LG LH-RH7506TA Brukermanual | Manualzz
LH-RH7506TA NA8SLLD-NOR
HDD/DVD
Opptaker/mottaker
BRUKSANVISNING
Modell: LH-RH7506TA
(Hovedenhet: LH-RH7506P
høyttalere: LHS-75TA5S, LHS-75TA5C,
LHS-75TA5A)
CD-R/RW
Før du kopler til, bruker eller justerer dette produktet, bør du lese
hele denne brukerhåndboken grundig.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
SJOKK ÅPNE IKKE
FORSIKTIG: DISSE
VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONENE ER
BARE FOR BRUK AV KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL.
ADVARSEL om strømledningen
De fleste elektriske apparater anbefales plassert på
en dedikert kurs,
dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å
være sikker.
REDUSER FAREN FOR ELEKTRISK SJOKK
VED IKKE Å UTFØRE NOE VEDLIKEHOLD
ANNET ENN DET SOM INNGÅR I
BRUKERHÅNDBOKEN. BRUK
KVALIFISERTE REPARATØRER TIL Å
UTFØRE SERVICE.
Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse
eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte
ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle
farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk
støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet
fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få
ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en
autorisert serviceleverandør.
Forsiktig: Dette apparatet bør ikke komme i
kontakt med vann (dråper eller sprut).
Plasser ikke objekter som er fylt med vann,
som vaser, oppå apparatet.
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske
belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning,
eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på
støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet.
SERIENUMMER:
Serienummeret finnes på baksiden av enheten.
FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et
lasersystem.
Les nøye gjennom brukerhåndboken for å
sikre at produktet brukes på rett måte, og
ta vare på håndboken for fremtidig bruk.
Ta kontakt med et autorisert servicesenter
hvis produktet trenger vedlikehold.
Bruk av kontroller, justeringer eller
gjennomføring av andre prosedyrer enn
de som spesifiseres her, kan føre til farlig
strålingseksponering.
Unngå direkte laserstråleeksponering ved
ikke å åpne dekselet. Laserstrålingen er
synlig når dekselet er åpnet. SE IKKE
DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på
et innesluttet sted, som i en bokhylle eller
lignende.
Dette produktet er konstruert og produsert
for å overholde kravene til radiointerferens
som spesifisert i EU-direktivene 89/336/EU,
93/68/EU og 73/23/EU.
2
Dette nummeret er unikt for denne enheten, og er ikke
tilgjengelig for andre. Du bør skrive ned følgende
informasjon her, og beholde denne håndboken som et
kjøpsbevis.
Modellnr. ______________________________
Serienr. _______________________________
Kaste det gamle apparatet
1. Når dette symbolet med en søppeldunk med
kryss på er festet til et produkt, betyr det at
produktet dekkes av EU-direktivet
2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal
kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er
satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om
avfallshåndtering av gamle apparater, kan
du kontakte lokale myndigheter,
leverandøren av avfallshåndteringstjenesten
eller butikken der du kjøpte produktet.
SHOWVIEW er et registrert varemerke tilhørende
Gemstar Development Corporation.
SHOWVIEW System produseres på lisens fra Gemstar
Development Corporation.
Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Symboler benyttet i håndboken . . . . . . . . . . . . . .4
Merknader om CD-plater . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skrivbare og spillbare plater . . . . . . . . . . . . . . . .5
Spillbare plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Bruk av fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Om den interne harddiskstasjonen . . . . . . . . . . .7
Platerelaterte betegnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Oppkopling og innstillinger . . . . . . . . . . . . . .11-31
Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Antennetilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tilkoplinger til TV-apparatet . . . . . . . . . . . . . . . .12
HDMI-tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Audio/Video (A/V) tilkoplinger for tilbehør . . .14-15
Antennetilkoplinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Sette opp og koble til høyttalere . . . . . . . . . . . .16
Tilkopling av høyttalersystem . . . . . . . . . . . . . .17
Plassering av høyttalerne . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Miniordliste for lydmodus . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Innstilling av forsinkelse . . . . . . . . . . . . . . . .20-21
Lydnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Testtone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
XTS (Excellent True Sound - Fremragende
naturlig lydgjengivelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
XTS pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Bruk av Home (Hjem)-menyen . . . . . . . . . . . . . . . .22
Initialinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Generelle innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .22-25
Autoprogrammering . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Programredigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
AV1 dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Automatisk klokkeinnstilling . . . . . . . . . . . . .24
Manuell klokkeinnstilling . . . . . . . . . . . . . . .24
TV-bildeformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
SKJERMMODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Progressiv skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
PBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Initialisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Språkinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-26
Audioinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Dolby Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
DRC (Dynamic Range Control) . . . . . . . . . .26
Innstillinger for lås (foreldrekontroll) . . . . . . .27-28
Klassifisering / Sette passord / Områdekode 27
DivX registreringskode . . . . . . . . . . . . . . . .28
Innspillingsinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29
Sette innspillingsmodus . . . . . . . . . . . . . . . .28
Bildeformat for innspilling . . . . . . . . . . . . . . .28
DV-lydopptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
TV-lydopptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Automatisk kapittel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Plateinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29-31
Plateformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Ferdigstille / Plateetikett / Platebeskyttelse .30
Generell forklaring om skjermmenyen . . . . . . . .31
Avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-44
Spille av en harddisk, DVD, DivX file eller
Video CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-35
Spille av en DivX Movie-fil . . . . . . . . . . . . . .36-37
Spille av en audio CD eller MP3/WMA-fil . . . . . .38-39
Programmert avspilling med Audio CD og
MP3/WMA-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Vise en JPEG-fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41-42
Redigere en MP3/WMA, JPEG, DivX-fil . . . .43-44
Innledning
Innholdsfortegnelse
Innspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45-51
Om DVD-innspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Om innspilling til harddisk . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Tidsskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Grunnleggende om opptak av et TV-program . .47
Hurtigvalg av tidsinnstilt opptak . . . . . . . . . . . . .47
Tidsinnstilt opptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Samtidig innspilling og avspilling . . . . . . . . . . . .48
Tidsinnstilt opptak med ShowView® -systemet .49
Sjekke informasjonen om tidsinnstilt opptak . . .50
Opptak fra inngang for ekstern kilde . . . . . . . . .50
Opptak fra DV-inngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Redigere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52-58
Oversikt over tittelliste- og kapittellistemenyene 52
Harddisk, VR-modus: Redigere original og
spilleliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Legge til kapittelmarkører . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Endre tittelminiatyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Opprette en ny spilleliste . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Legge til ytterligere titler/kapitler i spillelisten . . .54
Slette tittel/kapittel fra original- eller spillelisten .55
Slette en del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Gi navn til en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Sortere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Oppheving/Omgjøring av siste sletting . . . . . . .56
Kombinere to titler i én . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Dele en tittel i to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Kombinere to kapitler til ett . . . . . . . . . . . . . . . .57
Flytte et kapittel i spillelisten . . . . . . . . . . . . . . .58
Skjule et kapittel/en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Beskytte en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Dubbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59-61
Før dubbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Dubbing fra harddisk til DVD . . . . . . . . . . . . . . .60
Dubbing fra DVD til harddisk . . . . . . . . . . . . . . .60
Ett-trykks kopiering (harddisk til DVD) . . . . . . . .61
Ett-trykks kopiering (DVD til harddisk) . . . . . . . .61
Referanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-69
Ytterligere informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Overskrive opptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Se tittellistemenyen på andre
DVD-opptakere eller spillere . . . . . . . . . . . .62
Spille av opptak på andre DVD-spillere
(ferdigstille en plate) . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Språkkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Områdekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Presetting the Radio Stations Forhåndsinnstille
radiostasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Lytte på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
RDS (Radio Data System) Operasjon . . . . . . . .65
Program søk (PTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-67
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-69
3
Innledning
Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at
produktet brukes på rett måte, og ta vare på
håndboken for fremtidig bruk.
Denne håndboken gir informasjon om drift og
vedlikehold av opptakeren. Ta kontakt med et
autorisert servicesenter hvis produktet trenger
vedlikehold.
Symboler benyttet i håndboken
Symbolet med et lyn varsler deg om at farlig
spenning er tilstede innenfor produktets ytre
deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å
forårsake elektriske støt.
Om symboler
“
” kan vises på TV-skjermen når spilleren brukes.
Dette symbolet betyr at funksjonen som står i
brukerveiledningen, ikke er tilgjengelig på den aktuelle
DVD videoplaten.
Merknader om CD-plater
Håndtere CD-plater
Unngå å berøre avspillingssiden av platen. Hold
platen i kantene slik at du ikke setter fingeravtrykk på
overflaten. Ikke lim papir eller teip på platen.
Symbolet med utropstegn varsler deg om
viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger.
Varsler om fare for skade på utstyret eller
andre materielle skader.
Merk:
Indikerer spesielle merknader og egenskaper ved
bruk.
Tip:
Henviser til tips og hint for å gjøre ting enklere.
Et avsnitt der overskriften har en av følgende
symboler gjelder bare for platen som representeres av
symbolet.
HDD Titler innspilt på harddisken
-RWVR DVD-RW med VR-innspillingsmodus
-RWVideo DVD-RW med Video-innspillingsmodus
+RW DVD+RW plate
-R DVD-R plate
+R DVD+R plate
DVD DVD-Video plate
VCD Video CD-plater
ACD Audio CD-plater
DivX DivX filer
MP3 MP3 filer
WMA WMA filer
JPEG JPEG filer
Oppbevare plater
Etter avspilling bør du oppbevare platen i omslaget.
Unngå å utsette platen for direkte sollys eller andre
varmekilder, eller å etterlate den i en bil som er
parkert i direkte solskinn.
Rengjøre plater
Fingeravtrykk og støv på platene kan forårsake
redusert bildekvalitet og forvrengning av lyden.
Tørk av platen før avspilling med en ren klut.
Tørk av platen fra midten og utover.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol,
benzen eller tynner, kommersielle rengjøringsmidler,
eller antistatisk spray beregnet på eldre vinylplater.
Kondensering
Aldri betjen dette produktet umiddelbart etter at du
har flyttet det fra et kaldt til et varmt sted.
Vent to til tre timer innen du setter opptakeren i drift.
Dersom du benytter dette produktet i en slik
situasjon, kan det resultere i skader på
plater/kassetter og interne deler.
4
Innledning
Skrivbare og spillbare plater
DVD-RW (Digital Video Disc - ReWritable):
DVD-RW plater kan formateres for VR-innspillingsmodus eller Video-innspillingsmodus.
På disse platene kan du gjøre opptak flere ganger. Innspillingene kan slettes, og deretter kan du
gjøre nye opptak på den samme platen.
[VR-modus]
Det er omfattende redigeringsmuligheter
Kan bare spilles av på spillere som er VR-modus kompatible (etter ferdigstilling)
[Videomodus]
Kan spilles av på ordinære DVD-spillere (etter ferdigstilling)
Begrensede redigeringsfunksjoner
DVD-R (Digital Video Disc - Recordable)
På disse platene kan du gjøre opptak bare én gang. Etter at du har ferdigstilt en DVD-R-plate, er det
ikke mulig å gjøre flere opptak eller redigere den.
DVD-R plater kan bare formateres til Videomodus.
Kan spilles av på ordinære DVD-spillere (etter ferdigstilling)
Begrensede redigeringsfunksjoner
DVD+RW (Digital Video Disc + ReWritable)
På disse platene kan du gjøre opptak flere ganger. Innspillingene kan slettes, og deretter kan du
gjøre nye opptak på den samme platen.
Kan spilles av på DVD+RW-kompatible spillere (automatisk ferdigstilling)
Det redigerte innholdet kan spilles av på DVD+RW-kompatible spillere, men bare etter ferdigstilling
Innspillingene kan redigeres, tittel/kapittel
DVD+R (Digital Video Disc + Recordable)
På disse platene kan du gjøre opptak bare én gang. Etter at du har ferdigstilt en DVD+R-plate, er
det ikke mulig å gjøre flere opptak eller redigere den.
Kan spilles av på DVD+R-kompatible spillere (etter ferdigstilling)
Eventuelt redigert innhold er ikke kompatibelt på DVD+R-kompatible spillere. (Skjule, kombinere
kapitler, kapittelmarkører som er lagt til, osv.)
Begrensede tittel-/kapittelredigeringsfunksjoner.
DVD+R DL (Digital Video Disc + Recordable; Double Layer)
På disse platene kan du gjøre opptak bare én gang. Etter at du har ferdigstilt en DVD+R DL-plate,
er det ikke mulig å gjøre flere opptak eller redigere den.
Lagringskapasiteten er nesten doblet med tolags DVD+R medier, noe som gjør det mulig å brenne
opptil 8,5 GB video på en enkelt DVD+R-plate.
Kan spilles av på DVD+R DL-kompatible spillere (etter ferdigstilling)
Eventuelt redigert innhold er ikke kompatibelt på DVD+R DL-kompatible spillere. (Skjule, kombinere
kapitler, kapittelmarkører som er lagt til, osv.)
Begrensede tittel-/kapittelredigeringsfunksjoner.
Anbefalte innspillbare DVD-plater
DVD-R
SONY (8x, 16x)
TDK (4x, 8x)
Verbatim (4x, 8x)
Panasonic (2x, 4x)
-
DVD+R
SONY (2.4x, 4x, 8x, 16x)
TDK (4x)
Mitsubishi (4x, 8x)
Ricoh (2x, 4x, 8x)
-
DVD-RW
Victor (1x, 4x)
Maxell (1x, 2x, 4x)
TDK (2x)
Mitsubishi (2x)
-
DVD+RW
SONY (2.4x)
TDK (2.4x)
Philips (4x)
Ricoh (2.4x)
HP (2.4x, 4x)
DVD+R(DL)
Mitsubishi (2.4x)
Maxell (2.4x)
-
Merk :
Hvis en DVD-RW/DVD+RW-plate tas opp med en PC eller med en annen HDD/DVD-opptaker/mottaker, kan du ikke formatere platen med
denne spilleren. Så hvis du vil bruke platen på denne spilleren, må du også formatere platen på denne spilleren.
5
Spillbare plater
DVD (8 cm / 12 cm plater)
Plater som f.eks. filmer som kan kjøpes eller leies
Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm plater)
VIDEO CD eller CD-R/CD-RW-plater i VIDEO CD/Super VIDEO CD format
Audio CD (8 cm / 12 cm plater)
Musikk CD-plater eller CD-R/CD-RW-plater i musikk CD format som kan kjøpes
CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm plater)
CD-R/CD-RW plater som inneholder lydspor, DivX, MP3, WMA eller JPEG filer.
Merknader:
– Avhengig av tilstanden til opptakerutstyret eller selve CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-platene, er det noen CDR/RW (eller DVD±R/RW)-plater som enheten ikke kan spille av.
– Fest ikke forseglinger eller etiketter på noen av platesidene (verken etikettside eller innspilt side).
– Bruk ikke CD-plater med uvanlig form (f.eks. hjerteformet eller åttekantet). Det kan føre til funksjonsfeil.
– Avhengig av programvaren som ble brukt for å gjøre opptaket og ferdigstillingen, kan det være at enkelte
innspilte plater (CD-R/RW eller DVD±R/RW) ikke lar seg spille av.
– Det kan være at DVD-R/RW, DVD+R/RW og CD-R/RW plater som er spilt inn på en datamaskin eller en DVDeller CD-spiller, ikke spiller hvis platen er ødelagt eller tilsmusset, eller hvis det smuss eller kondens på
spillerlinsene.
– Hvis du spiller inn en plate på datamaskinen, selv om den har et kompatibelt format, så er det ikke sikkert at
den kan spilles av på grunn av innstillingene i programvaren som ble brukt til å lage platen. (Referer til
programvareprodusenten for mer informasjon.)
Sonekode til opptakeren og DVD-plater
Denne opptakeren er designet og laget for avspilling av DVD-programvare som er kodet til sone 2.
Sonekoden på etikettene på noen DVD-plater indikerer hvilken type opptaker som kan spille av de
respektive platene.
Denne enheten kan kun spille av DVD-plater merket ”2” eller ”ALL”. Hvis du forsøker å spille av andre plater vil
meldingen “Incorrect region code. Can’t play back” (Ugyldig sonekode. Avspilling ikke mulig) vises på TV-skjermen.
Noen DVD-plater har ingen sonekodeetikett, men er likevel begrenset til avspilling innenfor et bestemt område.
2
Merknader om DVD og Video-CD
Avspillingsfunksjonene på noen DVD og video-CD-plater kan være manipulert av programvareprodusentene.
Ettersom denne enheten spiller av DVD og video CD-plater i henhold til plateinnholdet utformet av programvareprodusenten, kan det være at noen av enhetens avspillingsfunksjoner ikke er tilgjengelige eller at andre
funksjoner kan være lagt til.
Se i instruksjonene som fulgte med DVD og video CD-platene. Noen DVD-plater for forretningsbruk kan ikke
spilles på enheten.
Bruk av fjernkontrollen
Pek fjernkontrollen mot mottakeren og trykk på knappene.
Sette batterier i fjernkontrollen
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn to R03-batterier (AAA) med
og
innrettet riktig vei.
Forsiktig
Ikke bland nye og gamle batterier. Bland aldri batterier av ulike typer (standard, alkaliske,
oppladbare etc).
6
Den interne harddiskstasjonen (HDD) er en ømtålig
del av utstyret. Vennligst bruk opptakeren ifølge de
nedenstående retningslinjene for å unngå uønsket
harddiskfeil.
Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av dine viktige
innspillinger på DVD-plater for å beskytte deg mot
utilsiktet sletting.
Flytt ikke opptakeren mens den er slått på.
Installer og bruk opptakeren på en stabil, jevn flate.
kke blokker den bakre åpningen/kjøleviften.
Bruk aldri opptakeren på spesielt varme eller fuktige
steder eller steder med plutselige
temperaturforandringer. Slike forandringer kan
forårsake kondens inne i opptakeren. Dette kan føre
til feil på harddisken.
Ikke trekk ut ledningen mens opptakeren er slått på,
og ikke kutt strømmen til veggkontakten.
Innledning
Om den interne
harddiskstasjonen
Ikke flytt opptakeren straks etter at du har slått den
av. Er det nødvendig å flytte opptakeren, gjør som
følger:
1. Vent to minutter etter at meldingen POWER OFF
(STRØM AV) er vist i displayet.
2. Trekk strømpluggen ut av veggkontakten.
3. Flytt opptakeren.
Hvis det skjer en strømsvikt mens opptakeren er
slått på, kan det hende at data på harddisken går
tapt.
Harddisken er svært ømtålig. Ved uforsiktig bruk
eller ugunstig driftsmiljø er det mulig at harddisken
svikter etter bare noen få års bruk. Symptomer på
problemer kan være uventet avspillingsstans og
merkbar bildestøy.
Noen ganger kan imidlertid harddisker svikte helt
uten forutgående varsel.
Hvis harddisken svikter, er det ikke mulig å spille av
noe innspilt innhold. Det er nødvendig å skifte ut
harddisken.
7
Platerelaterte betegnelser
DVD +R (Double Layer)
Tolags opptaksteknologi gir to innspillbare lag på én
enkelt DVD-plate, noe som gir en nesten fordobling av
kapasiteten i forhold til en 4,7 GB enkeltlags DVDplate. Den største, og viktigste fordelen med tolags
opptaksteknologi er økt kapasitet.
Lagringskapasiteten er nesten doblet med tolags
DVD+R medier, noe som gjør det mulig å brenne
opptil 8,5 GB video på en enkelt DVD+R-plate.
DVD ±R / DVD ±RW
DVD -R og DVD +R er to ulike standarder for
opptakbare DVD-stasjoner og plater. Dette formatet
tillater at informasjonen blir innspilt én gang på DVDplaten. DVD +RW og DVD -RW er to standarder for
overskrivbare medier, dvs. at DVD-innhold kan slettes
og spilles inn på nytt. Enkeltsideplater har en
lagringskapasitet på 4,38 Gigabyte, og
dobbeltsideplater kan ta dobbelt så mye.
VCD (Video CD)
En VCD-plate inneholder opptil 74 minutter (650 MB
plate) eller 80 minutter (700 MB plate) MPEG-1 video
og kvalitetslyd i stereo.
MPEG
MPEG er en internasjonal standard for video- og
lydkompresjon. MPEG-1 anvendes i koding av video
for VCD og gir koding, slik som PCM, Dolby Digital,
DTS og MPEG audio for flerkanals surroundlyd.
MP3
MP3 er et populært kompresjonsformat som brukes
for digitale lydfiler og som genererer nesten CDkvalitet.
WMA
Windows Media Audio. En type koding/dekoding
utviklet av Microsoft Corp.
JPEG
Joint Pictures Expert Group. JPEG er et komprimert
filformat som lar deg lagre bilder med ubegrenset
antall farger.
DivX
DivX er navnet på en revolusjonerende ny videokodek
som er basert på den nye MPEG-4
kompresjonsstandarden for video. Du kan spille av
DivX-filmer med denne opptakeren.
8
PBC: Playback Control (kun Video CD)
Playback Control er tilgjengelig for plateformat Video
CD (VCD) versjon 2.0. PBC lar deg samspille med
systemet via menyer, søkefunksjoner, eller andre
typiske datamaskinoperasjoner. Dessuten kan det
spilles av stillbilder med høy oppløsning hvis slike er
inkludert på platen. Video CD-plater uten PBC
(versjon 1.1) fungerer på samme måte som lyd CDplater.
Tittel (kun DVD)
En tittel er generelt en markant seksjon av en DVDplate. Eksempelvis kan hovedfilmen være tittel 1, en
dokumentar som beskriver hvordan filmen ble til, kan
være tittel 2, og intervjuer med skuespillerne kan være
tittel 3. Hver tittel er tildelt et referansenummer som
gjør den enkel å lokalisere.
Kapittel (kun DVD)
Et kapittel er et segment av en tittel, slik som en
scene i en film eller et intervju i en serie av flere.
Hvert kapittel er tildelt et kapittelnummer slik at du kan
finne det kapitlet du ønsker. Det er avhengig av platen
hvorvidt kapitler er registrert eller ikke.
Scene (VCD)
På en video CD med PBC (avspillingskontroll)funksjoner, er levende film og stillbilder inndelt i
seksjoner kalt “scener”. Hver scene vises i
menyskjermbildet og er tildelt et scenenummer slik at
du kan finne den scenen du ønsker. En scene kan
bestå av ett eller flere spor.
Spor
Et markant element med audiovisuell informasjon, slik
som bildet eller lydsporet for et spesifikt språk (DVD),
eller et musikkstykke på en video CD eller lyd-CD.
Hvert spor er tildelt et spornummer slik at du kan finne
det sporet du ønsker. DVD-plater tillater ett videospor
(med flere kameravinkler) og mange lydspor.
a
b
c
d
e
f
g
h
Innledning
Frontpanel
i
PROG.
j
k
l m
n
a POWER
Slår spilleren PÅ eller AV.
h Mottakerenhet
Pek fjernkontrollen hit.
b Plateskuff
Legg inn platen her.
i VOLUMKONTROLL
Drei knappen med urviserne for å øke volumet, og
mot urviserne for å skru ned lyden.
c OPEN/CLOSE (Z)
Åpner og lukker plateskuffen.
d B / X (PLAY / PAUSE)
Starter avspilling.
Stanser avspillingen eller opptaket midlertidig. Trykk
en gang til for å gå ut av pausemodus.
e x (STOP)
Stanser avspillingen eller opptaket.
f HDD/DVD
Setter opptakerens modus til harddisk eller DVD.
g Displayvindu
Viser opptakerens aktuelle status.
T/S: Indikerer tidsskiftmodus.
REC: Spilleren tar opp.
HDD: Opptakeren er i harddiskmodus.
j z (REC)
Starter opptaket. Trykk flere ganger for å velge
innspillingstiden.
k PROG. (v / V)
Skanner opp eller ned gjennom de lagrede
kanalene.
l DV IN
Kople DV-utgangen fra et digitalt videokamera.
m S-VIDEO IN
Kople S-video-utgangen fra en ekstern kilde
(TV/monitor, videospiller, videokamera osv.).
n AV 2 (VIDEO IN/AUDIO IN (venstre/høyre))
Kople audio/video-utgangen fra en ekstern kilde
(audiosystem, TV/monitor, videospiller, videokamera
osv.).
DVD: Opptakeren er i DVD-modus.
HDD b B DVD: Spilleren kopierer.
MUTE(demp): Høyttalerlyden er dempet.
, D : Indikerer den aktuelle platens
omkodingsformat.
PLII : Indikerer at lydmodus er DOLBY PRO LOGIC
eller DOLBY PRO LOGIC II.
: Indikerer når opptakeren foretar et tidsinnstilt
opptak eller er programmert for et.
: Indikerer klokkeslett, total
spilletid, medgått tid, tittelnummer, radiofrekvens,
volum, Surround, kapittel-/spornummer, kanal osv.
9
Fjernkontroll
PÅ/AV
Slår HDD/DVD-opptaker/mottakeren PÅ og AV.
FM/AM tuner-velger
OPEN/CLOSE
Åpner og lukker plateskuffen.
AV
Endrer hvilken inngang som skal brukes
til opptaket
(Tuner, AV1, AV2, OPT, AV 3, AV4 eller DV).
Velger FM eller AM-båndet. (FM og
AM-bånd)
HOME
PIP
Viser eller fjerner HOME-menyen.
Slår funksjonen PIP (bilde-i-bilde) på eller
av.
0-9 talltastatur
Velger nummererte alternativer i en meny.
TEST TONE
TITLE
Brukes til å justere lydbalansen mellom
høyttalerne fra lytterens posisjon.
Viser platens tittelmeny, hvis tilgjengelig.
MARKER
TEKSTING (SUBTITLE)
Markerer et hvilket som helst punkt under
avspilling.
Velger tekstspråk.
AUDIO/MO.ST.
SØK (SEARCH)
- Velger et lydspråk.
- Velger STEREO eller MONO.
Viser menyen for markørsøk.
ZOOM
SOUND MODE(lydmodus)
Forstørrer DVD-bildet.
Velger lydmodus.
MENU/LIST
XTS
Gir tilgang til menyen på en DVD-plate.
Veksler mellom menyene Tittellisteoriginal og Tittelliste-spilleliste.
Gir imponerende lydvirkning.
XTS pro
Gir mer naturlig og realistisk lyd.
DISPLAY (skjermmeny)
OPPSETT (SETUP)
Åpner skjermmenyen. Viser informasjon
når du ser på et TV-program.
Åpner eller lukker oppsettmenyen.
b B v V (venstre/høyre/opp/ned)
LEVEL (lydnivå)
Velger menyalternativer.
Setter lydnivået for ønsket kanal.
PR/PRESET(+/-)(v/V)(forvalg)
SKIP(-/+) (. / >)
Velger TV- eller radioprogrammer.
Går til neste kapittel eller spor. Går tilbake til
begynnelsen av gjeldende kapittel eller spor,
eller går til forrige kapittel eller spor.
MEMORY/ENTER (minne/enter)
- Bekrefter menyvalg.
- Lagrer en radiostasjons frekvens i
tunerens minne.
DELAY (forsinkelse)
Setter tidsforsinkelsen for hver av høyttalerne i
Dolby Digital og Dolby Pro Logic II modus.
RETURN (O)
SCAN(-/+) (m/M)
Fjerner menyen.
Søker bakover eller fremover.
VOLUME (+/-)
PAUSE/STEP (X)(pause/trinn)
Justerer volumet på høyttalere og TV.
Stanser avspillingen eller opptaket
midlertidig.
INSTANT SKIP(sprang fremover)
Hopper 15 sekunder fremover på platen
(ca. lengden på en typisk TV- reklame).
PLAY (B)
CHP ADD
Starter avspilling.
Legger inn en kapittelmarkering når du
spiller av/tar opp.
STOP (x)
Stanser avspillingen eller opptaket.
z
MINIATYR (THUMBNAIL)
REC
Velger et miniatyrbilde for den aktuelle
tittelen og kapitlet for bruk i
originalmenyen og spillelistemenyen.
Starter opptaket. Trykk flere ganger for å
velge innspillingstiden.
REC MODE
CLEAR(fjern)
Velger innspillingsmodus
HQ, SQ, LQ or EQ.
Fjerner en markering på
markørsøkmenyen.
TIMER REC
GJENTA (REPEAT)
Viser menyen for tidsinnstilt opptak.
MUTE (demp)
Slår lyden på og av midlertidig.
TIMESHIFT
Aktiverer pause live TV/avspilling
(tidsskift) for live TV-program.
RDS
Viser de ulike alternativene for RDS-informasjon.
PTY
Starter søket etter en spesiell PTY-type.
10
DUBBING
Gjentar kapittel, spor, tittel, alt.
Kopierer DVD til harddisk (eller
harddisk til DVD).
REPEAT A-B(gjenta A-B)
ANGLE
Repeterer en sekvens mellom to punkter
(A og B)
Velger en DVD-kameravinkel såfremt TILFELDIG (RANDOM)
Spiller av spor i tilfeldig rekkefølge.
tilgjengelig.
Viser kanaler valgt av opptakertuneren
SHOWVIEW
eller TV-tuneren.
Viser programmenyen for
SHOWVIEW systemet.
Oppkopling og innstillinger
Bakpanel
b
cde
f g h i jk
l
n
m
o
a Strømledning
Plugg inn i veggkontakt.
i S-VIDEO UT (DVD UT)
Koples til en S-videoinngang på TV-apparatet.
b ANT.IN
Kople antennen til denne terminalen.
j VIDEO IN 1
Kople videoutgangen fra en ekstern kilde
(audiosystem, TV/monitor, videospiller,
videokamera).
c AUDIO IN 1 (venstre/høyre)
Kople audioutgangen fra en ekstern kilde
(audiosystem, TV/monitor, videospiller,
videokamera).
d AUDIO OUT (venstre/høyre)
Koples til en TV med audioinnganger.
e COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN
(Pr Pb Y)
Koples til en TV med Pr Pb Y-innganger.
f RF. OUT
Videresender signalet fra antenneinngangen til
TV/monitor.
g OPTISK INN-kontakt
Koples til en optisk utgang på en digital enhet.
h SYSTEM
HØYTTALERSYSTEMET koples til ved den aktive
høyttaleren.
Antennetilkopling
Ta antennekabelen ut av TV-apparatet og sett den inn i
antennekontakten på baksiden av opptakeren. Sett inn
en annen antenneledning mellom TV-kontakten på
opptakeren og antennekontakten på TV-apparatet.
RF-koaksialtilkopling
Oppkopling og
innstillinger
a
k VIDEO OUT
Koples til en TV med videoinnganger.
l VIDEO OUTPUT bryter
Velg enten COMPONENT VIDEO OUT/
PROGRESSIVE SCAN eller RGB signal i EURO
AV1 AUDIO/VIDEO terminalen avhengig av hvordan
du kopler opptakeren til TV.
m EURO AV 1 AUDIO/VIDEO
Koples til en TV via scartkabel.
n EURO AV2 DECODER
Kople audio/video-utgangen fra en ekstern kilde
(betalings-TV, dekoder, Set-Top Box, videospiller
osv.).
o HDMI-kontakt (type A)
HDMI-utgang som gir høykvalitets grensesnitt for
Antenne
Aerial
Baksiden
Rear of TV av TV-apparatet
SCART INPUT
ANTENNA
INPUT
AUDIO INPUT
L
VIDEO
INPUT
R
R
Kople RF. OUT-kontakten på opptakeren til
antennekontakten på TV-apparatet ved hjelp av en 75ohm koaksialkabel (medfølger) (R). RF. OUT-kontakten
formidler antennesignalet videre fra AERIAL-kontakten.
Baksiden avRear
HDD/DVD-opptaker/mottakeren
of the HDD/DVD Recorder Receiver
11
Tilkoplinger til TV-apparatet
Avhengig av utstyret ditt kan du kople til på en av
følgende måter.
Når du bruker Pr Pb Y-kontaktene, stiller du VIDEO
OUTPUT-bryteren til COMPONENT. Når du bruker
SCART-kontaktene, stiller du VIDEO OUTPUTbryteren til RGB.
Tips
Avhengig av TV-apparatet ditt og annet utstyr
finnes det flere måter å kople til opptakeren. Bruk
en av tilkoplingsmetodene beskrevet nedenfor.
Vennligst les brukerveiledningene til TV,
videospiller, stereo og annet utstyr for å kople til
utstyret på beste måte.
Forsiktig
Påse at opptakeren er koplet direkte til TVapparatet. Still inn TV-apparatet på riktig
videoinngangskanal.
Du må ikke kople opptakerens AUDIO OUT kontakt
til Phono In-kontakten (platespillerinngang) på
stereoanlegget ditt.
Du må ikke kople opptakeren via en videospiller.
DVD-bildet kan bli forvrengt som følge av
kopibeskyttelsessystemet.
Baksiden
av TV-apparatet
Rear of TV
SCART INPUT
VIDEO
INPUT
S-VIDEO
INPUT
AUDIO INPUT
L
V
A
R
COMPONENT VIDEO INPUT
Y
Pb
C
Pr
T
S
Video-tilkopling
Kople VIDEO OUT-kontakten på opptakeren til
videokontakten på TV-apparatet ved hjelp av en
videokabel (V).
Audio-tilkopling (venstre/høyre)
Kople venstre og høyre AUDIO OUT-kontakter på
opptakeren til audio venstre og høyre IN-kontakter på
TV-apparatet ved hjelp av audio-kablene (A). Du må
ikke kople opptakerens AUDIO OUT kontakt til Phono
In-kontakten (platespillerinngang) på stereoanlegget
ditt.
Komponent video-tilkopling
Kople Pr Pb Y-kontaktene på opptakeren til
tilsvarende inngangskontakter på TV-apparatet ved
hjelp av en Y Pb Pr-kabel (C).
Progressiv Skanning-tilkopling
Hvis TV-apparatet er et høyoppløsnings eller “digital
ready” apparat, kan du dra nytte av opptakerens
progressive skanningsutgang for å oppnå høyest
mulig bildeoppløsning. Hvis TV-apparatet ikke kan
motta Progressive Scan-formatet, vil bildet bli fordreid
hvis du forsøker Progressive Skanning på opptakeren.
Kople Pr Pb Y-kontaktene på opptakeren til
tilsvarende inngangskontakter på TV-apparatet ved
hjelp av Y Pb Pr-kabelen (C).
Merknader:
Still Progressive til [ON] (på) på oppsettmenyen for
progressivt signal, se side 25.
Progressiv skanning fungerer ikke med analoge
videotilkoplinger (gul VIDEO OUT-kontakt).
Forsiktig
Når innstillingen for Progressiv skanning utgang er
satt vil det bare vises bilde på TV eller monitor som er
kompatibel med progressiv skanning. Hvis du setter
progressiv skanning til [ON] på utilsiktet, må du
tilbakestille opptakeren. Ta først ut platen i
opptakeren. Trykk deretter STOP (x) og hold
knappen i fem sekunder før du slipper den.
Videoutgangen vil bli gjenopprettet med
standardinnstilling, og du vil igjen se bilde på en
tradisjonell, analog TV eller monitor.
SCART-tilkopling
Baksiden
Rear of av
theHDD/DVD-opptaker/mottakeren
HDD/DVD Recorder Receiver
Kople EURO AV1 AUDIO/VIDEO-scartkontakten på
opptakeren til tilsvarende inngangskontakt på TVapparatet ved hjelp av en scartkabel (T).
Optisk digital-tilkopling
o
OPTICAL
OUT
DVD-spiller
(eller
digitalt
DVD
Player (or
Digital
utstyr, osv.)
Device,
etc)
S-Video-tilkopling
Kople S-VIDEO OUT-kontakten på opptakeren til
videokontakten på TV-apparatet ved hjelp av en
s-videokabel (S).
12
Kople en optisk utgang på en DVD-spiller (eller digital
enhet e.l.) til inngangen ”OPTICAL IN” på
opptaksenheten ved hjelp av den optiske kabelen (O).
Merk:
Når den optiske kabelen er tilkoplet, vil audiosignalet kun komme fra hovedforsterkerens
høyttalere, men audio-utsignalet er ikke tilgjengelig
via HDMI- og AV-kontaktene.
HDMI-tilkopling
HDMI-kompatibel
TV
HDMI compatible TV
HDMI
Hvis du har en HDMI TV eller monitor, kan du kople
den til denne opptakeren ved hjelp av en HDMI-kabel.
1. Kople HDMI -kontakten på opptakeren til HDMIkontakten på en HDMI-kompatibel TV eller monitor
(H).
H
Oppkopling og
innstillinger
2. Innstill TV-apparatets kilde til HDMI (referer til TVapparatets brukerhåndbok).
Merknader:
Når du bruker HDMI-tilkoplingen er lydsignalets
samplingsfrekvens ut, satt til bare 48 KHz selv om
du velger [96 KHz].
Pilen på kabelens koplingselement skal vende opp
for korrekt tilpasning med kontakten på opptakeren.
Rear of the av
HDD/DVD
Recorder Receiver
Baksiden
HDD/DVD-opptaker/mottakeren
Om HDMI
(Type A)
Er det støy eller linjer på skjermen må du
kontrollere HDMI-kabelen.
Valg av lydkanal
Dolby Digital og DTS-lyden er ikke tilgjengelig via
HDMI-forbindelsen. Sett Dolby Digital til PCM-modus i
oppsettmenyen (referer til «Audioinnstillinger» på side
26).
Tips:
Når du bruker HDMI-tilkopling kan du endre
oppløsningen (576i, 576p) for HDMI-utgangen ved å
stille inn [Progressive Scan]-alternativet i
oppsettmenyen. (Se side 25.)
Progressiv Skanning PÅ modus: 576p
Progressiv Skanning AV modus: 576i
Opptakeren støtter ikke 720p og 1080i oppløsning
for HDMI.
Forsiktig:
Endring av Progressive Scan-modus mens
opptakeren er tilkoplet med HDMI-kontakt kan
forårsake funksjonsfeil.
Problemet løses ved å slå opptakeren av og deretter
på igjen.
HDMI (High Definition Multimedia Interface) støtter
både video og audio på en enkel digital forbindelse for
bruk med DVD-spillere, Set-Top Box og andre AVenheter.
HDMI ble utviklet for å åpne for teknologiene til HDCP
(High Definition Contents Protection). HDCP benyttes
for å beskytte digitalt innhold som sendes og mottas.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker
som tilhører HDMI licensing LLC.
Ytterligere informasjon om HDMI
Når du kopler til en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet må du forsikre deg om følgende:
- Forsøk å slå av HDMI/DVI-enheten og denne
opptakeren.
Deretter slår du på HDMI/DVI-enheten og venter
ca. 30 sekunder innen du slår på denne
opptakeren.
- Den tilkoplede enhetens videoinngang er korrekt
satt opp for denne enheten.
- Den tilkoplede enheten er kompatibel med 720
(1440)x576i eller 720x576 progressiv
videoinngang.
Ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheter vil fungere
med denne opptakeren.
- Det er ikke mulig å kopiere kopibeskyttede DVDtitler i enheter som ikke er HDCP-kompatible.
13
Audio/Video (A/V) tilkoplinger
for tilbehør
Kople til en PAY-TV/Canal Plus-dekoder
Tilkopling til EURO AV2 DEKODERkontakten
Kople til en videospiller eller tilsvarende opptaksenhet
til EURO AV2 DECODER-kontakten på denne
opptakeren.
Du kan se på eller ta opp PAY-TV/Canal Plusprogrammer hvis du kopler en dekoder (medfølger
ikke) til opptakeren. Trekk opptakerens strømledning
ut fra veggkontakten før du kopler til dekoderen.
TV
Videospiller,
kabelboks
VCR,
Cable Box,
or
eller satellittuner
osv.
Satellite
Tuner, etc.
For å se på eller ta opp PAY-TV/Canal Plusprogrammer må du sette programalternativet
[Decoder On/Off] til [On] i oppsettmenyen. Se
“Programredigering” (side 23).
Tip:
Det er ikke nødvendig å slå på opptakeren for å se
signalene fra den tilkoplede tuneren på TV-apparatet.
Merk:
Hvis du har koplet fra opptakerens strømledning, vil
du ikke kunne se signalene fra den tilkoplede
dekoderen.
Rear of the
HDD/DVD Recorder Receiver
Baksiden
av HDD/DVD-opptaker/mottakeren
TV
PAY-TV/Canal
PAY-TV/CanalPlus
Plus
dekoder
Decorder
SCART AV
Tip:
Det er ikke nødvendig å slå på opptakeren for å se
signalene fra den tilkoplede tuneren på TV-apparatet.
Merknader:
Bilder som inneholder kopibeskyttelsessignaler som
hindrer kopiering, kan ikke spilles inn.
Hvis du sender signalene fra opptakeren via
videospilleren, kan det være at du får et uklart bilde
på TV-skjermen. Forsikre deg om at du kopler
videospilleren til opptakeren og TV-apparatet slik
som vist nedenfor. Videokassetter kan du se på via
en ekstra linjeinngang på TV-apparatet.
Line input 1
VCR
RECORDER
TV
Line input 2
Rear ofav
the
HDD/DVD Recorder Receiver
Baksiden
HDD/DVD-opptaker/mottakeren
Når du spiller inn på en videospiller fra denne
opptakeren, skal du ikke skifte inngangskilden til TV
ved å trykke TV/DVD-knappen på fjernkontrollen.
Hvis du bruker en B Sky B tuner, må forsikre deg
om at du har koplet tunerens VCR SCART-kontakt
til EURO AV2 DECODER-kontakten.
Hvis du har koplet fra opptakerens strømledning, vil
du ikke kunne se signalene fra den tilkoplede
videospilleren eller tuneren.
14
Kople inngangskontaktene (AV3, AV4) på opptakeren
til audio/video-utkontaktene på tilleggsutstyret ved
hjelp av audio/videokabler.
Merk:
Hvis du bruker S-VIDEO IN kontakten på frontpanelet,
vil VIDEO IN kontakten på frontpanelet ikke være
tilgjengelig.
Kontaktpanel
tilbehør
(videospiller,
Jack panel of for
Accessory
Component
videokamera
(VCR,
Camcorder,osv.)
etc.)
VIDEO
OUTPUT
Kople til et digitalkamera
Ved å bruke DV IN kontakten på frontpanelet, vil det
være mulig å kople til et DV digitalkamera og overføre
DV-kassetter til DVD-plater digitalt.
Bruk en DV-kabel (medfølger ikke) for å kople DV
inn/ut-kontakten på ditt DV-kamera til DV IN kontakten
på frontpanelet på denne opptakeren.
Oppkopling og
innstillinger
Tilkopling til INPUT 3 eller INPUT 4
kontakter
Merk:
Denne kontakten er kun for tilkopling til DV
digitalkameraer. Den er ikke kompatibel med digitale
satellittunere eller D-VHS videodeck
DV digitalkamera
DV Digital Camcorder
AUDIO
OUTPUT
DV
IN/OUT
R
L
S-VIDEO
OUTPUT
ELLER
OR
ELLER
OR
Fronten Front
på HDD/DVD-opptaker/mottakeren
of the HDD/DVD Recorder Receiver
Fronten
på HDD/DVD-opptaker/mottakeren
Front
of the
HDD/DVD Recorder Receiver
Rear Baksiden
of the HDD/DVD
Recorder Receiver
av HDD/DVD-opptaker/mottakeren
AM-sløyfeantenne (følger med)
Antennetilkoplinger
Koble til de medfølgende FM/AM-antennene for bruk av
radioen.
Koble AM-sløyfeantennen til AM-antennekontakten.
Kople trådantennen for FM til FM-antennekontakten.
Merk:
To prevent noise pickup, keep the AM loop antenna
away from the HDD/DVD Recorder Receiver System
and other components.
FM-kabelantenne
(følger med)
Strekk ut hele FM-kabelantennen.
Etter at FM-kabelantennen er tilkoblet, må den plasseres
så vannrett som mulig.
15
Sette opp og koble til høyttalere
Høyttalerne, front og bak, er demontert fra høytalerstativene. Koble til høyttalerkablene og monter høyttalerne,
front og bak, på høyttalerstativene som vist.
Hvordan koble til høyttalerne
Kople høyttalerledningene til angjeldende terminaler
nederst på hver av fronthøyttalerne.
Når høyttalerkablene er tilkoblet til de riktige
terminalene på baksiden av alle høytalerne, front
og bak, festes høyttalerne, front og bak, til
høyttalerstativene.
Feste høyttaleren på stativet
Om Ferrittkjernen
Forsikre deg om at du fester ferrittkjernene til
systemkabelen og strømledningen (for tilkoplingen til
denne enheten).
Ferrittkjernen kan redusere støyutviklingen.
Hvordan skal du tilkoble ferrittkjernen
1. Trykk på proppen [a] til ferrittkjernen for å åpne.
2. Før systemkabelen gjennom ferrittkjernen og
vind strømledningen en gang rundt ferrittkjernen.
3. Steng ferrittkjernen til du hører en klikklyd.
Merknader:
Tilkoble ferrittkjernen nere apparatet (Henvis til fig. 3 og
kommentarene).
Merk:
Hvis du kun holder i den øvre høyttaleren når du
flytter eller bærer på fremre eller bakre høyttaler, kan
høyttalerne gå fra hverandre.
Det kan føre til skader på høyttalerne.
16
Lengden som
vises er så kort
som mulig.
Tilkopling av høyttalersystem
Kople SYSTEM-kontakten til SYSTEM SELECTOR-kontakten bak på den aktive subwooferen ved hjelp av den
medfølgende systemkabelen.
Kople til høyttalerne med hjelp av de leverte høyttalerskablene. Kople farge mot farge på terminalene.
Du bør justere høyttalersparametrene (avstand, nivå osv) for å få beste mulige surround-lyd.
Fremre høyttaler
(Venstre)
Sentralhøyttaler
Oppkopling og
innstillinger
Fremre høyttaler
(Høyre)
Aktiv subwoofer
Bakre høyttaler
(Høyre
surround)
Baksiden av HDD/DVDopptaker/mottakeren
Bakre høyttaler
(Venstre
surround)
Systemkabel
Merknader:
Forviss deg at du kopler høyttalerskabelen til den rette terminalen på komponentene: + mot + og - mot -.
Hvis kablene er omvendt blir lyden forvrengt og sakner bassinnhold.
Hvis du bruker de fremre høyttalerne med lav maksimal inneffekt bør du stille inn volumet forsiktig for å unngå for
17
Plassering av høyttalerne
I normalt modus, bruk de 6 høyttalerne (2 fremre høyttalere, sentralhøyttaler, 2 bakre høyttalere og en
underbasshøyttaler).
Hvis du vil spille en utmerket basslyd, DTS digital surround eller Dolby Digital surround, bør du kople til en
underbasshøyttaler.
• Fremre høyttaler
Sett opp høyttalerne med lik avstand i forhold til lytteposisjonen. Og ved lytteposisjonen stiller du intervallet
mellom høyttalerne til 45 grader.
• Sentralhøyttaler
Det er veldig bra hvis sentralhøyttaleren og de fremre høyttalerne er like høy. Men normalt, plasseres den
overfor eller nedenfor TV apparatet.
• Bakre høyttaler
Legg de venstre og høyre høyttalerne bakom lytteområdet. Høyttalerne bringer en lydbevegelse og stemning
som er nødvendig for surround (omgivelse) lydavspillingen. For å få beste resultat, innstill ikke de bakre
høyttalerne på en stor avstand fra ditt lytteposisjon. Du bør innstille dem over eller i nivået med lyssnarens
øren. Det er også effektivt å rikte de bakre høyttalerne mot en vegg eller et tak for å få videre lydspredning.
Hvis du finner deg i et mindre rom og tilhørerne sitter i nærheten av den bakre vegg, innstill de bakre
høyttalerne mot hverandre og sett dem 60 – 90 cm over tilhørernes øren.
• Underbasshøyttaler
Denne høyttaleren kan settes på hvilken som helst posisjon.
Underbasshøyttaler
Fremre høyttaler
(Venstre)
Sentralhøyttaler
Fremre høyttaler
(Høyre)
Bakre høyttaler
(Venstre)
Bakre høyttaler
(Høyre)
Eksempel på en høyttalersplassering
18
Miniordliste for lydmodus
Når du spiller opptak av live-musikk og klassisk, gir denne
modusen en følelse som ligner på den du får i en liten konserthall.
Når du spiller opptak av live-musikk og klassisk, gir denne modusen
en følelse som ligner på den du får i en stor konserthall.
Denne modusen gir en tredimensjonal virkning som ligner den man
har i en kinosal.
BYPASS
Med formatet Dolby Digital Surround kan du nyte opptil
5.1 kanaler digital surround-lyd fra en Dolby Digital
programkilde. Hvis du spiller DVD-er merket “
” kan
du nyte enda bedre lydkvalitet, større spatial nøyaktighet
og bedre dynamikkområde.
Sender ut lyden fra venstre og høyre fronthøyttalere og subwoofer.
Du kan velge BYPASS ved å trykke SOUND MODE på
fjernkontrollen.
(II)
Dolby Pro Logic II gir fem utgangskanaler med
fullbåndbredde fra tokanalskilder. Dette gjøres ved hjelp
av avansert, fin matriks surround-dekoder som
fremhever det opprinnelige opptakets spatiale
egenskaper uten å legge til noen nye lyder eller
klangkolorasjoner.
FILMMODUS:
Filmodus brukes til stereofjernsynsprogram og alle
program som er kodet i Dolby Surround. Resultatet er
bedre lydfeltretning som nærmer seg kvaliteten av
diskret 5.1-kanallyd.
MUSIKKMODUS:
Musikkmodus brukes til alle typer stereomusikkopptak
og gir et bredt og dypt lydbilde. Musikkmodus
inkluderer bl.a. kontroller som lar lyden bli
spesialtilpasset til individuelle lytterpreferanser.
MATRIKSMODUS:
Matriksmodus er den samme som Musikkmodus
bortsett fra at den retningsforbedrende logikken er
slått av. Den kan brukes til å forbedre monosignalene
ved å få dem til å virke "større". Matriksmodus kan
også komme til nytte i bilsystemer der svingninger fra
dårlige stereomottakerforhold for FM ellers kan føre til
forstyrrende lydsignaler fra en logikkdekoder. Den
beste "helbredelsen" av dårlig FMstereomottakerforhold kan ganske enkelt være å slå
lyden over på mono.
19
Oppkopling og
innstillinger
Lar deg nyte 5.1 (eller 6) diskrete kanaler med digital lyd
av høy kvalitet fra DTS-programkilder som for eksempel
kassetter, DVD-plater og CD-er, osv. DTS Digital
Surround gir opptil 6 kanaler med transparent lyd (som
betyr identisk med originalmasterne) og resulterer i
enestående klarhet gjennom et sant 360 graders lydfelt.
Uttrykket DTS er et varemerke av DTS Technology, LLC.
Produsert under lisens fra DTS Technology, LLC.
Innstilling av forsinkelse
Innstilling av senterforsinkelse (kun Dolby
Digital-modus)
Med modusene Dolby Digital eller Dolby Pro Logic
forutsettes det at avstanden mellom lytteren og hver
av høyttalerne er lik. Hvis dette ikke er tilfellet, kan
innstilling av forsinkelse for senterhøyttalere og
bakhøyttalere sørge for at lyden høres samtidig av
lytteren.
Intervallet fra høyttalere til lytteren. Hvis avstanden fra
lytteren til hver høyttaler er den samme i modus for
Dolby Digital og Dolby Pro Logic, er forsinkelsestiden
for hver høyttaler som følger
Hvis avstanden DF er lik avstanden DC i figuren til
venstre, settes forsinkelsen til 0ms.
Ellers skal innstillingen endres som angitt i tabellen
nedenfor.
Eks.:) Hvis avstanden fra fronthøyttalerne til lytteren er
3 m og avstanden fra senterhøyttaleren til lytteren er
2,4 m, er senterhøyttaler-forsinkelsen 2 msek.
3m (DF) - 2.4m (DC) = 60cm (A)
60cm (A) / 30cm = 2msek
I Dolby Digital-modus
Senter-forsinkelse : 0 ~ 5ms
Bak-forsinkelse: 0 ~ 15ms
I Dolby Pro Logic-modus
Senter-forsinkelse : kan ikke stilles inn
Hvis bak-forsinkelse er stilt inn i Dolby Digital-modus,
vil forsinkelsen i Dolby Pro Logic-modus bli stilt inn
automatisk.
Forsinkelsen er 1 msek pr. 30 cm.
Hvis senter- og bakhøyttalerne er lengre unna lytteren
enn fronthøyttalerne, vil forsinkelsen være på
minimumsnivå.
Stille forsinkelsen i modus for
Dolby Digital og Dolby Pro Logic (II)
(A)
L
R
C
DC
DF
SW
DS
SL
SR
(B)
1. Trykk ELAY.
Den aktuelle surround-forsinkelsen vil bli vist i
displayvinduet.
2. Trykk
/
for å endre forsinkelsen.
3. Hvis innstillingen er fullført, trykk DELAY.
Merk:
Du kan justere senter-forsinkelsen kun i Dolby Digitalmodus, og denne forsinkelsestiden vises.
Stille lydeffekter i musikkmodus under
Dolby Pro Logic (II)
1. Trykk SOUND MODE gjentatte ganger for å velge
musikkmodus.
Hver gang du trykker på disse knappene endres
lydmodusen etter følgende rekkefølge;
PRO LOGIC → PLII MOVIE → PLII MUSIC →
PLII MATRIX→ HALL 1→ HALL 2 → THEATER →
BYPASS ...
Innstilling av surround-forsinkelse
Hvis avstanden DS er lik eller lengre enn DF i figuren
til venstre, settes Surround-forsinkelsen til 0ms.
Ellers skal innstillingen endres som angitt nedenfor.
Eks.:) Hvis avstanden fra fronthøyttalerne til lytteren er
3 m og avstanden fra bakhøyttalerne til lytteren er 1,5
m, er bakhøyttaler-forsinkelsen i Dolby Digital-modus 5
msek.
3m (DF) - 1.5m (DS) = 1.5m (B)
1.5m (B) = 150cm / 30cm = 5msek
I Dolby Pro Logic II (Surround-forsinkelse):
Pro Logic: 15 ~ 30msek
Movie: 10 ~ 25msek
Music: 0 ~ 15msek
Matrix: 0 ~ 15msek
20
2. Trykk DELAY.
Den aktuelle surround-forsinkelsen vil bli vist i
displayvinduet.
3. Trykk / for å velge ønsket lydmodus.
Hver gang du trykker / knappen endres
lydmodusen etter følgende rekkefølge;
PANO y C WIDT y DIMEN...
4. Trykk
/
for å skifte trinn.
C WIDT: 0 ~ +7
DIMEN: -3 ~ +3
PANO: ON/OFF
5. Hvis innstillingen er fullført, trykk DELAY.
PANO (PANORAMA)
Testtone
Denne kontrollen utvider frontstereobildet til å omfatte
surround-høyttalere og gir en spennende “wraparound”effekt med sideveggbilde. Den er spesielt effektiv for
opptak som har sterke venstre- eller
høyrekanalelementer i en miks, fordi disse oppdages og
aksentueres av Panorama-prosessen.
Denne funksjonen gjør at du enkelt kan justere
lydbalansen for høyttalerne fra lytterposisjonen.
Denne kontrollen posisjonerer lydene fra senterkanalen
mellom senterhøyttaleren og venstre/høyre høyttaler i et
innstillingsområde på åtte trinn. Trinn “3” benytter en
kombinasjon av alle tre fronthøyttalere for å gi et best
mulig stemmebilde og mest mulig sømløst
scenelydbilde, og denne innstillingen anbefales for de
fleste opptak. Trinn “0” plasserer all senterlyd i
senterhøyttaleren. Trinn “7” plassere all senterlyd likt i
venstre/høyre høyttalere, akkurat som i vanlig stereo.
DIMEN (DIMENSION)
Denne kontrollen lar brukeren gradvis justere lydfeltet i
retning front eller bak. Dette kan være nyttig for å bidra
til å oppnå ønsket balanse fra alle høyttalere for visse
opptak som kan inneholde enten for mye eller for lite
romeffekt. Trinn “0” er innstillingen som anbefales hvis
man ikke vil ha noen effekt på lyden. Trinnene 1, 2 og 3
flytter lyden gradvis forover, og trinnene –1, –2 og –3
flytter lyden gradvis mot surround.
Lydnivå
Du kan stille inn lydnivået for ønsket kanal.
1. Trykk LEVEL på fjernkontrollen.
Nivåindikatoren vil bli vist i displayvinduet.
2. Trykk / for å velge høyttaleren du ønsker å stille
inn.
Hver gang du trykker / knappen endres
lydmodusen etter følgende rekkefølge;
FL (front venstre) → C (senter) → FR (front høyre) →
SR (surround høyre) → SL (surround venstre) →
SW (subwoofer) → FL (front venstre) .
3. Trykk / for å justere lydnivået på den valgte
kanalen. (-6dB ~ +6dB)
4. Gjenta trinn 2-3 og juster lydnivået på de andre
kanalene.
5. Hvis innstillingen er fullført, trykk LEVEL.
Det komme en suselyd i 2 sekunder fra hver
høyttaler i denne rekkefølgen;
Oppkopling og
innstillinger
C WIDT (Center Width)
1. Velg testtonemodus ved å trykke TEST
TONE.
FL (front venstre) → C (senter) → FR (front høyre) →
SR (surround høyre) → SL (surround venstre) →
SW (subwoofer) → FL (front venstre) ...
2. Du kan justere lydnivået mens testtonen er aktivert.
Trykk først LEVEL og trykk så / knappene slik at
lydnivået fra alle høyttalere er den samme fra
lytterposisjonen.
• Når testtonen er aktivert vil den bli liggende på
den aktuelle høyttaleren hvis du begynner å justere
lydnivået.
3. Hvis innstillingen er fullført, trykk TEST TONE.
XTS (Excellent True Sound Fremragende naturlig lydgjengivelse)
XTS gir deg anledning til å nyte den stereofoniske lyden
slik den foreligger på originalen uten noen form for
signalforvrenging.
Hver gang du trykker XTS med spilleren i 2-kanalmodus, endres innstillingen i denne rekkefølgen:
XTS- 1 → XTS- 2 → XTS- 3 → NORMAL ...
Tips:
XTS- 1: Når det avspilles film med en bass som er
relativt svak i forhold til den øvrige
musikken, øker XTS-1 subwoofer-effekten.
XTS- 2: I 2-kanal-BYPASS-modus skapes en
kraftfull virkning ved at lydkilden fra bakre
høyttalere gis samme effekt som fra
fronthøyttalerne.
XTS- 3: Man kan operere med både XTS- 1 og
XTS- 2 på samme tid. Dette kan avhjelpe
den relative svekkelse av lydnivået til subwooferen i XTS- 2 modus.
Obs!
Når man går fra 2.1 CH til 5.1 CH koples XTS- 2 modus
midlertid fra, men koples til igjen ved overgang tilbake til 2.1
CH.
XTS pro
LG-teknologien gir en unik lydkvalitet og den perfekte,
helt naturlige avspilling av de originale lydkildene.
Hver gang du trykker på knappen XTS pro endres
innstillingene i denne rekkefølgen:
XTS-P ON → XTS-P OFF
21
Bruk av Home (Hjem)-menyen
Fra Home-menyen kan du få tilgang til alle medier
(harddisk, plate) for avspilling og innspilling på
opptakeren.
1. Trykk HOME for å vise Home-menyen.
2. Bruk knappene v / V og ENTER for å velge
ønsket medium. Alternativer vises.
3. Bruk knappene v / V og ENTER for å velge
ønsket alternativ.
6. Trykk på knappene v / V for å velge ønsket
innstilling og trykk ENTER for å bekrefte. Noen
elementer krever ytterligere trinn.
7. Trykk SETUP for gå ut av oppsettsmenyen.
Merk:
Trykk b for å gå tilbake til forrige nivå.
Generelle innstillinger
Autoprogrammering
Denne opptakeren er utstyrt med en
frekvenssyntetisert tuner som kan motta opptil 88 TVkanaler.
Forberedelser:
Kople opptakeren til ønsket antennetype, slik som
beskrevet i Antennetilkopling på side 11.
4. Trykk HOME for å avslutte HOME-menyen.
TV (harddisk): Går tilbake til TV-bildet for innspilling
på harddisk.
TV (DVD): Går tilbake til TV-bildet for innspilling på
DVD.
TITLE LIST: Viser tittellistemenyen.
MOVIE: Spiller av film fra DVD og Video CD. Eller
viser filmmenyen.
MUSIC: Viser musikk (eller audio CD)-menyen.
PHOTO: Viser fotomenyen.
Initialinnstillinger
Menysystemet gir deg flere måter å skreddersy de
forskjellige innstillingene. De fleste menyene består av
tre nivåer for å stille inn alternativene, mens noen
trenger større dybde for de forskjellige innstillingene.
Generell fremgangsmåte
1. Trykk SETUP, og innstillingsmenyen vises.
2. Trykk på knappene v / V for å velge ønsket
alternativ.
3. Når ønsket element er valgt trykker du B for å gå
til neste nivå.
4. Trykk på knappene v / V for å velge neste
alternativ.
5. Trykk B for å gå til tredje nivå.
22
1. Velg alternativet [Auto Programming].
2. Trykk B for å gå til tredje nivå. Alternativet
[Country] er merket.
3. Bruk v / V for å velge et land, og trykk deretter B.
Ikonet [Start] er merket. Hvis ditt land ikke er listet
opp, velger du [Other].
4. Trykk ENTER for å starte kanalsøket.
Tuneren vil automatisk gå gjennom alle
tilgjengelige kanaler i området og lagre dem i
tunerens minne.
Merk:
Etter at du har koplet til opptakeren for første gang.
Hvis du trykker SETUP for initialinnstilling, kan du kun
sette alternativet [Auto Programming]. Deretter kan
sette de andre alternativene.
Programredigering
Programredigering
Du kan redigere en kanal manuelt (legge til, slette, gi
navn, flytte osv.).
Du kan starte et søk for å velge og lagre TV-kanaler
manuelt.
Når du velger [Program Edit] i trinn 4 ovenfor, vises
displayet for kanalinnstillinger.
1. Velg alternativet [Program Edit] og trykk deretter B.
PR
Seek
07
2. Trykk ENTER samtidig som [Edit] er valgt.
Programlistemenyen vises.
Ch.
MFT
C7
0
Oppkopling og
innstillinger
1. Trykk b / B for å velge elementet og trykk v / V for
å endre innstillingen.
OK
[PR] indikerer det valgte programmets posisjon.
[Seek] søker etter en kanal automatisk.
Søkingen stopper når en opptakeren har stilt
seg inn på en kanal.
[Ch.] endrer kanalnummeret.
[MFT] Fininnstiller kanalen for å oppnå best
mulig bilde.
2. Velg OK og trykk deretter ENTER for å bekrefte
innstillingen og gå tilbake til Programlistemenyen.
AV1 dekoder
3. Trykk på knappene v / V for å velge et PRnummer og trykk deretter ENTER.
4. Trykk på knappene v / V for å velge
programalternativet og trykk deretter ENTER.
Innstiller EURO AV1 AUDIO/VIDEO-kontakten som
inngang for kodede videosignaler.
1. Trykk AV mens programlistemenyen vises.
[Program Edit] vil innstille kanalen manuelt. Se
“Programredigering” til høyre.
[Station Rename] endrer stasjonsnavnet.
Skjermboksen for angivelse av tekst vises. For
innskriving av tekst, se side 56.
[Move] sorterer programposisjonene på
programlisten. Trykk v / V for å flytte den valgte
programposisjonen til en ny plassering.
[Delete] deaktiverer en programposisjon som du
ikke trenger.
[Decoder On/Off] setter kanalene for dekoderen.
Du trenger denne innstillingen for å se eller ta
opp PAY-TV/Canal Plus-programmer.
Trykk ENTER slik at [Decoder] vises i displayet.
Trykk ENTER en gang til for å slå av
innstillingen.
[NICAM Auto/off] setter kanalene for NICAMsending. Vanligvis er [NICAM] belyst i displayet.
Hvis lyden fra NICAM-sendingen er utydelig,
trykker du ENTER slik at [NICAM] forsvinner.
2. Trykk ENTER for å velge [On] (på) eller [Off] (av).
Off: Leser inn signalene fra EURO AV1
AUDIO/VIDEO-kontakten. Vanligvis skal dette
alternativet velges.
On: Det kodete videosignalet som kommer inn fra
EURO AV1 AUDIO/VIDEO-kontakten sendes ut via
EURO AV2 DECODER-kontakten for dekoding.
Det dekodede signalet blir deretter ført tilbake via
EURO AV2 DECODER-kontakten slik at du kan
spille inn eller se PAY-TV/Canal Plus-programmer.
I dette tilfellet velger du [AV1] ved å trykke på AVknappen.
5. Trykk RETURN (O) gjentatte ganger for å gå ut
av Programlistemenyen.
23
Automatisk klokkeinnstilling
TV-bildeformat
Når det automatiske kanalsøket er fullført, stilles også
dato og klokkeslett automatisk. I tilfelle opptakeren ikke
viser korrekt tid, kan du stille klokken manuelt.
Velger bildesideforholdet for det tilkoplede TVapparatet (4:3 standard eller bredformat).
[4:3] velg dette hvis du kopler til et TV med 4:3
skjerm. Når du velger [4:3] må du også sette
[Display Mode] (skjermmodus), se nedenfor.
[16:9] velg dette hvis du kopler til et TV med
bredbilde-skjerm eller TV med bredbilde-funksjon.
1. Velg alternativet [Clock set] og trykk deretter B.
2. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Auto] og trykk deretter ENTER.
Merk:
Det er tilfeller der TV-stasjonen ikke sender, eller
sender feil dato og/eller klokkeslett og opptakeren
lagrer feil tid.
Hvis dette skjer, anbefaler vi at du stiller klokken
manuelt.
Velger hvordan et bredbilde skal vises på skjermen
når [4:3] er valgt under [TV Aspect].
Manuell klokkeinnstilling
[Letter Box] viser et bredt bilde med svarte kanter i
overkant og underkant av bildet.
1. Velg alternativet [Clock set] og trykk deretter B.
[Pan Scan] viser automatisk et bredt bilde over hele
skjermen og kutter vekk begge ytterkantene av
bildet.
2. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Manual] og trykk deretter ENTER.
3. Angi nødvendig informasjon for dato og
klokkeslett.
b / B (venstre/høyre): flytter markøren til forrige
eller neste kolonne.
v / V (opp/ned): endrer innstillingen i markørens
posisjon.
4. Trykk ENTER for å bekrefte innstillingen, og trykk
deretter SETUP for å gå ut av oppsettmenyen.
24
SKJERMMODUS
Progressiv skanning
Initialisering
Progressive skanning video gir høyest mulig
bildekvalitet med mindre flimring.
Hvis du bruker COMPONENT VIDEO OUT/
PROGRESSIVE SCAN eller HDMI -kontaktene, men
kopler opptakeren til et standard (analog) TV-apparat,
skal du sette Progressive Scan til [OFF] (av).
Hvis du bruker COMPONENT VIDEO OUT/
PROGRESSIVE SCAN eller HDMI -kontaktene for å
kople til et TV-apparat eller monitor som er kompatibel
med et progressivt skanningssignal, skal Progressive
Scan settes til [ON] (på).
Du kan tilbakestille opptakeren til de originale
fabrikkinnstillingene og initialisere harddisken.
[Factory Set] (fabrikkinnstillinger): om nødvendig
kan du tilbakestille opptakeren til
fabrikkinnstillingene. Enkelte alternativer lar seg ikke
tilbakestille (klassifisering, passord og områdekode).
Merk:
Progressiv skanning vil ikke bli deaktivert i
oppsettmenyen dersom VIDEO OUTPUT-bryteren på
bakpanelet er satt til RGB-posisjon.
Forsiktig
Når innstillingen for Progressiv skanning utgang er satt
vil det bare vises bilde på TV eller monitor som er
kompatibel med progressiv skanning. Hvis du setter
progressiv skanning til [ON] på utilsiktet, må du
tilbakestille opptakeren. Ta først ut platen i opptakeren.
Trykk deretter STOP (x) og hold knappen i fem
sekunder før du slipper den. Videoutgangen vil bli
gjenopprettet med standardinnstilling, og du vil igjen se
bilde på en tradisjonell, analog TV eller monitor.
Oppkopling og
innstillinger
[HDD format] (formater harddisk): initialiserer
harddisken. Alt innhold på harddisken vil bli slettet.
1. Velg alternativet [Initialize] og trykk deretter B.
2. Trykk på knappene v / V for å velge ønsket
alternativ og trykk deretter ENTER.
En bekreftelsesmelding vises.
3. Trykk på knappene b / B for å velge [Yes] eller [No]
og trykk deretter ENTER.
Språkinnstillinger
Språkinnstillinger
Velg et språk for oppsettsmenyen og skjermmenyen.
PBC
PBC står for Playback Control og refererer seg til
spesielle menyer og navigeringsfunksjoner som er
tilgjengelige på enkelte Video CD-plater.
[ON] video CD-plater spilles av i henhold til PBC,
hvis tilgjengelig.
[OFF] video CD-plater spilles av på samme måte
som audio CD-plater.
25
Platemeny/audio/teksting
[Original] Refererer seg til originalspråket for
plateinnspillingen.
[Other] For å velge et annet språk trykker du på
talltastene og deretter ENTER for å angi det
motsvarende firesifrede tallet ifølge språkkodelisten
i kapitlet Referanser (se side 63). Hvis du har angitt
feil språkkode, trykk CLEAR (Slett).
[Off] (for teksting): slår av teksting.
Audioinnstillinger
Dolby Digital
[Bitstream] (bitstrøm): Velg «Bitstream» hvis du
ønsker original Dolby Digital-lyd (Sett denne
modusen som default).
[PCM]: DVD-plater kodet i Dolby Digital vil
automatisk bli mikset ned til tokanals PCM-lyd
(referer til Valg av lydkanal på side 13).
DRC (Dynamic Range Control)
DVD-formatet gjør at du kan høre et programs lydspor
på den mest nøyaktige og realistiske måten, takket
være digital lydteknologi. Det kan imidlertid være at du
vil komprimere det dynamiske spekteret av utgående
lydsignaler (forskjellen mellom de høyeste og de
laveste lydene).
Da kan du se en film og høre lyden på lavt volum uten
å miste noe av klarheten. Sett DRC til [ON] for å
oppnå denne effekten.
26
Innstillinger for lås
(foreldrekontroll)
Sette passord
Enkelte filmer kan inneholde scener som ikke passer for
barn. Mange av disse platene inneholder
foreldrekontrollinformasjon som gjelder hele platen eller
visse scener på platen. Disse filmene og scenene
klassifiseres fra 1 til 8 og kan variere fra land til land. Det
kan være at DVD-videoplater reagerer eller ikke reagerer
på foreldrekontrollinnstillingen dersom platens
områdekode er satt feil. Enkelte plater har alternative
scener som er mer passende. Klassifiseringer er
områdeavhengig. Foreldrekontrollfunksjonen gjør at du
kan blokkere tilgangen til scener med lavere klassifisering
enn den du har satt. På den måten hindrer du at barna
kan se materiell som du anser å være uegnet.
Oppkopling og
innstillinger
Klassifisering
1. Velg alternativet [Set Password] og trykk deretter
B.
2. Følg trinn 2 som angitt under “Klassifisering”.
For å endre passordet velger du [Change], trykker
ENTER og angir den nye firesifrede koden.
Deretter trykker du ENTER. Angi koden en gang til
for å bekrefte.
For å slette passordet velger du [Delete] (slett) og
trykker deretter ENTER.
Hvis du har glemt din firesifrede kode
Hvis du har glemt passordet må du slette gjeldende
passord. Følg da nedenstående prosedyre.
1. Velg alternativet [Rating] og trykk deretter B.
2. For å få tilgang til funksjonene for Rating
(klassifisering), Password (passord) og Area Code
(områdekode) må du angi en firesifret
sikkerhetskode som du har opprettet.
Dersom du ikke har opprettet en sikkerhetskode
enda, blir du bedt om å gjøre det. Angi en firesifret
kode og trykk ENTER. Gjenta koden og trykk
ENTER for å bekrefte. Hvis du oppdager at du har
gjort en feil før du trykker ENTER, trykk CLEAR
(Slett).
3. Velg en klassifisering ved hjelp av knappene v / V.
[1] - [8]: Klassifisering en (1) har de fleste
restriksjonene og klassifisering åtte (8) er den
minst restriktive.
[No Limit]: Hvis du velger [No Limit] er
foreldrekontrollen ikke aktiv, og platen spilles
komplett av.
4. Trykk ENTER for å bekrefte klassifiseringen, og
trykk deretter SETUP for å gå ut av menyen.
Merk:
Hvis du setter en klassifisering for opptakeren blir alle
scenene med samme klassifisering eller lavere spilt.
Scener med høyere klassifisering blir ikke spilt med
mindre det finnes en alternativ scene på platen. Den
alternative scenen må ha samme eller lavere
klassifisering. Finnes det ikke noe passende alternativ
stopper avspillingen. Du må angi ett firesifret passord
eller endre klassifiseringsnivået for å spille av platen.
1. Trykk SETUP for åpne oppsettsmenyen.
2. Bruk talltastene for å angi det sekssifrede
nummeret “210499”.
3. Velg [Yes] og trykk deretter ENTER. Det firesifrede
passordet er nå slettet. Angi en ny kode.
Områdekode
Angi koden for et område som er benyttet for
klassifiseringen av DVD-platen. Referer til listen (se
“Områdekoder”, side 63.).
1. Velg alternativet [Area Code] og trykk deretter B.
2. Følg trinn 2 som angitt under “Klassifisering”.
3. Velg første bokstav ved hjelp av knappene v / V.
4. Flytt markøren ved hjelp av B-knappen og velg
den andre bokstaven ved hjelp av
v / V-knappene.
5. Trykk ENTER for å bekrefte valget av
områdekoden, og trykk deretter SETUP for å gå ut
av menyen.
27
DivX registreringskode
DivX
Vi sender deg DivX® VOD (Video On Demand)registreringskoden som gjør det mulig for deg å leie
og kjøpe videoer gjennom DivX® VOD-tjenesten.For
mer informasjon gå inn på www.divx.com/vod.
1. Velg [DivX Reg.Code], trykk deretter B.
2. Trykk ENTER når [View] er valgt,
registreringskoden vil da komme frem.
Innspillingsinnstillinger
Sette innspillingsmodus
Du kan sette bildekvaliteten for innspilling;
HQ (høy kvalitet), SQ (standard kvalitet),
LQ (lav kvalitet), EQ (utvidet kvalitet).
1. Velg alternativet [Rec Mode Set] og trykk deretter
B.
3. Bruk registreringskoden for å kjøpe eller leie
videoer fra DivX® VOD-tjenesten på
www.divx.com/vod.
Følg instruksjonen og last ned videoen på en disk
mhp avspilling på denne enheten.
2. Bruk v / V for å velge ønsket innspillingsmodus
(HQ, SQ, LQ eller EQ).
Obs:
Alle videoene du laster ned fra DivX® VOD kan kun
spilles av på denne enheten.
Bildeformat for innspilling
3. Trykk ENTER for å bekrefte valget, og trykk
deretter SETUP for å gå ut av menyen.
For DVD-opptak kan du sette bildesideforholdet for
innspilling slik at det passer med materialet du tar opp
(16:9 eller 4:3).
Merk:
Du kan bruke denne funksjonen hvis TV-apparatet kan
vise bildeformatet 16:9.
28
DV-lydopptak
Plateinnstillinger
Du må stille inn dette hvis du har et videokamera som
bruker 32 kHz/12-biters lyd koplet til frontpanels DV
IN-kontakt.
Noen digitale videokameraer har to stereospor for lyd.
Ett spor tas opp under innspilling, og det andre
dubbes etter innspilling.
For innstillingen Audio 1 brukes lyden som ble tatt opp
under innspilling.
For innstillingen Audio 2 brukes lyden som ble dubbet.
Plateformat
Oppkopling og
innstillinger
Hvis du legger i en blank plate kommer den å startes
av skriveren
DVD-R: Skriveren starter platen til Videomodus.
Innspillingsmodusen kommer alltid til å være
Videomodus.
DVD-RW: Skriveren starter platen til VR modus eller
videomodus.
DVD+R (DL): Initialiseringsmenyen vises. Velg
“Yes” og trykk da på ENTER. (videomodus)
DVD+RW: Spilleren starter platen til videomodus.
Du kan også reformatere DVD-RW/DVD+RW-plater
fra oppsettmenyen som forklart nedenfor.
TV-lydopptak
Når du gjør opptak fra TV av en tospråklig sending
kan velge hvilken lydkanal du vil spille inn.
[Main+Sub] Hovedspråk og tilleggsspråk
[Main] Kun hovedspråk
[Sub] Kun tilleggsspråk
Automatisk kapittel
Når du gjør opptak i videomodus legges
kapittelmarkørene i en spesiell i innstilling. Du kan
endre dette intervallet til 5 minutter, 10 minutter eller
15 minutter. Hvis du velger [None] (ingen), slås den
automatiske kapittelmarkeringen av med innstillingen
[None] (ingen).
1. Velg alternativet [Disc Format] og trykk deretter B.
2. Trykk ENTER samtidig som [Start] er valgt.
Menyen [Format Disc] (Formater plate) vises.
(DVD-RW)
3. Trykk på knappene b / B for å velge ønsket
modus (VR-modus eller videomodus) og trykk
deretter ENTER.
En bekreftelsesmelding vises.
For DVD+RW-plater: gå videre til trinn 4.
4. Trykk på knappene b / B for å velge [Ok] og trykk
deretter ENTER.
Det vil ta noen minutter å initialisere platen.
Forsiktig
Hvis du ønsker å endre plateformatet, blir alt
innhold på platen slette. (DVD-RW, DVD+RW)
29
Ferdigstille
Plateetikett
Ferdigstilling ‘fikserer’ opptaket slik at platen kan
spilles på en vanlig DVD-spiller eller datamaskin som
har en egnet DVD-ROM-stasjon.
Bruk denne funksjonen for å gi platen et navn. Navnet
vises når platen legges inn og når plateinformasjonen
vises på skjermen.
Platenavnet kan bestå av opptil 32 tegn.
For plater som er formatert på en annen opptaker
vises kun et begrenset tegnsett.
Når du ferdigstiller en videomodusplate opprettes et
menybilde slik at du kan navigere på platen. Menyen
åpnes ved å trykke på MENU/LIST eller TITLE.
Forsiktig
Når du har ferdigstilt en DVD-R og DVD+R-plate, kan
du ikke redigere eller ta opp noe mer på platen med
mindre det er en DVD+RW-plate. Du kan imidlertid ta
opp på og redigere en DVD-RW-plate ved å velge
alternativet [Unfinalize] (Opphev ferdigstilling).
1. Velg alternativet [Disc Label] og trykk deretter B.
2. Trykk ENTER samtidig som [Edit] er valgt.
Tastaturmenyen vises.
For innskriving av tekst, se side 56.
Platebeskyttelse
1. Velg alternativet [Finalize] og trykk deretter B.
2. Trykk ENTER samtidig som [Finalize] er valgt.
Menyen Finalize (ferdigstille) vises.
3. Velg [Ok] og trykk deretter ENTER.
Opptakeren begynner å ferdigstille platen.
Merknader:
Hvor lang tid ferdigstillingen tar avhenger av
platetype, hvor mye som er spilt inn på platen, og
antall titler.
Det kan ta opptil 30 minutter å ferdigstille DVD+R
DL-plater.
Tips
Hvis du legger i en DVD-RW-plate som allerede er
ferdigstilt, kan du oppheve ferdigstillelsen ved å
velge [Unfinalize] fra menyen Finalize. Etter at du
har gjort dette kan du redigere og gjøre nye opptak
på platen igjen.
Det er ikke mulig å oppheve ferdigstillelsen på DVDR og DVD+R-plater.
Hvis alternativet [Disc Protect] (platebeskyttelse) er
satt til [ON] (på), er ferdigstillelse ikke tilgjengelig.
For å ferdigstille en plate må [Disc Protect] være
satt til [OFF] (av).
30
Når du tar opp på DVD+RW / +R-plater eller DVDRW-plater formattert i VR-modus, bør
platebeskyttelsen settes til [ON] (på) for å hindre
utilsiktet opptak, redigering eller sletting på platen som
er lagt inn. Hvis du har behov for å oppheve sperren
for å redigere, velger du [OFF] (av).
Denne håndboken gir grunnleggende instruksjoner for
betjening av opptakeren. Enkelte DVD-plater krever
spesielle operasjoner eller tillater kun begrensede
funksjoner under avspilling. Når dette inntreffer vises
symbolet
på skjermen og indikerer at operasjonen
ikke er tillatt av opptakeren eller ikke er tilgjengelig på
platen.
Vise informasjon mens du ser på TV
Når du ser på TV kan du trykke ENTER eller
DISPLAY for å vise/fjerne informasjonen som
vises på skjermen.
Vise plateinformasjon på skjermen
Du kan vise forskjellig informasjon om platen på
skjermen.
1. Trykk DISPLAY en gang for å vise gjeldende status.
Eksempel: DVD-RW i VR-modus
Oppkopling og
innstillinger
Generell forklaring om
skjermmenyen
2. Trykk DISPLAY én gang til for å vise diverse
avspillingsinformasjon.
Elementene som vises vil variere avhengig av
platetype eller avspillingsstatus.
For eksempel når en DVD-RW-plate i VR-modus
settes inn.
Indikerer kanalnummer, stasjonsnavn og lydsignal
(STEREO, MONO) som mottas av tuneren.
Indikerer opptakerens driftsmodus
(HDD, DVD, VCD osv.).
Indikerer innspillingsmodus,
ledig kapasitet og
fremskrittsindikator for
medgått tid.
Indikerer platenavn
og format.
3. Du kan velge et element ved å trykke på v / V og
endre eller velge innstillingen ved å trykke på
b / B.
For detaljer om hvert enkelt element, referer til
sidene i parentes.
[Title]: Gjeldende tittel (eller spor) nummer/totalt
antall titler (eller spor) (side 32)
[Chapter]: Gjeldende kapittel nummer/totalt
antall kapitler (side 32)
[Time]: Medgått tid (side 33)
[Audio]: Valgt lydspråk (kun DVD VIDEO) eller
lydkanal (side 34)
[Subtitle]: Valgt teksting (side 35)
Merk:
Hvis du ikke trykker på noen knapp i 10 sekunder,
forsvinner skjermmenyen.
Indikerer gjeldende dato og klokkeslett.
31
Avspilling
Spille av en harddisk, DVD, DivX
file eller Video CD
Avspillingsoppsett
Slå på TV-apparatet og velg videoinngangen som
opptakeren er tilkoplet.
Audiosystem: Slå på audiosystemet og velg
inngangskilden som opptakeren er tilkoplet.
1. Legg inn den valgte platen i plateskuffen med
avspillingssiden ned.
2. Start avspillingen ved hjelp av HOME-menyen (se
side 22).
Hvis det vises en meny på skjermen
Menyen på skjermen vises først når du har lagt inn en
DVD eller Video CD-plate som inneholder en meny.
DVD
Bruk knappene b / B / v / V for å velge ønsket
tittel/kapittel, og trykk deretter ENTER for å starte
avspillingen.
Trykk TITLE eller MENU/LIST for å gå tilbake til
menyen på skjermen.
VCD
Bruk talltastene for å velge sporet du ønsker å se.
Trykk RETURN (O) for å gå tilbake til menyen på
skjermen.
Menyinnstilling og de eksakte driftsprosedyrene for
bruk av menyen kan variere avhengig av platen.
Følg instruksjonene på de enkelte skjermmenyene.
Du kan også sette PBC til [OFF] under
oppsettmenyen. Se side 25.
3. Trykk STOP x for å stoppe avspillingen.
Enheten registrerer stoppunktet avhengig av
platen. “Xx” vises kort på skjermen.
Trykk B (PLAY) for å gjenoppta avspillingen (fra
angjeldende scene). Hvis du trykker på STOP (x)
på nytt eller løser ut platen (“x” vises på
skjermen), vil enheten slette stoppunktet.
Trykk OPEN/CLOSE (Z) for å ta ut platen.
Trykk OPEN/CLOSE (Z) for lukke plateskuffen
eller trykk POWER (1) og plateskuffen lukkes
automatisk og enheten slår seg av.
Merknader:
Hvis foreldrekontroll er satt og platen ikke er
innenfor klassifiseringsinnstillingene (ikke autorisert),
må den firesifrede koden angis og/eller platen må bli
autorisert (se “Klassifisering” på side 27).
DVD-plater kan være utstyrt med en sonekode.
Opptakeren din vil ikke spille av plater som har en
annen sonekode enn den som gjelder din opptaker.
Sonekoden for denne opptakeren er 2 (to).
32
Hvis ikke annet er spesifisert, utføres alle
betjeningsfunksjoner med bruk av fjernkontrollen.
Enkelte funksjoner kan også være tilgjengelige fra
oppsettmenyen.
Gå til en annen TITTEL HDD
-RWVideo
+RW
-R
+R
-RWVR
DVD
DivX
Når en plate har mer enn en tittel kan man gå til en
annen tittel på følgende måte:
Trykk DISPLAY to ganger og bruk deretter v / V for
å velge tittelikonet. Trykk deretter angjeldende
talltast (0-9) eller b / B for å velge et tittelnummer.
Gå til et annet KAPITTEL/SPOR
-RWVR
VCD
-RWVideo
+RW
-R
+R
DVD
Når en tittel på en plate har mer enn ett kapittel eller
en plate har mer enn ett spor kan man gå til et annet
kapittel/spor på følgende måte:
Trykk kort på SKIP (hopp over) . eller >
under avspilling for å velge det neste kapitlet/sporet
eller for å gå tilbake til begynnelsen på gjeldende
kapittel/spor.
Trykk kort på SKIP . to ganger for å gå tilbake
til det forrige kapitlet/sporet.
For å gå direkte til et vilkårlig ønsket kapittel under
DVD-avspilling, trykk DISPLAY to ganger og trykk
på knappene v / V for å velge ikonet for
kapittel/spor. Deretter angir du nummeret for
ønsket kapittel/spor, eller bruk b / B.
Søke HDD
+R
DVD
-RWVR
-RWVideo
+RW
-R
VCD
1. Trykk SCAN (m eller M) under avspilling.
2. Trykk SCAN (m eller M) flere ganger for å velge
ønsket hastighet.
Harddisk, DVD; 5 trinn (forover og bakover)
Video CD; 3 trinn (forover og bakover)
3. Trykk PLAY for å avslutte søkemodus.
Stillbilde og avspilling av bilde for bilde
1. Trykk PAUSE/STEP (X) under avspilling. Gå til
neste bilde ved å trykke gjentatte ganger på
PAUSE/STEP (X).
2. Trykk PLAY for å avslutte stillbildemodus.
Tips:
Du kan gå frem eller tilbake bilde for bilde ved å
trykke gjentatte ganger på b / B i pausemodus.
Visning av speilbilde bilde for bilde er ikke tilgjengelig
for Video CD.
+RW
-R
+R
-RWVR
DVD
Gjenta A-B HDD
-RWVideo
VCD
2. Trykk SCAN (m eller M) for å velge ønsket
hastighet.
DVD, harddisk; 4 trinn (forover og bakover)
Video CD; 3 trinn (kun forover)
3. Trykk på PLAY (N) for å avslutte modus for
langsom kino.
VCD
1. Trykk RANDOM (tilfeldig) under avspilling.
Enheten starter automatisk avspilling i tilfeldig
rekkefølge, og “RANDOM” vises på TV-skjermen.
2. For å gå tilbake til normal avspilling, trykk på
RANDOM inntil “NORMAL” vises på TV-skjermen.
Tips:
Ved å trykke SKIP > under avspilling i tilfeldig
rekkefølge, velger enheten en annen tittel (spor) og
går tilbake til avspilling i tilfeldig rekkefølge.
Merknader:
Denne funksjonen fungerer bare med DVD
karaokeplater eller video CD-plater uten PBC.
På en video CD med PBC må du sette PBC til
[OFF] (av) i oppsettsmenyen for å kunne bruke
funksjonen for tilfeldig rekkefølge. Se side 25.
Gjenta HDD
+R
DVD
-RWVR
-RWVideo
+RW
-RWVideo
+RW
-R
+R
DVD VCD
For å gjenta en sekvens:
1. Trykk PAUSE/STEP (X) under avspilling.
DVD-spilleren vil nå gå i pausemodus.
Tilfeldig rekkefølge Karaoke DVD
-RWVR
-R
VCD
Trykk REPEAT for å velge ønsket repetisjonsmodus.
[Chapter] gjentar gjeldende kapittel (kun DVD).
[Title] gjentar gjeldende tittel (kun DVD, HDD).
[All] gjentar alle titler/spor på VR-modus DVD-RW
eller Video CD.
[Track] gjentar gjeldende spor (kun Video CD og
DivX fil).
[OFF] ingen gjentatt avspilling.
Merk:
På en video CD med PBC må du sette PBC til [OFF]
(av) i oppsettsmenyen for å kunne bruke
repetisjonsfunksjonen. Se side 25.
1. Trykk A-B ved det startpunktet du har valgt. “ A * ”
vises kort på TV-skjermen.
2. Trykk A-B en gang til ved det sluttpunktet du har
valgt. “ A B ” vises kort på TV-skjermen og
repetisjonen av sekvensen starter.
3. Trykk A-B på nytt for å avbryte.
Merk:
Under avspilling fra harddisk kan du ikke velge en
sekvens som er kortere enn 5 sekunder.
Tidssøking HDD
-R
+R
DVD
-RWVR
-RWVideo
+RW
Avspilling
Langsom kino HDD
DivX
Tidssøkefunksjonen gjør det mulig å starte
avspillingen fra et hvilket som helst punkt på platen:
1. Trykk DISPLAY to ganger under avspilling.
Tidssøkingsboksen viser medgått avspillingstid.
2. Trykk på v / V for å velge klokkeikonet. “0:00:00”
vises.
3. Angi ønsket starttid i timer, minutter og sekunder
(fra venstre til høyre).
Hvis du legger inn feil tall, trykk b / B for å flytte
markøren (_) til tallet som er feil. Tast inn korrekt
tall.
4. Trykk ENTER for å bekrefte. Avspillingen starter
fra det valgte tidspunktet.
Zoom HDD
+R
DVD
-RWVR
-RWVideo
+RW
-R
VCD
Med zoomfunksjonen kan du forstørre videobildet og
bevege deg rundt i det forstørrede bildet.
1. Trykk ZOOM under avspilling eller avspilling av
stillbilder for å aktivere zoomfunksjonen.
Hvert trykk på ZOOM-knappen endrer TVskjermbildet i følgende sekvens.
x1 størrelse → x2 størrelse → x4 størrelse → x1
størrelse (normal størrelse)
2. Bruk knappene b / B / v / V for å bevege deg i
det zoomede bildet.
3. For å gå tilbake til normal avspilling, trykk CLEAR
eller trykk ZOOM gjentatte ganger inntil det
normale bildet vises.
Merk:
Det kan være at zoomfunksjonen ikke virker med
enkelte DVD-plater.
33
Platemeny DVD
Markørsøk
HDD
DVD
-RWVR
VCD
-RWVideo
+RW
-R
+R
Legge inn en markør
Du kan starte avspillingen fra opptil seks
programmerte punkter. For å legge inn en markør
trykker du på MARKER på ønsket punkt på platen.
Markørikonet vises kort på TV-skjermen. Gjenta
prosedyren for opptil seks markører.
Hente frem eller slette en markert scene
1. Trykk SEARCH under avspilling. Menyen for
markørsøk vises på skjermen.
2. Bruk b / B / v / V for å velge en merket scene
som du vil hente frem eller fjerne.
3. Trykk ENTER for å starte avspillingen fra den
merkede scenen. Eller, trykk CLEAR (fjern) og den
merkede scenen fjernes fra menyen for
markørsøk.
1. Trykk MENU/LIST
Platemenyen vises.
2. For å fjerne platemenyen trykker du MENU/LIST
på nytt.
Kameravinkel DVD
Hvis platen inneholder scener som er spilt inn med
ulike kameravinkler, kan du skifte til en annen
kameravinkel under avspilling.
Trykk ANGLE (vinkel) og deretter b / B gjentatte
ganger under avspilling for å velge ønsket vinkel.
Nummeret for gjeldende vinkel vises på TVskjermen.
Tip:
Vinkelindikatoren vil blinke på TV-skjermen under
scenene som er innspilt med ulike kameravinkler for å
indikere at det er mulig å skifte vinkel.
Skifte lydspor DVD
Trykk AUDIO og deretter b / B gjentatte ganger under
avspilling for å lytte til et annet lydspråk eller lydspor
hvis tilgjengelig.
Skifte lydkanal
Kontrollere innholdet på DVDplater: Menyer
DVD-plater kan innehilde menyer som gir deg tilgang
til spesielle funksjoner. For å åpne platemenyen
trykker du MENU/LIST. Trykk deretter motsvarende
nummertast for å velge et alternativ. Eller bruk
knappene b / B / v / V for å markere valget ditt, og
trykk deretter ENTER.
Tittelmeny DVD
1. Trykk TITLE.
Hvis gjeldende tittel har en meny, vises menyen på
TV-skjermen. Hvis ikke, kan det være at
platemenyen ikke vises.
2. Menyen kan inneholde kameravinkler, alternative
talespråk og teksting, og kapitler for tittelen.
34
HDD -RWVR -RWVideo +RW
-R
+R
VCD DivX
Trykk AUDIO og deretter b / B gjentatte ganger under
avspilling for å lytte til en annen lydkanal (STEREO,
VENSTRE eller HØYRE).
Med DVD-RW-plater innspilt i VR-modus og harddisk
som har både en hovedkanal og en tospråklig
lydkanal, kan du skifte mellom Main (L), Sub (R), eller
Main+Sub (L+R) ved å trykke på AUDIO.
Teksting DVD DivX
Huske siste innstillinger DVD
Trykk SUBTITLE og deretter b / B gjentatte ganger
under avspilling for å se de ulike språkalternativene.
Opptakeren husker brukerinnstillingene for den forrige
platen som du spilte av. Innstillingene blir værende i
minnet selv om du tar ut platen fra opptakeren eller
slår av opptakeren. Hvis du legger inn en plate der
innstillingene er blitt lagret, kalles siste stopposisjon
automatisk frem.
-RWVR
-RWVideo
+RW
-R
+R
DVD
Hver gang du trykker på I.SKIP foretas et sprang
fremover på 15 sekunder.
Under avspilling fra harddisk eller i tidsskiftmodus gir
hvert trykk på b / B et sprang fremover eller bakover
på 5 minutter.
Merk:
Hvis
vises er funksjonen ikke tilgjengelig for denne
platen.
Lokalisere steder på en plate VCD
Med denne funksjonen kan du få direkte tilgang til et
hvilket som helst punkt på en video CD. Bruk denne
funksjonen bare mens du spiller av en video CD.
Avspillingen hopper frem til det spesifiserte punktet.
Merknader:
– Innstillingene som er blitt lagret i minnet kan brukes
når som helst.
– Opptakeren husker ikke innstillingene for en plate
dersom du slår av opptakeren før du har begynt
avspillingen.
PIP (Bilde i bilde) HDD
+RW
-R
+R
DVD
-RWVR
-RWVideo
VCD
Avspilling
Sprang fremover HDD
Denne funksjonen lar deg se de lagrede stasjonene i
indeksbilder – små bilder i bildet – under avspilling.
1. Trykk SEARCH (søk) under avspilling.
En fremskrittsindikator vises på TV-skjermen.
2. Bruk b / B for å finne en startposisjon for
avspillingen.
3. Trykk ENTER for å bekrefte den valgte posisjonen.
Avspillingen starter fra den valgte posisjonen.
Merk:
Denne funksjonen fungerer bare hvis det ikke er lagret
noen markør.
På og av
Trykk PIP for å vise et lite bilde i bildet, og trykk
denne knappen en gang til for å slå det av.
Modusvalg for indeksbildets inndata
Trykk AV for å velge modus for indeksbildets
inndata. For hvert trykk på knappen vises modusen
for indeksbildets inndata, slik som vist nedenfor.
Tuner → AV1 → AV2 → OPT → AV3 → AV4
Programvalg for indeksbilde
Bruk v / V for å endre programmet når
indeksbildets inndata er satt til tuner. Det valgte
programnummeret vises på TV-skjermen. Du kan se
det valgte programmet ved å trykke STOP (x).
Endre indeksbildets posisjon
Trykk b / B gjentatte ganger inntil ønsket posisjon
er oppnådd. Indeksbildet beveges med urviserne
eller mot urviserne.
Zoom for indeksbilde
Trykk ZOOM gjentatte ganger for å forstørre
indeksbildet. Bildet kan forstørres opptil tre trinn.
35
Spille av en DivX Movie-fil
Opptakeren kan spille av DivX filer på harddisken,
CD-R/RW eller DVD±R/RW-plater. Før du spiller av
DivX filer må du lese “Om DivX movie-filer” på side 37.
1. Trykk HOME.
2. Velg et medium som inneholder DivX fil(er) og
trykk deretter ENTER.
3. Velg alternativet [MOVIE] og trykk deretter ENTER.
Filmmenyen vises på TV-skjermen.
2. Trykk SETUP. Oppsettmenyen vises.
Trykk SETUP b [LANGUAGE] b [Disc Subtitle] og
velg deretter språket du har funnet.
Se “Diskmeny/Audio/Undertekst” side 26.
Tip:
Hvis tekstingen fortsatt ikke vises korrekt etter at du
har utført trinn 1-2, trykker du og holder SUBTITLE i
ca. 3 sekunder og trykker deretter b / B for å velge
en annen språkkode for avspillingen inntil tekstingen
vises korrekt.
Alternativer i filmmenyen
1. Trykk på knappene v / V for å velge en mappe/fil i
filmmenyen og trykk deretter ENTER.
Alternativer i filmmenyen vises.
4. Trykk på knappene v / V for å velge en mappe og
trykk deretter ENTER.
En liste over filer i mappen vises. Hvis du står i en
filliste og du ønsker å gå tilbake til mappelisten
bruker du knappene v / V på fjernkontrollen for å
markere
og trykke ENTER.
5. Hvis du ønsker å se en bestemt fil trykker du v / V
for å markere en fil og trykker PLAY (spill av).
Du kan bruke ulike avspillingsfunksjoner. Referer
til sidene 32-35.
6. Trykk STOP for stanse avspillingen. Filmmenyen
vises.
Merknader vedrørende visning av
teksting i DivX
Merk følgende merknader dersom tekstingen for
DivX ikke vises korrekt.
1. Finn et egnet språk for teksting i DivX i
nedenstående tabell.
Tekstspråk for platen
Original, English
French, German,
Italian, Spanish,
Portuguese
Russian
Other 6976
Other 7665
36
Tilgjengelig DivX-teksting
engelsk
fransk, tysk, italiensk,
spansk, portugisisk
nederlandsk, svensk
russisk
gresk
polsk, ungarsk, tsjekkisk
2. Trykk v / V / b / B for å velge et alternativ og
trykk ENTER.
[Play] Starter avspillingen fra valgt tittel.
[Open] Åpner mappen og en liste over filer i
mappen vises.
[Delete] Sletter fil(er) eller mappe(r) fra mediet
(kun harddisk).
[Rename] Endrer filnavnet (kun harddisk) (side
43).
[Move] Flytter fil(er) til en annen mappe eller
medium (kun harddisk) (side 44).
[Copy] Kopierer fil(er) til en annen mappe eller
medium (side 44).
Om DivX movie-filer
DivX-platens kompatibilitet med denne opptakeren
er begrenset til følgende:
Tilgjengelig oppløsning for DivX-filer er mindre enn
720x576 (B x H) piksler.
Filnavnet for DivX-tekstingen er begrenset til tegn.
Totalt antall filer og mapper på platen må ikke
overstige 1999.
Hvis antall på skjermbilder overstiger 29,97
bilder per sekund kan det være at denne
enheten ikke fungerer normalt.
Hvis video- og audiostrukturen på filen ikke er
interfolierte, gå tilbake til menyskjermbildet.
Hvis filen er innspilt med GMC støtter enheten
kun 1-poeng av det innspilte nivået.
Spillbar DivX-fil
“.avi”, “.divx”
Spillbar DivX-teksting
“.smi”, “.srt”,
“.sub (kun Micro DVD format)”,
“.txt (kun Micro DVD format)”
DivX-teksting, med unntak av ovenstående, vises
ikke på TV-skjermen.
Spillbart kodek-format
“DIV3”, “MP43”, “DIVX”, “XVID”, “DX50”
Spillbart audio-format
“AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”
Samplingsfrekvens: innenfor 8 - 48 kHz (MP3),
innenfor 32 - 48 kHz (WMA)
Bithastighet: innenfor 8 - 320 kbps (MP3),
32 - 192 kbps (WMA)
Avspilling
* GMC?
GMC er forkortelsen for Global Motion
Compensation. Det er et omkodingsverktøy
spesifisert i MPEG4-standarden. Enkelte MPEG4kodeinnretninger, slik som DivX eller Xvid, har
denne utrustningen.
Det er ulike nivåer av GMC-omkoding, vanligvis kalt
1-punkt, 2-punkt eller 3-punkt GMC.
37
Spille av en audio CD eller
MP3/WMA-fil
Alternativer i Audio CD-meny og
Musikkmeny
Opptakeren kan spille av audio CD-plater og
MP3/WMA-filer på harddisken, CD-ROM, CD-R/RW
eller DVD±R/RW-plater. Før du spiller av MP3/WMAfiler må du lese “Om MP3/WMA-lydfiler” på side 39.
1. Trykk på knappene v / V for å velge en mappe/fil
på Audio CD-menyen eller Musikkmenyen og trykk
deretter ENTER.
Menyalternativene vises.
1. Trykk HOME.
HOME-menyen vises.
2. Velg et medium som inneholder MP3/WMA eller
lydtitler og trykk deretter ENTER.
3. Velg alternativet [MUSIC] og trykk deretter ENTER
Audio CD-platemenyen eller musikkmenyen vises
på TV-skjermen.
2. Trykk v / V / b / B for å velge et alternativ og
trykk ENTER.
[Play] Starter avspillingen fra valgt tittel.
[Open] Åpner mappen og en liste over filer i
mappen vises.
Audio CD-meny
Musikkmeny
4. Trykk på knappene v/V for å velge et spor og
trykk deretter B (PLAY).
Avspilling starter.
Under avspilling vil det gjeldende sporets
medgåtte spilletid vises på displayet på
frontpanelet og i menyen. Avspillingen vil stanse
på slutten av platen.
Tips:
Trykk DISPLAY for å se ID3-Tag informasjon for
MP3-filen. Hvis ID3-Tag-informasjon ikke finnes,
vil “Not Checked” bli vist. Hvis du velger en
mappe, vil antall undermapper og antall
MP3/WMA-filer i mappen bli vist.
Trykk DISPLAY en gang til for å gå ut av
informasjonsskjermbildet.
Hvis du vil gå til høyeste mappenivå kan du
bruke v / V for å markere
og deretter
trykke ENTER.
Du kan også vise HOME-menyen for å velge et
annet medium ved å trykke RETURN (O).
5. Trykk STOP når som helst for å stoppe
avspillingen.
Tip:
Du kan opprette en ny mappe. Velg alternativet [New
Album] på Musikk-Harddisk og trykk ENTER. Mappen
“NONAME##” blir opprettet.
38
[Delete] Sletter fil(er) fra mediet (kun harddisk)
[Rename] Endrer filnavnet. (side 43). (kun
harddisk)
[Move] Flytter fil(er) til en annen mappe eller
medium (side 44). (kun harddisk)
[Copy] Kopierer fil(er) til en annen mappe eller
medium (side 44).
[Program Add] Legger til spor i programlisten
(side 40).
Pause
1. Trykk PAUSE/STEP (X) under avspilling.
2. For å gå tilbake til avspilling trykker du B (PLAY)
eller trykker PAUSE/STEP (X) på nytt.
Gå til et annet SPOR
Trykk kort på SKIP (hopp over) . eller >
under avspilling for å gå til det neste sporet eller for
å gå tilbake til begynnelsen på gjeldende spor.
Trykk kort på SKIP . to ganger for å gå tilbake til
det forrige sporet.
På en audio-CD kan du gå direkte til et hvilket som
helst spor – tast inn nummeret på sporet ved hjelp
av talltastene (0-9) under avspilling.
Gjenta
Om MP3/WMA-lydfiler
Audio CD-plater - Gjenta spor/alle/av
MP3/WMA-filenes kompatibilitet til denne
opptakeren er begrenset til følgende:
Samplingsfrekvens: innenfor 8 - 48 kHz (MP3),
innenfor 32 - 48 kHz (WMA)
MP3/WMA - Gjenta spor/mappe/av
Trykk REPEAT for å velge ønsket repetisjonsmodus.
TRACK: gjentar gjeldende spor.
FOLDER: gjentar alle sporene i gjeldende mappe.
OFF (intet display): ingen gjentatt avspilling.
Tilfeldig rekkefølge
1. Trykk RANDOM under avspilling eller i stoppmodus.
Enheten starter automatisk avspilling i tilfeldig
rekkefølge, og “RANDOM” vises i menyskjermen.
2. For å gå tilbake til normal avspilling, trykk på
RANDOM gjentatte ganger inntil “RANDOM”
forsvinner fra menyskjermen.
Tip:
Ved å trykke SKIP > under avspilling i tilfeldig
rekkefølge, velger enheten et annet spor og går
tilbake til avspilling i tilfeldig rekkefølge.
Skifte lydkanal
Trykk AUDIO gjentatte ganger for å høre på en annen
lydkanal (stereo, venstre eller høyre).
Søke (kun audio CD)
1. Trykk SCAN (m eller M) under avspilling.
Avspilleren vil nå gå i SØKE-modus.
2. Trykk SCAN (m eller M) flere ganger for å
velge ønsket hastighet (3 trinn).
3. Trykk B (PLAY) for å avslutte SØKE-modus.
Gjenta A-B (kun audio CD)
Bithastighet: innenfor 8 - 320 kbps (MP3),
32 - 192 kbps (WMA)
Opptakeren kan ikke lese en MP3/WMA-fil som har
en annen filtype enn “.mp3” / “.wma”.
Det fysiske CD-R-formatet skal være “ISO 9660” og
“JOLIET”.
DVD±R/RW fysisk format må være “ISO 9660 (UDF
Bridge format)”
Hvis du spiller inn MP3/WMA-filer med programvare
som ikke kan lage et filsystem (f.eks. Direct-CD), vil
det være umulig å spille av MP3/WMA-filer. Vi
anbefaler at du bruker «Easy-CD Creator», som
oppretter et ISO9660-filsystem.
Avspilling
Trykk REPEAT for å velge ønsket repetisjonsmodus.
TRACK: gjentar gjeldende spor.
ALL: gjentar alle sporene på platen.
OFF (intet display): ingen gjentatt avspilling.
Filnavn skal ha maksimalt 8 tegn og må være av
filtypen .mp3 eller .wma.
Ikke bruk spesialtegn som / ? * : “ < > l osv.
Totalt antall filer og mapper på platen må ikke
overstige 1999.
Denne opptakeren krever plater og opptak som
oppfyller bestemte tekniske standarder for å kunne yte
en optimal avspillingskvalitet. Forhåndsinnspilte DVDplater oppfyller automatisk disse standardene. Det
finnes mange typer plateformater for innspilling
(inkludert CD-R som inneholder MP3 eller WMA-filer),
og disse krever at visse betingelser er oppfylt (se
ovenfor) for å garantere kompatibilitet for avspilling.
Kunden bør merke seg at det kreves tillatelse for å
laste ned MP3/WMA-filer og musikk fra Internett.
Vårt firma har ingen rettigheter til å utstede slik
tillatelse. Tillatelse skal alltid innhentes fra
rettighetshaveren.
For å gjenta en sekvens i et spor:
1. Trykk A-B ved det startpunktet du har valgt.
Repetisjonsikonet og ‘A’ vises i menyskjermen.
2. Trykk A-B en gang til ved det sluttpunktet du har
valgt.
Repetisjonsikonet og ‘A - B’ vises i menyskjermen,
og repetisjonssekvensen starter.
3. For å gå ut av sekvensen og gå tilbake til normal
avspilling trykker du A-B på nytt.
Repetisjonsikonet forsvinner fra menyskjermen.
39
Programmert avspilling med
Audio CD og MP3/WMA-filer
Programmert avspilling muliggjør tilpassede spillelister
som består av audio CD eller MP3/WMA-spor.
Programmene kan inneholde opptil 99 audio CD-spor
eller 256 MP3/WMA-filer.
1. Trykk på knappene v / V for å velge et spor/fil
(eller mappe) på Audio
CD-menyen eller Musikkmenyen.
Du kan velge alle filer og mapper i Musikkmenyen
ved å trykke CLEAR-knappen. Trykk på CLEARknappen en gang til hvis du vil kansellere utvalget.
(gjelder ikke Audio-CD)
Alternativer i programlistemenyen
1. Trykk v / V for å velge et spor/fil i programlisten
og trykk deretter ENTER.
Menyalternativene vises.
Velge flere filer/spor (mapper)
1. Trykk MARKER.
Et kontrollmerke markerer filen/sporet eller
mappen. Trykk MARKER en gang til for å
slette markert fil/spor eller mappe.
2. Gjenta trinn 1 for å markere ytterligere
filer/spor (mapper).
2. Trykk ENTER.
Alternativene vises på menyens venstre side.
3. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Program Add] og trykk deretter ENTER.
4. Gjenta trinn 1-3 for å markere ytterligere spor.
Merk:
Hvis du velger en mappe for Programmert avspilling
legges alle spor/filer i mappen til programlisten.
2. Trykk v / V for å velge et alternativ og trykk
ENTER for å bekrefte.
[Play] Avspillingen starter i den rekkefølgen du
har programmert sporene.
[Delete] Sletter spor fra programlistemenyen.
[Move] Flytter spor for å endre rekkefølgen i
programmet.
[Save] Lagrer programlisten (kun harddisk).
Gjenta programmerte spor
Trykk REPEAT for å velge ønsket repetisjonsmodus.
[TRACK] Gjentar gjeldende spor.
[ALL] Gjentar all spor i programlisten.
[OFF] Avbryter repetisjonsmodus (ingen visning).
Slette et spor fra programlisten
1. Velg sporet du ønsker å slette fra programlisten.
Bruk MARKER-knappen til å velge flere spor.
2. Trykk ENTER. Menyalternativene vises.
3. Velg alternativet [Delete] og trykk deretter ENTER.
Endre sporenes rekkefølge i programlisten
5. Trykk B for å gå til Programlisten.
De programmerte sporene du sist valgte er
markert i programlisten.
6. Trykk på knappene v / V for å velge et spor du
ønsker å spille av.
7. Trykk B (PLAY) for å starte.
Avspillingen stopper etter at det siste
programmerte sporet i programlisten er spilt.
8. For å avslutte Programmert avspilling og gå tilbake
til normal avspilling velger du et spor fra listen og
trykker B (PLAY).
Tip:
Du kan vise eller fjerne programlisten ved å trykke
MENU/LIST.
40
1. Velg sporet du ønsker å flytte i programlisten. Bruk
MARKER-knappen til å velge flere spor.
2. Trykk ENTER. Menyalternativene vises.
3. Velg alternativet [Move] og trykk deretter ENTER.
4. Trykk på knappene v / V for å flytte den gule
stolpen til ønsket plassering og trykk deretter
ENTER.
Lagre programlisten (kun harddisk)
Denne opptakeren husker brukerprogramlisten som
du har programmert.
1. Velg et spor fra programlisten.
Menyalternativene vises.
2. Velg alternativet [Save] og trykk deretter ENTER.
Programlisten blir lagret i PROGRAM-mappen på
harddisken.
Vise en JPEG-fil
Alternativer i fotomenyen
Opptakeren kan spille av JPEG-filer på CD-R/RW,
DVD±R/RW eller harddisken. Før du spiller av JPEGopptak må du lese “Om JPEG-bildefiler” på side 42.
1. Trykk v / V for å velge en fil i programlisten og
trykk deretter ENTER.
Menyalternativene vises.
Du kan velge alle filer og mapper i menyen ved å
trykke CLEAR-knappen. Trykk på CLEAR-knappen
en gang til hvis du vil kansellere utvalget.
1. Trykk HOME.
HOME-menyen vises.
2. Velg et medium som inneholder JPEG-filer og
trykk deretter ENTER.
3. Velg alternativet [PHOTO] og trykk deretter ENTER.
Fotomenyen vises på TV-skjermen.
Velge flere filer (mapper)
1. Trykk MARKER.
Et kontrollmerke markerer filen eller mappen.
Trykk MARKER en gang til for å slette markert
fil eller mappe.
Avspilling
2. Gjenta trinn 1 for å markere ytterligere filer
(mapper).
4. Trykk på knappene b / B / v / V for å velge en
mappe og trykk ENTER.
Menyalternativene vises på menyens venstre side.
5. Velg alternativet [Open] og trykk deretter ENTER.
En liste over filer i den valgte mappen vises.
6. Trykk på knappene b / B / v / V for å velge en fil
og trykk ENTER.
Menyalternativene vises på menyens venstre side.
Tips:
Hvis du vil gå til høyeste mappenivå kan du bruke
v / V for å markere
og deretter trykke ENTER.
Du kan også vise HOME-menyen for å velge et
annet medium ved å trykke RETURN (O).
7. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Full Screen] og trykk deretter ENTER.
Det valgte bildet vises over hele skjermen.
8. Trykk STOP når som helst for å stoppe visningen.
Fotomenyen vises.
2. Trykk v / V for å velge et alternativ og trykk
ENTER for å bekrefte.
[Open] Åpner mappen og en liste over filer i
mappen vises.
[Full Screen] Viser den valgte filen over hele
skjermen.
[Delete] Sletter den valgte filen fra mediet (kun
harddisk).
[Slide Show] Viser menyen for lysbildevisning.
[Rename] Endrer filnavnet (side 43) (kun
harddisk).
[Move] Flytter filen(e) til en annen mappe
(album) eller medium (side 44) (kun harddisk).
[Copy] Kopierer filen(e) til en annen mappe eller
medium (side 44).
Tip:
Du kan opprette en ny mappe på harddisken.
Velg alternativet [New Album] og trykk deretter
ENTER.
Mappen “NONAME##” blir opprettet.
Hoppe over bilder
Trykk ENTER for å vise eller skjule denne menyen.
Under visning av et bilde trykker du SKIP (. eller
>) en gang for å hoppe til neste fil eller for å gå
tilbake til forrige fil.
Rotere bilder
Bruk v / V mens du ser på et bilde for å rotere det
med urviserne eller mot urviserne.
41
Lysbildevisning
1. Velg alternativet [Slide Show] i Fotomenyen (referer
til “Alternativer i fotomenyen” på side 41).
2. Trykk ENTER.
Menyen for lysbildevisning vises.
5. Bruk MARKER-knappen til å velge flere filer.
Velg alternativet [Select All] for å velge alle
sporene og trykk deretter ENTER.
Velg alternativet [Deselect All] for fjerne alle de
valgte sporene og trykk deretter ENTER.
Velg alternativet [Cancel] for å gå ut av denne
menyen og trykk deretter ENTER.
6. Trykk på knappene b / B / v / V for å markere
[Start] og trykk ENTER.
3. Bruk b / B / v / V for å sette alternativene.
Alternativet [Object]:
[Selected] Viser kun valgte filer som
lysbildevisning.
Bruk MARKER-knappen til å velge flere filer.
[Selected] Viser alle filer som lysbildevisning.
Alternativet [Speed]:
Stiller lysbildehastigheten til [Slow] (langsom),
[Normal] (normal) eller [Fast] (hurtig).
4. Velg alternativet [Start] og trykk deretter ENTER for
å starte lysbildevisningen.
5. Trykk STOP for å stanse lysbildevisningen og gå
tilbake til fotomenyen.
Stanse lysbildevisningen midlertidig
1. Trykk PAUSE/STEP (X) for å stanse visningen
midlertidig.
2. Når du ønsker å fortsette visningen, trykker du
B (PLAY).
Høre på musikk og vise lysbilder samtidig
Du kan vise fotofiler samtidig som du hører på
MP3/WMA-musikkfiler som er innspilt på
harddisken.
7. Trykk STOP for å stanse lysbildevisningen og gå
tilbake til fotomenyen.
Om JPEG-bildefiler
JPEG-platens kompatibilitet med denne
opptakeren er begrenset til følgende:
Avhengig av størrelsen på og antall JPEG-filer kan
det ta lang tid for opptakeren å lese filene. Hvis det
ikke vises noen skjermmeny i løpet av noen
minutter kan det være at enkelte filer er for store —
reduser oppløsningen i JPEG-filene til under 4 M
piksler.
Totalt antall filer og mapper på platen må ikke
overstige 1999.
Enkelte plater kan være inkompatible som følge av
et annet innspillingsformat eller platens tilstand.
1. Velg alternativet [Slide Show] i Fotomenyen (referer
til “Alternativer i fotomenyen” på side 41).
Forsikre deg om at alle valgte filer er av filtypen
“.jpg” når de kopieres inn på CD-plate.
2. Trykk ENTER.
Menyen for lysbildevisning vises.
Hvis filene er av typen “.jpe” eller “.jpeg” må
filnavnene endres til “.jpg” filer.
3. Velg alternativet [Simultaneous Music play] i
menyen for lysbildevisning.
Filnavn uten filendelsen “.jpg” kan ikke leses av
denne opptakeren, selv om filene vises som JPEGbildefiler i Windows Utforsker.
Progressivt og tapsfritt komprimerte JPEG-bilder
støttes ikke.
4. Trykk ENTER.
Menyen for Simultaneous Music play vises.
42
Redigere en MP3/WMA, JPEG,
DivX-fil
Gi navn til en fil på harddisken
Du kan gi individuelle navn til MP3/WMA-filer på
harddisken. Navnene kan bestå av opptil 32 tegn.
Disse beskrivelsene er eksempler på behandling av
MP3-filer, andre filtyper behandles på tilsvarende
måte.
1. Velg en fil du ønsker å endre navnet på i menyen.
Slette fil(er)/mappe(r) fra harddisken
3. Velg alternativet [Edit] og trykk deretter ENTER.
Endringsalternativer vises.
2. Trykk ENTER.
Menyalternativene vises i menyen.
Du kan slette MP3/WMA, JPEG eller DivXfil(er)/mappe(r) fra harddisken.
1. Velg en fil du ønsker å slette i menyen.
Du kan velge alle filer og mapper i menyen ved å
trykke CLEAR-knappen. Trykk på CLEAR-knappen
en gang til hvis du vil kansellere utvalget.
1. Trykk MARKER.
Et kontrollmerke markerer filen eller mappen.
Trykk MARKER en gang til for å slette markert
fil eller mappe.
2. Gjenta trinn 1 for å markere ytterligere filer
(mapper).
Avspilling
Velge flere filer (mapper)
4. Velg alternativet [Rename] og trykk deretter ENTER.
Tastaturmenyen vises.
For innskriving av tekst, se side 56.
2. Trykk ENTER.
Menyalternativene vises i menyen.
3. Velg alternativet [Delete] og trykk deretter ENTER.
Valgt(e) fil(er) slettes fra harddisken.
43
Kopiere fil(er) til et annet medium eller
mappe
Du kan kopiere fil(er)/mappe(r) til et annet medium
eller mappe
1. Velg en fil du ønsker å kopiere i menyen.
Du kan velge alle filer og mapper i menyen ved å
trykke CLEAR-knappen. Trykk på CLEAR-knappen
en gang til hvis du vil kansellere utvalget.
Velge flere filer (mapper)
Flytte en fil(er)
Du kan flytte fil(er)/mappe(r) til et annet medium eller
mappe Etter flyttingen er filen(e)/mappen(e) slettet fra
den opprinnelige plassen.
1. Følg trinn 1-3 som angitt til venstre.
2. Trykk ENTER.
Alternativene vises på menyens venstre side.
3. Velg alternativet [Move] og trykk deretter ENTER.
Flyttemenyen vises.
1. Trykk MARKER.
Et kontrollmerke markerer filen eller mappen.
Trykk MARKER en gang til for å slette markert
fil eller mappe.
2. Gjenta trinn 1 for å markere ytterligere filer
(mapper).
2. Trykk ENTER.
Menyalternativene vises i menyen.
3. Velg alternativet [Edit] og trykk deretter ENTER.
Endringsalternativer vises.
4. Velg alternativet [Copy] og trykk deretter ENTER.
Kopieringsmenyen vises.
4. Du kan velge et album (mappe) å flytte.
1. Når du har valgt et medium trykker du ENTER.
Album (mappe)-listen vises.
2. Velg en mappe.
Du kan også opprette et nytt album (mappe).
Velg alternativet [New Album] i flyttemenyen og
trykk deretter ENTER.
Mappen “NONAME##” blir opprettet.
5. Velg alternativet [Move] og trykk ENTER for å
starte flytting.
5. Du kan velge et album (mappe) å kopiere.
1. Når du har valgt et medium trykker du ENTER.
Album (mappe)-listen vises.
2. Velg en mappe.
Du kan også opprette et nytt album (mappe).
Velg alternativet [New Album] i
kopieringsmenyen og trykk deretter ENTER.
Mappen “NONAME##” blir opprettet.
6. Velg alternativet [Copy] og trykk ENTER for å
starte kopiering.
44
Om DVD-innspilling
Merknader:
Denne opptakeren kan ikke gjøre opptak på CD-R
eller CD-RW-plater.
Vårt firma påtar oss ikke noe ansvar for feil i
forbindelse med opptak grunnet strømbrudd, feil
med plater eller skader på opptakeren.
Fingeravtrykk og små riper på en plate kan innvirke
på ytelsen for avspilling og/eller innspilling.
Ta godt vare på platene dine.
Platetyper og innspillingsformater, moduser
og innstillinger
Denne opptakeren kan spille av fem ulike typer DVDplater: forhåndsinnspilte DVD-video, DVD-RW, DVDR, DVD+RW og DVD+R-plater. Plateformatet for
DVD-R, DVD+R, DVD+RW-plater er alltid
“videoformat” – det samme som for forhåndsinnspilte
DVD-videoplater.
Dette betyr at du kan spille av en ferdigstilt DVD-R,
DVD+R eller DVD+RW-plate på en ordinær DVDspiller.
DVD-RW-formatet er som standard
videoinnspillingsformat (VR), selv om du kan endre
dette til videoformat etter behov. (Hvis platen
reinitialiseres, slettes innholdet på platen.)
Innspillingsmodus henger nøye sammen med
plateformatet. Hvis plateformatet er
videoinnspillingsformat, er innspillingsmodus VRmodus. Hvis plateformatet er videomodus, er
innspillingsmodus videomodus (bortsett fra DVD-video
som ikke er skrivbar, og som derfor ikke har
innspillingsmodus).
Innspillingsmodusene (som er fast for hele platen)
består av innspillingsinnstillinger. Disse kan endres
etter behov for hvert opptak og bestemmer
bildekvaliteten og hvor mye plass opptaket tar på
platen.
Om innspilling til harddisk
Innspilling på den interne harddisken tilsvarer i
prinsippet innspilling på en DVD-RW-plate i VRmodus. Du har et utvalg av innspillingsalternativer
som inkluderer manuell modus, og du kan naturligvis
spille inn, slette og overspille så mange ganger du
ønsker. Harddiskens kapasitet er så stor at du kan
lagre lange videofiler (selv om de er
høykvalitetsfilmer). Harddisken er inndelt i ti grupper
for å lette organiseringen av innholdet. Du kan navngi
og bruke disse gruppene som du ønsker – du kan
f.eks. ha en bestemt gruppe til filmer, en annen
gruppe til TV-show og en tredje gruppe til innspillinger
fra videokamera.
Merk:
Maksimalt antall titler som kan spilles inn på
harddisken er 255.
Ved å bruke harddisken kan du spille inn maksimalt
12 sammenhengende timer.
Merknader om opptak
Innspillingstidene som vises er ikke helt nøyaktig
fordi opptakeren bruker videokompresjon med
variabel bithastighet. Det betyr at innspillingstiden er
avhengig av materialet som spilles inn.
Når du tar opp et TV-program, og det er dårlig
mottak eller bildeforstyrrelser, kan innspillingstiden
bli kortere.
Hvis du kun spiller inn stillbilder eller lyd, kan
innspillingstiden bli lengre.
Visningstiden for opptak og tiden som gjenstår, er
ikke alltid like lang som platen.
Tilgjengelig innspillingstid kan minske hvis du
redigerer en plate omfattende.
Hvis du bruker en DVD-RW-plate, må du passe på
at du velger innspillingsformat (videomodus eller
VR-modus) før du spiller inn noe som helst på
platen. Se side 29 (plateformat) for mer informasjon
om dette.
Når du bruker en DVD-R eller DVD+R-plate, kan du
ta opp helt til platen er full eller til du ferdigstiller
platen. Før du starter et opptak, bør du sjekke hvor
mye innspillingstid som er igjen på platen.
Når du bruker en DVD-RW-plate i videomodus, øker
den tilgjengelige innspillingstiden kun hvis du sletter
den siste tittelen som ble spilt inn på platen.
Alternativet Delete Title (Slett tittel) i menyen
Tittelliste (Original) bare gjemmer tittelen uten
faktisk å slette den fra platen, og øker ikke
innspillingstiden som er tilgjengelig (unntatt den
siste innspilte tittelen på en DVD-RW-plate i
videomodus).
Overskriving av opptak er tilgjengelig med bruk av
DVD+RW-plater.
Når du bruker en DVD+R/RW-plate vil opptakeren
utføre menyoppføringen for å oppdatere den nye
tittelen og foreta endringer når platen fjernes fra
opptakeren.
Derfor må du ta ut platen etter å ha satt
opptakerens driftsmodus til DISC-modus.
Innspilling
Innspilling
Innspillingstid og bildekvalitet
Det er fire forhåndsinnstilte innspillingsmodi:
HQ – Høyeste kvalitet – ca. 1 time innspillingstid på
en DVD-plate (4,7 GB).
SQ – Standard kvalitet – tilstrekkelig til de fleste
anvendelser, ca. 2 timer innspillingstid på en DVDplate (4,7 GB).
LQ – Litt lavere kvalitet, men den dobler
innspillingstiden på en DVD-plate (4,7 GB) til ca. 4
timer.
EQ – Laveste videokvalitet – ca. 6 timer
innspillingstid på en DVD-plate (4,7 GB)
45
Tidsskift
HDD
Ikke gå glipp av en scene fra en direkte TV-sending.
Hvis telefonen ringer mens du ser på din
favorittsending kan du bare trykke på “TIMESHIFT” og
“PAUSE” før du løfter av telefonrøret. Tidsskiftfunksjonen aktiveres, og sendingen tas opp for senere
visning.
Etter telefonsamtalen eller avbrytelsen, trykk “PLAY”
eller “SCAN” for å se programmet.
Trykk “STOP” for å gå tilbake til sendingen i sanntid.
Innspilling av tidsskiftklipp HDD
Du kan redigere under et tidsskift for å lagre
programmet på harddisken.
1. Under tidsskift bruker du pause, trinn, søk og
sakte film for å finne startpunktet.
2. Trykk REC ved startpunktet i den seksjonen som
du skal spille inn.
Redigeringens fremdrift vises i rødt i
fremdriftsindikatoren.
Bruk av tidsskift (pause,
direktesending/avspilling) HDD
3. Bruk pause, trinn, søk og sakte film for å finne
sluttpunktet.
Du kan lagre et program midlertidig i harddiskens
bufferminne.
Trykk TIMESHIFT mens du ser på et TV-program.
Fremskrittsindikatoren vises på TV-skjermen, slik som
vist nedenfor. Fremskrittsindikatoren skifter til
tidsskiftsikon etter 5 sekunder.
1
4. Trykk REC ved sluttpunktet i den seksjonen som
du spiller inn.
Normal avspilling fortsetter.
5. Gjenta trinnene 1 og 4 for å gjøre flere
innspillinger av tidsskiftklipp.
2
6. Trykk STOP for stanse tidsskift.
En bekreftelsesmelding vises.
3
4
5
1. Indikerer avspillingsmodus
2. Indikerer gjeldende tidsskiftposisjon.
3. Indikerer starttid for gjeldende tidsskift.
4. Indikerer medgått tid for gjeldende tidsskift.
5. Indikerer tidspunktet som er én time etter
starttiden for gjeldende tidsskift.
Tips:
Under tidsskift kan du bruke spesielle
avspillingsfunksjoner (Slow, Scan osv.). Referer til
Avspillingsfunksjoner på sidene 32-35.
Du kan redigere filmklipp i bufferminnet under
tidsskift for å beholde programmet på harddisken.
Referer til Innspilling av tidsskiftsklipp til høyre.
Merknader:
Det er ikke noen ledig kapasitet på harddisken, den
eldste tidsskiftsseksjonen i bufferminnet blir slettet
trinnvist.
Hvis ingen knapp blir betjent på 6 timer, stopper
tidsskiftfunksjonen automatisk.
Markørsøk i tidsskiftsmodus
Du kan gjøre en markering i tidsskiftsmodus. Trykk
MARKER ved ønsket punkt under tidsskift.
Trykk SEARCH for å hente frem den markerte
scenen.
46
7. Trykk på knappene b / B for å velge [Yes] og trykk
deretter ENTER. Eller trykk på STOP en gang til.
Den aktuelle sendingen vises på skjermen.
Merknader:
De valgte avsnittene lagres på harddisken.
Når du vil stoppe innspillingen av tidsskiftklipp
trykker du på knappen STOP. Hvis du trykker på
POWER for å stoppe innspillingen kan det være at
programmet ikke spilles inn på harddisken.
Innspilling fra tidsskift kan ikke gjøres med avsnitt
som er kortere enn 5 sekunder.
Hoppe til start eller slutt under tidsskift
1. Trykk ENTER under tidsskift. Menyen vises.
2. Trykk b og avspillingen starter fra tidsskiftets
begynnelse.
Trykk B og opptakeren hopper til slutten på
tidskiftet og stopper i pausemodus.
Avslutte tidsskift
1. Trykk STOP for å avslutte tidsskiftfunksjonen.
En bekreftelsesmelding vises.
2. Trykk på knappene b / B for å velge [Yes] og trykk
deretter ENTER.
Den aktuelle sendingen vises på skjermen.
Grunnleggende om opptak av et
TV-program
7. Trykk STOP (x) for å avslutte opptaket.
Følg nedenstående instruksjoner for å ta opp et TVprogram. Opptaket starter umiddelbart og fortsetter
inntil platen er full eller du selv stanser innspillingen.
1. Trykk PAUSE/STEP (X) for å stanse innspillingen
midlertidig.
2. Når du ønsker å fortsette opptaket, trykker du
PAUSE/STEP (X).
1. Trykk HOME.
HOME-menyen vises.
2. Velg et medium (harddisk eller plate) for å spille
inn et TV-program og trykk deretter ENTER.
Spille inn et TV-program mens du ser på
et annet
1. Trykk TV/DVD for å velge TV-modus under
innspillingen. TV-indikatoren vises.
2. På TV-apparatet velger du kanalen du ønsker å se
på.
3. Velg alternativet [TV (hardisk)] eller [TV (DVD)] og
trykk deretter ENTER.
Husk å sjekke at TV-inngangen er koplet til
opptakeren.
Hvis du legger i en helt tom plate vil opptakeren
bruke litt tid på å initialisere platen.
Hurtigvalg av tidsinnstilt opptak
4. Sett nødvendig innspillingsmodus ved å trykke
REC MODE gjentatte ganger, (HQ, SQ, LQ, EQ)
1. Følg trinn 1-4 som angitt til venstre
(Grunnleggende om opptak av et TV-program).
5. Trykk på knappene v / V for å velge TV-kanalen
som skal spilles inn.
2. Trykk REC (z) flere ganger for å velge
innspillingstiden.
Skifte TV-lydkanal
Du kan velge hvilken lydkanal (språk) du vil høre på
ved å trykke AUDIO mens du ser på et TV-program.
Den aktuelle lydkanalen vises på skjermen.
Stereo- eller monosending:
Stereo → Left → Right → Mono
Tospråklig sending:
Main → Sub → Main+Sub
For tospråklige TV-opptak settes lydkanalen fra [TV
Rec Audio] i undermenyen til oppsettmenyen (se
side 29).
Hvis det er dårlig kvalitet på lyden med innstillingen
stereo, kan du i mange tilfeller forbedre den ved å
skifte til mono (venstre eller høyre).
Denne opptakeren kan spille inn NICAM og regulær
audio. Hvis NICAM-innstillingen (side 23) er satt til
Auto og sendingen er i NICAM, skifter audio
automatisk til NICAM, og du kan spille inn NICAMlyden. Hvis sendingen er ikke-NICAM, tas den alltid
opp som regulær audio.
Hvis NICAM-lyden ikke er god pga. ugunstige
mottakerforhold, kan du slå av NICAM-innstillingen
for programmet.
6. Trykk REC (z) en gang.
Innspillingen starter. (Opptaksindikatoren lyser i
displayvinduet.)
Innspillingen fortsetter inntil du trykker STOP
(x) eller disketten eller harddisken er full.
For å lage et opptak av en bestemt lengde, se
”Hurtigvalg av tidsinnstilt opptak” i høyre kolonne.
Hurtigvalg av tidsinnstilt opptak er en enkel måte å
gjøre et opptak av en bestemt varighet, uten å måtte
gjøre bruk av program-tidtakeren.
Innspilling
Merk:
Du må legge inn en skrivbar plate for å foreta en
DVD-innspilling.
Pause i innspillingen
Innspillingen starter etter det første trykket. Hvert
påfølgende trykk øker innspillingstiden innenfor den
ledige lagringskapasiteten (maks. 240 minutter).
Innspillingstiden vises på TV-skjermen.
På slutten av opptaket vil opptakeren avslutte
innspillingen og slå seg av.
Kontrollere innspillingstiden
Trykk REC (z) en gang for å kontrollere
innspillingstiden. Den lagrede innstillingen vises
automatsk kort på TV-skjermen.
Samtidig vises gjenstående tid for opptaket i
displayvinduet.
Forlenge innspillingstiden
Innspillingstiden kan når som helst bli forlenget ved å
trykke REC (z).
Hvert påfølgende trykk øker innspillingstiden innenfor
den ledige lagringskapasiteten (maks. 240 minutter).
Forsiktig
Hvis opptakeren ikke er plugget i veggkontakten (eller
det er et strømbrudd) under opptak, går innspillingen
tapt.
47
Tidsinnstilt opptak
Denne opptakeren kan bli programmert til å ta opp
opptil 16 programmer innen 1 måned. For automatisk
opptak må tidtakeren vite hvilke kanaler som skal tas
opp, samt starttidspunkt og lengde på opptaket.
Obs:
Hvis du skal bruke en fullstendig blank disk for
forhåndsstilt opptak, må du formatere den før
opptaket. (Se “Diskformat” side 29.)
1. Trykk TIMER REC.
Menyen for tidsinnstilt opptak vises.
[Media] Velg et medium for innspillingen (harddisk
eller DVD).
[PR] Velg et programnummeret fra minnet, eller en
av de eksterne inngangene som det skal tas opp
fra.
[Date] Velg en dato inntil 1 måned frem i tid.
[Start Time] Still inn starttidspunktet.
[End Time] Still inn sluttidspunktet.
[Repeat] Velg ønsket gjentakelsesintervall (én
gang, daglig (mandag - fredag), eller ukentlig).
[VPS/PDC] VPS/PDC-systemet justerer automatisk
innspillingstiden slik at du ikke går glipp av
opptaket selv om programmet du vil ta opp, ikke
blir sendt til fastsatt tid. For at VPS/PDC skal
fungere korrekt må du legge inn riktig tid og dato i
henhold til programoversikten.
Merk at VPS/PDC ikke fungerer med alle stasjoner.
Merknader:
Stasjoner som bruker VPS/PDC har typisk
lagt inn VPS/PDC-informasjon på tekst-TV
sidene. Sjekk derfor disse sidene før du
forhåndsprogrammerer et tidsinnstilt opptak.
Når du bruker VPS/PDC kan det være tilfeller
der begynnelsen av programmet ikke blir spilt
inn.
2. Angi nødvendig informasjon for dine tidsinnstilte
opptak.
b / B (venstre/høyre) – flytter markøren til
venstre/høyre
v / V (opp/ned) – endrer innstillingen i
markørens posisjon
Trykk RETURN (O) for å gå ut av menyen for
tidsinnstilt opptak.
Trykk ENTER når du har angitt all
programinformasjon.
Trykk TIMER REC for å vise listen over
tidsinnstilte opptak.
48
3. Sett nødvendig innspillingsmodus ved å trykke
REC MODE gjentatte ganger, (HQ, SQ, LQ, EQ).
4. Trykk ENTER, og programmet vil bli lagret i
maskinens opptaksminne.
Listen med tidsinnstilte opptak vil vises slik at du
kan sjekke programmeringen.
Kontrollfeltet “Rec. OK” på listen med tidsinnstilte
opptak indikerer at tidsinnstilt opptak er korrekt
programmert.
5. Trykk RETURN (O) for å gå ut av programlisten.
6. Pass på at du har lagt inn en skrivbar plate for
DVD-innspilling, og at du trykker på POWER for å
sette opptakeren i beredskapsstilling (standby).
Merknader:
Timer-indikatoren lyser i displayet når opptakeren
står i standby og tidtakeren er aktiv.
For tospråklige TV-opptak settes lydkanalen fra
[TV Rec Audio] i undermenyen til oppsettmenyen
(se side 29).
Du stopper det tidsinnstilte opptaket ved å trykke
inn POWER-knappen.
Hvis du setter tidsinnstilt opptak til DVD, men det
ikke finnes noen skrivbar DVD-plate i opptakeren
når innspillingen skal starte, kommer funksjonen
Recovery Recording (berget innspilling) automatisk
til å spille inn programmet på harddisken.
Samtidig innspilling og
avspilling
Avspilling og innspilling både for DVD og den innebygde
harddisken (HDD) er helt uavhengig av hverandre. For
eksempel kan du spille inn enten fra DVD eller
harddiskkilden og samtidig spille av video fra den andre
kilden.
1. Start opptaket.
2. Trykk HOME for å vise Home-menyen.
3. Bruk knappene v / V / b / B og ENTER for å
velge et annet medium for avspilling.
4. Start avspilling.
Innspillingen vil fortsette mens du spiller av mediet
i den andre modusen.
Merknader:
Du kan ikke bruke samtidig avspilling og
innspilling mens du kopierer.
Du kan ikke redigere programmer under
samtidig innspilling og avspilling.
Tidsinnstilt opptak med
ShowView® -systemet
Dette systemet gjør det svært enkelt å programmere
tidsinnstilte opptak. De fleste TV-guidene publiserer
SHOWVIEW-numrene i sine programoversikter. Hvis du
ønsker å foreta et tidsinnstilt opptak av et program,
trenger du bare å angi det tilhørende SHOWVIEWnummeret. Dato, start- og stopptid samt kanal stilles
inn automatisk. Alt du trenger å gjøre er å fortelle
opptakeren om innspillingsmodus, og om dette er et
engangsopptak eller et repeterende opptak.
Opptil 16 tidsinnstilte opptak kan programmeres i
systemet.
7. Trykk ENTER, og programmet vil bli lagret i
maskinens opptaksminne.
Listen med tidsinnstilte opptak vil vises slik at du
kan sjekke programmeringen.
Kontrollfeltet “Rec. OK” på listen med tidsinnstilte
opptak indikerer at tidsinnstilt opptak er korrekt
programmert.
8. Trykk RETURN (O) for å gå ut av menyen for
tidsinnstilt opptak.
9. Pass på at du har lagt inn en skrivbar plate for
DVD-innspilling, og at du trykker på POWER for å
sette opptakeren i beredskapsstilling (standby).
Innspilling
1. Trykk på SHOWVIEW.
ShowView-menyen vises.
Trykk en gang til på SHOWVIEW hvis du vil gå ut
av menyen.
[Number] Oppgi ShowViewprogrammeringsnummeret.
[Repeat] Velg ønsket gjentakelsesintervall (én
gang, daglig (mandag - fredag), eller ukentlig).
2. Bruk talltastene og trykk ENTER for å oppgi
ShowView-nummeret.
Menyen for tidsinnstilt opptak vil vises slik at du
kan sjekke programmeringen.
b / B (venstre/høyre) – flytter markøren til
venstre/høyre
Hvis du taster feil før du trykker ENTER, trykker
du flere ganger på CLEAR for å slette ett og ett
siffer i passordet og deretter taste inn det
korrekte tallet.
3. Bruk b / B til å flytte markøren til repetisjonsfeltet,
og bruk v / V til å velge [Repeat] (repetisjon) (en
gang, daglig (mandag-fredag) eller ukentlig).
4. Trykk ENTER etter å ha fylt inn all
programinformasjonen.
Programmet vil bli lagret i maskinens opptaksminne.
5. Du kan endre informasjonen etter behov ved å
bruke b / B / v / V (media, VPS/PDC, osv.).
Se “Tidsinnstilt opptak” på forrige side.
6. Velg en opptaksmodus (HQ, SQ, LQ eller EQ).
49
Sjekke informasjonen om
tidsinnstilt opptak
Du kan alltid sjekke de tidsinnstilte opptakene dine når
opptakeren er slått på. Trykk TIMER REC-knappen to
ganger.
Trykk v / V for å velge et tidsinnstilt opptak.
Trykk ENTER for å endre det valgte programmet.
Menyen for tidsinnstilt opptak vises.
Trykk CLEAR for å slette det valgte programmet fra
listen over tidsinnstilte opptak.
Hvis to eller flere tidsinnstilte opptak overlapper:
prioriteres programmet som inntreffer først.
Når det tidligste er slutt, starter opptak av det neste
programmet.
prioriteres det først programmerte av to programmer
som begge starter på nøyaktig samme tidspunkt.
Hvis platen er skadet kan opptaket bli mangelfullt.
Dette kan forekomme selv om kontrollfeltet “Rec. OK”
er haket av.
Opptak fra inngang for ekstern
kilde
Opptak fra eksterne kilder
Du kan ta opp også fra eksterne apparater, slik som et
videokamera eller en videospiller. Disse må være
tilkoplet en av opptakerens innganger for eksterne kilder.
1. Påse at komponenten som du skal ta opp fra er
korrekt tilkoplet opptakeren. Se sidene 14-15.
2. Velg et medium (harddisk eller DVD-plate) for å
spille inn ved hjelp av HOME-menyen (se side 22).
Annullere et tidsinnstilt opptak
Du kan når som helst annullere et tidsinnstilt opptak
før opptaket starter.
Trykk v / V for å velge et program du ønsker å
fjerne fra listen over tidsinnstilte opptak. Hvis du vil
slette programmet, trykker du CLEAR (Slett).
Stoppe et tidsinnstilt opptak under innspilling
Etter at opptaket har begynt kan du likevel stoppe og
slette programmet.
Trykk POWER.
Feilsøking ved problemer med
tidsinnstilt opptak
Selv om tidtakeren er satt på, vil opptakeren ikke
gjøre opptak hvis:
Ingen plate er lagt inn og det er ikke ledig plass på
harddisken.
En ikke-skrivbar plate er lagt inn og det er ikke ledig
plass på harddisken.
Alternativet [Disc Protect] (platebeskyttelse) er satt
til [ON] i oppsettmenyen og det er ikke ledig plass
på harddisken (se side 30).
Strømmen er på.
Det finnes allerede 99 innspilte titler (DVD-RW,
DVD-R), 49 titler (DVD+RW, DVD+R) på platen og
det er allerede innspilt 255 titler på harddisken.
Du kan ikke programmere inn et tidsinnstilt
opptak når:
Det pågår allerede et opptak.
Du forsøker å sette et tidligere tidspunkt enn
gjeldende dato og klokkeslett.
Det er allerede programmert 16 tidsinnstilte opptak.
50
3. Trykk AV gjentatte ganger for å velge inngangen
for den eksterne kilden du vil ta opp fra.
Tuner: innebygd tuner
AV1: EURO AV1 AUDIO VIDEO på bakpanel
AV2: EURO A/V2 DECODER på bakpanel
AV3: AUDIO IN 3 / VIDEO IN 3 på bakpanel
AV4: INPUT 4 (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO
IN) på frontpanel
DV: DV IN på frontpanel
Merk!
OPT vil ikke bli innspilt.
4. Velg innspillingsmodus ved å trykke REC MODE
gjentatte ganger, (HQ, SQ, LQ eller EQ).
5. Trykk REC (z) en gang.
Innspillingen starter. (Opptaksindikatoren lyser i
displayvinduet.)
Innspillingen fortsetter inntil du trykker
STOP (x) eller platen er full.
For å lage et opptak av en bestemt lengde, se
”Hurtigvalg av tidsinnstilt opptak” på side 47.
6. Trykk STOP (x) for å avslutte opptaket.
Merk:
Hvis kilden er kopibeskyttet med bruk av CopyGuard,
kan du ikke gjøre opptaket med denne opptakeren.
Se side 59 for detaljer om opphavsrett.
Før dubbing av DV
Du kan kople et DV-videokamera til denne opptakeren
ved å bruke en enkel DV-kabel for inn- og utsignaler
for audio, video, data og fjernbetjening.
Denne opptakeren er bare kompatibel med
videokameraer med DV-format (DVC-SD, DV25).
Digitale satellittunere og Digital VHS-videospillere er
ikke kompatible.
Du kan ikke kople til mer enn ett DV-videokamera
om gangen til denne opptakeren.
Du kan ikke kontrollere denne opptakeren fra
eksternt utstyr som er tilkoplet via DV IN-kontakten
(gjelder også to opptakere).
Det er kanskje ikke alltid mulig å kontrollere
videokameraet via DV IN-kontakten.
Digitale videokameraer kan vanligvis spille inn lyd i
stereo med 16-biter/48 kHz eller i to stereospor med
12- biter/32 kHz. Denne opptakeren kan kun ta opp
på ett stereo-lydspor. Sett alternativet [DV Rec
Audio] til [Audio 1] eller [Audio 2] etter behov (se
side 29).
Audioinngangen til DV IN-kontakten bør være 32
eller 48 kHz (ikke 44,1 kHz).
Uklare bilder på opptaket kan forekomme dersom
kildeenheten har vært satt i pause eller spiller av en
seksjon på platen som er tom, strømmen blir borte i
kildeenheten, eller DV-kabelen er blitt koplet fra.
Spille inn fra et digitalkamera
Du kan ta opp fra et digitalt videokamera som er
tilkoplet DV IN-kontakten på opptakerens frontpanel.
Med opptakerens fjernkontroll kan du kontrollere både
videokameraet og opptakeren.
Før opptak kontrollerer du at audio-inngangen for DV
IN-kontakten er satt opp (se side 29).
Tips:
Kildesignalet må være i DVC-SD-format.
Enkelte videokameraer lar seg ikke kontrollere med
bruk av denne opptakerens fjernkontroll.
Hvis du kopler til en annen opptaker ved hjelp av en
DV-kabel, kan du ikke kontrollere den andre DVDspilleren fra denne opptakeren.
Du kan ikke kontrollere denne opptakeren fra
eksternt utstyr som er tilkoplet via DV IN-kontakten.
Du kan ikke ta opp informasjon om dato og
tidspunkt fra en DV-kassett.
1. Forsikre deg om at ditt digitale videokamera er
tilkoplet DV IN-kontakten på frontpanelet. Se side
14.
2. Velg alternativet [TV (hardisk)] eller [TV (DVD)] i
HOME-menyen og trykk deretter ENTER (se side
22).
3. Sjekk at DV audio-inngangen er som forutsatt.
Du kan velge mellom Audio 1 (original audio) og
Audio 2 (overdubbet audio).
DV Input settes fra [DV Rec Audio] i
undermenyen for oppsettsmenyen. Se “DVlydopptak” på side 29 for mer informasjon.
4. Trykk AV flere ganger for å velge DV-inngangen.
DV vises i displayet og på TV-skjermen.
5. Finn det stedet på videobåndet du vil begynne
opptaket.
Best resultat får du hvis du setter opptaket i pause
på det stedet du vil begynne innspillingen fra.
Avhengig av hvilket videokamera du har, kan du
bruke denne opptakerens fjernkontroll til å styre
STOP, PLAY og PAUSE-funksjonene.
6. Trykk REC (z) en gang for å starte innspillingen.
Innspillingen stopper automatisk hvis
opptakeren ikke registrerer noe signal.
Du kan stoppe innspillingen midlertidig eller helt
ved å trykke henholdsvis PAUSE/STEP (X)
eller STOP (x).
Du kan ikke kontrollere videokameraet fra
denne fjernkontrollen under innspilling.
I videomodus kan sluttbildet bli stående på
skjermen en liten stund etter at opptaket er
avsluttet.
For at tidsinnstilt opptak skal fungere korrekt på
denne opptakeren, må det digitale
videokameraet også være slått på og i drift.
Innspilling
Opptak fra DV-inngang
Feilsøking
Hvis du ikke kan få bilde og/eller lyd gjennom DV INkontakten, må du kontrollere følgende punkter:
Forsikre deg om at DV-kabelen er korrekt tilkoplet.
Forsøk å slå av det eksterne utstyret, og slå det
deretter på igjen.
Forsøk å skifte audio-inngangen.
Merk:
Avhengig av det hvilket videokamera du bruker, kan
det være at du ikke kan kontrollere kameraet med
fjernkontrollen som leveres med denne opptakeren.
51
Oversikt over tittelliste- og
kapittellistemenyene
12 3
4 5
6 7
Med hjelp av tittellistemenyen kan du redigere
videoinnholdet. Redigeringsfunksjonene som er
tilgjengelige i tittellistemenyen er avhengig av hvorvidt
du redigerer video på DVD-plate eller harddisk, og
hvorvidt du redigerer originalinnholdet eller en spilleliste.
Det er to måter å redigere DVD-RW-plater i VR-modus.
Du kan enten redigere platens originalinnhold direkte,
eller du kan opprette og redigere en spilleliste. Spillelisten
endrer i virkeligheten ikke innholdet på platen, men
kontrollerer bare hvordan innholdet spilles av.
Redigering av data som er innspilt på harddisken
ligner redigeringen av originalinnholdet på en DVDRW-plate i VR-modus, den har lignende kommandoer
for sletting og navngivning av titler så vel som nøyaktig
kontroll over kapittelinnholdet i titlene på en DVD-plate.
Merk:
Hvis du vil vise tittellistemenyen for harddisken under
innspilling kan det være at visse titler vises med et
merke. Disse titlene ble innspilt med en Line Inputinnstilling som ikke er den samme som opptakerens
aktuelle innstilling. Det er ikke mulig å spille av disse
titlene under innspillingen.
1. Trykk MENU/LIST for vise tittellistemenyen.
Avspillingen bør være stanset når du gjør dette.
Du kan også få tilgang til den ved hjelp av
HOME-menyen. Velg alternativet [TITLE LIST]
og trykk ENTER.
Når du velger titler må du bruke v / V-knappene
for å vise forrige/neste side hvis det er mer enn
seks titler.
Hvis du redigerer en plate i VR-modus trykker
du MENU/LIST for å skifte mellom original- og
spillelistemeny.
Menyalternativene finner du på skjermens venstre
side. Hoveddelen av skjermbildet viser miniatyrbilder
av titlene (eller kapitlene) på DVD-platen eller
harddisken. Du kan endre disse miniatyrene ved bruk
av THUMBNAIL-knappen – se Endre tittelminiatyrer
på side 53.
Trykk DISPLAY for å vise informasjon om den valgte
tittelen i tittellistemenyen.
Når du har valgt en tittel eller et kapittel i
tittellistemenyen, trykker du ENTER.
Menyalternativene vises på menyens venstre side.
Trykk v / V for å velge et alternativ og trykk ENTER
for å bekrefte.
2. Trykk RETURN (O) flere ganger for å avslutte
tittellistemenyen.
52
1. Menyalternativer: Velg en tittel eller et kapittel for å
vise menyalternativet, og trykk deretter ENTER.
Alternativene som vises vil variere avhengig av
platetype.
[Chapter] Viser tittelens kapittelliste.
[Combine] Kombinerer to titler til én (side 57).
[Delete] Sletter tittelen eller kapitlet (side 55).
[Delete Part] Sletter en del av tittelen (side 55).
[Divide] Deler en tittel i to (side 49).
[Dubbing] Kopierer tittelen til et annet medium
(side 60).
[Full Play] Starter avspillingen av den valgte
tittelen inkludert skjulte kapitler.
[Hide (Show)] Skjuler (eller viser) den valgte
tittelen eller kapitlet (side 58).
[Move] Flytter et kapittel i kapittelliste-spillelisten
til en posisjon i menyen (side 58).
[Play] Starter avspillingen av en valgt tittel eller
et kapittel. De skjulte titlene og kapitlene på
DVD+R/RW-platen kan ikke spilles av.
[Playlist Add] Legger tittelen eller kapitlet til
spillelisten (side 54).
[Protect] Hindrer utilsiktet opptak, redigering og
sletting av tittelen. (side 58)
[Rename (Title Name)] Endrer tittelnavnet (side
56).
[Sort] Sorterer programmene i tittellistemenyen
etter dato, tittel eller kategori (side 56).
[Title] Viser kapitlets tittelliste.
[Undo]/[Redo] Oppheving/Omgjøring av siste
sletting (side 56)
2. Indikerer innspillingsmodus, ledig kapasitet og
fremskrittsindikator for medgått tid.
3. Aktuelt medium
4. Aktuell valgt tittel.
5. Miniatyr
6. Viser valgt tittelnummer og totalt antall titler.
7. Viser tittelnavn, dato for innspilling og
innspillingstiden.
Titler, kapitler og deler
Titler på platens originalinnhold inneholder ett eller
flere kapitler. Når du skriver inn platens tittel i
spillelisten vises også alle kapitler i den samme listen.
Med andre ord oppfører kapitlene i spillelisten seg
akkurat som kapitlene på en DVD-videoplate. Deler er
avsnitter av original- eller spillelistetitlene. Du kan
legge til eller slette deler fra original- og
spillelistemenyen. Når du legger til et kapittel eller en
tittel til spillelisten opprettes en ny tittel som består av
en del (dvs., kapittel) av en original tittel.
Når du sletter en del slettes en del av tittelen fra
original- eller spillelistemenyen.
Forsiktig
Ved redigering ved hjelp av funksjonene Delete
(slett), Add (legg til) og Move (flytt), kan det hende
at start- og sluttbildet ikke blir nøyaktig slik som
innstilt på start- og sluttpunktdisplayet.
Under avspilling av spillelisten vil du kanskje merke
et øyeblikks pause mellom de redigerte punktene.
Dette er ikke noen feil.
Er redigering av DVD-plate slik som
redigering av videotape?
Nei. Når du redigerer en videotape trenger du en
videomaskin til å spille av originalbåndet og en annen
til å spille inn den redigerte filmen. Med DVD redigerer
du ved å opprette en ‘spilleliste’ over det som skal
spilles av og i hvilken rekkefølge. Ved avspilling spiller
opptakeren av platen i henhold til spillelisten.
Legge til kapittelmarkører
-RWVR
+RW
+R
Du kan opprette kapitler innen en tittel ved å legge inn
kapittelmarkører på ønskede punkter.
Merk:
Kapittelmarkører legges automatisk inn med jevne
mellomrom. Du kan endre dette intervallet fra menyen
Initial Setup (initialinnstillinger) (se “Automatisk
kapittel” på side 29).
Under innspilling eller avspilling trykker du CHP ADD
ved det punktet du ønsker å starte et nytt kapittel.
Et ikon for kapittelmarkør vises på TV-skjermen.
Endre tittelminiatyrer
HDD
-RWVR
+RW
+R
Hver tittel som vises i tittellistemenyen er representert
med et miniatyrbilde som er hentet fra starten på den
aktuelle tittelen eller kapitlet.
Om du ønsker kan du velge et annet stillbilde fra
angjeldende tittel.
Trykk THUMBNAIL for å sette bildet som vises i
øyeblikket til det som vises i tittellistemenyen.
Stillbildet du velger vises både i original- og
spillelistemenyen.
Tip:
Du kan også endre miniatyrbildet for tittelen i
kapittellistemenyen. Velg et kapittel i
kapittellistemenyen og trykk deretter THUMBNAIL.
Miniatyrbildet for den tittelen som inkluderer kapitlet er
endret.
Redigere
Harddisk, VR-modus: Redigere
original og spilleliste
Om begrepene ‘original’ og ‘spilleliste’
-RWVR
I denne håndboken vil du ofte se at ordene original og
spilleliste refererer seg til henholdsvis det faktiske
innholdet og den redigerte versjonen.
Original: refererer seg til det som faktisk er innspilt
på platen.
Spilleliste: refererer seg til den redigerte versjonen
av en plate – hvordan det originale innholdet skal
spilles av.
53
Opprette en ny spilleliste
-RWVR
Bruk denne funksjonen til å legge til en originaltittel
eller et kapittel til spillelisten. Når du gjør dette, blir
hele tittelen lagt til i spillelisten (senere kan du slette
deler som du ikke har bruk – se Slette tittel/kapittel fra
original- eller spillelisten på side 55).
Tittelen vises komplett i spillelisten med
kapittelmarkørene slik de er i originalen. Hvis du
imidlertid legger til flere kapittelmarkører i original
senere, blir disse ikke automatisk kopiert over i
spillelistetittelen.
Legge til ytterligere titler/kapitler
i spillelisten -RWVR
Du kan legge til en original tittel eller kapittel til en
spillelistetittel selv om den er registrert allerede.
1. Velg en tittel eller et kapittel i tittellistemenyen
(original) eller kapitellistemenyen (original) som skal
legges til i spillelisten, og trykk deretter ENTER.
Menyalternativene vises på skjermens venstre side.
Du kan legge inn opptil 999 kapitler på én plate. Hvis
du bare vil legge til et kapittel fra en tittel, referer til
”Legge til en tittel/kapittel i spillelisten” på denne
siden.
1. Velg en tittel eller et kapittel i tittellistemenyen
(original) eller kapitellistemenyen (original) som skal
legges til i spillelisten, og trykk deretter ENTER.
Menyalternativene vises på menyens venstre side.
2. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Playlist Add] og trykk deretter ENTER.
2. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Playlist Add] og trykk deretter ENTER.
3. Velg en tittelliste-spilleliste som allerede er
registrert eller for å legge til en tittel eller et
kapittel, og trykk deretter ENTER.
4. Gjenta trinnene 1-3 for å legge til ytterligere en
tittel eller et kapittel til spillelisten.
Du kan se kapitlene som er lagt til i kapittellistespillelistemenyen.
3. Velg [New Playlist] og trykk deretter ENTER.
Den nye tittelen vises i den oppdaterte spillelisten.
Alle kapitler i tittelen er lagt til i spillelisten.
5. Trykk RETURN (O) for å gå ut, eller trykk
MENU/LIST for å gå tilbake til menyen for
tittelliste-original.
54
Slette tittel/kapittel fra originaleller spillelisten
Når du fjerner en tittel eller et kapittel fra
spillelistemenyen, slettes den/det bare fra spillelisten,
tittelen/kapitlet blir værende i originalmenyen.
Hvis du velger å slette en tittel eller et kapittel fra
original (tittel/kapittel)-menyen, blir tittelen eller kapitlet
faktisk slettet fra platen og resterende tid for opptak
øker. Titler/kapitler som er slettet fra originalen blir
også fjernet fra spillelisten.
Merk:
Det kan vise seg umulig å slette kapitler av mindre
enn 5 sekunders varighet.
Slette en del
HDD
-RWVR
Du kan slette en del som du ikke lenger vil ha i
tittelen.
1. Bruk b / B / v / V til å velge en tittel du vil slette i
tittellistemenyen, deretter trykker du ENTER.
Alternativene vises på menyens venstre side.
2. Velg alternativet [Delete Part] og trykk deretter
ENTER.
Menyen Title Edit (Delete Part) vises på TV-skjermen.
Ikonet [Start Point] er merket.
Eksempel: Title Edit (Delete Part) (HDD)
1. Bruk b / B / v / V til å velge et kapittel eller en
tittel du vil slette i tittelliste- eller
kapittellistemenyen, deretter trykker du ENTER.
Menyalternativene vises på skjermens venstre
side.
2. Velg alternativet [Delete] fra alternativene i
menyen.
Eksempel: Tittelliste (harddisk)
3. Avspillingen starter. Bruk funksjonene pause, trinn,
søk og sakte film for å finne startpunktet.
4. Trykk ENTER ved startpunktet i den seksjonen
som du skal slette.
Ikonet ‘Sluttpunkt’ er merket.
Delen vises i fremdriftsindikatoren.
5. Bruk pause, trinn, søk og sakte film for å finne
sluttpunktet.
4. Trykk på knappene b / B for å velge [Yes] og trykk
deretter ENTER.
Valgt kapittel eller tittel blir slettet.
Når du har trykt ENTER vises den nye, oppdaterte
menyen.
5. Gjenta trinn 1 til - 4 for å fortsette å slette fra
menyen.
6. Trykk RETURN (O) gjentatte ganger for å gå ut
av Programlistemenyen.
Merknader:
Når du gjør DVD+RW-opptak blir navnet på den
slettede tittelen endret til ‘Deleted Title’ (slettet tittel).
Hvis det slettes flere enn to titler etter hverandre,
kombineres titlene i én tittel.
Når du sletter en tittel eller et kapittel er det bare
sletting av den siste på DVD+RW-platen som øker
den ledige, resterende innspillingstiden.
Redigere
3. Trykk ENTER for å bekrefte.
Bekreftelsesmeldingen for sletting vises.
6. Trykk ENTER ved sluttpunktet i den seksjonen
som du skal slette.
Du kan kansellere det valgte punktet, bruk v / V
for å velge ikonet [Cancel] og trykk ENTER.
Tip:
Med harddiskopptak har du muligheten til å slette
ytterligere en del.
Velg ikonet [Next Part] i menyen og trykk ENTER.
Deretter gjentar du trinnene 3-6.
7. Hvis du er ferdig å redigere velger du ikonet
[Done] og trykker deretter ENTER.
Bekreftelsesmeldingen for sletting vises.
Trykk på knappene b / B for å velge [Yes] og trykk
deretter ENTER.
Den valgte delen er slettet fra tittelen og
tittellistemenyen vises.
Merk:
Det kan vise seg umulig å slette deler av mindre enn
3 sekunders varighet.
55
Gi navn til en tittel
Sortere
Du kan gi navn til original- og spilleliste-titler uavhengig
av hverandre. Navnene kan bestå av opptil 32 tegn.
Denne funksjonen lar deg vise listene sortert etter
dato, tittel eller kategori i tittellistemenyen (harddisk).
Det gjør at du raskt kan finne tittelen du vil spille av.
1. Velg tittelen du vil navngi i tittellistemenyen,
deretter trykker du ENTER.
Menyalternativene vises på menyens venstre side.
2. Trykk på knappene v/V for å velge alternativet
[Rename (Title Name)] og trykk deretter ENTER.
Tastaturmenyen vises.
3. Angi et navn på tittelen. Trykk b / B / v / V for å
velge et tegn og trykk ENTER for å bekrefte.
Trykk MENU/LIST-knappen for å endre
tastaturtype.
OK: Velg for å avslutte.
Cancel: Sletter alle tegn som er inntastet.
Space: Setter inn et mellomrom i markørens
posisjon.
Delete: Sletter tegnet til venstre for markørens
posisjon.
b / B: Flytter markøren til venstre eller høyre.
Tip:
Fjernkontrollknapper for inntasting av navn
B (PLAY): Setter inn et mellomrom i markørens
posisjon.
X (PAUSE/STEP): Sletter tegnet til høyre for
markørens posisjon.
x (STOP), CLEAR: Sletter tegnet til venstre for
markørens posisjon.
HDD
1. Velg en hvilken som helst tittel i tittellistemenyen
(harddisk), deretter trykker du ENTER.
Menyalternativene vises på menyens venstre side.
2. Trykk på knappene v/V for å velge alternativet
[Sort] og trykk deretter ENTER.
Sorteringsalternativer vises.
3. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Date], [Title] eller [Category], og trykk deretter
ENTER.
Når du har trykt ENTER vises den sorterte
menyen.
Oppheving/Omgjøring av siste
sletting -RWVR
Hvis du har gjort feil under slettingen, kan du oppheve
feilen. Det finnes ett nivå for å gjøre om feil som er
begått (du kan med andre ord gjenopprette den siste
slettingen du foretok).
Trykk v / V for å velge [Undo] og trykk så ENTER.
Det betyr ikke noe om du er inne på menyskjermbildet eller ikke; siste sletting gjøres under alle
omstendigheter om.
. / >: Flytter markøren til venstre eller
høyre.
Tall (0-9): Skriver inn motsvarende tegn i
markørens posisjon.
Tip:
Sjanger kan kun legges til for tittelnavn på harddisken.
4. Velg OK og trykk deretter ENTER for å lagre
navnet og gå tilbake til forrige skjermmeny.
5. Trykk RETURN (O) gjentatte ganger for å gå ut
av Programlistemenyen.
Merknader:
Navn kan bestå av opptil 32 tegn.
For plater som er formatert på en annen opptaker
vises kun et begrenset tegnsett.
Når du spiller inn på DVD-R, DVD+R eller
DVD+RW-plater, vises hele navnet på DVDspilleren først når platen er ferdigstilt.
56
Merk:
Man kan ikke oppheve et opptak.
Man kan ikke oppheve en handling etter å ha tatt ut
plata fra DVD-spilleren eller etter å ha slått den over
på standby.
Man kan oppheve en sletting selv etter at man har
gått ut fra menyskjermen.
Tips:
Man kan omgjøre den siste opphevingen ved å bruke
[Redo] (omgjøring).
Kombinere to titler i én
HDD
Bruk denne funksjonen for å kombinere to
tilgrensende originaltitler (harddisk) i én.
3. Trykk ENTER.
Menyen Title Edit (Divide) vises. Alternativet
[Divide] er merket.
Gjeldende bilde
Merknader:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig dersom det
kun er én tittel på harddisken.
Hvis det er flere enn 60 titler på harddisken kan du
ikke kombinere titlene.
1. Fra tittellisten (harddisk) velger den første av de to
titlene du vil kombinere. Trykk deretter ENTER.
Menyalternativene vises på skjermens venstre
side.
2. Velg alternativet [Combine] og trykk deretter
ENTER.
Den første tittelens
miniatyrbilde
Den andre tittelens
miniatyrbilde
4. Bruk pause, trinn, søk og sakte film for å finne
punktet der du vil dele tittelen.
5. Velg alternativet [Divide] og trykk deretter ENTER
ved punktet.
For å tilbakestille punktet, velg alternativet [Cancel]
og trykk deretter ENTER. Gjenta fra trinn 3.
6. Velg alternativet [Done] og trykk deretter ENTER
for å fastsette punktet.
Tittelen deles opp i to nye titler. Operasjonen kan
ta opptil 4 minutter å fullføre.
4. Trykk på knappene b / B for å velge [Yes] og trykk
deretter ENTER.
Når du har trykt ENTER vises den oppdaterte
menyen.
Dele en tittel i to
HDD
+RW
Kombinere to kapitler til ett
-RWVR
+RW
+R
Bruk denne funksjonen for å kombinere to
tilgrensende spillelister eller originale kapitler til én/ett.
Redigere
3. Velg den andre av de to titlene du vil kombinere.
Trykk deretter ENTER.
En bekreftelsesmelding vises.
Merk:
Du kan ikke velde delepunkt som er kortere enn 3
sekunder.
Merk:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig dersom det kun
er ett kapittel i tittelen.
Bruk denne funksjonen til å dele en tittel opp i to nye
titler.
1. Fra kapittellistemenyen velger det andre av de to
kapitlene du vil kombinere. Trykk deretter ENTER.
Menyalternativene vises på skjermens venstre side.
1. Velg tittelen du vil dele opp i tittellistemenyen,
deretter trykker du ENTER.
Menyalternativene vises på skjermens venstre
side.
2. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Combine].
Sammenslåingsindikatoren vises mellom de to
kapitlene du vil kombinere.
2. Velg alternativet [Divide].
Eksempel: Tittelliste (harddisk)
3. Trykk ENTER.
57
Flytte et kapittel i spillelisten
-RWVR
Bruk denne funksjonen for å omorganisere
avspillingsrekkefølgen i spillelistens kapitler i menyen
for tittelliste-spillelisten.
Merk:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig dersom det kun
er ett kapittel.
Tips:
Hvis du velger et skjult kapittel eller en skjult tittel i
tittelliste- eller kapittellistemenyen, kan du ‘vise’ det/den
ved å velge alternativet [Show] (vis) i menyen. Når du
har gjort det vil du kunne se kapitlet eller tittelen.
Beskytte en tittel
+RW
+R
-RWVR
Bruk denne funksjonen for å beskytte mot utilsiktet
innspilling, redigering eller sletting av tittelen.
1. Trykk MENU/LIST for vise tittellistemenyen.
1. Velg et kapittel i menyen for kapittelliste-spilleliste.
2. Trykk ENTER.
Menyalternativene vises på menyens venstre side.
3. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Move] og trykk deretter ENTER.
4. Bruk b / B / v / V til å velge stedet dit du vil flytte
kapitlet, deretter trykker du ENTER.
Når du har trykt ENTER vises den oppdaterte
menyen.
Skjule et kapittel/en tittel
+RW
+R
Ved avspilling kan du hoppe over skip kapitler eller
titler uten å slette dem fra platen.
1. Bruk v V b B til å velge et kapittel eller en tittel du
vil skjule i tittelliste- eller kapittellistemenyen,
deretter trykker du ENTER.
Alternativene vises på skjermens venstre side.
2. Velg alternativet [Hide].
Eksempel: Tittelloste (DVD+RW)
3. Trykk ENTER for å bekrefte.
Miniatyrbildet for kapitelet eller tittelen blir blendet ned.
58
2. Bruk v V b B til å velge en tittel du vil beskytte,
trykk deretter ENTER.
Alternativene vises på skjermens venstre side.
3. Velg alternativet [Protect].
4. Trykk ENTER for å bekrefte.
Låssymbolet vises på tittelens miniatyrbilde.
Tips:
Hvis du velger en tittel som allerede er beskyttet i
tittellistemenyen, kan du ‘fjerne beskyttelsen’ ved å
velge alternativet [Protect] (beskytt) fra alternativene i
tittellistemenyen. Etter at du har gjort dette kan du
redigere og slette tittelen.
Før dubbing
Bruk opptakerens kopieringsfunksjoner for å:
Sikkerhetskopiere viktige opptak som er lagret på
harddisken til en DVD-plate.
Lage en DVD-kopi av et opptak på harddisken for
avspilling på en annen spiller.
Overføre video fra en DVD-plate til harddisken for
redigering.
Overføre redigert video fra harddisken til DVD-plate.
Den enkleste kopieringsmetoden er å bruke ett-trykkskopieringsfunksjonen. Ved å bruke denne kan du på en
enkel måte kopiere tittelen som spilles av i øyeblikket,
fra harddisken til en DVD-plate, eller motsatt.
Merk:
Dubbing er ikke tilgjengelig hvis tittelens varighet er
mindre enn 5 sekunder. (fra HDD til DVD)
Hva er ‘CPRM’?
CPRM er et kopibeskyttelsessystem (med
krypteringssystem) som kun tillater innspilling av ‘etttrinns kopibeskyttede’ sendinger. CPRM er forkortelse
for Content Protection for Recordable Media
(innholdsbeskyttelse for lagringsbare medier).
Denne avspilleren er CPRM-kompatibel.
Det betyr at du kan ta opp ett-trinns kopibeskyttede
sendinger, men du kan ikke lage kopier av opptakene.
CPRM-opptak kan kun gjøres på DVD-RW-plater som
er formatert i VR-modus, og CPRM-opptak kan kun
spilles av på spesielle spillere som er kompatible med
CPRM.
Opphavsrett, Copyright
Opptaksutstyr skal kun brukes til lovlig kopiering, og
du anmodes om å sjekke hva som utgjør lovlig
kopiering i det landet hvor du lager en kopi.
Kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale som
filmer eller musikk er ulovlig med mindre det er tillatt
gjennom et lovlig unntak eller med samtykke fra
eierne av opphavsretten.
Dette produktet bruker opphavsrettsbeskyttet
teknologi som er beskyttet av amerikanske
metodepatenter og andre åndsverksrettigheter og
som eies av Macrovision Corporation og andre
rettighetseiere. Macrovision Corporation må
autorisere all bruk av denne opphavsrettsbeskyttede
teknologien, og den er kun til personlig bruk eller
annen begrenset visning med mindre annet er avtalt
med Macrovision Corporation. Omvendt utvikling
(Reverse Engineering) eller demontering er ikke
tillatt.
FORBRUKERE BØR MERKE SEG AT IKKE ALLE
HØYOPPLØSNINGS TV-APPARATER (HDTV) ER
FULLT KOMPATIBLE MED PRODUKTET OG KAN
FORÅRSAKE BILDEFORSTYRRELSER. HVIS DU
ERFARER 625 PROGRESSIVE
BILDESKANNINGSPROBLEMER, ANBEFALER VI
AT DU SKIFTER TILKOPLINGEN TIL ‘STANDARD
DEFINITION’-UTGANGEN. HVIS DU HAR
SPØRSMÅL VEDRØRENDE TV-APPARATETS
KOMPATIBILITET MED DENNE MODELL 625p
HARDDISK-/DVD-OPPTAKEREN, VENNLIGST
KONTAKT VÅRT KUNDESERVICESENTER.
Hurtigkopiering
Kopiering mellom DVD-plater og harddisken er en
fullstendig digital prosess og medfører derfor ikke noe
tap av kvalitet verken i audio- eller videosignalene.
Dette betyr at du kan overføre frem og tilbake uten å
bekymre deg om at kvaliteten skulle bli dårligere for
hver ‘generasjon’.
Det betyr også at kopiering kan utføres med høyest
mulig hastighet.
Når du kopierer fra harddisk til DVD-plate, avhenger
hastigheten av innspillingsmodusen og type DVDplate som du bruker.
Dubbing
Dubbing
59
Dubbing fra harddisk til DVD
Dubbing fra DVD til harddisk
1. Velg tittelen du vil dubbe i tittellistemenyen
(harddisk), deretter trykker du ENTER.
Menyalternativene vises på skjermens venstre
side.
1. Velg tittelen du vil dubbe i tittellistemenyen,
deretter trykker du ENTER.
Menyalternativene vises på skjermens venstre
side.
2. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Dubbing] og trykk deretter ENTER.
Menyen Dubbing vises.
2. Trykk på knappene v / V for å velge alternativet
[Dubbing] og trykk deretter ENTER.
Menyen Dubbing vises.
3. Trykk på knappene b / B for å velge ønsket
innspillingsmodus (HQ, SQ, LQ, EQ eller Fast) og
trykk deretter V.
Ikonet ’Start’ er merket.
Fast (hurtig): Se side 59 for nærmere detaljer om
hurtigkopiering.
3. Trykk på knappene b / B for å velge ønsket
innspillingsmodus (HQ, SQ, LQ, EQ eller Fast) og
trykk deretter V.
Ikonet ’Start’ er merket.
Fast (hurtig): kun tilgjengelig når du kopierer en
plate i VR-modus til harddisk. (Se side 59 for
nærmere detaljer om hurtigkopiering.)
4. Trykk ENTER når ikonet [Start] er merket.
Dubbing starter.
4. Trykk ENTER når ikonet [Start] er merket.
Dubbing starter.
5. Trykk STOP (x) når som helst for å stoppe
dubbingen.
5. Trykk STOP (x) når som helst for å stoppe
dubbingen.
Merknader :
Innspillingstiden for [hurtig]-modus kan variere
avhengig av kildefilens størrelse.
Omtrentlig tid (eksempel: 4x DVD-plate):
– 1 times innhold i LQ: 5-6 minutter
– 1 times innhold i HQ: 12-15 minutter
Merknader :
Avhengig av opptaksutstyrets eller selve platens
tilstand, kan det være at dubbing ikke er mulig.
Hvis du stopper dubbing i [hurtig] modus før
operasjonen er fullført, vil opptaket kanselleres og
alle data som er innspilt frem til det punktet går tapt.
Hvis den resterende kapasiteten på platen ikke er
tilstrekkelig, er [hurtig] modus ikke tilgjengelig.
[Fast]-modus er ikke tilgjengelig for redigerte
harddisktitler.
60
Hvis du stopper dubbing i [hurtig] modus før
operasjonen er fullført, vil opptaket kanselleres og
alle data som er innspilt frem til det punktet går tapt.
Innspilling i [Fast]-modus kan ta opptil 19 minutter.
Ett-trykks kopiering (harddisk til
DVD)
Ett-trykks kopiering (DVD til
harddisk)
Funksjonen One Touch Copy (ett-trykks kopiering)
kopierer tittelen som spilles av fra harddisken til DVD.
Hele tittelen blir kopiert, uansett hvor i tittelen du
aktiverer kopieringen. Opptakeren kopierer med den
høyest mulige hastigheten.
Ett-trykks kopiering fra DVD-plate til harddisk kopierer
en enkelt tittel til harddisken i sanntid. Når du starter
kopieringen hopper avspillingen tilbake til tittelens
begynnelse, deretter fortsetter den frem til slutten av
tittelen når innspillingen stopper automatisk.
Kopieringen utføres i gjeldende innstilling for
innspillingsmodus (HQ, SQ, LQ, EQ).
Under avspilling fra harddisk trykker du DUBBING
for å kopiere gjeldende tittel til en DVD-plate.
Skjermmenyen indikerer at kopiering av tittelen pågår.
Avspillingen fortsetter samtidig med kopieringen.
Du kan ikke benytte funksjonen ett-trykks kopiering
for å kopiere en tittel dersom noen del av den er etttrinns kopibeskyttet.
Under avspilling fra DVD-plate trykker du
DUBBING for å kopiere gjeldende tittel til harddisk.
Avspillingen starter på nytt fra den aktuelle tittelens
begynnelse. Skjermmenyen indikerer at kopiering av
tittelen pågår.
Merknader:
Video CD-plater kan ikke kopieres til harddisk.
Kopieringen stopper når opptakeren oppdager et felt
med riper eller en kopibeskyttet del.
Hvis noen del av tittelen er kopibeskyttet, starter
kopieringen, men den kopibeskyttede delen blir ikke
kopiert.
Avspilling av spilleliste-tittelen, er ett-trykkskopiering (One Touch Copy) ikke mulig.
Tips:
Trykk STOP (x) når som helst for å stoppe
dubbingen.
Dubbing
For at ett-trykks kopiering skal fungere må du påse at
det er lagt inn en skrivbar DVD-plate.
61
Referanse
Ytterligere informasjon
Overskrive opptak +RW
2. Trykk TITLE i avspillingsmodus.
Tittellistemenyen vises, slik som vist nedenfor.
Tip:
Du kan skjule tittellistemenyen ved å trykke
STOP (x).
Følg denne prosedyren for å overskrive en tidligere
innspilt tittel med et nytt videoopptak. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig for DVD+R-plater som
alltid spiller inn til slutten av platen.
1. Velg inndatakilden du ønsker å gjøre opptak fra
(TV-kanal, AV1-4, DV).
2. Trykk MENU/LIST for vise tittellistemenyen.
3. For å spille av en tittel velger du ønsket tittel og
trykker deretter ENTER eller B (PLAY).
Spille av opptak på andre DVD-spillere
(ferdigstille en plate)
3. Bruk v V b B til å velge en tittel du vil overskrive.
4. Trykk REC (z) for å starte overskrivingen.
Overskrivingen starter fra tittelens startpunkt.
5. Trykk STOP (x) for å avslutte overskrivingen.
Den nye tittelen er opprettet og den oppdaterte
menyen vises.
Merknader:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for et beskyttet
tittel.
Hvis overskrivingen er lengre enn tittelen som
overskrives, blir den neste tittelen overskrevet.
Dersom den neste tittelen er beskyttet stopper
overskrivingen ved den beskyttede tittelens
startpunkt.
Hvis den valgte tittelens innspillingstid er kortere
enn 10 sekunder, blir den neste tittelen overskrevet.
Dersom den neste tittelen er beskyttet stopper
overskrivingen.
Se tittellistemenyen på andre DVDopptakere eller spillere +RW +R
Du kan se tittellistemenyen på andre DVD-spillere
som er i stand til å spille av DVD+RW eller DVD+Rplater.
1. Legg inn en DVD+R eller DVD+RW-plate som
allerede er innspilt.
62
De fleste ordinære DVD-spillere kan spille av
ferdigstilte plater som er innspilt i videomodus samt
ferdigstilte DVD+R eller DVD+RW-plater. Et lite antall
spillere kan også spille av DVD-RW-plater i VRmodus, ferdigstilte eller ikke.
Referer til håndboken som ble levert sammen med
den andre spilleren for å kontrollere hvilke
plateformater den kan spille av.
Ferdigstilling ‘fikserer’ opptaket og redigeringer slik at
platen kan spilles på en vanlig DVD-spiller eller
datamaskin som har en egnet DVD-ROM-stasjon.
Når du ferdigstiller en videomodusplate opprettes et
menybilde slik at du kan navigere på platen. Menyen
åpnes ved å trykke på MENU/LIST eller TITLE.
For å ferdigstille en plate, referer til “Ferdigstille”
på side 30.
Merknader:
Ikke-ferdigstilte DVD+RW-plater kan spilles av på
ordinære DVD-spillere.
Det redigerte innholdet på DVD+RW-plater er
kompatible med ordinære DVD-spillere, men bare
etter ferdigstilling.
Eventuelt redigert innhold på DVD+R-plater er ikke
kompatibelt med ordinære DVD-spillere. (Skjule,
kombinere kapitler, kapittelmarkører som er lagt til,
osv.)
Hvor lang tid ferdigstillingen tar avhenger av
platetype, hvor mye som er spilt inn på platen, og
antall titler.
Det kan ta opptil 30 minutter å ferdigstille DVD+R
DL-plater.
Språkkoder
Bruk denne listen for å legge inn ønsket språk for følgende initialinnstillinger:
Disc Audio (audio plate), Disc Subtitle (teksting plate), Disc Menu (platemeny).
Språk
Abchaziska
Afar
Afrikaans
Albaniska
Amhariska
Arabiska
Armeniska
Assamesiska
Aymara
Azerbajdzjanska
Basjkiriska
Baskiska
Bengali; Bangla
Bhutan
Bihari
Bretonska
Bulgariska
Burmesiska
Beloryska
Kambodjanska
Katalanska
Kinesiska
Korsikanska
Kroatiska
Tjeckiska
Danska
Holländska
Engelska
Esperanto
Estländska
Färöiska
Kod
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
Språk
Fiji
Finska
Franska
Frisiska
Galiciska
Georgiska
Tyska
Grekiska
Grönländska
Guarani
Gujarati
Haussa
Hebreiska
Hindi
Ungerska
Isländska
Indonesiska
Interlingue
Iriska
Italienska
Japanska
Javanesiska
Kanadensiska
Kashmiri
Kazakiska
Kirgisiska
Koreanska
Kurdiska
Laotiska
Latin
Lettiska
Kod
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Språk
Lingala
Litauiska
Makedoniska
Malagasy
Malajisiska
Malayalam
Maltesiska
Maori
Marathi
Moldaviska
Mongoliska
Nauru
Nepal
Norska
Oriya
Panjabi
Pashto
Persiska
Polska
Portugisiska
Quechua
Romanskt språk
Rumänska
Ryska
Samoanska
Sanskrit
Skotsk gaeliska
Serbiska
Serbokroatiska
Shona
Sindhi
Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Språk
Singalesiska
Slovakiska
Sloveniska
Somali
Spanska
Sudanesiska
Swahili
Svenska
Tagalog
Taik
Tamil
Tatar
Telugo
Thailändska
Tibetanska
Tigrinja
Tonga
Turkiska
Turkmeniska
Twi
Ukranianska
Urdu
Uzbek
Vietnamesiska
Volapük
Kymriska
Wolof
Xhosa
Jiddisch
Yoruba
Zulu
Kod
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Områdekoder
Velg en områdekode fra denne listen.
kode
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
Område
kode
Etiopien
ET
FFiji
FJ
Finland
FI
Frankrike
FR
Tyskland
DE
Storbritannien
GB
Grekland
GR
Grönland
GL
Heard och McDonald-öarna HM
Ungern
HU
Indien
IN
Indonesien
ID
Israel
IL
Italien
IT
Jamaica
JM
Japan
JP
Kenya
KE
Kuwait
KW
Libyen
LY
uxembourg
LU
Område
kode
Malaysia
MY
Maldiverna
MV
Mexico
MX
Monaco
MC
Mongolen
MN
Marocko
MA
Nepal
NP
Nederländerna
NL
Nederländska Antillerna AN
Nya Zeeland
NZ
Nigeria
NG
Norge
NO
Oman
OM
Pakistan
PK
Panama
PA
Paraguay
PY
Filippinerna
PH
Polen
PL
Portugal
PT
Rumänien
RO
Ryssland
RU
Område
Saudiarabien
Senegal
Singapore
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Sydkorea
Spanien
Sri Lanka
Sverige
Schweiz
Thailand
Turkiet
Uganda
Ukraina
USA
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe
kode
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
LK
SE
CH
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Referanse
Område
Afghanistan
Argentina
Australien
Österrike
Belgien
Bhutan
Bolivia
Brasilien
Kambodja
Canada
Chile
China
Colombia
Kongo
Costa Rica
Kroatien
Tjeckien
Danmark
Ecuador
Egypten
El Salvador
63
Presetting the Radio Stations
Forhåndsinnstille radiostasjoner
Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM og AM.
Før du begynner å søke, må du passe på at volumet
er stilt ned til minimumsnivået.
1. Trykk på FM/AM på fjernkontrollen til FM eller
AM(MW) vises i displayvinduet
2. Hver gang du trykker på FM/AM deretter, veksler
visningen mellom FM og AM(MW).
3. Trykk og hold knappen TUN.- b eller TUN.+ B på
fjernkontrollen i ca. tre sekunder inntil frekvensindikatoren begynner å endre seg, og slipp
deretter knappen.
Stasjonssøkingen stopper når en stasjon er innstilt på
opptaker/mottakeren. «ST» (for stereoprogram) vises i
displayvinduet.
4. Trykk ENTER på fjernkontrollen.
Et forhåndsinnstilt nummer vil komme opp på displayet.
5. Trykk PR/PRESET + eller PR/PRESET - på
fjernkontrollen for å velge forhåndsinnstilt nummer.
6. Trykk igjen ENTER på fjernkontrollen.
Stasjonen blir lagret.
Lytte på radio
Først må du lagre forhåndsinnstilte radiostasjoner i
opptaker/mottakerens minne (se "Forhåndsstille
radiostasjoner" til venstre).
1. Trykk på FM/AM helt til AM (MW) eller FM vises i
visningsvinduet.
Den sist innstilte radiostasjonen blir valgt.
2. Trykk flere ganger på PR/PRESET + eller
PR/PRESET - for å velge ønsket forhåndsinnstilte
stasjon.
Hver gang du trykker på denne knappen stilles opptaker/
mottakeren inn på en forhåndsinnstilt stasjon om gangen.
3. Juster volumet ved å rotere VOLUME på
frontpanelet eller ved å trykke på VOLUME + eller
- på fjernkontrollen flere ganger.
Skru av radioen
Trykk på POWER for å skru av DVD-opptaker/
mottakeren, eller velg en annen funksjonsmodus.
(DVD, AV 1, AV 2 ...).
Lytte på radiostasjoner som ikke er
forhåndsinnstilt
7. Gjenta trinn 3 til 6 for å lagre flere stasjoner.
Bruk manuell eller automatisk søking i trinn 2.
Stille inn en stasjon med svakt signal
For manuell innstilling trykk TUN.- b eller TUN.+ B
på fjernkontrollen.
Trykk på flere ganger på TUN.- b eller TUN.+ B i trinn
3 for å søke etter stasjonen manuelt.
For automatisk innstilling trykk TUN.- b eller TUN.+
B og hold knappen nede i ca. 2 sekunder på
jernkontrollen.
Slette alle lagrede stasjoner
Trykk og hold ENTER i ca. fem sekunder for å slette
alle lagrede stasjoner.
Nyttig informasjon
Hvis det er støy på et FM-program
Trykk på MO./ST. på frontpanelet slik at “ST” vises i
visningsvinduet. Det vil ikke være noen
stereoeffekt, men mottakskvaliteten vil bli bedre.
Trykk på knappen på nytt hvis du vil få tilbake
stereoeffekt.
Forbedre mottakerkvaliteten
Juster antennene.
64
Dette anlegg er utstyrt med RDS (Radio Data System)
som inneholder forskjellige informasjoner om FM radio.
RDS (Radio Data System) er et system som gradvis
innføres i mange lender. Datastrømmen inneholder
forskjellige informasjoner som for eksempel
identifikasjon av den sendende stasjonen, detaljer om
musikkvalget og korrekt tid for stasjonen du hører på.
RDS Stemning
Når en FM stasjon stemmes og inneholder RDS Data,
viser anlegget automatisk dets tjenestenavn og RDS
indikatoren lyses i Displayvinduet sammen med
indikatorene for RDS tjenesteprogram (PS),
identifikasjon av programtypen (PTY) og klokketiden
(Clock Time) (CT) i fall den sendes av stasjonen.
RDS Display Valg
RDS Systemet kan overføre forskjellige opplysninger i
tillegg til initialtjenestenavnet som vises først når
stasjonen er stemt. Ved normal RDS drift, viser
displayet navnet på stasjonen, sendningsnettverket eller
tjenestebokstevene. Når du trykker på RDS på
fjernkontrollen tillater det sykle kring forskjellige data
typer i følgende rekkefølge:
(PS ↔ FREQUENCY (FREKVENS) ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)
PS (PROGRAMTJENSTENAVN) – Kanalnavnet
vises i Displayvinduet
PTY (Identifikasjon av programtypen) – Navnet på
programtypen vises i Displayvinduet
RT (Radiotext) – "Text" meddelelsen inneholder
spesiell informasjon fra sendende stasjoner. Legg
merke til at denne meddelelse kan rulle gjennom
displayet for å tillate en meddelelse.
CT (Tid som kontrolleres av kanalen) – Muliggjør
anlegget at motta den riktige tiden og viser den i
Displayvinduet.
Merk:
Visse RDS stasjoner inkluderer ikke en del av disse
ytterliggere trekk. Hvis data som er nødvendig for den
valgte modusen overføres ikke, viser Displayvinduet
PTY NONE (INGEN PTY), RT NONE (INGEN RT), CT
NONE (INGEN CT), PS NONE (INGEN PS)
meddelelsen.
Program søk (PTY)
En stor fordel av RDS er dens evne at kode sendninger
med dens Program Type (PTY) koder som viser typen
av materialet som sendes. Følgende liste viser
forkortningene som anvendes å vise hver PTY sammen
med PTY forklaring:
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM 1
Nyheter
Nåværende Historier
Opplysning
Idrett
Undervisningsprogrammer
Drama
Kultur
Vitenskap
Forskjellige Talarprogrammer
Populær Musikk
Rock Musikk
Lett Musikk
Klassisk Musikk
Seriøs Klassisk Musikk
Annen Musikk
Vær Informasjon
Finansielle Programmer
Barneprogrammer
Programmer om Selskapelige Saker
Religiøse Sendninger
Telefon-inn Programmer
Res og Turnere
Fritid og Hobby
Jazz Musikk
Country Musikk
Nasjonal Musikk
Gammel Musikk
Folkemusikk
Dokumentprogrammer
Stasjonens Alarm Test Meddelelse
Nødesituasjon Sendningsinformasjon
Du kan lete etter en særskilt Programtype (PTY)
gjennom å følge de her stegene:
1. Trykk på FM/AM for å velge FM modus.
2. Trykk på PTY på fjernkontrollen. Displayvinduet
viser det siste PTY som har vært i bruk.
Referanse
RDS (Radio Data System)
Operasjon
3. Trykk på PTY gjentatte ganger for å velge ønsket
PTY.
4. Når det er valgt PTY, trykk ned og hold PTY.
Anlegget veksler automatisk til søkemodus.
Når stasjonen er stemt, stopper søkningen. .
65
Feilsøking
Kontroller følgende punkter for mulig problemløsing før du kontakter forhandlerens kundeservice.
Symptom
Problemløsning
Nettkabelen er ikke tilkoplet.
Plugg nettkabelen forskriftsmessig i
veggkontakten.
Intet bilde
TV-apparatet er ikke satt til å motta
opptakerens utsignal.
Velg passende videoinnmodus på TVapparatet slik at bildet fra opptakeren
vises på TV-skjermen.
Videokabelen er ikke korrekt tilkoplet.
Kople til videokabelen på korrekt
måte.
TV-apparatet som er tilkoplet er slått av.
Slå på TV-apparatet.
Utstyret som er tilkoplet via
audiokabelen er ikke satt til å motta
opptakerens utsignal.
Velg korrekt innmodus på
lydmottakeren slik at du høre lyden
fra opptakeren.
Audiokablene er ikke korrekt tilkoplet.
Kople til audiokabelen på korrekt
måte.
Utstyret som er tilkoplet via
audiokabler er slått av.
Slå på utstyret som er tilkoplet via
audiokabelen.
Audiokabelen er skadet.
Skift ut med en ny.
Platen er tilsmusset.
Rengjør platen.
Ingen plate er satt inn.
Sett inn en plate. (Kontroller at plateindikatoren i displayvinduet tennes.)
En ikke-lesbar plate er satt inn.
Sett inn en avspillbar plate. (Kontroller
platetype, fargesystem og sonekode.)
Platen er lagt opp-ned i plateskuffen.
Legg platen med avspillingssiden ned.
Platen er ikke lagt innenfor føringene.
Legg platen korrekt i plateholderen.
Platen er tilsmusset.
Rengjør platen.
Klassifiseringsnivået er satt.
Slå av klassifiseringsfunksjonen eller
endre nivået.
Forvrengt bilde fra
ekstern kilde.
Videosignalet fra det eksterne utstyret
er kopibeskyttet.
Kan ikke koples via denne
opptakeren. Kople utstyret direkte til
TV-apparatet.
Hopper forbi enkelte
kanaler ved bruk av
v / V.
Svak eller manglende
lyd eller bilde fra
kringkastet kanal
Disse kanalene er ikke lagret i
opptakeren.
Søk og lagre kanalene på nytt. Se
“Programredigering” på side 23.
Løse antenneforbindelser eller kabler.
Stram tilkoplingspunktene eller skift ut
kabelen.
Ikke bilde fra
videokamera
Videokameraet er ikke slått på.
Slå på videokameraet og betjen det
korrekt.
Bildet fra videokameraet
via A/V eller DV INinngang vises ikke på
TV-skjermen.
Opptakerens kilde er feil.
Bruk AV for å velge inngangskanal
(AV1, AV2, DV osv.).
Kan ikke stille inn
radiostasjoner.
Antennene er plassert eller koblet feil.
Koble til antennen på en sikker måte.
Juster antennene, og koble til en
ekstern antenne om nødvendig.
“CHECK CABLE”
(kontroller kabel) vises i
displayvinduet.
Systemkabelen er feil tilkoplet.
Kontroller tilkoplingen av
systemkabelen og korriger.
Ingen lyd
Dårlig bilde ved
avspilling
Opptakeren starter ikke
avspilling
66
Mulig årsak
Ingen strøm
Mulig årsak
En plate som er innspilt
på denne opptakeren
lar seg ikke spille av i
en annen spiller.
Kan ikke spille inn eller
opptaket ble ikke
vellykket.
Ikke mulig å gjøre
tidsinnstilt opptak.
Stereo audioopptak
og/eller avspilling
kommer ikke frem.
Fjernkontrollen virker
ikke som den skal.
.
Problemløsning
Platen ble spilt inn i video-modus.
Ferdigstill platen (side 30).
Noen spillere kan ikke spille av plater
som er innspilt i videomodus, heller ikke
når de er korrekt ferdigstilt.
Ingen løsning.
Platen ble spilt inn i VR-modus.
Den andre spilleren må være RWkompatibel for å kunne spille av platen.
Plater med ett-trinns kopibeskyttet innhold
kan ikke spilles av på andre spillere.
Ingen løsning.
Platens resterende ledige kapasitet er
ikke tilstrekkelig.
Bruk en annen plate.
Kilden du forsøker å spille inn fra er
kopibeskyttet.
Du kan ikke ta opp fra kilden.
Du har satt avspillingskanal til TVapparatets egen tuner.
Velg kanal på opptakerens innebygde
TV-tuner.
Ved innspilling på plater i videomodus
kan ett-trinns kopibeskyttede
programmer ikke tas opp.
Bruk en plate formatert i VR-modus
for å kopiere materiale med ett-trinns
kopibeskyttelse.
Opptakerens klokke viser ikke rett tid.
Still inn klokken korrekt. Se
“Automatisk klokkeinnstilling” eller
“Manuell klokkeinnstilling” på side 24.
Titakeren er feil programmert.
Programmer tidsuret på nytt. Se
“Tidsinnstilt opptak” på side 48.
Indikatoren for tidsinnstilt opptak lyser
ikke etter programmering av tidtakeren.
Programmer tidsuret på nytt.
TV-apparatet er ikke stereo-kompatibelt.
Ingen løsning.
Kringkastet program er ikke i stereo.
Ingen løsning.
Opptakerens A/V-utgangskontakter er
ikke tilkoplet TV-apparatets A/Vinnkontakter.
Gjør A/V-tilkoplinger. Stereo er kun
tilgjengelig via opptakerens A/Vutgang.
Opptakerens Audio/Video-utgang er
ikke valgt for visning på TV-apparatet.
Velg AUX eller A/V-kilde som TVinngang.
Opptakerens TV-lydkanal er satt til
mono.
Sett TV-lydkanalens modus til stereo.
Se “Skifte TV-lydkanal” på side 47.
Fjernkontrollen peker ikke rett mot
opptakerens sensor.
Pek fjernkontrollen mot mottakerens
sensor.
Fjernkontrollen befinner seg for langt
unna opptakeren.
Betjen fjernkontrollen bare på
avstander opptil 7 m.
Det er en hindring mellom
fjernkontrollen og opptakeren.
Fjern hindringen.
Batteriene i fjernkontrollen er utbrukt.
Skift ut batteriene med nye.
Tilbakestille opptakeren
Hvis du registrerer noen av følgende symptomer...
Enheten er plugget til veggkontakten, men det er
ikke mulig å slå enheten på eller av.
Displayet på frontpanelet virker ikke.
Opptakeren fungerer ikke normalt.
Referanse
Symptom
...kan du tilbakestille opptakeren på følgende måte:
Trykk og hold POWER-knappen inne i minst fem
sekunder. Dette tvinger enheten til å slå seg av og
deretter på igjen.
Trekk ut strømpluggen fra veggkontakten, vent i
minst fem sekunder, og plugg den deretter inn
igjen.
67
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
Energiforbruk
Mål (ca.)
Vekt (ca.)
Driftstemperatur
Luftfuktighet (drift)
TV-system
Innspillingsformat
AC 200-240V, vekselstrøm, 50/60 Hz
45 W
430 X 49 X 350 mm (b x h x d) uten understell
4,6 kg
5°C til 35°C
5 % til 90 %
PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 fargesystem
PAL
Innspilling
Innspillingsformat
Skrivbare medier
Opptakstid
Video-innspillingsformat
Samplingsfrekvens
Kompresjonsformat
Audio-innspillingsformat
Samplingsfrekvens
Kompresjonsformat
DVD video-innspilling, DVD-VIDEO
Harddisk (160 GB), DVD-ReWritable, DVD-Recordable,
DVD+ReWritable, DVD+Recordable, DVD+Recordable (Double Layer)
DVD (4,7 GB): ca. 1 time (HQ-modus), 2 timer (SQ-modus),
4 timer (LQ-modus), 6 timer (EQ-modus)
DVD+R DL (8,5 GB): ca. 3 timer (HQ-modus),
3 timer 40 minutter (SQ-modus), 7 timer 10 minutter (LQ-modus),
10 timer 30 minutter(EQ-modus)
Harddisk (160 GB): ca. 42 timer (HQ-modus), 82 timer (SQ-modus),
152 timer (LQ-modus), 226 timer (EQ-modus)
27 MHz
MPEG 2 (VBR-støtte)
48 kHz
Dolby Digital
Avspilling
Frekvensrespons
Signal/støy-forhold
Harmonisk forvrengning
Dynamikkområde
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz til 20 kHz, CD: 8 Hz til 20 kHz
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz til 44 kHz
Over 100 dB (AUDIO OUT-kontakt)
Under 0,008% (AUDIO OUT-kontakt)
Over 95 dB (AUDIO OUT-kontakt)
Innganger
AERIAL IN
VIDEO IN
AUDIO IN
DV IN
Antenneinngang, 75 ohms
1.0 Vp-p 75 ohms, negativ sync, RCA-kontakt x 2 / SCART x 2
0 dBm mer enn 47 kohms, RCA-kontakt (v, h) x 2 / SCART x 2
4 pins (IEEE 1394 standard)
Utganger
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO UT
HDMI video/audio utgang
Audio-utgang (digital audio)
Audio-utgang (optisk audio)
Audio-utgang (analog audio)
68
1 Vp-p 75 Ω, negativ sync, RCA-kontakt x 1 / SCART x 2
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync, RCA-kontakt x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA-kontakt x 2
19 pins (HDMI standard, type A)
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-kontakt x 1
3 V (p-p), 75 Ω, optisk forbindelse x 1
2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-kontakt (v, h) x 1 / SCART x 2
Forsterker
Stereomodus
Surround-modus
(* Avhengig av innstillingene av
lydmodus og kilde kan det være
at det er ingen lydutgang.)
100W + 100W (6Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Foran: 100W + 100W (THD 10 %)
Midt*: 100W
Surround*: 100W + 100W (6Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 200W (3Ω at 30 Hz, THD 10 %)
Tunerens spesifikasjoner
Frekvensområde (FM)
Mellomfrekvens (FM)
Signal til støy-forhold
Frekvensområde (AM)
Mellomfrekvens (AM)
Antenne
87.5 - 108 MHz
10.7 MHz
60 dB (Mono)
522 - 1,620 kHz
450 kHz
Trådantenne (FM)
Antenneløkke (AM)
Høyttalere
Satellitt (LHS-75TA5S)
Type:
Impedans:
Frekvensrespons:
Lydtrykksnivå:
Maks. inngangsnivå:
Nettomål (W x H x D):
Netovekt:
1 veis 2 høytaler
6Ω
80 - 20,000 Hz
85 dB/W (1m)
100W
269.5 x 1200 x 269.5 mm
2.9 kg
Aktiv subwoofer (LHS-75TA5A)
Strømforbrug:
70W
Type:
1 veis 1 høytaler
Impedans:
3Ω
Frekvensrespons:
35 - 1,500 Hz
Lydtrykksnivå:
83 dB/W (1m)
Maks. inngangsnivå:
200W
Nettomål (W x H x D):
295 x 432 x 414 mm
Netovekt: 14 kg
Midt (LHS-75TA5C)
Type:
Impedans:
Frekvensrespons:
Lydtrykksnivå:
Maks. inngangsnivå:
Nettomål (W x H x D):
Netovekt:
1 veis 2 høytaler
6Ω
80 - 20,000 Hz
85 dB/W (1m)
100W
448 x 85 x 105 mm
1.2 kg
Tilbehør:
Videokabel x 1, Audiokabel x 1, SCART kable x 1, RF 75-ohm koaksialkabel x 1, høyttalerledning x 5,
Systemkabel x 1, FM-antennekabel x 1, AM-antennekabel x 1, Fjernkontroll x 1, Batterier (AAA) x 2,
Ferrittkjerne x 2
Referanse
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
69
P/NO : 3834RH0117A
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement