LG | LH-T6540D | Owner's Manual | LG LH-T6540D Brukermanual

LG LH-T6540D Brukermanual
LH-T6540D_JA8SLLS-NOR
DVD/CD
Mottager
BRUKSANVISNING
Modell
:
LH-T6540
(Hovedenhet: LH-T6540D,
høyttalere: LHS-T6540T, LHS-T6540C
LHS-T6540W)
CD-R/RW
Før
tilkobling, betjening eller justering av dette produktet
denne bruksanvisningen nøye gjennomleses.
bør
P/N: 3834RH0027E
Sikkerhetsforanstaltninger
ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK
MA
SJOKK
IKKE
A UNNGA
ADVARSEL: FOR
FOR ELEKTRISK STØT
APNES
MA
FARE
IKKE DEKSEL
(ELLER
FJERNES. DET FINNES INGEN
BAKDEKSEL)
DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN
REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
MA
PRODUKTET
Dette
lynsymbolet
REPARERES.
inne i et likesidet trekant
advarsel for brukeren
om
er en
at det finnes uisolert
inne i
spenning
til a kunne
produktet som kan være kraftig
forarsake personskader.
Utropstegnet
inne i
en
advarsel for brukeren
likesidet trekant
at det
nok
er en
viktig informasjon
(service) av produktet i
om
er
bruk og vedlikehold
lesestoffet som følger med.
om
ADVARSEL: FOR
A UNNGA
BRANN ELLER ELEKTRISK
STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL:
Denne
digitale
videomottakeren
et
benytter
lasersystem.
Digitale Video Disc mottakeren bruker en laserstrale.
For at dette produktet skal brukes pa riktig mate bør denne
brukerveiledningen leses, og ogsa beholdes for fremtidig bruk.
Denne
Hvis enheten ma
verksted
--
se
vedlikeholdes ma
fremgangsmate
du kontakte et autorisert
for service.
Brukeren kan utsettes for
For a
unnga straling
laserstraler
nar den
ma
er
du ikke ta
apnet.
av
pa opphavsrettigheter:
Opphavsrettsligbeskyttet materiale ma ikke kopieres,
kringkastet, vises, sendes pa kabel, spilles offentlig eller
ut uten at tillatelse for dette
hvis kontroller
farlig straling
justeringer foretas eller produktet brukes pa
det som er spesifisert i denne veiledningen.
Merknader
annen
lokket. Det
mate
er
IKKE SE RETT INN I
brukes,
enn
synlige
STRALEN.
apparatet ma ikke utsettes for dryppende
vann eller vannsprut. Gjenstander som er fylt med væske, som
for eksempel vaser og lignende, ma ikke settes pa apparatet.
ADVARSEL: Dette
er
innhentet.
Dette
produktet kommer med kopibeskyttelse utviklet av
Macrovision. Signaler for kopibeskyttelse er tatt opp pa noen
plater.
Hvis disse platene tas opp pa video vil bildet være fordreid.
Dette produktet kommer med teknologi som er opphavsrettslig
beskyttet av krav fra visse amerikanske patenter og andre
forstandsmessige opphavsrettigheter som eies av Macrovision
Corporation og andre rettighetseiere. Bruk av denne
kopibeskyttelsesteknologien ma autoriseres av Macrovision
Corporation og skal først og fremst brukes i hjem og andre
mindre visningssteder hvis ikke annen godkjennelse er
innhentet fra Macrovision Corporation. Det er ikke tillatt a
demontere eller reversere denne teknologien.
SERIENUMMER: Serienummeret finnes
enheten. Dette nummeret
Dette
krav
produktet er produsert i samsvar
for radioforstyrrelser i henhold til
direktiver EEC
73/23/EEC.
2
med
89/336/EEC, 93/68/EEC og
leies
pa
baksiden
av
unikt og er ikke tilgjengelig for
andre. Du bør skrive ned anmodet informasjon og beholde
denne
Modell
veiledningen
nr.
Serienr.
som
er
et
permanent bevis pa kjøpet ditt.
___________________________________
___________________________________
Innholdsfortegnelse
Innledning
Bruk med Audio-CD- og MP3/WMA-plate
Avspilling av Audio-CD- og MP3/WMA plate
.
Sikkerhetsforanstaltninger...................2
Innholdsfortegnelse........................3
MerknadertilMP3/WMA-opptak.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24-25
.
.
.
.
.
.
.
24
.
.24
Førbruk................................4-5
Pause.............................25
Spillbareplater...........................4
Forhandsregler..........................5
Merknaderomplater......................5
Omsymbolene..........................5
Frontpaneletogtekstvinduet.................6
Fjernkontrollen............................7
Bakpanelet................................8
Byttetiletannetspor..................25
RepeterSpor/Alle/Av.................25
Søk..............................25
RepeterA-B........................25
3DSurround........................25
Endrelydkanal......................25
BrukmedJPEG-plate......................26
SeenJPEG-plate.......................26
Gatilenannenfil....................26
Stillbilde............................26
Forberedelse
Tilkobling..............................9-13
KoblingtilTV............................9
Tilkoblingavekstrautstyr..................10
Tilkoplingeravantenner...................11
.12
Tilkoplingavhøyttalersystem.
Plasseringavhøyttalerne..................13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Førbruk..............................14-19
Mini Glossar for
Lydstrøm (Audio Stream)
og
Surroundmodus........................14
Lydmodus.............................14
Generellforklaring.......................15
Skjermmeny.........................15-16
Grunninnstillinger.....................17-19
17
Grunninnstillinger Generell bruk
Sprak.............................17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bilde..............................17
InnstillingavHøyttalerne...............18
Annet.............................18
Foreldrekontroll......................19
Reflekterebildet......................26
Roterebildet........................26
.26
MerknaderomJPEG-opptak.
Programmertavspilling.....................27
Programmert avspilling med Audio-CD og
MP3/WMA-plate........................27
27
Programmert avspilling med Video-CD
InnstillingavHøyttalerne...................28
Tilleggsinformasjon........................28
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SisteTilstandMinne......................28
ValgavSystem.........................28
Brukavradio..........................29-30
Forhandsinnstille
29
radiostasjoner
Lytteparadio...........................29
RDS (Radio Data System) Operasjon.
30
Programsøk(PTY)......................30
Andrefunksjoner.........................31
.
Stilleinnklokkeforsovemodus.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.31
Dimmer...............................31
Mute.................................31
Bruk
Brukavhodetelefonplugger................31
BrukmedDVDogVideo-CD..............20-23
AvspilleenDVDogVideo-CD..............20
Generellefunksjoner.....................20
GatilenannenTITTEL/GRUPPE.
Gatiletannetkapittel/spor
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.20
Søk..............................20
Pause.............................20
Stillbilde og
21
avspilling bilde for bilde
Langsomavspilling...................21
RepeterA-B........................21
Repeter...........................21
.
.
.
.
.
.
.
Referanse
Listeoversprakkoder......................32
Listenoverlandskoder.....................33
Feilsøking.............................34-35
Spesifikasjoner...........................36
Om
symbolene
Indikerer farer
enheten eller
til instruksene
kan forarsake
som
annen
skader
pa
selve
materiell skade.
Tidssøk...........................21
3DSurround........................22
Indikerer
spesielle brukerfunksjoner pa
Indikerer
tips
Zoom..............................22
Markørsøk.........................22
SpesielleDVD-funksjoner..................22
Tittelmeny..........................22
Platemeny.........................22
Kameravinkel.......................22
Endrelydsporet.....................22
enheten.
og hint for enklere bruk.
Produsert under lisens fra
Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro
Logic" og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories. Konfidensielle upubliserte arbeider. Copyright
1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.
Endreaudio-kanalen..................22
Produsert under lisens fra
Tekster............................22
Nr. 5,451,942 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 og andre verdensomfattende patenter utstedt og ventende. "DTS" og "DTS Digital
AudioDVD............................23
GatilenannenGRUPPE..............23
ViseenannenSIDE..................23
Surround"
Digital
Systems,
Inc.US Pat.
Systems, Inc.
Copyright 1996,2000 Digital Theater Systems, Inc. All rights
er
varemerker for
Theater
Digital
Theater
reserved.
3
INLED G
Før bruk
Platerelaterte
Spillbare plater
Tittel
Video DVD
(8cm/12cmdisc)
(8cm/12cmdisc)
Video CD
(VCD)
(8cm/12cmplate)
(8cm/12cmplate)
en
DVD-RW, DVD+RW,
Kodak BILDE
CD, SVCD og CD-R eller CD-RW som
inneholder audio-titler, MP3, WMA eller JPEG mapper.
Merknader
--
--
--
Noen CD-R/RW
(eller DVD-RW, DVD+RW)-plater kan
ikke spilles pa denne enheten. Dette avhenger av
befatningen til opptaksutstyret eller CD-R/RW (eller
DVD-RW, DVD+RW)-platen selv.
Du ma ikke feste segl eller merkelapper pa noen side
av platene.
Du ma ikke bruke CD-plater med irregulær form (for
eksempel hjerteformet eller attekantet). Dette kan føre
til funksjonsfeil.
DVD-er og video-CD-er
Enkelte avspillingsfunksjoner for DVD-er og video-CD-er kan
være
om
fastsatt med hensikt
av
programvareprodusentene.
Da denne enheten
spiller DVD-er og video-CD-er i henhold til
CD-innholdet utviklet av programvareprodusenten, kan enkelte
av enhetens avspillingsfunksjoner være utilgjengelige eller
andre funksjoner kan legges til.
Se ogsa instruksjonene som følger med DVD-er og Video-CD-er.
Enkelte DVD-er som er laget til næringsformal kan ikke spilles
pa enheten.
til DVD/CD-mottakeren og
Denne DVD/CD-mottakeren er designet og
Regionskode
DVD-plater
laget
for
avspilling av DVD-programvare som er kodet
2
til region "2". Regionskoden til merkelappen pa
noen DVD-plater viser hvilken type spiller som kan spille
av disse platene. Denne enheten kan kun spille av plater
som er
merket med "2" eller "ALL". Hvis du forsøker a
plater vil meldingen "Check Regional
Code" vises pa TV-skjermen. Noen DVD-plater har ingen
regionskode paskrevet, men er allikevel begrenset til
avspilling innenfor et bestemt omrade.
spille
4
av
andre
tildelt et tittel referansenummer
er
du kan finne hver individuelle del enkelt og
Kapittel (bare
Deler
av en
video
DVD)
musikkstykke
film eller
En tittel bestar
som er
som
gjør
at
greit.
mindre
enn
kapitler. Hvert kapittel er tildelt et
kapittelnummer som gjør at du enkelt kan finne ønsket
kapittel. Avhengig av platen kan det ogsa hende at
ingen kapitler er tatt opp.
av
flere
Gruppe (bare video DVD)
Hovedlydinnholdet eller ledsagende tilleggsinnhold,
eller musikkalbum. Hver gruppe er tildelt et gruppereferansenummer
slik at den
lett a finne.
er
audio DVD, video CD og audio CD)
et bilde eller et musikalsk stykke pa en video-
Spor (bare
Deler
av
CD eller
som
musikk-CD. Hvert spor er tildelt et spornummer
lar deg finne sporet du vil ha.
en
Scene
Pa
-
Merknader
bonusmateriale
titler.
Audio CD
ogsa spille
video DVD
video)
Hovedfilminnholdet, medfølgende innhold,
eller musikkplater.
Hver tittel
Audio DVD
Denne enheten kan
(bare
uttrykk
en
video-CD med
avspillingskontroll),
kalt "scener". Hver
er
tildelt et
scenen
En
PBC-funksjoner (Playback
Control
deles film og stillbilder inn i avsnitt
vises
scene
scenenummer som
pa menyskjermbildet
lar deg finne frem til
og
du vil ha.
scene
bestar
av
ett eller flere spor.
Typer video-CD-er
Det finnes to
typer video-CD-er:
Video-CD-er utstyrt med
avspillingskontroll (Versjon
2.0)
Funksjoner foravspillingskontroll lar deg samhandle
med systemet via menyer, søkefunksjoner eller andre
typiske datalignende operasjoner. Stillbilder med høy
oppløsning kan ogsa spilles hvis de er tatt med i CD-en.
Video-CD-er
PBC
som
ikke
utstyrt med avspillingskontroll
(Versjon 1.1)
Disse CD-ene brukes
er, og kan
ikke
er
spille
pa
samme
mate
videobilder sa vel
utstyrt med avspillingskontroll.
som
som
lyd.
musikk-CDMen de
er
Før bruk
(Fortsatt)
Lagring
Forhandsregler
Etter
Behandling
enheten
av
avspilling
Platene ma
greit
pa
originale
pappesken og innpakningsmaterialene. For maksimal
beskyttelse bør du pakke enheten pa samme mate som
den kom fra fabrikken.
Rengjøring
den
vare
Det kan hende at bildet og
lyden
til
TV-er, videoer eller
radioer i nærheten blir fordreid under
er
tilfelle bør du
platen
er
legge platen
Hvis
tilbake i
da
sollys
omslaget.
eller
de ikke etterlates i bilder
som
temperaturen inne i bilen kan øke
radikalt.
av
plater
pa platen kan føre til darlig
bildekvalitet og forvrengning av lyden. Du bør tørke av
platen med et tørt tøystykke før avspilling. Tørk av fra
midten av platen og ut.
og støv
tatt ut.
For a holde overflaten
Du ma
avspilling.
plassere enheten vekk fra TV-en,
Du kan ogsa skru av enheten nar
videoen eller radioen.
sollys
Fingeravtrykk
Nar enheten monteres
dette
du
ikke utsettes for direkte
star i direkte
a ta
være
ma
varmekilder. Videre ma
Nar enheten sendes
Det kan
plater
av
ren
ikke bruke løsemidler
for
eksempel insektspray
i nærheten av enheten. Du ma heller ikke la gummi eller
plastprodukter være i kontakt med enheten over lengre
perioder da de vil sette merker pa overflaten.
som
Du ma
Rengjøring
av
enheten
ikke bruke sterke løsemidler
rengjøre
Bruk et mykt, tørt tøystykke. Hvis overflaten er veldig
skitten kan du bruke en mykt tøystykke fuktet med et
mildt rengjøringsmiddel. Du ma ikke bruke sterke
løsemidler
Om
visning
"
"
kabinettet
som
alkohol, rensevæske eller tynner da
disse vil skade overflaten
pa
Hvis den
skitne vil
optiske
times bruk.
høyteknologisk innretning.
linsen og delene til mottakeren blir
ettersyn og vedlikehold
kommer
(Dette
an
etter hver tusende
pa omgivelsene
Merknader
Handtering
om
av
detaljer.
plater
plater
ikke berøre
avspillingsoverplaten
til
etter kantene slik at det ikke kommer
platen
pa overflaten.
Du ma
enheten
i.)
Kontakt din nærmeste forhandler for flere
Du ma
Om
gamle vinylplater.
symbolene
av
symbolet
kan vises
pa TV-skjermen under avspilling.
Dette ikonet betyr at funksjonen som er forklart i denne
brukerveiledningen ikke er tilgjengelig pa den spesielle
DVD-platen.
bildekvaliteten reduseres.
Vi anbefaler
blir brukt
er en
ren-
enheten.
For a fa et klart bilde
DVD/CD-mottakeren
alkohol,
sevæske, tynner, rengjøringsmidler eller antistatisk
spray for
For a
som
ikke feste
papir
eller
tape pa platen.
platen. Hold
fingeravtrykk
Om instrukser
om
platenes symboler
Et avsnitt hvis tittel har et
gjelder
kun for
platen
DVD-V
Video DVD
DVD-A
Audio DVD
av
som er
de
følgende symbolder
representert
av
symbolet.
VCD2.0
Video-CD-er med
PBC-funksjon (avspillingskontroll).
VCD1.1
Video-CD-er uten
PBC-funksjon (avspillingskontroll).
CD
Audio CDer.
MP3
WMA
plate.
WMA plate.
JPEG
JPEG
MP3
plate.
5
INLED G
Frontpanelet og
tekstvinduet
STANDBY indikator
Rødt
lys
kommer
mottakeren star i
OPEN/CLOSE-knapp
pa nar
Standby (off).
FUNCTION/PLAY-knapp
MONO/STEREO/PAUSE/STEP
STANDBY/ON
-knapp
STOP/MEMO.
-knapp
Plateskuff
TUNING
(-/+)/
SKIP/SCAN
-knapp
Fjernkontrollsensor
Tekstvindu
Volumkontroll
Kontakt for hodetelefoner
Viser naværende
Gjenta avspilling
surroundmodus
modusindikatorer
TUNED-indikator
STEREO-
Programmert
avspilling aktivert
Viser naværende
lydstrøm
MUTE-indikator
indikator
SLEEP-
Viser
gjeldende
avspillingsfunksjon:
Avspilling, pause osv.
indikator
RDS indikatorer
for
DIGITAL
PL II
REPEAT
dts
PCM
ALL
Datatypen
AB
RDS
SVCD
TITLE
RT
PTY
TUNED
PROGRAM
CHP/TRK
MUTE
STEREO
SLEEP
DVD
CD
MP3
VCD
SVCD
S-Video CD
Indikatorer for
aktivert
Høyttalene
Indikator for
hellingsvinkel,
DVD
Innsatt DVD eller
ikon
DVD audio disc
CD
Innsatt Audio CD
MP3
Innsatt
VCD
Innsatt Video CD
Indikerer
kapittel
MP3-plate
Indikerer
gjeldende
tittelnummer
6
gjeldende
eller spornummer
Total
avspillingstid
/ Tiden
gatt/
Frekvens / Sovetid /
Surroundmodus/ Volum
indikatorer
som er
osv.
Fjernkontrollen
POWER
OPEN/CLOSE
FUNCTION SELECTOR
Du kan
ogsa velge inputkilde ved
a trykke pa FUNC./PLAY knappen
pa frontpanelet. Trykk pa denne
knappen og hold den nede ca. 3
sekunder, trykk sa flere ganger for
a velge input- kilde.
NEMERICAL
SLEEP
(side 31)
SUBTITLE
PRO LOGIC II
AUDIO
SOUND
SETUP
(side 14)
(side 14)
(side 14)
(side 17)
(side 22)
RETURN
(side 24)
DISPLAY
(side 15)
ENTER
brukes
TITLE
(side 22)
Bruk TITLE-knappen til a
skjermenyen inkludert pa
DVD-videoplatene.
Retningspiler
til a fremheve et valg
pa en GUI-,TITLE-og
MENU-skjermeny.
MENU
SLOW SCAN
(side 22)
(Q
/
vise
R)
(side 21)
MENU-knappen til a vise
skjermenyen inkludert pa DVDvideoplatene.
Bruk
VOLUME
(+/-)
PRESET(+/-) (side 29)
SKIP/SCAN
STOP
PAUSE/STEP
(side 20)
MUTE
PLAY
MARKER(side
SEARCH (side
ANGLE (side
ZOOM (side
RDS
PTY
PTY SEARCH
22)
22)
22)
22)
DIMMER
(side 31)
(side 30)
(side 30)
(side 30)
Pek
sensoren
Avstand: Omtrent 23 ft
(7 m)
Installasjon
og trykk pa knappene.
fra fremsiden pa
Omtrent 30° i hver
retning
fra fremsiden
batterier til
av
Fjern
den
fjernkontroll
lokket til batterirommet
pa
legg i
baksi-
to R03
fjernkontrollen og
(størrelse AAA) batterier. Pass pa at de
i riktig retning.
legges i med
og
sensoren
Vinkel:
(side 31)
(side 27)
CLEAR (side 22)
REPEAT (side 21, 25)
REPEAT A-B (side 21, 25)
fjernkontroll
mot
) (side 20)
/
PROGRAM
Bruksrekkevidde til
fjernkontrollen
(
av
av
sensoren
Advarsel
Du ma
ikke blande
ikke blande
gamle og nye batterier.
forskjellige batterityper (vanlig,
Du ma
heller
alkaliske
osv.).
7
INLED G
Bakpanelet
STRØMKABEL
Høyttalerkontakter
KOAKSIAL DIGITAL INNGANGSKONNEKTOR
AV2 AUDIO
Input (L/R)/VIDEO
AV1 AUDIO
IN -kontakt
Input (L/R)/VIDEO
IN -kontakt
VIDEO
UT-bryter
Velg enten RGB-signal for EURO AV OUTPUT(TO TV) -kontakten eller COMPONENT
VIDEO OUT, avhengig av hvordan du kopler
DVD/CD-spilleren til TVen.
Optisk
INN
tilkobling
S-VIDEO OUT
tilkoblinger
FM anten-
nekontakt
MONITOR VIDEO OUT-kontakt
COMPONENT VIDEO UT
Kople
til et
TV-apparat
med
Kontakt for AM-
innganger
for
antenne
YPbPr.
OUTPUT
(til TV)
EUROKONTAKT
Tilkoblet til et TV med SCART kontakt.
Forsiktig
Du ma
pa
ikke berøre de indre
det bakre
forarsake
8
panelet.
tappene pa kontaktene
Elektrostatisk
utladninger
permanent skade pa enheten
.
kan
Tilkobling
Kobling
til TV
Koble
pa en av følgende mater, avhengig
kapasiteten til det eksisterende utstyret.
Nar
Tilkopling
av
TV-apparatet ditt er høyoppløselig eller av typen
"digital ready", kan du utnytte DVD/CD-mottakeren
progressive scan-signal for høyest mulig oppløsning.
Hvis TV-apparatet ikke godtar Progressive
Scan-formatet, vil bilder se forvrengt ut hvis du
prøver Progressive Scan fra DVD/CD-mottakeren.
tene, setter du bryteren VIDEO OUTPUT til COMPOdu bruker
SCART-signal,
setter du
bry-
teren VIDEO OUTPUT til SCART.
Tips
Avhengig
koble
til,
din TV og annet utstyr du matte ønske a
finnes det forskjellige mater a koble til
av
Bruk
spilleren pa.
en av
koblingene
som
Progressive Scan (Color Stream Pro)
Hvis
du bruker COMPONENT VIDEO OUT-kontak-
NENT. Nar
med
star
Kople
COMPONENT VIDEO OUT-kontaktene
pa
DVD/CD-mottakeren til de tilsvarende kontaktene
TV-apparatet
ved
hjelp
av
Y Pb Pr
pa
(C)-kabelen.
beskrevet nedenfor.
Se handbøkene
eller annet
beste
--
--
Merknader
til
TV-en, VCR-en, stereosystemet
utstyr du matte trenge for a foreta de
koblingene.
Forsiktig
Pass pa at DVD/CD-mottakeren er koblet
en. Velg riktig AV-inngang pa TV-en.
--
Sett
Progressive til
progressive signal,
"On"
se
pa oppsettmenyen
for
side 17.
direkte til TV-
Koble ikke DVD/CD-mottakeren til TV-en via VCR-en.
DVD-bildet kan
forvrenges
av
kopibeskyttelsessys-
temet.
S-videokobling
Baksiden
Koble S-VIDEOUTGANGSPLUGGEN
takeren til S-videoen i
den
pluggen pa
valgfrie S-videokabelen (S).
pa
TV
av
DVD/CD-mot-
TV-en ved
hjelp
av
VIDEO
INPUT
S-VIDEO
INPUT
Videokobling
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Y
Pb
SCART INPUT
Pr
L
Koble DVD-mottakerens MONITORUTGANGSPLUGG
til videoen i
len
pluggen pa TV-en
følger med (V).
som
Komponent
Kople
Video
av
videokabe-
COMPONENT VIDEO OUT-kontaktene
av
Y Pb Pr
SCART
(C)
inngangskontakter pa
pa
appaTVn med
V
S
C
T
kabelen.
tilkobling
Koble DVD/CD EURO AV SCART
tilsvarende inntak inntakene
scart
hjelp
(Color Stream ) Farge Strøm Tilkopling
ratet til motsvarende
hjelp
ved
utgang (til TV) til
pa fjernsynet,
ved
hjelp
av
ledningen (T).
Bakdelen
pa
DVD/CD mottakeren
9
FORBEDLS
Tilkobling (Fortsatt)
Tilkobling
av
ekstrautstyr
Tilkoble
en
VCR til AV
Tilkoble
en
ekstra VCR til AV 2
1
2
optisk
3
Kople DVD-Spillerens
4
Tilkoble et
1lkoblingen.
DVD uttak
koblinger.
(eller digital
koaksiale
enhet
osv.)
til OPTICAL IN
inngang (eller digital utrustning)
koblingen.
til den koaksiale
digitale inngangskonnektoren.
VCR
Ekstra VCR
OUT
IN
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
(L)
AUDIO
(R)
Til AUDIO OUT
(L/R)/
VIDEO OUT
Til AUDIO OUT
(L/R)/
VIDEO OUT
Til AUDIO IN
Til AUDIO IN
VIDEO IN
(L/R)/
(AV2)
VIDEO IN
(L/R)/
(AV2)
OPTICAL
OUT
DVD-spiller (eller digitalt utstyr, osv.)
Merk
Hvis
lydformatet til de digitale signalene
hører en høy, fordreid lyd eller ingen lyd
10
ikke stemmer med hva forsterkeren din kan handtere
i det hele tatt.
kan det hende at du kun
Tilkobling
Tilkoplinger
av
antenner
Koble til de
Koble
medfølgende FM/AM-antennene for bruk av
AM-sløyfeantennen til AM-antennekontakten.
Kople
tradantennen
radioen.
for FM til FM-antennekontakten.
FORBEDLS
Merknader
For a
unnga oppfanging
av
støy ma du ikke plassere AM-sløyfeantennen i nærheten
av
DVD/CD-mottakeren og andre
komponenter.
Strekk ut hele FM-kabelantennen.
Etter at FM-kabelantennen
er
tilkoblet, ma den plasseres sa
vannrett
som
mulig.
11
Tilkobling (Fortsatt)
Tilkopling
av
høyttalersystem
Kople til høyttalerne med hjelp av de leverte høyttalerskablene. Kople farge mot farge pa
justere høyttalersparametrene (avstand, niva osv) for a fa beste mulige surround-lyd.
terminalene. Du bør
Fremre
høyttaler
(Venstre)
Fremre
høyttaler
(Høyre)
Sentralhøyttaler
Bakre
høyttaler
(Høyre surround)
Bakre
høyttaler
(Venstre surround)
Subwoofer
Merknader
Forviss
til den rette terminalen
kopler høyttalerskabelen
omvendt blir lyden forvrengt og sakner bassinnhold.
Hvis du bruker de fremre høyttalerne med lav maksimal
av høyttalerne.
Ta ikke bort framsiden pa den leverte høyttaleren.
12
deg
at du
pa komponentene:
+
mot
inneffekt bør du stille inn volumet
+
og
-
forsiktig
mot
for a
-.
Hvis kablene
unnga
for sterk
er
lyd
ut
Tilkobling (Fortsatt)
Plassering
I normalt
modus, bruk de
taler). Hvis du
basshøyttaler.
?
?
?
høyttalerne
av
vil
spille
en
høyttalerne (2 fremre høyttalere, sentralhøyttaler, 2 bakre høyttalere og en underbasshøytutmerket basslyd, DTS digital surround eller Dolby Digital surround, bør du kople til en under-
6
Fremre
høyttaler
Sett opp høyttalerne
til 45 grader.
med lik avstand i forhold til
Sentralhøyttaler
Det er veldig bra hvis sentralhøyttaleren
for TV
apparatet.
Bakre
høyttaler
lytteposisjonen. Og
og de fremre
høyttalerne
ved
er
lytteposisjonen
like
Men
høy.
stiller du intervallet mellom
normalt, plasseres den overfor eller neden-
de venstre og høyre høyttalerne bakom lytteomradet. Høyttalerne bringer en lydbevegelse og
for surround (omgivelse) lydavspillingen. For a fa beste resultat, innstill ikke de bakre høyttalerne pa
Legg
teposisjon.
Du bør innstille dem
over
eller i nivaet
med
lyssnarens
vegg eller et tak for a fa videre lydspredning.
Hvis du finner deg i et mindre rom og tilhørerne sitter i nærheten
90 cm over tilhørernes øren.
og sett dem 60
øren.
Det
er
ogsa
høyttalerne
effektivt a rikte
stemning
nødvendig
en stor avstand fra ditt lytde bakre høyttalerne mot
som er
en
av
den bakre vegg, innstill de bakre
høyttalerne
mot hverandre
--
?
Underbasshøyttaler
Denne høyttaleren kan
settes
pa
hvilken
som
helst
posisjon.
Underbasshøyttaler
Sentralhøyttaler
Fremre
Fremre
høyttaler
(Venstre)
høyttaler
(Høyre)
Bakre
høyttaler
(Venstre)
Bakre
høyttaler
(Høyre)
Eksempel pa
en
høyttalersplassering
13
FORBEDLS
Før bruk
Mini Glossar for
Lydstrøm (Audio
Stream) og Surroundmodus
Lydmodus
Du kan
Lar
deg nyte 5.1 (eller 6) diskrete kanaler med digital lyd av høy
kvalitet fra DTS-programkilder som for eksempel kassetter, DVDplater og CD-er, osv. DTS Digital Surround gir opptil 6 kanaler med
transparent lyd (som betyr identisk med originalmasterne) og resulterer i enestaende klarhet gjennom et sant 360 graders lydfelt.
Uttrykket DTS er et varemerke av DTS Technology, LLC. Produsert
under lisens fra DTS Technology, LLC.
oppleve surround-lyd bare
forhandsprogrammerte lydfeltene i
met du vil lytte til.
Ved a
A)
PRO LOGIC
→
ROCK
→
SOFT
Dolby Digital Surround kan du nyte opptil 5.1 kanaler
digital surround-lyd fra en Dolby Digital programkilde. Hvis du
kan du nyte enda bedre lydkvalitet,
spiller DVD-er merket
større spatial nøyaktighet og bedre dynamikkomrade.
→
PLII MOVIE
POP
→
→
LIVE
→
3D SURROUND
→
→
av
de
forhold til program-
knappen
PLII MUSIC
→
BYPASS
lyd-
PLII MATRIX
DANCE →TECHNO
→
ett
velge
Hver gang du trykker pa SOUND knappen, vil
modusen endres i denne rekkefølgen;
Med formatet
"
SOUND
trykke pa
ved a
→
CLASSIC
...
Tips
ROCK:
"
POP:
LIVE:
Gjengir typiske innstillinger for rockmusikk.
Gjengir typiske innstillinger for popmusikk.
Gjengir 300 typiske innstillinger for en livekon-
sert med 300 tilskuere.
Du bruker denne modus under
2 kanal
Digital
modus
effekt
en
eller live konserthus
"
markert med
som er
produserer
avspilling
--
som
av en
"
film eller
Dolby
biografteater
effektens intensitet høres best da DOLBY
PRO LOGIC SURROUND
er
pa.
SOFT: Ideell for
som
følelsen
mer
og
utgangskanaler med fullbandbredde fra
tokanalskilder. Dette gjøres ved hjelp av avansert, fin matriks surround-dekoder som fremhever det opprinnelige opptakets spatiale
egenskaper uten a legge til noen nye lyder eller klangkolorasjoner.
Logic
II
gir
fem
FILMMODUS:
Filmodus brukes til
er
kodet i
nærmer
Dolby
seg kvaliteten
av
diskret
er
den
PRO LOGIC
→
PLII MATRIX
→
5.1-kanallyd.
typer stereomusikkopptak og gir
...
(Denne funksjonen
et
Musikkmodus bortsett fra at
retningsforbedrende logikken er slatt av. Den kan brukes til
a forbedre monosignalene ved a fa dem til a virke "større".
Matriksmodus kan ogsa komme til nytte i bilsystemer der
svingninger fra darlige stereomottakerforhold for FM ellers kan
føre til forstyrrende lydsignaler fra en logikkdekoder. Den beste
"helbredelsen" av darlig FM-stereomottakerforhold kan ganske
enkelt være a sla lyden over pa mono.
→
PL II
knappen,
PLII MUSIC
endres
→
BYPASS
er
bare
tilgjengelig i 2-kanalmodus)
en
DVD
lydmodus (Dolby Digital, DTS, PRO
LOGIC, osv.) ved a trykke pa knappen AUDIO pa fjernkontrollen under avspilling.
Selv
om
følgende
nen
DVD-ens innhold varierer fra
den
plate til plate, forklarer
grunnleggende operasjonen nar denne funksjo-
brukes.
Hver gang du
samme som
PLII MOVIE
Du kan endre DVD-ens
MATRIKSMODUS:
er
Hver gang du trykker pa
PL II
lydmodus i denne rekkefølgen:
som
bredt og dypt lydbilde. Musikkmodus inkluderer bl.a. kontroller
som lar lyden bli spesialtilpasset til individuelle lytterpreferanser.
Matriksmodus
trykke pa knappen
som
og alle program
bedre lydfeltretning
MUSIKKMODUS:
Musikkmodus brukes til alle
softmusikklyd.
Nar det settes inn
stereofjernsynsprogram
Surround. Resultatet
Ved a
B)
(II)
Pro
musikk.
Effekten fra den
fremre/bakre/venstre/høgre rørelsen av lydbildet, sa
om en bestemt modus av lydbildet er meget klarere
dynamisk enn den var før.
Dolby
Gjengir typiske innstillinger for dansemusikk.
TECHNO: Gjengir typiske innstillinger for teknomusikk.
CLASSIC: Gjengir typiske innstillinger for orkester-
Denne
symbolet.
likner effekten fra et
DANCE:
lydmodus pa
trykker pa AUDIO-knappen,
endres DVD-ens
denne maten:
den
→→→
For din referanse
?
DVD/CD-mottakeren memoriserer de siste
modusinnstillingene
3D SURROUND
?
Dette
anlegget produserer en 3D Surround effekt med hjelp av
3D Surround Teknologi, som etterligner flerkanals audio
avspilling fra to konvensjonelle stereohøyttalere isteden for fem
eller mer høyttalere som er nødvendig normalt for a høre pa en
flerkanals audio fra et husteatersystem. Denne funksjon er
brukbar ved avspilling av DVD plater som er kodet med Dolby
Pro Logic og Dolby Digital lydspor
for hver kilde individuelt.
Du kan identifisere
kodingsformatet for programmets programvare ved a se pa emballasjen.
Dolby Digital-plater er merket med logoen
Dolby Surround kodede programmer er merket med
logoen
DTS Digital Surround-plater er merket med DTS.
-
.
-
.
-
.
BYPASS
Programvare
med hvordan
14
Merknader
flerkanalske
sorruond-signaler plasseres
innspillingen ble gjort.
i
samsvar
SOUND
foner.
(Lydmodus)
er
ikke brukbar da du bruker øretele-
Før bruk
Generell
Denne
om
(Fortsatt)
Ikoner
forklaring
veiledningen gir deg grunnleggende
instrukser
GROUP
TRACK
ALL
AB
OFF
Du kan
Gjenta
gruppe
Gjenta
(bare
DVD-er)
audio
Skjermmeny
tittel
Repeter kapittel
CHAPT
DVD-plater krever spesiell betjening eller tillater kun
begrenset betjening under avspilling. Nar dette skjer vil
du se
pa TV-skjermen. Dette viser at den spesielle
funksjonen ikke tillates av DVD/CD-mottakeren eller
ikke er tilgjengelig pa platen.
viser status
midlertidig
Repeter
TITLE
hvordan du kan bruke DVD/CD-mottakeren. Noen
som
(bare lyd DVD)
spor
Repeter
alle spor
Repeter
A-B
Repeter
av
(kun
generell informasjon om mottakeren status
pa TV-skjermen. Noen elementer kan endres med
Gjenoppta avspilling
menyen.
Handling
Bruk
se
skjermmenyen
av
DISPLAY under
FORBEDLS
ikke-PBC video CD-er og
Video-CD uten
fra dette
ikke tillatt eller
PBC)
punktet
tilgjengelig
Merknader
1
Trykk
avspilling.
2
Trykk 3/4 for a velge et element.
Det valgte elementet vil fremheves.
3
Trykk
Noen
plater
tillater ikke at
Hvis du ikke
trykker noen
skjermmenyen forsvinne.
skjermmenyen vises.
knapper pa 10 sekunder
vil
1/2 for a endre verdien til et element.
ogsa bruke nummertastene til a velge nummer
(for eksempel tittelnummer). Noen funksjoner krever
at du trykker ENTER for a aktivere valget.
Du kan
DVD-V
Elementer
Funksjon (Trykk
Tittelnummer
Viser
1/3
Kapittelnummer
1 /12
Tid søk
3/4 for a
1 /
gjeldende kapittelnummer og totalt antall
kapitler, og bytter til ønsket kapittelnummer.
1 ENG
Viser
almodus
5.1 CH
Vinkel
Lyd
OFF
1/1
BYPASS
Valgmetode
Viser
Avspillingssprak
og digital lydsign
ABC
element)
1 /
0:20:09
Tekstsprak
ønsket
gjeldende tittelnummer og totalt antall titler,
og bytter til ønsket tittelnummer.
Viser spilt tid, og
lar deg søke direkte til et
D
velge
og
2, eller nummertast,
ENTER
2, eller nummertast,
ENTER, SKIP
Nummertast, ENTER
spesielt tidspunkt.
gjeldende sprak pa filmen, kanalnummeret
endring av innstilling.
Viser
gjeldende sprak pa tekstingen
innstilling.
og
endring
av
1/2,eller
AUDIO
1/2,eller
SUBTITLE
gjeldende vinkelnummer og total antall vinkler,
og endring av vinkelnummer.
1/2,eller
Viser
1/2,eller
Viser
og
gjeldende lydfunksjon
endring av innstilling.
ANGLE
SOUND
15
Før bruk
(Fortsatt)
Skjermmeny (Fortsatt)
DVD-A
Elemeter
Fungering (Trykk pa
Gruppenummer
Viser det aktuelle gruppenummeret og totale antall grupper,
gar direkte til det ønskede gruppenummeret.
2/6
Spornummer
1 /12
Tidssøk
DVD
0:10:15
utgangsmodus
1PPCM
3/4 for a
velge
det ønskede
Valgmetode
elementet)
1/2,eller
nummer,
Viser det aktuelle spornummeret, og det totale antall spor,
gar direkte til det ønskede spornummeret.
Viser den
ENTER
1/2,eller
nummer,
ENTER
forløpne spilletiden.(Bare display)
_
Viser den aktuelle kodemetoden og
endrer innstillingen.
kanalnummer, og
1/2,eller
AUDIO
5CH
Tekstingssprak
Side
(eller vinkel)
Viser det aktuelle
ABC
OFF
1 /12
undertittelspraket,
og endrer
innstillingen.
1/2,eller
SUBTITLE
Viser det aktuelle side- (eller vinkel) nummeret og det totale
antall sider (eller vinkel), og endrer side (eller vinkel) nummer.
1/2,eller
ANGLE
-
eller
1/1
VCD2.0
VCD1.1
Elementer
Funksjon (Trykk
ønsket
element)
Spornr
Viser aktuelt spornr., totalt antall spor og PBC
og hopper til ønsket spornummer.
pa-modus
1/4
Tid
0:20:09
Audio-kanal
STER.
Lyd
16
BYPASS
Viser
3/4 for a
velge
Valgmetode
1 /
2, eller nummertast,
ENTER
avspilt tid (kun display)
Viser audio-kanal,
og endrer audio-kanal.
Viser aktuell lydmodus,
og endrer innstilling.
--
1
/2,eller
AUDIO
1
/2,eller
SOUND
Før bruk
(Fortsettelse)
Grunninnstillinger
Du kan
lage
dine egne
Bilde
personlige innstillinger pa
mot-
TV-aspekt
takeren.
DVD-V
4:3 Letterbox:
Grunninnstillinger
Trykk SETUP.
Oppsettsmenyen
1
Generell bruk
4:3 Panscan:
vises.
Videomaterialet
Scan-stil
avspilles
Disc Subtitle
English
(begge
Disc Menu
French
16:9 Wide:
Rating
German
TV
sider
av
Progressive
bildet
Disc Audio
4:3
Letterbox
Disc Subtitle
4:3
Panscan
Disc Menu
16:9 Wide
Country
Other------------
Speaker Setup
TV
ønsket element
valgt
deretter 3/4 for a
ønsket
ENTER for a bekrefte
5.1
Code
Language
Scan
Progressive Scan
du 2,
trykker
innstilling.
valget.
ga
ut
av
Sprak
sprak
for
platens
meny,
DVD-V
lyd
og
Progressive
Scan Video
med mindre
flimring.
Disc Subtitle
English
Disc Menu
French
Rating
German
Country
TV
Code
Language
Scan
Progressive
DVD-A
Disc Audio
Off
Disc Subtitle
On
Disc Menu
Rating
Country
TV
Speaker Setup
5.1
Aspect
du
ser
for
nar du
trykker
Chinese
Sa snart
progressive scan-sinal er valgt,
vil bildet bare kunne vises pa en progressive scan-kompatibel TV eller skjerm. Hvis du setter Progressive Scan
Other------------
SETUP.
English
Disc Subtitle
German
Disc Menu
Polish
Rating
Hungarian
Code
til Pa
er
den menyen
ved
innstillingen
en
for
feiltakelse, ma du tilbakestille enheten.
1) Fjern en eventuell plate fra plateskuffen og lukk den.
Sjekk at "no disc" vises pa displayet.
2) Deretter trykker du pa STOP og holder den inne i
fem sekunder før du slipper knappen. Videosignalet
vil bli tilbakestilt til standard, og bildet vil igjen kunne
vises pa en konvensjonell, analog TV eller skjerm.
Czech
Swedish
Aspect
Menu
Speaker Setup
Forsiktig
Polish
Disc Audio
TV
Scan
Spanish
oppsettsmenyen. Dette
Country
Language
Others
Menysprak [Menu language]
sprak
Code
Progressive
Others
et
bildekvaliteten
teksting.
Hungarian
5.1
høyeste
Italian
Aspect
Menu
den
men
Menu
Original
gir
DVD-A
kopler DVD/CD-mottakeren til et standard
(analogt) TV-apparat, setter du Progressive Scan til Off.
Hvis du bruker kontaktene for Component Video for
tilkopling til et TV-apparat eller en skjerm som er kompatibel med et progressive scan-signal, setter du
Progressive Scan til On.
OUT,
Original : Det originale spraksettet til platen beholdes.
Other : Trykk nummertastene for a skrive inn den
korresesponderende firesifrete nummeret i henhold til listen
over sprakkoder
pa side 32. Trykk CLEAR hvis du skriver inn
feil sprak.
Disc Audio
DVD
Hvis du bruker kontaktene for COMPONENT VIDEO
RETURN eller PLAY for a
sprak [Disc language]
Speaker Setup
Others
Noen elementer krever flere trinn.
Velg
16:9 bred TV.
Aspect
Menu
3
velge
Trykk
4
Trykk SETUP,
5 oppsettsmenyen.
et
en
3/4 for a
Nar du har
Velg
bort).
Rating
velge ønsket element.
Du vil sa se gjeldende innstilling for det valgte
elementet i tillegg til alternative innstilling(er).
Plate
er
formatert i Pan &
nar du har koblet til
Progressive
2
4:3
vanlig
Polish
Scan
Others
Trykk
kuttet
er
Chinese
Hungarian
5.1
vanlig TV-apparat
som er
Italian
Language
en
i den stilen
Velges
Spanish
Aspect
Menu
nar et
Velges
tilkoplet.
Original
Code
nar du har koblet til
Velges
TV. Filmen vises med svarte kanter i overkant og
underkant av bildet.
Disc Audio
Country
DVD-A
Language
Progressive
Scan
17
FORBEDLS
Før bruk
Innstilling
5.1
(Fortsettelse)
av
Høyttalerne
Høyttalerinnstillinger
Auto
DVD-V
Play
DVD-V
DVD-A
Du kan stille inn DVD/CD-mottakeren slik at
DVD-A
plate
inklusive volumbalanse og
Velg høyttalerinnstillinger,
forsinkelsestid, eller test høyttalerinnstillingene.
Høyttalerinnstillinger er bare aktive pa den analoge
flerkanals-utgangen. (Se "Høyttalerinnstillinger", side
28.)
en
avspillingen automatisk
Hvis Auto Play er satt til pa,
starter
DVD.
DVD/CD-mottakeren søke etter
avspillingstid
On
Off
og sa
avspille
(Pa): Auto Play-funksjonen
(Av): Auto Play-funksjonen
en
nar den
en
DVD-
legges
vil denne
tittel med
lengst
tittelen automatisk.
er
aktivert.
er
ikke aktivert.
Disc Audio
Disc Subtitle
R
Disc Menu
Country
Code
Volume
Size
Aspect
Menu
Merk
Auto
Front L
Rating
TV
R
Progressive
Scan
0 dB
Small
Distance
Language
Play-funksjonen
DVD-plater.
0.3m
Test
Return
5.1
Speaker Setup
Others
Annet
Innstillingene DRC, Vocal,
PBC og Auto
Play
kan
endres.
Trykk 3/4
trykker du
for a
velge ønsket element, deretter
ENTER. Innstillingen til ønsket element
dermed endres fra Av til Pa
eller motsatt.
Disc Audio
DRC
On
Disc Subtitle
Vocal
On
Disc Menu
PBC
On
Rating
Auto
Country
TV
Play
Off
Code
Aspect
Menu
Language
Progressive
5.1
vil
Scan
Speaker Setup
Others
Dynamic Range Control (DRC)
Med DVD-formatet kan du takket
være
digital lydteknologi
lydsporet til et program gjengitt sa realistisk og
nøyaktig som mulig. Allikevel kan det hende at du vil
komprimere den dynamiske rekkevidden til lydsignalene
(forskjellen mellom de høyeste og laveste tonene). Med
dette kan du lytte til en film pa et lavere lydniva uten a
miste lydens klarhet. Aktiver DRC for a fa denne
høre
effekten.
Vokal
[Vocal]
Sett Vocal til Pa
kun hvis du
spiller av en flerkanals
karaoke-DVD. Karaokekanalene pa platen vil mikses
normal stereolyd.
PBC
Still
Playback
eller pa.
On
Off
Control
(PBC, avspillingskontroll) pa
(Pa): Video-CD-plater med
(Av): Video-CD-plater med
som Audio-CD-plater.
18
PBC
PBC
av
spilles etter PBC.
spilles pa samme mate
til
virker
kanskje
ikke med alle
inn
Før bruk
(Fortsettelse)
Foreldrekontroll
Landskode
Aldersgrense [Rating]
Det kan hende det finnes
Skriv inn koden til det landet/omradet
DVD-V
scener
DVD-V
pa
DVD-filmer
ikke egner seg for barn. Derfor inneholder
noen
som
plater
7
Disc Menu
6
Country
Country
TV
Language
Progressive Scan
Progressive
Change
Others
ved
hjelp
av
3/4
knappene pa
1 oppsettsmenyen.
Nar du har valgt "Rating" trykker du
2
Hvis du ikke enda har skrevet inn
passord;
3 Skriv inn firesifret passord ved hjelp
et
et
av
lager sa et firesifret
sikkerhetspassord, deretter trykker du ENTER. Skriv
inn passordet pa nytt og trykk ENTER for a bekrefte
valget.
Nar du har skrevet inn et passord;
Skriv inn det firesifrete passordet ved hjelp av
nummertastene og bekreft dette ved a trykke
nummertastene. Dette
ENTER.
gjør
en
feil før du
trykker
ENTER ma
CLEAR og skrive inn det firesifrete
du
trykke
sikkerhetspassordet pa
2
trykker
3
Følg
trinn tre under
4
Velg
den første bokstaven ved
du har
Plasser
valgt
landskoden
6 deretter
du 2.
venstre side.
"Aldersgrense" pa
hjelp av 3/4 knappene.
ved
ENTER for a bekrefte
Trykk
knappene
hjelp av 2 knappene og
tegnet ved hjelp av 3/4 knappene.
pekeren
5 velg det andre
SETUP for a
ga
ut
valget ditt,
av
menyen
og
igjen.
Merk
Du ma
bekrefte det firesifrete
endres
(se
passordet
nar koden
"Endre den firesifrete koden"
nedenfor).
Endre den firesifrete koden
1
Følg
2
Skriv inn den
trinnene 1-2
som
pa
venstre side
gamle koden,
deretter
(Aldersgrense).
trykker
du
ENTER.
Velg en rangering fra 1 til 8 ved hjelp av 3/4
knappene. En (1) har minst avspillingsrestriksjoner.
Atte (8) har mest avspillingsrestriksjoner.
Las opp [Unlock]: Hvis du velger Unlock deaktiveres
foreldrekontrollen. Alle scener pa platen spilles da
av fullstendig.
Rangering 1 til 8: Noen plater inneholder scener
3
ikke egner seg for barn. Hvis du aktiverer
rangeringssystemet pa mottakeren vil alle scener
6
som
med
3/4
Nar
nytt.
4
Speaker Setup
av
2.
Hvis du
Scan
Velg Country Code ved hjelp
pa oppsettsmenyen.
1
Unlock
Velg "Rating"
Language
Others
1
Speaker Setup
Code
Aspect
Menu
5.1
2
Menu
5.1
Rating
3
Aspect
FORBEDLS
SE
Disc Menu
4
Code
ble
Code Set
Disc Subtitle
5
Rating
TV
Disc Audio
8
Disc Subtitle
platen
rangert. Se listen nedenfor for denne koden.
(Se "Liste over landskoder", side 33.).
informasjon om aldersgrense som gjelder for hele
platen eller visse scener. Disse scenene er rangert fra 1
til 8, eller alternativt sa kan man velge noen passende
scener pa platene. Disse rangeringene avhenger av
landet. Denne foreldrekontrollfunksjonen lar deg
kontrollere hvilke plater barna dine kan spille av eller at
noen plater blir spilt med alternative scener.
Disc Audio
hvor
eller lavere
rangering spilles
Scener med høyere rangering vil ikke spilles.
Alternativet ma ha samme eller lavere rangering.
Hvis mottakeren ikke finner et passende alternativ
vil avspillingen stopp. Du ma skrive inn det firesifrete passordet eller endre rangeringsnivaet for a
kunne spille platen.
samme
Trykk
av.
5 og deretter SETUP for a
Endre
deretter
[Change] ved hjelp
trykker du ENTER.
4
Skriv inn den nye firesifrete
du ENTER.
5
Skriv inn
bekreft
Trykk
Hvis du
glemmer
ga
ut
av
3/4
knappene,
koden, deretter trykker
nøyaktig samme kode
ved a trykke ENTER.
SETUP for a
av
enda
en
gang, og
menyen.
den firesifrete koden
Hvis du
glemmer passordet ditt kan du følge
fremgangsmaten nedenfor for a slette det gjeldende
passordet.
1 Trykk pa SETUP for a vise innstillingsmenyen.
2 Bruk nummerknappene til a skrive inn et 6-sifret
nummer
ENTER for a bekrefte
rangeringsvalget ditt,
ga ut av menyen igjen.
Velg
3
"210499".
Det 4-sifrede
passordet
Skriv inn
ny kode
en
er
slettet.
som
vist ovenfor til venstre
(Rating, "aldersgrense").
Merk
Det
mulig
DVD-plater.
er
at denne
funksjon
ikke
er
aktiv ved visse
19
Bruk med DVD og Video-CD
Avspille
en
Generelle
DVD og Video-CD
Avspillingsinnstilling
DVD-V
Dersom annet ikke
VCD1.1
Sla
pa TV-apparatet, og velg videoinngangskilde som
er tilkoplet DVD/CD-mottakeren.
Audio-system: sla pa lydsystemet og velg
inngangskilden som er tilkoplet DVD/CD-mottakeren.
1
Merk
VCD2.0
DVD-A
funksjoner
OPEN/CLOSE for a
Trykk pa
Ga
Nar
2
3
Trykk pa
med
(leser) kommer til syne pa TV-skjermen,
og avspillingen starter automatisk. Hvis avspillingen
ikke begynner, trykk pa PLAY.
I noen tilfeller kan det hende at platemenyen vises i
plate
en
kan
TITTEL /GRUPPE
1/3
DVD-A
til
1/6
inneholder flere
enn en
kan
tittel/gruppe,
ga til en annen tittel pa følgende mate:
Trykk pa DISPLAY, og sa pa den aktuelle tallknappen
(0-9) for a velge et tittel- eller gruppenummer.
du
OPEN/CLOSE for a lukke brettet.
READING
en annen
DVD-V
apne platebrettet.
Legg inn den valgte platen pa brettet,
avspillingssiden ned.
til
oppgitt,
brukes
fjernkontrollen
alle operasjoner som er beskrevet. Noen funksjoner
ogsa være tilgjengelige pa innstillingsmenyen.
er
Ga
til et annet
DVD-V
kapittel/spor
VCD1.1
DVD-A
1/3
1 /12
1 /12
1/6
stedet.
Nar
Hvis
en
vises
menyskjerm
kan vises først etter at
Menyskjermen
Video-CD med meny
lagt
er
en
DVD eller
inn.
DVD-V
Benytt
1
du vil se,
knappene for
trykk sa pa ENTER
234
Trykk pa TITLE
menyskjermen.
eller MENU
a
velge tittelen/kapittelet
for a starte avspillingen.
for a ga tilbake til
DVD-A
Benytt 1 2 3
pa ENTER for
4
knappene
se
det du har
for a foreta et
valg,
og sa
pa en plate har mer enn ett kapittel eller ett
spor, kan du ga til et annet kapittel/spor pa følgende mate:
Trykk kortvarig pa SKIP/SCAN (HOPPE FRAMBAKOVER) . eller > under avspilling for a
komme tilbake til begynnelsen av den naværende
kapittelet/spor eller for a velge neste kapittel/spor.
Trykk pa . kort to ganger for a ga tilbake til forrige
kapittel/spor.
For a ga direkte til en ønsket kapittel under DVD avspilling,
trykk pa DISPLAY. Trykk da pa 3/4 for a velge kapittel/spor
ikonen. Legge inn kapittelets/sporets nummer med hjelp av
talltastene (0-9) eller trykk pa 1 2 for a velge kapittel/spor
og trykk da pa ENTER (GA INN).
valgt.
Merk
VCD2.0
Bruk
nummerknappene
ønsker a
til a
velge sporet
du
se.
Trykk pa RETURN for a ga tilbake til menyskjermen.
Menyinnstillingen og de nøyaktige bruksprosedyrene
for a bruke menyen kan være forskjellige avhengig av
platen. Følg instruksene pa hver menyskjerm. Du kan
ogsa sla PBC av under innstilling. Se side 18.
For tosiftrede
hurtig
1
--
platen ikke er
innenfor aldersgrensen (ikke autorisert), ma den
4-sifrede koden skrives inn og/eller platen ma
autoriseres (se "Foreldrekontroll" pa side 19).
DVD-plater kan ha en regionskode. Mottakeren vil
ikke avspille plater med en regionskode som er ulike
din spiller. Regionskoden for denne mottakeren er 2
(to).
er
innstilt og
3
trykk nummerknappene (0-9)
VCD2.0
i
VCD1.1
og hold inn SKIP/SCAN . eller > i
sekunder under avspilling.
Trykk
ga
ca.
to
inn i søkemodus.
Trykk og hold inn SKIP/SCAN . eller > flere ganger for
velge ønsket hastighet: mX2, mX4, mX16, mX100
(tilbake), eller MX2, MX4, MX16, MX100 (fremover).
Med en Video-CD er søkehastigheten annerledes:
mX2, mX4, mX8, (bakover), eller MX2, MX4,
MX8, (fremover).
For a komme tilbake til normal avspilling, trykk pa
PLAY (SPILLE AV).
Merk
Ved bruk av en lyd DVD som ogsa inneholder
dette gjøres i enkelte billedsegmenter.
Pause
DVD-V
1
PAUSE/STEP under
Trykk pa
2 For a
20
DVD-V
Mottakeren vil na
Merknader
Hvis Foreldrekontroll
numre
rett etter hverandre.
Søk
2
--
tittel
en
ga
VCD2.0
tilbake til
bilder, kan
VCD1.1
avspillingen.
avspilling, trykk pa
PLAY.
a
Bruk med DVD og Video-CD
Generelle
Stillbilde og
2
Trykk
2 For a
VCD1.1
en
PAUSE/STEP under
ganger.
2 For a komme tilbake til normal
avspilling, trykk pa
(SPILLE AV).
Ved bruk
dette
gjøres
i enkelte
som
inneholder
bilder, kan
Langsom avspilling
2 For a
1
Trykk pa
SLOW SCAN
Mottakeren vil da
ga
over
VCD2.0
VCD1.1
m eller M
+
under
Off
vises
pa
en
vises
gjenta platen
som
bakover
A-B
DVD-V
AB
ga
tredje
ut
ikke for Video-CD.
gjelder
VCD2.0
en
1
ønsket
gjenta en sekvens i
Trykk REPEAT A-B ved
2
Trykk
kommer kort til syne
REPEAT A-B
Ikonet for at
Pa
en
Video-CD med PBC ma
Tidssøk
1
REPEAT A-B
Repeter
CHAPT
DVD
1
tittel eller
en
REPEAT
vises
pa TV-skjermen.
du sla
av
PBC i
0:20:09
DVD-V
innstillings-
Se side 18.
-:--:--
Trykk
pa nytt
DISPLAY under
avspilling. Skjermmenyen
pa skjermen.
avspilt
skrive inn ønsket
--
sekvensen.
TRACK
REPEAT for a
gjenta
Repeter Kapittel
vises
det
du
for a
velge
du
trykke nummertastene
starttidspunkt. Skriv inn timer,
Hvis du skriver inn feil tall kan du
til a
trykke
CLEAR for a
fjerne
tallene du har skrevet inn. Skriv deretter inn korrekte tall.
4
Trykk og hold ENTER (GA INN)
trykk pa PLAY (SPILLE AV) for a
starter fra det
i
ca
10 sekunder eller
bekrefte starttiden.
valgte tidspunktet pa platen.
du har skrevet inn et ugyldig tidspunkt vil avspillingen
fortsette fra gjeldende punkt.
Avspillingen
ALL
Repeter Kapittel
pa gjeldende plate.
minutter og sekunder.
sluttpunkt.
avbryte
tid
trykke 3/4
pa skjermmenyen.
3 Innen ti sekunder ma
VCD1.1
1/6
TITLE
for a
hvilken
"-:--:--" vises i tidssøkboksen.
gruppe:
startpunkt.
ved ønsket
VCD2.0
DVD-V
Videoplater
Trykk
er av
repetisjonsfunksjonen.
Tidssøkboksen viser
VCD1.1
pa TV-skjermen, og repetisjonssekvensen
begynner ("AsB" vises pa displayet).
Trykk
spilles i øyeblikket, trykk pa
repetisjonsmodus
menyen for a bruke
"A B" vises kort
3
BRUK
skjermen.
Merk
pa TV-skjermen.
igjen
av
gang.
OFF
For a
A
ut
repetisjonsmodus, trykk pa
av
Tidssøkikonet
"
ga
en
2 Innen ti sekunder ma
*
gang, for a
TV
pa
skjermen.
repetere det aktuelle sporet, trykk pa REPEAT.
for dette vil vises pa TV-skjermen.
dukker opp
"
tredje
TV
Tidssøk-funksjonen lar deg starte avspilling pa
som helst tidspunkt pa platen.
Motion-avspilling
A*
REPEAT
Repeter spor/alle/av
avspilling.
Merk
Repeter
symbolet
symbolet
--
3 For a
avspilling.
2BrukSLOWSCAN-mellerM+foravelgeønsket hastighet: t 1/16, t 1/8, t 1/4 eller t 1/2
(bakover), eller T 1/16, T 1/8, T 1/4 eller T 1/2
(fremover).
3 For a komme tilbake til normal avspilling, trykk pa
PLAY (SPILLE AV).
Slow
spilles, trykk pa
gang.
Na star ikonet for a repetere alle pa skjermen.
DVD-V
til sakte
skjermen.
som
REPEAT nok
en
-
group
Video-CD
billedsegmenter.
TV
pa
gruppen
Trykk pa REPEAT
Gjenta modus.
1 For a
audio DVD
vises
REPEAT.
spilles, trykk pa
som
gang til.
Ikonet
av en
sporet
symbolet
gjenta
Repeat
Merk
det
track
Repeat
3
Gjenta spor/gruppe/av
-
gjenta
Repeat
avspilling.
Mottakeren aktiverer na PAUSE-funksjonen.
Du kan se filmen bilde for bilde ved a trykke
PAUSE/STEP-knappen pa fjernkontrollen gjentatte
PLAY
1 For a
bilde for bilde
avspilling
VCD2.0
DVD-V
1
funksjoner (fortsatt)
AUDIO DVD
Hvis
OFF
/ Tittel / Av
kapittelet
som
spilles
av.
Ikonet
2
Trykk REPEAT
som spilles av.
Ikonet
3
Repeter
enda
gang for a
en
Tittel vises
Repeter Av
vises
gjenta
den tittelen
pa TV-skjermen.
Trykk REPEAT en tredje
Repeter-funksjonen.
Ikonet
pa TV-skjermen.
gang for a deaktivere
pa TV-skjermen.
21
Bruk med DVD og Video-CD
Generelle
3
funksjoner (fortsatt)
3D Surround
VCD2.0
DVD-V
Denne enheten kan
Markørnummeret vil
3D Surroundeffekt
produsere
simulerer flerkanals avspilling fra to vanlige høyttalere, i
stedet for de fem eller flere høyttalere som vanligvis kreves
for a kunne lytte til flerkanals lyd pa et hjemmekinosystem.
1
Trykk
en
SOUND for a
velge
"3D SUR" under
2 For a deaktivere 3D Surroundeffekten
SOUND
Zoom
pa nytt
VCD2.0
DVD-V
du
"BYPASS".
velger
og
trykker
ZOOM
forstørrelsesnivaet
2 Bruk 1 234
VCD1.1
Trykk CLEAR for a ga
det pausede bildet.
Sjekke innholdet pa
plate: Menyer
ikke
pa
VCD2.0
DVD-V
rundt
pa
avspilling
visse
DVD-plater.
spilles trykker
tidspunktet du vil programmere.
2
Gjenta trinn 1 for
markørpunkter pa
For a
ga
en
spilles
MARKER SEARCH
2
en
3
Trykk
4 For a
1
fjerne
Trykk
22
Hvis
scene
inneholder
ANGLE
med
annen
gjentatte
(markørsøk)
spilles
menyen vises
pa skjermen.
opptak fra
scenen.
du
scene
kameravinkel under
ganger under
velge
avspilling.
avspilling for a
nummeret vises
pa TV-skjermen.
DVD-V
lydsporet
DVD-A
ganger under
eller lydspor.
D
1PPCM
5.1 CH
5CH
avspilling
for a
Endre audio-kanalen
VCD2.0
VCD1.1
AUDIO flere ganger under avspilling for a høre
ulike audio-kanaler (STER., LEFT eller RIGHT).
Trykk pa
Trykk
de
DVD-V
DVD-A
ABC
1 ENG
SUBTITLE
gjentatte ganger
forskjellige tekstsprakene.
under
avspilling
for a
Merk
trykker
(markørsøk)
ulike kamer-
ønsket vinkel.
Tekster
SEARCH-menyen trykker
av
meny.
1/1
scener
avinkler, kan du skifte til
Trykk
velge
fjerne platens
du SEARCH.
trykker
markert
1/2 for a
platen
for a
DVD-V
Kameravinkel
se
Mens filmen
pa nytt
markert
MARKER
en
MENU
Trykk AUDIO gjentatte
lytte til forskjellig sprak
starter fra den markerte
MARKER SEARCH
2
Trykk
plate.
SEARCH.
For a
DVD-V
Endre
ENTER.
fjerne
fjerne tittelmenyen.
1 ENG
og hold 1/2 i ca 10 sekunder eller bruk talltastene for a velge Markørnummer som du ønsker a
Avspillingen
for a
pa nytt
MENU.
Naværende
Trykk
Trykk
Trykk
avspillingen
kalle tilbake.
3
TITLE
Platemeny
pa TV-skjermen.
av
pa skjermen.
Menyen kan vise oversikt over kameravinkler, lydspor
og teksting, i tillegg til kapitlene til tittelen.
a programmere opp til ni
tilbake til
1 Mens filmen
vil den vises
2
VCD1.1
du MARKER nar
Markørikonet vises kort
TITLE.
Platens meny vises.
avspillingen
programmert tidspunkt.
Opp til ni tidspunkt kan programmeres.
Følg disse trinnene for a programmere et tidspunkt.
nar det
Trykk
eller
fra et
1 Mens filmen
DVD-V
gjeldende tittel har en meny
Ellers kan platens meny vises.
2
Du kan starte
ønsket
det
MARKER SEARCH
1/9
DVD-video-
en
Hvis
1
Markørsøk
DVD-V
kan ha menyer som gir deg spesialfunksjonFor a bruke platemenyen, trykk pa MENU. Trykk sa
Tittelmeny
Merk
Zoom-funksjonen fungerer
Spesielle DVD-funksjoner
1
forflytte deg
tilbake til normal
du
SEARCH-menyen trykker
er
forstørrede bildet.
3
MARKER
fjerne
markørnummer.
fjerne ytterligere
nummerknapp for a velge et alternativ. Eller
bruk knappene 1 234 for a markere valget ditt, og
trykk deretter pa ENTER.
ganger vil
øke opp til seks ganger.
for a
2 og 3 for a
SEARCH.
pa
gjentatte
knappene
For a
er.
Trykk ZOOM under avspilling eller nar avspilling
satt pa pause for a aktivere Zoom-funksjonen.
Hvis du
5
fra listen.
fjernes
DVD-plater
Zoom-funksjonen lar deg forstørre bildet og ogsa
forflytte deg rundt pa det forstørrede bildet.
1
Gjenta trinnene
som
avspilling.
trykker
4
3D SUR
BYPASS
VCD1.1
CLEAR.
Trykk
du SEARCH.
menyen vises
Hvis
pa skjermen.
det markørnummeret du vil
fjerne.
vises
er
funksjonen
ikke
tilgjengelig pa platen.
Bruk med DVD og Video-CD
AUDIO DVD
DVD-Audio
DVD-A
Vise
nytt plateformat basert pa DVD standarens suksess som karakteriseres med høy kvalitet,
er
et
deg a oppleve en ny
audiokvalitet. En DVD Audioplate indetifiseres gjennom
DVD audiologoen pa omslaget eller pa selve platen.
flerkanals audio
tillater
som
En audio DVD
gir deg høyere stereo kvalitet enn audio
CD-er, med en avsøkingshastighet pa opp til 192kHz
(sammenliknet med 44.1kHz for CD-er). Digital DVD-lyd
kan leveres med opp til 24 bits med data (mens det for
standard CD-er er opptil 16 bits).
En normal audio DVD inneholder opp til sju ganger
større datakapasitet enn en CD. Denne ekstra plassen
blir
benyttet
kvalitet
musikk,
enten mange kanaler med
SIDE
DVD-A
Ettersom audio DVD-er kan inneholde mye, finnes det
ulike mater a se hva som er tilgjengelig pa.
1
2
3
Trykk pa
Trykk pa
Trykk pa
Det
DISPLAY under
3/4 for a
1/2 for a
avspilling.
velge sidesymbol.
velge sidenummer.
kommer opp pa skjermen vil variere fra plate til
da den tilgjengelige informasjonen avhenger av hvor-
som
plate,
dan DVD-en ble
laget.
Merk
Ettersom audio DVD-er har ulike
hende at
men
ikke
utgivere, kan det
noen av valgmulighetene som vises pa skjerer tilgjengelige for den DVD-en du spiller.
lyd-
avansert
oppløsning som ligger nærmere
masterinnspilling, eller for lange opptak.
av
artistens
til
en annen
1 /12
Mange audio DVD-er inneholder tekst, f.eks. artistens
biografi, spilleliste eller sangtekster. Noen audio DVD-er
inneholder fotoalbum eller musikkvideoer.
Merk
Hvis du bruker DIGITALE
lydtilkobling, vil lyden
spiller en audio DVD.
Ga til
en annen
ha
(OPTISKE) uttaket som
en CD-lydkvalitet, selv om
GRUPPE
du
1/6
DVD-A
Noen audio DVD-er deler innholdet i ulike grupper.
Spilleren din gjør det mulig for deg a fa rask tilgang til
forskjellige
playet.
1 Trykk pa
grupper under
avspillingen,
DISPLAY under
via
avspillingen,
skjermdis-
eller i
stopp
modus.
2
3
Trykk pa
Trykk pa
3/4 for a
1/2 eller
velge gruppesymbol.
nummerknappene (0-9)
for a
velge
et gruppenummer.
Merk
Opphavsmannen til platen legger noen ganger inn et
skjult innhold som en bare kan fa tilgang til ved a oppgi
et passord. Hvis lasesymbolet vises pa TV skjermen,
skriv inn passordet (noen ganger vil du finne det pa plateomslaget, eller pa en nettside). Denne passordkontrollen gjøres ikke av DVD/CD mottakeren din det er
en av DVD-ens funksjoner.
Ettersom audio DVD-er har ulike utgivere, kan det
hende at noen av valgmulighetene som vises pa skjermen ikke er tilgjengelige for den DVD-en du spiller.
-
23
BRUK
Bruk med Audio-CD- og
Avspilling
MP3/WMA-plate
Merknader til
Audio-CD- og
av
MP3/WMA plate
MP3
CD
DVD/CD-mottakeren kan
avspille
Om MP3
WMA
En MP3-fil
MP3/WMA-formaterte
av
CD-R eller CD-RW.
opptak pa CD-ROM,
Før avspilling av MP3/WMA-opptak
disse opptakene til høyre.
MP3/WMA-opptak
les merknadene
MPEG1
filene
om
som
komprimert ved bruk
audio lag-3 filkodingsskjema. Vi kaller
har filetternavnet ".mp3" for MP3-filer.
er
audiodata
Mottakeren kan ikke lese
annet filetternavn
Sett inn
plate og lukk igjen.
Audio-CD; Audio-CD-meny vises pa TV-skjermen,
ga til trinn 4.
MP3/WMA; MP3/WMA-JPEG-valgmeny vises pa
TV-skjermen. Ga til trinn 2.
1
som er
enn
en
MP3-fil
som
har et
".mp3".
en
Omt WMA(Window Media Audio)
En WMA mappe
er
Microsoft audio
komprimeringte-
knologi.
WMA(Windows Media Audio) gir dobbelte
komprimeringen som MP3 formatet.
MP3 WMA
sa
høy lyd-
JPEG
Trykk pa 3/4 for a velge MP3/WMA filen og
trykk da ENTER (GA INN).
MP3/WMA-menyen vises pa TV-skjermen.
Trykk pa RETURN for a ga til menyen MP3/WMA-
2
JPEG.
MP3-kompatibilitet
begrenset:
1.
med denne mottakeren
er
Sampling-frekvens / kun ved 44.1 kHz (MP3),
32
44.1kHz (WMA)
Bithastighet / innenfor 32-320 kbps (MP3),
32
128kbps (WMA)
CD-R fysisk format skal være ISO 9660
-
2.
-
MP3 WMA
3.
Program
4.
Folder1
Folder2
Folder3
Folder4
Folder5
Folder6
Folder7
Clear All
Folder8
OFF
00:00
3
Trykk pa
4
Trykk
ENTER
3/4 for a
velge
(GA INN).
3/4 for a
folder og
trykk da
5.
velge
et spor, og
Hvis du ønsker a
trykk sa pa
MENU for a
ga
ga
til neste side.
til
Program
CD
forrige
side.
TRACK 3
TRACK 4
TRACK05
TRACK 5
TRACK06
TRACK 6
TRACK07
TRACK 7
Clear All
STER.
0: 56: 18
Clear All
TRACK 8
00:00
BYPASS
spesialtegn som "/:*?" < >"
antall filer pa platen skal være
7.
Ikke bruk
osv.
8.
Totalt
mindre
enn
plater/opptak for a
møte bestemte tekniske standarder for a oppna optimal
avspillingskvalitet. Forhandsopptak pa DVD-plater er
TRACK 2
TRACK04
"********.MP3" / "********.WMA".
Denne DVD/CD-mottakeren krever
TRACK 1
TRACK03
mindre og
Program
MP3 WMA
TRACK02
6.
pa platen eller bruk en ny.
Filnavn skal lages med 8 bokstaver eller
ma ha etternavnet ".mp3"/ ".wma", dvs.
formater
650.
TRACK01
TRACK08
avspille MP3/WMA-filer,
all data
Avspilling starter.
Under avspilling vises det aktuelle sporets spilletid
pa displayet og menyen.
Avspilling vil stanse ved slutten av platen.
TITLE for a
eksempel "Direct-CD" etc., er et umulig med
avspilling av MP3-filer. Vi anbefaler at du bruker
"Easy-CD Creator" som lager et ISO 9660
filsystem.
En enkelt opptaksplate krever MP3/WMA-filer i
første spor. Hvis det ikke finnes MP3/WMA-filer i
første spor, kan den ikke avspille MP3/WMA-filer.
PLAY eller ENTER.
Trykk
Trykk
Hvis du tar opp MP3/WMA-filer ved bruk av
programvare som ikke kan lage et FILSYSTEM, for
1
OFF
automatisk satt til disse standardene. Det
ulike
typer opptakbare plateformater
er
mange
(inkludert CD-R
med
Audio-CD-meny
MP3/WMA-meny
Kunder bør dessuten
Tip
Hvis du
er
i
en
filliste og ønsker a
ga
mappelisten,
bruk 34 for a markere
ENTER for a
ga
5
tilbake til
For a stanse
24
MP3/WMA-filer). Det krever bestemte betingelser
(se ovenfor) for a sikre kompatibel avspilling.
,og trykk pa
trykkes
at
og musikk fra Internett. Selskapet vart har ikke noen
rettighet til a gi slik tillatelse. Tillatelse skal alltid
søkes fra
ellers
oppmerksomme pa
det kreves tillatelse for a laste ned MP3/WMA-filer
tilbake til
forrige menyskjerm.
avspillingen
være
STOP.
opphavsrettsinnehaver.
Bruk med Audio- og MP3-CD
Pause
1
MP3
CD
WMA
PAUSE/STEP under
Trykk
Repeter
avspillingen.
2 For a komme tilbake til normal
PLAY
. eller >
begynnelse
av
MP3
SKIP
repetere
en
CD
sekvens.
plateavspilling, trykk pa
startpunkt.
(GA
Repetisjonsikonet
2
CD
A-B
1 Under
avspilling trykk pa
til et annet spor
Trykk kortvarig pa
For a
PAUSE/STEP eller ENTER
(SPILLE AV),
INN) igjen.
Bytte
(Fortsettelse)
(HOPPE
BAKOVER)
under avspilling for a komme tilbake til
sporet som spilles av eller for a hoppe
REPEAT A-B
Trykk
pa
det
pa valgt
pa menyskjermen.
sluttpunktet
du ønsket.
Repeatikonet og "A B" vises kort pa menyskjermen
valgte sekvensen spilles gjentatte ganger.
WMA
FRAM-
og "A" vises
REPEAT A-B
3
for a
REPEAT A-B
Trykk
og ga
tilbake til
Repeatikonet
pa nytt
avbryte
vanlig avspilling
og "OFF" vises
og den
sekvensen
pa menyskjermen.
til neste spor.
SKIP/SCAN . raskt to ganger for a
Trykk
forrige
spiller
av en
audio-CD kan du
aktuelt spor,
trykk pa
Ikonet for denne og "TRACK" vises
gang
Na
repetere alle spor pa
pa
vises ikonet for dette og "ALL"
tredje
MP3
WMA
inn
REPEAT.
nok
CD
MP3
Trykk
SOUND for a
velge
"3D SUR" under
2 For a deaktivere 3D Surroundeffekten
pa menyskjermen.
plate, trykk
produsere en 3D Surroundeffekt
som simulerer flerkanals avspilling fra to vanlige
høyttalere, i stedet for de fem eller flere høyttalere som
vanligvis kreves for a kunne lytte til flerkanals lyd pa et
hjemmekinosystem.
1
SOUND
pa nytt
og
velger
Endre
lydkanal
CD
Trykk pa
AUDIO
avspilling.
trykker
du
"BYPASS".
en
pa menyskjermen.
REPEAT
en
gang.
høre ulike
gjentatte ganger under avspilling for
audio-kanaler (STER., LEFT eller RIGHT).
a
pa menyskjermen.
WMA
og hold ned SKIP/SCAN . eller > i cirka
to sekunder under avspillingen.
Trykk
Mottakeren vil aktivere
2
trykke
repetisjonsmodus trykk pa
Ikonet og "OFF" vises
Søk
til a
REPEAT.
3 For a avslutte
1
en
direkte til et
ga
(0-9)
CD
Repeter Spor/Alle/Av
gjenta
CD
Denne enheten kan
spor ved a bruke nummertastene
spornummeret under avspilling.
2 For a
ga
spor.
Hvis du
1 For a
3D Surround
til
SEARCH-funksjonen.
og hold SKIP/SCAN . eller > gjentatte
ganger for a velge ønsket fart: mX2, mX4, mX8
Trykk
MX2, MX4, MX8 (fremover).
Søkehastighet og retning er indikert pa menyskjermen.
(bakover)
eller
3 For a komme tilbake til normal
PLAY
avspilling trykk pa
(SPILLE AV).
25
BRUK
Bruk med
Se
JPEG-plate
JPEG-plate
en
Ga
JPEG
Denne DVD/CD-mottakeren kan
spille plater med
JPEG-filer og Kodak Picture CD. Før avspilling av
JPEG-opptak les merknadene om MP3-opptak til høyre.
1
platen og lukk brettet.
MP3/WMA-JPEG valgmeny vises
pa TV-skjermen.
MP3 WMA
fil
en annen
. eller > en
Trykk pa SKIP/SCAN
visning av et bilde for
a
ga
gang under
til neste fil eller til forrige fil.
Stillbilde
1
Sett inn
til
2
Trykk pa
PAUSE/STEP under
visning.
Mottakeren vil na ga over i pausemodus.
For a ga tilbake til visningen trykk pa PLAY
PAUSE/STEP pa nytt.
eller
JPEG
Reflektere bildet
2
Trykk pa 3/4 for a velge JPEG, og trykk
JPEG-menyen vises pa TV-skjermen.
ENTER.
Trykk pa
3/4 nar et bilde vises for a
snu
bildet
horisontalt eller vertikalt.
JPEG
Rotere bildet
Folder1
Folder2
Folder3
Folder4
Trykk pa
Folder5
1/2 under
visning
for a rotere bildet mot
høyre
eller venstre.
Folder6
Folder7
Folder8
Slide
Speed
Off
Merknader
3/4 for a
Trykk pa
3 ENTER.
En liste
velge mappe,
og
trykk pa
filer i mappen vises.
RETURN for a ga til MP3/WMA-JPEG
over
minutter,
er
i
filliste og ønsker a ga tilbake til
bruk knappene 34 pa fjernkontrollen for a
en
mappelisten,
"
"
og
trykk
ENTER for a
ga
til
forrige
Hvis du ønsker a
bestemt fil, trykk
a markere filen og ENTER eller PLAY.
Visning av filen starter.
se en
Under
visning av en fil trykk pa
forrige meny (JPEG-meny).
3/4 for
RETURN for a
ga
til
Picture4
Picture5
Picture6
Picture7
Off
5/32
1024X768
Picture5.jpg
Tip
Det
visningsalternativer for bildehastighet: hurtig,
normal, sakte eller av. Trykk pa 1/2 for a markere
bildehastighet, og trykk sa pa 3/4 for a velge
alternativet du ønsker a bruke, og trykk sa pa ENTER.
er
tre
For a avslutte
5 JPEG-menyen
26
visningen, trykk pa
vises.
STOP.
være
nar du
".jpg"
kopierer
inn i
CD-layout.
navn
med
Filnavn uten
Picture3
Speed
skal
2
du bruker programvare som "Easy CD Creator"
for a brenne jpeg-filer pa CD-R, se til at alle valgte
nytt
Picture2
Slide
pa platen
enn
Nar
Hvis filene har etternavn
Folder1
1024X768
Totalt antall filer og mapper
mindre enn 650.
filer har etternavnet
Picture1
5/32
reduser
plater kan være inkompatible pga. ulike
opptaksformat eller betingelser pa platen.
Trykk TITLE for a ga til neste side.
Trykk pa MENU for a ga til forrige side.
JPEG
--
Noen
menyskjerm.
4
filene for store
er noen av
oppløsningen av JPEG-filene til mindre
megapiksler og brenn en ny plate.
Tip
markere
JPEG-opptak
Avhengig av størrelse og antall JPEG-filer, kan det ta
lang tid for DVD/CD-mottakeren a lese plateinnholdet.
Hvis du ikke ser en visning pa skjermen etter noen
Trykk pa
valgmeny.
Hvis du
om
".jpe"
eller
".jpeg", gi
dem
".jpg".
".jpg"
kan ikke leses
av
DVD/CD-mottakeren. Selv
om
filene
JPEG-bildefiler i Windows
Explorer.
denne
er
vist
som
Programmert avspilling
CD
VCD2.0
med Audio-CD
Programmert avspilling
og MP3/WMA-plate
E
Merket
ide
av
vil vises til
høyre
en
Video-CD med PBC ma
for a bruke
ingsmenyen
Programmet
for ordet
med Video-CD
Programmert avspilling
Pa
kan inneholde 30 spor.
Program pa høyre
du sla
av
PBC i innstillSe side 18.
programfunksjonen.
kan inneholde 30 spor.
Sett inn Video-CD, og lukk brettet.
1
eller i
Trykk pa PROGRAM under avspilling
stoppmodus for a ga inn i
programredigeringsmodus.
1
WMA
Merk
Programfunksjonen gjør at du kan lagre dine
favorittspor fra alle plater i mottakeren minne.
Programmet
MP3
VCD1.1
2
Trykk pa
PROGRAM
avspilling
mens
stoppet.
er
VCD programmeny vises.
menyskjermen.
Program
VCD
E
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
Merk
TRACK 4
TRACK 5
PROGRAM for a
Trykk pa
ga
programredigeringsmodus;
ut
av
TRACK 6
TRACK 7
E
merket
kommer til a
Clear All
TRACK 8
forsvinne.
2
Velg et spor, og trykk pa ENTER
valgt spor pa programlisten.
3
Gjenta trinn 2 for
programlisten.
a
TRACK 1
TRACK 12
TRACK 2
TRACK 8
TRACK 3
TRACK 10
TRACK 4
plassere
flere spor
plassere
3
E
TRACK 1
TRACK 4
TRACK 3
4
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
TRACK 6
TRACK 7
TRACK 7
Clear All
STER.
Audio-CD og
Clear All
TRACK 8
BYPASS
00:00
Audio-CD-meny
4
Det
gjenoppta vanlig avspilling fra
programmert avspilling, trykk pa PROGRAM.
"PROG." forsvinner fra
Gjenta programmerte
MP3/WMA-meny
programerte sparet De har valgt sist
3/4 for a
Trykk pa
Trykk pa
6
velge
ar
fremhevet
For a
TITLE for a
MENU for a
ga
ga
For a avslutte
gang
til neste side.
til
Trykk pa PLAY (SPILLE AV)
avspilling.
for a
begynne
i
rekkefølgen du har programmert
sporene i, og "PROG." vises pa menyskjermen.
Avspilling stopper etter at alle sporene pa programlisten er
spilt en gang.
for a
gjenoppta normal avspilling fra en programmert avspilling, velg et spor (eller
MP3/WMA fil) i CD-spillelisten og trykk da pa
ENTER (GA INN).
"PROG."-indikatoren forsvinner fra
pa
E
Trykk pa
pa skjermen.
programlisten
2 for a
ga til programlisten.
velge sporet du ønsker
vil slettes fra
Slette hele
1
tredje
a slette fra
programlisten.
Trykk pa CLEAR.
Sporet
displayvinduet.
en
vil vises.
3 Bruk 3/4 for a
4
pa menyskjermen.
Trykk pa PROGRAM under avspilling
(kun Audio-CD og MP3/WMA-plate) eller i stoppmodus for a ga inn i programredigeringsmodus.
Merket
2
pa programlisten trykkes
REPEAT.
Slette et spor fra
1
pa menyskjermen.
repetisjonsmodusen, trykk
Ikonet og "OFF" vises
side.
forrige
gjenta
Da vil ikonet og "ALL" vises
sporet du ønsker a
REPEAT.
spilles, trykk pa
som
alle sporene
REPEAT enda en gang.
pa
av.
Avspillingen begynner
7
gjenta sporet
spor
Ikonet for dette og "TRACK" vises
programlisten.
5
displayvindu.
OFF
3
2.
Trykk pa
starte avspilling
med
For a
For a
Trykk pa
"Programmert avspilling
MP3/WMA-plate" til venstre.
av
TRACK 2
TRACK 2
TRACK 5
0: 56: 18
trinn 2-6
Følg
PLAY
TRACK 8
TRACK 3
TRACK 8
Merk
Trykk pa RETURN (TILBAKE), PROGRAM eller
(SPILLE AV) for a ga ut av Programmenyen.
pa
Program
MP3 WMA
E
Program
CD
for a
Følg
programlisten.
programlisten
trinnene 1-2
av
"Slette et spor fra
programlisten"
ovenfor.
2 Bruk 3/4 for a
Hele
velge
"Clear All" og
trykk
ENTER.
programmet pa platen vil slettes.
Programmene
slettes
ogsa
nar
platen fjernes.
27
BRUK
Innstilling
de
Gjør
av
Høyttalerne
for den
følgende innstillingene
Tilleggsinformasjon
innebygde
5.1
Siste Tilstand Minne
kanals surround dekoderen.
DVD
Disc Audio
Denne
DVD/CD-mottager lagrer automatisk alle brukers
innstillinger for den siste platen du har sett.
Innstillingene forblir i minnet selv om du tar bort platen
eller slar anlegget av. Hvis du legger inn en plate med
lagrede innstillinger, kalles siste stoppmodusen tilbake
Disc Subtitle
R
Disc Menu
TV
Code
Volume
Small
Distance
Language
Progressive
0 dB
Size
Aspect
Menu
R
Front L
Rating
Country
VCD1.1
CD
Scan
0.3m
automatisk.
Test
Return
5.1
Speaker Setup
Others
--
1
Velg "5.1 Speaker Setup" (Innstilling av
Høyttalere) med hjelp av 3/4-knappene
Innstillingsmenyen.
2
Trykk pa 2 -knappen
Speaker Setup".
Trykk
3
Gjør
4 pene.
2
en
Valg
av
-knappen
du
mens
for a
velge
--
i
justering
med
hjelp
av
høyttaler.
341
2-knap-
av
Du ma
velge
høyttalere
forbydd
er
av
Dolby
lisensoverenskomsten.
Volum
Trykk pa 1 / 2 for a stille inn utgangsnivaen
gte høyttaleren (-6 dB + 6 dB).
av
den val-
-
Størrelse
innstillinger
er
fiksert, kan du ikke foran-
dre dem.
Avstand
Hvis du har
høyttalere tilkoplet til din DVD/CD-mottager,
kan du gjennom justering av Avstandet "informere"
høyttalerne om hvor langt lyden ma reise for a na hørerens
stilling. Denne justering tillater lyden fra hver høyttaler pa
samme tid na hørerens stilling.
Merk
Du kan ikke sette avstanden
pa underbasshøyttaleren.
Test
Trykk pa ENTER
høyttaler.
(GA INN)
Innstill volumen sa
er
for a testa
at den passer til
lagret i systemet.
Front Left (L)
Centre
Rear Right (R)
Rear
→
→
→
Front
Left
(L)
signalene
fra hver
testsignalene
Right (R)
→
→
Subwoofer
Tilbakekomst
Trykk pa ENTER (GA INN)
foregaende meny.
28
riktige systemmodusen
som
passer
systemet ditt. Hvis NO DISC vises i displayvin-
fjernkontrollen og hold den nede i minst 5 sekunder, for sa a velge et system (PAL, NTSC eller AUTO).
Hvis systemet du har valgt overensstemmer ikke med
systemene som støttes av ditt TV-apparat, er det
mulig at fargebildet ikke vises ordentlig.
AUTO:
Velg da DVD/CD mottageren
Flersystem TV-apparat.
er
koplet
til
NTSC:
Velg
mottageren
er
koplet
tll
Velg da DVD/CD mottageren
PAL-TV-apparat.
er
koplet
tll
da DVD/CD
NTSC-TV.
innstillinger pa høyttalerne
Ettersom disse
den
duet, trykk pa PAUSE/STEP knappen pa frontpanelet
Merk
Digital
System
Valg
eller
Velg høyttaleren som du ønsker a justere (Fremre
Høyttaler (Venstre), Fremre Høyttaler (Høyre), SentralHøyttaler, Bakre Høyttaler (Venstre), Bakre Høyttaler
(Høyre), eller Underbasshøyttaler (Subwoofer)).
Visse
i minnet nar
lagret
Anlegget kommer ikke til a lagre innstillinger av en
plate hvis du slar av DVD/CD-mottageren innen du
har begynt platens avspilling.
for TV
fin
som er
helst.
som
5.1
innstillinger
"5.1
velger
ønsket
Merknader
Du kan bruke
for a komme tilbake til
som
PAL:
en
Bruk
radio
av
Forhandsinnstille
Du kan forhandsinnstille
radiostasjoner
for FM og AM.
du passe pa at volumet
50
begynner
BAND
Trykk pa
1
AM vises i
pa fjernkontrollen
displayvinduet
Hver gang du trykker pa FM/AM
visningen mellom FM og AM.
2
Still inn
stasjoner
a søke, ma
stilt ned til minimumsnivaet.
Før du
er
deretter, veksler
STOP/MEMO.
Trykk pa
4
Et forhandsinnstilt
nummer
er
"Forhandsstille
2
radiostasjoner"
Trykk pa BAND helt
visningsvinduet.
Trykk
ønsket forhandsinnstilte
3 panelet
eller ved a
pa fjernkontrollen
Skru
5
front-
6 Stasjonen
Gjenta
7
blir
num-
TUNING
lagret.
lagre
flere
eller
For automatisk
pa frontpanelet igjen.
trinn 3 til 6 for a
eller
-
flere ganger.
som
søking trykker
TUNING
STOP/MEMO.
+
radioen
av
For manuell
meret du ønsker.
Trykk pa
VOLUME
front-
pa
ikke
er
forhandsinnstilt
visningsvinduet.
det forhandsinnstilte
BRUK
velge
stasjon.
trykke pa
Lytte pa radiostasjoner
pa
valgt.
Trykk pa POWER for a skru av DVD/CD mottakeren,
eller velg en annen funksjonsmodus (CD/DVD,
VIDEO1 eller ...).
pa frontpanelet
eller
blir
PRESET +/- for a
pa
Bruk manuell eller automatisk
Trykk pa TUNING
panelet for a velge
venstre).
til AM eller FM vises i
radiostasjonen
flere ganger
til
Juster volumet ved a rotere VOLUME
i FM og stereo.
vil blinke i
(se
i DVD/CD-mottakeren minne
Hver gang du trykker pa knappen, stiller DVD/CD-mottakeren inn en forhandsinnstilt stasjon om gangen.
Merk
signalet
radiostasjoner
Den sist innstilte
Søkingen stopper nar DVD/CD-mottakeren er innstilt pa
en stasjon. "TUNED" og "STEREO" (for stereoprogram)
vises i visningsvinduet.
"TUNED" vises kun nar
først
1
til FM eller
eller
Trykk pa og hold TUNING
pa frontpanelet i om lag to sekunder helt til
frekvensindikatoren begynner a endres. Slipp
knappen.
3
radio
Lytte pa
i trinn 2.
du flere ganger
pa
pa frontpanelet.
søking trykker
i
eller
søking
du og holder inne
om
lag
to sekunder
pa
frontpanelet.
stasjoner.
For a
velge
direkte
en
radiostasjon
innstilt
pa
forhand
Stille inn
en
stasjon
med svakt
signal
flere ganger pa TUNING
eller
trinn 3 for a søke etter stasjonen manuelt.
Trykk pa
Fjerne
alle
stasjonene
som er
lagret
pa fjernkontrollen for a velge
direkte en radiostasjon innstilt pa forhand. For eksempel, for a høre pa stasjonen 4 (innstilt pa forhand), trykk
4 pa fjernkontrollen. For a høre pa stasjon 19 (innstilt pa
forhand), trykk 1 og da trykk 9 (i ca 3 sekunder).
Du kan bruke talltastene
i
i minnet
og hold STOP/MEMO. i ca to sekunder til
"CLEAR ALL" (SLETT ALLE) vises i displayvinduet.
Trykk
Trykk
da
pa
STOP/MEMO.
igjen. Stasjonene
slettes.
Hvis du
slumpevis er gatt inn i l "CLEAR ALL" (SLETT
ALLE)-modusen og du ønsker ikke a slette minnet,
trykk ikke pa noen knapp. Etter flere sekunder,
"CLEAR ALL"-displayet forsvinner og veksles til
Nyttig informasjon
Hvis det
støy pa
et
FM-program
Trykk pa MONO/ST. pa frontpanelet slik at
"STEREO" vises i visningsvinduet. Det vil ikke
noen
er
stereoeffekt,
bedre.
men
være
mottakskvaliteten vil bli
Trykk pa knappen pa nytt
hvis du vil fa tilbake
stereoeffekt.
normal modus.
Forbedre mottakerkvaliteten
Juster antennene.
Merk
Hvis
alle
stasjonene allerede er programmert,
meldingen FULL i visningsvinduet i et øyeblikk
deretter blinker et forhandsinnstilt
endre det forhandsinnstilte
6
nummer.
vises
og
Hvis du vil
nummeret, følger du trinn 5-
som over.
29
Bruk
RDS
Dette
av
radio
(Fortsettelse)
(Radio Data System) Operasjon
anlegg
er
Program søk (PTY)
utstyrt med RDS (Radio Data System)
inneholder
som
RDS
forskjellige informasjoner om FM radio.
(Radio Data System) er et system som gradvis
innføres i mange lender. Datastrømmen inneholder
forskjellige informasjoner som for eksempel identi-
fikasjon av den sendende stasjonen, detaljer om
musikkvalget og korrekt tid for stasjonen du hører pa.
RDS
Nar
FM
stemmes og inneholder RDS
Data,
stasjon
viser anlegget automatisk dets tjenestenavn og RDS
indikatoren lyses i Displayvinduet sammen med indikatorene for RDS tjenesteprogram (PS), identifikasjon av
programtypen (PTY) og klokketiden (Clock Time) (CT) i
fall den sendes av stasjonen.
RDS
Display Valg
RDS
Systemet kan overføre forskjellige opplysninger i
tillegg til initialtjenestenavnet som vises først nar stasjonen er stemt. Ved normal RDS drift, viser displayet
navnet pa stasjonen, sendningsnettverket eller tjenestebokstevene. Nar du trykker pa RDS pa fjernkontrollen
tillater det sykle kring forskjellige data typer i følgende
rekkefølge:
FREQUENCY
(PS
(FREKVENS)
PS
(PROGRAMTJENSTENAVN)
vises i Displayvinduet
PTY
(Identifikasjon
programtypen vises i
RT
PTY
--
RT
CT)
Kanalnavnet
programtypen)
Displayvinduet
av
--
Navnet
pa
(Radiotext) "Text" meddelelsen inneholder
spesiell informasjon fra sendende stasjoner. Legg
merke til at denne meddelelse kan rulle gjennom displayet for a tillate en meddelelse.
(Tid som kontrolleres av kanalen) Muliggjør
anlegget at motta den riktige tiden og viser den i
Displayvinduet.
--
Merk
stasjoner
inkluderer ikke
trekk. Hvis data
en
del
av
disse
for den
ytterliggere
nødvendig
valgte modusen overføres ikke, viser Displayvinduet
PTY NONE (INGEN PTY), RT NONE (INGEN RT),
CT NONE (INGEN CT), PS NONE (INGEN PS) meddelelsen.
er
dens
evne
at kode
sendninger
med dens
Program Type (PTY) koder som viser typen
av materialet som sendes. Følgende liste viser forkortningene som anvendes a vise hver PTY sammen med
PTY forklaring:
Nyheter
AFFAIRS
Naværende
INFO
Opplysning
SPORT
Idrett
EDUCATE
Undervisningsprogrammer
DRAMA
Drama
CULTURE
Kultur
SCIENCE
Vitenskap
VARIED
Forskjellige Talarprogrammer
POP M
Populær
ROCK M
Rock Musikk
EASY M
Lett Musikk
LIGHT M
Klassisk Musikk
CLASSICS
Seriøs Klassisk Musikk
OTHER M
Annen Musikk
WEATHER
Vær
FINANCE
Finansielle
CHILDREN
Barneprogrammer
SOCIAL
Programmer
RELIGION
Religiøse Sendninger
PHONE IN
Telefon-inn
TRAVEL
Res og Turnere
LEISURE
Fritid og
JAZZ
Jazz Musikk
COUNTRY
Country
NATION M
Nasjonal
OLDIES
Gammel Musikk
FOLK M
Folkemusikk
DOCUMENT
Dokumentprogrammer
TEST
Stasjonens
ALARM 1
Nødesituasjon Sendningsinformasjon
Historier
Musikk
Informasjon
Programmer
om
Selskapelige
Saker
Programmer
--
CT
Visse RDS
RDS
av
NEWS
Stemning
en
En stor fordel
som er
Du kan lete etter
nom
a
Musikk
Alarm Test Meddelelse
Programtype (PTY) gjen-
stegene:
BAND for a
Trykk pa
Musikk
særskilt
en
de her
følge
Hobby
velge
FM modus.
1
Trykk pa
pa fjernkontrollen.
2 Displayvinduet viser det siste
PTY
PTY som har
vært i bruk.
PTY
Trykk pa
3
4 Anlegget
gjentatte ganger
for a
velge
ket PTY.
Nar
Nar
30
PTY
er
valgt, trykk pa
PTY SEARCH.
veksler automatisk til søkemodus.
stasjonen
er
stemt, stopper søkningen.
øns-
Andre
funksjoner
Stille inn klokke for sovemodus
Du kan stille inn DVD/CD-mottakeren slik at den slar
seg
1
automatisk ved et bestemt klokkeslett.
av
Trykk pa
spunkt.
SLEEP for a stille inn ønsket sovetid-
SLEEP-indikatoren og
sovetidspunktet
vises i
visningsvinduet.
2
Hver gang du trykker pa SLEEP, forandres
innstillingen i denne rekkefølgen:
SLEEP90→80→70→60→50→40→30→20→10→OFF
Velge ingangskilde
Du kan bruke
Videospillere
apparater
koplede til Av1 og Av2 konnektorene, EURO SCART,
Optisk konnektor. Henvis til handboken
som medfølger med apparatet om videre opplysning.
Trykk pa AUX gjentatte ganger pa fjernkontrollen for
a vælge en ønsket inngangskilde.
Hver gang du trykker pa denne knapp forandres
funksjonsmaten efter følgende:
Koaksial eller
VIDEO 1:
(L/R)
velger analogsignalet
fra VIDEO 1 AV1 AUDIO IN
& VIDEO IN konnektorene
VIDEO 1 OPT:
Merk
eller andre
velger
den
optiske digitalsignalet
fra AV1
VIDEO IN & OPTICAL IN konnektoren
Du kan kontrollere tiden som
mottakeren blir slatt
SLEEP.
Trykk pa
gjenstar
før DVD/CD-
av.
Gjenstaende
VIDEO 1 COAX:
velger
den koaxiale
digitalsignalet
fra AV1
VIDEO IN & COAXIAL IN konnektoren
tid vises i
visningsvinduet.
VIDEO 2:
velger analogsignalet
fra AV2 AUDIO IN
(L/R)
&
VIDEO IN konnektorene
Dimmer
Denne
VIDEO 2 OPT:
funksjonen
volumindikatoren i
Trykk
vises i
displayvinduet
PA-status.
flere ganger
pa
og
VIDEO 2 COAX:
dempe lyden
fra enheten.
enheten opp og ned, for eksempel for a svare
telefonen. "MUTE"-indikatoren blinker da i displayvinduet.
Bruk
Koble
av
hodetelefonplugger
hodetelefonplugg ( 3.5mm) inn i
HODESETT-koblingen.
Høyttalerne kobles automatisk fra nar du setter inn
pluggen til hodesettet (følger ikke med).
en
stereo
optiske digitalsignalet
fra AV2
velger
den koaxiale
digitalsignalet
fra AV2
VIDEO IN & COAXIAL IN konnektoren
DIMMER.
Mute
Trykk pa
Du kan dempe
den
VIDEO IN & OPTICAL IN konnektoren
TV-AUDIO:
MUTE for a
velger
velger TV audiosignalet
fra SCART
Merknader
optiske inputfunksjonen er bare tilgjengelig nar
den andre enhetens sampling- frekvens er 32
96kHz.
Du kan ogsa velge inputkilde ved a trykke pa
FUNCTION/PLAY knappen pa frontpanelet. Trykk pa
denne knappen og hold den nede ca. 3 sekunder,
trykk sa flere ganger for a velge input- kilde.
Den
~
31
BRUK
Liste
over
sprakkoder
Skriv inn
riktig
Kode
Sprak
Kode
Sprak
Kode
Sprak
Kode
Sprak
6565
Afar
7079
Færøysk
7678
Lingala
8375
Slovakisk
6566
Abkhazisk
7082
Fransk
7679
Laotisk
8376
Slovensk
6570
Afrikaan
7089
Frisisk
7684
Litauisk
8377
Samoa
6577
Ameharisk
7165
Irsk
7686
Latvisk
8378
Shona
6582
Arabisk
7168
Skotsk
7771
Malagasi
8379
Somalisk
6583
Assamesisk
7176
Gallisk
7773
Maori
8381
Albansk
6588
Aymara
7178
Guarani
7775
Makedonsk
8382
Serbisk
6590
Azerbajansk
7185
Gujarati
7776
Malayalam
8385
Sudanesisk
6665
Bashkir
7265
Hausa
7778
Mongolsk
8386
Svensk
6669
Hviterussisk
7273
Hindi
7779
Moldovsk
8387
Swahili
6671
Bulgarsk
7282
Kroatisk
7782
Marathi
8465
Tamilsk
6672
Bihari
7285
Ungarsk
7783
Malaysisk
8469
Telugu
6678
Bengalsk; Bangla
7289
Armensk
7784
Maltesisk
8471
Tajik
6679
Tibetansk
7365
Interlingua
7789
Burmesisk
8472
Thailandsk
6682
Bretonsk
7378
Indonesisk
7865
Nauru
8473
Tigrinya
6765
Katalansk
7383
Islandsk
7869
Nepalsk
8475
Turkmensk
6779
Corsicansk
7384
Italiensk
7876
Nederlandsk
8476
Tagalog
6783
Tsjekkisk
7387
Hebraisk
7879
Norsk
8479
Tonga
6789
Walisisk
7465
Japansk
7982
Oriya
8482
Tyrkisk
6865
Dansk
7473
Jiddisk
8065
Panjabi
8484
Tatar
6869
Tysk
7487
Javanesisk
8076
Polsk
8487
Twi
6890
Bhutansk
7565
Georgiansk
8083
Pashto, Pushto
8575
Ukrainsk
6976
Gresk
7575
Kazakstansk
8084
Portugisisk
8582
Urdu
6978
Engelsk
7576
Grønlandsk
8185
Quechua
8590
Usbekisk
6979
Esperanto
7577
Kambodsjansk
8277
Reto-romansk
8673
Vietnamesisk
6983
Spansk
7578
Kanadisk
8279
Rumensk
8679
Volapuk
6984
Estlandsk
7579
Koreansk
8285
Russisk
8779
Wolof
6985
Baskisk
7583
Kashmirsk
8365
Sanskrit
8872
Xhosa
7065
Persisk
7585
Kurdisk
8368
Sindhi
8979
Yoruba
7073
Finsk
7589
Kirghiz
8372
Serbokroatisk
9072
Kinesisk
7074
Fiji
7665
Latin
8373
Singhalesisk
9085
Zulu
32
kodetall for første
innstillinger
av
"Platelyd",
gallisk
"Plate
teksting" og/eller "Platemeny" (Se
side
17).
Listen
Skriv inn
over
riktig
landskoder
kodetall for første
innstilling
av
"Landskode"
(Se
side
19).
Kode
Land
Kode
Land
Kode
Land
Kode
Land
AD
Andorra
ER
Eritrea
LC
St. Lucia
SB
AE
Forente Arabisk Emirater
ES
Spania
LI
Liechtenstein
SC
Salomonøyene
Seychellene
AF
ET
Etiopia
LK
Sri Lanka
SD
Sudan
AG
Afghanistan
Antigua og Barbuda
FI
Finland
LR
Liberia
SE
Sverige
AI
Anguilla
FJ
LS
Lesotho
SG
Singapore
AL
Albania
FK
Fiji
Falklandsøyene
LT
Litauen
SH
St. Helena
AM
Armenia
FM
Micronesia
LU
Luxemburg
SI
Slovenia
AN
Netherlandske Antiller
FO
Færøyene
LV
Latvia
SJ
Svalbard og Jan
AO
Angola
FR
Frankrike
LY
Libya
SK
Slovakiske
AQ
Antarktis
FX
Frankrike
MA
Marokko
SL
Sierra Leone
AR
Argentina
(Europeisk
Territorium)
MC
Monaco
SM
San Marino
AS
Amerikansk Samoa
GA
Gabon
MD
Moldavia
SN
Senegal
AT
Østerrike
GB
Storbritannia
MG
SO
Somalia
AU
Australia
GD
Grenada
MH
Madagaskar
Marshall Øyene
SR
Surinam
AW
Aruba
GE
MK
Makedonia
ST
St. Tome og
AZ
Aserbajdsjan
GF
Georgia
Fransk Guyana
ML
Mali
SU
Principe
Tidligere Sovjet
BA
Bosnia-Hercegovina
GH
Ghana
MM
SV
El Salvador
BB
Barbados
GI
Gibraltar
MN
Myanmar
Mongolia
SY
Syria
BD
Bangladesh
GL
Grønland
MO
Macau
SZ
Swaziland
BE
Belgia
GM
Gambia
MP
TC
Turks og Caicos
BF
Burkina Faso
GN
Guinea
MQ
Nordlige Marianerøyer
Martinique (Fransk)
TD
Chad
BG
Bulgaria
GP
Guadeloupe (Fransk)
MR
Mauretania
TF
Franske
BH
Bahrain
GQ
Ekvatorialsk Guinea
MS
Montserrat
TG
Togo
BI
Burundi
GR
Hellas
MT
Malta
TH
Thailand
BJ
Benin
GS
S.
MU
Mauritius
TJ
Tadsjikistan
BM
Bermuda
MV
Maldivene
TK
Tokelau
BN
Brunei Darussalam
GT
Guatemala
MW
Malawi
TM
Turkmenistan
BO
Bolivia
GU
Guam
MX
Mexico
TN
Tunisia
BR
Brasil
GW
Guinea Bissau
MY
Malaysia
TO
Tonga
BS
Bahamas
GY
MZ
Mosambik
TP
Øst-Timor
BT
Bhutan
HK
Guyana
Hong Kong
NA
Namibia
TR
Tyrkia
BV
Bouvet
HM
Heard og McDonald
NC
TT
Trinidad og
BW
Botswana
Øyene
NE
Ny-Kaledonia (Fransk)
Niger
TV
Tuvalu
BY
Hviterussland
HN
Honduras
NF
Norfolk
TW
Taiwan
BZ
Belize
HR
Kroatia
NG
Nigeria
TZ
Tanzania
CA
Canada
HT
Haiti
NI
Nicaragua
UA
Ukraina
CC
Cocos
HU
Ungarn
NL
Nederland
UG
Uganda
CF
(Keeling) Øyene
Sentralafrikanske Republikk
ID
Indonesia
NO
Norge
UK
Storbritannia
CG
Kongo
IE
Irland
NP
Nepal
UM
USA Minor
CH
Sveits
IL
Israel
NR
Nauru
CI
Elfenbenskysten
IN
India
NU
Niue
US
De Forente Stater
CK
Cook Islands
IO
Britisk Indiske Hav
NZ
New Zealand
UY
Uruguay
CL
Chile
Territorium
OM
Oman
UZ
Usbekistan
CM
Kamerun
IQ
Irak
PA
Panama
VA
Vatikanbyen
CN
Kina
IR
Iran
PE
Peru
VC
Saint Vincent &
CO
Colombia
IS
Island
PF
CR
Costa Rica
IT
Italia
PG
Polynesia (Fransk)
Papua Ny Guinea
VE
Venezuela
CS
Tidligere Tsjekkoslovakia
JM
Jamaica
PH
Filippinene
VG
CU
Kuba
JO
Jordan
PK
Pakistan
VI
Jomfruøyene (Britisk)
Jomfruøyene (USA)
CV
Cape
JP
Japan
PL
Polen
VN
Vietnam
CX
Christmas Island
KE
PM
St. Pierre og
VU
Vanuatu
CY
Kypros
KG
Kenya
Kyrgyzstan
PN
Pitcairn
WF
Wallis og Futuna
CZ
KH
Kambodsja
PR
Puerto Rico
WS
Samoa
KI
Kiribati
PT
Portugal
YE
Yemen
DJ
Tsjekkiske Republikk
Tyskland
Djibouti
KM
Comoros
PW
Palau
YT
Mayotte
DK
Danmark
KN
Saint Kitts & Nevis
PY
Paraguay
YU
Jugoslavia
DM
Dominica
KP
Nord-Korea
QA
Qatar
ZA
Sør-Afrika
DO
Dominikanske
KR
Sør-Korea
RE
Reunion
ZM
Zambia
DZ
Algeri
KW
Kuwait
RO
Romania
ZR
Zaire
EC
Ecuador
KY
Cayman øyene
RU
Russiske Samveldet
ZW
Zimbabwe
EE
Estland
KZ
Kasakhstan
RW
Rwanda
EG
Egypt
LA
Laos
SA
Saudi Arabia
EH
Vestlige
LB
Libanon
DE
Øy
Verde
Republikk
Sahara
Georgia
Øyene.
& S. Sandwich
(USA)
Anguilla
Øyene
Mayen
Republikk
Sørlige
Øyene
Territorier
Tobago
Outlying
Islands
Miquelon
Øya
(Fransk)
Grenadinene
Øyene
33
REFANS
Feilsøking
Kontroller denne
veiledningen
for
mulig arsak før servicepersonale kontaktes.
Arsak
Symptom
Ingen
strøm.
slatt pa,
DVD/CD-mottakvirker ikke.
Strømmen
men
eren
er
Intet bilde.
er
bare
ingen lyd,
en
eller
svært svak
Sett
?
Sett inn
Fjernsynet
DVD-signalutgang.
?
Velg passende videoinngangsmodus pa
fjernsynet, slik at bildet fra DVD/CDmottakeren vises pa fjernsynsskjermen.
Videokabelen
?
Sett videokabelen
?
Sla
?
Sørg for at VIDEO OUTPUT-bryteren
star pa "SCART"-modus.
?
Velg riktig inngangsmodus pa
Strømledningen
?
Det
?
?
?
Det
?
?
?
?
lyd
høres.
er
ikke satt i
er
er
Tilkoblet
Avspillingsbildet
darlig.
DVD/CD-mottakeren
starter ikke
frakoblet.
en
plate.
ikke innstilt til a motta
er
ikke koblet til
fjernsynsstrøm
star
OUTPUT-bryteren
"COMP."-modus (se side 8).
Utstyret
riktig.
slatt
er
VIDEO
av.
pa
tilkoblet med audiokabelen
er
strømledningen riktig i vegguttaket.
plate (kontroller at DVDeller audio-CD-indikatoren pa DVD-displayet lyser).
pa fjernsynet.
signalutgang.
lyden
?
Audiokablene
?
Strømmen til
er
ikke tilkoblet
tilkoblet med
utstyret
skadet.
Lydkabelen
?
Platen
er
?
Det
ikke satt i
?
En
?
Platen
er
satt i
?
Platen
er
ikke satt inn
?
Platen
er
skitten.
?
En meny vises
?
Rangeringsnivaet
er
Sett videokabelen
?
Sla pa utstyret
audiokabelen.
?
Skift den ut med
?
Rengjør platen.
?
Sett inn
?
Sett inn
?
Plasser
platen
plateskuffen.
?
Plasser
?
Rengjør platen.
?
Trykk pa knappen
menyskjermen.
?
Annuller
av.
?
er
riktig.
skitten.
en
plate.
ikke-spillbar plate
er
satt inn.
opp-ned.
riktig.
pa fjernsynsskjermen.
er
innstilt.
brak
høres.
?
Pluggene
og kontaktene
?
Platen
tilsmusset.
?
Høyttalerne
er
og
er
tilsmusset.
komponentene
er
darlig
?
?
DVD/CD-mottakeren
TV-en.
34
plassert
for
nær
en
ny.
en
spillbar plate (kontroller
platetype, fargesystem og regional kode).
en
korrekt ned i
platen
korrekt
fordypningen
Tørk dem med
en
?
Koble
klut
SETUP for a sla
høyttalerne
som er
og
av
eller
lett fuktet med
sprit.
komponentene pa
sikker mate.
Flytt TV-apparatet bort
lydkomponentene.
i
bakken.
pa
rangeringsfunksjonen
rangeringsniva.
Rengjør platen.
?
koblet til
plate (kontroller at DVDeller audio-CD-indikatoren pa DVD-displayet lyser).
en
er
i stikket.
riktig
som er
?
tilkoblet.
til
lytte
fra DVD/CD-mottakeren.
?
endre
Kraftig brumming
i stikket.
riktig
audiomottakeren slik at du kan
avspilling.
eller
en
ikke innstilt til a motta DVD-
audiokabelen slatt
er
Korrigering
fra
Feilsøking (forts.)
Arsak
Symptom
Kan ikke stille inn
?
radiostasjoner.
Antennene
er
Korrigering
plassert
eller koblet feil.
Koble til antennen
?
Juster antennene, og koble til
ekstern antenne
?
?
som
stasjonene
for svak
er
ikke mot DVD/CD-
?
Fjernkontrollen
er
for
langt
pa
om
en
REFANS
nødvendig.
?
Still inn
?
Forhandsinnstill
?
Pek fjernkontrollen pa
DVD/CD-mottakeren.
?
Bruk
?
Fjern hindringen.
?
Skift ut batteriene med nye.
?
Sett inn
?
Trykk pa
stasjonen
en
manuelt.
søking).
forhandsinnstilt, eller
forhandsinnstilte stasjoner er slettet (ved
innstilling av forhandsinnstilte stasjoner).
Ingen stasjoner
Fjernkontrollen peker
mottakeren fjernsensor.
den skal.
er
med automatisk
?
Fjernkontrollen fungerer
ikke
Signalstyrken
(ved innstilling
til
sikker mate.
?
fra DVD/CD-
stasjonene(side 29).
fjernkontrollen
fjernsensoren pa
innenfor 7 meter.
mottakeren.
?
Noe blokkerer veien mellom
fjernkontrollen
?
eller Pro
Lydmodusen
Logic II modus
?
kan ikke
Batteriene i
og DVD/CD-mottakeren.
fjernkontrollen
er
utbrukte.
Systemet
spilles en
kan ikke endres
mens
det
MP3 eller WMA
plate.
Det vises
ingenting pa frontpanel-dis-
en
slik CD.
endres.
Frontpaneldisplayet
for utydelig.
er
?
playet
DIMMER
pa fjernkontrollen.
35
Spesifikasjoner
[Genrlt]
[CD/VD]
Strømforsyning
Strømforbrug
Se hovedetikett
Vekt
4.6
Ytremal(BxHxD)
Driftsomgivelser
Fuktighet ved bruk
430x55x350mm
Laser
Signalsystem
Halvlederlaser, bølgelængde
PAL 625/50, NTSC 525/60
Frekvensomrade
150 Hz til 18 kHz
[FM]
AM
[MW]
[Høytaler]
[Medfølgne
Mer
enn
70 dB
Mer
enn
70 dB
650
(1 kHz, NOP,
nm
20 kHz
LPF/A-Filter)
(1 kHz, at 12W position) (20 kHz LPF/A-Filter)
1.0 V (p-p), 75 Ω, negative synk., RCA jack x 2/ SCART (TO TV)
1.0 V (p-p), 75 Ω, negative synk., RCA jack x 1/ SCART (TO TV)
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative synk., Mini DIN 4-pinners x 1
(C) 0.3 V (p-p), 75 Ω
0.5 %
87.5
Mellomfrekvens
10.7 MHz
Signal til støy-forhold
Frekvensrespons
60 dB
Søkeomrade
522
Mellomfrekvens
450 kHz
Stereomodus
60W+60W(8Ωat1kHz,THD10%)
Foran: 60W + 60W (THD 10 %)
(* Avhengig
150
av
innstillingene
lydmodus og kilde kan det
det er ingen lydutgang..)
Innganger
Utganger
Type
Impedans
Frekvensrespons
Lydtrykksniva
Malt inngangsniva
Maks. inngangsniva
Nettomal(WxHxD)
-
-
108.0 MHz eller 65.0
-
74.0
MHz,
87.5
-
108.0 MHz
(Mono)
8,000 Hz
1,611 kHz eller 530
1,610 kHz
-
Midt*:60W
av
være
-
at
Surround*: 60W
60W
+
Subwoofer*: 120W
(8Ω
at 1
at 30
(4Ω
Hz, THD
VIDEO 1, VIDEO 2,
COAXIAL
PHONES:
V)
(32 Ω,
1.0
kHz, THD
10
Midthøytaler
(LHS-T6540T)
(LHS-T6540C)
høytaler
2 veis 2
8Ω
150
-
%)
Passive
underbasshøytaler
(LHS-T6540W)
høytaler
1 veis 1
8Ω
20,000 Hz
85 dB/W
%)
AUDIO, OPTICAL AUDIO
Satellite-høytaler
2 veis 2
10
150
-
4Ω
20,000 Hz
85 dB/W
(1m)
høytaler
40
-
1,500 Hz
83 dB/W
(1m)
60W
60W
120 W
120 W
120 W
240 W
114.5x 197.5x 124.5mm
0.9kg
192.5
x
119.5
x
0.9kg
124.5
mm
195
x
379.5
x
(1m)
418.5
mm
6.6kg
?Høyttalere...........................6?Høyttalerkabler......................6
?Fjernkontroll..........................1?Batterier(AAA).......................2
?AM-sløyfeantenne.....................1?FM-antenne.........................1
Utforming
36
35°C, Driftsstilling: Vannrettl
Frekvensomrade
Netovekt
tilbehør]
5°C til
5% til 85%
Surround-modus
[Forstek]
kg
Temperatur:
(lyd)
Signal-til-støy-forhold (lyd)
Dynamisk omrade (lyd)
Harmonisk forvrengning (lyd)
Videoinngang
Videoutgang
S-video-utgang
[Video]
[Radio]
Se hovedetikett
(i bunnen)
(i bunnen)
og
spesifikasjoner
kan endres uten forhandsvarsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising