LG SJ8 Brukermanual

LG SJ8 Brukermanual
BRUKERVEILEDNING
SJ8
SMART Hi-Fi
AUDIO
Trådløs multirooms lydplanke
For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
http://www.lg.com, og last så ned Brukerveiledningen.
Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din
spiller.
Modell
SJ8 (SJ8, SPJ8B-W)
www.lg.com
Copyright© 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
1
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det er viktig informasjon om
bruk og vedlikehold (service) av
produktet i lesestoffet som følger
med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker)
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper
eller vaser må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må
aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng,
sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser
produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for
tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger
er fulgt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
FORSIKTIG
Anvend kun den strømadapteren som medfølger
denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra
en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
Kom i gang
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Symboler
~
Henviser til vekselstrøm (AC).
0
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
1
Kom i gang
Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet
fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller
batteripakken, og følg trinnene for montering i
motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av
miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs
helse, må det gamle batteriet eller batteripakken
avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder
på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for
overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
3
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
31
31
1
Kom i gang
2Sikkerhetsinformasjon
6Hovedfunksjoner
6Introduksjon
7Fjernkontroll
8Frontpanel
8Bakpanel
9
Installasjon av lydplanke
9
– Installasjon av dekkfoten
10 Montering av hovedenheten på veggen
2Tilkobling
12
12
12
13
13
14
15
16
16
17
18
18
18
20
20
20
20
21
22
22
23
25
28
Organisering av kabler
Koble til strømadapteret
Trådløs basshøyttaler -tilkobling
Tilkobling til TVen
– Bruk av en OPTISK kabel
– LG Sound Sync
– Bruk av en HDMI-kabel
– ARC (lydreturkanal)-funksjon
– Hva er SIMPLINK?
– Ytterligere informasjon for HDMI
Tilkobling av alternativt utstyr
– HDMI-tilkobling
– OPTICAL IN-tilkobling
Førstegangsoppsett for multi-rom
– Kablet tilkobling (Music Flowmaskenettverkstilkobling)
– Trådløs tilkobling (standard trådløs
tilkobling)
Installer "Music Flow Player"-appen
– Kom i gang med Music Flow Player-appen
Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt
– Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
– Koble høyttaleren til nettverket ditt med
en LAN-kabel
– Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (Android)
– Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden (iOS)
33
35
35
37
38
38
Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt
(ekstra)
– Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via LAN-kabel
– Tilkobling av en ekstra høyttaler til
nettverket via WiFi-oppsettmetoden
Bruk av Broen
– Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
– Bruk som en trådløs forlenger
Bruk av mediaserver for PC
– Music Flow PC-programvare for Windows
3 Bruk
40
40
41
42
43
45
45
46
48
49
49
49
50
51
51
51
52
54
54
54
55
55
55
55
57
57
57
57
58
58
Nyt musikken med Music Flow Player-appen
– Oversikt over Hjem-menyen
– Oversikt over sidemenyen
– Spill av en sang
– Oversikt over avspilling
Forskjellige måter for å lytte til musikk
– Gruppeavspilling
– Surround-lydmodus (Hjemmekinomodus)
– Sømløs-avspilling
Still inn høyttaleren med Music Flow Playerappen
– Oversikt over innstillingsmeny
– [Generelt] meny
– [Høyttalere] meny
– [Alarm/Innsovningstimer]-meny
– [Konto Administrasjon]-meny
– [Tidssone]-meny
– [Avanserte innstillinger]-meny
– [Chromecast]-meny
– [Versjonsinfo.]-meny
– [Lisenser for åpen kildekode]-meny
Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
– Om Bluetooth
– Bluetooth-profiler
– Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
– BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT LOCK)
Andre funksjoner
– Bruk av TV-fjernkontrollen din
– AV Sync
– Slå av lyden midlertidig
– Innstilling av dvaletidsur
Innholdsfortegnelse
58 – Auto-display-dimmer
58 – Viser informasjon om inngangskilden
58 – AUTO-STRØM Av
58 – AUTO-STRØM På/Av
59 – Automatisk funksjonsendring
60Lydjustering
60 – Juster volumnivået automatisk
60 – Juster Diskant/Bass/Basshøyttaleren
60 – Nattmodus
61Standby-modus
61 – Standby-modus
61 – Nettverk-standby-modus
61 – Bluetooth standby-modus
61 Tilbakestilling av høyttaleren
61 – Tilbakestilling av høyttaleren
5
1
2
3
4 Feilsøking
62Feilsøking
62 – Generelt
63 – Nettverk
64 – App- og PC-programvare
64 – MERKNADER om trådløs bruk
65 – MERKNADER for å slippe Demo-modus
5 Vedlegg
66Filkrav
66 Varemerker og lisenser
67Spesifikasjoner
69 Håndtering av høyttaleren
69 Viktig informasjon angående
nettverkstjenester
70 VILKÅR FOR BRUK
Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra Music Flow Player-appen avhengig av
applikasjonsversjonen.
4
5
6
Kom i gang
Hovedfunksjoner
1
Kom i gang
Laget for iPod/iPhone/iPad eller
Android-enheter
Nyt musikk fra en iPod/iPhone/iPad eller Androidenhet med en enkel tilkobling.
Symboler brukt i denne veiledningen
,,Merk
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
>>Forsiktig
Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige
skader ved misbruk.
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
Music Flow Player-app
Lytt til musikk lagret på din smart-enhet.
Du kan kontrollere denne høyttaleren med din iPod
Touch/iPhone/iPad eller Android-enhet via Music
Flow Player-appen. Denne høyttaleren og din smartenhet må være koblet til det samme nettverket.
Besøk Apple “App Store” eller Google “Play Store”
eller bruk QR-koden nedenfor til å søke etter “Music
Flow Player”-appen. For detaljert informasjon, se side
20.
(Android OS)
Introduksjon
(Apple iOS)
yy Avhengig av applikasjonsversjonen og
innstillingene på smart-enheten kan det hende at
Music Flow Player-appen ikke fungerer som den
skal.
yy Noen smart-enheter er kanskje ikke kompatible
med denne høyttaleren.
BLUETOOTH®
Lytt til musikk lagret på Bluetooth-enheten din.
Kom i gang
Fjernkontroll
7
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.
F : Velger funksjon og inngangskilde.
Display
Wi-Fi
WI-FI
Optisk
ARC
LG Sound Sync (Kablet)
OPT/HDMI ARC
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (Trådløs)
LG TV
HDMI IN
HDMI IN
SOUND EFFECT : Velger lydeffektmodus.
(Demp): Demper lyden.
: Slå nattmodus På for å redusere lydintensiteten
og forbedre finhet og mykhet.
: Justerer lydnivået på Diskant, Bass og
Basshøyttaleren. (side 60)
VOL o/p : Justerer høytalervolumet.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C/V (Hopp Over) : Hopper raskt bakover eller
fremover.
dM (Spill/Pause) : Starter avspilling. / Pauser
avspilling.
Batteribytte
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med 4 og 5 samsvarende
riktig.
INFO :
- Viser inngangskildeinformasjon.
- Viser navnet til den tilkoblede Bluetooth-enheten
på Bluetooth-funksjonen.
REPEAT : Lytt til musikken din gjentatte ganger.
AUTO VOL : Slår på eller av AUTO VOLUME-modus.
AV SYNC :
- Synkroniserer lyd og video.
- Kontrollerer TV-fjernkontrollen. (side 57)
SLEEP : Stiller systemet til å slå seg av automatisk
på et angitt tidspunkt.
AUTO POWER :
- Slår på eller av AUTO POWER-funksjon. (side 58)
- Slår på eller av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon.
(side 57)
1
Kom i gang
Inngangskilde /
Funksjon
8
Kom i gang
Frontpanel
1
Kom i gang
ALED-indikator
Viser tilkoblingsstatus
DKnappene er på baksiden.
BDisplay-vindu
CFjernsensor
Bakpanel
LAN
A1 (Standby)
CUSB (kun for vedlikehold) :
S/W-nedlastingskontakt
F (Funksjon): Velger funksjonen og inngangskilde.
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN)
-/+ (Volum)
EOPTICAL IN-kontakt
(Wi-Fi): Kobler det første Music Flowproduktet trådløst til nettverket ditt.
FHDMI IN
(Legg til): Legger det ekstra Music Flowproduktet til nettverket ditt.
(I tilfelle en eller flere Music Flow-produkter er
tilkoblet)
BDC IN (AC adapter-inngang)
DLAN-port
GHDMI OUT (TV ARC) : Koble til HDMI IN (ARC)
på TV.
Kom i gang
Installasjon av lydplanke
Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre
enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
9
Installasjon av dekkfoten
Du kan forlenge høyden av enheten ved bruk av
dekkfoten (Høyde: 16.5 mm).
1
Kom i gang
Plasser enheten foran TVen og koble den til den
enheten du ønsker å bruke. (Se s. 13 - 33)
Du kan plassere den trådløse basshøyttaleren hvor
som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere
basshøyttaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn
mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra
veggen.
1. Snu over enheten.
2. Fjern klistremerket fra dekkfoten. Deretter legg
det i posisjonen som er merket på undersiden av
enheten.
3. Trykk på dekkfoten med tilstrekkelig kraft for å
sikre at den sitter godt fast.
>>Forsiktig
yy For beste ytelse med trådløs tilkobling som
Bluetooth eller trådløs basshøyttaler , ikke
installer enheten på metallmøbler siden den
trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom
en modul plassert på bunnen av enheten.
yy Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten
av enheten/basshøyttaleren ved installasjon
eller flytting.
,,Merk
For praktisk knappebruk, anbefales det å
ha avstand mellom lydplanken og TVen ved
installasjon av lydplanken.
10
Kom i gang
Montering av
hovedenheten på veggen
1
1. Match TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsveiledning med bunnen på TVen og
fest den for posisjonering.
Du kan montere hovedenheten på en vegg.
Kom i gang
TV
>>Forsiktig
Ettersom det er vanskelig å opprette en
tilkobling etter installasjon av denne enheten,
bør kablene kobles til før installasjon.
2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk
veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark
(installasjonsveiledning for veggbraketter) følger
med for boring. Bruk arket for å finne punktene
for boring.
Klargjøringsmaterialer
Enhet
Installasjonsveiledning for
veggbraketter
Veggbrakett
3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.
Skruer
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
(Følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering av
enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti (HUD1 6 x 30) for montering.
Kom i gang 11
5. Sett enheten på veggbrakettene og tilpass
skruehullene på bunnen av enheten.
1
Kom i gang
6. Fest enheten forsvarlig med skruene.
,,Merk
For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.
>>Forsiktig
yy Ikke installer denne enheten opp ned. Dette
kan skade delene på enheten eller forårsake
personskader.
yy Ikke hold fast på den installerte enheten og
unngå at enheten dyttes.
yy Sikre enheten godt til veggen slik at den ikke
faller ned. Dersom enheten faller ned, kan
dette resultere i personlige skader og skader
på enheten.
yy Når enheten er installert på en vegg, sikre at
barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da
dette kan forårsake at den faller ned.
12
Tilkobling
Organisering av kabler
Du kan organisere kabelen med strips.
Trådløs basshøyttaler
-tilkobling
1. Hold kablene sammen med strips som vist
nedenfor.
LED-indikator til trådløs basshøyttaler
2. Stram stripsene.
LAN
2
Tilkobling
Koble til strømadapteret
Koble høyttaleren til strømforsyningen med
medfølgende AC-adapter.
1. Koble til den medfølgende AC strømledningen til
AC-adapteren.
2. Koble strømadapterkabelen til inngang hos DC
IN-adapteren.
3. Sett stikkontakten inn i et støpsel.
LAN
LED-farge
Status
Grønn
(Blinker)
Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse basshøyttaleren er i
standby-modus eller tilkoblingen
mislyktes.
Av (Ingen
display)
Strømledningen til den trådløse
basshøyttaleren er frakoblet.
Første oppsett av den trådløse
basshøyttaleren
1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den
trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse
subwooferen vil bli koblet til automatisk.
Manuell sammenkobling av den
trådløse basshøyttaleren
Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det
røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og
den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse
problemet, følg trinnene nedenfor.
1. Trykk Pairing-knappen på baksiden av den
trådløse subwooferen.
>>Forsiktig
Bruk kun AC-adapteren som følger med dette
apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet
apparat eller annen produsent. Bruk av annen
strømkabel eller strømforsyning kan forårsake
skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen blinker raskt.
2. Slå på lydplanken
3. Sammenkobling er fullført.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen slås på.
Tilkobling 13
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger
tid) for enheten og basshøyttaleren å
kommunisere med hverandre.
yy Jo nærmere hverandre hovedenheten
og basshøyttaleren står, jo bedre blir
lydkvaliteten. Det anbefales å installere
enheten og basshøyttaleren så nær
hverandre som mulig og unngå kassene
nedenfor.
Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved
å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel,
avhengig av tilstanden til TVen.
Bruk av en OPTISK kabel
1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved
å bruke en OPTICAL kabel.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med denne trådløse tilkoblingen,
som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
LAN
-- Hold lydplanken og subwooferen unna
enheten (f.eks. trådløs ruter, mikrobølgeovn,
osv.) over 1 m for å unngå trådløs
interferens.
>1m
Optisk kabel
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
“OPTICAL” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
yy Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet,
hvis kabelen har et deksel.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern Høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
yy Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL
og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere
prioritet.
2
Tilkobling
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
basshøyttaleren .
Tilkobling til TVen
14
Tilkobling
LG Sound Sync
Med kablet tilkobling
1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk
kabel.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten
med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync.
Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen
din.
2
LAN
Optisk kabel
Tilkobling
Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp
Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.
Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til utstyret ditt.
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom
du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten
synkroniseres med TVen.
yy Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer
tilstanden til TVen og strømmen.
yy Kontroller tilstanden til denne enheten og
tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av
LG Sound Sync.
-- Enheten er slått av.
-- Endring av funksjonene til andre.
-- Frakobling av optisk kabel.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
varierer basert på TVen din når du slår AUTO
POWER-funksjonen PÅ.
2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd utgang]
[ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke 1 på fjernkontrollen
eller 1 på enheten.
4. Velg OPT/HDMI ARC-funksjonen ved å trykke
på F på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
“LG OPT” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
Tilkobling 15
Med trådløs tilkobling
Bruk av en HDMI-kabel
1. Slå på enheten ved å trykke 1 på fjernkontrollen
eller 1 på enheten.
Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter
HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden
nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten
kobling til den optiske kabelen.
2. Velg LG TV-funksjonen ved å trykke på F
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
3. Sett opp LG Sound Sync (Trådløs) på TVen. Se TVveiledningen.
1. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til ARC-kontakten på TVen
med en HDMI-kabel.
2
LAN
,,Merk
HDMI-kabel
yy Hvis du har slått av enheten direkte ved
å trykke på 1 (Strøm), vil LG Sound Sync
(Trådløs) bli frakoblet.
yy Hvis TVen og denne enheten er koblet
gjennom LG Sound Sync (Trådløs), vil denne
enheten være i nettverkets standby-modus,
uavhengig av status for nettverkstilkoblingen
når enheten er slått av. Sjekk det dimmet
hvite LED-lyset på enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
“ARC” vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
yy Avhengig av LG TV-modellen din, må du
muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG
TVen din.
yy Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en
annen funksjon, må du velge inngangskilden
til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne
enheten til ARC-funksjonen automatisk.
Tilkobling
“PAIRED” vises i display-vinduet i omtrent 3
sekunder, deretter vises “LG TV” i display-vinduet
ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og
TVen din.
16
Tilkobling
ARC (lydreturkanal)-funksjon
Hva er SIMPLINK?
ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende
lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.
Bruk av denne funksjonen :
-- TVen din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon,
og HDMI-CEC og ARC må slås på.
2
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere hos ulike TVer. For detaljer om ARCfunksjonen, se TV-veiledningen.
Tilkobling
-- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets
HDMI™-kabel med Ethernet)
-- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN
på TVen som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av
en HDMI-kabel.
-- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er
kompatible med ARC.
Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via
TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer
med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.
Funksjoner som kan kontrolleres via LG TVfjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.
Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINKfunksjonen.
LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist
ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden til enheten, kan
enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra
formålet ditt, eller ikke fungere.
yy Avhengig av en TV eller spiller som er koblet
til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner
variere fra formålet ditt.
Tilkobling 17
Ytterligere informasjon for
HDMI
yy Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet, kontroller følgende:
- Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne
spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå
i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
- Den tilkoblede enhetens video-inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer
lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens
lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
yy Endring av oppløsningen når tilkoblingen
allerede er etablert kan resultere i
funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå
av spilleren og slå den på igjen.
yy Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen
eller koble fra HDMI-kabelen.
yy Dersom det oppstår støy eller linjer på
skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen
(lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m
(15 fot)).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI
IN-modus. Forandre video-oppløsningen på
den tilkoblede komponent.
yy Hvis videoutgangssignalet er unormal
når datamaskinen din er koblet til HDMI
IN-kontakten, endre oppløsningen på
datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p,
1080i eller 1080p.
Selv etter HDMI-kabeltilkobling; Hvis ingen lyd høres,
lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller
ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMIkabelen være problemet.
Bruk kabelen merket med premium HDMIsertifiseringslogoen. Pass også på at kabelen som
brukes er en sertifisert type A, Ethernet HDMI™høyhastighetskabel.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Tilkobling via HDMI-kabel*
TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene
(HDMI CEC1) / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig
nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via
en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse
HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en
optisk kabel.
1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediagrensesnitt
for kontroll over forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere og
kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via
HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.
* Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
osv.
2
Tilkobling
- Den tilkoblede enheten er kompatibel med
videoinngangene 720 x 576p (eller 480p),
1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p,
4096 x 2160p eller 3080 x 2160p.
Sjekkliste for HDMI-kabel
Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe
som kan føre til problemer med lyd- og videooverføring.
18
Tilkobling
Tilkobling av alternativt
utstyr
OPTICAL IN-tilkobling
Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne
enheter til OPTICAL IN-kontakten.
LAN
HDMI-tilkobling
Lyd kan nytes fra den eksterne enheten som er
koblet til HDMI IN-kontakten på denne enheten.
Optisk kabel
2
LAN
Tilkobling
Til den optiske
utgangskontakten på
den eksterne enheten
1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den
eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
Til Blu-Ray-spiller, DVD-spiller,
osv.
1. Koble HDMI IN-kontakt på baksiden av enheten
til HDMI OUT-kontakten på lydenheten, for
eksempel Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Sett inngangskilden til HDMI IN. Trykk gjentatte
ganger på F på fjernkontrollen eller F på enheten
inntil funksjonen blir valgt.
“OPTICAL” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
Tilkobling 19
Tilkobling av tilleggsutstyr
Både lyd og bilde kan nytes fra den eksterne enheten
som tilkobles.
2
Tilkobling
ELLER
LAN
1. Koble HDMI IN-kontakten hos TVen til HDMI
OUT-kontakten hos den eksterne enheten som
BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Koble OPTICAL IN-kontakten hos baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten hos TVen ved
bruk av en optisk kabel.
Eller koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten hos
baksiden av enheten til HDMI IN (ARC)-kontakten
på TVen ved bruk av en HDMI-kabel.
3. Still inn inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Trykk
gjentatte ganger F på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil funksjonen er valgt.
,,Merk
Hvis lydplanken ikke produserer lyd eller
video på TVen ikke er jevn, kan HDMI-kabelen
være problemet. Gå gjennom HDMI-kabelens
sjekkliste. (Side 17)
20
Tilkobling
Førstegangsoppsett for
multi-rom
Ved installasjon av Music Flow-produktet for første
gang, kan to typer tilkoblinger velges, som nedenfor.
2
Kablet tilkobling (Music Flowmaskenettverkstilkobling)
Tilkobling
Koble høyttaleren til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Deretter kan flere Music Flow-produkter (valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (tillegg)” på side 31.
Installer "Music Flow
Player"-appen
Via Apple “App Store” eller Google
“Play Store”
1. Trykk Apple “App Store”-ikonet eller Google “Play
Store”-ikonet.
2. Skriv inn “Music Flow Player” i søkelinjen og trykk
på “Search”.
3. Velg “Music Flow Player” i søkeresultatlisten for å
laste ned.
,,Merk
yy Music Flow Player-appen vil være tilgjengelig i
følgende programvareversjoner:
Android OS : Ver 4.0 (ICS) (eller nyere),
iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)
yy Avhengig av enheten, kan det hende at
"Music Flow Player-appen ikke fungerer.
LAN-kabel
Trådløs tilkobling (standard
trådløs tilkobling)
Via QR-kode
Installer “Music Flow Player”-appen via QR-kode.
Scan QR-koden med scanning-appen.
Når kablet tilkobling er utilgjengelig mellom
høyttalerne og hjemmeruteren, tilbyr denne
enheten musikkdirekteavspillingstjeneste innenfor
hjemmeruterens WiFi-dekning.
Koble én høyttaler til hjemmeruteren trådløst.
Deretter kan flere Music Flow-produkter (Valgfritt)
trådløst kobles til hjemmenettverket. Se “Kobling av
høyttalere til hjemmenettverket (Tillegg)” på side 31.
Trådløst signal
(Android OS)
(Apple iOS)
Tilkobling 21
,,Merk
yy Kontroller at smart-enheten din er koblet til
internett.
3. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren som du har kjøpt.
yy Sørg for at smart-enheten din har en
skanningsapp. Hvis nødvendig, last ned fra
Apple “App Store” eller Google “Play Store”.
Kom i gang med Music Flow
Player-appen
2
Tilkobling
Ved lansering av Music Flow Player-appen for første
gang, vises vilkårene for bruk og Chromecast Service
på skjermen.
1. Kontroller innholdet i bruksvilkårene og velg
[Godta].
Se “Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt”
på side 22.
,,Merk
Hvis du ønsker å returnere til skjermen med
brukervilkårene, start opp Music Flow Playerappen på smart-enhetens innstillingsmeny.
2. Sjekk innholdet til Chromecast Service og velg
[Godta].
22
Tilkobling
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
Bruk av et kablet nettverk gir det beste resultatet, da
de tilkoblede enhetene kobler direkte til nettverket
og ikke blir påvirket av radio-støy.
2
Vennligst se dokumentasjonen for nettverksenheten
din for ytterligere instruksjoner.
Forberedelse
Tilkobling
yy Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
,,Merk
yy Enkel Tilkobling støttes av Bluetooth Ver 4,0
(eller nyere).
yy Hvis skjermen for enkeltilkobling ikke vises
på skjermen, tilkoble enheten via den andre
metoden. Vennligst se “Koble høyttaleren til
nettverket ditt med en LAN-kabel” (side 23)
eller “Koble høyttaleren til nettverket ditt via
WiFi-oppsettsmetoden” (side 25 eller side 28)
1. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
yy Kontroller at høyttaleren og smart-enheten er
koblet til samme ruter.
Krav
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
,,Merk
yy Kontroller at DHCP-serveren er aktivert på
den trådløse ruteren.
yy Hvis du ikke kan koble høyttaleren til ruteren
din, gå til ruterens innstillinger og kontroller
at boksen for “Tillat trådløse klienter å se
hverandre og få tilgang til lokalnettverket
mitt.” er krysset av.
Enkel Tilkobling (EZ-oppsett)
Forberedelse
yy For Enkel Tilkobling, er WiFi-nettverk nødvendig.
yy Kontroller at Bluetooth-innstillingen på smartenheten din er på.
yy Velg WI-FI-funksjonen ved å bruke F på
fjernkontrollen eller F på lydplanken.
2. Appen søker etter høyttaleren og kobler til
automatisk. Trykk [Neste].
eller
Tilkobling 23
3. Hvis nettverkspassordet er innstilt, vises
sikkerhetsskjermen. Skriv inn passordet.
Koble høyttaleren til nettverket
ditt med en LAN-kabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
2
4. Etter å ha skrevet inn passordet, trykk [Neste].
LAN
5. Trykk [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Etter fullføring vises TV-tilkoblingsskjermen. Følg
instruksjonene på skjermen.
Tilkobling
Ruter
24
Tilkobling
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1 på enheten. LED-indikatoren begynner å
blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk
[Neste].
5. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens LAN-port og koble den andre enden
til den trådløse ruteren din
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
2
Tilkobling
6. Velg deretter [Neste] på skjermen.
3. Velg lydplanken og trykk [Neste] på skjermen.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
4. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for
TV-tilkobling.
Tilkobling 25
(Hvis det finnes en oppdatering)
8. Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
Koble høyttaleren til nettverket
ditt via WiFi-oppsettsmetoden
(Android)
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
yy Du kan ikke bruke høyttaleren uten en ruter.
Ved bruk av den kablede ruteren kan du
kontrollere høyttaleren med Music Flow PCprogramvare. (side 38)
yy Høyttaleren og smart-enheten må være
koblet til samme ruter.
Tilkobling
Ruter
2
26
Tilkobling
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1 på enheten. LED-indikatoren begynner å
blinke hvitt.
6. Trykk på
-knappen på enheten. Da vil LEDindikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk
[Neste].
2
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
3. Velg lydplanken og trykk [Neste] på skjermen.
8. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling 27
9. Velg deretter [Neste] på skjermen.
(Hvis det finnes en oppdatering)
11.Appen sjekker versjonen av programvaren til
høyttaleren og viser deretter versjonen.
2
Tilkobling
Velg [Neste] etter å ha sjekket
versjonsinformasjonen.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren
din og prøv igjen.
10.Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Etter høyttalertilkobling, følg instruksjonene for
TV-tilkobling.
28
Tilkobling
Koble høyttaleren til nettverket
ditt via WiFi-oppsettsmetoden
(iOS)
Tilkoblingsoversikt
2
1. Slå på enheten ved bruk av 1 på fjernkontrollen
eller 1 på enheten. LED-indikatoren begynner å
blinke hvitt.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Velg [Koble til produktet] for å installere
høyttaleren. Plugg inn ønsket enhet og trykk
[Neste].
Bredbåndsservice
Tilkobling
Ruter
3. Velg lydplanken og trykk [Neste] på skjermen.
4. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
5. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Tilkobling 29
6. Trykk på
-knappen på enheten. Da vil LEDindikatoren blinke hvitt og rødt vekselvis.
8. På iOS-enheten din, gå til iOS-innstillinger ->
WiFi-innstilling og velg “MusicFlow_Setup” for å
koble til.
2
Tilkobling
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
,,Merk
yy Hvis “MusicFlow_Setup” ikke er på listen, scan
etter tilgjengelige WiFi-nettverker igjen.
yy Når smart-enheten din er koblet til
“MusicFlow_Setup”, kan du ikke bruke
internett.
9. Hvis du har et passord for nettverket ditt, vil
sikkerhetsskjermen vises på smart-enheten din.
Skriv inn passordet ditt.
30
Tilkobling
10.Velg deretter [Neste] på skjermen.
Merknader for nettverkstilkobling
yy Mange nettverksproblemer under oppsett kan
ofte fikses ved å tilbakestille ruteren. Etter at
høyttaleren er koblet til hjemmenettverket, slå
av strømmen eller frakoble strømkabelen for
hjemmenettverksruteren eller kabelmodemet. Slå
strømmen på og/eller koble til strømkabelen igjen.
yy Firmaet vårt er ikke ansvarlig for eventuelle
funksjonsfeil på høyttaleren og/eller internetttilkoblingen som skyldes kommunikasjonsfeil/
funksjonsfeil knyttet til bredbånds-/internetttilkoblingen din, eller annet tilkoblet utstyr.
2
Tilkobling
11.Velg deretter [Neste] på skjermen.
yy Det trådløse nettverket opererer på 2,4GHz
radio-frekvenser som også brukes av andre
husholdningsenheter som trådløse telefoner,
Bluetooth-enheter og mikrobølgeovner, og kan
påvirkes av interferens fra disse.
yy Slå av ubrukt utstyr i det lokale hjemmenettverket
ditt. Noen enheter kan generere nettverktrafikk.
yy Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren din
og prøv igjen.
12.Velg [Fulfør] for å fullføre tilkoblingen.
yy Avhengig av hjemmenettverksmiljøet ditt og
ytelsen for den trådløse ruteren din, kan det hende
at tilkobling av høyttaleren til den trådløse ruteren
din ikke fungerer.
yy Du kan ikke koble høyttaleren til en trådløs ruter
som har skjult SSID.
yy Tilkoblingen kan frakobles hvis du velger en annen
app eller endrer innstillingene for den tilkoblede
høyttaleren via “Music Flow Player”-appen. I dette
tilfellet, sjekk tilkoblingskabelen.
yy Etter tilkoblingen av Music Flow Player-appen,
kan musikk spilles av fra smart-enheten din. I
dette tilfellet, velg den tilkoblede høyttaleren på
avspillingsskjermen.
yy Avhengig av hastigheten til nettverket ditt, kan det
hende at avspilling av nettinnhold ikke fungerer
bra.
,,Merk
Hvis høyttaleren ikke kan koble til nettverket
ditt eller hvis nettverkstilkoblingen ikke fungerer
normalt, plasser høyttaleren nærmere ruteren
din og prøv igjen.
yy Interferens av det trådløse signalet kan føre til at
nettverket frakobles eller at avspilling stoppes.
Tilkobling 31
yy Du må slå av og på strømmen til høyttalene hvis
du starter ruteren på nytt.
yy Du må utføre en fabrikktilbakestilling og sette
opp nettverkstilkoblingen for høyttaleren hvis du
installerer en ny ruter.
yy Hvis andre tegn enn det engelske alfabetet eller
tall brukes for SSID-navnet til tilgangspunktet eller
den trådløse ruteren, kan disse bli vist annerledes.
Koble høyttaleren til
hjemmenettverket ditt
(ekstra)
Du kan nyte musikken med flere høyttalere og én
enkel smart-enhet.
Krav
,,Merk
Signalinterferens kan føre til at avspilling
stopper.
Tilkobling av en ekstra høyttaler
til nettverket via LAN-kabel
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
Ruter
Høyttaler (Legg til)
LAN-kabel
Høyttaler (Hoved)
2
Tilkobling
yy Trådløs ruter
yy Smart-enhet (Android eller iOS)
yy En ekstra høyttaler
32
Tilkobling
1. Koble høyttaleren (Hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 22.
4. Plugg inn ønsket enhet og trykk [Neste].
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
5. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Velg [Kablet forbindelse] på skjermen.
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler ved å
-knappen på skjermen hos [Tilkoblede
bruke
Høyttalere].
Tilkobling 33
7. Koble den ene enden av LAN-kabelen til
høyttalerens ETHERNET-port og koble den andre
enden til den trådløse ruteren din.
Vent et øyeblikk inntil LED-indikatoren slutter å
blinke og forblir hvit.
Tilkobling av en ekstra høyttaler
til nettverket via WiFioppsettmetoden
Tilkoblingsoversikt
Bredbåndsservice
2
LAN-kabel
8. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Høyttaler (Hoved)
Høyttaler (Legg til)
9. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Tilkobling
Ruter
34
Tilkobling
1. Koble høyttaleren (Hoved) til nettverket ditt. Se
“Koble høyttaleren til hjemmenettverket ditt” på
side 22.
4. Velg produktet som du vil koble til, og trykk på
[Neste] på skjermen.
2. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
5. Velg [trådløs forbindelse] på skjermen.
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
,,Merk
Du kan også legge til en annen høyttaler ved å
-knappen på skjermen hos [Tilkoblede
bruke
Høyttalere].
6. Trykk på ADD-knappen på baksiden
av høyttaleren (Legg til). Så blinker
nettverksstatus-LED vekselvis rødt.
Tilkobling 35
7. Velg deretter [Neste] på skjermen.
Bruk av Broen
Broen (R1) øker rekkevidden for bruk av høyttalere.
Vennligst kjøp den separat hvis du ønsker å bruke
den.
Bruk som rotenhet (kablet til
hjemmeruteren)
8. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
Hvis hjemmeruteren er plassert for langt unna en
høyttaler som skal kobles via kablet modus, koble
Broen (R1) til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Broen (R1)
1. Koble strømledningen til strømporten på baksiden
av Broen (R1) og koble strømledningen til en
stikkontakt.
,,Merk
Høyttalere vil kanskje ikke kobles til hvis
avstanden mellom høyttaleren (hoved) som er
koblet til med LAN-kabel og høyttaleren (Legg
til) som skal kobles til er for stor.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
2
Tilkobling
Hvis ingen høyttaler med kablet
tilkobling til ruteren finnes
36
Tilkobling
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
6. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
4. Velg [Broen] og trykk på [Neste] på skjermen.
7. Koble høyttaleren til Bridge (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)” på
side 31.
2
Tilkobling
5. Via instruksjonene hos Music Flow Player-appen,
koble Broen (R1) og ruteren til via LAN-kabel.
nettverksstatus-LED-lyset slutter
Vent inntil
å blinke og lyser hvitt.
Broen (R1)
Og velg deretter [Neste].
Tilkobling 37
Bruk som en trådløs forlenger
3. Velg [Legg til Høyttaler] på sidemenyen.
Hvis det finnes minst én høyttaler med
kablet tilkobling til ruteren
For å forlenge Music Flow maskenettverksdekningen,
legg til Broen (R1) til hjemmenettverket.
2
Tilkobling
Broen
1. Koble strømledningen til strømporten på baksiden
av Broen (R1) og koble strømledningen til en
stikkontakt.
4. Velg broen og trykk på [Neste] på skjermen.
2. Strøm-LED-lyset på forsiden av Broen (R1) slås
på. Åpne Music Flow Player-appen på smartenheten din. Trykk -knappen.
5. Velg [trådløs forbindelse] og trykk [Neste] på
skjermen.
38
Tilkobling
6. Følg instruksjonene på Music Flow Player-appen
og trykk [Neste] på skjermen.
Bruk av mediaserver for
PC
Mediaserverprogramvare gir brukere adgang til
lydfiler som er lagret i en mediaserver og spille dem
av på denne høyttaleren via hjemmenettverket.
Før kobling til en PC for å spille av en fil, må
mediaserverprogramvare installeres på PCen din.
2
Tilkobling
,,Merk
Sørg for at et trådløst nettverk som bruker en
ruter er installert i hjemmet ditt.
7. Velg [Fullfør] for å fullføre tilkoblingen.
yy Windows : Music Flow PC Software
Music Flow PC-programvare for
Windows
Om Music Flow PC-programvare
Music Flow PC-programvare lar deg nyte lydfilene
som er lagret på din mediaserver (PC) via høyttaleren.
Last ned Music Flow PC-programvare
8. Koble høyttaleren til Bridge (R1). Se “Koble
høyttaleren til hjemmenettverket ditt (ekstra)” på
side 31.
1. Start datamaskinen din og besøk http://www.
lg.com. Hvis nødvendig, velg regionen din.
2. Klikk støttefanen.
3. Fyll inn modellnavnet på omslaget til
brukerveiledningen i søkelinjen.
4. Finn og last ned “Music Flow PC Software”-filen.
Installasjon av Music Flow PCprogramvare
1. Pakk ut og dobbelklikk på “Setup.
exe” for å installere Music Flow PCprogramvare. Installasjonen er forberedt og
installasjonsveiviseren kommer til syne.
2. Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren på
skjermen.
3. Klikk [Exit]-knappen for å fullføre installasjonen.
Tilkobling 39
,,Merk
yy Du kan lukke brannmurer og
antivirusprogrammer på datamaskinen
din ved installasjon av Music Flow PCprogramvaren.
yy Music Flow PC-programvare er en tilpasset
programvareutgave kun for deling av filer og
mapper til denne høyttaleren.
Systemkrav (Windows PC)
yy CPU : Intel® 2.0 GHz eller AMD Sempron™ 2000+
prosessorer
yy Minne: 1 GB ledig RAM
yy Grafikkort: 64 MB video-minne, minimum
oppløsning er 1024 x 768 piksler, og 16 bit
fargeinnstillinger
yy Ledig diskplass: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 eller høyere),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,0,
Windows® 8,1, Windows® 10
yy Windows® Media Player® 11,0 eller høyere
yy Nettverkmiljø: 100 MB Ethernet, WLAN
Deling av musikkfiler
På datamaskinen din, må du dele mappen som
inneholder musikkfiler for å spille dem av på denne
høyttaleren.
Disse delene forklarer prosedyren for å velge de delte
mappene på datamaskinen din.
1. Dobbelklikk på “Music Flow PC Software”-ikonet.
2. Klikk på [ ]-ikonet i øvre høyre hjørne av
skjermen. Innstillingsmenyen vises.
3. I innstillingsmenyen, klikk på [ ]-ikonet til
venstre for å gå til fildelingsmenyen.
4. I fildelingsmenyen, klikk på [
[Browse Folder]-vinduet.
]-ikonet for å åpne
5. Velg mappen som innholder filene som du ønsker
å dele. Den valgte mappen er lagt til listen over
delte mapper.
2
Tilkobling
yy Hvis du ønsker en full forklaring om
Music Flow PC-programvare, klikk på
spørsmålstegn-ikonet i hjem-menyen.
40
Drift
Nyt musikken med
Music Flow Playerappen
Oversikt over Hjem-menyen
Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten din.
[Startskjerm] vises.
Med Music Flow Player-appen kan du spille av musikk
på smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning] i
[Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
3
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
Drift
Forberedelse
a Menyknappen – Viser sidemenypanelet.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side
22)
b
Mine sanger – Viser musikklisten på telefonen
din.
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 20)
c
Streaming Tjenester – Viser netttjenestene. Du
kan nyte nett-radio og -musikk.
d Favoritter – Viser favorittsangene
e
Mest spilt – Viser sangene som er mest avspilt
på denne høyttaleren.
f Min spilleliste – Viser spillelistene.
g
Tidslinje – Viser sangene som er avspilt på
denne høyttaleren.
h Søk – Søk etter musikk på telefonen din.
,,Merk
Avhengig av operativsystemet til smart-enheten
din eller versjonen av "Music Flow Player"-appen,
kan noe av innholdet i denne veiledningen
variere.
Drift 41
Rediger listen over
nettdirekteavspillingstjenester
1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
Oversikt over sidemenyen
1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
2.Trykk
-knappen.
2. Trykk på [REDIGER]-menyen.
3
Drift
3. Sidemenyen vises.
yy Velg avmerkingsboksen for nett-tjenesten som du
ønsker å se på Hjem.
a Startskjerm – Viser Hjem-menyen.
yy Dra oppover eller nedover for å endre rekkefølgen
på nett-tjenesten.
b
Min Telefon – Viser sangene på denne smartenheten.
yy Trykk , legg til nett-tjenester.
Ved bruk av Android-enheter, kan du legge til
nett-tjenester blant enhetens installerte apper.
Hvis du velger den tillagte appen, vil appen kjøre
under Bluetooth-sammenkobling.
c
Musikkserver – Viser sangene på tilkoblede
enheter (mediaserver).
d
Streaming Tjenester – Viser nett-tjenester. Du
kan nyte nett-radio og -musikk.
e
Chromecast-kompatible apper – Viser
tilgjengelige apper på Chromecast.
f
Tilkoblede Høyttalere – Viser den tilkoblede
høyttaleren
g
Legg til Høyttaler - Går til installeringsskjermen
for høyttalere.
Ved bruk av iOS-enheter, når du kobler til appen
som ble lagt til, bør du stille inn Bluetoothtilkoblingen selv.
,,Merk
Viste nettdirekteavspillingstjenester kan variere
avhengig av region.
h Innstillinger – Viser innstillingsmenyen.
42
Drift
Spill av en sang
5. Velg den ønskede sangen. Den valgte sangen blir
vist og avspilt.
1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din. [Startskjerm] vises.
2.Trykk
-knappen.
,,Merk
3
Drift
3. Sidemenyen vises.
Velg [Min Telefon] på sidemenyen.
4. Velg det ønskede albumet.
Hvis høyttaleren ikke velges, vil et popupvindu for valg av høyttaler vises. Velg en ønsket
høyttaler.
Drift 43
Administrer en spilleliste
Oversikt over avspilling
På en albumskjerm, trykk på [ ] for den ønskede
sangen. Nedtrekksmenyen vises.
Du kan bekrefte og justere forskjellig informasjon på
avspillingsskjermen.
3
Viser høyttaleren som musikken spilles
gjennom.
Viser musikk som spilles av nå.
b
- Gjentar det ønskede innholdet. Hver gang
du klikker på dette/disse, endres tilstanden
i rekkefølge
(Gjenta Én) (Gjenta
(Gjenta Av).
Alle) - Blander musikken på listen. Musikken vil
bli spilt i tilfeldig rekkefølge.
Justerer avspilling.
Spill neste – Velger den neste musikken som
a
skal spilles.
c
b Legg til i kø – Legger til i køen.
c
Legg til spilleliste – Legger til i ønsket
spilleliste.
,,Merk
- Justerer volumet.
- Pauser avspilling.
/ - Hopper over hurtig bakover eller
fremover.
- Justerer lydeffekten.
Trykk på
d
Avhengig av det trådløse nettverksmiljøet ditt,
kan det hende at avspilling av sanger er ujevn.
e
, forskjellige alternativer vises.
- Lagrer musikken til [Favoritter]. Du kan
finne [Favoritter] under [Startskjerm]fanen.
- Legger musikk til [Min spilleliste].
- Redigerer den gjeldende spillelisten.
- Velger en høyttaler for avspilling.
- Viser musikkmeny.
,,Merk
Ved bruk av , kan du kontrollere volumet hos
hver gruppert høyttaler og endre kanalene deres
til [Surround], [Venstre] eller [Høyre]. (Side 45)
Drift
a
44
Drift
Velg lydeffekt
Lydeffekt
Beskrivelse
Denne høyttaleren har flere forhåndsinnstilte
surround-lydområder. Du kan velge ønsket lydmodus
ved å trykke på [ ].
ASC
Analyserer egenskapen av
inngangslyden og optimaliserer
lyden for innholdet i sanntid.
Innholdet som vises for utjevneren kan variere etter
lydkilder og effekter.
Bass signal
Forsterker bass og kraftig lyd.
Standard
Du kan nyte optimert lyd.
Kino
Du kan nyte mer oppslukende og
kinoaktig surround-lyd.
1. Under avspilling, trykk på [
], som vist nedenfor.
Du kan stille inn Diskant- and
Bass-verdiene. Den innstilte
verdien vil reflekteres i den totale
lydeffekten.
,,Merk
3
Drift
yy Når du spiller av sangene med smartenhetens høyttaler, støttes ikke equalizeren.
yy Du kan også velge en ønsket lydmodus ved å
bruke SOUND EFFECT på fjernkontrollen.
2. Trykk på A eller D.
yy I noen av surround-modusene, finnes det
ingen lyd eller lav lyd i noen av høyttalerne.
Det avhenger av at surround-modusen og
lydkilden ikke er defekte.
yy Etter bytting av inngang, må surround-modus
noen ganger nullstilles, også etter at lydfilen
har blitt byttet.
Du kan velge de forskjellige lydeffektene.
Drift 45
Forskjellige måter for å
lytte til musikk
Det finnes en rekke forskjellige måter for å lytte til
musikk: Gruppe-, Surround- og Sømløs-avspilling.
,,Merk
Hvis du ønsker å nyte gruppe- og surroundavspilling, anbefales det at minst én høyttaler er
tilkoblet via en LAN-kabel. For å endre innstilling
av høyttalertilkoblinger når alle høyttalere er
allerede tilkoblet trådløst, må alle høyttalere
tilbakestilles og tilkobles igjen etter tilkobling av
en høyttaler.
Du kan gruppere flere høyttalere som er koblet opp
til Music Flow Player-appen og spille av den samme
musikken gjennom alle tilkoblede høyttalerne i den
samme gruppen.
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
3
Drift
Hos den trådløse tilkoblingen, er jevnheten
ved avspilling avhengig av plasseringen av den
installerte høyttaleren. Installer høyttalerne
en kort avstand unna ruteren. For å nyte jevn
gruppeavspilling eller surround-avspilling
trådløst, anbefales det å bruke en ruter som
støtter 802.11n. I dette tilfellet, still inn ruterens
sikkerhetsinnstilling til OPEN eller AES.
Gruppeavspilling
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på den høyttaleren som den ønskede
sangen avspilles på.
46
Drift
3. Grupperingalternativet vises.
Trykk på avkrysningsboksen for å velge den
høyttaleren du ønsker å spille gjennom. Velg
deretter [OK].
Surround-lydmodus
(Hjemmekinomodus)
Bare legg til en LG Music Flow-lydplanke til
nettverket og synkroniser det med LG Music Flowhøyttalerne dine for å nyte hjemmekinoopplevelsen.
Forberedelser
yy Lydplanke
yy To høyttalere av samme modell (hvis mulig)
1. Velg [Tilkoblede Høyttalere] på sidemenyen til
Music Flow Player-appen.
3
Drift
4. Høyttalerne er klare for gruppeavspilling.
2. Tilkoblede høyttalere vises.
Velg [ ] på høyttaleren.
,,Merk
yy Hvis høyttalerne ikke er gruppert, kan du nyte
forskjellig musikk fra hver høyttaler.
yy Det anbefales å koble til under 3 enheter for
jevn avspilling.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse miljøet
ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn gruppeavspilling, anbefales det å
velge høyttaleren som er tilkoblet via LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser den
nærmere høyttaleren som er kablet tilkoblet.
Drift 47
3. Alternativet for surround-omgivelser vises.
Velg venstre og høyre høyttaler ved å trykke på
tilkoblede høyttalere. Velg deretter [OK].
,,Merk
yy Det anbefales å stille inn surroundhøyttalerne til de samme modellene.
yy Et svakt signal på grunn av lang avstand
mellom høyttalere eller en trådløs ruter og
signalforstyrrelser kan forårsake unormal
avspilling.
yy Avhengig av tilstanden til det trådløse miljøet
ditt, kan overføringen være ustabil.
yy For jevn avspilling, anbefales det å velge
høyttaleren som er koblet til med LANkabel som en master-høyttaler. Hvis masterhøyttaleren er trådløst tilkoblet, plasser den
nærmere høyttaleren som er kablet tilkoblet.
1. Plugg inn lydplanken
2. Koble lydplanken til hjemmenettverket
(kablet eller trådløs).
3. Plugg inn de bakerste høyttalerne.
4. De bakerste høyttalerne kobles til
hjemmenettverket (kablet eller trådløs).
5. Trykk
(Legg til)-knappen hos
lydplanken.
Lydplanken piper og [HOME CINEMA
READY] vises i display-vinduet.
6. Trykk
(Legg til)-knappen på venstre
bakre høyttaler og vent i noen sekunder.
7. Etter tilkobling av venstre bakre
høyttaler, trykk
(Legg til)-knappen
på høyre bakre høyttaler.
yy Ved konfigurering av hjemmekinomodus med
eksisterende høyttalere, må du oppdatere
programvaren hos høyttalerne til den nyeste
versjonen.
yy Sjekk hver høyttalers nettverkstilkobling
hvis du ikke kan stille inn høyttalerne.
Hvis høyttalerne ikke er koblet til
hjemmenettverket, se ”Koble høyttaler til
hjemmenettverket”.
3
Drift
4. Høyttalerne er klare for surround-avspilling.
yy For å nyte hjemmekinosystemet uten Music
Flow Player-appen, følg instruksjonene under.
48
Drift
Sømløs-avspilling
Du kan enkelt bytte hvilken høyttaler som spiller av
fra smart-enheten din, eller den ene høyttaleren til
den andre høyttaleren uten pause.
Endre avspillende høyttaler fra en
smart-enhet til en høyttaler
For å bruke sømløs avspilling, må du slå på Auto
Musikk Spill (side 53).
,,Merk
yy Den støttes ikke når du forlater huset med
smart-enheten din.
yy WiFi-funksjonen på smart-enheten din må
være slått på.
3
yy Hvis inngangskilden er Bluetooth, støttes
ikke sømløs avspilling. (mediaserver og
strømmetjeneste via nettet støttes.)
Drift
yy Ved nettdirekteavspillingstjenester, spilles
musikken du hører på fra begynnelsen.
yy Ved sømløs avspilling, beholder hver høyttaler
sin eksisterende volumverdi. Hvis ingen lyd
kommer ut fra høyttaleren under avspilling,
sjekk at volumet til høyttaleren som ble
byttet er satt til 0.
1. Hvis smart-enheten som spiller av musikk
bæres fra utendørs til et rom hvor den tilkoblede
høyttaleren befinner seg, vil popup-vinduet på
smart-enheten vises for å spørre deg hvilken
høyttaler du ønsker å spille musikk gjennom.
2. Velg høyttaleren i popup-listen - musikken du
lytter til skal avspilles uten pause.
Drift 49
Still inn høyttaleren
med Music Flow Playerappen
Med Music Flow Player-appen kan du stille inn den
tilkoblede høyttaleren i smart-enheten din.
,,Merk
yy For mer detaljerte instruksjoner om Music
Flow Player-appen, slå på [Brukerveiledning] i
[Innstillinger] > [Generelt] på sidemenyen.
yy Noe av innholdet i denne delen kan avvike
fra Music Flow Player-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (side
22)
Generelt – Innstillinger for enklere bruk av
høyttaleren.
b Høyttalere – Stiller inn tilkoblet høyttaler.
c
Alarm/Innsovningstimer – Slår høyttaleren av
og på ved angitte tidspunkter.
d
Konto Administrasjon – Kontrollerer
direkteavspillingstjenesten.
e Tidssone – Stiller inn tidssonen.
f
Avanserte innstillinger – Viser Avanserte
innstillinger-menyen. (Side 52)
g Chromecast – Viser Chromecast-menyen.
h
Versjonsinfo. – Oppdaterer høyttaleren til den
nyeste versjonen.
i
Lisenser for åpen kildekode – Viser melding
om LGE åpenkildekodeprogramvare
[Generelt] meny
Innstillinger for enklere bruk av høyttaleren.
2. For å bruke høyttaleren må du laste ned og
installere Music Flow Player-appen. (side 20)
Lås Skjerm Innstilling (kun Android)
Oversikt over innstillingsmeny
Denne funksjonen lar deg vise Music Flow Player på
den låste skjermen. (Skjermlåsinnstilling er på [ON]
som standard.)
1. Åpne Music Flow Player-appen på smart-enheten
din.
2. Velg [Innstillinger] på sidemenyen.
,,Merk
[Lås Skjerm Innstilling] kan avvike fra Music Flow
Player-appen, avhengig av Android-versjonen.
Brukerveiledning
Denne funksjonen lar deg vise eller slette veiledningen
på menyen.
Bevegelse
Når denne funksjonen er på, kan musikkavspilling
fortsettes enkelt ved å bare riste mobilen.
3
Drift
Forberedelse
a
50
Drift
[Høyttalere] meny
a Endre navn – Gir høyttaleren nytt navn.
Du kan justere høyttalere som er koblet til nettverket
ditt.
b
Høyttaler-LED – Slår høyttalerens LEDindikator på eller av.
c IP-info. – Viser IP-adressen til høyttaleren.
Komprimert lydoverføring – Justerer
d kompresjonen av lydkilden i henhold til
nettverksstatus.
DRC – Reduserer volumet til høye lyder eller
e forsterker lave lyder. (kun Dolby Digital)
Slår på eller av DRC-funksjonen.
f
Natt – Slår på eller av Nattmodus-funksjonen.
(Side 60)
3
g
Auto Volum På/Av – Slår på eller av Auto
Volum-funksjonen. (Side 60)
Drift
h
AV Sync – Justerer lyd- og video-synkronisering.
(Side 57)
i
Basshøyttalerens Nivå – Justerer Woofernivået. (Side 60)
j
Auto Strøm På/Av – Slår på eller av AutoStrøm-funksjonen. (Side 58)
k
Bluetooth-standby-modus – Slår på eller av
Bluetooth standby-modus. (Side 61)
Begrenset av Bluetooth-tilkobling. – Lar deg
l koble til Bluetooth-enheten kun via Bluetooth
eller LG TV-funksjon (Side 57).
Koble til lydplanken og TV – Veiledning for
m tilkobling av TVen. (via Optisk (Side 13) eller
HDMI (Side 15))
n Klargjører – Nullstiller høyttaleren.
o
Systemversjon – Viser den gjeldende
systemversjonen.
Del bruksdata – Velg om du vil sende
p Chromecast-bruksdata og krasjrapporter til
Google.
Finn ut mer om personvern for Innebygd
q Chromecast – Viser Chromecastpersonvernerklæring.
Drift 51
[Alarm/Innsovningstimer]-meny
[Konto Administrasjon]-meny
Slår høyttaleren på og av ved angitt tidspunkt.
Kontrollerer direkteavspillingstjenesten.
Alarm
[Tidssone]-meny
Høyttaleren lar deg vite når tiden er inne.
Sletter valgt alarm.
Legger til ny alarm.
Innsovningstimer
Stiller inn et tidspunkt for å slå av høyttaleren
automatisk.
2. Still inn timeren/tidsuret for den valgte
høyttaleren.
Foreslår å bruke nettverkets angitt tid.
Angi tidssone
Hvis [Automatisk tidssone] velges bort, kan
tidssonen velges manuelt.
3
Drift
1. Velg høyttaleren for å stille timeren/tidsuret på
[Innsovningstimer] i [Alarm/Innsovningstimer]menyen.
Automatisk tidssone
52
Drift
[Avanserte innstillinger]-meny
Kanal for maskenettverk
Hvis normal avspilling eller gruppeavspilling ikke er
jevn ved bruk av flere høyttalere, inkludert en trådløs
høyttalertilkobling, endre maskenettverkskanalen for
å forbedre nettverkshastigheten.
1. Velg [Innstillinger] -> [Avanserte innstillinger]alternativet.
,,Merk
yy Høyttaleren frakobles midlertidig under
kanalendring.
yy Hvis du har skiftet kanal når høyttaleren er
slått av, slå på og legg den til igjen.
yy Dersom høyttaleren ikke er koblet til
nettverket etter bytting av kanal, legg til
høyttaleren igjen.
Direktetilkobling til maskenettverk
(kun Android)
Du kan koble smart-enheten direkte til høyttaleren
koblet til hjemmenettverket ditt.
3
Drift
Når smart-enheten er plassert i en posisjon hvor
den ikke kan koble til hjemmenettverket, velg
en nærliggende høyttaler i [Direktetilkobling til
maskenettverk]-listen, og deretter koble smartenheten til høyttaleren.
2. Velg [Kanal for maskenettverk]-alternativet.
Kanalinformasjon som nå blir brukt, vil vises.
3. Velg kanalen som du vil endre.
4. Kanalinformasjon er oppdatert til den valgte
kanalen.
Drift 53
Auto-musikkavspilling
Følsomhetsinnstillinger
Du kan enkelt endre rendringsanordningen fra smartenheten din eller en høyttaler til en annen høyttaler
ved å flytte smart-enheten din nærme den ønskede
høyttaleren.
Stiller inn driftsavstanden til auto-musikkavspilling
mellom høyttaleren og smart-enheten for å justere
Bluetooth (BLE)-følsomheten.
yy Smart-enheten din bør støtte Bluetooth (BLE).
yy Denne funksjonen er underlagt smart-enhetens
kapasitet og WiFi-nettverksstatusen.
yy Alternativet for auto-musikkavspilling i Music
Flow-appen skal være slått på.
yy Denne funksjonen kan føre til økt batteriforbruk.
1. Slå på [Auto-musikkavspilling]-alternativet i
Advanced Settings-menyen hos Music Flowappen.
3
-- Plasser smart-enheten tilstrekkelig nær taggen
på høyttaleren. Anbefales å være innenfor ca.
5 cm.
-- Still glidebryteren til [Lukk], helt til venstre
posisjon.
-- Flytt glidebryteren sakte til høyre, inntil
varslingen vises.
,,Merk
yy Smart-enheten bør støtte Bluetooth ved lavt
strømforbruk (BLE).
yy BLE støttespesifikasjoner ved Android kan
variere avhengig av produsenten.
yy Støttet operativsystemversjon
Enhet
O/S
Android
Android 4.3 (eller nyere)
Apple
iOS 7.1.2 (eller nyere)
Drift
2. Tagg smart-enheten rundt midten av høyttaleren
i ca. 1 sekund.
54
Drift
[Chromecast]-meny
2. Starter programvareoppdateringen.
Finn ut hvordan du caster
Viser hvordan man bruker Chromecast.
Chromecast-kompatible apper
Viser tilgjengelige apper på Chromecast.
Cast-grupper
Velg [Finn ut mer om Cast-grupper] eller [Sånn caster
du til grupper] for å vise den valgte informasjonen.
,,Merk
3
Drift
For å bruke Cast-grupper, installer Google
Home-appen. Last ned appen fra Apple “App
Store” eller Google “Play Store”.
Åpne juridiske dokumenter for
Innebygd Chromecast
Velg [Googles vilkår for bruk], [Googles
personvernregler] eller [Lisenser for åpen kildekode]
for å vise den valgte informasjonen.
[Versjonsinfo.]-meny
Oppdaterer høyttaleren til den nyeste versjonen.
App-Versjonsinfo.
Viser den gjeldende applikasjonsversjonen.
Enhetens Versjonsinfo.
Oppdaterer til den nyeste versjonen av høyttalernes
fastprogram.
1. Finn høyttaleren som må oppdateres og trykk på
[ ].
[Lisenser for åpen kildekode]meny
Viser melding om LGE-programvare med åpen
kildekode
Drift 55
Bruk av trådløs
Bluetooth-teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er
tilkoblet i andre rom.
yy Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar
PC, osv.
Før du starter sammenkoblingen, kontroller at
Bluetooth-funksjonen er slått på hos smart-enheten
din. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Når en
sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.
1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å trykke på
F på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
“BT” og deretter “BT READY” vil vises i displayvinduet.
2.Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingen. Når du søker etter denne
høyttaleren med en Bluetooth-enhet kan en
liste over Bluetooth-enheter vises, avhengig av
Bluetooth-enhetstypen. Høyttaleren din vises
som “LG SJ8(XX:XX)”.
3. Velg “LG SJ8(XX:XX).
,,Merk
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er
kompatibel med følgende profiler.
A2DP (avansert lyddistribusjon profil)
yy XX:XX betyr de siste fire sifrene i
adressen. For eksempel, hvis din enhet
har MAC-adressen 20:C3:8F:C9:31:55,
vil du se “LG SJ8 (31:55)” på Bluetoothenheten din.
yy Avhengig av Bluetooth-enhetstypen
din, har noen enheter en forskjellig
sammenkoblingsmetode. Angi PIN-koden
(0000) ved behov.
3
Drift
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via
trådløs Bluetooth-teknologi.
Hør på musikk via en Bluetoothenhet
56
Drift
4. Når denne enheten er koblet sammen med
Bluetooth-enheten,
“PAIRED” [ enhetens navn [ “BT” vises i
display-vinduet.
,,Merk
yy Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet
på enheten, vil “-” vises.
yy For å sjekke navnet til den tilkoblede
enheten, trykk INFO på fjernkontrollen.
Navnet den tilkoblede Bluetooth-enheten
vises.
5. Lytt til musikk.
3
Drift
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten din
for å spille musikk i Bluetooth-enheten din.
Etter volumnivået til Bluetooth-enheten din, vil
volumnivået på Bluetooth justeres.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må du
opprette en tilkobling mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
holde avstand. Men det kan hende at den ikke
fungerer bra i tilfellene nedenfor:
-- Det finnes en hindring mellom apparatet
og Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en
trådløs LAN-enhet.
,,Merk
yy Denne enheten støtter Bluetooth-autosammenkobling. Men den fungerer ikke i
tilfellene nedenfor:
-- Når du starter enheten på nytt.
-- Når du frakobler enheten selv.
-- Når du frakobler enheten på den tilkoblede
Bluetooth-enheten.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
yy Sammenkobling er begrenset til “Ett”
Bluetooth-enhet. Multi-sammenkobling
støttes ikke.
yy Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje ikke
være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Du kan bruke Bluetooth ved bruk av smarttelefon, MP3, nettbrett, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet
når enheten er skrudd av eller Bluetoothenheten er langt unna enheten.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingen er frakoblet,
koble til Bluetooth-enheten igjen.
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet,
vises “BT READY” på display-vinduet.
yy Hvis du stiller inn Wi-Fi-funksjonen når
statusen på nettverket er frakoblet, kan ikke
Bluetooth og Wireless TV Sound Sync kobles
til.
yy Hvis du bytter til en annen funksjon
etter tilkobling av Bluetooth-enheten, vil
Bluetooth-tilkoblingen frakobles. Og du
kommer tilbake til Bluetooth-funksjonen, vil
Bluetooth-tilkoblingen kobles automatisk.
Drift 57
BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT
LOCK)
Du kan begrense Bluetooth-tilkoblingen til kun
BT (Bluetooth) og LG TV-funksjonen for å hindre
uønsket Bluetooth-tilkobling.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold AUTO
POWER på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen og trykk igjen mens “OFF
- BT LOCK” vises. Da kan du begrense Bluetoothtilkoblingen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold AUTO
POWER på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen og trykk igjen mens “ON BT LOCK” vises.
Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir
denne lydplanken slått på via Auto-Strømfunksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å
forhindre dette.
Bruk av TV-fjernkontrollen din
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og
Demp.
Trykk og hold AV SYNC på fjernkontrollen i ca.
3 sekunder. “ON - TV REMOTE” vises, og du
kan kontrollere denne enheten gjennom TVfjernkontrollen din.
For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på
og hold AV SYNC.
For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold
AV SYNC og trykk på INFO igjen mens “ON - TV
REMOTE” rulles.
,,Merk
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Sørg for at lydutgangen hos TVen din er
innstilt til [Ekstern Høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at
denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs
magiske fjernkontroll.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra
når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI
CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
yy Noen fjernkontroller kan ikke støttes.
yy Noen fjernkontroller kan ikke fungere dersom
du trykker på volumknappen gjentatte ganger.
AV Sync
Ved mottak av lydsignaler fra TVen, kan det hende at
lyd og bilder ikke samsvarer. I dette tilfellet, kan denne
funksjonen justere forsinkelsestiden.
1. Trykk på AV SYNC.
2.Bruk C/V for å kontrollere tiden, som kan
du stille mellom 0 og 300 ms.
3
Drift
,,Merk
Andre funksjoner
58
Drift
Slå av lyden midlertidig
AUTO-STRØM Av
Trykk på
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet
til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.
(Demp) for å dempe enheten din.
Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare
på telefonen. Indikatoren “MUTE” vises i displayvinduet.
For å avbryte, trykk på (Demp) igjen på
fjernkontrollen eller endre volumnivået.
Innstilling av dvaletidsur
Denne enheten vil slå seg selv av etter den innstilte
tiden.
3
Trykk SLEEP gjentatte ganger for å velge blant
ønskede tidsperioder (i minutter):
Drift
Dimmer (Display-vinduet vil dimmes med 50 %) [
Sovetimerens verdi (180 -10) [ Display på
For å sjekke den gjenværende tiden, trykk på SLEEP.
For å avbryte dvalefunksjonen, trykk på SLEEP
gjentatte ganger inntil “SLEEP 10” vises, og trykk
deretter på SLEEP igjen mens “SLEEP 10” vises.
,,Merk
Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår
før enheten slås av. Trykk på SLEEP og den
gjenværende tiden vises i display-vinduet.
Når nettverket er tilkoblet, bytter høyttaleren til
nettverkets standby-modus. Deretter vil LEDindikatoren på enheten dimmes til hvit.
Hvis nettverket er frakoblet, vil høyttaleren bytte til
standby-modus. LED-indikatoren på enheten vil lyse
rødt.
AUTO-STRØM På/Av
En innganskilde vil slå på denne enheten automatisk:
Optisk, LG TV eller Bluetooth.
Å slå på automatisk via denne funksjonen støttes kun
i nettverkets ventemodus unntatt via optisk signal.
Sjekk enhetens dimmet hvite LED-lys.
Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten
inngangssignalet og velger passende funksjon. Du
kan høre lyden fra enheten.
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten, slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker
på AUTO POWER.
Auto-display-dimmer
Display-vinduet dimmes automatisk etter 15
sekunder med inaktivitet.
Når du trykker en knapp, blir display-vinduet lysere.
Viser informasjon om
inngangskilden
Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden
ved å trykke INFO.
OPTICAL/ARC/HDMI IN : Lydformat
BT (Bluetooth) : Navnet til den tilkoblede Bluetoothenheten
Drift 59
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER funksjonen vil den slås automatisk av
dersom det ikke er noe signal for en bestemte
tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound
Sync (Optisk/Trådløs).
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER-funksjonen vil den bli automatisk
avslått dersom det ikke er noe signal for
en bestemt tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Hvis du kobler fra Bluetooth-forbindelsen
med denne enheten, vil noen Bluetoothenheter forsøke å koble til enheten
kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra
forbindelsen før du slår av enheten.
yy Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER, så
må SIMPLINK være skrudd av. Det tar omtrent
30 sekunder å skru på eller av SIMPLINK.
yy Når du slår på enheten for første gang, er
statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
yy For å bruke denne funksjonen, må
hovedenheten registreres i listen over
sammenkoblede enheter hos Bluetoothenheten.
yy Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen
kun når denne enheten er slått på.
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som
Optisk, Bluetooth, LG TV og skifter deretter til en
passende funksjon automatisk.
Når et optisk signal kommer inn
Når du slår på den eksterne enheten som er koblet
til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne
enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra
enheten.
Når du prøver å koble til en
Bluetooth-enhet
Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne
enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til
musikk på Bluetooth-enheten.
Når LG TV-signal kommer inn
Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG
Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten
endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra
TVen din.
3
Drift
yy Dersom du skrudde av enheten direkte kan
den ikke skrus på automatisk via AUTO
POWER funksjonen. derimot kan enheten bli
skrudd på via AUTO POWER funksjonen når
optisk signal kommer etter 5 sekunder uten
signal.
Automatisk funksjonsendring
60
Drift
,,Merk
yy Det er nødvendig med fem sekunder uten
signal for å endre til optisk funksjon.
yy Denne enheten endrer ikke funksjonen til
optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede
TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CECstøttede enheten eller lignende tilkoblede
enheter er slått på.
yy Hvis du ønsker å bruke den automatiske
funksjonsendringen, slå av SIMPLINKfunksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30
sekunder å slå av SIMPLINK.
3
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er aktivert, vil Bluetooth-tilkobling kun
være tilgjengelig hos Bluetooth- og LG TVfunksjonene (side 57).
Drift
yy Hos WiFi -funksjon uten nettverkstilkobling
kan du ikke koble sammen Bluetoothenheten og LG TVen via LG Sound Sync
(trådløs). For å utføre disse tilkoblingene,
endre til en annen funksjon.
Lydjustering
Juster volumnivået automatisk
Denne enheten støtter Auto-volumfunksjon, som
automatisk justerer lydnivået.
Hvis utgangslyden er for høy eller for lav, trykk på
AUTO VOL fjernkontrollen. Deretter kan du nyte
lyden ved passende nivåer.
For å avbryte denne funksjonen, trykk på knappen
igjen mens “ON-AUTO VOLUME” vises.
Juster Diskant/Bass/
Basshøyttaleren
Lydstyrken til Diskant, Bass og Subwoofer kan
justeres etter ønske.
TREBLE/BASS : -5 dB til 5 dB
SUBWF (Basshøyttaleren) : -15 dB til 6 dB
1. Trykk
-knappen gjentatte ganger for å velge
TREBLE, BASS eller SUBWF (Basshøyttaleren).
2. Trykk på VOL o/p for å justere lydnivået.
Nattmodus
Slå nattmodus På for å redusere lydintensiteten og
forbedre finhet og mykhet.
Trykk -knappen på fjernkontrollen. Slik at du
kan aktivere nattmodus. For å avbryte, trykk på
-knappen igjen.
Drift 61
Standby-modus
Bluetooth standby-modus
Høyttaleren bytter til standby-modus hvis det ikke
finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.
Hvis Bluetooth standby-modusen er slått PÅ, bytter
høyttalerne til Bluetooth standby-modus når de er
slått av.
Standby-modus
Når du slår på hovedenheten i Bluetooth standbymodus, kan Bluetooth og LG TV koble til selv om
nettverket ikke er tilkoblet.
Alternativ 1.
Hvis nettverket er frakoblet, og det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter, vil
høyttaleren bytte til standby-modus. Deretter vises
“GOOD-BYE” i display-vinduet og LED-indikatoren på
enheten blir rød.
Hvis du trykker på og holder 1 på enheten eller 1
på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, vil høyttaler bytte
til standby-modus. Deretter vises “GOOD-BYE” i
display-vinduet og LED-indikatoren på enheten blir
rød.
Nettverk-standby-modus
Alternativ 1.
Hvis nettverket er tilkoblet, men det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter,
vil høyttaleren bytte til nettverk-standby-modus.
Deretter vil LED-indikatoren på enheten dimmes til
hvit.
Alternativ 2.
Hvis du trykker på 1 på enheten eller 1 på
fjernkontrollen, vil høyttaler bytte til nettverkstandby-modus. Deretter vil LED-indikatoren på
enheten dimmes til hvit.
For å avbryte denne funksjonen, trykk INFO mens
“ON-BT STANDBY” vises.
,,Merk
yy Hvis du slår av enheten i Wi-Fi-funksjonen, vil
Bluetooth standby-modusen ikke fungere.
yy For å bruke denne funksjonen, bør AUTO
POWER-funksjonen slås på.
Tilbakestilling av
høyttaleren
Hvis høyttaleren ikke slår seg på eller ikke reagerer,
må den tilbakestilles.
Tilbakestilling av høyttaleren
-knappen inntil du hører
yy Trykk på og hold
pipelyden én gang. “DISABLED” vises i displayvinduet. Da blir alle trådløse nettverksporter
deaktivert og lagret trådløs nettverksinformasjon
blir slettet.
-knappen inntil du hører
yy Trykk på og hold
pipelyden to ganger. “RESET” vises i displayvinduet. Du kan tilbakestille høyttaleren til orginale
fabrikkinnstillinger.
3
Drift
Alternativ 2.
Juster volumet på enheten til minimum. Trykk og hold
VOL - på enheten og INFO på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder. Du kan se “ON-BT STANDBY” og enheten
bytter til Bluetooth standby-modus.
62
Feilsøking
Feilsøking
Generelt
Symptomer
Årsak & Løsning
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV,
woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne
enheten (TV, woofer/basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å
koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.
Strømmen slås ikke på.
Er strømledningen koblet til stikkontakten?
yy Koble strømledningen til stikkontakten.
Det finnes ingen lyd.
Er volumet satt til minimum?
yy Justering av lydstyrken.
yy Når du bruker en tilkobling med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetoothenhet, osv.), juster volumet på enheten.
4
Feilsøking
Er dempfunksjonen aktivert?
yy Trykk på
eller juster volumnivået for å avbryte dempfunksjonen.
Er funksjonen riktig ordentlig?
yy Sjekk inngangskilden og velg den korrekte inngangskilden.
Ingen woofer-lyd
Er basshøyttaleren tilkoblet?
yy Koble strømledningen til basshøyttaleren inn i veggkontakten sikkert.
Er sammenkobling mellom enheten og basshøyttaleren frakoblet?
yy Sammenkoble enheten og basshøyttaleren. (Se side 12.)
Fjernkontrollen fungerer
ikke ordentlig.
Står fjernkontrollen for langt unna enheten?
yy Bruk fjernkontrollens innen ca. 7 m.
Finnes det en hindring mellom fjernkontrollen og enheten?
yy Fjern hindringen.
Er batteriene i fjernkontrollen brukt opp?
yy Erstatt batteriene med nye batterier.
AUTO POWERfunksjonen fungerer ikke.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, f.eks. TV, DVD-/Blu-Ray-spiller
eller Bluetooth-enhet.
yy Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TVen din og slå av SIMPLINK.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke
fungerer.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.
yy Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.
yy Sjekk lydinnstillingen på TVen din og på denne enheten.
Feilsøking 63
Symptomer
Årsak & Løsning
Lydutgangen til enheten
virker lavt.
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med disse.
yy Slå DRC-funksjonens tilstand [OFF] ved bruk av Music Flow Player.
yy Når lydplanken er koblet til TVen, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen på
TV-oppsettsmenyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når lydplanken er koblet til spilleren, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen
på oppsettsmenyen til spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH]
eller [BITSTREAM].
yy Endre DRC-lydinnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny [OFF].
yy Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.
Enheten kobler ikke
sammen med Bluetoothenheter.
yy Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon (se side 57).
Nettverk
Symptomer
Årsak & Løsning
4
Kan ikke koble høyttaleren
til hjemmenettverket ditt.
Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som
bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.
Feilsøking
Mediaservere vises ikke
på enhetslistene.
yy Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå
av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller
mediaserveren din.
yy Påse at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som media-serveren din
er koblet til.
Music Flow Player
fungerer ikke ordentlig.
Er Music Flow Player tilkoblet?
yy Koble til Music Flow Player.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og Music Flow Player?
yy Koble LAN-kabelen til LAN-porten på baksiden av Music Flow Player og til den
trådløse ruteren din.
Når Music Flow Player er tilkoblet, viser LED-lyset at den fungerer ordentlig.
yy Hvis du opplever problemer med å koble til Music Flow Player, prøv å flytte
høyttaleren nærmere den trådløse ruteren eller Music Flow Player.
Hvis ruteren startes på nytt?
yy Strømmen til høyttaleren må slås av og på igjen.
Hvis du installerer en ny ruter.
yy Du må utføre en fabrikkinnstilling og sette opp nettverkstilkoblingen for
høyttaleren.
64
Feilsøking
App- og PC-programvare
Symptomer
Årsak & Løsning
Music Flow Player-appen
fungerer ikke ordentlig.
Oppstår en feil når du åpner appen?
yy Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.
yy Sørg for at Music Flow Player-appen er den nyeste versjonen.
yy Sørg for at LED-lyset foran på høyttaleren endres fra rød til hvit.
Music Flow PCprogramvaren fungerer
ikke ordentlig.
Er brannmuren på din PC aktivert?
yy Deaktiver alle brannmurene og prøv å koble til igjen. Se instruksjonene eller
nettsiden for brannmuren din.
Er LAN-kabelen ordentlig koblet til den trådløse ruteren og din PC?
yy Sørg for at høyttaleren og din PC er riktig koblet til det lokale nettverket og
har nettilgang.
yy Den trådløse kommunikasjonen kan bli avbrutt fra husholdningsapparater
som bruker radiofrekvenser. Flytt høyttaleren og PCen unna dem.
4
Feilsøking
MERKNADER om trådløs bruk
Symptomer
Årsak & Løsning
Denne enheten kan
bli utsatt for trådløs
interferens.
yy Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.
yy Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer.
Bluetooth-enheter kan
bli utsatt for funksjonsfeil
eller lage støy i følgende
tilfeller.
yy Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetoothenheten eller lydplanken.
yy Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
yy Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.
yy Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker
samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.
yy Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene
være så kort som mulig.
yy Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet
og feil kan oppstå.
Feilsøking 65
MERKNADER for å slippe Demo-modus
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke endre inngangskilden med F-knappen,
f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv. og kun [DEMO]indikasjonen vises på front-displayet.
Frakoble strømledningen og koble den til igjen. Hvis
dette ikke virker, trykk og hold F-knappen (ca. 15
sekunder) på hovedenheten inntil displayet viser den
gjeldende valgte funksjonen.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).
4
Feilsøking
66
Vedlegg
Filkrav
Tilgjengelige filtyper: “.mp3”, “.wma”, “.flac”, “.aac”, “.ogg”,
“.wav”
Samplingfrekvens: innen 32 til 48 kHz (mp3, wma),
opp til 192 kHz/24 bit (flac)
Bithastighet: opp til 320 kbps (mp3, wma)
yy Filkravene er ikke alltid kompatible. Det kan
finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og
mediaserverens evner.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
yy Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene,
kan det hende at de ikke spilles av.
yy Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
Varemerker og lisenser
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
5
Vedlegg
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, og det doble D-symbolet er
varemerker til Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er
registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er
et varemerke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Med
enerett.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
Vedlegg
67
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
25 V 0 1,52 A (AC-adapter)
Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk
Nettbasert standby : 5,0 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter
Modell : DA-38A25
Produsent : Asian Power Devices Inc.
Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Utgang : 25 V 0 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 1220 mm x 38 mm x 105 mm (med fotstøtte)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 90 %
Tilgjengelig digital inndata
lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig
digitallydinngangsformat
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang
OPTICAL IN
3 V (p-p), optisk kontakt x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
5
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
4K-kilder avhengig av HDCP 2.2 støttes ved 4K-oppløsning.
Vedlegg
Forsterker (RMS-utgang)
Totalt
300 W RMS
Foran
65 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Basshøyttaleren
170 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)
68
Vedlegg
Trådløs basshøyttaler
Strømkrav
Se hovedetikett på basshøyttaler.
Strømforbruk
33 W
Type
1-veis 1 høyttaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
170 W RMS
Maks. inngangseffekt
340 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 171 mm x 320 mm x 252 mm
System
LAN-port
Ethernet-kontakt x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne)
Integrert IEEE 802,11n (Draft 2,0) trådløs nettverkstilgang,
kompatibel med 802,11a/b/g/n WiFi-nettverk.
yy Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
5
Vedlegg
Vedlegg
Håndtering av
høyttaleren
Ved sending/transport av høyttaleren
Vennligst ta vare på den originale emballasjen/
innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den
pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra
fabrikken, for maksimum beskyttelse.
Å holde utvendige overflater rene
yy Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøring av høyttaleren
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
da disse kan skade overflaten på høyttaleren.
69
Viktig informasjon
angående
nettverkstjenester
Alt av informasjon, data, dokumenter, kommunikasjon,
nedlastinger, filer, tekst, bilder, fotografier, grafikk,
videoer, webcaster, publikasjoner, verktøy, ressurser,
programvare, kode, programmer, tilleggsprogrammer,
widgets, applikasjoner, produkter og annet innhold
(“Innhold”) og alle tjenester og tilbud (“Tjenester”)
tilbudt eller gjort tilgjengelig av eller via en tredjepart
(hver en “Tjenesteleverandør”) er ansvaret til den
Tjenesteleverandøren det har kommet fra.
Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og
Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid, uten
forhåndsvarsel - inkludert, men ikke begrenset til
suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler av
Innholdet eller Tjenestene.
Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for noe av
Innhold eller Tjenester levert av Tjenesteleverandøren
eller noen endringer i, fjerning av eller opphør av slikt
Innhold eller slike Tjenester, og garantererer ikke
tilgjengeligheten av eller adgang til slikt Innhold eller
slike Tjenester.
5
Vedlegg
Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert
til Innholdet eller Tjenestene, kan du se på
Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste
informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller
forpliktet til å yte kundeservice, relatert til Innhold
og Tjenester. Spørsmål eller anmodninger om
kundeservice angående Innhold eller Tjenester må
stilles direkte til respektive leverandører av Innhold og
Tjenester.
70
Vedlegg
VILKÅR FOR BRUK
Disse Vilkår for Bruk gjelder for de individer og
grupper som bruker LGs multi-roms høyttaler (LG
Multiroom Speaker), enhver programvare tilknyttet
LG multi-roms høyttaler, denne applikasjonen og
alle tjenester tilknyttet denne applikasjonen (felles
“LG-programvare”). De angir LGEs forpliktelser
overfor deg, så vel som identifiserer det som
bør gjøres og/eller ikke gjøres, som du må være
klar over når du bruker LG-programvare. LGprogramvare er patentbeskyttet programvare som
eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i
Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og sine
lisensgivere (“LGE”, “oss” eller “vi”).
5
Ved å få tilgang til eller bruke LG-programvare,
bekrefter du at du aksepterer disse Vilkår for Bruk
og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du
ikke samtykker til disse Vilkår for Bruk, kan du
ikke få tilgang til eller bruke LG-programvare. I den
utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom
disse Vilkår for Bruk og ethvert annet dokument det
er henvist til i disse Vilkår for Bruk, vil disse Vilkår for
Bruk gjelde, med mindre annet er klart angitt i det
relevante dokumentet.
Vedlegg
Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den
forhåndsintallerte kopien av LG-programvare
utelukkende, i den utstrekning det er nødvendig for
deg for å benytte din LG flerroms høyttaler personlig
og ikke til noe annet formål.
Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LGprogramvare hvor som helst i verden tilhører oss
eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LGprogramvare er overført til deg. Du har kun rett til
den begrensede bruken av LG-programvare som er
angitt i disse lisensvilkårene.
Du kan ikke kopiere, endre, dekompilere eller
demontere vår programvare på noen måte, med
mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov. Vi
forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake
eller avvikle alle eller deler av Tjenestene uten varsel
hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for Bruk.
Du bekrefter at LG-programvare ikke er utviklet for
å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller
garantier om at LG-programvare er fri for defekter
eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi
benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser
for å tilby LG-programvare på et kontinuerlig,
høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at
de alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie.
Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille
levering av LG-programvare eller suspendere eller
begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene der
hvor vi anser det som rimelig nødvendig av tekniske,
driftsmessige, sikkerhetsmessige, lovmessige eller
forskriftsmessige årsaker.
Vi aksepterer ikke ansvar hvis Tjenestene eller deler
av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et
tidspunkt eller for en periode.
Selv om du kan bruke LG-programvare til å laste ned
eller få tilgang til innhold eller applikasjoner som er
gjort tilgjengelig av tredjeparter på LG-programvaren
din, gir vi ingen løfter eller garantier for at du
alltid vil kunne få tilgang til slikt innhold eller slike
applikasjoner. I den utstrekning vi er lovmessig i stand
til å gjøre det, ekskluderer vi alle garantier, betingelser
eller andre vilkår som kan være implisert i disse
lisensbetingelsene etter lov.
I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre
det, ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap
eller enhver skade oppstått for deg eller noen annen
person i forbindelse med din bruk av LG-programvare.
Vi er kun ansvarlige for påført tap eller skade som
er et overskuelig resultat av vårt brudd på disse
lisensbetingelsene, eller vår uaktsomhet opp til
den summen som er spesifisert nedenfor, men vi er
ikke ansvarlige for noe tap eller skade som ikke er
overskuelig. Tap eller skade er overskuelig om det er
en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller om det
var beregnet av deg og oss når du begynte å bruke
LG-programvare.
For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert
under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt,
forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på annen
måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av selskaper
overfor deg begrense seg til den summen du betalte
for LG-programvaretjenesten din. I den utstrekning
det er tillatt under gjeldende lover, tillater ikke
enkelte jurisdiksjoner begrensning eller ekskludering
av ansvar for tilfeldige eller påfølgende skader, eller
har lovgivning som innskrenker begresning eller
ekskludering av ansvar, slik at det ovenstående
kanskje ikke gjelder for deg.
Ingenting i disse lisensbetingelsene skal begrense
eller ekskludere vårt ansvar for død eller personskade
relatert til vår forsømmelse, bedrageri eller
bedragerske opplysninger som ikke kan ekskluderes
eller begrenses etter lov.
LG-programvare gir tilgang til “apper” og lenker til
andre tjenester som eies og drives av tredjeparter,
slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts
applikasjon, tjenester og innhold som du aksesserer
Vedlegg
via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse
tredjeparts leveranørene og befinner seg utenfor
omfanget for disse Vilkår for Bruk.
Dine forretninger med enhvert tredjeparts leverandør
er kun mellom deg og den relevante leverandøren
og kan være underlagt leverandørens egne vilkår,
betingelser og personvernerklæring. Vi oppmuntrer
deg til å lese disse dokumentene, selv om vi ikke er
ansvarlig for innholdet i dem. Vi påtar oss ikke noe
ansvar for apper, tjenester eller innhold som leveres
av tredjeparts leverandører.
Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang
til visse tredjeparts innhold, applikasjoner eller
tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller ansvar.
Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for enhver
endring, avbrudd, utkobling, fjerning eller suspensjon
av innhold, applikasjon eller tjeneste som er gjort
tilgjengelig gjennom denne LG-programvaren.
Vi er verken ansvarlig for eller forpliktet til å yte
kundeservice relatert til innhold, applikasjoner og
tjenester. Spørsmål eller anmodninger om service
angående tredjeparts innhold, applikasjoner eller
tjenester må stilles direkte til respektive leverandører
av innhold og tjenester eller applikasjonsutviklere,
etter hva som er hensiktsmessig.
Disse Vilkår for Bruk påvirker ikke dine lovfestede
rettigheter som forbruker.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Tjenestene er ikke egnet for barn under 13 år, og er
ikke spesielt strukturert for barn under 13 år. Videre,
noe av innholdet du kan få tilgang til gjennom din
bruk av Tjenestene kan inneholde materiale som du
anser som uanstendig, upassende eller ikke egnet for
barn.
Hvis du lar et barn bruke din LG Smart TV til å få
tilgang til Tjenestene, er du eneansvarlig for å avgjøre
hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet for det
barnets tilgang.
Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy
(som en 4-sifret PIN-kode). Hvis du har aktivert
denne 4-sifrede PIN-koden, vil din LG Smart TV
ikke kunne vise begrenset innhold ,med mindre du
angir PIN-koden. Du er ansvarlig for å sette opp og
vedlikeholde foreldrekontrollverktøyet og eventuelle
andre kontroller som er tilgjengelige og vi vil ikke
være ansvarlige for noen urett, skade eller tap påført
deg eller noen annen bruker av din LG Smart TV,
som resultat av at du ikke gjør dette. Avhengig av
din modell av LG Smart TV, kan det være at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
Virus og sikkerhet
Vi benytter oss av kommersielt rimelige
anstrengelser for å påse at Tjenestene er sikre og
virusfrie, men disse anstrengelsene kan ikke og
garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for defekter,
virus eller andre sårbarheter.
Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe tap eller
skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale
som kan infisere din LG Smart TV, data eller annet
materiale som tilhører deg, under din bruk av
Tjenestene.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Klager
Hvis du har noen spørsmål, bekymringer eller klager
angående Tjenestene, vennligst kontakt [inkluder
henvisning til ikke-personlig LG e-postadresse].
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Diverse
Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal disse
Vilkår for Bruk og dokumentene det er henvist til
i dem, inneholde hele avtalen mellom oss og deg
angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle
foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller
forslag (skriftlige eller muntlige) mellom oss og deg,
angående din bruk av Tjenestene.
Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte
overføre deler av eller alle våre rettigheter og
forpliktelser under disse Vilkår for Bruk til andre
selskaper, firmaer eller personer. Vi kan kun gjøre
dette hvis det ikke materielt påvirker dine rettigheter
under disse Vilkår for Bruk. Du kan ikke overdra, sette
bort eller på annen måte overføre dine rettigheter
eller forpliktelser under disse Vilkår for Bruk (unntatt
hvor du avhender din LG Smart TV til en tredjepart),
med mindre du først avtaler dette skriftlig med oss.
Hvis vi beslutter å ikke utøve eller håndheve enhver
rettighet som vi har mot deg på et særskilt tidspunkt,
forhindrer ikke dette oss fra å senere beslutte å
utøve eller håndheve denne rettigheten.
Hvis noen del av disse Vilkår for Bruk blir dømt
ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan
håndheves av en rett eller regulerende myndighet,
skal den delen dette angår slettes og gjenværende
deler av Vikår for Bruk skal fortsatt være gyldige.
Disse Vilkår for Bruk skaper eller utgjør ingen
rettigheter som kan håndheves av enhver person
som ikke er part i dem.
Disse Vilkår for Bruk ledes av lovene i det landet
5
Vedlegg
Tjenestenes egnethet for barn og
foreldrekontrollverktøy.
71
72
Vedlegg
hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE
samtykker til å underkaste dere den eksklusive
jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG Smart
TV er solgt i forbindelse med det samme.
Denne avtalen skal styres av lovene til
Republikken Korea, ekskludert deres konflikter om
lovbestemmelser.
Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om
disse Vilkår for Bruk, vennligst kontakt www.lg.com.
Disse Vilkår for Bruk kan oppdateres av LGE fra tid til
annen. Hvis vi gjør en materiell endring i våre Vilkår
for Bruk, vil vi oppdatere deg via LG-programvaren
din eller andre metoder.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
5
Vedlegg
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene,
inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon.
Send en forespørsel til [email protected]
Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette
produktet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement