LG SH6 Brukermanual

LG SH6 Brukermanual
BRUKERVEILEDNING
SH6
SMART Hi-Fi
AUDIO
Trådløs multirooms lydplanke
For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
http://www.lg.com, og last så ned Brukerveiledningen.
Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din
spiller.
Modell
SH6
www.lg.com
Copyright © 2016-2017 LG Electronics. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
1
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker)
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper
eller vaser må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må
aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng,
sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser
produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for
tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger
er fulgt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
FORSIKTIG
Anvend kun den strømadapteren som medfølger
denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra
en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
Kom i gang
3
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
1
Kom i gang
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet
fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for montering i
motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs
helse, må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder
på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
26
29
1
Kom i gang
2Sikkerhetsinformasjon
6Hovedfunksjoner
6Introduksjon
7Frontpanel
7Bakpanel
8Fjernkontroll
9
Installasjon av lydplanke
9
Montering av hovedenheten på veggen.
2Tilkobling
11
11
11
11
12
13
13
14
14
15
15
15
16
17
17
18
18
18
18
19
20
20
21
23
Organisering av kabler
Koble til strømadapteret
Tilkobling til TVen
– Bruk av en OPTISK kabel
– LG Sound Sync
– Bruk av en HDMI-kabel
– Nyt rik lyd fra kanaler via lydpanelet.
– Hva er SIMPLINK?
– ARC (lydreturkanal)-funksjon
– Ytterligere informasjon for HDMI
Tilkobling av alternativt utstyr
– HDMI-tilkobling
– PORTABLE IN-tilkobling
– OPTICAL IN-tilkobling
– Tilkobling av IR REPEATER
Førstegangsoppsett for multi-rom
– Kablet tilkobling (MUSICflowmaskenettverkstilkobling)
– Trådløs tilkobling (standard trådløs
tilkobling)
Installer "Music Flow Player"-appen
– Kom i gang med Music Flow Player-appen
Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt
– Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
– Koble høyttaleren til nettverket ditt med
en LAN-kabel
– Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (Android)
29
31
33
33
35
36
36
37
– Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (iOS)
Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt
(ekstra)
– Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via LAN-kabel
– Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via WiFi-oppsettmetoden
Bruk av Broen
– Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
– Bruk som en trådløs forlenger
Bruk av mediaserver for PC
– Music Flow PC-programvare for Windows
– Nero MediaHome 4 Essentials for Mac OS
3 Bruk
39
39
40
41
42
44
44
45
47
48
48
48
49
50
50
50
51
53
53
53
54
54
54
54
55
55
Nyt musikken med Music Flow Player-appen
– Oversikt over Hjem-menyen
– Oversikt over sidemenyen
– Spill av en sang
– Oversikt over avspilling
Forskjellige måter for å lytte til musikk
– Gruppeavspilling
– surround-lydmodus (Hjemmekinomodus)
– Sømløs-avspilling
Still inn høyttaleren med Music Flow Playerappen
– Oversikt over innstillingsmeny
– [Generelt] Meny
– [Høyttalere] Meny
– [Alarm/Innsovningstimer]-meny
– [Konto Administrasjon]-meny
– [Tidssone]-meny
– [Avanserte innstillinger]-meny
– [Chromecast]-meny
– [Versjonsinfo.]-meny
– [Lisenser for åpen kildekode]-meny
Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
– Om Bluetooth
– Bluetooth-profiler
– Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
Andre funksjoner
– DRC (dynamisk rekkeviddekontroll)
Innholdsfortegnelse
55 – AV Sync
55 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
56 – Slå av lyden midlertidig
56 – Innstilling av dvaletidsur
56 – AUTO-STRØM Av
57 – AUTO-STRØM På/Av
57 – Auto Display Off / Dimmer
58Lydjustering
58 – Juster volumnivået automatisk
58 – Juster bass
58 – Nattmodus
58Standby-modus
58 – Standby-modus
58 – Nettverk-standby-modus
59 – Bluetooth standby-modus
59 Tilbakestilling av høyttaleren
59 – Tilbakestilling av høyttaleren
5
5 Vedlegg
63Filkrav
63 Varemerker og lisenser
64Spesifikasjoner
65 Om tilstanden til status-LED
66 Håndtering av høyttaleren
66 Viktig informasjon angående
nettverkstjenester
67 VILKÅR FOR BRUK
4 Feilsøking
60Feilsøking
60 – Generelt
61 – Nettverk
62 – App- og PC-programvare
62 – MERKNADER om trådløs bruk
Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra Music Flow Player-appen avhengig av
applikasjonsversjonen.
1
2
3
4
5
6
Kom i gang
Hovedfunksjoner
1
Kom i gang
Laget for iPod/iPhone/iPad eller
Android-enheter
Nyt musikk fra en iPod/iPhone/iPad eller Androidenhet med en enkel tilkobling.
Introduksjon
Symboler brukt i denne veiledningen
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
LG Sound Sync
Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige
skader ved misbruk.
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
Symboler
PORT. IN
~
Henviser til vekselstrøm (AC).
Lytt til musikk fra din bærbare enhet.
0
Henviser til likestrøm (DC).
Music Flow Player-app
Henviser til klasse II-utstyr.
Lytt til musikk lagret på din smart-enhet.
Du kan kontrollere denne høyttaleren med din iPod
Touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via Music
Flow Player-appen. Denne høyttaleren og din smartenhet må være koblet til det samme nettverket.
Besøk Apple “App Store” eller Google “Play Store”
eller bruk QR-koden nedenfor til å søke etter “Music
Flow Player”-appen. For detaljert informasjon, se side
18.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy Avhengig av applikasjonsversjonen og
innstillingene på smart-enheten kan det hende at
Music Flow Player-appen ikke fungerer som den
skal.
yy Noen smart-enheter er kanskje ikke kompatible
med denne høyttaleren.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
Kom i gang
7
Frontpanel
1
Kom i gang
ABerøringssensorer
BFjernsensor
1/! (Standby/ På)
CLED-indikator
(Fungerer når installert stående.)
Viser tilkoblingsstatus
F (Funksjon): Velger funksjonen og inngangskilde.
(OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / BT READY / LG TV /
PORTABLE)
-/+ (Volum)
(Wi-Fi): Kobler det første MUSICflowproduktet trådløst til nettverket ditt.
DDisplay-vindu
ELED-indikator
(Fungerer når installert via veggmontering.)
Viser tilkoblingsstatus
(Legg til): Legger det ekstra MUSICflowproduktet til nettverket ditt.
(I tilfelle en eller flere MUSICflow-produkter er
tilkoblet)
Bakpanel
ADC IN (AC adapter-inngang)
GHDMI IN
BIR REPEATER
HLAN-port
CPORTABLE IN-kontakter
DUSB (kun for vedlikehold) :
S/W-nedlastingskontakt
EOPTICAL IN-kontakter
FHDMI OUT (TV ARC) : Koble til HDMI IN (ARC)
på TV.
8
Kom i gang
Fjernkontroll
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV. / Bytter til
standby-modus.
F : Velger funksjon og inngangskilde.
1
Kom i gang
ASC : Analyserer egenskaper av inngangslyden og
optimaliserer lyden for innholdet.
(Demp): Demper lyden.
VOL o/p : Justerer høytalervolumet.
STANDARD : Velger standardisert lyd.
CINEMA : Velger kinoaktig surround-lyd.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
WI-FI : Velger WI-FI-funksjon.
- Trykk og hold WI-FI på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder, “ON - AUTO POWER” vises og AUTO
POWER ON-funksjon slås på. (Side 57.)
OPTICAL : Velger OPTICAL-funksjon.
- Trykk og hold OPTICAL på fjernkontrollen i ca.
3 sekunder, “ON - TV REMOTE” vises og du kan
kontrollere denne enheten via TV-fjernkontroll. (Side
57.)
: Velger Bluetooth-funksjon.
- Trykk og hold
på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder,
“ON - AUTO DISPLAY” vises og AUTO DISPLAY OFFfunksjon slås på. (Side 57.)
Batteribytte
LG TV : Velger LG TV-funksjon.
- Trykk og hold LG TV på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder, “ OFF - AUTO POWER” vises.
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med 4 og 5 samsvarende
riktig.
HDMI IN : Velger HDMI IN-funksjon.
- Trykk og hold HDMI IN på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder, “ OFF - TV REMOTE” vises.
PORTABLE : Velger PORTABLE-funksjon.
- Trykk og hold PORTABLE på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder, “ OFF - AUTO DISPLAY” vises.
dM (Spill/Pause) : Starter avspilling. / Pauser
avspilling.
BASS LEVEL o/p : Justerer lydnivå til Bass.
Kom i gang
Installasjon av lydplanke
Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre
enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
Montering av
hovedenheten på veggen.
Du kan montere hovedenheten på en vegg.
>>Forsiktig
>>Forsiktig
yy For best ytelse av trådløs tilkobling som
Bluetooth, ikke installer enheten på
metallmøbler ettersom trådløs tilkobling
kommuniserer gjennom en modul plassert på
undersiden av enheten.
Ettersom det er vanskelig å opprette en
tilkobling etter installasjon av denne enheten,
bør kablene kobles til før installasjon.
Klargjøringsmaterialer
Enhet
yy Unngå å lage riper på overflaten av enheten
ved installasjon eller flytting.
Installasjonsveiledning for
veggbraketter
,,Merk
For praktisk knappebruk, anbefales det å
ha avstand mellom lydplanken og TVen ved
installasjon av lydplanken.
1
Kom i gang
Plasser enheten foran TVen og koble den til den
enheten du ønsker å bruke. (Se s. 11 - 17)
9
Veggbrakett
(følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
1. Match TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsveiledning med bunnen på TVen og
fest den for posisjonering.
TV
10
1
Kom i gang
2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk
veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark
(installasjonsveiledning for veggbraketter) følger
med for boring. Bruk arket for å finne punktene
for boring.
6. Fest krokene på enheten på brakettene, som vist
nedenfor.
Kom i gang
7. Hvis du ønsker å beskytte mot innstrømming
av ukjente stoffer, sett inn den beskyttende
svampen, som vist nedenfor (valgfri).
3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
,,Merk
For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.
>>Forsiktig
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering av
enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti (HUD1 6 x 30) for montering.
5. Koble bunnen av enheten overfor brakettene på
veggen.
yy Ikke installer denne enheten opp ned. Dette
kan skade delene på enheten eller forårsake
personskader.
yy Ikke hold fast på den installerte enheten og
unngå at enheten dyttes.
yy Sikre enheten godt til veggen slik at den ikke
faller ned. Dersom enheten faller ned, kan
dette resultere i personlige skader og skader
på enheten.
yy Når enheten er installert på en vegg, sikre at
barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da
dette kan forårsake at den faller ned.
Tilkobling 11
Organisering av kabler
Tilkobling til TVen
Organiser kabelen med kabelholderen.
Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved
å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel,
avhengig av tilstanden til TVen.
1. Fjern beskyttelsesvinylen fra etiketten.
2. Fest og fiks kabelholderen, som vist nedenfor.
3. Legg kablene i kabelholderen og lås kabelholderen.
Bruk av en OPTISK kabel
Optisk kabel
Koble til strømadapteret
Koble høyttaleren til strømforsyningen med
medfølgende strømadapter.
1. Koble til den medfølgende AC strømledningen til
AC-adapteren.
2. Koble strømadapterkabelen til inngang hos DC
IN-adapteren.
3. Sett stikkontakten inn i et støpsel.
2. Sett inngangskilden til OPTICAL. Trykk gjentatte
ganger på F på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen blir valgt.
,,Merk
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern Høyttaler (Optisk)]
>>Forsiktig
Bruk kun AC-adapteren som følger med dette
apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet
apparat eller annen produsent. Bruk av annen
strømkabel eller strømforsyning kan forårsake
skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
2
Tilkobling
1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved
å bruke en OPTICAL kabel.
12
Tilkobling
LG Sound Sync
Med kablet tilkobling.
1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk
kabel.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten
med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync.
Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen
din.
2
Optisk kabel
Tilkobling
Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp
Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.
Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til utstyret ditt.
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom
du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten
synkroniseres med TVen.
yy Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer
tilstanden til TVen og strømmen.
yy Kontroller tilstanden til denne enheten og
tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av
LG Sound Sync.
2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd utgang]
[ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
4. Velg OPTICAL-funksjonen ved å trykke på F
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
-- Skru av enheten.
,,Merk
-- Endring av funksjonene til andre.
Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
-- Frakobling av optisk kabel.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
varierer basert på TVen din når du slår AUTO
POWER-funksjonen PÅ.
“LG OPT” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
Med trådløs tilkobling.
1. Slå på enheten ved å trykke 1 (Strøm) på
fjernkontrollen.
2. Velg LG TV-funksjonen ved å trykke på F
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
3. Sett opp LG Sound Sync (trådløs) på TVen. Se TVveiledningen.
“PAIRED” vises i display-vinduet i omtrent 3
sekunder, deretter vises “LG TV” i display-vinduet
ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og
TVen din.
,,Merk
Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke
på 1 (Strøm), vil LG Sound Sync (Wireless) bli
frakoblet.
Tilkobling 13
Bruk av en HDMI-kabel
Sjekkliste for HDMI-kabel
Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter
HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden
nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten
kobling til den optiske kabelen.
Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, slik
at dette kan resultere i ingen lydutgang.
Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av
enheten til ARC-kontakten på TVen med en HDMIkabel.
Ved tilkobling av denne enheten til TVen, hvis det
ikke finnes lyd, kan det være et problem med HDMIkabelen. Derfor, koble denne enheten til TVen og
sjekk Type A, høyhastighets HDMI™-kabel med
Ethernet.
HIGH SPEED HDMI CABLE
HDMI-kabel
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
2
(X)
Tilkobling
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
(O)
Nyt rik lyd fra kanaler via
lydpanelet.
,,Merk
yy HDMI Kontroll over forbrukerelektronikk
(CEC): Ved bruk av en enkel fjernkontroll, har
du muligheten til å operere CEC-kompatible
enheter (TV, lydplanke, Blu-Ray-spiller, osv.)
yy Du kan også bruke ekstra funksjoner som
Bluetooth med F på fjernkontrollen eller
F på denne enheten. Når du går tilbake
til live/direkte TV-kanal etter bruk av
ekstra funksjoner (Bluetooth) på dette
audiosystemet, må du velge dine foretrukne
høyttalere for å lytte til lyd gjennom dette
audiosystemet igjen.
Tilkobling via HDMI-kabel*
TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene
(HDMI CEC1) / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig
nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via
en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse
HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en
optisk kabel.
1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediagrensesnitt
for kontroll over forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere og
kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via
HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.
* Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
osv.
14
Tilkobling
Hva er SIMPLINK?
ARC (lydreturkanal)-funksjon
ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende
lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.
Bruk av denne funksjonen :
Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via
TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer
med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.
2
Funksjoner som kan kontrolleres via LG TVfjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.
Tilkobling
Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINKfunksjonen.
LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist
ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden til enheten, kan
enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra
formålet ditt, eller ikke fungere.
yy Avhengig av en TV eller spiller som er koblet
til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner
variere fra formålet ditt.
-- TVen din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon,
og HDMI-CEC og ARC må slås på.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere hos ulike TVer. For detaljer om ARCfunksjonen, se TV-veiledningen.
-- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets
HDMI™-kabel med Ethernet)
-- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN
på TVen som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av
en HDMI-kabel.
-- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er
kompatible med ARC.
,,Merk
yy ARC-funksjonen blir automatisk valgt når
ARC-signalet kommer inn fra TVen, uansett
hvilken type funksjon du bruker.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
Tilkobling 15
Ytterligere informasjon for
HDMI
yy Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet, kontroller følgende:
- Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne
spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå
i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
- Den tilkoblede enhetens video-inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
HDMI-tilkobling
Kun for nytelse av lyd
Du kan nyte lyden fra den eksterne enheten som du
kobler til.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer
lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens
lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
yy Endring av oppløsningen når tilkoblingen
allerede er etablert kan resultere i
funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå
av spilleren og slå den på igjen.
yy Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen
eller koble fra HDMI-kabelen.
yy Dersom det oppstår støy eller linjer på
skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen
(lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m (15
fot)).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI
IN-modus. Forandre video-oppløsningen på
den tilkoblede komponent.
yy Dersom video-utgangssignalet er unormalt
når PCen din er tilkoblet til HDMI INkontakten, forandre oppløsningen på PCen
din til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.
Til Blu-Ray-spiller, DVD-spiller,
osv.
1. Koble HDMI IN-kontakt på baksiden av enheten
til HDMI OUT-kontakten på lydenheten, for
eksempel Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Sett inngangskilden til HDMI IN. Trykk gjentatte
ganger på F på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen blir valgt.
2
Tilkobling
- Den tilkoblede enheten er kompatibel med 720
x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920
x 1080p video-inngang.
Tilkobling av alternativt
utstyr
16
Tilkobling
For nytelse av både lyd og bilde
PORTABLE IN-tilkobling
Du kan nyte både lyd og bilde fra den eksterne
enheten som du kobler til.
2
Tilkobling
Lytt til musikk fra din bærbare spiller
Enheten kan brukes til å spille musikken fra mange
typer av bærbare spillere eller eksterne enheter.
1. Koble den bærbare spilleren til PORTABLE INkontakten på enheten.
1. Koble HDMI IN-kontakt på baksiden av enheten
til HDMI OUT-kontakten på lydenheten, for
eksempel Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på
TVen.
3. Sett inngangskilden til HDMI IN. Trykk gjentatte
ganger på F på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen blir valgt.
,,Merk
HDMI OUT-kontakt er for TV-tilkobling. Selv
om PCM-multikanal har inngang via enheten
gjennom en HDMI-kabel, kan enheten bare ha 2
utgangskanaler til TVen.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1 (strøm).
3. Velg PORTABLE-funksjonen ved å trykke på
F på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne
enheten, og start spillingen.
Tilkobling 17
OPTICAL IN-tilkobling
Tilkobling av IR REPEATER
Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne
enheter til OPTICAL IN-kontakten.
IR Repeater følger med som tilbehør til enheten for
å sikre god kommunikasjon med fjernkontrollen og
TVen.
Fjernkontrollen til TVen din kan muligens ikke brukes
hvis enheten skjuler fjernsensoren på TVen.
Optisk kabel
Du kan løse dette problemet ved å koble IR Repeater
til LG TVen.
2
Tilkobling
Til den optiske
utgangskontakten på
den eksterne enheten
1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til optisk ut-kontakten på TVen din (eller
den digitale enheten din, osv.)
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke F på
enheten gjentatte ganger, eller trykk OPTICAL på
fjernkontrollen eller inntil funksjonen er valgt.
3. Lytt til lyd fra den tilkoblede enheten.
1. Fjern beskyttelsesfilmen fra IR Repeater.
2. Plasser IR Repeater bak på enheten med sensoren
til IR Repeater vendt mot fjernkontrollsensoren
på TVen.
3. Koble enden av IR Repeater til IR REPEATERkontakten.
>>Forsiktig
yy Ikke blokker ventilasjonen når du plasserer IR
Repeater på enheten.
yy Ikke koble fra strømledningen. Hvis du ønsker
å bruke IR Repeater, må enheten være i
standby-modus.
,,Merk
yy Avhengig av TVen din, kan det hende at noen
eller ingen av knappene fungerer på TVen.
yy Det anbefales å feste en IR Repeater-sensor
på baksiden av enheten.
18
Tilkobling
Førstegangsoppsett for
multi-rom
Ved installasjon av MUSICflow-produktet for første
gang, kan to typer tilkoblinger velges, som nedenfor.
2
Kablet tilkobling (MUSICflowmaskenettverkstilkobling)
Tilkobling
Koble høyttaleren til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Deretter kan flere MUSICflow-produkter (valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)” på side 29.
Installer "Music Flow
Player"-appen
Via Apple “App Store” eller Google
“Play Store”
1. Trykk Apple “App Store”-ikonet eller Google “Play
Store”-ikonet.
2. Skriv inn “Music Flow Player” i søkelinjen og trykk
på “Search”.
3. Velg “Music Flow Player” i søkeresultatlisten for å
laste ned.
,,Merk
yy Music Flow Player-appen vil være tilgjengelig i
følgende programvareversjoner:
Android OS : Ver 4.0 (ICS) (eller nyere),
iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
yy Avhengig av enheten, kan det hende at
"Music Flow Player-appen ikke fungerer.
LAN-kabel
Trådløs tilkobling (standard
trådløs tilkobling)
Via QR-kode
Installer “Music Flow Player”-appen via QR-kode.
Scan QR-koden med scanning-appen.
Når kablet tilkobling er utilgjengelig mellom
høyttalerne og hjemmeruteren, tilbyr denne
enheten musikkdirekteavspillingstjeneste innenfor
hjemmeruterens WiFi-dekning.
Koble én høyttaler til hjemmeruteren trådløst.
Deretter kan flere MUSICflow-produkter (valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)” på side 29.
Trådløst signal
(Android OS)
(Apple iOS)
Tilkobling 19
,,Merk
yy Kontroller at smart-enheten din er koblet til
internett.
3. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren som du har kjøpt.
yy Kontroller at smart-enheten din har en
scanning-app. Hvis nødvendig, last ned fra
Apple “App Store” eller Google “Play Store”.
Kom i gang med Music Flow
Player-appen
2
Tilkobling
Ved lansering av Music Flow Player-appen for første
gang, vises vilkårene for bruk og Chromecast Service
på skjermen.
1. Kontroller innholdet i bruksvilkårene og velg
[Godta].
Se “Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt”
på side 21.
,,Merk
Hvis du ønsker å returnere til skjermen med
brukervilkårene, start opp Music Flow Playerappen på smart-enhetens innstillingsmeny.
2. Sjekk innholdet til Chromecast Service og velg
[Godta].
20
Tilkobling
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
Bruk av et kablet nettverk gir det beste resultatet, da
de tilkoblede enhetene kobler direkte til nettverket
og ikke blir påvirket av radio-støy.
2
Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
Forberedelse
yy For Enkel Tilkobling, er WiFi-nettverk nødvendig.
yy Kontroller at Bluetooth-innstillingen på smartenheten din er på.
,,Merk
Tilkobling
Vennligst se dokumentasjonen for nettverksenheten
din for ytterligere instruksjoner.
yy Enkel Tilkobling støttes av Bluetooth Ver 4.0
(eller nyere).
Forberedelse
yy Hvis skjermen for enkeltilkobling ikke vises
på skjermen, tilkoble enheten via den andre
metoden. Vennligst se “Koble høyttaleren til
nettverket ditt med en LAN-kabel” (side 21)
eller “Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden” (side 23 eller side 26)
yy Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
yy Kontroller at høyttaleren og smart-enheten er
koblet til samme ruter.
Krav
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
1. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
,,Merk
yy Kontroller at DHCP-serveren er aktivert på
den trådløse ruteren.
yy Hvis du ikke kan koble høyttaleren til ruteren
din, gå til ruterens innstillinger og kontroller
at boksen for “Tillat trådløse klienter å se
hverandre og få tilgang til lokalnettverket
mitt.” er krysset av.
2. Appen søker etter høyttaleren og kobler til
automatisk. Trykk [Neste].
Tilkobling 21
3. Hvis nettverkspassordet er innstilt, vises
sikkerhetsskjermen. Skriv inn passordet.
Koble høyttaleren til nettverket
ditt med en LAN-kabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
2
4. Etter å ha skrevet inn passordet, trykk [Neste].
LAN
5. Trykk [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Etter fullføring vises TV-tilkoblingsskjermen. Følg
instruksjonene på skjermen.
Tilkobling
Ruter
22
Tilkobling
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1/! på enheten. LED-indikatoren begynner
å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk
[Neste].
5. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens LAN-port og koble den andre enden
til den trådløse ruteren din
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
2
Tilkobling
6. Velg deretter [Neste] på skjermen.
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
4. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for
TV-tilkobling.
Tilkobling 23
(Hvis det finnes en oppdatering)
8. Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
Koble høyttaleren til nettverket
ditt via WiFi-oppsettsmetoden
(Android)
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
yy Du kan ikke bruke høyttaleren uten en ruter.
Ved bruk av den kablede ruteren kan du
kontrollere høyttaleren med Music Flow PCprogramvare. (side 36)
yy Høyttaleren og smart-enheten må være
koblet til samme ruter.
Tilkobling
Ruter
2
24
Tilkobling
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1/! på enheten. LED-indikatoren begynner
å blinke hvitt.
6. Trykk på
-knappen på enheten. Da vil LEDindikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk
[Neste].
2
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
8. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling 25
9. Velg deretter [Neste] på skjermen.
(Hvis det finnes en oppdatering)
11.Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
2
Tilkobling
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren
din og prøv igjen.
10.Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for
TV-tilkobling.
26
Tilkobling
Koble høyttaleren til nettverket
ditt via WiFi-oppsettsmetoden
(iOS)
Tilkoblingsoversikt
2
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1/! på enheten. LED-indikatoren begynner
å blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk
[Neste].
Bredbåndsservice
Tilkobling
Ruter
3. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling 27
6. Trykk på
-knappen på enheten. Da vil LEDindikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.
8. På iOS-enheten din, gå til iOS-innstillinger ->
WiFi-innstilling og velg “MusicFlow_Setup” for å
koble til.
2
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
,,Merk
yy Hvis “MusicFlow_Setup” ikke er på listen, scan
etter tilgjengelige WiFi-nettverker igjen.
yy Når smart-enheten din er koblet til
“MusicFlow_Setup”, kan du ikke bruke
internett.
9. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
28
Tilkobling
10.Velg deretter [Neste] på skjermen.
Merknader for nettverkstilkobling
yy Mange nettverksproblemer under oppsett kan
ofte fikses ved å tilbakestille ruteren. Etter at
høyttaleren er koblet til hjemmenettverket, slå
av strømmen eller frakoble strømkabelen for
hjemmenettverksruteren eller kabelmodemet. Slå
strømmen på og/eller koble til strømkabelen igjen.
yy Firmaet vårt er ikke ansvarlig for eventuelle
funksjonsfeil på høyttaleren og/eller internetttilkoblingen som skyldes kommunikasjonsfeil/
funksjonsfeil knyttet til bredbånds-/internetttilkoblingen din, eller annet tilkoblet utstyr.
2
Tilkobling
11.Velg deretter [Neste] på skjermen.
yy Det trådløse nettverket opererer på 2,4GHz
radio-frekvenser som også brukes av andre
husholdningsenheter som trådløse telefoner,
Bluetooth-enheter og mikrobølgeovner, og kan
påvirkes av interferens fra disse.
yy Slå av ubrukt utstyr i det lokale hjemmenettverket
ditt. Noen enheter kan generere nettverktrafikk.
yy Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren din
og prøv igjen.
12.Velg [Fulfør] for å fullføre tilkoblingen.
yy Avhengig av hjemmenettverksmiljøet ditt og
ytelsen for den trådløse ruteren din, kan det hende
at tilkobling av høyttaleren til den trådløse ruteren
din ikke fungerer.
yy Du kan ikke koble høyttaleren til en trådløs ruter
som har skjult SSID.
yy Tilkoblingen kan frakobles hvis du velger en annen
app eller endrer innstillingene for den tilkoblede
høyttaleren via “Music Flow Player”-appen. I dette
tilfellet, sjekk tilkoblingskabelen.
yy Etter tilkoblingen av Music Flow Player-appen,
kan musikk spilles av fra smart-enheten din. I
dette tilfellet, velg den tilkoblede høyttaleren på
avspillingsskjermen.
yy Avhengig av hastigheten til nettverket ditt, kan det
hende at avspilling av nettinnhold ikke fungerer
bra.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren
din og prøv igjen.
yy Interferens av det trådløse signalet kan føre til at
nettverket frakobles eller at avspilling stoppes.
Tilkobling 29
yy Du må slå av og på strømmen til høyttalene hvis
du starter ruteren på nytt.
yy Du må utføre en fabrikktilbakestilling og sette
opp nettverkstilkoblingen for høyttaleren hvis du
installerer en ny ruter.
yy Hvis andre tegn enn det engelske alfabetet eller
tall brukes for SSID-navnet til tilgangspunktet eller
den trådløse ruteren, kan disse bli vist annerledes.
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
(ekstra)
Du kan nyte musikken med flere høyttalere og én
enkel smart-enhet.
Krav
,,Merk
Signalinterferens kan føre til at avspilling
stopper.
Tilkobling av en ekstra høyttaler
til nettverket via LAN-kabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Ruter
Høyttaler (legg til)
LAN-kabel
Høyttaler (hoved)
2
Tilkobling
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
yy En ekstra høyttaler
30
Tilkobling
1. Koble høyttaleren (hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 20.
4. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
5. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler
ved å bruke
-knappen på skjermen hos
[Tilkoblede Høyttalere].
Tilkobling 31
7. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens ETHERNET-port og koble den andre
enden til den trådløse ruteren din.
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
Tilkobling av en ekstra høyttaler
til nettverket via WiFioppsettmetoden
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
2
LAN-kabel
8. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Høyttaler
(hoved)
Høyttaler (legg til)
9. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Tilkobling
Ruter
32
Tilkobling
1. Koble høyttaleren (hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 20.
4. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
5. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Trykk på ADD-knappen på baksiden
av høyttaleren (Legg til). Så blinker
nettverksstatus-LED vekselvis rødt.
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler
ved å bruke
-knappen på skjermen hos
[Tilkoblede Høyttalere].
Tilkobling 33
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Bruk av Broen
Broen (R1) øker rekkevidden for bruk av høyttalere.
Vennligst kjøp den separat hvis du ønsker å bruke
den.
Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
8. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Hvis hjemmeruteren er plassert for langt unna en
høyttaler som skal kobles via kablet modus, koble
Broen (R1) til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Broen (R1)
1. Koble strømledningen til strømporten på baksiden
av Broen (R1) og koble strømledningen til en
stikkontakt.
,,Merk
Høyttalere vil kanskje ikke kobles til hvis
avstanden mellom høyttaleren (hoved) som er
koblet til med LAN-kabel og høyttaleren (Legg
til) som skal kobles til er for stor.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
Hvis ingen høyttaler med kablet
tilkobling til ruteren finnes
34
Tilkobling
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
4. Velg [Broen] og trykk på [Neste] på skjermen.
7. Koble høyttaleren til Bridge (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)” på
side 31.
2
Tilkobling
5. Via instruksjonene hos Music Flow Player-appen,
koble Broen (R1) og ruteren til via LAN-kabel.
nettverksstatus-LED-lyset slutter
Vent inntil
å blinke og lyser hvitt.
Broen (R1)
Og velg deretter [Neste].
Tilkobling 35
Bruk som en trådløs forlenger
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
Hvis det finnes minst én høyttaler med
kablet tilkobling til ruteren
For å forlenge Music Flow maskenettverksdekningen,
legg til Broen (R1) til hjemmenettverket.
2
Tilkobling
Broen
1. Koble strømledningen til strømporten på baksiden
av Broen (R1) og koble strømledningen til en
stikkontakt.
4. Velg broen og trykk på [Neste] på skjermen.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
5. Velg [trådløs forbindelse] og trykk [Neste] på
skjermen.
36
Tilkobling
6. Følg instruksjonene på Music Flow Player-appen
og trykk [Neste] på skjermen.
Bruk av mediaserver for
PC
Mediaserverprogramvare gir brukere adgang til
lydfiler som er lagret i en mediaserver og spille dem
av på denne høyttaleren via hjemmenettverket.
Før kobling til en PC for å spille av en fil, må
mediaserverprogramvare installeres på PCen din.
2
Tilkobling
,,Merk
Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
yy Windows : Music Flow PC Software
yy Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials
Music Flow PC-programvare for
Windows
Om Music Flow PC-programvare
Music Flow PC-programvare lar deg nyte lydfilene
som er lagret på din mediaserver (PC) via høyttaleren.
Last ned Music Flow PC-programvare
8. Koble høyttaleren til Bridge (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)” på
side 31.
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned “Music Flow PC Software”-filen.
Installasjon av Music Flow PCprogramvare
1. Pakk ut og dobbelklikk på “Setup.
exe” for å installere Music Flow PCprogramvare. Installasjonen er forberedt og
installasjonsveiviseren kommer til syne.
2. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren på
skjermen.
3. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
Tilkobling 37
,,Merk
yy Du kan lukke brannmurer og
antivirusprogrammer på datamaskinen
din ved installasjon av Music Flow PCprogramvaren.
yy Music Flow PC-programvare er en tilpasset
programvareutgave kun for deling av filer og
mapper til denne høyttaleren.
Om Nero MediaHome Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials er en programvare
for deling av video-, lyd- og fotofiler som er lagret
på datamaskinen din til denne høyttaleren som en
digital mediaserver.
Last ned Nero MediaHome Essentials
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
Systemkrav (Windows PC)
2. Klikk støttefanen.
yy CPU : Intel® 2.0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+
prosessorer
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
yy Minne: 1 GB ledig RAM
yy Grafikkort: 64 MB video-minne, minimum
oppløsning er 1024 x 768 piksler, og 16 bit
fargeinnstillinger
4. Finn og last ned filen “Nero MediaHome 4
Essentials”.
yy Ledig diskplass: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1, Windows® 10
yy Windows® Media Player® 11.0 eller høyere
yy Nettverkmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN
Deling av musikkfiler
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de delte
mappene på datamaskinen din.
1. Dobbelklikk på “Music Flow PC Software”-ikonet.
2. Klikk på [ ]-ikonet i øvre høyre hjørne av
skjermen. Innstillingsmenyen vises.
3. I innstillingsmenyen, klikk på [ ]-ikonet til
venstre for å gå til fildelingsmenyen.
4. I fildelingsmenyen, klikk på [
[Browse Folder]-vinduet.
]-ikonet for å åpne
5. Velg mappen som innholder filene som du ønsker
å dele. Den valgte mappen er lagt til listen over
delte mapper.
Installasjon av Nero MediaHome
Essentials
1. Før installasjon, må alle aktive programmer lukkes,
inkludert brannmur og antivirusprogrammer.
2. Pakk ut og dobbeltklikk på NeroMediaHome.
dmg-filen, i Nero MediaHome-vinduet, dra Nero
MediaHome-ikonet enten til app-mappen i
vinduet eller til en annen plassering, etter ønske.
3. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren på
skjermen.
4. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
2
Tilkobling
yy Hvis du ønsker en full forklaring om
Music Flow PC-programvare, klikk på
spørsmålstegn-ikonet i hjem-menyen.
Nero MediaHome 4 Essentials
for Mac OS
38
Tilkobling
Systemkrav (Macintosh)
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) eller 10.6 (Snow
Leopard)
yy Macintosh-maskin med en Intel x86 prosessor
yy Harddiskplass: 200 MB harddiskplass for en vanlig
installasjon av Nero MediaHome enkeltstående
yy Minne: 256 MB RAM
2
Deling av musikkfiler
Tilkobling
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de delte
mappene på datamaskinen din.
1. Dobbeltklikk på “Nero MediaHome 4 Essentials”ikonet.
2. Klikk på [Network]-ikonet til venstre og angi
nettverksnavnet ditt i [Network Name]-feltet.
Nettverksnavnet du angir vil bli gjenkjent av
spilleren din.
3. Klikk på [Shares]-ikonet til venstre.
4. Klikk på [Local Folders]-fanen på [Shares]skjermen.
5. Klikk på [Add]-ikonet for å åpne [Browse Folder]vinduet.
6. Velg mappen som innholder filene som du ønsker
å dele. Den valgte mappen er lagt til listen over
delte mapper.
7. Klikk på [Start Server]-ikonet for å starte
serveren.
,,Merk
Nettverksstasjonen kan ikke konfigurere
innstillingen av delte mapper.
Drift 39
Nyt musikken med
Music Flow Playerappen
Oversikt over Hjem-menyen
Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din.
[Startskjerm] vises.
Med Music Flow Player-appen kan du spille av musikk
på smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning] i
[Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
3
a Menyknappen – Viser sidemenypanelet.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side
20)
b
Mine sanger – Viser musikklisten på telefonen
din.
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 18)
c
Streaming Tjenester – Viser netttjenestene. Du
kan nyte nett-radio og -musikk.
d Favoritter – Viser favorittsangene
e
Mest spilt – Viser sangene som er mest avspilt
på denne høyttaleren.
f Min spilleliste – Viser spillelistene.
g
Tidslinje – Viser sangene som er avspilt på
denne høyttaleren.
h Søk – Søk etter musikk på telefonen din.
,,Merk
Avhengig av operativsystemet til smart-enheten
din eller versjonen av "Music Flow Player"-appen,
kan noe av innholdet i denne veiledningen
variere.
Drift
Forberedelse
40
Drift
Rediger listen over
nettdirekteavspillingstjenester
1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
Oversikt over sidemenyen
1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
2.Trykk
-knappen.
2. Trykk på [REDIGER]-menyen.
3
Drift
3. Sidemenyen vises.
yy Velg avmerkingsboksen for nett-tjenesten som du
ønsker å se på Hjem.
a Startskjerm – Viser Hjem-menyen.
yy Dra oppover eller nedover for å endre rekkefølgen
på nett-tjenesten.
b
Min Telefon – Viser sangene på denne smartenheten.
yy Trykk , legg til nett-tjenester.
Ved bruk av Android-enheter, kan du legge til
nett-tjenester blant enhetens installerte apper.
Hvis du velger den tillagte appen, vil appen kjøre
under Bluetooth-sammenkobling.
c
Musikkserver – Viser sangene på tilkoblede
enheter (mediaserver).
d
Streaming Tjenester – Viser nett-tjenester. Du
kan nyte nett-radio og -musikk.
e
Chromecast-kompatible apper – Viser
tilgjengelige apper på Chromecast.
f
Tilkoblede Høyttalere – Viser den tilkoblede
høyttaleren
g
Legg til Høyttaler - Går til installeringsskjermen
for høyttalere.
Ved bruk av iOS-enheter, når du kobler til appen
som ble lagt til, bør du stille inn Bluetoothtilkoblingen selv.
,,Merk
Viste nettdirekteavspillingstjenester kan variere
avhengig av region.
h Innstillinger – Viser innstillingsmenyen.
Drift 41
Spill av en sang
5. Velg den ønskede sangen. Den valgte sangen blir
vist og avspilt.
1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
2. Trykk
-knappen.
,,Merk
4. Velg det ønskede albumet.
3
Drift
3. Sidemenyen vises.
Velg [Min Telefon] på sidemenyen.
Hvis høyttaleren ikke velges, vil et popupvindu for valg av høyttaler vises. Velg en ønsket
høyttaler.
42
Drift
Administrer en spilleliste
Oversikt over avspilling
På en albumskjerm, trykk på [ ] for den ønskede
sangen. Nedtrekksmenyen vises.
Du kan bekrefte og justere forskjellig informasjon på
avspillingsskjermen.
3
Drift
a
Viser høyttaleren som musikken spilles
gjennom.
Viser musikk som spilles av nå.
b
- Gjentar det ønskede innholdet. Hver gang
du klikker på dette/disse, endres tilstanden
i rekkefølge
(Gjenta Én) (Gjenta
(Gjenta Av).
Alle) - Blander musikken på listen. Musikken vil
bli spilt i tilfeldig rekkefølge.
Justerer avspilling.
Spill neste – Velger den neste musikken som
a
skal spilles.
c
b Legg til i kø – Legger til i køen.
c
Legg til spilleliste – Legger til i ønsket
spilleliste.
,,Merk
- Justerer volumet.
- Pauser avspilling.
/ - Hopper over hurtig bakover eller
fremover.
- Justerer lydeffekten.
Trykk på
d
Avhengig av det trådløse nettverksmiljøet ditt,
kan det hende at avspilling av sanger er ujevn.
e
, forskjellige alternativer vises.
- Lagrer musikken til [Favoritter]. Du kan
finne [Favoritter] under [Startskjerm]fanen.
- Legger musikk til [Min spilleliste].
- Redigerer den gjeldende spillelisten.
- Velger en høyttaler for avspilling.
- Viser musikkmeny.
,,Merk
Ved bruk av , kan du kontrollere volumet hos
hver gruppert høyttaler og endre kanalene deres
til [Surround], [Venstre] eller [Høyre]. (Side 44)
Drift 43
Velg lydeffekt
Lydeffekt
Beskrivelse
Denne høyttaleren har flere forhåndsinnstilte
surround-lydområder. Du kan velge ønsket lydmodus
ved å trykke på [ ].
ASC
Analyserer egenskapen av
inngangslyden og optimaliserer
lyden for innholdet i sanntid.
Innholdet som vises for utjevneren kan variere etter
lydkilder og effekter.
Standard
Du kan nyte optimert lyd.
Kino
Du kan nyte mer oppslukende og
kinoaktig surround-lyd.
1. Under avspilling, trykk på [
], som vist nedenfor.
Du kan stille inn Diskant- and
Bass-verdiene. Den innstilte
verdien vil reflekteres i den totale
lydeffekten.
2. Trykk på A eller D.
yy Når du spiller av sangene med smartenhetens høyttaler, støttes ikke equalizeren.
3
yy Du kan også velge ønsket lydmodus ved
å bruke ASC, STANDARD, CINEMA på
fjernkontrollen.
Drift
,,Merk
yy I noen av surround-modusene, finnes det
ingen lyd eller lav lyd i noen av høyttalerne.
Det avhenger av at surround-modusen og
lydkilden ikke er defekte.
yy Etter bytting av inngang, må surround-modus
noen ganger nullstilles, også etter at lydfilen
har blitt byttet.
Du kan velge de forskjellige lydeffektene.
44
Drift
Forskjellige måter for å
lytte til musikk
Det finnes en rekke forskjellige måter for å lytte til
musikk: Gruppe-, Surround- og Sømløs-avspilling.
,,Merk
3
Hvis du ønsker å nyte gruppe- og surroundavspilling, anbefales det at minst én høyttaler er
tilkoblet via en LAN-kabel. For å endre innstilling
av høyttalertilkoblinger når alle høyttalere er
allerede tilkoblet trådløst, må alle høyttalere
tilbakestilles og tilkobles igjen etter tilkobling av
en høyttaler.
Drift
Hos den trådløse tilkoblingen, er jevnheten
ved avspilling avhengig av plasseringen av den
installerte høyttaleren. Installer høyttalerne
en kort avstand unna ruteren. For å nyte jevn
gruppeavspilling eller surround-avspilling
trådløst, anbefales det å bruke en ruter som
støtter 802.11n. I dette tilfellet, still inn ruterens
sikkerhetsinnstilling til OPEN eller AES.
Gruppeavspilling
Du kan gruppere flere høyttalere som er koblet opp
til Music Flow Player-appen og spille av den samme
musikken gjennom alle tilkoblede høyttalerne i den
samme gruppen.
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på den høyttaleren som den ønskede
sangen avspilles på.
Drift 45
3. Grupperingalternativet vises.
Trykk på avkrysningsboksen for å velge den
høyttaleren du ønsker å spille gjennom. Velg
deretter [OK].
surround-lydmodus
(Hjemmekinomodus)
Bare legg til en LG MUSICflow-lydplanke til
nettverket og synkroniser det med LG MUSICflowhøyttalerne dine for å nyte hjemmekinoopplevelsen.
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
3
Drift
4. Høyttalerne er klare for gruppeavspilling.
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på høyttaleren.
,,Merk
yy Hvis høyttalerne ikke er gruppert, kan du nyte
forskjellig musikk fra hver høyttaler.
yy Det anbefales å koble til under 5 enheter for
jevn avspilling.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse miljøet
ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn gruppeavspilling, anbefales det å
velge høyttaleren som er tilkoblet via LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser den
nærmere høyttaleren som er kablet tilkoblet.
46
Drift
3. Alternativet for surround-omgivelser vises.
Velg venstre og høyre høyttaler ved å trykke på
tilkoblede høyttalere. Velg deretter [OK].
,,Merk
yy Det anbefales å stille inn surroundhøyttalerne til de samme modellene.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse miljøet
ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn avspilling, anbefales det å velge
høyttaleren som er koblet til med LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser den
nærmere høyttaleren som er kablet tilkoblet.
3
Drift
4. Høyttalerne er klare for surround-avspilling.
yy For å nyte hjemmekinosystemet uten Music
Flow Player-appen, følg instruksjonene under.
1. Plugg inn lydplanken
2. Koble lydplanken til hjemmenettverket
(kablet eller trådløs).
3. Plugg inn de bakerste høyttalerne.
4. De bakerste høyttalerne kobles til
hjemmenettverket (kablet eller trådløs).
5. Trykk
(Legg til)-knappen hos
lydplanken.
Lydplanken piper og [HOME CINEMA
READY] vises i display-vinduet.
6.Trykk
(Legg til)-knappen på venstre
bakre høyttaler og vent i noen sekunder.
7. Etter tilkobling av venstre bakre
høyttaler, trykk
(Legg til)-knappen
på høyre bakre høyttaler.
yy Hvis hjemmekinomodus konfigureres med det
bevarte produktet, oppdateres høyttaleren til
den siste versjonen.
yy Sjekk hver høyttalers nettverkstilkobling
hvis du ikke kan stille inn høyttalerne.
Hvis høyttalerne ikke er koblet til
hjemmenettverket, se ”Koble høyttaler til
hjemmenettverket”.
Drift 47
Sømløs-avspilling
Du kan enkelt bytte hvilken høyttaler som spiller av
fra smart-enheten din, eller den ene høyttaleren til
den andre høyttaleren uten pause.
Endre avspillende høyttaler fra en
smart-enhet til en høyttaler
For å bruke sømløs avspilling, må du slå på Auto
Musikk Spill (side 52).
,,Merk
yy Den støttes ikke når du forlater huset med
smart-enheten din.
yy WiFi-funksjonen på smart-enheten din må
være slått på.
yy Hvis kilden er Portable In og Bluetooth,
støttes ikke sømløs avspilling. (mediaserver
og strømmetjeneste via nettet støttes.)
3
yy Ved sømløs avspilling, beholder hver høyttaler
sin eksisterende volumverdi. Hvis ingen lyd
kommer ut fra høyttaleren under avspilling,
sjekk at volumet til høyttaleren som ble
byttet er satt til 0.
Drift
yy Ved nettdirekteavspillingstjenester, spilles
musikken du hører på fra begynnelsen.
1. Hvis smart-enheten som spiller av musikk
bæres fra utendørs til et rom hvor den tilkoblede
høyttaleren befinner seg, vil popup-vinduet på
smart-enheten vises for å spørre deg hvilken
høyttaler du ønsker å spille musikk gjennom.
2. Velg høyttaleren i popup-listen - musikken du
lytter til skal avspilles uten pause.
48
Drift
Still inn høyttaleren
med Music Flow Playerappen
Med Music Flow Player-appen kan du stille inn den
tilkoblede høyttaleren i smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning] i
[Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
3
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
Drift
Forberedelse
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side
20)
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 18)
Oversikt over innstillingsmeny
1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din.
2. Velg [Innstillinger] på sidemenyen.
a
Generelt – Innstillinger for enklere bruk av
høyttaleren.
b Høyttalere – Stiller inn tilkoblet høyttaler.
c
Alarm/Innsovningstimer – Slår høyttaleren av
og på ved angitte tidspunkter.
d
Konto Administrasjon – Kontrollerer
direkteavspillingstjenesten.
e Tidssone – Stiller inn tidssonen.
f
Avanserte innstillinger – Viser Avanserte
innstillinger-menyen. (Side 51)
g Chromecast – Viser Chromecast-menyen.
h
Versjonsinfo. – Oppdaterer høyttaleren til den
nyeste versjonen.
i
Lisenser for åpen kildekode – Viser melding
om LGE åpenkildekodeprogramvare
[Generelt] Meny
Innstillinger for enklere bruk av høyttaleren.
Lås Skjerm Innstilling (kun Android)
Denne funksjonen lar deg vise Music Flow Player på
den låste skjermen. (Skjermlåsinnstilling er på [ON]
som standard.)
,,Merk
[Lås Skjerm Innstilling] kan avvike fra Music Flow
Player-appen, avhengig av Android-versjonen.
Brukerveiledning
Denne funksjonen lar deg vise eller slette veiledningen
på menyen.
Bevegelse
Når denne funksjonen er på, kan musikkavspilling
fortsettes enkelt ved å bare riste mobilen.
Drift 49
[Høyttalere] Meny
a Endre navn – Gir høyttaleren nytt navn.
Du kan justere høyttalere som er koblet til nettverket
ditt.
b
Høyttaler-LED – Slår høyttalerens LEDindikator på eller av.
c IP-info. – Viser IP-adressen til høyttaleren.
Komprimert lydoverføring – Justerer
d kompresjonen av lydkilden i henhold til
nettverksstatus.
DRC – Slår på eller av DRC-funksjonen. (Side
55)
f
Natt – Slår på eller av Nattmodus-funksjonen.
(Side 58)
g
Auto Volum På/Av – Slår på eller av Auto
Volum-funksjonen. (Side 58)
h
AV Sync – Justerer lyd- og video-synkronisering.
(Side 55)
i
Automatisk Visning På/Av – Slår på eller av
Auto-Display-funksjonen.
j
Auto Strøm På/Av – Slår på eller av AutoStrøm-funksjonen. (Side 57)
k
Bluetooth-standby-modus – Slår på eller av
Bluetooth standby-modus.
Koble til lydplanken og TV – Veiledning for
l tilkobling av TVen. (via Optisk (side 11) eller
HDMI (side 13))
Bruk av TV-fjernkontrollen – Juster noen
m funksjoner for denne enheten med TVfjernkontrollen din. (Side 55)
n Klargjører – Nullstiller høyttaleren.
o
Systemversjon – Viser den gjeldende
systemversjonen.
Del bruksdata – Velg om du vil sende
p Chromecast-bruksdata og krasjrapporter til
Google.
Finn ut mer om personvern for Innebygd
q Chromecast – Viser Chromecastpersonvernerklæring.
3
Drift
e
50
Drift
[Alarm/Innsovningstimer]-meny
[Konto Administrasjon]-meny
Slår høyttaleren på og av ved angitt tidspunkt.
Kontrollerer direkteavspillingstjenesten.
Alarm
[Tidssone]-meny
Høyttaleren lar deg vite når tiden er inne.
Sletter valgt alarm.
Legger til ny alarm.
Innsovningstimer
Stiller inn et tidspunkt for å slå av høyttaleren
automatisk.
3
Drift
1. Velg høyttaleren for å stille timeren/tidsuret på
[Innsovningstimer] i [Alarm/Innsovningstimer]menyen.
2. Still inn timeren/tidsuret for den valgte
høyttaleren.
Automatisk tidssone
Foreslår å bruke nettverkets angitt tid.
Angi tidssone
Hvis [Automatisk tidssone] velges bort, kan
tidssonen velges manuelt.
Drift 51
[Avanserte innstillinger]-meny
Kanal for maskenettverk
Hvis normal avspilling eller gruppeavspilling ikke er
jevn ved bruk av flere høyttalere, inkludert en trådløs
høyttalertilkobling, endre maskenettverkskanalen for
å forbedre nettverkshastigheten.
1. Velg [Innstillinger] -> [Avanserte innstillinger]alternativet.
,,Merk
yy Høyttaleren frakobles midlertidig under
kanalendring.
yy Hvis du har skiftet kanal når høyttaleren er
slått av, slå på og legg den til igjen.
yy Dersom høyttaleren ikke er koblet til
nettverket etter bytting av kanal, legg til
høyttaleren igjen.
Direktetilkobling til maskenettverk
(kun Android)
Du kan koble smart-enheten direkte til høyttaleren
koblet til hjemmenettverket ditt.
2. Velg [Kanal for maskenettverk]-alternativet.
Kanalinformasjon som nå blir brukt, vil vises.
3. Velg kanalen som du vil endre.
4. Kanalinformasjon er oppdatert til den valgte
kanalen.
3
Drift
Når smart-enheten er plassert i en posisjon hvor
den ikke kan koble til hjemmenettverket, velg
en nærliggende høyttaler i [Direktetilkobling til
maskenettverk]-listen, og deretter koble smartenheten til høyttaleren.
52
Drift
Auto-musikkavspilling
Følsomhetsinnstillinger
Du kan enkelt endre rendringsanordningen fra smartenheten din eller en høyttaler til en annen høyttaler
ved å flytte smart-enheten din nærme den ønskede
høyttaleren.
Stiller inn driftsavstanden til auto-musikkavspilling
mellom høyttaleren og smart-enheten for å justere
Bluetooth(BLE)-følsomheten.
yy Smart-enheten din bør støtte Bluetooth (BLE).
yy Denne funksjonen er underlagt smart-enhetens
kapasitet og WiFi-nettverksstatusen.
yy Alternativet for auto-musikkavspilling i Music
Flow-appen skal være slått på.
yy Denne funksjonen kan føre til økt batteriforbruk.
3
1. Slå på [Auto-musikkavspilling]-alternativet i
Advanced Settings-menyen hos Music Flowappen.
Drift
2. Tag smart-enheten til LG Music Flow for å spille i
ca. 1 sekund(er).
-- Plasser smart-enheten tilstrekkelig nær taggen
på høyttaleren. Anbefales å være innenfor ca.
5 cm.
-- Still glidebryteren til [Lukk], helt til venstre
posisjon.
-- Flytt glidebryteren sakte til høyre, inntil
varslingen vises.
,,Merk
yy Smart-enheten bør støtte Bluetooth ved lavt
strømforbruk (BLE).
yy BLE støttespesifikasjoner ved Android kan
variere avhengig av produsenten.
yy Støttet operativsystemversjon
Enhet
O/S
Android
Android 4.3 (eller nyere)
Apple
iOS 7.1.2 (eller nyere)
Drift 53
[Chromecast]-meny
2. Starter programvareoppdateringen.
Finn ut hvordan du caster
Viser hvordan man bruker Chromecast.
Chromecast-kompatible apper
Viser tilgjengelige apper på Chromecast.
Cast-grupper
Velg [Finn ut mer om Cast-grupper] eller [Sånn caster
du til grupper] for å vise den valgte informasjonen.
,,Merk
Åpne juridiske dokumenter for
Innebygd Chromecast
Velg [Googles vilkår for bruk], [Googles
personvernregler] eller [Lisenser for åpen kildekode]
for å vise den valgte informasjonen.
[Versjonsinfo.]-meny
Oppdaterer høyttaleren til den nyeste versjonen.
App-Versjonsinfo.
Viser den gjeldende applikasjonsversjonen.
Enhetens Versjonsinfo.
Oppdaterer til den nyeste versjonen av høyttalernes
fastprogram.
1. Finn høyttaleren som må oppdateres og trykk på
[ ].
[Lisenser for åpen kildekode]meny
Viser melding om LGE-programvare med åpen
kildekode
3
Drift
For å bruke Cast-grupper, installer Google
Home-appen. Last ned appen fra Apple “App
Store” eller Google “Play Store”.
54
Drift
Bruk av trådløs
Bluetooth-teknologi
1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å trykke på
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
“BT” og deretter “BT READY” vil vises i displayvinduet.
Om Bluetooth
2. Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingen. Når du søker etter denne
høyttaleren med en Bluetooth-enhet kan en
liste over Bluetooth-enheter vises, avhengig av
Bluetooth-enhetstypen. Høyttaleren din vises
som “LG SH6(XX:XX)”.
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er
tilkoblet i andre rom.
3
3. Velg “LG SH6(XX:XX).
,,Merk
Drift
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via
trådløs Bluetooth-teknologi.
yy Tilgjengelige enheter: Android-enhet, iOS-enhet
yy Version: 4.0
yy Avhengig av Bluetooth-enhetstypen
din, har noen enheter en forskjellig
sammenkoblingsmetode. Angi PIN-koden
(0000) ved behov.
yy Codec: SBC
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er
kompatibel med følgende profiler.
A2DP (avansert lyddistribusjon profil)
Hør på musikk via en Bluetoothenhet
Før du starter sammenkoblingen, kontroller at
Bluetooth-funksjonen er slått på hos smart-enheten
din. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Når en
sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.
yy XX:XX betyr de siste fire sifrene i
adressen. For eksempel, hvis din enhet
har MAC-adressen 20:C3:8F:C9:31:55,
vil du se “LG SH6 (31:55)” på Bluetoothenheten din.
4. Når enheten er koblet til Bluetooth-enheten din,
vil “PAIRED” vises i display-vinduet.
5. Lytt til musikk.
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten din
for å spille musikk i Bluetooth-enheten din.
Etter volumnivået til Bluetooth-enheten din, vil
volumnivået på Bluetooth justeres.
Drift 55
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må du
opprette en tilkobling mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
holde avstand. Men det kan hende at den ikke
fungerer bra i tilfellene nedenfor:
-- Det finnes en hindring mellom apparatet
og Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en
trådløs LAN-enhet.
yy Denne enheten støtter Bluetooth-autosammenkobling. Men den fungerer ikke i
tilfellene nedenfor:
-- Når du frakobler enheten selv.
-- Når du frakobler enheten på den tilkoblede
Bluetooth-enheten.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
yy Sammenkobling er begrenset til “One”
Bluetooth-enhet. Multi-sammenkobling
støttes ikke.
yy Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje ikke
være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Du kan bruke Bluetooth ved bruk av smarttelefon, MP3, nettbrett, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet
når enheten er skrudd av eller Bluetoothenheten er langt unna enheten.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingen er frakoblet,
koble til Bluetooth-enheten igjen.
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet,
vises “BT READY” på display-vinduet.
yy Hvis du stiller inn Wi-Fi-funksjonen når
statusen på nettverket er frakoblet, kan ikke
Bluetooth og Wireless TV Sound Sync kobles
til.
DRC-, Natt-, Auto-lydnivå-, AV Synk-innstillingen kan
kun konfigureres på App- eller PC-programvare.
DRC (dynamisk
rekkeviddekontroll)
Gjør lyden klar når lydnivået dempes (kun Dolby
Digital). Still inn i DRC-menyen.
AV Sync
Ved mottak av lydsignaler fra TVen, kan det hende at
lyd og bilder ikke samsvarer. I dette tilfellet, kan denne
funksjonen justere forsinkelsestiden.
Du kan stille inn tiden mellom 0 og 300 ms i AV
Synk-menyen.
Bruk av TV-fjernkontrollen din
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og
Demp.
Trykk og hold OPTICAL på fjernkontrollen i ca.
3 sekunder, “ ON - TV REMOTE” vises og du kan
kontrollere denne enheten via TV-fjernkontroll.
For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk og
hold OPTICAL.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold HDMI på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. “ OFF - TV REMOTE “
rulles.
3
Drift
-- Når du starter enheten på nytt.
Andre funksjoner
56
Drift
,,Merk
AUTO-STRØM Av
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Sørg for at lydutgangen hos TVen din er
innstilt til [Ekstern Høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at
denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs
magiske fjernkontroll.
3
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra
når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI
CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
Drift
yy Noen fjernkontroller kan ikke støttes.
yy Noen fjernkontroller kan ikke fungere dersom
du trykker på volumknappen gjentatte ganger.
Slå av lyden midlertidig
Trykk på
(Demp) for å dempe enheten din.
Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare
på telefonen. Indikatoren “MUTE” vises i displayvinduet.
For å avbryte, trykk på (Demp) igjen på
fjernkontrollen eller endre volumnivået.
Innstilling av dvaletidsur
Denne enheten vil slå seg selv av etter den innstilte
tiden.
Du kan stille inn dvaletidsur mellom 15 minutter og 2
timer i dvaletidsurmenyen. For å avbryte dvaletidsur
som du har stilt inn, velg Av.
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet
til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 20 minutter.
Den vil også slå seg selv av etter 6 timer hvis
hovedenheten er koblet til en enhet ved hjelp av
bærbar inngang.
Når nettverket er tilkoblet, bytter høyttaleren til
nettverkets standby-modus. Deretter vil LEDindikatoren på enheten dimmes til hvit.
Hvis nettverket er frakoblet, vil høyttaleren bytte til
standby-modus. LED-indikatoren på enheten vil lyse
rødt.
Drift 57
AUTO-STRØM På/Av
Auto Display Off / Dimmer
Denne enheten slår seg selv på og av automatisk
gjennom en inngangskilde: Optisk.
Trykk og hold
på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder,
“ON - AUTO DISPLAY” dukker opp og Auto Display
Av-funksjon slås på.
(Standard: PÅ)
Når du slår på TVen eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, vil enheten gjenkjenne
inngangssignalet og velge den optiske funksjonen. Du
kan høre lyden fra enheten.
Trykk og hold WI-FI på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder, “ ON - AUTO POWER” vises og AUTO
POWER ON-funksjon slås på.
Trykk og hold LG TV på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder, “ OFF - AUTO POWER” vises.
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med
AUTO POWER-funksjonen, vil den slås av
automatisk dersom det ikke finnes noe signal
for en bestemte tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Hvis du har slått av enheten direkte, kan den
ikke slås på automatisk via AUTO POWERfunksjonen. Derimot kan enheten bli slått på
via AUTO POWER-funksjonen når det optiske
signalet registreres etter 5 sekunder uten
signal.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det
hende at denne funksjonen ikke fungerer.
yy Hvis du vil bruke AUTO POWER, må SIMPLINK
være avslått. Det tar ca. 30 sekunder for å slå
SIMPLINK på eller av.
yy Du kan kun bruke Auto Power-funksjonen når
denne enheter er slått på.
yy Hvis du slår av (rødt LED-lys) denne enheten
i nettverkets frakoblet status, kan du ikke
AUTO POWER On via LG Sound Sync
(Trådløs).
Wi-Fi, PORTABLE, BT: Hvis det ikke finnes
knappeaktivitet i ca. 15 sekunder, vil skjermen
dimmes.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold
PORTABLE i ca. 3 sekunder. “ OFF - AUTO DISPLAY”
rulles. Display-vinduet vil dimmes hvis det ikke finnes
knappeaktivitet i ca. 15 sekunder hos alle funksjoner.
3
Drift
yy Etter at enheten er skrudd på med
AUTO POWER-funksjonen, vil den slås av
automatisk dersom det ikke finnes noe signal
for en bestemte tidsperiode fra TVen tilkoblet
med LG Sound Sync (Optisk).
OPT, HDMI, LG TV, ARC: Hvis det ikke finnes
knappeaktivitet i ca. 15 sekunder, vil skjermen
dimmes og etter ca. 5 sekunder vil skjermen slås av.
58
Drift
Lydjustering
Standby-modus
Juster volumnivået automatisk
Høyttaleren bytter til standby-modus hvis det ikke
finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.
Denne enheten støtter Auto-volumfunksjon, som
automatisk justerer lydnivået.
Standby-modus
Du kan slå auto-lydnivå på eller av i autolydnivåmenyen.
Alternativ 1.
BASS : -5 dB til 5 dB
Hvis nettverket er frakoblet, og det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 20 minutter, vil
høyttaleren bytte til standby-modus. Deretter vises
“GOOD-BYE” i display-vinduet og LED-indikatoren på
enheten blir rød.
Du kan justere lydstyrken til bass ved bruk av BASS
LEVEL +/- på fjernkontrollen.
Alternativ 2.
Juster bass
Du kan justere lydstyrken til bass.
3
Drift
Nattmodus
Slå nattmodus På for å redusere lydintensiteten og
forbedre finhet og mykhet.
Du kan slå nattmodus på eller av i nattmodusmenyen.
Hvis du trykker på og holder 1/! på enheten eller
1 på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, vil høyttaler
bytte til standby-modus. Deretter vises “GOOD-BYE”
i display-vinduet og LED-indikatoren på enheten blir
rød.
Nettverk-standby-modus
Alternativ 1.
Hvis nettverket er tilkoblet, men det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 20 minutter,
vil høyttaleren bytte til nettverk-standby-modus.
Deretter vil LED-indikatoren på enheten dimmes til
hvit.
Alternativ 2.
Hvis du trykker på 1/! på enheten eller 1 på
fjernkontrollen, vil høyttaler bytte til nettverkstandby-modus. Deretter vil LED-indikatoren på
enheten dimmes til hvit.
Drift 59
Bluetooth standby-modus
Hvis Bluetooth standby-modusen er slått PÅ, bytter
høyttalerne til Bluetooth standby-modus når de er
slått av.
I Bluetooth-standby-modus kan Bluetooth og LG TV
tilkobles uten nettverkstilkobling. Bluetooth og LG TV
kan tilkobles selv om nettverket ikke er tilkoblet.
,,Merk
Tilbakestilling av
høyttaleren
Hvis høyttaleren ikke slår seg på eller ikke reagerer,
må den tilbakestilles.
Tilbakestilling av høyttaleren
-knappen inntil du hører
yy Trykk på og hold
pipelyden én gang. “DISABLED” vises i displayvinduet. Da blir alle trådløse nettverksporter
deaktivert og lagret trådløs nettverksinformasjon
blir slettet.
yy Hvis du slår av enheten i Wi-Fi-funksjonen, vil
Bluetooth standby-modusen ikke fungere.
-knappen inntil du hører
yy Trykk på og hold
pipelyden to ganger. “RESET” vises i displayvinduet. Du kan tilbakestille høyttaleren til orginale
fabrikkinnstillinger.
yy For å bruke denne funksjonen, bør du slå på
AUTO POWER-funksjonen.
3
Drift
yy Juster lydnivået på hovedenheten til
minimum. Deretter, trykk og hold VOL - og LG
TV på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. Viser
gjeldende innstillingsstatus for Bluetoothstandby-modus. Du kan endre modus under
rull gjennom ved å trykke LG TV-knappen.
60
Feilsøking
Feilsøking
Generelt
Symptomer
Årsak & Løsning
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, DVD-spiller,
forsterker, osv.) og slå den på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne
enheten (TV, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.
Strømmen slås ikke på.
Er strømledningen koblet til stikkontakten?
yy Koble strømledningen til stikkontakten.
Det finnes ingen lyd.
Er volumet satt til minimum?
yy Justering av lydstyrken.
yy Når du bruker en tilkobling med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetoothenhet, osv.), juster volumet på enheten.
4
Feilsøking
Er dempfunksjonen aktivert?
yy Trykk på
eller juster volumnivået for å avbryte dempfunksjonen.
Er funksjonen riktig ordentlig?
yy Sjekk inngangskilden og velg den korrekte inngangskilden.
Fjernkontrollen fungerer
ikke ordentlig.
Står fjernkontrollen for langt unna enheten?
yy Bruk fjernkontrollens innen ca. 7 m.
Finnes det en hindring mellom fjernkontrollen og enheten?
yy Fjern hindringen.
Er batteriene i fjernkontrollen brukt opp?
yy Erstatt batteriene med nye batterier.
AUTO POWERfunksjonen fungerer ikke.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, f.eks. TV, DVD-/Blu-Ray-spiller
eller Bluetooth-enhet.
yy Sjekk tilstanden til SIMPLINK og slå av SIMPLINK.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke
fungerer.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.
yy Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.
yy Sjekk lydinnstillingen på TVen din og på denne enheten.
Feilsøking 61
Symptomer
Årsak & Løsning
Lydutgangen til enheten
virker lavt.
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med disse.
yy Slå [ON] tilstand av DRC-funksjon til [OFF] i DRC-meny.
yy Når lydplanken er koblet til TVen, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen på
TV-oppsettsmenyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når lydplanken er koblet til spilleren, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen
på oppsettsmenyen til spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH]
eller [BITSTREAM].
yy Endre Audio DRC-inntillingen på oppsettsmenyen til spilleren til [OFF].
Nettverk
Årsak & Løsning
Kan ikke koble høyttaleren
til hjemmenettverket ditt.
Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som
bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.
Mediaservere vises ikke
på enhetslistene.
yy Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå
av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller
mediaserveren din.
yy Påse at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som media-serveren din
er koblet til.
Music Flow Player
fungerer ikke ordentlig.
Er Music Flow Player tilkoblet?
yy Koble til Music Flow Player.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og Music Flow Player?
yy Koble LAN-kabelen til LAN-porten på baksiden av Music Flow Player og til den
trådløse ruteren din.
Når Music Flow Player er tilkoblet, viser LED-lyset at den fungerer ordentlig.
yy Hvis du opplever problemer med å koble til Music Flow Player, prøv å flytte
høyttaleren nærmere den trådløse ruteren eller Music Flow Player.
Hvis ruteren startes på nytt?
yy Strømmen til høyttaleren må slås av og på igjen.
Hvis du installerer en ny ruter.
yy Du må utføre en fabrikkinnstilling og sette opp nettverkstilkoblingen for
høyttaleren.
4
Feilsøking
Symptomer
62
Feilsøking
App- og PC-programvare
Symptomer
Årsak & Løsning
Music Flow Player-appen
fungerer ikke ordentlig.
Oppstår en feil når du åpner appen?
yy Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.
yy Sørg for at Music Flow Player-appen er den nyeste versjonen.
yy Sørg for at LED-lyset foran på høyttaleren endres fra rød til hvit.
Music Flow PCprogramvaren fungerer
ikke ordentlig.
Er brannmuren på din PC eller Mac aktivert?
yy Deaktiver alle brannmurene og prøv å koble til igjen. Se instruksjonene eller
nettsiden for brannmuren din.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og din PC eller Mac?
yy Sørg for at høyttaleren og din PC eller Mac er korrekt koblet til det lokale
nettverket og har adgang til internett.
yy Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som
bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren og din PC eller Mac unna disse.
4
Feilsøking
MERKNADER om trådløs bruk
Symptomer
Årsak & Løsning
Denne enheten kan
bli utsatt for trådløs
interferens.
yy Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.
yy Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth-enheter kan
bli utsatt for funksjonsfeil
eller lage støy i følgende
tilfeller.
yy Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetoothenheten eller lydplanken.
yy Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.
yy Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker
samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.
yy Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene
være så kort som mulig.
yy Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet
og feil kan oppstå.
Vedlegg
63
Filkrav
Tilgjengelige filtyper: “.mp3”, “.wma”, “.flac”, “.m4a”, “.aac”,
“.ogg”, “.wav”
Samplingfrekvens: innen 32 til 48 kHz (mp3, wma),
opp til 192 kHz/24 bit (flac)
Bithastighet: opp til 320 kbps (mp3, wma)
yy Filkravene er ikke alltid kompatible. Det kan
finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og
mediaserverens evner.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
yy Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene,
kan det hende at de ikke spilles av.
yy Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
Varemerker og lisenser
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
5
Vedlegg
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby- og dobbel D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er
registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er
et varemerke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Med
enerett.
64
Vedlegg
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
25 V 0 2 A (AC-adapter)
25 W
Nettbasert standby : 5,5 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Strømforbruk
5
Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller
den trådløse enheten
Trykk på og hold «
(Legg til)»-knappen inntil du hører pipelyden to
ganger.
AC-adapter
Modell : DA-50F25
Produsent: Asian Power Devices Inc.
Inngang: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Utgang: 25 V 0 2 A
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 1060 mm x 76 mm x 145 mm
Nettovekt
ca. 5,3 kg
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % to 90 %
Tilgjengelig digital inndata
lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Inngang/Utgang
Vedlegg
OPTICAL IN
3 V (p-p), optisk kontakt x 1
PORTABLE IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
Forsterker (RMS-utgang)
Totalt
Foran
150 W
(15 W x 3) x 2 (4 Ω at 1 kHz, THD 1 %)
30 W x 2 (8 Ω hos 12 kHz, THD 1 %)
System
LAN-port
Ethernet-kontakt x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne)
Integrert IEEE 802.11n (Draft 2.0) trådløs nettverkstilgang,
kompatibel med 802.11a/b/g/n WiFi-nettverk.
yy Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Vedlegg
65
Om tilstanden til status-LED
Farge
(Av)
Status
Enheten venter på nettverkstilkobling.
(Hvit)
Den første enheten kobles til nettverket
(Hvit)
knapp trykkes)
(
(Rød)
Nettverksstatus
Enheten er koblet til nettverket
(Hvit)
Den ekstra enheten kobles til nettverket
(Av)
knapp trykkes)
(
(Rød)
Nettverkets standby-modus
(Dempet hvit)
Status for standbymodus
Standby-modus
(Rød)
, merknad for tilstanden til LED-lyset
yy Når den første gruppen er stilt inn, vil LED-lyset for nettverksstatus lyse grønt.
yy De ekstra gruppene stilles inn, LED-fargen for nettverksstatus endres i grupperekkefølge
(Grønn) >
(Magenta) >
(Cyan) >
(Blå) >
(Gul) )
yy Hvis de grupperte høyttalerne bytter til nettverkets standby-modus, blir lysstyrken til LED-lyset for
nettverksstatus svakere.
5
Vedlegg
(
66
Vedlegg
Håndtering av
høyttaleren
Ved sending/transport av høyttaleren
Vennligst ta vare på den originale emballasjen/
innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den
pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra
fabrikken, for maksimum beskyttelse.
Å holde utvendige overflater rene
yy Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøring av høyttaleren
5
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
da disse kan skade overflaten på høyttaleren.
Viktig informasjon
angående
nettverkstjenester
Alt av informasjon, data, dokumenter, kommunikasjon,
nedlastinger, filer, tekst, bilder, fotografier, grafikk,
videoer, webcaster, publikasjoner, verktøy, ressurser,
programvare, kode, programmer, tilleggsprogrammer,
widgets, applikasjoner, produkter og annet innhold
(“Innhold”) og alle tjenester og tilbud (“Tjenester”)
tilbudt eller gjort tilgjengelig av eller via en tredjepart
(hver en “Tjenesteleverandør”) er ansvaret til den
Tjenesteleverandøren det har kommet fra.
Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og
Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid, uten
forhåndsvarsel - inkludert, men ikke begrenset til
suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler av
Innholdet eller Tjenestene.
Vedlegg
Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert
til Innholdet eller Tjenestene, kan du se på
Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste
informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller
forpliktet til å yte kundeservice, relatert til Innhold
og Tjenester. Spørsmål eller anmodninger om
kundeservice angående Innhold eller Tjenester må
stilles direkte til respektive leverandører av Innhold og
Tjenester.
Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for noe av
Innhold eller Tjenester levert av Tjenesteleverandøren
eller noen endringer i, fjerning av eller opphør av slikt
Innhold eller slike Tjenester, og garantererer ikke
tilgjengeligheten av eller adgang til slikt Innhold eller
slike Tjenester.
Vedlegg
VILKÅR FOR BRUK
Disse Vilkår for Bruk gjelder for de individer og
grupper som bruker LGs multi-roms høyttaler (LG
Multiroom Speaker), enhver programvare tilknyttet
LG multi-roms høyttaler, denne applikasjonen og
alle tjenester tilknyttet denne applikasjonen (felles
“LG-programvare”). De angir LGEs forpliktelser
overfor deg, så vel som identifiserer det som
bør gjøres og/eller ikke gjøres, som du må være
klar over når du bruker LG-programvare. LGprogramvare er patentbeskyttet programvare som
eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i
Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og sine
lisensgivere (“LGE”, “oss” eller “vi”).
Ved å få tilgang til eller bruke LG-programvare,
bekrefter du at du aksepterer disse Vilkår for Bruk
og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du
ikke samtykker til disse Vilkår for Bruk, kan du
ikke få tilgang til eller bruke LG-programvare. I den
utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom
disse Vilkår for Bruk og ethvert annet dokument det
er henvist til i disse Vilkår for Bruk, vil disse Vilkår for
Bruk gjelde, med mindre annet er klart angitt i det
relevante dokumentet.
Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LGprogramvare hvor som helst i verden tilhører oss
eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LGprogramvare er overført til deg. Du har kun rett til
den begrensede bruken av LG-programvare som er
angitt i disse lisensvilkårene.
Du kan ikke kopiere, endre, dekompilere eller
demontere vår programvare på noen måte, med
mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov. Vi
forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake
eller avvikle alle eller deler av Tjenestene uten varsel
hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for Bruk.
Du bekrefter at LG-programvare ikke er utviklet for
å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller
garantier om at LG-programvare er fri for defekter
eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi
benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser
for å tilby LG-programvare på et kontinuerlig,
høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at
de alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie.
Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille
levering av LG-programvare eller suspendere eller
begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene der
hvor vi anser det som rimelig nødvendig av tekniske,
driftsmessige, sikkerhetsmessige, lovmessige eller
forskriftsmessige årsaker.
Vi aksepterer ikke ansvar hvis Tjenestene eller deler
av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et
tidspunkt eller for en periode.
Selv om du kan bruke LG-programvare til å laste ned
eller få tilgang til innhold eller applikasjoner som er
gjort tilgjengelig av tredjeparter på LG-programvaren
din, gir vi ingen løfter eller garantier for at du
alltid vil kunne få tilgang til slikt innhold eller slike
applikasjoner. I den utstrekning vi er lovmessig i stand
til å gjøre det, ekskluderer vi alle garantier, betingelser
eller andre vilkår som kan være implisert i disse
lisensbetingelsene etter lov.
I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre
det, ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap
eller enhver skade oppstått for deg eller noen annen
person i forbindelse med din bruk av LG-programvare.
Vi er kun ansvarlige for påført tap eller skade som
er et overskuelig resultat av vårt brudd på disse
lisensbetingelsene, eller vår uaktsomhet opp til
den summen som er spesifisert nedenfor, men vi er
ikke ansvarlige for noe tap eller skade som ikke er
overskuelig. Tap eller skade er overskuelig om det er
en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller om det
var beregnet av deg og oss når du begynte å bruke
LG-programvare.
For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert
under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt,
forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på annen
måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av selskaper
overfor deg begrense seg til den summen du betalte
for LG-programvaretjenesten din. I den utstrekning
det er tillatt under gjeldende lover, tillater ikke
enkelte jurisdiksjoner begrensning eller ekskludering
av ansvar for tilfeldige eller påfølgende skader, eller
har lovgivning som innskrenker begresning eller
ekskludering av ansvar, slik at det ovenstående
kanskje ikke gjelder for deg.
Ingenting i disse lisensbetingelsene skal begrense
eller ekskludere vårt ansvar for død eller personskade
relatert til vår forsømmelse, bedrageri eller
bedragerske opplysninger som ikke kan ekskluderes
eller begrenses etter lov.
LG-programvare gir tilgang til “apper” og lenker til
andre tjenester som eies og drives av tredjeparter,
slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts
applikasjon, tjenester og innhold som du aksesserer
5
Vedlegg
Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den
forhåndsintallerte kopien av LG-programvare
utelukkende, i den utstrekning det er nødvendig for
deg for å benytte din LG flerroms høyttaler personlig
og ikke til noe annet formål.
67
68
Vedlegg
via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse
tredjeparts leveranørene og befinner seg utenfor
omfanget for disse Vilkår for Bruk.
Dine forretninger med enhvert tredjeparts leverandør
er kun mellom deg og den relevante leverandøren
og kan være underlagt leverandørens egne vilkår,
betingelser og personvernerklæring. Vi oppmuntrer
deg til å lese disse dokumentene, selv om vi ikke er
ansvarlig for innholdet i dem. Vi påtar oss ikke noe
ansvar for apper, tjenester eller innhold som leveres
av tredjeparts leverandører.
Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang
til visse tredjeparts innhold, applikasjoner eller
tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller ansvar.
Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for enhver
endring, avbrudd, utkobling, fjerning eller suspensjon
av innhold, applikasjon eller tjeneste som er gjort
tilgjengelig gjennom denne LG-programvaren.
Vi er verken ansvarlig for eller forpliktet til å yte
kundeservice relatert til innhold, applikasjoner og
tjenester. Spørsmål eller anmodninger om service
angående tredjeparts innhold, applikasjoner eller
tjenester må stilles direkte til respektive leverandører
av innhold og tjenester eller applikasjonsutviklere,
etter hva som er hensiktsmessig.
5
Disse Vilkår for Bruk påvirker ikke dine lovfestede
rettigheter som forbruker.
Vedlegg
Tjenestenes egnethet for barn og
foreldrekontrollverktøy.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Tjenestene er ikke egnet for barn under 13 år, og er
ikke spesielt strukturert for barn under 13 år. Videre,
noe av innholdet du kan få tilgang til gjennom din
bruk av Tjenestene kan inneholde materiale som du
anser som uanstendig, upassende eller ikke egnet for
barn.
Hvis du lar et barn bruke din LG Smart TV til å få
tilgang til Tjenestene, er du eneansvarlig for å avgjøre
hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet for det
barnets tilgang.
Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy
(som en 4-sifret PIN-kode). Hvis du har aktivert
denne 4-sifrede PIN-koden, vil din LG Smart TV
ikke kunne vise begrenset innhold ,med mindre du
angir PIN-koden. Du er ansvarlig for å sette opp og
vedlikeholde foreldrekontrollverktøyet og eventuelle
andre kontroller som er tilgjengelige og vi vil ikke
være ansvarlige for noen urett, skade eller tap påført
deg eller noen annen bruker av din LG Smart TV,
som resultat av at du ikke gjør dette. Avhengig av
din modell av LG Smart TV, kan det være at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
Virus og sikkerhet
Vi benytter oss av kommersielt rimelige
anstrengelser for å påse at Tjenestene er sikre og
virusfrie, men disse anstrengelsene kan ikke og
garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for defekter,
virus eller andre sårbarheter.
Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe tap eller
skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale
som kan infisere din LG Smart TV, data eller annet
materiale som tilhører deg, under din bruk av
Tjenestene.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Klager
Hvis du har noen spørsmål, bekymringer eller klager
angående Tjenestene, vennligst kontakt [inkluder
henvisning til ikke-personlig LG e-postadresse].
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Diverse
Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal disse
Vilkår for Bruk og dokumentene det er henvist til
i dem, inneholde hele avtalen mellom oss og deg
angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle
foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller
forslag (skriftlige eller muntlige) mellom oss og deg,
angående din bruk av Tjenestene.
Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte
overføre deler av eller alle våre rettigheter og
forpliktelser under disse Vilkår for Bruk til andre
selskaper, firmaer eller personer. Vi kan kun gjøre
dette hvis det ikke materielt påvirker dine rettigheter
under disse Vilkår for Bruk. Du kan ikke overdra, sette
bort eller på annen måte overføre dine rettigheter
eller forpliktelser under disse Vilkår for Bruk (unntatt
hvor du avhender din LG Smart TV til en tredjepart),
med mindre du først avtaler dette skriftlig med oss.
Hvis vi beslutter å ikke utøve eller håndheve enhver
rettighet som vi har mot deg på et særskilt tidspunkt,
forhindrer ikke dette oss fra å senere beslutte å
utøve eller håndheve denne rettigheten.
Hvis noen del av disse Vilkår for Bruk blir dømt
ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan
håndheves av en rett eller regulerende myndighet,
skal den delen dette angår slettes og gjenværende
deler av Vikår for Bruk skal fortsatt være gyldige.
Disse Vilkår for Bruk skaper eller utgjør ingen
rettigheter som kan håndheves av enhver person
som ikke er part i dem.
Disse Vilkår for Bruk ledes av lovene i det landet
Vedlegg
69
hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE
samtykker til å underkaste dere den eksklusive
jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG Smart
TV er solgt i forbindelse med det samme.
Denne avtalen skal styres av lovene til
Republikken Korea, ekskludert deres konflikter om
lovbestemmelser.
Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om
disse Vilkår for Bruk, vennligst kontakt www.lg.com.
Disse Vilkår for Bruk kan oppdateres av LGE fra tid til
annen. Hvis vi gjør en materiell endring i våre Vilkår
for Bruk, vil vi oppdatere deg via LG-programvaren
din eller andre metoder.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
5
Vedlegg
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene,
inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon.
Send en forespørsel til [email protected]
Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette
produktet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement