LG SK9Y Owner's manual

LG SK9Y Owner's manual
BRUKERVEILEDNING
LG WiFilydplanke
Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig
referanse.
Modell
SK9Y (SK9Y, SPK8-W)
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
FORSIKTIG
Kom i gang
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
IKKE ÅPNES
MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES.
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET MÅ REPARERES.
Dette lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er en advarsel for brukeren
om at det finnes uisolert spenning
inne i produktet som kan være
kraftig nok til å kunne forårsake
personskader.
Utropstegn inne i en likesidet trekant
er en advarsel for brukeren om at
det er viktig informasjon om bruk og
vedlikehold (service) av produktet i
lesestoffet som følger med.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset
område, som en bokhylle eller lignende enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker)
Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut
eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper
eller vaser må plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger.
Installer apparatet i overensstemmelse med
produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon
og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å
beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må
aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng,
sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser
produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for
tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger
er fulgt.
FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, må plasseres på apparatet.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
Kom i gang
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Symboler
~
Henviser til vekselstrøm (AC).
0
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
1
Kom i gang
Slik fjerner man batteriene eller batteripakken
fra utstyret: For å fjerne de gamle batteriene eller
batteripakken, følg monteringstrinnene i omvendt
rekkefølge. For å forhindre forurensning av miljøet og
mulige trusler mot menneskers og/eller dyrs helse, må
de gamle batteriene eller batteripakken avhendes i en
passende beholder ved utpekte innsamlingspunkter.
Ikke kast batterier eller batteripakker sammen med
annet avfall. Det anbefales å bruke et lokalt, gratis
refusjonssystem for batterier eller batteripakker
(muligens ikke tilgjengelig i ditt område). Batteriene
eller batteripakken skal ikke utsettes for høy varme,
f.eks. solskinn, brann eller lignende.
3
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2Sikkerhetsinformasjon
6Hovedfunksjoner
6Introduksjon
7Fjernkontroll
8Frontpanel
9Bakpanel
11 Installasjon av lydplanke
11 Montering av hovedenheten på veggen
13 Plassering av høyttalerne (Valgfri)
2Tilkobling
14
14
Organisering av kabler
Trådløs tilkobling av subwoofer og
bakhøyttalere (Selges separat)
14 – Trådløs basshøyttaler -tilkobling
16 – Tilkobling av bakhøyttalere (Selges
separat)
17 – Surround-lyd
20 – Hvordan fester man ferrittkjernen
21 Tilkobling til TVen
21 – Bruk av en OPTISK kabel
21 – LG Sound Sync
23 – Bruk av en HDMI-kabel
23 – ARC (lydreturkanal)-funksjon
23 – Hva er SIMPLINK?
24 – Ytterligere informasjon for HDMI
25 Tilkobling av alternativt utstyr
25 – DOLBY ATMOS®
26 – HDMI-tilkobling
26 – OPTICAL IN-tilkobling
27 – PORTABLE IN-tilkobling
28Nettverkstilkobling
28 – Kablet tilkobling
29 – Trådløs tilkobling
29 “LG WiFi-høyttaler”
30 – Installerer “LG WiFi-høyttaler”-app
30 Fungerer med Google Assistant
Innholdsfortegnelse
5
1
3 Bruk
4 Feilsøking
31 Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
31 – Om Bluetooth
31 – Bluetooth-profiler
31 – Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
33 – Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
33 Andre funksjoner
33 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
34 – AV Sync
34 – Slå av lyden midlertidig
34 – Auto-display-dimmer
34 – Viser informasjon om inngangskilden
34 – AUTO-STRØM Av
35 – AUTO-STRØM På/Av
36 – Automatisk funksjonsendring
37 Lyd justering
37 – Innstilling av lydeffekt
37 – Juster volumnivået automatisk
37 – Juster lydnivå
38Standby-modus
38 – Standby-modus
38 – Nettverk-standby-modus
38 – Bluetooth standby-modus
38 Tilbakestilling av høyttaleren
39Feilsøking
39 – Generelt
40 – Nettverk
41 – Appen
41 – MERKNADER om trådløs bruk
42 – MERKNADER for å slippe Demo-modus
2
5 Vedlegg
3
43Filkrav
43 Varemerker og lisenser
44Spesifikasjoner
46 Håndtering av høyttaleren
46 Viktig informasjon angående
nettverkstjenester
47 VILKÅR FOR BRUK
4
Noe av innholdet i denne veiledningen kan variere fra “LG WiFi-høyttaler”-appen avhengig av appens
versjon.
5
6
Kom i gang
Hovedfunksjoner
1
LG Sound Sync
Introduksjon
Symboler brukt i denne veiledningen
Kom i gang
,,Merk
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.
“LG WiFi-høyttaler”-app
Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige
skader ved misbruk.
Lytt til musikk lagret på din smart-enhet.
Høyttaleren kan kontrolleres via iPod Touch/iPhone
eller Android-enheter via “LG WiFi-høyttaler”-appen.
Høyttaleren og smart-enheten må være koblet til det
samme nettverket. Besøk butikkene til Apple “App
Store” eller Google “Play Store” for å søke etter “LG
WiFi-høyttaler”-appen. For detaljert informasjon, se
side 29.
yy Avhengig av appens versjon og smart-enhetens
programvare, kan “LG WiFi-høyttaler”-appen
muligens ikke brukes normalt.
yy Noen smart-enheter er kanskje ikke kompatible
med denne høyttaleren.
Bluetooth®
Lytt til musikk lagret på Bluetooth-enheten din.
Surround-lyd
Surround-lyd kan nytes ved bruk av Trådløs
Bakhøyttaler-settet. (SPK8-S).
>>Forsiktig
Kom i gang
Fjernkontroll
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Vent litt): Slår enheten PÅ eller AV.
VOL (Volum) o/p : Justerer høytalervolumet.
F (Funksjon): Velger funksjon og inngangskilde.
Display
Wi-Fi
WI-FI
Optisk
ARC
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (Kablet)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (Trådløs)
LG TV
HDMI IN
HDMI IN
Bærbar
PORTABLE
(Demp): Demper lyden.
C/V (Hopp Over) : Hopper raskt bakover eller
fremover.
dM (Spill/Pause) : Starter avspilling. / Pauser
avspilling.
Batteribytte
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med 4 og 5 samsvarende
riktig.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT: Velger lydeffektmodus.
: Justerer lydnivået hos hver høyttaler. (Side 37)
AV SYNC:
- Synkroniserer lyd og video.
- Kontrollerer TV-fjernkontrollen. (Side 33)
INFO:
- Viser inngangskildeinformasjon.
- Viser navnet til den tilkoblede Bluetooth-enheten
på Bluetooth-funksjonen.
AUTO VOL:
- Slår på eller av AUTO VOLUME-modus.
- Slår på eller av surround-lyden. (Side 17)
AUTO POWER:
- Slår på eller av AUTO POWER-funksjon. (Side 35)
- Slår på eller av Bluetooth-tilkoblingens
låsefunksjon. (Side 33)
Kom i gang
Inngangskilde /
Funksjon
1
8
Kom i gang
Frontpanel
1
Kom i gang
ALED-indikator
Viser tilkoblingsstatus
yy Hvit (Blinker): Venter på nettverkstilkoblingen via
WiFi-funksjonen.
yy Hvit (Konstant): Nettverkstilkoblingen er fullført
via WiFi-funksjonen eller de andre funksjonene er
valgt.
yy Hvit (Dempet): Ventemodus med
nettverkstilkobling.
yy Rød (Konstant): Ventemodus uten
nettverkstilkobling.
BFjernsensor
CDisplay-vindu
DKnappene er på baksiden.
Kom i gang
9
Bakpanel
1
Kom i gang
A1 (Vent litt)
Slår enheten PÅ eller AV.
EOPTICAL IN-kontakt
Koble til en optisk enhet.
F (Funksjon)
Velger funksjonen og inngangskilde.
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN,
PORTABLE)
FHDMI OUT (TV ARC)
Koble til HDMI IN (ARC) på TV.
p/o (Volum)
T (Spill/Pause)
Starter avspilling. / Pauser avspilling.
/ (Wi-Fi)
Velger WiFi-funksjonen.
BUSB (kun for vedlikehold)
S/W-nedlastingskontakt
CLAN-port
Koble til en ruter.
DPORTABLE IN-kontakt
Koble til en bærbar enhet.
GHDMI IN
Koble til en enhet via HDMI UT.
10 Kom i gang
Nyttige funksjoner for bruk av enheten
1
Kom i gang
Funksjon
Beskrivelse
Å gjøre
Gjør dette
TVfjernkontroll
På/Av
Muliggjør kontroll av enhetens
volum via TV-fjernkontrollen,
selv med andre selskapers
produkter.
PÅ
Trykk og hold AV SYNC på fjernkontrollen
i ca. 3 sekunder og deretter trykk knappen
igjen.
AV
Trykk og hold AV SYNC på fjernkontrollen
i ca. 3 sekunder og deretter trykk knappen
igjen.
PÅ
Trykk og hold AUTO POWER på
fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i Bluetoothfunksjonen og deretter trykk knappen igjen.
AV
Trykk og hold AUTO POWER på
fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i Bluetoothfunksjonen og deretter trykk knappen igjen.
PÅ
Trykk AUTO POWER på fjernkontrollen og
deretter trykk knappen igjen.
AV
Trykk AUTO POWER på fjernkontrollen og
deretter trykk knappen igjen.
PÅ
Still inn volumet til minimum på forhånd.
Trykk og hold p på enheten og INFO på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og deretter
trykk knappen igjen.
AV
Still inn volumet til minimum på forhånd.
Trykk og hold p på enheten og INFO på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og deretter
trykk knappen igjen.
Muliggjør at enheten
bytter til standby-modus
mens nettverkstilkobling
opprettholdes.
PÅ
Trykk 1 på enheten eller 1 på
fjernkontrollen.
AV
Trykk 1 på enheten eller 1 på
fjernkontrollen i ca. 3 sekunder.
Surround-lyd
På/Av
Muliggjør nytelse av surroundlyd via bakhøyttalere.
PÅ
(Side 17)
Den første innstillingen av
denne funksjonen ble slått av.
Trykk og hold AUTO VOL på fjernkontrollen
i ca. 2 sekunder og deretter trykk knappen
igjen.
AV
Trykk og hold AUTO VOL på fjernkontrollen
i ca. 2 sekunder og deretter trykk knappen
igjen.
(Side 33)
Den første innstillingen av
denne funksjonen ble slått på.
BT-lås På/Av
(Side 33)
Muliggjør kun tilkobling
av en Bluetooth-enhet
via Bluetooth- og LG TVfunksjoner.
Den første innstillingen av
denne funksjonen ble slått av.
Auto-strøm
På/Av
(Side 35)
Muliggjør at enheten kan
slås på og av automatisk via
inngangssignaler:
Optisk, LG TV, Bluetooth eller
“LG WiFi-høyttaler”-appen.
Den første innstillingen av
denne funksjonen ble slått på.
BT-standby På/ Muliggjør at enheten bytter
til standby-modus mens
Av
Bluetooth-tilkoblingen
(Side 38)
opprettholdes.
Nettverkstandby På/Av
(Side 38)
Kom i gang 11
Installasjon av lydplanke
Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre
enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.
Du kan montere hovedenheten på en vegg.
Du kan plassere den trådløse basshøyttaleren hvor
som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere
basshøyttaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn
mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra
veggen.
>>Forsiktig
Ettersom det er vanskelig å opprette en
tilkobling etter installasjon av denne enheten,
bør kablene kobles til før installasjon.
Klargjøringsmaterialer
>>Forsiktig
Enhet
yy For beste ytelse med trådløs tilkobling som
Bluetooth eller trådløs basshøyttaler , ikke
installer enheten på metallmøbler siden den
trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom
en modul plassert på bunnen av enheten.
Installasjonsveiledning for
veggbraketter
yy Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten
av enheten/basshøyttaleren ved installasjon
eller flytting.
,,Merk
For praktisk knappebruk, anbefales det å
ha avstand mellom lydplanken og TVen ved
installasjon av lydplanken.
1
Kom i gang
Plasser enheten foran TVen og koble den til den
enheten du ønsker å bruke. (Sider 21 - 28)
Montering av
hovedenheten på veggen
Veggbrakett
Skruer
(Følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
12 Kom i gang
1. Match TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsveiledning med bunnen på TVen og
fest den for posisjonering.
5. Sett enheten på veggbrakettene og tilpass
skruehullene på bunnen av enheten.
1
Kom i gang
6. Fest enheten forsvarlig med skruene.
2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk
veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark
(installasjonsveiledning for veggbraketter) følger
med for boring. Bruk arket for å finne punktene
for boring.
,,Merk
For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.
3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
>>Forsiktig
yy Ikke installer denne enheten opp ned. Dette
kan skade delene på enheten eller forårsake
personskader.
yy Ikke hold fast på den installerte enheten og
unngå at enheten dyttes.
yy Sikre enheten godt til veggen slik at den ikke
faller ned. Dersom enheten faller ned, kan
dette resultere i personlige skader og skader
på enheten.
yy Når enheten er installert på en vegg, sikre at
barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da
dette kan forårsake at den faller ned.
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering av
enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti (HUD1 6 x 30) for montering.
Kom i gang 13
Plassering av
høyttalerne (Valgfri)
,,Merk
Illustrasjonen ovenfor kan variere fra selve
enhetene.
1
Kom i gang
For den beste surround-lyden, plasser høyttalerne
som vist nedenfor.
14 Tilkobling
Organisering av kabler
Du kan organisere kabelen med strips.
1. Hold kablene sammen med strips som vist
nedenfor.
2. Stram stripsene.
Trådløs tilkobling
av subwoofer og
bakhøyttalere (Selges
separat)
2
Trådløs basshøyttaler -tilkobling
Tilkobling
LED-indikator til trådløs basshøyttaler
,,Merk
Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler
organiseres etter behov.
LED-farge
Status
Grønn
(Blinker)
Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse basshøyttaleren er i
standby-modus eller tilkoblingen
mislyktes.
Av (Ingen
display)
Strømledningen til den trådløse
basshøyttaleren er frakoblet.
Første oppsett av den trådløse
basshøyttaleren
1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den
trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse
subwooferen vil bli koblet til automatisk.
Tilkobling 15
Manuell sammenkobling av den
trådløse basshøyttaleren
Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det
røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og
den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse
problemet, følg trinnene nedenfor.
1.Trykk Pairing-knappen på baksiden av den
trådløse subwooferen.
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger
tid) for enheten og basshøyttaleren å
kommunisere med hverandre.
yy Jo nærmere hverandre hovedenheten
og basshøyttaleren står, jo bedre blir
lydkvaliteten. Det anbefales å installere
enheten og basshøyttaleren så nær
hverandre som mulig og unngå kassene
nedenfor.
Pairing
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen blinker raskt.
(Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og
hold Pairing-knappen.)
2. Slå på lydplanken
3. Sammenkobling er fullført.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen slås på.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med denne trådløse tilkoblingen,
som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
-- Hold lydplanken og subwooferen unna
enheten (f.eks. trådløs ruter, mikrobølgeovn,
osv.) over 1 m for å unngå trådløs
interferens.
!1 m
2
Tilkobling
-- Det finnes en hindring mellom enheten og
basshøyttaleren .
16 Tilkobling
Tilkobling av bakhøyttalere
(Selges separat)
Tilkobling av bakhøyttalere
1. Koble ledningen med den svarte stripen til
terminalen merket - (minus) og den andre enden
til terminalen merket + (pluss).
2
>>Forsiktig
yy Bruk kun høyttaleren som er inkludert hos
denne enheten. Bruk av andre høyttalere kan
forårsake funksjonsfeil.
yy Husk å matche høyttalerkabelen til den
riktige terminalen hos komponentene: + til +
og – til –. Hvis kablene er reversert, vil lyden
forvrenges og mangle bass.
Tilkobling
LED-indikatoren til den trådløse
mottakeren
LED-farge
Status
Gult-Grønt
(Blink)
Tilkoblingsforsøk pågår.
Gult-Grønt
Den trådløse mottakeren mottar
signalet fra lydplanken.
Rødt
Den trådløse mottakeren er i
standby-modus.
Av
(Ingen display)
Strømledningen hos den trådløse
mottakeren er frakoblet.
Første oppsett av den trådløse
mottakeren
1. Koble strømledningen hos den trådløse
mottakeren til uttaket.
2. Koble den trådløse mottakeren og bakhøyttalerne
(høyre, venstre) sammen med høyttalerkablene.
Farge
Stilling
Grått
Bak høyre
Blått
Bak venstre
,,Merk
Trådløs Bakhøyttaler-settet (SPK8-S) må kjøpes
for å nyte surround-lyd.
2. Slå på hovedenheten: Lydplanken og den trådløse
mottakeren vil automatisk tilkobles.
-- LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse
mottakeren slås på.
Tilkobling 17
Manuell sammenkobling av den
trådløse mottakeren
Når tilkoblingen ikke er fullført, lyser det røde LEDlyset på den trådløse mottakeren og bakhøyttalere
lager ingen lyd. For å løse problemet, følg trinnene
nedenfor.
1.Trykk PAIRING -knappen på baksiden av den
trådløse mottakeren.
Surround-lyd
Fantastisk surround-lyd kan nytes for alle
inngangslydkilder med bakhøyttalere.
Hvis surround-funksjonen slås på, vil hele høyttaleren
lage lyd. Når surround-funksjonen slås av, vil
høyttalerne lage lyd som en original inngangslydkanal.
For å slå på surround-funksjonen, trykk og hold
AUTO VOL på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder og
trykk den én gang til mens “OFF - SURROUND” vises.
-- LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse
mottakeren blinker raskt.
2. Slå på hovedenheten
3. Sammenkobling er fullført.
-- LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse
mottakeren slås på.
2
Tilkobling
For å slå av surround-funksjonen, trykk og hold
AUTO VOL på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder og
trykk den én gang til mens “ON - SURROUND” vises.
18 Tilkobling
Surround-funksjon PÅ
Lydeffekt
Inngang
2,0 Ch
ASC
5,1 Ch
2
Tilkobling
7,1 Ch eller mer
2,0 Ch
BASS BLAST
eller
BASS BLAST+
5,1 Ch
7,1 Ch eller mer
2,0 Ch
STANDARD
5,1 Ch
7,1 Ch eller mer
2,0 Ch
MOVIE
5,1 Ch
7,1 Ch eller mer
2,0 Ch
MUSIC
5,1 Ch
7,1 Ch eller mer
Utgang
Ingen bakhøyttalere
Bakhøyttalere tilkoblet
Tilkobling 19
Surround-funksjon AV
Lydeffekt
Inngang
Utgang
Ingen bakhøyttalere
Bakhøyttalere tilkoblet
2,0 Ch
ASC
5,1 Ch
2
2,0 Ch
BASS BLAST
eller
BASS BLAST+
5,1 Ch
7,1 Ch eller mer
2,0 Ch
STANDARD
5,1 Ch
7,1 Ch eller mer
2,0 Ch
MOVIE
5,1 Ch
7,1 Ch eller mer
2,0 Ch
MUSIC
5,1 Ch
7,1 Ch eller mer
Tilkobling
7,1 Ch eller mer
20 Tilkobling
Hvordan fester man
ferrittkjernen
Ferrittkjernen kan muligens ikke tilbys avhengig av
hver nasjons regelverk.
Fest ferrittkjernen for høyttalerkabler
En ferrittkjerne må festes for å redusere eller
eliminere elektrisk interferens.
2
1. Trekk stopperen [a] hos ferrittkjernen for å åpne.
Tilkobling
2. Vikle høyttalerkablene rundt ferrittkjernen 2
ganger.
3. Lukk ferrittkjernen inntil den klikker.
,,Merk
yy Hvis det finnes et produkt med en sterk
elektromagnetisk bølge i nærheten, kan
interferens oppstå. Hold hovedenheten og
den trådløse mottakeren unna.
yy Den trådløse mottakeren vil automatisk bytte
til standby-modus noen få minutter etter at
lydplanken er slått av.
Når den trådløse mottakeren er i standbymodus, vil LED-lyset lyse rødt.
yy Når lydplanken slås på, vil den trådløse
mottakeren slås på og LED-lyset vil bytte og
lyse gult-grønt og deretter vil bakhøyttalerne
lyde innen få sekunder.
yy Det tar noen sekunder (og kan ta lengre
tid) for at hovedenheten og den trådløse
mottakeren kommuniserer med hverandre.
yy Bruk bakhøyttaleren minst 30 cm unna enten
TV-skjermer eller PC-skjermer.
yy Når den trådløse mottakeren er koblet til eller
fra hovedenheten, kan lyden bli avbrutt.
yy Still inn avstanden mellom lydplanken og den
trådløse mottakeren så nær som mulig og
hold dem unna enheten (f.eks. trådløs ruter,
mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å forhindre
trådløs interferens.
!1 m
Tilkobling 21
Tilkobling til TVen
Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved
å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel,
avhengig av tilstanden til TVen.
Bruk av en OPTISK kabel
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten
med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync.
Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen
din.
Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp
Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.
Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til utstyret ditt.
Optisk kabel
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom
du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten
synkroniseres med TVen.
yy Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer
tilstanden til TVen og strømmen.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
“OPTICAL” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
yy Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet,
hvis kabelen har et deksel.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern Høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
yy Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL
og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere
prioritet.
yy Kontroller tilstanden til denne enheten og
tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av
LG Sound Sync.
-- Enheten er slått av.
-- Endring av funksjonene til andre.
-- Frakobling av optisk kabel.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
varierer basert på TVen din når du slår AUTO
POWER-funksjonen PÅ.
2
Tilkobling
1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved
å bruke en OPTICAL kabel.
LG Sound Sync
22 Tilkobling
LG Sound Sync-lydsynkronisering med
kablet tilkobling
LG Sound Sync-lydsynkronisering med
trådløs tilkobling
1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk
kabel.
1. Slå på enheten ved å trykke 1 på fjernkontrollen
eller 1 på enheten.
2. Velg LG TV-funksjonen ved å trykke på F
på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
3. Sett opp LG Sound Sync (Trådløs) på TVen. Se TVveiledningen.
2
Tilkobling
Optisk kabel
“PAIRED” vises i display-vinduet i omtrent 3
sekunder, deretter vises “LG TV” i display-vinduet
ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og
TVen din.
,,Merk
2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd utgang]
[ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke 1 på fjernkontrollen
eller 1 på enheten.
4. Velg OPT/HDMI ARC-funksjonen ved å trykke
på F på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
“LG OPT” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-modellen.
yy Hvis du har slått av enheten direkte ved
å trykke på 1 (Strøm), vil LG Sound Sync
(Trådløs) bli frakoblet.
yy Hvis TVen og denne enheten er koblet
gjennom LG Sound Sync (Trådløs), vil denne
enheten være i nettverkets standby-modus,
uavhengig av status for nettverkstilkoblingen
når enheten er slått av. Sjekk det dimmet
hvite LED-lyset på enheten.
Tilkobling 23
Bruk av en HDMI-kabel
ARC (lydreturkanal)-funksjon
Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter
HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden
nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten
kobling til den optiske kabelen.
ARC-funksjonen lar TVer med HDMI-kapasitet sende
lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.
1. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til ARC-kontakten på TVen
med en HDMI-kabel.
Bruk av denne funksjonen :
-- TVen din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon,
og HDMI-CEC og ARC må slås på.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere hos ulike TVer. For detaljer om ARCfunksjonen, se TV-veiledningen.
HDMI-kabel
-- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN
på TVen som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av
en HDMI-kabel.
-- Du kan kun koble lydplanker til TVer som er
kompatible med ARC.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
“ARC” vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne
på denne enheten. Hos noen TV-modeller,
må du velge alternativet med den eksterne
høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se
TV-brukerveiledningen.)
yy Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden
gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny [ [Lyd] [ [TV-lyd
utgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TVens produsent eller modell.
yy Avhengig av LG TV-modellen din, må du
muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG
TVen din.
yy Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en
annen funksjon, må du velge inngangskilden
til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne
enheten til ARC-funksjonen automatisk.
Hva er SIMPLINK?
Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via
TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer
med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.
Funksjoner som kan kontrolleres via LG TVfjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.
Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINKfunksjonen.
LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist
ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden til enheten, kan
enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra
formålet ditt, eller ikke fungere.
yy Avhengig av en TV eller spiller som er koblet
til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner
variere fra formålet ditt.
2
Tilkobling
-- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets
HDMI™-kabel med Ethernet)
24 Tilkobling
Ytterligere informasjon for
HDMI
yy Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhet, kontroller følgende:
- Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne
spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå
i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
2
- Den tilkoblede enhetens video-inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
Tilkobling
- Den tilkoblede enheten er kompatibel med
videoinngangene 720 x 576p (eller 480p),
1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p,
4096 x 2160p eller 3080 x 2160p.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheter vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer
lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens
lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
yy Endring av oppløsningen når tilkoblingen
allerede er etablert kan resultere i
funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå
av spilleren og slå den på igjen.
yy Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen
eller koble fra HDMI-kabelen.
yy Dersom det oppstår støy eller linjer på
skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen
(lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI
IN-modus. Forandre video-oppløsningen på
den tilkoblede komponent.
yy Hvis videoutgangssignalet er unormal
når datamaskinen din er koblet til HDMI
IN-kontakten, endre oppløsningen på
datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p,
1080i eller 1080p.
Sjekkliste for HDMI-kabel
Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe
som kan føre til problemer med lyd- og videooverføring.
Selv etter HDMI-kabeltilkobling; Hvis ingen lyd høres,
lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller
ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMIkabelen være problemet.
Bruk kabelen merket med premium HDMIsertifiseringslogoen. Pass også på at kabelen som
brukes er en sertifisert type A, Ethernet HDMI™høyhastighetskabel.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Tilkobling via HDMI-kabel*
TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene
(HDMI CEC1) / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig
nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via
en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse
HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en
optisk kabel.
1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediagrensesnitt
for kontroll over forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere og
kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via
HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.
* Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
osv.
Tilkobling 25
Tilkobling av alternativt
utstyr
DOLBY ATMOS®
Hva er DOLBY ATMOS®?
2
Tilkobling
Dolby Atmos tilbyr en fantastisk opplevelse som du
aldri har opplevd før ved å skape overhead-lyd, samt
detaljrikdom, klarhet og kraftig Dolby-lyd.
Bruk av DOLBY ATMOS®
yy DOLBY ATMOS® er kun tilgjengelig i HDMI IN- og
ARC-modus.
-- For å bruke DOLBY ATMOS® i ARC-modus, må
TVen din støtte DOLBY ATMOS®.
yy Lydutgangen må innstilles hos den eksterne
enheten (BluRay-spiller, TV, osv.) til “Ingen koding”,
som “Bitstrøm”, “Auto” eller “Omgå”.
-- Hvis du kan velge lydutgangens
samplingsfrekvens, still til 192 kHz.
1. Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten
til HDMI UT-kontakten på den eksterne enheten,
som BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til HDMI INN (ARC)kontakten på TVen.
3. Sett inngangskilden til HDMI IN eller OPT/HDMI
ARC. Trykk gjentatte ganger F på fjernkontrollen
eller F på enheten inntil funksjonen er valgt.
-- Hvis HDMI IN velges, kan lyden fra den eksterne
enheten høres. Velg den når den eksterne
enheten spilles av.
-- Hvis OPT/HDMI ARC velges, kan lyden høres fra
TVen. Velg den når TVen brukes.
“DOLBY ATMOS” på display-vinduet vises ved
normal tilkobling mellom denne lydplanken og
TVen og DOLBY ATMOS innholdet spilles.
,,Merk
yy DOLBY ATMOS® støtter 5.1.2 kanal. (kanal
7.1.2 når den er tilkoblet via baksettet)
yy Denne enheten støtter 4K-gjennomgang.
Når du spiller av en plate som har et
4K-videosignal, sender denne enheten
signalet til TVen din.
yy Hvis lydplanken ikke produserer lyd eller
video på TVen ikke er jevn, kan HDMI-kabelen
være problemet. Gå gjennom HDMI-kabelens
sjekkliste. (Side 24)
26 Tilkobling
HDMI-tilkobling
OPTICAL IN-tilkobling
Lyd kan nytes fra den eksterne enheten som er
koblet til HDMI IN-kontakten på denne enheten.
Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne
enheter til OPTICAL IN-kontakten.
Optisk kabel
2
Tilkobling
Til den optiske
utgangskontakten på
den eksterne enheten
Til Blu-Ray-spiller,
DVD-spiller, osv.
1. Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten
til HDMI OUT -kontakten på lydenheten, som
BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Sett inngangskilden til HDMI IN.
Trykk gjentatte ganger på F på fjernkontrollen
eller F på enheten inntil funksjonen blir valgt.
1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den
eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
“OPTICAL” vises i display-vinduet ved vanlig
tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
Tilkobling 27
PORTABLE IN-tilkobling
Tilkobling av tilleggsutstyr
Både lyd og bilde kan nytes fra den eksterne enheten
som tilkobles.
2
Tilkobling
ELLER
Lytt til musikk fra din bærbare spiller
Enheten kan brukes til å spille musikken fra mange
typer av bærbare spillere eller eksterne enheter.
1. Koble den bærbare spilleren til PORTABLE INkontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1 (Strøm).
3. Velg PORTABLE-funksjonen ved å trykke på
F på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne
enheten, og start spillingen.
1. Koble HDMI IN-kontakten hos TVen til HDMI
OUT-kontakten hos den eksterne enheten som
BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Koble OPTICAL IN-kontakten hos baksiden av
enheten til OPTICAL OUT-kontakten hos TVen ved
bruk av en optisk kabel.
Eller koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten hos
baksiden av enheten til HDMI IN (ARC)-kontakten
på TVen ved bruk av en HDMI-kabel.
3. Still inn inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Trykk
gjentatte ganger F på fjernkontrollen eller F på
enheten inntil funksjonen er valgt.
,,Merk
Hvis lydplanken ikke produserer lyd eller
video på TVen ikke er jevn, kan HDMI-kabelen
være problemet. Gå gjennom HDMI-kabelens
sjekkliste. (Side 24)
28 Tilkobling
Nettverkstilkobling
Ulike funksjoner på denne lydplanken kan nytes ved
å koble til nettverket og smart-enheten via “LG WiFihøyttaler”-appen.
Kablet tilkobling
Bruk av en kablet tilkobling tilbyr den beste ytelsen,
ettersom de tilkoblede enhetene kobles direkte til
nettverket uten radiofrekvensinterferens.
Koble lydplanken til hjemmeruteren via LAN-kabel.
Velg tilkoblingsmetoden i forhold til nettverksmiljøet.
,,Merk
2
Tilkobling
I et nettverksmiljø (ruter, internett og
internettleverandør) som støtter både IPv4 og
IPv6, kobles nettverket automatisk til IPv4 eller
IPv6 ved kobling til nettverket.
Hver nettverksstatus kan sjekkes ved å
velge innstillingene hos Mine Høyttalere
([Innstillinger]>[IP-info.]) på “LG WiFihøyttaler”-appen.
Modem
Server
Router
LAN-kabel
Tilkobling 29
“LG WiFi-høyttaler”
Trådløs tilkobling
“LG WiFi-høyttaler”-appen tillater bruk av ulike
funksjoner på lydplanken via smart-enheten:
Modem
Nyt musikk på enheten og
hjemmenettverksserveren
Server
Musikken kan spilles av via smart-enheten og
hjemmenettverksserveren.
Router
Musikkinnholdet kan nytes via lydplanken med
ChromeCast-aktiverte apper.
Innstilling og kontroll av lydplanken
Lydplankens innstillinger og lydplanken selv kan
kontrolleres uten fjernkontroll.
Oppdaterer lydplanken
Lydplanken kan oppdateres til den nyeste versjonen.
Når den kablede tilkoblingen ikke er tilgjengelig
mellom lydplanken og hjemmeruteren, kan den
tilkobles trådløst.
“LG WiFi-høyttaler”-appen kreves for å koble
lydplanken til nettverket trådløst.
Last ned og installer “LG WiFi-høyttaler”-appen på
smart-enheten. Start appen og følg instruksjonene
på smart-enhetens skjerm, slik at lydplanken kan
tilkobles trådløst.
Krav
yy Den trådløse ruteren må være koblet til nettet.
yy En smart-enhet som en smart-telefon eller et
nettbrett må være koblet til den trådløse ruteren
via WiFi-tilkobling.
,,Merk
For mer informasjon om “LG Wi-Fi Speaker”,
følg instruksjonene i programmet eller se
brukerhåndboken for “LG Wi-Fi Speaker”.
Tilkobling
Bruk av innebygget ChromeCast
2
30 Tilkobling
Installerer “LG WiFi-høyttaler”app
Via Apple “App Store” eller Google
“Play Store”
1. Trykk Apple “App Store”-ikonet eller Google “Play
Store”-ikonet.
2
2. Skriv inn “LG WiFi-høyttaler” i søkefeltet og trykk
“Søk”.
Tilkobling
3. Velg “LG WiFi-høyttaler” i søkeresultatlisten for å
laste ned.
,,Merk
yy “LG WiFi-høyttaler”-appen vil være tilgjengelig i
versjoner av følgende programvarer:
Android OS: Ver 5.0 (eller nyere)
iOS: Ver 10 (eller nyere)
yy Avhengig av enheten kan “LG WiFihøyttaler”-appen muligens ikke fungere.
Fungerer med Google
Assistant
Denne enheten fungerer med Google Assistant. Du
kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten:
Spille av og stoppe musikk, og volumkontroll.
Krav
yy Google Assistant innebygget enhet (solgt separat)
yy Denne enheten må være koblet til Internett.
yy Denne enheten må være registrert i [Google
Home]-applikasjonen.
Drift 31
Bruk av trådløs
Bluetooth-teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller hvis Bluetooth er
tilkoblet i andre rom.
yy Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar
PC, osv.
Før du starter sammenkoblingen, kontroller at
Bluetooth-funksjonen er slått på hos smart-enheten
din. Se Bluetooth-enhetens brukerveiledning. Når en
sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.
1.Velg Bluetooth-funksjonen ved å trykke på
F på fjernkontrollen eller F på enheten inntil
funksjonen er valgt.
“BT” og deretter “BT READY” vil vises i displayvinduet.
2.Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingen. Når du søker etter denne
høyttaleren med en Bluetooth-enhet kan en
liste over Bluetooth-enheter vises, avhengig av
Bluetooth-enhetstypen. Høyttaleren din vises
som “LG SK9Y(XX:XX)”.
3. Velg “LG SK9Y(XX:XX).
,,Merk
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC, AAC
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er
kompatibel med følgende profiler.
A2DP (avansert lyddistribusjon profil)
yy XX:XX betyr de siste fire sifrene i
adressen. For eksempel, hvis din enhet
har MAC-adressen 20:C3:8F:C9:31:55, vil
du se “LG SK9Y (31:55)” på Bluetoothenheten din.
yy Avhengig av Bluetooth-enhetstypen
din, har noen enheter en forskjellig
sammenkoblingsmetode. Angi PIN-koden
(0000) ved behov.
3
Drift
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via
trådløs Bluetooth-teknologi.
Hør på musikk via en Bluetoothenhet
32 Drift
4. Når denne enheten er koblet sammen med
Bluetooth-enheten,
“PAIRED” [ enhetens navn [ “BT” vises i
display-vinduet.
,,Merk
yy Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet
på enheten, vil “-” vises.
yy For å sjekke navnet til den tilkoblede
enheten, trykk INFO på fjernkontrollen.
Navnet den tilkoblede Bluetooth-enheten
vises.
5. Lytt til musikk.
3
Drift
Se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten din
for å spille musikk i Bluetooth-enheten din.
Etter volumnivået til Bluetooth-enheten din, vil
volumnivået på Bluetooth justeres.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må du
opprette en tilkobling mellom enheten og
Bluetooth-enheten så nær som mulig og
holde avstand. Men det kan hende at den ikke
fungerer bra i tilfellene nedenfor:
-- Det finnes en hindring mellom apparatet
og Bluetooth-enheten.
-- Det finnes en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en
trådløs LAN-enhet.
,,Merk
yy Denne enheten støtter Bluetooth-autosammenkobling. Men den fungerer ikke i
tilfellene nedenfor:
-- Når du starter enheten på nytt.
-- Når du frakobler enheten selv.
-- Når du frakobler enheten på den tilkoblede
Bluetooth-enheten.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten
med denne enheten.
yy Sammenkobling er begrenset til “Ett”
Bluetooth-enhet. Multi-sammenkobling
støttes ikke.
yy Avhengig av enhetstypen, vil du kanskje
ikke være i stand til å bruke Bluetoothfunksjonen.
yy Du kan bruke Bluetooth ved bruk av smarttelefon, MP3, nettbrett, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet
når enheten er skrudd av eller Bluetoothenheten er langt unna enheten.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingen er frakoblet,
koble til Bluetooth-enheten igjen.
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet,
vises “BT READY” på display-vinduet.
yy Hvis du stiller inn Wi-Fi-funksjonen når
statusen på nettverket er frakoblet, kan ikke
Bluetooth og Wireless TV Sound Sync kobles
til.
yy Hvis du bytter til en annen funksjon
etter tilkobling av Bluetooth-enheten, vil
Bluetooth-tilkoblingen frakobles. Og du
kommer tilbake til Bluetooth-funksjonen, vil
Bluetooth-tilkoblingen kobles automatisk.
Drift 33
Bluetooth-tilkoblingslås (BT
LOCK)
Du kan begrense Bluetooth-tilkoblingen til kun
BT (Bluetooth) og LG TV-funksjonen for å hindre
uønsket Bluetooth-tilkobling.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold AUTO
POWER på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen og trykk igjen mens “OFF
- BT LOCK” vises. Da kan du begrense Bluetoothtilkoblingen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold AUTO
POWER på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen og trykk igjen mens “ON BT LOCK” vises.
Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir
denne lydplanken slått på via Auto-Strømfunksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å
forhindre dette. (Side 35)
Bruk av TV-fjernkontrollen din
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og
Demp.
Trykk og hold AV SYNC på fjernkontrollen i ca.
3 sekunder. “ON - TV REMOTE” vises, og du
kan kontrollere denne enheten gjennom TVfjernkontrollen din.
For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på
og hold AV SYNC.
For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold AV
SYNC og trykk på den igjen mens “ON - TV REMOTE”
rulles.
,,Merk
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Sørg for at lydutgangen hos TVen din er
innstilt til [Ekstern Høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at
denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs
magiske fjernkontroll.
yy Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra
når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI
CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
yy Noen fjernkontroller kan ikke støttes.
yy Noen fjernkontroller kan ikke fungere dersom
du trykker på volumknappen gjentatte ganger.
3
Drift
,,Merk
Andre funksjoner
34 Drift
AV Sync
Auto-display-dimmer
Uoverensstemmelser kan oppstå mellom lyden fra
lydplanken og bilder fra TVen.
I dette tilfellet, kan denne funksjonen justere
forsinkelsestiden.
Display-vinduet dimmes automatisk etter 15
sekunder med inaktivitet.
1. Trykk på AV SYNC.
Viser informasjon om
inngangskilden
2.Bruk C/V for å kontrollere tiden, som kan
du stille mellom 0 og 300 ms.
Slå av lyden midlertidig
Trykk på
3
(Demp) for å dempe enheten din.
Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare
på telefonen. Indikatoren “MUTE” vises i displayvinduet.
Drift
For å avbryte, trykk på (Demp) igjen på
fjernkontrollen eller endre volumnivået.
Når du trykker en knapp, blir display-vinduet lysere.
Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden
ved å trykke INFO.
OPTICAL/ARC/HDMI IN/PORTABLE: Lydformat
BT (Bluetooth) : Navnet til den tilkoblede Bluetoothenheten
AUTO-STRØM Av
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet
til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.
Den vil også slå seg selv av etter 6 timer hvis
hovedenheten er koblet til en enhet ved hjelp av
bærbar inngang.
Når nettverket er tilkoblet, bytter høyttaleren til
nettverkets standby-modus. Deretter vil LEDindikatoren på enheten dimmes til hvit.
Hvis nettverket er frakoblet, vil høyttaleren bytte til
standby-modus. LED-indikatoren på enheten vil lyse
rødt.
Drift 35
AUTO-STRØM På/Av
Lydplanken slås på og av automatisk via en
inngangskilde: Optisk, LG TV, Bluetooth eller “LG
WiFi-høyttaler”-app.
Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker
på AUTO POWER.
Slår på
Å slå på automatisk via denne funksjonen støttes kun
i nettverkets ventemodus unntatt via optisk signal.
Sjekk enhetens dimmet hvite LED-lys.
Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten
inngangssignalet og velger passende funksjon. Du
kan høre lyden fra enheten.
Når “LG WiFi-høyttaler”-appen kjøres og musikk
spilles av på smart-enheten som allerede har blitt
tilkoblet, bytter lydplanken til WiFi-funksjonen, og
musikken kan høres gjennom lydplanken.
Slår av
Når TVen er slått av, bytter lydplanken til standbymodus.
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER-funksjonen vil den bli automatisk
avslått dersom det ikke er noe signal for
en bestemt tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Dersom du skrudde av enheten direkte kan
den ikke skrus på automatisk via AUTO
POWER funksjonen. derimot kan enheten bli
skrudd på via AUTO POWER funksjonen når
optisk signal kommer etter 5 sekunder uten
signal.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Hvis du kobler fra Bluetooth-forbindelsen
med denne enheten, vil noen Bluetoothenheter forsøke å koble til enheten
kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra
forbindelsen før du slår av enheten.
yy Når du slår på enheten for første gang, er
statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
yy For å bruke denne funksjonen, må
hovedenheten registreres i listen over
sammenkoblede enheter hos Bluetoothenheten.
yy Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen
kun når denne enheten er slått på.
3
Drift
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten, slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER funksjonen vil den slås automatisk av
dersom det ikke er noe signal for en bestemte
tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound
Sync (Optisk/Trådløs).
36 Drift
Automatisk funksjonsendring
Lydplanken gjenkjenner inngangssignaler som Optisk,
Bluetooth, LG TV, Bærbar og “LG WiFi-høyttaler”-app
og bytter deretter til en egnet funksjon automatisk.
Når TVen eller en ekstern enhet slås på
Når TVen eller en ekstern enhet som er tilkoblet via
Optisk eller LG Sound Sync-lydsynkronisering (optisk
eller trådløs) slås på, bytter lydplanken til en egnet
funksjon, og lyden høres gjennom den.
Når du prøver å koble til en
BLUETOOTH-enhet
3
Drift
Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne
enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til
musikk på Bluetooth-enheten.
Kobling til bærbare enheter
Når den bærbare enheten tilkobles via en 3,5 mm
stereo-kabel, bytter enheten til Bærbar-funksjonen.
Du kan høre musikken fra enheten din.
Når musikk spilles av via “LG WiFihøyttaler”-appen
Når musikk spilles av via “LG WiFi-høyttaler”appen på smart-enheten, bytter lydplanken til WiFifunksjonen, og musikken kan høres gjennom den.
,,Merk
yy Det er nødvendig med fem sekunder uten
signal for å endre til optisk funksjon.
yy Denne enheten endrer ikke funksjonen til
optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede
TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CECstøttede enheten eller lignende tilkoblede
enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske
funksjonsendringen, slå av SIMPLINKfunksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30
sekunder å slå av SIMPLINK.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er aktivert, vil Bluetooth-tilkobling kun
være tilgjengelig hos Bluetooth- og LG TVfunksjonene (side 33).
yy Hos WiFi -funksjon uten nettverkstilkobling
kan du ikke koble sammen Bluetoothenheten og LG TVen via LG Sound Sync
(trådløs). For å utføre disse tilkoblingene,
endre til en annen funksjon.
Drift 37
Lyd justering
Juster volumnivået automatisk
Innstilling av lydeffekt
Hvis utgangslyden er for høy eller for lav, trykk på
AUTO VOL fjernkontrollen. Deretter kan du nyte
lyden ved passende nivåer.
Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling
surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus
ved å bruke SOUND EFFECT.
De displayede elementer for forsterkeren kan være
forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.
På display
Beskrivelse
BASS BLAST
eller
BASS BLAST+
Forsterker bass og kraftig lyd.
STANDARD
Premium-lyd kan nytes med
MERIDIAN -teknologi.
MOVIE
Du kan nyte mer oppslukende
og kinoaktig surround-lyd.
MUSIC
Du kan nyte mer god lyd for
musikkilden.
,,Merk
yy Lydeffektrekkefølgen kan variere avhengig av
regionale alternativer.
yy I noen av lydeffektmodusene, hos noen
høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd.
Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden
- det er ikke en defekt.
yy Det kan hende at lydeffektmodusen må
tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen
ganger også etter at lydfilen endres.
yy Når en kilde til Dolby Atmos legges til,
vil lydeffekten endres til DOLBY ATMOS
automatisk.
I denne tilstanden, selv om knapper trykkes,
som SOUND EFFECT og AUTO VOLUME, vil
denne enheten ikke reagere. Og du kan bare
se “NOT SUPPORTED (ikke støttet)” i displayvinduet.
For å avbryte denne funksjonen, trykk på knappen
igjen mens “ON-AUTO VOLUME” vises.
Juster lydnivå
Lydnivået til hver høyttaler kan justeres:
Subwoofer, Diskant, Bass, Overhead-volumkontroll,
Bak.
1.Trykk
-knappen gjentatte ganger for å velge
høyttaleren som skal justeres.
2.Trykk VOL o/p for å justere lydnivået.
Høyttaler
Displayskjerm
Rekkevidde
Subwoofer
SUBWF
-15 ~ 6
Diskant
TREBLE
-5 ~ 5
Bass
BASS
-5 ~ 5
Overheadvolumkontroll
OVC
-6 ~ 6
Bak
REAR
-6 ~ 6
,,Merk
Justering av bakhøyttalernes nivå gjennomføres
kun når bakhøyttalerne er tilkoblet.
3
Drift
Analyserer egenskapene av
ASC
inngangslyden og tilbyr lyden
(Tilpasningsdyktig
optimalisert for innholdet i
lydkontroll)
sanntid.
Denne enheten støtter Auto-volumfunksjon, som
automatisk justerer lydnivået.
38 Drift
Standby-modus
Høyttaleren bytter til standby-modus hvis det ikke
finnes musikkavspilling eller knappaktivitet.
Hvis Bluetooth standby-modusen er slått PÅ, bytter
høyttalerne til Bluetooth standby-modus når de er
slått av.
Standby-modus
Når du slår på hovedenheten i Bluetooth standbymodus, kan Bluetooth og LG TV koble til selv om
nettverket ikke er tilkoblet.
Alternativ 1.
Hvis nettverket er frakoblet, og det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter, vil
høyttaleren bytte til standby-modus. Deretter vises
“GOOD-BYE” i display-vinduet og LED-indikatoren på
enheten blir rød.
3
Bluetooth standby-modus
Drift
Alternativ 2.
Hvis du trykker på og holder 1 på enheten eller 1
på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, vil høyttaler bytte
til standby-modus. Deretter vises “GOOD-BYE” i
display-vinduet og LED-indikatoren på enheten blir
rød.
Nettverk-standby-modus
Alternativ 1.
Hvis nettverket er tilkoblet, men det ikke finnes
musikkavspilling eller knappaktivitet i 15 minutter,
vil høyttaleren bytte til nettverk-standby-modus.
Deretter vil LED-indikatoren på enheten dimmes til
hvit.
Alternativ 2.
Hvis du trykker på 1 på enheten eller 1 på
fjernkontrollen, vil høyttaler bytte til nettverkstandby-modus. Deretter vil LED-indikatoren på
enheten dimmes til hvit.
Juster volumet på enheten til minimum. Trykk og hold
p på enheten og INFO på fjernkontrollen i ca. 3
sekunder. Du kan se “ON-BT STANDBY” og enheten
bytter til Bluetooth standby-modus.
For å avbryte denne funksjonen, trykk INFO mens
“ON-BT STANDBY” vises.
,,Merk
yy Hvis du slår av enheten i Wi-Fi-funksjonen, vil
Bluetooth standby-modusen ikke fungere.
yy For å bruke denne funksjonen, bør AUTO
POWER-funksjonen slås på.
Tilbakestilling av
høyttaleren
Hvis høyttaleren ikke reagerer, tilbakestill høyttaleren.
Trykk på og hold /-knappen inntil du hører
pipelyden én gang. “RESET” vises i display-vinduet. Da
blir alle trådløse nettverksporter deaktivert og lagret
trådløs nettverksinformasjon blir slettet.
Feilsøking 39
Feilsøking
Generelt
Symptomer
Årsak & Løsning
Enheten fungerer ikke
ordentlig.
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV,
woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne
enheten (TV, woofer/basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og prøv å
koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.
Strømmen slås ikke på.
Er strømledningen koblet til stikkontakten?
yy Koble strømledningen til stikkontakten.
Det finnes ingen lyd.
Er volumet satt til minimum?
yy Justering av lydstyrken.
yy Når du bruker en tilkobling med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetoothenhet, osv.), juster volumet på enheten.
yy Trykk på
eller juster volumnivået for å avbryte dempfunksjonen.
Er funksjonen riktig ordentlig?
yy Sjekk inngangskilden og velg den korrekte inngangskilden.
Ingen woofer-lyd
Er basshøyttaleren tilkoblet?
yy Koble strømledningen til basshøyttaleren inn i veggkontakten sikkert.
Er sammenkobling mellom enheten og basshøyttaleren frakoblet?
yy Sammenkoble enheten og basshøyttaleren. (side 14)
Fjernkontrollen fungerer
ikke ordentlig.
Står fjernkontrollen for langt unna enheten?
yy Bruk fjernkontrollens innen ca. 7 m.
Finnes det en hindring mellom fjernkontrollen og enheten?
yy Fjern hindringen.
Er batteriene i fjernkontrollen brukt opp?
yy Erstatt batteriene med nye batterier.
AUTO POWERfunksjonen fungerer ikke.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, f.eks. TV, DVD-/Blu-Ray-spiller
eller Bluetooth-enhet.
yy Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TVen din og slå av SIMPLINK.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke
fungerer.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Sjekk om LG TVen din støtter LG Sound Sync.
yy Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync.
yy Sjekk lydinnstillingen på TVen din og på denne enheten.
Feilsøking
Er dempfunksjonen aktivert?
4
40 Feilsøking
Symptomer
Årsak & Løsning
Lydutgangen til enheten
virker lavt.
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med disse.
yy Bytt tilstanden til DRC-funksjonen til [OFF] ved bruk av “LG WiFi-høyttaler”.
yy Når lydplanken er koblet til TVen, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen på
TV-oppsettsmenyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når lydplanken er koblet til spilleren, endre AUDIO DIGITAL OUT-innstillingen
på oppsettsmenyen til spilleren fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH]
eller [BITSTREAM].
yy Endre DRC-lydinnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny [OFF].
yy Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.
Enheten kobler ikke
sammen med Bluetoothenheter.
yy Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (side 33)
Nettverk
4
Feilsøking
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke koble høyttaleren
til hjemmenettverket ditt.
Den trådløse kommunikasjonen kan forstyrres av husholdningsapparater som
bruker radio-frekvenser. Flytt høyttaleren unna disse.
Mediaservere vises ikke
på enhetslistene.
yy Brannmur- eller anti-virusprogramvaren på serveren din kjører. Slå
av brannmur- eller anti-virusprogramvaren som kjøres på PCen eller
mediaserveren din.
yy Påse at høyttaleren er koblet til det lokale nettverket som media-serveren din
er koblet til.
“LG WiFi-høyttaler” virker
ikke ordentlig.
Er “LG WiFi-høyttaler” tilkoblet?
yy Tilkoble “LG WiFi-høyttaler”.
Er LAN-kabelen koblet til den trådløse ruteren og “LG WiFi-høyttaler” ordentlig?
yy Koble LAN-kabelen til LAN-porten på baksiden av “LG WiFi-høyttaler” og til
den trådløse ruteren.
Hvis ruteren startes på nytt?
yy Strømmen til høyttaleren må slås av og på igjen.
Hvis du installerer en ny ruter.
yy Du må utføre en fabrikkinnstilling og sette opp nettverkstilkoblingen for
høyttaleren.
Feilsøking 41
Appen
Symptomer
Årsak & Løsning
“LG WiFi-høyttaler”appen fungerer ikke
ordentlig.
Oppstår en feil når du åpner appen?
yy Sørg for at smart-enheten din er kompatibel med appen.
yy Sikre at “LG WiFi-høyttaler”-appen er den nyeste versjonen.
yy Sørg for at LED-lyset foran på høyttaleren endres fra rød til hvit.
MERKNADER om trådløs bruk
Symptomer
Årsak & Løsning
Denne enheten kan
bli utsatt for trådløs
interferens.
yy Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.
yy Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer.
Bluetooth-enheter kan
bli utsatt for funksjonsfeil
eller lage støy i følgende
tilfeller.
yy Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetoothenheten eller lydplanken.
yy Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
yy Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene
være så kort som mulig.
yy Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet
og feil kan oppstå.
4
Feilsøking
yy Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.
yy Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker
samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.
42 Feilsøking
MERKNADER for å slippe Demo-modus
Symptomer
Årsak & Løsning
Kan ikke endre inngangskilden med F-knappen,
f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv. og kun [DEMO]indikasjonen vises på front-displayet.
Frakoble strømledningen og koble den til igjen.
Hvis den ikke virker, trykk og hold /-knappen på lydplanken inntil pipelyden lyder én gang. “RESET” vises i
display-vinduet.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).
4
Feilsøking
Vedlegg 43
Filkrav
Tilgjengelige filtyper: “.mp3”, “.wma”, “.flac”, “.aac”, “.ogg”,
“.wav”, ”.m4a”, “.aiff”
Samplingfrekvens: innen 32 til 48 kHz (mp3, wma),
opp til 192 kHz/24 bit (flac)
Bithastighet: opp til 320 kbps (mp3, wma)
yy Filkravene er ikke alltid kompatible. Det kan
finnes noen restriksjoner ved filfunksjoner og
mediaserverens evner.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
yy Enkelte .wav-filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Avhengig av filtypene og innspillingsmetodene,
kan det hende at de ikke spilles av.
yy Enkelte DRM-lastede filer støttes ikke av denne
høyttaleren.
yy Typer støttede filer kan variere avhengig av
operativsystemet og/eller produsenten av smartenheten og PCen.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
Varemerker og lisenser
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
5
Vedlegg
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, og det doble D-symbolet er
varemerker til Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
Digital Surround er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
44 Vedlegg
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
Se hovedetiketten på enheten.
Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk
Nettbasert standby : 6,4 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 1200,0 mm X 58,0 mm X 145,0 mm (med fotstøtte)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 90 %
Tilgjengelig digital inndata
lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig
digitallydinngangsformat
Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang
5
OPTICAL IN
3 V (p-p), optisk kontakt x 1
PORTABLE IN
0,32 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
4K-kilder avhengig av HDCP 2.2 støttes ved 4K-oppløsning.
Vedlegg
Forsterker (RMS-utgang)
Totalt
500 W RMS
Foran
43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Senter
43 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Surround
43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Topp
43 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Basshøyttaleren
200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)
Vedlegg 45
Trådløs basshøyttaler
Strømkrav
Se hovedetikett på basshøyttaler.
Strømforbruk
Se hovedetikett på basshøyttaler.
Type
1-veis 1 høyttaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
200 W RMS
Maks. inngangseffekt
400 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 2
21,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm
System
LAN-port
Ethernet-kontakt x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne)
802.11a/b/g/n WiFi-nettverk
SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Solgt separat
Trådløs mottaker
Strømkrav
Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk
Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bak
70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm
Type
1-veis 1 høyttaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
70 W RMS
Maks. inngangseffekt
140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
ca. 1
00,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm
yy Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Vedlegg
Bakhøyttalere (Hver)
5
46 Vedlegg
Håndtering av
høyttaleren
Ved sending/transport av høyttaleren
Vennligst ta vare på den originale emballasjen/
innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den
pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra
fabrikken, for maksimum beskyttelse.
Å holde utvendige overflater rene
yy Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i
nærheten av enheten.
yy Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
yy Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i
kontakt med enheten over lengre tid.
Rengjøring av høyttaleren
5
For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut.
Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
da disse kan skade overflaten på høyttaleren.
Viktig informasjon
angående
nettverkstjenester
Alt av informasjon, data, dokumenter, kommunikasjon,
nedlastinger, filer, tekst, bilder, fotografier, grafikk,
videoer, webcaster, publikasjoner, verktøy, ressurser,
programvare, kode, programmer, tilleggsprogrammer,
widgets, applikasjoner, produkter og annet innhold
(“Innhold”) og alle tjenester og tilbud (“Tjenester”)
tilbudt eller gjort tilgjengelig av eller via en tredjepart
(hver en “Tjenesteleverandør”) er ansvaret til den
Tjenesteleverandøren det har kommet fra.
Tilgjengeligheten av og adgang til Innhold og
Tjenester levert av Tjenesteleverandøren gjennom
LGE-enheten er underlagt endring til enhver tid, uten
forhåndsvarsel - inkludert, men ikke begrenset til
suspensjon, fjerning eller opphør av alt eller deler av
Innholdet eller Tjenestene.
Vedlegg
Skulle du ha spørsmål eller problemer relatert
til Innholdet eller Tjenestene, kan du se på
Tjenesteleverandørens nettside for den nyeste
informasjonen. LGE er verken ansvarlig for eller
forpliktet til å yte kundeservice, relatert til Innhold
og Tjenester. Spørsmål eller anmodninger om
kundeservice angående Innhold eller Tjenester må
stilles direkte til respektive leverandører av Innhold og
Tjenester.
Legg merke til at LGE ikke er ansvarlig for noe av
Innhold eller Tjenester levert av Tjenesteleverandøren
eller noen endringer i, fjerning av eller opphør av slikt
Innhold eller slike Tjenester, og garantererer ikke
tilgjengeligheten av eller adgang til slikt Innhold eller
slike Tjenester.
Vedlegg 47
VILKÅR FOR BRUK
Disse Vilkår for Bruk gjelder for de individer og
grupper som bruker LG WiFi-høyttaler, enhver
programvare tilknyttet LG WiFi-høyttaler, denne
applikasjonen og alle tjenester tilknyttet denne
applikasjonen (felles “LG-programvare”). De angir
LGEs forpliktelser overfor deg, så vel som identifiserer
det som bør gjøres og/eller ikke gjøres, som du må
være klar over når du bruker LG-programvare. LGprogramvare er patentbeskyttet programvare som
eies av LG Electronics Inc., et selskap registrert i
Korea med forretningskontor i Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE, og sine
lisensgivere (“LGE”, “oss” eller “vi”).
Ved å få tilgang til eller bruke LG-programvare,
bekrefter du at du aksepterer disse Vilkår for Bruk
og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du
ikke samtykker til disse Vilkår for Bruk, kan du
ikke få tilgang til eller bruke LG-programvare. I den
utstrekning at det oppstår noen konflikt mellom
disse Vilkår for Bruk og ethvert annet dokument det
er henvist til i disse Vilkår for Bruk, vil disse Vilkår for
Bruk gjelde, med mindre annet er klart angitt i det
relevante dokumentet.
Du bekrefter at alle eierskapsrettigheter til LGprogramvare hvor som helst i verden tilhører oss
eksklusivt og at ingen eierskapsrettigheter i LGprogramvare er overført til deg. Du har kun rett til
den begrensede bruken av LG-programvare som er
angitt i disse lisensvilkårene.
Du kan ikke kopiere, endre, dekompilere eller
demontere vår programvare på noen måte, med
mindre du har tillatelse til å gjøre dette etter lov. Vi
forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake
eller avvikle alle eller deler av Tjenestene uten varsel
hvis vi anser at du bryter disse Vilkår for Bruk.
Du bekrefter at LG-programvare ikke er utviklet for
å innfri dine individuelle krav. Vi gir ingen løfter eller
garantier om at LG-programvare er fri for defekter
eller feil eller at den alltid vil være tilgjengelig. Vi
benytter oss av kommersielt rimelige anstrengelser
for å tilby LG-programvare på et kontinuerlig,
høykvalitets grunnlag, men kan ikke garantere at
de alltid vil være tilgjengelige, uavbrutte eller feilfrie.
Det er mulig at vi vil måtte avbryte eller innstille
Vi aksepterer ikke ansvar hvis Tjenestene eller deler
av dem av noen årsak ikke er tilgjengelig på et
tidspunkt eller for en periode.
Selv om du kan bruke LG-programvare til å laste ned
eller få tilgang til innhold eller applikasjoner som er
gjort tilgjengelig av tredjeparter på LG-programvaren
din, gir vi ingen løfter eller garantier for at du
alltid vil kunne få tilgang til slikt innhold eller slike
applikasjoner. I den utstrekning vi er lovmessig i stand
til å gjøre det, ekskluderer vi alle garantier, betingelser
eller andre vilkår som kan være implisert i disse
lisensbetingelsene etter lov.
I den utstrekning vi er lovmessig i stand til å gjøre
det, ekskluderer vi ethvert ansvar for ethvert tap
eller enhver skade oppstått for deg eller noen annen
person i forbindelse med din bruk av LG-programvare.
Vi er kun ansvarlige for påført tap eller skade som
er et overskuelig resultat av vårt brudd på disse
lisensbetingelsene, eller vår uaktsomhet opp til
den summen som er spesifisert nedenfor, men vi er
ikke ansvarlige for noe tap eller skade som ikke er
overskuelig. Tap eller skade er overskuelig om det er
en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller om det
var beregnet av deg og oss når du begynte å bruke
LG-programvare.
For ethvert tap eller skade som ikke er ekskludert
under disse lisensbetingelsene, enten i kontrakt,
forvoldt skade (inkludert forsømmelse) eller på annen
måte, vil vårt totale ansvar og vår gruppe av selskaper
overfor deg begrense seg til den summen du betalte
for LG-programvaretjenesten din. I den utstrekning
det er tillatt under gjeldende lover, tillater ikke
enkelte jurisdiksjoner begrensning eller ekskludering
av ansvar for tilfeldige eller påfølgende skader, eller
har lovgivning som innskrenker begresning eller
ekskludering av ansvar, slik at det ovenstående
kanskje ikke gjelder for deg.
Ingenting i disse lisensbetingelsene skal begrense
eller ekskludere vårt ansvar for død eller personskade
relatert til vår forsømmelse, bedrageri eller
bedragerske opplysninger som ikke kan ekskluderes
eller begrenses etter lov.
LG-programvare gir tilgang til “apper” og lenker til
andre tjenester som eies og drives av tredjeparter,
slik som innholdsleverandører. Enhver tredjeparts
applikasjon, tjenester og innhold som du aksesserer
via Tjenestene er gjort tilgjengelige for deg av disse
5
Vedlegg
Vi gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke den
forhåndsintallerte kopien av LG-programvare
utelukkende, i den utstrekning det er nødvendig for
deg for å benytte din LG WiFi-høyttaler personlig og
ikke til noe annet formål.
levering av LG-programvare eller suspendere eller
begrense din bruk av alle eller deler av Tjenestene der
hvor vi anser det som rimelig nødvendig av tekniske,
driftsmessige, sikkerhetsmessige, lovmessige eller
forskriftsmessige årsaker.
48 Vedlegg
tredjeparts leveranørene og befinner seg utenfor
omfanget for disse Vilkår for Bruk.
Dine forretninger med enhvert tredjeparts leverandør
er kun mellom deg og den relevante leverandøren
og kan være underlagt leverandørens egne vilkår,
betingelser og personvernerklæring. Vi oppmuntrer
deg til å lese disse dokumentene, selv om vi ikke er
ansvarlig for innholdet i dem. Vi påtar oss ikke noe
ansvar for apper, tjenester eller innhold som leveres
av tredjeparts leverandører.
Vi kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang
til visse tredjeparts innhold, applikasjoner eller
tjenester, i ethvert tilfelle uten varsel eller ansvar.
Vi avviser uttrykkelig ethvert ansvar for enhver
endring, avbrudd, utkobling, fjerning eller suspensjon
av innhold, applikasjon eller tjeneste som er gjort
tilgjengelig gjennom denne LG-programvaren.
Vi er verken ansvarlig for eller forpliktet til å yte
kundeservice relatert til innhold, applikasjoner og
tjenester. Spørsmål eller anmodninger om service
angående tredjeparts innhold, applikasjoner eller
tjenester må stilles direkte til respektive leverandører
av innhold og tjenester eller applikasjonsutviklere,
etter hva som er hensiktsmessig.
5
Disse Vilkår for Bruk påvirker ikke dine lovfestede
rettigheter som forbruker.
Vedlegg
Tjenestenes egnethet for barn og
foreldrekontrollverktøy.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Tjenestene er ikke egnet for barn under 13 år, og er
ikke spesielt strukturert for barn under 13 år. Videre,
noe av innholdet du kan få tilgang til gjennom din
bruk av Tjenestene kan inneholde materiale som du
anser som uanstendig, upassende eller ikke egnet for
barn.
Hvis du lar et barn bruke din LG Smart TV til å få
tilgang til Tjenestene, er du eneansvarlig for å avgjøre
hvorvidt de relevante Tjenestene er egnet for det
barnets tilgang.
Din Smart TV tilbyr et foreldrekontrollverktøy
(som en 4-sifret PIN-kode). Hvis du har aktivert
denne 4-sifrede PIN-koden, vil din LG Smart TV
ikke kunne vise begrenset innhold ,med mindre du
angir PIN-koden. Du er ansvarlig for å sette opp og
vedlikeholde foreldrekontrollverktøyet og eventuelle
andre kontroller som er tilgjengelige og vi vil ikke
være ansvarlige for noen urett, skade eller tap påført
deg eller noen annen bruker av din LG Smart TV,
som resultat av at du ikke gjør dette. Avhengig av
din modell av LG Smart TV, kan det være at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
Virus og sikkerhet
Vi benytter oss av kommersielt rimelige
anstrengelser for å påse at Tjenestene er sikre og
virusfrie, men disse anstrengelsene kan ikke og
garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for defekter,
virus eller andre sårbarheter.
Videre aksepterer vi ikke noe ansvar for noe tap eller
skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale
som kan infisere din LG Smart TV, data eller annet
materiale som tilhører deg, under din bruk av
Tjenestene.
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Klager
Hvis du har noen spørsmål, bekymringer eller klager
angående Tjenestene, vennligst kontakt [inkluder
henvisning til ikke-personlig LG e-postadresse].
Modifiser dette tilsvarende, hvis hensiktsmessig:
Diverse
Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal disse
Vilkår for Bruk og dokumentene det er henvist til
i dem, inneholde hele avtalen mellom oss og deg
angående din bruk av Tjenestene og erstatte alle
foregående avtaler, arrangementer, tilsagn eller
forslag (skriftlige eller muntlige) mellom oss og deg,
angående din bruk av Tjenestene.
Vi kan overdra, sette bort eller på annen måte
overføre deler av eller alle våre rettigheter og
forpliktelser under disse Vilkår for Bruk til andre
selskaper, firmaer eller personer. Vi kan kun gjøre
dette hvis det ikke materielt påvirker dine rettigheter
under disse Vilkår for Bruk. Du kan ikke overdra, sette
bort eller på annen måte overføre dine rettigheter
eller forpliktelser under disse Vilkår for Bruk (unntatt
hvor du avhender din LG Smart TV til en tredjepart),
med mindre du først avtaler dette skriftlig med oss.
Hvis vi beslutter å ikke utøve eller håndheve enhver
rettighet som vi har mot deg på et særskilt tidspunkt,
forhindrer ikke dette oss fra å senere beslutte å
utøve eller håndheve denne rettigheten.
Hvis noen del av disse Vilkår for Bruk blir dømt
ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan
håndheves av en rett eller regulerende myndighet,
skal den delen dette angår slettes og gjenværende
deler av Vikår for Bruk skal fortsatt være gyldige.
Disse Vilkår for Bruk skaper eller utgjør ingen
rettigheter som kan håndheves av enhver person
som ikke er part i dem.
Vedlegg 49
Disse Vilkår for Bruk ledes av lovene i det landet
hvor din LG Smart TV er solgt og både du og LGE
samtykker til å underkaste dere den eksklusive
jurisdiksjonen til retten i det landet hvor din LG Smart
TV er solgt i forbindelse med det samme.
Denne avtalen skal styres av lovene til
Republikken Korea, ekskludert deres konflikter om
lovbestemmelser.
Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om
disse Vilkår for Bruk, vennligst kontakt www.lg.com.
Disse Vilkår for Bruk kan oppdateres av LGE fra tid til
annen. Hvis vi gjør en materiell endring i våre Vilkår
for Bruk, vil vi oppdatere deg via LG-programvaren
din eller andre metoder.
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CDROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som
utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en
forespørsel til [email protected]
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering
av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle
som mottar denne informasjonen.
5
Vedlegg
BRUKERVEILEDNING
LG WiFihøyttaler
www.lg.com
Innholdsfortegnelse
2
Innholdsfortegnelse
1 Kom i gang
3
3
4
“LG WiFi-høyttaler”
– Installerer “LG WiFi-høyttaler”-appen
– Start med “LG WiFi-høyttaler”-appen
1
2
2Tilkobling
5
5
6
7
Kobling av høyttaleren til hjemmenettverket
– Kablet tilkobling
– Enkel tilkobling
– Manuell tilkobling
3 Drift
9
Nyt musikken med “LG WiFi-høyttaler”-appen
9
– Oversikt over sidemenyen
10 – Oversikt over [My Speakers]
10 – Avspilling av en sang
11 – Administrering av en sang
12 – Oversikt over avspilling
13Innstillinger
13 – Innstillinger hos den tilkoblede høyttaleren
15 – Innstillinger for “LG WiFi-høyttaler”-appen
3
3
Kom i gang
“LG WiFi-høyttaler”
1
Med “LG WiFi-høyttaler”-appen kan ulike funksjoner
brukes på denne høyttaleren via smart-enheten:
Kom i gang
Nytelse av musikk på enheten og
hjemmenettverksserveren
Musikken kan lyttes til på smart-enheten og
hjemmenettverksserveren.
Bruk av innebygget Chromecast
Musikkinnholdet kan nytes via denne høyttaleren
med Chromecast-aktiverte apper.
Innstilling og kontroll av høyttaleren
Høyttalerinnstillingene kan administreres og
høyttaleren kan kontrolleres selv uten fjernkontroll.
Oppdaterer høyttaleren
Høyttaleren kan oppdateres til den nyeste versjonen.
Installerer “LG WiFi-høyttaler”appen
Via Apple “App Store” eller Google
“Play Store”
1. Trykk Apple “App Store”-ikonet eller Google “Play
Store”-ikonet.
2. Skriv “LG WiFi-høyttaler” i søkefeltet og trykk
“Søk”.
3. Velg “LG WiFi-høyttaler” i søkeresultatlisten for å
laste ned.
,,Merk
yy “LG WiFi-høyttaler”-appen vil være
tilgjengelig i versjoner av programvaren som
følger:
Android OS: Ver 5.0 (eller nyere)
iOS: Ver 10 (eller nyere)
yy Avhengig av enheten, kan “LG WiFihøyttaler”-appen muligens ikke fungere.
Kom i gang
4
Start med “LG WiFi-høyttaler”appen
1. Sjekk innholdet i vilkårene for bruk og velg [Agree
and start].
2. Sjekk innholdet i Chromecast-tjeneste og velg
[Agree and start].
1
Kom i gang
Ved lansering av “LG WiFi-høyttaler”-appen for
første gang, vises vilkårene for bruk og Chromecasttjeneste på skjermen.
5
2
Tilkobling
Kobling av høyttaleren
til hjemmenettverket
Kablet tilkobling
Krav
1. Koble høyttaleren til hjemmeruteren via LANkabel.
yy En trådløs ruter må være koblet til internett.
yy En smart-enhet som smart-telefon eller nettbrett
må være koblet til den trådløse ruteren via WiFitilkobling.
Tilkobling
,,Merk
yy Sikre at DHCP-serveren er aktivert på den
trådløse ruteren.
yy Hvis høyttaleren ikke kan kobles til ruteren,
gå til ruterens innstillinger og sikre at boksen
for “Tillat trådløse klienter å se hverandre
og få tilgang til lokalnettverket mitt” IKKE er
krysset.
yy I et nettverksmiljø (ruter, internett og
internettleverandør) som støtter både IPv4
og IPv6, kobles nettverket automatisk til IPv4
eller IPv6 ved nettverkstilkobling.
Hver nettverksstatus kan sjekkes ved å
velge innstillingene hos Mine Høyttalere
([Settings]>[IP Info.]) på “LG WiFi-høyttaler”appen.
Bruk av et kablet nettverk gir den beste ytelsen,
ettersom de tilkoblede enhetene kobler direkte til
nettverket uten radiofrekvensinterferens.
Modem
Server
Ruter
LAN-kabel
LAN-porten til en høyttaler
2. Høyttaleren vises på skjermen til smart-enheten
når “LG WiFi-høyttaler”-appen åpnes.
Tilkobling
Enkel tilkobling
Forberedelse
6
2. Deretter vises den tilgjengelige høyttaleren for
tilkobling.
yy For enkel tilkobling, er WiFi-nettverkstilstand
nødvendig.
yy Sikre at Bluetooth-innstillingen på smart-enheten
er slått på.
yy Velg WiFi-funksjonen ved bruk av F på
fjernkontrollen eller F på høyttaleren.
2
Enkel tilkobling støttes av Bluetooth Ver 4.0
(eller nyere).
1. Sjekk stillingen og tilstanden til høyttaleren og
velg [Next].
-- Velg [ ] hvis den ønskede høyttaleren ikke
vises.
-- Velg [ ] for å sjekke høyttaleren med en
pipelyd.
-- Søket mislyktes, velg [Retry] for å søke på
høyttaleren igjen eller tilkoble høyttaleren
manuelt. (side 7)
3. Velg høyttaleren for tilkobling ved å sjekke [ ] og
[Next].
Hvis en Android-enhet brukes, er
plasseringstillatelse nødvendig. Gå til neste trinn
hvis en iOS-enhet brukes.
Tillat plasseringstillatelsen. Så trykk [Next] igjen.
Tilkobling
,,Merk
7
Tilkobling
4. Hvis nettverket har et passord, vises
sikkerhetsskjermen på smart-enheten. Skriv inn
passordet og trykk [Next].
Manuell tilkobling
Når en enkel tilkobling er utilgjengelig mellom
høyttaleren og smart-enheten, kan den tilkobles
manuelt.
1. Velg [Manual setup] for å tilkoble høyttaleren
manuelt.
2
Tilkobling
5. Trykk [OK] for å fullføre tilkoblingen.
2. Sjekk stillingen og tilstanden til høyttaleren og
velg [Next].
Tilkobling
3. Dette trinnet er kun for iOS-enheten. Gå til det
neste trinnet hvis en Android-enhet brukes.
8
5. Trykk [OK] for å fullføre tilkoblingen.
Slå på WiFi-innstillingen på iOS-enheten og velg
[LG_Speaker_Setup_XXXX] og deretter gå tilbake
til “LG WiFi-høyttaler”-appen.
2
Tilkobling
4. Skriv inn passordet og trykk [Next].
Deretter søker smart-enheten etter den
tilgjengelige høyttaleren for å tilkoble.
9
Drift
Nyt musikken med “LG
WiFi-høyttaler”-appen
Med “LG WiFi-høyttaler”-appen kan musikk spilles av
via smart-enheten.
Oversikt over sidemenyen
1. Åpne “LG WiFi-høyttaler”-appen på smartenheten. [My Speakers] vises.
2. Trykk [
]-knappen.
,,Merk
Noe av innholdet i denne delen kan variere
fra “LG WiFi-høyttaler”-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
3
Forberedelse
Drift
1. Sjekk nettverkstilkoblingen til høyttaleren. (Side
5)
2. For å bruke høyttaleren, last ned og installer “LG
WiFi-høyttaler”-appen. (Side 3)
3. Sidemenyen vises.
a
[My Speakers] – Viser den tilkoblede
høyttaleren.
b
[My Phone] – Viser sangene på denne smartenheten.
c
[Music Server] – Viser sangene på de tilkoblede
enhetene (media-server).
d [Playlist] – Viser spillelistene.
e [Settings] – Viser innstillingsmenyen.
Drift 10
Oversikt over [My Speakers]
Avspilling av en sang
1. Velg [My Phone] eller [Music Server] på
sidemenyen.
3
a [ ] – Tilkoble ekstra høyttalere.
c
[ ] – Sett opp innstillingene hos de tilkoblede
høyttalerne. (Side 13)
d
[ ] – Juster volumnivået hos den tilkoblede
høyttaleren.
e
[Status] – Viser tilstanden til den tilkoblede
høyttaleren.
2. Sangene vises på smart-enheten eller musikkserveren. Velg en sang for avspilling.
I [My Phone]-menyen er sangene sortert etter
[Album], [Artists], [Songs], [Genres] og [Folders]
(Android-enhet) eller [iPhone Playlist] (iOSenhet).
I [Music Server]-menyen vises de tilkoblede
serverne.
3. Trykk [ ] og velg høyttaleren. Musikk kan spilles
av via den tilkoblede høyttaleren med
Chromecast.
Drift
[ ] – Velger en funksjon hos den tilkoblede
b
høyttaleren.
11 Drift
Administrering av en sang
Bruk av spilleliste
På sanglisten til [My Phone] eller [Music Server],
trykk [ ] hos den ønskede sangen.
Nedtrekksmenyen vises.
Musikk kan nytes for å passe en bestemt smak ved å
opprette en spilleliste.
1. På sanglisten til [My Phone] eller [Music Server],
trykk [ ] hos den ønskede sangen og [Add to
playlist].
3
Drift
a
[Play next] – Velger den neste musikken som
skal spilles av.
2. [Add to playlist]-vinduet vises.
b [Add to queue] – Legger til i køen.
c
[Add to playlist] – Legger til i en ønsket
spilleliste.
,,Merk
Avhengig av det trådløse nettverksmiljøet, kan
det hende at avspilling av sanger via høyttaleren
er ujevn.
-- Velg en spilleliste for å legge sangen til.
-- For å opprette en annen spilleliste, velg [Make a
new].
Drift 12
Oversikt over avspilling
Valg av lydeffekt
Forskjellig informasjon kan bekreftes og justeres på
avspillingsskjermen.
Ønsket lydmodus kan velges ved å trykke [ ].
De viste elementene for equalizeren kan variere
basert på den tilkoblede høyttaleren, lydkilder og
-effekter.
1. Under avspilling, trykk [ ].
3
Drift
[ / ] - Cast musikk til den tilkoblede
a høyttaleren via Chromecast og stopp å caste
musikken.
2. Velg lydeffekt ved bruk av A og D og trykk [OK].
b [ ] - Redigerer den gjeldende spillelisten.
c
[ ] - Justerer volumet hos smart-enheten eller
volumet hos Chromecast.
d [ ] - Justerer lydeffekten.
Justerer avspilling.
[ ] - Pauser avspilling.
[ ] - Starter avspilling.
[ ]/[ ] - Hopper over hurtig bakover eller
fremover.
e [ ] - Gjentar det ønskede innholdet.
Hver gang den klikkes, endres tilstanden i [ ]
(Gjenta Én) - [ ] (Gjenta Alle) - [ ] (Gjenta
Av)-rekkefølge.
[ ] - Spiller av musikken på listen i tilfeldig
rekkefølge. Musikken vil spilles av i tilfeldig
rekkefølge.
f Viser informasjon om sangen som spilles av.
,,Merk
[ ] er deaktivert når musikk spilles av via
smart-enheten eller lyttes til musikk via
høyttalere gruppert med [Google Home]-appen.
Lydeffekten kan tilpasses ved bruk av [ ] for å
justere diskant- og bass-verdiene.
,,Merk
yy Når musikken spilles av med smart-enhetens
høyttaler, støttes ikke equalizeren.
yy Avhengig av den tilkoblede høyttaleren kan
den viste lydeffekten variere.
13 Drift
Innstillinger
Innstillinger hos den tilkoblede
høyttaleren
Med “LG WiFi-høyttaler”-appen kan den tilkoblede
høyttaleren innstilles via smart-enheten.
Innstilling av den tilkoblede høyttaleren kan settes
opp.
,,Merk
Noe av innholdet i denne delen kan variere
fra “LG WiFi-høyttaler”-appen, avhengig av
applikasjonsversjonen.
På [My Speakers]-skjermen, velg [ ] for å sette opp
innstillingene hos den tilkoblede høyttaleren.
Forberedelse
3
1. Sjekk nettverkstilkoblingen med høyttaleren.
(Side 5)
Drift
2. For å bruke høyttaleren, last ned og installer “LG
WiFi-høyttaler”-appen. (Side 3)
,,Merk
Noen menyer kan ikke vises, avhengig av den
tilkoblede enheten.
Drift 14
Innstillinger hos den tilkoblede høyttaleren.
a [Name Change] – Endrer høyttalerens navn.
b [Sound Effect] - Velger en lydeffektmodus.
c
[Night] – Slår på eller av Nattmodusfunksjonen.
[DRC] – Reduserer volumet hos høye lyder eller
d forsterker lave lyder. [KUN Dolby Digital] Slår på
eller av DRC-funksjonen.
e
[Auto Volume On/Off] – Slår på eller av AutoVolum-funksjonen.
f
[AV Sync] – Justerer lyd- og videosynkroniseringen.
g [Woofer level] – Justerer woofer-nivået.
h
[Rear speaker output] - Velg utgangen hos
bakhøyttalerne.
3
i
[Rear speaker level] - Justerer nivået hos
bakhøyttalerne.
Drift
j
[Overhead speaker volume] - Justerer nivået
hos overhead-høyttalerne.
[Using the TV remote control] - Justerer
k noen funksjoner hos høyttaleren via TVfjernkontrollen.
l
[Auto Power On/Off] – Slår på eller av AutoStrøm-funksjonen.
m
[Bluetooth standby mode] – Slår på eller av
Bluetooth standby-modus.
[Bluetooth connection restriction] – Tillater
n tilkobling av Bluetooth-enheten kun via
Bluetooth eller LG TV-funksjonen.
o
[Sleep timer] – Slår seg selv av etter den
innstilte tiden.
[Reset settings] – Nullstiller
p høyttalerinnstillingene bortsett fra
nettverksinformasjonen.
[Software version information] – Viser den
gjeldende programvareversjoninformasjonen
q
og oppdaterer programvaren til den nyeste
versjonen.
r [IP Info.] - Viser IP-adressen til høyttaleren.
[Share usage data] – Velg om Chromecasts bruksstatistikk og -krasjrapporter skal sendes
til Google.
t
[Learn about Chromecast built-in Privacy] –
Viser Chromecast-personvernerklæringen.
15 Drift
Innstillinger for “LG WiFihøyttaler”-appen
[Chromecast]-meny
Velg [Settings] på sidemenyen.
3
a
Drift
Innstillingene for “LG WiFi-høyttaler”-appen vises.
[Learn how to cast] - Viser hvordan man
bruker Chromecast.
[Cast Groups] - Velg [Learn about Cast
b Groups] eller [How to cast to a group] for å vise
den valgte informasjonen.
[Chromecast built-in open legal documents] Velg [Google Terms of Service], [Google Privacy
c
Policy] eller [Open source licenses] for å vise
den valgte informasjonen.
d [Time zone] - Stiller inn tidssonen.
,,Merk
For å bruke Cast-grupper, installer [Google
Home]-appen. Last ned appen fra Apple “App
Store” eller Google “Play Store”.
[Participate in user enhancement] – Tillater
a sending av brukerlogger for forbedring av
service-kvaliteten.
[Time Zone]-meny
b [Chromecast] – Viser Chromecast-menyen.
Foreslår å bruke nettverkets angitt tid.
[App version information] – Viser denne
c
appens versjonsinformasjon.
Set Time Zone
d [Terms of Service] – Viser bruksvilkårene.
e
[Open source licenses] – Viser melding om
LGE-åpenkildekodeprogramvare.
Automatic Time zone
Hvis [Automatic Time zone] velges bort, kan
tidssonen velges manuelt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement