LG LAS455H Owner's manual

LG LAS455H Owner's manual
BRUKERMANUAL
Trådløs
lydplanke
Vennligst les denne manualen grundig før du betjener
ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.
LAS455H (LAS450H, S55A1-D)
www.lg.com
2
Komme i gang
Sikkerhets informasjon
1
FORSIKTIG
Komme i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER
BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER
PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT
SERVICE PERSONELL.
Denne lysende glimting med
pilhode innenfor en likesidet
trekant er ment å varsle brukeren
om tilstedeværelse av uisolert
farlig spenning på innsiden av
produktets kapsling som kan bli
tilstrekkelig størrelse til å utgjøre
en risiko for elektrisk sjokk for
personer.
Utropstegnet innenfor en likesidet
trekant er ment å varsle brukeren
om tilstedeværelse av viktig
drift og vedlikehold (service)
instruksjoner i litteraturen som
følger med produkt.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK
SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et
begrenset utromme som en bokhylle eller
tilsvarende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter
rundt dette produktet (f.eks. elektroniske
fluesmekker). Slike produkter kan utvikle
funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons
åpninger. Installer i henhold til produsentens
instruksjoner.
Fuger og åpninger i skapet er forutsett for
ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet
og beskytte det mot overoppheting. Åpningene
må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på
en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet
må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik
som en bokhylle eller reol med mindre det er
forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens
instruksjoner blir overholdt.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste apparater anbefales å bli plassert til en
tilegnet krets;
Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun
tilfører strøm til dette apparatet og ikke har noen
ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjekk
spesifikasjons siden i brukermanualen for å være
sikker. Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastede
vegguttak, løse eller ødelagte vegguttak,
forlengelseledning, tynnslitte strømledninger, eller
ødelagt eller revnet ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstander kan føre til elektrisk sjokk
eller brann. Utfør periodiske kontroller av ledninger
og ditt apparatet, og hvis det forekommer
indikasjoner på skade eller forringelse, plugg
ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at
ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra
et autorisert service senter. Beskytt strømledningen
fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som
å bli vridd, knekket, klemt lukket i en dør, eller
tråkket på. Vær spesiellt oppmerksom på plugger,
vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra
apparatet. Strømstøpselet er frakoblingsenheten.
Ved nødsituasjon, må strømstøpselet være lett
tilgjengelig.
Bemerk: Vennligst referer til hovedetiketten
under enheten for produktidentifikasjon og
overensstemmelse/sikkerhetsmerkingsinformasjon.
Komme i gang
Denne innretningen er utstyrt med et portabelt
batteri eller akkumulator.
Avhending av gamle apparater
1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk
indikerer at kasserte elektriske og elektroniske
produkter (WEEE) skal kastes separat fra
husholdningsavfall og leveres til den
kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde
farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering
av det gamle apparatet bidrar til å hindre
potensielt negative konsekvenser for miljøet og
andres helse. Gamle apparater kan inneholde
gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere
andre produkter og andre verdifulle materialer
som kan resirkuleres for å bevare begrensede
ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken
der du kjøpte produktet, eller ta kontakt
med den lokale myndighetens avfallskontor
for informasjon om nærmeste autoriserte
innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For
den mest oppdaterte informasjonen for ditt
land, gå til www.lg.com/global/recycling
Kassering av brukte batterier/akkumulatorer
1
Pb
1. Dette symbolet kan være kombinert med
symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller
bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller
lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/
akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om
avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer,
kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren
av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der
du kjøpte produktet. (http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/take-back-recycling/
global-network-europe)
Komme i gang
Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern
den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt
rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå
forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel
mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle
batteriet bli kastet i en dertil passende container
som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke
legg batterier sammen med annet søppel. Det
anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering
system batterier og akkumulatorer. Batteriet må
ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn,
ild eller liknende.
3
4
Komme i gang
Samsvarserklæring
1
Komme i gang
Herved erklærer LG Electronics European
Shared Service Center B.V. at denne Lydplanken
er kompatibel med essensielle krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den
fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved
følgende adresse:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan kreves gjennom
samsvarserklæringsnettsiden vår:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Denne enheten er et 2,4 GHz
bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i
alle EU-medlemsstater og EFTA-land.
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Komme i gang
2
Sikkerhets informasjon
6
Enestående særpreg
6Introduksjon
6
– Symboler brukt i denne manual
6Tilbehør
7Fjernkontroll
8Frontpanel
8
Bakre panel
9
Installerer lydpanelet
10 Montere hoved enheten på en vegg
2Tilkobling
12
13
13
13
Trådløs subwoofer-forbindelse
Tilkoplinger til TV-apparatet
– Benytte en OPTISK kabel
– Kobler til denne enheten og TV ved å
bruke en HDMI-kabel
14 – Nyt rik lyd fra kanalene via lydpanelet
14 – Hva er SIMPLINK?
15 – ARC (Audio Return Channel)funksjon
15 – Ytterligere informasjon for HDMI
16 Valgfri utstyr tilkobling
16 – HDMI tilkobling
17 – OPTICAL inn tilkobling
17 – BÆRBAR INN-tilkobling
18 – USB-tilkobling
18 – Kompatible USB innretninger
18 – USB innretning krav
19 – Spillbar fil
5
3Drift/Betjening
20
20
21
21
21
21
21
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
30
30
31
31
Grunnleggende operasjoner
– USB operasjoner
Andre operasjoner
– AV Sync
– Slå av lyden midlertidlig
– Displaying fil og input kilde
– Auto-dimmer
– Display-vinduet vil bli formørket
automatisk etter 3 sekunder med
inaktivitet.
– Bruk av TV-fjernkontrollen
– AUTO POWER på/av
– Automatisk funksjonsendring
– LG Sound Sync
Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
– Lytte til musikk lagret på Bluetooth
innretninger
Ved bruk av BLUETOOTH App
– Installer "Music Flow Bluetooth"appen på din blåtannenhet
– Aktiver BLUETOOTH med Music Flow
Bluetooth-appen
Lyd justering
– Innstilling av lydeffekt
– Juster volumnivået automatisk
– Justering av Diskant/Bass/Subwoofer
– Nattmodus
4Feilsøking
32Feilsøking
5Bilag
34 Varemerker og Lisenser
35Spesifikasjoner
37Vedlikehold
37 – Håndtere enheten
1
2
3
4
5
6
Komme i gang
Enestående særpreg
1
Auto strøm av
Komme i gang
Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å
spare strømforbruk.
Tilbehør
Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.
Utforming og spesifikasjoner på tilbehøret kan
endres uten forutgående varsel.
Bærbar i
Lytte til musikk fra din bærbare innretning. (MP3,
Notebook, etc)
Fjernkonttroll (1)
Batterier (2)
Vegg brakett (2)
Installasjonsguide veggfester (1)
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
Introduksjon
Symboler brukt i denne
manual
,,Merk
Indikerer spesielle bemerkninger og drift
muligheter.
>>Forsiktig
Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra
misbruk.
Skruer (2)
Komme i gang
Fjernkontroll
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV. / Bytter til
standby-modus.
F : Velger funksjonen og inngangskilden.
SOUND EFFECT : Velger lydeffektmodus.
(Nattmodus) : Slår på eller av nattmodus.
(Demp) : Demper lyden.
: Juster lydnivået til Diskant, Bass og
Subwooferen.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
C/V (Hopp over/Sø) :
- Hopper/spoler raskt forover eller bakover.
- Søker etter en seksjon i en fil.
dM (Spill av/Pause) : Starter avspilling. / Pauser
avspilling.
FOLDER o/p : Søker i en mappe på USB-enheten
Batteriutskifting
REPEAT :
- Hør på filene gjentatte ganger eller tilfeldig.
- Viser informasjonen om en fil eller en
inngangskilde. (Se side 21)
AUTO VOL : Slår på eller av AUTO VOLUM-modus.
AV SYNC :
- Synkroniserer lyd og video.
- Kontrollerer TV-fjernkontrollen (Se side 22)
AUTO POWER : Slår på eller av AUTO STRØMfunksjonen. (Se side 23.)
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen,
og sett inn to R03 (AAA) batterier med og
tilpasset korrekt.
Komme i gang
VOL o/p : Justerer høyttalervolumet.
1
8
Komme i gang
Frontpanel
1
Komme i gang
AFjernsensor
D1/! (Standby/ På)
BFjernsensor
EF (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
CStandby LED
Rødt lys tennes i standby-modus.
Fp/o (Volum)
Justerer lydnivået.
Bakre panel
AStrømledning
DPORTABLE IN : Bærbar inngang
BHDMI IN / OUT (TV ARC) : HDMI inngang /
utgang
EOPTICAL IN : Optisk inngang
CUSB-port
Komme i gang
9
Installerer lydpanelet
Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre
kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
>>Forsiktig
yy For beste ytelser med trådløs forbindelse
som Bluetooth eller trådløs subwoofer, ikke
installer enheten på metallmøbler siden
den trådløs forbindelsen kommuniserer
gjennom en modul plassert på bunnen av
enheten.
yy Unngå å lage riper på overflaten av
enheten/subwooferen når du installerer
eller flytter dem.
1
Komme i gang
Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du
ønsker. (Refererer til pp. 13 - 18.)
10
Komme i gang
Montere hoved
enheten på en vegg
1
1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsguide med bunnen på TV og fest til
posisjonen.
TV
Du kan montere hoved enheten på en vegg.
Komme i gang
>>Forsiktig
Fordi det er vanskelig å opprette en tilkobling
etter installasjon av denne enheten, bør
kablene kobles sammen før installasjon.
2. Når du monterer den på en vegg (betong),
bruk vegg plugger. Du må borre noen hull. Et
guide ark (Installasjonsguide - veggfester) er
medlevert for borring. Bruk arket for å sjekke
punkt som skal borres.
Klargjøringsmaterialer
Enhet
Installasjonsguide veggfester
Vegg brakett
Skruer
(Følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.
Komme i gang
4. Fest braketten med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
11
6. Fest enheten forsvarlig med skruene.
1
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering
av enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti
(HUD-1 6 x 30) for monteringen.
5. Sett enheten på brakettene og tilpass
skruehullene på bunnen av enheten.
>>Forsiktig
yy Ikke installer denne enheten opp ned.
Det kan skade delene på maskinen eller
forårsake personskader.
yy Ikke heng på den installerte enheten og
unngå sammenklemming med enheten.
yy Sikre enheten riktig til veggen så den ikke
faller av. Hvis enheten faller av, kan det
resultere i en skade eller ødeleggelse av
produktet.
yy Når enheten er installert på veggen,
vennligst vær sikker på at barn ikke trekker i
noen av tilkoblings kablene, da det kan føre
til at den faller.
Komme i gang
,,Merk
For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i
motsatt rekkefølge.
Tilkobling
12
Trådløs subwooferforbindelse
3. Hvis LED-lyset på den trådløse mottakeren
allerede blinker kontinuerlig gult-grønt kan du
hoppe over dette trinnet.
Trykk og hold PAIRING på baksiden av den
trådløse mottakeren i mer enn 5 sekunder.
LED indikator fra trådløs subwoofer
2
Tilkobling
LED farge
Betjening
Gul-grønn
(blinker)
Forbindelsen prøves etablert.
Gul-grønn
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse subwooferen
er i standby-modus eller
forbindelsen ble ikke etablert.
Av (Ingen
display)
Den elektriske ledningen
til trådløs basshøyttaler er
frakoblet.
Innstilling av den trådløse
basshøyttaleren for første gang
1. Koble til strøm kabelen fra den trådløse
subwoofer til uttaket.
2. Slå på hoved enheten: Hoved enheten og
trådløs subwoofer vil bli automatisk tilkoblet.
Trådløs linjeparring for manuellt
Når forbindelsen ikke er etablert kan du se det røde
LED-lyset eller et blinkende gult-grønt LED-lys på
den trådløse subwooferen og subwooferen har ikke
lyd. For å løse problemet, følg trinnene under.
1. Juster lydnivået på hovedenheten til minimum.
-- ”VOL MIN” vises i displayvinduet.
2. Trykk og hold
3 sekunder.
(Demp) på fjernkontrollen i ca.
-- “WL RESET” vises kort på skjermen og det røde
LED-lyset på hovedenheten blinker
-- LED-lyset på den trådløse mottakeren tennes
avvekslende rødt og gult-grønt.
4. Trekk ut den elektriske ledningen på
hovedenheten og den trådløse subwooferen.
5. Sett dem tilbake igjen etter at LED-lyset på
hovedenheten og den trådløse subwooferen
har slukket helt.
Hovedenheten og den trådløse mottakeren vil
bli paret automatisk når du slår på enheten.
-- Når tilkoplingen er fullført kan du se det
gul-grønne LED-lyset på den trådløse
subwooferen.
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta
lenger tid) for enheten og subwooferen å
kommunisere med hverandre.
yy Dess nærmere hverandre enheten og
subwooferen står, jo bedre blir lydkvaliteten.
Det anbefales å installere enheten og
subwooferen så nær hverandre som mulig
og unngå kassene nedenfor.
-- Det er en hindring mellom enheten og
subwooferen.
-- Det er et apparat som bruker samme
frekvens med denne trådløse
forbindelsen, som medisinsk utstyr, en
mikrobølgeovn eller en trådløs LANenhet.
Tilkobling
Tilkoplinger til TVapparatet
Vennligst koble til med denne enheten og TV´n
ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel
avhengig av tilstanden til TV´n.
Benytte en OPTISK kabel
13
Kobler til denne enheten og
TV ved å bruke en HDMI-kabel
Dersom du koblet med denne enheten og TV som
støtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel),
kan du nyte TV-lyden gjennom høytalerene til
denne enheten uten å koble til en optisk kabel.
Vennligst følg bruksanvisningen til TVen din når du
kontrollerer HDMI CEC-/ARC-funksjonen hos TVen
din.
HDMI kabel
Optisk kabel
,,Merk
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
,,Merk
yy Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg
for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet,
hvis kabelen har et deksel.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tillfellet av
noen TV-modeller, må du velge eksterne
høytalere på TV´n på menyen. (For detaljer,
se i bruksanvisningen til din TV.)
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
2
Tilkobling
1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten
til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å
benytte en OPTISK kabel.
yy HDMI CEC (Kontroll over
forbrukerelektronikk): Med en enkel
fjernkontroll er det mulig å bruke. CECkompatible enheter (TV, Lydpanel, Blu-rayspillere)
yy Du kan også nyte ekstra funksjoner som USB
/ Bluetooth med å trykke på F-knappen
på fjernkontrollen eller enheten. Når du går
tilbake til direkte TV-kanal etter å ha brukt
ekstrafunksjoner (USB / Bluetooth) på dette
audiosystemet, må du velge dine foretrukne
høyttalere for å lytte til lyd gjennom dette
audiosystemet igjen.
14
Tilkobling
Hva er SIMPLINK?
Sjekkliste HDMI-kabel
Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, og
lydutgangen kan skape problemer.
2
Når du kobler til denne enheten og TV´n er det
ingen lyd eller lyden som kommer som forstyrrelser
og bråk, er det et problem med HDMI-kabelen.
Koble derfor til denne enheten og TV etter å ha
sjekket Type A, Høyhastighets HDMI™-kabel med
Eternet.
Tilkobling
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Nyt rik lyd fra kanalene via
lydpanelet
Tilkobling gjennom HDMI-kabel
TV TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste
tHDMI-funksjonene (HDMI CEC1) / ARC (Audio
Return Channel) for fullt ut å kunne nyte den direkte
kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom
en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke
støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet
kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en
HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne
nyte TV-kanalens direkte lyd.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control - Høyoppløselig
multimediagrensesnitt for kontroll over
forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere
og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er
tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av
dens fjernkontroller.
※ Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink
(Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic), osv.
Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres
med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten
og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplet via
HDMI-forbindelsen.
Funksjoner som kan kontrolleres med LG TVapparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/
ned, demp, osv.
Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet
for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINKfunksjonen.
LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er
merket med logoen som vises ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden på enheten vil noen
SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov
eller ikke fungere.
yy Avhengig av TV eller en spiller som er
tilkoplet denne enheten, vil SIMPLINKdriften kunne skille seg fra din hensikt.
Tilkobling
ARC (Audio Return Channel)funksjon
Ytterligere informasjon for
HDMI
ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI
kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI
OUT på enheten.
yy Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel
enhet, vær sikker på følgende:
For å bruke denne funksjonen :
-- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed
HDMI™-kabel med Ethernet).
-- Du må koble til HDMI OUT på enheten med
HDMI IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet
ved bruk av HDMI kabel.
-- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV
kompatibel med ARC.
,,Merk
yy ARC-funksjonen b lir automatisk valgt når
ARC-signal kommer inn fra TV, uansett
hvilken type av funksjonen du bruker.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tillfellet av
noen TV-modeller, må du velge eksterne
høytalere på TV´n på menyen. (For detaljer,
se i bruksanvisningen til din TV.)
-Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne
spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å
la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå
deretter på denne spilleren.
- Den tilkoblede enhetens video inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
-Den tilkoblede enheten er kompatibel med
videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280
x 720p, 1920 x 1080i ,1920 x 1080p eller 4096 x
2160p.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI
enheter vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Dersom en tilkoblet HDMI enhet ikke
aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det
være HDMI enhetens lyd forvrenges eller
ikke kringkastes.
yy Endring av oppløsningen når en forbindelse
allerede har blitt oppnådd kan føre til
funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på
igjen for å løse dette problemet.
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI
ARC)]
yy Når HDMI tilkoblingen med HDPC ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller
koble fra HDMI kabelen.
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
yy Dersom det er støy eller linjer på skjermen,
vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er
vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
yy Hvis du bytter til en annen funksjon mens
du bruker ARC-funksjonen, må du justere
ARC-innstillingen hos TV-innstillinger igjen
for å bruke ARC-funksjonen.
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i
HDMI IN modus. Forandre videooppløsning
på den tilkoblede komponenten.
yy Hvis videoutgangssignalet er unormal
når datamaskinen din er koblet til HDMI
INN-kontakten, endre oppløsningen på
datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p,
1080i eller 1080p.
2
Tilkobling
-- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen
og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere avhengig av TVen. For informasjon om
ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
15
16
Tilkobling
Valgfri utstyr tilkobling
For å bruke både lyd og bilde
Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne
enheten du tilkobler.
HDMI tilkobling
For kun å høre på lyd
Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.
2
Tilkobling
Til Blu-ray spiller, DVD
spiller osv.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen på baksiden
av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en
lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI IN ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten
til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet
slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Tilkoble HDMI OUT jack pluggen bak på
enheten til HDMI IN jack pluggen på TV'en.
3. Velg inngangskilden til HDMI IN ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
,,Merk
yy Når enheten er koblet til eksterne enheter
og TV som vist ovenfor, vil TV-en vise bilde
og lyd fra eksterne enheter når enheten er
skrudd av i HDMI IN-modus.
yy HDMI UT-kontakten er for TV-tilkobling. Selv
om det finnes flerkanals inngang til enheten
via en HDMI-kabel, har enheten kun utgang
for 2 kanaler til TVen.
yy Når denne enheten er slått av, vil flerkanals
lydkilder sendes uten transformasjon.
Tilkobling
OPTICAL inn tilkobling
17
BÆRBAR INN-tilkobling
Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en
ekstern enhet til jack pluggen på OPTICAL.
2
MP3 spiller, etc...
1.Tilkoble OPTICAL jack pluggen bak på enheten
til en optisk utgående jack pluggen på din TV
(eller andre digitale enheter).
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
3. Lytt til lyd.
4. Trykk på F-knappen for å avslutte OPTICAL.
,,Merk
Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
Lytte til musikk fra din bærbar
spiller
Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange
typer portable spillere eller eksterne enheter.
1. Koble den bærbare spilleren til BÆRBAR INNkontakten hos enheten med en 3,5 mm
stereokabel.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1 (Strøm).
3. Velg inngangskilden til PORTABLE ved å trykke
på F-knappen gjentatte ganger.
4. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern
innretning og start å spille den.
Tilkobling
Til den digitale optiske
utgangskontakten for
eksterne apparater
18
Tilkobling
USB-tilkobling
USB innretning krav
Koble en USB minne enhet til USB porten bak på
enheten.
yy Innretninger som krever ytterliggere program
installasjon tilkoblet til en computer, er ikke
støttet.
yy Ikke trekk ut USB innretningen under drift.
yy For en stor kapasitet USB, kan det ta lengre enn
fem minutter å bli gjennomsøkt.
yy For å forhindre data tap, ta ’backup’ av alle data.
2
Tilkobling
yy Denne enhet er ikke støttet når totalt antall filer
er 2000 eller flere.
yy USB enhetens porter kan ikke tilkobles til PC.
Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagringsinnretning.
Se side 20 for mer informasjon om avspilling av filer
på en USB.
Fjerne USB innretningen fra enheten.
1. Velg en annen funksjon/modus.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.
Kompatible USB innretninger
yy MP3 Spiller: Flash type MP3 spiller.
yy USB Flash Drive : Utstyr som støtter USB2.0
yy USB funksjonen fra denne enheten støtter ikke
noen USB innretninger.
yy exFat-filsystemet støttes ikke av denne enheten.
(FAT16-/FAT32-/NTFS-systemer er tilgjengelig.)
Tilkobling
yy Avhengig av noen enheter, vil det kanskje ikke
være mulig å gjenkjenne følgende på denne
enheten.
,,Merk
yy Mapper og filer på USB-en registreres som
nedenfor.
-- Ekstern harddisk
-- Kortlesere
: Mappe
*ROOT
: Fil
-- Låste enheter
-- Hard type USB-enheter
a
-- USB-hub
innen 32 til 48 kHz
innen 32 til 48 kHz
innen 32 til 48 kHz
innen 32 til 192 kHz
innen 32 til 48 kHz
Overføringshastighet
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
innen 80 til 320 kbps
innen 56 til 128 kbps
innen 64 til 500 kbps
innen 500 til 5000 kbps
innen 500 til 5000 kbps
yy Maksimum filer : Under 2000
yy En DRM (Digital administrasjon av rettigheter)
beskyttet fil kan ikke spilles på enheten.
yy Videofiler lagret på USB-enheten kan ikke spilles.
yy Avhengig av ytelsene til ditt USB-apparat vil
kanskje ikke avspilling virke bra.
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder
filer.
yy Filer spilles av fra fil $A til fil $J en og
en.
yy Filer og mapper presenteres i
opptaksrekkefølgen, og kan presenteres på
annen måte i henhold til opptaksforholdene.
yy Denne enheten kan kun vise fil- og
mappenavn som inneholder tall og/eller
engelske tegn.
yy *ROOT : Det første skjermbildet du ser når
en datamaskin registrerer en USB er “ROOT”.
Tilkobling
-- Android-apparat
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
2
E
-- iPhone/iPod/iPad
Stikkprøvefrekvens
C
D
-- Bruk av USB-skjøteledning
Spillbar fil
19
20 Drift/Betjening
yy Punktet hvor avspillingen gjenopptas slettes
npr du trekker ut strømkabelen eller fjerner
USB-enheten fra enheten.
USB operasjoner
yy Gjenta/tilfeldig avspilling fungerer som
følger.
1. Koble til USB innretningen til USB porten.
2. Select the USB function by pressing F button
repeatedly unit until the function is selected.
Til
Avspilling
3
,,Merk
Grunnleggende
operasjoner
Pause
Gjør dette
Trykk dM.
Under avspilling, trykk dM.
Drift/Betjening
Under avspilling, trykk V
på fjernkontrollen for å gå til
neste fil.
Trykk C på fjernkontrollen for å gå til foregående fil
Hoppe til neste/
før det er spilt i mer enn 2
forutgående fil
sekunder.
Trykk C på fjernkontrollen
for å gå til begynnelsen av
filen før det er spilt i mer enn
3 sekunder.
Søker etter en
seksjon innen
en fil
Trykk og hold C/V
under avspilling og slipp
knappen der du vil høre fra.
Spille gjentatte
ganger eller
tilfeldig
Trykk REPEAT på
fjernkontrollen gjentatte
ganger, displayet forandrer
i følgende rekkefølge, OFF
ONE FOLDER ALL
RANDOM.
Søk en mappe
Trykk FOLDER o/p på
fjernkontrollen.
Gjenoppta
avspilling
Denne enheten husker en
avspilt sang som spilles før en
funksjon endres eller enheten
slås av.
På display
Beskrivelse
OFF
Spiller av sanger på en
USB-enhet i rekkefølge.
ONE
Spiller av samme sang
gjentatte ganger.
FOLDER
ALL
RANDOM
Spiller av sanger i
en mappe gjentatte
ganger.
Spiller av alle sangene
på USB-enheten
gjentatte ganger.
Spiller av sanger i
tilfeldig rekkefølge.
Drift/Betjening
Andre operasjoner
21
Slå av lyden midlertidlig
Trykk
(Demp) for å dempe din enhet.
AV Sync
Du kan slå av lyden på apparatet, for eksempel for å
besvare et telefonanrop, “MUTE” vises i displayet.
Når mottakelse av audio signaler fra TV, vil kanskje
lyd og bilde passe sammen. I dette tilfelle, kan
denne funksjonen justere forsinkelse tiden.
For å avbryte det, trykk (Demp) en gang til på
fjernkontrollen, eller endre lydnivået.
1. Trykk AV SYNC.
Displaying fil og input kilde
2. Bruk C/V til å rulle opp og ned gjennom
forsinkelse beløpet, som kan innstille til hva som
helst mellom 0 og 300 ms.
USB : Filinformasjon lagret på en USB (MP3/WMA/
OGG/FLAC/WAV)
OPTICAL/ARC/HDMI IN : Audio format, audio kanal.
3
Bluetooth: Adressen til den tilkoblede Bluetoothenheten.
Drift/Betjening
,,Merk
Denne funksjonen virker ikke på USB-funksjon.
Du kan vise forskjellig informasjon fra
inngangskilden. Trykk og hold REPEAT i 3 sekunder.
Auto-dimmer
Display-vinduet vil bli formørket automatisk etter 3
sekunder med inaktivitet.
22 Drift/Betjening
Bruk av TV-fjernkontrollen
AUTOEFFEKT NED
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og
demp.
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strøm
dersom hovedenheten ikke er tilkoblet en ekstern
enhet og står ubrukt i 20 minutter.
Trykk på og hold AV SYNC på fjernkontrollen i
ca. 3 sekunder. “ON - TV REMOTE” vises, og du kan
kontrollere denne enheten med TV-fjernkontrollen
din.
For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på
og hold AV SYNC.
3
For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold
AV SYNC og trykk på den igjen mens “ON - TV
REMOTE” rulles.
Drift/Betjening
,,Merk
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Kontroller at lyden på TVen din er satt til
[Ekstern høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende
at denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Det kan hende at denne funksjonen ikke
fungerer bra når noen TV-kontrollfunksjoner
som CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er
slått PÅ.
Det samme gjør denne enheten seks timer etter
at hovedenheten er tilkoblet andre apparater ved
hjelp av analog inngang.(F.eks.: Bærbar, osv.)
Slik frakobles den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten
Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå
enheten på og av.
Drift/Betjening 23
AUTO POWER på/av
En innganskilde vil slå på denne enheten
automatisk: Optisk, LG TV eller Bluetooth.
Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som
er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne
enheten inngangssignalet og velger passende
funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.
Hvis du prøver å koble til Bluetooth-enheten, slås
denne på og er klar til å pare. Koble til Bluetoothenheten og lytt til musikken din.
Denne funksjonen slås på og av hver gang du
trykker på AUTO POWER.
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER funksjonen vil den slås automatisk
av dersom det ikke er noe signal for en
bestemte tidsperiode fra TVen tilkoblet med
LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER-funksjonen vil den bli automatisk
avslått dersom det ikke er noe signal for
en bestemt tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Hvis du kobler fra Bluetooth-forbindelsen
med denne enheten, vil noen Bluetoothenheter forsøke å koble til enheten
kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra
forbindelsen før du slår av enheten.
yy Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER,
så må SIMPLINK være skrudd av. Det tar
omtrent 30 sekunder å skru på eller av
SIMPLINK.
yy Når du slår på enheten for første gang, er
statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
3
Drift/Betjening
yy Dersom du skrudde av enheten direkte
kan den ikke skrus på automatisk via AUTO
POWER funksjonen. derimot kan enheten bli
skrudd på via AUTO POWER funksjonen når
optisk signal kommer etter 5 sekunder uten
signal.
24 Drift/Betjening
Automatisk funksjonsendring
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som
eksempelvis optiske, Bluetooth og LG TV, og skifter
deretter til en passende funksjon automatisk.
Når et optisk signal kommer inn
Når du slår på den eksterne enheten som er koblet
til denne enheten med en optisk kabel, endrer
denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre
lyden fra enheten.
Når du prøver å koble til en
BLUETOOTH-enhet
3
Drift/Betjening
Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til
denne enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt
til musikk på Bluetooth-enheten.
Når LG TV-signal kommer inn
Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG
Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten
endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra
TVen din.
,,Merk
yy Det er nødvendig med fem sekunder uten
signal for å endre til optisk funksjon.
yy Denne enheten endrer ikke funksjonen til
optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede
TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CECstøttede enheten eller lignende tilkoblede
enheter er slått på.
yy Hvis du vil bruke automatisk funksjonsbytte,
må SIMPLINK være avslått. Det tar omtrent
30 sekunder å slå av SIMPLINK.
Drift/Betjening 25
LG Sound Sync
Med kablet tilkobling
1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne
enheten med fjernkontrollen din med LG Sound
Sync. Den er kompatibel med LG TV´n som støtter
LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Synclogo på TV´n din.
Optisk kabel
Kontrollerbar funksjon på LG TV´ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp
Henvis til bruksanvisninegn som følger med TV´n
for detaljer om LG Sound Sync.
Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til ditt utstyr.
yy Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres,
pass på at alt er i orden på TV´n og skru den
av.
yy Pass på at denne enheten er i orden og
tilkoblingen til de andre under når du bruker
LG Sound Sync.
-- Enheten skrudd av.
-- Endrer funksjonene til annet.
-- Frakobling av optisk kabel.
-- Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket
forstyrrelser eller avstand.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
kommer an på din TV når du setter AUTO
POWER-funksjonen til PÅ.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-modellen din.
3. Skru på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
4. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
Du kan se “LG OPT” på displayvinduet dersom
du kobler til normalt mellom denne enheten og
din TV.
3
Drift/Betjening
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten mens du bruker LG Sound Sync.
Dersom du bruker fjernkontrollen på TV´n
igjen, vil enheten synkroniseres med TV´n.
2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Optisk)]
26 Drift/Betjening
Med trådløs tilkobling
1. Skru på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
2. Velg inngangskilden til LG TV ved å trykke på
F-knappen gjentatte ganger.
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Tradløs)]
3
“PAIRED” dukker op pi displayvinduet i omtrent
3 sekunder, så vil du se “LG TV” på displayvinduet
hvis du kobler til normalt med denne enheten
og din TV.
,,Merk
Drift/Betjening
Dersom du skrudde av enheten direkte ved
å trykke 1 (Strøm), LG Sound Sync (Trådløs)
vil bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen
igjen bør du forbinde TVen og enheten på nytt.
Bruk av
BLUETOOTH®teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser
fra andre elektroniske bølger som går på samme
frekvens eller dersom du kobler til Bluetoothenheter i samme rom i nærheten.
Tilkobling av individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi
kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble
utført via trådløs Bluetooth-teknologi.
Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop,
PDA etc.
BLUETOOTH-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth -teknologi må
enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten
er kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)
Drift/Betjening 27
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth innretninger
Linjeparring av din enhet og
BLUETOOTH innretning
Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på
at Bluetooth særpreg er slått på på din Bluetooth
innretning. Referer til din Bluetooth innretnings
bruker guide. Når først en lingeparring er fullført,
trenger den ikke å fullføres igjen.
1. Velg inngangskilden til BT (Bluetooth) ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
Vises “BT” og så “BT READY” i display vindu.
,,Merk
yy XX betyr de to siste sifrene i Bluetoothadressen. For eksempel, hvis enheten
din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG LAS455H (08)” på din Bluetoothenhet.
,,Merk
yy "PAIRED" vil vises midlertidig på skjermen
når du skal tilkoble andre enheter for
paringstilkobling for flere enheter.
yy Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet
på enheten, vil "_" vises.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen
Bluetooth innretning, referer til din Bluetooth
innretnings bruker guide.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth teknologi, må du
lage en forbindelse mellom enheten og
blåtannenheten så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer
godt i tilfellene under :
-- Det er en hindring mellom enheten og
blåtannenheten.
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth teknologi, slik
som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
yy Avhengig av Bluetooth innretnings
type, noen innretninger har en forskjellig
linjeparring måte. Legg inn PIN-koden
(0000) ved behov.
yy Du bør koble Bluetooth-enheten din til
denne enheten på nytt når du starter den
på nytt.
yy Du kan koble sammen denne enheten
med opptil 3 Bluetooth-enheter
samtidig, med samme metode som i
den ovennevnte beskrivelsen.
yy Selv om denne enheten er koblet sammen
med opp til 3 Bluetooth-enheter, kan du
spille av og styre musikken gjennom kun én
av de tilkoblede enhetene.
yy Paringstilkobling for flere enheter støttes
kun på Android- eller iOS-enheter.
(Det kan hende at paringstilkobling
for flere enheter ikke støttes, avhengig
av spesifikasjonene til de tilkoblede
enhetene.)
yy Når denne enheten er koblet til flere
Bluetooth-enheter, vil kun én enhet som
du bruker for avspilling fortsette Bluetoothtilkoblingen når du endrer funksjonen til de
andre.
yy Flyttbare/avtagbare Bluetoothenheter (f.eks.: dongler, osv.) støtter ikke
paringstilkobling for flere enheter.
3
Drift/Betjening
2. Betjene Bluetooth innretning og fullføre
linjeparring operasjonen. Ved søking etter
denne enhet med Bluetooth innretning, kan
en liste med innretninger komme til syne i
Bluetooth innretning displayet avhenging av
typen Bluetooth innretning. Din enhet kommet
til syne som "LG LAS455H (XX)”.
3. Når denne enheten er koblet sammen med
Bluetooth-enheten din, vil “PAIRED” vises på
skjermen, som vil deretter bytte til Bluetoothenhetsnavn.
28 Drift/Betjening
,,Merk
yy Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
yy Avhengig av type enhet, vil du kanskje
ikke være i stand til å bruke Bluetoothfunksjonen.
yy Du kan benytte det trådløse systemet via
telefon, MP3-spiller, Bærbar PC osv.
3
yy Dess større avstand mellom enheten
og blåtannenheten, dess lavere blir
lydkvaliteten.
Drift/Betjening
yy Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når
enheten er skrudd av eller blåtannenheten
kommer langt bort fra enheten.
yy Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet,
forbind blåtannenheten til enheten igjen.
yy Når Bluetooth ikke er tilkoblet, kommer
“BT READY” til syne på display vinduet.
yy Når du kobler en Bluetooth-enhet (iOSenhet, osv.) til denne enheten eller bruker
enheten, kan volumnivåene synkroniseres
med hverandre.
Ved bruk av
BLUETOOTH App
,,Merk
Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke
"Music Flow Bluetooth"-appen med denne
enheten.
Om Music Flow Bluetooth App
“Music Flow Bluetooth”-app lar deg bruke mange
nye funksjoner på denne enheten.
For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og
installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.
Installer "Music Flow
Bluetooth"-appen på din
blåtannenhet
Det er 2 metoder å installere "Music Flow Bluetooth"
App på Bluetooth-enheten.
Installer "Music Flow Bluetooth" App
via QR-kode
1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QRkode. Bruk programvaren for søking for å søke
etter QR-koden.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Berør et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
Drift/Betjening 29
Installer "Music Flow Bluetooth"appen via "Google Android Market
(Google Play Store)"
1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market
(Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn “Music Flow Bluetooth”
og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker
på “Music Flow Bluetooth” for å starte nedlasting
av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Berør et ikon for nedlasting.
,,Merk
yy Sørg for at blåtannenheten har “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Aktiver BLUETOOTH med
Music Flow Bluetooth-appen
“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper deg å koble
din blåtannenhet til denne enheten.
1. Trykk på ikoner for “Music Flow Bluetooth”appen på skjermen for å åpne “Music Flow
Bluetooth”-appen og gå til hovedmenyen.
2. Trykk på [Meny] og velg enheten du ønsker.
3. Hvis du ønsker mer informasjon om drift, trykk
på [Innstillinger] og slå på bruksanvisningen.
-- Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du bruker "Music Flow Bluetooth"appen, kan du oppleve noen forskjeller
mellom "Music Flow Bluetooth"-appen
og fjernkontrollen. Bruk medfølgende
fjernkontroll når dette er nødvendig.
yy "Music Flow Bluetooth" virker ikke på alle
typer Bluetooth-enheter.
yy Etter at du har koblet til "Music Flow
Bluetooth" app, kan musikken spilles fra
enheten din. Dersom dette skjer, prøv
tilkoblingsprosedyren igjen.
yy Hvis du bruker andre programmer eller
endrer innstillingene på Bluetooth-enheten
mens du bruker "Music Flow Bluetooth"appen, kan det hende "Music Flow
Bluetooth"-appen vil fungere unormalt.
yy Når "Music Flow Bluetooth"-appen fungerer
unormalt, sjekk Bluetooth-enheten og
tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"appen og deretter prøv å koble til igjen.
yy Avhengig av smarttelefonens
operativsystem, eksisterer det noen
forskjeller på "Music Flow Bluetooth"funksjonen.
yy Selv om Bluetooth-tilkoblingen vil bli
frakoblet, kan “Music Flow Bluetooth”-appen
brukes ved endring av funksjonen.
3
Drift/Betjening
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
,,Merk
yy "Music Flow Bluetooth" applikasjonen vil
være tilgjengelig i programvareversjon som
følger;
30 Drift/Betjening
Lyd justering
Juster volumnivået automatisk
Innstilling av lydeffekt
Når utgangslyden er for høy eller for lav, trykk
AUTO VOL på fjernkontrollen. Så du kan nyte lyden
med passende nivåer.
Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling
surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus
ved å bruke SOUND EFFECT.
De displayede elementer for forsterkeren kan være
forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.
På display
3
Beskrivelse
Drift/Betjening
STANDARD
Du kan nyte optimert lyd.
MUSIC
Du kan nyte behagelig og
naturlig lyd.
CINEMA
Du kan nyte mer omsluttende
og kinoaktig surround-lyd.
FLAT
BOOST
TREBLE / BASS
Gir balansert lyd.
Øker mellomtoner for
lydforsterkning.
Forsterker diskant og bass.
,,Merk
yy I noen av lydeffektmodusene, hos noen
høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav
lyd. Dette er avhengig av lydmodusen og
lydkilden - det er ikke en defekt.
yy Det kan hende at lydeffektmodusen må
tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen
ganger også etter at lydfilen endres.
Denne enheten støtter Auto volumfunksjon som
automatisk justerer lydnivået.
For å skru av denne funksjonen, trykk på knappen
igjen.
Drift/Betjening
31
Justering av Diskant/Bass/
Subwoofer
Du kan justere lydnivået på Diskant, Bass og
Subwoofer, som foretrukket.
DISKANT/BASS : -5 dB til 5 dB
SUBWF (Subwoofer) : -20 dB til 6 dB
1. Trykk på
-knappen gjentatte ganger for å
velge Diskant, Bass eller Subwoofer.
2. Trykk på VOL o/p for å justere lydnivået.
Nattmodus
Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å se på
filmer ved lavt volum sent på kvelden.
Drift/Betjening
Trykk på
-knappen på fjernkontrollen. For å
aktivere nattmodus. For å avbryte, trykk på
-knappen igjen.
3
32 Feilsøking
Feilsøking
PROBLEM
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøyttaler,
DVD-spiller, forsterker osv.), og slå den på igjen.
Enheten fungerer ikke yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
som den skal.
(TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm
yy Strømledningen er frakoblet.
Plugg inn strømledningen.
yy Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Feil inngangskilde er valgt.
Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde.
Ingen lyd
yy Mute funksjonen er aktivert.
Trykk (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.
yy Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetoothenhet osv.), juster volumet på enheten.
4
Feilsøking
Ingen wooferlyd
Skjermbilde mangler
yy Strømledningen til bassen er ikke koblet til.
Sett strømledningen godt inn i vegguttaket.
yy Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet.
Kople enheten og subwoofer sammen. (Se side 12.)
yy DISPLAY OFF-funksjonen er aktivert.
Trykk SLEEP gjentatte ganger for å avbryte funksjonen. (Se side 22.)
yy Fjernkontroller er for langt borte fra enheten.
Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m.
Fjernkontrollen
fungerer ikke riktig.
yy Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten.
Fjern hinderet.
yy Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt.
Erstatt batteriene med nye.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Rayspiller eller Bluetooth-enhet.
AUTO POWERy
Sjekk statusen til SIMPLINK og skru av SIMPLINK.
y
funksjonen virker ikke.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync
fungerer ikke.
yy Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync.
yy Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller tradløs).
yy Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Feilsøking 33
PROBLEM
FORÅRSAK & KORREKSJON
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem.
Lydnivået ut fra
enheten virker lavt.
yy Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL
UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO
DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller
[BITSTREAM].
yy Endre Audio DRC-inntillingen på spillermenyen til [OFF].
4
Feilsøking
34 Bilag
Varemerker og
Lisenser
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
Bluetooth trådløs teknologi er et system som
tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.
Tilkobling av individuelle innretninger under
Bluetooth trådløs teknologi utløser ingen
omkostninger. En mobil telefon med Bluetooth
trådløs teknologi kan bli betjent via Cascade
hvis tilkoblingen ble gjort via Bluetooth trådløs
teknologi.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
The Bluetooth verdens merke og logoer er eid
av Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike
merker fra LG Electronics er under lisens.
Andre varemerker og handel navn er de for de
respektive eiere.
5
Bilag
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, & DTS og Symbolet sammen er
registrerte varemerker, og DTS Digital Surround
er et varemerke for DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle
rettigheter forbeholdes.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
Bilag 35
Spesifikasjoner
Generelt (LAS450H)
Krav for strømadapter
Se hovedetiketten på enheten.
Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk
Nettverksbasert standby-modus : 2,3 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)
890 mm X 55 mm X 89 mm
Netto vekt (Omtrent.)
2,72 kg
Drift temperatur
5 °C til 35 °C
Drift fuktighet
5 % til 90 %
Inngang/Utgang
OPTICAL IN
3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
Tilgjengelig Digital Inndata
Lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
USB
5
2,0
Databuss kraft levering
5 V 0 500 mA
Forsterker
Total
300 W
Foran Midten/Diskanthøyttaler
40 W x 2 (4 Ω ved 1 kHz) / 15 W x 2 (8 Ω ved 12 kHz)
Subwoofer
190 W (3 Ω ved 80 Hz)
THD
10 %
Trådløs subwoofer (S55A1-D)
Kraft krav
Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk
Se hovedetiketten på subwooferen.
Type
1 veis 1 høytaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
190 W
Maks. inngangsstrøm
380 W
Dimensjoner (B x H x D)
171 mm X 390 mm X 261 mm
Netto vekt (Omtrent.)
5,6 kg
Bilag
Utgave
36 Bilag
Bluetooth
Kodek
SBC
yy Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.
5
Bilag
Bilag 37
Vedlikehold
Håndtere enheten
Ved forsendelse av enheten
Vennligst ta vare på den orginale forsendelse
kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende
enheten, for maksimum beskyttelse, ’re-pakk’ som
den var i den orginale innpakningen fra fabrikken.
Holde eksterne flater rene
yy Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel
spray nær enheten.
yy Tørking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
yy Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt
med enheten i en lengre periode.
Rengjøring av enheten
5
Bilag
For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis
overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut
lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke
sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin,
eller tynner, da disse kan ødelegge oveflaten på
enheten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement