XX betyr de fire siste sifrene i
adressen. For eksempel, hvis enheten
din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:BC, vil du se “LG HS9 (XX:XX)
/ LG LAS950M (XX:XX)” på Bluetoothenheten din.
4. Når enheten er koblet til Bluetooth-enheten din,
vil “PAIRED” vises i display-vinduet.
5. Lytt til musikk.
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten
din for å spille musikk i Bluetooth-enheten din.
Etter volumnivået til Bluetooth-enheten din, vil
volumnivået på Bluetooth justeres.
Drift 57
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth®-teknologi, må du
opprette en tilkobling mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
holde avstand. Men det kan hende at den
ikke fungerer bra i tilfellene nedenfor:
-- Det finnes en hindring mellom apparatet
og Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth®-teknologi, som
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhet.
yy Denne enheten støtter Bluetooth-autosammenkobling. Men den fungerer ikke i
tilfellene nedenfor:
-- Når du frakobler enheten selv.
-- Når du frakobler enheten på den
tilkoblede Bluetooth-enheten.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
yy Sammenkobling er begrenset til “One”
Bluetooth®-enhet. Multi-sammenkobling
støttes ikke.
yy Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje
ikke være i stand til å bruke Bluetoothfunksjonen.
yy Du kan bruke Bluetooth® ved bruk av smarttelefon, MP3, nettbrett, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth®-tilkoblingen vil bli frakoblet
når enheten er skrudd av eller Bluetooth®enheten er langt unna enheten.
yy Hvis Bluetooth®-tilkoblingen er frakoblet,
koble til Bluetooth®-enheten igjen.
yy Når en Bluetooth®-enhet ikke er tilkoblet,
vises “BT READY” på display-vinduet.
DRC (dynamisk
rekkeviddekontroll)
Gjør lyden klar når volumet er skrudd ned (kun
Dolby Digital). Sett til [DRC ON] ved bruk av DRC.
AV Sync
Ved mottak av lydsignaler fra TVen, kan det hende
at lyd og bilder ikke samsvarer. I dette tilfellet, kan
denne funksjonen justere forsinkelsestiden.
3
1. Trykk på AV SYNC.
2.Bruk C/V for å kontrollere tiden, som kan
du stille mellom 0 og 300 ms.
Bruk av TV-fjernkontrollen din
Du kan kontrollere noen av funksjonene til denne
enheten med TV-fjernkontrollen din (til og med
andre selskapers produkter).
Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og
Demp.
Trykk på og hold INFO på fjernkontrollen i
ca. 3 sekunder. “ON - TV REMOTE” vises, og du
kan kontrollere denne enheten gjennom TVfjernkontrollen din.
For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på
og hold INFO.
For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold
INFO og trykk på INFO igjen mens “ON - TV
REMOTE” rulles.
,,Merk
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Sørg for at lydutgangen hos TVen din er
innstilt til [Ekstern Høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende
at denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere
bra når noen TV-kontrollfunksjoner som
HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er
slått PÅ.
Drift
-- Når du starter enheten på nytt.
Andre funksjoner
58 Drift
Slå av lyden midlertidig
AUTO-STRØM Av
Trykk på
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er
koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 20
minutter.
(Demp) for å dempe enheten din.
Du kan dempe enheten din, for eksempel for
å svare på telefonen. Indikatoren “MUTE” vises i
display-vinduet.
For å avbryte, trykk på (Demp) igjen på
fjernkontrollen eller endre volumnivået.
Viser informasjon om
inngangskilden.
Du kan vise forskjellig informasjon om
inngangskilden ved å trykke på INFO.
3
OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : Lydformat, lydkanal
Drift
Innstilling av dvaletidsur
Denne enheten vil slå seg selv av etter den innstilte
tiden.
Trykk på SLEEP én eller flere ganger for å velge
tidsforsinkelsen, mellom 10 og 180 minutter.
For å sjekke den gjenværende tiden, trykk på
SLEEP.
For å avbryte dvalefunksjonen, trykk på SLEEP
gjentatte ganger inntil “SLEEP 10” vises, og trykk
deretter på SLEEP igjen mens “SLEEP 10” vises.
,,Merk
Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår
før enheten slås av. Trykk på SLEEP og den
gjenværende tiden vises i display-vinduet.
Den vil også slå seg selv av etter 6 timer hvis
hovedenheten er koblet til en enhet ved hjelp av
bærbar inngang.
Drift 59
AUTO-STRØM På/Av
Denne enheten slår seg selv på og av automatisk
gjennom en inngangskilde: Optisk.
Når du slår på TVen eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, vil enheten gjenkjenne
inngangssignalet og velge den optiske funksjonen.
Du kan høre lyden fra enheten.
Denne funksjonen slås på og av hver gang AUTO
POWER trykkes.
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med
AUTO POWER-funksjonen, vil den slås av
automatisk dersom det ikke finnes noe
signal for en bestemte tidsperiode fra TVen
tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk).
yy Hvis du har slått av enheten direkte, kan den
ikke slås på automatisk via AUTO POWERfunksjonen. Derimot kan enheten bli slått på
via AUTO POWER-funksjonen når det optiske
signalet registreres etter 5 sekunder uten
signal.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten,
kan det hende at denne funksjonen ikke
fungerer.
yy Hvis du vil bruke AUTO POWER, må
SIMPLINK være avslått. Det tar ca. 30
sekunder for å slå SIMPLINK på eller av.
Juster volumnivået automatisk
Denne enheten støtter Auto-volumfunksjon, som
automatisk justerer lydnivået.
Hvis utgangslyden er for høy eller for lav, trykk på
AUTO VOL fjernkontrollen. Deretter kan du nyte
lyden ved passende nivåer.
For å avbryte denne funksjonen, trykk på knappen
igjen mens “ON” vises.
Juster Diskant/Bass/
Basshøyttaleren
Lydstyrken til Diskant, Bass og Subwoofer kan
justeres etter ønske.
TREBLE/BASS : -5 dB til 5 dB
SUBWF (basshøyttaleren) : -20 dB til 6 dB
1. Trykk på
-knappen gjentatte ganger
for å velge DISKANT, BASS eller SUBWF
(basshøyttaleren).
2. Trykk på VOL o/p for å justere lydnivået.
Nattmodus
Slå nattmodus På for å redusere lydintensiteten og
forbedre finhet og mykhet.
Trykk -knappen på fjernkontrollen. Slik at du
kan aktivere nattmodus. For å avbryte, trykk på
-knappen igjen.
3
Drift
yy Etter at enheten er skrudd på med
AUTO POWER-funksjonen, vil den slås av
automatisk dersom det ikke finnes noe
signal for en bestemte tidsperiode fra den
eksterne enheten.
Lydjustering
60 Drift
Standby-modus
Høyttaleren bytter til standby-modus hvis det ikke
finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.
Hvis Bluetooth standby-modusen er slått PÅ, bytter
høyttalerne til Bluetooth standby-modus når de er
slått av.
Standby-modus
Når du slår på hovedenheten i Bluetooth standbymodus, kan Bluetooth og LG TV koble til selv om
nettverket ikke er tilkoblet.
Alternativ 1.
3
Bluetooth standby-modus
,,Merk
Drift
Hvis nettverket er frakoblet, og det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 20 minutter,
vil høyttaleren bytte til standby-modus. Deretter
vises “GOOD BYE” i display-vinduet og LEDindikatoren på enheten blir rød.
yy Juster volumet på hovedenheten til
minimum. Trykk og hold VOL (-) og DRC på
fjernkontrollen i 3 sekunder. Høyttaleren
bytter til Bluetooth standby-modus.
Alternativ 2.
yy For å bruke denne funksjonen, bør du slå på
AUTO POWER-funksjonen.
Hvis du trykker på og holder 1/! på enheten eller
1 på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, vil høyttaler
bytte til standby-modus. Deretter vises “GOOD BYE”
i display-vinduet og LED-indikatoren på enheten
blir rød.
Nettverk-standby-modus
Alternativ 1.
Hvis nettverket er tilkoblet, men det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 20 minutter,
vil høyttaleren bytte til nettverk-standby-modus.
Deretter vil LED-indikatoren på enheten dimmes til
hvit.
Alternativ 2.
Hvis du trykker på 1/! på enheten eller 1 på
fjernkontrollen, vil høyttaler bytte til nettverkstandby-modus. Deretter vil LED-indikatoren på
enheten dimmes til hvit.
,,Merk
I nettverk-standby-modus, hvis du trykker på
1/!-knappen, vil den siste musikkspillelisten
spilles.
yy Hvis du slår av enheten i Wi-Fi-funksjonen, vil
Bluetooth standby-modusen ikke fungere.
Tilbakestilling av
høyttaleren
Hvis høyttaleren ikke slår seg på eller ikke reagerer,
må den tilbakestilles.
Tilbakestilling av høyttaleren
-knappen inntil du hører
yy Trykk på og hold
pipelyden én gang. “DISABLED” vises i displayvinduet. Da blir alle trådløse nettverksporter
deaktivert og lagret trådløs nettverksinformasjon
blir slettet.
-knappen inntil du hører
yy Trykk på og hold
pipelyden to ganger. “RESET1” vises i displayvinduet. Du kan tilbakestille høyttaleren til
orginale fabrikkinnstillinger.
Feilsøking
61
Feilsøking
Generelt
Symptomer
Årsak & Løsning
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer/
basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå den på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne
enheten (TV, woofer/basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å
koble til på nytt.
Strømmen slås ikke på.
Er strømledningen koblet til stikkontakten?
yy Koble strømledningen til stikkontakten.
En av funksjonene virker
ikke når knappen trykkes.
Finnes det statisk elektrisitet i luften?
Det finnes ingen lyd.
Er volumet satt til minimum?
yy Koble fra strømledningen og sett den inn igjen.
yy Justering av lydstyrken.
Er dempfunksjonen aktivert?
yy Trykk på
eller juster volumnivået for å avbryte dempfunksjonen.
Er funksjonen riktig ordentlig?
yy Sjekk inngangskilden og velg den korrekte inngangskilden.
Ingen woofer-lyd
Er basshøyttaleren tilkoblet?
yy Koble strømledningen til basshøyttaleren inn i veggkontakten sikkert.
Er sammenkobling mellom enheten og basshøyttaleren frakoblet?
yy Sammenkoble enheten og basshøyttaleren. (Se side 12.)
Fjernkontrollen fungerer
ikke ordentlig.
Står fjernkontrollen for langt unna enheten?
yy Bruk fjernkontrollens innen ca. 7 m.
Finnes det en hindring mellom fjernkontrollen og enheten?
yy Fjern hindringen.
Er batteriene i fjernkontrollen brukt opp?
yy Erstatt batteriene med nye batterier.
AUTO POWERfunksjonen fungerer ikke.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, f.eks. TV, DVD-/Blu-Rayspiller eller Bluetooth-enhet.
yy Sjekk tilstanden til SIMPLINK og slå av SIMPLINK.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen
ikke fungerer.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.
yy Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.
yy Sjekk lydinnstillingen på TVen din og på denne enheten.
4
Feilsøking
yy Når du bruker en tilkobling med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetoothenhet, osv.), juster volumet på enheten.
62 Feilsøking
Symptomer
Årsak & Løsning
Lydutgangen til enheten
virker lavt.
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med disse.
yy Endre DRC-funksjonen fra [ON] til [OFF] ved hjelp av fjernkontrollen.
yy Når lydplanken er koblet til TVen, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen
på TV-oppsettsmenyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når lydplanken er koblet til spilleren, endre AUDIO DIGITAL OUTinnstillingen på oppsettsmenyen til spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASSTHROUGH] eller [BITSTREAM].
yy Endre Audio DRC-inntillingen på oppsettsmenyen til spilleren til [OFF].
Nettverk
4
Feilsøking
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke koble
høyttaleren til
hjemmenettverket ditt.
Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som
bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.
Mediaservere vises ikke
på enhetslistene.
yy Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå
av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller
mediaserveren din.
yy Sørg for at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som mediaserveren
din er koblet til.
Music Flow Player
fungerer ikke ordentlig.
Er Music Flow Player tilkoblet?
yy Koble til Music Flow Player.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og Music Flow Player?
yy Koble LAN-kabelen til Ethernet-porten på baksiden av Music Flow Player og
til den trådløse ruteren din.
Når Music Flow Player er tilkoblet, viser LED-lyset at den fungerer ordentlig.
yy Hvis du opplever problemer med å koble til Music Flow Player, prøv å flytte
høyttaleren nærmere den trådløse ruteren eller Music Flow Player.
Hvis ruteren startes på nytt?
yy Strømmen til høyttaleren må slås av og på igjen.
Hvis du installerer en ny ruter.
yy Du må utføre en fabrikkinnstilling og sette opp nettverkstilkoblingen for
høyttaleren.
Feilsøking 63
App- og PC-programvare
Symptomer
Årsak & Løsning
Music Flow Player-appen
fungerer ikke ordentlig.
Oppstår en feil når du åpner appen?
yy Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.
yy Sørg for at Music Flow Player-appen er den nyeste versjonen.
yy Sørg for at LED-lyset foran på høyttaleren endres fra rød til hvit.
Music Flow PCprogramvaren fungerer
ikke ordentlig.
Er brannmuren på din PC eller Mac aktivert?
yy Deaktiver alle brannmurene og prøv å koble til igjen. Se instruksjonene eller
nettsiden for brannmuren din.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og din PC eller Mac?
yy Sørg for at høyttaleren og din PC eller Mac er korrekt koblet til det lokale
nettverket og har adgang til internett.
yy Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater
som bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren og din PC eller Mac unna
disse.
4
Feilsøking
64 Vedlegg
Filkrav
Tilgjengelige filtyper: “.mp3”, “.wma”, “.flac”, “.m4a”,
“.aac”, “.ogg”, “.wav”
Samplingfrekvens: innen 32 til 48 kHz (mp3,
wma), opp til 192 kHz/24 bit (flac)
Bithastighet: opp til 320 kbps (mp3, wma)
yy Filkravene er ikke alltid kompatible. Det kan
finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og
mediaserverens evner.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
yy Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene,
kan det hende at de ikke spilles av.
yy Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
Varemerker og lisenser
5
Vedlegg
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby- og dobbel D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er
registrerte varemerker, og DTS Digital Surround
er et varemerke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc.
Med enerett.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
Vedlegg 65
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
Se hovedetiketten på enheten
50 W
Strømforbruk
Nettbasert standby : 6,0 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)
(1100 x 106 x 135) mm (uten fot)
Nettovekt (ca.)
8,2 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % to 90 %
Inngang/Utgang
OPT. IN
3 V (p-p), optisk kontakt x 2
PORTABLE IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 3
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
Tilgjengelig digital inndata
lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Forsterker
700 W
Foran
75 W x 2 (4 Ω ved 1 kHz)
Bak
75 W x 2 (4 Ω ved 1 kHz)
Surround
75 W x 2 (4 Ω ved 1 kHz)
Senter
75 W (4 Ω ved 1 kHz)
Basshøyttaleren
175 W (3 Ω ved 80 Hz)
THD
10%
Trådløs basshøyttaler
Strømkrav
Se hovedetikett på basshøyttaler.
Strømforbruk
35 W
Type
1-veis 1 høyttaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
175 W
Maks. inngangseffekt
350 W
Dimensjoner (B x H x D)
(296 X 332 X 296) mm
Nettovekt (ca.)
7,6 kg
5
Vedlegg
Totalt
66 Vedlegg
System
ETHERNET (LAN)-port
Ethernet-kontakt x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne)
Integrert IEEE 802.11n (Draft 2.0) trådløs nettverkstilgang, kompatibel
med 802.11a/b/g/n WiFi-nettverk.
Bluetooth
Versjon
4.0
Kodek
SBC
yy Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
5
Vedlegg
Vedlegg 67
Håndtering av
høyttaleren
Ved sending/transport av høyttaleren
Vennligst ta vare på den originale emballasjen/
innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den
pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra
fabrikken, for maksimum beskyttelse.
Å holde utvendige overflater rene
yy Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøring av høyttaleren
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr
klut. Hvis overflatene er svært skitne, bruk en
myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk
sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin
eller fortynner, da disse kan skade overflaten på
høyttaleren.
Viktig informasjon
angående
nettverkstjenester
Alt av informasjon, data, dokumenter,
kommunikasjon, nedlastinger, filer, tekst, bilder,
fotografier, grafikk, videoer, webcaster, publikasjoner,
verktøy, ressurser, programvare, kode, programmer,
tilleggsprogrammer, widgets, applikasjoner,
produkter og annet innhold (“Innhold”) og alle
tjenester og tilbud (“Tjenester”) tilbudt eller
gjort tilgjengelig av eller via en tredjepart (hver
en “Tjenesteleverandør”) er ansvaret til den
Tjenesteleverandøren det har kommet fra.
Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og
Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid,
uten forhåndsvarsel - inkludert, men ikke begrenset
til suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler
av Innholdet eller Tjenestene.
Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for
noe av Innhold eller Tjenester levert av
Tjenesteleverandøren eller noen endringer i, fjerning
av eller opphør av slikt Innhold eller slike Tjenester,
og garantererer ikke tilgjengeligheten av eller
adgang til slikt Innhold eller slike Tjenester.
5
Vedlegg
Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert
til Innholdet eller Tjenestene, kan du se på
Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste
informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller
forpliktet til å yte kundeservice, relatert til Innhold
og Tjenester. Spørsmål eller anmodninger om
kundeservice angående Innhold eller Tjenester må
stilles direkte til respektive leverandører av Innhold
og Tjenester.
68 Vedlegg
VILKÅR FOR BRUK
Disse Vilkår for Bruk gjelder for de individer og
grupper som bruker LGs multi-roms høyttaler (LG
Multiroom Speaker), enhver programvare tilknyttet
LG multi-roms høyttaler, denne applikasjonen og
alle tjenester tilknyttet denne applikasjonen (felles
“LG-programvare”). De angir LGEs forpliktelser
overfor deg, så vel som identifiserer det som
bør gjøres og/eller ikke gjøres, som du må være
klar over når du bruker LG-programvare. LGprogramvare er patentbeskyttet programvare som
eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i
Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og sine
lisensgivere (“LGE”, “oss” eller “vi”).
5
Ved å få tilgang til eller bruke LG-programvare,
bekrefter du at du aksepterer disse Vilkår for Bruk
og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du
ikke samtykker til disse Vilkår for Bruk, kan du ikke
få tilgang til eller bruke LG-programvare. I den
utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom
disse Vilkår for Bruk og ethvert annet dokument det
er henvist til i disse Vilkår for Bruk, vil disse Vilkår for
Bruk gjelde, med mindre annet er klart angitt i det
relevante dokumentet.
Vedlegg
Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den
forhåndsintallerte kopien av LG-programvare
utelukkende, i den utstrekning det er nødvendig
for deg for å benytte din LG flerroms høyttaler
personlig og ikke til noe annet formål.
Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LGprogramvare hvor som helst i verden tilhører oss
eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LGprogramvare er overført til deg. Du har kun rett til
den begrensede bruken av LG-programvare som er
angitt i disse lisensvilkårene.
Du kan ikke kopiere, endre, dekompilere eller
demontere vår programvare på noen måte, med
mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov.
Vi forbeholder oss retten til å suspendere, trekke
tilbake eller avvikle alle eller deler av Tjenestene
uten varsel hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for
Bruk.
Du bekrefter at LG-programvare ikke er utviklet for
å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller
garantier om at LG-programvare er fri for defekter
eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi
benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser
for å tilby LG-programvare på et kontinuerlig,
høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at de
alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie.
Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille
levering av LG-programvare eller suspendere eller
begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene
der hvor vi anser det som rimelig nødvendig
av tekniske, driftsmessige, sikkerhetsmessige,
lovmessige eller forskriftsmessige årsaker.
Vi aksepterer ikke ansvar hvis Tjenestene eller deler
av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et
tidspunkt eller for en periode.
Selv om du kan bruke LG-programvare til å laste
ned eller få tilgang til innhold eller applikasjoner
som er gjort tilgjengelig av tredjeparter på LGprogramvaren din, gir vi ingen løfter eller garantier
for at du alltid vil kunne få tilgang til slikt innhold
eller slike applikasjoner. I den utstrekning vi er
lovmessig i stand til å gjøre det, ekskluderer vi alle
garantier, betingelser eller andre vilkår som kan
være implisert i disse lisensbetingelsene etter lov.
I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre
det, ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap
eller enhver skade oppstått for deg eller noen
annen person i forbindelse med din bruk av LGprogramvare. Vi er kun ansvarlige for påført tap
eller skade som er et overskuelig resultat av
vårt brudd på disse lisensbetingelsene, eller vår
uaktsomhet opp til den summen som er spesifisert
nedenfor, men vi er ikke ansvarlige for noe tap eller
skade som ikke er overskuelig. Tap eller skade er
overskuelig om det er en åpenbar konsekvens av
vårt brudd, eller om det var beregnet av deg og oss
når du begynte å bruke LG-programvare.
For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert
under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt,
forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på
annen måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av
selskaper overfor deg begrense seg til den summen
du betalte for LG-programvaretjenesten din. I den
utstrekning det er tillatt under gjeldende lover,
tillater ikke enkelte jurisdiksjoner begrensning eller
ekskludering av ansvar for tilfeldige eller påfølgende
skader, eller har lovgivning som innskrenker
begresning eller ekskludering av ansvar, slik at det
ovenstående kanskje ikke gjelder for deg.
Ingenting i disse lisensbetingelsene skal
begrense eller ekskludere vårt ansvar for død eller
personskade relatert til vår forsømmelse, bedrageri
eller bedragerske opplysninger som ikke kan
ekskluderes eller begrenses etter lov.
LG-programvare gir tilgang til “apper” og lenker til
andre tjenester som eies og drives av tredjeparter,
slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts
Vedlegg 69
applikasjon, tjenester og innhold som du aksesserer
via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse
tredjeparts leveranørene og befinner seg utenfor
omfanget for disse Vilkår for Bruk.
LG Smart TV, som resultat av at du ikke gjør dette.
Avhengig av din modell av LG Smart TV, kan det
være at denne funksjonen ikke er tilgjengelig.
Dine forretninger med enhvert tredjeparts
leverandør er kun mellom deg og den relevante
leverandøren og kan være underlagt leverandørens
egne vilkår, betingelser og personvernerklæring. Vi
oppmuntrer deg til å lese disse dokumentene, selv
om vi ikke er ansvarlig for innholdet i dem. Vi påtar
oss ikke noe ansvar for apper, tjenester eller innhold
som leveres av tredjeparts leverandører.
Vi benytter oss av kommersielt rimelige
anstrengelser for å påse at Tjenestene er sikre og
virusfrie, men disse anstrengelsene kan ikke og
garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for defekter,
virus eller andre sårbarheter.
Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller
tilgang til visse tredjeparts innhold, applikasjoner
eller tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller
ansvar. Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for
enhver endring, avbrudd, utkobling, fjerning
eller suspensjon av innhold, applikasjon eller
tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom
denne LG-programvaren. Vi er verken ansvarlig
for eller forpliktet til å yte kundeservice relatert til
innhold, applikasjoner og tjenester. Spørsmål eller
anmodninger om service angående tredjeparts
innhold, applikasjoner eller tjenester må stilles
direkte til respektive leverandører av innhold og
tjenester eller applikasjonsutviklere, etter hva som
er hensiktsmessig.
Tjenestenes egnethet for barn og
foreldrekontrollverktøy.
Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe
tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert
tjenestenekt-angrep eller annet teknologisk
skadelig materiale som kan infisere din LG Smart TV,
data eller annet materiale som tilhører deg, under
din bruk av Tjenestene.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Klager
Hvis du har noen spørsmål, bekymringer eller
klager angående Tjenestene, vennligst kontakt
[inkluder henvisning til ikke-personlig LG
e-postadresse].
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Diverse
Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal disse
Vilkår for Bruk og dokumentene det er henvist til i
dem, inneholde hele avtalen mellom oss og deg
angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle
foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller
forslag (skriftlige eller muntlige) mellom oss og deg,
angående din bruk av Tjenestene.
Hvis du lar et barn bruke din LG Smart TV til å
få tilgang til Tjenestene, er du eneansvarlig for å
avgjøre hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet
for det barnets tilgang.
Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte
overføre deler av eller alle våre rettigheter og
forpliktelser under disse Vilkår for Bruk til andre
selskaper, firmaer eller personer. Vi kan kun
gjøre dette hvis det ikke materielt påvirker dine
rettigheter under disse Vilkår for Bruk. Du kan ikke
overdra, sette bort eller på annen måte overføre
dine rettigheter eller forpliktelser under disse Vilkår
for Bruk (unntatt hvor du avhender din LG Smart TV
til en tredjepart), med mindre du først avtaler dette
skriftlig med oss.
Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy
(som en 4-sifret PIN-kode). Hvis du har aktivert
denne 4-sifrede PIN-koden, vil din LG Smart TV
ikke kunne vise begrenset innhold ,med mindre
du angir PIN-koden. Du er ansvarlig for å sette
opp og vedlikeholde foreldrekontrollverktøyet og
eventuelle andre kontroller som er tilgjengelige
og vi vil ikke være ansvarlige for noen urett, skade
eller tap påført deg eller noen annen bruker av din
Hvis noen del av disse Vilkår for Bruk blir dømt
ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan
håndheves av en rett eller regulerende myndighet,
skal den delen dette angår slettes og gjenværende
deler av Vikår for Bruk skal fortsatt være gyldige.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Tjenestene er ikke egnet for barn under 13 år, og er
ikke spesielt strukturert for barn under 13 år. Videre,
noe av innholdet du kan få tilgang til gjennom din
bruk av Tjenestene kan inneholde materiale som du
anser som uanstendig, upassende eller ikke egnet
for barn.
Hvis vi beslutter å ikke utøve eller håndheve
enhver rettighet som vi har mot deg på et særskilt
tidspunkt, forhindrer ikke dette oss fra å senere
beslutte å utøve eller håndheve denne rettigheten.
5
Vedlegg
Disse Vilkår for Bruk påvirker ikke dine lovfestede
rettigheter som forbruker.
Virus og sikkerhet
70 Vedlegg
Disse Vilkår for Bruk skaper eller utgjør ingen
rettigheter som kan håndheves av enhver person
som ikke er part i dem.
Disse Vilkår for Bruk ledes av lovene i det landet
hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE
samtykker til å underkaste dere den eksklusive
jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG
Smart TV er solgt i forbindelse med det samme.
Denne avtalen skal styres av lovene til
Republikken Korea, ekskludert deres konflikter om
lovbestemmelser.
Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om
disse Vilkår for Bruk, vennligst kontakt www.lg.com.
Disse Vilkår for Bruk kan oppdateres av LGE fra tid til
annen. Hvis vi gjør en materiell endring i våre Vilkår
for Bruk, vil vi oppdatere deg via LG-programvaren
din eller andre metoder.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
5
Vedlegg
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene,
inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon.
Send en forespørsel til [email protected]
Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette
produktet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement